Пильгун Н. В. - Особливості правового нігілізму в сучасній Україні, Вербінець В. Е. (2020)
Koudelka Z. - The limits of the power of judges, Vana A. (2020)
Боброва Т. А. - Здійснення "негативної правотворчості" в країнах романо-германської правової системи (2020)
Звонков Є. Є. - Державна допомога суб’єктам господарювання: правовий аспект розуміння сутності поняття (2020)
Ібрагімзаде Е. Р. - Адміністративне оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів місцевого самоврядування (2020)
Короєд С. О. - Поділ спільних боргових (кредитних) зобов’язань подружжя в судовому порядку (2020)
Ніколенко Л. М. - Зустрічний позов у господарському судочинстві (2020)
Сімутіна Я. В. - Судове рішення як об’єкт перегляду за нововиявленими або виключними обставинами у цивільному процесі України, Менюк Д. О. (2020)
Бутирська І. А. - Представництво прокурором інтересів держави у справі про банкрутство (2020)
Мілімко Л. В. - Теоретико-правові аспекти та етичні питання таємниці усиновлення (точки дотику), Ярошенко Т. С. (2020)
Леонов К. Ю. - Корпоративні права в акціонерних товариствах та особливості їх реалізації (2020)
Головкін О. В. - Деякі правові проблеми завершального етапу земельної реформи в Україні, Ковтун О. М. (2020)
Лаврик Г. В. - Встановлення системних бар’єрів на шляху поширення корупційних практик: пріоритети сучасного суспільства (2020)
Ахмедов В. А. - Проблеми боротьби зі злочинами проти правосуддя, які вчиняються спеціальними суб’єктами (співробітниками правоохоронних органів) (2020)
Василенко Ю. В. - Кримінально-правова характеристика доведення банку до неплатоспроможності (2020)
Дроздович Н. Л. - Практичні аспекти застосування процесуальної аналогії у кримінальному провадженні: сучасна практика Касаційного кримінального суду Верховного Суду (2020)
Бабій А. Ю. - Проблеми визначення екстремістських мотивів та цілей вчинення злочину (2020)
Неділько Я. В. - Типові ознаки особи кіберзлочинця (криміналістичний аспект) (2020)
Свєтлічний І. В. - Свєтлічний І. В. Деякі актуальні питання кримінально-правової охорони прав неповнолітніх у кримінальному процесі, імплементації принципів відновного правосуддя щодо дітей та молодих людей (2020)
Басалюк Н. В. - Конструктивне і деструктивне у кримінально-правовій реформі (2020)
Овечкіна О. С. - Свобода заснування компаній і "теорія осілості" в практиці Суду ЄС із вирішення спорів, пов’язаних із правовим статусом юридичних осіб (2020)
Переверзєва О. С. - Науково-дослідницька діяльність у водах Світового океану (2020)
Асланов С. А. - Типологія етнополітичної стабільності у етнополітичних системах закритого і відкритого типу (2020)
Кресіна І. О. - Недоліки місцевого повороту в постконфліктній відбудові, Стойко О. М. (2020)
Шляхтун П. П. - Ключова ланка децентралізації влади в Україні, Колюх В. В., Малкіна Г. М. (2020)
Дем’янчук О. П. - Ухвалення політичних рішень у тристоронній контактній групі: неоінституційний підхід, Урубков В. О. (2020)
Тарасюк В. М. - Про причини і наслідки олігархізації українських медіа, Дроботун Д. С. (2020)
Прохоренко А. М. - Впровадження інноваційних політичних технологій у функціонування інститутів державної влади в контексті концепції соціальної модернізації (2020)
Перегуда Є. В. - Глобалізація чи "націоналізація": про вплив пандемії на розвиток міжнародних відносин (на основі аналізу експертних думок) (2020)
Маложон О. І. - Розвиток звичаєвого права як основи законодавчої бази "Руської правди" і Литовських статутів (2018)
Свідерський О. О. - До питання юридичної відповідальності суб’єктів наукової і науково-технічної діяльності (2018)
Стрибко Т. І. - Колективний нормативно-правовий договір: загальна характеристика (2018)
Титко А. В. - Розмежування понять "наклеп", "образа" та "оціночне судження" (2018)
Богданюк І. В. - Контрольні повноваження як засіб втілення завдань Державної фінансової інспекції України (2018)
Бондаренко О. М. - До характеристики предмету податкового спору (2018)
Волощук О. Т. - Основні засади концепції "живої конституції", Воробчак А. Р. (2018)
Грянка Г. В. - Інформаційна війна в Україні: форми та методи (2018)
Деркач А. Л. - Розвиток доктрини Нового часу щодо захисту прав людини (2018)
Долженков О. В. - Відновлення спеціального режиму оподаткування діяльності у сфері сільського господарства задля відродження тваринницької галузі (2018)
Колісніченко В. В. - Психологічний (професійно відповідний) компонент професійної готовності працівників поліції до роботи з підлітками "групи ризику" (2018)
Маліков В. В. - Адміністративно-правовий статус суб’єктів, що безпосередньо здійснюють боротьбу з тероризмом (2018)
Матчук С. В. - Суспільно корисні роботи як міра адміністративної відповідальності батьків за невиконання обов’язку по утриманню дитини (2018)
Михальський О. О. - Адміністративно-правові методи протидії правопорушенням у сфері інтелектуальної власності в Україні (2018)
Русецький А. А. - Суб’єкти організації взаємодії та координації діяльності правоохоронних органів на регіональному рівні (2018)
Скрипа Є. В. - До проблеми класифікація суб’єктів забезпечення безпеки на автомобільному транспорті (2018)
Соловей О. М. - Штабна діяльність органів внутрішніх справ України, як об’єкт адміністративно-правових відносин (2018)
Стрільчук В. А. - Бідність як проблема реалізації прав людини: муніципально-правовий аспект (2018)
Коломієць К. В. - Сторони договору факторингу (2018)
Борденюк О. В. - Зони екологічного лиха на тимчасово окупованих територіях (2018)
Сидор В. Д. - Правові передумови заборони захоронення неперероблених твердих побутових відходів (2018)
Сийплокі М. В. - Насильство як ознака злочинів у сфері правоохоронної та державної охоронної діяльності (2018)
Шайтуро О. П. - Правовиховна діяльність органів місцевого самоврядування в системі протидії злочинності (2018)
Падалка А. М. - Структурні елементи та методи, що застосовуються в методиці розслідування організованої злочинної діяльності у сфері оподаткування (2018)
Юрчишин В. М. - Роль прокурора у формуванні доказів у кримінальному провадженні, Савченко В. А. (2018)
Данелія Т. С. - Правовий захист Світового океану: міжнародний аспект (2018)
Задорожна С. М. - Гносеологія загальних принципів міжнародного права (2018)
Волощук О. Т. - Історичне фoрмувaння принципу зaбoрoни агресивної війни в міжнародному праві (2018)
Юрчишин В. М. - Рецензія на монографію Рогатинської Н. З., Банаха С. В., Берези Н. В., Наулік Н. С., Олійничука Р. П. та Чудик Н. О. "Теоретичні та практичні аспекти реформування інституту адвокатури" (2018)
До відома авторів та читачів (2020)
Довгалюк В. Б. - Функціональний аналіз теплопровідності та в’язкості квазітвердих капілярно-пористих тіл за змінних параметрів повітряного середовища при музейному зберіганні, Човнюк Ю. В., Шишина М. О., Москвітіна А. С. (2020)
Довгалюк В. Б. - Термодинамічний аналіз твердіння пасто- й рідиноподібних елементів музейних експонатів під впливом мікрокліматичних умов приміщення, Човнюк Ю. В., Кравчук В. Т., Москвітіна А. С., Шишина М. О. (2020)
Наливайко В. Г. - Розробка ефективних способів і засобів нормалізації атмосфери робочих зон кар'єрів, Коновалюк В. А. (2020)
Човнюк Ю. В. - Чисельне моделювання нестаціонарної течії в'язкої нестисливої рідини в плоских каналах довільної форми теплообмінних апаратів, Кравчук В. Т., Москвітіна А. С., Пефтєва І. О. (2020)
Редько А. О. - Застосування абсорбційного теплового насоса в умовах наявної теплоелектроцентралі, Редько І. О., Павловський С. В., Бурда Ю. О., Півненко Ю. О., Алфьоров С. О. (2020)
Вихідні відомості (2020)
Звєкова В. - Актуальні проблеми профорієнтаційної роботи в шкільному просторі з дітьми з особливими освітніми потребами (2020)
Козіброда Л. - Основні моделі організації інклюзивної освіти в умовах загальноосвітньої школи (початок XXI ст.) (2020)
Коломоєць Т. - Розвиток мовлення дітей із аутизмом сучасними дидактичними засобами, Ворох В. (2020)
Чередніченко Н. - Результати впровадження комплексної системи корекції фонетико-графічних помилок у молодших школярів із дисграфією, Тенцер Л. (2020)
Авхутська С. - Формування медіакомпетентності в майбутніх учителів історії, Турков В. (2020)
Babiuk O. - Translator’s professional competence: a model and its implementation in university training (2020)
Верітов О. - Конструювання діагностичного інструментарію оцінювання рівня підприємницької культури здобувачів вищої освіти (2020)
Воскобойніков С. - Проєктування освітнього процесу професійної підготовки майбутніх фахівців до управління інцидентами інформаційної та кібернетичної безпеки, Решетніков О. (2020)
Григоренко Т. - Сучасні підходи до формування професійної компетентності психолога (спеціального, клінічного) (2020)
Громова Н. - Формування медіакомпетентності майбутнього вчителя-словесника в курсі "методика навчання української мови" (2020)
Демченко Л. - Критерії та рівні готовності майбутніх бакалаврів фізичної терапії, ерготерапії до фізичної реабілітації дітей дошкільного віку (2020)
Демянчук М. - Методичні рекомендації викладачам медичних коледжів щодо оновлення системи підготовки майбутнiх молодших спеціалістів сестринської справи (2020)
Дєнєжніков С. - Умови фомування маркетингової діяльності закладу вищої освіти, Серга В. (2020)
Джаман Т. - Діагностика готовності вчителів початкової школи до освітньої діяльності в умовах інклюзивного навчання (2020)
Доценко Н. - Методика використання інтерактивних графічно-цифрових онлайн засобів під час вивчення загальнотехнічних дисциплін на практичних заняттях (2020)
Коваленко Н. - Професійна ідентифікація майбутніх учителів в умовах глобальних викликів: на прикладі пандемії COVID-19 (2020)
Кучай Т. - Використання інформаційно-комунікаційних технологій у самостійній діяльності студентів, Кучай О., Чичук А. (2020)
Літвінова Т. - Педагогічні умови формування соціального здоров’я майбутніх менеджерів у процесі професійної підготовки (2020)
Маланюк Н. - Математична складова професійної компетентності майбутніх фахівців залізничного транспорту в системі неперервної професійної освіти (2020)
Мартиненко Н. - Критерії, показники та рівні готовності майбутніх пілотів до міжкультурної взаємодії (2020)
Огієнко О. - Андрагогічні засади професійної підготовки фахівців з публічного управління та адміністрування (2020)
Павленко І. - Удосконалення фізичної підготовленості майбутніх учителів засобами самостійних занять із оздоровчої ходьби, Сидоренко О., Шумаков О. (2020)
Пальшкова І. - Стан підготовленості майбутніх учителів початкових класів до здоров’язбережувальної діяльності (2020)
Пахненко І. - Формування у студентів-словесників умінь професійно орієнтованого мовлення (2020)
Плачинда Т. - Розвиток навичок самостійної діяльності студентів у профільних ЗВО (2020)
Слюта А. - Педагогічні умови формування топонімічної компетентності майбутніх учителів географії в умовах контекстної освіти (2020)
Смоляк П. - Сутність і структура поняття "соціальні навички студентів аграрних закладів вищої освіти" (2020)
Чхайло М. - Інноваційні технології навчання рухових дій у професійній підготовці майбутніх фахівців фізичної культури, Скачедуб Н. (2020)
Shykhnenko K. - Management theoretical concepts in higher education: research dimension (2020)
Ячменик М. - Академічна доброчесність як елемент забезпечення якості освіти у вищій школі: досвід Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка (2020)
Вільхова О. - Особливості виховання дітей дошкільного віку засобами музейної педагогіки, Бурсова С., Карапузова І. (2020)
Діра Н. - Методологічні підходи до виховання ціннісного ставлення до живої природи учнів середнього шкільного віку (2020)
Пшенична Л. - Управлінська культура менеджера освіти (2020)
Скоромна М. - Роль особистості педагога у процесі формування особистості молодшого школяра (2020)
Швиденко В. - Теоретичні основи системи виховної роботи у вітчизняному науковому дискурсі (2020)
Корж-Усенко Л. - Ідея національно-патріотичного виховання в українській педагогічній думці ХІХ – початку ХХ ст. (2020)
Boichenko V. - Genesis and current state of STEM education development: U.S. experience (2020)
Куліченко А. - До питання про розвиток інноваційної діяльності Гарвардської медичної школи у 1780–1860 рр. (2020)
Боюань В. - Модель професійної фортепіанної освіти в музичних закладах вищої освіти Китаю (2020)
Кондратюк С. - Формування художньо-естетичної компетентності майбутніх вихователів, Бутенко В. (2020)
Крамська Т. - Значущість художньо-творчого ресурсу у професійному становленні вокаліста: мистецько-історичний погляд, Руденко О. (2020)
Сіює П. - Основні аспекти підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до розвитку тембрального слуху учнів (2020)
Вейвей С. - Структура виконавської стабільності майбутніх учителів музичного мистецтва: зміст і компонентні складові (2020)
Федорець М. - Актуальні питання підготовки майбутніх учителів до формування музичної культури сучасних школярів, Го Цзюн (2020)
Лянхун Ч. - Підготовка фахівців вокального мистецтва в системі вищої музичної освіти Китаю: методологічний аспект (2020)
Title (2019)
Contents (2019)
Grigorieva M. - Joining the global scientific community – UBJ on its way, Chernyshenko V., Komisarenko S. (2019)
Grigorieva S. M. - Effect of recombinant human interleukin-7 on Pseudomonas aeruginosa wound infection, Starosyla D. B., Rybalko S. L., Motronenko V. V., Lutsenko T. M., Galkin O. Yu. (2019)
Salem F. - Agonists of CB1 and NMDA receptors decrease the toxic effect of organophosphorus compound paraoxon on PC12 cells, Bahrami F., Bahari Z., Jangravi Z., Najafizadeh-Sari S. (2019)
Krynina O. I. - Influence of human HB-EGF secreted form on cells with different EGFR and ErbB4 quantity, Korotkevych N. V., Labyntsev A. J., Romaniuk S. I., Kolybo D. V., Komisarenko S. V. (2019)
Tykhomyrov A. A. - Citicoline affects serum angiostatin and neurospecific protein levels in patients with atrial fibrillation and ischemic stroke, Kushnir Yu. S., NedzvetskY V. S., Grinenko T. V., Kuryata O. V. (2019)
Gorbenko N. I. - The effect of quercetin on oxidative stress markers and mitochondrial permeability transition in the heart of rats with type 2 diabetes, Borikov O. Yu., Ivanova O. V., Taran E. V., Litvinova Т. S., Kiprych T. V., Shalamai A. S. (2019)
Ostafiichuk S. O. - The role of resistin in the genesis of metabolic disorders in pathological pregnancy (2019)
Mazur O. H. - Alpha-fetoprotein as a biochemical diagnostic and prognostic marker for prolonged jaundice in newborns, Yablon O. S., Rubina O. S., Puhach M. M., Konoplitska A. P. (2019)
Григор’єва М. В. - Броунівський рух, електрофорез, хроматографія та макромолекулярна хімія: як все це об’єднує нобелівських лауреатів першої половини ХХ ст. – Т. Сведберга, А. Тізеліуса, Р. Сінга і Г. Штаудінгера, Данилова В. М., Комісаренко С. В. (2019)
Марченко О. С. - Аналіз існуючих підходів до розробки візуального стилю, Басанець О. П., Осипчук М. В. (2021)
Осипчук М. В. - Полістилізм у сучасному українському графічному дизайні, Басанець О. П., Прокопивнюк Н. М. (2021)
Семикіна Н. С. - Сучасний досвід розробки та застосування акцидентного шрифту в графічному дизайні, Гула Є. П., Мазніченко О. В. (2021)
Булгакова Т. В. - Особливості дизайну інтер’єру закладів обсервації в період пандемії на базі медичного центру, Лачинов С. О. (2021)
Садретдінова Н. В. - Дослідження впливу технологічних параметрів на якість ниткових з’єднувань хутряних виробів, Рибак В. М. (2021)
Юрко К. П. - Аналіз розвитку національного законодавчого регулювання експертних досліджень текстильних матеріалів на сучасному етапі, Слізков А. М. (2021)
Дворжак В. М. - Дослідження шарнірно-важільного механізму ниткопритягача швейної машини, Писаренко Д. Д., Шевель С. О., Карпенко Р. В., Дикусар В. І., Петрівський М. О. (2021)
Дроменко В. Б. - Сучасні підходи оцінки якості характеристик складних електричних кіл, Тарас В. С. (2021)
Калюжин О. С. - Особливості електроосадження хрому з розчину електролітів на основі сполук Cr(III), Кислова О. В. (2021)
Петрик Е. А. - Особливості структури та властивостей блискучого хромового покриття, Кислова О. В. (2021)
Колесник О. К. - Двошарові нікелеві покриття для підвищення зносо- та корозійної стійкості, Крюкова О. А. (2021)
Кравчук В. - Обґрунтування моделі впровадження європейських екологічних стандартів для транспортних засобів та двигунів сільськогосподарських і лісогосподарських тракторів в Україні, Афанасьєва С., Рижкова С. (2020)
Лебедєв А. - Системний підхід до оцінювання працездатності трактора на етапах його життєвого циклу, Лебедєв С. (2020)
Калінін Є. - Кінематика шарнірно-зчленованого трактора 4к4 під час несталого повороту, Балабай Т. (2020)
Калінін Є. - Визначення кута між осьовими лініями задньої секції шарнірно-зчленованого трактора та причіпної машини під час повороту, Коробко А. (2020)
Калінін Є. - Оптимальне керування рухом трактора, Мясушка М. (2020)
Nalobina O. - The results of experimental evaluation of the operating conditions of the machine for contact weed control, Bundza O., Holotiuk M., Puts V., Martyniuk V. (2020)
Подольський М. - Моделювання процесу зносу підшипників сільськогосподарської техніки, Лілевман І., Лілевман О. (2020)
Голуб Г. - Вплив конструкційно-технологічних параметрів агрегата для смугового обробітку ґрунту на грудкуватість, Дворник А. (2020)
Шустік Л. - Котки різних конструкцій. Інженерний аналіз, Погорілий В., Нілова Н., Гайдай Т., Степченко С., Сидоренко С. (2020)
Митрофанов О. - Визначення особливостей та ефективності дощувальної машини кругової дії з кутовою зрошувальною системою, Сидоренко В., Сидоренко С. (2020)
Постельга С. - Дослідження роботи самохідного нарізувача-завантажувача силосних мас TAURUS 5-190 (2020)
Кришталь О. - Результати випробувань перемішувача компосту VK-3000 під час прискореного біотермічного компостування гною (2020)
Kravchuk V. - Methodology and model of agricultural technologies environmental and economic management, Targonya V., Gaidai T., Golub G., Kukharets S., Ivanyuta M. (2020)
Кравчук В. - Про концепцію створення реєстру нових доступних агротехнологій, Таргоня В., Новохацький М., Майданович Н. (2020)
Майданович Н. - Про вплив кліматичних змін на агросферу України: огляд (2020)
Новохацький М. - Величина та структура біологічної врожайності сої залежно від системи основного обробітку ґрунту та заходів з оптимізації режиму живлення, Таргоня В., Бабинець Т., Городецький О. (2020)
Климчук М. - Ефективність позакореневого підживлення сої у західному регіоні України (2020)
Малярчук В. - Економічна ефективність використання деструкторів післяжнивних решток для вирощування соняшника за різних способів обробітку ґрунту, Федорчук Є., Лілевман Е. (2020)
Лиховид П. - Застосування препарату Регоплант у зрошуваних умовах Південного Степу України на кукурудзі цукровій (2020)
Думич В. - Вплив систем обробітку грунту на ріст, розвиток та врожайність льону-довгунця (2020)
Строяновський В. - Фенхель звичайний в умовах Лісостепу (2020)
Поляков В. - Урожайність гібридів кукурудзи залежно від густоти рослин та системи удобрення (2020)
Смоляр В. - Оцінка визначення показників якості молока сучасними засобами, Постельга К., Тютюнник Ю., Осіпова І., Калмишева Л. (2020)
Желєзна Т. - Аналіз напрямків та перспектив використання агробіомаси для виробництва енергії в Україні (2020)
Шустік Л. - Дослідження ефективності застосування аплікатора DRAGON 6000 для внесення рідких добрив КАС у ресурсоощадних технологіях, Нілова Н., Степченко С., Сидоренко С., Клочай О. (2020)
Вихідні відомості (2020)
Болотов М. - Визначення меж енергетичної стабільності тліючого розряду в умовах зварювального нагріву, Болотов Г. (2020)
Пилипенко О. - Точність та погрішності зубчастих передач вертольотних редукторів, Колесник Д., Березняк А. (2020)
Лебедєв В. - Особливості формування (структуроутворення) та властивості теплозахисних покриттів при плазмовому напиленні, Дубовий О., Лой С. (2020)
Мурашковська В. - Аналіз тенденцій розвитку міського громадського транспортного середовища, Подзолкіна А., Скляр В., Сиводід О. (2020)
Борак К. - Прогнозування зміни абразивних властивостей ґрунтів для забезпечення надійної експлуатації робочих органів (2020)
Захарова І. - Обґрунтування конструктивних особливостей пульсатора для забезпечення пульсуючого розпилюючого потоку повітря при дуговій металізації, Роянов В. (2020)
Кальченко В. - Модернізація універсально-заточувального верстата з ЧПК ВЗ208Ф3 для високошвидкісного фрезерування поверхонь обертання, Кальченко В., Венжега В., Винник В. (2020)
Литвин О. - Роботизовані маніпулятори особливого призначення, Паньков С. (2020)
Стельмах Н. - Вибір оптимального технологічного процесу на базі автоматизованої оцінки його техніко-економічних параметрів, Сапон С., Рижук Я. (2020)
Стеценко І. - Метод автоматизації тестування на проникнення вебатак, Савчук В. (2020)
Смірнова Т. В. - Формалізація та реалізація структури технологічного процесу електродугового напилення для оптимізаційної експертної системи (2020)
Хорошко В. - Багатокритеріальна оцінка ефективності проєктів із забезпечення кібербезпеки, Шелест М., Ткач Ю. (2020)
Lytvynov V. - Development of the automated information system for organization’s information security culture level assessment, Dorosh M., Bilous I., Voitsekhovska M., Nekhai V. (2020)
Дубягін О. - Ефективність керуючого впливу на структурований об’єкт як числова характеристика міжрівневого балансу, Гур’єв В., Фірсова І. (2020)
Корнієнко С. - Формування кількісних характеристик випробувань для одержання точкових оцінок заданої якості, Корнієнко І., Дмитрієв В., Павленко А., Камак Д. (2020)
Сатюков А. - Результати експериментальних досліджень впливу вологості дерев’яних матеріалів на проходження сигналів НВЧ діапазону, Приступа А., Мошель М. (2020)
Сінчук О. - Аспекти впровадження сонячних електростанцій в умовах гірничорудних підприємств, Бойко С., Городній О., Некрасов А., Онищенко А., Ножнова М. (2020)
Єршов Р. - Частотно-імпульсний модулятор з адаптивною корекцією тривалості імпульсу, Войтенко В. (2020)
Sobianin I. - Portable electrocardiograph with GSM module for telemedicine, Skonechnyi V., Yarova I. (2020)
Abdulhamid M. - Remote health monitoring: fall detection, Peter D. (2020)
Губаревич О. - Уточнений підхід до розрахунку втрат тягового двигуна пульсуючого струму, Гулак С., Горобченко О., Скляренко І. (2020)
Миколенко С. - Дослідження впливу амарантового та льняного борошна на якість печива, Захаренко А. (2020)
Процан Н. - Активація ферментів під час розварювання житніх замісів підвищеної концентрації, Ткаченко Л. (2020)
Trembus I. - Oxidative-organosolvent delegification of wheat straw, Semenenko N. (2020)
Іщенко О. - Плівки медичного призначення на основі полісахаридів (2020)
Фролова Л. - Дослідження колірних та антикорозійних властивостей пігментів в системі Fe-Al-Mg-О, Бутиріна Т. (2020)
Скиба М. - Дослідження титану (ІV) оксиду модифікованого наночастинками срібла для очищення стічних вод текстильних виробництв, Воробйова В. (2020)
Челябієва В. - Використання житньої закваски в технології кисломолочних продуктів, Щерба Л., Оляченко Т. (2020)
Лялик А. - Органолептичний і сенсорний аналіз сиркової пасти з лляною олією, Покотило О., Кухтин М., Бейко Л. (2020)
Антонова Д. - Определение прогибов обычных и поврежденных железобетонных балок, усиленных углепластиком (2020)
Крячок С. - Сучасний стан геодезичного моніторингу аеродромних покриттів в Україні (2020)
Дубельт Т. - Дослідження впливу організаційно-технологічних факторів на тривалість реконструкції житлових будинків (2020)
Бідаков А. - Порівняльний аналіз експериментальних досліджень та чисельних розрахунків міцності вклеєних стержнів у CLT панелях, Пустовойтова О., Распопов Є., Страшко Б. (2020)
Іванишин В. - Вивчення інженерно-геологічних умов ділянки під будівництво двоповерхової будівлі магазину квітів на пальовому фундаменті на вулиці Незалежності, Бугай М., Корзаченко М. (2020)
Менейлюк І. - Багатокритеріальний аналіз для вибору рішення укріплення схилу, Руссий В. (2020)
Адамчук В. В. - Теоретичне дослідження плоскопаралельного руху комбінованого посівного агрегату, Петриченко Є. А. (2015)
Смільський В. В. - Гранулометричний склад ґрунту – ключ до пізнання його властивостей, Сидорчук О. В. (2015)
Булгаков В. М. - Теорія і практика обробітку ґрунту в сучасних умовах, Танчик С. П., Надикто В. Т. (2015)
Ivanov D. A. - Theory of landscape reclamation agriculture, Kovalev N. G. (2015)
Жук А. Ф. - Анализ процесса и новые способы глубокой послойной обработки почвы (2015)
Войтюк Д. Г. - Концептуальні основи математичного моделювання впливу мікрохвильових електромагнітних полів на реологічні властивості паливно-мастильних матеріалів та нафтопродуктів, Човнюк Ю. В., Гуменюк Ю. О., Гуцол О. П. (2015)
Павлоцький А. С. - Енергодостатні виконавчі органи землеробської механіки: моделювання і конструювання за допомогою комп'ютера, Вознюк В. А., Савченко І. Ф., Рихлівський П. А. (2015)
Говоров О. Ф. - Особливості робочого процесу ротаційного різального апарата з вертикальною віссю обертання і шарнірним закріпленням ножів (2015)
Гордеенко О. В. - Обоснование типа и параметров распылителей для ленточного внесения пестицидов при возделывании овощных и пропашных культур на гребнях, Крук И. С., Кот Т. П., Герук С. Н. (2015)
Музика О. П. - Технологічні та енергетичні параметри дощувальної машини кругової дії "Zimmatic", Бабіцький В. В., Удовенко В. В., Антонюк А. В. (2015)
Кот Т. П. - Исследование процесса прохождения направленного воздушного потока через растительный слой, Крук И. С., Гордеенко О. В., Герук С. Н. (2015)
Прилуцький А. Н. - Механико-технологические обоснования операций технологического процесса пневмовихревого сепарирующего устройства (2015)
Степаненко С. П. - Математическая модель движения зерна в коническом аспирационном канале, Швидя В. А. (2015)
Borisov B. - Efficiency in the design of agricultural machinery by the criteria of similarity, Kolev B. (2015)
Ovcharov M. - Regarding certain theoretical formulation of forage chopping, Bekana D., Kolev B., Borisov B. (2015)
Lovkis Z. V. - Researching the process of mixing of food mediums flowable in liquid state, Sadouski A. A. (2015)
Steponavicius D. - Investigation on corn grain crushing by two pairs of rolls crusher, Straksas A., Kemzuraite A., Raciunas P. (2015)
Федорак В. І. - Обгрунтування параметрів камери змішування та продуктивності похилого шнекового транспортера кормоприготувальної машини, Борис П. І. (2015)
Рєзніков І. В. - Обґрунтування конструкційних параметрів маніпулятора доїння з функцією позиціонування підвісної частини доїльного апарата (2015)
Ачкевич В. І. - Обгрунтування конструкційних параметрів двокамерного колектора доїльного апарата з попарним пульсатором, Ачкевич О. М., Тимченко Л. О. (2015)
Булгаков В. М. - Дослідження стійкості вертикального руху орно-подрібнювального МТА, Кюрчев В. М., Надикто В. Т. (2015)
Шкрабак В. С. - Cравнение влияния коэффициента жесткости характеристик поршневых и газотурбинных двигателей на динамическую нагруженность трансмиссии и вала двигателя трактора, Шкрабак Р. В., Шкрабак В. В. (2015)
Мельник Р. В. - Мобільні енергетичні засоби сільськогосподарського призначення на електроакумуляторному приводі, Слободян В. М. (2015)
Лук’янець В. О. - Елементи статистичної фізики і термодинаміки в інтерпретації процесів виготовлення біопалив, Субота С. В. (2015)
Кухарець С. М. - Дослідження енергетичних показників обертового біогазового реактора, Голуб Г. А. (2015)
Поліщук О. В. - Автоматизація обробки фотознімків території для дистанційного моніторингу сільськогосподарських угідь, Коханевич І. В., Чубинський В. В. (2015)
Калініченко Р. А. - Моделювання розвитку температурних полів зернівки в процесах термообробки зерна ІЧ-випромінюванням (2015)
Жоров В. І. - Підвищення виробітку енергії вітроустановками малої потужності, Тимощук Д. В., Берлінець М. М. (2015)
Гевко Б. М. - Конструкційні параметри шарнірно-секційного гвинтового робочого органу, Клендій В. М., Навроцька Т. Д. (2015)
Войналович О. В. - Інформативність діагностичних інтервалів дефектоскопічного контролю деталей вузлів тракторів MТЗ-80 (2015)
Адамчук В. В. - Матеріально-технічна база галузі рослинництва України: стан та перспективи розвитку, Грицишин М. І., Перепелиця Н. М. (2015)
Сидорчук О. В. - Добова продуктивність зернозбиральних комбайнів різної потужності, Днесьв В. І., Скібчик В. І., Жуль С. Г., Сидорчук Л. Л., Сятковський О. А. (2015)
Вожегова Р. А. - Енергетична та економічна ефективність технологій вирощування кукурудзи на зрошуваних землях півдня України, Малярчук М. П., Котельников Д. І., Музика О. П. (2015)
Надикто В. Т. - Дослідження стійкості руху орного МТА за схемою "push-pull", Кістечок О. Д. (2015)
Алтыбаев А. Н. - К информатизации процессов принятия инженерно-технологических решений в агробизнесе (2015)
Шацький В. В. - Методика експериментальних досліджень процесу аерації технології компостування органічної сировини, Поволоцький А. А. (2015)
Шпокас Л. - Методика визначення втрат зерна зернозбиральними комбайнами, Жебраускас Г., Смолінський С. (2015)
Мілько Д. О. - Методика оцінки процесу потокового змішування стеблових кормів з виключенням систематичної похибки (2015)
Дяченко Л. А. - Аналіз відносного руху причіпної машини за рівномірного прямолінійного переміщення точки причепа, Василюк В. І., Човнюк Ю. В. (2015)
Горбовий А. Ю. - Удосконалення процесу формування стрічки льонотрести, Гілязетдінов Р. Н. (2015)
Лимонт А. С. - Метеоусловия росяной мочки льносоломы и метрический номер волокна (2015)
Тригуба А. М. - Комбінації проектів у програмах кормозабезпечення молочних ферм за участю обслуговуючих кооперативів (2015)
Веремейчик Н. В. - Техніко-економічне обгрунтування з виробництва паливних гранул (2015)
Адамчук В. В. - Стратегія техніко-технологічного оновлення агропромислового виробництва України (2017)
Адамчук В. В. - Теоретические исследования безрешетной пневмовиброцентробежной сепарации семенных смесей, Прилуцкий А. Н. (2017)
Мироненко В. Г. - Пристрій оперативного визначення глибини залягання плужної підошви в процесі її розущільнення, Антипчук Б. О. (2017)
Булгаков В. М. - Теорія взаємодії плоского копіра із залишками гички цукрового буряка, Головач І. В., Ігнатьєв Є. І. (2017)
Сидорчук О. В. - Аналіз механізованих технологій збирання плодів волоського горіха, Крупич С. О. (2017)
Ратушний В. В. - Теоретичне обґрунтування форми твірної поверхні обертового робочого органу універсального протруювача насіння (2017)
Степаненко С. П. - Обґрунтування раціональної форми і параметрів розподільчо-направляючої поверхні живильного пристрою, Котов Б. І. (2017)
Вожик Ю. Г. - Підвищення ефективності поверхневого внесення твердих мінеральних добрив (2017)
Кувачов В. П. - Дослідження ефективності колійної системи землеробства (2017)
Адамчук В. В. - Концептуальні підходи до відновлення родючості ґрунту, Литвинюк Л. К. (2017)
Грицака О. М. - Дослідження пошкодження насіння молотильно сепарувальним – пристроєм зернозернозбиральних комбайнів (2017)
Калініченко Р. А. - Ідентифікація математичної моделі процесу мікронізації зерна за даними експериментів, Котов Б. І. (2017)
Степаненко С. П. - Аналіз розвитку конструкцій пневмосепаруючих систем сепараторів, Швидя В. О., Попадюк І. С. (2017)
Ткач В. В. - До питання взаємодії дійкової гуми та дійки у процесі машинного доїння корів (2017)
Павленко С. І. - Результати чисельного моделювання процесу змішування компонентів гноє-компостної суміші двобарабанним лопатевим робочим органом (2017)
Дмитрів В. Т. - Дослідження транспортування молоко-повітряної суміші доїльним апаратом на основі теорії розмірностей, Дмитрів І. В. (2017)
Довбненко О. Ф. - Удосконалена методика розрахунку теплового балансу тваринницьких приміщень, Колесник І. В. (2017)
Котов Б. І. - Моделювання динамічних режимів рекуперативних утилізаторів теплових викидів виробничих приміщень і установок, Спірін А. В., Грищенко В. О. (2017)
Мироненко В. Г. - Формалізація основних елементів розробки адаптивних систем керування технологічними процесами рослинництва (2017)
Мироненко В. Г. - Автономізація теплозабезпечення сільських територій, Веремейчик Н. В. (2017)
Третяк В. М. - Підвищення вантажності начіпних систем просапних тракторів в транспортному режимі, Чабан В. В. (2017)
Герасимчук Ю. В. - Визначення напруги джерела живлення електродної системи для утримання і переміщення насіння на стрічці крутосхилого конвеєра в полі коронного розряду, Мельник Р. В., Берлінець Ю. М., Сахневич В. Г. (2017)
Шейченко В. О. - Визначення потужності на переміщення барабаном із упорамизерносоломистої маси, Дудніков І. А., Кузьмич А. Я., Шевчук М. В. (2017)
Кузьменко В. Ф. - Експериментальне визначення впливу конструкційних параметрів прискорювача маси кормозбирального комбайна на питомі енерговитрати, Максіменко В. В., Ямпольський С. М. (2017)
Маранда С. О. - Оперативне керування технологічними процесами біологічного захисту рослин із застосуванням засобів інженерного моніторингу стану поля (2017)
Лук’янець В. О. - До питання подрібнення біосировини, Субота С. В. (2017)
Василенко М. О. - Обґрунтування строків проведення ремонтно-обслуговуючих робіт мобільної сільськогосподарської техніки з використанням стратегії адаптивного технічного обслуговування і ремонту, Шаповал Л. І., Соколенко О. М. (2017)
Кудринецький Р. Б. - Логістика сучасних процесів транспортного забезпечення, Савченко Л. А., Махмудов І. І. (2017)
Погорілий С. П. - Результати експериментальних досліджень тягових показників мобільного сільськогосподарського агрегату, сформованого на базі автомобільного шасі (2017)
Мельник Р. В. - Ефективність використання тягово-транспортних засобів з силовим електроприводом під час виконання технологічних операцій (2017)
Скібчик В. І. - Методика обґрунтування раціональних параметрів технічного оснащення пунктів післязбиральної обробки зерна на основі статистичного імітаційного моделювання, Днесь В. І. (2017)
Ворошнов С. М. - Сучасний технічний стан каналів інгулецької зрошувальної системи та нові конструкції облицювань з використанням геосинтетичних матеріалів, Шевчук Я. В., Юзюк О. Ю. (2017)
Хільчевський В. К. - Характеристика водних ресурсів України на основі бази даних глобальної інформаційної системи FAO Aquastat (2021)
Хільчевський В. К. - Сучасна характеристика поверхневих водних об’єктів України: водотоки та водойми (2021)
Лук’янець О. І. - Часова динаміка водно-балансових складових в басейні р. Псел, Гребінь В. В. (2021)
Сокур К. С. - Умови формування поверхневого стоку в межах урбанізованих територій при випаданні дуже сильних та небезпечних опадів, Паламарчук Л. В. (2021)
Жежеря В. А. - Вплив вищої водної рослинності на вміст біогенних елементів у лімничних системах урбанізованої території, Жежеря Т. П., Линник П. М. (2021)
Ухань О. О. - Оцінка антропогенного навантаження біогенними елементами та органічними речовинами у басейні р. Тетерів, Осадча Н. М. (2021)
Дідух Я. П. - Просторово-часові зміни біокліматичних факторів у Європі, Винокуров Д. С. (2021)
Заболоцька Т. М. - Циркуляційні процеси та хмарний покрив упродовж періоду глобального потепління, Шпиг В. М., Ціла А. Ю. (2021)
Пясецька С. І. - Відкладення паморозі категорії НЯ (небезпечна) на території України протягом періоду стандартної кліматологічної норми 1961-1990 рр. та по її окремих десятиріччях (2021)
Анахов П. В. - Збудження хвилі-убивці власними коливаннями водного басейну (2021)
Порядок подання і оформлення статей до періодичного наукового збірника "Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія" (2021)
Задорожна Л. - Туга і опір: українська природа у циклі поезій Т. Шевченка "В казематі" (2018)
Яременко В. - Історіософське спрямування і останні рядки Шевченкового вірша "Бували войни й військовії свари..." (2018)
Харчук Р. - Вплив "Енциклопедичного лексикону" Адольфа Плюшара на творчість Тараса Шевченка (2018)
Гудима А. - Особа імператора Миколи І в оцінці Т. Шевченка (2018)
Боклах Д. - Топос Петербурга в повісті "Художник" Т. Шевченка: структурно-семіотичний та екзистенційно-феноменологічний аспекти відтворення міського простору (2018)
Лебідь-Гребенюк Є. - Прагматика мовчання у щоденнику Тараса Шевченка (2018)
Стрюк Л. - Художнє відображення світу самотності та сирітства у ранній творчості Т. Шевченка, Шалацька Г. (2018)
Черкас О. - Гендерні маркери маскулінності поетичної творчості Т. Шевченка (2018)
Щелкунова О. - Особливості релігійності у творчості Тараса Шевченка (2018)
Кудря О. - Специфіка розкриття національної проблематики у поезії Тараса Шевченка періоду "Трьох літ" (2018)
Соколюк Ю. - Відповідальне батьківство в історичній рецепції: від давньої літератури до прози Т. Шевченка (2018)
Чхатарашвили С. - Библейские сюжеты в поэзии Тараса Шевченко (2018)
Блідченко-Найко В. - Байронізм у поемі "Перебендя" Т. Шевченка (2018)
Сліпушко О. - Тарас Шевченко Дмитра Павличка: нова місія у часи Революції Гідності, Злотник-Шагіна О. (2018)
Гнатенко В. - Шевченкознавство Юрія Івакіна (до 100-річчя від дня народження) (2018)
Ковалів Ю. - Есе "Селянський король" (про Т. Шевченка) Ю. Липи в контексті його есеїв і полемік (2018)
Сенета М. - "Правда Кобзаря" В. Барки: христологічний досвід прочитання (2018)
Александрова Г. - Іван Стешенко: діалоги з шевченкознавством кінця ХІХ – початку ХХ ст. (2018)
Боронь О. - Шевченкова псевдонаречена Анна Шарикова: вигадки і факти (2018)
Зайченко Н. - Дослідження творчості Тараса Шевченка у працях чеських науковців: Зіна Ґеник-Березовська, Паламарчук О. (2018)
Погребняк О. - Білоруське шевченкознавство початку ХХІ століття (2018)
Гузій О. - Перша фахова англомовна рецепція поезії Т. Шевченка у працях Вільяма Річарда Морфіла (2018)
Калинчук А. - Микола Сумцов: Тарас Шевченко і літературні паралелі (2018)
Головай І. - Феномен Тараса Шевченка у рецепції Євгена Сверстюка (2018)
Бальоха К. - Горизонти Шевченкового Всесвіту (Український гуманітарний ліцей і сучасне шевченкознавство) (2018)
Цілина М. - Імажонімія Тараса Шевченка (мовно-структурний вимір) (2018)
Гойса А. - "Заповіт" Тараса Шевченка чеською мовою (2018)
Крамов А. А. - Методи екстракції структурованих даних з веб-сторінок, Погорілий С. Д. (2017)
Petrenko A. - Expanding usage of environmental citizens' observation on east european region (2017)
Настенко Є. А. - Про вихрову природу течії крові у корені аорти (2017)
Артюхов В. Г. - Проектування цифрових еквалайзерів в середовищі пакета схемотехнічного моделювання micro-cap, Бритов О. А., Капшук О. О. (2017)
Настенко Е. А. - Анализ состояний системы кровообращения у студентов в пространстве параметров зависимости артериальное давление — пульс, Бойко А. Л., Павлов В. А., Уманец В. С. (2017)
Ігнатенко В. М. - Прогнозоване оптимальне за витратою палива управління нестаціонарними системами, Волченко М. І. (2017)
Болховітін В. М. - Комп'ютерне моделювання руху полімерної маси та задачі управління процесом покриття кабелю, Зеленський К. Х. (2017)
Прийомов С. Г. - Комп’ютерні та аналітичні розрахунки по підвищенню ефективності очистки циклонного краплеуловлювача вугільного парового котла "бкз-160-100пт" краматорської тец, Рижов В. І., Тимошенко А. Г. (2017)
Самсоненко Д. В. - Використання положень стандарту isa–88 на прикладі розробки системи керування вакуум-випарним апаратом у цукровому виробництві, Юрчук Л. В. (2017)
Слободянюк Л. А. - Технологічні засоби визначення комплексної оцінки якості теплових мереж (2017)
Андрєєв А. А. - Моделирование нестационарного течения и массообмен стенозированных артерий, Медмідь Д. А., Міхо І.А. (2017)
Недашківський С. М. - Машинне навчання при орієнтуванні на місцевості, Недашківський Б. М. (2017)
Сарахман М. І. - Мікросервіси як успішна реалізація сервісно-орієнтованої архітектури (soa). переваги та недоліки мікросервісів, Павленко В. І. (2017)
Бондаренко В. М. - Застосування пліс технологій для розробки електрокардіографа, Коваленко В. В. (2017)
Гаврилов Т. М. - Обґрунтування, алгоритмізація та програмування методики моделювання деталей для раціоналізації схем розкрою листових матеріалів на деталі взуття (2017)
Макоївець Д. В. - Завадостійке кодування в супутникових системах передачі даних, Забара С. С. (2017)
Павленко О. Ю. - Алгоритм пошуку ряду послідовно адитивно-різних чисел, Тимошенко А. А., Бондаренко В.М. (2017)
Забара С. С. - Онтологічний підхід до проектування бази знань для наукової бібліотеки, Гайдаржи В. І., Кершков Д. О. (2017)
Діброва М. О. - Спосіб формування шляхів, що не перетинаються, в програмно-конфігурованих мережах (2017)
Кіт Г. В. - Дослідження можливостей автоматичного обчислення ядра згортки для пошуку патологій судин на ангіограмі, Сердаковський В. С. (2017)
Mashkovskyi S. S. - Construction of the network of semantically related data in social networks (2017)
Вольнечич О. І. - Спрощений алгоритм реферування текстових документів у довільному форматі (2017)
Дорогий Я. Ю. - Мета-модель компенсаційно-декомпенсаційного підходу до проектування архітектури критичної іт-інфраструктури (2017)
Прищепа Є. А. - Впровадження сервера терміналів (2017)
Жиритовський О. А. - Відображення фізичних явищ на екрані комп’ютера, Забара С. С. (2017)
Зубко Р. А. - Покращення ефективності стиснення зображень фрактальним методом (2017)
Галісєєв Г. В. - Розробка програми для створення тестів (2017)
Сивак О. А. - Растрова графіка в обробці фотографії, Мирошник В. І. (2017)
Копей В. Б. - Розробка програмних компонентів мовою python та їх використання в ipython notebook (2017)
Андрієвский А. І. - Проблема масштабування однорангових комп’ютерних мереж, Діброва М. О., Павленко В. І. (2017)
Максимчук О. О. - Big data. map reduce. архітектура та особливості у порівнянні з паралельними субд (2017)
Гагарін О. О. - Інтелектуальний аналіз даних вищих навчальних закладів для підвищення ефективності навчального процесу, Топорівський П. О. (2017)
Сидорчук О. - Обґрунтування структури процесу визначення кон-цептуального плану програм (портфелів) проектів, Тригуба А., Сидорчук Л., Бондаренко В. (2013)
Сидорчук О. - Виробничі ситуації у проектах збирання олійних культур, Панюра Я., Березовецький С. (2013)
Шолудько П. - Методика побудови структурно-функціональної моделі технологічної системи на прикладі комплексу захисту рослин, Шолудько Я. (2013)
Тимочко В. - Ідентифікація параметрів виробничо-технічних ресурсів портфеля проектів сільсько-господарського підприємства, Падюка Р. (2013)
Сидорчук О. - Результати дослідження термінів початку технологічних операцій сівби озимих культур на підставі методів статистичного імітаційного моделювання, Івасюк І., Українець В., Луб П., Тригуба І. (2013)
Городецький І. - Використання методів менеджменту безпеки процесів в аграрному виробництві, Мазур І., Городецька Н., Ковальчук Ю. (2013)
Маланчук О. - Головні принципи створення моделей для управління конфігурацією проектів дільниць з відновлення робочих органів ґрунтообробних машин (2013)
Степований В. - Сировинна і матеріально-технічна база для інноваційних проектів із комплексного вирощування і переробки ріпаку на біопаливо в аграрних підприємствах (2013)
Оліфер О. - Застосування методу засвоєного обсягу для контролю вартості проектів з оптимізації виробничих структур підприємств лісового господарства (2013)
Сидорчук О. - Обґрунтування виробничої структури пунктів технічного обслуговування тракторів ХТЗ, Кузьмінський Р., Барабаш Р., Михалюк М. (2013)
Бойко І. - Вирішення основної матриці математичної моделі надійності функціонування активно резервованої технічної системи, Бондаренко О., Савченко В. (2013)
Дмитрів В. - Термоанемометричний вимірювач пульсуючих потоків двофазних середовищ, Дмитрів І., Максимів І. (2013)
Смільський В. - Системне моделювання складу aгро ґрунтів (2013)
Пахолюк А. - Завантаження зерна із засіку в умовно стаціонарні сортувальні машини, Сподарик В. (2013)
Дмитрів Г. - Структурно-функціональна модель технологічного процесу виробництва біогазу, Дмитрів В. (2013)
Петренко О. - Вплив вібрації на показники простої та складної рухової реакції водіїв (2013)
Лиса О. - Оцінка якості сільськогосподарської продукції і вибір оптимального варіанту, Мідик А.-В. (2013)
Барабаш Г. - Особливості обґрунтування режимів роботи машинних агрегатів з використанням сучасних енергетичних засобів, Зубко В., Барабаш О., Щур Т. (2013)
Дідух В. - Визначення параметрів, що характеризують положення стебел льону відносно вальців бральної секції, Дударєв І. (2013)
Дмитрів В. - Імітатор інтенсивності молоковіддачі при експериментальних дослідженнях доїльних апаратів, Дмитрів І. (2013)
Левко С. - Результати експериментальних досліджень процесу ущільнення стеблових рослинних матеріалів (2013)
Банга В. - Методика калібрування вимірювача крутного моменту приводу обертових елементів, Дмитрів В., Банга Ю. (2013)
Швець О. - Аналіз результатів математичного опису руху насіння ріпаку по сепарувальній площині електрофрикційного сепаратора (2013)
Шевчук Р. - Обґрунтування параметрів валків плющилки насіння олійних культур, Шевчук В. (2013)
Ковалишин С. - Дослідження коефіцієнтів тертя насіння дрібно насіннєвих сільськогосподарських культур, Дадак В. (2013)
Крупич Р. - Дослідження вагових показників плодів горіхоплідних культур (2013)
Ракул О. - Теоретичне дослідження ударного вигину плодоніжки кукурудзи при відокремленні качанів (2013)
Лаврик Ю. - Аналіз електромагнітних систем електронних пульсаторів доїльних апаратів (2013)
Банга В. Банга Ю. - Дослідження нерівномірності видачі комбікормів індивідуальним дозатором (2013)
Білик С. - Стендове обладнання для дослідження характеристик висів-них апаратів сівалок, Диня В., Фльонц І., Солтисюк В., Лотоцький Р. (2013)
Гевко Б. - Результати експериментальних досліджень величини травмування зерна під час транспортування трубчастим скребковим конвеєром, Ляшук О., Дячун А. (2013)
Гевко Б. - Дослідження пар контакту гальмівних елементів муфти двохсторонньої дії, Дячун А., Комар Р., Босюк П. (2013)
Ляшук О. - Динамічна модель процесу подачі сапропелів до розкидаючих робочих органів, Дячун А., Гевко І. (2013)
Магац М. - Дослідження процесу витікання молока з однокамерного доїльного стакана із перепускним клапаном (2013)
Дацюк Р. - Пневматичний регулятор тиску наддуву повітря в двигунах газобалонних автомобілів, Божок А., Дацюк О. (2013)
Клендій М. - Рух матеріальної частинки по похилій площині, всі точки якої в коливальному русі описують кола в горизонтальних площинах (2013)
Габрієль Ю. - Алгоритм управління астатичного регулятора електронно-керованого ПНВТ дизеля, Щур Т., Паславський В., Ямнюк Ю. (2013)
Калахан О. - Визначення відносного градієнту напружень методом скінченно-елементного аналізу, Івасів В., Яциняк І., Гриців В. (2013)
Пономаренко О. - Концентрація напружень у півплощині з круговою сегментною виточкою на краю (2013)
Гуменюк Р. - Спосіб виготовлення склеєного з’єднання арматурні стержні-гільза на основі шару наповнювача із суміші базальтоволокно-епоксидна смола ЕДП (2013)
Студент М. - Вплив карбону в порошкових дротах системи Fe-Cr-C-Al на відносну зносостійкість покриттів за умов граничного мащення, Калахан О., Ступницький Т., Гвоздецький В., Шабатура О., Кульматицький В. (2013)
Виходець В. - Дослідження просторового механізму із застосуванням способів перетворення проекцій, Ніщенко І., Коруняк П., Стукалець І. (2013)
Мягкота С. - Просвітлення багатошарової прозорої структури з допомогою двох додаткохвих шарів, Білий Я., Кушнір О. (2013)
Іванкова О. - Використання електродугової металізації при ремонті корпусних деталей машин, Федоряка В. (2013)
Боярчук В. - Дослідження функціональних та вартісних показників малих гідроелектростанцій, Бабич М., Шолудько В., Кригуль Р. (2013)
Боярчук В. - Розробка експериментального стенда для дослідження ефективності застосування слідкуючих за сонцем пристроїв, Сиротюк В., Сиротюк С., Гальчак В., Болтянський Б. (2013)
Боярчук В. - Дослідження сонячного теплового повітряного колектора, Гальчак В., Сиротюк В., Сиротюк С., Мусій Р., Когут М. (2013)
Чумакевич В. - Дослідження асинхронного двигуна як складової електромеханічної системи електротрактора, Прокопенко К., Загуста І. (2013)
Василів К. - Математична модель трифазно-однофазного модулятора напруги безконтактної системи збудження асин-хронізованого генератора, Гошко М., Герман А., Яциків М., Левонюк В. (2013)
Дерпак О. - Термінологія з енергетики та її відображення у вітчизняній лексикографії (2013)
Korenko M. - Application 8D method for problems solving, Krocko V., Zitnak M., Foldesiova D., Adamik M., Allo S., Kuzenko L. (2013)
Adamik M. - CBN tools wear development during high speed machining of S600 bohler steel and its influence on machined surface, Krocko V., Korenko M., Allo S., Kuzenko D. (2013)
Findura P. - The effect of spatial distribution of seeds on biomass production, Turan J., Krocko V., Kristof K., Ponjican O., Valachova Z., Gasperak J., Kovalyshyn S. (2013)
Galik R. - Effect of ambient tem-perature on the tensile strength of teat cup liners, Bodo S., Dubenova M., Shchur T. (2013)
Tkac Z. - Assessment of suitability for use of biodegradable fluids on the basis of an accelerated durability test of tractor hydrostatic pump, Tulik J., Sevcik P., Raso M., Mykhaljuk M. (2013)
Mojzis M. - Optimization of logistics in the chosen company, Ivan M., Tymochko V. (2013)
Атаманчук В. - Образ Тараса Шевченка у драмі Людмили Старицької-Черняхівської "Напередодні" (2019)
Гаєвська Н. - Традиції Т. Шевченка в українській жіночій прозі кінця ХІХ – початку ХХ століття (2019)
Гнатенко В. - Тарас Шевченко на сторінках часописів "Рідний край" і "Молода Україна" (2019)
Городецька В. - Концепт "простір" як складова мовної картини світу Т. Г. Шевченка (на матеріалі поеми "Гайдамаки") (2019)
Грицик Л. - Зустріч А. Церетелі з Т. Шевченком: комунікативне тло "Кавказу" (2019)
Гузій О. - Шевченкознавчі студії Людмили Задорожної (2019)
Жуковська Г. - Міфологема дому в "Кобзарях" Тараса Шевченка 1840 та 1860 років (2019)
Задорожна Л. - Картини природи у поезії Т. Шевченка "Сон (Гори мої високії…)": як чинник опору митця в засланні (2019)
Казьмирчук Г. - Декабристи і Тарас Шевченко в працях дослідників Шевченкового університету, Казьмирчук М. (2019)
Калинчук А. - Фольклорно-етнографічні елементи творчості Шевченка в рецепції Миколи Сумцова (2019)
Ковалів Ю. - Рецепція творчості Т. Шевченка в радянській літературі та літературознавстві (2019)
Лебідь-Гребенюк Є. - Особливості поетики "Журналу" Тараса Шевченка (2019)
Мчеделадзе І. - Шевченкові "Гайдамаки" в грузинській літературі: форми рецепції за новими матеріалами (2019)
Назаренко М. - До теми "Шевченко і Свіфт" (2019)
Погребенник В. - Тарас Шевченко у публіцистично-есеїстичній рецепції Романа Олійника-Рахманного (до сторіччя від дня народження вченого) (2019)
Прушковська І. - Тарас Шевченко в культурному просторі Туреччини (2019)
Романенко О. - Ідеологічні трансформації життя і творчості Тараса Шевченка у журналі "Перець" 1964 року (2019)
Росовецький С. - Лектура Шевченка (2019)
Рябченко М. - Візуальний код Шевченка як маркер української території (2019)
Сивець Т. - Концептуальні домінанти духовності у "Житії Феодосія Печерського" Нестора та поемі "Перебендя" Тараса Шевченка (2019)
Сліпушко О. - Творчість Тараса Шевченка 1848 року: ідейна парадигма, Щелкунова О. (2019)
Стрюк Л. - Відображення дитячої недолі у творчості Т. Шевченка, Шалацька Г. (2019)
Тетеріна О. - Творчість Т. Шевченка в західноєвропейському літературному контексті: рефлексії над студіями Ю. Бойка-Блохина (2019)
Харчук Р. - Уточнення до джерел творів Шевченка періоду "Трьох літ" (2019)
Черкас О. - Фразеологічний арсенал поеми "Катерина" Т. Шевченка (2019)
Городецький І. - Використання методик аналізу небезпек процесів для вдосконалення управління охороною праці, Березовецький А., Городецька Н., Мазур І., Сафонов С. (2014)
Флис І. - Проблеми та чинники ініціалізації інноваційних проектів і програм розвитку агропромислових підприємств в умовах невизначеності (2014)
Оліфер О. - Аналіз відхилень вартості під час реалізації проектів з оптимізації виробничої структури підприємств лісового господарства (2014)
Степований В. - Вплив продукту на конфігурацію проектів з виробництва біодизеля (2014)
Лебедєв А. - Динаміка ґрунтообробного агрегату моделюванням парціальних прискорень в неусталеному режимі роботи, Артьомов М. (2014)
Ікальчик М. - Теоретичний розрахунок скреперної установки для прибирання гною при безприв’язному утриманні великої рогатої худоби (2014)
Русаков Д. - Промислове виробництво органічних, органо-мінеральних та гранульованих добрив на основі сапропелів, Дідух В., Том'юк В. (2014)
Войтович І. - Перероблення органічних відходів на біогаз (2014)
Лабатюк Ю. - Розрахунок сили опору деформації ґрунту під дією робочого органа глибокорозпушувача, Алієв Е. (2014)
Чорна Т. - Польові дослідження прямолінійності рядків просапної культури (2014)
Мітков Б. - Про доцільність глибокого обробітку ґрунту способом копання, Чорна Т., Мітков В., Дацер А. (2014)
Крупич Р. - Розширення технологічних можливостей ручних струшувачів плодів (2014)
Грицаєнко Л. - Генезис винаходів з машинного доїння, Грицаєнко В., Кондур С., Голуб Г. (2014)
Коруняк П. - Шляхи вдосконалення конструкцій стрічкових конвеєрів, Баранович С., Ковальчук Т., Форнальчик Є. (2014)
Лиходід В. - Аналіз конструкцій валяльних машин для виробництва повстяних виробів з грубої вовни, Павленко С., Івлєв В. (2014)
Ковалишин С. - Теоретичне дослідження розділення дрібнонасіннєвих сумішей у пневмоелектричному каналі, Ніщенко І., Ковальчик Ю., Дадак В. (2014)
Линник Ю. - Підвищення ефективності системи сервоконтролю ротаційного пластинчастого вакуумного насоса доїльної установки, Павленко С. (2014)
Дмитрів І. - Багатофакторне моделювання відкачування повітря в системі "доїльний стакан – пульсатор” (2014)
Дідух В. - Формування технологічних систем в агропромисловому комплексі, Шолудько П. (2014)
Гевко І. - Синтез гвинтових конвеєрів з гнучкими робочими органами, Ляшук О., Клендій В. (2014)
Дацюк Р. - Система автоматичного підресорювання сидіння водія транспортного засобу, Божок А., Дацюк О. (2014)
Братішко В. - Оптимізація конструкційних параметрів гвинта гранулятора кормів (2014)
Ляшук О. - Дослідження кінематики та енергосилових параметрів сипкого вантажу у конвеєрі із гофрованим робочим органом, Дячун А., Тарасюк Ю. (2014)
Швець О. - Результати досліджень траєкторій руху насінин ріпаку по похилій рухомій площині, Дуганець В. (2014)
Павленко С. - Механіко-математична модель процесу розвантаження лопаті барабанного робочого органа аератора гноє-компостної суміші (2014)
Луц П. - Результати експериментальних досліджень удосконаленого роторного кавітаційного диспергатора, Січкарь А., Доруда С., Лиходід В., Заблудченко В., Ковальов І. (2014)
Гудь В. - Розрахунок конструктивно-силових параметрів гвинтових завантажувачів, Комар Р., Клендій В., Тарасюк Ю. (2014)
Кузьмінський Р. - Математична модель геометричних параметрів насінин пшениці, Соколовський О., Шеремета Р. (2014)
Антощенков Р. - Визначення кінематичних зв'язків, кута зламу піврам і швидкостей коліс трактора шарнірно з’єднаного компонування (2014)
Крупич О. - Методика визначення об’єму жолобків котушкового висівного апарата, Левко С., Крупич Р. (2014)
Кузенко Д. - Методологічні аспекти оцінки якості функціонування кукурудзозбиральних комбайнів, Кузенко Л. (2014)
Куліченко А. - Метод розрахунку демпфування коливної системи автомобільного транспорту (2014)
Поляковська Л. - Бгс-40 – біогенераторна станція нового покоління, Ващенко В. (2014)
Габрієль Ю. - Дослідження характеристик електронного регулятора дизеля, Щур Т., Ковальчик Ю., Ющик Н., Сірий О. (2014)
Когут М. - Спосіб кругового заплавлення кільцевої канавки циліндра і методика визначення тріщиностійкості кільцевого шва, Гуменюк Р., Форнальчик Є. (2014)
Банах І. - Наближені рівняння стійкості руху пружного циліндра при осьових стискальних навантаженнях, Колінько М. (2014)
Кузьмінський Р. - Організаційно-виробнича сумісність процесів ремонту різних об’єктів у спільному потоці, Стукалець І. (2014)
Хлопик О. - Інгібування корозії механічно активованої поверхні алюмінію, Зінь І., Соколовський О. (2014)
Ніщенко І. - Аналітичне дослідження кінематики просторового механізму, Коруняк П., Ніщенко І. (2014)
Мягкота С. - Ефективний метод проектування вузькосмугового оптичного фільтра, Білий Я., Кушнір О., Гущак Р., Вовк О. (2014)
Семерак В. - Основні аспекти побудови моделі дії лазерного імпульсу, потужність якого змінна в часі, Косарчин В. (2014)
Сиротюк В. - Експериментальна установка для дослідження пар тертя роторів вакуумного насоса роторного типу, Березовецька О., Березовецький С., Шацький В. (2014)
Семерак В. - Температура на плямах фактичного контакту при гальмуванні, Ніщенко І., Пономаренко О. (2014)
Гудь В. - Особливості розточування кільцевих канавок у корпусних деталях сільськогосподарських машин, Гевко І., Гупка А., Босюк П. (2014)
Семерак В. - Термонапружений стан в околі локальної ділянки фрикційного контакту, Косарчин В. (2014)
Кучвара І. - Технологічні передумови виготовлення профільних гвинтових робочих органів сільськогосподарських машин (2014)
Уйгелій Г. - Термоокисна деструкція полімерів у мастильно-охолоджувальних технологічних середовищах (2014)
Баранович С. - Дослідження економічної ефективності використання пневмомембранного пульсатора доїльного апарата попарного доїння (2014)
Гальчак В. - Ефективність підвищення потужності фотоелектричного модуля плоским дзеркальним концентратором, Сиротюк С., Татомир А., Кузницький І. (2014)
Василів К. - Математичне моделювання електромагнітних процесів стартер-генератора електроенергетичної установки на базі газокомпресорної станції, Герман А., Левонюк В., Ошурко І. (2014)
Сиротюк С. - Узгодження енергозабезпечення об’єктів з потенціалом відновлюваних джерел енергії стосовно західного регіону України (2014)
Чучман В. - Теоретичні передумови обґрунтування параметрів машин для брикетування рослинної сировини у відкритому каналі (2014)
Гальчак В. - Дослідження параметрів та режимів роботи повітряно-гравійного акумулятора в конвективній геліосушарці, Коробка С. (2014)
Назимко В. - Вдосконалення сіткової моделі календарного плану проекту з врахуванням параметричної і структурної невизначеностей (2014)
Дашков В. - Анализ эксплуатации и развития биогазовой энергетики в аграрном секторе республики беларусь, Костюкевич С., Сосинович В. (2014)
Borowski P. - Energy market in poland and in european union (2014)
Войцицка-Мигасюк Д. - Опыт международного сотрудничества в создании гибридных систем энергоснабжения объектов, Хоховский А., Сиротюк С. (2014)
Тригуба А. - Моделювання технологічної системи кормозабезпечення молочних ферм за участю обслуговуючих кооперативів (2015)
Бабич М. - Обґрунтування стохастичної складової проектного середовища в проектах систем виробництва електроенергії на малих річках (2015)
Кригуль Р. - Управління конфігурацією проекту транспортно-технологічної інфраструктури (2015)
Шолудько П. - Оцінка рівня реалізованості технологічної системи аграрного виробництва на підставі функціонального аналізу (2015)
Кузьмінський Р. - Вибір продуктивності технологічних дільниць ремонту з урахуванням закономірностей формування вхідних потоків замовлень і дотримання гарантійної тривалості ремонту, Стукалець І. (2015)
Паславський Р. - Визначення оптимального терміну зберігання біодизельного палива, Миронюк О. (2015)
Ковальчик Ю. - Розрахунок ймовірності дискретних станів системи із чотирма одиницями збиральної техніки, Говда О. (2015)
Ковалишин С. - Вплив додаткової електричної сили на ефективність розділення насіння ріпаку на електрофрикційному сепараторі, Швець О., Сало Я., Кузьма Я.-Р. (2015)
Чумакевич В. - Дослідження впливу режимів роботи системи вентиляції пташників на собівартість продукції, Місін А. (2015)
Калахан О. - Вплив поверхневого модифікування іонно-плазмовими технологіями титанових сплавів на їх корозійну тривкість, Веселівська Г., Лакіш О. (2015)
Студент М. - Вплив структури на механічні характеристики електродугових покриттів із порошкових дротів з вмістом хрому понад 12 %, Гвоздецький В., Ступницький Т., Калахан О. (2015)
Студент М. - Вплив температури на механічні та трибологічні властивості покриттів, Ступницький Т., Гвоздецький В., Калахан О., Дзьоба Ю., Побережець О. (2015)
Дмитрів В. - Моделювання індикаторної діаграми пневмоелектромагнітного пульсатора з керуючою камерою, Лаврик Ю. (2015)
Крупич О. - Методика та прилад для визначення параметрів розкидного диска мінеральних добрив, Левко С. (2015)
Пташник В. - Перспективи використання відходів переробки кукурудзи як матеріалу для одержання активованого вугілля для суперконденсаторів, Бордун І., Садова М., Борисюк А. (2015)
Гречин Д. - Вплив питомого опору паза ротора на характеристики асинхронного двигуна, Дробот І., Лапинський В. (2015)
Хімка С. - Обгрунтування параметрів автоматизованого приводу вібраційного дозатора з крутильними коливаннями робочого органа (2015)
Татомир А. - Енергетичний баланс геліосушарки, Коробка С. (2015)
Василів К. - Математична модель системи збудження генератора, Герман А. (2015)
Гальчак В. - Порівняльний аналіз потенціалу сонячної енергії в Україні за трьома базами даних, Сиротюк В., Сиротюк C., Коробка С. (2015)
Földešiová D. - Impact of 5S productivity and quality in manufacturing organization, Korenko M., Kročko V., Shchur T. (2015)
Abrahám R. - Influence of auto-ejected blades wheels on soil compaction, Majdan R., Mojžiš M., Varga F., Uhrinová D., Sshchur T. (2015)
Герасимович Л. - Демонстрационная зона высокой энергоэффективности на базе агрогородка "Торгуны" Докшицкого района Витебской области, Дашков В., Костюкевич С., Ланкевич Ю., Синенький А. (2015)
Сидорчук О. - Результати статистичного імітаційного моделювання механізованих технологічних процесів збирання озимого ріпаку, Луб П., Шарибура А., Березовецький С. (2016)
Мягкота С. - Розрахунок контактної температури та зношування фрикційних елементів залежно від коефіцієнта тертя та часу гальмування, Семерак В., Пономаренко О., Косарчин В. (2016)
Ковалишин С. - Дослідження процесу відділення домішок важковідділюваних бур'янів із насіннєвих сумішей злакових трав, Дадак В. (2016)
Шолудько Я. - Дослідження триботехнічних характеристик поверхонь тертя підшипників ковзання теплоелектроенергетичного обладнання методом електродного потенціалу, ШолудькоВ. ШолудькоВ., Гуменюк Р. (2016)
Гречин Д. - Континуальна математична модель електромагнітного поля асинхронної машини із зубчатим феромагнітним ротором, Герман А., Дробот І. (2016)
Довгуник В. - Особливості трибологічної поведінки сталей 45 та У8 у парі з плазмово-оксидокерамічними шарами, синтезованими на сплаві Д16Т, Студент М., Калахан О. (2016)
Семен Я. - Машина зі системою керування розподілом мінеральних добрив поверхнею поля, Кузенко Д. (2016)
Бабич М. - Аналіз сучасного стану систем водопостачання в Україні та напрями його покращання (2016)
Хімка С. - Класифікація сучасних електричних джерел світла, обґрунтування їх вибору за електротехнологічними критеріями (2016)
Кригуль Р. - Вентиляція та повітрообмін у приміщенні (2016)
Гречин Д. - Структурно-математична модель системи автоматизованого електроприводу лісопильної рами, Дробот І., Мельник П. (2016)
Коруняк П. - Дослідження кінематичних параметрів коливного тарілчастого живильника, Баранович С., Власюк І., Федорина Д., Малик І. (2016)
Кузенко Д. - Обґрунтування способу виготовлення формувальної головки преса заданої форми, Левко С., Крупич О. (2016)
Банга В. - Методика експериментальних досліджень дискового дозатора сипких кормів, Банга Ю. (2016)
Пономаренко О. - Розтяг широкого плоского стрижня, що містить криволінійний виступ на одному краю, Семерак В. (2016)
Миронюк О. - Вплив часу реакції водія на інтервал слідування (2016)
Левчук О. - Підвищення зносостійкості робочих органів ґрунтообробних знарядь навуглецьовуванням вугільним електродом (2016)
Чумакевич В. - Особливості створення функціонально-стійких електромеханічних комплексів сільськогосподарського призначення (2016)
Гвоздєв О. - Підвищення ефективності технологічного процесу комбікормового виробництва завдяки застосуванню гравітаційної сепарації зерна, Болтянський Б., Парієв А., Дмитрів В., Городняк В. (2016)
Гошко З. - Особливості вдосконалення електромагнітної вібраційної дробарки (2016)
Коруняк П. - Вібраційний конвеєр з довільно розташованими плоскими пружинами, Яцина М., Ніщенко І. (2016)
Левонюк В. - Порівняльний аналіз математичних моделей перехідних електромагнітних процесів в елементах електроенергетичних систем (2016)
Семен О. - Визначення коефіцієнта та кута зовнішнього тертя зубків часнику (2016)
Магац М. - Конструкційно-експлуатаційні дослідження модернізованого агрегату (мотоблок "ЗУБР" НТ-105 + плуг ПЛ-1-17), Махоркіна Т. (2016)
Іванишин В. - Науково-методичні основи узгодження збиральних і транспортних робіт, Гуцол Т., Комарніцький С. (2016)
Іванишин В. - Аналіз конструкцій і приставок до зернозбиральних комбайнів та особливості їх використання на збиранні сої та ріпаку, Іліяшик В., Дуганець В. (2016)
Семенов О. - Регенерація теплової енергії в процесах стерилізації і пастеризації, Підлісний В., Слива О., Якубов І. (2016)
Бендера І. - Локальне внесення добрив при оранці грунту комбінованими плугами, Василинич М. (2016)
Гордійчук І. - Визначення оптимальних параметрів електромагнітного випромінювання для пригнічення патогенних мікроорганізмів, що викликають мастит вівцематок, Михайлова М., Дубік В., Торчук М., Панцир Ю., Герасимчук І. (2016)
Камишлов В. - Підпорядковані системи автоматичного керування швидкістю електроприводів постійного струмукерованими тиристорними випрямлячами, Горбовий О., Дубік В., Козак О., Панцир Ю., Гарасимчук І. (2016)
Лакіш О. - Корозійно-ерозійна тривкість вакуумно-плазмових нітридтитанових покриттів на сталі (2016)
Ковалишин С. - Дослідження процесу відділення домішок насіння важковідділюваних бур'янів від посівного матеріалу ріпаку, Дадак В., Шеремета Р., Соколюк В., Доманюк П., Яромій Р. (2017)
Броварець О. - Інформаційно-технічна система оперативного моніторингу стану ґрунтового середовища конструкції Олександра Броварця (2017)
Гошко З. - Дослідження фізико-механічних властивостей плодів лісових горіхів, Крупич О., Крупич Р. (2017)
Заморська І. - Формування аскорбінової кислоти в ягодах суниці садової залежно від впливу абіотичних чинників для отримання високоякісних продуктів переробки, Гіджеліцький В. (2017)
Гошко З. - Вплив фізико-механічних властивостей сої на процес її збирання, Панасюк О., Панасюк Р., Гошко О. (2017)
Аніскевич Л. - Характер зміни твердості ґрунту на глибині загортання насіння, Росамаха Ю. (2017)
Барановський В. - Результати експериментальних досліджень коефіцієнта проходження коренеплодів, Паньків М., Теслюк В., Онищенко В. (2017)
Коруняк П. - Вплив параметрів робочого органа на ефективність роботи коливного живильника, Баранович С., Власюк І. (2017)
Пилипець М. - Експериментальні дослідження питомих затрат споживаної потужності комбінованого гвинтового конвеєра, Паньків В. (2017)
Крупич С. - Кінематичний аналіз роботи роторного ударного струшувача волоських горіхів, Крупич О., Кузенко Д., Левко С. (2017)
Семен Я. - Експериментальні дослідження жорсткості гнучкого елементу зворушувача ротаційної косарки (2017)
Швець О. - Обґрунтування параметрів ножа для видалення стрижня з головок капусти, Власюк І., Федорина Д. (2017)
Кузенко Д. - Машина для садіння зубків часнику, Семен О. (2017)
Гречин Д. - Структурно-математична модель системи автоматизованого електроприводу механізму завантаження подрібнювача кормів, Дробот І., Сокач В. (2017)
Буртак В. - Модернізація та аналіз роботи дробарок зернових продуктів, Кохана Т., Гуменюк Р., Шеремета Р. (2017)
Крупич Р. - Комплект обладнання для вимірювання прискорень (2017)
Дмитрів І. - Аналіз методів та засобів оцінки параметрів сучасних систем доїння, Красниця Б. (2017)
Василинич М. - Кінематика подрібнення пласта роторами комбінованого плуга, Панцир Ю. (2017)
Тимочко В. - Обґрунтування коефіцієнта погодності для прогнозування добової продуктивності машинно-тракторних агрегатів, Луб П., Падюка Р. (2017)
Дідух В. - Підвищення ефективності збирання льону олійного на території Північного Полісся, Онюх Ю., Ягелюк С. (2017)
Городецький І. - Вплив обставин на формування небезпечних ситуацій аграрного виробництва, Мазур І., Городецька Н., Березовецький А. (2017)
Чабан А. - Аналіз неусталених електромагнітних процесів у фрагменті електроенергетичної системи на основі класичних підходів до моделювання, Левонюк В. (2017)
Чумакевич В. - Дослідження втрат в лінії електропостачання 10 кВ Сколівського РЕМ, Лапинський В. (2017)
Герман А. - Математичне моделювання асинхронного генератора з внутрішньою ємнісною компенсацією (2017)
Студент М. - Вплив діаметра порошкового дроту на мікрогетерогенність та абразивну зносостійкість електродугових покриттів, Калахан О., Головчук М., Задорожна Х., Занько Б. (2017)
Шолудько Я. - Дослідження механохімічних процесів на поверхнях тертя деталей, виготовлених зі сплавів на основі заліза, методом електродного потенціалу, Шолудько В., Гуменюк Р. (2017)
Калахан О. - Вплив модифікування поверхні сплаву Ti-6Al-4V на його корозійно-механічне руйнування, Веселівська Г., Задорожна Х., Дзьоба Ю., Лакіш О. (2017)
Семерак В. - Залишкові напруження у зварних з’єднаннях та значення межі витривалості, Пономаренко О., Косарчин В. (2017)
Студент М. - Абразивна зносостійкість плазмоелектролітних шарів на основі корунду, синтезованих на алюмінієвих сплавах та електродугових покриттях, Калахан О., Посувайло В., Гвоздецький В., Сірак Я., Гнатів Б. (2017)
Броварець О. - Функціональна структура інформаційно-технічної системи оперативного моніторингу агробіологічного стану ґрунтового середовища (2018)
Крупич Р. - Дослідження зведеного коефіцієнта жорсткості плодових гілок дерев волоського горіха, Шевчук Р., Крупич О., Левко С., Сало Я. (2018)
Шеремета Р. - Огляд реологічних моделей (2018)
Аулін В. - Дослідження пневмоструминних висівних апаратів дискретної дії для швидкісної сівби в інформаційній системі землеробства, Панков А., Щеглов А. (2018)
Погорілий С. - Експериментальні дослідження тягових показників МЕЗ-330"Автотрактор" залежно від його конструкційних параметрів (2018)
Степаненко С. - Теоретичні дослідження руху повітряного потоку при введенні в нього зернових сумішей, Котов Б. (2018)
Олійник Є. - Аналіз технологічної подачі компонентів вороху коренеплодів цикорію до очисника, Войтюк В. (2018)
Паньків М. - Технологічні аспекти розробки модулів транспортно-технологічних систем коренезбиральних машин, Підгурський М., Барановський В. (2018)
Семен О. - Теоретичні дослідження параметрів системи "барабан – зубок часнику – вилка" саджалки часнику, Кузенко Д., Семен Я. (2018)
Коруняк П. - Підвищення ефективності використання вібраційних конвеєрів, Баранович С., Власюк І. (2018)
Паславський В. - Шнековий олійний прес зі системою охолодження (2018)
Днесь В. - Щодо ефективності використання зернозбиральних комбайнів у різних природно-виробничих умовах, Кудринецький Р., Скібчик В. (2018)
Дуганець В. - Статистичні закономірності формування початкових біологічно-предметних умов для виконання технологічних процесів збирання цукрових буряків, Пукас В., Луб П., Шарибура А. (2018)
Вцісло Ґ. - Дослідження впливу додавання фракції сапропелю на енергетичні показники брикетів зі соломи та костри льону-довгунця, Дідух В., Том’юк В. (2018)
Левонюк В. - Дослідження електромеханічних процесів у вимикачі надвисокої напруги, Чабан Г. (2018)
Гудим В. - Мікроструктура проводів внутрішніх електромереж, які побували в умовах пожежі, Кузін О., Назаровець О. (2018)
Гречин Д. - Розрахунок класичним методом перехідних процесів у лінійних колах з поліноміальними вимушеннями, Дробот І., Герман А. (2018)
Чабан В. - Аналіз усталеного гармонічного електричного скін-ефекту в обхід кривих ЕМДЕ, Герман А. (2018)
Калахан О. - Підвищення зносостійкості алюмінієвого сплаву Д16 різними методами поверхневого зміцнення, Задорожна Х., Студент М., Веселівська Г. (2018)
Грицай Ю. - Математична модель процесу переміщення подрібнених коренеплодів шнековим транспортером-подрібнювачем (2018)
Паламарчук І. - Математичне моделювання віброаспіраційного сепарування насіннєвого матеріалу, Кюрчев С., Верхоланцева В., Колодій О. (2018)
Тригуба А. - Ідентифікація ризиків цінності проектів створення кооперативів кормозабезпечення сімейних молочних ферм, Фтома О., Тригуба І., Сидорчук Л., Боярчук О. (2018)
Тимочко В. - Оцінка ризику під час роботи на металообробних верстатах токарної групи, Городецький І., Березовецький А. (2018)
Бандура Г. О. - Шевченкіана на сторінках журналу "Сучасність" (2020)
Бондаренко І. П. - Проблеми перекладацької майстерності творів Т. Шевченка в японській славістиці, Кузьменко Ю. С. (2020)
Боронь О. В. - Дві згадки про Поля де Кока у Шевченковій повісті "Художник": спроба тлумачення (2020)
Гаєвська Н. М. - Ідейно-естетична суголосність поезії Тараса Шевченка і Павла Грабовського), Гаєвська О. В. (2020)
Гнатенко В. І. - Тарас Шевченко в оцінці прижиттєвої критики (2020)
Гудима А. О. - Образ Чигирина в поезіях Тараса Шевченка та в "Історії Русів" (2020)
Дяченко С. І. - Античний топос у повісті "Художник" Тараса Шевченка (2020)
Калинчук А. М. - У пошуках наукових досліджень поезії Тараса Шевченка (2020)
Карпінчук Г. В. - Організаційна та наукова діяльність Олександра Дорошкевича в галузі шевченкознавства (2020)
Ковальчук Т. О. - Художнє відображення історичних постатей у "Гайдамаках" Т. Шевченка та романах К. Поліщука "Гуляйпільський батько" та "Отаман Зелений" (2020)
Крупич Р. - Розмірні показники скелетних гілок дерев волоського горіха, Кузенко Л., Крупич С., Левко С., Крупич О. (2019)
Пасіка В. - Кінематичний аналіз важільного механізму з внутрішньою урухомлювальною ланкою, Коруняк П. (2019)
Ковалишин С. - Дослідження процесу електрогравітаційного розділення зерна, Швець О., Дадак В., Пташник В. (2019)
Хімка С. - Методика і результати експериментальних досліджень енергоощадного вібраційного дозатора сипких кормів, Гошко М., Дробот І., Сиротюк В. (2019)
Семен Я. - Дослідження кінематики ланцюгово-плунжерного садильного апарата зубків часнику, Кузенко Л., Семен О. (2019)
Боярчук В. - Методика дослідження тривалості сушіння фруктів у геліосушарці, Коробка С., Бабич М., Кригуль Р. (2019)
Syrotiuk V. - Energy supply for the processes of greenhouse business with application of renewable sources of energy, Syrotiuk S., Ptashnyk V. (2019)
Видмиш А. - Поліпшення характеристик перетворювача електропривода в перехідних режимах, Штуць А. (2019)
Левонюк В. - Математичне моделювання перехідних електромагнітних процесів у мостовій системі випрямлення трифазного змінного струму на основі варіаційних підходів (2019)
Гречин Д. - Структурно-математичне моделювання різних способів пуску асинхронного двигуна, Дробот І., Хімка С., Гошко М. (2019)
Гошко М. - Вплив конструкції пускорегулювальної апаратури сучасних світлодіодних ламп на їх робочі характеристики (2019)
Мірошник О. - Дослідження симетричних складових напруг у розподільній мережі 0,38/0,22 кВ (2019)
Возняк О. - Оптимізація імпульсного регулювання гальмування двигуна постійного струму, Колісник М. (2019)
Мірошник О. - Порівняння енергоощадності систем електропостачання побутових споживачів (2019)
Янківський Д. - Джерела живлення автономного електротранспорту та ефективність їх застосування, Бризгалов В., Лягушкін А. (2019)
Винар В. - Трибокорозійна тривкість вуглецевих сталей з електродуговими покриттями з порошкових дротів 60Х15Р2ГС та 75X19Р3С2, Головчук М., Василів Х., Гвоздецький В., Рацька Н., Рудковський Є. (2019)
Тригуба А. - Системний підхід до оцінення ризиків несвоєчасного виконання робіт в інтегрованих проектах, Тригуба І., Фтома О., Кондисюк І., Коваль Н. (2019)
Войналович О. - Визначення ризику травмування під час тракторних робіт на основі дефектоскопічного контролю, Тимочко В., Гнатюк О., Городецький І. (2019)
Миронюк О. - Теоретичні дослідження зовнішнього шуму легкового автомобіля, Шевчук В. (2019)
Вихідні відомості (2019)
Андрієнко М. В. - Організаційно- правовий механізм державного управління пожежною безпекою об’єкта, Борисов А. В., Черкасов О. О. (2019)
Дацій О. І. - Інформаційний механізм реалізації державної податкової політики на територіальному рівні, Туболець І. І., Шевченко Н. І. (2019)
Шапоренко О. І. - Соціальне партнерство у вирішенні соціально-трудових конфліктів (2019)
Юрченко В. І. - Засади підвищення ефективності інноваційного розвитку підприємництва в аграрному секторі України (2019)
Кравчук О. В. - Шляхи вдосконалення організаційного забезпечення експертно-криміналістичної діяльності в Україні в контексті забезпечення державної безпеки (2019)
Шпортюк Н. Л. - Європейський досвід державного регулювання інноваційного розвитку агропромислового комплексу (2019)
Науменко А. О. - Необхідність розробки та впровадження державної програми розвитку агропромислового комплексу України (2019)
Орел М. Г. - Технології й особливості розробки та імплементації управлінських рішень з питань забезпечення політичної безпеки (2019)
Брюшкова Н. О. - Реалізація державної екологічної політики на рівні територіальних громад, Удовиця О. Ф. (2019)
Бондаренко О. Г. - Модель синтезу раціональної організаційної структури органів державного управління логістичним забезпеченням спільних дій сил безпеки при реагуванні на кризові ситуації та її застосування на практиці (2019)
Михальська В. В. - Ретроспективний аналіз наукових основ для формування освітньої політики України як фактору сприяння суспільному розвитку та економіки країни (2019)
Палагусинець Р. В. - Теоретико-методологічні засади формування інтелектуального капіталу дипломатичної служби (2019)
Яровой Т. С. - Проблемні питання державного управління вищою освітою в Україні, Шаповал О. В. (2019)
Мельничук Т. П. - Проблемні питання класифікації посад публічних службовців: зарубіжна та вітчизняна практика (2019)
Мухін В. М. - Обгрунтування необхідності ефективного державного регулювання любительського рибальства в Україні (2019)
Іщенко М. І. - Правові засади адміністративної діяльності органів публічної влади у сфері превентивного антикризового управління, Міщук Є. В., Сорочинський А. Ю. (2019)
Жовнірчик Я. Ф. - Публічне управління агропродовольчим сектором в умовах забезпечення економічної безпеки (2019)
Ясинська Н. А. - Удосконалення процесу підбору кадрів в системі професійного розвитку державної служби України, Рябоконь Ю. М., Рябоконь В. В. (2019)
Стоян О. Ю. - Лідерські компетентності для керівників-лідерів у сфері публічного управління (2019)
Шестаковська Т. Л. - Методичний інструментарій та прикладні аспекти формування державної політики інноваційного розвитку аграрного сектору в Україні (2019)
Круп’як Л. Б. - Особливості реалізації мотиваційної стратегії як чинника підвищення ефективності функціонування органів публічної влади, Круп’як І. Й. (2019)
Сердюк О. І. - Впровадження інноваційних форм навчання в систему підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування полтавської області, Горбатюк Л. М., Божко Б. В. (2019)
Пурцхванідзе О. В. - Проблема відродження української територіальної громади у фокусі синергетичної методології (2019)
Приймак А. М. - Реалізація державних житлових програм як дієвий механізм удосконалення державної житлової політики (на прикладі житомирської області), Приймак І. М. (2019)
Якобчук В. П. - Формування системи публічного управління відходами, Симоненко Л. І., Баланович Ю. В. (2019)
Клименко О. В. - Наукові і прикладні аспекти державного регулювання діяльності страхового ринку (2019)
Дубовик А. В. - Організаційно-економічний та програмно-цільовий механізми державного регулювання ринку нерухомості (2019)
Розмаріцина Н. А. - Контроль за наданням адміністративних послуг в умовах реформування органів публічного управління (2019)
Рущенко Р. Є. - Теоретичні засади децентралізації в реформуванні місцевого самоврядування (2019)
Сенишин Н. В. - Концепція територіальної організації влади в сучасному публічному врядуванні: категоріально-понятійний аналіз (2019)
Петрів І. М. - Удосконалення механізмів державного управління органу конституційної юстиції в Україні в контексті імплементації досвіду держав східної європи (2019)
Лілікович П. В. - Шляхи забезпечення якості надання адміністративних послуг сервісними центрами мвс України (2019)
Брич Л. В. - Порівняльний аналіз становлення механізмів розвитку ресурсного потенціалу державного службовця в європі та Україні, Криштанович М. Ф. (2019)
Толуб’як В. С. - Державне регулювання трудозайнятості та працеефективності механізмами пенсійної системи (2020)
Косач І. А. - Розвиток державно-приватного партнерства в умовах децентралізації влади в Україні, Дегтярьов А. В. (2020)
Васільєва Л. М. - Ефективність фінансового контролю в системі державного управління, Дацій Н. В., Залізнюк В. П. (2020)
Бобровська О. Ю. - Практично орієнтована парадигма державного управління в процесах соціально-економічного розвитку України, Антонова О. В. (2020)
Сьомич М. І. - Державний контроль за дотриманням законодавства в підприємствах харчової промисловості (2020)
Хриков Є. М. - Етична система публічної служби України (2020)
Панченко О. А. - Законотворча діяльність у сфері національної та інформаційної безпеки (2020)
Ситник Г. П. - Концептуалізація "інформаційної безпеки” у контексті властивостей інформації як специфічної субстанції (2020)
Жовновач Р. І. - Теорії диверсифікації в інвестиційному маркетингу підприємств, Вишневська В. А., Шевчук М. О. (2020)
Котух Є. В. - Формування систем кібербезпеки в органах публічної влади (2020)
Дутко Н. Г. - Концесія, як перспективна форма державно-приватного партнерства (2020)
Акімов О. О. - Аналіз застосування парадигми системогенезу державно-управлінської діяльності до процесів підготовки державних службовців (2020)
Антипенко І. В. - Особливості державного управління політичними ризиками: загальні підходи (2020)
Бучковська О. Ю. - Електронне урядування як основа взаємодії держави та суспільства в Україні, Веремчук О. В. (2020)
Мейко О. В. - Формування механізмів державного регулювання організаційно-штатних структур прикордонних підрозділів (2020)
Васюк Н. О. - Модель інформаційно-аналітичного забезпечення публічної політики у сфері формування культури здоров’я населення, Осик С. В. (2020)
Решота О. А. - Особливості розвитку публічного управління в Україні: сучасні тенденції та проблеми (2020)
Сіцінський Н. А. - Теоретичні здобутки у галузі наукового забезпечення розвитку механізмів державного управління національної безпеки України у зовнішньополітичній сфері (2020)
Брюшкова Н. О. - Особливості прийняття управлінських рішень в публічному управлінні, Ніколюк О. В., Удовиця О. Ф. (2020)
Науменко К. В. - Система забезпечення безпеки в державному управлінні (2020)
Datsii N. - Educational mechanisms of local government development in conditions of sustainable development, Hubar I., Hubar P. (2020)
Бондаренко О. Г. - Динаміка міжнародних конфліктів та роль стратегічних комунікацій у їх врегулюванні, Бондаренко Я. О. (2020)
Васильєва Н. В. - Методологічні засади державного управління демографічними процесами як умови забезпечення сталого розвитку в Україні (2020)
Приліпко С. М. - Механізми співпраці органів публічної влади з громадськістю щодо реалізації еколого безпечних проєктів у сферах водопостачання та поводження з твердими побутовими відходами, Шевченко Н. О. (2020)
Каламан О. Б. - Шляхи розбудови місцевої громади в діджиталізованому світі, Пурцхванідзе О. В. (2020)
Дорош І. М. - Система оцінювання ефективності та результативності роботи державних службовців в Україні, Дорош О. І. (2020)
Кушнір В. О. - Пропозиції щодо удосконалення правового механізму з питань стратегічних комунікацій у збройних силах України (2020)
Махначова Н. М. - Адаптація світових тенденцій брендингу територій до українських запитів, Семенюк І. Ю., Ременюк Я. А. (2020)
Антонова С. Є. - Моніторинг дотримання принципів прозорості та відкритості у діяльності органів влади в Україні, Корбутяк В. І. (2020)
Копняк К. В. - Електронний документообіг в публічному управлінні: проблеми впровадження, переваги та перспективи, Покиньчереда В. В. (2020)
Яровой Т. С. - Роль профайлінгу в лобістській діяльності: державно управлінський аспект (2020)
Моргачов І. В. - Передумови створення та регулювання регіональних інвестиційних фондів, Овчаренко Є. І., Овчаренко Р. В., Івченко Є. А. (2020)
Бобровський О. І. - Використання кібернетичного підходу в організаційній модернізації органів публічного управління (2020)
Польська Л. О. - Фінансово-економічні механізми державної підтримки аграрного сектору: європейський досвід (2020)
Добрянський І. - Вплив радіаційного опромінення на напружено-деформований стан залізобетонної балкової конструкції, Іваник Є., Добрянська Л. (2013)
Ковальчик Ю. - Розрахунок ймовірності дискретних станів для системи з трьома одиницями техніки, Говда О. (2013)
Бубняк Т. - Про розподіл меридіальних і кругових напружень на поверхні сфероїдального включення, Якимець В. (2013)
Шпак Л. - Варіаційно-моментний ітераційний процес у задачах теплопровідності пластин (2013)
Олійник Р. - Структура ґратки квазіфільтрів лівих конгруенцій на групі з одиницею (2013)
Добрянський І. - Дослідження впливу залишкових напружень поверхні стальної балки на пониження її довговічності в умовах лазерної обробки (2013)
Добрянський І. - Дослідження технічного стану будівельних конструкцій споруди складу добавок ВАТ "Миколаївцемент”, Барабаш В., Фамуляк Ю., Боднар Ю., Шмиг Р. (2013)
Бобало Т. - Міцність сталебетонних балок із комбінованим армуванням порівняно з розрахунком за ДБН в.2.6:2009 , Бліхарський З., Ільницький Б., Крамарчук А. (2013)
Мазурак А. - Технологія виготовлення багатошарових стін торкретуванням, Костирка Н., Мазурак О., Ковалик І., Михайлечко В., Калітовський В. (2013)
Мазурак А. - Дослідження сумісної роботи бетону і торкретобетону, Ковалик І., Михайлечко В. (2013)
Білозір В. - Визначення необхідної довжини анкерування фібри в бетоні, Височенко А. (2013)
Боднарчук Т. - Розрахунок залізобетонних балок із зовнішнім стрічковим армуванням на дію поперечних сил методом фермової аналогії, Нікіфоряк С. (2013)
Лопатка С. - Вплив вітрового навантаження на зміну напряму вітру з висотою, Михайлечко В. (2013)
Бурченя С. - Експериментально-теоретичні дослідження деформацій прогину сталебетонних балок, армованих просічно-витяжним листом (2013)
Шмиг Р. - Обґрунтування доцільності застосування сталевого просічновитяжного листа як робочої арматури у залізобетонних балкових конструкціях, Добрянський І., Бурченя С., Нікіфоряк С. (2013)
Гарбариніна В. - Реалізація проектів модернізації житлово-комунальних об’єктів через механізм державно-приватного партнерства, Матвіїшин Є., Фабрика Ю. (2013)
Канафоцький Р. - Моделювання роботи розрізної плитної прогонової будови моста, Мурин А., Федячко К. (2013)
Ванік М. - Технічне обстеження основних несучих конструкцій перекриття і даху об’єкта реконструкції нежитлової будівлі, Воробець М., Гнатюк О. (2013)
Лапчук М. - Результати експериментальних досліджень окремо стоячих паль зі штучними основами за дії горизонтальних навантажень (2013)
Шевчук Г. - Металевий каркас із телескопічними колонами для швидкого спорудження житлових будинків (2013)
Бліхарський Я. - Ефективність додаткового армування позацентрово стиснутих залізобетонних колон, підсилених за дії експлуатаційного рівня навантаження, Хміль Р. (2013)
Степанюк А. - Традиції та нові тенденції проектування громадських центрів сільських поселень у сучасних умовах, Кюнцлі Р. (2013)
Савчак Н. - Подібності та відмінності формування архітектури в поселеннях і поза їх межами (на прикладі Прикарпаття) (2013)
Єгоров Ю. - Тенденції та закономірності формування просторової композиції історичних міст України (2013)
Мер’є О. - Архітектура дерев’яних гаївок Галичини першої чверті ХХ сторіччя (2013)
Сільник О. - Вплив неоекспресіонізму у творах Ееро Саарінена на роботи сучасних українських архітекторів (2013)
Габрель М. - Особливості розвитку історичного села в Україні, Черевко Н. (2013)
Юрик Я. - Відображення ідентичності в сучасній житловій архітектурі історичного міста (2013)
Фамуляк Я. - Особливість формування підприємств мотельних господарств в Україні, Качура Т. (2013)
Баранович А. - Тенденції вливу технологічних процесів на архітектурні вирішення рибницьких ферм (2013)
Волошенко О. - Витоки формування закладів громадського харчування (за літературними джерелами) (2013)
Задорожний Б. - Вплив художника А. Мухи на творчість сучасних митців-вітражистів (2013)
Вербицька У. - Особливості вітчизняного та закордонного досвіду проектування житлових будинків у сформованій щільній забудові історичного центру міста (2013)
Дида О. - Концептуальна модель підвищення архітектурної атрактивності міста (на прикладі м. Рогатина Івано-Франківської області) (2013)
Баб’як В. - Архітектурна складова у вирішенні проблеми соціалізації мігрантів (2013)
Топилко С. - Планувальна структура рільничих угідь містечок Галичини (2013)
Гнідець Р. - Вираження суті простору церковних будівель через зміст і форму його проявлення (2013)
Федячко К. - Аналіз вітчизняного досвіду формування комунікаційно-транспортних вузлів середніх та малих міст Львівської області (2013)
Козак Г. - Рекреаційні ресурси українського села як основа організації сільського туризму (2013)
Диба Ю. - Поховання архітекторів у Давній Русі у світлі українських легенд про будівничих (2013)
До 100-річчя років від дня народження Івана Васильовича Базарника (2013)
Андрію Васильовичу Мазураку – 50 років (2013)
Добрянський І. - Моделювання визначення втрати міцності й довговічності конструктивних елементів енергетики, будівель та інженерних систем, Добрянська Л., Іваник Є. (2014)
Добрянська Л. - Розрахунок температурних напружень у пластинчастих системах за одновимірного розподілу температури, Шмиг Р., Грицина О., Івчук М., Нікіфоряк С. (2014)
Боднар Ю. - Метод R-функцій у нестаціонарних задачах теплопровідності узагальненої термомеханіки (2014)
Бубняк Т. - Характер меридіальних і кругових напружень для ідеального та неідеального контактівна поверхні сфероїдального включення, Якимець В. (2014)
Шпак Л. - Моделювання процесу активного вентилювання у башті циліндричної форми (2014)
Демчина Б. - Дослідження на розтяг з’єднань дерев’яних елементів на металозубчастих пластинах (МЗП), Кравз А., Шидловський Я., Яремко І. (2014)
Демчина Б. - Вимірювання зусиль під підошвою палі за допомогою спеціальної вимірювальної пластини, Кунанець Ю., Волосецький Н. (2014)
Демчина Б. - Дослідження міцності та деформативності дерев’яних двотаврових балок рами з OSB-стінкою, Сурмай М., Пелех А. (2014)
Демчина Б. - Дослідження міцності та деформативності скляних балкових конструкцій, Черевко М., Прокоп’юк В. (2014)
Мазурак А. - Визначення прогинів у підсилених залізобетонних балкових елементах, Ковалик І., Михайлечко В., Садовий М., Амброзяк П. (2014)
Білозір В. - Деформаційний метод розрахунку прогинів залізобетонних балок за тривалої дії навантаження (2014)
Боднарчук Т. - Дослідження несучої здатності дерев’яних балок, армованих зовнішньою стрічковою арматурою, Нікіфоряк С., Івчук М. (2014)
Гнатюк О. - Несуча здатність буронабивних мікропаль з розширеною п’ятою у ґрунтах різного типу, Лапчук М., Холод П. (2014)
Фамуляк Ю. - Використання нетрадиційного армування у пролітних піно- та газобетонних елементах, Височенко А. (2014)
Мельник І. - Експериментальні дослідження верхньої полиці монолітної залізобетонної порожнистої плити на продавлювання, Сорохтей В., Козак М., Приставський Т. (2014)
Мазурак Т. - Гідрофобні бетони з покращеними показниками міцності, водонепроникності та морозостійкості (2014)
Демчина Х. - Дослідження пінобетонних плит, армованих стальними сітками з різним анкеруванням на продавлювання, Осадчук Т. (2014)
Добрянська Л. - Економічна ефективність та практичне застосування попередньо підкріплених пластинчастих конструктивних елементів (2014)
Караван В. - Оцінка експлуатаційної придатності залізобетонних опор обертових печей, Григорчук А. (2014)
Лопатка С. - Оцінка ефективності застосування методів промислового альпінізму для монтажу висотних будівель та споруд в умовах історичної забудови міст, Бурнаєв О. (2014)
Мельник І. - Оптимізація залізобетонних прогонових будов мостів (2014)
Райхенбах Т. - Енергозбереження в Україні та доцільність збільшення частки нетрадиційних і відновлювальних джерел енергії, Гнатюк О., Безрука С. (2014)
Кюнцлі Р. - Пилип (рух): пошуки національної ідентичності в сакральній архітектурі української діаспори, Степанюк А. (2014)
Савчак Н. - Формування концепції дизайну архітектурного середовища сільських поселень (2014)
Колодрубська О. - Сакральна зона у структурі сільської садиби (2014)
Фамуляк Я. - Проблеми розвитку селищ міського типу України (2014)
Гнідець Р. - Формотворчі компоненти структури просторового середовища в українській церковній архітектурі (2014)
Какула Р. - Роль парків у структурі міста (2014)
Партика Р. - Архітектурно-планувальна реконструкція та сучасне використання пам’яток архітектури (2014)
Задорожний Б. - Вітраж у житловій архітектурі (2014)
Баранович А. - Проектування селянських фермерських дворів та принципи їхньої організації, Баранович Л. (2014)
Черевко Н. - Багатоквартирне житло у сільській місцевості зони впливу Львова (2014)
Добрянська Л. - Методи уточненого розрахунку пружних та пружно-пластичних деформацій конструкцій циліндричного типу, Добрянський І., Шмиг Р., Грицина О. (2015)
Бубняк Т. - Вплив жорсткостей середовища та включення на концентрацію напружень на поверхні включення, Якимець В. (2015)
Ковальчук В. - Скінченно-елементний розрахунок напружено-деформованого стану металевих гофрованих конструкцій за взаємодії із ґрунтом засипки у програмному середовищі NX NASTRAN (2015)
Іваник І. - Методика регулювання рівномоментного стану комбінованих статично невизначених металевих конструкцій на стадії проектування, Віхоть С. (2015)
Добрянський І. - Дослідження натурної 35-метрової арки як елемента купола, Вибранець Ю. (2015)
Мазурак А. - Несуча здатність та деформативність залізобетонних перерізів балок, похилих до поздовжньої осі, Ковалик І., Михайлечко В. (2015)
Гнатюк О. - Результати технічного обстеження несучих конструкцій перекриття над першим поверхом виробничої будівлі по вул. Зеленій, 301 у м. Львові, Фамуляк Я., Гризлюк І. (2015)
Мазурак А. - Методика експериментальних досліджень залізобетонних елементів, підсилених торкретуванням, за різних рівнів навантажень, Ковалик І., Михайлечко В., Амброзяк П. (2015)
Бурченя С. - Дослідження несучої здатності та деформативності згинаних балкових конструкцій, армованих сталевим просічно-витяжним листом порівняно зі залізобетонними, армованими стрижневою арматурою (2015)
Білозір В. - Вплив низхідної вітки діаграми деформування сталефібробетону за розтягу на несучу здатність балок (2015)
Боднарчук Т. - Робота та розрахунок ефективних перерізів стиснутих металодерев’яних елементів, Нікіфоряк С., Коваль О. (2015)
Гнатюк О. - Вплив поширення на несучу здатність буронабивних залізобетонних мікропаль, Лапчук М., Височенко А. (2015)
Литвиняк О. - Дослідження деформативності бетону та арматури в коротких збірно-монолітних залізобетонних плитах перекриття з використанням безавтоклавного пінобетону, Демчина Б. (2015)
Караван В. - Випадки та рівні малоциклового знакозмінного навантаження в практиці будівництва (2015)
Вибранець Ю. - Міцність і деформативність сталезалізобетонної статично невизначеної комбінованої шпренгельної конструкції, Іваник Ю. (2015)
Лопатка С. - Актуальні проблеми дослідження профілів змінного з висотою вітрового тиску на будівлі та споруди (2015)
Райхенбах Т. - Використання енергоощадних технологій у сучасному будівництві, Безрука С. (2015)
Мартиш О. - Методи підвищення організаційно-технологічної надійності розробки і реалізації календарних планів у будівництві (2015)
Гнідець Б. - Технологія спорудження збірно-монолітних залізобетонних куполів без риштувань, Гнідець Р. (2015)
Фамуляк Я. - Стан дослідження містобудівної науки щодо просторової організації селищ міського типу (2015)
Савчак Н. - Особливості формування і використання природних форм та структур у дизайні архітектурного середовища за межами поселень, Савчак Р. (2015)
Сільник О. - Стильові етапи розвитку львівської забудови ХVІ –ХХ ст., Козак Г. (2015)
Дида О. - Перспективи формування атрактивного архітектурного середовища в смт. Підкамені (Львівська область) (2015)
Партика Р. - Монастирі. Реконструкція та сучасне використання пам’яток архітектури, Волошенко О. (2015)
Пархуць Л. - Традиційна дерев’яна житлова архітектура в культурних ландшафтах Національного природного парку "Синевир", Шеремета З., Фітак М. (2015)
Какула Р. - Принципи реконструкції історичних будівель західноукраїнських сіл (2015)
Баранович А. - Сучасна сільська садиба і підприємницька діяльність у нових соціальних умовах, Баранович Л. (2015)
Сафонова Т. - Проектування лапідарію в центральній частині міста Львова як вихідний етап становлення нового архітектурного покоління (2015)
Делявський М. - Метод розрахунку напружено-деформованого стану тонких криволінійних плит, Росіньські К. (2016)
Боднар Ю. - Вплив характеру зміни теплофізичних параметрів бетону на температурні поля конструкцій під час визначення їх вогнестійкості, Бар В., Мазурак Р. (2016)
Бубняк Т. - Концентрація меридіальних напружень у включенні під час розтягу (2016)
Гнатюк О. - Використання теорії поверхонь другого порядку для проектування дашка входу адміністративної будівлі по вул. Чмоли у м. Львові, Косарчин В., Фамуляк Я., Задорожний Б. (2016)
Кузніцька Б. - Обчислення елементарних дільників цілочисельних матриць (2016)
Островський А. - Особливості використання методу крайгінга для апроксимації рельєфу (2016)
Гнідець Б. - Збірні каркаси багатоповерхових будинків із нерегулярною сіткою колон і змінною висотою поверхів (2016)
Демчина Б. - Зварна сітка як елемент армування згинаних комплексних елементів з ніздрюватих бетонів, Фамуляк Ю., Бурченя С. (2016)
Добрянський І. - Вплив конвективного теплообміну лазерного опромінення за дослідження термічного розтріскування бетону, Добрянська Л., Грицевич А., Грицина О. (2016)
Білозір В. - Обґрунтування парметрів фібрового армування з використаного поліетилентерефталату (2016)
Боднарчук Т. - Експериментально-теоретичні дослідження роботи металодерев'яних елементів на стиск, Коваль О. (2016)
Караван В. - Обстеження та підсилення аварійної дев'ятиповерхової житлової будівлі по вул. Даньшина, 52 у м. Луцьку (2016)
Мазурак А. - Деформативність підсилених залізобетонних елементів на ділянках дії максимальних поперечних сил, Ковалик І., Артеменко В., Михайлечко В. (2016)
Shmyh R. - Тhe usage of technological residues of steel sheet products as a work sheet armature of concrete structures (2016)
Райхенбах Т. - Використання легких сталевих тонкостінних конструкцій у сучасному будівництві, Безрука С. (2016)
Лопатка С. - Огляд можливостей безпосереднього вимірювання профілю вітрового тиску на висотних об'єктах, Яворська Л. (2016)
Вознюк Л. - Випробування керамзито-бетонних плит перекриття з ефективними вставками, Демчина Б., Собчак-Пястка Ю. (2016)
Ковалик І. - Методи оцінки несучої здатності залізобетонних елементів на ділянках дії максимальних поперечних сил (2016)
Степанюк А. - Проблеми архітектурно-планувальної реконструкції сільських поселень в умовах адміністративно-територіальної реформи, Кюнцлі Р. (2016)
Савчак Н. - Особливості формування архітектурного середовища громадських будівель у просторі поміж населеними пунктами, Савчак Р. (2016)
Сільник О. - Планування та забудова громадських центрів сільських поселень, Партика Р. (2016)
Волошенко О. - Роль водних композицій у Стрийському парку м. Львова (2016)
Баранович А. - Організація і планування території фермерських господарств (2016)
Смолинець В. - Генеза палацу у структурі села Підгірці (2016)
Сафонова Т. - Проектування маршрутизації експозиції фрагментів архітектурних пам'яток в урбаністичному середовищі (2016)
Федячко К. - Обґрунтування необхідності створення об'єктів та просторів для людей похилого віку в містах (2016)
Матвіїшин В. - Сучасний стан середньовічної фортеці "Тустань", Сільник О. (2016)
Козак Г. - Агрооселя як інфраструктурна основа сільського туризму (2016)
Боднар Ю. - Аналіз деформаційним методом нормальних перерізів сталебетонних балок із змішаним армуванням, Волинець М. (2017)
Бубняк Т. - Концентрація напружень під час кручення, Фамуляк Ю. (2017)
Віват А. - Дослідження точності визначення нормальних перевищень методом GNSS (2017)
Shmyh R. - Modeling of the stressed-deformed condition of reinforced concrete beams in simultaneous influence of aggressive environment and loading (2017)
Дмитрів В. - Математична модель продуктивності біогазової установки як альтернативного джерела енергії, Дмитрів Г. (2017)
Артеменко В. - Дослідження впливу мінералізувальних додатків на властивості силіційорганічних композицій, Яковчук Р., Демчина Х. (2017)
Білозір В. - Утворення і розкриття похилих тріщин комбіновано армованих сталефібробетонних згинальних елементів (2017)
Бурченя С. - Огляд сучасних досліджень сталебетонних та сталезалізобетонних конструкцій (2017)
Гнатюк О. - Порівняльний аналіз методик визначення несучої здатності буронабивних залізобетонних мікропаль, Лапчук М. (2017)
Делявський М. - Розрахункова модель ізотропної плити, зміцненої просторовою фермою, Буханєц Д. (2017)
Добрянський І. - Розв’язок моделі переміщення палі на прикладі двошарового зв’язного пилувато-глинистого ґрунту, Гнатюк О., Лапчук М., Івчук М. (2017)
Добрянський І. - Поняття капітальності в будівництві, Корчинський Р. (2017)
Дорофєєв В. - Вплив технологічної пошкодженості матеріалу на напружено-деформований стан згинальних залізобетонних елементів, Зінченко Г., Целікова А. (2017)
Мазурак А. - Аналіз підсилених залізобетонних елементів за несучою здатністю похилих перерізів за різними методиками, Ковалик І., Михайлечко В., Андрушків О. (2017)
Добрянський І. - Дослідження впливу локального охолодження на роботу зварних з’єднань, Добрянська Л., Грицевич А., Мацик В. (2017)
Добрянський І. - Дослідження характеру деформацій сталебетонних елементів за дії підвищених температур, Добрянська Л., Грицевич А., Скрипець Р. (2017)
Грицевич А. - Обґрунтування вибору розрахункової схеми сталезалі-зобетонної балкової конструкції за дії періодичних теплових впливів (2017)
Лопатка С. - Оцінка різноплановості підходів до розрахунку висотної конструкції з урахуванням реального профілю вітрового тиску відповідно до норм різних країн (2017)
Стороженко Л. - Випробування експериментальних зразків пологої структурно-вантової оболонки зі суцільним нижнім поясом, Гасій Г. (2017)
Сільник О. - Сади на штучних основах у плануванні сучасних міст (2017)
Баранович А. - Архітектурна організація змішаних фермерських господарств, Баранович Л. (2017)
Волошенко О. - Роль фонтанів у міському середовищі м. Львова (2017)
Гнесь Л. - Природно-ландшафтні чинники у розплануванні українського села (2017)
Єгоров Ю. - Уманщина, Софіївка. Структура та композиція (2017)
Задорожний Б. - Декоративне скло в міському просторі Львова (2017)
Райхенбах Т. - Особливості здійснення технічного нагляду під час зведення комерційних об’єктів архітектури в Україні, Бондарчук Т., Безрука С., Височенко А. (2017)
Кюнцлі Р. - Храм як сакральна парадигма народу, Степанюк А. (2017)
Смолинець В. - Свірзький замок, його вплив та значення в архітектурному середовищі села, пристосування до сучасних потреб, Партика Р. (2017)
Боднар Ю. - Огляд праць стосовно застосування методу R-функцій у механіці деформівного твердого тіла (2018)
Janiak T. - Sztywności przekrojów żelbetowych i analiza belek z uwzględnieniem nieliniowości fizycznych, Burchenya S. (2018)
Delyavskyy M. - Metoda rozwiązywaniapłytyużebrowanej jako nośnej części konstrukcji mostowej, Buchaniec D., Famulyak Yu. (2018)
Керницький І. - Геометричне моделювання в архітектурі та техніці спряжених поверхонь обертання другого порядку, Нікітенко О., Стукалець І. (2018)
Моркляник Б. - Вплив температурних коливань на фізико-механічнівластивості ґрунтів під час роботи колекторів теплових насосів, Брездень Б. (2018)
Білозір В. - Пропозиції щодо вдосконалення українських норм проектування сталефібробетонних конструкцій (2018)
Журавський О. - Розрахункова модель плоских залізобетонних плит, підсилених зовнішньою напруженою арматурою, Тимощук В. (2018)
Бубняк Т. - Концентрація нормальних напружень у включенні за дії лінійного температурного поля (2018)
Мазурак Р. - Аналіз методик розрахунку необхідної довжини анкерування стрижневої арматури в бетоні та сталефібробетоні, Цап О. (2018)
Матвіїшин Є. - Комп’ютерна генерація варіантів розрізування довгомірних елементів на відрізки потрібних типорозмірів (2018)
Демчина Б. - Результати експериментальних досліджень опертих по чотирьох кутах скляних плит з різними типами скла, які працюють на згин, Осадчук Т. (2018)
Фамуляк Ю. - Дослідження несучої здатності та деформативності згинаних деревобетонних балок, Демчина Б., Демчина Х. (2018)
Добрянський І. - Розробка способів мінімізації залишкових напружень і деформацій у зварних металоконструкціях, Добрянська Л., Грицевич А. (2018)
Моркляник Б. - Вплив морозного здимання ґрунтів на фундаменти споруд за експлуатації теплових насосів, Проценко П. (2018)
Масюк Г. - Експериментальні дослідження впливу малоциклових повторних і знакозмінних навантажень на розвиток тріщин нерозрізних залізобетонних балок, Ющук О. (2018)
Гомон С. - Робота балок з клеєної деревини в умовах косого згину, Павлюк А. (2018)
Марущак У. - Дослідження швидкотверднучих бетонів, модифікованих комплексною нанодобавкою, Сидор Н., Мазурак О., Мазурак Р. (2018)
Титаренко Р. - Принципи оцінки надійності залізобетонних балок, підсилених додатковою стрижневою арматурою за дії навантаження, Хміль Р. (2018)
Мазурак А. - Методи розрахунку несучої здатності залізобетонних перерізів, похилих до поздовжньої осі, Ковалик І., Михайлечко В. (2018)
Гнатюк О. - Несуча здатність буронабивних залізобетонних мікропаль з ущільненим забоєм на дію вертикального навантаження, Лапчук М. (2018)
Sobczak-Piąstka Ju. - Problematyka diagnozowania stanu budynków wielkopłytowych, Famulyak Yu. (2018)
Вознюк Л. - Ефективне швидкозбірне багатошарове перекриття з балкових плит (2018)
Степанюк А. - Аграрні реформи та територіально-просторові трансформації сільських поселень Західної України другої половини XX – початку XXI століть (на прикладі села Гологори Золочівського району Львівської області), Кюнцлі Р. (2018)
Савчак Н. - Естетичне сприйняття архітектурних форм інтер’єру будівель, Савчак Р. (2018)
Кюнцлі Р. - Проблеми гармонізації архітектурного середовища та покращання екологічного стану сільських територій України, Степанюк А. (2018)
Гнідець Р. - Вираження сакральності храмової архітектури у структурі її образного символізму, Фамуляк Я. (2018)
Гнесь Л. - Вплив транспортних мереж на розвиток сільських територій як пріоритет cоціально-економічної стратегії держави (2018)
Партика Р. - Багатоквартирне житло сільської місцевості за умов ринкової економіки, Черевко Н. (2018)
Сільник О. - Архітектурно-планувальна композиція у формуванні сільських поселень України (2018)
Баранович А. - Організація і планування виробничої зони фермерських господарств, Баранович Л., Фамуляк Я. (2018)
Смолинець В. - Утримання та відновлення кращих взірців маєтків та палаців Західної України (2018)
Ступень М. - Особливості системи державної реєстрації земельних ділянок в Україні (2018)
Сохнич А. - Методологічні підходи прийняття управлінських рішень, Сохнич О. (2018)
Курильців Р. - Сутність інженерно-технологічних заходів з охорони земель при розробці робочих проектів землеустрою, Кришеник Н. (2018)
Богіра М. - Консолідація земель в умовах удосконалення земельних відносин (2018)
Рій І. - Точність відлічування нівелірних рейок, Бочко О. (2018)
Карась І. - Аналіз продуктивності сільськогосподарських угідь Чуднівського району Житомирської області з врахуванням придатності ґрунтово-земельних ресурсів, Трофименко Н., Трофименко П., Коткова Т., Зубова О. (2018)
Радомський С. - Сучасні напрями і завдання раціонального використання земель у туристично привабливих регіонах, Дума Ю. (2018)
Турченюк В. - Ефективність роботи дренажу рисових зрошувальних систем та шляхи її підвищення (2018)
Ступень Р. - Організаційно-технологічні напрями розвитку державного кадастру нерухомості в Україні (2018)
Нестеренко Г. - Визначення вартості та термінів виконання робіт із технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна (2018)
Шпік Н. - Аналіз ринку нерухомості в Україні та Європі (2018)
Смолярчук М. - Особливості землекористування з врахуванням екологічних параметрів (2018)
Біда О. - Геоінформаційні системи і технології в управлінні міськими агломераціями, Застулка І.-О. (2018)
Рижок З. - Моделювання внесення мінеральних добрив за даними агрохімічних обстежень ґрунту (2018)
Бережницька Г. - Аналіз механізму рентних відносин у лісоресурсній сфері (2018)
Шкурченко Ю. - Впорядкування територій новостворених сільськогосподарських підприємств. Розміщення виробничих центрів і населених пунктів, Котик З. (2018)
Вихідні відомості (2018)
Боднар Ю. - Тепловтрати через стіни малоповерхових житлових будинків з дерев’яним каркасом, Буханєц Д. (2019)
Керницький І. - Навчально-прикладні аспекти побудови розгортки поверхні тривісного еліпсоїда, Нікітенко О., Стукалець І., Буртак В., Городецький І. (2019)
Лучко Й. - Методи оцінки стійкості земляного полотна, Кравець І., Ковальчук В. (2019)
Бубняк Т. - Про несучу здатність композитів в умовах всестороннього напруженого стану (2019)
Бурченя С. - Вплив ширини стрічки підсилення композитної арматури на несучу здатність комплексних легкобетонних елементів, Делявський М., Мурин А. (2019)
Фамуляк Ю. - Пінобетон як матеріал для протипожежних рятувальних плавучих капсул, Демчина Б., Собчак-Пястка Ю. (2019)
Білозір В. - Утворення та розкриття тріщин у перерізах, нормальних до поздовжньої осі комбіновано армованих сталефібробетонних балок, Подгорецкі А. (2019)
Бліхарський З. - Експериментальні дослідження несучої здатності залізобетонних балок з пошкодженнями, Вегера П., Шналь Т. (2019)
Гомон С. - Влаштування комбінованого армування балок із клеєної деревини, Поліщук М. (2019)
Гнатюк О. - Дослідження роботи буронабивних залізобетонних мікропаль з поширеною п’ятою різного діаметра, Косарчин В., Лапчук М. (2019)
Мазурак А. - Конструктивно-технологічні рішення зовнішніх огороджень стін із солом’яних блоків, Мазурак О., Ковалик І., Михайлечко В. (2019)
Мазурак О. - Альтернативні палива у виробництві цементу: переваги та екологічні проблеми, Качмар Н., Мазурак Р. (2019)
Савчак Н. - Формування естетичних властивостей у просторі поселень Прикарпаття та Карпат, Савчак Р. (2019)
Фамуляк Я. - Соціально-економічні процеси та їх вплив на просторовий розвиток селищ міського типу в сучасних умовах (2019)
Кюнцлі Р. - Архітектура екопоселень як відображення основ світобачення, Степанюк А. (2019)
Гнесь Л. - Особливості містобудівного розвитку Львова, Сільник О., Сільник Р. (2019)
Волошенко О. - Вплив чайної церемонії на планування та функції японського саду, Волошенко В. (2019)
Ступень М. - Оцінка економічної ефективності сталого розвитку сільських територій, Таратула Р. (2019)
Сохнич А. - Особливості моніторингу земель у зонах житлової та громадської забудови, Казаченко Л. (2019)
Ступень Р. - Методологічні засади розвитку сільських територій в умовах децентралізації земельних відносин, Ступень Н., Пономарчук І. (2019)
Богіра М. - Особливості управління земельними ресурсами об’єднаних територіальних громад (2019)
Малахова С. - Особливості розрахунку вартості земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку (2019)
Дудич Г. - Оцінка екологічної стабільності сільськогосподарських земель Львівської області (2019)
Микула О. - Переваги та недоліки нової методики нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення, Сусак Т. (2019)
Шкурченко Ю. - Особливості топографо-геодезичних робіт у землеустрої і кадастрі, Котик З. (2019)
Радомський С. - Сучасний стан раціонального використання земельних ресурсів у туристично-привабливих регіонах (2019)
Рижок З. - Застосування програмного забезпечення ArcGI S Оnline для здійснення моніторингу земель (2019)
Рій І. - Порівняльний аналіз двох способів геометричного нівелювання "вперед-назад" та "із середини", Колодій П., Целмс А. (2019)
Шпік Н. - Системи оподаткування нерухомості в європейських країнах (2019)
Костишин О. - Прогнозування використання продуктивних земель у ринкових умовах, Смолярчук М., Зубко Є. (2019)
Черечон О. - Перспективи здійснення контролю за використанням земель сільськогосподарського призначення, Солтис О. (2019)
Нестеренко Г. - Історичні райони населених пунктів: особливості забудови, Урбанявічус В., Урбанавічене І., Лавейкіна Є. (2019)
Дудич Л. - Сільськогосподарська обслуговуюча кооперація як перспективний напрям розвитку аграрної економіки (2019)
Сусак Т. - Врахування впливу віддаленості від автомобільних доріг на нормативну грошову оцінку земель несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів (2019)
Вихідні відомості (2019)
Бубняк Т. - Розподіл напружень на поверхні порожнини у трансверсально-ізотропному середовищі (2020)
Карпюк В. - Моделювання напружено-деформованого стану базальтобетонних балок, Карпюк І., Целікова А., Малахов В., Худобич А. (2020)
Бурченя С. - Результати технічного обстеження громадського будинку по вул. Лижв'ярській, будинок 1 у м. Львові, Фамуляк Ю. (2020)
Мазурак А. - Методики оцінки міцності на зріз контактних швів бетонних шарів, Кальченко В., Цап О., Михайлечко В., Собчак-Пястка Ю. (2020)
Віхоть С. - Аналіз пошкоджень залізобетонних рам готелю "Дністер" у м. Львові, Вибранець Ю., Бурченя С. (2020)
Гомон С. - Експериментальні дослідження хвойних та листяних порід деревини одноразовим короткочасним навантаженням на стиск уздовж волокон за жорсткого режиму випробувань, Гомон П., Караван В. (2020)
Демчина Б. - Випробування дерев'яних двотаврових балок каркасних будинків, Сурмай М., Вознюк Л., Данкевич І., Шидловський Я. (2020)
Кічаєва О. - Модель накопичення пошкоджень у цегляній кладці, Фірсов П. (2020)
Шидловський Я. - Дослідження фізико-механічних характеристик металозубчатих пластин, Демчина Б., Сурмай М. (2020)
Жук В. - Зменшення втрат води на випаровування за допомогою плівки полідиметилсилоксану, Гриців О., Регуш А. (2020)
Вознюк Л. - Ефективні монококові конструкції перекриття порівняно з класичними залізобетонними (2020)
Кунанець Ю. - Підсилення фундаментів методом вдавлювання трубобетонних мікропаль (2020)
Левенко Г. - Екологічні аспекти хімічного закріплення ґрунтів (2020)
Степанюк А. - Природний ландшафт як основний чинник формування архітектурно-просторової організації сільських поселень, Качмар В. (2020)
Савчак Н. - Особливості сприйняття системи архітектурних перетворень навколишнього простору (на прикладі Прикарпаття), Савчак Р. (2020)
Сільник О. - Особливості розвитку сільських поселень Західної України під впливом урбанізованих просторів, Сільник Р. (2020)
Волошенко О. - Основні композиційні прийоми планування садів епохи Середньовіччя, Волошенко В. (2020)
Задорожний Б. - Художній вітраж у сучасному дизайні інтер'єру житлового середовища (2020)
Ступень М. - Використання даних державного земельного кадастру для цілей регулювання перерозподілу земель між категоріями, Микула О., Сусак Т. (2020)
Таратула Р. - Забезпечення якості та повноти інженерно-геодезичних виконавчих знімань у будівництві, Ступень Р., Рижок З., Судовий М. (2020)
Ступень Н. - Значення землеустрою для раціонального використання сільськогосподарських земель, Дудич Л., Дудич Г. (2020)
Ступень М. - Досвід управління та ведення кадастру вторинних ресурсів у Королівстві Швеції, Ступень Н., Радомський С., Пересоляк В. (2020)
Рій І. - Дослідження контролю стабільності центрів пунктів еталонного базису 2-го розряду у висотному положенні, Колодій П., Смірнов Є. (2020)
Біда О. - Огляд методів контролю фазових ГНСС-вимірювань, Бочко О. (2020)
Черечон О. - Шляхи вирішення основних проблем об'єднаних територіальних громад у галузі землеустрою (2020)
Шкурченко Ю. - Агрохімічні вишукування ґрунтів при розробленні проєктів з поліпшення родючості ґрунтів новостворених сільськогосподарських підприємств, Котик З. (2020)
Шпік Н. - Ріелторська діяльність як вид підприємницької діяльності у будівництві (2020)
Шкурченко Ю. - Геоботанічні вишукування при розробленні проєктів зі створення природних кормових угідь новостворених сільськогосподарських підприємств, Котик З. (2020)
Снітинський В. - Нормативні аспекти оптимізації землекористування, Бальковський В. (2013)
Снітинський В. - Моніторинг якості поверхневих і підземних вод території Стебницького родовища калійних руд Дрогобицького району Львівської області, Зеліско О. (2013)
Лопушняк В. - Динаміка вмісту cвинцю і кобальту в осаді стічних вод за тривалого зберігання та компостування, Грицуляк Г. (2013)
Снітинський В. - Вплив удобрення на рухомість іонів важких металів (Сd2+ і Pb2+) у ґрунті за вирощування буряка столового, Дидів А. (2013)
Слюсар І. - Природоохоронне використання осушуваних органогенних ґрунтів гумідної зони України, Соляник О. (2013)
Грицишин П. - Особливості органічного аграрного виробництва, Кружель Б., Павкович С., Вовк С., Корінець Ю. (2013)
Ткачук О. - Екологічна оцінка аналітичних і синтетичних показників лісового фітоценозу ботанічного саду "поділля" м. Вінниці (2013)
Іванків М. - Особливості негативної дії хлорорганічних пестицидів на довкілля, Вовк С., Марциновський В. (2013)
Войтович Н. - Вміст важких металів у рослинницькій продукції львівщини (2013)
Палапа Н. - Агроекологічний стан селітебних територій промислового міста, Сігалова І., Гапонова Т. (2013)
Ліханов А. - Фітотоксичні властивості ґрунту за інтродукції fagus sylvatica l. в умови Голосіївського лісу м. Києва (2013)
Світельський М. - Продуктивність великоголовника сафлоро-подібного в умовах ботанічного розсадника Житомирського національного агроекологічного університету (2013)
Лисак Г. - Стан рідкісних видів рослин родини orchidaceae Яворівського національного природного парку у рекреаційній зоні "Лелехівка", Кружель Б., Любинець І. (2013)
Гументик М. - Урожайність біомаси міскантусу залежно від кліматичних умов, строків і глибини садіння ризомів у Західному лісостепу України, Квак В., Замойський О. (2013)
Гринчишин Н. - Кінетика поглинання нафтопродуктів поверхневим шаром сірого та бурого лісового ґрунту, Бабаджанова О., Лагуш Н. (2013)
Гнатів П. - Природні ресурси україни: актуальні аспекти оцінки й вивчення, Хірівський П., Зинюк О., Корінець Ю., Панас Н., Лопотич Н. (2013)
Янишин С. - Природні умови як один з основних чинників формування гідрологічного і гідрохімічного режиму річок басейну Західного Бугу (2013)
Ярмолюк М. - Екологічна оцінка балансу поживних елементів у ґрунті за поверхневого і докорінного поліпшення різнотравно-злакових травостоїв та їх удобрення, Марцінко Т., Коберинка Б., Огороднік М. (2013)
Томашівський З. - Оптимізація способів обробітку ґрунту під пшеницю озиму (2013)
Захарченко Е. - Вплив різних способів основного обробітку ґрунту на запаси продуктивної вологи та врожайність ячменю ярого в умовах Північного лівобережного лісостепу, Міщенко Ю. (2013)
Бінерт Б. - Урожайність і якість бульб картоплі залежно від обробітку ґрунту в умовах Західного лісостепу, Бінерт О. (2013)
Іванюк В. - Вплив обробітків та удобрення сірого лісового ґрунту на динаміку поживного режиму та продуктивність озимої пшениці (2013)
Габриєль А. - Особливості емісії СО2 ясно-сірого лісового поверхнево оглеєного ґрунту залежно від систем його використання, Оліфір Ю., Германович О. (2013)
Сябрук О. - Сезонна динаміка продукування СО2 та обсяги втрат вуглецю ґрунту за різних способів обробітку, систем землеробства та удобрення (2013)
Ревтьє А. - Вплив безводного аміаку на мінералізацію органічної речовини ґрунту (2013)
Тирусь М. - Вплив способів основного обробітку ґрунту на продуктивність буряка цукрового в умовах Західного лісостепу України, Борисюк В. (2013)
Шемет А. - Вплив сільськогосподарських культур на зміну РН і вміст рухомих сполук мікроелементів у ґрунтах (2013)
Лопушняк В. - Динаміка вмісту рухомих форм сірки у темно-сірому опідзоленому ґрунті під впливом різних систем удобрення (2013)
Пархуць І. - Розрахунок потенціального врожаю пшениці озимої за надходженням фотосинтетичної активної радіації на темно-сірих опідзолених ґрунтах Західного лісостепу України, Пархуць Б. (2013)
Дубицька А. - Формування родючості сірого лісового ґрунту залежно від застосування соломи і сидератів у сівозмінах, Качмар О., Дубицький О., Щерба М. (2013)
Вислободська М. - Формування урожайності та якості зерна ярого ячменю залежно від рівня мінерального живлення, Данилюк В., Бідна Л., Вурдик П. (2013)
Лопушняк В. - Оцінка мікробіологічної активності дерново-підзолистого ґрунту за використання ферментованих добрив, Засєкін Н. (2013)
Заболотний Г. - Вплив фону живлення та мікроелементів на динаміку висоти рослин сої, Мазур В., Циганська О. (2013)
Данилюк В. - Удобрення як чинник впливу на продуктивність цукрових буряків, Вислободська М., Лагуш Н. (2013)
Лопушняк В. - Вплив систем удобрення на динаміку нагромадження сухої речовини зеленою масою топінамбура, Слобода П. (2013)
Савченко Ю. - Вплив весняного підживлення озимої пшениці сульфатом амонію на врожайність та якість продукції, Мірошниченко М. (2013)
Голота Є. - Діагностика мінерального живлення ячменю ярого на різних агрохімічних фонах чорнозему опідзоленого (2013)
Квітко Г. - Оптимізація технології вирощування та режиму мінерального живлення редьки олійної з використанням чинника репродуктивного зусилля в умовах Лісостепу правобережного України, Цицюра Т. (2013)
Дегодюк С. - Стратегія застосування соломистих решток для удобрення та енергетичних потреб в Україні, Дегодюк Е., Літвінова О., Кириченко А. (2013)
Лопушняк В. - Формування структури врожаю тритікале ярого за різних систем удобрення, Августинович М. (2013)
Зенону Михайловичу Томашівському – 80 років (2013)
Бахмат О. - Агроекологічні умови вирощування сої на насіння в умовах Лісостепу Західного (2013)
Влох В. - Формування урожайності бульб картоплі залежно від сортових особливостей, Дудар І., Литвин О., Бомба М., Лисак П. (2013)
Демидась Г. - Урожайність післяжнивних сидератів і кількість органічної речовини, що надходить у ґрунт внаслідок заорювання, Коваленко В., Фещун О. (2013)
Гойсалюк Я. - Якість насіння гібридів і сортів ріпаку озимого залежно від строків сівби, Лихочвор В., Шавалюк О., Демчишин А. (2013)
Плакса В. - Продуктивність пшениці озимої в Західному Поліссі України залежно від елементів технології вирощування (2013)
Гойсалюк Я. - Продуктивність озимого ріпаку сорту Антарія залежно від елементів інтенсифікації технології вирощування (2013)
Вавринович О. - Формування конкурентоспроможності пшениці озимої щодо бур’янів у короткоротаційних сівозмінах, Качмар О. (2013)
Борисюк В. - Економічна ефективність вирощування гібридів буряків цукрових залежно від рівнів удобрення, Буньо О. (2013)
Вихованець В. - Вплив забур’яненості на продуктивність пшениці озимої в умовах Прикарпаття (2013)
Поліщук І. - Вплив норм садіння та удобрення на урожайні та якісні показники сортів картоплі в умовах Правобережного Лісостепу України, Дячук В. (2013)
Рожков А. - Формування продуктивності колоса рослин пшениці твердої ярої за кількістю колосків і зерен залежно від впливу ценотичних факторів, Бобро М. (2013)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського