Маслош В. З. - Изучение микрокапсулирования двуокиси титана карбамидоформальдегидными олигомерами, Островерхова И. А., Маслош О. В. (2010)
Олексенко Л. П. - Вплив природи носія на ступінь окиснення кобальту та структуру його оксигенвмісних фаз у нанесених каталізаторах, Заславський О. М., Слободяник М. С. (2010)
Шевченко В. В. - Синтез фторированных азосодержащих бисфенолов, Ткаченко И. М., Кононевич Ю. Н., Сидоренко А. В., Шекера О. В. (2010)
Шокол Т. В. - 9-Азагетарил-3-(ізоксазол-3-іл)пірано (2,3-f)хромен-4,8-діони, Горбуленко Н. В., Хиля В. П. (2010)
Емельянов В. И. - Механизм кальцийнезависимого индуцированного отложения каллозы в растительных клетках (2010)
Харчук І. В. - Структурно-функціональний стан нирок та підшлункової залози щурів після тривалої дії новітньої таргетної сполуки — похідного малеіміду, Філінська О. М., Яблонська С. В., Рибальченко Т. В. (2010)
Фалалєєва Т. М. - Роль центральних та периферичних іонотропних глутаматних рецепторів АМПА та каїнатного типу в регуляції шлункової секреції кислоти у щурів, Берегова Т. В. (2010)
Толстанова Г. М. - Роль D2-дофамінових рецепторів у механізмах проникності кровоносних судин товстої кишки при експериментальному виразковому коліті, Остапченко Л. І. (2010)
Яковенко И. Н. - Перекись водорода — эндотелиальный фактор расслабления в каротидных артериях гуся, Жирнов В. В. (2010)
Кашпур В. А. - Изменения гидратации при образовании комплексов ДНК-лиганд по данным диэлектрометрии, Хорунжая О. В., Малеев В. Я. (2010)
Пастер І. П. - Порівняльна оцінка ефективності ало- і ксенотрансплантації мікроінкапсульованої тканини прищитоподібної залози щурам з експериментальним гіпопаратиреозом (2010)
Туров В. В. - Нанохимия в разработке новых средств трансдермального введения лекарственных препаратов, Гунько В. М., Барвинченко В. Н., Керусь С. В., Буряк О. А., Чехун В. Ф. (2010)
Луцишин О. Г. - Морфофізіологічна оцінка стану ростових процесів деревних рослин Київського мегаполісу за умов техногенного забруднення довкілля, Радченко В. Г., Палапа Н. В., Яворовський П. П. (2010)
Содержание (2013)
Попсуйшапка А. К. - Особенности формирования, структурно-механические свойства фибрин-кровяного сгустка и его значение для регенерации кости при переломе, Литвишко В. А., Ашукина Н. А., Данищук З. Н. (2013)
Побєл Є. А. - Морфологічні зміни кісткової тканини за умов моделювання травматичного ушкодження діафіза великогомілкової кістки щурів, Дєдух Н. В., Малишкіна С. В. (2013)
Страфун С. С. - Остеосинтез кісток кінцівок у пацієнтів з післятравматичною ішемією в різні періоди ішемічного процесу, Долгополов О. В., Ткач А. В. (2013)
Бэц Г. В. - Предоперационное планирование и применение малотравматичной хирургической техники при переломах pilon, Стойко И. В., Бэц И. Г. (2013)
Омельченко Т. Н. - Переломы лодыжек и быстропрогрессирующий остеоартроз голеностопного сустава: профилактика и лечение (2013)
Кривенко С. М. - Реабілітація хворих із високоенергетичною множинною травмою довгих кісток нижніх кінцівок, Гребенюк А. М., Волкова А. М., Івашутін Д. О. (2013)
Лоскутов О. А. - Эндопротезирование тазобедренного сустава с использованием цементных технологий и рентгенологическая оценка состояния имплантата, Васильченко Е. В. (2013)
Бондар В. К. - Роботоспроможність шарнірного зчленування ендопротезів з титановим та хіруленовим компонентами, Шейкін С. Є., Грушко О. В., Сергач Д. А. (2013)
Григоровський В. В. - Кореляційні залежності морфологічних показників стану тканин кульшового суглоба в разі його захворювань, ускладнених фемороацетабулярним конфліктом, Філіпчук В. В., Кабацій М. С. (2013)
Шевченко Н. С. - Ультразвукові параметри структури колінних суглобів у підлітковому віці (2013)
Герасименко С. І. - Взаємозв’язок показників гуморального імунітету та патоморфологічних змін у синовіальній оболонці колінного суглоба хворих на ревматоїдний артрит, Панченко Л. М., Нечипоренко Р. В., Соколовська О. Р. (2013)
Филиппенко В. А. - Ремоделирование костной ткани перипротезной зоны в зависимости от типа фиксации ножки эндопротеза и формы канала бедренной кости, Подгайская О. А., Танькут А. В. (2013)
Головаха М. Л. - Экспериментальное обоснование восстановления клювовидно-ключичной связки при повреждениях акромиально-ключичного сустава, Забелин И. Н., Шишка И. В., Банит О. В., Бабич Ю. А., Твердовский А. О., Красноперов С. Н. (2013)
Калонего Джованни - Костный цемент и техника цементирования, антибиотики и костноцементные спейсеры: что следует знать? (2013)
Салєєва А. Д. - Особливості класифікації та призначення допоміжних засобів для рухомості особам з вадами та захворюваннями опорно-рухової системи, Щетинін В. В., Чернишов О. Д., Кудрявцева Т. Є., Палуб Т. М., Карпенко К. Я., Матвеєва Л. Р. (2013)
Книшов Г. В. - Академіку М. М. Амосову – 100 років (2013)
Корж Н. А. - Остеопороз и остеоартроз: патогенетически взаимосвязанные заболевания? (обзор литературы), Яковенчук Н. Н., Дедух Н. В. (2013)
Васюк С. В. - Роль мікрочастинок у перенесенні патогенної мікрофлори в повітрі ортопедичних операційних (огляд літератури), Васильчишин Я. М., Васюк В. Л. (2013)
Вирва О. Є. - Сучасний підхід до лікування злоякісних кісткових пухлин (огляд літератури) (Ч. 1) (2013)
Танькут В. А. - Консервативное лечение больных с гонартрозом на ранних стадиях (обзор литературы), Маколинец К. В. (2013)
Радченко В. А. - Оценка состояния паравертебральных мышц поясничного отдела с помощью компьютерной томографии (обзор литературы), Скиданов А. Г., Змиенко Ю. А., Левитская Л. А., Мищенко Л. П. (2013)
Шевченко С. Д. - Рецензия на монографию Е. П. Дюкенджиева "Бионика в абилитации. Детский церебральный паралич и спинномозговые заболевания. Роботизированные реципрокные комплексы". — Том II. — Рига, 2013. — 100 с. (2013)
Радченко В. А. - Научно-образовательный симпозиум Scolosis Research Society и XI Международный симпозиум "Малоинвазивная и инструментальная хирургия позвоночника", Корольков А. И., Петренко Д. Е., Голубева И. В., Бенгус Л. М., Мальцева В. Е., Полетаева Н. Ю., Погорелая А. В. (2013)
Коструб О. О. - XVI з’їзд ортопедів-травматологів України, Корольков О. І., Голубєва І. В. (2013)
Резолюція XVI з’їзду ортопедів-травматологів України (2013)
Указатель статей и материалов, опубликованных в 2013 году (2013)
Борисенко С. С. - Про новий аналог інтегральної нерівності Біхарі для розривних функцій та його застосування в проблемі стійкості розв'язків імпульсних систем (2010)
Коробов В. I. - Відображуваність нелінійних систем на системи спеціального вигляду та їх керованість, Скляр К. В., Скорик В. О. (2010)
Михайлец В. А. - Осцилляционные свойства решений задачи Штурма–Лиувилля с сингулярным коэффициентом, Молибога В. Н. (2010)
Смоловая Е. С. - Граничное поведение кольцевых Q-гомеоморфизмов в метрических пространствах (2010)
Чайковський А. В. - Про диференціальні рівняння зі зсувами та віддзеркаленнями аргументу (2010)
Панкратова Н. Д. - Оцінювання багатофакторних ризиків в стратегії розв'язання задач технологічного передбачення, Савченко І. О. (2010)
Стоян Ю. Г. - Покрытие компактной многогранной области конечным семейством прямых параллелепипедов, Сосюрка Е. С. (2010)
Богданов В. Л. - Неосесиметрична задача про дві паралельні співвісні тріщини нормального відриву в матеріалі з початковими напруженнями (2010)
Калиняк Б. М. - Інтегральні рівняння зі змінною верхньою межею динамічної задачі теорії пружності в напруженнях у неоднорідному довгому порожнистому ортотропному циліндрі (2010)
Ревенко В. П. - Подання загального розв'язку рівнянь теорії пружності у сферичній та еліптичній системах координат (2010)
Алисов А. Ф. - Разряд низкого давления, индуцированный микроволновым излучением со стохастическими скачками фазы, Артамошкин А. М., Бердин С. А., Голота В. И., Егоров А. М., Загородний А. Г., Загребельный И. А., Засенко В. И., Карась В. И., Карась И. В., Потапенко И. Ф., Старостин А. Н. (2010)
Атамась Н. О. - Аналіз енергетичних властивостей та радіальних функцій розподілу системи пропанол — вода, Василькевич О. А., Кротенко В. В. (2010)
Басок Б. И. - Автоколебания в агрегатах жидкостного реактивного двигателя, обусловленные теплогидродинамической неустойчивостью, Гоцуленко В. В. (2010)
Остафійчук Б. К. - Вплив технологічних режимів синтезу нанодисперсного бісмут селеніду на параметри Li+-інтеркаляційних струмоутворюючих реакцій, Підлужна А. Ю., Григорчак І. І., Будзуляк І. М., Никипанчук М. В., Матвіїв М. В. (2010)
Вдовиченко А. В. - Высокодемпфирующее интерметаллическое соединение Ti3Sn, Буланова М. В., Фартушная Ю. В., Щерецкий А. А. (2010)
Галанов Б. А. - Двучленный закон трения Б.В. Дерягина в скользящем контакте шероховатых упругих тел, Валеева И. К., Иванов С. М. (2010)
Артюшенко М. В. - Фрактальный анализ спектрограмм растительного покрова в задачах природопользования, Подгородецкая Л. В., Федоровский А. Д. (2010)
Драгомирецкий А. В. - Геолого-генетические модели и принцип суперпозиции золоторудных систем (на примере Украинского щита) (2010)
Еремеев В. Н. - Поле температуры поверхности Атлантики и его ритмодинамика на межгодовых масштабах, Жуков А. Н., Сизов А. А. (2010)
Бабарик А. А. - Синтез та дослідження будови складного фосфату K5,67Ti2,73Nb5,27P5O34, Одинець Є. В., Баумер В. М., Слободяник М. С., Шишкін О. В. (2010)
Братичак М. М. - Пероксидні олігомери на основі ціанурової епоксидної смоли, Червінський Т. І., Яцишин О. І. (2010)
Гузикевич К. Є. - Розроблення нового методу іммобілізації ліпази на целюлозних мембранах, Коновалова В. В., Побігай Г. А., Бурбан А. Ф. (2010)
Третьяков О. В. - Оценка наименьшего количества молекул для обеспечения гомогенной кристаллизации из растворов, Третьяков Д. О., Присяжный В. Д. (2010)
Труш Є. А. - Комплекси кальцію з фосфорильованими сульфонамідами, Мороз O. B., Коновалова І. С., Труш В. О., Амірханов В. М., Скопенко В. В. (2010)
Шевченко В. В. - Органо-неорганические мембраны со свойствами безводных протонпроводящих электролитов, полученные золь-гель методом, Стрюцкий А. В., Гуменная М. А., Лысенков Э. А., Клименко Н. С. (2010)
Берегова Т. В. - Зміни у функціонуванні слизового бар'єру проксимального відділу травного тракту в умовах тривалої гіпоацидності та їх корекція, Непорада К. С., Цирюк О. І., Манько А. М., Янковський Д. С. (2010)
Патика В. П. - Фенотипні та генотипні ознаки бульбочкових бактерій сої, поширених у грунтах України, Крутило Д. В., Надкернична О. В., Ковалевська Т. М., Спиридонов В. Г., Волкова І. В. (2010)
Попова А. Ф. - Эффекты различных концентраций неионогенных ПАВ на ультраструктуру клеток Chlamydomonas reinhardtii Dang., Иваненко Г. Ф. (2010)
Комисаренко С. В. - Формальдегид уменьшает цитотоксическое действие азидотимидина на тимоциты крыс, Дмитренко Н. П., Кишко Т. О., Великий Н. Н. (2010)
Філінська О. М. - Вплив похідного малеіміду на розвиток окисного стресу в печінці при індукованому 1,2-диметилгідразином канцерогенезі товстого кишечника щурів, Яблонська С. В., Линчак О. В., Бурлака А. П., Островська Г. В., Рибальченко Т. В., Лук'янчук Є. В. (2010)
Жураківський Р. О. - Конформаційні властивості модифікованого нуклеозиду 2'-дезокси-8-аза-пурину: квантово-механічне дослідження методом функціонала густини, Говорун Д. М. (2010)
Лановенко И. И. - Характеристика гипоксического синдрома больных острой миелоидной лейкемией, Березюк О. М. (2010)
Орел В. Е. - Аналіз впливу механо- та магнетохімічно синтезованого магніточутливого комплексу на основі наночастинок оксиду заліза і доксорубіцину та електромагнітного опромінення на тварин з карциномою Герена, Мовчан Б. О., Дзятковська І. І., Ніколов М. О., Романов А. В., Мельник Ю. Г., Дзятковська Н. М., Бурлака А. П., Лукін С. М., Щепотін І. Б. (2010)
Кульчицька О. М. - Психологічні особливості та соціальна реалізація хворих із синдромом подразненого кишечнику (2013)
Зайцев И. А. - Эффективность и безопасность противовирусной терапии хронического гепатита С препаратами "Альфарекин" и "Ливел" у больных, инфицированных 2(3)-м генотипами вируса, Бабаев Ю. Я., Домашенко О. Н., Заплотная А. А., Миронова Т. С., Паниева Д. С. (2013)
Боброва І. А. - Морфологічна оцінка стану щитоподібної залози у хворих на хронічний гепатит C при розвитку інтерферон-індукованих тиреопатій (2013)
Железнякова Н. М. - Полівалентність змін імунного гомеостазу у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень та хронічний панкреатит (2013)
Курилович С. А. - Особенности параметров эритроцитов при циррозах печени: эритроциты — "свидетели" или "виновники" прогрессирования фиброза печени?, Кручинина М. В., Громов А. А., Генералов В. М., Бакиров Т. С., Рихтер В. А., Семенов Д. В., Шакиров М. М., Морозов С. В. (2013)
Вдовиченко В. І. - Поширеність неалкогольної жирової хвороби печінки серед померлих, які страждали на цукровий діабет 2 типу, Аксентійчук Х. Б. (2013)
Журавльова Л. В. - Дисхолія у хворих на цукровий діабет 2 типу з ожирінням та без нього, Моїсеєнко Т. А. (2013)
Губергриц Н. Б. - Холецистэктомия и сфинктер Одди: как достигнуть консенсуса?, Лукашевич Г. М., Голубова О. А., Фоменко П. Г. (2013)
Денисова М. Ф. - Клинические особенности и эффективность патогенетической терапии болезни Крона у детей, Чернега Н. В., Музыка Н. Н., Дыба М. Б., Задорожная Т. Д., Арчакова Т. Н. (2013)
Бордин Д. С. - Хронический гастрит: современный взгляд на старую проблему 72-79, Машарова А. А., Хомерики С. Г. (2013)
Булгаков С. А. - Альгинаты в купировании клинических проявлений диспепсии и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (2013)
Передерий В. Г. - Опыт применения секнидазола в схеме для эрадикации инфекции Helicobacter pylori, Чернявский В. В., Купчик Л. М. (2013)
Фадеенко Г. Д. - Дисбиоз кишечника в практике врача-интерниста, Богун Л. В. (2013)
Палій І. Г. - Пантопразол — інгібітор протонної помпи з доведеною переносимістю, безпечністю та ефективністю (2013)
Харченко Н. В. - Особенности лечения больных с синдромом раздраженного кишечника c запорами, Опанасюк Н. Д. (2013)
Фадеенко Г. Д. - "Смекта" – безопасный препарат с поливалентным механизмом действия в лечении заболеваний желудочно-кишечного тракта, Гапонова О. Г. (2013)
Манжалій Е. Г. - Проблемні питання діагностики та лікування хронічного панкреатиту (2013)
Христич Т. М. - Патогенетичні особливості розвитку гастроезофагеальної рефлюксної хвороби при хронічному панкреатиті (2013)
Ткач С. М. - Практические подходы к диагностике хронического панкреатита (2013)
Фадеенко Г. Д. - Функциональная диспепсия и синдром раздраженного кишечника: некоторые вопросы патогенеза и возможности коррекции (обзор литературы и собственные исследования), Чирва О. В. (2013)
Губергриц Н. Б. - И снова репаранты…, Налётов С. В., Фоменко П. Г. (2013)
Contents (2010)
Мічурін Є. О. - Прояви теорії соціальної функції власності при встановленні обмежень прав осіб (2010)
Міщук В. В. - Унітаризм як принцип державного устрою (2010)
Тищенко Ю. В. - Конституційно-правове регулювання державної політики України щодо забезпечення прав споживачів (2010)
Васильєва В. А. - Договірне регулювання відносин з надання посередницьких послуг (2010)
Личенко І. О. - До питання про сутність законних інтересів у сфері власності (2010)
Валах В. В. - Тестаментоздатність як складова цивільної правосуб’єктності (2010)
Іванов С. О. - Сутність правосуб’єктності юридичних осіб публічного права у цивільних відносинах: досвід зарубіжних країн (2010)
Отраднова О. О. - Деліктні зобов’язання у цивільному праві Німеччини, Безкоровайна Ю. М. (2010)
Подорожна Т. С. - Дефінітивні проблеми нормотворення (на прикладі норм цивільного права) (2010)
Утєхін І. Б. - Якість послуг за договором у цивільному праві (2010)
Церковна О. В. - Умисел потерпілого як підстава звільнення заподіювача від завданої ним шкоди (2010)
Лічман Л. Г. - Щодо необхідності дослідження правозастосування у цивільному судочинстві України (2010)
Шупінська О. В. - Міжнародно-правове регулювання відносин власності при транскордонному спадкуванні (2010)
Гуменюк О. І. - Проблемні питання індивідуалізації учасників цивільних правовідносин (2010)
Нижний А. В. - Виявлення волі на укладення цивільно-правового договору з використанням електронних засобів зв’язку (2010)
Гейнц Р. М. - Поняття договору про надання комунальних послуг (2010)
Желіховська Ю. В. - Особливості нотаріального посвідчення шлюбного договору (2010)
Рєзнікова В. В. - Правове регулювання посередництва на ринку праці (2010)
Батрин С. В. - Умови виникнення корпоративного господарювання (2010)
Щербаков В. В. - Принципи удосконалення правового регулювання управління акціонерними товариствами (2010)
Ситницька О. А. - Правові проблеми отримання згоди працівника на переведення на іншу роботу (посаду) (2010)
Михайлова І. Ю. - Поняття пенсії за віком у солідарній пенсійній системі України (2010)
Пак У. І. - Щодо класифікації строків за трудовим правом України (2010)
Ковтун О. М. - Проблеми правового забезпечення планування використання та охорони земель як функції державного управління у сфері земельних відносин (2010)
Олійник О. М. - Раціональне та комплексне використання надр: проблеми термінології (2010)
Братель С. Г. - Поняття та види цивільного контролю за діяльністю міліції (2010)
Король М. О. - Поняття координації в охороні державного кордону України (2010)
Міняйло Н. Є. - Законодавство України про боротьбу з корупцією: приведення положень до міжнародних стандартів (2010)
Андрущенко А. А. - Деякі питання кваліфікації правопорушень, передбачених ст. 54 Кодексу України про адміністративні правопорушення (2010)
Когунь А. М. - Затримання як захід примусу (2010)
Звонарьова Ю. В. - Функції фінансово-правового регулювання обігу цінних паперів (2010)
Виговський Д. Л. - Визначення поняття та змісту кримінальної субкультури (2010)
Жукова Т. С. - Моделі профілактики молодіжної злочинності та її функції в Україні та Італії (2010)
Нікіфорова Т. І. - Місце обставин, які обтяжують покарання, серед загальних засад призначення покарання (2010)
Ковальчук В. П. - Нормативне визначення та кримінально-правові ознаки злочинної організації (2010)
Чечель Н. О. - Деякі історичні аспекти поняття та змісту жіночої злочинності (2010)
Томин С. В. - Окремі аспекти реалізації прокурором функції державного обвинувачення під час судового слідства у суді першої інстанції (2010)
Сірко Б. П. - Правові аспекти прокурорського нагляду за розкриттям та розслідуванням розкрадання майна пасажирів на залізничному транспорті (2010)
Крушинський С. А. - Угода про визнання вини: світовий досвід та перспективи запровадження в Україні (2010)
Король В. І. - Концептуально-правові засади геоекономічної політики Європейського Союзу: азійський вектор (2010)
Омельчук О. М. - Зародження і розвиток уявлень про поведінку людини у філософії Стародавньої Індії (2010)
Кульчій І. О. - Розробка та реалізація концепції реформування системи органів виконавчої влади України (2010)
Побережна В. А. - Особливості формування державної кадрової політики (2010)
Побережний В. В. - До питання про сучасну державну політику у сфері запобігання корупції (2010)
Гасюк І. Л. - Теоретичне обґрунтування складових моделі організаційної структури державного управління фізичною культурою та спортом (2010)
Білинський-Гродзь Ю. М. - Характеристика державного управління у сфері запобігання загрозам природнокліматичних змін на прикладі Великобританії (2010)
Шарий В. І. - Методика стратегічного управління розвитком територіальної громади в Україні, Дендемарченко Г. Г. (2010)
Ковтун І. Б. - Теоретико-історичні аспекти визначення сутності самоврядування на регіональному рівні (2010)
Бочарова Ю. Г. - Концептуальні положення щодо підвищення конкурентоспроможності України за рахунок селективного розвитку її цивілізаційного потенціалу (2010)
Карпенко В. В. - Виробництво продукції з географічним маркуванням як механізм підвищення прибутковості дрібних сільськогосподарських товаровиробників (2010)
Зоріна О. А. - Використання нейронних мереж в аналізі фінансового стану корпорацій (2010)
Проскуріна Н. М. - Науково-методичні аспекти оцінювання якості аудиторської перевірки (2010)
Кулинич О. І. - Методика розрахунку рейтингу районів області за результатами їх соціально-економічного розвитку, Кулинич Р. О. (2010)
Биков О. М. - Соціальні функції релігії в житті суспільства (2010)
Войцещук А. Д. - Запровадження професійно-психологічного добору кадрів на службу до митних органів України як один з заходів удосконалення системи розвитку персоналу (2010)
Нагорічна О. С. - Корпоративні тренінги у системі підвищення кваліфікації працівників митних органів (професійно-управлінська практика) (2010)
Сич В. О. - Діяльність юридичних клінік відповідно до Болонського процесу (2010)
Іванюшенко В. В. - Форми і методи діяльності органів місцевого самоврядування в сфері забезпечення конституційного права людини і громадянина на безпечне для життя і здоров’я довкілля (2010)
Мичко М. І. - Рецензія на монографію з перегляду судових рішень в апеляційному та касаційному порядках у цивільному судочинстві, Кузьменко С. Г. (2010)
Персоналії (2010)
Інформація про Хмельницький університет управління та права (2010)
Інформація про журнал (2010)
Інформація для авторів (2010)
Вихідні дані (2010)
Содержание (2014)
Яременко Д. О. - Інвалідність внаслідок дегенеративних захворювань хребта׃ причини, особливості динаміки, шляхи попередження, Шевченко О. Г. (2014)
Шатурсунов Ш. Ш. - Пункционная вертебропластика костным цементом при остеопоротических переломах тел грудопоясничных позвонков, Саттаров А. Р., Мусаев Р. С., Бабоев А. С., Кобилов А. О. (2014)
Корж М. О. - Поширеність транзиторного болю в спині серед харківських викладачів, науковців і студентів, Котульський І. В., Проценко О. С., Дем’яненко Г. М., Москаленко Н. О., Поклонський Є. В., Сальников В. В. (2014)
Тяжелов А. А. - Обоснование стабильно-функционального остеосинтеза при переломах шейки бедренной кости, Пирогов Е. Н. (2014)
Zykova A. - The improvement of tribological parameters of nano structural multilayer coatings for unipolar modular joint applications, Safonov V., Lukyanchenko V., Samoilenko A., Korzh N., Yakovin S., Kolesnikov D., Goncharov I., Donkov N. (2014)
Попсуйшапка А. К. - Лечение несращения отломков кости после диафизарного перелома, Литвишко А. В., Григорьев В. В., Ашукина Н. А. (2014)
Страфун С. С. - Лікування хворих з травмою хряща колінного суглоба в поєднанні з ушкодженнями передньої схрещеної зв’язки та меніска, Костогриз О. А. (2014)
Григоровський В. В. - Кореляційні залежності морфологічних показників ураження тканин кистьового суглоба у хворих із післятравматичним незрощенням човноподібної кістки, Страфун С. С., Тимошенко С. В. (2014)
Бруско А. Т. - Морфологічні зміни в тканинах суглобів у разі первинної тофусної подагри, Герасименко С. І., Полулях М. В., Дуда М. С. (2014)
Тихоненко А. А. - Регенерация кости на фоне локального воздействия инсулиноподобного фактора роста-1 (экспериментальное исследование), Дедух Н. В., Бенгус Л. М., Хмызов С. А. (2014)
Люткевич М. І. - Клініко-рентгенологічна характеристика кульшових суглобів у дітей з дитячим церебральним паралічем, Корольков О. І. (2014)
Корж М. О. - Стан та проблемні питання ендопротезування суглобів в Україні (виконання рішень XV з’їзду ортопедів-травматологів України), Гайко Г. В., Філіпенко В. А., Герасименко С. І., Танькут В. О. (2014)
Birkenmaier C. - Guidelines for percutaneous endoscopic spinal surgery, Chiu J., Fontanella A., Leu H., Ruetten S. (2014)
Салєєва А. Д. - Сучасна класифікація та номенклатура протезів верхніх та нижніх кінцівок в Україні, Ватолінський Л. Є., Карпенко К. Я., Кудрявцева Т. Є., Чернишов О. Д., Кравець А. Є. (2014)
Николай Иванович Хвисюк (2014)
Черный В. Н. - Исторические аспекты применения биодеградирующих сплавов на основе магния для остеосинтеза (обзор литературы), Яцун Е. В., Головаха М. Л. (2014)
Кореньков О. В. - Оптимізація репаративного остеогенезу за допомогою кальцій-фосфатних остеопластичних матеріалів (огляд літератури) (2014)
Вирва О. Є. - Сучасний підхід до лікування злоякісних кісткових пухлин (огляд літератури) (Ч. 2) (2014)
Бариш О. Є. - Динамічні цервікальні пластини у хірургії шийного відділу хребта (огляд літератури), Козирєв С. О. (2014)
Дисертаційні роботи, які у 2013 р. прилюдно захищені у спеціалізованих вчених радах на здобуття наукового ступеня за спеціальністю "травматологія та ортопедія" (Харків, Донецьк, Київ) (2014)
Информация о проведении съездов, конгрессов, симпозиумов и научно-практических конференций в 2014 году (2014)
Болотов Д. В. - Об универсально равномерно стягиваемых слоениях коразмерности 1 (2010)
Горбатенко Я. В. - Ергодичність розв'язків абстрактних лінійних диференціальних рівнянь другого порядку в банаховому просторі (2010)
Джалилов А. А. - Некоторые примеры диффеоморфизмов окружности с изломом, Теплинский А. Ю. (2010)
Мартынюк А. А. - Экспоненциальная устойчивость движения на временной шкале при структурных возмущениях (2010)
Мороз-Подворчан И. Г. - О глубине оперирования исходными данными при обоснованном проектировании (2010)
Скопецький В. В. - Ермітова інтерполяція сумою полінома й нелінійного виразу, Малачівський П. С. (2010)
Быстров В. М. - О влиянии упругих характеристик покрытия на затухание краевого эффекта при одноосном продольном сжатии слоистого композитного материала, Зеленский В. С. (2010)
Сичко В. М. - Вынужденные резонансные изгибные колебания и диссипативный разогрев вязкоупругой прямоугольной толстой плиты, Завгородний А. В., Вертелецкий М. И. (2010)
Хорошун А. С. - О параметрической устойчивости нелинейных неточных сингулярно возмущенных систем (2010)
Булавін Л. А. - Аналіз наближення Глаубера для розсіяння нуклонів на дейтронах при проміжних енергіях, Ковальчук В. І., Тартаковський В. К. (2010)
Гончарук В. В. - Нейтронное поле тропосферы и его аномалии у поверхности Атлантического океана, Лапшин В. Б., Плотникова Н. В., Фролова Е. Ю., Сыроешкин А. В. (2010)
Божко А. Е. - Визуализация процесса изменения магнитного потока в трансформаторе при полигармоническом первичном токе, Иванов Е. М., Личкатый Е. А. (2010)
Борисенко А. Ю. - Микроструктурные исследования формирования первичного зерна аустенита после кристаллизации углеродистых сталей с 0,5–0,7% С, Кононенко А. А., Бабаченко А. И., Науменко Л. Д. (2010)
Цивилицин В. Ю. - Применение спеченных высокоэнергетических постоянных магнитов при разработке ''магнитных пружин'', Мильман Ю. В., Гончарук В. А., Бондар И. Б. (2010)
Алексеев Д. В. - Моделирование процесса эрозии донных осадков в Каркинитском заливе Черного моря во время шторма 10–11 ноября 2007 г., Иванов В. А., Иванча Е. В., Фомин В. В., Черкесов Л. В. (2010)
Михайлов В. А. - Рудный район Амбатофинандрахана (Мадагаскар) (2010)
Юдин В. В. - Новые элементы залегания на геологических картах (2010)
Братичак М. М. - Флуоровмісний олігомер на основі епоксидної смоли ЕД-24 та спирту-теломера C9H4F16O, Шуст О. В., Червінський Т. І., Ягупольський Ю. Л. (2010)
Литвин Н. С. - Влияние механохимической обработки на свойства MoO3, Халамейда С. В., Зажигалов В. А. (2010)
Манк В. В. - Особливості поведінки електропровідності водних розчинів крохмалів, Мельник О. П. (2010)
Третьяков О. В. - Індукційний період гомогенної кристалізації CaSO4·2H2O з розчинів, Третьяков Д. О., Присяжний В. Д. (2010)
Шибинская М. О. - Синтез, аффинитет к ДНК, противовирусная и интерферониндуцирующая активности амидов индоло (2,3-b) хиноксалин-6-ил-карбоновых кислот, Коваленко Е. А., Карпенко А. С., Мазепа А. В., Ляхов С. А., Андронати С. А., Антонович Г. В., Олевинская З. М., Жолобак Н. М., Спивак Н. Я., Третьякова Е. В., Шафран Л. М., Зубрицкий М. Ю., Галат В. Ф. (2010)
Господарик А. В. - Молекулярно-біологічна характеристика українських ізолятів вірусу мозаїки яблуні, ізольованих з яблуні (Malus domestica Borkh.), Будзанівська І. Г., Кунду Д. К., Поліщук В. П. (2010)
Воскобойник Л. Г. - Порівняльний аналіз експресії онкогенів RET/PTC1 та RET/PTC3 у папілярних карциномах щитоподібної залози дітей з найменш та найбільш постраждалих регіонів, що народилися до і після Чорнобильської катастрофи, Костюченко Н. М., Пушкарьов В. М., Ковзун О. І., Зурнаджи Л. Ю., Богданова Т. І., Тронько М. Д. (2010)
Підгорський В. С. - Структурна характеристика позаклітинного лектину сапрофітної культури Bacillus subtilis ІМВ В-7014, Коваленко Е. О., Карпова І. С., Сащук О. В., Гетьман К. І. (2010)
Хижняк С. В. - Стан ліпідної компоненти клітинних мембран колоректальної карциноми, Степанова Л. І., Кудрявцева А. Г., Демешок В. І. (2010)
Шиманський І. О. - Цитопротекторна дія нікотинаміду на бета-клітини підшлункової залози, Донченко Г. В., Трофимова І. М., Гуріна Н. М., Супрун С. М., Клименко А. П., Овчіннікова Е. В., Кучмеровська Т. М. (2010)
Кириленко А. В. - Анализ силового воздействия высокоградиентного магнитного поля на магнитные наночастицы в потоке жидкости, Чехун В. Ф., Подольцев А. Д., Кондратенко И. П., Кучерявая И. Н., Бондар В. В., Шпилевая С. И., Тодор И. Н. (2010)
Ніколаєнко Т. Ю. - Квантово-механічний конформаційний аналіз молекули 2'-дезоксицитидилової кислоти — структурної ланки ДНК, Говорун Д. М. (2010)
Потопальська Ю. А. - Протипухлинна дія препарату амітозин та його аналога амітозинобераміду на пухлини рослин, Юркевич Л. Н., Негребецька Е. М. (2010)
Ткачук З. Ю. - Антигрипозна активність препарату нуклекс, Рибалко С. Л., Жаркова Л. Д., Старосила Д. Б., Семернікова Л. І. (2010)
Герасименко В. І. - Група операторів ієрархії рівнянь Неймана, Поліщук Д. О. (2010)
Івасишен С. Д. - Про коректну розв'язність параболічних початкових задач Солонникова–Ейдельмана в узагальнених просторах Соболєва, Івасюк Г. П. (2010)
Самойленко А. М. - Властивості 2π-періодичного розв'язку крайової задачі, Хома Н. Г., Хома-Могильська С. Г. (2010)
Сейфуллин Т. Р. - Безутиан и ограниченные корневые функционалы системы полиномов (2010)
Шевченко А. И. - Приближенный анализ пространственной конвективной задачи Стефана, Миненко А. С. (2010)
Бомба А. Я. - Метод квазіконформних відображень розв'язання модельних задач двофазної фільтрації, Ярощак С. В. (2010)
Провотар T. M. - Розбиття графів методом незалежних підмножин, Протасова K. Д. (2010)
Григоренко О. Я. - Розв'язання тривимірних крайових задач про згин прямокутних пластин, Бергульов А. C., Яремченко C. M. (2010)
Олійник О. Я. - Моделювання кисневого режиму в біореакторах при очистці стічних вод, Маслун Г. C. (2010)
Линчевский И. В. - Вращение плоскости поляризации электромагнитной волны в ферромагнетиках, индуцированное их деформацией (2010)
Назарчук З. Т. - Розв'язання оберненої задачі дифракції через реконструкцію матриці розсіювання в обмеженому частотному діапазоні, Синявський А. Т. (2010)
Авраменко А. А. - Модель неустойчивости Лоренца для биоконвекции (2010)
Божко А. Е. - Об особенностях в законе Фарадея и энергии электромагнитного поля при полигармонических электродвижущих силах (2010)
Клочков В. К. - , Кавок Н. С., Малюкин Ю. В., Семиноженко В. П. Эффект специфического взаимодействия нанокристаллов GdYVO4 : Eu3+ с ядрами клеток (2010)
Горячкин Ю. Н. - Современное состояние черноморских берегов Крыма, Иванов В. А. (2010)
Даниленко В. А. - Експериментальне дослідження деформування пружнопластичного структурованого середовища та формування компактонів у ньому, Бєлінський І. В., Гржибовський В. В., Лемешко В. А. (2010)
Покалюк В. В. - Новая крупная гипсовая пещера Украины — Мушкарова яма: оценка перспектив и направлений поисков новых лабиринтов на основе космофотодешифрирования, Стефанишин И. М., Грачов А. П., Мусияченко С. Т. (2010)
Воронин Е. Ф. - Стабилизация высокодисперсного состояния CuSO4 путем образования монослоя на поверхности наночастиц кремнезема в условиях механоактивации, Носач Л. В., Оранская Е. И., Борисенко Н. В., Чекман И. С. (2010)
Жизневський В. М. - Отримання акрилатних мономерів газофазово-каталітичною конденсацією карбонільних сполук у газовій фазі, Небесний Р. В., Івасів В. В., Шибанов С. В. (2010)
Сторожук Л. П. - Отримання нанокомпозита AgI/γ-АПС методом рідкофазового модифікування γ-амінопропілтриетоксисиланом, Мудрак І. М., Горбик П. П. (2010)
Федорчук О. І. - Фазове розшарування та ліофільні властивості індукованих міцелярних фаз Triton X-100, Куліченко С. А. (2010)
Халамейда С. В. - Некоторые особенности неконвективного синтеза V–Mo-оксидных катализаторов (2010)
Шаранда М. Е. - Получение уксусной кислоты из водно-этанольной смеси на Cu/ZnO–ZrO2–Al2O3 катализаторе, Прудиус С. В., Брей В. В. (2010)
Бараненко В. В. - Активні форми кисню у процесі росту коренів Pisum sativum L. (2010)
Воскобойник Л. Г. - Порівняльний аналіз експресії симпортера натрію/йоду (NIS), рецепторних тирозинкіназ (EGFR, MET) та наявності генетичних змін у папілярних карциномах щитоподібної залози, Богданова Т. І., Тронько М. Д. (2010)
Колупаєв Ю. Є. - Порівняння впливу саліцилової та янтарної кислот на активність супероксиддисмутази й каталази і теплостійкість проростків проса (Panicum miliaceum L.), Ястреб Т. О., Мусатенко Л. І. (2010)
Онойко Е.Б. - Стимулирование фотофосфорилирования в изолированных хлоропластах шпината экзогенным бикарбонатом: роль карбоангидразы, Полищук А.В., Золотарева Е.К. (2010)
Булавін Л.А. - Внутрішньомолекулярні водневі зв'язки та специфічні контакти Ван дер Ваальса у молекулі 2'-дезоксицитидилової кислоти: аналіз топології електронної густини, Говорун Д.М., Ніколаєнко Т.Ю. (2010)
Карахім С.О. - Новий спосіб оцінки впливу оборотних інгібіторів на ензиматичний процес, Костерін С.О., Жук П.Ф. (2010)
Кучков В.Н. - Активность воды как показатель связывания криопротектора с эритроцитами, Зинченко В.Д. (2010)
Загородний М.І. - Квантово-фармакологічні властивості молекул інгібіторів ангіотензинперетворюючого ферменту каптоприлу та лізиноприлу, Казакова О.О. (2010)
Пампуро В.И. - Информационный анализ глубокоэшелонированной защиты АЭС (2010)
Кодлюк Т. И. - Непрерывность по параметру решений одномерных линейных краевых задач, Михайлец В. А. (2010)
Олийнык А. С. - Группы RS-автоматных преобразований (2010)
Орлов І. В. - Гранична форма властивості Радона–Нікодима вірна у довільному просторі Фреше, Стонякін Ф. С. (2010)
Сейфуллин Т. Р. - Безутиан и операция расширения ограниченных корневых функционалов для системы полиномов (2010)
Михалевич В. М. - К моделированию ситуации в задаче решения с денежными потерями (2010)
Мороз-Подворчан И. Г. - О неполноте оценок в одном классе сложноорганизованных систем (2010)
Камінський А. О. - Докритичний розвиток тріщини поздовжнього зсуву у в'язкопружному композиті, Селіванов М.Ф., Чорноіван Ю. О. (2010)
Кушнір Р. М. - Термомеханічна модель неоднорідних анізотропних оболонок з початковими деформаціями, Николишин М. М., Жидик У. В., Флячок В. М. (2010)
Шевченко В. П. - Новый метод решения задач теории вязкоупругости анизотропных сред, Нескородев Р. Н. (2010)
Герасимов О. І. - Структура та динаміка гранульованих матеріалів (2010)
Лелеко Я. Ф. - Ионно-звуковые колебания в сильнонеизотермической слабоионизированной неоднородной водородной плазме, Степанов К. Н. (2010)
Божко А. Е. - О законе полного тока при полигармонических электродвижущих силах на входе электроцепей (2010)
Баранський П. І. - Ізотропність розсіяння на флуктуаціях легуючої домішки в сильно легованому n-кремнії, Гайдар Г. П. (2010)
Талаш В. М. - Механізми утворення оксидних наноплівок на поверхні диборидів перехідних металів IV групи при електрохімічному окисненні (2010)
Булат А. Ф. - Прогнозная оценка выбросоопасности слоев песчаников на основе кластеризации в пространстве геологических данных, Лукинов В. В., Киселева Е. М., Блюсс О. Б. (2010)
Иванов В. А. - Положения экстремумов уровня и стационарных течений, возникающих под действием ветра в открытой части Азовского моря, Черкесов Л. В., Шульга Т. Я. (2010)
Полонский А. Б. - Статистический прогноз среднемесячного стока черноморских рек на основе циркуляционных атмосферных процессов, Воскресенская Е. Н., Посошков В. Л. (2010)
Бондарь Ю. В. - Радиационно-химический синтез перфторированной полимерной мембраны с сульфокислотными группами, Хан Д. Х. (2010)
Городилова Н. О. - Кристалізація розчинів-розплавів систем K2O–P2O5–V2O5–CaO та K2O–P2O5–V2O5–CaO–YF3, Затовський І. В., Слободяник М. С. (2010)
Коновалова В. В. - Поліелектролітні гідрогелеві мембрани на основі вінілових мономерів, Самченко Ю. М., Стадній І. А., Побігай Г. А., Полторацька Т. П., Покровський В. О., Бурбан А. Ф., Ульберг З. Р. (2010)
Пузій О. М. - Двобазисний метод дослідження механізму адсорбції іонів важких металів на неоднорідних адсорбентах, Піддубна О. І., Зайцев В. М. (2010)
Ткаленко Д. А. - Механізм гальмування корозії металів комплексоутворюючими інгібіторами, Вишневська Ю. П., Ткаленко М. Д., Бик М. В., Присяжний В. Д. (2010)
Тюпало М. Ф. - Дослідження механізму каталітичного окиснення метиларенів озоном ізотопним методом, Бондар В. В., Шаповалова І. М. (2010)
Бородина А. В. - Состав каротиноидов гонад брюхоногого моллюска Rapana venosa (Valenciennes), Нехорошев М. В., Маока Т., Солдатов А. А. (2010)
Недуха О. М. - Особливості структури клітин епідермісу підводних листків деяких гідрофітів (2010)
Талан О. О. - Частота аберацій хромосом у осіб різного віку, які проживають у Києві, Шеметун О. В. (2010)
Толстанова Г. М. - Активація VEGF/VEGFR-2-асоційованих шляхів трансдукції сигналу при експериментальному виразковому коліті, Остапченко Л. І. (2010)
Войтешенко І. С. - Конформаційний аналіз низькомолекулярної моделі аніонного цукрово-фосфатного ланцюга ДНК, Жураківський Р. О., Булавін Л. А., Говорун Д. М. (2010)
Танасієнко О. А. - Вплив бактеріального лектину на реакцію лімфоїдних органів у процесі пухлинного росту при різних схемах застосування, Рудик М. П., Тітова Г. П., Позур В. В., Потебня Г. П. (2010)
Ракочий В. К. - Міжвидові морфометричні відмінності гемоцитів молюсків родини Helicidae (Gastropoda), Хлус Л. М., Марченко М. М. (2010)
Горбачук В. М. - Про розв'язність диференціальних рівнянь у неархімедовому банаховому просторі в класі аналітичних вектор-функцій (2010)
Городецький В. В. - Задача Коші для сингулярних еволюційних рівнянь, Тупкало І. С. (2010)
Олійник А. С. - Ізоморфні зображення амальгамованих добутків нескінченних циклічних груп скінченно становими автоморфізмами p-адичного кореневого дерева (2010)
Стоян Ю. Г. - Полный класс Φ-функций для базовых двумерных φ-объектов, Романова Т. Е., Чернов Н. И., Панкратов А. В. (2010)
Бєлов Ю. А. - Моделювання альфа-хвиль комплекснозначними штучними нейронними мережами, Тарасюк О. В. (2010)
Михалевич В. М. - К моделированию ситуации в задаче принятия решения с денежными доходами (2010)
Сергиенко И. В. - Идентификация градиентными методами параметров задач диффузии двухкомпонентных веществ в нанопористых средах, Дейнека В. С. (2010)
Гуляєв В. І. - Біфуркації хвильових торсіонних автоколивань складених бурильних колон, Луговий П. З., Глушакова О. В. (2010)
Шевченко В. П. - О влиянии сдвиговой жесткости на напряженное состояние в транстропной сферической оболочке c двумя круговыми отверстиями при их сближении, Закора С. В. (2010)
Вирченко Ю. П. - Флуктуационный подход в теории радиационно-кондуктивного теплообмена, Сапрыкин М. А. (2010)
Шпак А. П. - Энергия связи электронно-позитронной пары в нанопорах триглицеридов, Покутний С. И., Уваров В. Н., Покутний М. С. (2010)
Талерко Н. Н. - Прогнозирование последствий аварийных выбросов из объектов атомной энергетики с помощью мезомасштабной модели атмосферного переноса LEDI, Гаргер Е. К., Ключников А. А. (2010)
Засимчук Е. Э. - Влияние диссипативных структур на напряженное состояние деформированного сплава Д16, Гонтарева Р. Г., Баскова А. И., Турчак Т. В., Тарасенко Л. В. (2010)
Храновська К. М. - Характеристики покриттів на залізі після електроіскрової обробки у середовищі вуглеводнів, Мазанко В. Ф., Бевз В. П., Носовський В. О. (2010)
Бицань Є. М. - Поширення плоских теплових і термопружних сейсмічних хвиль в узагальненому реологічному тілі Максвелла (2010)
Вахненко В. О. - Подібність автомодельних потоків газу та двофазного середовища з нестисливою компонентою (2010)
Доценко С. Ф. - Связь образования волн-убийц и метеорологических условий в северо-западной части Черного моря, Иванов В. А., Побережный Ю. А. (2010)
Станкевич С. А. - Ефективна обробка даних польового спектрометрування в природоресурсних задачах, Титаренко О. В., Шкляр С. В. (2010)
Гудима Н. В. - Сорбенти, що модифіковані продуктом взаємодії o- або n-амінотіофенолу з γ-(триетоксисилан)пропілізоціанатом, Трохимчук А. К., Грицків А. Я. (2010)
Иванова Н. Д. - Каталитическая активность оксидных соединений молибдена на различных носителях в реакции восстановления кислорода, Болдырев Е. И., Данилов М. О., Филатов А. В., Cтадник О. А., Новиченко В. Н., Щербатюк Н. Н. (2010)
Куличенко С. А. - Межфазное распределение лекарственных веществ кислотной природы в модифицированной мицеллярно-экстракционной системе на основе додецилсульфата натрия, Старова В. С. (2010)
Юрлова Л. Ю. - Використання модифікованого монтморилоніту в процесах баромембранного очищення води від урану (VI), Криворучко А. П. (2010)
Жегунов Г. Ф. - Проницаемость эритроцитов млекопитающих для молекул глицерина и ДМСО и степень сохранности клеток после замораживания-оттаивания, Денисова О. Н. (2010)
Межжерин С. В. - Механизмы стабилизации гибридных зон у пресноводных моллюсков (Gastropoda, Pulmonata): тестирование гипотез путем моделирования экологической ниши, Титар В. М., Гарбар А. В., Гарбар Д. А., Коршунова Е. Д., Жалай Е. И. (2010)
Мошинець О. В. - Фітосфера Brasica napus L. як екологічна ніша для Pseudomonas fluorescens SBW25, Шпильова С. П., Спайрс Е. Д., Косаківська І. В. (2010)
Драговоз І. В. - Продукування фітогормонів деякими вільноіснуючими та симбіотичними грунтовими мікроорганізмами, Леонова Н. О., Білявська Л. О., Яворська В. К., Іутинська Г. О. (2010)
Ляхов О. М. - Взаємодія модуляторів аденілатциклазної та фосфоінозитидної сигнальних систем клітини з ленгмюрівськими моношарами, що сформовані з 1-стеароїлфосфатидилхоліну, Прокопенко В. В. (2010)
Зинченко А. В. - Физические процессы в плазме кордовой крови в присутствии 1,2-пропандиола, глицерина и диметилсульфоксида при температуре ниже 0 °С, Боброва Е. Н. (2010)
Воскобойник Л. Г. - Взаємозв'язок між наявністю генетичних порушень та інвазійними властивостями папілярних карцином щитоподібної залози, Богданова Т. І., Гулеватий С. В., Тронько М. Д. (2010)
Гулянович І. М. - Розміщення та розвиток салотопних, свічкових і миловарних заводів в Одесі в дореформений час (2013)
Черемісін О. В. - Діячі міського самоврядування Південної України кінця XVIII століття – 1870 р. (2013)
Вітюк О. О. - Розвиток місцевого самоврядування на Поділлі на початковому етапі національно – визвольних змагань українського народу (березень – листопад 1917 р.) (2013)
Зборець С. В. - Аграрна складова "Нарисів програми УДХП" В. Липинського (2013)
Кіндрачук Н. М. - Розвиток туризму на українських землях: історичний аспект (2013)
Лебедєва Г. О. - Партія есерів і меншовиків в Україні (1917–1920 рр.) (2013)
Лопаков В. С. - Реформування пенсійного забезпечення України в сучасних умовах (2013)
Мануілова К. В. - Еволюція теоретичних засад етнополітики УРСР (1920–1930-ті роки) (2013)
Пачос Ю. В. - Міжакадемічне співробітництво України та Польщі на сучасному етапі (2000–2001 рр.) (2013)
Пилипів І. В. - Організаційна структура греко-католицької церкви в другій Речі Посполитій (2013)
Полуденко С. В. - Соціально-історичні відмінності України та Росії з точки зору українського інтегрального націоналізму (2013)
Стасюк І. М. - Побутове життя монахинь Станиславіського жіночого монастиря Чину св. Василія Великого 1900–1946 рр. (2013)
Татарова В. О. - Висвітлення суспільно-політичних подій 1989–1991 років в Україні на сторінках газет "Вечерняя Одеса", "Знамя коммунизма", "Чорноморська комуна" (2013)
Федорова А. І. - Легалізація старообрядницької церкви в Румунії (1925–1947 рр.) (2013)
Філіпова О. І. - Сучасний етап наукового співробітництва НДІ фізики Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова (2013)
Шліхта І. В. - Образ зовнішнього ворога у творах Дмитра Донцова 1921–1939 років (2013)
Верховцева І. Г. - Наративні джерела про селянське самоврядування другої половини ХІХ ст. (2013)
Гончарук Т. Г. - Інформація про українські видання на сторінках газети "Одесский вестник" 1830-х–першої половини 1840-х рр.: від оголошень до рецензій (2013)
Кузьменко Ю. В. - Проблема партійно-державного керівництва УРСР періоду перебудови у вітчизняній історіографії (2013)
Лабур О. В. - "Жіноче розкріпачення" в Радянській Україні (1920–1930 рр.): особливості формування джерел (2013)
Лук'яненко Ю. В. - Історіографічна діяльність Павла Миколайовича Мілюкова у висвітлені Р. О. Кірєєвої (2013)
Мардаренко О. В. - Джерельна база вивчення українсько-російських відносин у політичній діяльності Народного Руху України (1989–1998 рр.), Овсієнко С. Л. (2013)
Щуліпенко І. М. - Зелена аптека природи: минуле і сьогодення, Щуліпенко Л. І. (2010)
Макарчук М. Ю. - Порівняльна характеристика гастропротекторної, антисекреторної і антиоксидантної дії кверцетину, омепразолу та ранітидину, Гарник Т. П., Таран Н. Ю., Весельський С. П., Штанова Л. Я., Говоруха Т. М., Косян А. М., Вовкун Т. В., Бабан В. М. (2010)
Разумний Р. В. - Ефективність сучасного комбінованого фітозасобу "Бронхипрет" у комплексі медичної реабілітації хворих на негоспітальну пневмонію, сполучену зі стеатозом печінки, та його вплив на показник и метаболічного гомеостазу (2010)
Трофименко О. М. - Вплив сучасного комбінованого фітозасобу імупрету та метаболічно активного препарату альфа-ліпону на показники клітинного імунітету у хворих зі стеатозом печінки, сполученим з хронічним некалькульозним холециститом (2010)
Гарник Т. П. - Ефективність комбінації імуноактивного препарату циклоферону та фітозасобу бонджигару у хворих на хронічний вірусний гепатит С низького ступеня активності, поєднаний із хронічним некалькульозним холециститом та її вплив на показники клітинної ланки імунітету, Фролов В. М., Соцька Я. А., Білоусова І. В. (2010)
Шаповалова І. О. - Вплив метаболічно активного препарату гепадифу на активність сироваткової лактатдегідрогенази та її ізоферментний спектр у хворих на хронічний токсичний гепатит, сполучений з хронічним некалькульозним холециститом на тлі ожиріння, Гарник Т. П. (2010)
Маніщенкова Ю. О. - Застосування препарату "Канефрон Н" при реабілітації хворих на хронічний пієлонефрит супутній з цукровим діабетом 2 типу, Шкала Л. В. (2010)
Губін Ю. І. - Цитотоксичні кардіостероїди (огляд літератури), Макаревич І. Ф., Повстенко С. Ю., Безчаснюк О. М. (2010)
Гурженко Ю. М. - Використання досягнень сучасної фітотерапії в андрологічній практиці (2010)
Глубоченко О. В. - Перстач прямостоячий: минуле і сучасне. Перспективи використання в медицині (огляд літератури та власні дослідження) (2010)
Попова Н. В. - Лікарські властивості лютеоліну. Повідомлення 3. Перспективи використання лютеоліну в лікуванні бронхіту, Маслова Н. Ф., Діхтярьов С. І., Литвиненко В. І. (2010)
Цуркан О. О. - Фітохімічне дослідження вуглеводних компонентів шовковиці білої та чорної, Ковальчук Т. В., Гергель О. В. (2010)
Малий В. В. - Визначення кількісного вмісту ряду груп фенольних сполук у сировині рослин роду клен, Федченкова Ю. А., Хворост О. П. (2010)
Владимиров О. Ю. - Стандартизація трави гадючника в'язолистого (Filipendula ulmaria (L.) maxim.) за мікроскопічними ознаками, Сіра Л. М., Гарна С. В. (2010)
Чолак І. С. - Нові біологічно активні сполуки в сировині софори японської (Sophora japonica L.) та їх біологічна активність (огляд літератури) (2010)
Сидора Н. В. - Хімічне дослідження компонентного складу ефірної олії хвої Juniperus sabina L., Ковальова A. M., Краснікова Т. О., Комісаренко A. M. (2010)
Шматенко О. П. - Маркетингове дослідження вітчизняного фармацевтичного ринку перев'язувальних засобів (2010)
Максютіна Н. П. - Вивчення жирнокислотного складу ліпідного комплексу кипрею вузьколистого (Іван-чаю), Середа П. І., Абудеійх З. Х., Брюзгіна Т. С. (2010)
Макарова О. Є. - Біофармацевтичні дослідження та аналіз складу гомеопатичних препаратів каштану кінського, Соболева В. О. (2010)
Туманов В.А. - Рецензія на підручник "Фармакологія: Підручник для студентів стоматологічних факультетів / Чекман І.С., Бобирьов В.М., Горчакова Н.О. та ін. - Вінниця: Нова книга, 2009. - 480 с." (2010)
Інформація для авторів (2010)
Анохіна Г. А. - Каротиноїди та їх роль у профілактиці та лікуванні деяких хвороб людини (Огляд літератури), Анохіна С. В. (2013)
Гарник Т. П. - Ефективність комплексного використання антигомотоксичних і фітотерапевтичних засобів у часто та довготривало хворіючих на ГРВІ осіб з фоновими хронічними захворюваннями ЛОР-органів, Тєрьошин В. О., Пересадін М. О., Дьяченко Т. В., Тищенко Д. В. (2013)
Іванова Л. М. - Ефективність рослинних седативних препаратів та препаратів, що стимулюють імунітет, у медичній реабілітації хворих на ішемічну хворобу серця у сполученні з хронічним некалькульозним холециститом, Компанієць К. М., Пілієва O. В., Височин М. В., Холіна О. А. (2013)
Приступюк О. М. - Метаболічний вплив ентеросорбції природними харчовими волокнами у хворих на цукровий діабет 2 типу (2013)
Штанова Л. Я. - Ефекти корвітину на слизову оболонку шлунка, уражену 80% етанолом, за різних доз препарату, Говоруха Т. М., Вовкун Т. В., Барановський В. А., Бабан В. М., Янчук П. І., Весельський С. П., Гарник К. В. (2013)
Наумова М. І. - Фітотерапевтичне та гомеопатичне лікування тиреоїдитів, Приступюк О. М., Приступюк Л. О. (2013)
Якубовська І. В. - Особливості етіопатогенезу, клініки та діагностики холестирозу жовчного міхура (Огляд літератури) (2013)
Шуляк М. А. - Вплив препарату "Іммодин" на показники клітинного імунітету та циркулюючі імунні комплекси у хворих поліпозним риносинуїтом з цілорічним алергічним ринітом, Юркіна А. В., Кузнєцов О. Г., Бондаренко Т. М., Кравченко О. В. (2013)
Дроговоз С. М. - Фармакологічне дослідження фреонового екстракту суцвіть липи на моделі ад'ювантного артриту у щурів, Дем'яненко Д. В., Бєлік Г. В., Столєтов Ю. В., Кудіна О. В., Тимченко Н. М. (2013)
Баранова О. М. - Вивчення стабільності гелю "Аромадент плюс" (2013)
Барна О. М. - Перспективи використання аронії чорноплідної в медичній практиці (Огляд літератури) (2013)
Литвиненко В. І. - Ретрохалканоїди. Перспективи застосування лікохалконів у створенні оригінальних лікарських засобів. Повідомлення 1. (Огляд літератури), Аммосов А. С., Попова Т. П., Попова Н. В., Діхтярьов С. І., Маслова Н. Ф. (2013)
Сахацька І. М. - Визначення органічних кислот у сировині півонії лікарської сортів "Alba plena" та "Rosea Plena", Кисличенко В. С., Журавель І. О., Бурда Н. Є. (2013)
Тартинська Г. С. - Визначення якісного складу та кількісного вмісту карбонових кислот у насінні, траві та стулках стручечків талабану польового (2013)
Рибак Л. М. - Дослідження сировини герані сибірської (Sibiricum L.) хромато-мас-спектрометричним методом, Коновалова О. Ю. (2013)
Гергель Є. М. - Вивчення біологічно активних речовин деяких рослин родини маслинкових (Elaeagnaceal juss.) (2013)
Мінарченко В. М. - Лікарські харчові рослини українських Карпат: їх використання, ресурси та збереження (2013)
Боднар Л. М. - Рідкісні та зникаючі види лікарських рослин Закарпатської області та стратегії їх охорони (2013)
Лушпа В. І. - Дикорослі лікарські рослини південного узбережжя озера Іссик-Куль і прилеглих територій (Киргтзстан). Повідомлення III, Чурілов А. М. (2013)
Князевич В. М. - Звіт про проведення науково-практичної конференції "Народна і нетрадиційна медицина - університет здоров'я" та Спеціалізованої виставки- ярмарку "Нетрадиційна медицина-2013", 05-08 червня 2013, Гарник Т. П., Коваленко О. Є., Козименко Т. М., Герцюк Т. І., Гарник К. В. (2013)
Меньшова В. О. - Збереження рідкісних видів лікарських рослин шляхом вирощування в умовах культури, Березкіна В. І. (2013)
Труняков М. В. - Вплив імуноактивного препарату нуклеїнату на показники макрофагальної фагоцитуючої системи у хворих на хронічний токсичний гепатит на тлі хронічного обструктивного захворювання легень, Тєрьошин В. О. (2013)
Кривуля І. Г. - Вплив фітопрепарату алфагіна на показники імунотоксикозу у хворих синдромом подразненого кишечника на тлі нейроциркуляторної дистонії, Тєрьошин В. О. (2013)
Костьєв І. К. - Вплив сучасного фітопрепарату цинаріксу на цитокіновий профіль крові у хворих з неалкогольним стеатогепатитом на тлі цукрового діабету 2-го типу (2013)
Тєрьошина І. В. - Вплив аміксину на концентрацію прозапальних цитокінів (ІЬ-1В, ТША) у сироватці крові хворих на рекурентний депресивний розлад при лікуванні в амбулаторних умовах (2013)
Єрмоленко О. В. - Вплив фітопрепарату імуноплюс на стан процесів ліпопероксидації у хворих на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу на тлі хронічного обструктивного захворювання легень в динаміці медичної реабілітації, Соцька Я. А. (2013)
Юган Я. Л. - Вплив сучасного імуноактивного препарату імунофану на імунні показники у хворих на неалкогольний стеатогепатит після перенесеного інфекційного мононуклеозу на тлі нейроциркуляторної дистонії, Соцька Я. А. (2013)
Ковальова О. В. - Особливості перебігу і нові можливості лікування деформуючого остеоартрозу при патології жовчного міхура, Кошля О. В., Ковальова А. А., Хок А. М. (2013)
Шкопинський Є. О. - Перспективи застосування гірудотерапії в якості засобу фізичної реабілітації, Ковальова О. В., Ковальова А. А. (2013)
Ковальова О. В. - Досвід лікування кардиалгій, не пов'язаних з патологією серця у практиці лікаря загальної практики - сімейної медицини, Москальов О. П., Кондрат Л. І., Ковальова О. В., Борисенко В. П. (2013)
Ковальова О. В. - Перспективи застосування амінокислот у кардіологічній практиці лікаря сімейної медицини, Алипова О. Є., Кошля О. В., Холявчук А. П., Ковальова А. А. (2013)
Ковальова О. В. - Доцільність застосування інфузії полівітамінних препаратів при патології гепатобіліарної системи, Кошля O. В., Пелешко Л. І., Ковальова О. В. (2013)
Гарник Т. П. - Рецензія на монографію авторів: Митника З. М., Харченко Н. В., Губського Ю. І., Вірстюк Н. Г., Нейко В. Є., Захараша А. Д., Дєльцової О. І., Ерстенюк Г. М., Мойсеєнко М. І., Крижанівської А. Є. "Діагностика і лікування хронічних невірусних захворювань печінки" (2013)
Гарник Т. П. - Рецензія на бібліографічне видання 1915-2012 р.р. "Эхинацея в Украине", укладачі - доценти Полтавської державної аграрної академії В. М. Самородов, С. В. Поспелов - Полтава: Дивосвіт, 2013, - 288 С. (2013)
Інформація для авторів (2013)
Князевич В. М. - Стан, проблеми і перспективи впровадження Національної стратегії розвитку системи паліативної допомоги в Україні до 2022 року, Царенко А. В., Яковенко І. В., Брацюнь О. П. (2013)
Царенко А. В. - Міжнародні стратегії, підходи та стандарти організації системи надання паліативної та хоспісної допомоги (2013)
Разумний Р. В. - Вплив комбінованованого фітозасобу бронхипрету на рівень циркулюючих імунних комплексів та їх молекулярний склад у хворих на негоспітальну пневмонію, сполучену зі стеатозом печінки в періоді медичної реабілітації, Гарник Т. П. (2013)
Єрмоленко О. В. - Показники клітинної ланки імунітету у хворих з гастроезофагеальною рефлюксною хворобою на тлі хронічного обструктивного захворювання легень в періоді медичної реабілітації при застосуванні імуноплюсу та бронхипрету, Соцька Я. А. (2013)
Марушко Ю. В. - Застосування фітопрепарату сиропу первоцвіту в лікуванні гострих бронхітів у дітей, Московенко О. Д., Брюзгіна Т. С. (2013)
Іванова Л. М. - Ефективність застосування ехінацеї пурпурової в медичній реабілітації хворих на хронічне обструктивне захворювання легень у поєднанні з неалкогольним стеатогепатитом, Компанієць К. М., Сидоренко Ю. В., Височин М. В., Холіна О. А. (2013)
Бачук-Понич Н. В. - Препарати перстачу в клінічній практиці: народні і сучасні фармацевтичні форми застосування. (Огляд літератури) (2013)
Тєрьошина І. Ф. - Показники "метаболічної" інтоксикації у хворих на рекурентні депресивні розлади при лікуванні препаратами бурштинової кислоти (2013)
Пилипчук В. С. - Від легенди до сучасного наукового обгрунтування використання рослин у виробництві функціональних харчових продуктів-фітоконцентратів "Екомед", Гриценко О. М., Тодорова В. І., Моспан І. В., Постоєнко Н. М., Виборнова В. К. (2013)
Мінарченко В. М. - Ресурсна значущість видів лікарських рослин України, Гарник Т. П. (2013)
Литвиненко В. І. - Ретрохалканоїди. Повідомлення 2. Перспективи застосування лікохалконів у створенні оригінальних лікарських засобів з протипухлинною, спазмолітичною, протидіабетичною дією. (Огляд літератури), Аммосов А. С., Попова Т. П., Попова Н. В., Діхтярьов С. І., Маслова Н. Ф. (2013)
Марчишин С. М. - Вивчення антиальтеративної та репаративної активності густого екстракту трави фіалки, Наконечна С. С. (2013)
Кисличенко В. С. - Елементний склад трави грициків звичайних та вичавок плодів смородини чорної, Колісник Ю. С., Сущук Н. А., Кузнецова В. Ю. (2013)
Глущенко А. В. - Дослідження елементного складу надземної частини ласкавця золотистого (Bupleurum aureum), Георгіянц В. А. (2013)
Гергель О. В. - Розробка методик аналізу антоціанів у свіжих плодах калини звичайної (Viburnum opulus L.) (2013)
Прокопенко Ю. С. - Порівняльний аналіз вмісту ліпофільних речовин у надземних частинах Fumaria officinalis L. та Fumaria schleicheri Soy.-Willem (2013)
Хохлова К. О. - Розробка промислової технології настойки "Атерофіт-норма" (2013)
Бурда Н. Є. - Вивчення стероїдних сполук грибів шиїтаке, рейши та кордіцепсу (2013)
Звіт за результатами проведення міжнародної науково-практичної конференції "Місце народної і нетрадиційної медицини в паліативній допомозі" (2013)
Волошина А. А - Визначення кількісного вмісту полісахаридів в сировині дивини звичайної (Verbascum thapsus L.), Кисличенко В. С., Журавель І. О., Бурда Н. Є. (2013)
Сахацька І. М. - Визначення кількісного вмісту гідроксикоричних кислот в сировині півонії лікарської сортів "Alba plena" та "Rosea plena", Кисличенко В. С., Журавель І. О., Бурда Н. Є. (2013)
Зотікова О. А. - Дослідження аскорбінової кислоти у листі петрушки кучерявої, кореневої та листкової, Кисличенко В. С., Вельма В. В. (2013)
Карпюк У. В. - Щодо валідації розділу тотожності листя кукурудзи звичайної, Кисличенко В. В. (2013)
Волошин О. І. - Уронефрон як засіб комплексного лікування хворих на подагру, Доголіч О. І. (2013)
Волошина Л. О. - Особливості застосування кверцетину у хворих на остеоартроз із середнім і високим рівнями кардіоваскулярного ризику (2013)
Інформація про конференції у 2014 році (2013)
Інформація для авторів (2013)
Хмелевська О. М. - Досягнення Україною Цілей Розвитку Тисячоліття у сфері освіти (2013)
Gerasymenko G. V. - Social Policy in Modern Social Challenges: Goals and Principles of Realization (2013)
Рингач Н. О. - Оцінка досягнення Цілі Розвитку Тисячоліття щодо зниження дитячої смертності в Україні (2013)
Новіков В. М. - Досягнення справедливості як умова соціогуманітарного розвитку, Семенов В. В. (2013)
Мельничук Д. П. - "Людський капітал": теоретичні аспекти дослідження (2013)
Черенько Л. М. - Специфіка формування та прояву нерівності в Україні (2013)
Бобух І. М. - Формування людського потенціалу в Україні: аналітичні зіставлення й напрями удосконалення (2013)
Рогожин О. Г. - Інноваційний соціальний капітал: питання ідентифікації та вимірювання, Макаренко І. П. (2013)
Zvonar V. P. - Curb on Corruption in Ukraine: Civil Society’s Competence and Agenda (2013)
Курило І. О. - Здоров’я і тривалість життя літнього населення в Україні: тенденції та деякі їх фактори (2013)
Палій О. М. - Взаємозв’язок демографічного та людського розвитку (2013)
Аксьонова С. Ю. - Гендерні відмінності витрат часу на домашню роботу (2013)
Давидюк О. О. - Вік як чинник ставлення населення до громадсько-політичної активності жінок в Україні (2013)
Гладун О. М. - Оцінка гіпотетичних втрат населення України за період 1897–2012 рр. (2013)
Малиновська О. А. - Міграційні дослідження радянського періоду та їх вплив на сучасне міграцієзнавство в Україні (2013)
Грішнова О. А. - Соціальні інновації у трудовій сфері: сутність, види, особливості реалізації в Україні, Міщук Г. Ю. (2013)
Заяць Т. А. - Модернізація соціально-трудових відносин України: пріоритетні напрями та принципи реалізації (2013)
Харазішвілі Ю. М. - Можливості легалізації заробітної плати в Україні: перерозподіл соціальної відповідальності, Коваль О. П., Новак І. М. (2013)
Шклярський Ю. О. - Зміна підходів до пенсійного забезпечення населення України, Шклярська І. Ю. (2013)
Артюшенко М. В. - Метод оценки вариативности профессионально-квалифиционной структуры рынка труда, Дрозд В. О. (2013)
Марченко І. С. - Довготривале безробіття в Україні (2013)
Огляд видань 2012–2013 рр. (2013)
Грішнова О. А. - Рецензія на цикл наукових публікацій за результатами спільної українсько-молдавської НДР (2013)
Вітання Л. В. Чуйко з нагоди 80-річчя (2013)
Вітання В. П. Піскунова з нагоди 80-річчя (2013)
Про Журнал "Демографія та соціальна економіка" (2013)
Правила для авторів (2013)
Бєлякова С. М. - Психологічні основи оптимізації особистісного розвитку близнюків періоду дорослішання (2012)
Білоусько Л. В. - Розвиток мовлення старших дошкільників у процесі навчанні їх елементів математики (2012)
Бородулькіна Т. О. - Психосемантичний аналіз ставлення до викладачів у майбутніх психологів та соціальних працівників (2012)
Видолоб Н. О. - Осмислене пізнання дійсності в процесі професійної підготовки майбутніх педагогів ВНЗ (2012)
Грейліх О. О. - Комунікативна культура як компонент педагогічної культури викладача вищого навчального закладу (2012)
Дем’яненко С. Д. - До проблеми лексико-семантичного розвитку дітей дошкільного віку (2012)
Засєкіна Л. В. - Мовленнєві стилі у новій парадигмі психолінгвістичного знання (2012)
Калмиков Г. В. - Теоретико-методологічні засади становлення професійно-мовленнєвої діяльності практичного психолога (2012)
Калмикова Л. О. - Діяльнісна психолінгвістика Л.С.Виготського (2012)
Карп’юк М. Д. - Пізнавально-виховна інформація як засіб розвитку самосвідомості учнів ПТНЗ в процесі професійної комунікативної взаємодії (2012)
Лила М. В. - Внесок Б. Ф. Баєва в розвиток психології внутрішнього мовлення, Лила М. М. (2012)
Мильнікова Н. Г. - Вікові особливості трансформації образу в поняття у процесі опанування іноземної мови студентами ВНЗ (2012)
Орап М. О. - Програма емпіричного дослідження мовленнєвої організації дітей (2012)
Пилипчук С. В. - Новый подход к овладению английским языком в дошкольном возрасте в условиях информационного общества (2012)
Походенко С. В. - Герої українських народних казок в архетиповій свідомості суспільства (2012)
Роменкова В. А. - Формирование представлений "свой" – "чужой" в дошкольном возрасте (2012)
Румянцева И. М. - О раннем естественном билингвизме: психологические и психофизиологические основания (2012)
Харченко Н. В. - Аудіювання як вид мовленнєвої діяльності дітей дошкільного віку (2012)
Хворост Х. Ю. - Психолінгвістичний погляд на феномен соціальної зрілості особистості (2012)
Чернякова О. І. - Індивідуально-особистісний підхід у навчальному процесі вивчення іноземної мови (2012)
Шенцева Н. Н. - Психологическое содержание понятия "УСПЕХ" в традиционной российской культуре (2012)
Акимова Н. В. - Значение и смысл имен персонажей в художественном тексте (на примере произведений В.Пелевина) (2012)
Волкова А. Г. - Гипертекст: письменный и электронный варианты (2012)
Голоцукова Ю. О. - Кількісно-якісні зміни категорії результатива (на матеріалі української мови) (2012)
Добров А. В. - К вопросу о методике оценки эффективности автоматической рубрикации текстов: психолингвистический аспект (2012)
Засєкін С. В. - Психолінгвістика – перекладознавство: політика партнерства (2012)
Ігнатьєва С. Є. - Особливості кольорової картини світу в українському щоденниковому дискурсі (аксіологічний аспект) (2012)
Карташкова Ф. И. - Гендерная специфика коммуникативного жанра "ФЛИРТ" (на материале англоязычных художественных произведений) (2012)
Козак Л. В. - Формування мовленнєвої компетенції фахівців інженерного профілю в процесі викладання української мови за професійним спрямуванням (2012)
Куринная А. Ф. - Словоцентричный подход к изучению фонетики в основной школе (2012)
Москвичова О. А. - Втілення принципу каузації структурно-семіотичної моделі метаморфози в англомовному британському поетичному тексті (2012)
Навальна М. І. - Варваризми в мові сучасної української періодики (2012)
Нестеренко К. В. - Интерпретация юридических событий и фактов в текстах разных жанров (2012)
Пікалова А. О. - Концепт-образ ПІСНЯ як репрезентатор концепту ЛЮДИНА в поетичних текстах М.Стельмаха (2012)
Тєлєжкіна О. О. - Застаріла лексика як стилістичний засіб у поетичному мовленні Дмитра Павличка (2012)
Цейтлин С. Н. - Детские словообразовательные инновации как результат реализации потенций языковой системы (2012)
Біличенко О. Л. - Літературна традиція та екстра-літературна реальність – комунікаційне середовище продукування, існування і сприймання текстів художньої літератури (2012)
Дем’яненко А. В. - Ідеал виховання і культ знань в іранській освітній традиції IX-XI століття: ретроспектива філософсько-психологічного вчення (2012)
Дікарєв О. І. - POLITICA HERMETICA: апокаліпсис в скандинавському варіанті Олсіанівської парадигми (2012)
Іванов В. Ф. - Магія реклами як мистецтво "приворожити" покупця, Дудко О. С. (2012)
Мороз В. Я. - Аксіологічні стратегії українського козацтва (2012)
Нікітчина С. О. - Мотивація дидактичного спілкування студентів із викладачами як умова ефективності сучасних комунікативних технологій (2012)
Пурмале Р. - Ребенок как субъект прав человека в теории и практике (2012)
Гримич М. - Віра vs методологія у філологічних дослідженнях з язичництва (2013)
Циганенко Л. - Етнічний склад населення фортеці Ізмаїл на початку ХІХ ст. (за матеріалами місцевого архіву) (2013)
Коцур В. - Історіографія історії молодіжного руху в радянській Україні в 1920–1930-і роки (2013)
Машкевич С. - Перші проекти міського транспорту в Києві (друга половина ХІХ ст.) (2013)
Рзаев Ф. Г. - Племена Нахары в этногенезе древних Нахчыванцев (2013)
Косенко М. - Проблеми національної держави в історичній концепції Ф. К. Дальмана (2013)
Котлярова К. - Образ відьми в римській літературній традиції (2013)
Висовень О. - Релігійна ситуація в Україні (кінець ХVІ – початок ХVII ст.) (2013)
Касьєнс М. - Етнічна структура торгової спільноти Південної Бессарабії наприкінці ХІХ ст. (2013)
Татаринов І. - Німецьке населення Бессарабії напередодні та в роки Першої світової війни (2013)
Побережник О. - Церква імені Сергія Радонезького: символічність влаштування крізь призму світогляду А. М. Муравйова (2013)
Кривенко А. - Демонологія волинян в етнографічних публікаціях журналу "Київська старовина" (1882–1906 рр.) (2013)
Коробка М. - Ідейні засади формування національної свідомості у творах українських діячів "Просвіт" другої половини ХІХ – першої половини ХХ ст. (2013)
Кириченко Ю. - Проблема походження українського народу в сучасній історіографії (2013)
Гончар Г. - Актуальні проблеми української етнології 50–70-х рр. ХХ ст. у світлі епістолярного спілкування К. Г. Гуслистого з українськими колегами (2013)
Молоткіна В. - Молодіжні організації в Україні в політкультурному просторі 1920-х років (2013)
Красиков М. - Студентська "магія" як спосіб аутокомунікації, Ніколаєва А. (2013)
Одинець С. - Поняття "соціального сирітства" в сучасному українському науковому та суспільному дискурсах: до постановки питання (2013)
Головко О. - Проблеми національної ідентичності постсоціалістичної Молдови в антропологічних студіях Дженіфер Кеш (2013)
Дорошенко В. - Театр народного танца "Заповіт" как особая форма существования и популяризации народно-сценического хореографического искусства в Украине (2013)
Конта Р. - Висвітлення етнологічних здобутків І.Франка в Науковому товаристві імені Шевченка у Львові: дорадянська міжвоєнна історіографія, Маслюк О. (2013)
Казакевич Г. - Кельтська спадщина Південно-Східної Європи: погляд лінгвіста. Рецензія на книгу: Фалилеев А. И. Selecta Celto-Balkanica / Александр Игоревич Фалилеев; Институт лингвистических исследований РАН. – СПб.: Нестор-История, 2012. – 228 с. (2013)
Наші автори (2013)
Титул, зміст (2014)
Мараморош Карл - Воші, життя і цикадки: як створення вакцини Вейгля вплинуло на мої вірусологічні дослідження (2014)
Гнатишина Л. Л. - Молекулярні реакції двостулкових молюсків із водойми-охолоджувача як модель для прогнозування сучасних екологічних викликів, Турта О. О., Юрчак І. В., Бойко Н. І., Мудра А. Є., Фальфушинська Г. І., Столяр О. Б. (2014)
Нипорко О. Ю. - Особливості поведінки 8-оксо-7,8-дигідро-2'-дГТФ В активному сайті ДНК-полімерази β людини: структурні дослідження in silico (2014)
Лозинська М. Р. - Спектр мутацій гена STK11 та їх фенотиповий прояв у пацієнтів зі синдромом Пейтца–Єгерса, Плавскі А., Хавунка І. В., Фоменко Н. М., Лозинська Л. Ю. (2014)
Стадник І. В. - Опис змін генетичного контролю клітин у стані проліферації та диференціації, Санагурський Д. І. (2014)
Цимбалюк О. В. - Порівняльний аналіз механокінетики скоротливої активності гладеньких м’язів міометрія щурів за дії каліксарену C-99 та уабаїну (2014)
Токарчук К. О. - Роль альдегідів у розвитку оксидативного стресу в щурів із гліцерол-стимульованим рабдоміолізом і стрептозотоцин-індукованим діабетом, Крисюк І. П., Капустяненко Л. Г., Шандренко С. Г. (2014)
Кузнєцова Г. М. - Стан слизової оболонки шлунка щурів за дії цитостатиків: похідного дигідропіролу, 5-фторурацилу та їх комбінації, Луженецька В. К. (2014)
Грабовський С. С. - Вплив імуномодуляторів природного походження на показники клітинного імунітету і рівень кортизолу в крові щурів за умов стресу (2014)
Кушкевич І. В. - Вплив концентрації акцептора і донора електронів на дисиміляційне відновлення сульфатів бактеріями Desulfovibrio piger Vib-7 кишечника людини (2014)
Маслак Г. С. - Порівняльний аналіз за поверхневими і внутрішньоклітинними α1-кислим глікопротеїном і фібронектином лімфоцитів крові хворих на гострі та хронічні мієлолейкози (2014)
Родінкова В. В. - Особливості розповсюдження алергенного пилку Artemisia в атмосфері міст степової та лісостепової зон України (2014)
Пірогов М. - Carbonea в Україні, Чепелевська Н., Вондрак Я. (2014)
Новіков А. В. - Морфологія та васкулярна анатомія квітки Aconitum lasiocarpum (Rchb.) Gáyer subsp. Lasiocarpum (Ranunculaceae Juss.) (2014)
Мирошниченко Н. М. - Деякі аспекти репродуктивної біології Campanula sibirica L., C. Taurica Juz. та C. Talievii Juz. в Криму (2014)
Вихор Б. - Інвазійні види рослин Закарпаття: екологічна характеристика та динамічні тенденції поширення, Проць Б. (2014)
Шупова Т. В. - Адаптації горихвістки чорної (Phoenicurus ochruros S. G. Gmelin) до існування в умовах Київської міської агломерації (2014)
Шурко Н. О. - Препарати фактора згортання крові VIII та способи їх отримання, Вороняк М. І., Даниш Т. В. (2014)
Ямська Кароліна - Захист птахів і кажанів у будівлях, в яких здійснюються термоізоляційні заходи, – підходи та досвід у Польщі (2014)
Самохвалова В. Л. - Біологічні методи ремедіації ґрунтів, забруднених важкими металами (2014)
Данилюк К. М. - Історія вивчення флори крайових і зовнішніх Ґорґан (2014)
Кучер О. О. - Історичний огляд основних класифікацій видів адвентивних рослин (2014)
Куцоконь Ю. - Знахідка щипавки північної (Sabanejewia baltica Witkowski, 1994) у річці Уборть (2014)
Рецензія (2014)
Беспалова Т. М. - Анализ особенностей речевой деятельности военнослужащих (на примере курсантов военного вуза) (2012)
Грейліх О. О. - Мовленнєвий етикет як складова іміджу майбутнього викладача вищого навчального закладу (2012)
Засєкіна Л. В. - Реальність ментальних репрезентацій у психолінгвістичному експерименті (2012)
Ільїна Ю. Ю. - Особливості діалогічності курсантів і студентів та її вплив на розумовий розвиток особистості (2012)
Калмиков Г. В. - Тенденції розвитку психологічної теорії діяльності як світоглядної позиції діяльнісної психолінгвістики (2012)
Карп’юк М. Д. - Оновлення виховних психокомунікативних технологій у взаємодії з учнями ПТНЗ (2012)
Корніяка О. М. - До питання оптимізації розвитку комунікативної компетентності фахівця у професіях типу "людина – людина” (2012)
Королюк Т. И. - Этические переживания как предмет теоретического анализа в отечественной психологии XIX века (2012)
Лила М. В. - Особливості відчуття й сприймання слова в іншомовній мовленнєвій діяльності (2012)
Мамічева О. В. - Розвиток і місце мовномисленнєвих операцій у структурі мовної діяльності (2012)
Могильова Н. М. - Основні напрямки дослідження комунікативного розвитку дітей у вітчизняній психології (2012)
Павлова Н. Д. - Интенциональные основания выбора средств речевого воздействия (на примере масс-медийного дискурса), Григорьева А. А. (2012)
Поляничко О. М. - Мовна спільність та відмінність сфер свідомості та несвідомого (2012)
Семиченко В. А. - Проблема формирования речевой культуры будущих психологов в процессе профессиональной подготовки (2012)
Фомина Н. А. - Общительность и выраженность в речи особенностей эмоционально-волевой сферы личности учителей-логопедов, Леева А. Н. (2012)
Хворост Х. Ю. - Психологічні особливості прояву інформаційної позиції студентів (2012)
Чернякова О. І. - Розвиток мовленнєвої англомовної активності дітей дошкільного віку засобами гри (2012)
Яновець А. І. - Дискурсивні і прагматичні маркери стану емоційної напруги англомовного політика в інтерв’ю: психолінгвістичний аспект (2012)
Яценко Т. С. - Взаємозв’язки свідомого і несвідомого в контексті проблеми психологічних захистів (2012)
Яценко Т. С. - Структурно-функціональний аналіз семантики комунікатів в глибинно-корекційному процесі, Педченко О. В., Овчаренко О. В. (2012)
Богуш А. М. - І.І.Срезневський і сучасність: методика навчання дітей мови (2012)
Галацька В. Л. - Специфіка вираження інтертекстуальності в сучасній театральній журналістиці (на матеріалі спеціалізованих періодичних видань незалежної України) (2012)
Доброва Г. Р. - Вариативность проявлений метаязыковой деятельности в речевом онтогенезе (2012)
Ігнатьєва С. Є. - Психологічна й естетична функції щоденникового дискурсу (2012)
Масенко Л. Т. - Психологічні чинники формування української мовної свідомості в ситуації білінгвізму (на матеріалі спогадів Б. Антоненка-Давидовича) (2012)
Миронова Т. Ю. - О визуальном компоненте в коммуникативной перспективе авторского текста (2012)
Навальна М. І. - Семантико-стилістичні видозміни спортивної лексики в сучасній українській мові (2012)
Рибалка Н. С. - Модель породження англійських номенклатурних найменувань ссавців (2012)
Селіванова О. О. - Мовленнєвий вплив в комунікативній взаємодії (2012)
Тупиця О. С. - Метафора як засіб психологічної характеристики ліричного героя в поезії Миколи Вінграновського (2012)
Цейтлин С. Н. - Языковые правила в онтолингвистической перспективе (2012)
Артамонова І. М. - Блог-записи як жанр інтернет-комунікації, Пилипенко К. О. (2012)
Біличенко О. Л. - Соціальна пам’ять як літературно-комунікаційний досвід (2012)
Брадов В. В. - Механізм впливу на формування медіаконтенту в умовах авторитарної системи (2012)
Городенко Л. М. - Інмутація у мережевій комунікації (2012)
Зелінська Н. В. - Видавнича справа та редагування: теоретичні пошуки та соціальні ефекти (2012)
Иванов В. Ф. - Доступ к информации и цифровое неравенство в информационном обществе (2012)
Yevtovych Z. - Mediamorphosis of journalism in global digital empire, Vulych T., Pavlovych D. (2012)
Кузнєцова Т. В. - Мова як детермінант аксіологічного балансу в інформаційному просторі (2012)
Мороз В. Я. - Рекламна діяльність запорозького козацтва (2012)
Почепцов Г. Г. - Забезпечення комунікативних операцій держави (2012)
Різун В. В. - Начерки до методології досліджень соціальних комунікацій (2012)
Synowiec A. - It’s by doing whatever that one becomes whoever – flash mob jako bunt bez buntu (2012)
Хавкіна Л. М. - Апелювання до категорії символу в сучасному українському рекламному міфі (2012)
Холод О. М. - Інмутація ціннісних орієнтацій та установок волонтерів (2012)
Яблонська Н. В. - Етнічні мас-медіа караїмів польщі (2012)
Змiст (2013)
Процюк І. В. - Форма державного правління: до питання про співвідношення форми і змісту (2013)
Смородинський В. С. - Роль держави у правовому регулюванні (2013)
Гетьман І. В. - Витоки і становлення теоретичних знань загальної теорії розуміння – герменевтики: ідеї філософів доби античності (2013)
Данильян О. Г. - Досвід підвищення ефективності функціонування органів державної влади у Великій Британії та можливості його використання в Україні (2013)
Окладна М. Г. - Ідеї розбудови наднаціональної Європи в політико­правовій думці ХVІI – початку ХХ ст., Якименко Х. С. (2013)
Панкевич О. З. - Концепція прав людини Руської Православної Церкви: ціннісно-антропологічні аспекти (2013)
Олейников С. М. - Функції держави: методологічні складові і розвиток в умовах глобалізації (2013)
Любченко П. М. - Відкритість та гласність у сфері місцевого самоврядування (2013)
Стешенко Т. В. - Актуальні питання виборчого процесу в Україні і зарубіжних країнах (2013)
Величко В. О. - Шляхи покращення функціонування парламенту України, Будакова В. І. (2013)
Болдирєв С. В. - Участь народних депутатів у діяльності тимчасових комісій Верховної Ради України: проблеми теорії і практики (2013)
Закоморна К. О. - "Народна дипломатія" як інструмент інтеграції України до Європейського Союзу (на прикладі роботи Департаменту міжнародного співробітництва Харківської міської ради), Рудь В. О. (2013)
Товкун Л. В. - Принципи податкового права і податкова політика (2013)
Кравцов Д. М. - Перспективи розвитку інституту колективної (бригадної) матеріальної відповідальності в Україні (2013)
Палешник С. І. - До питання про тлумачення судової практики (2013)
Марчук О. Л. - Вища рада юстиції – конституційний орган держави (2013)
Петришин О. О. - Сучасний стан місцевого самоврядування у країнах англосаксонської правової сім’ї: проблеми та перспективи розвитку (2013)
Польщиков І. В. - Місцеве управління, місцеве самоврядування, муніципальне управління: поняття та співвідношення (2013)
Прилипко О. С. - Правова природа трудового договору в умовах сьогодення (2013)
Тертишніков Р. В. - Деякі теоретичні та практичні проблеми доказового права в Україні (2013)
Вихідні дані (2013)
Яблонська С. В. - Екто-нуклеотидази родини екто-нуклеозидтрифосфатдифосфогідролаз: структура, локалізація та функціональне значення, Рибальченко В. К. (2010)
Гула Н. М. - Модулювання N-стеароїлетаноламіном ефекту 17β-естрадіолу в організмі щурів-самців, Шовкун С. А., Грінченко Є. М., Горідько Т. М., Бердишев А. Г., Барботько О. О., Микоша О. С. (2010)
Борзова Н. В. - Термоинактивация α-галактозидазы Penicillium canescens, Варбанец Л. Д. (2010)
Falfushynska H. I. - Reactivity of metallothioneins in frog Rana ridibunda treated by copper and zinc ions, Romanchuk L. D., Stoliar O. B. (2010)
Олексюк Н. П. - Активність про- і антиоксидантних систем у печінці прісноводних риб у різні пори року, Янович В. Г. (2010)
Лабенська І. Б. - Залежність біологічної активності N-ацильних похідних 6-алкокси-2-метил-4-меркаптохіноліну від природи замісників у шостому положенні гетероциклу, Шаповал Г. С., Кругляк О. С., Омельянчик Л. О., Бражко О. А., Завгородній М. П. (2010)
Броварець О. О. - Квантово-хімічне дослідження шляхів таутомеризації уотсон-криківської пари основ ДНК гуанін∙цитозин, Говорун Д. М. (2010)
Сімонова М. І. - Дія β-каротину та каротинсинтезуючих дріжджів Phaffia rhodozyma на оксидативний стрес у щурів, інтоксикованих тетрахлорметаном, Борецька Н. І., Камінська М. В., Нечай Г. І., Колісник Г. В., Влізло В. В. (2010)
Бобровник С. А. - Взаимосвязь между достижением равновесия реакции антиген–антитело и точностью определения аффинности взаимодействия, Демченко М. А., Комисаренко С. В. (2010)
Тези доповідей конференції молодих учених "Актуальні проблеми біохімії та біотехнології – 2010", присвяченої 125-річчю від дня народження академіка Олександра Володимировича Палладіна (2010)
Данилова В. М. - Становлення наукової школи О. В. Палладіна з функціональної нейрохімії (Харківський період – 1925–1931 рр.), Виноградова Р. П. (2010)
Костерін Сергій Олексійович (До 60-річчя від дня народження) (2010)
Нечипоренко Зінаїда Юріївна (До 100-річчя від дня народження) (2010)
Contents (2011)
Мічурін Є. О. - Обмеження майнових прав фізичних осіб та договірна свобода (2011)
Кіселичник В. П. - Становлення міського права Львова у середні віки (2011)
Биков О. М. - Здійснення захисту та запобігання порушень права на свободу віросповідання в Україні: проблеми та перспективи (2011)
Ярош Д. В. - Правові засади формування та діяльності Генерального Секретаріату — першого уряду відродженої України (2011)
Сайфуліна Ю. В. - Методологічні засади дослідження еволюції радянського державного апарату у Північній Буковині (2011)
Гуріна О. О. - Удосконалення надання освітніх послуг громадянам України, які проживають у сільській місцевості (2011)
Клименко Л. С. - Законодавче регулювання мовної політики країн світу (порівняльно-правовий аналіз) (2011)
Кульгавець Х. Ю. - Діяльність радянських органів внутрішніх справ проти українського збройного підпілля у 1944-1950 рр.: історіографія наукової проблеми (2011)
Слободян О. М. - Етико-правові проблеми застосування біотехнологій (2011)
Назаренко С. В. - Деякі проблеми права законодавчої ініціативи в Україні (2011)
Нєдов І. М. - Поняття інституту місцевого омбудсмана (2011)
Таранова Т. С. - Применение соглашения по обстоятельствам дела в доказывании (2011)
Гринько (Русу) С. Д. - Рецепція інституту деліктних зобов’язань римського права в Шестикнижжі Арменопула (2011)
Іванов С. О. - Реалізація інтересів держави у процесі участі військових частин у цивільних відносинах (2011)
Калаур І. Р. - Види майнових корпоративних прав та правові механізми їх здійснення (2011)
Пунда О. О. - Перспективи правового регулювання приватної охоронної діяльності, Мотков А. Д. (2011)
Трач О. М. - Ознаки національних моделей апеляційного провадження (2011)
Шутенко О. В. - Універсальність позовної форми захисту права у різних видах судочинства (2011)
Таш’ян Р. І. - Правова характеристика речей, що транспортуються трубопроводами (2011)
Андрейцев В. В. - Підстави виникнення договірних правовідносин на виконання науково-дослідних робіт (2011)
Борисова Ю. О. - Інтернет як особливий засіб електронної комерції (2011)
Ковальчук А. М. - Юридична природа права на обов’язкову частку у спадщині (2011)
Лічман Л. С. - Поняття недійсності правочинів, які суперечать актам податкового законодавства (2011)
Вінник О. М. - Форми та моделі державно-приватного партнерства (2011)
Віхров О. П. - Організаційно-господарські зобов’язання з державної реєстрації суб’єкта господарювання (2011)
Радзивілюк В. В. - Проблеми видової диференціації кредиторів у процедурах запобігання банкрутству (неспроможності) (2011)
Шпомер А. І. - Ліцензування господарської діяльності: питання галузевої ідентифікації (2011)
Ібрагімова Н. В. - Особливості утворення державної холдингової компанії (2011)
Коротка Р. О. - До питання про розмежування комерційного посередництва та інших видів агентування (2011)
Рим О. М. - Еволюція юридичних обмежень конкуренції у трудових правовідносинах (2011)
Бек У. П. - Конституційно-правове регулювання права на належні, безпечні та здорові умови праці (2011)
Малюга Л. Ю. - Органи державної влади у сфері соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (2011)
Краснова М. В. - Проблеми визначення поняття екологічної відповідальності за законодавством України (2011)
Костяшкін І. О. - Набуття прав на землю за умови придбання будівлі чи споруди: проблеми правового регулювання (2011)
Тараненко Л. С. - Нове в законодавстві щодо подальшого удосконалення сільськогосподарської дорадчої діяльності (2011)
Гвоздецький В. Д. - Зміст та сутність корупції у сучасному світі (2011)
Фатхутдінов В. Г. - Окремі питання класифікації спортивних заходів: правовий аспект (2011)
Братель С. Г. - Цивільний контроль за діяльністю міліції у 1945-1949 рр. (2011)
Лучковська С. І. - Окремі проблеми законодавчого закріплення принципів валютного контролю (2011)
Музика-Стефанчук О. А. - Сучасні міжбюджетні відносини та федералізм (2011)
Бєлкін Л. М. - Проблеми виконання рішень адміністративних судів органами державної влади України в контексті правових позицій Європейського суду з прав людини (2011)
Грушкевич Т. В. - Термінологічні проблеми визначення довкілля як об’єкта інформаційно-правового забезпечення (2011)
Когунь А. М. - Організація роботи із зверненнями затриманих та взятих під варту осіб (2011)
Костюк В. М. - Правове регулювання діяльності суб’єктів загальної середньої освіти в Україні (2011)
Мазурчак О. В. - Структура інституту звернень громадян (2011)
Виговський Д. Л. - Кримінологічна характеристика впливу кримінальної субкультури на злочинність неповнолітніх в Україні (2011)
Харченко В. Б. - Твори порнографічного характеру і такі, що пропагують культ насильства та жорстокості, як предмети злочину та об’єкти авторського права і суміжних прав (2011)
Шмигельський В. В. - Посередництво у хабарництві: поняття та сучасна проблема законодавчого регулювання (2011)
Микитин Ю. І. - Аналіз правових актів ООН, які закріплюють спеціальні норми щодо відновного правосуддя (2011)
Горєлова В. Ю. - До питання відповідальності посадових осіб органів досудового розслідування, прокуратури та суду за вчинення аморальних дій (2011)
Плахтій Ю. В. - До питання про міжнародну правосуб’єктність конфедерації (2011)
Омельчук О. М. - Особливості поєднання волі і розуму у концепції правової поведінки доби Середньовіччя (2011)
Євсєєва Г. П. - Формування механізмів державного управління державною мовною політикою в Україні (2011)
Довгань В. І. - Ефективність державного управління в галузі ветеринарної медицини (на матеріалах Головного управління ветеринарної медицини в Хмельницькій області) (2011)
Мороз В. М. - Державне управління процесом формування дієвого мотиваційного механізму стимулювання трудової активності громадян (2011)
Щепанський Е. В. - Деякі практичні аспекти функціонування туристично-рекреаційної сфери України (1990-2000 рр.) (2011)
Гасюк І. Л. - Державне управління якістю діяльності та розвитком фізичної культури і спорту: процесуальне моделювання (2011)
Глубоченко К. О. - Засоби оцінки ефективності реалізації соціальних комунікацій органами державної влади (2011)
Донченко Т. О. - Правові основи державного регулювання зайнятості молоді в Україні (2011)
Матяж С. В. - Роль держави у розвитку доброчинності і меценатства в Республіці Польща (2011)
Ковтун І. Б. - Процес та механізм реалізації повноважень органів місцевого самоврядування регіонального рівня (2011)
Петрашко Л. П. - Моніторинг корпоративної соціальної відповідальності: українська практика (2011)
Довгалюк В. І. - Організаційно-економічні проблеми і шляхи підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва в Хмельницькій області, Молдован В. Г. (2011)
Зборовська О. М. - Модель управління логістичними витратами з урахуванням фактору часу (2011)
Баранов К. В. - Екзогенні чинники конкурентоспроможності національної економіки (2011)
Петренко Л. А. - Методичні аспекти оцінювання науково-технічного потенціалу підприємства, Гернего Ю. О. (2011)
Стеченко Д. М. - Наукові основи моделювання машинобудівних інноваційно-технологічних кластерів, Жигалкевич Ж. М. (2011)
Синчак В. П. - Система оподаткування суб’єктів туристичної діяльності в Україні, Крушинська А. В. (2011)
Місінкевич Л. Л. - Політика державного терору в Україні як метод збереження влади (2011)
Зварич Р. В. - Теоретичні аспекти визначення національної політики у законодавстві України (2011)
Заїкіна В. В. - Соціоніка у навчанні менеджерів (2011)
Персоналії (2011)
Інформація про Хмельницький університет управління та права (2011)
Інформація для авторів (2011)
Вихідні дані (2011)
Сторінка головного редактора (2013)
Сергієнко В. О. - Бенфотіамін та довголанцюгові ω-3 і ω-6 поліненасичені вищі жирні кислоти в лікуванні кардіоваскулярної форми діабетичної автономної невропатиї, Сергієнко О. О. (2013)
Шевага В. М. - Деякі особливості психоемоційних змін у хворих на ниркову енцефалопатію, Паєнок А. В., Задорожний А. М., Задорожна Б. В. (2013)
Абрагамович М. О. - Візуальні ознаки хронічних дифузних захворювань печінки: стиґми шкіри, її придатків та слизових оболонок, Абрагамович О. О., Фаюра О. П. (2013)
Няньковський С. Л. - Медико-соціальні особливості стану здоров'я школярів м. Львова та Львівської області, Яцула М. С., Сенкевич О. М., Пасічнюк І. В., Кулик І. В. (2013)
Топчій І. І. - Застосування мельдонію для лікування хворих на діабетичну нефропатію (2013)
Маркін Л. Б. - Удосконалення діаґностики аномалій серця плоду під час рутинного скринінґового ультразвукового дослідження, Медвєдєва О. С. (2013)
Горбась І. М. - Високий серцево-судинний ризик населення України: вирок чи точка відліку (2013)
Катеренчук О. І. - Депресія і серцево-судинні захворювання: причина, наслідок чи супутнє захворювання (2013)
Пшик С. С. - Міофасціальний больовий синдром - деякі аспекти діаґностики та лікування, Боженко Н. Л., Пшик Р. С., Боженко І. М. (2013)
Ільницький Г. І. - Методолоґія викладання дисципліни "Туберкульоз" студентам з анґломовною формою навчання з використанням комп'ютерно-інформаційних технологій, Білозір Л. І., Бойко О. В., Чуловська У. Б., Невзгода О. А. (2013)
Луцик О. Д. - Рецензія на монографію: В. В. Яглов, И. А. Михайлюк, Н. В. Яглова "Биология диффузной эндокринной эпителиальной системы", Ященко А. М. (2013)
Возьний К. З. - Конфуціанство і сучасна економіка: зв’язки, паралелі, суперечності (2012)
Геєць В. М. - Соціально значущі форми взаємодії населення України та країн ЄС і роль інститутів соціалізації (2012)
Шкляр А. І. - Формування системи індикаторів фінансової стабільності на ринках, що розвиваються: актуальні підходи для України (2012)
Рожкова К. І. - Оцінка капіталізації банків в умовах асиметричної інформації: переваги і недоліки існуючих підходів (2012)
Іллюша С. Н. - Оцінка динаміки імпорту при довгостроковому прогнозуванні макропоказників, Герасімова О. А. (2012)
Стасюк О. М. - Інтегральна оцінка конкурентоспроможностірегіонів України, Бевз І. А. (2012)
Федулова Л. І. - Концептуальна модель інноваційної стратегії України (2012)
Саліхова О. Б. - Нові підходи до визначення міжнародних порівняльних переваг (2012)
Калугіна З. І. - Соціальні витрати та перспективи модернізації аграрного сектора Росії (2012)
Осташко Т. О - Перспективи та ризики у торгівлі сільськогосподарськими товарами з країнами єдиного економічного простору (2012)
Олефір В. К. - Вплив зовнішніх факторів на кон’юнктуру внутрішнього ринку агропродовольчих товарів (2012)
Аннотации (рос. мовою) (2012)
Summaries (англ. мовою) (2012)
Дежина І. Г. - Політика Росії щодо розвитку співробітництва зарубіжними вченими-співвітчизниками (2012)
Хаустов В. К. - Трансфер технологій в інноваційних процесах України та Білорусі (2012)
Швець С. М. - Оцінка впливу сукупних бюджетних витрат на темпи економічного зростання України (2012)
Башко В. Й. - Антициклічна фіскальна політика у країнах із сировинно залежною економікою (2012)
Корнівська В. О. - Лібералізація економіки Греції: соціоінституційні наслідки (2012)
Бурлай Т. В. - Актуальні проблеми зайнятості в новоінтегрованих країнах ЄС: уроки для України (2012)
Шубравська О. В. - Розвиток селекційної діяльності та ринку селекційної продукції в Україні та світі (2012)
Пустовойт О. В. - Ефект накладання хвиль зовнішньо- та внутрішньоекономічної кон’юнктури в економіці України (2012)
Іляш О. І. - Ідентифікація змісту та ранжування загроз системі соціальної безпеки (2012)
Ткаченко Л. Г. - Засади прогнозування розвитку ринку праці України (2012)
Капустян В. О. - Раціональні стратегії поведінки агентів в моделі нелінійної акроекономічної динаміки, Чепелєв М. Г. (2012)
Аннотации (рос. мовою) (2012)
Summaries (англ. мовою) (2012)
Nikulin I. - Recreation and health-improving athleticism training of students in higher education institutions, Sobyanin F., Voronkov A., Konik A. (2013)
Zaikin A. - Step aerobics at the Physical Education lessons, Glavatskaya E. (2013)
Zdanyuk V. - Die Massage und ihre wohltuende Wirkung auf den menschlichen Körper, Zdanyuk Т. (2013)
Ирхина И. В. - Антропологический контекст развития школьного образования в России, Ирхин В. Н. (2013)
Арзютов Г. М. - Традиційні засоби фізичного виховання запорізьких козаків, Гуска М. Б., Гуска М. В. (2013)
Алєксєєв О. О. - Сучасний стан та чинники здоров’я українських підлітків (2013)
Бабюк С. М. - Формування у молодших школярів інтересу до фізичної культури шляхом використання нетрадиційних технологій (2013)
Бесарабчук Г. В. - Роль соціально-психологічних чинників у формуванні потреби військових ліцеїстів до фізкультурно-спортивного самовдосконалення в процесі позаурочної роботи (2013)
Бодян О. П. - Актуальні проблеми профілактики деформацій скелету у дітей та підлітків, Совтисік Д. Д. (2013)
Бутов Р. С. - Лікувальна фізична культура при нормальному перебігу вагітності (2013)
Воронецький В. Б. - Аналіз виступу студентів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на ІХ всесвітніх іграх в м. Калі (Колумбія), Заікін А. В., Судак Н. І. (2013)
Гоншовський В. М. - Особливості технології індивідуалізації фізичної підготовки майбутніх рятувальників у вищому військовому навчальному закладі, Скавронський О. П. (2013)
Гурман Л. Д. - До проблеми силової підготовки школярів старших класів (2013)
Диса О. В. - Психологічний погляд на проблему збереження здоров’я (2013)
Заікін А. В. - Попередження порушень зору молодших школярів засобами фізичного виховання, Судак Н. І. (2013)
Зубаль М. В. - Факторна структура фізичних якостей підлітків з урахуванням соматотипу (2013)
Коваль О. Г. - Структура, зміст і нормування навантажень при заняттях кульовою стрільбою на початковому етапі (2013)
Ковальчук Г. П. - Проблема навчально-матеріального забезпечення системи фізичного виховання в Україні у 20-х р. XX століття, Козак Є. П. (2013)
Козак Є. П. - Вплив спеціальних засобів навантаження на стан технічної майстерності волейболістів різних вікових груп, Ковальчук Г. П. (2013)
Козак Є. П. - Загальна та спеціальна фізична підготовка волейболісток на етапі спеціалізованої базової підготовки, Швай О. Д. (2013)
Конькова Т. І. - Педагогічні умови забезпечення мотивації здорового способу життя студентів факультету фізичної культури (2013)
Ліщук В. В. - Стрес у сучасному спорті (2013)
Мазур В. Й. - Методика початкового навчання захисним діям у боротьбі кураш, Кіріллов І. О. (2013)
Мазур В. А. - Спортивна майстерність як однин з чинників розвитку фізичних якостей бар’єристів, Вергуш О. М. (2013)
Одайник В. В. - Баскетбол як складова системи фізичного виховання студентів вищих педагогічних навчальних закладів (2013)
Ольховий О. М. - Організаційно-управлінська складова навчально-виховного процесу курсантів в системі фізичної підготовки, Красота В. М. (2013)
Петров О. П. - Деякі питання відновлення працездатності у сучасному футболі, Солопчук Д. М., Боднар А. О. (2013)
Петров А. О. - Основи організації здорового способу життя студентів (2013)
Погребняк Т. М. - Актуальність впровадження масової оздоровчої фізичної культури в систему освіти України (2013)
Прозар М. В. - Теоретичне дослідження використання спортивних ігор у вирішенні завдань фізичного виховання учнів 4-5 класів (2013)
Пронтенко К. В. - Профілактика травм опорно-рухового апарату у спортсменів-гирьовиків (2013)
Рябцев С. П. - Ефективність застосування інтегральних технологій для розвитку психофізичних якостей у боксерів (2013)
Солопчук М. С. - Дослідження ставлення студентів до власного здоров’я, Петров А. О. (2013)
Стасюк В. А. - Розвиток та досягнення студентського футболу в Україні на сучасному етапі (2013)
Стасюк І. І. - Побудова тренувального процесу висококваліфікованих гравців у міні-футболі протягом перехідного періоду (2013)
Тищенко В. О. - Організаційно-управлінські зв’язки щодо оптимізації процесу фізичного виховання студентів Запорізького національного університету, Жестков С. Г. (2013)
Тищенко В. О. - Аналіз ефективності атак збірних чоловічих команд з гандболу – призерів Олімпіади 2012 (2013)
Тімошенко Б. М. - Відбір і спортивна орієнтація дітей та підлітків для занять легкою атлетикою у видах, які характеризуються швидкісно-силовими здібностями (2013)
Храбра С. З. - Визначення рівня фізичного розвитку дітей молодшого шкільного віку (2013)
Чаплінський Р. Б. - Інтегративні методи контролю при фізичній реабілітації хворих із серцево-судинними захворюваннями, Чаплінська Л. В. (2013)
Шаповал Т. О. - Фізичні фактори у комплексній реабілітації хворих з набутими вадами серця (2013)
Швай О. Д. - Деякі аспекти фізичної підготовки кваліфікованих волейболістів, Козак Є. П. (2013)
Bąkowicz M. - Motoryka dzieci otyłych (2013)
Kraszewski K. - Drogi życiowe sportowcуw po urazach uniemożliwiających dalszą karierę – aspekty psychologiczne, Kraszewska A. (2013)
Наші автори (2013)
Бондаренко В. М. - Перехід до безкризового розвитку – міф чи реальність? (рос. мовою) (2012)
Тищук Т. А. - Оцінка міжгалузевих ефектів стимулювання попиту на продукцію окремих галузей економіки України (2012)
Савицький С. В. - Стимули та обмеження банківського інвестування на фондовому ринку України (2012)
Соколик М. П. - Диспропорції у розвитку споживчого ринку України (2012)
Никифорук О. І. - Інструменти та механізми модернізації транспортної інфраструктури: зарубіжний досвід і українські реалії (2012)
Бородіна О. М. - Комерціалізація особистих селянських господарств як напрям підвищеннядоходів сільського населення, Прокопа І. В., Киризюк С. В. (2012)
Попова О. Л. - Екодіагностика природо-господарської організації території України: агроландшафтний аспект (2012)
Мельник В. М. - Сучасні податкові реформи у нових країнах – учасницях ЄС, Кощук Т. В. (2012)
Драгун М. П. - Ідентифікація змісту та ранжування загроз системі соціальної безпеки, Івановська І. В. (2012)
Жаворонкова Г. В. - Напрями забезпечення реалізації технологічної безпеки регіону (2012)
Іванов Ю. Б. - Комплексна оцінка рівня розвитку економіки знань у регіонах України, Колесніченко В. Ф. (2012)
Близнюк В. В. - Формування наукових знань щодо трансформації та гармонізації оціально-трудових відносин (рецензія на навчальний посібник Акіліної О.В. та Ільїч Л.М. "Економіка праці та соціально-трудові відносини") (2012)
Аннотации (рос. мовою) (2012)
Summaries (англ. мовою) (2012)
Титул, содержание (2013)
Станиславский А. А. - Эллиптическая модель короны Солнца, Коваль А. А. (2013)
Милостная К. Ю. - Поиск и исследование грозовой активности на Сатурне и других планетах Солнечной системы, Захаренко В. В. (2013)
Дудинов В. Н. Кочетов А. Е. - Границы применимости геометрической оптики при анализе наблюдений гравитационно-линзированных квазаров (2013)
Кащеев С. Б. - О возможности бистатического ВЧ зондирования ионосферы сигналами точного времени, Зализовский А. В., Сопин А. А., Пикулик И. И. (2013)
Котов Д. В. - Сезонные вариации относительной концентрации ионов водорода во внешней ионосфере над Украиной по данным метода некогерентного рассеяния и их сопоставления с данными модели IRI-2012. 2. Максимум солнечной активности (2013)
Черногор Л. Ф. - Крупномасштабные возмущения в нижней ионосфере, вызванные воздействием мощного нестационарного радиоизлучения (2013)
Величко Е. А. - Влияние диэлектрического покрытия на рассеяние плоской электромагнитной волны металлическим цилиндром, Николаенко А. П. (2013)
Борулько В. Ф. - Резонанс в слоистых брэгговских структурах с нелинейными элементами, Сидоров Д. В. (2013)
Куриляк Д. Б. - Излучение ТМ-волн из азимутальной щели сфероконического резонатора, Трищук О. Б. (2013)
Дегтярев С. П. - О мгновенном возникновении интерфейса и двусторонних его оценках в задаче Коши для нелинейного анизотропного параболического уравнения (2009)
Касьянов П. О. - Метод Фаедо–Гальоркіна для еволюційних включень з некоерцитивними Wλ-псевдомонотонними відображеннями (2009)
Литвин О. М. - Математичне моделювання в комп'ютерній томографії з використанням вейвлетів, Кулик С. І. (2009)
Макаров В. Л. - Функціонально-дискретний метод для нелінійних операторних та диференціальних рівнянь, Гаврилюк І. П., Лазурчак І. І., Ситник Д. О. (2009)
Мартынюк А. А. - Критерий равномерной устойчивости в целом неавтономной системы (2009)
Кишакевич Б. Ю. - Аналіз оптимальних стратегій портфельної конкуренційної моделі ринку акцій, Прикарпатський А. К., Твердохліб І. П. (2009)
Романова Т. Е. - Математическая модель и метод решения задачи оптимизации упаковки произвольных двумерных объектов в прямоугольных областях, Ступак Е. А., Злотник М. В. (2009)
Божко А. Е. О возможных весовой нагрузке - , демпфировании демпфировании, жесткости пружин в электромагнитном вибровозбудителе при полигармоническом управлении (2009)
Коханенко Ю. В. - Трехмерная устойчивость цилиндра при неоднородном начальном состоянии (2009)
Назаренко Л. B. - Долговременная повреждаемость дискретно-волокнистых композитов с ортотропными включениями при экcпоненциально-степенной функции длительной микропрочности (2009)
Шульга М. О. - Визначення електрорушійної сили п'єзоелектричних перетворювачів при механічних навантаженнях (2009)
Григорук В. И. - Ближнее поле сужающихся волоконных световодов и проявление его воздействия на вещество, Слинченко Ю. А., Волковинская Л. С., Гожик И. А., Онисько Ю. Т., Огенко В. М. (2009)
Загородний Ю. А. - Электронная структура гидроксилапатита бария Ba10(PO4)6(OH)2, Карбовский В. Л., Шпак А. П. (2009)
Божко А. Е. - О генерализации автоматической реструктуризации электроцепей и сингуларисных переходных процессов в них (2009)
Мільман Ю. В. - Механічні властивості ОЦК заліза, одержаного інтенсивною пластичною деформацією тертям, Юркова О. І., Бякова О. В. (2009)
Даниленко В. А. - Автохвильові розв'язки нелокальної моделі геофізичних середовищ з урахуванням гістерезисного характеру їх деформування, Скуратівський С. І. (2009)
Дерябин Н. И. - О границе пород архея и протерозоя Украинского щита (2009)
Наумко І. М. - Комплексування мінералофлюїдологічних і петрофізичних методів: нетрадиційний підхід до вивчення порід-колекторів вуглеводнів (на прикладі Львівського палеозойського прогину), Куровець І. М., Сахно Б. Е., Чепусенко П. С. (2009)
Сумарук П. В. - Квазідворічні варіації магнітного поля Землі в середніх широтах, Сумарук Т. П. (2009)
Бєляков В. М. - Формування зарядселективних властивостей неорганічних композиційних мембран під впливом нанорозмірних внутрішньопорових шарів іонообмінної складової, Дзязько Ю. С., Василюк С. Л. (2009)
Лаврик Р. В. - Cинтез та cтруктура фосфату NaMn6P7O24, Нагорний П. Г., Галімов С. К., Слободяник М. С. (2009)
Максименко С. И. - Синтез и мезогенная способность бананоподобных бромсодержащих сложных эфиров 2,7-дигидроксинафталина, Новикова Н. С. (2009)
Злотін А. З. - Правило залежності інтенсивності прояву таксисів від рівня життєздатності популяцій, на прикладі комах, Маркіна Т. Ю. (2009)
Козеко Л. Е. - Количественные изменения белков теплового шока Hsp70 и Hsp90 в реакции проростков гороха на кратковременное действие гипергравитации (2009)
Радчук О. М. - Морфометричні показники слизової оболонки товстої кишки щурів за умов тривалої гіпергастринемії та при введенні мультипробіотика ''Симбітер® ацидофільний'', Цирюк О. І., Лісяна Т. О., Пономарьова І. Г., Берегова Т. В., Рибальченко В. К. (2009)
Швачко Л. П. - Зміни патерну структурного гетерохроматину при онкологічному процесі (2009)
Гриценко П. Г. - Імуносенсори на основі поверхневого плазмонного резонансу для кількісного визначення розчинного фібрину та D-димеру людини, Луговськой Е. В., Костюкевич К. В., Колеснікова І. М., Костюкевич С. О., Литвинова Л. М., Луговська Н. Е., Костюченко О. П., Замковий А. Д., Кошель Т. А., Комісаренко С. В. (2009)
Киричук Г. Є. - Вміст білків у тканинах витýшки пурпурної (Mollusca : Gastropoda : Pulmonata : Bulinidae) при дії іонів металів (2009)
Мельничук Д. О. - Мінеральний склад нирок вагітних щурів за умови введення плюмбуму ацетату, Мельникова Н. М., Ткаченко Т. А. (2009)
Фролов А. Ф. - Эпидемический процесс гриппа и некоторые факторы биосферы физической природы, Орлюк М. И., Задорожная В. И., Роменец А. А. (2009)
Иванов В. А. - Последствия загрязнения Керченского пролива и предпроливных зон в результате шторма 10–12 ноября 2007 года, Ильин Ю. П. (2009)
Костишин С. С. - Аналіз екосистемної різноманітності за формулою Шеннона на основі екологічних шкал Циганова, Жук А. В. (2009)
Патыка Н. В. - Профиль полиморфизма длин рестрикционных фрагментов (tRFLP) комплекса прокариотных микроорганизмов подзолистых почв, Круглов Ю. В., Тихонович И. А., Патыка В. Ф. (2009)
Вступне слово редактора (2013)
До ювілею професора Тамари Миколаївни Христич (2013)
До 60-річчя Юрія Івановича Решетілова (2013)
Бабак О. Я. - Современная гепатология: достижения, проблемы и перспективы (2013)
Сокольник С. В. - Предиктори ризику розвитку та тяжкості перебігу виразкової хвороби дванадцятипалої кишки в дітей (2013)
Марущак М. І. - Механізми формування метаболічних порушень при діабетичному стеатогепатиті, Антонічев М. М., Мазур Л. П. (2013)
Штриголь С. Ю. - Експериментальний аналіз впливу адсорбувальних препаратів на гостре отруєння стрихніном (2013)
Фадеенко Г. Д. - Синдром раздраженного кишечника и возможности его коррекции, Чирва О. В. (2013)
Чернобровий В. М. - Біліарний рефлюкс-гастрит та рефлюкс-езофагіт: актуальні питання застосування препарату "Укрлів" — урсодезоксихолевої кислоти (перспектива добового езофаго-імпеданс-рН-моніторингу) (2013)
Губергріц Н. Б. - Оптимізація лікування ерозивно-виразкових уражень гастродуоденальної зони в поєднанні з неалкогольним стеатогепатитом на тлі атеросклерозу черевної аорти та мезентеріальних артерій, Фоменко П. Г., Голубова О. О., Лукашевич Г. М. (2013)
Скрыпник И. Н. - Оценка терапевтических подходов к лечению неалкогольного стеатогепатита в Украине и его взаимосвязь с факторами риска: результаты открытого мультицентрового проспективного исследования DIREG_L_04443 (2013)
Боброва І. А. - Хронічний гепатит С: небажані явища противірусної терапії та їх корекція (2013)
Палій І. Г. - Вивчення впливу блокаторів Н+/К+-АТФази різних поколінь на антиагрегантні властивості клопідогрелю (експериментальне дослідження), Вавринчук В. В., Заїка С. В. (2013)
Белоусов Ю. В. - Нарушения моторно-эвакуаторной функции желудка у детей и их коррекция препаратом "Иберогаст", Ганзий Е. Б., Волошин К. В. (2013)
Успенская Ю. Б. - Современный взгляд на проблему запора в период беременности (2013)
Губергриц Н. Б. - Ингибиторы протонной помпы при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни: стоит ли ждать полного оправдания надежд или признать легкое разочарование? Часть І, Голубова О. А., Лукашевич Г. М., Рахметова В. С. (2013)
Юзвенко Т. Ю. - Корекція зовнішньосекреторної недостатності підшлункової залози в пацієнтів із цукровим діабетом 2 типу (2013)
Рябоконь О. В. - Хронічний гепатит С у хворих з абдомінальним ожирінням: клініко-патогенетичні особливості та сучасні можливості оптимізації лікування із застосуванням есенційних фосфоліпідів, Іпатова Д. П., Ушеніна Л. О. (2013)
Ткач С. М. - Модификация диеты как одна из ключевых стратегий ведения больных с синдромом раздраженной кишки, Сизенко А. К. (2013)
Чернышов В. А. - Постпищевая липемия и воспаление: взаимосвязь с образом жизни и метаболическим синдромом, Богун Л. В. (2013)
Соломенцева Т. А. - Факторы риска развития и прогрессирования алкогольной болезни печени (2013)
Крючкова І. В. - Макроструктурні чинники гальмування економічного зростання України (2012)
Федулова Л. І. - Україна у міжнародному науково-технологічному співробітництві: участь у спільних проектах, Юхновська Т. М. (2012)
Шаблиста Л. М. - Капітал підприємств: природа, структура, тенденції формування і відтворення (2012)
Чукаєва І. К - Державно-приватне партнерство у реалізації проектів енергетичної інфраструктури, Бган Л. Г. (2012)
Федяй Н. О. - Правове поле стратегічного управління регіональним розвитком в Україні (2012)
Піменова О. В. - Модель оцінки рівня ефективності форм господарювання в аграрному секторі (2012)
Дейнеко Л. В. - Інвестиційна привабливість виробничої інфраструктури агропродовольчої сфери, Стройко Т. В. (2012)
Гуторов А. О. - Корпоратизація сільського господарства в Україні (2012)
Кисельова О. М. - Структурні особливості зовнішньоекономічної діяльності України (2012)
Єршова Г. В. - Конкурентні позиції України серед країн СНД у залученні прямих іноземних інвестицій (2012)
Лук’яненко І. Г. - Монетарна політика та флуктуації на фондовому ринку України, Семко Р. Б. (2012)
Геселева Н. В. - Кількісний аналіз циклічної макродинаміки технологічного розвитку економіки України (2012)
Михайліченко Г. І. - Інноваційні підходи до формування мультиплікаторів туризму (2012)
Трансформація цінностей та модернізаційні процеси соціуму (2012)
Аннотации (рос. мовою) (2012)
Summaries (англ. мовою) (2012)
Покажчик статей, опублікованих у журналі "Економіка і прогнозування" 2012 року (укр. мовою) (2012)
Указатель статей, опубликованных в журнале "Экономика и прогнозирование" в 2012 году (на рус. языке) (2012)
Покажчик статей, опублікованих у журналі "Економіка і прогнозування" 2012 року (англ. мовою) (2012)
Свінціцький А. С. - Ендоскопічні та морфологічні особливості слизової оболонки товстої кишки при синдромі подразненого кишечнику, Соловйова Г. А., Курик О. Г., Нагієва С. А. (2013)
Власенко А. В. - Вплив неалкогольної жирової хвороби печінки в поєднанні з метаболічним синдромом на перебіг цукрового діабету (2013)
Бойко Т. Й. - Анемія у хворих на хронічні запальні захворювання кишечнику з позицій гематологічного стресс-синдрому (2013)
Якубов А. В. - Состояние цитопротекции в слизистой оболочке желудка при применении некоторых препаратов с антихеликобактерным эффектом, Пулатова Н. И. (2013)
Степанов Ю. М. - Особливості секреторної функції та характер мікробної контамінації вмісту шлунка за різних форм хронічного панкреатиту, Крилова О. О., Руденко А. І., Тропко Л. В., Сейтл Т. М. (2013)
Кульчицька О. М. - Оптимізація лікування хворих із синдромом подразненого кишечнику (2013)
Абрагамович О. О. - Ультразвукова допплерофлоуметрична діагностика синдрому портальної гіпертензії у хворих на цироз печінки та значення її показників для прогнозу, Довгань Ю. П., Ферко М. Р., Абрагамович М. О., Толопко С. Я. (2013)
Зак М. Ю. - Динаміка серологічних та морфологічних показників атрофічного гастриту в результаті ерадикації Helicobacter pylori (2013)
Коруля І. А. - Сучасні можливості лікування пацієнтів із синдромом подразненого кишечнику з діареєю, Лопух І. Я., Герасименко О. М. (2013)
Губергриц Н. Б. - К вопросу о формах выпуска препарата "Гепадиф®", Лящук С. Н. (2013)
Щербинина М. Б. - Гель алюминия фосфата: преимущества применения в лечении кислотозависимых заболеваний (2013)
Звягинцева Т. Д. - Дисфункция сфинктера Одди и хронический панкреатит, Шаргород И. И. (2013)
Губергриц Н. Б. - Ингибиторы протонной помпы при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни: стоит ли ждать полного оправдания надежд или признать легкое разочарование? Часть ІI, Голубова О. А., Лукашевич Г. М., Рахметова В. С. (2013)
Чернобровий В. М. - Сучасні аспекти діагностики і фармакотерапії гастроезофагеальної рефлюксної хвороби, Мелащенко С. Г. (2013)
Сучасні стратегії в терапії хворих на хронічний гепатит С (За матеріалами 48-ї конференції Європейської асоціації з вивчення печінки, 24—28 квітня 2013 року, Амстердам) (2013)
Бабак О. Я. - Профилактические мероприятия при неалкогольной жировой болезни печени: существует ли способ снизить риск развития заболевания?, Колесникова Е. В., Сытник К. А. (2013)
Вдовиченко В. І. - Кардіологічні симптоми гастроезофагеальної рефлюксної хвороби у пацієнтів із цукровим діабетом 2 типу, Свердан Я. П. (2013)
Рудіченко В. М. - Споживання фруктози та гіперурикемія, подагра: актуальність у роботі лікаря загальної практики — сімейної медицини (2013)
Расин М. С. - Роль рецепторов, активирующих пролиферацию пероксисом, в патологии печени (2013)
Слово об учителе. К юбилею профессора Н.В. Драгомирецкой (2013)
Титул, зміст (2013)
Всеукраїнські збори з нагоди 23-ї річниці утворення Державної служби зайнятості України (2013)
Маршавін Ю. М. - Ефективність професійного навчання безробітних: методологія та інструментарій оцінювання (2013)
Полозенко Д. В. - Державне регулювання і ринок в умовах модернізації економіки України (2013)
Дергач М. С. - Соціально-психологічний аспект розуміння економічного статусу безробітної молоді в Україні (2013)
Іващенко Т. Ю. - Аналітична оцінка впливу корпоративної політики підприємства на сталість процесів людського розвитку (2013)
Торжевський М. В. - Молодіжний ринок праці: стан, проблеми та перспективи розвитку (2013)
Агарков О. А. - Перспективи соціального страхування в Україні: регіональний аспект (2013)
Зелінська Я. Ц. - Залежність соціально-психологічної адаптації безробітних жінок від готовності до саморозвитку (2013)
Казановський А. В. - Роль організаційної культури в умовах реформування Державної служби зайнятості України (2013)
Лукашевич О. М. - Соціальний капітал у контексті проблеми громадянського розвитку особистості дорослого віку (2013)
Медвідь М. М. - Удосконалення механізмів державного врегулювання міжкультурних конфліктів, Павлов Я. В. (2013)
Ковтун О. С. - Корпоративна культура організації у структурно-функціональному вимірі (2013)
Астахова О. В. - Моніторинг вакансій на ринку праці за допомогою Інтернет-ресурсу (2013)
Логвиненко В. П. - Динаміка трансформації "Я-концепції” безробітного (2013)
Щербак В. Г. - Зайнятість, зростання та соціальна справедливість в умовах викликів часу (за матеріалами ІХ Європейської регіональної наради, Осло,квітень 2013 р.) (2013)
Підлісний В. І. - Деякі аспекти оптимізації регіонального ринку праці (2013)
Бабенко С. В. - Устойчивость линейных систем обыкновенных дифференциальных уравнений с кусочно-постоянными коэффициентами, Двирный А. И. (2009)
Бакан А. Г. - Разложение обратной величины целой функции на простые дроби (2009)
Дашкова О. Ю. - Модули над целочисленными групповыми кольцами локально разрешимых групп с ограничениями на некоторые системы подгрупп (2009)
Касьянов П. О. - Про розв'язність одного класу параметризованих мультиваріаційних нерівностей (2009)
Потемкин М. Ю. - Асимптотическое поведение решений нелинейной задачи термоупругости пластин (2009)
Божко А. Е. - О коэффициенте затухания в сингуларисном разложении скачкообразного напряжения (2009)
Литвин О. М. - Математичне моделювання розподілу корисних копалин за допомогою інтерлінації функцій трьох змінних, Штепа Н. І. (2009)
Семенова Н. В. - Розв'язання багатокритеріальних задач комбінаторної оптимізації на множині поліперестановок, Колєчкіна Л. М., Нагірна А. М. (2009)
Божко А. Е. - О некоторых особенностях вертикальных колебательных систем (2009)
Гавриленко Г. Д. - Об устойчивости стрингерных цилиндрических оболочек с локализованными несимметричными прогибами (2009)
Ревенко В. П. - Про конструктивний аналітично-числовий метод розв'язування плоскої задачі для пластини з кутовими точками (2009)
Шашенко О. М. - Модель породного середовища зі знеміцненням в задачах геомеханіки, Гапєєв С. М. (2009)
Булавін Л. А. - Прояв фрактальної структури рідинних систем в коливальних спектрах розчину гліцерин — вода, Білий М. М., Максимов А. О., Якунов А. В. (2009)
Стрикица Б. И. - Уточнение некоторых положений теории электромагнитных полей (2009)
Слесаренко А. П. - Моделирование и управление нестационарными температурными режимами при ограничениях на управление и скорость нагрева (2009)
Гетьман О. І. - Одержання та дослідження параметрів структури багатостінних вуглецевих нанотрубок, Прилуцький Е. В., Уварова І. В. (2009)
Иванов В. А. - Экспериментальные исследования радиолокационного рассеяния на морской поверхности при больших углах падения, Малиновский В. В., Смолов В. Е., Юровский Ю. Ю. (2009)
Козачок І. А. - Моделі петрофізичних зв'язків у обернених задачах двозондового нейтрон-нейтронного каротажу (2009)
Костинский А. С. - Очаг землетрясения как возбудимая среда: оценка простейшей оптимальной модели с точки зрения сопутствующих дифференцируемых отображений (2009)
Левашов С. П. - Экспериментальные геоэлектрические исследования на Шебелинском газоконденсатном месторождении, Якимчук Н. А., Корчагин И. Н. (2009)
Лукин А. Е. - О самородном вольфраме в породах нефтегазоносных комплексов (2009)
Иванова Н. Д. - Электрохимический синтез наноструктурных оксидов хрома, молибдена, кобальта и их свойства, Болдырев Е. И., Стадник О. А., Деменко Д. П., Новиченко В. Н. (2009)
Нагорний П. Г. - Розчинність оксидів Mn2O3, NiO й CoO у системах M2IO–P2O5–Mn2O3 та M2IO–P2O5–MexOy–MF (MІ — Li, Na, K), Лаврик Р. В., Слободяник М. С., Любченко А. О. (2009)
Савченко Д. А. - Подвійний монодифосфат аквоамінокадмієво-нікелю (ІІ) та його термічні перетворення, Копілевич В. А., Войтенко Л. В. (2009)
Суберляк О. В. - Вплив хімічної модифікації полівінілпіролідоном на фізико-механічні властивості фенолоформальдегідної смоли, Красінський В. В., Кочубей В. В., Шаповал Й. М. (2009)
Гришко В. М. - Перебіг процесів пероксидного окиснення ліпідів та роль аскорбінової кислоти у формуванні адаптаційного синдрому рослин за сумісної дії кадмію та нікелю, Демура Т. А. (2009)
Ременяк О. В. - Мембранотропна дія вуглецевих нанотрубок, Прилуцька С. В., Бичко А. В., Прилуцький Ю. І., Рибальченко В. К. (2009)
Сахно Л. А. - Сравнительная оценка способности энтеросорбентов различной природы связывать бактериальные эндотоксины, Сарнацкая В. В., Масленный В. Н., Юшко Л. А., Корнеева Л. Н., Коротич В. Г., Николаев В. Г. (2009)
Таран Н. Ю. - Особливості складу компонентів ліпідного та пігмент-білкових комплексів фотосинтетичних мембран Deschampsia antarctica Desv., Оканенко О. А., Ожерєдова І. П., Козерецька І. А., Свєтлова Н. Б. (2009)
Мартиненко О. І. - Новий експрес-метод виділення та очищення сумарних препаратів ДНК та РНК з рослин, Кириленко Т. К., Алхімова О. Г. (2009)
Мишуніна Т. М. - Набряк мітохондрій з тканини доброякісних та злоякісних фолікулярних пухлин щитоподібної залози. Вплив іонів Ca та антиоксидантів, Калініченко О. В., Тронько М. Д., Зурнаджи Л. Ю. (2009)
Гончарук В. В. - Очищення стічних вод модифікованими неорганічними мембранами, Кучерук Д. Д., Дульнева Т. Ю. (2009)
Руденко С. С. - Деякі особливості перебігу закону толерантності Шелфорда у рослинних організмів, Филипчук Т. В., Ємельянов І. Г. (2009)
Особенности терапии кислотозависимых заболеваний при коморбидной патологии. Вопросы и ответы (2013)
Харченко Н. В. - Коррекция антродуоденальной дисмоторики у больных c постхолецистэктомическим синдромом, Анохина Г. А., Марухно И. С., Герасименко О. М. (2013)
Бабак О. Я. - Влияние "Бициклола" на динамику цитолитического синдрома у больных неалкогольной жировой болезнью печени, Колесникова Е. В., Сытник К. А. (2013)
Абрагамович М. О. - Характеристика синтропічних поліморбідних уражень у хворих на цироз печінки та залежність їх частоти від тяжкості хвороби, Абрагамович О. О., Фармага М. Л., Толопко С. І. (2013)
Дудар Л. В. - Роль харчової поведінки та режиму харчування в розвитку надлишкової маси тіла в осіб молодого віку, Овдій М. О. (2013)
Колеснікова О. В. - Динамічне спостереження за хворими з неалкогольною жировою хворобою печніки у поєднанні з ожирінням та кардіоваскулярним ризиком (2013)
Телегін Д. Є. - Прогнозування ефективності противірусної терапії хронічного гепатиту C за даними багатоваріаційного аналізу, Козько В. М., Дубінська Г. М. (2013)
Фадеенко Г. Д. - Использование пребиотиков в лечении синдрома раздраженного кишечника, Чирва О. В., Горб Ю. Г. (2013)
Шептулин А. А. - Современные возможности применения препаратов висмута в гастроэнтерологии, Визе-Хрипунова М. А. (2013)
Чернега Н. В. - Эффективность препарата "Нормолакт" в терапевтическом лечении детей с запорами, Денисова М. Ф., Музыка Н. Н. (2013)
Звягинцева Т. Д. - Функциональная диспепсия: современные представления и новые возможности коррекции, Чернобай А. И. (2013)
Анохина Г. А. - Патогенетические аспекты профилактики и лечения фиброза печени у больных неалкогольным стеатогепатитом , Харченко В. В. (2013)
Щербинина М. Б. - "Гавискон": современный взгляд на лечение гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (2013)
Журавлёва Л. В. - Сравнительная характеристика гепатопротекторных средств — ключ к рациональному применению, Кривоносова Е. М. (2013)
Бабак О. Я. - Использование двойных доз ингибиторов протонной помпы в практике врача-гастроэнтеролога, Куринная Е. Г. (2013)
Губергриц Н. Б. - Алкогольные поражения пищевода, Фоменко П. Г., Лукашевич Г. М., Голубова О. А., Агибалов А. Н. (2013)
Ткач С. М. - Биологические эффекты оксидов азота в желудочно-кишечном тракте, Пучков К. С., Кузенко Ю. Г. (2013)
Бойко Т. Й. - Епідеміологія та чинники ризику хронічних неспецифічних запальних захворювань кишечнику (2013)
Соломенцева Т. А. - Хронический гастрит с позиции канцерпревенции. Эволюция представлений (2013)
Лимаренко М. П. - Cлучай аутоиммунной энтеропатии у младенца (2013)
Скрыпник И. Н. - Кишечная микробиота, питание и здоровье: основные аспекты курса последипломного образования ЕAGEN (Италия, Рим, 10—11 июля 2013 г.) (2013)
Бабенко В. И. - К оценке гауссовой кривизны строго выпуклых поверхностей (2009)
Бичков О. С. - Про критерій існування копозитивних розв'язків рівняння Ляпунова (2009)
Касьянов П. О. - Про слабку розв'язність класу еволюційних варіаційних нерівностей в нескінченновимірних просторах (2009)
Курдаченко Л. А. - Локально нільпотентні лінійні групи з деякими обмеженнями для підгруп нескінченної центральної вимірності, Муньос-Есколано Х. М., Отал Х., Семко М. М. (2009)
Михайлец В. А. - Об эллиптических операторах на замкнутом компактном многообразии, Мурач А. А. (2009)
Назарчук З. Т. - Кубатурна формула інтерполяційного типу для обчислення деякого класу гіперсингулярних інтегралів, Кулинич Я. П. (2009)
Божко А. Е. - Сингуларисная форма регулярных сигналов в системах автоматического управления (2009)
Грицик В. В. - Опис алгоритмів паралельно-рекурсивної обробки даних в системах реального часу (2009)
Забара С. С. - Метод виділення інваріантних ознак сигналів, Філімонова Н. Б., Зеленський К. Х. (2009)
Рабинович З. Л. - Пам'ять людини й мислення — образне й символьне (концептуальне модельне відтворення), Бєлов Ю. А. (2009)
Божко А. Е. - Энергетический метод определения коэффициентов упругости в электромагнитных вибровозбудителях, Мягкохлеб К. Б. (2009)
Гуляєв В. І. - Критичні стани циліндричних оболонок під дією відцентрових та слідкуючих осьових навантажень, Луговий П. З., Соловйов І. Л. (2009)
Каминский А. А. - О модели пластической зоны предразрушения в угловой точке границы раздела сред, Кипнис Л. А., Полищук Т. В. (2009)
Кондрат В. Ф. - До опису аномалії Міда у тонких діелектричних плівках, Грицина О. Р. (2009)
Рожок Л. С. - Рівновага порожнистих циліндрів з гофрованим еліптичним поперечним перерізом при дії локального навантаження (2009)
Шульга М. О. - Про повну систему рівнянь електропружності (2009)
Радчук В. В. - Аномальний радіаційний відгук алюмінієвих центрів у кварці та ретроспективна ЕПР дозиметрія (2009)
Авраменко А. А. - Неустойчивость потоков в вертикальном канале при смешанной конвекции, Басок Б. И., Скицько А. И., Коваленко А. В. (2009)
Плющай І. В. - Електронний та магнітний стани атомів кисню в монокристалах кремнію, Макара В. А. (2009)
Бицань Є. М. - Поширення плоских сейсмічних хвиль у п'ятиелементних реологічних тілах (2009)
Владіміров В. А. - Усамітнені хвилі з компактним носієм у континуальному аналозі моделі гетерогенного середовища, Скуратівський С. І. (2009)
Гулій В. М. - Особливості морфології та складу уламків порід субстрату залізомарганцевих конкрецій району Кларіон-Кліппертон (Тихий океан), Кривдік С. Г., Тисячна О. М. (2009)
Иванов В. А. - Исследование сгонно-нагонных движений с учетом водообмена через Керченский пролив, вызываемых прохождением циклонов в Азовском море, Фомин В. В., Черкесов Л. В., Шульга Т. Я. (2009)
Миньковская Р. Я. - Водный баланс Севастопольского региона (2009)
Іщенко В. В. - Кумаринілізокумарини, Шабликіна О. В., Ворона Г. В., Хиля В. П. (2009)
Робота Л. П. - Особенности микрофазовой структуры анионоактивных полиуретаноацилсемикарбазидов, Штомпель В. И., Гончар А. Н., Савельев Ю. В., Керча Ю. Ю. (2009)
Тітов Ю. О. - Синтез та визначення кристалічної структури шаруватих скандатів SrLn2Sc2O7, Білявіна Н. М., Марків В. Я., Слободяник М. С., Краєвська Я. А., Чумак В. В. (2009)
Хоменко Д. М. - Дослідження будови етилового ефіру 5-(2-піридил)-1,2,4-триазол-α-ілоцтової кислоти та комплексу з нітратом цинку на його основі, Дорощук Р. О., Лампека Р. Д. (2009)
Губенко И. С. - Сверхпродуктивные гиперморфные регуляторные мутации генов LIM-only у дрозофилы и млекопитающих: регуляция процессов развития и онкогенеза, Суббота Р. П., Малюта С. С. (2009)
Козлов А. В. - Молекулярная модель взаимодействия 2'-5' олигоаденилатов с протеинкиназой С, Китам В. О., Ткачук З. Ю. (2009)
Підгорський В. С. - Вплив генотипу мутантів Bacillus subtilis на синтез лектинів з використанням різних джерел вуглецю, Коваленко Е. О., Карпова І. С., Сащук О. В., Корецька Н. В., Гетьман К. І. (2009)
Оглобля О. В. - Моделі Ca2+-залежної регуляції скорочення скелетного м'яза, Шут А. М., Прилуцький Ю. І. (2009)
Рильський О. Ф. - Біосорбція комплексу іонів важких металів біоплівкою Zannichellia palustris, Домбровський К. О., Гвоздяк П. І., Капітан О. О. (2009)
Фадеенко Г. Д. - Особенности сочетания функциональных заболеваний органов пищеварения и нейроциркуляторной дистонии у лиц молодого возраста, Чирва О. В. (2013)
Григорьева И. Н. - Роль матриксных металлопротеиназ и некоторых цитокинов в развитии фиброза поджелудочной железы, Рагино Ю. И. (2013)
Радченко О. М. - Підшлункова залоза та метаболічний синдром, Радченко Л. М. (2013)
Фролова-Романюк Е. Ю. - Клінічні та ендоскопічні особливості перебігу гастроезофагеальної рефлюксної хвороби у разі її поєднання із цукровим діабетом 2 типу (2013)
Кульчицька О. М. - Зв’язок між змінами продукції мелатоніну та наявністю патологічної симптоматики у хворих із синдромом подразненого кишечнику (2013)
Яцкевич О. Я. - Пептична виразка гастродуоденальної зони, поєднана з гіпертонічною хворобою, у потерпілих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС: клінічні, ендо- та мікроскопічні особливості, Абрагамович О. О. (2013)
Осадчук З. В. - Сучасна діагностика спадкового гемохроматозу, Акопян Г. Р., Макух Г. В., Ковалів І. Б., Кіцера Н. І., Чайковська Г. С. (2013)
Фадєєнко Г. Д. - Вміст гормонів адипоцитарного походження у хворих на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу з різним трофологічним статусом, Гальчинська В. Ю., Кушнір І. Е., Чернова В. М., Єфімова Н. В. (2013)
Харченко Н. В. - Адеметионин в лечении внутрипеченочного холестаза в рутинной клинической практике в Украине: проспективное постмаркетинговое обсервационное исследование (2013)
Швец О. В. - Внешнесекреторная недостаточность поджелудочной железы: клинические последствия, диагностика и современные подходы к лечению (2013)
Современные фосфолипидные препараты в лечении болезней печени различной этиологии (2013)
Журавлёва Л. В. - Сочетанное применение урсодезоксихолевой кислоты и домперидона в лечении пациентов с холелитиазом, Кривоносова Е. М. (2013)
Дорофеев А. Э. - Новые возможности диагностики и особенности патогенетической терапии основных клинических форм функциональной диспепсии, Куглер Т. Е. (2013)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського