Носенко В. - Вплив жорсткості несучих конструкцій будинку зі збірного залізобетону на напружено-деформований стан фундаментів із буроін’єкційних паль, Кривенко О. (2020)
Малишев О. - Особливості влаштування лагун для сільськогосподарських цілей, Ращенко А., Диптан Т., Сенчишин Я. (2020)
Скочко Л. - Вплив параметрів підпірних стін та насипних ґрунтів на стійкість схилів при новому будівництві житлових комплексів, Носенко В., Підлуцький В., Гаврилюк О. (2020)
Ручківський В. - Напружено-деформований стан підпірних стін в залежності від їх конструкції (2020)
П’ятков О. - Вплив ефекту зім’яття глинистих грунтів при компресійних випробуваннях на визначення осідання основи, Жук В., Полюхович О. (2020)
Демчина Б. - Підходи до врахування горизонтальних переміщень фундаментів в роботі дерев’яних армованих вант, Кравз А. (2020)
Шмуклер В. - Випробування сталезалізобетонних прогонових будов мосту через р. Сухий Торець в м. Барвінкове, Каплін Р., Круль Ю. (2020)
Шмуклер В. - Топологічна оптимізація пластини, Лугченко О., Нажем Алі. (2020)
Вихідні відомості (2020)
Беззубова О. - Комунікативний простір німецькомовних соціальних медіа (2021)
Vydysheva O. - L’ambiguïte du concept "FEMME” dans les langues française et ukrainienne, Tarasova H. (2021)
Герцовська Н. - Підходи до класифікації англійських ідіом: тематичний аспект, Шпеник Т. (2021)
Данильчук А. - Англійська мова у Європейському Союзі в контексті Брекзиту (2021)
Добродій В. - Модус фамільярності комунікативної поведінки у когнітивно-дискурсивному висвітленні (2021)
Dudych Lakatosh K. - The significance of scientific results in efficient native language education (2021)
Козак С. - Функції інтертекстуальності в англомовних пресрелізах (2021)
Кузьменко Н. - Жанрово-стилістичні особливості перекладу науково-технічних текстів (2021)
Марчук Т. - Лінгвостилістичні засоби вираження ідіостилю Марини Левицької в оригіналі та перекладі (на матеріалі роману "Коротка історія тракторів по-українськи"), Лисак К. (2021)
Nazarov N. - Selected entries from the etymological dictionary of common Slavic poetic formulas against Indo-European background (2021)
Nod N. - Language variability judgement among university students (2021)
Пожарицька О. - Наративна комп’ютерна гра: типи вербальної комунікації (2021)
Приходченко О. - Невербаліка емоцій (2021)
Приходько Г. - Когнітивні виміри категорії оцінки (2021)
Саїк А. - Аналіз волинсько-чеського діалекту з погляду міжмовної омонімії (2021)
Талавіра Н. - Звернення британської королеви щодо пандемії: новинне висвітлення (2021)
Шундель Т. - Функціонально-семантичний потенціал синкретичних складнопідрядних речень із підрядними мети та умови (2021)
Баняс В. - "Інші химери" Жерара де Нерваля як апофеоз літературного герметизму, Баняс Н. (2021)
Брутман А. - Формування іншомовної компетенції в майбутніх економістів на заняттях з іноземної мови за професійним спрямуванням, Наумчук Т. (2021)
Бужиков Р. - Соціальні мережі як сучасний інструмент навчання іноземної мови, Доній В. (2021)
Загородня О. - Автентичний текст – невід’ємний компонент формування комунікативної іншомовної компетенції студентів закладів вищої освіти, Лугова Т., Михайлюк М. (2021)
Коробова І. - Змішане навчання: до питання навчання іноземної мови в закладах вищої світи (2021)
Кравченко Т. - Використання відеоматеріалів на заняттях ІМПС для розвитку навичок професійно орієнтованої дискусії, Іщук Н., Грачова І. (2021)
Ленюк Н. - Формування лексичної німецькомовної компетентності у процесі самостійної роботи студентів, Ізмайлова О. (2021)
Осова О. - Цифрові наративи в методичній підготовці майбутніх учителів іноземної мови (2021)
Рожкова І. - Метод проєктів як засіб індивідуалізації навчання іноземної мови (на прикладі новогрецької мови та її діалектів) (2021)
Корольов І. - Рецензія на монографію Черхави Олесі Олегівни "Реконструкція теолінгвістичної матриці релігійно-популярного дискурсу (на матеріалі англійської, німецької та української мов)" (2021)
Лінський І. В. - Прояви несприятливого впливу питущих на дорослих в мікросоціальному оточенні, Кузьмінов В. Н., Мінко О. І., Кожина Г. М., Гриневич Є. Г., Овчаренко М. О., Чугунов Чугунов, В. В., Пострелко В. М., Денисенко М. М., Плєхов В. А., Ткаченко Т. В., Задорожний В. В., Малихіна Н. А., Мінко О. О., Лакинський Р. В., Васильєва О. О., Юрченко О. М. (2021)
Марута Н. О. - Особливості емоційного вигоряння у працівників сфери охорони неврологічного та психічного здоров’я, Чабан О. С. (2021)
Гапонов П. К. - Можливості неінвазивної нейромодуляції в реабілітації (2021)
Лінський І. В. - Особливості когнітивних функцій хворих із судинною деменцією з різною локалізацією вогнищ ураження головного мозку, Злобін О. О. (2021)
Марценковський І. А. - Первазивні розлади розвитку зі складною структурою (епілептичними нападами, кататонічними, галюцинаторними та маніакальними симптомами, деліріозними епізодами протягом життя), Марценковська І. І., Здорик І. Ф., Макаренко Г. В., Скрипник Т. О. (2021)
Берченко О. Г. - Особливості нейрорегуляторних механізмів адаптації при алкогольній залежності (експериментальне дослідження), Тіткова А. М., Шляхова А. В., Веселовська О. В., Пріходько О. О. (2021)
Ліхолетов Є. О. - Обґрунтування персоніфікації лікувально-реабілітаційної допомоги цивільним особам з адаптаційними розладами, які зазнали психосоціального стресу в умовах військового конфлікту, на основі прогнозу тяжкості їх наслідків (2021)
Марута Н. О. - Спадковість та соціально-стресове навантаження в патоґенезі рекурентних депресивних розладів, Колядко С. П., Федченко В. Ю., Череднякова О. С. (2021)
Опря Є. В. - Мультидисциплінарний та диференційований підхід в лікуванні психотичних розладів з коморбідними соматичними станами, Пустовойт М. М. (2021)
Нікішкова І. М. - Резерв мозку: структура, модулятори, потенціал (2021)
Огоренко В. В. - Непсихотичні психічні розлади у хворих з асептичним некрозом головки стегнової кістки (огляд літератури), Шорніков А. В. (2021)
Маркозова Л. М. - Досвід застосування ноотропів в комплексній терапії осіб із залежністю від психоактивних речовин на сучасному тапі (2021)
Марута Н. О. - Психопатологічні наслідки Covid-19: можливості запобігання та лікування, Федченко В. Ю. (2021)
Хаустова О. О. - Використання aнтипсихотиків в таргетній терапії шизофренії — перспективи та виклики (на прикладі амісульприду), Ассонов Д. О. (2021)
Шкробот С. І. - Сучасні погляди на захворювання спектра оптичного нейромієліту. клінічний випадок у власній практиці, Бударна О. Ю., Дуве Х. В., Ткачук Н. І., Мілевська-Вовчук Л. С. (2021)
Козьолкін О. А. - Історія та сучасний етап 55-річного шляху кафедри нервових хвороб Запорізького державного медичного інституту, Шевченко Л. О., Дарій В. І., Мєдвєдкова С. О., Ревенько А. В., Візір І. В., Сікорська М. В., Кузнєцов А. А., Гуйтур М. М., Рибалко Т. П., Лапонов О. В. (2021)
Антофійчук А. М. - Жанрова палітра епістолярію Євгенії Ярошинської (2019)
Василькевич Г. П. - Нові підходи формування комунікативної компетенції під час викладання української мови як іноземної, Руснак О. Р. (2019)
Горда О. М. - Формування лінгвокраїнознавчої компетенції на прикладі вивчення нової української традиції – День вишиванки (2019)
Грозян Н. Ф. - Семантико-синтаксичні вияви детермінантів допусту в сучасній українській мові (2019)
Ковальчук М. П. - Функціонально-семантична структура інтер’єктивів-діалектизмів у говірці села Середній Майдан Івано-Франківської області (2019)
Намачинська Г. Я. - Українізми у словниках М. Гоголя та В. Даля: порівняння тлумачень (2019)
Стовбур Л. М. - Іншомовні лексичні компоненти у романі В. Лиса "Століття Якова" як маркер ідіостилю письменника (2019)
Умрихіна Л. В. - Особливості функціонування власне-імперативних конструкцій (2019)
Чаварга А. П. - Мова міжконфесійної та міжнаціональної ворожнечі на сторінках друкованого органу православного руху Підкарпатської Руси та Східної Словаччини "Православная Карпатская Русь" (1928–1935 рр.) (2019)
Бортник С. Б. - Мовна сертифікація як один зі складників імплементації білінгвальної освіти та EMI у вищій школі (2019)
Брона О. А. - Вивчення іменникових термінологічних сполук (2019)
Ворохта О. М. - Етимологічний склад англомовної топонімії Великобританії, Бялик В. Д. (2019)
Давидюк Ю. Б. - Метафорична профілізація концепту BIG CITY / ВЕЛИКЕ МІСТО в ідіодискурсі О. Генрі (2019)
Капуш А. В. - Німецькі метафори в актуальному суспільно-політичному дискурсі (2019)
Кащишин Н. Є. - Дипломатичні переговори: лінгвопрагматичний аспект і стратегічний потенціал (2019)
Кришталь С. М. - Емоційне навантаження дієслі. утворених засобом метафоричної конверсії (на матеріалі англійської мови) (2019)
Кузик О. Р. - Походження та загальна характеристика англомовних фразеологізмів на позначення часу, Бялик В. Д. (2019)
Lysanets Yu. V. - Mastering the skills of professional correspondence in medical English for academic purposes, Bieliaieva O. M., Znamenska I. V., Rozhenko I. V., Nikolaieva N. M. (2019)
Луньова Т. В. - Інтерпретація різних точок зору на творчість художника як дискурсивна стратегія в есе Джуліана Барнса про П’єра Боннара (2019)
Mintsys E. Ye. - Zoonyms: contextual meaning in literary context (based on the novel "Bless me, Ultima!” by Rudolfo Anaya), Mintsys Yu. B. (2019)
Павленко Н. О. - Структурно-семантичні особливості ідіом-номінацій людини за її характером (2019)
Сергієнко М. С. - Прагматичні аспекти дослідження англомовної військової реклами, Підлужна І. А., Мокрій Я. О. (2019)
Sorokina M. Ye. - On some methods of teaching reading techniques in foreign languages, Rud A. H. (2019)
Татаровська О. В. - Фразелогічна оказіональність як засіб створення емфази в художньому дискурсі (на матеріалі англійської мови) (2019)
Френкель О. В. - Персональний брендинг у медіакомунікації: маскулінний аспект (на матеріалі англомовних celeb-on-celeb інтерв’ю) (2019)
Цапів А. О. - Амбівалентна адресатність художніх текстів для дітей: взаємодія наратора і фокалізатора (2019)
Черней Д. B. - Труднощі та способи перекладу англомовних фразеологізмів, Бялик В. Д. (2019)
Шарун Ю. Ф. - Хибні уявлення про гендер у тексті англомовного анекдоту (2019)
Шугаєв А. В. - Інтернет-дискурс у глобальній епосі інформатизації суспільства (2019)
Яків’юк М. І. - Класифікації та типи англомовних прізвиськ, Бялик В. Д. (2019)
Лисюк В. В. - Репрезентація синонімії в медичній термінології (на матеріалі іспаномовної періодики) (2019)
Лисюк С. В. - Особливості суфіксальної номінації лексики футбольної сфери (на матеріалі іспанської преси) (2019)
Лукʼянченко М. П. - Розвиток фонетичної системи старофранцузької мови в контексті основних історичних та мовних процесів доби Середньовіччя у Франції (2019)
Редковська Т. О. - Формування префіксальних дієслів в іспанській мові: кoгнітивний aспект (2019)
Музика-Стефанчук О. А. - Поняття "фінансова послуга" в контексті адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу (2017)
Островський С. О. - Поняття та елементи механізму взаємодії Національної гвардії України з правоохоронними органами та Збройними силами України (2017)
Салій С. Л. - Історичні аспекти становлення та розвитку відносин України з групою Світового банку (2017)
Селезньова О. М. - Поняття "інформаційні правовідносини": доктринально-правовий ракурс, Юсип Ж. П. (2017)
Сінянська А. О. - Дорогоцінні метали як об’єкти валютних правовідносин (2017)
Сіренко Д. О. - Сучасний стан судової практики з розгляду справ про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією в Україні (2017)
Стадник Р. І. - Правовий статус органів виконавчої влади України як розпорядників публічної інформації: теоретико-правові та нормативно-правові засади (2017)
Ткачук Т. Ю. - Державна політика у сфері забезпечення інформаційної безпеки на сучасному етапі (2017)
Хома Т. Ю. - Порівняльно-правовий аналіз законодавства зарубіжних країн у сфері адміністративної відповідальності за незаконне відкриття або використання за межами країни валютних рахунків (2017)
Хомишин І. Ю. - Освіта і ринок праці: взаємний вплив та перетин інтересів (2017)
Шоптенко С. С. - Зміст та основні напрями інформаційного забезпечення адміністративно-юрисдикційної діяльності правоохоронних органів (2017)
Вечерова Є. М. - Багатомірність кримінального права: уточнення деяких сутнісних характеристик як передумови щодо вивчення нормативності кримінального права (2017)
Гулкевич В. Д. - Нова європейська стратегія кримінально-правової охорони культурної спадщини (2017)
Козак В. М. - Суб’єкт знищення, підробки або заміни ідентифікаційних номерів транспортного засобу (2017)
Прижбило О. В. - Імпульсивні злочини та особи, що їх вчиняють: кримінологічний аналіз (2017)
Пузирьов М. С. - Дослідження зарубіжного досвіду виконання покарань у дореволюційний період (ІІ половина XVIII – початок ХХ ст.) (2017)
Глидер И. В. - Сделка о признании вины в уголовном процессе Израиля: правовая природа и порядок заключения (2017)
Гумін О. М. - Форми та види катування, Коваль М. М. (2017)
Демидова Є. Є. - Деякі проблеми залучення судового експерта у кримінальному провадженні (2017)
JUDr. Jiří Jelínek - The accused and their right to personal participation at the court proceedings in the czech criminal procedure, CSc. CSc. (2017)
Колодчин Д. В. - Строк тримання під вартою під час судового розгляду: законодавчі гарантії і практика правозастосуваня (2017)
Копча В. В. - Криміналістичне дослідження зброї, боєприпасів, вибухових речовин і пристроїв та слідів їх застосування, Копча Н. В. (2017)
Курапова К. М. - Процесуальні строки у провадженнні за нововиявленими обставинами (2017)
Мирошниченко Т. М. - Реалізація засади диспозитивності під час кримінального процесуального доказування (2017)
Найдьон Ю. О. - Принципи права як фундаментальні засади оперативної діяльності Cлужби безпеки України (2017)
Погорецький М. А. - Проблемні питання реалізації процесуального статусу потерпілого у кримінальному провадженні, Сергєєва Д. Б. (2017)
Попович І. І. - Сучасні можливості експертного дослідження слідів крові за кримінальними провадженнями про вбивства (2017)
Спасенко К. О. - Правові, організаційні й тактичні аспекти взаємодії слідчих та інших органів у процесі розслідування порушень правил безпеки під час виконання робіт із підвищеною небезпекою (2017)
Черняк А. М. - Поняття та класифікація злочинів у сфері міжнародного студентського обміну (2017)
Чигрина Г. Л. - Докази і доказування обставин вчинення злочинів, пов’язаних із підробкою документів, що надаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців (2017)
Заборовський В. В. - Оскарження рішення у дисциплінарній справі як факультативна стадія дисциплінарного провадження відносно адвоката (2017)
Кухта М. М. - Дисциплінарна відповідальність суддів у контексті Закону України "Про судоусрій і статус суддів" (2017)
Локшина Ю. В. - Про науковий доробок із проблеми міжнародно-правового регулювання засобів захисту торгівлі (2017)
Семків Т. Г. - Створення генеральної інспекції як один зі складників реформування Прокуратури України (2017)
Прохазка Г. А. - Відповідальність держав: порушення прав людини в міжнародному праві (2017)
Тичина В. П. - Міжнародна правосуб’єктність організації економічного співробітництва та розвитку (2017)
Гоменюк З. П. - Антропологічні виміри правопорядку за Б. Кістяківським (2017)
Івченко Ю. В. - Сутнісне наповнення та структурні складові поняття "Образ Батьківщини" (2017)
Батанов О. В. - Рецензія на монографію Берназюк І. М. "Реалізація актів стратегічної (програмної) правотворчості парламенту, глави держави та уряду як гарантія прямої демократії", Бедь В. В. (2017)
Титул, Зміст (2021)
Улітіна О. В. - Правове регулювання креативних індустрій в Україні, Пилюченко Д. В. (2021)
Денисенко Р. В. - Щодо службових об’єктів інтелектуальної власності, створюваних у процесі виконання договорів на проведення науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт (2021)
Дорошенко О. Ф. - Деякі аспекти встановлення відповідності промислового зразка критеріям охороноздатності, Работягова Л. І. (2021)
Зайківський О. Б. - Система національної безпеки та питання інтелектуальної власності, Оністрат О. А. (2021)
Андрощук Г. О. - Протидія недобросовісним реєстраціям і використанню засобів індивідуалізації в умовах цифрової трансформації (ч. 2) (2021)
Постригань Т. Л. - Правове регулювання наукових парків Великої Британії (2021)
Шабалін А. В. - Про питання кодифікації законодавства у сфері інтелектуальної власності (2021)
Штефан О. О. - Доктринальні підходи до визначення цивільного процесуального права (2021)
Бутко І. М. - Модель тематичної інтерпретації видових зображень (2021)
Zolotariov D. - The platform for creation of event-driven applications based on Wolfram Mathematica and Apache Kafka (2021)
Mazurova O. - Research of ACID transaction implementation methods for distributed databases using replication technology, Naboka A., Shirokopetleva M. (2021)
Podorozhniak A. - Model and algorithms for determining the location and position of agricultural machinery during the movement, Balenko O., Sobol V. (2021)
Chalyi S. - Development of a method for the interactive construction of explanations in intelligent information systems based on the probabilistic approach, Leshchynskyi V. (2021)
Voronin A. - Methods of comparative statics and dynamics in the theory of economic cycles, Gunko O. (2021)
Momot T. - Balanced scorecard of safety-oriented management for the construction industry enterprises, Filonych O., Kosiak A., Lobach O. (2021)
Avrunin O. - The method for predictive assessment of the condition of patients with atopic dermatitis at different stages of the disease, Trubitcin A., Klymenko V. (2021)
Бондаренко І. С. - Про акусто-магнітний метод вимірювання акустичного опору локальних ділянок біологічного середовища, Аврунін О. Г. (2021)
Raskin L. - A method for solving the canonical problem of transport logistics in conditions of uncertainty, Parfeniuk Yu., Sukhomlyn L., Kravtsov M., Surkov L. (2021)
Cєліванов К. О. - Модель взаємодій і фазових станів при розподілі частотного ресурсу в угрупованні радіоелектронних засобів мережі мобільного зв'язку 5G, Муляр Б. П., Коляденко Ю. Ю., Москалець М. В. (2021)
Алфавітний показчик (2021)
Будзяк В. М. - Додана вартість у сільськогосподарському землекористуванні, Будзяк О. С. (2021)
Гарбар Ж. В. - Інноваційний менеджмент як базис інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємств, Майбородюк К. С. (2021)
Кириченко С. О. - Концептуальні засади організації системи антикризового управління підприємством в умовах макроекономічної нестабільності, Ружицький А. В., Тульчинська С. О., Салоїд С. В. (2021)
Шарий Г. І. - Подолання економічного підпілля земельних відносин в Україні, Нестеренко С. В., Москаленко Л. В. (2021)
Таран-Лала О. М. - Сутність та основні види систем мотивації на підприємстві, Сорока Ю. С. (2021)
Рудік Н. М. - Історичний аспект розвитку сільськогосподарської кооперації (2021)
Кириченко Н. В. - Методичні основи формування системи ризик менеджменту аграрних підприємств, Алєщенко Л. О. (2021)
Заволока Ю. М. - Вплив рецесії, викликаної пандемією covid-19, на стан безробіття та ринок праці, Івко А. В., Сідненко М. В. (2021)
Юрчук Н. П. - Розвиток технологій big data в умовах цифрових трансформацій, Кіпоренко С. С. (2021)
Самофал О. В. - Вплив пандемічної кризи на систему маркетингу дрібнотоварних виробників сільськогосподарської продукції в Україні (2021)
Третяк А. М. - Поняття та сутність економіки землеустрою та землевпорядкування в Україні, Третяк В. М., Гетманьчик І. П., Гунько Л. А. (2021)
Канцедал Н. А. - Інформаційна роль обліку в результативності інвестиційної стратегії аграрних підприємств, Лега О. В. (2021)
Пивовар П. В. - Формування визначення поняття "сільські території" як економічної категорії, Пивовар А. М. (2021)
Busarieva T. - Ways of transnationalization of national ukrainian companies (2021)
Галаган Т. І. - Економічні, екологічні та соціальні аспекти рекультивації земель під сільськогосподарське виробництво, Величко А. Є. (2021)
Данькевич С. М. - Потенціал розвитку екосистемних послуг лісів України як фінансового інструменту забезпечення збалансованого землекористування (2021)
Самборський О. В. - Сучасна кластерна політика України: проблеми та перспективи, Гласов П. В. (2021)
Михальчинець Г. Т. - Моделювання секторальної результативності фінансового ринку (2021)
Довгань П. О. - Основи класифікації необоротних активів та підходи до їх удосконалення (2021)
Лошакова Ю. А. - Наукове обгрунтування індикаторів оцінки сталого землекористування на регіональному рівні (2021)
Атрощенко Т. О. - Наукові проєкції феномену професійної ідентичності майбутніх педагогів (2021)
Балухтіна О. М. - Наставництво для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування в Україні: шляхи оптимізації процесу (2021)
Бартків О. С. - Формування основ педагогічної майстерності майбутніх учителів, Смалько О. В. (2021)
Bartosh O. - Bilingual intercultural education as an important precondition of providing the effective intercultural interaction in the American multinational society (2021)
Бескорса О. С. - MOOC: платформи професійного саморозвитку майбутніх учителів англійської мови початкової школи (2021)
Bondar T. - Historical overview of U.S. inclusive education federal legislation (2021)
Бондарчук Н. Я. - Методичні аспекти організації і проведення рольових рухливих ігор на заняттях з фізичної культури в початковій школі, Чернов В. Д., Тимочко О. І. (2021)
Борисенко К. Ю. - Особливості розвитку емоційного інтелекту дітей старшого дошкільного віку, Бадер С. О. (2021)
Вакалюк Т. А. - Електронне портфоліо як засіб відображення результатів науково- педагогічної діяльності викладачів ЗВО, Іванова С. М., Кільченко А. В. (2021)
Варга Н. І. - Доступність об’єктів туристичної інфраструктури в закарпатській області (на основі соціологічного зрізу), Рюль В. О. (2021)
Варнавська І. В. - Структурна характеристика культурної компетентності, Черемісін О. В. (2021)
Вербівський Д. С. - Медіаграмотність як один зі складників процесу підготовки сучасного педагога професійного навчання, Сікора Я. Б., Усата О. Ю. (2021)
Виспінська Н. М. - Розвиток емоційного інтелекту як передумова формування іншомовної комунікативної компетентності в дітей з особливими освітніми потребами (2021)
Гарапко В. І. - Ризики відсутності традиційного освітнього процесу у закладах освіти протягом пандемії covid-19 (на матеріалах Юнеско), Бедевельска М. В. (2021)
Гарбар С. В. - Педагогічні умови використання мультиплікаційних фільмів у вихованні та навчанні дітей дошкільного віку (2021)
Головко О. С. - Тренінгові методи розвитку демократичної культури майбутніх менеджерів освіти (2021)
Громова Н. М. - Ставлення студентів немовних спеціальностей до критичного читання (2021)
Гуменюк І. М. - Робоча програма навчальної дисципліни: компетентнісний вектор (2021)
Гусак Л. П. - Використання системи управління навчанням МООDLE в процесі дистанційного навчання вищої та прикладної математики, Радзіховська Л. М. (2021)
Даниленко О. Б. - Досвід застосування сучасних методів і технологій у формуванні здатності використовувати навігаційне обладнання інтегрованого ходового містка судна для забезпечення безпеки плавання (2021)
Derkach S. - Motives for choosing a career of teaching English (2021)
Джога О. В. - Критерії, показники та рівні виробничо-технологічної готовності бакалаврів харчових технологій (2021)
Джуган В. В. - Реалізація потреб людей похилого віку через формальні та неформальні мережі підтримки, Джуган Р. І. (2021)
Дроздова В. В. - Особливості використання проектних технологій у процесі дистанційного навчання іноземної мови в ЗВО, Рогульська О. О., Рудніцька К. В. (2021)
Єпіхіна М. А. - Реалізація ідей педагогіки партнерства у сучасному вимірі (2021)
Zhylenko R. - Comparative study of the civil society organizations at the national level and in Carpathian region of Ukraine (2021)
Заіка В. М. - Комунікативний потенціал майбутніх соціальних працівників, Гета А. В., Вишар Є. В. (2021)
Зозуляк-Случик Р. В. - Засадничі положення системи формування професійно-етичної компетентності майбутніх фахівців соціальної сфери (2021)
Зоська Я. В. - Методика викладання соціологічних дисциплін для студентів спеціальності "231-Соціальна робота", Стадник А. Г., Євсєєва К. С. (2021)
Зябловська Д. Є. - Особливості організації професійного навчання дизайнерів у європейській вищій школі (2021)
Іващук О. В. - Використання медичних інформаційних систем у фаховій підготовці майбутніх лікарів, Іващук Д. О. (2021)
Карнаух Л. П. - Дослідження гендерної соціалізації дітей дошкільного віку в контексті суспільно-історичного розвитку суспільства, Кравчук Н. П. (2021)
Кін О. М. - Роль громадської діяльності у формуванні національної самосвідомості здобувачів вищої освіти (2021)
Кобрій О. М. - Правові засади демократизації свідомості майбутнього вчителя англійської мови, Брода М. В. (2021)
Козубовська І. В. - Ігрові методи в полікультурній підготовці фахівців у США, Постолюк М. І., Сідун Л. Ю. (2021)
Коростель П. В. - Професійна спрямованість курсу "Основи комп’ютерної графіки" в системі підготовки педагогів професійного навчання (2021)
Косик В. М. - Потенціал хмарних технологій для задач систем автоматизованого проектування в умовах цифровізації освіти, Тропіна М. А. (2021)
Кришінець-Андялошій К. О. - Організаційно-педагогічні умови формування розвиваючого середовища закладу загальної середньої освіти (2021)
Кузьмін В. В. - Особливості викладання дисципліни "Методика соціальних досліджень" для студентів спеціальності "231-Соціальна робота", Кузьміна М. О., Борисюк С. О. (2021)
Кучумова Н. І. - Вплив стосунків у дистантних сім’ях трудових мігрантів на виховання дітей, Білик Н. М. (2021)
Лапіна М. Д. - Соціальна робота в системі допомоги особам з адиктивною харчовою поведінкою, Бойко Є. В. (2021)
Леврінц М. І. - Напрями вдосконалення вітчизняної системи підготовки вчителів іноземних мов на основі досвіду США (2021)
Литвинова С. Г. - Засоби і сервіси хмаро орієнтованих систем відкритої науки для професійного розвитку вчителів ліцеїв (2021)
Лобачова І. М. - Комунікативні вправи в удосконаленні іншомовної мовленнєвої компетентності майбутніх педагогів (2021)
Лоїк Г. Б. - Специфіка підготовки майбутніх учителів початкової школи до професійної діяльності в умовах інклюзивної освіти, Вихрущ В. О., Брижак Н. Ю. (2021)
Лютий В. М. - Аналіз стану мовної компетентності офіцерів національної гвардії України (2021)
Маргітич А. І. - Педагогічні умови розвитку організаційної культури студентської спільноти коледжу (2021)
Маркова Н. В. - Гендерні особливості сприйнятливості молоді до деструктивного впливу соціальних інтернет-мереж (2021)
Мартин О. М. - Педагогічна підготовка вчителя в скандинавських країнах як об’єкт педагогічних досліджень (2021)
Мельник Т. П. - Практичні аспекти використання ділової гри в підготовці іноземних студентів медичних ЗВО до українськомовної комунікації (2021)
Мельничук В. О. - Показники і критерії проблеми залучення підлітків до комерційного сексу (2021)
Мешко Г. М. - Формування Soft Skills студентів непедагогічних спеціальностей у процесі вивчення курсу "Педагогіка", Мешко О. І. (2021)
Михнюк С. В. - Теоретичні і практичні аспекти підготовки майбутніх соціальних працівників у європейських країнах (2021)
Молоченко І. А. - Нормативно-правове забезпечення життєдіяльності людей з інвалідністю в Україні (2021)
Nazarevych L. - Specific features of studying cross-cultural texts in classes of Ukrainian as a foreign language, Denysiuk N., Kotovska T. (2021)
Наконечна Л. Б. - Мовне середовище як проблема наукового дослідження у контексті підготовки майбутніх учителів до професійної діяльності (2021)
Носенко Ю. Г. - Еволюція засобів і технологій відкритої науки (2021)
Опачко М. В. - Визначення показника інноваційного дидактичного потенціалу у здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня спеціальності "011 освітні, педагогічні науки", Попадич О. О., Ключарова А. (2021)
Орос В. М. - Розвиток творчих здібностей особистості засобами розвивального навчання у системі математичної освіти, Петечук В. М., Петечук Ю. В. (2021)
Осадча Н. В. - До питання адаптації процесу вивчення іноземної мови в університеті до потреб представників національних меншин України в умовах пандемії COVID-19 (2021)
Островська М. Я. - Особливості підготовки майбутніх учителів у контексті реформи початкової школи (2021)
Perminova V. - The use of active teaching methods in forming the professional language competence of students, Sikaliuk A., Shenderuk O. (2021)
Поберецька В. - Організація і методика проведення дослідно-експериментальної роботи з підготовки вчителів початкової освіти в педагогічних коледжах до інтегрованого навчання учнів (2021)
Повідайчик М. М. - Педагогічні умови формування конкурентоспроможності майбутніх учителів математики (2021)
Повідайчик О. С. - Особливості науково-дослідницької роботи майбутніх фахівців сфери гостинності в процесі професійної підготовки, Попик М. М., Реблян А. М. (2021)
Повідайчик О. C. - Науково-дослідницька діяльність як чинник формування професійної мобільності сучасного фахівця, Хоминець С. І., Логвиненко О. Б. (2021)
Поліщук О. Р. - До вивчення соціально-психологічної готовності старшокласників щодо професійного вибору (2021)
Popovych V. - The role of project management in the social service sphere of the population (2021)
Пришляк О. Ю. - Концептуалізація моделі міжкультурної компетентності майбутніх фахівців соціономічних професій (2021)
Романишина О. Я. - Дуальна освіта як одна з умов формування професійної компетентності техніків-технологів, Дундюк А. Ю. (2021)
Романовська Д. Д. - Особливості психологічного супроводу освітнього процесу в умовах пандемії COVID-19, Мінтянська Р. І. (2021)
Сливка Л. В. - "Ера Копчиньського" або розвиток теорії і практики шкільної гігієни у Польщі за міжвоєнної доби ХХ ст. (2021)
Смагін І. І. - Багатозначність змісту поняття "підвищення кваліфікації педагогів" у нормативному контексті та практиці освітньої діяльності (2021)
Смук О. Т. - Феномен інтернет-адикції як головна детермінанта патологічної культури у глобалізаційному просторі (2021)
Cобченко Т. М. - Використання цифрових інструментів у післядипломній педагогічній освіті (2021)
Soroko N. - Using virtual reality in support steam approach for general school (2021)
Староста В. І. - Повторне комп’ютерно орієнтоване тестування результатів навчання студентів та аспірантів в MOODLE (2021)
Стинська В. В. - Нормативно-правове регулювання благодійної діяльності в Україні (2021)
Товканець Г. В. - Діагностика комунікативної компетентності у підготовці майбутнього вчителя початкової школи (2021)
Товканець О. С. - Особливості підготовки фахівців з менеджменту освіти в Україні (2021)
Трифонова О. М. - Особливості створення освітнього середовища на засадах самоорганізації й інтеграції природничих наук, цифрової трансформації та комп’ютерних технологій (2021)
Трубавіна І. М. - Соціальна робота з військовослужбовцями та членами їх сімей та військово-соціальна робота в Україні: історичний аспект і закордонний досвід, Цибулько Л. Г., Мартинюк А. Ю. (2021)
Тушко К. Ю. - Особливості методики викладання навчальної дисципліни "СТАРТ-АП-технології" майбутнім офіцерам-прикордонникам, Совва С. М. (2021)
Фізеші О. Й. - Особливості підготовки майбутніх викладачів педагогіки до викладання курсу "Дидактика" (2021)
Філімонова І. А. - Особливості використання інноваційних технологій під час проведення практичних робіт фахових дисциплін харчового профілю (2021)
Фурда І. І. - Порушення комунікації у стосунках дівчини і хлопця, Урбановська Т. С., Парфанович І. І. (2021)
Цюняк О. П. - Формування інформаційно-цифрової компетентності майбутніх учителів початкових класів у закладах вищої освіти, Розлуцька Г. М., Кравець О. В. (2021)
Черепаня М. Т. - Співпраця закладів інтернатної освіти Закарпаття першої половини ХХ століття з благодійними організаціями (2021)
Шишенко І. В. - Перспективи застосування мобільних додатків у фаховій підготовці майбутніх учителів математики, Чкана Я. О., Мартиненко О. В. (2021)
Шиян Н. І. - Підготовка майбутніх учителів хімії до застосування хмарних сервісів у професійній діяльності, Криворучко А. В., Стрижак С. В. (2021)
Шкирта І. М. - Формування основ комп’ютерної грамотності майбутнього вчителя початкової школи в процесі професійної освіти, Лазар В. Ф., Базар Н. В. (2021)
Шостачук А. М. - Деякі аспекти перебудови вищої інженерної освіти в Україні (2021)
Shukatka O. - The historical background of legal and regulatory legislation on preservation of health in quarantine conditions, Kryvoruchko I. (2021)
Юрків Я. І. - Труднощі соціально-психологічної адаптації вразливих верств внутрішньо переміщених осіб до нових умов життя, Луканов Д. В. (2021)
Яструб О. О. - Синхронізація компетентностей дошкільної та початкової освіти як вимога сьогодення (2021)
Желанова В. В. - Впровадження стратегії міждисциплінарності в сучасній вищій освіти (2021)
Шандор Ф. Ф. - Різновиди груп масової поведінки, що формуються у процесі групової соціальної роботи (2021)
Никонов В. В. - Обращение главного редактора (2021)
Ткачишин В. С. - Інтоксикації свинцем і його неорганічними сполуками (2021)
Трихліб В. І. - Нова коронавірусна інфекція (COVID-19): симптоми, лабораторні показники крові у тяжкохворих та померлих, Казмірчук А. П., Грушкевич В. В., Буракова Т. В. (2021)
Галушко О. А. - Аналіз причин ускладненого перебігу COVID-19 у пацієнтів із цукровим діабетом, Лоскутов О. А., Тріщинська М. А., Кучинська І. А., Болюк М. В. (2021)
Хандога Е. В. - Сучасні підходи до забезпечення гігієни рук медичного персоналу в комплексі заходів профілактики внутрішньолікарняних інфекцій у закладах охорони здоров’я, Кочін І. В., Тєрєхов Р. Л., Остапенко А. О., Царьов В. В. (2021)
Прохорова О. О. - Безбольова ішемія міокарда у пацієнта з цукровим діабетом 2-го типу на прикладі клінічного випадку, Бринза М. С. (2021)
Марцінів В. В. - Застосування пекторальної та паравертебральної блокади в хірургії злоякісних новоутворень молочної залози з позиції концепції швидкого відновлення (2021)
Трихліб В. І. - Клініко-лабораторні прояви в тяжкохворих із COVID-19 та померлих, Лисенко Т. І., Єрошенко А. О., Мартинчик О. С., Бєляєва К. П., Цюрак Н. Р., Невмержицький С. О., Грушкевич В. В., Самойленко О. І., Кульова О. В. (2021)
Козловський Ю. К. - Досвід застосування місцевих анестезуючих комбінацій, Макогончук А. В., Козловська І. Ю. (2021)
Минка Н. В. - Ефективність комбінації реґіонарних методів знеболювання із загальною анестезією при трансплантації рогівки, Кобеляцький Ю. Ю. (2021)
Shulga Ye. V. - Correction of redox metabolism and the relationship of markers of systemic chronic inflammation with a measure of overall survival in cancer patients with multiorgan resections (2021)
Євсєєва В. В. - Порівняння ефектів комбінованої нейроаксіальної анестезії та багатокомпонентної низькопотокової інгаляційної анестезії у структурі періопераційного анестезіологічного забезпечення при артроскопічних втручаннях на колінному суглобі, Скобенко Є. О., Зенкіна Л. М., Малімоненко М. О., Савченко С. О. (2021)
Дубенко О. Е. - Делирий в неврологической практике, Никонов В. В. (2021)
Hasan Naved Y. - A rare interesting case of fatal air embolism after intravenous contrast during computed tomography, Rugaan Asiah Salem (2021)
Brynza M. S. - Influence of thyroid-stimulating hormone on the recurrence after radiofrequency ablation for atrial fibrillation, Bogun N. Yu., Shmidt O. Yu. (2021)
Бундак О. А. - Тьютор і тьюторінг в сучасній освіті і Україні, Попов А. А., Туз Ю. О. (2021)
Григорчук М. В. - Теоретико-правове значення принципів національного судочинства як основи захисту прав суб’єктів господарювання (2021)
Дашковська О. Р. - Позитивна юридична відповідальність: загальнотеоретична характеристика, Яворський В. О., Безсонова К. Д. (2021)
Іванюра І. С. - Правова природа та місце судового прецеденту в системі джерел права України, Шевченко Д. В., Сівець А. С. (2021)
Калюжна Є. С. - Вплив практики Європейського суду з прав людини на національну систему України (2021)
Качур В. О. - Фундаментальні цінності європейської правової культури у положеннях конституції Польщі 1791 р. (2021)
Петреченко С. А. - Теоретико-правовий аспект визначення механізму забезпечення прав людини та особливості їх реалізації в Україні (2021)
Протосавіцька Л. С. - Ліберально-демократичні цінності польської Конституції 1921 р. (2021)
Громовчук М. В. - Релігія і право людини на штучне запліднення, Бєлов Д. М. (2021)
Луценко А. П. - Перспективи декриміналізації та подальшої легалізації евтаназії в Україні, Хайрулліна Д. І. (2021)
Саєнко М. І. - Сучасні виклики у сфері захисту прав людини під час пандемії covid-19, Голобородько В. В., Плескачова В. С. (2021)
Сарай Р. Д. - Правова природа реформування сучасної виборчої системи України: переваги та недоліки (2021)
Туряниця О. О. - Механізм реалізації прав професійних спортсменів в Україні: конституційно-правовий аналіз (2021)
Щебетун І. С. - Проблемні питання формування Конституційного суду: порівняльно-правовий аспект, Марценюк А. І. (2021)
Ярова А. С. - Верховний суд США як орган конституційної юрисдикції, Сисова А. І. (2021)
Балюк Т. М. - Юридична природа окремого провадження у справах про надання права на шлюб (2021)
Буряченко А. М. - Поняття та зміст юридичної відповідальності подружжя за невиконання аліментних зобов’язань у сімейному праві (2021)
Воронов К. М. - Проблемні питання охорони права інтелектуальної власності у спорті (2021)
Гецко В. В. - Європейські підходи до захисту "trade dress" та можливість їх впровадження в Україні (2021)
Гуйван П. Д. - Фактор часу в цивільних матеріальних правовідносинах. Особливості охоронно-правового зобов’язання (2021)
Дерев’янко Д. С. - Особливості нотаріальної охорони корпоративних прав юридичних осіб (2021)
Ігнатюк Ю. О. - Правова природа договору лізингу та його особливості (2021)
Ільків О. В. - Правова природа відносин з придбання сертифікатів фонду операцій з нерухомістю (2021)
Кондрат’єва Л. А. - Самопредставництво юридичних осіб в суді згідно чинного законодавства (2021)
Крижевська О. О. - Особи, які беруть участь у нотаріальному провадженні (2021)
Лучковський В. В. - До питання про особливості захисту прав осіб, які перебувають у фактичних шлюбних відносинах у судовій практиці (2021)
Маровді В. М. - До питання обмеження прав особи у цивільному праві. Співвідношення понять обмеження та обтяження цивільних прав (2021)
Міліщук Н. С. - Окремі проблеми правового регулювання укладення договору купівлі-продажу (на основі аналізу прикладів із судової практики) (2021)
Оксанюк О. А. - До питання про особливості захисту прав подружжя у справах про встановлення режиму окремого проживання подружжя (2021)
Татулич І. Ю. - Новий підхід щодо процедури визнання фізичної особи недієздатною (2021)
Уваров А. О. - Суб’єкти конституційного права володіти, користуватися і розпоряджатися результатами своєї інтелектуальної діяльності (2021)
Дмитренко Д. О. - Правове регулювання робочого часу і часу відпочинку моряків в Україні та Фінляндії (2021)
Пижова М. О. - Право на справедливу оплату праці як різновид соціально-економічних прав (2021)
Бахнoвська І. П. - Юридична природа соціальної справедливості як складова частина принципу справедливості, Слободиська О. А. (2021)
Маркін А. О. - Правовий статус та трудова правосуб'єктність в науці трудового права, Тимченко Л. М. (2021)
Берназюк Я. О. - Принцип належного урядування (good governance): національна та європейська судова практика (2021)
Божук І. І. - До питання оподаткування за законопроектом №4184, Аністратенко Ю. І. (2021)
Воловик В. О. - Удосконалення адміністративно-правового забезпечення підготовки громадян до військової служби (2021)
Дегтярьов Д. О. - Форми демократичного цивільного контролю над силами оборони України (2021)
Заярний О. А. - До питання щодо виконання Україною міжнародних зобов'язань щодо запровадження інституту інформаційного омбудсмана: деякі концептуально-прикладні аспекти (2021)
Зіборєва О. Б. - Поняття та ознаки публічного адміністрування (2021)
Іванов С. М. - Оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів влади щодо надання публічних послуг у сфері міграції та громадянства в судовому порядку (2021)
Ковбас І. В. - Адміністративно-правові інструменти в діяльності Кабінету Міністрів України, Крайній П. І., Рудан С. М. (2021)
Козинець І. Г. - Принцип верховенства права в адміністративному судочинстві, Мишаста К. Б. (2021)
Крамар Р. І. - Адміністративно-правовий статус Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (2021)
Луців І. І. - Оптимізація діяльності органів місцевого самоврядування щодо надання публічних послуг (2021)
Павліченко Є. В. - Законодавчі засади механізму участі громадськості у здійсненні державного управління в Україні, Білошенко О. Ю., Чабаненко Ю. С. (2021)
Петрова Н. О. - Функції моніторингу державної допомоги суб’єктам господарювання (2021)
Пономарьова Д. С. - Стратегічні комунікації як особливий вид взаємодії міністерства оборони України з іншими державними органами (2021)
Приймак В. А. - Адміністративно-правові засоби правового регулювання запобігання корупції в Україні (2021)
Приходько М. В. - Генезис адміністративної відповідальності за булінг (цькування) в Україні (2021)
Тимчак В. В. - Економіко-правовий аспект позабюджетного фінансування закладів вищої освіти України, Тимчак М. В. (2021)
Шевчук О. Р. - Реалізація політики державної інформаційної безпеки України в контексті запобігання корупції: адміністративно-правовий аспект, Ментух Н. Ф. (2021)
Булгак С. С. - Проблемні аспекти кваліфікації вбивства матір’ю своєї новонародженої дитини, Заєць Є. Ю. (2021)
Ступник Я. В. - До питання вдосконалення механізму протидії наркозлочинності, Громовий А. О., Петрик В. В. (2021)
Варченко О. О. - Людська гідність як об’єкт охорони у кримінальних процесуальних правовідносинах (2021)
Денисюк П. Д. - Медіація в кримінальному провадженні (2021)
Кузьменко О. В. - Реалізація засади змагальності сторін та свободи в поданні ними суду своїх доказів в кримінальному процесі деяких країн світу, Левчук П. Р. (2021)
Пилипенко Д. О. - До питання визначення поняття та сутності кримінально-виконавчої політики України (2021)
Ступник Я. В. - Координація діяльності правоохоронних органів у сфері протидії наркозлочинності, Білаш О. В., Данко В. Й. (2021)
Тищенко О. І. - Проблемні питання оскарження ухвали слідчого судді, суду щодо направлення особи до медичного закладу для проведення психіатричної експертизи (2021)
Заборовський В. В. - Документальне підтвердження правового статусу адвоката як необхідна умова реалізації права на запит, Манзюк В. В. (2021)
Мерімеріна І. О. - Перевірка прокурором законності та обґрунтованості прийняття слідчим суддею рішень про обрання, зміну, скасування заходів забезпечення кримінального провадження (2021)
Фурса С. Я. - Теорія виконавчого процесу та її понятійний апарат, Фурса Є. І. (2021)
Брензович З. С. - Становлення міжнародних стандартів у сфері охорони довкілля та їх вплив на сучасне законодавство України, Онуфрій С. А. (2021)
Вартовнік О. М. - Реалізація принципів та цінностей права ЄС у національних правових системах держав-учасниць (2021)
Дармін М. О. - Види міжнародних судових установ та їх роль в забезпеченні права на судовий захист (2021)
Добрєв М. В. - Поняття "майно" (за матеріалами практики Європейського суду з прав людини) (2021)
Менджул М. В. - Правові форми участі громадян України у транскордонному співробітництві (2021)
Попович Т. - Право на доступ до інтернету: зарубіжний досвід правового регулювання (2021)
Реньов Є. В. - Шлях Укрaїни до консолiдовaної демокрaтiї: проблеми, перспективи тa свiтовий досвiд (2021)
Саєнко М. І. - Міжнародний досвід протидії кіберзлочинності та кібершахрайству, Савела Є. А., Тополянський Ю. Ю. (2021)
Шередько О. М. - Юснатуралізм – основа концепції міжнародного захисту прав людини у працях Г. Лаутерпахта (2021)
Ямельська Х. Ю. - Правова природа актів м’якого права органів Ради Європи (2021)
Свадеба Н. І. - Вплив моралі на особисте життя фізичної особи (2021)
Григор’єва Х. А. - Рецензія на монографію Карпінської Наталії Володимирівни "Застосування санітарних та фітосанітарних заходів: проблеми правового забезпечення у контексті вимог СОТ та ЄС" (2021)
Ільків В. С. - Нелокальна крайова задача для рівняння з оператором диференціювання zd/dz в уточненій шкалі просторів Соболєва, Страп Н. І., Волянська І. І. (2020)
Пукальський І. Д. - Багатоточкова крайова задача оптимального керування для параболічних рівнянь з виродженням, Яшан Б. О. (2020)
Колун Н. П. - Асимптотична поведінка деяких типів розв’язків диференціальних рівнянь із нелінійностями різного типу (2020)
Пирч Н. М. - Про графи та M-еквівалентність (2020)
Кунинець А. В. - Триточкові різницеві схеми високого порядку точності для задачі Штурма-Ліувілля, Кутнів М. В., Хоменко Н. В. (2020)
Тополюк Ю. П. - Збіжність методу регуляризації знаходження нормального квазірозв’язку в задачах з вільною фазою із цілком неперервним оператором (2020)
Кіт Г. С. - Двовимірна задача термопружності для півпростору з вільною, жорсткою, гладко або гнучко закріпленою межею за дії джерел тепла, Івасько Н. М. (2020)
Гачкевич О. Р. - Математичне моделювання і поляриметрія термонапруженого стану в частково прозорому тілі з урахуванням впливу теплового випромінювання, Матяш І. Є., Мінайлова І. А., Міщук О. М., Сердега Б. К., Терлецький Р. Ф., Брухаль М. Б. (2020)
Aghalovyan L. A. - 3D dynamic analysis of layered elastic shells, Ghulghazaryan L. G., Kaplunov J. D., Prikazchikov D. A. (2020)
Камінський А. О. - Дослідження початкового етапу руйнування кусково-однорідного тіла з міжфазною тріщиною при стисканні вздовж межі поділу, Дудик М. В., Решітник Ю. В., Феньків В. М. (2020)
Кривень В. А. - Пружно-пластична задача для однобічно відшарованого тонкого включення під зсувним навантаженням, Валяшек В. Б., Цимбалюк Л. І., Блащак Н. І. (2020)
Яковенко Н. Д. - Чисельне моделювання поверхневого зміцнення півпростору при імпульсному тепловому навантаженні з урахуванням залежностей непружних характеристик від фазового складу матеріалу, Сенченков І. К. (2020)
Чекурін В. Ф. - Математичні моделі для контролю цілісності лінійної частини магістральних газопроводів, Химко О. М. (2020)
Кіт Григорій Семенович (05.03.1930–11.12.2020) (2020)
Алфавітний покажчик за 2020 рік (том 63) (2020)
Геєць В. М. - Бюджетні можливості України щодо фінансування вакцинації проти COVID-19 в умовах розвитку глобального ринку вакцин, Луніна І. О., Степанова О. В. (2021)
Тарасевич В. М. - Теоретичний вимір інформаційно-цифрової економіки: інформаційно-цифрові процеси та їх атрибути (2021)
Диба М. І. - Венчурний бізнес в Україні та цифрові інноваційні хаби як інститут його розвитку, Гернего Ю. О. (2021)
Азарова І. Б. - Управління освоєним обсягом: кейс моніторингу виконання державної цільової програми в медичній сфері (2021)
Кудряшов В. П. - Бюджетний дефіцит і фінансування критичних послуг (2021)
Возняк Г. В. - Фінанси територіальних громад України в умовах поширення пандемії: проблемно орієнтований аналіз з урахуванням поведінкових аспектів, Патицька Х. О. (2021)
До 80-річчя доктора економічних наук, професора М.А. Дудченка (2021)
Редакційна політика та етичні принципи (2021)
Дем’янчук М. А. - Передумови реалізації конкурентних переваг водного транспорту України (2021)
Урбан О. А. - Особливості функціонування фондового ринку України в контексті євроінтеграції, Дзямулич М. І., Чиж Н. М. (2021)
Вахович І. М. - Особливості узгодження інтересів стейхолдерів та механізми їх співпраці у туристично-рекреаційній галузі регіону, Дащук Ю. Є. (2021)
Непокупна Т. А. - Нетворкінгові комунікації у веденні бізнесу, Шевченко Б. О., Мащенко Д. О. (2021)
Погуляйко Ю. М. - Інструменти інвестиційно-інноваційного забезпечення регіону в умовах децентралізаційних змін (2021)
Рудь Н. Т. - Стартапи: тенденції розвитку та ризики, Богатко Б. В. (2021)
Битов В. П. - Економічні методи управління як головні важелі ефективного розвитку підприємства, Горбач Л. М., Котляров В. О. (2021)
Вавдіюк Н. С. - Удосконалення вибору стилів лідерства в ситуаційному менеджменті (2021)
Галас Л. І. - Особливості експортної діяльності сільськогосподарських підприємств в Україні, Дзямулич М. І., Шматковська Т. О. (2021)
Камінська І. М. - Теоретико-методичні підходи до аналізу ефективності діяльності підприємства, Ковальчук Н. В., Демидович А. С., Горчинська І. П. (2021)
Корецька Н. І. - Оцінка якості управлінських рішень на підприємстві, Фещук А., Томша Х. (2021)
Ліпич Л. Г. - Ефективне управління в контексті поведінкової економіки, Хілуха О. А., Кушнір М. А. (2021)
Негода Ю. В. - Оцінка регулятивного потенціалу податку на прибуток підприємств в Україні, Березовська Л. О. (2021)
Щьокіна Є. Ю. - Кар’єрний коучинг у системі управління персоналом (2021)
Голюк В. Я. - Вплив податкової ставки на економічнe зростання, Дергачова Г. М., Колешня Я.О. (2021)
Ватаманюк-Зелінська У. З. - Фіскальне значення збору за місця для паркування транспортних засобів для економіки міста Львова, Беднарчук В. В., Млінцова А. О. (2021)
Кузьмак О. М. - Світовий досвід формування бюджетного потенціалу місцевих фінансів в умовах децентралізації (2021)
Нужна О. А. - Професійна етика та її місце у підготовці фахівців з обліку і оподаткування (2021)
Жук О. М. - Організаційно-правові засади контролю в системі соціального забезпечення в Україні на сучасному етапі (2021)
Савченко В. Ф. - Інноваційні підходи до розвитку соціальної сфери України, Маклюк О. В. (2021)
Ситник О. І. - Міграційна політика: сутність, вихідні принципи, правові основи, Сільвестрова О. Ю., Жук О. М. (2021)
Шевченко Л. С. - Цифрова конкуренція: нові можливості та нові загрози (2021)
Марченко О. С. - Теоретичні основи оцінки ефективності бізнес-консалтингу (2021)
Губін К. Г. - Шляхи розвитку маркетингового бізнес-консалтингу в Україні (2021)
Овсієнко О. В. - Комплаєнс-консалтинг та перспективи його розвитку в Україні, Світличний О. С. (2021)
Король С. Я. - Розвиток трансфертного ціноутворення в умовах глобалізації, Уманців Г. В., Шушакова І. К. (2021)
Гриценко О. А. - Чи зацікавлений бізнес у дотриманні прав людини? (2021)
Карнаух Б. П. - Доктрина втраченого шансу в англійському праві: у пошуках виправдання диференційованого підходу (2021)
Shved Yu. А. - Impact of COVID-19 on the scope and framework of Due Diligence (2021)
Камінська Т. М. - Дискусійні проблеми діяльності міжнародних консалтингових компаній в умовах пандемії COVID-19 (2021)
Левковець О. М. - Lean-startup для корпорацій: актуальні технології інноваційного бізнес-консалтингу (2021)
Іващенко М. В. - Актуальні питання медіавпливу в PR-консалтингу (2021)
Вимоги до оформлення статей, які подаються до збірника наукових праць "Економічна теорія та право" (2021)
Title (2021)
Content (2021)
Thaqi A. - The effect of plyometric training on performance levels of the shot put technique and its related motor abilities, Berisha M., Asllani I. (2021)
Garnov I. - Functional state dynamics in cross-country skiers in the summer and autumn preparatory phase, Loginova T., Varlamova N., Potolitsyna N., Chernykh A., Bojko E. (2021)
Barrodi sedehi A. A. - The relationship of the development of motor skills and socioeconomic status of family with BMI of children with autism disorder, Ghasemi A., Kashi A., Azimzadeh E. (2021)
Zanevskyy I. - Academic and sport achievements of the physical culture and sports university students, Zanevska L. (2021)
Turgut M. - Effects of 8-week zumba exercise on blood lipids profile in sedentary women, Soylu Y. (2021)
Azlan A. - Playing traditional games vs. free-play during physical education lesson to improve physical activity: a comparison study, Ismail N., Fauzi N. F. M., Talib R. (2021)
Podrihalo O. - The comparative analysis of morphological and functional indicators of armwrestling and street workout athletes, Podrigalo L., Kiprych S., Galashko M., Alekseev A., Tropin Y., Deineko A., Marchenkov M., Nasonkina O. (2021)
Ivashchenko O. - Modeling: ratio between means of teaching and motor training in junior school physical education classes, Iermakov S., Khudolii O. (2021)
Information for Authors (2021)
Кононенко В. В. - Громадянське суспільство та держава: співвідношення в публічному управлінні, Лапшин С. А. (2020)
Свірко С. В. - Тіньова економіка як загроза бюджетній безпеці: напрями дії державного управління, Супрунова І. В. (2020)
Мунько А. Ю. - Децентралізація та cтандартизація системи публічних послуг (на прикладі сфери охорони здоров’я) (2020)
Недбалюк О. П. - Системний підхід до формування сучасної інфраструктури управління розвитком територіальних громад, Дем’янишина О. А. (2020)
Жекало Г. І. - Сутність та зміст електронного урядування: концептуальний вимір, Заяць М. Я., Вакун О. В. (2020)
Соколенко Л. Ф. - Впровадження засобів цифрового управління в сфері охорони здоров’я, Линник С. О. (2020)
Панасюк В. І. - Публічно-приватне партнерство у сфері туризму як чинник соціально-економічного розвитку сільських територій, Арбузова Т. В. (2020)
Николаєва В. І. - Пріоритетні напрями оптимізації механізмів державного управління системою соціальної роботи в умовах транзитивного суспільства (2020)
Криничко Л. Р. - Інвестиційно-інноваційна діяльність держави в сфері охорони здоров’я, Сергієнко Л. В. (2020)
Лізаковська С. В. - Зворотній зв’язок між органами публічної влади та громадянським суспільством: до аналізу питання (2020)
Мартинов Д. Ю. - Феномен корупції в системі публічного управління: теоретичні аспекти наукового дискурсу, Обушна Н. І. (2020)
Дегтярьов А. В. - Державна політика стратегічного розвитку малого бізнесу в умовах децентралізації (2020)
Кротова О. - Історія дослідження верхньопалеолітичних пам’яток Півдня України (2020)
Оленковський М. - Епіграветт Східного Прикарпаття та епіграветт і східний епіграветт в історичному розвитку (2020)
Степанчук В. - О результатах пилотных гео-археологических рекогносцировочных работ в Харьковской области*, Веклич Ю., Палиенко С., Нездолий А. (2020)
Коваль Ю. - Местонахождение Константиновка/"строминкон" – новые предварительные данные о древности палеолита Юго-Востока Украины, Филиппов А., Герасименко Н. (2020)
Скакун Н. - Каменные терочники и песты из селетоидного слоя грота Брынзены i (Республика Молдова) (в свете экспериментально-трасологического исследования, данных анализа органических остатков и 3D сканирования)*, Лонго Л., Терехина В., Коваленко С., Шульга Д., Пантюхина И., Мєдникова Е. (2020)
Васильєв П. - Крем’яний комплекс верхньопалеолітичної стоянки Пушкарі І за матеріалами розкопу VII, Бєляєва В. (2020)
Сніжко І. - Ділянка з різцями на пізньопалеолітичній стоянці біля с. Кам’янка (2020)
Главенчук А. - Зооморфные изображения в позднем палеолите степного Побужья (на примере поселения Анетовка 2) (2020)
Кононенко О. - Кошаринці-3 – нова пам’ятка верхнього палеоліту в лісостеповому Побужжі, Гаскевич Д. (2020)
Ахметгалеева Н. - Природно-климатический комплекс и формирование быковской археологической культуры, Бурова Н. (2020)
Пиструил И. - Топография памятников каменного века Северо-Западного Причерноморья (на примере верхнепалеолитических стоянок анетовского региона) (2020)
Хоптинець І. - Пам’ятки кам’яної доби Лугинського району Житомирської області (2020)
Колесник А. - Добыча и обработка кремня на Донбассе в неолитическую эпоху (2020)
Галкін Р. - Свердління кварцу за даними експерименту (2020)
Відейко М. - Від Яншао до Трипілля: розвиток суспільств давніх хліборобів у V-IV тис. до н.е. (2020)
Бурдо Н. - Знакова система керамічних прясел Трипілля (2020)
Корвин-Пиотровский А. - Производственные объекты комплекса "Семья гончара" на трипольском поселении Тальянки, Овчинников Э. (2020)
Лобанова М. - Планиграфия трипольского поселения Сабатиновка І по материалам раскопок 1938-1939-Х ГГ.* (2020)
Сєкерська О. - Археозоологічний комплекс і модель тваринництва та полювання мешканців трипільського поселення "Березовська ГЕС" (2020)
Иванова С. - Системный подход в классификации керамики Буджакской культуры (2020)
Горбенко К. - Приміщення № 25 городища Дикий Сад, Піструіл І. (2020)
Махно Е. - О культурно-хронологической принадлежности могильника Гремячье на житомирщине, Лысенко С., Лысенко С. (2020)
Черниенко Ю. - О двух традициях производства металлических бритв с раздвоенными или усеченными концами в бронзовом веке (2020)
Смирнов О. - Курганне поховання бронзового часу біля села Прогресівка на лівому березі Тилігульського лиману, Бондаренко Д., Смирнов Л. (2020)
Синика В. - Скифские курганы 18 и 19 группы "Водовод" в Нижнем Поднестровье, Лысенко С., Разумов С., Тельнов Н. (2020)
Cьомич М. І. - Аналіз реалізації державної соціальної політики полтавською обласною радою (2021)
Євсюкова О. В. - Особливості підготовки фахівців у сфері кібербезпеки: сучасні виклики та перспективи (2021)
Гбур З. В. - Теоретико-методологічні засади поняття "міжнародного тероризму” (2021)
Дзвінчук Д. І. - Експериментальна верифікація можливості використання тесту вудкока-френсіса для виявлення когнітивних упереджень у претендентів на керівні посади в органах публічної влади, Орлів М. С., Петренко В. П. (2021)
Євсюков О. П. - Взаємодія публічних інституцій щодо забезпечення соціально-економічної безпеки держави, Шведун В. О. (2021)
Міщенко Д. А. - Теоретичні основи механізму державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні, Міщенко Л. О. (2021)
Данкевич В. Є. - Генезис ідеї брендингу як інструменту публічного управління, Захаріна О. В., Походенко В. М. (2021)
Касич А. О. - Імплементація принципів електронного врядування як основа реформування системи публічного управління, Пономаренко І. В., Бреус С. В., Десятник Б. В. (2021)
Мануілова К. В. - Оптимізація міжбюджетних відносин як чинник сталого розвитку громад в контексті децентралізації влади України, Мужайло B. Д., Бондар В. А (2021)
Datsii N. - Communication as a function of management in the modern system of public governance, Dubovik A. (2021)
Антипенко І. В. - Державно-управлінські та суспільні фактори політичного ризикогенезу: теоретичний аспект (2021)
Гнатенко В. С. - Нормативно-правове забезпечення державної політики у сфері економічної безпеки (2021)
Антонова С. Є. - Державний контроль за використанням і охороною земель: регіональний аспект, Журик М. Є. (2021)
Голобородько Т. В. - Розвиток електронного врядування в забезпеченні підвищення рівня прозорості публічних фінансів в Україні, Ярова А. Б. (2021)
Івашина Л. П. - Порівняльний аналіз зарубіжного та українського досвіду публічного регулювання розвитком сільського зеленого туризму (2021)
Hrabovenko N. - Mechanisms of implementation of the state-public model of education management in the activities of local government bodies (2021)
Литвинова Л. В. - Міждисциплінарний підхід у дослідженні комунікативної культури в публічному управлінні (2021)
Сторожев Р. І. - Аналіз освітніх тенденцій щодо розвитку лідерства в державному управлінні (2021)
Войтенко А. Б. - Інформаційні технології у комунікації та взаємодії влади, суспільства і бізнесу у публічному управлінні, місцевому самоврядуванні та розвитку підприємництва, Плотнікова М. Ф., Булуй О. Г. (2021)
Якобчук В. П. - Теорія економіки в підготовці фахівців з публічного управління: зарубіжний досвід та вітчизняна практика, Симоненко Л. І., Кравець І. В. (2021)
Бондаренко С. М. - Соціальна політика держави як основа забезпечення соціального розвитку, Бугас Н. В. (2021)
Клочко А. А. - Розвиток механізму взаємодії політико-управлінської еліти і громадянського суспільства у процесі модернізації публічного управління в Україні (2021)
Козак Т. М. - Складові організаційно-економічного механізму реформування системи пенсійного забезпечення щодо введення обов’язкового накопичувального рівня (2021)
Новаченко Т. В. - Ефективність інноваційної політики як передумова зростання суспільної довіри, Александров О. В., Дяченко Н. П., Коваленко Н. А. (2021)
Купрійчук В. М. - Вплив державної культурної політики на духовну консолідацію українського суспільства в умовах децентралізації, Слюз Т. Д. (2021)
Свірко С. В. - Бюджетна безпека як ланцюговий елемент складових державної безпеки: державно-управлінські аспекти (2021)
Щепанський Е. В. - Організаційно-економічний механізм взаємодії національної економіки та промислового сектора (2021)
Сірик В. В. - Правове регулювання участі органів виконавчої влади в управлінні державними комерційними підприємствами: теорія, стан, перспективи (2021)
Богач Ю. А. - Інформаційно-аналітичне забезпечення як організаційний ресурс для прийняття управлінських рішень, Кривокульська Н. М., Скочиляс С. М. (2021)
Николаєва В. І. - Теоретичні засади управління розвитком міських територій, Назаренко П. В. (2021)
Sonko Yu. - Modern technologies of the social designing (2021)
Редько К. Ю. - Комерційна таємниця: особливості та проблеми нормативно-правового забезпечення в Україні, Куніцька З. Е. (2021)
Овдін О. В. - Визначення граничної чисельності збройних сил України у контексті захисту національної безпеки (2021)
Максімова М. В. - Імплементація принципів agile-методології в публічне управління (2021)
Євсюкова О. В. - Цифрова спроможність територіальних громад в Україні: проблеми та перспективи (2021)
Іжутова І. В. - Рекомендації щодо вдосконалення організаційно-правових засад формування та розвитку системи стратегічних комунікацій у сфері оборони України (2021)
Динник І. П. - Механізми розвитку та функціонування держави у сучасному світі (2021)
Розсказов А. Г. - Теоретично-правовий аспект процесу стажування (2021)
Арбузова Т. В. - Формування публічного характеру державної аграрної політики, Панасюк В. І. (2021)
Опар Н. В. - Теоретичні основи надання електронних послуг в Україні (2021)
Макаренко М. В. - Наукові підходи до організації профілактичних заходів в умовах нестабільної епідемічної ситуації (2021)
Золотницька Ю. В. - Розвиток теорій мотивації до державної служби: історичний концепт, Опалов О. А., Піонтківський П. В. (2021)
Сандрачук Я. В. - Розвиток нормативно-правового регулювання адміністративної юстиції як фактор посилення контролю за законністю публічної влади в Україні (2021)
Трихліб В. І. - Лабораторні показники у хворих із нетяжкою новою коронавірусною інфекцією COVID-19, Цюрак Н. Р., Бєляєва К. П., Лисенко Т. І., Єрошенко А. О., Мартинчик О. С., Черняк В. А., Шевельова Т. І., Попова С. С., Самойлова С. М. (2021)
Кисельова Г. Л. - Особливості формування імунної відповіді на SARS-CoV-2 у пацієнтів, які перехворіли на COVID-19, Анастасій І. А., Тонковид О. Б., Ісаєв В. М., Сідорова І. В., Воронова К. В. (2021)
Трихліб В. І. - Негоспітальна пневмонія під час епідемії нової коронавірусної інфекції COVID-19 в осіб, які перебували на стаціонарному лікуванні, Бєляєва К. П., Попенко Н. В., Цюрак Н. Р., Лисенко Т. І., Єрошенко А. О., Мартинчик О. С., Черняк В. А., Шевельова Т. І., Попова С. С. (2021)
Клименко Х. П. - Мікробіоценоз мигдаликів й активність лактатдегідрогенази в дітей з інфекційним мононуклеозом (2021)
Пипа Л. В. - Особливості перебігу мультисистемного запального синдрому, асоційованого із СOVID-19, у дітей: від огляду літератури до власних клінічних спостережень, Пілюйко Н. В., Одарчук І. В., Філик А. В., Закутня Н. О., Кабачинська Н. О., Гурніцька І. Е., Лисик В. С., Ковтун З. І., Якимишина К. В. (2021)
Клітинська О. В. - Аналіз індексної оцінки потреби в ортодонтичному лікуванні підлітків Закарпатської області, Іваськевич В. З., Гасюк Н. В., Зорівчак Т. І. (2021)
Кручак Р. Ю. - Аналіз змін імунітету пацієнтів із гострими гнійними одонтогенними процесами щелепно-лицевої ділянки на етапах лікування, Струк В. І., Клітинська О. В. (2021)
Лоя Н. О. - Особливості перебігу вагітності, пологів і післяпологового періоду у жінок із поліпами ендометрію в анамнезі, Корчинська О. О. (2021)
Бойко С. Ш. С. - Хірургічне лікування нирково-клітинного раку, ускладненого пухлинним тромбозом нижньої порожнистої вени (2021)
Гарапко Т. В. - Електронно-мікроскопічні зміни лімфатичних вузлів при дії глутамату натрію та її корекції, Матешук-Вацеба Л. Р., Головацький А. С., Кочмарь М. Ю. (2021)
Гема-Багина Н. М. - Роль соціального анамнезу в розвитку гіпотрофії у дітей (2021)
Корчинська О. О. - Акушерсько-перинатальні аспекти коронавірусної інфекції(огляд клінічних випадків), Туряниця С. М., Балога О. А. (2021)
Микита Х. І. - Контамінація атмосферного повітря пилом м. Ужгород і населених пунктів Закарпатської області в динаміці впродовж 2015 – 2019 років, Рогач І. М., Пішковці А.-М. М. (2021)
Павук Ф. М. - Діагностика та лікування синдрому Бувере (2021)
Русин А. В. - Дослідження впливу змін мікробіоценозу товстого кишечника на параметри токсикозу й амінокислотного резерву у хворих на цироз печінки із проявами печінкової енцефалопатії, Пошегорова Н. В., Балаж О. П. (2021)
Маляр В. В. - Деякі аспекти розвитку функціональної істміко-цервікальної недостатності до 22 тижнів, Ібадова Т. В., Маляр Вол. В., Маляр В. А. (2021)
Савка Ю. М. - Взаємозв’язок синдрому емоційного вигорання та психофізіологічного стану студентів медичного факультету, Сливка Я. І., Кентеш О. П., Вавринчак У. Ю. (2021)
Хруник А. Д. - Трофологічний статус хворих на хронічний панкреатит, Федорків М. Б., Шевчук І. М., Галіпчак І. М., Попов А. З., Дирів О. Л., Збирак І. М., Омельчук Н. В., Осташ Р. С., Пилипчук В. І., Яновський В. Р., Ціник В. В. (2021)
Москвичова О. А. - Мікросегмент фрактальної поетичної моделі світу у лінгвокогнітивному вимірі (2021)
Мукатаєва Я. В. - Вербальні засоби об’єктивації концепту "запах" у романі Патріка Зюскінда "Парфуми. Історія одного вбивці" (2021)
Nazarov N. A. - Reconstruction of the common Slavic thesaurus of epic poetic formulas: the corpus approach (2021)
Невська Ю. В. - Мовленнєвий акт згоди/незгоди у дискурсі онлайн-коментарів (на матеріалі статті Дж. Монбіо "Covid lies cost lives”) (2021)
Ніколаєску Е. В. - Причини виникнення та розвитку енантіосемії у французькій мові (2021)
Оверчук О. Б. - Деякі аспекти лінгвістичного аналізу поетичного концепту (2021)
Осіпчук Г. В. - Концепт ‘ДОБРО-ЗЛО’ в сучасних українських і польських літературних казках (2021)
Пантілеєнко К. С. - Особливості тлумачення лексики в сучасному словнику (2021)
Пожарицька О. О. - Жанрова таксономія відеоігор (2021)
Pozdniakov O. V. - Compound nouns in German youth vocabulary (2021)
Полєжаєв Ю. Г. - Фразеологія як об’єкт поліаспектного вивчення (2021)
Прокопець М. С. - Медіа та спогад (2021)
Prosianyk O. P. - Professional text as a basis for formation of competencies of students of economic specialties (based on materials of English language), Tarasenko S. Yе. (2021)
Романова Н. В. - Асоціати ZUHAUSE: лінгвістичний аспект (на матеріалі спрямованого асоціативного експерименту) (2021)
Свєтлічна А. А. - Синтаксичні особливості англомовної митної документації, Олешкевич І. П. (2021)
Svider I. A. - The role of extralinguistic context in translation (2021)
Ситенко О. О. - Особливості функціонування вигуків у сучасній англійській мові (на матеріалі роману Діани Сеттерфільд "Тринадцята казка") (2021)
Соколова О. В. - Стилістичне аранжування німецькомовної політичної промови (2021)
Solovii S. R. - Rendition of psychological alienation in Sylvia Plath’s novel "The Bell Jar”: personological approach, Hrytsiv N. M. (2021)
Stupenko M. Yu. - Interdiscursive actualisations of the term "lawyer”, Dunaievska O. V. (2021)
Теглівець Ю. В. - Особливості ономасіологічної бази двокомпонентних складених назв із семою "вода", Теглівець О. В. (2021)
Ткачук Т. В. - Відтворення функції експресивного синтаксису в оповіданні Артура Конана Дойла "Пістрява стрічка" (2021)
Товстенко В. Р. - Динамічні процеси в сучасній українській економічній терміносистемі (2021)
Трумко О. М. - Мовні засоби створення образів дітей у художніх творах І. Франка (2021)
Ущаповська І. В. - Соціолінгвальний потенціал бренд-сторітелінгу, Шовкопляс Ю. О. (2021)
Хортюк Д. О. - Особливості лексико-тематичної групи "Побутова лексика" у творчості М. В. Гоголя (2021)
Христич Н. С. - Еволюція концепту "LOVE” в англійській мовній картині світу (на матеріалі романів "Історія кохання" Еріка Сігала та "Деліріум" Лорен Олівер), Заболотна Т. В. (2021)
Швець Н. В. - Мовна здогадка як інструмент перекладу англомовних контамінантів (2021)
Shylinska I. F. - Developing verbal and analytical reasoning of it specialists on the basis of the thesaurus centered approach, Piatnychka T. V. (2021)
Shmyrko O. S. - "Intellektuelle Schimpfwörter” in der deutschen Sprache (2021)
Шпачинська І. В. - Особливості лексичних та граматичних трансформацій в українському перекладі роману "Спокута" Ієн Мак’юен, Альбота С. М. (2021)
Shtepa A. L. - Intercultural communication as an artistic means of English teaching (2021)
Шундікова І. І. - Роль позамовних чинників у формуванні і функціонуванні термінів (на матеріалі англійських термінів косметології та естетичної медицини) (2021)
Юрчишин Т. В. - Висловлення узагальненого змісту як непрямі мовленнєві акти, Стецько І. І. (2021)
Ядловська О. С. - Лінгвокультурна специфіка білінгвізму: до питання становлення поняття (2021)
Деменчук О. В. - Рецензія на монографію Черхави Олесі Олегівни "Реконструкція теолінгвістичної матриці релігійно-популярного дискурсу (на матеріалі англійської, німецької та української мов)" (2021)
Jolokhava T. - Gradient analysis of soil-plant interactions from the alpine-nival ecotone to the snowline on slopes of the Central Great Caucasus (Kazbegi Region, Georgia), Abdaladze O., Gigauri K., Kikvidze Z. (2021)
Dubyna D. V. - Ruderal vegetation of Kyiv City. I. Class Stellarietea mediae Tx. et al. in Tx. 1950, Iemelianova S. M., Dziuba T. P., Yeremenko N. S., Tymoshenko P. A. (2021)
Придюк М. П. - Нові знахідки видів роду Galerina (Hymenogastraceae) в Україні (2021)
Mustafabayli E. H. - New for Azerbaijan records of agaricoid fungi collected in Shaki District, Prydiuk M. P., Aghayeva D. N. (2021)
Овруцька І. І. - Аквапорини у регуляції захисних реакцій рослин на дію посухи (2021)
Cole T. C. H. - Spanning the Globe – The Plant Phylogeny Poster (PPP) Project, Hilger H. H., Bachelier J. B., Stevens P. F., Goffinet B., Shiyan N. M., Zhygalova S. L., Mosyakin S. L. (2021)
Чувікіна Н. - До 120-річчя від дня народження Миколи Миколайовича Гришка (06.01.1901 – 03.01.1964), Рубцова О. (2021)
Вініченко І. І. - Теоретичні аспекти формування антикризової стійкості сільськогосподарських підприємств, Комська М. М. (2021)
Гарбар Ж. В. - Пріоритетні напрями розвитку інноваційної діяльності в галузі рослинництва, Кватернюк А. О. (2021)
Назаренко О. В. - Формування окремих компонент облікової політики підприємства щодо дебіторської заборгованості, Лукаш Т. В. (2021)
Галат Л. М. - Тенденції розвитку органічного плодоовочевого ринку України у світовому контексті (2021)
Ярема Л. В. - Управління ринком праці: регіональний аспект, Замора О. І. (2021)
Неустроєв Ю. Г. - Забезпечення економічної безпеки регіону (2021)
Височанська М. Я. - Еколого-економічні та соціальні ризики розвитку аграрного сектору у контексті транскордонного співробітництва (2021)
Коровій В. В. - Основні напрями державної фінансової політики (2021)
Пришляк Н. В. - Методичні підходи до визначення еколого-економічної ефективності виробництва біопалив із агробіомаси (2021)
Тітарчук М. І. - Бюджетна політика економічного розвитку (2021)
Дідух Л. - Моніторинг стану збереженості документів Національного архівного фонду впродовж 2015–2018 рр. (за результатами дослідження Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства), Гула О., Кітам В. (2019)
Дідух Л. - Методичне забезпечення створення та функціонування цифрового фонду користування документами НАФ (на матеріалах наукових досліджень Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства), Залєток Н. (2019)
Зворський С. - Співробітництво, партнерство, кооперація архівів і бібліотек як стратегічний напрям розвитку документно-інформаційної сфери (2019)
Майстренко А. - Оцифрування архівних документів у країнах Балтії, Романовський Р. (2019)
Чижова О. - Діяльність Л. Проценко на чолі Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України (2019)
Бойко В. - Проекти уніфікованих форм планово-звітної документації у сфері архівної справи (2019)
Свердлик З. - Документно-інформаційне забезпечення соціальної відповідальності бізнесу в Україні (2019)
Ласінська М. - Українські дореволюційні періодичні видання, як джерело з історії єврейських міжконтинентальних міграцій кінця ХІХ – початку ХХ століття (2019)
Пархоменко В. - 1920-й рік у мемуарній спадщині І. П. Мазепи (2019)
Гуцол Д. - Формування системи вищої освіти на Поділлі в умовах соціально економічного становища краю (2019)
Буглай Н. - Польща в діяльності Вишеградської групи у контексті європейської інтеграції після 2000 р. (2019)
Гула В. - З історії боротьби Бердичівського комітету Бунду проти сіонізму у 1903–1904 рр. (2019)
Гула О. - Дитячі спогади В. О’Коннор-Вілінської про Лесю Українку і Марко Вовчок (2019)
Мороз І. - З листування Івана Крип’якевича та Володимира Голобуцького (1950–1960) (2019)
Відомості про авторів (2019)
Нестерчук Ю. О. - Вплив регуляторних механізмів підприємницької діяльності на бюджетно-податковий процес та сталий розвиток регіонів, Мудрак Р. П., Мельник Л. Ю., Соколюк С. Ю., Власюк С. А. (2021)
Гарькава В. Ф. - Управління екологічною складовою системи економічної безпеки регіону, Кліщевська А. Ю. (2021)
Цегельник Н. І. - Економічний стан лісової галузі в Україні та його вплив на сталий розвиток лісогосподарських підприємств (2021)
Бабікова К. О. - Методичні аспекти оцінювання ресурсного потенціалу рекреаційного туризму в контексті євроінтеграції України (2021)
Синенко О. О. - Теоретичні аспекти мікрофінансування: форми, моделі та вплив на розвиток підприємництва, Танклевська Н. С. (2021)
Самілик Т. М. - Передумови виникнення та особливості кризових явищ сільськогосподарських підприємств, Комська М. М. (2021)
Юрків Р. Р. - Формування фінансового потенціалу інвестиційної діяльності суб'єктів малого підприємництва в Україні (2021)
Третяк А. М. - Територіально-просторове планування використання земель в Україні: понятійний базис у контексті безпеки життєдіяльності людей, Третяк В. М., Прядка Т. М., Скляр Ю. Л., Капінос Н. О. (2021)
Ложачевська О. М. - Управління інноваційною економікою: стратегічні підходи до бізнес-процесів, кадрового менеджменту та конкурентоспроможності, Сафонова В. Є., Гнатенко І. А., Навроцька Т. А. (2021)
Свиноус І. В. - Теоретичні засади розвитку екологічного обліку, Слободенюк О. І., Присяжнюк Н. М., Гаврик О. Ю., Соколовський В. О. (2021)
Горин В. П. - Соціальне підприємництво як інструмент диверсифікації фінансування соціальної політики, Булавинець В. М. (2021)
Дранус В. В. - Маркетингова складова при розробці бюджету діяльності суб'єктів господарювання, Дранус Л. С. (2021)
Грабар М. В. - Методи використання лікувально-оздоровчого туризму на практиці, Кашка М. Ю., Пригара О. В. (2021)
Симонян Е. Н. - Розвиток зерновиробництва в луганській області, Яндола М. О. (2021)
Чава І. - Козацько-польські війни 1652–1653 рр. в оцінках польських істориків кінця ХІХ ст. – 1939 р. (2021)
Стецик Ю. - Окружний лист протоігумена Василя Роговського (12.11.1788) (2021)
Менько В. - Православні братства України в історіографії XIX – початку XXI ст.: джерелознавчий аспект (2021)
Мартин М. - Неоязичництво кримських караїмів: ґенеза і сучасний стан (2021)
Makaruk I. - Crop production and land resources in Galicia during the Austro-Hungarian period (2021)
Драган В. - Відомий та невідомий Стефан Ковалів: біографічний портрет (2021)
Шандра І. - Заходи боротьби з холерною епідемією на промислових підприємствах українських земель (90-і рр. ХІХ ст.) (2021)
Telvak V. - The press as a source for the study of socio-economic processes in the Galician province at the end of the XIX century (based on "Gazeta Naddniestrzańska" newspaper), Yanyshyn B. (2021)
Kobuta S.Y. - Literary work of the Ukrainian Galician lawyers at the end of the XIX – beginning of the XX century, Kobuta S.S. (2021)
Тельвак В. - "У нас уся надія, вся сила тільки в селянському, мужицькому народі": аграристський дискурс дореволюційної публіцистики М. Грушевського, Корновенко С. (2021)
Футала В. - Україна та українці у польському суспільно-політичному дискурсі першої третини ХХ ст.: українське бачення (2021)
Лазорак Б. - Нафтове право і кримінальні порушення "Східницької Каліфорнії", Заболоцький Н. (2021)
Лазурко Л. - Церковна історіографія у рецензійних оглядах часопису "Kwartalnik Historyczny" міжвоєнного періоду (2021)
Nakonechnyi V. - Ruthenian community of the interwar time through the lens of "Lemko" newspaper (2021)
Медвідь О. - Діяльність української споживчої кооперації на Дрогобиччині у 20‒30-х рр. ХХ ст. (2021)
Ільницький В. - Селянська проблематика у працях ідеолога і теоретика ОУН Петра Федуна-"Полтави", Глібщук М., Компанієць О. (2021)
Галів М. - Радянські репресії проти духовенства Греко-католицької церкви у 1944–1947 рр. (на прикладі біографії о. Івана Котіва), Огар А. (2021)
Ільницький В. - Повсякденне життя у Дрогобицькому учительському інституті: новий документ до історії (1946–1949), Кантор Н., Батюк Т. (2021)
Рогожа М. - Науковий поступ М. І. Гавриленка у 40–50-х рр. ХХ ст. (2021)
Музичко О. - Внесок родини Мошинських у громадське та культурне життя української діаспори у другій половині ХХ ст. (2021)
Вахнянин А. - Шлях до єднання: ідея створення Світового Конгресу Вільних Українців (2021)
Денисенко В. - Взаємовідносини влади та опозиції в Україні у 2010–2013 рр. (2021)
Петречко О. - Початок збройної агресії Росії проти України за матеріалами газети "Нью-Йорк Таймс" (27 лютого – 4 березня 2014), Масненко В. (2021)
Vladyga O. - Ukrainian past of the first half of the twentieth century in the mirror of Polish historiography: new analytical structure (Monograph Review: Morozova O. Studies of Ukrainian History of the 1st half of the 20th Century in Contemporary Polish Historiography: Trends, Concepts, and Discussions : monograph. Mykolaiv : Black Sea National University, 2020. 432 p.), Zhuravlov S. (2021)
Хахула Л. - Місця пам’яті як "лакмусовий папірець" українсько-польських відносин (Рецензія на монографію: Стрільчук Л., Нінічук А. Війна пам’яті та війни пам’ятників у сучасних українсько-польських відносинах. Луцьк : Вежа-Друк, 2019. 368 с.), Огар А. (2021)
Рищакова О. В. - Біохімічна характеристика розчинних лектинів кукурудзи в умовах водного дефіциту та гіпертермії, Молодченкова О. О., Петров С. А. (2021)
Бойко Л. І. - Інтродукція дерев'янистих ліан та перспективи їх використання в озелененні м. Кривий ріг, Юхименко Ю. С., Данильчук Н. М., Шульга О. О. (2021)
Герасимюк В. П. - Альгофлора ставків дюковського парку міста Одеса (2021)
Елланська Н. Е. - Мікробіота урбаземів зелених насаджень м. Києва за внесення кремнієвмісних сполук, Юношева О. П. (2021)
Немерцалов В. В. - Сучасний стан дендрофлори парка-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення "Парк інституту iм. В. П. Фiлатова" середовища, Коломійчук В. П., Васильєва Т. В. (2021)
Межжерін С. В. - Видовий склад та відносна чисельність риб в р. Остер (басейн р. Десна): аналіз за 50 років, Кокодій С. В., Луценко Д. С., Циба А. О. (2021)
Стадниченко А. П. - Симптоматика отруєння ставковиків (Mollusca, Gastropoda, Lymnaeidae) хром сульфатом водного середовища, Уваєва О. І., Киричук Г. Є. (2021)
Макаренко О. А. - Дисбаланс антиоксидантно-прооксидантної системи у кістковій тканині щелеп щурів при тривалому введенні етанолу, Кіка В. В., Мудрик Л. М. (2021)
Макаренко О. А. - Абсорбція кальцію в тонкій кишці щурів після впливу різних ксенобіотиків, Майкова Г. В., Кириленко Н. А., Гладкій Т. В., Еберле Л. В. (2021)
Бондаренко О. Ю. - Про знахідку Euphorbia valdevillosocarpa Arvat & Nyár. (Euphorbiaсеае) в пониззі межиріччя Дністер-Тилігул (2021)
Погребняк В. - 3акон України "Про вищу освіту": п’ять років імплементації, Дашковська О., Солоденко А. (2019)
Жабенко О. - Особливості організації професійного розвитку науково-педагогічних працівників на науковому рівні вищої освіти (2019)
Кирикилиця В. - Форми взаємодії викладача і студентів у процесі вивчення іноземної мови за професійним спрямуванням (2019)
Олександрова Г. - "Academic Phrasebank" в академічних текстах англійською мовоюзлочинності, Дюканова Н., Касьяненко А. (2019)
Шевченко С. - Cамостійна робота у немовному закладі вищої освіти під час вивчення іноземної мови, Кривонос І. (2019)
Шевяков Ю. - Впровадження інформаційних технологій у фахову підготовку іноземних студентів, Токарєва І., Файнер А., Івашина О. (2019)
Мегалінська Г. - Формування практичних навичок студентів під час вивчення курсу "Фітологія", Страшко С., Білик Ж., Даниленко Є. (2019)
Вернидуб О. - Олімпіади з астрономії у розвитку інтелектуальних здібностей учнів до вивчення природничих наук (2019)
Жейнова С. - Критерії, показники та рівні сформованості творчих якостей майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти (2019)
Солонська А. - Взаємодія працівників закладів дошкільної освіти з сучасними сім’ями (2019)
Стойчик Т. - Показники і критерії оцінювання якості професійної освіти у контексті інтегрованого навчання (2019)
Конівіцька Т. - Структура риторичної компетентності психологів (2019)
Дівінська Н. - Методичні аспекти розвитку іншомовної компетентності науково-педагогічних працівників (2019)
Скиба Ю. - Зарубіжні практики впровадження стандартів оцінювання професійної діяльності науково-педагогічних працівників (2019)
Трима К. - Роль британських громадських організацій у забезпеченні якості вищої освіти (2019)
Іващенко М. - Порівняльно-педагогічний аналіз вітчизняного та зарубіжного досвіду впровадження змішаного навчання в освітній процес, Бикова Т. (2019)
Магомедова Я. - Формування соціальної активності неповнолітніх правопорушників в умовах ювенальної пробації, Мільчевська Г. (2019)
Мільчевська Г. - Медіаграмотність у підготовці фахівців соціальної сфери (2019)
Єрьоміна Л. - Тренінгова робота з майбутніми фахівцями соціальної сфери (2019)
Відомості про авторів (2019)
Андрющенко І. Є. - Методики та інструменти оцінювання фінансового потенціалу підприємства, Потась С. Г. (2020)
Sahaidak-Nikitiuk R. - Research of biopharmaceutical clusters development in EU countries, Barnatovych S., Demchenko N. (2020)
Двуліт З. П. - Тенденції та перспективи удосконалення системи оподаткування галузі інформаційних технологій в Україні, Романюк А. О. (2020)
Українська Л. О. - Інноваційні фінансові продукти як цифрові інструменти оптимізації обороту товарів і послуг, Мащенко М. А. (2020)
Мельник А. О. - Організація системи ефективного внутрішнього контролю на підприємстві, Вабищевіч І. С. (2020)
Лопушняк Г. С. - Фінансові аспекти функціонування пенсійного фонду України (2020)
Ємельянов О. Ю. - Інноваційний розвиток підприємств: сутність, послідовність оцінювання та перешкоди на його шляху (2020)
Д’яконова І. І. - Роль транспарентності учасників банківського ринка в антикризовому регулюванні, Сіняговський Ю. В. (2020)
Меліхова Т. О. - Удосконалення документування обліку та аудиту запасів на підприємстві, Градобік А. О. (2020)
Одотюк І. В. - Розвиток цифрової економіки в Україні: підсумки імплементації прискореного сценарію та перспективні заходи розбудови інноваційної інфраструктури (2020)
Попрозман Н. В. - Особливості міжнародного досвіду регулювання ринку земель сільськогосподарського призначення та їх адаптація до українських реалій, Коробська А. О. (2020)
Притула Х. М. - Зони впливу міжнародних транспортних коридорів як новий об’єкт державної регіональної політики України на період до 2027 року, Калат Я. Я., Кирик І. М. (2020)
Федулова Л. І. - Адаптація принципів нової регіональної політики єс в стратегічному курсі регіонального розвитку України, Ємельяненко Л. М. (2020)
Скрипник М. І. - Особливості та проблемні аспекти аудиту безготівкових розрахунків, Шевченко Л. В. (2020)
Сірко А. В. - Реалії цифрової економіки: нові можливості та виклики для суспільства і держави (2020)
Рамський А. Ю. - Застосування еклектичної парадигми даннінга при здійснення прямих іноземних інвестицій, Соболєв Ю. М., Жильцов М. О. (2020)
Гончаренко О. В. - Функціонал базисних інститутів економіки в забезпеченні інноваційного розвитку агропромислового виробництва, Теслюк Ю. В. (2020)
Корепанов О. С. - Статистичний аналіз витрат на охорону природних ресурсів в Україні, Богомаз О. О. (2020)
Plakhotnik O. - Аpplication of marketing approach to labor market research in the personnel management system of the enterprise, Pereviazko D. (2020)
Кравчук І. І. - Інтеграційні аспекти екологічного менеджменту лісомисливських господарств, Кравчинська Є. В. (2020)
Резнікова Н. В. - Глобальна криза у сфері охорони здоров’я як тригер економічного спаду: виклики регулювання фармацевтичного сектору та стабілізаційні ефекти міжнародної економічної політики, Панченко В. Г., Іващенко О. А. (2020)
Фролова Л. В. - Тенденції розвитку мережевих бізнес-структур, Бавико О. Є. (2020)
Datsii O. - Cross-border cooperation in the territories of the carpathian euroregion in the conditions of development of international economic relations and globalization, Andriushchenko К. (2020)
Верба В. А. - Маркетингові інструменти посилення репутації фармацевтичних компаній в умовах діджиталізації, Гайдамака Ю. М. (2020)
Капліна А. І. - Молодіжне підприємництво: проблеми та шляхи їх вирішення (2020)
Лесь А. В. - Стале споживання як шлях до вирішення проблеми накопичення твердих побутових відходів, Ращенко А. В., Боримська О. О., Дейчук В. С. (2020)
Новойтенко І. В. - Стан та основні тренди розвитку хлібопекарської промисловості України, Малиновський В. В. (2020)
Лакіза В. В. - Особливості застосування електронної торгівлі суб’єктами господарювання в умовах міжнародної економічної діяльності, Бала Р. Д. (2020)
Коненко В. В. - Методологія організації та проектування бізнес-процесів (2020)
Макарова В. В. - Аналіз положень теорії обмежень у контексті організації системи сталого землекористування, Толкачов І. О. (2020)
Криклій О. А. - Вплив невизначеності на ліквідність банківської системи України, Москаленко А. О. (2020)
Собчишин В. М. - Управління дебіторською заборгованістю підприємства з метою уникнення кризи неплатежів, Драчук С. О., Джангіров О. Г., Домбровський А. Ю. (2020)
Лобода О. М. - Застосування імітаційного моделювання та програмних комплексів при реалізації інноваційних проектів в економічних системах (2020)
Семенова Л. Ю. - Маркетинг 4.0, Даценко В. В., Хурдей В. Д. (2020)
Рощина Н. В. - Проблеми розвитку ринку лізингу в Україні, Борданова Л. С., Хома Л. В. (2020)
Фатюха Н. Г. - Сучасний стан та перспективи розвитку місцевих бюджетів в умовах децентралізації, Тертиця О. А. (2020)
Манаєнко І. М. - Концептуальні засади соціально відповідального маркетингу на підприємствах з імпортною діяльністю, Шевченко Д. С. (2020)
Тимошенко М. В. - Роль податків в процесі формування та виконання державного бюджету України (2020)
Кульганік О. М. - Ефективність системи державного стимулювання експорту (2020)
Святненко В. Ю. - Особливості формування та розвитку ринку маркетингових досліджень в Україні (2020)
Мелих О. Ю. - Заощадження домогосподарств: соціально-економічна роль та тенденції формування в Україні (2020)
Денисенко В. О. - Зарубіжний досвід стимулювання розвитку біоенергетики (2020)
Корольков В. В. - Удосконалення мотиваційного механізму управління персоналом підприємства, Бабенко Д. О. (2020)
Сушкова О. Є. - Роль платників єдиного податку у формуванні фінансово-економічного потенціалу регіонів України, Осадчий Є. С. (2020)
Железняк К. Л. - Напрямки підвищення конкурентоспроможності підприємства, Отрок М. В. (2020)
Зайцева Л. О. - Інноваційний потенціал в забезпечення сталого розвитку компанії (2020)
Луценко І. С. - Моніторинг фіскальної ролі майнового оподаткування в Україні, Гогулінський В. В. (2020)
Омельяненко В. А. - Аналіз особливостей вибору форм спільної діяльності в контексті вироблення інноваційної політики, Ковтун Г. І., Володін Д. В. (2020)
Коверза В. С. - Шляхи підвищення конкурентоспроможності банків в контексті інтеграції в єс, Нєізвєстна О. В., Шендригоренко М. Т., Іванова Н. С. (2020)
Олійник Т. І. - Управління виробничим потенціалом підприємства, Косенко А. О. (2020)
Благун І. І. - Лійка продажів, як елемент просування для підприємств регіону в період пандемії, Шурпа С. Я., Надіївська С. П. (2020)
Дуб А. Р. - Нерухомість як актив територіальної громади (2020)
Яворська О. Г. - Зелене підприємництво: управління зеленим людським капіталом підприємства (2020)
Нагорна І. В. - Стратегічний аналіз фінансової стійкості підприємства, Степанчук О. О. (2020)
Воронюк Є. В. - Вплив міжнародних організацій на економічну політику країн світу, Ярмош О. В., Айорінде М. Б. (2020)
Дуляба Н. І. - Розвиток зовнішньої торгівлі України в умовах глобальної нестабільності, Далик В. П. (2020)
Воронкова Т. Є. - Міжнародний туризм і його вплив на соціально-економічний розвиток України, Притуленко А. В. (2020)
Зоря О. П. - Удосконалення організації обліку безготівкових операцій банківської установи, Драгниш М. С. (2020)
Нечипоренко А. В. - Теоретичні аспекти формування та використання фінансових ресурсів підприємства, Рибалкіна А. О. (2020)
Товмасян В. Р. - Методичний базис оцінювання ефективності фінансової політики підприємств (2020)
Чупріна М. О. - Світові тренди у сфері корпоративної соціальної відповідальності, Жалдак Г. П. (2020)
Плотнікова М. Ф. - Інноваційно-інвестиційні механізми екологічного менеджменту в системі лісокористування (2020)
Коваль О. А. - Управління власним капіталом банку, Прищенко І. Р. (2020)
Максименко І. Я. - Зовнішньоекономічна діяльність бізнес-структур: особливості обліку придбання основних засобів за іноземну валюту, Шутак Е. В. (2020)
Дяченко К. С. - Методичні підходи до оцінювання фінансово-майнового стану бізнес-структури, Хорєва А. Ю. (2020)
Свічкарь В. А. - Особливості розвитку економіки нової зеландії та перспективи її економічного співробітництва з україною , Антоненко А. А., Колос А. М. (2020)
Свистун Л. А. - Державне регулювання аграрного сектору економіки в контексті забезпечення завдань сталого розвитку, Попова Ю. М., Штепенко К. П. (2020)
Бабенко-Левада В. Г. - Упрaвління дoхoдaми і витрaтaми бaнку, Червякова В. В. (2020)
Дергачева Г. М. - Порівняння ринків газовидобування Європи та Африки, Бушило К. С. (2020)
Капелюшна Т. В. - Діагностика та тенденції розвитку міжнародної торгівлі в Україні, Гавриш О. М., Пильнова В. П. (2020)
Жигалкевич Ж. М. - Діджиталізація як основний фактор розвитку бізнес-структур, Залуцький Р. О. (2020)
Крухмаль О. В. - Розвиток банківського бізнесу в умовах цифрової економіки, Сухонос В. В. (2020)
Дергачов Є. В. - Методичні підходи до аналізу та оптимізації бізнес-процесів, Фіщук К. О. (2020)
Міняйленко І. В. - Зарубіжні моделі розвитку соціального підприємництва, Биба В. В., Кулябка А. А. (2020)
Островський І. А. - Цифрові платформи в міжнародній торгівлі: проблеми антимонопольного регулювання, Можайкіна Н. В. (2020)
Руденко О. В. - Соціальна відповідальність бізнесу: сутність, обліковий аспект та нефінансова звітність, Кондратюк О. М., Горєва А. С. (2020)
Хоружий С. Г. - Розвиток регуляторних новацій щодо ринків фінансових інструментів (2020)
Тадеєв Ю. П. - Інтелектуальний капітал в неокласичній теорії моделей економічного зростання, Шкробот М. В. (2020)
Рагуліна Н. В. - Особливості та тенденції розвитку цифрової економіки в Україні, Каракай М. С. (2020)
Лі Г. - Сутність сталого розвитку підприємств у контексті глобальних цілей сталого розвитку (2020)
Черенкевич О. С. - Статистична оцінка ефективності фінансування природоохоронних заходів в Україні (2020)
Алєщенко Л. О. - Молодіжне підприємництво як фундамент розвиненої економічної інфраструктури (2020)
Маковська Ю. А. - Механізм забезпечення стратегічного розвитку дорожньо-експлуатаційних підприємств (2020)
Телегін В. В. - Еволюція формулювання сутності фінансових ресурсів (2020)
Чизмар І. І. - Ґенезис трансформації економіки на основі цифрової ігрової індустрії (2020)
Чорна С. В. - Показники оцінки ймовірності участі фінансових посередників у тіньових операціях, Татарко А. В. (2020)
Гамаюн В. П. - Разрядно-логарифмическая система счисления (2020)
Дрововозов В. І. - Наскрізна якість сервісу безпроводових мереж з міжрівневою взаємодією, Аль-Шаммарі Ахмед Аршед, Толстікова О. В., Водоп’янов С. В., Коцюр А. Б. (2020)
Евдокимов В. Ф. - Компьютерная технология формирования акустических изображений дефектов сканируемой среды с высокой точностью, Огир Е. А., Душеба В. В. (2020)
Жуков І. А. - Інформаційні проблеми інтеграції України до спільного авіаційного простору ЕС, Долінце Б. І., Балакін С. В. (2020)
Зубок В. Ю. - Поводження з ризиками від перехоплення маршруту в мережі інтернет з використанням ризик-орієнтованої моделі глобальної маршрутизації (2020)
Колганова О. О. - Математичний метод сплайн-обробки графічних даних, Терещенко Л. Ю., Кравченко В. В., Корниенко С. П. (2020)
Kozlyuk I. O. - Functional bases of the software development and operation in avionics, Kovalenko Yu. B. (2020)
Kudrenko S. A. - Method for complex objects automated design on Autodesk Revit based, Fomina N. B., Kramarenko I. P. (2020)
Холявкіна Т. В. - WEB-сервіс потокової трансляції відео, Резаєв Я. О., Харченко О. О. (2020)
Цимбал О. В. - Моделювання впливу параметрів основних компонентів джерел опорної напруги на вихідну напругу, Корнєв В. П. (2020)
Скиба Ю. - Теоретичні основи розвитку потенціалу викладачів університетів: зарубіжний і вітчизняний досвід, Лебединець Г. (2021)
Бережна Т. - Структура готовності учителя до здоров’язбережувальної діяльності у закладі освіти (2021)
Боднарюк С. - Творення мультилінгвального простору сучасної освіти на уроках іноземної мови у закладах освіти: досягнення та виклики, Бауер М. (2021)
Кіян О. - Сучасні вектори соціально-педагогічного партнерства в освітньому процесі закладу загальної середньої освіти (2021)
Криган С. - Мовно-літературна освітня галузь у закладах загальної середньої освіти з вивченням мов національних меншин: зміни, здобутки, проблеми та шляхи їх подолання, Чемес В. (2021)
Низковська О. - Актуальні питання унормування вимог щодо розроблення і виготовлення друкованих допоміжних засобів навчання (2021)
Kyrylenko S. - Readiness of the Teaching Staff for the Implementation of the Educational Innovative Project as a Strategy for the Development of the Educational Institution (2021)
Дутчак І. - STEM-орієнтований підхід до навчання як педагогічна інновація початку XXI століття (2021)
Письменний В. - Використання настільних фінансових ігор при викладанні фінансової грамотності у закладах загальної середньої освіти (2021)
Красуля М. - Обґрунтування підходів до організації занять у тренажерній залі студентів з низьким рівнем фізичної підготовленості, Красуля А. (2021)
Содержание (2021)
Хусаинов Д. Я. - Об устойчивости динамических систем с определенными переключениями, состоящи-ми из линейных подсистем без запаздывания, Бычков А. С., Сиренко А. С., Буранов Ж. И. (2021)
Петрик М. Р. - Методы моделирования и иден-тификация параметров неоднородных анормальных неврологических движений в многокомпонентных нейробиосистемах с когнитивными обратными связям, Чикрий А. А., Мудрик И. Я. (2021)
Стоян В. А. - О трехмерных начально-краевых задачах дина-мики толстых упругих плит , Волощук С. Д. (2021)
Кнопов П. С. - Использование стохастической модели для прогнозирования дли-тельных эпидемий, Богданов А. В. (2021)
Семенов В. В. - Сходимость метода экстраполяции из прошлого и метода операторной экстраполяции, Денисов С. В., Сирык Д. С., Харьков О. С. (2021)
Хамдамов Р. Х. - Математический алгоритм обнаружения XSS-атак на веб-приложения, Керимов К. Ф. (2021)
Комяк В. В. - Подход к оценке заполняемости людьми мобильных средств при аварийной эвакуации из зданий, Комяк В. М., Кязимов К. Т., Панкратов А. В., Данилин А. Н. (2021)
Ткаченко А. И. - Высокоточная полетная калибровка оптико-электронного комплекса космического аппарата (2021)
Радюк П. М. - Информационная технология ранней диагностики пневмонии с использованием сверточных нейронных сетей, Бармак А. В., Крак Ю. (2021)
Барановский С. В. - Принятие решений при моделировании динамики инфекционного заболевания с учетом диффузионных возмущений и сосредоточенных воздействий, Бомба А. Я., Ляшко С. И. (2021)
Аралова Н. И. - Математическая модель выбора режимов дыхания при искусственной вентиляции легких (2021)
Атоев К. Л. - Исследование взаимосвязи продовольственных, энергетических и водных ресурсов с помощью трехсекторальной модели Лоренца, Вовк Л. Б., Шпига С. П. (2021)
Адамчук Л. О. - Характеристика Українськиї падевих медів, Дудченко Н. Я., Генгало Н. О., Лісогурська Д. В., Пилипко К. В. (2021)
Баязитова К. Н. - Исследование факторов, влияющих на технологию мягкого сыра из козьего молока, Жумахан С. Т., Абилда А. С., Апсемет Г. К. (2021)
Безусов А. Т. - Технологія виробництва біопестицидів на основі Bacillus thuringiensis, Крутякова В. І., Мирошніченко О. М., Доценко Н. В., Нікітчіна Т. І. (2021)
Боднарчук О. В. - Моніторингові дослідження якості кондитерських жирів та глазурей за жирнокислотним складом (2021)
Власенко І. Г. - Оцінка біологічної безпечності м’ясної сировини при прийманні на м’ясопереробне підприємство, Семко Т. В., Іваніщева О. А. (2021)
Волощук Г. І. - Вплив борошна з макухи олійних культур на вміст цукрів у житньому хлібі, Пашова Н. В., Стадник С. Б., Науменко О. В. (2021)
Геліх А. О. - Розробка технології та дослідження показників якості йогурту із натуральним наповнювачем у процесі зберігання, Даниленко С. Г., Крижська Т. А., Лі Цзіншань (2021)
Гордынец С. А. - Изучение пищевой ценности яиц куриных пищевых, реализуемых на рынке республики Беларусь, Чернявская Л. А. (2021)
Данілова К. О. - Технологічні аспекти виробництва спиртових дистилятів з нетрадиційної цукровмісної сировини, Заварзіна О. С. (2021)
Козонова Ю. О. - Імуномоделюючі соуси, Тележенко Л. М., Атанасова В. В. (2021)
Крижова Ю. П. - Використання бурякового сиропу в технології кетчупів - шлях до здорового харчування, Деяк О. С. (2021)
Мінорова А. В. - Біотехнологічні аспекти застосування штамів з β-галактозидазною активністю у виробництві ферментованих молочних продуктів, Даниленко С. Г., Рудакова Т. В., Крушельницька Н. Л., Моісеєва Л. О., Наріжний С. А. (2021)
Науменко О. В. - Функціональні інгредієнти в хлібопеченні, Полонська Т. А., Гетьман І. А. (2021)
Орлюк Ю. Т. - Експрес-метод визначення масової частки солі кухонної в сирній масі твердих сирів (2021)
Романчук І. О. - Enhancing national standards for meat and dairy industry, Копилова К. В., Вербицький С. Б., Козаченко О. Б., Пацера Н. М. (2021)
Рудакова Т. В. - Наукові підходи щодо класифікації молочної десертної продукції, Мінорова А. В., Крушельницька Н. Л., Наріжний С. А. (2021)
Соломон А. М. - Значення функціональних кисломолочних напоїв в дієтичному та профілактичному харчуванні, Берник І. М., Бондар М. М. (2021)
Усатенко Н. Ф. - Теоретичні основи процесу охолодження тушок птиці після забою, Вербицький С. Б. (2021)
Хомічак Л. М. - Дослідження водопоглинальної здатності крохмалю набухаючого, Кузнєцова І. В., Зайчук Л. П., Ярмолюк М. А. (2021)
Хомічак Л. М. - Дослідження кінетики сушіння підготовленого борошна пшеничного, Кузнєцова І. В., Висоцька С. І., Ткаченко С. В. (2021)
Шейко Т. В. - Вплив мікробіологічної біоплівки на технологічний процес цукрового виробництва (2021)
Шугай М. О. - Відбір лактобактерій для виробництва сичужних сирів зі зниженою масовою часткою жиру, Чорна Н. В. (2021)
Бокій О. В. - Розвиток експорту агропродовольчої продукції в Україні (2021)
Коваленко О. В. - Конкурентоспроможність харчової промисловості для сталого розвитку економіки: критерії та напрями підвищення, Ященко Л.О. (2021)
Коткова Н. С. - Методичні підходи з оцінки результативності прогнозних очікувань інноваційно-інвестиційного потенціалу харчової промисловості України (2021)
Юрченко Н. С. - Теоретико-методологічні засади визначення змісту та сфер застосування соціально-економічних, політичних, економіко-математичних моделей в Україні та світі (2021)
Klapchuk V. - Assessment of Balneological Resources for the Needs of Resort Establishments of Ivano-Frankivsk Region, Polova L., Makaruk I., Zagnybida R. (2021)
Polinkevych O. - The Role of Millennials in the Formation of the Hotel and Restaurant Business Brand (2021)
Бовш Л. - Менторинг та Agilе: точки дотику в управлінні рестораном, Комарніцький І., Олійник О. (2021)
Peresichnyi M. - Use of Food Combinatorics in the Vegetable Dishes Development of the Improved Amino Acid Composition, Peresichna S., Sobko A. (2021)
Neilenko S. - Implementation of Artificial Intelligence in Restaurants, Rusavska V. (2021)
Дітріх І. - Розроблення технології зраз рибних січених для закладів ресторанного господарства, Сильчук Т., Туз Т. (2021)
Шелудько В. - Удосконалення технологічних ліній кондитерського цеху в закладах ресторанного господарства, що спеціалізуються на виробництві продукції підвищеної харчової цінності, Ряшко Г. (2021)
Svidlo K. - Flour-free Gluten-free Compositions Influence on Qualitative Indicators of Cookies from Biscuits Dough, Gavrish T., Danylenko O., Krasovkyi S. (2021)
Адамчук Л. - Дослідження оригінальних сортів меду, Дудченко Н., Лісогурська Д., Пилипко К. (2021)
Kovalchuk S. - Study of the Alcohol Quality Obtained by Fermentation of Highly Concentrated Grain Wine by Different Races of Yeast, Mudrak T., Nakonechna A. (2021)
Ажиппо О. Ю. - Диференціація змісту уроків фізичної культури з урахуванням показників стану кардіореспіраторної системи учнів основної школи, Мамешина М. А., Масляк І. П. (2021)
Пилипко О. А. - Моделювання показників техніко-тактичної майстерності висококваліфікованих спортсменів, які спеціалізуються в плаванні на дистанції 200 метрів способом батерфляй, Пилипко А. В. (2021)
Шевченко О. О. - Комплексний розвиток технічної та фізичної підготовленості тенісисток 7-8 років, Коваль С. С., Мерзлікін М. В. (2021)
Черних Т. І. - Встановлення кореляційної залежності засвоєння базових вправ спортивної акробатики від використання окремих спеціально-підготовчих вправ юних акробатів-початківців 6-7 років, Мулик В. В. (2021)
Тодорова В. Г. - Моделювання річного циклу підготовки спортсменів з аеробної гімнастики на етапі спеціалізованої базової підготовки", Бодренкова І. О., Мошенська Т. В. (2021)
Абдула А. Б. - Особливості виконання передач м’яча кращими командами Прем’єр- та Першої ліги України з футболу (2021)
Сак А. Є. - Профілактика ресорної функції стопи з урахуванням анатомічних особливостей її будови, Антіпова Р. В. (2021)
Палій О. В. - Аналіз змагальної діяльності тхеквондистів 12-14 років (2021)
Горчанюк Ю. А. - Динаміка показників координаційних здібностей баскетболістів груп початкової підготовки під впливом використання спеціально-підготовчих вправ, Мерзлікін М. В., Ляхова Т. П. (2021)
Перцухов А. А. - Порівняльні характеристики ТТД провідних футбольних клубів світу, Без'язичний Б. І., Худякова В. Б. (2021)
Шестак Ю. С. - Кореляційна залежність використання загально- і спеціально-підготовчих (боксерських споряджень) вправ і психофізіологічних показників та рівня прояву сили ударів руками юних боксерів 15-16 років, Мулик В. В. (2021)
Забора А. В. - Удосконалення методики фізичної підготовки курсантів ЗВО МВС України зі специфічними умовами навчання, Камаєв О. І. (2021)
Рябченко О. В. - Застосування елементів хореографії в тренувальному процесі спортсменок-початківців для успішного освоєння програм з художньої гімнастики (2021)
Артем'єва Г. П. - Проблеми відбору спортсменок для формування команд формейшн у акробатичному рок-н-ролі, Паньшина А. Д. (2021)
Семко Б. Т. - Дослідження ефективності використання додаткового обладнання у підготовчому періоді річного макроциклу спортсменів-пауерліфтерів високої кваліфікації, Воронецький В. Б., Джим В. Ю. (2021)
Title, contents (2021)
Assefa A. H. - Symbolic values and implications of the Grand Ethiopian Renaissance Dam project in Ethiopian identity politics, Gedifew B. T. (2021)
Abebe K. - Community participation in sustainable soil and water conservation: the case of Goro Gutuu Woreda Oromia, Ethiopia, Tikii W. (2021)
Bibik O. - Transformation of the Japanese memory politic in the II half of XX-XXI centuries in the contexts of pan-asian ambitions (2021)
Chornomorets Y. - Methodological innovations in the research of Pentecostal Theologians in the National Pedagogical Dragomanov University (2021)
Hura V. - Comparative discourse analysis of the practics of Church worship of Ukrainian and American Pentecostal (2021)
Skvorets V. - Socio-cultural transformation in Post-soviet Ukraine, Kudinov I. (2021)
Vovk A. - Interpretations of the philosophical legacy of Volodymyr Shynkaruk in the works of Vitalii Tabachkovskyi (2021)
Dzihora K. - Censorship in social networks as a social practice in the context of global transformations (2021)
Editorial foreword to the article of Ihor Pasko (2021)
Pasko I. - The reflection on the concept of Universals and its social-historical verification (2021)
Dodonov R. - Review of the monograph "Socio-political paradoxes of Jose Ortega y Gasset". Author - Oleg Turenko. Kyiv, 2021, 211 p. (2021)
Балан О. С. - Енергоефективне будівництво в Україні та Франції (2021)
Бєліков А. С. - Нормативне забезпечення безпеки транспорту газу. Проектування мобільних компресорних станцій., Мацук З. М. (2021)
Білополий В. В. - Оптимізація процесу адаптації студента до закладу вищої освіти, Складановська М. Г. (2021)
Біляєв М. М. - Моделювання роботи водяної завіси для захисту працівників від термічного ураження, Берлов О. В., Біляєва В. В., Вергун О. О. (2021)
Большаков В. І. - Дослідження впливу підвищення температури на структурний стан низьковуглецевих низьколегованих сталей, Гезенцвей Ю. І. (2021)
Гончаренко Д. Ф. - Використання базальту у ремонті і відновленні мереж водопостачання та водовідведення, Гулєвський П. Ю. (2021)
Григор'єва Є. С. - Підхід до реалізації топографічного методу аналізу стану умов праці через визначення закономірностей зниження рівня виробничого ризику (2021)
Заяць Є І. - Розроблення методики оцінювання умов реконструкції промислових будівель зі зміною функціонального призначення й обґрунтування ефективних організаційно-технологічних рішень, Ковальов В. В., Косолапов А. Ф. (2021)
Калда Г. С. - Соціально-економічна та психологічна оцінка умов праці на виробництві, Бєліков А. С., Соколан Ю. С., Рибалка К. А. (2021)
Колохов В. В. - Визначення властивостей бетону під час оцінювання стану плитних залізобетонних конструкцій, Волкова В. Є., Мороз Л. В., Богдан С. М. (2021)
Сєдін В. Л. - Використання гірських порід для облицювання будівель ПДАБА в навчальому процесі, Грабовець О. М., Ковба В. В., Ульянов В. Ю., Микало В. В. (2021)
Смадич І. П. - Дослідження cоціальної активності внутрішньодворових просторів в архітектурних рішеннях житлових будинків (2021)
Харченко К. С. - Принципи ревіталізації відпрацьованих кар'єрів на прикладі м. Кривий ріг, Чорна В. І., Ворошилова Н. В., Бєлкіна М. Д. (2021)
Хлібородов В. П. - Деякі особливості розташування, конструювання і розрахунку шарнірних болтових з'єднань у прогонах сталевих двотаврових балок під час реконструкції будівель, Журба І. П., Коцюба Т. В. (2021)
Челноков О. В. - Гендерна трансформація освіти в архітектурно-будівельній галузі, Сологубова С. В., Швець І. А., Гіркіна Д. Д., Голубєва В. А. (2021)
Шаповал В. Г. - Розподіл вертикальних напруг в основі ґрунтової греблі із трапецеїдальним поперечним перетином, Скобенко О. В., Нестерова О. В., Гапєєв С. М. (2021)
Савицький М. В. - Дотримання права інтелектуальної власності у ЗВО України як важливий чинник академічної доброчесності, Євсєєва Г. П., Бабенко В. А. (2021)
Бацевич Ф. С. - Інтердискурсивність і глибини фікціональності художнього тексту: лінгвонаративні аспекти (2019)
Селігей П. О. - Німецький пуризм і німецька філософія: 400 років разом (2019)
Глущенко В. А. - П. Г. Житецький і О. О. Шахматов: методологічний аспект (2019)
Москаленко Л. А. - Сакральність і сакралізація в середньополіських говірках чорнобильської зони. ІІ (2019)
Вербич Н. С. - Інтонаційні параметри тендерної варіантності діалектного мовлення (2019)
Полякова Т. М. - Активні процеси лексичного запозичення в сучасній російській мові (2019)
Хоменко І. П. - Клінічно-епідеміологічний аналіз структури бойової хірургічної травми при проведенні антитерористичної операції / операції Об’єднаних сил на сході України, Король С. О., Халік С. В., Шаповалов В. Ю., Єнін Р. В., Герасименко О. С., Тертишний С. В. (2021)
Зуй Є. О. - Методичний підхід до кількісного оцінювання спроможностей медичних підрозділів Збройних Сил України (2021)
Яворовський О. П. - Система забезпечення безпеки персоналу і пацієнтів у лікарняних закладах: стратегія удосконалення, Риган М. М., Іванько О. В., Скалецький Ю. М., Брухно Р. П., Михайленко П. М., Зінченко Т. А., Бадюк М. І. (2021)
Моргун С. О. - Теоретичні аспекти використання ризик-орієнтованого підходу при здійсненні діяльності санітарно-епідеміологічних закладів Збройних Сил України за дотриманням вимог санітарного законодавства, Заудальська А. А., Іванько О. М., Огороднійчук І. В., Бєлов О. А., Нихоца В. І., Смірнов О. Г. (2021)
Куц Т. В. - Клінічний перебіг подагри у військовослужбовців на сучасному етапі, Мороз Г. З., Ткачук І. М., Серебряков О. М., Галімська А.С. (2021)
Гусєва С. А. - Особливості клінічного перебігу залізодефіцитної анемії у жінок 40-55 років, Савченко Я. Б. (2021)
Білоус М. В. - Можливості використання аналітичних інструментів для підтримки прийняття управлінських рішень щодо організації медичного постачання в Збройних Силах України (2021)
Мельник Г. М. - Експериментальне обґрунтування вибору супозиторної основи екстемпоральних песаріїв для підготовки до пологів, Ярних Т. Г., Герасімова І. В. (2021)
Титул, зміст (2021)
Колесник М. О. - Аналіз стану надання спеціалізованої медико-профілактичної допомоги хворим нефрологічного профілю в Україні у 2020 році, Козлюк Н. І., Разважаєва О. О. (2021)
Parmaksız E. - Fabry disease: a single-center experience, Meşe M. (2021)
Bozan O. - Prognostic value of neutrophil to lymphocyte ratio and platelet to lymphocyte ratio for mortality in patients infected with SARS-CoV-2, Çekmen B., Atiş S. E., Kocer M. T., Senturk M., Karaaslan E. B., Koca Y., Yildırmak M. T., Kalkan A. (2021)
Burlaka Ie. A. - Molecular factors predicting steroid resistance in pediatric nephrotic syndrome, Bagdasarova I. V. (2021)
Дудар І. О. - COVID-19 у хворих на хронічну хворобу нирок VД стадії, Красюк Е. К., Шимова А. Ю., Маласаєв М. О., Григор’єва Є. М., Фєрєнц О. В., Шіфріс І. М., Савчук В. М., Буржинська І. В., Прусський Ф. О. (2021)
Danial F. - Psychological impact of COVID-19 pandemic on nurses: a qualitative study, Khattak I. U. (2021)
Alp A. - Mortality predictors in acute kidney injury patients who underwent continuous venovenous hemodiafiltration: A retrospective, single-center study, Akdam H., Akar H., Yeniçerioğlu Y. (2021)
El Said M. - Infections in the solid-organ transplant recipients (2021)
Компанієць О. - Гіперурикемія та хронічна хвороба нирок (2021)
Синяченко О. В. - Історія вивчення патології нирок у дзеркалі нумізматики. Повідомлення 3. Розвиток урології, Колесник М. О., Степанова Н. М., Єрмолаєва М. В. (2021)
Редакційна інформація (2021)
З 80-річним ювілеєм! Доктору медичних наук, професору Дранніку Георгію Миколайовичу – 80 років (2021)
З 90-річним ювілеєм! Доктору медичних наук, професору, академіку НАМН України Любомиру Антоновичу Пирогу – 90 років (2021)
У скорботі… Синяченко Олег Володимирович (2021)
Повідомлення (2021)
Гуляк О. - Становлення управління військовою підготовкою у козацько-гетьманській державі (2021)
Зейтуллаєва Е. - Багаторівневість як теоретичний концепт та методологія управління суспільними процесами (2021)
Малиш Н. - Світові тенденції розвитку освіти: державно-управлінський аспект, Москаленко С. (2021)
Марущак В. - Державне управління і суспільний капітал, Бачинська К. (2021)
Піроженко Н. - Теоретичні засади стратегування в сфері охорони здоров’я як умови автономізації медичних закладів (2021)
Попов М. - Застосування сервісів наукометричних баз для самопозиціювання науковця, Комаровський І., Яценко В., Комаровський В. (2021)
Сухаренко В. - Теоретичні засади ресурсного забезпечення санаторно-курортної галузі (2021)
Чебан О. - Теоретичні підходи до визначення корупції в публічному управлінні (2021)
Yatsenko V. - Principles for building and improving the organizational structure of public administration: foreign experience for Ukraine (2021)
Вошко І. - Особливості реформування систем охорони здоров’я в країнах Європи (2021)
Долгіх Н. - Особливості державного регулювання трудових відносин у медичному праві (2021)
Kolisnichenko N - Inequality in Ukraine under the Covid-19 pandemic: governmental challenges, Kemarska T, Petrov I., Romanenko T. (2021)
Lykhovidova I. - State regulation of corporate management: EU norms implementation (2021)
Макарова І. - Цифровізація публічного управління на регіональному та міському рівнях, Пігарєв Ю., Сметаніна Л. (2021)
Пігарєв Ю. - Діджиталізація публічного управління як чинник цифрової трансформації України, Костенюк Н. (2021)
Репп Г. - Механізми багаторівневої кластерної політики: сутність, типи та змістові складові, Вакуленко В., Дегтярьова І. (2021)
Сокур Н. - Публічна політика: виклики сьогодення, Мішин М. (2021)
Заболотний А. - Деякі аспекти регулювання професійної діяльності в органах публічної влади (2021)
Іжа М. - Особливості управління людськими ресурсами державної служби в умовах кризи, Мельник В. (2021)
Postoyan Т. - Formation of communicative culture of future public management specialists (2021)
Ruchkina M. - Training of future civil servants on the basis of competence approach (2021)
Sakalyuk O. - Models of team building in the personnel management system (2021)
Chernenko N. - Conflict coaching and mediation in public administration (2021)
Dolzhenkov O. - Status of oblast councils in the system of implementation of local self-government in Ukraine, Hzhybovska T. (2021)
Stets V. - Local self-government bodies as subjects of ensuring the cybersecurity of Ukraine (2021)
Князєва О. - Критерії оцінки якості надання адміністративних послуг (на прикладі аналізу даних репрезентативного опитування фізичних і юридичних осіб-суб’єктів звернень до центру надання адміністративних послуг в м. Одесі), Цибульська Т. (2021)
Holynskyi V. - Public administration problems of international integration of maritime transport of Ukraine (2021)
Калакун Н. - Досвід реформ Польщі та Франції: концептуальна основа для децентралізації органів виконавчої влади України (2021)
Кернова М. - Менеджмент різноманіттям як стратегія управління людськими ресурсами (2021)
Марущак О. - Державне управління системою оподаткування: закордонний досвід (2021)
Марченко А. - Антикорупційна реформа в Україні: поняття та особливості (2021)
Омельченко В. - Трансформація інституту громадського контролю в Україні: сучасні виклики (2021)
Рогульський О. - Суб'єкти професійного навчання посадових осіб місцевого самоврядування: особливості функціонування, проблемні питання та перспективи розвитку (2021)
Klimenko A. - Ensuring social trust through community-level social services (2021)
Студенецька А. - Система управління державною службою в Україні: правове закріплення та практика функціонування (2021)
Ленская Е. О. - Специфика преподавания и преодоление коммуникативных барьеров на занятиях по английскому языку для студентов неязыковых факультетов (2019)
Мельничук О. Д. - Теорія пізнання як основа когнітивної науки: філософський та лінгвістичний аспекти (2019)
Ніколайчук А. С. - Історія паратактичних і гіпотактичних конструкцій у мовознавстві 70-х рр. ХХ ст. – початку ХХІ ст. (2019)
Самойленко О. В. - Квазікомпозити у медичній термінології (2019)
Ступницька Н. М. - На шляху до інтертекстуальності, Ленська О. О. (2019)
Тугай О. М. - Прагматичний потенціал ранньоновоанглійського речення з клаузальною комплементацією (2019)
Черниш О. А. - Співвідношення понять "функціональний стиль", "мовленнєвий жанр" і "регістр дискурсу" (2019)
Воробйова О. С. - Фразові дієслова в англійській мові: деривація і переклад (2019)
Межуєва І. Ю. - Переклад з аркуша: до питання про основні труднощі для усних та письмових перекладачів (2019)
Мокрій Я. О. - Особливості перекладу слів лексико-семантичного поля "злочин" у художньому творі, Підлужна І. А. (2019)
Ренська І. І. - Судовий переклад: акустичні виміри (2019)
Сайко М. А. - Словотвірні симулякри в медичній термінології (2019)
Теряєв Д. О. - Поетичний переклад: акустичні особливості (2019)
Halasa I. S. - Political and ideological "otherness” through linguistic choices (2019)
Ковальчук О. П. - Неологізми у складі епонімної лексики з антропонімічним компонентом у сучасних англійській та українській мовах (2019)
Кольцова Ю. Є. - Англомовні та україномовні хештеги: компаративний аналіз (2019)
Ляшов Н. М. - Функціонування математичних категорій у творах світової літератури (2019)
Кузь В. В. - Спроба канонізації Оксаною Керч літературно-мистецького модернізму в інтелектуальній повісті "Альбатроси" (2019)
Руда О. В. - Вірші-присвяти у збірці Лазаря Барановича "Żywoty świętych" (1670) (2019)
Савенко О. П. - Різдвяна містерія як джерело давньої української драматургії (2019)
Аскерова С. Х. - Проблема литературного героя и авторской позиции в творчестве Солтана Меджида Ганизаде (2019)
Білоус Н. В. - Елементи автобіографічності у творчості А. фон Дросте-Гюльсхоф (2019)
Демірезен І. О. - Питання жіночої освіти в романістиці Фатьми Аліє Ханим (2019)
Денісова Д. Д. - Химерне бачення в романах New Weird (на матеріалі творчості Чайни Тома М’євіля) (2019)
Караев С. З. - Мистико-мифическая суть романа "Долина кудесников" Кямала Абдуллы и особенности ее художественного проявления (2019)
Лозенко В. В. - Специфіка острівного хронотопу в англійських художніх текстах першої половини ХХ ст. (2019)
Маланій Н. І. - Дизабілиті в світобаченні епохи Відродження (2019)
Телегіна Н. І. - Роль прийому контрасту в романі Тоні Моррісон "Кохана", Христук О. Т. (2019)
Шерстюк Н. О. - Хронотоп у новелі "Овальний портрет" Едгара По (2019)
Девдюк І. В. - Екзистенціал "любов" у романах "Недуга" Є. Плужника й "Закохані жінки" Д. Г. Лоуренса (2019)
Исмаилова Л. М. - Дополнительные придаточные предложения, создаваемые посредством интонации, в современных турецком и азербайджанском литературных языках (2019)
Бондарук Л. В. - Методологія міфокритичного дослідження художнього твору (на прикладі епопеї Марселя Пруста "У пошуках утраченого часу") (2019)
Дроздовський Д. І. - Модифікація містеріального паттерну у британському романі після 2000 р. (2019)
Болотнікова А. П. - Поширювачі увічливих вокативів (2019)
Ільєнкова В. В. - Лексико-словотвірне гніздо з домінантою "щастя" та його дериваційна семантика (2019)
Коротич К. В. - Любов, щастя та страх у тоталітарній мовній картині світу (про функціонування емотивної лексики в українській радянській пресі) (2019)
Кущ Н. В. - Стилістичне маркування вторинних обставинних прийменників способу дії (2019)
Левченко Т. М. - Функціонування жаргонних фразеологічних одиниць у засобах масової комунікації (2019)
Лещенко Т. О. - Синтаксис фахового стоматологічного дискурсу: до національних витоків, Бондар Н. В., Жовнір М. М. (2019)
Масло О. В. - Функції номінацій рослинного світу в заголовках текстів сучасної української прози, Волкова І. В. (2019)
Новікова О. О. - Структурно-семантичні особливості вставних конструкцій у художніх текстах сучасних українських письменників (2019)
Овсієнко А. С. - Функціонально-стилістичні вияви лексеми революція в мові українських засобів масової інформації (2019)
Петрина Х. В. - Алюзія як засіб мовної гри в українських постмодерністських художніх текстах (2019)
Тараненко К. В. - Лінгвоцинізми в Інтернет-дискурсі: еколінгвістичний аспект (2019)
Азарова Л. Е. - Фразеологизмы как аспект изучения лексики иностранными студентами, Горчинская Л. В. (2019)
Гусєва О. І. - Медичний термін у оповіданнях А.П. Чехова як основний елемент художнього тексту, Петько В. В. (2019)
Радчук О. В. - Языковые референты понятия отсутствие в русском языке (2019)
Авдєєнко І. М. - Розходження в мовленнєвій поведінці сучасних чоловіків і жінок (2019)
Алексенко С. Ф. - Вербалізація категорії оцінки в англійських кінорецензіях (2019)
Bieliaieva O. M. - The use of prepositions in medical English for academic purposes, Lysanets Yu. V., Znamenska I. V., Rozhenko I. V., Nikolaieva N. M. (2019)
Ворона Т. О. - Електронні ресурси як засіб поповнення словникового запасу студентів (2019)
Іванотчак Н. І. - Вербалізація концепту хоробрість у мультиплікаційному фільмі "Відважна", Параска В. С. (2019)
Камінська М. О. - Удосконалення комунікативної компетенції студентів-аграріїв шляхом підвищення мотивації до вивчення іноземних мов, Макухіна С. В. (2019)
Карпенко Г. М. - Експресивна лексика сучасного англійського слогана в рекламі (2019)
Кондрук А. Ю. - Іллокутивні цілі лицемірних висловлень (2019)
Корягіна А. Ю. - Ґендерний та віковий аспекти варіативності мовлення службовців Німеччини (2019)
Межуєва І. Ю. - Проблеми використання Інтернету під час навчання англійської мови ділового спілкування (2019)
Олійниченко O. B. - Методи активізації навчального процесу у викладанні англійської мови для спеціальних цілей (2019)
Ревенко В. В. - Фразеологічні одиниці в заголовках британських та американських інтернет-видань (2019)
Строченко Л. В. - Мотиваційні ознаки концепту "GENIUS" в англійській мові (2019)
Мачек В. П. - Фемінативи в мові автохтонного населення Підкарпатської Русі (2019)
Вдовиченко Л. Ф. - Особливості термінів-епонімів у французькій філософській термінології (2019)
Гванцеладзе А. М. - Теоретичні засади дослідження функціонально-семантичного поля компаративності в турецькій мові (2019)
Спотар-Аяр Г. Ю. - Особливості функціонування перифрастичних форм турецької мови в усному політичному дискурсі (2019)
Ситник І. В. - Зміст лексичної компетентності китайської мови на початковому етапі навчання (2019)
Петришин М. Й. - Концепт життя крізь призму латинських паремій (2019)
Крапива Ю. В. - Політична промова як різновид політичної комунікації, Крікун Д. А. (2019)
Гайдук Н. А. - Зіставний аналіз російсько-українських поетичних перекладів Валерії Богуславської, Барановська А. В. (2019)
Тацакович У. Т. - Інтертекстуальність у перекладі: загальний огляд та обґрунтування інтегрованого підходу (2019)
Шванова О. В. - Переклад складних двокомпонентних термінів моделі N1+N2 на матеріалі перекладу міжнародного стандарту "Energy audits – requirements with guidance for use” (2019)
Дяків Х. Ю. - Способи уникнення комунікативних невдач у відеоінтерв’ю з позиції респондента (2019)
Oskina N. O. - Comparative analysis of the Chinese and English Internet-language (2019)
Сорочинська І. Р. - Лексико-семантичні варіанти для лексеми "педагогіка" в українській, англійській та італійській мовах (2019)
Свінціцька В. Ю. - Валентні зв’язки лексем – репрезентантів ключових концептів у наративному дискурсі (на матеріалі творів Артура Конан Дойла та Агати Крісті) (2019)
Віннікова Н. М. - Карнавалізація буденного життя в поемах Ірини Жиленко, Сарапин В. В., Летик О. C. (2019)
Гірняк М. О. - Філософські інкрустації в романі Пантелеймона Куліша "Чорна рада" (2019)
Каспич Г. Г. - Творчість Валерія Герасимчука в контексті системних та інтертекстуальних пошуків новітньої української драматургії (2019)
Реутова М. А. - Альтернативна історія у драматичній поемі Юрія Косача "Облога": між домислом і вимислом (2019)
Швець Т. В. - Прояви національної самоідентичності у щоденнику Докії Гуменної, Нікітова І. І. (2019)
Яремчук Н. В. - Онтологічна основа малої прози О. Довженка (на матеріалі новел "Воля до життя" та "Стій, смерть, зупинись!"), Павлюк Н. Л. (2019)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського