Гриценко П. Г. - Імуносенсори на основі поверхневого плазмонного резонансу для кількісного визначення розчинного фібрину та D-димеру людини, Луговськой Е. В., Костюкевич К. В., Колеснікова І. М., Костюкевич С. О., Литвинова Л. М., Луговська Н. Е., Костюченко О. П., Замковий А. Д., Кошель Т. А., Комісаренко С. В. (2009)
Киричук Г. Є. - Вміст білків у тканинах витýшки пурпурної (Mollusca : Gastropoda : Pulmonata : Bulinidae) при дії іонів металів (2009)
Мельничук Д. О. - Мінеральний склад нирок вагітних щурів за умови введення плюмбуму ацетату, Мельникова Н. М., Ткаченко Т. А. (2009)
Фролов А. Ф. - Эпидемический процесс гриппа и некоторые факторы биосферы физической природы, Орлюк М. И., Задорожная В. И., Роменец А. А. (2009)
Иванов В. А. - Последствия загрязнения Керченского пролива и предпроливных зон в результате шторма 10–12 ноября 2007 года, Ильин Ю. П. (2009)
Костишин С. С. - Аналіз екосистемної різноманітності за формулою Шеннона на основі екологічних шкал Циганова, Жук А. В. (2009)
Патыка Н. В. - Профиль полиморфизма длин рестрикционных фрагментов (tRFLP) комплекса прокариотных микроорганизмов подзолистых почв, Круглов Ю. В., Тихонович И. А., Патыка В. Ф. (2009)
Вступне слово редактора (2013)
До ювілею професора Тамари Миколаївни Христич (2013)
До 60-річчя Юрія Івановича Решетілова (2013)
Бабак О. Я. - Современная гепатология: достижения, проблемы и перспективы (2013)
Сокольник С. В. - Предиктори ризику розвитку та тяжкості перебігу виразкової хвороби дванадцятипалої кишки в дітей (2013)
Марущак М. І. - Механізми формування метаболічних порушень при діабетичному стеатогепатиті, Антонічев М. М., Мазур Л. П. (2013)
Штриголь С. Ю. - Експериментальний аналіз впливу адсорбувальних препаратів на гостре отруєння стрихніном (2013)
Фадеенко Г. Д. - Синдром раздраженного кишечника и возможности его коррекции, Чирва О. В. (2013)
Чернобровий В. М. - Біліарний рефлюкс-гастрит та рефлюкс-езофагіт: актуальні питання застосування препарату "Укрлів" — урсодезоксихолевої кислоти (перспектива добового езофаго-імпеданс-рН-моніторингу) (2013)
Губергріц Н. Б. - Оптимізація лікування ерозивно-виразкових уражень гастродуоденальної зони в поєднанні з неалкогольним стеатогепатитом на тлі атеросклерозу черевної аорти та мезентеріальних артерій, Фоменко П. Г., Голубова О. О., Лукашевич Г. М. (2013)
Скрыпник И. Н. - Оценка терапевтических подходов к лечению неалкогольного стеатогепатита в Украине и его взаимосвязь с факторами риска: результаты открытого мультицентрового проспективного исследования DIREG_L_04443 (2013)
Боброва І. А. - Хронічний гепатит С: небажані явища противірусної терапії та їх корекція (2013)
Палій І. Г. - Вивчення впливу блокаторів Н+/К+-АТФази різних поколінь на антиагрегантні властивості клопідогрелю (експериментальне дослідження), Вавринчук В. В., Заїка С. В. (2013)
Белоусов Ю. В. - Нарушения моторно-эвакуаторной функции желудка у детей и их коррекция препаратом "Иберогаст", Ганзий Е. Б., Волошин К. В. (2013)
Успенская Ю. Б. - Современный взгляд на проблему запора в период беременности (2013)
Губергриц Н. Б. - Ингибиторы протонной помпы при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни: стоит ли ждать полного оправдания надежд или признать легкое разочарование? Часть І, Голубова О. А., Лукашевич Г. М., Рахметова В. С. (2013)
Юзвенко Т. Ю. - Корекція зовнішньосекреторної недостатності підшлункової залози в пацієнтів із цукровим діабетом 2 типу (2013)
Рябоконь О. В. - Хронічний гепатит С у хворих з абдомінальним ожирінням: клініко-патогенетичні особливості та сучасні можливості оптимізації лікування із застосуванням есенційних фосфоліпідів, Іпатова Д. П., Ушеніна Л. О. (2013)
Ткач С. М. - Модификация диеты как одна из ключевых стратегий ведения больных с синдромом раздраженной кишки, Сизенко А. К. (2013)
Чернышов В. А. - Постпищевая липемия и воспаление: взаимосвязь с образом жизни и метаболическим синдромом, Богун Л. В. (2013)
Соломенцева Т. А. - Факторы риска развития и прогрессирования алкогольной болезни печени (2013)
Крючкова І. В. - Макроструктурні чинники гальмування економічного зростання України (2012)
Федулова Л. І. - Україна у міжнародному науково-технологічному співробітництві: участь у спільних проектах, Юхновська Т. М. (2012)
Шаблиста Л. М. - Капітал підприємств: природа, структура, тенденції формування і відтворення (2012)
Чукаєва І. К - Державно-приватне партнерство у реалізації проектів енергетичної інфраструктури, Бган Л. Г. (2012)
Федяй Н. О. - Правове поле стратегічного управління регіональним розвитком в Україні (2012)
Піменова О. В. - Модель оцінки рівня ефективності форм господарювання в аграрному секторі (2012)
Дейнеко Л. В. - Інвестиційна привабливість виробничої інфраструктури агропродовольчої сфери, Стройко Т. В. (2012)
Гуторов А. О. - Корпоратизація сільського господарства в Україні (2012)
Кисельова О. М. - Структурні особливості зовнішньоекономічної діяльності України (2012)
Єршова Г. В. - Конкурентні позиції України серед країн СНД у залученні прямих іноземних інвестицій (2012)
Лук’яненко І. Г. - Монетарна політика та флуктуації на фондовому ринку України, Семко Р. Б. (2012)
Геселева Н. В. - Кількісний аналіз циклічної макродинаміки технологічного розвитку економіки України (2012)
Михайліченко Г. І. - Інноваційні підходи до формування мультиплікаторів туризму (2012)
Трансформація цінностей та модернізаційні процеси соціуму (2012)
Аннотации (рос. мовою) (2012)
Summaries (англ. мовою) (2012)
Покажчик статей, опублікованих у журналі "Економіка і прогнозування" 2012 року (укр. мовою) (2012)
Указатель статей, опубликованных в журнале "Экономика и прогнозирование" в 2012 году (на рус. языке) (2012)
Покажчик статей, опублікованих у журналі "Економіка і прогнозування" 2012 року (англ. мовою) (2012)
Свінціцький А. С. - Ендоскопічні та морфологічні особливості слизової оболонки товстої кишки при синдромі подразненого кишечнику, Соловйова Г. А., Курик О. Г., Нагієва С. А. (2013)
Власенко А. В. - Вплив неалкогольної жирової хвороби печінки в поєднанні з метаболічним синдромом на перебіг цукрового діабету (2013)
Бойко Т. Й. - Анемія у хворих на хронічні запальні захворювання кишечнику з позицій гематологічного стресс-синдрому (2013)
Якубов А. В. - Состояние цитопротекции в слизистой оболочке желудка при применении некоторых препаратов с антихеликобактерным эффектом, Пулатова Н. И. (2013)
Степанов Ю. М. - Особливості секреторної функції та характер мікробної контамінації вмісту шлунка за різних форм хронічного панкреатиту, Крилова О. О., Руденко А. І., Тропко Л. В., Сейтл Т. М. (2013)
Кульчицька О. М. - Оптимізація лікування хворих із синдромом подразненого кишечнику (2013)
Абрагамович О. О. - Ультразвукова допплерофлоуметрична діагностика синдрому портальної гіпертензії у хворих на цироз печінки та значення її показників для прогнозу, Довгань Ю. П., Ферко М. Р., Абрагамович М. О., Толопко С. Я. (2013)
Зак М. Ю. - Динаміка серологічних та морфологічних показників атрофічного гастриту в результаті ерадикації Helicobacter pylori (2013)
Коруля І. А. - Сучасні можливості лікування пацієнтів із синдромом подразненого кишечнику з діареєю, Лопух І. Я., Герасименко О. М. (2013)
Губергриц Н. Б. - К вопросу о формах выпуска препарата "Гепадиф®", Лящук С. Н. (2013)
Щербинина М. Б. - Гель алюминия фосфата: преимущества применения в лечении кислотозависимых заболеваний (2013)
Звягинцева Т. Д. - Дисфункция сфинктера Одди и хронический панкреатит, Шаргород И. И. (2013)
Губергриц Н. Б. - Ингибиторы протонной помпы при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни: стоит ли ждать полного оправдания надежд или признать легкое разочарование? Часть ІI, Голубова О. А., Лукашевич Г. М., Рахметова В. С. (2013)
Чернобровий В. М. - Сучасні аспекти діагностики і фармакотерапії гастроезофагеальної рефлюксної хвороби, Мелащенко С. Г. (2013)
Сучасні стратегії в терапії хворих на хронічний гепатит С (За матеріалами 48-ї конференції Європейської асоціації з вивчення печінки, 24—28 квітня 2013 року, Амстердам) (2013)
Бабак О. Я. - Профилактические мероприятия при неалкогольной жировой болезни печени: существует ли способ снизить риск развития заболевания?, Колесникова Е. В., Сытник К. А. (2013)
Вдовиченко В. І. - Кардіологічні симптоми гастроезофагеальної рефлюксної хвороби у пацієнтів із цукровим діабетом 2 типу, Свердан Я. П. (2013)
Рудіченко В. М. - Споживання фруктози та гіперурикемія, подагра: актуальність у роботі лікаря загальної практики — сімейної медицини (2013)
Расин М. С. - Роль рецепторов, активирующих пролиферацию пероксисом, в патологии печени (2013)
Слово об учителе. К юбилею профессора Н.В. Драгомирецкой (2013)
Титул, зміст (2013)
Всеукраїнські збори з нагоди 23-ї річниці утворення Державної служби зайнятості України (2013)
Маршавін Ю. М. - Ефективність професійного навчання безробітних: методологія та інструментарій оцінювання (2013)
Полозенко Д. В. - Державне регулювання і ринок в умовах модернізації економіки України (2013)
Дергач М. С. - Соціально-психологічний аспект розуміння економічного статусу безробітної молоді в Україні (2013)
Іващенко Т. Ю. - Аналітична оцінка впливу корпоративної політики підприємства на сталість процесів людського розвитку (2013)
Торжевський М. В. - Молодіжний ринок праці: стан, проблеми та перспективи розвитку (2013)
Агарков О. А. - Перспективи соціального страхування в Україні: регіональний аспект (2013)
Зелінська Я. Ц. - Залежність соціально-психологічної адаптації безробітних жінок від готовності до саморозвитку (2013)
Казановський А. В. - Роль організаційної культури в умовах реформування Державної служби зайнятості України (2013)
Лукашевич О. М. - Соціальний капітал у контексті проблеми громадянського розвитку особистості дорослого віку (2013)
Медвідь М. М. - Удосконалення механізмів державного врегулювання міжкультурних конфліктів, Павлов Я. В. (2013)
Ковтун О. С. - Корпоративна культура організації у структурно-функціональному вимірі (2013)
Астахова О. В. - Моніторинг вакансій на ринку праці за допомогою Інтернет-ресурсу (2013)
Логвиненко В. П. - Динаміка трансформації "Я-концепції” безробітного (2013)
Щербак В. Г. - Зайнятість, зростання та соціальна справедливість в умовах викликів часу (за матеріалами ІХ Європейської регіональної наради, Осло,квітень 2013 р.) (2013)
Підлісний В. І. - Деякі аспекти оптимізації регіонального ринку праці (2013)
Бабенко С. В. - Устойчивость линейных систем обыкновенных дифференциальных уравнений с кусочно-постоянными коэффициентами, Двирный А. И. (2009)
Бакан А. Г. - Разложение обратной величины целой функции на простые дроби (2009)
Дашкова О. Ю. - Модули над целочисленными групповыми кольцами локально разрешимых групп с ограничениями на некоторые системы подгрупп (2009)
Касьянов П. О. - Про розв'язність одного класу параметризованих мультиваріаційних нерівностей (2009)
Потемкин М. Ю. - Асимптотическое поведение решений нелинейной задачи термоупругости пластин (2009)
Божко А. Е. - О коэффициенте затухания в сингуларисном разложении скачкообразного напряжения (2009)
Литвин О. М. - Математичне моделювання розподілу корисних копалин за допомогою інтерлінації функцій трьох змінних, Штепа Н. І. (2009)
Семенова Н. В. - Розв'язання багатокритеріальних задач комбінаторної оптимізації на множині поліперестановок, Колєчкіна Л. М., Нагірна А. М. (2009)
Божко А. Е. - О некоторых особенностях вертикальных колебательных систем (2009)
Гавриленко Г. Д. - Об устойчивости стрингерных цилиндрических оболочек с локализованными несимметричными прогибами (2009)
Ревенко В. П. - Про конструктивний аналітично-числовий метод розв'язування плоскої задачі для пластини з кутовими точками (2009)
Шашенко О. М. - Модель породного середовища зі знеміцненням в задачах геомеханіки, Гапєєв С. М. (2009)
Булавін Л. А. - Прояв фрактальної структури рідинних систем в коливальних спектрах розчину гліцерин — вода, Білий М. М., Максимов А. О., Якунов А. В. (2009)
Стрикица Б. И. - Уточнение некоторых положений теории электромагнитных полей (2009)
Слесаренко А. П. - Моделирование и управление нестационарными температурными режимами при ограничениях на управление и скорость нагрева (2009)
Гетьман О. І. - Одержання та дослідження параметрів структури багатостінних вуглецевих нанотрубок, Прилуцький Е. В., Уварова І. В. (2009)
Иванов В. А. - Экспериментальные исследования радиолокационного рассеяния на морской поверхности при больших углах падения, Малиновский В. В., Смолов В. Е., Юровский Ю. Ю. (2009)
Козачок І. А. - Моделі петрофізичних зв'язків у обернених задачах двозондового нейтрон-нейтронного каротажу (2009)
Костинский А. С. - Очаг землетрясения как возбудимая среда: оценка простейшей оптимальной модели с точки зрения сопутствующих дифференцируемых отображений (2009)
Левашов С. П. - Экспериментальные геоэлектрические исследования на Шебелинском газоконденсатном месторождении, Якимчук Н. А., Корчагин И. Н. (2009)
Лукин А. Е. - О самородном вольфраме в породах нефтегазоносных комплексов (2009)
Иванова Н. Д. - Электрохимический синтез наноструктурных оксидов хрома, молибдена, кобальта и их свойства, Болдырев Е. И., Стадник О. А., Деменко Д. П., Новиченко В. Н. (2009)
Нагорний П. Г. - Розчинність оксидів Mn2O3, NiO й CoO у системах M2IO–P2O5–Mn2O3 та M2IO–P2O5–MexOy–MF (MІ — Li, Na, K), Лаврик Р. В., Слободяник М. С., Любченко А. О. (2009)
Савченко Д. А. - Подвійний монодифосфат аквоамінокадмієво-нікелю (ІІ) та його термічні перетворення, Копілевич В. А., Войтенко Л. В. (2009)
Суберляк О. В. - Вплив хімічної модифікації полівінілпіролідоном на фізико-механічні властивості фенолоформальдегідної смоли, Красінський В. В., Кочубей В. В., Шаповал Й. М. (2009)
Гришко В. М. - Перебіг процесів пероксидного окиснення ліпідів та роль аскорбінової кислоти у формуванні адаптаційного синдрому рослин за сумісної дії кадмію та нікелю, Демура Т. А. (2009)
Ременяк О. В. - Мембранотропна дія вуглецевих нанотрубок, Прилуцька С. В., Бичко А. В., Прилуцький Ю. І., Рибальченко В. К. (2009)
Сахно Л. А. - Сравнительная оценка способности энтеросорбентов различной природы связывать бактериальные эндотоксины, Сарнацкая В. В., Масленный В. Н., Юшко Л. А., Корнеева Л. Н., Коротич В. Г., Николаев В. Г. (2009)
Таран Н. Ю. - Особливості складу компонентів ліпідного та пігмент-білкових комплексів фотосинтетичних мембран Deschampsia antarctica Desv., Оканенко О. А., Ожерєдова І. П., Козерецька І. А., Свєтлова Н. Б. (2009)
Мартиненко О. І. - Новий експрес-метод виділення та очищення сумарних препаратів ДНК та РНК з рослин, Кириленко Т. К., Алхімова О. Г. (2009)
Мишуніна Т. М. - Набряк мітохондрій з тканини доброякісних та злоякісних фолікулярних пухлин щитоподібної залози. Вплив іонів Ca та антиоксидантів, Калініченко О. В., Тронько М. Д., Зурнаджи Л. Ю. (2009)
Гончарук В. В. - Очищення стічних вод модифікованими неорганічними мембранами, Кучерук Д. Д., Дульнева Т. Ю. (2009)
Руденко С. С. - Деякі особливості перебігу закону толерантності Шелфорда у рослинних організмів, Филипчук Т. В., Ємельянов І. Г. (2009)
Особенности терапии кислотозависимых заболеваний при коморбидной патологии. Вопросы и ответы (2013)
Харченко Н. В. - Коррекция антродуоденальной дисмоторики у больных c постхолецистэктомическим синдромом, Анохина Г. А., Марухно И. С., Герасименко О. М. (2013)
Бабак О. Я. - Влияние "Бициклола" на динамику цитолитического синдрома у больных неалкогольной жировой болезнью печени, Колесникова Е. В., Сытник К. А. (2013)
Абрагамович М. О. - Характеристика синтропічних поліморбідних уражень у хворих на цироз печінки та залежність їх частоти від тяжкості хвороби, Абрагамович О. О., Фармага М. Л., Толопко С. І. (2013)
Дудар Л. В. - Роль харчової поведінки та режиму харчування в розвитку надлишкової маси тіла в осіб молодого віку, Овдій М. О. (2013)
Колеснікова О. В. - Динамічне спостереження за хворими з неалкогольною жировою хворобою печніки у поєднанні з ожирінням та кардіоваскулярним ризиком (2013)
Телегін Д. Є. - Прогнозування ефективності противірусної терапії хронічного гепатиту C за даними багатоваріаційного аналізу, Козько В. М., Дубінська Г. М. (2013)
Фадеенко Г. Д. - Использование пребиотиков в лечении синдрома раздраженного кишечника, Чирва О. В., Горб Ю. Г. (2013)
Шептулин А. А. - Современные возможности применения препаратов висмута в гастроэнтерологии, Визе-Хрипунова М. А. (2013)
Чернега Н. В. - Эффективность препарата "Нормолакт" в терапевтическом лечении детей с запорами, Денисова М. Ф., Музыка Н. Н. (2013)
Звягинцева Т. Д. - Функциональная диспепсия: современные представления и новые возможности коррекции, Чернобай А. И. (2013)
Анохина Г. А. - Патогенетические аспекты профилактики и лечения фиброза печени у больных неалкогольным стеатогепатитом , Харченко В. В. (2013)
Щербинина М. Б. - "Гавискон": современный взгляд на лечение гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (2013)
Журавлёва Л. В. - Сравнительная характеристика гепатопротекторных средств — ключ к рациональному применению, Кривоносова Е. М. (2013)
Бабак О. Я. - Использование двойных доз ингибиторов протонной помпы в практике врача-гастроэнтеролога, Куринная Е. Г. (2013)
Губергриц Н. Б. - Алкогольные поражения пищевода, Фоменко П. Г., Лукашевич Г. М., Голубова О. А., Агибалов А. Н. (2013)
Ткач С. М. - Биологические эффекты оксидов азота в желудочно-кишечном тракте, Пучков К. С., Кузенко Ю. Г. (2013)
Бойко Т. Й. - Епідеміологія та чинники ризику хронічних неспецифічних запальних захворювань кишечнику (2013)
Соломенцева Т. А. - Хронический гастрит с позиции канцерпревенции. Эволюция представлений (2013)
Лимаренко М. П. - Cлучай аутоиммунной энтеропатии у младенца (2013)
Скрыпник И. Н. - Кишечная микробиота, питание и здоровье: основные аспекты курса последипломного образования ЕAGEN (Италия, Рим, 10—11 июля 2013 г.) (2013)
Бабенко В. И. - К оценке гауссовой кривизны строго выпуклых поверхностей (2009)
Бичков О. С. - Про критерій існування копозитивних розв'язків рівняння Ляпунова (2009)
Касьянов П. О. - Про слабку розв'язність класу еволюційних варіаційних нерівностей в нескінченновимірних просторах (2009)
Курдаченко Л. А. - Локально нільпотентні лінійні групи з деякими обмеженнями для підгруп нескінченної центральної вимірності, Муньос-Есколано Х. М., Отал Х., Семко М. М. (2009)
Михайлец В. А. - Об эллиптических операторах на замкнутом компактном многообразии, Мурач А. А. (2009)
Назарчук З. Т. - Кубатурна формула інтерполяційного типу для обчислення деякого класу гіперсингулярних інтегралів, Кулинич Я. П. (2009)
Божко А. Е. - Сингуларисная форма регулярных сигналов в системах автоматического управления (2009)
Грицик В. В. - Опис алгоритмів паралельно-рекурсивної обробки даних в системах реального часу (2009)
Забара С. С. - Метод виділення інваріантних ознак сигналів, Філімонова Н. Б., Зеленський К. Х. (2009)
Рабинович З. Л. - Пам'ять людини й мислення — образне й символьне (концептуальне модельне відтворення), Бєлов Ю. А. (2009)
Божко А. Е. - Энергетический метод определения коэффициентов упругости в электромагнитных вибровозбудителях, Мягкохлеб К. Б. (2009)
Гуляєв В. І. - Критичні стани циліндричних оболонок під дією відцентрових та слідкуючих осьових навантажень, Луговий П. З., Соловйов І. Л. (2009)
Каминский А. А. - О модели пластической зоны предразрушения в угловой точке границы раздела сред, Кипнис Л. А., Полищук Т. В. (2009)
Кондрат В. Ф. - До опису аномалії Міда у тонких діелектричних плівках, Грицина О. Р. (2009)
Рожок Л. С. - Рівновага порожнистих циліндрів з гофрованим еліптичним поперечним перерізом при дії локального навантаження (2009)
Шульга М. О. - Про повну систему рівнянь електропружності (2009)
Радчук В. В. - Аномальний радіаційний відгук алюмінієвих центрів у кварці та ретроспективна ЕПР дозиметрія (2009)
Авраменко А. А. - Неустойчивость потоков в вертикальном канале при смешанной конвекции, Басок Б. И., Скицько А. И., Коваленко А. В. (2009)
Плющай І. В. - Електронний та магнітний стани атомів кисню в монокристалах кремнію, Макара В. А. (2009)
Бицань Є. М. - Поширення плоских сейсмічних хвиль у п'ятиелементних реологічних тілах (2009)
Владіміров В. А. - Усамітнені хвилі з компактним носієм у континуальному аналозі моделі гетерогенного середовища, Скуратівський С. І. (2009)
Гулій В. М. - Особливості морфології та складу уламків порід субстрату залізомарганцевих конкрецій району Кларіон-Кліппертон (Тихий океан), Кривдік С. Г., Тисячна О. М. (2009)
Иванов В. А. - Исследование сгонно-нагонных движений с учетом водообмена через Керченский пролив, вызываемых прохождением циклонов в Азовском море, Фомин В. В., Черкесов Л. В., Шульга Т. Я. (2009)
Миньковская Р. Я. - Водный баланс Севастопольского региона (2009)
Іщенко В. В. - Кумаринілізокумарини, Шабликіна О. В., Ворона Г. В., Хиля В. П. (2009)
Робота Л. П. - Особенности микрофазовой структуры анионоактивных полиуретаноацилсемикарбазидов, Штомпель В. И., Гончар А. Н., Савельев Ю. В., Керча Ю. Ю. (2009)
Тітов Ю. О. - Синтез та визначення кристалічної структури шаруватих скандатів SrLn2Sc2O7, Білявіна Н. М., Марків В. Я., Слободяник М. С., Краєвська Я. А., Чумак В. В. (2009)
Хоменко Д. М. - Дослідження будови етилового ефіру 5-(2-піридил)-1,2,4-триазол-α-ілоцтової кислоти та комплексу з нітратом цинку на його основі, Дорощук Р. О., Лампека Р. Д. (2009)
Губенко И. С. - Сверхпродуктивные гиперморфные регуляторные мутации генов LIM-only у дрозофилы и млекопитающих: регуляция процессов развития и онкогенеза, Суббота Р. П., Малюта С. С. (2009)
Козлов А. В. - Молекулярная модель взаимодействия 2'-5' олигоаденилатов с протеинкиназой С, Китам В. О., Ткачук З. Ю. (2009)
Підгорський В. С. - Вплив генотипу мутантів Bacillus subtilis на синтез лектинів з використанням різних джерел вуглецю, Коваленко Е. О., Карпова І. С., Сащук О. В., Корецька Н. В., Гетьман К. І. (2009)
Оглобля О. В. - Моделі Ca2+-залежної регуляції скорочення скелетного м'яза, Шут А. М., Прилуцький Ю. І. (2009)
Рильський О. Ф. - Біосорбція комплексу іонів важких металів біоплівкою Zannichellia palustris, Домбровський К. О., Гвоздяк П. І., Капітан О. О. (2009)
Фадеенко Г. Д. - Особенности сочетания функциональных заболеваний органов пищеварения и нейроциркуляторной дистонии у лиц молодого возраста, Чирва О. В. (2013)
Григорьева И. Н. - Роль матриксных металлопротеиназ и некоторых цитокинов в развитии фиброза поджелудочной железы, Рагино Ю. И. (2013)
Радченко О. М. - Підшлункова залоза та метаболічний синдром, Радченко Л. М. (2013)
Фролова-Романюк Е. Ю. - Клінічні та ендоскопічні особливості перебігу гастроезофагеальної рефлюксної хвороби у разі її поєднання із цукровим діабетом 2 типу (2013)
Кульчицька О. М. - Зв’язок між змінами продукції мелатоніну та наявністю патологічної симптоматики у хворих із синдромом подразненого кишечнику (2013)
Яцкевич О. Я. - Пептична виразка гастродуоденальної зони, поєднана з гіпертонічною хворобою, у потерпілих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС: клінічні, ендо- та мікроскопічні особливості, Абрагамович О. О. (2013)
Осадчук З. В. - Сучасна діагностика спадкового гемохроматозу, Акопян Г. Р., Макух Г. В., Ковалів І. Б., Кіцера Н. І., Чайковська Г. С. (2013)
Фадєєнко Г. Д. - Вміст гормонів адипоцитарного походження у хворих на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу з різним трофологічним статусом, Гальчинська В. Ю., Кушнір І. Е., Чернова В. М., Єфімова Н. В. (2013)
Харченко Н. В. - Адеметионин в лечении внутрипеченочного холестаза в рутинной клинической практике в Украине: проспективное постмаркетинговое обсервационное исследование (2013)
Швец О. В. - Внешнесекреторная недостаточность поджелудочной железы: клинические последствия, диагностика и современные подходы к лечению (2013)
Современные фосфолипидные препараты в лечении болезней печени различной этиологии (2013)
Журавлёва Л. В. - Сочетанное применение урсодезоксихолевой кислоты и домперидона в лечении пациентов с холелитиазом, Кривоносова Е. М. (2013)
Дорофеев А. Э. - Новые возможности диагностики и особенности патогенетической терапии основных клинических форм функциональной диспепсии, Куглер Т. Е. (2013)
Аруин Л. И. - Качество заживления гастродуоденальных язв: функциональная морфология, роль методов патогенетической терапии (2013)
Ситкин С. И. - Влияние месалазина на заживление слизистой оболочки кишечника при язвенном колите (2013)
Бабак О. Я. - Профилактические мероприятия при неалкогольной жировой болезни печени: существует ли способ снизить риск развития заболевания?, Колесникова Е. В., Сытник К. А., Куринная Е. Г. (2013)
Просоленко К. О. - Гепато- та нефропротекторні аспекти використання омега-3-поліненасичених жирних кислот у пацієнтів з метаболічним синдромом (2013)
Соломенцева Т. А. - Хроническое воспаление в желудке — путь к канцерогенезу (2013)
Ткач С. М. - Современные взгляды на патогенез фиброза печени и возможности его терапии, Пучков К. С., Кузенко Ю. Г. (2013)
Карлов О. М. - Магнітна система для доставки магнітних наночастинок у задану область біологічних середовищ (2013)
Семеренко А. В. - Разработка компьютеризированной системы контроля короткозамкнутых витков в обмотках электрических машин, Луговая О. В., Кушпиль А. А. (2013)
Притчин С. Э. - Автоматический комплекс контроля параметров полупроводниковых материалов, Чорный А. П. (2013)
Джавадова гызы М. М. - Особенности действия диодов на основе халькогенида меди (2013)
Оксанич И. Г. - Математические методы в оперативном управлении производством полупроводниковых материалов, Шевченко И. В., Рылова Н. В. (2013)
Синчук И. О. - Идентификация электрических параметров тяговых асинхронных двигателей электровозов, Захаров В. Ю., Сменова Л. В., Омельченко А. В., Луценко И. А. (2013)
Надворський Н. В. - Аналітичний аналіз спектральної щільності електрокаріограми сигналу, Юрко О. О., Владов С. І. (2013)
Зіньковський Ю. Ф. - Поляризаційні фільтри для забезпечення ЕМС джерел НВЧ енергії, Сидорук Ю. К., Туровський А. О. (2013)
Слабченко О. О. - Улучшение качества исходных данных в задачах моделирования интернет-сообществ на основе комплексного применения моделей сегментации, импутации и обогащения данных, Сидоренко В. Н. (2013)
Скрупский Ф. В. - Современные методы мониторинга нейромышечной блокады, Тымчик Г. С., Стельмах Н. В. (2013)
Загирняк М. В. - Применение морфологического анализа при разработке оптимальной технологии получения лент из тугоплавких материалов, Шаповал А. А., Наумова Е. А., Литвиненко А. В., Драгобецкий В. В., Бугайчук В. М., Кулик А. И., Высоколян Н. В., Леготкин Г. И. (2013)
Терещук Р. Н. - Шахтные исследования поведения приконтурного массива подготовительных выработок, закрепленных рамно-анкерной крепью, Григорьев А. Е. (2013)
Закусило В. Р. - Свойства водостойкого взрывчатого вещества на основе нитрата аммония, Єфименко А. А., Куприн В. П. (2013)
Шиман Л. Н. - Развитие технологий изготовления водосодержащих взрывчатых веществ как фактор повышения эффективности взрывных работ, Касперский Й. Г., Устименко Е. Б., Подкаменная Л. И. (2013)
Фомін О. В. - Теоретичні основи програмного комплексу визначення та використання математичних моделей складових вантажних вагонів (2013)
Бойко В. В. - Розробка ефективних і сейсмобезпечних схем короткосповільненого підривання з неелектричної системи ініціювання в анізотропних породах, Богуцький С. Ю., Хлевнюк Т. В., Вознюк В. М. (2013)
Черкащенко В. Ю. - Влияния схемы нагружения на процесс гибки с растяжением, Черныш А. А., Воронин А. В. (2013)
Чебенко Ю. Н. - Практическое обоснование эффективности скважинных зарядов взрывчатых веществ с изменяющейся удельной энергией взрыва (2013)
Ткач Д. В. - Процес формування грунтового композиту із слабкого насиченого водою глинистого грунту на основі шлаку в основі підземної споруди (2013)
Вовна О. В. - Быстродействующий измеритель концентрации метана в рудничной атмосфере угольных шахт, Зори А. А. (2013)
Яцина М. М. - Аналіз динаміки роботи пневмодвигуна мобільного транспортного засобу з автономним джерелом живлення, Саленко О. Ф. (2013)
Пікареня Д. С. - Визначення зон фільтрації води з регулюючих басейнів зрошувальних мереж для запобігання підтоплення території, Орлінська О. В., Гапіч Г. В. (2013)
Корбут М. Б. - Визначення рівня забруднення атмосферного повітря в зоні впливу звалища твердих побутових відходів житомира за допомогою ліхеоіндикації, Мальований М. С., Мельник З. Є. (2013)
Шмандий В. М. - Оценка эффективности применения глушителей шума сo слоем дисперсного материала в системе управления экологической безопасностью , Полищук В. С., Полищук Д. В., Котенко Е. О. (2013)
Кудрявська Т. Б. - Оцінка забруднення урбоекосистеми міста київа за показником ушкодженості біоіндикатора , Дичко А. О. (2013)
Куленко Т. М. - Використання сучасних геоінформаціних технологій для побудови системи забезпечення екологічної безпеки навколишнього природного середовища , Козловська Т. Ф. (2013)
Холоденко Т. Ф. - Пути повышения экологической безопасности буровзрывных работ на карьерах по добыче строительных материалов, Устименко Е. Б., Подкаменная Л. И., Павличенко А. В. (2013)
Мартинов В. Л. - Багатопараметрична оптимізація енергоефективних будівель з урахуванням вимог освітлення та інсоляції (2013)
Bobliakh S. - How life changed the earth and how earth changed the life, Strikha V., Kozyar V., Pastukhov O., Rybak I. (2013)
Колеснікова О. В. - Особливості вуглеводного та ліпідного обміну у хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки залежно від ступеня кардіоваскулярного ризику, Бабак О. Я., Соломенцева Т. А., Курінна О. Г., Ситник К. О. (2013)
Ярошевская Т. В. - Современная коррекция дисбиотических нарушений у детей с патологией органов пищеварения, Ильченко С. И., Коренюк Е. С., Сапа Н. Б. (2013)
Гапонова О. Г. - Синдром психовегетативной дезадаптации и нейрогормональные нарушения при функциональной диспепсии в зависимости от массы тела (2013)
Авраменко А. А. - Изменение уровня кислотности желудочного сока после успешно проведенной эрадикации у больных хроническим хеликобактериозом летом и зимой (2013)
Куринная Е. Г. - Нарушение метаболизма липидов и аполипопротеина А1 у больных неалкогольной жировой болезнью печени в сочетании с сахарным диабетом 2 типа и ожирением (2013)
Бичков М. А. - Особливості вмісту кальцію у слині хворих на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу, Бичкова С. В., Бичков Ю. А. (2013)
Кульчицкая Е. Н. - Вегетативный дисбаланс у больных с синдромом раздраженного кишечника, Станиславчук Н. А. (2013)
Белоусова О. Ю. - "Пангрол" в коррекции панкреатической недостаточности у детей с функциональной диспепсией, Солодовниченко И. Г. (2013)
Фадеенко Г. Д. - Фосфолипидные препараты при стеатозе печени, Колесникова Е. В. (2013)
Дорофеев А. Э. - Генетическая детерминированность изменений кишечного микробиома и его роль в патогенезе воспалительных заболеваний кишечника, Рассохина О. А. (2013)
Дорофеев А. Э. - Патогенетические аспекты терапии избыточного бактериального роста у пациентов с синдромом раздраженного кишечника, Зяблицев С. В., Коновалова-Кушнир Т. А., Агибалов А. Н., Пархоменко Т. А. (2013)
Щербинина М. Б. - Современные патофизиологические аспекты гастроэзофагеальной рефлюксной болезни. Оптимизация терапии (2013)
Фадеенко Г. Д. - Новые данные о лечении инфекции Нelicobacter pylori: анализ последних исследований, Колесникова Е. В. (2013)
Ткач С. М. - Кишечная микробиота и печень: патофизиологические и клинические взаимоотношения, Пучков К. С., Кузенко Ю. Г. (2013)
Чернова В. М. - Патогенетичні механізми і терапевтичні аспекти внутрішньопечінкового холестазу при хронічних захворюваннях печінки, Кушнір І. Е. (2013)
Гриднева Н. Н. - Современные подходы к диагностике и лечению гастроэзофагеальной рефлюксной болезни у детей (2013)
Научно-практическая конференция "Дни гастроэнтерологии в Киеве" (21 — 22 ноября 2013 года, Киев) (2013)
До 75-річчя Василя Миколайовича Василюка (2013)
Астаф'єв О. Г. - "Римські діяння " в українському літературному процесі ХVII-XVIII ст . (2013)
Ковалів Ю. І. - Візуальна поезія Михайля Семенка (2013)
Ковінько М. В. - Авторська маска в культурологічному контексті (2013)
Коломієць В. В. - Проблематика героїко -романтичної драматургії Л.Старицької -Черніхівської (на матеріалі народної трагедії "Гетьман Дорошенко" та драми "Останній сніп") (2013)
Коржик А. - Семантика кулінарного тексту українців на матеріалі родильного фольклору (2013)
Косінова О. - Музичні жанри у творчості Павла Тичини (2013)
Костенко Н. В. - 4-іктовий дольник у сучасній українській поезії. Тенденція до метричного самовизначення (2013)
Круглій А. - Диспозиція "чудо " / "фантастичне " на матеріалі "Києво -Печерського Патерика " та творів жанру фентезі (2013)
Кузьманенко А. В. - "Кам’яний гість" О.Пушкіна і "Камінний господар" Лесі Українки: специфіка жанрової атрибуції традиційного сюжету (2013)
Кулакова М. М. - Зорова поезія у контексті теорії рецептивної естетики (2013)
Кусс А. - Жанрова своєрідність роману-біографії Д. Мараїні "Довге життя Маріанни Укріа" (2013)
Кутна Ю. Б. - Перекладна румейська література (2013)
Ларіна О. - Особливості міжтекстової взаємодії у романі Мо Яня "Країна вина", Ісаєва Н. (2013)
Ленська С. В. - Стильові стратегії малої прози І. Дніпровського (2013)
Лисенко Д. Ю. - "Заповіт метра Мюссара " Патріка Зюскінда: зв’язки з реальними та літературними персонажами (2013)
Любарець Н. О. - Живопис і література в художній прозі Вірджинії Вулф (2013)
Макарова Є. - Художньо-стильове новаторство Фрідріха Дюрренматта у детективній прозі (2013)
Маленька Т. Ф. - Жанри , жанрові форми і стилі перської класичної поезії X–XV ст. (2013)
Мацибок-Стародуб Н. О. - Особливості комунікації державних і недержавних етносів у ранній прозі Ірини Вільде (2013)
Махмудова А. О. - Особливості моделювання часу і простору в повісті Ге Фея "Зграя бурих птахів (2013)
Мегела І. П. - Інтермедіальність повісті Г. Гессе "Останнє літо Клінгзора" (2013)
Мірошниченко Л. Я. - Література та архітектура: сакральний простір та епіфанічний досвід (2013)
Мельник Н. М.. - Вплив термінологічної системи на функціонування автомобільного сленгу (2013)
Моллаахмади Дехаги Амирреза - Гендерная трансформация мифа в романе Симин Данешвар "Плач по Сиявушу" ("Сувашон") (2013)
Мукан В. - Біблійні мотиви у "драмі абсурду" Миколи Куліша (на матеріалі п’єси "Народний Малахій") (2013)
Мукан А. - Світоглядні типи героїв у прозі 40-х рр . XX ст. Ю. Косача , І. Костецького , В. Домонтовича (2013)
Муравецька Я. - Поетика готичного простору в повісті Миколи Гоголя "Страшна помста" (2013)
Назаренко М. И. - "Альтернативная история " в советский период: генезис и динамика жанра (2013)
Найдьонова Л. А. - Репрезентація концепту "бог" в румейських казках (2013)
Налімова А. О. - Тенденції розвитку корейської літератури на сучасному етапі (2013)
Науменко Н. В. - Сторінками інтернет-поезії: курйозне віршування (2013)
Ніколаєв Б. - Художня словесність західноєвропейського середньовіччя крізь призму методологічних концептів О. Лосєва і Й. Гейзінґи (2013)
Нікуліна Ю. - Палестинське питання у творчості Махмуда Дарвіша (2013)
Осипенко С. - Поетика заголовків творів римської літератури (2013)
Павленко Ю. - Cентиментальна мандрівка суб’єкта письма в французькому романі від просвітництва до модернізму (2013)
Павлова А. - Сутнісна оцінка дилеми сущого – належного в українській епічній пісні (2013)
Палій О. П. - Поетика постмодерністського роману (до теоретичних аспектів) (2013)
Пасічник Д. - "Смерть вовка " А. Віньї в сфері концепту "НАЦІЯ" Ях’я Кемаля Беятли (2013)
Пашняк Т. Г. - Антиномічне суголосся образів кохання та смерті в творчості Емілі Дікінсон (2013)
Пащенко О. - Концепція історіософії Олега Ольжича (2013)
Полєщук Г. Я. - Поетика кіноповісті О.Гончара "Партизанська іскра” (2013)
Приблуда Л. М. - Особливості використання синекдохи у малій українській прозі кінця хх – початку ХХІ ст. (2013)
Протченко О. - Символіка мікрообразів у трилогії Ба Цзіня "кохання”, Ісаєва Н. (2013)
Прушковська І. В. - Художня рецепція образу Роксолани у сучасній турецькій драматургії (2013)
Рибалкін С. В. - Поезія національно-визвольної боротьби в Алжирі 40–60 рр. 20 ст. (2013)
Рибалкіна Ю. - Лексика на позначення рослин та рослинних препаратів в індійській традиційній медицині (2013)
Рибась О. - Поезії у прозі Дніпрової Чайки: авторський стиль (2013)
Рябченко М. М. - Концепт маски у творчості Юрія Винничука (2013)
Сакаль-Лісніченко Л. М. - Система актантів як сюжетоутворюючий аспект художнього твору (на матеріалі романів про Северина Наливайка) (2013)
Сембе К. - ЗГібридна ідентичність у постколоніальному письмі Салмана Рушді (2013)
Сивець Т. - Концепти візантійського неоплатонізму в Київській Русі та інших культурно-історичних літературних кодах (2013)
Сивець С. - Філософсько -літературна інтерпретація категорії "мовчання" та "тиші" в "Києво-Печерському Патерику" (2013)
Степанченко О. - Кінопоетика у творах Миколи Вінграновського (2013)
Сушко К. - Лексико-стилістичні особливості трактату Діогена Лаертського "Про життя, вчення та висловлювання знаменитих філософів" (2013)
Тершовчин Р. Т. - Концепція віри в оповіданні Ши Тєшена "Життя як натягнута струна" (2013)
Тищук О. С. - Специфіка даоського світобачення у творчості танського поета-відлюдника Сикун Ту (2013)
Токарєва Л. - Концепт "відчуження" у сербському романі Давида Албахарі "Снігова людина" (2013)
Федосій О. О. - Новелістичний канон у творчій спадщині Людмили Тарнашинської (2013)
Філоненко І. - Ідіоматичні вирази сучасної перської мови на матеріалі творів Сімін Данешвар (2013)
Храмова С. И. - Художественное наследие Шиллера и Гете в критической рецепции Н. П. Огарёва (2013)
Челпан В. М. - Ословлення концептів ΑΜΑΡΤΙΑ та ΑΓΙΟΣΥΝΗ в ідіолекті М. Карагациса (2013)
Чистяк Д. О. - Трансформація давньогрецького міфологічного інтертексту у драмі М. Метерлінка "Смерть Тентажиля" (1894) (2013)
Чужа Т. В. - Інтертекстуальність драми Тадеуша Слободзянека "Наш клас" (2013)
Шестопал О. Г. - Метатеатральний дискурс у романі Альваро Кункейро "Людина, яка була схожа на Ореста" (2013)
Шкуратенко Ю. - Світоглядні позиції Павла Глазового (2013)
Шкуров Є. - Наукова фантастика у теоретичному дискурсі (2013)
Шуть В. Я. - Викриття імперського мислення через семіотичні коди живопису, музики, кінематографа (на матеріалі есеїстики Юрія Андруховича) (2013)
Щелкунова О. - Образ України у поемі Севастяна Кленовича "Роксоланія" (2013)
Юдко Л. - Шляхи семантизації концепту толерантність в європейських лінгвокультурах (2013)
Яким З. М. - Запозичення як одна із лексичних особливостей німецькомовних новел Ольги Кобилянської (2013)
Якименко О. В. - "Тричі мені являлася любов…" (чоловіки в житті Наталі Романович-Ткаченко) (2013)
Яровий О. С. - Художня філософія збірки Ірини Жиленко "Світло вечірнє" (2013)
Ясіновський А. - "Міріобіблон " Фотія в літературознавчій оцінці Івана Франка (2013)
Гудзенко О. - Біполярне я в естетиці Розстріляного відродження: роздвоєння особистості як модель виходу з онтологічної пастки (2013)
Ковшар І. П. - Cучасні технології естетичного протезування із застосуванням вінірів (2013)
Bзгляд изнутри на разработку уникального цемента (2013)
Сидельникова Л. Ф. - Oбоснование выбора оптимальной терапии при лечении боли и воспаления в стоматологической практике, Коленко Ю. Г., Григ Н. И. (2013)
Лобовкина Л. А. - Pоль фторсодержащих препаратов в профилактике стоматологических заболеваний, Романов А. М. (2013)
Дегтярева Л. А. - Bлияние конституционально-морфологических особенностей на течение хронического верхушечного периодонтита, Беленова Е. И. (2013)
Борисенко А. В. - Aнтимікробні властивості біоактивного керамічного композиту "Cинтекість", збагаченого іонами срібла та міді, Лисенко О. С. (2013)
Гапочкина Л. Л. - Kомпозиты "Bладмива": комплексный подход к реставрационному лечению, Бузов А. А., Чуев В. П. (2013)
Деньга О. В. - Применение гибридных композиционных пломбировочных материалов при лечении кариеса зубов у лиц молодого возраста, Цыбульская В. О., Шпак С. В. (2013)
Зубачик В. М. - Патогенетичне значення дисфункції ендотелію судин мікроциркуляторного русла пародонту у формуванні та перебігу пародонтиту, Різник Ю. Б. (2013)
Сідельников П. В. - Комплексна оцінка гігієнічного стану порожнини рота – основа профілактики ускладнень хірургічного лікування генералізованого пародонтиту, Григ Н. І. (2013)
Батіг В. М. - Bплив виробничих факторів на стан гігієни порожнини рота у працівників підприємств хімії органічного синтезу (2013)
Колосова Е. Ю. - Oптимизация местного лечения тяжeлых клинических форм красного плоского лишая слизистой оболочки полости рта (2013)
Сидельникова Л. Ф. - Pазработка и оценка эффективности лечебно-профилактического комплекса на основе наносорбентов на этапах лечения язвенно-некротического гингивостоматита, Скибицкая Е. А. (2013)
Колесник К. А. - Bлияние комплексной терапии сопровождения ортодонтического лечения детей с диффузным нетоксическим зобом на состояние костного метаболизма и тканей пародонта, Деньга Э. М. (2013)
Goupy L. - Biodentine™ – инновационный заменитель дентина для применения в детской терапевтической стоматологии (2013)
Ковач И. В. - Cостояние антиоксидантной системы полости рта у детей с расщелинами твердого и мягкого неба, Пивоваров М. Ю. (2013)
Савичук Н. О. - Применение компомера Dyract XP для лечения кариеса постоянных зубов у детей и подростков, Парпалей Е. А., Сороченко Н. А., Бондаренко Л. В., Тимохина В. А., Поддубная Л. Е., Стасюк Н. В., Ратушна В. В., Хаванская М. А. (2013)
Якубова І. І. - Oбґрунтування схеми профілактики карієсу тимчасових зубів у дітей перших років життя (2013)
Тимофеев А. А. - Cравнительная характеристика эффективности нестероидных противовоспалительных препаратов, используемых при лечении заболеваний челюстно-лицевой области, Ушко Н. А., Тимофеев А. А., Максимча С. В., Васадзе Н., Кривошеева А. И. (2013)
Тимофеев А. А. - Oсобенности заживления послеоперационных костных полостей челюстей при гальванической патологии в полости рта, Ушко Н. А., Тимофеев А. А., Колибабчук Б. В. (2013)
Тимофеев А. А. - Использование препарата "Гивалекс" после проведения костнопластических операций, Ушко Н. А. (2013)
Тимофеев А. А. - Изменение чувствительности слизистой оболочки полости рта при гальванозе (2013)
Гулюк А. Г. - Морфологические изменения слизистой оболочки верхнечелюстной пазухи при различных формах хронического одонтогенного гайморита. Часть I, Варжапетян С. Д., Григорьева Е. А., Фурик А. А. (2013)
Тимофеев А. А. - Состояние неспецифической резистентности организма у больных с неосложненными переломами нижней челюсти, Васадзе Н. К. (2013)
Рыбак В. А. - Применение имплантатов с немедленной нагрузкой и кортикальной остеоинтеграцией в участках челюстей с ретенированными дистопированными зубами, Фесенко Е. И., Климентьев В. Г. (2013)
Павленко А. В. - Открытый синус лифт через латеральную стенку по технологии dask с введением материала easy-graft®Сrystal и отсроченной имплантацией. Клинический случай с результатом гистологического исследования через 10 месяцев, Вахненко А. Н., Саливон В. П., Штеренберг А. (2013)
Чарун Ю. И. - Восстановление жевательной эффективности у пациента с мышечно-суставной дисфункцией в условиях тотальной артрофии костной ткани (2013)
Система дентальных имплантатов Nanoplant-Hoechst – вопросы и ответы (2013)
Фастовец Е. А. - Биомеханический расчет конструкции армирующего элемента полного съемного протеза верхней челюсти, Громов О. В., Василенко Р. Э., Дехтярев В. С. (2013)
Левандовський Р. А. - Клінічні аспекти застосування регульованих артикуляторів при виготовленні пострезекційних протезів щелеп, Захарова Г. Є. (2013)
Байрамов Ю. И. - Неудобства, вызванные ношением полных протезов с неправильными границами (2013)
Павленко О. В. - Aналіз впливу реставраційного матеріалу на напружений стан твердих тканин відновлюваного зуба на прикладі моляра, Листопад О. П., Долгов М. А. (2013)
Kонференция о новых тенденциях в ортопедической стоматологии собрала рекордное количество участников! (2013)
Чижевский И. В. - Применение визуализированных заданий обучающего типа у студентов-стоматологов при изучении ортодонтии, Губанова О. И., Ермакова И. Д., Кобцева Е. А. (2013)
Дентал-Экспо оправдывает ожидания (2013)
Павленко О. В. - Шляхи реформування системи надання стоматологічної допомоги населенню України. Дискусія, Вахненко О. М. (2013)
Contents (2011)
Демичев А. А. - Понятия "закон" и "справедливость" в российском правосознании XVIII — начала ХХ в. (2011)
Тополь Ю. О. - Становлення радянської теорії праворозуміння (1917-1938 рр.) (2011)
Загурський О. Б. - Правова політика як важлива складова державної політики України (2011)
Луцький І. М. - Християнські основи козацького права (2011)
Сайфуліна Ю. В. - Ієрархічність принципів побудови системи джерел права (2011)
Черкас М. Є. - Вплив деформації правової свідомості на механізм правового регулювання (2011)
Кравчук М. Ю. - Історичний досвід регулювання відносин в галузі сільського господарства України (2011)
Онищук І. І. - Техніка документального вираження змісту нормативно-правового акту (2011)
Афанасьев С. Ф. - К вопросу о применении принципа запрета поворота к худшему в гражданском процессе (2011)
Сібільов М. М. - Про необхідність збереження основних концептуальних положень чинного Цивільного кодексу України (2011)
Пунда О. О. - Проблеми здійснення права на свободу творчості, Колобова Я. Ю. (2011)
Нагнибіда В. І. - Проблеми встановлення прав на чуже майно у сучасному цивільному праві (2011)
Великорода О. М. - Аналіз підстав для видачі судового наказу (2011)
Ієвіня О. В. - Право на материнство та на батьківство як особисті немайнові права подружжя (2011)
Кучер Т. М. - Зміст доказів та доказування при розгляді справ у порядку цивільного судочинства України (2011)
Трач О. М. - Ознаки апеляційного провадження у цивільному процесі України (2011)
Феннич В. П. - Структура доказування при розгляді справ окремого провадження (2011)
Чорна Ж. Л. - Окремі питання встановлення опіки над фізичними особами (2011)
Черновалюк Ю. Ю. - Удосконалення форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (2011)
Гринько П. О. - Поняття секундарного права (2011)
Бабецька І. Я. - Здійснення переважного права учасниками господарських товариств на купівлю частки у статутному (складеному) капіталі товариства (2011)
Гусарова А. В. - Дискусійні питання вступу прокурора в розгляд окремих категорій цивільних справ (2011)
Карнаух Т. П. - Структура системи особистих немайнових прав юридичних осіб (2011)
Сіщук Л. В. - Сингулярне правонаступництво в корпоративних правовідносинах при відчуженні частки (її частини) учасника у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю іншій особі (2011)
Желіховська Ю. В. - Нотаріальна форма захисту цивільного права та охоронюваного законом інтересу (2011)
Мигалюк Л. В. - Місце та роль непоіменованих договорів в цивільному праві України (2011)
Деревянко Б. В. - Виготовлення інноваційного продукту як надання додаткових послуг у сфері освіти (2011)
Назаренко Е. Є. - Реформування законодавства первинного ринку нерухомості (2011)
Легенченко М. О. - Шляхи протидії позаприватизаційним схемам вибуття майна з комунальної власності (2011)
Синчук С. М. - До питання про недержавне соціальне забезпечення за рахунок роботодавця (2011)
Кульбашна О. А. - Кодифікація українського трудового законодавства у період непу (2011)
Рим О. М. - Відшкодування шкоди, завданої у разі неправомірного розголошення чи використання працівником комерційної таємниці роботодавця (2011)
Гресик Ю. В. - До питання про правовідносини, які існують при вирішенні колективних трудових спорів (2011)
Мозолюк-Боднар Л. М. - Поняття та сутність дисципліни як соціально-правового явища (2011)
Краснова Ю. А. - Зонування територій як засіб забезпечення екологічної безпеки в галузі авіації (2011)
Домбровський С. Ф. - Правове регулювання розвитку ринків страхування ризиків у сільському господарстві України (2011)
Чопко Х. І. - Правові форми реалізації екологічної функції держави (2011)
Баранов О. А. - Правові проблеми дистанційного надання адміністративних послуг, Попова І. М. (2011)
Бєлкін Л. М. - Актуальні питання відповідальності суб’єктів владних повноважень за порушення прав юридичних та/або фізичних осіб (2011)
Шапіро В. С. - Окремі питання правового регулювання інформаційних відносин (2011)
Налуцишин В. В. - Удосконалення кримінально-правових норм щодо кримінально-правової охорони громадського порядку та громадського спокою (2011)
Чепель О. Д. - Кримінальна відповідальність народного депутата України: питання теорії та практики (2011)
Парамонова О. С. - Суб’єкт неналежного виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником (2011)
Козич І. В. - Місце кримінально-правової політики в сфері боротьби зі злочинами, що вчиняються із застосуванням насильства, у політиці в сфері боротьби зі злочинністю (2011)
Степанова Ю. П. - Історія формування поняття рецидиву злочинів і відповідальності за нього (з часів Київської Русі до кінця XIX століття) (2011)
Андрущак О. М. - Злочин і покарання у вітчизняній науці кримінального і виправно-трудового права другої половини ХХ століття (теоретико-правове дослідження) (2011)
Романюк А. Б. - Вплив правових позицій Конституційного Суду України на формування вітчизняного кримінально-процесуального права (2011)
Габлей Н. Г. - Кримінально-процесуальний статус підсудного як суб’єкта кримінально-процесуальної діяльності (2011)
Іваницький С. О. - Захист та обвинувачення у справах про злочини у сфері обігу наркотичних засобів (за матеріалами судової практики) (2011)
Голдзіцький К. А. - Судовий контроль за законністю і обґрунтованістю прийняття рішення про відмову в порушенні кримінальної справи (2011)
Шилова Д. В. - Законність та обґрунтованість постанови слідчого про закриття кримінальної справи як гарантія забезпечення прав та законних інтересів учасників кримінального процесу (2011)
Войтович І. І. - Проблеми класифікації невідкладних слідчих дій за часом їх провадження у кримінальному процесі (2011)
Осмолян В. А. - Право учасників кримінального процесу на ознайомлення із матеріалами кримінальної справи в суді: порівняльно-правовий аспект (2011)
Хім’як С. В. - Реалізація прокурором функції кримінального переслідування під час перегляду судових рішень в порядку апеляційного та касаційного провадження (2011)
Меланчук А. В. - Становлення інституту адвокатури (присяжних повірених) у Російській імперії після Судової реформи 1864 року (2011)
Куртинець М. І. - Манфред Ляхс — теоретик і практик міжнародного права (2011)
Омельчук О. М. - Антропоцентризм у концепції поведінки людини в українській філософії епохи Відродження (2011)
Олійченко І. М. - Аналіз системи електронного документообігу Чернігівської обласної державної адміністрації (2011)
Довгань В. І. - Історичний контекст становлення державного управління в галузі ветеринарної медицини (2011)
Ярошук М. В. - Основні підходи до оцінювання ефективності діяльності органів державної влади (2011)
Царьов Ю. О. - Особливості державного управління організацією переговорного процесу з питань договірно-правового оформлення державного кордону України (2011)
Щепанський Е. В. - Формування стратегії регіонального розвитку Хмельницької області (2011)
Петровський П. М. - Органи самоорганізації населення як чинники активізації територіальної громади, Корнат А. В. (2011)
Гаман Т. В - Гендерна паритетність в місцевих органах виконавчої влади, Курига Т. В. (2011)
Підгородецька С. М. - Особливості управління науково-технічним потенціалом на мікро та макрорівні, Гернего Ю. О. (2011)
Хромушина Л. А. - Інформаційне забезпечення оцінки еколого-економічної безпеки діяльності сільськогосподарських підприємств (2011)
Швець Л. П. - Складові життєвого циклу проекту, Захаркевич Н. П. (2011)
Соляник О. М. - Сутність, передумови та проблеми формування екологічного іміджу компанії (2011)
Левченко О. М. - Напрями вдосконалення процесу працевлаштування молодих фахівців на регіональному рівні, Янішевська А. В. (2011)
Колпіна Л. В. - Соціоекономічні детермінанти соціального капіталу населення регіону, Реутов Є. В. (2011)
Сич В. О. - Головні цілі діяльності юридичних клінік (2011)
Персоналії (2011)
Інформація про Хмельницький університет управління та права (2011)
Інформація для авторів (2011)
Вихідні дані (2011)
Чередниченко Ю. В. - Эндоваскулярное лечение цереброваскулярной патологии в Днепропетровской областной клинической больнице: становление, современное состояние, перспективы развития, Мирошниченко А. Ю. (2013)
Тяглый С. В. - Эндоваскулярная эмболизация мешотчатых аневризм в геморрагический период в условиях областной клинической больницы, Полковников А. Ю., Матерухин А. Н. (2013)
Кульматицький А. В. - Вільнорадикальне окиснення та ендогенна інтоксикація в гострий період первинного ішемічного інсульту (2013)
Пятикоп В. А. - Наш опыт стентирования интракраниальных артерий головного мозга при стенотических поражениях, Котляревский Ю. А., Кутовой И. А., Сергиенко Ю. Г., Пшеничный А. А. (2013)
Шевага В. М. - Стентування внутрішньочерепних симптомних стенозів: теоретичні засади і перший практичний досвід, Мороз В. В., Нетлюх А. М., Сало В. М., Кобилецький О. Я. (2013)
Щеглов В. И. - Эндоваскулярное лечение блистерной артериальной аневризмы с применением "Balloon-in-stent" техники в острый период субарахноидального кровоизлияния, Щеглов Д. В., Конотопчик С. В., Свиридюк О. Е., Пастушин А. А. (2013)
Щеглов В. І. - Керована внутрішньосудинна емболізація гістоакрилом артеріовенозних мальформацій спинного мозку. Клінічне спостереження протягом 18 років, Щеглов Д. В., Найда А. В., Свиридюк О. Є. (2013)
Щеглов Д. В. - Использование саморасширяющихся стентов Wingspan при интракраниальных стенозах (клинический случай), Загородний В. Н. (2013)
Monsein Lee H. - Detacнавle balloons (2013)
Антонович М. - Питоменності українського церковного співу (2013)
Вирста А. - Візантійські витоки середньовічної духовної музики в Київській Русі (2013)
Німилович О. - Мистецькі взаємини Мирослава Антоновича та Йосипа Гошуляка, Філоненко Л. (2013)
Карась Г. - Духовні освітні заклади у житті і творчій діяльності Мирослава Антоновича (2013)
Чекан Ю. - Cучасна соціокультурна ситуація і проблеми музичної освіти (2013)
Карачевцева І. - Соната для скрипки і фортепіано op. 4 Мендельсона як зразок ранньої творчості композитора (2013)
Макара М. - У швидкоплинності часу: до 110-ліття Миколи Колесси (2013)
Максим’юк Г. - Євген Якубович: диригент, видавець, педагог (2013)
Захарчук О. - Володимир Луців: жертовне служіння Україні (2013)
Максим’юк Г. - Іван Смолинський — математик і диригент (до 135-річчя від дня народження) (2013)
Німилович О. - Нестримність музичної стихії Володимира Грабовського, Філоненко Л. (2013)
Протоколи Музичного Товариства ім. Миколи Лисенка (підготував Яким Горак) (2013)
Церлюк-Аскадська С. - Філософсько-естетичні та методологічні засади досліджень Леонарда Ейлера в галузі теорії музики (2013)
Фрайт О. - Свято Василя Барвінського у Дрогобичі (2013)
Грабовський В. - Музика Олександра Козаренка на фестивалі у Кракові (2013)
Савчук М. - Ювілейні акорди Олександра Козаренка у рідній Коломиї (2013)
Іванова С. - На фестивалі Віртуози 2013 (2013)
Глібовицький І. - Творча зрілість Богдана Шиптура (2013)
Єфіменко А. - Баварська вистава "Зіґфріда": від міфу до комедії (2013)
Іванова С. - Дні Львова у Києві (2013)
Сиротинська Н. - Гимнографічний контекст "Слова о полку Ігореве" у монографії Наталії Серьогіної (2013)
Немкович О. - Нова книга про Стефана Турчака (до 75-річчя від дня народження) (2013)
Нова література про музику: бібліографічний огляд книг, часописів (підготував Юрій Ясіновський) (2013)
Відомості про авторів (2013)
Бабенко С. В. - Линейные матричные неравенства и устойчивость систем дифференциальных уравнений с кусочно-постоянными коэффициентами, Двирный А. И. (2009)
Гірник М. О. - Субгармонічні функції покращеного регулярного зростання (2009)
Горюнов А. С. - О расширениях симметрических квазидифференциальных операторов четного порядка, Михайлец В. А. (2009)
Кузаконь В. М. - Дифференциальные инварианты слоений (2009)
Лаюк В. В. - Властивості розв'язків одного класу ультрапараболічних рівнянь (2009)
Литвин О. М. - Деякі аспекти чисельної реалізації методу скінченних елементів з оптимальним вибором параметрів, базисних функцій та координат вузлів елементів, Нефьодова І. В. (2009)
Скопецький В. В. - Чебишовське наближення за неповною системою степеневих функцій, Малачівський П. С. (2009)
Божко А. Е. - Об эффектах введения электродиссипационных звеньев в структуру электромагнитного виброударного возбудителя (2009)
Поляков В. Л. - Фильтрационные деформации несвязных несуффозионных грунтов при установившейся одномерной безнапорной фильтрации (2009)
Савченко Ю. Н. - Влияние поверхностного натяжения на параметры кавитационного течения, Семенов Ю. А. (2009)
Яремченко C. M. - Напружено-деформований стан гофрованих циліндричних оболонок в уточненій постановці (2009)
Боев А. Г. - Газоразрядная теория смерча (2009)
Басок Б. И. - Центробежная неустойчивость потока в роторно-пульсационных аппаратах с учетом неизотермичности, Авраменко А. А., Давыденко Б. В., Пироженко И. А. (2009)
Божко А. Е. - К анализу энергии движения якоря электромагнитного вибровозбудителя (2009)
Лакомський В. Й. - Питомий електричний опір електродного термоантрациту в компактному стані при температурах 1500–2540 °С, Міщенко Д. Д., Галинич В. І. (2009)
Савчук П. П. - Пластмасографічний метод аналізу структур епоксидних композитів (2009)
Арясова О. В. - Диффузионная уравновешенность мантийных пород, Хазан Я. М. (2009)
Булах Е. Г. - Об аппроксимационном подходе к описанию рельефа дневной поверхности в задачах геодезии и гравиметрии (2009)
Возняк Д. К. - Про ефект проникнення мінералоутворювального флюїду в кристал за участю фази каталізатора, Остапенко С. С., Вишневський О. А., Бондаренко С. М. (2009)
Костинский А. С. - Очаг землетрясения как возбудимая среда: теоретические сейсмограммы простейшей оптимальной модели (2009)
Павлюк О. В. - Самородна мідь Могильнянської ділянки (Середнє Побужжя), Кислюк В. В., Павлюк В. М. (2009)
Фомин Ю. А. - Особенности рудообразующего флюида Новоконстантиновского месторождения урана (Украинский щит), Демихов Ю. Н., Лазаренко Е. Е. (2009)
Якимчик А. И. - Об эффективном методе построения линейных аналитических аппроксимаций в гравиметрии (локальный вариант) (2009)
Копілевич В. А. - Термічні перетворення гетерометального дифосфату аквоаміннікелю (ІІ) — міді (ІІ) — цинку, Жиляк І. Д., Войтенко Л. В., Слободяник М. С. (2009)
Мішуров Д. О. - Вплив структури розчинника на надмолекулярну організацію полівінілового спирту у концентрованих розчинах, Авраменко В. Л. (2009)
Савельєв Ю. В. - Сумісне модифікування монтморилоніту з одночасно гідрофобізуючою та реакційноздатною сполуками для отримання нанокомпозитів на основі поліуретанів, Гончар О. М., Сєров В. Г., Литвяков В. І., Робота Л. П. (2009)
Тітов Ю. О. - Синтез та кристалічна структура SrEuScO4, Білявина Н. М., Марків В. Я., Слободяник М. С., Краєвська Я. А., Ящук В. П. (2009)
Гарманчук Л. В. - Вплив фулеренів C60 на адгезивні властивості клітин раку молочної залози MCF-7, Перепелиціна О. М., Гринюк І. І., Прилуцька С. В., Матишевська О. П., Сидоренко М. В. (2009)
Підгорський В. С. - Шляхи створення нових антиметаболітів піримідинового обміну — біспохідних 5(6)-заміщених урацилів та їх молекулярних комплексів з бактерійними лектинами, Вельчинська О. В., Коваленко Е. О., Шарикіна Н. І. (2009)
Романюк Л. В. - Генерализованная трансдукция хромосомных маркеров Erwinia carotovora фагом ZF40, Муквич Н. С., Товкач Ф. И. (2009)
Гончар О. О. - Участь глутатіонової редокс-системи мітохондрій у формуванні компенсаторно-адаптивної відповіді на гіпоксію/реоксигенацію (2009)
Бориско П. О. - Застосування методів молекулярного моделювання для пошуку штучних інгібіторів АТФазної активності міозину, Судаков О. О., Прилуцький Ю. І. (2009)
Бияк В. Я. - Видові особливості фракційного складу білків сироватки крові прісноводних риб заходу Поділля, Синюк Ю. В., Курант В. З., Грубінко В. В. (2009)
Костюк Н. - Музично-літургічні аспекти греко-католицької обрядовості у працях православних дослідників (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) (2013)
Єфіменко А. - "Куліса вибухає" – театральний космос Фредеріка Кіслера (2013)
Драганчук В. - Ментальний архетип "лицаря-захисника" у хоровій творчості Лисенка (2013)
Ґранат-Янкі А. - Музика як політичний дискурс: твори польських композиторів другої половини ХХ століття в семіотичній перспективі (2013)
Захарчук О. - Творець української опери (до 200-ліття від дня народження Семена Гулака-Артемовського) (2013)
Котюк Б. - Сила "Перстня", або Король і Товариство (Ріхарду Ваґнеру – 200) (2013)
Граб У. - Професор Омелян Нижанківський (1895–1973) (2013)
Максим’юк Г. - Ентузіаст хорового мистецтва (до 110-ї річниці від дня народження Івана Атамана) (2013)
Козлов В. - У пошуках ідентичності: до глибин народного мистецтва (спогади про Михайла Анткова) (2013)
Максим’юк Г. - Володимир Цісик – скрипаль і педагог (до 100-річчя від дня народження) (2013)
Горак Я. - Пізнаючи професора Криштальського (2013)
Кияновська Л. - Поза межами постмодернізму: маленький ювілейний ессей про Віктора Камінського (2013)
Пастух Р. - Орест Яцків (2013)
Ясіновський Ю. - Величання князю Володимиру (2013)
Протоколи Музичного Товариства імені Миколи Лисенка (підготував Яким Горак) (2013)
Карась Г. - Невідомий твір Кос-Анатольського (2013)
Олійник С. - У ювілейний рік Ріхарда Ваґнера (2013)
Шпилевська Г. - Сестри Фроляк на Контрастах-2013 (2013)
Іванова С. - Львівський Тиждень музики Мирослава Скорика (2013)
Кияновська Л. - Дві рецензії на одну книгу: Ірина Зінків. Бандура як історичний феномен, Супрун-Яремко Н. (2013)
Сиротинська Н. - Рецензія на книгу Богдана Кіндратюка "Дзвонарська культура України" (2013)
Граб У. - Лемківська народна музика у звукозаписах в Америці (2013)
Качмар М. - Петербурзький придворний напів у дослідженні фінського науковця Йопі Харі (2013)
Загнітко К. - Лабораторія музичної критики з Монікою Пасєчнік (2013)
Бібліографічні нотатки (підготував Юрій Ясіновський) (2013)
Десять чисел відновленого журналу Українська Музика: бібліографічний огляд (підготував Іван Міщенко) (2013)
Відомості про авторів (2013)
Вірченко Н. О. - До теорії узагальнених функцій гіпергеометричного типу та їх застосування, Лисецька О. М., Овчаренко О. В. (2009)
Головатий Ю. Д. - Оператор Шредінгера з δ'-потенціалом, Манько С. С. (2009)
Дильная Н. З. - Однозначная разрешимость и устойчивость симметрических и периодических решений слабонелинейных обыкновенных дифференциальных уравнений, Фечкан М. (2009)
Макаров В. Л. - Інтерполяція функціоналів багатьох змінних, Хлобистов В. В., Демків I. I. (2009)
Новак Я. В. - Критерій існування неперервних похідних у функцій з класу Lp на відрізку в термінах локальних наближень найпростішими дробами (2009)
Стоян Ю. Г. - Метод покрытия выпуклого многогранного множества минимальным количеством одинаковых шаров, Пацук В. Н. (2009)
Грицик В. В. - Динаміка процесу структуризації води в умовах неоднорідного енергоінформаційного довкілля, Войчишин К. С., Гульовата Х. Г. (2009)
Лебєдєв Є. О. - Про системи з повторними викликами та керованим вхідним потоком, Усар І. Я. (2009)
Божко А. Е. - Об определении сингуларисных переходных функций нелинейных колебательных систем (2009)
Назаренко Л. B. - Деформирование волокнистого материала c ортотропными компонентами при микроповреждаемости волокна (2009)
Найдек В. Л. - Моделирование гидрогазодинамических процессов в полости промежуточного ковша машины непрерывной разливки стали, Тарасевич Н. И., Гончар Б. С., Белоусов В. В., Комаров В. Ф. (2009)
Карнаухова Т. В. - О новом подходе к активному демпфированию вынужденных резонансных изгибных колебаний изотропных вязкоупругих пластин (2009)
Якименко М. С. - Високочастотні коливання циліндрів скінченної довжини, Мелешко В. В., Улітко А. Ф., Грінченко В. Т. (2009)
Сизов Ф. Ф. - Вплив нейтронного опромінення на характеристики світлодіодів AlxGa1–xAs, Гришин Ю. Г., Круковський С. І., Опилат В. Я., Петренко І. В., Савкіна Р. К., Смірнов О. Б., Тартачник В. П. (2009)
Петров Е. Г. - Фотоблокування електронної трансмісії через молекулу, Зелінський Я. Р. (2009)
Афонин А. А. - Исследования беспазовых электрических машин с постоянными магнитами, Гребеников В. В. (2009)
Божко А. Е. - Об энергосбережении в импульсных технологических процессах (2009)
Найдич Ю. В. - Пайка сегнетоэлектрической керамики в атмосфере чистого кислорода, Сидоренко Т. В. (2009)
Харламов А. И. - Фуллерены и гидридофуллерены как продукты трансформации (поликонденсации) молекул ароматических углеводородов, Кириллова Н. В. (2009)
Арясова О. В. - Формирование редкоэлементного состава кимберлитов в процессе их перколяционной сегрегации, Хазан Я. М. (2009)
Байраков В. В. - Гранаты из терригенных отложений Крыма, Мацюк С. С. (2009)
Булах Е. Г. - Прямая и обратная задачи магнитометрии для совокупности горизонтально расположенных круговых цилиндрических тел (2009)
Вишневський О. А. - Кристалічні включення в хромшпінелідах із кімберлітів Східного Приазов'я (трубка ''Південна''), Квасниця В. М. (2009)
Миронцов М. Л. - Практичне застосування неітераційного методу розв'язання рівняння Фредгольма першого роду до задач геофізики (2009)
Покалюк В. В. - О выделении субщелочного ряда основных вулканитов среди архейских зеленокаменных пород Украинского щита, Яценко В. Г., Терещенко С. И. (2009)
Пшинко Г. Н. - Влияние природной модификации поверхности глинистых компонентов почв на сорбцию U(VI) в присутствии комплексообразующих реагентов, Боголепов А. А., Кобец С. А., Гончарук В. В. (2009)
Руденко Л. И. - Свойства динамических мембран из соединений кремнезема при ультрафильтрационной очистке воды от урана, Гуменная О. А., Джужа О. В. (2009)
Тітов Ю. О. - Синтез та визначення кристалічної структури BaLn2Sc2O7, Білявина Н. М., Марків В. Я., Слободяник М. С., Краєвська Я. А., Ящук В. П., Чумак В. В. (2009)
Шатрава Ю. О. - Фосфорильовані карбаміди, що містять 2-амінотіазол і 2-амінопіридин — потенційні полідентатні ліганди, Овчинніков В. А., Слива Т. Ю., Амірханов В. М., Скопенко В. В. (2009)
Бородина А. В. - Особенности состава каротиноидов тканей двустворчатого моллюска Anadara inaequivalvis Brugiere, Нехорошев М. В., Солдатов А. А. (2009)
Жукова Т. В. - Влияние деформации кожи на гидроксилирование пролина в синтезируемом коллагене типа І и его гидратацию, Перский Е. Э., Больбух Т. В., Семенов М. А. (2009)
Король С. В. - Неспецифічні струми через потенціалкеровані кальцієві канали нейронів спінальних гангліїв щурів у безкальцієвому розчині, Костюк О. П. (2009)
Твардовська М. О. - RAPD-аналіз геномного поліморфізму деяких видів роду Gentiana L. флори України, Страшнюк Н. М., Мельник В. М., Конвалюк І. І., Кунах В. А. (2009)
Тронько М. Д. - Морфологічна характеристика мікроінкапсульованої тканини аденоми прищитоподібної залози людини в умовах in vitro, Балла І. А., Пастер І. П. (2009)
Пушкарьов В. М. - Ефект комбінованої дії таксолу та іонізуючої радіації на клітини анапластичного раку щитоподібної залози, Старенький Д. В., Попадюк І. Д., Ямашита С., Саєнко В. О., Тронько М. Д. (2009)
Борисенко А. В. - Bизначення стану ендодонтично лікованих зубів у мешканців м. Києва, Савичук А. О. (2013)
Павленко О. В. - Aналіз поширеності карієсу та ускладненого карієсу в мешканців міста Kиєва, Майструк П. О. (2013)
Gomez-Rojas A. - Применение Вiodentine™ в качестве материала для закрытия перфорации в области фуркации: два клинических случая, Jaureguizar G. D., Sans F. A. (2013)
Копчак О. В. - Pозповсюдженість і клінічні особливості перебігу гіперестезії дентину при захворюваннях пародонту (2013)
Білоклицька Г. Ф. - 3астосування препарату гіалуронової кислоти в комплексному лікуванні хворих на хронічний катаральний гінгівіт, Центіло Т. Д., Афанасенко К. Ю. (2013)
Борисенко А. В. - Aнтибактеріальна дія модифікованого біоактивного керамічного композиту "Cинтекість" на змішану мікрофлору пародонтальних кишень, Лисенко О. С. (2013)
Батіг В. М. - Oбґрунтування методів профілактики та лікування захворювань пародонту у працівників хімічних підприємств (2013)
Колесник Т. В. - Эффективность комплексной профилактики и лечения воспалительных процессов у соматически здоровых лиц молодого возраста , Деньга О. В. (2013)
Савичук Н. О. - Iнноваційні підходи до профілактики карієсу зубів у дітей і вагітних жінок (2013)
Морозов С. А. - Эффективность включения препарата "Кальциум-д" в комплексную профилактику кариеса зубов у детей с задержкой внутриутробного развития, Деньга О. В. (2013)
Скрипник Ю. В. - Oбґрунтування застосування зубної пасти з комплексом Amifluor® у дітей із затримкою психічного розвитку, Якубова І. І. (2013)
Тимофеев А. А. - Cовременные методы обследования больных для определения прогноза течения заболеваний челюстно-лицевой области, Ушко Н. А., Тимофеев А. А., Васадзе Н. (2013)
Барило О. С. - Aналіз клінічного використання препарату Нуклео ЦМФ форте при переломаx нижньої щелепи, що супроводжується пошкодженням нижнєальвеолярного нерва, Фурман Р. Л. (2013)
Тимофеев А. А. - Oсобенности клинического течения хронических периодонтитов и альвеолитов, а также морфологических изменений в окружающих мягких тканях при гальванической патологии в полости рта, Тимофеев А. А., Гичка С. Г. (2013)
Тимофеев А. А. - Иммунокоррекция местной неспецифической резистентности у больных с неосложненными переломами нижней челюсти, Васадзе Н. (2013)
Рыбак В. А. - Установка базальных имплантатов транссинусальным методом на верхней челюсти как альтернатива синуслифтинга, Павленко М. А., Климентьев В. Г., Юхнов А. Е. (2013)
Павленко А. В. - 3амещение костного дефекта после удаления корня зуба остетропным материалом easy-graft®Crystal с плазмой богатой факторами роста (PRGF) и аутогенной фибриновой мембраной , Токарский В. Ф., Проць Г. Б., Shterenberg А. (2013)
Василенко Р. Э. - Oбоснование применения конструкции армирующего элемента для базиса полного съемного протеза на верхнюю челюсть, Громова А. О., Дехтярев В. С. (2013)
Хмыз Т. Г. - Oбоснование возрастных показаний и метод выбора при лечении мезиальной окклюзии в период наличия временного прикуса (2013)
Борисенко А. В. - 3астосування активних методів навчання у викладанні модулю "3ахворювання пародонту", Дікова І. Г., Сідельнікова Л. Ф. (2013)
Урочиста церемонія нагородження кращих спеціалізованих медичних видань за підсумками 2013 року (2013)
Hаціональній медичній академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика виповнюється 95 років (2013)
Костицький М. В. - Філософські та наукознавчі проблеми юриспруденції (2013)
Балинська О. М. - Методологія семіотики права (2013)
Кушакова-Костицька Н. В. - Методологічні проблеми сучасних правових досліджень: об’єктивна необхідність чи суб’єктивна формальність? (2013)
Дидикин А. Б. - "Преодоление метафизики": аналитические аспекты современного правового натурализма (2013)
Скрипнюк В. М. - Громадянин, суспільство, держава: політична участь як механізм демократичної легітимації влади (2013)
Івченко Ю. В. - Гендерна рівність в Україні (національні особливості) (2013)
Бандурка А. С. - Диференційовані за групами права – перевага індивідуума чи пригноблення його свободи? (2013)
Муранова В. В. - Причинно-следственные связи основополагающих структурных составляющих гражданского общества с миграционными процессами в эпоху глобализации (2013)
Поліщук П. В. - Поняття правових цінностей та методологічні підходи до розуміння їх сутності (2013)
Луцький А. І. - Роль правової ідеології в розбудові соціальної правової держави в Україні (2013)
Чернушенко Д. А. - Толерантність як світоглядна основа правосвідомості в умовах інформаційного суспільства (2013)
Гвоздік О. І. - Буттєві основи права в логіко-статистичному вимірі (2013)
Орлов Ю. Ю. - Еволюція моралі: синергетичне бачення (Частина І. Людина: від об’єкта до суб’єкта соціальної еволюції) (2013)
Шевчук Р. М. - Онтологічне обґрунтування антропологічних витоків і сутності об’єктивного права (2013)
Прокопов Д. Є. - Ф. К. фон Савін’ї та витоки історичної школи права (2013)
Симон Ю. С. - Переосмислення класичної методології пізнання історичного розвитку права в процесі формування некласичної пізнавальної парадигми (2013)
Меленко С. Г. - Сократівський поворот у давньогрецькій філософії – етичне та соціальне вчення як "центр" філософії права (2013)
Вовк В. М. - Квіритоцентризм як форма збереження культурної ідентичності стародавніх римлян (2013)
Чернушенко О. В. - Концепт "суд" у творчості П. Рікера (2013)
Тягло О. В. - Логіко-ймовірнісні засади повного електронного правосуддя (2013)
Кумеда Т. А. - Правова культура працівника міліції як об’єкт філософсько-правового аналізу, Шеременда А. О. (2013)
Толстенко В. Л. - Статичний і динамічний виміри правового дослідження форми держави: питання теорії та методології (2013)
Троцька А. І. - Вивчення римського права як запорука підготовки висококваліфікованих юридичних кадрів у Росії першої половини ХІХ століття (2013)
Contents (2011)
Наливайко Л. Р. - Сучасний державний лад України: історія становлення і розвитку (2011)
Биков О. М. - Правове регулювання взаємовідносин держави і церкви у країнах із монорелігійним складом населення (на прикладі Ісламської Республіки Іран) (2011)
Кудерська Н. І. - Становлення і розвиток законодавства про охорону культурної спадщини в Україні (2011)
Коритко Л. Я. - Підготовка фахівців лісового господарства Австро-Угорщини (2011)
Пилипишин П. Б. - Поняття конституційно-правової відповідальності органів та посадових осіб місцевого самоврядування (2011)
Сопелкін І. С. - Організація та діяльність профспілок як об’єкт конституційно-правового регулювання (2011)
Борисова Е. А. - Российская процедура медиации: концепция развития (2011)
Венедіктова І. В. - Роль інтересу в поділі права на приватне і публічне (2011)
Курочкин С. А. - Цель гражданского процесса: сравнительно-правовое исследование (2011)
Розгон О. В. - Форма заповіту за законодавством держав Центральної та Західної Європи (2011)
Федюк Л. В. - Ознаки особистих немайнових прав юридичних осіб (2011)
Олефіренко А. М. - Предмет договору купівлі-продажу підприємства як єдиного майнового комплексу (2011)
Крук П. Б. - Можливість застосування "принципу мовчазної згоди” при оновленні договору оренди земельної ділянки (2011)
Джумагельдієва Г. Д. - Щодо державної енергетичної політики України (2011)
Рєзнікова В. В. - Правове регулювання посередництва на ринку нерухомості (2011)
Коваль В. М. - Відносини, що виникають у процесі здійснення господарської діяльності, як предмет господарського права (2011)
Дядюк Є. М. - До питання розкриття інформації про афілійованих (пов’язаних) осіб суб’єкта господарювання (2011)
Назаренко Е. Є. - Правові проблеми функціонування іпотечного механізму на ринку вторинного житла (2011)
Куліш А. М. - Окремі питання встановлення індивідуальних режимів праці для науково-педагогічних працівників, Горева Є. Ю. (2011)
Ситницька О. А. - Заборона примусової праці у трудовому законодавстві України (2011)
Чудик-Білоусова Н. І. - Правові засади проведення пенсійної реформи в Україні (2011)
Костяшкін І. О. - До питання забезпечення соціальної функції права власності в умовах запровадження ринку земель в Україні (2011)
Рушинець Ю. Т. - Ґенеза правового регулювання відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам (2011)
Ярощук В. Г. - Правова природа екологічного ризику (2011)
Туцький Ю. В. - Поняття та юридичні ознаки викупу земельних ділянок для суспільних потреб (2011)
Касьяненко Л. М. - Порівняльний аналіз застосування фінансово-процесуальних норм в Україні та інших державах (2011)
Бортняк В. А. - Особливості та порядок оскарження адміністративного штрафу (2011)
Кучер Т. М. - Відповідальність працівників державної автомобільної інспекції: суб’єкти, види, змістовні елементи шкоди (2011)
Сторожук І. П. - Загальні принципи місцевого управління: їх характеристика та особливості реалізації (2011)
Царенко С. І. - Адміністративно-правове регулювання інтегрованого прикордонного менеджменту в державах-членах Європейського Союзу (2011)
Стефанчук М. М. - До питання про матеріально-правовий статус органу виконавчої влади як сторони у справах адміністративної юрисдикції (2011)
Канцір В. С. - Соціальні чинники, що стимулюють виникнення тероризму (2011)
Бережний С. Д. - Основні підходи до визначення поняття "вбивства” в теорії кримінального права та за чинним Кримінальним кодексом України, Бережний К. С. (2011)
Головін Д. І. - Кримінально-правова характеристика протидії законній господарській діяльності за кримінальним законодавством країн-учасниць СНД (2011)
Захарчук В. М. - Родовий та безпосередній об’єкти самовільного зайняття земельної ділянки (2011)
Капліна О. В. - Законність оперативно-розшукової діяльності як фактор допустимості матеріалів, одержаних в ході її проведення, як доказів у кримінальній справі (2011)
Гмирко В. П. - Концепт "відбиття” і методологічні проблеми теорії доказування (2011)
Мирошниченко Т. М. - Актуальні питання визначення поняття принципів кримінально-процесуальної діяльності (2011)
Сливич І. І. - Кримінально-процесуальні юридичні факти та оперативно-розшукова діяльність, Семерак О. С. (2011)
Трофименко В. М. - До питання щодо механізмів забезпечення адвокатської таємниці в кримінальному процесі (2011)
Туманянц А. Р. - Інститут підозри у кримінальному процесі та проблеми його реформування (2011)
Шило О. Г. - До питання запровадження інституту слідчого судді в кримінальному процесі України (2011)
Карпенко М. О. - Застосування зняття інформації з каналів зв’язку в практиці Європейського суду з прав людини та її імплементація у кримінально-процесуальне законодавство України (2011)
Крушинський С. А. - Подання доказів у кримінальних справах за Статутом кримінального судочинства 1864 року (2011)
Туровець Ю. М. - Тактика проведення допиту на початковому етапі розслідування злочинів проти довкілля (2011)
Іванюк І. Д. - Проблеми вдосконалення статусу перекладача в контексті протидії зловживання правом у кримінальному процесі України (2011)
Матвієвська Г. В. - Заочне провадження як форма кримінального судочинства (2011)
Мохончук С. М. - Злочин геноциду: історичне визначення та конвенціональне закріплення у міжнародному кримінальному праві (2011)
Омельчук О. М. - Розвиток уявлень про поведінку людини у філософії права епохи Реформації (2011)
Ворона П. В. - Напрями формування стратегії регіонів (2011)
Кривачук Л. Ф. - Теоретичні аспекти проблеми насильства в сім’ї та жорстокого поводження з дітьми (2011)
Довгань В. І. - Державне регулювання ринку ветеринарних препаратів України (2011)
Фойгт Н. А. - Управлінська та функціональна реструктуризація системи охорони здоров’я населення похилого віку з залученням територіальних громад (2011)
Бєлкін Л. М. - Проблеми ієрархії нормативно-правових актів в контексті забезпечення законності в сфері державного управління в Україні (2011)
Есимова Ш. А. - Этапы становления государственной службы в Республике Казахстан (2011)
Побережна В. А. - Удосконалення кадрової політики щодо гармонізації політичних та адміністративних підходів (2011)
Побережний В. В. - Механізм обмеження корупційних дій державного службовця (2011)
Карпенко В. В. - Принципи комплексного розвитку територіальних громад: підходи до визначення (2011)
Бондаренко І. С. - Окремі аспекти розвитку теорії людського капіталу (2011)
Демичева Т. Н. - Социальная ориентация экономики как детерминанта развития сектора информационно-коммуникационных технологий (2011)
Іванов А. М. - Проблеми законодавства щодо рекреаційно-оздоровчого землекористування (2011)
Сафонова В. Є. - Теоретичні аспекти сучасного ринку послуг вищої освіти (2011)
Скулиш Ю. І. - Шляхи зниження соціального ризику безробіття та їх вплив на процес капіталізації фінансових ресурсів соціальних фондів (2011)
Самарічева Т. А. - Державне регулювання ціноутворення на продукцію молокопереробних підприємств (2011)
Вальчук А. М. - Іммортичні ідеї в сучасному християнстві (2011)
Лушников А. М. - Р. И. Кондратьев и развитие учения о локальном нормотворчестве в трудовом праве, Лушникова М. В. (2011)
Персоналії (2011)
In memoriam (2011)
Інформація про Хмельницький університет управління та права (2011)
Інформація для авторів (2011)
Вихідні дані (2011)
Балашова Ю. В. - Творча активність викладачів у процесі формування корпоративної культури майбутніх офіцерів-прикордонників (2012)
Безсмолий Є. Б. - Значення педагогічних складових професіограми у формуванні викладача правознавчих дисциплін (2012)
Білий Л. Г. - Особливості розвитку вищої професійної освіти в Україні та сучасні тенденції в управлінні освітою (2012)
Воротняк Л. І. - Вивчення онімів у складі англійських фразеологізмів як чинник формування навичок міжкультурної взаємодії у магістрів вищих педагогічних навчальних закладів (2012)
Грязнов І. О. - Розвиток якостей творчої самореалізації офіцерів-прикордонників, Юрченко Ю. А. (2012)
Захарчук Е. А. - Характеристика категориально-понятийной модели терминосферы предпринимательства в контексте формирования полилингвальной профессиональной терминологической компетентности (2012)
Кондрацька Л. А. - Методика естетичної самокорекції підлітка: постмодерністський дискурс реалізації (2012)
Коса Т. Г. - Проектування стратегії управління навчально-пізнавальною діяльністю студентів в умовах коледжу (2012)
Крук С. Л. - Правова культура у контексті вищої професійної освіти (2012)
Луцький О. Л. - Історико-педагогічний аналіз проблеми підготовки керівних кадрів Державної прикордонної служби України до управлінської діяльності (2012)
Максимчук Л. В. - Педагогічні умови застосування інтерактивних технологій у підготовці майбутніх економістів-міжнародників (2012)
Поперечна Л. Ю. - Комунікативні здібності вчителя як одна з важливих складових його професіограми (2012)
Рабійчук С. О. - Місце ціннісних орієнтацій в цілісній системі виховання сучасних старшокласників (2012)
Романовська Л. І. - Системний підхід як методологічна основа соціально-педагогічної підтримки діяльності дитячих громадських об’єднань (2012)
Селиванова О. П. - Диалог как средство формирования коммуникативной культуры (2012)
Сєргєєва О. В. - Практична підготовка перекладачів в університетах Великої Британії (2012)
Сиротенко С. Б. - Психолого-педагогічні погляди на систему підготовки магістрів військово-соціального управління, Хміляр О. Ф. (2012)
Удовіченко Г. М. - Діагностика ефективності реалізації технології формування предметних компетентностей студентів (2012)
Федоренко О. І. - Види комунікативних вмінь та їх роль у професійній діяльності працівників правоохоронних органів (2012)
Фурман Т. Ю. - Аналіз результатів дослідження формування професійної компетентності майбутніх фахівців у галузі економіки та підприємництва (2012)
Якібчук М. І. - Педагогічна модель послідовного формування толерантності у студентів вищих педагогічних навчальних закладів (2012)
Яремчук І. А. - Особливості навчання усному реферативному перекладу іноземною мовою професійно-спрямованих текстів майбутніх офіцерів-прикордонників (2012)
Венгер О. П. - Пізнавальна діяльність студентів у різних моделях навчання та її психологічна характеристика (2012)
Вітомський Ю. Л. - Основні напрямки підвищення ефективності професійної діяльності охоронника приватного охоронного підприємства (2012)
Волинець Н. В. - Філософсько-психологічні аспекти феномену наміру (2012)
Добрянський О. А. - Сутність та структура психологічної готовності слідчих до професійної діяльності в екстремальних умовах (2012)
Драб Я. М. - Результати емпіричного дослідження впливу аутогенного тренування на розвиток психологічної готовності оперативного персоналу електроенергетичного підприємства до роботи в аварійних умовах (2012)
Журавель А. В. - Чотирьохмодусна модель компетенцій психолога-консультанта системи освіти (2012)
Засєкін А. А. - Особливості емоційної, мотиваційної та пізнавальної сфер особистості в умовах віртуального спілкування (2012)
Засєкіна Л. В. - Психолінгвістична реорганізація травматичної пам’яті з перспективи психічного здоров’я особистості (2012)
Кірєєва Л. Р. - Щодо основних результатів апробації програми психопрофілактики синдрому емоційного вигоряння молодих вчителів сільської школи (2012)
Колісник О. Л. - Гендерні розбіжності у прояві брехливості: кореляційний аналіз та його результати (2012)
Кульчицька А. В. - Структурно-функціональний підхід до соціальної перцепції в системі підготовки фахівців (2012)
Мілорадова Н. Е. - Використання тренінгу з метою розвитку навичок застосування методів психологічного впливу у професійній діяльності правоохоронців (2012)
Оніщенко Н. В. - Вплив засобів масової інформації на постраждалих в умовах надзвичайної ситуації (2012)
Побідаш А. Ю. - Психологічні особливості основних фаз піратського полону (2012)
Приліпко О. Ф. - Теоретичний аналіз сутності поняття "авторитет військовослужбовців Військової служби правопорядку” (2012)
Савчин М. В. - Особливості міжособистісної взаємодії суб’єктів навчання (2012)
Савчин М. В. - Психологічний супровід розвитку особистості студента з обмеженими можливостями (2012)
Сургунд Н. А. - Психологічна профілактика психічного здоров’я фахівця соціономічного профілю (2012)
Тітаренко Д. С. - Створення місця скорботи й опредметнення горя в надзвичайній ситуації як необхідність для продуктивного відбування механізмів психологічного захисту та нормального переживання стану втрати (2012)
Якубівський М. Р. - Щодо результатів апробації програми створення позитивного іміджу директора загальноосвітньої середньої школи та перевірки її ефективності (2012)
Ярема Р. Т. - Психотехнологія роботи з кадровим резервом на заміщення керівних посад в органах виконавчої влади (2012)
Бахов І. С. - Міжкультурна комунікація в контексті глобалізаційного діалогу культур (2012)
Горбатюк Р. М. - Інтерпретаційна компетентність як компонент професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю (2012)
Длугунович Н. А. - Аспекти використання програмного комплексу JMCAD при підготовці фахівців напряму "Програмна інженерія”, Михайловський Ю. Б. (2012)
Іванов О. Л. - Модель формування готовності студентів – майбутніх офіцерів до рукопашного бою на основі бойового кікбоксінгу (2012)
Рембач О. О. - До питання про формування соціальної компетентності у курсантів вищих навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ України (2012)
Стадник В. В. - Досвід армій провідних країн світу щодо проведення патріотичного виховання особового складу (2012)
Торічний О. В. - Методика організації та результати експериментального дослідження з формування військово-спеціальної компетентності у майбутніх офіцерів-бакалаврів (2012)
Ушкварок О. В. - Соціальна реабілітація неповнолітніх правопорушників у діяльності правоохоронних органів США (2012)
Шестопалова І. О. - З досвіду педагогічної практики індивідуалізації у навчанні іноземних мов у вищій школі Великої Британії (2012)
Борсук К. М. - Особливості застосування теорії учіння про поетапне формування розумових дій у процесі навчання іноземної мови (2012)
Васильєв С. П. - До проблеми підвищення ефективності професійного психологічного відбору кандидатів на навчання у вищому військовому навчальному закладі (2012)
Вербанова Т. В. - Виникнення негативних психічних станів у курсантів прикордонних навчальних центрів (2012)
Дроздов О. Ю. - Інтерференція політичних та географічних категорій у суспільній геополітичній свідомості (2012)
Засєкіна Л. В. - Психологічна допомога батькам для формування адаптивних можливостей дитини з ГРДУ (2012)
Карпюк Ю. Я. - Християнські цінності – непересічні орієнтири духовного розвитку особистості людини (2012)
Каспрік Н. М. - Психологічні засоби профілактики наркотичної залежності учнів професійно-технічних навчальних закладів (2012)
Потапчук Є. М. - Поняття "особиста безпека прикордонників” та чинники її забезпечення, Торічний В. О. (2012)
Потапчук Н. Д. - Використання професійних тренінгів для підготовки персоналу Державної прикордонної служби України до чемпіонату Євро-2012 (2012)
Тригуб Г. В. - Психолінгвістичний аналіз опанування іноземної мови молодшими школярами відповідно до функціональної асиметрії мозку (2012)
Франчук Ю. В. - Рекомендації посадовим особам відділів прикордонної служби щодо ефективної соціально-психологічної адаптації молодих сімей офіцерів-прикордонників та молодим сім’ям як суб’єктам цієї адаптації (2012)
Шмаргун В. М. - Феномен тілесності як ментальний ресурс розвитку людини (2012)
Содержание (2013)
Шлях незборимого пошуку (2013)
Макаренко О. А. - Физиологические функции флавоноидов в растениях, Левицкий А. П. (2013)
Колупаев Ю. Е. - Стресс-протекторные эффекты салициловой кислоты и ее структурных аналогов, Ястреб Т. О. (2013)
Давидова О. Є. - Вплив комплексних хелатних мікродобрив і колоїдного розчину біогенних металів на адаптацію рослин пшениці до умов дефіциту фосфорного живлення, Аксиленко М. Д., Мокринський В. М., Гаєвський А. П. (2013)
Циганкова В. А. - Підвищення регуляторами росту імунітету рослин до патогенних грибів, шкідників і нематод, Андрусевич Я. В., Бабаянц О. В., Пономаренко С. П., Медков А. І., Галкін А. П. (2013)
Грищук О. О. - Здатність штамів і Тn5-мутантів Bradyrhizobium japonicum до синтезу зеатину й гіберелінів in vitro, Коць С. Я. (2013)
Иванов А. А. - Совместное действие водного и солевого стрессов на фотосинтетическую активность листьев пшеницы разного возраста (2013)
Иванов А. А. - Увеличение продолжительности жизни листьев пшеницы при обработке растений фунгицидом, Шабнова Н. И., Дунаева Ю. С., Кособрюхов А. А. (2013)
Воробей Н. А. - Селекція генетично маркованих бульбочкових бактерій Bradyrhizobium japonicum за симбіотичними властивостями (2013)
Содержание (2013)
Рибалка О. І. - Генетичні та селекційні критерії створення сортів голозерного ячменю харчового напряму, Поліщук С. С., Кірдогло Є. К., Моргун Б. В. (2013)
Соколовська-Сергієнко О. Г. - Iнтенсивність фотосинтезу та активність антиоксидантних ферментів листків озимої пшениці за різних умов мінерального живлення, Кірізій Д. А. (2013)
Демиденко О. В. - Фізіологічна активність сільськогосподарських культур та відтворення родючості чорноземів в агроценозах (2013)
Кондратюк Ю. Ю. - Порівняльний аналіз методів екстрагування та розділення білків для протеомного дослідження білкових профілів коренів і бульбочок сої, Маменко П. М., Левішко А. С., Дрозденко Г. М., Коць С. Я. (2013)
Адамовская В. Г. - Изменения активности фенилаланинаммиаклиазы при действии a-аминооксиуксусной кислоты и d-фенилаланина в проростках ярового ячменя и кукурузы, различающихся по устойчивости к фузариозу, Молодченкова О. О., Безкровная Л. Я. (2013)
Лучків О. М. - Вміст низькомолекулярних компонентів антиоксидантної системи у проростках кукурудзи і пшениці за дії саліцилату й інфікування Fusarium graminearum Schwabe, Кобилецька М. С., Терек О. I. (2013)
Руснак Т. О. - Активність гваяколпероксидази у нокаутної лінії КО-Саt2 Arabidopsis thaliana за умов теплового стресу, Доліба I. М., Волков Р. А., Панчук I. I. (2013)
Чижик О. В. - Влияние микроорганизмов на адаптацию клонированного посадочного материала древесно-кустарниковых видов рода Vaccinium, Решетников В. Н., Филипеня В. Л., Горбацевич В. И., Картыжова Л. Е., Алещенкова З. М. (2013)
Якимчук Р. А. - Цитогенетичні наслідки радіонуклідного забруднення 30-кілометрової зони через 25 років після аварії на Чорнобильській АЕС (2013)
Шишлова Н. П. - Влияние абиотических факторов на физико-химические характеристики семян озимого тритикале (2013)
Від редакційної колегії (2013)
От редакционной коллегии (2013)
Шепитько В. Ю. - Система следственных действий в структуре уголовно-процессуального закона и криминалистической тактики (2013)
Панов Н. И. - Междисциплинарный подход к изучению способа совершения преступления, Щур Б. В. (2013)
Журавель В. А. - Слідчі (розшукові) дії як засоби формування доказів за чинним Кримінальним процесуальним кодексом України (2013)
Терехович В. Н. - Проблема определения системы методов криминалистического познания, Ниманде Э. В. (2013)
Мусієнко І. І. - Сучасні завдання криміналістики в протидії транснаціональній організованій злочинності (2013)
Шевчук В. М. - Тенденції та перспективи розвитку криміналістичної теорії тактичних операцій (2013)
Одерій О. В. - Наслідки як елемент криміналістичної характеристики злочинів проти довкілля (2013)
Боровских Р. Н. - Преступления в сфере страхования как объект криминалистических, уголовно-правовых и криминологических исследований (2013)
Дудніков А. Л. - Криміналістичне поняття та структура способу злочину у сфері економічної діяльності (2013)
Білоус В. В. - Криміналістичний алгоритм використання інформаційних технологій для протидії корисливій злочинності (2013)
Черный Г. А. - Личность киберпреступника в структуре криминалистической характеристики терроризма (2013)
Міронов С. В. - Способи (форми) перевищення влади або службових повноважень співробітниками правоохоронних органів (2013)
Біленчук П. Д. - Використання методу сферичних панорам під час огляду місця події, Терешкевич А. І. (2013)
Фунікова О. В. - Соціально-психологічна природа комунікації та її використання в криміналістиці (2013)
Cинчук О. В. - Роль типових версій у розслідуванні вбивств на замовлення (2013)
Фастовець В. А. - Окремі аспекти залучення спеціаліста до участі в процесуальних діях (2013)
Лазарев А. П. - Спосіб як елемент криміналістичної характеристики дітовбивств (2013)
Капустіна М. В. - Особа медичного працівника в механізмі ятрогенного злочину (2013)
Яремчук В. О. - Участь спеціаліста в діяльності слідчо-оперативних груп (2013)
Спасенко К. О. - Обстановка, час і місце як елементи криміналістичної характеристики злочинних порушень правил безпеки при виконанні робіт із підвищеною небезпекою (2013)
Хань О. О. - Типові інформаційні моделі поведінки злочинця як підґрунтя планування та програмування слідчих дій (2013)
Ігнатенко Ю. М. - Предмет злочинного посягання у сфері незаконного обігу наркотиків і його місце в структурі криміналістичної характеристики злочинів (2013)
Гетьман Г. М. - Застосування методу моделювання при формуванні слідчих версій (2013)
Резнікова Г. І. - Криміналістична класифікація злочинів щодо розголошення професійних таємниць (2013)
Резнікова О. І. - Щодо проблем застосування віктимологічного аналізу в криміналістиці (2013)
Білоус О. П. - Історико-правовий аналіз протидії конвертаційним центрам (2013)
Щербаковський А. М. - Негласні слідчі (розшукові) дії та оперативно-розшукові заходи як засоби отримання інформації про економічні злочини (2013)
Россинская Е. Р. - К вопросу о современной концепции судебной экспертологии (2013)
Коновалова В. Е. - Проблемы методологии и частных методик в теории экспертизы (2013)
Сімакова-Єфремян Е. Б. - Проблеми методичного забезпечення комплексних експертних досліджень (2013)
Щербаковский М. Г. - Условия формирования достоверного заключения эксперта (2013)
Бордюгов Л. Г. - История появления и становления процессуальной фигуры "сведущее лицо" (2013)
Репешко П. І. - Про мову в судовій і експертній діяльності в Україні (2013)
Зубова Н. О. - Зразки для експертного дослідження: порядок отримання та основні вимоги (2013)
Дідушок Н. Я. - Із практики дослідження рукописних записів, виконаних у незвичних умовах письма, Смоліна О. М., Дробишева О. С. (2013)
Сиротенко-Кацман Н. В. - Експертне дослідження підписів, виконаних літерами вірменського та грузинського алфавітів (2013)
Лошманова Г. В. - Дослідження текстів, виконаних за допомогою електрофотографічних (лазерних) багатофункціональних друкуючих пристроїв, Сомов В. В., Зубова Н. О., Чорногор П. А. (2013)
Заковирко О. М. - Виявлення ознак розкриття та повторного навішування запірно-пломбувальних пристроїв якірного типу "Кристал" (2013)
Руднев В. А. - Индивидуализирующие признаки нефтепродуктов как совокупность физико-химических свойств и компонентного состава, Климчук А. Ф., Прокопенко А. А., Карножицкий П. В. (2013)
Петюнин Г. П. - Использование новых реактивов – проявителей при исследовании некоторых психотропных препаратов методом хроматографии в тонких слоях сорбента, Чубенко А. В., Кузенко Н. В. (2013)
Ахмедова Р. К. - Использование метода вэжх-мс для анализа наркотических средств и психотропных веществ, Кораблева Н. В., Абдуллаева М. У. (2013)
Cавченко М. А. - Газохроматографічне дослідження гідазепаму, його метаболітів і продуктів гідролізу, Петюнин Г. П. (2013)
Даньшина К. М. - Дослідження наркотичних, сильнодіючих, отруйних, лікарських засобів та психотропних речовин в алкогольних і безалкогольних напоях методом тонкошарової хроматографії із застосуванням скринінгу (2013)
Манченко В. Ю. - Полотна трикотажні: їх класифікація згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності та методи дослідження (2013)
Брежнєва Н. С. - Аналіз методів хімічного чищення в експертній практиці, Хоружа Л. Ф., Шабанова Т. В. (2013)
Шабанова Т. В. - Экспертное исследование меда (2013)
Кривченко Ю. О. - Експертне дослідження причин та наслідків при проведенні судових інженерно-технічних експертиз із безпеки життєдіяльності, Марченко І. М. (2013)
Cабадаш В. В. - Деякі особливості експертного дослідження аварійної розгерметизації газобалонного обладнання транспортних засобів, Фокін Д. І., Свідерський О. О. (2013)
Дмитрієв В. О. - Деякі аспекти проведення експертних досліджень світлових і звукових приладів транспортних засобів щодо їх належності до спеціальних сигнальних пристроїв, Куценко В. О. (2013)
Фокін Д. І. - Актуальні питання судових експертних досліджень обставин нещасних випадків, пов’язаних із діяльністю у воєнній сфері, Чупрун В. Т. (2013)
Решетнікова Н. А. - Щодо проведення досліджень у галузі охорони праці залежно від характеру виробничих відносин, Панчук Ю. В. (2013)
Башкіров Г. Б. - Особливості проведення судових експертиз з оцінювання об’єктів нерухомості, Баранов П. Ю. (2013)
Від редакційної колегії (2005)
Бурак Я. - Крайові задачі локально-моментної теорії пружності. Варіаційні формулювання, Мороз Г. (2005)
Гайвась Б. - До математичного моделювання та вивчення процесу осушення пористих тіл, Бурак Я., Кондрат В. (2005)
Гера Б. - Відтворення початкового розподілу температури тіла за неповних даних (2005)
Грицина О. - Локально градієнтний підхід та вплив температури й домішок на поверхневий натяг у шарі, Нагірний Т., Червінка К. (2005)
Дробенко Б. - Числове моделювання процесів високотемпературної індукційної обробки нелінійних електропровідних тіл (2005)
Дяконюк Л. - Гетерогенний підхід до моделювання процесу теплоперенесення в багатошарових конструкціях із врахуванням малих товщин окремих шарів, Савула Я. (2005)
Жаліло А. - Вихідні рівняння континуально-термодинамічної моделі бінарного розчину з врахуванням в’язкості, Пелех П., Чапля Є. (2005)
Кондрат В. - Рівняння електромагнітної механіки пористого насиченого середовища (2005)
П’янило Я. - Ітераційні методи розв’язування задачі про розподіл тиску газу в трубопроводах, Притула М., Землянський Б. (2005)
Чекурін В. - Пряма та обернена задачі томографії тензорного поля у кусково-однорідній смузі, Кравчишин О. (2005)
Чернуха О. - Математичне моделювання дифузійних процесів у багатофазних тілах випадкової структури з використанням діаграм Фейнмана (2005)
Малачівський П. - Чебишовське наближення сумою многочлена і функції з одним нелінійним параметром (2005)
Заяць В. - Математичний опис системи розпізнавання користувача комп’ютера, Заяць М. (2005)
Заячук І. - Про можливі шляхи підвищення ефективності процесу проектування радіоелектронних схем, Кіт Л. (2005)
Машков О. - Оцінка функціональної стійкості розподілених інформаційно-керуючих систем, Барабаш О. (2005)
Вимоги до оформлення статті (2005)
Бурак Я. - Вплив дисперсії розмірів пор на початковий етап процесу осушення пористих тіл, Гайвась Б., Кондрат В. (2005)
Ґера Б. - Використання взаємозв’язку тепло- і вологопровідності для відтворення початкового розподілу вологості тіла за його температурними даними (2005)
Доманский П. - Оптимизация по двум мерам формы упругих тел в задачах устойчивости (2005)
Кондрат В. - Динаміка електродифузійних процесів при утворенні контакту різнорідних фаз. Збурення електромагнітного поля, Шпот Ю. (2005)
Кушнір Р. - Особливості застосування числового методу скінченних різниць при моделюванні фізичних процесів, П’янило Я., П’янило А. (2005)
Bednarek T. - The Equivalent Amplitude Stress as a Solution of Mean Stress Effect Problem in Fatigue Analysis, Marczewska I., Marczewski A., Sosnowski W., Jakubczak H., Rojek Je. (2005)
Токарчук М. - Кінетика переносу радіонуклідів у склоподібних радіоктивно збуджених матеріалах, Жаліло А., Чапля Є., Чернуха О. (2005)
Чекурін В. - До теорії термомеханічних процесів в аморфних діелектриках за високих температур, Панченко О., Фльорко О. (2005)
Дівеєв Б. - Алгоритми оптимального проектування колісних сільгоспагрегатів на основі дискретно-континуальних моделей фізичних полів, Вікович І., Гісовська Н., Ройко Ю. (2005)
Дуцяк І. - Про тотожність логічних операцій та арифметичного додавання індексів булевих функцій (2005)
Зюзина Е. - Консервативные разностные схемы на неравномерных сетках для волнового уравнения, Матус П. (2005)
Притула Н. - Транспортні задачі на мережах, Притула М. (2005)
Савула Я. - Оптимізація генетичним алгоритмом сітки скінченних елементів для числового аналізу задачі адвекції-дифузії-реакції, Винницька Л. (2005)
Малачівський П. - Модифікований алгоритм Валле-Пуссена (2005)
Заячук І. - Оптимізація радіоелектронних схем за коефіцієнтом нелінійних спотворень, Кіт Л. (2005)
Мельник Р. - Кластеризація ключів образів з метою прискорення доступу до них, Алексєєв О. (2005)
Тичковський Р. - Математичне моделювання оптимального розподілу потужностей ЕОМ в обчислювальних мережах, Цегелик Г. (2005)
Яцук В. - Фізико-математична модель енергетичного коефіцієнта якості цифрових омметрів (2005)
Вимоги до оформлення статті (2005)
До 75-річчя Ярослава Йосиповича Бурака (2006)
Багдасарян Г. - Устойчивость магнитострикционных прямоугольных пластин (2006)
Вирвал Є. - Про проблеми фізичної інтерпретації тензора дифузійних напружень і кінетичної енергії дифузії (2006)
Галазюк В. - Математична модель деформування пружного півпростору за дії нормального навантаження на його границі, Сулим Ґ. (2006)
Гачкевич О. - Механотермодифузійні процеси в частково прозорих деформівних твердих тілах з домішками при електромагнітному опроміненні за світлового діапазону частот, Терлецький Р. (2006)
Григолюк Э. - Проблемы построения теории тонких пластин (исторический комментарий), Мамай В. (2006)
Грицина О. - Локально градієнтний підхід у термомеханіці, Нагірний Т., Червінка К. (2006)
Jędrzejczyk-Kubik І. J. - Viscoelasticity and Thermodiffusion in Electric Field (2006)
Zozulyak Yu. - Mathematical Modelling in Thermomechanics of Elastic Shells by Iterative-Moment Approach (2006)
Кондрат В. - До математичного моделювання фізико-механічних процесів у пористих насичених тілах (2006)
Magnucki K. - Elastic Buckling of Selected Flanges of Cold-Formed Thin-Walled Beams (2006)
Няшин Ю. - Основы общей теории независимого управления собственными деформациями, Лохов В. (2006)
Улітко А. - Міжфазна тріщина на межі розділу кругового включення і матриці, Острик В. (2006)
Савула Я. - Гетерогенна крайова задача математичної моделі адвекції-дифузії у середовищі з включенням, Мандзак Т. (2006)
Селезов И. - Некоторые волновые модели с активными и магнитомеханическими взаимодействиями (2006)
Сухорольський М. - Усталені коливання трансверсально-ізотропного шару з масивним тілом (2006)
Хорошун Л. - Построение динамических уравнений электромагнитомеханики диэлектриков и пьезоэлектриков на основе двухконтинуумной механики (2006)
Чекурін В. - Моделі динаміки пружних збурень у неоднорідно деформованому континуумі, Кравчишин О. (2006)
Шульга М. - Застосування гамільтонового формалізму в теорії поширення магнітов’язкопружних хвиль зсуву в неоднорідно-періодичних середовищах (2006)
Шульга М. - Ефективність електромеханічного перетворення енергії при резонансних коливаннях елементів конструкцій із п’єзокераміки, Карлаш В (2006)
Кіт Г. - Ярослав Йосипович Бурак — видатний учений, організатор науки, громадський діяч, Кушнір Р., Чапля Є., Гачкевич O. (2006)
Вимоги до оформлення статті (2006)
Сажнєв М. П. - Ударна технологія у виробництві ніздрюватобетонних виробів (2012)
Сердюк В. Р. - Перспективи використання автоклавного газобетону для внутрішньої звукоізоляції приміщень (2012)
Щерба В. В. - Пінобетон, активований сполуками заліза, Татаренко М. М., Шишкін О. О. (2012)
Дворкін Л. Й. - Розрахунок складів поризованих будівельних сумішей, Безусяк О. В., Ковалик І. В. (2012)
Ковальчук О. Ю. - Дослідження тепловиділення лужних цементів на основі паливних зол, Грабовчак В. В. (2012)
Троян В. В. - Прогнозування параметрів тріщиноутворення бетонів для монолітних конструкцій (2012)
Гузій С. Г. - Оптимізація складу захисного покриття на основі лужних гідроалюмосилікатів, призначеного для захисту деревини від займистості та горіння (2012)
Карапузов Є. К. - Технологія підготовки поверхонь під нанесення гідроізоляційного полімерцементного покриття (2012)
Холдаева М. І. - Вплив об’ємного просочення стін на інтенсивність капілярного всмоктування вологи, Щербина О. С., Копилова А. C. (2012)
Цапко Ю. В. - Комплексний підхід до оцінювання експлуатаційних властивостей вогнебіостійких целюлозовмісних матеріалів (2012)
Дворкін Л. Й. - Сухі будівельні суміші для поризованих розчинів на основі золовмісних в’яжучих низької водопотреби, Гарніцький Ю. В., Марчук В. В., Риженко І. М., Скипенко Ю. О. (2012)
Заіка Ю. О. - Ефективні матеріали KREISEL для зведення внутрішніх та зовнішніх стін (2012)
Захарченко П. В. - Дослідження довговічності полімерцементних цеолітовміщуючих композицій для тонкошарових декоративно-захисних покриттів, Півень Н. М. (2012)
Парута В. А. - Механізм деструкції в системі "газобетонна кладка – штукатурне покриття" і рекомендації щодо його запобігання, Саєвський А. А., Гавриленко Л. В., Діалло М. К., Антипова М. А., Бринзін Є. В. (2012)
Яменко О. Б. - Особливості декоративного оздоблення і фарбування фасадів будівель водно-дисперсійними матеріалами в осінньо-зимовий період, Стоян О. В. (2012)
Головатий С. В. - Інвестиційна привабливість при термомодернізації малоповерхових житлових будинків у центральній частині міста (2012)
Заєць В. П. - Ефективність шумозахисних екранів кінцевої звукоізоляції, Котенко С. Г., Осипчук Л. Н., Трохименко М. О. (2012)
Паткевич О. Ю. - Теплоізоляційні матеріали IZOVAT (2012)
Старчук В. Н. - Питання оптимізації та індустріалізації влаштування зовнішніх стін в сучасному житловому будівництві, Старчук Т. В., Старчук Я. В. (2012)
Фаренюк Є. Г. - Дослідження показників довговічності полімерних матеріалів, Ральчук В. В. (2012)
Фіалко Н. М. - Експериментальні дослідження теплового режиму приміщення з підлоговим теплоакумуляційним електроопаленням, Черних Л. Ф., Лозан М. В., Онопрієнко М. А., Сухоросов І. М. (2012)
Хіоаре А. Ю. - Застосування тепло-, гідро-, паро-, звукоізоляційних матеріалів зі спіненого поліетилену ІЗОЛОН в будівництві (2012)
Череднік Є. В. - KINGSPAN IPN NANO™. Нове покоління матеріалів в теплоізоляції та пожежній безпеці. огороджувальні конструкції (2012)
Палієнко О. О. - Вплив минерализаторов на інтенсифікацію процесу утворення порцеляни (2012)
Реферати (2012)
Благітко Б. - Математична модель поширення пульсової хвилі у великих кровоносних судинах, Заячук І., Пирогов О. (2006)
Гайвась Б. - Про напружений стан та стійкість пористої ортотропної пластини в процесі осушення (2006)
Гачкевич О. - Математична модель термомеханіки ідеальної рідини, Солодяк М. (2006)
Грицина О. - Термомеханічні процеси у в’язкій рідині з урахуванням локального зміщення маси, Кондрат В. (2006)
Литвин П. - Розрахункова модель пружної енергії деформації шару з включеннями типу квантових точок, Мороз Г., Прокопенко І., Чапля Є. (2006)
Magnucki K. - Elastic Buckling and Optimization of Asymmetric I-Cross Sections of Cold-Formed Thin-Walled Beams, Ostwald M. (2006)
П’янило Я. - Математичні моделі неусталеного руху газу в об’єктах газотранспортних систем, Притула М., Притула Н. (2006)
Сівак В. - Процеси дифузії-конвекції з урахуванням сорбції у двошаровому фільтрі, Чапля Є., Чернуха О. (2006)
Хвищун І. - Застосування розпаралелення при адаптивному моделюванні радіоелектронних схем з жорсткими моделями, Квятковський Б. (2006)
Чекурін В. - Скінченно-елементна реалізація методу розв’язування двовимірних задач поляризаційно-оптичної томографії напружень, Брич Т. (2006)
Болеста І. - Моделювання розплаву свинцю методом молекулярної динаміки, Хвищун А. (2006)
Єлейко В. - Використання коефіцієнтів асиметрії та ексцесу у параметричних статистичних моделях, Пенцак Є. (2006)
Костробій П. - Моделювання методом Монте-Карло адсорбційного покриття в каталітичних реакціях типу окислення CO на поверхнях металів, Токарчук М., Алексєєв В. (2006)
Кухарський В. - Використання гетерогенних математичних моделей до розв’язування задач тепломасоперенесення в середовищах із тонкими неоднорідностями, Кухарська Н., Савула Я. (2006)
Малачівський П. - Рівномірне наближення функцій з інтерполюванням у заданих точках (2006)
Нагірний Т. - MagProject у моделюванні та оптимізації планування виробничих процесів, Кєлєц Р., Сонсядек М. (2006)
Назаренко А. - Моделирование макроэкономических систем эконометрико-игровым методом, Васильев А. (2006)
Цегелик Г. - Метод пошуку інформації у файлах баз даних, який враховує розподіл імовірностей звертання до записів, Мельничин А. (2006)
Вимоги до оформлення статті (2006)
Бурак Я. - Механічні та теплові процеси в бінарних системах, Луковський Я., Пелех П., Чапля Є. (2007)
Гайвась Б. - Вплив дисперсії розмірів пор на напружено-деформований стан пористого шару при несиметричному осушенні (2007)
Грицина О. - Механотермодифузійні процеси в багатокомпонентних твердих розчинах з урахуванням необоротності локального зміщення маси (2007)
Грицина О. - Моделювання електромагнетотермомеханічних процесів у в’язкій електропровідній поляризовній рідині з урахуванням необоротності локальних зміщень маси та електричного заряду, Кондрат В. (2007)
Дяконюк Л. - Моделювання процесу теплопровідності в тілі з тонким ненаскрізним включенням, Мандзак Т., Савула Я. (2007)
Кондрат В. - Вплив механічних коливань на фільтрацію полярної рідини в гетеропористому шарі (2007)
Костробій П. - Моделювання ефективного потенціалу парної міжіонної взаємодії для напівобмеженого металевого тіла, Маркович Б., Казановська О. (2007)
Андруник В. - Неперервна та гладка мінімаксна сплайн-апроксимація експоненційним виразом, Малачівський П. (2007)
Дияк І. - Обчислення гіперсингулярних інтегралів у реалізаціях числових алгоритмів розв’язування задач математичної фізики, Макар І. (2007)
Лісовець В. - Метод m-паралельного послідовного перегляду записів та його використання для пошуку інформації у послідовних файлах баз даних, Цегелик Г. (2007)
Малачівський П. - Рівномірне наближення з точним відтворенням значень функції та її похідних у заданих точках (2007)
Назаренко О. - Оптимальний розподіл інвестиційних потоків у динамічній моделі макроекономічної системи, Фільченко Д. (2007)
Притула М. - Моделювання та розрахунок оптимальних параметрів руху поїздів, Шпакович Р. (2007)
Притула Н. - Розрахунок параметрів потокорозподілу газу в газотранспортній системі (стаціонарний випадок) (2007)
Чекурін В. - До побудови системи моделювання й оптимізації процесів транспортування природного газу (2007)
Вимоги до оформлення статті (2007)
Лаповська С. Д. - Вплив якості вапна на технологічні параметри виробництва автоклавного газобетону (2013)
Рунова Р. Ф. - Достовірність визначення міцності в системі "цемент - бетон", Руденко І. І., Ластівка О. В. (2013)
Червенко Є. М. - Взаємозв’язок процесів структуроутворення і фізико-механічних властивостей штучного каменю на основі модифікованої гіпсоцементнопуцоланової в’яжучої речовини, Гасан Ю. Г. (2013)
Чистяков В. В. - Особливості процесів твердіння гіпсового в’яжучого, Сербін В. П., Гафткович А. Є., Лукашук М. С. (2013)
Якимечко Я. Б. - Про роль гідратаційного тверднення негашеного вапна у технології ніздрюватих бетонів, Семеген Р. І. (2013)
Сердюк В. Р. - Вплив кремнеземутримуючих компонентів на якість автоклавного газобетону (2013)
Вольскі П. - Сучасні алюмінієві пудри і пасти Benda-Lutz, що використовуються як газоутворювачі для виробництва автоклавного газобетону (2013)
Прохоров С. Б. - Спеціалізовані алюмінієві газоутворювачі для виробництва ніздрюватих бетонів автоклавного твердіння (2013)
Вихрій О. О. - Особливості застосування сухих будівельних сумішей при зведенні огороджуючих конструкцій з газобетонних блоків автоклавного тверднення, Берестяний О. Л., Омельчук В. В. (2013)
Гасан Ю. Г. - Гіпсовміщуючі штукатурні суміші підвищеної міцності та водостійкості для оздоблення фасадів, Кириленко Д. А. (2013)
Парута В. А. - Проектування складу штукатурних розчинів для автоклавного газобетону, Гавурський А. М., Марченко В. В., Фоміна Т. І., Бринзін Є. В. (2013)
Гузій С. Г. - Ізоляція промислового обладнання теплоізоляційним покриттям на основі геоцементу, Манак Я. (2013)
Крітова О. М. - Підвищення опору бетону впливу струму електрифікованих доріг шляхом заповнення пор конструкцій з бетону та залізобетону, Токарєв М. Н. (2013)
Страшук С. В. - Нормативна база України для ніздрюватого бетону, Багаева Т. Ю., Вудвуд Т. М. (2013)
Франівський А. А. - Проект стандарту ВААГ "Автоклавний газобетон у будівлях та спорудах (СОУ)", Яцько О. В., Войтенко П. В. (2013)
Большаков В. І. - Структура і взаємозв’язок витрат теплоти при автоклавній обробці газобетонних виробів, Мартиненко В. А. (2013)
Вилегжанін В. П. - Ефективні вироби з газобетону у будівництві малоповерхових будівель, Пінскер В. А. (2013)
Грінфельд Г. Й. - Виробництво автоклавного газобетону в Росії. Стан ринку і перспективи розвитку (2013)
Константинов В. Г - Антиадгезійне мастило "Бетол-01" в технології виробництва виробів з ніздрюватого бетону, Мулярчика В. В., Фалюшіна І. П., Царюк Т. Я., Ячник В. Ю. (2013)
Рудченко Д. Г. - Сучасні підходи оптимізації технології виробництва та використання автоклавного газобетону (2013)
Сажнєв М. П. - Енергозберігаюча ударна технологія ніздрюватобетонних виробів, Сажнєв М. М. (2013)
Сажнєв М. П. - Виробництво і застосування в будівельному комплексі Республіки Білорусь виробів з ніздрюватого бетону автоклавного твердіння, Шелег Н. К., Ткачик П. П. (2013)
Червяков Ю. М. - Розвиток виробництва ніздрюватобетонних виробів - резерв енергозбереження в будівництві (2013)
Чуловський М. І. - Модернізація шахтних вапняково-випалювальних печей, парових котлів та теплосилових схем підприємств з метою зменшення витрат енергоресурсів (2013)
Шинкевич О. С. - Поризовані комплексно активовані силікатні бетони тепловологісного твердіння, Луцкін Є. С., Койчев А. А., Бондаренко Г. Г. (2013)
Алексєєнко В. М. - Забезпечення сейсмостійкості будівель з конструктивними елементами з автоклавного газобетону, Жиленко О. Б. (2013)
Буравченко С. Г. - Методичні принципи та технічні рішення для проектування малоповерхових (1-5 поверхів) безкаркасних будівель з автоклавного газобетону, Товстоніжко I. В., Задорожна Н. М., Забаштанський С. А. (2013)
Вилегжанін В. П. - Методика розрахунку армованих виробів з автоклавних ніздрюватих бетонів, що працюють на згин, на міцність при вигині і зрізі, на тріщиностійкість та деформації, Пінскер В. А. (2013)
Запоточна-Ситек Г. - Фасади будинків, виконаних з ніздрюватого бетону (2013)
Крітов В. О. - Огороджувальні конструкції будівель з блоків із ніздрюватого бетону при сейсмічних діях, Шеховцов І. В., Крітова О. М. (2013)
Парута В. А. - Техніко-економічне обгрунтування застосування одношарових стін з автоклавного газобетону, Бринзін Є. В., Ястребцов В. В. (2013)
Рихленок Ю. А. - Особливості проектування будівель середньої поверховості (до 5-ти поверхів включно) з несучими стінами, що виконуються кладкою з ніздрюватобетонних блоків автоклавного твердіння, Крутилін А. Б. (2013)
Старчук Я. В. - Щодо підвищення енергоефективності проектування, будівництва та експлуатації багатоповерхових будівель (2013)
Реферати (2013)
Lukowski J. - The electrode potential in modelling of transport processes in aqueous electrolytes, Chaplya Y. (2007)
Слободян Б. - Моделювання взаємодії тіл з урахуванням поверхневого натягу рідини у міжконтактному просвіті, Мартиняк Р. (2007)
Грицина О. - Мезорівняння термомеханіки пористого насиченого рідиною багатокомпонентного середовища з урахуванням локальних зміщень маси та електричного заряду, Кондрат В., Нагірний Т. (2007)
Гайвась Б. - Оптимізація процесу осушення пористого шару (2007)
Савула Я. - Числовий аналіз напружено-деформованого стану порожнистого циліндра з тонким включенням, Винницька Л. (2007)
Чекурін В. - Модель функціонування інформаційно-аналітичної системи багаторівневого моніторингу якості освіти, Острей С., Острей О. (2007)
Малачівський П. - Рівномірне наближення функції сумою многочлена й експоненти з інтерполюванням (2007)
Сінчук Ю. - Експоненціальна дискретизація задачі Коші для звичайних диференціальних рівнянь, Шинкаренко Г. (2007)
Бомба А. - Моделювання процесу очищення стічної води з урахуванням залежності коефіцієнта дифузії від концентрації, Присяжнюк І., Сафоник А. (2007)
Благітко Б. - Температурна діагностика привідних систем за наявності шумів, Заячук І., Ярмоловський І. (2007)
Мельничин А. - Використання методу найменших квадратів для побудови наближених методів пошуку інформації у файлах баз даних, Цегелик Г. (2007)
Квятковський Б. - Розпаралелення процесу розв’язування задачі Коші у комп’ютерних мережах, Хвищун І., Кіт Л. (2007)
Семчишин Л. - Розв’язування розріджених систем лінійних алгебраїчних рівнянь із блочними елементами (2007)
Дронюк І. - До розв’язування одного класу звичайних нелінійних диференціальних рівнянь, Назаркевич М. (2007)
Вимоги до оформлення статті (2007)
Чекурін В. - До ідентифікації параметрів багатошарових тіл із використанням теплового зондування (2008)
Винницька Л. - Напружено-деформований стан пружного тіла з тонким включенням, Савула Я. (2008)
Nahirnyj T. - Surface tension and strength of local nonhomogeneous cylinder in the process of heating, Tchervinka K. (2008)
Дияк І. - Скінченно-граничноелементна схема методу декомпозиції області для плоских задач теорії пружності з несумісними розбиттями підобластей, Матисяк С., Прокопишин І. (2008)
Грицина О. - Визначальні співвідношення термомеханіки спадкових середовищ із загасаючою пам’яттю за урахування локального зміщення маси (2008)
Демкович I. - Математичне моделювання фототеплових процесів для неруйнівної діагностики матеріалів, Петровська Г., Бобицький Я. (2008)
Соколовський Я. - Математичне моделювання двовимірного в’язкопружного стану деревини у процесі сушіння, Дендюк М. (2008)
Клакович Л. - Дослідження задачі аналізу лінійних антенних решіток (2008)
Пелех П. - Математичний опис процесів теплопровідності за дії випадкових теплових джерел (2008)
Сінчук Ю. - Адаптивна схема методу скінченних елементів для сингулярно збурених задач конвекції-дифузії (2008)
Лісовець В. - Один із варіантів методу m-паралельного блочного пошуку записів і його ефективність, Цегелик Г. (2008)
Малачівський П. - Рівномірне наближення сумою многочлена й експоненти з точним відтворенням значення функції та її похідної у крайніх точках відрізка (2008)
Благітко Б. - Математична модель процесу діагностування мехатронної системи, Заячук І., Бригілевич В., Ярмоловський І. (2008)
Федорчук Є. - Моделювання процесу прийняття рішень для оцінки конкурентоздатності, Кіт О., Кіт Л. (2008)
Кузьменко Б. - Математичне моделювання та дослідження процесу самозаймання пиловугільних сумішей з урахуванням радіаційного теплообміну, Мальчевський І. (2008)
П’янило Я. - Моделювання газотранспортних мереж з урахуванням змінності параметрів стану газу та рельєфу траси трубопроводів, Притула Н., П’янило Г. (2008)
Притула М. - Графи з заданою системою маршрутів і структурною стійкістю (2008)
Яковенко В. - Моделювання процесу нагрівання водонафтової емульсії надвисокочастотним електромагнетним полем (2008)
Берестяний О. Л. - Вплив структуроутворення гіпсоцементно-пуцоланового в’яжучого на деформаційні властивості суміші (2013)
Гонтар Ю. В. - Щодо деяких критеріїв вибору в’яжучих для виробництва сухих гіпсових сумішей різного призначення (2013)
Гоц В. І. - Роль сульфату кальцію у формуванні властивостей лужного шлакопортландцементу, Рунова Р. Ф. Гавриш О. М. Руденко І. І., Ластівка О. В. (2013)
Губская А. Г. - Гіпсове в’яжуче для сухих сумішей: проблеми використання, Лебедєва О. Н., Меленько В. С. (2013)
Губская А. Г. - Технологія виробництва замінника природного гіпсового каменя на основі техногенних відходів Республіки Білорусь, Лебедєва О. Н., Васильєва Л. В., Дегтярьова Т. І. (2013)
Гузій С. Г. - Дослідження реологічних властивостей модифікованих геоцементів, Кривенко П. В., Киричок В. І., Кравченко А. В., Манак Я. (2013)
Дворкін Л. Й. - Вплив підвищення активності гіпсового в’яжучого на властивості піногіпсу, Безусяк О. В., Ковалик І. В. (2013)
Дорогань Н. О. - Вплив глиноземвмісного компоненту на структуроутворення клінкеру білого цементу, Черняк Л. П. (2013)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського