Нечитайло М. - Функціональний підхід у синтаксичних дослідженнях китайської мови: розвиток та перспективи (2020)
Новодворчук О. - Окремі особливості версифікації в українській дитячій літературі початку ХХІ ст. (2020)
Осовська І. - Особливості німецько-українського перекладу жіночої прози (на матеріалі перекладу роману Герти Мюллер "Гойдалка дихання" Наталі Сняданко), Черноіван П. (2020)
Павлик О. - Прагматичні аспекти в перекладі (2020)
Prysiazhniuk O. - Cechy nowoczesnej sytuacji kulturowo-językowej w Szkocji, Prysiazhniuk K. (2020)
Присяжнюк О. - Тизер у німецькій та українській мовах: особливості перекладу (2020)
Ричка Т. - Образ символу кохання в соматичній фразеології (на матеріалі української й англійської мов), Чаєнкова О. (2020)
Роздольська І. - Життєтворчість Українських Січових Стрільців у журналі "Маски" (1923) (2020)
Романченко А. - Фразеосфера елітарної мовної особистості Петра Сороки: етнокультурне та особистісне (2020)
Сабадаш Д. - Юридичні терміни в серіалі "The Good Wife" (когнітивно-прагматичний аспект), Павлів Л. (2020)
Сизоненко А. - Загальна характеристика та жанрова варіативність англомовного публіцистичного дискурсу, Кущ Е. (2020)
Ситковська М. - Жанрова архітектоніка роману І. Багряного "Тигролови" (2020)
Сліпачук Н. - Рецепція творчості Джозефа Конрада в західному літературознавстві (2020)
Стратулат Н. - Питання лексичної норми в мовленнєво-професійній діяльності (2020)
Тарасова В. - Новітні тенденції функціонування військової субстандартної лексики української мови: психолінгвістичний експеримент (2020)
Телегіна Н. - Специфіка психологічної портретизації жіночих образів у романі Сідні Шелдона "The Other Side of Midnight”: контрастність зображення, Пасічник О. (2020)
Тиха У. - Алюзивно-цитатний вимір інтертекстуальності постмодерністського художнього тексту, Куравська Н. (2020)
Tkachuk T. - Interactive techniques of learning in the high school in the context of globalization, Paslavska I. (2020)
Топчий Л. - Поняття "гендер" у контексті фразеології (2020)
Фесенко І. - Особливості біографічного дискурсу в літературній творчості О. П. Чугуя (на матеріалі п’єси "Червона рута") (2020)
Чаюк Т. - Інтернаціональні одиниці англомовної юридичної термінології (2020)
Chorna N. - Linguocognitive analysis of the headings in postmodern Jorge Luis Borges’s discourse (2020)
Шкварчук С. - "Ich bin in Sehnsucht eingehüllt": концептуальний простір поетичної творчості Зельми Меербаум-Айзінгер, Забарило Л. (2020)
Шум О. - Особливості відтворення стилістично маркованої лексики в перекладі (на прикладі німецькомовного варіанта роману О. Забужко "Польові дослідження з українського сексу") (2020)
Юрса Л. - Еколінгвістичний стан сучасного фірмонімікону Черкас, Негер О. (2020)
Яковлєв М. - Мова, переклад і механіка культурних трансферів: приклади політології та міжнародних відносин (2020)
Яремчук Н. - Екзистенційні виміри часопросторових параметрів у романі А. Камю "Чума", Павлюк Н. (2020)
Андрєєв А. - Розвиток у майбутніх учителів фізики вміння розробляти творчі завдання для організації інноваційної діяльності учнів у процесі їх навчання, Тихонська Н. (2020)
Бардус І. - Формування навичок командної роботи в майбутніх ІТ-фахівців на прикладі дисципліни "Методології розробки програмного забезпечення" (2020)
Bilobrova O. - The necessity of developing professional communicative competence in teaching a foreign language through authentic legal videos, Georgievskaya K. (2020)
Білозерова М. - Міжпредметна компетентність у формуванні поліпрофесійної мобільності майбутніх соціальних працівників (2020)
Бодарєва М. - Латентний компонент порушення як методична проблема логопедії (2020)
Бондар Т. - Інклюзивна освіта у США: філософське підґрунтя, Варава О. (2020)
Борозенець Н. - Використання специфічних принципів навчання під час вивчення математичних дисциплін студентами аграрних ЗВО, Шишенко І. (2020)
Бриндіков Ю. - Куратор академічної групи як суб’єкт формування особистості студента (2020)
Вакалюк Т. - Аналіз електронних тлумачних словників з інформаційних технологій, Черниш О. (2020)
Ворона Л. - Правові аспекти національно-патріотичного виховання в закладах позашкільної освіти (2020)
Георгієв В. - Формування морально-вольових якостей майбутніх офіцерів у процесі повітрянодесантної підготовки (2020)
Гіренко С. - Формування професійних компетентностей у майбутніх офіцерів до застосування заходів фізичного впливу, Мілаєв О., Іщенко Є. (2020)
Гоголь Н. - Культурологічний підхід до навчання літератури у науково-методичних працях зарубіжних учених періоду освітньої реформи 1984–1990 років (2020)
Горда О. - Навчальна екскурсія як ефективна форма заняття під час літніх шкіл із вивчення мови, Руснак О. (2020)
Гречаник Н. - Закономірності формування культурологічної компетентності майбутніх учителів початкової школи у професійній підготовці (2020)
Гуляєва М. - Німецька модель професійної освіти й освіти дорослих в рамках міжнародного співробітництва (2020)
Демченко Н. - Теоретичні аспекти дослідження проблеми формування культури ділового спілкування, Філоненко О. (2020)
Денисова А. - Організаційно-педагогічні умови моніторингу якості підвищення кваліфікації фахівців у галузі професійної (професійно-технічної) освіти (2020)
Добровольська Д. - Технологія навчання іноземної мови в разі контактних та дистанційних форм роботи, Добровольська Л. (2020)
Добровольська Н. - Експериментальна перевірка ефективності розробленої методики взаємопов’язаного формування англомовної компетентності в читанні та говорінні майбутніх фахівців з інформаційних технологій (2020)
Дольнікова Л. - Засоби підвищення мотивації вивчення педагогічних дисциплін магістрами спеціальності "Журналістика" (2020)
Донець І. - Теоретичні складники формування професійних компетентностей майбутніх офіцерів засобами спеціальної фізичної підготовки з урахуванням типу темпераменту, Леоненко А., Красілов А. (2020)
Єфименко Л. - Структурні компоненти та рівні вихованості комунікативної толерантності майбутніх педагогів дошкільного профілю (2020)
Задворний Б. - Динаміка показників сили й еластичності м’язів у процесі занять стретчингом (2020)
Зайцева К. - Комунікативно-когнітивна компетентність майбутніх учителів іноземних мов за умов конфліктного дискурсу (2020)
Зелінська С. - ІОС університету: структурно-функціональна модель процесу навчання хімії (2020)
Зиміна С. - Розвиток інноваційного потенціалу університетів Королівства Нідерландів: case study Університету Амстердаму (2020)
Зінченко В. - Упровадження академічної доброчесності як обов’язкова передумова та важлива складова якісної освіти майбутніх економістів (2020)
Ivantsova O. - Innovation diffusion in higher education (2020)
Іванчук А. - Можливості використання наративів у навчальній дисципліні "Безпека життєдіяльності та основи охорони праці" під час підготовки майбутніх учителів (2020)
Ісакова О. - Проблеми розвитку вищої освіти в Україні: соціально-філософський аспект, Баєва О. (2020)
Кирпа А. - Особливості післядипломної педагогічної освіти вчителів англійської мови в рамках реалізації концепції "Нова українська школа" (2020)
Колечинцева Т. - Фізичні задачі практичного спрямування як засіб підвищення ефективності навчання здобувачів вищої освіти морської галузі (2020)
Конох А. - Організаційно-педагогічні умови формування фахової компетентності майбутніх фахівців фізичної культури у сфері екологічного туризму, Конох А. (2020)
Korol T. - Developing test tasks to assess the components of prospective philologists’ translation competence (2020)
Коростіянець Т. - Підвищення мотивації вивчення математики здобувачами середньої освіти, Нєдялкова К. (2020)
Короткіх М. - Перспективи використання інтерактивних педагогічних технологій у системі професійної освіти майбутніх офіцерів, Самойленко Д., Фльорко М. (2020)
Кравцова Т. - Зміст та структура тьюторської компетентності майбутнього педагога (2020)
Кравченко О. - Педагогічні умови формування медіаграмотності майбутніх вчителів у сучасних закладах вищої освіти: обґрунтування проблеми (2020)
Крижановський А. - Використання соціальних мереж у навчальному процесі вищого навчального закладу (2020)
Kulichenko A. - Terminological toolkit for studying the concepts of "innovation" and "innovative activity" (2020)
Курчатова А. - Взаємодія як необхідна умова формування в молодших школярів поведінкового компонента (2020)
Лемко Г. - Народознавство як засіб виховання особистості (2020)
Литвинова С. - Організація навчальних цифрових вебквестів із використанням хмарних сервісів і технології доповненої реальності (2020)
Луценко Б. - Педагогічні умови формування лідерських якостей у майбутніх офіцерів-командирів Національної гвардії України (2020)
Люта Д. - Структура, критерії та рівні готовності майбутніх фахівців із туризмознавства до професійної діяльності у сфері соціального туризму (2020)
Маковецька Н. - Реалізація принципів дуальної освіти у процесі підготовки фахівців за освітньо-професійними програмами "Туризм" і "Готельно-ресторанна справа", Конох О., Сидорук А. (2020)
Мамиченко С. - Критерії та показники сформованості культури конкурентних відносин у майбутніх фахівців з бізнес-адміністрування (2020)
Мельник Т. - Сучасні підходи до викладання української мови як іноземної для студентів-іноземців медичного профілю (матеріали з теми "Розмова лікаря з пацієнтом"), Заліпська І. (2020)
Михайлов В. - Ретроспективний аналіз становлення системи підвищення кваліфікації керівного складу і фахівців галузі цивільної безпеки в Україні (2020)
Мізюк В. - Проблеми впровадження технологій дистанційного навчання в заклади загальної середньої освіти під час карантину та шляхи їх вирішення (2020)
Мороз О. - Роль і місце професійно-орієнтованої комунікативної компетенції в системі професійної підготовки майбутніх фахівців морської галузі (2020)
Незамай М. - Педагогічні умови формування готовності майбутніх педагогів ЗДО до роботи із внутрішньо переміщеними дітьми (2020)
Никоненко Н. - Визначення фундаментальних чинників становлення системи освіти осіб з особливими освітніми потребами (2020)
Nikolaienko O. - Critical thinking formation through reading and writing competencies in foreign language learners at non-linguistic universities, Ushata T. (2020)
Полумисна О. - Складнощі розвитку інклюзивної освіти в Україні (2020)
Приходькіна Н. - Діяльність національних організацій у сфері розвитку медіаосвіти в Канаді та Австралії (2020)
Прокопенко І. - Функціональні та структурні компоненти підготовки майбутніх учителів до здійснення фасилітаційної взаємодії з учнями (2020)
Риб’як В. - Професійно адаптовані комунікативні вправи на заняттях з англомовної підготовки авіаційних фахівців, Коваль А. (2020)
Розвадовська Т. - Наставництво як форма виховання дітей, що перебувають у складних життєвих обставинах, Береска М. (2020)
Романишин Ю. - Функціонування електронної модерації віртуальних навчальних спільнот у закладах вищої освіти (2020)
Руденко Ю. - Методичний супровід викладання курсу "Методика навчання української мови дітей дошкільного віку в закладах дошкільної освіти" в умовах дистанційного та змішаного навчання (2020)
Рудюк Т. - Вивчення родинної лексики в контексті знаків української етнокультури (комунікативно-діяльнісний аспект) (2020)
Свистунова Т. - Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні шкільних дисциплін (2020)
Свічкар В. - Соціально-педагогічна діяльність комітетів поліпшення побуту студентської молоді 20-х років ХХ століття (2020)
Сергеєва С. - Англомовні фонаційні засади естрадного віртуозного вокалу (2020)
Сидорук І. - Модель формування соціальної компетентності майбутніх соціальних працівників у процесі фахової підготовки (2020)
Скоромна М. - Організація навчальної діяльності молодшого школяра через інтерактивні методи навчання (2020)
Слободянюк О. - Академічна доброчесність та плагіат: дискурс в американських дослідженнях (2020)
Смолюк С. - Сутність поняття "розвивальне середовище" закладу дошкільної освіти (2020)
Смолякова І. - Роль фізичного виховання та спорту у вищому закладі освіти в підтримці здоров’я та здорового способу життя в сучасних умовах, Зазімко Н., Моднов Д., Дронова І. (2020)
Стахова І. - Методичні засади формування готовності майбутніх учителів початкової школи до природоохоронної діяльності (2020)
Тимків Л. - Чинники розвитку креативності майбутніх соціальних працівників (2020)
Тюльпа Т. - Перспективні напрями впровадження педагогічної системи формування соціальної компетентності майбутніх фахівців соціономічних спеціальностей (2020)
Федоренко С. - Роль мистецької діяльності Данила Нарбута в розвитку творчих шкіл художників Черкащини (2020)
Фiлiмонова Т. - Використання інтерактивних технологій навчання в процесі вивчення педагогічних дисциплін майбутніми фахівцями початкової освіти (2020)
Хімчук Л. - Використання педагогічних інтерактивних технологій у навчанні вчителів початкової школи (2020)
Khomyk A. - Strategic competence as the basis of official communication of future programmers (2020)
Khromchenko O. - Psycholinguistic perspectives on English language teaching, Zhuk V. (2020)
Цицюра К. - Провідні тенденції професійної підготовки майбутніх бакалаврів із бізнес-економіки в університетах Китайської Народної Республіки (2020)
Цьолик Н. - Інформаційно-комунікаційні технології як сучасне знаряддя вивчення польської мови, Васейко Ю. (2020)
Чередник Л. - Українська мова як іноземна в аспекті міжкультурної комунікації, Болотнікова А. (2020)
Ян Ч. - Витоки проблеми музичного виховання в західноєвропейській науково-педагогічній думці (2020)
Чорноус В. - Основні критерії та показники сформованості професійної компетентності студентів педагогічних спеціальностей (2020)
Чубук Р. - Рефлексія як особистісний ресурс для професійного розвитку майбутніх соціальних працівників (2020)
Шевців З. - Професіограма фахівця з інклюзивної освіти закладу загальної середньої освіти (2020)
Шевчук А. - Вплив релігійних шкіл Австралії другої половини ХХ століття на формування громадянської позиції особистості (2020)
Shkarban I. - Team working in foreign language learning through a challenge-based virtual higher education environment (2020)
Шульженко Д. - Психомоторний розвиток дітей старшого дошкільного віку з аутистичним спектром порушень, Породько М. (2020)
Щербатюк В. - Фотоколаж як один із засобів розвитку візуального мислення студентів-філологів, Колган О. (2020)
Біляцька В. - Рецензія на монографію Л. М. Кулакевич "Жанрові стратегії української авантюрно-пригодницької прози першої третини ХХ століття" (2020)
Бойчук А. - Дистанційний конкурс – крок у сучасність чи зворотній процес у мистецтві: міркування, роздуми, заперечення (2020)
Крамар В. - Рецензія на монографію Дроздовського Дмитра Ігоровича "Проблемно-тематичні комплекси й філософсько-естетичні параметри британського постпостмодерністського роману" (2020)
Литвин А. - Сучасні аспекти теорії терміна (рецензія на монографію "Теорія терміна: конкретизація лексико-семантичних парадигм") (2020)
Христіанінова Р. - Рецензія на монографію Тєлєжкіної Олесі Олександрівни "Звук – слово – текст: мова української поезії ІІ половини ХХ – початку ХХІ століття" (2020)
Шинкар Т. - Дефінітивний аналіз організаційно-змістових засад методичної роботи в дошкільних навчальних закладах України (20–30-ті роки ХХ століття) (2020)
Арутюнян Г. - Національно-стильові аспекти дослідження оперного образу (2020)
Білик А. - Сучасне мистецтво крізь призму артринку, Ткаченко Р. (2020)
Бобечко О. - Творчо-виконавська діяльність дуету бандуристок "Берегиня" в контексті розвитку сучасного ансамблевого виконавства на бандурі (2020)
Dubrivna A. - Abstraction in the fine arts: exploration of Odessa (2020)
Захарова О. - Пребывание дипломатов Германии и Италии в Москве (1920–1930-е гг): протокольные и культурные аспекты (2020)
Кеменчеджи Є. - Запорізьке музичне училище в мистецькому просторі ХХ – початку ХХІ ст.: минуле та сучасність (2020)
Козінчук В. - Жанровий канон в іконографічному мистецтві (на основі праць Г. К. Вагнера) (2020)
Косицька З. - Вирізки з паперу єврейських та кримськотатарських майстрів України (2020)
Biletska T. - Intertextuality of perfume and cosmetic names, Nikiforova Ye., Galitska E. (2020)
Borysovych O. - Metonymic and metaphorical use of proper names in book reviews (2020)
Василишин І. - Образ Рільке у творчості Богдана Кравціва (2020)
Vrabel T. - The history of establishment of translation studies as an interdisciplinary science (2020)
Гаврилова І. - Фразеологізми німецької мови з національно-культурним компонентом (2020)
Грижак Л. - Концептуальні метафори сучасного англомовного пісеннного дискурсу, Маковійчук М. (2020)
Грона Н. - Постмодерністський дискурс роману Ю. Винничука "Аптекар": танатологічний аспект, Дорожко Т., Недашківська Я. (2020)
Журавльова С. - Славослів’я Рафаїлу: поетичні панегірики на честь митрополита Рафаїла Заборовського з "Hortus poēticus" Митрофана Довгалевського (2020)
Задко Т. - Функціональні особливості використання єгипетського діалекту в офіційному мовленні (на матеріалі промов президента Абдель Фаттаха Ас-Сісі), Присташ А. (2020)
Zadorizhna N. - Prosodic variation of speech in a Victorian novel (2020)
Кирилюк О. - Мовна агресія розважальних телешоу як спосіб ведення інформаційної війни (2020)
Ковтун О. - Займенники в англійській та українській мовах: порівняльний аспект, Бойван О. (2020)
Красницька К. - Глобальне явище CORONAVIRUS як новий концепт в англомовній лінгвокогнітивній картині світу, Степанюк Н., Долусова Н. (2020)
Бакуменко Т. - Творчий саморозвиток та самореалізація як процес формування особистості майбутнього вихователя (2020)
Березнева І. - Роль викладача ВВНЗ у вирішенні проблеми формування мотивації в процесі вивчення іноземної мови (2020)
Бусько М. - Особливості мовних програм для іммігрантів у системі освіти дорослих Канади (2020)
Горохівська Т. - Неперервність як педагогічна умова розвитку професійно-педагогічної компетентності викладачів технічних закладів вищої освіти (2020)
Gryzhenko A. - General aspects of teaching English at higher educational establishments in modern conditions (2020)
Давидова Ж. - Педагогічні умови формування інформаційної компетентності іноземних здобувачів освіти медичних спеціальностей (2020)
Дмитрук З. - Концептуальна складова частина моделі управління процесом позиціонування закладу загальної середньої освіти на регіональному ринку освітніх послуг (2020)
Добровольська Н. - Технологія перевернутого навчання у вищій школі в умовах карантину (2020)
Заблоцький А. - Педагогічні умови професійної підготовки майбутніх працівників соціальної сфери до роботи в альтернативних формах опіки (2020)
Ілініцька Н. - Критерії та показники диференціації фахової підготовки в майбутніх учителів музичного мистецтва (2020)
Іонова О. - Музичне виховання у вищих педагогічних навчальних закладах Китаю (1904–1949), Лупаренко С., Лахмотова Ю. (2020)
Князян М. - Теоретичні засади та методи формування комунікативної компетентності іноземних студентів в університетах будівництва та архітектури (2020)
Kozak M. - Problemy rozwoju organizacji w dziedzinie nadania usług socjalnych osobom niepełnosprawnym, Kłymus T., Herus O. (2020)
Король Т. - Особистісно-діяльнісний підхід до контролю в навчанні перекладу майбутніх філологів крізь призму сучасних досліджень (2020)
Кругленко Л. - Тезаурус полікультурної освіти: проблеми формування у вітчизняному науковому дискурсі (2020)
Кубрак С. - Іноземна мова і сучасні засоби масової комунікації (2020)
Кузава І. - Розвиток музично-творчих здібностей дошкільників із затримкою психічного розвитку в ігровій діяльності (2020)
Кундеренко І. - Протестантські духовні заклади вищої освіти як невід’ємна частина освітнього простору України (2020)
Моцаренко К. - Багатель як метажанр у музичному універсумі В. Сильвестрова: пошук методологічного обґрунтування (2020)
Пашковська Л. - Смислова організація музичного наративу в діалозі "свій – чужий" на прикладі П’ятого капрису Н. Паганіні із циклу "24 каприси для скрипки-соло" (2020)
Погребняк М. - Творчий метод і неокласичний танець Вільяма Форсайта (2020)
Соловйов А. - Стиліс тика джазу в авторських обробках народної пісні Вероніки Тормахової (2020)
Стрій А. - Становлення творчої особистості Адальберта Ерделі в контексті угорського культурно-мистецького процесу першої половини ХХ століття (2020)
Тютюнник І. - Композиційна фрагментарність сучасного твору візуального мистецтва (2020)
Шабуніна В. - Культурно-дозвіллєвий потенціал університету третього віку як інноваційної соціально-педагогічної технології, Бутко Л., Саранча В. (2020)
Широка О. - Символічні образи Матері Божої в українській іконографії Акафістів Богородиці та Ісуса Христа XVII–XVIII cтоліть (2020)
Кришталь С. - Англійські іменники на позначення меблів та предметів інтер’єру як основа для утворення метафоричних дієслів (2020)
Левіщенко М. - Концептуальний простір вікторіанського дискурсу (2020)
Лук’янченко М. - Поетика і проблематика твору "Подорож на край ночі" Л.-Ф. Селіна (2020)
Намачинська Г. - Козацька доба у словнику В. Даля (2020)
Нідзельська Ю. - Особливості реалізації образної складової частини єврейського лінгвокультурного концепту "ГОЛОКОСТ" у творах Т. Кініллі "Список Шиндлера" та В. Стайрона "Вибір Софі" (2020)
Огієнко К. - Особливості вербалізації концепту "DISEASE" у сучасному англомовному пісенному дискурсі (2020)
Оськіна Н. - Структура когнітивного компоненту стилістичної компетентності майбутніх філологів-синологів (2020)
Петрочук Н. - Позалінгвальні чинники появи вимовного акценту в іншомовному мовленні (2020)
Савченко Л. - Комунікативно-прагматичні параметри експресивів негативної оцінності в наукових текстах другої половини ХІХ – першої половини ХХ ст. (2020)
Савченко О. - Формування читацької компетенції та шляхи її підвищення в курсантів і студентів закладу фахової передвищої освіти, Коверсун Н. (2020)
Смаглій В. - Ядерна зона вербалізованого концепту "LANGUAGE" у науковій картині світу (2020)
Стройкова С. - Модель походження німецьких номенклатурних назв риб (2020)
Телегіна Н. - Хронотоп дороги в романі Тоні Моррісон "A Mercy", Радецька Н. (2020)
Фрасинюк Н. - Мовні засоби вираження персуазивності в політичному дискурсі (2020)
Чик Д. - Галлофобія як історичний контекст: іmago французів у пізній прозі Г. Квітки-Основ’яненка (2020)
Шкрібляк М. - Універсальне й ідіоетнічне в паремійних фондах англійської та української мов, Бялик В. (2020)
Ласточкіна О. - Актуальні питання професійної підготовки майбутніх логопедів, Литвиненко В., Бугаєнко Т. (2020)
Литньова Т. - Перегляд цілей навчання іноземної мови за умов шкільних реформ (1956 – перша половина 1980-х рр.) (2020)
Лотоцька Л. - Тенденції розвитку орторексії серед студентів-медиків, Лотоцька -Дудик У., Брейдак Ю. (2020)
Лук’янчук С. - Система вправ із використанням інтерактивних методів навчання як засіб удосконалення навичок іншомовного мовлення молодших школярів, Комогорова М. (2020)
Любчак Н. - Особливості формування дослідницької компетентності здобувачів вищої освіти – майбутніх учителів української мови та літератури у процесі проєктної діяльності: дані емпіричного дослідження (2020)
Маланюк Н. - Аспекти формування професійної компетентності у майбутніх фахівців залізничного транспорту за умов неперервної освіти (2020)
Мірошніченко В. - Використання методу "групового обговорення" для проведення занять із гуманітарних дисциплін (2020)
Наливайко О. - Цифровізація освітнього середовища в закладах вищої освіти Китайської Народної Республіки (2020)
Панасюк Т. - Психологічна компетентність концертмейстера та її роль у підготовці майбутнього вчителя музичного мистецтва до концертних виступів (2020)
Папушина В. - Експериментальне дослідження процесу формування естетичної культури майбутніх учителів української мови і літератури (2020)
Печерських В. - Особливості лікувального масажу осіб із патологіями хребта (2020)
Полулященко Ю. - Впровадження педагогічної системи професійної підготовки майбутніх вчителів фізичної культури до формування патріотичних цінностей учнівської молоді у практику закладу вищої освіти (2020)
Поляковська О. - Аналіз основних нормативних документів, які регламентували здобуття вищої освіти іноземними студентами в Україні впродовж другої половини ХХ ст. (2020)
Рудюк Т. - Вивчення родинної лексики в концепції педагогічних поглядів Софії Русової (комунікативно-діяльнісний аспект) (2020)
Талалай Ю. - Теоретичні засади навчання іноземних мов у старшій школі (крізь призму досліджень чеських і німецьких науковців) (2020)
Тютюма Т. - Психологічні чинники формування синтаксичної компетентності майбутніх учителів української мови та літератури (2020)
Федурко М. - Сучасні підходи до початкової мовної освіти в ретроспективному прочитанні: за матеріалами педагогічної думки Східної Галичини, Федурко О. (2020)
Шестель О. - Специфіка формування "soft skills" фахівців сфери обслуговування у процесі вивчення іноземних мов, Старинець О., Литвин Т., Куракін О. (2020)
Мацевко-Бекерська Л. - Коли "пам’ятати" і "знати" означає "бути". Рецензія на монографію Роздольської Ірини "Літературний феномен Українських Січових Стрільців: функціонування та структура покоління" (2020)
Ignatyuk А. - Market power and social welfare: the impact of advertising, Sobolieva М., Saykevich М. (2020)
Bachev H. - Comparison of research and development in Bulgarian agriculture with Other EU member states, Kharlamova G. (2020)
Lawler K. - Economic cybernetics, Vlasova T., Moscardini A. O., Mubarak D. (2020)
Невідомий В. - Імплементація міжнародних стандартів вищих органів аудиту у фінансові аудити Рахункової палати України, Мироненко Ю., Канонішена-Коваленко К., Горобчук Я. (2020)
Осецький В. - Соціальні інновації в освіті – драйвери розвитку людського капіталу, Кирильчук О., Савчук Н. (2020)
Радіонова І. - Функція соціальної політики та соціальна інклюзія в поясненні загальної економічної рівноваги (2020)
Кузіна Р. В. - Оцінка макроекономічних наслідків природних катаклізмів та наступні розкриття у фінансової звітності на прикладі пандемії коронавірусу (2020)
Liashenko O. - Application of artificial Intelligence to bitcoin course modelling, Kravets T., Repetskiyi Y. (2020)
Lawler K. - The future of macroeconomics: a cybernetic view, Vlasova T., Moscardini A.O., Alsariaan A. (2020)
Мазур І. І. - Стартап як новий зміст у підприємництві, Буга М. П. (2020)
Новікова І. Е. - Інноваційно-підприємницькі моделі у трансфері академічних технологій: трансформація ціннісної сутності та суперечності реалізації (2020)
Popa I.-C. - Forecasts of the air transport industry after the COVID-19 crisis, Cetină I. (2020)
Корсак Р. - Перспективи розвитку екологічних готелів на прикладі Рахівського району Закарпаття (2019)
Мандрик Я. - Підготовка інженерів для нафтогазових промислів (львівський період становлення): до 120-річчя нафтогазової освіти в Україні (2019)
Салтан Н. - Пролетарізація як напрям більшовицької освітньої політики 20–30-х рр. ХХ ст. (на матеріалах Харкова) (2019)
Бейлін М. - Герменевтика музики: композитор – виконавець – публіка (2019)
Газнюк Л. - Знаково-символічна мова артефактів у етнокультурних мистецьких практиках (2019)
Гаштова О. - Причини занепаду жанру "концертна арія": естетичний погляд у розрізі століть (2019)
Гнатишин О. - Дослідницьке поле історії музикології (про структуру історико-музикологічного дослідження) (2019)
Денисюк О. - Тема материнства у творчості Віри Іванівни Баринової-Кулеби, Поліщук А. (2019)
Бабчук Ю. - Зависимость тембральных характеристик междометия YEAH от гендерной принадлежности дикторов (2019)
Бабчук Ю. - Засоби зв’язності тексту в німецькомовній електронній комунікації, Беззубова О., Литовченко І., Дабагян І. (2019)
Воробей О. - Особливості виявлення ознак поетичного реалізму у творчості Цао Юя (на прикладі п’єси "Пекінці") (2019)
Головацька Н. - Кількісно-якісні зміни англійських сенсорних дієслів з XII до ХV століття (2019)
Євтушенко Н. - Особливості використання методики предметно-мовного інтегрованого навчання (CLIL) при підготовці студентів-філологів педагогічних вузів (2019)
Єрмоленко І. - Засоби вираження суб’єктивної модальності у детективному тексті Даніеля Пеннака (2019)
Жижома О. - Індивідуально-авторська метафора та особливості її перекладу (2019)
Журенко Я. - Проблема методології в гендерних лінгвістичних дослідженнях (2019)
Ікалюк Л. - Алюзія як засіб реалізації категорії інтертекстуальності в романі Дена Брауна "Код да Вінчі", Катерняк О. (2019)
Кириченко О. - Проблеми перекладу термінів галузі тваринництва, Марченко К. (2019)
Колінько О. - Мариністика у світовій літературі: теоретичні виміри і художньо-естетичні домінанти (2019)
Біляковська О. - Педагогічна практика як чинник якості професійної підготовки майбутніх вчителів (рефлексії польських науковців) (2019)
Васильєва М. - До проблеми визначення компетентностей з науково-дослідницької діяльності в майбутніх фахівців (2019)
Галицька Н. - Передумови формування системи умінь та навичок учнів під час реформування школи (кінець 50-х – початок 70-х років ХХ ст.) (2019)
Завізіон К. - Результати дослідно-експериментальної перевірки педагогічної технології формування комунікативної культури майбутніх перекладачів (2019)
Zelenska O. - The importance of the language and country study competence in foreign language learning of the students taking the non-linguistic master’s course (2019)
Зузяк Т. - Методологічні передумови формування у майбутнього вчителя трудового навчання та технологій технологічної компетентності, Марущак О. (2019)
Йовенко Л. - Типові риси образу героя у шкільних підручниках з української літератури в 1917–1920 рр. (2019)
Іваненко С. - Дослідження результатів складання випускниками бакалаврату ЗНО з іноземної мови (2019)
Іванов Є. - Проблема забезпечення якості вищої освіти в Україні в контексті модернізаційних процесів (2019)
Каленський А. - Зарубіжний досвід стандартизації професійної освіти (2019)
Конєва М. - Лінгводидактичний аспект удосконалення навичок говоріння майбутніх учителів-філологів (2019)
Котяш І. - Формування екологічної компетентності майбутніх учителів початкових класів у закладах вищої педагогічної освіти на всіх рівнях підготовки (2019)
Гражевська Н. І. - Інституційне середовище як детермінанта ефективності промислового розвитку України, Ходжаян А. О., Заваженко А. (2020)
Bogeanu-Popa M. M. - To what extent are the requirements of sustainable development integrated into the Romanian accounting model?, Man M. (2020)
Moscardini A. O. - Decentralised central management: new perspectives on the socialist planning debate, Lawler K., Vlasova T., Merza E. (2020)
Paunescu (Petre) C. F. - The typology of the relationship between the social performance and the financial performance of an organization, Man M. (2020)
Pop (Anghel) I. - Adopting sound corporate governance principles – a prospective approach towards the impact on stock prices of Romanian listed companies (2020)
Харламова Г. О. - Гендерне питання в підприємницькій діяльності: сучасне сприйняття підприємців, Ставицький А. В. (2020)
Bachev H. - Evaluation Of governance sustainability Of Bulgarian agriculture, Kharlamova G. (2020)
Lawler K. - The Phillips curve: a case study of theory and practice, Moscardini A.O., Pavlenko I., Vlasova T. (2020)
Петленко Ю. В. - Фінансова децентралізація як напрямок підвищення фінансової незалежності місцевих бюджетів, Міланченко В. (2020)
Приказюк Н. В. - Oцінка конкурентоздатності компаній зі страхування життя в Україні, Ткаченко А. С. (2020)
Ставицький А. В. - Аналіз ефективності методів технічного аналізу при прогнозуванні фондових індексів, Тараба В. С. (2020)
Удоденко О. А. - Динаміка емоційного забарвлення текстів публікацій венчурних інвесторів у соціальній мережі Twitter, Довгополий Д. А., Іваненко В. А. (2020)
Селезньова О. - Основні історичні етапи становлення в Україні законодавства про інформаційні права (2019)
Ситник Ю. - Вплив процесу "українізації" 1920-х – початку 1930-х років на мовно-національну ідентичність українців Донеччини (2019)
Круліковська Т. - Фортепіанна творчість Михайла Завадського в контексті розвитку української фортепіанної музики XIX ст. (2019)
Матійчин І. - Пошук шляхів подолання ладової інерції в радянській музичній педагогіці, Шемеляк І. (2019)
Молчко У. - Творча діяльність Гніздичівської дитячої школи мистецтв, Абрамів М. (2019)
Підлужна А. - Гуцули як етнографічна група та етимологія українських горян (2019)
Синкевич Н. - Хорова Шевченкіана Богдани Фільц для дітей, Зельман Н. (2019)
Шеремет В. - Музичне аматорство в контексті розвитку народно-інструментального мистецтва Північного Причорномор’я України на межі ХХ–ХХІ століть (2019)
Коломієць Н. - Семантична структура концепту "мир" у китаємовному політичному дискурсі, Маковська М. (2019)
Комарницька Т. - Стилістичний та соціокультурний аспект звертання як перекладознавча проблема (на матеріалі звертання у японській мові), Кузьменко Ю., Федотова Ю., Філонова В. (2019)
Migorian O. - The peculiarities of the prefixal word-formation process of the onomasiological category of negation, Pavlovych T. (2019)
Науменко Н. - Формозмістові концепти пісенних текстів альбому Стінга "57TH & 9TH" (2019)
Pavlichenko L. - Communicative strategy as a constitutive characteristic feature of interrogation discourse (2019)
Пухонська О. - Український вимір культурної пам’яті (2019)
Романенко Л. - Літературні інтерпретації образу Івана Сірка: постмодерний контекст (2019)
Романенко О. - Комбінаторний потенціал демінутивів (2019)
Самойленко О. - Ономасіологійні моделі квазікомпозитів англійської мови (2019)
Умрихіна Л. - Реалізація імперативних конструкцій у функції настанови (2019)
Fedorchuk M. - Theoretical overview of argumentation in court discourse, Horodylovska M. (2019)
Храбан Т. - Жанровая специфика постмодернистского детектива (на примере романа J. Harris "Джентльмены и игроки"), Кодола Р. (2019)
Луценко О. - Веб-квест як технологія навчання іноземних мов в умовах закладу вищої освіти (2019)
Орду К. - Обґрунтування педагогічних умов формування інформаційно-комунікативної компетентності майбутніх сімейних лікарів (2019)
Свистунов О. - Сутність поняття дистанційного навчання у середніх загальноосвітніх закладах у контексті розвитку інформаційного суспільства, Свистунова Т. (2019)
Свінцова П. - Соціально-педагогічна робота з підлітками, схильними до правопорушень, у закладах середньої освіти (2019)
Слободянюк О. - До питання академічного плагіату у вищій освіті: погляд експертів Польщі та України (2019)
Тюріна В. - Конфліктологічна компетентність курсантів як фактор вибору стилю поведінки в конфліктній ситуації (2019)
Чекан О. - Дидактичний Монтессорі-матеріал як засіб розвитку творчого мислення дітей передшкільного віку під час ознайомлення з навколишнім світом, Фізер В., Ілюк Л. (2019)
Чопик Р. - Використання інформаційних технологій у процесі навчання старшокласниць футзалу, Проць Р., Дуцяк О. (2019)
Шестель О. - Засоби формування іншомовної комунікативної компетентності фахівців сфери обслуговування, Старинець О., Заїка О. (2019)
Яблуновська К. - Методика формування екологічної компетентності студентів засобами інтерактивних технологій навчання (2019)
Ярушак М. - Вплив обрядів та ритуалів на виховання дівчат в українських родинах: історичний аспект (2019)
Bogoslov I. A. - Linking Facebook to Wordpress for educational purposes – a proposed architecture sustaining social learning, Georgescu M. R., Pitic A. G. (2020)
Кнір М. О. - Бюджетна децентралізація та її вплив на соціально-економічний розвиток регіонів України, Делас В. А., Будник Н. А. (2020)
Мазур І. І. - Сучасні тренди в мотивації підприємництва: міждисциплінарний підхід, Гура В. Л., Солодовнікова Х. К. (2020)
Marina A.-G. - Stakeholders' perceptions about the first review of IFRS for SMEs standard (2020)
Ставицький А. В. - Моделювання індексу людського розвитку у світі, Сачко В. В. (2020)
Чеберяко О. В. - Моделі пенсійного забезпечення: зарубіжна та вітчизняна практика, Бикова В. А. (2020)
Власенко О. М. - Корекція фармакологічного лікування хворих на артеріальну гіпертензію у поєднанні з хронічним обструктивним захворюванням легень, Бутікова О. О. (2021)
Кочуєва М. М. - Особливості коморбідного перебігу бронхіальної астми та гострої коронавірусної інфекції, Шкляр С. П., Тимченко Г. А., Кочуєв Г. І., Ходош Е. М., Псарьова В. Г., Яковенко О. Л. (2021)
Грек І. І. - Сучасний погляд на можливості та напрямки патогенетичної терапії хворих на туберкульоз, Кочуєва М. М., Псарьова В. Г., Яковенко О. Л., Кочуєв Г. І., Рогожин А. В. (2021)
Помазуновська О. П. - Нутритивна недостатність та методи її корекції у практиці паліативного хворого, Петренко В. М., Ізотова Л. С., Євлахова М. В., Омельченко О. В. (2021)
Бойко В. В. - Септикотоксемія та порушення коагуляції при ентеральній недостатності у хворих із гострою непрохідністю кишечника, Лихман В. М., Євтушенко Д. О., Шевченко О. М., Меркулов А. О., Ткач С. В., Мирошниченко Д. О., Білодід Є. О., Яцько К. М. (2021)
Усенко О. Ю. - Торакоскопічна хірургія пухлин середостіння, Сидюк А. В., Сидюк О. Є., Клімас А. С., Савенко Г. Ю., Тесля О. Т. (2021)
Березка М. І. - Проблема надмірної ваги при лікуванні пацієнтів із переломами кісток гомілки, Григорук В. В., Строєв М. Ю. (2021)
Кравець О. В. - Вихідні зміни гемодинаміки та водних секторів організму у пацієнтів із середнім хірургічним ризиком при невідкладній патології органів черевної порожнини, Єхалов В. В., Кріштафор Д. А. (2021)
Вєсіч Т. Л. - Порівняльна оцінка біохімічного та гормонального профілів жінок із синдромом полікістозних яєчників, Тучкіна І. О., Таравнех Д. Ш. (2021)
Алексєєва О. С. - Аномальні маткові кровотечі у жінок із патологією щитоподібної залози (огляд літератури), Лазуренко В. В., Лященко О. А., Сафонов Р. А., Стрюков Д. В., Афанасьєв І. В. (2021)
Качайло І. А. - Лікувальна тактика при гіперпластичних процесах ендометрію з урахуванням морфологічних особливостей його структури (2021)
Скрипніков А. М. - Основні концепції біоритмологічних досліджень при розладах психіки та поведінки різного ґенезу, Животовська Л. В., Боднар Л. А., Сонник Г. Т., Казаков О. А. (2021)
Дьома І. С. - Особливості порушень самосприйняття в осіб із різними формами "тілесної дисфорії", Городокін А. Д. (2021)
Гречаник О. І. - Медичні та статистичні аспекти променевої діагностики сучасної бойової травми в умовах гібридної війни на Сході України, Абдуллаєв Р. Я., Дикан І. М., Ярош Т. В., Кулікова Ф. Й., Слєсаренко Д. О. (2021)
Дудник Т. А. - Комплексна ультразвукова діагностика тромбозів вен верхніх кінцівок у хворих із травмами плечового суглоба (2021)
Красота О. В. - Роль соціальної інклюзії у відновленні макроекономічної стабільності (2020)
Ситницький М. В. - Ранжування роботодавців сфери IT та телекомунікацій за ознаками впізнаваності бренду, Кожухівська А. О. (2020)
Ставицький А. В. - Моделювання якості життя населення в Україні та країнах Європи, Молоканова К. Ю. (2020)
Чеберяко О. В. - Перспективи розвитку ґендерного бюджетування в Україні, Гнатюк О. Ю. (2020)
Чередніченко Д. П. - Вплив цінової дискримінації у вигляді знижок на конкуренцію: від звичайної торгової практики до механізму виключення конкурентів (2020)
Швець В. Г. - Стандартизація та гармонізація упралінського обліку й економічного аналізу в умовах перехідної економіки, Михальська О. Л. (2020)
Гавриленко В. - Сторінка головного редактора. Збереження біорізноманіття – основний напрям діяльності Біосферного заповідника "Асканія-Нова" в ХХI столітті (2001)
Черевченко Т. М. - Вступне слово на відкритті Сесії Ради ботанічних садів України (2001)
Мельник В. І. - Лучні степи лісостепу України. Ботаніко-географічний нарис (2001)
Корженевский В. В. - Проблемы сохранения разнообразия степной биоты Крыма и национальная экологическая сеть, Садогурский С. Е., Костин С. Ю. (2001)
Комир З. В. - Сохранение генофонда степных растений в условиях северо-востока Украины, Чухно Т. М, Алёхин А. А. (2001)
Рубцов А. Ф. - Ретроспективний аналіз структурних змін деревостанів старої частини дендропарку "Асканія-Нова", Гавриленко Н. О. (2001)
Слепченко Л. О. - Підсумки інтродукції квітково-декоративних рослин в дендропарку "Асканія-Нова" (2001)
Слепченко Л. О. - Результати інтродукційного випробування деяких квітково-декоративних рослин та їх фітосанітарний стан в умовах заповідника "Асканія-Нова", Капітоненко С. В. (2001)
Ушачева Т. И. - Влияние лесной орошаемой культуры на свойства тёмно-каштановой остаточно солонцеватой почвы (2001)
Гавриленко В. С. - Зміни в орнітофауні біосферного заповідника "Асканія-Нова" та його околиць за останні 10 років (2001)
Дрогобыч Н. Е. - История природопользования и судьба популяции малого суслика Citellus pygmaeus Pallas, 1778 в заповеднике "Аскания-Нова", Полищук И. К. (2001)
Стекленьов Є. П. - Характеристика відтворювальної здатності ему Dromaeus novaehollandiae Latham, що акліматизуються в умовах півдня України (2001)
Зубко В. Н. - Особенности развития внутренних органов белого гуся Anser caerulescens caerulescens P. в условиях Аскании-Нова, Чернобаева Т. М. (2001)
Колесник А. Д. - Состав простейших желудочно-кишечного тракта диких копытных зоопарка "Аскания-Нова", Треус М. Ю., Звегинцова Н. С. (2001)
Жарких Т. Л. - Ритм дневной активности молодняка шетлендских пони зоопарка "Аскания-Нова", Петрашенко А. В., Шимановская О. С. (2001)
Капітоненко С. В. - Видовий склад шкідників дуба звичайного Quercus robur L. в дендропарку "Асканія-Нова" (2001)
Треус М. Ю. - Наслідки інбридингу у диких та свійських тварин зоопарку "Асканія-Нова", Смаголь В. О. (2001)
Гавриленко Н. О. - Сесія Ради ботанічних садів України (2001)
Стекленьов Євген Петрович: Сорок п'ять років наукової діяльності (до 70-річчя з дня народження) (2001)
Бевольская Маргарита Валентиновна: Тридцать лет не расставаясь со страусами ( к 70-летию со дня рождения) (2001)
Райдер О. А. - Памяти Энн Троммерсхаузен Боулинг (2001)
До уваги авторів (2001)
Вихідні відомості (2001)
Abbasova A. - The ethnic question and the rise of political conflict in the Middle East: comparison of Turkey and Iran (2020)
Альошина О. - Діяльність бібліотеки Шепетівського православного братства Волинської губернії у ХІХ ст. (2020)
Варакута М. - Жанрово-композиційні особливості творів для флейти соло Лесі Дичко, Коваль С. (2020)
Жулковський Б. - Кондаки мінейного та тріодного циклів в українських нотолінійних ірмолоях (2020)
Ismayilov J. - The landscape genre in Nakhchivan realist fine art (based on the work of Ayyub Huseynov and Ayyub Safarov) (2020)
Авраменко Б. - Структура когнітивного компонента фонетичної компетенції (2020)
Агаева Н. - Сравнительный анализ лирических жанров, озвучиваемых детьми, в азербайджанском и английском детском фольклоре (2020)
Aliyeva N. - Attitude of Muhamməd Tagi Sidgi to press and his press publications (2020)
Аникина И. - Украинское заимствование в русском художественном тексте конца XIX – начала ХХ вв. как путь обогащения лексического фонда русского литературного языка, Полякова Татьяна (2020)
Бандура Т. - Міфопоетика в ліриці Олени Теліги (2020)
Барабаш С. - Ідейно-тематичне осмислення драматичних творів для дітей М. Козоріса початку ХХ століття (2020)
Боднар І. - Мова педагогіки й педагогіка в мові: особливості формування освітнього дискурсу, Рубель Н. (2020)
Волкова М. - Деякі особливості комплексного лінгвостилістичного аналізу оповідання Маргарет Етвуд "Dancing Girls" (2020)
Hajizade Kh. - About phonosemantics of the text (2020)
Галаздра С. - Теоретико-лінгвістичні особливості перекладу французьких антропонімів українською мовою (2020)
Галайчук О. - Застосування логопедичних вправ під час вивчення фонетики української мови як іноземної (2020)
Гетьман І. - Творчість Анні Ерно у світлі сучасних гендерних досліджень і її роль у розвитку жанру автобіографії (2020)
Glushanytsia N. - Radiotelephony discourse analysis: the case of aviation English (2020)
Адамюк Н. - Фахова компетентність освітніх перекладачів жестової мови (2020)
Александров Д. - Особливості метафоризації освіти у вітчизняному педагогічному дискурсі, Александрова Ю. (2020)
Анісімова О. - Критеріальний аналіз освітньо-професійних програм спеціальності "Дошкільна освіта" ЗВО України щодо забезпечення підготовки майбутніх вихователів ЗДО до партнерської взаємодії (2020)
Антончук О. - Формування професійної комунікативної компетентності у процесі вивчення курсу "Українська мова за професійним спрямуванням" (2020)
Бадер С. - Системний підхід у формуванні ціннісно-смислових орієнтацій майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти (2020)
Балацинова А. - Досвід роботи ради при попечителі Харківського навчального округу з керівництва підготовкою педагогічних кадрів для закладів середньої освіти (1860–1867) (2020)
Березовська Л. - Формування комунікативно-мовленнєвої компетентності майбутніх соціальних працівників засобами інтерактивних технологій (2020)
Berestok O. - Distance learning: implementation of information communication technologies to promote educational process at higher educational establishments, Kurinnyj O., Shcherbyna Y. (2020)
Бєляєв С. - Практична підготовка до використання педагогічних технологій у системі професійної підготовки майбутніх учителів (2020)
Біляковська О. - Особливості професійної підготовки майбутніх учителів у системі вищої освіти Республіки Польща (2020)
Блага О. - Історіософія в системі педагогічних знань (2020)
Блудова Ю. - Геймізація освітнього процесу в Новій українській школі, Ільїна О. (2020)
Бобирєва О. - Загальнонаукові підходи до фахової компетентності майбутнього вихователя закладу дошкільної освіти (2020)
Бойко Г. - Проведення бінарних занять з української мови як іноземної для іноземних студентів-архітекторів (2020)
Бондар Т. - Діяльність очільників громадсько-просвітницького товариства "Знання" в Україні (середина ХХ – початок ХХІ століття) (2020)
Брик Т. - Пcихолого-педагогічні умови формування та розвитку навичок володіння іноземною мовою майбутніми офіцерами, Григорова І. (2020)
Брушневська І. - Дослідження сформованості мислительних операцій у дітей із загальним недорозвитком мовлення (2020)
Бурлаченко Н. - Стан і тенденції розвитку проблемного навчання в системі вищої освіти (2020)
Бурчак С. - Концепція розвитку творчості майбутніх учителів математики в умовах педагогічного університету (2020)
Вакалюк Т. - Використання хмаро орієнтованого середовища в навчанні баз даних майбутніх фахівців із комп’ютерних наук: результати педагогічного експерименту, Коротун О., Сугоняк І., Марчук Г. (2020)
Ватаманюк Г. - Особливості використання дитячої книги в процесі розвитку творчості старших дошкільників (2020)
Вергун І. - Засоби навчання як основний елемент упровадження відкритого білінгвальноорієнтованого освітнього середовища під час викладання фізики (2020)
Верещагіна-Білявська О. - Музична освіта й система К. Станіславського: педагогічні умови інтеграції, Грінченко Т. (2020)
Волянюк А. - Мотивація як фактор підвищення навчальної успішності молодших школярів (2020)
Галацин К. - Гейміфікація як метод оптимізації викладання англійської мови студентам технічних спеціальностей (2020)
Галів М. - Вплив неокантіанства на український історико-педагогічний наратив кінця ХІХ – першої третини ХХ ст. (2020)
Гармаш О. - Педагогічні умови формування тьюторської компетентності майбутніх учителів іноземних мов (2020)
Герасименко С. - Особливості формування мотивації до здорового способу життя в студентів (2020)
Герасимова І. - Становлення феномена "професійна мобільність", Фрицюк В. (2020)
Геращенко Я. - Особливості підготовки майбутніх фахівців молодіжного туризму: дидактичний аспект проблеми (2020)
Гоголь І. - Розвиток комунікативної компетентності майбутніх маркетологів у процесі фахової підготовки, Кочина В. (2020)
Гавриленко В. - Сторінка головного редактора. Регіональні дослідження як засіб реального внеску Біосферного заповідника "Асканія-Нова" в збереження ландшафтного і видового різноманіття (2002)
Ткаченко В. С. - Синфітоіндикація демутативного процесу та екологічна специфіка кретофільної рослинності "Крейдової флори" (2002)
Корженевский В. В. - О новых синтаксонах и объеме класса Onosmo Polyphyllae-Ptilostemonetea, Рыфф Л. Э. (2002)
Бойко М. Ф. - Мохоподібні ценозів зональної рослинності степової зони (2002)
Коломійчук В. П. - Рідкісні види судинних рослин Азово-сиваського національного природного парку (2002)
Бондарева Л. В. - Состав и структура флоры охраняемых территорий Гераклейского полуострова (Крым) (2002)
Садогурский С. Е. - Stilophora rhizodes в акватории у Лебяжьих островов (Чёрное море) (2002)
Коба В. П. - Анализ возрастной структуры и жизненного состояния насаждений Pinus pityusa Stev. в урочище Караул-Оба (2002)
Жуков С. П. - О возможности восстановления степной растительности на отвалах угольных шахт Донбасса (2002)
Рубцов А. Ф. - Aсортимент дерев та чагарників для озеленення південного степу України, Гавриленко Н. О. (2002)
Комир З. В. - Особенности онтогенеза Helianthemum nummularium (L.) Mill. ex situ, Алёхина Н. Н. (2002)
Слепченко Л. О. - Використання квітково-декоративних рослин при озелененні в умовах півдня степової зони України (2002)
Шевченко С. В. - Особенности цветения, опыления и оплодотворения Arbutus andrachne L. (2002)
Орел Т. И. - Рост и продуктивность орошаемых эфиромасличных и лекарственных культур в условиях Крыма, Работягов В. Д., Кутько С. П. (2002)
Дерев'янко Н. В. - Asimina triloba L. – нова плодова культура півдня України, Дерев'янко В. М., Хохлов С. Ю. (2002)
Овечко С. В. - Біологія насіння змієголовника молдавського Dracocephalum moldavica L. в умовах південного степу України, Работягов В. Д. (2002)
Кондаурова Я. Г. - Перспективные низкие древесные растения в декоративном садоводстве (2002)
Харченко А. Л. - Коллекция семейства Lauraceae Lindl. в Никитском ботаническом саду (2002)
Ушачева Т. И. - Теоретические аспекты мониторинга гумусного состояния почв (2002)
Моргун Є. М. - Атмосферні опади як джерело надходження важких металів на територію заповідника "Асканія-Нова" (2002)
Загороднюк И. В. - Таксономическая ревизия и диагностика грызунов рода Mus из восточной Европы. Сообщение 2 (2002)
Гавриленко В. С. - Стан популяції полоза чотирисмугого Elaphe quatuorlineata в біосферному заповіднику "Асканія-Нова" та результати підселення виду в природне ядро з Присивашшя, Думенко В. П., Поліщук І. К. (2002)
Жарких Т. Л. - Племенная работа с лошадью Пржевальского в Аскании-Нова: вклад основателей и селекция, Ясинецкая Н. И. (2002)
Стекленев Е. П. - Особенности размножения пятнистого оленя Cervus nippon Hortulorum Sw., 1864, акклиматизируемого в условиях полувольного содержания на юге Украины (2002)
Зубко В. Н. - Возрастные особенности развития огаря Tadorna ferruginea Pall., 1764 в условиях заповедника "Аскания-Нова", Мезинов А. С. (2002)
Бевольская М. В. - Особенности яйцекладки и морфометрическая характеристика яиц эму Dromaius novaehollandiae Latham, 1790 в условиях зоопарка "Аскания-Нова", Даниленко Л. Э. (2002)
Капітоненко С. В. - Грибкові захворювання дикорослих трав'янистих рослин в дендропарку "Асканія-Нова" (2002)
Зыкова В. К. - Интродукция сортов и видов рода Syringa L. в Никитском ботаническом саду (2002)
Герасимчук В. Н. - Вечнозелёные экзоты южного берега Крыма – представители родов Eriobotrya Lindl. и Laurocerasus Roem. (2002)
Тер-Погосян А. Г. - Особенности цветения Magnolia kobus и Magnolia grandiflora в условиях южного берега Крыма (2002)
Сергеенко А. Л. - К фауне хищных клещей-кунаксид (Acariformes: Cunaxidae) заповедника "Мыс Мартьян" (Крым) (2002)
К 90-летию барона Эдуарда Александровича Фальц-Фейна (2002)
Дрогобыч Н. Е. - Веденьков Евгений Петрович (к 75-летию со дня рождения) (2002)
Гавриленко Н. О. - Капітоненко Світлана Володимирівна (до 65-річчя з дня народження) (2002)
Гавриленко Н. О. - Рубцов Алім Францович (до 65-річчя з дня народження) (2002)
Ясинецька Н. І. - Треус Маршида Юнусівна (до 60-річчя з дня народження) (2002)
Дрогобыч Н. Е. - Ушачева Татьяна Иннокентьевна (к 55-летию со дня рождения) (2002)
Дрогобич Н. Ю. - Поліщук Ігор Костянтинович (до 50-річчя від дня народження) (2002)
До уваги авторів (2002)
Вихідні відомості (2002)
Гавриленко В. - Сторінка головного редактора. Актуальні проблеми заповідності (2003)
Ткаченко В. С. - Структурні зміни в рослинному покриві заповідного лучного степу "Михайлівська цілина" за даними великомасштабного картування у 2001 році, Генов А. П., Лисенко Г. М. (2003)
Веденьков Е. П. - Распространение редких, исчезающих и эндемичных видов флоры цветковых в заповедной степи "Аскания-Нова". 1. Особо охраняемые виды, Дрогобыч Н. Е. (2003)
Ходосовцев О. Є. - Анотований список лишайників Карадазького природного заповідника (2003)
Коломійчук В. П. - Ботанічна характеристика проектованих заказників у Запорізькій області (2003)
Чорна Г. А. - Регіонально рідкісні види у флорі долини Гірського Тікичу (правобережний лісостеп) (2003)
Садогурский С. Е. - К изучению макрофитобентоса прибрежных лагун северо-западного Крыма (2003)
Коба В. П. - К проблеме оценки жизненного состояния деревьев после пирогенного воздействия (2003)
Шевченко С. В. - Оплодотворение и ранний эмбриогенез у Asimina triloba L. (2003)
Іщук Л. П. - Морфологічні особливості Carpinus betulus L. як показник декоративності виду (2003)
Колдар Л. А. - Рід Securinega Comm. ex Juss. та біологічні особливості виду Securinega suffruticosa (Pall.) Rehd., Шлапак В. П. (2003)
Вегера Л. В. - Агроекологічні умови та результати живцювання деяких північно-східноазіатських видів рододендрона (2003)
Палий А. Е. - Сезонная динамика накопления тритерпенов Melilotoides cretacea (M. Bieb.) Sojа́k, Сластья Е. А., Ежов В. Н. (2003)
Черногород Л. Б. - Исследование локализации прохамазуленов у тысячелистника холмового Achillea collina Beck. микрохимическим методом, Виноградов Б. А., Работягов В. Д. (2003)
Деревянко Н. В. - Интродукция и практическое использование вечнозеленых древесных растений в условиях нижнего Днепра, Деревянко В. Н. (2003)
Губанова Т. Б. - Физиологические аспекты морозоустойчивости видов рода Opuntia Mill., Белоусова О. В. (2003)
Свиденко Л. В. - Биологические особенности и хозяйственно ценные признаки Satureja montana L. в условиях Херсонской области, Работягов В. Д. (2003)
Ушачева Т. И. - История полеводства на территории землепользования биосферного заповедника "Аскания-Нова", Янков Л. И., Герасименко С. В. (2003)
Моргун Є. М. - Результати моніторингу рН атмосферних опадів та водойм на території заповідника "Асканія-Нова" (2003)
Поліщук І. К. - Критичні зауваження до "Червоного списку Херсонської області" та стан популяцій видів герпето- і теріофауни біосферного заповідника "Асканія-Нова" з охоронних списків державного та міжнародного значення (2003)
Лобков В. А. - Закономерности внутрипопуляционных процессов и динамики численности сусликов Spermophilus suslicus Guldenstaedt, 1770; S. pygmaeus Pallas, 1778 и степных сурков Marmota bobak Muller, 1776 в условиях сельскохозяйственного преобразования степей (2003)
Дем’янюк О. С. - Активність мікробіоти грунту агроекосистеми і екосистеми біосферного заповідника "Асканія-Нова", Шерстобоєва О. В. (2003)
Гавриленко В. С. - О причинах вспышки численности итальянского пруса Calliptamus italicus L. в регионе биосферного заповедника "Аскания-Нова", Думенко В. П. (2003)
Гречаниченко Т. Э. - Многолетняя динамика активности и биотопическое распределение жужелиц рода Сarabus (L.) в Центрально-черноземном заповеднике (2003)
Звегинцова Н. С. - История паразитологических исследований в заповеднике "Аскания-Нова" (2003)
Стекленьов Є. П. - Строки проявлення статевої активності і плідних парувань у лані європейської Dama dama L., 1758 в умовах напіввільного утримання на півдні України, Смаголь В. М. (2003)
Треус М. Ю. - Особенности выборочного поедания растений антилопами (Antilopinae) в заповеднике "Аскания-Нова" (2003)
Борсукевич Л. М. - Рідкісні види водно-болотяних рослин та їх збереження і охорона в умовах культури, Прокопів А. І. (2003)
Мицко Т. М. - Розмноження бруслини карликової Euonymus nana Bieb. в умовах культури ботанічного саду Львівського національного університету, Семенюк І. В. (2003)
Кутько С. П. - Изучение влияния возраста растений на компонентный состав эфирного масла Salvia officinalis L. (2003)
Прокопів А. І. - Закономірності структурної організації пагонових систем напіврозеткових Gentiana L. (2003)
Мороз О. К. - Інтродукція плетистих троянд у дендропарку "Софіївка", Банк В. С. (2003)
Слепченко Л. О. - Інтродукція нових видів і сортів квітково-декоративних рослин родини Asteraceae Dumort (2003)
Щерба О. Б. - Колекція дендрофлори ботанічного саду Львівського національного університету, Кармазін Р. В., Семенюк І. В., Щербина М. О., Тимчишин Г. В., Мицко Т. М. (2003)
Капітоненко С. В. - Довгоносики (Coleoptera, Curculionidae) – шкідники паркових насаджень в Асканії-Нова (2003)
Международная конференция "Журавли на рубеже тысячелетий" (2003)
Зубко Валентина Николаевна: главное дело жизни (65 лет со дня рождения) (2003)
Гавриленко В. С. - Ясинецкая Наталья Ивановна (к 50-летию со дня рождения), Треус М. Ю. (2003)
Гавриленко Виктор Семенович: двадцать пять лет в заповедном деле (2003)
Гавриленко В. С. - Памяти Евгения Петровича Веденькова (16.03.1927 - 12.12.2002), Дрогобыч Н. Е. (2003)
До уваги авторів (2003)
Вихідні відомості (2003)
Гавриленко В. С. - Сторінка головного редактора. Концептуальні питання при формуванні нової програми досліджень Біосферного заповідника "Асканія-Нова" (2004)
Дрогобыч Н. Е. - Распространение редких, исчезающих и эндемичных видов флоры цветковых в заповедной степи "Аскания-Нова". 2. Эндемичное ядро, Шаповал В. В. (2004)
Шаповал В. В. - Надземна продукція фітоценозів депресій присивасько-приазовського низовинного степу (2004)
Карнатовская М. Ю. - Союз Conizo canadensis - Cynodon dactyli All. Nov. на территории нижнеднепровских песков (2004)
Коба В. П. - Состояние и возрастная динамика древостоев Pinus kochiana Klotzsch на южном макросклоне главной гряды Крымских гор (2004)
Гавриленко Н. О. - Про наслідки буревіїв на території дендрологічного парку "Асканія-Нова", Рубцов А. Ф. (2004)
Слепченко Л. О. - Колекція квітково-декоративних рослин дендропарку "Асканія-Нова" – генофонд рослин для озеленення південних посушливих районів України, Петренко З. А. (2004)
Яхимович О. В. - Досвід інтродукції деревних рослин у дендропарку житомирського НВО "Еліта" (2004)
Пономаренко В. О. - Використання роду Juniperus L. у старовинних парках лісостепу України (2004)
Аксёнов Ю. В. - Морфологические особенности пыльцы видов рода Nepeta L., интродуцированных в Никитском ботаническом саду, Работягов В. Д., Дроботов С. А. (2004)
Работягов В. Д. - Внутривидовая изменчивость состава эфирного масла у Salvia officinalis L. при семенном размножении, Кутько С. П., Орел Т. И. (2004)
Черногород Л. Б. - Эфирное масло тысячелистника холмового как природный источник хамазулена, Виноградов Б. А., Работягов В. Д. (2004)
Свиденко Л. В. - Внутривидовая изменчивость состава эфирного масла Lavandula angustifolia Mill. в условиях интродукции, Работягов В. Д. (2004)
Думенко В. П. - Волк Canis lupus L. в биосферном заповеднике "Аскания-Нова" и его регионе. Сообщение 2. Морфологическая характеристика современной популяции (2004)
Полищук И. К. - Выбор зелеными жабами Bufo viridis Laur. 1768 водоемов для размножения в биосферном заповеднике "Аскания-Нова" и оценка качества их воды по водородному показателю, Моргун Е. Н. (2004)
Стекленьов Є. П. - Порівняльна характеристика відтворювальної здатності окремих представників підродини козлоподібних Аprinae, що акліматизуються в умовах напіввільного утримання на півдні України (2004)
Оленковський М. П. - Археозоологічні матеріали та палеоекологічні реконструкції за даними пізньопалеолітичних стоянок Присивашшя та подових утворень нижньодніпровського лівобережжя України (2004)
Бойко П. М. - Особливості створення локальної екомережі (на прикладі правобережжя нижнього Дніпра) (2004)
Пюрко О. Є. - Пігменти як діагностичний параметр солетолерантності галофітів, Христова Т. Є., Казаков Є. О. (2004)
Лиманський С. В. - Аналіз походження, віку та розвитку стовбурів дерев сосни крейдяної в деревостанах "Крейдової флори" (2004)
Капітоненко С. В. - Горностаєві молі (Lepidoptera, Yponomeutidae) – шкідники деревних порід в дендропарку "Асканія-Нова" (2004)
Дрогобич Н. Ю. - Міжнародна наукова конференція "IV ботанічні читання пам’яті Й.К. Пачоського" (2004)
До уваги авторів (2004)
Вихідні відомості (2004)
Кулик Є. В. - Концептуальні зміни в змісті професійної і технологічної освіти (2016)
Лаврентьєва О. О. - Розвиток методологічної культури майбутніх учителів у системі професійної освіти (2016)
Цина А. Ю. - Концептуальні основи проектування інноваційних педагогічних технологій (2016)
Пілевич О. А. - Порівняльний аналіз компонентного складу професійної культури майбутніх фахівців (2016)
Ткачук Г. Е. - Теоретичні аспекти розвитку готовності педагогів професійно-технічних навчальних закладів до реалізації особистісно зорієнтованого підходу (2016)
Уруський А. В. - Модель методики індивідуального підходу до навчання старшокласників за технологічним профілем (2016)
Вовк Н. В. - Застосування педагогіки емпаурменту в проектній діяльності учнів на уроках трудового навчання, Жукова М. О. (2016)
Бойко В. А. - Навчальна програма за спеціалізацією "Технічна та комп’ютерна графіка" освітньої галузі "Технологія" (2016)
Галамбош Г. В. - Виховання патріотично зорієнтованого молодого покоління засобами українських народних промислів (2016)
Торубара О. М. - Специфіка застосування персонального комп’ютера у навчальній діяльності позашкільних закладів, Клейно Є. О. (2016)
Кабак В. В. - Моделювання процесу підготовки майбутніх інженерів-педагогів засобами комп’ютерних технологій (2016)
Горбатюк Р. М. - Експериментальна модель дистанційного навчання майбутніх фахівців у вищому навчальному закладі, Романишина Л. М. (2016)
Соколюк О. В. - Формування здоров’язберігаючої компетентності викладачів вищих навчальних закладів засобами інформаційно-комунікаційних технологій (2016)
Бондаренко Т. С. - Хмарні технології моніторингу якості професійної підготовки робітників залізничного профілю, Агєєва О. О. (2016)
Борисов В. В. - Підготовка учителя технологій у контексті формування загальноєвропейського освітнього простору (2016)
Сопіга В. Б. - Технологічні та педагогічні практики як компонент підготовки вчителів технологій у другій половині 1950-х років (2016)
Котик І. В. - Структурно-змістова модель процесу фахової підготовки майбутніх вчителів трудового навчання (2016)
Нищак І. Д. - Структурно-функціональна модель методичної системи навчання інженерно-графічних дисциплін майбутніх учителів технологій (2016)
Гевко І. В. - Етноестетичний підхід до підготовки майбутніх учителів технологій в сфері дизайну (2016)
Савенко І. В. - Теоретичне обґрунтування змісту підготовки вчителів трудового навчання до викладання основ дизайну (2016)
Божко Л. В. - Професійна підготовка майбутніх учителів технологій і креслення у контексті компетентнісного підходу (2016)
Терещук Г. В. - Організаційно-педагогічні умови підготовки майбутніх учителів трудового навчання і технологій до використання електроінструменту, Туранов Ю. О., Понятишин В. В. (2016)
Лихолат О. В. - Екологізація курсу "Технології побутової діяльності" у підготовці вчителя технології (2016)
Кулінка Ю. С. - Формування дизайнерської культури майбутніх педагогів у процесі вивчення айдентики (2016)
Мамус Г. М. - Активізація навчально-пізнавальної діяльності студентів на заняттях проектування та виготовлення виробів (2016)
Козак Ю. Ю. - Графічна компетентність як складова професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю (2016)
Панасюк Н. Л. - Аналіз освітньої системи управління якістю підготовки майбутніх інженерів-педагогів (2016)
Волкова Н. В. - Компетентнісний підхід підготовки майбутнього інженера-педагога в харчовій промисловості (2016)
Бохонько Є. О. - Особливості підготовки майбутніх інженерів-педагогів галузі автотранспорту до моделювання технологічних процесів (2016)
Ткачук С. І. - Педагогічні аспекти підготовки майбутніх інженерів-педагогів харчових технологій у педагогічних вищих навчальних закладах (2016)
Дубінецький В. В. - Оцінка рівня управлінської культури викладачів технічних коледжів (2016)
Савченко Л. О. - Використання продуктивних технологій у вищій педагогічній школі як засіб підвищення професійної підготовки майбутніх фахівців (2016)
Кулалаєва Н. В. - Формування творчого підходу до професійної діяльності майбутніх будівельників (2016)
Войтович О. П. - Інтерактивна методична система навчання основ виробничих технологій майбутніх екологів (2016)
Сиверин Ю. В. - Експериментальна перевірка ефективності формування професійної компетентності майбутніх фахівців сфери зв’язку в умовах ступеневої освіти (2016)
Шамралюк О. Л. - Педагогічні умови розвитку технологічної культури майстрів виробничого навчання аграрного профілю (2016)
Мозальов В. Є. - Критерії моніторингу якості військово-професійної підготовки магістрів військового управління у військових вищих навчальних закладах (2016)
Добровольська А. М. - Про особливості укладання посібників для навчання майбутніх лікарів і провізорів дисциплінам природничо-наукової підготовки (2016)
Савченко К. Ю. - Формування комунікативної компетентності як засобу становлення професіоналізму майбутніх вихователів дошкільних закладів (2016)
Марко М. М. - Формування ігрової компетентності майбутніх учителів у процесі професійно-педагогічної підготовки (2016)
Бекірова А. Р. - Методологія обґрунтування змісту та структури професійної суб’ктності учителів початкових класів (2016)
Довгань Н. Ю. - Психолого-педагогічна адаптація студентів-першокурсників до занять з фізичного виховання у вищих навчальних закладах (2016)
Оршанський Л. В. - Проблема проектування змісту технологічної освіти, Пагута М. В. (2016)
Вієвська М. Г. - Технологія формування ціннісного ставлення до соціальної відповідальності у студентів економічного вузу (2016)
Сорока Т. П. - Актуалізація можливостей позашкільної освіти в соціалізації підлітка, Струганець Б. В. (2016)
Райковська Г. О. - Індивідуалізація самостійної підготовки студентів в умовах переходу до європейської системи навчання (2016)
Титаренко В. П. - Розвиток дизайн-освіти у вищих навчальних закладах України (2016)
Павх С. П. - Робочий зошит як засіб активізації самостійної роботи студентів, Павх І. І. (2016)
Кузьменко В. В. - Підготовка вчителів до формування наукової картини світу в учнів засобами трудового навчання, Примакова В. В. (2016)
Бочар Ю. І. - Підготовка фахівців у галузі комп’ютерно-графічного дизайну за кордоном (2016)
Жорова І. Я. - Розвиток технічної освіти в Європі, Аносова Ю. П. (2016)
Фоменко А. Є. - Поняття та особливості кримінологічної діяльності Національної поліції України (2020)
Блінова Г. О. - Інформаційне забезпечення та кібербезпека патрульної поліції: співвідношення понять, Мамедова Е. А. (2020)
Кобзар О. Ф. - Міжнародний досвід забезпечення дотримання дисципліни і законності в органах правопорядку, Ткаченко С. Є. (2020)
Іваниця А. В. - Служба в поліції в системі державної служби: закордонний досвід окремих демократичних держав (2020)
Корнієнко Д. М. - Сутність механізму адміністративно-правового забезпечення службово-бойової діяльності сил безпеки (на прикладі Національної гвардії України), Павлютін Ю. М. (2020)
Крамаренко Ю. М. - Окремі питання формування моральних цінностей при підготовці фахівців у сфері права та правоохоронної діяльності (2020)
Покайчук В. Я. - Сутність і співвідношення понять "сили безпеки" та "сили охорони правопорядку" (2020)
Великий Ю.М. - Про доцільність зміни принципів охорони публічного порядку поліцією України під час масових заходів: досвід європейських держав (2020)
Тінін Д. Г. - Публічна адміністрація як об’єкт адміністративно-правового регулювання (2020)
Кириченко Ю. В. - Конституційне регулювання права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, Давлєтова Г. В. (2020)
Осадчий Ю. Г. - Причини ліквідації Запорозької Січі (2020)
Сироїд Т. Л. - Право жінок на здоров’я жінок – виклики сьогодення: міжнародно-правовий аспект (2020)
Христинченко Н. П. - Роль Європейського суду з прав людини у забезпеченні належного та ефективного захисту на справедливий суд в Україні (2020)
Левін О. Л. - Донбас: сторінки минулого в контексті подій сьогодення, Поплавський О. О. (2020)
Нестерцова-Собакарь О. В. - Статут цивільного судочинства 1864 року: історія прийняття, основні положення та його вплив на українські губернії (2020)
Обушенко Н. М. - Суть і значення систематизації законодавства в Україні (2020)
Сердюк Л. М. - Президент України як багатоаспектний державно-правовий феномен: доктринальні підходи до розуміння (2020)
Омелько І. І. - Еволюція правового регулювання форм діяльності членів представницьких органів місцевого самоврядування на українських землях у складі Австро-Угорщини та дореволюційної Росії (2020)
Сич М.А. - Соціально-економічні гарантії депутатської діяльності в Україні (2020)
Алибеков А.Е. - Формы участия прокурора в гражданском процессе: сравнительная характеристика законодательства Республики Казахстан и Украины, Юнина М.П. (2020)
Алієва-Барановська В. М. - Порівняльна характеристика комерційної таємниці в законодавстві іноземних країн та у міжнародному праві, Сіренко О. Ф. (2020)
Межевська Л. В. - Роль адвоката як представника в господарському процесі, Васильченко В. В. (2020)
Межевська Л. В. - Земельний мораторій: загрози та перспективи, Капінус М. А. (2020)
Ус Ю. О. - Окремі аспекти нарахування аліментів та відповідальність за невиконання зобов’язань (2020)
Берлач А. І. - Медіація в адміністративному судочинстві, Іздебська У. І. (2020)
Комісаров О. Г. - Адміністративно-правові аспекти державної політики забезпечення національної безпеки України у сфері охорони здоров’я на сучасному етапі, Швець Ю. Ю. (2020)
Курінний Є. В. - Про затребуваність адміністративного права в умовах нетиповості української держави (2020)
Миронюк Р. В. - Розгляд адміністративних справ про примусове відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності: судова практика та перспективи її покращення, Шатрава С. О. (2020)
Миронюк Р. В. - Домашнє насильство та булінг: особливості кваліфікації та ефективність відповідальності, Репан М. І. (2020)
Собакарь А. О. - Імплементація міжнародно-правових стандартів "культурного сервісу" в сучасну систему публічно-правового забезпечення населення соціально-культурними послугами, Аксютіна А. В. (2020)
Пузирьов М. С. - Соціально-правова обумовленість запровадження в законодавство України інституту пробаційного нагляду за особами, умовно-достроково звільненими від відбування покарання, Олефір Л. І. (2020)
Хряпінський П. В. - Щодо родового та безпосереднього об’єктів ненасильницьких злочинів проти статевої недоторканості неповнолітньої особи (2020)
Юзікова Н. С. - Правове регулювання трансплантації анатомічних матеріалів людині (2020)
Березняк В. С. - Застосування кримінально-правового примусу за протиправний вплив на результати офіційних спортивних змагань в епоху легалізації грального бізнесу, Рец В. В. (2020)
Руфанова В. М. - Поняття та ознаки гендерно обумовленого насильства (2020)
Скок О. С. - Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх за Кримінальним Кодексом України та Республіки Казахстан, Шевченко Т. В. (2020)
Бегалиев Е. Н. - О перспективности или нецелесообразности введения института чипирования населения (2020)
Ємець О. М. - Суб’єкти, які здійснюють заходи з протидії торгівлі людьми, їх загальна характеристика та повноваження у цій сфері, Руснак Д. І. (2020)
Скрябін О. М. - Соціально-психологічний портрет лідера етнічного злочинного угруповання, Санакоєв Д. Б. (2020)
Волошина М. О. - Перспективні напрями наукових досліджень питань оперативно-розшукової протидії корисливо-насильницьким злочинам в Україні (2020)
Лазарева Д. В. - Особливості участі осіб з психічними розладами у кримінальному провадженні: теоретичний та практичний аспекти (2020)
Обшалов С. В. - Проблемні питання взаємодії оперативних і слідчих підрозділів Національної поліції України під час розслідування кримінальних правопорушень (2020)
Сухачова І. О. - Міжнародний стандарт доказування "обґрунтована підозра" в реалізації прокурором функції обвинувачення (2020)
Шаповалов Д. О. - Форми використання спеціальних знань у кримінальному провадженні (теоретико-праксеологічні аспекти) (2020)
Брендель О. І. - Організаційні проблеми при призначенні судової експертизи відео-, звукозапису (2020)
Приловський В. В. - Алгоритми дій працівників правоохоронних органів при розслідуванні втягнення неповнолітніх у протиправну діяльність (2020)
Шарай Є. В. - Теоретичні засади залучення працівників експертної служби МВС України до проведення досудового розслідування (2020)
Лазарєв В. О. - Вплив геополітики на стан національної безпеки держави, Сидорова Е. О., Палешко Я. С. (2020)
Мусієнко О. Л. - Використання спеціальних знань під час розслідування економічних злочинів, Пилипенко М. В., Макітренко В. В. (2020)
Анісімов Д. О. - Об’єктивна сторона складу протиправного впливу на результати офіційних спортивних змагань (2020)
Антонюк І. А. - Способи вчинення шахрайства у сфері надання послуг із посередництва у працевлаштуванні (2020)
Влад К. Г. - Деякі аспекти удосконалення кримінальної відповідальності за домашнє насильство над дітьми (2020)
Дядічко В. І. - Деякі особливості кримінально-правової регламентації відповідальності за сексуальне насильство над дітьми в окремих державах Європи (2020)
Ісаєва Н. С. - Право на достатній життєвий рівень, право на підприємницьку діяльність та право на пенсійне забезпечення внурішньо переміщених осіб в Україні (2020)
Лісняк А. І. - Типові слідчі ситуації під час розслідування масових заворушень (2020)
Сенько В. В. - Причини та умови наркозлочинності, визначення заходів щодо попередження та усунення негативних наслідків (2020)
Усаткін Д. Г. - Організаційно-тактичне забезпечення проведення допиту підозрюваного при розслідуванні групового порушення громадського порядку (2020)
Шило І. В. - Кримінально-правова характеристика покарань, передбачених за кримінальні проступки (2020)
Шраго А. О. - Типізація алгоритмів розслідування збуту та розповсюдження порнографічних предметів мережею Інтернет (2020)
Рецензії (2020)
Наукові заходи (2020)
Конкурси (2020)
Підготовка наукових кадрів (2020)
Персоналії (2020)
Нові видання (2020)
Памяті вчених (2020)
Довідка про авторів (2020)
Титул, зміст (2020)
Suleymanov G. S. - Enhancing the efficiency of environmental and economic risks management for oil and gas producing enterprises In Azerbaijan, Sheydai T. A. (2020)
Островська Г. Й. - Активізація та ефективне використання інтелектуального потенціалу промислового підприємства (2020)
Данилюк М. О. Данилюк-Черних І. М. - Особливості формування конкурентних переваг підприємств на стадіях життєвого циклу (2020)
Савчук С. В. - Цифрова економіка: сутність та особливості становлення (2020)
Гуцалюк О. М. - Методи регулювання та оптимізації витрат виробництва продукції агросектору в системі управлінського обліку малого і середнього бізнесу, Бондар Ю. А. (2020)
Запухляк І. Б. - Корпоративна культура у реалізації стратегії розвитку підприємства, Сабадош В. В. (2020)
Зелінська Г. О. - Управління розвитком персоналу суб'єктів господарювання через призму формування корпоративної культури, Андрусів У. Я. (2020)
Kis H. R. - The use of information technology industry 4.0 "internet of things" in e-commerce (2020)
Полянська А. С. - Вплив організаційної культури на вибір технологій управління на прикладі підприємств електроенергетичної галузі, Дюк О. М. (2020)
Черчата А. О. - Інформаційно-аналітичне забезпечення управління сталим розвитком інституціональних одиниць, Тарасова Т. О., Штогрин М. В. (2020)
Jasińska J. - The ability of health organizations to change - why do change need a process and project approach? (2020)
Безугла Л. С. - Закордонний досвід становлення та розвитку екологічного туризму та можливості його використання в Україні (2020)
Кінаш І. П. - Трансформація впливу освіти на формування культури фахівців та сталий розвиток, Куценко В. І. (2020)
Купалова Г. І. - Підвищення ефективності диджітал-маркетингу органічної продукції рослинництва, Гончаренко Н. В. (2020)
Макурін А. - Облік цифрової валюти на ринку платежів (2020)
Сакаль О. В. - Підприємництво як фактор економічного розвитку: особливості прояву у лісовому господарстві, Третяк Н. А., Штогрин Г. С., Бегаль І. І. (2020)
Сидор Г. В. - Стан просторової асиметрії митного простору в Україні, Андрусів У. Я., Вербіцька І. І. (2020)
Устенко А. О. - Щодо необхідності використання неохаризми в теорії та практиці управління, Тимошенко Д. В. (2020)
Автори номера (2020)
Afanas'eva O. - On a connection between some classes of mapping on Riemannian manifolds, Bilet V. (2020)
Baraniukova I. S. - Identification of van der Pol oscillator parameters, Shcherbak V. F. (2020)
Zhogoleva N. V. - Energetic effects analysis of shear waves and their second harmonics in a waveguide with non-ideal component contact (2020)
Жоголева Н. В. - Ідентифікація параметрів демпфірування поліноміальної системи Л'єнара, Щербак В. Ф. (2020)
Коломієць Т. Ю. - Елементи теорії ймовірностей із значеннями у бігіперболічній алгебрі (2020)
Kononov Yu. M. - On the subject of influence of dissipative and constant of moments on the stability of uniform rotations of non-free two elastically gyroscopes of lagrange, Sviatenko Ya. I. (2020)
Краснощок М. В. - Сильний розв'язок задачі гідродинаміки з пам'яттю (2020)
Осіпчук Т. М. - Топологічні властивості слабко m-опуклих множин (2020)
Petkov I. - On Dirichlet problem for Beltrami equations in finitely domains, Ryazanov V. (2020)
Ryazanov V. - Caratheodory theorem about prime ends on Riemann surfaces, Volkov S. (2020)
Салімов Р. Р. - Про одну екстремальну задачу для нелінійних систем типу Коші-Рімана-Бельтрамі, Стефанчук М. В. (2020)
Sapunov S. V. - Minimal Deterministic Traversable Vertex Labelling of Infinite Square Grid Graph (2020)
Сапунов С. В. - Метричні властивості канонічної визначальної пари для детермінованих графів, Сенченко О. С., Середа О. А. (2020)
Севостьянов Є. О. - Локальна поведінка гомеоморфізмів зі скінченним середнім по сферах, Скворцов С. О. (2020)
Чуйко С. М. - Про розв'язність нелінійної різницевої крайової задачі у випадку параметричного резонансу, Калініченко Я. В. (2020)
Носко М. О. - Біоенергетичні залежності ударних взаємодій у біомеханічному аналізі, Архипов О. А., Омельчук О. В. (2020)
Сотский Н. Б. - Биомеханика физических упражнений как педагогическая дисциплина (2020)
Сотский Н. Б. - О модификации способа записи позы человека для биомеханического анализа физического упражнения (2020)
Рибалко Л. М. - Дидактичні умови та способи оптимізації навчально-тренувального процесу в системі підготовки спортсменів (2020)
Круцевич Т. Ю. - Адекватність самооцінки фізичного розвитку за показниками фізичної підготовленості школярів 5-их та 11-их класів, Бакіко І. В. (2020)
Голяка С. К. - Контроль та оцінка рівня фізичної підготовленості учнів початкових класів, Кольцова О. С., Глухова Г. Г. (2020)
Кулик Н. А. - Вплив темпераменту легкоатлетів-спринтерів на їхню змагальну діяльність, Скачедуб Н. М. (2020)
Максименко Л. М. - Біомеханіка рухів тіла початківців під час передачі м’яча ключкою у флорболі, Кравченко І. М., Гладов В. В. (2020)
Носко Ю. М. - Методика дослідження системи професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів до викладання фізичної культури (2020)
Обелевский А. А. - Развитие физической культуры и спорта в Беларуси во второй половине XX века. Исторические аспекты, Кривицкая Н. А., Обелевский А. Г. (2020)
Пилипко О. О. - Моделювання показників структури змагальної діяльності і спеціальної підготовленості висококваліфікованих спортсменів, які спеціалізуються в плаванні вільним стилем на дистанції 100 метрів (2020)
Рукавицына М. Н. - Биомеханическая структура упражнений с предметами для развития мелкой моторики, Рукавицына С. Л., Рукавицын Д. Б. (2020)
Синіговець І. В. - Оціночні критерії фізичної підготовленості футболістів 16–17 років засобами педагогічного контролю, Філіпов В. В., Синіговець В. І. (2020)
Корягін В. М. - Інноваційний підхід до реалізації кардіотренування у контексті інформаційно-комунікаційних технологій, Блавт О. З., Пономарьов С. В. (2020)
Сотский Н. Б. - Фрикционные тренажеры "Бизон" и силовая тренировка в предельных положениях суставов (2020)
Тимченко Г. М. - Дидактичні засади створення інтерактивних практикумів навчання основ здоров’я та фізичної реабілітації, Ленд’єл М. І., Мананчиков А. А., Закревський А. М. (2020)
Приймак С. Г. - Модульна система навчання у формуванні кінезіологічної компетентності студентів (2020)
Бібчук К. В. - Особливості викладання курсу біохімії студентам факультету фізичного виховання НУЧК імені Т. Г. Шевченка (2020)
Бишевець Н. Г. - Формування навичок застосування інформаційних технологій у майбутніх фахівців із фізичної культури та спорту, Гончарова Н. М., Гончарук А. І. (2020)
Бойко Т. В. - Проблема медіаосвіти у процесі професійної підготовки майбутніх вчителів іноземних мов (2020)
Бужина І. В. - Наукові підходи до вивчення проблеми формування громадянської зрілості у процесі професійної підготовки майбутніх вчителів, Галіцан О. А., Імерідзе М. Б. (2020)
Воєділова О. М. - Кейс адаптації дизайну дисциплін до умов дистанційного навчання, Вітченко А. М., Лисенко Л. Л. (2020)
Городинська І. В. - Стан фізичної підготовленості військовослужбовців як показник професійної придатності, Харченко-Баранецька Л. Л., Грабовський Ю. А. (2020)
Кострікова К. С. - Використання спортивної анімації у формуванні культури здоров’я школярів, Кольцова О. С. (2020)
Лисюк С. Р. - Наукові підходи до компонентів виконавських навичок гри на фортепіано учнів дитячих музичних та спеціалізованих шкіл, Лисюк Є. Л. (2020)
Максимова К. В. - Професійні компоненти особистості майбутніх фітнес-тренерів (2020)
Мехед О. Б. - Теоретичні засади професійної підготовки майбутніх учителів біології та основ здоров’я до соціально-педагогічної діяльності (2020)
Сагач О. М. - Теоретичні засади неперервного професійного зростання майбутніх вчителів фізичної культури (2020)
Синиця С. В. - Алгоритмізація процесу організації змагань з черліденгу із застосуванням CASE-засобу, Синиця Т. О., Корносенко О. К. (2020)
Цигура Г. О. - Сутність і структура готовності майбутніх фахівців фізичної культури і спорту до освітньої діяльності для сталого розвитку (2020)
Носко М. О. - Здоров'язбережувальні технології: принципи, форми та методи реалізації, Гаркуша С. В., Носко Ю. М. (2020)
Ващенко І. М. - Суб'єктивне уявлення студентської молоді про здоров'язбереження, Рапацька Т. В., Порядіна В. В., Сичова І. А. (2020)
Ворохаєв О. А. - Деякі аспекти пізнавальної діяльності студентів магістратури під час опанування валеологічних дисциплін (2020)
Жaра Г. І. - Розвиток складових індивідуального здоров'я вчителів: соціально-емоційні, етичні і компетентнісні аспекти (2020)
Жлобо Т. М. - Розвиток рухових якостей студенток на заняттях з Kangoo Jumps, Гусак Є. С., Жлобо В. О. (2020)
Літвінова А. М. - Впровадження індивідуальних оздоровчих програм у закладах вищої освіти, Літвінов О. О., Пєнов В. В. (2020)
Томіліна Ю. І. - Інноваційні види рухової активності в системі оздоровчого фітнесу жінок (2020)
Хлус Н. О. - Корекція фізичного стану студенток у процесі фізичного виховання засобами волейболу, Цись Д. І., Цись Н. О. (2020)
Бойчук Р. І. - Передумови успішного навчання школярів техніки спортивних ігор, Короп М. Ю., Вінтоняк О. В., Грабчук А. Б. (2020)
Ганчар О. І. - Визначення гендерних параметрів формування навичок плавання за нормативами єдиної спортивної класифікації, Ганчар І. Л., Черкун І. А. (2020)
Глухов І. Г. - Методологічна основа наукового обґрунтування системи навчання студентів ЗВО плаванню, Дробот К. В., Абрамов К. В., Пітин М. П. (2020)
Глущенко Н. В. - Фактори, що обумовлюють ефективність занять оздоровчим плаванням чоловіків першого зрілого віку, Порада О. В. (2020)
Жула Л. В. - Оперативний контроль змагальної діяльності волейболісток високої кваліфікації, Жула В. П., Ткаченко С. В. (2020)
Огарь Г. О. - Аналіз змагальної діяльності провідних борців вільного стилю, Кривенцова І. В., Ілющенко Є. Є. (2020)
Скрипка І. М. - Організація роботи в закладах системи "Інваспорт" Сумської області, Ворона В. В. (2020)
Собко І. М. - Визначення ігрового амплуа футболістів-іноземців за допомогою методів багатомірного аналізу, Улаєва Л. О., Золотухін О. О., Голінковський В. В. (2020)
Бенсбаа Абделькрим - Исследование степени симметрии антигравитационных мышц, участвующих в регуляции вертикальной позы и формировании осанки у штангистов и пловцов (2020)
Кресін О. - Вступне слово (2020)
Резніков О. - Дати громадянам дієві інструменти для гідного життя: Інтерв’ю віцепрем’єр-міністра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексія Резнікова – головному редакторові журналу "Право України” Олександру Святоцькому та координатору актуальної теми Олексію Кресіну (2020)
Чвалюк А. М. - Міжнародно-правова кваліфікація посягань Російської Федерації на територіальну цілісність України (1991 – 2013 роки) (2020)
Бабін Б. В. - Замах на анексію Криму та міжнародна правова практика (2020)
Кресін О. В. - Проблема кваліфікації статусу ОРДЛО у міжнародному праві, Кресіна І. О. (2020)
Цибуленко Є. М. - Міжнародно-правова кваліфікація окупації Донбасу. Псевдодержави і колабораціонізм на цій території, Тетера І. В. (2020)
Плотніков О. В. - Міжнародно-правова відповідальність за дотримання прав людини на окупованих територіях України. (2020)
Проценко І. М. - Сучасні міжнародно-правові засоби захисту права власності цивільних осіб під час збройних конфліктів (2020)
Малишев О. О. - Охорона культурної спадщини на окупованих територіях України (2020)
Спасибо-Фатєєва І. В. - Значення державної реєстрації для набуття права власності на нерухомість (2020)
Курило М. П. - Категорії "судова практика” та "судова правотворчість” у сучасній доктрині цивільного процесуального права України, Ясинок Д. М. (2020)
Антонюк Н. О. - Роль інституту проступків для диференціації кримінальної відповідальності (2020)
Кіндюк Б. В. - Правотворча діяльність Костя Левицького з протидії колоніальній політиці Австрійської влади в Галичині, Стечишин А. В. (2020)
Сімутіна Я. В. - Трудове право Європейського Союзу: перспективи та виклики для України (Рецензія на монографію Олени Рим "Трудове право Європейського Союзу”) (2020)
Ткачук О. С. - Правове регулювання міжнародного спадкування у Європейському Союзі та Україні: нове дослідження (Рецензія на монографію ІРИНИ ДІКОВСЬКОЇ "Міжнародне спадкування у ЄС та Україні: напрями адаптації права України до права ЄС”) (2020)
Вихідні відомості (2020)
Відомості про авторів (2021)
Bakhshaliyeva T. - The system of moral purification in Nasreddin Tusi's pedagogical heritage and its importance for high school students (2021)
Вініченко А. А. - Формування соціокультурних цінностей молоді у процесі навчання в закладі вищої освіти (2021)
Гао Десян - Педагогічні умови формування готовності студентів факультетів мистецтв педагогічних університетів до керівництва вокально-хоровими колективами (2021)
Глазунова О. Г. - Цифрова компетентність майбутніх фахівців з економіки: етапи формування, Саяпіна Т. П., Корольчук В. І., Волошина Т. В., Касаткіна О. М. (2021)
Hamidova Kh. A. - Systematic approach to results-oriented management of preschool education institutions (2021)
Jabbarova K. H. - Opportunities of the pedagogical quartet in the prevention of deviant behavior, taking into account the pedagogical and psychological characteristics of senior students (2021)
Докторович В. М. - Особливості управління інноваційною діяльністю закладу професійної (професійно-технічної) освіти (2021)
Касьян С. П. - Особливості відображення інформації в електронних освітніх ресурсах (2021)
Samedzade F. - Instilling respect for family traditions in preschool children (large group) (2021)
Сергеєва Л. М. - Розвиток сфери освітніх послуг в Україні (2021)
Cидоренко В. В. - Діяльність школи педагогічного коучингу в умовах управління децентралізацією освіти в Україні (2021)
Сюй Цін - Структурні компоненти формування евристичного мислення магістрантів з хорового диригування (2021)
Федорків Ю. С. - Специфіка та зміст інструментальної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва (2021)
Чжан Бо - Методичне забезпечення формування художньо-оцінювальних умінь майбутніх учителів музики (2021)
Безугла Л. Р. - Функції мови у лінгвопрагматичній моделі рекламного дискурсу, Безугла Т. А. (2020)
Крисанова Т. А. - Мультимодальна актуалізація негативних емоцій в англомовному кінодискурсі (2020)
Ніколаєнко В. О. - Наративні стратегії переказів сновидінь: інстанції фокалізації (2020)
Піхтовнікова Л. С. - Еволюція образу-символу в дискурсі байки з системної точки зору (2020)
Самохіна В. О. - Карнавальне порушення стереотипних норм як шлях до екологізації свідомості (на матеріалі англомовного анімаційного дискурсу "Zootopia"), Івченко Н. С. (2020)
Самохіна В. О. - Категорія інтенціональності у карнавалізованому медіа-просторі (на матеріалі американського телешоу "Saturday Night Live"), Полтаран О. О. (2020)
Kholmogortseva I. - The category of intertextuality vs. Avant-text (2020)
Шамаєва Ю. Ю. - Мультимодальність концептів базових емоцій в англомовному фентезійному дискурсі А. Сапковського "Відьмак" (2020)
Юмрукуз А. А. - Прагмастилістичні особливості електорального дискурсу (на матеріалі передвиборчих президентських теледебатів) (2020)
Мартинюк А. П. - Стратегії англо-українського та англо-арабського перекладу метафор страху: когнітивний аналіз, Мізяк О. В. (2020)
Ребрій О. В. - Як перекладачі грають в мовні ігри і перемагають: експериментальне дослідження, Пєшкова О. Г. (2020)
Руднєва І. С. - Порівняльна характеристика англійських та німецьких модальних дієслів, Бугай О. М. (2020)
Фролова І. Є. - Функціональні характеристики виносок в художньому перекладі, Углєвата А. М. (2020)
Бойко О. А. - Недооцінювання творчого письма в методиці викладання граматики іноземної мови, Байбекова Л. О. (2020)
Ольховська А. С. - Експериментальне дослідження з вивчення впливу використання нейронної системи машинного перекладу на якість перекладу текстів у галузі фармакогнозії, Сіроклин О. О. (2020)
Свердлова І. О. - Оцінювання навчальних досягнень учнів у сучасній школі (2020)
Чеберяк Є. Є. - Формування іншомовної комунікативної компетентності студентів немовних спеціальностей засобами інтерактивних технологій навчання (2020)
Черноватий Л. М. - Тематична класифікація англомовних абревіатур назв підходів до навчання мов та форм його організації, Ковальчук Н. М. (2020)
Степанова А. А. - Енциклопедія перекладознавства – всеукраїнський громадський проєкт (2020)
Вітальне слово Наказом Міністра освіти і науки України доктора юридичних наук, професора Анатолія Павловича Гетьмана призначено ректором Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (2020)
Плешко Е. А. - Проблематика міжнародних договорів України та Російської Федерації в умовах міждержавного конфлікту (2020)
Тимченко Л. Д. - Міжнародно-правовий захист морських просторів України в умовах агресії Росії проти України, Кононенко В. П. (2020)
Кресін О. В. - Перспективи миротворчої діяльності Європейського Союзу в Україні у контексті орієнтирів його зовнішньої та безпекової політики (2020)
Бабін Б. В. - Міжнародно-правові аспекти реінтеграції територій (2020)
Гнатовський М. М. - Судовий фронт збройного конфлікту між Україною та Російською Федерацією (2020)
Саяпін С. - Агресія, міжнародне право та міжнародні інституції: уроки для України (2020)
Тимченко Л. О. - Міжнародно-правова відповідальність Російської Федерації за терористичні та кібертерористичні дії в Україні, Яцишин М. Ю. (2020)
Письменський Є. О. - Колабораціонізм у сучасній Україні як кримінально-правова проблема (2020)
Кориневич А. О. - Перехідне правосуддя для України: Per Aspĕra ad Astra, Короткий Т. Р. (2020)
Висновки та рекомендації з актуальної теми (2020)
Вибрана бібліографія з актуальних тем: "Міжнародне право в умовах міжнародного збройного конфлікту та окупації”, "Міжнародно-правові аспекти відновлення територіальної цілісності України” (2020)
Мірошниченко М. І. - Історія українського права у фокусі глобальних викликів сучасності (2020)
Мартинюк Р. С. - Форма правління, встановлена первинною редакцією Конституції України: труднощі класифікації (2020)
Клименко О. М. - Сучасні тенденції розвитку законодавства про статус народного депутата України, Данилюк Ю. В. (2020)
Butler W. E. - On the Life and Work of Tikhon Fedorovich Stepanov (2020)
Систематичний покажчик статей і матеріалів, надрукованих у журналі в 2020 році (2020)
Вихідні відомості (2020)
Title (2021)
Contents (2021)
Поліщук Н. М. - Молекулярні аспекти виникнення резистентності бактерій до антибіотиків, Матильонок Т. Ю., Кірік Д. Л., Аліменко Ю. Л. (2021)
Arantrinita. - The effect of collagen-chitosan-natrium hyaluronate composite on neovascularization as angiogenesis reaction in rabbit corneal stroma wound (Experimental Study on Oryctolagus cuniculus, Prastyani R., Widiyanti P. (2021)
Bezkrovna K. S. - Development of a therapeutic agent with vegetable extract in the form of tablets for gastroenterology, Shulga L. I., Yakuschenko V. A., Piminov O. F. (2021)
Ela A. - The Combination of Sugar Palm Midrib Extract (Arenga pinnata Merr.) and Nutgrass (Cyperusrotundus L.) as Gel Formulation to Inhibit Acne Bacterias (Propionibacterium acnes and Staphylococcus epidermidis), Teti I., Yunahara F. (2021)
Гончарова Л. В. - Вивчення етіології гнійно-септичних захворювань у пацієнтів багатопрофільного стаціонару, Мінухін В. В. (2021)
Корольов М. В. - Перспективи розвитку фармацевтичної допомоги жителям нечисленних і віддалених населених пунктів (на прикладі одеської області), Громовик Б. П. (2021)
Shabrina N. F. - The Effect of COVID-19 Pandemic on Ophthalmology Residency Training, Primitasari Yu., Wahyuni I., Komaratih E. (2021)
Калініченко С. В. - Стан захворюваності на корову інфекцію у харківській області в період 2017 – 2019 років, Мелентьєва Х. В., Торяник І. І., Попова Л. О., Антушева Т. І., Попова Н. Г. (2021)
Додаткові матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю третій національний форум імунологів, алергологів, мікробіологів та спеціалістів клінічної медицини (2021)
Слово до читача (2021)
Астахова Е. В. - Университетский преподаватель в условиях кардинальных трансформаций образовательных систем (2021)
Астахов В. В. - Дефиниция "Образовательные услуги" – юридическая форма или терминологический казус (2021)
Майборода Р. В. - Концептуальні засади громадянського суспільства: соціологічне осмислення поняття та підходів до розвитку, Зверко Т. В. (2021)
Иванова О. А. - Стейкхолдер-менеджмент современной образовательной организации (2021)
Чибисова Н. Г. - Мировоззрение и творчество: к вопросу формирования личности (2021)
Бирченко Е. В. - Рынок труда Украины и миграция молодых высококвалифицированных специалистов: социальная укорененность взаимовлияния, Михайлов А. В. (2021)
Свіщова Є. В. - Про деякі аспекти трансформації питання строгості в математиці (2021)
Гога Н. П. - Особенности развития я-концепции современного студента (опыт "Зимней школы лидерства" ХГУ "НУА") (2021)
Томашевський Р. - Академічна реформа у Польщі в період 2018–2021 рр. (крізь призму Сovid-19) (2021)
Czerwiakowska J. - Continuation of self-directed education in the Сovid-19 situation (according to seniors in Pomerania) (2021)
Яременко О. Л. - Інститути як підстава спряження технологічних та соціально-економічних змін (2021)
Статівка Н. В. - Економічні аспекти збереження соціального потенціалу в сучасному українському суспільстві, Тимохова Г. Б. (2021)
Войно-Данчишина О. Л. - Трудові відносини та пандемія: законодавче врегулювання (2021)
Collin S.-O. - The Partnership structure of the audit firm: Governance of audit firms and its implications on the audit firm and audit quality, Gertsson N. (2021)
Бабаєв В. Ю. - Сучасні теоретичні моделі економічного розвитку країн (2021)
Калюжна Ю. І. - Політико-економічні домінанти та соціокультурні наративи ХХІ ст. як детермінанти "майбутньої апокаліптичної реальності" (2021)
Бондаренко О. В. - Щодо формування стратегії управління експортними ризиками в агробізнесі (2021)
Ануфриева И. Л. - Влияние пандемии на организацию учебного процесса (2021)
Івахненко А. О. - Деякі особливості використання теми природи в поезії Емілі Дікінсон (2021)
Краснопольський В. Е. - Впровадження сучасних технологій віртуальної реальності в іншомовну підготовку здобувачів вищої освіти, Гусленко І. Ю. (2021)
Помазан І. О. - Патріотизм очами панегіристів українського Бароко (2021)
Тимошенкова Т. М. - Стилистический аспект реализации прагматической целеустановки высказывания (2021)
Хильковская А. А. - О сущности, особенностях и границах агрессивного и конфликтного дискурса (2021)
Яриз Е. М. - Анализ методов обучения работе с текстами на занятиях по аналитическому чтению (2021)
Скачкова О. О. - Розвиток систем медіації та комплаєнса на українських підприємствах (2021)
Ялова А. А. - Особливості передачі комічного в кіноперекладі на матеріалах фільму "Вартові Галактики" (2021)
Драннік А. А. - Соціологічні аспекти комп’ютерно-опосередкованої взаємодії соціальних акторів (2021)
Михайльова К. Г. - Абітурієнтське середовище під впливом глокальних впливів: науковий аналіз проблеми (2021)
Кирвас В. А. - Экспертные оценки элементов учебного процесса (Межвузовская научно-практическая конференция 21 ноября 2020 г.) (2021)
Цибульська Е. І. - Управління як чинник економічної рівноваги. За підсумками конференції молодих вчених (2021)
Иванова О. А. - День науки 2021, Тюрина Д. Н. (2021)
Гога Н. П. - Возможности и перспективы повышения квалификации молодых преподавателей в начале академической карьеры (о проведении научно-теоретической конференции молодых ученых в ХГУ "НУА") (2021)
Тарасова О. В. - Наука в школе (2021)
Астахова В. И. - Высшему образованию высокое внимание, Посохов С. И., Золотарев В. А. (2021)
Астахова Е. В. - "Диалоги со временем" – еще один шаг историзации НУА (2021)
Статівка Н. В. - Глосарій законодавчих термінів освітньої діяльності: довідкове видання (2021)
Красуля М. О. - Про монографію "Становлення та розвиток системи фізичного виховання в інноваційному освітньому закладі (узагальнення досвіду)" (2021)
Відомості про авторів (2021)
Копча В. С. - Особливості імунозалежних проявів при COVID-19 (2021)
Нагорна А. М. - Організація розслідування та медико-статистичні закономірності гострого професійного захворювання COVID-19 у працівників галузі охорони здоров’я України (перший рік пандемії: 2020-2021), Варивончик Д. В., Харчук Л. В., Медведовська Н. В., Кононова І. Г., Гвоздецький В. А. (2021)
Ревенкo Г. О. - Предиктори напруженості антитоксичного протидифтерійного імунітету у ВІЛ-інфікованих дорослих осіб (2021)
Юрко К. В. - Значення психологічної допомоги для соціальної адаптації ВІЛ-інфікованих хворих, Лантух І. В., Меркулова Н. Ф., Лєсна А. С. (2021)
Паничев В. О. - Зараженість кліщів у лісових біотопах Тернопільської області, Андрейчин М. А., Кравчук Ю. А., Даутов А. Г., Дубровська А. М. (2021)
Kotsar O. V. - Antimicrobial Resistance of Escheriсhia Coli Strains Isolated from Patients with Purulent Peritonitis, Kochnieva O.V. (2021)
Слєпченко М. Ю. - Вплив герпесвірусної інфекції на показники імунної відповіді дітей, хворих на ротавірусний гастроентерит, Кузнєцов С. В. (2021)
Будаєва І. В. - Питання сучасної діагностики та лікування стронгілоїдозу, Шевельова О. В., Маврутенков В. В., Чикаренко З. О., Якуніна О. М. (2021)
Литвин Г. О. - Хвороба Лайма у дітей на сучасному етапі, Баса Н. Р. (2021)
Вимоги до публікації статей у журналі "Інфекційні хвороби" (2021)
Білинський Й. Й. - Моделювання та експериментальні дослідження НВЧ вимірювального перетворювача вологості природного газу, Книш Б. П., Новицький Д. В. (2021)
Васілевський О. М. - Вплив хаотичної зміни швидкості потоку нафтопродуктів на точність вимірювання витратоміру Коріоліса, Компанець Д. М. (2021)
Безвесільна О. М. - Моделювання впливу параметрів збурень на роботу двоканального п’єзоелектричного гравіметра, Киричук Ю. В., Назаренко Н. М. (2021)
Коріненко Б. В. - Особливості термодеструкції вторинної полімерної сировини, Худоярова О. С., Хутькo М. В., Ранський А. П. (2021)
Березюк О. В. - Динаміка утворення відходів будівництва i знесення у Вінницькій області, Лемешев М. С. (2021)
Главацька Л. Ю. - Аналіз складу компонентів електронних та електричних відходів, Іщенко В. А. (2021)
Приймак Б. І. - Векторне керування асинхронним генератором з підвищеним коефіцієнтом корисної дії (2021)
Войцеховська О. О. - Адаптація методики чіткого оцінювання якості знань в галузі інформаційних технологій, отриманих в онлайн-режимі, на нечітких моделях процесів їх засвоєння, Мокін Б. І., Мокін О. Б. (2021)
Закусило Т. М. - Розробка структури інформаційної технології організації особистого тайм-менеджменту, Месюра В. І. (2021)
Мокін В. Б. - Технологія побудови експертної інформаційної веб-системи виявлення та верифікації пріоритетних екологічних проблем у масивах вод басейну річки, Лучко А. М., Давидюк О. М., Вуж Т. Є. (2021)
Колеснік В. М. - Підхід до управління якістю ІТ-послуг в ІТ-інфраструктурі на основі логічних об’єктів управління з потенційним часом звільнення, Ролік О. І. (2021)
Лебідь І. Г. - Моделювання витрат на доставку продукції збірними відправленнями, Ануфрієва Т. Г., Лужанська Н. О. (2021)
Соларьов О. О. - Основні фактори, які впливають на побудову транспортних розв’язок, Мікуліна М. О., Таценко О. В. (2021)
Сидорчук О. М. - Властивості штампової сталі 4Х4Н5М4Ф2 для гарячого деформування кольорових металів та сплавів (2021)
Abbassi M. T. K. - Natural Ricci Solitons on Tangent and Unit Tangent Bundles, Amri N. (2021)
Berrabah F. - Fractional Derivatives with Respect to Time for Non-Classical Heat Problem, Boukrouche M., Hedia B. (2021)
Gorban Yu. - Entropy Solutions of the Dirichlet Problem for Some Nonlinear Elliptic Degenerate Second-Order Equations, Soloviova A. (2021)
Malhotra H. Kr. - Unitary Extension Prin-ciple for Nonuniform Wavelet Frames in L2(R), Vashisht L. K. (2021)
Marchenko V. A. - On a Spectral In-verse Problem in Perturbation Theory, Marchenko A. V., Zolotarev V. A. (2021)
Вступне слово (2020)
Беляневич О. А. - Мета сучасного господарського процесуального права: доктринальний погляд (2020)
Іванюта Н. В. - Трансформація системи джерел господарського процесуального права, Загородня Н. В. (2020)
Степанова Т. В. - Місце похідного позову в системі захисту у господарському судочинстві (2020)
Худенко О. О. - Проблеми нормативного визначення економічних спорів (2020)
Бутирський А. А. - Окремі аспекти застосування процесуальних строків у господарському судочинстві (2020)
Рєзнікова В. В. - Штраф як форма господарсько-процесуальної відповідальності, Курей М. О. (2020)
Бутирська І. А. - Наказне провадження у господарському судочинстві (2020)
Ніколенко Л. М. - Деякі аспекти врегулювання спору за участю судді у господарському судочинстві, Масловський С. В. (2020)
Черненко О. А. - Емоційна складова судового рішення (2020)
Бобкова А. Г. - Правова основа розгляду господарським судом спорів за участю іноземних осіб, Новошицька В. І. (2020)
Радзивілюк В. В. - Проблеми застосування господарсько-процесуальних норм у процедурі банкрутства (неплатоспроможності), Поляков Р. Б. (2020)
Попова А. В. - Процесуальні особливості розгляду спорів, що виникають із договорів про надання небанківських фінансових послуг (2020)
Попелюк В. П. - Щодо деяких аспектів відповідальності за використання земельних ділянок без оформлення правовстановлюючих документів за практикою Верховного Суду (2020)
Рєзнікова В. В. - Новітні тенденції розвитку судової практики щодо розгляду господарських спорів, пов’язаних зі здійсненням торговельних операцій, Кравець І. М. (2020)
Висновки та рекомендації з актуальної теми (2020)
Вибрана бібліографія з актуальної теми "Доктрина господарського процесуального права України” (2020)
Пацурківський П. С. - Людське право на медіацію, Гаврилюк Р. О. (2020)
Софінська І. Д. - Громадянство, міграція та (не)свобода пересування у Європейському Союзі (2020)
Пливачевський Еміль - Генезис розвитку економічної злочинності у Польщі, Бутирський А. А. (2020)
Нікіфоренко В.С. - Узагальнення історичних періодів формування та розвитку в Україні системи інтегрованого управління кордонами (2020)
Вихідні відомості (2020)
Лунячек В. Е. - Компетентнісна модель, як інструмент поліпшення якості професійної підготовки випускника магістратури за освітньо-професійною програмою "Управління соціальним закладом" (спеціальність 073 "Менеджмент"), Рубан Н. П., Кулик Т. В. (2021)
Міршук О. Є. - Рефлексивний підхід у професійній підготовці майбутніх офіцерів Національної гвардії України (2021)
Tupchenko V. V. - Intercultural communication as main factor in forming of engineering specialisms students communicative competence (2021)
Шемигон Н. Ю. - Ціннісні орієнтації та їх значення для активізації адаптивних можливостей студентської молоді – теоретичний аспект (2021)
Проценко І. І. - Модель управління розвитком професійної компетентності вчителя нової української школи у процесі методичної роботи, Бикова М. М. (2021)
Ротова Н. В. - Розвиток самоосвітньої компетенції студентів-іноземців у ході навчання українській мові (2021)
Божко Н. В. - Технологія створення та використання в процесі організації виробничого навчання інтегрованих структурно-логічних схем (2021)
Гоголь І. О. - Комунікативний тренінг як засіб розвитку професійно важливих якостей майбутніх правоохоронців (2021)
Сажко Г. І. - Цифровізація освітнього процесу підготовки майбутніх інженерів-педагогів: теоретичний аспект (2021)
Ящун Т.В. - Система комп’ютерної підтримки складання навчального плану, Громов Є.В. (2021)
Волков С. В. - Реалізація системи безперервної освіти дорослих впродовж життя (2021)
До уваги авторів (2021)
Вихідні відомості (2021)
Фурса С. Я. - Інститут нотаріату в юридичній доктрині України: актуальні проблеми та перспективи розвитку (2020)
Фурса С. Я. - Актуальні проблеми нотаріату України та їхні доктринальні шляхи вирішення, Фурса Є. І. (2020)
Комаров В. В. - Нотаріат України та перспективи його розвитку, Баранкова В. В. (2020)
Клименко О. М. - Концепція розвитку нотаріату України (2020)
Бондарєва М. В. - Реформування нотаріату в Україні: актуальні проблеми (2020)
Дякович М. М. - Особливості правового статусу нотаріуса в Україні: теоретичні та практичні аспекти (2020)
Дерій О. О. - Виникнення нотаріальних процесуальних правовідносин: актуальні питання (2020)
Заіка Ю. О. - Процедура нотаріального посвідчення заповіту: теоретичні та практичні проблеми (2020)
Бондар І. В. - Теоретичні та практичні концепції охорони особистих немайнових прав у нотаріальному процесі (2020)
Малярчук Л. С. - Вчинення виконавчого напису нотаріуса на іпотечному договорі та стягнення за ним: проблеми теорії і практики (2020)
Flaga-Gieruszyńska K. - Notarial Deed as an Enforcement Order in the Polish Legal System (2020)
Снідевич О. С. - Теоретичні проблеми юридичної сили нотаріального акта у доктрині нотаріального процесу України (2020)
Фурса Є. Є. - Предмет оскарження діяльності або бездіяльності консула при вчиненні нотаріальних дій: актуальні питання (2020)
Висновки та рекомендації з актуальної теми (2020)
Вибрана бібліографія з актуальної теми "Інститут нотаріату у національній правовій доктрині” (2020)
Дрогозюк К. Б. - Процесуально-правові особливості використання електронних доказів, отриманих із соціальних мереж, у цивільному процесі (2020)
Ханова Р. Ф. - Новели судової практики Верховного Суду у сфері оподаткування та митної справи (2020)
Загиней-Заболотенко З. А. - Поняття чи перелік корупційних кримінальних правопорушень: чого потребує Кримінальний кодекс України?, Гладун О. З. (2020)
Шаренко С. Л. - Проблемні питання діяльності слідчого судді при здійсненні судового контролю щодо захисту прав людини (2020)
Бордюг Т. О. - Теоретичні підходи щодо формулювання загальних і спеціальних правил вчинення нотаріальних проваджень за участю дітей (2020)
Кушнір А. А. - Здійснення охорони й захисту прав та інтересів осіб у нотаріальному процесі (2020)
Вихідні відомості (2020)
Баковецька О. - Внесок представників римо-католицьких громад у розвиток благодійності на Півдні України ХІХ ст. (2020)
Білоус Л. - Ідейно-політичні позиції в українському національному русі другої половини 1980-х – 1991 років (2020)
Кононова Д. - Характеристика k-pop культури та її роль у сучасній всесвітній масовій культурі, Кобус О. (2020)
Golovnia A. - Lexical-stylistic means of emotional influence on the readers of perfumery industry texts (2020)
Грибіник Ю. - Особливості синонімії та антонімії в галузевих терміносистемах (на основі англійської геодезичної терміносистеми) (2020)
Гроховська Т. - Елементи країнознавства у викладанні української мови як іноземної студентам нефілологічних спеціальностей (2020)
Гуцуляк С. - Бінарна опозиція "кат – жертва" в романі Михайла Стельмаха "Кров людська – не водиця" (2020)
Dalte O. - Key differences in mandarin and cantonese that complicate their mutual understanding (2020)
Задорожна А. - Перекладацькі трансформації як засіб досягнення еквівалентності перекладу (2020)
Ігнатоля А. - Особливості лінгвістичної інтерпретації власних назв як специфічних пропріальних одиниць у системі мовної лексичної парадигми, Данченко О. (2020)
Карпина Е. - Жанровое своеобразие пенталогии Вс. С. Соловьёва "Хроника четырёх поколений" (2020)
Кашуба М. - Функционирование дейктических средств в англоязычных текстах с перепорученным повествованием от первого лица, Розанова Е. (2020)
Ківенко І. - Просодичний імідж мовленнєвого акту подяки різного ступеня щирості (2020)
Кім Л. - Інтер-розуміння: нове дихання для романських мов меншин та діалектів (2020)
Коваленко Г. - Семантичні та словотвірні особливості жаргону англомовного Інтернету (2020)
Ковальова О. - Політичний дискурс: сучасні лінгвістичні інтерпретації (2020)
Гоголь Н. - Культурологічний підхід до навчання української літератури у науково-методичних працях учених кінця ХХ – початку ХХІ століття (2020)
Головченко Н. - Формування читацької грамотності під час вивчення сучасної української літератури в загальноосвітніх навчальних закладах (2020)
Горда О. - Методичний прийом "читання із зупинками": ідеї застосування в педагогічній практиці навчання української мови як іноземної (2020)
Гречаник Н. - Рефлексія у формуванні культурологічної компетентності майбутніх учителів початкової школи (2020)
Грибок Н. - Вплив занять з фізичного виховання на біологічний вік студентів університету (2020)
Григорович О. - Організація проектної діяльності майбутніх учителів-філологів в університетах Іспанії (2020)
Гриценко А. - Досвід створення мультимедійного підручника з історії (2020)
Гук Л. - Статистичні звіти Е. Раєрсон про відкриття та діяльність бібліотек Верхньої Канади, Марціхів Х. (2020)
Гула Л. - Студентоцентрований підхід до організації самостійної роботи студентів у ЗВО (2020)
Дегтярьова Н. - Актуальні питання формування цифрових компетентностей вчителів різних дисциплін під час підвищення кваліфікації, Петренко С. (2020)
Дербак О. - Готовність майбутніх бакалаврів з туризму до професійної взаємодії як наукова категорія (2020)
Дорошенко Т. - Структурно-функціональна модель формування готовності майбутніх менеджерів авіаційної галузі до професійної самореалізації (2020)
Дробот О. - Методичні прийоми формування англомовної лексичної компетентності в учнів із порушеннями слуху (2020)
Дужик Н. - Соціально-емоційне навчання в системі сучасних педагогічних знань (2020)
Дуля А. - Підготовка майбутніх соціальних працівників до здійснення соціальної роботи з військовослужбовцями та їх сім’ями (2020)
Євдокімова-Лисогор Л. - Творче середовище в процесі підготовки майбутніх фахівців міжнародного бізнесу до професійного спілкування (2020)
Єрастова-Михалусь Ін. - Формування медіативної компетентності у процесі вивчення професійно-орієнтованої іноземної мови, Ципіна Д. (2020)
Єрьоменко О. - Сутність поняття "адаптація" в міждисциплінарному аспекті (2020)
Жадько О. - Суть, функції та напрями діяльності органів місцевого самоврядування у сфері освіти (2020)
Жукевич І. - Технології навчання іноземній мові в тандемі студентів немовних закладів вищої освіти (2020)
Задорожна-Княгницька Л. - Обґрунтування наукового тезауруса проблеми деонтологічної підготовки менеджерів освіти (2020)
Зарівна О. - Мотиваційні фактори впливу на навчальну діяльність студентів під час вивчення англійської мови, Химай Н. (2020)
Зозуля О. - Діагностика готовності до навчально-пізнавальної діяльності майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти (2020)
Іванова В. - Готовність до самоосвітньої діяльності майбутніх молодших спеціалістів музичного мистецтва: сутність, структура, етапи формування (2020)
Ільченко С. - Теоретична і методична підготовка студентів до самостійних занять фізичним вихованням (2020)
Ісаєв М. - Репутаційні та процес-результативні підходи під час визначення критеріїв оцінювання якості підготовки майбутніх фахівців фінансово-економічного напряму (2020)
Ісаєва В. - Навчання читання фахових текстів слухачів військового закладу вищої освіти (2020)
Кабусь Н. - Програмно-змістове й навчально-методичне забезпечення системи професійної підготовки майбутніх фахівців соціальної галузі до сталого розвитку соціальних груп (2020)
Каплієнко А. - Підготовка майбутніх учителів-логопедів до командної взаємодії в умовах інклюзивної освіти (2020)
Кикіньова Л. - Специфіка формування інтелектуально-творчих умінь у майбутніх учителів музичного мистецтва, Шумська В. (2020)
Кір’янова О. - Гуманітарна складова навчання як засіб формування професійних компетенцій майбутнього фахівця, Долгопол О. (2020)
Клєба А. - Упровадження хмарних технологій як засобу формування інформаційно-цифрової компетентності майбутніх педагогів (2020)
Кожокар М. - Олімпійська освіта як стрижень реалізації методів, форм і засобів патріотичного виховання в новій українській школі, Галан Я. (2020)
Бондаренко В. - Історична спадщина теорії міжнародних систем Мортона Каплана (2020)
Дороніна Н. - Реорганізація навчальної і наукової роботи на філологічному факультеті Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка у 1955–1960 рр. (2020)
Куценко С. - Художня інтерпретація фольклорного танцю (2020)
Mammadov M. - Novatority in the creation of Ramiz Mirishli (2020)
Корольова А. - Роль мовлення персонажа у становленні його образу (на прикладі роману Емілії Бронте "Буремний перевал"), Костенко Г. (2020)
Корольова Н. - Метафорична портретизація образу: ґендерний аспект (на матеріалі романів "A Game of Thrones”, "Die Herren von Winterfell” та "Das Erbe von Winterfell”) (2020)
Лазебна Н. - Лінгвокогнітивний аспект репрезентації англомовного концепту PRIVACY (за романом Д. Еггерса "Сфера" / D. Eggers "The circle"), Ладанова М. (2020)
Ларченко Д. - Особливості письмових та усних запозичень у японській телевізійній рекламі (2020)
Левковська О. - Види мовної гри в рекламних текстах німецьких брендів та особливості їх перекладу, Моісєєва Н. (2020)
Левченко Т. - Стилістично знижена лексика у мові засобів масової комунікації (2020)
Лемешко О. - Структурні характеристики англомовних військових термінів (2020)
Лісовська О. - Антропоцентризм поезії українського ренесансу (2020)
Лучко Е. - Трансформація античного міфу про Гіперіона у романі Дена Сіммонса "Гіперіон" (2020)
Маєвська Л. - Новотвори у сучасних мовах, Руднєва І. (2020)
Мартинова М. - Авторський стиль Кіплінга у збірці "Книга джунглів" та особливості його передачі в україномовних перекладах, Костенко Г. (2020)
Мартос С. - Ергоніми благодійної сфери Херсонщини (2020)
Накашидзе І. - Жанр пісні у творчості Яра Славутича (2020)
Kovalenko V. - Means to increase the innovation-information culture level of intending foreign language teachers (2020)
Коваленко О. - Особливості підготовки фахівців туристичного супроводу (гідів-екскурсоводів) у країнах Європейського Союзу (2020)
Коваль Т. - Виховання молодших школярів засобами української народної пісні в умовах Нової української школи (2020)
Ковальова Т. - Відбір та розробка ESP-матеріалів для підготовки майбутніх слідчих та експертів-криміналістів (2020)
Кожушкіна Т. - Дієвість форм позааудиторної роботи у процесі формування культури міжособистісної взаємодії студентів педагогічного коледжу (2020)
Козяр М. - Обернена задача як засіб отримання додаткової інформації про зв’язки між величинами вихідної задачі, Крівцов В., Шкіца Л. (2020)
Кокоріна Л. - Комунікативно спрямовані методи і прийоми навчання граматики англійської мови, Літунова М. (2020)
Колток Л. - Упровадження STEM-освіти в освітній процес Нової української школи, Іваник Н. (2020)
Коляда Н. - Практичний досвід формування "soft-skills" в умовах закладу вищої освіти, Кравченко О. (2020)
Котвіцька А. - Освітньо-виховні можливості інноваційних технологій у процесі вивчення іноземних мов здобувачами вищої фармацевтичної освіти, Буданова Л. (2020)
Коханко О. - Формування готовності майбутніх учителів початкової школи до впровадження інтегрованого навчання (2020)
Кравченко О. - Теоретичні засади визначення змісту категорії "самовиявлення особистості" (2020)
Крсек О. - Підготовка педагогів до роботи із представниками національних меншин в освітніх закладах США (2020)
Kriukova Ye. - Challenges of integrating innovative technologies for learning, Ameridze O., Filippova M. (2020)
Куценко Т. - Інтеграція у світовій шкільній освіті: суть, види та шляхи реалізації (2020)
Лавінда С. - Мовленнєво-комунікативний компонент як невід’ємна складова частина професійно-комунікативної компетентності майбутніх фахівців із будівництва та цивільної інженерії (2020)
Лаврушина Н. - Етапи та тенденції діяльності товариств допомоги дітям в Україні (1918–1930-ті рр.) (2020)
Ленюк Н. - Використання технології "перевернутого навчання" при вивченні іноземної мови студентами немовних спеціальностей (2020)
Лисовская Т. - Преемственность и перспективность дошкольного и начального звеньев образования в эстетическом развитии: исторический аспект (2020)
Літашов О. - Критерії внутрішньої автономії структурних підрозділів закладів вищої освіти (2020)
Лукаш Ю. - Мовно-комунікативний тренінг у формуванні професійно-комунікативної компетентності майбутніх магістрів медицини, Гришина О. (2020)
Лукащук М. - Роль культурологічної компетентності у формуванні професійної ідентичності майбутньої медичної сестри у процесі природничо-наукової підготовки, Лукащук І. (2020)
Лук’янченко О. - Специфіка підготовки майбутніх учителів початкової школи до діалогічного спілкування засобами мистецтва (2020)
Лях Т. - Принципи міждисциплінарної взаємодії у соціальній роботі, Спіріна Т., Рогожинська В. (2020)
Маринченко Г. - Дистанційні курси в самоосвіті та розвитку інформаційної компетентності вчителя суспільствознавства (2020)
Маслова С. - До проблеми розробки ефективної моделі формування іншомовних умінь у читанні (2020)
Мацола Н. - Психолого-педагогічні механізми формування ціннісних орієнтацій студентів (2020)
Михаськова М. - Результативність педагогічної системи формування досвіду музичнопедагогічної діяльності майбутніх учителів музичного мистецтва (2020)
Мішедченко В. - Розвиток творчих здібностей учнів засобами різних видів музичної діяльності (2020)
Міщенко О. - Формування предметної компетентності старшокласників у процесі аналізу описових елементів епічного твору на уроках української літератури (2020)
Мозуль І. - Впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес на уроках природознавства в початковій школі (2020)
Васюта О. О. - Ще раз до питання про один цікавий артефакт з чернігівського кургану Гульбище (2021)
Корнієнко В. В. - Графіті на фрагментах фресок Борисоглібського собору у фондах національного заповідника "Софія Київська", Марасіна С. І. (2021)
Філіпова Г. В. - "Падіння Голіафа": розформування українських володінь князя Меншикова в 1727 – 1765 рр. (2021)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського