Яковенко Е. О. - Обоснование подхода к формированию экипажей в гребле академической (2013)
Болах Бартош - Общая оценка физического развития умственно отсталых детей с использованием теста "Eurofit Special”, Приступа Т. Д. (2013)
Руководство для авторов (2013)
Бичков О. С. - Про узгоджене продовження мір можливості та необхідності (2009)
Болдовская О. М. - Оценки максимума решения задачи Неймана для квазилинейных параболических уравнений в неограниченных областях, сужающихся на бесконечности. Случай быстрой диффузии, Тедеев А. Ф. (2009)
Maлюта Ю. M. - Пространства модулей суперструн, Oбиход T. В. (2009)
Мітін Д. Ю. - Хаусдорфова фрактальна апроксимація функцій (2009)
Самойленко І. В. - Слабка збіжність стохастичних еволюційних систем у схемі усереднення (2009)
Сердюк А. С. - Наближення інтегралів Пуассона сумами Валле Пуссена в рівномірній та інтегральних метриках (2009)
Божко А. Е. - Сингуларисные переходные функции звеньев систем автоматического управления (2009)
Семенова Н. В. - Поліедральний підхід до розв'язання одного класу векторних задач комбінаторної оптимізації, Колєчкіна Л. М. (2009)
Божко А. Е. - Об определении времени трогания, движения и возврата якоря электромагнитного ударного возбудителя (2009)
Григоренко А. Я. - Об одном подходе к исследованию колебаний полых пьезокерамических цилиндров конечной длины, Ефимова Т. Л., Лоза И. А. (2009)
Карнаухова Т. В. - Активное демпфирование вынужденных резонансных изгибных колебаний изотропной вязкоупругой прямоугольной пластины с жестким защемлением торцов (2009)
Матус В. В. - Матриця розсіяння для хвиль згину у тонкій пластині (2009)
Мічуда О. Я. - Про один підхід до побудови математичної моделі динамічних процесів в пружних системах з урахуванням релаксаційних явищ (2009)
Булавін Л. А. - Зміна енергетичних та структурних властивостей водного розчину етанолу при різних концентраціях, Атамась Н. О. (2009)
Шпак А. П. - Енергія зв'язку екситону у напівпровідникових квантових точках, Покутній С. І., Уваров В. М., Покутній М. С. (2009)
Півняк Г. Г. - Перспективи підвищення ефективності електроенергетичного комплексу вугільних шахт, Заїка В. Т., Ткачев В. В. (2009)
Большаков В. И. - Эмпирическое прогнозирование качественных характеристик материала на предпроектной стадии его создания, Дубров Ю. И., Жевтило Е. Ю. (2009)
Анистратенко О. Ю. - Обоснование выделения Сарматской биогермной зоогеографической провинции (по фауне Gastropoda) (2009)
Даниленко В. А. - Комп'ютерне моделювання процесів деформування структурованого геофізичного середовища з в'язкопружною взаємодією між елементами структури, Микуляк С. В. (2009)
Доценко С. Ф. - Численные оценки цунамиопасности Крымско-Кавказского побережья Черного моря, Ингеров А. В. (2009)
Ємець О. В. - Ізотопно-геохімічні напрацювання прогнозу ділянок аномального газонасичення у вугільних покладах Донбасу, Канін В. О., Тараник О. О., Іванків О. О., Проскурко Л. І. (2009)
Логвинов И. М. - Новые результаты геоэлектрических исследований Кировоградской аномалии электропроводности на севере Украины, Гордиенко И. В., Тарасов В. Н. (2009)
Знов'як К. О. - Синтез та люмінесцентні дослідження координаційних сполук лантаноїдів з N,N'-дипіролідино-N''-трихлороацетилфосфортриамідом й диметил-N-трихлороацетиламідофосфатом, Овчинніков В. А., Мороз О. В., Слива Т. Ю., Щербацький В. П., Поляков О. І., Неділько С. Г., Амірханов В. М. (2009)
Кутаров В. В. - Універсальні залежності константи Генрі процесу адсорбції (2009)
Осташко В. В. - Комплекси включення на основі β-циклодекстрину та гетероциклічних сполук — перспективні супрамолекулярні системи, Рябов С. В., Керча Ю. Ю., Лаптій С. В., Штомпель В. І., Кисіль А. І., Войтенко З. В. (2009)
Ткаленко Д. А. - Новий підхід до вибору інгібіторів корозії металів у водних розчинах кислот, Вишневська Ю. П., Бик М. В., Присяжний В. Д. (2009)
Руденко Л. И. - Ультрафильтрационная очистка жидких радиоактивных отходов от трансурановых элементов и урана с использованием мицеллярного каликс, Джужа О. В., Хан В. Е., Мирошниченко С. И., Кальченко В. И. (2009)
Скопенко В. В. - Будова та властивості координаційних сполук 3d-металів з 2,2,2-трихлоро-N-(дипіперидин-1-іл-фосфорил)ацетамідом, Ліціс О. О., Овчинніков В. А., Слива Т. Ю., Шишкіна С. В., Амірханов В. М. (2009)
Волошина Н. Ю. - Анатомічні ознаки листків з різних рівнів крони та їх пластичність у Acer platanoides і A. tataricum, Білявська Н. О. (2009)
Воскобойник Л. Г. - Вплив онкогенів на експресію рецепторних тирозинкіназ у пухлинах щитоподібної залози, Богданова Т. І., Тронько М. Д. (2009)
Король Т. Ю. - Ушкодження кальційзахоплюючої функції мітохондрій при експериментальній хворобі Альцгеймера, Костюк О. П. (2009)
Межжерин С. В. - Структура гибридов Carassius auratus s. lato × C. carassius (Cyprinidae) в поселениях карасей бассейна Днепра и Северского Донца, Кокодий С. В., Кулиш А. В., Федоренко Л. В. (2009)
Петрова Г. В. - Роль α-токоферола и природных антиоксидантов в апоптозе тимоцитов крысы, индуцированном антимицином А, Донченко Г. В. (2009)
Полищук А. В. - Влияние ионов тяжелых металлов на перенос электронов на акцепторной стороне фотосистемы II, Топчий Н. Н., Сытник К. М. (2009)
Тронько М. Д. - Морфологічна характеристика мікроінкапсульованої тканини аденоми прищитоподібної залози людини за умови ксенотрансплантації щурам з експериментальним гіпопаратиреозом, Балла І. А., Пастер І. П. (2009)
Деревянко Б. В. - Історичний розвиток правового регулювання надання послуг у сфері освіти на українських землях з початку ХІХ століття до радянських часів (2011)
Мельниченко Б. Б. - Конституційна реформа Польщі як наслідок демократичних змін в країні у 1989-1990 роках (2011)
Куфтирєв П. В. - Витоки формування давньоруського доказового права за юридичними першоджерелами східних слов’ян (2011)
Омельчук І. А. - Поняття та основні фактори формування правосвідомості молоді щодо прав і свобод людини (2011)
Солдатський В. В. - До питання про сприйняття часу у праві: теоретико-правовий аспект (2011)
Івановська А. М. - Питання політики і права в діяльності Конституційного Суду України (2011)
Клименко О. М. - Примус як критерій щодо класифікації способів припинення та набуття права власності (2011)
Антонюк О. І. - Обсяг цивільної процесуальної дієздатності фізичної особи (2011)
Горобець Н. О. - Право на вибір імені дитини (2011)
Красицька Л. В. - Про право дитини вільно висловлювати власні погляди та думки з усіх питань, що її стосуються (2011)
Музика Л. А. - Захист права власності у контексті реалізації цивільно-правової політики (2011)
Нагнибіда В. І. - Мета правового регулювання відносин обмеженого користування чужим майном (2011)
Кулініч О. О. - Особливості використання фотографічних творів з зображенням фізичних осіб після їхньої смерті (2011)
Сурженко О. А. - Іпотека у відносинах кредитування при будівництві житла (2011)
Федюк Л. В. - Поняття особистих немайнових прав юридичних осіб (2011)
Боднар В. В. - Поняття та юридична природа переважних прав (2011)
Мельник Я. Я. - Функції обов’язків учасників цивільного процесу (2011)
Шевчук В. І. - Вступ прокурора у цивільний процес, ініційований іншими особами (2011)
Олефіренко А. М. - Частина підприємства як предмет договору купівлі-продажу (2011)
Король В. І. - Правові механізми зовнішньоекономічної політики: регіональні угоди у контексті норм та принципів СОТ (2011)
Рєзнікова В. В. - Суб’єкти посередницьких правовідносин (2011)
Таликін Є. А. - Зміст поняття "правосуддя” у контексті функцій господарського суду (2011)
Шевчук В. В. - Малі підприємницькі структури: проблемні аспекти функціонування та шляхи вдосконалення законодавства, що регулює їх діяльність, Охман О. В. (2011)
Позова Д. Д. - Щодо проблеми здійснення житлово-будівельними кооперативами підприємницької діяльності (2011)
Томашевский К. Л. - Актуальные проблемы реформирования трудового законодательства Беларуси (2011)
Михайлова І. Ю - Проблеми реформування пенсійної системи України у сфері пенсійного забезпечення за віком (2011)
Головкін О. В. - Форми державного контролю у сфері охорони навколишнього середовища в Україні (2011)
Антонюк У. В. - Державно-правовий механізм охорони довкілля в Україні і Польщі: порівняльний аналіз (2011)
Настечко К. О. - Оформлення права на земельну ділянку у разі набуття права на об’єкт нерухомості (2011)
Макаренко О. Ю. - Проблеми співвідношення права використання надр та землекористування (2011)
Берлач Н. А. - Застосування практики Європейського суду з прав людини при визначенні строку розгляду справ адміністративними судами (2011)
Личенко І. О. - Законні інтереси як складова адміністративно-правового статусу громадян України у сфері власності (2011)
Буханевич О. М. - Надання адміністративних послуг платникам податків (2011)
Муза О. В. - Деякі аспекти використання медіації в адміністративному судочинстві України (2011)
Сторожук І. П. - Поняття та система місцевого управління (2011)
Чудик-Білоусова Н. І. - Недотримання порядку поводження з окремими видами інформації в органах податкової служби як підстава юридичної відповідальності (2011)
Чеховська І. В. - Державна соціальна допомога сім’ям в Україні: аналіз правозастосовної практики (2011)
Литвин О. П. - Проблеми управління місцевими фінансами у контексті змін до бюджетного законодавства України (2011)
Петрицький А. Л. - Організаційно-правові проблеми здійснення державного фінансового контролю в Україні (2011)
Жулавський С. А. - Основні аспекти адміністративно-правового режиму справляння податку на доходи фізичних осіб (2011)
Кузьменко В. А. - Сутність примусу в адміністративному процесі (2011)
Ільїна О. В. - Проблема співвідношення обтяжуючих обставин загальної та особливої частини кримінального права та їх вплив на кримінальну відповідальність (2011)
Заєць І. С. - Запобігання зловживанню наркотичними речовинами серед молоді (2011)
Дубно Т. В. - До питання класифікації способів вчинення злочину (2011)
Голдзіцький К. А. - Проблеми вдосконалення законодавчого регулювання слідчих дій, що проводяться за рішенням суду (2011)
Говорун Д. М. - Функція кримінального переслідування та принцип публічності (2011)
Повзик Є. В. - Забезпечення прав і законних інтересів потерпілого при впровадженні консенсуальних процедур у кримінальному судочинстві України (2011)
Лісовий Я. А. - Правова природа правовідносин, що виникають при вирішенні заяв і повідомлень про злочини (2011)
Вільчик Т. Б. - Юридична природа адвокатури та проблеми організації її діяльності (2011)
Гусарова А. В. - Реалізація принципу диспозитивності при вступі прокурора у справу (2011)
Семенюк І. Я. - Роль інституту адвокатури в здійсненні права: окремі історичні та теоретичні аспекти (2011)
Фесенко В. І. - Особливості реформування судової системи ЄС на початку ХХІ століття: між Ніццою та Лісабоном (2011)
Омельчук О. М. - Філософсько-правове розуміння поведінки людини в епоху Нового Часу (2011)
Канцір В. С. - Тероризм в інформаційно-семіотичному аспекті (2011)
Кузьменко С. Г. - Соціальне управління: принципи, функції, методи (2011)
Довгань В. І. - Сутність, особливості та функції державного управління в галузі ветеринарної медицини (2011)
Васільєва Л. М. - Інституціональні основи розвитку аграрного сектора економіки (2011)
Писаренко В. П. - Визначення понять "електронний документ” та "цифровий підпис” в зарубіжних країнах (2011)
Царьов Ю. О. - Договірно-правове оформлення державного кордону Сполучених Штатів Америки: історичний аспект (2011)
Шайдоров О. І. - Економічна безпека в системі національної безпеки (2011)
Захаркевич Н. П. - Деякі проблеми залучення молоді на державну службу, Пилипчук О. А. (2011)
Гаман Т. В. - Роль і значення зв’язків з громадськістю у формуванні позитивного іміджу органів державної влади, Андрійчук О. А. (2011)
Толкованов В. В. - Законодавче забезпечення розвитку служби в органах місцевого самоврядування в умовах реалізації адміністративної реформи (2011)
Фролова Т. О. - Інвестиційний компонент економічного розвитку (2011)
Бондарчук Н. В. - Теоретичні засади формування облікової політики на сільськогосподарських підприємствах (2011)
Зінченко А. І. - Перспективний продукт зеленого туризму у системі відносин "споживач-виробник” (2011)
Мельничук В. М. - Аналіз складових споживчої цінності товару на промисловому та споживчому ринках (2011)
Мілютіна Ю. С. - Дискусійні питання щодо визначення понять "інновація” та "нововведення” (2011)
Лаврук В. В. - Механізм управління інноваційною діяльністю аграрних підприємств (2011)
Корюгін А. В. - Особливості формування стратегії розвитку енергопостачальних підприємств (2011)
Баланда А. Л. - Розвиток підприємництва в Україні: соціальний контекст (2011)
Лучик С. Д. - Розвиток регіональних ринків праці як індикатор ефективності державної регіональної політики, Лучик В. Є. (2011)
Синчак В. П. - Державна підтримка агропромислового комплексу: зарубіжний та вітчизняний досвід, Мєтєлєва І. Д. (2011)
Сукрушева Г. О. - Взаємозв’язок функцій місцевих фінансів з показниками соціально-економічного розвитку території (2011)
Гончар О. В. - Системи управління якістю статистичної інформації: еволюція та міжнародний досвід, Кузьміна О. В. (2011)
Куліш А. М. - Окремі аспекти організації праці науково-педагогічних працівників, Горевий В. І. (2011)
Кулинич О. І. - Основні завдання навчальної дисципліни "Статистичне вивчення соціально-економічного розвитку України”, Кулинич Р. О. (2011)
Заїкіна В. В. - Соціоніка і проблеми менеджменту (2011)
Виговський Д. Л. - Виникнення та формування кримінальної субкультури в Російській імперії (кін. ХІХ ст. — поч. ХХ ст.) (2011)
Персоналії (2011)
Інформація про Хмельницький університет управління та права (2011)
Інформація для авторів (2011)
Contents (2011)
Вихідні дані (2011)
Ярослав Йосипович Бурак (2011)
Мамай В. - Памяти Ярослава Иосифовича Бурака (2011)
Гайвась Б. - Опис процесів переносу в шаруватих тілах із використанням теорії узагальнених функцій, Чапля Є. (2011)
Глухов Ю. - Реакція багатошарового півпростору з початковими напруженнями на рухоме навантаження. Нестисливий матеріал (2011)
Грицина О. - Вплив температури на поверхневі напруження та поляризацію діелектричного шару (2011)
Дияк I. - Схема методу граничних елементів для моделі жорсткого сферичного включення у полі пружної гармонічної хвил, Михаськів О. (2011)
Дмитрук В. - Стаціонарні потоки маси та розподіли усереднених концентрацій домішки в періодичних структурах за мішаних граничних умов (2011)
Костробій П. - Двочастинкова кореляційна функція "густина–густина" напівобмеженого металу: вплив зовнішнього електричного поля, Маркович Б., Задворняк І. (2011)
Лимарченко О. - Динамічна поведінка трубопроводу з вільним кінцем в околі критичних швидкостей руху рідини, Тімохін О. (2011)
Матвійчук Я. - Апроксимація математичних макромоделей електронних пристроїв, Малачівський П. (2011)
Монастирський Л. - Моделювання фотопровідності поруватого кремнію: підвищення точності аналітичних розрахунків, Соколовський Б., Павлик М. (2011)
Нагірний Т. - Про один підхід до формулювання крайових задач нелокальної теорії пружності, Бойко З. (2011)
Попович В. - Термопружний стан термочутливого шару за конвективного теплообміну з середовищем змінної з часом температури, Янішевський В. (2011)
Притула Н. - Математичні моделі заміщення буферного газу азотом у пластах газосховища (2011)
П’янило Я. - Розрахунок поля швидкостей руху газу в пластах підземних сховищ на основі методу скінченних елементів, Лопух Н., Галій П. (2011)
Савула Я. - Аналіз чутливості розв’язків задач одновимірної гетеродифузії стосовно змін параметрів середовища, Щербата Г. (2011)
Селезов И. - Моделирование температурного поля феррожидкости в зазоре, Радионов А. (2011)
Степник В. - Методика оцінювання прихованих періодичностей спектральними методами під час розрахунку процесу транспортування вуглеводнів трубопроводами, Заячук І. (2011)
Chekurin V. - Mathematical model for interference of elastic waves in a geological medium with a stressed layer. The case of uniform compression, Malytskyy D. (2011)
Шопа Т. - Коливання ортотропної циліндричної оболонки з отворами довільної конфігурації. Частина І. Побудова розв’язку (2011)
Щербовських C. - Визначення довговічності нерезервованої системи з поелементно-загальною стратегією ремонтів на основі ациклічної марковської моделі, Лозинський О. (2011)
Вимоги до оформлення статті (2011)
Содержание (2014)
К 75-летию профессора Владимира Ивановича Мамчича (2014)
Кондратенко П. Г. - Тактика лечения парапанкреатического инфильтрата у больных с острым асептическим некротическим панкреатитом, Джансыз И. Н. (2014)
Малярчук І. В. - Поліморфізм гена CYP2C9 в оптимізації терапії варфарином у пацієнтів із протезованими клапанами серця, Горовенко Н. Г., Крикунов О. А., Бабочкіна А. Р. (2014)
Крючина Є. А. - Екзокринна панкреатична недостатність у хворих на нерезектабельний рак підшлункової залози після симптоматичних оперативних втручань (2014)
Аббасов П. А. - Тромбоз печеночной артерии: оценка факторов риска после трансплантации печени (2014)
Сабадош Р. В. - Тромбози сафеностегнового та сафенопідколінного з’єднань (2014)
Трутяк І. Р. - Контузія легень у постраждалих із політравмою (2014)
Васильев А. А. - Раннее прогнозирование тяжелого острого панкреатита (2014)
Копчак А. В. - Розподіл напружень у системі "фіксатор — кістка" при проведенні остеосинтезу нижньої щелепи накістковими міні-пластинами, Кріщук М. Г. (2014)
Кондратенко П. Г. - Рациональная стартовая антибактериальная терапия в комплексном лечении больных с распространенным гнойным перитонитом, Натрус Л. В., Койчев Е. А. (2014)
Леонов В. В. - Фактори загоєння інвагінаційних анастомозів, Хамед Акіл Алі Ібрахім Аббас (2014)
Матвійчук Б. О. - Роль та значення відеолапароскопії в діагностично-лікувальному алгоритмі хворих з атиповим перебігом гострого апендициту, Квіт А. Д. (2014)
Стукало А. А. - Диагностика и лечение дистальной билиарной обструкции (2014)
Делій В. Ю. - Роль протеїнкінази С у дисфункції тромбоцитів за умови гострих кровотеч із виразок гастродуоденальної зони (2014)
Ширшов И. В. - Роль и место люмботомии в хирургическом лечении острого небилиарного инфицированного некротического панкреатита (2014)
Каминский И. В. - Клинико-экспериментальное обоснование применения прецизионного кишечного шва у больных с высокой степенью вероятности возникновения послеоперационных осложнений, Чемоданов Е. Б. (2014)
Денисенко В. Л. - Паллиативное лечение пациентов c колоректальным раком, осложненным кишечной непроходимостью, Гаин Ю. М. (2014)
Капшитарь А. В. - Мини-доступ для холецистэктомии у больных с острым холециститом в пожилом и старческом возрасте (2014)
Крижановський І. Д. - Мікробіологічні та мікроскопічні дослідження сечі при туберкульозі нирки (2014)
Оразов М. Р. - К вопросу об эндоскопических критериях аденомиоза на фоне выраженной хронической тазовой боли (2014)
Кондратенко П. Г. - Неблагоприятные исходы лечения больных с кровотечением из хронических гастродуоденальных язв: анализ причин и пути их устранения, Раденко Е. Е., Жариков С. О. (2014)
Ничитайло M. Ю. - Лапароскопічні резекції печінки: види, класифікація й сучасний стан, Загрійчук М. С., Mасюк Ю. І., Присяжнюк В. В., Босий О. А. (2014)
Баринов Э. Ф. - Анализ факторов риска осложнений, индуцированных литотрипсией, Кравченко А. Н., Твердохлеб Т. А., Балыкина А. О. (2014)
Дзюбановський І. Я. - Сучасні підходи до хірургічного лікування синдрому портальної гіпертензії, Романюк Т. В. (2014)
Дубина С. А. - Вариации анатомического строения внепеченочных желчных протоков (обзор литературы), Зенин О. К. (2014)
Десятерик В. І. - Діагностика та лікування гострих ускладнень жовчнокам’яної хвороби на тлі механічної жовтяниці, Котов О. В., Шевченко Є. С. (2014)
Василюк С. М. - Діагностика та лікування раку підшлункової залози різної локалізації, Ткачук О. С. (2014)
Хацко В. В. - Острый аппендицит у беременных (научный обзор), Греджев Ф. А., Пархоменко А. В., Потапов В. В. (2014)
Григорій Васильович Бондар (2014)
Дороговцев А. А. - Великі відхилення для стохастичних потоків зі взаємодією, Остапенко О. В. (2009)
Кирилич В. М. - Багатоточкова задача для гіперболічної сингулярної квазілінійної системи рівнянь в області з невідомими межами (2009)
Ковалев А. М. - Метод дополнительных функций в задачах частичной устойчивости (2009)
Муратов М. А. - Центральные расширения *-алгебр измеримых операторов, Чилин В. И. (2009)
Яковець В. П. - Про керовність вироджених лінійних процесів, Тарасенко О. В. (2009)
Ярова О. А. - Про групи, усі власні підгрупи яких близькі до абелевих (2009)
Грицик В. В. - Обробка складних зображень та їх розпізнавання в інформаційно-аналітичних системах комп'ютерного зору (2009)
Сергиенко И. В. - Идентификация градиентными методами теплового и термонапряженного состояний двухслойного цилиндра по поверхностным перемещениям, Дейнека В. С. (2009)
Аврамов К. В. - Нелинейное взаимодействие сопряженных форм колебаний в круглых пластинах с надрезами (2009)
Андрейків О. Є. - Циклічна міцність тонкостінних елементів конструкцій з тріщинами, Банахевич Ю. В., Кіт М. Б. (2009)
Григоренко А. Я. - Решение задач о свободных колебаниях конических оболочек переменной толщины, Мальцев С. А. (2009)
Карачун В. В. - Поліагрегатні структури чутливих елементів приладів інерціальної навігації в акустичному середовищі, Мельник В. М. (2009)
Вальтер А. А. - Ядерно-физическое исследование радиоактивного равновесия в древних урановых рудах Украины, Дикий Н. П., Довбня А. Н., Ляшко Ю. В., Писанский А. И., Сторижко В. Е. (2009)
Авраменко А. А. - Вероятностный анализ неустойчивости вихревых структур в He II (2009)
Безуглый В. К. - Термодинамический анализ образования диоксинов и фуранов (ТХДД и ТХДФ) в газообразной смеси O–C–H–Cl, Бондаренко Б. И. (2009)
Божко А. Е. - О подмагничивании двухтактного электромагнитного вибровозбудителя (2009)
Фирстов Г. С. - Влияние структурных изменений при легировании на устойчивость к мартенситному превращению В2 интерметаллидов на основе ZrCu (2009)
Костинский А. С. - Концепция ассоциированного пространства и геометрическое конструирование кинематических моделей (2009)
Ступка О. С. - Походження нафти в контексті мобілістичної концепції тектогенезу (2009)
Фомин Ю. А. - Температура формирования золотого и уранового оруденения Юрьевского месторождения (Украинский щит), Лазаренко Е. Е. (2009)
Шульга В. Ф. - О зарождении карбоновой угленосной формации Львовско-Волынского угольного бассейна, Костик И. Е., Матрофайло М. Н., Король Н. Д. (2009)
Шумлянський Л. В. - Ізотопний склад гафнію в цирконах, виділених з порід Томашгородського та Букинського комплексів (2009)
Куліченко С. А. - Міжфазовий розподіл серцево-судинних фармацевтичних препаратів у класичних та індукованих фенолом міцелярно-екстракційних системах, Дорощук В. О., Гонта Н. А., Дроздова М. В. (2009)
Русакова Н. В. - Новый класс моно-, гомо- и гетеробиядерных комплексов лантанидов с порфиринами, модифицированными аминополикарбоновыми кислотами, как основа полифункциональных спектроскопических зондов, Семенишин Н. Н., Коровин Ю. В. (2009)
Сыч Н. В. - Влияние количества ортофосфорной кислоты на развитие пористой структуры углей при химическом активировании кукурузных кочерыжек, Стрелко В. В., Цыба Н. Н., Пузий А. М. (2009)
Штомпель В. І. - Особливості структури сумішей гідроксило- і карбоніловмісного полімерів, Поліщук Т. А., Керча Ю. Ю. (2009)
Андреенко Т. И. - Адаптивная реорганизация метаболизма у двустворчатого моллюска Anadara inaequivalvis Bruguiere в условиях экспериментальной аноксии, Солдатов А. А., Головина И. В. (2009)
Бараненко В. В. - Вміст ліпофусцинових сполук у листках Sium latifolium L. за різних умов водозабезпечення (2009)
Жолобак Н. М. - Цианобактерия Synechococcus cedrorum — тест-культура для биоиндикации токсичности новых химически синтезированных лекарственных веществ, Лысенко Т. Г. (2009)
Маменко М. В. - Пригнічення опіоїдами струмів, опосередкованих Р2Х3 рецепторами, в сенсорних нейронах щурів, Прудніков І. М., Кришталь О. О. (2009)
Курапов Ю. А. - Аналіз колоїдних систем на основі наночастинок Cu–O–H2O та Ag–O–H2O, отриманих методом молекулярних пучків, Крушинська Л. А., Горчев В. Ф., Кардаш М. В., Литвин С. Є., Стельмах Я. А., Дідікін Г. Г., Романенко С. М., Мовчан Б. О., Чекман І. С. (2009)
Пушкарьов В. М. - Характеристика змін клітинного циклу залежно від концентрації та часу дії таксолу на клітини раку щитоподібної залози, Старенький Д. В., Саєнко В. О., Попадюк І. Д., Ковзун О. І., Пушкарьов В. В., Тронько М. Д. (2009)
Дзюбенко Е. В. - Частота хромосомных аберраций и гематологические показатели у прудовика обыкновенного (Lymnaea stagnalis L.) в водоемах Зоны отчуждения Чернобыльской АЭС, Гудков Д. И. (2009)
Костицький М. В. - Закони держави й ринку: спроба філософського осмислення (2012)
Цапко О. М. - Наукові теорії про місце бюрократії в сучасному суспільстві (2012)
Шевчук Р. М. - Діалектичний метод у правознавстві: окремі аспекти (2012)
Муранова В. В. - Філософсько-правові аспекти та методологія дослідження міграції в контексті розвитку громадянського суспільства (2012)
Слободянюк І. С. - Стримування та противаги в системі поділу влади: філософсько-правовий аспект (2012)
Бандура О. О. - Основні риси людини як правової істоти (системний підхід) (2012)
Запорожцева Л. Є. - Правова міфологія як явище правової дійсності, її сутність та особливості (2012)
Івченко Ю. В. - Гендерний підхід у професійній самореалізації особистості (2012)
Дорохов Р. П. - Роль правових цінностей у процесі вдосконалення нормотворчої діяльності (2012)
Симон Ю. С. - Передумови вітчизняної традиції філософської психології (2012)
Павлишин О. В. - Правова знакова конструкція як елемент знакової системи права в контексті історико-філософського аналізу (2012)
Роговенко М. М. - Інтерактивні технології як засіб формування та розвитку інтелектуальних і комунікативних умінь курсантів на заняттях з філософсько-правових дисциплін (2012)
Kushakova-Kostitska N. V. - PHILOSOPHY OF LAW IN THE INFORMATION ERA: PROBLEM QUESTIONS (2012)
Сметаняк О. Я. - Об’єктивування права в процесі досудової нормотворчості (2012)
Кушакова-Костицька Н. В. - Філософські, методологічні та психологічні проблеми права: дискусія триває, Сидорчук Ю. В. (2012)
Титул, зміст (2014)
Новини законопроектної діяльності (2014)
Чернов В. - Масштабна професія. Григорій Христич — гідний її представник (2014)
Михлик З. - Було село депресивним, тепер — самодостатнє (2014)
Башкаленко О. - Бізнесу та інвестору ми дали "зелене світло" (2014)
Богатирчук-Кривко С. - Щоб грамотно проводити земельну реформу, вчимося самі і вчимо наших партнерів (2014)
Колядинська Т. - "Городне" питання Вишневого, Звірко Т. (2014)
Поліщук В. - Зарубіжний досвід організації інфраструктури земельної іпотеки для розвитку сільськогосподарського землекористування (2014)
Мартин А. - Нова концепція формування ґрунтоохоронних обмежень у використанні земель сільськогосподарського призначення, Краснолуцький О. (2014)
Матвєєв П. - До питання прогнозування ерозійних процесів ґрунтів (2014)
Ковалів О. - Обґрунтування шляхів подальшого розвитку земельної реформи в Україні (2014)
Сохнич А. - Розробка ефективних інструментів капіталізації земельних ресурсів, Сохнич А. (2014)
Солов’яненко Н. - Оцінка земель в Україні: історичні та методичні аспекти (2014)
Мельник О. - Найбільш суттєві порушення допускають службові особи органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та контролюючих органів (2014)
Порушення законів та їх наслідки (2014)
Мінагрополітики України роз'яснює (2014)
Укрдержреєстр України роз'яснює (2014)
Держземагентство України роз'яснює (2014)
Поради радам (2014)
Запитували — відповідаємо (2014)
Офіційні документи (2014)
Баранник А. Ф. - Узагальнена процедура відокремлення змінних, Баранник Т. А., Юрик І. І. (2009)
Зарайский Д. А. - Об аппроксимации функций с нулевыми шаровыми средними линейными комбинациями собственных функций оператора Лапласа (2009)
Максименко С. І. - Функції з однорідними особливостями на компактних поверхнях (2009)
Пелюх Г. П. - Про періодичні розв'язки систем лінійних функціонально-різницевих рівнянь, Сівак О. А. (2009)
Шегда Л. М. - Вироджені нелінійні нетерові крайові задачі (2009)
Кишакевич Б. Ю. - Дослідження оптимальних стратегій конкуренційної портфельної моделі ринку акцій із бі-варіантною функцією корисності, Прикарпатський А. К., Твердохліб І. П. (2009)
Мороз-Подворчан И. Г. - Об одном подходе к верификации критериальных правил выбора проектных решений (2009)
Денисенко В. С. - О спектральных условиях устойчивости нечетких систем Такаги–Сугено (2009)
Дубас А. М. - Біфуркації станів рівноваги узагальненої ціглерової моделі пружного стержня (2009)
Карнаухова Т. В. - Влияние механических граничных условий на активное демпфирование вынужденных изгибных резонансных колебаний изотропных вязкоупругих прямоугольных пластин (2009)
Шульга М. О. - Чисельний аналіз нестаціонарних пружноелектричних осесиметричних коливань п'єзокерамічної кулі з товщинною поляризацією, Григор'єв С. А. (2009)
Булавін Л. А. - Вплив домішок електроліту на характер теплового руху молекул води, Маломуж М. П., Панкратов К. М. (2009)
Жиганюк І. В. - Особливості взаємодії іонів з молекулами води (2009)
Божко А. Е. - О влиянии фазового сдвига между напряжением и током на тяговое усилие и колебания в электромагнитном вибровозбудителе (2009)
Кудін В. Г. - Фазові рівноваги в багатій на нікель області концентрацій системи Ni–B–C при нормальному тиску (900 °С) та при 7,7 ГПа (1200 °С), Осіпов О. С., Білявина Н. М., Марків В. Я., Макара В. А., Ткач В. М. (2009)
Даниленко В. А. - Комп'ютерне моделювання двовимірного процесу деформування структурованого геофізичного середовища з пружнопластичною взаємодією між елементами структури, Микуляк С. В. (2009)
Иванов В. А. - Моделирование распространения примеси и сгонно-нагонных явлений, вызываемых переменным ветром в Азовском море, Фомин В. В., Черкесов Л. В., Шульга Т. Я. (2009)
Логвинов И. М. - Анализ передаточных функций магнитотеллурического поля на профиле PREPAN'95 (Украина—Польша—Словакия—Венгрия), Ладанивский Б. Т. (2009)
Лялько В. І. - Визначення балансових складових CO2 у формуванні парникового ефекту в Україні за даними багатоспектральних космічних зйомок, Мовчан Д. М. (2009)
Фомин Ю. А. - Температурные условия формирования ураноносных альбититов Украинского щита, Лазаренко Е. Е. (2009)
Картель Н. Т. - Использование метода спиновых зондов для оценки цитотоксичности углеродных нанотрубок, Грищенко В. И., Черных В. П., Иванов Л. В., Нардид О. A., Семенцов Ю. И., Приходько Г. П., Коваленко С. Н., Губин Ю. И., Репина С. В. (2009)
Самарик В. Я. - Синтез пероксидного мономера, похідного акриламіду, та його кополімеру з октилметакрилатом для пероксидації полімерних поверхонь, Тарнавчик І. Т., Воронов А. С., Варваренко С. М., Носова Н. Г., Когут А. М., Воронов С. А. (2009)
Самченко Ю. М. - Синтез и спектральная идентификация гидроксилапатитсодержащих гидрогелевых нанокомпозитов для протезирования костной ткани, Болдескул И. Е., Суходуб Л. Б., Данильченко С. Н., Береза Л. И., Ульберг З. Р., Суходуб Л. Ф. (2009)
Токарєв В. С. - Синтез наночастинок CdxSy, вбудованих у тонкі полімерні покриття, прищеплені до твердої поверхні, Ільчук Г. А., Шевчук О. М., Українець В. О., Куснеж В. В., Токарєв С. В., Букартик Н. М., Гонтар О. Г., Куцай О. М., Литвин О. С., Мусій Р. Й. (2009)
Шевченко В. В. - Синтез и свойства ароматического полиэфира, содержащего перфторированные моно- и бифениленовые фрагменты, Ткаченко И. М., Шекера О. В. (2009)
Пукіш Н. С. - Філогенетичний аналіз українських ізолятів ВІЛ-1, Щербінська А. М., Будзанівська І. Г., Поліщук В. П. (2009)
Холодкевич С.В. - Ультрадианные ритмы кардиоактивности и движения створок черноморской мидии Mytilus galloprovincialis Lam., Кузнецова Т.В., Иванов А.В., Трусевич В.В., Куракин А.С. (2009)
Юшко Л.О. - Оцінка кінетичних параметрів і ізотерм адсорбції барвників ентеросорбентами різного походження, Сарнацька В.В., Сахно Л.О., Масленний В.М., Ніколаєв В.Г. (2009)
Полищук А.В. - Светозависимое поглощение CO2 изолированными хлоропластами гороха, Подорванов В.В., Семенихин А.В., Золотарева Е.К. (2009)
Філінська О.М. - Вплив похідного малеіміду на стан антиоксидантної системи печінки щурів за умов оксидативного стресу, Яблонська С.В., Островська Г.В., Рибальченко Т.В., Рибальченко В.К. (2009)
Гулевский А.К. - Влияние низкомолекулярной фракции (до 5 кДа) из кордовой крови на фагоцитарную активность лейкоцитов in vivo и in vitro, Грищенко В.И., Моисеева Н.Н., Горина О.Л. (2009)
Лановенко И.И. - Взаимодействие оксида азота и кислородтранспортной функции крови при гемической гипоксии гемолитического генеза, Коцюруба А.В., Гащук А.П. (2009)
Лизогуб В.Г. - Структурні зміни тригліцеридів плазми крові у хворих на прогресуючу стенокардію та їх медикаментозна корекція, Артемчук О.О., Брюзгіна Т.С., Волошина О.О. (2009)
Щербак В.І. - Особливості вертикального розподілу фіто-, зоо- та бактеріообростань рослинних та кам'яних субстратів р. Тетерів, Якушин В.М., Плігін Ю.В., Корнійчук Н.М. (2009)
Голубець Т. - Феноменологічний опис і експериментальні дослідження процесів тепломасообміну під час вакуумного осушування пористих матеріалів, Сосновий Ю. (2012)
Горбатий І. - Математична модель для визначення зони видимості та тривалості сеансу зв’язку між космічними апаратами й наземними комплексами (2012)
Грицина О. - Вплив локального зміщення маси на поверхневі хвилі Релея (2012)
Лимарченко В. - Динаміка трубопроводу з рідиною на вібруючій основі (2012)
Makar I. - Numerical analysis of a multiscale model of the elastic body with the thin cover, Savula Ya, Styahar A. (2012)
Нагірний Т. - Напружений стан і приповерхнева неоднорідність структурно неоднорідного порожнистого циліндра, Бойко З. (2012)
Пастернак Я. - Інтегральні рівняння для моделювання плоскої термовологопружності анізотропних тіл, Сулим Г. (2012)
Прокопишин І. - Методи декомпозиції області для задач про односторонній контакт нелінійно пружних тіл (2012)
П’янило Я. - Про модифікацію моделі руху природного газу в трубопроводі, Лопух Н., Браташ О. (2012)
Слободян Б. - Просторова контактна задача для тіл з еліптичною виїмкою, частково заповненою стисливою рідиною (2012)
Чекурін В. - Двовимірні стаціонарні задачі ідентифікації порожнин у циліндричних тілах на основі даних ІЧ-термографії, Сінькевич О. (2012)
Чернуха О. - Дифузійний потік домішкової речовини у смузі з випадково розташованим прошарком, Давидок А. (2012)
Чумак К. - Контактна задача теплопровідності для двох півпросторів з періодично розташованими шорсткими ділянками (2012)
Вимоги до оформлення статті (2012)
Бабенко С. В. - Об устойчивости решений динамических уравнений на основе функций разрывного типа, Слынько В. И. (2009)
Бахтин A. К. - Неравенства для внутренних радиусов неналегающих областей, Бахтина Г. П., Подвысоцкий Р. В. (2009)
Борисенко С. С. - Інтегро-функціональні нерівності типу Беллмана–Біхарі для розривних функцій та їх застосування (2009)
Горюнов А. С. - О расширениях симметрических квазидифференциальных операторов нечетного порядка, Михайлец В. А. (2009)
Копець М. М. - Перенесення початкової умови для рівняння теплопровідності (2009)
Пелюх Г. П. - О линеаризации систем нелинейных функционально-разностных уравнений в окрестности положения равновесия (2009)
Бодянский Е. В. - Искусственная нейронная сеть для нелинейной декомпозиции функций, Попов С. В. (2009)
Григорян Р. Д. - Математическое моделирование динамики жидких сред организма в условиях экзобародинамики, Лиссов П. Н. (2009)
Бабенко В. И. - К оценке критического давления для строго выпуклой оболочки неканонической формы (2009)
Винницька Л. І. - Гетерогенна математична модель пружного тіла з тонким податливим на згин включенням, Григоренко Я. М., Савула Я. Г. (2009)
Григоренко А. Я. - Об одном подходе к решению задачи о свободных колебаниях сплошного неоднородного цилиндра конечной длины, Ефимова Т. Л. (2009)
Каминский А. А. - Прогнозирование размеров пластической зоны у вершины трещины в ортотропных металлических материалах, Бастун В. Н. (2009)
Башмакова Н. В. - Раманівський спектр берберину та його інтерпретація квантово-механічним методом функціонала густини, Жураківський Р. О., Кутовий С. Ю., Ящук В. М., Заїка Л. А., Говорун Д. М. (2009)
Шпак А. П. - Електронна структура поверхні нанокристалічного дисульфіду вольфраму, Кордубан О. М., Куліков Л. М., Крищук Т. В., Кьоніг Н. Б., Кандиба В. О. (2009)
Божко А. Е. - О сингуларисной формуле тягового усилия двухтактного электромагнитного вибровозбудителя (2009)
Півняк Г. Г. - Перспективи удосконалення потужних синхронних приводів, Кириченко В. І., Кириченко В. В. (2009)
Большаков В. И. - Исследования работоспособности и эффективности эмпирического прогнозирования качественных характеристик стали на предпроектной стадии ее создания, Дубров Ю. И., Жевтило Е. Ю. (2009)
Подчерняева И. А. - Формирование вторичной структуры на ZrB2-содержащем лазерно-электроискровом покрытии на титановом сплаве при изнашивании нежестко закрепленным абразивом, Панасюк А. Д., Панашенко В. М. (2009)
Доценко С. Ф. - Волны-убийцы в северо-западной части Черного моря, Иванов В. А., Побережный Ю. А. (2009)
Логвинов И. М. - Геоэлектрические исследования на профиле Закарпатье — Волыно-Подолия, Гордиенко И. В., Тарасов В. Н. (2009)
Миньковская Р. Я. - Типизация морских устьев рек Украины (2009)
Сахацький О. І. - Вплив атмосферної корекції гіперспектральних даних сенсора EO-1 Hyperion на позицію червоного краю, Шпортюк З. М., Сибірцева О. М. (2009)
Сворень Й. М. - Надра Землі — природний фізико-хімічний реактор, Наумко І. М. (2009)
Корсканов В. В. - Эффект малых добавок углеродных нанотрубок на теплопроводность нанокомпозитов на основе сетчатого полицианурата, Бардаш Л. В., Файнлейб A. М. (2009)
Ткаленко Д. А. - Цистеїн як інгібітор корозії сталі у кислих середовищах, Вишневська Ю. П., Бик М. В., Присяжний В. Д. (2009)
Туркевич В. З. - Діаграма плавкості потрійної системи B–BN–B2O3 при 5 ГПа, Соложенко В. Л., Пріхна Т. О., Туркевич Д. В. (2009)
Шаповал Г. С. - Электрохимическое исследование антиоксидантных свойств мелатонина, Кузнецова Т. Ю., Соловьев В. В., Кругляк О. С. (2009)
Колупаєв Ю. Є. - Кальцієзалежний вплив саліцилової кислоти і пероксиду водню на активність супероксиддисмутази колеоптилів пшениці, Карпець Ю. В., Мусатенко Л. І. (2009)
Сагач В. Ф. - Захисний вплив похідних ангулярних тіазолохіназолінонів і тіазолотієнопіримідинонів при реперфузійних порушеннях функціонального стану серця, Шиманська Т. В., Добровольський Ф. В., Зборовський Ю. Л., Орисик В. В., Васькевич Р. І., Станінець В. І. (2009)
Юшко Л. О. - Аналіз адсорбції білокзв'язаних метаболітів і токсинів, характерних для печінкової недостатності ентеросорбентами різного походження, Сарнацька В. В., Сахно Л. О., Мельник В. О., Корнєєва Л. М., Ніколаєв В. Г. (2009)
Романовская И. И. - Потенциальное раневое покрытие с трипсином в модифицированный поли-N-винилпирролидон иммобилизованным, иммобилизованным в модифицированный поли-N-винилпирролидон (2009)
Шатурський О. Я. - Cтруктурний аналог вітаміну B1 3-децилоксикарбонілметил-4-метил-5-(β-гідроксіетил)тіазолій хлорид (ДМГТ) блокує трансмембранний струм через іонні канали, що утворені ністатином у бішаровій ліпідній мембрані, Романенко О. В., Гіммельрейх Н. Г. (2009)
Гулевский А. К. - Эффект стимуляции метаболизма в хрящевой ткани после механической травмы под влиянием низкомолекулярной фракции (до 5 кДа) кордовой крови, Грищенко В. И., Иванов Е. Г. (2009)
Пастер І. П. - Експериментальне обгрунтування перспективності застосування мікроінкапсульованої тканини прищитоподібної залози людини для терапії сталого післяопераційного гіпопаратиреозу (2009)
Шелюк Ю. С. - Екологічна характеристика фітопланктону водосховищ р. Тетерів, Щербак В. І. (2009)
Безверхий O. - Вплив режиму електричного навантаження на характеристики коливань п’єзокерамічних резонаторів, Зінчук Л., Карлаш В. (2013)
Благітко Б. - Моделювання процесу стабілізації та керованості безпілотного квадрокоптера у польоті, Мочульський Ю., Заячук І., Кіт Л. (2013)
Бомба А. - Математичного моделювання нелінійних фільтраційних процесів у сланцевих пластах, Гладка O. (2013)
Гавриш В. - Дослідження температурних режимів у термочутливій пластині з чужорідним наскрізним включенням (2013)
Гайвась Б. - Конвективне осушення шару зернистого матеріалу в усталеному режимі, Чапля Є., Логін Г. (2013)
Гера Б. - Математичне моделювання умов неідеального теплового контакту шарів через тонке включення з джерелами тепла (2013)
Гончарук В. - Процеси гетеродифузії розпадної речовини двома шляхами у середовищі з пастками, Чапля Є., Чернуха О., Оведик Я. (2013)
Грицина О. - Пружно-деформований стан і розклинювальний тиск у тонкому шарі ідеального діелектрика (2013)
Данчак Н. - Чебишовське наближення розв’язку задачі Коші для лінійного диференціального рівняння, Малачівський П., Хапко О. (2013)
Konstantinov O. - Effect of viscous damping on forced oscillations of the system "reservoir – free surfaced liquid" (2013)
Limarchenko O. - Forced oscillations of liquid in reservoir of paraboloidal shape, Semenova І. (2013)
Мамчук В. - Побудова поля швидкостей профілю крила за умови потенціального обтікання з використанням числово-квазіконформних відображень (2013)
Недашковський М. - Збіжність наближених розв’язків нелінійної задачі для моделі Леонтьєва-Форда, Крошка Т. (2013)
Ободан Н. - Ідентифікація зовнішніх навантажень, рівень значень яких наближається до критичних, Гук Н. (2013)
Пабирівський В. - Побудова розв’язків базових крайових задач просторової теорії пружності з використанням голоморфних функцій, Пабирівська Н., Гладун В. (2013)
Пастернак Я. - Концентрація динамічних напружень біля тонких пружних включень за умов антиплоскої деформації, Сулим Г., Пастернак Р. (2013)
П’янило Я. - Визначення швидкості руху газоводяного контакту в процесі роботи підземних сховищ газу, Вавричук П. (2013)
П’янило Я. - Дослідження спектрального методу розв’язування рівнянь у дробових похідних за часом у базисі многочленів Лагерра, Васюник М., Васюник І. (2013)
Савула Я. - Аналіз методом скінченних елементів початково-крайових задач гетеродифузії, Торський A., Федак М. (2013)
Слободян Б. - Контактна взаємодії тіл за наявності в міжповерхневому зазорі ідеального газу та рідинних містків, Чижик С., Мартиняк Р. (2013)
Турбал Ю. - Дослідження нелінійних ефектів взаємодії відокремлених хвиль деформації з областями змінної густини в анізотропному твердому тілі (2013)
Чекурін В. - Моделювання архітектури та функціональності програмно-технічного комплексу для автоматизації управління магістральними газопроводами, Притула М., Химко О. (2013)
Муха І. - Числове дослідження просторової задачі про термопружнопластичне деформування товстостінної циліндричної панелі під дією теплового навантаження, Неспляк Д. (2013)
Вимоги до оформлення статті (2013)
Курікша О. В. - Системи двох звичайних диференціальних рівнянь першого порядку, інваріантні відносно лінійних реалізацій алгебр Лі (2009)
Малик І. В. - Асимптотична поведінка в середньому квадратичному розв'язків систем стохастичних диференціально-функціональних рівнянь нейтрального типу, Ясинський В. К. (2009)
Мартынюк А. А. - О неустойчивости решений динамических уравнений на временной шкале (2009)
Муллажонов Р. В. - Обобщенное транспонирование матриц и структуры линейных крупномасштабных систем (2009)
Фардигола Л. В. - Проблема керованості крайовими умовами Неймана для рівняння струни на півосі (2009)
Мороз-Подворчан И. Г. - О реальной продуктивности одного класса информационных технологий (2009)
Стоян Ю. Г. - Математическая модель и метод решения задачи упаковки максимального числа равных кругов в невыпуклую область с зонами запрета, Чугай А. М. (2009)
Борисюк А. О. - Генерація шуму турбулентною течією біля краю жорсткої півплощини (2009)
Декрет В. А. - Про два механізми руйнування композитного матеріалу, слабкоармованого короткими волокнами поблизу вільної поверхні (2009)
Довбня К. М. - Пружно-пластична ортотропна оболонка довільної кривини з двома тріщинами, Гордієнко М. М. (2009)
Чернець М. В. - Метод розрахунку довговічності та зношування конічних евольвентних зубчастих передач, Береза В. В. (2009)
Шульга М. О. - Про варіаційний вивід однієї змішаної системи рівнянь теорії пружності (2009)
Булавін Л. А. - Структурна нежорсткість молекули ортофосфорної кислоти: неемпіричне квантово-механічне дослідження, Ніколаєнко Т. Ю., Говорун Д. М. (2009)
Шпак А. П. - Гигантское поглощение света на позитронных и электронных состояниях в квазинульмерных системах, Покутний С. И., Уваров В. Н., Покутний М. С. (2009)
Божко А. Е. - О переходном процессе в RL цепи при однополупериодном выпрямленном входном напряжении (2009)
Марченко И. Г. - Коллективные процессы атомного упорядочения при низкотемпературном осаждении пленок, Неклюдов И. М., Марченко И. И. (2009)
Храновська К. М. - Елементний склад поверхні мідної та сталевої підкладок після електроіскрового легування графітом, Мазанко В. Ф., Іващенко Є. В. (2009)
Алексеев Д. В. - Моделирование ветровых волн и течений в Каркинитском заливе Черного моря, Иванов В. А., Иванча Е. В., Черкесов Л. В. (2009)
Белый Т. А. - Численное моделирование сильных осадков в Прикарпатье, Пирнач А. М. (2009)
Бобко А. О. - Залежність вмісту водорозчинних солей у донних відкладах р. Інгулець від гранулометричного складу, Альохіна Т. М. (2009)
Иванова А. В. - Основные стадии эволюции углеродистых веществ от ископаемых смол до антраксолитов (2009)
Наумко І. М. - Глибинні флюїди — вагомий чинник постседиментогенного мінералогенезу вуглепородних масивів Донецького та Львівсько-Волинського басейнів України (за матеріалами глибокого буріння), Сворень Й. М., Зінчук І. М., Бучинська І. В., Редько Л. Р., Сахно Б. Е., Шевчук О. М. (2009)
Коновалова В. В. - Антимікробні мембрани на основі гідрогелевих нанореакторів, Самченко Ю. М., Побігай Г. А., Полторацька Т. П., Бурбан А. Ф., Ульберг З. Р. (2009)
Кость C. С. - Синтез, строение и свойства комплексов тербия с водорастворимыми фосфорсодержащими каликс, Мирошниченко С. И., Терновая Д. С., Русакова Н. В., Желтвай И. И., Коровин Ю. В., Кальченко В. И. (2009)
Потапенко O. В. - Фізико-хімічні характеристики електролітів для літієвих акумуляторів на основі біс(оксалато)борату літію, Діамант В. А., Глоба Н. І., Присяжний В. Д. (2009)
Романкевич Я. О. - Константа равновесия реакции в растворе, Гаранина О. А., Романкевич О. В. (2009)
Тітов Ю. О. - Синтез і кристалічна структура BaLaInO4 та SrLnInO4 (Ln — La, Pr), Білявина Н. М., Марків В. Я., Слободяник М. С., Краєвська Я. А. (2009)
Колесник Д. Л. - Взаємодія ендотеліальних та пухлинних клітин за умов їхнього ''контактного'' та ''безконтактного'' співкультивування, Гарманчук Л. В., Пясковська О. М., Соляник Г. І. (2009)
Межжерин С. В. - Видовой состав и разнообразие гибридных биотипов щиповок рода Cobitis (Cypriniformes, Cobitidae) фауны Украины, Павленко Л. И. (2009)
Таланов С. А. - Изменения синтеза оксида азота в сердечно-сосудистой системе у крыс с хроническим дефицитом церебрального дофамина, Коцюруба А. В., Коркач Ю. П., Сагач В. Ф. (2009)
Харчук І. В. - Особливості морфофункціонального стану нирок під впливом різних доз та тривалості дії потенційного цитостатика похідного малеіміду 1-(4-Cl-бензил)-3-Cl-4-(CF3-феніламіно)-1Н-пірол-2,5-діону, Карпезо Н. О., Островська Г. В., Рибальченко Т. В., Рибальченко В. К. (2009)
Галатенко Н. А. - Вивчення сорбційних та десорбційних властивостей ПААГ з різним вмістом ПВП відносно протитуберкульозного препарату ізоніазиду, Рожнова Р. А., Нечаєва Л. Ю., Кісельова Т. І. (2009)
Броварець О. О. - Фізична модель впізнавання вотсон-криківських пар основ ДНК білками реплікативного комплексу, Булавін Л. А., Говорун Д. М. (2009)
Тронько М. Д. - Дія протипухлинного препарату паклітакселю на клітини фолікулярного раку щитоподібної залози, Янчій І. Р., Пушкарьов В. М., Гончарук В. М., Стеценко О. А., Коваленко А. Є. (2009)
Щербак В. І. - Адаптація методів оцінки екологічного стану водойм мегаполісів України за фітопланктоном і фітомікроперифітоном відповідно до Водної Рамкової Директиви 2000/60/ЄС, Семенюк Н. Є., Майстрова Н. В. (2009)
Горбачук М. Л. - Умови існування обмежених, майже періодичних і періодичних розв'язків еліптичних рівнянь у банаховому просторі, Горбачук В. М. (2009)
Гордевський В. Д. - Наближені розв'язки рівняння Больцмана в просторі з вагою (2009)
Грушевой Р. В. - Про унітаризацію нерозкладних зображень примітивних частково впорядкованих множин скінченного типу (2009)
Ковалев А. М. - Решение задач неустойчивости с использованием метода дополнительных функций (2009)
Малик І. В. - Експоненційний ріст розв'язку стохастичного диференціально-функціонального рівняння нейтрального типу в скалярному випадку (2009)
Пташник Б. Й. - Багатоточкова задача для факторизованих гіперболічно-параболічних операторів, Галун К. С. (2009)
Грицик В. В. - Методи і алгоритми аналізу та синтезу складних зображень на основі теоретико-групового підходу, Березький О. М. (2009)
Бондаренко Н. С. - Фундаментальное решение уравнений (1,2) - аппроксимации безмоментного термоупругого состояния трансверсально-изотропных пластин, Гольцев А. С., Шевченко В. П. (2009)
Булат А. Ф. - Физико-химическая модель генерации метана угольным пластом, Скипочка С. И., Паламарчук Т. А. (2009)
Григоренко А. Я. - О свободных колебаниях ортотропных конических оболочек переменной в двух направлениях толщины, Мальцев С. А. (2009)
Шульга М. О. - Застосування гамільтонового формалізму в теорії коливань п'єзоелектричних пластин (2009)
Жиганюк І. В. - Конфігураційні внески в енергію гідратації іонів лужних металів у водних розчинах (2009)
Спольник А. И. - Ферромагнитный резонанс в металлах с неферромагнитными включениями, Абызов А. С., Волчок И. В., Чегорян М. А. (2009)
Божко А. Е. - Об эффективности звена извлечения квадратного корня в системе электромагнитного вибровозбудителя (2009)
Бритун В. Ф. - Использование метода высокотемпературного ударного сжатия для синтеза алмазных нановолокон, Курдюмов А. В., Солонин Ю. М., Ярош В. В. (2009)
Солнцев В. П. - Термокинетическая модель и механизм реакционного взаимодействия, инициированного перитектическим плавлением, Скороход В. В. (2009)
Бицань Є. М. - Деякі особливості узагальненого реологічного тіла (2009)
Кушнір С. В. - Бароосмотичний аналіз як новий метод гідрогеологічних досліджень (2009)
Орищенко И. В. - Первопричина глобального потепления: изменение энергообменных процессов в системе Земля—космос (2009)
Сворень Й. М. - Термобарометрія і геохімія газів прожилково-вкрапленої мінералізації у відкладах нафтогазоносних областей і металогенічних провінцій: фізико-хімічна модель формування вугільних пластів, Наумко І. М. (2009)
Беляков В. Н. - Влияние нанопористой ионообменной составляющей на зарядселективные свойства неорганических композиционных мембран, Дзязько Ю. С., Вольфкович Ю. М., Сосенкин В. Е., Никольская Н. Ф. (2009)
Гічан О. І. - Вплив геометрії електрода на виникнення нестійкості Хопфа при електрохімічному розчиненні металів, Потоцька В. В., Омельчук А. А. (2009)
Гузенко Н. В. - Створення порожнистих багатошарових поліелектролітних мікрокапсул на основі полігексаметиленгуанідину гідрохлориду та натрієвої солі карбоксиметилцелюлози, Габчак О. Л., Пахлов Є. М. (2009)
Дворко Г. Ф. - Універсальна мінімальна швидкість реакцій мономолекулярного гетеролізу, Пономарьов М. Є., Пономарьова Е. О. (2009)
Руденко Л. И. - Механизм очистки жидких радиоактивных отходов от трансурановых элементов и урана методом комплексообразования и ультрафильтрации, Гуменная О. А., Хан В. Е., Джужа О. В. (2009)
Слободяник М. С. - Структурні перетворення оксидів церію і празеодиму у вакуумних конденсатах, Заславський О. М. (2009)
Гулевский А. К. - Влияние фракции до 5 кДа из мозга холодоадаптированных рыб на жизнеспособность карася серебряного в условиях холодового стресса, Грищенко В. И., Релина Л. И., Грищенкова Е. А., Погожих Е. Г., Сысоева И. В., Сысоев А. А. (2009)
Сергеева Ж. Ю. - Рестрикционное картирование внехромосомного элемента рСА25 Erwinia carotovora, Товкач Ф. И. (2009)
Степанова О. А. - Первая изоляция альговируса Dunaliella viridis Teod. (Chlorophyta) из черноморской среды, Климчук Д. А., Новиченко В. Н. (2009)
Петрова Г. В. - Цитотоксична дія азидотимідину (зидовудину) на тимоцити щура. Захисний ефект α-токоферолу, Великий М. М., Комісаренко С. В. (2009)
Броварець О. О. - Як білки реплікативного комплексу блокують синтез пар основ ДНК за участю мутагенних таутомерів: просте фізичне пояснення, Булавін Л. А., Говорун Д. М. (2009)
Кириленко А. В. - Компьютерное моделирование и исследование электромагнитных и тепловых процессов при магнитно-жидкостной гипертермии опухолевых клеток, Чехун В. Ф., Кондратенко И. П., Подольцев А. Д., Кучерявая И. Н., Бондар В.В. (2009)
Дибський С. С. - Виявлення прихованої хромосомної нестабільності у осіб, що постраждали від дії факторів Чорнобильської аварії, за допомогою удосконаленого тесту ''G2 bleomycin sensitivity assay'', Дибська О. Б., Педан Л. Р., Пілінська М. А. (2009)
Городецький В. В. - Багатоточкова задача для еволюційних рівнянь з псевдобесселевими операторами, Спіжавка Д. І. (2009)
Грищук C. В. - Моногенные функции в бигармонической плоскости, Плакса С. А. (2009)
Дегтярев С. П. - О существовании гладкого решения задачи со свободной границей для квазилинейного параболического уравнения с разрывными коэффициентами (2009)
Назарчук З. Т. - Деякі властивості ортогональних у крузі двовимірних поліномів, Кулинич Я. П. (2009)
Подвысоцкий Р. В. - Об одном неравенстве для внутренних радиусов неналегающих областей (2009)
Пигнастый О. М. - Расчет производственного цикла с применением статистической теории производственно-технических систем, Ходусов В. Д. (2009)
Яськов Г. Н. - Упаковка большого числа конгруэнтных шаров в цилиндре (2009)
Григоренко А. Я. - Численное решение задачи о свободных колебаниях пологих оболочек переменной толщины в уточненной постановке, Пархоменко А. Ю. (2009)
Декрет В. А. - Про дослідження стійкості композитних матеріалів, армованих нанотрубками (2009)
Поляков В. Л. - Фильтрование суспензии с переменным содержанием взвеси через однородную загрузку при нелинейной кинетике массообмена (2009)
Шацький І. П. - Деформування підземного трубопроводу в місцях локального руйнування основи, Струк А. Б. (2009)
Ніколаєнко Т. Ю. - Структурно-динамічні особливості модельних цукрово-фосфатних залишків 3'-дезоксирибонуклеотидів, Булавін Л. А., Говорун Д. М. (2009)
Цемик О. Е. - Приповерхностные броуновские моторы, управляемые переменным электрическим полем, Чернова А. А., Розенбаум В. М. (2009)
Никитенко Н. И. - Молекулярно-радиационная теория фотонной, диффузионной и электронной теплопроводности (2009)
Солнцев В. П. - Модель возникновения организованной структуры в реакционном процессе, инициированном перитектическим плавлением, Скороход В. В., Баранов В. Л. (2009)
Богданов Ю. А. - Вероятная причина газовых выбросов в шахтах Донбасса и возможные пути их изучения, Черняков А. М. (2009)
Дубовенко Ю. І. - Редукція задачі Алексідзе до рівняння сили тяжіння (2009)
Кушнір С. В. - Прояви бароосмосу в підземній гідросфері (2009)
Скрипалева Е. А. - Особенности сезонной изменчивости поля температуры на поверхности Индийского океана по контактным и спутниковым данным (2009)
Шпортюк З. М. - Порівняльний аналіз двох модифікацій методу атмосферної корекції з відніманням темного об'єкта даних сенсора EO-1 Hyperion для оцінювання позиції червоного краю, Сибірцева О. М., Сахацький О. І. (2009)
Беляков В. Н. - Транспорт анионов Cr(VI) через неорганический ионит и нанокомпозиционную керамическую мембрану, Дзязько Ю. С., Василюк С. Л., Рождественская Л. М. (2009)
Горобець А. В. - Флуоровмісні мембрани з антибактеріальними властивостями, Вакулюк П. В., Бурбан А. Ф. (2009)
Лагута И. В. - Взаимодействие аскорбиновой кислоты с высокодисперсным кремнеземом, Ставинская О. Н., Оранская Е. И., Чернявская Т. В. (2009)
Мануйлов Є. В. - Синтез, структура та фотокаталітичні властивості TiO2 та TiO2/ZnO плівок, модифікованих наночастинками золота, Смірнова Н. П., Єременко Г. М. (2009)
Романкевич Я. О. - Изотерма абсорбции паров растворами, Гаранина О. А., Романкевич О. В. (2009)
Гришко В. Н. - Функционирование некоторых амидогидролаз в черноземе, загрязненном соединениями фтора (2009)
Коршиков И. И. - Аллозимный полиморфизм можжевельника высокого (Juniperus excelsa Bieb.) в Горном Крыму, Николаева А. В., Иваничко Т. А., Репецкая А. И. (2009)
Шевякова Н. И. - Влияние засоления на содержание полиаминов и фитогормонов в проростках Phaseolus vulgaris L., Мусатенко Л. И., Стеценко Л. А., Веденичева Н. П., Войтенко Л. В., Ракитин В. Ю., Сытник К. М., Кузнецов Вл. В. (2009)
Мельничук Д. О. - Корегування фосфоліпідовмісними засобами жовчнокислотного спектра дуоденального вмісту та калу у щурів за медикаментозного гепатиту, Грищенко В. А., Литвиненко О. М. (2009)
Луговской Э. В. - Растворимый фибрин и D-димер как молекулярные маркеры сосудистых осложнений у больных сахарным диабетом, Ефимов Д. А., Гриценко П. Г., Колесникова И. Н., Луговская Н. Э., Литвинова Л. М., Костюченко Е. П., Ефимов А. С., Комисаренко С. В. (2009)
Пампуро В. И. - Структурный анализ систем управления безопасностью (2009)
Вітальне слово (2012)
Омельчук О. М. - Філософсько-правове розуміння поведінки людини у творчості Е. Канта (2012)
Кондратьєв Р. І. - Визнання соціальної сутності держави — методологічна основа дослідження державно-правових явищ (2012)
Андрейцев В. І. - Об’єктивні чинники кодифікації законодавства суверенної України: перспективи реалізації конституційних еколого-правових імперативів (2012)
Рабінович П. М. - Діалектичний підхід у практиці Європейського суду з прав людини (2012)
Медведчук В. В. - Концептуалізація поняття "громадянське суспільство”: ретроспектива деяких теоретичних аспектів (2012)
Місінкевич Л. Л. - Громадські вироки як репресивні новації радянської влади проти колгоспного селянства в 1948 році (2012)
Оніщенко Н. М. - Авторитет діючого законодавства: вступ до проблеми (2012)
Стефанчук Р. О. - Сім невирішених справ чи "сім смертних гріхів” сучасного законотворення? (2012)
Харитонов Є. О. - Правовідносини інтелектуальної власності й цивільні та адміністративні правовідносини, Харитонова О. І. (2012)
Наливайко Л. Р. - Теоретико-правові засади співвідношення категорії "державний лад” з іншими суміжними категоріями (2012)
Беляневич О. А. - Про уніфікацію і спеціалізацію процесуального права (2012)
Демичев А. А. - Суд присяжных в Российской империи по Судебным уставам 1864 г.: теория и практика (2012)
Поцелуев Е. Л. - Понятие, признаки и структура правовой системы в российской и зарубежной юридической науке (2012)
Туманов Д. Ю. - Конституционное регулирование прав и свобод граждан на начальном этапе становления СССР (1920–е — первая половина 1930–х гг.) (2012)
Тополь Ю. О. - Джерело та форма права: поняття, зміст, проблема співвідношення (2012)
Зайцев А. И. - Фиксация соглашения о третейском суде в России в XVII-XX веках (2012)
Монастирський Д. А. - Вплив на законодавчий процес правової та організаційної культури народних депутатів України (2012)
Соловьева Т. В. - Особенности законодательства и судебной практики Российской Федерации как причины, негативно влияющие на процесс реализации актов Европейского суда по правам человека (2012)
Габінет Д. А. - Відображення ідей про республіканську форму державного правління України у конституційних проектах представників вітчизняної політико-правової думки у період між світовими війнами (2012)
Щенх Н. - Держава як політична корпорація (2012)
Батанов О. В. - Феноменологія сучасного муніципального права (2012)
Крупчан О. Д. - Актуальні проблеми здійснення та захисту суб’єктивних цивільних прав в сучасний період (2012)
Галянтич М. К. - Проблеми державної реєстрації житлової нерухомості (2012)
Довгерт А. С. - Становлення науки міжнародного приватного права на теренах України (остання чверть ХІХ ст. — початок ХХ ст.) (2012)
Майданик Р. А. - Щодо питання про інновації і право інтелектуальної власності в міжнародному приватному праві (2012)
Романовский Г. Б. - Понятие материнства в условиях развития репродуктивных технологий (2012)
Боднар Т. В. - Одностороння відмова в договірних зобов’язаннях (2012)
Кудрявцева Є. В. - Деякі міркування про участь третіх осіб у третейському провадженні у Росії (2012)
Спасибо-Фатєєва І. В. - Проблеми сучасного регулювання представництва (2012)
Мічурін Є. О. - Основні положення концепції обмежень майнових прав фізичних осіб (2012)
Гусаров К. В. - Про допуск до оскарження судових рішень у цивільних справах (2012)
Шишка Р. Б. - Цивільно-правова відповідальність і деліктне зобов’язання, Шишка О. Р. (2012)
Нагнибіда В. І. - Ефективність правового регулювання речових прав на чуже майно (2012)
Гринько (Русу) С. Д. - Вітчизняна концепція деліктних зобов’язань (2012)
Білоусов Ю. В. - Груповий позов: зарубіжний досвід та перспективи його використання в Україні (2012)
Гриняк А. Б. - Права та обов’язки замовника за договором підряду (2012)
Таранова Т. С. - Альтернативный порядок разрешения споров (2012)
Лосев С. С. - Основные тенденции развития законодательства Республики Беларусь об интеллектуальной собственности (2012)
Демендецки Т. - О необходимости сохранения порядка неискового производства при рассмотрении гражданских дел в современном польском гражданском производстве (2012)
Салей Е. А. - Публичные юридические лица (по материалам Республики Беларусь) (2012)
Трач О. М. - Судовий наказ як об’єкт апеляційного оскарження (2012)
Якимчук С. О. - Реалізація принципу верховенства права в цивільному процесуальному законодавстві України через призму рішень Європейського суду з прав людини (2012)
Устименко В. А. - Право власності як основа правового господарського порядку України, Джабраілов Р. А. (2012)
Васільєв А. С. - Організаційно-правові заходи реалізації економічних функцій держави в умовах розвитку ринкових відносин (2012)
Віхров О. П. - Окремі питання вдосконалення господарського законодавства України (2012)
Подцерковний О. П. - Проблеми відображення у праві реального змісту економічних відносин (2012)
Трещева Е. А. - К вопросу об особенностях реализации состязательных начал в арбитражном процессе России (2012)
Вінник О. М. - До проблеми корпоративних конфліктів (2012)
Рєзнікова В. В. - Об’єкт посередницьких правовідносин (2012)
Романовская О. В. - К вопросу о статусе государственных корпораций в Российской Федерации (2012)
Бабкин А. И. - К вопросу о государственной регистрации прекращения деятельности юридического лица, Занина М. А. (2012)
Гришина Я. С. - Социальное предпринимательство как правовая модель обеспечения социальных потребностей (2012)
Скачкова Г. С. - Особенности регулирования труда на подземных работах (2012)
Хныкин Г. В. - Локальная система правовых стимулов труда и трудовой активности работников (2012)
Мельницька Н. В. - Місце роботи і робоче місце: основні правові ознаки (2012)
Костяшкін І. О. - До питання змісту соціальної функції права власності на землю в Україні (2012)
Юдина Т. Ф. - Эволюция природоохранного законодательства дореволюционной России (2012)
Домбровський С. Ф. - Правові новації страхування сільськогосподарської продукції при державній підтримці (2012)
Берлач Н. А. - Трансформація відносин між виконавчою владою та суспільством у процесі здійснення адміністративної реформи в Україні (2012)
Гуржій Т. О. - Сучасний погляд на предмет адміністративного права (2012)
Миколенко О. І. - Вплив загально-процесуальної науки на процес становлення адміністративного процедурного права України (2012)
Когут О. В. - Проблемні питання антикорупційного законодавства України (2012)
Грищук В. К. - Негативна (ретроспективна) кримінально-правова відповідальність та її підстава (2012)
Стрельцов Є. Л. - Сучасні завдання кримінально-правової науки (2012)
Шостко О. Ю. - Деякі питання вдосконалення законодавства і практики протидії організованій злочинності в Україні в контексті зарубіжного досвіду (2012)
Сартаева Н. А. - Правовой мониторинг национального законодательства государств–участников содружества независимых государств в сфере борьбы с терроризмом (2012)
Колос М. І. - Об’єктивні ознаки кримінально-правових положень Руської Правди (2012)
Когутич І. І. - Про окремі складові криміналістичної тактики (2012)
Кузьмина О. В. - Справедливость и состязательность как необходимые условия осуществления уголовного судопроизводства (2012)
Самарин В. И. - Реализация принципа языка, на котором ведется производство по уголовному делу, в билингвальном государстве (2012)
Крушинський С. А. - Поняття та класифікація суб’єктів подання доказів у кримінальних справах (2012)
Київець О. В. - Концепція міжнародного права у поглядах Герберта Харта (2012)
Лозінська С. В. - Європейська екологічна політика та її вплив на реформування законодавства України про охорону навколишнього природного середовища, Чудик-Білоусова Н. І. (2012)
Балюк Г. І. - Проблеми правового регулювання впровадження концепції сталого розвитку у вітчизняну освіту (2012)
Інформація про Хмельницький університет управління та права (2012)
Інформація для авторів (2012)
Contents (2012)
Вихідні дані (2012)
Сопільник Р. Л. - Право на справедливий суд у контексті практики Європейського суду з прав людини (2014)
Запорожченко А. А. - Соответствие законодательства Украины стандартам Совета Европы в сфере биомедицины (2014)
Свиридюк Н. П. - Щодо методологічних засад та правового змісту економічної політики сучасної держави (2014)
Мелех Б. В. - Правова освіта як засіб забезпечення правопорядку (2014)
Марченко А. А. - Прецедентний характер рішень Конституційного суду України (2014)
Лошицький М. В. - Новий погляд на категоріальний апарат теорії профілактики правопорушень (2014)
Калатур М. В. - Політика держави у протидії нелегальній міграції, Білик В. М. (2014)
Мозоль Н. І. - Держава як суб’єкт відшкодування шкоди: правові аспекти дослідження (2014)
Маркова В. О. - Релігійна безпека підростаючого покоління як актуальне питання міжнародного виміру в умовах активного розвитку тоталітарних культів деструктивного типу (2014)
Шевців М. Б. - Прояви імперативу моралі в інтуїтивній культурі юриста (2014)
Заяць Р. Я. - Становлення та розвиток інституту необхідної оборони (2014)
Клюс В. В. - Релігійний екстремізм як загроза духовної безпеки України (2014)
Дуда С. М. - Закон у системі джерел права романо-германської правової сім’ї (2014)
Кошман Л. А. - Структура екополітичних відносин у демократичному суспільстві (2014)
Лозинська С. І. - Духовність як основа людського буття (2014)
Романівка З. Є. - Поняття та кримінально-правове значення знарядь та засобів вчинення злочинів (2014)
Шевчук В. М. - Актуальні проблеми побудови та застосування тактичних операцій у судовому провадженні (2014)
Терещенко Ю. В. - Слідчі (розшукові) дії як різновид процесуальних дій (2014)
Галан Н. В. - Оцінка стану дієздатності чи недієздатності у хворих з дисциркуляторною енцефалопатією (2014)
Житний О. О. - Деякі проблеми застосування законодавства України про кримінальну відповідальність згідно з універсальним принципом (2014)
Плугатир М. В. - Кримінальна відповідальність за несанкціоноване втручання в роботу державних електронних інформаційних ресурсів та систем, критичних об’єктів національної інформаційної інфраструктури (2014)
Рубежанська О. В. - Характеристика суб’єкта кримінального правопорушення за ознаками статті 313 КК України (2014)
Крицька І. О. - Відповідальність корпорацій за кримінальні правопорушення за законодавством України та зарубіжних держав у контексті міжнародних договорів (2014)
Раковська Ю. В. - Фальсифікат лікарських засобів як найприбутковіший вид транснаціональної злочинної діяльності (2014)
Остапенко О. Є. - Недопустимість розголошення відомостей досудового розслідування як гарантія охорони нотаріальної таємниці (2014)
Курилін І. Р. - Нормативне-правове та організаційне забезпечення протидії відмивання коштів, здобутих злочинним шляхом (2014)
Користін О Є. - Криміналізація порушень, пов’язаних з професійною діяльністю на фондовому ринку, Клочко В. М. (2014)
Щерба В. М. - До питання про обов’язки присяжних за кримінальним процесуальним кодексом України (2014)
Карпов Н. С. - Прийняття слідчим суддею рішення про надання тимчасового доступу до речей і документів (2014)
Брисковська О. М. - Особливості початкового етапу розслідування умисного пошкодження об’єктів електроенергетики (2014)
Паславський С. І. - Статус захисника в кримінальному провадженні на підставі угоди про визнання винуватості: проблема правового регулювання (2014)
Басс В. О. - Конфлікт інтересів: поняття та адміністративно-правова характеристика (2014)
Шруб І. В. - Правообмеження як структурний елемент правового статусу судді адміністративного суду: загальнотеоретична характеристика (2014)
Овсянніков В. С. - Правове положення структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій (2014)
Власюк А. В. - Адміністративно-правовий захист права власності суб’єктів господарювання (2014)
Крижановська В. А. - Адміністративні правопорушення в системі інших правопорушень: порівняльний аналіз (2014)
Комарницька І. І. - Система правового забезпечення профілактики адміністративних правопорушень у сфері власності (2014)
Клименко С. В. - Поширення наркотизму в Україні: шляхи протидії та проблеми профілактики (2014)
Михайлов В. В. - Місцеві податки та збори (2014)
Єсімов С. С. - Удосконалення адміністративно-правового регулювання протидії корупції в Україні (2014)
Бортник Н. П. - Глобалізація як чинник формування міграційних систем, Хомишин І. Ю. (2014)
Шитий В. М. - Адміністративна відповідальність у сфері управління, використання та охорони земельних ресурсів України (2014)
Захарченко Л. М. - Причини і сутність явища незаконної (нелегальної) міграції (2014)
Маслов К. Є. - Фіксація фактів злочинів у сфері службової діяльності (2014)
Ситар І. М. - Порівняння як вихідний елемент дослідження культураційних процесів (2014)
Завальнюк В. В. - Історія розвитку правових уявлень в українській юридичній антропології (2014)
Колесніченко В. В. - Про вдосконалення правового регулювання відносин у сфері реалізації права на звернення громадян з питань захисту права інтелектуальної власності у позасудовому порядку (2014)
Виноградов А. К. - До питання організації взаємодії в системі правоохоронних органів України по протидії правопорушенням у сфері захисту інтелектуальної власності (2014)
Аксютіна А. В. - Продюсерська діяльність як предмет цивільно-правового договору у сфері інтелектуальної власності (2014)
Федотов О. П. - Митний пост: адміністративно-правовий аналіз діяльності з виконання завдань, покладених на органи доходів і зборів (2014)
Батанова Л. О. - Адміністративні стягнення за порушення митних правил: проблеми застосування (2014)
Назарова Я. Б. - Зміст митних режимів тимчасового ввезення та тимчасового вивезення (2014)
Левченко С. Г. - Щодо методів реалізації адміністративних повноважень в державній митній справі (2014)
Допілка В. О. - Кваліфікація контрабанди на стадії закінченого правопорушення (2014)
Ортинський В. Л. - Предмет злочину як елемент оперативно-розшукової характеристики контрабанди: проблеми визначення, Хараберюш О. І. (2014)
Палій Н. Р. - Типові слідчі версії на початковому етапі розслідування прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою митних органів (2014)
Davydenko L. - The Legal Status of Master-owner of the Merchant Ship (2014)
Бурмака І. О. - Організаційні аспекти нормування судноплавства на внутрішніх водних шляхах України (2014)
Аягут Н. Г. - Міжнародні договори України в морській сфері як частина законодавства про морські порти (2014)
Реферовані статті (2014)
Вітання (2014)
Contents (2011)
До відома авторів (2011)
Ніколаєнко Л. Г. - Вubbleeconomics як необхідне породження неолібералізму (соціологічна інтерпретація проблеми) – рос. мовою (2011)
Єщенко П. С. - Нова парадигма розвитку економіки – настійливе веління нашого часу – рос. мовою, Арсеєнко А. Г. (2011)
Береславська О. І. - Роль Національного банку України у підвищенні ефективності валютної політики (2011)
Карчева Г. Т. - Оцінка ефективності управління активами і пасивами банків України (2011)
Хаустов В. К. - Система охорони промислової власності в Республіці Білорусь та Україні (2011)
Соколик М. П. - Продуктивність та оплата праці за паритетом купівельної спроможності в Україні та інших країнах: порівняльний аналіз (2011)
Бондаренко М. П. - Туристичний сектор економіки України: реалії та перспективи (2011)
Гуторов А. О. - Вертикально інтегровані структури у сільському господарстві: економічні засади формування та розвитку (2011)
Корольков В. В. - Технологічна домінанта забезпечення розвитку економіки, заснованої на знаннях: еволюція моделі виробничої функції (2011)
Гонтарева І. В. - Об’єктивізація цілей при прогнозуванні ефективного розвитку підприємства (2011)
Аннотации (рос. мовою) (2011)
Summaries (англ. мовою) (2011)
Contents (2011)
До відома авторів (2011)
Саліхова О. Б. - Адресна державна підтримка як чинник стимулювання розвитку високотехнологічних виробництв в Україні (2011)
Бобух І. М. - Оцінка національного багатства у контексті міжнародного досвіду (2011)
Шиян Д. В. - Вплив очікувань на механізм дії економічного циклу (2011)
Булана О. О. - Бюджетно-податкові механізми стимулювання посткризової активізації підприємницької діяльності (2011)
Федулова Л. І. - Тенденції розвитку інноваційної політики та її вплив на економічне зростання (2011)
Яненкова І. Г. - Синергетичний ефект застосування організаційного ресурсу на різних рівнях управління інноваційною діяльністю (2011)
Парнюк В. О. - Амортизація як стимул до інвестування (2011)
Авалішвілі Марина - Переваги ризик-менеджменту підприємств та його розвиток у Грузії – англ. мовою (2011)
Шубравська О. В. - Розвиток аграрного ринку України в умовах дії інноваційних чинників, Прокопенко К. О. (2011)
Лук’яненко І. Г. - Моделювання впливу зміни монетарних режимів на фінансово-економічний розвиток країн із перехідною економікою, Жук В. С. (2011)
Фінансові інститути та фінансові ринки: посткризові трансформації (за матеріалами наукової конференції) (2011)
Аннотации (рос. мовою) (2011)
Summaries (англ. мовою) (2011)
Титул, содержание (2013)
К 100-летнему юбилею академика Николая Михайловича Амосова (2013)
Гриценко В. И. - Академик Николай Михайлович Амосов — выдающийся ученый и хирург (2013)
Касаткина Л. М. - Реализация идей академика Н. М. Амосова в нейросетевых информационных технологиях, Касаткин А. М., Гольцев А. Д., Рачковский Д. А. (2013)
Гриценко В. И. - Медицинские информационные системы как елементы единого информационного медицинского пространства, Козак Л. М., Коваленко А. С., Пезенцали А. А., Рогозинская Н. С., Осташко В. Г. (2013)
Котова А. Б. - Математическое моделирование в биологии и медицине: становление и развитие, Кифоренко С. И., Белов В. М. (2013)
Вовк М. И. - Биоинформационная технология управления движениями как направление биологической и медицинской кибернетики (2013)
Григорян Р. Д. - Моделирование энергетической мегасистемы человека, Лябах Е. Г., Лисов П. Н., Дериев И. И., Аксенова Т. В. (2013)
Ермакова И. И. - Информационная платформа мультикомпартментальных моделей терморегуляции человека (2013)
Abstracts (2013)
Авторы номера (2013)
Contents (2011)
Запатріна І. В. - Розвиток державної підтримки публічно-приватного партнерства в Україні (2011)
Іванова В. В. - Модель організації інформаційного забезпечення економіки, заснованої на знаннях (2011)
Копич Р. І. - Практичні підходи до визначення фіскальної стійкості країн Центральної та Східної Європи (2011)
Піріашвілі О. Б. - Розвиток єврорегіонів на території України, Амбросенко О. П., Федяй Н. О. (2011)
Куліков Г. Т. - Заробітна плата в кризовий період у контексті її впливу на трудовий потенціал (2011)
Бурлай Т. В. - Інститут довіри як компонента євроінтеграційної політики країн ЦСЄ (2011)
Бєлєнцов В. М. - Метод оцінки якості розвитку країн (рос. мовою) (2011)
Кокодей Т. О. - Математична модель поведінки споживача на ринку харчових продуктів (2011)
Аннотации (рос. мовою) (2011)
Summaries (англ. мовою) (2011)
В Інституті економіки та прогнозування НАН України 2011 року вийшли друком (2011)
До відома авторів (2011)
Contents (2011)
Івантер В. В. - Експертна оцінка можливих макроекономічних ефектів економічного співробітництва України з країнами Єдиного економічного простору (рос. мовою), Геєць В. М. та ін. (2011)
Черняк О. І. - Криза платіжного балансу: фактори, індикатори та способи попередження, Хом’як В. Р. (2011)
Лігоненко Л. О. - Практичні підходи до визначення фіскальної стійкості країн Центральної та Східної Європи (2011)
Єршова Г. В. - Інвестиційна активність підприємств та шляхи її забезпечення (2011)
Шпенюк О. Є. - Нестабільність валютних курсів в умовах глобалізації (2011)
Бублик Є. О. - Іпотечний ринок України: обмеження та перспективи розвитку, Корнєєв В. В. (2011)
Брус С. І. - Банки на фондовому ринку України: зміна інвестиційних пріоритетів (2011)
Шірінян Л. В. - Вплив розмірів страхових компаній на ефективність діяльності і розподіл на ринку страхових послуг в Україні (2011)
Близнюк В. В. - Людський потенціал: особливості формування для модернізації (2011)
Корнівська В. О. - Формування фінансової культури українського населення в контексті мінімізації ринкової асиметрії (2011)
Махсма М. Б. - Регіональні аспекти оцінки рівня життя сільського населення (2011)
Кобута І. В. - Оцінка наслідків державного регулювання експорту зерна в Україні (2011)
Аннотации (рос. мовою) (2011)
Summaries (англ. мовою) (2011)
Покажчик статей, опублікованих у журналі "Економіка і прогнозування" 2011 року (укр. мовою) (2011)
Указатель статей, опубликованных в журнале "Экономика и прогнозирование" в 2011 году (рос. мовою) (2011)
Покажчик статей, опублікованих у журналі "Економіка і прогнозування" 2011 року (англ. мовою) (2011)
Байда Е. И. - Математическая модель индуктивного ограничителя аварийных сверхтоков трансформаторного типа (2013)
Гречко А. М. - Технологии быстрого прототипирования – от детской игрушки до мирового господства (2013)
Середа А. Г. - Повышение уровня пожарной безопасности корабельных систем электроснабжения, Варшамова И. С., Литвиненко В. В. (2013)
Чепелюк А. А. - Анализ функциональных особенностей реле напряжения с фиксированными параметрами срабатывания и автоматическим повторным включением для защиты бытовых однофазных потребителей от недопустимых отклонений напряжения в питающей сети (2013)
Болюх В. Ф. - Влияния формы и расположения якоря на эффективность индукционно-динамического двигателя с использованием 3D модели, Олексенко С. В., Щукин И. С. (2013)
Кольвах Д. В. - Исследование теплового состояния асинхронного частотно-управляемого двигателя при перемежающемся режиме работы S6, Петренко А. Н., Петренко Н. Я. (2013)
Пантелят М. Г. - Анализ электромагнитных процессов в роторе быстроходного асинхронного генератора методом конечных элементов, Седова Е. А. (2013)
Шевченко В. В. - Конструктивные особенности турбогенераторов с воздушным охлаждением, Кошевой О. П. (2013)
Шевченко В. В. - Анализ возможности использования разных типов генераторов для ветроэнергетических установок с учетом диапазона мощности, Кулиш Я. Р. (2013)
Дубовенко К. В. - Моделювання характеристик електричного поля в гетерогенному середовищі тверда фаза – газ за експериментально визначеною діелектричною проникністю , Захаров Д. О. (2013)
Вимоги до оформлення статей (2013)
Шестопалов В. М. - Про деякі результати досліджень, що розвивають ідею В. І. Вернадського про "газове дихання" Землі. Стаття 1. Поверхневі та приповерхневі прояви аномальної дегазації, Макаренко О. М. (2013)
Зейкан О. Ю. - Перше нафтове родовище, відкрите Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України" в Дніпровсько-Донецькій западині, Гладун В. В., Максимчук П. Я., Чепіль П. М., Дудніков М. С., Гусаченко В. О., Довжок Т. Є., Вакарчук С. Г., Харченко М. В., Стрижак В. П., Шевченко О. А. (2013)
Полєтаєв В. І. - Стратиграфія овруцької серії Українського щита в зв’язку з визнанням її палеозойського віку, Веліканов В. Я., Клочков В. М., Міхницька Т. П. (2013)
Непша О. В. - Про будову кіс Північного Приазов'я (2013)
Хрущов Д. П. - Регіональне структурно-літологічне моделювання осадової оболонки (2013)
Радзівіл В. Я. - Палеотектонічні і палеогеографічні умови ранньовендського вулканізму Волині (2013)
Шульга В. Ф. - Особливості формування пластів вугілля глибинних горизонтів ЛьвівськоbВолинського басейну. Стаття 2. Візейський вугільний пласт v3/0, Матрофайло М. М., Костик І. О., Король М. Д. (2013)
Бiлецький С. В. - Основні аспекти модернізації стратиграфічної схеми неогенових відкладів Кримського півострова, Білокрис О. О. (2013)
Кирилюк В. П. - Особливості стратиграфічних досліджень нижнього докембрію. Стаття 1. Особливості традиційного стратиграфічного розчленування (2013)
Ядуха В. С. - Окремі аспекти реалізації стратегії державної кадрової політики (2012)
Олуйко В. М. - Створення системи кадрового оновлення або інвестиції в кадри (2012)
Толкованов В. В. - Підвищення професійної компетентності державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування (2012)
Білинська М. М. - Розвиток партнерських відносин між органами державної влади і громадянами: актуальні проблеми (2012)
Ганчеренок И. И. - Электронное правительство и когнитивное общество: Корея, Европейский Союз и Беларусь (2012)
Нижник Н. Р. - Концептуальний підхід до управлінської безпеки в системі державного управління в Україні, Мосов С. П. (2012)
Хоменко Я. В. - Ключові складові ефективності сучасної влади (2012)
Комар Ю. М. - Наукові засади формування ефективних систем управління на основі використання сучасного наукового інструментарію (2012)
Радченко О. В. - Антропологічні витоки феномену державної влади (2012)
Мосов С. П. - Державне управління сферою промислової власності в Україні в умовах виникнення відхилень (2012)
Васильєва О. І. - Стандартизація надання адміністративних послуг в Україні, Васильєва Н. В. (2012)
Есимова Ш. А. - Общественные организации Казахстана: историческая реальность (2012)
Мамонова В. В. - Мережева організація території у глобалізованій економіці: роль органів управління (2012)
Сіцінський А. С. - Політизація сектора безпеки: суть і наслідки для суспільства, Сіцінська М. В. (2012)
Лахижа М. І. - Державне регулювання аграрних відносин у постсоціалістичних країнах: проблеми та шляхи їх вирішення (2012)
Захаркевич Н. П. - Інституційне забезпечення державного регулювання якості та безпеки харчових продуктів в Україні (2012)
Довгань В. І. - Проблеми відповідальності в галузі ветеринарної медицини (2012)
Терещенко Т. В. - Особливості формування державної політики України у сфері європейської інтеграції (2012)
Щепанський Е. В. - Оптимізація системи органів виконавчої влади України в туристично-рекреаційній сфері (2012)
Сидоров А. В. - Анализ практики работы комиссий по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих российской федерации в 2010-2011 гг., Кошкидько В. Г., Соловьев К. А. (2012)
Пашко Л. А. - Становлення службовця-професіонала як потреба сьогодення (2012)
Іманбердієв Д. Ч. - Стратегія безперервної професійної підготовки та підвищення кваліфікації державних службовців у Киргизстані (2012)
Молодожен Ю. Б. - Самодостатність територіальної громади через призму ціннісно-духовних орієнтирів (2012)
Ковтун І. Б. - Деякі особливості реалізації повноважень органів місцевого самоврядування на регіональному рівні в Україні (2012)
Пила В. І. - Щодо перспектив відновлення в Україні територій з особливим статусом діяльності (2012)
Смерічевський С. Ф. - Банківська таємниця в системі безпеки національної економіки, Свірідов Є. Ю. (2012)
Григорович А. В. - Науково-методичні основи розробки програми розвитку житлово-комунального господарства міста (2012)
Доманчук Д. П. - Теоретико-методологічні засади стратегічного управління конкурентоспроможністю аграрних підприємств на ринку робочої сили, Чикуркова А. Д. (2012)
Кравченко С. А. - Методи оцінки рівня адаптації економічного механізму функціонування підприємств до ринку (2012)
Скрипниченко М. І. - Багаторівнева система моніторингу розвитку підприємства за показниками ефективності соціально-економічних систем, Абдрахманова А. О. (2012)
Підгородецька С. М. - Інноваційний проект як детермінанта зростання конкурентоспроможності підприємства, Гернего Ю. О. (2012)
Плішка Т. П. - Корпоративна соціальна відповідальність як різновид інноваційно-інвестиційних процесів (2012)
Прокопенко О. В. - Інвестиційна діяльність у системі екологізації економіки, Кліменко О. В. (2012)
Юглічек Л. С. - Ресурси формування регіональної екомережі Хмельниччини, Виговська Т. В. (2012)
Бауліна Т. В. - Сучасний інституційний механізм відтворення робочої сили в системі державного регулювання формування людського капіталу в Україні (2012)
Беззубко Л. В. - Особенности институционализации современных социально-трудовых отношений, Нехода Е. В. (2012)
Момот В. Є. - Метод класифікації типів покупців за мотивами і можливостями споживання харчових продуктів, Кокодей Т. О. (2012)
Шульгіна Л. М. - Формування інформаційного підґрунтя інноваційного розвитку вищої освіти (2012)
Арзянцева Д. А. - Проблеми реалізації державно-приватного партнерства у сфері охорони здоров’я, Пунда О. О. (2012)
Міхальські Т. - Маргіналізація сімей та регіональна політика (на прикладі Поморського воєводства Республіки Польща) (2012)
Граматович Ю. В. - Вплив сучасної системи освіти на формування якісних характеристик трудового потенціалу регіону (2012)
Синчак В. П. - Формування майнового оподаткування в Україні, Антонюк А. П. (2012)
Хамініч С. Ю. - Особливості інновацій у фінансово-кредитній сфері національного господарства України (2012)
Борисова В. А. - Концептуальні засади страхування ресурсного потенціалу АПК (2012)
Мельник М. І. - Місце податкового механізму у системі державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності України (2012)
Кулинич О. І. - Оцінка результатів соціально-економічного розвитку методом комплексних статистичних коефіцієнтів, Кулинич Р. О. (2012)
Султанова З. М. - Обеспечение объективности и доступности статистических данных на этапе их распространения (2012)
Виговський Л. А. - Культура постмодерну як чинник трансформації функціональності сучасного християнства (2012)
Колпина Л. В. - Барьеры консолидации и гражданского активизма (2012)
Реутов Е. В. - Эксперимент по "назначению” глав исполнительной власти субъектов Российской Федерации: предварительные итоги (2012)
Шевченко О. М. - Правозахисний рух в Україні 60–80–х років ХХ ст. як елемент формування громадянського суспільства у тоталітарній державі (2012)
Талышинский Э. Б. - Сущность информационной войны в процессах глобализации (2012)
Нагорна О. О. - Концептуальна метафора як один із когнітивних механізмів формування значення етномаркованих фразеологізмів (2012)
Гуменюк О. Г. - Психолого-педагогічні аспекти адаптації першокурсників до умов навчання у вищому навчальному закладі (2012)
Федорчук О. С. - Концептуально-змістові аспекти інформатичної підготовки майбутніх правознавців (2012)
Місінкевич Л. Л. - Хмельницький університет управління та права: етапи становлення (2012)
Інформація про Хмельницький університет управління та права (2012)
Інформація для авторів (2012)
Contents (2012)
Вихідні дані (2012)
Мартынюк А. А. - Общая задача полидинамики на временной шкале (2008)
Пискун М. М. - Про застосування деяких понять теорії кілець для вивчення впливу систем підгруп групи (2008)
Сейфуллин Т. Р. - Точечный комплекс Кошуля системы полиномов (2008)
Степанець О. І. - Про деякі нові критерії нескінченної диференційовності періодичних функцій, Сердюк А. С., Шидліч А. Л. (2008)
Шевченко А. И. - Об одной проблеме Стефана, Миненко А. С. (2008)
Божко А. Е. - О запасе устойчивости по фазе в электродинамической виброиспытательной системе (2008)
Сергиенко И. В. - Идентификация параметров многокомпонентных стержневых систем, Дейнека В. С. (2008)
Бабенко С. В. - Об оценке решений линейных неавтономных систем дифференциальных уравнений на основе принципа сравнения (2008)
Дидык Р. П. - Анализ влияния динамики нагружения на деформационное поведение металлов и их сплавов в пластической области, Кузнецов Е. В. (2008)
Коханенко Н. В. - Плоская задача о краевых эффектах в композите периодической структуры, армированном прямоугольными волокнами (2008)
Кубенко В. Д. - Осесимметричная задача нестационарного вдавливания затупленного жесткого тела в поверхность упругого слоя (2008)
Булавін Л. А. - Розрахунок просторового розподілу концентрації бінарної суміші в зовнішньому полі, Гаврюшенко Д. А., Сисоєв В. М. (2008)
Петров Д. В. - Применение Sh-матриц в задачах рассеяния света (2008)
Авраменко А. А. - Турбулентная биоконвекция, Басок Б. И., Кузнецов А. В., Тыринов А. И. (2008)
Божко А. Е. - Принцип увеличения частоты генерируемого сигнала в мультивибраторе Ройера (2008)
Большаков В. И. - Один из возможных путей решения многокритериальной задачи материаловедения на примере оптимизации технологии плазменно-дугового напыления, Загородний А. Б., Дубров Ю. И. (2008)
Савяк М. П. - Взаимодействие механически активированного гидрида титана с азотом и кислородом, Уварова И. В., Тимофеева И. И., Литвиненко В. Ф., Солонин Ю. М. (2008)
Ладанивский Б. Т. - Геоэлектрическая 2D модель вдоль профиля Сарата — Кельменцы, Логвинов И. М., Тарасов В. Н. (2008)
Мостовой В. С. - Оптимальное обнаружение сигналов на фоне микросейсмического шума (2008)
Покалюк В. В. - К проблеме петрогенезиса карбонат-тальковой толщи Кривбасса, Яценко В. Г. (2008)
Шумлянский Л. В. - Возраст литосферного источника вендских траппов Волыни, Носова А. А. (2008)
Vakhnenko V. O. - Quasistatic loading of Berea sandstone, Vakhnenko O. O., TenCate J. A., Shankland T. J. (2008)
Босак В. З. - Бактерицидні полісульфонові ультрафільтраційні мембрани, що сформовані в присутності гуанідиновмісних олігомерів, Вакулюк П. В., Бурбан А. Ф., Лаврик В. І., Вортман М. Я., Клименко Н. С., Шевченко В. В. (2008)
Козлов Г. В. - Механизм усиления полимерных нанокомпозитов, наполненных углеродными нанотрубками, Буря А. И., Липатов Ю. С. (2008)
Тітов Ю. О. - Особливості розподілу катіонів у п'ятишаровій перовскітоподібній структурі сполук та фаз типу AnBnO3n+2, Бєлявіна Н. М., Марків В. Я., Слободяник М. С., Чумак В. В., Ящук В. П. (2008)
Попов В. Ю. - Рециклізація 3-алкоксибензо (с) пірилію гідразином як засіб ''обертання'' реакційної здатності орто-ароїлфенілацетатів у синтезі 2,3-бензодіазепін-4(3Н,5Н)-онів, Хижан О. І., Хабаров К. М., Богза С. Л. (2008)
Василюк В. М. - Динаміка фотосинтетичної й азотфіксувальної активностей та продуктивність сої, інокульованої Tn5-мутантами Bradyrhizobium japonicum, Кірізій Д. А., Коць С. Я. (2008)
Дюбко Т. С. - Анализ взаимодействия криопротекторов с сывороточным альбумином человека с помощью флуоресцентного зонда ФМЕ (2008)
Майданюк Д. М. - Низька геномна мінливість в культурі in vitro лінії кукурудзи Black Mexican Sweet Corn C456, Андрєєв І. О., Спірідонова К. В., Кунах В. А. (2008)
Нецветов М. В. - Влияние магнитных полей 1,5–50 Гц на концентрацию ионов кальция и магния в головном мозге мышей, Хиженков П. К., Энглези А. П. (2008)
Таширев А. Б. - Антарктические микроорганизмы, устойчивые к высоким концентрациям Hg2+, Cu2+, Cd2+ и СrО42–, Романовская В. А., Сиома И. Б., Усенко В. П., Таширева А. А., Матвеева Н. А., Рокитко П. В., Копытов Ю. П., Серединин Е. С., Мизин Д. А., Подгорский В. С. (2008)
Марченко М. М. - Характеристика електрофоретичних спектрів естераз насіння Saussurea discolor (Willd.) DC. та S. porcii Degen., Шелифіст А. Є., Чебан Л. М. (2008)
Кочіна О. С. - Вплив таутомеризації нуклеотидних основ на конформаційні властивості нуклеозидів: квантово-механічне дослідження методом функціонала густини, Жураківський Р. О., Говорун Д. М. (2008)
Оглобля O. В. - Математична модель участі титіну у циклі процесів скорочення скелетних м'язів, Ноздренко Д. М. (2008)
Даців Г. П. - Застосування перетворення Келі і методу інтегральних рівнянь для чисельного розв'язування лінійної осесиметричної задачі слошингу, Хапко Р. С. (2008)
Кміть І. Я. - Мішана задача для двовиміpної гіпеpболічної системи пеpшого поpядку (2008)
Кошляков В. М. - Аналог теореми Єругіна для систем диференціальних рівнянь другого порядку, Макаров В. Л., Драгунов Д. В. (2008)
Литвин О. М. - Інтерполювання звичайних диференціальних операторів у гільбертових просторах (2008)
Ляшко С. І. - Математичне моделювання конвективного перенесення цитостатиків усередині ракової пухлини, Ляшко Н. І., Клюшин Д. А. (2008)
Хорошун А. С. - Параметрическая квадратическая стабилизация нелинейных систем с неопределенностью (2008)
Божко А. Е. - О сингуларисном разложении скачкообразной функции (2008)
Евсеева Л. Г. - Математическая модель и метод решения задачи упаковки интервальных параллелепипедов (2008)
Малачівський П. С. - Чебишовське наближення сумою многочлена й експоненти з інтерполюванням у крайніх точках (2008)
Быстров В. М. - О влиянии тонкого изотропного покрытия на затухание краевого эффекта при одноосном продольном сжатии слоистого композитного материала (2008)
Богданова О. С. - Об одной модели мезомеханики разрушения ортотропного материала с разными пределами прочности при растяжении и сжатии, Каминский А. А. (2008)
Никитина Н. В. - О принципе кососимметрии (2008)
Шевченко В. П. - Однородные решения задачи о равновесии анизотропных пластин с одной плоскостью упругой симметрии, Алтухов Е. В., Нескородев Р. Н. (2008)
Кармазина Т. В. - Влияние малых концентраций полиэтиленгликолей-1500 и -4000 на механизмы диффузии молекул воды по данным нейтроноскопии, Слисенко В. И., Василькевич А. А., Базилюк Т. Н., Петрачков А. А., Омельченко В. М. (2008)
Локтев В. М. - К теории акустоэмиссии при неконсервативном движении ступеньки на винтовой дислокации, Халак Ю. Н. (2008)
Халатов А. А. - Теплообмен за двойным рядом поверхностных генераторов цилиндрической и сферической формы, Онищенко В. Н. (2008)
Божко А. Е. - Уточнение формулы тягового усилия электромагнитных контакторов и реле (2008)
Закарян Д. А. - Моделирование влияния масштабного фактора на теоретическую прочность наночастицы с алмазоподобной структурой, Картузов В. В. (2008)
Воеводин В. Н. - Принципы и общая схема прогнозирования рудных месторождений (2008)
Галич Е. А. - Главные компоненты полей геопотенциала в западном секторе Южного полушария, Школьный Е. П., Севастьянов А. И. (2008)
Даниленко В. А. - Комп'ютерне моделювання процесів динамічного деформування структурованого геофізичного середовища, Микуляк С. В. (2008)
Якимчук В. Г. - Дешифрування гіперспектральної космічної інформації на основі текстурних і спектральних характеристик досліджуваних об'єктів, Суханов К. Ю., Козлов З. В., Ліщенко Л. П. (2008)
Богдан Н. М. - Физико-химическое моделирование фосфатного нефролитиаза (2008)
Бойко В. П. - Определение порядков реакции полимеризации изопрена, инициированной пероксидом водорода, в растворе изопропилового спирта (2008)
Прокопчук Н. М. - Термічні перетворення аморфних акваамінодифосфатів кобальту (ІІ)—нікелю (ІІ)—цинку, Копілевич В. А., Войтенко Л. В. (2008)
Тітов Ю. О. - Кристалічна структура BaPr2Ti3O10, Бєлявіна Н. М., Марків В. Я., Слободяник М. С., Краєвська Я. А. (2008)
Гулевский А. К. - Эффект стимуляции репаративных процессов под влиянием фракции до 5 кДа из пуповинно-плацентарной крови крупного рогатого скота, Грищенко В. И., Моисеева Н. Н., Абакумова Е. С., Никольченко А. Ю., Щенявский И. И., Долгих О. Л. (2008)
Ріпецький Р. Т. - Адаптація клону моху Pottia intermedia до ртуті, Хоркавців Я. Д., Лобачевська О. В., Кіт Н. А. (2008)
Щербань С. А. - Половые и фенотипические особенности содержания РНК в гонадах черноморских мидий, Вялова О. Ю. (2008)
Мельничук Д. О. - Ліпідний та ліпопротеїновий склад сироватки крові при медикаментозному гепатиті щурів за різних способів корекції, Грищенко В. А., Литвиненко О. М. (2008)
Попадюк І. Д. - Участь МАРК в опосередкуванні дії протипухлинного препарату таксолу на клітини анапластичного раку щитовидної залози, Пушкарьов В. М., Костюченко Н. М., Тронько М. Д. (2008)
Чехун В. Ф. - Аналіз особливостей структурованої води у плазматичних мембранах карциноми Герена з різною чутливістю до цис-дихлордіаміноплатини, Михайленко В. М., Чехун С. В., Чалий О. В. (2008)
Чемерис І. А. - Фітоіндикація стану навколишнього природного середовища з використанням електрофізіологічних методів (2008)
Герасименко В. І. - Принцип послаблення кореляцій Боголюбова для нескінченної системи пружних куль, Штик В. O. (2008)
Дашкова О. Ю. - Об одном классе бесконечномерных линейных групп конечной линейной ширины (2008)
Макаров В. Л. - Інтерполяційні інтегральні операторні дроби в банаховому просторі, Хлобистов В. В., Демків І. І. (2008)
Самойленко А. М. - О сингулярной двухтoчечной задаче для линейного функционально-дифференциального уравнения, Ронто А. Н. (2008)
Шаврова О. Б. - Перетворення типу згортки для функцій з монотонними коефіцієнтами Фур'є в просторі Lp (2008)
Шовкопляс Т. В. - Нетерова імпульсна крайова задача та умови існування її розв'язку (2008)
Божко А. Е. - Об определении оптимальной фазочастотной характеристики корректирующих звеньев в системе воспроизведения вибраций (2008)
Стоян В. В. - Псевдоінверсний підхід до розв'язання одного класу нелінійних алгебраїчних рівнянь (2008)
Гузь И. А. - О предельном переходе в динамической задаче для межфазной трещины при уменьшении частоты нагрузки, Меньшиков А. В., Меньшиков В. А. (2008)
Жукова Н. Б. - Асимптотические нелинейные уравнения равновесия оболочек с геометрическими несовершенствами при взаимодействии форм потери устойчивости (2008)
Олійник О. Я. - Теоретичний аналіз процесів доочистки стічних вод, Рибаченко С. О. (2008)
Шульга М. О. - Про один варіант лінеаризованої теорії магнітострикції феритів з феромагнітним резонансом (2008)
Довгий Я. О. - Прогнозування від'ємної рефракції в α-ТеО2 (2008)
Конорева О. В. - Особливості струмових нестабільностей фосфідо-галієвих світлодіодів, опромінених нейтронами, Ластовецький В. Ф., Литовченко П. Г., Опилат В. Я., Гришин Ю. Г., Петренко І. В., Пінковська М. Б., Тартачник В. П. (2008)
Кузьменко М. В. - Узагальнення комутаційних співвідношень в квантовій механіці систем частинок, Сименог І. В. (2008)
Борисов И. И. - Гидродинамика, тепло- и массообмен во вращающихся барботажных потоках, Халатов А. А. (2008)
Божко А. Е. - Анализ возможного воспроизведения удара электромагнитным вибровозбудителем при прямоугольном входном сигнале (2008)
Дуднік О. В. - Властивості нанокристалічних порошків у системі ZrO2–Y2O3–CeO2–Al2O3 у ході термічної обробки при 400–1300 °С, Шевченко О. В., Рубан О. К., Редько В. П., Лопато Л. М. (2008)
Костинский А. С. - Интерполяционные сплайны в обратной задаче сейсмометрии с произвольными начальными условиями (2008)
Сахацький О. І. - Досвід використання супутникових даних для оцінки стану грунтів з метою розв'язання природоресурсних задач (2008)
Трипольский А. А. - Сравнительный анализ глубинного строения и сейсмичности Днепровско-Донецкой и Кенийской рифтогенных структур, Калюжная Л. Т., Трипольская В. А., Степаненко В. М. (2008)
Фомин Ю. А. - Криометрические и термометрические исследования флюидных включений в кварце золоторудного месторождения Балка Широкая, Витык М. О., Демихов Ю. Н., Лазаренко Е. Е. (2008)
Брей В. В. - Превращение смеси изобутана с изобутанолом в разветвленные высокооктановые углеводороды C8 на кислотных катализаторах, Шаранда М. Е., Криль А. А., Стрелко В. В. (2008)
Іщенко В. В. - Новий метод синтезу 3-оксогетарилізокумаринів, Кулик К. С., Шабликіна О. В., Хиля В. П. (2008)
Нагорний П. Г. - Синтез подвійних фосфатофторидів лужних металів та нікелю (II), Корнієнко З. І., Бойко Р. С., Городилова Н. О., Слободяник М. С. (2008)
Полищук П. Г. - Использование метода классификационных деревьев для анализа связи структура—аффинитет лигандов 5-НТ1A рецепторов, Кузьмин В. Е., Артеменко А. Г., Макан С. Ю., Андронати С. А. (2008)
Воскобойник Л. Г. - Експресія гена RET в післячорнобильських пухлинах щитовидної залози, Богданова Т. І., Тронько М. Д. (2008)
Коновал О. М. - Генетична структура української популяції свиней породи велика біла за геном естроген-рецептора, Костенко С. О., Спиридонов В. Г., Мельничук С. Д., Григорюк І. П. (2008)
Олешко Г. М. - Поверхневі білки-адгезини стафілококів та їх амінокислотні послідовності, Любченко Г. А. (2008)
Позур В. В. - Вплив пептидоглікану Staphylococcus aureus Wood 46 на киснезалежний метаболізм макрофагів і нейтрофілів, Сківка Л. М., Потебня Г. П. (2008)
Кабернюк А. А. - Клонування генів рекомбінантних субодиниць дифтерійного токсину Corynebacterium diphtheriae та їх експресія в клітинах Escherichia coli, Олійник О. С., Редчук Т. А., Романюк С. І., Колибо Д. В., Комісаренко С. В. (2008)
Жураківський Р. О. - Конформаційні властивості 1'-дезоксирибози, модельного цукрового залишку рибонуклеозидів: Квантово-механічне дослідження методом функціонала густини, Говорун Д. М. (2008)
Захарченко Т. Ф. - Порівняльний аналіз цитотоксичності природних клітин-кілерів у хворих з доброякісними та злоякісними пухлинами щитовидної залози до та після лікування, Замотаєва Г. А., Тронько М. Д. (2008)
Руденко С. С. - Вплив імітованих кислотних дощів на продуктивність лісових екосистем у мікрокосмах, Зароченцева О. Д. (2008)
Виступ Президента України Віктора Януковича на пленарному засіданні 67-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН (2012)
Українській дипломатії —95! (2012)
Грищенко К. - Стратегічна рівновага як шанс України у багатополярному світі (2012)
Султонов Ш. - У Таджикистані шанують Україну (2012)
Стевіле І. - Сусіди мають жити в злагоді (2012)
Чіналієв У. - Посольство з видом на Дніпро (2012)
Костенко Ю. - Україна — Китай: двадцять років плідної взаємодії (2012)
Балабанов К. - Кіпр — партнер для України (2012)
Величко В. - Співпраця України і Республіки Білорусь: сучасний етап (2012)
Владіміров Д. - Віхи спільного розвитку України та Болгарії (2012)
Нгуєт Х. - Нові реалії в’єтнамсько-українських відносин на піку їх розвитку (2012)
Ель Р. - Українсько-ізраїльський дипломатичний простір (2012)
Саїд Ш. - Україна та Ірак: налагодження двосторонніх економічних відносин (2012)
Талавера Б. - Велика віддаль, теплі серця (2012)
Гаймзьот Г.-Ю. - 20 років новітній дипломатії Німеччини в Україні (2012)
Гамжік П. - Давня дружба наших народів (2012)
Самсар М. - Нас єднає не тільки Чорне море (2012)
Юсупов Б. - "Ай да Галя і Султан. Україна та Узбекистан" (2012)
Макконен А. - Щастя працювати в Україні (2012)
Шьоненбергер К. - Відчуваємо себе як вдома (2012)
Акіль М. - Наші історії поєднані часом (2012)
Кривонос П. - Двадцять миттєвостей життя (2012)
Вітання Костянтина Грищенка з 20-річчям ГДІП (2012)
Вислови Надзвичайних і Повноважних послів іноземних держав з нагоди 20-річчя ГДІП (2012)
Надзвичайні і Повноважні Посли України в іноземних державах (2012)
Надзвичайні і Повноважні Посли іноземних держав в Україні (2012)
Надзвичайні і Повноважні Посли іноземних держав в Україні, які посідають цю посаду за сумісництвом (2012)
Генеральні консули України в іноземних державах (2012)
Генеральні консули іноземних держав в Україні (2012)
Представники України в міжнародних організаціях (2012)
Представники міжнародних організацій в Україні (2012)
Почесні консули іноземних держав в Україні (2012)
Татаренко Н. - Національні економічні інтереси: культурні виміри і глобальний контекст (2012)
Ціватий В. - Зовнішня політика і дипломатія Грузії в умовах глобалізації (2012)
Корнієвський О. - Україна у контексті глобальних та регіональних викликів, Шкляр Л. (2012)
Шергін С. - Росія в інтеграційних процесах в Азійсько-Тихоокеанському регіоні: погляд з Києва та можливі перспективи України, Лоссовський І. (2012)
Перепелиця Г. - Україна поміж Європою та Росією: дилема вибору зовнішньополітичних пріоритетів (2012)
Чекаленко Л. - Європейська безпека через призму інтеграції, Будко О. (2012)
Сергійчук В. - Українське Євразійство як чинник порозуміння між народами (2012)
Нагорний С. - Проблеми та перспективи міжнародної співпраці України з Іраком в енергетичній галузі, Нагорний Д. (2012)
Андрущенко В. - Педагогічна конституція Європи як соціальна потреба, можливість і реальність європейського простору освіти (2012)
Солдатенко В. - Як не розчинитися у глобалізованому світі: проблеми наукового забезпечення формування політики національної пам"яті в Україні, Вєдєнєєв Д. (2012)
Гончар Б. - Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн", Машевський О. (2012)
Романюк М. - Організаційно-фахові чинники міжнародної співпраці бібліотек (2012)
Наливайко О. - Міжнародна діяльність як пріоритет Національної спілки журналістів України (2012)
Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Куба в Україні Фелікс Леон Карбальо (2012)
Надзвичайний і Повноважний Посол Аргентини в Україні пані Ліла Ролдан Васкес де Муан (2012)
Надзвичайний і Повноважний Посол Грузії в Україні Грігол Катамадзе (2012)
Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Індонезія в Україні пані Нінінґ Сунінґсіх Рохадіат (2012)
Надзвичайний і Повноважний Посол Японії в Україні Тоічі Саката (2012)
Щегельська Ю. - Досвід представлення України в світі (1991–2011) (2012)
Жалоба І. - Зовнішньополітичні аспекти залізничного питання Молдовського князівства у 60-х роках ХІХ ст. (2012)
Полторацький О. - Відносини Україна – ЄС у контексті "Східного партнерства" (2012)
Туркевич В. - Подорож до Чернечої гори (2012)
Денисенко А. - Скарби і чари Юрія Кочубея (2012)
Алєксєєнко І. - Світове плавання науковій книзі (90 років видавництву "Наукова думка") (2012)
Обов’язок перед предками і нащадками (Зустріч з Послом Ісламської Республіки Іран Акбаром Гасемі-Аліабаді) (2012)
Жукалюк М. - Зарубіжна діяльність Українського Біблійного товариства, Комендант Г. (2012)
Сосса Р. - Біблійна історія мовою картографії, Король О., Руденко І. (2012)
Муфтій України шейх Ахмед Тамім. - Ісламська освіта у світському суспільстві (2012)
Сорока М. - Міжнародні спортивні вершини високосного року (2012)
Фотоілюстративний блок за підсумками Євро-2012 (2012)
Перебийніс П. - Дипломатична панорама через долі і події (2012)
Дипломатичне досьє (2012)
Фирстов С. А. - Особенности использования величины работы при автоматическом индентировании для определения механических свойств материалов, Горбань В. Ф., Печковский Э. П. (2009)
Гречанюк Н. И. - Парофазные конденсаты в системах Cu—W(Mo, Cr). Cтруктура, свойства, Минакова Р. В., Хоменко Е. В., Копылова Г. Е., Головкова М. Е., Бухановский В. В., Рудницкий Н. П., Ярош Т. Л. (2009)
Хоменко Е. В. - Электронно-микроскопическое исследование массопереноса при жидкофазном спекании композитов Cr—Cu (2009)
Фирстов С. А. - Исследование процесса спекания порошкового железа путем пропускания электрического тока, Подрезов Ю. Н., Минаков Н. В., Назаренко В. А., Коряк О. С. (2009)
Бродниковский Н. П. - Методика горячего напрессовывания износостойких композиционных покрытий из Cr3C2 и сплава на основе никеля, Михайлов А. А., Чирик К. С., Зубец Ю. Е., Самелюк А. В. (2009)
Mordovets N. M. - Influence of the cooling rate on the structure and mechanical properties of a cast alloy of Al—Mg—Si system, Milman Yu. V., Korzhova N. P., Legka T. N., Kuprin V. V., Podrezov Yu. N., Grinkevych K. E., Voskoboinik I. V., Melnik V. H. (2009)
Мильман Ю. В. - Исследование влияния температуры на механическое поведение квазикристаллов системы Al―Cu―Fe методом индентирования, Чугунова С. И., Голубенко А. А., Ефимов Н. А., Самелюк А. В. (2009)
Подрезов Ю. Н. - Анализ влияния повторной деформации на механическое поведение образцов титана, продеформированных методом винтовой экструзии, Даниленко В. И. (2009)
Вдовиченко О. В. - Оцінка дефектності пористого титану неруйнівними ультразвуковими методами, Мосолаб О. О., Назаренко В. А. (2009)
Коваль А. Ю. - Влияние структуры на трещиностойкость сплавов молибдена (2009)
Евич Я. И. - Температурная зависимость предела текучести сплавов на основе триалюминида титана с L12-решеткой, Подрезов Ю. Н., Ремез М. В., Коржова Н. П., Легкая Т. Н., Мельник В. Х. (2009)
Фірстов С. О. - Поверхневе граничне зміцнення вуглецевих сталей з надвисоким вмістом вуглецю та структурна залежність їх механічних властивостей, Горбань В. Ф., Шевченко О. М., Палагута Н. Г., Молчановська Г. М. (2009)
Малка А. Н. - Долговечность структурно-неоднородных материалов в условиях ползучести (2009)
Минаков Н. В. - Влияние скоростной циклической термообработки на структуру литого сплава Zr—1Nb, Пучкова В. Ю., Хоменко Г. Е., Данько С. В. (2009)
Олейник Г. С. - Влияние структурных превращений на процессы уплотнения и разуплотнения при спекании материалов на основе вюртцитного нитрида бора, Волкогон В. М., Аврамчук С. К., Котко А. В. (2009)
Силенко П. М. - Виготовлення нанокабелів BN―SiC методом CVD, їх структура та морфологія, Шлапак А. М., Пилипчук О. Ф., Дьячков П. М., Солонін Ю. М. (2009)
Грищишина Л. Н. - Примесная инженерия и механоактивация примесных центров порошковых систем (2009)
Лотков А. И. - Ультрамелкозернистая структура и фазовый состав никелида титана после теплого abc-прессования, Коваль Ю. Н., Гришков В. Н., Дударев Е. Ф., Фирстов Г. С., Гирсова Н. В., Жапова Д. Ю. (2009)
Горна І. Д. - Вплив Sc і Gd на стійкість литого сплаву Ti—36Al до високотемпературного окиснення, Порядченко Н. Ю., Невінчана О. А., Окунь І. Ю., Фірстов С. О. (2009)
Мильман Ю. В. - К вопросу определения пластичности материалов методом индентирования, Чугунова С. И., Гончарова И. В. (2008)
Горбань В. Ф. - Два способа определения твердости современных материалов методом автоматического индентирования, Печковский Э. П., Фирстов С. А. (2008)
Борисовская Е. М. - Компьютерное моделирование формирования дислокационных стенок при работе источника Франка―Рида (2008)
Овсянникова Л. И. - Первопринципный расчет оптических спектров кристаллообразующих кластеров C48, B24N24, Si24C24, Покропивный В. В. (2008)
Фирстов Г. С. - Эффект памяти формы в квазибинарных интерметаллических соединениях на основе ZrCu (2008)
Подрезов Ю. Н. - Анализ параметров упрочнения молибдена, испытанного при разных температурах, Горная И. Д., Даниленко В. И. (2008)
Моисеева И. В. - Деформация железа и титана в области температур полиморфного превращения, Пищак В. К. (2008)
Ажажа В. М. - Исследование фазовых превращений и их влияния на структуру сплава Zr―1Nb при скоростных нагревах, Вьюгов П. Н., Данько С. В., Минаков Н. В., Пучкова В. Ю. (2008)
Минаков Н. В. - Влияние деформации и скоростных нагревов на структуру и микротвердость стали 40Х, Пучкова В. Ю., Рудык Н. Д., Хоменко Г. Е. (2008)
Фирстов С. А. - Дисперсное упрочнение сплавов системы Zr―Cr, Бродниковский Н. П., Зубец Ю. Е., Крапивка Н. А., Саржан Г. Ф., Самелюк А. В., Бега Н. Д., Рокитская Е. А., Бахонский Д. А. (2008)
Бродниковский Н. П. - Влияние объемной доли частиц сплава ВК8 с никелевой связкой на твердость композита, Михайлов А. А., Бродниковский Д. Н., Чирик К. С., Зубец Ю. Е., Самелюк А. В., Фирстов С. А. (2008)
Фирстов С. А. - Особенности влияния микроструктуры на прочность композиционных материалов при статическом и циклическом нагружениях, Луговской Ю. Ф. (2008)
Горбань В. Ф. - Влияние состава и пористости спеченных титановых наноламинатов-композитов на механические свойства при комнатной температуре, Демидик А. Н., Иванова И. И., Карпец М. В., Крылова Н. А., Печковский Э. П., Полушко А. П., Фирстов С. А. (2008)
Ляшенко В. И. - Особенности структуры частиц нитрида бора, получаемого методом карботермического синтеза, Олейник Г. С., Котко А. В., Прилуцкий Э. В., Уварова И. В., Верещака В. М. (2008)
Бритун В. Ф. - Инверсионные домены в вюртцитном нитриде бора, Курдюмов А. В., Даниленко А. И. (2008)
Даниленко А. И. - Сравнительное исследование характеристик реальной структуры нанокристаллического сфалеритного нитрида бора методами рентгеновской дифракции и электронной микроскопии, Курдюмов А. В., Бритун В. Ф. (2008)
Бродніковський Є. М. - Вплив вмісту NiO на механічні та каталітичні властивості аноду керамічної паливної комірки, Бричевський М. М., Василів Б. Д., Чедрик В. І., Прищепа Є. Г., Васильєв О. Д., Самелюк А. В. (2008)
Бричевський М. М. - Механічна поведінка та електрична провідність двооксиду цирконію, стабілізованого оксидами скандію та церію, Бродніковський Є. М., Прищепа Є. Г., Даниленко М. І., Комиса Ю. М., Пасенко О. О., Верещак В. Г., Васильєв О. Д. (2008)
Горна І. Д. - Структура та властивості інтерметалідних титанових сплавів на базі α2-Ti3Al, легованих кремнієм, Баньковський О. І., Бега М. Д., Котко А. В., Кулак Л. Д., Фірстов С. О. (2008)
Силенко П. М. - Синтез плівок TiO2 методом хімічного газофазного осадження та їх властивості, Данько Д. Б., Шлапак А. М., Єршова О. Г., Солонін Ю. М. (2008)
Базарган Дж. - Прямая и обратная задача рассеяния на всей оси для одномерного оператора Шредингера с потенциалом типа ступеньки (2008)
Вірченко Н. О. - Про узагальнену гіпергеометричну функцію Гаусса та її застосування, Рум'янцева О. В. (2008)
Задоянчук Н. В. - Про розв'язність диференціально-операторних включень II порядку з некоерцитивними операторами Wλ0-псевдомонотонного типу, Касьянов П. О. (2008)
Коркуна О. Є. - Мішана задача для одного нелінійного рівняння типу Ейдельмана в необмеженій області, Лавренюк С. П. (2008)
Назарчук З. Т. - Кубатурна формула для обчислення деякого класу сингулярних інтегралів, Кулинич Я. П. (2008)
Плахтієнко М. П. - Періодичні функції на замкнених траєкторіях з групою симетрій L44РС (2008)
Торбін Г. М. - Про DP-властивості фрактальних ймовірнісних мір з незалежними Q-символами (2008)
Пынько А. П. - Производные правила секвенциальных исчислений для конечнозначных логик с определителем равенства (2008)
Стоян В. В. - Про середньоквадратичне обернення однієї диференціальної моделі нелінійного просторово-часового процесу з дискретно визначеними збурюючими факторами (2008)
Назаренко Л. B. - Долговременная повреждаемость трансверсально-изотропных композитных материалов при дробно-степенной функции долговечности (2008)
Слынько В. И. - Линейные матричные неравенства и устойчивость движения импульсных систем (2008)
Хорошун Л. П. - Прогнозирование электрострикционных свойств стохастических двухкомпонентных материалов, Гафуров А. Ш., Дородных Т. И. (2008)
Шульга М. О. - Про структуру рівнянь електропружності (2008)
Ваврив Д. М. - Нахождение рельефа поверхности Земли по высокоточным измерениям доплеровского центроида с помощью самолетного радиолокатора с синтезированной апертурой, Безвесильный А. А., Виноградов В. В., Духопельникова Е. В. (2008)
Вовк Р. Г. - Поляризационная структура светопропускания холестерического клина, Киселев А. Д., Егоров Р. И., Соскин М. С. (2008)
Завражная Е. М. - Резонансные методы определения трикритических точек в тетрагональных антиферромагнетиках, Медведовская О. Г., Чепурных Г. К. (2008)
Никитенко Н. И. - Развитие молекулярно-радиационной теории и метод расчета термоползучести, Снежкин Ю. Ф., Сороковая Н. Н., Кольчик Ю. Н. (2008)
Божко А. Е. - О коррективе в тяговом усилии электромагнитного вибровозбудителя (2008)
Солонин Ю. М. - Получение структуры и определение механических характеристик монокристаллического фуллерита C60, Горбань В. Ф., Грайворонская Е. А. (2008)
Ємець О. В. - Генезис вугільних газів з відкладів карбону території шахти ім. А.Ф. Засядька (Донбас), Лугова І. П., Канін В. О., Таранік О. О., Мороз В. С. (2008)
Костинский А. С. - Классическое описание очага землетрясения с точки зрения сопутствующих дифференцируемых отображений: восстановление параметров и иерархия моделей (2008)
Мостовой В. С. - Математическая модель накопления сейсмических сигналов при активном мониторинге (2008)
Трипольский А. А. - Особенности ''штриховых'' волновых полей, зарегистрированных при исследованиях методом глубинного сейсмического зондирования на территории Кировоградского блока Украинского щита, Трипольская В. А. (2008)
Арьев И. А. - Метод оценки температурных сдвигов полос в электронных спектрах паров молекул по их спектрам в жидких растворах, Лебовка Н. И., Огенко В. М. (2008)
Валюк В. Ф. - Дослідження продуктів реакції трикомпонентної конденсації дициклопентано, Пивоваренко В. Г. (2008)
Віленський В. О. - Синтез олігоуретанів на основі ріпакової та лляної олій, Керча Ю. Ю., Гончаренко Л. А., Глієва Г. Є. (2008)
Галатенко Н. А. - Хімічна модифікація відомого протитуберкульозного препарату, Рожнова Р. А., Замуліна Л. І., Гладир І. І. (2008)
Присяжний В. Д. - Трифенілфосфіноксид — інгібітор для захисту заліза від корозії у кислих середовищах, Вишневська Ю. П., Родіонов В. Н., Ткаленко Д. А., Бик М. В. (2008)
Солдатов А. А. - Особенности организации тканевого метаболизма у двустворчатого моллюска-вселенца Anadara inaequivalvis Bruguiere, Андреенко Т. И., Головина И. В. (2008)
Таширев А. Б. - Термодинамическое прогнозирование редокс-взаимодействия микроорганизмов с металлами-окислителями (Hg2+, CrO42– и Cu2+), Галинкер Э. В., Андреюк Е. И. (2008)
Тронько М. Д. - Вплив низьких та високих концентрацій протипухлинного препарату таксолу на клітини анапластичного раку щитовидної залози, Пушкарьов В. М., Старенький Д. В., Пушкарьов В. В., Ковзун О. І., Попадюк І. Д. (2008)
Ястребова О. В. - Властивості позаклітинної фруктозо-1,6-бісфосфатази Вacillus subtilis, Панченко Л. П., Скрипаль І. Г. (2008)
Чекман И. С. - Квантово-фармакологические свойства дигоксина, Казакова О. А., Небесная Т. Ю., Горчакова Н. А., Гунько В. М. (2008)
Еремеев В. Н. - О биоресурсах пелагиали Черного моря, Шульман Г. Е., Никольский В. Н., Хворов С. А. (2008)
Альошина Н. М. - Територіальні об’єднання як різновид суб’єкта права (2012)
Бєлкін М. Л. - Єдність правозастосування як гарантія забезпечення законності в державі (2012)
Підвальна М. З. - Проблеми застосування принципу верховенства права (2012)
Гламазда П. В. - Законотворча діяльність уряду Павла Скоропадського в тюремній галузі (2012)
Рижук І. В. - Теоретико-правова характеристика позитивної відповідальності парламентарів (2012)
Маняк Н. И. - Рассмотрение судами Российской Федерации дел о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного постановления в разумный срок (2012)
Миронова Г. А. - Living Will — новий інститут європейського приватного права (2012)
Пунда О. О. - Перспективи правового регулювання приватної охоронної діяльності (2012)
Таш’ян Р. І. - Правовий статус перевізника за договором транспортування трубопроводами (2012)
Черновалюк Ю. Ю. - Проблеми збереження житлових та майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та шляхи їх вирішення (2012)
Чорна Ж. Л. - Окремі питання правового регулювання визнання фізичної особи-підприємця банкрутом в Україні (2012)
Михайлова Е. В. - Законный интерес как правовая категория (2012)
Желіховська Ю. В. - Критерії класифікації нотаріальних проваджень (2012)
Кучер Т. М. - Роль істини в процесі доказування: теоретико-правовий погляд (2012)
Махінчук В. М. - Розмежування понять господарської та підприємницької діяльності за законодавством України (2012)
Анікіна Г. В. - Цивільно-правові наслідки смерті фізичної особи як юридичного факту (2012)
Бойко Н. М. - Зміна умов договору позички, розірвання та припинення договору (2012)
Самбір О. Є. - Теоретичні та практичні проблеми розмежування цивільної та адміністративної юрисдикцій (2012)
Лічман Л. В. - Співвідношення підстав недійсності правочинів в контексті ст. 228 Цивільного кодексу України у податкових правовідносинах (2012)
Мельник Я. Я. - Цивільні процесуальні обов’язки сторін (2012)
Попов О. І. - Інстанційна система судів цивільної юрисдикції (2012)
Слободян О. М. - Захист винаходів у галузі біотехнології в рамках Директиви 98/44/ЄС про правову охорону біотехнологічних винаходів (2012)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського