Жванко Л. М. - Соціальний захист дітей в часи української революції: доба Гетьманату Павла Скоропадського (квітень – грудень 1918 р.) (2013)
Рожков М. В. - Міжнародна діяльність Товариства Червоного хреста УСРР в 20-30-і рр. XX століття (2013)
Рябченко О. Л. - Житлові умови студентів радянської України у 1920–1930-ті роки (2013)
Попенко Я. В. - Україна – Франція у світлі політичних відносин в 1921 р. (2013)
Хайруддинова Э. М. - Совет улемов при народном управлении религиозными делами мусульман Крыма (2013)
Делія О. В. - "…Відмовтесь від батька в пресі…": стратегії виживання у 20-30-х роках ХХ століття (2013)
Ігнатуша О. М. - Релігійне життя Запорізького краю під час німецької окупації (1941–1944 рр.) (2013)
Михальчук Р. Ю. - Власність євреїв Рівненщини під час нацистської окупації (1941-1944 рр.) (2013)
Гавриш О. В. - Участь неповнолітніх у відновленні промислового потенціалу УРСР у повоєнний період (1945 – початок 1950-х рр.) (2013)
Воронін В. М. - Нагрудні знаки для почесних звань у нагородній системі Української РСР в 60-ті роки ХХ сторіччя (2013)
Онищук О. О. - Система підготовки кадрів науково-технічної інтелігенції через мережу вищих навчальних закладів УРСР у другій половині 1950-х – першій половині 1960-х рр. (2013)
Каганов Ю. О. - Радянські свята та обряди у контексті ідеологічної політики в Україні другої половини XX ст. (2013)
Агапов В. Л. - Госпрозрахункові стосунки на українських шахтах у 1987–1990-х рр.: впровадження, перепони, результати (2013)
Пекарчук В. М. - Державна етнонаціональна політика як чинник відродження і розвитку культур етноменшин України (1990–2000-і роки) (2013)
Грушева Т. В. - Реакція християнства на вимоги сучасності: український контекст (2013)
Винарчук Т. В. - Національний контекст концепції фронтиру в українській історіографії (2013)
Нефедов К. Ю. - Офіційні архіви в стародавній Греції (2013)
Сайко М. М. - Застава нерухомості в античних Греції та Римі: порівняльна характеристика (2013)
Вар’ян О. О. - Судова влада у Давній Греції як інститут формування особистості громадянина (2013)
Черкасов С. С. - Інститут королівського секретаря у структурі дипломатичної служби Королівства Польського за часів правління Сигізмунда І Ягеллона (1506-1548 рр.) (2013)
Дорофеев Д. В. - Ратификация Конституции США 1787 г. в Пенсильвании: внешнеполитическая проблематика (2013)
Лукач І. Б. - Перша Венесуельська криза (1895 р.) та нове прочитання доктрини Монро у латиноамериканській політиці США (2013)
Сдача революционной венгерской армии русским войскам под Вилагошем в августа 1849 г. Воспоминания очевидца (вступительная статья, публикация и примечания А. Стыкалина, А. Колин) (2013)
Рита Кишшне Будаи. - "Художник Его Императорского Величества". Михай (Михаил Александрович) Зичи (1827–1906). Судьба венгерского художника в России (2013)
Мальшина К. В. - Національне державотворення у поглядах та політичній діяльності словенського клерикалізму (1918-1929 рр.) (2013)
Золотарьова Я. І. - Формування концепції прав людини у зовнішній політиці США в 70-ті рр. ХХ ст. (2013)
Янчук О. А. - Активізація питання "лемківського сепаратизму” в останні роки існування Польської Народної Республіки (2013)
Курьянович А. В. - Местное управление и самоуправление в проектах конституции Республики Беларусь (1991-1994) (2013)
Чубрикова О. О. - Посередництво у врегулюванні конфліктів як напрям сучасної зовнішньої політики Туреччини (2013)
Сльота І. С. - Зрушення в урядовій імміграційній політиці Франції на рубежі XX – XXI століть (2013)
Салата О. О. - Реалізація ідей конфуціанства в глобальному світовому просторі (2013)
Атаманенко А. Є. - Українська історіографія в біполярному світі (2013)
Дмитренко А. А. - Визначення поняття "мемуарні джерела" в радянській історіографії (2013)
Барановський О. А. - Політика Нової Січі щодо запорозького гайдамацтва: джерелознавчий аналіз (2013)
Дорожинська М. Ю. - Хроніка діяльності народовських товариств Галичини на сторінках періодичного видання "Батьківщина” (1879–1896) (2013)
Марценюк А. В. - Концептуальні засади української історіографії суспільно-політичного руху у Східній Галичині міжвоєнного періоду (1921–1939 рр.) (2013)
Шпак В. І. - Українські друковані засоби масової інформації: від державних до приватних (2013)
Іваницька С. Г. - "Українське дев’ятнадцяте довге століття" в мемуарах та щоденниках Олександра Русова. (2013)
Мільчев В. І. - Рец.: Кривошея І. І. Польські аристократи Потоцькі в соціально-економічному та суспільно-політичному житті підросійської України (кінець XVIII – початок ХХ століття). – Умань, 2013. – 400 с. (2013)
Титул, зміст (2014)
Фещенко Ю. І. - Фізична активність у хворих на бронхіальну астму легкого персистуючого перебігу, Примушко Н. А., Курик Л. М., Куц В. В., Адамчук А. І., Турчина І. П., Канарський А. А., Крилач О. І. (2014)
Опімах С. Г. - Оцінка легеневої вентиляції у хворих на бронхіальну астму з неконтрольованим перебігом (2014)
Прилуцкий А. С. - Диагностика специфических IgE-антител к апельсину у лиц различного возраста, Абылгазинова Н. Б., Ткаченко К. Е., Пузик А. А. (2014)
Шумна Т. Є. - Основні аспекти алергодіагностики та лікування дітей з атопічним дерматитом, мешканців промислового регіону (2014)
Кужко М. М. - Ефективність лікування та профілактика алергічних ускладнень у хворих на туберкульоз легень, Просвєтов Ю. В., Гульчук Н. М., Аврамчук О. В., Гусарова А. Ю. (2014)
Чумак Ю. Ю. - Стан мікроциркуляції у хворих на бронхіальну астму, поєднану з неалкогольним стеатогепатитом (2014)
Бездетко Т. В. - Особенности поллинации в Харьковском регионе, Оспанова Т. С., Новикова И. В., Болокадзе Е. А., Хохуда О. Н., Еременко Г. В., Межерицкая Т. В. (2014)
Охотникова Е. Н. - Проблемные вопросы "step down" терапии бронхиальной астмы у детей (2014)
Островський М. М. - Вибір оптимальної схеми подолання обструктивного синдрому при вірус-індукованих гострих бронхітах, Варунків О. І. (2014)
Дудка П. Ф. - Сучасні аспекти проведення серцево-легеневої реанімації, Добрянський Д. В., Бодарецька О. І., Петелицька Л. Б. (2014)
Коваленко С. В. - Досвід застосування інгаляцій флутиказону пропіонату для лікування загострень ХОЗЛ в умовах пульмонологічного відділення (2014)
Лавриненко С. І. - Міфологічна система східних слов'ян та її історична трансформація (2013)
Половинська В. В. - Русько-скандинавські військові контакти XI – першої половини XII ст. (2013)
Осипенко М. С. - Розселення та соціально-політична організація половецьких племен у причорноморських степах другої половини ХІ ст. (2013)
Ковалець Т. Р. - Козацька стратегія у повстанні 1625 р. в Україні (2013)
Дегтярьов С. І. - Педагогічне чиновництво кінця ХVIII – першої половини ХІХ ст.: соціо-професійний контекст (2013)
Кліш А. Б. - Ідейні засади діяльності Християнсько-політичного союзу в Станіславові (за матеріалами часопису "Zwiazek Chrzescijanski / Христіяньский союз", 1897–1898 рр.) (2013)
Кравченко Р. І. - Сумський тюремний замок у ХІХ ст. (2013)
Винарчук Т. В. - Внутрішні національні фронтири України в умовах національного державотворення на початку ХХ ст. (2013)
Лукашів В. Я. - Взаємини "Товариства ім. М. Качковського” з народовецькими та полонофільськими організаціями в Східній Галичині (1874–1914 рр.) (2013)
Пилипишин О. І. - Виборчі кампанії до віденського парламенту у Східній Галичині (1895-1910 рр.): пропозиції Ю. Романчука (2013)
Зенько Ю. О. - Зародження протестантського руху у Полтавській губернії (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2013)
Старостін В. С. - Освіта і суспільство у південноукраїнському місті першої чверті ХІХ ст.: випадок Новомосковського повітового училища (2013)
Додонова Г. В. - Наукові школи у контексті загального поступу університетської науки Наддніпрянської України другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (2013)
Варивода К. С. - Науково-організаційна робота і педагогічна діяльність академіка Д. С. Воронцова в галузі електрофізіології (перша половина ХХ століття) (2013)
Баковецька О. О. - Римо-католицька церква Херсона в ХІХ столітті (2013)
Зуляк М. І. - Формування Антона Крушельницького як особистості і громадсько-політичного діяча (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2013)
Магась В. О. - Діяльність одеського відділення Всеросійського союзу вчителів та діячів народної освіти в 1905-1907 рр (2013)
Сеньків М. В. - З історії соборності українських земель (до 95-річчя Акту злуки УНР і ЗУНР) (2013)
Вітюк О. О. - Заходи міських дум щодо регулювання житлових відносин серед населення на Поділлі у 1917-1919 рр. (2013)
Бєлік А. В. - Система влади в Україні періоду правління Директорії УНР (2013)
Кавунник В. Л. - Інституалізація більшовицького уряду в Україні (1919-1920): військово-політичні та дипломатичні аспекти (2013)
Сокирська В. В. - Проблема визначення південно-східної частини російсько-українського кордону у 1920-х рр. (2013)
Бикова О. С. - Становлення радянських органів влади в Криму в 1917-1921 рр. (2013)
Левандовська Е. Е. - Роль комітетів незаможних селян у впровадженні радянської політики на селі (1920-1933 рр.) (2013)
Сидоров К. С. - Утворення та діяльність машинно-тракторних станцій на Житомирщині в 30-х роках XX століття (2013)
Новосадова Н. Г. - Політичні репресії проти інтелігенції на Житомирщині в 30-х роках ХХ століття (2013)
Стельникович С. В. - Театр на території генерального округу "Житомир" (друга половина 1941 – початок 1944 рр.) (2013)
Князьков Ю. П. - Коротка історія загальноосвітніх шкіл міста Запоріжжя періоду нацистської окупації (1941-1945 рр.) (2013)
Панченко В. Г. - Економічна проблематика в ідеології ОУН(б) після Другої світової війни (2013)
Бублик Т. Т. - Діяльність патріарха Йосифа Сліпого щодо легалізації УГКЦ у світлі радянських документів (1960–1980-і роки) (2013)
Сорока Д. И. - Историческая ретроспектива взаимодействия Украины и Организации Объединенных Наций (2013)
Михайлов В. В. - Діяльність Української гельсінської спілки в Південній Україні наприкінці 1980-х – 1991 рр. (2013)
Федоренко Я. А. - Особливості екологічних аспектів використання земельних ресурсів у період трансформації сільського господарства (1991-2012 рр.): історичний контекст (2013)
Кичак О. Ю. - Проблема лідерства у сім’ях заробітчан Закарпаття на початку ХХІ століття (результати польових досліджень) (2013)
Полякова Л. І. - Еволюційні процеси в становленні Парламенту в Україні та взаємодії між Парламентом та Президентом України (1990-2004 рр.) (2013)
Мороко В. В. - Місце та роль сателітних організацій в партійному будівництві (2013)
Жадько В. О. - Музичний народний спів як основа українського фольклорного мистецтва (2013)
Мудрієвська І. І. - Головні етапи політичного співробітництва України з Республікою Польща (1991-2013 рр.) (2013)
Василюк П. М. - Організація та діяльність Державної служби з охорони прав на сорти рослин України (2013)
Карев Д. В. - Хрептовичи: род и его представители в европейском историко-культурном контексте (2013)
Звягіна О. М. - Польсько-габсбурзькі відносини у другій половині XV – першій половині XVI ст. (2013)
Анка Элизабета Татай. - Поход Наполеона на Россию в иллюстрациях к румынским книгам, изданным в Венгрии (1814–1815) (перевод с румынского А. Колин) (2013)
Черняєв В. С. - Створення "Дредноута” та модернізація флоту США (2013)
Давлєтов О. Р. - З'їзди НСДАП доби Веймарської республіки як засіб впливу на політичні симпатії населення Німеччини (1919-1933 рр.) (2013)
Міюц Ю. В. - "Імперська служба праці” як складова державного механізму Третього Рейху (1933-1939 рр.) (2013)
Яковенко Ю. Л. - Особливості концесійної політики СРСР на прикладі лісних концесій (1920-ті роки) (2013)
Власова А. Ю. - Становлення жіночого руху Франції у шістдесяті роки ХХ ст. (2013)
Щербань П. М. - Спроби лібералізації економічної та політичної системи в Болгарії у 1985-1989 рр.: роль внутрішніх і зовнішніх чинників, Щербань Т. Ю. (2013)
Годлевська В. Ю. - Політика соціалістичного уряду Іспанії в сфері малого та середнього бізнесу (1982-1996 рр.) (2013)
Галушка-Адайкін А. Р. - Індонезійська "Реформація” за часів президентства Абдуррахмана Вахіда та Мегаваті Сукарнопутрі (2013)
Клочак О. З. - Сучасна дипломатична служба Республіки Польща: модель та інновації (2013)
Омельченко А. В. - Політика Франції в ЄС на початку ХХІ ст. (2013)
Усатенко І. А. - Роль інституту держави в кругообігу понять капіталістичної світосистеми (2013)
Лєбєдєва Ю. О. - Державницьке трактування українськими вченими теорій заснування Київської Русі (2013)
Данильчук В. Р. - Остарбайтери з Рівненщини: джерельна база дослідження (2013)
Ніколаєнко А. В. - Морально-психологічний стан українських фронтовиків за матеріалами епістолярної спадщини років Великої Вітчизняної війни (1941-1945 рр.): історіографічний огляд (2013)
Мазепа О. М. - Геральдичні дослідження Р. Климкевича на сторінках журналу "Український історик” (2013)
Конта Р. М. - "Хроніки НТШ” як джерело до висвітлення етнологічного наукового доробку членів Наукового товариства ім. Шевченка (2013)
Чорна Н. М. - Роль України і Польщі у забезпеченні стабільності у Європі та світі: історіографія проблеми (2013)
Бєляєва А. О. - Пан’європейська проблематика у наукових розвідках європейських та американських вчених (1990-ті рр. – початок ХХІ ст.) (2013)
Марциновський П. М. - Зарубіжна історіографія історії ринку (80-90-і рр. ХХ ст.) (2013)
Лоштун О. Б. - Історична пам'ять та сучасність (2013)
Терно С. О. - Критичне мислення – середньовічна відсталість? (2013)
Демченко Т. П. - "Людський вимір” непересічного політичного феномена., Іваницька С. Г. (2013)
Єрмашов Т. В. - Ювілейні заходи до 140-ї річниці від дня народження Михайла Михайловича Могилянського (22 листопада (4 грудня) 1873 – 22 березня 1942) (2013)
Александров В. А. - Конфликтологическая теория С. Хантингтона: опыт постглобализации (2013)
Ананьева Е. П. - Личность и общество в эпоху глобализации: толерантность как принцип взаимодействия (2013)
Борінштейн Є. Р. - Розробка теорії соціокультурної трансформації у вітчизняній та зарубіжній науці: точка зору соціальної філософії (2013)
Колодкин Б. В. - Милован Джилас о судьбе "нового класса": социально-философский анализ (2013)
Буряк В. В. - Глобализация как современный этап эволюции ноосферы (2013)
Гарас Л. Н. - Тенденции и социально-экономические последствия нелегальной миграции в Украине (2013)
Giermakowska R. - Of the research into the values held by the inhabitants of the Polish-Czech borderland, Kolibová H. (2013)
Пальчинская М. В. - Особенности становления информационного общества в Украине: социально-философский аспект (2013)
Ткаченко Р. В. - Сравнительный анализ социальной критики Герберта Маркузе и Жана Бодрийяра (2013)
Ефимова С. В. - Правдоискательство в ситуации постмодерна (2013)
Жиртуева Н. С. - Любовь в имманентных и трансцендентно-имманентных мистических учениях просветления (2013)
Миронов А. В. - Философия Альбера Камю: одиночество через абсурд (2013)
Новікова К. В. - Концепція свободи як самосвідомості в думці Жана Набера (2013)
Боборыкин В. Е. - Формирование духовности молодёжи на постсоветском пространстве (2013)
Кумкин А. Н. - Гуманизация и гуманитаризация современного высшего технического образования (2013)
Лыкова Н. Н. - Религиозно-философская практика исихазма в изобразительном искусстве (2013)
Olewicz T. - Revealing values in dialogue, Bihun I. (2013)
Шенгелая И. Ш. - Эстетика сюрреализма: истоки и итоги, Ткаченко Р. В. (2013)
Шинкаренко В. Д. - Игровая модель власти в сказке (2013)
Юшкевич Ю. С. - Філософський потенціал художньої літератури (2013)
Богачевський П. С. - Концепт віртуальності як феномен постнекласичної науки (2013)
Вознюк Н. В. - Наука в системі сукупного знання: між неподільним та несумісним (2013)
Кокорев А. В. - Техническое знание в контексте методологии научного познания (2013)
Коркишко А. П. - О многомерности социально-философского анализа (2013)
Скалацька О. В. - Образ як етимологія поняття "імідж" (2013)
Бабинов Ю. А. - Адаптационный потенциал религии в миграционных процессах (2013)
Косиор К. - Исторические судьбы буддизма в китайском обществе (2013)
Осиповский С. Н. - Развитие ислама в современном Крыму (2013)
Панченко О. В. - Диалог религии и философии в творчестве Аверроэса (2013)
Гончарова А. В. - Ценностная модель человека в философии Августина Блаженного (2013)
Піддубна Л. В. - Еволюція феномену інформаційних практик: історико-філософський аспект (2013)
Чугунов С. В. - Парадигма соборности в философии А. С. Хомякова (2013)
Гребенніков В. О. - Роль галузевої науки і науково-технічна підтримка сучасних тенденцій розвитку сфери телекомунікацій, Колченко Г. Ф. (2014)
Беркман Л. Н. - Інваріантність систем управління конвергентних мереж в режимі надзвичайних ситуацій, Комарова Л. О., Бойко І. А. (2014)
Толстикова Е. В. - Параметрическая оптимизация нелинейных нейронных сетей (2014)
Климаш М. М. - Оптимізація трафіку SIP протоколу на основі моделі станів, Вакула Ю. Я. (2014)
Копейка О. В. - Архитектура системы управления ИТ-инфраструктурой в современных дата-центрах (2014)
Манько О. О. - Моделювання діапазонних характеристик захисного пристрою надвисоких частот (2014)
Савченко А. С. - Информационно-энтропийный подход к оценке производительности компьютерных сетей с разнородным трафиком (2014)
Сєрих С. О. - Методика визначення показників ефективності модемів каналів керування телекомунікаційних засобів зв’язку (2014)
Рогоза В. С. - Выбор меры подобия цифровых сигналов для стохастического расчета оптимальных параметров цифрового фильтра, Сергеев-Горчинский А. А. (2014)
Климаш М. М. - Метод обробки результатів радіомоніторингу та їх відображення, Пелішок В. О., Стрихалюк Б. М., Стогній В. С. (2014)
Бреславський В. О. - Створення комплексної системи моніторингу з використанням аналізаторів сигналізацій телекомунікаційних систем (2014)
Смелянский А. А. - Определение затухания радиосигнала при прохождении через двухслойную стену (2014)
Олещенко Л. М. - Комп’ютерні мережі комунікації учасників пасажирсько-транспортного процесу, Мошенський А. О. (2014)
Стасюк В. В. - Основи створення засобів вимірювання рівня магнітного поля Землі. Існуючі рішення (2014)
Воронин А. Н. - Многокритериальный синтез структуры систем передачи данных, Куклинский М. В. (2014)
Торошанко Я. І. - Оцінювання часових характеристик телекомунікаційної мереж, Грушевська В. П. (2014)
Чорній А. М. - Вплив дисперсійних явищ у оптичному волокні на якість передавання даних, Городілова Н. О. (2014)
Гордиенко С. Б. - Реагирование на инциденты информационной безопасности в инфокоммуникационных системах, Положивцева С. С. (2014)
Ківшар Т. І. - Висвітлення творчого спадку С. Сірополка в сучасній українській історіографії (2013)
Брицький П. П. - Степан Сірополко – видатний педагог, бібліотекознавець та історик освіти України (2013)
Баженов Л. В. - Національно-патріотичні, освітні та історичні погляди Степана Сірополка: до проблеми формування світогляду (2013)
Прокопчук В. С. - Бібліотечна діяльність С.О. Сірополка в Кам’янець-Подільському державному українському університеті (1919–1920 рр.) (2013)
Опря Т. М. - Кам’янецький період діяльності С.О. Сірополка в працях викладачів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (2013)
Кунанець Н. Е. - Праця С. Сірополка "Короткий курс бібліотекознавства" в контексті розвитку теоретичних засад бібліотечної справи на західноукраїнських землях (2013)
Рогова П. І. - Роль С. О. Сірополка у становленні і розвитку учительських бібліотек (до 140–річчя від дня народження С. О. Сірополка – відомого українського бібліотекознавця) (2013)
Василенко О. М. - Діяльність С. О. Сірополка в галузі бібліотечної статистики (2013)
Домбровська Л. В. - Внесок Степана Сірополка у вивчення шкільних бібліотек, Гулак В. М. (2013)
Ковальчук Г. І. - Книгознавчі зв’язки С. Сірополка з Українським науковим інститутом книгознавства (2013)
Завальнюк О. М. - Степан Сірополко і освітні процеси в Україні (1917–1920 рр.) (2013)
Атаманчук П. С. - Степан Сірополко: осмислення педагогічного доробку, Атаманчук В. П. (2013)
Абрамович С. Д. - Степан Сірополко про багатовекторність української освіти ХVI–XVII ст. (2013)
Франчук Т. Й. - Спільність базових позицій освітньої ідеології фундаторів Кам’янець-Подільського державного українського університету (2013)
Комарніцький О. Б. - Степан Сірополко про становище студентства педагогічних навчальних закладів радянської України у 20-х – на початку 30-х рр. ХХ ст. (2013)
Крючкова Н. Д. - Праці С. О. Сірополка у відділі рідкісних видань наукової бібліотеки Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (2013)
Телячий Ю. В. - Культурно-освітня діяльність Петра Холодного в дослідженнях С. О. Сірополка (2013)
Старенький І. О. - Наукова і пам’яткознавча діяльність С. О. Сірополка в чеський період еміграції (2013)
Рева Л. Г. - Біографічний дискурс Євгена Маланюка (2013)
Прокопчук В. С. - Наукова бібліотека Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка за 20 років незалежності України: тенденції, проблеми, перспективи (2013)
Айвазян О. Б. - З історії наукової бібліотеки Хмельницького національного університету (2013)
Іванова Л. В. - Бібліотека Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького: короткий нарис історії та сучасні тенденції оновлення (2013)
Кароєва (Соломонова) Т. Р. - Друкарство в Миньківцях Подільської губернії наприкінці XVIII – першої третини ХІХ ст. (2013)
Сажок О. В. - Діяльність народної бібліотеки-читальні Шепетівського Архангело-Михайлівського братства наприкінці ХІХ ст. (2013)
Крик Н. В. - Окружні та церковні бібліотеки Подільської єпархії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2013)
Старенький І. О. - Бібліотеки духовних навчальних закладів Подільської єпархії і їх роль у збереженні пам’яток друку і письм (2013)
Соломонова (Кароєва) Т. Р. - Реклама книжкового світу в повсякденному житті подолян другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (2013)
Скоропад Н. Я. - Абонемент мистецької літератури наукової бібліотеки Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: історія становлення, основні завдання та перспективи розвитку (2013)
Сологуб Т. В. - Абонемент-читальний зал педагогічного факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: тенденції розвитку та проблеми взаємодії (2013)
Годованець А. М. - Особиста бібліотека байкаря Микити Павловича Годованця (2013)
Резнічук Л. В. - Документальний фонд – головне багатство бібліотеки (2013)
Литвиненко О. В. - Органзація та збереження бібліотечно-інформаційних ресурсів (2013)
Климчук Л. В. - Інформаційні технології як засіб вдосконалення документаційного забезпечення краєзнавчих потреб (2013)
Опря Т. М. - Покажчики як форма розповсюдження бібліографічної інформації (2013)
Крючкова Н. Д. - Педагогічні журнали у фонді відділу рідкісних і цінних видань наукової бібліотеки Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (2013)
Кантлін С. О. - Електронні інформаційні ресурси наукової бібліотеки Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: стан та перспективи розвитку (2013)
Мендерецький В. В. - Про використання електронних навчальних посібників та інтернету в ході підготовки сучасних фахівців: теоретико-методологічний аспект, Шахова М. І. (2013)
Лук’янчук І. М. - Ставлення студентів факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка до традиційних та інноваційних методів роботи наукової бібліотеки (2013)
Соловйова Н. О. - Інтеграція бібліотек вищих навчальних закладів в об’єднані бібліотечно-інформаційні структури (2013)
Козак Н. О. - Сучасні підходи до бібліографічної підтримки студентів (2013)
Никитюк С. С. - Гуманістична складова підготовки бібліотечного фахівця (2013)
Булаєнко В. О. - Екскурсійна діяльність як елемент навчально-виховного процесу (2013)
Мацей О. О. - Організація системи підвищення кваліфікації в науковій бібліотеці Хмельницького національного університету (2013)
Грінішина І. І. - Діяльність читального залу №1 наукової бібліотеки Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка з національного виховання майбутніх освітян засобами масової культурно-просвітницької роботи (2013)
Гончарова Л. В. - Культурно-просвітницька робота в читальному залі історичного факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (2013)
Павлюк О. Я. - Музей історії коледжа – документальна пам’ять поколінь (2013)
Сірополко С. О. - Завдання нової школи (2013)
Телячий Ю. В. - "Завдання нової школи" Степана Сірополка: спроба суб’єктивної рефлексії (2013)
Прокопчук В. С. - Всеукраїнська науково-практична конференція (2013)
Резнічук Л. В. - Шевченківські дні (2013)
Кантлін С. О. - Підсумки роботи наукової бібліотеки за 2012 рік підведено (2013)
Опря Т. М. - Бібліотекар за покликанням (2013)
Прокопчук В. С. - Талант, помножений на працю (2013)
Опря Т. М. - Натхненна книгою (2013)
Резнічук Л. В. - Фахівець бібліотечної справи (2013)
Абрамович С. Д. - Грандіозна панорама польських релігієзнавчих досліджень (2013)
Франчук Т. Й. - Рецензія на бібліографічний покажчик "Життєве кредо професора В. П. Струманського" (2013)
Плахтій П. Д. - Ботанiк – у природi, еколог – у життi: (до 30-рiччя наукової та науково-педагогiчної дiяльностi Людмили Григорiвни Любiнської) (2013)
Опря Т. М. - Каталог виставки "Подільській "Просвіті" – 105 років", Пархоменко В. М., Савченко Л. П. (2013)
Опря Т. М. - Каталог виставки "С. О. Сірополко – видатний просвітянин і громадський діяч", Пархоменко В. М., Савченко Л. П. (2013)
Суровий А. Ф. - Про збірку "Тобі, одній" (2013)
Наші автори (2013)
Гайдай О. М. - Цукрова промисловість як складова частина землеробської культури: історія становлення та розвитку на прикладі підприємств Харитоненків (середина ХІХ – початок ХХ ст.) (2012)
Івангородський К. В. - Землеробська культура Кримського ханства у XV – XVII ст. (2012)
Кухарчук О. С. - Організація Народної Оборони Карпатська Січ – збройні сили Карпатської України (2012)
Кучеренко А. А. - Політика "нової ери" Казимира Бадені (2012)
Матвієнко Л. В. - Білозерська археологічна культура в Степовому Побужжі (2012)
Синявська Л. І. - Стан цукрової промисловості за часів української державності (1917-1919 рр.) (2012)
Балухтіна О. М. - Еволюція монастирського землеволодіння на Півдні України у другій половині ХІХ ст. – 1917 р. (2012)
Котляр Ю. В. - Врадіївська Хліборобська республіка (2012)
Кузьменко І. В. - Земля Херсонщини в біографії Давида Бурлюка (2012)
Маслак В. І. - Голод у Полтавській губернії 1833-1834 рр. та його наслідки (2012)
Петровська Ю. М. - Спроби покращення продовольчого забезпечення населення повітовими земськими установами Чернігівської губернії в 60-90-х роках ХІХ ст. (2012)
Посунько О. М. - Поміщицьке землеволодіння на Півдні України останньої чверті ХVІІІ – початку ХІХ ст.: поземельні суперечки та їх вирішення (2012)
Рахно О. Я. - Переселенська діяльність Чернігівського губернського земства (2012)
Руснак О. В. - Становище сільського господарства Північної Буковини і Хотинщини у міжвоєнний період (2012)
Цецик Я. П. - Зміни в земельних відносинах у Волинській губернії наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2012)
Шпак Ю. Г. - Місце аграрного питання в політичній боротьбі на Півдні України у 1919 р. (2012)
Дорошенко О. М. - Життя та діяльність Віктора Петровича Скаржинського крізь призму радянської історіографії і краєзнавства (2012)
Литвинова Т. Ф. - "Поміщики кріпосники" Південної України як прихильники селянської емансипації: спроба подолання історіографічної традиції, Грищенко К. С. (2012)
Присяжнюк Ю. П. - Селянин у антиноміях історичних культур чи чого варті більшість наукових суперечок (2012)
Шманько О. В. - Найважливіші відкриття та дослідження пам’яток трипільської протоцивілізації на території Чернівецької області в другій половині ХХ – на початку ХХІ ст. (2012)
Якиминська Л. В. - Історіографічний аналіз ментальності українського селянства (2012)
Бурім Д. В. - Діяльність Товариства підтримки української науки та культури в Німеччині (за матеріалами Архіву Федеральної Землі Берлін) (2012)
Лаврут О. О. - Освітній рівень майбутніх студентів сільськогосподарських вищих навчальних закладів періоду 1920-х років (2012)
Нагрибельний Я. А. - Розвиток сільськогосподарської освіти на Херсонщині у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2012)
Нікілєв О. Ф. - Сільська школа України в 1950-х – середині 1960-х рр.: реалії стану та функціонування (2012)
Бінецька О. В. - Суспільно-політичне життя українського жіноцтва доби незалежності (2012)
Висоцька Г. В. - Збереження національної ідентичності українцями у Польщі (1989-2011 рр.) (2012)
Воронін В. М. - Заснування і виготовлення єдиного ордену УСРР (2012)
Кухарчук О. С. - Комуністичний політичний режим у Чехословаччині і на Закарпатті в роки Другої світової війни (2012)
Мисечко А. І. - З історії написання та популяризації пісні "Реве та стогне Дніпр широкий" (2012)
Ніколаєв М. І. - Просопографічні дослідження монет Ольвії останньої чверті ΙΙΙ – раннього II ст. до н.е. (2012)
Суденко О. В. - Політика працевлаштування у процесі соціальної реадаптації демобілізованих воїнів Радянської армії (1945-1950 рр.) (2012)
Чорнописька В. З. - Останній період життя архімандрита Климентія Шептицького (1947-1951 рр.) (2012)
Вінцковський Т. С. - Катеринославський український національний губернський з‟їзд (травень 1917 року): підготовка, хід і місце в революції (2012)
Діанова Н. М. - Місіонерська діяльність архієпископа Никифора (Феотокі) на Півдні України (2012)
Капітан Л. І. - Андрій Патрус-Карпатський: доля літератора та людини (2012)
Лекар А. М. - Українська Галицька армія в Балтському повіті в грудні 1919 – квітні 1920 рр. (2012)
Матвієнко Л. В. - Поховальний обряд у ритуально-культовій практиці населення Степового Побужжя (2012)
Ніколаєнко О. О. - Громадська діяльність польських жінок Одеси на початку ХХ ст. (2012)
Татарченко О. Б. - Історія Свято-Успенського собору міста Херсона (2012)
Чорна Л. М. - Господарська діяльність німецьких поселенців-власників у Херсонській губернії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2012)
Бурім Д. В. - Українські студентські об‟єднання в міжвоєнній Німеччині: Товариство студентів українців при Університеті Альберта в Кеніґсберґу у 20-х роках ХХ ст. (2012)
Зеркаль М. М. - Етнічна система освіти України: особливості відродження та функціонування у 1990-2000-ті роки (на прикладі середніх та спеціальних навчальних закладів) (2012)
Кушлакова Н. М. - Товариство маркшейдерів Півдня Росії: створення, відкриття та значення для становлення маркшейдерської справи в Російській імперії на початку ХХ ст. (2012)
Левченко Л. Л. - Професійні асоціації архівістів США та перспективи розвитку професійних організацій архівістів України (2012)
Улітова Н. С. - Основні тенденції та процеси у справі відновлення діяльності закладів освіти в повоєнній Україні (2012)
Цецик Я. П. - Заклади освіти у Волинській губернії наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2012)
Чокан К. П. - Культурно-освітня діяльність "Дніпробугу" (1921-1929 рр.) (2012)
Дем’яненко Ю. М. - До 150-річчя Миколаївської чоловічої гімназії (2012)
Морозова О. С. - Дослідник спільної польсько-української минувшини Тадеуш Срогош (до ювілею вченого) (2012)
Марушкевич А. А. - Досвід підтримки та розвитку обдарованої молоді країн Європи в аналітиці сучасних учених (2014)
Островерхова Н. М. - Урок як соціально-педагогічна система (2014)
Максимович О. М. - Професійна підготовка майбутніх педагогів до діяльності з обдарованими дітьми (2014)
Піонтковський-Вихватень Б. О. - Навчання обдарованих дітей у навчальних закладах України: історичний контекст (2014)
Будій Н. Д. - Формування готовності вчителя до евристичного навчання – умова інтелектуального розвитку обдарованих учнів (2014)
Стьопул В. І. - Теоретичні засади формування тестових засобів контролю іншомовної обдарованості, Дмітрієв А. О. (2014)
Саміленко Р. А. - Творчий потенціал та розвиток особистості у вітчизняних музично-педагогічних системах (2014)
Онопченко Г. В. - Освітнє інтернет-середовище як засіб соціалізації дітей з особливими потребами, Мілєнін В. М., Галкін С. О., Баранова М. А. (2014)
Павлик Н. М. - Розвиток вольових рис характеру в обдарованих старшокласників (2014)
Кабиш-Рибалка А. В. - Психологічні фактори вибору стратегій проектування життєвого шляху особистості (2014)
Зубовская Л. Л. - Школа ассертивности – модель школы будущего, Шувырь В. Ю. (2014)
Камишин В. В. - Формування абсолютної шкали кваліметрії рівнів навчальних досягнень з урахуванням складності тестових завдань (2014)
Чудакова В. П. - "Самооцінка" як складова інтегральної характеристики "самоусвідомлення себе як професіонала" − критерій сформованості психологічної готовності до інноваційної діяльності та конкурентоздатності особистості (2014)
Рыбак С. Б. - Выучить иностранный язык? – Легко! Урок первый (2014)
Іванішина Л. М. - Інноваційні підходи вчителів спрямовані на розвиток реактивної політехнічної особистості в умовах навчального закладу сільського типу (цикл інтегрованих навчальних занять) (2014)
Османова Н. С. - Сопоставительный анализ моделей и технологий психолого-педагогической поддержки развития одаренных детей (2014)
Жерліцин С. О. - Обдарована гордість Луганщини (2014)
Корінна Л. В. - Педагогічні засади професійної орієнтації старшокласників у навчально-виховному процесі у Житомирському обласному педагогічному ліцеї (2014)
Інформація (2014)
Воронін В. М. - Становлення і розвиток інституту присвоєння почесних звань у нагородній системі Радянської України в довоєнний час та період Великої Вітчизняної війни (2013)
Зелінський М. В. - Часопис "Przeglad Wszechpolski" (1895-1905) як джерело до вивчення поглядів Романа Дмовського на українське питання (2013)
Лазуренко В. М. - Радянське фермерство як альтернатива сталінській колективізації (2013)
Нікілєв О. Ф. - Формування виробничої інтелігенції українського села середини 1940-60-х років: джерела російських архівних фондів у відображенні процесу (2013)
Гайдай О. М. - Рід Харитоненків у працях англійської дослідниці К. Бертон (2013)
Кучеренко А. А. - Українсько-польські відносини в Галичині та процеси модернізації в Австро-Угорщині (1900-1918 рр.) в історіографії (2013)
Прокоп Ю. В. - Переселення євреїв із Галичини до Херсонської губернії наприкінці XVIII – у першій половині XIX ст.: причини та етапи (2013)
Тимів І. М. - Хронологія перших татарських і турецьких набігів на землі Руського воєводства у XV ст. (2013)
Шабашов А. В. - Тюркський і слов’янський субстрати у молдаван українського Буджака: за матеріалами термінології спорідненості (2013)
Гоцуляк В. В. - Вчений, будівничий історичної школи Микола Іванович Бушин (2013)
Конюхов С. В. - До проблеми висвітлення сучасними польськими підручниками діяльності українських націоналістів у роки Другої світової війни (2013)
Котляр Ю. В. - Історія українського селянства 1917-1929 рр. у творах зарубіжних дослідників (2013)
Кудінов Ю. М. - Стереотипи мислення вчених Північної Америки у дослідженні історії ранньомодерної України (2013)
Морозова О. С. - Волинська трагедія у сучасній українській і польській історіографії (2013)
Райківський І. Я. - Українське "національне відродження" (націотворення) в Галичині ХІХ – початку ХХ ст. у зарубіжній історіографії (2013)
Романець Н. Р. - Репресивна політика радянської влади в українському селі (1928-1933 рр.) у висвітленні сучасної зарубіжної історіографії (2013)
Стопчак М. В. - Діяльність Директорії УНР зі створення конституційно-правових засад української державності в українській зарубіжній історіографії (2013)
Ткачук А. І. - Сучасна українська історіографія про дослідження польськими істориками постаті Богдана Хмельницького (2013)
Арабаджи С. С. - Повсякденність дітей у земських школах грецьких сіл Маріупольського повіту наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2013)
Лаврут О. О. - Мовно-освітня політика в Донбасі першого повоєнного десятиріччя: проблеми сучасної історіографії (2013)
Нікітенко С. В. - Людина ідеї і практики: штрихи до біографії Івана Радецького (2013)
Свинаренко Н. О. - Загальна характеристика становлення економічних науково-освітніх центрів у Харкові: сучасна історіографія (2013)
Левченко Л. Л. - Національний архів США у Другу світову війну та повоєнні роки (2013)
Ковальська Б. - Генеалогія Великого князівства Литовського: походження князів Радзивіллів. Рецензія на монографію: Антонєвич Марцелі. Предки князів Радзивіллів. Історія міфу і мандри історіографії (Варшава, 2011) (2013)
Срогош Т. - Подання про академічні, дидактичні та організаційні досягнення професора, доктора історичних наук Євгена Григоровича Сінкевича у зв’язку із розглядом справи про надання йому звання почесного професора Академії імені Яна Длугоша в Ченстохові (2013)
Содержание (2013)
Макаева Р. Х. - Применение голографической интерферометрии для контроля качества паяных и сварных соединений, Каримов А. Х., Царева А. М. (2013)
Гусарев В. С. - Экспериментальное исследование зависимости действия технологической системы от режимов формообразования, Яровой Ю. В. (2013)
Калинина Н. Е. - Материаловедческие аспекты наномодифицирования многокомпонентных никелевых сплавов, Калиновская А. Е., Калинин В. Т. (2013)
Мозговой В. Ф. - Стратегии обработки лопаток моноколёс на обрабатывающих центрах с ЧПУ с переменной 3D-коррекцией, Балушок К. Б., Котов И. И., Панасенко В. А., Бирук М. К. (2013)
Набокина Т. П. - Скорость резки разупрочнением сверхзвуковыми высокотемпературными газовыми струями материалов на основе алюминиевых сплавов, Гайдачук А. В., Грушенко А. М. (2013)
Сорокин В. Ф. - Синтез эвольвентных траекторий высокоскоростной расфрезеровки отверстий, Бут Т. П., Комбаров В. В. (2013)
Быбин А. А. - Оптимизация процесса химического травления защитного покрытия по обобщенному критерию, Невьянцева Р. Р., Смыслов А. М., Смольникова О. Г. (2013)
Родителев В. И. - Конструктивные способы снижения стоимости жизненного цикла современных и перспективных ВРД, Нестеренко В. Г. (2013)
Сорочкин А. Н. - Анализ путей модернизации самолета штурмовика типа Су-25 с целью улучшения его эксплуатационных характеристик, Логинов В. В., Еланский А. В. (2013)
Горбенко А. Н. - О допустимом уровне инерционной анизотропии гироскопического ротора (2013)
Могильников В. П. - Методики лётных испытаний чистоты воздуха, отбираемого от авиационных газотурбинных двигателей на нужды систем кондиционирования воздушных судов, Ионов А. В. (2013)
Гирька Ю. В. - Аэродинамические характеристики двигателя бпла, основанном на эффекте коанда, Ганган И. А., Крашаница Ю. А. (2013)
Алёхин С. А. - Вспомогательные силовые установки транспортных средств и перспективы их развития, Попов Г. К. (2013)
Кислов О. В. - Характеристики газогенератора ГТД (2013)
Халатов А. А. - Адаптация k-ε модели турбулентности для моделирования пленочного охлаждения через систему двухрядных отверстий в сферических углублениях, Безлюдная М. В., Дашевский Ю. Я., Северин С. Д., Борисов И. И. (2013)
Долматов Д. А. - Влияние высокочастотных разрядов на механизмы генерации и распада оксидов азота, Кукурудза А. В. (2013)
Кравченко И. Ф. - Расчетно-экспериментальное исследование затурбинного канала ТРДД, Хомылев С. А., Варварук П. П., Пика Е. Л. (2013)
Васильев И. П. - Методика огневых сертификационных испытаний трубопроводов авиационного ГТД, Павлова М. В., Шепель В. Т. (2013)
Гусев Ю. А. - Тензорезисторы с антишунтирующим экраном, Кононыхин Е. А., Кахраи К. (2013)
Лоян А. В. - Расчетный способ определения эффективной теплопроводности металлопористых эмиттеров катодов ЭРД, Титов М. Ю., Солонинко Е. П. (2013)
Нестеренко С. Ю. - Система уравнений моментов функции распределения частиц по скоростям в разреженной среде индукционных источников плазмы, электронов и ионов, Рошанпур Ш. (2013)
Голощапов В. Н. - Создание пиковой мощности на основе эксплуатируемых энергоблоков ТЭС, Антипцев Ю. П., Котульская О. В., Парамонова Т. Н. (2013)
Радченко Р. Н. - Оценка потенциала охлаждения воздуха на входе малооборотного дизеля транспортного судна, Стахель А., Радченко Н. И., Сирота А. А. (2013)
Синченко С. В. - Построение математических моделей разрядных характеристик электрохимических аккумуляторов различных типов при помощи схем замещения, Ширинский С. В. (2013)
Дзензерский В. А. - Разработка новых технологий повышения механических свойств свинцовых сплавов для аккумуляторов, Казача Ю. И., Жулай Ю. А., Иванов В. А., Скосарь В. Ю. (2013)
Билоненко Р. А. - Использование алюминия в химическом источнике тока для генерирования водорода (2013)
Сысоев Ю. А. - Формирование проводящей пленки на поверхности диэлектрика пускового инжектора источника плазмы (2013)
Шепетов Ю. А. - Моделирование энергоприхода от солнечных батарей космического аппарата класса микроспутник для дистанционного зондирования Земли, Должикова Е. А. (2013)
Рябков В. И. - Тахионная энергия – основа "холодного" синтеза, Толмачев Н. Г. (2013)
Данов А. С. - Фундаментальные энергетические уровни материи (2013)
Погорелов Г. И. - Технология полунатурного комплексного моделирования ГТД и его систем, Абдулнагимов А. И., Годованюк А. Г. (2013)
Панін В. В. - Формування структури інтелектуальної системи автоматичного керування авіаційним ГТД, Єнчев С. В., Таку С. О. (2013)
Суворов М. А. - Автоматизация процесса проектирования технологии изготовления детали корпуса регулятора в системе "Вертикаль" , Третьяк В. В., Сотников В. Д., Худяков С. В. (2013)
Дмитрієв С. О. - Формування програм технічного обслуговування авіаційних двигунів, Бурлаков В. І., Попов О. В., Попов Д. В. (2013)
Туркин И. Б. - Технология формирования нормативного профиля для сертификации программных систем, Стариков С. Н., Шостак И. В. (2013)
Чехресаз М. - Особенности битангециальной обработки сложных поверхностей детали авиационного двигателя с использованием программного обеспечения Topsolid (2013)
Бутенко Ю. И. - Обобщенная модель ядра семантической целостности языка стандартов программного обеспечения (2013)
Кучук Г. А. - Метод оперативной оценки статистических характеристик агрегированного трафика (2013)
Рева А. Н. - Эффективность организации коммуникаций в системе аэронавигационного обслуживания полетов (на примере красноярского центра обслуживания воздушного движения) , Устименко И. М., Колтаков В. Н. (2013)
Данова М. А. - Методика выбора приоритетов при прогнозировании научно-технического развития крупномасштабных объектов на основе технологии Форсайт (2013)
Демьяненко В. А. - Метод знаниеориентированной поддержки принятия решений при технологической подготовке производства товаров народного потребления на машиностроительном предприятии (2013)
Любченко В. В. - Обробка інформації в системі керування промисловим підприємством (2013)
Потапова М. В. - Методика управления бизнес-процессами в софтверной фирме на основе принципа недоопределенности (2013)
Сніжной Г. В. - Сертифікація і система якості авіаційного підприємства, Томашевський О. В., Терьошина В. С. (2013)
Степаненко С. М. - Вопросы cтандартизации управления проектированием в соответствии с авиационными правилами АПУ-21 (2013)
Алфавитный указатель (2013)
Ойцюсь Л. В. - Видовий склад адвентивної фракції флори на осушених територіях Волинського Полісся (2013)
Шанда В. І. - Стани та взаємовідносини бур’янових рослин у агрофітоценозах, Цвей Я. П., Євтушенко Е. О., Шанда Л. В. (2013)
Гудаков О. О. - Онтогенетична структура ценопопуляцій сосни звичайної в Гетьманському національному природному парку (2013)
Блінкова О. І. - Особливості адаптації інтродукційних популяцій Quercus rubra L. на території Київського Полісся (2013)
Скляр В. Г. - Природне поновлення дуба звичайного на території Новгород-Сіверського Полісся: поширеність у фітоценозах та диференціація їх умов за ступенем сприятливості для цього процесу (2013)
Шанда В. І. - Динаміка біогеоценозу як явище та процес: стан руху та хід розвитку зв’язків, Ворошилова Н. В., Шанда Л. В. (2013)
Соваков О. В. - Особливості визначення ширини полезахисних лісових смуг в умовах Правобережного Лісостепу України (2013)
Хархота Г. І. - Зміни габітуальних ознак синантропних видів у техногенних фітосистемах, Прохорова С. І., Агурова І. В. (2013)
Shupranova L. V. - Influence of motor transport emissions on the functional state of seeds of wood plants, Taran Ja. V. (2013)
Пономарьова О. А. - Зміни анатомічної будови листків дерев роду Tilia L. як показник адаптації до різних до різних умов зростання (2013)
Савосько В. М. - Морфологічні особливості листків берези повислої культурдендроценозів степу в умовах промислового міста, Домшина К. М., Савосько В. В. (2013)
Бессонова В. П. - Цитогенетичний ефект сумісної дії важких металів і кінетину та аскорбінової кислоти, Чонгова А. С. (2013)
Ходаніцька О. О. - Вплив суміші регуляторів росту хлормекватхлориду і трептолему на якість олії льону сорту Орфей, Кур’ята В. Г. (2013)
Россихіна-Галича Г. С. - Активність антиоксидантних ферментів у листках Frаxinus excеlsior L., Betula pendula Roth. та Ulmus laevis Pall. за умов м. Дніпропетровськ (2013)
Михайленко І. Л. - Умови існування ялини звичайної, сосни кримської, сосни звичайної та ялівцю козачого в складі зелених насаджень м. Кривий Ріг, Сметана О. М. (2013)
Ловинська В. М. - Зміни фізіолого-біохімічних показників листків роду Acer L. за умов техногенного забруднення, Зайцева І. А., Ситник С. А. (2013)
Кузьович В. С. - Деякі аспекти фенології деревних видів Раївського дендропарку (2013)
Іванченко О. Є. - Інвентаризація та оцінка стану деревних насаджень парку ім. Калініна м. Дніпропетровськ (2013)
Поздній Є. В. - Таксономічний аналіз вищої водної та прибережно-водної рослинності природно-техногенних водойм Криворіжжя (2013)
Дударєва Г. Ф. - Вплив антропогенних чинників на стан нітратного забруднення питної води сільських селітебних територій, Сезоненко О. О., Мозолюк І. І., Карабута Л. П. (2013)
Булейко А. А. - Еколого-мікроморфологічна характеристика едафотопів терникових біогеоценозів, які зростають на колишніх землях природних байрачних лісів, Полєва Ю. Л. (2013)
Гончар Н. В. - Фосфатазна активність едафотопів техногенних ландшафтів (2013)
Goloborodko К. - Rare and endangered butterflies (Lepidoptera: Hesperioidea, Рapilionaceae) the former rapids part of Dnepr (2013)
Лико С. М. - Вплив забруднення атмосферного повітря на стан захворюваності населення м. Рівне, Каськів М. В. (2013)
Кобеза П. А. - Сезонні особливості поведінки дикого кабана Sus scrofa в мисливських угіддях Дніпропетровської області, Новіцький Р. О. (2013)
Генчева В. І. - Вивчення антирадикальної активності S-заміщених 2- метил-4-меркапто-8-метоксихіноліну у дослідах in vitro (2013)
Лабенська І. Б. - Прогноз біологічної активності сполук як основа для пошуку нових біорегуляторів в ряду N-ацильних похідних S-(2- метилхінолін-4-іл)-L-цистеїну (2013)
Омельянчик Л. О. - Визначення адсорбційних властивостей альгіновмісних продуктів, Синяєва Н. П., Луганська О. В., Грипась А. Ю. (2013)
Данильчук О. М. - Регресійний аналіз впливу забруднення атмосферного повітря на рівень захворюваності населення м. Мелітополь хворобами органів дихання, Сигора Г. А. (2013)
Штабский Б. М. - Учение о кумуляции и его применение в профилактической токсикологии (Часть 3. Экспериментальные данные и их обсуждение) (2014)
Вороненко В. В. - Особливості планування заходів ліквідації наслідків на основі досвіду аварії на Чорнобильській АЕС, Печиборщ В. П., Іванько О. М., Бабієнко В. В., Герасименко О. А., Кальчук Р. Д. (2014)
Кузнецова Т. А. - Удосконалення оцінки димоутворювальної здатності матеріалів, що застосовуються для оздоблення салонів пасажирського транспорту (2014)
Ковтюк Н. І. - Зміни стереотипів харчування у сучасних школярів (2014)
Кліментьєв І. М. - Гігієнічна оцінка водопостачання об’єктів залізничного транспорту України, Бабич І. В., Співакова Г. І., Петренко Н. Ф., Корнійко П. І., Мокієнко А. В., Коваленко Д. М. (2014)
Евстафьев В. Н. - Уровни электромагнитных излучений, создаваемые мобильными телефонами и другими носимыми радиопередающими устройствами (обзор литературы и собственных исследований), Гоженко С. А. (2014)
Сівко Г. І. - Визначення вмісту біологічно активних сполук органічного походження у різних природних пелоїдах (2014)
Псядло Э. М. - Взаимосвязь функционального состояния сердечно-сосудистой системы и психофизиологического статуса моряков (2014)
Гоженко А. И. - Влияние лечебно-профилактических препаратов на содержание триглицеридов в печени и сыворотке крови крыс, получавших высокожировой рацион на фоне дисбиоза и иммунодефицита, Левицкий А. П., Левченко Е. М., Ткачук В. В. (2014)
Алексевич К. О. - Динаміка процесів ліпопероксидації та стан клітинних мембран за умов адреналінової кардіопатії, Фіра Л. С., Лихацький П. Г., Грималюк О. І. (2014)
Полищук П. Г. - Моделирование комплексов металлотионеина МТ-2 крысы с различными ионами металлов полуэмпирическим методом PM7, Пыхтеева Е. Г., Христова Т. М. (2014)
Дивоча В. А. - Изучение взаимодействия вирусов парагриппа с чувствительными культурами клеток (2014)
Семенова О. О. - Активність очищених пируватдегвдрогеназного та 2-оксоглутаратдегідрогеназного комплексів та рівень в них SH-груп за дії важких металів, Будняк О. К., Петров С. А. (2014)
Шарипов К. О. - Влияние новых соединений селена на некоторые показатели периферической крови кроликов при свинцовой интоксикации, Алмабекова А. А., Булыгин К. О., Яхин Р. Ф. (2014)
Балабан С. В. - Актуальные проблемы заболеваемости на железнодорожном транспорте, Боднарь В. В., Панов Б. В., Свирский А. А., Матвеев А. Г. (2014)
Тещук В. Й. - Досвід застосування ноофену у відновному лікуванні гострих порушень мозкового кровообігу в умовах ВМКЦ ПР, Тещук В. В. (2014)
Малицька А. П. - Безпека пацієнтів при ендоскопічних дослідженнях через призму анестезіологічного забезпечення, Полінчук І. С., Арбузова В. О., Полінчук І. М., Авраменко Ю. Г. (2014)
Тимофеева С. В. - Клинико-статистическое обоснование оптимизации мероприятий по снижению уровня гинекологических заболеваний у работниц железнодорожного транспорта (2014)
Шевчук М. И. - Вариабельность сердечного ритма в клиностазе и ортостазе у пациентов с артериальной гипертензией в классах продолжительности комплекса QRS ЭКГ на этапах комбинированной терапии лизиноприлом и бисопрололом (2014)
Котюжинская С .Г. - Состояние жирнокислотного состава липидов крови при гипергепаринемии, Васюк В. Л. (2014)
Козуля С. В. - Резистентность к антибактериальным препаратам микрофлоры, выделенной из мокроты больных пневмонией и хроническим бронхитом, Хмелевская О. Н., Кузнецов В. Г., Сеитова Р. С., Москвина Г. Н., Гонтарь Е. В. (2014)
Левицька С. А. - Патофізіологічне значення хронічних захворювань верхніх і нижніх дихальних шляхів в розвитку частих рецидивів респіраторних вірусних інфекцій у дітей, Гоженко А. І., Буяло В. В. (2014)
Валерию Николаевичу Евстафьеву — 70 лет! (2014)
Правила для авторов (2014)
Демьяненко С. А. - Влияние кишечного эндотоксина на уровень биохимических марке-ров воспаления в слизистой оболочке полости рта крыс, Романенко И. Г., Левицкий А. П. (2010)
Волкова О. С. Рябоконь Е. Н. - Влияние алиментарных добавок на состояние зубов и костную ткань паро-донта крыс, получавших кариесогенную диету, Волкова И. Е. (2010)
Кравченко Л. С. - Ефекти вітасолової мазі при експериментальному пародонтиті у щурів, Солоденко Г. М., Бас Н. О. (2010)
Демьяненко С. А. - Гепатопротекторные свойства катомаса (2010)
Косенко К. Н. - Влияние зубных паст, включающих разные растительные экстракты, на течение воспалительного процесса при обострении хронического катарального гингивита у молодых людей, Терешина Т. П., Рожко Е. П. (2010)
Сергеева И. Е. - Позиционирование лактоферрина и секретируемых лейкоцитами ингибиторов протеиназ, как модуляторов иммунного и противовоспалительного процессов у больных генерализованным пародонтитом, Борисенко А. В. (2010)
Глазунов О. А. - Состояние тканей пародонта у работников горнодобывающей промышленности (2010)
Косенко К. Н. - Клиническая эффективность комплекса противорецидивных мероприятий при хроническом кандидозе, Заградская Е. Л. (2010)
Куцевляк В. Ф. - Етіологічна частка впливу солей важких металів на відносний ризик виникнення захворю-вань пародонту, Лахтін Ю. В. (2010)
Воловар О. С. - Сучасні методи діагностики та лікування гіпертрофії вла-сних жувальних м'язів, Маланчук В. О., Тімощенко Н. М, Костюк Т. М. (2010)
Малаховская А. О. - Визначення операційного стресу та адекватності анестезії у хворих з гнійно-запальними процесами нижньої третини обличчя (2010)
Комский М. П. - Оценка в баллах местных признаков острого одонтогенного остеомиелита нижней челюсти (2010)
Косенко Д. К. - Биохимические параметры ротовой жидкости у детей в динамике ортодонтического лечения, Макаренко О. А. (2010)
Мірчук Б. М. - Оцінка стану неспецифічної резистентності ротової рідини у пацієнтів із зубо-щелепними аномаліями у період постійного прикусу, Дрогомирецька М. С. (2010)
Романова Ю. Г. - Влияние зубного эликсира "Биодент-4" на биохимические показатели ротовой жидкости пациентов со съемными зубными протезами (2010)
Палійчук І. В. - Цитогенетичні показники функціонального стану геному нейтрофільних гранулоцитів периферійної крові у хворих на протезні стоматити, Ковальчук Л. Є., Ястребова О. С. (2010)
Лабунец В. А. - Влияние зубного эликсира "Экстравин-Дента" на состояние полости рта у пациентов со съемным протезированием, Рожкова Н. В. (2010)
Чухрай Н. Л. - Показники карієсу молочних зубів у дітей шкільного віку (2010)
Штомпель А. В. - Оптимизация процессов минерального обмена в полости рта под действием разработанного лечебно-профилактического комплекса у детей дошкольного возраста (2010)
Ковач И. В. Штомпель А. В. - Заболеваемость кариесом зубов и уровень гигиенического состояния полости рта у детей дошкольного возраста г. Днепропетровска (2010)
Крячко А. Г. - Якість стоматологічної допомоги. Соціологічна оцінка сучасного стану стоматологічної допомоги на прикладі клініки щелепно-лицьової хірургії та стоматології Військово-медичного клінічного центру Кримського регіону (2010)
Лабунец В. А. - К истории становления системы учёта и нормирования труда медицинских работ-ников в клинической стоматологии, Диев Е. В., Диева Т. В. (2010)
Леус П. А. - Реализация массовых программ профилактики кариеса зубов и болезней периодонта с использованием научных фактов доказательной медицины и стоматологии (2010)
Засипка Л. Г. - Фтор у питних водах Одеської області: гігієнічне та клініко-прогностичне значення, Деньга О. В., Світлична О. М., Ворохта Ю. М. (2010)
Рейзвих О. Э. - Показатели санации полости рта в различных регионах Украины в зависимости от обеспеченности врачебными кадрами стоматологического профиля, Варава Г. Н., Жадько Р. Т. (2010)
Заблоцький Я. В. - Всеукраїнська акція "Якість життя для батьків" з безкоштовній імплантації членам ветеранських органі-зацій України (2010)
Положення "Про проблемні комісії МОЗ та АМН України" (2010)
Правила подготовки материалов к печати в журнале "Вестник стоматологии” (2010)
Титул, зміст (2014)
Адріанов В. П. - Технічне регулювання у металобудівництві (2014)
Шалінський В. В. - Особливості розрахунку естакади коробчастого поперечного перерізу (2014)
Гуляев В. И. - Теоретическое моделирование наименее энергозатратных режимов бурения сверхглубоких криволинейных скважин, Гайдайчук В. В., Андрусенко Е. Н., Шлюнь Н. В. (2014)
Яковенко И. А. - Реализация метода физических моделей сопротивления применительно к расчету реконструируемых зданий из железобетона (2014)
Колчунов В. И. - Экспериментальные исследования жесткости железобетонных конструкций в зоне наклонных трещин, Омельченко Е. В. (2014)
Усенко Н. В. - Образование наклонных трещин первых двух типов в железобетонных составных конструкциях (2014)
Гринберг М. Л. - Тривалі випробування з грибостійкості світлопрозорої плівки ETFE у будівельних металоконструкціях, Суббота А. Г., Чуєнко А. І., Остапюк С. М., Цибульський О. М. (2014)
Кайгородцев Ю. В. - Нові мобільні системи лижних трас у важкодоступних місцях, Цуман К. М., Цихановський В. К. (2014)
Заварзін М. Ю. - Використання сталефібробетону в якості незнімної опалубки стін для реакторних відділень АЕС (2014)
Умови друкування (2014)
Обкладинка (2014)
Реклама УЦСС (2014)
Анонс Другої польсько-української міжнародної конференції (2014)
Титул, зміст (2011)
Дробязко А. - Чи будуть засвоєні уроки банківської кризи 2008-2009 р.?, Льовочкін С., Федосов В. (2011)
Буряченко А. - Місцеві ініціативи в забезпеченні медичних послуг (2011)
Сущенко О. - Генезис та особливості антиінфляційної політики США на сучасному етапі, Стахів Ю. (2011)
Крисіна І. - Фінансування галузі культури з державного бюджету у розрізі бюджетних програм Міністерства культури і туризму України (2011)
Диба О. - Бюджетоутворювальні джерела місцевого самоврядування щодо забезпечення інвестиційного потенціалу, Крук В. (2011)
Данніков О. - Підвищення конкурентоспроможності ВНЗ у контексті надання якісних освітніх послуг, Баша І. (2011)
Cтеценко Б. - До питання місця та ролі державних цінних паперів на фондовому ринку України (2011)
Диба М. - Наслідки глобалізації для банківської системи України, Поліщук Є. (2011)
Осадчий Є. - Економічне трактування сутності банківського капіталу, Стрижак А. (2011)
Жеваго А. - Оптимізація діяльності інститутів спільного інвестування в Україні, Фурсова О. (2011)
Циганов С. - Фундамент для вітчизняної фінансової науки (2011)
Журочко Е. И. - Экспериментальное исследование дистрофически-деструктивных процессов в тканях пародонта белых крыс репродуктивного возраста по данным остеометрии (2011)
Глазунов О. А. - Экспериментальное обоснование лечебно-профилактического комплекса для нормализации стоматологиче-ского статуса у работников горнорудной промышленности (2011)
Терешина Т. П. - ариеспрофилактические свойства лекарственного растения – золототысячника (экспериментальное исследование), Лучак И .В., Мозговая Н. В. (2011)
Острянко В. І. - Вивчення впливу очищення KaVo PROPHYFLEX на емаль постійних зубів in vitro, Якубова І. І., Чайковський Ю. Б., Тіньков В. О. (2011)
Левицкий А. П. - Биохимические маркеры воспаления и дисбиоза в слюне больных холециститом, Демьяненко С. А., Пустовойт П. И., Токарь Е. А., Аншукова О. И., Гончарук С. В, Скиба В. Я. (2011)
Терешина Т. П. - Микробный спектр поверхности реставрированного зуба при наличии краевого окрашивания пломбы, Чулак О. Л. (2011)
Журочко Е. И. - Влияние сочетанного применения "Лизомукоида" и "Бактулина" на биохимические показатели слюны больных периодонтитом, Чепурова Н. И., Макаренко О. А., Селиванская И. А. (2011)
Новикова М. А. - Состояние местного иммунитета при заболеваниях пародонта, Городенко Э. А. (2011)
Сергеева И. Е. - Показатели местного иммунитета у больных генерализованным пародонтитом (2011)
Нагірний Я. П. - Кінічна ефективність застосування ентеросгелю і біологічно активної добавки "osteoplus” в схемі ком-плексного лікування хворих з травматичними переломами нижньої щелепи (2011)
Комский М. П. - Аккумуляция 99МТс в условиях лимфотропной терапии хронических форм травматического остеомиелита нижней челюсти, Дроздов А. Л. (2011)
Крыкляс В. Г. - Алгоритм обследования больных с деформациями носа и верхней губы при врожденных расщелинах, Крыкляс Е. В., Дмитриева Н. Б. (2011)
Крыкляс В. Г. - Трудности в диагностике кавернозных гемангиом челюстно-лицевой области, Крыкляс Е. В, Вишневская А. А, Смиринская Е. В. (2011)
Воловар О. С. - Проекційна зона скронево-нижньощелепного суглоба на схемах іридотопічної, Маланчук В. О., Крижанівська О. О. (2011)
Маланчук В. А. - Способ устранения "сухой" лунки после удаления зуба и устройство для его осущес-твления, Платонова Н. Ю. (2011)
Бабов Є. Д. - Застосування цифрової ортопантомографії для дослідження срконево-нижньощелепного суглобу, Волковишський А. В., Гончаренко Є. В. (2011)
Смаглюк Л. В. - Оптимизация методов гигиены полости рта пациентов, находящихся на ор-тодонтическом лечении, Лучко Е. В., Гудимова А. Э. (2011)
Бабаева П. Р. - Характер и уровень заболеваемости слизистой оболочки, краевого пародонта, твердых тканей зубов при различных видах и методах изготовления ортопедических конструкций (2011)
Рожкова Н. В. - Адсорбция микробов смешанной слюны различными ортопедическими материалами, Лабунец В. А., Завадский В. Е., Левицкий А. П. (2011)
Гризодуб Е. В. - Эффективность усовершенствованного метода шинирования зубов, Лессовая И. Г. (2011)
Семенов Є. І. - Моделювання фронтальної ділянки верхньої щелепи із зубами й штучним включенням (внутрішньокістковий циліндричний імплантат) у програмі ANSYS, Сур’янінов М. Г. (2011)
Краснова Е. А. - Стоматологическое здоровье детей дошкольного возраста, страдающих детским церебральным параличом (2011)
Чухрай Н. Л. - Індексна оцінка гігієнічного стану порожнини рота у школярів різного віку (2011)
Колесніченко О. В. - Динаміка мінералізуючого потенціалу ротової рідини на етапі профілактики карієсу зубів у дітей, наро-джених матерями, хворими на цукровий діабет (2011)
Анисимов М. В. - Применение электрообезболивания при лечении кариеса зубов, Жук Д. Д., Анисимова Л. В., Деньга О. В. (2011)
Сукманский О. И. Сукманский И. О. - Аквапорины. Стоматологические аспекты (2011)
Вендель М - Інженерія кісткової тканини щелепно-лицевої ділянки: стан, можливості, перспективи, Тур Г., Маланчук В. О., Ткаченку І. (2011)
Кочкіна Н. А. - Сучасні погляди та актуальність проблеми впливу часткових знімних протезів на мікроекологію порожнини рота при захворюванні тканин пародонта (огляд літератури) (2011)
Никаноров Ю. А. - Редкий случай наблюдения больного номой (2011)
Косенко К. М. - Аналіз роботи проблемної комісії МОЗ та НАМН України "Стоматологія” за 2010 рік, Іванов В. С. (2011)
Васильева С. Ф. - Владимир Петрович Филатов ― автор метода круглого стебля (к 135-летию со дня рождения учёного) (2011)
Проблемна комісія МОЗ та АМН України "Стоматологія" повідомляє: (2011)
Світлана Іванівна Дорошенко (2011)
З нагоди 65-річчя Тараса Дмитровича Заболотного (2011)
Зміст журналів за 2010 рік (2011)
Левицкий А. П. - Влияние литохолевой кислоты на биохимические маркеры воспаления и антиоксидантной защиты в слизистой оболочки полости рта крыс, Демьяненко С. А., Хромагина Л. Н., Кнава О. Э. (2011)
Левицкий А. П. - Биохимические маркеры воспаления и дисбиоза в десне крыс при локальном действии литохолевой кислоты, Соколова И. И., Скидан М. И., Скидан К. В. (2011)
Кулигіна В. М. - Пародонтологічний статус працівників, зайнятих у виробництві побутової хімії, Пудяк В. Є. (2011)
Авдєєв О. В. - Ефективність використання препарату "Бактулін" в комплексному лікуванні хворих на генералізований пародонтит, Мачоган В. Р. (2011)
Глазунов О. А. - Прогнозирование стоматологических заболеваний у работников горно-рудной промышленности (2011)
Куцевляк В. Ф. - Клінічна ефективність лікування глибокого карієсу з використанням лікувальних прокладок на основі гідроокису кальцію, Сурміна М. Р. (2011)
Безруков С. Г. - Особенности комплексного лечения генерализованного паро-донтита у пациентов страдающие хроническим алкоголизмом, Марченко Н. В., Кириченко В. Н. (2011)
Куцевляк В. Ф. - Сравнительный морфологический анализ отечественного нанокомпозитного плом-бировочного материала DIPOL с Filtek Supreme XT, Иванов А. Е. (2011)
Череда В. В - Оцінка ризику запальних захворювань пародонта, Петрушанко Т. О., Лобань Г. А. (2011)
Терешина Т. П. - Влияние комплекса профилактических мероприятий на со-стояние полости рта у лиц после лучевой терапии опухолей головы и шеи, Новицкая И. К., Цимбалюк О. Г. (2011)
Алёхина О. В. - Клинико-рентгенологическая оценка эффективности лечения апикального периодонтита с использованием физических факторов, Беленова-Журочко Е. И., Пронина Н. В. (2011)
Трофимец Е. К. - Видовой состав грибов рода Candida и их чувствительность к противогрибко-вым препаратам у ВИЧ-инфицированных и неинфицированных стоматологических пациентов, Максютенко А. С. (2011)
Ярова С. П. - Оцінка клініко-лабораторної ефективності лікування хворих на генералізований паро-донтит при цукровому діабеті ІІ типу, Саноян В. В. (2011)
Ярова С. П. - Лікування генералізованого пародонтиту у ВІЛ-інфікованих, Максютенко А. С., Максютенко С. І. (2011)
Анисимов М. В. - Влияние метода обезболивания на качество стоматологического лечения (2011)
Яценко Е. А. - Оценка микробного пейзажа верхнечелюстных пазух при комплексном лечении больных одонтогенным гайморитом с применением про- и пребиотиков (2011)
Дмитренко М. І. - Використання програмного забезпечення Onyx Ceph в оцінюванні зубощелепних аномалій, ускладнених скупченістю фронтальних зубів (2011)
Вагин П. В. - Состояние тканей пародонта и гигиены полости рта в ретенционном периоде орто-донтического лечения, Романенко И. Г. (2011)
Ахмад Абудан - Биохимические параметры ротовой жидкости у детей при ис-пользовании миофункциональных аппаратов, Макаренко О. А., Малецкая О. Н. (2011)
Романова Ю. Г. - Влияние комплексного лечения на антиоксидантно-прооксидантный статус полости рта у пациентов после различных видов протезирования (2011)
Косенко К. Н. - Оценка разных способов снижения выхода остаточного мономера из акриловых пластмасс, Жижикин О. И., Терешина Т. П. (2011)
Лабунец В. А. - Исследование напряженно-деформированного состояния в об-ласти шейки зуба центрального резца верхней челюсти при разных вариантах смыкания зубных рядов, Семенов Е. И., Сурьянинов Н. Г. (2011)
Смоляр Н. І. - Стан імунітету у хворих на туберкульоз дітей із захворюваннями пародонту, які про-живають в умовах забрудненого довкілля, Шило М. М. (2011)
Лепский В. В - Стоматологический статус соматически здоровых молодых людей Ук-раины, Колесник Т. В., Деньга О. В. (2011)
Чижевский И. В. - Особенности преподавания клинических стоматологических дисциплин студентам с англоязычной формой обучения, Забышный А. А., Першин С. В. (2011)
Косенко К. М. - Аналіз показників стома-тологічної допомоги населенню України в 2010 році, Рейзвіх О. Е., Жадько Р. Т., Падун О. Б., Cкиба О. І., Рудинська Л. А. (2011)
Варава Г. Н. - 125 лет со дня рождения профессора Евгения Ивановича Синельникова (2011)
Мірчук Б. М. - Вплив ортодонтичного переміщення зубів на механізми ремоделювання кісткової тканини (огляд літератури), Суслова О. В., Дєньга А. Е. (2011)
Косенко К. М. - Роль водного фактору у формуванні стоматологічного здоров’я населення (2011)
Романенко І. Г. - Зміни слизової оболонки ротової порожнини у хворих на целіакію (огляд літератури), Дудар Д. В. (2011)
Вишневская А. А. - Оценка эффективности озонотерапии в комплексном лечении больных с воспалительными за-болеваниями пародонта по данным программы "Флорида Проуб" и ультразвуковой допплерографии (2011)
Гончарук Л. В. - Порівняльний аналіз показників клінічних індексів і проб у пацієнтів запальними і запально-дистрофічними захворюваннями пародонту та сечо’камяною хворобою з переважанням у сечі різних видів солей (2011)
Дієва Т. В. - Методика індивідуального розрахунку величини умовних одиниць з ортопедичної стоматології (2011)
Казакова Р. В. - Поширеність основних стоматологічних захворювань серед 12-15-річних дітей м.Ужгорода, Мельник В. С., Дячук Е. Й. (2011)
Кольцова Н. І. - Контроль прихильності до терапії і комплаентності як частина організаційного та технологічного стандарту в дитячій стоматології, Казакова Р. В., Білищук М. В., Дячук Е. Й., Білищук Л. М. (2011)
Крячко А. Г. - Досвід застосування медичних стандартів при лікуванні карієсу зубів (2011)
Манько А. М. - Застосування мультипробіотика в експериментальній стоматології, Непорада К. С., Берегова Т. В., Янковський Д. С. (2011)
Поворознюк В. В. - Структурно-функціональний стан зубів і пародонта у дітей, що проживають у різних регіонах України (клініко-епідеміологічне дослідження), Задорожна І. В., Павлюк Т. Д. (2011)
Рейзвіх О. Е. - Кадровий потенціал стоматологічної служби України (2011)
Романенко И. Г. - Поражение тканей пародонта на фоне хронического панкреатита, Мельниченко Д. И. (2011)
Сергеева И. Е. - Гуморальные факторы неспецифического иммунитета у больных генерализованным пародонтитом (2011)
Чумакова Ю. Г. - Стандартизация показателей состояния тканей пародонта с использованием диагностической компьютерной системы пародонтального зондирования "Флорида Проуб", Вишневская А. А., Островский А. В. (2011)
Чумакова Ю. Г. - Мультидисциплинарный подход в комплексном лечении больных пародонтитом, Перекрест В. В., Кононенко А. Е., Прийма А. А. (2011)
Косенко Константин Николаевич (2011)
Долударева Я. С. - Поверхностно-активные вещества как дестабилизаторы упруго-пластических свойств горных пород, Кулинич В. Д., Козловская Т. Ф., Долударев В. Н. (2013)
Куринной В. П. - Некоторые аспекты физических процессов в породном массиве, возникающих при распространении ударных волн, Гаркуша И. П. (2013)
Чебенко Ю. Н. - Взрывной импульс как фактор удельной энергии взрыва взрывчатых веществ (2013)
Гребенюк Т. В. - Експериментальне дослідження впливу динамічних навантажень на процес тріщиноутворення при видобуванні кам’яних блоків, Ткачук К. К. (2013)
Кулинич В. Д. - Влияние концентрации и времени воздействия поверхностно-активных веществ на прочностные характеристики скальных горных пород (2013)
Фоменко І. О. - Розробка та дослідження процесу керування напрямом розколу блочного каменю при використанні невибухових руйнуючих сумішей, Фоменко О. І., Ковтун І. М., Ковтун А. І. (2013)
Долударев В. Н. - Влияние различных прослоек между зарядом и нагружаемой средой на ее деформацию при взрыве (2013)
Воробйов В. В. - Промислові дослідження впливу розташування ініціаторів у свердловині на якість дроблення гірської маси, Пєєв А. М., Щетинін В. Т. (2013)
Воробьев В. Д. - Влияние параметров сетки скважинных зарядов на относительные расстояния между ними при порядно-диагональных схемах взрывания, Твердая О. Я., Косьмин И. В. (2013)
Терентьєв О. М. - Класифікація комбінованих способів руйнування гірських порід графами, Стрельцова І. М. (2013)
Крючков А. І. - Дослідження особливості формування коефіцієнта використання кар’єрного комбайна Wirtgen 2200 SM в часі, Влащук І. М. (2013)
Коновал С. В. - Математичне моделювання процесів руйнування гірських порід з метою отримання якісного виходу фракцій з застосуванням зарядів різної форми (2013)
Лотоус В. В. - Оптимизация параметров пластического деформирования при упрочнении деталей горного оборудования, Загирняк М. В., Драгобецкий В. В. (2013)
Шашенко А. Н. - Численное моделирование потери устойчивости пород почвы в горных выработках глубокого заложения, Кравченко К. В., Король А. Ю. (2013)
Воробьев В. В. - Метод разделения переменных в динамических расчетах элементов горных машин, Киба И. И. (2013)
Скипочка С. И. - К вопросу исследования натяжения штангового анкера для обеспечения устойчивости углепородного массива, Паламарчук Т. А., Бобро Н. Т., Войтович Т. Г. (2013)
Терещук Р. Н. - Определение рациональной плотности анкерования однородного приконтурного массива (2013)
Коваленко В. В. - Можливості збільшення глибини використання набризкбетонного кріплення, що досліджені за допомогою чисельного моделювання (2013)
Бондаренко А. А. - Проектирование грунтозаборного устройства землесосного снаряда ССБ 500/440 (2013)
Кучин А. С. - Распределение горизонтальных деформаций при неполной подработке земной поверхности в условиях Западного Донбасса, Сдвижкова Е. А. (2013)
Халимендик О. В. - Шляхи забезпечення тривалої стійкості протяжних гірничих виробок в умовах несиметричних навантажень при використанні рамного металевого кріплення, Сторчак Г. Г., Халимендик О. В., Пустовий В. В. (2013)
Панишко А. И. - Пути решения проблемы закрытия угольных шахт, Еременко А. Ю., Хозяйкина Н. В. (2013)
Мартынов В. Л. - Повышение энергоэффективности зданий горного производства (2013)
Ремез Н. С. - Влияние амплитудно-частотного действия сейсмовзрывных волн на основание опоры ЛЭП Кощеевского гранитного карьера, Крайчук C. А. (2013)
Моркляник Б. В. - Вплив колекторів теплових насосів на міцнісні та несучі характеристики основ і фундаментів при знакоперемінних температурах, Фартушний А. С., Шаповал В. Г. (2013)
Чеберячко Ю. І. - Зменшення ризику виникнення професійних захворювань з пилової етіології гірників при використанні протипилових респіраторів (2013)
Чеберячко С. І. - Дослідження захисної ефективності фільтрувальних респіраторів при циклічному потокові повітря (2013)
Звернення до авторів (2013)
Вимоги до оформлення статей (2013)
Список авторів (2013)
Шидловская Н. А. - Переходные процессы в RLC-цепях с параметрической нагрузкой, Захарченко С. Н. (2014)
Приймак М. В. - Моделі та методи дослідження систем масового обслуговування марківського типу в умовах стохастичної періодичності та їхнє застосування в енергетиці, Мацюк О. В., Маєвський О. В., Прошин С. Ю. (2014)
Волков И. В. - Расчет параметров универсального фильтра высших гармоник для систем с многопульсными выпрямителями, Каршенов Д. П., Подольный С. В. (2014)
Христо А. И. - Численное моделирование электромагнитных процессов в схеме магнитного генератора импульсов, Зозулев В. И., Шолох Д. А. (2014)
Милых В. И. - Сравнительный анализ переменного магнитного поля на поверхности ротора турбогенератов с разным числом зубцов статора в режиме нагрузки, Полякова Н. В. (2014)
Черно А. А. - Динамическая модель электромагнитного вибрационного привода (2014)
Антонов А. Е. - Порошковые магнитопроводы для магнитоэлектрических машин, Филоменко А. А. (2014)
Стогній Б. С. - Побудова дискретних макромоделей об'єктів електроенергетичних систем на підставі реальних експлуатаційних характеристик, Сопель М. Ф., Стахів П. Г., Козак Ю. Я., Гоголюк О. П. (2014)
Буткевич О. Ф. - Підвищення надійності моніторингу допустимості завантаження контрольованих перетинів енергосистем, Левконюк А. В., Стасюк О. І. (2014)
Виштак Т. В. - Скорость вращения жидкого металла в кристаллизаторе с синхронным электромагнитным перемешивателем, Карлов А. Н., Кондратенко И. П., Ращепкин А. П. (2014)
Лозинський А. О. - Дослідження системи переміщення електродів дугової сталеплавільної печі з нечітким регулятором, Паранчук Я. С., Демків Л. І. (2014)
Брагинец И. А. - Оценка эффективности применения оптимальной фильтрации в лазерных частотно-фазовых системах (2014)
Зайцев Е. А. - Исследование погрешности установки частоты синтезаторов частотно-фазовых систем с использованием LabView (2014)
Михаль А. А. - Электрическая модель кондуктометрического преобразователя биосенсора для исследования объемного импеданса, Гребеньков И. Н. (2014)
Вимоги до оформлення статей у журналі "Технічна електродинаміка” (2014)
Левицкий А. П. - Провоспалительные и преддисбиотические процессы в слизистой оболочке полости рта крыс при гипосаливации, Кушнир Е. Н., Чулак-Колотилина Ю. Л. (2011)
Любченко О. В. - Сравнительная оценка противовоспалительных и антиоксидантных свойств пломбировочных цементов "Рестапекс" и "Pro Root МТА" на модели экспериментального периодонтита (2011)
Чумакова Ю. Г. - Влияние табакокурения на ткани полости рта в условиях моделирования пародонтита у крыс, Вишневская А. А., Крыкляс В. Г. (2011)
Терешина Т. П. - Влияние длительности заболевания сахарным диабетом на рас-пространенность стоматологической патологии, Новицкая И. К., Димчева Т. И. (2011)
Нигматов Р. Н. - Микробиологические и иммунологические показатели по-лости рта у больных с хроническими заболеваниями почек, Мусаева К. А., Зейнитдинова З. А. (2011)
Сергеева И. Е. - Клинико-патофизиологические аспекты эффективности ферментных препаратов при лечении больных генерализованным пародонтитом (2011)
Строченко Е. А. - Эхоостеометрические и денситометрические исследования костного метаболизма у работников Ильичевского морского торгового порта (2011)
Демьяненко С. А. - Дисбиотические и воспалительные явления в полости рта у лиц с циррозом печени, Гончарук С. В., Аншукова О. И, Пустовойт П. И., Токарь Е. А., Хромагина Л. Н., Кнава О. Э. (2011)
Кулигіна В. М. - Фізико-хімічні властивості ротової рідини при ураженні тканин пародонта у хворих з дисбактеріозом кишечника, Поліщук О. В. (2011)
Череда В. В. - Скринінгова оцінка колонізаційної резистентності слизової оболо-нки порожнини рота, Петрушанко Т. О., Лобань Г. А. (2011)
Бабаев П. Н. - Влияние пассивного курения на состояние тканей полости рта школьников, Мамедов Р. М. (2011)
Безруков С. Г. - Использование индекса дифференцировки клеток, как объективного показателя темпов течения одонтогенного постэкстракционного раневого процесса в условиях применения лечебно-профилактических комбинированных повязок, Бом К. Г., Филиппова Л. А., Шаланин В. В. (2011)
Пилипюк Н. В. - Диагностика и лечение врожденных кист и свищей шеи, Гобжелянова Т. А., Чумаков А. Н., Пилипюк Д. Н. (2011)
Джерелей А. А. - Стандартизованная оценка гармоничного психосоматического состояния у больных с хирургической патологией челюстно-лицевой области, Романенко И. Г. (2011)
Воловар О. С. - Прояви патології органів сечової системи у пацієнтів із захворюваннями скронево-нижньощелепного суглоба, Маланчук В. О., Крижанівська О. О. (2011)
Ткаченко Ю. В. - Прогнозирование очаговой деминерализации эмали у пациентов с несъемной ортодонтической техникой в свете объективизации эмалевой резистентности, Слободской Р. Б. (2011)
Дмитренко М. І. - Виникнення зубощелепних аномалій із скупченістю фронтальних зубів у школярів залежно від стану соматичного (2011)
Назаров О. Н. - Новые достижения и технические возможности в лечении формирующихся сагит-тальных аномалий прикуса, Алимова Р. Г. (2011)
Мірчук Б. М. - Міофункціональний апарат для профілактики і лікування зубо-щелепних аномалій у дітей з ДЦП, Бруніч Т. Д. (2011)
Косенко К. Н. - Отдаленные результаты комплексного лечения пациентов различных возрастных групп с патологией пародонта комбинированными конструкциями зубных протезов, Громов О. В. (2011)
Романова Ю. Г. - Частота проявления аллергических реакций в полости рта на акриловые пластмассы, Лепский В. В., Жижикин О. И. (2011)
Рожкова Н. В. - Влияние биологически активных веществ на адсорбцию оральных бактерий акриловой пластмассой, Лабунец В. А., Завадский В. Е., Левицкий А. П. (2011)
Семенов Є. І. - Чисельний аналіз біомеханічної системи "кісткова тканина щелеп - внутрікіст-ковий циліндричний імплантат – незнімна ортопедична конструкція" у програмі ANSYS, Сур’янінов М. Г. (2011)
Савчук О. В. - Деякі актуальні проблеми та напрями розвитку дитячої стоматологічної служби (2011)
Вычалковская Н. А. - Оценка эффективности комплексного санаторно-курортного лечения детей с гингивитом на фоне ДЦП, Ковач И. В. (2011)
Идиев О. Э. - Результаты электромиографических исследований жевательных мышц у детей с церебральным параличом, Махсудов С. Н., Рузиева Н. К. (2011)
Довбня Ж. А. - Уровень модифицированного альбумина в слюне у детей с хроническим катара-льным гингивитом, Головская Г. Г. (2011)
Ким Н. В. - Распространенность и интенсивность кариеса зубов у ВИЧ-инфиицрованных детей, Алимов А. С., Ким О. В. (2011)
Синьковская О. А. - Стоматологическая заболеваемость у детей с целиакией и синдромом мальабсорбции (2011)
Анисимов М. В. - Результаты социологического опроса врачей по применению местных анестетиков в стоматологической практике, Анисимова Л. В., Деньга О. В. (2011)
Крижалко О. В. - Організація стоматологічного диспансерного спостереження вагітних жінок, Якубова І. І. (2011)
Лабунець В. А. - Порівняльна характеристика величини витрат робочого часу зубних тех-ніків на низку ще ненормованих видів зубних протезів, в залежності від їх об’єму та структури, Дієва Т. В., Дієв Є. В. (2011)
Крячко А. Г. - Найбільш типові помилки, яких припускаються суб’єкти господарювання при здійсненні медичної практики згідно вимог ліцензійних умов (2011)
Ісаєва Н. С. - Схеми профілактики карієсу постійних зубів у дітей із аскаридозом (2011)
Авдєєв О. В. - Вдосконалення комплексної діагностики та терапії запальних ускладнень при проведенні ортодон-тичного лікування (2011)
Глазунов О. А. - Экспериментальное обоснование профилактики неблагоприятных производст-венных воздействий горнорудного производства, Куранова А. В. (2011)
Гордиюк Н. М. - Показатели из-мерения величины открывания рта, Семёнов К. А., Груздева А. А., Гусева Е. С., Глазунов А. О., Кустенко А. С. (2011)
Гордиюк Н. М. - Особенности удаления зачатков восьмых зубов при ортодонтическом лечении скученности зубов, Бойко Г. Г., Степанова С. В., Анисимова Л. А. (2011)
Деньга О. В. - Морфологические особенности влияния остеотропных препаратов на регенерацию костной ткани в эксперименте, Цевух Л. Б., Коновалов Н. Ф. (2011)
Ирсалиев Х. И. - Ультраструктурные особенности взаимодействия микроорга-низмов с клетками мягких и твёрдых тканей при пародонтите, Ризаева С. М., Байбеков И. М. (2011)
Косенко К. Н. - Пародонтопротекторные свойства комплекса водного экстракта полифенолов зверобоя продырявленного, Ткаченко Е. К., Новосельская Н. Г., Мокшина Е. Г. (2011)
Куцевляк В. И. - Ускоренное перемещение зубов с примене-нием микроимплантатов, Старикова С. Л., Данилова Ю. Г., Матауи Мехди. (2011)
Осарчук Н. А. - Сучасні аспекти профілактики гінгівіту при ортодонтичному лікуванні (2011)
Пашаев А. Ч. - Влияние различных факторов на распространенность зубочелюстных аномалий (2011)
Ризаева С. М. - Влияние на эритроциты сочетанной локальной и внутрисосуди-стой лазеротерапии в комплексном лечении пародонтитов, Ирсалиев Х. И., Байбеков И. М. (2011)
Самойленко А. В. - Підвищення эфективності ортодонтичного лікування пацієнтів з захворюваннями опорно-рухового апарату, Дрок В. О. (2011)
Степанова С. В. - Шляхи покращання гігієнічного стану порожнини рота в ході ортодонтичного лікування сучасними незнімними апаратами, Фесенко В. І., Семенов К. А., Патяка А. І., Рибак М. О. (2011)
Терешина Т. П. - Связь между гигиеническим состоянием полости рта и степенью аллергической реакции на акриловые пластмассы, Косенко К. Н., Жижикин О. И. (2011)
Терешина Т. П. - Эффективность применения фитополоскания "Мальвина" в комплексном лечении воспалительных заболеваний пародонта, Мозговая Н. В., Рудинская Л. А. (2011)
Ткаченко Е. К. - Анаболическое действие витамина К в тка-нях ротовой полости крыс в условиях экспериментального пародонта, Косенко К. Н., Новосельская Н. Г., Мокшина Е. Г. (2011)
Валентина Федорівна Куцевляк (2011)
Шерман І. М. - Екологічні трансформації річкових гідроекосистем та актуальні проблеми рибного господарства, Гейна К. М., Кутіщев С. В., Кутіщев П. С. (2013)
Гулай О. В. - Формування екологічних зв’язків Erysipelothrix rhusiopathiae з Riccia fluitans у гідробіоценозах, Жукорський О. М. (2013)
Григоренко Т. В. - Досвід застосування пивної дробини для удобрення вирощувальних ставів (2013)
Назаров О. Б. - Сучасний стан промислової іхтіофауни Дніпродзержинського водосховища, Борисенко А. В. (2013)
Алексієнко М. В. - Видовий склад та просторово-часовий розподіл молоді риб літоралі Канівського водосховища, Колесник Н. Л., Симон М. Ю. (2013)
Кражан С. А. - Формування бактеріо-зоопланктонної складової частини природної кормової бази вирощувальних ставів під впливом традиційних органічних добрив, Москаленко Н. М., Коба С. А. (2013)
Рудь Ю. Ю. - Ідентифікація статі у дунайського лосося Нucho hucho методом полімеразної ланцюгової реакції, Філіпов В. Ю., Драган Л. П., Бучацький Л. П. (2013)
Причепа М. В. - Вплив екологічних чинників водного середовища на морфофізіологічні показники судака та окуня (2013)
Особа І. А. - Аналіз інтенсивності перебігу вільнорадикальних процесів в тканинах гепатопанкреасу та скелетних м’язів дволіток коропів різного ґенезу (2013)
Кориляк М. З. - Фітотерапевтичні властивості розторопші плямистої та її використання в годівлі тварин (2013)
Грициняк І. І. - Іхтіологічні аспекти визначення істотності шкоди рибному господарству, Чуклін А. В., Бузевич І. Ю. (2013)
Диденко А. В. - Особенности распространения амурского чебачка (Pseudorasbora parva) в Днепродзержинском водохранилище (2013)
Старко Н. В. - Влияние садкового рыбоводства на структурно-функциональные характеристики и накопление донных отложений в водоемах-охладителях (2013)
Кузьминова Н. С. - Популяционные параметры ставриды в различных акваториях Черного моря в современный период (2013)
Грициняк І. І. - Вплив екологічних умов та заходів інтенсифікації на ріст племінних цьоголіток любінського лускатого коропа, Тучапська А. Я., Кражан С. А., Тучапський Я. В. (2013)
Борисенко Н. О. - Інформативність мікросателітних локусів для аналізу генетичної структури білого та строкатого товстолобиків, Грициняк І. І., Тарасюк С. І. (2013)
Добрянська Г. М. - Особливості формування екосистеми ставів за використання в годівлі коропа ехінацеї пурпурової (Echinacea purpurea (l.) moench), Мельник А. П., Дерень О. В., Михайленко Н. Г. (2013)
Гулай О. В. - Взаємодія Ceratophyllum demersum з патогенними мікроорганізмами в умовах водних екосистем, Жукорський О. М., Гулай В. В., Ткачук Н. П. (2013)
Смирнюк Н. І. - Аналіз виробництва риби та рибної продукції в Україні на сучасному етапі становлення ринкових відносин, Буряк І. В., Товстенко Л. В. (2013)
Хандожівська А. І. - Розмірно – вагові показники харіуса європейського (Thymallus thymallus) в річках Закарпаття (2013)
Підвисоцький Р. - Майбутнє платіжного ринку – безконтактні платіжні інструменти і широке використання електронних грошей, Матвійчук Ю. (2013)
Махаєва О. - Основні інфраструктури сучасного фінансового ринку та міжнародні стандарти їх оверсайта (2013)
Міщенко В. - Капіталізація банківської системи України: сьогодення та перспективи (2013)
Зміни і доповнення до Державного реєстру банків, внесені у травні 2013 р. (2013)
Гриценко М. - "Банк, якому довіряють – 2013” (2013)
Сирота В. - Комунікаційна політика як фактор стабілізації діяльності банку в кризовий період (2013)
Митники радилися в Херсоні (2013)
Хроніка найважливіших подій і рішень. Травень 2013 року (2013)
Бєлова І. - Визначення фінансової стабільності України, Башлай С. (2013)
Пацера М. - Міжнародна банківська конкуренція: погляд науковців (2013)
Пшик Б. - Фінансоміка як новітній напрям економічної науки: сутність, передумови виникнення, особливості прояву (2013)
Крилова В. - Особливості кредитної кооперації в Україні, Ніконова М. (2013)
Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, який встановлюється Національним банком України один раз на місяць (за травень 2013 року) (2013)
Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, який встановлюється Національним банком України щоденно (за травень 2013 року) (2013)
Основні монетарні параметри грошово-кредитного ринку України у травні 2013 року (2013)
Ринок державних цінних паперів України у травні 2013 р. (2013)
Матвійчук Ю. - У пошуках українськості: між дилемами Європи та викликами Росії (2013)
Патрікац Л. - Сучасний банкір: хто він? (2013)
Козюк В. - Життєвий цикл резервної валюти (2013)
Поповнення готівково-грошового обігу банкнотою номіналом 5 гривень у червні 2013 року (2013)
Про введення в обіг пам’ятної монети "75 років Луганській області” (2013)
Про введення в обіг пам’ятної монети "Материнство” (2013)
Матвійчук О. - Українська лірична пісня – найкраща! Не тільки в музичному, а й у нумізматичному мистецтві (2013)
Українські зірки у "Монетному сузір’ї – 2013” (2013)
Зінькова Т. - Поповнення інформаційних ресурсів найбільшої книгозбірні України (2013)
Чуклін А. В. - До питання визначення оптимальних параметрів вічка знарядь лову для промислу риб в Україні, Ізергін Л. В., Кулик П. В. (2013)
Шекк П. В. - Вирощування кефалевих та камбалових риб в басейнах та ізольованих ділянках лагун (2013)
Рудик-Леуська Н. Я. - Структурні показники популяцій основних промислових видів риб Кременчуцького водосховища (2013)
Коновець І. М. - Еколого-токсикологічне дослідження рівнів забруднення води та донних відкладів р.Нивка в районі аеропорту "Київ, Кіпніс Л. С., Гончарова М. Т., Подругіна А. Б., Ситник Ю. М. (2013)
Тучапська А. Я. - Аналіз живлення цьоголіток любінського лускатого коропа при підгодівлі кормовим зоопланктоном (2013)
Кожушко І. О. - Альтернативні методи отримання раннього потомства коропа, Андрющенко А .І., Стрілецький О. І. (2013)
Кононенко Р. В. - Використання установки замкнутого водопостачання при інтенсифікації виробництва рибопродукції (2013)
Алхімова Ю. М. - Густота посадки і співвідношення компонентів полікультури у ставах на торф’яних і піщаних грунтах при вирощуванні цьоголіток коропових риб, Незнамов С. О., Шерман І. М. (2013)
Янович Н. Є. - Жирнокислотний склад скелетних м’язів і ріст коропа за різної концентрації міді та цинку у воді (2013)
Компанець Е. В. - Активність лімфоцитів у імунізованих в черевну порожнину коропів в системі "паразит - господар" (2013)
Тучапський Я. В. - Вікові особливості показників плодючості самиць коропа українських порід любінських лускатого і рамчастого внутрішньопорідних типів в умовах природного відтворення (2013)
Осіпенко М. І. - Рибогосподарська характеристика четвертого покоління коропа нивківської заводської лінії малолускатого внутрішньопородного типу української рамчастої породи, Бех В. В., Олексієнко О. О., Третякова Т. В., Горбаченко В. Н. (2013)
Грициняк І. Й. - Тематичний бібліографічний список робіт з питань історії розвитку рибного господарства (2013)
Видатний вчений, фахівець рибної галузі. До 110-ї річниці від дня народження Муріна Василя Олександровича (2013)
Панарін В. Є. - Потенційні можливості зміцнення різального інструменту композиційними покриттями з вуглецевими нанотрубками, Свавільний М. Є., Хомінич А. І., Кіндрачук М. В., Корбут Є. В. (2011)
Киндрачук М. В. - Отказы в трибологических системах, Кульгавый Э. А., Данилов А. П., Диденко А. Л. (2011)
Кіндрачук М. В. - Процеси припрацювання в трибологічних системах, Дворук В. І., Кульгавий Е. А., Хлевна Ю. Л. (2011)
Кравец И. А. - К гипотезе о состоянии узла трения в магнитном поле, Свирид М. Н., Белас О. Н., Волосович Г. А., Бородий В. Н. (2011)
Ивщенко Л. И. - Интерпретация результатов изнашивания при сложном знакопеременном нагружении, Цыганов В. В. (2011)
Вольченко А. И. - Новый подход к тепловой динамике трения фрикционных узлов тормозных устройств (Частина 4), Киндрачук М. В., Вольченко Д. А., Вольченко Н. А., Малик В. Я., Поляков П. А. (2011)
Парайко Ю. І. - Закономірності зношування робочих поверхонь газоперекачуючого обладнання та розроблення технологій підвищення їх ресурсу (2011)
Марчук В. Є. - Дослідження зносостій-кості електроіскрових покриттів в умовах фретинг-зношування, Духота О. І., Науменко Н. О. (2011)
Копей Б. В. - Підвищення ресурсу редукторів штангових свердловинних насосних установок, Парайко Ю. І., Стефанишин О. І., Шостаківський І. І. (2011)
Пузік С. О. - Оцінка придатності резервуарів до експлуатації, Островський Б. О., Комар Д. А. (2011)
Пелых В. Н. - Методология оценки предельного состояния конструкционных материалов в условиях комбинированного многоциклового асимметричного нагружения, Погребняк А. Д., Регульский М. Н., Касперская В. В. (2011)
Радько О. В. - Формування якості поверхонь тертя з метою скорочення часу їх припрацювання та підвищення зносостійкості, Мєдвєдєва Н. А., Скуратовський А. К., Мірненко В. І. (2011)
Регульский М. Н. - Учет жесткостных характеристик машин осевого нагруже при испытаниях на усталость конструктивных элементов несимметричного профиля, Борозенец Г. М., Башта А. В., Карпова К. В. (2011)
Тіт В. А. - Фретинг-корозія, як один з основних видів зношування в гідромашинах, та її наслідки (2011)
Нигора В. М. - Метрологічне забезпечення екологічного моніторингу (2011)
Міщук О. О. - Особливості структури сталевих поверхонь тертя в умовах нерівноважного механохімічного активування, Цаплій М. П. (2011)
Ставицкий В. В. - Метод анализа эффективности высокоскоростных зубчатых передач, Носко П. Л. (2011)
Лобурак В. Я. - Підвищення зносостійкості аустенітної сталі 12Х18Н10Т шляхом поверхневого дифузійного насичення, Дидін М. І., Петрик І. Я. (2011)
Маннапова О. В. - Вплив структури і твердості на зношування покриттів, Соколов О. Д. (2011)
Якобчук О. Є. - Зносостійкість вакуумно-дугових та гальванічних покриттів в умовах тертя ковзання (2011)
Хижняк В. Г. - Зносостійкість хромоалітованої сталі 12Х18Н10Т в умовах тертя ковзання без змащування, Аршук М. В., Костенко О. Д., Карпець М. В., Калашніков Г. Ю. (2011)
Федорчук С. В. - Структура композиційних електролітичних покриттів з евтектинчим наповнювачем, розроблених для роботи при підвищених температурах, Корнієнко А. О., Жигинас В. В. (2011)
Ярматов І. Т. - Особливості зміни форми гальванопорошкових композиційних покриттів за умов контрольованогомеханічного навантаження, Лучка М. В. (2011)
Ковальченко А. М. - Исследование влияния поверхностных оксидных плёнок, скорости скольжения и геометрии контакта на возникновение схватывания в медной паре трения (2011)
Марченко С. В. - Повышение абразивостойкости многослойной наплавкой титано-азотосодержащего белого чугуна, Дегула А. И. (2011)
Савчук П. П. - Епоксидні композити у вузлах тертя ковзання (2011)
Дворук В. І. - Регулювання стереометричних характеристик макрогетерофазного композиційного сплаву, як засіб керування його абразивною зносостійкістю, Бєлих С. С. (2011)
Puzik S. O. - Calculation of magnetic oil clarifier, Shevchuk V. S., Baranivskiy Y. O., Mykhailenko O. O. (2011)
Glazkov M. - Express method for quantitative water detection in aviation fuel, Laneckyi V., Puzik O., Hlebnikova V. (2011)
Ковальченко А. М. - Влияние твердости контртела на трибологическое поведение текстурированной поверхности при трении со смазкой и первоначальном точечном контактировании (2011)
Соркін І. - Вітання Голови Національного банку України з Днем незалежності України (2013)
Дубихвіст О. - Операції РЕПО як інструмент здійснення грошово-кредитної політики центрального банку, Лановий В. (2013)
Підвисоцький Р. - Неопалима купина духовних скарбів представлена на виставці православного іконопису в НБУ (2013)
Хроніка найважливіших подій і рішень (Червень 2013 р.) (2013)
Прохоренко В. - Системі електронних платежів Національного банку України – 20 років, Синявська Н. (2013)
Білаш О. - Першопроходцям завжди непросто (2013)
Савченко А. - Будуючи вітчизняну СЕП, ми встановили низку рекордів, зокрема за строками її впровадження (2013)
Бендерський Ю. - Надійний фундамент – успіх будь-якої справи, Годік М., Ясько М., Гаврилюк В. (2013)
Транскордонні перекази у І півріччі 2013 року (2013)
Підвисоцький Р. - Практичні результати наукових досліджень сприяють розвитку фінансового сектору (2013)
Чікіта І. - Еластичність попиту на кредити як фактор підвищення впливу банківської системи на економічне зростання (2013)
Лехіцька Є. - Деякі аспекти розвитку готівково-грошового обігу Київського регіону (2013)
Плачинда В. - Класифікація режимів валютного курсу (2013)
Пластун О. - Цінові бульбашки та антибульбашки: технологія виявлення і правила торгівлі помилково оціненими активами (2013)
Основні монетарні параметри грошово-кредитного ринку України у червні 2013 року (2013)
Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, який встановлюється Національним банком України один раз на місяць (за червень 2013 року) (2013)
Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, який встановлюється Національним банком України щоденно (за червень 2013 року) (2013)
Ринок державних цінних паперів України у червні 2013 року (2013)
Гладких Д. - Практичні аспекти аналізу діяльності банківських відділень (2013)
Основні показники діяльності банків України на 1 червня і 1 липня 2013 року (2013)
Динаміка фінансового стану банків України на 1 липня 2013 року (2013)
Перелік банків України, включених до Державного реєстру банків (за станом на 01.07.2013 р.) (2013)
Банки, вилучені з Державного реєстру банків України (24.06.1992 р. – 01.07.2013 р.) (2013)
Яковлєва Т. В. - Штучне відтворення іхтіофауни дніпровських водосховищ: сучасний стан, проблеми і перспективи (2013)
Пилипенко Ю. В. - Вплив інтенсивності промислу на вікову структуру ляща (Abramis brama) Дніпровсько-Бузької гирлової зони, Лобанов І. А., Корнієнко В. О. (2013)
Плічко В. Ф. - Промислово-біологічна характеристика сріблястого карася каховського водосховища, Захарченко І. Л., Рудик-Леуська Н. Я. (2013)
Мельник А. П. - Видові особливості розподілу та накопичення важких металів в організмах риб-бентофагів кременчуцького водосховища, Власова Н. М., Колос О. М., Діденко О. В. (2013)
Мрук А. І. - Моніторинг росту струмкової форелі в індустріальних у мовах господарства "Ішхан", Тертерян Л. Л., Хандожівська А. І., Тертерян Л. А. (2013)
Коба С. А. - Живлення та ріст цьоголіток коропа при направленому формуванні природної кормової бази, Григоренко Т. В., Кражан С. А. (2013)
Сироватка Н. Ю. - Жирнокислотний склад печінки коропів за різної кількості голозерного вівса у комбікормі, Грициняк І. І., Фріштак О. М., Тушницька Н. Й. (2013)
Янович Н. Є. - Вплив різної концентрації міді та цинку у воді на жирнокислотний склад печінки коропів (2013)
Сироватка Д. А. - Вплив різних режимів розморожування на рухливість дефростованих сперміїв білого амура (Ctenopharyngodon idella), Бех В. В. (2013)
Гейко Л. М - Селекційний відбір підрощених личинок риб на основі їх реореакцій, Алексієнко В. Р. Олексієнко О. О. (2013)
Нагорнюк Т. А. - Порівняльний аналіз генетичної структури українських порід коропа за різних умов розведення (2013)
Рудь Ю. П. - Ідентифікація грамнегативних бактерій у риб методом ПЛР-ПДРФ гену 16S рРНК (2013)
Особа І. А. - Біологічна роль перекисного окиснення ліпідів у забезпеченні функціонування організму риб (2013)
Майструк А. А. - Відтворювальна здатність самок окуня (Perca fluviatilis l.) Шацьких озер при їх інвазії Triaenophorus nodulosus (2013)
Охріменко О. В. - Оцінка якості води водойми-охолоджувача Запорізької АЕС методом біологічної індикації (2013)
Фундатор рибогосподарської науки. До 110-ї річниці від дня народження Мовчана Василя Архиповича (2013)
Видатний вчений іхтіолог-рибовод. До 75 - річчя від дня народження Балтаджі Ростислава Анатолійовича (2013)
Видатний вчений рибогосподарської науки. До 75 - річчя від дня народження Шерман Ісаака Михайловича (2013)
Авдєєв О. В. - Структурні зміни тканин пародонту в експерименті (2010)
Аджисалієва Т. А. - Порівняльна оцінка лікування альвеолітів, що виникають після видалення ретенованих дистопованих зубів, Морозова М. М. (2010)
Алиева Р. К. - Применение препарата Лоробен при лечении воспалительных заболеваний пародонта, Иманов Э .А. (2010)
Бабов Э. Д. - Особливості перебігу захворювань пародонта у працівників хімічного виробництва, Михайленко І. О. (2010)
Беличенко Ю. Н. - Обнаружение цианобактерии в зубном налете, Козырчикова И. В. (2010)
Бушма Н. В. - Профилактика кариеса зубов у детей с применением озонотерапии и фиссурных герметиков (2010)
Волкова О. С. - Влияние алиментарных добавок на степень атрофии альвеолярного отростка нижней челюсти крыс (2010)
Глазунов О А. - Влияние неблагоприятных условий горнорудного производства на неспецифическую резистентность (2010)
Гордиюк Н. М. - Психотерапевтический подход при рождении ребенка с Врожденной челюстно-лицевой патологией, Бойко Г. Г., Анисимова Л. А., Беляева И. В., Давыдов Н. Н., Федорченко А. В. (2010)
Горобец С .М. - Применение остеотропной терапии в комплексном лечении генерализованного пародонтита у больных с нейротравмой (2010)
Гусейнова С. Т. - Стоматологический статус лиц, проживающих на территориях, прилегающих к объектам нефтедобычи (2010)
Денисова Е. Г. - Клиническая эффективность витальной пульпотомии в зубах временного прикуса, Соколова И .И. (2010)
Джерелей А. А. - Психосоматические аспекты лечения хирургических стоматологических больных (2010)
Жижикин О. И. - Способ оценки аллергических проявлений в полости рта на акриловые пластмассы, Терешина Т. П., Романова Ю. Г. (2010)
Казинина Е. Н. - Использование методов фито-физиотерапии в комплексном лечении пародонтита, Романенко И. Г. (2010)
Каськова Л. Ф. - Вплив контамінованого грудного молока на біоценоз порожнини рота дітей, Якубова І. І., Овчиннікова Г. І., Коляда О. О. (2010)
Кіндрат Г. В. - Оцінка карієсогенної ситуації ротової порожнини в дітей із третім ступенем активності карієсу зубів, Попович З. Б. (2010)
Косенко К. Н. - Уровень слюновыделения при разных степенях тяжести хронического кандидоза слизистой оболочки полости рта, Терешина Т. П., Заградская Е. Л. (2010)
Крылова Т. Л. - Применение мази "Вирогель" в комплексном лечении Острого герпетического стоматита, Османова Э. Р. (2010)
Кузембаева М. А. - Оценка эффективности лечения воспалительных заболеваний пародонта экстрактом полифенолов тысячелистника (Achillea millefolium L.), Перова А. И. (2010)
Лабунець В. А. - Витрати робочого часу лiкаря-стоматолога на низку ненормованих видiв зубних протезiв, Дiєва Т. В. (2010)
Лабунец В. А. - К вопросу о реформировании зуботехнического производства в государственных стоматологических учреждениях, Козлов А. В., Шаблий В. Ф., Подабуева А. И., Кончичев С. Р., Хачиров И. А., Рожкова Н. В. (2010)
Левицкий А. П. - Применение пребиотиков в стоматологии, Деньга О. В., Селиванская И. А., Макаренко О. А., Гончарук С. В., Демьяненко С. А., Лепский В. В., Скидан К. В., Романова Ю. Г. (2010)
Левицкий А. П. - Экспериментальные методы воспроизведения и определения степени дисбиоза в тканях полости рта, Макаренко О. А., Деньга О. В., Россаханова Л. Н., Демьяненко С. А., Кнава О. Э., Ходаков И. В., Гонча-рук С. В. (2010)
Левицкий А. П. - Лечебно-профилактическое действие препаратов биофлаваноидов при дисбиотических осложнениях в хирургической и ортопедической стоматологии, Лабунец В. А., Макаренко О. А., Карый В. И., Лепский В. В., Сенников О. И., Романова Ю. Г., Рожкова Н. В., Скидан М. И., Новицкий В. Б. (2010)
Маланчук В. О. - Перспективи у застосуванні наночастинок срібла для профілактики запальних захворювань при хірургічних втручаннях на щелепно-лицевій ділянці у дітей, Рибачук А. В. (2010)
Михайлова Т. В. - Влияние факторов окружающей среды на заболеваемость кариесом зубов у детей разных физико-географических Районов Крыма, Чумакова Ю. Г. (2010)
Насирова Х. Б. - Состояние пародонта детей с рахитоподобными заболеваниями (2010)
Неспрядько В. П. - Дослідження нейро-м’язових розладів, які супроводжують синдром скуп-ченості зубів фронтальної ділянки у пацієнтів 12-25 років, Костюк Т. М., Тяжкороб Т. В. (2010)
Острянко В .І. - Визначення вихідного рівня мінералізації поверхневого шару незрілої емалі постійних зубів у дітей методом спектрального аналізу (лабораторне дослідження), Якубова І. І. (2010)
Паласюк Б. О. - Залежність стану пародонту від психофізіологічних особливостей дітей (2010)
Пашаев А. Ч. - Профилактика основных стоматологических заболеваний у населения Азербайджана (2010)
Пильтяй. В. И. Зискин. С. А. - Ретроградное пломбирование корня зуба материалом двойного отверждения "Citofil-Ca" (2010)
Попович З. Б. - Поширеність захворювань пародонту у дітей, які проживають на екологічно за-бруднених територіях, Кіндрат Г. В., Трушик Г. О. (2010)
Рабовіл М. І. - Лікування дистального прикусу, ускладненого звуженням зубних рядів обох щелеп (2010)
Разуменко М. В. - Частота клинических проявлений воспалительных состояний слизистой оболочки полости рта у лиц с мос-товидными зубными протезами (2010)
Романенко И. Г. - Применение биорезонансной стимуляции в ретенционном периоде ортодонтического лечения, Вагин П. В. (2010)
Рябоконь Е. Н. - Зависимость эффективности лечения оча-говой деминерализации эмали от активности её течения, Катурова Г. Ф., Баглык Т. В., Стеблянко Л. В., Кирсанова А. В. (2010)
Семенов К. А. - Роль ментального стресса в патогенезе кариеса зубов у детей, Кукоба С. В., Глазунов А. О. Зацыпилина Е. О, Грецкая О. В. (2010)
Скрипник Ю. В. - Изучение распространенности кариеса постоянных зубов у детей с лег-кой степенью снижения интеллекта, Якубова И. И., Скрипник В. И. (2010)
Соколова И. И. - Показатели гигиены полости рта детей 10 – 15 лет, проживающих в г.Харькове, Ярошенко Е. Г., Токарь А. А. (2010)
Степанова С. В. - Коррекция дисбиотических сдвигов в полости рта при комплексном лечении заболеваний пародонта и слизистой оболочки полости рта у детей, Фесенко В. И., Глазунов О. А, Скрипнюк Г. А., Павличенко М. А. (2010)
Тилигузова Н. А. - Применение Бактулина у курильщиков, Кузембаева М. А. (2010)
Хамдан А. - Перспективы использования микроимплантатов в ортодонтическом лечении (2010)
Чепель Л. І. - Використання лікувальної композиції з леци-тином і гідроксиапатитом у хворих пародонтитом, Туров В. В., Барвінченко В. М, Головань А. П., Береза Б. М. (2010)
Шаблий Д. Н. - Профилактика развития альвеолитов после атипичного удаления третьих нижних моляров, путем местного применения обогащенной тромбоцитами плазмы (2010)
Ткаченко Е. К. - Влияние полифенольной недостаточности и индуктора гипер-плазии эпителия на состояние пародонта и слизистой оболочки полости рта у крыс, Косенко К. Н., Бреус В. Е, Носийчук С .В. (2010)
Волкова О. С. - Влияние лецитин-кальциевого препарата на состояние зубов и костной ткани пародонта крыс, получавших кариесогенный рацион, Рябоконь Е. Н. (2010)
Макаренко О. А. - Влияние кверцетина на состояние зубо-челюстной системы крыс, полу-чавших кариесогенный рацион, Скидан К. В., Скидан М. И. (2010)
Дрогомирецкая М. С. - Влияние ортодонтического вмешательства на состояние тканей пародонта крыс при алиментарной гиперлипидемии и ее профилактика (2010)
Куцевляк В. Ф. - Структура патологічних ознак в секстантах за індексом CPITN у населення територій з надлишковим вмістом солей важких металів у довкіллі, Лахтін Ю. В. (2010)
Пашаев Ч. А. - Рационализация подходов по комплексному консервативному лечению воспалительных заболеваний пародонта, Мамедов Р. М. (2010)
Любченко О. В. - Обоснование применения технологии Endo-Express® & Safe-Siders® в практической эндодонтии (2010)
Новикова Ж. А. - Содержание фтора в ротовой жидкости у лиц с высокой интенсивностью кариеса после применения зубных паст с разной концентрацией фтора (2010)
Борисенко Л. Г. - Эффективность лечения заболеваний периодонта у пожилого населения (2010)
Глазунов О. А. - Статистические методы в оценке влияния обще соматической патологии на клинические по-казатели состояния полости рта у работников горнорудной промышленности, Галкин А. В. (2010)
Куцевляк В. И. - Опыт применения эндопротезов височно-нижнечелюстного сустава по данным межре-гионального центра детской хирургической стоматологии ОДКБ № 1 города Харькова, Любченко А. В. (2010)
Маланчук В. О. - Експериментальне дослідження процесу релаксації напружень в кіс-тковій тканині нижньої щелепи, Шидловський М. С., Копчак А. В. (2010)
Шокиров Ш. Т. - Стабильность верхней челюсти после ее перемещения с использованием внутриротовых дистракторов у больных с врожденной расщелиной губы и неба (2010)
Мірчук Б. М. - Аналіз наявності місця для прорізування постійних зубів і симетричності зу-бних рядів в період змінного прикусу, Дєньга А. Е., Ахмад Абудан (2010)
Деньга О. В. - Закономерности биохимических процессов в кор-невых каналах постоянных зубов при периодонтите у детей, Цевух Л. Б., Коновалов Н. Ф., Шпак С. В., Томак Л. И. (2010)
Казакова Р. В. - Рівень соматичного здоров’я у дітей з декомпенсованою формою карієсу зубів, Білищук М. В., Лук´яненко Н. С., Воляк М. Н. (2010)
Кеч Н. Р. - Стан кісткової тканини у дітей з екологічно детермінованою патологією в динаміці лікування, Гнатейко О. З., Лук’яненко Н. С., Лучинський М. А., Печеник С. О., Лучинський А. М. (2010)
Иванова В. А. - Состояние иммунитета у детей при тяжелой форме хронического рецидивирующего афтозного стоматита с лямблиозной инвазией (2010)
Сафаров А. М. - Состояние слизистой оболочки протезного ложа при съемном протезировании (2010)
Бугорков И. В. - Хирургические методы лечения при оказании комплексных ортопедических услуг, Бугоркова И. А. (2010)
Варава Г. Н. - История института стоматологи АМН Украины за 80 лет, Косенко К. Н. (2010)
Агакишева Т. А. - Показатели деятельности Ильичевской стоматологической поликлиники на водном транспорте за 2006-2008 годы, Наретья Е. Г., Рейзвих О. Э., Жадько Р. Т. (2010)
Леус П. А. - Пилотный проект: "оптимизация системы стоматологической помощи детскому населению" (2010)
Смоляр Н. І. - Проведення "Уроків здоров'я" серед дітей різного віку як метод впрова-дження санітарно-освітньої роботи, Стадник У. О., Єзерська О. В. (2010)
Губанова О. И. - Мониторинг эпидемиологии зубочелюстных аномалий у детей Донецкого промышленного региона, Чижевский И. В., Якубенко В. М., Кобцева Е. А., Якубенко Е. В. (2010)
Анічин Л. М. - Основні напрямки підвищення ефективності галузі картоплярства в сільськогосподарських підприємствах України, Гуторова О. О., Демидок Н. С. (2013)
Гуторов О. І. - Наукові засади та принципи формування моделі інноваційного розвитку економіки держави (управлінський аспект), Шарко І. О. (2013)
Гончаренко І. В. - Ефективний розвиток зовнішньоекономічної діяльності аграрних підприємств Миколаївської області, Князєва В. О., Бедрега А. В. (2013)
Іртищева І. О. - Стратегічні орієнтири розвитку аграрної сфери в контексті національної антикризової політики, Смелянець Т. В., Обозна А. О. (2013)
Місюк М. В. - Моделювання тенденцій розвитку регіонального ринку продукції скотарства на перспективу, Лучик В. Є. (2013)
Пасемко Г. П. - Побудова статистичної моделі економічної діяльності сільськогосподарських підприємств на основі факторного аналізу, Шевченко С. В. (2013)
Плаксієнко В. Я. - Роль контролінгу в управлінні прибутком сільськогосподарських підприємств (2013)
Стецюк П. А. - Політика управління оборотними засобами сільськогосподарських підприємств: теоретико-методологічний аспект (2013)
Червен І. І. - Підвищення ролі інноваційних технологій у зерновому господарстві, Шевченко А. П. (2013)
Шебаніна О. В. - Продовольчий ринок України потребує удосконалення і ефективного розвитку, Кормишкін Ю. А. (2013)
Щурик М. В. - Посилення значущості інформації в зв’язку з відтворенням земельних ресурсів (2013)
Горкавий В. К. - Управління продуктивністю аграрної праці (2013)
Білоусько Т. Ю. - Формування організаційної культури як чинника конкурентних переваг (2013)
R'abukha I. S. - Marketing plan development and the stages of its construction under the effective land use (2013)
Андрющенко А. М. - Розвиток сільських територій України і кооперативний рух (2013)
Артімонова І. В. - Теоретичні аспекти розвитку продовольчого ринку (2013)
Бурляй О. Л. - Організаційно-правові форми підприємництва в галузі садівництва, Бурляй А. П. (2013)
Захарченко О. В. - Захист сільськогосподарських культур як складової управління біоресурсами та природокористуванням (2013)
Кириллова О. В. - Удосконалення методики проведення оцінки кредитоспроможності сільгосппідприємств (2013)
Колмакова О. М. - Оптимізація витрат на управління запасами сільськогосподарського підприємства, Білоножко М. М. (2013)
Копитко О. В. - Роль дорадництва у забезпеченні інноваційного розвитку в АПК (2013)
Кудинова М. М. - Инструменты корпоративной социальной ответственности в Украине (2013)
Москаленко А. М. - Економічна ефективність застосування соломи і сидератів для підвищення родючості ґрунту (2013)
Неживенко А. П. - Особливості організації обліку витрат на оплату праці автотранспортних підприємств (2013)
Проценко Н. М. - Людський капітал сільських територій в контексті інноваційного розвитку сільського господарства (2013)
Смирнова Н. В. - Основна мета управління активами організації (2013)
Тарасова І. І. - Аналіз торговельно-економічного співробітництва України та ЄС: проблеми та напрямки оптимізації, Левченко А. Р. (2013)
Тимофієва Г. С. - Теоретичні засади формування конкурентоспроможності аграрних підприємств, Крюковська О. В. (2013)
Борисовський Д. В. - Раціональні форми організаційно-економічного об’єднання суб’єктів малого і великого агробізнесу (2013)
Ведернікова С. В. - Методичний підхід до вибору стратегії фінансово-кредитної взаємодії банків та підприємств (2013)
Ємець Ю. Г. - Аспекти підвищення конкурентоспроможності продукції молочного скотарства на інноваційній основі (2013)
Калашніков А. О. - Вплив інвестиційного забезпечення на показники діяльності сільськогосподарських підприємств (2013)
Клєпчева О. В. - Оцінка стабільності зміни валової продукції сільськогосподарських підприємств (2013)
Овсюкова Ю. В. - Формування механізму окупності витрат на виробництві продукції тваринництва (2013)
Садовий І. І. - Економічна та екологічна ефективність використання сільськогосподарських угідь фермерськими господарствами (2013)
Семенда О. В. - Сучасний рівень економічної ефективності використання сільськогосподарських земель Черкащини (2013)
Ткаченко Т. А. - Удосконалення управління збутовою діяльністю сільськогосподарських кооперативів (2013)
Хайнус Д. Д. - Нормативно-методичне забезпечення грошової оцінки сільськогосподарських угідь (2013)
Чаговець О. В. - Основні мотиви та цілі диверсифікації в сільському господарстві (2013)
Юхно А. С. - Зональний підхід оптимізації складу земельних угідь в контексті економіко-екологічного управління земельними ресурсами (2013)
Олійник Т. І. - Удосконалення структури посівних площ як складова підвищення інтенсифікації використання земельних ресурсів підприємства, Васильєва В. Ю., Винограденко С. О. (2013)
Левицкий А. П. - Гепатопротекторные свой-ства ксенон–катомаса в зависимости от дозы, Демьяненко С. А., Селиванская И. А, Сачура В. А., Графов А. П. (2011)
Деньга О. В. - Закономерности морфологических изменений в костной ткани экспериментальных животных под влиянием различных остеотропных препаратов, Витт В. В., Цевух Л. Б., Коновалов Н. Ф. (2011)
Авдєєв О. В. - Характеристика імунологічних змін у експериментальних тварин із запаленням у пародонті за зміненої реактивності (2011)
Косенко К. Н. - Экспериментальная профилактика нарушений метаболизма костной ткани челюстей, индуцированных неблагоприятными факторами горнорудного производства, Глазунов О. А. (2011)
Якубова І. І. - Вплив дієти із збільшеним вмістом пірофосфату (е-450) на експресію генів, що кодують кістковий морфогенетичний протеїн та остеокальцин в тканинах нижньої щелепи ембріонів мишей, Досенко В. Є. (2011)
Зубачик В. М. - Модель пародонтиту на тлі гіперпаратиреозу, Мінько Л. Ю., Патерега І. П. (2011)
Лепский В. В. - Влияние зубного эликсира "Виноградный" на уро-вень маркеров воспаления и дисбиоза в десне крыс с экспериментальным гингивитом, Лепский В. В., Хромагина Л. Н., Кнава О. Э. (2011)
Рожкова Н. В. - Сравнительная антидисбиотическая эффективность зубных эликсиров при экспериментальном дисбиозе слизистой полости рта, Лабунец В. А., Лепский В. В., Лепский В. В. (2011)
Куцевляк В. Ф. - Морфологические аспекты применения увлажняющего агента DIPOL Aqua Prep отечественного нанокомпозитного пломбировочного материала DIPOL, Иванов А. Е. (2011)
Новикова М. А. - Взаимосвязь свободнорадикального окисления липидов и антиоксидантной системы при заболе-ваниях пародонта (2011)
Левицкий А. П. - Результаты бактериоскопии слюны у боль-ных гингивитом, Аншукова О. И., Гончарук С. В., Завадский В. Е. (2011)
Джеломанова-Кутана В.К. - Компьютерные технологии цветоопределения в реставрационной стоматологии (2011)
Заболотний Т. Д. - Мікробіоценоз пародонтальних кишень у хворих генералізованим пародонтитом з супутнім остеоартрозом, Залізняк М. С. (2011)
Безруков С. Г. - Клинико-иммунологическая оценка результатов применения биорезонансной стиму-ляции в комплексном лечении больных с переломом нижней челюсти, Каладзе К. Н. (2011)
Мороз В. Р. - Профилактика резорбции вестибулярной кортикальной пластинки после удаления фронтальной и перед не-боковых групп зубов, Безруков С .Г. (2011)
Маланчук В. А. - Изучение пространственной ориентации и площади поперечного сечения жева-тельных мышц по данным компьютерной томографии, Копчак А. В. (2011)
Ашуралиев. Х. Г. - Aнализ послеоперационных и остаточных дефектов неба после ураностафилопластики (2011)
Любченко А. В. - Лечение костно – деструктивной патологии височно – нижнечелюстного сустава с применением отечественного двухполюсного полного эндопротеза с дистракционным устройством (2011)
Колесник К. А. - Применение щадящей фибротомии и апроксимального стриппинга эмали при лечении скученности нижних фронтальных зубов, Шеремета Е. А., Жердева Г. В. (2011)
Колесник К. А. - Частота и структура аномалий у детей с бронхиальной астмой в период сменного прикуса, Нассонов А. Ю. (2011)
Косенко К. Н. - Отдаленные результаты комплексного лечения пациентов различных возрастных групп с патологией пародонта несъемными конструкциями зубных протезов, Громов О. В. (2011)
Семенов Є. І. - Математичне моделювання біомеханічної взаємодії кісткової тканини щелеп та внутрішньокісткових циліндричних імплантатів за допомогою створеної математичної моделі, Сур’янінов М. Г. (2011)
Романова Ю. Г. - Особенности эксплуатации акрилового зубного протеза при хроническом канди-дозе полости рта, Лепский В. В. (2011)
Смоляр Н. І. - Вікові особливості ротової рідини у дітей дошкільного віку, Дубецька-Грабоус І. С. (2011)
Довбня Ж. А. - Характер и выраженность белковой изменчивости при хроническом катаральном гингивите, Головская Г. Г. (2011)
Лабунець В. А. - Загальна величина трудомісткості виготовлення основних видів зубних протезів та наданих ортопедичних послуг, Дієва Т. В., Дієв Є. В. (2011)
Агакишева Т. А. - Показатели деятельности лечебно-профилактического отделения Ильичевской стоматологической поликлиники на водном транспорте за 2008-2010 годы, Рейзвих О. Э., Падун Е. Б. (2011)
Косенко К. Н. - Стволовые клетки в стоматологии (обзор литературы) (2011)
Куцевляк Валерий Исаевич (2011)
Филипчик Иосиф Степанович (2011)
Павел Захарович Аржанцев (2011)
Перелік документів що подаються до проблемної комісії МОЗ та НАМН України "стоматологія" (2011)
Звернення Президента України Вiктора Януковича до українських громадян з нагоди 20-ї рiчницi Незалежностi України (2011)
Грищенко К. - Незалежна Україна. 20 років на світовій сцені (2011)
Шульга О. - Зовнішня політика незалежної України. Підсумки двадцятирічного розвитку (2011)
Австралія. Валентин Адомайтіс (2011)
Австрійська Республіка. Андрій Березний (2011)
Азербайджанська Республіка. Олександр Міщенко (2011)
Алжирська Народна Демократична Республіка. Валерій Кірдода (2011)
Аргентинська Республіка. Олександр Тараненко (2011)
Королівство Бельгія. Ігор Долгов (2011)
Республіка Білорусь. Віктор Тихонов (2011)
Республіка Болгарія. Микола Балтажи (2011)
Федеративна Республіка Бразилія. Ігор Грушко (2011)
Ватикан. Тетяна Іжевська (2011)
Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії. Володимир Хандогій (2011)
Соціалістична Республіка В’єтнам. Олексій Шовкопляс (2011)
Республіка Вірменія. Іван Кухта (2011)
Габонська Республіка. Сергій Мішустін (2011)
Гвінейська Республіка. Андрій Заєць (2011)
Грецька Республіка. Володимир Шкуров (2011)
Грузія. Василь Цибенко (2011)
Королівство Данія. Михайло Скуратовський (2011)
Естонська Республіка. Віктор Крижанівський (2011)
Федеративна Демократична Республіка Ефіопія. Олександр Буравченков (2011)
Арабська Республіка Єгипет. Валерій Григораш (2011)
Держава Ізраїль. Геннадій Надоленко (2011)
Республіка Індія. Олександр Шевченко (2011)
Республіка Індонезія. Олександр Сіренко (2011)
Ісламська Республіка Іран. Олександр Самарський (2011)
Ірландія. Сергій Рева (2011)
Королівство Іспанія. Анатолій Щерба (2011)
Італійська Республіка. Георгій Чернявський (2011)
Йорданське Хашимітське Королівство. Сергій Пасько (2011)
Республіка Казахстан. Олег Дьомін (2011)
Канада. Михайло Хоменко (2011)
Республіка Кенія. Володимир Бутяга (2011)
Китайська Народна Республіка. Юрій Костенко (2011)
Киргизька Республіка. Володимир Соловей (2011)
Республіка Кіпр. Олександр Дем’янюк (2011)
Республіка Корея. Василь Мармазов (2011)
Республіка Куба. Тетяна Саєнко (2011)
Держава Кувейт. Володимир Толкач (2011)
Латвійська Республіка. Анатолій Олійник (2011)
Литовська Республіка. Валерій Жовтенко (2011)
Ліванська Республіка. Володимир Коваль (2011)
Велика Соціалістична Народна Лівійська Арабська Джамагирія. Микола Нагорний (2011)
Республіка Македонія. Юрій Гончарук (2011)
Малайзія. Ігор Гуменний (2011)
Королівство Марокко. Ярослав Коваль (2011)
Мексиканські Сполучені Штати. Олексій Бранашко (2011)
Республіка Молдова. Сергій Пирожков (2011)
Федеративна Республіка Нігерія. Валерій Васильєв (2011)
Королівство Нідерланди. Олександр Горін (2011)
Федеративна Республіка Німеччина. Наталія Зарудна (2011)
Королівство Норвегія. Олександр Цвєтков (2011)
Об’єднані Арабські Емірати. Юрій Полурез (2011)
Ісламська Республіка Пакистан. Олег Шевченко (2011)
Південно-Африканська Республіка. Валерій Гребенюк (2011)
Республіка Польща. Маркіян Мальський (2011)
Португальська Республіка. Олександр Никоненко (2011)
Російська Федерація. Володимир Єльченко (2011)
Румунія. Маркіян Кулик (2011)
Королівство Саудівська Аравія. Петро Колос (2011)
Республіка Сербія. Віктор Недопас (2011)
Сирійська Арабська Республіка. Олег Семенець (2011)
Республіка Сінгапур. Павло Султанський (2011)
Словацька Республіка. Олег Гаваші (2011)
Республіка Словенія. Микола Кириченко (2011)
Сполучені Штати Америки. Олександр Моцик (2011)
Королівство Таїланд. Маркіян Чучук (2011)
Туніська Республіка. Валерій Рилач (2011)
Республіка Туреччина. Сергій Корсунський (2011)
Туркменістан. Валентин Шевальов (2011)
Угорська Республіка. Юрій Мушка (2011)
Республіка Узбекистан. Юрій Савченко (2011)
Республіка Фінляндія. Андрій Дещиця (2011)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського