Сташків Б. І. - Правовий статус дитини з інвалідністю як категорія права соціального забезпечення (частина II), Денисенко К. В., Зінчук Ю. О. (2021)
Ніщимна С. О. - Адміністративно-правове забезпечення освітнього процесу в Академії Державної пенітенціарної служби (2021)
Олефір Л. І. - Виправлення та ресоціалізація неповнолітніх засуджених: сучасні тенденції (2021)
Царюк С. В. - Виправлення і ресоціалізація засуджених військовослужбовців: сучасний стан та перспективи їх реалізації й удосконалення, Нестеренко В. В. (2021)
Боднар І. В. - Забезпечення безпеки в установах виконання покарань (2021)
Пузирьов М. С. - Злочинність у Збройних Силах України як об’єкт кримінологічного дослідження (2021)
Долженко Ю. В. - Краніологія чоловіків із давньоруського міста Переяслав (2021)
Перепелюк О. М. - Навчально-методичне забезпечення підготовки хористів парафіяльних храмів Київської єпархії в другій половині ХІХ ст. (2021)
Романюк Н. Й. - Володимир Менчиць (1837–1916) на тлі епохи, Сініцький А. Ц. (2021)
Кононенко В. В. - Національна політика українських радянських державних утворень на етапі становлення більшовицького режиму (1917–1920 рр.) (2021)
Кучеров Г. Г. - Фінансова діяльність сільських "Просвіт" Правобережної України (1920–1922 рр.), Коцюк В. Д. (2021)
Мєлєкєсцев К. І. - Емблематика пострадянської Донеччини: офіціоз "господарників", переробки "з народу", альтернативи апологетів "русского мира" (2021)
Чорна Н. М. - Культурна спадщина України: проблеми вивчення, збереження та використання (2021)
Кароєва Т. Р. - Адвокатура як корпоративний актор міського суспільства Російської імперії (на прикладі Вінниці кінця 1870-х – 1920 рр.) (2021)
Галайчук В. В. - Традиційна демонологія Хмільниччини (2021)
Pavlyshyn A. - Inspection of the Monastic Hegumens of Lviv Union Eparchy in 1724 (2021)
Тельвак В. В. - Українські історичні інституції у міжвоєнній Польщі: спроба узагальнення, Лозинська І. В. (2021)
Шипік Н. Ф. - Місцева діловодна документація як джерело до вивчення заходів місцевої влади з організації прийому та облаштування українських переселенців із Польщі на території Донецької області у 1945–1946 рр. (2021)
Тельвак В. В. - Ідея політичної окремішності в українському інтелектуальному дискурсі середини XIX – початку XX ст. (Ігор Гирич. Українські інтелектуали і політична окремішність (середина ХІХ – початок ХХ століття). Київ: Українські пропілеї, 2020, 452 с.), Лазурко Л. М. (2021)
Мельничук О. А. - Віктор Даниленко. В. І. Вернадський. Простір життя і думки. – К.: Академперіодика, 2019. – 352 с. (2021)
Для авторів (2021)
Антуф’єва В. А. - Використання тестового контролю як засобу перевірки знань студентів у закладах вищої освіти, Бєлоусова В. В. (2018)
Біляніна В. І. - Редукція в сучасній китайській мові, Щербіна Т. Р. (2018)
Буць Ж. В. - Специфіка дискурсивних досліджень маніпулятивного впливу (2018)
Максимець О. М. - Розвиток суфіксальної словотвірної підсистеми іменників із транспозиційним значенням опредметненої дії (cловотвірні структури із суфіксом -т/j/-) (2018)
Пасько Г. М. - Універсальні засоби вираження прагматичної зв’язності у внутрішній структурі діалогу (на матеріалі мовленнєвого жанру загадки в слов’янських та германських мовах) (2018)
Солдатова Л. П. - Сутність та історизм розвитку змістового наповнення поняття "мова" у період кінця ХІХ ст. – першої третини ХХ ст. (2018)
Стрюк Т. В. - Когнітивно-комунікативні стратегії захисту, виправдання та переконання (на матеріалі політичного інтерв’ю П. О. Порошенка) (2018)
Білоконенко Л. А. - Перемикання кодів в умовах становлення професійної лінгвістичної компетенції (2018)
Мішеніна Т. М. - Герменевтика українських і німецьких фразеологізмів з орнітонімним компонентом і релятивного художнього образу (на прикладі свійських птахів) (2018)
Romanov Yu. O. - Literary text in teaching Russian as a foreign language, Gaivoronska V. V. (2018)
Семко Н. М. - Термін: його значення, смисл і переклад, Городецька Н. Г., Гавришків Н. Б. (2018)
Шепітько С. В. - Етнічна специфіка усталених порівнянь із зоонімами та фітонімами, Зензерова В. І. (2018)
Альошина М. Д. - Критерії та принципи визначення адекватності відтворення ідіостилю автора в перекладі (2018)
Гудманян А. Г. - Вербалізація категорії містичного в англомовній художній прозі в аспекті перекладу, Плетенецька Ю. М. (2018)
Джура М. З. - Щодо перекладу давньоіндійської байки "Ткач Сомілака" українською мовою, Гуня Л. М. (2018)
Дуброва С. В. - Особливості використання порівнянь у повісті Е. Хемінгуея "Зелені пагорби Африки" (2018)
Дяченко М. Д. - Особливості перекладу сучасних англомовних педагогічних термінів українською мовою (2018)
Жижома О. О. - Кольороназви-ад’єктиви у творах В. Шукшина та їх переклад українською мовою Г. Тютюнником (2018)
Жулавська О. О. - Перекладацькі патерни буквальних і метафоричних дескрипцій нюхових і смакових відчуттів на матеріалі сучасної англомовної прози (2018)
Коваленко И. Н. - Сходство и различие в функционировании и переводе цветообозначений в художественном поэтическом тексте (на материале произведений Р. Фроста, Т. Транстремера) (2018)
Коломієць О. М. - Реконструкція мас-медійних текстів американського та британського варіантів англійської мови (на матеріалі економічних і політичних текстів британських та американських мас-медійних видань) (2018)
Лелет І. О. - Лексико-семантичні трансформації в українському перекладі твору Е. А. По "Золотий жук" (2018)
Mykhaylenko V. V. - Rendering economics idiomswith colour names: a cross-cultural aspect (2018)
Наумова Т. М. - Дієслівна категорія в оригінальних та перекладних текстах повісті М. Гоголя "Вечори на хуторі біля Диканьки" (2018)
Ніколаєва Т. М. - Перекладацькі аспекти сучасних англійських абревіацій (2018)
Поворознюк Р. В. - Когнітивно-дискурсивний підхід до жанрово-стильових проблем медичного перекладу (2018)
Сайко М. А. - У боротьбі за кожен термін: на шляху до створення німецько-українського медичного словника (2018)
Чепурна З. В. - Лексико-граматичні трансформації як один зі способів перекладу німецького молодіжного сленгу (2018)
Шепель Ю. О. - Принципи подачі омографів науково-технічних термінів англійської мови та їх історичного становлення в перекладних словниках технічних термінів української мови (2018)
Вишнівський Р. Й. - До питання про лексико-семантичні особливості новітніх англомовних запозичень у суспільно-політичній сфері (на матеріалі українських електронних ЗМІ), Коцко О. А. (2018)
Знанецький В. Ю. - Використання кейс-методу в процесі професійно-орієнтованого навчання іноземної мови в немовних вищих навчальних закладах (2018)
Ільченко О. А. - Комунікативні стратегії мас-медійних публікацій про Національну гвардію України (2018)
Климентова О. В. - Прагматика проповіді в просторі релігійної комунікації (2018)
Крижанівська Г. Т. - Тексти жанру "власна історія" в сучасних англомовних жіночих журналах: формально-структурні та мовні особливості (2018)
Мамедова Р. А. - Принципы журналистики в газете "Ачыг сёз" ("свободное слово") (2018)
Радченко Т. А. - "Лінгвокраїнознавство" як навчальна дисципліна циклу професійної підготовки майбутніх перекладачів (2018)
Сизонов Д. Ю. - Стилістична трансформація фразеологізмів в українських мас-медіа (2018)
Шульська Н. М. - Вияви мови ворожнечі як порушення журналістської етики в заголовках волинських інтернет-ЗМІ, Кардаш В. П. (2018)
Kovalynska I. V. - Results of research of teachers’ multicultural education in west European countries (2018)
Колієва І. А. - Лінгвістичні аспекти в системі міжкультурної комунікації, Купцова Т. А. (2018)
Лютянська Н. І. - Лінгвокультурний типаж "американський президент" (на матеріалі англомовного масмедійного дискурсу) (2018)
Polischuk L. P. - Translation as a means of intercultural communication, Pushkar T. M. (2018)
Пономаренко Н. В. - Формування наукових понять у ході вивчення мовних дисциплін, Неустроєва Г. О. (2018)
Рахімова О. К. - Роль імітаційних ігор у розвитку полікультурної компетенції сучасної людини, Лебедєва Л. Е. (2018)
Северин Н. В. - Особенности формирования коммуникативной компетенции в условиях краткосрочного обучения, Криволапова Е. В. (2018)
Storozhenko L. G. - Informational culture as a modern form of communication (2018)
Литвиненко В. О. - Моделювання уловів плоскирки (Blicca bjoerkna (Linnaeus, 1758)) Київського водосховища за різними параметрами знарядь лову, Котовська Г. О., Бузевич О. А., Курганський С. В. (2021)
Сондак В. В. - Інвазійні види риб у іхтіоценозах водойм Західного Полісся України, Бігун В. К., Волкошовець О. В., Колесник Н. Л., Симон М. Ю. (2021)
Бех В. В. - Проблеми та перспективи штучного відтворення та збереження запасів європейського вугра (Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758)) (огляд), Кононенко І. С., Кононенко Р. В. (2021)
Сироватка Н. Ю. - Характеристика репродуктивних показників та якості статевих продуктів самиць коропа (Cyprinus carpio (Linnaeus, 1758)) за використання в годівлі голозерного вівса впродовж переднерестового періоду, Дерень О. В., Сироватка Д. А., Паламарчук Р. А. (2021)
Залоїло І. А. - Застосування пробіотиків у аквакультурі (огляд), Залоїло О. В., Рудь Ю. П., Грициняк І. І., Залоїло Є. І. (2021)
Kuts U. - Characteristics of economic indicators of growing domestic-wild carp hybrids of different genesis in the conditions of industrial hybridization, Kurinenko H., Tuchaps’kyi Ya., Buriak I., Hrytsyniak I. (2021)
Грициняк І. Й. - Плоскирка (Blicca bjoerkna (Linnaeus, 1758)). Тематична бібліографія, Швець Т. М. (2021)
Литвиненко Н. А. - Перші результати щодо ефективності різних скорочених стандартних або модифікованих режимів лікування для хворих на мультирезистентний туберкульоз, Фещенко Ю. І., Погребна М. В., Лафета А. С., Щербакова Л. В., Пененко О. Р., Любевич Р. Л., Гранкіна Н. В. (2021)
Shevchenko O. S. - Dynamics of life quality in patients with pulmonary tuberculosis against the background of the appointment of an essential amino acids complex, Pohorielova O. O. (2021)
Опанасенко М. С. - Морфологічне дослідження операційного матеріалу з визначенням форми-фази та ступеня активності туберкульозного процесу при використанні мініінвазивних методик хірургічного лікування, Ліскіна І. В., Лисенко В. І., Шамрай М. Ю., Терешкович О. В., Конік Б. М., Леванда Л. І., Загаба Л. М., Шалагай С. М., Каленіченко М. І. (2021)
Ліскіна І. В. - Вторинні захворювання органів грудної порожнини у ВІЛ-інфікованих пацієнтів фтизіопульмонологічного профілю: 5-річний період спостереження (за даними високоспеціалізованого закладу), Загаба Л. М., Мельник О. О. (2021)
Журило О. А. - Медикаментозна чутливість повільнозростаючих нетуберкульозних мікобактерій, Барбова А. І., Чередник Ю. О., Сладкова Л. М. (2021)
Опанасенко М. С. - Методи профілактики та ліквідації найчастіших інтраопераційних та післяопераційних ускладнень при хірургічному лікуванні туберкульозу легень та плеври із застосуванням відеоасистованих оперативних втручань, Лисенко В. І., Терешкович О. В., Конік Б. М., Каленіченко М. І., Леванда Л. І., Шамрай М. Ю., Шалагай С. М., Білоконь С. М. (2021)
Синяченко О. В. - Клініко-патогенетичне значення молекул середньої маси різних фракцій у легеневих експіратах хворих на ревматоїдний артрит, Єрмолаєва М. В., Алієва Т. Ю., Лівенцова К. В., Верзілов С. М., Синяченко Т. Ю. (2021)
Литвиненко Н. А. - Оптимальні методики психологічної підтримки у хворих на мультирезистентний туберкульоз легень та їхній вплив на прихильність до лікування, Сенько Ю. О., Процик Л. М., Давиденко В. В., Коротченко С. П., Сенько Т. В. (2021)
Тодоріко Л. Д. - Проблемні питання патогенезу запальної реакції та перебігу коронавірусної інфекції (2021)
Петренко В. І. - Туберкульоз-асоційований синдром відновлення імунної системи у ВІЛ-інфікованих пацієнтів: сучасний стан проблеми, Стополянський О. В., Бондаренко Я. В., Галан І. О., Кравченко В. В., Карташова С. В., Стополянська Л. В. (2021)
Дужий І. Д. - Захворюваність на туберкульоз кісток і суглобів у Сумській області, Олещенко Г. П., Сердюк К. Л. (2021)
Тодоріко Л. Д. - Перспектива вищої медичної освіти в Україні в епоху реформ, Підвербецька О. В., Підвербецький О. Я., Сем’янів І. О., Єременчук І. В., Сливка В. І. (2021)
До уваги авторів (2021)
Одрехівський М. В. - Гомеостатичний підхід до управління рекреаційними інноваційними підприємствами, Пшик-Ковальська О. О. (2021)
Яковлєв А. І. - Методи соціально-економічної оцінки цифрових технологій (2021)
Костриця О. П. - Оцінка достовірності прогнозу еволюції кадрового потенціалу української науки, здійсненого ендогенним методом прогнозування (2021)
Бублик С. Г. - Оцінювання історичних тенденцій формування вікової структури дослідників-гуманітаріїв за 100 років (2021)
Акбаш К. С. - Публікаційна активність учених педагогічних університетів України (2010–2020 рр.) через призму баз даних Scopus та Web of Science, Пасічник Н. О., Ріжняк Р. Я. (2021)
Солдатова Г. В. - Діяльність видатного ботаніка Є. П. Вотчала (1864—1937) в Академії наук України (2021)
Балишев М. А. - Ad majorem Dei gloriam: астрономи та "хрестовий похід" ХХ століття (2021)
Попович О. С. - Із історії досліджень з фізики плазми в Україні (2021)
Пам’яті фізика і друга – В. Г. Бар’яхтара (2021)
Ювілеї та пам’ятні дати (2021)
Хроніка наукового життя (2021)
Резензії (2021)
Правила для авторів (2021)
Вірність традиціям і виклики сучасної науки: "Добровські читання" 2021 року (2021)
Бистряков І. К. - Забезпечення стійкості господарських систем на основі домінант гомеостазу, Микитенко В. В. (2021)
Четирбок П. В. - Категорія "конкуренція" та конгруентність її понять (2021)
Лобунець Л. Г. - Аналіз тенденцій розвитку досліджень у галузі енергетики, які виконують установи НАН України (2021)
Попович О. С. - Молодь Національної академії наук України про реформування Академії, Жабін С. О., Кліменкова В. І. (2021)
Мех О. А. - Суб’єкти науково-освітньої діяльності в Україні: структурний аналіз міжнародних рейтингів і звітних документів, Бублик С. Г. (2021)
Нові аспекти в політиці адміністрації президента США щодо науки і технологій (2021)
Гутник М. В. - Сучасні історичні підходи до дослідження процесу накопичення емпіричних знань у галузі матеріалознавства (2021)
Рубан М. Ю. - До історії становлення електровозобудування в Україні: розробка та виробництво промислових локомотивів на Дніпропетровському заводі (1959—1968), Пономаренко В. В. (2021)
Кілочицька Т. В. - Розвиток теорії турбулентності та нелінійна динаміка (1940–1990) (2021)
Ювілеї та пам’ятні дати (2021)
Хроніка наукового життя (2021)
Правила для авторів (2021)
Агафонова А. М. - Термінологічне співвідношення антропозорієнтованих категорійних величин в епістолярному дискурсі (2015)
Боклах Д. Ю. - Генеза рецепції топосу міста у філософії і літературознавстві (2015)
Вус М. І. - Детермінологізація як джерело поповнення української загальнолітературної мови (на матеріалі біологічної термінології) (2015)
Гринченко Н. А. - Проблема полижанровости в антинигилистических романах А. Ф. Писемского (2015)
Дмитрів І. І. - Богослов’я хреста у творчості письменників-"логосівців" (2015)
Захуцька О. В. - Імена грецького походження в сучасній українській мові (на матеріалі словника-довідника "Власні імена людей" Л. Г. Скрипник, Н. П. Дзятківської) (2015)
Ільків А. В. - Особливості чоловічого автобіографізму в епістолярному діалозі "В. Стефаник – В. Морачевський" (2015)
Ковалів С. В. - На захист шевченкового слова: шевченкознавчі публікації Луки Луціва 1949–1984 років (2015)
Кульматицька М. Р. - Частка як елемент ідіостилю Оксани Забужко (2015)
Логвиненко О. М. - Художня філософія "Києво-печерського патерика" як засіб утвердження християнських істин (2015)
Савченко Е. В. - Лингводидактические особенности изучения словообразовательных гнезд на материале русского и украинского языков (2015)
Тендітна Н. М. - Обігрування апокаліпсису у прозі вісімдесятників (2015)
Хрушкова О. А. - Рекламний текст як компонент комунікації (функціональні типи рекламних текстів Дніпропетровська) (2015)
Шарова Т. М. - Художній час як своєрідне явище художньо-словесної творчості В. Родіонова, Посадна Т. В. (2015)
Шеремета В. П. - Мовна реалізація українського культурного стереотипу "Гарна жінка" засобами номінацій деталей строю, взуття й прикрас у пісенних текстах (2015)
Юган Н. Л. - Сказки В. И. Даля в парадигме жанра (2015)
Юрчишин Т. В. - Організація модусного змісту речень зі значенням узагальнення (2015)
Плотникова А. А. - Система образов в пьесе Гао Синцзяна "Автобусная остановка" (2015)
Федоренко Л. В. - Лінгвостилістичний концепт übermensch у притчі Ф. Ніцше "Also Sprach Sarathustra”, Скиданович О. О. (2015)
Лахманюк А. М. - Іронія паратексту: когнітивний підхід (М. Коцюбинський "Подарунок на іменини") (2015)
Назарець В. М. - Жанрово-тематичні тенденції розвитку української адресованої лірики ХІХ–ХХ століть (2015)
Сіренко С. А. - Особливості наративної макроструктури повісті Г. Пагутяк "Захід сонця в Урожі" (2015)
Юдкін-Ріпун І. М. - Перифрастичні звороти як словесні маски (2015)
Коротєєва В. В. - Міфологема води в ліриці А. Тарковського та В. Стуса (2015)
Ничко О. Я. - Критична інтерпретація творчої спадщини Джона Стейнбека (американська, італійська, французька літературна критика і преса) (2015)
Потапенко Л. В. - Праця Е. Саїда "орієнталізм" в оцінці критиків і літературознавців (2015)
Тьопенко Ю. А. - Рецепція української літератури в англомовному середовищі у світлі постколоніального дискурсу (2015)
Гайденко Ю. О. - Інформаційний потенціал слова (2015)
Маслова С. Б. - Когнитивная лингвистика – альтернативная наука перспективы развития общего языкознания (2015)
Маторіна Н. М. - Статус детермінантних членів речення (2015)
Меньшиков И. И. - Моделирование в профессиональной деятельности лингвиста (2015)
Шепель Ю. А. - Симметрия и асимметрия как категории общей теории систем (на примере словообразования) (2015)
Мала Ю. В. - Механізми соціального впливу в політичному дискурсі (2015)
Матвейко О. В. - Эффективность использования информационно-коммуникационной компетентности преподавателя на занятиях по иностранному языку для студентов инженерных специальностей, Меньшикова Е. С. (2015)
Мічуріна А. О. - Ефективність маркетингових комунікацій у роботі приймальної комісії ВНЗ, Ткач Л. М. (2015)
Панченко С. А. - Названия команд КВН и КВН-сравнения: семантический аспект (2015)
Семен Г. Я. - Граматичні особливості газетних текстів (2015)
Хода Л. Д. - Особливості функціонування цитатного мовлення в сучасній словацькій рекламі (2015)
Чік Л. В. - Лексико-семантичні характеристики сучасного українського політичного дискурсу (2015)
Собецька Н. В. - Типові тенденції, стилі й стратегії гендерного спілкування (2015)
Бехта І. А. - Рецензія на монографію Л. В. Мосієвич "Дихотомія евфемії / дисфемії в англійській мові" (2015)
Аністратенко Л. С. - Звуження значення як лексико-семантичний спосіб творення термінів японського літературознавства (2015)
Артеменко І. О. - Вербалізація діяльності північноамериканських fraternities і sororities у контексті розвитку словникового складу англійської мови США (2015)
Бачинська Н. Я. - Лінгвістичні особливості англійських фольклорних текстів (2015)
Безпалова Е. В. - Об адресанте и адресате коммуникативного акта традиционной и альтернативной проповеди (2015)
Бондарук О. А. - Лінгвокультурна інтерпретація художнього образу "коханої жінки" в поезії Єлизаветинської епохи (2015)
Гапєєва І. В. - Засоби усунення комунікативного дискомфорту (на матеріалі романів Стефані Майєр "Сутінки", "Новий Місяць") (2015)
Говоруха Н. В. - Аргументативный потенциал немецкоязычных тавтологических высказываний (2015)
Гоштанар І. В. - Вербалізація концепту KRIEG в оповіданнях Е. М. Ремарка (на матеріалі збірки "Der Feind”), Скороход А. І. (2015)
Грабовська І. В. - Контакторозмикальні метакомунікативні питання як регулятиви мовленнєвої поведінки на стадії завершення мовленнєвого контакту (2015)
Гринько О. С. - Вербализованный концепт-архетип EARTH (на материале прозы у. Голдинга) (2015)
Дегтярьова Є. О. - Роль варіабельної фокалізації в розгортанні внутрішнього мовлення персонажів у французькій мінімалістичній прозі кінця ХХ – початку ХХІ століть (2015)
Єрченко О. В. - Взаємозв’язок аргументації й риторики дискурсу наукового медичного тексту (2015)
Залужна М. В. - Семантична ізотопія як механізм реалізації принципу невизначеності у британських постмодерних художніх текстах (2015)
Кірковська І. С. - Формування образу часу в системі французької мови згідно з теорією психосистематики (2015)
Клименко О. Л. - Функціонально-семантична трансорієнтація лексем у сучасній англійській мові (2015)
Ковалевська Я. Л. - Сатирико-саркастичний дискурс у медіапросторі США (2015)
Козловський В. В. - Прагматичний потенціал граматичної форми (на матеріалі сучасної німецької мови) (2015)
Козубська І. Г. - Композиційно-смислова структура сучасних англомовних монографій (2015)
Косенко А. В. - Основні характеристики англійської медичної термінології (2015)
Костенко Н. Д. - Сучасні парадигми польових досліджень лексичних мікросистем (2015)
Крайняк О. М. - Метафоричне перенесення назви та еліптичні іменники в сучасній німецькій мові (2015)
Лютянська Н. І. - Особливості відтворення конфліктогенної ситуації міжетнічної взаємодії в англомовному мас-медійному дискурсі: комунікативний і дискурсивний аспекти (2015)
Марусич А. В. - Системообразующие признаки судоходного дискурса (2015)
Mykhaylenko V. V. - Discourse particle functional semantics (2015)
Морозова И. Б. - Гештальт-анализ функциональной роли антропонимов в процессе номинации адресанта (2015)
Павленко Н. О. - Методика аналiзу англiйських фразеологiчних одиниць із гендерним компонентом (2015)
Підгірна Н. М. - Місце еліпсису в парадигмі синтаксичної компресії (2015)
Пожарицкая Е. А. - Синтаксические дифференциональные маркеры в речи героев-антагонистов в зеркале авторских концептов позитивности/негативности (2015)
Романова Н. В. - Питальні слова як маркери вияву емоції інтересу (на прикладі роману А. Бронскі "Spiegelkind”) (2015)
Чистяк Д. О. - Лінгвоестетичний аналіз художньої концептосфери: проблематика й перспективи (2015)
Кабанцева Н. В. - Генеза становлення публіцистичного стилю в українській та англійській мовах (2015)
Коломієць О. М. - Сучасні методи дослідження синоптичних текстів публіцистичного стилю (2015)
Романов Ю. А. - Универбация на основе глагольных словосочетаний в английском и русском языках (2015)
Дорменєв В. С. - Засоби досягнення конотативної еквівалентності перекладу фразеологічних одиниць: пошук когнітивної дослідницької оптики, Романюк С. Г. (2015)
Желясков В. Я. - Труднощі й особливості перекладу текстів, що належать до галузі права (2015)
Загородня Л. З. - Апроксимація абстрактних референтів у перекладі (2015)
Каширіна І. В. - Ритмомелодійність перекладів С. Караванського (2015)
Кузенко Г. М. - Теоретичні засади української школи художнього перекладу (2015)
Матківська Н. А. - Стратегії відтворення індивідуальних характеристик мовлення персонажа gremlin у перекладі анімаційного фільму "Cars 2” (2015)
Онищук М. І. - Можливості застосування трансформаційної моделі у процесі перекладу (2015)
Ананьян Е. Л. - Суспільно-політична лексика як презентер реалій американського суспільства (на матеріалі американських ресурсів медіамовлення), Чернова К. А. (2018)
Андрійченко Ю. В. - Лексичні зміни в сучасній іспанській мові з огляду на фемінізацію назв професій (2018)
Artsyshevska А. L. - Reading activities in the classroom, Hrynya N. O. (2018)
Baybakova I. M. - Creating ESP discourse portfolio, Hasko O. L. (2018)
Байло Ю. В. - Теоретичні засади дослідження термінів військової справи як номінативних одиниць у сучасній англійській мові (2018)
Бобчинець Л. І. - Функції фразеологічних номінацій в іспаномовних ЗМІ, Корнієнко С. П. (2018)
Болотнікова А. П. - Увічливість як комунікативно-прагматична категорія (2018)
Bondar L. V. - Terminologie du discours sociologique français: aspects lexico-sémantique et dérivationnel, Chkolyar L. V., Choumtchenko Т. I. (2018)
Бохун Н. В. - Основні принципи портретизації у творі "La maja desnuda” Вісенте Бласко Ібаньєса (2018)
Вильховченко Н. П. - Организация научно-фантастического текста: функциональный подход, Шайнер А. И. (2018)
Vysotska R. R. - La Peau de chagrin de Balzac: symbole de la vie humaine (2018)
Гайденко Ю. О. - Виражальні засоби синтаксису, що базуються на редукції вихідної моделі, у романах Шарлотти Бінґхем (2018)
Ганжело С. М. - Подвійна актуалізація фразеологічних одиниць у німецькій мові (2018)
Головацька Н. Г. - Сенсоризми та їх функціональна синтагматика (2018)
Гордієнко К. О. - Методика викладання у навчанні іншомовних фразеологічних зворотів студентів факультету іноземних мов (2018)
Громова О. П. - Особенности функционирования препозитивных номинативных словосочетаний в англоязычных текстах сферы металлургии, Поддубная Л. Н. (2018)
Демчук А. И. - Вербализация слуховой перцепции голоса в современном английском языке (2018)
Дубровська І. Б. - Новомова тоталітарної держави НДР (на прикладі роману Клауса Кордона "Крокодил на шиї") (2018)
Евдокимова И. А. - Тембральные особенности речевых масок в англоязычном устном рекламном дискурсе (экспериментально-фонетическое исследование) (2018)
Єрмоленко І. І. - Реалізація прагматичного наміру автора в заголовку новели Даніеля Пеннака "Des chrétiens et des Maures” (2018)
Кійко С. В. - Словотвірні моделі іменників-омонімів сучасної німецької мови (2018)
Коваль І. І. - Вербалізація концепту SCHÖNHEIT фразеологічними одиницями німецької мови (2018)
Косенко Н. М. - Некоторые особенности риторической организации научных текстов в современном английском языке, Стырник Н. С. (2018)
Космацька Н. В. - Французька соціально-орієнтована лексика в публіцистичних і художніх текстах (2018)
Косович О. В. - Загальнолюдські цінності в парадигмі квебекської лінгвокультури: концепт maison (2018)
Kotvytska V. A. - Pronomen als stellvertreter der Substantive: eine analyse der Verwendung am Beispiel von literarischen Prosatexten moderner deutscher Autoren, Olijnyk L. V., Lazebna O. A. (2018)
Крайняк Л. К. - Терминологизация корпуса терминов имен существительных финансовой терминосистемы в современном английском языке, Дуда А. И. (2018)
Кришталь С. М. - Метафорична конверсія в англійській мові (2018)
Лівицька І. А. - Авторська ідентичність та суб’єктивність: наративізація англомовного наукового дискурсу (2018)
Лотоцька К. Я. - Символічна образність Джозефа Конрада в пародійному висвітленні Макса Бірбома (2018)
Марінашвілі М. Д. - Лінгвопрагматичні особливості франкомовного дискурсу моди (на матеріалі онлайн-каталогів одягу) (2018)
Науменко Н. В. - Просодичні елементи пісенного тексту Стінга: строфіка, метрика, рима (2018)
Окулова Л. О. - Ґендерний аспект з точки зору категорії ввічливості (2018)
Павленко Н. О. - Фразеологізми на позначення людини за її здібностями в англійській мові: лінгвокультурологічний і семантичний аспекти (2018)
Pernarivska T. P. - English for speсific purposes: theoretical and practical aspect (2018)
Пилипенко І. О. - Особливості утворення неологізмів способом конверсії в сучасній англійській мові (2018)
Пришляк М. В. - Стилістична характеристика синонімів та антонімів в ораторському дискурсі Стародавньої Греції (на матеріалі промов Демосфена) (2018)
Пуленко І. А. - Деякі прагматичні зміни норми мови на синтаксичному, морфологічному та лексичному рівнях у розмовному мовленні (на прикладах із французької мови), Сазикіна Т. П. (2018)
Cлободцова І. В. - Проблеми організації самостійної роботи студентів вищих технічних навчальних закладів, Панчук Л. В. (2018)
Смаглій В. М. - Ядро номінативного поля концепту SPEECH (2018)
Спотар-Аяр Г. Ю. - Перифрастичні форми турецького дієслова у функціонально-семантичному полі аспектуальності (2018)
Тищенко О. О. - Комунікативно-прагматичні особливості британської телевізійної реклами (2018)
Триндяк І. М. - Характерні риси англійських та українських газетних текстів (2018)
Чайка Л. В. - До типології вербальних конфліктів (2018)
Черновцан І. В. - Розвиток австралійського та новозеландського варіантів англійської мови, Бялик В. Д. (2018)
Шовкопляс Ю. О. - Лінгвальні та культурні особливості функціонування іспанських запозичень в американському сленгу (2018)
Овсієнко С. М. - Порушення обміну речовин у високопродуктивних корів та біологічний спосіб запобігання розвитку кетозу (2019)
Калинка А. К. - Вплив однотипної годівлі на продуктивність бугайців в умовах регіону Покуття, Лесик О. Б., Казьмірук Л. В. (2019)
Новгородська Н. В. - Вплив різних видів силосу на продуктивність корів і якість молока (2019)
Постернак Л. І. - Доцільність використання трави люцерни в раціонах свиней (2019)
Сироватко К. М. - Ефектиність використання сінажу із однорічної бобово-злакової сумішки в годівлі ремонтних телиць (2019)
Чудак Р. А. - Продуктивність та ретенція мінеральних елементів у мясних перепелів за дії екстракту ехінацеї блідої (2019)
Варпіховський Р. Л. - Вплив різних способів утримання нетелів на поведінку та продуктивність корів-первісток (2019)
Вознюк О. І. - Динаміка вагового та лінійного росту телиць української червоно- та чорно-рябої молочних порід (2019)
Паладійчук О. Р. - Предипінг та постдипінг - ефективні методи профілактики маститів у молочних корів (2019)
Поліщук Т. В. - Сила впливу сезону народження на продуктивність та якість молока корів (2019)
Яремчук О. С. - Оптимізація способу утримання корів у родильному відділенні та кратність їх доїння (2019)
Радзиховський М. Л. - Аналіз епізоотичної ситуації щодо інфекційних хвороб великої рогатої худоби у Вінницькій області та їх вплив на безпечність і якість продукції, Дишкань О. В., Льотка Г. І. (2019)
Соломон А. М. - Кисломолочні десерти, збагачені біфідобактеріями, Бондар М. М. (2019)
Biliavtseva V. V. - Efficiency of growing marketable carp (2019)
Циганчук О. Б. - Вплив пребіотика на органолептичні показники кролятини (2019)
Карунський О. Й. - Вплив адресного преміксу на біохімічний статус крові та продуктивність свиней, Мажиловська К. Р., Кишлали О. К. (2019)
Кулик М. Ф. - Біологічна оцінка кормової цінності трав різних фаз вегетації за вмістом у них сумарної кількості органічних кислот, Скоромна О. І., Обертюх Ю. В., Бугайов В. Д. (2019)
Побережець Ю. М. - Продуктивність та якісні показники мяса перепелів за згодовування мультиензимної композиції (2019)
Прокопенко Н. П. - Морфологічні зміни внутрішніх органів курчат-бройлерів за використання пребіотичного препарату, Чернікова Г. Ю. (2019)
Варпіховський Р. Л. - Вплив зміни способу утримання і доїння новотільних корів на молочну продуктивінсть (2019)
Казьмірук Л. В. - Оцінка молочної продуктивності корів-первісток української чорно-рябої молочної породи різних конституціональних типів (2019)
Кравченко М. В. - Основні технологічні засоби, що використовуються в аграрному секторі при отримані товарного меду на пасіках, Іжболдіна О. О. (2019)
Лихач А. В. - Вплив соціального рангу на власну продуктивність ремонтних свинок, Лихач В. Я., Трибрат Р. О., Фаустов Р. В. (2019)
Поліщук Т. В. - Кореляційний звязок молочної продуктивності корів із сезоном отелення та сила впливу даного фактора (2019)
Разанова О. П. - Продуктивність і племінна цінність корів української чорно-рябої молочної породи різних ліній племрепродуктора Вінниччини (2019)
Кучерявий В. П. - Біологічна цінність бджолинного підмору, Горячий В. А. (2019)
Майборода Ю. В. - Пастеризаційні установки у виробництві жирових продуктів (2019)
Fialkovska L. V. - Developing the recipe of a sour-milk drink from skolotyn enriched with prebiotics (2019)
Яремчук О. С. - Фізичні властивості та хімічний склад мяса і шпику підсвинків, отриманих від помісних свиноматок різної інтенсивності росту (2019)
Разанов С. Ф. - Оцінка інтенсивності накопичення важких металів та мікроелементів у прісноводній річковій і ставковій рибі, Постернак Л. І. (2019)
Войціцька О. М. - Вивчення патогенності мікобактерій туберкульозу, виділених із туберкуліну на середовищі АПМ-ВІНТУБ (2019)
Вихідні відомості (2019)
Даниленко С. Г. - Лактобактерії для силосування рослинної сировини, Хоньків М. О., Іскра К. О. (2019)
Карпеня М. М. - Эффективность включения адсорбирующей кормовой добавки "Витасорб" в состав рациона племенных бычков (2019)
Огороднічук Г. М. - Вплив пробіотичного препарату "Пробіол" на хімічний склад мяса курчат-бройлерів (2019)
Радчиков В. Ф. - Зависимость рубцового пищеварения и продуктивности молодняка крупного рогатого скота от механических способов обработки зерна бобовых, Кот А. Н., Сапсалёва Т. Л. (2019)
Радчиков В. Ф. - Переваримость, усвоение питательных веществ кормов и продуктивность бычков при скармливании биологически активной добавки "Кормомикс", Цай В. П., Бесараб Г. В., Голубенко Т. Л. (2019)
Підпала Т. В. - Мясна продуктивність бугайців молочних порід, вирощених за інтенсивних технологій, Стріха Л. О., Петрова О. І. (2019)
Калинка А. К. - Вирощування бугайців планових порід та їх помісей з використанням різних технологій утримання та годівлі у молочному періоді в умовах регіону Буковини, Казьмірук Л. В. (2019)
Тимошенко В. Н. - Зависимость формирования микроклимата молочно-товарных ферм и комплексов от объемно-планировочных и конструктивных решений, Музыка А. А., Москалев А. А., Тимошенко М. В. (2019)
Фаріонік Т. В. - Еймеріоз індиків, його поширення, потогенез та заходи боротьби (2019)
Tsaruk L. L. - Quality indicators of edibale eggs of different chicken crosses (2019)
Олійник Н. А. - Стан раціонального харчування сучасної молоді, Спірідонова Л. М. (2019)
Андрієнко Л. М. - Вплив різних джерел метіоніну на живу масу та прирости молодняку кролів (2019)
Войціцька О. М. - Дотримання санітарно-гігієнічних норм на виробництві як основна ланка в недопущенні харчових отруєнь мікробного походження (2019)
Вихідні відомості (2019)
Prymak I. - Main criteria for evaluation of efficiency and contradictions in the process of crop rotation implementation, Karpuk L., Yermolaiev M., Pavlichenko A., Filipova L. (2021)
Волкова О. М. - Закономірності накопичення 137Cs у надземних та підземних органах повітряно-водяних рослин водойм Полісся та Лісостепу України, Беляєв В. В., Скиба В. В., Пришляк С. П., Гейко М. М. (2021)
Ганженко О. М. - Енергетична продуктивність сорго цукрового залежно від строків збирання урожаю в центральній частині Лісостепу України (2021)
Дубчак О. В. - Створення гібридів цукрових буряків нового покоління, Андреєва Л. С., Вакуленко П. І., Паламарчук Л. Ю. (2021)
Євчук Я. В. - Амінокислотний склад незнежиреного борошна кунжутного та перспективи його використання у виробництві органічних продуктів спеціального призначення, Кононенко Л. М., Войтовська В. І., Третьякова С. О. (2021)
Єщенко В. О. - Причини зниження урожайності польових культур на фоні плоскорізного основного обробітку ґрунту, Коваль Г. В., Калієвський М. В. (2021)
Кліпакова Ю. О. - Вплив передпосівного оброблення насіння різнокомпонентними протруйниками на стан пігментного комплексу пшениці озимої в умовах Південного Степу України, Білоусова З. В., Коротка І. О., Кенєва В. А. (2021)
Кубрак С. М. - Класифікація сортів часнику озимого методом кластерного аналізу в умовах Правобережного Лісостепу України, Гуменюк Ю. В., Ус О. І., Волошина О. І. (2021)
Любич В. В. - Хлібопекарські властивості зерна пшениці спельти залежно від удобрення і тривалості зберігання, Желєзна В. В. (2021)
Любич В. В. - Оцінювання сортів пшениці твердої озимої за показниками росту та розвитку, Полянецька І. О. (2021)
Міщенко С. В. - Статева структура конвергентних гібридів конопель (2021)
Лозінський М. В. - Особливості прояву ступеня фенотипового домінування за довжиною стебла в F1 пшениці м’якої озимої, Устинова Г. Л., Панченко Т. В. (2021)
Пида С. В. - Ефективність застосування мікробіологічних препаратів Ризобофіт та Ризогумін за біометричними показниками бобів (Faba bona Medic), Конончук О. Б., Тригуба О. В., Гурська О. В. (2021)
Правдива Л. А. - Урожайність сорго зернового залежно від елементів технології вирощування в умовах Правобережного Лісостепу України (2021)
Примак І. Д. - Зміна запасів продуктивної ґрунтової вологи під агрофітоценозами залежно від систем основного обробітку в короткоротаційній сівозміні, Єрмолаєв М. М., Панченко О. Б, Ображій С. В., Войтовик М. В., Присяжнюк Н. М., Панченко І. А., Філіпова Л. М. (2021)
Рожков А. О. - Польова схожість насіння і виживаність рослин сафлору красильного (Carthamus tinctorius L.) залежно від ширини міжрядь та норми висіву, Демков Д. В. (2021)
Сабадин В. Я. - Успадкування стійкості проти збудника борошнистої роси ячменю ярого (Erysiphe graminis f. sp. hordei) в F1 та мінливість у F2 в умовах Правобережного Лісостепу України, Сидорова І. М., Куманська Ю. О., Бурлаченко Д. О. (2021)
Чинчик О. С. - Тривалість вегетації та продуктивність сортів квасолі звичайної в умовах південної частини Лісостепу західного, Оліфірович С. Й., Оліфірович В. О. (2021)
Шубенко Л. А. - Вміст основних хімічних елементів у плодах черешні різних строків достигання, Шох С. С., Федорук Ю. В., Михайлюк Д. В., Вуйко А. М. (2021)
Beznosko І. - Ecological signifcance of winter wheat varieties in phytosanitary optimization of agroecosystems, Parfenyuk A., Gorgan Т., Gavrilyuk L., Turovnik Y. (2021)
Grabovska T. - Effect of organic farming on the ladybird beetle diversity (Coleoptera: Coccinellidae), Jelinek M., Shevchenko V. (2021)
Michel R. - Investigations of radiation exposures in the aftermath of the Chernobyl accident, Romanchuk L. (2021)
Марченко А. Б. - Дендроценоз внутрішнього двору головного корпусу Білоцерківського національного аграрного університету: різноманіття, вікова структура та життєвий стан, Хрик В. М., Масальський В. П., Роговський С. В., Олешко О. Г., Крупа Н. М., Жихарева К. В., Бойко В. М. (2021)
Нікітіна О. В. - Екологічна оцінка ступеня забруднення чорнозему опідзоленого радіоактивними нуклідами за тривалого землекористування (2021)
Беценко Т. П. - Структурно-семантичні й стилістичні функції періоду в українських народних думах (2019)
Гандзюк О. М. - Специфіка засобів невербального спілкування в романі Павла Загребельного "Смерть у Києві" (2019)
Garachkovska O. - The genre of comedy in Ukrainian literary discourse of 20–30s of XX century (2019)
Донік О. М. - Порівняльний зворот як синтаксичний засіб вираження порівняння у простому реченні (2019)
Елдинова С. Н. - Использование элементов коллективной творческой деятельности на уроках русского чтения и во внеурочное время (2019)
Кандюк-Лебідь С. В. - "Мое время" Григорія Винського в оцінці сучасників (2019)
Кваша Т. Г. - Порівняння та оцінка методів навчання російської мови як іноземної за ступенем їх концептуальності та підходів (2019)
Новікова О. О. - Функціональні особливості вставних конструкцій у лінгвоукраїнистиці (2019)
Орєхова Л. І. - Порівняльний аналіз перекладу фразеологізмів (на матеріалі турецької та української мов при вивченні іноземними студентами), Чаєнкова О. К. (2019)
Острецова И. В. - Серийность глагольных и именных компонентов в составе описательных предикатов специальной сферы коммуникации (2019)
Павельева А. К. - "Ночь перед Рождеством" Н. В. Гоголя: к проблеме художественного времени и художественного пространства (2019)
Просалова В. А. - В оптиці – Шевченко: поетична інтерпретація постаті чи спроби ревізії (2019)
Савченко Л. А. - Специфіка досліджень прагматики наукового тексту (2019)
Середницька А. Я. - Роль частин мови в мовній картині світу (2019)
Скоробогатова Е. А. - "Пушкин и …": о соединении антропонимов в лирике Бориса Чичибабина, Юрьева Ж. А. (2019)
Супрун В. М. - Фемінний нонконформізм до совєтської моделі кохання в жіночій прозі української діаспори (2019)
Трумко О. М. - Теоретико-методичні засади навчання української мови як іноземної учнів українознавчих суботніх і недільних шкіл за кордоном, Руснак О. Р. (2019)
Холявко І. В. - Стильовий синкретизм літературного щоденника (на матеріалі "Щоденника" О. Довженка) (2019)
Четверик В. К. - Формы сравнительной степени в лирике Булата Шалвовича Окуджавы (2019)
Шулінова Л. В. - Медіастилістичний ресурс антитези в архітектоніці сучасного українського інтерв’ю (стаття 1) (2019)
Юлдашева Л. П. - Літературні оніми як засіб структурування художнього світу у творах для дітей та юнацтва (2019)
Згурська О. І. - Вживання дієслів та модальних словосполучень як часових маркерів у романі У. С. Моема "Розмальована завіса" (2019)
Іванишин М. В. - Експресіоністсько-модерністський характер поетики Ґеорґа Тракля (2019)
Мельнікова Т. В. - Використання пародії як особливість епістолярної літератури 50–60 рр. XIX ст. (2019)
Nasalevych T. V. - Themes creating the concept of American dream in the novel "The Grapes of Wrath” by John Steinbeck, Pchela Yu. V. (2019)
Ніколова О. О. - Специфіка псевдоморфних персонажів епічних творів О. Вайльда на тлі літературної традиції, Веремчук Е. О. (2019)
Огульчанська О. А. - Галерея жіночих образів у романі А. Кроніна "Зірки дивляться вниз" (2019)
Сидоренко І. А. - Композиційно-стилістичні особливості п’єси Артура Міллера "Смерть комівояжера" (2019)
Бондарук Л. В. - Інтерпретація міфу у структурі художнього твору (на матеріалі епопеї Марселя Пруста "У пошуках утраченго часу") (2019)
Киор В. И. - Элементы национальной семантики в стихотворении А. С. Пушкина "Черная шаль" (2019)
Кушнірова Т. В. - Наратив як літературознавча категорія: ґенеза, ознаки, типологія (2019)
Науменко Н. В. - Об’єктивація значення перетворення в сучасній українській поезії (2019)
Бехта І. А. - Стилістичний світ звука та знака в художньому текстопросторі: графо-фонеміка і параграфеміка увиразнення, Ковалевська Т. І. (2019)
Брутман А. Б. - До питання про метафоричний потенціал англомовної термінології зі сфери "електронна торгівля", Горлачова В. В. (2019)
Вуєк О. Є. - Вербалізація екзистенційного феномену ПРОСТІР в англомовній ірландській поезії ХХ століття (2019)
Гура Н. П. - Структурно-морфологічні особливості складних німецьких прикметників (на матеріалі машинобудівної галузі), Козак Г. В. (2019)
Доскач К. В. - Етимологічний аналіз термінологічної лексики в англомовному теологічному дискурсі XVII – XVIII століть (2019)
Качан Б. М. - Сфери-джерела німецьких метафоризованих психологічних термінів (2019)
Кащишин Н. Є. - Мультимодальний аспект дослідження англомовного дипломатичного дискурсу (2019)
Козловський В. В. - Інтерпретація речення з кон’юнктивом: структурно-семантичний, прагматичний, когнітивний, лінгвокультурний аспекти (2019)
Кондрук А. Ю. - Посмішка як невербальний засіб маскування лицемірства та нещирості (2019)
Кропіна С. А. - Оцінність як текстотвірний складник публіцистики (на матеріалі сучасної німецької мови), Лазебна О. А. (2019)
Лесько Х. С. - Суфікси демінутивності й аугментативності в іспанських лінгвістичних традиціях дослідження (2019)
Ликіна В. В. - Вербалізація концепту Демократія в інавгураційній промові президента США Дональда Трампа: лінгвокогнітивний аспект (2019)
Лобанова В. В. - Деякі проблеми перекладу англійських медичних текстів українською мовою (2019)
Макєдонова О. Д. - Мовленнєва реалізація впливу на адресата в англійськомовному рекламному дискурсі (2019)
Марусик Ю. М. - Способи перекладу англомовних термінів-абревіатур у cфері психології, Бялик B. Д. (2019)
Павлюченко К. Р. - Функції лексичних повторів у текстах сучасної німецькомовної прози, Котвицька В. А. (2019)
Погонець В. В. - Особливості англомовного військового дискурсу (2019)
Прима В. В. - Поняття дискурсу як текстової категорії туристичного путівника, Боровик К. Ю. (2019)
Пуш О. М. - Концепт LIFE в англомовній картині світу, Гасюк Н. В. (2019)
Самаріна В. В. - Методичні підходи до німецької мови як іноземної (2019)
Семенюк О. А. - Ідіостиль автора як відображення його картини світу (2019)
Серебрякова В. В. - Ввічливість як соціокультурний і мовний феномен (2019)
Соколов Д. П. - Язык политики – профессиональный язык?, Махонина Н. Г., Соколова О. Д. (2019)
Спотар-Аяр Г. Ю. - Порівняння як вид комунікативної стратегії в публіцистичних текстах, Підлипний Я. С. (2019)
Яремко М. В. - Мовчання як наративна стратегія роману "Якоб фон Ґунтен" Р. Вальзера (2019)
Ковальчук О. П. - Теоретичне підґрунтя реалізації зіставного аналізу для дослідження епонімів сучасних англійської та української мов (2019)
Коцюба З. Г. - Реалізація колективних уявлень про красу в пареміях слов’янських, германських і романських мов (2019)
Цимбаліста Л. Р. - Пасив реципієнта в німецькій мові (з українськими паралелями) (2019)
Горда О. М. - Застосування методичного прийому "сенкан" на заняттях з української мови як іноземної (2019)
Карпусенко М. В.‚ - Лексичні засоби виразності як реалізація комунікативних стратегій у політичному дискурсі Сполучених Штатів Америки (на прикладі других дебатів Х. Клінтон та Д. Трампа), Карпусенко Н. В.‚ (2019)
Mykhaylenko V. V. - On correlation of static and dynamic semantics (2019)
Палєй Т. А. - Ще раз про співвідношення понять "політична мова" і "політичний дискурс" (2019)
Пишньоха О. А. - Антропоніми як вагомі кванти етнокультурної інформації (на матеріалі турецької мови), Покровська І. Л. (2019)
Артьомцев О. В. - Концептуальні засади формування сучасного німецькомовного екологічного дикурсу (2015)
Бабяк Х. М. - Метафоричний спосіб утворення латинських риторичних термінів (на матеріалі трактатів Цицерона) (2015)
Басенко Г. Н. - Сравнительная характеристика американского и британского студенческого сленга (2015)
Бехта-Гаманчук М. П. - Комунікативні інтенції оповідача в тексті роману Дейва Пельцера "The Lost Boy” (2015)
Бешлей О. В. - Лінгвокультурний концепт YOUTH: структура й методика дослідження (2015)
Богданова В. С. - Структурні особливості футбольних термінів (на матеріалі англійської мови) (2015)
Боднар C. В. - Мовні й соціокультурні особливості англомовного економічного дискурсу (2015)
Бруско Г. А. - Інноваційні лексичні процеси франкомовної інтернет-комунікації (2015)
Добровольська-Піпіч І. Є. - Когнітивна зумовленість значень числівників в іспанських ідіомах, Синьова Т. В. (2015)
Евдокимова И. А. - Роль тембра исполнителя в передаче эмоционального содержания рок-песни (2015)
Єнальєва О. А. - Констеляція сім’ї в німецькому реалістичному романі для дітей 80-х років ХХ століття (на прикладах творів Кірстен Бойє і Міріам Преслер) (2015)
Єсипович К. П. - Методологічні засади дослідження фольклорного дискурсу (2015)
Жигало Н. М. - Оцінна лексика у ранньохристиянській латиномовній прозі: іменники (на матеріалі "Сповіді" Аврелія Августина) (2015)
Завгородня А. А. - Методологія дослідження структурно-семантичних параметрів дієслів-інновацій німецькомовної публіцистики (2015)
Зубченко О. С. - Вплив антропологічної лінгвістики на становлення дискурс-аналізу (2015)
Каламбет Я. І. - Прецедентний типаж "Knight of the Round Table”: динаміка концептуалізації (2015)
Карпова Д. М. - Социальная вариативность просодии речи в Уэльсе (2015)
Кірковська І. С. - Ситуація руху до вступу в дію як компонент категорії проспективності та засоби її вираження у сучасних романських мовах (2015)
Конопляник Л. М. - Епоніми в англійській фізичній терміносистемі (2015)
Костанда І. О. - Функції колоронімів зі значенням "жовтий" в романі Цао Сюеціня "Сон у червоному теремі" (2015)
Кравченко О. В. - Лексичні засоби вербалізації когнітивного дисонансу в сучасному французькому детективному романі (2015)
Кузнєцова І. В. - Структурний аналіз англійських однокомпонентних архітектурно-будівельних термінів (2015)
Кузьменко О. Ю. - Аксіологічний потенціал комунікативної стратегії самопрезентації (2015)
Кульбіда Д. П. - Тематичні ареали функціонування англіцизмів у сучасному іспанському туристичному дискурсі (2015)
Мамосюк О. С. - Особливості розгортання когнітивно-наративного сценарію "Оповідь-Лабіринт" (на матеріалі прозових творів А. Роб-Грійє) (2015)
Марчишина А. А. - Лінгвопоетичні параметри трансгендерної ідентичності в англомовній постмодерністській прозі (2015)
Марчук О. В. - Конотативний простір світу англомовного фентезі (2015)
Mykhaylenko V. V. - On correlation of professional-lay discourse (2015)
Морошану Л. И. - "Méthode courte, facile et pratique de langue italienne” Антонио Пиллера как памятник лингводидактической литературы XIX века (статья 1), Никитина И. В. (2015)
Никитина И. В. - Структуры вторичной предикации в современном французском языке (2015)
Образцова О. М. - Структурні характеристики вигукових висловлень, Образцова О. В. (2015)
Піндосова Т. С. - Функції цитати в детективних романах Д. Брауна (2015)
Радіонова К. С. - Типи міжмовної семантичної кореляції стійких компаративних одиниць в англійській, французькій, українській, російській мовах (на прикладі компаративем на позначення здібностей людини) (2015)
Романова Н. В. - Лексема Freude та її контрастні значення (2015)
Русавская О. О. - Гендерные мелодические особенности речи канадцев (2015)
Сай І. В. - Давньогрецькі та латинські префікси в сучасній англійській юридичній та криміналістичній термінології (2015)
Sereda Natalia - Synonymie der Affixe in der modernen deutschen Sprache (2015)
Сидоренко І. А. - Репрезентація концепту "молитва" у творчості М. Вальєхо-Нахера (2015)
Tatarovska O. V. - Syntactic and semantic peculiarities of quite in modern English (2015)
Томусяк А. О. - Парцеляція у контексті вияву авторської інтенції в англомовному художньому тексті (2015)
Цобенко О. В. - Мотиватор суб’єкт в основі англомовних номінацій ювелірних прикрас (2015)
Чистяк Д. О. - Особливості художньої концептуалізації в ранній поезії Макса Ельскампа (2015)
Шалдаісова Г. В. - Морфологічні, синтаксичні та семантичні особливості субстантивних словосполучень типу N + N в англійській мові (2015)
Шарун Ю. Ф. - Лексичні оказіональні утворення як реалізація необмеженого потенціалу мовної системи (на матеріалі дитячих віршів nursery rhymes) (2015)
Юсуф Дхєя Султан - Понятійні ознаки концепту OBLIGATION в англійській мовній картині світу (2015)
Дубравська З. Р. - Феномен авторського "Я": сутність "зовнішніх вторгнень" у постмодерністському тексті (на матеріалі творчості Мартіна Еміса) (2015)
Назарець В. М. - Принципи теоретичної диференціації жанрових форм адресованої лірики (2015)
Угляй Л. В. - Теоретико-філософські основи психологізму прози Тоні Моррісон (2015)
Юдкін-Ріпун І. М. - "Дієслівний" стиль у ліриці Івана Франка (2015)
Гурдуз А. И. - Трансформация дракулианы: тенденции и закономерности, Кузьменко Н. П. (2015)
Agibalova Т. М. - Estimating speaking skills at the level of social and cultural discourse: gnoseological aspects of methodology (2015)
Adjabi Y. - Die Wahrnehmungsschwierigkeite des arabischen religiösen Diskurses in der deutschen Sprachpersönlichkeit, Zastrovskij O. A. (2015)
Билиця У. Я. - Особливості оцінності компаративних фразелогічних номінацій людини в англомовній картині світу (2015)
Варешкина Н. В. - Лингвострановедческий аспект в обучении профессионально ориентированному общению (2015)
Химаван Прабово - Особенности системы обращения в индонезийско-русской межкультурной коммуникации (2015)
Shaparenko O. V. - Problems of intercultural communication in current Ukraine (2015)
Беценко Т. П. - Українськомовний жіночий журнал: новітній об’єкт лінгвостилістики, актуальні підходи і поняття (2015)
Манакін В. М. - Рецензія на монографію (2015)
Чуб Л. М. - Рецензія на монографію професора в. Г. Таранця "Велесова книга (історико-лінгвістичне дослідження)" (2015)
Микитюк С. С. - Поема Вальтера Скотта "Марміон" у творчому сприйнятті В. А. Жуковського (2019)
Власенко Л. В. - Фразеологічні одиниці та їх класифікація, Тригуб І. П. (2019)
Євтушенко Н. І. - Каламбур як компонент ситуативного гумору в оповіданнях О. Генрі (2019)
Захарова Н. О. - Емерджентний характер лінгвістичної синестезії (2019)
Зейналлы М. - Влияние тюркского языка на норму азербайджанского литературного в начале XX века (2019)
Катиш Т. В. - Офіційна та державна мова в європейському просторі: спільні тенденції та національні особливості (2019)
Кравченко Э. А. - Сюжетообразующая функция поэтонимов в романе Н. Геймана "American Gods", Павлютенков Р. В. (2019)
Maslova S. B. - Basic general meanings and patterns of predicate verbs of the English-language discource (2019)
Мінькова Г. Ю. - Особливості фреймової об’єктивації концепту Blut / Кров і його місце у концептосфері Mensch / Людина, Адигезалова В. Т. (2019)
Монастирьова Л. В. - Дискурсивна особистість у сучасній лінгвістиці (2019)
Тищенко К. А. - Джерела вивчення історії мови в студіях О. М. Селищева, Піскунов О. В. (2019)
Ahieieva V. - Types of interference in translation (2019)
Война М. О. - Китайсько-англійський та китайсько-український переклад інформаційно-новинних текстів (синтаксичний аспект), Тулупова А. І. (2019)
Вороніна К. В. - Відтворення власних назв творів жанру фентезі українською (на матеріалі роману-казки Дж. Р. Р. Толкіна "The Hobbit, or There and Back Again”) (2019)
Горанцян Л. Л. - Особливості перекладу абревіатур та скорочень у сфері авіації, Головньова-Коппа О. О. (2019)
Каширіна І. В. - Новаторство Святослава Караванського в історії українського художнього перекладу: перекладознавчий експеримент (2019)
Мовчан М. Г. - Переклад науково-технічної лексики з англомовних творів наукової фантастики (2019)
Середа Н. А. - Національно-культурна маркованість лексичних одиниць у німецько-українському перекладі (2019)
Фадєєва О. В. - Проблема відтворення емфатичної функції під час перекладу англомовних текстів, Явтушенко К. Р. (2019)
Фурт Д. В. - Особливості перекладу термінів фінансової сфери українською мовою з англійської (2019)
Шепель Ю. О. - Щодо особливостей перекладу якісних прикметників на позначення кольору з російської мови українською (2019)
Билінська О. С. - Дослідження особливостей функціонування політичного дискурсу в сугестивному та лінгвопрагматичному аспектах: теоретичне підґрунтя (2019)
Булах М. Б. - Аспектологія досліджень мемів (2019)
Землякова О. О. - Комунікативні характеристики спілкування за допомогою програм миттєвого обміну повідомленнями, Шахматова О. В. (2019)
Ільченко О. А. - Інтертекстуальні елементи в сучасних медіатекстах: прагматичний аспект (2019)
Левченко Т. М. - Жаргонна лексика у військовій тематиці сучасної української преси (2019)
Нерян С. О. - Особливості аргументації в коментарях у соціальних мережах: типи комунікативних стратегій користувачів (2019)
Посмітна В. В. - Комунікативні стратегії та тактики мас-медійного дискурсу в аспекті потенційної загрози деструктивного мовного впливу (2019)
Чорноморець О. К. - Фразеологізми як засіб творення комічного в текстах політичної спрямованості (на матеріалі радянської преси) (2019)
Лущій С. І. - Поетичне слово крізь призму гендеру: рецензія на монографію О. В. Шаф "Гендерно-психологічні аспекти української лірики ХХ століття" (2019)
Антофійчук А. М. - Інтенційний простір товариських листів Юрія Федьковича (2019)
Архипенко Л. М. - Іншомовна лексика в українських засобах масової інформації в контексті проблем лінгвоекології (2019)
Беценко Т. П. - Поетонім соняшник у сучасній українській віршовій мовотворчості (2019)
Бігдай М. О. - До питання лексико-семантичної класифікації дієслів української мови (2019)
Вовк А. В. - Метафоризація синтаксичних одиниць "Щоденників" О. Гончара (2019)
Волик Н. А. - Трансформация лирического дискурса жанра элегии в творчестве Н. Карамзина (2019)
Губа Л. А. - Жанр как коммуникация: "Случаи" Даниила Хармса (2019)
Дунаєвська О. В. - До проблеми вдосконалення сучаних методів викладання літератури в умовах інтерактивного навчання, Савчук І. В. (2019)
Карпенко Н. А. - Функції жіночих антропонімів у художньому дискурсі П. Загребельного (2019)
Клейменова Т. В. - Гендерна проблематика у прозі Марії Колцуняк (2019)
Ковальчук М. П. - Функціональна структура сполучників у синтаксисі говірки села Глинки Надвірнянського району (2019)
Коротич К. В. - Воля, Свобода та Незалежність у радянській новомові (2019)
Макарець Ю. С. - Державна мовна політика незалежної України (2019)
Малаш О. В. - Вербальний семантичний код посиденьок (седянка) в піснях українських болгар (2019)
Матвієнко В. Е. - Художнє осмислення психотравматичного досвіду війни у збірках Бориса Гуменюка "Вірші з війни” та "Блокпост” (2019)
Науменко Н. В. - Вільновіршова практика Лесі Українки в художній системі неоромантизму (2019)
Некрылова Е. Л. - Методический потенциал использования мобильного приложения WeСhat в обучении китайских студентов русскому языку (2019)
Новиков А. О. - Над чарівною Десною: сосницький період Олександра Довженка (2019)
Новікова О. О. - Вставні конструкції в юридичному дискурсі: структурні й функціональні особливості (2019)
Онисенко С. В. - Особливості формування комунікативної компетенції в іранських студентів на заняттях з української мови як іноземної (2019)
Приходько І. М. - Сенсонімічні назви в українській мові (2019)
Супрун В. М. - Роман "Страх" Олени Звичайної: любов в екстремумі тоталітарної доби (2019)
Суховій Л. А. - Особливості кіноповісті О. Довженка "Україна в огні": бачити, чути, відчувати, Шарова Т. М., Шаров С. В. (2019)
Тищенко З. Р. - Образ України як виразник основних світоглядних принципів Тараса Мельничука (2019)
Топчий Л. М. - Засоби репрезентації аксіологічного значення в дискурсі М. Дочинця (2019)
Федчук Л. И. - Закономерности построения предложений со значением таксономически структурированного объяснения сущности класса объектов (2019)
Хавери С. А. о. - Словесные художественные тексты в фольклоре в контексте функциональной семантики (2019)
Черниш А. Є. - Дискурс тотему у романі Степана Процюка "Тотем" (2019)
Чуєшкова О. В. - Реалізація стратегії статевої нейтралізації в інтернет-дискурсі (2019)
Shabat-Savka S. T. - Communicative intention as a linguistic phenomenon: categorical status and verbalization (2019)
Шульська Н. М. - Порушення норм уживання словосполучень у сучасних друкованих засобах масової інформації, Римар Н. Ю. (2019)
Абрамович С. Д. - Структура поэтического образа у Марии Тилло (стихотворение "Жизненный путь") (2015)
Біличенко О. Л. - Поезія Богдана Лепкого в реаліях української дійсності (сучасне прочитання) (2015)
Владимирова В. М. - Художньо-рецептивна модель буття в романах Олени Печорної "Грішниця" й "Фортеця для серця" (2015)
Ворова Т. П. - Про деякі відповідності казки "Княжна Милуша" П. О. Катеніна й "Казки про мертву царівну" О. С. Пушкіна (2015)
Заєць В. Г. - Стилістичні функції словотворчих засобів дієслів у художньому дискурсі Марка Вовчка (2015)
Захарова В. А. - Засоби естетичної виразності в інтимній ліриці Ліни Костенко (2015)
Майстренко С. В. - Проблеми моралі та християнської етики у драматичній спадщині М. Кропивницького (2015)
Масловська Т. О. - Індивідуальність поетики Василя Симоненка (2015)
Морошану Л. И. - Лексические материалы к словарю говора села Липовень-Соколинцы сучавского округа Румынии (VI) (2015)
Мошноріз М. М. - Міфологема ночі в поезії С. Черкасенка (2015)
Новиков А. О. - Роман Оксани Забужко "Музей покинутих секретів": основні теми і образи (2015)
Романова І. В. - Особливості функціонування імен та прізвищ у романі І. Багряного "Маруся Богуславка" (2015)
Савченко А. Л. - Конструктивні особливості прислівних складнопідрядних речень зі сполучними словами хто, що (2015)
Сергєєва Г. А. - Фонетичне освоєння англомовних запозичень в українській правничій термінології (2015)
Слюніна О. В. - Концептуальність стихії повітря ПОВІТРЯ/ВІТЕР в пізнавально-інтерпретативних системах (2015)
Топчій Л. М. - Синтаксичні маркери експресивності в мові Ірини Калинець (2015)
Фроляк Л. Д. - Тексти з Підляшшя як джерело діалектологічних досліджень (2015)
Циганок І. Б. - Вербалізація концепту демон в українській готичній прозі (2015)
Швець А. О. - Фонетичні особливості польської мови мешканців Дніпродзержинська (2015)
Шепель Ю. А. - Об отношениях сопряженности в словообразовательном ряду и неравномерности распределения производных слов по частям речи в русском и украинском языках (2015)
Юган Н. Л. - Инонациональная этнография в творчестве В. И. Даля как этап развития русской литературно-этнографической школы (2015)
Ващенко Ю. А. - Бестиарная образность как элемент мортальной топики романа А. Володина "Дондог" (2015)
Ісаєва Н. С. - Проблемно-тематична парадигма китайської жіночої прози початку ХХ ст.: шлях до самовизначення (2015)
Маланій Н. І. - Ненормативне тіло як загроза втрати особистості (на матеріалі роману Лізи Дженови "Все ще Еліс") (2015)
Фоменко Е. Г. - Открытая нелинейная среда в идиостиле Джеймса Джойса (2015)
Дмитрієва Т. А. - Міжфразові зв’язки в усному тексті (історія питання, проблеми й перспективи), Єльцова С. С. (2015)
Заньковська Г. Д. - Методи дослідження концептів (2015)
Олексенко І. П. - Мовленнєвий жанр інтернету в контексті лінгвістичного жанрознавства (2015)
Поляренко В. С. - Ментальність як невід’ємна складова культури нації (2015)
Чистяк Д. О. - Проблема художньої концептуалізації в античній класичній філософії (2015)
Шепітько С. В. - Фонд прислів’їв як об’єкт вивчення сучасних парадигм лінгвістики (2015)
Баланаева О. В. - Сравнительный анализ терминоэлементов и образование юридических терминов с помощью суффиксов (2015)
Біляніна В. І. - Діалогові стратагеми в китайських і українських художніх текстах (2015)
Доля А. Ф. - Семантика лексем на позначення стану атмосфери (на матеріалі германських, слов’янських і романських мов) (2015)
Попова О. В. - Академічно-офіційний дискурс в сучасній лінгвістичній парадигмі (на матеріалі української, російської, китайської та англійської мов), Дін Сінь, Стародубенко Л. Є. (2015)
Шульга С. Я. - Компаративні відношення на матеріалі українських та англійських паремій: зіставний аспект (2015)
Бережна О. О. - Особливості перекладу неологізмів сфери інтернет-комунікації й комп’ютерних технологій (2015)
Давиденко А. О. - Лінгвістичні аспекти перекладу ненормативної лексики (2015)
Журавель Т. В. - Поняття перекладацьких трансформацій та проблема їх класифікації, Хайдарі Н. І. (2015)
Каширіна І. В. - Інтертекстуальність перекладів С. Караванського (2015)
Мізецька В. Я. - Специфіка англо-китайського перекладу суспільно-політичного дискурсу: лексико-граматичний аспект, Образцова О. М. (2015)
Ребрій І. М. - Лінгвосеміотичні особливості перекладацького аналізу артлангів (2015)
Вишнівський Р. Й. - Англомовні запозичення у сфері інформаційних технологій (на прикладі українських електронних засобів масової інформації), Терлецька Л. П. (2015)
Городецька І. В. - Синтаксична організація рекламного тексту косметичних засобів (2015)
Крапива Ю. В. - Гендерні стереотипи в публіцистичному тексті (2015)
Марчак Т. А. - Національна ідея – джерело духовної стійкості, самоутвердження нації в публіцистиці В. Еллана-Блакитного (2015)
Миронюк Д. І. - Концепція видання – в умовах виживання (2015)
Миронюк Н. Д. - Книги, газети, журнали – історичне джерело вивчення суспільно-політичного життя Буковини кінця XIX – початку ХХ століть (2015)
Паньчак О. В. - Функціональні особливості віртуальних імен франкофонного інтернету (2015)
Пуленко І. А. - Категорії експресивності та емоційності в англомовних текстах політичного спрямування (на матеріалі інтернет-статей), Сазикіна Т. П. (2015)
Хода Л. Д. - Морфологічні девіації в сучасних словацьких рекламних текстах (2015)
Янкович М. В. - Художні засоби у текстах ораторського дискурсу Стародавньої Греції (на матеріалі промов Демосфена) (2015)
Авраменко Б. В. - Класифікація голосних і приголосних звуків у турецькій та українській мовах: компаративний аспект (2019)
Вигнанська І. М. - Фразеологічні біблійні одиниці як прецедентні феномени в сучасному французькому публіцистичному дискурсі (2019)
Вискушенко С. А. - Стереотипізація образу тваринника Великобританії (2019)
Вишницька Я. С. - Особливості вивчення кольору та кольоронімів у мові (2019)
Гайданка Д. В. - Лінгвокогнітивна природа конденсованих оказіоналізмів в англомовому телевізійному дискурсі (2019)
Гусейнова Э. - Моменты разработки этимологических аспектов лексики, отражающей фауну тюркских языков огузской группы (2019)
Гюнайдын М. А. о. - Смысловые особенности глаголов рабочих операций, описывающих изменение местоположения в азербайджанском и турецком языках (2019)
Дзюбіна О. І. - Сленг в англомовному кінодискурсі (на матеріалі серіалу "Друзі") (2019)
Дзядик Ю. І. - Структурні типи речень з однорідними присудками в художньому дискурсі (2019)
Заваринська М. С. - Постмодерністський мінімізований художній текст як різновид експериментального жанру (2019)
Косович О. В. - Гіперонімія / гіпонімія в лексико-семантичній системі мови (2019)
Lalaian N. S. - Phraseologismen und Text: Probleme der phraseologischen Modifikation (2019)
Лівицька І. А. - Пошук природи наративності в аспекті перспективізації (2019)
Matiychak A. A. - Formation of foreign language competence in students of economic specialities, Muradkhanian I. S., Cherska Zh. B. (2019)
Підлубна О. М. - Функціональні особливості вживання модальних дієслів в англомовному авіаційному радіотелефонному дискурсі (2019)
Полянiчко О. Д. - Науковий стиль англійської мови: його жанрові та лінгвістичні особливості (2019)
Пономарева Л. Ф. - Виды и роль ограничений в образовании девербативных производных от глаголов состояния (2019)
Попова Н. М. - Концепт Desengaño в іспанській лінгвокультурі: від універсальності до самобутності (2019)
Скирта А. А. - Метафора як засіб утворення англомовних юридичних термінів під час вторинної номінації, Кузнецова І. В. (2019)
Стегніцька Л. В. - Розвиток і становлення англійської медичної термінології в аспекті мовної періодизації (2019)
Терехова С. І. - Орієнтаційна референція в її просторових репрезентаціях англійської мови: специфіка, функціонування, тенденції розвитку (2019)
Чекарева Є. С. - Семантичні особливості музичної лексики давньогрецької мови (2019)
Чорна Н. В. - Концептосфера постмодерного художнього дискурсу на матеріалі заголовків творів Хуліо Кортасара (2019)
Шевченко М. Ю. - Теорія прототипних секвенцій у лінгвостилістичному аналізі тексту (2019)
Акулова Н. Ю. - (Ре)конструкція "Джоконди" в українській та англійській прозі 1920-х років крізь призму британського естетизму (2019)
Бушко Г. О. - Внесок Івана Шишманова у розвиток болгарсько-українських взаємин (2019)
Липин Г. В. - "Уолден" Генри Торо и японская эстетика трансцендентности (2019)
Огієнко К. О. - Роль слів-квантифікаторів у рекламних текстах (на основі україномовних та англомовних рекламних каталогів Avon) (2019)
Солдатова Л. П. - Сутність поняття "мова" у дослідженнях Едварда Сепіра (2019)
Толчеєва Т. С. - Принципи розроблення кластерної таксономії фармацевтичних термінів і номенів (2019)
Тригуб І. П. - Комунікативні навички та вміння для ефективного вивчення англійської мови самостійно, Власенко Л. В. (2019)
Черниш О. А. - Особливості створення електронного багатомовного академічного галузевого словника (2019)
Агаева Н. Г. г. - Лингвопоэтическое описание конвенциональных соматизмов "روح” (рух) и "جان” (джан) – душа в классической персоязычной литературе (на материале произведений азербайджанских и иранских персоязычных авторов) (2019)
Алиев А. У. о. - Дастан "Китаби-Деде Горгуд" – музей сокровищ, Керимли А. Т. о. (2019)
Василюк Є. І. - Мотив батьківства і синівства в "Уліссі" та ранніх романах С. Беккета (2019)
Літак А. М. - До питання фокалізації та її особливостей у романі "Нотатки про скандал" Зої Геллер (2019)
Мамедова С. Р. г. - Гергарт Гауптман и новая драма (2019)
Мамедов Г. - Когнитивный анализ фразеологических единиц карабахских говоров (2019)
Назаренко Н. І. - Система персонажів у творах контркультури, Ільїна Є. Ю. (2019)
Пак А. - Пейзажна лірика в поезії корейського поета Кім Соволя (2019)
Rasulov R. K. - "Das Buch Dede Korkut" und das "Nibelungenlied": Darstellung der literarischen Porträts (2019)
Старостенко Т. М. - Вино в англійській літературі як маркер історичної епохи та її норовів (2019)
Шерстюк Н. O. - Просторово-часові особливості в новелі "Викрадений лист" Едгара Аллана По (2019)
Дроздовський Д. І. - Взаємодія епічного (монологічного) й романного (діалогічного) в постпостмодерністському романі "Хмарний атлас" Д. Мітчелла (2019)
Ісаєва О. С. - Функціонування термінів у терміносистемі медицини (2019)
Баранова С. В. - Проблеми перекладу форм комічного українською мовою (на матеріалі англомовних телесеріалів), Трофименко А. В. (2019)
Журавель Т. В. - Особливості здійснення перекладацького аналізу кінотексту (на матеріалі кінотрилогії "Хоббіт") (2019)
Kudrynska Kh. V. - Main thematic groups of terms used in poetry of 1960’s (2019)
Любчук Н. В. - Відтворення українських онімів у німецькомовній краєзнавчій літературі (2019)
Пересада І. В. - Особливості перекладу лексико-граматичного значення німецького претерітального кон’юнктиву українською мовою, Черняєва І. А. (2019)
Пригодій О. С. - Концепт у сучасній перекладацькій науці (2019)
Romaniuk O. M. - Lexical and semantic transformations applied in the Ray Bradbury’s short stories (2019)
Шама И. Н. - Вариации и гибриды английской поэзии нонсенса: от возникновения к переводу (2019)
Шахновська І. І. - Прагматична адаптація під час перекладу англомовних анімаційних фільмів, Кондратьєва О. В. (2019)
Шепель Ю. О. - Методи перекладу на лексичному рівні індивідуально-авторських епітетів Михайла Стельмаха (на прикладі перекладу російською мовою роману "Чотири броди") (2019)
Левченко Т. М. - Українські мовознавці про суржик у мові засобів масової комунікації (2019)
Набок А. І. - Виявлення ефектів об’єктивного і суб’єктивного представлення простору в текстах англомовних інтернет-новин: когнітивне підґрунтя (2019)
Посмітна В. В. - Комунікативні стратегії та тактики українських військових ЗМІ в протидії інформаційній агресії (2019)
Сидор А. Р. - Номінація виборності в текстах англомовних новин Бі-Бі-Сі, Нанівський Р. С. (2019)
Король А. А. - Взаємодія лексико-синтаксичних і прагматичних засобів об’єктивації висловлення-звинувачення (2019)
Надирова Г. Н. к. - Современная литература США в контексте "melting pot" и мультикультурализма (2019)
Надольська Ю. А. - Диктант як засіб активізації мовленнєво-мисленнєвої діяльності студентів під час вивчення німецької мови (2019)
Рижкова В. В. - Застосування сучасних інформаційних технологій із метою оптимізації процесу навчання технічних спеціальностей в умовах полікультурного спілкування в українському освітньому просторі (2019)
Топчий О. Ю. - Символічний складник колоративу білий (2019)
Азарова Л. Є. - Авторська концепція історії як чинник жанроутворення у творах Д. Балашова, Пустовіт Т. М., Горчинська Л. В. (2019)
Бандура Т. Й. - Поетика портретування в історичній повісті М. Старицького "Останні орли" (2019)
Вовк О. В. - Актуалізація історичної пам’яті у творах Бориса Грінченка для дітей крізь призму націоцентричного світогляду автора (2019)
Гандзюк О. М. - Показ радянського способу життя в повісті Анатолія Дімарова "На коні й під конем" (2019)
Garachkovska O. O. - Volodimir Soseura’s humorous cathedical creativity (2019)
Греб М. М. - Архаїзми в поемі І. Франка "Мойсей": функційний аспект, Грона Н. В. (2019)
Грищенко І. В. - Застосування сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у процесі навчання української мови як іноземної (2019)
Каспіч Г. Г. - Інтертекстуальна специфіка сучасної української драматургії (2019)
Коч Н. В. - Феномен телесности в древнерусской лингвокультуре (концептуально-метафорический аспект исследования) (2019)
Левченко Н. М. - Концепти сміху й радості як амбівалентна сенсова площина екзегези Біблії у структурі поетики української барокової прози (2019)
Манько А. М. - Своєрідність художньої та художньо-документальної прози Івана Низового (2019)
Новиков А. О. - Геній на роздоріжжі: харківський період Олександра Довженка (2019)
Остратюк Н. М. - Дієслова відчуття болю в сучасній українській мові (2019)
Павлова О. М. - Постпам’ять про Голодомор як проживання колоніальної травми (2019)
Simonok V. Р. - Conceptual categories apprehension through borrowings into the Ukrainian language, Zelinska O. I. (2019)
Сімонок В. П. - Динаміка освоєння іншомовних запозичень лексико-семантичною системою української мови (2019)
Царьова І. В. - Статус деривації юридичної мови (2019)
Sharova T. M. - Developing civic competence through the art of the word (based on K. Gordienko’s literary works), Sharov S. V., Karnachova S. M. (2019)
Бежан О. А. - Біографія та автобіографія як жанрові модифікатори літератури про Голокост (2019)
Mammadova Kenul - The conversion of literary criticism into science form. Ibn Tabataba al-Alawi (2019)
Науменко Н. В. - Велика подорож "Останнього корабля": формозмістові характеристики альбому Стінга "The Last Ship” (2013) (2019)
Дроздовський Д. І. - Дискурс глобалізму в британському постпостмодерністському романі (2019)
Чижевська А. О. - Проблема вивчення оповідної інстанції у класичній наратології (2019)
Горанська Т. В. - Романи О. де Бальзака та І. Франка: єдність ідей та образів (2019)
Колесник О. С. - Концепт Воля в європейських лінгвокультурах (2019)
Максимець О. М. - Розвиток суфіксальної словотвірної підсистеми іменників із транспозиційним значенням опредметненої дії (утворення із нульовим суфіксом чоловічого роду) (2019)
Мельникова Е. С. - Авторская ономастика А. П. Чехова в современных английских переводах (2019)
Нагиева П. - Трудности передачи подчинительных союзов в машинном переводе (2019)
Пасько Г. М. - Універсальні фреймові вияви концептів та концептуальні метафори мовленнєвого жанру загадки у слов’янських і германських мовах (2019)
Позніхіренко Ю. І. - Номінативна структура назв закладів харчування України й англомовних країн (2019)
Рожков Ю. Г. - Труднощі перекладу ветеринарної лексики з англійської на українську мову (на матеріалі довідників з анатомії свійських тварин) (2019)
Рябокучма Т. О. - Способи утворення американських сленгових інновацій, Горбаченко А. Л. (2019)
Syvokin H. V. - A text as a means developing English speech skills, Kartel T. M. (2019)
Сидельникова Л. В. - Структура та властивості знака як елемента динамічної системи мови (2019)
Slavova L. L. - Interpretation of language in philosophy of logical positivism and linguistic analysis, Vermenko А. Yu. (2019)
Собкова С. І. - Власне ім’я людини як об’єкт психологічних та лінгвістичних досліджень, Собков Ю. В. (2019)
Старух В. О. - Метафоричні моделі в англомовному медичному дискурсі (2019)
Шашкина Н. И. - Когнитивная модель образования терминосистемы строительного машиностроения, Дружинина Л. В., Соколова К. В., Щетинникова О. О. (2019)
Біляніна В. І. - Прагматичні особливості дискурсу китайських ЗМІ: на прикладі Гонконгу (2019)
Гармаш Т. А. - Особливості сучасного німецького молодіжного сленгу та його функції (на матеріалах відеохостингу YouTube) (2019)
Гошилик Н. С. - Фреймова модель концепту Climate Zone (на матеріалі статей екологічного блогу Yale Environment 360), Дроняк С. В. (2019)
Гулиев А. Р. о. - Рекламный слоган в современном медиа-пространстве Ирана: структурно-семантическая характеристика (2019)
Кольцова Ю. Є. - Хештеги в інтернет-дискурсі (2019)
Стародєдова Л. В. - Специфіка рекламного дискурсу і його відтворення французькою та українською мовами, Ніколаєва Г. В. (2019)
Телешун К. О. - Структурні та лексико-стилістичні особливості турецькомовних газетних статей на економічну тематику (2019)
Шаряк О. М. - Інтенціональність висловлення і словотвірне новаторство (2019)
Щепка О. А. - Сленгова лексика у сучасній українській газетній публіцистиці (2019)
Бєлкіна-Ковальчук О. - Профілактика та подолання булінгу в закладах вищої освіти (2021)
Гунько С. - Дослідження стану сформованості в майбутніх соціальних працівників здатності до комунікативної взаємодії (2021)
Дурманенко Є. - Соціальна робота з дітьми з розладами аутистичного спектра (2021)
Заболоцький Т. - Кіберпростір як інструмент соціального впливу на сучасну молодь (2021)
Корпач Н. - Арт-терапії у практиці соціального гувернера в умовах сімʼї (2021)
Мартинюк Т. - Організація профілактики вживання психоактивних речовин підлітками: методичні аспекти (2021)
Сидорук І. - Концептуальні основи формування соціальної компетентності майбутніх соціальних працівників у процесі фахової підготовки, Лякішева А. (2021)
Чернета С. - Змістовий компонент формування правової компетентності у майбутніх фахівців соціальної роботи (2021)
Бичук І. - Проблема соціального сирітства в сучасному українському суспільстві (2021)
Карпук В. - Взаємодія державних структур та інститутів громадянського суспільства у роботі з молоддю (2021)
Колосок А. - Зарубіжний досвід формування національних тристоронніх органів соціального партнерства (2021)
Косинська О. - Особливості потреб людей похилого віку в сільській місцевості (2021)
Мартіросян Л. - Практика вирішення проблем суспільства через механізм соціального піклування: історичний досвід Стародавньої Греції (2021)
Марчук В. - Прийомна сім’я як унікальний об’єкт соціально-педагогічного супроводу (2021)
Матвійчук М. - Діяльність дитячих закладів оздоровлення та відпочинку в період поширення коронавірусної хвороби (2021)
Мілінчук С. - Булінг як актуальна проблема соціальної роботи: шкільне середовище (2021)
Незбрицька О. - Управління соціальними проєктами у сфері освіти (2021)
Петрович В. - Групи взаємодопомоги батьків дітей із інвалідністю як складова соціальної підтримки в громаді (2021)
Петрук В. - Комунікативна компетентність фахівця соціальної сфери як складник його професійної діяльності (2021)
Сидорук І. - Діагностичний інструментарій для визначення стану сформованості соціальної компетентності майбутніх соціальних працівників, Лякішева А. (2021)
Сушик Н. - Компетентнісний підхід у реалізації технології соціального виховання "Будуємо майбутнє разом" дітей підліткового та юнацького віку (2021)
Батюк О. - Щодо розуміння експертизи соціальної безпеки (2021)
Колосок А. - Споживча упаковка в контексті соціально-етичного маркетингу (2021)
Спас Ю. - Проблема соціального та правового забезпечення осіб, що страждають від домашнього насильства в Україні (2021)
Авраменко Б. В. - Поняття сингармонізму голосних і приголосних звуків у турецькій та українській мовах (2019)
Балацька О. Л. - Параметри предметної сфери "Наукова діяльність" у критиці (на матеріалі англомовних наукових статей), Астахова С. А., Бабаш Л. В. (2019)
Буряк Д. М. - Арабські жестові мови та невербальна комунікація в арабській культурі, Лихошерстова М. Ю. (2019)
Буць Ж. В. - Наративна тектоніка роману Т. де Росне "Le dîner des ex" (2019)
Гулієва Д. О. - Семантичні особливості гри слів у неофіційній комунікації (на матеріалі англомовного серіалу "Теорія великого вибуху”) (2019)
Девіцька А. І. - Особливості актуалізації іншомовного мовлення в дітей-білінгвів із біетнічних сімей (2019)
Добровольська О. Я. - Назви мисливців у середньоанглійській мові: детермінантний аналіз синонімічного ряду (2019)
Кечеджі О. В. - Фразова адаптація лексем іншомовного походження до системи сучасної англійської мови (2019)
Кірковська І. С. - Стилістичні особливості граматичних засобів передавання футурального значення в науковому стилі французької мови (2019)
Коваленко И. Н. - Особенности реализации эмотивной функции в сленге английского языка (на материале словаря "A Concise Dictionary of Slang and Unconventional English”) (2019)
Курбатова Т. В. - Лінгвокогнітивне моделювання змісту концепту ПРОСТІР у сучасній англомовній картині світу, Ліхошерст О. Г. (2019)
Лисенко Г. Л. - Вивчення німецької мови для професійних цілей за допомогою сценарного підходу (2019)
Межуєва І. Ю. - Порівняльно-типологічний структурно-семантичний аналіз антонімів в українській та англійській мовах, Єльцова С. С. (2019)
Мельник Н. І. - Особливості семантики багатозначного слова як системно-структурного утворення (2019)
Мерзлюк Д. О. - Семантичні особливості категорії експерієнтивності в сучасній китайській мові (2019)
Мизин Т. О. - Особливості внутрішньої форми географічних термінів у сучасних англійській та українській мовах (2019)
Mykhaylenko V. V. - Gender suffix paradigms correlation in English, Russian, and Ukrainian (2019)
Музаннар Л. М. - Красномовство в арабському ораторському мовленні: історія розвитку та специфіка функціонування (2019)
Orobinska R. V. - Kommunikative Funktionen der einfachen Aussagesätze in der Gestaltsprache der deutschen Spielfilme (2019)
Подсєвак К. С. - Методи лінгвопоетичного аналізу бінарної опозиції "людина-техніка" у текстах наукової фантастики Рея Бредбері (2019)
Полянiчко О. Д. - Сутність поняття "наукова комунікація" засобами англійської мови (2019)
Романова Н. В. - Про емоції у графічній версії німецькомовного щоденника Анни Франк (2019)
Станіслав О. В. - Особливості синтаксичної сепаратизації у літературі "потоку свідомості" (на матеріалі психологічного роману М. Пруста "У пошуках утраченого часу") (2019)
Ткач П. Б. - Вплив когнітивно-семантичних особливостей герундіальних конструкцій на реалізацію гендерного фактору в публічній комунікації, Світлична Т. В. (2019)
Цимбаліста М. М. - Структурно-семантичне наповнення й комунікативно-прагматичні характеристики новинних заголовків сучасної німецькомовної преси, Котвицька В. А., Лазебна О. А. (2019)
Аладько Д. О. - Семантичний статус номінацій посуду в межах класу артефактів в англійській та українській мовах (2019)
Попов С. Л. - К вопросу о метафорическом переносе как корреляте поверхностного восприятия возможности создать новое лексическое значение: контрастивная и нейропсихологическая верификация (2019)
Стефанова Н. О. - Реконструкція першозначень ціннісно-мотиваційного ядра концептів Істина і Правда (2019)
Болотнікова А. П. - Специфіка перекладу науково-технічних текстів, Бечкало Н. В. (2019)
Бреденко Н. С. - Мовні засоби стилізації в романі В. Малика "Таємний посол": оригінал і переклад, Наумова Т. М. (2019)
Vasylieva T. I. - Peculiarities of the translation of English economic terms into Russian (2019)
Дорошина Л. Ф. - Прагматичні особливості військового рекламного дискурсу (на матеріалі англомовних рекламних відеороликів), Брижатий В. О. (2019)
Корягіна А. Ю. - Проблеми німецько-українського перекладу гастрономічних лакун (2019)
Кравець К. Ю. - Ідіоми у творчості Джона Грішема: аналіз та переклад (на матеріалі юридичного трилера "Інформатор") (2019)
Куліш В. С. - Вербальні та невербальні засоби переконання в політичному дискурсі: типологічний аспект, Тарасенко Е. П. (2019)
Лішнєвська К. С. - Реалізація автоматизованого контролю якості лінгвістичного продукту у системах автоматизованого перекладу SDL Trados та MemoQ, Карамишева І. Д. (2019)
Ольшанська Е. М. - Особливості перекладу пареміологічних одиниць у художньому дискурсі, Куліш В. С. (2019)
Пампура С. Ю. - Мова англійських газетних заголовків: особливості перекладу (2019)
Пересада І. В. - Проблема перекладу теперішнього перфекту з німецької та англійської мов українською (2019)
Підлужна І. А. - Відтворення особливостей перекладу дискурсу індустрії моди, Сергієнко М. С. (2019)
Поворознюк Р. В. - Судовий переклад у парадигмі громадського перекладу (2019)
Рудь А. Г. - Граматичні особливості сучасних англомовних рекламних текстів у перекладацькому аспекті, Єльцова С. С. (2019)
Чепурна З. В. - Поширення ідеолексикону німецької молоді в історичному аспекті, Лисенко Г. Л. (2019)
Шевкун А. В. - Проблемні аспекти відтворення авторського ідіостилю під час перекладу (на матеріалі роману І. Мак’юена "Atonement” та його перекладів українською і російською мовами) (2019)
Шепель Ю. О. - Щодо перекладу українською мовою з російської складних підрядних речень (у перекладі повісті М. В. Гоголя "Тарас Бульба" А. Хуторяном) (2019)
Shumenko O. A. - Structural semantic peculiarities of legal terms in the English language, Kashenko P. V. (2019)
Карцева М. Д. - Етноорієнтована модель лінгвокультурної адаптації іноземних студентів до політкультурного освітнього середовища (2019)
Пономаренко Н. В. - Особливості навчання письмовій науковій мові для формування особливих компетенцій у студентів технічних спеціальностей, Неустроєва Г. О., Тимченко Г. М. (2019)
Швачко С. О. - Категоризація лакунарності у контексті міжкультурної комунікації, Яненко Є. С. (2019)
Беценко Т. П. - До питання про поняття естетики мови (2019)
Біленко Т. Г. - Функціонування термінів у творах українських поетів ХІХ – ХХ ст. (2019)
Дзюба Т. А. - Трансформація демонологічних образів у повісті-казці Олени Лань "Бурдебач" (2019)
Каменева И. А. - Цветовые ассоциации в создании понятия "ночь" в поэзии Ф. И. Тютчева (2019)
Кушнєрьова М. О. - "Прометеївський дух Довженків”(постать Олександра Довженка в осмисленні української еміграції) (2019)
Марченко В. В. - Особливості сучасної літературної казки у творчому доробку Л. С. Петрушевської (2019)
Медведева Л. А. - Направление семантической мотивации в словообразовательных парах с модальным предикативом в русском языке (2019)
Миколенко Т. М. - Символіка червоно-чорного поєднання в поетичній мові Т. Шевченка (2019)
Мукан А. С. - Особливості реалізації мотиву двійництва в малій прозі В. Домонтовича, Ю. Косача, І. Костецького (на матеріалі вибраних творів) (2019)
Остапчук Я. В. - Семантична репрезентація концепту "ЗНАННЯ": лінгво-когнітивний аспект (2019)
Поліщук Л. Б. - Семасіологія будівельної лексики східноподільського діалекту (2019)
Радчук О. В. - Значущість дослідження поняття "відсутність" у системі російської мови (2019)
Сабліна С. В. - Назви осіб за родом діяльності в малих українських діяріях XVII – XVIII століть (2019)
Сахарова О. В. - Мовна особистість драматургійного персонажа чиновника (на матеріалі п’єс І. Юзюка) (2019)
Стовбур Л. М. - Стилевжиток чоловічих антропонімів у книзі М. Матіос "Нація" (2019)
Строкаль О. М. - Особливості вербалізації концепту БЕРЕЗА в поезії Олексія Довгого (2019)
Шелест Г. Ю. - Метод проекту як комплекс заходів щодо вивчення української мови як іноземної (2019)
Юрчак Г. М. - Автобіографічний синерген Юрія Косача (2019)
Babayeva M. - Ashug Molla Juma’s literary heritage and way of life (2019)
Бабаева Э. В. - Известный представитель классической поэзии Абдуррахман Джами и его произведение "Рисале-и Аруз” (2019)
Білинська Х. В. - Особливості поетики точки зору у творчості Генрі Джеймса та Едіт Вортон (2019)
Бродюк Ю. М. - Античний інтертекст у повісті "Грек шукає грекиню" Ф. Дюрренматта (2019)
Valiyeva F. - Degrees of Seir Suluk and Salik on the way to divine love in Turkish poetry of the XIII – XV centuries (2019)
Гончарова О. А. - Автопсихологізм як характерна риса роману Мей Сінклер "Три сестри" (2019)
Гуль О. Г. - Авангардна поезія тілесності в контексті фемінної творчості Їнь Лічуань (2019)
Джафарова К. - Репрессия как великое событие социально-политических процессов в современной азербайджанской литературе (2019)
Конопляник Л. М. - Основні етапи зміни концепції національної ідентичності в літературі Ірландії XX ст., Мельникова К. С. (2019)
Namazova S. - Development of the literary throught in the period of Azerbaijan democratic republic (2019)
Османова М. Н. - Человеческая концепция в творчестве М. Фриша и Ф. Дюрренматта (2019)
Алекберова С. С. - Роль метонимии в концептуализации (2019)
Йодловська А. І. - Лексикографічний опис прикметників із перцептивною ознакою (2019)
Касьянова О. А. - Соціофонетика як міждисциплінарний напрям сучасної лінгвістики (2019)
Orujova A. A. - Illustration of phonetic elements (2019)
Прутчикова В. В. - Адресатність как фактор когнитивно-коммуникативных стратегий дискурса (2019)
Putayeva E. - Semantic features of loanwords from native American languages in American English (2019)
Третьякова К. В. - Функціонально-прагматична місія неологізмів у мові (2019)
Тугай О. М. - Реалізація функціональної перспективи ранньоновоанглійського речення (2019)
Швець О. В. - Невласне пряме мовлення як засіб екстеріоризації внутрішнього мовлення дійових осіб (2019)
Шевчик К. Ю. - Научно-популярный текст как особый лингвистический феномен (2019)
Юлінецька Ю. В. - Лінгвістичні аспекти юридизації мови, Голубова Г. В. (2019)
Беценко Т. П. - Адвербіальні текстово-образні універсалії зі значенням часу в українських народних думах (2020)
Веретюк Т. В. - Герой-селянин як образ "нової людини" у "Буковинській повісті" Ігоря Муратова (2020)
Гандзюк О. М. - Специфіка репрезентації головних членів речення у тексті наукового стилю (на матеріалі навчального посібника "Географія релігій") (2020)
Євчук У. Ю. - Постпам’ять і її вплив на формування ідентичності у романі Ігнація Карповича "Сонька" (2020)
Елдинова С. М. - Деривационные функции усечения в процессе образования производных от именных основ (2020)
Іванчик О. В. - Польська поезія в перекладах Станіслава Шевченка (2020)
Кизилова В. В. - Україна Уласа Самчука: синтез політичного й мистецького світоглядів (2020)
Косович О. В. - Ужиток іншомовних слів: логіка мови чи данина моді? (2020)
Медвідь Н. С. - Політичні лінгвокультуреми в соціально-психологічній прозі першої половини ХХ століття (2020)
Науменко Н. В. - Елементи мистецької синестезії у творчості Володимира Затуливітра (2020)
Никольченко Т. М. - Динамическая поэтика образа Воланда в текстах М. Булгакова, Педченко Е. В., Демченко Т. О. (2020)
Осьмак Н. Д. - Художні особливості міфообразу вогню у творах Гната Хоткевича та Станіслава Вінценза (2020)
Панченко О. И. - Сложное предложение как способ компрессии в сжатом тексте (2020)
Роздольська І. В. - Українські Січові Стрільці у радянофільському літературно ідеологічному напрямі (2020)
Росовецкий С. С. - Мотивное своеобразие автобиографий русского футуризма (2020)
Четверик В. К. - Соположение как способ актуализации форм компаратива в пространстве русскоязычной поэзии (2020)
Шевальє С. Б. - Лінгвостилістичні засоби створення психологічного портрета (за романом С. Андрухович "Фелікс Австрія"), Дзинглюк О. С. (2020)
Vysotska R. R. - Don Juan de moliere, personnage a succes de la tragi-comedie classique francaise au XVII-ième siecle, Zalutska H. I. (2020)
Мехман Г. А. - Cтилистический контекст в романе "И дольше века длится день": от Буранного к космосу (2020)
Тагиева Н. М. - Аль-Муфаддал ад-Дабби как составитель одной из первых антологий древней арабской поэзии (2020)
Андрійченко Ю. В. - Особливості виникнення гендерних досліджень у лінгвістиці на сучасному етапі (2020)
Baadzhy N. A. - Writing a scientific article like a native English speaker: useful tips for Ukrainian authors, Chychian O. O. (2020)
Borysova Т. S. - Allusive titles in Stephen King’s literary works (2020)
Бухінська Т. В. - Розмір і довжина речень як один зі складників складності сприйняття медичних німецькомовних фахових текстів (2020)
Допіряк Б. П. - Структурно-семантичні характеристики й основні способи творення англомовних урбаністичних термінів, Бялик В. Д. (2020)
Кисилиця Ю. І. - Структурні та семантичні особливості англомовних термінів галузі туризму, Бялик В. Д. (2020)
Ніколаєску Е. В. - Явище енантіосемії в детективному жанрі (на матеріалі французької мови) (2020)
Radzievska O. V. - The lexical and semantic problems of translation and the ways of their solving (2020)
Ryzhkova S. V. - The lexical parts in the process of forming slang in the English language (2020)
Семенова О. В. - Лінгвокультурний аспект глютонічного дискурсу франкомовних країн (2020)
Солошенко-Задніпровська Н. К. - Конверсія як продуктивний спосіб словотворення сучасної англійської мови (на матеріалі рекламних текстів) (2020)
Ткаченко А. О. - Літературна жанристика: спроба новітньої систематизації (2020)
Бикова Т. В. - Внесок наукової донжуани у розробку традиційних сюжетів та образів (2020)
Медвідь Н. О. - Відлуння традицій Е. По у творчості Ш. Бодлера (2020)
Аскерова С. И. - Концепт "семья" в английской языковой картине мира (2020)
Ahmedova A. A. - Meaning patterns of the postposition "ilə” (with) in Azerbaijani language (2020)
Максимець О. М. - Розвиток суфіксальної словотвірної підсистеми іменників із транспозиційним значенням опредметненої дії (утворення з нульовим суфіксом жіночого роду) (2020)
Maslova S. B. - Predicate sign of English proposition (2020)
Мірочник В. В. - Інтернет-ресурси та їх застосування під час вивчення іноземних мов, Власенко Л. В., Титаренко А. М. (2020)
Коцюба З. Г. - Взаємозв’язок "закон – справедливість" у побутовій свідомості слов’ян, германців і романців (на матеріалі паремій) (2020)
Nagaitseva N. I. - Participles and adverbial participles in teaching Russian as a foreign language, Romanov Yu. O. (2020)
Бабятинська Ю. О. - Структурно-семантичні характеристики юридичної термінології англійської мови, Гусейнова К. С. (2020)
Борисова О. В. - Лінгвокультурні проблеми відтворення англійських рекламних текстів українською мовою (2020)
Зирка В. В. - Роль эмотивно-оценочной лексики в публицистическом дискурсе: рекламный аспект (2020)
Vlasenko L. V. - Foreign language competence of future economists, Trygub I. P. (2020)
Карцева М. Д. - Етноорієнтований складник іншомовного навчання, Білик Н. О. (2020)
Квашина Т. С. - Особливості викладання російської мови в турецькій аудиторії (2020)
Криволапова Е. В. - Развитие навыков аудирования у иностранных студентов в условиях неязыкового вуза (2020)
Северин Н. В. - Особенности работы с жанрами фольклора в практике преподавания иностранным студентам (2020)
Снегурова Т. А. - Тестовый контроль как методический феномен, Парамонова В. Ю., Седойкина Т. Н. (2020)
Ананьян Е. Л. - Роль автентичної мемуарної літератури у процесі формування професійних компетенцій майбутнього філолога, Регунова В. О. (2019)
Андрійченко Ю. В. - Гендерний стереотип: особливості дослідження на сучасному етапі розвитку іспанської мови (2019)
Арнаут Ф. І. - Стан розвитку рідної мови гагаузів, Телешун К. О. (2019)
Арнаутова А. Р. - Особливості складнопідрядних речень із підрядними підметовими в сучасній кримськотатарській мові (2019)
Арцишевська О. Р. - Семантико-порівняльна характеристика функціонування дієслів існування в іспанській мові (2019)
Байтеряков Є. О. - Стилістичні функції складних авторських антропонімів у текстах міжавторського циклу "Міти Ктулху" (2019)
Балацька О. Л. - До проблеми визначення поняття "наукова критика", Саєнко Л. В., Астахова С. А. (2019)
Бурбело В. Б. - Про екзистенційні засади поетизації (на матеріалі французької художньої прози) (2019)
Волкова І. В. - Специфіка просодичного оформлення засобів інтенсифікації висловлень в англомовному військовому дикурсі: гендерний аспект (2019)
Головацька Н. Г. - Джерела походження сенсорних дієслів на позначення візуального сприйняття (2019)
Гольцова М. Г. - Голофразис як спосіб оказіонального словотворення в англійській мові (2019)
Danylchenko I. V. - Advertising function of headlines in English internet news: a cognitive linguistic perspective, Zotikova Yu. V. (2019)
Дерев’янко О. А. - Реалізація концепту "Faith” в індивідуально-авторській картині світу Б. Елтона (на матеріалі роману-антиутопії "Blind Faith”), Жолинська М. М. (2019)
Емірамзаєва А. С. - Мова та ідіостиль М. Киримли у поемі "Юсуф і Зулейха" (2019)
Zhaboruke O. А. - Psychogenesis versus ontogenesis (common and particular), Zhaboruke I. А. (2019)
Зейналова С. С. - Текст в аспекте когнитивных исследований (2019)
Кучера О. Ю. - Використання таксономії Блума у процесі розвитку критичного мислення на уроках англійської мови у старшій школі, Суродейкіна Т. В. (2019)
Лисенко Н. Є. - Світотвірний потенціал мовної гри у сучасній французькій постмодерністській прозі малої форми (на матеріалі оповідань Бернара Вербера) (2019)
Лівицька І. А. - Суб’єктність як предмет лінгвістичного аналізу (2019)
Mykhaylenko V. V. - Grammaticalizing "well” in contexts (2019)
Негляд К. О. - Просодичні засоби вираження афекту в англомовному художньому кінодискурсі (2019)
Панасюк Ю. В. - Особливості фразеологічних одиниць із топонімічним компонентом в англійській мові (2019)
Рибакова К. А. - Емотивно-експресивна лексика у складі образу Вікторіанської Англії (2019)
Ричка Т. І. - Кількісний аспект загальнонаукових навчальних мовних дефініцій у викладанні іноземної мови, Лісовська Р. К. (2019)
Ріба-Гринишин О. М. - Структурно-семантичні особливості англійських термінів у галузі енергозбереження, Рильчук К. В. (2019)
Семида О. В. - Метафоризація концепту RADIATION у текстах на екологічну тематику (2019)
Сєчка С. В. - Дискурсний аналіз як невід’ємна частина когнітивної лінгвістики (2019)
Смаглій В. М. - Історичні пошуки ближньої періферії концепту WORD (2019)
Тищенко О. О. - Роль заголовка у вираженні оцінки в туристичному інтернет-дискурсі (на матеріалі відгуків туристів) (2019)
Хабарова Н. А. - Специфічні риси рекламних анотацій та рецензій як різновидів текстів масової інформації (2019)
Горболіс Л. М. - "Із секретів поетичної творчості" І. Франка як теоретико-методологічна основа інтермедіальних студій (2019)
Дудар Я. О. - Концепція пізнього стилю митця як духовний феномен у роботах Теодора В. Адорно та Едварда В. Саїда (2019)
Киор В. И. - "Поэтика" Аристотеля и концепция памяти: литературоведческие аспекты анализа (2019)
Трохимчук О. В. - Софокл та його трагедія контрасту "Цар Едіп": вектори інтерпретації (2019)
Бєлінська І. Д. - Особливості літературного пейзажу як важливого складника концепту природи у віршах В. Блейка та Ф. Тютчева (на прикладі аналізу віршів "To spring” і "Весна"), Котовська Т. І. (2019)
Маркова М. В. - "90/60/90" Віктора Винника versus "Трансклімат" Андрія Юркевича (2019)
Азизова К. А. - Классификация отраслевой терминологии и кулинарных терминов (2019)
Го Л. - Семантика интенсификаторов совсем и совершенно в сопоставлении с их эквивалентами в английском, французском и китайском языках, Попов С. Л. (2019)
Стефанова Н. О. - Етносеміометрія семантичних структур імен матричних аксіоконцептів Істина – Віра - Правда (2019)
Шепітько С. В. - Лінгвістичні особливості велеризмів і їх функції: порівняльний аспект (на матеріалі англійської та української мов), Мирошниченко К. М. (2019)
Акоп’янц Н. М. - Специфіка перекладу сучасних політичних промов, Черненко С. Ю. (2019)
Береговенко Н. С. - Лінґвокультурна адаптація під час перекладу лексико-фразеологічних одиниць новинного матеріалу каналу "Євро Н’юз" українською мовою (2019)
Бумар К. С. - Лінгвокультурний аспект діалекту в італійській мові (2019)
Жижома О. О. - Хронологічно маркована лексика у зіставному аспекті (на матеріалі перекладів повісті Миколи Гоголя "Тарас Бульба) (2019)
Жулавська О. О. - Методи перекладу моделей синестезійних метафор чуттів (на прикладі роману Донни Тартт "Щиголь”), Гончаренко Л. Ю. (2019)
Красуля А. В. - Елімінування лінгво- та соціокультурної лакунарності в аудіовізуальному перекладі (на матеріалі британських серіалів), Кримова А. В. (2019)
Кузенко Г. М. - Асоціативна природа символів у художньому перекладі, Проданюк М. Т. (2019)
Кушнірова Т. В. - Специфіка перекладу технічної літератури, Клочко Л. А. (2019)
Лютянська Н. І. - Аудіодескрипція як особливий різновид аудіовізуального перекладу (2019)
Поворознюк Р. В. - Відтворення акцентно-контамінованого мовлення як проблема громадського перекладу (2019)
Polishchuk L. P. - Current trends in the preparation of future philologists-translators, Pushkar T. M. (2019)
Сазикіна Т. П. - Особливості перекладу англомовної фахової лексики (на матеріалі текстів із морського транспортування небезпечних вантажів), Петров І. Л. (2019)
Ткачук Т. І. - Особистісні характеристики перекладача: способи і критерії визначення та вплив на професійний успіх, Паславська І. Б. (2019)
Шаркова Г. В. - Особливості відтворення прагматики сучасних політичних термінів, Карпенко Н. А. (2019)
Шевкун А. В. - Особливості перекладу індивідуально-авторських тропів (на матеріалі роману І. Мак’юена "Atonement" та його перекладів українською і російською мовами) (2019)
Шепель Ю. О. - Особливості перекладу а. хуторяном складних синтаксичних конструкцій (на прикладі повісті "Тарас Бульба" М. В. Гоголя) (2019)
Ювковецька Ю. О. - Мовні відмінності й особливості перекладу ідіоматичних виразів, Тонконог І. В. (2019)
Левченко Т. М. - Експресивні можливості субстандартної лексики у мові засобів масової комунікації (2019)
Монастирьова Л. В. - Досвід країн світу щодо запобігання конфліктів із натовпом, Павлова О. О. (2019)
Дабагян І. М. - Особливості формування міжкультурних компетенцій студентів Німеччини (2019)
Зайцева В. В. - Культура професійного спілкування, Яремчук Н. С. (2019)
Карцева М. Д. - Проблеми міжкультурної взаємодії освітніх мігрантів, Білик Н. О. (2019)
Kovalevska T. I. - Globasization, localization and glocalization: an investigation into cultural translation, Matsera O. А. (2019)
Miahka М. М. - Communicative strategy of cooperation in the activities of the national guard of Ukraine: intercultural aspects (2019)
Potenko L. O. - The role of formulaic competence in developing foreign language communicative competence (2019)
Саїк А. В. - Особливості концептуальної метафори в когнітивному просторі (2019)
Барабаш С. М. - Трагізм долі українського Бальзака, Бурко О. В. (2020)
Вовк О. В. - Національне відродження в естетичній парадигмі Бориса Грінченка (2020)
Грипас О. Ю. - Типологія асоціативних зв’язків у компаративних конструкціях (2020)
Дибовська О. В. - Поетика інклюзивного хронотопу українських літературних казок (на матеріалі твору "Зайчик-нестрибайчик та його смілива мама" Оксани Драчковської) (2020)
Дишлева Г. В. - Біблійний образ людини як частина концептосфери фразеологізмів з антропонімічним компонентом (2020)
Єрмоленко С. Я. - Лінгвософія поетичних текстів Лесі Українки (2020)
Жуган Н. А. - Лексико-семантична група назв пристроїв ткацтва, пов’язаних із перемотуванням ниток, у середньонаддніпрянських говірках, Оскирко О. П. (2020)
Ільїна О. В. - Лексичний повтор як семантико-стилістична домінанта в збірці Ю. М. Мушкетика "Чорний вершник" (2020)
Кобзей Н. В. - Екфразис у творчості Володимира Винниченка (2020)
Лахно Н. В. - Рефлексивні автокаузативи у сфері актантного розподілу семантики (2020)
Назаренко О. М. - Прецедентні феномени у творах Ліни Костенко, Лазаренко С. В. (2020)
Naumenko N. V. - Onomatopoeias of contemporary Ukrainian poetry in the aspect of artistic synthesis (2020)
Нечаюк Л. Г. - "Гунська тема" в романі В. Малика "Князь Кий" (2020)
Пангелова М. Б. - Особливості вербальної поведінки носія елітарної мовленнєвої культури (на матеріалі епістолярного дискурсу У. Самчука) (2020)
Писаренко Н. Д. - Вербальні засоби вираження мовної особистості Григорія Сковороди (2020)
Руднянин О. І. - Стратегія жанру та стилю в щоденниках Олекси Ізарського (2020)
Свириденко О. М. - Екзистенційна парадигма художньої прози О. Стороженка (2020)
Стасик М. В. - Образи-символи в романі В. Яворівського "У мене вечеряв Ісус. Княгиня Ольга – велика грішниця, яка стала святою" (2020)
Тендітна Н. М. - Авторська особливість створення літературного портрета Івана Білозуба в романі Олеся Ульяненка "Дофін Сатани" (2020)
Топчий Л. М. - До питання про приєднування як різновид синтаксичного зв’язку (2020)
Шарова Т. М. - Ідеологічні та художні матриці в романній трилогії К. Гордієнка "Буймир" (2020)
Глущенко В. А. - До питання про актуалістичний метод як метод студій із лінгвістичної історіографії, Роман В. В., Руденко М. Ю. (2020)
Голтвеницька М. В. - Можливості реалізації складнопідрядних речень відповідності за наявністю компаратива в обох предикативних частинах (2020)
Краснопольська Н. Л. - Українська термінологія менеджменту в аспекті семантичної деривації, Краснопольська М. І. (2020)
Plotnikova N. V. - History of the linguistic and conceptual pictures of the world formation (2020)
Пуленко I. A. - Експресивні особливості синтаксичного паралелізму в публічних виступах політиків (на матеріалі англійської, французької та української мов), Сазикіна Т. П. (2020)
Швелідзе Л. Д. - Експресиви в мовленні українських та американських політиків (на матеріалі дописів у Facebook і Twitter) (2020)
Акоп’янц Н. М. - Семантичний потенціал стилістично нейтральних слів в англійській мові, Голікова О. М. (2020)
Жижома О. O. - Народнорозмовна лексика у творчості Василя Шукшина та її переклад українською мовою Григором Тютюнником (2020)
Romaniuk O. M. - The notion of translation strategy: the main principles, Zapotichna R. A. (2020)
Свідер І. А. - Особливості перекладу деталей костюма та аксесуарів в історичних романах В. Скотта (2020)
Синєгуб С. В. - Технологія відтворення синонімічних засобів текстів німецькомовного художнього дискурсу (2020)
Швець Н. В. - Адекватність репрезентації зевгми в українському перекладі серії романів про Гаррі Поттера (2020)
Біляніна В. І. - Вплив китайськомовних інтернет-користувачів на формування інтернет-соціолекту: психолінгвістичний аспект (2020)
Кереченко С. М. - Використання фразеологізмів у сучасному англомовному мас-медійному дискурсі, Баранова С. В. (2020)
Ковальчук О. П. - Місце та роль дискурсивних маркерів у промовах провідних політичних діячів (2020)
Левченко Т. М. - Особливості функціонування фамільярної лексики в мові засобів масової комунікації (2020)
Перішко І. В. - Гендерні особливості поведінки людини в аспекті взаємодії вербальних і невербальних компонентів комунікації (на матеріалі англомовних художніх текстів) (2020)
Семида О. В. - Метафоричне моделювання концепту вибори (на матеріалі сучасної англомовної преси) (2020)
Сиромля Н. М. - Дитячий журнал України як об’єкт медіалінгвістики (2020)
Совєтна А. В. - Ґендерно марковані одиниці в заголовках жіночих та чоловічих журналів, Лісун О. В. (2020)
Шелепкова І. М. - Системний аспект економічної термінології (2020)
Осова О. О. - Формування іншомовної компетентності академічного письма студентів в умовах цифрового освітнього середовища (2020)
Romanov Yu. O. - Language of Mathematics in L2 teaching, Lapuzina O. M. (2020)
Собецкая Н. В. - Гендер и речь: лингвистический аспект (2020)
Вінтонів М. О. - Функційні вияви фонових локальних детермінантів у сучасній українській мові, Мойсак А. О. (2019)
Волошин М. М. - Образ хризалиды в поэтическом мире В. Г. Малахиевой-Мирович, Вислободская И. М. (2019)
Горболіс Л. М. - Музика як смислова домінанта Роману Ірен Роздобудько "Прилетіла ластівочка" (2019)
Іщенко О. А. - Специфіка наративу в романах Мирослава Дочинця (2019)
Карікова Н. М. - Пуристичні погляди М. Сулими на внормування української літературної мови (2019)
Карпець Л. А. - Семантична номінація як джерело поповнення спортивного жаргону, Приходько В. С., Коваленко Ю. М. (2019)
Кириленко Н. І. - Геній у факторі часу: літературознавчо-критичний дискурс творчої постаті Тараса Шевченка в другій половині ХІХ – ХХ ст., Владимирова В. М. (2019)
Кулакевич Л. М. - Особливості реінтерпретації мотиву привидів у повісті Ґео Шкурупія "Страшна мить" (2019)
Куманська Ю. О. - "Мандрівка дощинки" Олеся Ільченка: на перетині літератури та природознавства (2019)
Марчук Л. М. - Маркери вербалізації концепту доля у творах Галини Тарасюк: синтаксичний та стилістичний аспекти (2019)
Марчук С. М. - Кримський текст у сучасній українській ліриці (2019)
Микитюк О. Р. - Контрастивний аспект тлумачення термінів-етнонімів малорусскій, малорус (малорос), українофіл та ін. (2019)
Монастирська Х. Р. - Комунікативна функція алегорії у сучасному українському художньому тексті (2019)
Мороз Т. Ю. - Числова специфіка іменників – власних назв (2019)
Nanivskyy R. S. - Wielowymiarowość gatunków literackich w twórczości Andrzeja Stasiuka na przykładach sposobów kreacji bohaterów (2019)
Науменко Н. В. - Мандала як модель світобудови у сучасному вільному віршуванні (2019)
Новодворчук О. В. - Окремі різновиди поетичних дискурсів української літератури для наймолодших (кінець ХХ – початок ХХІ ст.) (2019)
Палій О. П. - Чеський історичний роман 60 – 90-х рр. ХХ ст.: постмодерністський дискурс (2019)
Протопопова К. О. - Концепт "істина" у новелі Б. Антоненка-Давидовича "Що таке істина?" (2019)
Роздольська І. В. - Літературний силует стрілецького покоління у "Вістнику Пресової Кватири Українських Січових Стрільців" (2019)
Романюк В. М. - Функціональна парадигма соматичної лексики (2019)
Савченко А. Л. - Особливості з’ясувальних складнопідрядних речень зі сполучними словами (2019)
Сметана І. І. - Мовне вираження мотиву смутку в ідіостилі В. Свідзінського (2019)
Строкаль О. М. - Вербалізація міфологеми сонця-центру всесвіту в поезії Олексія Довгого (2019)
Суворова Л. К. - Психологізм малої прози М. Могилянського, Храпчук С. Ю. (2019)
Супрун В. М. - Екзистенціал зруйнованого материнства в художній прозі Олени Звичайної (2019)
Хомік О. Є. - Апотропеїчна функція слова в українському лінгвокультурному просторі (2019)
Хороз Н. С. - Семантико-прагматичний потенціал української трансформованої фразеології (2019)
Шестакова С. О. - Особливості номінації учасників віртуальної комунікації (на матеріалі ніконімів) (2019)
Шмілик І. Д. - Особливості відмінкових форм іменників у поетичній збірці І. Франка "Зів’яле листя" (2019)
Балабан О. О. - Категорія кількості як когнітивно-семантична універсалія у споріднених мовах (англійська, французька, українська, російська) (2019)
Баркарь У. Я. - Зміст і структура концептів радість/Freude та горе/Kummer у німецьких та українських народних казках, Лисевич І. Б. (2019)
Вайноренє І. П. - Колокації з лексемами "result” і "consequence” у британському національному корпусі: зіставно-типологічний аспект (2019)
Василенко В. А. - Термінологія в сучасній правотворчості (2019)
Запухляк І. М. - Структурні особливості дієслівних фразеологізмів з компонентом на позначення неживої природи в англійській та українській мовах (2019)
Ibrahimova B. E. - Hierarchical issues in the text organization (2019)
Лучечко Т. М. - Полісемія як спосіб кодування образу в загадці (2019)
Мельниченко Г. В. - Історико-лінгвістичний аналіз вимовно-орфографічних особливостей англійської мови: причини невідповідності (2019)
Пена Л. І. - Цікаво про мову та мовознавство (рецензія на науково-популярне видання К. А. Булаховського "Цікаве мовознавство") (2019)
Skorobohatova O. O. - Review of the monograph by O. V. Cherntsova "Discourse variation of word cognitive semantics: the experience of integral research (based on verbal predicates казаться, показаться, deverbative кажимость, parenthesis кажется)”, Panarina I. M. (2019)
Aliyev L. - Concept of national-moral self-consciousness in examples of artists (in the context of creative activity Ali Ilidirimochlu) (2019)
Aliyeva N. - The concept of divine love in the creation of Hasim bey Sagib (2019)
Aliyeva Ruhangiz - Folklore as national thought in Azerbaijan children’s literature (based on materials from the second half of the 20th century) (2019)
Демірезен І. О. - Висвітлення жіночої проблематики в періодичних публікаціях Фатьми Аліє Ханим (2019)
Искендерли Р. Б. - Бакинские рукописи и старопечатные книги Шемседдина Сами (2019)
Karimova F. - Sayyid Azim Shirvani’s irfani opinions (2019)
Маммадова Р. И. - Научное наследие Абу Абдуллаха Мигдада Ас-Суйури Ал-Хилли и его труд "Канзул-Ирфан" (2019)
Могилко Ю. О. - Корейська дитяча література колоніального періоду (на прикладі творчості Чхве Нам Сона) (2019)
Моргунова О. О. - Жанрова своєрідність романів "Африканського диптиху" Жана-Кристофа Гранже (2019)
Пшеничная М. С. - Система мотивов и сюжетно-композиционная структура романа Дж. М. Кутзее "Художник Петербурга" (2019)
Салимов Ш. А. - Любовная лирика Рухи Багдади (2019)
Safarova Ze. I. - The opinions of Rasul Rza on the Azerbaijani language (2019)
Сипа Л. М. - Музичний дискурс у новелі Оноре де Бальзака "Массімілла Доні", Ковальчук О. П. (2019)
Сюй Ю. - Эмоциональная природа эссеистики Бин Синь (2019)
Baibakova I. M. - Investigating blended learning environment in the context of ESP discourse teaching, Hasko O. L. (2019)
Боднар І. М. - Моделювання номінативного поля концептосфери освіта в англійській мові (2019)
Болдескул Є. О. - Модель традиційних родинних стосунків та їх об’єктивація в корейських казках про дурнів (2019)
Веремчук Е. О. - Особливості організації когнітивного змісту англійськомовного концепту Space / Космос (2019)
Вільховченко Н. П. - Фантастизми та терміни в науково-фантастичному тексті: принципи взаємодії, Шайнер Г. І. (2019)
Гайденко Ю. О. - Фігури суміжності в романах Шарлотти Бінґхем (2019)
Ганжело С. М. - Парономазія як один із прийомів трансформації фразеологізмів у німецькій мові (2019)
Григорян Н. Р. - Эристические аргументативные диалогические единства и их энергетическая вариация, Дëмина Н. Е. (2019)
Гюнайдый М. А. - Слова, обозначающие животных в гагаузском и турецком языках (2019)
Деде Ю. В. - Мітігативні стратегії та тактики, якими керуються персонажі англомовного художнього дискурсу (2019)
Дудок А. Р. - Семантика однозначних та багатозначних префіксальних дієслів сучасної англійської мови (2019)
Дудок Х. Р. - Морфологічні засоби творення терміносфери мобільного зв’язку (2019)
Diadechko A. M. - R. J. Waller and his views on human life and being (2019)
Карпова Д. М. - Варіативність частотних характеристик у мовленні представників п’яти регіонів Уельсу (2019)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського