Червенко Є. М. - Дослідження процесів структуроутворення штучного каменю на основі модифікованої гіпсоцементнопуцоланової в’яжучої речовини та їх врахування при уточненні методики визначення водостійкості, Гасан Ю. Г., Тарасевич В. І. (2013)
Червяков Ю. М. - Використання гіпсовміщуючих відходів промисловості в якості сировини при виробництві будівельних матеріалів і виробів, Супрун Л. О. (2013)
Шепінько А. І. - Особливості одержання модифікованого гідратного вапна для тонкошарових покриттів, Якимечко Я. Б., Волошинець В. А. (2013)
Якимечко Я. Б. - Дослідження основних властивостей мергелів Галичини для синтезу романцементу та гідравлічного вапна, Панчук Б. Р. (2013)
Пушкарьова К. К. - Дослідження процесів структуроутворення гідроізоляційних покриттів проникної дії на основі шлакомісткого цементу, модифікованого добавками цеоліту та солей-електролітів, Суханевич М. В., Бондар К. В. (2013)
Суханевич М. В. - Еластичні гідроізоляційні покриття на основі композиційних цементів, Зоріна А. Д., Протаковський В. (2013)
Цапко Ю. В. - Дослідження впливу поверхневих властивостей просочувальної суміші на ефективність модифікування деревини (2013)
Гончаров Ю. О. - Стан та перспективи успішного розвитку в галузі гіпсових матеріалів Росії, Бурьянов О. Ф. (2013)
Козачук В. Л. - Ринок сухих будівельних сумішей’2012 (2013)
Нечепорчук А. А. - Теплі будинки - очікування і реальність (2013)
Старчук В. Н. - До питання відродження індустріального житлового будівництва в Україні, Величко В. О., Старчук Т. В., Старчук Я. В. (2013)
Бурьянов О. Ф. - Покращення властивостей безвипалювальних гіперпресованих гіпсових композитів, Петропавловська В. Б., Новиченкова Т. Б. (2013)
Гавриш О. М. - Екологічна сертифікація гіпсокартонних плит – крок в євроінтеграційних процесах української будівельної галузі, Калугіна О. М. (2013)
Гасан Ю.Г. - Особливості складу та структуроутворення композитів на основі енергозберігаючої модифікованої зологіпсоцементної в’яжучої речовини для виготовлення виробів зовнішнього опорядження будинків, Кучерова Г. В., Сергієнко О. В. (2013)
Дворкін Л. Й. - Вібропресований гіпсобетон на керамзитовому заповнювачі, Житковський В. В. (2013)
Захарченко П. В. - Підвищення вогнестійкості гіпсокартонних плит, Гавриш О. М., Калугіна О. М. (2013)
Керш В. Я. - Релаксаційні явища в матеріалах складної структури на основі гіпсових в’яжучих та їх оптимізація, Колесников А. В., Фощ О. В. (2013)
Керш Д. В. - Оптимізація складу сферогіпсобетону, Ляшенко Т. В. (2013)
Чистяков В. В. - Особливості технології виробів на основі пресованого гіпсового каменя, Гафткович А. Е., Лукашук М. С. (2013)
Алексеєва Л. В. - Особливості виробництва спученого перлітового піску покращеної якості з сировини різних родовищ для сухих будівельних сумішей (2013)
Лаповська С. Д. - Довговічність фасадних штукатурок (2013)
Націєвський С. Ю. - Спучений перліт в сануючих штукатурках (2013)
Парута В. А. - Підбір рецептури штукатурних сумішей для газобетону з урахуванням механіки руйнування в системі "мурування - штукатурне покриття", Русев А. Г., Цонда Д. А., Бринзін Є. В. (2013)
Шинкевич О. С. - Оптимізація складів сухих будівельних сумішей на основі експериментально-статистичних моделей, Тимняк А. Б., Лінник Д. С., Тертичний А. А. (2013)
Яменко О. Б. - Технологія улаштування штукатурних покриттів і підлог комплектом спеціальних засобів механізації з використанням сухих будівельних сумішей ТМ "SILTEK", Стоян О. В. (2013)
Палієнко О. О. - Вивчення фізико-механічних та фізико-хімічних властивостей глин і процесів, що протікають в них при різних методах фізико-хімічної обробки (2013)
Реферати (2013)
До 60-річчя Євгена Ярославовича Чаплі (2008)
Бурак Я. - Енергетичні та термодинамічні аспекти математичного моделювання термомеханічних процесів у деформівних термопружних тілах з урахуванням дисипативних ефектів, Мороз Г. (2008)
Бомба А. - Обернені сингулярно збурені задачі типу "конвекція-дифузія" для двозв’язних областей, Присяжнюк I., Фурсачик O. (2008)
Гачкевич О. - Моделі термомеханіки багатокомпонентних деформівних твердих тіл, Терлецький Р. (2008)
Гера Б. - Визначення параметрів внутрішніх джерел тепла у півпросторі за заданими значеннями температури на його поверхні (2008)
Карнаухов В. - Моделювання вимушених резонансних коливань і дисипативного розігріву гнучких в’язкопружних пластин із розподіленими актуаторами, Козлов В., Карнаухова Т. (2008)
Кондрат В. - Рівняння електромагнітотермомеханіки поляризовних неферомагнітних тіл за врахування локального зміщення маси, Грицина О. (2008)
Костробій П. - Узагальнені рівняння реакційно-дифузійних процесів у теорії каталітичних реакцій, Алексєєв В., Маркович Б., Токарчук М. (2008)
Кушнір Р. - Термопружний стан шаруватих термочутливих циліндрів і куль за конвективно-променевого теплообміну, Процюк Ю. (2008)
Мусій Р. - Методика дослідження резонансних явищ у неферомагнітних електропровідних тілах канонічної форми за електромагнітної дії в режимі з імпульсним модулюючим сигналом, Шимчак Ю. (2008)
Нагірний Т. - До визначення хімічного потенціалу на поверхні деформівного твердого тіла, Червінка К. (2008)
П’янило Я. - Дослідження нестаціонарного руху газу в трубопроводі з урахуванням градієнта густини та витрати маси (2008)
Савула Я. - Числовий аналіз різновимірних крайових задач адвекції-дифузії у середовищах із тонкими включеннями, Мандзак Т., Кухарський В. (2008)
Селезов И. - Об автомодельных свойствах уравнений магнитной гидродинамики при конечной электропроводности (2008)
Сухорольський М. - Поперечні коливання трансверсально-ізотропної циліндричної оболонки з круговим отвором, Шопа Т. (2008)
Чапля Є. - Математичне моделювання дифузії розпадної речовини у регулярних структурах, Чернуха О. (2008)
Чекурін В. - Статистична модель довговічності скла за статичного навантаження. Логарифмічно нормальний розподіл ймовірності, Лазар В., Дяків В. (2008)
Бурак Я. - Доктору фізико-математичних наук професору Євгену Ярославовичу Чаплі — 60 років, Кушнір Р., Кондрат В. (2008)
Вимоги до оформлення статті (2008)
Алексеев В. А. - К вопросу о качестве цементов, Баженова С. И. (2013)
Гузій С. Г. - Дослідження стадійності фазових переходів в’яжучої системи складу Na2O×AL2O3×6SiO2×20H2O в інтервалі температур 150÷1050 оС, Кривенко П. В., Кравченко А. В., Манак Я. (2013)
Кривенко П. В. - Керування процесами структуроутворення лужних золовмісних цементів для покращення властивостей штучного каменя, Ковальчук О. Ю., Грабовчак В. В. (2013)
Лаповська С. Д. - Виробництво цементів для ніздрюватих бетонів – актуальна задача промисловості будівельних матеріалів, Волошина Т. М. (2013)
Мелентьева В. С. - CRH. Новая технологическая линия на Подольском цементе (2013)
Панчук Б. Р. - Особливості одержання белітових цементів з підвищеним вмістом вільного кальцію оксиду, Якимечко Я. Б. (2013)
Рунова Р. Ф. - Ефективність використання напівводного гіпсу в лужному портландцементі, Руденко І. І., Константиновський О. П. (2013)
Дворкін Л. Й. - Технологія та властивості ніздрюватого бетону на основі тонкомеленого в’яжучого, Бордюженко О. М. (2013)
Лаповская С. Д. - Влияние изменчивости параметров сырьевых материалов на качество автоклавного ячеистого бетона (2013)
Тимошенко С. А. - Использование ячеистобетонных блоков в ограждающих конструкциях высотных жилых домов, Омельчук В. П., Омельчук В. В. (2013)
Яковлєв Г. - Композиція на основі фтороангідриту і пінополістиролу для теплового захисту, Первушин Г., Бур’янов А., Мустакімова Н., Маєва І. (2013)
Алексашин С. В. - Подбор оптимального состава гидротехнического мелкозернистого бетона, модифицированного органоминеральными добавками (2013)
Белов В. В. - Капиллярные структуры в дисперсных системах, Петропавловская В. Б., Новиченкова Т. Б. (2013)
Болотских О. Н. - Самоуплотняющийся бетон и его преимущества (2013)
Гоц В. І. - Ефективність дії пластифікаторів в бетонах на основі лужного шлакопортландцементу, Рунова Р. Ф., Руденко І. І., Ластівка О. В. (2013)
Дворкин Л. И. - Проектирование составов модифицированных золошлакобетонов, Дворкин О. Л. (2013)
Дворкін Л. Й. - Міцність бетону на малоклінкерному шлакопортландцементі, Дворкін О. Л., Мироненко А. В., Степасюк Ю. О. (2013)
Колесник Д. Ю. - Радіаційно-хімічна модифікація поверхні бетону органоциклосилоксанами радіаційного твердення, Пушкарьова К. К., Шейніч Л. О. (2013)
Никишкин В. А. - Природа водонепроницаемости и прочность бетона (2013)
Пушкарьова К. К. - Порівняльний аналіз української, німецької та європейської нормативної бази щодо оцінки якості заповнювачів для розчинів та бетонів (2013)
Троян В. В. - Моделирование трещиностойкости монолитного шлакощелочного бетона твердеющего в условиях жаркого климата, Кривенко П. В. (2013)
Троян В. В. - Моделювання морозостійкості бетону, Сова Н. О. (2013)
Чудновський С. М. - Надміцні литі бетони класів В70…В80 марок за легкоукладальністю Р3..Р5, Погореляк О. А., Орловський В. М., Мацюк В. Ф., Степанян C. Г. (2013)
Шаповалов Р. А. - Анализ повреждений бетонных покрытий и методы их устранения (2013)
Шургая А. Г. - Теоретические и практические аспекты улучшения технологических показателей, экономической целесообразности и долговечности высокопрочных цементобетонов в дорожном строительстве, Гудименко К. В., Чиженко Н. П. (2013)
Бондар К. В. - Особливості композиційної побудови гідроізоляційних матеріалів проникної дії з покращеними експлуатаційними характеристиками (2013)
Цапко Ю. В. - Дослідження структури модифікованої деревини, Ліхньовський Р. В. (2013)
Белялов Т. - О расширении применения доломитовой (известняковой) муки в производстве сухих строительных смесей (2013)
Розовская Т. А. - Облегченная сухая кладочная смесь с полыми микросферами, Семенов В. С. (2013)
Старчук В. Н. - До питання довговічності і надійності фасадних систем в сучасному житловому будівництві, Старчук Т. В., Старчук Я. В. (2013)
Палиенко Е. А. - Влияние технологических факторов получения фарфора на его белизну (2013)
Шинкевич Е. С. - Трещиностойкость и теплопроводность поризованных комплексно активированных композитов на бесклинкерном вяжущем, Луцкин Е. С., Бондаренко Г. Г., Койчев А. А. (2013)
Дорошенко Ю. М. - Модифікація цементобетону покриття доріг гідрофобними добавками, Сербін В. П., Дорошенко О. Ю. (2013)
Зайцева Е. И. - Эффективная утилизация стеклянных отходов при производстве труб и элементов колодцев повышенной коррозионной стойкости, Зайцева А. А., Соколова А. А. (2013)
Пушкарьова К. К. - Портландцементні розчини, модифіковані вуглецевими нанотрубками, як основа для створення гідроізоляційних покриттів, Суханевич М. В., Марціх А. С. (2013)
Старчук В. Н. - Влаштування гідро- та теплоізоляційних шарів підлог багатоповерхової будівлі апеляційного суду в Києві, Старчук Я. В., Романенко В. В. (2013)
Степанова В. Ф. - Химические добавки и коррозионная стойкость железобетона (2013)
Цапко Ю. В. - Дослідження впливу модифікування деревини на процес біологічного руйнування, Гузій С. Г. (2013)
Адров А. А. - Акваизол - реагирует своевременно (2013)
Бабяк І. П. - Ефективна гідроізоляція для транспортних споруд, яку наносять методом розпилювання над поверхнею, що ізолюють (2013)
Божок В. А. - Инъецирование пустот и трещин в бетоне (2013)
Бойко В. П. - Розширення сировинної бази для виробництва гідроізоляційних виробів, Дмитрієва Т. В., Грищенко В. К., Мишак В. Д., Клюєв Е. О. (2013)
Калінченко В. М. - Технологія влаштування гідроізоляції полімерцементними сумішами ТМ Siltek (2013)
Кармазин А. М. - Дренажные трубофильтры "Полисток"® как составная часть систем водопонижения и гидроизоляции (2013)
Лучкін В. А. - Короткий огляд ін’єкційних технологій гідроізоляції (2013)
Маковецкий И. В. - Битумосодержащая обмазочная гидроизоляция (2013)
Маяцкий И. В. - Террасные системы. решение проблем эксплуатируемой кровли на плоских крышах в современном строительстве (2013)
Мишутин А. В. - Применение модифицированных бетонов для снижения проницаемости конструкций водопропускных и водоотводных сооружений на автодорогах, Кровяков С. А. (2013)
Мозговий В. В. - Покращення гідроізоляційної здатності асфальтобетонного покриття мостів за рахунок застосування теплих асфальтобетонних сумішей з використанням твердих вуглеводнів, Ольховий Б. Ю., Баран С. А. (2013)
Онищенко А. М. - Методика визначення втрати міцності зчеплення гідроізоляційного матеріалу між асфальтобетоном і цементобетонною основою при зсуві після впливу водоморозних факторів, Різніченко О. С., Невінгловський В. Ф. (2013)
Собко Ю. М. - Sika® Dilatec® System многофункциональная система для гидроизоляции и герметизации швов и примыканий, Захаров А. С. (2013)
Тимофєєва К. А. - Спосіб виконання гідроізоляції амбарів-накопичувачів відходів при будівництві свердловин на нафту та газ (2013)
Чертков О. Ю. - Устройству гидроизоляции – проектное решение в рабочей документации (2013)
Палиенко Е. А. - Интенсификация процесса фарфорообразования путем введения комплексной добавки (2013)
Лаповська С. Д. - Склади для опорядження ніздрюватих бетонів зниженої густини (2013)
Ванинг А. - Местные анестетики — простой выбор, Штайн К. (2013)
Борисенко А. В. - Вивчення впливу препаратів з наночастками золота на умовно-патогенну мікрофлору кореневого каналу, Ткач О. Б., Волощук О. М. (2013)
Романенко Е. Г. - Пути образования оксида азота в полости рта и методы его оценки (2013)
Левин Р. - Обзор пятидесяти клинических случаев: покрытие пульпарной камеры материалом "Biodentine™" (2013)
Борисенко А. В. - Вплив конструкції та матеріалу внутрішньоканальних штифтів на механічні характеристики відновлених ендодонтично лікованих різців нижньої щелепи, Коїдіс П., Савичук А. О. (2013)
Wanderley A. - Эстетический композит для восстановления твердых тканей зуба и имитации десны. Простой метод устранения комплекса неполноценности и повышения самооценки, Cesar J. (2013)
Дикова И. Г. - Обоснование методов профилактики и лечения заболеваний пародонта у больных инсулинозависимым сахарным диабетом, Захарова С. М., Ревенок Б. А. (2013)
Мельничук Г. М. - Алгоритм виникнення й розвитку генералізованого пародонтиту та пародонтозу схема комплексного лікування генералізованого пародонтиту, Політун А. М., Ковальчук Л. Є., Ерстенюк Г. М. (2013)
Белоклицкая Г. Ф. - Влияние гигиенического лечебно-профилактического комплекса "Сolgate® total pro "здоровье десен" на уровень обсемененности биотопа пародонтального кармана на этапе первичного пародонтологического лечения (фаза і) больных с хроническим течением генерализованного пародонтита, Ашаренкова О. В., Богданова М. М. (2013)
Сідельнікова Л. Ф. - Локальна сорбція в комплексному лікуванні ерозивно - виразкових уражень слизової оболонки порожнини рота травматичної етіології, Скібіцький В. С., Скібіцька О. О. (2013)
Сидельникова Л. Ф. - Применение нестероидных противовоспалительных средств в комплексном лечении эрозивно-язвенных поражений слизистой оболочки полости рта, Коленко Ю. Г. (2013)
Савичук Н. О. - Хронічний кандидоз порожнини рота, губ та язика (2013)
Соколова І. І. - Стан окислювального гомеостазу та антиоксидантної системи тканин ротової порожнини в дітей з уродженою глухотою, Прокопова М. В. (2013)
Савичук Н. О. - Порушення системи антиінфекційної резистентності та імунно -ендокринної регуляції в патогенезі хронічного кандидозу порожнини рота в дітей (частина 2) (2013)
Потєха О. М. - Розробка програми гігієнічного навчання для дітей із різними видами зубного нальоту, Якубова І. І., Острянко В. І., Ісаєва Н. С. (2013)
Чуйко А. Н. - Реконструкция посттравматического дефекта нижней челюсти с использованием современных компьютерных технологий подготовительный этап, Калиновский Д. К. (2013)
Тимофеев А. А. - Перспективы применения препарата "акупан" в челюстно -лицевой хирургии, Максимча С. В., Тимофеев А. А., Ушко Н. А., Васадзе Н., Кривошеева А. И. (2013)
Павленко А. В. - Новый бифазный костьзам материал "еasy-graft®crystal" на основе β-трикальцийфосфата при замещении костных дефектов, Токарский В. Ф., Проць Г. Б., Климентьев В. Г., Shterenberg А. (2013)
Тимофеев А. А. - Сравнительная оценка антисептических препаратов, используемых для полоскания полости рта после дентальной имплантации (2013)
Сидельников П. В. - Фармакологическое сопровождение операции дентальной имплантации при генерализованном пародонтите, Григ Н. И. (2013)
Стефан И. - Протезирование на имплантатах несъемными конструкциями в протоколе немедленной нагрузки как альтернатива съемному протезированию, Павленко М. А., Климентьев В. Г. (2013)
Ищенко П. В. - Простое решение сложного вопроса: методика восстановления окклюзионно-суставных соотношений комбинированным методом (клинический случай), Вильчик А. А., Шибеко В. В. (2013)
Костенко Є. Я. - Лазерна корекція архітектоніки ясенного краю при лікуванні зубів, зруйнованих нижче рівня ясен, Третьяков С. І. (2013)
Новиков В. М. - Зміни параметрів електроміограм жувальних м’язів хворих на м’язово-суглобову дисфункцію снщс у поєднанні з детермінованими порушеннями оклюзії (2013)
Лещук Л. С. - Визначення ділянок силових напружень у зубі під час функціонально-оклюзійного навантаження, Лещук Є. С., Мандзюк Т. С. (2013)
Зуботехническая Лаборатория "Паллада Плюс" (2013)
Флис П. С. - Сравнительный анализ миофункциональных изменений при дистальном прикусе у пациентов с физиологическим и патологическим типом дыхания, Касьяненко Д. М. (2013)
Закалата Т. Р. - Особенности лечения сужения верхней челюсти по трансверзали при раннем сменном прикусе (2013)
Тимофеев А. А. - Кредитно-модульная система обучения, Ушко Н. А., Ярифа М. А. (2013)
Кондрат В. - Лінійні теорії електромагнітомеханіки діелектриків, Грицина О. (2009)
Бойко З. - Напружено-деформований стан пружного півпростору за врахування дисипативних процесів під час формування приповерхневої неоднорідності (2009)
Дияк І. - Комп’ютерне моделювання локально нелінійних задач на основі методу декомпозиції області, Макар І. (2009)
Киричок I. - Контроль вимушених коливань круглих в’язкопружних пластинок за допомогою п’єзоелектричних сенсорів та актуаторів з урахуванням вібророзігріву, Карнаухова Т. (2009)
Кондрат В. - До вивчення електросейсмічного ефекту в пористих насичених тілах, Твардовська С. (2009)
Лозинський O. - Розрахунок параметра потоку відмов відновлюваного об’єкта з урахуванням тривалості ремонтів, Щербовських C. (2009)
Пабирівський В. - Про формулювання комплексно-спряжених крайових задач просторової теорії пружності в голоморфних функціях двох комплексних змінних, Пабирівська Н. (2009)
Тацій Р. - Метод дискретизації в задачах про втрату стійкості однопрольотних стрижнів зі змінними параметрами, Ушак Т. (2009)
Турій O. - Нелінійна контактно-крайова задача термомеханіки для опромінюваної двошарової пластини, з’єднаної проміжковим шаром (2009)
Хапко Б. - Температурне поле та прогин півбезмежної пластинки із залежними від координати коефіцієнтами тепловіддачі, Чиж А. (2009)
Чекурін В. - Варіаційний метод розв’язування оберненої бігармонічної задачі в прямокутник, Постолакі Л. (2009)
Чумак K. - Вплив теплопровідності заповнювача міжповерхневого просвіту на термопружний контакт тіл за теплового потоку, спрямованого до матеріалу з більшою термічною дистортивністю, Мартиняк Р. (2009)
Шопа Т. - Поперечні коливання циліндричної ортотропної панелі з круговим масивним включенням (2009)
Науковий семінар Математичне моделювання й обчислювальні методи (2009)
Адамик Б. П. - Інституційна архітектура державного регулювання діяльності банків в умовах посткризового розвитку фінансового ринку (2013)
Бондарчук М. К. - Необхідність санації об’єднань підприємств з урахуванням основних законів їх розвитку, Вівчар О. Й., Скоропад І. С. (2013)
Луцик-Дубова Т. О. - Система індикаторів фінансової безпеки держави (2013)
Малышенко К. А. - Оценка информационной эффективности фондового рынка Украины (2013)
Погосова М. Ю. - Методика оптимізації структури кредитного портфеля банку (2013)
Чорна О. Є. - Ефективність приватизаційних процесів з позиції економічного зростання держави: досвід Китаю (2013)
Зеленська М. І. - Теоретичні аспекти ідентифікації основних учасників міжбанківського ринку (2013)
Ковалів І. З. - Ефективність запровадження обов’язкової державної накопичувальної системи (ІІ рівень) в Україні: проблеми та недоліки (2013)
Коркушко О. Н. - Методичні засади формування облікової політики щодо власного капіталу підприємства (2013)
Скорнякова Ю. Б. - Удосконалення системи податкового обліку та внутрішнього контролю розрахунків з бюджетом за податком на додану вартість (2013)
Хома Д. М. - Проблеми обліку та аудиту розрахунків з оплати праці в умовах економічної кризи (2013)
Дмитрук Б. П. - Оцінка управлінських рішень щодо формування витрат на виробництво продукції рослинництва, Свєтлова Н. М. (2013)
Дикань В. В. - Стратегічне планування соціально-економічного розвитку машинобудівного комплексу україни (2013)
Лях О. О. - Організаційні параметри фінансового контролінгу на підприємстві (2013)
Сененко І. А. - Методичний підхід до аналізу організації управління економічною системою мікрорівня, Щепак В. В. (2013)
Торяник Ж. І. - Підвищення ефективності банківської системи за допомогою використання логістичних систем (2013)
Якимів А. І. - Інформаційні системи управління проектами (2013)
Демчук О. В. - Визначення ролі і значення науково-інформаційної бази при стратегічному управлінні рибною галуззю (2013)
Крупін В. Є. - Економічний розвиток сільських територій в контексті міжнародних інтеграційних процесів: Україна та зона вільної торгівлі СНД (2013)
Федун І. Л. - Методологічні підходи до формування кластерної моделі підвищення інноваційно-інвестиційної активності в агропромисловому виробництві (2013)
Галасюк О. В. - Специфіка механізму формування попиту на страхові послуги на страховому ринку України (2013)
Мельник Н. В. - Оцінювання економності, ефективності та результативності державного регулювання у будівництві (2013)
Наумова Л. Ю. - Фінансування академічної медичної науки в Україні (2013)
Гуцан О. М. - Експертно-аналітичний метод виділення ключових факторів мотивації (2013)
Журавльова О. Є. - Забезпечення фінансової стійкості страхової компанії шляхом оптимізації структури страхового портфелю (2013)
Могилова А. Ю. - Структура капіталу як внутрішній фактор капіталізації підприємств виноробної галузі (2013)
Васьковська Н. О. - Структура господарської системи з позицій цивілізаційної парадигми суспільствознавства (2013)
Карабаза І. А. - Перспективи інтеграції україни у світовий економічний простір, Кожухова Т. В., Печена В. А. (2013)
Левченко О. М. - Транснаціональні корпорації в контексті розвитку агропромислової інтеграції (2013)
Манжос С. Б. - Наукові підходи до визначення та класифікації ризиків іпотечного кредитування під заставу нерухомості виробничого призначення, Носенко М. С. (2013)
Мица Н. В. - Обґрунтування механізму управління ресурсозберігаючими галузевими трансформаціями на основі використання моделі МГБ (2013)
Орищин Т. М. - Активізація інвестиційної діяльності в економіці україни як визначальний чинник економічного розвитку, Толстухова Т. В. (2013)
Палка І. М. - Роль іноземних інвестицій у розвитку держави (2013)
Семів Л. К. - Необхідність управління продуктивністю праці у галузях економіки України (2013)
Ткач О. В. - Транспортно-логістичні системи: теоретичні основи формування та напрями розвитку, Волощук І. А. (2013)
Чукурна О. П. - Аналіз системи державного регулювання ціноутворення в україні та країнах європейського союзу (2013)
Шпильова Ю. Б. - Роздрібна торгівля України: регіональний рівень розвитку, Царук І. М. (2013)
Яременко М. О. - Європейський лісовий сектор: сучасні тенденції та прогноз на майбутнє, Воєцька М. Є. (2013)
Тацій Р. - Моделювання дискретно-континуальних систем. Основи концепції квазіпохідних, Стасюк М., Мазуренко В. (2009)
Благітко Б. - Особливості параметричної ідентифікації ARC-кіл у частотній області, Заячук І., Рабик В., Кіт Л. (2009)
Гнатів Ю. - Побудова розв’язку одного рівняння термопружності кусково-однорідних циліндричних оболонок (2009)
Грицина О. - Узагальнення теореми взаємності робіт для нелокальної електромагнітної механіки діелектриків (2009)
Кондрат В. - Вплив зовнішнього електричного поля на параметри механічних хвиль сейсмічних частот у пористому насиченому середовищі, Твардовська С. (2009)
Мічуда О. - Динамічні процеси у параметрично нелінійних пружних системах за врахування інерційності процесу деформування (2009)
Nahirnyj T. - On size effect of mechanical properties of thermoelastic solids, Tchervinka K. (2009)
Процах Л. - Середньоквадратична апроксимація дійсної функції двох змінних модулем дискретного перетворення Фур’є. I. Основні співвідношення, Савенко П., Ткач М. (2009)
Процюк Б. - Метод інтегральних рівнянь у нестаціонарних задачах теплопровідності термочутливих тіл (2009)
П’янило Я. - Про вплив теплофізичних параметрів на процес руху газу в трубопроводах, П’янило Г. (2009)
Рибкін В. - Моделювання руху частинок баластного шару залізничної колії за дії вібраційного навантаження на рейки, Сисин М., Набоченко О. (2009)
Семчишин Л. - Розв’язування систем лінійних алгебраїчних рівнянь із багатовимірними λ-матрицями для динамічної моделі Леонтьєва (2009)
Тимар И. - Об оптимальном выборе параметров нагруженных трёхслойных пластин по критерию стоимости, Торский А., Щукин В. (2009)
Чекурін В. - Математична модель дифузії домішки в напівпровіднику з урахуванням напружено-деформованого стану (2009)
Вимоги до оформлення статті (2009)
Андруник В. - Інтерполяція сумою полінома та нелінійного виразу, Малачівський П. (2010)
Бойко З. - Приповерхнева неоднорідність напружено-деформованого стану суцільного циліндра за врахування дисипативних процесів (2010)
Бомба А. - Числово-асимптотичне наближення розв’язків просторових задач процесу фільтрування, Климюк Ю., Сафоник А., Сівак В. (2010)
Виклюк Я. - Моделювання соціально-економічних систем і розрахунок їх динамічних показників на основі аналогій (2010)
Височанський В. - Про віртуальне середовище для онлайн-навчання, Клакович Л., Кущак П., Музичук А. (2010)
Гайвась Б. - Модель формостійкості пористої пластини в процесі природного осушення (2010)
Гарматій Г. - Конвективно-променевий нагрів термочутливого безмежного тіла з циліндричною порожниною (2010)
Заяць В. - Різницевий метод аналізу жорстких коливних систем та умови його стійкості (2010)
Кондрат В. - Дисперсія механоелектромагнітних хвиль у локально градієнтному діелектрику за врахування інерції поляризації, Грицина О. (2010)
Кривень І. - Розвиток пластичних смуг в околі вершин окресленого дугами двох кіл симетричного вирізу за умов антиплоскої деформації, Яворська М. (2010)
Лопух Н. - Вплив неусувної похибки на розрахунок газодинамічних параметрів руху газу в трубопроводі (2010)
Мащенко С. - Нечіткі ігри з відношеннями переваги гравців (2010)
Nahirnyj T. - On an approach to construction the basic of nanomaterials mechanics, Tchervinka K. (2010)
Недашковська А. - Степеневий метод розв’язування систем на власні значення (2010)
Ободан Н. - Вибір формальної моделі оберненої задачі деформівної тонкостінної системи за результатами спостережень, Гук Н. (2010)
Ольшанський В. - Математичне моделювання падіння кулі, яка обертається та збільшує масу, Ольшанський С., Аврамов К. (2010)
Процах Л. - Середньоквадратична апроксимація дійсної функції двох змінних модулем дискретного перетворення Фур’є. II. Числові алгоритми, Савенко П., Ткач М. (2010)
Рибак В. - Розрахунок і побудова номограм подачі та відбору фарби у системі з двома накочувальними валиками (2010)
Savula Ya. - Optimization of infectious disease processes modelled by nonlinear delay differential equation, Shcherbatyi M., Shcherbata H. (2010)
Тацій Р. - Вільні коливання стрижневих систем із дискретно-неперервним розподілом параметрів, Ушак Т. (2010)
Фенченко В. - Моделирование нестационарных течений взвеси мелких твердых частиц в вязкой несжимаемой жидкости (2010)
Фльорко О. - Дослідження нелінійної дифузії домішки у деформівному напівпровідниковому шарі (2010)
Чекурін В. - Математична модель перехідних процесів перенесення маси та імпульсу в довгому газопроводі (2010)
Гайвась Б. - Математичне моделювання конвективного сушіння матеріалів з урахуванням механотермодифузійних процесів (2010)
Андруник В. - Неперервна апроксимація характеристики термодіодного сенсора та його чутливості сумою полінома й степеневого виразу, Малачівський П. (2010)
Благітко Б. - Похибка розрахунку характеристик гармонійного сигналу, Заячук І., Кіт Л. (2010)
Гарматій Г. - Визначення напруженого стану термочутливого простору з циліндричною порожниною за конвективно-променевого нагрівання (2010)
Гера Б. - Дифузія у тришаровій смузі з урахуванням стрибка функції концентрації домішкової речовини на внутрішніх поверхнях контакту, Чапля Є., Чернуха О. (2010)
Грицина О. - Теорема взаємності робіт локально градієнтної лінійної електромагнітотермопружності (2010)
Дияк І. - Дослідження напружено-деформованого стану біомеханічної системи "коронка–циліндричний імплантат–кістка" на основі осесиметричної моделі, Копитко М., Коркуна А. (2010)
Дробенко Б. - Скінченно-елементне моделювання процесів геометрично нелінійного деформування стрижневих систем (2010)
Зеленяк В. - Моделювання термопружного двовимірного стану спаяних різнорідних півплощин із включеннями та тріщинами, Слободян Б. (2010)
Kossak О. - The investigation of the deformations of the elastic bodies with thin coating using D-adaptive finite element model, Savula Ya. (2010)
Костробій П. - Дослідження електронної густини простих металів за наявності поверхні поділу "метал-вакуум", Маркович Б., Казановська О. (2010)
Ляшенко В. - Задача типу Стефана для циліндричної області, Кобильська О. (2010)
Nahirnyj T. - On size effect of elastic modules in thin fibres, Tchervinka K. (2010)
Притула М. - Розрахунок параметрів керування потоками газу в магістральних системах (2010)
П’янило Я. - Залежність швидкості фільтрації газу від тиску в околах свердловин газоносних пластів, Галій П., Лопух Н., П’янило Г. (2010)
Твардовська С. - Перетворення механоелектромагнітних хвиль на межі поділу пористих середовищ у зовнішньому електричному полі (2010)
Цегелик Г. - Побудова оптимальних стратегій вибору інформації у послідовних файлах баз даних за використання методу m-паралельного блочного пошуку, Лісовець В. (2010)
Чабан Ф. - Числове дослідження взаємодії механічного й електричного полів у п’єзоелектрику (2010)
Chekurin V. - Theory of integral acoustoelasticity for 3-D stress-strained state (2010)
Шацький І. - Рівновага сферичної пологої оболонки з урахуванням закриття колінеарних тріщин за згину, Маковійчук М. (2010)
Швець Р. - Ідентифікація межових теплофізичних параметрів циліндра за нестаціонарних умов теплообміну з довкіллям, Яцків О., Бобик Б. (2010)
Щербата Г. - Застосування методу скінченних елементів до розв’язування задач одновимірної гетеродифузії (2010)
До 80-річчя Я. Й. Бурака (2011)
Baghdasaryan G. - Existence and propagation character of spatial spin surface waves (2011)
Гера Б. - Визначення оптимальних перехідних режимів поздовжнього силового навантаження рухомої одновимірної пружної системи (2011)
Григоренко Я. - Решение задач о напряженном состоянии цилиндров с различными условиями на торцах на основе сплайн-аппроксимации (2011)
Грицина О. - Динамічні співвідношення локально градієнтної електромагнітотермомеханіки діелектриків (2011)
Дияк I. - Побудова h-адаптивних схем МСЕ для задач теорії пружності, Савула Я., Ящук Ю. (2011)
Кіт Г. - Стаціонарне температурне поле у півбезмежному тілі з теплоактивним або теплоізольованим дисковим включенням, Сушко О. (2011)
Костробій П. - Нерівноважний статистичний оператор Зубарєва у статистиці Рені. Реакційно-дифузійні процеси, Марків Б., Токарчук Р., Токарчук М. (2011)
Кутнів М. - Чисельне розв’язування нелінійних крайових задач на півосі, які моделюють перенесення протонів у системах із водневим зв’язком, Паздрій О. (2011)
Maruszewski B. - Love-like waves in the heterostructure consisting of superconducting YBa2Cu3O6+x and La2-xSrxCuO4, Drzewiecki A., Starosta R. (2011)
Nahirnyj T. - To description of size effect of elastic moduli in electroconductive nonferromagnetic thin films, Tchervinka K. (2011)
Острик B. - Контакт штампа та пружного клина з урахуванням тертя та зчеплення, Щокотова О. (2011)
Селезов И. - Моделирование реакции "фермент–субстрат" в ткани, Берсенев В., Морозова Л. (2011)
Сулим Г. - Концентрація напружень та електричних зміщень на тонких включеннях у п’єзоелектричних тілах, Пастернак Я. (2011)
Сухорольський М. - Наближене обчислення криволінійних інтегралів типу згортки з логарифмічною функцією чи її похідною, Любицька О. (2011)
Чекурін В. - Скінчено-елементний метод розв’язування задач поляризаційно-оптичної томографії напружень у заготовках волоконних світловодів, Брич Т. (2011)
Юзевич В. - Моделювання корозійних процесів у системі "метал–електроліт" з урахуванням дифузійного імпедансу, Огірко І., Джала Р. (2011)
Кушнір Р. - До 80-річчя член-кореспондента НАН України Я. Й. Бурака, Чапля Є., Гачкевич О. (2011)
Вимоги до оформлення статті (2011)
Адирхаєв С. Г. - Фізична культура в житті студентів з обмеженими можливостями здоров’я (2013)
Артеменко Б. О. - Особливості використання комбінаційних схем гри у нападі під час волейбольних матчів (2013)
Головащенко Р. В. - Дослідження показників швидкісної витривалості бігунів на середні дистанції (2013)
Качуровський Д. О. - Питання підготовки спортсмена-плавця в сучасній закордонній літературі з проблем спорту вищих досягнень (2013)
Конох О. Є. - Комплексне використання спортивних ігор у фізичному вихованні дітей старшого дошкільного віку (2013)
Красота В. М. - Взаємозалежність професійної та фізичної готовності майбутніх офіцерів повітряних сил, Ольховий О. М. (2013)
Кутек Т. Б. - Вплив відновлювальних засобів на результативність кваліфікованих спортсменок, які спеціалізуються в стрибках у довжину з розбігу (2013)
Меньших О. Е. - Властивості короткочасної зорової пам’яті учнів старшого шкільного віку з різним рівнем фізичного розвитку (2013)
Мусхаріна Ю. Ю. - Орієнтування майбутніх вчителів фізичної культури на зміцнення власного здоров’я , Бабак В. В., Буров Ю. В., Чернобай С. О. (2013)
Омельяненко В. І. - Ауто- та гетеросуггестія в академічному веслуванні (2013)
Потоп В. А. - Биомеханическая характеристика соскоков с гимнастического бревна на основе анализа узловых элементов спортивной техники, Град Рафал, Болобан В. Н., Оцупок А. П. (2013)
Репко Е. А. - Морфологические особенности элитных спортсменов, специализирующихся в скоростном лазании, лазании на сложность и альпинизме (2013)
Сазонов В. В. - Ефективність курсового застосування препарату "Алактон" в процесі підготовки кваліфікованих борців, Яременко В. В., Земцова І. І. (2013)
Станкевич Блазей. - Состояние, проблемы и перспективные направления научных исследований в волейболе (2013)
Строганов С. В. - Особенности силовых взаимодействий между стопой и опорой при выполнении специальных тестов юными баскетболистами (2013)
Сун Пэн - Психоментальность в системе диалога культур: компаративный анализ результативности совершенствования психомоторных способностей и локомоций при освоении физкультурно-оздоровительных систем Востока и Запада, Михута И. Ю. (2013)
Футорний C. М. - Шляхи удосконалення організації фізичного виховання студентів вищих навчальних закладів (2013)
Цеслицка М. - Занятия плаванием в повышении уровня здоровья студентов (2013)
Яковенко Е. О. - Обоснование подхода к формированию экипажей в гребле академической (2013)
Болах Бартош - Общая оценка физического развития умственно отсталых детей с использованием теста "Eurofit Special”, Приступа Т. Д. (2013)
Руководство для авторов (2013)
Бичков О. С. - Про узгоджене продовження мір можливості та необхідності (2009)
Болдовская О. М. - Оценки максимума решения задачи Неймана для квазилинейных параболических уравнений в неограниченных областях, сужающихся на бесконечности. Случай быстрой диффузии, Тедеев А. Ф. (2009)
Maлюта Ю. M. - Пространства модулей суперструн, Oбиход T. В. (2009)
Мітін Д. Ю. - Хаусдорфова фрактальна апроксимація функцій (2009)
Самойленко І. В. - Слабка збіжність стохастичних еволюційних систем у схемі усереднення (2009)
Сердюк А. С. - Наближення інтегралів Пуассона сумами Валле Пуссена в рівномірній та інтегральних метриках (2009)
Божко А. Е. - Сингуларисные переходные функции звеньев систем автоматического управления (2009)
Семенова Н. В. - Поліедральний підхід до розв'язання одного класу векторних задач комбінаторної оптимізації, Колєчкіна Л. М. (2009)
Божко А. Е. - Об определении времени трогания, движения и возврата якоря электромагнитного ударного возбудителя (2009)
Григоренко А. Я. - Об одном подходе к исследованию колебаний полых пьезокерамических цилиндров конечной длины, Ефимова Т. Л., Лоза И. А. (2009)
Карнаухова Т. В. - Активное демпфирование вынужденных резонансных изгибных колебаний изотропной вязкоупругой прямоугольной пластины с жестким защемлением торцов (2009)
Матус В. В. - Матриця розсіяння для хвиль згину у тонкій пластині (2009)
Мічуда О. Я. - Про один підхід до побудови математичної моделі динамічних процесів в пружних системах з урахуванням релаксаційних явищ (2009)
Булавін Л. А. - Зміна енергетичних та структурних властивостей водного розчину етанолу при різних концентраціях, Атамась Н. О. (2009)
Шпак А. П. - Енергія зв'язку екситону у напівпровідникових квантових точках, Покутній С. І., Уваров В. М., Покутній М. С. (2009)
Півняк Г. Г. - Перспективи підвищення ефективності електроенергетичного комплексу вугільних шахт, Заїка В. Т., Ткачев В. В. (2009)
Большаков В. И. - Эмпирическое прогнозирование качественных характеристик материала на предпроектной стадии его создания, Дубров Ю. И., Жевтило Е. Ю. (2009)
Анистратенко О. Ю. - Обоснование выделения Сарматской биогермной зоогеографической провинции (по фауне Gastropoda) (2009)
Даниленко В. А. - Комп'ютерне моделювання процесів деформування структурованого геофізичного середовища з в'язкопружною взаємодією між елементами структури, Микуляк С. В. (2009)
Доценко С. Ф. - Численные оценки цунамиопасности Крымско-Кавказского побережья Черного моря, Ингеров А. В. (2009)
Ємець О. В. - Ізотопно-геохімічні напрацювання прогнозу ділянок аномального газонасичення у вугільних покладах Донбасу, Канін В. О., Тараник О. О., Іванків О. О., Проскурко Л. І. (2009)
Логвинов И. М. - Новые результаты геоэлектрических исследований Кировоградской аномалии электропроводности на севере Украины, Гордиенко И. В., Тарасов В. Н. (2009)
Знов'як К. О. - Синтез та люмінесцентні дослідження координаційних сполук лантаноїдів з N,N'-дипіролідино-N''-трихлороацетилфосфортриамідом й диметил-N-трихлороацетиламідофосфатом, Овчинніков В. А., Мороз О. В., Слива Т. Ю., Щербацький В. П., Поляков О. І., Неділько С. Г., Амірханов В. М. (2009)
Кутаров В. В. - Універсальні залежності константи Генрі процесу адсорбції (2009)
Осташко В. В. - Комплекси включення на основі β-циклодекстрину та гетероциклічних сполук — перспективні супрамолекулярні системи, Рябов С. В., Керча Ю. Ю., Лаптій С. В., Штомпель В. І., Кисіль А. І., Войтенко З. В. (2009)
Ткаленко Д. А. - Новий підхід до вибору інгібіторів корозії металів у водних розчинах кислот, Вишневська Ю. П., Бик М. В., Присяжний В. Д. (2009)
Руденко Л. И. - Ультрафильтрационная очистка жидких радиоактивных отходов от трансурановых элементов и урана с использованием мицеллярного каликс, Джужа О. В., Хан В. Е., Мирошниченко С. И., Кальченко В. И. (2009)
Скопенко В. В. - Будова та властивості координаційних сполук 3d-металів з 2,2,2-трихлоро-N-(дипіперидин-1-іл-фосфорил)ацетамідом, Ліціс О. О., Овчинніков В. А., Слива Т. Ю., Шишкіна С. В., Амірханов В. М. (2009)
Волошина Н. Ю. - Анатомічні ознаки листків з різних рівнів крони та їх пластичність у Acer platanoides і A. tataricum, Білявська Н. О. (2009)
Воскобойник Л. Г. - Вплив онкогенів на експресію рецепторних тирозинкіназ у пухлинах щитоподібної залози, Богданова Т. І., Тронько М. Д. (2009)
Король Т. Ю. - Ушкодження кальційзахоплюючої функції мітохондрій при експериментальній хворобі Альцгеймера, Костюк О. П. (2009)
Межжерин С. В. - Структура гибридов Carassius auratus s. lato × C. carassius (Cyprinidae) в поселениях карасей бассейна Днепра и Северского Донца, Кокодий С. В., Кулиш А. В., Федоренко Л. В. (2009)
Петрова Г. В. - Роль α-токоферола и природных антиоксидантов в апоптозе тимоцитов крысы, индуцированном антимицином А, Донченко Г. В. (2009)
Полищук А. В. - Влияние ионов тяжелых металлов на перенос электронов на акцепторной стороне фотосистемы II, Топчий Н. Н., Сытник К. М. (2009)
Тронько М. Д. - Морфологічна характеристика мікроінкапсульованої тканини аденоми прищитоподібної залози людини за умови ксенотрансплантації щурам з експериментальним гіпопаратиреозом, Балла І. А., Пастер І. П. (2009)
Деревянко Б. В. - Історичний розвиток правового регулювання надання послуг у сфері освіти на українських землях з початку ХІХ століття до радянських часів (2011)
Мельниченко Б. Б. - Конституційна реформа Польщі як наслідок демократичних змін в країні у 1989-1990 роках (2011)
Куфтирєв П. В. - Витоки формування давньоруського доказового права за юридичними першоджерелами східних слов’ян (2011)
Омельчук І. А. - Поняття та основні фактори формування правосвідомості молоді щодо прав і свобод людини (2011)
Солдатський В. В. - До питання про сприйняття часу у праві: теоретико-правовий аспект (2011)
Івановська А. М. - Питання політики і права в діяльності Конституційного Суду України (2011)
Клименко О. М. - Примус як критерій щодо класифікації способів припинення та набуття права власності (2011)
Антонюк О. І. - Обсяг цивільної процесуальної дієздатності фізичної особи (2011)
Горобець Н. О. - Право на вибір імені дитини (2011)
Красицька Л. В. - Про право дитини вільно висловлювати власні погляди та думки з усіх питань, що її стосуються (2011)
Музика Л. А. - Захист права власності у контексті реалізації цивільно-правової політики (2011)
Нагнибіда В. І. - Мета правового регулювання відносин обмеженого користування чужим майном (2011)
Кулініч О. О. - Особливості використання фотографічних творів з зображенням фізичних осіб після їхньої смерті (2011)
Сурженко О. А. - Іпотека у відносинах кредитування при будівництві житла (2011)
Федюк Л. В. - Поняття особистих немайнових прав юридичних осіб (2011)
Боднар В. В. - Поняття та юридична природа переважних прав (2011)
Мельник Я. Я. - Функції обов’язків учасників цивільного процесу (2011)
Шевчук В. І. - Вступ прокурора у цивільний процес, ініційований іншими особами (2011)
Олефіренко А. М. - Частина підприємства як предмет договору купівлі-продажу (2011)
Король В. І. - Правові механізми зовнішньоекономічної політики: регіональні угоди у контексті норм та принципів СОТ (2011)
Рєзнікова В. В. - Суб’єкти посередницьких правовідносин (2011)
Таликін Є. А. - Зміст поняття "правосуддя” у контексті функцій господарського суду (2011)
Шевчук В. В. - Малі підприємницькі структури: проблемні аспекти функціонування та шляхи вдосконалення законодавства, що регулює їх діяльність, Охман О. В. (2011)
Позова Д. Д. - Щодо проблеми здійснення житлово-будівельними кооперативами підприємницької діяльності (2011)
Томашевский К. Л. - Актуальные проблемы реформирования трудового законодательства Беларуси (2011)
Михайлова І. Ю - Проблеми реформування пенсійної системи України у сфері пенсійного забезпечення за віком (2011)
Головкін О. В. - Форми державного контролю у сфері охорони навколишнього середовища в Україні (2011)
Антонюк У. В. - Державно-правовий механізм охорони довкілля в Україні і Польщі: порівняльний аналіз (2011)
Настечко К. О. - Оформлення права на земельну ділянку у разі набуття права на об’єкт нерухомості (2011)
Макаренко О. Ю. - Проблеми співвідношення права використання надр та землекористування (2011)
Берлач Н. А. - Застосування практики Європейського суду з прав людини при визначенні строку розгляду справ адміністративними судами (2011)
Личенко І. О. - Законні інтереси як складова адміністративно-правового статусу громадян України у сфері власності (2011)
Буханевич О. М. - Надання адміністративних послуг платникам податків (2011)
Муза О. В. - Деякі аспекти використання медіації в адміністративному судочинстві України (2011)
Сторожук І. П. - Поняття та система місцевого управління (2011)
Чудик-Білоусова Н. І. - Недотримання порядку поводження з окремими видами інформації в органах податкової служби як підстава юридичної відповідальності (2011)
Чеховська І. В. - Державна соціальна допомога сім’ям в Україні: аналіз правозастосовної практики (2011)
Литвин О. П. - Проблеми управління місцевими фінансами у контексті змін до бюджетного законодавства України (2011)
Петрицький А. Л. - Організаційно-правові проблеми здійснення державного фінансового контролю в Україні (2011)
Жулавський С. А. - Основні аспекти адміністративно-правового режиму справляння податку на доходи фізичних осіб (2011)
Кузьменко В. А. - Сутність примусу в адміністративному процесі (2011)
Ільїна О. В. - Проблема співвідношення обтяжуючих обставин загальної та особливої частини кримінального права та їх вплив на кримінальну відповідальність (2011)
Заєць І. С. - Запобігання зловживанню наркотичними речовинами серед молоді (2011)
Дубно Т. В. - До питання класифікації способів вчинення злочину (2011)
Голдзіцький К. А. - Проблеми вдосконалення законодавчого регулювання слідчих дій, що проводяться за рішенням суду (2011)
Говорун Д. М. - Функція кримінального переслідування та принцип публічності (2011)
Повзик Є. В. - Забезпечення прав і законних інтересів потерпілого при впровадженні консенсуальних процедур у кримінальному судочинстві України (2011)
Лісовий Я. А. - Правова природа правовідносин, що виникають при вирішенні заяв і повідомлень про злочини (2011)
Вільчик Т. Б. - Юридична природа адвокатури та проблеми організації її діяльності (2011)
Гусарова А. В. - Реалізація принципу диспозитивності при вступі прокурора у справу (2011)
Семенюк І. Я. - Роль інституту адвокатури в здійсненні права: окремі історичні та теоретичні аспекти (2011)
Фесенко В. І. - Особливості реформування судової системи ЄС на початку ХХІ століття: між Ніццою та Лісабоном (2011)
Омельчук О. М. - Філософсько-правове розуміння поведінки людини в епоху Нового Часу (2011)
Канцір В. С. - Тероризм в інформаційно-семіотичному аспекті (2011)
Кузьменко С. Г. - Соціальне управління: принципи, функції, методи (2011)
Довгань В. І. - Сутність, особливості та функції державного управління в галузі ветеринарної медицини (2011)
Васільєва Л. М. - Інституціональні основи розвитку аграрного сектора економіки (2011)
Писаренко В. П. - Визначення понять "електронний документ” та "цифровий підпис” в зарубіжних країнах (2011)
Царьов Ю. О. - Договірно-правове оформлення державного кордону Сполучених Штатів Америки: історичний аспект (2011)
Шайдоров О. І. - Економічна безпека в системі національної безпеки (2011)
Захаркевич Н. П. - Деякі проблеми залучення молоді на державну службу, Пилипчук О. А. (2011)
Гаман Т. В. - Роль і значення зв’язків з громадськістю у формуванні позитивного іміджу органів державної влади, Андрійчук О. А. (2011)
Толкованов В. В. - Законодавче забезпечення розвитку служби в органах місцевого самоврядування в умовах реалізації адміністративної реформи (2011)
Фролова Т. О. - Інвестиційний компонент економічного розвитку (2011)
Бондарчук Н. В. - Теоретичні засади формування облікової політики на сільськогосподарських підприємствах (2011)
Зінченко А. І. - Перспективний продукт зеленого туризму у системі відносин "споживач-виробник” (2011)
Мельничук В. М. - Аналіз складових споживчої цінності товару на промисловому та споживчому ринках (2011)
Мілютіна Ю. С. - Дискусійні питання щодо визначення понять "інновація” та "нововведення” (2011)
Лаврук В. В. - Механізм управління інноваційною діяльністю аграрних підприємств (2011)
Корюгін А. В. - Особливості формування стратегії розвитку енергопостачальних підприємств (2011)
Баланда А. Л. - Розвиток підприємництва в Україні: соціальний контекст (2011)
Лучик С. Д. - Розвиток регіональних ринків праці як індикатор ефективності державної регіональної політики, Лучик В. Є. (2011)
Синчак В. П. - Державна підтримка агропромислового комплексу: зарубіжний та вітчизняний досвід, Мєтєлєва І. Д. (2011)
Сукрушева Г. О. - Взаємозв’язок функцій місцевих фінансів з показниками соціально-економічного розвитку території (2011)
Гончар О. В. - Системи управління якістю статистичної інформації: еволюція та міжнародний досвід, Кузьміна О. В. (2011)
Куліш А. М. - Окремі аспекти організації праці науково-педагогічних працівників, Горевий В. І. (2011)
Кулинич О. І. - Основні завдання навчальної дисципліни "Статистичне вивчення соціально-економічного розвитку України”, Кулинич Р. О. (2011)
Заїкіна В. В. - Соціоніка і проблеми менеджменту (2011)
Виговський Д. Л. - Виникнення та формування кримінальної субкультури в Російській імперії (кін. ХІХ ст. — поч. ХХ ст.) (2011)
Персоналії (2011)
Інформація про Хмельницький університет управління та права (2011)
Інформація для авторів (2011)
Contents (2011)
Вихідні дані (2011)
Ярослав Йосипович Бурак (2011)
Мамай В. - Памяти Ярослава Иосифовича Бурака (2011)
Гайвась Б. - Опис процесів переносу в шаруватих тілах із використанням теорії узагальнених функцій, Чапля Є. (2011)
Глухов Ю. - Реакція багатошарового півпростору з початковими напруженнями на рухоме навантаження. Нестисливий матеріал (2011)
Грицина О. - Вплив температури на поверхневі напруження та поляризацію діелектричного шару (2011)
Дияк I. - Схема методу граничних елементів для моделі жорсткого сферичного включення у полі пружної гармонічної хвил, Михаськів О. (2011)
Дмитрук В. - Стаціонарні потоки маси та розподіли усереднених концентрацій домішки в періодичних структурах за мішаних граничних умов (2011)
Костробій П. - Двочастинкова кореляційна функція "густина–густина" напівобмеженого металу: вплив зовнішнього електричного поля, Маркович Б., Задворняк І. (2011)
Лимарченко О. - Динамічна поведінка трубопроводу з вільним кінцем в околі критичних швидкостей руху рідини, Тімохін О. (2011)
Матвійчук Я. - Апроксимація математичних макромоделей електронних пристроїв, Малачівський П. (2011)
Монастирський Л. - Моделювання фотопровідності поруватого кремнію: підвищення точності аналітичних розрахунків, Соколовський Б., Павлик М. (2011)
Нагірний Т. - Про один підхід до формулювання крайових задач нелокальної теорії пружності, Бойко З. (2011)
Попович В. - Термопружний стан термочутливого шару за конвективного теплообміну з середовищем змінної з часом температури, Янішевський В. (2011)
Притула Н. - Математичні моделі заміщення буферного газу азотом у пластах газосховища (2011)
П’янило Я. - Розрахунок поля швидкостей руху газу в пластах підземних сховищ на основі методу скінченних елементів, Лопух Н., Галій П. (2011)
Савула Я. - Аналіз чутливості розв’язків задач одновимірної гетеродифузії стосовно змін параметрів середовища, Щербата Г. (2011)
Селезов И. - Моделирование температурного поля феррожидкости в зазоре, Радионов А. (2011)
Степник В. - Методика оцінювання прихованих періодичностей спектральними методами під час розрахунку процесу транспортування вуглеводнів трубопроводами, Заячук І. (2011)
Chekurin V. - Mathematical model for interference of elastic waves in a geological medium with a stressed layer. The case of uniform compression, Malytskyy D. (2011)
Шопа Т. - Коливання ортотропної циліндричної оболонки з отворами довільної конфігурації. Частина І. Побудова розв’язку (2011)
Щербовських C. - Визначення довговічності нерезервованої системи з поелементно-загальною стратегією ремонтів на основі ациклічної марковської моделі, Лозинський О. (2011)
Вимоги до оформлення статті (2011)
Содержание (2014)
К 75-летию профессора Владимира Ивановича Мамчича (2014)
Кондратенко П. Г. - Тактика лечения парапанкреатического инфильтрата у больных с острым асептическим некротическим панкреатитом, Джансыз И. Н. (2014)
Малярчук І. В. - Поліморфізм гена CYP2C9 в оптимізації терапії варфарином у пацієнтів із протезованими клапанами серця, Горовенко Н. Г., Крикунов О. А., Бабочкіна А. Р. (2014)
Крючина Є. А. - Екзокринна панкреатична недостатність у хворих на нерезектабельний рак підшлункової залози після симптоматичних оперативних втручань (2014)
Аббасов П. А. - Тромбоз печеночной артерии: оценка факторов риска после трансплантации печени (2014)
Сабадош Р. В. - Тромбози сафеностегнового та сафенопідколінного з’єднань (2014)
Трутяк І. Р. - Контузія легень у постраждалих із політравмою (2014)
Васильев А. А. - Раннее прогнозирование тяжелого острого панкреатита (2014)
Копчак А. В. - Розподіл напружень у системі "фіксатор — кістка" при проведенні остеосинтезу нижньої щелепи накістковими міні-пластинами, Кріщук М. Г. (2014)
Кондратенко П. Г. - Рациональная стартовая антибактериальная терапия в комплексном лечении больных с распространенным гнойным перитонитом, Натрус Л. В., Койчев Е. А. (2014)
Леонов В. В. - Фактори загоєння інвагінаційних анастомозів, Хамед Акіл Алі Ібрахім Аббас (2014)
Матвійчук Б. О. - Роль та значення відеолапароскопії в діагностично-лікувальному алгоритмі хворих з атиповим перебігом гострого апендициту, Квіт А. Д. (2014)
Стукало А. А. - Диагностика и лечение дистальной билиарной обструкции (2014)
Делій В. Ю. - Роль протеїнкінази С у дисфункції тромбоцитів за умови гострих кровотеч із виразок гастродуоденальної зони (2014)
Ширшов И. В. - Роль и место люмботомии в хирургическом лечении острого небилиарного инфицированного некротического панкреатита (2014)
Каминский И. В. - Клинико-экспериментальное обоснование применения прецизионного кишечного шва у больных с высокой степенью вероятности возникновения послеоперационных осложнений, Чемоданов Е. Б. (2014)
Денисенко В. Л. - Паллиативное лечение пациентов c колоректальным раком, осложненным кишечной непроходимостью, Гаин Ю. М. (2014)
Капшитарь А. В. - Мини-доступ для холецистэктомии у больных с острым холециститом в пожилом и старческом возрасте (2014)
Крижановський І. Д. - Мікробіологічні та мікроскопічні дослідження сечі при туберкульозі нирки (2014)
Оразов М. Р. - К вопросу об эндоскопических критериях аденомиоза на фоне выраженной хронической тазовой боли (2014)
Кондратенко П. Г. - Неблагоприятные исходы лечения больных с кровотечением из хронических гастродуоденальных язв: анализ причин и пути их устранения, Раденко Е. Е., Жариков С. О. (2014)
Ничитайло M. Ю. - Лапароскопічні резекції печінки: види, класифікація й сучасний стан, Загрійчук М. С., Mасюк Ю. І., Присяжнюк В. В., Босий О. А. (2014)
Баринов Э. Ф. - Анализ факторов риска осложнений, индуцированных литотрипсией, Кравченко А. Н., Твердохлеб Т. А., Балыкина А. О. (2014)
Дзюбановський І. Я. - Сучасні підходи до хірургічного лікування синдрому портальної гіпертензії, Романюк Т. В. (2014)
Дубина С. А. - Вариации анатомического строения внепеченочных желчных протоков (обзор литературы), Зенин О. К. (2014)
Десятерик В. І. - Діагностика та лікування гострих ускладнень жовчнокам’яної хвороби на тлі механічної жовтяниці, Котов О. В., Шевченко Є. С. (2014)
Василюк С. М. - Діагностика та лікування раку підшлункової залози різної локалізації, Ткачук О. С. (2014)
Хацко В. В. - Острый аппендицит у беременных (научный обзор), Греджев Ф. А., Пархоменко А. В., Потапов В. В. (2014)
Григорій Васильович Бондар (2014)
Дороговцев А. А. - Великі відхилення для стохастичних потоків зі взаємодією, Остапенко О. В. (2009)
Кирилич В. М. - Багатоточкова задача для гіперболічної сингулярної квазілінійної системи рівнянь в області з невідомими межами (2009)
Ковалев А. М. - Метод дополнительных функций в задачах частичной устойчивости (2009)
Муратов М. А. - Центральные расширения *-алгебр измеримых операторов, Чилин В. И. (2009)
Яковець В. П. - Про керовність вироджених лінійних процесів, Тарасенко О. В. (2009)
Ярова О. А. - Про групи, усі власні підгрупи яких близькі до абелевих (2009)
Грицик В. В. - Обробка складних зображень та їх розпізнавання в інформаційно-аналітичних системах комп'ютерного зору (2009)
Сергиенко И. В. - Идентификация градиентными методами теплового и термонапряженного состояний двухслойного цилиндра по поверхностным перемещениям, Дейнека В. С. (2009)
Аврамов К. В. - Нелинейное взаимодействие сопряженных форм колебаний в круглых пластинах с надрезами (2009)
Андрейків О. Є. - Циклічна міцність тонкостінних елементів конструкцій з тріщинами, Банахевич Ю. В., Кіт М. Б. (2009)
Григоренко А. Я. - Решение задач о свободных колебаниях конических оболочек переменной толщины, Мальцев С. А. (2009)
Карачун В. В. - Поліагрегатні структури чутливих елементів приладів інерціальної навігації в акустичному середовищі, Мельник В. М. (2009)
Вальтер А. А. - Ядерно-физическое исследование радиоактивного равновесия в древних урановых рудах Украины, Дикий Н. П., Довбня А. Н., Ляшко Ю. В., Писанский А. И., Сторижко В. Е. (2009)
Авраменко А. А. - Вероятностный анализ неустойчивости вихревых структур в He II (2009)
Безуглый В. К. - Термодинамический анализ образования диоксинов и фуранов (ТХДД и ТХДФ) в газообразной смеси O–C–H–Cl, Бондаренко Б. И. (2009)
Божко А. Е. - О подмагничивании двухтактного электромагнитного вибровозбудителя (2009)
Фирстов Г. С. - Влияние структурных изменений при легировании на устойчивость к мартенситному превращению В2 интерметаллидов на основе ZrCu (2009)
Костинский А. С. - Концепция ассоциированного пространства и геометрическое конструирование кинематических моделей (2009)
Ступка О. С. - Походження нафти в контексті мобілістичної концепції тектогенезу (2009)
Фомин Ю. А. - Температура формирования золотого и уранового оруденения Юрьевского месторождения (Украинский щит), Лазаренко Е. Е. (2009)
Шульга В. Ф. - О зарождении карбоновой угленосной формации Львовско-Волынского угольного бассейна, Костик И. Е., Матрофайло М. Н., Король Н. Д. (2009)
Шумлянський Л. В. - Ізотопний склад гафнію в цирконах, виділених з порід Томашгородського та Букинського комплексів (2009)
Куліченко С. А. - Міжфазовий розподіл серцево-судинних фармацевтичних препаратів у класичних та індукованих фенолом міцелярно-екстракційних системах, Дорощук В. О., Гонта Н. А., Дроздова М. В. (2009)
Русакова Н. В. - Новый класс моно-, гомо- и гетеробиядерных комплексов лантанидов с порфиринами, модифицированными аминополикарбоновыми кислотами, как основа полифункциональных спектроскопических зондов, Семенишин Н. Н., Коровин Ю. В. (2009)
Сыч Н. В. - Влияние количества ортофосфорной кислоты на развитие пористой структуры углей при химическом активировании кукурузных кочерыжек, Стрелко В. В., Цыба Н. Н., Пузий А. М. (2009)
Штомпель В. І. - Особливості структури сумішей гідроксило- і карбоніловмісного полімерів, Поліщук Т. А., Керча Ю. Ю. (2009)
Андреенко Т. И. - Адаптивная реорганизация метаболизма у двустворчатого моллюска Anadara inaequivalvis Bruguiere в условиях экспериментальной аноксии, Солдатов А. А., Головина И. В. (2009)
Бараненко В. В. - Вміст ліпофусцинових сполук у листках Sium latifolium L. за різних умов водозабезпечення (2009)
Жолобак Н. М. - Цианобактерия Synechococcus cedrorum — тест-культура для биоиндикации токсичности новых химически синтезированных лекарственных веществ, Лысенко Т. Г. (2009)
Маменко М. В. - Пригнічення опіоїдами струмів, опосередкованих Р2Х3 рецепторами, в сенсорних нейронах щурів, Прудніков І. М., Кришталь О. О. (2009)
Курапов Ю. А. - Аналіз колоїдних систем на основі наночастинок Cu–O–H2O та Ag–O–H2O, отриманих методом молекулярних пучків, Крушинська Л. А., Горчев В. Ф., Кардаш М. В., Литвин С. Є., Стельмах Я. А., Дідікін Г. Г., Романенко С. М., Мовчан Б. О., Чекман І. С. (2009)
Пушкарьов В. М. - Характеристика змін клітинного циклу залежно від концентрації та часу дії таксолу на клітини раку щитоподібної залози, Старенький Д. В., Саєнко В. О., Попадюк І. Д., Ковзун О. І., Пушкарьов В. В., Тронько М. Д. (2009)
Дзюбенко Е. В. - Частота хромосомных аберраций и гематологические показатели у прудовика обыкновенного (Lymnaea stagnalis L.) в водоемах Зоны отчуждения Чернобыльской АЭС, Гудков Д. И. (2009)
Костицький М. В. - Закони держави й ринку: спроба філософського осмислення (2012)
Цапко О. М. - Наукові теорії про місце бюрократії в сучасному суспільстві (2012)
Шевчук Р. М. - Діалектичний метод у правознавстві: окремі аспекти (2012)
Муранова В. В. - Філософсько-правові аспекти та методологія дослідження міграції в контексті розвитку громадянського суспільства (2012)
Слободянюк І. С. - Стримування та противаги в системі поділу влади: філософсько-правовий аспект (2012)
Бандура О. О. - Основні риси людини як правової істоти (системний підхід) (2012)
Запорожцева Л. Є. - Правова міфологія як явище правової дійсності, її сутність та особливості (2012)
Івченко Ю. В. - Гендерний підхід у професійній самореалізації особистості (2012)
Дорохов Р. П. - Роль правових цінностей у процесі вдосконалення нормотворчої діяльності (2012)
Симон Ю. С. - Передумови вітчизняної традиції філософської психології (2012)
Павлишин О. В. - Правова знакова конструкція як елемент знакової системи права в контексті історико-філософського аналізу (2012)
Роговенко М. М. - Інтерактивні технології як засіб формування та розвитку інтелектуальних і комунікативних умінь курсантів на заняттях з філософсько-правових дисциплін (2012)
Kushakova-Kostitska N. V. - PHILOSOPHY OF LAW IN THE INFORMATION ERA: PROBLEM QUESTIONS (2012)
Сметаняк О. Я. - Об’єктивування права в процесі досудової нормотворчості (2012)
Кушакова-Костицька Н. В. - Філософські, методологічні та психологічні проблеми права: дискусія триває, Сидорчук Ю. В. (2012)
Титул, зміст (2014)
Новини законопроектної діяльності (2014)
Чернов В. - Масштабна професія. Григорій Христич — гідний її представник (2014)
Михлик З. - Було село депресивним, тепер — самодостатнє (2014)
Башкаленко О. - Бізнесу та інвестору ми дали "зелене світло" (2014)
Богатирчук-Кривко С. - Щоб грамотно проводити земельну реформу, вчимося самі і вчимо наших партнерів (2014)
Колядинська Т. - "Городне" питання Вишневого, Звірко Т. (2014)
Поліщук В. - Зарубіжний досвід організації інфраструктури земельної іпотеки для розвитку сільськогосподарського землекористування (2014)
Мартин А. - Нова концепція формування ґрунтоохоронних обмежень у використанні земель сільськогосподарського призначення, Краснолуцький О. (2014)
Матвєєв П. - До питання прогнозування ерозійних процесів ґрунтів (2014)
Ковалів О. - Обґрунтування шляхів подальшого розвитку земельної реформи в Україні (2014)
Сохнич А. - Розробка ефективних інструментів капіталізації земельних ресурсів, Сохнич А. (2014)
Солов’яненко Н. - Оцінка земель в Україні: історичні та методичні аспекти (2014)
Мельник О. - Найбільш суттєві порушення допускають службові особи органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та контролюючих органів (2014)
Порушення законів та їх наслідки (2014)
Мінагрополітики України роз'яснює (2014)
Укрдержреєстр України роз'яснює (2014)
Держземагентство України роз'яснює (2014)
Поради радам (2014)
Запитували — відповідаємо (2014)
Офіційні документи (2014)
Баранник А. Ф. - Узагальнена процедура відокремлення змінних, Баранник Т. А., Юрик І. І. (2009)
Зарайский Д. А. - Об аппроксимации функций с нулевыми шаровыми средними линейными комбинациями собственных функций оператора Лапласа (2009)
Максименко С. І. - Функції з однорідними особливостями на компактних поверхнях (2009)
Пелюх Г. П. - Про періодичні розв'язки систем лінійних функціонально-різницевих рівнянь, Сівак О. А. (2009)
Шегда Л. М. - Вироджені нелінійні нетерові крайові задачі (2009)
Кишакевич Б. Ю. - Дослідження оптимальних стратегій конкуренційної портфельної моделі ринку акцій із бі-варіантною функцією корисності, Прикарпатський А. К., Твердохліб І. П. (2009)
Мороз-Подворчан И. Г. - Об одном подходе к верификации критериальных правил выбора проектных решений (2009)
Денисенко В. С. - О спектральных условиях устойчивости нечетких систем Такаги–Сугено (2009)
Дубас А. М. - Біфуркації станів рівноваги узагальненої ціглерової моделі пружного стержня (2009)
Карнаухова Т. В. - Влияние механических граничных условий на активное демпфирование вынужденных изгибных резонансных колебаний изотропных вязкоупругих прямоугольных пластин (2009)
Шульга М. О. - Чисельний аналіз нестаціонарних пружноелектричних осесиметричних коливань п'єзокерамічної кулі з товщинною поляризацією, Григор'єв С. А. (2009)
Булавін Л. А. - Вплив домішок електроліту на характер теплового руху молекул води, Маломуж М. П., Панкратов К. М. (2009)
Жиганюк І. В. - Особливості взаємодії іонів з молекулами води (2009)
Божко А. Е. - О влиянии фазового сдвига между напряжением и током на тяговое усилие и колебания в электромагнитном вибровозбудителе (2009)
Кудін В. Г. - Фазові рівноваги в багатій на нікель області концентрацій системи Ni–B–C при нормальному тиску (900 °С) та при 7,7 ГПа (1200 °С), Осіпов О. С., Білявина Н. М., Марків В. Я., Макара В. А., Ткач В. М. (2009)
Даниленко В. А. - Комп'ютерне моделювання двовимірного процесу деформування структурованого геофізичного середовища з пружнопластичною взаємодією між елементами структури, Микуляк С. В. (2009)
Иванов В. А. - Моделирование распространения примеси и сгонно-нагонных явлений, вызываемых переменным ветром в Азовском море, Фомин В. В., Черкесов Л. В., Шульга Т. Я. (2009)
Логвинов И. М. - Анализ передаточных функций магнитотеллурического поля на профиле PREPAN'95 (Украина—Польша—Словакия—Венгрия), Ладанивский Б. Т. (2009)
Лялько В. І. - Визначення балансових складових CO2 у формуванні парникового ефекту в Україні за даними багатоспектральних космічних зйомок, Мовчан Д. М. (2009)
Фомин Ю. А. - Температурные условия формирования ураноносных альбититов Украинского щита, Лазаренко Е. Е. (2009)
Картель Н. Т. - Использование метода спиновых зондов для оценки цитотоксичности углеродных нанотрубок, Грищенко В. И., Черных В. П., Иванов Л. В., Нардид О. A., Семенцов Ю. И., Приходько Г. П., Коваленко С. Н., Губин Ю. И., Репина С. В. (2009)
Самарик В. Я. - Синтез пероксидного мономера, похідного акриламіду, та його кополімеру з октилметакрилатом для пероксидації полімерних поверхонь, Тарнавчик І. Т., Воронов А. С., Варваренко С. М., Носова Н. Г., Когут А. М., Воронов С. А. (2009)
Самченко Ю. М. - Синтез и спектральная идентификация гидроксилапатитсодержащих гидрогелевых нанокомпозитов для протезирования костной ткани, Болдескул И. Е., Суходуб Л. Б., Данильченко С. Н., Береза Л. И., Ульберг З. Р., Суходуб Л. Ф. (2009)
Токарєв В. С. - Синтез наночастинок CdxSy, вбудованих у тонкі полімерні покриття, прищеплені до твердої поверхні, Ільчук Г. А., Шевчук О. М., Українець В. О., Куснеж В. В., Токарєв С. В., Букартик Н. М., Гонтар О. Г., Куцай О. М., Литвин О. С., Мусій Р. Й. (2009)
Шевченко В. В. - Синтез и свойства ароматического полиэфира, содержащего перфторированные моно- и бифениленовые фрагменты, Ткаченко И. М., Шекера О. В. (2009)
Пукіш Н. С. - Філогенетичний аналіз українських ізолятів ВІЛ-1, Щербінська А. М., Будзанівська І. Г., Поліщук В. П. (2009)
Холодкевич С.В. - Ультрадианные ритмы кардиоактивности и движения створок черноморской мидии Mytilus galloprovincialis Lam., Кузнецова Т.В., Иванов А.В., Трусевич В.В., Куракин А.С. (2009)
Юшко Л.О. - Оцінка кінетичних параметрів і ізотерм адсорбції барвників ентеросорбентами різного походження, Сарнацька В.В., Сахно Л.О., Масленний В.М., Ніколаєв В.Г. (2009)
Полищук А.В. - Светозависимое поглощение CO2 изолированными хлоропластами гороха, Подорванов В.В., Семенихин А.В., Золотарева Е.К. (2009)
Філінська О.М. - Вплив похідного малеіміду на стан антиоксидантної системи печінки щурів за умов оксидативного стресу, Яблонська С.В., Островська Г.В., Рибальченко Т.В., Рибальченко В.К. (2009)
Гулевский А.К. - Влияние низкомолекулярной фракции (до 5 кДа) из кордовой крови на фагоцитарную активность лейкоцитов in vivo и in vitro, Грищенко В.И., Моисеева Н.Н., Горина О.Л. (2009)
Лановенко И.И. - Взаимодействие оксида азота и кислородтранспортной функции крови при гемической гипоксии гемолитического генеза, Коцюруба А.В., Гащук А.П. (2009)
Лизогуб В.Г. - Структурні зміни тригліцеридів плазми крові у хворих на прогресуючу стенокардію та їх медикаментозна корекція, Артемчук О.О., Брюзгіна Т.С., Волошина О.О. (2009)
Щербак В.І. - Особливості вертикального розподілу фіто-, зоо- та бактеріообростань рослинних та кам'яних субстратів р. Тетерів, Якушин В.М., Плігін Ю.В., Корнійчук Н.М. (2009)
Голубець Т. - Феноменологічний опис і експериментальні дослідження процесів тепломасообміну під час вакуумного осушування пористих матеріалів, Сосновий Ю. (2012)
Горбатий І. - Математична модель для визначення зони видимості та тривалості сеансу зв’язку між космічними апаратами й наземними комплексами (2012)
Грицина О. - Вплив локального зміщення маси на поверхневі хвилі Релея (2012)
Лимарченко В. - Динаміка трубопроводу з рідиною на вібруючій основі (2012)
Makar I. - Numerical analysis of a multiscale model of the elastic body with the thin cover, Savula Ya, Styahar A. (2012)
Нагірний Т. - Напружений стан і приповерхнева неоднорідність структурно неоднорідного порожнистого циліндра, Бойко З. (2012)
Пастернак Я. - Інтегральні рівняння для моделювання плоскої термовологопружності анізотропних тіл, Сулим Г. (2012)
Прокопишин І. - Методи декомпозиції області для задач про односторонній контакт нелінійно пружних тіл (2012)
П’янило Я. - Про модифікацію моделі руху природного газу в трубопроводі, Лопух Н., Браташ О. (2012)
Слободян Б. - Просторова контактна задача для тіл з еліптичною виїмкою, частково заповненою стисливою рідиною (2012)
Чекурін В. - Двовимірні стаціонарні задачі ідентифікації порожнин у циліндричних тілах на основі даних ІЧ-термографії, Сінькевич О. (2012)
Чернуха О. - Дифузійний потік домішкової речовини у смузі з випадково розташованим прошарком, Давидок А. (2012)
Чумак К. - Контактна задача теплопровідності для двох півпросторів з періодично розташованими шорсткими ділянками (2012)
Вимоги до оформлення статті (2012)
Бабенко С. В. - Об устойчивости решений динамических уравнений на основе функций разрывного типа, Слынько В. И. (2009)
Бахтин A. К. - Неравенства для внутренних радиусов неналегающих областей, Бахтина Г. П., Подвысоцкий Р. В. (2009)
Борисенко С. С. - Інтегро-функціональні нерівності типу Беллмана–Біхарі для розривних функцій та їх застосування (2009)
Горюнов А. С. - О расширениях симметрических квазидифференциальных операторов нечетного порядка, Михайлец В. А. (2009)
Копець М. М. - Перенесення початкової умови для рівняння теплопровідності (2009)
Пелюх Г. П. - О линеаризации систем нелинейных функционально-разностных уравнений в окрестности положения равновесия (2009)
Бодянский Е. В. - Искусственная нейронная сеть для нелинейной декомпозиции функций, Попов С. В. (2009)
Григорян Р. Д. - Математическое моделирование динамики жидких сред организма в условиях экзобародинамики, Лиссов П. Н. (2009)
Бабенко В. И. - К оценке критического давления для строго выпуклой оболочки неканонической формы (2009)
Винницька Л. І. - Гетерогенна математична модель пружного тіла з тонким податливим на згин включенням, Григоренко Я. М., Савула Я. Г. (2009)
Григоренко А. Я. - Об одном подходе к решению задачи о свободных колебаниях сплошного неоднородного цилиндра конечной длины, Ефимова Т. Л. (2009)
Каминский А. А. - Прогнозирование размеров пластической зоны у вершины трещины в ортотропных металлических материалах, Бастун В. Н. (2009)
Башмакова Н. В. - Раманівський спектр берберину та його інтерпретація квантово-механічним методом функціонала густини, Жураківський Р. О., Кутовий С. Ю., Ящук В. М., Заїка Л. А., Говорун Д. М. (2009)
Шпак А. П. - Електронна структура поверхні нанокристалічного дисульфіду вольфраму, Кордубан О. М., Куліков Л. М., Крищук Т. В., Кьоніг Н. Б., Кандиба В. О. (2009)
Божко А. Е. - О сингуларисной формуле тягового усилия двухтактного электромагнитного вибровозбудителя (2009)
Півняк Г. Г. - Перспективи удосконалення потужних синхронних приводів, Кириченко В. І., Кириченко В. В. (2009)
Большаков В. И. - Исследования работоспособности и эффективности эмпирического прогнозирования качественных характеристик стали на предпроектной стадии ее создания, Дубров Ю. И., Жевтило Е. Ю. (2009)
Подчерняева И. А. - Формирование вторичной структуры на ZrB2-содержащем лазерно-электроискровом покрытии на титановом сплаве при изнашивании нежестко закрепленным абразивом, Панасюк А. Д., Панашенко В. М. (2009)
Доценко С. Ф. - Волны-убийцы в северо-западной части Черного моря, Иванов В. А., Побережный Ю. А. (2009)
Логвинов И. М. - Геоэлектрические исследования на профиле Закарпатье — Волыно-Подолия, Гордиенко И. В., Тарасов В. Н. (2009)
Миньковская Р. Я. - Типизация морских устьев рек Украины (2009)
Сахацький О. І. - Вплив атмосферної корекції гіперспектральних даних сенсора EO-1 Hyperion на позицію червоного краю, Шпортюк З. М., Сибірцева О. М. (2009)
Сворень Й. М. - Надра Землі — природний фізико-хімічний реактор, Наумко І. М. (2009)
Корсканов В. В. - Эффект малых добавок углеродных нанотрубок на теплопроводность нанокомпозитов на основе сетчатого полицианурата, Бардаш Л. В., Файнлейб A. М. (2009)
Ткаленко Д. А. - Цистеїн як інгібітор корозії сталі у кислих середовищах, Вишневська Ю. П., Бик М. В., Присяжний В. Д. (2009)
Туркевич В. З. - Діаграма плавкості потрійної системи B–BN–B2O3 при 5 ГПа, Соложенко В. Л., Пріхна Т. О., Туркевич Д. В. (2009)
Шаповал Г. С. - Электрохимическое исследование антиоксидантных свойств мелатонина, Кузнецова Т. Ю., Соловьев В. В., Кругляк О. С. (2009)
Колупаєв Ю. Є. - Кальцієзалежний вплив саліцилової кислоти і пероксиду водню на активність супероксиддисмутази колеоптилів пшениці, Карпець Ю. В., Мусатенко Л. І. (2009)
Сагач В. Ф. - Захисний вплив похідних ангулярних тіазолохіназолінонів і тіазолотієнопіримідинонів при реперфузійних порушеннях функціонального стану серця, Шиманська Т. В., Добровольський Ф. В., Зборовський Ю. Л., Орисик В. В., Васькевич Р. І., Станінець В. І. (2009)
Юшко Л. О. - Аналіз адсорбції білокзв'язаних метаболітів і токсинів, характерних для печінкової недостатності ентеросорбентами різного походження, Сарнацька В. В., Сахно Л. О., Мельник В. О., Корнєєва Л. М., Ніколаєв В. Г. (2009)
Романовская И. И. - Потенциальное раневое покрытие с трипсином в модифицированный поли-N-винилпирролидон иммобилизованным, иммобилизованным в модифицированный поли-N-винилпирролидон (2009)
Шатурський О. Я. - Cтруктурний аналог вітаміну B1 3-децилоксикарбонілметил-4-метил-5-(β-гідроксіетил)тіазолій хлорид (ДМГТ) блокує трансмембранний струм через іонні канали, що утворені ністатином у бішаровій ліпідній мембрані, Романенко О. В., Гіммельрейх Н. Г. (2009)
Гулевский А. К. - Эффект стимуляции метаболизма в хрящевой ткани после механической травмы под влиянием низкомолекулярной фракции (до 5 кДа) кордовой крови, Грищенко В. И., Иванов Е. Г. (2009)
Пастер І. П. - Експериментальне обгрунтування перспективності застосування мікроінкапсульованої тканини прищитоподібної залози людини для терапії сталого післяопераційного гіпопаратиреозу (2009)
Шелюк Ю. С. - Екологічна характеристика фітопланктону водосховищ р. Тетерів, Щербак В. І. (2009)
Безверхий O. - Вплив режиму електричного навантаження на характеристики коливань п’єзокерамічних резонаторів, Зінчук Л., Карлаш В. (2013)
Благітко Б. - Моделювання процесу стабілізації та керованості безпілотного квадрокоптера у польоті, Мочульський Ю., Заячук І., Кіт Л. (2013)
Бомба А. - Математичного моделювання нелінійних фільтраційних процесів у сланцевих пластах, Гладка O. (2013)
Гавриш В. - Дослідження температурних режимів у термочутливій пластині з чужорідним наскрізним включенням (2013)
Гайвась Б. - Конвективне осушення шару зернистого матеріалу в усталеному режимі, Чапля Є., Логін Г. (2013)
Гера Б. - Математичне моделювання умов неідеального теплового контакту шарів через тонке включення з джерелами тепла (2013)
Гончарук В. - Процеси гетеродифузії розпадної речовини двома шляхами у середовищі з пастками, Чапля Є., Чернуха О., Оведик Я. (2013)
Грицина О. - Пружно-деформований стан і розклинювальний тиск у тонкому шарі ідеального діелектрика (2013)
Данчак Н. - Чебишовське наближення розв’язку задачі Коші для лінійного диференціального рівняння, Малачівський П., Хапко О. (2013)
Konstantinov O. - Effect of viscous damping on forced oscillations of the system "reservoir – free surfaced liquid" (2013)
Limarchenko O. - Forced oscillations of liquid in reservoir of paraboloidal shape, Semenova І. (2013)
Мамчук В. - Побудова поля швидкостей профілю крила за умови потенціального обтікання з використанням числово-квазіконформних відображень (2013)
Недашковський М. - Збіжність наближених розв’язків нелінійної задачі для моделі Леонтьєва-Форда, Крошка Т. (2013)
Ободан Н. - Ідентифікація зовнішніх навантажень, рівень значень яких наближається до критичних, Гук Н. (2013)
Пабирівський В. - Побудова розв’язків базових крайових задач просторової теорії пружності з використанням голоморфних функцій, Пабирівська Н., Гладун В. (2013)
Пастернак Я. - Концентрація динамічних напружень біля тонких пружних включень за умов антиплоскої деформації, Сулим Г., Пастернак Р. (2013)
П’янило Я. - Визначення швидкості руху газоводяного контакту в процесі роботи підземних сховищ газу, Вавричук П. (2013)
П’янило Я. - Дослідження спектрального методу розв’язування рівнянь у дробових похідних за часом у базисі многочленів Лагерра, Васюник М., Васюник І. (2013)
Савула Я. - Аналіз методом скінченних елементів початково-крайових задач гетеродифузії, Торський A., Федак М. (2013)
Слободян Б. - Контактна взаємодії тіл за наявності в міжповерхневому зазорі ідеального газу та рідинних містків, Чижик С., Мартиняк Р. (2013)
Турбал Ю. - Дослідження нелінійних ефектів взаємодії відокремлених хвиль деформації з областями змінної густини в анізотропному твердому тілі (2013)
Чекурін В. - Моделювання архітектури та функціональності програмно-технічного комплексу для автоматизації управління магістральними газопроводами, Притула М., Химко О. (2013)
Муха І. - Числове дослідження просторової задачі про термопружнопластичне деформування товстостінної циліндричної панелі під дією теплового навантаження, Неспляк Д. (2013)
Вимоги до оформлення статті (2013)
Курікша О. В. - Системи двох звичайних диференціальних рівнянь першого порядку, інваріантні відносно лінійних реалізацій алгебр Лі (2009)
Малик І. В. - Асимптотична поведінка в середньому квадратичному розв'язків систем стохастичних диференціально-функціональних рівнянь нейтрального типу, Ясинський В. К. (2009)
Мартынюк А. А. - О неустойчивости решений динамических уравнений на временной шкале (2009)
Муллажонов Р. В. - Обобщенное транспонирование матриц и структуры линейных крупномасштабных систем (2009)
Фардигола Л. В. - Проблема керованості крайовими умовами Неймана для рівняння струни на півосі (2009)
Мороз-Подворчан И. Г. - О реальной продуктивности одного класса информационных технологий (2009)
Стоян Ю. Г. - Математическая модель и метод решения задачи упаковки максимального числа равных кругов в невыпуклую область с зонами запрета, Чугай А. М. (2009)
Борисюк А. О. - Генерація шуму турбулентною течією біля краю жорсткої півплощини (2009)
Декрет В. А. - Про два механізми руйнування композитного матеріалу, слабкоармованого короткими волокнами поблизу вільної поверхні (2009)
Довбня К. М. - Пружно-пластична ортотропна оболонка довільної кривини з двома тріщинами, Гордієнко М. М. (2009)
Чернець М. В. - Метод розрахунку довговічності та зношування конічних евольвентних зубчастих передач, Береза В. В. (2009)
Шульга М. О. - Про варіаційний вивід однієї змішаної системи рівнянь теорії пружності (2009)
Булавін Л. А. - Структурна нежорсткість молекули ортофосфорної кислоти: неемпіричне квантово-механічне дослідження, Ніколаєнко Т. Ю., Говорун Д. М. (2009)
Шпак А. П. - Гигантское поглощение света на позитронных и электронных состояниях в квазинульмерных системах, Покутний С. И., Уваров В. Н., Покутний М. С. (2009)
Божко А. Е. - О переходном процессе в RL цепи при однополупериодном выпрямленном входном напряжении (2009)
Марченко И. Г. - Коллективные процессы атомного упорядочения при низкотемпературном осаждении пленок, Неклюдов И. М., Марченко И. И. (2009)
Храновська К. М. - Елементний склад поверхні мідної та сталевої підкладок після електроіскрового легування графітом, Мазанко В. Ф., Іващенко Є. В. (2009)
Алексеев Д. В. - Моделирование ветровых волн и течений в Каркинитском заливе Черного моря, Иванов В. А., Иванча Е. В., Черкесов Л. В. (2009)
Белый Т. А. - Численное моделирование сильных осадков в Прикарпатье, Пирнач А. М. (2009)
Бобко А. О. - Залежність вмісту водорозчинних солей у донних відкладах р. Інгулець від гранулометричного складу, Альохіна Т. М. (2009)
Иванова А. В. - Основные стадии эволюции углеродистых веществ от ископаемых смол до антраксолитов (2009)
Наумко І. М. - Глибинні флюїди — вагомий чинник постседиментогенного мінералогенезу вуглепородних масивів Донецького та Львівсько-Волинського басейнів України (за матеріалами глибокого буріння), Сворень Й. М., Зінчук І. М., Бучинська І. В., Редько Л. Р., Сахно Б. Е., Шевчук О. М. (2009)
Коновалова В. В. - Антимікробні мембрани на основі гідрогелевих нанореакторів, Самченко Ю. М., Побігай Г. А., Полторацька Т. П., Бурбан А. Ф., Ульберг З. Р. (2009)
Кость C. С. - Синтез, строение и свойства комплексов тербия с водорастворимыми фосфорсодержащими каликс, Мирошниченко С. И., Терновая Д. С., Русакова Н. В., Желтвай И. И., Коровин Ю. В., Кальченко В. И. (2009)
Потапенко O. В. - Фізико-хімічні характеристики електролітів для літієвих акумуляторів на основі біс(оксалато)борату літію, Діамант В. А., Глоба Н. І., Присяжний В. Д. (2009)
Романкевич Я. О. - Константа равновесия реакции в растворе, Гаранина О. А., Романкевич О. В. (2009)
Тітов Ю. О. - Синтез і кристалічна структура BaLaInO4 та SrLnInO4 (Ln — La, Pr), Білявина Н. М., Марків В. Я., Слободяник М. С., Краєвська Я. А. (2009)
Колесник Д. Л. - Взаємодія ендотеліальних та пухлинних клітин за умов їхнього ''контактного'' та ''безконтактного'' співкультивування, Гарманчук Л. В., Пясковська О. М., Соляник Г. І. (2009)
Межжерин С. В. - Видовой состав и разнообразие гибридных биотипов щиповок рода Cobitis (Cypriniformes, Cobitidae) фауны Украины, Павленко Л. И. (2009)
Таланов С. А. - Изменения синтеза оксида азота в сердечно-сосудистой системе у крыс с хроническим дефицитом церебрального дофамина, Коцюруба А. В., Коркач Ю. П., Сагач В. Ф. (2009)
Харчук І. В. - Особливості морфофункціонального стану нирок під впливом різних доз та тривалості дії потенційного цитостатика похідного малеіміду 1-(4-Cl-бензил)-3-Cl-4-(CF3-феніламіно)-1Н-пірол-2,5-діону, Карпезо Н. О., Островська Г. В., Рибальченко Т. В., Рибальченко В. К. (2009)
Галатенко Н. А. - Вивчення сорбційних та десорбційних властивостей ПААГ з різним вмістом ПВП відносно протитуберкульозного препарату ізоніазиду, Рожнова Р. А., Нечаєва Л. Ю., Кісельова Т. І. (2009)
Броварець О. О. - Фізична модель впізнавання вотсон-криківських пар основ ДНК білками реплікативного комплексу, Булавін Л. А., Говорун Д. М. (2009)
Тронько М. Д. - Дія протипухлинного препарату паклітакселю на клітини фолікулярного раку щитоподібної залози, Янчій І. Р., Пушкарьов В. М., Гончарук В. М., Стеценко О. А., Коваленко А. Є. (2009)
Щербак В. І. - Адаптація методів оцінки екологічного стану водойм мегаполісів України за фітопланктоном і фітомікроперифітоном відповідно до Водної Рамкової Директиви 2000/60/ЄС, Семенюк Н. Є., Майстрова Н. В. (2009)
Горбачук М. Л. - Умови існування обмежених, майже періодичних і періодичних розв'язків еліптичних рівнянь у банаховому просторі, Горбачук В. М. (2009)
Гордевський В. Д. - Наближені розв'язки рівняння Больцмана в просторі з вагою (2009)
Грушевой Р. В. - Про унітаризацію нерозкладних зображень примітивних частково впорядкованих множин скінченного типу (2009)
Ковалев А. М. - Решение задач неустойчивости с использованием метода дополнительных функций (2009)
Малик І. В. - Експоненційний ріст розв'язку стохастичного диференціально-функціонального рівняння нейтрального типу в скалярному випадку (2009)
Пташник Б. Й. - Багатоточкова задача для факторизованих гіперболічно-параболічних операторів, Галун К. С. (2009)
Грицик В. В. - Методи і алгоритми аналізу та синтезу складних зображень на основі теоретико-групового підходу, Березький О. М. (2009)
Бондаренко Н. С. - Фундаментальное решение уравнений (1,2) - аппроксимации безмоментного термоупругого состояния трансверсально-изотропных пластин, Гольцев А. С., Шевченко В. П. (2009)
Булат А. Ф. - Физико-химическая модель генерации метана угольным пластом, Скипочка С. И., Паламарчук Т. А. (2009)
Григоренко А. Я. - О свободных колебаниях ортотропных конических оболочек переменной в двух направлениях толщины, Мальцев С. А. (2009)
Шульга М. О. - Застосування гамільтонового формалізму в теорії коливань п'єзоелектричних пластин (2009)
Жиганюк І. В. - Конфігураційні внески в енергію гідратації іонів лужних металів у водних розчинах (2009)
Спольник А. И. - Ферромагнитный резонанс в металлах с неферромагнитными включениями, Абызов А. С., Волчок И. В., Чегорян М. А. (2009)
Божко А. Е. - Об эффективности звена извлечения квадратного корня в системе электромагнитного вибровозбудителя (2009)
Бритун В. Ф. - Использование метода высокотемпературного ударного сжатия для синтеза алмазных нановолокон, Курдюмов А. В., Солонин Ю. М., Ярош В. В. (2009)
Солнцев В. П. - Термокинетическая модель и механизм реакционного взаимодействия, инициированного перитектическим плавлением, Скороход В. В. (2009)
Бицань Є. М. - Деякі особливості узагальненого реологічного тіла (2009)
Кушнір С. В. - Бароосмотичний аналіз як новий метод гідрогеологічних досліджень (2009)
Орищенко И. В. - Первопричина глобального потепления: изменение энергообменных процессов в системе Земля—космос (2009)
Сворень Й. М. - Термобарометрія і геохімія газів прожилково-вкрапленої мінералізації у відкладах нафтогазоносних областей і металогенічних провінцій: фізико-хімічна модель формування вугільних пластів, Наумко І. М. (2009)
Беляков В. Н. - Влияние нанопористой ионообменной составляющей на зарядселективные свойства неорганических композиционных мембран, Дзязько Ю. С., Вольфкович Ю. М., Сосенкин В. Е., Никольская Н. Ф. (2009)
Гічан О. І. - Вплив геометрії електрода на виникнення нестійкості Хопфа при електрохімічному розчиненні металів, Потоцька В. В., Омельчук А. А. (2009)
Гузенко Н. В. - Створення порожнистих багатошарових поліелектролітних мікрокапсул на основі полігексаметиленгуанідину гідрохлориду та натрієвої солі карбоксиметилцелюлози, Габчак О. Л., Пахлов Є. М. (2009)
Дворко Г. Ф. - Універсальна мінімальна швидкість реакцій мономолекулярного гетеролізу, Пономарьов М. Є., Пономарьова Е. О. (2009)
Руденко Л. И. - Механизм очистки жидких радиоактивных отходов от трансурановых элементов и урана методом комплексообразования и ультрафильтрации, Гуменная О. А., Хан В. Е., Джужа О. В. (2009)
Слободяник М. С. - Структурні перетворення оксидів церію і празеодиму у вакуумних конденсатах, Заславський О. М. (2009)
Гулевский А. К. - Влияние фракции до 5 кДа из мозга холодоадаптированных рыб на жизнеспособность карася серебряного в условиях холодового стресса, Грищенко В. И., Релина Л. И., Грищенкова Е. А., Погожих Е. Г., Сысоева И. В., Сысоев А. А. (2009)
Сергеева Ж. Ю. - Рестрикционное картирование внехромосомного элемента рСА25 Erwinia carotovora, Товкач Ф. И. (2009)
Степанова О. А. - Первая изоляция альговируса Dunaliella viridis Teod. (Chlorophyta) из черноморской среды, Климчук Д. А., Новиченко В. Н. (2009)
Петрова Г. В. - Цитотоксична дія азидотимідину (зидовудину) на тимоцити щура. Захисний ефект α-токоферолу, Великий М. М., Комісаренко С. В. (2009)
Броварець О. О. - Як білки реплікативного комплексу блокують синтез пар основ ДНК за участю мутагенних таутомерів: просте фізичне пояснення, Булавін Л. А., Говорун Д. М. (2009)
Кириленко А. В. - Компьютерное моделирование и исследование электромагнитных и тепловых процессов при магнитно-жидкостной гипертермии опухолевых клеток, Чехун В. Ф., Кондратенко И. П., Подольцев А. Д., Кучерявая И. Н., Бондар В.В. (2009)
Дибський С. С. - Виявлення прихованої хромосомної нестабільності у осіб, що постраждали від дії факторів Чорнобильської аварії, за допомогою удосконаленого тесту ''G2 bleomycin sensitivity assay'', Дибська О. Б., Педан Л. Р., Пілінська М. А. (2009)
Городецький В. В. - Багатоточкова задача для еволюційних рівнянь з псевдобесселевими операторами, Спіжавка Д. І. (2009)
Грищук C. В. - Моногенные функции в бигармонической плоскости, Плакса С. А. (2009)
Дегтярев С. П. - О существовании гладкого решения задачи со свободной границей для квазилинейного параболического уравнения с разрывными коэффициентами (2009)
Назарчук З. Т. - Деякі властивості ортогональних у крузі двовимірних поліномів, Кулинич Я. П. (2009)
Подвысоцкий Р. В. - Об одном неравенстве для внутренних радиусов неналегающих областей (2009)
Пигнастый О. М. - Расчет производственного цикла с применением статистической теории производственно-технических систем, Ходусов В. Д. (2009)
Яськов Г. Н. - Упаковка большого числа конгруэнтных шаров в цилиндре (2009)
Григоренко А. Я. - Численное решение задачи о свободных колебаниях пологих оболочек переменной толщины в уточненной постановке, Пархоменко А. Ю. (2009)
Декрет В. А. - Про дослідження стійкості композитних матеріалів, армованих нанотрубками (2009)
Поляков В. Л. - Фильтрование суспензии с переменным содержанием взвеси через однородную загрузку при нелинейной кинетике массообмена (2009)
Шацький І. П. - Деформування підземного трубопроводу в місцях локального руйнування основи, Струк А. Б. (2009)
Ніколаєнко Т. Ю. - Структурно-динамічні особливості модельних цукрово-фосфатних залишків 3'-дезоксирибонуклеотидів, Булавін Л. А., Говорун Д. М. (2009)
Цемик О. Е. - Приповерхностные броуновские моторы, управляемые переменным электрическим полем, Чернова А. А., Розенбаум В. М. (2009)
Никитенко Н. И. - Молекулярно-радиационная теория фотонной, диффузионной и электронной теплопроводности (2009)
Солнцев В. П. - Модель возникновения организованной структуры в реакционном процессе, инициированном перитектическим плавлением, Скороход В. В., Баранов В. Л. (2009)
Богданов Ю. А. - Вероятная причина газовых выбросов в шахтах Донбасса и возможные пути их изучения, Черняков А. М. (2009)
Дубовенко Ю. І. - Редукція задачі Алексідзе до рівняння сили тяжіння (2009)
Кушнір С. В. - Прояви бароосмосу в підземній гідросфері (2009)
Скрипалева Е. А. - Особенности сезонной изменчивости поля температуры на поверхности Индийского океана по контактным и спутниковым данным (2009)
Шпортюк З. М. - Порівняльний аналіз двох модифікацій методу атмосферної корекції з відніманням темного об'єкта даних сенсора EO-1 Hyperion для оцінювання позиції червоного краю, Сибірцева О. М., Сахацький О. І. (2009)
Беляков В. Н. - Транспорт анионов Cr(VI) через неорганический ионит и нанокомпозиционную керамическую мембрану, Дзязько Ю. С., Василюк С. Л., Рождественская Л. М. (2009)
Горобець А. В. - Флуоровмісні мембрани з антибактеріальними властивостями, Вакулюк П. В., Бурбан А. Ф. (2009)
Лагута И. В. - Взаимодействие аскорбиновой кислоты с высокодисперсным кремнеземом, Ставинская О. Н., Оранская Е. И., Чернявская Т. В. (2009)
Мануйлов Є. В. - Синтез, структура та фотокаталітичні властивості TiO2 та TiO2/ZnO плівок, модифікованих наночастинками золота, Смірнова Н. П., Єременко Г. М. (2009)
Романкевич Я. О. - Изотерма абсорбции паров растворами, Гаранина О. А., Романкевич О. В. (2009)
Гришко В. Н. - Функционирование некоторых амидогидролаз в черноземе, загрязненном соединениями фтора (2009)
Коршиков И. И. - Аллозимный полиморфизм можжевельника высокого (Juniperus excelsa Bieb.) в Горном Крыму, Николаева А. В., Иваничко Т. А., Репецкая А. И. (2009)
Шевякова Н. И. - Влияние засоления на содержание полиаминов и фитогормонов в проростках Phaseolus vulgaris L., Мусатенко Л. И., Стеценко Л. А., Веденичева Н. П., Войтенко Л. В., Ракитин В. Ю., Сытник К. М., Кузнецов Вл. В. (2009)
Мельничук Д. О. - Корегування фосфоліпідовмісними засобами жовчнокислотного спектра дуоденального вмісту та калу у щурів за медикаментозного гепатиту, Грищенко В. А., Литвиненко О. М. (2009)
Луговской Э. В. - Растворимый фибрин и D-димер как молекулярные маркеры сосудистых осложнений у больных сахарным диабетом, Ефимов Д. А., Гриценко П. Г., Колесникова И. Н., Луговская Н. Э., Литвинова Л. М., Костюченко Е. П., Ефимов А. С., Комисаренко С. В. (2009)
Пампуро В. И. - Структурный анализ систем управления безопасностью (2009)
Вітальне слово (2012)
Омельчук О. М. - Філософсько-правове розуміння поведінки людини у творчості Е. Канта (2012)
Кондратьєв Р. І. - Визнання соціальної сутності держави — методологічна основа дослідження державно-правових явищ (2012)
Андрейцев В. І. - Об’єктивні чинники кодифікації законодавства суверенної України: перспективи реалізації конституційних еколого-правових імперативів (2012)
Рабінович П. М. - Діалектичний підхід у практиці Європейського суду з прав людини (2012)
Медведчук В. В. - Концептуалізація поняття "громадянське суспільство”: ретроспектива деяких теоретичних аспектів (2012)
Місінкевич Л. Л. - Громадські вироки як репресивні новації радянської влади проти колгоспного селянства в 1948 році (2012)
Оніщенко Н. М. - Авторитет діючого законодавства: вступ до проблеми (2012)
Стефанчук Р. О. - Сім невирішених справ чи "сім смертних гріхів” сучасного законотворення? (2012)
Харитонов Є. О. - Правовідносини інтелектуальної власності й цивільні та адміністративні правовідносини, Харитонова О. І. (2012)
Наливайко Л. Р. - Теоретико-правові засади співвідношення категорії "державний лад” з іншими суміжними категоріями (2012)
Беляневич О. А. - Про уніфікацію і спеціалізацію процесуального права (2012)
Демичев А. А. - Суд присяжных в Российской империи по Судебным уставам 1864 г.: теория и практика (2012)
Поцелуев Е. Л. - Понятие, признаки и структура правовой системы в российской и зарубежной юридической науке (2012)
Туманов Д. Ю. - Конституционное регулирование прав и свобод граждан на начальном этапе становления СССР (1920–е — первая половина 1930–х гг.) (2012)
Тополь Ю. О. - Джерело та форма права: поняття, зміст, проблема співвідношення (2012)
Зайцев А. И. - Фиксация соглашения о третейском суде в России в XVII-XX веках (2012)
Монастирський Д. А. - Вплив на законодавчий процес правової та організаційної культури народних депутатів України (2012)
Соловьева Т. В. - Особенности законодательства и судебной практики Российской Федерации как причины, негативно влияющие на процесс реализации актов Европейского суда по правам человека (2012)
Габінет Д. А. - Відображення ідей про республіканську форму державного правління України у конституційних проектах представників вітчизняної політико-правової думки у період між світовими війнами (2012)
Щенх Н. - Держава як політична корпорація (2012)
Батанов О. В. - Феноменологія сучасного муніципального права (2012)
Крупчан О. Д. - Актуальні проблеми здійснення та захисту суб’єктивних цивільних прав в сучасний період (2012)
Галянтич М. К. - Проблеми державної реєстрації житлової нерухомості (2012)
Довгерт А. С. - Становлення науки міжнародного приватного права на теренах України (остання чверть ХІХ ст. — початок ХХ ст.) (2012)
Майданик Р. А. - Щодо питання про інновації і право інтелектуальної власності в міжнародному приватному праві (2012)
Романовский Г. Б. - Понятие материнства в условиях развития репродуктивных технологий (2012)
Боднар Т. В. - Одностороння відмова в договірних зобов’язаннях (2012)
Кудрявцева Є. В. - Деякі міркування про участь третіх осіб у третейському провадженні у Росії (2012)
Спасибо-Фатєєва І. В. - Проблеми сучасного регулювання представництва (2012)
Мічурін Є. О. - Основні положення концепції обмежень майнових прав фізичних осіб (2012)
Гусаров К. В. - Про допуск до оскарження судових рішень у цивільних справах (2012)
Шишка Р. Б. - Цивільно-правова відповідальність і деліктне зобов’язання, Шишка О. Р. (2012)
Нагнибіда В. І. - Ефективність правового регулювання речових прав на чуже майно (2012)
Гринько (Русу) С. Д. - Вітчизняна концепція деліктних зобов’язань (2012)
Білоусов Ю. В. - Груповий позов: зарубіжний досвід та перспективи його використання в Україні (2012)
Гриняк А. Б. - Права та обов’язки замовника за договором підряду (2012)
Таранова Т. С. - Альтернативный порядок разрешения споров (2012)
Лосев С. С. - Основные тенденции развития законодательства Республики Беларусь об интеллектуальной собственности (2012)
Демендецки Т. - О необходимости сохранения порядка неискового производства при рассмотрении гражданских дел в современном польском гражданском производстве (2012)
Салей Е. А. - Публичные юридические лица (по материалам Республики Беларусь) (2012)
Трач О. М. - Судовий наказ як об’єкт апеляційного оскарження (2012)
Якимчук С. О. - Реалізація принципу верховенства права в цивільному процесуальному законодавстві України через призму рішень Європейського суду з прав людини (2012)
Устименко В. А. - Право власності як основа правового господарського порядку України, Джабраілов Р. А. (2012)
Васільєв А. С. - Організаційно-правові заходи реалізації економічних функцій держави в умовах розвитку ринкових відносин (2012)
Віхров О. П. - Окремі питання вдосконалення господарського законодавства України (2012)
Подцерковний О. П. - Проблеми відображення у праві реального змісту економічних відносин (2012)
Трещева Е. А. - К вопросу об особенностях реализации состязательных начал в арбитражном процессе России (2012)
Вінник О. М. - До проблеми корпоративних конфліктів (2012)
Рєзнікова В. В. - Об’єкт посередницьких правовідносин (2012)
Романовская О. В. - К вопросу о статусе государственных корпораций в Российской Федерации (2012)
Бабкин А. И. - К вопросу о государственной регистрации прекращения деятельности юридического лица, Занина М. А. (2012)
Гришина Я. С. - Социальное предпринимательство как правовая модель обеспечения социальных потребностей (2012)
Скачкова Г. С. - Особенности регулирования труда на подземных работах (2012)
Хныкин Г. В. - Локальная система правовых стимулов труда и трудовой активности работников (2012)
Мельницька Н. В. - Місце роботи і робоче місце: основні правові ознаки (2012)
Костяшкін І. О. - До питання змісту соціальної функції права власності на землю в Україні (2012)
Юдина Т. Ф. - Эволюция природоохранного законодательства дореволюционной России (2012)
Домбровський С. Ф. - Правові новації страхування сільськогосподарської продукції при державній підтримці (2012)
Берлач Н. А. - Трансформація відносин між виконавчою владою та суспільством у процесі здійснення адміністративної реформи в Україні (2012)
Гуржій Т. О. - Сучасний погляд на предмет адміністративного права (2012)
Миколенко О. І. - Вплив загально-процесуальної науки на процес становлення адміністративного процедурного права України (2012)
Когут О. В. - Проблемні питання антикорупційного законодавства України (2012)
Грищук В. К. - Негативна (ретроспективна) кримінально-правова відповідальність та її підстава (2012)
Стрельцов Є. Л. - Сучасні завдання кримінально-правової науки (2012)
Шостко О. Ю. - Деякі питання вдосконалення законодавства і практики протидії організованій злочинності в Україні в контексті зарубіжного досвіду (2012)
Сартаева Н. А. - Правовой мониторинг национального законодательства государств–участников содружества независимых государств в сфере борьбы с терроризмом (2012)
Колос М. І. - Об’єктивні ознаки кримінально-правових положень Руської Правди (2012)
Когутич І. І. - Про окремі складові криміналістичної тактики (2012)
Кузьмина О. В. - Справедливость и состязательность как необходимые условия осуществления уголовного судопроизводства (2012)
Самарин В. И. - Реализация принципа языка, на котором ведется производство по уголовному делу, в билингвальном государстве (2012)
Крушинський С. А. - Поняття та класифікація суб’єктів подання доказів у кримінальних справах (2012)
Київець О. В. - Концепція міжнародного права у поглядах Герберта Харта (2012)
Лозінська С. В. - Європейська екологічна політика та її вплив на реформування законодавства України про охорону навколишнього природного середовища, Чудик-Білоусова Н. І. (2012)
Балюк Г. І. - Проблеми правового регулювання впровадження концепції сталого розвитку у вітчизняну освіту (2012)
Інформація про Хмельницький університет управління та права (2012)
Інформація для авторів (2012)
Contents (2012)
Вихідні дані (2012)
Сопільник Р. Л. - Право на справедливий суд у контексті практики Європейського суду з прав людини (2014)
Запорожченко А. А. - Соответствие законодательства Украины стандартам Совета Европы в сфере биомедицины (2014)
Свиридюк Н. П. - Щодо методологічних засад та правового змісту економічної політики сучасної держави (2014)
Мелех Б. В. - Правова освіта як засіб забезпечення правопорядку (2014)
Марченко А. А. - Прецедентний характер рішень Конституційного суду України (2014)
Лошицький М. В. - Новий погляд на категоріальний апарат теорії профілактики правопорушень (2014)
Калатур М. В. - Політика держави у протидії нелегальній міграції, Білик В. М. (2014)
Мозоль Н. І. - Держава як суб’єкт відшкодування шкоди: правові аспекти дослідження (2014)
Маркова В. О. - Релігійна безпека підростаючого покоління як актуальне питання міжнародного виміру в умовах активного розвитку тоталітарних культів деструктивного типу (2014)
Шевців М. Б. - Прояви імперативу моралі в інтуїтивній культурі юриста (2014)
Заяць Р. Я. - Становлення та розвиток інституту необхідної оборони (2014)
Клюс В. В. - Релігійний екстремізм як загроза духовної безпеки України (2014)
Дуда С. М. - Закон у системі джерел права романо-германської правової сім’ї (2014)
Кошман Л. А. - Структура екополітичних відносин у демократичному суспільстві (2014)
Лозинська С. І. - Духовність як основа людського буття (2014)
Романівка З. Є. - Поняття та кримінально-правове значення знарядь та засобів вчинення злочинів (2014)
Шевчук В. М. - Актуальні проблеми побудови та застосування тактичних операцій у судовому провадженні (2014)
Терещенко Ю. В. - Слідчі (розшукові) дії як різновид процесуальних дій (2014)
Галан Н. В. - Оцінка стану дієздатності чи недієздатності у хворих з дисциркуляторною енцефалопатією (2014)
Житний О. О. - Деякі проблеми застосування законодавства України про кримінальну відповідальність згідно з універсальним принципом (2014)
Плугатир М. В. - Кримінальна відповідальність за несанкціоноване втручання в роботу державних електронних інформаційних ресурсів та систем, критичних об’єктів національної інформаційної інфраструктури (2014)
Рубежанська О. В. - Характеристика суб’єкта кримінального правопорушення за ознаками статті 313 КК України (2014)
Крицька І. О. - Відповідальність корпорацій за кримінальні правопорушення за законодавством України та зарубіжних держав у контексті міжнародних договорів (2014)
Раковська Ю. В. - Фальсифікат лікарських засобів як найприбутковіший вид транснаціональної злочинної діяльності (2014)
Остапенко О. Є. - Недопустимість розголошення відомостей досудового розслідування як гарантія охорони нотаріальної таємниці (2014)
Курилін І. Р. - Нормативне-правове та організаційне забезпечення протидії відмивання коштів, здобутих злочинним шляхом (2014)
Користін О Є. - Криміналізація порушень, пов’язаних з професійною діяльністю на фондовому ринку, Клочко В. М. (2014)
Щерба В. М. - До питання про обов’язки присяжних за кримінальним процесуальним кодексом України (2014)
Карпов Н. С. - Прийняття слідчим суддею рішення про надання тимчасового доступу до речей і документів (2014)
Брисковська О. М. - Особливості початкового етапу розслідування умисного пошкодження об’єктів електроенергетики (2014)
Паславський С. І. - Статус захисника в кримінальному провадженні на підставі угоди про визнання винуватості: проблема правового регулювання (2014)
Басс В. О. - Конфлікт інтересів: поняття та адміністративно-правова характеристика (2014)
Шруб І. В. - Правообмеження як структурний елемент правового статусу судді адміністративного суду: загальнотеоретична характеристика (2014)
Овсянніков В. С. - Правове положення структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій (2014)
Власюк А. В. - Адміністративно-правовий захист права власності суб’єктів господарювання (2014)
Крижановська В. А. - Адміністративні правопорушення в системі інших правопорушень: порівняльний аналіз (2014)
Комарницька І. І. - Система правового забезпечення профілактики адміністративних правопорушень у сфері власності (2014)
Клименко С. В. - Поширення наркотизму в Україні: шляхи протидії та проблеми профілактики (2014)
Михайлов В. В. - Місцеві податки та збори (2014)
Єсімов С. С. - Удосконалення адміністративно-правового регулювання протидії корупції в Україні (2014)
Бортник Н. П. - Глобалізація як чинник формування міграційних систем, Хомишин І. Ю. (2014)
Шитий В. М. - Адміністративна відповідальність у сфері управління, використання та охорони земельних ресурсів України (2014)
Захарченко Л. М. - Причини і сутність явища незаконної (нелегальної) міграції (2014)
Маслов К. Є. - Фіксація фактів злочинів у сфері службової діяльності (2014)
Ситар І. М. - Порівняння як вихідний елемент дослідження культураційних процесів (2014)
Завальнюк В. В. - Історія розвитку правових уявлень в українській юридичній антропології (2014)
Колесніченко В. В. - Про вдосконалення правового регулювання відносин у сфері реалізації права на звернення громадян з питань захисту права інтелектуальної власності у позасудовому порядку (2014)
Виноградов А. К. - До питання організації взаємодії в системі правоохоронних органів України по протидії правопорушенням у сфері захисту інтелектуальної власності (2014)
Аксютіна А. В. - Продюсерська діяльність як предмет цивільно-правового договору у сфері інтелектуальної власності (2014)
Федотов О. П. - Митний пост: адміністративно-правовий аналіз діяльності з виконання завдань, покладених на органи доходів і зборів (2014)
Батанова Л. О. - Адміністративні стягнення за порушення митних правил: проблеми застосування (2014)
Назарова Я. Б. - Зміст митних режимів тимчасового ввезення та тимчасового вивезення (2014)
Левченко С. Г. - Щодо методів реалізації адміністративних повноважень в державній митній справі (2014)
Допілка В. О. - Кваліфікація контрабанди на стадії закінченого правопорушення (2014)
Ортинський В. Л. - Предмет злочину як елемент оперативно-розшукової характеристики контрабанди: проблеми визначення, Хараберюш О. І. (2014)
Палій Н. Р. - Типові слідчі версії на початковому етапі розслідування прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою митних органів (2014)
Davydenko L. - The Legal Status of Master-owner of the Merchant Ship (2014)
Бурмака І. О. - Організаційні аспекти нормування судноплавства на внутрішніх водних шляхах України (2014)
Аягут Н. Г. - Міжнародні договори України в морській сфері як частина законодавства про морські порти (2014)
Реферовані статті (2014)
Вітання (2014)
Contents (2011)
До відома авторів (2011)
Ніколаєнко Л. Г. - Вubbleeconomics як необхідне породження неолібералізму (соціологічна інтерпретація проблеми) – рос. мовою (2011)
Єщенко П. С. - Нова парадигма розвитку економіки – настійливе веління нашого часу – рос. мовою, Арсеєнко А. Г. (2011)
Береславська О. І. - Роль Національного банку України у підвищенні ефективності валютної політики (2011)
Карчева Г. Т. - Оцінка ефективності управління активами і пасивами банків України (2011)
Хаустов В. К. - Система охорони промислової власності в Республіці Білорусь та Україні (2011)
Соколик М. П. - Продуктивність та оплата праці за паритетом купівельної спроможності в Україні та інших країнах: порівняльний аналіз (2011)
Бондаренко М. П. - Туристичний сектор економіки України: реалії та перспективи (2011)
Гуторов А. О. - Вертикально інтегровані структури у сільському господарстві: економічні засади формування та розвитку (2011)
Корольков В. В. - Технологічна домінанта забезпечення розвитку економіки, заснованої на знаннях: еволюція моделі виробничої функції (2011)
Гонтарева І. В. - Об’єктивізація цілей при прогнозуванні ефективного розвитку підприємства (2011)
Аннотации (рос. мовою) (2011)
Summaries (англ. мовою) (2011)
Contents (2011)
До відома авторів (2011)
Саліхова О. Б. - Адресна державна підтримка як чинник стимулювання розвитку високотехнологічних виробництв в Україні (2011)
Бобух І. М. - Оцінка національного багатства у контексті міжнародного досвіду (2011)
Шиян Д. В. - Вплив очікувань на механізм дії економічного циклу (2011)
Булана О. О. - Бюджетно-податкові механізми стимулювання посткризової активізації підприємницької діяльності (2011)
Федулова Л. І. - Тенденції розвитку інноваційної політики та її вплив на економічне зростання (2011)
Яненкова І. Г. - Синергетичний ефект застосування організаційного ресурсу на різних рівнях управління інноваційною діяльністю (2011)
Парнюк В. О. - Амортизація як стимул до інвестування (2011)
Авалішвілі Марина - Переваги ризик-менеджменту підприємств та його розвиток у Грузії – англ. мовою (2011)
Шубравська О. В. - Розвиток аграрного ринку України в умовах дії інноваційних чинників, Прокопенко К. О. (2011)
Лук’яненко І. Г. - Моделювання впливу зміни монетарних режимів на фінансово-економічний розвиток країн із перехідною економікою, Жук В. С. (2011)
Фінансові інститути та фінансові ринки: посткризові трансформації (за матеріалами наукової конференції) (2011)
Аннотации (рос. мовою) (2011)
Summaries (англ. мовою) (2011)
Титул, содержание (2013)
К 100-летнему юбилею академика Николая Михайловича Амосова (2013)
Гриценко В. И. - Академик Николай Михайлович Амосов — выдающийся ученый и хирург (2013)
Касаткина Л. М. - Реализация идей академика Н. М. Амосова в нейросетевых информационных технологиях, Касаткин А. М., Гольцев А. Д., Рачковский Д. А. (2013)
Гриценко В. И. - Медицинские информационные системы как елементы единого информационного медицинского пространства, Козак Л. М., Коваленко А. С., Пезенцали А. А., Рогозинская Н. С., Осташко В. Г. (2013)
Котова А. Б. - Математическое моделирование в биологии и медицине: становление и развитие, Кифоренко С. И., Белов В. М. (2013)
Вовк М. И. - Биоинформационная технология управления движениями как направление биологической и медицинской кибернетики (2013)
Григорян Р. Д. - Моделирование энергетической мегасистемы человека, Лябах Е. Г., Лисов П. Н., Дериев И. И., Аксенова Т. В. (2013)
Ермакова И. И. - Информационная платформа мультикомпартментальных моделей терморегуляции человека (2013)
Abstracts (2013)
Авторы номера (2013)
Contents (2011)
Запатріна І. В. - Розвиток державної підтримки публічно-приватного партнерства в Україні (2011)
Іванова В. В. - Модель організації інформаційного забезпечення економіки, заснованої на знаннях (2011)
Копич Р. І. - Практичні підходи до визначення фіскальної стійкості країн Центральної та Східної Європи (2011)
Піріашвілі О. Б. - Розвиток єврорегіонів на території України, Амбросенко О. П., Федяй Н. О. (2011)
Куліков Г. Т. - Заробітна плата в кризовий період у контексті її впливу на трудовий потенціал (2011)
Бурлай Т. В. - Інститут довіри як компонента євроінтеграційної політики країн ЦСЄ (2011)
Бєлєнцов В. М. - Метод оцінки якості розвитку країн (рос. мовою) (2011)
Кокодей Т. О. - Математична модель поведінки споживача на ринку харчових продуктів (2011)
Аннотации (рос. мовою) (2011)
Summaries (англ. мовою) (2011)
В Інституті економіки та прогнозування НАН України 2011 року вийшли друком (2011)
До відома авторів (2011)
Contents (2011)
Івантер В. В. - Експертна оцінка можливих макроекономічних ефектів економічного співробітництва України з країнами Єдиного економічного простору (рос. мовою), Геєць В. М. та ін. (2011)
Черняк О. І. - Криза платіжного балансу: фактори, індикатори та способи попередження, Хом’як В. Р. (2011)
Лігоненко Л. О. - Практичні підходи до визначення фіскальної стійкості країн Центральної та Східної Європи (2011)
Єршова Г. В. - Інвестиційна активність підприємств та шляхи її забезпечення (2011)
Шпенюк О. Є. - Нестабільність валютних курсів в умовах глобалізації (2011)
Бублик Є. О. - Іпотечний ринок України: обмеження та перспективи розвитку, Корнєєв В. В. (2011)
Брус С. І. - Банки на фондовому ринку України: зміна інвестиційних пріоритетів (2011)
Шірінян Л. В. - Вплив розмірів страхових компаній на ефективність діяльності і розподіл на ринку страхових послуг в Україні (2011)
Близнюк В. В. - Людський потенціал: особливості формування для модернізації (2011)
Корнівська В. О. - Формування фінансової культури українського населення в контексті мінімізації ринкової асиметрії (2011)
Махсма М. Б. - Регіональні аспекти оцінки рівня життя сільського населення (2011)
Кобута І. В. - Оцінка наслідків державного регулювання експорту зерна в Україні (2011)
Аннотации (рос. мовою) (2011)
Summaries (англ. мовою) (2011)
Покажчик статей, опублікованих у журналі "Економіка і прогнозування" 2011 року (укр. мовою) (2011)
Указатель статей, опубликованных в журнале "Экономика и прогнозирование" в 2011 году (рос. мовою) (2011)
Покажчик статей, опублікованих у журналі "Економіка і прогнозування" 2011 року (англ. мовою) (2011)
Байда Е. И. - Математическая модель индуктивного ограничителя аварийных сверхтоков трансформаторного типа (2013)
Гречко А. М. - Технологии быстрого прототипирования – от детской игрушки до мирового господства (2013)
Середа А. Г. - Повышение уровня пожарной безопасности корабельных систем электроснабжения, Варшамова И. С., Литвиненко В. В. (2013)
Чепелюк А. А. - Анализ функциональных особенностей реле напряжения с фиксированными параметрами срабатывания и автоматическим повторным включением для защиты бытовых однофазных потребителей от недопустимых отклонений напряжения в питающей сети (2013)
Болюх В. Ф. - Влияния формы и расположения якоря на эффективность индукционно-динамического двигателя с использованием 3D модели, Олексенко С. В., Щукин И. С. (2013)
Кольвах Д. В. - Исследование теплового состояния асинхронного частотно-управляемого двигателя при перемежающемся режиме работы S6, Петренко А. Н., Петренко Н. Я. (2013)
Пантелят М. Г. - Анализ электромагнитных процессов в роторе быстроходного асинхронного генератора методом конечных элементов, Седова Е. А. (2013)
Шевченко В. В. - Конструктивные особенности турбогенераторов с воздушным охлаждением, Кошевой О. П. (2013)
Шевченко В. В. - Анализ возможности использования разных типов генераторов для ветроэнергетических установок с учетом диапазона мощности, Кулиш Я. Р. (2013)
Дубовенко К. В. - Моделювання характеристик електричного поля в гетерогенному середовищі тверда фаза – газ за експериментально визначеною діелектричною проникністю , Захаров Д. О. (2013)
Вимоги до оформлення статей (2013)
Шестопалов В. М. - Про деякі результати досліджень, що розвивають ідею В. І. Вернадського про "газове дихання" Землі. Стаття 1. Поверхневі та приповерхневі прояви аномальної дегазації, Макаренко О. М. (2013)
Зейкан О. Ю. - Перше нафтове родовище, відкрите Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України" в Дніпровсько-Донецькій западині, Гладун В. В., Максимчук П. Я., Чепіль П. М., Дудніков М. С., Гусаченко В. О., Довжок Т. Є., Вакарчук С. Г., Харченко М. В., Стрижак В. П., Шевченко О. А. (2013)
Полєтаєв В. І. - Стратиграфія овруцької серії Українського щита в зв’язку з визнанням її палеозойського віку, Веліканов В. Я., Клочков В. М., Міхницька Т. П. (2013)
Непша О. В. - Про будову кіс Північного Приазов'я (2013)
Хрущов Д. П. - Регіональне структурно-літологічне моделювання осадової оболонки (2013)
Радзівіл В. Я. - Палеотектонічні і палеогеографічні умови ранньовендського вулканізму Волині (2013)
Шульга В. Ф. - Особливості формування пластів вугілля глибинних горизонтів ЛьвівськоbВолинського басейну. Стаття 2. Візейський вугільний пласт v3/0, Матрофайло М. М., Костик І. О., Король М. Д. (2013)
Бiлецький С. В. - Основні аспекти модернізації стратиграфічної схеми неогенових відкладів Кримського півострова, Білокрис О. О. (2013)
Кирилюк В. П. - Особливості стратиграфічних досліджень нижнього докембрію. Стаття 1. Особливості традиційного стратиграфічного розчленування (2013)
Ядуха В. С. - Окремі аспекти реалізації стратегії державної кадрової політики (2012)
Олуйко В. М. - Створення системи кадрового оновлення або інвестиції в кадри (2012)
Толкованов В. В. - Підвищення професійної компетентності державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування (2012)
Білинська М. М. - Розвиток партнерських відносин між органами державної влади і громадянами: актуальні проблеми (2012)
Ганчеренок И. И. - Электронное правительство и когнитивное общество: Корея, Европейский Союз и Беларусь (2012)
Нижник Н. Р. - Концептуальний підхід до управлінської безпеки в системі державного управління в Україні, Мосов С. П. (2012)
Хоменко Я. В. - Ключові складові ефективності сучасної влади (2012)
Комар Ю. М. - Наукові засади формування ефективних систем управління на основі використання сучасного наукового інструментарію (2012)
Радченко О. В. - Антропологічні витоки феномену державної влади (2012)
Мосов С. П. - Державне управління сферою промислової власності в Україні в умовах виникнення відхилень (2012)
Васильєва О. І. - Стандартизація надання адміністративних послуг в Україні, Васильєва Н. В. (2012)
Есимова Ш. А. - Общественные организации Казахстана: историческая реальность (2012)
Мамонова В. В. - Мережева організація території у глобалізованій економіці: роль органів управління (2012)
Сіцінський А. С. - Політизація сектора безпеки: суть і наслідки для суспільства, Сіцінська М. В. (2012)
Лахижа М. І. - Державне регулювання аграрних відносин у постсоціалістичних країнах: проблеми та шляхи їх вирішення (2012)
Захаркевич Н. П. - Інституційне забезпечення державного регулювання якості та безпеки харчових продуктів в Україні (2012)
Довгань В. І. - Проблеми відповідальності в галузі ветеринарної медицини (2012)
Терещенко Т. В. - Особливості формування державної політики України у сфері європейської інтеграції (2012)
Щепанський Е. В. - Оптимізація системи органів виконавчої влади України в туристично-рекреаційній сфері (2012)
Сидоров А. В. - Анализ практики работы комиссий по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих российской федерации в 2010-2011 гг., Кошкидько В. Г., Соловьев К. А. (2012)
Пашко Л. А. - Становлення службовця-професіонала як потреба сьогодення (2012)
Іманбердієв Д. Ч. - Стратегія безперервної професійної підготовки та підвищення кваліфікації державних службовців у Киргизстані (2012)
Молодожен Ю. Б. - Самодостатність територіальної громади через призму ціннісно-духовних орієнтирів (2012)
Ковтун І. Б. - Деякі особливості реалізації повноважень органів місцевого самоврядування на регіональному рівні в Україні (2012)
Пила В. І. - Щодо перспектив відновлення в Україні територій з особливим статусом діяльності (2012)
Смерічевський С. Ф. - Банківська таємниця в системі безпеки національної економіки, Свірідов Є. Ю. (2012)
Григорович А. В. - Науково-методичні основи розробки програми розвитку житлово-комунального господарства міста (2012)
Доманчук Д. П. - Теоретико-методологічні засади стратегічного управління конкурентоспроможністю аграрних підприємств на ринку робочої сили, Чикуркова А. Д. (2012)
Кравченко С. А. - Методи оцінки рівня адаптації економічного механізму функціонування підприємств до ринку (2012)
Скрипниченко М. І. - Багаторівнева система моніторингу розвитку підприємства за показниками ефективності соціально-економічних систем, Абдрахманова А. О. (2012)
Підгородецька С. М. - Інноваційний проект як детермінанта зростання конкурентоспроможності підприємства, Гернего Ю. О. (2012)
Плішка Т. П. - Корпоративна соціальна відповідальність як різновид інноваційно-інвестиційних процесів (2012)
Прокопенко О. В. - Інвестиційна діяльність у системі екологізації економіки, Кліменко О. В. (2012)
Юглічек Л. С. - Ресурси формування регіональної екомережі Хмельниччини, Виговська Т. В. (2012)
Бауліна Т. В. - Сучасний інституційний механізм відтворення робочої сили в системі державного регулювання формування людського капіталу в Україні (2012)
Беззубко Л. В. - Особенности институционализации современных социально-трудовых отношений, Нехода Е. В. (2012)
Момот В. Є. - Метод класифікації типів покупців за мотивами і можливостями споживання харчових продуктів, Кокодей Т. О. (2012)
Шульгіна Л. М. - Формування інформаційного підґрунтя інноваційного розвитку вищої освіти (2012)
Арзянцева Д. А. - Проблеми реалізації державно-приватного партнерства у сфері охорони здоров’я, Пунда О. О. (2012)
Міхальські Т. - Маргіналізація сімей та регіональна політика (на прикладі Поморського воєводства Республіки Польща) (2012)
Граматович Ю. В. - Вплив сучасної системи освіти на формування якісних характеристик трудового потенціалу регіону (2012)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського