Мосула М. З. - Генетичне різноманіття популяцій Gentiana lutea L. з хребта Свидівець Українських Карпат, Конвалюк І. І., Мельник В. М., Андрєєв І. О., Бублик О. М., Дробик Н. М., Кунах В. А. (2013)
Руснак Т. О. - Окисна модифікація білків у Arabidopsis thaliana дикого типу та мутантної лінії КО-СAT2 за дії теплового стресу, Волков Р. А., Панчук І. І. (2013)
Сливец М. С. - Экспрессия трансгена desC цианобактерии в растениях рапса не изменяет их холодоустойчивости, Сахно Л. А. (2013)
Статна А. П. - Молекулярна організація та еволюція 5S рибосомної ДНК Sphinx ligustri, Череватов О. В., Волков Р. А. (2013)
Чередник Ю. О. - ETR-VNTR та групоспецифічне SNP-типування штамів Mycobacterium tuberculosis, що циркулюють у м. Києві, Анопрієнко О. В., Горовенко Н. Г., Фещенко Ю. І. (2013)
Шихлинский Г. М. - Взаимосвязь признаков милдьюустойчивости и оидиумоустойчивости в гибридном потомстве F1 винограда, Мамедова Н. Х., Акперов А. И. (2013)
Щербина О. З. - Успадкування та селекційна цінність популяцій сої F2 за ознакою "маса 100 насінин", Михайлов В. Г., Тимошенко О. О. (2013)
Стегний В. Н. - Эволюционные аспекты сруктурно-функциональной организации видовых геномов и проблема оценки перспективных для селекции видов (2013)
Вагин Ю. В. - Роль генетического полиморфизма в эволюции: концепция неодарвинизма (2013)
Малецкий С. И. - Геометрический код жизни по Владимиру Вернадскому (2013)
Дробик Н. М. - Генетичні основи еволюції, селекції і біотехнології та проблеми біосферології, Кунах В. А. (2013)
Кунах В. А. - Професор А. І. Опалко – відомий український селекціонер і генетик (до 70-річчя від дня народження) (2013)
Драгавцев В. А. - Рецензия на книгу В. А. Кунаха "Мобильные генетические элементы и пластичность генома растений" (Киев: Логос, 2013. – 298 с.) (2013)
Іван Петрович Петренко (до 75-річчя від дня народження) (2013)
IX Міжнародна наукова конференція "Фактори експериментальної еволюції організмів". Інформаційний лист (2013)
Мовний порадник (2013)
Герінбург О. В. - Дослідження соціального складу населення Херсонської губернії земськими статистиками (80-ті рр. ХІХ ст.) (2008)
Лицур Н. М. - Побут української міської інтелігенції Галичини в кінці ХІХ — початку ХХ століття (на прикладі адвоката А. Чайковського) (2008)
Мельник О. В. - Питання взаємовпливу наукового суспільства і влади під час організації системи вищої жіночої освіти в Російській імперії середини ХІХ — початку ХХ століття (2008)
Моісеєва Т. М. - Одеське відділення Опікунства імператриці Марії Олександрівни про сліпих: формування структури та засад діяльності (1887-1915 рр.) (2008)
Сусоров С. В. - До питання про особливості аграрного розвитку Півдня України в кінці ХІХ — на початку ХХ століття (2008)
Федорова А. І. - Запровадження єдиновірства в Південній Бессарабії (2008)
Циганенко Л. Ф. - Предводителі дворянства Бессарабської губернії та їх роль у системі управління краєм (перша половина ХІХ ст.) (2008)
Цубенко В. Л. - Історія розвитку пожежної охорони Українського (Харківського) та Києво-Подільського військових поселень кавалерії (1817-1857 рр.) (2008)
Богуславська Ю. Ю. - Динаміка чисельності єврейського населення Одеської області у другій половині ХХ ст. (2008)
Вєтров Р. І. - Про входження національно-комуністичних партій України до лав КП(б)У (1920-1925 рр.), Зборець С. В. (2008)
Єпішева А. О. - Профспілки України у сфері пенсійного забезпечення (середина 50-х — середина 60-х рр. ХХ ст.) (2008)
Кіндрачук Н. М. - Перший Всеукраїнський з'їзд Народного Руху України як етапна подія на шляху творення майбутньої незалежної української держави (2008)
Концур В. В. - Організаційна будова профспілок крізь призму тотальної ідеологізації суспільства (середина 50-х — середина 60-х рр. ХХ ст.) (2008)
Струченков О. В. - Інженерно-технічна інтелігенція Донбасу та стахановський рух у другій половині 1930-х років (2008)
Шановська О. А. - Інтелігенція на захисті історичних пам'ятників (про один інцидент на Одещині) (2008)
Войтенко Г. М. - Вплив історичних факторів на сучасну українську драматичну поему (2008)
Євсюкова Н. В. - Доцільність політизації профспілок у контексті трудового законодавства (1991-2007 рр.) (2008)
Лопаков В. С. - Актуальні питання пенсійної реформи (2008)
Антонишин А. П. - Поділля в добу Гетьманату Павла Скоропадського: історіографія проблеми (2008)
Міщук С. М. - Рукописно-книжкова колекція музею українських старожитностей В. В. Тарновського наприкінці ХІХ — на початку ХХ ст.: історія формування та зміст (2008)
Овсієнко С. Л. - Преса та видання приватного, індивідуального походження як джерело вивчення діяльності Народного Руху України в умовах внутрішньопартійної кризи (1997-2002 рр.) (2008)
Самойленко О. Г. - Він хотів примножувати славу української науки (2008)
Ярмошик І. І. - Історичні праці Тадеуша Чацького в контексті польської історіографії Волині ХІХ століття (2008)
Бондаренко О. О. - Тенденції та перспективи ринку логістичних послуг України (2013)
Гаврись П. О. - Практичні аспекти побудови інтегрованих систем інформаційної підтримки прийняття рішень на підприємствах (2013)
Ганус А. И. - Концепция стратегической оптимизации деятельности электроэнергетических систем, Власенко А. В. (2013)
Геворкян А. Ю. - Особенности разработки стратегии ВЭД для украинских предприятий, Линь Чжитун (2013)
Глушко О. В. - Вплив інституцій на забезпечення економічної стійкості підприємств (2013)
Давидова Т. В. - Теоретичне обґрунтування привабливості інвестування інноваційного розвитку залізничного транспорту (2013)
Демченко Т. А. - Економічний аналіз в системі управління акціонерним товариством (2013)
Дикань В. В. - Структурна трансформація промисловості України в бік розвитку високотехнологічного виробництва (2013)
Жорова Є. Р. - Оцінка вартості підприємства як індикатор ефективності управлінської діяльності (2013)
Замора О. І. - Аналіз зайнятості та безробіття в умовах ринкових перетворень (2013)
Карпов Э. А. - Схема реструктуризации металлургического предприятия, Карпова В. А., Косарева И. Н. (2013)
Касич А. О. - Теоретичні основи оцінки та обліку нематеріальних активів в Україні, Хімич І. Г. (2013)
Квятковська Л. А. - Комплексний підхід до оцінки ефективності управління підприємством, Воробйова Л. Д. (2013)
Ким А. А. - Особенности затрат на производство в металлургической отрасли и пути их снижения, Темникова А. В. (2013)
Котуха І. А. - Проблеми вибору ключових показників вартісно-орієнтованого управління (2013)
Лернер Ю. И. - Новые методы обучения студентов экономических специальностей. Часть III, IV, V методические указания по проведению ККР, МКРИ ПЗ (2013)
Лернер Ю. И. - Новые методы обучения студентов экономических специальностей. Часть VI Инструкция по разработке методических положеий преподавания экономических дисциплін (2013)
Малиш І. М. - Формування імовірнісних параметрів грошового потоку, що забезпечують надійність показників ефективності (2013)
Михайловина С. О. - Внутрішньогосподарський контроль як необхідний елемент управління сільськогосподарським підприємством (2013)
Мищенко В. А. - Анализ состояния малого и среднего бизнеса в Украине , Мозенков О.В., Чжу Ли Цзюань (2013)
Мищенко В. А. - Конкурентоспособность украинских предприятий на внешнем рынке, Мозенков О.В., Чжан Лу (2013)
Науменко А. О. - Економічна сутність, особливості та напрями інтенсифікації в аграрних підприємствах, Науменко І. В. (2013)
Омеляненко Т. В. - Визначення стратегії управління взаємовідносинами з клієнтами енергопостачальних підприємств (2013)
Остапенко А. С. - Ділова репутація: сутність, складові та її вплив на фінансовий розвиток фірми, Головченко Т. М. (2013)
Портна О. В. - Небанківські фінансові установи у складі сукупного фінансового потенціалу України (2013)
Пушкар О. І. - Стратегічні альянси в умовах глобалізації економіки, Стрельченко Н. Д. (2013)
Ратушенко О. І. - Стратегія управління трудовим потенціалом (2013)
Семенець А. О. - Методичні аспекти управлінського аналізу реалізації продукції (2013)
Слєсар Т. М. - Інвестиційні та інноваційні процеси в галузі льонарства (2013)
Янковська В. А. - Фінансова стратегія та її роль у розвитку підприємства (2013)
Зимена В. А. - Прожиточный минимум в Украине (2014)
Непран І. В. - Підвищення ефективності фінансового контролю на підприємствах в Україні (2014)
Козаченко Д. А. - Проблемы коммерческих банков Украины и пути их решения (2014)
Буряк М. М. - Проблеми залучення іноземних інвестицій в економіку України (2014)
Сонина А. С. - Теневая экономика в Украине: причины и методы борьбы с ней (2014)
Фещенко С. С. - Сучасні проблеми розвитку підприємництва в Україні (2014)
Крюкова К. А. - Состояние фондового рынка Украины. Проблемы и пути их решения (2014)
Білецька В. О. - Удосконалення організаційної структури підприємства (2014)
Осипенко А. М. - Значення професійного навчання робітників для ефективності діяльності вітчизняних сільськогосподарських підприємств (2014)
Артюх І. С. - Методика покращення якості трудового життя (2014)
Житченко В. О. - Значення нормування праці в сучасних умовах (2014)
Тищенко О. О. - Особливості формування процесу адаптації (2014)
Мальована А. Г. - Використання HR-метрик для оцінки ефективності діяльності кадрової служби (2014)
Гринчук О. В. - Направление улучшения материнского здоровья: социоэкономический аспект (2014)
Шовчко Г. В. - Порівняльний аналіз джерел залучення персоналу (2014)
Шевченко К. С. - Політика зайнятості як основа добробуту держави (2014)
Шершнева Ю. В. - Эффективное управление персоналом как главная составляющая успеха предприятия (2014)
Берегова Ж. С. - Податок на нерухоме майно як додаткове джерело наповнення місцевих бюджетів (2014)
Мудрак А. Ю. - Значення та види юридичної відповідальності в галузі оподаткування (2014)
Денисенко Є. І. - Інвестиції в персонал як основа розвитку організації (2014)
Бурдіна Н. О. - Just in Time як новий засіб нормування виробничих процесів (2014)
Дограшвілі М. Б. - Облік довгострокових біологічних активів рослинництва (2014)
Вдовиченко А. С. - Особенности сертификации, маркировки, этикетирования и штрих-кодирования в Украине (2014)
Матвєєва Г. С. - Особливості ліцензування та патентування торговельної діяльності, відображення витрат на придбання ліцензій та патентів в обліку (2014)
Фоменко К. Ю. - Страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств: виды, ставки, документальное оформление, учет (2014)
Терехина Д. И. - Особенности учета текущих биологических активов (2014)
Бистро В. В. - Розпродаж товарів: сутність, документальне оформлення, облік (2014)
Нікітіна Г. Ю. - Особливості обліку у фермерських господарствах (2014)
Галущак А. В. - Государственное регулирование цен в торговле: государственный контроль и ответственность субъектов предпринимательской деятельности за нарушения в сфере ценообразования (2014)
Рощупкіна М. С. - Особливості обліку товарних втрат і нестач товару. Переоцінка товару (2014)
Лук’яненко І. В. - Особливості проведення сертифікації продукції та систем якості в Україні (2014)
Бебех А. О. - Облік зовнішньоекономічного бартеру товарів та послуг (2014)
Монаршенко І. М. - Облік реалізації товарів у кредит та з розстрочкою платежу (2014)
Кочена А. С. - Сутність та аналіз стану платіжних карток (2014)
Біленко А. О. - Особливості обліку наявності та руху транспортних засобів (2014)
Бублик М. О. - Проблеми управління виробничими запасами на підприємствах та шляхи їх вирішення (2014)
Костишин К. В. - Основні аспекти побудови облікової політики основних засобів підприємства (2014)
Кібкало А. С. - Удосконалення організації обліку і контролю запасів у бюджетних установах (2014)
Нікітенко Г. М. - Формування страхових резервів страховика як запорука вдосконалення процесу управління капіталом (2014)
Чижова О. В. - Конкурентоспроможність підприємства: сутність та фактори формування (2014)
Месечка В. А. - Принципи інвестування інноваційних проектів підприємств (2014)
Кобринська С. А. - Організаційне забезпечення комерціалізації інтелектуальної власності на підприємстві (2014)
Лисиця Л. В. - Інвестиційний проект як економічна категорія (2014)
Лісова Ю. А. - Застосування електронного постачання для вдосконалення управління матеріальними потоками (2014)
Чигрина С. В. - Теоретичні засади поняття "лояльність" персоналу як складові забезпечення кадрової безпеки підприємства (2014)
Заєць О. О. - Джерела інформаційного забезпечення інноваційної діяльності підприємства (2014)
Тропов О. В. - Збутова політика підприємства: сутність та складові (2014)
Журавель Н. О. - Організаційна регламентація бізнес-процесів як умова забезпечення їх ринкової безпеки (2014)
Ульянова Г. С. - Система планування інноваційних процесів на підприємстві (2014)
Бутков Д. В. - Удосконалення системи мотивації персоналу промислового підприємства ПАТ "Куп’янський машинобудівний завод" (2014)
Петрик М. О. - Поняття системи стимулювання інноваційної праці виробничого персоналу (2014)
Верелюсова М. Є. - Форми стимулювання інвестування інноваційних процесів суб’єктів господарювання (2014)
Полькіна А. С. - Аналіз сучасного стану та тенденцій розвитку металургії (2014)
Киця Д. К. - Механізм управління грошовими потоками банку (2014)
Меша Л. С. - Стимулювання продажів товарів попереднього попиту (2014)
Марченко Ю. О. - Основні елементи системи управління розвитком творчого потенціалу персоналу організацій (2014)
Блінов А. В. - Аналіз сучасного стану пасивних операцій банків (2014)
Попова К. О. - Удосконалення управління депозитною політикою в банку (2014)
Борець А. М. - Економічна сутність та підходи до визначення поняття "фінансова безпека банку" (2014)
Гершун Д. С. - Особливості антикризового управління в банку (2014)
Гончарова К. В. - Визначення сутності поняття "депозитна політика банку" (2014)
Вицихович О. В. - Аналіз впливу обсягів агентської винагороди на рівень захисту прав та інтересів споживачів у страхуванні (2014)
Селезень Ю. Ю. - Недержавне пенсійне забезпечення як напрям розширення системи соціального захисту населення в Україні (2014)
Кістечок О. Д. - Умови стабільності руху заглибленого фронтального плуга, Надикто В. Т. (2013)
Шкарівський Г. В. - До уточнення марок мобільних енергетичних засобів (2013)
Братішко В. В. - Момент на валу гвинта гранулятора зі змінними геометричними параметрами гвинта (2013)
Мохнатко І. М. - Експериментальні дослідження з оптимізації ефективності очищення повітря від пилу за допомогою ротаційного протипотокового очисника повітря (2013)
Мохнатко І. М. - Дослідження та обґрунтування параметрів конструкції ротаційного протипотокового очищувача повітря з метою використання його в системі вентиляції кабін тракторів (2013)
Мітков Б. В. - Вплив якості палива пропонуємого АЗС України на роботу двигунів внутрішнього згорання, Мітков В. Б., Ігнатьєв Є. І., Лиса Ю. Ю. (2013)
Ванг Шу Єнь - Вивчення факторів, що впливають на гістерезисні помилки сенсору, Ванг Ксу, Женг Лі На (2013)
Ванг Шу Єнь - Схема зменшення дрейфу нуля підсилювача датчика, Ванг Ксу (2013)
Волошина А. А. - Конструктивні особливості гідромашин планетарного типу, що застосовуються у гідроагрегатах мобільної техніки (2013)
Волошина А. А. - Математична модель робочих процесів витискувальної системи гідрообертача планетарного типу (2013)
Шабала М. О. - Аналіз застосування комплексу машин на базі трактора ХТЗ-163 при вирощуванні польових культур, Болтянський В. М., Мітін В. М., Мітков Б. В. (2013)
Болтянська Н. І. - Роль технічного сервісу при забезпеченні високоефективного функціонування технологічного процесу виробництва продукції тваринництва (2013)
Хоменко А. М. - Удосконалення обкатки двигунів внутрішнього згоряння за рахунок використання зворотного зв’язку, Мовчан С. І., Болтянський О. В. (2013)
Кувачов В. П. - Землевикористання при облаштуванні поля для роботи енерготехнологічних засобів мостового типу (2013)
Шульга О. В. - Визначення оптимальної ширини загінки для руху збирального агрегату по півколу при здійсненні ним безпетльових поворотів на полі, зрошуваному машиною кругової дії (2013)
Чижиков І. О. - Визначення ступеня пошкодження тканин підщеп плодових культур в процесі їх садіння апаратом дискового типу (2013)
Шепеленко І. В. - Вплив стану вхідної поверхні на процес ФАБО, Черкун В. В. (2013)
Кішко М. Л. - Досвід вирощування озимої пшениці, Кішко М. Л., Ігнатьєв Є. І., Болтянський В. М., Мітков Б. В. (2013)
Вороновський І. Б. - Моделювання процесу зносу ТНВД розподільного типу (2013)
Бабка В. М. - До теорії складного руху матеріальної частинки по площині (2013)
Бабка В. М. - Ударна взаємодія вібраційного копача з коренеплодом, Маліновський А. С. (2013)
Василюк В. І. - Перспективи виробництва картоплі (2013)
Кузьменко В. М. - Атестація робочих місць за умовами праці на підприємствах АПК, Марчишина Є. І. (2013)
Шкарівський Р. Г. - Валова продукція сільського господарства – підвалини формування, Шкарівський Г. В. (2013)
Чорна Т. С. - Аналіз способів оцінювання стійкості та керованості робочого руху посівних агрегатів (2013)
Чуксін П. І. - Методика аналізу і прогнозу оптимальної системи ґрунтообробітку для півдня України, Чорна Т. С. (2013)
Титул, Зміст (2009)
Ляшенко О. І. - Сучасний зміст шкільної освіти: яким йому бути? (2009)
Шолом Г. І. - Поняття критичного мислення та формування його складових у старшокласників на уроках інформатики (2009)
Кушнір В. А. - Технологія дослідження математичних функцій засобами комп'ютерного моделювання, Ріжняк Р. Я. (2009)
Стеценко Г. В. - Практичне використання вікі-енциклопедії в навчально-виховному процесі (2009)
Литвинова С. Г. - Сучасні можливості е-навчання учнів, які протягом довгого часу не відвідують школу (2009)
Петрова О. М. - З досвіду використання об'єктно-орієнтованого середовища програмування Scratch (2009)
Сидоренко Т. М. - Електронні тести оцінювання успішності як засіб підвищення ефективності навчального процесу, Бугаєць Н. О. (2009)
Копняк Н. Б. - Цілі оцінювання результатів навчання інформатики в умовах особистісно-орієнтованого та компетентнісного підходів (2009)
Пойда С. А. - Роль учителя інформатики в освітній діяльності середньої школи (2009)
Гуржій А. М. - Завдання ХХІ Міжнародної олімпіади з інформатики та рекомендації щодо їх розв'язання, Бондаренко В. В. (2009)
Руденко В. Д. - База даних – основна складова інформаційної системи (2009)
Перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в основній і старшій школі у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням українською мовою у 2009/2010 навч. році (2009)
Комп'ютерні новини (2009)
Автори номера (2009)
Архипова Л. М. - Проторовий розподіл параметрів екологічної безпеки поверхневих вод Закарпаття, Адаменко Я. О. (2013)
Бредун В. І. - Методологія синтезу підсистеми управління еколоічною безпекою щодо елементів сейсмотехносередовища (2013)
Харламова О. В. - Освітньо-інформаційні чинники в забезпеченні екологічної безпеки (2013)
Уткіна К. Б. - Впровадження комплексного управління відходами в Україні: Сучасний стан та перспективи (2013)
Дмитриков В. П. - Структурные приоритеты экспертной системы экологического мониторинга, Бахарєв В. С. (2013)
Криваковська Р. В. - Картографування забруднення атмосфери двоокисом азоту та сірки в індустріальних містах Дніпропетровської області, Харитонов М. М., Хлопова В. М. (2013)
Зінченко В. Ю. - Розробка математичної моделі і методу рішення задачі прогнозної оцінки екологічного ризику від групи точкових джерел, Фалько В. В. (2013)
Герецун Г. М. - Аналіз ризикформуючих факторів атмосферних опадів м. Чернівці, Масікевич Ю. Г. (2013)
Козій І. C. - Аналіз забруднення приземного шару атмосфери пилом рослинного походження, Віниченко Н. О. (2013)
Магась Н. І. - Оцінка сучасного антропогенного навантаження на басейн річки Південний Буг, Трохименко А. Г. (2013)
Радловська К. О. - Природно-техногенний стан довкілля у зоні впливу Богородчанського газотранспортного вузла на Прикарпатті (2013)
Radomska M. - The analysis of aircraft impact on microclimate change at airport area (2013)
Атамась А. І. - Результати досліджень екологічних характеристик автомобіля з дизелем під час використання біопалива (2013)
Бугаєнко О. М. - Теоретико-экспериментальный анализ использования биодеструкторов для ликвидации нефтяного загрязнения почвы и акватории Мариупольского торгового порта (2013)
Бондар С. М. - Використання відходів плодовоовочевоконсервної галузі для концентрування пектинвмісних екстрактів, Чабанова А. А., Чабанова О. Б. (2013)
Гурець Л. Л. - Адсорбція добре розчинних газів в апаратах з провальними тарілками великих отворів (2013)
Калініхін О. М. - Оцінка впливу впровадження технології спалення водовугільного палива на викиди теплових електростанцій (2013)
Рижков С. С. - Дослідження кінетики термічної деструкції органічних відходів, Маркіна Л. М., Крива М. С. (2013)
Єрофеєв В. А. - Використання сорбентів на основі відходів перероки росдинної сировини при очищенні стічних вод і технологічних середовищ, Культенко Е. А., Черкашина Н. І. (2013)
Мельник В. М. - Дослідження змішувача для утворення паливних сумішей сивушних масел з товарними паливами (2013)
Негадайлов А. А. - Оптимізація розподілу кускового матеріалу по діаметру шахтної печі з метою зменшення шкідливих викидів в атмосферне повітря від вапнякового виробництва, Негадайлов П. А., Шапорєв В. П. (2013)
Рой І. О. - Використання магнітної обробки природних вод для інтенсифікації окислення органічних сполук озоном, Пляцук Л. Д. (2013)
Шапко В. Ф. - Покращення екологічності автомобіля з дизелем під час зупинок з працюючим двигуном використанням біопалива (2013)
Крусір Г. В. - Перспективи використання дріжджового осаду виноробних підприємств, Соколова І. Ф. (2013)
Бондаренко Н. Ю. - Основні словотворчі процеси в канадському варіанті англійської мови (2009)
Бузько С. А. - Функціонування науково-термінологічної лексики в українських постмодерних текстах (2009)
Вакуленко В. Ф. - Взаємодія давноузвичаєних і новітніх запозичень з давньогрецької і латинської мов на лексичному рівні (2009)
Дегтярьова Н. І. - Семантичні аспекти концептів культура та kultura в сучасному мас-медійному дискурсі (на матеріалі українських і польських газет) (2009)
Дубова О. А. - Структурно-типологічні властивості української і російської мов (еволюційний аспект) (2009)
Іванова Н. Д. - Лексичні асоціації назв емоцій у ліриці Івана Франка (2009)
Каленич В. М. - Семантико-синтаксична неелементарність речень з одновалентними дієслівними предикатами (2009)
Кишко С. М. - Прояви прагматичної інтенції стриманості в англомовному дискурсі (2009)
Клімчук Г. П. - Лексичні германізми в публіцистиці Михайла Грушевського (2009)
Колодіна Л. С. - Поетичне мовлення і сучасна акцентна норма (на матеріалі поезії Володимира Сосюри) (2009)
Колоїз Ж. В. - Українська неологія: здобутки та перспективи (2009)
Кульбабська О. В. - Семантичні та морфологічні варіанти темпоральних синтаксем у простому неелементарному реченні (2009)
Лось О. А. - Заклик як прагмалінгвістична складова агітаційного впливу в політичному дискурсі (2009)
Мартиняк О. А. - До проблеми запозичень в українській науково-технічній термінології (2009)
Марченко Т. В. - Еволюція поглядів на неповне речення (2009)
Матвійчук Т. П. - Структурні типи антецедентів займенникових контекстів (2009)
Місяк Н. В. - Еволюція функціонування паралельних закінчень іменників чоловічого роду -ові (-еві, - єві) // -у (-ю), Соломахін А. Ф. (2009)
Мочалова Н. С. - Концепт біль у мовній картині світу Андрія Гудими (2009)
Панкова М. В. - Еволюція лінгвістичних поглядів на питальні речення: семантичний і комунікативний аспекти (2009)
Сікорська З. С. - До проблеми "Мовно-національний розвиток в Україні" (2009)
Сікорська О. О. - Конструкції з незалежним інфінітивом для вираження значення необхідності (2009)
Скрипник Н. І. - Еволюція концептуальної і мовної картини світу українців на тлі суспільних процесів (на матеріалі обрядової поезії) (2009)
Слободинська Т. С. - Функціональна граматика в контексті системних міждисциплінарних досліджень мовленнєвої комунікації (2009)
Тимченко О. І. - Персоніфікація та метафора як етапи еволюції мовної картини світу українських загадок (2009)
Труш О. М. - Безсполучникові багатокомпонентні речення в науковому мовленні Івана Франка (2009)
Тулузакова О. Г. - Актуалізація лексики західноукраїнського мовно-літературного варіанта (на матеріалі творів представників Станіславського феномену) (2009)
Тур О. М. - Семантичне переосмислення лексем як один зі способів творення сучасних термінів землеустрою та кадастру (2009)
Южакова О. І. - Сучасний стан термінології холодильної техніки (2009)
Бодров Ю. І. - Умансько-Липовецьке сільськогосподарське товариство про приватновласницьке землеволодіння регіону початку ХХ століття (2009)
Бойков О. Ю. - Православна ідея та український рух Півдня України в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2009)
Гончарук Т. Г. - Проекти організації транзитної торгівлі через дунайські порти Російської імперії у 1820 – 1830-х. рр. (2009)
Губенко І. Я. - Вища жіноча медична освіта в Російській імперії: народження ідеї та суспільна реакція, Драч О. О. (2009)
Клапчук В. М. - Тваринництво Гуцульщини другої половини ХІХ — першої третини ХХ століть (2009)
Федоренко С. А. - Організація та функціонування закладів духовного відомства в ХІХ – на початку ХХ століття (на прикладі Полтавської єпархії) (2009)
Хитровська Ю. В. - Вплив національної політики російського самодержавства на стосунки між православним духовенством Правобережної України та європейським населенням наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. (2009)
Циганенко Л. Ф. - Інкорпорація бессарабського боярства до стану російського дворянства (перша половина ХІХ ст.) (2009)
Чанцов І. М. - Дунайські князівства та політика Франції 1856 — 1870 рр. (за матеріалами російської публіцистики) (2009)
Барцьось В. В. - Змагання Народного Руху України за втілення програмних положень в соціально-економічній сфері української держави (кінець 80-х — 90-ті рр. ХХ ст.) (2009)
Добржанський С. О. - "Руська бесіда" часів румунського панування (1918 – 1940) (2009)
Кіндрачук Н. М. - Внесок Народного Руху України у прийняття Верховною Радою України "Декларації про державний суверенітет України" (2009)
Мардаренко О. В. - НРУ та формування громадського суспільства в Україні (2009)
Мартинюк Я. М. - Господарська діяльність органів самоврядування на Волині (1921-1939 рр.) (2009)
Михальчук О. Л. - Вплив державної політики на навчально-виховний процес сільських шкіл Волині у 1960-1980-х рр. (2009)
Міщанин В. В. - Закарпатська молодь в школах ФЗН: навчання чи змушена міграція? (2009)
Овсієнко С. Л. - Фракція Народного Руху у Верховній Раді України (1998 – початок 1999 рр.) (2009)
Сушик І. В. - Формування вчительських кадрів загальноосвітніх шкіл Волині у 40-50-х рр. ХХ ст. (2009)
Татарченко О. Б. - Діяльність державних органів по відокремленню церкви у Херсонській та Одеській єпархії у 20-ті — 30-ті роки ХХ століття (2009)
Цинова М. В. - Діяльність науково — освітніх організацій української діаспори США другої половини ХХ ст. (2009)
Чорна Л. М. - Культурне життя національних меншин Києва (1920-ті - перша половина 1930-х рр.) (2009)
Шановська О. А. - Роль інтелігенції у створенні громадсько-політичних організацій у добу перебудови (2009)
Антонішина Т. П. - Національні погляди В. Жаботинського, Мельничук І. П. (2009)
Шалашна Н. М. - До висвітлення постаті маловідомого українського історика Олексія Івановича Маркевича (2009)
Вісин В. В. - Джерельна база дослідження українського кооперативного руху у Волинському воєводстві в 20-30-х роках ХХ ст. (2009)
Караульна О. М. - Трактування процесів націогенези в науковому доробку І. Лисяка-Рудницького (2009)
Келембет С. М. - До питання про шлюбно — династичні зв'язки Ярослава Мудрого (2009)
Міщук С. М. - Внесок вчених історико-філологічного інституту князя Безбородька в Ніжині у дослідження рукописних пам'яток: друга половина ХІХ — 10-ті роки ХХ ст. (2009)
Повзун Л. І. - Народно – інструментальне виконавство в контексті музичної культури України (2009)
Шологон Л. І. - Джерела про життєвий шлях, громадську та наукову діяльність академіка Кирила Студинського (1969 — 1941 рр.) у фондах Центрального державного історичного архіву України у м. Львові (2009)
Парієнко Г. К. - Гончарук Т. Г. Транзит західноєвропейських товарів через Наддніпрянську Україну першої половини ХІХ ст. (2009)
Титул, Зміст (2009)
Жалдак М. І. - Двадцять п'ять років інформатики в школі: проблеми і перспективи, Морзе Н. В., Науменко Г. Г., Рамський Ю. С. (2009)
Гладков О. В. - Нововведення у школу мають бути обґрунтованими і вмотивованими (2009)
Атаманчук П. С. - Розроблення комп'ютерної програми "LINZA" та методика її використання для вивчення геометричної оптики, Губанова А. О., Сергієнко В. П. (2009)
Рибалко О. О. - Моделювання руху об'єктів з використанням програми Adobe Flash CS3 Professional (2009)
Григор В. В. - Використання комп'ютерних технологій на уроках етики (2009)
Симан С. М. - Доведення теорем планіметрії частково-пошуковим методом за допомогою ППЗ GRAN-2D (2009)
Проценко Т. Г. - Експериментальна модель "1 учень — 1 комп'ютер" стає реальністю (2009)
Вакула Г. О. - Проект "1 учень — 1 комп'ютер" та його практичне застосування, Мацьоха О. М. (2009)
Гуржій А. М. - Завдання ХХІ Міжнародної олімпіади з інформатики та рекомендації щодо їх розв'язання, Бондаренко В. В. (2009)
Грушко Н. А. - Матеріали для проведення уроків на тему "Основи комп'ютерної графіки" (2009)
Руденко В. Д. - Система керування базами даних Access 2007 (2009)
Казанцева О. П. - Методика роботи з графічним редактором CorelDraw (2009)
Абрамов В. О. - Ієрархічна структура керування в сучасних навчальних системах моделювання поведінки роботів (2009)
Підсумки конкурсу "Методика — 2009" (2009)
Вимоги до статей (2009)
Автори номера (2009)
Данильян О. Г. - Особливості динаміки соціальних процесів у транзитивних умовах (2014)
Дзьобань О. П. - Homo infоrmaticus: до проблеми осмислення сутності (2014)
Чорноморденко І. В. - Позанаукова раціональність та її місце в системі культури, Загрійчук І. Д. (2014)
Мануйлов Є. М. - Проблема відповідальності особистості в контексті моралі (2014)
Філіппов В. Л. - Криза культури в контексті шизоаналізу (2014)
Городиська О. М. - Сон як спосіб людського буття:спроба інтерпретації (2014)
Прудникова О. В. - Масова комунікація як підґрунтя розвитку інформаційної культури (2014)
Стасевська О. А. - Система цінностей як основа буття сучасного українського суспільства (2014)
Міхеєва В. В. - Довіра як феномен соціальної реальності (2014)
Мухіна І. Г. - Сучасні методологічні підходи до дослідження радянського освітньо-культурного простору (2014)
Крячко В. І. - Про етнічний склад римо-католиків у світовому соціальному просторі (2014)
Пашаева Г. А. - Геополитические аспекты сотрудничества Aзербайджана с Eвропейским союзом (2014)
Шанідзе Н. О. - Інформатизація освіти в світлі новітніх соціально-філософських ідей (2014)
Maммедярова Р. А. - Проблемы информационной безопасности в условиях глобализации (2014)
Захирова В. И. - Военная безопасность и внешняя политика государства (2014)
Малярчик К. М. - Поняття та сутнісні характеристики державної освітньої політики (2014)
Трофименко В. А. - Особливості статусу правоохоронця у системі правового виховання (2014)
Поліщук І. О. - Політична культура козаччини (2014)
Смолянюк В. Ф. - Десуверенізація сучасних держав:необхідність теоретичного осмислення (2014)
Мармазова Т. І. - Український націоналізм як політична ідеологія і політична утопія (2014)
Примуш М. В. - Ідеологічна криза українських політичних партій (2014)
Зінченко О. В. - Витоки та еволюція верхньої палати російського парламенту (1801–1993 рр.) (2014)
Баталов О. А. - Виклики урбанізації для національної безпеки України (2014)
Жеребятнікова І. В. - Політична аксіологія: генеза та нові орієнтири дослідження (2014)
Ткаченко В. С. - Нормативно-правове забезпечення діяльності органів самоорганізації населення в Україні (2014)
Погрібна В. Л. - Криза ідентичності і глобалізація суспільства: питання чи відповіді? (2014)
Воднік В. Д. - Проблеми профілактики злочинності в умовах побудови громадянського суспільства в Україні (2014)
Попович О. В. - Моделі взаємодії аномального явища та суспільства в їх історичному розвитку (2014)
Маркозова О. О. - Фреймування уявлень людей про успіх інструментами засобів масової інформації (2014)
Шевченко Н. В. - Соціальне партнерство в освіті: структурний функціоналізм як методологічна орієнтація (2014)
В. О. Лозовой — науковець і педагог (2014)
Наші автори (2014)
Іменний покажчик (2014)
Інформація для авторів (2014)
Вихідні дані (2014)
Дьомін О. Б. - Представники української еліти в Державній владі Російської імперії (1906–1917 рр.) (Загальна характеристика), Зінченко О. В. (2010)
Константінова В. М. - Чиновники, інтелігенція, міщани...: населення Бердянська кінця ХІХ ст. за статистичними джерелами (2010)
Романів Т. Б. - Остап Терлецький (штрихи до портрету інтелігента) (2010)
Синявська О. О. - Українська політична еліта і національне питання на початку ХХ ст. (2010)
Федоренко С. А. - Еволюція православної релігійної освіти в Російський імперії у ХІХ столітті (пореформений період державно-освітньої політики) (2010)
Крайник Р. М. - Репресії проти південноукраїнських робітників під час голодомору 1932–1933 рр. (2010)
Кривдина І. Б. - Програмові засади та організаційні форми існування Гельсінського руху в Україні (1976-2010 рр.) (2010)
Кучерук М. С. - Бачення Народним Рухом України економічного розвитку нашої держави (законотворча робота з цього питання у Верховній Раді України IV скликання (2002 – 2005 рр.) (2010)
Манолова О. П. - Турецько – українська торгово-економічна співпраця 1991 – 2005 рр. (2010)
Митко А. М. - Роль інтелігенції у дорадчих органах публічної влади Волині (2010)
Осипов В. М. - Людські витрати під час голодомору 1932 – 1933 років в Україні (2010)
Полякова Л. І. - Особливості взаємодії Президента України з органами виконавчої влади (1999-2004 рр.) (2010)
Савчук Б. П. - Мемуари, як історичне джерело з вивчення долі вояків Української Галицької армії після її остаточної ліквідації, Гаврилюк Г. В. (2010)
Сафонова Н. В. - Розвиток педагогічної освіти в Україні в 20-х роках ХХ століття (2010)
Cірук Н. М. - Ідеологічний нагляд за інтелігенцією в Україні (друга половина 40-х – початок 50-х років ХХ ст. (2010)
Синельникова Д. Г. - Стан молочної промисловості у Волинській області (друга половина 1960-х – перша половина 1980-х рр.) (2010)
Штефан В. Л. - Колабораціонізм у роки Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр. (2010)
Тиский М. Г. - Участь інтелігенції у процесі формування громадсько-політичних організацій на Волині, Літковець Т. М. (2010)
Корхова О. Є. - Місце і роль С. А. Подолинського в історії національно-визвольного руху ХІХ століття (2010)
Левкун Я. І. - Іван Борковський - європейський вчений, твій син, Україно (2010)
Волкова С. М. - Джерела з історії місцевих органів влади Донбасу другої воловини 20-30-х рр. ХХ ст. (2010)
Гончарук Г. І. - Історія Народного Руху України як об’єкт наукових досліджень (2010)
Скомороський В. Б. - Значення творчості Івана Франка для розвитку краєзнавчої науки (2010)
Сингаївська Н. М. - Історіографія соціально економічної стратифікації шляхти Волині у другій половині XV – першій половині XVI ст. (2010)
Худякова Ю. С. - Історія виникнення і розвитку концепції управління як функції влади в сучасній Україні (2010)
Цинова М. В. - До питання про становлення українознавства в Гарвардському університеті (2010)
Ярмошик І. І. - Історико-етнографічні дослідження Волині та слов’янщини Зоріана Доленги-Ходаківського (1784 – 1825) (2010)
Цвілюк С. А. - Г. И. Гончарук, А. Е. Нагайцев. "Неравная борьба продолжалась: Этнический потенциал движения за независимую Украину по отечественным документам 1965–1974 годов. Часть третья". – О.: Астропринт. – 312 с. (2010)
Садовська Н. Ю. - Інтелігенція і владa (2010)
Кондратенко О. П. - Оборотна асинхронна машина в гібридній техніці. Огляд сучасного стану та перспектив застосування (2013)
Біленко О. І. - Шляхи підвищення ефективності виконання вогневих завдань снайпером сил охорони правопорядку, Бєлашов Ю. О. (2013)
Мазін С. П. - Нова конструкція спецмашини з поперечним силовим бар’єром для блокування натовпу під час масових заворушень, Пархомчук О. П., Горбунов А. П., Пивоваров С. О. (2013)
Бацамут В. М. - Використання геоінформаційної системи у плануванні маршу частин та підрозділів внутрішніх військ МВС України, Горєлишев С. А., Побережний А. А. (2013)
Раківненко В. П. - Автоматизований розрахунок напружено-деформованого стану товстостінних циліндрів для випадку сумісної дії внутрішнього тиску і температурного поля, Кириченко О. М., Гребеник Л. А. (2013)
Дробаха Г. А. - Імітаційне моделювання дій натовпуу задачах дослідження його поведінки під час проведення масових заходів, Розанова Л. В., Лісіцин В. Е. (2013)
Морозов О. О. - Стратегічне управління структурою підсистеми постачання матеріально-технічними засобами військових формувань, Морозова Л. В. (2013)
Тишко С. О. - Аналіз можливості використання двонапівперіодного перетворення для вимірювання фазового зсуву, Музичук В. А., Шабалін О. Ю., Мокреєв В. І. (2013)
Шаповал Л. Ю. - Методика оцінювання ефективності заходів з підвищення енергетичної безпеки для забезпечення воєнної безпеки держави, Іохов О. Ю. (2013)
Романюк В. А. - Оцінювання можливості використання лазерного методу диференціального поглинання і розсіювання для виявлення факту перетинання периметра, що охороняється, Побережний А. А., Сальников О. М. (2013)
Подригало М. А. - Раціональне шикування автомобільних колон внутрішніх військ за критерієм динамічності, Абрамов Д. В., Нікорчук А. І. (2013)
Ремарчук М. П. - Підвищення функціональних можливостей полкової землерийної машини (2013)
Нечипоренко В. М. - Універсальний алгоритм вибору посадки з натягом на основі нового методу автоматизованого розрахунку її раціональних параметрів, Літовченко П. І., Сало В. А., Іванова Л. П. (2013)
Маргуліс М. В. - Методика визначення частот власних крутильних і поперечних коливань генератора хвиль силової хвильової зубчастої передачі, Приймаков О. Г., Градиський Ю. О., Янчик О. Г. (2013)
Анотації (2013)
Наші автори (2013)
Вихідні дані (2013)
Титул, Зміст (2009)
Бутник В. Г. - Технічний засіб – яким би він не був досконалим і "розумним" – є лише засобом навчання (2009)
Биков В. Ю. - Освіта повинна зайняти визначальне місце у впрвадженні в усі сфери діяльності людей сучасних інформаційно-комунікаційних технологій (2009)
Калініна Л. М. - Інформаційний менеджмент як галузь наукового знання (2009)
Сідельник С. О. - Інтеграція інформаційних технологій в навчально-виховний процес (2009)
Шабалтас І. П. - Шляхи підвищення ефективності використання комп'ютера на уроках фізики, Шабалтас Т. Б. (2009)
Мокрогуз О. П. - Мультимедійна презентація в системі засобів навчання (2009)
Менякіна М. С. - Педагогічні можливості сервісів Веб 2.0 (2009)
Співаковська-Ванденберг Є. О. - Мультимедія-інтернет енциклопедія "Шекспір та його творчість крізь призму епохи Відродження" (2009)
Воробієнко П. П. - Єдина система обмеження доступу до нецільових ресурсів мережі Інтернет в освітніх закладах України, Каптур В. А., Коляденко В. А., Самодід В. О. (2009)
Бондаренко С. М. - Перші кроки до Інтернету (2009)
Ляшенко Б. М. - Інтернет-пошук у навчальному процесі та професійному вдосконаленні вчителя, Сверчевська О. С. (2009)
Казанцева О. П. - Методика роботи з графічним редактором Corel Draw (продовження) (2009)
Серединцева Т. А. - Система завдань для учнів 5-6 класів з теми "Графічний редактор" (2009)
Руденко В. Д. - Основи роботи з таблицями в середовищі Access 2007 (2009)
Автори номера (2009)
Криволапчук В. О. - Аналіз адміністративно-правових засад діяльності державної служби охорони при МВС України, Клименко В. М. (2014)
Смерницький Д. В. - Суб’єкти адміністративно-правового забезпечення прав інтелектуальної власності (2014)
Герасименко О. В. - Таємниця як об’єкт правових відносин в інформаційній сфері (2014)
Дудник О. В. - Окремі аспекти та сучасний стан профілактики дитячого дорожньо-транспортного травматизму в Україні і за кордоном (2014)
Євчук Т. В. - Механізм адміністративно-правового регулювання нагляду прокуратури за діяльністю органів внутрішніх справ України (2014)
Заросило Н. В. - Підстави для класифікації нормативно-правових актів (2014)
Живицька Л. І. - Суд як орган правосуддя, уповноважений розглядати справи про адміністративні правопорушення (2014)
Горох О. П. - Звільнення від відбування покарання у зв’язку із закінченням строків давності виконання обвинувального вироку (окремі проблеми судової практики) (2014)
Азаров Д. С. - Врахування ступеня тяжкості злочину при призначенні покарання із застосуванням ст. 69 КК України (за результатами узагальнення судової практики) (2014)
Міронкін О. В. - До питання про способи захисту права спільної власності в судовому порядку (2014)
Плугатар Т. А. - Міжнародні та національно-правові засади регулювання права людини на недоторканність приватного життя (2014)
Левківська О. - Впровадження в Україні позитивного досвіду зарубіжних країн щодо запобігання катуванню та іншому жорстокому поводженню з людьми в діяльності поліцейських органів (2014)
Моvchan А. V. - Actual issues of the obtaining of investigation and search information under modern conditions (2014)
Гаврилюк Л. В. - Деякі особливості застосування електронних засобів контролю під час досудового розслідування (2014)
Riadinska V. O. - Legal problems of the taxation of natural persons incomes from fees for the use of funds involved in the deposit (2014)
Бухтіяров О. С. - Європейські тенденції фінансування систем соціального забезпечення (2014)
Підюков П. П. - Психологічний тренінг у роботі з працівниками ОВС, Дронова О. С., Мазур С. Л., Бобко Т. В. (2014)
Котляр Ю. В. - До питання аналізу стану службової дисципліни і законності в підрозділах органів внутрішніх справ, Чабайовський Т. В. (2014)
Кожухар О. В. - Організаційно-правові засади створення 4-го Управління НКВС в умовах Другої світової війни (2014)
Серветник Г. Е. - Пресноводная аквакультура России на базе водоемов комплексного назначения: состояние и перспективы (2008)
Куркубет Г. Х. - Стратегические направления развития аквакультуры в Молдове, Доманчук В. И. (2008)
Васильева Л. М. - Основные направления развития осетроводства (2008)
Костоусов В. Г. - О методических подходах в оценке рыбных запасов и определении режимов рациональной эксплуатации природных ресурсов (2008)
Бех В. В. - Проблеми селекційно-племінної роботи в рибництві України (2008)
Грициняк І. І. - Генетична структура порід і породних груп коропів за окремими генетико-біохімічними системами, Нагорнюк Т. А., Тарасюк С. І. (2008)
Грициняк І. І. - Використання пророщеного зерна пшениці в годівлі дволіток коропа (2008)
Забитівський Ю. М. - Вплив розчинених у воді сполук йоду на активність карбогідраз травної системи любінського лускатого коропа, Петрів В. Б., Пірус Р. І., Тучапський Я. В. (2008)
Блага О. М. - Концентрація високомолекулярних жирних кислот у печінці різних видів ставкових риб (2008)
Гарайда В. М. - Вплив фенарону на фізіолого-біохімічні показники крові коропа, Пірус Р. І. (2008)
Федоненко Е. В. - Содержание свободных аминокислот в мышцах промысловых рыб верхнего участка Запорожского водохранилища, Шарамок Т. С., Мельник И. Е. (2008)
Мрук А. І. - Морфологічні дослідження дволіток райдужної форелі (2008)
Коханова Г. Д. - Біологічна характеристика плітки Канівського водосховища та обґрунтування необхідності її інтродукції, Гурбик О. Б. (2008)
Вітюков Ю. Є. - Плодючість пузанка Alosa caspia tanaica Дніпровсько-Бузького лиману, Кутіщев П. С., Лобанів І. А. (2008)
Смирнюк Н. І. - Ефективність методів ведення господарської діяльності у ЗАТ "Одесарибгосп”, Дмитрук П. П., Марценюк Н. О. (2008)
До 70-річчя Шермана І. М. (2008)
Балтаджі Р. А. — 70 (2008)
Титул, Зміст (2010)
Мирошниченко В. І. - Комп'ютеризація та інформатизація загальноосвітніх навчальних закладів Полтавської області (2010)
Зелюк В. В. - Стандарти ЄС як орієнтир підготовки вчителів регіону до використання інформаційно-комунікаційних технологій в освітній діяльності (2010)
Кирилюк М. В. - З досвіду проведення олімпіади з інформатики на Полтавщині, Кузуб Ю. А. (2010)
Дмитренко І. І. - Імідж закладу освіти у мережі Інтернет, Каплоух Ж. О. (2010)
Суворова С. С. - З досвіду викладання курсу за вибором "Основи комп'ютерної графіки" (2010)
Барболіна Т. М. - Розвиток алгоритмічного й операційного мислення у процесі вивчення прикладного програмного забезпечення (2010)
Воробйова Л. Л. - Уроки хімії з інтерактивною дошкою (2010)
Гаврильчук І. Л. - Підготовка педагогів до використання сучасних технічних засобів навчання, Шакотько В. В. (2010)
Кирилюк М. В. - Форум інформатикі в Полтавщини, Терещенко Ю. П. (2010)
Крупіна Л. В. - Профільне навчання в ліцеї-інтернаті при Кременчуцькому педагогічному училищі ім. А. С. Макаренка, Лисенко Т. І. (2010)
Чайдак О. В. - Linux у школі, Чайдак Л. В. (2010)
Терещенко Ю. П. - Розробка макросів комп'ютерних тестів (2010)
Грицька Т. С. - Етапи формування та види інформаційних компетентностей учнів (2010)
Халецька Л. Л. - Ресурси Інтернету для предметів освітньої галузі "Естетична культура" (2010)
Омельченко Ю. В. - Кабінет іноземної мови нового покоління (2010)
Жалдак М. І. - Інформатика — фундаментальна наукова дисципліна. Вона має вивчати закони природи, інформаційні процеси і відповідні технології (2010)
VII Всеукраїнська конференція "Інформаційні технології в освіті, науці і техніці" (ІТОНТ-2010) (2010)
VI Міжнародна науково-практична конференція "Інформатизація освіти України. ІКТ у вищих навчальних закладах" (2010)
Сучасна книжка (2010)
Автори номера (2010)
Титул, Зміст (2010)
Інформатика у школах України: сучасний стан, проблеми, перспективи (Матеріали круглого столу, присвяченого 25 річниці шкільної інформатики) (2010)
Пасіхов Ю. Я. - Програма і підручник не повинні бути орієнтовані на вивчення конкретних додатків (2010)
Ляшенко Б. М. - Проблеми шкільної інформатики та шляхи їх подолання (2010)
Зеленяк О. П. - Користувацький ухил затягнувся недозволено довго (2010)
Співаковський О. В. - Концепція викладання інформатики в школі та педагогічному ВНЗ (2010)
Скляр І. В. - Розвиток алгоритмічного мислення — основна задача курсу інформатики (2010)
Чернікова Л. А. - Шкільна інформатика як феномен сучасної системи освіти (2010)
Глинський Я. М. - Апробація програми з інформатики для 9-го класу 12-річної школи (2010)
Казанцева О. П. - Формування інформаційної компетентності учнів 5-6 класів (2010)
Сейдаметова З. С. - Шкільна інформатика: історія, компаративістика і тренди розвитку (2010)
Лисенко Т. І. - Погляд на зміст програми з інформатики профільного рівня (2010)
Білоусова Л. І. - Інформатика в школі: ключові проблеми курсу (2010)
Ребрина В. А. - Олімпіадний рух і предмет інформатика (2010)
Проценко Г. О. - Як навчати та вивчати інформатику в сучасних умовах? (2010)
Раков С. А. - Проблеми інформатичної освіти в Україні (2010)
Шакотько В. В. - Програми профільного навчання фактично ідентичні (2010)
Дмитренко І. І. - У Полтавській області всі навчальні заклади забезпечені навчальнми комп'ютерними комплексами (2010)
Науменко Г. Г. - Настав час перегляду змісту навчання інформатики (2010)
Жалдак М. І. - Інформатика - фундаментальна наукова дисципліна. Вона має вивчати закони природи, інформаційні процеси і відповідні технології (продовження) (2010)
Биков В. Ю. - Перший ювілей Інституту інформаційних технологій і засобів навчання АПН України (2010)
Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2009/2010 навчальному році (2010)
Проблеми створення електронних навчальних ресурсів для загальноосвітньої школи обговорені на засіданні АПН України (2010)
Комп'ютерний кросворд. Автор Грушко Н. А. (2010)
Привітання (2008)
Уланчук B. C. - Стан та перспективи виробництва товарної риби в спеціалізованих підприємствах Черкащини, Мазур Ю. П. (2008)
Діденко О. В. - Аналіз стану промислового стада плітки (Rutilus rutilus, L.) Кременчуцького водосховища з використанням демографічного підходу, Рудик-Леуська Н. Я. (2008)
Кражан С. А. - Природна кормова база вирощувальних ставів при використанні пивної дробини як органічного добрива, Хижняк М. І., Чужма Н. П., Григоренко Т. В. (2008)
Шерман І. М. - Екологічні аспекти вирощування стерляді в ставах, Ігнатов О. В., Поліщук В. С., Шевченко І. В. (2008)
Чужма Н. П. - Вплив різних видів добрив на формування фітопланктону вирощувальних ставів Поліської кліматичної зони України (2008)
Устич В. І. - Гідробіологічна характеристика ріки Іршави та її приток Закарпатського регіону (2008)
Гринжевський М. В. - Ефективність ставової полікультури, Янінович Й. Є., Швець Т. М. (2008)
Гринжевський М. В. - Порівняльна ефективність вирощування дво- і триліток коропово-сазанових гібридів, Пшеничний Д. Р., Швець Т. М. (2008)
Бех В. В. - Оцінка імунної відповіді різних ліній коропа, Cyprinus carpio L., після штучного інфікування бактерією Aeromonas hydrophila, Ірназаров І. (2008)
Мрук А. І. - Рибницько-біологічна характеристика райдужної форелі селекційного покоління F2 вирощуваної у ВАТ "Закарпатський рибокомбінат” (2008)
Цап М. М. - Вміст неетерифікованих жирних кислот у печінці коропа за згодовуванні олій та фузів, Рівіс Й. Ф. (2008)
Бучацький Л. П. - Флуоресцентні характеристики пухлинних препаратів щук Esox lucius, уражених лімфосаркоматозом, Хижняк С. В., Сорокіна Л. В., Залоїло О. В., Войціцький В. М. (2008)
Безусий О. Л. - До проблеми отримання посадкового матеріалу річкових раків, Борбат М. О. (2008)
До 70-річчя С. П. Озінковської (2008)
До 80-річчя В. Ю. Бориса (2008)
Титул, Зміст (2010)
Мадзігон В. М. - Сучасне навчальне середовище і електронна педагогіка, Лапінський В. В. (2010)
Жалдак М. І. - Інформатика - фундаментальна наукова дисципліна. Вона має вивчати закони природи, інформаційні процеси і відповідні технології (продовження) (2010)
Алексович В. Ю. - Досвід підвищення ефективності уроку з інформатики (2010)
Присяжнюк Т. А. - Оптимізація розв'язання задач із програмування засобами математики (2010)
Присяжнюк А. В. - Шляхи підвищення ефектівності проведення державної підсумкової атестації з інформатики у 2009-2010 навчальному році (2010)
Громко Г. - Електронні програмні засоби навчання та Wine (2010)
Зозуля С. В. - Дистанційне навчання (2010)
Руденко В. Д. - Технологія створення й використання запитів у середовищі Access 2007 (2010)
Казанцева О. П. - Методика роботи з графічним редактором Corel Draw (продовження) (2010)
Лукаш О. В. - Профілактика захворювань опорно-рухового апарату школярів під час роботи за комп'ютером, Лукаш І. М., Яковенко Б. В. (2010)
Лунячек В. Е. - Інформатизація управління освітою в Україні: тенденції в контексті глобального розвитку (2010)
Іценко В. В. - Інформаційні технології в практиці роботи районних закладів освіти, Іценко В. О. (2010)
Бондаренко В. В. - Задачі XXIII Всеукраїнської олімпіади з інформатики та рекомендації щодо їх розв'язування, Галковський Т. О., Коротков А. С., Нейтер Д. Ю., Твердохлїб Я. О., Ягіяєв Ш. I. (2010)
ХХІІІ Всеукраїнська олімпіада з інформатики (2010)
Автори номера (2010)
Повідомлення, оголошення (2008)
Радько М. М. - Аквакультура Беларуси: потенциальные возможности и стратегия их реализации (2008)
Цьонь Н. І. - Формування зоопланктону рибницьких ставів на удобрення їх пшеничною бардою (2008)
Олексієнко Н. В. - Вміст важких металів у тканинах та органах канального сома, Мельник А. П., Сидоров М. А. (2008)
Діденко О. В. - Сучасний стан запасів плоскирки (Blicca Bjoerkna (L.)) Кременчуцького водосховища (2008)
Кузьменко Ю. Г. - Сучасний стан та деякі аспекти регулювання аматорського рибальства як істотного чинника антропогенного впливу на іхтіофауну внутрішніх водойм України, Спесивий Т. В. (2008)
Спесивий Т. В. - Можливість застосування лускового індексу для визначення тугоростучих форм плітки (Rutilus rutilus L.), Кузьменко Ю. Г. (2008)
Гейна К. М. - Підвищення рибопродуктивності Каховського водосховища шляхом оптимізації видового та кількісного складу споживачів планктону (2008)
Білько В. П. - Ацидофікація прісних вод і роль у цьому вуглекислоти, Кружиліна С. В. (2008)
Ткаченко В. О. - Сучасний стан іхтіофауни р. Десна в межах України, Ситник Ю. М., Соляник О. В., Салій С. М., Борбат М. О. (2008)
Олійник О. О. - Моніторинг екологічного стану ставків у племінному рибницькому господарстві ВАТ "Сквирарибсільгосп” (2008)
Гринжевський М. В. - Вплив окремих факторів на ріст та якість риби, Пшеничний Д. Р., Янінович Й. Є., Швець Т. М. (2008)
Марценюк Н. О. - Економічна ефективність вирощування товарної риби у фермерських господарствах Львівської області (2008)
Кончиц В. В. - Первоочередные задачи развития осетроводства в Республике Беларусь (2008)
Кудряшов С. С. - Стимулювання овуляції рослиноїдних риб сучасними препаратами штучного відтворення, Кудряшова М. В. (2008)
Бех В. В. - Схема схрещування та методичні підходи при виведенні нового типу малолускатого коропа української рамчастої породи (2008)
Черепнін В. О. - Терморезистентність помісних та чистопорідних коропів на ранніх етапах онтогенезу, Осіпенко М. І., Борбат М. О. (2008)
Хмельова О. В. - Пошук селективних ДНК-маркерів канального сома, Безкровна Н. І., Сметанін В. Т., Сидоров М. А., Гущак С. В. (2008)
Невесела О. О. - Результати використання препарату "Магрозим” у складі стартового комбікорму для личинок канального сома (2008)
Грициняк І. І. - Активність Т-системи імунітету у дволіток любінських рамчастих коропів і амурських сазанів та їх гібридних форм, вирощених за різної щільності посадки (2008)
Цицяло О. Ю. - Цитогенетична характеристика стада коропа господарства "Рудники” ВАТ "Львівський облрибкомбінат” (2008)
Коцюба В. М. - Використання сухих кормосумішей і зеленої маси для годівлі риб у ставах, Горбач М. М., Желтов Ю. О., Олексієнко О. О. (2008)
Борбат М. О. - Перспективи розвитку товарного форелівництва на артезіанській воді в Україні, Безусий О. Л. (2008)
Богерук А. К. - Инновационные факторы — важный инструмент разработки стратегии развития аквакультуры в стране (на примере Российской Федерации) (2008)
Петро Тарасович Галасун (2008)
Василь Гаврилович Томіленко (2008)
Правила для авторів (2008)
Титул, Зміст (2010)
Журавський В. С. - Шляхи впровадження сучасних інформаційних технологій в освіті столиці (2010)
Добровольська О. М. - Навчання за технологією On-line (2010)
Колєнцова О. Г. - Педагогічні інновації у викладанні експериментального курсу "Інформатика. 9 клас" (2010)
Шевченко Т. М. - Створення екзаменаційних та тестових завдань за допомогою програми е-Learning Class V6.0 (2010)
Замаскіна П. І. - Використання сучасних комп'ютерних та інформаційних технологій у навчально-виховному процесі гімназії, Чабанна Н. В. (2010)
Шуть Г. Є. - Інформаційно-комунікаційні технології в школі — перший крок до формування інформаційного суспільства, Зорін В. В. (2010)
Агафонова С. Б. - Матеріали для вивчення теми "Табличний процесор MS Excel", Закомірний І. М. (2010)
Войцеховський М. О. - Робота з обдарованою молоддю в місті Києві (2010)
Григорьев С. Г. - Использование средств информатизации в системе среднего образования Российской Федерации, Гриншкун В. В., Заславская О. Ю. (2010)
Глухов В. О. - Структура забезпечення IT-підготовки студентів в Донбаській національній академії будівництва і архітектури, Грицук Ю. В., Крахін С. В., Назім Я. В. (2010)
Буркіна Н.В. - Самореалізація викладача вищого навчального закладу і дистанційне навчання, Лосєва Н.М. (2010)
Бондаренко В. В. - Задачі XXIII Всеукраїнської олімпіади з інформатики та рекомендації щодо їх розв'язування, Галковський Т. О., Коротков А. С., Нейтер Д. Ю., Твердохлїб Я. О., Ягіяєв Ш. І. (2010)
Руденко В. Д. - Створення й використання форм у середовищі Access 2007 (2010)
Жугастрова О. В. - Освіта в інформаційоному суспільстві (2010)
Всеукраїнська науково-практична конференція "Сучасні особистісно орієнтовані середовища і технології навчання: теорія і практика" (присвячена 25-річниці шкільної інформатики) (2010)
Автори номера (2010)
Бузевич І. Ю. - Сучасний стан промислової іхтіофауни Каховського водосховища (2008)
Бузевич О. А. - Біологічний стан популяції ляща Київського водосховища в умовах інтенсивного промислового використання (2008)
Діденко О. В. - Моделювання динамики запасів плітки (Rutilus rutilus, L.) Канівського водосховища (2008)
Спесивий Т. В. - Вплив гідрологічних умов на мінливість пластичних ознак плітки (Rutilus rutilus, L.), Кузьменко Ю. Г. (2008)
Озінковська С. П. - Нерестові ділянки Кременчуцького водосховища та їх значення у відтворенні риб, Полторацька В. І., Котовська Г. О. (2008)
Гейна К. М. - Динаміка змін вікової структури промислових стад тюльки та товстолобиків Каховського водосховища (2008)
Христенко Д. С. - Живлення ляща Кременчуцького водосховища (2008)
Бесединська Н. І. - Основні фактори, що визначають чисельність окуня Дністровського водосховища (2008)
Широка З. О. - Радіонуклідне забруднення р. Десна на початку XXI століття, Кленус В. Г., Каглян О. Є., Ткаченко В. О., Ситник Ю. М., Беляєв В. В. (2008)
Сондак В. В. - Науково-методичні підходи вибору оптимальних стратегій відновлення видового різноманіття аборигенної іхтіофауни Стир-Горянського гідроекологічного коридора (2008)
Ситник Ю. М. - Хлорорганічні пестициди в рибах Дніпра, дніпровських водосховищ та Дніпровсько-Бузького лиману, Арсан О. М., Засєкін Д. А. (2008)
Потрохов О. С. - Екологічна оцінка стану окремих ділянок р. Рось за фізіолого-біохімічними характеристиками домінуючих видів вищих водних рослин, Зіньковський О. Г., Могилевич Н. А., Худіяш Ю. М. (2008)
Грициняк І. І. - Результати вирощування молоді пеляді (Соregonus peled Gmelin) в умовах ВАТ "Волиньрибгосп”, Захаренко Г. А., Мрук А. І. (2008)
Третяк О. М. - Біотехнологічні аспекти відтворення веслоноса (Polyodon spathula, Waeb.) в Україні (2008)
Пшеничний Д. Р. - Собівартість коропово-сазанових гібридів за різними технологіями їх вирощування (2008)
Гейко Л. М. - Особливості підрощування личинок риб в нерестових ставах ВАТ "Сквирарибгосп” (2008)
Горбач М. М. - Вирощування білого амура в умовах ВАТ "Хмельницькрибгосп” (2008)
Бех В. В. - Оцінка плідників малолускатого коропа закарпатської заводської лінії другого покоління селекції за екстер’єрними та репродуктивними показниками (2008)
Лянзберг О. В. - Динаміка гематологічних показників коропових риб протягом зимового утримання, Шерман І. М. (2008)
Ногарев О. - Активність лактатдегідрогенази та лужної фосфатази тканинного гомогенату щук (Esox lucius) за умов розвитку лімфосаркоматозу, Гавриш Л., Бучацький Л. (2008)
Ващенко А. В. - Методи виділення фагів Pseudomonas від риб різних регіонів України, Харковлюк Н. Є. (2008)
Козій М. С. - Нові принципи мікротомії тканин гідробіонтів: шляхи пошуку і альтернативні рішення, Шерман І. М. (2008)
Ольга Михайлівна Думік (2008)
Титул, Зміст (2010)
Суліма Є.М. - Концептуальні засади створення єдиного освітнього середовища (2010)
Казанцева О. П. - Як козаки місто малювали (2010)
Кравченко Л. В. - Перші кроки до професії (2010)
Бойчук В. В. - Освітній веб-портал — ефективний моніторинг навчального процесу в режимі он-лайн, Малій П. М. (2010)
Петрович С. Д. - Оцінка ефективності формування професійної компетентності майбутніх фахівців з обчислювальної техніки в інформаційному освітньому середовищі (2010)
Сіденко О. М. - Програма для тестування EazyQuizzy (2010)
Антикуз О. В. - Проект "Вірутальна фізична енциклопедія" (2010)
Рибалко О. О. - Молодший школяр і комп'ютер (2010)
Ляшенко Б. М. - Програмне забезпечення психолого-педагогічного експерименту, Чорней Н. Б., Чорней Р. К. (2010)
Кушнір В. А. - Комп'ютерне моделювання у розв'язуванні задач з параметрами, Кушнір Г. А. (2010)
Зеленяк О. П. - Сучасна шкільна інформатика: чи є вона такою? (2010)
Забарна А. П. - Ділова гра як метод активного навчання на уроках інформатики (2010)
Мельник В. І. - Навчання олімпіадної інформатики як особистісна самореалізація учня (2010)
Жалдак М. І. - Становлення і розвиток комп'ютерно-орієнтованих систем навчання, Руденко В. Д. (2010)
Дем'яненко В. М. - Шляхи забезпечення якості програмних засобів навчального призначення, Шишкіна М. П. (2010)
Жугастрова О. В. - ІКТ у вищих навчальних закладах (2010)
Вимоги до статей (2010)
Автори номера (2010)
Грициняк І. І. - Шановні колеги ! (2007)
Грициняк І. І. - Пріоритетні напрями наукового забезпечення рибного господарства України, Третяк О. М. (2007)
Олексієнко О. О. - Внутрішньопорідна структура українських коропів, Грициняк І. І. (2007)
Ковальова О. А. - Цитогенетичні аномалії у дволіток коропа різного генезису, Кобозєва Н. А., Тарасюк С. І., Грициняк І. І. (2007)
Горбунов Л. В. - Вплив еякуляту різної якості на оцінку ефективності кріоконсервування сперміїв коропа, Бучацький Л. П. (2007)
Мрук А. І. - Відтворення дунайського лосося (Hucho hucho), Устич В. І. (2007)
Гринжевський М. В. - Вирощування дволіток коропово-сазанових гібридів у полікультурі, Пшеничний Д. Р. (2007)
Білько В. П. - Застосування біологічно активних речовин суспензії зоопланктону для підвищення виживання ембріонів і личинок риб, Кружиліна С. В. (2007)
Попова Е. М. - Ліпіди як компонент адаптації риб до екологічного стресу, Кощій І. В. (2007)
Сидоров Н. А. - Стандартный обмен веществ у личинок канального сома Ictalurus punctatus (Raf. 1818), Алексеева Л. В. (2007)
Бучацький Л. П. - Застосування полімеразної ланцюгової реакції для діагностики лімфосаркоматозу щук Київського та Канівського водосховищ, Вудмаска М. І., Найдьонов В. Г., Ногарев О. В., Залоїло О. В. (2007)
Вовк Н. І. - Гепатикольоз риб та небезпека його поширення у рибогосподарських водоймах України, Жемердей О. В., Малай В. І. (2007)
Діденко О. В. - Використання емпіричних методів для оцінки природної смертності основних промислових видів риб Кременчуцького водосховища (2007)
Смирнюк Н. І. - Забезпеченість населення України рибою та рибною продукцією на сучасному етапі становлення ринкових відносин, Буряк І. В., Марценюк Н. О. (2007)
8 липня — День рибалки! (2007)
Кузьома Олександр Іванович (до 105-річчя від дня народження) (2007)
Інформація про Міжнародну конференцію (2007)
Правила для авторів (2007)
Титул, Зміст (2010)
Нанаєва Т. В. - Інноваційні освітні програми корпорації intel (2010)
Савченко Л. В. - Стан та результати впровадження міжнародної освітньої програми Intel "Навчання для майбутнього" в Україні у 2004-2010 роках (станом на 01.06.2010 р.) (2010)
Морзе Н. В. - Як навчати вчителів, щоб комп'ютерні технології перестали бути дивом у навчанні? (2010)
Пушкарьова Т. О. - Основні результати експериментальної роботи з теми: "Впровадження моделі навчання "1 учень — 1 комп'ютер" (з 01.02.2009 до 01.07.2010 року) (2010)
Балик Н.Р. - Програма Intel - "Навчання для майбутнього" як один із напрямів підготовки майбутніх педагогів до використання інформаційно-комунікаційних технологій у професійній діяльності, Шмигер Г.П. (2010)
Чернікова Л. А. - Регіональна модель формування ІКТ компетентності педагогів у системі післядипломної освіти (2010)
Носкова М. В. - Формування і розвиток знань та навичок з ІКТ у вчителів загальноосвітніх навчальних закладів у системі післядипломної педагогічної освіти (2010)
Караванова Т. П. - Успішний вчитель — запорука успішної сучасної педагогіки (2010)
Дементієвська Н. П. - Програма Intel - "Шлях до успіху" (2010)
Мосякіна Н. Т. - Intel ISEF — міжнародний та вітчизняний досвід інтеграції освіти та науки (2010)
Кузьмінська О. Г. - "Успішний проект" як засіб набуття та моніторингу сформованості навичок ХХІ сторіччя (2010)
Морозова В. В. - Адміністративна підтримка впровадження міжнародних ініціатив корпорації Intel, Ватковська М. Г. (2010)
Дмитренко І. І. - Середовище "1 учень — 1 комп'ютер" на базі нетбуків — перші результати експерименту, Шакотько В. В. (2010)
Сєдов Є. П. - Упровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчальний процес педагогічного університету (2010)
Барна О. В. - Інформатизація освіти: проблеми та шляхи їх вирішення очима вчителів (2010)
XXII Міжнародна олімпіада з інформатики (2010)
Методичні рекомендації щодо вивчення інформатики у 2010/2011 навчальному році (2010)
Перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки для використання в основній і старшій школі у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням українською мовою у 2010/2011 навчальному році (2010)
Рейтинг участі учнівських команд у IV етапі Всеукраїнської олімпіади з інформатики за 2009-2010 роки (2010)
Автори номера (2010)
Титул, Зміст (2010)
Заліський А. А. - Інформатизація освіти — резерв підвищення її якості і доступності (2010)
Євтушенко Н. В. - Розвиток загальнокультурної компетенції вчителів-предметників засобами сервісів Web 2.0 (2010)
Горошко Ю. В. - Проблеми та особливості впровадження вільного програмного забезпечення в навчальний процес, Костюченко А. О., Шкардибарда М. І. (2010)
Харченко В. М. - Досвід підготовки учнів до олімпіад з інформатики (2010)
Грамбовська Л. В. - Комп'ютерні динамічні моделі як засіб дидактичного забезпечення процесу навчання геометрії в сучасній школі, Яковчук О. М. (2010)
Шумигай С. М. - Використання комп'ютерних технологій на уроках математики (2010)
Ткач Ю. М. - Використання ІКТ у процесі вивчення математики в класах економічного профілю (2010)
Літош Ю. М. - Підготовка вчителів інформатики до навчання учнів основ веб-дизайну (2010)
Ракута В. М. - Програми для роботи з функціями та графіками (2010)
Осипенко І. В. - Реалізація модульно-розвивальної системи навчання на уроках інформатики (2010)
Гриценко М. О. - Скретч-технології для створення навчальних проектів з фізики (2010)
Могильна Н. В. - Сучасний урок інформатики як засіб формування ключових компетентностей особистості учня в умовах семестрово-блочно-залікового навчання (2010)
Ліпін В. П. - З досвіду переходу шкіл Прилук на вільне програмне забезпечення, Іштукін В. В. (2010)
Кузнецов А. А. - Новьіе подходьі к формированию общеобразовательного курса информатики, Григорьев С. Г., Гриншкун В. В., Левченко И. В., Заславская О. Ю. (2010)
Бондаренко В. В. - Завдання ХХІІ Міжнародної олімпіади з інформатики та рекомендації щодо їх розв'язання (2010)
Наказ МОН України від 29.06.2010 р. №637. Про проведення суцільної інвентаризації стану наявної комп'ютерної техніки в загальноосвітніх навчальних закладах I, I—II, I—III ступенів (2010)
Додаток до наказу МОН України від 21.06.2010 р. №614. Вимоги до специфікації навчальних комп'ютерних комплексів для оснащення кабінетів інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання системи загальної середньої освіти (2010)
Автори номера (2010)
Титул, Зміст (2010)
Морзе Н. В. - Інформатична компетентність учнів може бути вищою від компетентності тих, хто їх навчає? (за матеріалами моніторингового дослідження з інформатичних компетентностей випускників в Україні), Барна О. В., Вембер В. П., Золочевська М. В., Ігнатенко О. В., Давиденко О. П, Кузьмінська О. Г. (2010)
Пушкарьова Т. О. - Деякі аспекти формування інформаційно-комунікаційної компетентності (2010)
Щедролосьєв Д. Є. - Особливості підготовки ІТ-фахівців в українських вищих навчальних закладах (2010)
Лозинський О. А. - Комп'ютерний освітньо-навчальний центр інформаційних технологій для незрячих, Пасічник В. В. (2010)
Задорожна Н. Т. - Вчитель-новатор: від конкурсу до Інтернет-спільноти (2010)
Литвинова С. Г. - Формування on-line навчального середовища в загальноосвітніх навчальних закладах (2010)
Златіна С. М. - Урок української мови в 6-му класі в режимі on-line, Гунько Н. М. (2010)
Золотарьова О. В. - On-line урок природознавства в 5-му класі (2010)
Залазна Т. В. - Урок географії в 6-му класі (2010)
Горбач А. О. - On-line урок історії в 6-му класі (2010)
Бондаренко В. В. - Завдання ХХІІ Міжнародної олімпіади з інформатики та рекомендації щодо їх розв'язання (2010)
Мельник В. І. - Обласна олімпіада з інформатики і досвід Кіровоградської області, Сімоненко В. Є. (2010)
Жуковський С. С. - Використання Інтернет-порталу організаційно-методичного забезпечення "E-OLIMP" для підготовки обдарованих школярів до олімпіади з інформатики (2010)
Кухарська Н. П. - Сканери, Кухарський В. М. (2010)
Ковальська К. Р. - Модель розвитку предметно-орієнтованих професійних компетентностей учителів інформатики (2010)
Ковальчук В. Н. - Проблеми інформаційної безпеки дітей різних вікових категорій (2010)
Про проведення конкурсу "Онляндія в моїй школі" (2010)
VII Міжнародна науково-практична конференція "ІКТ в освіті, дослідженнях та індустріальних додатках: інтеграція, гармонізація та трансфер знань" (ICTERI 2011) (2010)
Автори номера (2010)
Грициняк І. І. - Шановні читачі! (2007)
Грициняк І. І. - Європейська інтеграція рибогосподарської науки, Гринжевський М. В. (2007)
Богерук А. К. - Аквакультура России: потенциальные возможности и стратегия их реализации (2007)
Радько М. М. - Научное обеспечение аквакультуры — залог успеха рыбной отрасли Республики Беларусь (2007)
Ковальова О. А. - Мінливість цитогенетичних характеристик у коропа (Cyprinus carpio), Кобозєва Н. А., Тарасюк С. І., Грициняк І. І., Єфіменко М. Я. (2007)
Алимов С. І. - Відтворення осетрових риб Азовського моря, Яковлєва Т. В., Кулик П. В. (2007)
Гринжевський М. В. - Ефективність інтенсифікації ставового рибництва в сучасних умовах, Янінович Й. Є., Швець Т. М. (2007)
Сич Г. О. - Використання препарату "Ізатізон” у рибництві, Бучацький Л. П., Матвієнко Н. М., Заїка Л. А., Потопальський А. І. (2007)
Тушницька Н. Й. - Вплив препарату "Вітан” на білковий профіль крові і активність антиоксидантної системи в організмі коропа при різних способах його застосування, Сокирко Т. О., Янович В. Г. (2007)
Грициняк І. І. - До питання доцільності вселення пеляді у рибогосподарські водойми України, Мрук А. І., Захаренко Г. А. (2007)
Захарченко І. Л. - Принципи регулювання промислу судака на Каховському водосховищі (2007)
Бузевич І. Ю. - Наукові аспекти рибопромислової експлуатації водосховищ Дніпровського каскаду (2007)
Кружиліна С. В. - Структурно-функціональні характеристики зоопланктону Кременчуцького водосховища в сучасний період та його взаємозв’язок з деякими компонентами фітопланктону, Діденко О. В. (2007)
Шерман І. М. - Вплив днопоглиблювальних робіт на гідроекосистему оперативної акваторії Миколаївського калійного терміналу "Ніка-Тера”, Кутіщев С. В., Кутіщев П. С., Лобанов І. А. (2007)
Богданов Б. М. - Біологічні особливості популяції ляща та плітки Дніпродзержинського водосховища на сучасному етапі (2007)
Чужма Н. П. - Розвиток фіто- та зоопланктонних угруповань у вирощувальних ставах першого порядку за різної густоти посадки цьоголіток коропа, Пшеничний Д. Р., Базаєва А. М. (2007)
Мовчан Василь Архипович (до 105-річчя від дня народження) (2007)
Рецензія (2007)
Title (2013)
Contents (2013)
Blokhin L. N. - Optimal filtration of deterministic information in multivariate measuring route, Prokofieva I. Yu., Novitska N. D. (2013)
Prokopenko K. I. - Information flow recognition in radio communication channel between air traffic dispatcher and aircraft crew (2013)
Prokopenko I. G. - Nonparametric detection algorithm of the signals that using the kernel estimation of distribution function of a noise and beta-distribution of the modified ranks, Martynchuk I. A. (2013)
Yurchuk А. A. - Satellite signal detection method based on modification compression operator, Kolganova E. O., Konin V. V., Shutko V. N. (2013)
Mykhatsky O. Yu. - Measurement, post-processing, analysis and visualization of the experimental flight data, Kuzmenko N. S., Savchenko O. V. (2013)
Chumachenko O. I. - Integrated intellectual diagnostic system (2013)
Chikovani V. V. - Viratory gyro accuracy parameters improving by means of excitation control, Tsiruk G. V. (2013)
Komnatska M. M. - Flight control system design VIA LMI-approach (2013)
Sineglazov V. M. - Computer-aided design system for internal led lightning, Kaleniuk K. I. (2013)
Sushchenko O. A. - Design of robust controllers in problems of UAV information-measuring devices stabilization (2013)
Ryzhkov L. M. - One method for determining the orientation angles, Stepurenko D. I. (2013)
Melnyk O. S. - Computer aided design of single-electron nanocircuits, Kozarevych V. O., Ivakhniuk V. V. (2013)
Sineglazov V. M. - Computer-aided design systems of radiators, Svynarenko D. A. (2013)
Sineglazov V. M. - Computer-aided design control system of the heat pump, Heleveria M. O. (2013)
Sineglazov V. M. - Computer-aided design system of combined wind power plants, Kulbaka A. V., Boyko V. M. (2013)
Sineglazov V. M. - Computer-aided design system of cleanroom elements, Fedosenko V. N., Voropaev N. S. (2013)
Martyniuk V. S. - Аnalysis of voltage regulating system, Grishin V. O. (2013)
Askerov Sh. I. - Synthesis of truncated filters in task of orientation (2013)
Shevchuk D. O. - Optimization of decision-making process in extra situation on landing (2013)
Osipchuk А. А. - Principles of creation unified base complex of navigation and landing equipment (2013)
Goncharenko A. V. - Control of flight safety with the use of preferences functions (2013)
Sineglazov V. M. - Improving the efficiency of helicopter pilots training in the simulator, Shmelev Ju. M. (2013)
Azarskov V. N. - Sequential learning processes in neural networks applied as models of nonlinear systems, Zhiteckii L. S., Nikolaienko S. A. (2013)
Galaguz T. A. - Structural-parametric synthesis of the flight control system with the previous design of unmanned aerial vehicle model (2013)
Вимоги до оформлення статей (2013)
Publisher's imprint (2013)
Вихідні дані (2013)
Голяченко О. М. - Нормативи потреби населення в ліжках, Шульгай А. Г., Панчишин Н. Я., Романюк Л. М., Смірнова В. Л., Теренда Н. О., Федчишин Н. Є., Петрашик Ю. М., Литвинова О. Н. (2013)
Качур О. Ю. - Основні показники діяльності рентгенологічної служби системи охорони здоров’я України (2013)
Шатило В. Й. - Менеджмент організації управління сестринськими службами первинної медико-санітарної допомоги та на вторинному рівні медичної допомоги (2013)
Слабкий Г. О. - Рівень задоволеності потреби населення України у трансплантації рогової оболонки, Збітнєва С. В. (2013)
Чепурнова Н. В. - Міжсекторальні підходи до реалізації репродуктивного права дискордантних пар в Україні (2013)
Цвень П. В. - Досвід інтегрованого управління якістю в санаторії "Авангард" (2013)
Горачук В. В. - Очікувані потреби дитячого насе-лення у медичній допомозі у 2013-2015 роках (на прикладі Чернігівської області) (2013)
Бойко В. Я. - Аналіз звернень населення Рівненської області за амбулаторно-поліклінічною медичною допомогою (2013)
Мостовий Р. Я. - Сучасний епідеміологічний стан проблеми хронічних дифузних захворювань печінки у Тернопільській області, Бліхар В. Є., Дзюбановський І. Я. (2013)
Федчишин Н. Є. - Аналіз лікарняної летальності від гострого інфаркту міокарда (за даними Тернопільської університетської лікарні) (2013)
Яворський М. І. - Аналіз захворюваності на ГРВІ та грип населення Івано-Франківської області за 2008–2012 роки (2013)
Андрієвський І. Ю. - Що таке індукований лікарем попит і його вплив на ринок медичних послуг (2013)
Литвинова О. Н. - Товарна організація виробництва в ракурсі сучасної системи охорони здоров’я, Панчишин Н. Я., Коломийчук В. С. (2013)
Папінко І. Я. - Метеопатологія як медико-соціальна проблема (2013)
Кривенко Є. М. - Інформатизація охорони здоров’я як складова управління галуззю (2013)
Клименюк В. П. - Геостатистичний аналіз впливу медико-соціального середовища на географічний розподіл ризиків інвалідизації внаслідок серцево-судинних захворювань на території Житомирської області (2013)
Шишацька Н. Ф. - Права пацієнтів у документах міжнародних організацій (2013)
Андрейко М. Ф. - Межі застосування принципу конфіденційності при наданні психіатричної допомоги (2013)
Гуцол Л. П. - Викладання гомеопатії: точка зору студентів медичних університетів, Гойда Н. Г. (2013)
Ганіткевич Я. В. - Рецензія на книгу "Медицина в Україні. Біобібліографічний словник. Вип.2. Друга половина ХІХ – початок ХХ століття. Літери Л-С" (2013)
Світовий В. M. - Характеристика методів очищення гумусових речовин, Геркіял О. M., Крупская В. В., Даниленко О. М. (2013)
Сметана А. H. - Использование 3D-моделей в анализе топологической организации почвенного и растительного покровов, Долина A. A., Ярощук Ю. В. (2013)
Косяк Д. С. - Визначення еколого-економічних показників паспортизації водогосподарських об'єктів (2013)
Кучерявый B. C. - Вміст пігментів у хвої туї західної та її декоративних форм (2013)
Лебедь Е. М. - Родючість ґрунту та врожайність польових культур за різних систем обробітку та удобрення в сівозміні, Цилюрік О. І., Горобець А. Г., Горбатенко А. І., Чабан В. І., Судак В. М. (2013)
Чабан В. І. - Урожай і якість зерна ячменю ярого при використанні мікродобрив у північному Степу України, Крамарьов С. М., Подобед О. Ю. (2013)
Кроїк Г. А. - Оцінка класу небезпеки відвальних шахтних порід Західного Донбасу, Колосок Я. М. (2013)
Скороход О. Г. - Біологічна активність ґрунту при застосуванні no-till обробітку, Жученко С. І., Пчелінцев І. М., Сироватко К. В. (2013)
Россихіна-Галича Г. С. - Прооксидантно-антиоксидантна рівновага насіння як показник реакції кукурудзи Оржиця 237МВ на гербіцидний вплив, Лихолат Ю. В., Грицан Ю. І. (2013)
Онищенко О. М. - Мікроводорості як відновлюваний біологічний ресурс для потреб сільського господарства, Дворецький А. І. (2013)
Коріновська О. М. - Видовий склад угруповань мікроміцетів в зоні дії ЗАТ "Криворізький суриковийзавод" та ПАТ ПівнГЗК, Гришко В. М. (2013)
Барановський Б. О. - Сучасний екологічний стан басейну річки Оріль в контексті створення національного природного парку "Приорільський", Манюк В. В., Дем'янов В. В., Чегорка П. Т., Грицан Ю. І. (2013)
Лімонт A. C. - Подача на пальці підбирального барабана прес-підбирачів трести і якість рулонів льоносировини, Климчук В. М. (2013)
Кобець A. C. - Обґрунтування конструкції чотирилопатевого відцентрового розкидача мінеральних добрив, Науменко М. М., Пономаренко И. О. (2013)
Береза О. Ю. - Вплив високоенергетичної дії на структуру зносостійких покриттів (2013)
Дудін В. Ю. - Удосконалення процесу проектування свиноферм в сучасних умовах, Романюха І. О., Кіряцев Л. О., Гаврильченко О. С., Повод М. Г. (2013)
Дудін В. Ю. - Конструктивно-технологічні параметри ротаційного пластинчастого вакуумного насоса, Гаврильченко О. С., Плотницький В. І. (2013)
Кіряцев Л. О. - Барабанний різальний апарат ковзної дії, Романюха І. О. (2013)
Високос М. П. - Тривалість продуктивного використання корів голштинської породи європейської селекції за різних технологій утримання в Степу України, Тюпіна Н. В. (2013)
Жулинська О. С. - Методи діагностики суягності. Цитовагінальне дослідження, Подвалюк Д. В. (2013)
Науменко C. B. - Ультрасонографія та термографія як складові андрологічної диспансеризації баранів / цапів (2013)
Онищенко О. В. - Ультрасонографічне та термографічне дослідження молочної залози овець і кіз у дородовий період (2013)
Масликов С. М. - Розподіл St. Aureus у тканинах органа зору та крові котів за експериментального гнійного кератокон'юктивіту (2013)
Лук'янова Г. О. - Особливості сезонно-вікового інвазування коней стронгілятами кишечнику в АР Крим (2013)
Ткаченко O. A. - Економічні збитки від туберкульозу великої рогатої худоби в Україні, Зажарський В. В., Алексеева Н. В., Ковальов A. B., Зелінський М. Д. (2013)
Зажарська Н. М. - Опрацювання нової методики визначення кислотного числа олії, Протащук С. І., Ібрагімова Т. Р. (2013)
Гаврилін П. М. - Особливості захворювань свиней на відгодівлі, що утримуються на глибокій незмінній підстилці в господарствах Дніпропетровської області, Єсіна Е. В., Сентюрін В. В. (2013)
Борщенко В. В. - Структура раціону свійських кіз при їх випасі в лісах в умовах продовженого пасовищного сезону та радіологічні наслідки використання такого типу кормових угідь (2013)
Помітун I. A. - Продуктивність та якість молока кіз в різних господарствах, Асобайрі С. Ю., Паньків Л. П. (2013)
Смоляр В. І. - Обґрунтування технологічних параметрів молочної ферми родинного типу (2013)
Корж А. П. - Управление состоянием метапопуляций охотничьего фазана ex-situ (2013)
Федоренко С. Я. - Вомероназальний орган та його значення у репродукції тварин (2013)
Котенджи Г. П. - Економічна ефективність виробництва коров'ячого та козиного молока, Левченко І. В., Нечипоренко В. В., Кисельов О. Б. (2013)
Мамченко В. Ю. - Використання металохелатів у раціонах тварин (2013)
Батир Р. Ю. - Вплив кратності доїння на етологію корів (2013)
Козирь B. C. - Розвиток і хімічний склад кісткової тканини передньої кінцівки у худоби різних напрямків продуктивності (2013)
Микитюк В. В. - Створення кросбредного вівчарства на Дніпропетровщині (2013)
Тищенко М. П. - Формування професійних компетенцій випускників внз у контексті сталого розвитку (2013)
Мельник Л. Л. - Соціально-економічний контекст концентрації виробництва в сільському господарстві та її державне регулювання (2013)
Кісіль М. Ю. - Методика визначення коефіцієнта запасу міцності сільськогосподарських підприємств (2013)
Ливенко А. І. - Особливості формування освітніх ресурсів у сучасних ринкових умовах (2013)
Приходько І. П. - Основні принципи формування облікової політики, Павлова Г. Є. (2013)
Захарченко Ю. В. - Обґрунтування доцільності поглиблених досліджень продукції еколого-економічних систем (2013)
Мельник Л. Ю. - Продуктивне використання та відновлення родючості земель аграрних підприємств, Вільхова Т. В. (2013)
Васильєва Н. К. - Моделі прогнозування цін на продукцію сільськогосподарських підприємств у галузі тваринництва, Завалевська В. О. (2013)
Трещев М. М. - Вплив плати за землю на формування фінансової незалежності місцевого самоврядування в Україні (2013)
Крючко Л. С. - Вдосконалення напрямків управління грошовими потоками підприємств (2013)
Величко А. Є. - Формування обслуговуючих кооперативів. Дієвий шлях сталого розвитку сільських територій (2013)
Бондарчук Н. В. - Стан та перспективи розвитку інноваційних процесів в Україні (2013)
Тухтарова Т. К. - Концептуальні засади цільового програмування в державному управлінні (2013)
Васильєва Л. М. - Інноваційний процес як механізм стратегічної модернізації аграрного сектору (2013)
Марениченко В. В. - Соціальний ефект від державного регулювання якісного розвитку малого та середнього бізнесу (2013)
Карасьов О. П. - Тенденції державного регулювання аграрних відносин України (2013)
Сиченко В. В. - Регіональна складова соціального аудиту (2013)
Котов Е. В. - Предпосылки стратегирования развития субрегиона Доброполье, Ляшенко В. И., Тесновский П. В. (2014)
Лемішко О. О. - Етимологія категорії "капітал” у економічній думці стародавнього світу, теорії меркантилізму і класичній економічній теорії (2014)
Чеботарёв В. А. - Агропродовольственный комплекс Украины: меры институционального, экономического и научного обеспечения (2014)
Кондратьева Т. В. - Факторы инновационной активности институциональных предпринимателей (2014)
Куліш І. М. - Конкуренція як морально-етична категорія в пострадянській державі (2014)
Павлов К. В. - Эффективные решения социально-экономических и экологических проблем водопотребления в крупном городе (на примере Ижевска) (2014)
Заніздра М. Ю. - Економічні наслідки євроінтеграційного курсу України в сфері спеціального водокористування (2014)
Сухонос М. К. - Аналіз технічного стану житлового фонду України та пропозиції щодо його оцінки, Молодченко Т. Г., Прасол В. М. (2014)
Багдасарян А. М. - Интеграционные возможности рынка ценных бумаг в странах постсоветского пространства (2014)
Кудріна О. Ю. - Регіональна промислова політика як інструмент ефективного використання промислового потенціалу регіону (2014)
Кочетков В. М. - Виявлення загрози банкрутства підприємств видавничо-поліграфічної галузі на основі дискримінантних моделей, Волошаненко Є. В. (2014)
Майер И. Н. - Источники инвестиционного обеспечения машиностроительных предприятий Украины (2014)
Кравченко В. О. - Підходи до формування системи фінансової безпеки компаній на страховому ринку (2014)
Мальцева В. В. - Страховий продукт: визначення, структура та характеристики якості (2014)
Боровик П. М. - Посилення стимулюючого впливу податку на додану вартість на інноваційно-інвестиційні процеси в Україні, Швабовський О. Ю. (2014)
Телічко Н. А. - Розвиток та оптимізація фінансового механізму соціального страхування в Україні (2014)
Шлафман Н. Л. - Удосконалення інституційних механізмів узгодження інтересів малого підприємництва, держави та суспільства (2014)
Даниленко О. В. - Упровадження системи бюджетування на шляху досягнення беззбитковості та високої конкурентоспроможності промислових підприємств України (2014)
Чеботарьов Є. В. - Формування конкурентного середовища в агропродовольчій сфері: прогнозування ринкових позицій провідних підприємницьких структур (2014)
Гамова О. В. - Проведення аудиту витрат на виробництво: теоретичні аспекти, Головань В. А. (2014)
Дяченко В. С. - Теоретико-методологічні аспекти формування економічної стійкості сільськогосподарських підприємств (2014)
Летуновська Н. Є. - Управління ефективністю соціальної інфраструктури промислових підприємств у сучасних умовах (2014)
Білопольський М. Г. - Характеристика розвитку промислового підприємства, Харченко В. А. (2014)
Король К. В. - Економічний стан та проблеми розвитку галузі машинобудування в Україні (2014)
Кучерук Т. Г. - Інституційні засади формування інтеграційного механізму інноваційно орієнтованого економічного розвитку регіонів України у межах глобального простору, Потьомкіна Н. О. (2014)
Пожуєва Т. О. - Інноваційний розвиток економіки України: необхідність, реалії, перспективи (2014)
Підоричева І. Ю. - Державна політика інноваційного розвитку регіонів і міст України: особливості та перспективи реалізації (2014)
Карамушко Н. А. - Інноваційна праця як основа активізації сучасного підприємництва (2014)
Височан О. О. - Документування обліку витрат на підготовку та освоєння виробництва нової продукції (2014)
Ткаченко А. М. - Професійний розвиток персоналу – нагальне завдання сьогодення, Марченко К. А. (2014)
Тимченко С. О. - Сучасний стан розвитку персоналу на машинобудівних підприємствах України (2014)
Шабаліна Л. В. - Аналіз співпраці українських вищих навчальних закладів з європейською програмою Tempus, Литвак А. О. (2014)
Кочуев В. И. - Нереализованные возможности дерегуляции предпринимательской деятельности на местном уровне (2014)
Шамаева Н. П. - Математическая модель динамики как основа постановки и решения задач о научно-производственной кооперации (2014)
Порохня В. М. - Розвиток соціально-економічної системи: планетарний підхід (2014)
Полковников С. А. - Методические подходы к оценке устойчивого развития (2014)
Подаваленко А. П. - Экономическая значимость некоторых инфекционных заболеваний в различных регионах Украины, Шаханина И. Л., Задорожная В. И. (2012)
Ткач Ю. І. - Ефективність використання еритроцитарних показників автоаналізаторів у роботі лікаря, Кебкало А. Б. (2012)
Гречанина Е. Я. - Роль SNP-мутаций генов цитокинов при бронхиальной астме, Безродная А. И., Ходош Э. М., Потейко П. И. (2012)
Дубенко О. Е. - Cуточный профиль артериального давления при разных патогенетических подтипах острого ишемического инсульта, Ковтунов О. В., Подушка И. И. (2012)
Кулик В. Л. - Прогностически значимые критерии эффективности контроля постоянной фибрилляции предсердий в зависимости от продолжительности интервала QTс , Яблучанский Н. И., Солдатенко И. В., Томина Е. Е. (2012)
Потейко П. І. - Аналіз контингенту хворих на ВІЛ-асоційований туберкульоз у пенітенціарній системі Харківської області, Сокол Т. В., Масюк Л. А. (2012)
Суханова Л. А. - Содержание эластазы у больных туберкулезом органов дыхания в зависимости от наличия дисплазии соединительной ткани (2012)
Чайченко Т. В. - Базисна гормональна діагностика у підлітків із простим ожирінням: взаємовідношення показників та залежність від ступеня надлишку маси (2012)
Марченко В. Г. - Проблеми психосоматичної медицини та відновлювальне лікування , Федоренко Н. О., Яроцька Е. П. (2012)
Васякіна Л. О. - Система психосоціальної реабілітації хворих на пневмоконіоз (2012)
Хвисюк О. М. - Математичне моделювання умов навантаження колінного суглоба у фронтальній площині, Пустовойт К. Б., Пустовойт Б. А., Карпінський М. Ю., Карпінська О. Д. (2012)
Бойко В. В. - Оценка тяжести и летальности у пострадавших с травматической болезнью, осложненной синдромом полиорганной дисфункции, Крутько Е. Н., Замятин П. Н., Яковцов И. З., Лыхман В. Н., Замятин Д. П. (2012)
Резуненко Ю. К. - Вплив поліолів на основі гліцеролу на параметри зв’язування селективних лігандів адренорецепторами неокортекса щурів, Жуков В. І., Прокопов В. А. (2012)
Коломиец М. В. - Коррекция нарушений обмена ксантинов у больных с хронической сердечной недостаточностью и сопутствующей хронической болезнью почек, Бильченко А. В. (2012)
Доленко О. В. - Ультразвуковая диагностика и оценка клинической эффективности препарата "Маммолен-200" у женщин с диффузным и локальным фиброаденозом молочных желез , Абдуллаев Р. Я., Пономаренко С. А. (2012)
Бойко В. В. - Роль та місце лапароскопічних "second look"-втручань у діагностиці та лікуванні хворих із гострими порушеннями кровотоку в басейнах брижових судин, Грома В. Г. (2012)
Єгоров Р. В. - Оцінка адекватності блокад підборідного нерва у дітей за допомогою інфрачервоної термометрії, Фесенко В. С. (2012)
Шарко О. М. - Особливості посттравматичного стресового розладу при отруєнні чадним газом (2012)
Войда Ю. В. - Адгезивні властивості гемолітичних ешерихій, вилучених із різних біотопів людини (2012)
Хвисюк О. М. - XI з’їзд Всеукраїнського лікарського товариства – віковий досвід та перспективи, Марченко В. Г., Більченко О. В. (2012)
Хвисюк О. М. - Кафедрі сексології та медичної психології Харківської медичної академії післядипломної освіти виповнилося 25 років, Марченко В. Г., Кришталь Є. В., Маркова М. В. (2012)
Професор Ірина Андріївна Жадан (2012)
Волошина Л. Г. - ХНМО и кафедра педиатрической гастроэнтерологии и нутрициологии ХМАПО (2012)
Колеснікова Є. Б. - Синергетика як інноваційний метод у сучасній освіті (2014)
Компанієць С. М. - Проблеми й перспективи виховання національної свідомості (2014)
Шабанов В. П. - Концептуальні підходи до громадянської соціалізації студентів коледжу в позанавчальній діяльності (2014)
Яковлева О. В. - Молодший школяр як суб’єкт соціального виховання (2014)
Касьянова О. В. - Підготовка соціальних педагогів до роботи з дитячими громадськими об’єднаннями в системі післядипломної педагогічної освіти (2014)
Кім В. Р. - Цільовий компонент виховної роботи зформування морально-правової готовності курсантів у ВНЗ системи МВС України (2014)
Третяк О. С. - Створення акмеологічного середовища під час викладання дисципліни "соціальна психологія” встудентів-істориків (2014)
Шумакова О. С. - Соціально-педагогічна діагностика рівня соціалізації студентів педагогічного коледжу (2014)
Данильчук Л. О. - Інформаційно-профілактичні кампанії у сфері соціальної профілактики торгівлі людьми в Україні (2014)
Лизун І. Ф. - Модель соціальної адаптації в контексті дослідження підлітків із сімей трудових мігрантів (2014)
Тунтуєва С. В. - Упровадження технології соціального супроводження сімейних формвиховання в діяльність неурядової громадської організації (2014)
Караман О. Л. - Моделювання реабілітаційної роботи з підлітками, схильними до агресивної поведінки, в умовах реабілітаційного центру (2014)
Петрочко Ж. В. - Теоретичні основи патронату над дітьми (2014)
Відомості про авторів (2014)
Андрійчук В. Г. - Перспективи розвитку економіки України за наявних умов нестабільного посткризового відновлення світового господарства, Іванов Є. І. (2013)
Клочко В. П. - Глобалізація трансформаційні перетворення та зміни в культурі перехідних суспільств (2013)
Мартинишин Я. М. - Розвиток концентрації зерновиробництва в сільськогосподарських підприємствах України, Коваленко Є. Я. (2013)
Бідняк М. Н. - Методологія індикативного методу управління (2013)
Кабанов В.Г. - Міжкультурні аспекти діяльності суб’єктів міжнародного маркетингу (2013)
Коваленко О. М. - Податкова система України: стан та перспективи розвитку, Кравченко Т. І. (2013)
Шевченко О. Г. - Мотивація в рекреаційній діяльності (2013)
Ланова О. М. - Закономірності функціонування бібліотек та управління ними в сучасних умовах (2013)
Чупайленко О. А. - Складові синергетичного ефекту в інноваційних кластерах (2013)
Титова Н. В. - Діловий туризм в Україні: основні проблеми розвитку та шляхи їх вирішення (2013)
Зікеєва С. Г. - Туристична галузь України в період євроінтеграції: соціально-економічний аспект (2013)
Чорний А. В. - Удосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення управління організацій (2013)
Габузь О. С. - Управління фінансовим станом організації (2013)
Орлов Д. І. - Проблема аналізу впливу зовнішнього середовища на функціонування організації (2013)
Віколов О. І. - Управління конкурентоспроможністю підприємства (2013)
Заїка О. О. - До питань про конкурентоспроможність підприємства (2013)
Гур’янова Л. І. - Формування системи мотивації праці на підприємстві (2013)
Лелюк Ю. В. - Напрямки підвищення продуктивності праці на підприємстві (2013)
Кузьменко Ю. В. - Контролінг в управлінні організацією (2013)
Слива О. Б. - Телемаркетинг: шляхи реалізації (2013)
Огаренко Т. О. - Стабільність правової системи та соціально-правових відносин: умови та принципи (2013)
Зварич Р. В. - Проблеми реалізації концепції правової держави в Україні (2013)
Шаркова І. М. - Рецепція Римсько-правового принципу добросовісності в господарське законодавство України: стан і перспективи (2013)
Щербініна О. В. - Генеза міського самоврядування на українських землях: історико-правовий аспект, Соловей М. К. (2013)
Міц М. М. - Правовий статус козацтва північного лівобережжя у сфері земельних правовідносин (кінець XVІІІ – перша половина ХІХ ст.) (2013)
Макарова З. С. - Індивідуальні повноваження глави уряду (2013)
Гусаров С. - Современные подходы по обеспечению личной безопасности сотрудников правоохранительных органов от коррупционных посягательств, Суббот А. (2013)
Рибалка Н. О. - Методи управління в органах прокуратури України (2013)
Зінов П. И. - Актуальные проблемы реформирования управления материально-техническим обеспечением ОВД Украины (2013)
Віхляєв М. Ю. - Модернізація предмету адміністративного права України як сфери об’єктивізації громадських об’єднань (2013)
Джафарова М. В. - Висновок експерта як самостійний засіб доказування в адміністративному судочинстві України (2013)
Синєгубов О. В. - До питання структури особистого немайнового правовідношення та його елементів (2013)
Скоробагатько М. А. - Адміністративно-правові відносини у сфері експертно-криміналістичної діяльності органів внутрішніх справ України (2013)
Забарна Н. Р. - Система суб‘єктів правовідносин у сфері архівної справи (2013)
Марчак В. Я. - Поняття та юридико-психологічні особливості формування внутрішнього переконання судді (2013)
Подкопаєв С. В. - Незалежність прокурорів у світлі положень міжнародних документів (2013)
Торопов С. О. - Деякі проблемні питання та перспективи застосування домашнього арешту, Сафонов Д. А. (2013)
Біляєв В. О. - Актуальні питання взаємодії підрозділів карного розшуку з органами досудового розслідування під час реагування на заяви та повідомлення про кримінальні правопорушення (2013)
Давиденко В. С. - Кримінальна субкультура як предмет дослідження у формуванні окремих методик розслідування військових злочинів (2013)
Коляденко В. М. - Маніпулювання на фондовому ринку (2013)
Лєгостаєв О. А. - Інформаційний зміст роз’яснення експерта (2013)
Удод А. М. - Характеристика об’єкту погрози або насильства щодо працівника правоохоронного органу (ст. 345 КК України) (2013)
Бондар О. Г. - Майнові відносини при державній реєстрації та веденні державних реєстрів держсільгоспінспекцією (2013)
Шуба Б. В. - Корпоративне право і законодавство: поняття та систематизація (2013)
Ніжинський С. С. - Особливості правових наслідків відшкодування шкоди, завданої внаслідок корупційних діянь (2013)
Гайдулін О. О. - Економічний аналіз європейського контрактного права (European contract law and economics) (2013)
Ніжинська І. С. - Щодо ролі суду у боротьбі з корупцією: міжнародно-правовий аспект (2013)
Ярмольська І. С. - Міжнародно-правові та організаційні засади вступу Хорватії до європейського союзу (2013)
Черников Д. Л. - Фінансування органів прокуратури України у діахронічному аспекті: проблемні питання й тенденції (2013)
Швайка М. А. - Фінансова-економічна криза країн Євросоюзу та її вплив на удосконалення цієї недовершеної будівлі (2013)
Третьяк О. П. - Внутрішній маркетинг як інструмент підвищення ефективності використання трудового потенціалу на підприємстві (2013)
Поляк О. І. - Правові проблеми регламентації зовнішньоторговельної діяльності в умовах членства України в СОТ (2013)
Ступінська М. В. - Оптимізація оперативного контролю за фактичним станом запасів на підприємстві (2013)
Семенова Н. В. - Методи оцінки ефективності прямого іноземного інвестування (2013)
Павлова С. В. - Характеристика моделі корпоративного управління вітчизняних підприємств (2013)
Шморгун Л. Г. - Інвестиційна політика: якою вона є в Україні? (2013)
Дудченко М. А. - Реалії та перспективи іноземного інвестування в економіку України (2013)
Колесник Ю. А. - Місце та роль стратегічного управління у сталому розвитку підприємства (2013)
Матійко І. Ю. - Оптимізація процесу прийняття управлінського рішення в умовах невизначеності і загострення економічної кризи (2013)
Драган О. І. - Інтелектуальний розвиток організації (установ) соціально-культурної сфери, Коваленко О. М. (2013)
Кабанов В. Г. - Оцінка ефективності організаційної структури управління, Кривобородько Є. Т. (2013)
Науменко Н. М. - Параметри організаційної культури, що впливають на конкурентоспроможність підприємства (2013)
Ворона Ю. Ю. - Управління корпоративною діяльністю підприємства (2013)
Кабанов В. Г. - Обгрунтування загальної стратегії та розробки бізнес-плану комунального підприємства, Ніколайчук М. В. (2013)
Мурашка Є. - Мотивація і стимулювання трудової діяльності в управлінні персоналом (2013)
Овсенко Д. В. - Використання інтернет технологій в менеджменті на прикладі "НАКККІМ” (2013)
Романова А.О. - Застосування інноваційних технологій в рекламній діяльності (2013)
Ткаченко Т. В. - Формування асортиментної політики підприємства (2013)
Кривуца В. В. - Класифікація моделей життєвого циклу підприємства (2013)
Лунякіна Н. - Управління ризиками підприємства (2013)
Кулівник Т. О. - Формування комплексної системи процесу управління ризиками (2013)
Зінченко Г. Ю. - Інструментарій теорії лакунарності в дослідженні міжкультурної комунікації (2013)
Иванова К. А. - Информационно-аналитические интернет-тексты: подходы к изучению (2013)
Іванчук К. В. - Соціальні медіа як ЗМІ (2013)
Ільченко Ю. Ю. - Оповідання Чака Паланіка у перекладацькій інтерпретації Іллі Стронґовського (2013)
Ітані О. - Оптимізація критеріїв класифікації арабських прислів’їв (2013)
Кавун Н. Л. - Особливості перекладу неологізмів з англійської на українську мову (на матеріалі роману Девіда Мітчелла "Сон номер 9" в перекладі Олекси Негребецького) (2013)
Калініна-Шамрай В. Р. - Графічні особливості бельгіцизмів. Подвійне написання слів (на матеріалі бельгійської франкомовної преси) (2013)
Клименко Н. Ф. - Префіксація і словоскладання в творенні ад’єктивів та адвербативів з темпоральною семантикою (зіставний аспект) (2013)
Каптюрова В. В. - Особливості комунікації в англійському, російському та українському просторі соціальних мереж (2013)
Каптюрова О. В. - Використання методик лінгвістичного програмування поведінки людини в мас-медійній комунікації (2013)
Каратаєва М. В. - Онлайновий відео-журнал Louis Vuitton як новий жанр віртуальної реклами: infotainment & edutainment (2013)
Касяненко Д. C. - Правовий євролект та його переклад (2013)
Кирилова В. А. - Стилістика повісті Михайла Коцюбинського "Тіні забутих предків" і її відтворення у французькому перекладі Еміля Крюби (2013)
Кобзарьова Т. С. - Лексико-семантичні трансформації у перекладі французьких науково-популярних текстів українською мовою (2013)
Коваленко Г. М. - Концепт slow fashion у сучасному англомовному дискурсі (2013)
Кодубовська О. О. - Семантичні особливості одиниць на позначення національних типів поселень у західно-германських та східнослов’янських мовах (2013)
Кожуховская Ю. В. - Своеобразие поэтического языка Янниса Варвериса в сборнике "Господин Фогг" (2013)
Козачевська Л. - Мова української діаспори як віддзеркалення мовної свідомості та мовної діяльності носіїв-білінгвів, Сидоренко О. (2013)
Козоріз О. П. - Атрибутивне словосполучення як істотна структурна одиниця термінологічної гіпонімії в китайській мові (2013)
Колесник Р. С. - Когезія та когерентність у художньому перекладі (на матеріалі перекладів оповідань В. Борхерта) (2013)
Колесник О. С. - Функціонально-семантичні особливості номінації концептів-стихій (2013)
Комашинська Ю. В. - Реченнєві структури з оцінним значенням у латинській мові (2013)
Корняга К. К. - Особливості відтворення "nadsat" в українському та російському перекладах роману Ентоні Берджеса "Механічний апельсин" (2013)
Король О. А. - Сенсорна лексика з позитивним емотивно-оцінним навантаженням у романі Susan Elizabeth Philiphs Glitter Baby (2013)
Косицький М. М. - Іменникові композити новогрецької та української мов (зіставний аспект) (2013)
Котенко В. Л. - Лінгвопрагматичні засоби реалізації категорії оцінки в іспанськомовному спортивному дискурсі (на матеріалі газетних статей футбольної тематики) (2013)
Кощій О. - Зворотні запозичення у новогрецькій мові (2013)
Коцюба О. П. - Концепт mann у прозі Йозефа Рота в проекції на українську культуру (2013)
Крамар Н. А. - Мовна об’єктивація концепту самогубство в давньогрецькій трагедії класичної доби (2013)
Крижановська М. В. - Особливості когнітивних процесів у сімейній адресантно-адресатній конфігурації "чоловік-жінка" (на матеріалі сучасної італійської мови) (2013)
Крисальна Ю. В. - Релігійні концепти в нерелігійній комунікації (на матеріалі сучасних англомовних медійних текстів) (2013)
Ксьондзик К. М. - Український електронний словник словосполучень з ад’єктивом (2013)
Кучеренко А. - Гумор в арабських ЗМІ як явище постфольклору (2013)
Кушнір М. А. - Ландшафтна метафора в латинській анатомічній термінології (2013)
Кушнір Н. О. - Особенности этикетных формул извинения и обращения в русских и китайских волшебных сказках, Лі Нань (2013)
Лавриненко С. Т. - Лінгвокультурна презентація категорії "правда" в українських народних казках (2013)
Лаврінець О. Я. - Суб’єктна синтаксема в пасивних конструкціях сучасної української наукової мови (2013)
Лазаренко Л. Н. - Передача эмоциональных состояний персонажей в романе Р. Стивенсона "Остров сокровищ": способы перевода (2013)
Лебедева Г. В. - Компенсація як спосіб передачі афро-американського діалекту в художній літературі (2013)
Левчин І. - Лексико-граматичні особливості поезії Ахавана Салеса (2013)
Леончик О. М. - Багатослівні економічні терміни у новогрецькій мові (2013)
Лєпухова Н. - Проблема дефініції, домінантні ознаки та труднощі перекладу літературної казки (2013)
Лисенко К. В. - Просодичні маркери варіативності квазімонологу – розповіді з п’єси Шекспіра "Юлій Цезар". Ескпериментально-фонетичне дослідження (на матеріалі радіовистав) (2013)
Лисенко М. - Комбіновані інтонаційні конструкції в синтезаторах штучного мовлення (2013)
Літинська Н. В. - Вербалізація домінантних рис італійського національного характеру (2013)
Лопушанський В. М. - Німецькі лексичні запозичення у бойківському говорі: кількісний, тематичний і соціолінгвістичний аспект, Пиц Т. Б. (2013)
Лук’янець Г. Г. - Функціонування колоронімів у заголовках англомовних інтернет-новин: лінгвориторичний аспект (2013)
Лук’янець Т. Г. - Емоційне наповнення крупного плану в англомовних художніх і кінематографічних текстах (2013)
Любченко Т. В. - Структура форм минулого часу у новогрецькій та українській мовах (2013)
Лютянська Н. І. - Вербальні та невербальні засоби впливу у текстах англомовної реклами продуктів харчування (2013)
Мазепова О. В. - Роль соматизмів у мовній концептуалізації внутрішнього світу людини (на матеріалі перської мови) (2013)
Макарова О. В. - Синхронічний та діахронічний підходи до вивчення верлану (2013)
Максимчук Н. М. - Дискурс англомовного брифінгу в лінгвопрагматичному аспекті (2013)
Маленький Б. І. - Мовна адаптація та функціонально-прагматичний потенціал англіцизмів у німецьких фінансових та економічних текстах (2013)
Малявська Ю. П. - Мовно-стилістичні засоби формування образу гетери у діалогах лукіана (на матеріалі "діалогів гетер") (2013)
Манаєва А. - Структурно-семантичні особливості ієрогліфів китайської мови з ключовою графемою "серце" (2013)
Мартиненко М. Р. - Розтягнена вимова звукових сегментів в українському спонтанному мовленні (2013)
Мельник І. В. - Причини комунікативних невдач у провокаційному мовленні (2013)
Мельник А. В. - Особливості відтворення прислів’їв та приказок у перекладі текстів дитячої літератури (на матеріалі роману К. С. Льюїса "Кінь та його хлопчик" і його українськомовних версій) (2013)
Милик О. В. - Вербалізація концепту "здоров’я" в латинських пареміях (2013)
Миронівська Т. - Лексико-семантичні особливості латинськомовного дипломатичного листування (на матеріалі листів Богдана Хмельницького) (2013)
Ларских М. И. - Теоретическое обоснование модели обучающей компьютерной программы по русскому языку (2014)
Терехова С. Е. - Анализ устаревшей лексики как средство постижения смысла художественного произведения и формирования культуроведческой компетенции школьников (2014)
Корнейко Е. А. - Краеведческие тексты как методическое средство изучения темы "Однозначные и многозначные слова" в 5 классе (2014)
Витченко А. Е. - Методика работы с оригинальными художественными текстами английских писателей-модернистов (2014)
Бицько О. К. - Організаційно-методичні аспекти вивчення поезії Захар’ї Абрагамовича у школі (2014)
Гусева Н. Г. - Стереотипные ошибки при изучении английского языка (2014)
Наличаева С. А. - Особенности отношения к профессиональной деятельности у педагогов с разными уровнями эмоционального выгорания, Бородин И. С. (2014)
Чайка О. М. - Зміст поняття "творча самостійність" і його роль у фаховій освіті майбутнього вчителя-словесника (2014)
Кононко О. Л. - Формування у майбутнього фахівця базових якостей особистості (2014)
Борисова В. Г. - Мотивація досягнення як основний компонент соціалізації студента-психолога (2014)
Митник О. Я. - Формування професійної компетентності практичного психолога в процесі навчання в педагогічному ВНЗ, Хартман О. Ю., Середюк Т. В. (2014)
Кондрашихина О. А. - Феномен неопределённости в зарубежных научных исследованиях (2014)
Очеретяный А. А. - Преодолён ли кризис в психологии? (Об актуальности методологических идей Л.С. Выготского) (2014)
Нуртаєва Ю. О. - Погляди вітчизняних психологів та психолінгвістів на внутрішнє мовлення (2014)
Сараева Н. М. - Умственная работоспособность детей, проживающих в регионе экологического неблагополучия как интегральная характеристика психологической адаптации (2014)
Суханов А. А. - Психологическая адаптация как системная характеристика системы "человек – жизненная среда": к постановке проблемы (2014)
Палёхина С. В. - Языковой электронный портфель как инструмент развития социально-профессиональной мобильности будущего преподавателя иностранного языка (2014)
Самарова Л. Р. - Учебные возможности художественных фильмов на занятиях немецкого языка (2014)
Рагрина Ж. М. - Роль и место компьютерных технологий в практике языковой подготовки иностранных студентов (на примере преподавания русского языка как иностранного в медицинском вузе) (2014)
Хейлик В. Д. - Слагаемые этноориентированного подхода к обучению иностранцев русскому языку в нефилологических вузах Украины (2014)
Сура Н. А. - Специфіка навчання іншомовного професійно орієнтованого читання у немовному ВНЗ (2014)
Хвисюк О. М. - Заходи з покращення підготовки слухачів до заключного іспиту на ПАЦ "Рентгенологія", Крамний І. О., Гуріна І. В., Грицай А. О. (2012)
Клименко Т. М. - Опыт организации тематического усовершенствования врачей по освоению методики реанимации новорожденных в родильном зале, Сандуляк Т. В., Сердцева Е. А. (2012)
Крекотень О. М. - Додипломна професійна підготовка фахівців із дисципліни "Фармакоекономіка" у вищій школі (український підхід) (2012)
Марковський В. Д. - Музей кафедри патологічної анатомії як важлива складова частина навчально-виховної роботи, Сорокіна І. В., Омельченко О. А., Плітень О. М., Мирошниченко М. С. (2012)
Коренєв М. М. - Діагностика субклінічної хронічної серцевої недостатності в дітей підліткового віку за допомогою дискримінантного аналізу, Рак Л. І., Висоцька О. В., Порван А. П., Сватенко О. О. (2012)
Міщенко Л. А. - Значення нових факторів серцево-судинного ризику у хворих на гіпертонічну хворобу з атеросклеротичним ураженням сонних артерій (2012)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського