Каціон І. О. - Співвідношення когнітивних ознак опозиційної пари концептів життя і смерть у турецькій мовній картині світу (2019)
Киселюк Н. П. - Реалізація амбівалентного потенціалу лексичних одиниць у полярних комунікативних ситуаціях (на матеріалі англомовного художнього дискурсу), Приходько В. Б. (2019)
Кійко С. В. - Німецько-український термінологічний словник архітектури і будівництва: принципи розробки й укладання, Пинтюк Є. С. (2019)
Kozlovskyi V. V. - Die semantische Struktur des linguakulturellen Konzepts (anhand der deutschen Gegenwartssprache) (2019)
Костроміна О. В. - Соціорегіональні просодичні особливості мовленнєвої поведінки австралійців (2019)
Кременєва Т. В. - Фахова мова викладача іноземної мови: лексико-семантичні кореляції (2019)
Кузнєцова І. В. - Антиприслів’я з гендерним компонентом у сучасній англійській мові, Анисимова В. О. (2019)
Кузнєцова І. В. - Значення орнітонімів у складі англомовних фразеологізмів, Артеменкова О. К. (2019)
Кущ Е. О. - Роль опозиції "свій – чужий" у формуванні етнічної картини світу, Осуховська Г. С. (2019)
Літвінова М. М. - Концептуальні метафори та стиль мислення Бромдена в романі К. Кізі "Над зозулиним гніздом", Ігошев К. М. (2019)
Любимова Ю. С. - Засоби реалізації категорії оптативності в сучасній китайській мові (2019)
Маниліч А. В. - Ономасіологічні та семасiологічні особливості англомовних прецедентних імен, Бялик В. Д. (2019)
Лісун О. В. - Каламбур як спосіб репрезентації комічного ефекту (на матеріалі твору Л. Керролла "Аліса в країні чудес"), Совєтна А. В. (2020)
Mizetska V. Ya. - Ethnonyms in the plays by William Shakespeare, Ladynenko A. P. (2020)
Моргунова О. О. - Специфіка маргінального героя у романі Роберта Гелбрайта (АКА Дж. К. Роулінг) "Кувала зозуля" (2020)
Федько О. Ю. - Мотив самозбереження у романі Й. Батор "Темно, майже ніч" та Рут Веа "У лісі-лісі темному": особливості функціонування (2020)
Фока М. В. - Змалювання психологічних станів персонажа як шлях до психологізму "нової драми" (2020)
Алексієвець О. М. - Просодична реалізація індивідуального ораторського стилю політика (2020)
Андрійченко Ю. В. - Мовні особливості динамічних змін у гендерних стереотипах (2020)
Артьомцев О. В. - Діапазон взаємодії девербації та семантичної диверсифікації (2020)
Бехта І. А. - Структурно-семантичний інвентар метеорологічної лексики британських електронних газет, Бондарчук Н. І. (2020)
Бондар К. С. - Соціопросодичні особливості мовленнєвої поведінки шотландців (2020)
Бохун Н. В. - Мовні засоби створення пейзажу в іспанській поезії XX століття (2020)
Братиця Г. Г. - Колірна картина світу у колоремі "grau” як елемент індивідуально-авторської картини світу В. Борхерта (2020)
Веремчук Е. О. - Фразеологічні засоби вербалізації концепту DIGNITY в англійській мові (2020)
Волошук В. І. - Семантичні процеси полісемантизації, неологізації та фразеологізації у фінансовій термінології англійської та німецької мов (2020)
Havryliuk O. О. - Marking bearers of social stratification semantics in perfume and cosmetic names, Nikiforova Ye. Yu., Halytska Ye. A. (2020)
Husar M. V. - The conceptual analysis of the successfulness of British private classifieds (2020)
Донець С. М. - До питання про еволюцію вивчення метафори: від риторики до когнітивістики (2020)
Доронкіна Н. Є. - Особливості стратифікації наукової статті (2020)
Єрмоленко І. І. - Семантичні особливості французьких фразеологізмів із кольороназвами, Дегтярьова Є. О., Мельниченко А. Г. (2020)
Кравець О. І. - Соціолект субкультури аніме в лінгвокультурному середовищі японії (2020)
Lazebna N. V. - Parameters of English-language innovative tech discourse (2020)
Лисенко Н. Є. - Світотвірний потенціал алюзії у французькій постмодерній малій прозі (на матеріалі оповідань Б. Вербера) (2020)
Лисичкіна І. О. - Особливості реалізації воєнного наративу художніх та публіцистичних текстів (на матеріалі англомовного наративу початку операції "Буря в пустелі"), Лисичкіна О. О., Калашник В. Д. (2020)
Луньова Т. В. - Фіктивний щоденник як форма есеїстичного метаекфразису: когнітивно-поетологічний аналіз (на матеріалі есе Говарда Джейкобсона про Енді Воргола) (2020)
Милик О. В. - Синтагматичні зв’язки лексем-вербалізаторів субконцепту SALUS в латинській мові (2020)
Оробінська Р. В. - Функції імперативних речень у діалозі сучасних німецьких фільмів (2020)
Оськіна Н. О. - Ченьюй-зоонім як засіб опису особистості людини, Нікітіна Т. В. (2020)
Pavlichenko L. V. - Pragmatic peculiarities of conflicts resolution in the interrogation discourse (2020)
Pylypei Yu. A. - Characteristics of slang formation: blends, clippings, reduplicatives (2020)
Pidrushniak K. V. - The structure of the lexical-semantic field "colour” in the domain of clothes (2020)
Radziievska O. V. - The semantic characteristic of slang as an integral part of language and culture, Sharnina Ye. O. (2020)
Раренко Н. В. - Словесна образність як засіб театралізації англомовної постмодерністської художньої прози (2020)
Світліковська О. А. - Кореляція вербальних та невербальних засобів в англомовних мас-медійних мультимодальних текстах (2020)
Talavira N. M. - Verbalization of modern generations in English news texts: linguo-rhetorical approach, Nikitenko I. I. (2020)
Tarasova S. O. - Discourse identity of celebrity in the carnival space of the USA (2020)
Чава Г. Ф. - Важливість формування емоційного інтелекту при вивченні англійської мови майбутніми спеціалістами, Народовська О. М. (2020)
Cherska Zh. B. - Ethnolinguistic peculiarities of investigating language units: means of verbalizing the concept of "rationalism”, Hladkoskok L. H. (2020)
Шкамарда О. А. - Мовленнєва поведінка суб’єкта позиціювання "модератор" в англомовному інтернет-блозі (2020)
Шугаєв А. В. - Когнітивно-прагматичні передумови дослідження інтернет-дискурсу (2020)
Бушко Г. О. - Компаративний аспект дослідження Івана Шишманова "Пісня про мертвого брата в поезії балканських народів" (2020)
Долинська Л. М. - Компаративний аналіз поезій Лесі Українки та Миколаї Божук (2020)
Колинько Е. П. - Поэтизация обыденных ценностей в произведениях Н. Гоголя и И. Бунина (2020)
Рождественська І. Є. - Український код польської рецепції "Вибраних місць із листування з друзями" Миколи Гоголя (2020)
Матковська М. В. - Прагма-семантичні особливості емотивної комунікації британців (2019)
Мелещенко А. І. - Засоби зв’язку французького художнього тексту на основі класу анафоричних прикметників (2019)
Myronova N. V. - Caractéristiques individuelles du code ethnoculturel français amour (sur le matériel du roman d’Amelie Nothomb "Mercure”) (2019)
Mykhaylenko V. V. - Think-aloud protocol in translation: a pilot project (2019)
Мойсова А. В. - Види сексизмів і способи їх усунення в англійській мові, Бялик В. Д. (2019)
Moskvichova O. A. - The fractal poetical model of the world in the linguistic and the cognitive illumination (2019)
Мусієнко Ю. А. - Сугестивні особливості просодичної актуалізації англійського притчового дискурсу (2019)
Палькевич О. С. - Нові підходи до типології територіальних варіантів французької мови (2019)
Петрочук О. В. - Особливості мотивації фразеологізмів з онімами у сучасній німецькій мові, Вест В. (2019)
Подсєвак К. С. - Когнітивні складники концептів-опозицій людина і техніка у творах наукової фантастики Рея Бредбері: зіставний аналіз (2019)
Пришляк М. В. - Загальновживана та стилістично забарвлена лексика в ораторському дискурсі Стародавньої Греції (на матеріалі промов Демосфена) (2019)
Прохорова О. В. - Сутність когнітивно-комунікативної методики викладання та її застосування при викладанні сходознавчих дисциплін (2019)
Сай І. В. - Лексичний статус прикметників типу бахувріхі (на основі І – ХІІ пісень поеми Гомера "Іліада") (2019)
Свиридюк Т. В. - Апелятивна функція ідіоматичних засобів у виступах британських прем’єр-міністрів, Рубан Л. М., Семініхина Н. М. (2019)
Смаглій В. М. - Класифікація субконцептів WORD крізь призму дальної периферії (2019)
Сопільняк С. В. - Перські народні прикмети та забобони крізь призму теорії мовленнєвих актів (2019)
Стасюк О. С. - Нерегламентована парламентська репліка як тип тексту (на матеріалі стенограм пленарних засідань Бундестагу ФРН), Строганова Г. О. (2019)
Стройкова С. А. - Мотиватори рівня кількості в німецьких іхтіонімах (2019)
Тімкова Т. М. - Тематична класифікація найменувань атмосферних явищ турецької мови (2019)
Томусяк А. О. - Комунікативно-прагматичний потенціал еліптичних структур у сучасному американському художньому тексті (2019)
Тоненчук Т. В. - Модифікації соматичних фразеологічних одиниць у художній літературі (2019)
Федоренко О. І. - Фразеоматичні комплекси з дієсловами make та do (2019)
Хайчевська Т. М. - Семантичні особливості фразеологічних одиниць із рослинним компонентом (на матеріалі французької мови) (2019)
Хірочинська О. І. - Місце безсполучникового речення в системі складного речення (2019)
Tsymbal I. V. - Particularites lexiques et grammaticales des billets de blogues scientifiques francophones (2019)
Чайковська Н. М. - Структурно-стилістичні особливості синтаксису романів Ієна Мак’юена (на основі романів "На березі" та "Спокута") (2019)
Чернега С. М. - Становлення пантеону германо-скандинавських богів та його особливості (2019)
Шевченко М. Ю. - Комунікативно-прагматичні засоби впливу в риториці президента Франції Емманюеля Макрона в період соціальних протестів (2019)
Ахмад И. М. - Лингвистический анализ ассоциативно связанных лексем (2019)
Гаджиева Т. И. - Когнитивный анализ синтаксических параллелизмов (на материале азербайджанской классической ашукской поэзии) (2019)
Карашаєва Д. З. - Конструкції речень з непрямою мовою в кримськотатарській мові (2019)
Кійко Ю. Є. - Інформаційна структура тексту в сучасній лінгвістиці (2019)
Косович О. В. - Співвідношення понять "мова" та "національний дух" у філософії мови В. фон Гумбольдта (2019)
Махачашвілі Р. К. - Емпіричний метод у дослідженні полілатеральності emoji, Бахтіна А. О. (2019)
Мініна Н. С. - Особливості відокремлення партикулятивів і співвідносних семантико-граматичних варіантів слів (на матеріалі сучасних російськомовних віршованих текстів), Анісенко О. В. (2019)
Назарчук Р. З. - Зооморфні фразеологічні одиниці української й англійської мов: семантичний вимір, Бабяк С. А. (2019)
Савчин Н. Б. - Функціонування дієслів руху (на прикладі художнього твору Дена Брауна "Янголи і демони) (2019)
Совєтна А. В. - Евфемізми в засобах масової інформації, Лісун О. В. (2019)
Стогній І. В. - функціонування молодіжного сленгу в сучасній розмовній українській мові, Варавкіна З. Д. (2019)
Терещенко Л. Я. - Когнітивно-прагматичні виміри неправдивого мовлення (2019)
Khaidari N. I. - Semantic classification of English riddles (2019)
Хвайлех М. Х. М. - Стан ферментної ланки антиоксидантного захисту та його неспецифічна корекція у хворих на екзему, Андрашко Ю. В. (2021)
Фоміна Л. В. - Оптимізація лікування і прогнозування перебігу гострої та хронічної екземи у хворих з виявами дисбіозу кишечника, Дащук А. М., Добржанська Е. І. (2021)
Лаврушко С. І. - Сучасна діагностика мікроспорії, Степаненко В. І. (2021)
Ал-Омарi Oбадех Махмуд - Проліферативна функція ендотелію при вогнищевій склеродермії, гендерні та вікові особливості перебігу захворювання, Бондар С. А. (2021)
Святенко Т. В. - Поліморфізм екзантеми, що зумовлена вірусом SARS-CoV-2 (клінічний випадок), Маврутенков В. В., Гайдук Т. А., Гайдук О. І., Маврутенкова Т. В. (2021)
Степаненко В. І. - Псоріатична оніходистрофія — сучасні тенденції лікування, Іванов С. В., Федорич П. В. (2021)
Супрун К. Г. - Топічна терапія оніхомікозу у хворих на псоріаз, Олійник І. О. (2021)
Запольський М. Е. - Особливості інтерпретації даних світлової та спектральної дерматоскопії у хворих на актинічний кератоз, Лебедюк М. М., Теплюк Ю. В., Прокоф’єва Н. Б. (2021)
Diehl C. - Stretch marks: a review (2021)
Мавров Г. І. - Інфекції, що передаються статевим шляхом, у пенітенціарній системі (аналіз наукових публікацій та власні дані), Осінська Т. В., Щербакова Ю. В., Курушин Д. Д., Калашнікова І. В. (2021)
Коляденко К. В. - Короткий нарис історії світових епідемій-пандемій. Частина III. Напівзабутий вірусний дебют, Федоренко О. Є. (2021)
До уваги авторів (2021)
Авксентьєва Г. А. - Специфіка портретування у збірці Валерія Шевчука "У череві апокаліптичного звіра", Малицька О. В. (2020)
Адамович А. Є. - Образ Данила Галицького як художній концепт в українській літературі ХХ століття, Зімонова О. В., Шлєіна Л. І. (2020)
Александрова Г. О. - Традиції французького нуару в романі Даніеля Пеннака "Усе для людожерів" (2020)
Артеменко Л. В. - Історичний генезис теми митця і мистецтва у творах античної художньої словесності (2020)
Бабай Л. В. - Мікротопонімія світу семи королівств у романі Дж. Р. Р. Мартіна "Гра престолів" (2020)
Березнікова Н. І. - Маркери індивідуального саморозвитку в колективній ідентичності сучасної корінної молоді Північної Америки (на прикладі оповідання Шермана Алексі "Search Engine") (2020)
Бондарева О. Є. - Антивоєнна п’єса середини ХХ століття: принципи побудови та апелювання до практик dell’arte, комедії ситуацій, кіно, дидактичного театру, театру жорстокості (на матеріалі "Свята заліза" Роберто Арльта) (2020)
Бровко О. О. - Методологія та інтерпретаційні моделі української літератури у працях Магдалини Ласло-Куцюк (2020)
Величковська Ю. Ф. - Рівні реакції на проблему розвитку антиколоніальних ідей у національній літературі XVIII – першої половини XIX століть (2020)
Вірич О. В. - Проблема буття українського народу в кризових ситуаціях (на матеріалі роману М. Матіос "Нація") (2020)
Гурдуз А. І. - Комбінаторність міфопоетики роману Сюзанни Кларк "Джонатан Стрендж і містер Норрелл" (2020)
Динниченко Т. А. - Метафоричне моделювання психічного розладу в романі А. Франса "Боги жадають" (2020)
Дмитренко В. І. - Художня експлікація креативності в українських соціально-побутових казках (2020)
Zhovtani R. Ya. - The culturological aspects of flash fiction by Ernst Wiechert (2020)
Ковпік С. І. - Функції події-фатуму в новелі П. Зюскінда "Голуб" (2020)
Крижна А. В. - Інтерпретація світового образу Дон Жуана в драматичній поемі Лесі Українки "Камінний господар" (2020)
Kruk A. A. - Thematic congeniality of t. hardy and I. Nechui-Levytskyi’s prose: landscape and domestic motives (2020)
Кулінська Я. І. - Сучасні воєнні щоденники: форма самовираження чи текст пам’яті? (2020)
Ленок М. І. - Специфіка хронотопу в художньому репортажі Д. Казанського "Санітарна зона" (2020)
Мелещенко В. О. - Постколоніальний дискурс сучасної африканської літератури: стратегіі, наративу і письма, Черній Л. В. (2020)
Мельникова К. С. - Особливості хронотопу в художній літературі постмодернізму на прикладі романів Джона Фаулза "Жінка французького лейтенанта" та "Волхв", Гастинщикова Л. О. (2020)
Муратова О. В. - Біографія як форма пізнання особистості митця: сутність, аспекти, інтерпретації (2020)
Підопригора С. В. - Інтерактивні книги-ігри: український контекст (2020)
Рудницька А. Р. - Метамистецтво у романі Орхана Памука "Рудоволоса жінка", Арнаут Ф. І. (2020)
Тендітна Н. М. - Емоційна палітра злочину маніяка в романі О. Ульяненка "Дофін Сатани" (2020)
Тітова О. Б. - Наративні ресурси періодів-розповідей на рівні художнього тексту (2020)
Шаров С. В. - Специфіка хронотопу художніх творів для дітей Зірки Мензатюк: поетологічні особливості, Скориця Д. В. (2020)
Шукай О. Ю. - Національна ідентичність жіночих образів у романі О. Забужко "Музей покинутих секретів" (2020)
Білик О. О. - Образні порівняльні конструкції та способи їх відтворення в українських перекладах (на матеріалі роману Дж. Мартіна "Гра престолів"), Подоляк З. Р. (2020)
Bondar L. V. - Les particularités lexico-sémantiques des textes diplomatiques franҫais et les moyens de leur traduction en ukrainien, Chkolyar L. V., Choumtchenko Т. I. (2020)
Гаврилова І. М. - Особливості та способи перекладу політкоректної лексики (2020)
Голубенко Н. І. - Параметри адекватного та еквівалентного перекладу засобів вираження модальності як функційно-семантичної категорії в текстах художнього дискурсу (2020)
Ібрагімова С. В. - Складники письмової форми наукового спілкування у франкомовних текстах патентів на винахід та особливості їх перекладів українською мовою (2020)
Kovalchuk O. Ya. - Byron’s poetry in Lesia Ukrainka’s interpretation, Popadynets O. O. (2020)
Кожедуб Л. Г. - Переклад творів Б. Шлінка українською мовою (на матеріалі роману "Der Vorleser”), Лалаян Н. С. (2020)
Нечипоренко Б. О. - Лексичні та стилістичні труднощі перекладу фразеологізмів у сучасній англійській мові (2020)
Радченко Т. А. - Адекватність перекладу (на прикладі нової розмовної лексики і фразеології англійської мови) (2020)
Романюха М. В. - Нормування перекладацької діяльності: міжнародний аспект (2020)
Стоянова І. Д. - Концепт STATE у романі Дж. Орвелла "1984": специфіка мовної об’єктивації в оригіналі та перекладі, Соколовська Л. А. (2020)
Чепурна З. В. - Функціонування іменникa-ойконіма й прикметника-ойконіма в німецькій та українській культурах (2020)
Chugu S. D. - Translating untranslatable in literary narratives: broadening the interpretation scope (2020)
Комаров С. А. - "Живи. Твори. Вмирай" (рецензія на монографію О. О. Крижановської "Ланка"-МАРС та "Серапіонові брати": порівняльно-типологічний аспект") (2020)
Пена Л. І. - Український фемінікон: від витоків до сьогодення (рецензія на монографію М. П. Брус "Фемінітиви в українській мові: генеза, еволюція, функціонування") (2020)
Бибик С. П. - Культура наукового висловлення студента в контексті поняття "слабка норма", Терещенко С. І. (2021)
Волянюк І. О. - Топоніми як маркери просторового континууму (на матеріалі поетичних творів Тараса Шевченка) (2021)
Горенко В. М. - Складові лінгвоконцепти простір, місце, час у лінгвоментальній інтерпретації світу поетики І. Перепеляка (2021)
Мігорян О. В. - Понятійні ознаки концепту CONFLICT, Павлович Т. І., Федич Г. Д. (2021)
Мільо А. В. - Концепт БІЖЕНЕЦЬ/FLÜCHTLING у німецьких медіатекстах (на матеріалі промов політиків Німеччини і дописувача соціальної мережі) (2021)
Misenyova V. V. - Phraseological units with no direct equivalents in the aspect of intercultural communication, Spilnyk T. M. (2021)
Москвичова О. А. - Конструювання фрактальної поетичної моделі світу в лінгвокогнітивному вимірі (2021)
Nagaitseva N. I. - The aktionsarten as a lacuna for RFL learners, Romanov Yu. O. (2021)
Найдеш О. В. - Фоностилістичні особливості фонестемної лексики німецької мови (2021)
Nevreva M. M. - Nominal word formation models in the text corpora of scientific discourse, Diachenko G. F., Zaitseva O. Yu. (2021)
Oleinikova G. O. - Time – an integral feature of the vector movement of science-fiction narrative (2021)
Орел І. І. - Формування оцінки в процесі стереотипізації (2021)
Pavlova O. O. - Directions of public relations technologies of the national guard in Ukraine (2021)
Панькова Т. В. - Типи поліпредикативних складнопідрядних речень в англомовній художній прозі за способом розташування компонентів (2021)
Петрочук Н. О. - Основні елементи системи інтонування ToBI (2021)
Пилипенко І. О. - Ґендерний аспект та особливості вираження відносин в англійській фразеології (2021)
Пітель В. М. - Особливості вживання релігійної лексики в інтернет-виданнях Прикарпаття, Пітель В. І. (2021)
Потапенко Л. В. - Особливості дистанційного навчання іншомовного спілкування студентів нефілологічних спеціальностей (2021)
Романцова Я. В. - Паралінгвістичні засоби комунікації (2021)
Руденко М. Ю. - Особливості емоційно-експресивної функції молодіжної мови (2021)
Савчук Т. С. - Взаємовідношення фоносемантики, ономатопеї та мовного знака у лінгвістичній тріаді (2021)
Семенова О. В. - Мовні засоби репрезентації французького менталітету (2021)
Сеник Г. І. - Особливості мовної інтерференції на Буковині на початку ХХ століття (2021)
Скидан М. С. - Образне вираження пір року в малій прозі М. Вінграновського (2021)
Смеречинська О. В. - Роль сполучника підрядних речень часу als при вираженні граничної семантики одноразовості дії у німецькій мові (2021)
Сова М. В. - Словотвірно-структурні особливості нової китайської лексики, пов’язаної з пандемією коронавірусу, Вечоринська Т. В. (2021)
Соприкіна В. Д. - Суфіксація як спосіб творення псевдонімів сучасних українських митців (2021)
Стасюк О. С. - Словотвірні фемінітиви в сучасній шведській мові, Пісоцька Д. В. (2021)
Сторонська О. С. - Категорія темпоральності у вимірах німецьких паремій (2021)
Tarnavska T. V. - Secondary linguistic identity in the context of intercultural communication, Glushanytsia N. V. (2021)
Тернова Ж. А. - Вербалізація лексико-семантичного поля "індивідуальність особистості" концепту успішна жінка (на матеріалі українськомовної художньої прози кінця ХХ – початку ХХІ ст.) (2021)
Черська Ж. Б. - Системні зв’язки у фразеологічних одиницях із компонентом голова (на матеріалі української, англійської та німецької мов), Бухінська Т. В., Гладкоскок Л. Г., Семен Г. Я. (2021)
Чубань Т. В. - Префікси відіменних дієслів із граматичною функцією, Кардаш Л. В. (2021)
Sharapanovska Yu. V. - Linguistic approaches to the concept study (2021)
Шеремета Л. П. - Теоретичні основи дослідження медичної термінології: поняття про термінознавство (2021)
Шовкопляс Ю. О. - Сфери походження сленгової метафори в американському варіанті англійської мови (2021)
Шутова М. О. - Лінгвістична маніфестація концепту "COVID" у картинах світу англійської, німецької та української мов, Голінко А. М. (2021)
Алісеєнко О. М. - Особливості втілення проблематики в романі А. Мердок "The Nice and The Good" (2021)
Бандура Т. Й. - Жанрово-стильова своєрідність роману Ф. С. Фіцджеральда "Великий Гетсбі" (2021)
Безродних І. Г. - Let Us Reap Our Joys: стильова специфіка поетичного наративу любовної лірики Томаса Кер’ю (2021)
Bogachevska L. O. - Melodrama style description of female images and their fate in the Ukrainian and the English prose (G. Kvitka-Osnovianenko "Marusya” and Ch. Dickens "Dombey and Son” in the comparative typologial aspect) (2021)
Вєдєрнікова Т. В. - Жанрова своєрідність роману Ч. Діккенса "життя та пригоди Ніколаса Ніклбі" як роману виховання (2021)
Горанська Т. В. - Своєрідність інтерпретації образу Фауста у творчості І. Франка (2021)
Грачова Т. М. - Інтерпретація українських демонологічних образів у лірико-химерному романі-баладі В. Шевчука "Дім на горі", Найдьонова Н. В. (2021)
Гудима А. О. - Тема Чигирина в літописі самійла Величка (2021)
Гурдуз А. І. - "Дім, в якому…" Маріам Петросян у фентезійному полі кінця ХХ – перших десятиліть ХХІ ст. (2021)
Крисаченко В. - Онтологія національних інтересів України: системні пріоритети (2021)
Семенова О. - Вітчизняний кінематограф як протидія інформаційній агресії Російської Федерації (на прикладі історико-патріотичного кіно) (2021)
Трачук О. - Відносини кочівників Степу і хліборобів Східної Європи та міграційна концепція М. Гімбутас (2021)
Ворончук І. - Шляхетський рід Хрінницьких у приватному й публічному житті ранньомодерної Волині. Лінія Михайла Сватковича Хрінницького (2021)
Гулюк І. - "Nie na przekup, ale ku swey potrzebie będą": торгівля волинської шляхти Речі Посполитої у другій половині XVI — першій половині XVII століття (2021)
Довбищенко М. - "Нехай би русь по-руськи русь учила": освіта та "руська мова" у творах Касіяна Саковича "Desiderosus" (1625) і "Perspektiwa" (1642) (2021)
Кучерук О. - Початковий період діяльності Української Центральної Ради: від 3 (16) березня до проведення Національного конгресу у квітні 1917 року (2021)
Перга Т. - Єврейський пролетаріат в УСРР наприкінці 1920-х — на початку 1930-х років (2021)
Хоменко О. - "Киевлянка" Т. Левчука: Українська революція 1917—1921 років в українському радянському кінематографі, Скопненко Б. (2021)
Грабовська І. - Специфіка критики буржуазних теорій у філософії доби "пізньої" УРСР (на прикладі праць Лариси Левчук), Грабовський С. (2021)
Турпак Н. - У пошуках засад консолідаційного поступу України в реалізації цілей сталого розвитку (2021)
Газізова О. - ХІV Міжнародний конкурс з українознавства для учнів 8—11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (2021)
Тимошик М. - Українська діаспора в боротьбі з російськими фальсифікаторами історії України після Другої світової війни (2021)
Фігурний Ю. - Українські етнокультурні процеси у науковому доробку Леоніда Залізняка (до 70-річчя з дня народження), Шакурова О. (2021)
Галич В. - Не поцінований досі материк української преси і книги в діаспорі: до виходу в світ двох українознавчих монографій професора М. Тимошика, Галич О. (2021)
Фігурний Ю. - Всеукраїнські наукові читання з міжнародною участю "Свою Україну любіть!", присвячені 90-літтю з дня народження академіка П. Кононенка, Безсмертна Н. (2021)
Огороднічук Г. І. - Використання ферментного препарату "Целозим" з метою підвищення мясної продуктивності птиці (2019)
Калинка А. К. - Вплив комплексного препарату на інтенсивність росту молодняку нової популяції мясного комолого сименталу худоби на підсисі в умовах передгірської зони карпатського регіону Буковини, Лесик О. Б., Казьмірук Л. В., Корх І. В. (2019)
Овсієнко С. М. - Продуктивність свиней та якість свинини за згодовування екструдованого гороху (2019)
Datsiuk I. V. - Pork quality indicators when feeding protein-vitamin-mineral additive intermix (2019)
Ткачук О. П. - Медоносний потенціал бобових багаторічних трав у інтенсивному землеробстві України, Циганський В. І. (2019)
Shevchuk T. V. - Complex analysis of the influence of different feeding on the productivity of silver black, red and white fox, Kramarenko S. S. (2019)
Скоромна О.І. - Розвиток галузі бджільництва як джерело структури продовольчої безпеки, Разанова О. П. (2019)
Палій А. П. - Дослідження роботи пульсаторів доїльних апаратів та вплив їх робочих параметрів на показники молоковиведення у корів (2019)
Варпіховський Р. Л. - Механічне забруднення домішками молока, його бактеріальне обсіменіння та шляхи покращення якості молока (2019)
Добронецька В. О. - Генетичне поліпшення тварин шляхом використання власних ресурсів (2019)
Поліщук Т. В. - Вплив сезону отелення на характер лактаційної кривої корів молочних порід (2019)
Гуцол Г. В. - Якість бджолиного обніжжя (пилку), виробленого бджолами в умовах забруднення медоносних угідь радіонуклідами (2019)
Новгородська Н. В. - Вплив паратипових факторів на термостійкість молока (2019)
Савчук І. М. - Концентрація шкідливих речовин в яловичині за різних типів раціонів бугайців, Ковальова С. П., Мельничук О. П. (2019)
Циганчук О. Б. - Перетравність поживних речовин корму за дії пребіотика в раціоні ремонтного молодняку кролів (2019)
Вихідні відомості (2019)
Дорохіна Ю. - Кримінально-правова охорона життя людини як найвищої соціальної цінності (2021)
Золотухіна Л. - Забезпечення інтересів сторін трудових відносин під час простою в умовах пандемії (2021)
Ільющенко Г. - Актуальні питання правового режиму майна кооперативів (2021)
Купіна Л. - Правове регулювання гарантій гідної оплати праці (2021)
Легеза Ю. - Правовий режим обліку та поводження з відходами гірничодобувної промисловості (2021)
Мілієнко О. - Особливості припинення дії адміністративних актів (2021)
Тулянцева В. - Правове регулювання обігу фінансових ресурсів позабюджетних державних цільових фондів (2021)
Хряпінський П. - Правомірна суспільно-корисна поведінка як юридична конструкція в кримінальному праві України (2021)
Блінова Г. - Становлення України як цифрової держави та удосконалення системи державних електронних інформаційних ресурсів (2021)
Дорохіна Ю. - Життя людини як предмет кримінально-правової охорони (2021)
Легеза Ю. - Методи публічного управління: адміністративно-правовий аспект (2021)
Логвиненко Б. - Проблемні питання адміністративної відповідальності за порушення порядку організації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій (2021)
Хряпінський П. - Взаємодія кримінального та кримінального процесуального права щодо звільнення від відповідальності (2021)
Чуб А. - Система гарантій захисту суб’єктивних публічних прав (2021)
Школа С. - Історія розвитку кримінального законодавства у сфері протидії бандитизму (2021)
Бойчук П. М. - Національний досвід розроблення стратегій розвитку закладів вищої освіти в Україні: case study, Фаст О. Л. (2021)
Бортнюк Т. Ю. - Екологічна освіта сучасного вчителя як складник освіти для сталого розвитку, Голя Г. М. (2021)
Гончарук О. М. - Особливості застосування технології "перевернутого навчання" в початковій школі як прийом формування самостійної читацької діяльності здобувачів освіти, Шуст Л. М., Дацюк В. В. (2021)
Дишко О. Л. - Туристичний водний похід у системі практичної підготовки бакалаврів з фізичної культури і спорту, Ковальчук В. В., Палюх М. М., Чиж А. Г. (2021)
Жорняк Б. Є. - Проблема формування творчих якостей майбутнього вчителя музичного мистецтва в теоретико-методологічному аспекті (2021)
Martyniuk A. P. - Didactic foundations of structuring the philological knowledge content in foreign language for specific purposes, Tryndiuk V. A. (2021)
Найда Р. Г. - Формування основ самоменеджменту майбутніх фахівців дошкільної освіти (2021)
Подолюк С. М. - Потенціал фольклору у системі українознавства: вивчення у вищій школі, Стрельбіцька О. О. (2021)
Поліщук Н. А. - Особливості викoристaння здoрoв’язбережувальних технoлoгій у сучaсному закладі освіти, Кардашук Н. В. (2021)
Регуліч І. В. - Особливості використання коуч-технології у вокально-хоровій діяльності майбутнього вчителя музичного мистецтва, Комарук З. В. (2021)
Степанюк І. В. - Особливості формування творчого потенціалу майбутнього вчителя хореографії (2021)
Циплюк А. М. - Мотиваційний компонент готовності майбутніх вихователів до створення здоров’язбережувального середовища у закладі дошкільної освіти, Бубін А. О. (2021)
Шевчук О. П. - Ціннісна складова життєвої стратегії майбутнього педагога (2021)
Bliashevska A. V. - Implementation of the project-based technology in the blended educational process of teaching foreign languages in pedagogical higher educational institution in Ukraine, Fedorets M. A. (2021)
Андрійчук Ю. М. - Особливості морфофункціонального розвитку високорослих підлітків під впливом фізичного навантаження, Денисенко Н. Г., Северіна Л. Є. (2021)
Антонюк Н. А. - Професійна підготовка майбутнього вчителя початкової школи до наскрізної виховної діяльності, Савчук С. В. (2021)
Голя Г. М. - Роль куратора академічної групи у формуванні проєктної культури майбутніх педагогів, Бугайчук Н. Б., Тарасюк В. Й. (2021)
Желязкова Ж. П. - Интерактивните методи за работа в група в обучението по "Счетоводство на предприятието" (2021)
Замелюк М. І. - Ігровий простір дитини дошкільного віку: місце і роль дорослого (2021)
Зарицька А. А. - Педагогічні принципи вокально-ансамблевої підготовки бакалаврів музичного мистецтва (2021)
Козігора М. А. - Підготовка майбутніх учителів початкової школи до реалізації технології навчання через дослідження (2021)
Коляда Ю. А. - Формування патріотичної свідомості студентської молоді через вивчення фольклорної спадщини Лесі Українки та Ігоря Стравінського, Кузьміна І. В. (2021)
Лук’янчук М. В. - Готовність майбутніх учителів іноземної мови до професійної діяльності: структура, рівні та критерії, Найт Н. Ф. (2021)
Луцюк А. М. - Василь Сухомлинський про сутність педагогічної майстерності, Луцюк Ю. А. (2021)
Пилипчук В. В. - Оновлення музичних традицій у контексті проведення конкурсів бандурного виконавства (2021)
Рокош В. Й. - Естетичне виховання студентської молоді через призму концертної діяльності, П’явка К. М., П’явка І. М. (2021)
Бєдункова О. - Градація рівнів критичних навантажень на гідроекосистему малої річки за гомеостазом іхтіоценозу, Мороз О. (2021)
Клименко О. - Оцінювання ресурсної складової екобезпеки території басейну річки Горинь, Статник І., Клименко Л. (2021)
Марчук О. - Аналіз кристалічних структур вихідних фаз квазіпотрійної системи Y2S3 – La2S3 – PbS, Смітюх О. (2021)
Олексеюк І. - Фазові рівноваги на ізотермічних перерізах квазіпотрійних систем Ag(Cu)2X–PbX–SNX2 (X=S, Se) при 300 к, Когут Ю., Піскач Л. (2021)
Салієва Л. - Імідазоанельовані імідазоли: методи синтезу та практичне застосування, Сливка Н. (2021)
Смітюх О. - Фазові рівноваги в системі PbS – Pr2S3 – Er2S3, Марчук О. (2021)
Статник І. - Поєднання методів гідрохімічної та гідробіологічної оцінки екологічного стану русла річки, Курилюк О. (2021)
Бєдункова О. - Акумуляція важких металів у донних відкладах, Троцюк В., Ціпан Ю. (2021)
Клименко О. - Зміни якості поверхневих вод річки Стир на фоні сучасного рівня антропогенного навантаження, Курилюк О., Клименко М. (2021)
Марчук О. - Нецентросиметрична структура селенідів M3Si1.75Se7 (M = 0.5Y+0.5La(Pr)), Смітюх О. (2021)
Олексеюк І. - Області склоутворення та термічні параметри стекол у системах Ag2Se–Zn(Cd,Hg)Se–GeSe2, Когут Ю., Піскач Л. (2021)
Олексеюк І. - Тетрарні халькогеніди систем Tl2X–BIIX–DIVX2 (BII – Cd, Hg, DIV– Si, Ge; X – Se, Te), Селезень А., Смітюх О., Гулай Л., Піскач Л. (2021)
Салієва Л. - Структурна модифікація 2-метил-2,3-дигідроімідазо|2,1-b||1,3|тіазол-5(6н)-ону, Сливка Н. (2021)
Смітюх О. - Фазові рівноваги в системі PbS-La(Pr)2S3-Y(Er)2S3, Марчук О. (2021)
Цісар О. - Взаємодія у системах Tl2Sе–Ga(In)2Sе3–SnSе2, Олексеюк І., Марушко Л., Кадикало Е., Піскач Л. (2021)
Присяжнюк Л. - Внесок жінок-морфологів в розвиток Київської анатомічної школи (до 180-річчя Національного медичного університету імені О. О. Богомольця), Янчишин А., Дзевульська І., Синицька А., Матківська Р., Остапюк Л., Ковальчук О. (2021)
Assonov D. - Resilience-oriented interventions for patients with traumatic brain injury: prototypes analysis and new program development (2021)
Вітомський В. - Вплив інспіраторних м’язових тренувань на показники терапевтичного альянсу у рамках програми фізичної терапії кардіохірургічних пацієнтів (2021)
Глущук Є. - Морфологічні особливості та аеробна продуктивність у футболістів з гіпермобільністю суглобів, Неханевич О., Хоменко В. (2021)
Єрхова А. - Препарати в формі пелет, систематизація інформації щодо методів виробництва, дослідження мікроструктури та властивостей пелет омепразолу, Катинська М. (2021)
Жалдак А. - Вивчення досвіду застосування неінвазивних методів для оцінки функціонального стану організму при фізичних та психоемоційних навантаженнях (огляд літератури), Іванько О., Депутат Ю. (2021)
Карпенко О. - Поліморфізм G20210A гена F2 та його зв'язок з активністю плазмового гемостазу у пацієнтів з гострими коронарними синдромами, асоційованими з цукровим діабетом 2 типу (2021)
Ковальчук О. - Морфологічні зміни при експериментальному лікуванні цукрового діабету 2 типу солями гумінових кислот, Педоренко К., Ковальчук С. (2021)
Мартіянова Ю. - Прогнозування ступеню небезпечності забруднення грунту, підземних та поверхневих вододжерел пестицидами з класів тріазолонів, трикетонів та карбоксамідів залежно від грунтово-кліматичних умов, Коршун М. (2021)
Пенський П. - Моделювання гострої аспіраційної бронхопневмонії, Литвинець М., Мусієнко Д., Зябліцев С. (2021)
Medvedieva A. - Issues of the Interview Genre in Contemporary Media Space, Chernenko S. (2021)
Барнич М. - Акторська майстерність: від уяви до перевтілення, Горбачук Н. (2021)
Gavran I. - Terror Through Screen Images as a Power Discourse, Levchenko O., Pasichnyk O. (2021)
Levchenko O. - Using of Human Behavior Manners in the Process of a Film Actor Preparing for a Role, Pasichnyk O. (2021)
Bezruchko O. - Modern Audiovisual Art within the Space of Internet Network: New Aspects of Interaction, Anikina O. (2021)
Priadko O. - Virtual Production: a New Approach to Filmmaking, Sirenko M. (2021)
Chmil H. - Producer Activity in Audiovisual Production: Ukrainian Aspects, Bielikova A. (2021)
Юник Т. - Саундтрек в сучасному кіно, Царев М. (2021)
Bordeniuk S. - Psychological Aspects of Social Photography, Byshovets V. (2021)
Kotliar S. - Female Portrait in Photography Art: from Authenticity to Modernity, Zaspa I. (2021)
Гармаш Ю. - Бакалаврський фотопроєкт "Вуличний футбол", Пасинок А., Івашков Д. (2021)
Гармаш Ю. - Бакалаврський фотопроєкт "Мислити в кольорі", Гончаренко М., Мазуренко О. (2021)
Гавран І. - Магістерский фотомистецький проєкт "Український Ренесанс". Частина 1 : "Українка з перлинною сережкою. Слідами Яна Вермеєра", Котляр С., Заспа І. (2021)
Котляр С. - Магістерский фотомистецький проєкт "Український Ренесанс". Частина 2 : "Мавка Офелія", Заспа І. (2021)
Поліщук О. - Рецензія на навчальний посібник О. В. Безручка, І. А. Гавран, С. В. Желєзняка, С. В. Котляр, Г. П. Чміль "Магістерські проєкти зі спеціальності "Аудіовізуальне мистецтво та виробництво" в Київському національному університеті культури і мистецтв" 1 і 2 тт. (2021)
Горевалов С. - Рецензія на навчальний посібник О. В. Безручка, І. А. Гавран, А. О. Медведєвої, Г. П. Чміль "Магістерські проєкти зі спеціальності "Аудіовізуальне мистецтво та виробництво" в Київському університеті культури" 1 і 2 тт. (2021)
Миславський В. - Рецензія на монографію Ю. С. Шевчук "Реклама як складова частина кінотвору" (2021)
Безручко О. - Рецензія на навчальний посібник М. М. Гончаренка, О. М. Прядка "Технологія кіно-відеореєстраційних процесів" (2021)
Asadova A. - Analysis of the Opera Kerem by Akhmet Adnan Saygun (2021)
Zaliieva L. - Ways of Choirmaster Art Development in Azerbaijan (2021)
Mamedova R. - On the Comparative Analysis of the Eurasian Region Cultures (2021)
Дутчак В. - Карильйон: історія і виконавські можливості музичного інструмента, його "філософія" і перспективи розвитку в українській культурі, Рябчун І. (2021)
Imanova S. - Features of Songs Rhythmic Organization by E. Sabitoglu (2021)
Shakhmamedova N. - Modal Intonation Features of Crowd Scenes in the Operetta "O olmasyn, bu olsun" ("Not that, so this") by U. Hajibeyli (2021)
Eyvazzade G. - Research on the Problems of Piano Creative Work by A. Arensky in the Scientific Papers of Professor N. Usubova (2021)
Rzaieva M. - Symphonic Creative Activity of Rufat Ramazanov (2021)
Kerimova R. - Soltan Hajibeyov’s "Caravan" Symphonic Poem (2021)
Rustamova P. - Classical Traditions of the Piano Concerto by Ruslan Agababayev (2021)
Humbatova E. - Piano Pieces by a Prominent Representative of the Azerbaijani Composition School Ogtay Rajabov (2021)
Озель О. - Проявление элементов азербайджанской музыки в технике исполнения Ильхама Назарова как контртенора (2021)
Grynyshyna M. - Presentation of the Theatrical Surrealism: Alfred Jarry’s "Ubu-King, or the Polishers" (1896), Raevska Ju., Boklan M. (2021)
Верховенко О. - Особливості жіночого балетного виконавства 1970–1980-х рр. (на прикладі сценічної діяльності Т. Литвинової та С. Приходько) (2021)
Османов Д. - Київський муніципальний академічний театр опери і балету для дітей та юнацтва у дзеркалі окремих персоналій, Артюшенко М., Миколенко Д. (2021)
Юдова-Романова К. - Експериментальний сценічний простір: проблеми класифікації (2021)
Совгира Т. - Проблеми впровадження цифрових технологій ("штучного інтелекту") у процесі створення роботизованого сценічного образу (2021)
Шлемко О. - Міжнародний фестиваль жіночих монодрам "Марія" як діалог культур (2021)
Lyutenko V. - Dynamics research of unbalanced vibrator with variable static moment, Rudyk R., Nasulloev Sh. (2020)
Pichugin S. - Reflection of statistical nature of steel strength in steel structures standards, Hajiyev M. (2020)
Pichugin S. - Structural system collapse risk limitation strategy, Klochko L. (2020)
Pavlikov A. - Strength analysis of reinforced concrete in a closed space of a metal pipe, Kochkarev D., Harkava O., Andriiets K. (2020)
Medved I. - Durability of cryogenic structure materials, Tatarchenko H., Biloshytskyi M., Poddubny S. (2020)
Zhuravskyi O. - Method and example of calculation of combined reinforced bending elements (2020)
Semko O. - Civil building frame-struts steel carcass optimization by efforts regulation, Hasenko A., Filonenko O., Mahas N. (2020)
Kalmykov O. - Transformation of the retaining wall external geometry with rationalizing of system parameters, Khalife R., Demianenko I. (2020)
Vynnykov Yu. - Stress strained state change in the "deformed building – pile foundation – base" system resulting from supplying the slab under the grilles, Kharchenko M., Manzhalii Se. (2020)
Vynnykov Yu. - Change of stress-deformed mode of the slope masses during developing and operation of excavations in it, Kharchenko M., Yaholnyk A., Lystopad S. (2020)
Biloshytska N. - Creating Urban Spaces of Small and Medium-Sized Cities, Tatarchenko H., Biloshytskyi M., Tatarchenko Z. (2020)
Sokolenko V. - The conditions and factors of negative consequences of reconstruction -thermal modernization of buildings, Holodnov O., Sokolenko K., Filatiev M. (2020)
Dyachenko E. - Modeling of production process by the method of works maximum approximation, Zyma O., Pahomov R. (2020)
Uvarov P. - Challenges in applying expert systems to the investment-construction projects designing, Tatarchenko G., Shparber M., Biloshytska N. (2020)
Redkin O. - New Approaches to Strategic Program-Targeted Management of Ukrainian Construction Sector Innovation and Economic Development, Pahomov R., Zuma O. (2020)
Бутко І. М. - Інформаційна технологія використання геопросторових інформаційних структур (2021)
Шульга О. В. - Вибір та обґрунтування методу управління потоками інформації вимірювальних систем для вдосконалення функціональних доповнень супутникових радіонавігаційних систем, Сокіріна В. О. (2021)
Мажара І. П. - Нечітка нейронна мережна модель інформаційної системи управління повітряним рухом, Тимочко О. І. (2021)
Масягін В. І. - Визначення ймовірних властивостей процесу гарантійного обслуговування зразків авіаційної техніки, які експлуатуються за межами попередньо встановлених ресурсних показників, Сушак М. Б., Бездєльний В. В. (2021)
Заполовський М. Й. - Цифрова модель системи керування електроприводу дизель-поїзда, Мезенцев М. В. (2021)
Кононов В. Б. - Методи та принципи побудови засобів вимірювання вологості середовища, Кононова О. А., Олексюк В. В. (2021)
Кудімов С. А. - Методика визначення рівня бойової живучості броньованих колісних машин при виконанні підрозділами Національної гвардії України завдань за призначенням, Табуненко В. О. (2021)
Мартовицький В. О. - Метод прийняття рішення при відборі (рекрутингу) персоналу на основі нечітких когнітивних карт, Даниленко Д. О., Лукашов С. А., Росінський Д. М., Сухотеплий В. М. (2021)
Очеретенко С. В. - Управління складськими запасами та їх оптимізація на підприємствах по ремонту автомобілів (2021)
Aloshyn S. - COVID-19 coronavirus screening analysis neural network technology, Khomenko I., Fursova N. (2021)
Борисенко О. А. - Нероздільні коди в системах обробки інформації, Бережна О. В., Маценко С. М., Сердюк В. В., Горішняк А. О., Васильєв В. Р. (2021)
Вінокуров А. І. - Переваги динамічних веб-сторінок над статично-генерованими, Молчанов Г. І. (2021)
Golovko G. - The need to implement automation and information system in the management of the restaurant business, Borozdin M., Tokar Y. (2021)
Zhang Liqiang - Analysis and comparative research of the main approaches to the mathematical formalization of the penetration testing process, Cao Weiling, Davydov V., Brechko V. (2021)
Ivanisenko I. - Dynamic method of distributed system load balancing evaluate (2021)
Коваленко А. А. - Internet of Things: проблеми інформаційної безпеки та методи покращення, Ярошевич Р. О., Баленко О. І. (2021)
Левченко Л. О. - Методологічні підходи до автоматизації проектування електромагнітних екранів, Ходаковський О. В., Колумбет В. П. (2021)
Lomanchenko A. - Technological characteristics of the e-learning systems developmen, Khloponin O., Derkach T., Dmytrenko T. (2021)
Підгорний М. В. - Системний підхід до побудови інформаційної технології підвищення ефективності ланцюга постачань товарів, Рахімі Я. (2021)
Поворознюк А. І. - Багатокритеріальна оцінка альтернатив при проєктуванні двохфакторної автентифікації суб’єктів-користувачів в системах захисту інформації, Поворознюк О. А., Філатова Г. Є. (2021)
Раскін Л. Г. - Управління поставками в умовах малої вибірки випадкових вихідних даних, Сіра О. В., Парфенюк Ю. Л. (2021)
Tersiantsev D. - Comparative analysis of infotainment systems, Tsirulis R., Dmytrenko А., Derkach T. (2021)
Дакі О. А. - Інформаційно-аналітичні моделі пошуково-рятувальних операцій в прибережній акваторії, Урум Н. С., Федунов В. М., Бажак О. В. (2021)
Іванець Г. В. - Формалізована математична модель сумісного прогнозування та забезпечення готовності реагування на надзвичайні ситуації, Іванець М. Г., Толкунов І. О., Попов І. І. (2021)
Кацман М. Д. - Математична модель охорони об’єктів критичної інфраструктури, Мацюк В. І., Лапін П. В. (2021)
Грохольський Я. М. - Військовий зв’язок у початковий період ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС, Сакович Л. М., Криховецький Г. Я. (2021)
Дорошенко Д. В. - Методика виявлення несанкціонованих обчислювальних процесів інформаційно-телекомунікаційних систем (2021)
Зінченко О. В. - Аналітичне моделювання SDN/NFV, Вишнівський В. В., Гладких В. М., Прокопов С. В., Звенігородський О. С. (2021)
Карлов В. Д. - Експериментальні дослідження пасивних перешкод поблизу Азовського моря при наявності тропосферного радіохвилеводу у дециметровому діапазоні хвиль, Леонов І. Г., Нос А. І., Леушин С. Г., Олещук М. М. (2021)
Коломійцев О. В. - Метод розрахунку розміру буферної пам’яті самовідновлювального сегмента телекомунікаційної мережі, Алнаері Фрхат Алі, Петровська І. Ю. (2021)
Кучук Г. А. - Метод розрахунку коефіціента кореляції фрактального трафіка, Пустовойтов П. Є., Лебедєв О. Г., Лимаренко В. В. (2021)
Майборода І. М. - Методика проведення технічного обслуговування цифрових засобів зв'язку, Глущенко М. О., Лазарев В. Д. (2021)
Одінцов В. О. - Розроблення методики оптимізації опромінювача параболічної антени діапазону 4,5 – 4,7 ГГЦ (2021)
Почерняєв В. М. - Система управління, контролю та діагностики для комбінованої радіотехнічної системи, Зайченко В. В., Повхліб В. С. (2021)
Серков О. А. - Метод формування інформаційних сигналів в системі Industrial Internet of Things, Кучук Н. Г., Лазуренко Б. О., Горюшкіна А. Е. (2021)
Shefer O. - Plasma new selective properties for efficient use in electronics and telecommunications, Marchenko V., Cherneva G. Р. (2021)
Алфавітний покажчик (2021)
Бабінець Л. С. - Взаємозалежність стану печінки і підшлункової залози при хронічному біліарному панкреатиті на тлі ожиріння. Підходи до комплексного лікування, Кицай К. Ю. (2021)
Пасієшвілі Т. М. - Вплив морфологічних змін слизової оболонки стравоходу при гастроезофагеальній рефлюксній хворобі на показники антиоксидантної системи у студентів з автоімунним тиреоїдитом (2021)
Хухліна О. С. - Клінічна ефективність гепатопротектора в комплексній терзапії неалкогольного стеатогепатиту на тлі ожиріння за коморбідності з хронічним обструктивним захворюванням легень, Гринюк О. Є. (2021)
Джанелідзе Д. Т. - Клінічне застосування інгібітора протонної помпи в лікуванні гастроезофагеальної рефлюксної хвороби, ускладненої стравоходом Барретта (випадок із практики) (2021)
Пасічна І. О. - Сучасні аспекти застосування препаратів мікробного походження, Вдовиченко В. І. (2021)
Ткач С. М. - Модифікація кишкової мікробіоти як метод лікування синдрому подразненого кишечника (огляд літератури та власні дані), Дорофєєв А. Е., Кузенко Ю. Г. (2021)
Пентюк Н. О. - Адаптація та валідизація україномовної версії шкали оцінки нутритивного стану Patient­Generated Subjective Global Assessment (PG­SGA) у хворих на цироз печінки, Моцюк В. М., Феррі А. С. (2021)
Bischoff S. C. - Практичні настанови Європейської асоціації клінічного харчування та метаболізму (ESPEN). Клінічне харчування при захворюваннях печінки, Bernal W., Dasarathy S., Merli M., Plank L. D., Schu..tz T., Plauth M., Skrypnyk I., Shvets O. (2021)
Губергріц Н. Б. - Таємниця смерті Гоголя, Бородій К. М., Лукашевич Г. М., Бєляєва Н. В., Клочков О. Є. (2021)
До уваги авторів (2021)
Fadieienko G. D. - A method for increasing the effectiveness of therapeutic interventions of non­alcoholic fatty liver disease in patients with comorbidity pathology, Nikiforova Ya. V. (2021)
Мадумарова А. А. - Новий підхід до лікування хворих із грибковим дисбіозом, Хамрабаєва Ф. І. (2021)
Ткач С. М. - Частота надмірного бактеріального росту та ефективність його лікування при синдромі подразненого кишечника, Дорофєєв А. Е., Кузенко Ю. Г. (2021)
Bischoff S. C. - Практичні настанови Європейської асоціації клінічного харчування та метаболізму (ESPEN). Клінічне харчування при захворюваннях печінки. Частина 2, Bernal W., Dasarathy S., Merli M., Plank L. D., Schutz T., Plauth M., Skrypnyk I., Shvets O. (2021)
Губергріц Н. Б. - Жовч in excess, Агібалов О. М. (2021)
Fadieienko G. D. - Short­chain fatty acids: role in metabolic disorders, Gridnev A. E. (2021)
Журавльова Л. В. - Етіопатогенетичні аспекти формування функціональних захворювань шлунково­кишкового тракту: акцент на зміни кишкової проникності, Шеховцова Ю. О. (2021)
Губергріц Н. Б. - "Телемедицина" з минулого (2021)
До уваги авторів (2021)
Бабіна Ю. - Об одном из подходов к обогащению национального концепта современного художественного образования (2018)
Бухнієва О. - Методична своєрідність реалізації інтегрованого курсу "Мистецтво” в умовах нової української школи, Банкул Л. (2018)
Gramatik N. - Some Aspects of Professional Training of Future Teachers of Natural Disciplines (2018)
Дімоглова О. - Особистісно-професійна роль викладача вищої школи у формуванні професійного іміджу майбутнього фахівця морського транспорту (2018)
Завидівська О. - Особливості сучасної системи професійної освіти студентів-управлінців (2018)
Звекова В. - Самостійна діяльність молодших школярів в умовах модернізації сучасної початкової освіти (2018)
Кічук Н. Педагогічна інтернатура – важливий складник вітчизняної системи неперервної освіти фахівця - Pedagogical internship is an important part of the national system of the continuing education of a specialist (2018)
Корнієнко С. - Особливості культури здоров’я дітей дошкільного віку (2018)
Кузьменко В. - Внесок гідрографічних служб і видатних гідрографів у розвиток теорії та практики морської освіти (початок ХІХ – початок ХХ століття), Рябуха І. (2018)
Літашов О. - Роль студентського самоврядування у набутті ЗВО внутрішньої автономії (2018)
Мізюк В. - Інформаційна відкритість освітнього закладу як переумова прозорості освітніх послуг, Рябчук В. (2018)
Мондич О. - Підготовка учителя початкових класів до реалізації предметної компетентності з анатомії та фізіології людини при навчанні школярів (2018)
Онищук С. - Підготовка майбутніх економістів до здорового способу життя (2018)
Ситняківська С. - Білінгвальні засади моделі професійної підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери в умовах університету (2018)
Столярова В. - Модель підготовленості майбутніх закрійників швейного виробництва: педагогічні ресурси комп’ютерних технологій (2018)
Струк А. - Культурологічний підхід як методологічна основа дослідження феномену "лексико-народознавчої компетентності особистості" (2018)
Трунова В. - Формування читацьких інтересів дітей на перших етапах початкової шкільної освіти (2018)
Урум Н. - Деякі аспекти проблеми підготовленості майбутніх фахівців морської галузі з безпеки життєдіяльності (2018)
Шевчук А. - Формування компетентності викладача закладу вищої освіти у царині дистанційного навчання студентів (2018)
Відомості про авторів (2018)
Вихідні відомості (2018)
Акчебаш А. - Грецька династія Захаріаді: від величі до депортації (2019)
Березовська В. - Судноплавство й торгівля в житті населення Південної Бессарабії (кінець 70-х років ХІХ ст. – 1910 р.) (2019)
Гайдай О. - З історії військової індустрії України: епоха бронетранспортерів, Олійник О. (2019)
Gheletchi I. - Evoluția economică a orașulul Cahul în perioada interbelică (1918-1940) (2019)
Гончарова Н. - Усноісторичний метод як інструмент вивчення етнофольклорних особливостей (2019)
Грєбцова І. - Греки Одеси у соціокультурному житті регіону першої половини XIX ст (2019)
Дакі М. - Розвиток релігійної освіти в Південній Бессарабії (1918 - 1940 рр.) (2019)
Dan R. - Administrarea Oraşului Odesa de Către Autorit Ătile Române (1941 - 1944) (2019)
Дізанова А. - Формування історичної памʼяті студентів на прикладі діяльності З. Аркаса (2019)
Дроздов В. - Греки в етносоціальній структурі населення міст Південної Бессарабії в першій половині ХІХ ст. (за матеріалами переписів населення) (2019)
Запорожченко О. - Концепція "кінця історії" Ф. Фукуями в контексті сучасних глобалізаційних процесів (2019)
Затовський Б. - Релігійне життя в Греції в роки Балканських війн 1912 - 1913 рр. у висвітленні Російської центральної церковної періодики (1912 – 1914 рр.) (2019)
Єрич Т. - Шкільна освіта Південної Бессарабії в світлі офіційної статистики (1878 - 1910 рр.) (2019)
Коваль Г. - Діяльність Олешківської міської думи щодо організацій та розвитку торгівлі в 1876-1913 роках (2019)
Коваль О. - Зведення грецьких храмів готфійської та кафійської єпархії в Північному Приазов’ї (2019)
Ковальський С. - Кіпрські місії Л. Лемніцера та Дж. Болла: консервативна парадигма американської миротворчої дипломатії в першій половині 1960-х рр (2019)
Kudinova O. - Les grecs dans l’espace socioculturel de la Bessarabie: perception des colons francophones chabiens (1841 – 1925) (2019)
Левчук В. - Поріднені міста Одеської області та Грецької республіки: особливості взаємодії з позицій культурної дипломатії (2019)
Михайлов О. - Стан системи кредитування в Ізмаїльському повіті на початку ХХ ст (2019)
Морошан Н. - Роль бессарабських аристократів у медичній допомозі армії під час військових конфліктів середини ХІХ – початку ХХ ст (2019)
Романова О. - Лихоманки – представниці лісової демонології в тадиційних віруваннях українців (східноєвропейський контекст), Тупчієнко М. (2019)
Татаринов І. - Бойові дії на Румунському фронті та Бессарабія (кампанії 1916-1917 рр.) (2019)
Татарко І. - Економічне становище болгарських сіл Ізмаїльської області УРСР у повоєнний період (1944-1954 рр.) (2019)
Фарина А. - Об’єднання поляків Львівщини як новочасне явище полікультурного простору незалежної України, Казмірчук О. (2019)
Церковна В. - Одеське грецьке благодійне товариство у другій половині XIX ст (2019)
Циганенко Л. - Розвиток легкої промисловості в Бессарабії 1878 – 1890 рр. (за матеріалами "Оглядів Бессарабської губернії) (2019)
Чорна Л. - Афонська спадщина у становленні і розвитку українських монастирів (2019)
Щербина Н. - Грецький досвід суспільних трансформацій другої половини ХХ століття, Махінла Ю. (2019)
Відомості про авторів (2019)
Вихідні відомості (2019)
Нехлопочин О. С. - Клінічні класифікації травматичних ушкоджень шийного відділу хребта на субаксіальному рівні. Частина 5. Ураження фасеткових суглобів та бічних мас, Слинько Є. І., Вербов В. В. (2021)
Педаченко Є. Г. - Порівняльний аналіз МРТ-даних у ранній період після поперекових мікродискектомій із використанням епідурального гідрогелю, Хижняк М. В., Красиленко О. П., Педаченко Ю. Є., Танасійчук О. Ф., Крамаренко В. А., Фурман А. М., Земскова О. В. (2021)
Sirko A. H. - Cranial nerve function after cerebellopontine angle meningiomas removal, Malyi R. R. (2021)
Гончарук О. О. - Кореляційний аналіз електронейроміографічних, функціонально-анатомічних і морфометричних показників регенерації травмованого сідничого нерва, Савосько С. І., Петрів Т. І., Татарчук М. М., Медведєв В. В., Цимбалюк В. І. (2021)
Єрошкін О. А. - Результати лікування та методи об’єктивізації торакоскопічної симпатектомії у пацієнтів із вогнищевим гіпергідрозом та блашинг-синдромом, Соколов В. В., Омельченко А. В., Луженецька І. Р., Романуха Д. М. (2021)
Гогаєва О. К. - Післяопераційні цереброваскулярні ускладнення у хворих високого ризику в кардіохірургії ішемічної хвороби серця, Руденко А. В., Лазоришинець В. В. (2021)
Нехлопочин О. С. - Хірургічне лікування травматичного незвідного спондилоптозу грудо-поперекового переходу, Вербов В. В., Чешук Є. В., Вороді М. В. (2021)
Мірошниченко М. М. - 50-­річна динаміка вмісту рухомих сполук азоту, фосфору і калію в чорноземі опідзоленому за даними стаціонарного польового досліду, Христенко А. О., Гладкіх Є. Ю. (2021)
Борзих О. І. - Вплив комплексного застосування біологічних і хімічних препаратів на розвиток хвороб та врожайність картоплі, Ткаленко Г. М., Сергієнко В. Г. (2021)
Лазарєва Л. М. - Скринінг якості липового меду з різних регіонів України, Постоєнко В. О., Штангрет Л. І., Постоєнко Г. В. (2021)
Голодна А. В. - Мінливість елементів насіннєвої продуктивності у люпину білого кормового, Левченко Т. М., Байдюк Т. О., Вересенко О. М., Гуренко А. В. (2021)
Адамчук В. В. - Дослідження непрямолінійності рядків просапних культур із використанням нового показника, Булгаков В. М., Надикто В. Т., Кюрчев В. М., Ігнатьєв Є. І., Борис М. М. (2021)
Ярошевський В. П. - Розроблення автономного біореактора для малотоннажного виробництва мікробіологічних засобів захисту рослин, Осипенко Т. М., Пиляк Н. В. (2021)
Вожегова Р. А. - Урожайність та посівні якості насіння сортів люцерни залежно від умов вирощування, Тищенко А. В., Тищенко О. Д., Пілярська О. О., Гальченко Н. М. (2021)
Тараріко Ю. О. - Вплив змінних гідротермічних умов на поживний режим чорнозему типового та ефективність побічної продукції як добрива, Кудря С. І., Лукашук В. П. (2021)
Рижук С. М. - Ефективність вирощування жита озимого на осушуваних ґрунтах Полісся в умовах змін клімату, Мельничук А. О., Савчук О. І., Кочик Г. М., Приймачук Т. Ю. (2021)
Горьовий В. П. - Особливості становлення та розвитку української сільськогосподарської кооперації (2021)
С. А. Балюку — 75 (2021)
Дмитренко В. І. - Архетип "тінь" у романі Олеся Ульяненка "Cталінка" (2021)
Колєсник А. В. - Натуралізм у творах Івана Франка пізнього періоду як засіб підсилення художньої виразності та переконливості зображеного (2021)
Крижановська О. О. - Стаття Л. Лунца "На Запад!" у контексті літературної дискусії 1925–1928 рр. (2021)
Протопопова К. О. - Концепт "щастя" в художньому вимірі Б. Антоненка-Давидовича (2021)
Соколовська С. Ф. - Художній простір сучасної драми (2021)
Гурмак Ю. М. - Функціонування структурних типів вторинної номінації у французьких поетичних текстах (П. де Марбефа, В. Вуатюра, К. де Мальвіля та М. де Скюдері), Клюфінська І. М. (2021)
Кузнєцова Г. В. - Політичний дискурс у східноєвропейському мовознавстві: аспект адресата (2021)
Махачашвілі Р. К. - Hate Еmoji в лінгвокриміналістичних експертизах: проблеми декодифікації смислу, Бахтіна А. О. (2021)
Сога Л. В. - Стилістичні прийоми як основні елементи збагачення англійської мови (2021)
Зайцева М. О. - Appeal to emotions as a way of influencing in court (linguistic aspect) (2021)
Пустовіт В. Ю. - Порівняльно-типологічне вивчення літературних угрупувань (рецензія на монографію О. О. Крижановської "Ланка" – МАРС та "Серапіонові брати": порівняльно-типологічний аспект (Київ: ТОВ НВП "Інтерсервіс", 2021) (2021)
Алаторських А. Є. - Бактеріальний вагіноз:погляд на проблему.Огляд літературних джерел, Федорич П. В., Гречанська Л .В., Коваль С. Б. (2020)
Джораєва С. К. - Визначення генетичної варіативності клінічних штамів S. aureus, вилучених із locus morbi та з інших біотопів у хворих на атопічний дерматит, Гончаренко В. В., Щербакова Ю. В., Щоголєва О. В. (2020)
Абдалла А. Е-С. Е-С. - Сучасні аспекти диференційної діагностики акантолітичного пемфігусу (2020)
Ємченко Я. О. - Ефективність застосування піоглітазону в комплексному лікуванні хворих на псоріаз із супутнім аліментарним ожирінням, Іщейкін К. Є., Кайдашев І. П. (2020)
Хамді Кхаем - Особливості дермальної мікроциркуляції у хворих на розацеа, Ґортинська О. М. (2020)
Кутасевич Я. Ф. - Шкірні прояви нової коронавірусної інфекції COVID-19, спричиненої SARS-CoV-2, Олійник І. О., Маштакова І. О., Намли І. Є., Вітковська М. О. (2020)
До ювілею Валентини Миколаївни Волкославської (2020)
Світлій пам’яті О. П. Бєлозорова присвячується (2020)
Беляневич О. А. - Правова охорона державної власності у контексті Конституції України (2020)
Апанасенко К. І. - Про судову практику у спорах, що виникають у дозвільних правовідносинах у сфері господарювання (2020)
Поляков Р. Б. - Становлення конкурсного процесу (процедури банкрутства) та його розвиток у 1990-х роках в незалежній Україні (2020)
Коверзнев В. О. - Міжнародні стандарти забезпечення права доступу до суду учасникам економічних відносин (2020)
Швець Ю. І. - Наглядові ради банків: порівняльно-правовий аналіз законодавства України та Німеччини (2020)
Кірін Р. С. - Особливості юридичної відповідальності за порушення законодавства у сфері екологічної безпеки міста (2020)
Андрейцев В. В. - Правові аспекти господарсько-екологічного ризику діяльності, пов’язаної з об’єктами підвищеної небезпеки (2020)
Деркач Е. М. - Правові питання розвитку економічної конкуренції у сфері залізничного транспорту (2020)
Устименко А. В. - Обмеження принципу свободи договору у сфері надання банківських послуг (2020)
Титул, Зміст (2020)
Дроб’язко В. C. - Становлення міжнародної охорони технічних засобів захисту (2020)
Штефан О. О. - Роль принципу добросовісності при захисті авторського права (2020)
Троцька В. М. - Авторське право та основні права на свободу інформації, преси: судова практика ЄС (2020)
Улітіна О. А. - Особливості охорони авторського права на деякі види творів сучасного мистецтва (2020)
Зеров К. О. - Catch-up і Time Shift як способи використання об’єктів авторського права і суміжних прав (2020)
Боровик П. А. - Часткова відмова від прав та визнання прав на винахід недійсними частково (2020)
Капіца Ю. М. - Незареєстрований промисловий зразок: особливості захисту прав у Європейському Союзі та проблеми тролінгу в Україні (2020)
Штефан А. C. - Принцип диспозитивності у цивільному судочинстві (2020)
Бутнік-Сіверський О. Б. - Економіко-правові перспективи активізації діяльності наукових парків на шляху до неоекономіки (2 ч.) (2020)
Ревуцький С. Ф. - Стан інноваційного розвитку та подальші кроки до неоекономіки України у першій чверті XXI століття (2020)
Ярмолюк А. С. - Відкриті інновації з точки зору правової охорони інтелектуальної власності (2020)
Пономарьова О. О. - Деякі аспекти засобів індивідуалізації на ринку медичних і фармацевтичних послуг (2020)
Щербина В. С. - Деякі аспекти апеляційного провадження в господарському судочинстві, Боднар В. В. (2021)
Заблодська І. В. - Перегляд умов договору про публічну закупівлю у зв’язку з істотною зміною обставин: економіко-правовий аспект, Кожевникова В. О., Черновська С. М. (2021)
Прокопюк А. С. - Актуальні аспекти суб’єктного складу інституту корпоративної відповідальності в акціонерному товаристві (2021)
Швець Ю. І. - Проблеми розмежування повноважень і відповідальності наглядової ради та правління банку (2021)
Поєдинок В. В. - Відповідальність директорів у процедурах неспроможності (банкрутства) за законодавством ЄС та окремих держав-членів ЄС, Коваленко І. В. (2021)
Некіт К. Г. - Проблема виплати компенсації власникам бізнесу за період карантину: аналіз вітчизняного та зарубіжного досвіду (2021)
Кулик О. І. - Правові заcади впливу Європейського Союзу на ринок віртуальних активів (2021)
Беляневич О. А. - Питання правової кваліфікації відносин балансування газотранспортної системи (2021)
Бутирська І. А. - Банкрутство фізичних осіб: проблеми теорії та практики (2021)
Дутка В. В. - Санація боржника до відкриття провадження у справі про банкрутство (2021)
Лига А. І. - Генеза правового регулювання прав споживачів в Україні (2021)
Содержание (2020)
Тимофеева Н. К. - Некоторые природные явления и знаковые комбинаторные пространства (2020)
Чабанюк Я. М. - Асимптотика задачи управления для дифузионного процесса в марковской среде, Никитин А. В., Химка У. Т. (2020)
Яворский И. Н. - Свойства МНК-оценки корреляционной функции бипериодически коррелиро-ванных случайных процессов, Юзефович Р. М., Дзерин О. Ю., Семенов П. О. (2020)
Богаенко В. А. - О новом аналоге бипараболического эволюционного уравнения на основе дробно-подобных производных, Булавацкий В. М. (2020)
Алиев Т. А. - Технологии формирования эквивалентных помех зашумленных сигналов и их применение, Мусаева Н. Ф., Рзаева Н. Э., Мамедова А. И. (2020)
Константинов А. В. - Управление движением конструкции с жидкостью на основе компенсации гидродинамического отклика жидкости, Лимарченко В. О., Лимарченко О. С. (2020)
Александров Е. Е. - Параметрический синтез цифрового стабилизатора космической ступени ракеты-носителя с жидкостным реактивным двигателем на активном участке траектории полета, Александрова Т. Е. (2020)
Ткаченко Я. В. - Оптимизация маневра малого изменения угла наклонения орбиты межорбитального транспортного аппарата с двигательной системой ограниченной мощности и аккумулятором энергии, Васильев И. Ю. (2020)
Гриценко В. И. - Взаимосвязь проблем распознавания образов, машинного мышления и обучения, Шлезингер М. И. (2020)
Файнзильберг Л. С. - Правдоподобные, но необоснованные предпосылки при построении диагностических моделей (2020)
Титул, Зміст (2020)
Зеров К. О. - Захист авторського права на комп’ютерні програми (2020)
Штефан О. О. - Поняття порушення суб’єктивного авторського права: теоретичний аспект (2020)
Кедя Ю. О. - Співавторство при створенні літературних творів за законодавством України та Франції (2020)
Федорова Н. В. - Іноземний та вітчизняний досвід захисту прав інтелектуальної власності на біжутерію та ювелірні вироби (2020)
Юдіна Г. О. - Новий підхід до визначення обсягу правової охорони промислових зразків в Україні (2020)
Мироненко Н. М. - Серія торговельних марок: теорія, законодавство, правозастосування (2020)
Гоменюк А. О. - Зміна парадигми додаткової правової охорони винаходів у національному законодавстві України (2020)
Тверезенко О. О. - Здійснення майнових прав інтелектуальної власності на добре відомі торговельні марки (2020)
Дмитрук А. C. - Право інтелектуальної власності як система охорони результатів творчої діяльності (2020)
Недогібченко Є. Г. - Кримінально-правовий захист об’єктів індивідуалізації в Україні та за кордоном (2020)
Зайківський О. Б. - Питання інтелектуальної власності в теорії національної безпеки, Оністрат О. А. (2020)
Бахарева О. В. - Об’єкти прав інтелектуальної власності: загальні умови захисту (2020)
Буров О. Ю. - Дистанційна робота і людський капітал: нові виклики та загрози (міжнародний досвід) (2020)
Андрощук Г. О. - Протидія недобросовісним реєстраціям і використанню засобів індивідуалізації в умовах цифрової трансформації (ч.1) (2020)
Постригань Т. Л. - Правове регулювання інноваційного парку Польщі (2020)
Чомахашвілі О. Ш. - Заходи правового виховання щодо популяризації винахідницької діяльності (2020)
Шабалін А. В. - Становлення та розвиток цивільно-процесуального захисту речових прав на землю в Україні (2020)
Покальчук О. Ю. - Допоміжні репродуктивні технології як юридична категорія (2020)
Пономарьова О. О. - Медичні дослідження: стан та проблематика (2020)
Орлюк О. П. - Удосконалення cистеми управління інтелектуальною власністю в Україні, Корогод Н. П. (2020)
Тематичний показчик статей і матеріалів, надрукованих у журналі 2020 року (2020)
Андрейкова І. - Застосування нових освітніх технологій у процесі навчання студентів іноземної мови за професійним спрямуванням: концептуально-дидактичний аспект (2019)
Бабина Ю. - Символичные коды древних культур: применение традиционной орнаменталистики в современном художественном образовании и моде (2019)
Барабанова Н. - Формування соціально-ділової компетентності випускників вишів в умовах глобалізації освітнього простору, Грушевська Ю. (2019)
Баштовенко О. - Формування здоровʼязберігаючої компетенції майбутніх педагогів (2019)
Біліченко О. - Критерії та показники сформованості професійної етики майбутніх медичних сестер (2019)
Бухнієва О. - Духовна домінанта як складова професійної діяльності вчителя музичного мистецтва, Банкул Л. (2019)
Дімоглова О. - Контекстний підхід у формуванні професійного іміджу майбутніх суднових механіків: реалії і перспективи (2019)
Драгієва Л. - Шляхи збагачення професійно-педагогічного потенціалу викладачів вищої школи в контексті викликів сьогодення (2019)
Житомирський Л. - Інтерактивні підходи до формування у студентів ціннісного ставлення до здорового образу життя (2019)
Замашкіна О. - Девіантна поведінка підлітків: узагальнення, класифікація видів поведінкових відхилень (2019)
Звєкова В. - Культура дозвілля як фактор духовного розвитку особистості (2019)
Зозуляк-Случик Р. - Професійне становлення майбутніх соціальних працівників в університетах: етичний контекст (2019)
Картель Т. - Організації самостійної роботи студентів технічних закладів вищої освіти у процесі навчання іноземної мови (2019)
Кічук Н. - Субʼєкт-субʼєктна взаємодія як пріоритет педагогіки толерантності та особистісно-професійної підготовки майбутнього фахівця (2019)
Луценко В. - Принципи етноорієнтованої методики навчання української мови як іноземної (на прикладі арабського контингенту студентів) (2019)
Пентилюк М. - Функційно-стилістичний аспект у навчанні морфології в згальноосвітній школі, Гайдаєнко І. (2019)
Перегняк І. - Методична система формування правової компетентності військовослужбовців за контрактом (2019)
Салі О. - Кейс-метод як інтерактивна технологія формування іншомовної соціокультурної компетентності бакалаврів-філологів (2019)
Снісар О. - Методичні особливості організації роботи гуртка з токсикології у закладі вищої медичної освіти, Шевченко О., Ліфер К., Маслюк О. (2019)
Фурдуй С. - Розвиток соціальної активності сучасного студенства як соціально-педагогічна проблема (2019)
Яковишена Л. - Критерії, показники та рівні сформованості фахової компетентності майбутніх молодших медичних спеціалістів (2019)
Ярчук Г. - Новітні ідеї фізичного виховання у сфері дозвілля студентської молоді та шляхи їх творчого втілення (2019)
Відомості про авторів (2019)
Для нотаток (2019)
Вихідні відомості (2019)
Клековкін О. Ю. - Академія та імперія: Проєкт Геррі Селдона (2020)
Безугла Р. І. - Концептуалізація перформансу в науковому дискурсі (2020)
Мироненко-Міхейшина О. Ю. - "Цілісність" як нове поняття теорії ритму: Спроба визначення змісту (2020)
Заверуха О. Л. - Історико-типологічні принципи хорового письма в українській музиці (2020)
Yao N. - Representation of Taras Shevchenko as an Artist in the Art of China, Markhaichuk N. V. (2020)
Драч І. С. - Композиторська індивідуальність як об’єкт наукового дослідження (наративні стратегії мистецтвознавчого дискурсу) (2020)
Оленіна О. Ю. - Художньо-науковий експеримент у системі сучасних мистецьких практик, Чирва А. Ю. (2020)
Trocha B. - Polityczne aspekty współczesnej polskiej literatury popularnej (2020)
Ракочі В. О. - Концертність та її трансформація у мадригалах Клаудіо Монтеверді (2020)
Бентя Ю. В. - Доба сентименталізму у стильових ідентифікаціях (2020)
Лігус О. М. - Тенденції неоромантизму в українській фортепіанній музиці початку ХХ століття (2020)
Мерфі М. Д. - Філософсько-світоглядні витоки лібертинажу у візуальному мистецтві доби модерну (2020)
Майстренко-Вакуленко Ю. В. - Лінія в мистецтві авангарду (2020)
Vladimirova N. V. - Aesthetic Intentions of the Ritual Scene in the Theatre of Cruelty program by Antonin Artaud during the 1930s, Grynyshyna M. O. (2020)
Шашкова А. О. - Типологія авторських правок І. С. Їжакевича в іконах церкви Покрови на Пріорці (2020)
Кабаченко В. П. - Пейзажне втілення природних особливостей чорноморського степу (2020)
Жук А. - Мистецькі пленери на межі ХХ–ХХІ століть до сьогодення та участь у них львівських художників (2020)
Оспіщева-Павлишин М. А. - Сучасний муралізм у міському середовищі Києва (2020)
Рішняк О. Б. - Реставраційна діяльність в Україні в контексті світових пам’яткоохоронних тенденцій (2020)
Захарченко Є. - Особливості фінансування театральної галузі Франції другої половини ХХ — початку ХХІ століть (2020)
Вихідні дані (2020)
Loos H. - The Art-Religious ideas of Mahler and Schönberg (2021)
Ruble B. A. - Riotous Performances (2021)
Братюк Н. - Експресивно-живописна мова та національний вектор творчих пошуків львівських митців 1980-х років: Л. Медвідь, М. Ягода, М. Безпальків (2021)
Даниленко Л. В. - Прояви стилю оп-арт у Великій Британії 1960–1970-х років: Мода та графічний дизайн (2021)
Одрехівський Р. В. - Іконостаси в Галичині: Історія та художні особливості y становленні дизайну (2021)
Оспіщева-Павлишин М. А. - Образ України в роботах західних художників (на прикладі київських муралів) (2021)
Ременяка О. С. - "Я не трачу надії, що будемо разом…": Листи до Алли Гербурт-Йогансен (Майк Йогансен, Михайло Бойчук) (2021)
Роса-Лаврентій С. І. - Візія театральної публіки у театрально-критичному дискурсі Східної Галичини 1920–1930-х років (2021)
Клековкін О. Ю. - Равлик у тетраедрі: Об’єкт дослідження — мистецтвознавство (2021)
Кондель-Пермінова Н. Н. - Роль арт-девелопера у розвитку сучасних мистецьких практик, Халепа О. С. (2021)
Міронова Т. В. - Інституційні аспекти розвитку сучасного українського мистецтва (2021)
Сушинський О. - Австро-Греція: парафікція та міфотворчі механізми гіперації (2021)
Чепелик О. В. - Вплив еко-арту і новітніх технологій на формування екосвідомості (2021)
Чмелик І. В. - "З любов’ю, Вінсент": Онлайн-виставка як інноваційна форма репрезентації візуального мистецтва в Україні (2021)
Guliyeva L. A. - The Role of UNESCO in Contemporary Global Cultural Processes (2021)
Бабій Н. П. - Performance studies. Пошуки методики перетворення соціокультурного ландшафту (2021)
Іванова О. О. - Динаміка розвитку фольклорних фестивалів Волині кінця XX століття. Особливості становлення (2021)
Луговська А. Е. - Онтологічні підстави концептуалізації артінституцій (2021)
Мусієнко Н. Б. - Роль культурної спадщини в європейському контексті (2021)
Вихідні дані (2021)
Goncharenko I. M. - Building a management system to enhance enterprise economic potential in modern settings, Krakhmalova N. A. (2020)
Лапоног Д. В. - Система корпоративного управління розвитком інфраструктурно-сервісних підприємств (2020)
Marchenko S. M. - Modern international marketing development challenges in the context of world markets globalization, Vlasenko O. O. (2020)
Мульска О. П. - Інституціональне забезпечення державної політики управління міграційними процесами в Україні (2020)
Поленкова М. В. - Моделювання оптимальних рівнів конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств в умовах сталого розвитку (2020)
Птащенко О. В. - Торговельне співробітництво України в сфері високих технологій: маркетинговий аспект, Ватолінська К. В., Бєкетов О. В. (2020)
Fastovets N. V. - Selected aspects in building a pension maintenance scheme for ex-servicemen in Ukraine (2020)
Shkoda M. S. - Incentive programmes to enhance clusterpartnership development in the EU countries (2020)
Щербак В. Г. - Особливості функціонування інтегрованих структур бізнесу як базису інноваційного розвитку підприємництва (2020)
Гуліна О. Д. - Науково-методичний підхід щодо визначення стратегії адаптації маркетингу в управлінні кластерним розвитком туристично-рекреаційного підприємництва (2020)
Данько Ю. І. - Методологічні засади оцінки ефективності управління конкурентним розвитком підприємств, Вовчок С. В. (2020)
Nifatova O. M. - Managing innovative cluster development of tourism entrepreneurship: specifics and trends (2020)
Sviatetskyi V. V. - Building a management framework for intellectual property commercialisation (2020)
Synianska Ya. M. - Essential characteristics of integrative interaction as a pattern for building integrated business structures (2020)
Відомості про авторів (2020)
Акчебаш А. - Переслідування віруючих п‘ятидесятників у Ізмаїлі (40 - 50-і рр. ХХ ст.) (2019)
Гаврищук В. - Репресивна діяльність виїзних продовольчих сесій Подільського губернського революційного трибуналу (2019)
Гончарова Н. - Місце інтерв‘ю як чинник пам‘яті (2019)
Грєбцова І. - Костянтин Петрович Зеленецький: педагог, учений, публіцист (2019)
Дізанова А. - Розвиток краєзнавства в 20 - 30-х рр. XX ст. (за матеріалами Півдня України) (2019)
Єрич Т. - Економічне становище болгарських сел Ізмаїльщини під румунською владою (на матеріалах Ізмаїльського повіту 1918 - 1940 рр.) (2019)
Ільїн О. - Трансформація міського публічного простору Ізмаїльської області УРСР у повоєнний період (1944 - 1954 рр.) (2019)
Істоміна А. - Історіографічні студії з фінансової політики уряду Російської імперії в Україні у 1861 - 1917 рр (2019)
Козубенко Ю. - Розвиток лікувальної фізичної культури та спортивної медицини Західної України в другій половині ХХ – на початку ХХІ ст (2019)
Кравчук Б. - Євангельскі християни та баптисти Київської губернії: особливості віровчень (2019)
Михайлов О. - Діяльність кредитних товариств та земських кас у Бессарабській губернії (2019)
Морошан Н. - Благодійна діяльність дворянок Бессарабії під час військового конфлікту 1877 - 1878 рр (2019)
Москалюк М. - Сільська школа Східної Галичини в умовах нацистської окупації 1941 - 1944 рр, Старка В. (2019)
Орлик С. - Фінансова політика російського та нацистського урядів на окупованій території Східної Галичини в роки Першої та Другої світових воєн: порівняльний аспект, Москалюк М. (2019)
Пушков І. - Православні парафії "Болгарського водворення" в складі Молдавського князівства і Румунії в 1856 - 1878 рр (2019)
Сустрєтов А. - Монети в грошовому обігу на українських землях у дореформенний період (кінець ХVIII – середина XIX ст.) : історіографія (2019)
Татаринов І. - Бессарабська губернія у військово-стратегічному плануванні Росії напередодні Першої світової війни (2019)
Havlin Т. - Geschlechterrepräsentationen in der alltagskultur deutschlands: zwischen tradition und gegenwart (2019)
Церковна В. - Біографічні матеріали на шпальтах "Кишиневских епархиальных ведомостей" (2019)
Чорна Л. - Соціокультурні процеси в українській діаспорі Румунії (20 - 80-ті роки ХХ ст.) (2019)
Шпортун О. - Казенні палати у Наддніпрянській Україні (сучасна українська історіографія) (2019)
Качараба С. - Рецензія на монографію "Повсякденне життя західноукраїнського села в умовах суспільних трансформацій 1939-1953 рр.": Старка В. В. Монографія. Тернопіль: "Вектор”, 2019. 650 с (2019)
Відомості про авторів (2019)
Вихідні відомості (2019)
Зайцев А. В. - Обчислення міжмікробних взаємин орального біотопу, Котелевська Н. В., Бойченко О. М., Ніколішин А. К. (2021)
Бублій Т. Д. - Вплив карантинних обмежень на швидкість діагностики плоскоклітинного раку порожнини рота, Волошина Л. І., Дубовая Л. І. (2021)
Кімак Г. Б. - Оцінка впливу поєднаного комплексного й хірургічного лікування на деякі показники вуглеводного обміну у хворих на генералізований пародонтит I-II ступеня розвитку, Тарнавська Л. В. (2021)
Кінаш Ю. О. - Комплексний підхід до лікування хворих із атрофією альвеолярного відростка при захворюваннях тканин пародонта з апікальними ускладненнями: від застосування кісткової аугментації до відновлення функціональної оклюзії, Кінаш Л. В., Гончаров К. В. (2021)
Костенко С. Б. - Концепція комплексної прогностичної моделі ефективності реалізації мінімально інвазивних втручань при лікуванні каріозної патології, Білинський О. Я., Накашидзе Г. Н., Стецик М. О., Гончарук-Хомин М. Ю., Пензелик І. В. (2021)
Ilenko N. M. - The method of treatment of primary ulcerative gingivitis, Popovych I. Yu., Marchenko A. V., Lytovchenko I. Yu., Nikolishyna E. V. (2021)
Мельничук Г. М. - Аналіз ефективності комплексного лікування хворих на генералізований пародонтит за змінами активності ферментів сироватки крові, Кашівська Р. С., Семенюк Г. Д., Шовкова Н. І., Мельничук А. С., Мельник Н. С. (2021)
Ніколішин А. К. - Одонталгії щелепно-лицьової ділянки, Рибалов О. В., Короленко І. А. (2021)
Сідаш Ю. В. - Експериментальне дослідження фуркаційної ділянки й перспективи її комплексного лікування, Костиренко О. П., Петрушанко В. М. (2021)
Яров Ю. Ю. - Запально-деструктивний процес у пародонті при моделюванні гіпер- і гіпореактивності організму (2021)
Новіков В. М. - Роль магнітно-резонансного дослідження в лікуванні дисфункції скронево-нижньощелепного суглоба, Коросташова М. А., Додатко В. І., Свирида О.С., Ющенко Я. О. (2021)
Rybalov O. V. - Residual phenomena of the transferred covid-19 in the maxillofacial region or its complications, Skikevych M. G., Andriyanova O. Yu., Yatsenko P. I. (2021)
Ткаченко П. І. - Закономірності перебігу ранового процесу після видалення бічних кіст шиї в дітей, Білоконь С. О., Лохматова Н. М., Доленко О. Б., Попело Ю. В., Коротич Н. М. (2021)
Чепурний Ю. В. - Порівняльна оцінка клінічної ефективності методів лікування поєднаних дефектів і деформацій виличного комплексу й орбіти, Черногорський Д. М., Жуковцева О. І., Копчак А. В. (2021)
Дворник В. М. - Метод лікування й підтримувальної терапії пацієнтів із протезним стоматитом на фоні цукрового діабету, Єрис Л. Б., Тесленко О. І., Кузь Г. М., Литовченко І. Ю., Кузь В. С. (2021)
Богданов В. Л. - Взаємозв’язок між параметрами зубощелепного апарату й органів дихання при ортодонтичному лікуванні, Вишемирська Т. А., Григоренко О. Я., Фліс П. С., Тормахов М. М. (2021)
Prokopenko O. S. - Regression models of individual cephalometric parameters in ukrainian young men and young women with different facial profiles according to Schwarz A. M., which can be adjusted during surgery depending on the parameters that usually do not change (2021)
Каськова Л. Ф. - Показники рН і мікрокристалізації ротової рідини в підлітків 15-18 років, які навчаються в різних закладах освіти, Батіг В. М., Дрозда І. І., Митченок О. В. (2021)
Каськова Л. Ф. - Клінічний випадок дисплазії дентину I типу, Бережна О. Е., Янко Н. В., Лазарева К. А. (2021)
Maksymenko A. I. - Signs of diseases of the gastrointestinal tract in the oral cavity of children (2021)
Попова Т. М. - Показники функціонального стану ендотелію судин у ротовій рідині підлітків, що палять IQOS, Наконечна О. А., Тіщенко О. В., Кривенко Л. С. (2021)
Аветіков Д. С. - Видатний учений, лікар, педагог (до 80-річчя з дня народження професора О.В. Рибалова), Локес К. П., Іваницька О. С., Яценко І. В., Андріянова О. Ю., Розколупа О. О., Яценко П. І. (2021)
Захаренко В. В. - Спорадичне радіовипромінювання космічних об’єктів на низьких частотах, Рябов В. Б., Кравцов І. П., Милостна К. Ю., Харланова В. Ю., Васильєва Я. Ю., Ульянов О. М., Коноваленко О. О., Калініченко М. М., Зарка Ф., Рукер Г. О., Фішер Г., Єрін С. М., Грісмайєр Ж.-М., Сидорчук М. А., Шевцова А. І., Скорик А. О., Шевченко В. А. (2021)
Ульянов О. М. - Iсторія низькочастотних досліджень пульсарів (2021)
Калініченко М. М. - Дослідження мерехтінь радіовипромінювання космічних джерел на неоднорідностях міжпланетної плазми в Радіоастрономічному інституті НАН України, Кугай Н. В., Коноваленко О. О., Браженко А. І., Бубнов І. М., Єрін С. М., Рукер Г. О., Зарка Ф., Лекашо А., Івантишин О. Л., Литвиненко О. О., Романчук О. І. , Французенко А. В. (2021)
Мірошниченко А. П. - Густина середовища велетенської радіоструктури для галактик і квазарів з крутими радіоспектрами (2021)
Корнієнко Ю. В. - Урахування альтиметричної інформації при визначенні рельєфу поверхні планети методом удосконаленої фотоклинометрії за полем нахилів, Дулова І. О., Бондаренко Н. В. (2021)
До сімдесятип’ятирiччя вiд дня народження О. О. Костенка (2021)
Вихідні відомості (2021)
Новак С. - Розроблення автоматизованої процедури валідації методів розрахунку характеристики вогнезахисної здатності покриттів для сталевих конструкцій, Новак М. (2021)
Фещук Ю. - Аналіз європейського досвіду нормування вимог до конструкцій фасадної теплоізоляції в будівлях, Ніжник В., Балло Я., Циганков А. (2021)
Коваленко В. - Створення стенда для випробування покрівель на стійкість до зовнішнього вогневого впливу, Добростан О., Тимошенко О., Самченко Т., Ратушний O. (2021)
Мосов С. - Особливості використання безпілотної авіації іноземними країнами для оцінювання збитків від надзвичайних ситуацій, Хижняк В., Литовченко А., Ядченко Д. (2021)
Новак С. - Oцінювання вогнезахисної здатності вертикальних вогнезахисних екранів для несучих будівельних конструкцій, Дрідж В., Добростан О. (2021)
Веселівський Р. - Обґрунтування методу приведення межі вогнестійкості отриманої під час вогневих випробувань до межі вогнестійкості за стандартним температурним режимом пожежі (2021)
Новак С. - Вплив параметрів системи вогнезахисту на вогнестійкість сталевих конструкцій, Дрідж В., Добростан О. (2021)
Тютюник В. - Кластеризація регіонів україни за рівнем небезпеки та шляхи підвищення ефективності функціонування єдиної державної системи цивільного захисту в умовах невизначеності вхідної інформації про виникнення надзвичайних ситуацій, Тютюник O., Удянський М., Ященко О. (2021)
Висоцька С. - Інституційні засади адміністрування протиепідемічних заходів в умовах сучасної системи охорони здоров?я України (2021)
Круглов В. - Напрями розвитку державно-приватного партнерства у аграрному секторі економіки (2021)
Борисов А. - Антикризовий менеджмент у Республіці Польща: огляд основного закону та практик його застосування на територіальному рівні державного управління, Литвиновський Є. (2021)
Дубов Д. - Функціонування експертної ради інформаційної та кібербезпеки як демократичний інноваційний інструмент державно-приватної взаємодії, Олексюк Л., Потій О., Семенченко А. (2021)
Сурай І. - Публічна служба України: інституціональний підхід (2021)
Суслов М. - Локальна ідентичність як пріоритетний напрям у стратегічному плануванні розвитку територіальних громад (2021)
Ткачук Р. - Управління цивільним захистом як складова муніципальної безпеки великого міста (2021)
Шестопалова С. - Формування іншомовної комунікативної компетенції у магістрів публічного управління та адміністрування (2021)
Славецький В. - Досвід використання дистанційної форми навчання для професійного розвитку державних службовців, Юрченко В. (2021)
Наші автори (2021)
Вихідні відомості (2021)
Акчебаш А. - Гавриїл Музическу – легенда хорового мистецтва (2020)
Бафаєв М. - Эффективное привлечение инвестиций в экономику как гарантия активизации предпринимательской деятельности в республике Узбекистан (2020)
Башли М. - Олександр Федорович Маньковський – лікар, вчений, інтелектуал (2020)
Берестецька О. - Освітня сфера Придунав’я: зміст, структура, проблеми (2020)
Гончарова Н. - Зворотний зв’язок як фактор підвищення якості підготовки здобувачів вищої історичної освіти (2020)
Градинар Г. - Колективізація в Придунав’ї (1940-1953 рр.): використання мультимедійних презентацій в шкільному курсі "Історія рідного краю" (2020)
Дакі М. - Опір інтелігенції румунізації навчальних закладів Південної Бессарабії (1918-1940 рр.) (2020)
Дроздов В. - Чисельність молдовського населення придунайських міст у першій половині ХІХ ст. (2020)
Єрич Т. - Бессарабська плеяда представників філологічної науки (ХІХ – ХХ ст.) (2020)
Кольцун Н. - Оніми Придунав’я як маркери регіональної історії та ландшафту (2020)
Croitoru C. - Some landmarks regarding the first museological initiatives on the lower Danube. I. Galaţi area, Ghelețchi I. (2020)
Михайлов О. - Дослідницькі переваги усної історії (2020)
Морошан Н. - Благодійна діяльність бессарабських дворян під час військових конфліктів середини ХІХ – початку ХХ ст.: джерелознавчий аспект (2020)
Сафаралієв Б. - Народно-календарні свята як частина етнопедагогіки у таджиків Східної Бухари, Абдулаєв К. (2020)
Татаринов І. - Використання графічних реконструкцій на заняттях з історії українського війська (2020)
Церковна В. - Ізмаїл театральний в 1946-1960-ті роки (за матеріалами місцевого архіву) (2020)
Цокур О. - Міжетнічна толерантность студентів як соціально значущий результат виховної діяльності закладу вищої освіти в умовах розвитку поліетнічності, Бойчев І. (2020)
Юлдашева М. - Розвиток толерантності в історії східної культури (2020)
Стамати Ю. - По поводу одной радиографии Российского либерального движения: Guillaume Sauvé, Subir la victoire. Essor et chute de l’intelligentsia libérale en Russie (1987-1993), Montréal : Les Presses de l’Université de Montréal, 2019, c. 394 (2020)
Васильєва О. - Система психологічної профілактики шкільногонасильства в початкових класах (2020)
Гнізділова О. - Виховний потенціал сучасної дитячої літератури у процесі професійної орієнтації дошкільників, Лукашова Ю. (2020)
Хуан Ж. - Особливості шляхів формування творчого потенціалу майбутніх учителів музичного мистецтва (2020)
Звєкова В. - Педагогічні умови формування основ культури спілкування у дітей різних вікових груп (2020)
Кічук Я. - Освітні послуги закладів вищої освіти в умовах викликів сьогодення: актуалізація підготовки сімейних лікарів (2020)
Корнієнко С. - Фізичне виховання студентів з інвалідністю у закладі вищої освіти: теоретико-практичний вимір (2020)
Лесіна Т. - Феноменологія соціокультурної анімації у параметрах сучасних наукових досліджень (2020)
Листопад О. - Підготовка майбутніх вихователівдо соціалізації дітей дошкільного віку, Мардарова І. (2020)
Lunhu Л. - Culturological approach to the formation of the worldview of future specialists in philological specialities in the process of professional training (2020)
Мельник В. - Пізнавальна самостійність дитини старшого дошкільного віку як актуальна психолого-педагогічна проблема (2020)
Остапйовська І. - Навчання математики бакалаврів спеціальності 016Спеціальна освіта (016.02 Олігофренопедагогіка) (2020)
Пріма Р. - Світосприйняття дитини як базисна компонента феномену "світогляд", Пріма Д. (2020)
Пріма Р. - Підприємницька компетентність сучасного вчителя нової української школи: теоретичні аспекти, Бортнюк Т. (2020)
Райбедюк Г. - Системний підхід до використання джерел літературного краєзнавства в умовах кризи сучасної літературної освіти в Україні (2020)
Сахарова О. - Педагогічні умови збагачення словника дітей молодшого дошкільного віку (2020)
Сущенко Т. - Цілісний педагогічний процес у закладах вищої освіти: реалізація професійно важливих парадигм, Сущенко Р. (2020)
Тесленко С. - Педагогіка партнерства у національно-патріотичному вихованні дитини старшого дошкільного віку (2020)
Циганенко Л. - Історіографічний аналіз в історико-педагогічних розвідках (на матеріалах освітньої діяльності дворян бессарабських містХІХ ст.) (2020)
Цзинь Я. - Теоретико-методичні аспекти організації музичної освіти учнів у позашкільних закладах Китайскої Народної Республіки (2020)
Ahmadova M. I. - Mono and poly intensive features of the interrogative act of direct speech in English and Azerbaijani (2021)
Baibakova I. M. - ESP discourse from confident learners’ perspective, Hasko O. L. (2021)
Бахчиванжи А. В. - Мовленнєві жанри законодавчого юридичного дискурсу (2021)
Бехта І. А. - Структурно-типологічна параметризація художнього текстопростору англомовного фентезі, Марчук О. В. (2021)
Білоус Н. П. - Вплив інформаційних технологій та соціальних мереж на формування англійських неологізмів XXI століття, Новохатська Н. В. (2021)
Біляєв Д. В. - Лінгвопрагматичні особливості електорального дискурсу Дж. Байдена, Демчук А. І. (2021)
Бобер Н. М. - Тегові модуси концептуального блендінгу фразово-дієслівних емоційних позначень у БНК (2021)
Божко Ю. О. - Специфіка фразеологізмів прийменниково-відмінкової моделі в корпусі сучасної фразеології (2021)
Борисенко Н. Д. - Апелятиви із семою ’історичний тип населеного пункту’ в західногерманських та східнослов’янських мовах: зіставний аспект, Кодубовська О. О. (2021)
Буренко Т. М. - Маскулінність як об’єкт лінгвістичного дослідження (2021)
Вишнівський Р. Й. - До питання про трансформації біблеїзмів у медійному тексті (на матеріалі британського інтернет-видання The Guardian), Дучимінська Г. Ю. (2021)
Ганжело С. М. - Поєднання кількох типів фразеологічних модифікацій у межах однієї фразеологічної одиниці в німецькій мові (2021)
Гасюк Н. В. - Про співвідношення семантичних компонентів лексеми "architecture", Пуш О. М. (2021)
Григорян Н. Р. - Просодичні особливості переконування в англомовній судовій промові, Дьоміна Н. Ю. (2021)
Гринюк О. С. - Реалізація інтенції колегіального автора в текстах податкового законодавства Федеративної Республіки Німеччина, Охріменко О. А. (2021)
Дегтярьова К. О. - Застосування методу дебатів під час навчання іноземної мови за професійним спрямуванням як одного із засобів розвитку комунікативних навичок студентів, Карась А. В., Живолуп В. І., Кібенко Л. М. (2021)
Дзюбіна О. І. - Утворення морфологічних неологізмів в англомовному сегменті індустрії моди та краси (2021)
Ємець Н. О. - Американська жіноча поезія колоніальної доби у ракурсі егоцентричності: соціокультурний аспект (2021)
Zhyhadlo O. Yu. - Forensic linguistics: history, main tasks and prospects (2021)
Журенко Я. В. - Тенденції розвитку сучасної гендерної лінгвістики: ціннісні аспекти (2021)
Зайцева В. В. - Українська мова як джерело моральних засад християнства, Яремчук Н. С. (2021)
Зевако В. І. - Асимілятивні зміни як фонетична ознака східнополіських говірок (2021)
Зімонова О. В. - Вплив місцевих говорів на культуру фахового мовлення майбутнього інженера, Адамович А. Є. (2021)
Ігошев К. М. - Розвиток критичного мислення за допомогою домашнього читання у процесі викладання іноземних мов (2021)
Каракевич Р. О. - Вербалізація фразеологізмів-фітонімів у порівняльному аспекті (2021)
Кірковська І. С. - Комунікативно-прагматичний потенціал засобів репрезентації футурального значення в офіційно-діловому дискурсі на матеріалі французької мови (2021)
Козак С. В. - Фреймова модель англомовного прес-релізу події (2021)
Kozlova V. V. - Verbal manifestation of mother discourse personality in the English parental discourse, Bagatska O. V. (2021)
Корж-Ікаєва Т. Г. - Правовий текст у контексті лексико-семантичного аналізу (на матеріалі сучасного законодавства України) (2021)
Кочукова Н. І. - Сучасні тенденції функціонування трансформованих стійких сполучень слів у ролі заголовків українських медіатекстів (2021)
Крайняк О. М. - Структурно-семантичні особливості дієслів зі значенням "знати" в сучасній німецькій мові (2021)
Круть О. В. - Ознакова зона в ономасіологічній структурі іменника на позначення агресії (2021)
Кульчицька О. О. - Сучасний підручник англійської мови: мультимодальний вимір, Бойчук М. В., Ерліхман А. М. (2021)
Лаврухіна В. Л. - Використання фразеологічних одиниць у викладанні англійської мови як один з аспектів формування соціокультурної компетенції (2021)
Лазебна Н. В. - Лінгво-когнітивні механізми утворення конституентів англомовного дигітального дискурсу (2021)
Левченко Т. М. - Нові вияви функціонування зневажливої лексики у сучасній публіцистиці (2021)
Литвинко О. А. - Проблема синонімії у сучасній англійській термінологічній підсистемі насособудування (2021)
Личук С. В. - Концепція та структура "Словника народних географічних назв Івано-Франківщини" (2021)
Лозовська К. О. - Мовленнєвий портрет жінки XIX ст. (на матеріалі роману Л.М. Олкотт "Маленькі жінки") (2021)
Loskutova N. M. - Polysemy in cinematographic term system of the Ukrainian language (2021)
Мазур С. М. - Сугестивність тексту "Офудесакі": умисність чи випадковість?, Соловей Н. В., Андрійчук Т. В. (2021)
Максимець О. М. - Розвиток суфіксальної словотвірної підсистеми іменників із транспозиційним значенням опредметненої дії (утворення із суфіксом -нин(а)) (2021)
Мамай Ю. Ю. - Кросдисциплінарний аналіз варіантів визначень концепту Trauma (2021)
Матковська М. В. - Концептуальна семантика чоловічого комунікативного простору (на матеріалі роману Д. Джойса "Портрет митця замолоду") (2021)
Межуєва І. Ю. - Комунікативно орієнтований підхід до навчання іноземним мовам у немовних ЗВО (2021)
Мельник Н. І. - Репрезентація концепту "етнічність" у британській тлумачній лексикографії середини XX століття (2021)
Мельник І. В. - Особливості реалізації кооперативних стратегій провокаційного мовлення в інституційному дискурсі (2021)
Башли Н. - Використання засобів мистецтва для формування першооснов багатокультурної освіти старших дошкільників (на прикладі творів бессарабських художників) (2019)
Богданець-Білоскаленко Н. - Розвиток дрібної моторики рук у молодших школярів із Синдромом Вільямса засобами літературно-музичної творчості (на основі творів Н. Забіли), Сиротич Н. (2019)
Горошкін І. - Організація самостійної роботи учнів початкових класів у процесі компетентнісно-орієнтованого навчання іноземних мов (2019)
Граматик Н. - Феномен компетентності в контексті нової парадигми природничої освіти (2019)
Довгополик К. - Педагогічна стратегія використання хмарних сервісів в активізації інтересу учнів старшої школи до вивчення іноземних мов, Бражнікова А. (2019)
Кічук Н. - Імператив інклюзивної освіти: особистісно-професійна здатність майбутнього фахівця до реалізації (2019)
Кічук Я. - Інформаційно-комунікаційний імператив мобільності студентської молоді у проектній діяльності: деякі аспекти проблеми (2019)
Літінська О. - Сучасні домінанти теоретичних засад компетентісного підходу до підготовки молодших бакалаврів гуманітарних спеціальностей (2019)
Лунгу Л. - Інтерактивні методи навчання української мови учнів початкової школи, Баліка М. (2019)
Малежик П. - Використання віртуальних серверів та платформ на основі хмарних сервісів у практико-технічній підготовці ІТ-фахівців (2019)
Мізюк В. - Вибір електронної платформи для створення інформаційно-освітнього середовища закладу загальної середньої освіти, Абросімов Є. (2019)
Мондич О. - Формування компетентності майбутніх учителів початкової школи при вивченні анатомії та фізіології людини: деякі аспекти проблеми (2019)
Пенькова С. - Шляхи забезпечення педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами в умовах початкового навчання (2019)
Перегняк І. - Педагогічні умови конструктивного формування правової компетентності військовослужбовців за контрактом (2019)
Петрук В. - Метод проектів у розвитку навичок самоосвіти студентів технічних ЗВО, Грачановська О., Сабадош Ю. (2019)
Плахотнк О. - Ефективність методу проектів у професійній підготовці викладача вищої школи (2019)
Рибалко О. - Проектна діяльність студентів коледжу по забезпеченню навчального процесу початкової школи електронними освітніми ресурсами (2019)
Рожелюк І. - Технологія формування готовності майбутніх викладачів іноземних мов до моніторингової діяльності в сфері іншомовної освіти (2019)
Смалько О. - Особливості викладання навчального курсу "Інформаційна культура діяльності сучасного фахівця" (2019)
Сорока О. - Можливості арт-терапії в інклюзивній освіті дітей з особливими потребами (2019)
Тушко К. - Методологічні основи підготовки майбутніх офіцерів Державної прикордонної служби України до професійної взаємодії (2019)
Frunze О. - Strategii de reactualizare a culturii tradiționale și valorificarea ceramicii artistice în sistemul educațional al Republicii Moldova (2019)
Furduy S. - Peculiarities of formation of social activity of university students (2019)
Чубук Р. - Вплив асертивності на формування професійної компетентності соціальних працівників (2019)
Шинкарьова Ж. - Субʼєкт-cуб’єктні взаємини як цінності виховання толерантності учнів початкової школи (2019)
Ярчук Г. - Місце фізичного виховання в реалізації нової реформи вищої освіти, Баштовенко О. (2019)
Відомості про авторів (2019)
Оголошується набір статей до "Наукового вісника Ізмаїльського державного гуманітарного університету” вип. 48 (Серія: Педагогічні науки). (2019)
Вихідні відомості (2019)
Content (2021)
Skoryk V. - Clinical and morphological comparison of respiratory failure in patients with COVID-19 who died under different options of respiratory support, Korsunov V., Bocharova T., Maslova V., Nartov P. (2021)
Bereznyakov V. - Peculiarities of cellular, humoral links of immunity and dynamics of immunoglobulins in community-acquired pneumonia in adults and their importance for diagnostics and prognosis of the disease, Korzh O., Krasnokutskiy S. (2021)
Lukianets Y. - The use of ultrasonic densitometry in assessing bone mineral density and determining the 10-year risk of osteoporotic fractures in older women in the family doctor practice (2021)
Kosulin S. - Implementation of mini-invasive methods of bile drainage in the treatment of blastomatous mechanical jaundice (2021)
Vyshynska M. - Trauma-induced coagulopathy: prospective observation study (2021)
Moyseyenko N. - Optical coherent tomography in the diagnosis of inflammatory and ischemic optical neuropathies (clinical cases) (2021)
Herasymova O. - Undifferentiated connective tissue dysplasia as a predictor of heart rate disorders in combination with gastroesophageal reflux disease in children, Filonova T. (2021)
Abstract and References (2021)
Andronic R. - The use of drama in elt – pros and cons (part I) (2020)
Vdovenko Т. - Agricultural terms in modern English (2020)
Голованова О. - Філософські мотиви ліричних медитацій румунського поета Міхая Емінеску (2020)
Дзиковська Л. - Мифопоэтика пути в ранней лирике Максимилиана Волошина (2020)
Kriukova О. - Organization of punctuation in represented written communication (2020)
Олейнікова Г. - Композиційно-мовленнєві форми як одиниці членування художнього тексту, Македонська П. (2020)
Потапенко Н. - Роль соціокультурного аспекту у навчанні англійської мови (2020)
Райбедюк Г. - Націєцентричні домінанти документалістики українських поетів-дисидентів (2020)
Салі О. - Сучасні інтерактивні технології у процесі формування соціокультурної компетентності здобувачів вищої освіти на заняттях з англійської мови (2020)
Slobodiak S. - The Functioning of fictional anthroponyms in R. B. Sheridan's plays "The school for scandal" and "The rivals" (2020)
Tkachenko L. - Effective and engaging devices at online english lessons (2020)
Топчій Л. - Гендерна проблематика у мовознавстві (2020)
Chetverikova O. - About some linguistic means of manipulative influence in virtual media space (2020)
Шевчук Т. - Синергетична парадигма антиутопії Тетяни Толстої "Кись", Карабецька В. (2020)
Відомості про авторів (2020)
Вихідні відомості (2020)
Довганич М. В. - Зарубіжна рецепція літературної спадщини К. Ішіґуро в контексті теорії мультикультуралізму (2021)
Ігнатоля А. А. - Реальність сучасної освіти за складних умов (умов карантину); технологія освітнього web-квесту на уроках дитячої літератури у фахових закладах вищої освіти, Рязанова В. О., Резнікова К. В. (2021)
Клейменова Т. В. - Феномен письменників-педагогів і "вчительської" прози кінця ХІХ – перших десятиліть ХХ ст. (2021)
Копєйцева Л. П. - Поетика роману Галини Тарасюк "Храм на болоті", Єгорова Ю. М. (2021)
Крупка Л. О. - Особливості моделювання образу жінки XX ст. (за романом Володимира Лиса "Соло для Соломії") (2021)
Лаврусенко М. І. - Постколоніальна риторика оповідання Володимира Даниленка "Футбол по-туровецьки" (2021)
Лопушан Т. В. - Рустикальна візія колгоспного буття в романістиці Михайла Стельмаха (2021)
Лук’янченко М. П. - Становище жінки та образ "іншого" як провідні тематичні лінії у творах про подорожі Дені Дідро, Жерара де Нерваля та Жорж Санд (2021)
Микитюк С. С. - "Elegy Written in a Country Churchyard" Т. Грея у транслюваннях В. А. Жуковського 1802 і 1839 років (2021)
Мохначова О. В. - Трилер в основі жанрової стратегії О. Токарчук ("Веди свій плуг понад кістками мертвих", "Дім денний, дім нічний", "Дивовижні історії") (2021)
Печерських Л. О. - Інтермедіальність у експериментальних пошуках футуризму та постмодерністській романістиці (2021)
Семак О. І. - Особливості комедійного жанру в драматургії української діаспори першої половини ХХ століття (2021)
Сімонок В. П. - І.С. Тургенєв та А.А. Фет: особисті та творчі відносини письменників у контексті їхніх літературно-естетичних поглядів, Мельнікова Т. В. (2021)
Хода Л. Д. - Патріотична та філософська лірика Янка Єсенського (2021)
Cherkashyna T. Yu. - The Ukrainian autobiographical essay: the history of development (2021)
Шостак О. О. - Тема еміграції у творчості Стефана Коваліва (2021)
Бережна М. В. - Відтворення гумористичних стилістичних засобів (на матеріалі роману Д. Адамса The Restaurant at the End of the Universe та його перекладів українською мовою), Великодний В. А. (2021)
Bondar L. V. - Aspects grammaticaux de la traduction des textes législatifs français, Polyuk I. S., Choumtchenko Т. I. (2021)
Волинець Н. В. - Проблеми перекладу ненормативних лексичних одиниць у художньому тексті (2021)
Воронова З. Ю. - Аспекти відтворення українських художніх творів в англомовних перекладах (2021)
Галій Л. Г. - Два переклади оповідання Катерини Калитко "Вода": особливості лексикографічних засобів і індивідуального сприйняття, Дольник І. М. (2021)
Гольтер І. М. - Дотримання стилістичних норм та збереження мовних відповідностей у процесі перекладу антонімів близькоспоріднених мов (2021)
Гордієнко Н. М. - Особливості відтворення соціальних діалектизмів у перекладі (на матеріалі українського перекладу п’єси Джорджа Бернарда шоу "Пігмаліон"), Михайленко А. В. (2021)
Denysiuk Yu. I. - The methods of lexical and lexico-grammatical transformations in the field of military translation, Samoilova Yu. I. (2021)
Добровольська Д. М. - Англомовні комерційні та соціальні слогани у площині перекладу, Добровольська Л. В. (2021)
Єнчева Г. Г. - Переклад нормативних документів всесвітньої організації охорони здоров’я: термінологічні абревіатури та акроніми, Семигінівська Т. Г. (2021)
Ісаєва О. С. - Особливості перекладу спеціальної медичної лексики (2021)
Лапиніна О. Л. - Теоретичні засади німецько-українського усного послідовного перекладу (2021)
Літвінова М. М. - Відтворення в українському перекладі термінологічної лексики в романі Дженні Ерпенбек "Heimsuchung” (2021)
Несторенко Д. В. - Брексит-дискурс: аспекти перекладу, Баранова С. В. (2021)
Новицька О. А. - Специфіка перекладу морської термінології з новогрецької мови на українську мову (2021)
Okulova L. O. - The peculiarities of rendering persuasion strategy in translating American beauty-industry commercials into Ukrainian (2021)
Плавуцька О. П. - Особливості передачі українською мовою англійських фразеологізмів освітньої тематики, Закордонець Н. І., Обіход І. В. (2021)
Плетенецька Ю. М. - Лінгвістичні особливості промов TED Talks в аспекті перекладу, Линтвар О. М. (2021)
Селезньова Р. В. - Види перекладацьких трансформацій у туристичній лексиці, Сапун К. В. (2021)
Sereda N. A. - Grammatische schwierigkeiten beim übersetzen der deutschsprachigen technischen Texte (2021)
Сін Чжефу - Чинники інтерпретації кольорів у Китаї та Україні (2021)
Солдатова Л. П. - Використання тлумачної формули значення ідіоми для досягнення автентичності міжмовних трансформацій (2021)
Soroka T. V. - Methodology and technology of training bachelors of translation at the faculty of foreign languages (2021)
Хабарова Н. А. - Переклад та його прагмалінгвістичні особливості (2021)
Хайдарі Н. І. - Адаптація британського тексту як вид внутрішньомовного перекладу (на матеріалі британського та американського видань книг Дж. Роулінг "Гаррі Поттер і філософський камінь" та "Гаррі Поттер і таємна кімната"), Гнатів О. В. (2021)
Tschepurna Z. W. - Onym-komponente als Markierer einer phraseologischen Einheit (2021)
Чернова Ю. В. - Сучасні українські перекладачі (2021)
Yukhymets S. Yu. - The peculiarities of translating English advertising tourist texts into Ukrainian (2021)
Yarova L. O. - Lexical transformations in Ukrainian translations of definitions in EU legal acts, Oliinyk O. S. (2021)
Білоус П. В. - Нове слово в літературознавчих дослідженнях сучасної української романістики (рецензія на монографію Л. О. Печерських "український постмодерний роман кінця ХХ – початку ХХІ століття: еволюція, поетика, структура жанру"1) (2021)
Жигалкевич Ж. М. - Узгодження взаємодії представників науки та бізнесів у межах квазіінтеграційних структур (2020)
Товмасян В. Р. - Відновлення авіаційної галузі як необхідна складова активізації бізнес-процесів в економіці (2020)
Трусова Н. В. - Формування кадрового потенціалу як складова підвищення ефективності підприємства, Матус Н. В. (2020)
Хлівна І. В. - Ресурсне забезпечення та домінанти розвитку інфраструктури регіону, Бойко Д. С. (2020)
Бобро Н. С. - Механізм гармонізації економічних інтересів аграрних підприємств та держави (2020)
Кузьмак О. І. - Управлінські рішення як дієвий інструмент формування кадрового потенціалу підприємств сфери послуг, Кузьмак О. М. (2020)
Васюткіна Н. В. - Нові підходи у використанні інформаційних технологій в управлінні проектами віртуальних підприємств, Гуменюк М. Д. (2020)
Tarasova H. O. - Combining forecasting of internal and external crises in the management of industrial enterprise development, Rusinova O. S. (2020)
Лазебник О. О. - Торгові марки мінеральних вод: класифікація за походженням та запорука ринкового успіху (2020)
Гогот М. М. - Впровадження HR-аналітики в прийнятті стратегічних бізнес-рішень, Артеменко Л. П. (2020)
Плукар Л. А. - Розвиток регіонального банківського сектора у забезпеченні економічної безпеки регіону (2020)
Гривківська О. В. - Інструментарій функціонування механізму мінімізації ризиків платіжних систем, Герасимова О. В. (2020)
Скляренко О. В. - Використання Big data: сучасні можливості для бізнесу, Федік О. І., Колодінська Я. О. (2020)
Палькевич Ю. С. - Інформаційно-комунікаційне забезпечення інноваційних підприємств: сутність, тенденції розвитку, Гіясов Г. А. (2020)
Долгіх Я. В. - Оцінка та аналіз методом DEA ефективності відтворення наукових кадрів закладів вищої освіти регіонів України (2020)
Batychko D. - Educational migration policy: the COVID-19 pandemic impact, Onishchenko I. (2020)
Рецензія на монографію Могилевської Ольги Юріївни "Маркетингова система в забезпеченні стійкого розвитку промислових підприємств: теорія, методологія, практика". Київ: Вид-во КиМУ, 2020. 505 с. (2020)
Наші автори (2020)
Калетнік Г. М. - Ефективність вирощування енергетичних культур та їх переробки на біопаливо в контексті забезпечення енергетичної автономії аграрних підприємств, Токарчук Д. М. (2021)
Калетнік Г. М. - Модель біоенергетичного кластеру виробництва біопалива з сільськогосподарських культур та відходів, Пришляк Н. В. (2021)
Ставська Ю. В. - Стратегічний розвиток ресторанного бізнесу м. Вінниці (2021)
Головня О. М. - Соціально-економічні аспекти розвитку міжнародного туризму під впливом глобалізаційних чинників (2021)
Занора В. О. - Стратегічне управління інноваційними проєктами розвитку підприємства: методологічні положення (2021)
Польова О. Л. - Система управління економічною безпекою підприємств хлібопекарської галузі, Бондаренко-Берегович В. В. (2021)
Кочетков О. В. - Порівняльний аналіз оптимального плану управління ресурсним потенціалом, Афанасова Ю. О. (2021)
Подолянчук О. А. - Облік в оподаткуванні діяльності підприємств (2021)
Правдюк М. В. - Стан та напрями удосконалення інформаційної підтримки діяльності сільськогосподарських підприємств (2021)
Гончарук І. В. - Інтеграційна динаміка ринку насіння буряків в Україні, Ковальчук С. Я., Федорощак Й. М. (2021)
Вдовенко Л. О. - Фінансовий аспект діяльності підприємств малого і середнього бізнесу в аграрній сфері та їх роль у розвитку сільських територій (2021)
Сахно А. А. - Визначення ефективності економічної діяльності малих сільськогосподарських підприємств методом аналізу середовища функціонування, Павлюк І. О. (2021)
Правдюк Н. Л. - Інформаційне забезпечення стратегічного розвитку аграрних підприємств (2021)
Самборська О. Ю. - Дослідження економічного розвитку підприємств Вінницької області у контексті активізації виробничої діяльності, Колесник Т. В., Пронько Л. М. (2021)
Кубай О. Г. - Проблеми та перспективи розвитку галузі рослинництва в контексті збалансованого використання земель сільськогосподарського призначення (2021)
Марценюк О. В. - Current trends of autotransport insurance in Ukraine (2021)
Коваль Н. І. - Стан та розвиток державної фінансової підтримки аграрного сектору України, Радченко О. Д., Іщенко Я. П. (2021)
Алескерова Ю. В. - Теоретичні аспекти сутності та особливостей кредитних відносин у аграрному секторі економіки, Федоришина Л. І. (2021)
Дмитрів Д. В. - Підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств сегменту міжнародних вантажних автоперевезень, Дмитрів О. Р., Денкевич М-М. М. (2021)
Галич О. А. - Особливості інформаційних систем й технологій публічного управління та адміністрування в контексті євроінтеграційних процесів, Демидкін О. С. (2021)
Подолянчук О. А. - Капітальні інвестиції: нормативно-правове регулювання та облік, Гудзенко Н. М. (2021)
Ставська Ю. В. - Формування конкурентних переваг ресторанного бізнесу в умовах євроінтеграції, Яхно Л. С. (2021)
Томашук І. В. - Розвиток міжнародних економічних відносин в умовах глобалізації, Томчук О. Ф., Гиренко Ю. В. (2021)
Маркевич Л. С. - Законодавче регулювання обліку органічного виробництва в Україні (2021)
Апалат Г. П. - Проблеми та шляхи оптимізації міжкультурного спілкування, Максимова О. П. (2020)
Аполонова Л. А. - Мітигація перлокутивного впливу директивних мовленнєвих актів (2020)
Арделян О. В. - Опис ономастичної фразеології (2020)
Архипенко Л. М. - Засоби професійної комунікації та спеціальні найменування в наукових традиціях (2020)
Baibakova I. M. - Social interaction maximization within distance learning ESP discourse classroom, Hasko O. L. (2020)
Барабаш С. М. - Еволюція імені як пошук себе: псевдоніми Ігоря Костецького (2020)
Батринчук З. Р. - Комунікативні стратегії і тактики у промовах Джозефа Байдена (2020)
Білоніжка І. С. - Лексичні засоби створення іміджу україни (на основі аналізу відеоблогів на платформі "Youtube”), Народовська О. М. (2020)
Біляцька В. В. - Етносоціономний концепт rittertum у німецькій прозі ХХ століття (2020)
Biriukova D. V. - The analysis of concepts used in interior descriptions, Tsvietaieva O. V., Znanetska O. M. (2020)
Блинова І. А. - Особливості творення образності художнього комічного тексту (2020)
Bratytsya G. G. - Farbenkotraste im schaffen von W. Borchert (2020)
Бурка Н. А. - Система чинників та механізми породження сугестивної мовної поведінки підлітка (2020)
Вакалюк Т. А. - Макроструктура електронного багатомовного термінологічного словника, Черниш О. А. (2020)
Ванівська О. М. - Вживання неологізмів у сучасному медійному політичному дискурсі, Пуга О. О. (2020)
Vilkhovchenko N. P. - Interaction of terms and quasi-special vocabulary in science fiction texts, Shayner H. І. (2020)
Havryliuk O. О. - Virtual language identities on social networking sites (based on Facebook commentaries), Nikiforova Ye. Yu. (2020)
Галянт Г. В. - Опис лексичних особливостей політичного дискурсу (на материалі англійської мови), Тихоніна С. І. (2020)
Hniedkova О. О. - Foreign language listening skills formation of future it specialists using internet resources (2020)
Гойда О. І. - Стилістичне навантаження фразеологізмів у творах німецькомовних письменників (Генріх Манн, Еріх Марія Ремарк, Франц Кафка й інші) (2020)
Голікова Н. С. - Узагальнено-філософські висловлення П. Загребельного у вимірах сучасної лінгвостилістики (2020)
Гончаренко О. М. - Роль іншомовних запозичень у формуванні торгово-економічної термінології сучасної китайської мови в контексті глобалізації (2020)
Горюнова М. М. - Використання методу "перевернутого навчання" під час вивчення іноземної мови в сучасних умовах, Стогній І. В. (2020)
Гоца Н. М. - Лексичне вираження оцінно-емотивного аспекту жіночих суспільно-політичних промов, Пасічник Н. І., Косенко А. В., Беженар І. В. (2020)
Гоян А. І. - Трансформація фразеологічних одиниць на синтаксичному рівні (за матеріалами німецької преси) (2020)
Громко Т. В. - Сучасні лексикографічні технології опису говірки як мовної системи (2020)
Громова В. О. - Когнітивне картування як методика побудови інформаційної моделі лексичних запозичень із давньоанглійської поеми "Беовульф" (2020)
Дворянчикова С. Є. - Романтичні засади онімного простору балади Л.І. Боровиковського "Маруся" (2020)
Демешко І. М. - Морфонологічні класифікації дієслівних основ в українській мові (2020)
Деркевич Н. А. - Семантика похідних дієслів із префіксом er- у художньому тексті (2020)
Дузь Л. І. - Суб’єктні аспекти фахової комунікації педагога та іноземного студента музичного ЗВО (2020)
Дячук О. В. - Цінності суспільства в дискурсі соціальної реклами США (2020)
Єловська Ю. В. - Формування іншомовних навичок у письмі: від теорії до практики (2020)
Zhaboruke O. A. - The problem of impersonal sentences in modern Slavic languages, Zhaboruke I. A. (2020)
Задоріжна Н. І. - Роль просодії під час передання емоцій у вікторіанському романі (2020)
Каленюк С. О. - Лінгвокультурологічна тектоніка концепту "війна" (на матеріалі твору С.О. Талан "Оголений нерв"), Воронюк К. Р. (2020)
Karachun Yu. H. - Main categories of English scientific and technical texts on electrical engineering, Borkovska I. P. (2020)
Карікова Н. М. - Про нормативність уживання активних дієприкметників у сучасній фаховій мові (2020)
Кечеджі О. В. - Фонологічна асиміляція іншомовних лексичних одиниць у сучасній англійській мові (2020)
Кобиринка Г. С. - Ареали наголошування іменників в українському діалектному просторі (2020)
Kovalevska T. I. - linguistic creativity implications of the pandemic: new concepts, terms and metaphors inspired by the virus, Matsera O. A. (2020)
Козачишина О. Л. - Лінгвокогнітивні засоби створення комічного ефекту в малій прозі Гектора Мaнро, Мосійчук А. В. (2020)
Коломийська І. А. - Особливості вживання цитатно-афористичних зворотів у німецькомовному газетному тексті: гендерний аспект (на матеріалі видань "die zeit” і "süddeutsche zeitung”) (2020)
Коломійчук К. М. - Семантико-стилістичні особливості вигуків в українському фольклорі (2020)
Костіна С. Ф. - Вербалізація емоції "страх" в англомовному художньому дискурсі, Малецька І. О. (2020)
Kryvolapova O. V. - Difficulties of teaching Ukrainian as a foreign language in a bilingual environment (2020)
Крижанівська Г. Т. - Головна сторінка: жанровий підхід (на матеріалі сучасних англомовних жіночих журналів) (2020)
Lazebna N. V. - Еnglish-language sentence processing: digital tools and psycholinguistic perspective (2020)
Lomakina L. V. - Foreign language training in special conditions (2020)
Мельник В. - Проблеми виникнення науки: філософсько-методологічний аналіз, Кондзьолка В. (2006)
Рижак Л. - Самодостатня особа як ідеал постнекласичної моделі освіти (2006)
Дахній А. - Людське існування в горизонті смерті: рефлексія екзистенційного мислення (2006)
Скринник З. - Еволюція онтологічної природи грошей як феномену культури (2006)
Альчук М. - Ґендерна комунікація: проблеми і перспективи (2006)
Поляруш Б. - Незавершеність проекту модерну і суспільство ризику (2006)
Гапон Н. - Суб’єктивація української жінки: філософсько-антропологічний дискурс другої половини ХХ сторіччя (2006)
Лосик О. - Філософсько-наукові витоки постмодерністського розуміння свободи (2006)
Якуц Р. - Феноменологічна та семіотична інтерпретаційні настанови в контексті дескрипційної методології (2006)
Саноцька Н. - Колективне несвідоме як джерело творчості у філософській концепції К. Юнґа (2006)
Дуцяк І. - Імовірнісна логіка з двома значеннями аргументів та нескінченною кількістю значень функцій (2006)
Стеценко В. - Особливості української філософсько-богословської думки ХVІІ - ХVІІІ ст. (2006)
Мальчевський О. - Культурологічні аспекти українського націогенезу (ХVI – перша половина XVII ст.) (2006)
Гучко Г. - Діяльність "Руської Трійці” в руслі Кирило-Мефодіївської традиції (2006)
Скринник Д. - Методологічні аспекти аналізу в композиції творів образотворчого мистецтва (2006)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського