Гузь О. М. - Осесиметричні хвилі в високоеластичному композитному матеріалі з початковими напруженнями. Довгохвильове наближення, Бабич С. Ю., Глухов А. Ю. (2021)
Кубенко В. Д. - Нестаціонарні переміщення в осесиметричній задачі для пружного півпростору при змішаних граничних умовах (2021)
Григоренко Я. М. - Аналіз напруженого стану порожнистих ортотропних циліндрів з овальним поперечним перетином, Рожок Л. С. (2021)
Рущицький Я. Я. - До еволюції плоскої гармонічної хвилі в нелінійно пружному композитному матеріалі, що моделюється двофазною сумішшю, Юрчук В. М. (2021)
Луговий П. З. - Вплив дефектів на напружено-деформований стан теплообмінних трубок парогенераторів, Шугайло О. П., Круглій Я. Д., Москалишин Р. І. (2021)
Кіфоренко Б. М. - Енергетична стала часу динамічної системи (2021)
Козлов В. І. - Вимушені геометрично нелінійні коливання тонких оболонок обертання з п’єзоелектричними шарами, Зінчук Л. П., Карнаухова Т. В., Січко В. М. (2021)
Мольченко Л. В. - Магнітопружне деформування гнучкої ортотропної кільцевої пластини з ортотропною електропровідністю та джоулевим теплом, Лоос І. І. (2021)
Двейрін О. З. - Напружений стан в околі отвору механічного з’єднання композитних деталей, Андрєєв О. В., Кондратьєв А. В., Гайдачук В. Є. (2021)
Трач О. О. - Індивідуальна мінливість ширини півкуль і потиличних часток великого мозку, Шиян Д. М., Маракушин Д. І. (2020)
Васильева-Линецкая Л. Я. - Место магнитолазерной терапии в многопрофильной реабилитации больных с хронической неспецифической дорсалгией с высокой интенсивностью болевого синдрома в условиях поликлиники, Манойленко Н. Ю. (2020)
Вороненко О. С. - Особливості медикаментозної фармакотерапії у хворих на серцеву недостатність після імплантації постійного електрокардіостимулятора (2020)
Сідь Є. В. - Зміни ліпідного профілю після перенесеного гострого інфаркту міокарда на етапі амбулаторного спостереження, Кульбачук О. С. (2020)
Топчій І. І. - Особливості розвитку діастолічної дисфункції серця у хворих із коморбідною патологією залежно від функціонального стану нирок, Семенових П. С., Кірієнко О. М., Кірієнко Д. О., Циганков О. І., Грідасова Л. М. (2020)
Естрін С. І. - Віддалені результати клітинної кардіоміопластики у хворих із рефрактерною стенокардією, Кравченко Т. В., Печененко А. Р. (2020)
Пархоменко К. Ю. - Динаміка вмісту С-реактивного білка у крові після герніопластики та симультанних операцій залежно від методів періопераційного забезпечення (2020)
Істомін А. Г. - Напружено-деформований стан системи "апарат зовнішньої фіксації – таз" при застосуванні стрижнів із різним напрямом нарізі, Ковальов С. І., Журавльов В. Б., Істомін Д. А., Яресько О. В. (2020)
Кузнєцов А. А. - Прогнозування раннього клініко-неврологічного погіршення у хворих на геморагічний півкульовий інсульт на підставі кількісної оцінки вираженості вторинної інтравентрикулярної геморагії (2020)
Зеленська К. О. - Клініко-психопатологічні особливості депресивних розладів в осіб, які пережили бойові дії, Красковська Т. Ю. (2020)
Платинюк О. Б. - Система психотерапевтичної підтримки учасників бойових дій, які одержали поранення, Кощій В. О. (2020)
Стародубцева Ю. А. - Психоосвіта в системі комплексної терапії комп’ютерної залежності (2020)
Ярославцев С. О. - Комплексна програма терапії та реабілітації пацієнтів із когнітивними порушеннями при депресивних розладах (2020)
Наукові редактори (2020)
Voronenko Yu. - Development of postgraduate medical education in Ukraine, Shekera O. (2020)
Царенко А. В. - Післядипломна підготовка фахівців як важлива умова та складова створення і розвитку системи паліативної та хоспісної допомоги (2020)
Коваленко О. Є. - Найгостріший період ішемічного інсульту аналіз показників хворих, що отримали тромболітичну терапію, Гостєва Г. В. (2020)
Шматенко О. П. - Фармакоекономічний аналіз медикаментозного забезпечення військовослужбовців при Н. руlогi-асоційованому хронічному гастриті, Осьодло В. В. (2020)
Наукові редактори (2020)
Шекера О. Г. - Медико-соціальні особливості COVID-19 в Україні, Ткаченко В. I. (2020)
Burduniuc O. S. - Analysis of Candida species distribution isolated from women with vulvovaginal candidiasis and their antifungal susceptibility profile, Borca E. I., Burduniuc A. M., Bivol M. V., laco O. S. (2020)
Шекера О. Г. - Оптимізація лікування та реабілітації пацієнтів з COVID-19, Дуда О. І., Вэга А. P., Манжелєєва І. В., Мастепан Т. В., Бойко В. О., Коцюбайло Л. П., Печінка А. М. (2020)
Шаповалова В. А. - Судово-фармацевтичні дослідження причинно-наслідкових зв'язків між соціальними та медичними факторами ризику при формуванні адиктивних розладів здоров'я, Зброжек С. И., Шаповалов В. В. , Шаповалов В. В. (2020)
Проблеми і перспективи української медицини у боротьбі з коронавірусною інфекцією (2020)
Представляємо вашій увазі соціальний проект "Пам'ятник медичним працівникам усього світу" (2020)
Вимоги до оформлення статей (2020)
Титул, зміст (2020)
Башлай А. Г. - Реакція рослин пшениці озимої на фітопатогени за умов біологізації землеробства, Власенко В. А. (2020)
Борзих О. І. - Домінуючі грибні хвороби суниці садової (Fragaria ananassa Duch.) в Україні, Ткаленко Г. М., Черній В. О. (2020)
Говорун О. В. - "Вакалівські схили" ‒ потенційний ландшафтний заказник місцевого значення на Сумщині, Сіра О. Є., Вертель В. В., Дармостук В. В. (2020)
Дубовик В. І. - Використання фунгіцидів на сортах картоплі, Дубовик О. О., Коваленко І. М., Крючко Л. В., Коваленко В. М., Дубовик М. В. (2020)
Кабанець В. М. - Вплив параметрів світлового потоку на формування повторного забур’янення конопель посівних (2020)
Кохановський В. М. - Методичні аспекти оцінювання декоративності деревних рослин відділу Magnoliophyta за сукупністю морфологічних ознак та ознак життєздатності, Барна М. М., Барна Л. С., Мельник Т. І. (2020)
Новікова А. В. - Обґрунтування основних елементів технології вирощування цибулі ріпчастої за озимого способу для умов північно-східного Лісостепу України (2020)
Півторайко В. В. - Оцінка стійкості нових сортів конопель посівних (Cannabis sativa L.) до пошкоджень основними комахами-фітофагами у північно-східному Лісостепу України, Кабанець В. В. (2020)
Троценко В. І. - Дослідження базових характеристик насіння кіноа, Мельник А. В., Троценко Н. В. (2020)
Wu Liuliu - Basis for the breeding of low-Cd wheat varieties, Zhatova H. (2020)
Мета журналу і редакційна політика (2020)
Лутай М. І. - ТРІУМФ-3: антигіпертензивна терaпія в Україні – оптимізація артеріального тиску у фoкусі. Використання потрійної фіксованої комбінації антигіпертензивних засобів у практиці сімейного лікаря, Лисенко Г. Ф., Голікова І. П., Ломаковський О. М., Моісеєнко О. І. (2020)
Поливенок И. В. - Факторы неблагоприятного клинического исхода инфаркта миокарда, осложненного кардиогенным шоком: результаты одноцентрового ретроспективного исследования, Гриценко О. В., Сушков А. С., Березин А. А., Березин А. Е. (2020)
Шумаков В. О. - Клініко-функціональні особливості післяінфарктного перебігу ішемічної хвороби серця на тлі кардіореабілітаційних заходів (із проведенням велотренувань у другій фазі реабілітації) при 3-річному спостереженні, Малиновська І. Е., Терещенко Н. М., Бабій Л. М., Волошина О. В. (2020)
Петюніна О. В. - Однонуклеотидний поліморфізм Val66Met (rs6265) гена мозкового нейротрофічного фактора в передбаченні кінцевих точок після інфаркту міокарда з елевацією сегмента ST, Копиця М. П., Березін О. Є. (2020)
Шумаков А. В. - Влияние наличия критериев метаболического синдрома на течение раннего и отдаленного постинфарктного периода у больных с инфарктом миокарда с элевацией сегмента ST, Пархоменко А. Н., Довгань Е. В., Гурьева О. С. (2020)
Кожухов С. М. - Профілактика та лікування венозних тромбоемболій у хворих з онкопатологією: проєкт клінічних рекомендацій, Довганич Н. В., Смоланка І. І., Крячок І. А., Лигирда О. Ф. (2020)
Радченко Г. Д. - Легенева гіпертензія, асоційована із захворюванням лівих відділів серця (клінічний випадок), Кушнір С. М., Сіренко Ю. М. (2020)
До відома авторів (2020)
Мета журналу і редакційна політика (2020)
Талаєва Т. В. - Зв’язок динамічних змін субпопуляцій моноцитів крові та розвитку ускладнень у хворих із гострим інфарктом міокарда, Пархоменко О. М., Третяк І. В., Довгань О. В., Шумаков О. В. (2020)
Матій В. В. - Клініко-функціональна характеристика хворих на ішемічну хворобу серця з гострим коронарним синдромом та коронарним шунтуванням в анамнезі, Рішко М. В., Куцин О. О. (2020)
Ткач Н. А. - Клініко-інструментальна характеристика пацієнтів із хронічною серцевою недостатністю та зниженою фракцією викиду лівого шлуночка залежно від наявності цукрового діабету 2-го типу, Філатова О. Л., Гавриленко Т. І., Дудник Г. Є., Ліпкан Н. Г., Воронков Л. Г. (2020)
Целуйко В. Й. - Порівняння ефективності різних фіксованих комбінацій антигіпертензивних препаратів у хворих з артеріальною гіпертензією та гіпотиреозом, Корчагіна Д. А. (2020)
Бездітко Н. В. - Фармакоекономічні аспекти використання варфарину та нових оральних антикоагулянтів для профілактики тромбоемболічних ускладнень у пацієнтів із фібриляцією передсердь (2020)
Распутіна Л. В. - Досвід впровадження регіонального реєстру пацієнтів, які перенесли гострий коронарний синдром, Діденко Д. В., Соломончук А. В. (2020)
Федорчук А. П. - Комплексний інтервенційний підхід до діагностики і лікування пацієнта з ішемічною хворобою серця та синдромом підключично­хребтового обкрадання, Кучерява М. В., Маньковський Г. Б., Кузьменко С. О., Руденко Н. М. (2020)
Онищенко Е. В. - Случай развития синдрома Дресслера у больного с острым диффузным миокардитом, Епанчинцева О. А., Рябенко Д. В., Тодуров Б. М. (2020)
Коваленко В. М. - Діагностика міокардиту як одна з актуальних проблем кардіології, Несукай О. Г., Чернюк С. В., Поленова Н. С., Кириченко Р. М., Гіреш Й. Й., Тітов Є. Ю., Козлюк А. С., Боцюк Ю. А. (2020)
Ковальова О. М. - Лікування артеріальної гіпертензії в осіб похилого віку (2020)
Антонів А. А. - Особливості перебігу неалкогольного стеатогепатиту та стеатозу печінки за коморбідності з хронічною хворобою нирок І-ІІІ стадії (2021)
Антофійчук Т. М. - Ефективність застосування плазмаферезу у хворих на стеатогепатит із ожирінням і гіперсидеремією, Хухліна О. С., Антофійчук М. П. (2021)
Гринюк О. Є. - Патоморфологія фіброзувальних процесів у печінці та легенях у хворих на неалкогольний стеатогепатит та ожиріння за коморбідності з хронічним обструктивним захворюванням легень, Давиденко І. С., Хухліна О. С., Антонів А. А., Гайдичук В. С. (2021)
Іванова Л. А. - Клінічний перебіг та показники контролю бронхіальної астми у школярів із надлишковою масою тіла, Гарас М. Н., Горбатюк І. Б., Шкільнюк А. О. (2021)
Іванова Л. А. - Діагностична значимість клініко-лабораторних показників у верифікації гострих нестрептококових тонзилофарингітів у дітей, Горбатюк І. Б., Горбатюк Ір. Б., Баланюк І. В., Шкільнюк А. О. (2021)
Іванова Л. А. - Клінічні та епідеміологічні особливості інфекції COVID-19 у немовлят, Гарас М. Н., Романчук Л. І., Гук Л. І. (2021)
Колоскова О. К. - Доцільність противірусної терапії при застуді у дітей в епоху пандемії COVID-19, Білоус Т. М., Гарас М. Н., Горбатюк І. Б., Іванова Л. А., Романчук Л. І., Ткачук Р. В. (2021)
Колоскова О. К. - Біомаркери запалення при бронхіальній астмі у дітей за альтернативного початку хвороби, Білоус Т. М., Коротун О. П., Герман Ф. В., Білоус В. В., Селіверстов С. І. (2021)
Колюбакіна Л. В. - Особливості перебігу коронавірусної інфекції, спричиненої SARS-CoV-2, у новонароджених, Власова О. В., Крецу Н. М., Трекуш Є. З. (2021)
Неміш І. Л. - Оцінка протеолітичної та фібринолітичної активності плазми крові за коморбідного поєднання хронічного коронарного синдрому, хронічного обструктивного захворювання легень та ожиріння, Ступницька Г. Я., Федів О. І. (2021)
Плеш І. А. - Деякі особливості артеріальної та венозної гемодинаміки у хворих на есенційну гіпертензію її стадії за різних варіантів добової структури артеріального тиску, Гайдич Л. І. (2021)
Karvatska Yu. P. - Clinical results of complex therapy оf patients with acne - residents of iodine deficiency region, Denysenko O. I. (2021)
Voitiv Y. Y. - Polymorphism of tissue inhibitors of metalloproteinase-2 (G303 > A) gene in patients with intestinal anastomotic leak in ukrainian population (2021)
Сенютович Р. В. - Ціанокрилатні клеї у формуванні колоректальних анастомозів, Іващук О. І., Бодяка В. Ю., Чупровська Ю. Я., Малишевський І. О., Халатурник І. Б., Говорнян С. Л., Ватаманюк П. С. (2021)
Гаргула Т. І. - Викладання клінічної анатомії та оперативної хірургії студентам-іноземцям в дистанційних умовах: переваги і недоліки (2021)
Internet-новини клінічної та експериментальної патології. Частина LХX. За редакцією С. Є. Дейнеки, К. І. Яковець, В. Й. Свіжак , В. Д. Сорохана (2021)
Вимоги до оформлення статей (2021)
Азаров С. - Методичні засади пожежного аудиту вибухопожежонебезпечних об'єктів, Сидоренко В., Єременко С., Пруський А. (2020)
Антонов А. - Експериментальне визначення концентраційних меж поширення полум’я та флегматизувальних концентрацій авіаційного пального jet -a1, Дунюшкін В., Огурцов С., Копильний М., Мілютін О. (2020)
Бенедюк В. - Шляхи та проблемні питання О. впровадження водяних протипожежних завіс в Україні, Грачов А., Корнієнко Корнієнко, Мельник В., Стилик І., Тимошенко О. (2020)
Босак П. - Моніторинг надзвичайних cитуацій Львівської області, пов'язаних із пожежами на об’єктах із складуванням відходів, Попович Н., Попович В. (2020)
Новак С. - Оцінювання відповідності штукатурок для вогнезахисту будівельних конструкцій на сталевій основі, Дрідж В., Добростан О. (2020)
Ковалишин В. - Визначення площі горизонтальної проекції тіла дітей шкільного віку, Хлевной О. (2020)
Коробкін В. - Спроможності у сфері цивільного захисту: пошук категоріально-поняттєвого апарату, Слюсар А. (2020)
Круковский П. - Расчет железобетонной плиты перекрытия при воздействии повышенных температур пожара, Поклонский В., Новак С. (2020)
Новак С. - Валідація методів розрахунку мінімальної товщини вогнезахисних матеріалів для сталевих конструкцій, Новак М. (2020)
Одинець А. - Аналіз стану з пожежами у висотних будинках в Україні, Балло Я., Голікова С., Несенюк Л. (2020)
Титул, зміст (2020)
Верещагін І. В. - Насіння конопель (Cannabis sativa L.) як джерело незамінних харчових компонентів, Кандиба Н. М. (2020)
Жатова Г. О. - Біологічна характеристика культури сорго, Коваленко М. О. (2020)
Кохановський В. М. - Дефініція терміна "декоративна дендрологія", Барна М. М. (2020)
Мєдвєдєва І. В. - Функціональна організація угруповань ґрунтових нематод ялини у первинних екосистемах, Козловський М. П. (2020)
Мельник А. В. - Ріст та розвиток нуту в умовах північно-східного Лісостепу України, Романько Ю. О., Бруньов М. І., Сороколіт Є. М., Кубрак Т. М. (2020)
Подгаєцький А. А. - Життєздатність беккросованого насіння картоплі різного строку зберігання під впливом іонізуючого опромінення, Кравченко Н. В., Крючко Л. В., Ставицький А. А. (2020)
Собран В. М. - Норма реакції селекційного матеріалу картоплі за випробування в умовах Українських Карпат (2020)
Тихонова О. М. - Дослідження валового вмісту нікелю та арсену у смугах відведення автошляхів м. Суми, Кирильчук К. С., Шаповал В. П. (2020)
Троценко В. І. - Моделі формування продуктивності соняшнику та їх ефективність в умовах північно-східного Лісостепу України, Кабанець В. М., Яценко В. М., Колосок І. О. (2020)
Cao Zhishan - Development of biological control of oriental fruit moth and insect immune response induced by entomopathogenic fungi, Vlasenko V., Li Weihai (2020)
Титул, зміст (2020)
Кравченко Н. В. - Реакція дуже ранніх та ранньостиглих сортів картоплі на зовнішні умови північно-східного Лісостепу України за продуктивністю, Бутенко Є. Ю., Києнко З. Б., Собран В. М. (2020)
Міщенко Ю. Г. - Вплив післяжнивного сидерату редьки олійної та обробітку на поживний режим чорнозему типового за вирощування просапних культур, Захарченко Е. А., Масик І. М. (2020)
Петренко С. В. - Водний режим грунтів під посівами кукурудзи залежно від основного обробітку ґрунту (2020)
Радченко М. В. - Реалізація потенціалу сортрів тритикале ярого в умовах північно-східної частини Лісостепу України, Данильченко О. М. (2020)
Скляр В. Г. - Біорізноманіття пропонованого заказника "Пшінчине", Скляр Ю. Л., Баштовий М. Г., Литовка В. В., Ємець О. М., Шерстюк М. Ю., Ярошенко Н. П., Говенько Я. С. (2020)
Liu Shunxiao - Quantitative analysis of the regulatory gene HSF1 of Bemisia tabaci under different temperatures, Yu Hao, Vlasenko V. (2020)
Zhu Hongxia - Quantitive changes of enzyme activity in wheat induced by Streptomyces sp. Strain HU2014, Zhou Feng, Rozhkova Tetiana (2020)
Wu Liuliu - Cloning and bioinformatics analysis of cadmium-resistant gene TASFT2 in wheat, Zhatova H. (2020)
Титул, зміст (2020)
Кандиба Н. М. - Оцінка сортів льону-довгунця за стійкістю до вилягання на ранніх етапах онтогенезу, Кривошеєва Л. М. (2020)
Лозінський М. В. - Успадкування і формотворення за кількістю колосків від гібридизації різних за тривалістю вегетаційного періоду сортів пшениці, Устинова Г. Л., Ображій С. В. (2020)
Шерстюк М. Ю. - Стан рослин та популяцій Trientalis europaea L. у лісових фітоценозах Лівобережної України (2020)
Ярощук Р. М. - Структурно-агрегатний склад грунту під різними сидератми у міжряддях Ginkgo biloba L. , Захарченко Е. А., Коваленко І. М., Ярощук С. І., Клименко Г. О. (2020)
Han Yafeng - Recognition and location of crop seedlings based on image processing, Wang Xinfa, Onychko Viktor, Zubko Vladislav, Li Guohou (2020)
Li Fang - Research process of rapid pesticide residues determination in vegetables and fruits, Dubovyk V., Liu Runqiang (2020)
Tao Ye - Research status and prospect of genes related with resistance to powdery mildew of wheat, Vlasenko V., Osmachko O., Bakumenko O. (2020)
Zakharchenko E. - Effect of ammonium sulfate and phosphogypsum application on nutrients dynamics and acidity of black soil, Tunguz V. (2020)
Титул, зміст (2020)
Гапонова О. П. - Розробка технології нанесення Al-C-S покриттів стальних поверхонь методом електроіскрового легування, Гецович Є. М. (2020)
Семірненко Ю. І. - Вирішення екологічних проблем регіону за рахунок використання рослинної сільськогосподарської біомаси в якості палива, Семірненко С. Л. (2020)
Zayets M. L. - Determination of the movement speed of seed on the distributor of coulter for the subsoIl-spreading method of sowing, Antonov O. (2020)
Rozhkova L. - Innovative proposal for wind-solar power plant, Savchenko-Pererva M., Radchuk O. (2020)
Петриченко Є. А. - Польові випробовування удобрювально-посівного агрегату для одночасної сівби із внесенням стартової та основної норми добрив, Герук С. М. (2020)
Баталова А. Б. - Особливості застосування математичних знань та навичок при підготовці фахівців технічних спеціальностей (2020)
Барабаш Г. І. - Залежність техніко-економічних показників роботи зернозбирального комбайна від режимів його роботи, Зубко В. М., Саржанов Б. О. (2020)
Головченко Г. С. - Очищення насіння цукрового буряка від дикої редьки на електромагнітних насіннєочисних машиной за допомогою зволоження вихідного матеріалу (2020)
Гецович Є. М. - Дослідження маневрів ґрунтообробного агрегату в функції часу (2020)
Олександренко В. П. - Теоретичні підходи до дослідження ущільнення ґрунту, Курской В. С., Соларьов О. О., Таценко О. В. (2020)
Шевченко С. С. - Принцип роботи та методика розрахунку ущільнень з плаваючими кільцями (2020)
Ребрій А. М. - Розвиток мотивації професійного самовдосконалення майбутнього інженера засобами САПР, Рибенко І. О. (2020)
Титул, зміст (2020)
Зубко В. М. - Мобільна агрометеостанція для обприскувачів, Комісар Є. О., Шелест М. С., Хворост Т. В., Данілов С. М. (2020)
Горовий С. О. - Динамічна стійкість ротора у випадку радіально - кутових коливань (2020)
Саржанов О. А. - Обгрунтування вибору посівних комплексів вітчизняного виробництва методом математичного моделювання за критеріями експлуатаційних показників, Барабаш Г. І. (2020)
Яковлєв В. Ф. - Експріментальне дослідження впливу параметрів біологічних об’єктів на вихідні характеристики пристрою контролю їх якості (2020)
Сердюк В. В. - Руйнування зерна робочими органами подрібнювача ударної дії, Плавинський В. І., Плавинська О. В. (2020)
Барабаш Г. І. - Залежність техніко-експлуатаційних показників роботи зернозбирального комбайна від режимів його роботи, Зубко В. М., Саржанов Б. О. (2020)
Горовий С. О. - Турбонасосний агрегат та його коефіцієнт корисної дії, Головченко Г. С. (2020)
Гецович Є. М. - Система контролю функціонального стану водія у транспортному процесі, Степанов О. В. (2020)
Пугач В. І. - Активізація вивчення вищої математики студентами інженерних спеціальностей аграрних університетів (2020)
Алікберов Р. Д. - Соціокультурна ідентичність як предмет філософського аналізу (2017)
Борноволоков О. В. - Евангельские христиане Св. Пятидесятницы в 1924–1928 годах (2017)
Бредун І. В. - Тема долі: циклічна модель світу (2017)
Горбань Р. А. - Воля как составляющая структуры личности в философско-религиозном учении Чеслава Станислава Бартника (2017)
Горбенко В. И. - Роль метафоры и воображения в современной протестантской этике (2017)
Горський С. В. - Людина у глобалізованому світі (2017)
Гренишен А. М. - Українська національна ідеологія Тараса Шевченка, викладена у "Кобзарі" (2017)
Гумматова Л. А. - Понятие достоверности информации в социологическом опросе и условия ее достижения, Ахмедов Б. А. (2017)
Дарморіз О. В. - Війна як концепт соціальної міфології (2017)
Денисенко Н. В. - Філософський вимір розгортання комунікативного простору: пошук конструктів його гармонізації (2017)
Заремба Е. М. - Богословські засади міжправославних протиріч в Україні: релігієзнавчий аналіз (2017)
Іщук Н. В. - Діалогічні та естетичні мотиви у богословських системах Г. У. фон Бальтазара та Д. Б Гарта (2017)
Камбур Н. О. - Нормативно-правове поле як фактор управління в освітньому середовищі (2017)
Капінус О. Я. - Етапи формування системи державного регулювання міграційних процесів в Україні (2017)
Кириченко М. О. - Проблеми сталого розвитку інформаційного суспільства в умовах глобалізації (2017)
Климко І. Г. - Рекламний синтез туристичної діяльності (2017)
Козаченко О. О. - Музеї у соціокультурному просторі Львівщини: основні характеристики, тенденції та проблеми (2017)
Колдунов Я. В. - Родерік Неш: філософія дикої природи (2017)
Коляда І. Г. - Інформаційно-освітній простір та інформаційно-освітнє середовище: спроба філософської рефлексії (2017)
Кравченко С. С. - Проблема співвідношення категорій "закон" і "мораль" у філософії прагматизму (2017)
Лисоколенко Т. В. - Игра в философии Жана Бодрийяра (2017)
Марусіна О. С. - Прояви когнітивного у використанні комунікативних практик (2017)
Михайловский А. О. - Социально-философский анализ процесса виртуализации в контексте проблем системы "человек – общество – киберпространство" (2017)
Михальчук А. О. - Системи кодування інформації в античну добу (філософсько-семіотичний аспект) (2017)
Мілько Н. Є. - Філософські аспекти імплементації толерантності в діалогічну взаємодію суб’єктів освітньо-культурного простору (2017)
Московая Е. А. - Ключевые конструкты когнитивной теории метафоры Дж. Лакоффа и М. Джонсона (2017)
Муха О. Я. - Формування концепту "естетичної ситуації" у феноменологічній та емпіричній естетиці (2017)
Назаров М. Г. - Образование как аутопоэтическая система (2017)
Омаров В. А. - Социально-экономическое положение Грузии в 90-х годах ХХ века: от кризиса к развитию (2017)
Рогова О. Г. - Проблематика становлення аксіосфери особистості в умовах освітнього експерименту (2017)
Romankova L. M. - Forming of consciousness of future specialists is in the system of higher professional education (2017)
Свищо Ю. Ю. - Світоглядні та соціокультурні підвалини розвитку лібералізму в Російській імперії (2017)
Сосуновський В. С. - Генеза територіальної громади як соціокультурного явища (2017)
Старикова Г. Г. - Роль имплицитных составляющих языка в концептуализации реальности (на примере концепта "пространство") (2017)
Стеркул Н. - Роль экспертно-аналитических центров в политической модернизации: опыт Республики Молдова (2017)
Тарасюк Л. С. - Насущність проблеми цілісності у сучасності (2017)
Troitska O. M. - Dialogue and dialogicality in searches for personality-oriented senses of education and culture, Lytvyna Yu. S. (2017)
Ходус Е. В. - Приватность в фокусе феноменологии: эвристические возможности исследования (2017)
Шохов А. С. - Прояснение терминологического аппарата теории Н. Лумана, используемого при описании самореферентных систем (2017)
Титул, зміст (2020)
Некрасов С. С. - Оцінка ресурсу ріжучої крайки мікроінструменту з використанням моделювання процесу різання, Голобородько Л. В., Жигилій Д. О., Купрієнко Б. Г. (2020)
Пилипака С. Ф. - Аналіз існуючих способів аналітичного опису складного руху точки та знаходження її кінематичних характеристик, Чепіжний А. В. (2020)
Василенко О. О. - Санітарно-гігієнічні умови організації праці на хлібопекарських підприємствах Сумської області, Семерня О. В. (2020)
Семірненко Ю. І. - Утилізація зношених автотракторних шин шляхом переробки в паливні брикети, Семірненко С. Л. (2020)
Павлов О. Г. - Проблеми зносу електрода-інструмента при електроерозійній обробці (2020)
Марцинковський В. С. - Вдосконалення технології формування металоплакуючих мастильних покриттів на гнучких елементах пружних муфт, Тарельник В. Б., Коноплянченко Є. В., Думанчук М. Ю., Рясна О. В. (2020)
Хурсенко С. М. - Фізика в техніці: сили інерції та їх прояв (2020)
Пилипака С. Ф. - Способи знаходження закону відносного руху частинки вздовж прямолінійної лопатки на відцентровому апараті, Чепіжний А. В. (2020)
Сабадаш С. М. - Визначення дисперсного складу сушеного топінамбура, Казаков Д. Д., Колодненко В. М., Бало П. М. (2020)
Бортнікова О. Г. - Концепція інституціональних матриць в аналізі змін комплементарних інститутів релігійно-політичного простору України (2017)
Бредун І. В. - Есхатологія християн: загальні виміри здійснення ідеї долі (2017)
Бушман І. О. - Маркетингові стратегії розвитку університету (2017)
Ворожейкін Є. П. - Реалізм екранної культури як реакція на віртуалізацію повсякденного життя (2017)
Гашимова С. С. - Реформа образования в Азербайджане и проблема профессионального самоопределения молодежи (2017)
Горбенко В. И. - Интертекстуальность как инструмент категоризации современных методологических подходов в области изучения использования ветхозаветных текстов в Новом Завете (2017)
Дудченко А. В. - Концепція літургійного реалізму в теології Олександра Шмемана (2017)
Заремба Е. М. - Генеза міжправославних протиріч в Україні: релігієзнавчий аналіз (2017)
Зобенко К. И. - Интроспекция метакогнитивного опыта в "языковых играх" Л. Витгенштейна (2017)
Клочко М. О. - Раціонально-конструктивні методологічні концепти з’ясування спеціфіки релігії як компетентності студентів соціально та культурно орієнтованих спеціальностей (2017)
Кравченко С. С. - Діяльність Метафізичного клубу як проективна модель розвитку філософії прагматизму в США (2017)
Леощенко Д. І. - Соціально-філософський аспект теорії інституціональних матриць у контексті світоглядної зумовленості базових структур (2017)
Лешенок У. С. - Методики вимірювання цінностей: аналіз та систематизація (2017)
Меджидова Н. Г. - Актуальные проблемы современной философской антропологии в свете политических процессов (2017)
Моравецький О. М. - Особливості раціональності в дискурсі постмодернізму (2017)
Московая Е. А. - Постсоветская рефлексия когнитивной модели метафоры Дж. Лакоффа и М. Джонсона на примере Уральской школы политической метафорологии (2017)
Подорожній Ю. А. - Формування християнського вчення про партнерство церкви і суспільства в соціальній доктрині католицизму (2017)
Поліщук Р. М. - Криза ідентичності в умовах глобалізації та посилення інформаційно-комунікативних процесів (2017)
Попович В. М. - Соціальне служіння (соціальна робота) як складник соціального вчення православної церкви: актуальні напрями взаємодії церкви і держави (2017)
Райхерт К. В. - Артикуляция соционима "сарариман" (2017)
Рамазанова Б. И. - Об идейных источниках философских взглядов Гусейна Джавида (2017)
Романкова Л. М. - Вимоги сучасних геополітичних реалій до виховання молоді в горизонті становлення якісно нових політичних структур – Світового уряду і Світової держави (2017)
Русин И. И. - Миссионерская протестантская герменевтика XX – XXI столетий (2017)
Сагановська Т. П. - Толерантність як важлива складова частина принципу ненасилля (2017)
Сапега В. В. - Музей современного искусства как место реализации идей современной практической философии (2017)
Сидорак А. М. - Христологічний вимір богопізнання в богослов’ї Софронія Сахарова (2017)
Сідак Л. М. - Феномен життя в контексті саморозвитку особистості (2017)
Соболєвський Я. А. - Філософський зміст пуританського ревівалізму Джонатана Едвардса (2017)
Соколовський О. Л. - Сотеріологічний контекст христології гностицизму (2017)
Стрижачук Ф. В. - Когерентна концепція Бога у філософському теїзмі Річарда Свінберна (2017)
Хром’як М. В. - Богословський символізм Христового Преображення в Синоптичних Євангеліях (2017)
Хром’як Н. Л. - Основні впливи філософії та богослов’я епохи Просвітництва на формування богословської думки Карла Барта (2017)
Рахім Амір Хуссейн - Концепт духовності в середньовічній ісламській філософії (2017)
Шедяков В. Е. - Совершенствование общественных отношений и развитие творческой активности (2017)
Щедрин А. Т. - Античная философия как источник парадигмального знания: социокультурные и ментальные аспекты бытия в универсуме культуры (2017)
Ярмоліцька Н. В. - Інтелектуальні здібності як чинник отримання людиною знання (філософсько-антропологічний аспект), Москальчук М. М. (2017)
Абдуллаева М. Р. - Основные направления развития теоретического наследия Гейдара Алиева во внешней политике Азербайджанской Республики (2017)
Авер’янова Н. М. - Громадянська активність особистості у контексті консолідації сучасного українського суспільства (2017)
Амирова Р. И. - О когнитивных и социокультурных аспектах информационно-коммуникативного дискурса в современном обществе, Визница Ю. В. (2017)
Вязова Р. В. - Концептуальне осмислення діалога як соціокультурного феномена, Убейволк О. О. (2017)
Гончаренко О. А. - Моральний ідеал у рефлексіях Львівсько-Варшавської школи (2017)
Дем’янюк М. Б. - Соціокультурні засади освітнього середовища вищого навчального закладу (2017)
Завідняк Б. Т. - Сили, Пневма та Ідеї у Філона Олександрійського (2017)
Ивакин А. А. - Познаваемость и познание мира как высшее благо (2017)
Искендерова А. И. - Понятие социальной справедливости в общественном сознании (2017)
Капіца В. Ф. - Розвиток ноосферного світорозуміння і мислення в процесі світоглядної трансформації ментальної рефлексії творчих суб’єктів (2017)
Капустіна Н. Б. - Філософія трансгуманізму: історія формування ідей (2017)
Колінько М. В. - Трансгресивність моди: топологічний простір суспільства споживання (2017)
Коппель О. А. - Методологічний вплив загальнонаукових теорій на дослідження міжнародних відносин, Пархомчук О. С. (2017)
Левченко А. В. - Політична комунікація в контексті сучасного дискурсу, Левченко М. О. (2017)
Ліщинська О. І. - Образ сучасного героя: репрезентації в царині українського актуального мистецтва (2017)
Лучак-Фокшей А.-М. М. - Інтернет-мова як об’єкт дослідження дискурсивної прагматики соцмережевої комунікації (2017)
Матюшина І. І. - Дві теорії комунікативної дії: Ю. Габермас і М. Попович (2017)
Мокиенко М. М. - Становление пятидесятнического богословского образования в контексте аккредитационных процессов в евангельской среде (2017)
Мусаева Вюсаля Керем кызы - Преподавание философских дисциплин в современных вузах в рамках Болонского процесса (2017)
Муха О. Я. - Британський контекст формування кемпу: від queer-естетики до сленгів cockney та polari (2017)
Найдьонов О. Г. - Основоположні фактори безпеки і розвитку української держави в інформаційно-мережеву епоху (2017)
Несправа М. В. - Причини ісламофобії в країнах Заходу (2017)
Никитченко Е. Э. - Новые религиозные движения и конвергентные процессы современной религиозной жизни (2017)
Палий О. Н. - Юридическая практика как источник и цель формирования правового сознания (2017)
Поцюрко О. Ю. - Концепт української держави в поглядах М. Грушевського (2017)
Райхерт К. В. - Винайдення слова "протестантизм". Версії (2017)
Рахнулла С. В. - Пятый шейх-уль-ислам духовного управления мусульман Кавказа (2017)
Саноцька Н. Я. - Контури постправди в інформаційному суспільстві (2017)
Сінельнікова М. В. - Межі людського пізнання у філософії І. Канта (2017)
Соколовський О. О. - Правосвідомість як необхідний елемент підвищення рівня розвитку суспільства й становлення правової держави (2017)
Співак В. В. - Життєвий успіх як елемент щастя в спадщині Антонія Радивиловського в контексті української духовної культури XVII століття (2017)
Станіславів Р. М. - Ретроспективний огляд поняття справедливості (2017)
Стариковська О. О. - Стан функціонування громадської думки в українському суспільстві (2017)
Сумарокова Л. Н. - Аргументация как вид коммуникации: критерии эффективности (2017)
Тацюн Р. И. - Ответственность христиан за общество согласно Новому завету в контексте мировоззрения украинских протестантов (2017)
Тарасова Н. Ю. - Комеморативні засади національної ідентифікації (2017)
Филоненко А. С. - Контуры евхаристической антропологии (2017)
Khalafova S. - Library catalogs: existence and evolution forms, Ismayilova N. (2017)
Цихуляк І. М. - Проекція соціальної панорами української виховної педагогіки та її аксіологічний вимір (2017)
Чаркіна Т. І. - Теоретичні концепції філософсько-антропологічних і філософсько-історичних досліджень культури (2017)
Чорноморець Є. М. - Максим Сповідник про етичну творчість людини (2017)
Шамша І. В. - "Філософія теперішнього" Дж. Г. Міда як онтологія процесу (2017)
Амирова Р. И. - Личностная свобода как мера гражданственности (2018)
Брацун І. Л. - Субстанціональний і функціональний підходи в розгляді освітньої реальності (2018)
Бурдейна І. В. - Діалогічна взаємодія як передумова конституювання особистості фахівця: ретроспектива та перспектива (2018)
Garnyk L. P. - Religious-philosophic dimension of business management consept in the context of oriental discourse, Mokh J. (2018)
Дарморіз О. В. - Семіотичні аспекти використання реклами в соціальній міфології (2018)
Дем’янюк М. Б. - Християнська релігія та суспільство: гуманістичні засади синергії (2018)
Ергеева Е. И. - Трансформация субъективности: от cogito к практикам себя (2018)
Жовнір А. О. - Філософські засади трансформаційних процесів у контексті сучасної системи освіти: онтологічний вимір (2018)
Ishchenko O. M. - Ideological issues in a society of risk, Puhach V. G. (2018)
Коваль О. А. - Становлення філософської концепції бажання в контексті вирішення психофізичної проблеми, Алушкін С. В. (2018)
Кучерук О. А. - Экзистенциальный аспект ценностной онтологии (2018)
Лазарева М. Л. - Концепція техногайянізму у світлі збереження життя на землі (2018)
Лукiян І. А. - Провідні тенденції глобалізації: філософське осмислення (2018)
Мокієнко М. М. - П’ятидесятництво та харизматизм: порівняльний аналіз (2018)
Муха О. Я. - Формування некласичних категорій естетики для оцінювання сучасного мистецтва (2018)
Несправа М. В. - Перспективи ідеї халіфату в мусульманському світі: релігієзнавчий аспект (2018)
Онуфрійчук Р. В. - Генезис поняття "соціальна реальність" в історичному контексті (2018)
Павлишин Л. Г. - Фридрих Ницше: греческая трагедия как необходимый элемент в процессе духовного становления человека (2018)
Пономаренко Ю. В. - Антропологічні та етико-естетичні детермінанти глобалізації культури (2018)
Предеина М. Ю. - К реконструкции антиномий (2018)
Райхерт К. В. - Техноанімізм Масамуне Сіро (2018)
Рзаев М. Г. - Нравственно-религиозные ценности личности в трудах современных азербайджанских философов (2018)
Рогова О. Г. - Гіпоменос як ознака духовності особистості (2018)
Розова Т. В. - Соціальний проект майбутнього, або чи можливе втілення модерної утопії за доби постмодерну? (2018)
Санников С. В. - Перформативные свойства сакраментального языка. Протестантский подход (2018)
Сидорак А. М. - Роль віри та розуму у вченні Софронія Сахарова про богопізнання (2018)
Сінельнікова М. В. - Страх смерті та можливості його подолання у філософії Епікура (2018)
Скиба Е. К. - Гендерна ідентичність як поле прояву владних відносин (2018)
Соболєвський Я. А. - Проблема свободи та необхідності у філософських поглядах Бенджаміна Франкліна (2018)
Соколовський О. Л. - Христологія в контексті синоптичних Євангелій (2018)
Тараненко Г. Г. - Межі людської духовності: філософсько-освітня рефлексія (2018)
Шатохін А. М. - Філософські проблеми управління суспільством, Вуйченко М. А. (2018)
Шедяков В. Е. - Сравнение с представлением о должном как основание для оценки действительности (2018)
Ядранський Д. М. - Ноосферні ідеї в умовах постмодернізації суспільства, Чумак О. В. (2018)
Белякова Е. А. - Деконструкция бинарной оппозиции категорий человека и культуры как заключительный этап их постнеклассической концептуализации (2020)
Запорожченко О. В. - Ідентичність особистості в умовах інформаційного суспільства (2020)
Кононов И. Ф. - Можно ли сфотографировать материю? Дискуссия в треугольнике Богданов – Плеханов – Ленин и её современное значение (2020)
Онищук О. В. - Динаміка трансформації когнітивних стратегій в умовах інформаційного плюралізму (2020)
Рогова О. Г. - Духовно-етичне підґрунтя протистояння заздрості як предмет філософсько-освітнього аналізу (2020)
Туренко О. С. - Жіночність як фактор історичної долі й занедбаності нації: інтерпретація Хосе Ортеґи-і-Ґасета (2020)
Дейнеко О. О. - Локальний громадський активізм як компонент соціальної згуртованості в об’єднаних громадах: особливості, прояви, агенти (2020)
Кундеренко І. В. - Соціологічні та іміджеві особливості забезпечення якості освіти серед протестантських закладів вищої освіти (2020)
Гурик М. І. - Зростання та стабілізація політичної зрілості культури громадянськості українців в умовах демократичного транзиту (2020)
Попков Д. О. - Етнічна ідентифікація в контексті проблематики суспільного розколу (2020)
Стрелков В. В. - Конфігурація делегітимаційного процесу та деініціалізація президентської влади (2020)
Яковлев Д. В. - Дискурс вітчизняних медіа щодо країн Балтії: минуле/майбутнє, policy/politics (2020)
Borodenko O. V. - The problem of the local in philosophical tradition and in modern philosophy of culture (2020)
Гуйван П. Д. - Про концепцію часу як послідовність та зміну станів об’єкта (2020)
Кобелєва Д. Л. - Сучасні технології та проєктування людства (спільне та різне у футуристичних концепціях М. Каку та Ю. Н. Харарі) (2020)
Костенко М. Т. - Людська гідність як філософська проблема (2020)
Лысенкова В. В. - Философские аспекты изучения образа жизни И. Гете (по роману Т. Манна "Лотта в Веймаре") (2020)
Макарова А. О. - Взаємозв’язки архетипу та діяльності: соціально-філософський аспект (2020)
Okorokova V. V. - The theoretical aspect of transhumanism within the framework of historiosophical discourse (2020)
Павлишин Л. Г. - Основні ідеї Ф. Ніцше у працях дослідників його творчості (2020)
Сінельнікова М. В. - Нестерпна "важкість" буття або ідея вічного повернення у філософії Ф. Ніцше (2020)
Сукенніков О. В. - Соціально-культурний феномен особистості (2020)
Яценко О. Д. - Феноменологія та метафізика культури М. Гайдеггера (2020)
Яцула Т. В. - Філософські аспекти розуміння смислу життя в підготовці майбутнього педагога (2020)
Аксьонова С. Ю. - Репродуктивна поведінка в сучасному урбанізованому суспільстві, Василець О. І. (2020)
Вітковська І. М. - Становлення поняття відповідальності у філософії та соціології, Євдокимова І. А. (2020)
Гугнін Е. А. - Соціокультурні чинники клієнтелізму в зовнішній залежності України: теоретико-соціологічне бачення (2020)
Дейнеко О. О. - Особливості дефінування поняття "соціальна згуртованість": від широкого до вузького розуміння (2020)
Музылёв А. В. - Особенности конструирования коллективной обиды посредством кинематографа (на примере современных украинских фильмов) (2020)
Плющ В. А. - Соціологічні моделі соціокультурної адаптації сучасних мігрантів в іншокультурному середовищі (2020)
Полторак В. А. - Соціальні стереотипи і громадська думка: проблеми взаємозв’язку та взаємовпливу, Зоська Я. В., Стадник А. Г. (2020)
Червінська Т. Г. - Проблеми та виклики дистанційного навчання у вищій освіті України під час пандемії COVID-19, Петленко Ю. В. (2020)
Шевченко О. М. - Соціально-філософські аспекти евтаназії в Україні, Мельничук В. В. (2020)
Антонюк Д. І. - Основні критерії легітимації публічних органів влади на місцевому рівні (2020)
Antokhiv-Skolozdra O. M. - Canada-EU relations in political sphere (2020)
Мельник В. М. - Феномен "традиційного" як засіб експлікації політичної антропології (2020)
Паламар А. С. - Вплив "Братів-мусульман" на зовнішню політику Туреччини у ХХІ столітті (2020)
Зінкевич В. І. - Дух епохи як передвісник цивілізаційного руху соціальної системи індустріальної освіти (2021)
Кириленко К. М. - До питання про демаркацію понять "картина світу", "світогляд" та "образ світу" (2021)
Нерубасська А. О. - Параметричний аналіз системи "комунікація", Сарнавська О. В., Пальшков К. Є. (2021)
Печеранський І. П. - Кантіанські медитації Мартіна Гайдеґґера про сутність людської свободи (2021)
Сторожук С. В. - Риторика софістів або "старі" методи вирішення "нових" світоглядних протистоянь, Гоян І. М., Матвієнко І. С. (2021)
Яценко О. Д. - Суб’єктивність та соціальність у метафізиці волі середньовічної культури (2021)
Варнавська І. В. - Сучасні погляди на проблеми моральності як важливого аспекту формування особистості молоді України (2021)
Шевель І. П. - Соціальне напруження, зумовлене соціальними змінами та соціальними реаліями, як фактор сьогодення (2021)
Загірний О. В. - Технології управління в медіаполітичній системі: український "roundtrip” (2021)
Лемко Ю. Р. - Кластери як один з інструментів формування політики сусідства ЄС (2021)
Лутковська С. М. - Стійкій і сталий розвиток системи екологічної безпеки в умовах глобалізації (2020)
Вітковський Ю. П. - Стpaтегiї iннoвaцiйнo-iнвестицiйнoї дiяльнoстi суб’єктiв aгpapнoгo бiзнесу тa мoделi poзвитку (2020)
Патлатюк С. О. - Управління операціями з виробництва та реалізації продукції аграрних підприємств з урахуванням ризику (2020)
Крюкова І. О. - Сучасний стан та тенденції розвитку ринку тваринництва в Україні (2020)
Таран Н. В. - Принципи, методи та інструментарій управління конкурентоспроможністю аграрних підприємств (2020)
Бородинская Е. М. - Формирование организационно-экономических условий развития точного земледелия в Беларуси, Радкович М. В. (2020)
Королевич Н. Г. - Основные резервы повышения эффективности тепличных комбинатов республики Беларусь, Оганезов И. А., Лещиловский П. В. (2020)
Довгаль О. В. - Світовий ринок зерна: місце та роль України (2020)
Gorustovich T. G. - Innovation activity in the Republic of Belarus, Shpak A. P. (2020)
Тєшева Л. В. - Стан і перспективи фінансового забезпечення інноваційного розвитку аграрного сектору економіки України (2020)
Губко В. І. - Організаційно-економічний механізм управління фінансово-економічною результативністю аграрного підприємства (2020)
Гіржева О. М. - Організаційні форми вдосконалення управління збутом продукції аграрних підприємств (2020)
Матвєєв П. М. - Планування, імплементація та оцінка стратегій управління ресурсним потенціалом підприємства (2020)
Дудник О. В. - Морфологічний аналіз при управлінні конкурентоспроможністю в умовах активізації електронної комерції, Сагачко Ю. М. (2020)
Лагодієнко В. В. - Особливості відбору іноземних цінних паперів для інвестиційної діяльності, Тригубченко А. В. (2020)
Огієнко А. В. - Комбінаторика методологій визначення ефективності оцінки туристичного потенціалу (2020)
Саркісян Г. О. - Загальна характеристика регіональних туристичних ринків України (2020)
Вахоцька І. О. - Емоційні та поведінкові складові в особистості майбутніх практичних психологів (2018)
Гриньова Н. В. - Конфліктна поведінка студентів-психологів під час навчання у ЗВО, Петлюк А. І. (2018)
Іванова Н. Г. - Психологічні засади професійної підготовки фахівців (2018)
Комар Т. В. - Соціальна зрілість психолога як детермінанта його професійної зрілості (2018)
Литвинчук Л. М. - Ідеал як взірець для наслідування і його роль в процесі навчання у ЗВО, Рашковська І. В. (2018)
Перепелюк Т. Д. - Тренінг як чинник актуалізації процесу спілкування у ході навчально-професійної діяльності (2018)
Посвістак О. А. - Сучасна студентська сім'я: проблеми та переваги (2018)
Томаржевська І. В. - Феномен "толерантність до невизначеності" і його психологічний аналіз (2018)
Харченко Н. А. - Особливості самоставлення учнів в контексті наукової спадщини Г.С. Костюка, Ємець Т. О. (2018)
Якимчук Б. А. - Особистісно-професійне становлення майбутніх практичних психологів у період фахової підготовки, Якимчук І. П. (2018)
Гуртовенко Н. В. - Умoви фoрмувaння гoтoвнocтi дo прoфeciйнoї caмoрeaлiзaцiї у майбутніх педагогів (2019)
Кобець О. В. - Соціальна природа концептуального змісту правосвідомості юриста (2019)
Лівандовська І. А. - Психодіагностичне дослідження взаємозв'язку особистісної тривожності та рівня розвитку вольових якостей у підлітковому віці, Новак А. Ю. (2019)
Матеюк О. А. - Професійна ідентичність майбутніх суб'єктів праці: сутність,зміст та психологічні особливості, Суходоля Ю. О. (2019)
Міщенко М. С. - Формування професійного іміджу майбутнього вчителя, Поліщук О. Р. (2019)
Осадча Л. А. - Психологічний імідж сучасного менеджера аграрного підприємства (2019)
Перепелюк Т. Д. - Толерантність як чинник самосвідомості сучасної молоді у полікультурному суспільстві, Терзі Н. М. (2019)
Сафін О. Д. - До питання про соціально-психологічну модель наслідків військового полону, Тімченко О. В., Широкобоков Ю. М. (2019)
Шеленкова Н. Л. - Використання копінг-стратегій в процесі адаптації студентів-першокурсників, Цихоня С. М. (2019)
Шулдик А. В. - Діагностика емоційного інтелекту студентів-психологів, Шулдик Г. О. (2019)
Алещенко В. І. - Психологічна реабілітація учасників бойових дій: теоретико-методологічне обґрунтування моделі (2019)
Андросова А. С. - Специфіка подружніх конфліктів, Шеленкова Н. Л. (2019)
Байда С. П. - Проективні техніки як метод всебічного дослідження особистості, Чамлай І. В. (2019)
Горенко М. В. - Специфіка прояву комунікативного компоненту готовності до здійснення професійної кар’єри у студентів-психологів (2019)
Гриньова Н. В. - Дослідження психотравм особистості та шляхи їх корекції у форматі позитивної психотреапії, Слободян С. В. (2019)
Данилевич Л. А. - Психологічні особливості соціально-психологічної компетентності майбутніх психологів (2019)
Осьодло В. І. - Вплив індивідуально-психологічних властивостей особистості на подолання стресових ситуацій (2019)
Потапчук Н. Д. - Вплив повідомлень засобів масової інформації на психоемоційний стан населення (2019)
Хуртенко О. В. - Дебрифінг як метод соціально-психологічної реабілітації учасників воєнних дій (2019)
Anjum A. - How familiar are you with your identity (2020)
Вахоцька І. В. - Соціально-психологічні якості батьків дітей з інвалідністю,як умова їх адаптації, Деркач Н. М. (2020)
Волобуєва О. Ф. - Здатність викладача закладу вищої освіти створювати гендерно-чутливе середовище (2020)
Олександренко К. В. - Психолінгвістичні аспекти сприйняття і розуміння іншомовного тексту, Мисечко О. В. (2020)
Станішевська В. І . - Можливості арт-терапії в подолані внутрішньоособистісного конфлікту у підлітків (2020)
Філатова Т. С. - Особливості формування професійно-значущих мотивів у майбутніх психологів (2020)
Харченко Н. А. - Психологічний підхід у вивченні ідентичності та автентичності майбутніх педагогів, Коренюк Г. Т. (2020)
Шулдик А. В. - Структура професіоналізму психолога та умови його розвитку (2020)
Якимчук Б. А. - Формування емоційної стійкості як професійно важливої якості майбутнього практичного психолога, Якимчук І. П. (2020)
Гриньова Н. В. - Нейрографіка – як засіб формування та розвитку професійно-пізнавальних інтересів майбутніх учителів, Ортинська В. Г. (2020)
Гуртовенко Н. В. - Методичні засади дослідження формування готовності майбутніх психологів до професійної діяльност, Вострова М. В. (2020)
Діхтяренко С. Ю. - До проблеми кoмунiкaтивнoї кoмпeтeнтнocтi студентів-психологів (2020)
Міщенко М. С. - Дослідження чинників вибору абітурієнтами майбутньої професії (2020)
Ольховецький С. М. - Мотивація учбової діяльності та її формування (2020)
Прокопова О. І. - Діагностика стану наявності комунікативних бар'єрів у учнів початкової школи в процесі навчання, Перепелюк Т. Д. (2020)
Сингаївська І. В. - Соціально-психологічні чинники виникнення у людини авіафобії та шляхи її подолання, Терентьєва Н. Ю. (2020)
Чамлай І. В. - Використання тренінгових технологій для мінімізації деструктивного впливу агресивності на міжособистісні стосунки підлітків, Гриньова Н. В. (2020)
Шаповалюк К. В. - Профілактика конфліктних проявів у студентському середовищі (2020)
Байда С. П. - Психологічні особливості та симптомокомплекс перехідного періоду дітей 67 річного віку (2021)
Гичко Ю. В. - Аспекти професіоналіцазії майбутніх психологів в процесі підготовки до професійної діяльності (2021)
Гульбс О. А. - Формування креативності студентів психологів в процесі навчання, Діхтяренко С. Ю., Кузьміна В. Ю. (2021)
Діхтяренко С. Ю. - Дослідження механізмів психологічного захисту алко та наркозалежних осіб, Сошнікова М. О. (2021)
Лівандовська І. А. - Поняттійні основи власної значущості в контексті рефлексивної "Я-концепції", Комінарець О. Є. (2021)
Міщенко М. С. - Скандинавська ходьба як засіб соціально-психологічної реабілітації (2021)
Харченко Н. А. - Особливості сімейного виховання в період адаптації дитини до школи, Кишмар В. М. (2021)
Харченко Н. А. - Казка як метод впливу на емоційну сферу дошкільників, Туркулець О. А. (2021)
Шеленкова Н. Л. - Вплив реклами на формування ціннісних орієнтацій молоді (2021)
Сафін О. Д. - Рецензія на навчально-методичний довідник "Соціальна інклюзія дистанційного освітнього процесу" (2021)
Від головного редактора (2020)
Коваль Л. В. - Педагогіка партнерства в координатах модернізації професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи, Петрик К. Ю. (2020)
Strilets S. - 013 "Primary Education" Speciality Students' Democracy Culture Competences Formation in the Course of "Mathematics", Striletska N., Zaporozhchenko T. (2020)
Дорошенко Т. В. - Cтан сформованості мотиваційного компонента готовності майбутніх учителів початкової школи до мистецько-педагогічної діяльності (2020)
Лілік О. О. - Формування культорологічної компетентності майбутніх учителів початкової школи засобами художньої культури, Сазонова О. В. (2020)
Вергунова В. С. - Музично-рухова діяльність у підготовці майбутніх учителів початкової школи та вихователів закладів дошкільної освіти (2020)
Нікітіна Н. П. - Формування читацької компетентності як парадигма успішної особистості майбутнього (2020)
Гавриленко Т. Л. - Принципи початкової освіти у контексті шкільної реформи в україні 1954–1964 рр., Розлуцька Г. М. (2020)
Події, заходи, огляди (2020)
Цифровий освітній портал (2020)
Про організацію навчальної лабораторії з фахової підготовки майбутніх учителів початкової школи (2020)
Нові наукові видання (2020)
Монографія (2020)
Інноваційний курс підвищення кваліфікації фахівців дошкільної та початкової освіти (2020)
Інформація (2020)
Савицький М. В. - Придніпровська державна академія будівництва та архітектури на шляху модернізації і трансформації в "зелений" університет (2021)
Савицький М. В. - Динамічне моделювання та раціональне проектування будівель із демпферами сухого тертя за допомогою методів штучного ройового інтелекту, Данішевський В. В., Гайдар А. М. (2021)
Бабенко В. А. - Авторське право на проєкт в архітектурних конкурсах, Давиденко К. О. (2021)
Гнілоскуренко М. В. - Cередовище Історичних ареалів міст як основа формування інтерактивної рекреації (2021)
Гончаренко Д. Ф. - Застосування пневмоопалубки для ремонту та відновлення каналізаційних трубопроводів із використанням клінкерної цегли та полімербетону, Старкова О. В., Гуділін Р. І., Дегтяр Є. Г. (2021)
Дерябіна О. О. - "Поезія зламу": архітектура музею у творчості Даніеля Лібескінда (2021)
Діденко Л. М. - До питання організації безпеки праці під час спорудження сучасних будинків на воді, Клименко Г. О., Баглай А. С., Лебедєва-Чащихіна Н. І. (2021)
Діденко Л. М. - До питання обстеження та експертизи м’яких покрівель, Рибалка К. А. (2021)
Орлова Н. О. - Підхід до визначення граничних умов на зовнішніх поверхнях висотного корпусу адміністративного будинку (2021)
Сакно О. П. - Керування варіабельністю ефективної експлуатації автомобілів на основі методу аналізу функціонального резонансу, Колеснікова Т. М. (2021)
Самойленко Є. В. - Методи структурно-планувальної реорганізації прирічкових міських територій (2021)
Середа Б. П. - Аналіз причин розтріскування труб котла-утилізатора, Сухомлін В. І., Волох В. І., Середа Д. Б. (2021)
Тютіна Л. В. - Типологія новітніх фасадних систем та її вплив на пластичну мову архітектури ХХІ ст., Давидов А. М. (2021)
Харченко К. С. - Екологія архітектурного (природно-антропогенного) середовища в умовах абіотичної трансформації довкілля (2021)
Чебанов Л. С. - Конструктивні та технологічні особливості сучасних блокових теплиць, Чебанов Т. Л., Чебан В. О. (2021)
Шатов С. В. - Еколого-економічні переваги переходу на 3d-друк будівельних об’єктів у руслі INDUSTRY 4.0, Маценко О. М., Скрипка Є. О., Даниленко І. О. (2021)
Євсєєва Г. П. - Реалізація нормативно-правових засад академічної доброчесності у ПДАБА: здобутки та перспективи, Савицький М. В. (2021)
Вітковський Ю. П. - Сільськогосподарське машинобудування як чинник створення конкурентних переваг в агробізнесі, Орел А. М. (2020)
Крюкова І. О. - Заробітна плата найманих працівників аграрної сфери: сучасні соціально-економічні та облікові аспекти, Федерка Т. М. (2020)
Красноруцький О. О. - Побудова комплексного механізму управління конкурентоспроможністю аграрного підприємства в умовах еволюції ринкових відносин, Міненко С. І. (2020)
Гіржева О. М. - Маркетингова діяльність аграрних товаровиробників в контексті розвитку збутових систем їх продукції (2020)
Нагаєв В. М. - Технологічні основи професійної підготовки кадрів аграрної сфери в умовах дистанційного навчання, Нагаєва Г. О. (2020)
Утенкова К. О. - Концептуальні засади управління механізмом економічної безпеки аграрного сектора (2020)
Глущенко С. І. - Особливості інтеграційної взаємодії суб'єктів аграрного ринку, Невмержицький В. М. (2020)
Курепін В. М. - Механізми та системи дотримання кадрової безпеки аграрних підприємств, Харчевнікова Л. С. (2020)
Козак К. Б. - Динаміка інтегральних показників рівня сталості економіки України та агропромислового комплексу в Україні (2020)
Тєшева Л. В. - Результати сценарного моделювання впливу чинників зовнішнього середовища на інноваційний розвиток вітчизняного аграрного сектору економіки (2020)
Філиппова С. В. - Інформаційно-інноваційні активатори сучасних змін державно-приватного партнерства, Малін О. Л. (2020)
Рогачевський О. П. - Методи стратегічного управління у галузі охорони здоров’я (2020)
Гаркуша О. М. - Співробітництво територіальних громад – дієвий інструмент місцевого розвитку (2020)
Резнік Н. П. - Проблематика функціонування зернових ф’ючерсів на ринку страхування в Україні, Ярмолюк А. В. (2020)
Лагодієнко В. В. - Облігації внутрішньої державної позики – сучасна інвестиційна течія у системі міжнародного та національного переміщення капіталу: виклики та перспективи, Костиляну В. А. (2020)
Застрожнікова І. В. - Кадровий потенціал в системі економічного потенціалу сучасного підприємства (2020)
Зубко Д. О. - Стратегічне планування архітектури брендів торговельного підприємства (2020)
Корженевська П. О. - Вміст важких металів у цьоголіток рибних господарств Дніпропетровської області, Шарамок Т. С., Маренков О. М. (2021)
Малишевська О. С. - Оцінка ефективності вилучення розчинених у воді нафтопродуктів переробленими відходами полімерної упаковки в середовищі рослинних ПАР (2021)
Пількевич Ю. Г. - Вимірювання вмісту розчиненого у прісній водоймі кисню, Розорінов Г. М., Ткаченко Т. М. (2021)
Мунтян Л. Я. - Моделювання просторово-часової оцінки територіального ризику при аваріях під час транспортування залізницею небезпечного вантажу, Черно В. С., Нєпєіна Г. В. (2021)
Крижанівський В. Г. - Пористість грунту в період цвітіння гороху, колосіння пшениці озимої та змикання листків у рядку буряку цукрового (2021)
Мазур В. А. - Агроекологічна стійкість сортів квасолі звичайної до несприятливих умов вегетації, Дідур І. М., Ткачук О. П., Панцирева Г. В. (2021)
Голодна А. В. - Оцінка нових перспективних сортів пшениці озимої м’якої селекції ННЦ "Інститут землеробства НААН" за цінними господарськими ознаками, Голик Л. М. (2021)
Pasichnyk N. A. - Information technologies of remote assessment of herbicide consequences on winter rape crops, Opryshko O. O., Lysenko V. P., Komarchuk D. S. (2021)
Kondratiuk V. M. - Biological efficiency of lipids in rainbown trout flesh depending on protein levels in feeds, Ivaniuta A. O. (2021)
Гальчинська О. К. - Аналіз вітчизняного ринку ветеринарних інсектоакарицидних засобів, Ярмоленко Я. В. (2021)
Недосєков В. В. - Аналіз стану благополуччя коней, Криця Я. П. (2021)
Титул, Зміст (2021)
Баркалов О. О. - Метод зменшення кількості елементів LUT в схемі композиційного мікропрограмного пристрою управління з перетворювачами адреси, Титаренко Л. О., Головін О. М., Матвієнко О. В. (2021)
Писарчук О. О. - Система підтримки прийняття рішень з розпізнавання медичних патологій, Міронов Ю. Г. (2021)
Райчев І. Е. - Оцінювання якості програмного забезпечення фільтрації цифрового сигналу в реальному часі для систем критичного призначення, Федченко С. В., Харченко О. Г., Савченко А. С. (2021)
Якушенко О. С. - Нейромережева модель для прогнозування часу на виконання транспортної задачі, Шевчук Д. О., Мединський Д. В. (2021)
Булашенко А. В. - Хвилеводний поляризатор із трьома діафрагмами для антен супутникових телевізійних систем, Пільтяй С. І., Кушнір Г. С., Булашенко О. В. (2021)
Андріїшин M. П. - Визначення ефективності роботи газоперекачувального агрегату компресорної станції за даними її експлуатації, Капітанчук К. І., Андріїшин Н. М. (2021)
Бойченко С. В. - Вплив антиожеледних матеріалів на основі пропілен- та етиленгліколю на довкілля та об’єкти інфраструктури аеропортів, Шкільнюк І. О., Бахтин А. І. (2021)
Іванець О. Б. - Підвищення достовірності оцінювання інформаційних параметрів адаптаційного потенціалу за рахунок використання карт хоттелінга, Мельников О. В., Архирей М. В., Якимець І. В. (2021)
Ладієва Л. Р. - Математична модель процесу вакуумної мембранної дистиляції у виробництві біоетанолу, Береза О. М. (2021)
Матвєєва О. Л. - Потенціал та перспективи вітчизняного виробництва біопалива на основі біомаси мікроводоростей, Кустовська А. Д., Шипілова А. Ю. (2021)
Ільєнко С. С. - Планування впровадження на етапах проєктування та експлуатації функціональних автоматизованих систем авіоники з урахуванням економічних складових, Захарченко В. П., Ільєнко А. В., Тихонов В. В. (2021)
Щерба А. А. - Вплив ємності конденсатора розрядного кола напівпровідникових електророзрядних установок на їхні вихідні струми обмеженої тривалості, Супруновська Н. І., Ломко М. О. (2021)
Кучерява І. М. - Особливості екранування магнітного поля підземної трифазної кабельної лінії за допомогою насипного композиційного ґрунту з магнітними властивостями (2021)
Peresada S. - Sensorless speed control of the direct current motors, Nikonenko Y., Pyzhov V., Rodkin D. (2021)
Толочко О. І. - Визначення координат точок перемикань оптимальних стратегій керування явно полюсними синхронними двигунами з постійними магнітами, Бурмельов О. О., Каленчук Я. О. (2021)
Печеник М. В. - Аналіз режимів роботи електропривода підвісної канатної дороги при використанні системи векторного керування, Бур’ян С. О., Землянухіна Г. Ю., Руднєв Д. В. (2021)
Руденко Ю. В. - Моделювання процесів на основі усереднення в просторі станів у підвищувальному перетворювачі з магнітопов’язаними елементами (2021)
Денисенко К. І. - Вплив фільтра в каналі керування контуром стабілізації напруги накопичувального конденсатора на динаміку трифазного паралельного активного фільтра, Лесик В. О., Мисак Т. В. (2021)
Чиженко О. І. - Коригування якості струму електричної мережі з тиристорним регулятором змінної напруги на активно-індуктивному навантаженні, Блінов І. В. (2021)
Kireyev V. G. - Experimental studies of brushless magnetoelectric motors of the return-rotary motion, Akinin K. P., Filomenko A. A., Lavrinenko V. A. (2021)
Іванков В. Ф. - Зниження місцевих нагрівів у баках потужних трансформаторів тепловідвідними локальними радіаторами з реберною основою, Басова А. В., Хімюк І. В. (2021)
Берека В. О. - Електророзрядні технології обробки води та критерії доцільності їхнього використання, Кондратенко І. П. (2021)
Кенсицький О. Г. - Експлуатаційна надійність генеруючого обладнання енергоблоків атомних електростанцій України (2021)
Березниченко В. О. - Розрахунок функції перетворення ємнісного сенсора радіального биття валів засобами комп’ютерного моделювання (2021)
Журавльова Л. В. - Мікро- і макроелементний обмін у хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки і при її поєднанні з цукровим діабетом 2 типу, Лахно О. В., Цівенко О. І., Кривоносова О. М. (2021)
Zaikina T. S. - Comprehensive assessment of endothelium-dependent mediators in patients with acute myocardial infarction and diabetes mellitus type 2, Kravchun P. G., Minukhina D. V., Minukhin D. V., Yevtushenko D. O., Kudrevych I. O. (2021)
Залюбовская О. І. - Стан мінерального обміну та метаболічної функції кісткової тканини у хворих на цукровий діабет в поєднанні з ожирінням., Трифонова Н. С., Крапівко С. О., Наріжна А. В. (2021)
Земляніцина О. В. - Роль резистину, інтерлейкіну-1в, інтерлейкіну-6 та церулоплазміну у патогенезі неалкогольної жирової хвороби печінки у хворих на цукровий дiабет 2 типу (2021)
Kozub M. I. - Comparison of therapeutic effects of different methods of administration of mezenchimal stem cells to mice with premature ovarian insufficiency, Skybina K. P., Musatova I. B., Prokopiuk O. V., Gramatiuk S. M., Tynynyka L. M., Kozub M. M., Taran A. V., Nikolchenko A. Yu., Prokopiuk O. S. (2021)
Коркушко О. В. - Особливості змін мікроциркуляторної ланки системи кровообігу при метаболічному синдромі в залежності від поєднання кількості його ознак у осіб похилого віку, Ніколаєв Р. С., Шатило В. Б., Чижова В. П., Сафонова М. І., Самоць І. А., Дужак Г. В., Ковтонюк Т. І. (2021)
Майданюк О. В. - Вплив інтенсивних фізичних навантажень на концентрацію тестостерону, кортизолу та інсуліну в крові кваліфікованих спортсменів, Вдовенко Н. В. (2021)
Михайлова Е. А. - Клініко-психологічні особливості дітей з різними формами ожиріння, Кукуруза Г. В., Шестопалова Л. Ф., Підкоритов В. С., Кришталь Є. В., Матковська Т. М., Мітельов Д. А., Нікітіна Л. Д. (2021)
Сафонов Р. А. - Вплив цукрового діабету на результативність хірургічного лікування генітального пролапсу, Лазуренко В. В., Пасієшвілі Н. М., Карпенко В. Г., Садчикова М. В. (2021)
Красова Н. С. - Дослідження специфічної антидіабетичної дії перспективного активатора сіртуїну-1 пірабентіну на моделі метаболічної пам’яті у щурів, Гладких О. І., Яременко Ф. Г., Лещенко Ж. А., Коваленко А. О., Громаковська О. Б., Ліпсон В. В., Полторак В. В. (2021)
Мамотенко А. В. - Корекція розладів репродуктивної системи щурів за умов змін світлового режиму, Комісова Т. Є., Іонов І. А. (2021)
Палагіна І. А. - Порівняльна оцінка антигіперглікемічної та антиокислювальної активності метаболітів сукцинатвмісного антидіабетичного засобу (2021)
Талапова П. С. - Спосіб морфологічної діагностики впливу бактеріальної материнсько-плодової інфекції на щитовидну залозу нащадків (2021)
Ткаченко В. М. - Наслідки впливу тривалого пасивного батьківського тютюнопаління на стан ранового процесу, надниркові залози та рівень кортикостерону у нащадків-самиць щурів, Комісова Т. Є., Галій А. І. (2021)
Puhach М. М. - The role of obesity in the development of vitamin D deficiency rickets in children, Kolesnyk V. P., Herasymova O. V., Mazur O. H. (2021)
Чернявська І. В. - Менопаузальний метаболічний синдром: погляд ендокринолога, Микитюк М. Р. (2021)
Звіт про науково-практичну конференцію з онлайн-трансляцією для ендокринологів, терапевтів, педіатрів, кардіологів, невропатологів, лікарів загальної практики – сімейної медицини та інших спеціалістів "Досягнення та перспективи експериментальної і клінічної ендокринології" (Двадцяті Данилевські читання) 4–5 березня 2021 року (2021)
Ковальчук Т. А. - Особливості вегетативного гомеостазу та адаптаційного потенціалу в дітей із синкопе, Лучишин Н. Ю. (2021)
Романько М. Р. - Рекурентні епізоди гострого обструктивного ларингіту в дітей: можливі причини та підходи до профілактики (2021)
Муратова Ш. Т. - Диагностированные нарушения минеральной плотности костной ткани и уровней кальциотропных гормонов у детей с ювенильным гіпертиреозом (2021)
Дитятковський В. О. - Роль поліморфізму rs_7927894 гена FLG та загального IgЕ у прогнозуванні клінічних фенотипів атопічного дерматиту в дітей, Абатуров О. Є., Науменко Н. В., Аліфіренко О. О., Пінаєва Н. Л., Таран С. Т., Філатова І. А. (2021)
Мартинюк В. Ю. - До питання вивчення судом у новонароджених та дітей раннього віку (особливості діагностики та клініко-генетичні характеристики епілептичних енцефалопатій), Знаменська Т. К., Швейкіна В. Б., Галаган В. О., Бікшаєва Я. Б., Швейкіна Х. І. (2021)
Бабінцева А. Г. - Міжнародні рекомендації з менеджменту новонароджених дітей з вродженою діафрагмальною килою: огляд літератури, Годованець Ю. Д., Ходзінська Ю. Ю., Попелюк Н. О., Кошурба І. В. (2021)
Мочульська О. М. - Оцінка якості життя дітей з дерматологічними захворюваннями (огляд літератури) (2021)
Охотнікова О. М. - Віддалені наслідки перенесеного в дитячому віці епізоду синдрому Лайєлла, Ткачова Т. М., Андрійко А. С., Кур'ян І. О. (2021)
Фесенко М. Є. - Синдром Жильбера в новонародженої дитини (клінічний випадок), Цвіренко С. М., Щербань О. А., Козакевич В. К., Лебєдєва Т. М. (2021)
Krela—Ka’zmierczak I. - Чи існує ідеальна дієта, яка захищає від дефіциту йоду?, Czarnywojtek A., Skoracka K., Rychter A. M., Ratajczak A. E., Szymczak—Tomczak A., Ruchala M., Dobrowolska A. (2021)
Марушко Ю. В. - Застосування альфа-казозепіну (Lactium®) та вітаміну В6 у клінічній практиці (огляд літератури), Гищак Т. В. (2021)
Contents (2021)
Valitova I. - Patterns and Regularities of Psychophysical Development of Early Age Children with Neurological Pathology (2021)
Zaviazkina N. - Intolerance of Uncertainty as a Factor of Social Anxiety in Student Youth, Yatsenko V. (2021)
Ivashkevych E. - Contemporary Approaches to the Problem of the Development of Pupil’s Cognitive Activity According to the Ways of Managing the Young Learner’s Classroom, Onufriieva L. (2021)
Ivashkevych E. - Psychological Background of the Connection between Learner’s Autonomy and Motivation (2021)
Krupelnytska L. - Motivational and Semantic Profiles in Patients with Diabetes Mellitus, Burovska I. (2021)
Mykhalchuk N. - Psychological Ways of the Developing of Teenagers’ Sovereignty, Simko R. (2021)
Miroshnyk Z. - Role Methods as a Meansof Forming the Competence of a Professional, Talash I. (2021)
Nabochuk A. - The Developing of the Teacher’sCreativity by Using Authentic Material at Lessons (2021)
Nohachevska I. - Psychological Approaches for Building up a Monologue-Story, Lohvina O. (2021)
Telcharov O. - The Implicit Theory of Mind in the Dependence on Psychoactive Substances and under Standard Conditions (2021)
Ternovyk N. - Psychological Contentof the Problem on the Growth of Pupils as the Subjectsof Studying Process, Simko A. (2021)
Kharchenko Y. - Theoretical Foundations of Psychological and Physical Rehabilitation of Patients with Ischemic Stroke, Komarnitska L. (2021)
Вихідні відомості (2021)
Бєлова О. Б. - Детермінанти емоційної готовності дошкільників з порушеннями мовлення до шкільного навчання (2020)
Бодарєва М. І. - Латентний компонент порушення як методична проблема логопедії (2020)
Гаврилова Н. - Методика формування правильної артикуляції фонеми|р| (2020)
Галецька Ю. В. - Дослідження сформованості навичок одягання у дітей з помірним та тяжким ступенем інтелектуального порушення (2020)
Галущенко В. І. - Особливості впровадження завдань з розвитку емоційної лексики у дітей з порушеннями мовлення в умовах карантину (2020)
Глоба О. П. - Охоронно-педагогічний режим в інклюзивному навчанні дітей з особливими освітніми потребами, Вихованець Б. О. (2020)
Горбенко С. Л. - Розвиток напрямів STEM-освіти в системі інклюзивного навчання, Василашко І. П. (2020)
Гордійчук О. Є. - Навчально-змістовий ресурс професійної пiдготовки майбутнього вчителя початкової школи до інклюзивного навчання учнів: аналіз та адаптація (2020)
Івахненко А. А. - Види порушень мовленнєвої функції у пацієнтів після інсульту, Пущина І. В. (2020)
Кисличенко В. А. - Інтерактивна взаємодія логопеда з батьками у програмі логопедичного супроводу (2020)
Константинів О. В. - Особливості розвитку навичок аудіювання у дітей молодшого шкільного віку з тяжкими порушеннями мовлення (2020)
Кравченко І. В. - Логоритміка в системі нейропсихологічної реабілітації після інсульту, Мороз Л. В., Стахова Л. Л. (2020)
Кравченко О. О. - Міждисциплінарний підхід у дослідженні соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з інвалідністю засобами інклюзивного туризму (2020)
Ласточкіна О. В. - Особливості навчальної практики студентівлогопедів Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, Литвиненко В. А. (2020)
Лісова Л. І. - Характеристика труднощів у процесі обчислення арифметичних дій молодшими школярами з тяжкими порушеннями мовлення (2020)
Луцько К. - Домінуюча перцептивна діяльність та її вплив на формування мовлення дітей з особливими освітніми потребами, Махлун В. (2020)
Мартинчук О. В. - Потреба у концептуалізації понять інклюзивної освіти в україні як виклик сьогодення, Скрипник Т. В. (2020)
Міщенко М. С. - Теоретичні аспекти відновлення комунікації у дорослих з афазією, що перенесли інсульт (2020)
Пахомова Н. Г. - Особливості надання корекційно-розвиткових послуг підліткам з дизартрією в умовах логопедичного кабінету, Губарь О. Г. (2020)
Прядко Л. О. - Особливості реалізації педагогічної підтримки дітей з особливими освітніми потребами в умовах закладу загальної середньої освіти (2020)
Синьов В. М. - Категорія діяльності: сутність та використання у психолого-педагогічних дослідженнях, Хохліна О. П. (2020)
Ткач О. М. - Логопедична робота з дітьми дошкільного віку після кохлеарної імплантації (2020)
Ферт О. Г. - Психологічні особливості міжособистісної взаємодії в інклюзивному середовищі, Ворончак Г. І. (2020)
Чупіна К. О. - Порівняльний аналіз становлення інклюзивної вищої освіти в Україні та за кордоном (2020)
Шилонова В. - Підготовка педагогічних працівників спеціальної освіти у Словаччині та в Україні: порівняльний аналіз, Кляйн В., Гладуш В. (2020)
Апанасевич М. К. - Педагогическая диагностика состояния зрительного восприятия у детей с нарушениями зрения дошкольного возраста на компетентностной основе (2020)
Ачкевич С. А. - Використання засобів народної педагогіки в корекційній роботі з дітьми, що мають порушення опорно-рухового апарату (2020)
Байєр О. О. - Огляд зарубіжної літератури з питання дискримінації людей з інвалідністю (2020)
Бугера Ю. Ю. - Арттерапевтичні методи у роботі корекційного педагога, Дідик Н. М. (2020)
Валько Т. І. - Уявлення про сімейні стосунки як умова створення своєї власної сім’ї особами з інтелектуальними порушеннями (2020)
Вержиховська О. М. - Корекція порушень структури особистості підлітків з порушеннями інтелектуального розвитку, Рудзевич І. Л. (2020)
Гаврилов О. - Неперервна освіта підлітків і молоді з виразними порушеннями інтелектуального розвитку: досвід Республіки Білорусь та України, Лісовська Т., Синьов В. (2020)
Гіренко Н. А. - Вивчення стану працездатності учнів з особливими потребами на уроках соціальнопобутового орієнтування (2020)
Дмітрієва О. І. - Дослідження проблеми ставлення педагогів до взаємодії з батьками учнів з особливими освітніми потребами (2020)
Косовська А. О. - Теоретичні аспекти системи командної взаємодії фахівців у навчанні дітей з особливими освітніми потребами (2020)
Круглик О. П. - Формування міжособистісних стосунків у дітей з порушеннями слуху в пізнавальній діяльності (2020)
Левицький В. Е. - Особливості використання дидактичних ігор на уроках читання у молодших класах з метою активізації пізнавальних інтересів дітей з порушеннями розумового розвитку (2020)
Лемех Е. - Педагогическая диагностика сформированности игры у воспитанников с тяжелыми множественными нарушениями (2020)
Лещій Н. П. - Аналіз сучасних наукових доробок корекційної педагогіки щодо організації фізкультурнооздоровчої роботи з дітьми зі складними порушеннями розвитку (2020)
Мартинюк Т. А. - Прикладне та концептуальне розуміння анімації в процесі соціальної інтеграції молоді з інвалідністю (2020)
Маруда О. Г. - Принципи організації допомоги дорослим із інтелектуальними порушеннями в Данії (2020)
Никоненко Н. В. - Програма формування базових соціальних компетентностей у молодших школярів із затримкою психічного розвитку в умовах інклюзивного середовища, Федіско А. В. (2020)
Нічуговська Л. І. - Педагогічний менеджмент у розвитку інтегральної компетентності майбутніх фахівців галузі спеціальної освіти в умовах магістратури, Ніколенко Л. М. (2020)
Обухова Н. О. - Особливості кохлеарної імплантації та методи слухомовленнєвої реабілітації дітей з кохлеарним імплантом, Дудченко Т. М. (2020)
Русакович І. К. - Лингвистический анализ белорусского жестового языка в контексте совершенствования образовательной политики и системы (2020)
Рябченко Н. М. - Особливості психолого-педагогічного супроводу старших школярів із синдромом Дауна, Драєвська С. А. (2020)
Савіцька Г. І. - Врахування особливостей формування морально-етичних норм поведінки в учнів з інтелектуальними порушеннями в освітньому процесі інклюзивного закладу (2020)
Саранча І. Г. - Тренінгова програма протидії насильству в родинах осіб з інвалідністю (2020)
Сімко А. В. - Особливості створення порівневозбалансованої програми корекції психомоторики молодших школярів з особливими освітніми потребами (2020)
Утьосов Я. А. - Особливості провідної діяльності підлітків з інтелектуальними порушеннями в контексті формування у них соціальних компетентностей (2020)
Чепурна Л. Г. - Внесок К. М. Турчинської у розвиток вітчизняної корекційної педагогіки (2020)
Черненко Т. В. - Сучасний стан історико-педагогічних досліджень системи навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами в Україні (2020)
Шевченко С. Н. - Организация учебного процесса для детей с особыми потребностями в эпоху независимости Украины (2000-ых гг.) (2020)
Аль-Мраят О. Б. - Формування графо-моторних навичок у дітей з аутизмом: теоретичні засади і шляхи реалізації (2019)
Бєлова О. Б. - Особливості розвитку емоційної пам’яті у дітей раннього віку з типовим психофізичним розвитком та порушеннями мовлення (2019)
Гіренко Н. А. - Формування професійної компетентності студентів факультету спеціальної освіти для роботи в умовах інклюзивного навчання, Часовська А. С. (2019)
Гаврилов О. В. - Особливості розвитку дітей з інтелектуальними порушеннями тяжкого ступеня (2019)
Галецька Ю. В. - До питання використання розповіді як методу розвитку зв’язного мовлення дошкільників із загальним недорозвиненням мовлення (2019)
Глущенко І. І. - Засвоєння переносного значення слів та багатозначності у дітей із затримкою психічного розвитку (2019)
Дашковська А. В. - Компетентнісний підхід до вивчення стану використання народної іграшки молодшими учнями зі зниженим зором (2019)
Дмітрієва О. І. - Використання практичних видів діяльності у процесі формування правосвідомості старшокласників з порушеннями слуху (2019)
Докучина Т. О. - Профорієнтаційна робота з дітьми з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання (2019)
Журавльова Л. С. - Теоретико-методичні основи застосування логопедичного скринінгу в роботі з молодшими школярами (2019)
Коломоєць Т. Г. - Взаємодія фахівців і батьків дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивної освіти (2019)
Константинов О. В. - Профилактика нарушений голосу у педагогов, Каспрович Р. Й. (2019)
Кравченко І. В. - Розвиток мовлення дітей дошкільного віку засобами зображувальної діяльності (2019)
Курєнкова А. В. - Методичні особливості проведення сюжетнорольової гри соціального спрямування зі старшими дошкільниками з інтелектуальними порушеннями (2019)
Куриця А. І. - Особливості психоконсультативної та психотерапевтичної роботи з сім’єю, яка виховує дитину з порушенням мовлення (2019)
Левицький В. Е. - Методичні аспекти формування основних рухових якостей на уроках фізичної культури в дітей з порушеннями розумового розвитку молодшого шкільного віку (2019)
Луцько К. В. - Передумови формування внутрішнього мовлення у дітей з особливими освітніми потребами в системі спеціального навчання (2019)
Маруда О. Г. - Питання надання правової допомоги людям з інтелектуальними порушеннями в міжнародних документах (2019)
Марціновська І. П. - Резилієнс підхід у психолого-педагогічній корекції травматичних та стресових станів (2019)
Миронова С. П. - Розвиток свідомого ставлення до навчання у дітей з інтелектуальними порушеннями в контексті реалізації Концепції Нової української школи (2019)
Мога М. Д. - Корекційна стратегія у фізічному вихованні дітей раннього віку зі спастичним типом рухових порушень (2019)
Поліковські М. - Вивчення творчо-практичного компоненту образного мовлення в молодших учнів зі зниженим і нормальним зором (2019)
Притиковська С. Д. - Теоретичні та методичні аспекти розвитку темпоритму мовлення засобами музичноритмічного та фізичного виховання (2019)
Сімко А. В. - До питання про особливості психомоторної активності і структура рівнів побудови рухів на прикладі дітей з порушеннями психофізичного розвитку (2019)
Свідерська М. М. - Програма розвитку розуміння мовлення учнями другого класу з комплексними порушеннями психофізичного розвитку (2019)
Сербова О. В. - Емоційне вигорання спеціального педагога, Лопатіна Г. О., Цибуляк Н. Ю. (2019)
Синиця А. О. - Актуальність логопедичного супроводу дітей раннього віку з церебральним паралічем у сучасному соціумі (2019)
Скрипник Т. В. - Специфіка реалізації міждисциплінарного командного супроводу в інклюзивному освітньому середовищі України (2019)
Таран О. П. - Особливості емоційної компетентності дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення, Лісайчук А. С. (2019)
Федоренко С. В. - Вивчення орфографічної та пунктуаційної грамотності учнів 6-7 класів зі зниженим зором в умовах інклюзивного навчання, Гребенюк Т. М., Синьова Є. П., Федоренко І. В. (2019)
Федорчук Л. П. - До питання формування психолого-педагогічних компетентностей медичних сестер (2019)
Предборський В. В. А. - Перехід до ефективного системного фактору формування правлячого класу як основа детінізації влади: досвід Китаю (2021)
Волот О. І. - Удосконалені форми податкового повідомлення–рішення та оновлений порядок надіслання контролюючими органами податкових повідомлень–рішень платникам податків, Пономаренко В. С. (2021)
Лебеда Т. Б. - Нерівність як ендогенний фактор в моделях економічного росту (2021)
Батажок С. Г. - Ресурсоефективне виробництво в циркулярний моделі економіки, Мазур Т. Г. (2021)
Бєлоусова Н. В. - Інклюзивний туризм як сегмент економічного розвитку України (2021)
Колодійчук А. В. - Visual Foxpro– і C # програмування соціально–економічних ризиків інформатизації галузей національного господарства (2021)
Панасенко Л. М. - Сучасні інструменти управління конкурентоспроможністю підприємства, Коваль О. О. (2021)
Бодюк А. В. - Вартісне фіскалювання надання у користування родовищ залізних руд (2021)
Попрозман О. І. - Вплив кон’юнктури ринку чинників виробництва на діяльність підприємства (2021)
Чумаченко О. М. - Платність природокористування європейських країн (2021)
Бодюк А. В. - Геолого–ресурсне обґрунтування залізних руд (2021)
Піддубний В. А. - Економічний та соціальний аспекти використання культивованих харчових продуктів в закладах індустрії гостинності, Тарасюк Г. М., Чагайда А. О., Красножон С. В. (2021)
Барвінок А. С. - Статистичне дослідження інклюзивного розвитку регіонів України, як запорука встановлення нової парадигми системного зростання країни (2021)
Кравець С. В. - Методика розрахунку параметрів скребкового робочого органу траншейного екскаватора на основі критичноглибинного блокованого різання ґрунтів, Лук’янчук О. П., Супонєв В. М., Гапонов О. О. (2020)
Волянюк В. О. - Визначення інерційних навантажень поворотної стріли самохідного крана, Міщук Д. О., Горбатюк Є. В. (2020)
Шаленко В. О. - Кінцевий вимикач осі Z 3D-принтер, Корнійчук Б. В., Маслюк А. А. (2020)
Рашківський В. П. - Аналіз засобів різання ґрунтів просторово-орієнтованими ножами динамічної дії землерийних машин, Федишин Б. М. (2020)
Русан І. В. - Аналітичний огляд розробок та вдосконалення робочого органу кабелеукладача при безтраншейному прокладанні кабелів, Коротков Є. М. (2020)
Міщук Є. О. - Системи промислової автоматизації на основі IoT, Міщук Д. О. (2020)
Сукач М. К. - Шоста міжнародна науково-практична конференція "Transfer of Innovative Technologies 2020" (2020)
Ляшенко В. І. - Підтримка бізнесу щодо дотримання екологічних вимог в умовах критичного стану довкілля Донбасу, Толмачова Г. Ф. (2021)
Осадча Н. В. - Концептуальні засади реалізації та вдосконалення експортної стратегії Дніпропетровської області (2021)
Павлов К. В. - Моделирование социально-экономических факторов и тенденций в условиях новых патологических вызовов и процессов цифровизации (на примере Республики Узбекистан), Асадуллина Н. Р. (2021)
Макаренко М. В. - Дослідження чинників конкурентоспроможності портів ЄС, Просянок В. В., Шайхатдінов А. З. (2021)
Булєєв І. П. - Модернізація промисловості шляхом імпортозаміщення та локалізації виробництва у машинобудуванні, Брюховецька Н. Ю., Чорна О. А. (2021)
Володін С. А. - Кластерна модель виробництва насіннєвого матеріалу вітчизняних сортів картоплі на безвірусній основі (2021)
Пушак Г. І. - Обґрунтування доцільності створення транспортно-логістичного кластеру в Карпатському економічному районі, Трушкіна Н. В. (2021)
Чеботарьов Є. В. - Національна ділова культура України і профіль українського маркетолога (2021)
Гусаков С. В. - Обґрунтування ролі та значення судноплавства на короткі дистанції для розвитку портів, Кравченко А. В. (2021)
Рябчук В. В. - Конкурентоспроможність та стратегічне позиціонування морських портів, Калініна Г. Г. (2021)
Фоміченко І. П. - Особливості стратегічного управління розвитком промислових підприємств, Бєлікова О. Ю., Баркова С. О., Баштовий В. П. (2021)
Падерін І. Д. - Стратегічні пріоритети інноваційного розвитку підприємництва, Горященко Ю. Г. (2021)
Олексенко Л. В. - Розвиток інфраструктури національної інноваційної системи (2021)
Дяченко Н. П. - Аналіз основних тенденцій розвитку сфери інноваційної діяльності в Україні, Дяченко В. С. (2021)
Лепа В. В. - Проблеми утилізації доменних шлаків у контексті переходу до циркулярної економіки, Прогнімак О. Д. (2021)
Борецька Н. П. - Подолання бідності у світі та в Україні: сучасний стан (на прикладі НФЗ "волонтерство" та "волонтуризм"), Крапівіна Г. О. (2021)
Хандій О. О. - Стратегічні напрями забезпечення економічного розвитку у сфері торговельних можливостей України на світових ринках, Крамчанінова М. Д. (2021)
Болотіна Є. В. - Проблеми розвитку пенсійного забезпечення в Україні в контексті соціального захисту, Шубна О. В., Бившева Л. О., Колесникова Г. М. (2021)
Островська Г. Й. - Ефективне використання інтелектуального потенціалу як пріоритет забезпечення економічного розвитку (2021)
Сімаков К. І. - Особливості державного управління в умовах цифрової трансформації України, Валіна В. Г., Лауніконіс В. П., Будовій М. Ю. (2021)
Амоша О. І. - Пропозиції та зауваження до проєкту Концепції економічного розвитку Донецької та Луганської областей, Залознова Ю. С., Новікова О. Ф., Брюховецька Н. Ю., Булєєв І. П., Ляшенко В. І., Шевцова Г. З., Вишневський О. С., Панькова О. В., Петрова І. П. (2021)
Столяров В. Ф. - Державне регулювання соціально-економічного відновлення Українського Донбасу (мемуарно-аналітичний огляд альтернативних варіантів державних рішень, прийнятих у 1991-2020 рр.). Частина 2. Стратегічне соціальне планування унітарної держави в умовах впровадження бюджетного федералізму (2021)
Макогон Ю. В. - На изломах времён… Моя летопись полувека. Эссе. Часть первая (2021)
Чеботарьов В. А. - На гребні економічної освітньої, наукової та виховної роботи (2021)
Шляхами освітянського олімпу! Співзасновнику журналу – Луганському національному університету імені Тараса Шевченка – 100 років! (2021)
Aуshpur О. Y. - The analysis of the condition of colostral immunity of sows after vaccination against porcine epidemic diarrhea virus, Mushtuk I. Y., Muzykina L. M., Tarasov O. A., Yermolenko О. М., Gumeniuk V. V., Derevyanko M. M. (2021)
Дуда Ю. В. - Вплив цистицеркозної інвазії на показники протеїнового обміну та клітинний імунітет кролів (2021)
Волощук О. М. - Показники імунореактивності у щурів за умов різних режимів харчування, Лучик Т. В., Копильчук Г. П. (2021)
Салига Н. О. - Дія L-глутамінової кислоти на зміни біохімічних показників щурів, інтоксикованих тетрахлорметаном (2021)
Корнят С. - Якість деконсервованої сперми бугаїв за дії нанорозмірної форми сукцинатів Zn, Сu i Mn у складі розріджувачів, Шаран М., Остапів Д., Корбецький А., Яремчук І., Андрушко О. (2021)
Стронський І. Ю. - Вплив стресу на якість м’яса свиней, Сімонов М. Р., Стронський Ю. С., Акимишин М. М. (2021)
Karaman M. A. - Influence of Streptomyces levoris CNMN-Ac-01 on meat productivity and chemical parameters of rabbit meat (2021)
Стапай П. В. - Зв’язок структурних ліпідів вовни овець з її окремими макроструктурними компонентами, хімічним складом та фізичними показниками, Стахів Н. П., Ткачук В. М., Смолянінова О. О. (2021)
Xu P. - Research progress on the dairy cow mastitis (2021)
Матвієнко Н. М. - Рецензія на монографію О. Г. Коваленка та С. В. Афонської (Дроботько) "Відданість науковій істині" (К.: Наукова Думка., 2018, 232 с.), Мандигра М. С. (2021)
Оголошення (2021)
Реклама (2021)
Гаращук О. - Імператив формування еколого-освітньої моделі суспільства з позицій сталого розвитку, Куценко В. (2020)
Желюк Т. - Управління модернізацією теплопостачання регіону в контексті його сталого розвитку (2020)
Жуковська А. - "Срібна економіка" як ресурс інклюзивного розвитку національної економіки (2020)
Кириленко О. - Досвід забезпечення фінансової спроможності об’єднаних територіальних громад, Баранець Я. (2020)
Кульчицька Н. - Зарубіжний досвід фінансового забезпечення муніципальної освіти та можливості його адаптації до вітчизняних реалій (2020)
Малиняк Б. - Придбання соціальних послуг органами місцевого самоврядування у приватних суб’єктів: проблеми адміністрування та фінансування, Онуфрик М. (2020)
Кнейслер О. - Стратегічні орієнтири розвитку фінансів ОТГ: імплементація світового досвіду, Спасів Н. (2020)
Зварич І. - Міжнародна торгівля відходами в секторально-просторовому вимірі (2020)
Кривенко Н. - Торговельно-економічне співробітництво України та Канади в контексті Угоди про вільну торгівлю (2020)
Бойчик І. - Теоретико-організаційні аспекти оптимізації діяльності торговельних підприємств на засадах логістики, Спяк Г., Волошин О. (2020)
Аберніхіна І. - Ефективність використання ресурсів підприємства: практичний аспект, Сокиринська І. (2020)
Яворська О. - Знання як комплементарна складова інтелектуального капіталу підприємства в епоху цифрової економіки (2020)
Лєонов С. - Використання послуг страхових компаній з метою легалізації кримінальних доходів економічних агентів та ухилення від сплати податків підприємствами, Кузьменко О., Миненко С., Люльов О. (2020)
Брич Б. - Концепція розбудови підприємств енергосервісного ринку (2020)
Задорожний З.-М. - Проблемні аспекти обліку фінансових результатів у будівництві, Омецінська І. (2020)
Крупка Я. - Криптовалюта як об’єкт обліку і джерело економічних вигод, Окренець В. (2020)
Гуменна-Дерій М. - Дефініція поняття "матеріально-технічні ресурси" та їх взаємозв’язок з іншими ресурсами у будівництві (2020)
До відома авторів "Вісника ТНЕУ" (2020)
Содержание (2021)
Сиволап В. В. - Чи існує фенотип хронічної серцевої недостатності з "проміжною" фракцією викиду лівого шлуночка? Додаткові ехокардіографічні критерії систолічної дисфункції лівого шлуночка у хворих на хронічну серцеву недостатність ішемічного ґенезу з фракцією викиду в "сірій зоні", Лисенко В. А. (2021)
Шейко С. О. - Ремоделювання серця у хворих похилого віку з ізольованою систолічною артеріальною гіпертензією та хронічною серцевою недостатністю зі збереженою фракцією викиду лівого шлуночка, Колб Н. О. (2021)
Chumachenko Ya. D. - Association study between BGLAP RS1800247-polymorphic variant and type 2 diabetes mellitus development among hypertensive and non-hypertensive Ukrainians, Kyrychenko M. O., Ramazanova D. M., Smiianova M. V., Harbuzova V. Yu., Ataman O. V. (2021)
Mykhaliuk Ye. L. - Effect of year-round training on parameters of heart rate variability, central hemodynamics and physical working capacity in short-distance swimmers, Syvolap V. V., Horokhovskyi Ye. Yu., Potapenko M. S. (2021)
Живецька-Денисова А. А. - Психологічні складові невиношування вагітності. Шляхи подолання, Ткаченко В. Б., Воробйова І. І. (2021)
Sorokman T. V. - Assessment of the iodine deficiency severity in the population by serum thyrotropin levels in newborns, Bachu M. I., Makarova O. V., Popeliuk N. O. (2021)
Тугушев А. С. - Оценка гемодинамических параметров печёночного и висцерального кровотока при декомпенсации цирроза печени, Черковская О. С., Михантьев Д. И. (2021)
Завгородній С. М. - Хірургічне лікування хворих на вузловий токсичний зоб, Гатіа М. С., Кубрак М. А., Данилюк М. Б. (2021)
Гуменюк К. В. - Надання високоспеціалізованої медичної допомоги військовослужбовцям Збройних Сил України мініінвазивними рентгенендоваскулярними методиками, Гангал І. І., Карпенко К. К. (2021)
Поліщук Н. М. - Мікробіологічний моніторинг як складова ефективної профілактики та лікування гнійно-септичних інфекцій в умовах ортопедо-травматологічного відділення, Кирик Д. Л., Юрчук І. Є. (2021)
Vozna I. V. - The influence of oral antimicrobial peptide content on the quantitative microflora composition in periodontal pockets among residents of a large industrial region, Pavlov S. V., Voznyi O. V. (2021)
Мельник В. П. - Пневмонія, що зумовлена вірусом SARS-COV-2: діагностика та лікування в амбулаторних умовах, Панасюк О. В., Садомова-Андріанова Г. В., Антонюк І. В., Слюсарчук І. О., Солонинка Г. Я. (2021)
Кривенко В. B. - Эффективность тиотриазолина при комплексном лечении больных с постковидным синдромом, Колесник М. Ю., Беленичев И. Ф., Павлов С. В. (2021)
Bilai I. M. - Study on the influence of 7-β-hydroxy-γ-aryloxypropylxanthinyl-8-thioalkanic acid derivatives on the lipid metabolism in experiment, Romanenko M. I., Ivanchenko D. H. (2021)
Колесник А. П. - Ингибиторы иммунных контрольных точек в терапии немелкоклеточного рака лёгкого (обзор литературы), Михайличенко В. В. (2021)
Бас О. А. - Аналіз особливостей застосування фізичної терапії в дітей із гострим лімфобластним лейкозом (огляд літератури), Івасик Н. О., Тиравська О. І., Герцик А. М. (2021)
Бугерук В. В. - Можливості застосування ацетилсаліцилової кислоти та інших нестероїдних протизапальних препаратів для зменшення онкологічного ризику (огляд літератури), Волошина О. Б., Ковальчук Л. І., Балашова І. В., Найдьонова О. В. (2021)
Жабченко І. А. - Особливості мікронутрієнтного обміну у вагітних з ожирінням (огляд літератури), Сюдмак О. Р., Ліщенко І. С., Бондаренко О. М. (2021)
Kosenko V. M. - Clinical manifestations of Grinspan-Potekaev syndrome on the buccal mucous membrane (a case report), Skyba І. M. (2021)
Тітул (2020)
Світлична О. О. - Використання віршованого матеріалу на заняттях зі сценічної мови, Біленька А. М. (2020)
Божко Л. Д. - Повільний туризм як нова філософія європейського туризму (2020)
Жуков В. В. - Драматургічні засоби виразності сучасних українських реаліті-шоу (2020)
Левицька В. А. - Культуротворчий потенціал мистецтва крізь призму функціонування позашкільної художньої освіти (2020)
Лисинюк М. В. - Мова інтернет-ЗМІ: лінгвокультурологічний аспект (2020)
Фрейдліна В. В. - Культурологічний аналіз концепції Gesamtkunstwerk Ріхарда Вагнера (2020)
Шейко В. М. - Роль Всеукраїнського комітету сприяння вченим у збереженні наукової інтелігенції в першій половині 20-х років ХХ століття (продовження) (2020)
Шкурєєв К. І. - Трансформації соціокультурного змісту українських балетів для дітей (1990-ті — 2010-ті роки) (2020)
Мірмамедлі Н. - Патріотичні пісні у творчості азербайджанських композиторів (2020)
Пашаєв Н. - Питання модуляції в азербайджанських мугамах (2020)
Рустамова С. - Творчість азербайджанської поетеси Мехсеті Гянджеві та музика (2020)
Бугайова В. О. - Трансформація інструментарію художніх засобів виразності сучасного режисера масових видовищ (2020)
Великанич С. Р. - Львівська музична реклама як індикатор розвитку культури міста на межі ХІХ–ХХ ст. (2020)
Волкомор В. В. - Тенденції та перспективи розвитку української звукорежисури (2020)
Гуріна А. В. - Українська хорова школа крізь призму творчої діяльності Павла Муравського та Юрія Кулика (2020)
Косачова О. О. - Еволюція виражальних засобів у воєнному фільмі США (2020)
Кріпак О. Л. - Робота над фактурою фортепіанних творів Ф. Шопена: аналітико-виконавські аспекти (2020)
Ламонова О. В. - Образи та Алегорії: Символічна Графіка Юлії Майстренко-Вакуленко (2020)
Набоков Р. Г. - Специфіка режисури та арт-технологій у процесі створення івент-продукту (2020)
Рішняк О. Б. - Етика реставраційної діяльності (2020)
Степанова О. Ю. - Фортепіанна культура США: передумови виникнення та становлення (2020)
Чорна К. В. - Особливості реалізації інфотейнменту у вітчизняній докудрамі (2020)
Тітул (2021)
Шейко В. М. - Медіація поліетносфери як феномену глобалізаційного культурного континууму (2021)
Калініченко В. В. - Сільська (земельна) громада як елемент нематеріальної культурної спадщини: історична ретроспекція (2021)
Гоц Л. С. - Трансгуманістичні аспекти міфологеми штучного життя в стародавньому світі (2021)
Корнієнко В. В. - Циркова справа в контексті державної культурної політики: культурологічний аналіз (2021)
Косачова О. О. - Сучасний історичний фільм: жанрові та драматургічні особливості (2021)
Мітіна Л. С. - Титульна музейність як тренд світової літератури останнього п’ятдесятиріччя (2021)
Слотюк П. В. - "Естетичне програмування" методами актуалізованої режисури І. Хржановського як елемент смислової війни (2021)
Єрошенко О. В. - Специфіка вокального репертуару студенток­актрис (на прикладі обробок українських народних пісень): музично­виконавський аспект (2021)
Горбаль Я. М. - Фаховий вишкіл військових музикантів на українських землях на зламі ХІХ–ХХ століть (2021)
Кун Цзівей - Музичне мислення і композиторська техніка в аспекті розвитку комп’ютерних технологій (2021)
Лебедєва Н. С. - Сонати № 2 та № 9 як віхи на шляху еволюції фортепіанного стилю О. Скрябіна (2021)
Овсяннікова-­Трель О. А. - Вербальні тексти композиторів як передумова музикознавчого дослідження стильового феномену "нової простоти" (2021)
Осадча О. А. - Стратегії репрезентації християнських образів і мотивів у мистецтві пізньорадянського Харкова (2021)
Руденко-­Краєвська Н . - Сценографічні персонажі Тетяни Медвідь. Предметні, архітектурні та фактурні атрибути (2021)
Савченко Г. С. - Константи й новації в оркестровому письмі балету "Агон" І. Стравінського (2021)
Чжан Сіцюй - Інтонаційна атрибутика традиційного співу і декламації сучжоуської музичної драми (2021)
Наші автори (2021)
Чумаченко О. П. - "Playback theatre" як форма "entertainment" у сучасній культурі (2021)
Івахно О. В. - Системні зміни в підготовці студентів освітньої програми "Режисура" та їх наслідки (2021)
Тищук В. Є. - Сценічний метод Всеволода Мейєрхольда та його застосування в цирковому мистецтві (2021)
Шариков Д. І - Жонглювання в сучасному цирковому мистецтві: значення, особливості (2021)
Львова І. С. - Циркова режисура та шоу-бізнес у полі розважальної галузі. Роль PR у просуванні циркового шоу (2021)
Шевченко Л. О. - Дресура тварин: зародження явища, стадії еволюції та актуальні проблеми сьогодення (2021)
Школяренко Я. В. - Жест як елемент знакової системи ілюзійного жанру циркового мистецтва (2021)
Біткіне Є. О. - Ексцентрична акробатична пара як феномен сучасного циркового мистецтва (на прикладі дуету "Duo Flash") (2021)
Братусь І. В. - Культурно-історичний контекст подолання травматичного минулого (на прикладі роману Сола Беллоу "Планета містера Семмлера") (2021)
Карпилова А. А. - Звуковая драматургия белорусских игровых фильмов (2021)
Vishnick M. L. - The Morphological and Audiative Interconnectedness of Sound: Equivalence in a Multidimensional Soundscape (2021)
Каблова Т. Б. - Вокально-естрадне мистецтво в дискурсі формування музичного етосу культури (2021)
Романенкова Ю. В. - Феномен маньєризму у мистецтві Європи XVI – початку XVII ст.: до питання про походження стилю (2021)
Захарина Ю. Ю. - Художественный образ в архитектуре в контексте сущности искусства: современная интерпретация (2021)
Варивончик А. В. - Українська вишивка в одязі 1970-х рр. (2021)
Зайцева В. І. - Неофольклорні особливості творчості Валентина Гордійчука та Анатолія Токарева (2021)
Горбатенко Л. П. - Асоціативно-образний живопис як самобутній напрям нефігуративного образотворчого мистецтва (2021)
Филиппова О. Н. - Творчество Льва Бакста как театрального декоратора (2021)
Крупич О. - Розмірно-масові показники плодів волоського горіха під час періоду збирання, Семен Я., Крупич С., Левко С., Буртак В. (2020)
Барановський В. - Експериментальні дослідження агробіологічних характеристик коренеплодів, Герасимчук Г., Дубчак Н., Береженко Є., Бойко В. (2020)
Findura P. - Influence of soil bio stimulators on the change in the quality of a soil tillage machine operation, Prístavka M., Hrdá V., Szparaga A., Shchur T., Gabriel Y., Salo Ya. (2020)
Банга В. - Результати експериментальних досліджень енергоємності процесу дозування індивідуальним дозатором комбікормів із дисковим робочим органом, Мазурак М. (2020)
Коруняк П. - Підвищення ефективності використання стрічкових конвеєрів, Баранович С., Вечерік-Дриженко В., Оліфер О. (2020)
Семен Я. - Дослідження параметрів системи "вилка – напрямна" саджалки часнику (2020)
Паньків М. - Результати експериментальних досліджень транспортно-очисних систем вороху коренеплодів, Підгурський М. (2020)
Тригуба А. - Керований дебалансний вібропривід спрямованої дії з регулюванням кута напряму вібрації, Луб П., Пташник В., Чубик Р. (2020)
Швець О. - Дослідження можливості сепарування насіння райграсу пасовищного на плоских решетах з прямокутними отворами, Барановський М. (2020)
Шевчук Р. - Апробація модернізованого шнекового олійного преса, Сукач О. (2020)
Днесь В. - Методичні засади визначення ефективності використання техніки під час обробітку ґрунту, внесення добрив і сівби ярих культур за енергетичним показником, Кудринецький Р., Скібчик В. (2020)
Хоховський A. - Дослідження динамічних характеристик фотоелектричних панелей різних видів, Алексєюк-Гаврон Й., Автонюк М., Боярчук В., Сиротюк В., Сиротюк С., Баранович С., Янковська К., Боярчук О. (2020)
Гудим В. - Дев’ятиелектродна дугова сталеварна піч для переплавлення металобрухту, Косовська В. (2020)
Левонюк В. - Аналіз методів та засобів дослідження перехідних електромагнітних процесів у довгих лініях електропередач (2020)
Скиба М. - Підвищення зносостійкості лап культиватора шляхом модифікації безводневим азотуванням у тліючому розряді, Стечишин М., Олександренко В., Лук’янюк М., Ботвін М. (2020)
Хлопик О. - Захисна дія фосфат-нітратної композиції за умов корозійно-механічного руйнування поверхні дюралюмінію, Зінь І., Кузьмінський Р., Тимусь М. (2020)
Махоркін М. - Математичне моделювання напружено-деформованого стану композитних клиноподібних елементів конструкцій, Махоркіна Т., Пукач П. (2020)
Сиротюк В. - Моделювання тертя за змочуваної площі контакту пари "ротор-статор" у двороторній вакуумній помпі, Березовецька О., Березовецький С., Шолудько Я., Гуменюк Р., Буртак В. (2020)
Братішко В. - Цільова функція біотехнічної системи виробництва продукції тваринництва та алгоритм її реалізації, Хмельовський В., Ребенко В., Кузьменко В., Ткач В. (2020)
Тригуба А. - Прогнозування обсягів заготівлі сировини на території громад із використанням штучних нейронних мереж, Тригуба І., Чубик Р., Кондисюк І., Коваль Н., Панюра Я. (2020)
Миронюк О. - Дослідження шумового навантаження легкових автомобілів, Шевчук В., Ценюх Я. (2020)
Dzvonyk R. Y. - Modeling the impact of GCI components on Ukraine competitiveness, Horbal N. I., Hoshovska O. V. (2020)
Halkiv L. I. - Migration management: analytical and statistical data on migration in Ukraine, Prokopyshyn-Rashkevych L. M. (2020)
Загірняк Д. М. - Фінансові відносини у сфері вищої освіти, основані на осібній та взаємній відповідальності суб’єктів, Кратт О. А., Загірняк М. В. (2020)
Ільчук П. Г. - Стан, динаміка та проблеми ліквідності банківської системи України, Коць О. О., Мартинюк Д. Я., Рак-Млинарська Е. (2020)
Копець Г. Р. - Сучасні напрями розвитку підприємств у сфері туризму в Україні, Кулиняк І. Я. (2020)
Миськів Г. В. - Ідентифікація загроз монетарної системи економічній безпеці держави, Цапута В., Григоришин Н. О. (2020)
Подольчак Н. Ю. - Міжнародні інтегральні показники оцінки ефективності роботи державних службовців у країнах ЄС, Хім М. К. (2020)
Pokhylchenko О. А. - Digitalization potential of logistics operator, Flyk І. V. (2020)
Терлецька В. О. - Моделі державної підтримки розвитку венчурного бізнесу у світі (2020)
Шандрівська О. Є. - Прикладна оцінка ризиків у системі забезпечення безпеки соціально-економічних процесів у кіберпросторі, Шинкаренко Н. В. (2020)
Шкварчук Л. О. - Попит домогосподарств на фінансові послуги: регіональний аспект, Слав’юк Р. А. (2020)
Білик О. І. - Особливості управління соціальними ризиками в умовах розвитку дорожньої концесії, Блинда Ю. О., Крохмальна Н. М. (2020)
Hvozd O. М. - State regulation and support of organic farming in Canada and Ukraine: an overview of key indicators and comparative analysis of both countries, Goryn M. О. (2020)
Danylkiv K. P. - Efficiency of using financial and credit instruments to intensify the innovative development of small business structures in Ukraine, Hembarska N. Y., Voloshyn O. P. (2020)
Дорош І. М. - Ресурси особистості як чинник стресостійкості державних службовців (2020)
Кузьо Н. Є. - Обґрунтування стратегічних рішень виробників кондитерських виробів на підставі дослідження ринку, Косар Н. С., Оприск О. І. (2020)
Лісовська Л. С. - Теорія взаємодії в інноваційних процесах (2020)
Петрович Й. М. - Інноваційні засади організування діяльності промислових підприємств (2020)
Хандій О. О. - Формування та розвиток цифрових компетентностей в умовах цифровізації економіки та суспільства (2021)
Григор’єв О. Ю. - Методичні рекомендації з цифрового оцінювання соціальних показників підприємств, Петришин Н. Я., Тодощук А. В. (2021)
Безпаленко О. В. - Економічні та соціальні індикатори солідарного пенсійного страхування в Україні (2021)
Станіславик О. В. - Сучасні проблеми управління основним капіталом промислового підприємства, Коваленко О. М. (2021)
Виганяйло С. М. - Аспекти економічної безпеки електронної комерції (2021)
Войнарска І. А. - Шахрайство у нерухомості (2021)
Ганущак Т. В. - Цифровізація на підприємстві як фактор розвитку економіки України, Карімов В. Ю. (2021)
Рац О. М. - Сучасні напрями розвитку фінансових технологій у банківському секторі України, Алфімова А. С. (2021)
Смоквіна Г. А. - Організаційні інструменти управління кадровою складовою системи фінансово-економічної безпеки торгівельного підприємства, Чан Т. Т. Т. (2021)
Стороженко О. С. - Проблемні аспекти застосування практики ЄСПЛ судами України, Прогорова О. Ю. (2021)
Данильченко В. О. - Основні елементи принципу незалежності адвокатської діяльності (2021)
Гриценко М. В. - Катування як підстава недопустимості доказів (2021)
Бєлоусов Я. І. - Стратегічні орієнтири розвитку конкурентоспроможного підприємства та їх вплив на конкурентні переваги, Сєрєбряк К. І., Бєлоусова Л. І. (2021)
Голюк В. Я. - Сучасний стан та перспективи розвитку українського ринку соусів, Мегель Х. О. (2021)
Матвєєва О. М. - Сучасна концепція трактування економічної сутності грошових коштів та виокремлення їх класифікаційних ознак, Костюнік О. В., Тітаренко А. Д. (2021)
Нечипорук Н. В. - Стратегічний управлінський облік у системі інформаційного простору підприємства (2021)
Ситенька О. С. - Представництво у суді у цивільних справах адвокатом як представником, Макарчук Ю. В. (2021)
Корж І. Ф. - Аберація нормативно-правової інформації (2021)
Брижко В. М. - Безпека персональних даних: правові стандарти Європейського Союзу та сучасні прикладні проблеми, Пилипчук В. Г. (2021)
Карєв І. Ю. - Кіберсталкінг: відображення у національному законодавстві, Фурашев В. М. (2021)
Забара І. М. - Свобода інформації: концептуальні підходи у міжнародному праві (2021)
Капіца Ю. М. - Тексти, музика, зображення, що створюються штучним інтелектом: до визначення моделі правової охорони (2021)
Самчинська О. А. - Інформаційне насильство, інформаційна маніпуляція та пропаганда: поняття, ознаки та співвідношення, Фурашев В. М. (2021)
Сандул В. С. - Удосконалення законодавства щодо дистанційного навчання в умовах карантину, Старова С. Б. (2021)
Золотар О. О. - Поняття та зміст категорії "інформаційна безпека людини” (2021)
Гуцалюк М. В. - Новітні тенденції кіберзлочинності (2021)
Кучерина С. Є. - Сучасний стан кримінально-правової охорони об’єктів критичної інфраструктури, Олєйніков Д. О. (2021)
Леонов Б. Д. - Методичне забезпечення заходів з класифікації ідентифікації та фіксації кіберзлочинів, Серьогін В. С. (2021)
Кузнєцов О. М. - Європейський досвід посилення спроможностей у сфері забезпечення кібербезпеки в сучасних умовах (2021)
Грібоєдов С. М. - Удосконалення державного планування у сфері забезпечення кібербезпеки в умовах гібридних загроз (2021)
Грищенко С. М. - Умови автономного доступу до інформації під час зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, Степанов В. А. (2021)
Гресь О. М. - Корупційні ризики під час здійснення оборонних закупівель (2021)
Довгань О. Д. - Національні інтереси України в кібернетичній сфері, Тарасюк А. В. (2021)
Кравченко Р. М. - Удосконалення правових основ контррозвідувального забезпечення Збройних сил України (2021)
Косілова О. І. - Правове забезпечення конституційних прав і свобод: адміністративно-правовий аспект (2021)
Уханова Н. С. - Інформаційна культура особистості: сутність і зміст (2021)
Ірха Ю. Б. - Захист трудових прав осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ України, звільнених зі служби через скорочення штатів внаслідок ліквідації міліції (2021)
Маньгора Т. В. - Дослідження історії кодифікації українського права А. Яковлівим (2021)
Title (2020)
Від головного редактора (2020)
Демченко О. П. - Філософські засади теорії обдарованості в пізнавально-синкретичній складовій підготовки майбутніх вихователів і вчителів початкових класів (2020)
Дженджеро О. Л. - Нормативність усного професійного мовлення майбутніх учителів початкової школи, Янко Н. О. (2020)
Розлуцька Г. М. - Використання краєзнавчих матеріалів закарпаття у формуванні соціокультурної компетентності майбутніх учителів початкових класів, Росул Т. І. (2020)
Кисла О. Ф. - Підготовка майбутніх учителів початкових класів до попередження булінгу в учнівському колективі (2020)
Казьмірчук Н. С. - Вивчення емоційної культури майбутніх учителів початкових класів, Яковишина М. М. (2020)
Тодосієнко Н. Л. - Формування естетичного сприймання у молодших школярів у процесі використання інтегративних художньо-педагогічних технологій (2020)
Шапошнікова І. М. - Прогностичність – ознака та властивість об’єкта й предмета педагогіки як науки, Бондар В. І. (2020)
Віхеркова Д. - Нетрадиційний студент-майбутній вчитель як (не)традиційний читач, Палічкова А., Давідова П. (2020)
Євтушенко Н. О. - Використання інтерактивних методів навчання на уроках української мови у початковій школі, Падалка Л. А. (2020)
Про діяльність навчальної лабораторії з фахової підготовки майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти (2020)
Реалізація освітнього проєкту Еразмус + (модуль Jean Monnet) у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського (2020)
Інформація (2020)
Титул, зміст (2021)
Ладика В. І. - Зміна генетичної структури за генотипом β-казеїну у стаді худоби лебединської породи, Скляренко Ю. І., Павленко Ю. М. (2021)
Khmelnychyi L. M. - Features of conformation type of cows firstborn ukrainian black-and-white dairy cattle in their phenotypic relationship with milk yield, Khmelnychyi S. L., Samokhina E. A., Shcherbyna O. V. (2021)
Хмельничий Л. М. - Тривалість життя корів молочної худоби залежно від оцінки лінійних ознак вимені, Карпенко Б. М. (2021)
Caisin Larisa - The efficiency of using peat as a feed supplement in compound feed for chickens (2021)
Pîrlog Alisa Emilian - Research on extending the shelf life up to 7 days of heat-treated meat products, manufactured according to company’s standards and technological instructions in force by the local producer, Curchi Diana Vasile (2021)
Khalak V. I. - Signs of productivity of young pigs of large white breed and their relationship with urea content and activity of some blood serum enzymes (2021)
Хвостик В. П. - Селекційно-генетичні підходи до виведення нових генотипів диморфних гусей, Бондаренко Ю. В. (2021)
Bordunova O. G. - The mechanism of glycyrrhiza extract and its application in poultry production, Vechorka V. V., Liu Changzhong, Kyselov O. B., Samokhina E. A. (2021)
Борщенко В. В. - Оцінка впливу живлення, програмного менеджменту годівлі на склад молока корів: літературний огляд, Кучер Д. М., Кочук-Ященко О. А., Лаговська О. С., Марчук Н. П. (2021)
Вербельчук Т. В. - Обгрунтування використання лісового медозбору у формуванні імунітету бджіл, П’ясківський В. М., Вербельчук С. П., Гавриловський В. П. (2021)
Вербельчук Т. В. - Баланс феруму та міді в організмі свиней при використанні нетрадиційних природних добавок, Вербельчук С. П., Ковальчук І. І., Ковальчук І. В., Васильєв Р. О., Клим В. Р. (2021)
Іванов І. А. - Генераційна повторюванність племінної цінності бугаїв-плідників голштинської породи німецької селекції, Мархайчук Ю. С., Щербина О. В. (2021)
Кочук-Ященко О. А. - Господарськи корисні ознаки корів симентальської породи різних лінійній в умовах органічного виробництва, Кучер Д. М., Лободзінський В. С., Голяк В. І. (2021)
Кузів М. І. - Форма та функціональні властивості вимені чорно-рябої худоби різної селекції, Федорович Є. І., Кузів Н. М., Федорович В. В. (2021)
Мамченко В. Ю. - Оцінка техніки годівлі службових собак в умовах навчальної лабораторії кінології поліського національного університету, Лавринюк О. О., Вечорка В. В. (2021)
Омелькович С. П. - Оцінка якісних показників молока корів та їх взаємозв’язок залежно від періоду лактації, Шуляр А. Л., Шуляр А. Л. (2021)
Піддубна Л. М. - Оцінка впливу комплексу факторів на молочну продуктивність корів, Захарчук Д.В., Корнійчук Д. О. (2021)
Підпала Т. В. - Особливості регресійної залежності ознак у корів голштинської породи різної селекції, Стріха Л. О., Шевчук Н. П., Зайцев Є. М. (2021)
Почукалін А. Є. - Параметри основних ознак продуктивності у заводських типах вітчизняних порід худоби України, Прийма С. В., Різун О. В. (2021)
Радчиков В. Ф. - Ефективність вирощування телят з використанням нового замінника цільного молока, Цай В. П., Бесараб Г. В., Вечорка В.В. (2021)
Радчиков В. Ф. - Регулювання азотного і вуглеводного обміну в організмі молодняка великої рогатої худоби, Кот А. Н., Цай В. П., Бесараб Г. В., Джумкова М. В., Самохіна Є. А. (2021)
Гетя А. А. - Сучасний стан та перспективи розвитку вітчизняного племінного свинарства, Супрун І. О. (2021)
Шевчук О. А. - Основний корм з гібридного озимого жита: заготівля, якість та використання у годівлі молочних корів, Ковальчук І. В., Шиян М. О., Ковальчук І. І. (2021)
Андрушко М. В. - Розгляд алгоритмів вибору та формування складових бортових інформаційно-вимірювальних комплексів та реєструючих систем. Особливості їх застосування , Кузнецов В. О., Шейн І. В. (2021)
Голуб В. М. - Концептуальні положення прогнозування показників безвідмовності літаків державної авіації, Башинський В. Г., Бурсала О. Л., Холодний Р. В., Терновський А. Ю. (2021)
Козачук В. Л. - Погляди щодо створення та використання польових складів під час ведення операцій (бойових дій), Тимків О. А., Хаврич Г. П. (2021)
Корнієнко С. П. - Обґрунтування інформаційних компонентів нормативно-довідкової бази даних автоматизованої інформаційної системи супроводження випробувань озброєння та військової техніки, Корнієнко І. В., Казначей С. М., Жирна О. В., Кравченко В. С. (2021)
Кохан В. В. - Основні результати дослідження можливості бронювання кабіни екіпажу вертольоту типу Ми-8, Дудник Т. Г., Сиворакша Д. В., Телевна Т. П. (2021)
Лаппо І. М. - Аналіз стандартів НАТО щодо оцінки відповідності зразків озброєння та військової техніки вимогам стійкості до впливу кліматичних факторів, Червотока О. В., Геращенко М. О. (2021)
Мотяков Ю. М. - Обрис комплексу протидії БпАК для охорони аеродромів базування Державної авіації України, Зелений П. В., Толмачов В. Ю. (2021)
Опенько П. В. - Методичний підхід до розрахунку ефективності усунення бойових пошкоджень і відновлення працездатності бойових засобів зенітних ракетних комплексів у контрнаступальній операції в сучасних умовах, Доска О. М., Дудуш А. С., Козир А. Г. (2021)
Соболєв В. В. - Сучасні підходи до організації надійного завадостійкого та захищеного каналу супутникового зв’язку з безпілотними літальними апаратами, Геращенко М. М., Рудніченко С. В., Трофименко С. І., Ільєнко В. М. (2021)
Шапоренко В. Г. - Розробка рекомендацій щодо вибору типу кількісних показників стандартизації та уніфікації озброєння та військової техніки, Козир А. Г., Ячна І. Г., Шилінгер О. І. (2021)
Швець С. І. - Пропозиції до типових методик використання допплерівських радарних систем траєкторних вимірювань при проведенні випробувань артилерійського озброєння та боєприпасів до нього, Кіпріянов О. Л., Єрмоленко Ф. В., Гайдак І. Г. (2021)
Юла О. В. - Аналіз підходів до впливу засобами радіоелектронного подавлення на мережецентричну систему управління, Бідний О. С., Вакула А. І., Петров О. В., Кравчук О. В. (2021)
Крашенінін О. С. - Дослідження впливу тимчасового резервування на надійність обладнання локомотивів, Яковлев С. С., Шапатіна О. О. (2019)
Брайковська Н. С. - Перспективи розвитку організаційно-технологічних структур вагоноремонтних підприємств з використання гнучких потокових ліній ремонту вагонів, Нечипорук А. В. (2019)
Козік Ю. Г. - Оптимальне за питомими витратами прогнозування ресурсу корпусної ізоляції тягових електричних двигунів локомотивів (2019)
Плаксин С. В. - Обоснование импульсного метода балансировки электрохимических накопителей энергии для транспортных средств, Житник Н. Е., Левченко Р. Ю. (2019)
Горобченко О. М. - Формалізація поїзних ситуацій при керуванні локомотивом на основі методів нечіткої логіки, Слободянюк М. Е., Неведров О. В. (2019)
Чигирик Н. Д. - Діагностування технічного стану високовольтного устаткування тягового рухомого складу, Сумцов А. Л., Вихопень І. Р., Яценко Д. В. (2019)
Недак А. В. - Исследование преимуществ и недостатков монорельсового транспорта (2019)
Фомін О. В. - Особливості визначення залишкового ресурсу вагоповірочних вагонів з терміном служби, який перевищує призначений, Прокопенко П. М., Горбунов М. І., Сова С. С. (2019)
Бабанін О. Б. - Аналіз методів синтезу вимірювальних сигналів для контролю технічного стану радіонавігаційних комплексів управління рухом засобів водного транспорту, Буцький О. В., Андрющенко А. О., Мальков І. С., Гузь В. В. (2019)
Гулак С. О. - Дослідження впливу параметрів напруги контактної мережі на енергетичні показники приводу допоміжних машин електровозів серій ВЛ-80К,Т, Заіка Д. О., Твердомед В. М., Крикливий С. В, Халепчук Д. С. (2019)
Кладько Н. С. - Вибір раціональних параметрів буксового вузла з конічним роликопідшипником (2019)
Мартинов І. Е. - До питань прогнозування залишкового ресурсу рам пасажирських вагонів, Труфанова А. В., Сергієнко М. О. (2019)
Дубравін Ю. Ф. - Дослідження моделі активного чотириквадрантного перетворювача магістрального електровоза змінного струму, Ткаченко В. П. (2019)
Завгородня Г. А. - Аналіз методів виробки рішень при виникненні техногенних аварій у системах управління реального часу, Завгородній В. В. (2019)
Сулим А. О. - Програмне забезпечення для моделювання руху поїзда метрополітену, Сіора О. С., Хозя П. О., Мельник О. О. (2019)
Ботвін М. М. - Алгоритм кластеризації k-means в задачах розпізнавання зображень, Бутрик Н. О., Герцій О. А. (2019)
Тимченко Л. І. - Розробка методу багаторівневої сегментації зображень, Майстренко Ю. В., Галушко М. М. (2019)
Шикула Е.Н. - Нелинейное деформирование зернистого композитного материала (2019)
Турпак С. М. - Дослідження ефективності управління вантажопотоками рідкого чавуну імітаційним моделюванням процесу доставки, Завальна Ю. М., Грицай С. В., Пілікіна А. А. (2019)
Мельник О. М. - Стан досліджень проблеми перевезень негабаритних вантажів в Україні (2019)
Сьомкін В. В. - Метод дизайн-програм як спосіб оптимізації діяльності Укрзалізниці (2019)
Коскіна Ю. О. - Формалізований опис процесу залучення судна для перевезення вантажу (2019)
Прохорченко Г. О. - Дослідження можливостей експлуатації швидкісних пасажирських поїздів за системою багатьох одиниць на залізниці України, Білокудря В. В., Севрук Н. С., Нікітіна Т. В., Ступакова Є. Г., Алафіль Д. Р. (2019)
Жук М. М. - Аналіз тривалості руху громадського транспорту(на прикладі м. Львів), Ковалишин В. В. (2019)
Samsonkin V. - Ensuring self-organization of socio-economic activity of railway transport with the staff: organizational culture, Goretskyi O., Shcherbyna R., Mazurenko Z. (2019)
Постранський Т. М. - Зміна функціонального стану водія залежно від умов його роботи, Афонін М. О. (2019)
Дьомін Ю. В. - Динамічна взаємодія контрейлерної платформиі автопоїзда, Дьомін Р. Ю., Черняк Г. Ю. (2020)
Кошель О. О. - Визначення залишкового ресурсу несучих металевих конструкцій вагонів хопер-дозаторівта думпкарів (самоскидів) на основі результатів технічного діагностування та типових випробувань, Сапронова С. Ю., Буліч Д. І., Ткаченко В. П. (2020)
Равлюк В. Г. - Уточнені розрахунки 2D схем-моделей гальмових важільних передач для збільшення ресурсу колодок вантажних вагонів, Равлюк М. Г., Фісіна Я. М., Нуруллаєв Р. С. (2020)
Фомін О. В. - Дослідження динаміки удосконаленої несучої конструкції вагона-платформи при веденні з неї вогневих дій, Ловська А. О. (2020)
Фомин А. В. - Способ оценки показателей качества движения легковесных пустых вагонов, Прокопенко П. Н., Горбунов Н. И., Сова С. С. (2020)
Агарков І. В. - Визначення механічних параметрів електричного підсилювача керма у системі рульового керування тролейбуса (2020)
Сулим А. О. - Проблеми та перспективи розвитку вагонобудівних підприємств України, Хозя П. О., Юшко О. О., Хвоєнко Є. О. (2020)
Горбунов Н. И. - Обоснование рациональных характеристик мехатронных систем управления положением колесных пар, Клюев С. А., Михайлов Е. В., Семенов С. А., Ковтанец М. В. (2020)
Співак О. М. - Регуляція зовнішньої граничної задачі для відкритих осесиметричних магнітних систем, Ткаченко В. П. (2020)
Сидоренко А. Н. - Моделювання тягового-енергетичних процесів у системі електричної тяги (2020)
Фалендиш А. П. - Математичне моделювання основних параметрів у тягових розрахунках, Гатченко В. О., Возненко С. В., Клецька О. В., Барибін М.А. (2020)
Ткаченко О. І. - Використання онтологічних моделей в цифровізації транспорту: проблеми та перспективи, Ткаченко О. А., Ткаченко К. О. (2020)
Сафронов О. М. - Расчетные исследования тормозной эффективности грузовых поездов по правилам ГОСТ 34434-2018 с применением универсальных формул (2020)
Удалова М. С. - Моделювання взаємодії електромобіля із зарядною станцією на основі реалізації Open Charge Point Protocol, Шикула О. М. (2020)
Худяков І. В. - Особливості дистанційної ідентифікації режимів праці та відпочинку водія в системі інформаційного моніторингу транспортних засобів, Симоненко Р. В., Грицук І. В., Матейчик В. П., Волков В. П., Білоусова Т. П., Володарець М. В. (2020)
Ковтун Т. А. - Створення мережі транспортно-логістичних центрів – перспективний шлях розвитку транспортно-логістичної системи України, Смокова Т. М., Ковтун Д. К. (2020)
Мельник О. М. - Аналіз поняття "негабаритні вантажі" в загальній системі класифікації вантажів. Дослідження особливостей транспортного флоту для організації процесу перевезень негабаритних вантажів (2020)
Нестеренко Г. І. - Аналіз технології організації короткопробіжних перевезень у транспортному вузлі, Музикін М. І, Бібік С. І., Горобченко Д. С. (2020)
Болгов О.С. - Метод аналітичного опису вантажних операцій навалювального судна з метою оптимізації їх проведення за критерієм збереження морехідного стану судна, Тихонов І.В. (2020)
Коскіна Ю. О. - Аналіз обсягів та динаміки "морського" експорту зерна Україною, Дрожжин О. Л. (2020)
Samsonkin V. - Analysis of the directions of impact of the organizational culture on the activities of transport enterprises, Goretskyi O., Shcherbyna R. (2020)
Фреюк Д. В. - Активність ензимної ланки системи антиоксидантного захисту організму корів за експериментального фасціольозу, Стибель В. В. (2021)
Духницький В. Б. - Уміст гемоглобіну, гематокритна величина та морфологічні показники крові поросят за впливу препаратів Феруму, Деркач І. М., Деркач С. С., Фрицький І. О., Плутенко М. О., Лозовий В. М., Коструб В. В., Лоза Ю. В., Гусак А. О. (2021)
Кушнір В. І. - Визначення гострої та підгострої токсичності препарату "Тиловет 20 %”, Патерега І. П., Кушнір І. М., Гутий Б. В., Мартиник С. Я., Чудяк М. М., Юринець Т. В., Смук В. А., Кішко А. С. (2021)
Корейба Л. В. - Прогнозування родової та післяродової патології у глибокотільних нетелей за біохімічними показниками крові (2021)
Євстаф’єва В. О. - Ефективність запропонованого способу культивування яєць нематод Passalurus ambiguus, що паразитують у кролів, Хорольський А. А., Мельничук В. В. (2021)
П’ятничко О. М. - Ефективність застосування препарату на основі бутафосфану, вітамінів групи В та L-карнітину при лікуванні коней, Жила М. І., Шкодяк Н. В., Салій О. О., Деркач М. В., Калиновська Л. В. (2021)
Горальський Л. П. - Особливості морфологічної будови підшлункової залози котів за панкреатиту, Ковальчук О. М., Сокульський І. М., Колеснік Н. Л. (2021)
Хімич М. С. - Моніторинг відповідності якості та безпеки ковбаси варено-копченої "Сервелат” вимогам національного стандарту, Родіонова К. О., Салата В. З., Матвіїшин Т. С., Горобей О. М., Коренєва Ж. Б. (2021)
Локес-Крупка Т. П. - Особливості корекції патологічного стану дрібних тварин за цукрового діабету на фоні ожиріння, Цвіліховський М. І., Карасенко А. Ю. (2021)
Скляров П. М. - Ефективність використання тест-мікроскопу "Арбор Еліт” за визначення фертильного періоду сук, Голубєв О. В., Білий Д. Д., Роман Л. Г., Лєщова M. O., Бобрицька O. M. (2021)
Чулюк В. І. - Особливості застосування антибіотиків у герпетології (2021)
Кожин В. А. - Активність дезінфікуючого засобу "Ензидез” щодо бактерій у біоплівках, Кухтин М. Д., Горюк В. В., Вічко О. І., Крижанівський Я. Й. (2021)
Кот Т. Ф. - Дослідження морфології надниркової залози із давнини до сьогодення, Рудик С. К., Гуральська С. В., Заїка С. В., Хоменко З. В. (2021)
Караванський М. О. - Дослідження факторів, що впливають на виробництво молока високої санітарно-гігієнічної якості (оцінка ризиків за виробництва молока), Рудь В. О., Тарасенко Л. О. (2021)
Гуніч В. В. - Залежність якості м’яса курчат-бройлерів від методу вирощування, Стронський Ю. С., Коренєва Ж. Б., Голованова А. І., Султановська О. В. (2021)
Вархоляк І. С. - Вплив препарату "Бендамін” на біохімічні показники крові собак за серцевої недостатності, Гутий Б. В. (2021)
Крупник Я. Г. - Унгуломікоз великої рогатої худоби: етіологічні фактори та патогенетичні механізми, Цісінська С. В., Леньо Ю. М. (2021)
Стибель В. В. - Вплив фенбенсилу та фенбендазолу на інтенсивність пероксидного окиснення ліпідів у крові собак за експериментального токсокарозу, Гутий Б. В., Саід В. С. (2021)
Сакара В. С. - Профілактична ефективність застосування хелатів мікроелементів під час вирощування сільськогосподарської птиці (огляд), Мельник А. Ю., Харченко А. В. (2021)
Бурлакова О. В. - Статевий цикл котячих та неінвазивні методи діагностики, Стефаник В. Ю. (2021)
Шевченко А. Є. - Організаційно-правова діяльність міліції УРСР наприкінці 40-х років ХХ ст.16, Греченко В. А., Шевченко Д. А. (2020)
Чеховська І. В. - Зарубіжний досвід правового забезпечення реалізації проєктівєдиного медичного простору (2020)
Крикун В. Б. - Питання державного регулювання ринку землі, Черниш Б. П. (2020)
Білоус В. Т. - Сучасний стан інвестиційної безпеки в Україні (2020)
Крупнова Л. В. - Визначення чинників, що негативно впливають на ефективність адміністративнопроцедурної діяльності у сфері примусового виконання судових рішень, Литвин Н. А. (2020)
Новицький А. М. - Передумови цифрової трансформації митних правовідносин, Новицька Н. Б. (2020)
Шолкова Т. Б. - Особливості правового регулювання управління місцевими фінансами в рамках реформи фінансової децентралізації в умовах сучасної фінансової кризи в Україні (2020)
Токарєва К. С. - Правове регулювання протидії зловживанню правами у сфері медіації (2020)
Алиєва Халіма Рашид кизи - Юридична особа як кримінально переслідуваний суб’єкт у сучасному праві (2020)
Гмирін А. А. - Криміногенні явища податкової злочинності (2020)
Дідківська Г. В. - Вплив державної політики України на формування системи запобігання злочинності (2020)
Забарний М. М. - Окремі аспекти кримінологічного аналізу злочинності (2020)
Лугіна Н. А. - Механізм забезпечення прав засуджених відповідно до практики Європейського суду з прав людини, Волощук В. О. (2020)
Ramazanzade Malik V. - On some aspects of recognition and enforcement of ICSID awards in the republic of Azerbaijan (2020)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського