Вегеш А. І. - Роль літературно-художніх антропонімів у романі Мирослава Дочинця "Діти папороті" (2021)
Сеник Г. В. - Мотиваційний аспект студентських прізвиськ (2021)
Чорноус О. В. - Антропоніми як базові складники онімної системи (2021)
Олексенко В. П. - Структурно-семантичні особливості неолексем на позначення культурно-мистецької сфери (2021)
Попкова О. А. - Комунікативно-прагматичний потенціал складних слів періоду пандемії (на матеріалі українських газетних текстів) (2021)
Хрустик Н. М. - Неофіційні іменування осіб : асоціативний спосіб словотворення (2021)
Шабат-Савка С. Т. - Синтаксичні експресеми в поетичному дискурсі Лесі Українки: інтенційність та естетичність (2021)
Важеніна О. Г. - Лінгвостилістичні домінанти химерного дискурсу Євгена Гуцала (2021)
Огринчук О. П. - Стилістичні функції повторюваних дієслівних одиниць в окремому тексті (2021)
Штонь О. П. - Структурно-семантична специфіка метафор у поетичному дискурсі Петра Сороки (2021)
Шуліченко Т. С. - Національно маркована колективна мовна особистість персонажа (на матеріалі роману В. Шкляра "Характерник") (2021)
Брага І. І. - Міжродинне спілкування українсько-російських білінгвів (2021)
Назаревич Л. Т. - Країнознавчі тексти на заняттях української мови як іноземної: теорія і практика, Денисюк Н. Р., Гавдида Н. І. (2021)
Ольхович-Новосадюк М. М. - Вербалізація концепту РАДІСТЬ в українській мовній картині світу: на матеріалі художньої прози (2021)
Черненко О. І. - Концепт ВІРА як ціннісний постулат ідіостилю В.С. Бойка (2021)
Ковалевська Т. Ю. - Алгоритм психолінгвістичної ідентифікації мовленнєвих маркерів шизофренії, Локота І. М. (2021)
Краснобаєва-Чорна Ж. В. - Типологія вербальної агресії проф. Домініка А. Інфанте: спроба фраземної адаптації (2021)
Кутуза Н. В. - Лінгвістичні основи комунікативного впливу: теоретичний вимір (2021)
Морозова О. І. - Ступені латентності агенса екологічного дискурсу (на матеріалі онлайн-видань британських газет), Зенякін О. С. (2021)
Гарбера І. В. - Конфліктогенні фразеологізми з компонентами БОГ (ГОСПОДЬ) / БІС (ЧОРТ) (2021)
Kovalevska-Slavova А. V. - Political pathogenic megadiscourses neutralization: trolling strategy (2021)
Кравець І. В. - Впливовий потенціал прийому "аргумент до авторитету" в рекламному дискурсі (2021)
Мазур С. М. - Сугестивність тексту "ОФУДЕСАКІ": умисність чи випадковість? (2021)
Побережний Д. О. - Малі розповіді про Брекзіт у коментарях до постів у соціальній мережі "Фейсбук" (2021)
Танана С. М. - Використання інноваційних складників технологій навчання/викладання іноземних мов у ЗВО (2021)
Tymkova V. A. - Psycholinguistic profile of modern students of economic specialties (2021)
Щербак О. В. - Трейлер як ектоскладник кінодискурсу: нейролінгвосеміотична кваліфікація мовної організації (2021)
Форманова С. В. - Рецензія на видання "Український асоціативний словник" (3 і 4 тт) (укладачі Мартінек С.В., Мітьков В.С.). Львів, 2021. (2021)
Глухов І. - Концепція системи навчання плавання студентів закладів вищої освіти, Пітин М. (2021)
Дорофєєва Т. - Ризики та процедури впровадження в громадах системи управління якістю фізкультурно-спортивних послуг (2021)
Войтович І. - Особливості організації секційних занять з фізичної культури в школі, Войтович В., Петрович В. (2021)
Павлун Т. - Оптимізація занять із фізичного виховання дистанційно в спеціальних медичних групах закладів вищої освіти, Кондратенко В., Гомон Л., Зайцев І., Любімов В., Чекольба Г. (2021)
Khomik O. - Accessibility of Microsoft Teams and Moodle Services for the Implementation of E-Learning for Students with Disabilities in Institutions of Higher Education in Ukraine, Bielikova N., Indyka S., Kovalchuk O., Tomaschuk O., Halan-Vlashchuk V. (2021)
Kenioua M. - E-learning for Physical Education Students During Coronavirus Pandemic, Krine N. (2021)
Ляшенко В. - Формування мотиваційно-вольових здібностей у студентів, які займаються плаванням, у процесі фізичного виховання, Зубко В., Гацко О., Гнутова Н., Лахтадир О. (2021)
Houar A. - Effect of the Confinement Imposed By Covid-19 on Algerians Physical Activity Through Lens оf Gender, Kacem A., Zerf M., Bengoua A. (2021)
Пасенко М. - Методичні основи побудови програми фізичної терапії для осіб після остеосинтезу вертлюгової западини, Глиняна О. (2021)
Цюпак Т. - Вплив фізичної терапії на морфофункціональний стан та рухову активність хлопчиків 7–8 років із легкою формою розумової відсталості, Цюпак Ю., Швай О., Цюпак Ю., Гайволя Р. (2021)
Recenzja monografii pt. Kultura fizyczna i turystyka w województwie wołyńskim w latach 1921–1939 (2021)
Інформація для авторів (2021)
Любич В. В. - Селекційна цінність нових сортів тритикале ярогo (2021)
Господаренко Г. М. - Ураження буряку цукрового церкоспорозом і кагатною гниллю залежно від особливостей удобрення, Мартинюк А. Т., Кравець І. С. (2021)
Копитко П. Г. - Ґрунтові умови та врожайність повторно вирощуваного яблуневого саду за довготривалого удобрення, Яковенко Р. В. (2021)
Пижʼянов В. В. - Перспективи кореневласної культури видів і сортів роду Actinidia Lindl. для озеленення в умовах Правобережного Лісостепу України (2021)
Польовий В. М. - Вплив вапнякових меліорантів, удобрення на продуктивність пшениці озимої в сівозміні, Ященко Л. А., Ровна Г. Ф., Гук Б. В., Ювчик Н. О. (2021)
Приплавко С. О. - Вплив препаратів вимпел і ризостим на деякі показники росту перцю овочевого на різних фазах онтогенезу, Гавій В. М., Коваленко С. О. (2021)
Новак Ж. М. - Рівень прояву та варіація біометричних показників сортозразків ячменю ярого колекції Уманського Національного Університету Садівництва (2021)
Діордієва І. П. - Збагачення генофонду тритикале озимого за внутрішньовидової гібридизації, Рябовол Л. О., Рябовол Я. С., Голубенко О. В. (2021)
Улянич О. І. - Ріст, розвиток та урожайність сортів буряку столового за дії біопрепаратів, Вдовенко С. А., Балабак О. А., Яценко В. В., Чміль В. В. (2021)
Балабак А. В. - Екологічна оцінка стану поводження з твердими побутовими відходами в місті Умань (2021)
Воробйова Н. В. - Адаптивність та урожайність сортів помідора до умов Лісостепу України (2021)
Яценко В. В. - Біологічні основи продуктивності часнику озимого різних репродукцій (2021)
Гавій В. М. - Порівняльна дія синтетичних регуляторів росту рослин на асиміляційні процеси та продуктивність огірка посівного (Cucumis sativus L.). сортотипу Ніжинський, Приплавко С. О. (2021)
Ткачук О. П. - Особливості вегетації агрофітоценозів пшениці озимої після попередників бобових багаторічних трав (2021)
Федорова Т. Ю. - Дослідження з ґрунтового удобрення та позакореневого підживлення в насадженні груші, Яковенко Р. В. (2021)
Леонова К. П. - Формування робочої колекції тютюну за комплексом ознак в умовах Центрального Лісостепу України, Моргун А. В., Моргун В. І., Коваленко А. М. (2021)
Правдива Л. А. - Контролювання чисельності бур’янів у посівах сорго зернового та їх вплив на ріст і розвиток рослин (2021)
Рассадіна І. Ю. - Якість зерна ячменю ярого залежно від підживлення рослин мінеральним азотом, Леонова К. П., Садовський І. С., Власенко С. О. (2021)
Любченко А. І. - Аналіз параметрів господарсько-цінних ознак рижію ярого для умов Правобережного Лісостепу України за умов зміни клімату, Любченко І. О., Рябовол Л. О., Рябовол Я. С. (2021)
Макарчук М. О. - Господарсько-цінні властивості селекційних зразків нуту (Cicer arietinum L.) в умовах Правобережного Лісостепу (2021)
Балабак А. Ф. - Оцінювання сортів лимона (Citrus limon L.) за господарсько-біологічними ознаками, Поліщук В. В., Козаченко А. В., Бабій В. В. (2021)
Кадуріна А. О. - Символіка Олександрівської колони у парку імені Т. Г. Шевченка в Одесі (2021)
Фурманець М. Г. - Вплив систем основного обробітку ґрунту та удобрення із використанням побічної продукції на забур’яненість культур сівозміни, Фурманець Ю. С., Маркарян В. В. (2021)
Господаренко Г. М. - Алелопатія рослинних решток на посівні властивості зерна пшениці м’якої озимої, Любич В. В. (2021)
Ковальов В. Б. - Формування якості хліба з борошна пшениці спельти, Трембіцька О. І., Клименко Т. В., Федорчук С. В., Петухов Ю. Л. (2021)
Оліфірович В. О. - Кормова цінність зеленої маси сумішок лядвенцю рогатого і злакових багаторічних трав залежно від режиму використання, Чинчик О. С., Кравченко В. С., Вишневська Л. В., Яровий Я. О. (2021)
Стрельук Л. М. - Реконструкція та озеленення загальноосвітніх навчальних закладів, Омелянова В. Ю. (2021)
Коцюба С. П. - Підбір ранньостиглих інбредних ліній кукурудзи у межах колекційного генофонду України (2021)
Любич В. В. - Фотосинтетичні параметри посівів пшениці твердої озимої залежно від сорту, Полянецька І. О. (2021)
Кононенко Л. М. - Використання кунжутного борошна в технології хліба спеціального призначення, Євчук Я. В., Войтовська В. І., Третьякова С. О. (2021)
Соломаха І. В. - Еколого-типологічна оцінка лісової рослинності середнього Придніпров’я (Лісостеп України), Чорнобров О. Ю. (2021)
Tertychna o. - Current state and prospects of certification of Chernihiv region forest resources, Ryabukha G., Miroshnyk N., Kudriashova К. (2021)
Тимочко І. Я. - Еколого-типологічні особливості лісової рослинності об’єкта Смарагдової мережі "Дергачівський ліс" Північно-Східного Лісостепу України, Соломаха В. А. (2021)
Симочко Л. Ю. - Біоіндикація ґрунту несанкціонованих сміттєзвалищ у Карпатському регіоні, Гафіяк О. В., Дем’янюк О. С. (2021)
Височанська М. Я. - Еколого-економічні основи розвитку аграрного сектору у контексті транскордонного співробітництва (2021)
Яремко О. П. - Перспективні напрями щодо управління розвитку лісового господарства Подільського економічного регіону (2021)
Крутякова В. І. - Економічна ефективність вирощування кукурудзи на зерно з використанням нових біодобрив на основі осадів стічних вод, Пиляк Н. В., Нікіпелова О. М. (2021)
Польовий В. М. - Еколого-економічні аспекти вирощування пшениці озимої (Triticum aestivum L.) на дерново-підзолистих ґрунтах залежно від удобрення і вапнування, Ященко Л. А., Ровна Г. Ф., Гук Б. В., Ювчик Н. О. (2021)
Шерстобоєва О. В. - Антагонізм Bacillus thuringiensis до фітопатогенних мікроміцетів – збудників хвороб яблуні, Крижанівський А. Б., Бунас А. А. (2021)
Дребот О. І. - Організаційно-економічний механізм розвитку рекреаційного туризму в контексті Євроінтеграції, Бабікова К. О. (2021)
Мудрак О. В. - Обґрунтування створення Національного природного парку "Центральне Поділля", Мудрак Г. В., Серебряков В. В., Щерблюк А. Л., Клочанюк В. В. (2021)
Присяжнюк Н. М. - Оцінка стану водної системи р. Протока Київської обл. за токсикологічними та біоіндикативними показниками, Слободенюк О. І., Веред П. І., Горчанок А. В., Піщан С. Г., Губанова Н. Л. (2021)
Палапа Н. В. - Сучасний екологічний стан сільських селітебних територій України: відтворення і збереження людського і природно-ресурсного потенціалу, Нагорнюк О. М., Тонюк М. О., Гончар С. М., Шевченко Ю. В. (2021)
Мосійчук І. І. - Екологічне обґрунтування регуляції фітопатогенного мікобіому в агроценозах ячменю ярого у екологічно безпечних технологіях, Безноско І. В., Туровнік Ю. А., Горган Т. М. (2021)
Pryvedeniuk N. - The effect of main mineral fertilizers application and plants nutrition area on the quality of thyme raw plant materials (Thymus vulgaris L.) under irrigation conditions, Kutsyk T., Hlushchenko L. (2021)
Савчук О. І. - Особливості вирощування соняшнику (Helianthus L.) на осушуваному дерново-підзолистому ґрунті в умовах зміни клімату, Мельничук А. О., Кочик Г. М., Гуреля В. В., Дребот О. В. (2021)
Кирильчук А. М. - Селекція на кількісні та якісні показники пшениці озимої (Triticum aestivum L.). Розширення генетичного різноманіття культурної пшениці, Ковальчук С. О. (2021)
Ковалів О. І. - Агроекологічні аспекти інституціонального забезпечення звершення земельної реформи в Україні на сучасному етапі (2021)
Васіна А. - Модернізація інституціонального забезпечення розвитку економіки знань (2021)
Гаращук О. - Формування тренда еколого-безпечного соціального середовища – важливої складової сталого розвитку (на прикладі туризму), Куценко В. (2021)
Лютий І - Особливості бюджетування в класичному університеті як умова фінансової автономії, Білявська О. (2021)
Zvarych R. - Environmental sustainability in the context of China's international trade development, Linhai W. (2021)
Адамик В - Міжнародні та вітчизняні ініціативи з регулювання електронної торгівлі, Поріцька А. (2021)
Пімоненко Т. - Оцінювання причинно-наслідкових зв’язків між детермінантами енерго-ефективності країни в контексті імплементації європейської зеленої угоди, Люльов О., Зябінає. Зябінає., Василина Т. (2021)
Микитюк П. - Підходи до оцінювання ефективності енергозберігаючих інноваційних проєктів у забудові територій, Шаповалов Р. (2021)
Микитюк Ю. - Оцінка маркетингової діяльності промислових підприємств з використанням збалансованої системи показників, Палковський Є. (2021)
Крупка Я. - Відкриті та приховані резерви в системі обліку і звітності підприємств (2021)
Muravskyi V. - Classification of cyber risks in accounting, Pochynok N., Farion V. (2021)
Слєсар Т. - Організація технології облікового процесу власного капіталу, Шара Є. (2021)
Маслій В. - Статистичний аналіз географічної структури прямих іноземних інвестицій в Україну, Питель С. (2021)
Чирак І. - Роберт Оуен: підприємець, економіст-теоретик, фантаст (до 350-річчя з дня народження) (2021)
Шкільняк М. - "Удосконалення механізмів публічного управління та адміністрування в контексті реалізації потенціалу децентралізації", Мельник А., Монастирський Г., Васіна А., Дудкіна О. (2021)
До відома авторів "Вісника економіки" (2021)
Вихідні відомості (2021)
Content (2021)
Shklovskij V. A. - Magnon-phonon interactions in spin insulators (Review Article) (2021)
Adamenko I. N. - Phonon model of heat radiation into superfluid helium by a solid with a flat surface (Review Article), Nemchenko E. K., Nemchenko K. E. (2021)
Yurkina O. - On the energy spectrum of the 3D velocity field, generated by an ensemble of vortex loops, Nemirovskii S. K. (2021)
Medrano J. G. - Enhanced THz transmission through a grating with layered high-temperature superconductor, Cortés-López S., Pérez-Rodríguez F. (2021)
Kadigrobov A. M. - Dynamics of quasi-particles in graphene with impurities and sharp edges from the kp-method standpoint (2021)
Varlamov A. A. - Concise guide for electronic topological transitions, Galperin Y. M., Sharapov S. G., Yerin Yu. (2021)
Nikolaieva Y. O. - Stable vortex in Bose–Einstein condensate dark matter, Olashyn A. O., Kuriatnikov Y. I., Vilchynskii S. I., Yakimenko A. I. (2021)
Poluektov Yu. M. - Nuclear and electronic coherence in superfluid helium (2021)
Bulakhov M. S. - Multipole degrees of freedom in physics of high-spin quantum atomic gases, Peletminskii A. S., Slyusarenko Yu. V. (2021)
Бойко І. - Вдосконалення методики випробувань проектних паль на будівельному майданчику, Диптан Т. (2020)
Дубровський М. - Фізичне моделювання занурення сталевих трубчастих паль у піщаний грунт, Дубравіна В. (2020)
Жук В. - Напружено-деформований стан фундаментів будинку з врахуванням можливого водонасичення лесових ґрунтів, П’ятков О., Тарамбула С. (2020)
Скочко Л. - Вплив послідовності зведення будинків на формування напружено-деформованого стану системи "основа-фундамент-надземні конструкції", Шабалтун А. (2020)
Носенко В. - Вплив вибору моделі основи на напружено-деформований стан вертикальних несучих елементів монолітно-каркасного будинку, Кашоїда О. (2020)
Підлуцький В. - Формування НДС у фундаментах зерносушильних комплексів при зміні параметрів грунтів, Литвин О. (2020)
Жупаненко І. - Чисельний аналіз методів розрахунку ґрунтової основи та методів визначення коефіцієнтів постелі (2020)
Підлуцький В. - Про вимоги щодо статей, які публікуються у науково-технічному збірнику "Основи та фундаменти" (2020)
Вихідні відомості (2020)
Порохнява О. Л. - Вікова структура підросту Carpinus betulus L. у культурфітоценозах Національного дендрологічного парку "Софіївка" НАН України, Грабовий В. М., Музика Г. І., Рум’янков Ю. О. (2021)
Голіней Г. М. - Види підродини Nimphalinae в зоологічних колекціях Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, Прокоп’як М. З., Рокецька О. В., Шевчик Л. О., Крижановська М. А. (2021)
Грод І. М. - Моделювання чисельності гризунів у лісових біотопах Західного Поділля (на прикладі Myodes glareolus), Загороднюк І. В., Шевчик Л. О., Кравець Н. Я. (2021)
Хоменчук В. О. - Особливості транспорту цинку і кадмію через мембрани еритроцитів за дії підвищених концентрацій їх іонів у воді, Сеник Ю. І., Курант В. З. (2021)
Vorobyova L. V. - The role of environmental factors in the formation of temporary meiofauna of the Odessa Sea region of the Black Sea (2021)
Юхименко Ю. С. - Стан представників роду Populus L. у парку "Саксаганський" міста Кривий Ріг (Дніпропетровська область), Бойко Л. І., Данильчук Н. М., Красноштан О. В., Корж О. П. (2021)
Курченко В. О. - Гістологічна характеристика зябер та нирок карася сріблястого з Запорізького (Дніпровського) водосховища, Шарамок Т. С., Маренков О. М. (2021)
Волошин О. С. - Особливості функціонального стану організму і обробки сенсорної інформації в осіб юнацького віку, Гов’як М. В., Попадюк О. В. (2021)
Литвинюк С. О. - Ультраструктурні особливості нейро-гліально-капілярних відносин СА3 поля гіпокампа через 21 добу за умов експериментальної термічної травми, Лихацький П. Г., Привроцька І. Б., Лісничук Н. Є. (2021)
Брощак І. С. - Ефективність добрива Плантафол у посівах сої за нестачі елементів живлення в чорноземі типовому, Конончук О. Б., Пида С. В., Герц А. І., Герц Н. В. (2021)
Карпенко В. П. - Вміст фотосинтетичних пігментів у листках гречки за дії біологічних препаратів, Мостов’як І. І., Даценко А. А., Притуляк Р. М., Заболотний О. І. (2021)
Марцінишин Ю. Д. - Біохімічний склад зерна пшениці м’якої (Triticum aestivum L.) за впливу добрив, Пида С. В. (2021)
Барна М. М. - |Рецензія|. Степан Коcтишин. Мелодія старої фісгармонії. Життя на зрізі століть, Барна Л. С. (2021)
Арсенюк В. С. - Аналіз можливостей капсульних нейронних мереж для вирішення проблем, пов'язаних з розпізнаванням зображень, Барбарук В. М. (2020)
Білобородова Т. О. - Методологія автоматичної оцінки біомедичних даних, Коверга М. О., Хамула І. В., Петров П. О., Білобородова Л. В., Нестеров М. В. (2020)
Деркач М. В. - Застосування модулю GY-521 для орієнтації БПЛА, Матюк Д. С. (2020)
Рязанцев О. І. - Дослідження впливу параметра фільтра на якість аналого-цифрового перетворення сигналу, Кардашук В. С., Рязанцев А. О. (2020)
Бєлоха Г. С. - Перетворювач частоти в системі генерування енергії вітроенергетичних установок (2020)
Мелконова І. В. - Автоматизована система контролю промислових викидів, Романченко Ю. А., Співак О. М. (2020)
Rudniev Ye. S. - Synthesis of a robust control system for two-mass electric drive by H?-theory, Tymofieieva O. O., Brozhko R. M. (2020)
Тюндер И. С. - Оптимизация последовательности обработки блоков электронной аппаратуры (2020)
Філімоненко Н. М. - Аналіз можливості вдосконалення базової математичної моделі електрода для рудовідновлювальної печі, Філімоненко К. В. (2020)
Шевченко І. С. - Динаміка "магнітного" гальмування асинхронної машини, Морозов Д. І. (2020)
Zbrutsky O. V. - Synthesis of control system with guaranteed accuracy for unmanned aircraft, Dovhopoly A. S., Kopysov O. E., Biloborodov O. O. (2020)
Лорія М. Г. - Математична модель вузла охолодження та конденсації метанолу, Целіщев О. Б., Купіна О. А., Гезеві Абдалхалех Гома Ахмед (2020)
Стенцель Й. І. - Дослідження коливально-імпульсних трендів вимірювальних параметрів, Грановський Е. О., Степанов В. C. (2020)
Дьомін Ю. В. - Визначення показників вертикальної динаміки контейнерних платформ на візках з центральним і буксовим підвішуванням, Дьомін Р. Ю., Черняк Г. Ю., Ноженко В. С. (2020)
Гаращук О. - Конкурентоздатність держави та сталий розвиток в контексті нової освітньої парадигми, Куценко В. (2021)
Алексеєнко Л. - Накопичувальна система пенсійного забезпечення в Україні: теоретико-прикладний дискурс (2021)
Зварич Р. - Вплив пандемії COVID-19 на регіональну структуру міжнародних міграційних потоків, Книш Л. (2021)
Самойленко А. - Особливості цифровізації країн Європейського Союзу в умовах глобалізації (2021)
Іванечко Н. - Транспортний шеринг: маркетингові аспекти, Борисяк О., Леонова І. (2021)
Легенчук С. - Проблеми розвитку корпоративної звітності в перехідний період: бачення професійних організацій, Вигівська І., Грицак О., Хоменко Г. (2021)
Muravskyi V. - Classification of stakeholders (users) of accounting information for the enterprise cybersecurity purposes, Muravskyi V., Shevchuk O. (2021)
Василішин С. - Удосконалення важелів управління діджиталізаційними ризиками економічної безпеки та формування кібербезпеки облікової системи (2021)
Дерій В. - Контроль за витратами та економією ресурсів у процесі логістичної діяльності будівельних підприємств: методика, організація, Гуменна-Дерій М. Кручак Л. (2021)
Сопко В. - Налагодження й підтримка системи розрахунків аудиторських компаній з клієнтами: проблеми і перспективи, Рябчук К. (2021)
Шиманська О. - Теорія аукціонів та її практичне застосування (2021)
До відома авторів "Вісника ТНЕУ" (2021)
Вихідні відомості (2021)
Кондратюк О. - Економічні ризики підприємства:постковідна трансформація, Стояненко І. (2021)
Макарчук І. - Ймовірнісний підхід до вимірювання цінового ризику підприємства, Федулова І. (2021)
Гуляєва Н. - Інвестиційна активність підприємств: джерела відновлення, Вавдійчик І. (2021)
Харсун Л. - Корпоративна соціальна відповідальність логістичного бізнесу (2021)
Попик О. - Інноваційні технології управління якістю послуг (2021)
Tkachenko T. - Recreational tourism: product portfolio diversification, Hladkyi O., Zhuchenko V. (2021)
Ведмідь Н. - Маркетингові технології сегментації споживачів курортно-рекреаційної послуги, Бойко М., Романчук Л. (2021)
Kulyk M. - Management of consumers behavior of hospitality services, Kompanets K., Avdan O. (2021)
Prytulska N. - E-learning during the COVID-19 pandemic: a practical aspect, Bozhko T., Kaminskyi S. (2021)
П’ятницька Г. - Брендинг вищої освіти (2021)
Title (2021)
Contents (2021)
Osadchuk A. V. - The Mathematical Model of Radio-measuring Frequency Transducer of Optical Radiation Based on MOS Transistor Structures with Negative Differential Resistance, Osadchuk I. O., Semenov A. O. (2021)
Khediri A. H. - Electrical Characterization and Interface State Density in Au/n-InN/InP Schottky Diode, Talbi A., Benamara M. A., Benamara Z. (2021)
Syrotyuk S. V. - Effect of the Spin-orbit Interaction on the Electronic Band Energies in Cadmium Chalcogenides Evaluated within the HSE06-GW Approach, Malyk O. P. (2021)
Melouki M. - Improvement of Electrical Properties of Grätzel Cells by Tuning the Dye Layer with CdS/ZnO Junction, Mehnane H. F., Djelloul A., Larbah Y., Adnane M. (2021)
Brajpuriya R. - Thickness Dependent Magnetic Study of Fe Thin Films, Vij A., Sharma Ram K. (2021)
Kashuba A. I. - Optical and Dispersion Parameters of the Al-doped ZnO Thin Film, Andriyevsky B., Ilchuk H. A., Petrus R. Yu., Malyi T. S., Semkiv I. V. (2021)
Sandeep V. - Effect of ZrO2 Dielectric over the DC Characteristics and Leakage Suppression in AlGaN/InGaN/GaN DH MOS-HEMT, Pravin J. C. (2021)
Solovan M. M. - Influence of the NaCl Dielectric Layer on the Electrical Properties of Graphite/n-Cd1 – xZnxTe Schottky Diodes Fabricated by Transferring a Drawn Graphite, Parkhomenko H. P., Brus V. V., Mostovyi A. I., Maryanchuk P. D. (2021)
Lepikh Ya. I. - Influence of the Ionizing Irradiation on the Magneto-sensitive Transistor Structures, Glauberman M. А. (2021)
Shipkova I. G. - Magnetostatic Fields in Multilayer Composite Films with a Bimodal Granule Size Distribution, Veretennikova Yu. I., Kholodov H. A. (2021)
Gavrilchenko I. V. - Luminescent Properties of Electrochemically Etched Gallium Arsenide, Milovanov Y. S., Ivanov I. I., Zaderko A. N., Oksanich A. P., Pritchin S. E., Kogdas M. G., Fedorchenko M. I., Goysa S. N., Skryshevsky V. A. (2021)
Ostrovska K. O. - Generator of EEG Delta Rhythms Based on Si Nanowires, Druzhinin A. A., Liakh-Kaguy N. S., Ostrovskii I. P. (2021)
Volchenko D. A. - Nanofluids in Cooling Systems and Their Efficiency, Kindrachuk M. V., Dolishniy B. V., Skrypnyk V. S., Zhuravlov D. I., Malyk l. B., Yurchuk A. O., Dukhota А. О. (2021)
Kulkarni S. - Dielectric Spectroscopy of Ferroelectric Crossbred PVDF-ZnO Polymer Composite Thin Films, Patil A. H., Mathad S. N., Khadke U. V. (2021)
Thakran M. - High Pressure Growth Approach for the Preparation of Reduced Graphene Oxide and its Investigation Using Raman Spectroscopy, Kumar S., Phogat R., Ray S. K., Brajpuriya R., Rana A. S., Kumar B. (2021)
Wanninayake A. P. - Annealing Effects on the Optoelectronic Performance of Au and CuO Nanoparticles Incorporated P3HT/PCBM Solar Cells (2021)
Asfour I. - Theoretical Simulations of the Structural Stability, Elastic, Electronic, Magnetic and Thermodynamic Properties of New Half-metallic Cr2GdSn1 – xPbx Alloys (2021)
Laoufi A. M. - Study of the Effect of Absorber Layer Thickness of CIGS Solar Cells with Different Band Gap Using SILVACO TCAD, Dennai B., Kadi O., Fillali M. (2021)
Shruthi B. - Structural, Dielectric and AC Conductivity Behavior of Multi-component TeO2-ZnO-Li2O-Na2O-B2O3 Glasses, Madhu B. J. (2021)
Kaminskii V. M. - Photoelectric and Electrical Properties of Composite Materials Based on n-InSe and Graphite, Boledzyuk V. B., Vodopyanov V. M., Savitskii P. I., Zaslonkin A. V., Zapolovskyi M. V. (2021)
Vimala P. - Study of a New Device Structure: Graphene Field Effect Transistor (GFET), Bassapuri M., Harshavardhan C. R., Harshith P., Jarali R., Arun S. T. S. (2021)
Slimani D. - Effect of Sintering Temperature and Aluminum Concentration on the Hardness, Microstructure and Density of Copper-Aluminum Alloys, Souigat A., Gheriani R., Bentouila O. (2021)
Mygal V. P. - Topological 3D Model of the Functioning of a Dynamic System – Cognitive Estimation of Complexity, Mygal G. V. (2021)
Brytan V. B. - Influence of the Degree of Atomic Hydrogen Passivation of Electrically Active Centers in Cd1 – xZnxTe on the Resolution of Optical Recording of Images with n-p-i-m Nanostructures, Peleshchak R. M., Uhrun Y. O., Seneta M. Ya., Tadeush O. H. (2021)
Lukavenko І. M. - Diagnostic Visualization of Changes in Biological Tissues by Ultrasound method Based on Doppler Effect, Symonenko I. A. (2021)
Bogdanovich D. V. - Hydrogen Physisorption on BNC Heterostructures: A Systematic Theoretical Study, Tsar'kova A. I., Petrushenko I. K. (2021)
Lysenko A. V. - Plural Three-Wave Resonant Interactions in the Transit Section of Two-Stream Superheterodyne FEL with a Longitudinal Electric Field, Volk I. I., Oleksiienko G. A., Korovai M. A., Shevchenko A. T. (2021)
Najim S. A. - Design of Al:ZnO/p-Si Heterojunction Solar Cell Using SCAPS Simulation Program, Muhammed K. M., Pogrebnjak A. D. (2021)
Verbitskiy V. G. - Matrix of Photosensitive Elements for Determining the Coordinates of the Source of Optical Radiation, Antonyuk V. S., Voronko A. O., Korolevych L. M., Verbitskiy D. V., Novikov D. O. (2021)
Buryk І. P. - Numerical Simulation of a Stress-strain Field-effect Transistor with a Channel in the Form of a Nanowire, Holovnia A. O., Martynenko I. M., Tkach O. P., Odnodvorets L. V. (2021)
Peleshchak R. - The Spectrum of Natural Frequencies of Acoustic Oscillations of a Spherical Quantum Dot with a Multilayer Shell, Kuzyk O., Dan'kiv О. (2021)
Galiy P. V. - Solid-state Dewetting Formation of In/InTe Nanosystem, Nenchuk T. M., Ciszewski A., Mazur P., Tsvetkova O. V., Dzyuba V. I., Makar T. R. (2021)
Gulomov J. - Study of the Temperature Coefficient of the Main Photoelectric Parameters of Silicon Solar Cells with Various Nanoparticles, Aliev R. (2021)
Yatsenko I. V. - Electron Beam Technology in Optoelectronic Instrumentation: High-quality Curved Surfaces and Microprofile Creation in Different Geometric Shapes, Maslov V. P., Antoniuk V. S., Vashchenko V. A., Kirichenko O. V., Yatsenko K. M. (2021)
Pazukha I. M. - Peculiarity of Magnetoresistance of Composite Materials Based on Co and SiO, Shchotkin V. V., Pylypenko O. V., Mykytyn V. Z., Shkurdoda Yu. O. (2021)
Kurskoy Yu. S. - Precision Synchronization of Chaotic Optical Systems, Hnatenko O. S., Afanasieva O. V. (2021)
Kumar T. S. - Microstructure Analysis of Friction Stir Welding of Aluminum Alloy 6061 Coated with Copper Nanofilm, Kumar S., Ali A. M. (2021)
Вихідні відомості (2021)
Гудзь О. Є. - Якість та ефективність корпоративного управління, Клюка Ю. С. (2020)
Гудзь О. Є. - Мотивація в системі управління інноваційною діяльністю підприємства, Чорний В. В. (2020)
Yevtushenko N. A. - Features of competitiveness assessment for insurance business companies, Khomich N. O. (2020)
Зеліско І. М. - Формування організаційно-економічного механізму розвитку телекомунікаційних підприємств, Зазимко Д. С. (2020)
Стецюк П. А. - Організація та реалізація системи планування діяльності підприємства, Лущевська О. В. (2020)
Стецюк П. А. - Ефективність управління інноваційною діяльністю підприємства, Багликова Т. О. (2020)
Сало А. Я. - Стратегічне управління інноваційним розвитком підприємства, Артемчук М. О. (2020)
Федюнін С. А. - Управління стратегічним розвитком підприємства, Плевако Н. О., Філоненко М. Ю. (2020)
Халімон Т. М. - Формування конкурентної поведінки підприємства, Нечитайло Б. С. (2020)
Ващенко О. П. - Управління стратегіями ціноутворення на інноваційні товари, Якимчук Д. О. (2020)
Ващенко О. П. - Концептуальні основи розробки стратегічних напрямів розвитку організації, Крижанівський А. О. (2020)
Ващенко О. П. - Прогнозування розвитку підприємства, Карпенко О. В. (2020)
Парій Л. В. - Сучасний процес вдосконалення кадрового потенціалу підприємства, Черній В. В. (2020)
Стрельнікова С. Ю. - Мультирівнева оптимізація управління стратегічними змінами телекомунікаційних підприємств в умовах цифрової трансформації (2020)
Title (2021)
Content (2021)
Kosakivska I. V. - Gibberellins in regulation of plant growth and development under abiotic stresses, Vasyuk V. A. (2021)
Zubik P. R. - Technologies of genetic material use restriction: types, molecular-genetic base and ethical-moral analysis of their application, Motronenko V. V., Besarab O. B. (2021)
Volkova N. O. - Application efficiency of bovine serum albumin for recovery of seminiferous tubules of testes after cryopreservation, Yukhta M. S., Sokil L. V., Chernyschenko L. G., Stepanyuk L. V., Goltsev A. M. (2021)
Bielikova О. Yu. - Assessment of genetic structure variability of rainbow trout Oncorhynchus mykiss (Walbaum, 1792) of Ukrainian local stocks using polymorphic blood plasma proteins, Tarasjuk S. I., Mruk A. I., Nahorniuk Т. A., Buchatskyi L. P. (2021)
Muratova A. A. - Genome analysis of Pseudomonas brassicacearum S-1 – AN antagonist of crop pathogens, Akhremchuk A. E., Valentovich L. N. (2021)
Twardovska M. O. - The content of phenolic compounds and flavonoids in Deschampsia antarctica tissue culture, Konvalyuk I. I., Lystvan K. V., Andreev I. O., Kunakh V. A. (2021)
Vijaya Geetha B. - Hepatoprotective effect of Artemisia pallens ON Pangasius sp. treated with chlofibrate and phenol, Shreenidhi K. S., Priya Vadhana P., Purnima N., Rashminiza A., Sneha S. (2021)
Title (2021)
Contents (2021)
Ismail T. H. - Editorial: Corporate governance and regulation: Further evidence on the ongoing developments (2021)
Aleqab M. M. - The impact of board characteristics on earnings management, Ighnaim M. M. (2021)
Shiyab T. M. - Corporate governance and organized crimes: Comparative analytical study of the legislative role, Alkrisheh M. A., Darawsheh A. Y. (2021)
Phaswana I. - A corporate governance and business ethics framework: The case study of bank subsidiaries in an emerging country, Pelser T. (2021)
Abdullatif M. - Exploring the application of analytical procedures by Jordanian external auditors, Banna A., El-Sahsah D., Wafa T. (2021)
Ntimba D. I. - Labour regulation in the public sector: Employment relationship, employment relations satisfaction and psychological contract, Lessing K. F., Swarts I. (2021)
El-Khishin S. - The impact of budgetary and political institutions on fiscal cyclicality: Evidence from Egypt, Zaky M. (2021)
Kraiwanit T. - A multiplier of e-consumption: The study of the developing economy (2021)
Utomo A. - Empowerment of employees in creative economic business: Case study of the developing economy, Yulia Y. A., Khristiana Y. (2021)
Ziberi B. - Skills mismatch in the labor market: The future of work from the viewpoint of enterprises in case of Kosovo, Rexha D., Ukshini K. (2021)
Manolopoulos D. - Governing headquarters-subsidiaries relationship: An agency perspective, Magoutas A., Kapnias Y. (2021)
Fera P. - Earnings quality and the cost of debt for SMEs under severe information asymmetry, Salzillo G. (2021)
Kusumawardani A. - Board structure and disclosure of intellectual capital: An empirical study in an emerging market, Wardhani W., Maria S., Yudaruddin R. (2021)
Marashdeh Z. - Board characteristics and firm performance: The case of Jordanian non-financial institutions, Alomari M. W., Aleqab M. M., Alqatamin R. M. (2021)
Sishi K. - The individual and combined influence of the lack of employee benefits, collective bargaining and communication on labour unrest, Parumasur S. B., Archary K. K. (2021)
Al-Rimawi M. A. - Factors affecting stock market index volatility: Empirical study, Kaddumi T. A. (2021)
Musviyanti Musviyanti - Women on board, firm size and cash holding: Empirical evidence from the developing country, Ulfah Y., Yudaruddin Y. A. (2021)
Булдигіна Ю. В. - Результати хірургічного лікування хворих на дифузний токсичний зоб з автоімунною офтальмопатією, Терехова Г. М., Шляхтич С. Л., Федько Т. В., Клочкова В. М., Страфун Л. С. (2020)
Гаврилов А. Ю. - Рівень адренокортикотропного гормону периферичної крові як предиктор локалізації та поширення нейроендокринних пухлин грудної клітки, що супроводжуються ектопічним синдромом Кушинга (2020)
Шеремет М. І. - Асоціація поліморфізму генів BCL-2, CTLA-4, APO-1/Fas з активністю проліферації й апоптозу в тиреоїдній тканині хворих із вузловими формами зоба на тлі автоімунного тиреоїдиту та аденоми щитоподібдної залози, Сидорчук Л. П., Шідловський В. О., Шідловський О. В., Беденюк А. Д., Курочкин Г. С., Ткачук Н. П., Гирла Я. В. (2020)
Гончарова О. А. - Влияние пролактина на иммунные характеристики у женщин с аутоиммунным тиреоидитом (2020)
Тронько Н. Д. - Биофлавоноиды в лечении пациентов с сахарным диабетом 2-го типа и церебральным атеросклерозом, Кузнецова С. М., Черская М. С. (2020)
Орленко В. Л. - Деякі ревматологічні показники у хворих із діабет-асоційованими остеоартритами, Тронько К. М., Єлізарова О. Т. (2020)
Pushkarev V. V. - Activation of extracellular signal-regulated kinase‑1/2 in blood mononuclear cells of patients with diabetes and autoimmune thyroiditis, Sokolova L. K., Kovzun O. I., Cherviakova S. A., Vatseba T. S., Pushkarev V. M., Tronko M. D. (2020)
Ткач С. М. - Поширеність депресивних розладів серед хворих на цукровий діабет, які мешкають у зоні АТО та в інших областях України (2020)
Большова О. В. - Порівняльна характеристика ауксологічних і гормональних показників пацієнтів із затримкою внутрішньоутробного розвитку та пацієнтів із соматотропною недостатністю, Музь Н. М. (2020)
Тронько М. Д. - Наукометричний аналіз публікаційної активності науковців ДУ "Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України" за даними наукометричної бази даних Web of Science, Пастер І. П. (2020)
Соколова Л. К. - Ефекти ресвератролу в нормі та за різних патологій, Пушкарьов В. М., Тронько М. Д. (2020)
Кваченюк Д. А. - Тактика ведення хворих після гемітиреоїдектомії з приводу доброякісного однобічного еутиреоїдного зоба, Кваченюк А. М. (2020)
Актуальна інформація (2020)
Гудзь О. Є. - Організаційно-інформаційні аспекти управління розвитком сучасного підприємства, Стрельнікова С. Ю. (2020)
Виноградова О. В. - Можливості месенджер-маркетингу для просування товарів та послуг в інтернеті, Дрокіна Н. І., Дарчук В. Г. (2020)
Крейдич І. М. - Сучасний стан та тенденції організаційного розвитку телекомунікаційних підприємств сучасний стан та тенденції організаційного розвитку телекомунікаційних підприємств, Ноняк М. В. (2020)
Легомінова С. В. - Інноваційний потенціал сучасного підприємства (2020)
Глушенкова А. А. - Основні напрями розвитку інноваційного потенціалу телекомунікаційного підприємства за об’єктами інноваційної діяльності (2020)
Мордас І. В. - Забезпечення економічної безпеки україни в контексті глобалізаційних процесів, Мужанова Т. М. (2020)
Парій Л. В. - Ситуаційний аналіз в антикризовому управлінні підприємством (2020)
Трусова Н. В. - Формування потенціалу фінансової безпеки суб’єктів аграрної бізнесу, Гривківська О. В. (2020)
Якименко Ю. М. - Аналіз стану використання методичних підходів до оцінки рівня економічної безпеки підприємства, Мужанова Т. М. (2020)
Сухачова О. О. - Процес прийняття управлінських рішень в ПРАТ "Київстар" (2020)
Філіна О. В. - Роль та види контенту при просуванні в соціальних мережах (2020)
Правдюк Н. Л. - Програма гармонізації організаційно-інформаційного забезпечення антикризового управління агроформувань, Шинькович А. В. (2020)
Шмалій Л. В. - Пріоритетні напрями розвитку інформаційно-комунікаційного забезпечення економічної безпеки підприємств звʼязку (2020)
Балановська Т. І. - Формування та розвиток цифрової компетентності працівників як складова антикризового управління організацією, Гавриш О. М., Виржиковська Б. (2020)
Сьомкіна Т. В. - Методологічні засади управління прибутком торгівельного підприємства, Гужавіна І. В., Згурська О. М. (2020)
Сазонова С. В. - Обґрунтування стратегії інноваційного розвитку для сучасних телекомунікаційних підприємств україни (2020)
Пильнова В. П. - Інтернет-торгівля: особливості реалізації товару за допомогою інтернету, Гавриш О. М., Капелюшна Т. В., Лобань О. О. (2020)
Виноградова О. В. - Шляхи підвищення конкурентоспроможності на ринку телекомунікаційних послуг України, Євтушенко Н. О., Дрокіна Н. І., Іртлач М. О., Корнійчук В. Є. (2020)
Крижко О. В. - Особливості стимулювання збуту на підприємстві залежно від суб'єктів стимулювання, Єсмаханова А. У., Побережна С. М. (2020)
Крижко О. В. - Ейдос маркетингової стратегії підприємства, Совершенна І. А., Саянна Я. Ю. (2020)
Беновська Л. Я. - Інструменти оптимізації освітньої мережі (2021)
Дзямулич М. І. - Великі дані та їх роль у формуванні цифрової економіки, Шматковська Т. О., Борисюк О. В. (2021)
Карпенко Ю. В. - Громадянське суспільство в контексті розвитку інституту туризму, Логвин М. М., Степанова Л. В. (2021)
Чеботарьова Н. М. - Медична реформа: вихідні інституціональні, організаційно-економічні засади та регіональні особливості реалізації (на прикладі Луганської області), Чеботарьов В. А. (2021)
Юхновська Ю. О. - Збалансований розвиток туристичної галузі Дніпропетровської та Запорізької областей (2021)
Бірюкова Ю. А. - Світовий досвід державної підтримки готельного бізнесу (2021)
Королюк Т. М. - Діджиталізація діяльності підприємств: тенденції, цифровий облік, перспективи, Мазуренок О. Р. (2021)
Лащик І. І. - Стан та тенденції розвитку інвестиційної діяльності вітчизняних підприємств, Віблий П. І. (2021)
Михайлюк М. В. - Сучасний стан добровільного медичного страхування в Україні, Роман Т. А., Танчак Я. А. (2021)
Островська Н. С. - Моделювання ефективності управління кредитним портфелем (2021)
Сас С. П. - Вплив індикативної собівартості на формування фінансового потенціалу закладів вищої освіти України (2021)
Фаріон М. - Аналіз необхідності дерегуляційних процесів бізнес-середовища в Україні з урахуванням міжнародного досвіду, Мацько В. (2021)
Данилевич Н. С. - IT-сектор в умовах пандемії: виклики та шляхи подолання, Поплавська О. М., Василенко А. О., Бендик А. Р. (2021)
Долгальова О. В. - Закордонний досвід стимулювання збуту послуг та його застосування на українському ринку, Карасьова М. О., Конєва А. (2021)
Долгальова О. В. - Застосування зарубіжних методів мотивації праці на українських підприємствах, Ремесник Т. С. (2021)
Єщенко М. Г. - Корпоративне управління у банківському секторі національної економіки: проблеми та шляхи їх вирішення, Сафронська І. М. (2021)
Михайличенко В. В. - Управління формуванням організаційної культури підприємства, Долгальова О. В. (2021)
Нагорняк Г. С. - Характеристика механізму створення та використання інтелектуального капіталу вітчизняних машинобудівних підприємств в умовах переходу до економіки знань (2021)
Бондаренко Н. М. - Дослідження стану розвитку та забезпеченості основними засобами металургійної промисловості України, Нестерова А. В. (2021)
Савченко М. В. - Фінансові центри нових індустріальних країн у фінансовій архітектурі світу, Цибрій Л. О. (2021)
Видавнича сторінка (2021)
Титул, зміст (2021)
Myhovych I. V. - Interculturalism and Higher Education: The Role of Academic Staff in Promoting Campus-Based International Academic Environment (2021)
Маковецька А. С. - Взаємодія школи та сім'ї у навчанні та вихованні гіперактивних учнів закладів освіти (2021)
Кашинська О. Є. - Застосування активних методів навчання в підготовці здобувачів вищої освіти за спеціальністю "Готельно-ресторанна справа" (2021)
Хайруліна Н. Ф. - Гендерно-правова культура майбутніх фахівців правоохоронних органів, Дубова Г. В. (2021)
Квітко Н. М. - Детермінанти соціально-педагогічної роботи з вимушено переміщеними особами в закладах вищої освіти (2021)
Бривко М. В. - Політичні переслідування й репресії проти вчителів України в 1920–1930-х роках (2021)
Ваховський Л. Ц. - Особливості використання парадигмального підходу в дослідженнях з історії освіти та педагогічної думки (2021)
Алфьоров А. Д. - Єврейська етнічна спільнота півдня України у суспільно-політичних процесах Української революції 1917 р. (2020)
Вербовий О. В . - "Рейдова війна" Сумського Партизанського з’єднання під командуванням С. А. Ковпака та С. В. Руднєва, Слюсаренко А. Г. (2020)
Забавін В. О . - Розкопки кургану біля Приазовської Ялти у 2019 році, Небрат С. Г. (2020)
Кравченко М. В. - Інтеграційні об’єднання Субсахарської Африки: історія становлення та перспективи розвитку (2020)
Котельницький Н. А. - Щоденник О. Половцева як унікальне джерело з історії земського ліберального руху на півночі Лівобережної України (80-ті рр. ХІХ ст.) (2020)
Лаврут О. О. - Участь педагогів шкіл УРСР у громадському житті 1985 – 1991 роках: мовою періодики (2020)
Лясковська С. П. - Специфіка використання конфіденційного співробітництва радянськими каральними органами в Україні (1918–1934) (2020)
Motuz V. - The history of the transformation of women of Naddnipryansk Ukraine from an object into a subject of the political process: from idea to practical implementation (2020)
Орєхова С. Є. - Символи державності на поштових марках: світові стандарти (2020)
Салата О. О. - Літні педагогічні курси та учительскі з’їзди 1860-1890-х роках у Києві як система удосконалення майстерності вчителів (2020)
Авер’янов С. В. - Безпековий аспект відносин АСЕАН та КНР у Південно-Східній Азії (2020)
Алєксєєва Д. О. - Пропаганда на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей: інституціональний та організаційний вимір, Булик М. В ., Ґрідіна І. М. (2020)
Балабанов К. В. - Вплив Північноірландського чинника на процеси Brexit, Кусса Р. І. (2020)
Blazhevska Ie. - Evolution of the United Kingdom immigration policy in the early 2000’s (2020)
Бучин М. А. - Проблема статусу Аляски в сучасній російській політичній риториці, Брендак А. О. (2020)
Бучин М. А. - Вибори як об’єкт та інструмент гібридної війни, Кіцяк М. В. (2020)
Ватаманюк А. В. - Особливості функціональної тривимірності політики інтеграції біженців у приймаюче іспанське суспільство (2020)
Івасечко О. Я. - Порядок денний публічної дипломатії Європейського Союзу, Мазур К. Я. (2020)
Ільницька У. В. - Злочини проти людства як виклик міжнародній стабільності й безпеці: інституційно-правові механізми боротьби та протидії, Коваль Д. В. (2020)
Карчевська О. В. - Гібридна агресія Росії як інструмент геополітичного впливу на Африканські країни: висновки для України (2020)
Логвінова Д. А. - Специфіка інтеграційної політики в Квебеці (2020)
Мельник Ю. П. - Релігійний чинник політичної відповідальності (2020)
Мендрін О. В. - Формування макрополітичної ідентичності як фактор сталості демократичного розвитку в Україні (2020)
Пророченко Н. О. - Іран: від "білої революції" до ісламської антишахської революції (аналіз суспільно-політичних трансформацій) (2020)
Трофименко А. В. - Протидія російській інформаційній агресії в Україні: правовий вимір (2020)
Трофименко М. В. - Маріупольський державний університет як центр трансформації міста Маріуполь (2020)
Шимко О. В. - Проблеми та перспективи розвитку соціальної сфери у контексті євроінтеграційного вибору України (2020)
Відомості про авторів (2020)
Редакційна політика наукового видання "Вісник Маріупольського державного університету серія: Історія.Політологія" (2020)
Вимоги до оформлення статей для публікації в збірнику наукових праць (2020)
Title (2021)
Contents (2021)
Taku J. K. - Durability evaluation of calcined clay and limestone powder blended ternary self-compacting concrete, Amartey Y. D., Ejeh S. P., Lawan A. (2021)
Novokhat O. A. - Determination of kinetic regularities of the process of drying perlite by radiation method, Vozniuk V. T., Hritsiuk H. I., Lysii V. (2021)
Chernobrovchenko V. S. - Influence of technological manufacturing conditions on the porosity of calcium-phosphate scaffolds, Dyadyura K. О., Balynskyi M., Panda A. (2021)
Javanbakht T. - Rheological properties of superparamagnetic iron oxide nanoparticles, Laurent S., Stanicki D., Salzmann I. (2021)
Hurey I. - Formation of residual stresses during discontinuous friction treatment, Gurey V., Bartoszuk M., Hurey T. (2021)
Povstyanoy O. - Mechatronic system's permeable materials with controlled porosity, MacMillan A. (2021)
Demianenko M. - Experimental studies on oscillation modes of vibration separation devices, Volf M., Pavlenko I., Liaposhchenko O. (2021)
Kanagasabai L. - Heat transfer and simulated coronary circulation system optimization algorithms for real power loss reduction (2021)
Eze P. C. - Positioning control of DC servomotor-based antenna using PID tuned compensator, Ugoh C. A., Inaibo D. S. (2021)
Janigova S. - Design optimization of the modified planetary carrier, Schurger B. (2021)
Prydalnyi B. I. - Mathematical model of the tensioning in the collet clamping mechanism with the rotary movable input link on spindle units (2021)
Kanagasabai L. - FCC algorithm for power loss diminution (2021)
Pawar R. S. - Improvement in seismic performance of building with BRBs, Patil J. (2021)
Nogueira E. - Applying the concepts of efficiency and effectiveness to analyze the influence of the number of passes in the shell and tubes condenser thermal performance (2021)
Vaneev S. M. - Investigation of a turbogenerator based on the vortex expansion machine with a peripheral side channel, Martsinkovskiy V. S., Kulikov A., Miroshnichenko D. V., Bilyk Ya. І., Smolenko D. V., Lazarenko A. D. (2021)
Hu W. J. - Study of a cold spray nozzle throat on acceleration characteristics via CFD, Tan K., Markovych S., Liu X. L. (2021)
Babalola F. U. - Comparative analysis of the performance of mixing rules for density prediction of simple chemical mixtures, Akanji I. O., Oyegoke T. (2021)
Gundu M. - Experimental study on the performance of concrete mix with paper waste, waste plastic, quarry dust, and fly ash, Abhaysinha S. (2021)
Shtepa V. N. - Preventive improvement of wastewater treatment efficiency, Chernysh Ye. Yu., Danilov D. V. (2021)
Kiran A. V. N. S. - Control of exhaust emissions using piston coating on two-stroke SI engines with gasoline blends, Ramanjaneyulu B., Lokanath M., Nagendra S., Balachander G. E. (2021)
Бабій Ю. - Національно- специфічні засоби вербалізації концепту реформа в українській лінгвокультурі (2019)
Vdovenko Т. - Non- anthropological Narrators in English Prose (2019)
Hertsovska N. - The Phenomenon of Political Correctness with in the American Political Discourse, Maryan V. (2019)
Герцовська Н. - Розвиток англійських жіночих імен в історичному та мовному аспектах, Завидовська Д. (2019)
Дзіковська Л. - Мифотворчество М. Волошина в контексте его духовного становления (2019)
Мусій В. - Телесность в книге Джулиана Барнса "Лимонный стол" (2019)
Олейнікова Г. - Синергетика як методологічна основа полікультурного дослідження мови (2019)
Погорєлова А. - Жанрово- строфічні особливості поезії Юрія Липи (2019)
Radkina V. - Le contenu des linguoculturèmes dans la poésie de J. Prévert (2019)
Райбедюк Г. - Біблійний код як основа художньо- естетичних пошуків бессарабської поетеси Галини Лисої (2019)
Рева-Лєвшакова Л. - Судьба "неореализма" в литературоведении (2019)
Саввина Л. - Проблемы межкультурной коммуникации в процессе глобализации (2019)
Савенко О. - Різдво та Воскресіння Христове у віршах Івана Величковського (2019)
Савоськина Т. - Литературный дневник героя в структуре романа М. Ю. Лермонтова "Герой нашего времени" (2019)
Свищ Н. - Історія лінгвістичних, етнографічних та фольклористичних досліджень весілля (2019)
Соколова А. - Весняний календарно- обрядовий фольклор болгар Південної Бессарабії: особливості побутування (2019)
Сподарець Н. - Aqua модус творческого сознания поэтов литературной школы "Юго-Запад" (2019)
Терзі Г. - Поняття "концепт” у парадигмі сучасн их лінгвістичних досліджень (2019)
Топчий О. - Національно-культурана специфіка колоративних систем української та англійської мов (2019)
Четверікова О. - Роль фонового знання для адекватного сприйняття та перекладу медійного дискурсу (2019)
Шевчук Т. - Парадигма мі фопоетичних образів у художньому дискурсі Григорія Сковороди (2019)
Шикиринська О. - Традиції середньовічної релігійної драми в прозі Джона Беньяна (2019)
Shyliaieva Т. - Communicative Strategies and Tactics in Rhetorical Discourse (2019)
Відомості про авторів (2019)
Для нотаток (2019)
Вихідні відомості (2019)
Contents (2020)
Sajjad M. - Business Innovations for Unfolding Stratums of Human Development Indicators: A Worldwide Ampirical Analysis, Organzab Organzab, Chani M. I. (2020)
Raychev S. - Innovations as a Factor for Economic Growth and Labor Market Development, Dimitrova G., Madzhurova B., Stoyanova D. (2020)
Zhylinska O. - Assessment Methods of Intellectual Product in Research Universities, Novikova I., Stepanova A., Vikulova A. (2020)
Lahmini H. M. - Management of Companies Performance: Impact of Immaterial Capital, Mialed K., Moklis C. E. (2020)
Fateh A. - Linking Authentic Leadership and Employee Creative Behavior: The Mediating Role of Autonomous Motivation and Job Complexity, Mustamil N., Aslam Z. M. (2020)
Husnain M. - Effects of Brand Equity: The Role of Corporate Social Irresponsibility and Similar Competition Offer, Syed F., Akhtar W., Usman M. (2020)
Rouissi C. - User Satisfaction and Information System: Case for an Emerging Country (2020)
Eryigit C. - Consumer Innovativeness: A Literature Review (2020)
Baranauskas G. - Digitalization Impact on Transformation of Mass Customization Concept: Conceptual Modelling of Online Customization Frameworks (2020)
Rzayev A. - Innovation Financing Structure as a Factor of Economic Growth: Cross Country Analysis, Samoilikova A. (2020)
Reshetnikova I. - Determinants to Provide the Efficiency of Integrated Development of the Light Industry Enterprises, Shvydanenko H., Boichenko K. (2020)
Rehman A. - Innovations in Education Management: Impact of Emotional Intelligence and Demographic Variables on Occupational Stress among University Teachers (2020)
Sina I. - Brand of European Higher Education Institutions as a Key Factor for Foreign Students, Sannikova A., Sajjad F. (2020)
Rahmanov F. - Tourism Management in Azerbaijan Under Sustainable Development: Impact of COVID-19, Aliyeva R., Rosokhata A., Letunovska N. (2020)
Davlikanova O. - The "Duales Studium" Adaptation as an Innovation in Ukrainian Tertiary Education: Management Aspects and Results, Hofstetter H. (2020)
Sedliacikova M. - Product sampling effect on purchase decision also by social aspects, Kocianova A., Dzian M., Moresova M. (2020)
Tambovceva T. - Innovations in Construction Waste Management: Case of Latvia, Urbane V., Ievins J. (2020)
Coculova J. - Analysis of Factor Determining the Implementation of Talent Management, Svetozarovova N., Bertova D. (2020)
Krykavskyy Ye. - Innovations in Management of the Complementary Development of the Territories Adjusted to the River Cargo Transportation, Prokopenko O., Shandrivska O., Vasyltsiv N., Nycz-Wojtan S. (2020)
Podhorska I. - Innovations in Financial Management: Recursive Prediction Model Based on Decision Trees, Vrbka J., Lazaroiu G., Kovacova M. (2020)
Aliyeva Z. - The Law Aspects in Health Management: A Bibliometric Analysis of Issue on the Injury, Damage and Harm in Criminal Law (2020)
Yan W. - Olympic Games as a Digital Media Product (2020)
Ismailov N. - Innovative Approaches in the Accounting and Audit of the Book Value of Assets: Bibliometric Analysis (2020)
Kliestik T. - Innovations in the Company’s Earnings Management: The Case for the Czech Republic and Slovakia, Nica E., Suler P., Valaskova K. (2020)
Vorontsova A. - Innovation Management in Education: Impact on Socio-Labour Relations in the National Economy, Mayboroda T., Lieonov H. (2020)
Chygryn O. - Stakeholders of green competitiveness: innovative approaches for creating communicative system, Bilan Yu., Kwillinski A. (2020)
Miskiewicz R. - Internet of Things in Marketing: Bibliometric Analysis (2020)
The official requirements for publications submitted to scientific journal "Marketing and management of innovations" (2020)
Вихідні відомості (2020)
Гетта В. Г. - Структурно-функціональна модель формування ключових і предметних компетентностей у майбутніх викладачів практичного навчання в галузі "Транспорт", Мантула О. Ю. (2021)
Горошко Ю. В. - Технології опрацювання великих даних у навчанні інформатичних дисциплін, Цибко Г. Ю., Костюченко А. О. (2021)
Давидченко І. Д. - Науково-методологічні підходи щодо формування лінгвокультурологічної компетентності здобувачів вищої освіти (2021)
Дембіцька С. В. - Самоосвітня діяльність студентів технічних спеціальностей як наукова проблема, Кобилянська І. М., Пугач С. С. (2021)
Дрижак В. В. - Освіта дорослих як одна з складових системи освіти, Єрмак С. М. (2021)
Кілочицька Т. В. - Синергетичний підхід у підготовці бакалаврів у галузі транспорту до професійного саморозвитку (2021)
Кудін С. Ф. - Аналіз впливу методики формування культури саморегуляції на академічну успішність студентів, Савонова О. В. (2021)
Мамчич О. Б. - Формування україномовної особистості майбутнього вчителя початкових класів НУШ, Райська Л. Г., Барнич О. В. (2021)
Морозова М. В. - Сутність поняття "Інтерактивна компетентність" у контексті компетентнісного підходу (2021)
Панченко В. І. - Фокус освітніх програм в умовах професійного стандарту за професією "Вчитель закладу середньої освіти", Ольховик М. В., Городнича Л. В. (2021)
Рекун О. О. - Практичний аспект впровадження медіаосвіти у закладі вищої освіти (2021)
Ховрич М. О. - Психолого-педагогічні умови організації дистанційного навчання студентів, Брехунець А .І., Петриченко В. О. (2021)
Шапран Ю. П. - Сучасні тенденції розвитку природничої освіти в педагогічних університетах, Довгопола Л. І. (2021)
Юда Л. А. - Проблеми формування гнучких навичок (soft skills) у процесі викладання історії української культури у ЗВО (2021)
Гоголь А. Я. - Мотиваційно-стимулювальний компонент вокально-хорової навченості молодших школярів на засадах гедоністичного підходу (2021)
Давиденко А. А. - Поняття навчального проєкту, їх типи та роль в освітньому процесі з фізики (2021)
Деденєв О. Ю. - Методи формування громадянської відповідальності учнів основної школи на уроках трудового навчання, Цина А. Ю. (2021)
Джевага Г. В. - Організація самостійної проєктно-технологічної діяльності учнів в умовах дистанційного навчання (2021)
Желізний М. М. - Методичні особливості навчання підтягуванню на перекладині дітей в школі, Кривенко А. П. (2021)
Кривенко А. П. - Організаційно-методичні аспекти уроку (модуль "Гімнастика") в основній школі, Желізний М. М. (2021)
Кушнарьова Н. М. - Особливості проведення уроків інформатики для учнів з особливими освітніми потребами, Гуляй М. В. (2021)
Кушнарьова Н. М. - Використання онлайн-ресурсів з інформатики при організації дистанційного навчання, Жук Т. В. (2021)
Мазуренко С. Г. - Використання 3D програм при вивченні моделювання одягу на уроках технологій в основній школі, Бондаренко В. М. (2021)
Снежицкий П. В. - Влияние сельского биогеосоциоценоза на модификацию двигательной сферы школьников, Григоревич В. В., Снежицкий М. П. (2021)
Степанова Л. П. - Драматизація як метод музично-педагогічної взаємодії в процесі творчого розвитку учнів мистецьких шкіл (2021)
Субботенко І. Ю. - Творчість як складова духовного розвитку учнів: проблеми та виклики сучасності (2021)
Аніщенко В. О. - Вдосконалення професійної підготовки магістрів – майбутніх офіцерів правоохоронної діяльності (2021)
Бєлкова Т. О. - Формування здорового способу життя студентів-медиків у процесі фізичного виховання в умовах дистанційного навчання, Малахова Ж. В., Пастушкова Н. А. (2021)
Белан Т. Г. - Місце технічних засобів навчання в системі підготовки майбутніх викладачів (2021)
Бондар Н. О. - Актуальні питання вивчення стандартизації та метрології в процесі підготовки спеціалістів з автосправи, Люлька В. С. (2021)
Вересоцька Н. І. - Підготовка майбутніх учителів технологій до проведення онлайн-уроків, Пильтяй О. М., Герасимчук В. П. (2021)
Газука Т. А. - Педагогічні умови формування технологічної компетентності педагога професійного навчання, Плуток О. В. (2021)
Говоров Є. М. - Розвиток творчої активності студентів при вивченні технологій, Шульга О. М. (2021)
Кошель А. П. - Розвиток soft skills у майбутніх вихователів ЗДО як необхідний компонент конкурентоспроможності на ринку праці, Кошель В. М., Міненок А. О. (2021)
Кулик Є. В. - Системоутворююча функція дизайну у професійній підготовці викладачів технологій, Кондор М. Ю. (2021)
Кушнарьова Н. М. - Критеріальні характеристики сформованості рефлексивної компетентності майбутніх учителів інформатики, Повечера І. В., Скрипко С. О. (2021)
Лілік О. О. - Формування візуальної грамотності майбутніх учителів початкової школи засобами художньої літератури за допомогою онлайн-інструментів, Сазонова О. В., Бивалькевич Л. М. (2021)
Лі Сяося - Етапи формування креативної компетентності майбутніх фахівців декоративно-прикладного мистецтва (2021)
Мельник О. С. - Формування критичного оцінювання інформації в мережі інтернет студентів коледжу (2021)
Мехед К. М. - Ставлення майбутніх ІТ-фахівців до онлайн-ігор. Гейміфікація навчання (2021)
Мехед О. Б. - Підготовка майбутніх учителів біології та основ здоров'я до здійснення соціально-педагогічної діяльності як важлива умова формування мотивації до здорового способу життя молоді, Рябченко С. В. (2021)
Носовець Н. М. - Самоосвітня діяльність майбутнього вчителя у процесі педагогічної практики, Пискун О. М., Бойко Т. В. (2021)
Полетай О. М. - Вплив предмету "Інклюзивна освіта" на формування професійної компетентності та громадянської позиції майбутнього вчителя (2021)
Приймак С. Г. - Спортивно-педагогічне удосконалення в системі професійної освіти майбутніх учителів фізичної культури, Ратов А. М., Міщенко О. В. (2021)
Савка І. В. - Роль перекладу творів зарубіжної літератури у формуванні професійної культури учнів закладів професійно-технічної освіти, Гаврилюк М. В., Рузяк Т. І. (2021)
Ткачук С. І. - Особливості формування професійної компетентності майбутніх фахівців у галузі харчових технологій у процесі практичної підготовки, Куценко І. С. (2021)
Торубара О. М. - Розвиток творчого потенціалу майбутніх викладачів транспорту у процесі вивчення навчальної дисципліни "Основи безпеки життєдіяльності", Гончаренко О. М., Ребенок В. М. (2021)
Улич А. І. - Графічна компетентність вчителя трудового навчання як важлива професійна складова (2021)
Царик И. А. - Коммуникативная компетентность будущего специалиста физической культуры и спорта: сущность и содержание, Гордеева И. В. (2021)
Щербініна О. М. - Музично-стильові уявлення: від когніції до імплементації (2021)
Юрійчук Н. Д. - Розвиток мовної особистості майбутнього вчителя-філолога в контексті професійної підготовки (2021)
Ярощук К. І. - Взаємодія екологічних заходів та заходів безпеки для сталого автомобільного транспорту (2021)
Гавриленко Т. Л. - Організація освітнього процесу в початковій школі у період реформування загальної середньої освіти в Україні (1954–1964) (2021)
Овчаренко О. А. - Сутність поняття "Суб’єктність" в педагогічному вимірі (2021)
Сніжицький П. В. - Рухова культура сільської спільноти як соціально-цивілізаційний феномен (2021)
Титул, зміст (2021)
Абрамов Ф. В. - Цільова та етична неефективність формальних правил як чинник поширення маніпулювання суспільними настроями та уповільнення інституційних реформ (2021)
Довгаль О. А. - Диспропорції в розвитку глобальної торговельної системи: причини та наслідки (2021)
Бут-Гусаiм О. Г. - Полярність впливу факторів глобалізаційних перетворень (2021)
Ярошенко І. В. - Публічне управління територіями: аналіз теоретичних підходів та моделей функціонування місцевого самоврядування у світі, Семигуліна І. Б. (2021)
Євтушенко В. А. - Планування зовнішньоекономічної діяльності як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємств на світовому ринку, Ляшевська В. І., Копитцова О. С. (2021)
Головня О. М. - Міжнародна практика інноваційних технологій фінансування проєктної діяльності (2021)
Краус К. М. - Становлення Індустрії Х.0 на засадах інноваційно-цифрової підприємницької діяльності та віртуальної мобільності, Краус Н. М., Марченко О. В. (2021)
Андрушків І. П. - Інвестиційна діяльність на прикордонних територіях України та напрямки її активізації (2021)
Копилюк О. І. - Концептуальні підходи до трансформації заощаджень домогосподарств у інвестиції, Музичка О. М. (2021)
Тимошенко І. В. - Комерціалізація вищої освіти: баланс між перевагами та ризиками, Мороз С. Е., Калашник О. В. (2021)
Панасенко І. В. - Дистанційне навчання в Україні: аналіз загроз і викликів (2021)
Гутарева Ю. В. - Формування культури соціальної диджитал-відповідальності в контексті освітньої інклюзії, Діденко І. С., Лібенко Ю. С. (2021)
Савчин І. З. - Кореляція основних показників економічного розвитку регіонів, Царева О. С. (2021)
Тижненко О. Г. - Відображення R-оцінок рівня фінансового стану підприємства на вербально-числовій шкалі (2021)
Фатьянов Д. В. - Інформаційно-аналітичне забезпечення аналізу експортно-імпортного потенціалу підприємства (2021)
Фоміна О. О. - Електронні послуги та стандарти їх надання в системі публічного управління, Булгакова О. В. (2021)
Ситник Н. С. - Сучасні тенденції розвитку співробітництва територіальних громад в Україні, Жовтяк К. В. (2021)
Летуновська Н. Є. - Рівень здоров’я та фактори, що впливають на позицію регіону за цим показником у рейтингах (2021)
Дуб А. Р. - Перспективи трансформації нерухомості в джерело підвищення фінансової спроможності територіальних громад (2021)
Воронюк Є. В. - Ключові загрози економічній безпеці підприємств готельно-ресторанної галузі (2021)
Мілашовська О. І. - Аналіз розвитку готельно-ресторанного бізнесу України в контексті сучасних викликів, Ільтьо Т. І. (2021)
Поколодна М. М. - Глемпінг як перспективний різновид туризму та готельного бізнесу, Полчанінова І. Л., Рябєв А. А. (2021)
Панова І. О. - Теоретичні основи дослідження анімаційних послуг у туризмі (2021)
Фурдак М. М. - Система пенсійного забезпечення в Україні – деякі аспекти реформування (2021)
Тімченко О. Д. - Оцінка ефективності управління продажами підприємства торгівлі (2021)
Бурєннікова Н. В. - Теорія та філософія результативності функціонування підприємств як систем: оновлений погляд на шляхи реалізації функцій та управління (2021)
Кузь В. І. - Розвиток бухгалтерського обліку в умовах цифровізації господарських та управлінських процесів (2021)
Melnyk V. O. - Modification of Personal Investment Tools from the Perspective of Digital Finance and Its Influence on Ukrainian Finance Market (2021)
Назаренко Я. Я. - Недержавні пенсійні фонди в Україні: проблеми та перспективи розвитку, Жулин О. В., Теслюк Н. П., Вербицька А. І. (2021)
Савченко Ю. М. - Фіскальні дисбаланси та методичні підходи до їх оцінки (2021)
Гладких Д. М. - Поштовий банк в Україні: необхідність і ризики створення (2021)
Нечипоренко А. В. - Концептуальні підходи до розвитку страхової діяльності в Україні (2021)
Лучко Г. Й. - Лідерські якості в проєктному менеджменті, Когут І. В. (2021)
Мельник А. О. - Методичний підхід до оцінки організаційної культури (2021)
Кривешко О. В. - Теоретичні засади аналізу конкуренції на споживчих ринках (2021)
Безгінова Л. І. - Оцінка інвестиційної привабливості підприємств харчової промисловості, Забродська Л. Д., Забродська Г. І., Нестеренко О. М. (2021)
Савченко М. В. - Методичний інструментарій аналізу й оцінки фінансового потенціалу підприємств паливно-енергетичного комплексу, Філіпчук О. С. (2021)
Волоснікова Н. М. - Особливості системного підходу до стратегії системи корпоративного убезпечення промислового підприємства (2021)
Кравчук О. І. - Цифровізація залучення персоналу через job-портали, Варіс І. О., Цьопа А. Р. (2021)
Травкіна К. В. - Особливості українського ринку злиттів і поглинань, Шуба О. А. (2021)
Базалієва Л. В. - Маркетинг довіри в мережі стейкхолдерів: механізм, джерела та процес формування довірчих взаємин (2021)
Title (2021)
Contents (2021)
Кутасевич Я. Ф. - Вивчення впливу імуносупресивної терапії на стан мікробіоценозу шкіри хворих на акантолітичний пемфігус, Олійник І. О., Джораєва С. К., Маштакова І. О., Абдалла А. Е-С. Е-С., Олійник О. І. (2021)
Перемот С. Д. - Поєднання туберкульозу легень та герпетичної інфекції у дітей, Суханова Л. А., Смілянська М. В., Кашпур Н. В., Черногребель А. О. (2021)
Волянський А. Ю. - Особливості формування імунних до SARS-COV-2 верств населення харківського регіону протягом травня листопаду 2020 ріку. Стратегії вакцинації , Давидова Т. В., Кучма М. В., Юдин І. П., Кучма І. Ю. (2021)
Malyi V. P. - Analysis of quality of life in patients with Lyme disease, Delikatna T. O. (2021)
Алрікабі Абдулраззак Ясір - Дослідження амінокислотного складу сировини Рейнутрії сахалінської, Процька В. В., Журавель І. О. (2021)
Вельма В. В. - Кількісне визначення фенольних сполук у листі Cансев’ієріі гіацинтової, Журавель І. О., Мартинов А. В., Вельма С. В. (2021)
Осолодченко Т. - Первинний мікробіологічний скринінг екстрактів поліфенолів, виділених з рослинної сировини, Андреєва І., Комісаренко М., Завада Н., Рябова І. (2021)
Погодіна Л. І. - Визначення біологічно активних речовин у траві хвилівнику звичайного (Aristolochia clematitis L.) методом верх та визначення антимікробної активності цієї сировини, Бурда Н. Є., Кисличенко В. С., Мартинов А. В. (2021)
Кутасевич Я. Ф. - Експериментальне вивчення впливу мазі з мупіроцином на полірезистентні клінічні штами S. aureus, ізольовані від хворих на алергодерматози, Джораєва С. К., Соболь Н. В., Гончаренко В. В., Щербакова Ю. В., Іванцова О. К., Щоголєва О. В., Олійник О. І. (2021)
Саррай Дургхам Халід Абед - Дослідження амінокислот у сировині Mirabilis jalapa L., Горяча Л. М., Журавель І. О. (2021)
Пінкевич В. О. - Дослідження фотосинтезувальних пігментів сировини Матіоли дворогої (Matthiola bicornis (sibth. & sm.) Dc.) та антимікробної активності екстрактів на її основі, Журавель І. О., Осолодченко Т. П. (2021)
Узун Д. - В’язкісні та тромбоцитарно-агрегаційні порушення у хворих на інфаркт міокарда зі стійкою елевацією сегменту ST, Лазоришинець В., Узун К. (2021)
Мартинов А. В. - Нові активатори завершення фагоцитозу для запобігання реактивації туберкульозного процесу, Романова О. А., Погоріла М. С., Сидоренко Т. А., Ігумнова Н. І., Юхименко В. І., Щербак О. М. (2021)
Дієго Феліпе Арбелаез-Кампіллo - Дискурс з приводу категорій "універсальне громадянство", "права людини" і "глобалізація", Магда Джулісса Рохас-Багамон, Данильян О. Г. (2021)
Данильян О. Г. - Віртуальність у соціальному середовищі: просторовий модус, Дзьобань О. П. (2021)
Мануйлов Є. М. - Ціннісні девіації в соціальних мережах як загроза соціокультурному розвитку України, Калиновський Ю. Ю. (2021)
Юркевич О. М. - Раціональність аргументації: логічні правила та значення (2021)
Коваленко І. І. - Конспірологічне мислення в динаміці сучасної культури: характерні риси та особливості прояву, Кальницький Е. А. (2021)
Довгань М. Г. - Вихідні засади адекватної антропології Кароля Войтили (2021)
Дышкант Т. Н. - О сущности и генезисе правового нигилизма и возможностях его преодоления (2021)
Чалапко В. В. - Гібридна війна як сучасна форма насильства (2021)
Panfilov O. Y. - Education as a factor to support the national security of the state, Savchenko O. О. (2021)
Погрібна В. Л. - Електоральна пам’ять українців як соціально-політичний феномен: аксіологічний та онтологічний аналіз, Сахань О. М. (2021)
Клімова Г. П. - Інтернаціоналізація вищої освіти в умовах глобальних викликів (2021)
Кузьмін В. В. - Концептуалізація понять "кар’єра" та "кар’єрні стратегії" в роботах зарубіжних і вітчизняних соціологів (2021)
Жуков Д. А. - Взаимосвязь моды и гендера как механизмов самовыражения и самоидентификации в современном обществе (2021)
Локоткова-Тернова О. Ю. - Куб УПКОИН: новый взгляд на управлениесистемой интракоммуникацийв организации (2021)
Наші автори (2021)
Іменний покажчик (2021)
Вимоги до оформлення статей у збірнику "Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Серія : Філософія, Філософія права, Політологія, Соціологія" (2021)
Зінченко В. Ф. - CVD-Композити та сольові розчини-розплави: схожість та відмінності, Менчук В. В. (2021)
Зінченко В. Ф. - Порівняльна характеристика покриттів з SiO та GeO на лейкосапфірі, Магунов І. Р., Мозкова О. В., Горштейн Б. А., Соболь В. П., Садковська Л. В. (2021)
Хома Р. Є. - Буферні системи на основі амінометансульфонату та N-алкіламінометансульфонатів моноетаноламонію, Еннан А. А-А., Бєньковська Т. С., Осадчий Л. Т., Рой О. Л. (2021)
Повстяной В. М. - Альтернативні методи синтезу нових гетеросинтонів – функціалізованих гіпоксантинопіримідинів, Юрова Т. А., Речицький О. Н., Крисько А. А. (2021)
Тимчук А. Ф. - Вивчення солюбілізуючої здатності полімер–колоїдних комплексів, що утворені альгінатом натрію та хлоридом гексадецилпіридинію, Гросу А. О., Бабенко А. В. (2021)
Чеботарьов О. М. - Сорбція іонів вісмуту(ІІІ) з водних розчинів силікагелями, модифікованними органічними реагентами, Снігур Д. В., Барбалат Д. О., Рахлицька О. М., Жуковецька О. М., Снігур К. В. (2021)
Олексій Ю. А. - Рівноважні процеси у водних розчинах систем K2CrO4 – HNO3 – KNO3 – H2O та K2Cr2O7 – NaOH – KNO3 – H2O, Марійчак О. Ю., Розанцев Г. М., Шишканов С. О., Радіо С. В. (2021)
Чеботарьов О. М. - Похідні 6,7- та 7,8-дигідроксибензопірилію: синтез, властивості та аналітичне застосування (огляд), Топоров С. В., Снігур Д. В., Барбалат Д. О. (2021)
Бучко О. В. - Аналіз поверхонь Хіршфельда кристалів комплексів – продуктів взаємодії в системах МХ2 – 1,10-фенантролін – GeO2 – лимонна кислота (М = Ni, Co; X = Cl, CH3COO) (2021)
Стельмах С. І. - QSPR Моделі для прогнозу дзета-потенціалів наночастинок оксидів, Кузьмін В. Є., Огніченко Л. М. (2021)
Безега О. В. - Досвід застосування альфа - ліпоєвої кислоти в лікуванні псоріазу у хворих з шкідливими звичками, Ємченко Я. О., Васильєва К. В. (2021)
Боднар П. Я. - Ризик виникнення тромбозів онкогінекологічних хворих з різною локалізацією пухлинного процесу на фоні профілактичної терапії (2021)
Белов О. О. - Стан життєстійкості у хворих на депресивні розлади (2021)
Вакуленко К. Е. - Віддалені результати протезування аортального клапана (2021)
Васильєва Н. В. - Прегабаліни у лікуванні діабетичних та алкогольних полінейропатій, Кричун І. І. (2021)
Волошин О. М. - Ретроспективний аналіз предикторів рекурентних респіраторних інфекцій у дітей дошкільного віку, Марушко Ю. В. (2021)
Гавловська Я. Ю. - Гемостазіологічні показники та ступінь тяжкості інсульту у пацієнтів з атеротромботичним та кардіоемболічним підтипами (2021)
Гогаєва О. К. - Терміни відміни антиагрегантної та антикоагулянтної терапії напередодні вінцевого шунтування (2021)
Дудник Т. А. - Роль УЗД у діагностиці стану м'яких тканин колінного суглоба при гострій та хронічній травмі у футболістів (2021)
Жуіні Дхіа Еддін - Псевдоексфоліативний синдром – тригер розвитку псевдоексфоліативної глаукоми, Безкоровайна І. М. (2021)
Зелінка-Хобзей М. М. - Особливості перебігу вагітності у жінок із супутнім ожирінням на фоні застосування лікувально-профілактичного комплексу, спрямованого на запобігання виникнення прееклампсії (2021)
Іващенко Д. М. - Оцінка ефективності використання комбінації анальгетиків та спазмолітиків при терапії абдомінального болю в ургентній хірургії, Дудченко М. О., Кравців М. І., Шевчук М. П., Прихідько Р. А. (2021)
Коваль Т. І. - Поширеність та особливості перебігу туберкульозу у ВІЛ-інфікованих пацієнтів із урахуванням носійства алелі 299GLY ГЕНА TLR4, Марченко О. Г., Котелевська Т. М., Лимаренко Н. П., Артемьєва О. В. (2021)
Колупаєв С. М. - Патогенетичні аспекти розвитку сечокам’яної хвороби у реципієнтів ниркового трансплантату, Андон`єва Н. М. (2021)
Кричун І. І. - Особливості стану вегетативної нервової системи при неврологічних проявах остеохондрозу поперекового відділу хребта у пацієнтів молодого віку, Васильева Н. В., Фадід Ш. (2021)
Мацюра О. І. - Аналіз факторів, що зумовлюють виникнення харчової гіперчутливості у дітей раннього віку Львівської області (2021)
Слюсарєва А. В. - Асоціації між метаболічними факторами ризику в матері та передчасним народженням завеликої до гестаційного віку дитини (2021)
Черняєва А. О. - Цистатин с як маркер ниркової функції у хворих на цукровий діабет з порушеннями пуринового обміну, Микитюк М. Р. (2021)
Шевчук М. П. - Сучасні аспекти відновлення пасажу жовчі при жовчнокам’яній хворобі ускладненій механічною жовтяницею, Дудченко М. О., Іващенко Д. М., Кравців М. І., Прихідько Р. А. (2021)
Бамбуляк А. В. - Визначення інтенсивності больового синдрому та колатерального набряку при проведенні операції аугментації лунки видаленого зуба різними остеопластичними матеріалами, Кузняк Н. Б., Дмитренко Р. Р., Ткачик С. В., Гончаренко В. А. (2021)
Ільченко М. О. - Експериментальне дослідження екзотермічних ефектів у пульповій камері зубів при виготовленні тимчасових коронок прямим методом, Дидик Н. М. (2021)
Кінаш І. О. - Мікробіологічні аспекти застосування клініко-діагностичного комплексу ортопедичних методів відновлення зруйнованої коронкованої частини зубів (2021)
Крутікова А. Д. - Віддалені результати стoматoлогічнoго лікувaння пацiєнток із бактерiальним вaгінозом та їх стaтевих партнеpів (2021)
Лисоконь Ю. Ю. - Результати рентгенологічного та денситометричного дослідження у хворих з деструктивними формами апікальних періодонтитів у найближчі лікувальні терміни, Іськів М. О., Лучинський М. А. (2021)
Шелешко П. В. - До питання про базисну основу профілактики раку ротової порожнини, Баштан В. П., Васько Л. М., Корнєєв О. В., Калішенко О. О. (2021)
Швець І. Є. - Оцінка ефективності застосування лікувально-профілактичного комплексу на основі мінеральної води "Моршинська № 1" на мікробіоценоз ротової порожнини у пацієнтів з генералізованим пародонтитом на фоні ураження шлунково-кишкового тракту, Бандрівська Н. Н., Швець Л. І. (2021)
Дев'яткіна Н. М. - Стреспротективна дія нової лікарської форми з гліцином та магнію цитратом (2021)
Єрмоленко Т. І. - Порівняльне вивчення протизапальної, анальгетичної та противиразкової дії екстракту грибів лисички звичайної (cantharellus cibarius) та екстракту грибів шиітаке (lentinus edodes) в екcперименті, Руда Н. Г., Паутіна О. І. (2021)
Мартиненко Р. В. - Вплив центральної депривації тестостерону на структурну організацію моноцитарного клону червоного кісткового мозку в ранні терміни експерименту (2021)
Мустафіна Г. М. - Структурні особливості гепатоцитів білих щурів (2021)
Panko V. - Dynamic changes of in incidence of ixodes tick bite cases in adult population of Vinnitsa region, Ukraine, Boiarska Z., Berezovskiy I., Mushit S. (2021)
Семака О. В. - Зміни водневого показника та електролітів крові у відновному періоді після крововтрати з введенням наночастинок магнетиту, Луценко Р. В., Важнича О. М. (2021)
Торяник І. І. - Роль і місце морфологічних змін внутрішньоорганних судин сприйнятливих тварин у патогенезі бабезіозу (2021)
Фаустова М. О. - Взаємозв'язок адгезивних та плівкоутворюючих властивостей staphylococcus spp. - збудників інфекційно-запальних захворювань м'яких тканин щелепно-лицевої ділянки (2021)
Федорченко І. Л. - Анатомія судин великого чепця людей другого зрілого віку в нормі (2021)
Швайковська О. О. - Вплив водорозчинної форми кверцетину на показники окисно-нітрозативного стресу в тканинах піднижньощелепних слинних залоз щурів за умов ліпополісахарид-індукованої системної запальної відповіді, Денисенко С. В., Костенко В. О. (2021)
Дзяк Л. А. - Комунікативна та конфліктна компетентність лікарів-інтернів за фахом "нервові хвороби", Єхалов В. В., Сірко А. Г., Мізякіна К. В. (2021)
Ільницька О. М. - Розвиток професійно-етичних якостей студента-медика у процесі професійної підготовки, Пелехан Б. Л., Ярмошук І. Р. (2021)
Ivanchenko O. Z. - Assessment of essential communicative skills of first year medical students, Melnikova O. Z., Lurie K. I. (2021)
Klypachenko I. V. - Adaptation among foreign students in Ukraine, Levkov A. A. (2021)
Maksymenko A. I. - Distance learning technologies of postgraduate dental education system (2021)
Рудь М. В. - Імунокомпетентні клітини печінки в патогенезі фіброзу при хімічній кастрації самців щурів (2021)
Школьник О. С. - Вплив SARS-CОV-2 на вагітність та плід, Шлемкевич А. М., Маланчук О. М., Шаргородська Є. Б., Акопян Г. Р. (2021)
Січкоріз Х. А. - Етіопатогенетичні механізми розвитку захворювань пародонта на тлі вірусних уражень печінки, Слаба О. М., Мінько Л. Ю., Бумбар З. О. (2021)
Бабкіна О. П. - Експертна оцінка дефектів надання медичної допомоги при спінальній анестезії, Зосіменко В. В. (2021)
Шапошник О. А. - Діагностика гострого коронарного синдрому у хворих з вродженою аномалією коронарних артерій, Шевченко Т. І., Сорокіна С. І., Кудря І. П., Третяк Н. Г. (2021)
Невойт Г. В. - Магнітоелектрохімічна концепція обміну речовин: постулати і основні висновки. Частина 2 (2021)
Некролог. Дев'яткіна Т. О. (2021)
Резнікова О. О. - Проблеми планування у сфері національної безпеки України (2020)
Гриценко А. А. - Стратегічна культура як детермінант політики національної безпеки: основні характеристики стратегічної культури України (2020)
Романюк Ю. П. - Роль недержавних інституцій у зміцненні сектору безпеки і оборони держави, Паливода В. О. (2020)
Мозер М. Є. - Мовне питання як чинник впливу на національну безпеку (2020)
Матерняк Д. - Гібридна війна: російська доктрина і висновки з дій під час російсько-української війни (2020)
Шевко Д. Г. - Легітимація агресії проти України в російському офіційному дискурсі (2020)
Marek M. - Russian Disinformation and Propaganda in the Polish Infosphere – Context of the Covid-19 Pandemic (2020)
Палій Г. О. - Досвід Балканських країн з реінтеграції територій (2020)
Литвиненко О. М. - Мовна політика Білорусі та Казахстану (порівняльний аналіз і висновки для України) (2020)
Молдован О. О. - Фіскальна безпека держави: концептуальні засади нового напряму досліджень у рамках екосeстейт (2020)
Мацях І. П. - Інвазійні чужорідні патогени як загроза глобальному біорізноманіттю (2021)
Ященко П. Т. - Сильватизація оселищ лучно-степової рослинності та безхребетних у природоохоронних об'єктах Гологірського горбогір' (природоохоронне оцінювання явища), Канарський Ю. В., Шпаківська І. М. (2021)
Лавний В. В. - Особливості природного поновлення у букових деревостанах Українських Карпат, Мазепа В. Г., Шишканинець І. Ф., Заяць М. В. (2021)
Лосюк В. П. - Стан і структура природних ялинових лісів Покутських Карпат, Погрібний О. О., Томич М. В., Часковський О. Г., Ванджурак П. І., Дебринюк Ю. М. (2021)
Осадчук Л. С. - Сучасний стан і поширення Pinus mugo Turra в Українських Карпатах, Коляджин І. І., Кондратюк Л. М. (2021)
Шпарик Ю. С. - Стан і структура пралісів Українських Карпат за результатами моніторингу, Лосюк В. П., Плига А. В. (2021)
Гришлов Д. А. - Формирование кроны кедра сибирского за 12-летний период после декапитации (пригородная зона г. Красноярска), Братилова Н. П., Матвеева Р. Н., Буторова О. Ф. (2021)
Дебринюк Ю. М. - Посівна якість насіння Pinus sylvestris L. у насадженнях західного регіону України, Веремчук Ю. С. (2021)
Лось С. А. - Популяційна мінливість морфологічних ознак жіночих репродуктивних органів Quercus robur L. у Лісостепу та Степу України (2021)
Василишин Р. Д. - Особливості формування первинної продукції лісів Карпатського НПП у різних лісорослинних умовах, Лакида І. П., Василишин І. О., Дячук В. П. (2021)
Каганяк Ю. Й. - Багатомірна будова букових деревостанів північно-східного мегасхилу Українських Карпат теоретичні аспекти і практичне значення, Ільків І. С., Гаврилюк С. А. (2021)
Матушевич Л. М. - Моделювання первинної продукції компонентів надземної частини дерев сосни звичайної Східного Полісся України, Лакида П. І. (2021)
Миклуш С. І. - Стиглі букові деревостани у різних категоріях лісів рівнинної частини України, Миклуш Ю. С., Гаврилюк С. А., Дебринюк Ю. М., Савчин В. М. (2021)
Пастернак В. П. - Розмірно-якісна структура стовбурів Quercus robur L. у деревостанах вегетативного походження Лівобережного Лісостепу України, Слиш О. А., Назаренко В. В. (2021)
Meshkova V. L. - Foliage-browsing Lepidoptera (Insecta) in deciduous forests of Ukraine for the last 70 years (2021)
Дубневич П. Б. - Розвиток відновної енергетики у світлі підходів еколого-економічної теорії: виклики для політики сталого розвитку, Соловій І. П., Челепіс Т. О. (2021)
Коваль І. М. - Кліматичний сигнал у регіональній деревно-кільцевій хронології Pinus sylvestris L. у Лівобережному Лісостепу (2021)
Висоцька Н. Ю. - Екосистемні послуги полезахисних лісових смуг як основа компенсаційних механізмів їхнього створення та утримання, Калашніков А. О., Сидоренко С. В., Сидоренко С. Г., Юрченко В. А. (2021)
Соловій І. П. - Комплексне оцінювання послуг екосистем лісоаграрного ландшафту, Кулешник Т. Я. (2021)
Коржов В. Л. - Особливості технічного стану лісових шляхів в Українських Карпатах (2021)
Маєвський В. О. - Оцінювання витрати букової пиловної сировини на виготовлення чорнових заготовок із заданими розмірно-якісними характеристиками, Копинець З. П., Ференц О. Б., Миськів Є. М., Федик М. М. (2021)
Загорський В. С. - Еколого-економічні засади поєднання раціонального природокористування та охорони довкілля у контексті парадигми сталого розвитку (з нагоди 80-річчя академіка Лісівничої академії наук України, академіка НАН України, професора Юрія Туниці), Адамовський М. Г., Борис М. М., Лавний В. В., Криницький Г. Т., Миклуш С. І., Маєвський В. О., Ребезнюк І. Т., Динька П. К., Дебринюк Ю. М. (2021)
Сенченко М. - Парадигми глобальної стратегії США ― концепції глобалізації та глобальної нестабільності (2021)
Дзюба О. - Музичний самвидав, Татарінова Л. (2021)
Матвієнко О. - HR-менеджер: професія "людина — знакова система" за освітньою спеціальністю "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа", Цивін М. (2021)
Романюк О. - Засоби масової інформації в контексті взаємодії держави та громадянського суспільства в інформаційній сфері, Коваленко І. (2021)
Дояр Л. - Радянська українізація як вагомий етап мовного розвитку України (2021)
Якубова Т. - Книжкові знаки на виданнях із бібліотеки Луцько-Житомирської семінарії (2021)
Мельник-Хоха Г. - Приватна книжкова колекція Осипа Назарука у фондах ЛННБ України ім. В. Стефаника (2021)
Купчик К. - Лев Ґец — мистецький посол України (2021)
Богданов Г. - Cоціологічні дослідження з питань використання інтернету в Німеччини у XXI столітті (2021)
Титул, зміст (2021)
Семигуліна І. Б. - Теоретичні аспекти просторового розвитку: аналіз світового досвіду формування системи управління територіями (2021)
Березівський Я. П. - Системно-динамічні характеристики формування технологічної конкурентоспроможності національної економіки (2021)
Сигида Л. О. - Визначення потенційних напрямків формування власного "зеленого" бренду України, Хаба А. П., Назаренко А. П. (2021)
Балян А. В. - Реалізація інноваційних інструментів розвитку аграрного страхування у світі, Гришова І. Ю., Щербата М. Ю. (2021)
Білецька О. А. - Особливості фінансування наукових досліджень у країнах Європейського Союзу (2021)
Ляшевська В. І. - Теоретичний і статистичний аналіз міжнародного бізнесу та зовнішньоекономічної діяльності України, Бутенко М. К., Первушина І. А. (2021)
Бут-Гусаiм О. Г. - Стратегії інноваційного розвитку бізнес-структур (2021)
Коберник А. О. - Регіональні інноваційні екосистеми в Україні (2021)
Сосновська О. О. - Інноватизація страхового бізнесу в умовах розвитку цифрової економіки (2021)
Глинська А. Є. - Види та ризики комунікативних зв’язків персоналу у формуванні інноваційного середовища туристичного підприємства, Корчевська Л. О., Кокорєва О. В. (2021)
Кизим М. О. - Напрямки активізації інвестиційної діяльності теплопостачальних підприємств, Котляров Є. І. (2021)
Починок Н. В. - Фінансове забезпечення закладів фахової передвищої освіти: сутність, нормативні, організаційні та облікові аспекти, Бенько І. Д., Сисюк С. В. (2021)
Балюк Ю. С. - Фактори розвитку експортно-імпортної діяльності вітчизняних промислових підприємств (2021)
Зіненко К. А. - Науково-методичний підхід до оцінювання економічної безпеки будівельного підприємства (2021)
Сайко В. Р. - Тенденції розвитку диджиталізації в Україні, Лучко Г. Й. (2021)
Шевченко О. В. - Інструментарій розпізнавання угруповань регіонів України за показниками диспропорцій їх соціально-економічного розвитку (2021)
Паламарчук Д. М. - Регіональний вимір енергоефективності та енергетичної безпеки України (2021)
Ярошенко І. В. - Сутність і види територіальної громади: аналіз теоретичних аспектів (2021)
Вострякова В. І. - Оцінка потенціалу відновлювальної енергетики як драйвера економічного зростання (2021)
Євтушенко О. В. - Аналіз пропозицій провідних операторів на туристичному ринку Харківської області, Гапоненко Г. І., Шамара І. М. (2021)
Колмакова О. М. - Економічна безпека підприємств цивільного будівництва в Україні, Янченко Н. В. (2021)
Захаркіна Л. С. - Теоретико-методологічні засади вартісно-орієнтованого підходу до управління бізнесом, Салтикова Г. В., Новіков В. М. (2021)
Коляда Т. А. - Боргова складова забезпечення стійкості публічних фінансів України: стан і тенденції розвитку, Бенч Л. Я., Рибіна Н. Д. (2021)
Дзюрах Ю. М. - Оцінювання надійності банків України за рейтинговою методикою В. Кромонова, Кулиняк І. Я. (2021)
Жулин О. В. - Лізингові послуги як інструмент інноваційного розвитку підприємств, Назаренко Я. Я., Теслюк Н. П., Штурко В. В. (2021)
Разумова Г. В. - Лізингова діяльність: проблеми та перспективи розвитку, Оскома О. В., Волощук В. В. (2021)
Власюк С. А. - Страховий менеджмент в умовах глобалізаційних процесів в Україні (2021)
Ковальова О. М. - Ідентифікація кваліфікуючих факторів впливу в контексті управління фінансовою стійкістю комерційного банку (2021)
Недільська Л. В. - Сучасний вектор розвитку ломбардів в Україні, Марченко Д. А. (2021)
Шапошников К. С. - Теоретичні аспекти визначення сутності фіскальних інструментів, Крилов Д. В., Якушко І. В. (2021)
П’ятницька Г. Т. - Моделювання результативного управління логістичними процесами підприємства торгівлі, Шевчун М. Б. (2021)
Підгурська В. О. - Бренд-менеджмент: визначення сутності та місця в системі пов’язаних категорій (2021)
Гавриш О. А. - Вплив ефективної системи мотивації на підвищення конкурентоспроможності підприємства, Гавриш Ю. О. (2021)
Даниленко О. А. - Використання HR-аналітики в діагностиці системи управління персоналом (2021)
Трушкіна Н. В. - Проблеми та перспективи розвитку ринку електронної комерції в країнах Латиноамериканського регіону, Шкригун Ю. О. (2021)
Пащук О. Б. - Стратегічні маркетингові інструменти просування продукту на маркетплейсі (2021)
Nezhyva M. O. - COVID Impact Analysis on the Dynamics of Development of the Cough, Cold and Allergy Remedies Segment in Ukraine, Mysiuk V. O. (2021)
Указ Президента України "Про призначення С. Головатого суддею Конституційного Суду України" (2018)
Біографія Головатого Сергія Петровича (2018)
Указ Президента України "Про призначення В. Лемака суддею Конституційного Суду України" (2018)
Біографія Лемака Василя Васильовича (2018)
Регламент Конституційного Суду України (2018)
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційними поданнями 48 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень абзаців тринадцятого, чотирнадцятого пункту 32 розділу І Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи" та Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положення абзацу першого підпункту 164.2.19 пункту 164.2 статті 164 Податкового кодексу України (справа про оподаткування пенсій і щомісячного довічного грошового утримання) від 27 лютого 2018 року № 1-р/2018 (2018)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Запорожця М. П. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційними поданнями 48 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень абзаців тринадцятого, чотирнадцятого пункту 32 розділу І Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи" та Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положення абзацу першого підпункту 164.2.19 пункту 164.2 статті 164 Податкового кодексу України (справа про оподат кування пенсій і щомісячного довічного грошового утримання) (2018)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Мельника М. І. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційними поданнями 48 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень абзаців тринадцятого, чотирнадцятого пункту 32 розділу І Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи" та Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положення абзацу першого підпункту 164.2.19 пункту 164.2 статті 164 Податкового кодексу України (справа про оподат кування пенсій і щомісячного довічного грошового утримання) (2018)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Сліденка І. Д. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційними поданнями 48 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень абзаців тринадцятого, чотирнадцятого пункту 32 розділу І Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи" та Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положення абзацу першого підпункту 164.2.19 пункту 164.2 статті 164 Податкового кодексу України (справа про оподат кування пенсій і щомісячного довічного грошового утримання) (2018)
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 57 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України "Про засади державної мовної політики" від 28 лютого 2018 року № 2-р/2018 (2018)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Городовенка В. В. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 57 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України "Про засади державної мовної політики" (2018)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Гультая М. М. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 57 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України "Про засади державної мовної політики" (2018)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Запорожця М. П. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 57 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України "Про засади державної мовної політики" (2018)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Колісника В. П. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 57 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України "Про засади державної мовної політики" (2018)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Мельника М. І. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 57 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України "Про засади державної мовної політики" (2018)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Мойсика В. Р. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 57 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України "Про засади державної мовної політики" (2018)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Литвинова О. М. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 57 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України "Про засади державної мовної політики" (2018)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Сліденка І. Д. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 57 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України "Про засади державної мовної політики" (2018)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Саса С. В. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 57 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України "Про засади державної мовної політики" (2018)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Тупицького О. М. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 57 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України "Про засади державної мовної політики" (2018)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Шаптали Н. К. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 57 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України "Про засади державної мовної політики" (2018)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частини першої статті 15 Кодексу України про адміністративні правопорушення, частини другої статті 45 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України, затвердженого Законом України "Про Дисциплінарний статут Збройних Сил України" від 21 грудня 2017 року № 13-у/2017 (2018)
Ухвала Конституційного Суду України про закриття конституційного провадження у справі за конституційним поданням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо відповідності Конституції України (конституційності) частини шостої статті 182 Кодексу адміністративного судочинства України від 18 січня 2018 року № 1-уп/2018 (2018)
Ухвала Конституційного Суду України про закриття конституційного провадження у справі за конституційним поданням 51 народного депутата України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень законів України "Про пенсійне забезпечення", "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", "Про державну службу", "Про судову експертизу", "Про Національний банк України", "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про статус народного депутата України", "Про дипломатичну службу", "Про загальнообов‘язкове державне пенсійне страхування", "Про Кабінет Міністрів України", "Про прокуратуру", "Про наукову і науково-технічну діяльність", а також Положення про помічника-консультанта народного депутата України, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 13 жовтня 1995 року № 379/95-ВР від 23 січня 2018 року № 2-уп/2018 (2018)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням 55 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) пунктів 14, 15 розділу Х "Перехідні положення" Земельного кодексу України від 14 лютого 2018 року № 4-у/2018 (2018)
Бірмонтієне Т. - Роль Конституційного Суду в розвитку конституційного права в Литовській Республіці (2018)
Жалімас Д. - Російське виправдання анексії Криму та нацистська пропаганда: велика схожість та незначні відмінності (2018)
Вітаємо ювілярів (2018)
Непочатенко О. О. - Інноваційні підходи до використання потенціалу агрострахування, Прокопчук О. Т., Мальований М. І. (2021)
Бечко П. К. - Інноваційний розвиток кредитного ринку, Бондаренко Н. В., Бечко В. П., Наталич О. С. (2021)
Мальований М. І. - Концептуальні засади розвитку програм мікрострахування в Україні, Прокопчук О. Т., Мальована М. М. (2021)
Бечко П. К. - Економічна сутність кредиту і його роль у розвитку банківського кредитування аграрного бізнесу, Власюк С. А., Пономаренко О. В., Нагорний В. І. (2021)
Нещадим Л. М. - Туристичне районування території черкаського регіону, Тимчук С. В., Терещук Н. В. (2021)
Непочатенко О. О. - Агресивне податкове планування, Бечко П. К., Бечко В. П., Пташник С. А. (2021)
Уланчук В. С. - Аналiз екoнoмiкo-статистичних пoказникiв рoзвитку пiдприємництва в Українi, Соколюк С. Ю., Жарун О. В., Коротєєв М. А., Тупчій О. С. (2021)
Загороднюк О. В. - Корпоративний тайм менеджмент: сучасна наукова концепція, Гоменюк М. О. (2021)
Гузар Б. С. - Оцінка та аналіз бюджетної децентралізації в Україні, Трус О. М. (2021)
Непочатенко О. О. - Податкове стимулювання промислового виробництва в системі державної фінансової підтримки, Бечко П. К., Лиса Н. В., Пташник С. А. (2021)
Колотуха С. М. - Проблеми фінансово-кредитного забезпечення аграрного сектору економіки, Мельник К. М., Пономаренко О. В. (2021)
Пономаренко О. В. - Особливості ділового іноземного мовлення в сучасному фінансово-економічному середовищі (2021)
Бечко П. К. - Податковий контроль в умовах модифікації відносин податкових органів і платників податків, Лиса Н. В., Бечко В. П., Пташник С. А. (2021)
Пенькова О. Г. - Організація управління маркетинговою діяльністю підприємства сільськогосподарського машинобудування на внутрішньому та зовнішньому ринках, Харенко А. О., Кулішенко Є. М. (2021)
Васильковська К. В. - Динаміка виробництва олійних культур в україні та аналіз експорту олії, Андрієнко О. О., Малаховська В. О. (2021)
Холявіцька К. С. - Територіальна громада як суб’єкт забезпечення соціально-економічного розвитку території (2021)
Ролінський О. В. - Розвиток інформаційних технологій на страховому ринку України, Гузар Б. С., Улянич Ю. В., Пономаренко О. В. (2021)
Bondarenko N. V. - Investment attractiveness of ukrainian agrarian sector, Vlasiuk S. A., Derkach T. A. (2021)
Соколюк С. Ю. - Формування інноваційного проекту шляхом прийняття ефективних управлінських рішень, Чернега І. І., Жарун О. В., Коротєєв М. А., Тупчій О. С. (2021)
Lukashenko L. V. - Analysis of financial support of general secondary education institutions in the conditions ofreorganization, Demyanyshyna O. A. (2021)
Бурляй А. П. - Сучасні теорії економічного розвитку: соціальні аспекти, Костюк В. С., Смолій Л. В., Осіпова А. А. (2021)
Тюшкевич О. С. - Теоретичні засади розвитку інноваційної теорії (2021)
Соколюк С. Ю. - Сутність та теоретичні засади управління ризиками в митній справі, Тупчій О. С., Жарун О. В., Коротєєв М. А. (2021)
Barabash L. V. - Theoretical aspects of harmonization of ukrainian tax system in context of behavioral finance (2021)
Лисак В. В. - Інтеграція алгоритмів транспортної логістики для сервісу паркування, Деркач М. В., Скарга-Бандурова І. С. (2020)
Хорошун Г. М. - Методологія прийняття рішення щодо оцінки відповідності оптичної лабораторії технічним вимогам, Рязанцев А. О., Рязанцев О. І. (2020)
Щербаков Є. В. - Особливості масштабування веб-додатків, Щербакова М. Є. (2020)
Москалик В. М. - Деякі аеродинамічні характеристики газового клапана, Карпюк Л. В., Табунщіков В. Г., Созонтов В. Г. (2020)
Dovhopoly A. S. - Sensitivity of superconducting quantum interferometers to rotational motions, Tokalin O. A., Biloborodov O. A. (2020)
Грицюк В. Ю. - Электромеханический дезинтегратор многофакторного действия: моделирование и оценка, Тимофеева О. А. (2020)
Романченко Ю. А. - Чисельні та експериментальні дослідження з визначення ефективності роботи поліградієнтного електромагнітного сепаратора удосконаленої конструкції, Мелконова І. В., Сухарєвська А. М. (2020)
Співак О. М. - Особливості розрахунку параметрів магнітного поля відкритих осесиметричних магнітних систем, Ткаченко В. П., Мелконова І. В. (2020)
Тараненко С. В. - Удосконалення системи управління гребними електрорушіями при плаванні в умовах хитавиці, Пріступа С. В., Колесник В. В., Пастух О. В., Голубєва С. М. (2020)
Філімоненко Н. М. - Можливості застосування електромеханічного обладнання для компенсації реактивної потужності та підвищення надійності електропостачання, Філімоненко К. В. (2020)
Шевченко І. С. - "Пряме" векторне управління асинхронною машиною подвійного живлення, Морозов Д. М., Бєлоха Г. С. (2020)
Шевченко О. І. - Пристрій розмагнічування установки магнітної дефектоскопії осі колісної пари, Мелконов Г. Л. (2020)
Асманкіна А. А. - Автоматизація об'єднаних систем автономного енергозабезпечення лабораторної установки, Лорія М. Г., Целіщев О. Б. Гезеві Абдалхалех Гома Ахмед (2020)
Чумаков Л. Д. - Оцінка періодичністі контролю справності технічної системи з резервуванням та поканальним контролем справності на основі заданої ефективності, Мисов О. П., Савченко М. О., Кравець В. І., Тітова О. В. (2020)
Березняков І. Г. - Перехресна реактивність на антибіотики, Іманова Н. І., Пожар В. Й., Дорошенко О. В., Лебединська М. М., Сидоров Д. Ю. (2021)
Гогаєва О. К. - Передопераційна верифікація коморбідних станів у пацієнтів з ішемічною хворобою серця високого ризику напередодні хірургічної реваскуляризації міокарда (2021)
Рзаев Р. С. - Состояние перекисного окисления липидов у больных сахарным диабетом и эректильной дисфункцией (2021)
Кравченко В. І. - Методи діагностики та результати хірургічного лікування аневризм висхідного відділу та дуги аорти, Кравченко І. М., Либавка В. Д., Лазоришинець В. В. (2021)
Помінчук Д. В. - Застосування ліпофілінгу в реконструктивно-пластичній хірургії при реабілітації пацієнток після оперативного етапу лікування раку молочної залози, Лащенко М. В., Лащенко В. А. (2021)
Пасієшвілі Н. М. - До питання про нетримання сечі у жінок, Лупояд В. С., Мошко Ю. О., Ільченко В. О. (2021)
Авраменко Н. В. - Можливості використання комбінованих оральних контрацептивів другого покоління у жінок із надлишковою масою тіла, Грідіна І. Б. (2021)
Лецин Д. В. - Особливості електроенцефалографії в регуляції вегетативної нервової системи у жінок із безпліддям (2021)
Чабанюк С. О. - Патопластичний вплив соціально-гігієнічних факторів на клінічне оформлення хвороби в осіб підліткового віку із легкою розумовою відсталістю (2021)
Григорова І. А. - Показники гемостазу при транзиторних ішемічних нападах, Єскін О. Р., Ібрагімова О. Л., Тихонова Л. В. (2021)
Зінченко О. К. - Менеджмент реабілітаційних заходів пацієнтів із хребетно-спинномозковою травмою (частина І), Петухова І. С., Кас І. В., Устименко Т. П., Зайцев М. В., Кабаненко І. В., Юткін В. М., Чугаєв А. Ю., Мірошнікова Ж. В. (2021)
Востротін О. В. - Систематичний огляд та мета-аналіз психопатологічних порушень, які розвинулися внаслідок інсульту (2021)
Бабаханов И. С. - Характеристика факторов риска ишемического инсульта у работников правоохранительных органов (2021)
Салєнкова О. А. - Імуногістохімічні характеристики шкіри пацієнток з андрогенетичною алопецією, Данилюк С. В., Овчаренко Ю. С. (2021)
Волобуєва О. В. - Дослідження динаміки цитокінового профілю у дорослих хворих на вітряну віспу, Лядова Т. І., Попов М. М., Дорош Д. М., Волобуєв Д. О. (2021)
Веклич К. А. - Загальна характеристика Toll-like-рецепторів та їхньої участі в імунній відповіді, Лядова Т. І., Попов М. М., Гололобова О. В., Сорокіна О. Г. (2021)
Литвин К. Ю. - Прогнозування розвитку ВІЛ-асоційованих інфекційних захворювань центральної нервової системи з урахуванням варіацій алелей HLA-DRB1, Шостакович-Корецька Л. Р. (2021)
Огнєв В. А. - Медико-епідеміологічні характеристики хвороб системи кровообігу, цереброваскулярних захворювань та інсультів в Україні та Харківській області, Міщенко М. М. (2021)
Ларіонова К. Л. - Проблеми формування фінансових ресурсів банківської системи України в умовах фінансової нестабільності, Капінос Г. І., Балактіонова Д. О. (2020)
Гончар К. С. - Формування системи показників про інвестиції в фінансовій звітності будівельних підприємств, Романова О. В. (2020)
Бурикін О. Б. - Підвищення спостережності розподільних електричних мереж з використанням пристроїв smart metering та псевдовимірювань, Малогулко Ю. В., Ситник А. В., Гриник В. А. (2020)
Єлісєєва О. К. - Аналіз фінансового стану торговельного підприємства, Ніколаєва А. В. (2020)
Чуб О. В. - Адаптація молоді до викликів ринку праці, Ільєнко А. В. (2020)
Гурочкіна В. В. - Моделювання системних ефектів від соціального інвестування та корпоративних стимулів в системі розвитку людського капіталу промислового підприємства, Ялинчук А. В. (2020)
Лисак В. М. - Виявлення факторів впливу на ефективність інвестицій в автоматизацію управління промисловими підприємствами у контексті формування бізнес-кластерів (2020)
Григорук П. М. - Характеристики процесів формування та реалізації інноваційного потенціалу малих та середніх підприємств, Пайонк О. П., Савчук О. П., Хрущ В. О. (2020)
Рєпіна І. М. - Інтелектуальний капітал у процесах діджиталізації підприємницької діяльності, Гончар А. В. (2020)
Гончар О. І. - Кадрова політика торговельного підприємства в умовах викликів пандемії КОВІД-19, Муравська Л. І. (2020)
Нікольчук Ю. М. - Фінансова безпека регіону: наукові підходи до ідентифікації поняття (2020)
Ільєнко А. В. - Новітні тенденції у диференціації заробітної плати за видами економічної діяльності в Україні, Чуб О. В. (2020)
Дерлиця А. Ю. - Перерозподіл і справедливість: філософські основи та погляди теорії суспільних фінансів (2020)
Laktionova O. - Financial sustainability of higher education institutions in the context of ensuring their development, Koval V., Slobodianiuk O., Prystupa L. (2020)
Болюбаш Є. А. - Державне регулювання соціально-економічним розвитком територій: ретроспектива та сучасний контекст (2020)
Вівчар О. І. - Комплексне дослідження концептуалізації сучасних поглядів на дефініцію економічної безпеки підприємств (2020)
Левченко О. М. - Міжкраїнні порівняння практики регулювання фундаментальними науковими дослідженнями, Аль-Газалі А. (2020)
Кінаш І. П. - Особливості розвитку корпоративної культури нафтогазових підприємств, Станьковська І. М. (2020)
Ковальчук С. В. - Застосування інструментів маркетингових комунікацій в умовах кризи, Цурська Б. Г. (2020)
Клепікова О. А. - Вплив маркетингової політики на оптимізацію планування роботи постачальницької фірми в ланцюзі поставок (2020)
Літвінов О. С. - Управління розвитком інтелектуального капіталу підприємства з орієнтацією на цілі, можливості, ефективність та інноваційність, Міценко Н. Г. (2020)
Кропивко М. Ф. - Методика управління інвестиціями сільськогосподарських підприємств (2020)
Бабчинська О. І. - Моніторинг розвитку персоналу інноваційно-активного підприємства (2020)
Скоробогата Л. В. - Розробка стратегії кластеризації соціально-економічних систем в контексті національної безпеки України, Родіонова І. В. (2020)
Ткаченко А. М. - Формування експортного потенціалу авіаційних компаній (2020)
Хіоні Г. О. - Управління методичними підходами щодо аналізу показників інвестиційної привабливості сільськогосподарських підприємств (2020)
Хорольський В. П. - Соціально-економічні парадигми здорового харчування працівників регіону з техногенними територіями у період пандемії, Квітка Т. В., Коренець Ю. М. (2020)
Шаповал Б. Ш. - Аналіз стану внутрішнього ринку та експорту продукції молочної та мясної галузей України (2020)
Асамоах-Черемех Д. - Теоретичні засади ресурсного забезпечення системи економічної безпеки підприємств, Матюх С. А. (2020)
Забаштанський М. М. - Забезпечення фінансово-економічної безпеки корпорацій на основі оптимізації їх фінансової архітектури, Роговий А. В., Дубина М. В. (2020)
Гарафонова О. І. - Розробка стартап-проєкту як основа розвитку інтелектуального капіталу, менеджменту та підвищення конкурентоспроможності, Лазаренко Ю. О., Маргасова В. Г., Ященко І. В. (2020)
Рудніченко Є. М. - Теоретичний базис стратегічної адаптації системи менеджменту туристичних підприємств до трансформаційних процесів зовнішнього середовища, Гавловська Н. І., Живко З. Б., Лісовський І. В. (2020)
Салькова І. Ю. - Рефлексивні засади маркетинг-менеджменту персоналу підприємств за умов екологізації сільськогосподарського виробництва, Тарасович Л. В. (2020)
Чаркіна Т. Ю. - Методичні аспекти оцінювання ефективності реалізації проєктів розвитку залізничного туризму в Україні (2020)
Титарчук І. М. - Методологічні засади дослідження системи бюджетного фінансування (2020)
Бушинський Є. В. - Концепт факторів, що визначають інвестиційну привабливість регіону (2020)
Черній В. О. - Економічна оцінка маркетингової стратегії муніципального транспорту (2020)
Ткачова Т. С. - Методичний підхід до управлінн іноваційною діяльністю промислового підприємства зі складовою організаційно-комунікаційного розвитку (2020)
Рогачевський О. П. - Забезпечення конкурентоспроможності у галузі охорони здоров’я з урахуванням стратегічного потенціалу (2020)
Довгаль О. В. - Місце України на світовому ринку молочної продукції (2020)
Піюренко І. О. - Підвищення економічної стійкості харчових підприємств в умовах кризи (2020)
Бакун Ю. О. - Особливості дорадчого супроводу логістичної діяльності підприємств м’ясопереробної промисловості, Ксенофонтов М. М. (2020)
Тєшева Л. В. - Теоретико-методичні засади вибору агроінноваційних проектів на основі оцінки їх ризиковості, Грищенко В. А. (2020)
Грищенко Н. В. - Кадрові ресурси в системі економічного потенціалу аграрних підприємствія (2020)
Zaitsev Yu. - Modern directions of ensuring the competitiveness of agricultural products of Ukraine, Khaolin L. (2020)
Коноваленко А. С. - Потенціал маркетингового механізму організації харчування закладами загальної середньої освіти (2020)
Ковтун Е. О. - Формування ефективного механізму управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства (2020)
Лагодієнко В. В. - Технологічні інновації в забезпеченні конкурентоспроможності підприємств харчової промисловості, Завгородній А. В., Шаповалова І. О. (2020)
Анісімова О. М. - Ключові показники діяльності в системі забезпечення якості діяльності закладів вищої освіти як засіб адаптації до змін, Прігунов О. В. (2020)
Вовк Я. Г. - Методологія прийняття рішень при конкурентному виборі постачальника (2020)
Перепелюкова О. В. - Сучасні проблеми інформаційної системи регіону (2020)
Філіпова Н. В. - Досвід європейських країн у фінансуванні охорони здоров’я (2020)
Пудрик Д. В. - Сучасні тенденцій розвитку демографічно-міграційного середовища України та країн ЄС, Квілінський О. С., Назаренко А. П. (2020)
Філиппова С. В. - Діджиталізація як середовище та фактор змін системи управління підприємством, Свінарьова Г. Б. (2020)
Носар А. А. - Розвиток сфери складської логістики: регіональні особливості, національні тенденції та міжнародний досвід (2020)
Андрес А. - Соціально-особистісні аспекти психофізичної підготовки особового складу Національної гвардії України, Крижановський В., Римар О. (2021)
Гладощук О. - Аналіз готовності учасників освітнього процесу до формування фізкультурно-оздоровчої компетентності в період дистанційного навчання (2021)
Кіндрат П. - Інформаційно-аналітичний комплекс оцінювання у фізичному вихованні, Кіндрат В. (2021)
Мельник С. - Формування здоров'язбережувальної компетентності майбутніх фахівців будівельних спеціальностей у процесі професійно-прикладної фізичної підготовки (2021)
Глухов І. - Програмування процесу навчання плавання студентів закладів вищої освіти, Пітин М., Дробот К. (2021)
Пангелова Н. - Вплив програми занять роликовими ковзанами на фізичну підготовленість школярів 10–11 років, Круцевич Т., Власова С. (2021)
Андрєєва О. - Рухова активність та якість життя як компоненти активного старіння в похилому віці, Гакман А. (2021)
Бакіко І. - Адекватність самооцінки фізичного розвитку за показниками фізичної підготовленості хлопців середніх класів, Савчук С., Дмитрук В., Ковальчук В. (2021)
Ващук Л. - Особливості фізичної підготовленості старшокласниць як передумова побудови фітнес-програм силового спрямування, Деделюк Н., Захожа Н., Савчук С., Іщук О., Захожий В. (2021)
Круцевич Т. - Особливості та адекватність самооцінки фізичного розвитку юнаків міської та сільської місцевості, Марченко О. (2021)
Сітовський А. - Вегетативне забезпечення функціонального резерву серця підлітків різних медичних груп, Бєлікова Н., Індика С., Радченко О., Романюк В., Савчук І. (2021)
Korzh N. - Ways to Improve the Development of Strength Endurance in Girls and Boys (2021)
Setyawan R. - The Effect of Pilates Stable Device with Instability Device Using the Circuit Training Method on Balance, Flexibility, and Abdominal Muscle Strength, Setijono H., Widyah Kusnanik N. (2021)
Shuba L. - Maintaining Functional Health and Posture During Distance Education for Primary School Children, Shuba V. (2021)
Андрійчук О. - Пацієнтоцентричність фізичної терапії під час спортивно-реабілітаційних зборів, Ульяницька Н., Грейда Н., Струбіцька Н. (2021)
Єжова О. - Адаптація шкали VISA-P для україномовних пацієнтів з пателлярною тендінопатією та її надійність, Степаненко О., Буйвало В., Воропаєв Д., Ситник О., Король С. (2021)
Шевчук Т. - Стан центральної гемодинаміки підлітків залежно від спортивної спеціалізації, Романюк А., Апончук Л., Усова О., Шевчук А. (2021)
Kenioua M. - The Effect of Using Electronic Educational Technology "VideoTechnology" on Learning Dribblings in Basketball, Berkat H. (2021)
Інформація про ІV Міжнародний науковий конгрес істориків "ІСТОРІЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ НАРОДІВ ЄВРОПИ" (2021)
Інформація для авторів (2021)
Navalikhina A. - Formation of awns in wheat lines with introgressions from Aegilops spp. caused by novel regulatory genes, Antonyuk M., Shpylchyn V., Ternovska T. (2021)
Плигун В. В. - Спорогенез у гібридів першого покоління від схрещування пшениці м’якої і ліній з інтрогресіями від Amblyopyrum muticum, Антонюк М. З., Єфіменко Т. С., Терновська Т. К. (2021)
Білько Д. І. - Здатність до утворення колоній клітин-попередників кісткового мозку в культурі ex vivo хворих на мієлодиспластичний синдром, Пахаренко М. В., Білько Н. М. (2021)
Bolgova L. - Cytological research of exophytic tumors of the bronchi and the growth pattern of lung cancer, Tuganova Т., Ponomarenko А. (2021)
Вишенська І. Г. - Вплив кліматичних факторів на енергетичний потенціал лісової підстилки широколистяного фітоценозу, Гінжалюк А. І. (2021)
Гнатюк А. М. - Фітораритети Чернігівщини у Національному ботанічному саду ім. М. М. Гришка НАН України, Рак О. О., Гриценко В. В., Гапоненко М. Б. (2021)
Спінова Ю. О. - Картування біотопів в аспекті формування локальних екомереж на прикладі природного заповідника "Крейдова флора" (2021)
Відомості про авторів (2021)
Ткачук М. Л. - Дмитро Поспєхов: філософ, психолог, богослов (до 200-річчя з дня народження) (2021)
Менжулін В. І. - Фрідріх Ніцше як герой патографічних розвідок, здійснених на те ренах Російської імперії (2021)
Циба В. М. - Діалектичний зв’язок гегемонії та мови у марксизмі (Ґрамші, Волошинов, Пазоліні) (2021)
Cватко Ю. І. - Опускул про метод, або Як філософи текстуально маркують свою методологічну позицію (текст навздогін тексту) (2021)
Рассудіна К. С. - Біоетична концепція якості життя: критичний аналіз (2021)
Лютий Т. В. - Філософські репрезентації самості в епосі Гомера та фантасмагоричній поемі Данте (2021)
Відомості про авторів (2021)
Багіров С. Р. - "Безнаслідкова необережність" у сучасних умовах реформування кримінального законодавства: проблема та шляхи її розв’язання (2021)
Биков Д. С. - Окремі аспекти арешту майна у світлі практики Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду (2021)
Заєць А. П. - Світоглядні основи права ранніх держав Сходу (2021)
Ключковський Ю. Б. - До проблеми перепиняльного характеру виборчих строків (2021)
Marmazov V. - The Right of Access to Non-State Dispute Resolution in the Legal Order of Larger Europe: A Yardstick to Harmonise Approaches to State and Non-State Dispute Settlement in Ukraine, Pushkar P. (2021)
Нікітін А. О. - Злочинний вплив та доцільність його збереження у новому Кримінальному кодексі України (2021)
Погорєлова З. О. - Принципи нормотворчої діяльності органів державної влади (2021)
Хутор Т. М. - Cтягнення активів у дохід держави в результаті визнання їх необґрунтованими: прихований вид покарання? (2021)
Шмарьова Т. О. - Земська давність: окремі питання теорії і практики (2021)
Шумило М. М. - Квазірегуляторна роль правових висновків Верховного Суду на прикладі справи про відшкодування моральної шкоди у сімейному спорі (2021)
Ярош І. С. - Колізії щодо участі прокурора в цивільному процесі (2021)
Pushkar P. - Cases of the European Court of Human Rights significant for European integration of Ukraine: "Maidan judgments" concerning Ukraine, of 21 January 2021 (final on 21 April 2021) (2021)
Відомості про авторів (2021)
Ratov D. V. - Object adaptation of drag and drop technology for web-system interface components (2021)
Сліпченко В. Г. - Система комплексного еко-енерго-економічного моніторингу для оптимізації управлінських рішень (області, району та міста), Полягушко Л. Г., Круш О. Є. (2021)
Бєлоха Г. С. - Способи регулювання струму мережі в системах керування електроприводом з активним фільтром, Шевченко І. С. (2021)
Голубєва С. М. - Щодо класифікації електромеханічних перетворювачів енергії, Морнева М. О. (2021)
Shevchenko I. S. - Modeling of the electric drive of the main motion of the rolling cage as a multi-mass electromechanical system, Rudniev Y. S., Romanchenko J. A. (2021)
Асманкіна А. А. - Система керування комплексу енергозабезпечення будівлі, Лорія М. Г., Целіщев О. Б. (2021)
Моркун В. С. - Подання знань в інтелектуальних системах автоматизації керування енергосистемами гірничо-металургійного комплексу в умовах невизначеності, Котов І. А., Сердюк О. Ю., Гапоненко І. А. (2021)
Дегтярьова Л. М. - Контроль технічного стану складових елементів систем захисту інформації, Вакуленко Ю. В., Одарущенко О. Б. (2021)
Кoвтaнець М. В. - Шляхи покрaщення тягових і динaмічних покaзників локомотивa, Кузьменко C. В., Ноженко В. C, Cергієнко О. В., Климaш A. О., Ковтaнець Т. М. (2021)
Кириченко І. О. - Контакт гребеня колеса з бічною поверхнею рейки і опір руху при реалізації тягового моменту колесом локомотива, Кашура О. Л. (2021)
Кириченко І. О. - Якість транспортних послуг на різних видах транспорту, Кузьменко Н. М., Водолазський О. О. (2021)
Клюєв С. О. - Дослідження трансформації транспортної логістики в Україні в умовах індустрії 4.0, Юров Б. В. (2021)
Кошель О. О. - Дослідження несправностей вагонів спеціального рухомого складу в експлуатації, Сапронова С. Ю. (2021)
Михайлов Є. В. - Проблеми логістики розподілу імунобіологічних препаратів в епоху пандемії, Водолазський О. О., Долбня Д. М. (2021)
Ноженко В. С. - Оцінка ризиків впровадження перспективних технічних рішень на транспорті, Кoвтaнець М. В., Сергієнко О. В., Ковтанець Т. М., Вакулік М. М. (2021)
Роговий А. С. - Вплив вимірювального інструменту на характеристики вихорокамерного насосу, Нескорожений А. О. (2021)
Фомін О. В. - Дослідження наванаженості несучої конструкції напіввагона при взаємодії з грейферним ковшем, Ловська А. О., Павлюченков М. В. (2021)
Чернецька-Білецька Н. Б. - Удосконалення системи управління безпекою руху на залізничному транспорті, Баранов І. О., Мірошникова М. В. (2021)
Чернецька-Білецька Н. Б. - Аналіз застосування програмного забезпечення PTV VISSIM для моделювання автотранспортних потоків, Штиков А. Р. (2021)
Шворнікова Г. М. - Проєктні ризики розвитку інфраструктури транспорту, Сорока С. І. (2021)
Сулим А. О. - Дослідження факторів та оцінка рівня їх впливу на показник питомих витрат електроенергії рухомого складу, Мельник О. О., Бялобржеський О. В., Ломонос А. І. (2021)
Шумова Л. О. - Програмні засоби аналітичної підтримки обліку продажів інтернет-магазину, Ячменьов А. В. (2021)
Zamuruitsev O. V. - Research of archaeological monuments of the late nomads of Southern Ukraine in the XIX–XX centuries: a new view on historiography, Krylova A. M. (2021)
Zhiryakov O. Yu. - Using the alternative history method in the study of World War II, Pachev S. I. (2021)
Алєксєєва М. О. - Американський часопис "Свобода” про світову підтримку Мирослава Січинського українським населенням з 1908 по 1916 рр. (2021)
Алтухов О. А. - Регіональна періодика як джерело з історії розвитку біржової справи України у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2021)
Короткова О. О. - Гумор та сатира у відносинах українського народу і духовенства (історико-джерелознавчий аналіз) (2021)
Черняхівська О. М. - Том "Луганська область” енциклопедичного багатотомника "Історія міст і сіл Української РСР”: особливості підготовки (2021)
Бурьян М. С. - Південний Кавказ у планах воюючих сторін напередодні Кримської війни (1853–1856), Бурьян М. А. (2021)
Даценко А. С. - Селянство Донбасу в умовах першої війни радянської Росії проти УНР і Донецько-Криворізька Радянська Республіка (2021)
Забудкова О. А. - Зовнішній вигляд та інфраструктура міст сучасної Луганщини у ХІХ – на початку ХХ ст. за матеріалами статистичних джерел (2021)
Коваль А. І. - Монгольський міжнародний порядок у середині ХІІІ ст. згідно із свідченнями папського легата Джиованні дель Плано Карпіні (2021)
Набока О. В. - Археологічні дослідження побутового та господарчого життя українського населення Луганщини у XVII–XVIII ст., Алєксєєва М. О., Лебедєв Д. В., Овчаренко А. В. (2021)
Рубан М. Ю. - Розвиток залізничної інфраструктури Станиці Луганської (1898–1945), Белицький П. В. (2021)
Щербина Н. Ф. - Бібліотеки та їх діяльність у контексті історико-краєзнавчого розвитку в регіоні (2021)
Титул, зміст (2021)
Панченко В. В. - Дослідження прямого пуску тягового асинхронного електродвигуна за допомогою імітаційної моделі, Туренко О. Г. (2021)
Крашенінін О. С. - Обґрунтування стратегії організації технічного обслуговування, поточного ремонту швидкісного рухомого складу в умовах України, Яковлев С. С., Шапатіна О. О. (2021)
Кириченко Г. І. - Складові інформаційної моделі перевізного процесу вантажних перевезень залізничного транспорту, Бердниченко Ю. А. (2021)
Пархоменко Л. О. - Розробка процедури формування схеми маршрутів поїздів для автоматизованої системи управління швидкісними пасажирськими перевезеннями, Прохоров В. М., Калашнікова Т. Ю., Галуцька А. О., Шешеня І. І. (2021)
Єпанчінцева О. А. - Вплив ранолазину на перебіг ішемічної хвороби серця після черезшкірного коронарного втручання, Жарінов О. Й., Шклянка І. В. (2020)
Дзюба Д. О. - Використання персоналізованої схеми введення фентанілу під час стентування коронарних артерій (2020)
Маруняк С. Р. - Вплив мультимодальної малоопіоїдної анестезії на динаміку анексину V у плазмі крові хворих, яким виконують кардіохірургічні втручання, Лоскутов О. А., Дружина О. М., Малиш І. Р., Коротчук Н. В. (2020)
Демянчук В. Б. - Оригінальний метод лікування аневризми висхідного відділу аорти, Погребняк В. В., Зеленчук О. В., Кваша О. І., Тодуров Б. М. (2020)
Фуркало С. Н. - Непосредственные результаты эндопротезирования брюшного отдела аорты у больных с неблагоприятной проксимальной шейкой аневризмы, Кондратюк В. А., Власенко Е. А., Хасянова И. В., Хохлов А. В., Гиндич П. А., Мазанович И. А., Пустынцев А. А. (2020)
Тодуров Б. М. - Результати алкогольної септальної абляції в лікуванні гіпертрофічної кардіоміопатії, Ковтун Г. І., Хохлов А. В., Пантазі О. В., Шпачук А. О., Мельник А. Ю., Максаков А. О., Бацюн А. С. (2020)
Онищук Л. - Актуальні питання сучасної діагностики та лікування серцевої недостатності (2020)
Умови публікації статей у журналі "Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія" (2020)
Булат А. Ф. - Про вплив іонізуючого випромінювання на механічну поведінку гумових матеріалів, Дирда В. І., Карнаухов В. Г., Агальцов Г. М. (2021)
Рущицький Я. Я. - Аналогії між класичною задачею про коливання тіл і некласичною задачею про поширення плоских хвиль, Юрчук В. М. (2021)
Луговий П. З. - Напружено-деформований стан тришарових циліндричних оболонок з армованим легким заповнювачем при нестаціонарному навантаженні, Гайдайчук В. В., Скосаренко Ю. В., Котенко К. Е. (2021)
Беспалова О. І. - Стійкість оболонок обертання різної гауссової кривизни в полі комбінованих статичних навантажень, Борейко Н. П. (2021)
Бабешко М. О. - Пружнопластичний осесиметричний напружено-деформований стан тонких оболонок із матеріалів, які різноопірні розтягу та стиску, Савченко В. Г. (2021)
Киричок І. Ф. - Вплив граничних умов і вібророзігріву на вимушені коливання і довговічність податливих на зсув непружних циліндричних оболонок з п’єзоактуаторами, Чернюшок О. А. (2021)
Кононов Ю. М. - Про стійкість рівномірного обертання несиметричного твердого тіла у середовищі з опором під дією постійного моменту (2021)
Пелешко І. Д. - Параметрична оптимізація металевих стержневих конструкцій з використанням модифікованого методу проекції градієнта, Юрченко В. В. (2021)
Легеза В. П. - Динамічні процеси в механічній системі з амортизаційними вантажоопорними вузлами із сухим тертям (2021)
Залюбовський М. Г. - Синтез та аналіз просторових семиланкових механізмів без надлишкового зв’язку машини для обробки деталей, Панасюк І. В., Кошель С. О., Кошель Г. В. (2021)
Хорошев К. Г. - Електропружний стан п’езоелектричного півпростору з отворами та тріщинами під дією електричного поля, Глущенко Ю. А. (2021)
Рашидов Т. Р. - Стійкість і напружений стан підземного трубопроводу, спряженого з вузлом , Мардонов Б. М., Ан Е. В. (2021)
Титул, зміст (2021)
Романовський О. Г. - Чи кожен може бути лідером?, Пономарьов О. С. (2021)
Васянович Г. П. - Герменевтико-культурологічні засади формування харазматичного лідера-педагога (2021)
Гура Т. В. - Особливості формування лідерської компетентності майбутніх офіцерів у процесі професійної підготовки, Гуренко Ю. І. (2021)
Лебедик Л. В. - Формування лідерських якостей у майбутніх офіцерів Національної гвардії України, Стрельніков В. Ю. (2021)
Lazareva О. О. - Launching a pre-sessional course of english for foreign applicants to National technical university "Kharkiv polytechnic institute”: challenges and outcomes, Kovtun О. Yа. (2021)
Грень Л. Н. - Професійна компетентність майбутніх інженерів хімічного профілю у закладах вищої освіти: аналіз тематичного спрямування наукової літератури, Курбанова Х. Ш. (2021)
Лебедєва І. Л. - Елементи інтерактивних технологій у викладанні дисциплін математичного спрямування, Норік Л. О., Лебедєв С. С. (2021)
Душик Л. М. - Симуляційне навчання у підготовці майбутніх лікарів як спосіб розвитку їхнього практичного досвіду, Михайличенко В. Є., Цівенко О. І. (2021)
Підбуцька Н. В. - Оцінка дослідницьких вмінь та навичок математичної обробки даних здобувачів I-III рівнів вищої освіти спеціальності "Психологія”, Книш А. Є. (2021)
Востротін О. В. - Психологічні особливості поведінки та якість життя постінсультних пацієнтів (2021)
Фіалко Н. М. - Оптимізація режимних параметрів теплоутилізатора котельної установки на основі ексергетичного підходу, Степанова А. І., Навродська Р. О., Шевчук С. І., Сбродова Г. О. (2021)
Савченко В. В. - Енергетична доза обробки насіння соняшника в магнітному полі, Синявський О. Ю., Болбот І. М. (2021)
Дешко В. І. - Внесок сонячної радіації в методах визначення енергопотреби на опалення, Білоус І. Ю., Осадча М. І. (2021)
Прокопов М. Г. - Концепція енергоефективності й перспективи реалізації принципу струминної термокомпресії в малій теплоенергетиці, Шарапов С. О., Мерзляков Ю. С., Гусєв Д. М. (2021)
Штепа В. Н. - Использование электролизных процессов в безреагентной водоочистке: удаление сероводорода, органического железа, синтетических поверхностно-активных веществ, Заец Н. А., Алексеевский Д. Г. (2021)
Ромасевич Ю. О. - Дослідження адекватності математичної моделі системи "кран-вантаж" із частотно-керованим приводом, Ловейкін В. С., Крушельницький В. В., Макарець В. В. (2021)
Клендій П. Б. - Енергоефективна водонасосна установка на основі частотно-регульованого електропривода, Колодійчук Л. С., Дудар О.П. (2021)
Кушніренко А. Г. - Модель біоенергетичного резонансу, Прядко В. А., Синявський О. Ю. (2021)
Панталієнко Л. А. - Розрахунок оптимальних параметрів коректувальних елементів в індукційних системах прискорення (2021)
Котов Б. І. - Електротехнологічний комплекс для знепилювання вентиляційних викидів в теплоутилізаторах виробничих приміщень і агрегатів, Грищенко В. О., Панцир Ю. І., Герасимчук І.Д. (2021)
Рамш В. Ю. - Дослідження залежності ккд від завантаження свердлильного верстата (2021)
Мрачковський А. М. - Особливості дугових розрядів та ерозійних явищ, Соловей О. В. (2021)
Nesvidomin A. V. - Construction of a family of flat curves according to the equations of isometric grids, Nesvidomina O. V. (2021)
Близнюк В. В. - Психолого-педагогічні особливості процесу професійної підготовки майбутніх офіцерів правоохоронної діяльності Збройних Сил України в умовах бакалаврату (2021)
Бондаренко О. В. - Формування готовності майбутніх офіцерів Збройних Сил України до професійної діяльності у військових ліцеях як педагогічна проблема (2021)
Городянська Л. В. - Системно-логічний підхід до організації дистанційного навчання в системі військової освіти (2021)
Зарічанський О. А. - Дидактичні аспекти теоретичних основ лідерства в соціально-філософській площині, Зарічанська Н. В. (2021)
Скрябін О. Л. - Впровадження досвіду проведення АТО та ООС Збройних Сил України під час визначення вимог до професійної підготовки військових фахівців, Черних Ю. О., Черних О. Б. (2021)
Юрков А. В. - Технологія розробки та обґрунтування змістової складової професіограми офіцера-психолога Збройних Сил України (2021)
Беліченко Л. О. - Теоретичний аналіз поняття "психологічна корекція" та його роль і місце в системі морально-психологічного забезпечення Збройних Сил України (2021)
Мась Н. М. - Деякі спроби діагностування посттравматичних порушень учасників бойових дій на ранніх етапах їх виникнення, Флорескул О. М. (2021)
Марко Є. І. - Економетрика національної безпеки та оборони України, Кузьменко В. М. (2021)
Шрамко О. В. - Типові порушення, що виявляються в процесі аудиту військових частин Збройних Сил України (2021)
Боброва Ю. Ю. - Сучасна українська армія крізь гендерну призму, Бобров Ю. О. (2021)
Казьмірук С. Д. - Проблеми правового регулювання застосування поліграфа в секторі безпеки та оборони України, Пампуха І. В., Близнюк Н. М. (2021)
Приймак В. А. - Методологічні засади дослідження проблеми запобігання корупційним правопорушенням в органах військового управління (2021)
Лукіянчук А. А. - Системи підтримки прийняття рішення у військовій сфері на основі ГІС-технологій, Савков П. А., Циба М. М., Полтавський М. В. (2021)
Міхно О. Г. - Аналіз тактичних властивостей сучасного геоінформаційного моніторингу, Патракеєв І. М., Левінськова Н. В. (2021)
Федченко О. П. - Застосування геоінформаційних систем у контексті реформування системи охорони здоров'я України та медичного забезпечення Збройних Сил України, Литвиненко Н. І., Пінчук О. О. (2021)
Вихідні відомості (2021)
Кириленко С. О. - Балто-слов’янська теорія походження Русі: історіографія проблеми (2019)
Хоменко В. О. - Питання співпраці Михайла Грушевського з Українською партією соціалістів-революціонерів у радянській історіографії (2019)
Петриченко К. - Український закордонний паспорт періоду Української революції (1917–1924 рр.): за матеріалами відділу зарубіжної україніки Інституту книгознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2019)
Баров В. В. - Проблеми дослідження повстанського руху Північної України 1918–1921 рр. (регіональний вимір) (2019)
Черненко Т. В. - Реалізація податкової політики нацистів у селі Лосинівка Лосинівського району Чернігівської області, Авраменко Н. Д. (2019)
Магомедов А. О. - Політична взаємодія на шляху євроінтеграційних прагнень України та підтримка НАТО необхідних для цього реформ (2019)
Луняк Є. М. - "Все, що посіяне, зійде", (до 75-річчя Григорія Казьмирчука – українського декабристознавця з козацького Кальника) (2019)
Моціяка П. П. - "Маньчжурський інцидент" та початок агресії Японії проти Китаю (1931–1933 рр.)" (2019)
Степанова О. В. - Економічна політика Російської імперії як фактор розвитку промислового винокуріння в Україні в першій половині XIX століття (2019)
Gralczyk I. - Warsaw Agreement 1920, as an example of Polish-Ukrainian cooperation on the international arena (2019)
Trela D. - Postulated amendments to the Treaty of Versailles notified by Germany, Italy and Hungary in the 1920s. Causes, chances and threats (2019)
Дудар О. В. - Історичні уроки Версаля: спроби переосмислення (2019)
Моціяка О. П. - Організація усташів у політиці фашистської Італії на Балканах (1929–1941 рр.) (2019)
Bar A. - The League of Nations mandate system – success or failure? (2019)
Бровко А. Г. - Особливості соціальної політики Королівства Норвегія на сучасному етапі (2019)
Дудка Р. А. - Иустин Попович против экуменизма (2019)
Кучменко Е. М. - З історії футурологічних соціокультурних та політичних концепцій міжнародних відносин (2019)
Захарова О. Ю. - Деятельность князя Н. Г. Репнина,направленная на развитие культуры в Полтавской и Черниговской губерниях (2019)
Кучменко Е. М. - Історіософія політики мультикультуралізму та гендерного громадянства, Забузова О. В. (2019)
Старка В. В. - "Національна за формою, соціалістична за змістом": культурна політика радянської влади у західноукраїнському селі у 1944?1953 роках (2019)
Ященко Н. С. - Археологічна експозиція Ніжинського краєзнавчого музею ім. І. Г. Спаського як джерело культури давнього населення регіону (2019)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського