Барабаш С. М. - Еволюція імені як пошук себе: псевдоніми Ігоря Костецького (2020)
Батринчук З. Р. - Комунікативні стратегії і тактики у промовах Джозефа Байдена (2020)
Білоніжка І. С. - Лексичні засоби створення іміджу україни (на основі аналізу відеоблогів на платформі "Youtube”), Народовська О. М. (2020)
Біляцька В. В. - Етносоціономний концепт rittertum у німецькій прозі ХХ століття (2020)
Biriukova D. V. - The analysis of concepts used in interior descriptions, Tsvietaieva O. V., Znanetska O. M. (2020)
Блинова І. А. - Особливості творення образності художнього комічного тексту (2020)
Bratytsya G. G. - Farbenkotraste im schaffen von W. Borchert (2020)
Бурка Н. А. - Система чинників та механізми породження сугестивної мовної поведінки підлітка (2020)
Вакалюк Т. А. - Макроструктура електронного багатомовного термінологічного словника, Черниш О. А. (2020)
Ванівська О. М. - Вживання неологізмів у сучасному медійному політичному дискурсі, Пуга О. О. (2020)
Vilkhovchenko N. P. - Interaction of terms and quasi-special vocabulary in science fiction texts, Shayner H. І. (2020)
Havryliuk O. О. - Virtual language identities on social networking sites (based on Facebook commentaries), Nikiforova Ye. Yu. (2020)
Галянт Г. В. - Опис лексичних особливостей політичного дискурсу (на материалі англійської мови), Тихоніна С. І. (2020)
Hniedkova О. О. - Foreign language listening skills formation of future it specialists using internet resources (2020)
Гойда О. І. - Стилістичне навантаження фразеологізмів у творах німецькомовних письменників (Генріх Манн, Еріх Марія Ремарк, Франц Кафка й інші) (2020)
Голікова Н. С. - Узагальнено-філософські висловлення П. Загребельного у вимірах сучасної лінгвостилістики (2020)
Гончаренко О. М. - Роль іншомовних запозичень у формуванні торгово-економічної термінології сучасної китайської мови в контексті глобалізації (2020)
Горюнова М. М. - Використання методу "перевернутого навчання" під час вивчення іноземної мови в сучасних умовах, Стогній І. В. (2020)
Гоца Н. М. - Лексичне вираження оцінно-емотивного аспекту жіночих суспільно-політичних промов, Пасічник Н. І., Косенко А. В., Беженар І. В. (2020)
Гоян А. І. - Трансформація фразеологічних одиниць на синтаксичному рівні (за матеріалами німецької преси) (2020)
Громко Т. В. - Сучасні лексикографічні технології опису говірки як мовної системи (2020)
Громова В. О. - Когнітивне картування як методика побудови інформаційної моделі лексичних запозичень із давньоанглійської поеми "Беовульф" (2020)
Дворянчикова С. Є. - Романтичні засади онімного простору балади Л.І. Боровиковського "Маруся" (2020)
Демешко І. М. - Морфонологічні класифікації дієслівних основ в українській мові (2020)
Деркевич Н. А. - Семантика похідних дієслів із префіксом er- у художньому тексті (2020)
Дузь Л. І. - Суб’єктні аспекти фахової комунікації педагога та іноземного студента музичного ЗВО (2020)
Дячук О. В. - Цінності суспільства в дискурсі соціальної реклами США (2020)
Єловська Ю. В. - Формування іншомовних навичок у письмі: від теорії до практики (2020)
Zhaboruke O. A. - The problem of impersonal sentences in modern Slavic languages, Zhaboruke I. A. (2020)
Задоріжна Н. І. - Роль просодії під час передання емоцій у вікторіанському романі (2020)
Каленюк С. О. - Лінгвокультурологічна тектоніка концепту "війна" (на матеріалі твору С.О. Талан "Оголений нерв"), Воронюк К. Р. (2020)
Karachun Yu. H. - Main categories of English scientific and technical texts on electrical engineering, Borkovska I. P. (2020)
Карікова Н. М. - Про нормативність уживання активних дієприкметників у сучасній фаховій мові (2020)
Кечеджі О. В. - Фонологічна асиміляція іншомовних лексичних одиниць у сучасній англійській мові (2020)
Кобиринка Г. С. - Ареали наголошування іменників в українському діалектному просторі (2020)
Kovalevska T. I. - linguistic creativity implications of the pandemic: new concepts, terms and metaphors inspired by the virus, Matsera O. A. (2020)
Козачишина О. Л. - Лінгвокогнітивні засоби створення комічного ефекту в малій прозі Гектора Мaнро, Мосійчук А. В. (2020)
Коломийська І. А. - Особливості вживання цитатно-афористичних зворотів у німецькомовному газетному тексті: гендерний аспект (на матеріалі видань "die zeit” і "süddeutsche zeitung”) (2020)
Коломійчук К. М. - Семантико-стилістичні особливості вигуків в українському фольклорі (2020)
Костіна С. Ф. - Вербалізація емоції "страх" в англомовному художньому дискурсі, Малецька І. О. (2020)
Kryvolapova O. V. - Difficulties of teaching Ukrainian as a foreign language in a bilingual environment (2020)
Крижанівська Г. Т. - Головна сторінка: жанровий підхід (на матеріалі сучасних англомовних жіночих журналів) (2020)
Lazebna N. V. - Еnglish-language sentence processing: digital tools and psycholinguistic perspective (2020)
Lomakina L. V. - Foreign language training in special conditions (2020)
Мельник В. - Проблеми виникнення науки: філософсько-методологічний аналіз, Кондзьолка В. (2006)
Рижак Л. - Самодостатня особа як ідеал постнекласичної моделі освіти (2006)
Дахній А. - Людське існування в горизонті смерті: рефлексія екзистенційного мислення (2006)
Скринник З. - Еволюція онтологічної природи грошей як феномену культури (2006)
Альчук М. - Ґендерна комунікація: проблеми і перспективи (2006)
Поляруш Б. - Незавершеність проекту модерну і суспільство ризику (2006)
Гапон Н. - Суб’єктивація української жінки: філософсько-антропологічний дискурс другої половини ХХ сторіччя (2006)
Лосик О. - Філософсько-наукові витоки постмодерністського розуміння свободи (2006)
Якуц Р. - Феноменологічна та семіотична інтерпретаційні настанови в контексті дескрипційної методології (2006)
Саноцька Н. - Колективне несвідоме як джерело творчості у філософській концепції К. Юнґа (2006)
Дуцяк І. - Імовірнісна логіка з двома значеннями аргументів та нескінченною кількістю значень функцій (2006)
Стеценко В. - Особливості української філософсько-богословської думки ХVІІ - ХVІІІ ст. (2006)
Мальчевський О. - Культурологічні аспекти українського націогенезу (ХVI – перша половина XVII ст.) (2006)
Гучко Г. - Діяльність "Руської Трійці” в руслі Кирило-Мефодіївської традиції (2006)
Скринник Д. - Методологічні аспекти аналізу в композиції творів образотворчого мистецтва (2006)
Пукас І. - Вчення Григорія Сковороди про обожнення (Θέωσισ) (2006)
Петрушенко Д. - Постмодернізм як культурологічне явище (2006)
Рудакевич О. - Еволюція українського націоналізму в контексті українсько-польських відносин (2006)
Откович К. - Проблема "іншості” жінки в українській духовній культурі кінця XІХ – початку XХ століття (2006)
Кепич В. - Просвітницький романтизм Маркіяна Шашкевича (2006)
Романюк А. - Новий інституціоналізм та поняття інституту в політичній науці (2006)
Сорба О. - Простір–час політичного виміру буття людини (2006)
Холод В. - Ризикована спокуса політичного прогнозу (2006)
Дорошенко С. - Принципи свободи в політичних ідеологіях Європи: порівняльний аналіз формування ідеалів демократичної традиції (2006)
Оліщук М. - Свобода і представницьке врядування у творчості Дж. Міла (2006)
Дащаківська О. - Проблема легітимності політичної влади: основні концептуальні підходи (2006)
Вовк А. - Узагальнені концепції психологічних чинників екзистенціальної фрустрації особистості в сучасній психології (2006)
Шамлян К. - Перцептивний компонент стосунку "психотерапевт − клієнт” (2006)
Карковська Р. - Структура особистісної потреби влади (2006)
Верста Ю. - Психологічні особливості процесу прийняття командних рішень (2006)
Мельник В. - Ідеї раціоналізму у творчості Івана Франка (2007)
Рижак Л. - Філософія освіти на рубежі тисячоліть: проблеми та перспективи (2007)
Дзвінчук Д. - Європейський погляд на засади сучасної освітньої політики (2007)
Карась А. - Реальність у класичній і некласичній епістемології та її переусвідомлення (2007)
Дахній А. - Динаміка людської особи в передекзистенціалізмі ХІХ сторіччя: С. К’єркеґор і Ф. Достоєвський (2007)
Лисий В. - Трансцедентальна діалектика Ф. Шелінга у вимірах історизму, синтезування та системного викладу (2007)
Добропас І. - Проблема гендерної ідентичності в контексті феміністичної епістемології (2007)
Скринник З. - Громадянське суспільство як соціальний вимір функціонування ринкових механізмів (2007)
Карамишева Н. - Знання і розум (2007)
Синиця А. - Методи перевірки правильності виведення висновку із засновків у теорії силогістики (2007)
Фітьо В. - Феномен розуміння в герменевтиці Ґадамера (2007)
Пухта І. - Онтологічний статус мови у філософській герменевтиці (2007)
Боднарчук М. - Свобода як екзистенційний вимір сутності людини у творчості Івана Франка (2007)
Поцюрко О. - Розуміння історії в епоху середньовіччя (2007)
Козій І. - Володимир Юринець як історик філософії (2007)
Саноцька Н. - Постановка проблеми творчості в античній філософській традиції (2007)
Гук Ю. - Особливості розгортання конфлікту у різних сферах суспільства: етичний аспект (2007)
Откович К. - Зміна етичних та естетичних цінностей в українській духовній культурі кінця ХІХ – початку ХХ сторіччя (2007)
Гаврилюх Н. - Семантико-семіотичний та філософсько-культурологічний аспекти комунікації (2007)
Попадинець Г. - Національна ментальність як чинник розвитку української правової культури (від княжої доби до кінця ХVIII ст.) (2007)
Романюк А. - Типологія урядових кабінетів в країнах Західної Європи: порівняльний аналіз (2007)
Анісімович-Шевчук О. - Комунікаційні властивості особи демократичного суспільства (2007)
Кучма Л. - Маніпулювання у політичному процесі та способи захисту від нього (2007)
Мхальчишин Ю. - Взаємозв’язок організаційних і програмно-ідеологічних чинників у розвитку NSDAP (1925 – 1926) (2007)
Грицанюк В. - Політика центризму: теорія і практика (2007)
Латигіна Н. - Ціннісний вимір демократії (2007)
Чайковський Я. - Проблема політичного дискурсу в теорії Теу ван Дейка (2007)
Галецька І. - Критерії психологічного здоров’я (2007)
Гурська Т. - До проблеми психологічних особливостей болю (2007)
Гребінь Н. - Психологічні особливості реагування особистості на маніпулятивну техніку "нога в дверях” (2007)
Крупська О. - Особливості взаємозв’язків ціннісних орієнтацій підлітків із цінностями їхніх батьків (2007)
Турецька Х. - Інтернет-залежність як предмет психологічного дослідження (2007)
Deely J. - Innenwelt and Umwelt (2019)
Карась А. - Мітологічні чинники соціально-політичної інтеграції у призмі німецької філософської творчості (ХVІІІ - ХІХ ст.) (частина перша) (2019)
Содомора П. - Філософія свободи в епоху розуміння (2019)
Laniuk Ye. - The democratic power of social media: a theoretical review (2019)
Гапон Н. - Онтологічна незахищеність особи: філософські витоки психотерапевтичного контексту (2019)
Ґавор Л. - Етика глобальної відповідальності Ґеорґа Піхта (2019)
Братасюк М. - Філософія права у творчості Івана франка: юснатуралізм vs позитивізм (2019)
Лосик О. - Мовно-національна специфіка французького постмодернізму (2019)
Dubiel-Zielińska P. - The teachings of St. Augustine according to different authors and its raison d’êtrein postmodernity (2019)
Филипчук С. - Вектори благодійної діяльності християнських церков України в світлі конфесійних медіа: релігієзнавчий аналіз (2019)
Скринник-Миська Д. - "Феномен свободи і французький постмодернізм" (рецензія на монографію Орести Лосик) (2019)
Покляцький А. Г. - Властивості стикових з’єднань тонколистового алюмінієво-літієвого сплаву 1460, отриманих тертям з перемішуванням та TIG, Мотруніч С. І., Кушнарьова О. С. (2021)
Прилуцький В. П. - Вплив концентрації кисню в аргоні на властивості і колір поверхні зварних швів при TIG зварюванні титану, Петриченко І. К. (2021)
Максимова С. В. - Вакуумне паяння різнорідних з’єднань Ковар–молібден, Ковальчук П. В., Воронов В. В. (2021)
Кораб М. Г. - Термоімпульсне зварювання полімерних матеріалів, Юрженко М. В., Ващук А. В., Гальчун А. М. (2021)
Соловйов В. Г. - Скін-ефект в м’якій біологічній тканині і особливості її нагріву при автоматизованому біполярному зварюванні, Ланкін Ю. М., Романова І. Ю. (2021)
Позняков В. Д. - Оцінка пошкодженості суцільнозварних поздовжніх головних балок мосту ім. Є. О. Патона через р. Дніпро, Дядін В. П., Давидов Є. О., Дмитрієнко Р. І. (2021)
Welding in the World № 4-6, 2021 (2021)
Неруйнівний контроль зварних з’єднань (2021)
Міжнародні та європейські стандарти в зварювальному виробництві України (2021)
Наші привітання (2021)
До 50-річчя відділу "Фізико-хімічні процеси паяння" (2021)
Міжнародна конференція – POLYWELD 2021 (2021)
Міжнародна конференція "Сучасні технології зʼєднання матеріалів" (2021)
Dundiak I. - Taras Shevchenko in the Works of Opanas Zalyvakha: Contexts and Meanings (2021)
Одрехівський Р. В. - Художні особливості меморіальних споруд гуцульщини (друга половина ХІХ – перша третина ХХ століття) (2021)
Асталош Г. Л. - Імплементація ідей ренасім’єнто у камерно-інструментальній спадщині Хоакіна Туріни (2021)
Бермес І. Л. - Українська пісенна спадщина: лемківські пісні у фольклористичних студіях (2021)
Бєдний С. І. - Специфіка перекладення оркестрових творів для дуету баянів: теоретико-практичний підхід (2021)
Данченко Н. Г. - Слухове сприйняття акусматичної музики в теоретичній концепції П’єра Шеффера (2021)
Zymohliad N. - Trends in Genre Modification in Contemporary Ukrainian Piano Music: from Meta to Anti-genre (2021)
Лисенко В. В. - Методика роботи з хором Павла Муравського: деякі особливості формування професійної майстерності диригента (2021)
Микуланинець Л. М. - Педагогічна діяльність Михайла Світлика у розвитку професійної музичної освіти закарпаття кінця ХХ – початку ХХІ століття (2021)
Молчанова Т. О. - Ефект синергії у спільному виконавському процесі (2021)
Пославський А. О. - Проблеми еволюції європейського камерно-ансамблевого інструменталізму (2021)
Ракочі В. О. - Оркестровка першого концерту для гобоя з оркестром Людвіга Лебрена і традиції мангаймської школи (2021)
Регеша Н. Л. - Формування навичок режисури виконавського репертуару у студентів спеціалізації "Народнохорове мистецтво", Скопцова О. М. (2021)
Хатипова И. А. - Фортепианные пьесы композиторов Республики Молдова рубежа ХХ-ХХI веков в конкурсно-концертной практике (2021)
Юрченко М. С. - Одруження Максима Березовського. Огляд документальних матеріалів: до питання творчої біографії (2021)
Бойко Т. А. - Народна маска в історико-культурних реаліях українського театру, Татаренко М. Г. (2021)
Штефюк В. Д. - Акторський тренінг Стелли Адлер: гра як форма соціальної взаємодії (2021)
Iudova-Romanova K. - Inclusive Performing Arts within Ukrainian Cultural Foundation Work (2021)
Bigus O. - Interpretation of Classical Ballets in the Radu Poklitaru’s Works: a Philosophical and Ideological Paradigm of Modern-ballet (2021)
Boiko O. - Comparative Research Method of Contemporary Dramatic Arts (2021)
Gutnyk I. - Pedagogical Creativity of Oleksandr Kolosok in Folk Choreography Specialist Training (2021)
Підлипський А. І. - Становлення та розвиток професійного ансамблю танцю "Надзбручанка" у 1961–1986 роках (2021)
Budnyk A. - Born to the Carpathians Poster Project as a Platform for Young Designers Education (2021)
Вергунова Н. С. - Неопластицизм та його вплив на проєктно-художню культуру кінця XX – початку XXI століття: Піт Мондріан і Тео Ван Дусбург, Вергунов С. В., Левадний О. М. (2021)
Gardabkhadze I. - Homeostatic Potential of Fashion Design in the Transformation Processes of Modern Culture (2021)
Книжникова С. В. - Вступні титри до фільмів всеукраїнського фотокіноуправління: специфіка художньої мови та історико-культурний контекст (2021)
Приходько К. О. - Дизайн інтер’єру коворкінг-центру (2021)
Цугорка О. П. - Сучасна скульптура та її вплив на організацію суспільного простору, Варивончик А. В., Мазур Б. М. (2021)
Shandrenko O. - Artistic Means of Expression in the Clothing Collections of Ukrainian Designers in 2009-2019, Kyselova K., Radchuk O. (2021)
Шрамко Т. В. - Трансформація анімалістичного образотворчого товарного знаку в контексті еволюції графічного дизайну (2021)
Гуменюк Т. К. - Хореологія у просторі сучасного мистецтвознавства (2021)
Білецький В. - Дискурсивні особливості маніпуляції свідомістю в антиутопії Джорджа Оруела "1984": аналогії (2020)
Власова Т. - Конфлікт цінностей в середовищі українських еліт (філософсько-світоглядний зріз проблеми), Грабовська І., Пшiнько О. (2020)
Макарова А. - Інноваційний потенціал архетипно-ціннісного підходу до аналізу процесів соціальної дійсності (2020)
Стебельська О. - Практики стоїцизму й духовні орієнтири людини в сучасному світі (2020)
Шолухо Н. - Антропологічні виміри концепцій Бруно Латура та Мануеля Деланда (2020)
Глушко Т. - Філософсько-економічні ідеї стародавніх греків: структурно-історичний аналіз (2020)
Коротіч Г. - Проблема пізнання у творчості М.О. Бердяєва (2020)
Dubiel-Zielińska P. - Chances of implementing kantian ideas in postmodernism (2020)
Єрахторіна О. - Культура педагогічного спілкування викладача вищої школи (2020)
Сафонік Л. - Репрезентація дискурсу свободи волі в сучасному контексті (2020)
Чорний О. - Можливості активізації міждисциплінарних досліджень в Україні: теоретичний огляд (2020)
Андрієнко П. П. - Роль інформаційного забезпечення дипломатичної діяльності в умовах глобалізаційних процесів сучасності, Сарапін Г. А. (2021)
Козьма В. В. - До проблеми вироблення державної стратегії деокупації Криму (2021)
Лікарчук Н. В. - Основні аспекти етнічних конфліктів, Лікарчук Д. С., Шевель І. П. (2021)
Мітрофанова О. О. - Польща та російсько-український конфлікт (2021)
Перга Т. Ю. - Міжнародний вектор екологічної політики Австралії: 1970-ті роки (2021)
Поладі Р. Ч. - Правові та дипломатичні труднощі в розбудові угорсько-українських двосторонніх зв’язків (1989/1990–1991) (2021)
Дятлова Ю. В. - Міжнародний аспект розвитку банківського сектору: сучасні тенденції, чинники та проблеми (2021)
Важна К. А. - Розвиток концепції кримінальної відповідальності держави у працях професора Володимира Антипенка: науковий пошук у рамках наукової школи міжнародної кримінології (2021)
Висоцький О. Ю. - Теорія легітимності міжнародного права Томаса Франка (2021)
Ліхтей І. М. - "…De consensus nobilium et civium": утвердження влади моравського маркграфа Пршемисла в австрійському герцогстві у 1251–1252 роках (2021)
Міщенко А. Б. - Політична трансформація інституту президенства в Україні (2021)
Наконечний В. М. - Культурна праця лемків на американському континенті у міжвоєнний час (за матеріалами русинської періодики) (2021)
Fóris A. - "We Want to Keep this Occupied Area in Our Hands for a Long Time". Hungarian–German Debates on Prykarpattia, 1941–1942 (2021)
Antonivska M. - Global Trends and Challenges in Higher Education Development: Implications for Ukraine, Sarnovska N. (2021)
Сірий Є. В. - Становище молодіжного підприємництва в умовах карантинних обмежень (за результатами досліджень 2020 року) (2021)
Верескун М. В. - Розвиток інформаційних технологій як фактор трансформації методології управління підприємствами, Гусєва О. Ю., Ляшов Д. В. (2015)
Дубініна М. В. - Особливості виявлення та попередження помилок у фінансовій звітності, Норова І. С. (2015)
Касич А. О. - Гудвіл підприємства: сутність та обліково-аналітичне забезпечення у практиці українських і зарубіжних підприємств, Плахотнікова М. Г. (2015)
Котляревський Я. В. - Формування організаційного забезпечення управління фінансовою безпекою підприємства, Халіна О. В. (2015)
Шульгіна Л. М. - Маркетинг співпраці як інноваційна управлінська стратегія в агропромисловому комплексі, Савченко Є. О. (2015)
Прокопенко Н. С. - Екологічна складова при розробці фінансово-економічної програми розвитку аграрного сектору в умовах євроінтеграції, Дуднікова І. І., Скорик М. О. (2015)
Мармуль Л. О. - Управління земельними ресурсами аграрних підприємств на засадах оптимізації орендних відносин, землеустрою, меліорацій (2015)
Балуєва О. В. - Формування стратегічних напрямів діяльності вищих медичних навчальних закладів, спрямованих на удосконалення підготовки медичних кадрів (2015)
Ціхановська В. М. - Стратегічні пріоритети розвитку аграрної галузі України в контексті спільної аграрної політики ЄС (2015)
Витвицька О. Д. - Інноваційні процеси в стимулюванні агропромислового виробництва, Кулаєць М. М., Пабат В. О. (2015)
Романовський О. О. - Державна підтримка вищої освіти в економічно розвинутих країнах світу: стипендії і гранти (2015)
Кулинич Р. О. - Статистичне прогнозування обсягу продукції сільського господарства Київської області (2015)
Крейдич І. М. - Концептуальні положення реінжинірингу бізнес-процесів на підприємствах, Івата В. В., Швець К. М. (2015)
Потриваєва Н. В. - Система збалансованих показників як аналітичний засіб підвищення ефективності функціонування підприємств (2015)
Гнєдков А. В. - Овердрафтне кредитування банками підприємств та облік таких операцій в банку (2015)
Глазова Я. В. - Дослідження динаміки процесів самоорганізації населення в територіальних громадах регіонів України, Максишко Н. К. (2015)
Небильцова О. В. - Проблеми та перспективи запровадження нового міжнародного стандарту з обліку оренди (2015)
Бондаренко О. О. - Комплексна оцінка фінансово-економічної безпеки: теоретичний та практичний аспекти, Левицький Б. В. (2015)
Махнарилов Ю. В. - Кризові чинники депозитної поведінки домогосподарств (2015)
Дерев’янко О. Г. - Дослідження репутаційного менеджменту підприємств харчової промисловості України з позицій топ-менеджерів компаній та ключових партнерів (2015)
Ковальська К. В. - Особливості мотивування персоналу інноваційного підприємства, Овчаренко Т. С. (2015)
Тюха І. В. - Географія українського експорту після підписання угоди про асоціацію з ЄС, Павлюченко О. В. (2015)
Лапін О. В. - Інноваційний банківський продукт: поняття та класифікація, Котович Є. І. (2015)
Фатюха Н. Г. - Аналіз динаміки ВВП України, Макушина Т. П. (2015)
Пащенко Ю. П. - Застосування зарубіжного досвіду реорганізації та реструктуризації банків для оптимізації банківської діяльності в Україні (2015)
Степаненко Т. О. - Контролінг в системі управління матеріальними ресурсами підприємства (2015)
Шпильовий В. А. - Фінансова стійкість промислових підприємств в Черкаській області (2015)
Шуба М. В. - Світові тренди банківських інновацій, Рудник А. О. (2015)
Черномор В. О. - Розробка банківських продуктів на основі платіжних карт (2015)
Ковінько О. М. - Формування теорії маркетингових досліджень міжнародних ринків (2015)
Маниліч М. І. - Вдосконалення організаційної побудови сільського господарства гірської зони Карпат, Штогринець Н. В. (2015)
Педько І. А. - Одеській регіон як складова економіки України, Петрищенко Н. А. (2015)
Орел В. М. - Оптимізація залучення інвестицій в аграрний сектор економіки України, Орел А. М. (2015)
Валявський С. М. - Конкурентоспроможність підприємств цукрової промисловості: проблеми активізації зовнішньоекономічної діяльності підприємств в ринкових умовах, Стиценко В. М. (2015)
Нестеренко Ж. К. - Співробітництво України з МВФ: стан та перспективи, Шелемех Є. В. (2015)
Шарова С. В. - Проблеми розвитку валютного ринку України в контексті забезпечення фінансової незалежності, Рудьковський Д. О. (2015)
Райнова Л. Б. - Соціальні наслідки ліберальних реформ на прикладі Грузії (2015)
Заріцька Н. М. - Оцінка конкурентоспроможності продукції підприємства (2015)
Мацелюх Н. П. - Методологічні засади ціноутворення на ринку цінних паперів (2015)
Григораш О. В. - Державна підтримка та бюджетно-податкові важелі стимулювання розвитку малого підприємництва (2015)
Безвух С. В. - Ліквідність банку: сутність та фактори впливу (2015)
Бардаш М. С. - Аналіз використання енергозберігаючих віконних систем на українському ринку скла, Подольна В. В., Писанець К. К. (2015)
Чуницька І. І. - До питання теоретичної концептуалізації поняття "фінансовий ринок" (2015)
Циган Р. М. - Перспективи видобутку сланцевого газу в Україні: за й проти, Синято А. О. (2015)
Белінська С. М. - Механізм формування інвестиційного середовища, Токар М. А. (2015)
Попрозман Н. В. - Оцінка ефективності ресурсозберігаючих технологій промислового виробництва (2015)
Клімов А. В. - Теоретико-методичні засади формування стратегічного обліку (2015)
Булеца Н. В. - Фіскальна децентралізація та соціально-економічний розвиток регіонів (2015)
Руткевич Т. І. - Економічна ефективність виробництва молока (2015)
Шуплат О. М. - Формування поняття "туризм" у сучасній економічній науці (2015)
Польова І. М. - Новітні підходи до оцінки надійності українських банків (2015)
Рогатіна Л. П. - Методологічні засади визначення категорій економічної безпеки суб’єктів господарювання (2015)
Ігнатенко М. М. - Проблеми та перспективи підвищення зайнятості сільського населення на засадах соціальної відповідальності агробізнесу (2015)
Дмитрієв Є. Є. - Сучасні макроекономічні загрози економічній безпеці Республіки Казахстан та концепт-модель їх нейтралізації (2015)
Лучик Г. М. - Облікова політика як інструмент формування обліково-аналітичної інформації в управлінні (2015)
Покрас О. С. - Глобальна конкурентоспроможність країн у вимірах  людського розвитку, інноваційого потенціалу та сталого розвитку, Войтко С. В. (2015)
Наберухін В. А. - Організаційно-економічний механізм комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності в аграрному секторі економіки України (2015)
Пустоваров В. В. - Бюджетні ресурси в структурі капітальних інвестицій в Україні (2015)
Баришнікова О. Є. - Ринок праці України: тенденції та особливості розвитку (2015)
Нечипоренко К. В. - Транспортна логістика аграрних підприємств в системі сталого розвитку АПК (2015)
Капленко Г. В. - Деякі актуальні питання методології факторного прогнозування споживчого попиту (2015)
Чевганова В. Я. - Європейський досвід у досягненні енергетичної незалежності країн: уроки для України, Галайда Т. О. (2015)
Лук’яненко Л. І. - Структура санаційного потенціалу компаній галузі інформаційних технологій, Кабай В. О. (2015)
Фатенок-Ткачук А. О. - Методичні основи аналізу зовнішнього середовища підприємств птахівництва, Харчук М. А. (2015)
Ольшанський Г. В. - Роль регіонального підходу в сучасних економічних дослідженнях (2015)
Ковальська А. І. - Економічна сутність кадрового потенціалу та його роль у забезпеченні конкурентоспроможності підприємства (2015)
Дашутіна Л. О. - Зовнішня торгівля Сумської області: сучасний стан та перспективи розвитку, Турчіна С. Г. (2015)
Золковер А. О. - Моделювання та прогнозування розвитку ринку спільного інвестування, Коваленко Д. І. (2015)
Катана О. С. - Інституціональні засади розвитку податкової культури в державі (2015)
Гадецька З. М. - Оцінка екологічного ризику на території України, Кузьмич Н. В. (2015)
Лаврук В. В. - Стратегія економічної модернізації тваринництва в умовах циклічності розвитку національної економіки (2015)
Рябець Н. М. - Специфіка бізнес-стратегії міжнародної корпорації "Google” в сучасних умовах, Тимків І. В., Михайлюк М. О. (2015)
Лавров Р. В. - Продуктово-сервісні пропозиції банку корпоративним клієнтам аграрної сфери (2015)
Павлюк О. О. - Основи управління банківським операційним ризиком (2015)
Маковецька Ю. М. - Аналіз особливостей утворення та поводження з відходами на сільських територіях (2015)
Круп’як Л. Б. - Інвестиційне забезпечення розвитку економіки регіону, Круп’як І. Й. (2015)
Могилат М. Г. - Земельна власність та збереження і підвищення родючості грунту сільськогосподарських підприємств (2015)
Савіцька Г. П. - Концептуальні засади управління доходами підприємств залізничного транспорту від вантажних перевезень (2015)
Буняк Н. М. - Удосконалення комунікаційної політики на ринку сортів зернових культур в Україні (2015)
Мохонько Г. А. - Особливості впровадження моделей інноваційного розвитку на хлібопекарських підприємствах, Дзик О. В. (2015)
Лисяк Л. В. - Сучасний стан та основні проблем фінансової безпеки України, Подлужна Я. Ю. (2015)
Чижов В. А. - Теоретико-методологічні засади кризиc-менеджменту на підприємстві (2015)
Маляр Д. В. - Застосування теорії організації в корпоративному управлінні (2015)
Антощишина Н. І. - Тенденції в управлінні кадрами в контексті забезпечення економічної безпеки підприємства в умовах нестабільності (2015)
Тютлікова В. В. - Інструментальне забезпечення експрес-діагностування розвитку соціально-економічного потенціалу виробничої організації, Білоконенко Г. В. (2015)
Скрильник А. С. - Організаційно-економічні основи підвищення енергоефективності підприємств: апробація європейського досвіду, Хохлова Д. М., Кривенко В. О. (2015)
Сухомлин Л. В. - Управлінські аспекти формування та реалізації туристичного продукту (2015)
Швестко В. О. - Тенденції розвитку корпоративних роздрібних торговельних мереж України (2015)
Яценко Б. І. - Теоретичні основи інноваційного управління конкурентним статусом підприємств (2015)
Марецький Б. В. - Особливості конкурентоспроможності підприємств – виробників харчових продуктів (2015)
Мущинська Н. Ю. - Програмно-цільове управління як інструмент формування стратегії інноваційного розвитку регіонів, Сивоконь А. В. (2015)
Рудаков О. М. - Промислово-фінансова інтеграція як чинник підвищення конкурентоспроможності підприємств-виробників продукції для залізничної галузі (2015)
Остропольська Є. В. - Теоретико-методологічне забезпечення реалізації процентної політики банку в сучасних умовах господарювання (2015)
Гончарова К. Г. - Рівень ділової репутації топ-менеджменту банку як індикатор системи економічної безпеки (2015)
Дмитрова О. С. - Концептуальний підхід до вдосконалення державного моніторингу корупційних загроз на систему економічної безпеки банків (2015)
Даценко В. В. - Фінансова діагностика діяльності підприємства, Гаврилова А. Г. (2015)
Кундєєва Г. О. - Продовольча безпека країни: харчова промисловість (2015)
Шкуратов О. І. - Стратегічні імперативи забезпечення екологічної безпеки в аграрному секторі України (2015)
Сахненко О. І. - Державна підтримка розвитку економіки знань (2015)
Гайдуцький І. П. - Мотиваційний потенціал екологічних податків для стимулювання сталого низьковуглецевого розвитку (2015)
Акімова О. В. - Проблеми формування системи фінансового моніторінгу в Україні (2015)
Мельник С. В. - ПДВ як ефективний інструмент акумулювання доходів бюджету (2015)
Швіндіна Г. О. - Пошук стратегій розвитку для підприємств України: відповіді на глобальні виклики (2015)
Галгаш Р. А. - Огляд підходів щодо визначення меж регіональних кластерів підприємств (2015)
Івченко Є. А. - Трансформація як поняття та підходи до його розуміння в економічному контексті (2015)
Семененко І. М. - Цільове управління підприємствами: концепція соціальної відповідальності задля сталого розвитку регіону (2015)
Крючок С. І. - Теоретичні засади стійкого економічного розвитку сільськогосподарських підприємств (2015)
Карпуніна М. С. - Формування механізму управління ресурсозбереженням в металургійній галузі України (2015)
Жайворонок Л. В. - Маркетингова товарна політика в системі сучасного концептуального забезпечення управління підприємництва (2015)
Куліш О. А. - Управління гнучким розвитком підприємств залізорудної галузі України в умовах трансформацій світового економічного простору (2015)
Чистюхіна Ю. А. - Система правил фіскальної децентралізації України (2015)
Полгородник О. В. - Проблеми інтеграції України до європейського економічного простору та шляхи їх подолання (2015)
Рижак Л. - Високотехнологічне суспільство: запит на креативну людину (2019)
Карась А. - Мітологія як горизонт розуміння та її естетичне і соціально-політичне проявлення (2019)
Gniazdowski А. - The politics of regression: the idea of nation state in the thought of Ernst Cassirer and Aurel Kolnai (2019)
Сафонік Л. - Формування національної ідентичності в Україні у контексті сучасних викликів (2019)
Дев’ятко Н. - Світоглядні структури сучасного імперського міфу (2019)
Byrska J. M. - The female consumer: who she is, who she wants to be and who she cannot be as a consumer (2019)
Hnativ А. - Listening to the voice d’une parole: call and response in Jean-Louis Chrétien’s phenomenology (2019)
Гапон Н. - Філософсько-психоаналітичні інтерпретації "народного духу" у праці Якима Яреми (2019)
Горбань Р. - Любов як міметично-вітальна енергія особи у філософсько-літературному дискурсі лесі українки (2019)
Sodomora P. - The teaching of St. Thomas Aquinas and its role in the development of Ukrainian philosophical thought (2019)
Лисий В. - Свідомість – самосвідомість – розум як логіка сходження класичної німецької філософії (2019)
Лосик О. - Семантичний та історико-філософський зміст поняття "сучасність" (2019)
Єрмоленко А. - Філософія Мирослава поповича у контексті провідних тенденцій сучасної філософcької думки (2019)
Sepetyi D. - The third realm and the failure of its naturalization in karl popper’s conception of world 3 (2019)
Будз В. - Панантропологічна парадигма суспільної самоорганізації (2019)
Гангал А. - Інтеріоризація як засіб здобуття і збереження ідентичності в сучасному інформаційному суспільстві (2019)
Гордійчук О. - Ґенеза категорії ментальності в соціально-філософському дискурсі (2019)
Laniuk Yе. - Freedom as a foundation of liberal democracy: a normative perspective (2019)
Малімон В. - Самотність як екзистенціал буття-в-місті (2019)
Сафонік Л. - Вплив деструктивної методології М. Гайдеґґера на формування процедур смислоконституювальної діяльності (2019)
Стрижик І. - Втілене буття у філософії Габріеля Марселя: антропологія тіла як пограниччя між матерією та духом (2019)
Стрижачук Ф. - Початок забуття трійці: тринітарне богослов’я Августина (2019)
Главацька Н. - Категорії "лад" і "світопорядок" у лемківській календарній обрядовості ранньовесняного циклу (2019)
Доброносова Ю. - Медіакультурна специфіка відеоблогінгу як практики медіакомунікації (2019)
Нерубасська А. - Концепт, структура і субстрат у біфуркаційній моделі особистості (2019)
Ткачук Б. - Етимологічні особливості сучасних досліджень філософії пам’яті (2019)
Zobenko K. - The theatre of human shadows in the age of artificial intelligence (2019)
Братасюк М. - Співвідношення природного та позитивного права у творчості М. Козачинського (2019)
Жукова Г. - Феномен позаакадемічної освіти в сучасному суспільстві (2019)
Джичко Н. - Існування людини в повсякденній дійсності у фокусі феноменологічної соціології (2019)
Коляда І. - Самоосвіта як соціокультурне явище в інформаційному суспільстві (2019)
Laniuk Y. - Freedom in the information society: toward a critical perspective (2019)
Рижак Л. - Яким буде майбутнє національних культур у глобальну епоху? (2019)
Шевченко З. - Пошук ціннісного балансу між заданим і створеним у визначенні соціальної ідентичності у філософії прагматизму (рецепція гансом йоасом ідей філософії цінностей) (2019)
Гапон Н. - Концепт "суб’єктивація" у праці М. Фуко "Плекання себе" (2019)
Синиця А. - Становлення і розвиток історико-філософських досліджень у львівському університеті: до 25-річчя кафедри історії філософії (2019)
Никонов В. В. - Обращение главного редактора (2021)
Ніконов В. В. - Принципи вибору аналгетика залежно від інтенсивності болю, Лизогуб К. І. (2021)
Мальцева Л. А. - Интрамукозный pH как критерий выхода организма из гепатоспланхнической ишемии, то есть централизации кровообращения, Лисничая В. Н., Мальцев И. А., Казимирова Н. А. (2021)
Ехалов В. В. - Асфиксия при сниженном содержании кислорода в окружающей среде (клиническая лекция), Сединкин В. А., Кравец О. В. (2021)
Ніконов В. В. - Інфузійно-трансфузійна терапія: основні аспекти, Лизогуб К. І., Лизогуб М. В. (2021)
Ніконов В. В. - Можливості застосування цефалоспоринів III покоління в амбулаторній хірургії, Лизогуб К. І., Лизогуб М. В. (2021)
Тутченко М. І. - Елфунат у комплексному лікуванні хворих із портальною гіпертензією в ранньому постгеморагічному періоді, Чуб С. Л., Трофімова Т. С., Рощін Г. Г., Ріджок В. В. (2021)
Курділь Н. В. - Діагностика гострих отруєнь наркотичними та психотропними речовинами на основі визначення токсидрому (2021)
Yekhalov V. V. - Socio-psychological portrait of a modern medical intern in a ten-year dynamics, Kravets O. V., Krishtafor D. A. (2021)
Болонська А. В. - Приховані ризики респіраторної підтримки новонароджених: ретинопатія недоношених, Сорокіна О. Ю. (2021)
Целуйко В. Й. - Клініко-анамнестична характеристика та фактори ризику у хворих на гостру тромбоемболію легеневої артерії серед мешканців м. Харкова, Яковлева Л. М., Сухова С. М., Кіношенко К. Ю., Радченко О. В., Внукова А. С. (2021)
Мандзій З. П. - Корекція залізодефіцитних станів у клініці внутрішніх захворювань, Бойчук О. Г., Мигович В. В. (2021)
Недашківський С. М. - Успішне лікування тяжкого отруєння блокаторами кальцієвих каналів (клінічний випадок), Лісняк Д. К., Мілієнко Г. А., Козловський Ю. Б., Дорошенко А. Д. (2021)
Криштафор Д. А. - Особенности современного обучения волонтеров проведению сердечно-легочной реанимации, Станин Д. М. (2021)
Содержание (2020)
Волосов В. В. - Регуляризованный эллипсоидальный фильтр состояния дискретных динамических систем с использованием осредненных текущих измерений на скользящем интервале, Шевченко В. Н. (2020)
Ведель Я. И. - Регуляризованный адаптивный экстрапроксимальный алгоритм для задачи о равновесии в пространствах Адамара, Денисов С. В., Семенов В. В. (2020)
Ляшко С. И. - Глобальные асимптотические решения ступенчатого типа для сингулярно возмущенного уравнения Кортевега-де Фриза с переменными коэффициентами, Самойленко В. Г., Самойленко Ю. И., Гапяк И. В., Ляшко Н. И., Орлова М. С. (2020)
Лебедь А. Г. - Управление и динамика распределенной системы с переменной длиной (2020)
Скалозубов В. И. - Управление авариями с полной потерей длительного электроснабже-ния на ядерных энергоустановках насосами с пароприводом, Спинов В. М., Лужанская А. В., Климчук И. А., Габлая Т. В. (2020)
Дмитришин Д. В. - Поиск циклов нелинейных периодических дискретных систем с помощью метода усредненного прогнозирующего управления, Стоколос А. М., Якоб И. Э. (2020)
Тонконогий В. М. - Автоматизированная система управления технологическим процессом нанесения износостойких покрытий ионно-плазменным методом, Киркопуло Е. Г. (2020)
Чикрий А. А. - Конфликтные ситуации при участии групп управляемых объектов. Часть 2. Перехват целей (2020)
Романюк В. В. - Адаптивная конечная аппроксимация непрерывных бес-коалиционных игр (2020)
Грабова У. З. - Приближение сопряженных периодических функций их три-гармоническими интегралами Пуассона (2020)
Жигалло Т. В. - О некоторых граничных свойствах интегралов Абеля–Пуассона, Падалко Н. И. (2020)
Зубарева Е. А. - Финансовий Е-контроль: модернизация системы государственного финансового контроля в условиях цифровой экономики, Басанцов И. В., Белов С. В. (2020)
Ромащенко М. І. - Дослідження ортополіфосфатного препарату "Sea Quest Liquid" для антикорозійної та стабілізаційної обробки води, Коваленко О. В., Мацелюк Є. М., Чарний Д. В., Прокопов В. О. (2021)
Ромащенко М. І. - Захист від шкідливої дії вод території лівобережної тераси Нижнього Дніпра, Савчук Д. П., Шевченко А. М., Бабіцька О. А., Харламов О. І., Котикович І. В., Землянська Д. П. (2021)
Ковальчук П. І. - Балансовий метод інтегрованого управління водовідведенням за об'ємами та мінералізацією шахтних вод у басейні р. Інгулець, Стеценко В. В., Балихіна Г. А., Ковальчук В. П., Демчук О. С. (2021)
Вишневський В. І. - Уточнення параметрів Кам'янського водосховища, Дем’янов В. В. (2021)
Воропай Г. В. - Сучасні аспекти наукового забезпечення відновлення дренажних систем гумідної зони України (2021)
Голобородько С. П. - Водоспоживання та режим зрошення насіннєвої люцерни в умовах регіональної зміни клімату в Південному Степу України, Димов О. М. (2021)
Рябков С. В. - Вплив удобрення за краплинного зрошення на врожайність та якість плодів багаторічних насаджень (2021)
Рокочинський А. М. - Моделі системної оптимізації для створення й функціонування дренажних систем у сучасних умовах, Волк П. П. (2021)
Матяш Т. В. - Методи та джерела отримання даних для баз знань технічних, технологічних, організаційних заходів при плануванні водоземлекористування на меліорованих територіях, Ковальчук В. В., Книш В. В., Диль К. О., Поліщук В. В., Салюк А. Ф., Бутенко Я. О., Чорна К. І. (2021)
Волк Л. Р. - Удосконалення розрахунку закритої колекторно-дренажної мережі дренажних систем, Безусяк О. В., Волк П. П. (2021)
Морозов В. В. - Гідродинамічна модель формування стоку горизонтального дренажу в умовах безстічних і слабодренованих зрошуваних земельсухостепової зони України, Морозов О. В., Козленко Є. В. (2021)
Журавльов О. В. - Вплив водного стресу на евапотранспірацію сої, Шатковський А. П., Васюта В. В. (2021)
Вожегова Р. А. - Вплив різних систем основного обробітку ґрунту та удобрення на врожайність зерна кукурудзи в зрошуваних умовах Півдня України, Малярчук А. С., Резніченко Н. Д., Котельников Д. І. (2021)
Тараріко Ю. О. - Перспективи міжнародних комплексних досліджень кругообігу вуглецю в системі "ґрунт-рослина-атмосфера", Лукашук В. П. (2021)
Мельничук Ф. С. - Південноамериканська міль (Tuta absoluteг) та заходи захисту томатів в умовах Північного Степу України, Алексеева С. А., Гордієнко О. В., Острик І. М, Антонюк А. В. (2021)
Приведенюк Н. В. - Продуктивність звіробою звичайного (Hypericum perforatum L.) за розсадного способу розмноження в умовах краплинного зрошення, Шатковський А. П. (2021)
Коваленко О. В. - Вплив рецептури на властивості полімерцементних гідроізоляційних сумішей (2021)
Чарний Д. В. - Дослідження електростатичних параметрів водних суспензій для вирішення задач водопідготовки та вибору оптимального фільтрувального завантаження, Мацелюк Є. М., Онанко Ю. А. (2021)
Bouchaoui L. - Power transformer faults diagnosis using undestructive methods (Roger and IEC) and artificial neural network for dissolved gas analysis applied on the functional transformer in the Algerian north-eastern: a comparative study, Hemsas K. E., Mellah H., Benlahneche S. (2021)
Мілих В. І. - Порівняльний аналіз параметрів індуктора обертового магнітного поля при використанні концентричної і петльової обмоток, Тимін М. Г. (2021)
Шевченко В. В. - Совершенствование турбогенераторов, как техническая база обеспечения энергетической независимости Украины, Минко A. Н., Dimov M. (2021)
Benbouhenni H. - Indirect active and reactive powers control of doubly fed induction generator fed by three-level adaptive-network-based fuzzy inference system – pulse width modulation converter with a robust method based on super twisting algorithms, Driss A., Lamdani S. (2021)
Денисов Ю. О. - Синтез цифрового регулятора головного контуру триконтурної системи лінійного електроприводу робочого органу механізму бортової авіаційної техніки, Денисов О. І., Бурсала О. О. (2021)
Бржезицький В. О. - Граничний вплив неідентичності ємнісних елементів високовольтного плеча на частотні характеристики подільника напруги (аналітичне дослідження), Гаран Я. О., Держук А. О., Проценко О. Р., Троценко Є. О., Dixit M. M. (2021)
Boussaid A. - An effective control algorithm for dynamic voltage restorer under symmetrical and asymmetrical grid voltage conditions, Chelli S. E. I., Nemmour A. L., Khezzar A. (2021)
Омельяненко В. И. - Тяговый электропривод на основе батареи топливных элементов и бортового инерционного накопителя энергии для мотор-вагонного поезда, Рябов Е. С., Оверьянова Л. В., Омельяненко Г. В. (2021)
Подольцев Олександр Дмитрович. До 70-річчя з дня народження (2021)
Авраменко О. О. - Творчість Катерини Білокур на тлі епохи в контексті світових художніх тенденцій (До 120-річчя з дня народження мисткині) (2020)
Веселовська Г. І. - Українське питання на російській сцені (До історії гастрольних виступів українських артистів у Москві та Санкт-Петербурзі наприкінці ХІХ - на початку ХХ століття) (2020)
Голуб О. Є. - Неонаратив 1990-х: Демонстрація відмови від авангарду (2020)
Дрофань Л. А. - Літературні мандрівки Володимира Панченка (2020)
Єрмакова Н. П. - Мистецька доля і доля мистецтва. Частина п’ята. "Модернізація мистецтва" - професія: режисер (2020)
Ламонова О. В. - Графічні серії Юлії Майстренко-Вакуленко "Храми України" та "Дерев’яні церкви України" (2020)
Міронова Т. - Необароковість та неоміфологізм в творчості сучасних українських митців (на прикладі артпроєктів "Mironova Gallery") (2020)
Протас М. О. - Україна в мультикультурному дискурсі "Art Epistemology" (2020)
Сидор О. В. - Феноменологія Бієнале (2020)
Пучков А. А. - Образцовая упаковка культурной памяти: Архитектор Иосиф Каракис на мелованной бумаге (2020)
Пучков А. О. - Молодий Олександр Корнійчук: кіносценарист і кіноначальник (1929-1934 роки) (2020)
Роготченко С. В. - Роздуми про "друге відродження" українського художнього ковальства 1970-2000-х (2020)
Trocha B. - Międzykulturowe tropy twórczości Borysa Latoszynskiego (recenzja monografii Ihora Savchuka БОРИС ЛЯТОШИНСЬКИЙ І ПОЛЬСЬКА КУЛЬТУРА комунікації, колаборації, концепти) (2020)
Шкепу М. О. - Суб’єктивні турбуленції творчості (2020)
Вихідні дані (2020)
Анін В. І. - Науково-методологічний підхід інтеграції управління якістю в умовах ризиків будівельної галузі, Арутюнян І. А., Ічетовкін А. О. (2021)
Арутюнян І. А. - Оптимізація будівельного виробництва за рахунок систематехнічних та логістичних підходів, Арутюнян Є. Е. (2021)
Банніков Д. О. - Закономірності напружено-деформованого стану оправ під час будівництва пілонної станції метрополітену, Купрій В. П., Вотченко Д. Ю. (2021)
Гернич М. В. - Сталезалізобетонні прогонові будови мостів для постконфліктного відновлення зруйнованої транспортної інфраструктури, Ключник С. В., Спiвак Д. С. (2021)
Лучко Й. Й. - Технічний стан транспортних споруд із металевих гофрованих конструкцій, Ковальчук В. В. (2021)
Нетеса М. І. - Оптимізація складів бетонів із вторинними продуктами промисловості, Краснюк А. В., Нетеса А. М., Нікіфорова Н. А. (2021)
Остапенко І. С. - Аналіз методик реконструкції та капітального ремонту фундаментів автомобільних мостів з врахуванням досвіду воєнних конфліктів (2021)
Петренко В. Д. - Порівняльний аналіз технологій влаштування мікропаль під час підсилення слабких ґрунтових основ, Андрєєв В. С., Харченко В. В. (2021)
Петренко В. Д. - Досвід спорудження пальово-плитного фундаменту в складних інженерно-геологічних умовах, Крисан В. І., Крисан В. В., Чегодаєв І. С. (2021)
Радкевич А. В. - Аналіз можливостей покращення якостей утеплювачів з вторинної сировини та перспективи їх застосування в будівництві, Анін В. І., Радченко В. В., Шуваєв А. А. (2021)
Тютькін О. Л. - Комплексний аналіз конструкції стовбуру Дніпровського метрополітену, Мірошник В. А., Гелетюк І. В. (2021)
Arutiunian I. A. - Efficiency evaluation of organisational processes system in a building production with simulation modeling for contracting companies, Dankevych N. O., Saikov D. V. (2021)
Шкарівська Л. І. - Особливості використання дігестатів в органічному землеробстві, Давидюк Г. В., Клименко І. І., Довбаш Н. І. (2019)
Расевич В. В. - Продуктивність та економічна ефективність вирощування ярого ячменю в умовох центрального Лісостепу за різних обробітків грунту, Шагурська Н. В. (2019)
Кохан А. В. - Якість пшениці озимої залежно від попередників та структури посівних площ, Лень О. І., Мартинюк І. В. (2019)
Кирилюк В. П. - Адаптивна система основного обробітку грунту під пшеницю озиму (2019)
Корнійчук М. С. - Фітосанітарний стан агроценозів в умовах зміни клімату та шляхи його покращання (2019)
Асанішвілі Н. М. - Технології вирощування кукурудзи в системі органічного землеробства Лісостепу, Юла В. М., Шляхтурова С. П. (2019)
Дрозд М. О. - Урожайність та якість зерна пшениці м’якої ярої залежно від системи удобрення в північній частині Лісостепу (2019)
Гамаюнова В. В. - Особливості водоспоживання рижію ярого залежно від агротехнічних умов вирощування на півдні степу України, Москва І. С. (2019)
Штакал М. І. - Баланс поживних речовин під культурними сіножатями в умовах осушуваних торфових ґрунтів Лісостепу, Штакал В. М. (2019)
Кургак В. Г. - Вплив добрив на продуктивність злакового лучного агрофітоценозу в умовах Прикарпаття, Карбівська У. М. (2019)
Слюсар С. М. - Вплив органічних добрив на формування зернової продуктивності сорго суданського (2019)
Content (2021)
Beniuk O. - Shaping Online Culture as the New Cultural Reality: Philosophical Reflections, Kyrylenko K., Stratiuk V. (2021)
Biletska O. - Culture as a Nation Branding Tool Within the International Interaction System (2021)
Horban Yu. - Culture Forming Aspect of Public Service Advertising (2021)
Humeniuk T. - The Simulacrum Narrative of History Interpretation in Post-totalitarian Culture, Lehenkyi Yu. (2021)
Koshelieva O. - Evolution of the Cultural Model of the Ukraine Image in the International Information Space (2021)
Matvieieva K. - Repertoire Tradition of the Ukrainian Drama Theatre: Historical and Cultural Aspect (2021)
Pletsan K. - Theoretical and Methodological Principles of Digitalisation of Cultural Space in the Process of Creative Industry Development in Ukraine (2021)
Suraganov S. - Work of Nikolai Tsivchinskii: Contribution of the Boychuk School to the Art of Kazakh Tapestry, Suraganova Z. (2021)
Ustymenko L. - Impact of Current Tourism Trends on the Formation of Leisure Culture: Ukrainian Context (2021)
Babii N. - Popular Culture as a Source of Ideas in the Urban Spaces of Western Ukraine During the Pandemic (2021)
Kliuchko Yu. - Communicative Space of Modern Museums During the Pandemic (2021)
Sovhyra T. - Artificial Intelligence and Issue of Authorship and Uniqueness for Works of Art (Technological Research of the Next Rembrandt) (2021)
Trach Yu. - Artificial Intelligence as a Tool for Creating and Analysing Works of Art (2021)
Turchak L. - Vasyl Yemets’ Work in the Context of Ukrainian and World Musical Culture (2021)
Budnyk A. - The Influence of Ukrainian Film Posters of the 1920s and 1930s on Contemporary Graphic Design (2021)
Kyselova K. - Stage Images of Rock Musicians and Their Influence on the Formation of Modern Trends in Clothing Design, Shandrenko O., Shcherbak A. (2021)
Kolisnyk O. - Iconic and Symbolic Aspect in Trademarks of the Late 19th and Early 20th Centuries, Ohanesian S. (2021)
Odrekhivskyi R. - Lighting in the Interior Design of Religious Buildings in Galicia (the Second Half of the 19th and the First Third of the 20th Centuries) (2021)
Marakhovska K. - Animation Festival in the Modern Ukrainian Cultural Space (2021)
Contents (2021)
Strutynskyi S. - Investigation of the accuracy of the manipulator of the robotic complex constructed on the basis of cycloidal transmission, Semenchuk R. (2021)
Kazak I. - Improvement of the extruder body design in order to increase reliability and quality of extrusion (2021)
Horobets Y. - Estimation of the error of the simplified algorithm of processing of functions of deflations of deformed frames of bodies of rolling stock (2021)
Opanasyuk E. - Research of the impact of vibration on the efficiency of dissemination of loose plant products from the motor vehicle bodies, Beherskyi D., Mozharovskyi M., Vitiuk I. (2021)
Shlyk S. - Research of the stress-strain state of a workpiece under the double bending by the pulse loading, Drahobetskyi V., Shapoval A., Savielov D., Naumova E., Bondar D. (2021)
Trush V. - Study of titanium oxidation kinetics at temperature above polymorphic transformation, Luk’yanenko A., Fedirko V. (2021)
Kulyk M. - Errors classification method for electric motor torque measurement, Kvasnikov V., Kvashuk D., Beridze-Stakhovskyi A. (2021)
Adambayev D. - Analysis of test results of a household absorption refrigerating appliance on an electric and gas source of thermal energy, Titlov O. (2021)
Oveckiy S. - Development of marine gas hydrate deposits with alternative use of the potential of the gas transport system on the example of Ukraine, Melnychenko Y., Moroz L., Yakymechko Y. (2021)
Abstract and References (2021)
Пиріков О. В. - Аналіз чинників формування еколого-техногенних і соціальних загроз безпеці життєдіяльності у вуглепромисловій зоні Донбасу, Чумаченко С. М., Яковлєв Є. О. (2021)
Олійник О. Я. - Обґрунтування методів розрахунку вилучення азоту (нітрифікація) в біореакторах з використанням біоплівкових моделей, Телима С. В., Калугін Ю. І., Олійник Є. О. (2021)
Хрутьба В. O. - Шляхи зниження екологічних ризиків шлакових відвалів металургійних комбінатів, Україна, Нікітченко Ю. С., Крюковська Л. І., Лук’янова В. В., Спасіченко О. В. (2021)
Ishchenko V. - Assessment of spent batteries streams in Ukraine (2021)
Кривомаз Т. І. - Адаптація секторів міського розвитку до кліматичних змін, Савченко А. М. (2021)
Триснюк В. М. - Механізм визначення кількісних характеристик рівня концентрації забруднюючих речовин викидами автомобільного транспорту, Шумейко В. О., Голован Ю. М. (2021)
Мітрясова О. П. - Визначення залежності між кліматичними чинниками і захворюваністю на Covid-19, Приходько А. С. (2021)
Лебідь О. Г. - П’ятимодова квазілінійна модель нелінійної динаміки протяжної системи (2021)
Триснюк Т. В. - Система мобільного екологічного моніторингу Дністра: моделювання технічної системи гідроресурсів та екстремальних паводків (2021)
Адаменко О. М. - Пошуки нових місцезнаходжень фауни волохатих носорогів та мамонтів на території Старунського Парку Льодовикового періоду на Прикарпатті, Мосюк М. І., Качала С. В., Радловська К. О. (2021)
Мазур Г. А. - Міграція кальцію і магнію в сірому лісовому ґрунті, Ткаченко М. А., Кондратюк І. М. (2019)
Бойко П. І. - Стан структури посівних площ, урожайності польових культур та родючості орних земель АПК Черкаської області, Мартинюк І. В., Цимбал Я. С., Демиденко О. В., Кривда Ю. І. (2019)
Пасічник Н. А. - Обґрунтування методологічних основ моніторингу стану озимих культур за допомогою БПЛА для потреб точного землеробства, Добрицький Я. М., Кулик К. В. (2019)
Тараріко Ю. О. - Моделювання системи органічного землеробства і біоенергетичного виробництва для господарств гумідної зони, Личук Г. І. (2019)
Слюсар І. Т. - Оптимізування системи використання осушуваних земель гумідної зони, Соляник О.П., Сербенюк В. О. (2019)
Малиновська І. М. - Кореляційні зв’язки між показниками потенційної і ефективної родючості та стану мікробних угруповань сірого лісового ґрунту, Дегодюк С. Е. (2019)
Гамаюнова В. В. - Ефективність застосування рістрегулювальних препаратів за вирощування ячменю ярого в Південному Степу, Панфілова А. В. (2019)
Чайка Т. О. - Оцінка ресурсо – й енергозбереження в сучасних системах землеробства, Яснолоб І. О., Лотиш І. І. (2019)
Кургак В. Г. - Ефективність застосування мінеральних добрив та азотфіксувальних препаратів на бобово-злакових лучних агрофітоценозах Прикарпаття, Карбівська У. М. (2019)
Панасюк С. С. - Наукоємність та маркетинг селекційних інновацій в агропромисловому виробництві України, Сінельник Л.М., Кучма Т. І. (2019)
Шувар І. А. - Вплив комплексного застосування обробітку та удобрення на структурний склад ґрунту і врожайність пшениці ярої в умовах Передкарпаття, Гриник С. І. (2019)
Бедріна Н. С. - Трансформація компонентів дитячої субкультури на Youtube-каналах (2021)
Великанич С. Р. - Музична іконографія в декорі львівської архітектури кінця XIX – початку XX ст.: Методологічний аспект (2021)
Гардабхадзе І. А. - Фешн-дизайн в умовах цифрових трансформацій культури (2021)
Данченко М. Л. - Франкомовна драматургія італійської комедії (1660–1697) як культурологічний феномен раннього рококо (2021)
Денькович В. С. - Мистецько-духовний потенціал культури української діаспори (2021)
Osadcha L. - Future Oriented Temporality as a Worldview Narrative of Western Culture (2021)
Тормахова А. М. - Культурна аналітика Льва Мановича: від теорії до практики (2021)
Турчак Л. І. - Творча діяльність Нестора Городовенка в Україні та за кордоном (2021)
Хлистун О. С. - Гламур і мода: культурологічна рефлексія (2021)
Биркович Т. І. - Особливості навчання студентів професійної майстерності в мистецьких закладах вищої освіти, Варивончик А. В., Мазур Б. М. (2021)
Biletska O. - Language and Cultural Transfer Within the System of Intercultural Communication (2021)
Бондар І. С. - Ретроспективний аналіз пам’ятки садово-паркового мистецтва парку "перемоги" в місті кропивницький, Подволоцька О. С., Швець І. В. (2021)
Горбань Ю. І. - Наукова бібліотека Київського національного університету культури і мистецтв: модернізація і стратегія в умовах сьогодення, Рибка Л. А., Рибка А. Т. (2021)
Даниленко О. В. - Культурно-дозвіллєвий та рекреаційний потенціал сучасних готельно-ресторанних комплексів України (2021)
Касьян В. В. - Проблемні контексти сучасної гуманітаристики: концептуальні основи змісту навчальної дисципліни "Інформаційний менеджмент" (2021)
Красовський С. О. - Гастрономічний туризм як актуальний тренд сучасної культури (2021)
Нечаєнко Т. В. - Мовленнєва практика у постмодерному культурлінгвістичному просторі мас-медіа (2021)
Олійник О. М. - Культурно-рекреаційна складова сервісу міських готельно-ресторанних комплексів (2021)
Танська Л. В. - Культурологічні виміри функціонування медіакультури на пострадянському просторі (2021)
Трач Ю. В. - Gartner hype cycle як методика аналізу закономірностей розвитку інформаційно-комунікаційних технологій (2021)
Устименко Л. М. - Національні культурні маршрути як чинник розвитку самобутніх туристичних дестинацій, Крупа І. П. (2021)
Волинець В. О. - Віртуальна, доповнена і змішана реальність: сутність понять та специфіка відповідних комп’ютерних систем (2021)
Гуменюк Т. К. - Концептуально-цілісний розвиток музейної та пам’яткоохоронної справи: соціокультурний контекст (2021)
Кичко І. - Мотиваційний імператив реалізації управлінських компетенцій та збалансування ринку праці в Україні, Холодницька А. (2021)
Хоменко І. - Особливості надходження прямих іноземних інвестицій та їхній вплив на економіку України, Волинець Л., Шамкало А. (2021)
Божок А. - Тенденції цифрового маркетингу: інструменти залучення споживачів (2021)
Повна С. - Вплив рівня забезпеченості ресурсами країни на особливості її інноваційного розвитку (2021)
Ремньова Л. - Концептуальні засади навчання персоналу в умовах діджитал-трансформації бізнесу, Забаштанська Т. (2021)
Дерій Ж. - Впровадження концепції циркулярної економіки: проблеми та перспективи, Бутенко Н., Зосименко Т. (2021)
Кудряшова К. - Перспективи розвитку екологічного туризму в Чернігівській області, Рябуха Г. (2021)
Мініна О. - Проблеми поводження з відходами в контексті сталого розвитку: регіональний аспект, Шадура-Никипорець Н. (2021)
Гоголь Т. - Вплив бухгалтерського обліку й оподаткування на економіку України та Об’єднаних Арабських Еміратів, Пономаренко В. (2021)
Дубина М. - Інституційні трансформації фінансової системи України в умовах розвитку цифрової економіки, Попело О., Тарасенко О. (2021)
Онишко С. - До питання домінант концептуальної трансформації відносин у ланцюгу "фінансова система – фінансовий ринок – фінансове посередництво", Венгуренко Т. (2021)
Холявко Н. - Інформаційні технології в роботі зарубіжних фінансових установ, Колоток М. (2021)
Шишкіна О. - Концептуальні основи створення структурної моделі управління фінансовими ризиками промислового підприємства (2021)
Гнедіна К. - Звіт про управління: сутність та особливості формування, Нагорний П. (2021)
Сушкова О. - Систематизація наукових підходів до визначення сутності та змісту поняття "податкова культура", Мельник Л. (2021)
Філіпова Н. - Аналіз системи фінансування охорони здоров’я в Україні (2021)
Рецензія на монографію "Розвиток малого та середнього бізнесу: національний та регіональний аспекти", підготовлену А. І. Іващенко (2021)
Арц О. В. - Поняття симптомокомплексу гандикапу у психології інвалідності (2021)
Васюк К. М. - Психолінгвістичні особливості зумисних неправдивих висловлювань (2021)
Волков Д. С. - Особливості психічного здоров’я та особистісних властивостей студентів-психологів, Черних О. А. (2021)
Мартинюк Ю. О. - Особливості взаємозв’язку між характеристиками темпераменту та вподобаннями жанру в живописі (2021)
Меднікова Г. І. - Особливості самосвідомості молодих матерів із різним рівнем емоційного вигорання (2021)
Камінська О. В. - Психологічні особливості прокрастинації здобувачів вищої освіти (2021)
Казарова Г. М. - Психологічна модель самодіяльної рольової гри підлітків, Шайхлісламов З. Р. (2021)
Котлова Л. О. - Особливості психологічного благополуччя особистості з різними захисними механізмами, Тичина І. М., Дранківська А. П. (2021)
Леонова І. М. - Соціально-психологічні особливості переживання почуття самотності жінками – внутрішньо переміщеними особами (2021)
Нікольська А. Д. - Зв’язок поведінкових стратегій споживачів і способів ухвалення рішень про купівлю (2021)
Окороков Р. С. - Соціально-психологічна дезадаптація та передумови суїцидальної поведінки військовослужбовців Збройних сил України (2021)
Орловська О. А. - Стереотипні жіночі образи в сучасній рекламі (2021)
Шинкар М. І. - Психологічна безпека особистості студента (2021)
Августюк М. М. - Основні науково-психологічні підходи до вивчення емоційного інтелекту (2021)
Білозерська С. І. - Особистісний потенціал у структурі особистості викладача (2021)
Заболоцька С. І. - Реалізація соціально-психологічних механізмів у становленні компетентних педагогів, Заміщак М. І. (2021)
Колмикова О. О. - Тренування довготривалої пам’яті як необхідна вимога під час вивчення англійської мови за професійним спрямуванням майбутніми фахівцями морської галузі (2021)
Литвиненко О. О. - Психологічна типологізація підлітків з огляду на генетичний аспект їх становлення (2021)
Перепелюк Т. Д. - Особливості стану психічного здоров’я студентів в умовах пандемії, Гриньова Н. В. (2021)
Петяк О. В. - Особливості активізації внутрішніх ресурсів дітей у кризових станах, Руденок А. І. (2021)
Разумова O. Г. - Особливості духовно-ціннісного компонента професійної Я-концепції майбутніх педагогів (2021)
Скрипник Н. Г. - Особистісно-регуляторний компонент адаптаційного потенціалу студентів із різною успішністю адаптації до навчання в дистанційній формі (2021)
Терлецька Ю. М. - Психолого-педагогічна модель забезпечення якості професійної діяльності науково-педагогічного працівника (2021)
Томаржевська І. В. - Теоретичні аспекти проблеми психологічної готовності до материнства в молодих жінок (2021)
Кононенко С. В. - Методологічні підходи розроблення психолого-педагогічних аспектів розвитку правосвідомості майбутніх фахівців юридичного профілю (2021)
Відомості про авторів (2021)
Кочубинська Т. М. - Психологічні особливості Я-концепції учасників Операції об’єднаних сил (2021)
Петяк О. В. - Метафоричні асоціативні карти в психологічному консультуванні клієнтів із сексуальними запитами (2021)
Садова М. А. - Ідентифікація студентів із різними видами обдарованості: академічна, інтелектуальна, творча, лідерська (2021)
Степаненко Л. В. - Особливості взаємозв’язку копінг-захисних механізмів та адаптивних властивостей особистості (2021)
Ткаченко О. А. - Сучасний етап генезису уявлень природничих наук про свідомість та проблеми їх інтеграції в курс загальної психології (2021)
Чайка Г. В. - Переклад українською тесту автономії-прив’язаності (2021)
Левицька Л. В. - Корекція нервово-психічної напруженості засобами м’язової релаксації (2021)
Паловскі Ю. О. - Психологічні предиктори емоційного вигорання та залученості в роботу в керівників бізнесу (2021)
Бессараба О. Ю. - Структурні компоненти дезадаптованості учасників антитерористичної операції (2021)
Василенко І. А. - Особливості ціннісних орієнтацій у менеджерів різного рівня успішності у діяльності (2021)
Губеладзе І. Г. - Соціально-психологічні особливості сільських і міських жителів із різним рівнем психологічного тяжіння до бідності (2021)
Дроздов О. Ю. - Особливості соціальних уявлень представників психологічної спільноти щодо COVID-пандемії (2021)
Клочко А. О. - Інноваційні стилі управління за критерієм "спрямованість особистості": зв’язок з організаційно-психологічними характеристиками особистості менеджерів освіти (2021)
Леонова І. М. - Особливості психологічних чинників переживання почуття самотності релігійними жінками та жінками, які не сповідують конкретну релігію (2021)
Лящ О. П. - Соціально-психологічні чинники розвитку дезадаптованості у військовослужбовців в умовах мирного життя (2021)
Панченко В. О. - Психологічні особливості шлюбно-сімейних установок студентської молоді (2021)
Субашкевич І. Р. - Соціально-психологічні чинники сімейного насильства, Сеньків Х. Т. (2021)
Цьомик Х. Б. - Теоретичний аналіз проблеми емоційної значущості у психологічній науці (2021)
Ярмольчик М. О. - Агресія та тривожність як детермінанти вибору копінг-стратегій військовослужбовців під час декомпресії (2021)
Батечко Д. П. - Дослідження особливостей прояву професійного вигоряння футболістів у спортивній діяльності, Козирод В.А. (2021)
Батечко Д. П. - Облік особливостей типів темпераменту і властивостей нервової системи у спортсменів (на прикладі футболу і легкої атлетики) (2021)
Вавілова А. С. - Вплив стилів батьківського виховання на рівень тривожності молодших школярів (2021)
Комар Т. О. - Психологічна характеристика внутрішньоособистісних конфліктів учасників АТО/ООС (2021)
Лапіна М. Д. - Формування мотиваційно-ціннісних компонентів професійної компетентності майбутніх соціальних працівників (2021)
Левус Н. І. - Моделі педагогічного спілкування залежно від рівня емоційного вигорання вчителів (2021)
Лопуга Г. В. - Дослідження окремих психомоторних показників спортсменів, що займаються чирлідингом, художньою та естетичною гімнастикою, Михайленко Ю. М., Решетилова В. М. (2021)
Погрібна А. О. - Комунікативна компетентність як складник професійної компетентності корекційних педагогів, Яценко О. А. (2021)
Предко В. В. - Розвиток життєстійкості особистості як основна психологічна умова ефективного освітнього процесу (2021)
Скрипник Т. В. - Алгоритм психолого-педагогічного супроводу учнів молодшого шкільного віку з особливими освітніми потребами, Мартинчук О. В. (2021)
Чайка І. В. - Модель впливу сімейних взаємин на самоактуалізацію вчителів початкової школи (2021)
Чобанян А. В. - Науково-методичні засади вивчення соціальної готовності до навчання в школі дітей з порушеннями інтелектуального розвитку, Колишкіна А. П. (2021)
Алексєєнко Н. В. - Взаємозв’язки психологічної готовності до інноваційної діяльності з факторами прийняття рішень поліцейськими: гендерний аспект дослідження (2021)
Відомості про авторів (2021)
Михайлець В. А. - Фредгольмовi крайові задачі з параметром у просторах Соболєва—Слободецького, Скоробогач Т. Б. (2021)
Попович Д. Р. - Прапори підалгебр у контрактованих алгебрах Лі (2021)
Савчук В. В. - Екстремальна задача для інваріантних диференціальних операторів на класі інтегралів типу Коші, Савчук М. В. (2021)
Tushev A. V. - On the primitive irreducible represen tations of finitely generated nilpotent groups (2021)
Семенов В. В. - Збіжність методу операторної екстраполяції, Сірик Д. С., Харьков О. С. (2021)
Чирков О. Ю. - Коректність рівнянь радіаційної повзучості, що враховують напруження і накопичену незворотну деформацію в моделі радіаційного розпухання опроміненого матеріалу (2021)
Poliakov V. L. - Dynamic linear adsorption with solid adsorbent material (2021)
Тітов Ю. О. - Електрофізичні властивості A3 IILaNb3O12 (AII = Sr, Ba) з шаруватою перовськітоподібною структурою, Слободяник М. С., Кузьмін Р. М., Чумак В. В. (2021)
Якимчук М. А. - Особливості глибинної будови території Гренландії в районі розташування структури Maniitsoq, Корчагін І. М. (2021)
Ковальчук І. А. - Сорбція іонів Cu(II), Cd(II), Co(II), Zn(II) та Cr(VI) композиційним сорбентом на основі нанорозмірного заліза, Пилипенко І. В., Тобілко В. Ю., Корнілович Б. Ю. (2021)
Кордубан О. М. - Новий метод синтезу наноматеріалів для потреб нанотехнологій, Крищук Т. В., Медведський М. М. (2021)
Межжерін С. В. - Біокліматичні фактори і перебіг пандемії COVID-19 в Європі: місце України, Козиненко І. І., Титар В. М. (2021)
Бєлінська І. В. - Застосування 1-(4-Cl-бензил)-3-Cl-4-(CF3-феніламіно)-1Н-пірол-2, -діону як панспецифічного інгібітора протеїнкіназ для гальмування гематологічних ускладнень на тлі експериментального хронічного холангіту у щурів, Кузнєцова Г. М., Дзюбенко Н. В., Савич Ю. В., Мілохов Д. С., Хиля О. В., Рибальченко Т. В. (2021)
Гулевський О. К. - Нейропептид кіоторфін запобігає розвитку апоптозу фібробластів лінії L929 в умовах холодового стресу, Моісєєва Н. М., Горіна О. Л. (2021)
Tronko M. D. - Apolipoprotein A1 level in plasma of patients with diabetes and diabetic patients with COVID-19 as a possible marker of disease, Cherviakova S. A., Pushkarev V. V., Belchina Y. B., Kovzun O. I., Pushkarev V. M., Sokolova L. K. (2021)
Даник А. Ю. - Алгоритмічне послаблення впливу розсіяного випромінювання на рентгенівські зображення як альтернатива апаратним методам, Судаков О. О. (2021)
Альбощій О. В. - Обґрунтування ефективного варіанта постачання питної води до підрозділів при виконанні завдань за призначенням, Білецький О. В., Павленко С. О. (2021)
Коваленко С. П. - Методика розрахунку ефективності прикриття наземних сил підрозділами ППО при веденні локальних конфліктів, Волков А. Ф., Корсунов С. І. (2021)
Ткач П. Б. - Поняття військового лідерства в контексті стратегічних комунікацій Національної гвардії України (2021)
Товма Л. Ф. - Використання продукту спеціального призначення для підвищення захисних функцій організму військовослужбовців при виконанні завдань в екстремальних умовах, Каплун С. О. (2021)
Іохов О. Ю. - Алгоритм визначення меж зони завадостійкої роботи радіоканалу зв’язку UHF / VHF діапазону в умовах роботи системи джерел радіопридушення, розташованих на різних висотах, Малюк В. Г., Каплун Є. О. (2021)
Буряк П. Д. - Удосконалення системи ремонту автомобільної техніки Національної гвардії України, Пархомчук О. В., Буряк Є. П. (2021)
Кайдалов Р. О. - Дослідження раціональних варіантів модернізації бронетранспортера БТР-70, Страшний І. Л., Маренко Г. М., Диких О. В. (2021)
Пісарєв В. П. - Оцінка впливу конструктивних особливостей і параметрів транспортного засобу на динаміку робочого процесу за навантаженням при підриві на міні (2021)
Скляров М. В. - Математичне моделювання руху по деформованій опорній поверхні при зміні тиску в шинах коліс багатоцільового броньованого автомобіля на прикладі КрАЗ "Ураган”, Шаповалов О. І. (2021)
Шаша І. К. - Технічні напрями підтримання працездатності автобронетанкової техніки Національної гвардії України (2021)
Черніченко Ю. М. - Аналіз причин підриву мін у каналі ствола 120-мм мінометів, Забула О. Є. (2021)
Нечипоренко В. М. - Ефективний метод вибору посадки з натягом на основі автоматизованої побудови комп’ютерної моделі, Сало В. А., Літовченко П. І., Гребеник Л. А., Іванова Л. П. (2021)
Наші автори (2021)
Вихідні відомості (2021)
Серенко А. А. - Використання вторинної молочної сировини у виробництві низьколактозних йогуртів, Моісеєва Л. О., Юдіна Т. І. (2021)
Васильєва О. О. - Технологія солодких соусів з айви та кизилу (2021)
Вітряк О. П. - Ферментовані напої в оздоровчому харчуванні, Ткаченко Л. В., Прибильський В. Л., Дулька О. С. (2021)
Сімакова О. О. - Перспективи використання амаранту багряного в технології виробів із дріжджового тіста (2021)
Горяйнова Ю. А. - Вивчення впливу раціонів, збагачених речовинами поліфенольної природи, на міцність стінок капілярів, Мороз В. О., Гусак Є. Р. (2021)
Слащева А. В. - Технологія напівфабрикату для функціональних виробів з посіченої рибної маси, Боднарук О. А. (2021)
Гніцевич В. А. - Якість молочно-білкових концентратів у процесі низькотемпературного зберігання, Дейниченко Л. Г., Сімакова О. О. (2021)
Федорова Д. В. - Вплив сухих риборослинних напівфабрикатів на структурно-механічні властивості та показники якості виробів з пісочного тіста, Беркун П. С. (2021)
Стадник І. Ю. - Структурно-механічні характеристики марципанових паст, Матенчук Л. Ю., Новак Л. Л., Федорів В. М. (2021)
Слащева А. В. - Дослідження показників якості та безпечності овочево-ягідних смузі з підвищеним вмістом низькоетерифікованого пектину, Пусікова О. А. (2021)
Піддубний В. А. - Інтегровані рішення і апаратурне оформлення перехідних процесів змішування компонентів у псевдошарі, Паньків Ю. В., Стадник І. Я., Петриченко Є. А. (2021)
Хорольський В. П. - Ідентифікація та алгоритми адаптивних систем цифрового керування виробництвом макаронних виробів, Коренець Ю. М., Копайгора О. К., Заікіна Д. П., Литвиненко А. К. (2021)
Цвіркун Л. О. - Застосування інженерних методів та систем автоматизованого проектування технологічними процесами у сортуванні плодово-овочевої сировини, Омельченко О. В., Цвіркун С. Л. (2021)
Янаков В. П. - Застосування системного аналізу у пропонованої теорії приготування тіста (2021)
Червоний В. М. - Експериментальні дослідження електрофізичного процесу очищення тушок ставкової риби, Кононикін В. Д., Перекрест В. В. (2021)
Хорольський В. П. - Методи та функції керування технологічними процесами в АСУ-АСУТП харчових виробництв, Коренець Ю. М., Копайгора О. К., Заікіна Д. П., Петрушина Ю. М. (2021)
Горєлков Д. В. - Інноваційне енергозберігаючі теплогенеруючі пристрої для устаткування закладів ресторанного господарства, Омельченко О. В., Гейєр Г. В., Терешкін О. Г., Шевченко А. M. (2021)
Kravets V. I. - The stages of sustainable development in the structure of artifacts and cultural processes, Ignatyeva N. V., Tymofieieva N. V. (2021)
Благовестова О. О. - Характерні риси параметричної архітектури та особливості її моделювання, Печерцев О. О. (2021)
Божинський Н. І. - Відкриті (рекреаційні) зони як навчальне середовище, Божинський Б. І. (2021)
Головченко А. О. - Стан досліджень архітектури та містобудування неомодернізму 1950-х – 1970-х рр. у Харкові (2021)
Зелинська О. В. - Штучні острови на землях водного фонду, Топіліна А. Е. (2021)
Ізбаш А. M. - Передумови розвитку спеціалізації "Data Scientist Urban Architect" та "Data Analyst Urban Architect" в професії "архітектор" (2021)
Ільченко С. А. - Церква Різдва Богородиці (Білий Бір, Польща) в контексті "великого церковного будівництва", Блінова М. Ю. (2021)
Ладигіна І. В. - "Street Art" як невід’ємна складова сучасного міського простору (2021)
Литовко С. І. - Роль декора, його художня складова у аспекті архітектурного малюнка, Аксьонов К. О. (2021)
Новосельчук Н. Є. - Сучасні тенденції у міському дизайні в контексті вторинного використання матеріалів, Шевченко Л. С. (2021)
Потапчук І. В. - Особливості проектування багатоповерхового житла в Україні та за кордоном: сучасні тенденції, Бичковська Л. С. (2021)
Чабанюк О. Я. - Міждисциплінарні підходи у дослідженні постсоціалістичного житлового середовища в умовах ідеологічних трансформацій, Ремізова О. І. (2021)
Русанова М. В. - Порядок введення об'єктів сучасної архітектури в списки пам'яток в Україні (2021)
Cкороходова А. В. - Нові підходи до архітектурно-дизайнерський рішень при проектуванні закладів охорони здоров'я, Родик Я. С., Шарлай Е. В. (2021)
Тесленко В. А. - Цілісне середовище як один з головних трендів України (2021)
Хороша О. І. - Аналіз стану збереженості класицистичної палацової спадщини Вінниччини, Субін-Кожевнікова А. С. (2021)
Шило О. В. - Неоренесанс – композиційні особливості і роль декора в архітектурі Харкова кінця ХIХ – початку ХХ століть, Дзюбенко П. О., Пянида Ю. Б., Селищева І. І. (2021)
Сопов Д. В. - Параметрізм як конструктивний спосіб створення природно-адаптивних форм в архітектурі, Проценко О. М. (2021)
Гриневич Е. О. - Проблеми реконструкції житлових будинків, що побудовані у 60-70 р.р. ХХ сторіччя у місті Харкові, Гаєвой Ю. О., Вяткін В. А., Каржинерова Т. І. (2021)
Дегтяр Є. Г. - Ремонт та відновлення каналізаційного колектора із використанням полімербетону (2021)
Калмиков О. О. - Надійність системи "сипуче тіло – конструкція" у випадку прямолініної та криволінійної стіни, Халіфе Рабі (2021)
Кожушко В. П. - Бічний тиск на берегові опори моста від навантаження так при відсутності перехідних плит, Краснов С. Н. (2021)
Батракова А. Г. - Георадарні та геодезичні методи у діагностиці дорожніх одягів, Батраков Д. О., Ковальов М. М., Данієлян В. Р., Урдзік С. М. (2021)
Лучковський І. Я. - Метод деформацій при розрахунку фундаментних конструкцій, Єсакова С. В., Чепурний Д. О. (2021)
Пальченко О. Л. - Аналіз надзвичайних ситуацій, пов’язаних з гравітаційними бетонними греблями (2021)
Перетятько Ю. Г. - Вплив виду опорних реакцій на зминання дерев’яної балки на опорах, Агеєнко С. Б., Ляшенко І. Ю. (2021)
Череднік Д. Л. - Арки з двотавровими перерізами в покриттях ангарів великих прольотів (2021)
Перетятько Ю. Г. - Контактна задача роботи дерев’яної балки з опорною підкладкою, Агеєнко С. Б., Ляшенко І. Ю. (2021)
Руссий В. В. - Аналіз прикладів пошкоджень військового характеру в цегляних будівлях (2021)
Спіранде К. В. - Чисельне дослідження напружено-деформованого стану сталезалізобетонних двотаврових модифікованих балок, Шемет Р. М., Шемет К. Д. (2021)
Фомін С. Л. - Основи розрахунку вогнестійкості залізобетонних будівель в статичній та динамічній постановках, Бутенко С. В., Плахотнікова І. А., Колєсніков С. М. (2021)
Яровий С. М. - Реконструкція металевої покрівлі пам’ятки архітектури національного значення "палац" в смт Старий Мерчик Харківської області після пожежі, Удовиченко О. С. (2021)
Гуркаленко В. А. - Сучасні методи захисту арматури залізобетонних конструкцій від корозії, Латорець К. В., Сопов В. П., Першина Л. О ., Макаренко О. В. (2021)
Ковальчук О. Ю. - Вплив умов тверднення на кінетику набору міцності лужних бетонів з використанням активного заповнювача, Зозулинець В. В. (2021)
Кривенко П. В. - Протидія дифузії іонів морської води в структуру шлаколужного залізобетону, Руденко І. І., Константиновський О. П., Бойко О. В. (2021)
Саєнко Н. В. - Вивчення впливу силікатних наповнювачів на водопоглинання та мікроструктуру покриттів на основі акрилової дисперсії, Биков Р. О., Буцька Л. М., Демідов Д. В., Скрипинець А. В. (2021)
Цапко Ю. В. - Дослідження поверхневих енергетичних характеристик при створенні на поверхні очерету інтумесцентного покриття, Цапко О. Ю., Бондаренко О. П., Сивобородько А. В (2021)
Юніс Башір Н. - Підвищення міцності бетонних трубчастих паль при розтягуванні, Фурсов Ю. В., Алі Аділ Халід (2021)
Епоян С. М. - Технологія безтраншейної реновації трубопроводів водовідведення методом спіральної навивки, Сорокіна В. Ю., Ісакієва О. Г., Гайдучок О. Г. (2021)
Римар Т. Е. - Дослідження впливу НВЧ випромінювання на властивості композиційних теплоізоляційних матеріалів на основі рідинного скла (2021)
Нестеренко О. В. - Визначення забруднення пилом, формальдегідом, летючими речовинами атмосферного повітря у м. Харків, Багмут Л. Л., Самохвалова А. І., Онищенко Н. Г. (2021)
Проскурнін О. А. - Екологічне нормування скидів стічних вод з урахуванням комплексного показника якості води водоприймачів, Комариста Б. М., Бендюг В. І., Дем’янова О. О. (2021)
Spodyniuk N. - Increasing broiler feed conversion at infrared heating in poultry houses, Shepitchak V. (2021)
Шаповалова О. О. - Автоматизована система визначення класу пошкоджень ділянок мережі водовідведення, Старкова О. В., Солодовник Г. В., Мургулія Р. А (2021)
Шатохін В. М. - Що до конструкції бетонопомпи перистальтичної з витискними призмами та конусними котками, Дерев’янко М. І., Яковлєв Є. А., Гончарова З. В., Клименко М. В. (2021)
Солодовник Г. В. - Автоматизація розв’язання задачі оптимального розподілу ресурсів, Шаповалова О. О., Міхєєв І. А., Кісільова І. К. (2021)
Венгріна О. С. - Автоматизована підсистема ранжування та відбору учасників команди IT-проєкту, Долгова Н. Г., Старкова О. В., Мерлак О. В. (2021)
Дьоміна Г. О. - Історичні етапи розвитку і формування планувальної структури м. Куп’янска Харківської області, Хорошенко В. Д. (2021)
Барчі Б. - Психологічне дослідження емоційного стану безробітних осіб (2019)
Вронська В. - Історія розвитку медсестринства та удосконалення діяльності медичних сестер дошкільних навчальних закладів (2019)
Гордійчук К. - Психологічні особливості професійного самовизначення старшокласників (2019)
Деревянко Н. - "Допомога іншому" як стратегія просоціального розвитку особистості (2019)
Джеджера О. - Особливості емоційного переживання студентами актуальних ситуацій (2019)
Каргіна Н. - Особливості надання психологічної допомоги особам з низьким рівнем психологічного благополуччя: можливості та обмеження (2019)
Клюйко Л. - Психологічні чинники феномену суб’єктивного благополуччя та його впливу на задоволеність життям особистості (2019)
Корнієнко І. - Дослідження житлового простору і його роль у емоційній саморегуляції особистості (2019)
Корчакова Н. - Репутація групи як мотив дитячої просоціальності (2019)
Крюкова Л. - Вплив емоційної сфери на процеси адаптації першокласника до навчального процесу (2019)
Кулакова Л. - Шляхи формування почуття власної гідності особистості в онтогенезі, Кулаков Р. (2019)
Литвиненко С. А. - Психологічні особливості роботи з батьками в психотерапії дітей та підлітків, Ямницький В. М. (2019)
Михайлова І. - Аналіз ефективності прийняття "сильної пози" як засобу корекції низького рівня самооцінки (2019)
Назаревич В. - Соціальне вигнання як форма остракізації в навчальному середовищі (2019)
Омельченко Т. - Експериментальне дослідження самооцінки реалізації життєвих цілей майбутніх практичних психологів (2019)
Павелків Р. - Психологічний аналіз комунікативних барʼєрів майбутніх психологів, Безлюдна В., Осьмак Л. (2019)
Примачок Л. - Професійна компетентність як інструмент ефективного фахового становлення спеціаліста з фізичної реабілітації (2019)
Рудюк О. - Факторна модель ціннісної структури субʼєктів освітнього процесу у вищій школі (2019)
Савуляк В. - Особливості соціального сприймання у підлітковому віці (2019)
Слободянюк О. - Розвиток соціального інтелекту у студентів – майбутніх педагогів, Радчук Г. (2019)
Созонюк О. - Психологічні особливості становлення професійної ідентичності майбутніх педагогів (2019)
Сочинська Р. - Емпіричне вивчення психологічних особливостей розвитку творчого потенціалу у підлітків (2019)
Сторож О. - Роль креативності у розвитку творчої соціалізації особистості (2019)
Сукнацька А. - Самотність і особливості її переживання в юнацькому віці (2019)
Коломієць Т. - Чинники задоволеності шлюбом на різних етапах дорослості, Тачук В. (2019)
Філоненко Д. - Структура мотивації досягнень особистості ІТ-спеціаліста (2019)
Хомич І. - Факторна структура особистості молодшого школяра (2019)
Hupavtseva N. - Psychological features of facilitative interaction in the process of organizing dialogues at the lessons at secondary school (2019)
Чмуневич Н. - Особливості розуміння феномену свободи в підлітковому та юнацькому віці, Павелків В. (2019)
Щербакова О. - Емоційний інтелект та академічні здібності учнів старшого підліткового віку (2019)
Відомості про авторів (2019)
Instructions for authors (2021)
Luchenko D. - Administrative Restrictions in Ports: Practice of Crew Rotations During COVID-19 Pandemic, Georgiievskyi Iu. (2021)
Kril R. - Common Transit Procedure and NCTS Implementation: the Case of Ukraine (2021)
Содержание (2020)
Ляшко С. И. - Оптимизация размещения источников физического поля на фиксиро-ванные места, Яремчук С. И., Ляшко Н. И., Шупиков А. А., Бондарь Е. С. (2020)
Ведель Я. И. - Адаптивный экстрапроксимальный алгоритм для задачи о равновесии в пространствах Адамара, Голубева Е. Н., Семёнов В. В., Чабак Л. М. (2020)
Иванешкин А. И. - Решение вопроса изоморфизма неориентированных деревьев ме-тодом генерации изоморфных структур (2020)
Либероль Б. Д. - Псевдопроекционные алгоритмы оценивания, использующие взвешивание информации, Руденко О. Г., Бессонов А. А. (2020)
Чикрий А. А. - Конфликтные ситуации при участии групп управляемых объектов. Часть 1. Избежание столкновений (2020)
Булавацкий В. М. - Задачи дробно-дифференциальной динамики конвективного мас-сопереноса и массообмена при двумерной геофильтрации (2020)
Нестеренко А. В. - Графовая модель кибербезопасности информационных ресурсов, Нетесин И. Е. (2020)
Артюшенко М. В. - Методика контроля пожарной опасности на торфяниках по материалам космической съемки, Хижняк А. В. (2020)
Аралова Н. И. - Комплексная математическая модель самоорганизации функциональных систем организма для имитации течения вирусного заболевания (2020)
Трофимчук А. Н. - Обзор методов и алгоритмов построения кратчайших путей и перспективы их развития, Васянин В. А., Ушакова Л. П. (2020)
Решетник В. Я. - Информация в природных кибернетических системах (к определению термина информация) (2020)
Contents (2021)
Petrosian R. - Development of a method for synthesis the FIR filters with a cascade structure based on genetic algorithm, Chukhov V., Petrosian A. (2021)
Rudyanova T. - Analysis of innovative technologies and identification of new information tools for effective activities of enterprises on the example of the financial market of Ukraine, Lebid O. (2021)
Maksymenko A. - Development of control system for waste pyrolysis unit of agricultural complex with the application of fuzzy logic (2021)
Minochkin A. - The improvement of method for the multi-criteria evaluation of the effectiveness of the control of the structure and parameters of interference protection of special-purpose radio communication systems, Shyshatskyi A., Hasan V., Hasan A., Opalak A., Hlushko A., Demchenko O., Lyashenko A., Havryliuk O., Ostapenko S. (2021)
Biziuk A. - Analisys of teaching elements on technical and mathematical disciplines in modern distance education, Biziuk V., Shakurova T. (2021)
Pashynskyi V. - Development of quality control and structure parameters determination methods for large size products from sintered hard alloys WC-(Co+Ni+Cr) based on analysis of the ultrasonic oscillations spreading parameters, Boyko I. (2021)
Nalapko O. - Analysis of mathematical models of mobility of communication systems of special purpose radio communication systems, Sova O., Shyshatskyi A., Hasan A., Velychko V., Trotsko O., Merkotan D., Protas N., Lazuta R., Yakovchuk О. (2021)
Artamonov Y. - Use analysis of microserves in e-learning system with multi-variant access to educational materials, Golovach I., Zymovchenko V. (2021)
Tkachenko V. - Analysis of the system of automatic change modes of the hardware-software complex of training of invalids of sight of Braille, Shevchenko V. (2021)
Dmytrychenko N. - Development of method for road network management program optimization, Kharchenko A. (2021)
Abstract and References (2021)
Содержание (2020)
Павлов А. А. - Модели и алгоритмы многоцелевого линейного программирования (2020)
Тимофеева Н. К. - Некоторые способы моделирования входных данных для поиска информации в библиотеке эталонов при решении задач семантики (2020)
Чабанюк Я. М. - Асимптотические свойства импульсного процесса возмущений в условиях пуассоновой аппроксимации с точкой равновесия критерия качества, Никитин А. В., Химка У. Т., Никитина Т. Р. (2020)
Сандраков Г. В. - Моделирование конфигураций, возникающих при использовании систем микроигл , Ляшко С. И., Бондар Е. С., Ляшко Н. И., Семенов В. В. (2020)
Великоиваненко Е. А. - Высокопродуктивные методы анализа статистической прочности сварных трубопроводов и сосудов давления по методу Монте–Карло, Миленин А. С., Попов А. В., Сидорук В. А., Химич А. Н. (2020)
Вишенский В. И. - Моделирование расчета дистанции прерванного взлета, Кулешин В. В., Белоусов А. А. (2020)
Раппопорт И. С. - Достаточные условия сближения управляемых объектов с различной инерционностью в игровых задачах динамики (2020)
Шатырко А. В. - Динамика одной математической модели гонки вооружений с запаздыванием, Хусаинов Д. Я., Пужа Б., Новотна В. (2020)
Волошина Т. В. - О матричном суммировании рядов Фурье, Байсалов Дж. У. (2020)
Жигалло К. Н. - Полные асимптотики приближений некоторыми сингулярными интегралами в математическом моделировании (2020)
Гулак Г. Н. - Метод построения примитивных полиномов для криптографических подсистем гарантоспособных автоматизированных систем (2020)
Кнопов П. С. - Свойства больших уклонений эмпирических оценок в задаче стохастической оптимизации для однородного случайного поля, Касицкая Е. И. (2020)
Шульгай А. Г. - Епідеміологічні особливості COVID-19: огляд перебігу та прогнозування, Теренда Н. О., Сатурська Г. С., Панчишин Н. Я., Литвинова О. Н., Слободян Н. О. (2021)
Теренда Н. О. - Ретроспективне дослідження онкогінекологічної патології у 2015–2019 роках, Гандзюк Н. М. (2021)
Литвинова О. Н. - Інтервенційний підхід у формуванні молоддю компетентності збереження здоровʼя: аналітичний огляд, Качмар О. І. (2021)
Балашов К. В. - Ставлення лікарів до профілактики неінфекційних захворювань – адміністративно-територіальний чинник впливу (2021)
Теренда Н. О. - Професійне вигорання працівників екстреної медичної допомоги (на прикладі Львівської області), Павлів Т. Б., Слободян Н. О. (2021)
Сатурська Г. С. - Cучасні аспекти організації паліативної та хоспісної допомоги в Україні за умов реформування медичної галузі, Шишацька І. М., Сатурський О. В., Коллінс Д. М., Марків-Буковська Н. П. (2021)
Смірнова В. Л. - Медичне забезпечення водолазних спусків і робіт у системі Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Репута В. В. (2021)
Чорна В. В. - Порівняльний аналіз фінансування сфери охорони здоровʼя України та країн Європейського Союзу (2021)
Теренда Н. О. - Особливості якості життя кардіохірургічних пацієнтів, яким виконано міні-інвазивні доступи, Стецюк І. О., Тодуров М. Б., Стецюк Л. Р. (2021)
Климук Н. Я. - Особливості медичного страхування в Україні у сучасних умовах (2021)
Іванюк А. В. - Перспективний напрямок розвитку амбулаторної кардіологічної допомоги населенню регіону в сучасних економічних умовах (2021)
Запорожан Л. П. - Стратегія планування соціальних програм у громадському здоров’ї, Кравець Н. О. (2021)
Теренда Н. О. - Медико-соціальне значення мозкових інсультів та фактори ризику їх розвитку, Фарійон Н. Я., Теренда О. А. (2021)
Абрамова І. О. - Антикризовий менеджмент персоналу в сучасних реаліях розвитку бізнесу (2020)
Абрамова М. В. - Використання "карт-схем" зв’язків економічних процесів як один із варіантів покращення державного прогнозування, Носирєв О. О., Харитонов К. В. (2020)
Ахновська І. О. - Вплив глобального конкурентного середовища економіки знань на стратегічний розвиток підприємств, Гладкова А. О. (2020)
Банторіна Т. О. - Криптовалюта як валюта майбутньої фінансової системи, Лівандовська О. А. (2020)
Баришевська І. В. - Моніторинг розвитку наукової комунікації в Україні, Паламарчук В. Ю., Хоренженко В. В. (2020)
Бурковська А. В. - Використання акредитивної форми розрахунків в Україні, Павленко В. О. (2020)
Воронько-Невіднича Т. В. - Аспекти корпоративної соціальної відповідальності підприємства, що сприяють формуванню його іміджу, Помаз О. М., Васильєва Ю. А., Коваленко Г. О. (2020)
Дубініна М. В. - Сутність та основні види бухгалтерських ризиків, Теловата М. Т., Цибулькіна А. С., Філішин М. В. (2020)
Железняк К. Л. - Підвищення ефективності самоменеджменту на базі самооцінки, Ігнатюк В. В. (2020)
Zahladko V. - Priority Areas for the Development and Implementation of Alternative Digital Marketing Instruments (2020)
Ivanenko T. - Assessment of Grain Production Development of the Black Sea Region of Ukraine, Porudeyeva T., Andriushchenko I. (2020)
Коваленко А. О. - Кадрова політика як ефективний інструмент безпеко орієнтованого управління персоналом організації, Гриненко В. В. (2020)
Коваленко В. В. - Державне регулювання фінансово-інвестиційної підтримки малого та середнього бізнесу (2020)
Krylova I. - Demographic Component of Assessment of the Population Standard and Quality Of Life in the Concept of Human Development, Ivanenko T., Potochylova I. (2020)
Kurepin V. - Personnel Security as an Integral Part of Economic Security at Agricultural Enterprises (2020)
Лесік І. М. - Формування та розвиток інфраструктури екологічного туризму, Лeсік М. А. (2020)
Лункіна Т. І. - Дропшипінг як сучасний напрям розвитку бізнесу в Україні, Кугляр А. А., Кємова Я. Р. (2020)
Мельник А. О. - Роль та значення корпоративної культури в діяльності вітчизняних підприємств, Давиденко Н. В. (2020)
Неліпович О. В. - Система управління ризиками як інструмент спрощення митних процедур в контексті євроінтеграції (2020)
Недопад Г. В. - Методичні підходи до оцінки бюджетної ефективності територій (2020)
Петрук О. М. - Вплив структури капіталу на ефективність діяльності комунальних підприємств пасажирського транспорту, Трусова Н. В., Полчанов А. Ю., Довгалюк В. В. (2020)
Перетятько Ю. М. - Дотримання суттєвості суб’єктами господарювання під час підготовки фінансової звітності: теоретичний та практичний аспект (2020)
Пілявоз Т. М. - Сучасний стан та тенденції розвитку аграрного сектору України, Глущенко Л. Д. (2020)
Пісоченко Т. С. - Особливості трудових відносин в Україні на період встановленого карантину (Covid-19), Агафонова С. Е. (2020)
Полторак А. С. - Пріоритетні загрози фінансовій безпеці в умовах трансформаційних процесів у сучасній економіці, Каземирчик М. С., Поліщук А. І. (2020)
Попова І. А. - Моніторинг стратегій розвитку об’єднаних територіальних громад Харківської області в контексті використання інструментів ідентифікації, Демченко Н. В., Лебедин А. М. (2020)
Serhiienko Yu. - Economic Security of the Enterprise as an Object of Management (2020)
Сирцева С. В. - Фактори, що впливають на формування облікової політики сільськогосподарських підприємств, Ізвощик Т. М. (2020)
Смолич Д. В. - Інструментарій підвищення ефективності управління виробництвом промислових підприємств, Стельмащук В. В. (2020)
Соколюк К. О. - Пріоритетні напрями логістичної діяльності підприємства для передачі на аутсорсинг, Ляшенко Г. П. (2020)
Тимощик Л. П. - Оцінка майна в системі управління власністю: аналіз концептуальних проблем (2020)
Kharchuk V. - Analysis of GRI and CSR Reports, submitted by Ukrainian Companies, Omelianchuk A. (2020)
Пасічник О. В. - Просторове обгрунтування лінійних параметрів біоптату в гістологічному дослідженні пігментних новоутворень шкіри у дітей, Конопліцький В. С., Мотигін В. В., Коробко Ю. Є., Тертишна О. В. (2021)
Мигаль І. І. - Стрес-відповідь при корекції лійкоподібної деформації грудної клітки за Nuss в умовах комбінації загальної анестезії з різними реґіонарними блокадами (2021)
Заремба В. Р. - Спосіб фіксації титанової коригуючої пластини при хірургічній корекції лійкоподібної деформації грудної клітки та його математичне моделювання, Кириченко В. А (2021)
Притула В. П. - Консервативне (неінвазивне) ведення пацієнтів дитячого віку з кістами селезінки, Кривченя Д. Ю., Кузик А. С., Хуссейні С. Ф., Гутор Т. Г. (2021)
Переяслов А. А. - Сучасні принципи діагностики та лікування гострого апендициту в дітей, Стеник Р. В., Бобак А. І., Дворакевич А. О., Никифорук О. М., Борова-Галай О. Є., Мальований Б. Я. (2021)
Гук Ю. М. - Медикаментозна корекція структурно-функціонального стану кісткової тканини в пацієнтів із фіброзною дисплазією, Зима А. М., Кінча-Поліщук Т. А., Чеверда А. І., Скуратов О. Ю. (2021)
Притула В. П. - Первинний коло-анальний степлерний анастомоз при хірургічному лікуванні хвороби Гіршпрунга в дітей, Кривченя Д. Ю., Сільченко М. І., Курташ О. О., Хуссейні С. Ф., Руденко Є. О. (2021)
Дігтяр В. А. - Біомеханічне моделювання та проблемні питання хірургічної корекції вродженої лійкоподібної деформації грудної клітки, Камінська М. О. (2021)
Веселий М. Ю. - Діагностика, лікування та реабілітація перекруту яєчка в дітей (огляд літератури), Веселий С. В. (2021)
Ксьонз І. В. - Кишкова непрохідність, викликана дивертикулом Меккеля, в дітей, Гриценко Є. М., Гриценко М. І., Овчар О. В., Пилипюк Є. В. (2021)
EAU Guidelines on Paediatric Urology (2021)
Чепалов О. І. - Балетне лібрето як предмет концептуального аналізу хореографічного твору (на матеріалі творів українських композиторів) (2021)
Підлипський А. І. - Географічні детермінанти формування народної хореографічної культури Тернопільщини (2021)
Тимчула А. В. - Народні танці долинян як джерело створення народно-сценічних композицій, Гутник І. М. (2021)
Саргсян Н. Г. - Жанр портрета в творчестве хореографа Рудольфа Харатяна (2021)
Шабаліна О. М. - Маска та емоційно-тілесний інтелект в мистецтві танцю ХХ – початку ХХІ століття (2021)
Гладка Л. В. - Основні підходи до музичного оформлення уроків хореографічних дисциплін (на основі практичного досвіду концертмейстера) (2021)
Цвєткова Л. Ю. - Науково-технічний вимір європейського танцювального мистецтва кінця ХІХ – початку ХХ століття (на прикладі Лої Фуллер) (2021)
Підлипська А. М. - Аполонійський модус балетної критики Акіма Волинського (2021)
Колесник В. - До питання про карпато-балканські сходження: назви одягу (2018)
Колесников А. - Динаміка українських південнобессарабських говірок: збереження і розвиток vs редукція національних рис в умовах мультилінгвізму (2018)
Кобиринка Г. - Особливості акцентної системи української наддунайської говірки (на матеріалі збірника діалектних текстів "Українська наддунайська говірка”) (2018)
Вербич Н. - Інтонація як компонент діалектного тексту (2018)
Ткачук М. - Переселенська говірка с. Золотоношка в полідіалектному та полікультурному середовищі (фонетичні особливості) (2018)
Колєснік Л. - Із спостережень над характерологічною лексикою гуцульських говірок Путильщини (2018)
Делюсто М. - Весільна лексика української південнобессарабської говірки (2018)
Поістогова М. - Відтворення ознаки ‘колір’ у флорономенах східнополіського говору (2018)
Симоненко І. - Словозміна займенників прикметникового типу відмінювання в східнополіському діалекті (2018)
Клименко Н. - Ареальна характеристика східностепових говірок на півночі Донецької області (2018)
Юсікова О. - Дієслово бити у говірках Закарпаття: лексикографічний аспект (2018)
Холодьон О. - Особливості варіювання семантики дієслів східнополіського діалекту (2018)
Тищенко Л. - Південнослобожанські назви двору в синхронному та діахронному аспектах (2018)
Циганок І. - Культурологічні концепти в діалектних та художніх текстах (2018)
Оскирко О. - Номінація молока і молочних продуктів у східноподільських говірках (2018)
Литвиненко Я. - Домінантні мотиваційні ознаки назв птахів (на матеріалі східнополіського діалекту) (2018)
Пустовіт І. - Металінгвальний опис географічних об’єктів у діалектних текстах Черкащини (2018)
Козуб Г. - Розвиток усного мовлення іноземних студентів на початковому етапі вивчення української мови, Лещенко Т., Тукова Т. (2018)
Негодяєва С. - Українська ідентичність: регіональні рецепції (2018)
Шевчук Т. - Богошукання Г. Сковороди в контексті ідей ранньохристиянської православно-містичної екзегези (2018)
Рева-Лєвшакова Л. - Володимир Винниченко про українську культурну самоідентичність (на матеріалі книги "Відродження нації”) (2018)
Райбедюк Г. - Кордоцентричний код художньої антропології поетів Придунав’я (2018)
Колесникова Л. - Вклад Д.С. Лихачева в развитие когнитивной лингвистики (2018)
Нахапетова О. - Етнолінгвістичні особливості номенів онук, онука в сучасній українській мові (2018)
Четверікова О. - Forms of realization of teenager speech (by the novels by J.Rowling "Harry Potter and the Goblet of Fire” and "Harry Potter and the Order of the Phoenix”) (2018)
Мельниченко Г. - Лінгвостилістичні функції епітета в новелі "Падіння будинку Ашерів" Едгара По, Макаренко Є. (2018)
Radkina V. - L’étude d’un texte littéraire comme moyen de la formation du champ lingoculturel (2018)
Vdovenko T. - Typical deviations in narrators’ culture of speech from its literary norms in English prose (2018)
Oleinikova G. - Conceptual standart of science fiction genre (2018)
Shevchuk V. - La conception du personnage dans la piece d’Arthur Adamov "Le professeur Taranne" (2018)
Відомості про авторів (2018)
Для нотатків (2018)
Вихідні відомості (2018)
Title (2021)
Contents (2021)
Mraović B. - Editorial: Practical implications of governance and regulation (2021)
Bomani M. - University strategic planning and the impartation of technopreneurship skills to students: Literature review, Gamariel G., Juana J. (2021)
Qatawneh A. - The mediating role of accounting disclosure in the influence of AIS on decision-making: A structural equation model, Bader A. (2021)
Ismail W. A. W. - Financial reporting quality following the corporate governance reforms: A conditional conservatism perspective, Harymawan I., Agustia D., Kamarudin K. A. (2021)
AboElsoud M. E. - The federal funds rate effect on subprime mortgage crisis management: An ARDL approach, Al Qudah A., Paparas D., Bani-Mustafa A. (2021)
Ibraimi X. - An institutional approach to governance and corruption in Kosovo (2021)
Guedes M. J. - The GBB index: A proposal to measure the gender balance on company boards, Casaca S. F. (2021)
Grove H. - Climate change risk: Challenge for corporate governance, Clouse M., Xu T. (2021)
Dagdag D. T. - Public governance in rural ecotourism: The case of developing economy (2021)
Mazenda A. - Governance and economic welfare: A BRICS panel analysis, Cheteni P. (2021)
Bytyçi S. - Transforming traditional business into online: The impact of COVID-19 pandemic on consumer behavior, Shala V., Ziberi B., Myftaraj E. (2021)
Iheme W. C. - Theft of public assets in developing countries and the ineffective legal frameworks on cross-border asset tracing and confiscation (2021)
Fauzi F. - Mapping potential sectors based on financial and digital literacy of women entrepreneurs: A study of the developing economy, Antoni D., Suwarni E. (2021)
Engmann A. - A moderation approach to online social interaction in entrepreneurship using the effectuation and causation theory, Ngwakwe C. C. (2021)
Spahi J. - Formal experience of SME owners in the field of HRM: A case study in Kosovo as a country with an emerging economy, Shala V., Limaj D. (2021)
Keqa F. - The determinants of banks' capital adequacy ratio: Evidence from Western Balkan countries (2021)
Mukhibad H. - Islamic corporate governance and financial statements fraud: A study of Islamic banks, Jayanto P. Y., Anisykurlillah I. (2021)
Козій І. С. - Врахування параметрів аерозольних викидів під час розробки технологічних рішень зменшення впливу на довкілля, Пляцук Л. Д., Гурець Л. Л., Трунова І. О. (2021)
Koval I. - Simultaneous action of cavitation and inert gases on the water purification from bacterial cells (2021)
Ковальов О. О. - Метод організації моніторингу атмосферного повітря, Собина В. О., Соколов Д. Л., Гарбуз С. В., Васильєв С. В., Коханенко В. Б. (2021)
Бандурян Б. Б. - Формалізація оцінки та управління станом безпеки, Ковалевський В. В., Цвайгов Д. Л. (2021)
Пономаренко Р. В. - Визначення факторів формування якісного складу поверхневих водних об'єктів методом головних компонент (на прикладі річок басейну Дніпра), Пляцук Л. Д., Затько Й. (2021)
Ільїнський О. В. - Застосування модельної установки для оцінки ефективності методів фіторемедіації очищення поверхневих стічних вод, Рибалова О. В., Бригада О. В., Бондаренко О. О., Артем’єв С. Р. (2021)
Адаменко М. І. - Системно-алгоритмічний підхід до планування маршрутів дослідження об’єктів екотуризму та краєзнавчих пам’яток Харківської області, Мірошніченко С. В. (2021)
Матіс Є. О. - Метод оцінки життєвого циклу продукту як ефективний комплекс дій щодо екобезпеки хімічної галузі, Крот О. П. (2021)
Дорош Й. М. - Аналіз чинного класифікатора видів цільового призначення земель сільськогосподарського призначення та пропозиції щодо його удосконалення, Барвінський А. В., Ібатуллін Ш. І., Дорош А. Й., Дорош О. С. (2021)
Дорош Й. М. - Законодавче забезпечення регулювання в галузі використання та охорони земель, Барвінський А. В., Новаковська І. О., Аврамчук Б. О., Стецюк М. П. (2021)
Kustovska O. - Features of land allocation for road buildings and structures, Verteletskyi O., Rudenko A. (2021)
Купріянчик І. П. - Сутність та роль екологобезпечного аграрного землекористування в сільському господарстві (2021)
Гетманьчик І. П. - Поняття та сутнісні ознаки природоохоронного землекористування, Чумаченко О. М., Колганова І. Г. (2021)
Гунько Л. А. - Проблеми рекультивації порушених земель в Україні, Бережна К. О. (2021)
Мартин А. Г. - До питання про визначення предметної області досліджень за спеціальністю "Геодезія та землеустрій", Тревого І. С., Євсюков Т. О., Бурштинська Х. В. (2021)
Харитоненко Р. А. - Порівняльний аналіз вимог щодо сертифікації інженерів землевпорядників і геодезистів в Україні та Польщі, Висідалко А. А., Трохимчук А. А. (2021)
Malashevskyi M. - Geospatial database use for land consolidation objectives in Ukraine, Tarnopolsky A., Malashevska O. (2021)
Білинський Й. Й. - Аналіз характеристик та обґрунтування індексів рослинності, Книш Б. П. (2021)
Кухарчук В. В. - Автоматизований контроль механічних параметрів дводвигунового електропривода похилого дифузійного апарата, Коваль А. М. (2021)
Сердюк В. Р. - Використання золи виносу Бурштинської ТЕС в технології виробництва автоклавного газобетону, Рудченко Д. Г., Гудзь Д. В. (2021)
Березюк О. В. - Динаміка охоплення населених пунктів Вінницької області впровадженням роздільного збирання твердих побутових відходів, Лемешев М. С. (2021)
Горенюк В. В. - Синтез та ідентифікація моделей оптимального руху електромобіля з асинхронним електроприводом по схилах і підйомах дороги (2021)
Романюк Ю. Ф. - Вибір системи живлення низьковольтних однофазних електроприймачів повітряних ліній напругою 220/380 В, Соломчак О. В., Грабчук Б. Л., Савчин О. І. (2021)
Бардик Є. І. - Визначення ризику порушення нормального режиму енергосистеми при плановому і аварійному виведенні з експлуатації електрообладнання, Болотний М. П., Бондаренко О. Л. (2021)
Кутін В. М. - Оцінювання вірогідності контролю параметрів ізоляції обмотки статора блока "генератор–трансформатор", Шпачук О. О., Кутіна М. В. (2021)
Бурбело М. Й. - Система прямого керування струмом активного фільтра, Лобода Ю. В., Лебедь Д. Ю. (2021)
Рубаненко О. Є. - Аналіз отриманих частотних характеристик силового трансформатора та визначення його технічного стану з їхньою допомогою, Рубаненко О. О., Грищук М. О. (2021)
Щербіна Є. С. - Механізми інтеграції блокчейнів між собою, Месюра В. І. (2021)
Малініч І. П. - Аналіз використання трафіку при скануванні комп’ютерних мереж різними версіями Nmap, Месюра В. І., Арсенюк І. Р. (2021)
Марковець О. В. - Формування якісної технічної документації до програмного забезпечення, Синько А. І. (2021)
Дерібо О. В. - Вплив схеми базування на похибку базування як складову мінімального проміжного припуску для механічної обробки (2021)
Карпеченко А. А. - Електродугове напилення композиційних металополімерних покриттів, Бобров М. М., Лимар О. О. (2021)
Месарош Л. В. - Зміна оптичних характеристик води внаслідок обробки розрядом, Чучман М. П. (2021)
Кичак В. М. - Розробка математичної моделі перемикання електричної поляризації у сегнетоелектричному конденсаторі, Барабан І. О. (2021)
Сенченко М. - Парадигми глобальної стратегії США ― концепції глобалізації та глобальної нестабільності (2021)
Очеретяна Л. - Книги України у дзеркалі державної бібліографії (за матеріалами бази даних державної бібліографії "Літопис книг" за 2020 р.) (2021)
Онищук М. - Книгоіндустрія в Німеччині (2021)
Татарінова Л. - Особливості книговидання у Франції (2021)
Чиж І. - Післямова чи пролог?.. (до питання про інформаційний суверенітет та інформаційну безпеку особи, суспільства, держави) (2021)
Сенченко О. - "Мозкові центри" окремих країн Азійсько-Тихоокеанського регіону (2021)
Шейко В. - Медіація як засіб існування особистості в крос-культурному середовищі в умовах глобалізації, Гончар О., Трубаєва Є. (2021)
Дояр Л. - Журнал "Радянський Львів" (1945—1951): роль регіональної періодики УРСР у розвитку українознавства (2021)
Митровка М. - Галина Біланич: штрихи до портрета (до 55-річчя від дня народження) (2021)
Карпінська О. Д. - Остеоартроз колінного суглоба. Етіологія, лікування, реабілітація (аналітичний огляд літератури) (2021)
Косяков А. Н. - Особенности использования аддитивных технологий в оперативной ортопедии, Лоскутов А. Е., Гребенников К. А., Милосердов А. В., Федин Е. М., Галузинский А. А., Бурбурская С. В. (2021)
Блонський Р. І. - Оцінка ефективності застосування препарату Флекстра® в пацієнтів з латеральними тендинопатіями ліктьового суглоба й ахіллового сухожилля (2021)
Бондаренко С. Є. - Дослідження впливу чашок ендопротезів кульшових суглобів із пористого титану на розподіл напружень у кістковій тканині (математичне моделювання), Денисенко С. А., Карпінський М. Ю., Яресько О. В. (2021)
Дроботун О. В. - До питання 3D-моделювання в плануванні лікування пухлин стегнової кістки (2021)
Чужак А. В. - Застосування поєднаної стабільно-еластичної фіксації нестабільних ушкоджень гомілковостопного суглоба при черезсиндесмозних переломах малогомілкової кістки (2021)
Нехлопочин О. С. - Стан сагітального балансу травмованого шийного відділу хребта залежно від характеру ушкодження субаксіального рівня, Вербов В. В. (2021)
Макаров В. Б. - Інтеграція з кісткою імплантатів із полілактиду, Дєдух Н. В., Нікольченко О. А. (2021)
Жук П. М. - Експериментальне дослідження механічних властивостей кісткових цементів Palacos, Маципура М. М., Мовчанюк В. О., Карпінський М. Ю., Карпінська О. Д., Мазур В. П., Псюк С. С. (2021)
Проценко В. В. - Особливості ендопротезування суглобів і кісток при метастатичних пухлинах, Бур’янов О. А., Солоніцин Є. О. (2021)
Турчин О. А. - Діагностика тарзальних коаліцій, Пятковський В. М., Омельченко Т. М., Лябах А. П. (2021)
Лазоришинець В. В. - Виклики COVID-19 у серцево-судинній хірургії (2021)
Руденко С. А. - Ремоделювання лівого шлуночка за даними ехокардіографії перед оперативним втручанням у пацієнтів з мітральною недостатністю ішемічного генезу, Поташев С. В., Верич Н. М. (2021)
Гогаєва О. К. - Вплив зайвої ваги на періопераційний перебіг у пацієнтів з ішемічною хворобою серця високого ризику в кардіохірургії (2021)
Естрін С. І. - Вплив трансплантації мезенхімальних стовбурових клітин на функціональну активність серця при експериментальному інфаркті міокарда, Кравченко Т. В., Ковальчук А. О. (2021)
Кучерява М. В. - Гендерні особливості результатів реваскуляризації міокарда у пацієнтів зі стабільною ішемічною хворобою серця, багатосудинним ураженням коронарних артерій і зниженою систолічною функцією лівого шлуночка, Маньковський Г. Б., Руденко Н. М. (2021)
Руденко М. Л. - Досвід застосування штучної фібриляції при корекції постінфарктних аневризм лівого шлуночка як найбільш доцільної альтернативи фармакохолодовому захисту серця, Іоффе Н. О., Вайда В. В., Павликова-Чертовська А. А. (2021)
Gumeniuk B. N. - Preoperative Correction of Anemia of Chronic Diseases and Application of Bloodless Technology in Mitral and Aortic Valve Replacement (2021)
Zakharova V. - Hypoplastic Left Heart Syndrome: Prognostic Significance of Morphological Variants of the Heart in the Choice of Treatment Approach, Savchuk T., Truba Ya., Lazoryshynets V., Rudenko O. (2021)
Sekelyk R. - Primary Closure of a Subtotal Sternal Cleft in a 7-Day-Old Neonate, Kozhokar D., Yusifli I., Tammo R., Yemets I. (2021)
Сіромаха С. О. - Стратегія медичного супроводу вагітної з вродженою вадою серця, Давидова Ю. В., Тарнавська А. О., Волкова Н. І., Наконечна Н. Б. (2021)
Труба Я. П. - Реконструкція дуги аорти через лівосторонню торакотомію у пацієнтів з ізольованою коарктацією та гіпоплазією дуги аорти, Дзюрий І. В., Мотречко О. О., Головенко О. С. (2021)
Кравченко В. І. - Методи і результати захисту головного мозку і вісцеральних органів під час корекції аневризм висхідної та дуги або тільки дуги аорти, Кравченко І. М., Жеков І. І., Либавка В. Д., Лазоришинець В. В. (2021)
Мешкова М. С. - Використання транссептального доступу при катетерних абляціях ліворозташованих додаткових передсердно-шлуночкових з’єднань у дітей. Практичні рекомендації, Доронін О. В., Ханенова В. А., Руденко Н. М. (2021)
Алиев Р. А. - Ретроспективный анализ результатов хирургического лечения постинфарктного разрыва межжелудочковой перегородки (2021)
Вимоги до публікацій у журналі "Український журнал серцево-судинної хірургії" (2021)
Грузєва Т. С. - Особливості та тенденції захворюваності населення на злоякісні новоутворення шкіри, Калашникова Н. М. (2020)
Гутор Т. Г. - Поширеність вживання тютюнових виробів серед молодого населення Львівської області, Козій-Бределєва С. П. (2020)
Чайківська Е. Ф. - Статевий розвиток умовно соматично здорових дівчаток Львівської області в пубертатний період (2020)
Іванюк А. В. - Хвороби системи кровообігу як причина втрати трудового потенціалу Київської області, Орлова Н. М. (2020)
Короленко В. В. - Аналіз перспектив розвитку дерматовенерологічної служби з урахуванням думки пацієнтів та менеджерів охорони здоров’я, Грузєва Т. С., Іншакова Г. В. (2020)
Комар О. М. - Організація ранньої діагностики раку шлунка відповідно до актуального потенціалу системи охорони здоров’я, Кізлова Н. М. (2020)
Галей М. М. - Порівняльна оцінка якості життя післяопераційних хворих із калькульозним холециститом та холедохолітіазом, Марчук І. П., Прокопчук Ю. В. (2020)
Бакалюк Т. Г. - Вплив реабілітаційних втручань на якість життя у пацієнтів із діабетичною полінейропатією Influence of rehabilitation interventions on quality of life in patients with diabetic polyneuropathy, Макарчук Н. Р., Стельмах Г. О., Чехлова О. В. (2020)
Шостакович-Корецька Л. Р. - Соціальна, клінічна та епідеміологічна доцільність ведення Реєстру хворих на хронічні вірусні гепатити на прикладі Дніпропетровського регіону, Шевченко-Макаренко О. П., Ніколайчук М. А., Шевельова О. В., Чикаренко З. О., Андрєєва І. А., Ткаченко В. Д. (2020)
Вороненко Ю. В. - Застосування психографічної сегментації для налагодження комунікації у сфері підготовки лікарів, Гульчій О. П., Захарова Н. М., Балашов К. В. (2020)
Січкоріз О. Є. - Комплексна оцінка успішності лікарів-інтернів за результатами державної атестації (2020)
Литвинова О. Н. - Актуальні питання проєкту Закону України "Про систему громадського здоров’я", Запорожан Л. П., Юріїв К. Є. (2020)
Томпсон І. І. - Організація психологічної допомоги жінкам з мертвонародженням у Великій Британії та в Україні, Надворна О. М. (2020)
Дроздовська Ю. Б. - Аналіз факторів порушення репродуктивної функції в жінок із безпліддям на фоні лейоміоми матки в програмах допоміжних репродуктивних технологій (2020)
Ярема Н. І. - Гендерні аспекти факторів серцево-судинного ризику та очікуваної тривалості життя, Радецька Л. В., Смачило А. І., Боб А. О., Коцюба О. І., Хоміцька А. І., Гаврилюк М. Є. (2020)
Лазоришинець В. В. - Постковідний синдром у кардіохірургічній галузі (2021)
Аксьонов Є. В. - Віддалені результати реканалізації коронарних артерій малого діаметра у пацієнтів з ішемічною хворобою серця, Демченко Р. Б. (2021)
Гогаєва О. К. - Кардіохірургія ускладнених форм ішемічної хвороби серця: особливості періопераційного періоду у пацієнтів високого ризику (2021)
Настенко Е. А. - Алгоритмічні підходи для підтримки прийняття діагностичних рішень при сумісному застосуванні спекл-трекінг ехокардіографії та коронарної ангіографії у хворих з ішемічною хворобою серця, Поташев С. В., Рибакова О. В., Дідик Ю. В. (2021)
Узун Д. Ю. - Динаміка вмісту матриксної протеїнази 1-го типу та її тканинного інгібітору 1 у крові хворих з інфарктом міокарда зі стійкою елевацією сегмента ST на тлі мультисудинного ураження вінцевих артерій при використанні різної лікувально-діагностичної тактики, Узун К. С., Лазоришинець В. В. (2021)
Витовский Р. М. - К вопросу о рецидивах миксом сердца: необычный случай из практики, Исаенко В. В., Пищурин А. А., Яковенко И. Г., Онищенко В. Ф. (2021)
Гуменюк Б. М. - Трансфузійні стратегії у пацієнтів із протезуванням мітрального клапана, Голота І. П. (2021)
Сіромаха С. О. - Двостулковий аортальний клапан і вагітність, Давидова Ю. В., Кравченко В. І. (2021)
Труба Я. П. - Двоетапне хірургічне лікування гіпоплазії дуги аорти в поєднанні з іншими вродженими вадами серця у новонароджених і немовлят, Дзюрий І. В., Секелик Р. І., Головенко О. С., Лазоришинець В. В. (2021)
Захарова В. П. - Особливості морфогенезу аневризм аорти на тлі артеріальної гіпертензії та супутніх факторів ризику, Руденко О. В., Кравченко В. І. (2021)
Мешкова М. С. - Анализ осложнений при выполнении 1000 последовательных радиочастотных катетерных деструкций фибрилляции предсердий, Доронин А. В. (2021)
Карпенко Ю. И. - Оказание помощи больным с нарушениями сердечного ритма в условиях пандемии COVID-19 инфекции: анализ ситуации и собственный опыт, Кушниренко В. И., Яровенко А. А., Павлинова Н. В., Бохонко О. И. (2021)
Колтунова Г. Б. - Інтенсивна терапія кардіохірургічних хворих з COVID-19: закордонний та власний досвід, Авраменко Л. М., Войтюк В. В., Чиж К. П. (2021)
Руденко М. Л. - Лікування ускладненої форми ішемічної хвороби серця після успішних долікарських реанімаційних заходів у громадському місці, Іоффе Н. О., Вайда В. В., Павликова-Чертовська А. А. (2021)
Сало С. В. - Використання кангрелору при лікуванні пацієнта з COVID-19-асоційованим гострим коронарним синдромом, Левчишина О. В., Гаврилишин А. Ю., Логутов А. К., Гладун А. Ю. (2021)
Вимоги до публікацій у журналі "Український журнал серцево-судинної хірургії" (2021)
Bakhmat L. V. - Coronalogisms and the way COVID-19 changes English, Panchenko V. V. (2020)
Бердник Л. В. - Внутренняя форма в концептуальном представлении значения производного слова (2020)
Бондар Т. Г. - Семантично-функційні особливості конверсивів української та англійської мов, Каліщук Д. М. (2020)
Буранова А. В. - Переосмислення назв артефактів за метафоричною моделлю "артефакт - абстракція" (2020)
Валігура О. Р. - Лінгвальні засоби реалізації функції впливу в давньокитайському філософському тексті (на матеріалі релігійно-філософського трактату "Дао де цзін"), Костанда І. О. (2020)
Даниленко О. С. - Структурно-лингвистические особенности новогодних поздравлений (на материале новогодних обращений президента Украины и канцлера Германии) (2020)
Дворянчикова С. Є. - Онімний простір комедії режисера А. Лукіча "Мої думки тихі" (2019 р.) (2020)
Дейчаківська О. В. - Предикативні прикметники як засіб вираження компліменту (2020)
Єгорова О. І. - Алюзивність мови сучасної політики (на матеріалі офіційних промов відомих політиків), Куц І. О. (2020)
Kabantseva N. V. - The subsphere "Universum” – a conceptual field of the political metaphor in the Ukrainian and English (2020)
Казимирова І. А. - Діахронійна когнітивна карта лінгвістичного терміна як термінографічний інструмент (2020)
Калінюк О. О. - Дистрибутивні характеристики композиційно-мовленнєвої форми "опис" у науково-фантастичному тексті (на матеріалі оповідань Рея Бредбері), Кашуба М. В., Розанова О. А. (2020)
Карпенко М. Ю. - Особливості використання гіпностилістичних патернів синтаксичного рівня в гіпнотичному дискурсі (2020)
Кірносова Н. А. - Вчення про внутрішню форму слова Олександра Потебні та семантика форми китайського ієрогліфа (2020)
Ковальчук М. П. - Займенникова парадигма в говірці села Середній Майдан Надвірнянського району (2020)
Козлова Т. О. - Зовнішні та внутрішні стимули розвитку фразеології англійської мови в Австралії, Полєжаєв Ю. Г., Салій O. Г. (2020)
Kuzmenko A. O. - Stylistic features of infant poetry texts, Voshchevska O. V. (2020)
Ликіна В. В. - Вербалізація концепту DEMOCRACY/ДЕМОКРАТІЯ в інавгураційних промовах президента США Джорджа Вокера Буша: лінгвокогнітивний аспект (2020)
Лисенко Н. О. - Фауноніми та флороніми в поетичний мові Тодося Осьмачки, Сінна Л. Ю. (2020)
Луньова Т. В. - Формування категорії "давньоримські ксенії" у метаекфрастичному просторі есе Нормана Брайсона: лінгвокогнітивний аналіз (2020)
Лут К. А. - Реалізація мовної компресії в англійськомовних текстах радіообміну цивільної авіації, Лисенко А. І. (2020)
Луценко Л. О. - Стратегія театральності в політичному дискурсі Бориса Джонсона, Зоренко І. С., Клименко І. М. (2020)
Марченко Т. А. - Причини мовних трансформацій в оповіданні Михайла Коцюбинського "Подарунок на іменини" (2020)
Мацегора И. Л. - Когниция "наблюдатель" в формообразовании морфологической парадигмы лица русского глагола (2020)
Мельник Л. О. - Лексичні, синтаксичні та стилістичні характеристики перекладу роману Г. Бьолля "Груповий портрет з дамою", Заполовський М. В. (2020)
Ментинська І. Б. - Запозичення як продуктивний спосіб поповнення української комп’ютерної термінології (2020)
Mykhaylenko V. V. - "Reading” vague quantifiers (2020)
Онищенко Ю. К. - Назви снігу та пов’язаних із ним понять і процесів у говірці смт Більмак Запорізької області (2020)
Петришин М. Й. - Семантичний простір прикметника magnus в "Енеїді" Вергілія (2020)
Приходько І. М. - Найменування на позначення скелета й кісток в українській мові ХІ – першої половини ХХ століття (2020)
Рижкова С. В. - Семантичні та структурно-функційні особливості топонімів англійської мови (на прикладах оцінних висловлювань) (2020)
Самусенко О. М. - Основні принципи створення лінгвокраїнознавчого словника української мови для іноземців (2020)
Сербина Т. Г. - Парцелляция сложносочиненных предложений (на материале русскоязычных газет и журналов Украины), Чеберяк А. Н. (2020)
Соболєва О. С. - Генеза поняття "публічна дипломатія" в англійськомовному дискурсі (2020)
Соловей Н. В. - Вариативность выражения центростремительного направления действия в предложении, Мазур С. М., Летуновская И. В. (2020)
Старченко Я. С. - Словотвірні процеси в комп’ютерному жаргоні української мови, Стрілець Л. К. (2020)
Стрижак О. О. - Проблема лінгвістичної інтерференції в міжкультурній комунікації (2020)
Тхоровська С. В. - Прагмафункційна специфіка лексичних одиниць в організації ідеологічного дискурсу редакційної статті (на матеріалі The New York Times) (2020)
Хібеба Н. В. - Фонетичні особливості бойківських говірок Рожнятівщини (2020)
Шульська Н. М. - Відантропонімійні чоловічі особові найменування в західнополіській неофіційній комунікації, Зінчук Р. С., Римар Н. Ю. (2020)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського