Відомості про авторів (2013)
Вірченко Н. О. - До теорії узагальнених функцій гіпергеометричного типу та їх застосування, Лисецька О. М., Овчаренко О. В. (2009)
Головатий Ю. Д. - Оператор Шредінгера з δ'-потенціалом, Манько С. С. (2009)
Дильная Н. З. - Однозначная разрешимость и устойчивость симметрических и периодических решений слабонелинейных обыкновенных дифференциальных уравнений, Фечкан М. (2009)
Макаров В. Л. - Інтерполяція функціоналів багатьох змінних, Хлобистов В. В., Демків I. I. (2009)
Новак Я. В. - Критерій існування неперервних похідних у функцій з класу Lp на відрізку в термінах локальних наближень найпростішими дробами (2009)
Стоян Ю. Г. - Метод покрытия выпуклого многогранного множества минимальным количеством одинаковых шаров, Пацук В. Н. (2009)
Грицик В. В. - Динаміка процесу структуризації води в умовах неоднорідного енергоінформаційного довкілля, Войчишин К. С., Гульовата Х. Г. (2009)
Лебєдєв Є. О. - Про системи з повторними викликами та керованим вхідним потоком, Усар І. Я. (2009)
Божко А. Е. - Об определении сингуларисных переходных функций нелинейных колебательных систем (2009)
Назаренко Л. B. - Деформирование волокнистого материала c ортотропными компонентами при микроповреждаемости волокна (2009)
Найдек В. Л. - Моделирование гидрогазодинамических процессов в полости промежуточного ковша машины непрерывной разливки стали, Тарасевич Н. И., Гончар Б. С., Белоусов В. В., Комаров В. Ф. (2009)
Карнаухова Т. В. - О новом подходе к активному демпфированию вынужденных резонансных изгибных колебаний изотропных вязкоупругих пластин (2009)
Якименко М. С. - Високочастотні коливання циліндрів скінченної довжини, Мелешко В. В., Улітко А. Ф., Грінченко В. Т. (2009)
Сизов Ф. Ф. - Вплив нейтронного опромінення на характеристики світлодіодів AlxGa1–xAs, Гришин Ю. Г., Круковський С. І., Опилат В. Я., Петренко І. В., Савкіна Р. К., Смірнов О. Б., Тартачник В. П. (2009)
Петров Е. Г. - Фотоблокування електронної трансмісії через молекулу, Зелінський Я. Р. (2009)
Афонин А. А. - Исследования беспазовых электрических машин с постоянными магнитами, Гребеников В. В. (2009)
Божко А. Е. - Об энергосбережении в импульсных технологических процессах (2009)
Найдич Ю. В. - Пайка сегнетоэлектрической керамики в атмосфере чистого кислорода, Сидоренко Т. В. (2009)
Харламов А. И. - Фуллерены и гидридофуллерены как продукты трансформации (поликонденсации) молекул ароматических углеводородов, Кириллова Н. В. (2009)
Арясова О. В. - Формирование редкоэлементного состава кимберлитов в процессе их перколяционной сегрегации, Хазан Я. М. (2009)
Байраков В. В. - Гранаты из терригенных отложений Крыма, Мацюк С. С. (2009)
Булах Е. Г. - Прямая и обратная задачи магнитометрии для совокупности горизонтально расположенных круговых цилиндрических тел (2009)
Вишневський О. А. - Кристалічні включення в хромшпінелідах із кімберлітів Східного Приазов'я (трубка ''Південна''), Квасниця В. М. (2009)
Миронцов М. Л. - Практичне застосування неітераційного методу розв'язання рівняння Фредгольма першого роду до задач геофізики (2009)
Покалюк В. В. - О выделении субщелочного ряда основных вулканитов среди архейских зеленокаменных пород Украинского щита, Яценко В. Г., Терещенко С. И. (2009)
Пшинко Г. Н. - Влияние природной модификации поверхности глинистых компонентов почв на сорбцию U(VI) в присутствии комплексообразующих реагентов, Боголепов А. А., Кобец С. А., Гончарук В. В. (2009)
Руденко Л. И. - Свойства динамических мембран из соединений кремнезема при ультрафильтрационной очистке воды от урана, Гуменная О. А., Джужа О. В. (2009)
Тітов Ю. О. - Синтез та визначення кристалічної структури BaLn2Sc2O7, Білявина Н. М., Марків В. Я., Слободяник М. С., Краєвська Я. А., Ящук В. П., Чумак В. В. (2009)
Шатрава Ю. О. - Фосфорильовані карбаміди, що містять 2-амінотіазол і 2-амінопіридин — потенційні полідентатні ліганди, Овчинніков В. А., Слива Т. Ю., Амірханов В. М., Скопенко В. В. (2009)
Бородина А. В. - Особенности состава каротиноидов тканей двустворчатого моллюска Anadara inaequivalvis Brugiere, Нехорошев М. В., Солдатов А. А. (2009)
Жукова Т. В. - Влияние деформации кожи на гидроксилирование пролина в синтезируемом коллагене типа І и его гидратацию, Перский Е. Э., Больбух Т. В., Семенов М. А. (2009)
Король С. В. - Неспецифічні струми через потенціалкеровані кальцієві канали нейронів спінальних гангліїв щурів у безкальцієвому розчині, Костюк О. П. (2009)
Твардовська М. О. - RAPD-аналіз геномного поліморфізму деяких видів роду Gentiana L. флори України, Страшнюк Н. М., Мельник В. М., Конвалюк І. І., Кунах В. А. (2009)
Тронько М. Д. - Морфологічна характеристика мікроінкапсульованої тканини аденоми прищитоподібної залози людини в умовах in vitro, Балла І. А., Пастер І. П. (2009)
Пушкарьов В. М. - Ефект комбінованої дії таксолу та іонізуючої радіації на клітини анапластичного раку щитоподібної залози, Старенький Д. В., Попадюк І. Д., Ямашита С., Саєнко В. О., Тронько М. Д. (2009)
Борисенко А. В. - Bизначення стану ендодонтично лікованих зубів у мешканців м. Києва, Савичук А. О. (2013)
Павленко О. В. - Aналіз поширеності карієсу та ускладненого карієсу в мешканців міста Kиєва, Майструк П. О. (2013)
Gomez-Rojas A. - Применение Вiodentine™ в качестве материала для закрытия перфорации в области фуркации: два клинических случая, Jaureguizar G. D., Sans F. A. (2013)
Копчак О. В. - Pозповсюдженість і клінічні особливості перебігу гіперестезії дентину при захворюваннях пародонту (2013)
Білоклицька Г. Ф. - 3астосування препарату гіалуронової кислоти в комплексному лікуванні хворих на хронічний катаральний гінгівіт, Центіло Т. Д., Афанасенко К. Ю. (2013)
Борисенко А. В. - Aнтибактеріальна дія модифікованого біоактивного керамічного композиту "Cинтекість" на змішану мікрофлору пародонтальних кишень, Лисенко О. С. (2013)
Батіг В. М. - Oбґрунтування методів профілактики та лікування захворювань пародонту у працівників хімічних підприємств (2013)
Колесник Т. В. - Эффективность комплексной профилактики и лечения воспалительных процессов у соматически здоровых лиц молодого возраста , Деньга О. В. (2013)
Савичук Н. О. - Iнноваційні підходи до профілактики карієсу зубів у дітей і вагітних жінок (2013)
Морозов С. А. - Эффективность включения препарата "Кальциум-д" в комплексную профилактику кариеса зубов у детей с задержкой внутриутробного развития, Деньга О. В. (2013)
Скрипник Ю. В. - Oбґрунтування застосування зубної пасти з комплексом Amifluor® у дітей із затримкою психічного розвитку, Якубова І. І. (2013)
Тимофеев А. А. - Cовременные методы обследования больных для определения прогноза течения заболеваний челюстно-лицевой области, Ушко Н. А., Тимофеев А. А., Васадзе Н. (2013)
Барило О. С. - Aналіз клінічного використання препарату Нуклео ЦМФ форте при переломаx нижньої щелепи, що супроводжується пошкодженням нижнєальвеолярного нерва, Фурман Р. Л. (2013)
Тимофеев А. А. - Oсобенности клинического течения хронических периодонтитов и альвеолитов, а также морфологических изменений в окружающих мягких тканях при гальванической патологии в полости рта, Тимофеев А. А., Гичка С. Г. (2013)
Тимофеев А. А. - Иммунокоррекция местной неспецифической резистентности у больных с неосложненными переломами нижней челюсти, Васадзе Н. (2013)
Рыбак В. А. - Установка базальных имплантатов транссинусальным методом на верхней челюсти как альтернатива синуслифтинга, Павленко М. А., Климентьев В. Г., Юхнов А. Е. (2013)
Павленко А. В. - 3амещение костного дефекта после удаления корня зуба остетропным материалом easy-graft®Crystal с плазмой богатой факторами роста (PRGF) и аутогенной фибриновой мембраной , Токарский В. Ф., Проць Г. Б., Shterenberg А. (2013)
Василенко Р. Э. - Oбоснование применения конструкции армирующего элемента для базиса полного съемного протеза на верхнюю челюсть, Громова А. О., Дехтярев В. С. (2013)
Хмыз Т. Г. - Oбоснование возрастных показаний и метод выбора при лечении мезиальной окклюзии в период наличия временного прикуса (2013)
Борисенко А. В. - 3астосування активних методів навчання у викладанні модулю "3ахворювання пародонту", Дікова І. Г., Сідельнікова Л. Ф. (2013)
Урочиста церемонія нагородження кращих спеціалізованих медичних видань за підсумками 2013 року (2013)
Hаціональній медичній академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика виповнюється 95 років (2013)
Костицький М. В. - Філософські та наукознавчі проблеми юриспруденції (2013)
Балинська О. М. - Методологія семіотики права (2013)
Кушакова-Костицька Н. В. - Методологічні проблеми сучасних правових досліджень: об’єктивна необхідність чи суб’єктивна формальність? (2013)
Дидикин А. Б. - "Преодоление метафизики": аналитические аспекты современного правового натурализма (2013)
Скрипнюк В. М. - Громадянин, суспільство, держава: політична участь як механізм демократичної легітимації влади (2013)
Івченко Ю. В. - Гендерна рівність в Україні (національні особливості) (2013)
Бандурка А. С. - Диференційовані за групами права – перевага індивідуума чи пригноблення його свободи? (2013)
Муранова В. В. - Причинно-следственные связи основополагающих структурных составляющих гражданского общества с миграционными процессами в эпоху глобализации (2013)
Поліщук П. В. - Поняття правових цінностей та методологічні підходи до розуміння їх сутності (2013)
Луцький А. І. - Роль правової ідеології в розбудові соціальної правової держави в Україні (2013)
Чернушенко Д. А. - Толерантність як світоглядна основа правосвідомості в умовах інформаційного суспільства (2013)
Гвоздік О. І. - Буттєві основи права в логіко-статистичному вимірі (2013)
Орлов Ю. Ю. - Еволюція моралі: синергетичне бачення (Частина І. Людина: від об’єкта до суб’єкта соціальної еволюції) (2013)
Шевчук Р. М. - Онтологічне обґрунтування антропологічних витоків і сутності об’єктивного права (2013)
Прокопов Д. Є. - Ф. К. фон Савін’ї та витоки історичної школи права (2013)
Симон Ю. С. - Переосмислення класичної методології пізнання історичного розвитку права в процесі формування некласичної пізнавальної парадигми (2013)
Меленко С. Г. - Сократівський поворот у давньогрецькій філософії – етичне та соціальне вчення як "центр" філософії права (2013)
Вовк В. М. - Квіритоцентризм як форма збереження культурної ідентичності стародавніх римлян (2013)
Чернушенко О. В. - Концепт "суд" у творчості П. Рікера (2013)
Тягло О. В. - Логіко-ймовірнісні засади повного електронного правосуддя (2013)
Кумеда Т. А. - Правова культура працівника міліції як об’єкт філософсько-правового аналізу, Шеременда А. О. (2013)
Толстенко В. Л. - Статичний і динамічний виміри правового дослідження форми держави: питання теорії та методології (2013)
Троцька А. І. - Вивчення римського права як запорука підготовки висококваліфікованих юридичних кадрів у Росії першої половини ХІХ століття (2013)
Contents (2011)
Наливайко Л. Р. - Сучасний державний лад України: історія становлення і розвитку (2011)
Биков О. М. - Правове регулювання взаємовідносин держави і церкви у країнах із монорелігійним складом населення (на прикладі Ісламської Республіки Іран) (2011)
Кудерська Н. І. - Становлення і розвиток законодавства про охорону культурної спадщини в Україні (2011)
Коритко Л. Я. - Підготовка фахівців лісового господарства Австро-Угорщини (2011)
Пилипишин П. Б. - Поняття конституційно-правової відповідальності органів та посадових осіб місцевого самоврядування (2011)
Сопелкін І. С. - Організація та діяльність профспілок як об’єкт конституційно-правового регулювання (2011)
Борисова Е. А. - Российская процедура медиации: концепция развития (2011)
Венедіктова І. В. - Роль інтересу в поділі права на приватне і публічне (2011)
Курочкин С. А. - Цель гражданского процесса: сравнительно-правовое исследование (2011)
Розгон О. В. - Форма заповіту за законодавством держав Центральної та Західної Європи (2011)
Федюк Л. В. - Ознаки особистих немайнових прав юридичних осіб (2011)
Олефіренко А. М. - Предмет договору купівлі-продажу підприємства як єдиного майнового комплексу (2011)
Крук П. Б. - Можливість застосування "принципу мовчазної згоди” при оновленні договору оренди земельної ділянки (2011)
Джумагельдієва Г. Д. - Щодо державної енергетичної політики України (2011)
Рєзнікова В. В. - Правове регулювання посередництва на ринку нерухомості (2011)
Коваль В. М. - Відносини, що виникають у процесі здійснення господарської діяльності, як предмет господарського права (2011)
Дядюк Є. М. - До питання розкриття інформації про афілійованих (пов’язаних) осіб суб’єкта господарювання (2011)
Назаренко Е. Є. - Правові проблеми функціонування іпотечного механізму на ринку вторинного житла (2011)
Куліш А. М. - Окремі питання встановлення індивідуальних режимів праці для науково-педагогічних працівників, Горева Є. Ю. (2011)
Ситницька О. А. - Заборона примусової праці у трудовому законодавстві України (2011)
Чудик-Білоусова Н. І. - Правові засади проведення пенсійної реформи в Україні (2011)
Костяшкін І. О. - До питання забезпечення соціальної функції права власності в умовах запровадження ринку земель в Україні (2011)
Рушинець Ю. Т. - Ґенеза правового регулювання відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам (2011)
Ярощук В. Г. - Правова природа екологічного ризику (2011)
Туцький Ю. В. - Поняття та юридичні ознаки викупу земельних ділянок для суспільних потреб (2011)
Касьяненко Л. М. - Порівняльний аналіз застосування фінансово-процесуальних норм в Україні та інших державах (2011)
Бортняк В. А. - Особливості та порядок оскарження адміністративного штрафу (2011)
Кучер Т. М. - Відповідальність працівників державної автомобільної інспекції: суб’єкти, види, змістовні елементи шкоди (2011)
Сторожук І. П. - Загальні принципи місцевого управління: їх характеристика та особливості реалізації (2011)
Царенко С. І. - Адміністративно-правове регулювання інтегрованого прикордонного менеджменту в державах-членах Європейського Союзу (2011)
Стефанчук М. М. - До питання про матеріально-правовий статус органу виконавчої влади як сторони у справах адміністративної юрисдикції (2011)
Канцір В. С. - Соціальні чинники, що стимулюють виникнення тероризму (2011)
Бережний С. Д. - Основні підходи до визначення поняття "вбивства” в теорії кримінального права та за чинним Кримінальним кодексом України, Бережний К. С. (2011)
Головін Д. І. - Кримінально-правова характеристика протидії законній господарській діяльності за кримінальним законодавством країн-учасниць СНД (2011)
Захарчук В. М. - Родовий та безпосередній об’єкти самовільного зайняття земельної ділянки (2011)
Капліна О. В. - Законність оперативно-розшукової діяльності як фактор допустимості матеріалів, одержаних в ході її проведення, як доказів у кримінальній справі (2011)
Гмирко В. П. - Концепт "відбиття” і методологічні проблеми теорії доказування (2011)
Мирошниченко Т. М. - Актуальні питання визначення поняття принципів кримінально-процесуальної діяльності (2011)
Сливич І. І. - Кримінально-процесуальні юридичні факти та оперативно-розшукова діяльність, Семерак О. С. (2011)
Трофименко В. М. - До питання щодо механізмів забезпечення адвокатської таємниці в кримінальному процесі (2011)
Туманянц А. Р. - Інститут підозри у кримінальному процесі та проблеми його реформування (2011)
Шило О. Г. - До питання запровадження інституту слідчого судді в кримінальному процесі України (2011)
Карпенко М. О. - Застосування зняття інформації з каналів зв’язку в практиці Європейського суду з прав людини та її імплементація у кримінально-процесуальне законодавство України (2011)
Крушинський С. А. - Подання доказів у кримінальних справах за Статутом кримінального судочинства 1864 року (2011)
Туровець Ю. М. - Тактика проведення допиту на початковому етапі розслідування злочинів проти довкілля (2011)
Іванюк І. Д. - Проблеми вдосконалення статусу перекладача в контексті протидії зловживання правом у кримінальному процесі України (2011)
Матвієвська Г. В. - Заочне провадження як форма кримінального судочинства (2011)
Мохончук С. М. - Злочин геноциду: історичне визначення та конвенціональне закріплення у міжнародному кримінальному праві (2011)
Омельчук О. М. - Розвиток уявлень про поведінку людини у філософії права епохи Реформації (2011)
Ворона П. В. - Напрями формування стратегії регіонів (2011)
Кривачук Л. Ф. - Теоретичні аспекти проблеми насильства в сім’ї та жорстокого поводження з дітьми (2011)
Довгань В. І. - Державне регулювання ринку ветеринарних препаратів України (2011)
Фойгт Н. А. - Управлінська та функціональна реструктуризація системи охорони здоров’я населення похилого віку з залученням територіальних громад (2011)
Бєлкін Л. М. - Проблеми ієрархії нормативно-правових актів в контексті забезпечення законності в сфері державного управління в Україні (2011)
Есимова Ш. А. - Этапы становления государственной службы в Республике Казахстан (2011)
Побережна В. А. - Удосконалення кадрової політики щодо гармонізації політичних та адміністративних підходів (2011)
Побережний В. В. - Механізм обмеження корупційних дій державного службовця (2011)
Карпенко В. В. - Принципи комплексного розвитку територіальних громад: підходи до визначення (2011)
Бондаренко І. С. - Окремі аспекти розвитку теорії людського капіталу (2011)
Демичева Т. Н. - Социальная ориентация экономики как детерминанта развития сектора информационно-коммуникационных технологий (2011)
Іванов А. М. - Проблеми законодавства щодо рекреаційно-оздоровчого землекористування (2011)
Сафонова В. Є. - Теоретичні аспекти сучасного ринку послуг вищої освіти (2011)
Скулиш Ю. І. - Шляхи зниження соціального ризику безробіття та їх вплив на процес капіталізації фінансових ресурсів соціальних фондів (2011)
Самарічева Т. А. - Державне регулювання ціноутворення на продукцію молокопереробних підприємств (2011)
Вальчук А. М. - Іммортичні ідеї в сучасному християнстві (2011)
Лушников А. М. - Р. И. Кондратьев и развитие учения о локальном нормотворчестве в трудовом праве, Лушникова М. В. (2011)
Персоналії (2011)
In memoriam (2011)
Інформація про Хмельницький університет управління та права (2011)
Інформація для авторів (2011)
Вихідні дані (2011)
Балашова Ю. В. - Творча активність викладачів у процесі формування корпоративної культури майбутніх офіцерів-прикордонників (2012)
Безсмолий Є. Б. - Значення педагогічних складових професіограми у формуванні викладача правознавчих дисциплін (2012)
Білий Л. Г. - Особливості розвитку вищої професійної освіти в Україні та сучасні тенденції в управлінні освітою (2012)
Воротняк Л. І. - Вивчення онімів у складі англійських фразеологізмів як чинник формування навичок міжкультурної взаємодії у магістрів вищих педагогічних навчальних закладів (2012)
Грязнов І. О. - Розвиток якостей творчої самореалізації офіцерів-прикордонників, Юрченко Ю. А. (2012)
Захарчук Е. А. - Характеристика категориально-понятийной модели терминосферы предпринимательства в контексте формирования полилингвальной профессиональной терминологической компетентности (2012)
Кондрацька Л. А. - Методика естетичної самокорекції підлітка: постмодерністський дискурс реалізації (2012)
Коса Т. Г. - Проектування стратегії управління навчально-пізнавальною діяльністю студентів в умовах коледжу (2012)
Крук С. Л. - Правова культура у контексті вищої професійної освіти (2012)
Луцький О. Л. - Історико-педагогічний аналіз проблеми підготовки керівних кадрів Державної прикордонної служби України до управлінської діяльності (2012)
Максимчук Л. В. - Педагогічні умови застосування інтерактивних технологій у підготовці майбутніх економістів-міжнародників (2012)
Поперечна Л. Ю. - Комунікативні здібності вчителя як одна з важливих складових його професіограми (2012)
Рабійчук С. О. - Місце ціннісних орієнтацій в цілісній системі виховання сучасних старшокласників (2012)
Романовська Л. І. - Системний підхід як методологічна основа соціально-педагогічної підтримки діяльності дитячих громадських об’єднань (2012)
Селиванова О. П. - Диалог как средство формирования коммуникативной культуры (2012)
Сєргєєва О. В. - Практична підготовка перекладачів в університетах Великої Британії (2012)
Сиротенко С. Б. - Психолого-педагогічні погляди на систему підготовки магістрів військово-соціального управління, Хміляр О. Ф. (2012)
Удовіченко Г. М. - Діагностика ефективності реалізації технології формування предметних компетентностей студентів (2012)
Федоренко О. І. - Види комунікативних вмінь та їх роль у професійній діяльності працівників правоохоронних органів (2012)
Фурман Т. Ю. - Аналіз результатів дослідження формування професійної компетентності майбутніх фахівців у галузі економіки та підприємництва (2012)
Якібчук М. І. - Педагогічна модель послідовного формування толерантності у студентів вищих педагогічних навчальних закладів (2012)
Яремчук І. А. - Особливості навчання усному реферативному перекладу іноземною мовою професійно-спрямованих текстів майбутніх офіцерів-прикордонників (2012)
Венгер О. П. - Пізнавальна діяльність студентів у різних моделях навчання та її психологічна характеристика (2012)
Вітомський Ю. Л. - Основні напрямки підвищення ефективності професійної діяльності охоронника приватного охоронного підприємства (2012)
Волинець Н. В. - Філософсько-психологічні аспекти феномену наміру (2012)
Добрянський О. А. - Сутність та структура психологічної готовності слідчих до професійної діяльності в екстремальних умовах (2012)
Драб Я. М. - Результати емпіричного дослідження впливу аутогенного тренування на розвиток психологічної готовності оперативного персоналу електроенергетичного підприємства до роботи в аварійних умовах (2012)
Журавель А. В. - Чотирьохмодусна модель компетенцій психолога-консультанта системи освіти (2012)
Засєкін А. А. - Особливості емоційної, мотиваційної та пізнавальної сфер особистості в умовах віртуального спілкування (2012)
Засєкіна Л. В. - Психолінгвістична реорганізація травматичної пам’яті з перспективи психічного здоров’я особистості (2012)
Кірєєва Л. Р. - Щодо основних результатів апробації програми психопрофілактики синдрому емоційного вигоряння молодих вчителів сільської школи (2012)
Колісник О. Л. - Гендерні розбіжності у прояві брехливості: кореляційний аналіз та його результати (2012)
Кульчицька А. В. - Структурно-функціональний підхід до соціальної перцепції в системі підготовки фахівців (2012)
Мілорадова Н. Е. - Використання тренінгу з метою розвитку навичок застосування методів психологічного впливу у професійній діяльності правоохоронців (2012)
Оніщенко Н. В. - Вплив засобів масової інформації на постраждалих в умовах надзвичайної ситуації (2012)
Побідаш А. Ю. - Психологічні особливості основних фаз піратського полону (2012)
Приліпко О. Ф. - Теоретичний аналіз сутності поняття "авторитет військовослужбовців Військової служби правопорядку” (2012)
Савчин М. В. - Особливості міжособистісної взаємодії суб’єктів навчання (2012)
Савчин М. В. - Психологічний супровід розвитку особистості студента з обмеженими можливостями (2012)
Сургунд Н. А. - Психологічна профілактика психічного здоров’я фахівця соціономічного профілю (2012)
Тітаренко Д. С. - Створення місця скорботи й опредметнення горя в надзвичайній ситуації як необхідність для продуктивного відбування механізмів психологічного захисту та нормального переживання стану втрати (2012)
Якубівський М. Р. - Щодо результатів апробації програми створення позитивного іміджу директора загальноосвітньої середньої школи та перевірки її ефективності (2012)
Ярема Р. Т. - Психотехнологія роботи з кадровим резервом на заміщення керівних посад в органах виконавчої влади (2012)
Бахов І. С. - Міжкультурна комунікація в контексті глобалізаційного діалогу культур (2012)
Горбатюк Р. М. - Інтерпретаційна компетентність як компонент професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю (2012)
Длугунович Н. А. - Аспекти використання програмного комплексу JMCAD при підготовці фахівців напряму "Програмна інженерія”, Михайловський Ю. Б. (2012)
Іванов О. Л. - Модель формування готовності студентів – майбутніх офіцерів до рукопашного бою на основі бойового кікбоксінгу (2012)
Рембач О. О. - До питання про формування соціальної компетентності у курсантів вищих навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ України (2012)
Стадник В. В. - Досвід армій провідних країн світу щодо проведення патріотичного виховання особового складу (2012)
Торічний О. В. - Методика організації та результати експериментального дослідження з формування військово-спеціальної компетентності у майбутніх офіцерів-бакалаврів (2012)
Ушкварок О. В. - Соціальна реабілітація неповнолітніх правопорушників у діяльності правоохоронних органів США (2012)
Шестопалова І. О. - З досвіду педагогічної практики індивідуалізації у навчанні іноземних мов у вищій школі Великої Британії (2012)
Борсук К. М. - Особливості застосування теорії учіння про поетапне формування розумових дій у процесі навчання іноземної мови (2012)
Васильєв С. П. - До проблеми підвищення ефективності професійного психологічного відбору кандидатів на навчання у вищому військовому навчальному закладі (2012)
Вербанова Т. В. - Виникнення негативних психічних станів у курсантів прикордонних навчальних центрів (2012)
Дроздов О. Ю. - Інтерференція політичних та географічних категорій у суспільній геополітичній свідомості (2012)
Засєкіна Л. В. - Психологічна допомога батькам для формування адаптивних можливостей дитини з ГРДУ (2012)
Карпюк Ю. Я. - Християнські цінності – непересічні орієнтири духовного розвитку особистості людини (2012)
Каспрік Н. М. - Психологічні засоби профілактики наркотичної залежності учнів професійно-технічних навчальних закладів (2012)
Потапчук Є. М. - Поняття "особиста безпека прикордонників” та чинники її забезпечення, Торічний В. О. (2012)
Потапчук Н. Д. - Використання професійних тренінгів для підготовки персоналу Державної прикордонної служби України до чемпіонату Євро-2012 (2012)
Тригуб Г. В. - Психолінгвістичний аналіз опанування іноземної мови молодшими школярами відповідно до функціональної асиметрії мозку (2012)
Франчук Ю. В. - Рекомендації посадовим особам відділів прикордонної служби щодо ефективної соціально-психологічної адаптації молодих сімей офіцерів-прикордонників та молодим сім’ям як суб’єктам цієї адаптації (2012)
Шмаргун В. М. - Феномен тілесності як ментальний ресурс розвитку людини (2012)
Содержание (2013)
Шлях незборимого пошуку (2013)
Макаренко О. А. - Физиологические функции флавоноидов в растениях, Левицкий А. П. (2013)
Колупаев Ю. Е. - Стресс-протекторные эффекты салициловой кислоты и ее структурных аналогов, Ястреб Т. О. (2013)
Давидова О. Є. - Вплив комплексних хелатних мікродобрив і колоїдного розчину біогенних металів на адаптацію рослин пшениці до умов дефіциту фосфорного живлення, Аксиленко М. Д., Мокринський В. М., Гаєвський А. П. (2013)
Циганкова В. А. - Підвищення регуляторами росту імунітету рослин до патогенних грибів, шкідників і нематод, Андрусевич Я. В., Бабаянц О. В., Пономаренко С. П., Медков А. І., Галкін А. П. (2013)
Грищук О. О. - Здатність штамів і Тn5-мутантів Bradyrhizobium japonicum до синтезу зеатину й гіберелінів in vitro, Коць С. Я. (2013)
Иванов А. А. - Совместное действие водного и солевого стрессов на фотосинтетическую активность листьев пшеницы разного возраста (2013)
Иванов А. А. - Увеличение продолжительности жизни листьев пшеницы при обработке растений фунгицидом, Шабнова Н. И., Дунаева Ю. С., Кособрюхов А. А. (2013)
Воробей Н. А. - Селекція генетично маркованих бульбочкових бактерій Bradyrhizobium japonicum за симбіотичними властивостями (2013)
Содержание (2013)
Рибалка О. І. - Генетичні та селекційні критерії створення сортів голозерного ячменю харчового напряму, Поліщук С. С., Кірдогло Є. К., Моргун Б. В. (2013)
Соколовська-Сергієнко О. Г. - Iнтенсивність фотосинтезу та активність антиоксидантних ферментів листків озимої пшениці за різних умов мінерального живлення, Кірізій Д. А. (2013)
Демиденко О. В. - Фізіологічна активність сільськогосподарських культур та відтворення родючості чорноземів в агроценозах (2013)
Кондратюк Ю. Ю. - Порівняльний аналіз методів екстрагування та розділення білків для протеомного дослідження білкових профілів коренів і бульбочок сої, Маменко П. М., Левішко А. С., Дрозденко Г. М., Коць С. Я. (2013)
Адамовская В. Г. - Изменения активности фенилаланинаммиаклиазы при действии a-аминооксиуксусной кислоты и d-фенилаланина в проростках ярового ячменя и кукурузы, различающихся по устойчивости к фузариозу, Молодченкова О. О., Безкровная Л. Я. (2013)
Лучків О. М. - Вміст низькомолекулярних компонентів антиоксидантної системи у проростках кукурудзи і пшениці за дії саліцилату й інфікування Fusarium graminearum Schwabe, Кобилецька М. С., Терек О. I. (2013)
Руснак Т. О. - Активність гваяколпероксидази у нокаутної лінії КО-Саt2 Arabidopsis thaliana за умов теплового стресу, Доліба I. М., Волков Р. А., Панчук I. I. (2013)
Чижик О. В. - Влияние микроорганизмов на адаптацию клонированного посадочного материала древесно-кустарниковых видов рода Vaccinium, Решетников В. Н., Филипеня В. Л., Горбацевич В. И., Картыжова Л. Е., Алещенкова З. М. (2013)
Якимчук Р. А. - Цитогенетичні наслідки радіонуклідного забруднення 30-кілометрової зони через 25 років після аварії на Чорнобильській АЕС (2013)
Шишлова Н. П. - Влияние абиотических факторов на физико-химические характеристики семян озимого тритикале (2013)
Від редакційної колегії (2013)
От редакционной коллегии (2013)
Шепитько В. Ю. - Система следственных действий в структуре уголовно-процессуального закона и криминалистической тактики (2013)
Панов Н. И. - Междисциплинарный подход к изучению способа совершения преступления, Щур Б. В. (2013)
Журавель В. А. - Слідчі (розшукові) дії як засоби формування доказів за чинним Кримінальним процесуальним кодексом України (2013)
Терехович В. Н. - Проблема определения системы методов криминалистического познания, Ниманде Э. В. (2013)
Мусієнко І. І. - Сучасні завдання криміналістики в протидії транснаціональній організованій злочинності (2013)
Шевчук В. М. - Тенденції та перспективи розвитку криміналістичної теорії тактичних операцій (2013)
Одерій О. В. - Наслідки як елемент криміналістичної характеристики злочинів проти довкілля (2013)
Боровских Р. Н. - Преступления в сфере страхования как объект криминалистических, уголовно-правовых и криминологических исследований (2013)
Дудніков А. Л. - Криміналістичне поняття та структура способу злочину у сфері економічної діяльності (2013)
Білоус В. В. - Криміналістичний алгоритм використання інформаційних технологій для протидії корисливій злочинності (2013)
Черный Г. А. - Личность киберпреступника в структуре криминалистической характеристики терроризма (2013)
Міронов С. В. - Способи (форми) перевищення влади або службових повноважень співробітниками правоохоронних органів (2013)
Біленчук П. Д. - Використання методу сферичних панорам під час огляду місця події, Терешкевич А. І. (2013)
Фунікова О. В. - Соціально-психологічна природа комунікації та її використання в криміналістиці (2013)
Cинчук О. В. - Роль типових версій у розслідуванні вбивств на замовлення (2013)
Фастовець В. А. - Окремі аспекти залучення спеціаліста до участі в процесуальних діях (2013)
Лазарев А. П. - Спосіб як елемент криміналістичної характеристики дітовбивств (2013)
Капустіна М. В. - Особа медичного працівника в механізмі ятрогенного злочину (2013)
Яремчук В. О. - Участь спеціаліста в діяльності слідчо-оперативних груп (2013)
Спасенко К. О. - Обстановка, час і місце як елементи криміналістичної характеристики злочинних порушень правил безпеки при виконанні робіт із підвищеною небезпекою (2013)
Хань О. О. - Типові інформаційні моделі поведінки злочинця як підґрунтя планування та програмування слідчих дій (2013)
Ігнатенко Ю. М. - Предмет злочинного посягання у сфері незаконного обігу наркотиків і його місце в структурі криміналістичної характеристики злочинів (2013)
Гетьман Г. М. - Застосування методу моделювання при формуванні слідчих версій (2013)
Резнікова Г. І. - Криміналістична класифікація злочинів щодо розголошення професійних таємниць (2013)
Резнікова О. І. - Щодо проблем застосування віктимологічного аналізу в криміналістиці (2013)
Білоус О. П. - Історико-правовий аналіз протидії конвертаційним центрам (2013)
Щербаковський А. М. - Негласні слідчі (розшукові) дії та оперативно-розшукові заходи як засоби отримання інформації про економічні злочини (2013)
Россинская Е. Р. - К вопросу о современной концепции судебной экспертологии (2013)
Коновалова В. Е. - Проблемы методологии и частных методик в теории экспертизы (2013)
Сімакова-Єфремян Е. Б. - Проблеми методичного забезпечення комплексних експертних досліджень (2013)
Щербаковский М. Г. - Условия формирования достоверного заключения эксперта (2013)
Бордюгов Л. Г. - История появления и становления процессуальной фигуры "сведущее лицо" (2013)
Репешко П. І. - Про мову в судовій і експертній діяльності в Україні (2013)
Зубова Н. О. - Зразки для експертного дослідження: порядок отримання та основні вимоги (2013)
Дідушок Н. Я. - Із практики дослідження рукописних записів, виконаних у незвичних умовах письма, Смоліна О. М., Дробишева О. С. (2013)
Сиротенко-Кацман Н. В. - Експертне дослідження підписів, виконаних літерами вірменського та грузинського алфавітів (2013)
Лошманова Г. В. - Дослідження текстів, виконаних за допомогою електрофотографічних (лазерних) багатофункціональних друкуючих пристроїв, Сомов В. В., Зубова Н. О., Чорногор П. А. (2013)
Заковирко О. М. - Виявлення ознак розкриття та повторного навішування запірно-пломбувальних пристроїв якірного типу "Кристал" (2013)
Руднев В. А. - Индивидуализирующие признаки нефтепродуктов как совокупность физико-химических свойств и компонентного состава, Климчук А. Ф., Прокопенко А. А., Карножицкий П. В. (2013)
Петюнин Г. П. - Использование новых реактивов – проявителей при исследовании некоторых психотропных препаратов методом хроматографии в тонких слоях сорбента, Чубенко А. В., Кузенко Н. В. (2013)
Ахмедова Р. К. - Использование метода вэжх-мс для анализа наркотических средств и психотропных веществ, Кораблева Н. В., Абдуллаева М. У. (2013)
Cавченко М. А. - Газохроматографічне дослідження гідазепаму, його метаболітів і продуктів гідролізу, Петюнин Г. П. (2013)
Даньшина К. М. - Дослідження наркотичних, сильнодіючих, отруйних, лікарських засобів та психотропних речовин в алкогольних і безалкогольних напоях методом тонкошарової хроматографії із застосуванням скринінгу (2013)
Манченко В. Ю. - Полотна трикотажні: їх класифікація згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності та методи дослідження (2013)
Брежнєва Н. С. - Аналіз методів хімічного чищення в експертній практиці, Хоружа Л. Ф., Шабанова Т. В. (2013)
Шабанова Т. В. - Экспертное исследование меда (2013)
Кривченко Ю. О. - Експертне дослідження причин та наслідків при проведенні судових інженерно-технічних експертиз із безпеки життєдіяльності, Марченко І. М. (2013)
Cабадаш В. В. - Деякі особливості експертного дослідження аварійної розгерметизації газобалонного обладнання транспортних засобів, Фокін Д. І., Свідерський О. О. (2013)
Дмитрієв В. О. - Деякі аспекти проведення експертних досліджень світлових і звукових приладів транспортних засобів щодо їх належності до спеціальних сигнальних пристроїв, Куценко В. О. (2013)
Фокін Д. І. - Актуальні питання судових експертних досліджень обставин нещасних випадків, пов’язаних із діяльністю у воєнній сфері, Чупрун В. Т. (2013)
Решетнікова Н. А. - Щодо проведення досліджень у галузі охорони праці залежно від характеру виробничих відносин, Панчук Ю. В. (2013)
Башкіров Г. Б. - Особливості проведення судових експертиз з оцінювання об’єктів нерухомості, Баранов П. Ю. (2013)
Від редакційної колегії (2005)
Бурак Я. - Крайові задачі локально-моментної теорії пружності. Варіаційні формулювання, Мороз Г. (2005)
Гайвась Б. - До математичного моделювання та вивчення процесу осушення пористих тіл, Бурак Я., Кондрат В. (2005)
Гера Б. - Відтворення початкового розподілу температури тіла за неповних даних (2005)
Грицина О. - Локально градієнтний підхід та вплив температури й домішок на поверхневий натяг у шарі, Нагірний Т., Червінка К. (2005)
Дробенко Б. - Числове моделювання процесів високотемпературної індукційної обробки нелінійних електропровідних тіл (2005)
Дяконюк Л. - Гетерогенний підхід до моделювання процесу теплоперенесення в багатошарових конструкціях із врахуванням малих товщин окремих шарів, Савула Я. (2005)
Жаліло А. - Вихідні рівняння континуально-термодинамічної моделі бінарного розчину з врахуванням в’язкості, Пелех П., Чапля Є. (2005)
Кондрат В. - Рівняння електромагнітної механіки пористого насиченого середовища (2005)
П’янило Я. - Ітераційні методи розв’язування задачі про розподіл тиску газу в трубопроводах, Притула М., Землянський Б. (2005)
Чекурін В. - Пряма та обернена задачі томографії тензорного поля у кусково-однорідній смузі, Кравчишин О. (2005)
Чернуха О. - Математичне моделювання дифузійних процесів у багатофазних тілах випадкової структури з використанням діаграм Фейнмана (2005)
Малачівський П. - Чебишовське наближення сумою многочлена і функції з одним нелінійним параметром (2005)
Заяць В. - Математичний опис системи розпізнавання користувача комп’ютера, Заяць М. (2005)
Заячук І. - Про можливі шляхи підвищення ефективності процесу проектування радіоелектронних схем, Кіт Л. (2005)
Машков О. - Оцінка функціональної стійкості розподілених інформаційно-керуючих систем, Барабаш О. (2005)
Вимоги до оформлення статті (2005)
Бурак Я. - Вплив дисперсії розмірів пор на початковий етап процесу осушення пористих тіл, Гайвась Б., Кондрат В. (2005)
Ґера Б. - Використання взаємозв’язку тепло- і вологопровідності для відтворення початкового розподілу вологості тіла за його температурними даними (2005)
Доманский П. - Оптимизация по двум мерам формы упругих тел в задачах устойчивости (2005)
Кондрат В. - Динаміка електродифузійних процесів при утворенні контакту різнорідних фаз. Збурення електромагнітного поля, Шпот Ю. (2005)
Кушнір Р. - Особливості застосування числового методу скінченних різниць при моделюванні фізичних процесів, П’янило Я., П’янило А. (2005)
Bednarek T. - The Equivalent Amplitude Stress as a Solution of Mean Stress Effect Problem in Fatigue Analysis, Marczewska I., Marczewski A., Sosnowski W., Jakubczak H., Rojek Je. (2005)
Токарчук М. - Кінетика переносу радіонуклідів у склоподібних радіоктивно збуджених матеріалах, Жаліло А., Чапля Є., Чернуха О. (2005)
Чекурін В. - До теорії термомеханічних процесів в аморфних діелектриках за високих температур, Панченко О., Фльорко О. (2005)
Дівеєв Б. - Алгоритми оптимального проектування колісних сільгоспагрегатів на основі дискретно-континуальних моделей фізичних полів, Вікович І., Гісовська Н., Ройко Ю. (2005)
Дуцяк І. - Про тотожність логічних операцій та арифметичного додавання індексів булевих функцій (2005)
Зюзина Е. - Консервативные разностные схемы на неравномерных сетках для волнового уравнения, Матус П. (2005)
Притула Н. - Транспортні задачі на мережах, Притула М. (2005)
Савула Я. - Оптимізація генетичним алгоритмом сітки скінченних елементів для числового аналізу задачі адвекції-дифузії-реакції, Винницька Л. (2005)
Малачівський П. - Модифікований алгоритм Валле-Пуссена (2005)
Заячук І. - Оптимізація радіоелектронних схем за коефіцієнтом нелінійних спотворень, Кіт Л. (2005)
Мельник Р. - Кластеризація ключів образів з метою прискорення доступу до них, Алексєєв О. (2005)
Тичковський Р. - Математичне моделювання оптимального розподілу потужностей ЕОМ в обчислювальних мережах, Цегелик Г. (2005)
Яцук В. - Фізико-математична модель енергетичного коефіцієнта якості цифрових омметрів (2005)
Вимоги до оформлення статті (2005)
До 75-річчя Ярослава Йосиповича Бурака (2006)
Багдасарян Г. - Устойчивость магнитострикционных прямоугольных пластин (2006)
Вирвал Є. - Про проблеми фізичної інтерпретації тензора дифузійних напружень і кінетичної енергії дифузії (2006)
Галазюк В. - Математична модель деформування пружного півпростору за дії нормального навантаження на його границі, Сулим Ґ. (2006)
Гачкевич О. - Механотермодифузійні процеси в частково прозорих деформівних твердих тілах з домішками при електромагнітному опроміненні за світлового діапазону частот, Терлецький Р. (2006)
Григолюк Э. - Проблемы построения теории тонких пластин (исторический комментарий), Мамай В. (2006)
Грицина О. - Локально градієнтний підхід у термомеханіці, Нагірний Т., Червінка К. (2006)
Jędrzejczyk-Kubik І. J. - Viscoelasticity and Thermodiffusion in Electric Field (2006)
Zozulyak Yu. - Mathematical Modelling in Thermomechanics of Elastic Shells by Iterative-Moment Approach (2006)
Кондрат В. - До математичного моделювання фізико-механічних процесів у пористих насичених тілах (2006)
Magnucki K. - Elastic Buckling of Selected Flanges of Cold-Formed Thin-Walled Beams (2006)
Няшин Ю. - Основы общей теории независимого управления собственными деформациями, Лохов В. (2006)
Улітко А. - Міжфазна тріщина на межі розділу кругового включення і матриці, Острик В. (2006)
Савула Я. - Гетерогенна крайова задача математичної моделі адвекції-дифузії у середовищі з включенням, Мандзак Т. (2006)
Селезов И. - Некоторые волновые модели с активными и магнитомеханическими взаимодействиями (2006)
Сухорольський М. - Усталені коливання трансверсально-ізотропного шару з масивним тілом (2006)
Хорошун Л. - Построение динамических уравнений электромагнитомеханики диэлектриков и пьезоэлектриков на основе двухконтинуумной механики (2006)
Чекурін В. - Моделі динаміки пружних збурень у неоднорідно деформованому континуумі, Кравчишин О. (2006)
Шульга М. - Застосування гамільтонового формалізму в теорії поширення магнітов’язкопружних хвиль зсуву в неоднорідно-періодичних середовищах (2006)
Шульга М. - Ефективність електромеханічного перетворення енергії при резонансних коливаннях елементів конструкцій із п’єзокераміки, Карлаш В (2006)
Кіт Г. - Ярослав Йосипович Бурак — видатний учений, організатор науки, громадський діяч, Кушнір Р., Чапля Є., Гачкевич O. (2006)
Вимоги до оформлення статті (2006)
Сажнєв М. П. - Ударна технологія у виробництві ніздрюватобетонних виробів (2012)
Сердюк В. Р. - Перспективи використання автоклавного газобетону для внутрішньої звукоізоляції приміщень (2012)
Щерба В. В. - Пінобетон, активований сполуками заліза, Татаренко М. М., Шишкін О. О. (2012)
Дворкін Л. Й. - Розрахунок складів поризованих будівельних сумішей, Безусяк О. В., Ковалик І. В. (2012)
Ковальчук О. Ю. - Дослідження тепловиділення лужних цементів на основі паливних зол, Грабовчак В. В. (2012)
Троян В. В. - Прогнозування параметрів тріщиноутворення бетонів для монолітних конструкцій (2012)
Гузій С. Г. - Оптимізація складу захисного покриття на основі лужних гідроалюмосилікатів, призначеного для захисту деревини від займистості та горіння (2012)
Карапузов Є. К. - Технологія підготовки поверхонь під нанесення гідроізоляційного полімерцементного покриття (2012)
Холдаева М. І. - Вплив об’ємного просочення стін на інтенсивність капілярного всмоктування вологи, Щербина О. С., Копилова А. C. (2012)
Цапко Ю. В. - Комплексний підхід до оцінювання експлуатаційних властивостей вогнебіостійких целюлозовмісних матеріалів (2012)
Дворкін Л. Й. - Сухі будівельні суміші для поризованих розчинів на основі золовмісних в’яжучих низької водопотреби, Гарніцький Ю. В., Марчук В. В., Риженко І. М., Скипенко Ю. О. (2012)
Заіка Ю. О. - Ефективні матеріали KREISEL для зведення внутрішніх та зовнішніх стін (2012)
Захарченко П. В. - Дослідження довговічності полімерцементних цеолітовміщуючих композицій для тонкошарових декоративно-захисних покриттів, Півень Н. М. (2012)
Парута В. А. - Механізм деструкції в системі "газобетонна кладка – штукатурне покриття" і рекомендації щодо його запобігання, Саєвський А. А., Гавриленко Л. В., Діалло М. К., Антипова М. А., Бринзін Є. В. (2012)
Яменко О. Б. - Особливості декоративного оздоблення і фарбування фасадів будівель водно-дисперсійними матеріалами в осінньо-зимовий період, Стоян О. В. (2012)
Головатий С. В. - Інвестиційна привабливість при термомодернізації малоповерхових житлових будинків у центральній частині міста (2012)
Заєць В. П. - Ефективність шумозахисних екранів кінцевої звукоізоляції, Котенко С. Г., Осипчук Л. Н., Трохименко М. О. (2012)
Паткевич О. Ю. - Теплоізоляційні матеріали IZOVAT (2012)
Старчук В. Н. - Питання оптимізації та індустріалізації влаштування зовнішніх стін в сучасному житловому будівництві, Старчук Т. В., Старчук Я. В. (2012)
Фаренюк Є. Г. - Дослідження показників довговічності полімерних матеріалів, Ральчук В. В. (2012)
Фіалко Н. М. - Експериментальні дослідження теплового режиму приміщення з підлоговим теплоакумуляційним електроопаленням, Черних Л. Ф., Лозан М. В., Онопрієнко М. А., Сухоросов І. М. (2012)
Хіоаре А. Ю. - Застосування тепло-, гідро-, паро-, звукоізоляційних матеріалів зі спіненого поліетилену ІЗОЛОН в будівництві (2012)
Череднік Є. В. - KINGSPAN IPN NANO™. Нове покоління матеріалів в теплоізоляції та пожежній безпеці. огороджувальні конструкції (2012)
Палієнко О. О. - Вплив минерализаторов на інтенсифікацію процесу утворення порцеляни (2012)
Реферати (2012)
Благітко Б. - Математична модель поширення пульсової хвилі у великих кровоносних судинах, Заячук І., Пирогов О. (2006)
Гайвась Б. - Про напружений стан та стійкість пористої ортотропної пластини в процесі осушення (2006)
Гачкевич О. - Математична модель термомеханіки ідеальної рідини, Солодяк М. (2006)
Грицина О. - Термомеханічні процеси у в’язкій рідині з урахуванням локального зміщення маси, Кондрат В. (2006)
Литвин П. - Розрахункова модель пружної енергії деформації шару з включеннями типу квантових точок, Мороз Г., Прокопенко І., Чапля Є. (2006)
Magnucki K. - Elastic Buckling and Optimization of Asymmetric I-Cross Sections of Cold-Formed Thin-Walled Beams, Ostwald M. (2006)
П’янило Я. - Математичні моделі неусталеного руху газу в об’єктах газотранспортних систем, Притула М., Притула Н. (2006)
Сівак В. - Процеси дифузії-конвекції з урахуванням сорбції у двошаровому фільтрі, Чапля Є., Чернуха О. (2006)
Хвищун І. - Застосування розпаралелення при адаптивному моделюванні радіоелектронних схем з жорсткими моделями, Квятковський Б. (2006)
Чекурін В. - Скінченно-елементна реалізація методу розв’язування двовимірних задач поляризаційно-оптичної томографії напружень, Брич Т. (2006)
Болеста І. - Моделювання розплаву свинцю методом молекулярної динаміки, Хвищун А. (2006)
Єлейко В. - Використання коефіцієнтів асиметрії та ексцесу у параметричних статистичних моделях, Пенцак Є. (2006)
Костробій П. - Моделювання методом Монте-Карло адсорбційного покриття в каталітичних реакціях типу окислення CO на поверхнях металів, Токарчук М., Алексєєв В. (2006)
Кухарський В. - Використання гетерогенних математичних моделей до розв’язування задач тепломасоперенесення в середовищах із тонкими неоднорідностями, Кухарська Н., Савула Я. (2006)
Малачівський П. - Рівномірне наближення функцій з інтерполюванням у заданих точках (2006)
Нагірний Т. - MagProject у моделюванні та оптимізації планування виробничих процесів, Кєлєц Р., Сонсядек М. (2006)
Назаренко А. - Моделирование макроэкономических систем эконометрико-игровым методом, Васильев А. (2006)
Цегелик Г. - Метод пошуку інформації у файлах баз даних, який враховує розподіл імовірностей звертання до записів, Мельничин А. (2006)
Вимоги до оформлення статті (2006)
Бурак Я. - Механічні та теплові процеси в бінарних системах, Луковський Я., Пелех П., Чапля Є. (2007)
Гайвась Б. - Вплив дисперсії розмірів пор на напружено-деформований стан пористого шару при несиметричному осушенні (2007)
Грицина О. - Механотермодифузійні процеси в багатокомпонентних твердих розчинах з урахуванням необоротності локального зміщення маси (2007)
Грицина О. - Моделювання електромагнетотермомеханічних процесів у в’язкій електропровідній поляризовній рідині з урахуванням необоротності локальних зміщень маси та електричного заряду, Кондрат В. (2007)
Дяконюк Л. - Моделювання процесу теплопровідності в тілі з тонким ненаскрізним включенням, Мандзак Т., Савула Я. (2007)
Кондрат В. - Вплив механічних коливань на фільтрацію полярної рідини в гетеропористому шарі (2007)
Костробій П. - Моделювання ефективного потенціалу парної міжіонної взаємодії для напівобмеженого металевого тіла, Маркович Б., Казановська О. (2007)
Андруник В. - Неперервна та гладка мінімаксна сплайн-апроксимація експоненційним виразом, Малачівський П. (2007)
Дияк І. - Обчислення гіперсингулярних інтегралів у реалізаціях числових алгоритмів розв’язування задач математичної фізики, Макар І. (2007)
Лісовець В. - Метод m-паралельного послідовного перегляду записів та його використання для пошуку інформації у послідовних файлах баз даних, Цегелик Г. (2007)
Малачівський П. - Рівномірне наближення з точним відтворенням значень функції та її похідних у заданих точках (2007)
Назаренко О. - Оптимальний розподіл інвестиційних потоків у динамічній моделі макроекономічної системи, Фільченко Д. (2007)
Притула М. - Моделювання та розрахунок оптимальних параметрів руху поїздів, Шпакович Р. (2007)
Притула Н. - Розрахунок параметрів потокорозподілу газу в газотранспортній системі (стаціонарний випадок) (2007)
Чекурін В. - До побудови системи моделювання й оптимізації процесів транспортування природного газу (2007)
Вимоги до оформлення статті (2007)
Лаповська С. Д. - Вплив якості вапна на технологічні параметри виробництва автоклавного газобетону (2013)
Рунова Р. Ф. - Достовірність визначення міцності в системі "цемент - бетон", Руденко І. І., Ластівка О. В. (2013)
Червенко Є. М. - Взаємозв’язок процесів структуроутворення і фізико-механічних властивостей штучного каменю на основі модифікованої гіпсоцементнопуцоланової в’яжучої речовини, Гасан Ю. Г. (2013)
Чистяков В. В. - Особливості процесів твердіння гіпсового в’яжучого, Сербін В. П., Гафткович А. Є., Лукашук М. С. (2013)
Якимечко Я. Б. - Про роль гідратаційного тверднення негашеного вапна у технології ніздрюватих бетонів, Семеген Р. І. (2013)
Сердюк В. Р. - Вплив кремнеземутримуючих компонентів на якість автоклавного газобетону (2013)
Вольскі П. - Сучасні алюмінієві пудри і пасти Benda-Lutz, що використовуються як газоутворювачі для виробництва автоклавного газобетону (2013)
Прохоров С. Б. - Спеціалізовані алюмінієві газоутворювачі для виробництва ніздрюватих бетонів автоклавного твердіння (2013)
Вихрій О. О. - Особливості застосування сухих будівельних сумішей при зведенні огороджуючих конструкцій з газобетонних блоків автоклавного тверднення, Берестяний О. Л., Омельчук В. В. (2013)
Гасан Ю. Г. - Гіпсовміщуючі штукатурні суміші підвищеної міцності та водостійкості для оздоблення фасадів, Кириленко Д. А. (2013)
Парута В. А. - Проектування складу штукатурних розчинів для автоклавного газобетону, Гавурський А. М., Марченко В. В., Фоміна Т. І., Бринзін Є. В. (2013)
Гузій С. Г. - Ізоляція промислового обладнання теплоізоляційним покриттям на основі геоцементу, Манак Я. (2013)
Крітова О. М. - Підвищення опору бетону впливу струму електрифікованих доріг шляхом заповнення пор конструкцій з бетону та залізобетону, Токарєв М. Н. (2013)
Страшук С. В. - Нормативна база України для ніздрюватого бетону, Багаева Т. Ю., Вудвуд Т. М. (2013)
Франівський А. А. - Проект стандарту ВААГ "Автоклавний газобетон у будівлях та спорудах (СОУ)", Яцько О. В., Войтенко П. В. (2013)
Большаков В. І. - Структура і взаємозв’язок витрат теплоти при автоклавній обробці газобетонних виробів, Мартиненко В. А. (2013)
Вилегжанін В. П. - Ефективні вироби з газобетону у будівництві малоповерхових будівель, Пінскер В. А. (2013)
Грінфельд Г. Й. - Виробництво автоклавного газобетону в Росії. Стан ринку і перспективи розвитку (2013)
Константинов В. Г - Антиадгезійне мастило "Бетол-01" в технології виробництва виробів з ніздрюватого бетону, Мулярчика В. В., Фалюшіна І. П., Царюк Т. Я., Ячник В. Ю. (2013)
Рудченко Д. Г. - Сучасні підходи оптимізації технології виробництва та використання автоклавного газобетону (2013)
Сажнєв М. П. - Енергозберігаюча ударна технологія ніздрюватобетонних виробів, Сажнєв М. М. (2013)
Сажнєв М. П. - Виробництво і застосування в будівельному комплексі Республіки Білорусь виробів з ніздрюватого бетону автоклавного твердіння, Шелег Н. К., Ткачик П. П. (2013)
Червяков Ю. М. - Розвиток виробництва ніздрюватобетонних виробів - резерв енергозбереження в будівництві (2013)
Чуловський М. І. - Модернізація шахтних вапняково-випалювальних печей, парових котлів та теплосилових схем підприємств з метою зменшення витрат енергоресурсів (2013)
Шинкевич О. С. - Поризовані комплексно активовані силікатні бетони тепловологісного твердіння, Луцкін Є. С., Койчев А. А., Бондаренко Г. Г. (2013)
Алексєєнко В. М. - Забезпечення сейсмостійкості будівель з конструктивними елементами з автоклавного газобетону, Жиленко О. Б. (2013)
Буравченко С. Г. - Методичні принципи та технічні рішення для проектування малоповерхових (1-5 поверхів) безкаркасних будівель з автоклавного газобетону, Товстоніжко I. В., Задорожна Н. М., Забаштанський С. А. (2013)
Вилегжанін В. П. - Методика розрахунку армованих виробів з автоклавних ніздрюватих бетонів, що працюють на згин, на міцність при вигині і зрізі, на тріщиностійкість та деформації, Пінскер В. А. (2013)
Запоточна-Ситек Г. - Фасади будинків, виконаних з ніздрюватого бетону (2013)
Крітов В. О. - Огороджувальні конструкції будівель з блоків із ніздрюватого бетону при сейсмічних діях, Шеховцов І. В., Крітова О. М. (2013)
Парута В. А. - Техніко-економічне обгрунтування застосування одношарових стін з автоклавного газобетону, Бринзін Є. В., Ястребцов В. В. (2013)
Рихленок Ю. А. - Особливості проектування будівель середньої поверховості (до 5-ти поверхів включно) з несучими стінами, що виконуються кладкою з ніздрюватобетонних блоків автоклавного твердіння, Крутилін А. Б. (2013)
Старчук Я. В. - Щодо підвищення енергоефективності проектування, будівництва та експлуатації багатоповерхових будівель (2013)
Реферати (2013)
Lukowski J. - The electrode potential in modelling of transport processes in aqueous electrolytes, Chaplya Y. (2007)
Слободян Б. - Моделювання взаємодії тіл з урахуванням поверхневого натягу рідини у міжконтактному просвіті, Мартиняк Р. (2007)
Грицина О. - Мезорівняння термомеханіки пористого насиченого рідиною багатокомпонентного середовища з урахуванням локальних зміщень маси та електричного заряду, Кондрат В., Нагірний Т. (2007)
Гайвась Б. - Оптимізація процесу осушення пористого шару (2007)
Савула Я. - Числовий аналіз напружено-деформованого стану порожнистого циліндра з тонким включенням, Винницька Л. (2007)
Чекурін В. - Модель функціонування інформаційно-аналітичної системи багаторівневого моніторингу якості освіти, Острей С., Острей О. (2007)
Малачівський П. - Рівномірне наближення функції сумою многочлена й експоненти з інтерполюванням (2007)
Сінчук Ю. - Експоненціальна дискретизація задачі Коші для звичайних диференціальних рівнянь, Шинкаренко Г. (2007)
Бомба А. - Моделювання процесу очищення стічної води з урахуванням залежності коефіцієнта дифузії від концентрації, Присяжнюк І., Сафоник А. (2007)
Благітко Б. - Температурна діагностика привідних систем за наявності шумів, Заячук І., Ярмоловський І. (2007)
Мельничин А. - Використання методу найменших квадратів для побудови наближених методів пошуку інформації у файлах баз даних, Цегелик Г. (2007)
Квятковський Б. - Розпаралелення процесу розв’язування задачі Коші у комп’ютерних мережах, Хвищун І., Кіт Л. (2007)
Семчишин Л. - Розв’язування розріджених систем лінійних алгебраїчних рівнянь із блочними елементами (2007)
Дронюк І. - До розв’язування одного класу звичайних нелінійних диференціальних рівнянь, Назаркевич М. (2007)
Вимоги до оформлення статті (2007)
Чекурін В. - До ідентифікації параметрів багатошарових тіл із використанням теплового зондування (2008)
Винницька Л. - Напружено-деформований стан пружного тіла з тонким включенням, Савула Я. (2008)
Nahirnyj T. - Surface tension and strength of local nonhomogeneous cylinder in the process of heating, Tchervinka K. (2008)
Дияк І. - Скінченно-граничноелементна схема методу декомпозиції області для плоских задач теорії пружності з несумісними розбиттями підобластей, Матисяк С., Прокопишин І. (2008)
Грицина О. - Визначальні співвідношення термомеханіки спадкових середовищ із загасаючою пам’яттю за урахування локального зміщення маси (2008)
Демкович I. - Математичне моделювання фототеплових процесів для неруйнівної діагностики матеріалів, Петровська Г., Бобицький Я. (2008)
Соколовський Я. - Математичне моделювання двовимірного в’язкопружного стану деревини у процесі сушіння, Дендюк М. (2008)
Клакович Л. - Дослідження задачі аналізу лінійних антенних решіток (2008)
Пелех П. - Математичний опис процесів теплопровідності за дії випадкових теплових джерел (2008)
Сінчук Ю. - Адаптивна схема методу скінченних елементів для сингулярно збурених задач конвекції-дифузії (2008)
Лісовець В. - Один із варіантів методу m-паралельного блочного пошуку записів і його ефективність, Цегелик Г. (2008)
Малачівський П. - Рівномірне наближення сумою многочлена й експоненти з точним відтворенням значення функції та її похідної у крайніх точках відрізка (2008)
Благітко Б. - Математична модель процесу діагностування мехатронної системи, Заячук І., Бригілевич В., Ярмоловський І. (2008)
Федорчук Є. - Моделювання процесу прийняття рішень для оцінки конкурентоздатності, Кіт О., Кіт Л. (2008)
Кузьменко Б. - Математичне моделювання та дослідження процесу самозаймання пиловугільних сумішей з урахуванням радіаційного теплообміну, Мальчевський І. (2008)
П’янило Я. - Моделювання газотранспортних мереж з урахуванням змінності параметрів стану газу та рельєфу траси трубопроводів, Притула Н., П’янило Г. (2008)
Притула М. - Графи з заданою системою маршрутів і структурною стійкістю (2008)
Яковенко В. - Моделювання процесу нагрівання водонафтової емульсії надвисокочастотним електромагнетним полем (2008)
Берестяний О. Л. - Вплив структуроутворення гіпсоцементно-пуцоланового в’яжучого на деформаційні властивості суміші (2013)
Гонтар Ю. В. - Щодо деяких критеріїв вибору в’яжучих для виробництва сухих гіпсових сумішей різного призначення (2013)
Гоц В. І. - Роль сульфату кальцію у формуванні властивостей лужного шлакопортландцементу, Рунова Р. Ф. Гавриш О. М. Руденко І. І., Ластівка О. В. (2013)
Губская А. Г. - Гіпсове в’яжуче для сухих сумішей: проблеми використання, Лебедєва О. Н., Меленько В. С. (2013)
Губская А. Г. - Технологія виробництва замінника природного гіпсового каменя на основі техногенних відходів Республіки Білорусь, Лебедєва О. Н., Васильєва Л. В., Дегтярьова Т. І. (2013)
Гузій С. Г. - Дослідження реологічних властивостей модифікованих геоцементів, Кривенко П. В., Киричок В. І., Кравченко А. В., Манак Я. (2013)
Дворкін Л. Й. - Вплив підвищення активності гіпсового в’яжучого на властивості піногіпсу, Безусяк О. В., Ковалик І. В. (2013)
Дорогань Н. О. - Вплив глиноземвмісного компоненту на структуроутворення клінкеру білого цементу, Черняк Л. П. (2013)
Червенко Є. М. - Дослідження процесів структуроутворення штучного каменю на основі модифікованої гіпсоцементнопуцоланової в’яжучої речовини та їх врахування при уточненні методики визначення водостійкості, Гасан Ю. Г., Тарасевич В. І. (2013)
Червяков Ю. М. - Використання гіпсовміщуючих відходів промисловості в якості сировини при виробництві будівельних матеріалів і виробів, Супрун Л. О. (2013)
Шепінько А. І. - Особливості одержання модифікованого гідратного вапна для тонкошарових покриттів, Якимечко Я. Б., Волошинець В. А. (2013)
Якимечко Я. Б. - Дослідження основних властивостей мергелів Галичини для синтезу романцементу та гідравлічного вапна, Панчук Б. Р. (2013)
Пушкарьова К. К. - Дослідження процесів структуроутворення гідроізоляційних покриттів проникної дії на основі шлакомісткого цементу, модифікованого добавками цеоліту та солей-електролітів, Суханевич М. В., Бондар К. В. (2013)
Суханевич М. В. - Еластичні гідроізоляційні покриття на основі композиційних цементів, Зоріна А. Д., Протаковський В. (2013)
Цапко Ю. В. - Дослідження впливу поверхневих властивостей просочувальної суміші на ефективність модифікування деревини (2013)
Гончаров Ю. О. - Стан та перспективи успішного розвитку в галузі гіпсових матеріалів Росії, Бурьянов О. Ф. (2013)
Козачук В. Л. - Ринок сухих будівельних сумішей’2012 (2013)
Нечепорчук А. А. - Теплі будинки - очікування і реальність (2013)
Старчук В. Н. - До питання відродження індустріального житлового будівництва в Україні, Величко В. О., Старчук Т. В., Старчук Я. В. (2013)
Бурьянов О. Ф. - Покращення властивостей безвипалювальних гіперпресованих гіпсових композитів, Петропавловська В. Б., Новиченкова Т. Б. (2013)
Гавриш О. М. - Екологічна сертифікація гіпсокартонних плит – крок в євроінтеграційних процесах української будівельної галузі, Калугіна О. М. (2013)
Гасан Ю.Г. - Особливості складу та структуроутворення композитів на основі енергозберігаючої модифікованої зологіпсоцементної в’яжучої речовини для виготовлення виробів зовнішнього опорядження будинків, Кучерова Г. В., Сергієнко О. В. (2013)
Дворкін Л. Й. - Вібропресований гіпсобетон на керамзитовому заповнювачі, Житковський В. В. (2013)
Захарченко П. В. - Підвищення вогнестійкості гіпсокартонних плит, Гавриш О. М., Калугіна О. М. (2013)
Керш В. Я. - Релаксаційні явища в матеріалах складної структури на основі гіпсових в’яжучих та їх оптимізація, Колесников А. В., Фощ О. В. (2013)
Керш Д. В. - Оптимізація складу сферогіпсобетону, Ляшенко Т. В. (2013)
Чистяков В. В. - Особливості технології виробів на основі пресованого гіпсового каменя, Гафткович А. Е., Лукашук М. С. (2013)
Алексеєва Л. В. - Особливості виробництва спученого перлітового піску покращеної якості з сировини різних родовищ для сухих будівельних сумішей (2013)
Лаповська С. Д. - Довговічність фасадних штукатурок (2013)
Націєвський С. Ю. - Спучений перліт в сануючих штукатурках (2013)
Парута В. А. - Підбір рецептури штукатурних сумішей для газобетону з урахуванням механіки руйнування в системі "мурування - штукатурне покриття", Русев А. Г., Цонда Д. А., Бринзін Є. В. (2013)
Шинкевич О. С. - Оптимізація складів сухих будівельних сумішей на основі експериментально-статистичних моделей, Тимняк А. Б., Лінник Д. С., Тертичний А. А. (2013)
Яменко О. Б. - Технологія улаштування штукатурних покриттів і підлог комплектом спеціальних засобів механізації з використанням сухих будівельних сумішей ТМ "SILTEK", Стоян О. В. (2013)
Палієнко О. О. - Вивчення фізико-механічних та фізико-хімічних властивостей глин і процесів, що протікають в них при різних методах фізико-хімічної обробки (2013)
Реферати (2013)
До 60-річчя Євгена Ярославовича Чаплі (2008)
Бурак Я. - Енергетичні та термодинамічні аспекти математичного моделювання термомеханічних процесів у деформівних термопружних тілах з урахуванням дисипативних ефектів, Мороз Г. (2008)
Бомба А. - Обернені сингулярно збурені задачі типу "конвекція-дифузія" для двозв’язних областей, Присяжнюк I., Фурсачик O. (2008)
Гачкевич О. - Моделі термомеханіки багатокомпонентних деформівних твердих тіл, Терлецький Р. (2008)
Гера Б. - Визначення параметрів внутрішніх джерел тепла у півпросторі за заданими значеннями температури на його поверхні (2008)
Карнаухов В. - Моделювання вимушених резонансних коливань і дисипативного розігріву гнучких в’язкопружних пластин із розподіленими актуаторами, Козлов В., Карнаухова Т. (2008)
Кондрат В. - Рівняння електромагнітотермомеханіки поляризовних неферомагнітних тіл за врахування локального зміщення маси, Грицина О. (2008)
Костробій П. - Узагальнені рівняння реакційно-дифузійних процесів у теорії каталітичних реакцій, Алексєєв В., Маркович Б., Токарчук М. (2008)
Кушнір Р. - Термопружний стан шаруватих термочутливих циліндрів і куль за конвективно-променевого теплообміну, Процюк Ю. (2008)
Мусій Р. - Методика дослідження резонансних явищ у неферомагнітних електропровідних тілах канонічної форми за електромагнітної дії в режимі з імпульсним модулюючим сигналом, Шимчак Ю. (2008)
Нагірний Т. - До визначення хімічного потенціалу на поверхні деформівного твердого тіла, Червінка К. (2008)
П’янило Я. - Дослідження нестаціонарного руху газу в трубопроводі з урахуванням градієнта густини та витрати маси (2008)
Савула Я. - Числовий аналіз різновимірних крайових задач адвекції-дифузії у середовищах із тонкими включеннями, Мандзак Т., Кухарський В. (2008)
Селезов И. - Об автомодельных свойствах уравнений магнитной гидродинамики при конечной электропроводности (2008)
Сухорольський М. - Поперечні коливання трансверсально-ізотропної циліндричної оболонки з круговим отвором, Шопа Т. (2008)
Чапля Є. - Математичне моделювання дифузії розпадної речовини у регулярних структурах, Чернуха О. (2008)
Чекурін В. - Статистична модель довговічності скла за статичного навантаження. Логарифмічно нормальний розподіл ймовірності, Лазар В., Дяків В. (2008)
Бурак Я. - Доктору фізико-математичних наук професору Євгену Ярославовичу Чаплі — 60 років, Кушнір Р., Кондрат В. (2008)
Вимоги до оформлення статті (2008)
Алексеев В. А. - К вопросу о качестве цементов, Баженова С. И. (2013)
Гузій С. Г. - Дослідження стадійності фазових переходів в’яжучої системи складу Na2O×AL2O3×6SiO2×20H2O в інтервалі температур 150÷1050 оС, Кривенко П. В., Кравченко А. В., Манак Я. (2013)
Кривенко П. В. - Керування процесами структуроутворення лужних золовмісних цементів для покращення властивостей штучного каменя, Ковальчук О. Ю., Грабовчак В. В. (2013)
Лаповська С. Д. - Виробництво цементів для ніздрюватих бетонів – актуальна задача промисловості будівельних матеріалів, Волошина Т. М. (2013)
Мелентьева В. С. - CRH. Новая технологическая линия на Подольском цементе (2013)
Панчук Б. Р. - Особливості одержання белітових цементів з підвищеним вмістом вільного кальцію оксиду, Якимечко Я. Б. (2013)
Рунова Р. Ф. - Ефективність використання напівводного гіпсу в лужному портландцементі, Руденко І. І., Константиновський О. П. (2013)
Дворкін Л. Й. - Технологія та властивості ніздрюватого бетону на основі тонкомеленого в’яжучого, Бордюженко О. М. (2013)
Лаповская С. Д. - Влияние изменчивости параметров сырьевых материалов на качество автоклавного ячеистого бетона (2013)
Тимошенко С. А. - Использование ячеистобетонных блоков в ограждающих конструкциях высотных жилых домов, Омельчук В. П., Омельчук В. В. (2013)
Яковлєв Г. - Композиція на основі фтороангідриту і пінополістиролу для теплового захисту, Первушин Г., Бур’янов А., Мустакімова Н., Маєва І. (2013)
Алексашин С. В. - Подбор оптимального состава гидротехнического мелкозернистого бетона, модифицированного органоминеральными добавками (2013)
Белов В. В. - Капиллярные структуры в дисперсных системах, Петропавловская В. Б., Новиченкова Т. Б. (2013)
Болотских О. Н. - Самоуплотняющийся бетон и его преимущества (2013)
Гоц В. І. - Ефективність дії пластифікаторів в бетонах на основі лужного шлакопортландцементу, Рунова Р. Ф., Руденко І. І., Ластівка О. В. (2013)
Дворкин Л. И. - Проектирование составов модифицированных золошлакобетонов, Дворкин О. Л. (2013)
Дворкін Л. Й. - Міцність бетону на малоклінкерному шлакопортландцементі, Дворкін О. Л., Мироненко А. В., Степасюк Ю. О. (2013)
Колесник Д. Ю. - Радіаційно-хімічна модифікація поверхні бетону органоциклосилоксанами радіаційного твердення, Пушкарьова К. К., Шейніч Л. О. (2013)
Никишкин В. А. - Природа водонепроницаемости и прочность бетона (2013)
Пушкарьова К. К. - Порівняльний аналіз української, німецької та європейської нормативної бази щодо оцінки якості заповнювачів для розчинів та бетонів (2013)
Троян В. В. - Моделирование трещиностойкости монолитного шлакощелочного бетона твердеющего в условиях жаркого климата, Кривенко П. В. (2013)
Троян В. В. - Моделювання морозостійкості бетону, Сова Н. О. (2013)
Чудновський С. М. - Надміцні литі бетони класів В70…В80 марок за легкоукладальністю Р3..Р5, Погореляк О. А., Орловський В. М., Мацюк В. Ф., Степанян C. Г. (2013)
Шаповалов Р. А. - Анализ повреждений бетонных покрытий и методы их устранения (2013)
Шургая А. Г. - Теоретические и практические аспекты улучшения технологических показателей, экономической целесообразности и долговечности высокопрочных цементобетонов в дорожном строительстве, Гудименко К. В., Чиженко Н. П. (2013)
Бондар К. В. - Особливості композиційної побудови гідроізоляційних матеріалів проникної дії з покращеними експлуатаційними характеристиками (2013)
Цапко Ю. В. - Дослідження структури модифікованої деревини, Ліхньовський Р. В. (2013)
Белялов Т. - О расширении применения доломитовой (известняковой) муки в производстве сухих строительных смесей (2013)
Розовская Т. А. - Облегченная сухая кладочная смесь с полыми микросферами, Семенов В. С. (2013)
Старчук В. Н. - До питання довговічності і надійності фасадних систем в сучасному житловому будівництві, Старчук Т. В., Старчук Я. В. (2013)
Палиенко Е. А. - Влияние технологических факторов получения фарфора на его белизну (2013)
Шинкевич Е. С. - Трещиностойкость и теплопроводность поризованных комплексно активированных композитов на бесклинкерном вяжущем, Луцкин Е. С., Бондаренко Г. Г., Койчев А. А. (2013)
Дорошенко Ю. М. - Модифікація цементобетону покриття доріг гідрофобними добавками, Сербін В. П., Дорошенко О. Ю. (2013)
Зайцева Е. И. - Эффективная утилизация стеклянных отходов при производстве труб и элементов колодцев повышенной коррозионной стойкости, Зайцева А. А., Соколова А. А. (2013)
Пушкарьова К. К. - Портландцементні розчини, модифіковані вуглецевими нанотрубками, як основа для створення гідроізоляційних покриттів, Суханевич М. В., Марціх А. С. (2013)
Старчук В. Н. - Влаштування гідро- та теплоізоляційних шарів підлог багатоповерхової будівлі апеляційного суду в Києві, Старчук Я. В., Романенко В. В. (2013)
Степанова В. Ф. - Химические добавки и коррозионная стойкость железобетона (2013)
Цапко Ю. В. - Дослідження впливу модифікування деревини на процес біологічного руйнування, Гузій С. Г. (2013)
Адров А. А. - Акваизол - реагирует своевременно (2013)
Бабяк І. П. - Ефективна гідроізоляція для транспортних споруд, яку наносять методом розпилювання над поверхнею, що ізолюють (2013)
Божок В. А. - Инъецирование пустот и трещин в бетоне (2013)
Бойко В. П. - Розширення сировинної бази для виробництва гідроізоляційних виробів, Дмитрієва Т. В., Грищенко В. К., Мишак В. Д., Клюєв Е. О. (2013)
Калінченко В. М. - Технологія влаштування гідроізоляції полімерцементними сумішами ТМ Siltek (2013)
Кармазин А. М. - Дренажные трубофильтры "Полисток"® как составная часть систем водопонижения и гидроизоляции (2013)
Лучкін В. А. - Короткий огляд ін’єкційних технологій гідроізоляції (2013)
Маковецкий И. В. - Битумосодержащая обмазочная гидроизоляция (2013)
Маяцкий И. В. - Террасные системы. решение проблем эксплуатируемой кровли на плоских крышах в современном строительстве (2013)
Мишутин А. В. - Применение модифицированных бетонов для снижения проницаемости конструкций водопропускных и водоотводных сооружений на автодорогах, Кровяков С. А. (2013)
Мозговий В. В. - Покращення гідроізоляційної здатності асфальтобетонного покриття мостів за рахунок застосування теплих асфальтобетонних сумішей з використанням твердих вуглеводнів, Ольховий Б. Ю., Баран С. А. (2013)
Онищенко А. М. - Методика визначення втрати міцності зчеплення гідроізоляційного матеріалу між асфальтобетоном і цементобетонною основою при зсуві після впливу водоморозних факторів, Різніченко О. С., Невінгловський В. Ф. (2013)
Собко Ю. М. - Sika® Dilatec® System многофункциональная система для гидроизоляции и герметизации швов и примыканий, Захаров А. С. (2013)
Тимофєєва К. А. - Спосіб виконання гідроізоляції амбарів-накопичувачів відходів при будівництві свердловин на нафту та газ (2013)
Чертков О. Ю. - Устройству гидроизоляции – проектное решение в рабочей документации (2013)
Палиенко Е. А. - Интенсификация процесса фарфорообразования путем введения комплексной добавки (2013)
Лаповська С. Д. - Склади для опорядження ніздрюватих бетонів зниженої густини (2013)
Ванинг А. - Местные анестетики — простой выбор, Штайн К. (2013)
Борисенко А. В. - Вивчення впливу препаратів з наночастками золота на умовно-патогенну мікрофлору кореневого каналу, Ткач О. Б., Волощук О. М. (2013)
Романенко Е. Г. - Пути образования оксида азота в полости рта и методы его оценки (2013)
Левин Р. - Обзор пятидесяти клинических случаев: покрытие пульпарной камеры материалом "Biodentine™" (2013)
Борисенко А. В. - Вплив конструкції та матеріалу внутрішньоканальних штифтів на механічні характеристики відновлених ендодонтично лікованих різців нижньої щелепи, Коїдіс П., Савичук А. О. (2013)
Wanderley A. - Эстетический композит для восстановления твердых тканей зуба и имитации десны. Простой метод устранения комплекса неполноценности и повышения самооценки, Cesar J. (2013)
Дикова И. Г. - Обоснование методов профилактики и лечения заболеваний пародонта у больных инсулинозависимым сахарным диабетом, Захарова С. М., Ревенок Б. А. (2013)
Мельничук Г. М. - Алгоритм виникнення й розвитку генералізованого пародонтиту та пародонтозу схема комплексного лікування генералізованого пародонтиту, Політун А. М., Ковальчук Л. Є., Ерстенюк Г. М. (2013)
Белоклицкая Г. Ф. - Влияние гигиенического лечебно-профилактического комплекса "Сolgate® total pro "здоровье десен" на уровень обсемененности биотопа пародонтального кармана на этапе первичного пародонтологического лечения (фаза і) больных с хроническим течением генерализованного пародонтита, Ашаренкова О. В., Богданова М. М. (2013)
Сідельнікова Л. Ф. - Локальна сорбція в комплексному лікуванні ерозивно - виразкових уражень слизової оболонки порожнини рота травматичної етіології, Скібіцький В. С., Скібіцька О. О. (2013)
Сидельникова Л. Ф. - Применение нестероидных противовоспалительных средств в комплексном лечении эрозивно-язвенных поражений слизистой оболочки полости рта, Коленко Ю. Г. (2013)
Савичук Н. О. - Хронічний кандидоз порожнини рота, губ та язика (2013)
Соколова І. І. - Стан окислювального гомеостазу та антиоксидантної системи тканин ротової порожнини в дітей з уродженою глухотою, Прокопова М. В. (2013)
Савичук Н. О. - Порушення системи антиінфекційної резистентності та імунно -ендокринної регуляції в патогенезі хронічного кандидозу порожнини рота в дітей (частина 2) (2013)
Потєха О. М. - Розробка програми гігієнічного навчання для дітей із різними видами зубного нальоту, Якубова І. І., Острянко В. І., Ісаєва Н. С. (2013)
Чуйко А. Н. - Реконструкция посттравматического дефекта нижней челюсти с использованием современных компьютерных технологий подготовительный этап, Калиновский Д. К. (2013)
Тимофеев А. А. - Перспективы применения препарата "акупан" в челюстно -лицевой хирургии, Максимча С. В., Тимофеев А. А., Ушко Н. А., Васадзе Н., Кривошеева А. И. (2013)
Павленко А. В. - Новый бифазный костьзам материал "еasy-graft®crystal" на основе β-трикальцийфосфата при замещении костных дефектов, Токарский В. Ф., Проць Г. Б., Климентьев В. Г., Shterenberg А. (2013)
Тимофеев А. А. - Сравнительная оценка антисептических препаратов, используемых для полоскания полости рта после дентальной имплантации (2013)
Сидельников П. В. - Фармакологическое сопровождение операции дентальной имплантации при генерализованном пародонтите, Григ Н. И. (2013)
Стефан И. - Протезирование на имплантатах несъемными конструкциями в протоколе немедленной нагрузки как альтернатива съемному протезированию, Павленко М. А., Климентьев В. Г. (2013)
Ищенко П. В. - Простое решение сложного вопроса: методика восстановления окклюзионно-суставных соотношений комбинированным методом (клинический случай), Вильчик А. А., Шибеко В. В. (2013)
Костенко Є. Я. - Лазерна корекція архітектоніки ясенного краю при лікуванні зубів, зруйнованих нижче рівня ясен, Третьяков С. І. (2013)
Новиков В. М. - Зміни параметрів електроміограм жувальних м’язів хворих на м’язово-суглобову дисфункцію снщс у поєднанні з детермінованими порушеннями оклюзії (2013)
Лещук Л. С. - Визначення ділянок силових напружень у зубі під час функціонально-оклюзійного навантаження, Лещук Є. С., Мандзюк Т. С. (2013)
Зуботехническая Лаборатория "Паллада Плюс" (2013)
Флис П. С. - Сравнительный анализ миофункциональных изменений при дистальном прикусе у пациентов с физиологическим и патологическим типом дыхания, Касьяненко Д. М. (2013)
Закалата Т. Р. - Особенности лечения сужения верхней челюсти по трансверзали при раннем сменном прикусе (2013)
Тимофеев А. А. - Кредитно-модульная система обучения, Ушко Н. А., Ярифа М. А. (2013)
Кондрат В. - Лінійні теорії електромагнітомеханіки діелектриків, Грицина О. (2009)
Бойко З. - Напружено-деформований стан пружного півпростору за врахування дисипативних процесів під час формування приповерхневої неоднорідності (2009)
Дияк І. - Комп’ютерне моделювання локально нелінійних задач на основі методу декомпозиції області, Макар І. (2009)
Киричок I. - Контроль вимушених коливань круглих в’язкопружних пластинок за допомогою п’єзоелектричних сенсорів та актуаторів з урахуванням вібророзігріву, Карнаухова Т. (2009)
Кондрат В. - До вивчення електросейсмічного ефекту в пористих насичених тілах, Твардовська С. (2009)
Лозинський O. - Розрахунок параметра потоку відмов відновлюваного об’єкта з урахуванням тривалості ремонтів, Щербовських C. (2009)
Пабирівський В. - Про формулювання комплексно-спряжених крайових задач просторової теорії пружності в голоморфних функціях двох комплексних змінних, Пабирівська Н. (2009)
Тацій Р. - Метод дискретизації в задачах про втрату стійкості однопрольотних стрижнів зі змінними параметрами, Ушак Т. (2009)
Турій O. - Нелінійна контактно-крайова задача термомеханіки для опромінюваної двошарової пластини, з’єднаної проміжковим шаром (2009)
Хапко Б. - Температурне поле та прогин півбезмежної пластинки із залежними від координати коефіцієнтами тепловіддачі, Чиж А. (2009)
Чекурін В. - Варіаційний метод розв’язування оберненої бігармонічної задачі в прямокутник, Постолакі Л. (2009)
Чумак K. - Вплив теплопровідності заповнювача міжповерхневого просвіту на термопружний контакт тіл за теплового потоку, спрямованого до матеріалу з більшою термічною дистортивністю, Мартиняк Р. (2009)
Шопа Т. - Поперечні коливання циліндричної ортотропної панелі з круговим масивним включенням (2009)
Науковий семінар Математичне моделювання й обчислювальні методи (2009)
Адамик Б. П. - Інституційна архітектура державного регулювання діяльності банків в умовах посткризового розвитку фінансового ринку (2013)
Бондарчук М. К. - Необхідність санації об’єднань підприємств з урахуванням основних законів їх розвитку, Вівчар О. Й., Скоропад І. С. (2013)
Луцик-Дубова Т. О. - Система індикаторів фінансової безпеки держави (2013)
Малышенко К. А. - Оценка информационной эффективности фондового рынка Украины (2013)
Погосова М. Ю. - Методика оптимізації структури кредитного портфеля банку (2013)
Чорна О. Є. - Ефективність приватизаційних процесів з позиції економічного зростання держави: досвід Китаю (2013)
Зеленська М. І. - Теоретичні аспекти ідентифікації основних учасників міжбанківського ринку (2013)
Ковалів І. З. - Ефективність запровадження обов’язкової державної накопичувальної системи (ІІ рівень) в Україні: проблеми та недоліки (2013)
Коркушко О. Н. - Методичні засади формування облікової політики щодо власного капіталу підприємства (2013)
Скорнякова Ю. Б. - Удосконалення системи податкового обліку та внутрішнього контролю розрахунків з бюджетом за податком на додану вартість (2013)
Хома Д. М. - Проблеми обліку та аудиту розрахунків з оплати праці в умовах економічної кризи (2013)
Дмитрук Б. П. - Оцінка управлінських рішень щодо формування витрат на виробництво продукції рослинництва, Свєтлова Н. М. (2013)
Дикань В. В. - Стратегічне планування соціально-економічного розвитку машинобудівного комплексу україни (2013)
Лях О. О. - Організаційні параметри фінансового контролінгу на підприємстві (2013)
Сененко І. А. - Методичний підхід до аналізу організації управління економічною системою мікрорівня, Щепак В. В. (2013)
Торяник Ж. І. - Підвищення ефективності банківської системи за допомогою використання логістичних систем (2013)
Якимів А. І. - Інформаційні системи управління проектами (2013)
Демчук О. В. - Визначення ролі і значення науково-інформаційної бази при стратегічному управлінні рибною галуззю (2013)
Крупін В. Є. - Економічний розвиток сільських територій в контексті міжнародних інтеграційних процесів: Україна та зона вільної торгівлі СНД (2013)
Федун І. Л. - Методологічні підходи до формування кластерної моделі підвищення інноваційно-інвестиційної активності в агропромисловому виробництві (2013)
Галасюк О. В. - Специфіка механізму формування попиту на страхові послуги на страховому ринку України (2013)
Мельник Н. В. - Оцінювання економності, ефективності та результативності державного регулювання у будівництві (2013)
Наумова Л. Ю. - Фінансування академічної медичної науки в Україні (2013)
Гуцан О. М. - Експертно-аналітичний метод виділення ключових факторів мотивації (2013)
Журавльова О. Є. - Забезпечення фінансової стійкості страхової компанії шляхом оптимізації структури страхового портфелю (2013)
Могилова А. Ю. - Структура капіталу як внутрішній фактор капіталізації підприємств виноробної галузі (2013)
Васьковська Н. О. - Структура господарської системи з позицій цивілізаційної парадигми суспільствознавства (2013)
Карабаза І. А. - Перспективи інтеграції україни у світовий економічний простір, Кожухова Т. В., Печена В. А. (2013)
Левченко О. М. - Транснаціональні корпорації в контексті розвитку агропромислової інтеграції (2013)
Манжос С. Б. - Наукові підходи до визначення та класифікації ризиків іпотечного кредитування під заставу нерухомості виробничого призначення, Носенко М. С. (2013)
Мица Н. В. - Обґрунтування механізму управління ресурсозберігаючими галузевими трансформаціями на основі використання моделі МГБ (2013)
Орищин Т. М. - Активізація інвестиційної діяльності в економіці україни як визначальний чинник економічного розвитку, Толстухова Т. В. (2013)
Палка І. М. - Роль іноземних інвестицій у розвитку держави (2013)
Семів Л. К. - Необхідність управління продуктивністю праці у галузях економіки України (2013)
Ткач О. В. - Транспортно-логістичні системи: теоретичні основи формування та напрями розвитку, Волощук І. А. (2013)
Чукурна О. П. - Аналіз системи державного регулювання ціноутворення в україні та країнах європейського союзу (2013)
Шпильова Ю. Б. - Роздрібна торгівля України: регіональний рівень розвитку, Царук І. М. (2013)
Яременко М. О. - Європейський лісовий сектор: сучасні тенденції та прогноз на майбутнє, Воєцька М. Є. (2013)
Тацій Р. - Моделювання дискретно-континуальних систем. Основи концепції квазіпохідних, Стасюк М., Мазуренко В. (2009)
Благітко Б. - Особливості параметричної ідентифікації ARC-кіл у частотній області, Заячук І., Рабик В., Кіт Л. (2009)
Гнатів Ю. - Побудова розв’язку одного рівняння термопружності кусково-однорідних циліндричних оболонок (2009)
Грицина О. - Узагальнення теореми взаємності робіт для нелокальної електромагнітної механіки діелектриків (2009)
Кондрат В. - Вплив зовнішнього електричного поля на параметри механічних хвиль сейсмічних частот у пористому насиченому середовищі, Твардовська С. (2009)
Мічуда О. - Динамічні процеси у параметрично нелінійних пружних системах за врахування інерційності процесу деформування (2009)
Nahirnyj T. - On size effect of mechanical properties of thermoelastic solids, Tchervinka K. (2009)
Процах Л. - Середньоквадратична апроксимація дійсної функції двох змінних модулем дискретного перетворення Фур’є. I. Основні співвідношення, Савенко П., Ткач М. (2009)
Процюк Б. - Метод інтегральних рівнянь у нестаціонарних задачах теплопровідності термочутливих тіл (2009)
П’янило Я. - Про вплив теплофізичних параметрів на процес руху газу в трубопроводах, П’янило Г. (2009)
Рибкін В. - Моделювання руху частинок баластного шару залізничної колії за дії вібраційного навантаження на рейки, Сисин М., Набоченко О. (2009)
Семчишин Л. - Розв’язування систем лінійних алгебраїчних рівнянь із багатовимірними λ-матрицями для динамічної моделі Леонтьєва (2009)
Тимар И. - Об оптимальном выборе параметров нагруженных трёхслойных пластин по критерию стоимости, Торский А., Щукин В. (2009)
Чекурін В. - Математична модель дифузії домішки в напівпровіднику з урахуванням напружено-деформованого стану (2009)
Вимоги до оформлення статті (2009)
Андруник В. - Інтерполяція сумою полінома та нелінійного виразу, Малачівський П. (2010)
Бойко З. - Приповерхнева неоднорідність напружено-деформованого стану суцільного циліндра за врахування дисипативних процесів (2010)
Бомба А. - Числово-асимптотичне наближення розв’язків просторових задач процесу фільтрування, Климюк Ю., Сафоник А., Сівак В. (2010)
Виклюк Я. - Моделювання соціально-економічних систем і розрахунок їх динамічних показників на основі аналогій (2010)
Височанський В. - Про віртуальне середовище для онлайн-навчання, Клакович Л., Кущак П., Музичук А. (2010)
Гайвась Б. - Модель формостійкості пористої пластини в процесі природного осушення (2010)
Гарматій Г. - Конвективно-променевий нагрів термочутливого безмежного тіла з циліндричною порожниною (2010)
Заяць В. - Різницевий метод аналізу жорстких коливних систем та умови його стійкості (2010)
Кондрат В. - Дисперсія механоелектромагнітних хвиль у локально градієнтному діелектрику за врахування інерції поляризації, Грицина О. (2010)
Кривень І. - Розвиток пластичних смуг в околі вершин окресленого дугами двох кіл симетричного вирізу за умов антиплоскої деформації, Яворська М. (2010)
Лопух Н. - Вплив неусувної похибки на розрахунок газодинамічних параметрів руху газу в трубопроводі (2010)
Мащенко С. - Нечіткі ігри з відношеннями переваги гравців (2010)
Nahirnyj T. - On an approach to construction the basic of nanomaterials mechanics, Tchervinka K. (2010)
Недашковська А. - Степеневий метод розв’язування систем на власні значення (2010)
Ободан Н. - Вибір формальної моделі оберненої задачі деформівної тонкостінної системи за результатами спостережень, Гук Н. (2010)
Ольшанський В. - Математичне моделювання падіння кулі, яка обертається та збільшує масу, Ольшанський С., Аврамов К. (2010)
Процах Л. - Середньоквадратична апроксимація дійсної функції двох змінних модулем дискретного перетворення Фур’є. II. Числові алгоритми, Савенко П., Ткач М. (2010)
Рибак В. - Розрахунок і побудова номограм подачі та відбору фарби у системі з двома накочувальними валиками (2010)
Savula Ya. - Optimization of infectious disease processes modelled by nonlinear delay differential equation, Shcherbatyi M., Shcherbata H. (2010)
Тацій Р. - Вільні коливання стрижневих систем із дискретно-неперервним розподілом параметрів, Ушак Т. (2010)
Фенченко В. - Моделирование нестационарных течений взвеси мелких твердых частиц в вязкой несжимаемой жидкости (2010)
Фльорко О. - Дослідження нелінійної дифузії домішки у деформівному напівпровідниковому шарі (2010)
Чекурін В. - Математична модель перехідних процесів перенесення маси та імпульсу в довгому газопроводі (2010)
Гайвась Б. - Математичне моделювання конвективного сушіння матеріалів з урахуванням механотермодифузійних процесів (2010)
Андруник В. - Неперервна апроксимація характеристики термодіодного сенсора та його чутливості сумою полінома й степеневого виразу, Малачівський П. (2010)
Благітко Б. - Похибка розрахунку характеристик гармонійного сигналу, Заячук І., Кіт Л. (2010)
Гарматій Г. - Визначення напруженого стану термочутливого простору з циліндричною порожниною за конвективно-променевого нагрівання (2010)
Гера Б. - Дифузія у тришаровій смузі з урахуванням стрибка функції концентрації домішкової речовини на внутрішніх поверхнях контакту, Чапля Є., Чернуха О. (2010)
Грицина О. - Теорема взаємності робіт локально градієнтної лінійної електромагнітотермопружності (2010)
Дияк І. - Дослідження напружено-деформованого стану біомеханічної системи "коронка–циліндричний імплантат–кістка" на основі осесиметричної моделі, Копитко М., Коркуна А. (2010)
Дробенко Б. - Скінченно-елементне моделювання процесів геометрично нелінійного деформування стрижневих систем (2010)
Зеленяк В. - Моделювання термопружного двовимірного стану спаяних різнорідних півплощин із включеннями та тріщинами, Слободян Б. (2010)
Kossak О. - The investigation of the deformations of the elastic bodies with thin coating using D-adaptive finite element model, Savula Ya. (2010)
Костробій П. - Дослідження електронної густини простих металів за наявності поверхні поділу "метал-вакуум", Маркович Б., Казановська О. (2010)
Ляшенко В. - Задача типу Стефана для циліндричної області, Кобильська О. (2010)
Nahirnyj T. - On size effect of elastic modules in thin fibres, Tchervinka K. (2010)
Притула М. - Розрахунок параметрів керування потоками газу в магістральних системах (2010)
П’янило Я. - Залежність швидкості фільтрації газу від тиску в околах свердловин газоносних пластів, Галій П., Лопух Н., П’янило Г. (2010)
Твардовська С. - Перетворення механоелектромагнітних хвиль на межі поділу пористих середовищ у зовнішньому електричному полі (2010)
Цегелик Г. - Побудова оптимальних стратегій вибору інформації у послідовних файлах баз даних за використання методу m-паралельного блочного пошуку, Лісовець В. (2010)
Чабан Ф. - Числове дослідження взаємодії механічного й електричного полів у п’єзоелектрику (2010)
Chekurin V. - Theory of integral acoustoelasticity for 3-D stress-strained state (2010)
Шацький І. - Рівновага сферичної пологої оболонки з урахуванням закриття колінеарних тріщин за згину, Маковійчук М. (2010)
Швець Р. - Ідентифікація межових теплофізичних параметрів циліндра за нестаціонарних умов теплообміну з довкіллям, Яцків О., Бобик Б. (2010)
Щербата Г. - Застосування методу скінченних елементів до розв’язування задач одновимірної гетеродифузії (2010)
До 80-річчя Я. Й. Бурака (2011)
Baghdasaryan G. - Existence and propagation character of spatial spin surface waves (2011)
Гера Б. - Визначення оптимальних перехідних режимів поздовжнього силового навантаження рухомої одновимірної пружної системи (2011)
Григоренко Я. - Решение задач о напряженном состоянии цилиндров с различными условиями на торцах на основе сплайн-аппроксимации (2011)
Грицина О. - Динамічні співвідношення локально градієнтної електромагнітотермомеханіки діелектриків (2011)
Дияк I. - Побудова h-адаптивних схем МСЕ для задач теорії пружності, Савула Я., Ящук Ю. (2011)
Кіт Г. - Стаціонарне температурне поле у півбезмежному тілі з теплоактивним або теплоізольованим дисковим включенням, Сушко О. (2011)
Костробій П. - Нерівноважний статистичний оператор Зубарєва у статистиці Рені. Реакційно-дифузійні процеси, Марків Б., Токарчук Р., Токарчук М. (2011)
Кутнів М. - Чисельне розв’язування нелінійних крайових задач на півосі, які моделюють перенесення протонів у системах із водневим зв’язком, Паздрій О. (2011)
Maruszewski B. - Love-like waves in the heterostructure consisting of superconducting YBa2Cu3O6+x and La2-xSrxCuO4, Drzewiecki A., Starosta R. (2011)
Nahirnyj T. - To description of size effect of elastic moduli in electroconductive nonferromagnetic thin films, Tchervinka K. (2011)
Острик B. - Контакт штампа та пружного клина з урахуванням тертя та зчеплення, Щокотова О. (2011)
Селезов И. - Моделирование реакции "фермент–субстрат" в ткани, Берсенев В., Морозова Л. (2011)
Сулим Г. - Концентрація напружень та електричних зміщень на тонких включеннях у п’єзоелектричних тілах, Пастернак Я. (2011)
Сухорольський М. - Наближене обчислення криволінійних інтегралів типу згортки з логарифмічною функцією чи її похідною, Любицька О. (2011)
Чекурін В. - Скінчено-елементний метод розв’язування задач поляризаційно-оптичної томографії напружень у заготовках волоконних світловодів, Брич Т. (2011)
Юзевич В. - Моделювання корозійних процесів у системі "метал–електроліт" з урахуванням дифузійного імпедансу, Огірко І., Джала Р. (2011)
Кушнір Р. - До 80-річчя член-кореспондента НАН України Я. Й. Бурака, Чапля Є., Гачкевич О. (2011)
Вимоги до оформлення статті (2011)
Адирхаєв С. Г. - Фізична культура в житті студентів з обмеженими можливостями здоров’я (2013)
Артеменко Б. О. - Особливості використання комбінаційних схем гри у нападі під час волейбольних матчів (2013)
Головащенко Р. В. - Дослідження показників швидкісної витривалості бігунів на середні дистанції (2013)
Качуровський Д. О. - Питання підготовки спортсмена-плавця в сучасній закордонній літературі з проблем спорту вищих досягнень (2013)
Конох О. Є. - Комплексне використання спортивних ігор у фізичному вихованні дітей старшого дошкільного віку (2013)
Красота В. М. - Взаємозалежність професійної та фізичної готовності майбутніх офіцерів повітряних сил, Ольховий О. М. (2013)
Кутек Т. Б. - Вплив відновлювальних засобів на результативність кваліфікованих спортсменок, які спеціалізуються в стрибках у довжину з розбігу (2013)
Меньших О. Е. - Властивості короткочасної зорової пам’яті учнів старшого шкільного віку з різним рівнем фізичного розвитку (2013)
Мусхаріна Ю. Ю. - Орієнтування майбутніх вчителів фізичної культури на зміцнення власного здоров’я , Бабак В. В., Буров Ю. В., Чернобай С. О. (2013)
Омельяненко В. І. - Ауто- та гетеросуггестія в академічному веслуванні (2013)
Потоп В. А. - Биомеханическая характеристика соскоков с гимнастического бревна на основе анализа узловых элементов спортивной техники, Град Рафал, Болобан В. Н., Оцупок А. П. (2013)
Репко Е. А. - Морфологические особенности элитных спортсменов, специализирующихся в скоростном лазании, лазании на сложность и альпинизме (2013)
Сазонов В. В. - Ефективність курсового застосування препарату "Алактон" в процесі підготовки кваліфікованих борців, Яременко В. В., Земцова І. І. (2013)
Станкевич Блазей. - Состояние, проблемы и перспективные направления научных исследований в волейболе (2013)
Строганов С. В. - Особенности силовых взаимодействий между стопой и опорой при выполнении специальных тестов юными баскетболистами (2013)
Сун Пэн - Психоментальность в системе диалога культур: компаративный анализ результативности совершенствования психомоторных способностей и локомоций при освоении физкультурно-оздоровительных систем Востока и Запада, Михута И. Ю. (2013)
Футорний C. М. - Шляхи удосконалення організації фізичного виховання студентів вищих навчальних закладів (2013)
Цеслицка М. - Занятия плаванием в повышении уровня здоровья студентов (2013)
Яковенко Е. О. - Обоснование подхода к формированию экипажей в гребле академической (2013)
Болах Бартош - Общая оценка физического развития умственно отсталых детей с использованием теста "Eurofit Special”, Приступа Т. Д. (2013)
Руководство для авторов (2013)
Бичков О. С. - Про узгоджене продовження мір можливості та необхідності (2009)
Болдовская О. М. - Оценки максимума решения задачи Неймана для квазилинейных параболических уравнений в неограниченных областях, сужающихся на бесконечности. Случай быстрой диффузии, Тедеев А. Ф. (2009)
Maлюта Ю. M. - Пространства модулей суперструн, Oбиход T. В. (2009)
Мітін Д. Ю. - Хаусдорфова фрактальна апроксимація функцій (2009)
Самойленко І. В. - Слабка збіжність стохастичних еволюційних систем у схемі усереднення (2009)
Сердюк А. С. - Наближення інтегралів Пуассона сумами Валле Пуссена в рівномірній та інтегральних метриках (2009)
Божко А. Е. - Сингуларисные переходные функции звеньев систем автоматического управления (2009)
Семенова Н. В. - Поліедральний підхід до розв'язання одного класу векторних задач комбінаторної оптимізації, Колєчкіна Л. М. (2009)
Божко А. Е. - Об определении времени трогания, движения и возврата якоря электромагнитного ударного возбудителя (2009)
Григоренко А. Я. - Об одном подходе к исследованию колебаний полых пьезокерамических цилиндров конечной длины, Ефимова Т. Л., Лоза И. А. (2009)
Карнаухова Т. В. - Активное демпфирование вынужденных резонансных изгибных колебаний изотропной вязкоупругой прямоугольной пластины с жестким защемлением торцов (2009)
Матус В. В. - Матриця розсіяння для хвиль згину у тонкій пластині (2009)
Мічуда О. Я. - Про один підхід до побудови математичної моделі динамічних процесів в пружних системах з урахуванням релаксаційних явищ (2009)
Булавін Л. А. - Зміна енергетичних та структурних властивостей водного розчину етанолу при різних концентраціях, Атамась Н. О. (2009)
Шпак А. П. - Енергія зв'язку екситону у напівпровідникових квантових точках, Покутній С. І., Уваров В. М., Покутній М. С. (2009)
Півняк Г. Г. - Перспективи підвищення ефективності електроенергетичного комплексу вугільних шахт, Заїка В. Т., Ткачев В. В. (2009)
Большаков В. И. - Эмпирическое прогнозирование качественных характеристик материала на предпроектной стадии его создания, Дубров Ю. И., Жевтило Е. Ю. (2009)
Анистратенко О. Ю. - Обоснование выделения Сарматской биогермной зоогеографической провинции (по фауне Gastropoda) (2009)
Даниленко В. А. - Комп'ютерне моделювання процесів деформування структурованого геофізичного середовища з в'язкопружною взаємодією між елементами структури, Микуляк С. В. (2009)
Доценко С. Ф. - Численные оценки цунамиопасности Крымско-Кавказского побережья Черного моря, Ингеров А. В. (2009)
Ємець О. В. - Ізотопно-геохімічні напрацювання прогнозу ділянок аномального газонасичення у вугільних покладах Донбасу, Канін В. О., Тараник О. О., Іванків О. О., Проскурко Л. І. (2009)
Логвинов И. М. - Новые результаты геоэлектрических исследований Кировоградской аномалии электропроводности на севере Украины, Гордиенко И. В., Тарасов В. Н. (2009)
Знов'як К. О. - Синтез та люмінесцентні дослідження координаційних сполук лантаноїдів з N,N'-дипіролідино-N''-трихлороацетилфосфортриамідом й диметил-N-трихлороацетиламідофосфатом, Овчинніков В. А., Мороз О. В., Слива Т. Ю., Щербацький В. П., Поляков О. І., Неділько С. Г., Амірханов В. М. (2009)
Кутаров В. В. - Універсальні залежності константи Генрі процесу адсорбції (2009)
Осташко В. В. - Комплекси включення на основі β-циклодекстрину та гетероциклічних сполук — перспективні супрамолекулярні системи, Рябов С. В., Керча Ю. Ю., Лаптій С. В., Штомпель В. І., Кисіль А. І., Войтенко З. В. (2009)
Ткаленко Д. А. - Новий підхід до вибору інгібіторів корозії металів у водних розчинах кислот, Вишневська Ю. П., Бик М. В., Присяжний В. Д. (2009)
Руденко Л. И. - Ультрафильтрационная очистка жидких радиоактивных отходов от трансурановых элементов и урана с использованием мицеллярного каликс, Джужа О. В., Хан В. Е., Мирошниченко С. И., Кальченко В. И. (2009)
Скопенко В. В. - Будова та властивості координаційних сполук 3d-металів з 2,2,2-трихлоро-N-(дипіперидин-1-іл-фосфорил)ацетамідом, Ліціс О. О., Овчинніков В. А., Слива Т. Ю., Шишкіна С. В., Амірханов В. М. (2009)
Волошина Н. Ю. - Анатомічні ознаки листків з різних рівнів крони та їх пластичність у Acer platanoides і A. tataricum, Білявська Н. О. (2009)
Воскобойник Л. Г. - Вплив онкогенів на експресію рецепторних тирозинкіназ у пухлинах щитоподібної залози, Богданова Т. І., Тронько М. Д. (2009)
Король Т. Ю. - Ушкодження кальційзахоплюючої функції мітохондрій при експериментальній хворобі Альцгеймера, Костюк О. П. (2009)
Межжерин С. В. - Структура гибридов Carassius auratus s. lato × C. carassius (Cyprinidae) в поселениях карасей бассейна Днепра и Северского Донца, Кокодий С. В., Кулиш А. В., Федоренко Л. В. (2009)
Петрова Г. В. - Роль α-токоферола и природных антиоксидантов в апоптозе тимоцитов крысы, индуцированном антимицином А, Донченко Г. В. (2009)
Полищук А. В. - Влияние ионов тяжелых металлов на перенос электронов на акцепторной стороне фотосистемы II, Топчий Н. Н., Сытник К. М. (2009)
Тронько М. Д. - Морфологічна характеристика мікроінкапсульованої тканини аденоми прищитоподібної залози людини за умови ксенотрансплантації щурам з експериментальним гіпопаратиреозом, Балла І. А., Пастер І. П. (2009)
Деревянко Б. В. - Історичний розвиток правового регулювання надання послуг у сфері освіти на українських землях з початку ХІХ століття до радянських часів (2011)
Мельниченко Б. Б. - Конституційна реформа Польщі як наслідок демократичних змін в країні у 1989-1990 роках (2011)
Куфтирєв П. В. - Витоки формування давньоруського доказового права за юридичними першоджерелами східних слов’ян (2011)
Омельчук І. А. - Поняття та основні фактори формування правосвідомості молоді щодо прав і свобод людини (2011)
Солдатський В. В. - До питання про сприйняття часу у праві: теоретико-правовий аспект (2011)
Івановська А. М. - Питання політики і права в діяльності Конституційного Суду України (2011)
Клименко О. М. - Примус як критерій щодо класифікації способів припинення та набуття права власності (2011)
Антонюк О. І. - Обсяг цивільної процесуальної дієздатності фізичної особи (2011)
Горобець Н. О. - Право на вибір імені дитини (2011)
Красицька Л. В. - Про право дитини вільно висловлювати власні погляди та думки з усіх питань, що її стосуються (2011)
Музика Л. А. - Захист права власності у контексті реалізації цивільно-правової політики (2011)
Нагнибіда В. І. - Мета правового регулювання відносин обмеженого користування чужим майном (2011)
Кулініч О. О. - Особливості використання фотографічних творів з зображенням фізичних осіб після їхньої смерті (2011)
Сурженко О. А. - Іпотека у відносинах кредитування при будівництві житла (2011)
Федюк Л. В. - Поняття особистих немайнових прав юридичних осіб (2011)
Боднар В. В. - Поняття та юридична природа переважних прав (2011)
Мельник Я. Я. - Функції обов’язків учасників цивільного процесу (2011)
Шевчук В. І. - Вступ прокурора у цивільний процес, ініційований іншими особами (2011)
Олефіренко А. М. - Частина підприємства як предмет договору купівлі-продажу (2011)
Король В. І. - Правові механізми зовнішньоекономічної політики: регіональні угоди у контексті норм та принципів СОТ (2011)
Рєзнікова В. В. - Суб’єкти посередницьких правовідносин (2011)
Таликін Є. А. - Зміст поняття "правосуддя” у контексті функцій господарського суду (2011)
Шевчук В. В. - Малі підприємницькі структури: проблемні аспекти функціонування та шляхи вдосконалення законодавства, що регулює їх діяльність, Охман О. В. (2011)
Позова Д. Д. - Щодо проблеми здійснення житлово-будівельними кооперативами підприємницької діяльності (2011)
Томашевский К. Л. - Актуальные проблемы реформирования трудового законодательства Беларуси (2011)
Михайлова І. Ю - Проблеми реформування пенсійної системи України у сфері пенсійного забезпечення за віком (2011)
Головкін О. В. - Форми державного контролю у сфері охорони навколишнього середовища в Україні (2011)
Антонюк У. В. - Державно-правовий механізм охорони довкілля в Україні і Польщі: порівняльний аналіз (2011)
Настечко К. О. - Оформлення права на земельну ділянку у разі набуття права на об’єкт нерухомості (2011)
Макаренко О. Ю. - Проблеми співвідношення права використання надр та землекористування (2011)
Берлач Н. А. - Застосування практики Європейського суду з прав людини при визначенні строку розгляду справ адміністративними судами (2011)
Личенко І. О. - Законні інтереси як складова адміністративно-правового статусу громадян України у сфері власності (2011)
Буханевич О. М. - Надання адміністративних послуг платникам податків (2011)
Муза О. В. - Деякі аспекти використання медіації в адміністративному судочинстві України (2011)
Сторожук І. П. - Поняття та система місцевого управління (2011)
Чудик-Білоусова Н. І. - Недотримання порядку поводження з окремими видами інформації в органах податкової служби як підстава юридичної відповідальності (2011)
Чеховська І. В. - Державна соціальна допомога сім’ям в Україні: аналіз правозастосовної практики (2011)
Литвин О. П. - Проблеми управління місцевими фінансами у контексті змін до бюджетного законодавства України (2011)
Петрицький А. Л. - Організаційно-правові проблеми здійснення державного фінансового контролю в Україні (2011)
Жулавський С. А. - Основні аспекти адміністративно-правового режиму справляння податку на доходи фізичних осіб (2011)
Кузьменко В. А. - Сутність примусу в адміністративному процесі (2011)
Ільїна О. В. - Проблема співвідношення обтяжуючих обставин загальної та особливої частини кримінального права та їх вплив на кримінальну відповідальність (2011)
Заєць І. С. - Запобігання зловживанню наркотичними речовинами серед молоді (2011)
Дубно Т. В. - До питання класифікації способів вчинення злочину (2011)
Голдзіцький К. А. - Проблеми вдосконалення законодавчого регулювання слідчих дій, що проводяться за рішенням суду (2011)
Говорун Д. М. - Функція кримінального переслідування та принцип публічності (2011)
Повзик Є. В. - Забезпечення прав і законних інтересів потерпілого при впровадженні консенсуальних процедур у кримінальному судочинстві України (2011)
Лісовий Я. А. - Правова природа правовідносин, що виникають при вирішенні заяв і повідомлень про злочини (2011)
Вільчик Т. Б. - Юридична природа адвокатури та проблеми організації її діяльності (2011)
Гусарова А. В. - Реалізація принципу диспозитивності при вступі прокурора у справу (2011)
Семенюк І. Я. - Роль інституту адвокатури в здійсненні права: окремі історичні та теоретичні аспекти (2011)
Фесенко В. І. - Особливості реформування судової системи ЄС на початку ХХІ століття: між Ніццою та Лісабоном (2011)
Омельчук О. М. - Філософсько-правове розуміння поведінки людини в епоху Нового Часу (2011)
Канцір В. С. - Тероризм в інформаційно-семіотичному аспекті (2011)
Кузьменко С. Г. - Соціальне управління: принципи, функції, методи (2011)
Довгань В. І. - Сутність, особливості та функції державного управління в галузі ветеринарної медицини (2011)
Васільєва Л. М. - Інституціональні основи розвитку аграрного сектора економіки (2011)
Писаренко В. П. - Визначення понять "електронний документ” та "цифровий підпис” в зарубіжних країнах (2011)
Царьов Ю. О. - Договірно-правове оформлення державного кордону Сполучених Штатів Америки: історичний аспект (2011)
Шайдоров О. І. - Економічна безпека в системі національної безпеки (2011)
Захаркевич Н. П. - Деякі проблеми залучення молоді на державну службу, Пилипчук О. А. (2011)
Гаман Т. В. - Роль і значення зв’язків з громадськістю у формуванні позитивного іміджу органів державної влади, Андрійчук О. А. (2011)
Толкованов В. В. - Законодавче забезпечення розвитку служби в органах місцевого самоврядування в умовах реалізації адміністративної реформи (2011)
Фролова Т. О. - Інвестиційний компонент економічного розвитку (2011)
Бондарчук Н. В. - Теоретичні засади формування облікової політики на сільськогосподарських підприємствах (2011)
Зінченко А. І. - Перспективний продукт зеленого туризму у системі відносин "споживач-виробник” (2011)
Мельничук В. М. - Аналіз складових споживчої цінності товару на промисловому та споживчому ринках (2011)
Мілютіна Ю. С. - Дискусійні питання щодо визначення понять "інновація” та "нововведення” (2011)
Лаврук В. В. - Механізм управління інноваційною діяльністю аграрних підприємств (2011)
Корюгін А. В. - Особливості формування стратегії розвитку енергопостачальних підприємств (2011)
Баланда А. Л. - Розвиток підприємництва в Україні: соціальний контекст (2011)
Лучик С. Д. - Розвиток регіональних ринків праці як індикатор ефективності державної регіональної політики, Лучик В. Є. (2011)
Синчак В. П. - Державна підтримка агропромислового комплексу: зарубіжний та вітчизняний досвід, Мєтєлєва І. Д. (2011)
Сукрушева Г. О. - Взаємозв’язок функцій місцевих фінансів з показниками соціально-економічного розвитку території (2011)
Гончар О. В. - Системи управління якістю статистичної інформації: еволюція та міжнародний досвід, Кузьміна О. В. (2011)
Куліш А. М. - Окремі аспекти організації праці науково-педагогічних працівників, Горевий В. І. (2011)
Кулинич О. І. - Основні завдання навчальної дисципліни "Статистичне вивчення соціально-економічного розвитку України”, Кулинич Р. О. (2011)
Заїкіна В. В. - Соціоніка і проблеми менеджменту (2011)
Виговський Д. Л. - Виникнення та формування кримінальної субкультури в Російській імперії (кін. ХІХ ст. — поч. ХХ ст.) (2011)
Персоналії (2011)
Інформація про Хмельницький університет управління та права (2011)
Інформація для авторів (2011)
Contents (2011)
Вихідні дані (2011)
Ярослав Йосипович Бурак (2011)
Мамай В. - Памяти Ярослава Иосифовича Бурака (2011)
Гайвась Б. - Опис процесів переносу в шаруватих тілах із використанням теорії узагальнених функцій, Чапля Є. (2011)
Глухов Ю. - Реакція багатошарового півпростору з початковими напруженнями на рухоме навантаження. Нестисливий матеріал (2011)
Грицина О. - Вплив температури на поверхневі напруження та поляризацію діелектричного шару (2011)
Дияк I. - Схема методу граничних елементів для моделі жорсткого сферичного включення у полі пружної гармонічної хвил, Михаськів О. (2011)
Дмитрук В. - Стаціонарні потоки маси та розподіли усереднених концентрацій домішки в періодичних структурах за мішаних граничних умов (2011)
Костробій П. - Двочастинкова кореляційна функція "густина–густина" напівобмеженого металу: вплив зовнішнього електричного поля, Маркович Б., Задворняк І. (2011)
Лимарченко О. - Динамічна поведінка трубопроводу з вільним кінцем в околі критичних швидкостей руху рідини, Тімохін О. (2011)
Матвійчук Я. - Апроксимація математичних макромоделей електронних пристроїв, Малачівський П. (2011)
Монастирський Л. - Моделювання фотопровідності поруватого кремнію: підвищення точності аналітичних розрахунків, Соколовський Б., Павлик М. (2011)
Нагірний Т. - Про один підхід до формулювання крайових задач нелокальної теорії пружності, Бойко З. (2011)
Попович В. - Термопружний стан термочутливого шару за конвективного теплообміну з середовищем змінної з часом температури, Янішевський В. (2011)
Притула Н. - Математичні моделі заміщення буферного газу азотом у пластах газосховища (2011)
П’янило Я. - Розрахунок поля швидкостей руху газу в пластах підземних сховищ на основі методу скінченних елементів, Лопух Н., Галій П. (2011)
Савула Я. - Аналіз чутливості розв’язків задач одновимірної гетеродифузії стосовно змін параметрів середовища, Щербата Г. (2011)
Селезов И. - Моделирование температурного поля феррожидкости в зазоре, Радионов А. (2011)
Степник В. - Методика оцінювання прихованих періодичностей спектральними методами під час розрахунку процесу транспортування вуглеводнів трубопроводами, Заячук І. (2011)
Chekurin V. - Mathematical model for interference of elastic waves in a geological medium with a stressed layer. The case of uniform compression, Malytskyy D. (2011)
Шопа Т. - Коливання ортотропної циліндричної оболонки з отворами довільної конфігурації. Частина І. Побудова розв’язку (2011)
Щербовських C. - Визначення довговічності нерезервованої системи з поелементно-загальною стратегією ремонтів на основі ациклічної марковської моделі, Лозинський О. (2011)
Вимоги до оформлення статті (2011)
Содержание (2014)
К 75-летию профессора Владимира Ивановича Мамчича (2014)
Кондратенко П. Г. - Тактика лечения парапанкреатического инфильтрата у больных с острым асептическим некротическим панкреатитом, Джансыз И. Н. (2014)
Малярчук І. В. - Поліморфізм гена CYP2C9 в оптимізації терапії варфарином у пацієнтів із протезованими клапанами серця, Горовенко Н. Г., Крикунов О. А., Бабочкіна А. Р. (2014)
Крючина Є. А. - Екзокринна панкреатична недостатність у хворих на нерезектабельний рак підшлункової залози після симптоматичних оперативних втручань (2014)
Аббасов П. А. - Тромбоз печеночной артерии: оценка факторов риска после трансплантации печени (2014)
Сабадош Р. В. - Тромбози сафеностегнового та сафенопідколінного з’єднань (2014)
Трутяк І. Р. - Контузія легень у постраждалих із політравмою (2014)
Васильев А. А. - Раннее прогнозирование тяжелого острого панкреатита (2014)
Копчак А. В. - Розподіл напружень у системі "фіксатор — кістка" при проведенні остеосинтезу нижньої щелепи накістковими міні-пластинами, Кріщук М. Г. (2014)
Кондратенко П. Г. - Рациональная стартовая антибактериальная терапия в комплексном лечении больных с распространенным гнойным перитонитом, Натрус Л. В., Койчев Е. А. (2014)
Леонов В. В. - Фактори загоєння інвагінаційних анастомозів, Хамед Акіл Алі Ібрахім Аббас (2014)
Матвійчук Б. О. - Роль та значення відеолапароскопії в діагностично-лікувальному алгоритмі хворих з атиповим перебігом гострого апендициту, Квіт А. Д. (2014)
Стукало А. А. - Диагностика и лечение дистальной билиарной обструкции (2014)
Делій В. Ю. - Роль протеїнкінази С у дисфункції тромбоцитів за умови гострих кровотеч із виразок гастродуоденальної зони (2014)
Ширшов И. В. - Роль и место люмботомии в хирургическом лечении острого небилиарного инфицированного некротического панкреатита (2014)
Каминский И. В. - Клинико-экспериментальное обоснование применения прецизионного кишечного шва у больных с высокой степенью вероятности возникновения послеоперационных осложнений, Чемоданов Е. Б. (2014)
Денисенко В. Л. - Паллиативное лечение пациентов c колоректальным раком, осложненным кишечной непроходимостью, Гаин Ю. М. (2014)
Капшитарь А. В. - Мини-доступ для холецистэктомии у больных с острым холециститом в пожилом и старческом возрасте (2014)
Крижановський І. Д. - Мікробіологічні та мікроскопічні дослідження сечі при туберкульозі нирки (2014)
Оразов М. Р. - К вопросу об эндоскопических критериях аденомиоза на фоне выраженной хронической тазовой боли (2014)
Кондратенко П. Г. - Неблагоприятные исходы лечения больных с кровотечением из хронических гастродуоденальных язв: анализ причин и пути их устранения, Раденко Е. Е., Жариков С. О. (2014)
Ничитайло M. Ю. - Лапароскопічні резекції печінки: види, класифікація й сучасний стан, Загрійчук М. С., Mасюк Ю. І., Присяжнюк В. В., Босий О. А. (2014)
Баринов Э. Ф. - Анализ факторов риска осложнений, индуцированных литотрипсией, Кравченко А. Н., Твердохлеб Т. А., Балыкина А. О. (2014)
Дзюбановський І. Я. - Сучасні підходи до хірургічного лікування синдрому портальної гіпертензії, Романюк Т. В. (2014)
Дубина С. А. - Вариации анатомического строения внепеченочных желчных протоков (обзор литературы), Зенин О. К. (2014)
Десятерик В. І. - Діагностика та лікування гострих ускладнень жовчнокам’яної хвороби на тлі механічної жовтяниці, Котов О. В., Шевченко Є. С. (2014)
Василюк С. М. - Діагностика та лікування раку підшлункової залози різної локалізації, Ткачук О. С. (2014)
Хацко В. В. - Острый аппендицит у беременных (научный обзор), Греджев Ф. А., Пархоменко А. В., Потапов В. В. (2014)
Григорій Васильович Бондар (2014)
Дороговцев А. А. - Великі відхилення для стохастичних потоків зі взаємодією, Остапенко О. В. (2009)
Кирилич В. М. - Багатоточкова задача для гіперболічної сингулярної квазілінійної системи рівнянь в області з невідомими межами (2009)
Ковалев А. М. - Метод дополнительных функций в задачах частичной устойчивости (2009)
Муратов М. А. - Центральные расширения *-алгебр измеримых операторов, Чилин В. И. (2009)
Яковець В. П. - Про керовність вироджених лінійних процесів, Тарасенко О. В. (2009)
Ярова О. А. - Про групи, усі власні підгрупи яких близькі до абелевих (2009)
Грицик В. В. - Обробка складних зображень та їх розпізнавання в інформаційно-аналітичних системах комп'ютерного зору (2009)
Сергиенко И. В. - Идентификация градиентными методами теплового и термонапряженного состояний двухслойного цилиндра по поверхностным перемещениям, Дейнека В. С. (2009)
Аврамов К. В. - Нелинейное взаимодействие сопряженных форм колебаний в круглых пластинах с надрезами (2009)
Андрейків О. Є. - Циклічна міцність тонкостінних елементів конструкцій з тріщинами, Банахевич Ю. В., Кіт М. Б. (2009)
Григоренко А. Я. - Решение задач о свободных колебаниях конических оболочек переменной толщины, Мальцев С. А. (2009)
Карачун В. В. - Поліагрегатні структури чутливих елементів приладів інерціальної навігації в акустичному середовищі, Мельник В. М. (2009)
Вальтер А. А. - Ядерно-физическое исследование радиоактивного равновесия в древних урановых рудах Украины, Дикий Н. П., Довбня А. Н., Ляшко Ю. В., Писанский А. И., Сторижко В. Е. (2009)
Авраменко А. А. - Вероятностный анализ неустойчивости вихревых структур в He II (2009)
Безуглый В. К. - Термодинамический анализ образования диоксинов и фуранов (ТХДД и ТХДФ) в газообразной смеси O–C–H–Cl, Бондаренко Б. И. (2009)
Божко А. Е. - О подмагничивании двухтактного электромагнитного вибровозбудителя (2009)
Фирстов Г. С. - Влияние структурных изменений при легировании на устойчивость к мартенситному превращению В2 интерметаллидов на основе ZrCu (2009)
Костинский А. С. - Концепция ассоциированного пространства и геометрическое конструирование кинематических моделей (2009)
Ступка О. С. - Походження нафти в контексті мобілістичної концепції тектогенезу (2009)
Фомин Ю. А. - Температура формирования золотого и уранового оруденения Юрьевского месторождения (Украинский щит), Лазаренко Е. Е. (2009)
Шульга В. Ф. - О зарождении карбоновой угленосной формации Львовско-Волынского угольного бассейна, Костик И. Е., Матрофайло М. Н., Король Н. Д. (2009)
Шумлянський Л. В. - Ізотопний склад гафнію в цирконах, виділених з порід Томашгородського та Букинського комплексів (2009)
Куліченко С. А. - Міжфазовий розподіл серцево-судинних фармацевтичних препаратів у класичних та індукованих фенолом міцелярно-екстракційних системах, Дорощук В. О., Гонта Н. А., Дроздова М. В. (2009)
Русакова Н. В. - Новый класс моно-, гомо- и гетеробиядерных комплексов лантанидов с порфиринами, модифицированными аминополикарбоновыми кислотами, как основа полифункциональных спектроскопических зондов, Семенишин Н. Н., Коровин Ю. В. (2009)
Сыч Н. В. - Влияние количества ортофосфорной кислоты на развитие пористой структуры углей при химическом активировании кукурузных кочерыжек, Стрелко В. В., Цыба Н. Н., Пузий А. М. (2009)
Штомпель В. І. - Особливості структури сумішей гідроксило- і карбоніловмісного полімерів, Поліщук Т. А., Керча Ю. Ю. (2009)
Андреенко Т. И. - Адаптивная реорганизация метаболизма у двустворчатого моллюска Anadara inaequivalvis Bruguiere в условиях экспериментальной аноксии, Солдатов А. А., Головина И. В. (2009)
Бараненко В. В. - Вміст ліпофусцинових сполук у листках Sium latifolium L. за різних умов водозабезпечення (2009)
Жолобак Н. М. - Цианобактерия Synechococcus cedrorum — тест-культура для биоиндикации токсичности новых химически синтезированных лекарственных веществ, Лысенко Т. Г. (2009)
Маменко М. В. - Пригнічення опіоїдами струмів, опосередкованих Р2Х3 рецепторами, в сенсорних нейронах щурів, Прудніков І. М., Кришталь О. О. (2009)
Курапов Ю. А. - Аналіз колоїдних систем на основі наночастинок Cu–O–H2O та Ag–O–H2O, отриманих методом молекулярних пучків, Крушинська Л. А., Горчев В. Ф., Кардаш М. В., Литвин С. Є., Стельмах Я. А., Дідікін Г. Г., Романенко С. М., Мовчан Б. О., Чекман І. С. (2009)
Пушкарьов В. М. - Характеристика змін клітинного циклу залежно від концентрації та часу дії таксолу на клітини раку щитоподібної залози, Старенький Д. В., Саєнко В. О., Попадюк І. Д., Ковзун О. І., Пушкарьов В. В., Тронько М. Д. (2009)
Дзюбенко Е. В. - Частота хромосомных аберраций и гематологические показатели у прудовика обыкновенного (Lymnaea stagnalis L.) в водоемах Зоны отчуждения Чернобыльской АЭС, Гудков Д. И. (2009)
Костицький М. В. - Закони держави й ринку: спроба філософського осмислення (2012)
Цапко О. М. - Наукові теорії про місце бюрократії в сучасному суспільстві (2012)
Шевчук Р. М. - Діалектичний метод у правознавстві: окремі аспекти (2012)
Муранова В. В. - Філософсько-правові аспекти та методологія дослідження міграції в контексті розвитку громадянського суспільства (2012)
Слободянюк І. С. - Стримування та противаги в системі поділу влади: філософсько-правовий аспект (2012)
Бандура О. О. - Основні риси людини як правової істоти (системний підхід) (2012)
Запорожцева Л. Є. - Правова міфологія як явище правової дійсності, її сутність та особливості (2012)
Івченко Ю. В. - Гендерний підхід у професійній самореалізації особистості (2012)
Дорохов Р. П. - Роль правових цінностей у процесі вдосконалення нормотворчої діяльності (2012)
Симон Ю. С. - Передумови вітчизняної традиції філософської психології (2012)
Павлишин О. В. - Правова знакова конструкція як елемент знакової системи права в контексті історико-філософського аналізу (2012)
Роговенко М. М. - Інтерактивні технології як засіб формування та розвитку інтелектуальних і комунікативних умінь курсантів на заняттях з філософсько-правових дисциплін (2012)
Kushakova-Kostitska N. V. - PHILOSOPHY OF LAW IN THE INFORMATION ERA: PROBLEM QUESTIONS (2012)
Сметаняк О. Я. - Об’єктивування права в процесі досудової нормотворчості (2012)
Кушакова-Костицька Н. В. - Філософські, методологічні та психологічні проблеми права: дискусія триває, Сидорчук Ю. В. (2012)
Титул, зміст (2014)
Новини законопроектної діяльності (2014)
Чернов В. - Масштабна професія. Григорій Христич — гідний її представник (2014)
Михлик З. - Було село депресивним, тепер — самодостатнє (2014)
Башкаленко О. - Бізнесу та інвестору ми дали "зелене світло" (2014)
Богатирчук-Кривко С. - Щоб грамотно проводити земельну реформу, вчимося самі і вчимо наших партнерів (2014)
Колядинська Т. - "Городне" питання Вишневого, Звірко Т. (2014)
Поліщук В. - Зарубіжний досвід організації інфраструктури земельної іпотеки для розвитку сільськогосподарського землекористування (2014)
Мартин А. - Нова концепція формування ґрунтоохоронних обмежень у використанні земель сільськогосподарського призначення, Краснолуцький О. (2014)
Матвєєв П. - До питання прогнозування ерозійних процесів ґрунтів (2014)
Ковалів О. - Обґрунтування шляхів подальшого розвитку земельної реформи в Україні (2014)
Сохнич А. - Розробка ефективних інструментів капіталізації земельних ресурсів, Сохнич А. (2014)
Солов’яненко Н. - Оцінка земель в Україні: історичні та методичні аспекти (2014)
Мельник О. - Найбільш суттєві порушення допускають службові особи органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та контролюючих органів (2014)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського