Пол С. О. - Роль Організації Об'єднаних Націй з промислового розвитку в сучасній індустріалізації Нігерії, Офуебе Ч. (2021)
Боднар О. І. - Аналіз генетичного поліморфізму культури Chlorella vulgaris Beyer. за вирощування в присутності селеніту натрію в комбінації з сульфатом цинку та хлоридом хрому, Андрєєв І. О., Прокоп'як М. З., Дробик Н. М., Грубінко В. В. (2021)
Ле Д. Х. - Лектин, специфічний до N-ацетилнейрамінової кислоти, з червоної водорості Gracilaria canaliculata Sonder та його антибактеріальна активність, Во Т. Д. Т. (2021)
Пушкар В. С. - Комплекси діатомей верхнього пліоцену та їхнє значення для встановлення нижньої межі квартеру (південь Далекого Сходу) (2021)
Садогурська С. С. - Неприкріплена форма цистозіри в Чорному морі: таксономія Gongolaria barbata f. repens comb. nov. (2021)
Генкал С. І. - Новий для флори України вид роду Aulacoseira Thw. (Bacillariophyta) (2021)
Шаран Л. В. - Фітофармакологічне дослідження водорості Kappaphycus alvarezii (Doty) Doty ex Silva (Rhodophyta) для застосування при оральних захворюваннях, Венніла Дж. Дж. (2021)
Ольштинська О. П. - Пам’яті колеги. Стрельнікова Ніна Іванівна (28.05.1933 – 07.12.2020) (2021)
Енциклопедія Куяльницького лиману (2021)
Кузьменко В. В. - Використання телевізійного контенту в процесі формування особистості: історія та реалії сьогодення, Слюсаренко Н. В. (2020)
Тхоржевська Т. Д. - Проблема творення ідеалу виховання в контексті історичного розвитку вітчизняної освіти (2020)
Чумак Л. В. - Акме-орієнтири розвитку представників покоління Z у контексті рефлексивно-проєктної парадигми освіти (2020)
Кузьма І. І. - Формування мотивації до медіаосвіти в дітей старшого дошкільного та молодшого шкільного віку (2020)
Кохановська О. В. - Сутність та складові цифрового інтелекту особистості, Слюсаренко Н. В. (2020)
Івасів О. В. - Алгоритмізація розробки критеріїв оцінювання проєктної діяльності (2020)
Кузьмич В. І. - Формування поняття кута у шкільному курсі математики засобами метричної геометрії, Кузьмич Л. В. (2020)
Lebedeva N. M. - Linguodidactic correctness as a principle of foreign language teaching, Frantsuzova K. S. (2020)
Стребна О. В. - Формувальне оцінювання як засіб підтримки і розвитку здобувачів освіти початкової школи (2020)
Худенко О. М. - Формувальне оцінювання громадянських і соціальних компетентностей здобувачів освіти на уроках літератури (2020)
Іванченко Є. А. - Групові заняття для майбутніх офіцерів забезпечення військ (сил) в освітньому середовищі вищого військового навчального закладу, Маслій О. М. (2020)
Кобрій О. М. - Змістові напрями педагогічної підготовки вчителя у закладах вищої освіти України (2020)
Мешко Г. М. - Формування саногенного мислення як технологія забезпечення професійного здоров’я майбутніх учителів, Мешко О. І. (2020)
Mykytenko N. O. - Online learning challenges: students’ vision, Isayeva H. T. (2020)
Пугач С. С. - Особливості реалізації навчання впродовж життя фахівців технічних спеціальностей, Дембіцька С. В., Кобилянська І. М. (2020)
Бурак В. Г. - Професійна підготовка майбутніх фахівців готельно-ресторанної справи: дефінітивний аналіз (2020)
Ковальська Н. М. - Особливості ділового спілкування в освітньому середовищі: психолого-педагогічний аспект, Богадьорова Л. М. (2020)
Калашник М. М. - Модель формування акмеологічної компетенції майбутніх судноводіїв у процесі фахової підготовки (2020)
Кондор М. Ю. - Характеристика основних компонентів структури комунікативної компетентності майбутніх викладачів професійного навчання (2020)
Красновська І. П. - Теоретичне обґрунтування комунікативної компетентності майбутніх моряків (2020)
Ліпшиць Л. В. - Толерантність як ціннісна складова професійної компетентності майбутніх фахівців морської галузі (2020)
Litikova O. I. - Аdvantages of marine english deeper learning technologies (2020)
Мінько Н. П. - Методика викладання технічних дисциплін в умовах дистанційного навчання (2020)
Мкртічян О. А. - Критерії, показники та рівні сформованості готовності вихователів ЗДО до розвитку музичних здібностей дітей 4-7 років (2020)
Писаревська О. В. - Модель формування стратегічної компетентності майбутніх юристів-міжнародників в університетах Франції (2020)
Семеряк І. З. - Модель формування стратегій іншомовного професійно орієнтованого спілкування майбутніх програмістів (2020)
Скорик Т. В. - Моніторингове дослідження розвитку професійної успішності майбутніх учителів (2020)
Ткаченко Л. І. - Готовність учителя до педагогічного супроводу обдарованих учнів у контексті освітньої діяльності (2020)
Шолох О. А. - Особливості дослідження сформованості ціннісного ставлення до професійної діяльності майбутніх психологів у процесі фахової підготовки (2020)
Дерев’янко Д. В. - Принципи та засоби ІКТ у формуванні цифрової культури майбутніх менеджерів соціокультурної діяльності (2020)
Вишневська Я. А. - Професійний розвиток керівника закладу загальної середньої освіти крізь призму педагогічної спадщини В. Сухомлинського (2020)
Куценко І. В. - Удосконалення системи моніторингу навчальних досягнень курсантів морських навчальних закладів у 90-х роках ХХ століття (2020)
Мамренко М. А. - Науково-педагогічна школа як предмет історико-педагогічного дослідження (2020)
Сотер М. В. - Новітні тенденції іншомовної підготовки майбутніх фахівців у технічних закладах вищої освіти України (початок XXI століття) (2020)
Чух Г. П. - Історико-педагогічні дослідження проблеми розвитку післядипломної освіти вчителів філологічних дисциплін у південних областях України (40-ві рр. ХХ ст. – початок ХХІ ст.) (2020)
Відомості про авторів (2020)
Срібняк І. - Часопис "Розсвіт" як ретранслятор думок і прагнень полонених українців табору Раштат у Німеччині: 1916–1917 рр., Голоско С. (2021)
Стецишин О. - Діяльність Збірної станиці Української національної армії у Відні щодо залучення до складу Галицької армії військовослужбовців неукраїнського походження (2021)
Міхеєв А. - Образ України у Великій Британії впродовж 1919–1920 рр. (2021)
Базан Ю. - Проєкти дипломатичного врегулювання "афганського питання" (1980–1981) (2021)
Вароді Н. - Радянські війська й Угорська революція 1956 року в навчальних виданнях для вишів України (2021)
Литвинова Т. - "Білі плантатори" "білих рабів": дворянство Лівобережної України напередодні Великої реформи (2021)
Будзар М. - Музика в соціокультурному середовищі дворянського маєтку кінця XVIII — середини ХІХ ст.: з історії кріпацького оркестру Ґалаґанів (2021)
Ковальов Є. - "…Пани, люб’язні народу": репрезентація початку Селянської реформи 1861 року в листах Василя Тарновського (старшого) Григорію Ґалаґану, Терещенко Т. (2021)
Нікітін Ю. - Селянське землеволодіння в Глухівському, Конотопському й Кролевецькому повітах Чернігівської губернії (друга половина XIX — початок XX ст.) (2021)
Світленко С. - Яків Миколайович Бекман: між російською демократією та українським народолюбством (2021)
Афанасьєв І. - Використання протикульового одягу в перестрілці 11 лютого 1878 р. у Києві (2021)
Єгорова О. - Науково-педагогічна діяльність Костянтина Воблого в Імператорському університеті Св. Володимира (2021)
Клименко Н. - Олександр Лотоцький і Борис Грінченко: до історії співпраці щодо публікації україномовної книжкової продукції (1900–1908), Трухан О. (2021)
Кізлова А. - Київський інститут шляхетних дівчат у путівниках XIX — початку XX ст. (2021)
Митрофан(Божко) ієромонах - Протоієрей Сергій Афонський (1889–1963) (2021)
Курильчук Н. - Олевське прикордоння як витвір радянсько-польської війни (2021)
Мицик Ю. - Листи Івана Шпитковського до Михайла Грушевського, Тарасенко І. (2021)
Іванюк О. - Питання розвитку освіти в діяльності Київської міської думи 1906–1910 рр.: за матеріалами періодичних видань, Мартьянова Я. (2021)
Бонь О. - Гуманітарна інтелігенція Харкова 1920-х років в его-документах письменника Олекси Варавви (Кобця) (2021)
Якубовський І. - Преса в механізмі Голодомору 1932–1933 рр. (на прикладі районних газет Київської області) (2021)
Щербак В. - До витоків українського історіописання: Літопис Самійла Величка / упоряд.: Геннадій Боряк, Тетяна Таїрова-Яковлева. Київ: Кліо, 2020. 931 с. (2021)
Бонь О. - Ходак І. О. Людський заробіток. Данило Щербаківський: сильвета українського мистецтвознавства. Харків — Київ, 2020. 546 с. (2021)
Саган Г. - До 120-річчя переселення українців на землі Хорватії: Українці Хорватії: матеріали і документи (книга друга) / упоряд. Славко Бурда. Загреб, 2020. 320 с. (2021)
Рисін В. В. - Фінансова стійкість банку: чинники та особливості забезпечення, Біда А. П. (2021)
Усатенко О. В. - Методика індексації оплати праці: облікові процедури (2021)
Гернего Ю. О. - Фінансування потенціалу розвитку альтернативної енергетики в Україні, Ляхова О. О. (2021)
Краус Н. М. - Інституціонально-еволюційні фрейми ментальності "цифрової людини” як "генетичного коду” цифрового підприємництва, Краус К. М., Маслов А. О. (2021)
Гайда Ю. І. - Лісопромисловий комплекс України: сучасний стан та домінанти розвитку, Кузик І. В. (2021)
Боровік Л. В. - Роль шкільної освіти в розвитку молодіжного підприємництва, Петренко В. С., Карнаушенко А. С. (2021)
Кичко І. І. - Перспективи використання системи оцінювання персоналу підприємств готельного бізнесу за критеріями компетентності та особистого внеску, Гайова Д. В. (2021)
Добровольська О. В. - Ліквідне забезпечення як запорука якісної кредитної політики комерційного банку: практичний аспект, Йолтухівський В. М. (2021)
Бондарчук О. М. - Використання принципів бенчмаркінгу для забезпечення підвищення ефективності діяльності, Темченко Г. В., Астаф’єва К. О. (2021)
Papizh Yu. - Management of the mining enterprises in a sustainable way, Kosolapov A., Yudenko V. (2021)
Волківська А. М. - Організаційний, економічний та мотиваційний аспекти запровадження безтарифної система оплати праці для малих підприємств, Осовська Г. В., Семенюк Т. В., Кавун О. П. (2021)
Подолянчук О. А. - Первинний облік виробництва органічної продукції рослинництва, Маркевич Л. С. (2021)
Кривешко О. В. - Управління асортиментно-ціновою політикою роздрібної торгівлі в кризових умовах, Кундицька Г. С. (2021)
Сахно І. В. - Грошове забезпечення курсантів вищих військових навчальних закладів НГУ (2021)
Глухова С. В. - Система динамічних показників оцінювання ефективності інвестування в інноваційну діяльності підприємств будівельної галузі, Кильницька Є. В. (2021)
Долгова Л. І. - Застосування адаптивних організаційних структур в сучасному підприємництві (2021)
Кліменко О. М. - Внутрішні інвестиції як стратегічний напрям економічної політики України (2021)
Коваленко Г. О. - Сучасний стан конкурентоспроможності підприємств сільськогосподарського машинобудування, Коваленко О. Г. (2021)
Redko K. - Alternative energy in Ukraine: blessing or punishment?, Batyuk O. (2021)
Podgornyj A. - Development of innovative activity as a factor of economic growth in Ukraine, Olvinskaya J., Samotoenkova O., Vitkovskaja K. (2021)
Пермінова С. О. - Створення edtech стартапів як фактор розвитку онлайн-освіти (2021)
Вікнянська А. О. - Оцінка фінансового забезпечення фонду соціального страхування України за 2017 - 2019 роки (на прикладі Чернівецької області), Федишин М. П. (2021)
Бечко П. К. - Податкові ризики в умовах реалізації податкової політики зі стимулювання інноваційної діяльності в Україні, Гузар Б. С., Бечко В. П., Наталич О. С. (2021)
Горячко К. К. - Аналіз мікросередовища організацій сфери послуг у стратегічному та оперативному маректинг-менеджменті (2021)
Партин Г. О. - Капітальні інвестиції: сутність, сучасні тенденції та вплив на зростання обсягів ввп, Дідух О. В. (2021)
Пилипенко Н. М. - Теоретичні аспекти соціального підприємництва в сучасних умовах, Карпець О. В. (2021)
Степаненко С. В. - Методи вдосконалення управління кредитним портфелем банку в сучасних умовах, Римар О. Г., Гулюк О. І. (2021)
Пітель Н. Я. - Вплив інвестиційного клімату на зовнішньоекономічну діяльність в аграрному секторі, Дяченко М. І. (2021)
Жувагіна І. О. - Тенденції інноваційного розвитку соціально - орієнтованої економіки країни (2021)
Казак О. О. - Управління ризиками інвестиційної діяльності банків України в умовах розвитку інформаційної економіки, Чистякова Д. С. (2021)
Gun’ko V. M. - Effects of silica cluster size and charge state on integral characteristics (2021)
Karachevtseva L. A. - Creation of bilateral structures of macroporous silicon with nanocoatings for solar cells, Kartel M. T., Wang Bo, Lytvynenko O. O., Karas M. I., Onyshchenko V. F. (2021)
Trachevskiy V. V. - Thermal and electrical characterization of polymer/carbon nanotubes composites with polyvinyl butyral matrix, Kartel M. T., Wang Bo (2021)
Sirenko O. G. - Electrophysical properties of composites based on epoxy resin and carbon fillers, Lisova O. M., Makhno S. M., Gunya G. M., Vituk N. V., Gorbyk P. P. (2021)
Kartel M. T. - Sorption of molecular hydrogen on the graphene-like matrix doped by N- and B-atoms, Lobanov V. V., Demyanenko E. М., Wang Bo, Grebenyuk A. G., Karpenko O. S. (2021)
Dekhtyar M. L. - Ratchet effect in Brownian photomotors: symmetry constraints and going beyond them, Rozenbaum V. M., Shkoda N. G., Ikim M. I. (2021)
Sementsov Yu. I. - Synthesis and catalytic properties of nitrogen-containing carbon nanotubes, Cherniuk O. А., Zhuravskyi S. V., Wang Bo, Voitko K. V., Bakalinska O. M., Kartel M. T. (2021)
Kasumov A. M. - EPR study of interlayer interaction in Gd2O3/Fe nanostructure, Dmitriev A. I., Bataiev Yu. M., Bataiev M. M., Karavaeva V. M., Korotkov K. A., Ievtushenko A. I. (2021)
Krupskaya T. V. - Peculiarities of alginic acid hydration in the air and in hydrophobic organic environment, Yelahina N. V., Morozova L. P., Turov V. V. (2021)
Кривенко Н. - Торговельно-економічне співробітництво США, Канади і Мексики в контексті угод НАФТА та ЮСМКА (2020)
Аргіріу А.-С. - Грецька галузь судноплавства та її розвиток (2020)
Стабуліс М. - Соціальні та економічні аспекти визнання та легалізації неформальної системи навчання дорослих у Греції, Лазаріду І., Бутску Л. (2020)
Борзенко О. - Соціально-економічна дивергенція України та ЄС: нові виклики, Бурлай Т. (2020)
Шопова М. - Можливості оцінювання динаміки процесів когезії в контексті європейського стовпа соціальних прав, Варбанов Т., Овчінніков Є. (2020)
Чорна М. - Оцінка конкурентних переваг підприємств ритейлу на стадіях їх життєвого циклу, Смольнякова Н., Волосов А. (2020)
Гулашова І. - Соціально-економічні аспекти лікування онкологічних пацієнтів у закладах спа, Петеркова Юстова Н., Бабечка Й. (2020)
"Журнал європейської економіки" у 2020 році (2020)
Наші автори (2020)
Харченко О. В. - Концептуальні засади подальшого розвитку авіації Збройних Сил України, Пащенко С. В. (2020)
Богославець С. О. - До обґрунтування технічного обрису перспективного високошвидкісного безпілотного літака, Стешенко П. М., Лужбіна О. Б. (2020)
Коритько О. І. - Обгрунтування доцільності, можливості і фінансової вигоди виробництва тактичного літака четвертого покоління в Україні замість закупівлі аналогів за кордоном, Підчибій Л. В. (2020)
Тараненко В. В. - Технічний обрис перспективного тактичного багатофункціонального літака, Коцуренко Ю. В. (2020)
Агамов Л. Г. - Щодо забезпечення справності резервних і аварійних джерел живлення бортового обладнання повітряних суден державної авіації, Єрко В. Б., Вознюк М. М., Бабкіна Т. В. (2020)
Волченков О. В. - Алгоритм вибору джерел первинної системи електропостачання безпілотних літальних апаратів, Ісакжанов Р. А., Лужбіна О. Б. (2020)
Заріцький І. В. - Вплив четвертої промислової революції на подальший розвиток концепції повністю електрифікованного літака, Коритько О. І. (2020)
Мавренков О. Є. - Перспективні шляхи оновлення (удосконалення) авіаційних тренажерів Збройних Сил України, Матвійчук С. В. (2020)
Медведєв Г. А. - Актуальність та проблеми модернізації літаків розвідувальної авіації (2020)
Пащенко С. В. - Методика визначення раціональних варіантів модернізації бойових тактичних літаків з урахуванням граничних термінів їх експлуатації, Кубарь С. В., Мавренков О. Є. (2020)
Самойленко О. В. - Обґрунтування обрису системи навігації та керування перспективного оперативного розвідувально-ударного безпілотного літального апарата, Ладик М. О., Самойленко Н. М., Мамонова Н. Л. (2020)
Семененко О. М. - Математична модель опису впливу шуму градієнта на траєкторію процесу параметричної адаптації інформаційних систем з градієнтним управлінням, Коркін О. Ю., Добровольський Ю. Б., Сорокіна О. М. (2020)
Скляров О. Г. - Експериментальні дослідження в аеродинамічній трубі АТ-1 моделі літака Су-27 з авіаційними ракетами класу "повітря-поверхня", Єрмолаєв І. Р., Діденко Ю. Л., Почерняєва С. І. (2020)
Сорокін Д. М. - Шляхи модернізації систем планування та підготовки польотного завдання для тактичних літаків-бомбардувальників, Захарін Ф. М. (2020)
Хатунцева З. В. - Оцінка впливу тактичного радіуса дії літака на імовірність досягнення ним цілі в оперативній глибині противника, Улізько В. І., Маракулін О. Ю. (2020)
Целіщев І. Ю. - Аналіз особливостей бойового застосування комплексів авіаційного озброєння з аеробалістичними керованими ракетами класу "повітря-поверхня", Рокунова М. А., Бабкін С. М. (2020)
Целіщев І. Ю. - Аналіз світових тенденцій та перспектив щодо оснащення тактичних літаків аеробалістичними керованими ракетами класу "повітря-поверхня", Тимофтика Г. Ф., Пономарьов О. І. (2020)
Шульгін А. А. - Світові тенденції ведення сучасних воєнних конфліктів із застосуванням безпілотних літальних апаратів та засобів РЕБ, Пащенко О. В. (2020)
Бологін А. С. - Імітаційна статистична модель класифікації технічного стану планера повітряного судна, Горохов Г. Т., Нагорний Л. В. (2020)
Карпінос Б. С. - Аналіз напружено-деформованого стану силової конструкції поворотного вузла крила літака типу Су-24, Ковель П. П., Карпенко О. В. (2020)
Лобунько О. П. - Методика продовження ресурсу дисків роторів ТРДДФ, Самулєєв В. В., Шульгін А. А. (2020)
Любарець А. А. - Методичні основи дослідження електромеханічних та електрохімічних складових частин керованих авіаційних засобів ураження, Шатров А. М., Довжук Д. В., Чистяков М. Л. (2020)
Манулін Ю. О. - Дослідження можливості подальшої безпечної експлуатації літаків типу Су-24 за межами встановлених показників, Жикол П. О. (2020)
Печура Д. С. - Обґрунтування методики прогнозування технічного стану складових частин керованих авіаційних засобів ураження, Сєрик С. В., Сюлєв К. В., Дроль О. Ю. (2020)
Устінов С. В. - Аналіз критичних місць в елементах стулок верхнього входу повітрязабірника літаків типу Миг-29 та шляхи підвищення їх надійності, Бєлінська Р. Б. (2020)
Бондар А. В. - Проблемні питання при експлуатації модернізованих двигунів АИ-25ТЛШ, Шумілін Г. О., Агамова Р. Г. (2020)
Внуков А. В. - До питання вибору клейових матеріалів для ремонту авіаційної техніки, Челобітченко О. О., Паутинка В. М., Фокін С. О. (2020)
Гарнець Д. П. - Аналіз існуючих систем технічної експлуатації авіаційної техніки тактичної авіації Повітряних Сил Збройних Сил України, Деревянко М. М. (2020)
Добриденко О. М. - Створення архітектури бази даних як складової частини автоматизованої системи збору та аналізу статистичних даних парку авіації Повітряних Сил Збройних Сил України, Стрєла М. С., Наусенко Б. Ю. (2020)
Карасьов О. Г. - Метод діагностування авіаційної техніки за параметрами мастила, Грень В. М. (2020)
Семененко О. М. - Удосконалена математична модель функціонування бортових радіолокаційних станцій управління зброєю в умовах активної протидії станціям перешкод противника, Водчиць О. Г., Каблуков О. А., Матвійчук С. В. (2020)
Слюсаренко М. О. - Методика оцінювання впливу безвідмовності військової техніки на визначення відносних втрат під час бойових дій, Семененко О. М., Поливода М. О., Карнаух Т. І. (2020)
Терещенко Ю. М. - Моделювання температурного стану двох’ярусної лопатки робочого колеса турбовентиляторної приставки газотурбінного двигуна, Марківська Л. Г. (2020)
Харченко О. В. - Багатокритеріальна оцінка проблемних ситуацій, Зіатдінов Ю. К., Воронін А. М. (2020)
Храмченко В. А. - Щодо удосконалення нормативної бази з питань експлуатації парку однотипних виробів бортового обладнання військової авіаційної техніки (2020)
Шатров А. М. - Методичний підхід щодо оцінки працездатності керованих авіаційних засобів ураження, Гурба О. В., Крижанівський Є. С., Ільїна О. В. (2020)
Шатров А. М. - Методичний підхід щодо оцінки ефективності ремонту керованих авіаційних засобів ураження, Шишанов М. О., Вабіщевич О. В. (2020)
Чепурда Г. М. - Проблеми розвитку готельного господарства у місті Черкаси під час пандемії, Івашина Л. Л. (2020)
Hladkyi О. V. - Fundamentals of the quality management system of outgoing tour operating in "interaviaservis" tourism company (2020)
Коніщева Н. Й. - Шляхи сталого розвитку туризму на територіях національних природних парків, Ткачова С. С. (2020)
Сидоренко І. О. - Моделювання процесу управління конкурентоспроможністю у сфері міжнародного і вітчизняного туризму України (2020)
Бєляєва С. С. - Нормативно-правове забезпечення організації діяльності готельного господарства в сучасних умовах, Герман І. В. (2020)
Старинець О. А. - Технології формування комунікативних компетенцій фахівців у сфері готельно-ресторанної справи, Гаращенко Д. В. (2020)
Фрей Л. В. - Сучасні тенденції та новітні тренди в туризмі після COVID-19, Гаращенко Д. В. (2020)
Шестель О. Г. - Перспективи розвитку культурно-пізнавального туризму на Черкащині, Литвин Т. П. (2020)
Куракін О. Б. - Перспективи розширення асортименту борошняних кондитерських виробів функціонального призначення, Бишовець Л. Г., Крижанівський А. І. (2020)
Медвєдєв Г. В. - Перспективи категоризації готельних господарств та уніфікація систем оцінювання (2020)
Автори випуску (2020)
До 70-річчя Валентини Олексіївни Петрашенко (2021)
Вакуленко Л. В. - Харчування прикарпатського населення у ІІІ—ІV ст. (2021)
Горбаненко С. А. - Залізний реманент хліборобів із Ревного, Михайлина Л. П. (2021)
Черненко О. Є. - Археологізовані сліди орних знарядь на території стародавнього Чернігова (2021)
Чекановський А. А. - Керамічні люльки для куріння тютюну з фігуративними зображеннями (2021)
Жаров Г. В. - Поселення Вишеньки 1 на Десні, Терпиловський Р. В. (2021)
Переверзєв С. В. - Дослідження літописного городища Чорнобиль у 2004—2020 рр. Результати, підсумки та перспективи (2021)
Прядко О. О. - Домантівське городище в гирлі р. Супій (2021)
Бобровський Т. А. - Свинцева печатка візантійського чиновника кінця XI — початку XII ст. з розкопок 2019 р. в садибі Софійського собору у Києві, Євдокімова О. О. (2021)
Петраускас А. В. - Нові дані до топографії городища 1 в Коростені, Хададова М. В. (2021)
Манігда О. В. - Городища Пороської оборонної лінії Бушеве та Піщана. Топографічні та стратиграфічні дослідження, Борисов А. В., Беленко М. М., Пічкур Є. В. (2021)
Моця О. П. - Археологічна пам’ятка післямонгольського періоду на околиці Седнева, Скороход В. М., Сита Л. Ф. (2021)
Козловський А. О. - Садиби-двори рядових мешканців Копиревого кінця, Крижановський В. О. (2021)
Пуголовок Ю. О. - Житло пізньосередньовічного часу з Глинського археологічного комплексу (2021)
Веремейчик О. М. - Житлова споруда першої половини XVII ст. у Любечі (2021)
Пшеничний Ю. Л. - Комплекс споруд ранньомодерного часу Підборецького монастиря на острові Дубовець в околиці Дубна, Бардецький А. Б. (2021)
Козюба В. К. - Мікротопографія язичницького могильника Х ст. під садибою Десятинної церкви в Києві (2021)
Бібіков Д. В. - Поховання у сидячому положенні на території Південної Русі (2021)
Вайцяховіч А. В. - Вярхоўя Пцічы у Х—ХІ стст. (па матэрыялах даследаванняў курганных могільнікаў) (2021)
Плавінскі М. А. - Датаванне і культурная прыналежнасць курганнага могільніка Мілты (Мядзельскі раён Мінскай вобласці) (2021)
Баранов В. І. - Поховальний обряд могильника Острів (за матеріалами розкопок 2017—2018 рр.), Івакін В. Г., Широухов Р. А. (2021)
Макоўская В. А. - Праблемныя пытанні і перспектывы вывучэння дзіцячага пахавальнага інвентару Старажытнай Русі (у кантэксце сінхронных еўрапейскіх могільнікаў) (2021)
Гопкало О. В. - Черняхівські "булли" (металеві та шкіряні підвіски-складні в ареалі культури Черняхів—Синтана-де-Муреш) (2021)
Дяченко Д. Г. - Браслети з зооморфними закінченнями (за матеріалами розкопок могильника Острів 2017—2020 рр.) (2021)
Готун І. А. - Нотатки про вбрання середньовічного селянства (із досліджень 2007—2011 рр. поселення Ходосівка-Рославське), Гунь М. О., Сухонос А. М. (2021)
Колода В. В. - Мирнодолинський скарб коваля-ювеліра з Харківщини, Скиба А. В. (2021)
Володарець-Урбанович Я. В. - Слов’янські прикраси раннього середньовіччя із Полтавського Посулля: нові знахідки, Сидоренко О. В. (2021)
Комар О. В. - Ювелірна форма з Ходосівського поселення волинцевської культури (2021)
Рудич Т. О. - Антропологічні матеріали з могильника черняхівської культури біля села Попівка (2021)
Ягодинська М. О. - Землеробство в межиріччі Дністра та Ікви у давньоруський час (за археологічними даними), Горбаненко С. А. (2021)
Сергєєва М. С. - Предмети з обробленої кістки з городища Радичівське 3 на р. Десна (за матеріалами досліджень 1991—1992 рр.), Кравченко Р. А. (2021)
Біляєва С. О. - Українські обрії Північного Причорномор’я (історико-археологічні спостереження) (2021)
Козубовський Г. А. - До походження гривні (2021)
Kemal Karataş - Clinical, neuroimaging and developmental outcomes of West syndrome, Hüseyin Tan, Şenay Güven Baysal (2021)
Копчак О. О. - Особливості когнітивних порушень при COVID-19 (2021)
Дубенко А. Є. - Менеджмент симптоматичної епілепсії після оперативного втручання у зв’язку з фармакорезистентністю, Набока М. В. (2021)
Vostrotin O. - Difficulties of neuropsychological diagnosis of unilateral neglect in the management of patients with ischemic stroke, Litovchenko T., Voitiuk A. (2021)
Карабань І. М. - Праміпексол пролонгованого вивільнення — нові можливості тривалої дофамінергічної стимуляції при хворобі Паркінсона (2021)
Palahuta H. V. - Clinical, pathological, imaging, and genetic characteristics of patients with progressive muscular dystrophies (2021)
Тараненко О. О. - Нові тенденції в поширенні елементів російської мови в корпусі й текстах української літературної мови. ІІ (2019)
Зимовець Г. В. - Мовна компресія в ергонімії: чинники та форми вияву (2019)
Орел А. С. - Витоки праслов’янської фонології (підсистема консонантизму): лінгвоісторіографічний аспект (2019)
Ніколаєнко Л. І. - Походження й семантичний розвиток назв заздрості в польській, російській та українській мовах (2019)
Москаленко Л. А. - Сакральність і сакралізація в середньополіських говірках Чорнобильської зони І (2019)
Лучик А. - Тимошук Р., Сосновський В., Яскот М., Ганошенко Ю. Лексикон польської та української активної фразеології. Варшава : KJV Digital, 2018. – 312 с. (2019)
Лучик В. - Шульгач В. П. Нариси з праслов’янської антропонімії. К. : Б.в., 2017. – Ч.4. – 488 с. (2019)
Космеда Т. - Mytnik I. Imiennictwo ziemi сhełmskiej w XVI–XVII wieku. Warszawa : Sowa, 2017. — 320 s., Янчура Д. (2019)
Title (2021)
Contents (2021)
Borsch V. L. - Solutions to a simplified initial boundary value problem for 1D hyperbolic equation with interior degeneracy, Kogut P. I. (2021)
Pichkur V. V. - Mathematical model and control design of a functionally stable technological process, Sobchuk V. V. (2021)
Hart E. L. - Computer simulation of the stress-strain state of the plate with circular hole and functionally graded inclusion, Terokhin B. I. (2021)
Kogut P. I. - On increasing of resolution of satellite images via their fusion with imagery at higher resolution, Kupenko O. P., Uvarov M. V. (2021)
Dzyuba A. A. - Mathematical simulations of deformation for the rotation shells with variable wall thickness, Dzyuba A. P., Levitina L. D., Safronova I. A. (2021)
Барчій І. Є. - Фазоутворення на основі сполуки TlInP2Se6, Федорчук А. О., Погодін А. І., Філеп М. Й., Малаховська Т. О., Стерчо І. П., Чундак С. Ю., Буштин А. В. (2021)
Переш Є. Ю. - Закономірності зміни та прогноз показників температури плавлення і термоелектричної добротності сполук типу Tl4BIVC3 i Tl9BVC6 (BIV – Si, Ge, Sn, Pb; BV – P, As, Sb, Bi; C – S, Se, Te), Малаховська Т. О., Барчій І. Є., Сідей В. І., Зубака О. В., Козьма А. А. (2021)
Стецьків А. О. - Ізотермічний переріз діаграми стану системи Ce–Li–Sn в області 30-100 ат. % Sn за температури 400ºС, Павлюк В. В. (2021)
Погодін А. І. - Особливості вирощування монокристалів твердих розчинів в системах Ag6PS5I‒Ag7GeS5I та Ag7SiS5I‒Ag7GeS5I, Філеп М. Й., Кохан О. П., Малаховська Т. О., Шендер І. О., Студеняк І. П. (2021)
Cабов В. І. - Взаємодія компонентів у системі Ag(2-х)SbхP2хSe(1+5х) (0˂х˂1), Поторій М. В., П'ясецкі М., Філеп М. Й., Погодін А. І., Сабов М. Ю. (2021)
Погодін А. І. - Взаємодія у системах Ag6PS5I–Ag7GeS5I та Ag7GeS5I–Ag7SiS5I, Філеп М. Й., Шендер І. О., Кохан О. П., Студеняк І. П. (2021)
Рудик Б. П. - Оптичні властивості нанорозмірного оксиду цинку отриманого електрохімічним методом, Нечипорук Б. Д., Коломис О. Ф., Стрельчук В. В., Джаган В. М., Юхимчук В. О. (2021)
Фізер М. М. - Підбір оптимального базисного набору для моделювання гексабромотелурат аніону, Сідей В. І. (2021)
Скрипинець Ю. В. - Люмінесцентне визначення фавіпіравіру з використанням комплексної сполуки європію (III), Єгорова А. В., Леоненко І. І., Войтюк О. Д. (2021)
Фізер М. М. - Теоретичне дослідження ефекту переносу заряду в гексабромотелураті 3-метилтіо-4-феніл-5-феніламіно-1,2,4-триазол-1-ію, Фізер О. І., Сливка М. В., Кривов’яз А. О., Сідей В. І. (2021)
Григорка Г. В. - Синтез 1-ацил-4-металіл-тіосемікарбазидів із довгими алкільними замісниками, Фізер О. І, Фізер М. М., Сливка М. В. (2021)
Фізер О. І. - Розрахунок гідрофільно-ліпофільного балансу для системи 2,3-заміщеного-5,6-дигідро-3H-|1,3|тіазоло|3,2-b||1,2,4|триазол-7-ію, Кривов’яз І. А., Фізер М. М., Сливка М. В. (2021)
Сабо Т. Ш. - Синтез та бромування 2-металілтіо-3-гідроксиімінометилхіноліну, Запотоцький М. А., Кут Д. Ж., Кут М. М., Філак І. О., Онисько М. Ю., Лендєл В. Г. (2021)
Кут Д. Ж. - Халькогенування N-алкенільних похідних 2-тіоксо-2,3-дигідрохіназолін-4(1H)-ону, Кут М. М., Онисько М. Ю., Балог І. М., Лендєл В. Г. (2021)
Повідайчик М. В. - Арилтелурохлорування N-алілтіоаміду трифтороцтової кислоти, Кут М. М., Михайличенко С. С., Онисько М. Ю., Шермолович Ю. Г., Лендєл В. Г. (2021)
Роман Л. Ю. - Основні рекреаційні зони Закарпаття: екологічні проблеми, Глух О. С. (2021)
Сухарева О. Ю. - Оцінка вмісту флуоридів у воді річок Уж і Латориця, Бабіля Т. С., Марійчук Р. Т., Сухарев С. М. (2021)
Правила для авторів (2021)
Pul-Luzan V. - Experimental substantiation of the composition of the gel base with hydrocortisone for use in veterinary medicine, Rukhmakova O. (2021)
Popova T. - Biopharmaceutical and rheometric studies in the development of a gel composition with dimethindene maleate, Kukhtenko H., Bevz N., Kukhtenko Kukhtenko, O. O. (2021)
Golik M. - QSAR analysis and molecular docking study of pyrrolo- and pyridoquinolinecarboxamides with diuretic activity, Titko T., Shaposhnyk A., Suleiman M., Drapak I., Sych I., Perekhoda L. (2021)
Gubar S. - A novel comparative chromatographic research of secoiridoid glycosides in two species of centaury herb, Materiienko A., Ivanauskas L., Mishchenko V., Vasylieva O., Georgiyants V. (2021)
Kotvitska A. - Comparative analysis of indicators that determine the effectiveness of the implementation of socioeconomic determinants of health in Europe and Ukraine, Volkova A., Korzh I., Surikova I. (2021)
Chaika N. - Research in phytochemical composition and hypoglycemic activity screening of the dry extracts from bearberry leaves, Mazen M., Koshovyi O., Kravchenko G., Goryacha О., Kireyev I., Kovalenko S., Darmograi R. (2021)
Bezuglaya E. - Substantiation of an approach to determination of ketoprofen macrogol 400 esters, Zinchenko I., Lyapunov N., Vlasenko H., Musatov V. (2021)
Karpun Ye. - Synthesis and antimicrobial activity of s-substituted derivatives of 1,2,4-triazol-3-thiol, Polishchuk N. (2021)
Abstract and References (2021)
Золотарьова О. В. - Інвестиційна привабливість України: зміст, тенденції та управління (2020)
Kоreniuk P. - Management of reproduction of agricultural natural resources in the context of modeling, Karimov H. (2020)
Kravtsov Y. - Social communications in the aspects of sustainable development of modern socio-economic reality (2020)
Karavan N. - Methodical approaches to evaluation of fixed assets in economic efficiency of formation and use (2020)
Plakhotnik O. - Modeling of the organizational and economic mechanism of technological exchange in the form of leasing (2020)
Стеблюк Н. Ф. - Використання економіко-математичного методу оптимального розв’язку задачі моделювання інвестиційних процесів (2020)
Чернявська І. М. - Оцінка економічної діяльності партнерських альянсів (2020)
Шепель Н. Г. - Перспективи розвитку зовнішньоекономічного потенціалу Дніпропетровської області (2020)
Іванов С. В. - Тенденції розвитку вітчизняного ринку банківських послуг, Ганзюк С. М. (2020)
Kosova T. - VAT Administration System in Ukraine: Adaptation to the Requirements of European Legislation, Brezhnyeva-Yermolenko O. (2020)
Юдіна С. В. - Ризики виникнення економічної депривації інноваційного розвитку підприємств України, Ткаченко І. П. (2020)
Budko O. - The place and role of the system of accounting and analytical support in the management of sustainable development of the organization (2020)
Кемарська Л. Г. - Розвиток ІТ-сектору в Україні: перспективи та ризики, особливості оподаткування та обліку (2020)
Хмелюк А. В. - Організація обліку загальновиробничих витрат на металургійному підприємстві (2020)
Коваленко О. В. - Концептуальна модель інноваційного типу економічного розвитку (2021)
Копил О. В. - Досвід європейських країн щодо інвестування в культуру та можливості імплементації для України (2021)
Присвітла О. В. - Сутність становлення франчайзингової форми ведення бізнесу (2021)
Karimov H. - Determination of ways of development of the enterprise of the heat power industry, Zienina-Bilichenko A., Zvonarova K. (2021)
Kоrenyuk P. - Features of enterprises staff administration in the innovation context, Zienina-Bilichenko A. (2021)
Plakhotnik O. - Development areas of reengineering processes of management systems in the context of innovative economy (2021)
Стеблюк Н. Ф. - Економічна сутність та ознаки маркетингового управління, Губський Ю. Г. (2021)
Shepel N. - Planning of resource consumption indicators, Voronina A. (2021)
Чернявська І. М. - Розробка моделі розвитку підприємства на основі активізації трансферу технологій у формі спільного підприємництва (2021)
Ганзюк С. М. - Економіко-організаційні та фінансові аспекти діяльності ОСББ в Україні (2021)
Гуржий Т. О. - Тенденції фінансової поведінки європейських домогосподарств (2021)
Budko O. - Financial accounting in the systems of accounting and analytical support of sustainable development of the enterprise (2021)
Кемарська Л. Г. - Особливості обліку дебіторської заборгованості на коксохімічних підприємствах (2021)
Хмелюк А. В. - Оцінка ритмічності та аналіз сезонних коливань реалізації продукції суб’єктом малого підприємництва (2021)
Сантарович Н. М. - Вспомогательная библиография: истоки (2020)
Соколов В. Ю. - Генезис та особливості функціонування нелегальних бібліотек в Україні: історичні та соціально-політичні чинники діяльності (2020)
Levchenko V. - From anniversary to anniversary: the historiographical and bibliographic reviews of commemorative publications on the history of Odesa I. I. Mechnikov National University, Levchenko G., Murashko O. (2020)
Музичко О. Є. - Нереалізовані видавничі проекти одеських істориків як явище історіографічного процесу кінця ХІХ – початку ХХ ст. (2020)
Алєксєєнко М. В. - Слов’янські переклади біблійних текстів XVI – початку XX ст.: до "Всесвітнього року Біблії", Великодна Г. В. (2020)
Полевщикова О. В. - Одесские издания в библиотеке Воронцовского дворца в Одессе (конец 1820-х – 1880 г.): особенности формирования репертуара и проблемы исследования (2020)
Клименко О. З. - Міжнародне співробітництво бібліотек – важливий складник стратегічних комунікацій , Сокур О. Л. (2020)
Левченко Ю. І. - Apa style – запитання без відповідей (2020)
Якубовська М. Г. - Активізація бібліотеки закладу вищої освіти у сприянні виховній роботи та соціально-психологічної адаптації першокурсників, Бірюкова Т. Л. (2020)
Попик В. І. - Книжка про почесних персон Одеського університету (2020)
Сінкевич Є. Г. - Цінний внесок в історіографічне осмислення феномену південної України (2020)
Титул, зміст (2021)
Крашенінін О. С. - Визначення ефективності перевезень різними транспортними засобами, Шапатіна О. О. (2021)
Мойсеєнко В. І. - Аналіз методів визначення швидкості об’єктів систем гіркової автоматизації, Сафін В.Т., Жебко В.О., Некрасов О.Л. (2021)
Крашенінін О. С. - Моделювання оптимальної дислокації сервісних підприємств залізничного транспорту, Одєгов М. М., Лагєрєва О. В., Задесенец В. І. (2021)
Крашенінін О. С. - Оцінка ризиків відмов обладнання локомотивів в експлуатації, Одєгов М. М., Сербай А. В., Радцев О. М. (2021)
Крашенінін О. С. - Пропозиції зі скорочення енерговитрат у локомотивному депо, Одєгов М. М., Березняк М. К., Пивовар Д. І. (2021)
Доценко С. І. - Обґрунтування методології формування моделей діяльності підприємства, Мойсеєнко В. І., Клименко Л. А., Єрмоленко Л. П. (2021)
Анін В. І. - Механізм вибору організаційно-технологічних рішень на підґрунті інтегрованого управління будівельними процесами, Ічетовкін А. О. (2021)
Арутюнян І. А. - Ефективність комплексного управління потоками вторинних ресурсів будівельної галузі, Шуваєв А. A. (2021)
Губенко С. І. - Дифузійне дроблення графіту за комплексної обробки чавуну (2021)
Дейнеко Л. М. - Особливостi феритно-бейнiтної структури низьколегованої маловуглецевої сталi пiсля термiчного змiцнення та наступного вiдпуску, Борисенко А. Ю., Тараненко А. О., Зайцева Т. О., Романова Н. С. (2021)
Мєшков Ю. Я. - Принципи атестації металів на схильність до крихкості за критерієм критичної міцності (2021)
Слупська Ю. С. - Вплив границь зерен на розвиток деформації в низьковуглецевих низьколегованих сталях, Дадіверіна Л. М. , Чашин Д. Ю., Торопченов Г. О., Пико М. О. (2021)
Кюг Аарон - Дослідження впливу додавання нітриду бору на мікроструктуру та механічні властивості матеріалів чавного тормозу, що використовується в залізничних колесах, Aсгаров Хангардаш, Тіджі Гулкан, Дурсунлар M. (2021)
Chmeliova V. S. - Increasing the construction strength of petroleum pipes operating in agressive environment, Perchun H. I. (2021)
Інформаційний блок (2021)
Соколов В. Ю. - Генезис та особливості функціонування нелегальних бібліотек в Україні: історичні та соціально-політичні чинники діяльності (закінчення) (2021)
Бикова Т. М. - Особисте книжкове зібрання історика, археолога, нумізмата, професора Одеського університета Петра Йосиповича Каришковського-Ікара у фондах НБ ОНУ, Купріянова Н. М. (2021)
Левченко В. В. - "...Интересно ваше мнение..., как мнение подлинного ученого": епістоли Б. С. Боднарського С. І.-Я. Боровому (2021)
Музичко О. Є. - Започаткування історико-мистецької періодики в Одесі наприкінці ХІХ ст. (2021)
Шершун Т. М. - Архівна спадщина Петра Йосиповича Каришковського-Ікара (1921 – 1988) у фондах Наукової бібліотеки Одеського національного університету імені І. І. Мечникова: до 100-річчя від дня народження вченого (2021)
Holcer D. - Library online services during COVID‑19: the experience of libraries in Croatia and Ukraine, Horban Yu., Mašina D. D., Skachenko O. (2021)
Грєбцова І. С. - Одеський національний університет імені І. І. Мечникова сьогодні: дорогу осилить той, хто йде (2021)
Колесніков В. П. - Редакційна колегія нашого журналу від щирого серця вітає Вас із знаменною датою – 25-річчям утворення економічного факультету! (2021)
Harmider L. D. - Problems of Achieving Sustainable Development Goals by Ukraine’ 8-13, Honchar L. A., Dudka A. S (2021)
Tkachenko A. М. - Influence of regional policy on the competitiveness of the regions of Ukraine, Kruglikova V. V., Maslov D. G. (2021)
Fedulova S. - Effective branding of the territory as one of the most effective tools in the competition of the regions, Savchenko M. (2021)
Tkachenko A. М. - Startup ecosystem of agro-industrial complex, Pozhuieva T. O. (2021)
Aloshyna I. - Assessment of international competitiveness of the banking sector (2021)
Vinichenko O. - Analysis of the hedge fund industry for the purpose of implementation in the financial system of Ukraine, Hrybkova M. (2021)
Khudomaka M. A. - Investment lending within the small and medium enterprise financial support program, Aksonova L. O. (2021)
Dudka A. S - Actual methodology planning of virtual business: practical aspects, Ivanova M. V. (2021)
Levchenko N. M. - Development support as an effective tool of project management in construction, Bugrim O. Yu. (2021)
Aniskevich D. - The essence of economic security of entrepreneurial activities (2021)
Kiris S. - Analysis of the effectiveness of apartment building management in Ukraine: energy efficiency and energy audit (2021)
Sannikova S. F. - Features of interaction of environmental factors of an organization (2021)
Shytikova L. V. - The effective management component is the basis for increasing innovative potential (2021)
Harmider L. - Development of the enterprise personnel with the application of internal marketing elements, Staszewska J., Honchar L. (2021)
Dubnytskyi V. I. - The main aspects of increasing the competitiveness of higher education institutions in the market of educational services in the digital transformation of higher education, Naumenko N. Yu., Pysarkova V. R. (2021)
Zhuravel V. - The research of the customer journey of users of local treatment facilities made of fiberglass and composite materials using the customer journey map, Kutsynskyi A., Kutsynska M. (2021)
Kuvaieva T. - Organization of strategic partnership in the supply channel, Reshetilova T. (2021)
Sukha A. - Marketing research of the attractiveness of universities, Kripka J., Bezmenko A., Chupryna N., Sazonova V., Chernysheva O. (2021)
Каніщенко О. Л. - Розвиток міжнародних маркетингових комунікацій в умоваох глобалізації товарних ринків (2021)
Kasian S. Ya. - Internet marketing support for product promotion in the digital information space, Dziuba R., Makukha Yu. M. (2021)
Котвіцька А. - Привітання ректора (2021)
Hryhoriv H. V. - 1,2-benzoxathiin-4(3h)-one 2,2-dioxide – an underinvestigated building block with a high synthetic and pharmacological potential: synthesis, chemical properties, biological activity, Lega D. A., Shemchuk L. A. (2021)
Салієва Л. М. - Синтез, антиексудативна та антимікробна активність 6-арилідензаміщених імідазо|2,1-b|тіазолів, Голота С. М., Грозав А. М., Яковичук Н. Д., Лукащук М. М., Марушко Л. М., Сливка Н. Ю., Вовк М. В. (2021)
Moskalenko O. V. - The synthesis and antiviral activity against yellow fewer virus of 2-(4,6-di(pyrrolidin-1-yl)-1,3,5-triazin-2-yl)-N-(alkyl, aryl)hydrazine-1-carbothioamides, Barchina O. I., Tsyhankov S. A., Lega D. A., Fedchenkova Yu. A., Demchenko A. M. (2021)
Maslov O. Y. - The study of the effect of ethyl alcohol concentrations on the antioxidant activity of ascorbic acid solutions, Kolisnyk S. V., Ponomarenko S. V., Ahmedov E. Y., Shovkova Z. V. (2021)
Блажеєвський М. Є. - Новий метод для визначення активності холінестерази, Ковальська О. В., Дядченко В. В. (2021)
Довбня Д. В. - Синтез та алкілування 5-арил-1,2-дигідро-3h-1,2,4-триазол-3-тіонів, Каплаушенко А. Г., Коржова А. С. (2021)
Черняєва О. І. - Вивчення вологосорбційних властивостей субстанції катіазину, Гриценко І. С. (2021)
Алєксєєва І. М. - Фармацевтичні правовідносини: поняття, види, підстави виникнення (2015)
Корольова Ю. В. - Джерела права: багатоманітність наукового розуміння та єдність сутності (2015)
Краковська А. Є. - Поняття соціальної функції держави в сучасній юридичній науці (2015)
Кульгавець Х. Ю. - Правові основи створення та діяльності радянських органів внутрішніх справ на Закарпатті (2015)
Переш І. Є. - Юридичні факти в системі попередженнята вирішення юридичних конфліктів, Зан М. І., Руснак В. І. (2015)
Пеца Д. Д. - Проблеми універсалізації прав людини в умовах глобалізації: окремі аспекти (2015)
Проць О. Є. - Роль третього сектора у правовому вихованні молоді в Україні (2015)
Пунько О. В. - Функції правозастосовних актів (2015)
Ситар І. М. - Онтологічні засади критично-правових досліджень у процесі акультурації (2015)
Сухацький Р. П. - Вплив законодавства на розвиток суспільства й держави загалом на прикладі законів Хаммурапі (2015)
Тітомир-Зотова О. С. - Природно-правове розуміння права як ідейна основа правового виховання (2015)
Урсуляк О. В. - Правові основи участі присяжних у здійсненні судочинства в Закарпатті у складі Чехословаччини (1919-1939 РР.) (2015)
Хамула П. І. - Особливості забезпечення охорони правопорядку в Україні (2015)
Шебаніц Д. М. - Сучасна проблематика теорії "поколінь прав людини" в умовах європейської міждержавної інтеграції (2015)
Щетініна Т. О. - Історико-правові аспекти організації роботи уряду: досвід Центральної Ради (2015)
Бєлов Д. М. - Біпатризм в Україні: теоретичний та практичний аспекти, Лазорик Є. (2015)
Бєлов Д. М. - Вдосконалення сучасного конституціоналізму шляхом перетворення конституції: окремі термінологічні питання, Тишков С. С., Грищенко І. В. (2015)
Грищенко І. В. - Апарат парламенту: повноваження, порядок формування і діяльностІ (2015)
Гробова В. П. - Система місцевого самоврядування в польщі: перспективи використання доcвіду в Україні (2015)
Карпінська О. Б. - Уповноважений Верховної Ради України з прав людини як суб’єкт правозахисної діяльності (2015)
Кеменяш Р. Ю. - Процес розвитку конституційної економіки: теоретичні поняття (2015)
Костюк І. В. - Конституційна правосуб’єктність Верховного Суду України: поняття та зміст (2015)
Кудрявцева О. М. - Джерела права у сфері утвердження та захисту конституційних прав дитини: поняття, види, система (2015)
Стрільчук В. А. - Функції конституційно-правових строків, Костенко С. О. (2015)
Фурдик Т. М. - Антропологічні, аксіологічні та герменевтичні засади дослідження правового статусу діаспори (2015)
Чернеженко О. М. - Сучасний стан муніципальної системи Швейцарії (2015)
Шевчук І. М. - Становлення та розвиток інституту конституційного контролю в Україні (2015)
Гунда А. О. - Застосування типових/cтандартних форм договорів про надання ритуальних послуг: аргументи pro i contra (2015)
Давидова Н. О. - Особисті немайнові права у цивільно-правовому статусі вищого навчального закладу (2015)
Діковська І. А. - Особливості регулювання пророгаційної угоди відповідно до гаазької конвенції про угоди про вибір суду (2015)
Донцов Д. Ю. - Право пережившего супруга на наследование по закону (сравнительно-правовой аспект) (2015)
Кодинець А. О. - Формування та розвиток системи договірного регулювання у сфері інтелектуальної діяльності (2015)
Кушерець Д. В. - Відшкодування шкоди як спосіб захисту майнових прав сторін у сфері договорів про надання послуг (2015)
Луценко Д. С. - Колізії цивільного законодавства України у сфері реалізації земельних ділянок через електронні торги (2015)
Захарчук А. С. - Сучасний погляд на проблему створення й розпаду СРСР (2015)
Бєлов Д. М. - Міжнародне наукове фахове видання – новий крок у формуванні конкурентоздатного правника (2015)
Спростування інформації щодо авторства наукової статті (2015)
Мельник Т. - Інноваційна система України: потенціал імпортозаміщення високотехнологічними товарами, Гринько К. (2021)
П’ятницька Г. - Дихотомія інноваційних трансформацій підприємств, Григоренко О., Долженко Т. (2021)
Dumanska I. - E-logistics: definitions, development and conceptual framework, Matviiets O. (2021)
Молчанова Е. - Моделі диджитал-торгівлі, Ковтонюк К. (2021)
Нежива М. - Форензік як інструмент протидії факторинговим ризикам, Мисюк В. (2021)
Толмачова А. - Контроль у неприбуткових організаціях (2021)
Шульга Н. - Готівковий грошовий обіг в умовах пандемії COVID-19, Бортніков Г., Кірєєва К. (2021)
Босовська М. - Ресторанні тактики: антипандемічний кейс, Бовш Л., Антонюк І. (2021)
Дзьобань О. П. - Цифрова людина як філософська проблема (2021)
Красніков С. А. - Законодавче забезпечення та особливості локалізації персональних даних: кращі практики зарубіжного досвіду (2021)
Головко О. М. - Правові засади протидії мові ворожнечі: ретроспективний огляд та аналіз перспектив (2021)
Глущенко Б. І. - Перспективи розвитку та використання хмарних технологій державного сектору: кращі практики зарубіжного досвіду (2021)
Конюш М. Р. - Великі дані як загроза праву людини на недискримінацію (2021)
Цяпа С. М. - Огляд зарубіжних законодавчих ініціатив стратегічного використання технологій штучного інтелекту в сучасних умовах (2021)
Леонов Б. Д. - Тероризм: інформаційно-правовий вимір (2021)
Білан І. А. - Протидія тероризму: досвід ЄС (2021)
Поліщук С. М. - Удосконалення загальнодержавної системи боротьби з тероризмом (2021)
Гордієнко С. Г. - Державна безпека України в сучасних умовах: проблеми компетенції державних органів, Доронін І. М. (2021)
Горун О. Ю. - Пріоритетні засади державної політики кібербезпеки: організаційно-правовий аспект (2021)
Гуржій С. В. - Засади інституціонально-функціонального забезпечення кібербезпеки в сучасних умовах (2021)
Манілов Я. С. - Щодо концепції організаційно-технічної моделі кіберзахисту (2021)
Пономаренко О. А. - Особливості кримінально-правової охорони державної таємниці за законодавством США (2021)
Поляков О. М. - Активізація міжнародної співпраці у сфері забезпечення кібербезпеки: шляхи удосконалення в реаліях сьогодення (2021)
Стежко С. М. - Сучасний досвід США у сфері забезпечення кібербезпеки, Шевченко Т. О. (2021)
Калайда Ю. П. - Забезпечення цифрового суверенітету в умовах геополітичного протиборства: кращі практики зарубіжного досвіду (2021)
Григоренко В. А. - Найкращі зарубіжні практики розбудови механізмів державно-приватного партнерства у сфері кібербезпеки (2021)
Шевченко В. П. - Імпортозаміщення програмного забезпечення як важлива складова посилення кібербезпеки держави (2021)
ПравдюкК А. Л. - Особливості законодавчого забезпечення економічної безпеки України (2021)
Антонюк О. М. - Історико-правові передумови здійснення реформи децентралізації публічної влади в Україні (2021)
Піковська Т. В. - Правосвідомість як основа механізму забезпечення гендерної рівності в Україні (2021)
Лещенко С. М. - Оцінка ефективності глибокого безполицевого обробітку ґрунту, Сало В. М., Петренко Д. І. (2020)
Дейкун В. А. - Вплив параметрів розподільника на якість розсіювання добрив у підлаповому просторі, Артеменко Д. Ю., Дейкун С. І. (2020)
Нестеренко О. В. - Дослідження режимних характеристик гравітаційної напрямної кривої живильного пристрою, Васильковський О. М., Петренко Д. І., Артеменко Д. Ю. (2020)
Алієв Е. Б. - Морфологічні ознаки і фізико-механічні властивості насіння дрібнонасінних культур, Лупко К. О. (2020)
Васильковська К. В. - Технічне та технологічне забезпечення краплинного зрошення овочевих культур, Ковальов М. М., Молокост Л. А. (2020)
Лімонт А. С. - Вантажопідйомність і споживана потужність кузовних машин для внесення твердих органічних добрив, Лімонт З. А. (2020)
Васильковський О. М. - До створення концепції "ідеального" решета зернового сепаратора, Лещенко С. М., Мороз С. М., Нестеренко О. В., Молокост Л. А. (2020)
Дударєв І. М. - Моделювання подачі сипкого матеріалу на решето сепаратора ножичного типу, Ольховський В. О. (2020)
Кузьмич А. Я. - Збирання незернової частини урожаю соняшнику на енергетичні цілі, Анеляк М. М., Грицака О. М. (2020)
Півень М. В. - Експериментальні дослідження розподілу питомого завантаження суміші по площі нахиленого лотка (2020)
Калініченко Р. А. - Формування швидкісного режиму вібропереміщення зерна в процесах термообробки, Степаненко C. П., Котов Б. І. (2020)
Осипов І. М. - Обґрунтування типу повітророзподільного пристрою пневмомеханічних просапних сівалок (2020)
Кісільов Р. В. - Дослідження двосекційного змішувача для приготування збалансованих сумішей на фермах ВРХ, Хмельовський В. С., Лузан П. Г., Сисоліна І. П. (2020)
Швидя В. О. - Математичне моделювання процесу роботи сушильної камери баштової зерносушарки зі всмоктувальним повітряним потоком, Степаненко C. П. (2020)
Степаненко С. П. - Основні теоретичні положення сепарації зернового матеріалу в повітряних каналах з нерівномірною швидкістю повітряного потоку, Котов Б. І. (2020)
Дубовик В. О. - Підвищення довговічності роликів-електродів при електроконтактному наплавленні деталей мобільної сільськогосподарської та автотранспортної техніки, Невдаха Ю. А., Пукалов В. В., Чернов В. М. (2020)
Кропівний В. М. - Технологічні особливості виготовлення дискових робочих органів ґрунтообробних та посівних машин, Свірень М. О., Кузик О. В., Амосов В. В., Козловський М. А. (2020)
Невдаха Ю. А. - До розрахунку зубців прямозубих циліндричних передач на згин, Дубовик В. О., Невдаха Н. А., Златопольський Ф. Й. (2020)
Shcherbyna Kyryl - Kinematics of cutting process while honing holes with a hone with variable geometry of sticks, Hrechka Andrii, Mazhara Vitalii, Diachenko Tetiyna (2020)
Лисих А. Ю. - Аналіз інноваційних технологій механічної переробки текстильної сировини, Коб’яков С. М. (2020)
Кулешков Ю. В. - Дослідження розподілення електричного струму при відновленні автомобільних деталей контактним наварюванням, Красота М. В., Руденко Т. В., Осін Р. А. (2020)
Цапу В. И. - Износостойкость сопряжений с зазором, восстановленных полиамидоэпоксидными пористыми покрытиями, Горобец В. Ф. (2020)
Студент М. М. - Вплив складу шихтових матеріалів порошкових дротів на механічні характеристики та корозійну стійкість електродугових покриттів, Головчук М. Я., Гвоздецький В. М., Веселівська Г. Г., Маркович С. І., Яцюк Р. А. (2020)
Ветохин В. И. - Способ и устройство для автоматического распознания некондиционных клубней картофеля, Голдыбан В. В., Курилович М. И. (2020)
Субочев О. І. - Підвищення ефективності функціонування виробничо-технічної бази сервісних підприємств, Білий Д. С., Січко О. Є. (2020)
Смірнов В. В. - Архітектура адаптивної бездротової локальної мережі для управління об'єктами і пристроями, Смірнова Н. В. (2020)
Минайленко Р. М. - Аналіз алгоритмів планування ресурсами в розподіленому обчислювальному середовищі (2020)
Предборський В. А. - Корпоративний рейд як форма утворення паралельної тіньової псевдореальності (2021)
Мельник Т. М. - Антикорупційна політика ЄС: ключові елементи, орієнтація на сталий розвиток, уроки для України, Гуляєва Л. П., Сєрова Л. П. (2021)
Клименко П. М. - Вдосконалення моделі "дилеми в’язнів" і використання її для розробки стратегії і тактики торговельної політики в умовах гібридних воєн, Шевчук В. І. (2021)
Русіна Ю. О. - Формування та реалізація інвестиційної політики комерційного банку, Бащенко Н. О. (2021)
Валяєв О. В. - Особливості підрядного будівництва як функціональна складова передумов діагностування стану економічної стабільності підприємств-учасників впровадження інвестиційного будівельного процесу, Ровенський А. Є., Макаренко Р. М., Деркач А. Є., Гуляєв Д. А. (2021)
Підлипна Р. П - Формування фінансового потенціалу в рамках стратегії стійкого економічного зростання підприємства (2021)
Мамалига В. М. - Техніко-економічне обґрунтування вибору системи освітлення приміщення з використанням ламп різних типів для країн Євросоюзу (Німеччина, Данія, Польща), Малай Т. В. (2021)
Чуприна Х. М. - Механізм управління оборотними активами в складі цифрового підприємства, Міронов О. О., Валяев О. В., Гуляєв Д. А. (2021)
Ткачук С. В. - Формування стратегії STP-маркетингу у сфері ритейл-послуг, Стахурська С. А., Стахурський В. О. (2021)
Бодюк А. В. - Геолого-інформаційне обґрунтування залізних руд у природно-ресурсних поняттях (2021)
Бєлоусова Н. В. - Аналіз економічної доцільності розвитку інклюзивного туризму на прикладі Черкаської області (2021)
Шульц С. Л. - Методологічні засади типології територій для цілей регіональної політики країн-членів ЄС, Луцків О. М. (2021)
Гарбузняк І. М. - Особливості хірургічної корекції різних форм синдактилії кистей у дітей. Ретроспективний аналіз власного досвіду лікування, Гриценко А. М. (2021)
Попсуйшапка О. К. - Остеосинтез у разі переломів шийки та вертлюгової зони стегнової кістки в дітей, Довгань С. Б., Хомяк О. М. (2021)
Камінська М. О. - Математичне моделювання грудної клітки, її лійкоподібної деформації та торакопластики, Дігтяр В. А., Яресько О. В. (2021)
Радченко В. О. - Біохімічні й імунологічні показники крові пацієнтів зі запальними ускладненнями після транспедикулярної фіксації хребта, Леонтьєва Ф. С., Барков О. О., Туляков В. О., Корж І. В. (2021)
Корж М. О. - Концептуальна модель пато- і саногенезу артрозу крижово-клубового суглоба, Стауде В. А. (2021)
Головаха М. Л. - Перший досвід артроскопії в разі асептичного некрозу головки стегнової кістки, Кіріченко В. Ю., Гриценко О. О., Титарчук Р. В., Кудін С. В., Бондаренко С. А. (2021)
Романенко К. К. - 3D-друк під час планування хірургічних втручань із приводу позасуглобових деформацій нижніх кінцівок, Прозоровський Д. В., Долуда Я. А. (2021)
Бець І. Г. - Комбінована пластика м’яких тканин у лікуванні інфекційно-некротичних уражень гомілки, Вирва О. Є., Бець Г. В. (2021)
Полівода О. М. - Ревізійне ендопротезування кульшового суглоба за асептичної нестабільності компонентів ендопротеза з використанням 3D-моделювання, Чабаненко Д. С., Пухкан Г. В., Витичак О. О. (2021)
Голубєва І. В. - Б. І. Сіменач: життя, присвячене науці, Бабуркіна О. П. (2021)
Притула Н. Ю. - Доцільність раннього призначення нейром’язової електричної стимуляції після ортопедичних операцій на кульшових і колінних суглобах (огляд літератури), Федотова І. Ф. (2021)
Соколовский О. А. - Коррекция нестабильности тазобедренного сустава у детей с ДЦП - современное состояние проблемы и перспективы ее решения (обзор литературы), Герасименко М. А., Климов Р. В., Глазкин Л. С. (2021)
Вирва О. Є. - Сучасні тенденції в лікуванні переломів кульшової западини (огляд літератури), Ватаманіца Д. Б. (2021)
Радченко В. О. - Взаємозв’язок структурних змін у паравертебральних м’язах із розвитком дегенеративних захворювань хребта, Ашукіна Н. О., Мальцева В. Є., Скіданов М. А., Скіданов А. Г. (2021)
Корж М. О. - Матеріали на основі трикальційфосфату для заміщення дефектів кісток (огляд літератури), Філіпенко В. А., Поплавська К. С., Ашукіна Н. О. (2021)
Олексій Артемович Диннік (2021)
Фрида Соломонівна Леонтьєва (2021)
Олексій Корнілійович Попсуйшапка (2021)
В’ячеслав Сергійович Дуднік (2021)
Денис Дмитрович Бітчук (2021)
Владислав Володимирович Поворознюк (2021)
Чернявський С. С. - Розвиток криміналістичних наукових шкіл Національної академії внутрішніх справ, Юсупов В. В. (2021)
Ковальов К. М. - Визначення давності виготовлення документа: історичний аспект і сучасні тенденції (2021)
Лук’янчук О. І. - Правомірність рецензування висновку експерта в судовому процесі (2021)
Пелюшок В. Г. - Розмежування понять "додрукування" і "технічний монтаж" на сучасному етапі розвитку судової технічної експертизи документів (2021)
Krapivсev O. - Ensuring the participation of a criminalist specialist in criminal proceedings at the stage of pre-trial investigation: procedural and organizational aspects (2021)
Коротков І. М. - Комплексне застосування гравіметричного і титриметричного методів аналізу під час дослідження прекурсорів у межах судової експертизи (2021)
Скрипник М. М. - Особливості дослідження згаслих відбитків печаток (штампів) із використанням відеоспектрального компаратора VSC 40, Чабан С. М. (2021)
Тютюнник Я. М. - Особливості визначення вартості зернових культур під час судової товарознавчої експертизи (2021)
Цідило П. Я. - Трасологічне дослідження слідів термічного оброблення на поліетиленових виробах та ідентифікування приладів, що їх залишили, як новий різновид судової трасологічної експертизи (2021)
Zelenyi P. - Pipecuronium identification according to the scheme of application of analytical methods research depending on their selectivity (SWGDRUG), Zavialov O. (2021)
Чисников В. Н. - Генерал-майор Н. А. Козлов – один из основоположников антропометрической системы А. Бертильона: неизвестные страницы биографии (к 170-летию со дня рождения) (2021)
Smorodska O. M. - Modern vector in treatment of patients with lung cancer: tyrosine kinase inhibitors in epidermal growth factor receptor mutations (literature review), Moskalenko Yu. V., Vynnychenko I. O., Vynnychenko O. I., Kostuchenko V. V. (2021)
Kopchak O. V. - Levels of Hsp60 in periodontal tissue of rats: influence of injections of hyaluronic acid, Yakovenko L. F., Marchenko N. S., Кovach I. V., Pavlenko E. M., Nimenko O. A., Kroupskaya I. V., Filonenko V. V. (2021)
Штриголь С. Ю. - Неочевидні ефекти блокатора лейкотрієнових рецепторів монтелукасту: фригопротекторні та протисудомні властивості, Капелька І. Г., Міщенко М. В., Міщенко О. Я. (2021)
Demkovych A. Ye. - State of collagenolysis in experimental periodontitis of bacterial-immune genesis and its correction with flavonol, Bondarenko Yu. I., Fastovets O. O., Hrad A. O., Hasiuk P. A., Denefil O. V. (2021)
Бочаров В. А. - Феномен розацеа-приливів (теоретичні аспекти), Бочарова В. В., Лебедюк М. М., Сарайрех A. A. С., Куц Л. В. (2021)
Федосєєва О. В. - Імуногістохімічні показники морфо-функціонального стану щитоподібної залози в нормі та після пренатального антигенного навантаження (2021)
Яременко О. Б. - Досвід впровадження новітнього інтерактивного формату проведення лекційних занять на клінічних кафедрах і ставлення до них студентів, Добрянський Д. В., Тарченко І. П., Меліксетян А. В., Федьков Д. Л. (2021)
Kulikova D. A. - Determining hemodynamic significance of patent ductus arteriosus using echocardiographic data prognostic tables, Safonova I. N., Chumak L. I., Poddubnaya I. N., Protsenko O. S., Dotsenko D. G. (2021)
Шіфріс І. М. - Предиктори серцево-судинних захворювань у хворих на хронічну хворобу нирок VД стадії, які лікуються гемодіалізом, Дудар І. О., Красюк Е. К., Шимова А. Ю. (2021)
Масія Хайме - Вплив ICG-технології на результати хірургічного лікування ранніх форм раку молочної залози, Савенков О. Ю. (2021)
Потабашній В. А. - Проблеми діагностики та лікування хронічної ішемічної хвороби серця в поєднанні з хронічним обструктивним захворюванням легень за даними ретроспективного аналізу, Князєва О. В., Маркова О. Я. (2021)
Гладчук І. З. - Роль імуноцитохімічних біомаркерів у діагностиці передракових захворювань шийки матки, Рожковська Н. М., Каштальян Н. М. (2021)
Vatseba T. S. - The impact of obesity on the development of certain cancers in patients with type 2 diabetes. Mechanisms of association, Sokolova L. K., Tronko M. D., Churpii I. K., Vatseba M. O., Derpak V. V. (2021)
Shkodina A. D. - Changes of structural organization of human olfactory bulbs under conditions of severe forms of pneumonia and cerebrovascular pathology, Grinko R. M., Starchenko I. I., Vynnyk N. I., Sovhyria S. M., Kyslyi V. F. (2021)
Mirchuk B. M. - Orthodontic treatment of secondary deformations in adult patients with defects of dentition, Maksymov Y. V. (2021)
Povoroznyuk V. V. - The association of sarcopenia and osteoporosis and their role in falls and fractures, Dedukh N. V., Bystrytska M. A., Dzerovych N. I., Shapovalov V. S. (2021)
Vintoniv O. R. - Algorithm of diagnostics of erectile dysfunction in patients with arterial hypertension and dynamics of arterial blood pressure against the background of androgenic deficiency, Popadynets I. R., Hrodzinskyy V. I., Melnyk S. V., Herych P. R., Halipchak I. M. (2021)
Bilovol O. M. - Hepatic fibrosis as an additional risk factor for the development of cardiovascular disorders in patients with type 2 diabetes mellitus with non-alcoholic fatty liver disease, Kniazkova I. I., Zemlianitsyna O. V., Dunaeva I. P., Romanova I. P., Kurilo O. D., Sinaiko V. M., Kravchun N. O. (2021)
Melnychuk M. P. - Clinical significance of high grade and low grade prostate intraepithelial neoplasia (2021)
Хоменко І. М. - Перспективи підготовки медичних кадрів у системі громадського здоров’я України, Івахно О. П., Першегуба Я. В., Півень Н. В. (2021)
Danylenko H. M. - The impact of summer holidays on the physical development of school-age children, Cherniakova G. M., Merkulova T. V., Avdiievska O. H. (2021)
Іпатов А. В. - Оцінка ефективності індивідуальної комплексної реабілітації хворих на засадах міжнародної класифікації функціонування, Саніна Н. А., Ханюкова І. Я. (2021)
Akhmedova S. - Performance results of the improved working classification of superficial mycoses of the skin in carrying out their clinical and epidemiological monitoring (2021)
Pletenetska A. O. - Evaluation of the quality of medical care in cases of death from acute blood loss (according to data of forensic-medical examinations), Demchenko I. S., Ergard N. M. (2021)
Сайдакова Н. О. - Рак сечового міхура: особливості епідеміології та показників спеціалізованої допомоги хворим, Яцина О. І., Гродзінський В. І., Стусь В. П., Поліон М. Ю., Шило В. М., Кононова Г. Є. (2021)
Aliyeva I. J. - Comparative assessment of changes in the incidence of type I diabetes mellitus in the regions with its high and low incidence (2021)
Чорна В. В. - Ставлення медичних працівників сфери охорони психічного здоров'я до власного здоров'я, Махнюк В. М., Хлєстова С. С., Гуменюк Н. І., Чайка Г. В. (2021)
Kirieieva T. V. - Genetic testing for thrombophilia in case of unprovoked episode of pulmonary embolism, Pertseva T. A., Kravchenko N. K., Basina B. O. (2021)
Григус І. М. - Клінічний випадок фізичної терапії дитини з множинним дефіцитом сульфатази, Нагорна О. Б., Нестерчук Н. Є., Ногас А. О., Подоляка П. С., Гамма Т. В. (2021)
Доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Сукманський Олег Іванович (до 90-річчя від дня народження) (2021)
Мельник С. М. - Імплементація стандартів НАТО у систему підготовки фахівців для Служби безпеки України, Червяков О. І. (2021)
Козаченко А. І. - Демократизація земської виборчої системи в Україні після Лютневої революції 1917 року (2021)
Ходико Ю. Є. - Критерій творчості (оригінальності) як умова охороноздатності об’єкта авторського права (2021)
Сібільов Д. М. - Виконавча сила рішень третейських судів (2021)
Shpak M. V. - Certain aspects of giving legal aid in the courts of Ukraine in civil process in modern conditions (2021)
Суєтнов Є. П. - Міжнародно-правові зобов’язання України щодо збереження і відновлення природних екосистем та впровадження екосистемного підходу (2021)
Балакарєва І. М. - Типові і зразкові справи в адміністративному судочинстві: ознаки та особливості розгляду, Марченко О. О., Писаренко Н. Б. (2021)
Balakarieva I. M. - Theoretical aspects of the state and local self-government authorities’ relations, Marchenko O. O., Pysarenko N. B. Trachuk P. A., Nesterova I. A. (2021)
Тализіна Я. О. - Забезпечення конфіденційності відомостей про особу, яка бере участь у кримінальному провадженні: окремі проблеми та шляхи їх вирішення, Тітко І. А. (2021)
Романов М. В. - Місце захисту прав засудженого у змісті покарання (2021)
Денисов С. Ф. - Виправлення та ресоціалізація засуджених на території України у ХІХ–ХХ століттях: теоретичний і практичний аспекти, Заїка Д. Є. (2021)
Маринів В. І. - Деякі прогалини кримінального процесуального законодавства щодо апеляційного оскарження судових рішень, Лейба О. А. (2021)
Латиш К. В. - Криміналістичний аналіз кіберінструментів вчинення злочинів (2021)
Тищенко О. І. - Строк проведення стаціонарної судово-психіатричної експертизи та його продовження у кримінальному провадженні (2021)
Marsis E. - Due to the absence of rules for the execution of Madliyah livelihood in the law of the Indonesian religion justice, Sudarsono Sudarsono, Ruba'i M., Hamidah S. (2021)
Bintoro R. W. - Basic principles of sharia economy for community economic empowerment (study of the sharia principles application in Indonesia) (2021)
Шепітько В. Ю. - Сучасні погляди на європейську криміналістику (2021)
Антибура Ю. П. - Науково-методичне забезпечення шкільної історичної освіти в Україні (кінець ХХ – початок ХХІ століття): історіографія навчальних видань (2020)
Дергач М. А. - Особливості розвитку вітчизняної теорії та практики використання театрального мистецтва в навчально-виховній роботі з дітьми в першій третині ХХ ст (2020)
Павленко А. І. - Роль і місце біографічного методу у методології педагогіки (2020)
Платаш Л. Б. - Становлення державно-громадських механізмів розвитку інклюзивної освіти в Україні (1990-2020 рр.) (2020)
Андрєєв А. М. - Міський конкурс творчих робіт з удосконалення фізичного демонстраційного експерименту як форма залучення учнівської молоді доінноваційної діяльності, Тихонська Н. І. (2020)
Бессараб А. О. - Способи формування мотивації школярів до дистанційного навчання: огляд зарубіжного та українського досвіду, Пономаренко О. В. (2020)
Kalizhanova A. - The peculiarities of using TED Talks materials in ESL classrooms, Pisareva T. (2020)
Корольова Л. М. - Сучасні форми, методи й засоби підготовки майбутнього вчителя нової української школи до розвитку креативних здібностей молодших школярів (2020)
Маврін В. В. - Психологічні засади становлення дитини як суб’єкта життєтворчості в освітньому просторі нової української школи (2020)
Борисов В. В. - Дослідження взаємозв’язку рівнів рефлексійності з показниками самоактуалізації майбутніх вчителів початкових класів у закладі вищої освіти, Лупінович С. М. (2020)
Гевко І. В. - Застосування цифрових інформаційних ресурсів в дистанційному навчанні (2020)
Дьоміна В. В. - Проблема формування медіаграмотності майбутніх перекладачів (2020)
Казаннікова О. В. - Використання технології воркшопу у процесі практичної підготовки майбутніх соціальних педагогів до професійної діяльності (2020)
Марків В. М. - Формування мотивації до професійної діяльності в майбутніх учителів початкової школи засобами технології BYOD, Онищенко І. В. (2020)
Червоненко К. С. - Зміст та форми практичної підготовки майбутніх соціальних працівників до організації волонтерської діяльності учнівської молоді (2020)
Бочков П. М. - Корекційно-педагогічна тактика подолання порушень рівноваги у дошкільників (2020)
Найдьонова Г. О. - Особливості гендерної ідентичності у підлітків із розладами аутистичного спектра, Зацепіна Т. В. (2020)
Кротенко В. І. - Метафора як метод консультативної роботи психологів та соціальних педагогів з батьками, Найдьонова Г.O. (2020)
Мосаєв Ю. В. - Проблеми становлення екологічної соціальної роботи в Україні (2020)
Каплін М. І. - Модель розвитку газової галузі за невизначеної інформації щодо перспектив розробки ресурсів і запасів природного газу в Україні, Білан Т. Р., Макаров В. М., Перов М. О. (2020)
Шульженко С. В. - Оптимізація диспетчеризації генеруючих потужностей енергосистеми за умови обмеження генерації вітрових та сонячних електростанцій (2020)
Денисов В. А. - Визначення оптимальних режимів функціонування енергосистеми України при покритті добового графіка електричних навантажень, забезпеченні необхідних обсягів резервування та використанні накопичуючих потужностей (2020)
Коберник В. С. - Витрати палива технологій теплової енергетики в маневрених режимах (2020)
Парасюк Н. В. - Оцінки контрольних показників викидів парникових газів в електроенергетиці для системи торгівлі квотами на викиди в Україні, Нечаєва Т. П., Лебідь М. В. (2020)
Куц Г. О. - Методичні положення щодо розподілу повної технологічної енергоємності між окремими видами продукції багатопродуктових виробництв, Тесленко О. І. (2020)
Реферати (2020)
Інформація для авторів (2020)
Винарчик М. П. - Європейський досвід використання мовного паспорта як інноваційного інструменту фіксування мовних досягнень учнів і студентів (2020)
Дудко Я. В. - Організаційно-педагогічні засади управління виховною роботою у закладах вищої педагогічної освіти України (друга половина ХХ – початок ХХІ століття) (2020)
Павленко А. І. - Роль і місце вчення про систематизацію у науковій педагогічній теорії та освітній практиці (2020)
Лапшина І. С. - Шляхи подолання труднощів організації дистанційного навчання дітей молодшого шкільного віку (2020)
Лугінець Н. В. - Створення безпечного освітнього середовища в закладі середньої освіти з інклюзивним навчанням шляхом запровадження в освітній процес шкільної служби порозуміння, Павлівська І. М., Сафонова О. В., Скиба О. Ю., Шамардіна А. В. (2020)
Волкова С. С. - Опанування здобувачами вищої освіти здоров’язберігаючими технологіями засобами дисципліни "Загальна теорія здоров’я та основи здорового способу життя" (2020)
Давидова С. В. - Значення методу проєктів для професійного становлення фахівців образотворчого мистецтва: історичний ракурс та сьогодення (2020)
Дерев'янко Н. В. - Компетентнісний підхід до проєктування освітньо-професійної програми з медіа дизайну (2020)
Кетлер-Митницька Т. С. - Психолого-педагогічні умови формування інтернальності як чинника готовності до особистісно-професійного саморозвитку майбутніх психологів (2020)
Коробченко А. А. - Види готовності фахівців з фізичної терапії та ерготерапії до використання здоров’язбережувальних технологій у професійній діяльності, Пюрко В. Є. (2020)
Нічуговська Л. І. - Розвиток інклюзивно орієнтованих компетентностей майбутніх педагогів спеціальної освіти в умовах магістратури, Ніколенко Л. М. (2020)
Шапочка К. А. - Особливості підготовки майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти до роботи в умовах інклюзивного освітнього середовища, Бурклє Н (2020)
Жадленко І. О. - Особливості формування моторних і мовленнєвих ритмічних процесів у дітей старшого дошкільного віку із заїканням засобами логоритмічних вправ (2020)
Нечипоренко В. В. - Системно-інституційна діяльність закладу вищої освіти щодо реалізації національних пріоритетів кадрового забезпечення інклюзивної загальноосвітньої практики (2020)
Козарик О. С. - Процесуально-технологічні складові соціалізації сучасної особистості з позиції суб’єктно-вчинкового підходу (2020)
Нечипоренко К. С. - Емпіричне дослідження самооцінки у соціально-депривованих підлітків з обмеженням життєдіяльності в умовах інтернатного закладу (2020)
Крючков Г. Г. - Науковий внесок професора Бурбело Валентини Броніславівни до розвитку романістики і франкофонії в Україні (присвячується 70-річчю від дня народження В. Б. Бурбело), Бритвін Д. В. (2021)
Косович О. В. - Інтернаціоналізми французького походження в англійській та українській мовах (2021)
Korbozerova N. M. - Evolución de la contrucción de relativo hispánica: los rasgos nacionales, Obruchnikova О. Р. (2021)
Гон О. М. - Епічна манія: відповідь Паунда Е. По та Т. Г’юму (2021)
Мегела І. П. - Політика і мораль в романі Роберта Менассе "Столиця" (2021)
Чмут Д. В. - Топос в'язниці як головний троп роману Маргарет Елеонор Етвуд "Відьомське сім'я", Михед Т. В. (2021)
Шевкун Е. В. - Мовні апостеріоризації сенсорного ґештальту як оприлюднення тотальності сенсу та наочності (на матеріалі множини деривативних одиниць словотвірного типу "база-тематизатор + афікс "аdа") (2021)
Бекрєєва Ю. В. - Стереотип професії в семантиці англійського дієслова-конверсива (2021)
Охріменко В. І. - Смислова структура модальних одиниць епістемічної імовірності "probabilmente" ("probabile", "probabilità") (на матеріалі італійської мови) (2021)
Міхіденко К. О. - Шляхи концептуалізації німецькомовного конфліктного дискурсу, Опанасенко О. І. (2021)
Злотнік А. А. - Міжмовна інтерференція неспоріднених мов: іспанська й англійська мови, Гетьман З. О. (2021)
Томко А. В. - Емотивно-експресивна лексика крізь призму гендерних досліджень (на матеріалі іспанських художніх текстів), Андрійченко Ю. В. (2021)
Myronova N. V. - Personnalité linguistique d'un leader politique: approche globale (2021)
Сєчіна С. І. - Особливості сприйняття концепту ідентичність у мовній картині світу Чилі (2021)
Любченко Т. В. - Відтворення ідіостилю Йоргоса Сеферіса в перекладах українською мовою, Васильченко В. В. (2021)
Бугайова К. - Переклади іспанською філософської лірики Сергія Савощенка (2021)
Бовсунівська А. - Переклади іспанською філософської лірики Сергія Савощенка (2021)
Іванова І. - Переклади іспанською філософської лірики Сергія Савощенка (2021)
Покора А. - Переклади іспанською філософської лірики Сергія Савощенка (2021)
Ташева А. - Переклади іспанською філософської лірики Сергія Савощенка (2021)
Вимоги до публікацій (2021)
Ангелов А. - Воображаемая география в филологии Эриха Ауэрбаха (2020)
Штейнбук Ф. - Антропологія кореляту бажання в романі Олеся Ульяненка "Син тіні” (2020)
Басняк Т. - Креатив індиферентності "перетягувача часів” Ґреґорa фон Реццорі (2020)
Гречешнюк О. - Формотворчі чинники генераційного роману (на прикладі романів Т. Дюкерс "Небесні тіла” та У. Тімма "На прикладі мого брата”) (2020)
Калинич К. - Фігура "викладач-письменник” за Дж. Вільямсом: роман "Стоунер” (2020)
Варецька С. - Живописність літератури та літературність малярства у творчості подвійно обдарованих митців-експресіоністів (2020)
Дроздовський Д. - Репрезентація проблемно-тематичного комплексу "фінанси” в сучасному британському романі (2020)
Нікоряк Н. - Текст на культурологічній межі: кінороман "Червоний. Без лінії фронту” А. Кокотюхи (2020)
Тичініна А. - Перегуки між чеською методологічною платформою та ідеями сучасного українського літературознавства (2020)
Журба С. С. - Новелістика Галини Журби: дифузія жанру (2020)
Lysenko N. O. - Author’s transformations of ethnocultural archetype earth (земля) in the individual style of O. Dovzhenko and T. Osmachka, Doroshyna L. F. (2020)
Сокол Г. Р. - Тема дитинства та формування творчої особистості в автобіографічній повісті Галини Журби "Далекий світ" (2020)
Супрун В. М. - Аксіологія материнства в жіночій прозі української діаспори середини ХХ століття (2020)
Bagatska O. V. - Negation to denote the concept balance in the modern American short stories, Kozlova V. V. (2020)
Бровкіна О. В. - Прикметники як одиниці здійснення впливу в тексті англомовного політичного коментаря та засоби їх впливу, Мага А. В. (2020)
Demchuk A. I. - Gender aspects of voice perception verbalization in the English belles-lettres discourse: preliminary research (2020)
Ковбасюк Л. А. - Пандемія коронавірусу як джерело утворення німецьких композитів (2020)
Луньова Т. В. - Вербалізований концепт OLD AGE/СТАРІСТЬ як конституент екфразису в сучасних англомовних есе про пізню творчість Пабло Пікассо: когнітивно-дискурсивний аналіз (2020)
Сорокіна Л. Є. - Гендерні особливості прямого та непрямого компліменту як тактик мовленнєвої маніпуляції (2020)
Стегніцька Л. В. - Генетивні конструкції термінів-епонімів в англійській медичній термінології (2020)
Talavira N. M. - Verbalizing extinction in BBC news texts: constructionist approach, Nabok A. I. (2020)
Chumakova K. O. - Ways of term formation in the fields of physical therapy and ergotherapy (2020)
Осовська І. М. - Міжконцептуальні кореляції в концептосистемі сучасного німецькомовного медичного дискурсу, Сяйлева Є. В. (2020)
Tsymbalista L. R. - Valenz des Prädikats in der Aktiv-Passiv Transformation im Deutschen und Ukrainischen (2020)
Кобякова І. К. - Проблема збереження глибинної структури тексту під час перекладу (на прикладі текстів економічної спрямованості), Чайка Т. Ю. (2020)
Саліонович Л. М. - Перекладна множинність у лінгвокультурологічному вимірі на прикладі англійського перекладу повісті І. Франка "Захар Беркут", Рубцова В. В. (2020)
Півень Н. М. - Проблеми функціонування державної мови в сучасній бізнес-комунікації (2020)
Zabolotska O. O. - Demotivators as a special type of the internet discourse communication, Zabolotska O. V. (2020)
Величковська Ю. Ф. - Антиколоніальні проблеми соціально-побутових комедій Григорія Квітки-Основ’яненка (2020)
Дашко Н. С. - Особливості національно-мовної картини світу в романі "Листя землі" В. Дрозда (2020)
Жураківська О. О. - Поетичні грані Богдана Кравціва: жанрово-стильова своєрідність (2020)
Кулінська Я. І. - Неореалізм у сучасній прозі про революцію гідності та війну на сході України (2020)
Куравська Н. Ю. - Менасив у семантико-синтаксичній структурі речення, Тиха У. І. (2020)
Ліхоманова Н. О. - Родинний наратив у романі Марії Матіос "Букова земля" (2020)
Яременко Н. В. - Ескапізм як вихід "за межі" в прозі українських письменників середини ХХ століття, Коломієць Н. Є. (2020)
Заярна І. С. - Сюжет "Пори року" у російській поезії другої половини ХХ – початку ХХІ століття (2020)
Шестакова Э. Г. - Поэтика адюльтера в художественном мире И. А. Бунина (2020)
Бойко І. І. - Синонімія, антонімія і паронімія в англійській термінології косметології та естетичної медицини (2020)
Веремчук Е. О. - Образний компонент англійськомовного лінгвоетичного концепту Dignity (2020)
Глущенко О. В. - Функціонування середньоверхньонімецьких дифтонгів на прикладі твору "Хроніка імператорів” ("Der Kaiserchronik”) (2020)
Мелещенко О. О. - Руйнування іміджу політичного опонента як комунікативна стратегія твітінгу Дональда Трампа (2020)
Приходько А. М. - Концептосистема ідіодискурсу Роберта Бернса, Семьонова Н. В. (2020)
Крижановська О. О. - Художні принципи акмеїзму в поетичній практиці Є. Плужника та Д. Фальківського (2020)
Буранова А. В. - Набуття назвами артефактів переносного значення за метонімічною моделлю "частина ‒ ціле” (2020)
Высоцкая Т. Н. - Номинация артефактов горной промышленности: общетехнические термины, Короткова С. В. (2020)
Корягина А. Ю. - Зависимость лексического планирования и артикуляции (2020)
Кучер А. С. - Теоретичні аспекти дослідження вигукових нечленованих речень (2020)
Сивак О. Б. - Типологія електронних словників, Шадура В. А. (2020)
Гриців Н. М. - Паралельний перекладацький корпус: переваги та приклад застосування в аналізі художньої літератури, Кулина О. І. (2020)
Ільченко О. А. - Маніпулятивні заголовки в сучасному медіапросторі (на матеріалі україномовних інтернет-видань), Бондар Д. В. (2020)
Гальчук О. В. - Міфологічні параметри кіногероя-боксера Роккі Бальбоа (2020)
Жвава О. А. - Номінація весільного обряду в говірках Бузько-Інгульського межиріччя (2020)
Микитюк О. Р. - Вербалізація суті української ідентичности (за журналом "Ab іmperio") (2020)
Білічак О. І. - Символіка основних образів-домінант поезії Євгена Плужника (2021)
Goniuk O. V. - Conceptosphere of the chronotope of the war in the book by Kateryna Kalytko "The Land of All Those Lost, or Little Scary Tales”, Sydorenko O. Y. (2021)
Громко Т. В. - Моноговірковий ідеографічний словник:типологічна і лексикографічна параметризація (2021)
Чорноус О. В. - Феномен пропріальної лексики (2021)
Шаболдов О. В. - Еволюція концепту маскулінності у творчості Андрія Гарасевича (2021)
Борбунюк В. О. - Чеховські витоки роману Віктора Петрова-Домонтовича "Без ґрунту" (2021)
Сиромля Н. М. - Експлікація образу вогню в ліриці А. Бєлого 1890 – 1910 років (2021)
Щербій Н. О. - Рекція дієслівних іменників у польській та українській мовах (2021)
Кушка Б. Г. - Інтертекстуальність як чинник жанрової специфіки романів Мішеля Турньє (2021)
Бондарчук Н. І. - Дериваційні процеси у семантиці номінацій погоди в онлайн-наративі про погодні новини (на матеріалі британських газет) (2021)
Борковська І. П. - Спонукальні конструкції англомовних конфіденційних листів, Карачун Ю. Г. (2021)
Гайденко Ю. О. - Транспозиція типів речень у романах Шарлотти Бінґхем (2021)
Єгорова О. І. - Системно-функціональні особливості пандемійного лексичного кластера англійської мови, Козлова Ю. В. (2021)
Колосова Г. А. - М’які та жорсткі тригери пресупозиції у творі жахів "Herbert West ‒ Reanimator”, Народовська О. М. (2021)
Любимова С. А. - Когнітивно-прагматичній підхід до категорізації: теорія Роберта Маклорі (2021)
Мішукова О. М. - Глютоніми у складі концептосфери "Alimentación" (2021)
Святюк Ю. В. - Фразеологічна репрезентація іноземців в англомовній картині світу (структурно-семантичний аспект), Сандига Л. О. (2021)
Телеки М. М. - Семантико-структурне оформлення найменувань збудників інфекційних хвороб людини (2021)
Тодорова Н. Ю. - Структурні та семантико-граматичні характеристики фразеологічних одиниць із компонентом на позначення зброї в англійській мові (2021)
Шкамарда О. А. - Індивідуально-особистісні аспекти суб’єктного позиціювання в англомовному інтернет-блозі (2021)
Дроздовський Д. І. - Метажанровий патерн містерії у системі родо-видо-жанрової літературної вертикалі (2021)
Popadynets O. O. - Artistic detail in the historical novels of W. Scott and M. Starytsky, Kovalchuk O. Y. (2021)
Усик Л. М. - Мотиватори сублімованої оцінки в семантиці назв лікарських рослин в англійській, німецькій, російській та українській мовах (2021)
Ковальчук О. Я. - Відтворення ідіостилю Джорджа Гордона Байрона у сучасних україномовних інтерпретаціях містерії "Каїн” (2021)
Ковпік С. І. - Художній переклад як унікальна зона перетину ментальних структур автора та перекладача (на матеріалі україномовних перекладів творів Б. Пруса) (2021)
Алексенко С. Ф. - Алюзії як тип інтертекстуальних зв’зків у кінодискурсі фільму "Матриця" (2021)
Калініченко Т. М. - Аналіз "фундаментального словника навколишнього середовища DiCoEnviro" порівняно з електронними ресурсами FrameNet, Propbank, VerbNet у рамках сучасної теоретичної лексикографічної парадигми (2021)
Кеба О. В. - Професія: літературознавець. Покликання: людина (рецензія на книгу "Марко Теплінський: "Чинити як належить…": сповідь. Очима іншого") (2021)
Солдаткін О. О. - Розробка кондуктометричного біосенсора на основі аргініндеімінази для визначення аргініну, Кучеренко І. С., Саяпіна О. Я., Кучеренко Д. Ю., Марченко С. В., Солдаткін О. П., Дзядевич С. В. (2021)
Лепіх Я. І. - Структурно-фазові перетворення в плівках на границі розділу гетеросистеми "скло – кластери Ag-Pd" – Sn-Pb, Лавренова Т. І., Балабан А. П. (2021)
Сантоній В. І. - Формування діаграми спрямованості оптико-електронної системи за допомогою оптоволоконних кабелів, Лепіх Я. І., Янко В. І., Іванченко І. О., Будіянська Л. М. (2021)
Габович О. - Упослідження західної науки як симптом занепаду всієї цивілізації, Кузнєцов В. (2021)
З наукової спадщини – як починалася сенсорика (2021)
Стріха В. І. - Напівпровідникові сенсори – перспективний напрям напівпровідникової електроніки (2021)
Персоналії. До 60-річчя професора Стріхи Максима Віталійовича (2021)
Інформація для авторів. Вимоги до оформлення статей у журнал (2021)
Information for authors. The requirements on papers preparation (2021)
Андрєєв С. М. - Застосування технологій геоінформаційних систем для побудови картографічних моделей залізничних сполучень, Жилін В. А. (2021)
Бутко І. М. - Формалізація технології використання геопросторових інформаційних структур в системах обробки геопросторової інформації (2021)
Заволодько Г. Е. - Міжетапна оптимізація обробки даних оглядових радіолокаційних систем спостереження повітряного простору, Павлова Д. Б. (2021)
Сєдаш С. П. - Метод формування траєкторії зміни інтегрального показника якості виконання типових операцій на тренажерах (2021)
Борщ В. В. - Особливості допуску засобів вимірювальної техніки з програмним забезпеченням до випробувань озброєння та військової техніки, Вервейко О. І., Аркушенко П. Л., Флорін О. П. (2021)
Волочій Б. Ю. - Дослідження впливу старіння модулів ядра відмовостійкої системи мажоритарного типу на значення показників її надійності, Якубенко В. М., Сальник Ю. П., Змисний М. М. (2021)
Казіміров О. О. - Орієнтування сонячних панелей системи автономного електроживлення стаціонарного пункту управління, Власов К. В., Онипченко П. М., Костенко І. Л. (2021)
Лєві Л. І. - Сучасні інтелектуальні методи моделювання складних технологічних об'єктів, Зима О. Є. (2021)
Мошаренков В. В. - Принцип побудови відомчих еталонів трифазної напруги (2021)
Носков В. І. - Контроль і діагностика стану тягового електропривода, Мезенцев М. В., Гавриленко С. Ю., Гейко Г. В. (2021)
Шпак С. В. - Дискомфортна та засліплювальна блискавість світлодіодних ламп та світильників, Кожушко Г. М., Кислиця С. Г., Багіров С. (2021)
Денисенко О. В. - Визначення ефективності розподілу транспортних потоків на підходах до регульованих перехресть, Коваленко А. П., Пашкевич С. М. (2021)
Азаренков В. І. - Дослідження можливостей автоматизації розробки шаблонів документів в середовищі LATEX, Федоріщева В. О. (2021)
Васюта К. С. - Метод синтезу варіантів рішень у відкритій експертній системі пункту управління повітряних сил з урахуванням ресурсно-часових обмежень, Чопенко Д. А., Гармаш Н. В. (2021)
Golovko G. - Data encryption using XOR cipher, Matiashenko A., Solopihin N. (2021)
Dmytrenko T. - The information system development for managing the building structures department, Derkach T., Dmytrenko A., Klochko L. (2021)
Коваленко А. А. - Метод забезпечення живучості комп’ютерної мережі на основі VPN-тунелювання, Кучук Г. А., Ткачов В. М. (2021)
Krasnobayev V. - Synthesis of structure of the adder by module, Koshman S., Kovalchuk D. (2021)
Підгорний М. В. - Системний підхід до управління життєвим циклом інформаційно-комунікаційної технології, Веретюк С. М. (2021)
Поворознюк А. І. - Синтез комбінованого діагностичного вирішального правила в медичних системах підтримки прийняття рішень, Поворознюк О. А., Шехна Х. (2021)
Руденко О. А. - Алгоритм визначення кількості вторинних дефектів програмних засобів шляхом коригування коефіцієнтів апроксимуючого полінома другого степеня, Шефер О. В., Поночовний Ю. Л. (2021)
Skakalina E. - Intellectual control of logistic processes using genetic algorithms (2021)
Чалий С. Ф. - Узгодження пояснення в інтелектуальній інформаційній системі з базовими знаннями щодо предметної області, Лещинський В. О., Лещинська І. О. (2021)
Янко А. С. - Розробка методів та алгоритмів стиснення інформаційних даних табличних структур, Звєздін В. М. (2021)
Глива В. А. - Методологічний підхід до оцінювання ризиків впливу фізичних факторів техногенного походження в умовах невизначеності, Кашперський В. Є., Панова О. В., Брук Я. І. (2021)
Дичко С. О. - Використання математичного апарату дослідження операцій для визначення оптимальної структури сил для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у загоні Держприкордонслужби України, Назаренко В. І. (2021)
Коваль В. В. - Цільова функція системи моніторингу та попередження військ (сил) про надзвичайні ситуації на потенційно небезпечних об’єктах, Левіщенко Є. В. (2021)
Лапін П. В. - Використання безпілотних літальних апаратів для охорони вантажів і об’єктів на залізничному транспорті, Кацман М. Д. (2021)
Мікосянчик О. О. - Організаційні аспекти застосування авіаційних сил для гасіння лісової пожежі, Халмурадов Б. Д., Кічата Н. М., Набильська А. І. (2021)
Іохов О. Ю. - Метод формування оцінки рівня технічного забезпечення Національної гвардії України засобами зв’язку та інформатизації, Майборода І. М., Лазарев В. Д., Оленченко В. Т. (2021)
Карлов В. Д. - Точність вимірювання кутових координат аеродинамічних об’єктів в умовах тропосферної рефракції, Кузнєцов О. Л., Бєлоусов В. В., Тузіков С. А., Олещук М. М., Петрушенко В. М. (2021)
Можаєв М. О. - Удосконалення математичної моделі оптичних каналів передачі інформації (2021)
Алфавітний покажчик (2021)
Привітання рекктора (2021)
Котвіцька А. А. - Вивчення теоретичних підходів до проведення івентів із метою формування бренду закладу вищої освіти, Яковлєва О. Ю. (2021)
Мельник Г. М. - Структурно-механічні дослідження гелю з кислотою гіалуроновою та декаметоксином, Ярних Т. Г., Буряк М. В. (2021)
Немченко А. С. - Аналіз державних програм щодо забезпечення доступності медичної та фармацевтичної допомоги населенню за роки незалежності України, Ляденко А. В. (2021)
Орышака О. В. - Вакцинирование как составляющая безопасности жизнедеятельности во время пандемии SARS-COV-2, Марченко К. Н., Марченко А. К. (2021)
Слободянюк М. М. - Обґрунтування методологічного підходу до комплексного застосування економічних та маркетингових складових для формування доданої вартості лікарського засобу рабепразол, Самборський О. С., Рогуля О. Ю., Байгуш Ю. В. (2021)
Толочко В. М. - Дослідження розвитку системи соціального захисту в Україні з огляду на досвід зарубіжних країн, Зарічкова М. В., Суріков О. О., Должнікова О. М. (2021)
Єфремова В. В. - Дослідження епідеміології ВІЛ та СНІД як важлива складова у розробці напрямів раціонального використання обмежених ресурсів охорони здоров’я та фармацевтичного забезпечення населення в Україні, Панфілова Г. Л., Оксенюк О. Є., Сокуренко І. А., Цурікова О. В., Бобошко Л. Г. (2021)
Zaporozhska S. М. - The study of the product range of modern oral care devices – irrigators, Ваrаnоvа І. І., Bezpala Yu. O., Breusova S. V., Dyadyun T. V. (2021)
Правила підготовки матеріалів до публікації в журналі "Соціальна фармація в охороні здоров’я" (2021)
Іщук С. О. - Потенціал розвитку переробної промисловості в Україні: регіональні аспекти (2021)
Беновська Л. Я. - Тенденції та проблеми розвитку професійно-технічної освіти в умовах реформи децентралізації, Паска О. В. (2021)
Шульц С. Л. - Розвиток домогосподарств регіонів України: прояви та наслідки соціальної ексклюзії, Карп’як М. О. (2021)
Нестор О. Ю. - Управлінський актив територіальних громад: теоретичні підходи та прикладні аспекти (2021)
Малиновський В. Я. - Стратегічні аспекти цифрової трансформації соціальної сфери (2021)
Полякова Ю. В. - Побудова математичної моделі залежності купівельної спроможності та заробітної плати, Новосад З. Г. (2021)
Ляховська О. В. - Регіональна структура машинобудування в Україні: сучасні тенденції змін (2021)
Романів А. С. - Страхування активних та екстремальних видів туризму в Україні: сучасний стан і перспективи, Миронець Н. Р., Герасимчук Ж. М. (2021)
Созанський Л. Й. - Європейський досвід аналізу напрямів смарт-спеціалізації регіонів (на прикладі польських воєводств) (2021)
Шульц С. Л. - Добробут територіальної громади: фінансове забезпечення в умовах нової парадигми регіонального розвитку (2021)
Богун М. М. - Глобалізація та її вплив на розвиток соціально-економічних систем (2021)
Голіонко Н. Г. - Сучасні тенденції цифрових трансформацій економіки, Соболева Т. О. (2021)
Lavrenenko V. V. - Challenges of intellectual property protection in Ukraine, Kyrylenko V. Yu., Tereshchenko Y. O. (2021)
Гребешкова О. М. - Цифровізація бізнесу як стратегічний напрямок економічного розвитку України, Лопато К. І. (2021)
Шульга О. М. - Розвиток бізнес-моделей цифрового підприємництва (2021)
Кириленко В. І. - Економічна природа культурних індустрій та їх продуктів, Федоренко Т. О. (2021)
Махова Г. В. - Методичні засади управління інтелектуальною власністю при формуванні стратегічних партнерств підприємств (2021)
Азьмук Л. А. - Оцінка вигід і витрат суспільних проєктів, Щербатюк О. М. (2021)
Коцюба О. С. - Новітні теоретичні підходи до моделювання невизначеності в управлінні підприємством: історичний, концептуальний та інструментальний аспекти (2021)
Кубарева І. В. - Напрями та інструменти розвитку організаційної культури виробничого підприємства, Незамедінова Т. С. (2021)
Сновидович І. Г. - Імплементація методів оцінки компетентностей студентів і молодих фахівців у навчальний процес (2021)
Содержание (2020)
Andriichuk T. Р. - Peculiarities of pregnansy and childbirth in patients with a burdened gynecological anamnesis, Senchuk A. Yа., Chermak V. I. (2020)
Гладенко С. Є. - Вплив гормонотерапії на стан грудних залоз у жінок із порушеннями менструальної функції ендокринного генезу (2020)
Ковалишин О. А. - Особливості пологів і стан новонароджених у жінок, які мали порушення менструальної функції у пубертатний період (2020)
Ковида Н. Р. - Дослідження перфузії судин матки при неспроможності рубця на матці після кесарева розтину, Гончарук Н. П. (2020)
Костюк І. Ю. - Особливості перебігу пологів і післяпологового періоду у жінок, у яких застосовано деструктивні методи лікування патології шийки матки (2020)
Прощенко О. М. - Урогенітальні розлади у жінок репродуктивного віку, які перенесли радикальні операції з приводу міоми матки, – оптимізація діагностичного алгоритму (2020)
Ошовський В. І. - Вивчення зв’язку параметрів розширеного комплексного пренатального скринінгу І триместра вагітності з ризиком виникнення найпоширеніших анеуплоїдій (2020)
Садовий А. П. - Комплексна клініко-ехографічна оцінка особливостей аномалій розвитку матки та піхви у дітей та підлітків (2020)
Корнацька А. Г. - Лейоміома матки у жінок репродуктивного віку: частота та структура супутньої патології (Ретроспективний аналіз), Флаксемберг М. А., Чубей Г. В., Бражук М. В. (2020)
Круть Ю. Я. - Клініко-анамнестичні та імуноферментні предиктори рецидивування гіперпластичних процесів ендометрія у поєднанні з міомою матки, Земляна Н. А. (2020)
Ткаченко А. В. - Особливості ехографічних та допплерометричних показників при спонтанній вагітності монохоріальною біамніотичною двійнею (2020)
Світла пам’ять нашому Вчителю… (2020)
Голяновський О. В. - Патологія печінки, пов’язана з вагітністю: надмірне блювання вагітних, холестатичний гепатоз вагітних, прееклампсія/еклампсія, HELLP-синдром, гостра жирова дистрофія печінки вагітних, Гейнц Н. Є., Мехедко В. В., Фролов С. В. (2021)
Ошовський В. І. - Результати вагітностей у пацієнток з надзвичайно високим співвідношенням sFlt-1/PlGF: cерія клінічних випадків, Ніколенко М. І., Полякова Є. М. (2021)
Опришко В. І. - Ефективна, безпечна і раціональна фармакотерапія ендогенного дефіциту прогестерону, Мамчур В. Й., Носівець Д. С., Прохач Г. В., Курт-Аметова Г. С. (2021)
Стефановський О. В. - Досвід використання альтернативної терапії у жінок з менопаузальним метаболічним синдромом, Аккера Л. В., Гальченко А. І. (2021)
Oshovskyy V. - Prenatal perineal findings and possible clinical scenario, Antonenko N. (2021)
Романенко Т. Г. - Констипація – актуальна проблема під час вагітності, Морозова О. В. (2021)
Фролова Н. О. - Обґрунтування вибору ангіопротектора діосміну як профілактичного агента прееклампсії, Тезіков Ю. В., Ліпатов І. С. (2021)
Поладич І. В. - Особливості циркуляції інтерлейкінів різних класів при багатоплідній вагітності залежно від способу запліднення і терміну гестації, Авраменко С. О., Маланчук О. Б., Костенко О. Ю. (2021)
Невишна Ю. В. - Сучасні погляди на профілактику акушерських та перинатальних ускладнень у здорових вагітних (Огляд літератури) (2021)
Маланчук О. Б. - Морфологічні та електронно-мікроскопічні особливості досліджуваних плацент при дуже ранніх передчасних пологах, ускладнених передчасним розривом плодових оболонок, Поладич І. В., Костенко О. Ю., Авраменко С. О. (2021)
Вдовиченко Ю. П. - Визначення діагностичних маркерів затримки росту плода у ранні терміни вагітності, Голяновський В. О. (2021)
Загородня О. С. - Вагінальні пологи після попереднього кесарева розтину, Леуш С. Ст., Венцківська І. Б. (2021)
Андрійчук Т. П. - Стан системи мати–плацента–плід у вагітних із обтяженим гінекологічним анамнезом, Сенчук А. Я., Чермак В. І. (2021)
Вдовиченко Ю. П. - Діагностика і лікування абдомінальних ускладнень після гінекологічних ендоскопічних операцій, Бойко В. І., Терехов В. А. (2021)
Кравченко О. В. - Особливості патогенезу та лікування дисгормональних дисплазій грудних залоз у жінок раннього репродуктивного віку (2021)
Сюсюка В. Г. - Синдром полікістозних яєчників: клініко-патогенетичні аспекти мультидисциплінарної проблеми, Сергієнко М. Ю., Макуріна Г. І., Єршова О. А., Чорненька А. С. (2021)
Туряниця С. М. - Вплив гострого респіраторного вірусного захворювання SARS-Cov2-19 на перебіг вагітності та пологів, Корчинська О. О., Сабова А. В., Балога О. А., Петров В. О. (2021)
Вульвовагініт: від симптомів до діагнозу (2021)
Бойко В. І. - Найближчі та віддалені результати лікування абдомінальних ускладнень після гінекологічних операцій із застосуванням ендоскопічних технологій, Терехов В. А. (2021)
Syusyuka V. G. - Characteristics of phenotypes (clinical variants) of polycystic ovary syndrome in women of reproductive age, Sergienko M. Y., Makurina G. I., Yershova O. A., Chornenka A. S. (2021)
Лаба О. В. - Профілактика порушень фетоплацентарного комплексу у жінок із ризиком і загрозою передчасних пологів (Огляд літератури) (2021)
Дубоссарська З. М. - Репродуктивні токсиканти у навколишньому середовищі та їхня роль у виникненні деяких захворювань людини (Клінічна лекція) (2021)
Іщак О. М. - Перебіг вагітності, пологів і післяпологового періоду у пацієнток після перенесеної апоплексії яєчника (2021)
Ошовський В. І. - Аналіз результатів ретроспективного когортного дослідження перебігу вагітностей, пологів та післяпологового періоду у пацієнток з групи високого перинатального ризику для виявлення факторів несприятливих наслідків та побудови прогностичної моделі плодових втрат (2021)
Рожкова Н. І. - Ефективність препарату Мастодинон® для корекції масталгії у жінок у пре- і перименопаузі, Бурдіна І. І., Запірова С. Б., Мазо М. Л., Прокопенко С. П., Якобс О. Е. (2021)
Могильницька Л. А. - Рівень молекул адгезії при синдромі полікістозних яєчників (2021)
Лахно І. В. - Можливості використання препаратів ксилітолу та L-аргініну у менеджменті менопаузи (2021)
Матвійків Н. І. - Оцінка якості життя та психологічного стану жінок із хронічними запальними процесами органів малого таза на фоні тазового болю (2021)
Дем’яненко А. - Значення правового виховання підлітків у процесі формування їх громадянської свідомості, Ситник О. (2020)
Жорова І. - Професійна підготовка майбутніх педагогів у європейських країнах: з досвіду Республіки Польща та Чеської Республіки (2020)
Заремський М. - Яків Колубовський як керівник опікунства у справах сліпих (2020)
Іванець Н. - Інтеграція мультикультурного змісту освітнього середовища Нової української школи (2020)
Капінус О. - Суб’єктно-діяльнісний підхід до формування професійної суб’єктності майбутніх офіцерів Збройних сил України (2020)
Карпова І. - Освітньо-виховна роль участі студентської молоді в реалізації громадських проєктів для вразливих верств населення (2020)
Климович В. - Педагогічні умови формування дидактичної компетентності майбутніх фахівців фізичної підготовки і спорту силових структур України, Турчинов А., Білошицький В., Комарчук П., Василенко М. (2020)
Коваленко В. - Фактори впливу на соціалізацію здобувачів вищої освіти мовних спеціальностей у комунікативному просторі закладів вищої освіти (2020)
Koknova T. - Practical experience of "Online Learning” course as a tool to develop linguistic-and-methodological competence of prospective foreign language teachers (2020)
Коломієць А. - Феномен фундаменталізації освітнього процесу як філософська проблема сучасності (2020)
Колоніна Л. - Особливості методики формування індивідуальної освітньої траєкторії в процесі професійної підготовки вчителя музики (2020)
Коростіянець Т. - Індивідуальна освітня траєкторія студента: аналіз трактувань поняття (2020)
Кость С. - Формування міжкультурної комунікативної компетентності майбутніх педагогів закладів дошкільної освіти: теоретичний аспект, Крохмальна Г. (2020)
Кравець В. - Фамілістична підготовка вчителя в Україні, Кравець С. (2020)
Кравець О. - Використання смарт-технологій навчання під час вивчення англійської мови для студентів нефілологічних спеціальностей, Самборська Н., Фещенко О. (2020)
Кравець Р. - Закономірності та специфіка формування професійного іміджу майбутніх політологів у процесі їх фахової підготовки (2020)
Кулик І. - Педагогічні умови підготовки майбутніх вчителів до педагогічної діяльності в музейному просторі, Турчин Т. (2020)
Личова Т. - Модель формування фахової компетентності майбутніх бакалаврів з агроінженерії у професійній підготовці (2020)
Lotfi Ghahrodi H. - The experience of bilingual school education in England and Wales in the early 21st century (2020)
Лук’янчук С. - Застосування методу комунікативних завдань з метою формування іншомовної комунікативної компетентності студентів, Комогорова М. (2020)
Лялюк Г. - Опіка та виховання дітей-сиріт на Правобережній Україні 1918–1939 рр. (2020)
Мамиченко С. - Використання діяльнісно-культурологічного підходу у процесі формування культури конкурентних відносин у майбутніх фахівців із бізнес-адміністрування (2020)
Мельник Т. - Застосування Smart-засобів у процесі викладання товарознавчих дисциплін (2020)
Молодиченко В. - Шкільна екологічна освіта в системі сталого і функціонального розвитку держави, Сердюк А., Молодиченко Н. (2020)
Нипадимка А. - Використання світлин як спосіб підвищення мотивації учнів під час вивчення граматики англійської мови (2020)
Павлова Н. - Компетентнісно орієнтована професійна підготовка майбутніх учителів інформатики, Музичук К. (2020)
Рижиков В. - Дослідження нормативно-правової бази щодо можливості забезпечення імплементації міжнародної компоненти в освітній і науковий процес ВВНЗ, ВНП ЗВО України, Горячева К., Звоненко О. (2020)
Рудюк Т. - Біоенергетична взаємодія в контексті вивчення родинних лексем (комунікативно-діяльнісний аспект) (2020)
Саприкіна Л. - Формування позитивної навчальної мотивації майбутніх дизайнерів через залучення їх до проєктної діяльності (2020)
Селищева І. - Соціокультурний вплив на розвиток історичної освіти в Україні (2020)
Сідорова І. - Принципи підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до основних етапів вокально-хорової роботи в школі, Дабіжа К., Остапчук Л., Плакидюк О., Стребкова Д. (2020)
Скрипник Н. - Роль лексичної компетенції у мовленнєвому розвитку студентів гуманітарно-педагогічного коледжу (2020)
Tekliuk H. - Communicative language teaching (2020)
Товканець. Г. - Зміст освіти і виховання учнів середньої школи в діяльності словацьких екологічних організацій, Турок О. (2020)
Третяк О. - Методика формування психологічної компетентності майбутніх фахівців у галузі знань 08 "Право", Чебоненко С., Стеценко І. (2020)
Хорошилова Н. - Нормативно-правова база іншомовної освіти дорослих у Німеччині (2020)
Chagovets A. - The aim and tasks of labour education of preschool children, Aprielieva I. (2020)
Шалигіна Н. - Науково-теоретичні засади дистанційного навчального курсу розвитку іншомовної компетентності військових фахівців (2020)
Shvay R. - Pedagogika twórczości a strategie i taktyki działalności twórczej (2020)
Шемет Л. - Становлення професійної акордеонної освіти у США (2020)
Шемчук В. - Результати визначення професійних компетентностей жінок-єдиноборців високої кваліфікації, Дмитренко С., Климович В., Хуртенко О., Курбакова С. (2020)
Шестель О. - Специфіка формування soft skills фахівців сфери обслуговування в процесі професійної підготовки, Куракін О., Бишовець Л. (2020)
Щербатюк В. - Особливості продукування і використання ментальних карт на заняттях із літературознавчих дисциплін студентами-філологами (2020)
Юзик О. - Професійне підвищення кваліфікації вчителів інформатики в Україні та Республіці Польща (2020)
Юлінецька Ю. - Soft skіlls як інтегральний компонент іншомовної підготовки юристів у ЗВО: сучасний формат, Бабій О. (2020)
Яковенко І. - Комплексна система конструктивної взаємодії "родина – дитина – школа" у навчанні та вихованні дитини з особливими освітніми потребами, Чорна В. (2020)
Яновський А. - Інформаційно-освітнє середовище в умовах дистанційного навчання (2020)
Яремчук С. - Вивчення омонімії на заняттях з української мови як іноземної (2020)
Захарова О. В. - Участь дворян у земських зборах Бессарабської губернії під час Першої світової війни (2020)
Принь О. В. - "Дійте з Божою поміччю на користь України”: невідомі листи Федіра Ернста до Аделаїди Артюхової (1927–1929) (2020)
Haliv M. D. - The documentary evidence of the deportation of Germans from the territory of Stanislav region of Ukraine (1946), Ohar A. O. (2020)
Денисенко В. І. - Захоплення оточенням Віктора Януковича законодавчої, виконавчої та судової влади в Україні (2010 – початок 2011 рр.) (2020)
Kamionka M. - Historical Heroes of modern Ukrainian Students (2020)
Гончаренко А. В. - Велика Британія та еволюція колоніальної системи (кінець ХІХ – початок ХХ ст.), Сафонова Т. О. (2020)
Завгородня В. М. - "Шлях до Дейтона”: процес мирного врегулювання військового конфлікту в Боснії та Герцеговині у 1992-1995 роках, Наумов А. С. (2020)
Гороховатський В. О. - Дослідження результативності класифікаторів зображень за статистичними розподілами для компонентів структурного опису, Гадецька С. В., Жадан О. В., Хвостенко О. В. (2021)
Mozhaiev M. - Method of modeling of a social profile using big data structure transformation optimization, Buslov P. (2021)
Сальник Ю. П. - Стохастична модель функціональної поведінки охоронної системи об’єкта критичної інфраструктури, Волочій Б. Ю. (2021)
Ходаковський О. В. - Розрахунковий апарат моделювання поширення електромагнітних полів різнорідних джерел, Левченко Л. О., Колумбет В. П., Козачук А. Д., Кужавський Д. С. (2021)
Butko I. - The use of geospatial information by public authorities to support the decision making of management (2021)
Tverytnykova E. - Management system of occupational safety at Ukrainian enterprises: international and European dimension, Demidova Yu., Drozdova T. (2021)
Іохов О. Ю. - Застосування онтології задачі вибору для опису процесів взаємодії суб’єктів управління, Малюк В. Г., Сальніков О. М., Новикова О. О. (2021)
Raskin L. - Selection of the optimum route in an extended transportation network under uncertainty, Sira O., Parfeniuk Yu. (2021)
Barkovska O. - International system of knowledge exchange for young scientists, Kholiev V., Pyvovarova D., Ivashchenko H., Rosinskiy D. (2021)
Кобзєв А. В. - Показники точності визначення координат джерел радіовипромінювання у пеленгаторній мережі HF діапазону, Мурзін М. В. (2021)
Kovalchuk A. - Analysis of sensitivity of target tracking systems to external interference in multichannel radars with fixed parameters, Oleshchuk M., Karlov V., Karpenko O., Biesova O., Lukashuk O. (2021)
Semenov S. - Research of the software security model and requirements, Davydov V., Hrebeniuk D. (2021)
Tymochko O. I. - Research of images filtration methods in computer systems, Larin V., Kolmykov M., Timochko O. O., Pavlenko V. (2021)
Казмірчук А. В. - Розв’язання багатокритеріальної задачі складання розкладу з використанням генетичного алгоритму, Жданова О. Г., Попенко В. Д., Сперкач М. О. (2021)
Chalyi S. - Construction of patterns of user preferences dynamics for explanations in the recommender system, Leshchynskyi V. (2021)
Ruban I. - Digital image authentication model, Bolohova N., Martovytskyi V., Koptsev O. (2021)
Cherneva G. - Mutation testing of access control policies, Khalimov P. (2021)
Krasnobayev V. - The data diagnostic method of in the system of residue classes, Koshman S., Kovalchuk D. (2021)
Makogon H. - Application of the correlation analysis mathematical apparatus for determination the lead-acid batteries management and status control minimum diagnosis, Suchko R., Moskalenko V., Kalinin I., Burdin S., Iksarytsia V. (2021)
Sabziev E. - Determining the location of an unmanned aerial vehicle based on video camera images (2021)
Сакович Л. М. - Діагностування вторинних джерел електроживлення засобів зв’язку, Криховецький Г. Я., Мирошниченко Ю. В., Ігнатенко І. Г. (2021)
Алфавітний покажчик (2021)
Гавриленко С. Ю. - Оцінка інформативності та вибір ознак при ідентифікації стану комп’ютерної системи, Шевердін І. В., Гейко Г. В. (2021)
Гороховатський В. О. - Застосування засобів хешування даних для прискорення класифікаційних рішень у структурних методах розпізнавання зображень, Власенко Н. В., Рибалка М. О. (2021)
Коваленко С. П. - Модель оцінювання ефективності підрозділів протиповітряної оборони, Герасимов С. В., Волков А. Ф., Корсунов С. І., Оборонов М. І. (2021)
Кононов В. Б. - Використання електромеханічних аналогій при побудові та розрахунку імітаційної моделі процесу крутильних коливань валопроводу двигуна внутрішнього згоряння, Кононова О. А., Мусаїрова Ю. Д. (2021)
Левченко Л. О. - Моделювання просторових поширень магнітних полів наднизької частоти множинних джерел (2021)
Мошаренков В. В. - Розробка узагальненої математичної моделі статичної похибки електромеханічних засобів вимірювальної техніки, Войтенко С. С. (2021)
Бутко І. М. - Модель та метод прийняття управлінських рішень на основі аналізу геопросторової інформації рішень (2021)
Собчук В. В. - Функціональна стійкість технологічних процесів на основі нелінійної динаміки із застосуванням нейромереж, Замрій І. В., Олімпієва Ю. І., Лаптєв С. О (2021)
Андрєєв С. М. - Застосування геоінформаційних технологій для організації пасажиропотоків в аеропортах в умовах карантинного зонування, Жилін В. А., Сабадош А. Л. (2021)
Andrusevich V. - Assessment of the quality of information support by air radar surveillance systems, Obod I. (2021)
Raskin L. - Structural optimization in a multi-channel distributed mass service system, Sira O., Parfenyuk Yu., Sukhomlyn L. (2021)
Barsov V. - Research of the method of increasing the object determination accuracy on the low-resolution video stream, Plakhotnyi O., Kosterna O. (2021)
Bezdielnyi V. - Experimental determination of the level of incipient turbulence in the working part of the T-1 wind tunnel of Ivan Kozhedub Kharkiv national Air Force University, Shevchenko S., Hridasov I. (2021)
Zinchenko O. - Efficiency of computer networks with SDN in the conditions of incomplete information on reliability, Vyshnivskyi V., Berezovska Yu., Sedla?ek P. (2021)
Коваленко А. А. - Порівняльний аналіз організації хмарної інфраструктури, Ляшенко О. С., Ярошевич Р. О. (2021)
Кучук Н. Г. - Визначення пропускних здатностей самовідновлювального сегмента мережі, Шефер О. В., Чернева Г. П., Алнаері Фрхат Алі (2021)
Сакович Л. М. - Оцінка впливу метрологічного та діагностичного забезпечення на технічне обслуговування за станом засобів зв’язку, Криховецький Г. Я., Міхін О. В., Мирошниченко Ю. В. (2021)
Olizarenko S. - Method for determining the semantic similarity of arbitrary length texts using the Transformers models, Radchenko V. (2021)
Yevseiev S. - Development of procedures for modifying the cipher GOST 28147, Korolyov R., Tkachov A., Nimchenko A. (2021)
Zhang Liqiang - Analysis and comparative studies of software penetration testing methods, Cao Weiling, Rab?an J., Davydov V., Miroshnichenko N. (2021)
Andryeyev V. - Analysis of the possibility of using batteries of the latest technologies on samples of armored weapons and military equipment, Chernobai V., Babkin Yu., Taran O., Kot V., Anenkova O. (2021)
Pashayev A. - The problem of redistribution of radio frequency used in the organization divisions, Sabziev E., Hasanov A. (2021)
Talibov A. - A method for assessing the military-economic indicators with the purpose of locating a logistics center for redeploying troops, Guliyev B. (2021)
Ткачов В. М. - Метод забезпечення живучості високомобільної комп'ютерної мережі, Коваленко А. А., Кучук Г. А., Ні Я. С. (2021)
Алфавітний покажчик (2021)
Лахно І. В. - Особливості ведення жінок з ендометріозом під час вагітності (2021)
Кондратюк В. К. - Залізо та залізодефіцитні стани: сучасний погляд на проблему, Кондратюк К. О. (2021)
Загородня О. С. - Банк грудного молока в Україні – реалії та перспективи, Біла В. В., Черняк І. М., Лазо І. І. (2021)
Soo Liang Ooi - Vitex agnus-castus у лікуванні циклічної масталгії: систематичний огляд і мета-аналіз, Stephanie Watts, Rhett McClean, Sok Cheon Pak (2021)
Perkhulyn O. M. - Cervical elastograhy in patients with cervical insufficiency and a history of anovulatory infertility, Pakharenko L. V. (2021)
Зайченко С. П. - Варіабельність серцевого ритму під час лапароскопічної гістеректомії залежно від виду анестезії, Ткаченко Р. О. (2021)
Кузьоменська М. Л. - Аналіз сучасних поглядів на міому матки та методи її лікування, Чирва С. Л. (2021)
Голяновський О. В. - Лейоміома матки у жінок репродуктивного віку: ведення вагітності та розродження (Огляд літератури), Супрунюк К. В., Фролов С. В. (2021)
Петренко Є. В. - Передчасні пологи: питання прогнозування, профілактики та ведення (Огляд літератури), Струбчевська К. Р. (2021)
Подольський В. В. - Сучасні підходи до лікування мастопатій та корекції гіперестрогенних станів у жінок фертильного віку, Подольський В. В. (2021)
Іщак О. М. - Особливості гемостазу у пацієнток до та після перенесеної апоплексії яєчника (2021)
Камінський В. В. - Порівняльна ефективність методів нехірургічної корекції початкових форм генітальних пролапсів на підставі диференційованого підходу, Чайка К. В., Лавренюк Ю. В., Дядик О. О., Бекетова Ю. І., Баришнікова О. П. (2021)
Корнацька А. Г. - Алгоритм лікування лейоміоми матки у жінок репродуктивного віку з урахуванням генетичних чинників, Флаксемберг М. А., Борисюк О. Ю., Чубей Г. В., Россоха З. І. (2021)
Редакційна колегія (2021)
Від редакційної колегії (2021)
Шевчук В. М. - Інноваційні засади криміналістичного забезпечення правозастосовної діяльності: проблеми формування концепції (2021)
Чернявський С. С. - Криміналістичні наукові дослідження Національної академії внутрішніх справ: доробок наукових шкіл (оглядова стаття), Юсупов В. В. (2021)
Пиріг І. В. - Криміналістичні обліки: проблеми класифікації, Приходько В. О. (2021)
Юхно О. О. - Криміналістичне забезпечення діяльності установ судових експертиз та органів досудового розслідування і дізнання у протидії злочинності (2021)
Александренко О. В. - Проблемні питання та основні напрями оптимізації діяльності з розслідування нерозкритих злочинів минулих років (2021)
Клюєв О. М. - Дослідження наукової спадщини М. С. Бокаріуса — обов’язок працівників наукової установи, що носить його ім’я, Бокаріус Л. В., Тяпкін А. С. (2021)
Paraschiv S. - As for decision making rules based on research results while forensic science activities,  Onoprienko S.,  Spasenko I. (2021)
Курдес О. В. - Особливості психологічної підготовки судових експертів як складової процесу адаптації до умов праці (2021)
Томашевська А. О. - Актуальні аспекти проведення круглих столів на сучасному етапі розвитку судово-експертних установ, Томашевський О. В. (2021)
Drobysheva O. - Topical issues of handwriting analysis of signatures performed with a significant gap in time,  Gaydamakina D.,  Cataraga O., Alămoreanu Dr. S. (2021)
Агаліді Ю. С. - Підвищення достовірності експертної оцінки під час дослідження знищеного рельєфного маркування магнітооптичними приладами, Кошель О. Ю. (2021)
Нізовцев Ю. Ю. - Окремі проблемні питання методичного забезпечення судово-експертних досліджень зображень тильної сторони кистей рук (2021)
Гунас В. І. - Особливості вогнепальних пошкоджень бавовняного одягу в разі пострілу впритул в імітатор людського торса з пістолета "Форт-12РМ", Бобков П. Ю., Плахотнюк І. М., Ольховенко С. А., Солоний О. В. (2021)
Lutsenko Kh. - Research on a voice changed by distortion, Roman A., Grigoryan S., Kocharyan V. (2021)
Брендель О. І. - Сучасні можливості діагностичних досліджень у криміналістичній експертизі відео-, звукозапису (2021)
Хох А. Н. - Судебно-экспертные сравнительные исследования почв методом спорово-пыльцевого анализа с использованием дискриминантного анализа проекций на латентные структуры, Шалабода В. Л. (2021)
Бондаренко М. Л. - Ідентифікація як засіб виявлення фальсифікації ковбасних виробів (2021)
Dudnyk T. - Quality consideration of building and renovation works while forensic structural inspections to determine the volume and cost of construction, Chintea L. (2021)
Пугачова І. Л. - Проблемні питання будівельно-технічних досліджень із віднесення робіт на будівельних об’єктах до поточного та капітального ремонтів, Осипенко К. О., Кириленко С. А. (2021)
Гусейнов Р. Н. - Основні розрахункові методи дослідження обставин і механізму техногенних вибухів, Панчук Ю. В. (2021)
Rohalin S. - Features of performing expert researches on electricity meters that have been exposed to radiofrequency electromagnetic radiation, Bohdaniuk І., Lâsâi A. (2021)
Kapustnyk К. - Regarding the improvement of the scientific and methodological framework of forensic economic analysis of budget funds (Review article), Khomutenko O., Sazhin P. (2021)
Горлачук О. А. - Теоретико-методологічні засади судової економічної експертизи (2021)
Петрова І. А. - Місце судової товарознавчої експертизи у запобіганні правопорушенням на роздрібному ринку електричної енергії, Фесюнін В. М., Донцова О. С. (2021)
Науменко С. М. - Особливості судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності в Україні та за кордоном, Золота Л. В. (2021)
Серединський В. В. - Особливості товарознавчого дослідження м’яких та корпусних меблів, Новицька І. М. (2021)
Косован В. С. - Особливості визначення вартості товарів на дату в минулому в межах судової товарознавчої експертизи (2021)
Manulenko O. - Problematic issues on the evaluation of domestic animals during forensic commodity expertises, Zanina T., Kopytko A., Cechin T. (2021)
Харіна Т. Г. - Судово-психологічна експертиза за справами про визнання недійсними угод, укладених дієздатною особою, Герасименко О. А. (2021)
Антонюк П. Є. - Методологічний аналіз військової експертизи (2021)
Мосіюк К. В. - Особливості визначення наявності крові в застарілих плямах методом тонкошарової вертикальної хроматографії, Карасьова О. А. (2021)
Новини наукового життя (2021)
Наші ювіляри (2021)
Наші автори (2021)
Актуальна інформація для авторів і читачів (2021)
Вимоги до статті (2021)
Кравчук В. - "Ризик-профіль" випробувальної лабораторії, Коробко А. (2021)
Кравчук В. - Нормативно-правові та методичні аспекти затвердження типу сільськогосподарських і лісогосподарських транспортних засобів, Цема Т, Афанасьєва С. (2021)
Подольський М. - Удосконалення конструкції глушників для зменшення рівня звукового тиску на операторів малогабаритних тракторів, Лілевман І., Лілевман О., Кедровський О. (2021)
Лебедєв А. - Активна і пасивна робота трактора у складі ґрунтообробного агрегата, Лебедєв С. (2021)
Калінін Є. - Динаміка трактора як складної механічної системи типу просторової рами, Колєснік Ю., Козлов Ю. (2021)
Калінін Є. - Стійкість коливань трактора як двомасової системи з двома нелінійностями типу сухого тертя в режимах резонансів, Колєснік Ю., Мясушка М. (2021)
Шустік Л. - Кілчасто-шпорові і зубчатошпорові котки. Функційні та динамічні випробування, Погорілий В., Нілова Н., Гайдай Т., Степченко С., Сидоренко С. (2021)
Шустік Л. - Вплив змінних швидкісних показників роботи ротаційної борони БЗР-9,0 на якість виконання міжрядного обробітку соняшнику, Нілова Н., Гайдай Т., Степченко С., Сидоренко С. (2021)
Малярчук В. - Дослідження ефективності використання системи контролю та керування висівом SCSO-25 на сівалці СЗ-3 "АСТРА-3", Легкодух І., Демидов С. (2021)
Занько М. - Вплив природних факторів на якість сушіння зерна кукурудзи в сушарці модульного типу, Гайдай Т., Степченко С., Нілова Н. (2021)
Смоляр В. - Технічне забезпечення сучасних тваринницьких ферм (2021)
Постельга С. - Тестування самохідного змішувача-роздавача Siloking Selfline 4.0 Premium 2215 (2021)
Смоляр В. - Оцінювання вітчизняного автоматичного мобільного пункту для заготівлі молока, Постельга К., Ковтун О. (2021)
Кришталь О. - Результати тестування сучасної індивідуальної доїльної установки (2021)
Малярчук М. - Ефективність основного обробітку ґрунту та мінерального живлення при вирощуванні сої на зрошенні, Булигін Д., Малярчук А., Мишукова Л. (2021)
Новохацький М. - Ефективність застосування нанодисперсного порошку оксиду заліза при вирощуванні ячменю ярого та сої, Бондаренко О., Майданович Н. (2021)
Малярчук В. - Дослідження техніко-технологічних операцій зрошення і розроблення вихідних вимог до технічних засобів їх реалізації, Мігальов А., Cидоренко В., Федорчук Є. (2021)
Правдива Л. - Формування структурних показників врожайності сорго зернового залежно від способу сівби насіння та густоти стояння рослин у правобережному лісостепу України, Федорук Ю. (2021)
Шустік Л. - Провокування проростання насіння падалиці пружинно-пальцевими боронами – важливий агротехнічний метод управління забур’яне­ністю агрофітоценозу, Нілова Н., Гайдай Т., Степченко С., Сидоренко С. (2021)
Климчук М. - Ефективність позакореневого підживлення соняшнику у західному регіоні України, Думич В. (2021)
Войновський В. - Ефективність застосування технології внесення добрив Культан, Пономаренко О. (2021)
Бабинець Т. - Економічна ефективність проектних рішень тваринницьких ферм, Тютюнник Ю. (2021)
Вожегова Р. - Енергетична ефективність технології вирощування сільськогосподарських культур на зрошуваних землях півдня України, Гальченко Н., Котельников Д., Малярчук В. (2021)
Трибой О. - Перспективи вирощування і використання енергетичних культур в Україні, Желєзна Т., Баштовий А. (2021)
Вихідні відомості (2021)
Kiryukhin M. M. - Science literacy and STEM. Who is the boss? (2021)
Ганзюк А. Л. - Аналіз результатів методів мотивації інноваційної активності та зростання наукового потенціалу співробітників (на матеріалах Хмельницького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України), Кравчук В. В., Гордєєв А. І., Кравчук О. В. (2021)
Баланчук І. С. - Технологічні платформи у сфері інновацій — тренди в Європі та Україні, Михальченкова О. Є. (2021)
Gasimli V. - The real equilibrium exchange rate in a commodity­exporting economy: the experience of Azerbaijan, Jafarova V. (2021)
Suleymanli O. Z. - Statistical analysis of the factors impeding innovations in Azerbaijani industry (2021)
Пархоменко В. Д. - Співпраця малих і середніх підприємств з транснаціональними корпораціями у сучасних умовах соціально­економічного розвитку, Секі С., Пархоменко Г. О. (2021)
Андрощук Г. О. - Національна безпека: охорона здоров’я, пандемія (COVID-19) і світова торгівля підробленими фармпрепаратами (ч. 2) (2021)
Березняк Н. В. - Наукометричне та патентне дослідження технологічних трендів у сільськогосподарській сфері з використанням платформ Web of Sсience та Derwent Innovation (2021)
Vasetsky Yu. M. - Exact analytical and approximate asymptotic calculation methods to determine three-dimensional electromagnetic field near conducting body with flat surface (2021)
Peresada S. M. - Robust direct field oriented control of induction generator, Bozhko S. V., Kovbasa S. M., Nikonenko Y. O. (2021)
Ращепкін А. П. - Магнітоелектричний перетворювач енергії морських хвиль, Кондратенко І. П., Карлов О. М., Крищук Р. С. (2021)
Васьковський Ю. М. - Моделювання процесів енергоперетворення в системі рекуперації енергії коливань шасі транспортних засобів, Пода М. В. (2021)
Кириленко О. В. - Оцінка ефективності використання систем накопичення електроенергії в електричних мережах, Блінов І. В., Парус Є. В., Трач І. В. (2021)
Syvokobylenko V. F. - Application of wavelet transform for phase-to-ground fault protection in medium voltage electrical networks, Lysenko V. A. (2021)
Подольцев О. Д. - Аналіз ефективності передачі електричної енергії в системі бездротової зарядки акумуляторної батареї електромобіля, Павлов В. Б., Западинчук О. П. (2021)
Eremenko V. S. - Method of reference signals creating in non-destructive testing based on low-speed impact, Babak V. P., Zaporozhets A. O. (2021)
Городжа Л. В. - Аналіз наукометричних показників журналу "Технічна електродинаміка" 2018–2020 рр. (2021)
До 70-річчя члена-кореспондента НАН України Михальського В. М. (2021)
Мейтус В. Ю. - Проблемы построения интеллектуальных систем. Интеллектуальное моделирование (2021)
Сергієнко І. В. - Оптимізація параметрів в узагальненій формулі Даламбера для функції двох змінних, Литвин О. М., Литвин О. О., Ткаченко О. В. , Білобородов А. А. (2021)
Кузнецов Н. Ю. - Ускоренное моделирование вероятности блокировки требований в сетях обслуживания с множественным доступом, Кузнецов И. Н. (2021)
Стоян Ю. Г. - Розріджене збалансоване розміщення сферичних порожнин у тривимірних областях, Романова Т. Є., Панкратов О. В., Стецюк П. І., Стоян Ю. Є. (2021)
Губарев В. Ф. - Регуляризированные решения задач идентификации в классе моделей линейной регрессии, Сальников Н. Н., Мельничук С. В. (2021)
Булавацкий В. М. - Математические модели с локальной M-производной и краевые задачи геомиграционной динамики (2021)
Лебедева Т. Т. - Ядро устойчивости многокритериальной задачи оптимизации при возмущениях входных данных векторного критерия, Семенова Н. В., Сергиенко Т. И. (2021)
Верлань А. Ф. - Розв’язування задачі інтерпретації спостережень з використанням сплайн-наближення сканованої функції, Малачівський П. С., Пізюр Я. В. (2021)
Айда-заде К. Р. - Управление с обратной связью мощностью движущихся источников при нагреве стержня, Багиров А. Г., Гашимов В. А. (2021)
Ротштейн А. П. - Нечеткая когнитивная карта как альтернатива регрессии, Кательников Д. И. (2021)
Комаров В. С. - Вплив інформативності моніторингових ознак на умови формування інтегрального критерію визначення їхньої пріоритетності, Олексіюк В. В., Ільяшов О. А. (2021)
Самойленко І. В. - Особливості побудови та аналіз моделі інформаційної боротьби з марковськими перемиканнями та імпульсними збуреннями в умовах апроксимації Леві, Нікітін А. В., Верьовкіна Г. В. (2021)
Жерновий Ю. В. - Надійність системи з резервуванням, послідовним з’єднанням елементів і пороговими стратегіями відновлення (2021)
Каленчук-Порханова А. А. - Решение экологических проблем в соответствии с Концепцией устойчивого развития Земли, Тульчинский В. Г. (2021)
Кнопов П. С. - Модель розповсюдження інфекційних захворювань з прихованими носіями, Самосьонок О. С., Біла Г. Д. (2021)
Алиев Т. А. - Алгоритмы формирования эквивалентных нормированных корреляционных матриц зашумленных случайных сигналов, Мусаева Н. Ф., Рзаева Н. Э. (2021)
Бернадський Б. В. - Вчений і спецслужба: Агатангел Кримський у полі зору органів політичного розшуку Російської імперії (2021)
Вівчар С. В. - Текстуальні особливості малої прози Агатангела Кримського (на матеріалі збірки "Повістки і ескізи з українського життя”) (2021)
Жуйкова М. В. - Еволюція національної ідентичності Агатангела Кримського та мовні маркери ми і наш (2021)
Мавріна О. С. - "Малоазійські поети-суфії” кінця XIII – середини XIV століття у науковій спадщині А. Ю. Кримського (2021)
Новак Б. С. - Образ Кавказу в опублікованих працях Агатангела Кримського (2021)
Підвойний В. М. - Бібліотека-колекція Агатангела Кримського: структурно-функціональні параметри (2021)
Рог Г. В. - Маркери національної ідентичності у прозі А. Кримського: між сходознавством та українознавством, Лахман В. А. (2021)
Петрова Ю. І. - Тауфік Кезма і Михаїл Нуайме: знайомство та співробітництво (за матеріалами архівних документів) (2021)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського