Лабораторія екологічної генетики рослин та біотехнології (2021)
Лабораторія нематології (2021)
Лабораторія прогнозів (2021)
Бібліотека (2021)
Боярський О. О. - Процес розширення участі людини в місцевому самоврядуванні через актуалізацію феноменології нормопроєктування (2021)
Демченко В. М. - Термін "прийняти закон” як негативний мовно-соціальний феномен (2021)
Ладиченко В. В. - Забезпечення безпеки та правопорядку органами місцевого самоврядування: сучасний стан та шляхи врегулювання, Гулак О. В., Данилюк Ю. В. (2021)
Мищак І. М. - Сучасні проблеми та перспективи удосконалення Конституції України (2021)
Нагнибіда В. І. - Норми права в механізмі правового регулювання міжнародних комерційних угод (2021)
Нікіфоренко В. С. - Організаційно-правові аспекти протидії загрозам контрабандної діяльності на державному кордоні України (2021)
Остудімов Б. А. - Ключові проблеми забезпечення енергетичної безпеки (2021)
Павко Я. А. - Міжнародно-правове регулювання відносин держав у сфері протидії зміні клімату (2021)
Потапчук Г. В. - Екологічні права людини: від онто-аксіологічного значення до новелізації конституційного розуміння та модернізації (2021)
Тищук В. В. - Шляхи вдосконалення законодавчого забезпечення проведення контр­розвідувальних заходів уповноваженими органами та підрозділами Державної прикордонної служби України (2021)
Ткач Д. І. - Генезис зовнішніх функцій Угорської держави від її створення до Першої світової війни (історико-правовий аспект), Горбаченко О. В. (2021)
Борейко Н. М. - Аналіз законодавчих норм щодо запровадження дуальної форми здобуття вищої освіти в Україні (2021)
Древаль В. Ю. - Сутність та особливості постання інституту громадянського суспільства (2021)
Рубан Ю. Г. - Комунікація в сучасному публічному просторі та зміни в публічному управлінні (2021)
Толкованов В. В. - Упровадження системи управління талантами в Апараті Верховної Ради України в контексті реалізації парламентської реформи (2021)
Гуменюк І. О. - Концептуальні проблеми трудового права України та їх вплив на розвиток законодавства про працю (2020)
Іонушас С. К. - Питання місця і ролі прокуратури України в системі поділу державної влади (2020)
Ковтун А. В. - Проблема поширення абсентеїзму в Україні та шляхи її вирішення (2020)
Коросташова І. М. - Режим надзвичайного стану під час пандемії: механізм правового регулювання як гарантія забезпечення дотримання принципу верховенства права (2020)
Онищук І. І. - Правова цифровізація як інтегральний метод формалізації права (2020)
Світайло П. Ю. - Проблемні аспекти притягнення суддів до кримінальної відповідальності (2020)
Ляшенко О. О. - Формування української політичної нації: етнополітичний контекст державотворення (2020)
Палагусинець Р. В. - Деякі аспекти добору кадрів для роботи в дипломатичних службах (2020)
Цейтліна А. О. - Комунікативна та комунікаційна політика в контексті реінтеграції тимчасово окупованих територій України (2020)
Щербак Н. В. - Стратегічне планування у діяльності парламентів та їх секретаріатів: міжнародні практики та досвід зарубіжних країн (2020)
Дороніна І. І. - Екологізація економіки та роль держави: ретроспективний аналіз наукових підходів (2020)
Ковальова О. В. - Проблеми інституційного забезпечення розвитку сільського зеленого туризму в Україні, Шабатура Т. С. (2020)
Стародуб Д. М. - Проблемні питання оподаткування цифрових послуг у сфері електронної комерції, Борейко Н. М. (2020)
Копиленко О. Л. - Рецензія на підручник "Судові, правоохоронні, контрольно-наглядові та правозахисні органи України" за загальною редакцією доктора юридичних наук, професора С. М. Гусарова, Середа Г. П. (2020)
Петришин О. В. - Рецензія на колективну монографію "Народовладдя в Україні: глобалізаційні виклики" (2020)
Петришин О. В. - Рецензія на монографію Мазур Т. В. "Правова охорона культурної спадщини в Україні" (2020)
Bondarenko Ye. I. - Legal precedent as a source of law in European countries (2021)
Барабаш Б. А. - Компетенція законодавчої влади на сучасному етапі розвитку суспільства (2021)
Бондаренко О. С. - Соціальна обумовленість криміналізації невжиття заходів щодо протидії корупції (2021)
Ковальова О. В. - Міжнародний досвід боротьби з корупцією та криміналізації корупційних порушень, Алексеєва К. А. (2021)
Ладиченко В. В. - Теоретико-правові засади поводження з відходами за законодавством Європейського Союзу, Головко Л. О., Сергієнко Б. Б. (2021)
Медвідь А. Б. - Загальна характеристика конвенційної та вітчизняної регламентації правомірного затримання особи без рішення суду: адміністративно-процесуальний аспект (2021)
Міщенко Е. Е. - Значення дійового каяття для призначення покарання (2021)
Гасім С. - Публічна політика інституційних трансформацій в умовах глобальної пандемії, Гришова І. Ю., Журавльов О. В. (2021)
Козак К. Б. - Сталий розвиток об’єднаних територіальних громад: адаптивні інструменти управління персоналом, Ніколюк О. В., Мироненко Б. В. (2021)
Фролова Н. В. - Комунікативна складова публічної політики (2021)
Шинкарьов А. М. - Організаційно-правові засади стратегічного планування у сфері розвитку регіонів України, Проданик В. М. (2021)
Глущенко Ю. А. - Бюджетна безпека та проблеми наповнення місцевих бюджетів в умовах децентралізації управління в Україні (2021)
Письменний В. В. - Розвиток організаційно-правового забезпечення формування доходів місцевих бюджетів України (2021)
Слюсарчук О. П. - Фінансова децентралізація у контексті реформування міжбюджетних відносин: кількісні виміри та індикатори, Криштоф Н. С., Дороніна І. І. (2021)
Барабаш Б. А. - Принцип місцевого самоврядування (Home rule) та його роль у системі поділу влад (2021)
Букач В. В. - Структурна характеристика державної влади як інституту конституційного права України, Камінська Н. В. (2021)
Вишневська А. А. - Реформування виконавчої служби в контексті децентралізації (2021)
Ладиченко В. В. - Статус і повноваження виконавчого комітету в системі місцевого самоврядування України, Максименко Ю. П. (2021)
Мандзій С. В. - "Внутрішня вимушена міграція" як правова категорія: дискусійні питання сутності та змісту (2021)
Мінченко О. В. - Право і мова в аспекті універсальності (правовий дискурс) (2021)
Онищук І. І. - Співвідношення норм міжнародного права і біомедичної етики як систем регулювання суспільних відносин (2021)
Орел Л. В. - Особисті немайнові права юридичних осіб (2021)
Павко Я. А. - Міжнародно-правові питання охорони навколишнього середовища Арктики (2021)
Пащенко К. С. - Характеристика Кодексу адміністративного судочинства України як джерела права (2021)
Посторонко І. Г. - Сучасний муніципалізм: теоретико-доктринальні підходи до розуміння, визначення та легалізації (2021)
Потапчук Г. В. - Екологічний конституціоналізм: теоретико-нормативні підходи до розуміння та становлення (2021)
Саркісян В. М. - Філософський та соціальний підходи до дослідження конституційно-правових засад громадського контролю за виборами (2021)
Шутак І. Д. - Теорія та практика застосування правових фікцій в цивільному праві (2021)
Коваль О. М. - Системоутворююча роль фінансово-економічних механізмів регіонального та місцевого управління, Порайко У. М. (2021)
Балян А. В. - Публічна політика та державна підтримка розвитку аграрного виробництва в Україні, Гришова І. Ю., Шабатура Т. С. (2021)
Базов О. В. - Окремі питання юрисдикційної діяльності Міжнародного кримінального суду щодо ізраїльсько-палестинського конфлікту (2021)
Баймуратов М. О. - "Право на дерево життя": у контексті проекції на соматичні права людини, конституціоналізм та ноосферизм, Ожерельєв В. П. (2021)
Боярський О. О. - Децентралізація повноважень публічної влади та її вплив на місцеве самоврядування в контексті модернізації індивідуального і колективного габітусу людини (2021)
Гуменюк І. О. - Інститут верифікації у праві соціального забезпечення (2021)
Клименко О. М. - Проблеми правового статусу юридичних осіб публічного права в контексті оновлення Цивільного кодексу України, Куян І. А., Нецька Л. С. (2021)
Ладиченко В. В. - Судовий захист прав об'єднаних територіальних громад: практичний аспект, Данилюк Ю. В., Ємельяненко К. О. (2021)
Макушев П. В. - Місце органів спеціальної компетенції в системі суб'єктів публічного адміністрування у сфері інтелектуальної власності в Україні (2021)
Мандзій С. В. - Поняття "внутрішньо переміщена особа": дискусійні питання визначення у законодавстві України (2021)
Пеньков С. В. - Додержання вимог режиму секретності при організації та здійсненні негласних (слідчих) розшукових дій, Волошина М. О. (2021)
Попко В. В. - "Римська" модифікація концепції міжнародного злочину (2021)
Тернавська В. М. - Юридична техніка в системі засобів конституційно-правової політики: теоретико-методологічний аналіз (2021)
Віхтюк А. В. - Національні механізми інформаційного співробітництва в інтегрованому управлінні кордонами (2021)
Гераськов С. В. - Публічна політика у сфері релігії в країнах ЄС: інтеграційні процеси та моделі державно-церковних відносин у постсекулярному суспільстві (2021)
Ковальська Н. М. - Лідерська компетентність як складова місцевого самоврядування (2021)
Проданик В. М. - Стратегічне планування розвитку о'бєднаної територіальної громади: організаційно-правові механізми, Шинкарьов А. М. (2021)
Рябець К. А - Сутнісні особливості співвідношення публічного та державного управління у сучасній Україні (2021)
Глущенко Я. - Фактори консолідації капіталу в банківському секторі в умовах індустрії 4.0 та COVID-19, Корогодова О., Моісеєнко Т., Сосновська О., Черненко Н. (2021)
Фостяк В. - Депозитна політика банків України в умовах пандемії COVID-2019, Танчак Я., Другова В., Алєксєєв І., Бондарчук М. (2021)
Romashko O. - Commercial banking performance as prerequisite for business development, Zapukhliak I. , Krykhivska N. , Farat O. , Kalynovskyy A. (2021)
Демко М. - Формування маркетингових комунікацій комерційних банків із використанням сегментоорієнтованого підходу, Косар Н., Кузьо Н., Похопень Й. (2021)
Mykhailiuk G. - Digitalization of financial services and challenges of adaptation of control, Rustamzade A., Bakhishov A. (2021)
Моргачов І. - Оцінка інвестиційної привабливості банківського сектору США для міноритарних інвесторів: теоретико-прикладний аспект, Овчаренко Є., Овєчкіна О., Тищенко В., Тищенко O. (2021)
Karyi O. - Financing of housing through real estate funds: the relationship between legal, tax and accounting aspects, Grytsay О., Sorokovyi P., Khomuliak T. (2021)
Shuliuk B. - Corporate financing of public-private partnership projects: assessment of financial opportunities and risks (2021)
Файвішенко Д. - Фінансові інструменти у державному стратегічному розвитку регіонів i міст України, Шпак Ю., Мельніченко O., Самойленко Л., Псюк М. (2021)
Tkachyk L. - Management of the income and business activity of the population in the context of de-shadowing the economy of Ukraine, Zamaslo O., Kulchytskyy M., Mayovets Ye., Mayovets Ya. (2021)
Rokocha V. - Foreign direct investments in the economic growth of the open economy of Ukraine, Tkalenko S., Sukurova N., Honcharova A., Murashko O. (2021)
Voznyuk M. - Features of the investment sources attracting in the energy saving infrastructure of Ukraine, Pankiv O., Bohiv R. (2021)
Balanovskа Т. - Development management of agricultural enterprises, Mykhailichenko М., Holik V., Dramaretska К., Troian A. (2021)
Abernikhina I. - Methodical approaches for assessing the financial stability of insurance companies, Toporkova O., Sokyrynska І., Shylo L. (2021)
Stashchuk O. - The problems of the domestic reinsurance development in conditions of financial instability, Borysyuk О., Datsyuk-Tomchuk M. (2021)
Zadorozhnyy Z.-M. - Accounting of wages with the use of biometrics to ensure cybersecurity of enterprises, Muravskyi V., Yatsyshyn S., Shevchuk O. (2021)
Romaniv R. - Intangible assets in the postindustrial economy: myths and reality, Romaniv S., Shesternyak М. (2021)
Voronkova О. - The advanced experience in the organization of the combined systems of the state financial control and its importance for Ukraine, Volenko V. (2021)
Hladii I. - Social aiudit of expenditure on the internally displaced persons due to the armed conflict in the esat of ukraine: current necessity, Kuznetsova S., Dziuba O., Maister L., Govorko O. (2021)
Kuzmenko O. - Development of databases structure of internal economic agents financial monitoring, Dotsenko T., Koibichuk V. (2021)
Shvets S. - How far fiscal dominance matters for a developing economy (2021)
Погуляйко Ю. - Інтегральне оцінювання рівня інвестиційного забезпечення регіонів України (2021)
Batorshyna A. - The interplay between the global islamic finance and economic growth of muslim countries, Tokar V., Kolinets L., Sybyrka L., Almarashdi O. (2021)
Blikhar V. - Assessment of the level of economic security of innovative enterprises: economic and legal aspect, Kopytko M., Lychenko I., Vinichuk M., Polishchuk R. (2021)
Baranovskyi O. - Cryptocurrency market trends and fundamental economic indicators: correlation and regression analysis, Kuzheliev M., Zherlitsyn D., Serdyukov K. (2021)
Tyschenko V. - Formation of a system of indicators and modeling of activation of innovative activity of small and medium enterprises, Shapovalova A. (2021)
Cherep А. - Assessment of the competitiveness of industrial enterprise activitie, Beridze T., Baranik Z., Korеnyev V., Dashko I. (2021)
Barskiy I. - Environmental management as a tool for providing resilience of the sea port, Makarenko М., Gusakov S., Kalinina A., Ustinov R. (2021)
Вовчак О. - Удосконалення діагностики кризи на підприємстві: фінансово-економічний зріз, Кулиняк І., Гальків Л., Павлишин М., Горбенко Т. (2021)
Олійник О. - Ефективність короткострокового кредитування сільськогосподарських товаровиробників, Макогон В., Скоромна O., Міщенко В., Брік С. (2021)
Samoilovych А. - World experience and ukrainian realities of digital transformation of regions in the context of the information economy development, Garafonova O., Popelo O., Marhasova V., Lazarenko Yu. (2021)
Humeniuk V. - State financial support for small business during the coronavirus crisis in european countries, Umantsiv Iu., Dligach A., Ivanova N., Umantsiv H. (2021)
Savluk S. - GDP and alternative indicators for assessing the level of country’s development, Arzhevitin S. (2021)
Sodoma R. - Financing of the agro-industrial complex in the context of the implementation of international experience, Brukh O., Shmatkovska T., Vavdiiuk N., Bilochenko A., Kupyra М., Berezhnytska G. (2021)
Федотова Ю. - Особливості управління фінансами в міжнародній економічній діяльності, Волкова M., Наумов M., Бурмака T., Серьогіна Д. (2021)
Yarmol L. - International and national guarantees of economic security, Tsebenko S., Andrusіak I., Kovalchuk O., Markovskyi V. (2021)
Гнєушева В. - Фактори впливу на страхову поведінку домогосподарств України (2021)
Гриценко Л. - Оцінка інвестиційної привабливості України, Захаркін О., Дехтяр Н., Шамкало К. (2021)
Horbachenko S. - Innovative development of ukraine’s economy, Syvolap L., Nikitchenko S., Revenko A., Riabeka Ye. (2021)
Lavrenenko V. - Development of the enterprise’s innovative potential on the basis of resource theory, Makhova H., Vostriakova V. (2021)
Kosova Т. - Theoretical aspects of risk management models in economics, marketing, finance and accounting, Smerichevskyi S., Ivashchenko А., Radchenko H. (2021)
Savytska O. - Digital transformations in the conditions of industry 4.0 development, Salabai V. (2021)
Deyneka T. - Ukraine’s global status as an indicator of its current problems and opportunities, Shkurupii O., Pedchenko N., Tul S., Verhal K. (2021)
Blikhar M. - Directions of offense prevention in the stock market of Ukraine, Vovk V., Shevchenko N., Kokhaniuk T., Dobosh Z. (2021)
Гузар У. - Проблеми формування іміджу підприємств індустрії гостинності в умовах пандемії, Голод А., Паска М., Феленчак Ю., Стахів І. (2021)
Skorokhod I. - Innovation-investment provision of regional environmentally safe development, Horbach L. (2021)
Матвійчук Н. - Правове забезпечення бюджетного фінансування природоохоронної діяльності в Україні, Коленда Н., Стащук О., Теслюк С., Сидорук С. (2021)
Verba D. - Budgetary and household expenditures as a factor of education availability for ukrainian population, Верховод І., Izbash S., Bunchuk О., Samborskyi O. (2021)
Petrova I. - Employment flexibility in Ukraine: advantages and limitations, Kravchenko І., Lisogor L., Chuvardynskyi V. (2021)
Borodiyenko O. - Improving the efficiency of development of regional labor markets by solving the problem of professional training, Milto L., Kamenska I., Bokshyts O., Malykhina V. (2021)
Klipkova O. - Optimization of the personnel management mechanism in regard to the theory of generations, Kozmuk N., Tsebenko O. (2021)
Shanskova Т. - Economic, psychological, pedagogical and methodological basis of professional training of future teachers of primary classes in the context of ideas of a new ukrainian school, Konovalchuk I., Rudnytska N., Kolesnyk N., Maksymets S. (2021)
Klymenko M. - Economic prerequisites for the development of the ecological culture of future transport professionals, Bazyl L., Orlov V., Rulievska T. (2021)
Sysoieva I. - Social innovations in the educational space as a driver of economic development of modern society, Poznyakovska N., Balaziuk O., Miklukha O., Akimova L., Pohrishchuk B. (2021)
Beglytsia V. - System of concepts communications of state institutions and society as the basis of national security and socio-economic stability, Antonova L., Kozlova L., Datsii O., Datsii N. (2021)
Титул, зміст (2021)
Yarmolenko O. - The effect of the experimental chronic hyperglycemia on the kidney and myocardium, Bumeister V., Polak S., Gordienko O., Prykhodko O., Demikhova N., Shkatula Yu., Demikhov A. (2021)
Топчій І. І. - Нефропротекторна ефективність дапагліфлозину у хворих на цукровий діабет 2 типу: потенційна роль білка Клото, Семенових П. С., Гальчінська В. Ю., Савічева К. О. (2021)
Stepanova N. - Crosstalk between proteinuria, plasma oxalic acid and inflammation in glomerulonephritis patients: an exploratory study, Snisar L., Lebid L., Driianska V. (2021)
Parmaksız E. Meşe M. - Predictors of graft outcome in renal transplant recipients with antibody-mediated rejection, Yadigar S., Bahat K. A. (2021)
Дудар І. О. - Застосування біоаналогу епоетину альфа для корекції анемії у пацієнтів з хронічною хворобою нирок VД стадії, які лікуються методом гемодіалізу, Красюк Е. К., Гончар Ю. І., Лобода О. М., Шіфріс І. М., Крот В. Ф., Савчук В. М. (2021)
Sahalevych А. - Mini-percutaneous nephrolithotomy in surgery of nephrolithiasis, Sergiychuk R., Ozhohin V., Vozianov O., Khrapchuk A., Dubovyi Ya., Frolov O. (2021)
Shamekhi Amiri F. - COVID-19 and kidney diseases: A meta-analysis of clinical outcomes (2021)
Ndu I. K. - Advanced diagnostic techniques for paediatric chronic kidney disease in a developing country: A narrative review, Ohayi S. R., Edelu B. O. (2021)
Jankar J. S. - Significance of biochemical parameters in assessment of the status of COVID-19 positive patients: An overview, Harley K. N., Waghmode A. H. (2021)
Дудар С. Л. - Переломи кісток у хворих на хронічну хворобу нирок (2021)
З 85-річним ювілеєм! Доктору медичних наук, професору, лауреату державної премії України в галузі науки і техніки Багдасаровій Інгретті Вартанівні – 85 років (2021)
Редакційна інформація (2021)
Алкаді Мансур Салєх Абдо - Аналіз помилок як інструмент діагностики труднощів українськомовних носіїв-білінгвів у процесі вивчення арабської мови (2020)
Лабецька Ю. Б. - Грецьке мовне питання: сучасний стан досліджень (2020)
Abdurrahimova M. - Variation of military vocabulary and problems of general meaning (2020)
Hajiyeva M. - Cognitive system and computer analogy (2020)
Гончарова Т. В. - Формування суспільної думки на сайтах футбольних фанатів та у соціальних мережах (на матеріалі англійської, німецької та української мов) (2020)
Пелепейченко Л. М. - Ціннісні пріоритети професійної комунікативної культури українських військових: інтернаціональні та національно-специфічні ознаки, Ревуцька С. М., Риб’як В. В. (2020)
Плахотнюк Є. І. - Когнітивна лексикографія: лінгвокогнітивні засади лекскографічного кодування (2020)
Алиева К. А. - К вопросу о развитии собственных имен в ономологии (2020)
Алиева Х. А. - Функционирование отрицания в полных и эллиптированных предложениях (2020)
Гусейнова У. Э. - Лингвистическая значимость перевода "Шухаданаме" Нишати (2020)
Mammadova G. - Derivative characteristics of independent prefixes in the Azerbaijani and English languages (2020)
Осова О. О. - Корпус фразеологічних одиниць із номінативним компонентом "одяг": німецько-українські паралелі (2020)
Набок А. І. - Риторичний ракурс композиційного втілення ефекту суб'єктивності в англомовних Інтернет-новинах: стратегія конструювання псевдоподій (2020)
Бондарєва Н. О. - Прижиттєва критика про твори Шевченка в альманасі "Ластівка" (1841 р.): закономірності рецепції (2020)
Захарчук І. В. - "Наші" герої – "їхні" вороги та кодифікація імперського культурного простору (2020)
Зейналлы К. А. - Следы документальных литературных жанров в фольклорных произведениях (2020)
Боронь О. В. - Спогади родини ускових про Шевченка: межі достовірності (2020)
Буровицька А. І. - Трансформація гендерних моделей у сучасній українській жіночій прозі (на прикладі романів Оксани Забужко "Музей покинутих секретів" та "Польові дослідження українського сексу") (2020)
Дияк Я. В. - Концепт "дитина" в повісті Олексія Чупи "Вишня і я" (2020)
Кулакевич Л. М. - Неоготичні маркери в іронічній повісті Володимира Ярошенка "Гробовище" (2020)
Науменко Н. В. - Мотиви ведичної філософії в драматургії Івана Карпенка-Карого (2020)
Приліпко І. Л. - Етичні цінності у щоденниковому дискурсі Олеся Гончара 1943–1983 років (2020)
Пустовіт В. Ю. - Епістолярій Лесі Українки як джерело з історії національно-культурного життя українства кінця ХІХ – початку ХХ століття (2020)
Семак О. І. - Драматургія української діаспори першої половини ХХ століття: ідейно-естетичний аспект (2020)
Стасик М. В. - Символічні образи в романі С. Талан "Замкнене коло" (2020)
Шостак О. О. - Феномен внутрішньої міграції в контексті творчості Івана Франка на еміграційну тематику (2020)
Казарин В. П. - 3½ встречи Осипа Мандельштама с Верой Судейкиной, Новикова М. А. (2020)
Мусий В. Б. - Рай как составляющая порогового состояния в рассказах А. С. Грина 1910-х гг. (2020)
Shcherbina V. V. - Phonetic expressive means as a feature of Yurgis Baltrushaitis’ poetic world in the context of Russian symbolist poetry (2020)
Nanivskyy R. S. - Stylizacja i gra z ikonografią pop-kulturową okresu PRL-u w twórczości Andrzeja Stasiuka (2020)
Черный И. В. - Город-тайна-любовь как основа поэтики исторических детективов Кшиштофа Бохуса (2020)
Алиев Ю. - Перевод образцов европейской детской литературы на азербайджанский язык в I четверти XX века и история их публикации (2020)
Вечірко О. Л. - Проблема становлення особистості у творчості Оноре де Бальзака (на матеріалі роману "Батько Горіо") (2020)
Демірезен І. О. - Ідейно-художній аналіз поезії "Птах" ("Bir kuş”) Реджаізаде Махмуда Екрема, Костецька З. А. (2020)
Diordieva A. V. - Edgar Allan Poe's "The Black Cat”: a perverse tale or a story with deeply-rooted Victorian morality? (2020)
Дроздовський Д. І. - Постпостмодерністське двосвіття романів Джеймса Робертсона й Амінатти Форни (2020)
Эйвазов П. Э. - Вопросы литературного языка в научном творчестве Бекира Чобанзаде (2020)
Калашникова О. Л. - Литературные грани художественной парадигмы М. Барбери (2020)
Мамедова К. - Гуламрза Себри Тебризи и классическое литературное наследие (2020)
Mammadova I. S. - Mahsati Ganjavi in the studies of British orientalists (2020)
Rustamkhanli T. - The idea of independence in the literature of the Republican Period (2020)
Шерстюк Н. О. - Форми хронотопу у пригодницькій новелі "Рукопис, знайдений у пляшці" Е. По (2020)
Відомості про авторів (2020)
Сичов О. С. - Суправентрикулярні тахікардії: сучасні методи діагностики та лікування (методичні рекомендації), Бородай А. О., Солов’ян Г. М., Міхалєва Т. В. (2021)
Скибчик В. А. - Нова концепція: оклюзивний (OMI) та неоклюзивний інфаркт міокарда (NOMI), Пилипів О. С. (2021)
Сабадишин Р. О. - Виразкова хвороба шлунка: етіологічні та патогенетичні причини виникнення (2021)
Бенца Т. М. - Дисплазія сполучної тканини: особливості клінічних проявів, діагностики та лікування (2021)
Орос М. М. - Стрес, дистрес, його види та корекція, Гал А. В. (2021)
Жарінова В. Ю. - Частота основних факторів кардіоваскулярного ризику та наявність коморбідності у хворих на хронічну ішемічну хворобу серця похилого та старечого віку, Войнаровська Г. П., Шаповаленко І. С. (2021)
Nomesh Kumar - Порівняння впливу небівололу та бісопрололу на сексуальну функцію у жінок із артеріальною гіпертензією, Shayan Iqbal Khan, FNU Versha, Ishan Garg, Parkash Bachani, Ambresha Gul, Maha Jahangir, Haya Khalid, Sidrah Khan, Sidra Memon (2021)
Почепцова О. Г. - Травми серця. Проникаючі поранення, Кузнецов І. В. (2021)
Задачі для самоконтролю (2021)
Майбутнє за ІТ-ліками (2021)
МОЗ пропонує послабити карантинні обмеження для вакцинованих осіб (2021)
Забруднення повітря: ризики для здоров’я та ініціативи для його збереження (2021)
Дайджест медичних новин (2021)
Бабич Т. В. - Семантична деривація як наслідок дії закону відкритості слова, Ліпатова М. В. (2020)
Бойко М. І. - Функціонування української мови в умовах мультикультуралізму (2020)
Дружинець М. Л. - Орфоепія приголосних звуків у синхронії та діахронії: сучасне українське соціофонетичне мовлення та історична ретроспектива (2020)
Дьолог О. С. - Іншомовні елементи в структурно-граматичних типах українських економічних терміносполук (2020)
Лахно Н. В. - Особливості актантного розподілу семантики модальних квазіпасивів (2020)
Мандич Т. М. - Мілітарна метафора у спортивному медіадискурсі (2020)
Новікова О. О. - Функційно-семантичне вираження відокремлених обставин у сучасній українській мові (2020)
Серебрянська І. М. - "Як не буде птахів, то і людське серце стане черствішим" (концепт "Птах" у творах М. Стельмаха) (2020)
Строкаль О. М. - Жіноче позачасся в поезії Любові Голоти та Олексія Довгого (2020)
Шило С. Б. - Синкретичний статус агітаційно-політичного дискурсу (2020)
Пахненко И. И. - Особенности функционирования числительных в телевизионном дискурсе, Телетова С. Г. (2020)
Ковпік С. І. - Художнє моделювання дитячої свідомості у повістях Ч. Мілоша "Долина Ісса" та І. Роздобудько "Арсен" (2020)
Коч Н. В. - Концепт "зависть" в восточнославянских лингвокультурах (антропоцетризм базовых чувств и эмоций: от внешнего к внутреннему (2020)
Bashirova N. R. - Spheres of using of the phraseological units in modern English (2020)
Боровська О. О. - Німецька партиципіальна клауза та її внутрішня архітектура (2020)
Веремчук Е. О. - Об'єктивація категорії DUTY / ОБОВ'ЯЗОК в англійській мові: етимологічно-когнітивний аспект (2020)
Віт Ю. В. - Опис структурно-семантичних особливостей англомовної офтальмологічної термінології з позицій фреймової семантики (2020)
Голик С. В. - Компонентний аналіз лексеми-імені концепту OLD AGE (2020)
Дабагян І. М. - Використання освітнього та виховного потенціалу творів образотворчого мистецтва у процесі формування іншомовної компетентності студентів (2020)
Жуковська В. В. - Лінгвістичний корпус як новітній інформаційно-дослідницький інструментарій сучасного мовознавства (2020)
Казакова Н. О. - Просодичні засоби виділеності в рекламному слогані (2020)
Кащишин Н. Є. - Реалізація стратегій ввічливості в англомовному дипломатичному дискурсі, Іващишин О. М. (2020)
Kosovych О. V. - Comparative analysis of gender models of speech activity in English and Ukrainian languages (2020)
Котвицька В. А. - Анафоричні повтори в романі Герти Мюллер "Herztier”: структура та функційне навантаження (2020)
Кравцев В. О. - Концепт GRENZE у німецькій мові (2020)
Mykhaylenko V. V. - Proforms revisited (2020)
Науменко У. В. - Вербалізація емоції "збентеження" у творі Кріса Вудінга "Отрута" (2020)
Остафійчук О. Д. - Неологізми англійської мови в сучасному суспільстві (2020)
Павловська Л. І. - Види й цілі читання в процесі вивчення німецької мови в немовних вищих навчальних закладах (2020)
Поздняков О. В. - Процеси метафоризації в німецькому молодіжному слензі (2020)
Попелюк В. П. - Збереження прагматичного потенціалу під час перекладу рекламних слоганів (2020)
Романюк О. В. - Етимологічне походження та історія розвитку англомовної юридичної термінології, Бялик В. Д. (2020)
Sabat S. I. - Peer observation: a powerful tool for English language teachers in continuous professional development (2020)
Sandyha L. O. - English green neologisms reflecting new trends in sustainable development, Oliinyk I. V., Sviatiuk Yu. V. (2020)
Українська Є. В. - Взаємодія комічного та магічного крізь призму теорії можливих світів (на матеріалі англомовних творів гумористичного фентезі) (2020)
Шавлач Ю. В. - Німецькомовний ювенальний медіадискурс як фрагмент картини світу підлітка: лінгвокогнітивне дослідження, Лазебна О. А., Хоменко О. А. (2020)
Шмуля Л. В. - Мовна картина світу рок-поезії 90-х років ХХ століття: лінгвістичні особливості (2020)
Molokova О. F. - Textual mesoconcept JOURNEY in the structure of textual megaconcept memory (in P. Modiano's autofiction) (2020)
Поздняков К. О. - Морфологічна система давньоперського іменника (2020)
Абдуллаева Г. - Виды предложений по принципам классификации в синтаксической структуре XVII века (2020)
Piriyeva L. M. - Clothing vocabulary in Azerbaijani Ashig poetry (2020)
Відомості про авторів (2020)
Іванов Д. Д. - Звернення головного редактора (2021)
Yusuf Ercin Sonmez - CRISPR-Cas: a brief overview (2021)
Іванов Д. Д. - Технології збереження функції нирок у пацієнтів із хронічною хворобою нирок і гіперурикемією, Бевзенко Т. Б., Кушніренко С. В., Ротова С. О. (2021)
Лук’яненко Н. С. - Роль метаболічної терапії в лікуванні гіпоксії паренхіми нирок у дітей з пієлонефритом, асоційованим із недиференційованою дисплазією сполучної тканини, Кенс К. А., Добрик О. О. (2021)
Shaw V. - Потреби в енергетичних витратах і білку в дітей із хронічним захворюванням нирок 2–5-ї стадії та на діалізі: рекомендації щодо клінічної практики від Робочої групи з нефрологічного харчування в дітей, Polderman N., Renken-Terhaerdt J. (2021)
Стандарти медичної допомоги при діабеті — 2021 (2021)
Рекомендації Міжнародної асоціації дитячої нефрології з діагностики та ведення дітей із стероїдорезистентним нефротичним синдромом (СРНС) (2021)
Rees L. - Організація дієтичного харчування шляхом ентерального годування через зонд у дітей із хронічними захворюваннями нирок 2–5-ї стадії та на діалізі: рекомендації щодо клінічної практики від Робочої групи з питань дитячого нефрологічного харчування, Shaw V., Qizalbash L., Anderson C., Desloovere A., Greenbaum L., Haffner D., Nelms Ch., Oosterveld M., Paglialonga F.,та інші. (2021)
Cheung A. K. - Керівництво з клінічної практики для управління артеріальним тиском при хронічній хворобі нирок KDIGO 2021: резюме рекомендацій, Chang T. I., Cushman W. C., Furth S. L., Fan Fan Hou, Joachim H. Ix, Gregory A. Knoll, Paul Muntner, Roberto Pecoits-Filho, Mark J. Sarnak, та інші. (2021)
Іванов Д. Д. - Уроки COVID-19 для медичної практики. Метиленовий синій — інновація, перевірена часом (2021)
Борисова Т. П. - Гломерулярные поражения почек у детей с ювенильным ревматоидным артритом (обзор литературы), Самсоненко С. В., Вакуленко Л. И., Маковейчук А. А. (2021)
Шарапов О. Н. - Выживаемость и летальность у гемодиализных больных (2021)
Байло А. Є. - Клінічні особливості поєднаного перебігу цирозу печінки та фібриляції передсердь (2021)
Бирчак І. В. - Особливості тромбоцитарно-судинного гемостазу у жінок з аномальними матковими кровотечами на тлі субмукозної міоми матки, Ясніковська С. М., Гошовська А. В. (2021)
Волкогон А. Д. - Аналіз впливу поліморфних варіантів генів довгих некодуючих РНК (ANRIL, MALAT1, HOTAIR) на деякі клініко-патологічні показники у хворих на рак сечового міхура, Гарбузова В. Ю., Данілішин І. В., Нечипоренко Д. П., Атаман О. В. (2021)
Волошанська О. О. - Патоморфологічні прояви судинного ремоделювання в перифокальних ділянках ішемічних інфарктів мозку (2021)
Гараздюк М. С. - Судово-медична оцінка крововиливів у головний мозок травматичного та нетравматичного генезу методом Мюллер-матричної мікроскопії циркулярного дихроїзму, Дуболазов О. В. (2021)
Губін М. В. - Судово-медичний експертний висновок при експертизі живих осіб з травмою органів зовнішнього дихання, Чураєв В. О., Борщ С. С., Саєнко М. С. (2021)
Григор`єв Є. О. - Діагностика тяжкості та вибір тактики лікування гнійно-запальних захворювань органів малого таза, Ситнік П. О., Дьяков А. В., Сержанюк О. М. (2021)
Дудник В. В. - Проблемні питання щодо обґрунтованості експертних підсумків у випадках настання смерті від странгуляційної асфіксії (2021)
Іващук О. І. - Порівняльна характеристика регіональної захворюваності на злоякісні новоутворення органів черевної порожнини та іншої локалізації з урахуванням окремих детермінантних чинників, Малишевський І. О., Мишковський Ю. М. (2021)
Костишин Н. М. - Мінеральна щільність великогомілкової кістки за умови моделювання глюкокортикоїд-індукованого остеопорозу та впливу загальної вібрації: експериментальне дослідження (2021)
Лазарук Т. Ю. - Аналіз зв'язку Bsml поліморфізму гена VDR із зовнішньосекреторною недостатністю підшлункової залози у пацієнтів з коморбідною патологією: хронічним панкреатитом та хронічним обструктивним захворюванням легень, Федів О. І., Оліник О. Ю. (2021)
Маланчук О. М. - Оцінка факторів ризику перинатальної патології у жінок із порушенням менструальної функції, Шаргородська Є. Б., Школьник О. С. (2021)
Невойт Г. В. - Аналіз показників короткого запису варіабельності ритму серця у коморбідних хворих на неінфекційні захворювання, Потяженко М. М. (2021)
Мюллер М. - Лікування глибокої перипротезної інфекції кульшового суглоба за допомогою артикулюючих цементно-антибіотикових спейсерів з пластинками срібла та антибіотиками, Васильчишин Я. М., Доршфельд Р. А., Процюк В. В. (2021)
Поліщук О. Ю. - Психологічні особливості особистості та внутрішня картина захворювання у пацієнтів з різними видами порушення ритму серця, Амеліна Т. М., Жиряда Н. Я. (2021)
Іващук О. І. - Операції Вертгейма. Здобутки і проблеми, Сенютович Р. В., Шумко Б. І., Говорнян С. Л., Халатурник І. Б. (2021)
Скрипченко Н. Я. - Актуальні аспекти перебігу пологів у здорових жінок за даними ретроспективного аналізу, Невишна Ю. В (2021)
Усенко О. Ю. - Спосіб діагностики недиференційованої дисплазії сполучної тканини, Войтів Я. Ю., Щербина С. І. (2021)
Юзько В. О. - Рівень мелатоніну в крові та фолікулярній рідині в жінок із безпліддям у програмах допоміжних репродуктивних технологій та ефективність його застосування (2021)
Царик І. О. - Поширеність чинників ризику кардіометаболічних ускладнень при латентному автоімунному діабеті дорослих, Пашковська Н. В., Ілащук О. І. (2021)
Білецький С. В. - Роль оксиду азоту в патогенезі та лікуванні захворювань серцево-судинної системи (огляд літератури) (2021)
Іванченко Н. О. - Стратегія лікування кашлюку (2021)
Проняєв Д. В. - Анатомія м’язів повік, Кучук О. П., Рябий С. І., Волошин В. Л., Яковець К. І. (2021)
Ханюков О. О. - Антикоагулянтна терапія у хворих з неклапанною фібриляцією передсердь у реальній клінічній практиці: проблема безпечності терапії та прихильності до лікування, Смольянова О. В. (2021)
Федоренко С. М. - Септицемія, спричинена Micrococcus luteus. Опис клінічного випадку, Пестушко І. Я., Прикуда Н. М., Задорожний А. М. (2021)
Волошин О. І. - Науково-педагогічна і клінічна спадщина професора О.І. Самсон (до 100-річчя від дня народження), Федів О. І., Патратій М. В. (2021)
До 50-річчя від дня народження: Олександр Миколайович Слободян (2021)
До 70-річчя від дня народження: Ігор Якович Дзюбановський (2021)
Яковець К. І. - Медичні internet-вісті. Частина XXVI, Дейнека С. Є. (2021)
Ahieieva V. O. - Audiomedial text and its features in modern liguistics, Lymar M. Yu. (2020)
Войцьо І. М. - Дослідження особливостей перекладу, використання інклюзивної лексики та вживання американізмів у творі Джoджо Мойес "До зустрічі з тобою" (2020)
Головньова-Коппа О. О. - Особливості збереження порушених мовних норм під час перекладу твору Деніеля Кіза "Квіти для Елджернона" українською мовою (2020)
Кушнірова Т. В. - Збереження гендерної нейтральності тексту під час перекладу нормативно-правових актів, Капко М. М., Ступка І. М. (2020)
Пономаренко Л. В. - Теоретичні та методологічні засади дослідження перекладу для засобів масової інформації виклики та перспективи (2020)
Томнюк Л. М. - Ідіостилі автора і перекладача як фактори впливу на переклад поезії Буковини (2020)
Шеїна О. О. - Концептуальний тезаурусний аналіз монологу Гамлета "to be or not to be” в оригіналі (2020)
Мізінкіна О. О. - Інтерпретація Василя-Костянтина Острозького в сучасній українській історичній романістиці ("Шестиднев, або корона дому Острозьких" п. кралюка та "Шалені шахи" Т. й О. Литовченків), Чмир А. В. (2020)
Николенко О. Н. - Интертекстуальность в романе ХХ века (на материале романа "Доктор Живаго" Б. Пастернака) (2020)
Хайруліна Н. Ф. - Життя як ярмарок і ярмарок як життя в літературі Англії та України кінця ХІХ – початку ХХ століття (2020)
Чик Д. Ч. - Місто та повсякденність жанровий різновид "фізіологічного нарису" у творчості В. Даля і Ч. Дікенса (2020)
Маланій Н. І. - Філософсько-літературні дискурси дизабіліті у Великобританії другої половини ХІХ століття (2020)
Pukaliak M. V. - Multimodality as the means of meaning creation in English fairy text as fictional literature (2020)
Свенцицкая Э. М. - Драмы объективации Вяч. Иванов – М. М. Бахтин – М. М. Гиршман (2020)
Шкляєва Н. В. - Особливості героїко-фантастичних (чарівних) казок Західного Полісся та західної частини Волині, Николюк Т. В. (2020)
Арнаутова А. Р. - Эрвин Умеровнынъ есерлеринде сюргюнлик мевзусынынъ акс этюв хусусиетлери (2020)
Кравець О. І. - Діахронічний аспект дослідження соціолектів у сучасній лінгвістиці (2020)
Гриненко І. В. - Дискурс-аналіз як знак мовного коду в середовищі соціуму, Коваль А. Г. (2020)
Колкутіна В. В. - Природа іронічного в націософській публіцистиці Дмитра Донцова (2020)
Плеханова Т. М. - Промоція журналістських матеріалів на всеукраїнському новинному порталі "Сегодня" (2020)
Вовк Н. С. - Аналіз сучасного етапу життєвого циклу бібліотек Польщі в контексті розвитку цифрових ресурсів (2020)
Козак С. Б. - Українські літературні часописи в Німеччині повоєнної доби (за матеріалами газети "Українські Вісті" 1945–1950) (2020)
Куріхін А. А. - Феномен популярності реаліті-шоу серед представників покоління Y (2020)
Пархітько О. В. - Особливості підготовки журналістських матеріалів у жанрі "рейтинг" (2020)
Полумисна О. О. - Людина з інвалідністю в Україні у фокусі науки (огляд літератури) (2020)
Скороход Т. О. - Популяризація студентської періодики в Україні (2020)
Стєкольщикова В. А. - Відеосторітелінг як ефективна модель та форма у структурі якісного інвестигейторного матеріалу (2020)
Харченко О. В. - Літературна журналістика перемоги та поразки як різновиди літературних прийомів (2020)
Юксель Г. З. - Концепція інформаційної політики України щодо криму (2020)
Шульська Н. М. - Арткнига як складник візуальної парадигми сучасного медійного середовища, Кошелюк О. В., Рожило М. А. (2020)
Бондаренко І. С. - Прикладні комунікаційні технології у фокусі методології соціального інжинірингу (2020)
Досенко А. К. - Сучасний медійний контент комунікаційних платформ (2020)
Кияниця Є. О. - Фактори формування та сприйняття медіаконтенту сучасними аудиторіями (2020)
Лісневська А. Л. - До питання роботи журналіста з відеоконтентом в сучасному інформаційно-комунікаційному просторі (2020)
Підмогильна Н. В. - Інтернет-проєкти як ресурс медіаосвіти, Дрозд А. Г. (2020)
Погребняк І. В. - Блогінг як форма сучасного мережевого художньо-публіцистичого жанру (2020)
Рембецька О. В. - Зародження та розвиток газетної реклами у пресі херсонської губернії ХІХ століття ("Херсонскія губернскія вѣдомости" (1838), "Югъ" (1898) (2020)
Chen Shaoxiong - Formation of Russian-language communicative competencies in students studying the humanities (2020)
Щегельська Ю. П. - Додана реальність як засіб комуніціювання автомобільних брендів із цільовими аудиторіями (2020)
Яременко В. П. - Вплив PR-комунікацій на формування іміджу студентів-спортсменів університету (2020)
Кравченко Л.-Р. С. - Рецензія на монографію зуєнко Марини Олексіївни "Міф у літературі англійського бароко" (2020)
Відомості про авторів (2020)
Титул, зміст (2021)
Попов В. В. - Треугольная пластика левого предсердия при коррекции митрального порока, Большак А. А., Букарим В. Ж. (2021)
Труба Я. П. - Віддалені результати хірургічного лікування гіпоплазії дуги аорти у новонароджених і немовлят, Головенко О. С., Дзюрий І. В., Мотречко О. О., Лазоришинець В. В. (2021)
Узун Д. Ю. - В’язкісні та тромбоцитарно-агрегаційні порушення у хворих з інфарктом міокарда зі стійкою елевацією сегмента ST, Лазоришинець В. В., Узун К. С. (2021)
Иванова Ю. В. - Непрямая реваскуляризация у больных с критической ишемией нижних конечностей на фоне сахарного диабета, Криворучко И. А., Прасол В. А., Мясоедов К. В., Андреещев С. А. (2021)
Лопіт М. М. - Віддалені результати хірургічного лікування критичної ішемії нижніх кінцівок після одномоментної прямої і непрямої реваскуляризації, Русин В. І., Болдіжар П. А., Горленко Ф. В., Кочмар О. М. (2021)
Трофімов M. В. - Особливості динаміки рівня гострофазного С-реактивного білка і його зв’язок з імунною системою організму у пацієнтів з виразковою шлунково-кишковою кровотечею з супутньою серцево-судинною патологією, Кришень В. П., Чухрієнко А. В. (2021)
Грубнік В. В. - "Складний" холедохолітіаз у практиці обласного центру ендоскопічної хірургії, Герасимов Д. В., Євсиков Б. В. (2021)
Криворучко I. А. - Динаміка змін вмісту білків, що зв`язують жирні кислоти з плазмою, та кишкового зонуліну у пацієнтів із генералізованою внутрішньочеревною інфекцією і абдомінальним сепсисом залежно від тяжкості стану пацієнтів, Сикал М. О. (2021)
Біляєва О. О. - Частота перитоніту в залежності від його причин та розповсюдженості, Кароль І. В. (2021)
Ткаченко О. І. - Перитонектомія та мультиорганна резекція при розповсюджених пухлинах черевної порожнини і малого таза, Бондар О. В., Четверіков С. Г., Максимовський В. Є., Четверіков М. С., Четверікова-Овчинник В. В. (2021)
Грубник В. В. - Возможности использования красителя индоцианина зеленого для выявления особенностей лимфооттока и метастазирования колоректального рака, Никитенко Р. П., Мищенко В. В., Ильяшенко В. В., Дегтяренко С. П., Парфентьев Р. С., Кваша А. Н. (2021)
Новрузов Н. Г. - Прогностическая роль уровней внеклеточных гистонов H3 для диагностики ранней дисфункции трансплантата после трансплантации печени (2021)
Саидова Ф. Х. - Изменения гематологических показателей у больных с диффузным токсическим зобом, Ахмедова Л. М., Асланова Ж. Б., Наджафов Н. А. (2021)
Дронов О. І. - Експериментальне дослідження особливостей впливу препарату сорбційної дії діоксиду кремнію на збудників холангіту, Ковальська І. О., Насташенко І. Л., Кондратюк Т. О., Левченко Л. В. (2021)
Гордійчук М. П. - Сучасні погляди на проблему неспроможності колоректальних анастомозів (2021)
Коко Д. - Результати роботизованої правосторонньої колектомії з внутрішньокорпоральним анастомозом і лапароскопічної правосторонньої колектомії, Леанза С. (2021)
Мазур А. П. - Парентеральне харчування в періопераційному періоді. Чи можлива стандартизація? (2021)
Бабич Т. В. - Значення емоційності у процесі зміни семантики слова на прикладах поетичних текстів (2020)
Баденкова В. М. - Культурно-тематичні домінанти в мовній картині світу Д. Кременя, Корнієнко І. А. (2020)
Бондаренко Г. П. - Морфологічні способи творення галузевих термінів на позначення понять лінгвістики (2020)
Гаценко І. О. - Основні аспекти викладання дисципліни "Фахова українська мова" для студентів технічних спеціальностей (2020)
Голуб В. Ю. - Функціювання трансформованих фразеологізмів у творах для дітей і юнацтва (на матеріалі повістей Зірки Мензатюк) (2020)
Гончарук О. В. - Модальні частки у процесі вивчення української мови як іноземної: прагматичний підхід, Дикан О. В. (2020)
Горенко В. М. - Топонімікон поетичних творів Івана Перепеляка (2020)
Давиденко В. І. - Українські лексикографічні праці в сучасному освітньому просторі (2020)
Данчишин Н. Р. - Реалізація комунікативного підходу й авдіовізуального методу у вправах для вивчення української мови як іноземної (2020)
Дворянкін В. О. - Оцінні антропономінації в українському художньому мовленні початку ХХІ століття, Щетиніна Д. О. (2020)
Жижома О. О. - Семантична та словотвірна природа прізвищ (на матеріалі антропонімії українських сіл Приазов'я) (2020)
Катиш Т. В. - Лексико-граматичні конструкції технічних дискурсів (на матеріалі радіотехнічного та комп'ютерного дискурсів української мови) (2020)
Ковалевська А. В. - Вплив в інформаційному суспільстві: від магії до науки (2020)
Кулібаба М. О. - Геортоніми як хронологічні маркери прогнозу погоди (2020)
Левченко Т. М. - Функціонування жаргонізмів тематичної групи "Оцінка. Якість" у сучасній публіцистиці (2020)
Lokota I. M. - Association as a diagnostic criterion for paranoid schizophrenia (2020)
Мачек В. П. - Фемінативи в народнорозмовній мові закарпатських русинів 20–30 рр. ХХ ст. (на матеріалі періодичних видань) (2020)
Оскирко О. П. - Назви страв із яєць у східноподільських говірках, Жуган Н. А. (2020)
Pedchenko S. O. - The subjective modality in modern Ukrainian: the lingual-pragmatic dimension (2020)
Підлужна І. А. - Німецькі лексичні запозичення у сфері побуту в сучасній українській мові (2020)
Сабліна С. В. - Специфіка звукопису й графічних засобів стилізації у творах молодих поетів третього тисячоліття (2020)
Саїк А. В. - Аналіз концепту мати в романі Любові Голоти "Епізодична пам'ять" (2020)
Стратулат Н. В. - Нормативність як основний аспект наукового мовлення, Яслик В. І. (2020)
Циганок І. Б. - Фразеологізми з семою "діяльність" в українській і болгарській мовах (2020)
Ципердюк О. Д. - Особливості функціонування кличного відмінка в проповідях Григорія Хомишина (2020)
Шитик Л. В. - Специфіка літературних онімів сучасних творів для дітей і юнацтва, Юлдашева Л. П. (2020)
Юрійчук Н. Д. - Дискусійні питання теорії іншомовних лексичних запозичень (2020)
Агаева А. Р. - Некоторые важнейшие интра- и экстралингвистические факторы, участвующие в межстилевых связях современного азербайджанского литературного языка (2020)
Эминли Б. И. - Этнокультурологические особенности коммуникации (2020)
Асадова Севиндж Сабир гызы - Стилистические особенности зоонимов (2020)
Halahan Yа. V. - Intercultural sensitivity in foreign language acquisition, Ahibalova T. M., Karachova D. V. (2020)
Монастирьова Л. В. - Комунікативні стратегії переконання як одна з характеристик мовної особистості лідера (2020)
Теряев Д. А. - Золотое сечение в звучащем поэтическом тексте (экспериментально-фонетическое исследование русского и украинского языков) (2020)
Шкляєва Н. В. - Весільна обрядовість та звичаї хрещення дітей у народній прозі Західного Полісся та західної частини Волині, Николюк Т. В. (2020)
Підвойний В. М. - Конволют "Література Крима" у складі бібліотеки-колекції Агатангела Кримського: зміст, структура, функціональна специфіка (2020)
Война М. О. - Специфіка текстової вербалізації емоцій у китаємовному медійному дискурсі, Воробей О. С., Вороніна М. Ю. (2020)
Костанда І. О. - Кодифікація стилістичних форм традиційного тексту (на матеріалі наукової праці Яо Ная (姚鼐) "Компіляція стилістичних форм стародавнього текст" ("古文辞类纂")) (2020)
Відомості про авторів (2020)
Басараба І. О. - Англомовні фразеологічні одиниці: проблема класифікації (2020)
Василенко Д. В. - Еволюційні зрушення англомовного військового фразеологічного фонду (2020)
Ганбарова Н. Э. - Прагматическая составляющая английских глаголов речи (2020)
Гошилик Н. С. - Лінгвостилістичні характеристики новел Анни Тодд, Якимик Г. М. (2020)
Грималюк А. М. - Експліцитне та імпліцитне вираження конотації в цілісних ідіомах із кольоровими культурними символами (на матеріалі публіцистичних текстів німецькомовної преси) (2020)
Гриняк О. О. - Когнітивні аспекти породження імпліцитних смислів в американській поезії ХХ століття (2020)
Гришина О. Д. - Способи вираження модальності в англійській та українській мовах, Статкевич Л. П. (2020)
Гуменюк І. Л. - Тональні параметри інтонації сільських статичних описів природи англомовної прози (2020)
Humeniuk N. H. - Stylistic aspect of the queen Elizabeth II coronavirus discourse (04.05.2020) (2020)
Гура В. М. - Фентезі як жанр літератури для дітей: текст-типологічні та наративні особливості (2020)
Дахмани А. - Особенности применения и перевода пассивных конструкций в научно-технических текстах (2020)
Євтушенко Н. І. - Використання методики предметно-мовного інтегрованого навчання (CLIL) у процесі підготовки студентів за спеціальністю "Інформатика і мова" (бакалаврського рівня) (2020)
Zabotnova M. V. - Mental spaces as a way of memes' implementation in political discourse (2020)
Zirka V. V. - Psycholinguistic component in the study of the Pittsburgh Speech efficiency decoding, Vukolova K. V. (2020)
Іваненко Д. О. - Мультимодальна стилістика: становлення та перспективи розвитку (2020)
Іванотчак Н. І. - Вербалізація концепту ЖІНКА в сучасному англомовному пісенному дискурсі, Павлюк О. Б. (2020)
Kаrachun Yu. G. - Derivative compound terms-nouns as a special type of compound in science and technical texts on electrical engineering, Borkovska I. P. (2020)
Костенко В. Г. - Мовні засоби втілення адресованості в текстах поінформованої згоди на стоматологічне лікування, Сологор І. М. (2020)
Лисичкіна І. О. - Особливості неологізмів пандемії COVID-19 в англійській мові, Лисичкіна О. О. (2020)
Луньова Т. В. - Автобіографічний наратив як форма метаекфразису: когнітивно-поетологічний аналіз есе Жюля Оліцького про власну творчість (2020)
Макарук Л. Л. - Поліфункційність та мультимодальність знаків пунктуації в сучасному англомовному масмедійному комунікативному просторі (2020)
Межуєва І. Ю. - Інтерактивні технології в навчанні іноземної мови в технічному вищому навчальному закладі (2020)
Mykhaylenko V. V. - On dynamics of the lexical meaning (2020)
Nikiforova Ye. Yu. - Intentionality and acceptability as standards of textuality in perfume and cosmetic names, Havryliuk O. O., Galitska E. A. (2020)
Нісаноглу Н. Г. - Маніпулятивна стратегія як стратегія дискурсивної реалізації концепту КОНСЕНСУС в англомовному публіцистичному дискурсі, Мунтян С. Г. (2020)
Pavlichenko L. V. - Strategies and tactics of investigators to witnesses and victims (based on the analysis of the pre-trial interrogation discourse) (2020)
Панченко О. І. - До питання про переклад неологізмів (2020)
Пилипенко І. О. - Лексико-семантичні заміни під час перекладу англомовних рекламних слоганів (2020)
Попелюк В. П. - Мовне вираження етнокультурної специфіки політичних промов (2020)
Прокопець М. С. - Порівняльний аналіз понять "культурної" та "історичної" пам'яті (2020)
Рябова К. О. - Цілісність і зв'язність як основні текстуальні категорії (2020)
Світліковська О. А. - Реалізація соціокультурних цінностей американців та британців у вербальних та невербальних засобах як складниках мас-медійних текстів (2020)
Таценко Н. В. - Метафоризація концепту ПИТТЯ/DRINKING як засіб репрезентації культури пиття в англомовній картині світу, Третяк І. В. (2020)
Топчий О. Ю. - Калейдоскоп відтінків колоративу зелений у мовній картині світу (2020)
Четова Н. Й. - Лінгвокогнітивна реалізація художнього концепту химера в англомовних художніх творах жанру фентезі (на матеріалі творів Дж. Р. Р. Толкіна) (2020)
Чуланова Г. В. - Білатеральні структури мовних знаків, Старикова В. С. (2020)
Чуланова Г. В. - Текстоцентричний підхід до перекладу, Харченко В. Ю. (2020)
Курганська А. Р. - Космологічні елементи в міфопоетичному просторі художніх текстів А. Мокеля (2020)
Відомості про авторів (2020)
Якимчук Н. А. - Особенности глубинного строения крупных зон водородной дегазации в различных регионах земного шара по результатам частотно-резонансной обработки спутниковых снимков и фотоснимков, Корчагин И. Н. (2021)
Якимчук Н. А. - Особенности глубинного строения площадей расположения кольцевых и импактных структур по результатам частотно-резонансной обработки спутниковых снимков, Корчагин И. Н., Янушкевич К. П. (2021)
Якимчук Н. А. - Апробация мобильных прямопоисковых методов на участках поисков водоносных коллекторов, расположения озер и активных вулканов, Корчагин И. Н. (2021)
Гуня Д. П. - Можливі шляхи збільшення видобутку вугдеводнів, Натрус С. П. (2021)
Гуня Д. П. - Проблеми та можливості отримання нетрадиційних газів, Натрус С. П. (2021)
Бабаев Н. И. - Редкие щелочные элементы в брекчиях грязевых вулканов Абшеронского полуострова (Азербайджан) (2021)
Дюдкін Д. А. - Діяльність Сонця та безпечність життя на Землі (2021)
Пам’яті В. Н. Курганського. Валерий Никитич Курганский (02.05.1940 — 26.03.2021) (2021)
Лупенко Ю. - Сільський розвиток в умовах пандемії COVID-19 (2021)
Ходаківська О. В. - Формування програм комплексного соціально-економічного розвитку об’єднаних територіальних громад з урахуванням ризиків пандемії COVID-19, Могильний О. М., Тулуш Л. Д., Крушельницький М. В., Грищенко О. Ю. (2021)
Грицаєнко М. І. - Роль соціального капіталу аграрного підприємства в імплементації засад корпоративної соціальної відповідальності (2021)
Симонян Е. Н. - Перспективи розвитку зерновиробництва в Кіровоградській області, Нерубайська Н. І., Пухлякова М. В., Яндола М. О. (2021)
Дідковська Л. І. - Регулювання обігу ГМ-культур в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення (2021)
Коваленко О. В. - Ефективність інноваційної діяльності харчової промисловості в системі цілей сталого розвитку країни, Ященко Л. О. (2021)
Нестерова К. С. - Проблеми та інструменти державної організаційно-економічної підтримки розвитку циркулярної економіки, Куровська І. А., Гришова Р. В. (2021)
Radovanovic V. - Leadership in the role of motivators and creators of employees performance, Davidović G. R. (2021)
Valiyeva S. I. - Non-oil export challenges of oil countries in case of Azerbaijan (2021)
Томашук І. О. - Теоретичні засади сільського розвитку (2021)
Томашук І. О. - Теоретичні аспекти сутності банківського кредиту та особливості кредитних відносин в аграрному секторі економіки (2021)
Наукові видання з актуальних проблем АПК (2021)
Від упорядників (2020)
Ржевська М. Ю. - Саунд як стильовий компонент арт-року: шляхи й чинники формування, Романко В. І. (2020)
Сидоренко Л. В. - романтизм і неоромантизм: діалог в епоху постмодернізму (2020)
Ракочі В. О. - Оркестр і його модифікації в Концерті для віолончелі з оркестром ор.129 Роберта Шумана (2020)
Купіна Д. Д. - Поема для органа у творчості європейсмьких композиторів: сучасні проекції жанру (2020)
Шаріна А. В. - Клавішне глісандо: "розширене" трактування традиційного способу звуковидобування (історичний аспект) (2020)
Іванніков Т. П. - Чилійський гітаррон як інструмент народного та культового побуту, Філатова Т. В. (2020)
Бабенко К. С. - Алонімія як парадокс феномена авторства в музично-історичному процесі (2020)
Гоменюк С. Г. - Бриніння химерних жестів: візуальне в музиці до перформансу "Каміла" Олексія Ретинського (2020)
Єфіменко А. Г. - "Іоланта" Петра Чайковського і "Ляльки" Йозефа Рота в режисурі Лідії Штайєр (2020)
Лю Сяосі - "Distant Bells" Фанк Кок Юна: камерно-інсрументальна версія діалогу китайських та європейських традицій (2020)
Глівінський В. В. - Переосмислюючи Ігоря Стравінського історично і теоретично - ІІ (2020)
Сікорська Н. В. - Таємниці успіху театру alla moda:історико-політичний підтекст першої музичної драми Йоганна Адольфа Хассе (2020)
Шеремета І. В. - Убивство Дмитра Ревуцького:розкрити не можна ігнорувати (2020)
Таміліна І. Є. - Микола Філімонов:ескіз "портрета" митця (2020)
Вихідні дані (2020)
Гніденко М. П. - Дослідження впливу домену колізій на ефективність безпроводового зв’язку, Кобижча Б. В., Кичигін А. В., Шкапа Ю. В. (2020)
Тарбаєв С. І. - Наступні покоління оптичних мереж доступу - NG-PON та NG-ЕPON, Печніков К. А. (2020)
Дакова Л. В. - Передача інформації про назви треків в ефірі FM радіостанції за допомогою Radiotext, Даков С. Ю., Малашенко І. В., Тимошенко І. Є. (2020)
Лаврінець К. Г. - Нові можливості захисту автомобіля від викрадення, Сирумля Ю. П., Дмитренко В. В., Кісельова К. О. (2020)
Катков Ю. І. - Дослідження засобів підвищення ефективності створення відеоконтенту високої якості, Зінченко О. В., Прокопов С. В., Боутьонок А. Г. (2020)
Титул, Зміст (2021)
Козловський В. В. - Огляд математичного забезпечення синтезу широкосмугових розподілених узгоджувальних пристроїв, Мартинюк Г. В., Яковів І. І. (2021)
Гриценко В. І. - Технологія застосування методів комп'ютерного зору для ідентифікації та пеленгації акустичних цілей у коннрольованому просторі, Волков О. Є., Богачук Ю. П., Комар М. М., Волошенюк Д. О. (2021)
Поперешняк С. В. - Модель легковагового генератора псевдовипадкових чисел для інтернету речей, Райчев О. О. (2021)
Юдін О. К. - Інформаційно-психологічна війна та технологіх соціального інжинірингу, Матвійчук-Юдіна О. В., Супрун О. М. (2021)
Туровський О. Л. - Моделювання функціонування атмосферно-оптичних ліній зв'язку в умовах радіоактивного випромінювання, Блаженний Н. В. (2021)
Pavliukh L. - Perspectives of wastewater treatment by microalgae at an airport (2021)
Городецька Н. С. - Відбиття хвиль релея-лемба від торця півшару зі змішаними граничними умовами, Старовойт І. В., Щербак Т. М. (2021)
Volianska L. - Estimation of thermodynamic efficiency of using expander-generator unit, Nikitina G., Berehovyi I. (2021)
Radomska M. - Analysis of airborne factors of Ivano-Frankivsk population morbidity, Oyewole G. (2021)
Козлов В. В. - Доцільність застовування безпілотного літального апарату на нафтогазопроводах, Волянська Л. Г., Отрощенко В. В. (2021)
Биков В. М. - Оцінка точності вимірювання координат об’єктів матричними корреляційно-екстремальними системами навігації, Колчігін М. М., Кожушко Я. М., Гричанюк О. М. (2021)
Гадецька С. В. - Геометричні характеристики s-подібних (логістичних) кривих, що застосовуються при моделюванні явища гістерезису, Дубницький В. Ю., Кушнерук Ю. І., Філатова Л. Д., Ходирєв О. І. (2021)
Корольова Я. Ю. - Задачі покриття і типізації комутаційних схем в конструкціях мультимедіа, Онищенко В. В., Нос А. І., Лукашук О. В. (2021)
Кубрак О. М. - Удосконалення методики оцінювання ефективності радіоелектронного подавлення ліній радіозв’язку з шумоподібними сигналами, Дюков І. М. (2021)
Martynchuk A. - Research efficiency use of orthogonal double polarization MIMO antennas in drone communication, Vasylyshyn V., Wu Lixiang, Martynchuk O. (2021)
Потрашкова Л. В. - Систематизація креативних прийомів побудови графічної композиції (2021)
Смеляков К. С. - Розробка методу швидкого пошуку цифрового зображення у сховищах даних, Сандркін Д. Л., Товчиречко Д. О., Вакулік Є. В., Дроб Є. М. (2021)
Алфавітний покажчик (2021)
До 70-річчя з дня народження Володимира Сергійчука (2020)
Учений. Організатор науки. Стратег економічного поступу (до 75-річчя академіка НАН України Валерія Гейця) (2020)
Глушко М. - Михайло Зубрицький – діяльний член Наукового товариства імені Шевченка у Львові (2020)
Борисенко В. - Забезпечення культурно-освітніх потреб національних меншин та етнічних груп в Україні (2020)
Темченко А. - Міфологема подорожі в локативних конструкціях лікувальних текстів українців (2020)
Дзюба О. - Посуд як складова культури харчування козацької старшини ХVІІІ століття (2020)
Югас К. - "Я відмиюся від усіх моїх гріхів…": чистота і очищення в угорських народних піснях та баладах (2020)
Корній Л. - Тадей і Максим Рильські та Микола Лисенко: вплив середовища на формування особистості (2020)
Карась Г. - Солоспіви композиторів української діаспори на тексти Максима Рильського крізь призму синтезу слова і музики (2020)
Коваль-Фучило І. - Історія вивчення усних спогадів: позиція Максима Рильського і сучасні підходи (2020)
Ніна Зозуля (2020)
Title (2021)
Content (2021)
Виноградова О. - Формування цілеспрямованих відновлювальних і стимулювальних засобів у передзмагальній практиці висококваліфікованих спортсменів зі спортивної ходьби (2021)
Глухов І. - Організаційні пріоритети студентів різних факультетів Херсонського державного університету у системі навчання плаванню, Пітин М., Дробот К., Глухова Г. (2021)
Кожанова О. - Особливості корекції фігури жінок першого зрілого віку засобами шейпінгу з урахуванням типу статури, Пітенко С., Гаврилова Н., Цикоза Є., Гудим Г., Александрова О. (2021)
Мединський С. - Система забезпечення якості вищої освіти у сфері фізичного виховання і спорту на прикладі США (2021)
Оніщук Л. - Оздоровчо-рекреацiйна дiяльнiсть в умовах дистанцiйного навчання (2021)
Приходько В. - Стратегічні проблеми державного управління розвитком сфери спорту в Україні, Томенко О., Матросов С., Чернігівська С. (2021)
Рибалко Л. - Фізкультурно-оздоровча модель здоровʼязбережувальних технологій у закладах загальної середньої освіти (2021)
Русанова О. - Удосконалення тренувальних навантажень, спрямованих на формування структури функціонального забезпечення спеціальної працездатності кваліфікованих веслувальників, Дяченко А., Хуан Цзицзянь, Гао Сюеянь. (2021)
Савченко В. - Мотивація до здоров’я та її зв’язок із біодемографічними й антропометричними характеристиками та функціональним станом кардіо-респіраторної системи хворих і здорових людей, Тимчик О., Неведомська Є., Омері І., Буряк О., Харченко Г., Яценко С. (2021)
Соболь Е. - Показники фінансового забезпечення міграції футболістів у провідних європейських лігах, Сватьєв А., Дорошенко Е. (2021)
Соронович І. - Системний підхід до реалізації моделювання як функції управління функціональними можливостями кваліфікованих спортсменів-танцюристів, Му Ченьчуан, Хуанг Ді, Дяченко А. (2021)
Іваненко Г. - Організаційно-методичні умови інтеграції олімпійської освіти в освітній процес студентської молоді (2021)
Соловей О. - Оцінка змагальної діяльності воротарів на Євро–2020 з гандболу серед жінок, Шеверун В., Марков Р., Рогальський В., Петренко С., Діщенко Д. (2021)
Бардаш С. - Онтологія варіативності бухгалтерського обліку фінансової ренти, Осадча Т. (2021)
Бондаренко Н. - Організація складського обліку виробничих запасів на підприємстві, Фелонюк О. (2021)
Bahar A. - The Effect of Corporate Social Responsibility Disclosure on Financial Performance (Empirical Study on Manufacturing Companies Cement Sector in Indonesia), Yusnaini Yusnaini, Wahyudi T. (2021)
Виговська Н. - Стратегічні ініціативи щодо розвитку митного контролю у системі забезпечення фінансової безпеки держави, Шиманська К., Костишин Ю. (2021)
Виговська О. - Формування механізму фінансового забезпечення підприємств громадського транспорту (2021)
Внукова Н. - Оцінка діяльності банків з ризик-контролю клієнтів у системі фінансового моніторингу, Плескун І., Сокол С., Ягольницький О. (2021)
Гринчишин Я. - Превентивна реструктуризація як новий тренд законодавства про неплатоспроможність (2021)
Gunathilaka R. Ch. - Do behavioral biases differ among institutional and individual investors?, Fernando J. M. R. (2021)
Dankiewicz R. - Architectonics of Complex Modernization of Agricultural Insurance Market of Ukraine in Conditions of Transformation Processes, Prokopchuk O., Malyovanyi M. (2021)
Топило В. - Формування індивідуальної моделі бюджетування на підприємствах, Петрук О. (2021)
Khatirina Yu. - The analysis of the effects of Bank Soundness Rate, Inflation and Indonesian Bank Rate on the Profit Growth of Regional Development Banks, Fuadah L. L., Azwardi Azwardi (2021)
Szmitka S. - Ryzyko, finansowanie, efektywność inwestycji realizowanych przez współczesne przedsiębiorstwa (2021)
Dmuchowski R. - Pomiar efektywności w racjonalizowaniu alokacji dostępnych zasobów i sprawności procesów logistycznych (2021)
Doga-Mîrzac M. - Methodological Aspects Oriented to Structure the University Incubators (2021)
Karlina D. - The Effect of Attitude, Subjective Norms, and Perceived Behavioral Control on Whistleblowing Intentions with Religiosity As Moderator, Andriana I., Susetyo D. (2021)
Skudlarski Ja. - Trends of Innovative Development of Agricultural Business in the Context of Climate Changes, Burliai A., Mudrak R., Smerteniuk І. (2021)
Титул, зміст (2020)
Дачковський В. О. - Методика оцінювання ефективності функціонування відновлення озброєння та військової техніки, Коцюруба В. І. (2020)
Доска О. М. - Визначення показника ефективності відновлення зенітного ракетного озброєння з урахуванням ресурсних обмежень, Опенько П. В., Дудуш А. С., Сургай М. В. (2020)
Білобородов О. О. - Управління шириною діаграми направленості і потужністю випромінювання антенної системи (2020)
Машкін О. О. - Елементи імітації у рівняннях моделей манчестерського типу (2020)
Вдовенко В. Г. - Досвід розвитку систем кібербезпеки та кібероборони провідних країн світу , Даник Ю. Г., Пермяков О. Ю. (2020)
Каневський Л. Б. - Перспективи комбінованого використання видових засобів повітряно-космічного базування для підвищення інформативності розвідувального забезпечення військ (сил), Повх М. С., Шумський С. М. (2020)
Бекіров А. Е. - Технологія селекції областей аерофотознімку з різною насиченістю для стеганографічного перетворення, Ященок В. Ж., Крейдун О. С. (2020)
Гусак Ю. А. - Моделювання дій радіолокаційної розвідки в комплексній системі виявлення безпілотних літальних апаратів, Старинський І. М. (2020)
Сотник В. В. - Методика відбору критичних технологій, Расстригін О. О., Купчин А. В. (2020)
Гаценко С. С. - Математична модель процесу розвідувально-інформаційної діяльності в умовах невизначеності, Ліщенко О. М., Сотніченко А. І., Жарков Я. А. (2020)
Зуйко В. В. - Методика оцінювання інформаційних документів в інтересах забезпечення інформаційної діяльності, Мельник С. А., Лук’янчіков І. М., Повещенко О. В. (2020)
Сергієнко В. Д. - Особливості впливу акустичної зброї на особовий склад військових формувань в умовах ведення не конвенційних воєнних дій, Павлунько М. Я., Шапран О. О., Мулявка А. С. (2020)
Гаценко С. С. - Методика ранжування джерел розвідувальних відомостей радіоелектронної розвідки при організації і веденні розвідки, Костенко О. В., Кузьменко В. П., Мазуренко В. М. (2020)
Крайнов О. В. - Методика оцінки ефективності комплексної системи захисту інформації автоматизованих інформаційних систем органів військового управління, Маланчук М. Ф., Грозовський Р. І. (2020)
Кузнецов В. В. - Удосконалена методика раціонального розподілу інформації за важливістю і кількістю джерел радіомоніторингу в АСУ військами та зброєю, Повещенко О. В., Оксенчук І. С., Ніколаєнко В. П. (2020)
Боровик О. В. - Удосконалення науково-методичного апарату розпізнавання рівня небезпеки ситуацій у разі зміни характеристик інформованості особи, яка приймає рішення, Боровик Л. В., Андрушко О. В. (2020)
Пермяков О. Ю. - Підхід щодо побудови універсальної автоматизованої контрольно-випробувальної станції зі застосуванням експертних систем, Прібилєв Ю. Б., Бобильов В. Є. (2020)
Правдивець О. М. - Методика визначення кількості комплектів клієнтської частини єдиного державного реєстру військовозобов’язаних, Козлов В. В. (2020)
Дегтярьова Л. М. - Використання інформаційних технологій обробки даних в сучасних системах транспортної логістики, Волошко С. В., Лоза В. В., Буланкіна А. О. (2020)
Биченок М. М. - Оцінювання ризиків життєдіяльності людини і населення у природно-техногенному середовищі в умовах особливого періоду (2020)
Чопа Д. А. - Деякі аспекти створення та застосування мобільних додатків для вивчення військово-технічних наук, Дерев’янчук А. Й., Чехута Д. А. (2020)
Кравченко Ю. В. - Методика опрацювання експертних даних для удосконалення системи дистанційного навчання в ЗС України, Мусієнко А. П., Тищенко М. Г., Гогонянц С. Ю. (2020)
Мацько О. Й. - Застосування моделі технічного обслуговування техніки з почасовою надмірністю для підвищення її надійності в ході виконання завдань підрозділами інженерних військ ЗС України при проведенні операції Об’єднаних сил, Солонніков В. Г., Костюченко С. М. (2020)
Богданович В. Ю. - Методика прогнозного оцінювання ефективності асиметричного реагування Збройних Сил України на загрози у воєнній сфері, Дублян О. В., Сиротенко А. М., Передрій О. В., Прима А. М. (2020)
Шевченко В. К. - Спосіб визначення величини впливу фортифікаційного обладнання на живучість системи управління військами (силами) в операції (бойових діях), Волощенко О. І., Бобрун О. В. (2020)
Репіло Є. Ю. - Аналіз прикордонної безпеки на сході України та особливості її забезпечення силами та засобами прикордонних загонів в районі ООС, Мостовий А. І. (2020)
Гусак Ю. А. - Методичний підхід щодо аналізу живучості системи пунктів управління, Шевченко В. К. (2020)
Кривошеєв В. В. - Аналіз експлуатації діючих макетів комплексу спеціальних апаратних для підрозділів інформаційно-психологічних операцій, Кацалап В. О. (2020)
Солонніков В. Г. - Обґрунтування реалізації стратегічного наративу держави, Войтко О. В., Пащенко Т. П. (2020)
Вимоги оформлення статтей (2020)
Колесник Є. В. - Цілісність вокально-сценічного образу Катерини Ізмайлової в однойменній опері Дмитра Шостаковича (2020)
Воробйов С. Д. - Національний образ в українській опері:науковий аспект режисерських інтерпретацій (2020)
Шевельова О. В. - Дитячо-юнацькимй репертуар сучасного музичного театру України (2020)
Ільченко П. І. - Режисерський задум оперної вистави крізь призму сучасної театральної естетики (2020)
Касьянова О. В. - Еволюційні модифікації танцювальних сцен у контексті генези української опери (2020)
Співаковський О. Ю. - Українські постановки малих музично-театральних форм доби 2000-х років (2020)
Ракочі В. О. - Традиційне і новаційне в оркеструванні третього концерту для оркестру "Голосіння" Івана Карабиця (2020)
Гнатишин О. Є. - Українські ірмологіони в контексті розвитку аналітичного осмислення музики (2020)
Овсяннікова-Трель О. А. - "Нова простота" як явище сучасної музики в понятійному контесті новизни (2020)
Соловйова О. А. - Концерти для клавіру з оркестром Вольфганга Амадея Моцарта:тенденції розвитку жанру в контексті композиторського методі (2020)
Болгар В. В. - Синтез наукової і творчої картини світу на прикладі жанру думи у дослідженнях Філарета Колесси та композиторській інтерпретації Дениса Січинського (2020)
Мінгальов П. В. - Розвиток Фортепіанної мініатюри на початку ХХ століття (на прикладі фортепіанної творчості Володимира Ребікова) (2020)
Тучапець А. І. - Альт у творчості Золтана Алмаші:погляд першого виконавця (2020)
Вимоги до статей (2020)
Хандій О. О. - Напрями державної політики з підтримки різних груп населення та підприємств під час пандемії COVID-19 (2020)
Залознова Ю. С. - Режим міжнародно-публічно-приватного партнерства в науково-технічній та інноваційній сферах у контексті євроінтеграційних процесів, Петрова І. П. (2020)
Ляшенко В. І. - Інституційні засади створення та функціонування індустріальних парків на рівні територіальних громад в умовах децентралізації та смарт-спеціалізації, Трушкіна Н. В. (2020)
Осадча Н. В. - Оцінка цільового критерію та провідних індикаторів регуляторного впливу у банківському секторі, Артеменко Д. М. (2020)
Гуцалюк О. М. - Безпековий менеджмент авіаційного транспорту в контексті сталого розвитку національної економіки, Бондар Ю. А. (2020)
Савченко М. В. - Організаційна культура в контексті розвитку корпоративної соціальної відповідальності суб’єктів міжнародного бізнесу, Шкуренко О. В. (2020)
Швець Н. В. - Перспективи інноваційного розвитку та структурної модернізації економіки Луганської області на засадах смарт-спеціалізації (2020)
Сердюк О. С. - Інституційний супровід інтерналізації негативних зовнішніх ефектів старопромислових моделей виробництва (2020)
Компаниец В. В. - Трансформация ценностно-мотивационного портрета и модели экономического поведения поколения Z и риски для социально-экономических систем (2020)
Задорожна О. Г. - Ціннісна раціональність як світоглядна засада управління антикризовою державною господарською політикою (2020)
Лях І. І. - Особливості венчурного фінансування Придніпровського економічного району в умовах створення екосистеми інноваційного інвестування (2020)
Рібейро Рамос О. О. - Обліково-інформаційний аспект оцінювання фінансово-економічної ефективності екологічного менеджменту аграрних підприємств (2020)
Дяченко Н. П. - Економічний механізм стимулювання інноваційної діяльності в Україні, Дяченко В. С. (2020)
Олексенко Л. В. - Інноваційна інфраструктура як чинник активізації інноваційної діяльності у провідних країнах світу (2020)
Наволокіна А. С. - Формування логістики агропродовольчого ринку (2020)
Прокопишин О. С. - Розроблення прогнозів експортно-імпортних операцій у системі зовнішньоекономічної діяльності (2020)
Крилова О. В. - FinTech у системі трансформацій глобальної фінансової сфери (2020)
Столярова В. В. - Методологія формування комплексного стратегічного планування соціально-економічного розвитку України (2020)
Латишева О. В. - Суть і особливості умов формування та забезпечення соціальної безпеки держави, Ростовський О. Р., Алещенко Р. А., Васильченко С. В. (2020)
Шкригун Ю. О. - "Електронний бізнес", "електронна комерція" та "електронна торгівля": відмінності й особливості (2020)
Анотації (2020)
Гаранін О. - До концепції інформатизації архівної справи в Україні, Ковтанюк Ю. (2017)
Рибачок О. - Стратегії провідних країн світу у створенні національного цифрового ресурсу документальної спадщини (2017)
Макаренко Е. - Система открытого доступа к документной информации Национального архивного фонда Республики Беларусь и возможности ее применения в практике работы НАРБ (2017)
Шумейко М. - Реализация информационной функции белорусских архивов в 1920 – 1930-е гг. (2017)
Чиркова М. - Чи потрібен українським архівам ребрендинг? (2017)
Ємельянова Т. - Організація аудіовізуальних документів в історіографічному дискурсі (2017)
Загорецька О. - Основні результати дослідження документопотоків сільської (селищної) ради об’єднаної територіальної громади (2017)
Ганін О. - "Петлюровская армия… представляется достаточно боеспособной" (Україна 1919 року очима денікінських генштабістів) (2017)
Пономарьов О. - Чому запорожцям не вдалося побудувати кам’яну церкву (2017)
Сацький П. - Реалізація програми електрифікації сільського господарства УРСР у Південному регіоні у 1946 – 1947 рр. як передумова формування Південного енергорайону (2017)
Чижова О. - Розумне комплектування, цілісність фондів, створення музейної колекції у ЦДАМЛМ України. Актуальність питань у виступі Л. А. Проценко на VII Міжнародному конгресі архівів (2017)
Ніколіна І. - Боротьба Риму та Карфагену за панування у Західному Середземномор’ї: історіографія проблеми, Очеретяний В. (2017)
Загорулько Р. - Архівні документи до вивчення життя і творчості українського художника-бойчукіста Івана Івановича Падалки (з фондів Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України) (2017)
Климова К. - Жан Мабійон: вчений і гуманіст (2017)
Коломієць М. - Наукова спадщина члена-кореспондента АН УРСР П. Хромова в Інституті архівознавства НБУВ (2017)
Мороз І. - Іван Крип’якевич як ініціатор та організатор створення семінару з архівознавства і спеціальних історичних дисциплін при ЦДІА УРСР у Львові (2017)
Каменєва С. - Про Міжнародну науково-практичну конференцію "Архіви в сучасному світі: виклики та завдання" (2017)
Безгинська К. - Архіви в сучасному світі: виклики та завдання (2017)
Бородій Е. - Деятельность Объединения польских архивистов в области образования, Яблонски А. (2017)
Ворожко В. - Доступ до архівів радянських спецслужб (2017)
Гасанов Г. - Законодательные основы архивного хранения в Азербайджане и актуальные вопросы организации этого хранения в информационном обществе (2017)
Глушковецький А. - Унікальна архівна справа про вибори до Державної Думи з фонду Канцелярії Подільського губернатора (2017)
Дзендзелюк Л. - Підготовка фахівців з реставрації архівних документів (2017)
Завильский П. - Стратегия оцифровки фондов государственных архивов. Новый период 2018 - 2023 (2017)
Ільїн С. - Застосування інтернет-технологій для забезпечення користувачів віддаленим доступом до документів Національного архівного фонду, що зберігаються у Центральному науково-технічному архіві України, та довідкового апарату до них (2017)
Кручініна Т. - Особливості комплектування документами особового походження в електронній формі: досвід Центрального державного електронного архіву України (2017)
Кулинок С. - Документы по истории науки, техники и архитектуры Украины в фондах Белорусского государственного архива научно-технической документации (2017)
Ніколаєнко І. - Використання цифрових технологій в генеалогічних дослідженнях: український та світовий досвід (2017)
Петрович В. - Підготовка фахівців освітньої програми "Документаційне забезпечення управління та інформаційно-аналітична діяльність" спеціальності "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа” СНУ імені Лесі Українки для перспектив розвитку інформаційного суспільства, Качковська Л. (2017)
Подорожний В. - Актуальні питання довгострокового зберігання інформації про культурні цінності, Бабенко В. (2017)
Рыбаков А. - Трансформация представлений об объекте архивного хранения в условиях информационного общества (2017)
Тур О. - Початок робіт із цілеспрямованої стандартизації термінології (2017)
Хомінич О. - Автоматизація процесів діловодства та архівної справи на основі системи електронного документообігу "АСКОД" (2017)
Чернятинська Ю. - Особливості зберігання документів в електронній формі: досвід Центрального державного електронного архіву України (2017)
Возняк В. - Лист Генерального директора Державних архівів Польщі щодо його участі в Міжнародній науково-практичній конференції "Архіви в сучасному світі: виклики та завдання" (2017)
Андрієвська Л. - Круглий стіл з міжнародною участю "Архівна справа в Україні: підсумки сторіччя та перспектива майбутнього", присвячений 100-річчю від дня створення першого державного органу управління системою архівних установ України (2017)
Бойко В. - Круглий стіл "Пріоритетні напрями наукових досліджень у галузі документознавства та архівознавства на сучасному етапі", присвячений 25-річчю створення Білоруського науково-дослідного інституту документознавства та архівної справи (13 грудня 2016 р., м. Мінськ) (2017)
Зворський С. - Фундаментальне видання з історії Українського наукового інституту книгознавства (рец. на кн.: Ковальчук Г. І. Український науковий інститут книгознавства (1922 – 1936) / наук. ред. В. І. Попик ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. Київ : Академперіодика, 2015. 688 с.) (2017)
Мороз І. - Нове бачення проблем джерелознавства (рец. на кн.: Історичне джерелознавство: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Я. С. Калакура та ін. Вид. 2-ге, доп. і перероб. Київ : Либідь, 2017. 512 с.) (2017)
Протокол засідання Круглого столу з міжнародною участю "Архівна справа в Україні: підсумки сторіччя та перспектива майбутнього", присвячений 100-річчю від дня створення першого державного органу управління системою архівних установ України, 21 вересня 2017 р. (2017)
Відомості про авторів (2017)
Ліпка В. М. - Фотоприймальний пристрій, стійкий до фонової засвітки, з розширеним динамічним діапазоном вхідних сигналів, Рюхтін В. В., Добровольський Ю. Г. (2021)
Завадський В. А. - Пристрій для дослідження температурної сталості характеристик перетворювачів напруги в частоту, Харченко Р. Ю., Дранчук С. М., Цацко В. І. (2021)
Карушкин Н. Ф. - Синхронизация генераторов на лпд импульсного и непрерывного действия в мм-диапазоне длин волн. Часть 2. Стабилизация СВЧ-параметров синхронизированных генераторов (2021)
Горбатий І. В. - Модулятор для здійснення амплітудної модуляції багатьох складових, Карп Ю. С., Цимбалюк І. Р. (2021)
Павлюченко О. С. - Квазісинхронна термокомпенсація в іонометрії із застосуванням ІСПТ. Частина 1. Теорія та моделювання, Кукла О. Л. (2021)
Сокол Є. І. - Оцінка метрологічних характеристик методу спектрального аналізу для визначення морфології еритроцитів, Колісник К. В., Бернадська Т. В. (2021)
Литвиненко В. М. - Покращення параметрів планарного імпульсного діода при використанні гетерування, Баганов Є. О., Вікулін І. М., Горбачов В. Е. (2021)
Тонкошкур О. С. - Застосування шару на основі матеріалів з фазовим переходом "метал — напівпровідник" для електротеплового захисту сонячних елементів, Іванченко О. В. (2021)
Кравченко Л. О. - Українська мова як засіб об’єднання суспільства та чинник національної безпеки України (2021)
Прадід Ю. Ф. - Патронімічні прізвища (на матеріалі українських варіантів християнських імен) (2021)
Стратулат Н. В. - Активізація творення жіночих номінацій як новий етап розвитку української мови (2021)
Браїлко Ю. І. - Трансонімізація топоніма Чорнобиль в українському поетичному дискурсі (2021)
Чумак В. В. - Перекладні іншомовно-українські словники в історії української фразеографії, Корнієнко Л. М. (2021)
Тєлєжкіна О. О. - Засоби увиразнення української барокової поезії: лінгвостилістичний погляд (2021)
Дорчак С. - Перехресний усний переклад у Словаччині: табуйована реальність (2021)
Мойсієнко А. К. - Зі студій про мову поетичну Рецензія на: Тєлєжкіна О. О. Звук - слово - текст: мова української поезії ІІ половини ХХ - початку ХХІ століття” : Монографія (Харків : Майдан, 2020. 370 с.) (2021)
Христіанінова Р. О. - Зібрання вибраних праць відомих українських синтаксистів Рецензія на: Синтаксис української мови: хрестоматія: у 2 ч. / Упоряд. А. Мойсієнко, В. Чумак, С. Шевель (Київ : ВПЦ "Київський університет”, 2019) (2021)
Наші автори (2021)
Інформація для авторів (2021)
Вихідні відомості (2021)
Анастасьєва О. А. - Мовленнєва реалізація концепту POLITICS (на матеріалі англомовних афоризмів) (2020)
Baybakova I. M. - Time management skills as part and parcel of ESP discourse mastering, Hasko O. L. (2020)
Баланик І. Д. - Труднощі та способи перекладу суспільно-політичних реалій, Бялик В. Д. (2020)
Бездітко А. Р. - Явище телескопії як новітній метод словотворення в англомовному середовищі (2020)
Бехта І. А. - Структурно-семантичні типи фразеологізмів в англійськомовному художньому прозовому тексті, Матвієнків О. С. (2020)
Білик О. І. - Особливості відтворення стилістичних засобів та реалій роману Арундаті Рой "Міністерство граничного щастя" в українському перекладі, Гернер Ю. І. (2020)
Бойван О. С. - Антропоніми та їх ключові характеристики у книгах Дж. К. Роулінг "Гаррі Поттер", Ковтун О. В. (2020)
Вашист К. М. - Перекладацькі девіації блендингових вербальних одиниць англомовних рекламних повідомлень (2020)
Hlavatska Yu. L. - Rumours as a prototype of fake news: lexical level (2020)
Гордієнко О. В. - Електронна лексикографія в умовах глобальної діджиталізації (критичний аналіз англомовних медичних словників) (2020)
Гром О. І. - Семантичні особливості концепту "розумова діяльність" в англійській мові (2020)
Гуменюк І. І. - Модифікації фразеологічних одиниць, семантичні та стилістичні особливості їх уживання (2020)
Humeniuk N. H. - Stylistic aspect of the Boris Johnsons realization of the discrediting opponent tactics within the UK Prime Minister Question Time discourse (09.04.2019) (2020)
Данилюк Е. В. - Неологізми в німецькій мові XXI cт .: тематичний аспект, Кійко Ю. Є. (2020)
Деркевич Н. А. - Семантична характеристика дієслів із невідокремлюваним префіксом ver- (2020)
Задорожна І. П. - "Verba dicendi” у німецькій мові та мовленні, Трубчак О. О. (2020)
Ivasiuk N. A. - Dynamic adaptness of national aspects for maritime English teaching through unified communication platform (2020)
Карпенко Г. М. - Музичний спосіб вивчення англійської мови як інноваційний метод посилення комунікативної компетентності (2020)
Книшова Я. О. - Мовленнєвий акт компліменту в англомовному діалогічному дискурсі, Михайлова К. В. (2020)
Ковбасюк Л. А. - Коронавірус COVID-19 та номінативний склад сучасної німецької мови (2020)
Колісниченко Т. В. - Адресант у рекламному туристичному дискурсі (2020)
Коропатніцька Т. П. - Антропоморфна когнітивна модель порівняння, Гуцул І. П. (2020)
Коротка Л. А. - Англомовні суднові інструкції як жанр морського дискурсу (2020)
Kostenko V. G. - Tense and aspect in informed consent templates for dental treatment in functional dimension (2020)
Кришталь С. М. - Перехід іменників-найменувань кухонного приладдя в метафоричні дієслова в англійській мові (2020)
Кулина О. В. - Характеристики синтаксичних структур комплементації в заповітах (на матеріалі англійських заповітів середини XIX – початку XXI століття) (2020)
Labunets Yu. O. - The influence of artistic discourse on the formation of students’ motivation to learn a foreign language through the representation of the author’s worldview (2020)
Лівицька І. А. - Сучасна посткласична наратологія у світлі наративних підходів (2020)
Луньова Т. В. - Фрейм "зустріч із пов’язаною з мистецтвом людиною" в екфрастичному просторі сучасних англомовних есе про образотворче мистецтво: лінгвокогнітивний аналіз (2020)
Матієнко-Сільницька А. В. - Роль мелодичного компонента інтонації в реалізації функції переконування (на матеріалі англомовних проповідницького та судового дискурсів) (2020)
Матіїшин А. Я. - Мультимодальність у романі Вілла Айснера "Контракт з Богом": взаємодія вербального і візуального компонентів (2020)
Мирошниченко В. М. - Афористика німецької мови в ґендерному аспекті, Самаріна В. В. (2020)
Мусієнко Ю. А. - Інтонаційні засоби вираження повчальності у притчовому дискурсі (2020)
Нечипоренко В. А. - Эмоциональный аспект воздействия англоязычной социальной рекламы (2020)
Полонская И. П. - Сокращение как способ образования новых лексических единиц в современном английском языке (2020)
Попович Ю. B. - Поняття термінології та терміносистеми в сучасній лінгвістиці, Бялик В. Д. (2020)
Revenko Yе. S. - Fake news analysis: lexical and semantic deception cues (2020)
Савченко О. В. - Компетентнісний підхід у навчанні іноземної мови і склад професійно-комунікативної компетенції (2020)
Сазонова В. С. - Застосування нетрадиційних форм проведення уроку з англійської мови для розвитку комунікативних навичок у студентів немовних спеціальностей, Анатайчук І. М. (2020)
Svyrydjuk V. Р. - Austriazismen im Deutschunterricht für die Entwicklung der Sprachkompetenz bei den Studenten-Philologen (2020)
Сеньків О. М. - Мовленнєвий портрет героя з особливими потребами (на прикладі творів Деніела Кіза "Квіти для Елджернона" та Вінстона Грума "Форест Гамп"), Петриця Л. І. (2020)
Сусіденко Є. М. - Відтворення особливостей науково-технічного тексту в перекладі, Баранова С. В. (2020)
Усова І. В. - Запозичення та інтернаціоналізація в процесі формування англомовних авіаційних термінів, Хант Г. О. (2020)
Yurko N. A. - Denumerals in the English tourism terminology, Styfanyshyn I. M., Protsenko U. M., Romanchuk O. V. (2020)
Відомості про авторів (2020)
Греченко В. А. - Діяльність МВС Української РСР щодо протидії економічній злочинності в середині 1950-х років (2021)
Васильєв С. В. - Правові засади державної підтримки створення інноваційних лікарських засобів (2021)
Панов І. О. - Роль митного законодавства та практики його реалізації в охороні тваринного світу України (2021)
Піхурець О. В. - Доктринальні підходи до визначення змісту права інтелектуальної власності, Піхурець А. О. (2021)
Червякова О. В. - Концепція ефективного контролю серед засобів відновлення національної безпеки України, Ситник Р. В., Гончаренко М. М. (2021)
Бойко-Бузиль Ю. Ю. - Характеристика показників блоку професійного становлення керівників системи МВС України (2021)
Жеребцов Д. Є. - До визначення поняття "дисциплінарна відповідальність поліцейських" (2021)
Калашник М. В. - Практика адміністративно-юрисдикційної діяльності поліцейського офіцера громади – невід’ємна складова засад формування місцевої та державної безпекової політики (2021)
Ковальов І. М. - Адміністративний нагляд Національної поліції України, Євтушок В. А. (2021)
Романенко Є. С. - Теоретичні аспекти професійної компетентності поліцейських підрозділу тактико-оперативного реагування (2021)
Самбор М. А. - Додаткова доплата до грошового забезпечення поліцейських під час карантину: адміністративний розсуд уповноважених посадових осіб щодо ухвалення рішення про її виплату (2021)
Гусєва В. О. - Обставини, що підлягають з’ясуванню під час розслідування втручання в діяльність працівника правоохоронного органу (2021)
Кобко Є. В. - Актуальні проблеми реалізації державної політики у сфері забезпечення інформаційної безпеки України, Кобко В. А. (2021)
Чернець М. Г. - Проблеми ідентифікації транспортного засобу за слідами шин на ґрунті (2021)
Остапович В. П. - Вітчизняний і зарубіжний досвід дослідження мотивації поліцейських, Давидова О. В. (2021)
Платковська О. В. - Психологічні особливості конфліктної поведінки працівників поліції: гендерний аспект (2021)
Борець Л. В. - Правовий статус Рахункової палати України: сучасний стан і перспективи розвитку, Арбич Я. О. (2021)
Бортник С. М. - Окремі аспекти правового регулювання відсторонення від роботи: ознаки, види і соціальні гарантії (2021)
Вереітін С. В. - Національна поліція України як сторона контракту про проходження служби в поліції (2021)
Заворіна О. П. - Діяльність підрозділів детективів у Національній поліції України: сучасний стан і перспективи, Фомін О. В. (2021)
Кучер С. А. - Правове регулювання поширення поглядів і переконань засобами телебачення (2021)
Кучко А. В. - Особливості правового регулювання недопущення дискримінації за ознакою статі у працевлаштуванні (2021)
Мирза С. С. - Окремі проблеми реалізації шлюбних відносин з іноземцями, Середницька І. А. (2021)
Петленко О. В. - Особливості інформування батьків стосовно психічних захворювань їхніх неповнолітніх дітей, Гнідко Н. В. (2021)
Шишка О. Р. - Правова невизначеність послуги як об’єкта цивільних прав (2021)
До уваги авторів наукового журналу "Право і безпека" (2021)
Вихідні відомості (2021)
Gun’ko V. M. - Quantum-chemically computed integral characteristics of complex nanomaterials (2021)
Сич Н. В. - Сорбція холестерину на вуглецевих сорбційних матеріалах, Котинська Л. Й., Циба М. М., Вікарчук В. М. (2021)
Воронін Є. П. - Вплив ізоелектричної точки желатини на її адсорбцію на поверхні нанокремнезему, Головкова Л. П., Носач Л. В., Лось С. Л. (2021)
Smirnova O. V. - IR spectral manifestation of tin impurity sites in titanium dioxide, Grebenyuk A. G., Lobanov V. V., Khalyavka T. A., Shcherban N. D., Shapovalova M. V., Permyakov V. V. (2021)
Petranovska A. L. - Antitumor vector systems based on bioactive lectin of Bacillus subtilis ІМВ B-7724, Kusyak A. P., Korniichuk N. M., Turanska S. P., Gorbyk P. P., Lukyanova N. Yu., Chekhun V. F. (2021)
Кумеда М. О. - Вплив мікрохвильового опромінення на синтез гідроксиапатит/біополімерних нанокомпозитів, Суходуб Л. Ф. (2021)
Kusyak A. P. - Synthesis and properties of nanostructures based on lanthanum fluoride for photodynamic therapy of tumors of the cranial cavity and bone tissue, Petranovska A. L., Turanska S. P., Oranska O. I., Shuba Yu. M., Kravchuk D. I., Kravchuk L. I., Chornyi V. S., Bur'yanov O. A., Sobolevs'kyy Yu. L. (2021)
Куксенко С. П. - Триєдність "електрод–ізолюючий поліфункціональний шар–електроліт" – підґрунтя для використання конверсійних типів реакцій у літій–іонних акумуляторах, Каленюк Г. О., Тарасенко Ю. О., Картель М. Т. (2021)
Кльоц Ю. П. - Функціональна реалізація генератора криптоключів з джерелами ентропії для мобільного банкінгу, Орленко В. С., Чешун В. М. (2021)
Джулій В. М. - Підвищення функціональності і стабільності завадостійких безпроводових інформаційно–комунікаційних систем, Кльоц Ю. П., Орленко В. С., Тітова В. Ю., ХмельницькиЙ Ю. В. (2021)
Батареєв В. В. - Методи та системи штучного інтелекту (2021)
Гринчак О. В. - Веб-технології та дизайн, Моцик Р. В. (2021)
Закусило Т. М. - Застосування теорії прийняття рішень для задач порівняння локальних подій, Месюра В. І. (2021)
Мочурад Л. І. - Дослідження оптимізації розподілу інвестиційних фондів (2021)
Паздерська Р. С. - Класифікація віртуальних спільнот, Марковець О. В. (2021)
Рузакова О. В. - Використання апаратів штучного інтелекту для формалізації фінансових об'єктів при побудові СППР, Юрчук Н. П. (2021)
Русінов В. В. - Дослідження застосування нейронних мереж для задач передбачення заборгованості в кредитній сфері (2021)
Соколан Ю. С. - Аналіз спеціалізованого програмного забезпечення з охорони праці для реєстрації нещасних випадків та аналізу травматизму, Романішина О. В. (2021)
Шілінг А. Ю. - Моделювання процесів онлайн системи оцінювання знань споживачів освітніх послуг у закладах вищої освіти (2021)
Шамуратов О. Ю. - Анімування об’єктів за допомогою афінних перетворень, Шаховська Н. Б. (2021)
Яковина В. - Розроблення алгоритму прогнозування дефектів програмного забезпечення на основі карт кохонена та ієрархічної кластеризації, Шаховська Н., Матвійчук Я., Засоба Є. (2021)
Безвесільна О. М. - Спосіб визначення якості обробки поверхні каменю, Сазонов А. Ю., Котляр С. С., Киричук Ю. В., Назаренко Н., Черепанська І. Ю. (2021)
Залюбовський М. Г. - Дослідження статичного моменту опору ведучого валу галтувальної машини зі складним просторовим рухом робочої ємкості (2021)
Білий Л. А. - Порівняльний аналіз методів розрахунку періодичних процесів нелінійних електромеханічних систем, Поліщук О. С., Лісевич С. П., Поліщук А. О., Лучинський М. А. (2021)
Бойко С. М. - Модернізована система керування сонячної фотоелектричної установки, Жуков О. А., Вишневський С. Я., Касаткіна І. В., Долударєва Я. С. (2021)
Видмиш А. А. - Багатофункціональне використання асинхронних двигунів з фазним ротором, Штуць А. А., Колісник М. А. (2021)
Видмиш А. А. - Дослідження динамічних характеристик замкненої системи електропривода гравітаційного бетонозмішувача шляхом комп’ютерного моделювання, Штуць А. А. (2021)
Старченко Є. О. - Автоматизована система регулювання енергоблоку 300 МВТ (2021)
Яроцький М. М. - Дослідження автоматичної системи регулювання живленням парогенераторів блоку ВВЕР-1000 (2021)
Попов В. А. - Адаптивна модель прогнозування параметрів режиму розподільних мереж з розподіленою генерацією для обґрунтування умов використання дистанційно керованих комутаційних апаратів, Яценко Д. В., Аданіков О. В., Онуфрей В. О. (2021)
Бортник Г. Г. - Метод підвищення продуктивності спектрального оцінювання випадкових сигналів, Васильківський М. В., Кирилюк С. О. (2021)
Місяць В. П. - Система адаптивного керування приводом автоматичних кавових машин, Рубанка М. М., Демішонкова С. А., Поліщук О. С. (2021)
Осадчук О. В. - Оптико-частотний витратомір газу, Осадчук В. С., Осадчук Я. О., Ільчук Д. Р., Пастушенко Г. О. (2021)
Синюк О. М. - Моделювання автоматизованої натяжної станції конвеєра з контролем положення стрічки та натягу на валах, Горященко С. Л., Драпак Г., Кравчик Ю. В. (2021)
Боброва С. Ю. - Вплив параметрів процесу в'язання кулірного трикотажу на втрату міцності високомолекулярних поліетиленових ниток, Галавська Л. Є., Безсмертна В. І. (2021)
Ганзюк А. Я. - Дослідження впливу інтенсифікатора на сорбцію дисперсних барвників, Масло Л. М. (2021)
Липський Т. М. - Розроблення взуття в стилі гранж, Первая Н. В., Бабич А. І. (2021)
Лещишин М. М. - Дослідження комфортного тиску внутрішньої поверхні взуття на стопу споживача, Стаценко Д. В., Злотенко Б. М. (2021)
Онищук О. О. - До розрахунку та моделювання швидкості фільтрування для повільного фільтрування через шар сорбенту (2021)
Пахолюк О. В. - Основні напрямки розвитку нанотехнологій та комерціалізації нанопродукції в світі та Україні, Пушкар Г. О., Галик І. С., Семак Б. Д. (2021)
Рацук М. Є. - Одержання функціональних йогуртів з цукрозамінниками природного походження, Сарібєкова Д. Г. (2021)
Салєба Л. В. - Удосконалення процесу екстрагування антоціанів з використанням ферментних комплексів, Сарібєкова Д. Г. (2021)
Хорольський В. П. - Автоматизована система нечіткого керування процесами виробництва та заморожування ремісничого хліба, Коренець Ю. М., Копайгора О. К., Заікіна Д. П., Литвиненко А. К. (2021)
Щербань В. Ю. - База фрикційних властивостей комп’ютерної програми для визначення натягу нитки при реалізації алгоритму, Петко А. К., Колиско О. З., Щербань Ю. Ю., Колиско М. І. (2021)
Бабміндра Д. І. - Чинники забезпечення конкурентоспроможності підприємств шляхом зниження витрат виробництва, Череп О. Г. (2020)
Гамова О. В. - Шляхи та напрями підвищення конкурентоспроможності підприємств машинобудування в контексті стратегічного розвитку (2020)
Oрлов О. О. - Роль показника "коефіцієнт маржинального прибутку" в економічних розрахунках, Рясних Є. Г. (2020)
Ангелко І. В. - Сучасний стан відкритості національної економіки України, Лех І. А., Печериця І. Б. (2020)
Галачинська Т. - Фінансові ресурси підприємства: теоретичні підходи та напрями аналізу, Рзаєва Т. Г., Рзаєв Г. І. (2020)
Гонтарева І. В. - Концептуальний аналіз процесів розвитку підприємницької активності (2020)
Гагалюк О. І. - Особливості організації та історичні передумови адміністративно-територіальної реформи в Україні (2020)
Грабовська І. В. - Сучасні аспекти управління знаннями в інноваційному менеджменті організації на засадах креативності (2020)
Данилюк В. О. - Основні аспекти проведення технічного переозброєння в бізнес-організації, Степанчук М. Г. (2020)
Джеджула В. В. - Науково-методологічні основи економіко-енергетичного обстеження промислового підприємства (2020)
Єпіфанова І. Ю. - Сучасний стан та перспективи покращення фінансування інноваційної діяльності власним капіталом (2020)
Завгородній І. В. - Механізм управління діяльністю промислових підприємств: концепція, праксеологічні та інші підходи до практичного застосування (2020)
Загорянська О. Л. - Екскурсійна діяльність як перспективний напрям розвитку туристичної галузі (2020)
Ковтун Е. О. - Управління інвестиційними ризиками транснаціональних корпорацій (2020)
Мейш А. В. - Маркетингові дослідження: їх роль та потреба у ринковій економіці, Матвійчук О. В. (2020)
Нагорний П. Д. - Шлях до змін: трансформація національного банку України (2020)
Нікольчук Ю. М. - Організаційно-економічний механізм управління грошовими потоками підприємства в сучасних умовах господарювання, Лугівська О. П. (2020)
Нижник О. В. - Систематизація теоретико-методичних підходів у формуванні стратегічного інноваційного розвитку підприємств (2020)
Plyaskina А. - Modern approaches to the consideration of the category "enterprise development" through the context of globalization (2020)
Пухальська Я. П. - Вибір економіко-математичних моделей для логістичної діяльності промислових підприємств (2020)
Рзаєв Г. І. - Напрями аналізу фінансового стану підприємства у розрізі потреб економіки, Слива А. В. (2020)
Рзаєва Т. Г. - Фінансові результати та напрями їх аналізу за показниками фінансової звітності, Сереветник О. В. (2020)
Романова А. А. - Удосконалення інструментів роботи з databases у туристичному секторі (2020)
Рудніченко Є. М. - Особливості і зміст розвитку організацій з позициї прийняття ефективних управлінських рішень, Гавловська Н. І., Омелянчук С. А., Лісовський І. В., Ядуха С. Й. (2020)
Савенко К. С. - Оцінка корупційних ризиків та загроз під час забезпечення економічної безпеки споживачів житлово-комунальних послуг, Ващенко О. М., Краївська І. А. (2020)
Сигида Л. О. - Аналіз перспективних напрямків розвитку хімічної промисловості України, Сагер Л. Ю. (2020)
Ситник Є. А. - Витрати виробництва як комплексне число (2020)
Сновидович І. - Нові виклики у процесі впровадження компетентнісного підходу в освіті (2020)
Sukhomlyn L. - The concept of quality management modeling in the context of structuring organizational problems, Sakun L., Riznichenko L., Bachkir I. (2020)
Таранич А. В. - Вплив глобальних викликів сучасності на особливості та перспективи розвитку світового господарства (2020)
Топалова І. А. - Організаційно-економічний механізм формування ланцюгів ресурсного забезпечення регіональних товарних ринків: концептуальний підхід (2020)
Хоменко М. М. - Формування організаційної структури управління підприємством, Дорожкіна Г. М. (2020)
Христіановський В. В. - Динамічна модель інформаційної взаємодії між суб’єктами системи управління промисловим підприємством (2020)
Чайковська І. І. - Застосування статистичного методу для оцінювання ризиків інноваційно-інвестиційних проєктів підприємства (2020)
Чебан Т. М. - Методика аналізу витрат на персонал в контексті hr-менеджменту, Чебан Є. Е. (2020)
Шаховалова Є. О. - Переваги України в забезпеченні продовольчої безпеки в умовах пандемії (2020)
Шашина М. В. - Параметричні характеристики інклюзивного розвитку регіонів, Тульчинська С. О. (2020)
Щербина А. А. - Реалізація моделей власності на житло у вітчизняній і зарубіжній практиці управління, Бабак А. В. (2020)
Єлісєєва О. - Онлайн-освіта: порівняльний аналіз онлайн-платформ для навчання в світі, Єлісєєв Є. (2020)
Овсяннікова Н. В. - Детермінанти споживчої поведінки: еластичність попиту (2020)
Терон І. В. - Внутрішній ринок праці: напрями змін у нестабільній економіці України (2020)
Ведерніков М. Д. - Формування мотивації персоналу підприємства, Волянська-Савчук Л. В., Зелена М. І., Базалійська Н. П., Чернушкіна О. О. (2020)
Гурочкіна В. В. - Особливості формування та функціонування інтегрованих структур в глобальних ланцюгах створення вартості, Менчинська О. М. (2020)
Бочко О. Ю. - Концепція управління розвитком сільськогосподарських підприємств: теоретичні підходи, Кузяк В. В., Стасюк Н. Р. (2020)
Гончар О. І. - Оборотні активи підприємства: сучасний підхід до управління (2020)
Пищенко О. В. - Напрями гармонізації інтересів суб’єктів механізму регулювання еколого-економічної безпеки аграрного сектору (2020)
Першко Л. О. - Забезпечення фінансової самостійності місцевого самоврядування в умовах децентралізації (2020)
Хмелевська Л. П. - Колонка редакції (2018)
Європейські перспективи українського Легпрому (2018)
Зустріч прем'єр-міністра України з керівниками підприємств легкої промисловості (2018)
Легка промисловість на Чернігівщині: цифри та факти (2018)
Експорт та імпорт товарів легкої промисловості. ДП "Держзовнішінформ" (2018)
Промислова складова модної індустрії (2018)
Інноваційні технології у виробництві: військове обмундирування, спецодяг, засоби захисту (2018)
Ніколаєва Т. В. - Дослідження історичного розвитку спортивного одягу в формоутворенні сучасного молодіжного костюма, Шафранська Т. В., Гайова І. Л. (2018)
Білей-Рубан Н. В. - Угорський народний костюм як джерело творчості для проектування святкового одягу, Сєдоухова Є. В., Козманко Г. Й. (2018)
Абрамова О. В. - Створення ескізного проекту колекції урочистих суконь на основі аналізу споживацьких вподобань, Єжова О. В. (2018)
Галько С. В. - Світовий ринок товарів: подушки, Михайлова Г. М., Осієвська В. В. (2018)
Сучасна система управління якістю – шанс для успіху (2018)
Іван Фролов. Головний провокатор української модної індустрії (2018)
Агібалова Т. М. - Вивчення чи оволодіння: типологія помилок, що виникають у процесі опанування англійської мови, Галаган Я. В. (2020)
Арефієва К. Р. - Етноцентризм та його вияви в англомовних етнономінаціях США, Бялик В. Д. (2020)
Baybakova I. M. - Imitational and role-play strategies in the ESP discourse training, Hasko O. L. (2020)
Balatska L. P. - Needs analysis in teaching English for specific purposes, Vyslobodska I. M. (2020)
Болкарьова О. В. - Аналіз політичного дискурсу в сучасному українському та англомовному просторі мас-медіа (2020)
Вільховченко Н. П. - Роль колокацій у процесі формування мовної компетентності студентів, Колесник Г. О. (2020)
Годісь Ю. Я. - Метафоричне моделювання концепту MONEY в текстах мотиваційного жанру "мистецтво успіху" (2020)
Голіней Т. С. - Словотворчі елементи екологічних неологізмів англійської мови, Бялик В. Д. (2020)
Гончарова І. С. - Становлення лінгвоментальної сфери СІМ'Я в британській та американській лінгвокультурах (2020)
Грижак Л. М. - Зоомофізм у характеристиці жінок у романах вікторіанської епохи (2020)
Гришук Н. І. - Специфіка та способи перекладу англомовних банківських термінів, Бялик В. Д. (2020)
Денисюк Ю. І. - Порівняльний аналіз президентських меморандумів Барака Обами та Дональда Трампа за 2017 р. (2020)
Duzhyk N. S. - Employing an ethical approach to writing in academic settings (2020)
Ємець Н. О. - Тенденції еволюції концептуального простору его в американській жіночій поезії XVII – XXI століть: соціокультурний аспект (2020)
Загороднюк М. П. - Види та способи перекладу шекспірівських антропонімів, Бялик В. Д. (2020)
Кечеджі О. В. - Афіксалізація запозичених лексем (на матеріалі сучасної англійської мови) (2020)
Клочко Т. В. - Метафоризація в медичній термінології, Ісаєва В. І. (2020)
Kovalevska O. V. - Implementation of the theory of multiple intelligences in the process of learning English to non-philological university students (2020)
Коваль Н. О. - Тональна варіативність у вимові жителів південного сходу Англії (2020)
Козубська І. Г. - Мовні засоби вираження оцінки в англійськомовних наукових текстах (на матеріалі статей галузі біомедичної інженерії) (2020)
Корнєлаєва Є. В. - Англомовна реклама як дискурс переконання (когнітивно-прагматичний аспект) (2020)
Kostenko V. G. - Semantic and pragmatic peculiarities of verbs in informed consent templates for dental treatment, Solohor I. M. (2020)
Костенко О. Г. - Концепт "Краса" у творчості Івон Боланд (вірш "Anorexic") (2020)
Крайняк О. М. - Структурно-семантичні особливості дієслів зі значенням "обманювати" в сучасній німецькій мові (2020)
Кришталь С. М. - Конверсія іменників на позначення частин тіла людини в метафоричні дієслова в англійській мові (2020)
Кунцьо О. І. - Лінгво-поетична іконічність у художньому тексті (на матеріалі роману Н. Готорна "The Scarlet Letter") (2020)
Лисичкіна І. О. - Англомовний наратив "Протистояння військових США пандемії коронавірусу": особливості становлення та реалізації в мас-медіа, Лисичкіна О. О. (2020)
Mykhaylenko V. V. - IT-pronoun: context correlation (2020)
Місягіна І. М. - Тактики ухильності у відповідях на запитання (2020)
Ніколаєва Т. М. - Особливості пунктуаційної абревіації в сучасній англійській мові (2020)
Оксанич М. П. - Асиндетичний гіпотаксис у середньоверхньонімецькій мові (2020)
Pakulova T. V. - Universal compressive processes in English, Nahorna Y. A. (2020)
Петренко О. В. - Особливості абревіацій та скорочень у німецькомовній термінології робототехніки (2020)
Пилипів М. В. - Категорія ввічливості та засоби її актуалізації в англомовних наукових текстах, Бялик В. Д. (2020)
Посохова А. В. - Структурно-семантичні особливості вербалізації концептів далекої і крайньої периферії головного концепту "AIRPORT" в романі А. Хейлі "Аеропорт" (2020)
Присяжнюк О. Я. - Спектральні покажчики британської вимови (2020)
Прокофьев Г. Л. - Речевая ирония как выход из конфликта между коммуникативными и некоммуникативными постулатами, Бечко Я. В. (2020)
Скічко А. С. - Національні та структурні особливості британського гастрономічного дискурсу (2020)
Спірідонова А. С. - Лексико-семантичні особливості колоквіалізмів у сучасній британській пресі, Панасюк Ю. В. (2020)
Стрюк Є. В. - Аналіз концепту BIOTECHNOLOGY в сучасній англійській мові (2020)
Тхоровська С. В. - До питання вираження модальності у творенні ідеологічного простору англомовної редакційної статті (на матеріалі The New York Times) (2020)
Форостюк І. В. - Методичні аспекти формування навичок аудіювання при підготовці до здачі сертифікаційних іспитів, Шерстюк Н. В. (2020)
Четвертак Є. О. - Лінгвальні засоби репрезентації творчості хіп-хоп музикантів у англомовному мультимедійному просторі, Дубовик К. В. (2020)
Шабайкович І. В. - Термінологічна варіантність поняття "драматичний текст" у новітній лінгвістичній парадигмі знань (2020)
Шульженко Ю. М. - Принципи реалізації мовної гри у рекламному тексті (2020)
Юшак В. М. - Концептуальна метафора SOFTWARE IS A WORLD OF NATURE в ономастичній групі софтонімів (2020)
Відомості про авторів (2020)
Арнаутова А. Р. - Складнопідрядне речення з підрядними причини в сучасній кримськотатарській мові (2020)
Бондаренко А. О. - Суспільно-політична лексика кримськотатарської мови як об'єкт перекладу (на основі текстів сучасних ЗМІ) (2020)
Гюнайдый Мустафа Абдуллах оглу - Слова, обозначающие родственные отношения в туркменском и турецком языках (2020)
Грачова А. В. - Дейктичний потенціал українських та італійських темпоральних прислівників, Поклад Т. М. (2020)
Конєва М. З. - Лінгвістична компетентність як важливий складник іншомовної комунікації майбутніх учителів іноземної мови (2020)
Матвєєва С. А. - Лінгвокогнітивне моделювання професійної мовної картини світу (2020)
Мельничук О. Д. - Роль мови в пізнанні світу: семантико-філософський підхід, Зубілевич М. І., Фінчук Г. В. (2020)
Пелепейченко Л. М. - Умови реалізації впливового потенціалу наративу в соціальних комунікаціях (2020)
Slabouz V. V. - Basic methodological principles of cognitive studies in domestic linguistics, Nikitina N. P. (2020)
Смирнова М. С. - Теоретичні засади та методика дослідження релігійно-екстремістських текстів: комунікативно-дискурсивний підхід, Тарапатов М. М., Панова Я. Є. (2020)
Топчий О. Ю. - Національна специфіка символіки колоративу Синій (2020)
Черниш О. А. - Теорія жанрів у сучасній лінгвістиці (2020)
Борисова О. В. - Відтворення комічного в англо-українському перекладі як перекладознавча проблема (на матеріалі американських анімаційних фільмів) (2020)
Висоцька Г. В. - Лексико-семантичні та граматико-синтаксичні засоби досягнення еквівалентності під час перекладу художніх текстів, Мерквіладзе С. (2020)
Hasiuk N. V. - There: functions and semantics – the ways of transformation in translation, Push O. M. (2020)
Гелетка М. Л. - Фактори впливу на якість перекладу текстових жанрів англомовного наукового дискурсу в галузі авіа- і ракетобудування (на матеріалі щотижневика "Авіейшн Уїк Енд Спейс Текнолоджи"), Кравчук В. В. (2020)
Горецька А. С. - Стратегії перекладу слоганів німецькомовних рекламних текстів українською мовою, Туришева О. О. (2020)
Павельєва А. К. - Фразеологізми в повісті М. В. Гоголя "Ніч перед Різдвом" та їх передача англійською мовою (в перекладі Р. Півера та Л. Волохонської), Губар Н. М. (2020)
Тонконог І. В. - Мовні відмінності та особливості перекладу інтернаціоналізмів, Ювковецька Ю. О. (2020)
Мікіна О. Г. - Еволюція від "рахувати" до "розповідати" як семантична універсалія (2020)
Лівицька І. А. - До питання наративної ідентичності у світлі феноменології (2020)
Телегіна Н. І. - Особливості функціонування прийому ретроспекції в романі Мюріел Спарк "The Public Image", Кобилянська Н. С. (2020)
Васильєва М. В. - Авторські моделі репрезентації історичного факту в новітній біографічній прозі для дітей та юнацтва (2020)
Горболіс Л. М. - Творчий портрет художника в повісті Тетяни Сидоренко "Ольга, дружина Пікассо" (2020)
Казанова О. В. - Аспекти жанрового синтезу в оповіданнях та новелах Галини Пагутяк (2020)
Кизилова В. В. - Марко Вовчок і літературна казка: авторський внесок у розбудову жанру (2020)
Костецька Л. О. - Формування образу помаранчевого майдану у "Щоденнику моєї секретарки" Братів Капранових (2020)
Кулакевич Л. М. - Міграція фаустівського дискурсу: роман О. Слісаренка "Чорний ангел" (2020)
Куманська Ю. О. - Збірка есе Зірки Мензатюк "Український квітник": екологічні аспекти (2020)
Куриленко Д. В. - Духовний універсум крізь призму образів-атрибутів у системі прочитання координат коду козака Мамая (2020)
Марчук С. М. - Ліричний травелог у доробку Галини Петросаняк: геопоетична інтерпретація (2020)
Назарук І. В. - Поема "Серце матері" в загальній панорамі художнього світу Костя Шишка (2020)
Накашидзе І. С. - Художні особливості образотворення у циклі "Перше кохання" Яра Славутича (2020)
Науменко Н. В. - "…Немов яка соната": музична організація новели Ольги Кобилянської "Битва" (2020)
Новик О. П. - Хронотоп дитячих повістей Івана Андрусяка (2020)
Пінчук Т. С. - Творчість і. Низового в контексті літературних процесів ХХ ст., Манько А. М. (2020)
Поліщук Я. О. - Українська мрія про вічне місто (2020)
Пухонська О. О. - Художня спроба розриву тоталітарної рамки в "Польових дослідженнях з українського сексу" О. Забужко (2020)
Роздольська І. В. - "Молода муза" й Українські січові стрільці: проблема генераційних меж (2020)
Ситковська М. І. - Ігрова домінанта в повісті Оксани Забужко "Казка про калинову сопілку" (2020)
Відомості про авторів (2020)
Громко Т. В. - Тезаурус говірки як показник її онтологічного статусу (2020)
Дутка О. Я. - Роль французьких запозичень у розвитку омонімії української мови (2020)
Іваницька Н. Л. - До проблеми відносності та динаміки деяких граматичних понять: інформаційно-інформативний підхід (2020)
Костусяк Н. М. - Динаміка запозичених лексем із першою частиною відео- в медіатекстах ХХІ ст.: семантика та проблема кодифікації (2020)
Ментинська І. Б. - Тематична та лексико-семантична класифікація українських комп'ютерних термінів (2020)
Оверчук О. Б. - Семантична динаміка концепту БІЛИЙ у поетичній моделі світу Б.-І. Антонича (2020)
Романченко А. П. - Лінгвокогнітивний складник мовної особистості синоптика (2020)
Рудь О. М. - Структурно-семантичні моделі складних прикметників з другим компонентом із семою "дія" (на матеріалі української поезії ХХ століття) (2020)
Середницька А. Я. - Мовне світобачення процесу переміщення в сучасній українській літературній мові (2020)
Стратулат Н. В. - Випадки порушення акцентуаційних норм у фаховому мовленні (2020)
Строкаль О. М. - Світ богів на кольоровій палітрі мови Олексія Довгого (2020)
Тараненко К. В. - Тенденції розвитку світової та вітчизняної еколінгвістики (2020)
Тєлєжкіна О. О. - Анадиплосис як засіб організації мови українській поезії ІІ половини ХХ – початку ХХІ століття (2020)
Тиха Л. Ю. - Лексико-семантичні особливості індивідуального стилю Анджея Стасюка (2020)
Холявко І. В. - Наукова комунікація в руслі прагматичної інтерпретації (2020)
Царьова І. В. - Складне синтаксичне ціле в юридичних текстах (2020)
Шэнь Лиин - Личные имена в ономастическом пространстве современного украинского языка: мотивационный аспект (в рамках инициативы "Один пояс, один путь") (2020)
Яслик В. І. - Особливості функціонування міжмодусних евіденційних предикатів з інференційною та перцептивною семантикою (2020)
Острецова И. В. - Способы выражения обстоятельственных компонентов в высказываниях с описательными предикатами (2020)
Архипенко Л. М. - Термінологічна лексика в економічному дискурсі (на матеріалі інтернет-видання "Економічна правда") (2020)
Babii Yu. B. - Effective markers of suggestiveness in contemporary political discourse (morphological-cognitive aspect), Sadova H. Yu. (2020)
Kalymon Yu. O. - Narrative and language types of short stories by Vasyl Stefanyk : quantitative approach (2020)
Остапчук Я. В. - Вербалізація та семантичне наповнення концепту Пам'ять (2020)
Skrypnyk N. I. - Text as the source of forming future philologist teachers` communicative and speech competence (2020)
Андрієвська В. В. - Семантико-когнітивне наповнення можливих світів у сучасній французькій пісні (2020)
Артемова Л. В. - Прагматичні аспекти вживання фразеологізмів у творі Карлоса Руїса Сафона "В'язень неба", Бовсунівська А. Ю. (2020)
Борисов В. А. - Лексико-семантичні властивості терміна: до питання стандартизації термінологічної номенклатури у французькому освітньому дискурсі (2020)
Косович О. В. - Проблемы типологии лексических гибридов во французском языке (2020)
Лаухіна І. С. - Синтаксичні конструкції з пропущеним присудком у сучасній французькій мові, Паладьєва А. Ф. (2020)
Popova N. M. - Lingocultural specificity of INDEPENDENCE concept in the Ukrainian and Spanish language worldviews (2020)
Семенова О. В. - Національна специфіка ігрового дискурсу (на матеріалі французького енігматичного тексту) (2020)
Слухай Н. В. - Вергілієва "Енеїда" як катехізис античності: сугестивний аспект, Лефтерова О. М. (2020)
Ходоренко А. В. - Адаптативная мотивация билингвов в процессе овладения неродными языковыми системами, Сазонова В. С. (2020)
Чистяк Д. О. - Космологічна концептосистема в символістській поезії Макса Ельскампа (2020)
Джура М. З. - Підрядковий переклад українською мовою давньоіндійської байки на санскриті "Про Дгармубуддгі та Папабуддгі" порівняно з літературним українським перекладом, Гуня Л. М. (2020)
Емірамзаєва А. С. - Къырымтатар эдебий тилининъ шекилленюви ве услюбий инкишафы, Емірамзаєва C. С. (2020)
Філатова К. О. - Лінгвокогнітивне підґрунтя утворення новогрецьких композитів із кольоронайменуваннями (2020)
Кійко С. В. - Особливості укладання "Німецько-українського словника психологічної термінології", Малейка А. І. (2020)
Шкарбан І. В. - Концептуальне мапування як лінгвокогнітивна стратегія категоризації номінативних одиниць (2020)
Відомості про авторів (2020)
Задорожня І. М. - Аспекти вибору оптимальних параметрів електромеханічної системи при проектуванні електроприводів технологічних машин з реалізацією граничного ступеня демпфірування пружних механічних коливань, Задорожній М. О. (2021)
Кімстач О. Ю. - Моделювання асиметричних динамічних режимів трифазних трансформаторів, Жежело А. О., Кузьома В. Ю. (2021)
Лебеденко Ю. О. - Адаптивна система керування комбінованим пропульсивним комплексом з нечітким регулятором, Колебанов О. К., Даник В. В. (2021)
Лещев В. А. - Особенность воздействия системы автоматики на резонансные режимы гребного вала судна, Маслов И. З., Найденов А. И. (2021)
Славич В. П. - Модель системи управління пішохідним потоком міста, Лівандовський В. С. (2021)
Славич В. П. - Модель визначення часу подолання автомобілямизони транспортного затору, Стоянович В. А. (2021)
Стрелко О. Г. - Підвищення рівня безпеки руху на залізничному транспорті за рахунок оптимізації роботи системи управління безпекою руху поїздів, Бердниченко Ю. А., Соловйова О. С., Альоша А. М., Манілевіч Є. І. (2021)
Фролов О. М. - Технологічні та конструктивні методи зниження рівня низькочастотного шуму в n-p-n транзисторах, Сєліверстова С. Р., Кирилов О. Л. (2021)
Ларченко О. В. - Використання методу головних компонент і канонічних кореляцій для виведення нових сортів культурних рослин, Димова Г. О. (2021)
Огнєва О. Є. - Проектування комп’ютерної системи для оцінювання конкурентоспроможності ІТ-підприємства (2021)
Сидорук М. В. - Стратегія проєктування інформаційних систем підприємств для прийняття управлінських рішень, Григорова А. А., Токарєв А. В. (2021)
Кондя О. С. - Дослідження стабільності емульсійних систем під впливом електролітів лужних металів, Семешко О. Я., Сарібєкова Ю. Г., Асаулюк Т. С., Скалозубова Н. С. (2021)
Лещишин М. М. - Математична модель процесу припасування макета взуття до стопи (2021)
Пойда В. В. - Дослідження впливу харчових добавок на органоліптичні властивості спортивного харчування, Кулігін М. Л., Семешко О. Я. (2021)
Губа М. І. - Програмно-цільовий підхід як інструмент управління громадою (2021)
Дурман М. О. - Концептуальні підходи до цифрової трансформації освіти і науки, Дурман О. Л. (2021)
Карташова О. Г. - Забезпечення екологічної безпеки в аграрному секторі (2021)
Оленковська Л. П. - Виконкоми в системі місцевого самоврядування –необхідність чи атавізм?, Проніна О. В. (2021)
Палагнюк Ю. В. - Удосконалення державної соціальної політики щодо молодих сімей (на прикладі соціальної послуги "муніципальна няня"), Білас О. М. (2021)
Сорока С. В. - Особливості інституціоналізації співпраці органів публічного управління з організаціями громадянського суспільства, Лізаковська С. В. (2021)
Філіппова В. Д. - Краудфандінг як спосіб залучення громадян до вирішення питань місцевого розвитку (2021)
Бойко В. О. - Соціальні мережі – перспективний напрям просування бізнесу у підприємницькій діяльності, Осадчий А. А., Бойко Л. О. (2021)
Боровік Л. В. - Інформація як інноваційний фактор економічного розвитку підприємництва та суспільства в умовах глобалізації (2021)
Димова Г. О. - Використання методу декомпозиції для моделювання багатогалузевої економічної системи, Ларченко О. В. (2021)
Морозов Р. В. - Прогнозування комплексного розвитку галузі рисівництва (2021)
Сорвіна Ю. М. - Форсайт – як спроба зазирнути у майбутнє туризму в період COVID-19 (2021)
Шандова Н. В. - Послуга як системоутворюючий фактор розвитку і управління оздоровчим туризмом, Тарасюк А. В. (2021)
Бездітко Ю. М. - Методологічні та методичні аспекти застосування стрес-тестування у банківській системі України, Посаднєва О. М., Кагарлицька М. В. (2021)
Бездітко Ю. М. - Теоретичні аспекти застосування стрес-тестування у банківській системі України, Посаднєва О. М., Кагарлицька М. В. (2021)
Власенко Н. А. - Шляхи забезпечення конкурентоспроможності логістичних підприємств України на базі інноваційного розвитку, Набока Р. М., Адаменко М. М. (2021)
Геращенко І. М. - Взаємозв’язок конкурентоспроможності людських ресурсів та підприємств як один з напрямків стратегічного планування діяльності підприємства на ринку праці (2021)
Ігнатьєва І. А. - Формування організаційної культури підприємства, Радченко І. О. (2021)
Karmash O. I. - The effect of photobiomodulation therapy of some indices of rats’ blood cells functional state under experimental diabetes mellitus, Liuta M. Ya., Yefimenko N. V., Sybirna N. O. (2021)
Kotlyar I. P. - Effect of pyrrole derivatives on manifestations of inflammation in rats with chronic ulcerative colitis under prednisolone treatment, Kuznietsova H. M., Rybalchenko V. K. (2021)
Finiuk N. S. - Application of polymeric dimethylaminoethyl methacrylate based carriers of plasmid DNA for genetic transformation of Ceratodon purpureus moss, Mitina N. E., Lobachevska O. V., Zaichenko A. S., Stoika R. S. (2021)
Hrushanyk N. V. - Construction of model strain of yeast Saccharomyces cerevisiae with regulated expression of recombinant human alpha-synuclein, Fedorko Y. I., Stasyk O. V., Stasyk O. G. (2021)
Polishchuk A. I. - Accumulation of heavy metals and antioxidant defense system in the gametophyte of Didymodon rigidulus Hedw. in areas with high traffic loads, Antonyak H. L. (2021)
Shupova T. - Birds diversity and faunogenetic structure of avifauna in forests parks of two megalopolises (Ukraine), Chaplygina A. (2021)
Шидловський І. В. - Зміни видового складу куликів заходу України протягом історичного періоду зоологічних досліджень, Царик Й. В. (2021)
Макарчук В. В. - Генеза поняття "національна безпека" в адміністративному праві (2021)
Посохов І. М. - Організаційно-ресурсне забезпечення механізму інноваційного управління ризиками переробних підприємств України, Жадан Ю. В., Кабиш А. Ю., Падалка П. А. (2021)
Ратинський В. В. - Інформаційні технології в бухгалтерському обліку. перспективи та проблеми (2021)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського