Bundtzen H. - A Constructivist Approach to Visualise Organisational Agility, Heckmann M., Hinrichs G. (2021)
Karmakar A. - Consumer Attitude Toward Product Placement: A Descriptive Study Between Bangladeshi & Indian Media Program, Nur-Al-Ahad Md., Hyder T. (2021)
Singh S. N. - Small-Scale Business Leadership in Ethiopia: An Assessment of Financial Bureau Opportunities in Yayu Woreda (2021)
Gupta R. - The Сoncept of Leadership is Always Engaging for an Elite Occupational Preeminence (2021)
Novikov V. V. - Digitalization of Economy and Education: Path to Business Leadership and National Security (2021)
Андрощук О. С. - Розробка аналітичного методу аналізу ефективності охорони державного кордону із застосуванням ймовірнісно-статистичного підходу, Грінченко В. В. (2021)
Voitko O. - Equations of periodic modes, which take into account features of the dynamics of their course in nonlinear automatic systems with computers in control system, Solonnikov S., Poliakova O., Tkachov A. (2021)
Гадецька С. В. - Спеціалізований програмний калькулятор для моделювання значень неперервних випадкових величин засобами ЕXCEL, Дубницький В. Ю., Ходирєв О. І. (2021)
Kliuchka Y. - Peculiarities of blockchain technology introduction in the field of healthcare: current situation and prospects, Shmatko O., Yevseiev S., Milevskyi S. (2021)
Кулик І. А. - Матрична модель складання двійкових біноміальних чисел, Шевченко М. С. (2021)
Pavlenko M. - Methodological foundation for improving the quality of intelligent decision-making system software, Osiievskyi S., Daniuk Yu. (2021)
Прочухан Д. В. - Нейромережеве моделювання в реалізації системи визначення правильності носіння медичної маски (2021)
Semenov S. - Development of protecting a software product mathematical model from unlicensed copying based on the GERT method, Zhang Liqiang, Cao Weiling, Davydov V. (2021)
Ситніков Д. Е. - Фільтрація результуючого набору асоціативних правил з точки зору оцінки цікавості, Ситнікова П. Е., Тітов С. В., Тітова О. В. (2021)
Скорик А. Б. - Метод формування концептуальної моделі архітектури дата-центричної зенітної ракетної системи, Ярош С. П., Павленко М. А., Галицький О. Ф., Меленті Д. О., Осієвський С. В. (2021)
Khudov H. - Comparative assessment of the optical-electronic images segmentation quality by the ant colony optimization and the artificial bee colony, Khizhnyak I. (2021)
Shanin A. - Rotation Forest model modification within the email spam classification (2021)
Алфавітний покажчик (2021)
Вихідні відомості (2021)
Шемшученко Ю. С. - Незалежність України 1991 року: ретроспектива факторів проголошення та початкового етапу суверенізації держави, Скрипнюк О. В. (2021)
Денисов В. Н. - Корецький в Організації Об’єднаних Націй. Кодифікація і прогресивний розвиток міжнародного права (до 130-річчя від дня народження) (2021)
Оніщенко Н. М. - Сучасні реформи: правовий складник (2021)
Пархоменко Н. М. - Судова доктрина у правових системах світу (2021)
Бобровник С. В. - Правовий компроміс в аспекті процесів соціалізації (2021)
Тарахонич Т. І. - Доктрина правового регулювання: підходи до розуміння (2021)
Богініч О. Л. - Відповідальність держави перед громадянським суспільством: окремі питання теорії (2021)
Львова О. Л. - Обмеження прав людини: поняття та зміст (2021)
Сунєгін С. О. - Юридична наука: проблеми розвитку в умовах сучасних ціннісно-ідеологічних реалій (2021)
Васецький В. Ю. - Витоки правової доктрини з прав людини: вплив глобальних історичних подій (2021)
Бондарук Т. І. - Історико-правовий дискурс у контексті класичного та постсткласичного праворозуміння (2021)
Самойленко О. О. - Сергій Іванович Зарудний: роздуми до ювілею (2021)
Усенко І. Б. - Новицький Віктор Ізмайлович: спроба наукової біографії (2021)
Музика І. В. - Державотворча діяльність та правове кредо Миколи Скрипника (2021)
Іванова А. Ю. - Правова природа інституту "вето" в Україні та світі: історико-порівняльний нарис (2021)
Ромінський Є. В. - Міжнародні договори в історико-правовій реальності Давньої Русі: аксіологічний підхід (2021)
Худояр Л. В. - Український правовий простір козацько-гетьманської доби: поняття, форми, види (2021)
Малишев О. О. - Пам’яткоохоронне законодавство Теодеріха Великого та значення остготського ренесансу в контексті історії становлення права культурної спадщини (2021)
Оніщук М. В. - Визнання акта неконституційним та екстраординарність перегляду судового рішення: проблеми правозастосування, Самофал М. М. (2021)
Батанов О. В. - Аксіоконцептосфера сучасного унітаризму в Україні (2021)
Антонов В. О. - Стратегія національної безпеки України в сучасних умовах: завдання і проблеми реалізації (2021)
Скрипнюк О. В. - Демократія і політичний режим та роль права в ефективному функціонуванні демократичних інститутів (2021)
Пухтинський М. О. - Трансформація врядування в Україні в конституційно-правовому дискурсі (2021)
Костецька Т. А. - Актуальні проблеми децентралізації публічної влади в Україні: інформаційні та комунікаційні аспекти (2021)
Батанова Н. М. - Конституційно-правова відповідальність Президента України: проблеми концептуалізації та інституціоналізації (2021)
Малишева Н. Р. - Кібербезпека космічної діяльності та можливості її забезпечення засобами міжнародного права (2021)
Кулинич П. Ф. - Цифровізація земельних відносин і право в Україні: методологічні і теоретичні аспекти (2021)
Красіліч Н. Д. - Правові проблеми страхового захисту від кіберризиків у космічній діяльності (2021)
Поліводський О. А. - Електронна форма договору: перспективи застосування у сфері переходу прав на землю та іншу нерухомість (2021)
Гурова А. М. - Державне регулювання космічної діяльності з використанням блокчейн-технології, Кірпачова М. О. (2021)
Бабаскін А. Ю. - Правова природа вимог банківського законодавства України до забезпечення кредитних операцій банків (2021)
Тимченко Г. П. - Європейські стандарти у сфері цивільного судочинства: постановка наукової проблеми (2021)
Сімутіна Я. В. - Дефекти трудового права та засоби їх подолання (2021)
Шумило М. М. - Помічник судді: сучасний стан правового регулювання та огляд судової практики (2021)
Венецька М. В. - Строки виконання договірного зобов’язання: проблеми правозастосування (2021)
Севрюкова І. Ф. - Проблеми визначення та характеристики договірних підстав обмеження та обтяження права власності на нерухоме майно (2021)
Трунова Г. А. - Захист прав громадян у сфері соціального страхування у позасудовому порядку (2021)
Андрійко О. Ф. - Інституціональна недостатність як явище адміністративно-правового регулювання (2021)
Тимощук В. П. - Про децентралізацію повноважень з надання адміністративних послуг (2021)
Дерець В. А. - Правове закріплення координаційних відносин між місцевими державними адміністраціями та територіальними органами центральних органів виконавчої влади (за законопроектом про місцеві державні адміністрації) (2021)
Банчук О. А. - Поняття адміністративного контролю і нагляду: український досвід і європейські підходи (2021)
Кваша О. О. - Вдосконалення законодавства у сфері протидії організованим формам злочинності: ілюзії та реальність (2021)
Кубальський В. Н. - Кримінальна відповідальність за публічні заклики до вчинення злочинів проти національної безпеки в іноземному законодавстві (2021)
Козлюк Л. Г. - Особистість злочинця – центральна проблема сучасної кримінології (деякі аспекти в контексті протидії злочинності) (2021)
Ландіна А. В. - Особливості кримінальної відповідальності осіб з психічними аномаліями: зарубіжний досвід (2021)
Дроздович Н. Л. - Особливості оцінки доказів судом касаційної інстанції: сучасна практика (2021)
Кресін О. В. - Особливості статусу та захисту прав осіб, які проживають на окупованих територіях, Кресіна І. О. (2021)
Савчук К. О. - Питання законів і звичаїв війни у працях представників київської школи міжнародного права XIX – початку XX століть (2021)
Проценко І. М. - Сучасні проблеми застосування міжнародних договорів та міжнародних звичаїв у внутрішньому праві України (2021)
Павко Я. А. - Сучасний міжнародно-правовий режим охорони навколишнього середовища під час збройних конфліктів (2021)
Горбатенко В. П. - Конструювання політико-правової реальності: теорія, методологія, практика, Кукуруз О. В. (2021)
Стойко О. М. - Наукова політика держави: дирижизм або лібералізм (2021)
Явір В. А. - Політико-правова система: структура, компоненти, функції (2021)
Ходаківський М. Д. - Формування правової політики України на сучасному етапі (2021)
Тарасюк В. М. - Стратегеми політико-правового розвитку України: проблеми актуалізації і наукового осмислення (2021)
Василенко О. В. - Система електронних платежів як об’єкт злочинного посягання (2021)
Кваша Р. С. - Насильницька злочинність неповнолітніх: особливості групової поведінки (2021)
Овечкіна О. С. - Перетворення іноземних юридичних осіб в умовах Brexit (2021)
Мнацаканян С. А. - Тимчасові заходи як інструмент захисту прав людини: до постановки проблеми (2021)
Демченко П. С. - Поняття безпеки як конституційно-правової категорії (2021)
Пархоменко Н. М. - Підсумки наукової та науково-організаційної діяльності Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України у 2020 році (2021)
Скрипнюк О. В. - Наукове осмислення цивілізаційної суб’єктності України, Явір В. А. (2021)
Скрипнюк О. В. - Фундаментальне академічне дослідження проблем правової політології (2021)
Скрипнюк О. В. - Право і наука – теоретична основа державотворчого процесу в Україні (2021)
Малишева Н. Р. - Про місію та місіонерів енциклопедичної думки, Малишев О. О. (2021)
Іванова А. Ю. - Комісія історії українського права при Президії Національної академії наук України в 2020 році (2021)
Усенко І. Б. - Круглий стіл "Інститут представництва в Україні модерного періоду" (2021)
Усенко І. Б. - Круглий стіл "Українське правознавство в антропологічному вимірі: історія та сучасність" (2021)
Бондарук Т. І. - З пантеону українського правознавства (2021)
Малишев О. О. - Хроніка найважливіших наукових заходів Ради молодих вчених Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України у 2020 році (2021)
Бондарук Т. І. - Українське правознавство і європейський правовий простір: проблема дефініції та методології дослідження (за історико-правовими методологічними семінарами) (2021)
Гурова А. М. - Міжнародна міждисциплінарна конференція "Спільні надбання в космосі" (Аризона, США) (2021)
Музика І. В. - Юридичні тонкощі цивілістики в контексті піввікового наукового життєпису (2021)
Видатний вчений-правознавець і організатор вітчизняної юридичної науки (до 85-річчя академіка Ю. С. Шемшученка) (2021)
Академік Олександр Васильович Скрипнюк: штрихи до життєвого, наукового і творчого портрету (до 60-річчя від дня народження видатного вченого-правознавця) (2021)
Ювілей професора Ольги Федорівни Андрійко – заслуженого юриста України, провідного вченого в галузі адміністративного права (2021)
Професор Акуленко – фундатор української школи міжнародного права охорони культурних цінностей (2021)
Ювілей заслуженого юриста України Миколи Олександровича Пухтинського (до 70-річчя від дня народження) (2021)
Сторінка пам’яті: Гаєва Надія Петрівна (2 липня 1955 – 16 грудня 2020) (2021)
Вихідні відомості (2021)
Title (2021)
Contents (2021)
Belova A. - Storytelling in advertising and branding (2021)
Kovalenko L. - Verbal, visual, and verbal-visual puns in translation: cognitive multimodal analysis, Martynyuk A. (2021)
Moiseiuk Iu. - The functions of heraldic symbols in the English fiction (2021)
Pavkin D. - Possible worlds of a literary text character: a cognitive and quantitative linguistic approach (2021)
Shevchenko I. - Impoliteness in parliamentary discourse: a cognitive-pragmatic and sociocultural approach, Alexandrova D., Gutorov V. (2021)
Марченко В. В. - "Літературна казка" Л. С. Петрушевської в контексті сучасного літературного процесу (2020)
Matiienko-Silnytska A. V. - Intonation peculiarities of English judicial discourse (2020)
Матковська М. В. - Семантичні особливості принципу політичної коректності в сучасній англійській мові (2020)
Махачашвілі Р. К. - Мультилінгвальна формотворча асиметрія в динаміці мікроструктури інноваційної логосфери комп’ютерного буття, Семеніст І. В. (2020)
Межуєва І. Ю. - Застосування "теорії ланок" під час формування лексичних навичок на заняттях з англійської мови (2020)
Myronova N. V. - Concept BELLICOSITY in communication and culture of modern French (based on the artwork of Amelie Nothomb) (2020)
Мосієвич Л. В. - Труднощі відтворення стилістичного синтаксису роману "The Minds of Billy Milligan” Д. Кіза українською мовою, Соляненко О. Л. (2020)
Насакіна С. В. - Власні назви у виступах британських парламентарів періоду коронавірусної пандемії (2020)
Нечипоренко Б. О. - Особливості передачі професійної лексики на матеріалах сучасних англомовних ЗМІ (2020)
Ницполь В. І. - Комунікативні ролі персонажів серійних убивць в американських художніх творах ХХ століття (2020)
Ніколаєва Т. М. - Лексико-семантичні особливості акронімів сучасної англійської мови (2020)
Нікольченко Т. М. - Основні труднощі та особливості перекладу художнього віршованого тексту, Лук’янець К. С. (2020)
Nikulina O. L. - Origin and etymology of marine superstitions (2020)
Огарєнко Т. А. - Структурно-семантичні особливості однорідних членів речення у творах Григора Тютюнника (2020)
Огієнко К. О. - Вербалізація концепту DISEASE в сучасному англомовному пісенному дискурсі: змістовий та образний складники (2020)
Павленко А. С. - Метеометафори з елементами spring, summer, autumn у сучасному англомовному публіцистичному дискурсі: лінгвокогнітивний аспект (2020)
Павленко Н. О. - Структурно-семантичні й лінгвокультурологічні особливості англійськомовних фразеологізмів на позначення соціального статусу людини (2020)
Павлюк О. О. - Вербалізація концепту FAMILLE в повісті А. Гавальда "L’échappée belle” (2020)
Підмогильна Н. В. - Історія з історичним романом триває… (2020)
Пільгуй Н. М. - Загальні характеристики стилю дискурсу сучасної англомовної притчі: синергетичний аспект (2020)
Plakhotniuk Ye. І. - An active dictionary: user needs and expectations (2020)
Пономарьова Л. В. - Структурні особливості комп’ютерних термінів української та російської мов, Чуднова Ю. І. (2020)
Попова О. В. - Варіативність тактик у перекладі академічного дискурсу (на матеріалі англійської, китайської та української мов) (2020)
Prysiazhniuk O. Ya. - Cechy fonetyczne języka angielskiego w Kanadzie, Prysiazhniuk K. O. (2020)
Пустовойт Н. І. - Переклад науково-технічної літератури у світлі сучасних вимог до підготовки перекладачів (2020)
Раєвська І. В. - Використання діалектів у рекламному дискурсі на прикладі Італії (2020)
Рись Л. Ф. - Форми та методи міжкультурного тренінгового навчання, Пасик Л. А. (2020)
Рогальська-Якубова І. І. - Фрейм дивацтво як концептуальна основа оповідання Ольги Токарчук "Зелені діти", Чепелюк Н. І. (2020)
Романчук О. В. - Структурні особливості абревіатур у терміносистемі муковісцидозу в українській мові, Коваль Р. С., Макух Г. В. (2020)
Руда Н. В. - Особливості відтворення семантико-прагматичного змісту демінутивів поезій Тараса Шевченка у перекладах англійською мовою (2020)
Рябокінь Н. О. - Особливості відтворення англомовних юридичних термінів в українських перекладах, Шатковська Д. М. (2020)
Середницька А. Я. - Етапи створення ідеографічного словника дієслівної лексики (2020)
Сіваєва О. С. - Поняттєвий компонент концепту HEALTH у текстах статей газети "The Guardian” (2020)
Сірант А. М. - Системні відношення термінів на позначення церковно-обрядових понять, Сукаленко Т. М. (2020)
Смаглій В. М. - Комунікативні підакти як складник маргінальної зони концепту SPEECH (2020)
Соколова О. В. - Стилістика офіційних промов А. Меркель (2020)
Сорокін С. В. - Особливості вербалізації концепту ЧАС (zaman) у турецькій мовній картині світу, Безручко Є. О. (2020)
Ставенко О. В. - Лінгвокультурні особливості створення персонажних образів в австралійських казкових етнонаративах для дітей (2020)
Старух В. О. - Особливості англо-українського перекладу військової термінології (2020)
Степанов В. В. - Синергетична модель концепту ПОЛІТИКА (на матеріалі англійської мови) (2020)
Stetsyk T. S. - Functioning of the category of modality in English- language discource (2020)
Теглівець Ю. В. - Особливості антонімії складених назв із семою "вода", Булик-Верхола С. З. (2020)
Толматова А. О. - Особливості функціонування наукової термінології в художньому тексті (на матеріалі трилогії Н. К. Джемісін "The Broken Earth”) (2020)
Фесенко І. М. - Англомовні терміни у сфері трансформаторобудування та способи їх творення, Сивачук О. М. (2020)
Халилова Б. С. - Многополярность концепта справедливость (2020)
Cherkhava O. O. - The concept WAY structure reconstruction in the English language, Homyak M. (2020)
Shapa L. N. - The nomenclature of ways of presentation in the texts of official discourse genres, Tsapenko L. E., Kudinova T. I. (2020)
Швелідзе Л. Д. - Ритуальні мовленнєві жанри в соціальних мережах (на матеріалі повідомлень в українському та американському Twitter) (2020)
Шульженко Ю. М. - Особливості метафоричної експлікації емоційних станів головного героя у романі Донни Тартт "Щиголь" (2020)
Щепка О. А. - Концепт ЖІНКА у творах українських поетів кінця XX – початку XXІ століть (2020)
Яремко М. В. - Стилістичні особливості непрямої мови в романі Роберта Вальзера "Помічник" (2020)
Глоба О. В. - Комплексна оптимізація процесу фрезерування на верстатах із ЧПК, Вислоух С. П., Іваненко Р. О. (2021)
Лугінін О. Є. - Комп’ютерно орієнтований метод п’яти моментів у розрахунках згинання суднових перекриттів, Терлич С. В., Коршиков Р. Ю. (2021)
Мельник О. М. - Сучасна методика оцінки рівня безпеки судна та шляхи його підвищення, Бичковський Ю. В. (2021)
Пізінцалі Л. В. - Аналіз впливу геополітичних подій на економічну ефективність судна, Шумило О. М., Александровська Н. І., Россомаха О. І., Россомаха О. А., Рабоча Т. В. (2021)
Сагайдак О. І. - Концепція оптимізації взаємодії судно-порт-вантаж з урахуванням наявних методик оцінки ризиків та використанням електронних технологій (2021)
Хабутдінов Р. А. - Моделювання та аналіз транспортної енергоефективності автопоїздів, Костюк Т. О. (2021)
Дроздов С. С. - Результати оцінювання фінансових витрат на експлуатацію і підтримку багатоцільових тактичних винищувачів, що вже були у використанні, Науменко М. В. (2021)
Іващук Б. М. - Аналіз основних параметрів безпілотних авіаційних комплексів тактичного класу щодо ведення повітряної розвідки, Павлуша Ю. Г., Іващук Л. А. (2021)
Жарик О. М. - Повітряна операція у військових конфліктах сучасності, Тристан А. В. (2021)
Бекіров А. Е. - Формулювання вимог до алгоритму пошуку елементів просторового представлення контейнеру для стеганографічного вбудовування (2021)
Дакі О. А. - Електромагнітна сумісність систем зв’язку та оповіщення у надзвичайних ситуаціях на морі, Іваненко В. М., Федунов В. М., Бажак О. В. (2021)
Дудко М. В. - Узагальнений алгоритм планування маршруту розвідувального польоту безпілотного літального апарату із використанням нечітких логічних систем, Королюк Н. О., Опенько П. М. (2021)
Кравчук І. С. - Методичний підхід до визначення умов забезпечення неураження літака при бомбометанні з кабрирування у зоні дії засобів протиповітряної оборони, Тараненко В. В., Башинський Д. В., Дмитрієв А. Г. (2021)
Лагутін Г. І. - Удосконалення пристроїв релейного захисту ліній електропередачі в системах електропостачання військових аеродромів, Цибух-Гулинський Д. С., Сальник О. В., Кулинич І. І. (2021)
Лагутін Г. І. - Напрями удосконалення засобів моніторингу технічного стану силових кабельних ліній систем електропостачання військових аеродромів, Хабоша С. М., Перепелиця В. О., Кулинич І. І., Солдатенко І. О. (2021)
Леонтьєв О. Б. - Удосконалення методики порівняльного оцінювання різних типів реактивних навчально-тренувальних (навчально-бойових) літаків, Бердочник Д. В., Бердочник А. Д. (2021)
Лисиця А. В. - Аналіз впливу захисних властивостей засобів індивідуального броньованого захисту на необхідну кількість боєприпасів для пораження живої сили противника зі стрілецької зброї, Гузченко С.В., Телюков С. М., Козлов Д. М. (2021)
Панченко А. М. - Високовольтний пусковий пристрій дизель генератора, Зарічняк Є. М., Теличко А. О., Огар І. С., Швець Д. С. (2021)
Рисаков М. Д. - Обґрунтування варіанту побудови збудника привідної радіостанції, Кулик О. П., Костенко І. Л., Мельніков І. С., Беспалько О. В. (2021)
Рязанцев С. С. - Методи управління розподілом енергетичних (часових) ресурсів багатофункціональної РЛС у режимі виявлення, Кадубенко В. С. (2021)
Ситник Ю. Б. - Аналіз основних характеристик і показників стану безпеки польотів авіаційної системи (2021)
Худов Г. В. - Модель прогнозування геопросторових даних в системах обробки геопросторової інформації, Маковейчук О. М., Бутко І. М., Хижняк І. А. (2021)
Шейн І. В. - Загальні вимоги до системи бортових вимірювань для проведення випробувань озброєння та військової техніки різного функціонального призначення системи навігації, Аркушенко П. Л., Тертишнік Є. М., Кузнецов В. О. (2021)
Яровий С. В. - Покращення роздільної здатності при спектральному аналізі радіолокаційних сигналів, Кузнєцов О. Л. (2021)
Калетнік В. В. - Приватні військові компанії як асиметричний потенціал стримування противника, Костюк І. А., Возний О. О. (2021)
Алфавітний покажчик (2021)
Мельник В. М. - Ситуація щодо рецидивів туберкульозу в різних країнах світу, Матусевич В. Г., Новожилова І. О., Веселовський Л. В., Бушура І. В., Приходько А. М. (2021)
Новожилова І. О. - Ставлення хворих на туберкульоз до захворювання та лікування, Линник М. І., Тарасенко О. Р., Приходько А. М., Матусевич В. Г., Бушура І. В. (2021)
Яковенко О. К. - Особливості перебігу важкого covid-19 з летальним наслідком у мешканців волинського регіону, Ханін О. Г., Лотиш В. В., Гріф С. Л. (2021)
Басанець А. В. - Гостра респіраторна хвороба COVID-19 як проблема професійної патологі, Єрмакова О. В., Крюкова Л. Б., Гвоздецький В. А., Журахівська Н. В. (2021)
Пофесору Оександру Яославовичу Дюблику — 70 років (2021)
Песреліз компанії "Берінгер Інгельхайм" (2021)
Островський М. М. - Роль небулайзерної терапії в лікуванні ХОЗЛ (2021)
Юдина Л. В. - Антибиотикотерапия при обострении ХОЗЛ: оптимальный путь к достижению успеха (2021)
Островський М. М. - Запалення як причина кашлю та розвитку ускладнень: можливості сучасних інноваційних муколітиків (2021)
Бойко Д. М. - Амбулаторна пульмонологія: ультразвукове дослідження легень (2021)
Опанасенко М. С. - Відеоасистовані резекції з приводу туберкульозу легень з наявністю облітерації плевральної порожнини, Лисенко В. І., Терешкович О. В., Конік Б. М., Каленіченко М. І., Шалагай С. М., Леванда Л. І., Шамрай М. Ю., Білоконь С. М. (2021)
Радченко О. М. - Запалення, гіпоксія та анемія в патогенезі хронічного обструктивного захворювання легень: огляд літератури та власні дослідження, Федик О. В. (2021)
Опанасенко М. С. - Випадок поєднання синдрому множинної ендокринної неоплазії (мен-синдром) та аспергіломи (клінічне спостереження), Калениченко М. І., Терешкович О. В., Конік Б. М., Леванда Л. І., Шалагай С. М., Лисенко В. І., Шамрай М. Ю., Білоконь С. М., Шестакова О. Д. (2021)
Коржов В. І. - Особливості біохімічних порушень у крові при експериментальній емфіземі легень, Осипенко Б. О., Будьонна М. Л., Палівода М. Г. (2021)
Авторам журнальних публікацій (2021)
Artsyshevska A. L. - Implementation of CLIL approach to legal English courses, Hrynya N. O., Kuznetsova L. R. (2021)
Baranovska L. M. - Realia in Steven King’s novel "The Outsider”: translation aspect, Albota S. M. (2021)
Besaha A. A. - Translation features of chemical terms, Albota S. M. (2021)
Бігунова Н. О. - Про нормативну шкалу оцінки (2021)
Білецька І. О. - Структурна організація політичних промов американського експрезидента Барака Обами, Гурський І. Ю. (2021)
Borisenko T. I. - Comparative characteristics of the constructions "can/could + infinitive” and "may/might + infinitive” (on the material of scientific discourse texts), Tsinovaya M. V., Grodskaya E. B. (2021)
Boštjan M. Т. - "The City” of Paul Claudel and the intellectual milieu in France at the end of XIX century (2021)
Булик-Верхола С. З. - Національні засоби творення музичної термінології української мови (2021)
Вакалюк Т. А. - Жанр "словникова стаття", Черниш О. А., Сивак О. Б. (2021)
Веремчук Е. О. - Міфоніми в контексті сучасної англійськомовної політичної публіцистики, Карасевич Г. О. (2021)
Волгіна О. О. - Динаміка ментальної стилістичної моделі "littéraire" в сучасній французькій мові (2021)
Гахарія К. В. - Еволюція концепту EPIDEMIC в історичному розвитку суспільства (2021)
Гнатковська О. М. - Формування мовного портрета американця за допомогою особових займенників в інавгураційних промовах президентів США, Сапожник І. В., Суродейкіна Т. В. (2021)
Деревянко О. С. - Особливості лінгвостилістичних засобів у перекладі роману "Колір магії" Террі Пратчета, Альбота С. М. (2021)
Добринчук О. О. - Функціонування ономатопоетичної лексики в романі Тані Наузе "Берлін, Майербер 26" (2021)
Доронкіна Н. Є. - Дослідження аргументативної структури англійськомовної оглядової статті (2021)
Dorofeieva M. S. - Synergetik der Translationskompetenz im online–Unterricht (2021)
Дудок А. Р. - Префіксальні дієслова англійської мови: сучасні лінгвістичні парадигми (2021)
Дудок Х. Р. - Сучасна англійська термінологія сфери мобільного зв’язку (2021)
Єнчева Г. Г. - Концептуальний апарат терміносистеми ІСАО як складової частини фахової мови авіації, Семигінівська Т. Г. (2021)
Yesypenko N. G. - An executive order in a modern English presidential discourse (2021)
Іщенко О. В. - Відображення емоційно-експресивниого компонента у перекладі англомовного політичного дискурсу (на основі фрагментів політичних дебатів), Верховцова О. М. (2021)
Кабиш М. Ю. - Повтор як стилістичний засіб у поезіях Юрія Клена (2021)
Кирилюк С. В. - Cтруктурно-функціональна реалізація повтору в текстах німецьких народних казок і її відтворення в українському перекладі (2021)
Кійко С. В. - Метонімічна вторинна номінація антропонімів у німецькій мові, Лех О. С. (2021)
Ковальова О. К. - Комунікативно-дискурсивні особливості жанру політичного допису у соцмережі (2021)
Kovbasyuk L. A. - Versprachlichung der neuen Verhaltensregeln in der Corona-Pandemie im Gegenwartsdeutschen (2021)
Кузебна В. В. - Стилістичні особливості чорного гумору (на матеріалі мультиплікаційного фільму "Родина Адамсів"), Усик Л. М. (2021)
Куковська В. І. - Інституційні особливості судового дискурсу (на матеріалі американської захисної промови) (2021)
Лазебна Н. В. - Лінгвосеміотичний базис англомовного дигітального дискурсу та текстопростору (2021)
Лебедєва А. В. - Неологізація лексичного складу англійської мови новітнього часу (2021)
Луньова Т. В. - Вербальна експлікація ментальних феноменів як форма метаекфразису в есе Джона Берджера про образотворче мистецтво: когнітивно-поетологічний аналіз (2021)
Матковська М. В. - Домінантні риси комунікативної поведінки британців (2021)
Мельничук Н. О. - Емотивні прикметники у просторі художніх текстів (2021)
Моісєєва Н. О. - Тематична стратифікація неологічного коронавірусного лексикону сучасної німецької мови (2021)
Title (2021)
Contents (2021)
Palvanov S. - Isomeric ratios 109m,gPd in the (γ, n) and (n, 2n) reactions, Akhmadzhanov T. (2021)
Ovsak O. S. - Recovery of parameters for the multimodal aerosol component in the atmosphere from spectral polarimetric measurements, Vashchenko V. M., Vid'machenko A. P., Loza Ye. A., Patlashenko Zh. I., Ovsak B. O. (2021)
Kopp M. I. - Nonlinear vortex structures driven by small-scale nonhelical forces in obliquely rotating stratified fluids, Tur A. V., Yanovsky V. V. (2021)
Pogodin A. I. - Structure and electrical properties of superionic ceramics based on silver-enriched (Cu0.25Ag0.75)7SiS5I solid solution, Shender I. O., Bereznyuk S. M., Filep M. Y., Kokhan O. P., Suslikov L. M., Studenyak I. P. (2021)
Lemishko S. V. - Development and characterization of ceramic inserts Used in metallic resonators of EPR spectrometers to increase their sensitivity, Vorona I. P., Golovina I. S., Yukhymchuk V. O., Okulov S. M., Nosenko V. V., Solopan S. O., Belous A. G. (2021)
Semenov Yu. G. - Molecular-field Approximation in the theory of ferromagnetic phase transition in diluted magnetic semiconductors, Ryabchenko S. M. (2021)
Nikolaieva D. Yu. - Use of spectroscopy and computer simulation to the study of surfaces modified by ionic implantation, Honcharov V. V., Ivashin D. Yu., Zazhigalov V. O. (2021)
Korotun A. V. - Optical parameters of bimetallic nanospheres, Koval A. O., Pogosov V. V. (2021)
Pavlyuchenko A. V. - Radiometric identification of granular materials, Loshitsky P. P., Ponomarev I. V. (2021)
Shiferaw G. K. - A first-principles study of structure, elastic and electronic properties of GeTiO3 as environmentally innocuous feroelectric perovskites, Menberu M. W. (2021)
Дудник О. В. - Механізм стратегічного управління розвитком інтеграційної взаємодії підприємств (2020)
Мумладзе А. О. - Концептуальна основа державної підтримки інноваційного розвитку національної економіки (2020)
Дідух С. М. - Державне регулювання інклюзивного розвитку агропродовольчої сфери (2020)
Макаренко Н. О. - Особливості управління кадровими потоками в логістичних системах аграрних підприємств, Рібейро Рамос О. О. (2020)
Макєєв О. О. - Структурні параметри забезпечення ефективного використання ресурсного потенціалу суб’єктів аграрного бізнесу (2020)
Гіржева О. М. - Методологічні засади оцінки маркетингової діяльності суб’єктів аграрного бізнесу (2020)
Вовчок С. В. - Моделювання впливу державних інститутів на рівень інноваційного розвитку вітчизняного аграрного сектору економіки (2020)
Тєшева Л. В. - Моделювання впливу державних інститутів на рівень інноваційного розвитку вітчизняного аграрного сектору економіки (2020)
Невмержицький В. М. - Способи та прийоми оцінки конкурентного потенціалу агарних підприємств (2020)
Застрожнікова І. В. - Структурні зрушення в кадровій політиці аграрних підприємств в умовах діджиталізації (2020)
Краля В. Г. - Стилістика сучасної рекламної графіки, Прокопенко В. Ю., Римар О. Г. (2020)
Малій О. Г. - Джерела фінансового забезпечення інноваційного розвитку (2020)
Скупський Р. М. - Вплив світової пандемії COVID-19 на економіку країн та діяльність підприємств, Гнатенко Є. П. (2020)
Слюсаренко Л. В. - Концепція розвитку конкурентного виробництва аграрних підприємств на засадах сталого розвитку (2020)
Лагодієнко В. В. - Детермінанти забезпечення конкурентоспроможності національної системи охорони здоров’я в умовах глобальних викликів, Радченко О. П. (2020)
Писаренко С. В. - Адаптація міжнародного ринку України та її регіонів (2020)
Anisimov V. N. - Forecasting the properties of linear block-copoliurethanes based on oligoesters of regular structure, Anisimov V. V. (2021)
Gevod V. S. - Water denitrification by displacement biofiltration, Chernova A. S. (2021)
Gevod V. S. - Water denitrification by displacement biofiltration: transition of designed biofilter to the stationary mode, Chernova A. S. (2021)
Gece G. - Inhibition of steel corrosion by some Schiff and Mannich bases: a theoretical evaluation (2021)
Holichenko O. A. - Interaction of dirhenium(III) tryptophan complex compound with DNA and protein, Shtemenko N. I., Ovcharenko A. A., Shtemenko A. V. (2021)
Dwandaru W. S. B. - Carbon nanodots from watermelon peel as CO2 absorbents in biogas, Sari E. K., Widyawidura W., Khaerudini D. S., Pratidhina E., Agustin M., Purnamasari L., Silfiyani W., Yongga T. A. (2021)
Demydova A. - Comparison of acid degumming methods and their influence on the formation of 3-MCPD-esters and glycidyl esters in sunflower oil deodorization, Levchuk I., Aksonova O., Molchenko S., Demidov I. (2021)
Ivashchuk O. S. - Research into kinetics of filtration drying of alcohol distillery stillage, Atamanyuk V. M., Gnativ Z. Ya., Chyzhovych R. A., Zherebetskyi R. R. (2021)
Кобельчук Ю. М. - Застосування 4,4'-дигідроксидифенілсульфону та його поліметилольної похідної як добавок у складі еластомерних матеріалів, Ващенко Ю. М., Голуб Л. С. (2021)
Ковтун А. В. - Перегрупування спіропохідних 1,3-бензо(нафто)діоксин-4(1)-онів як новий метод синтезу бромпохідних ксантенів, Варениченко С. А., Залізна К. В., Мазепа О. В., Фарат О. К., Марков В. І. (2021)
Макаров А. С. - Реологічні властивості масло-водо-вугільних емульсій на основі масел Motul та Comma, Косигіна І. М., Єгурнов О. І., Кручко І. М. (2021)
Михалічко В. М. - Кристалічна структура нового тернарного дисиліциду платини та ербію, Федина Л. О., Федорчук А. О., Федина М. Ф. (2021)
Nekrasov P. О. - Oxidization resistance and sorption properties of oleogels as new-generation fatty systems, Tkachenko N. A., Nekrasov О. P., Gudz О. M., Berezka T. O., Molchenko S. M. (2021)
Нефедов В. Г. - Структура, щільність та в’язкість води, Матвєєв В. В. (2021)
Потапенко Е. В. - Каталітичне окиснення толуену озоном в системі "оцтовий ангідрид–сильна кислота", Андреєв П. Ю., Ісаєнко І. П., Андреєва Н. С. (2021)
Струтинська Н. Ю. - Формування модифікованих кальцій фосфатів вітлокітового структурного типу в умовах співосадження з водних розчинів, Слободяник М. С., Тітов Ю. О., Краєвська Я. А., Хмарська Л. О. (2021)
Sukhyy K. M. - Properties of composite materials based on epoxy resin modified with dibutyltin dibromide, Belyanovskaya E. A., Nosova A., Sukhyy M. K., Huang Y., Kochergin Yu., Hryhorenko T. (2021)
Chaban М. О. - Selective to lithium ions nanocomposite sorbents based on TiO2 containing manganese spinel, Rozhdestvenska L. M., Palchik О. V., Ponomarova L. M., Dzyazko Y. S. (2021)
Чертихіна Ю. А. - Взаємозв’язок між структурними, електронними та енергетичними параметрами інверсії атома азоту в похідних амоніаку, Лебідь О. С., Куцик-Савченко Н. В., Ліб О. С., Анан’єва В. В., Янова К. В., Просяник О. В. (2021)
Shmychkova O. - The effect of impurities on the stability of low concentrated eco-friendly solutions of NaOCl, Borovik I., Girenko D., Davydenko P., Velichenko A. (2021)
Бондарева О. Є. - Драматургічна візія понівеченої ідентичності у п’єсі Сергія Жадана "Хлібне перемир’я" (2021)
Мандич Т. М. - Метафорична вербалізація концепту БАСКЕТБОЛ (2021)
Москвич Ю. В. - Синкретизм сакрального в ліриці Анни Багряної (2021)
Немченко І. В. - Мариністичний вимір збірки стансів "Осіння грань" Дмитра Шупти (2021)
Пономарьова Л. В. - Структурні моделі складних термінів у інституціно-правовому дискурсі (2021)
Білоус Н. В. - Мотив "кохання" у поетичній та прозовій творчості Аннетте фон Дросте-Гюльсхоф: засоби вербалізації (2021)
Ільїнська Н. І. - Роман Джона Фаулза "Колекціонер" у парадигмі "подвійного кодування" (2021)
Бокшань Г. І. - Синонімія в терміносистемі англомовних наукових текстів економічного спрямування (2021)
Жихарєва О. О. - Петля зворотного зв’язку як наративна техніка в англомовному біблійному дискурсі: екопоетологічний ракурс, Ізотова Н. П. (2021)
Zaitseva M. O. - Cognitive bias as a suggestive device in English court discourse (2021)
Міщенко Т. В. - Мотиваційний аспект функціонування фразеологічних одиниць в англомовних новинних текстах: когнітивно-риторичний підхід (2021)
Pavlichenko L. V. - Implied meanings in police interrogation discourse (2021)
Попова Н. М. - Особливості реалізації аргументативної стратегії в іспанському політичному дискурсі передвиборчої кампанії 2019 року, Рибалка О. Ю. (2021)
Боговик О. А. - Гемінація як один із принципів вербалізації вираження емоційного стану персонажів (на матеріалі роману-антиутопії Рея Бредбері "451 градус за Фаренгейтом") (2021)
Soshko O. H. - Intelligent personality: types of metaphorical rethinking when forming a phraseological image (case study of the Ukrainian, German and English languages) (2021)
Олійник С. В. - Семантика фразеологічних одиниць із власною назвою в англійській та українській мовах (2021)
Тарасова В. В. - Етноспецифіка вербалізації концепту ВДОВА/WIDOW в українській та англійській лінгвокультурах (2021)
Фанагей Т. М. - Особливості лексикалізації когнітивних ознак концептів "langue”, "мова", "язык" у французькій, українській та російській лінгвокультурах (2021)
Синельникова І. А. - Особливості перекладу англомовних багатозначних та омонімічних термінів підмови птахівництва українською мовою (2021)
Романюк О. С. - Романтичний медіадискурс: ґендерні преференції щодо тактильної поведінки (2021)
Шестакова Е. Г. - "Искусство есть язык художника…". Рецензія на книгу Козлик І. Літературознавчий аналіз художнього тексту/твору в умовах сучасної міжнаукової та міжгалузевої взаємодії. Брно, 2020. 235 с.: іл (2021)
Григоренко О. Я. - Застосування неоднорідної теорії пружності до опису механічного стану однокореневого зуба, Маланчук В. А., Сороченко Г. В., Рущицький Я. Я. (2021)
Kaminsky A.O. - Studies of Subcritical Crack Growth in the Viscoelastic Anisotropic Bodies Using the Continued Fraction Operator Method: Synthesis and Summary (2021)
Абросов Ю. Ю. - Фізично нелінійне деформування довгої ортотропної циліндричної оболонки еліптичного поперечного перерізу, Максимюк В. А., Чернишенко І. С. (2021)
Луговий П. З. - Вплив кількості ребер на перехідний процес в циліндричній оболонці при непостійному збурювальному навантаженні, Прокопенко Н. Я., Орленко С. П. (2021)
Бабич С. Ю. - Контактна задача для пружних кільцевого штампа та півпростору з початковими (залишковими) напруженнями, Ярецька Н. О. (2021)
Бабешко М. О. - Метод розв’язання задачі терморадіаційної пластичності для шаруватих осесиметричних тіл із ізотропних і ортотропних матеріалів, Савченко В. Г. (2021)
Кирилюк В. С. - Напружений стан ортотропного електропружного простору з довільно орієнтованим еліпсоїдальним включенням, Левчук О. І. (2021)
Ловейкін В. С. - Оптимальне керування стабілізацією перевернутого маятника з маховиком. Частина 2., Ромасевич Ю. О., Хорошун А. С. (2021)
Золочевський О. О. - Вплив нестехіометрії та різноопірності перовскіта розтягу – стиску на дифузійну повзучість товстостінного циліндра з перовскіта, Пархоменко Л. О., Мартиненко О. В. (2021)
Мольченко Л. В. - Деформування гнучкої ортотропної кільцевої пластини змінної жорсткості з урахуванням джоулевого тепла, Лоос І. І. (2021)
Острик В. І. - Закрита напівнескінченна тріщина на межі поділу матеріалів у кусково-однорідній смузі (2021)
Almashhor A. - A New Tuned Vibration Absorber Based on One-Degree-of-Freedom of Translational Motion, Asiri S. A. (2021)
Мартинюк Анатолій Андрійович (до вісімдесятиріччя від дня народження) (2021)
Касьянова О. М. - Навчально-професійне середовище як чинник формування професійної ідентичності майбутніх фахівців сфери охорони здоров’я, Разумна А. Г., Каруник К. Д., Стриженко Т. О. (2021)
Манащук Н. В. - Викладання розділу "Захворювання слизової оболонки ротової порожнини" в умовах дистанційного навчання, Чорній Н. В., Бойцанюк С. І. (2021)
Опарін О. А. - Особливості клінічного перебігу гастроезофагеальної рефлюксної хвороби поєднано з хронічним обструктивним захворюванням легень, Семенова Н. В., Опаріна Т. М. (2021)
Грищенко О. В. - Ефективність превентивних методів та їх комбінацій у профілактиці передчасних пологів, Коровай С. В., Лахно І. В. (2021)
Жегестовська Д. В. - Прогностичний потенціал лейкоцитарних показників у контексті госпітальної смертності серед пацієнтів із гострим інфарктом міокарда, Гребеник М. В. (2021)
Косулін С. В. - Тактичні підходи до діагностики та лікування гепаторенального синдрому у хворих із бластоматозною механічною жовтяницею, Вінник Ю. О., Іванова Ю. В. (2021)
Леонова Л. А. - Сучасний підхід до терапії атопічного дерматиту консервованими клітинами фетальної печінки (експериментальне дослідження), Останкова Л. В., Бондарович М. О., Останков М. В., Гольцев А. М. (2021)
Костиренко О. П. - Перспективи застосування препарату "Цитеал" у пацієнтів із патологією пародонта, Попович І. Ю., Марченко А. В., Литовченко І. Ю., Сідаш Ю. В. (2021)
Ніконов А. Ю. - Використання лазерного зварювання під час негайної реабілітації стоматологічних пацієнтів при повній відсутності зубів, Бреславець Н. М., Житомирський А. О., Гордієнко С. А. (2021)
Панкова О. А. - Катестатин як регулятор активності симпатичної нервової системи та його вплив на розвиток і прогресування гіпертонічної хвороби та цукрового діабету 2 типу (2021)
Російський П. В. - Проблемні аспекти складання та отримання інформованої добровільної згоди на ортодонтичне лікування, Ворошилова Ю. О., Таравнех Ш. (2021)
Brynza M. S. - Features of diagnosis and treatment of a patient with functional dyspepsia on the example of clinical case, Karavanova M. M., Lapshyna K. A. (2021)
Гогія М. О. - Аналіз причин та факторів ризику летальності постраждалих з абдомінальною травмою (2021)
Букулова Н. Ю. - Прогнозування перебігу виразкового коліту в дітей на стаціонарному етапі (2021)
Золотарьова Т. В. - Прогностичне значення катетерної абляції фібриляції передсердь на когнітивні функції у пацієнтів із хронічною серцевою недостатністю (2021)
Abstract and References (2021)
Лемешко О. В. - Дослідження вдосконаленої тензорної моделі маршрутизації в телекомунікаційній мережі, представленої в базисі міжполюсних шляхів і внутрішніх вузлових пар, Євдокименко М. О. (2020)
Мельнікова Л. І. - Застосування евристичної процедури багатокритеріальної оптимізації до вибору варіанта мовного кодеку в IP-мережі, Лінник О. В., Кривошапка Н. В., Барсук В. А. (2020)
Одегов М. А. - Феноменологічні моделі основних характеристик ступеневого оптичного волокна, Глущенко І. О., Дурідівка В. О. (2020)
Євдокименко М. О. - Потокова модель маршрутизації з урахуванням ризиків інформаційної безпеки за допомогою базових метрик критичності вразливостей, Шаповалова А. С., Шаповал М. М. (2020)
Щербак А. О. - Дослідження завадостійкості біометричних шаблонів до зовнішніх впливів під час передачі мобільними мережами, Астраханцев А. А., Щербак О. В., Ляшенко Г. Є. (2020)
Barkalov A. A. - VLSI-based synthesis of Moore finite-state-machines targeting telecommunications systems, Titarenko L. A., Chmielewski S. (2020)
Полігенько О. О. - Інформаційна технологія та програмне забезпечення для підвищення ефективності планування підсистеми базових станцій стільникового зв’язку, Одарченко Р. С., Терещенко Л. Ю., Смірнов О. А., Усік П. С. (2020)
Інформаційне повідомлення щодо проведення 16-ї IEEE Міжнародної конференції "THE EXPERIENCE OF DESIGNING AND APPLICATION OF CAD SYSTEMS" – CADSM-2021 (2020)
Інформаційне повідомлення щодо проведення 19-ї IEEE Міжнародної конференції "CONFERENCE ON SMART TECHNOLOGIES" – EUROCON 2021 (2020)
Височин В. В . - Особливості опромінення двосторонніх фотопанелей, Нікульшин В. Р., Денисова А. Є., Бударін В. О. (2021)
Говоров П. П. - Ієрархія можливостей світлотехніки на шляху розвитку інновацій у виробництвах харчових технологій, Бухкало С. І., Кіндінова А. К., Земелько М. Л. (2021)
Zezekalo I. H. - Acid treatments quality improving analysis through new working agents usage, Bukhkalo S. I., Ivanytska I. O., Aheicheva O. O. (2021)
Гетта О. С. - Підвищення екологічної безпеки стічних вод харчових виробництв озонуванням шляхом очищення (знезараження) (2021)
Prishchenko O. P. - Application of elements of studying the function of one variable when solving chemical problems, Chernogor T. T. (2021)
Cheremskaya N. V. - Application of the correlation theory of inhomogeneous random fields to the study of the statistically inhomogeneous screen model (2021)
Efimov O. V. - Methods and approaches to simulation, diagnostics, forecasting equipment state and optimization of robot modes of NPP power units, Kavertsev V. L., Potanina T. V., Harkusha T. A., Tiutiunyk L. I., Motovilnik A. V. (2021)
Бухкало С. І. - Розвиток інновацій з застосування рослинних восків у стоматології, Руднєва Л. Л., Ольховська В. О. (2021)
Порохня М. Ф. - Дослідження впливу основних технологічних параметрів (температура розчину, навантаження по газу) на ефективність процесу карбонізації в промислових умовах (2021)
Бухкало С. І. - Дослідження впливу деяких технологічних параметрів на реологічні характеристики різновидів шоколадних глазурей, Земелько М. Л. (2021)
Bukhkalo S. I. - ICT usage implementation in startup projects translation, Ageicheva А. О., Moskalenko M. V., Vypovska A. Y. (2021)
Бухкало С. І. - Інноваційні комплексні системи викладання дисципліни технологія харчових виробництв як складова розвитку ассоціацій EFCE та CFE-UA (2021)
Бойчук Ю. - Івану Федоровичу Прокопенку — 85! (2021)
Звернення ректора Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка (2021)
Черкасова К. - Науково-практичні аспекти збереження архітектурно-містобудівної спадщини в розвитку сучасної архітектурно-реставраційної освіти (2021)
Семенець В. - Досвід організації в Україні системи підготовки фахівців для протезної промисловості за міжнародними стандартами, Салєєва А., Аврунін О., Грищенко В., Карпенко І., Солнцева І. (2021)
Рязанцев О. - Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології: деякі питання сучасності та підготовки фахівців, Шилін В. (2021)
Капустник В. - Академічна мобільність як один із вимірів інтернаціоналізації: досвід Харківського національного медичного університету, М’ясоєдов В., Стащак А. (2021)
Даньшева С. - Аналіз проблем адаптації здобувачів ЗВО до on-line навчання, Дитюк С., Ігнатова В., Тесаловська О. (2021)
Солошенко О. - Виховна робота як провідна компонента діяльності кафедри суспільно-гуманітарних дисциплін (2021)
Капустник В. - Деякі аспекти волонтерської діяльності у виховній роботі зі студентами-медиками, Летік І. (2021)
Каменєв О. - Шляхи підвищення ефективності підготовки здобувачів вищої освіти в сучасних умовах, Лисечко В. (2021)
Попова Л. - Напрями розвитку освіти і науки в Україні в умовах сучасності (2021)
Могильна Ю. - Стан професійної орієнтації школярів в сучасній українській школі (2021)
Бойчук Ю. - Технологічні та педагогічні вимоги до функціонування системи змішаного навчання у сфері вищої освіти в Україні, Опанасенко Я. (2021)
Спольнік О. - Сучасні методи викладання фізики у закладах вищої освіти, Гайдусь А., Каліберда Л. (2021)
Бакай С. - Педагогіка партнерства з соціальними інституціями як вагомий чинник взаємодії учасників освітнього процесу між ВНЗ та ЗДО при підготовці майбутніх вихователів (2021)
Зміївський Г. - Деякі аспекти використання інфографіки для підвищення ефективності онлайн-тестування з тактичних дисциплін, Петрук О., Пугач В. (2021)
Дорожко І. - Використання Lego-технології при корекції мислення у молодших школярів із затримкою психічного розвитку, Малихіна О., Туріщева Л. (2021)
Дементьєва Т. - Використання навчально-мовленнєвих ситуацій на етапах навчання наукового стилю мовлення (2021)
Носатова В. - Формування мотивації до самостійного учіння як чинник успішності навчання студентів в університеті (2021)
Лагута Т. - Особливості етноорієнтованого мовного навчання, Вержанська О. (2021)
Северин Н. - Умови успішної адаптації іноземних студентів в Україні, Чернявська С. (2021)
Мокроменко О. - З практики елементарної освіти Великої Британії ІХ ст. (просвітницька діяльність Р. Оуена) (2021)
Анотації (2021)
Грозян Н. Ф. - Структурно-семантичні вияви детермінантів із характеризувальним значенням (2019)
Гурко О. В. - Репрезентація термінолексики графічного дизайну в сучасній українській мові (2019)
Єрмоленко С. І. - Вокатив як виразник змін у мовленнєвій комунікації (на матеріалі сучасної української прози) (2019)
Кекало Ю. В. - Мовні засоби вираження погрози в гендерному конфліктному спілкуванні (2019)
Кутуза Н. В. - Теоретичні виміри наукової кваліфікації впливу: філософський і релігійний аспекти (2019)
Олійников В. А. - Темо-ремне членування висловлень зі звертаннями (на матеріалі богослужбових текстів (акафістів) Української Православної Церкви) (2019)
Тараненко К. В. - Засоби вираження прихованої агресії в комунікації (2019)
Тиха Л. Ю. - Семантичні та граматичні особливості категорії неозначеності в сучасній українській художній прозі (на матеріалі роману Дари Корній "Тому, що ти є") (2019)
Чернишова Т. О. - "Революція в мові": реформаторська діяльність сучасного українського уряду в галузі мовної політики (2019)
Шелепкова І. М. - Характеристика української економічної термінології на сучасному етапі розвитку (2019)
Шуст Л. М. - Західнополіські вигуки-прокльони в системі негативних комунікативних формул українців (2019)
Ahieieva V. O. - Cross lingual orthographic interference and the process of translation, Vasina I. V. (2019)
Алексенко С. Ф. - Лінгвопрагматичні особливості політкоректних одиниць в англомовному газетному дискурсі (2019)
Анастасьєва О. А. - Аксіоматичність та істинність афоризму (на матеріалі англійської мови) (2019)
Дольник І. М. - Функціонування суспільно-політичних неологізмів в англомовному медіадискурсі, Пилипчук М. Л. (2019)
Dyachenko G. F. - Types of verbs-terms in the texts of scientific technical discourse (on the basis of text corpus "Acoustics and Ultrasonic Technique”), Mykhailiuk S. L., Duvanskaya I. F., Ershova Yu. A. (2019)
Желуденко М. А. - Связь моральных ценностей, менталитета и речи (на основе немецкого языка), Сабитова А. П. (2019)
Ківенко І. О. - Інтонаційна організація висловлювань іронічної подяки (2019)
Костенко В. Г. - Актуалізація комунікативної стратегії інформування в текстах документів інформованої згоди на стоматологічне втручання, Сологор І. М. (2019)
Матковська М. В. - Семантико-прагматичні особливості комунікативної поведінки британців (2019)
Seyidzadeh L. E. - Semantics of some slangs used in everyday speech in English with cognition (2019)
Арцишевська О. Р. - Феномен мовного бар’єра на прикладі вивчення іспанської мови (2019)
Семенова О. В. - Семантико-прагматичні особливості зоофразеологізмів (2019)
Suvorova S. A. - Linguistic and stylistic functional categories of the text, Chyghykova I. V., Halchenko I. O. (2019)
Хайдар Д. М. - Гендерна специфіка комунікації (2019)
Гордієнко О. О. - Актуальність українського кіноперекладу та проблематика дубляжу на основі турецьких кіноматеріалів (2019)
Корінєва О. С. - Фонетичне порівняння уйгурської, киргизької, казахської та турецької мов на основі поеми "Кутадгу Біліг" (2019)
Осадча М. Ю. - Жіночий простір і питання гендерних ролей у турецькій літературі XXI ст. (2019)
Бєлоусова В. В. - Прийоми використання поліфункціональних вправ у процесі розвитку вмінь і навичок іншомовного спілкування, Антуф’єва В. А., Канцурова Н. І. (2019)
Воробей О. С. - Феномен пекінської цюцзюй у жанровій парадигмі китайського театру (2019)
Гусейнова А. Г. - Социальные условия формирования эмигрантской литературы Южного Азербайджана (2019)
Лозенко В. В. - Концепт острова в оповіданні "Затон" В. С. Моема (2019)
Muntian A. O. - Representation of female artistic images in "The Little Friend” by Danna Tartt, Shpak I. V. (2019)
Тімофєєва В. С. - Функція екфразису в романі-біографії П. Акройда "Чаттертон" (2019)
Тіхоненко С. О. - Специфіка гротескних форм ІV частини роману Дж. Свіфта "Мандри Гуллівера" (2019)
Chernova Yu. V. - Common characteristics of the novels by Margaret Atwood (2019)
Єфименко Т. М. - Явище між мовної інтерференції в процесі перекладу (2019)
Кубрак І. М. - Засоби формування підтексту в американському кінодискурсі, Палєй Т. А. (2019)
Лук’янець Т. Г. - Візуально -просторові моделі реалізації кіноприйому монтажу в художньому тексті (2019)
Lukianets H. H. - Functioning of colour terms in Ukrainian and English literary texts: similes and syneasthesia (2019)
Лук’янець М. Г. - Категорія адресата мовлення в англомовному діалогічному дискурсі (2019)
Мащенко А.-М. А. - Функціонально - стильова приналежність рекламних текстів (2019)
Насікан З. С. - Вмотивований характер взаємозв’язку форми та значення на просодичному рівні (2019)
Прадивлянная Л. Н. - Звуковая ткань поэзии сюрреалистов: фоносемантический аспект (2019)
Сидор А. Р. - Урахування лексичних особливостей сфери інформаційних технологій під час перекладу з англійської мови українською, Нанівський Р. С. (2019)
Стецик Т. С. - Стратегія персуазивнoсті та засoби її реалізації в прoмoвах сучасних американських пoлітиків (2019)
Федорова Ю. Г. - Перекладацькі техніки передачі оказіональної лексики у творах "Harry Potter and the Order of the Phoenix", "Harry Potter and the Deathly Hallows" Дж. К. Роулінґ (2019)
Чумак Л. М. - Особливості використання лексичних інновацій із префіксом de- у реалізації стратегії оцінки в сучасному англомовному медійному дискурсі, Сніховська І. Е. (2019)
Любимова Ю. С. - Модальна частка 呢 у сучасній китайській мові: функціонально - семантичний аспект (2019)
Трущак В. І. - Структурно-семантичні особливості японської музичної термінології (2019)
Петришин М. Й. - Концепт щастя в римській лінгвокультурі (на матеріалі "Моральних листів до Луцилія" Сенеки ) (2019)
Телеки М. М. - Латинські термінологічні словосполучення зі складними ад’єктивами (2019)
Білоус Н. П. - Відтворення англійських відонімних неологізмів з oсновами Obama i Trump, Новохатська Н. В. (2019)
Голі-Оглу Т. В. - Прагматична адаптація детективного тексту під час перекладу: прийоми, механізми, результат (2019)
Гумений В. В. - Труднощі рекреації наративу під час перекладу художнього тексту (на матеріалі німецької прози XX століття) (2019)
Шмігер Т. В. - Особливості перекладу давньої української літератури (2019)
Лоскутова Н. М. - Типи антонімічних відношень у кінематографічній терміносистемі у французькій та українській мовах (2019)
Барабаш С. М. - Символізм у малій прозі М. Козоріса (2019)
Вісич О. А. - Структура метадрами Людмили Коваленко "Героїня помирає в першому акті" (2019)
Доній В. С. - Творчість О. Довженка : парадигма рецепцій (2019)
Карпiнська Л. Л. - Роль мовно-виражальних засобів у описах природи I. Нечуя-Левицького й особливості його художнього стилю (2019)
Мартинюк Г. В. - Дискурс суспільно-історичних ідей і концептів у текстах українських барокових ляментів кінця XVI – початку XVII ст . (2019)
Осяк С. В. - Композиційні, стилетвірні й ідейно-тематичні елементи лірики Миколи Вороного (2019)
Поздрань Ю. В. - Провідна роль мистецтва у творчості Лесі Українки (на матеріалі збірки поезій "Думи і мрії"), Дубова І. О. (2019)
Розінкевич Н. В. - Жанрова специфіка творів мандрівної літератури (2019)
Свириденко О. М. - Містифікація як різновид літературної гри в "Листах з хутора" П. Куліша (2019)
Семенюк Л. С. - Стильова природа творчості Климентія Зиновієва (2019)
Давиденко І. О. - Тематологічна парадигма української прозової овідіани другої половини ХХ століття (2019)
Чик Д. Ч. - "Благородна дикунка" Памела Ендрюс: преруссоїзм як філософська домінанта романістики С. Річардсона, Чик О. І. (2019)
Бондарук Л. В. - Рецепція міфології в художній творчості : літературно -історичний аспект (2019)
Кульбабська О. В. - Рецензія на монографію кандидата філологічних наук, доцента кафедри української мови одеського національного університету імені І. І . Мечникова Дружинець Марії Львівни "Українське усне мовлення: психо- та соціофонетичний аспекти " (2019)
Літвіняк О. В. - Рецензія на монографію Тараса Шмігера "Перекладознавчий аналіз – теоретичні та прикладні аспекти: давня українська література сучасними українською та англійською мовами" (2019)
Брага І. І. - Мовна біографія білінгва (спроба реконструкції) (2019)
Дьолог О. С. - Англомовні запозичення в сучасній українській економічній термінології (2019)
Заєць В. Г. - Специфіка структури словоформ категорії оцінки героя художнього твору (2019)
Нерян С. О. - Мовні засоби аргументації в мережевому спілкуванні (на матеріалі дописів українськомовного сегмента Facebook) (2019)
Олексій К. Б. - Особливості репрезентації монологу і діалогу в сучасній українській прозі (2019)
Слободян М. Р. - Граматичні параметри функціонування обмежувально – видільних часток тільки, лише, навіть у придієслівній позиції (на матеріалі сучасної української художньої прози ) (2019)
Царьова І. В. - Дериваційне функціонування слова в сучасному українському юридичному тексті (2019)
Гилюн О. В. - Хронотоп войны в русской паремической картине мира (2019)
Крысенко Т. В. - О работе с паронимами на занятиях по русскому как иностранному в фармацевтическом вузе, Суханова Т. Е. (2019)
Артеменко А. І. - Перепитування в англійському мовленні діалогічних текстів (2019)
Ворона Т. О. - Використання мобільного телефону для розвитку різних видів мовленнєвої діяльності на заняттях з іноземної мови, Корягіна А. Ю. (2019)
Гриня Н. О. - Комунікативно-прагматична своєрідність контрасту як принципу художнього освоєння дійсності (2019)
Івасишин М. Р. - Лінгвальний та екстралінгвальний інвентар в англомовному коміксі (2019)
Калюжна А. Б. - Архетипний образ концепту СИЩИК в англомовному класичному детективі (2019)
Коваль Н. О. - Акцентне виділення інформаційної структури британських лекцій (2019)
Ковбасюк Л. А. - Новітні лексеми сучасної німецької мови (на матеріалі словника неологізмів інституту німецької мови (IDS)) (2019)
Конопляник Л. М. - Вплив сексизму на розвиток англійської мови у ХХ столітті (2019)
Кременєва Т. В. - Діалектика взаємовідношень між поняттями "картина світу" та "лінгвокогнітивне моделювання" (2019)
Жигало Н. М. - Емоційно-оцінна лексика у ранньохристиянській латиномовній прозі: прислівник (на матеріалі "Сповіді" Аврелія Августина ) (2019)
Чистяк Д. О. - Лінгвоестетична концептосистема поетики Альбера Мокеля, Курганська А. Р. (2019)
Aliyeva N. - The role of valency in language teaching (2019)
Покровська І. Л. - Джерела походження афоризмів у турецькій мові, Плешкун С. С. (2019)
Богомолов О. В. - "Революція гідності": концепт karāma в дискурсі Арабської весни (2019)
Гаргаєва О. В. - Вербалізація культурних концептів Свобода / ελευθερια та Батьківщина / πατριδα у національно-маркованій лексиці новогрецької мови (2019)
Микитка М.-Д. Ю. - Метафоро-метонімічні відношення у латинській релігійній термінології (на матеріалі твору Августина "Сповідь") (2019)
Милик О. В. - Парадигматичні зв’язки лексем-вербалізаторів субконцепту SALUS в латинській мові (2019)
Агасиева М. С. - Заимствования из русского языка в прозе Кантемира (2019)
Гасанова А. М. - Объединения писателей и поэтов начала ХХ века и литературный процесс (2019)
Habibova K. - Sociolinguistic analysis of political communication (2019)
Чернявська А. В. - Символізм флороніма лілія в українській та англійській мовах (на матеріалі фразеологізмів і художніх творів ) (2019)
Якубова М. М. - Пути и возможности формирования качеств публичного выступления (2019)
Borisenko T. I. - The role of the homogeneity/inhomogeneity criterion in determining the statistical reliability of a frequency dictionary (on the basis of the frequency dictionary "Radioelectronics”), Kudinova T. I., Petrova E. I., Tomenko M. G. (2019)
Кючюкіплікчі О. О. - Квантитативний підхід до аналізу структури креолізованого віршованого тексту (2019)
Кузнецова М. О. - Вторинний мультимодальний дискурс сучасної англомовної масової культури в контексті DIY-практик:зміна рольових парадигм у нових формах інтернет –комунікації (2019)
Луньова Т. В. - Дискурсивне конструювання бінарної опозиції "КРАСА /ПОТВОРНІСТЬ" в есе Крейга Рейна про творчість Жоржа Сера (2019)
Люлька О. О. - Художній англомовний дискурс як середовище реалізації метафори (2019)
Мелентєва О. М. - Функціонально - семантичні особливості сленгу геймерів (2019)
Островська О. М. - Реалізація емоційної та експресивної оцінки в художньому дискурсі, Поплавська Л. Л. (2019)
Пірог І. І. - Метафора у складі аргументації німецького медіадискурсу (2019)
Слаба О. В. - Морфологічна адаптація запозичень у сучасній німецькій мові (2019)
Шпак О. В. - Екологічність комунікативного контакту в британському політичному дискурсі (2019)
Янковець О. В. - Особливості та етапи застосування словотвірного аналізу у вивченні англійських прикордонних термінів (2019)
Бахшалиева Н. Р. - Синтаксическая синонимия в современном английском языке с переводом на азербайджанский язык (2019)
Бумба В. М. - Засоби відтворення національних реалій у франкомовних перекладах Тараса Шевченка (2019)
Буньятова А. Б. - Проблемы перевода культурных концептов (2019)
Гармаш Т. А. - Відтворення німецьких логістичних термінів -композитів у перекладі (2019)
Pernarivska T. P. - Translation features of the of the special economic vocabulary (2019)
Пустовойт Н. И. - Специфика перевода французской публицистики (2019)
Рейда O. A. - Теоретичні основи дослідження англомовної термінології в галузі методики викладання іноземних мов, Івлєва К. С., Гулієва Д. О. (2019)
Рожкова І. Г. - Особливості художнього поетичного перекладу критського епосу в. Корнароса "Еротокрит" на українську мову (2019)
Сеидова С. А. - Об исследованиях паремиологических выражений в азербайджанской лингвистике (2019)
Morgunova О. О. - Semantic aspects of causative possessive verbs in English (2019)
Артеменко Л. В. - Сюжетно-ситуативний комплекс "поет – надприродні сили" в семантичній площині вияву української поетологічної лірики ХХ століття (2019)
Випасняк Г. О. - Простори війни в романі С. Жадана "Інтернат " (2019)
Вірич О. В. - Розвиток вітчизняної екзистенційної антропології та українське літературознавство (до проблеми розширення методологічної бази) (2019)
Косарєва Г. С. - Досвід еміграції україноканадців у збірці Теодора Федика "Пісні іммігрантів про Старий і Новий Край", Косарєва А. О. (2019)
Кузь В. В. - Ідейно - тематичні, жанрово - стильові аспекти прози Ольги Мак (2019)
Осяк С. В. - Українська література на зорі утвердження модернізму (2019)
Супрун В. М. - Жіноча самотність в екзистенційно – онтологічний парадигмі концепту "кохання" (2019)
Біляніна Т. С. - "Вода й мари" Кьоко Морі: поетика заголовка, Ліпіна В. І. (2019)
Заслужена А. А. - Естетична особливість метафор на матеріалі роману Джона Фаулза "Маг" (2019)
Селігей В. В. - Китайсько -американська транскультураці я як негативний досвід у романі Ю Ліхуа "І знов бачу пальми і знов бачу пальми" (1967) (2019)
Скачкова Д. О. - Образ тротунга в тибетському епосі про царя Гесара (2019)
Вишневська О. А. - Кіноверсія роману Станіслава Лема "Повернення з зірок" як спосіб інтерпретації наративу (2019)
Мороз Л. В. - Рольовий герой української поезії ХІХ – ХХ століть (2019)
Болдескул Є. О. - Класифікація казок про дурнів у корейській фольклористиці (2019)
Мельник Г. І. - Особливості функціонування онімів у збірці Є. Маланюка "Влада" (2019)
Мельник М. Р. - Функції антропонімів і топонімів у збірці "Вибране" Ліни Костенко (2019)
Остратюк Н. М. - Лексико-семантична група: "дотикові дієслова" (2019)
Спільник Т. М. - Роль мотиваційного компонента у структурі складних конструкцій із градаційним відношенням між частинами (2019)
Трумко О. М. - Зміст і методика проведення заняття на тему "сім’я" з української мови як іноземної (2019)
Циганок І. Б. - Концепти перемога та поразка в історичних романах Ліни Костенко (2019)
Алмугхид Амджад Мохаммад Махмуд - Лексическое наполнение религиозного аспекта концепта "арабский мир" (2019)
Глобина Л. В. - Креативная лингвистика в практике преподавания русского языка как иностранного (2019)
Фильчук Т. Ф. - Языковая игра как лингвокультурный феномен, Хомякова О. В. (2019)
Aksiutina T. V. - Fear of speaking: communication anxiety in ESL classroom (2019)
Бехта І. А. - Художній текст у сфері новітніх когнітивних студій (2019)
Гаман І. А. - Засоби когерентності тексту в тематичній структурі (на прикладі німецькомовних путівників по зоопарку) (2019)
Гарбар І. О. - Методика дослідження вербальних маркерів сугестії у сучасному американському юридичному трилері (2019)
Гасюк Н. В. - Ономастичний простір роману Р. Джордана "Око світу": антропоніми, Пуш О. М. (2019)
Гончаров Г. В. - До питання про принципи викладання мовленнєвих формул у методиці навчання вільного іншомовного говоріння (2019)
Дунаєвська О. В. - Конотативний потенціал англомовних вторинних власних назв: лінгвокультурний аспект, Чаюк Т. А. (2019)
Каліберда О. О. - Енциклопедичні елементи в мегаструктурі лінгвістичних словників англійської мови (2019)
Кобзєва О. О. - Особливості організації сучасного електорального дискурсу (2019)
Москвичова О. А. - Аспекти методології конструювання фрактальної поетичної моделі світу (2019)
Оробінська Р. В. - Функціонування спеціальних питальних речень у персонажному діалозі сучасного німецького кіно (2019)
Передон Н. О. - Невербальні засоби реалізації стратегічних цілей комуніканта-об’єкта примирення (2019)
Пліс В. П. - Типологія концептів у сучасній когнітивній лінгвістиці (2019)
Попович Е. С. - Глагол в повелительных предложениях как одна из проблематичных "абсолютных" конструкций английской грамматики, Цапенко Л. Е., Микешова Г. П., Моисеева Е. А. (2019)
Пруднікова А. О. - Гендер у фразеологізмах із загальними іменами (2019)
Рябова К. О. - Функції хештегу як мікротексту (на матеріалі соціальної мережі Twitter) (2019)
Смаглій В. М. - Сектор одиниці мови/мовлення від слова до максими у вербалізованому концепті word/language/speech (2019)
Щигло Л. В. - Екзогенна деривація як експонент анізотропії словотвірної макросистеми: еволюційно-синергетичний вимір, Золотова С. Г., Морозова І. А. (2019)
Yurko N. A. - The characteristics of word formation in English track-and-field terminology, Styfanyshyn I. M., Protsenko U. M., Romanchuk O. V. (2019)
Буць Ж. В. - Мовленнєвий вплив як маніпулятивна технологія художнього наративного простору (2019)
Гродська Е. Б. - Розуміння контексту іспанської культурної картини світу при вивченні іспанської мови (2019)
Джура М. З. - Підрядковий переклад вступу до збірника давньо-індійських байок "Паньчатантра" з коротким аналітичним коментарем, Гуня Л. М. (2019)
Шарапова О. В. - Компаративний аналіз способів словотворення топонімів в англійській та перській мовах (2019)
Пілик В. В. - Пошук лексичних відповідників під час перекладу турецькомовних газетно-інформаційних повідомлень українською мовою (2019)
Савчук Г. О. - Морфолого-синтаксична структура клінічних діагнозів латинською мовою (2019)
Гамзаева Л. А. - Психолингвистика как интегративная сфера науки (2019)
Gurbanova A. N. - Segmentation of phrases in the deep and surface structure concepts (2019)
Мамедова Г. С. - Первые региональные газеты Азербайджана (2019)
Новосілець О. В. - Семантичний розвиток лексики сучасної англійської мови (2019)
Піскунов О. В. - Дослідження тенденцій мовного розвитку в роботах українських і російських мовознавців ХІХ ст. – 30-х рр. ХХ ст., Роман В. В. (2019)
Рожков Ю. Г. - Методика виокремлення термінів ветеринарної медицини з корпусу ветеринарних текстів (2019)
Бездітко А. Р. - Особливості перекладу маркерів мовної особистості кіногероя (на матеріалі серіалу "Теорія великого вибуху") (2019)
Голубенко Н. І. - До питання про когнітивне моделювання художнього перекладу (2019)
Ємельянова Д. В. - Труднощі перекладу фізичних термінів на прикладі поняття "сила", Арнаутова В. Г. (2019)
Міnkovska І. І. - Transcoding as one of the methods of transfering Ukrainian onyms and realia in Latin (2019)
Савіна Ю. О. - Лінгвопоетичні засоби створення комічного та їх відтворення у процесі перекладу (на матеріалі творів Дж. К. Джерома й О. Генрі та їх українськомовних перекладів) (2019)
Сайко М. А. - Переклад як симулякр та симулякри в перекладі (2019)
Триндяк І. М. - "Хибні друзі перекладача" в текстах газетно-публіцистичного стилю (2019)
Шепітько С. В. - Лінгвоперекладацькі характеристики морської термінології, Смирнова М. С., Панова Я. Є. (2019)
Вайноренє І. П. - Когнітивно-структурна і пропозиційно-змістова складові каузальної домінанти "ефект" в англомовному й україномовному психологічному дискурсі (2019)
Давиденко А. О. - Культурний простір як основа формування концептів (2019)
Ковальчук О. П. - Інтернаціоналізми як компоненти запозиченої епонімічної лексики в сучасній українській та англійській мовах (2019)
Хмара В. В. - Зіставний аналіз власних імен у складі фразеологічних одиниць у західногерманських та східнослов’янських мовах (2019)
Ніколаєва Т. М. - Лексико-семантичні аспекти мови соціальних мереж (2019)
Вірич О. В. - Експлікація психологічного портрета в прозі Марії Матіос (2019)
Грабівська Г. І. - Хроніка українського культурного життя у фейлетона Івана Франка на шпальтах польськомовного часопису Галичини "Kurjer Lwowski” (2019)
Джигун Л. М. - Жанрово-стильова своєрідність моделювання урбаністичних та сільських мотивів у діаспорній мемуарній прозі (2019)
Дзинглюк О. С. - Патріотична пісня як невідʼємний елемент національної свідомості українців, Гречиха В. А. (2019)
Савенко О. П. - Творча обробка різдвяного сюжету в українських апокрифах (2019)
Талабірчук О. Ю. - Мотив утечі-повернення у прозі Івана Яцканина (2019)
Токар Н. В. - Історична проза Івана Корсака у критичних і наукових дослідженнях (2019)
Soroka I. A. - Coverage of existential problems in works of L. Andreev (2019)
Білинська Х. В. - Теорія статевого добору в романах Едіт Вортон "Дім радості" та "Епоха невинності" (2019)
Кісіль А. М. - Антиутопічний хронотоп у романі "Механічний апельсин" Ентоні Берджеса (2019)
Літак А. М. - Відчуження у британському жіночому романі початку XXI століття (2019)
Нестелєєв М. А. - Параноя і бінарні опозиції в романі Дона Делілло "Підземний світ" (2019)
Опришко Н. О. - Французький постмодерністський роман про любов як інтертекст: "Платформа" Мішеля Уельбека (2019)
Селігей В. В. - Американські відтінки сіно-американської китайськості в романі Ю Ліхуа "Між розлукою та прощанням" (2019)
Sytnyk O. V. - Adjectives as means of psychological narration in the short stories by William Faulkner (2019)
Смольницька О. О. - Компаративний аналіз образу сирени у вибраній ліриці Віри Вовк і британській поезії XVII ст.: міфологічний і ґендерний аспекти (2019)
Лесняк Ю. В. - Нове моделювання часопростору у новелах Миколи Хвильового (2019)
Title (2021)
Content (2021)
Dorofieieva O. - Complex assessment of athletes’ operative status and its correction during competitions, based on the body impedance analysis, Yarymbash K., Skrypchenko I., Joksimović M., Mytsak A. (2021)
Abdelhamid A. K. - Blood parameters as a measure for controlling physical performance of young Algerian cyclists (U23 category), Khelifa S. A., Mohamed A., Abderrezzak B., Hadj Sahraoui S. M. (2021)
Stefanov L. - Determination of Anaerobic Threshold by a new approach through the incremental exercise using proportion in HR and Ve changes in rowers, Neykov S. (2021)
Szwarc A. - The efficiency of action of futsal goalkeepers in game situations with varying results of competition, Oszmaniec M. (2021)
Vazini Taher A. - Effects of vertical and horizontal plyometric exercises on explosive capacity and kinetic variables in professional long jump athletes, Pavlović R., Ahanjan S., Skrypchenko I., Joksimović M. (2021)
Prosoli R. - Parents at the sport competition: How they react, feel and cope with the event, Lochbaum M., Barić R. (2021)
Ovcharenko S. - Criteria for assessing the level of physical fitness and physical state of football players with cerebral paralysis, taking into account their sports classes, Yakovenko A., Sydorchuk T., Stepanova I., Pikiner O. (2021)
Arı E. - The prediction of repeated sprint and speed endurance performance by parameters of critical velocity models in soccer, Deliceoğlu G. (2021)
Information for Authors (2021)
Котенко М. В. - Місце інтелектуальної власності в системі правових цінностей: теоретико-правові аспекти (2021)
Мельничук С. М. - Взаємозв'язок моделі сучасної держави Україна з її функціями: теоретичні питання (2021)
Мінченко О. В. - Юридико-лінгвістична теорія як складова загальнотеоретичної правничої науки: пропедевтичний аспект (2021)
Міхайліна Т. В. - Типологізація правових сімей: переосмислення класифікаційних критеріїв та видового складу, Гоцуляк Ю. В. (2021)
Тимошенко В. І. - Соціологічний напрям у дослідженні злочинності (з історії політичної і правової думки) (2021)
Бєлов Д. М. - Правовий простір держави: окремі доктринальні засади (2021)
Градова Ю. В. - Булінг в України: проблема очима дитини (2021)
Громовчук М. В. - Закріплення соматичних прав в міжнародних нормативно-правових актах (2021)
Джуган В. В. - Державний контроль за фінансовою звітністю політичних партій: порівняльний аналіз (2021)
Джуган В. В. - Поняття та види фінансування політичних партій (2021)
Ландовський Я. Е. - Схвалення конституції Чехословаччини 1920 р. і еволюція конституційно-правового статусу Підкарпатської Русі в складі республіки (2021)
Любич С. В. - Загальна характеристика систем державної служби (2021)
Марцеляк О. В. - Місце і роль офіційних спостерігачів від іноземних держав та міжнародних організацій на виборах: досвід України і зарубіжних країн, Марцеляк М. О. (2021)
Петреченко С. А. - Виборче право жінок в Україні у аспекті захисту їх політичних прав (2021)
Плотніцька С. Б. - Поняття "конституційно-правовий механізм забезпечення права на трансплантацію в Україні" та його елементи (2021)
Синьобок М. С. - Функції народовладдя у організації судової влади та здійснення правосуддя (2021)
Сливка М. М. - Законодавче регулювання повноважень органів місцевого самоврядування у сфері охорони, Лесько Н. В. (2021)
Фрідманська В. І. - Конституційні аспекти гідної оплати праці (2021)
Шафі О. О. - Аналіз правових позицій європейського суду з прав людини щодо застосування процедури евтаназії, Ляшенко К. В. (2021)
Шкабаро В. М. - Проведення судово-генетичної експертизи у цивільному судочинстві як об’єкт конституційного захисту, Біла А. В. (2021)
Гаврік Р. - До питання про особливості захисту сімейних прав осіб, які перебувають у шлюбі чи інших сімейних союзах в практиці європейського суду з прав людини (2021)
Гобечія І. Т. - Ґенеза правового регулювання статусу юридичних осіб, що здійснюють діяльність у сфері надання правничих послуг за законодавством України (2021)
Гудима М. М. - Перехід права власності на підставі договору купівлі продажу: декілька правових нюансів (2021)
Заборовський В. В. - Поняття та сутність юридичного конфлікту у сфері медичної діяльності, Нечипорук Л. Д., Горват Т. Д. (2021)
Зозуляк О. І. - Перспективні напрями удосконалення цивільно-правової відповідальності, Парута Ю. І. (2021)
Ільків О. В. - Юридичний факт як підстава припинення речових прав на чужі речі (2021)
Логойда В. М. - Перспективи врегулювання правового статусу криптовалюти в Україні (2021)
Рустамзаде А. Х. - Рассмотрение искусственного интеллекта через призму правосубъектности, Алиев И. М. (2021)
Чванкін С. А. - Використання електронних доказів у цивільних справах, що випливають з кредитних договорів, укладених в електронній формі (2021)
Шаповал Т. В. - Правова природа міжнародних стандартів міжнародного комітету зі стандартів оцінки майна (2021)
Ющенко М. С. - Проблемні питання договору дарування на майбутнє, Кочина О. С. (2021)
Кулик О. І. - Інфраструктура ринку віртуальних активів (2021)
Кучма О. Л. - Превентивні заходи з охорони праці у сфері радіаційної медицини (2021)
Pavlovskyi O. - Regarding the subject of the contract for the supply of material resources to military units (legal entities under public law) (2021)
Карпінська Н. В. - Особливості впливу неурядових організацій на відносини застосування санітарних та фітосанітарних заходів (2021)
Федик О. В. - Проектування заходів з підвищення конкурентоспроможності продукції аграрних підприємств (2021)
Болдіжар С. О. - Роль спеціалізованих норм права у механізмі адміністративно-правового регулювання прав людини четвертого покоління (2021)
Нестеренко К. О. - Напрямки реформування національної поліції як елемента публічної адміністрації України, Троцай Ю. В. (2021)
Пайда Ю. Ю. - Правове врегулювання у сфері внутрішнього водного судноплавства України (2021)
Позігун І. О. - Досвід імплементації верховенства права як принципу адміністративного процесу в межах західної правової культури (2021)
Світличний О. П. - Надання послуг публічною адміністрацією: моделі регулювання (2021)
Сокуренко В. А. - Міграційна політика ЄС: сучасні парадигми, Хрякова Н. О. (2021)
Бєсєда Г. В. - Характеристика пізнавальних дій в судовому контрольному провадженні (2021)
Пліш Ю. М. - Кримінально-правова характеристика окремих обмежувальних заходів (2021)
Сіренко О. В. - Формування недопустимості доказів у контексті доктрини "плодів отруєного дерева", Дорошенко Ю. І., Барановська В. В. (2021)
Сосонська А. І. - Визначення іспитового строку при застосуванні статті 75 КК України (2021)
Устрицька Н. І. - Ювенальна юстиція: окремі аспекти щодо її розуміння, Дільна З. Ф. (2021)
Яра О. С. - Проблемні питання здійснення кримінального провадження щодо домашнього насильства, Стасюк Н. А. (2021)
Войтович Є. М. - Проблемні питання судового контролю в кримінальному процесі України (2021)
Гора І. В. - Комплексне дослідження окремих об’єктів судово-технічної експертизи документів при вирішенні питання щодо встановлення давності їх виконання, Попович І. І. (2021)
Колесник В. А. - Гарантії дотримання прав особи при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій (2021)
Слюсарчук Х. Р. - Стандарт доказування у кримінальному провадженні: "змінний" чи "ступеневий"?, Мазур М. Р. (2021)
Федик С. Є. - Застосування принципу пропорційності у судовій практиці (2021)
Асірян С. Р. - Проблеми виконання рішень ЄСПЛ в Україні та шляхи їх подолання на прикладі Федеративної Республіки Німеччини, Милоненко Ю. В., Приліпко В. В. (2021)
Сарай Р. Д. - Кодифікація міжнародного права: теоретичні аспекти, Калинюк С. С., Тимків Д. Ю. (2021)
Сарай Р. Д. - Правова природа реформування сучасної виборчої системи України: переваги та недоліки (2021)
Гавриленко О. А. - Рецензія на підручник "Вступ до українського права" за ред. Бернда Візера, Ярослава Лазура та Олександра Білаша ("Einführung in das ukrainische Recht" B. Wieser, Y. Lazur, O. Bilash) (2021)
Стеценко С. Г. - Рецензія на монографію Болдіжар Сандри Олександрівни на тему "Адміністративно-правове регулювання прав людини четвертого покоління у системі охорони здоров'я" (2021)
Привітання Головнокомандувача Збройних Сил України генерал-полковника Хомчака Р.Б. (2021)
Привітання командувача Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-полковника Дроздова С. С. (2021)
Дроздов С. С. - Методика кількісного обґрунтування динаміки необхідного рівня бойових спроможностей Повітряних Сил на середньостроковій та довгостроковій перспективі, Леонтьєв О. Б., Науменко М. В. (2021)
Жарик О. М. - Військова операція Азербайджану в Нагірному Карабасі в контексті розвитку Повітряних Сил Збройних Сил України, Тристан А. В. (2021)
Коваль В. В. - Сукупність показників для оцінювання прогнозованої ефективності застосування сил і засобів маскування для захисту військових об’єктів від технічних засобів повітряної розвідки та наведення зброї противника (2021)
Пічугін М. Ф. - Підхід до оцінювання носіїв спроможностей радіоелектронної боротьби, необхідних для виконання завдань радіоелектронного подавлення, Кожушко Я. М., Іщенко Д. А., Кирилюк В. А., Клімішен О. О. (2021)
Струцінський О. В. - Актуальні аспекти підготовки військових фахівців в умовах гібридного збройного конфлікту (2021)
Шамко В. Є. - Проблемні питання трансформації системи військового управління Повітряних Сил Збройних Сил України на шляху набуття взаємосумісності з країнами-членами НАТО, Антонов А. В. (2021)
Ярош С. П. - Аналіз розвитку безпілотних літальних апаратів, способів їх бойового застосування та розробка пропозицій щодо організації ефективної боротьби з безпілотною авіацією, Гур'єв Д. О. (2021)
Мажара І. П. - Модель процесу управління повітряним рухом на основі нейронних нечітких мереж, Тимочко О. І. (2021)
Ситник Ю. Б. - Підхід щодо побудови системи управління безпекою польоту авіації в умовах невизначеності (2021)
Шалигін А. А. - Методичний підхід до оцінки бойових потенціалів безпілотних авіаційних комплексів, їх підрозділів і угруповань, Нерубацький В. О., Смик С. І. (2021)
Генов Б. А. - Пріоритетний розвиток технологічного базису –основа розвитку зенітного ракетногоозброєння в Україні, Лук’янчук В. В., Ніколаєв І. М. (2021)
Скорик А. Б. - Метод адаптивного просторово-часового синтезу структури дата-центричної ЗРС. Модель циклу бойової роботи ЗРС на основі використання модифікованої петлі OODA (2021)
Василишин В. І. - Вторинна радіолокація як основа сучасних систем спостереження за повітряною обстановкою, Лєбєдєв В. О., Висоцький О. В., Коцюба В. П. (2021)
Гризо А. А. - Пропозиції щодо модернізації пристрою захисту від активних шумових перешкод РЛС П-18 Малахіт, Невмержицький І. М., Додух О. М., Сапегін Є. В. (2021)
Камалтинов Г. Г. - Методика прогнозу тенденцій розвитку засобів військової радіолокації виявлення повітряних цілей, Тютюнник В. О., Тах'ян К. А. (2021)
Климченко В. Й. - Удосконалення методу опосередкованого вимірювання точнісних характеристик оглядових РЛС, Маляренко О. С., Бєлавін О. В., Джус В. В. (2021)
Кудряшов В. Є. - Оцінка можливостей пеленгації маловисотних безпілотних постановників активних шумових перешкод, Леушин С. Г., Присяжний А. Є. (2021)
Васюта К. С. - Метод прихованої передачі інформації в системах з Orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) модуляцією, Збежховська У. Р., Слободянюк В. В., Загривий В. С., Чистов В. І. (2021)
Лосєв М. Ю. - Оцінка цінності та ступеню старіння інформації при централізованому способі управління мережею (2021)
Алфавітний покажчик (2021)
Булига О. А. - Використання відеометоду у викладанні дисциплін комп’ютерної спрямованості, Чайковська О. А. (2021)
Тимошенко О. В. - Особливості процесів диджиталізації у фешн-індустрії, Мисюк А. О., Коцюбівська К. І., Хрущ С. С. (2021)
Бойчук О. І. - Актуальні проблеми онлайн-навчання в Україні (2021)
Ткаченко О. І. - Віртуальна реальність: навігація у мобільних додатках з використанням Google Cardboard, Іваницький О. О. (2021)
Булига К. Б. - Візуалізація статистичних даних на платформі Power BI, Толмач М. С. (2021)
Ткаченко К. О. - Онтологічне моделювання інтелектуальної системи підтримки прийняття рішень під час аналізу ризиків у інноваційно-інвестиційній сфері, Байдак А. О. (2021)
Ткаченко О. А. - Деякі аспекти розпізнавання облич: моделі, алгоритми, методи, системи, застосування, Бойко М. Л. (2021)
Tkachenko O. I. - Linguistic Ontologies: Designing and Using in the Educational Intellectual Systems, Tkachenko K. O., Tkachenko O. A. (2021)
Горбачев В. П. - Методы и средства прокурорского руководства и надзора за полицейским дознанием в Российськой империи (2017)
Ковальова С. Г. - Принцип старовини у правосвідомості Литовсько-Руського суспільства (XIV – XVI ст.) (2017)
Крижова О. Г. - Незалежність судової влади та суддів у контексті реалізації принципу верховенства права (2017)
Кузнецова З. В. - Права людини як фактор впливу на державний лад (на прикладі Туреччини), Мамедова А. Е. (2017)
Навроцький О. О. - Класифікація суб’єктивних прав дитини в Україні (2017)
Паньонко І. М. - 1937 рік. Апогей репресій сталінського тоталітарного режиму, Ряшко О. В. (2017)
Старинський М. В. - Нейтралізація норм права (2017)
Чепець О. С. - Радянський нотаріат: характерні риси та особливості розвитку в Україні (2017)
Болдіжар С. О. - Право особи розпоряджатись органами та іншими анатомічними матеріалами в контексті реалізації права на особисту недоторканність, Пішта В. І. (2017)
Грушкова Р. - Конституційно-правова концепція права на судовий та інший правовий захист в умовах Словацької Республіки (2017)
Марченко М. В. - Теоретико-правове узагальнення змісту дефініції "законодавчий процес" (2017)
Ондрова Ю. - Реалізація місцевого самоврядування відповідно до статті 67 §1 Конституції Словацької Республіки (2017)
Палінчак М. М. - TAFTA: потенційні вигоди та можливі ризики "економічного НАТО", Новак О. О., Стеблак Д. М., Мегела Р. Р. (2017)
Палінчак М. М. - Європейський Союз: здобутки, проблеми та перспективи розвитку, Андріїв Б. Є. (2017)
Бариська Я. О. - Децентралізація публічної влади (досвід Польщі та Угорщини), Попович Т. П. (2017)
Алексій Р. В. - Зловживання свободою договору в контексті правочинів із вадами волі, Рогач О. Я. (2017)
Біровчак А. - Виконання судових рішень, які були винесені за кордоном, на прикладі Польщі (2017)
Дика А. О. - Сутність матеріально-правового спору про право (2017)
Новікова Н. А. - Залучення показань свідка у цивільну справу (2017)
Панова Л. В. - Принцип незалежності у діяльності Європейського центрального банку та Національного банку України (2017)
Примак В. Д. - Нормативні підстави відшкодування моральної шкоди, завданої споживачеві порушенням договору (2017)
Стефанчук М. О. - Захист суб’єктивних цивільних прав дітей в умовах збройних конфліктів через призму адаптації законодавства України до стандартів ЄС (проблеми пріоритетів та термінології) (2017)
Ткаченко М. О. - Системність у сприйнятті правової позиції сторони та умов мирової угоди у цивільній справі (2017)
Яворський Р. І. - Майнова відповідальність туроператора за договором про надання туристичних послуг (2017)
Гарагонич О. В. - Реалізація господарської правосуб’єктності акціонерних товариств у сфері виробничо-господарських відносин (2017)
Чихірьов В. Л. - Форми господарсько-торговельної діяльності в Україні (2017)
Бориченко К. В. - Право на соціальний захист у системі прав людини (2017)
Венедіктов С. В. - Трудовий договір у Сполучених Штатах Америки (2017)
Сахарук І. С. - Удосконалення юридичних гарантій реалізації права на працю на етапі працевлаштування (2017)
Злий Я. В. - Аналіз досліджень правових проблем використання зрошувальних та осушувальних земель в Україні (2017)
Краснова Ю. А. - Особливості міжнародно-правового розвитку права екологічної безпеки (2017)
Боженко Н. В. - Історико-правова природа процедури примирення (2017)
Данилів С. В. - Адміністративна процедура складання присяги (2017)
Денисова А. В. - Напрями адміністративного нагляду у сфері забезпечення безпеки життєдіяльності населення: питання систематизації (2017)
Діордіца І. В. - Суб’єкти забезпечення кібербезпеки (2017)
Дорофеєва Л. М. - Aктуальні проблеми використання системи аналізу ризиків для спрощення процедур митного контролю (2017)
Житник Ю. В. - Фонд державного регульованого тарифу за надання послуг як публічний фонд коштів (2017)
Задирака Н. Ю. - Наука про публічне майно на українських землях у ХVIII-XX сторіччях (2017)
Белей Є. Н. - Загальні засади публічного адміністрування у сфері охорони громадського здоров’я (2017)
Залізняк Л. Л. - Золота осінь патріарха (до 75-річчя В. В. Отрощенка) (2021)
Болтрик Ю. В. - Професор Віталій Отрощенко — визначний дослідник східного крила "золотого поясу скіфії” (2021)
Список праць В. В. Отрощенка (упорядники О. В. Зайцева, В. С. Рудь) (2021)
Отрощенко В. В. - Міркування щодо концепцій культурогенезу (2021)
Литвиненко Р. О. - Бабинська культуроґенеза (2021)
Мимоход Р. О. - Хронологія та періодизація волгодонської бабинської культури (2021)
Іванова С. В. - Феномен фронтиру у соціокультурному контексті (2021)
Бровендер Ю. М. - Донецький гірничо-металургійний центр і виробничі центри східноєвропейського степу доби бронзи: порівняльний аналіз виробничої діяльності (2021)
Черних Л. А. - Щодо розповсюдження деяких типів металевих (мідно-бронзових) прикрас в складі поховань ранньої та середньої бронзи степових культур України (2021)
Фіалко О. Є. - Могили скіфських амазонок: типологія та конструктивні особливості (2021)
Котова Н. С. - Металеві ножі доби бронзи поблизу Кам’яної Могили (Західне Приазов’я), Джос В. С., Махортих С. В., Радченко С. Б. (2021)
Пробийголова О. C. - Поселення заключного періоду доби бронзи поблизу м. Зимогір’я в долині р. Лугані (2021)
Черновол Д. К. - Варіанти житлових будівель трипільської культури за елементами інтер’єру другого поверху (2021)
Шатіло Л. О. - Зображуючи Трипілля: поява та занепад реалістичного стилю, Хофманн Р. (2021)
Гошко Т. Ю. - Тесла-долота трипільської культури з Наддніпров’я (2021)
Diachenko O. V. - The Western Trypillia Culture House from the Settlement of Kamianets-Podilskyi, Tatarysky, 3950 — 3900 BCE, Sobkowiak-Tabaka I., Levinzon Ye. Yu. (2021)
Овчинников Е. В. - Пластика з трипільського поселення-гіганта Тальянки (комплекс "Сім’я гончаря 1”, розкопки 2011 — 2017 рр.) (2021)
Рижов С. М. - Археологічні розкопки біля села Чичиркозівка (2021)
Popovici S. - A Burial Mound in the Town of Cimişlia in Southern Part of the Republic of Moldova: Relative and Absolute Chronology of the Burials, Kaiser E. (2021)
Куштан Д. П. - Курган доби бронзи коло села Гродзеве на Уманщині (2021)
Алексєєва І. Л. - Курган на Брієннській горі біля м. Арциз, Болтрик Ю. В., Сапожников І. В. (2021)
Відейко М. Ю. - Геофізичні дослідження початку ХХІ ст.: "перевідкриття” культурного комплексу Прекукутень — Кукутень — Трипілля (2021)
Гершкович Я. П. - Рільництво у населення степового Дніпровського Лівобережжя у середині II тис. до н. е., Герасименко Н. П. (2021)
Пшибила М. - Неінвазивні дослідження курганів в басейнах річок Мурафа та Рів на Вінниччині у 2019 році, Рудь В. С., Шмит М., Влодарчак П., Журкєвіч Д., Потупчик М. В. (2021)
Рассамакін Ю. Я. - Статуетки серезліївського типу як фактор контактів за доби пізнього енеоліту (2021)
Бурдо Н. Б. - Східнотрипільська і західнотрипільська культури: міф чи реальність? (2021)
Romaniszyn J. - Real Burials or Ceno­taphs? A Study of the Mysterious Under-mound Funerary Constructions of the Trzciniec Cultural Circle, Makarowicz P. (2021)
Корохіна А. В. - Глибоке Озеро 2, Бондариха, Суботів: порівняння керамічних колекцій та деякі методичні пропозиції (2021)
Лавніченко О. В. - Ознаки форм застосування Національної гвардії України при виконанні завдань за призначенням, Чухлатий А. В. (2021)
Сутюшев Т. А. - Актуальні напрями наукових досліджень у сфері оперативного застосування сил сектору безпеки і оборони держави (2021)
Балабанова Л. М. - Попередження хімічної залежності серед військовослужбовців Національної гвардії України, Байда М. С. (2021)
Головня А. Ф. - Теоретичні основи вдосконалення професійного розвитку офіцерського складу Національної гвардії України, Бєлай С. В. (2021)
Горєлишев С. А. - Оцінка характеристик системи прихованого спостереження за зоною охорони важливих державних об’єктів при зовнішньому підсвічуванні, Волков П. Ю. (2021)
Радванський І. Г. - Особливості організації взаємодії частин і підрозділів Національної гвардії України, Національної поліції України та інших правоохоронних органів у сфері охорони громадського порядку і забезпечення громадської безпеки, Євтушенко І. В. (2021)
Суконько С. М. - Модель визначення необхідної кількості сил і засобів для моніторингу оперативної обстановки військовими частинами Національної гвардії України під час проведення масових заходів, Луньов О. Ю., Мацюк В. В. (2021)
Требушкова Т. М. - Державна система страхового фонду документації як інформаційна складова Національної безпеки: сучасний стан і шляхи взаємодії, Куруч І. О. (2021)
Куруч О. С. - Зміст і структура опитувальника "Оцінювання схильності до суїцидальної поведінки військовослужбовців Національної гвардії України, Колесніченко О. С. (2021)
Лиман А. А. - Психологічні особливості мотивації військовослужбовців Національної гвардії України (2021)
Бєлай С. В. - Особливості реалізації ефективного психологічного супроводу професіоналізації майбутніх військових фахівців у вищій військовій школі України, Пасічник В. І., Керницький О. М. (2021)
Міршук О. Є. - Теоретико-методологічні засади сучасного становлення і розвитку національно-патріотичної підготовки у Національній гвардії України, Бухун А. Г. (2021)
Тімченко О. В. - Рецензія на комп’ютерну програму "Автоматизований психодіагностичний комплекс "Відбір фахівців для АЕС”", розроблену авторським колективом у складі: доктора психологічних наук, професора Приходька І. І., кандидата психологічних наук Пархоменка О. О., кандидата психологічних наук, старшого наукового співробітника Мацегори Я. В., кандидата технічних наук, доцента Горєлишева С. А., Побережного А. А.. (2021)
Тімченко О. В. - Рецензія на монографію "Психологія суїцидальної поведінки військовослужбовців”, яку підготував авторський колектив науково-дослідного центру у складі: кандидата психологічних наук, старшого наукового співробітника Мацегори Я. В., доктора психологічних наук, старшого наукового співробітника Колесніченка О. С., доктора психологічних наук, професора Приходька І. І., кандидата технічних наук, доцента Горєлишева С. А., кандидата психологічних наук Юр’євої Н. В., Байди М. С., Лиман А. А., Куруч О. С. (2021)
Наші автори (2021)
Вихідні відомості (2021)
Титул, зміст (2021)
Від редакції (2021)
Гаєвський Ю. Д. - Гемологічні дослідження необлагородженого синього сапфіра, Бeлiченко О. П. (2021)
Тараненко С. П. - Міждисциплінарне вивчення каміння як будівельного матеріалу в дослідженнях монументальних споруд княжої доби, Нестеровський В. А., Махота О. O. (2021)
Баранов П. М. - Сучасні проблеми нормативно-правового регулювання у сфері гемологічної експертизи, Кірін Р. С. (2021)
Космачова М. В. - Приватні геологічні колекції, їх значення і гемологічна спрямованість, Колосова І. В., Космачов В. Г. (2021)
Лабрадорит "Impala Azul" (2021)
Календар виставок (2021)
Інформація (2021)
Бігун Д. С. - Автономні нелінійні крайові задачі для рівняння Ляпунова у просторі Гільберта, Покутний О. О., Панасенко Є. В. (2021)
Bidkham M. - Inequalities for complex rational functions, Khojastehnezhad E. (2021)
Domoshnitsky A. - Semi-nonoscillation intervals and sign-constancy of Green’ s functions of two-point impulsive boundary-value problems, Mizgireva Iu., Raichik V. (2021)
Casas-Sánchez O. F. - p-Adic Markov process and the problem of the first return over balls, Galeano-Peñaloza J., Rodríguez-Vega J. J. (2021)
Мао Ю. - Про підгрупи Фішера скінченних груп, Ма С., Воробйов М. Т., Караулова Т. Б. (2021)
Михайлець В. А. - Фредгольмові крайові задачі в просторах Соболєва – Слободецького, Скоробогач Т. Б. (2021)
Mosadegh N. - Ricci soliton biharmonic hypersurfaces in the Euclidean space, Abedi E., Ilmakchi M. (2021)
Рахматуллаєв М. М. - Про конструктивні описи мір Гіббса для моделі Поттса на дереві Келі, Рафіков Ф. К., Азамов Ш. Х. (2021)
Севостьянов Є. О. - Межове продовження відображень з оберненою нерівністю Полецького по простих кінцях (2021)
Testici A. - Approximation by rational functions on doubly connected domains in weighted generalized grand Smirnov classes (2021)
Chuong N. M. - Weighted Lebesgue and central Morrey estimates for p-adic multilinear Hausdorff operators and its commutators, Duong D. V., Dung K. H. (2021)
Дрозд Ю. А. - Чернiковськi 2-групи з кляйнiвською верхiвкою i цiлком звiдною базою, Плакош А. І. (2021)
Palvanov S. - Isomeric ratios 109m,gPd in the (γ, n) and (n, 2n) reactions, Akhmadzhanov T. (2021)
Овсак О. С. - Метод віднов-лення параметрів багатомодової аерозольної складової в атмосфері за даними спектральних поляриметричних вимірів, Ващенко В. М., Відьмаченко А. П., Лоза Є. А., Патлашенко Ж. І., Овсак Б. О. (2021)
Kopp M. I. - Nonlinear vortex structures driven by small-scale nonhelical forces in obliquely rotating stratified fluids, Tur A. V., Yanovsky V. V. (2021)
Pogodin A. I. - Structure and electrical properties of superionic ceramics based on silver-enriched (Cu0.25Ag0.75)7SiS5I solid solution, Shender I. O., Bereznyuk S. M., Filep M. Y., Kokhan O. P., Suslikov L. M., Studenyak I. P. (2021)
Лемішко С. В. - Розробка та характеризація керамічних вставок в металеві резонатори ЕПР спектрометрів для підвищення їх чутливості, Ворона І. П., Головіна І. С., Юхимчук В. О., Окулов С. М., Носенко В. В., Солопан С. О., Білоус А. Г. (2021)
Семенов Ю. Г. - Наближення молекулярного поля в теорії феромагнітного фазового переходу в розбавлених магнітних напівпровідниках, Рябченко С. М. (2021)
Nikolaieva D. Yu. - Use of spectroscopy and computer simulation to the study of surfaces modified by ionic implantation, Honcharov V. V., Ivashin D. Yu., Zazhigalov V. O. (2021)
Коротун А. В. - Оптичні характеристики біметалевих нанокуль, Коваль А. О., Погосов В. В. (2021)
Pavlyuchenko A. V. - Radiometric identification of granular materials, Loshitsky P. P., Ponomarev I. V. (2021)
Shiferaw G. K. - A first-principles study of structure, elastic and electronic properties of GeTiO3 as environmentally innocuous feroelectric perovskites, Menberu M. W. (2021)
Григорків М. В. - Модель динаміки односекторної екологічної економіки (2021)
Катуніна О. С. - Застосування динамічного факторного аналізу для моделювання ринку віртуальних активів України (2021)
Готра В. В. - Вплив процесу децентралізації на розвиток сільських територій, Ковач А. Я. (2021)
Зеліско І. М. - Роль інновацій мобільної індустрії у досягненні глобальних цілей сталого розвитку, Сараненко А. М. (2021)
Кубіній Н. Ю. - Філософський бекгроунд імовірності як категорії інтенціальної нано-економіки (2021)
Петрецький І. І. - Напрямки розвитку сільських територій України в умовах децентралізації (2021)
Пойда-Носик Н. Н. - Управління фінансовою безпекою на макро- та мікрорівнях: теоретико-методологічні засади, Черленяк І. І. (2021)
Stefanescu F. - Orthodox church – a social entrepreneur. The case of Romania and Ukraine, Holovcsuk (Miculaiciuc) A. (2021)
Агій Я. Ю. - Регіонально-корпоративний університет: навчання впродовж життя, Чекан І. В., Латинін К. І. (2021)
Габчак Н. Ф. - Критерії виокремлення перспективних пунктів пропуску українсько-угорського кордону в межах Закарпаття, Дубіс Л. Ф., Маляр Е. М. (2021)
Огородник В. О. - Наукові та інноваційні фактори розвитку економіки Закарпаття, Фіалковський А. Р., Маргітич В. В. (2021)
Чубарь О. Г. - Роль партнерських відносин у розбудові спроможності громади: сутність та підходи до оцінювання, Машіко К. С., Траньович Ю. П. (2021)
Молнар Н. О. - Необхідність розробки та впровадження нових підходів в системі організації праці на підприємствах України в умовах соціально-економічної реальності 2020 року, Молнар О. С., Важинський Ф. А. (2021)
Разінькова М. Ю. - Формування механізму маркетингових комунікацій при виході на зовнішні ринки (2021)
Варцаба В. І. - Оцінка фінансової стійкості банківської системи України та шляхи її зміцнення в умовах пандемії коронавірусу (2021)
Заславська О. І. - Аналіз та оцінка сучасного стану роздрібного банківського бізнесу в Україні у сфері кредитування (2021)
Маслова Н. О. - Світовий досвід застосування інструментів грошово-кредитної політики під час пандемії короновірусу covid-19 (2021)
Мінкович В. Т. - Особливості краудфандингу як сучасного методу фінансування інвестиційних проєктів, Свадеба В. В. (2021)
Тимчак М. В. - Європейський досвід страхування життя та можливість його імплементації в Україні, Мінкович В. Т. (2021)
Фатенок-Ткачук А. О. - Обліковий супровід розробки інноваційного продукту, Гаврилюк З. І. (2021)
Annotation (2021)
Аннотация (2021)
Зеленський Є. С. - Особливості виявлення та припинення поліцейськими фактів вчинення насильства та жорстокого поводження в сім’ї щодо дітей (2017)
Капля О. М. - Верховенство права в системі принципів адміністративного судочинства України (2017)
Кашка В. В. - Державне управління в галузі інформаційних ресурсів (2017)
Кушнір С. М. - Вища освіта як правова категорія: нормативний та доктринальний аспекти (2017)
Лесько Н. В. - Служба у справах дітей як суб’єкт захисту дітей від насильства (2017)
Манзюк В. В. - Деякі питання врегулювання конфлікту інтересів у діяльності депутатів місцевих рад, Ільницький Т. П. (2017)
Медвідчук Г. В. - Органи адвокатського самоврядування як учасники адміністративно-правових відносин (2017)
Попадинець І. І. - Перспективи розвитку правового регулювання фінансового контролю в Україні (2017)
Русин М. О. - Система органів управління вищою освітою: адміністративно-правовий аспект (2017)
Стасюк О. Л. - Правозахисна функція держави та місце адміністративного права в її реалізації (2017)
Товкун Л. В. - Бюджетний процес: значення та перспективи розвитку в сучасних умовах (2017)
Шульга Є. В. - Місце адміністративно-деліктних відносин в системі адміністративно-правових відносин (2017)
Бурдега Р. В. - Особливості регіональної рецидивної злочинності в причорноморському регіоні та її місце в системі загальної злочинності (2017)
Велиев Э. Х. - Субъекты противодействия предоставлению неправомерной выгоды в Украине и даче взятки в Азербайджанской Республике: сравнительный анализ (2017)
Михалік О. І. - Детермінація фальшивомонетництва в Україні (2017)
Олійников Г. В. - Патопсихологічні відхилення та особливості протиправної поведінки громадян України, постраждалих у результаті Антитерористичної операції (2017)
Піщенко Г. І. - Сучасні проблеми існування та розвитку інституту сім’ї в Україні, Сюравчик В. Г. (2017)
Пузирьов М. С. - Класифікація установ виконання покарання у виді позбавлення волі на певний строк у Федеративній Республіці Німеччина: порівняльно-правовий аналіз (2017)
Романишин О. Р. - Кримінально-правова характеристика суспільно небезпечних наслідків невиконання судового рішення (2017)
Харитонов С. О. - До питання протиправності військових злочинів (2017)
Ахтирська Н. М. - Особливості збору доказів на території інших держав у рамках міжнародного співробітництва під час кримінального провадження та їх оцінка (2017)
Гладышев В. С. - Организационно-тактические аспекты обеспечения безопасности свидетеля, потерпевшего, гражданского истца и иных лиц, содействующих уголовному правосудию (2017)
Кравченко К. С. - Тактика огляду місця події під час розслідування торгівлі людьми (2017)
Легких В. В. - Деякі питання щодо процедури прийняття рішень судом апеляційної інстанції у кримінальному провадженні (2017)
Лиманська М. В. - Особливості застосування заходів забезпечення кримінального провадження до неповнолітніх (2017)
Лоскутова М. С. - Окремі питання спеціалізації суддів у кримінальному провадженні (2017)
Павлюк О. С. - Початкові слідчі ситуації розслідування вбивств осіб похилого віку та одиноких осіб, пов’язаних із заволодінням їхнім майном (2017)
Смалюк Т. В. - Генеза законодавства про арешт майна третьої особи у кримінальному процесі (2017)
Тітко І. А. - Окремі питання реалізації права на оскарження судового рішення як форма захисту приватного інтересу в кримінальному процесі (2017)
Томас Ж. Ю. - Тактика допиту під час розслідування посягань на культурні цінності (2017)
Трофименко О. А. С. - Проблемні питання процесу побудови та перевірки криміналістичних версій (2017)
Шапула В. В. - Форма і зміст касаційної скарги про порушення права на захист засудженого в суді першої та апеляційної інстанції (2017)
Заборовський В. В. - Професійні обов’язки як необхідний елемент структури правового статусу адвоката, Бисага Ю. М. (2017)
Камчатний М. В. - Принципи обмеження ведення кібервійни в міжнародному інформаційному просторі (2017)
Бровко Н. І. - Особливості правосвідомості жителів сільської місцевості в трансформуючому суспільстві (2017)
Налуцишин В. В. - Гуманізм як підґрунтя розуміння соціального контролю та правового порядку у філософсько-правових поглядах М. Монтеня, Ф. Петрарки та Н. Макіавеллі (2017)
Налуцишин В. В. - Розвиток філософсько-правових уявлень про соціальний контроль та його взаємозв’язок із правовим порядком у добу Середньовіччя (2017)
Ткаченко В. І. - Природне та позитивне право: концепція єдності та боротьби протилежностей в праві (2017)
Титул, зміст (2021)
Стовпченко Г. П. - Електрохімічні процеси при електрошлаковому переплаві (Огляд), Кадильникова А. В. (2021)
Ахонін С. В. - Виробництво великогабаритних зливків титану способом електронно- променевої плавки, Пікулін О. М., Березос В. О., Северин А. Ю., Єрохін О. Г. (2021)
Петров С. В. - Проблеми та їх вирішення при використанні пароводяних плазмотронів підвищеної потужності (2021)
Гасик М. М. - Хімічна рівновага в системі Fe–O–H за високих температур, Гасик М. І. (2021)
Ахонін С. В. - Вплив термічної обробки на структуру та механічні властивості економнолегованого титанового сплаву Ti–2,8Al–5,1Mo–4,9Fe, Білоус В. Ю., Селін Р. В., Петриченко І. К. (2021)
Костін В. А. - Удосконалення методики аналізу термокінетичних діаграм фазових перетворень металу зварних швів високоміцних низьколегованих сталей, Жуков В. В. (2021)
Берднікова О. М. - Структурні критерії міцності та тріщиностійкості високоміцних сталей та їх зварних з’єднань (2021)
Предложения по развитию черной металлургии в 10-й пятилетке (1976–1980 гг.) (2021)
Наші привітання (2021)
Дисертації на здобуття наукового ступеня (2021)
Новий етап розвитку торгової марки ПатонТМ (2021)
Титул, зміст (2021)
Інтерв’ю з директором НВФ "Діагностичні прилади" О. Павлієм (2021)
Вертій О. О. - Тривимірна візуалізація виявлених дефектів методами вихрострумової обчислювальної томографії, Учанін В. М. (2021)
Міленін О. С. - Скінченно-елементні методи оцінки технічного стану великогабаритних конструкцій зі структурно неоднорідних матеріалів (Огляд), Великоіваненко О. А., Розинка Г. П., Півторак Н. І. (2021)
Лобанов Л. М. - Особливості руйнування арматурних канатів захисних оболонок атомних електростанцій, Тороп В. М., Рабкіна М. Д., Костін В. А., Штофель О. О. (2021)
Яворський І. М. - Методи та засоби ранньої вібродіагностики підшипникових вузлів обертових механізмів, Юзефович Р. М., Личак О. В., Варивода М. З., Стецько І. Г. (2021)
Деменчук Е. В. - Дослідження впливу вищих гармонік струму в мережі живлення на роботу асинхронних двигунів з використанням приладів діагностики, Шайда В. П., Шилкова Л. В., Юр’Єва О. Ю. (2021)
Куліш В. А. - Розробка єдиної галузевої бази даних технічного стану вугільних шахтних копрів, Крилов Е. С. (2021)
З історії розвитку технічної діагностики в Україні (2021)
Міжнародна конференція "Сучасні технології з’єднання матеріалів" (2021)
Неруйнівний контроль зварних з’єднань (спогади В. О. Троїцького) (2021)
Сучасне застосування стандартів з НК (2021)
Пристрій "ВІК/ТВА-1" для швидкого і точного візуального контролю протяжних металоконструкцій (2021)
Дати, події, факти з історії неруйнівного контролю (2021)
Клименко М. О. - Флористична та фітоценотична різноманітність водно-болотних угідь Шацького національного природного парку, як основа для здійснення моніторингу його стану, Володимирець В. О., Ковальчук С. В. (2021)
Малишевська О. С. - Біотестування нафтових сорбентів на основі відходів полімерів (2021)
Корольова О. В. - Варіабельність морфологічних ознак двокрилаток клена ясенелистого (Acer negundo L.) в урбанізованих екотопах Миколаївської області (2021)
Коренда В. А. - Дослідження методів боротьби із шкідниками на зерносховищах та продуктових базах на прикладі підприємств системи держрезерву України, Протасов О. С., Вишняков І. Ю., Цірень Н. Л., Єременко Т. Л., Торчелевський Д. П., Охріменко С. М. (2021)
Демидов О. А. - Формування та варіабельність натурної маси зерна генотипів пшениці м’якої озимої (Triticum aestivum L.) залежно від умов року, попередників та строків сівби, Гудзенко В. М., Правдзіва І. В., Василенко Н. В., Дергачов О. Л., Заїма О. А. (2021)
Докукіна К. І. - Якість зерна гібридних ліній пшениці м'якої ярої – потомків гібридів синтетиків з сортом Харківська 26, Білинська О. В., Шелякіна Т. А., Буряк Л. І., Ільченко Н. К. (2021)
Kondratiuk V. М. - Hematological and biochemical indicators of rainbown trout blood depending on lysin and methionine levels in feed (2021)
Жуковський М. О. - Еволюція економіки здоров'я тварин, Недосєков В. В. (2021)
Ложкіна О. В. - Епізоотична ситуація за дирофіляріозу собак у м. Києві, Купневська М. В., Павлунько В. Г., Литвиненко С. М., Омеляненко М. М., Литвиненко В. М. (2021)
Дудин Р. Б. - Аналіз дендрофлори парку ім. Т. Г. Шевченка у м. Тернополі, Багацька О. М., Курницька М. П., Ящук Л. С. (2021)
Фещенко Р. О. - Формування відпаду дерев у насадженнях парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Феофанія”, Матяшук Р. К., Білоус А. М. (2021)
Роговський І. Л. - Раціональна глибина діагностування експлуатаційних пошкоджень двигунів сільськогосподарських машин (2021)
Content (2021)
Preface (2021)
Ermolaev A. M. - Superlattice on the surface of a nanotube (Review Article), Rashba G. I. (2021)
Titov O. Yu. - Temperature gradient and transport of heat and charge in a semiconductor structure (Review Article), Gurevich Yu. G. (2021)
Litinskaya M. - Dynamical Green’s function for elastic half-space, and energy losses due to collision, Kaganova I. (2021)
Antonov V. N. - Electronic structure and physical properties of hybrid heterostructures Sr2CrOsO6/BaTiO3, Bekenov L. V. (2021)
Shvaika Z. - Bose systems in linear traps: Exact calculations versus effective space dimensionality, Sapriianchuk P., Rovenchak A. (2021)
Chupis I. E. - Effect of magnetic field on the modulated spin structure of terbium manganite film (2021)
Makarov N. M. - Gyrotropic superlattice as a transformer of light polarization, Melnyk S. S., Usatenko O. V., Shmat’ko A. A., Yampol'skii V. A. (2021)
Kontorovich V. M. - Instability of the pulsar surface in strong constant fields and generation of additional components due to combination scattering (2021)
Mikitik G. P. - Magnetic susceptibility of crystals with crossing of their band-contact lines, Sharlai Yu. V. (2021)
Chikina I. - Electrochemical impedance in ac diagnostics of weakly conducting media, Timofeev B., Shikin V. (2021)
Slonov M. Yu. - A method of quasi-continuous image formation in observation devices with discrete receivers, Maryliv O. O. (2021)
Лялько В. І. - Виявлення вегетаційних індексів – раціональних спектральних індикаторів стану рослинності в умовах лабораторного досліду, Жолобак Г. М., Дугін С. С., Сибірцева О. М., Дорофей Є. М. (2021)
Sosonka I. I. - Determination of the correlation degree between GNSS stations of Ukraine based on time series (2021)
Мартинюк В. О. - Використання засобів дистанційного зондування Землі до оцінки природно-антропогенних трансформацій озер Поліського регіону, Томченко О. В. (2021)
Довгий С. О. - Досвід проведення спецкурсу "Основи дистанційного зондування Землі: історія та практичне застосування" для педагогічних працівників, Бабійчук С. М., Томченко О. В., Лялько В. І. (2021)
Михайло Олексійович Попов. До 75-річчя з дня народження (2021)
Дмитрієва О. А. - Вдосконалення методів масштабування зображень за допомогою нейронних мереж, Мисько А. С. (2020)
Дьячук Т. С. - Нейромережева модель діагностування набухаючої катаракти, Скрупський С. Ю., Дьячук І. С., Куликовська Н. А. (2020)
Aleksandrov M. A. - The use of interacting neural networks in cryptography, Bashkov Y. A. (2020)
Крамов А. А. - Прогнозування симптомів ментального захворювання за допомогою методів оцінки семантичної когерентності та когезії тексту, Погорілий С. Д. (2020)
Golub T. V. - Stemming algorithm modification for acceleration of ukrainian texts processing, Zeleneva I. Ya., Parkhomenko A. V., Hrushko S. S. (2020)
Романюк А. Н. - Комбінований метод візуалізації на основі світлового поля nа відображення текстур, Вяткин С. И., Романюк О.В., Черняк А.И. (2020)
Шкарупило В. В. - Метод синтезу формальних специфікацій на основі трійок Хоара, Чемерис О. А., Душеба В. В., Кудерметов Р. К., Польська О. В. (2020)
Фролов О. В. - Моделювання похибок апроксимації плоских кривих ламаними побудованими за асимптотично оптимальним алгоритмом інтерполяції (2020)
Самощенко О. В. - Алгоритм додавання та віднімання операндів з рухомою комою при зміщених порядках в системі з від'ємним нулем, Лапко В. В., Маргієв Г. Е. (2020)
Konovalov S. M. - Features of the development of hybrid expert systems for emergency control of complex technical systems, Yegoshyna H. A., Voronoy S. M. (2020)
Prokop Y. V. - Structure of the geographical block for archival information retrieval systems, Trofymenko O. G., Voronoy S. M. (2020)
Пархоменко А. В. - Інтелектуальне середовище системи домашньої автоматизації, Туленков А. В., Соколянський О. В., Залюбовський Я. І. (2020)
Березенко В. С. - Особливості клінічного перебігу хвороби Вільсона в дітей, Крат В. В., Задорожня Т. Д., Андрусишина І. М. (2021)
Шевченко Н. С. - Рівень забезпечення йодом дітей шкільного віку з хронічними соматичними захворюваннями, Шлєєнкова Г. О., Волошин К. В., Зімницька Т. В., Панько Н. О. (2021)
Колоскова О. К. - Коморбідність бронхіальної астми та алергічного риніту за його альтернативного перебігу в дітей шкільного віку, Тарнавська С. І., Ортеменка Є. П., Хільчевська В. С., Шахова О. О. (2021)
Сорокман Т. В. - Частота залучення в патологічний процес різних відділів шлунково-кишкового тракту в дітей із біліарною дисфункцією, Хлуновська Л. Ю., Лозюк І. Я. (2021)
Боярчук О. Р. - Аналіз обізнаності лікарів практичної медицини щодо діагностики та лікування фарингіту в дітей, Мочульська О. М. (2021)
Марушко Ю. В. - Профілактика дефіциту вітаміну D у дітей. Стан проблеми у світі та Україні, Гищак Т. В. (2021)
Мокия–Сербина С. А. - Подострый кашель у детей дошкольного возраста: дифференциальная диагностика и дифференцированная терапия в условиях амбулаторной практики, Литвинова Т. В., Заболотняя Н. И. (2021)
Мартинюк В. Ю. - Сучасний підхід до діагностики та лікування судом у новонароджених та дітей раннього віку, Знаменська Т. К., Швейкіна В. Б., Галаган В. О., Бікшаєва Я. Б., Швейкіна Х. І. (2021)
Алексеєва Ю. І. - Хвороба Вільсона—Коновалова: гострий початок, перебіг, діагностика та лікування (клінічний випадок), Туркін Ю. В., Синоверська О. Б., Іванишин Л. Я., Волошинович В. М. (2021)
Лісецька І. С. - Роль студентського наукового гуртка в підготовці висококваліфікованих фахівців під час дистанційного навчання (2021)
Правила подачі та оформлення статей (2021)
Title (2021)
Content (2021)
Lis A. - Mapping the intellectual and conceptual structure of physical education research: Direct citation analysis, Tomanek M. (2021)
Bach A. - The effect of winter swimming on body’s external temperature, Dziarkowski D., Gawrych S., Yermakova T. (2021)
Rasekh M. - The comparison of the effect of double and flat pyramid training methods on hypertrophy and muscular strength of male power-lifters, Shabani R. (2021)
Pop C. - Impact of COVID-19 lockdown on body mass index in young adults, Ciomag V. (2021)
Ayaz Kanat E. - The ’Quiet Eye’ and motor performance in basketball free throw shooting, Şimşek D. (2021)
Çınarlı F. - Relationship between somatotype components and muscle fiber type (2021)
Kaçoğlu C. - An investigation of fear of COVID-19 status in university student athletes from different sports associated with contact, Çobanoğlu H., Şahin E. (2021)
Antony V. - Association of physical activity on exercise motivation and body mass index among university students, Azeem K. (2021)
Information for Authors (2021)
Галас В. І. - У витоків вітчизняного права: П. Лодій, Попович Т. П., Грабар В. Є. (2017)
Головко О. М. - Погляди професора О.М. Богдановського (середина ХІХ ст.) Щодо злочину та покарання у Київській Русі, Греченко В. А. (2017)
Кузьменко Я. П. - Право на життя як природне право людини: теоретико-правовий аналіз (2017)
Мельник П. О. - Специфіка роботи правоохоронних органів Української Радянської Соціалістичної Республіки в 1960-х роках (2017)
Немченко С. С. - До питання методики проведення виїзних консультацій студентами-консультантами юридичної клініки (2017)
Опольська Н. М. - Класифікаційна ідентифікація права на свободу творчості в системі культурних прав і свобод людини (2017)
Богданевич Т. С. - Необхідність тлумачення Конституції України (2017)
Куцин Я. М. - Парламентський контроль – основний чинник ефективності принципу "стримувань і противаг" (2017)
Андрейчук Л. В. - Міжнародно-правові акти як джерела правового регулювання комерційних найменувань (2017)
Бахновська І. П. - Майнові права в праві інтелектуальної власності, Сухоребра Т. І. (2017)
Гуйван П. Д. - Про судове застосування у часі норм матеріального права України (2017)
Мостовенко О. С. - До питання про поняття медичної послуги (2017)
Ревуцька І. Е. - До питання поняття сім’ї в теорії сімейного права та за законодавством України та країн-членів ЄС (2017)
Сакара Н. Ю. - Зміст та правова природа юридичного спору (2017)
Сигидин В. М. - Поняття та правова природа державної реєстрації нотаріусами речових прав на нерухоме майно (2017)
Татулич І. Ю. - Місце та роль "електронного суду" у забезпеченні ефективності цивільного судочинства (2017)
Таш’ян Р. І. - Позасудове оспорювання недійсних правочинів: зарубіжний досвід (2017)
Чомахашвілі О. Ш. - Набуття прав інтелектуальної власності дитиною (2017)
Бобкова А. Г. - Щодо відповідальності за порушення при здійсненні екологічного підприємництва, Павлюченко Ю. М. (2017)
Іванюта Н. В. - Правова інформація у господарському судочинстві (2017)
Кириченко І. О. - До питання визначення правової природи договору інжинірингу (2017)
Багай Н. О. - Особливості законодавства про виробничо-господарську діяльність в аграрному секторі України (2017)
Бернадін В. А. - Нормативно-правове забезпечення протидії правопорушенням у сфері обігу підакцизних товарів (2017)
Берназюк О. О. - Цифрові технології у сфері публічного управління: визначення основних понять (2017)
Борсук Н. Я. - Стадії управління комунальною власністю: проблеми законодавства та судової практики (2017)
Браславський Р. Г. - Принцип недискримінації та його закріплення в угодах про уникнення подвійного оподаткування (2017)
Бригінець О. О. - Адаптація національного законодавства до норм Європейського Союзу: митна справа, Марценюк А. І. (2017)
Денисюк І. І. - Суд як орган, уповноважений розглядати справи про екологічні адміністративні правопорушення: окремі аспекти (2017)
Діордіца І. В. - Юридико-лінгвістичні засади формування концептосфери кібербезпекової політики (2017)
Добровінський А. В. - Принципи фінансово-правового забезпечення місцевого самоврядування в Україні (2017)
Дорошенко Д. П. - Система та компетенція контролюючих органів та їх посадових осіб із застосування заходів податкового примусу (2017)
Казацька М. Д. - Функції акцизного податку (2017)
Ковальчук А. Ю. - Місце законодавчої влади в системі забезпечення національної безпеки (2017)
Кондратенко В. М. - Поняття та зміст адміністративної діяльності органів публічної влади щодо забезпечення прав і свобод осіб з інвалідністю (2017)
Коров’як О. Я. - Публічне управління у сфері економічного розвитку держави (2017)
Лесько Н. В. - Проблеми захисту дітей від насильства під час воєнних дій та збройних конфліктів (2017)
Мандзюк О. А. - Місце аналітики в сучасних інтелектуальних технологіях (2017)
Михальський Ю. А. - Поняття грошово-кредитної політики (2017)
Москаленко С. І. - Відповідальність за адміністративні правопорушення в галузі цивільної авіації (2017)
Title (2021)
Content (2021)
Tomanek M. - Physical activity in the context of the COVID-19 pandemic: Research profiling and mapping, Lis A. (2021)
Kaplan S. - The effect of acute dehydration on agility, quickness and balance performance in elite wrestlers, Kivrak A. (2021)
Soylu Y. - The psychophysiological effects of the COVID-19 quarantine in the college students (2021)
Kırkaya I. - Reliability and concurrent validity of Iphone®level application for measuring lower limb active flexion and extension range of motions in physical education students, Kaçoğlu C., Şenol B. (2021)
Mahdiabadi J. - The effect of 8 weeks moderate-intensity continuous training on central hemodynamics and VO2max in non-athlete male (2021)
Aydın R. - The relationship of some factors affecting dynamic-static balance and proprioceptive sense in elite wrestlers, Ersöz G., Özkan A. (2021)
Arguz A. - Biomechanical analysis of accuracy penalties-kicking performance for Turkish Soccer players: Group-based analysis without goalkeeper, Abdelkader G., Erkmen N., Aktaş S., Reguieg M., Er Y. (2021)
Ovsyannikova I. - Game method to increase students’ motivation to engage in elective disciplines in physical culture and sports, Tomilin K., Tumasyan Y., Vasilkovskaya Y., Malygina L. (2021)
Information for Authors (2021)
Вітання з ювілеєм !!! (2020)
Бойко І. - Взаємодія несучих конструкцій будинку з палевою основою, Сахаров В., Литвин О. (2020)
Сєдін В. - Моделювання напружено-деформованого стану основи багатовиткової палі при її статичному навантаженні в пилувато-глинистому ґрунті, Ковба В., Волнянський Ю., Бікус К. (2020)
Marcinowski J. - Stress distribution in column-plate foundations of Monument of Christ The King erected in Świebodzin, Sakharov V. (2020)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського