Євтушенко М. Ю. - Екологічний стан водойм рибогосподарського призначення, Хижняк М. І. (2013)
Полчанінова Н. Ю. - Перші відомості про населення павуків (Araneae) рекультивованих золовідвалів (Луганська ТЕС, Україна), Форощук П. В. (2013)
Григорова Н. В. - Вплив адреналіну, преднізолону та пілокарпіну на функціональний стан панкреатичних острівців і тимуса золотистих хом’ячків, Кузьміна М. А., Карпов А. К. (2013)
Штирц А. Д. - Экологическая структура населения панцирных клещей техногенного и природного ландшафтов как индикатор состояния экосистем, Ярошенко М. С. (2013)
Жуков А. В. - Агрегатная структура техноземов Никопольского марганцево–рудного басейна, Задорожная Г. А., Лядская И. В. (2013)
Кунах О. Н. - Пространственная организация сообщества почвенных мезопедобионтов в условиях рекреационной нагрузки в лесопарковом насаждении, Жуков А. В., Балюк Ю. А. (2013)
Краско Г. Ю. - Лігнолітична активність культуральних фільтратів деяких штамів вищих дереворуйнівних базидіоміцетів, Древаль К. Г., Бойко М. І. (2013)
Мальцев Є. І. - Екологічні особливості альгоугруповань лісової підстилки соснових насаджень різних типів ландшафтів степової зони України (2013)
Шеїн С. С. - Відносини Ольвії зі скіфським світом: проблема скіфського протекторату (2012)
Барвінок О. В. - Дворянське самоврядування на Поділлі в умовах "нової" імперської політики (1830 – початок 1860-х рр.) (2012)
Єрмілов В. С. - Вплив сезонних сільськогосподарських робітників на медико-санітарну ситуацію в Південній Україні в 70-90-х рр. ХІХ ст. (на прикладі Херсонської губернії) (2012)
Кухарчук О. С. - Закарпаття після визволення (2012)
Сосюкіна О. О. - Розвиток відносин України та Китаю в гуманітарній сфері: друга половина ХХ ст. (2012)
Рогатін В. М. - Виникнення та діяльність Свідків Ієгови на території України (2012)
Полякова М. Є. - Економічне співробітництво України і Республіки Казахстан на сучасному етапі (2007-2012 рр.) (2012)
Боєчко В. Ф. - Активізація польських національних сил у період Першої світової війни (1914-1918 рр.) та відродження незалежної Польщі (2012)
Богданова Т. Є. - Кашмірська проблема контексті безпекової політики Пакистану, Тихоненко І. В. (2012)
Підберезних І. Є. - Військовий чинник в американосько-філіппінському співробітництві в справі зміцнення безпеки в АТР (2012)
Шевчук О. В. - Співробітництво Грузії з НАТО: 2004-2008 рр., Вовк О. О. (2012)
Тригуб П. М. - Проблема ПРО у Східній Європі в російсько-американських відносинах (2012)
Андрєєв В. М. - Антична доба в історії України в контексті "теорії епох" В. Петрова (2012)
Ласінська М. Ю. - Історія вивчення археологічних пам’яток Нижнього Побужжя у першій третині ХІХ ст. (2012)
Ніколаєв М. І. - Ольвія Понтійська в лапідарних пам’ятках античного світу (2012)
Романцова Н. І. - Формування наукових поглядів М. Грушевського в перший київський період (1886-1894 рр.): сучасна українська історіографія проблеми (2012)
Волошенко В. О. - Інформативні можливості "Киевской старины" у висвітленні справи організації селянського читання в Наддніпрянській Україні (2012)
Зелінський М. В. - Політичні погляди Романа Дмовського (2012)
Шевчук А. В. - Сучасна історіографія дослідження життєвого і творчого шляху М. Слабченка (2012)
Іванов О. В. - Постать Мао Цзедуна в зарубіжній історіографії (2012)
Пронь Т. М. - Історія, сучасність, матеріальна і духовна культура лемків, бойків, русинів у проблемному полі інтердисциплінарних досліджень (2012)
Чижов Г. П. - До питання про періодизацію історії етнологічного вивчення болгар і гагаузів південно-західної України (2012)
Шабашов А. В. - До питання про форми традиційної соціальної організації гагаузів (2012)
Морозова О. С. - Дослідник українсько-польських відносин Євген Сінкевич (до ювілею вченого) (2012)
Корновенко С. В. - Рецензія на монографію Н. І. Земзюліної. Гендерний аспект європейського кооперативного руху (перша третина ХХ ст.) / Н. І. Земзюліна. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2012. – 360 с. (2012)
Пшик Б. І. - Взаємодія фінансового і реального секторів економіки: теоретико-методологічні аспекти (2013)
Мартюшева Л. С. - Фінансова стійкість адміністративно-територіальної одиниці як резерв забезпечення її фінансового потенціалу, Алексєєнко І. І. (2013)
Веремчук Д. В. - Проблеми і перспективи розвитку системи непрямого оподаткування в Україні (2013)
Проценко О. Л. - Страхування екологічних ризиків та екологічне оподаткування як інструменти забезпечення якісних характеристик довкілля (2013)
Євтух О. Т. - Ризик-менеджмент крізь призму сучасних фінансів, Євтух О. О. (2013)
Дребот Н. П. - Розвиток підприємництва у Львівському регіоні (2013)
Дребот Н. П. - Тенденції розвитку малого бізнесу у Львівському регіоні та напрями його оптимізації, Сідельник О. П. (2013)
Мехеда Н. Г. - Роль соціальної політики в забезпеченні соціальної безпеки, Маренич А. І. (2013)
Білоног А. П. - Напрями вдосконалення пенсійного забезпечення в Україні (2013)
Кантаєва О. В. - Обґрунтування теоретико-методологічного інструментарію формування системи забезпечення економічної безпеки підприємства (2013)
Пирогов Д. Л. - Адміністрування зовнішньоекономічної діяльності промислового підприємства (2013)
Дзямулич О. С. - Потенціал ділової репутації малих підприємств різних організаційно-правових форм (2013)
Дадашев Б. А. - Сучасний стан інвестиційної привабливості територіальних і галузевих складових аграрної економіки Криму (2013)
Гунько В. І. - Особливості інвестиційної привабливості національної економіки України (2013)
Одрехівський М. В. - Проблеми інноваційного розвитку України (на основі поглядів Івана Франка на поступ), Яцишин В. П. (2013)
Богуславська С. І. - Системоутворювальні ознаки соціального інвестування, його роль у забезпеченні сталого регіонального розвитку (2013)
Чернявська Л. В. - Аналіз інвестиційної діяльності у спеціальних економічних зонах України (2013)
Третяк Н. М. - Інвестиційна стратегія розвитку суб’єктів господарювання (2013)
Черемісіна С. Г. - Стан і перспективи розвитку державного фінансування АПК України (2013)
Дмитренко М. Г. - Ефективність застосування кредитно-інвестиційних інструментів у фінансуванні інноваційних проектів, Чепелюк Г. М. (2013)
Михайлюта С. Л. - Оцінка можливості фінансування підприємницьких проектів в Україні кредитними коштами, Данченко О. Б. (2013)
Біломістний О. М. - Особливості використання договорів субконтрактингу як забезпечення при кредитуванні суб’єктів малого бізнесу (2013)
Шевчук Т. В. - Обґрунтування вибору надійних механізмів фінансування житлового будівництва та ефективності їхньої діяльності (2013)
Вознюк М. А. - Деякі аспекти подальшого розвитку банківського сектору, Вознюк-Богів І. М. (2013)
Рисін В. В. - Причини і наслідки відпливу іноземного капіталу з банківського сектору України: тенденції 2010–2013 рр. (2013)
Князь C. В. - Проблеми маркетингового забезпечення формування депозитних ресурсів банку, Горун М. В. (2013)
Александров О. В. - Довіра як економічний актив бізнесу Private Banking (2013)
Харченко А. М. - Роздрібне банківське кредитування в Україні: сучасний стан і перспектива (2013)
Карбівничий І. В. - Методичні підходи до поліпшення оцінки кредитоспроможності позичальників (2013)
Головко О. Г. - Узагальнена оцінка фінансової стабільності банку: теорія і практика, Олефір Є. А. (2013)
Стороженко О. О. - Оцінка стану фінансової стійкості банку як одного з основних показників ефективності його діяльності, Кухарук Н. С. (2013)
Скок Є. М. - Особливості функціонування своп-ліній між центральними банками (2013)
Рогожнікова Н. В. - Особливості та тенденції розвитку кредитної системи в умовах трансформації економіки (2013)
Вовченко Р. С. - Стан правового регулювання фінансової безпеки банківського сектору економіки України (2013)
Ткаченко Н. В. - Статистичний аналіз як інструмент виявлення взаємозв’язку між франшизою і величиною страхового тарифу, Рябоконь Н. П. (2013)
Нагайчук Н. Г. - Інвестиційних потенціал страхового ринку України (2013)
Кузьменко О. Г. - Інтеграція страхового ринку України у світовий ринок страхових послуг (2013)
Шабанова О. В. - До питання про визначення поняття "фінансовий механізм недержавних пенсійних фондів" (2013)
Цікановська Н. А. - Науково-методичний підхід до формування ефективних інвестиційних портфелів недержавних пенсійних фондів (2013)
Гирик О. С. - Феномен інвестиційної пастки і шляхи розв’язання проблеми (2013)
Криниця С. О. - Інститути спільного інвестування: природа, проблеми і перспективи розвитку (2013)
Кантаєва О. В. - Історичні аспекти і сучасні підходи до розгляду значення креативного обліку в Міжнародних стандартах фінансової звітності (2013)
Куцик П. О. - Контролінг в управлінні вартістю підприємства: сучасна диспозиція і можливості впровадження в Україні (2013)
Біляченко О. Л. - Розвиток категорійно-понятійного апарату системи інформаційно-комп’ютерних технологій у бухгалтерському обліку (2013)
Бразілій Н. М. - Концептуальні підходи до вартісного вимірювання в системі бухгалтерського обліку (2013)
Остап’юк Н. А. - Організація обліково-аналітичного забезпечення управління накладними витратами підприємства, Іванюта О. В. (2013)
Шинкаренко О. М. - Методичні засади аналізу балансу банку (2013)
Любенко А. М. - Особливості проведення державного аудиту електронного середовища державних органів влади (2013)
Круподер О. Д. - Методичне забезпечення аудиту як інструмент боротьби із шахрайством у кредитних спілках (2013)
Саюн А. О. - Проблеми і перспективи розвитку автоматизації аудиту в Україні (2013)
Гончаренко О. О. - Оцінка якості фінансової звітності, Лук’янець О. В. (2013)
Лаврова О. О. - Особливості методики складання фінансової звітності страховими компаніями при застосуванні МСФЗ (2013)
Соловйова В. В. - Динаміка мережевих мір складності в умовах фінансових криз (2013)
Біломістна І. І. - Економетричне моделювання впливу видатків бюджету Харківської області на величину його планових доходів, Савченко Г. О., Самкова А. В. (2013)
Яцишин В. П. - Про одну модель фінансової діяльності банківської установи (2013)
Засадна Х. О. - Послуги мобільного банкінгу та їхній захист (2013)
Засядько А. А. - Алгоритм безпечного здійснення інтернет-трансакцій на основі хешування он-лайн власного коду, Клювак О. В., Королюк С. С. (2013)
Князь С. В. - Морфологія організаційних структур експортноорієнтованих підприємств, Вільгуцька Р. Б., Глущенко М. М. (2013)
Завидівська Н. Н. - Якість життя як основа для розвитку людського капіталу в умовах активізації глобалізаційних процесів, Завидівська О. І. (2013)
Хуторна М. Е. - Системний підхід до формування іншомовної професійної комунікативної компетенції при підготовці фахівців із банківської справи, Бартош О. М. (2013)
Титул, зміст (2014)
Джус А. П. - Використання імітаційного моделювання для дослідження процесів заповнення суден CNG, Сусак О. М., Шкіца Л. Є. (2014)
Ступницький В. В. - Структурно-параметрична оптимізація технологічних процесів при забезпеченні експлуатаційних властивостей деталей (2014)
Кулешов А. В. - Усовершенствование организационно-технологической системы оптимизации маршрутных перевозок грузов, Кулешов В. В. (2014)
Чимшир В. И. - Основные аспекты формирования организационно-экономического механизма обеспечения конкуренто-способности морского порта, Чимшир А. В. (2014)
Кузнецов В. Г. - Влияние тарифов на электроэнергию на эффективность работы силовых трансформаторов (2014)
Горбачев П. Ф. - Анализ метода прогнозирования развития транспортных систем, Самчук А. А. (2014)
Біленко О. І. - Шляхи підвищення безпечності застосування стрілецької зброї силами охорони правопорядку, Кириченко О. О. (2014)
Нефедов Н. А. - Экспериментальное исследование вероятности выбора пассажиром маршрута следования, Альберт Авуа Дж. (2014)
Письменный Е. А. - Исследование динамических характеристик вагонов хопперов на перспективных тележках (2014)
Березовый Н. И. - Перевозка металлургической продукции кольцевыми маршрутами по расписанию с использованием частных локомотивов (2014)
Бутько Т. В. - Формалізація процесу управління парком вантажних вагонів операторських компаній, Шандер О. Е. (2014)
Abstract and References (2014)
Букач М. М. - Музичне виховання – запорука здоров’я (2009)
Козир А. В. - Впровадження арт-педагогічних методів у підготовку майбутніх учителів музики (2009)
Вознесенская Е. Л. - Особенности и перспективы развития арт-терапии в Украине (2009)
Калініна Л. А. - Використання лялькотерапії як напряму арт-терапії у корекційній роботі з дітьми, які мають проблеми у розвитку (2009)
Клименюк Н. В. - Виховання гуманних якостей у студентів засобами бібліотерапії (2009)
П’ятницька-Позднякова І. С. - Арт-терапевтичні можливості видів мистецтва (2009)
Іванова В. Л. - Арт-терапія: проблеми становлення і розвитку (2009)
Куненко Л. О. - Використання арт-педагогічних методів у корекційній педагогіці (2009)
Бернацька О. Б. - Використання елементів арт-терапії у вихованні самостійності молодших школярів інтернатних закладів різного типу (2009)
Піхтар О. А. - Активізація мислення у студентів засобами музикотерапії (2009)
Роговик Л. С. - Використання тілесних символів як засобів комунікації в танцювально-психомоторному тренінгу (2009)
Ушакова І. В. - Особливості психокорекції емоційної сфери дітей засобами малюнку в арт-терапії (2009)
Парфентьєва І. П. - Розвиток мистецької рефлексії як основного компонента арт-педагогічної підготовки майбутніх вчителів музики (2009)
Белая О. Н. - Опыт практического исследования возможных оснований арт-терапии (2009)
Зінов’єва Г. Ю. - Японські прикладні мистецтва як механізм гармонізації світу і особистості (2009)
Ніколау І. В. - Застосування арт-терапії та елементів методу "Занурення" у роботі зі спортсменами (2009)
Савенкова Л. О. - Тренінг як засіб формування психолого-педагогічної компетентності викладачів (2009)
Бутенко Т. О. - Формування комунікативної компетентності фахівців у процесі управлінської підготовки, Резнік С. М. (2009)
Мендрух Ю. М. - Структура комунікативної компетентності фахівця з маркетингу (2009)
Артемчук В. В. - Застосування андрагогічних принципів навчання в процесі формування комунікативної компетентності майбутнього менеджера (2009)
Кунашенко О. В. - Сформованість підходів щодо культури спілкування та мовленнєвого етикету (2009)
Денищич Т. А. - Психологічні основи формування професійно-комунікативних умінь і навичок майбутнього політолога (2009)
Козакевич О. О. - Використання інтерактивних методів навчання для формування та розвитку граматичної компетенції в першокурсників (2009)
Гришкова Р. О. - Англомовна підготовка студентів нефілологічних спеціальностей до міжкультурної взаємодії (2009)
Копил Г. О. - Застосування тексту у формуванні інтеркультурологічної складової професійної компетентності майбутніх фахівців із міжнародної економіки у процесі вивчення іноземних мов (2009)
Шмідт В. В. - Етапи формування іншомовної лексичної компетенції студентів немовних спеціальностей (2009)
Казакова М. М. - Запровадження європейських освітніх стандартів у навчання англійської мови студентів-філологів (2009)
Шерстюк Л. В. - Організаційно-педагогічні засади навчання професійного іншомовного спілкування (2009)
П’янковська І. В. - Формування професійної компетентності майбутніх учителів іноземної мови (2009)
Рудіна М. В. - Модель професійного зростання молодого вчителя англійської мови (2009)
Титул, зміст (2014)
Sineglazov V. - A method for building a forecasting model with dynamic weights, Chumachenko O., Gorbatiuk V. (2014)
Булкин В. И. - Представление базовых сущностей парадигмы предельных обобщений с помощью алгебропредикатных структур, Прокопчук Ю. А. (2014)
Мантула Е. В. - Адаптивная полиномиальная нейросетевая прогнозирующая модель временных рядов и ее обучение, Машталир С. В. (2014)
Кондрук Н. Е. - Деякі методи автоматичного групування об’єктів (2014)
Чистякова А. А. - Информационная технология прогнозирования нестационарных временных рядов с использованием сингулярного спектрального анализа, Шамша Б. В. (2014)
Кучерук В. Ю. - Статистична модель тривалості машинного доїння на стійловій доїльній установці, Паламарчук Є. А., Кулаков П. І., Гнесь Т. В. (2014)
Сафонов М. С. - Імітаційне моделювання обробки даних в інформаційній системі (2014)
Чепинога А. В. - Оценивание параметров полигауссовых моделей методом максимизации полинома, Заболотний С. В., Бурдукова Е. В. (2014)
Мохаммад Ракан Абед Алнаби Альджаафрех - Неустойчивость динамического балланса в системах Лотки-Вольтерра с возмущением правой части (2014)
Клапоущак О. І. - Методика побудови апроксимуючих кривих для оцінки і прогнозування рівня паводкових вод (2014)
Шатовская Т. Б. - Анализ данных сложных объектов с помощью модифицированного алгоритма кластеризации, Дорожко О. О. (2014)
Каткова Т. И. - Оценка инвестиционного риска при реализации плана материально-технического развития предприятия (2014)
Abstract and References (2014)
Титул, зміст (2014)
Буртная И. А. - Процессы переноса в полимерных мембранах. Часть 4, Гачечиладзе О. О. (2014)
Острога Р. О. - Капсулювання азотовмісних добрив суспензією курячого посліду в апараті киплячого шару, Юхименко М. П. (2014)
Кондратов С. А. - Модель процесса непрерывного нитрования бензола в реакторе идеального перемешивания, Аль Хамадани М. Д. (2014)
Дзіняк Б. О. - Ініційована пероксидами коолігомеризація ненасичених вуглеводнів фракції С9 (2014)
Косенко В. М. - Аналіз можливості гідрометалургійної переробки свинецьвмісного шламу, Кубякіна О. В. (2014)
Гранкин М. В. - Моделирование методом Монте-Карло электронных процессов при столкновении атомов с поверхностью, Каргин А. А. (2014)
Ворончак Т. О. - Підвищення каталітичної активності активованої бентонітової глини шляхом обробки цетилтриметиламоній бромідом, Никулишин І. Є., Піх З. Г., Рипка А. М., Гнатів З. Я. (2014)
Пономаренко А. В. - Определение коэффициента массоотдачи в оформлении гетерогенно-каталитических процессов, Ведь В. Е. (2014)
Примиская С. А. - Численное исследование процесса адсорбции и хранения оксидов азота, Безносик Ю. А., Решетиловский В. П. (2014)
Козарь О. П. - Математична модель процесу корегування тягучості взуттєвих шкіряних матеріалів з мінеральним наповненням, Коновал В. П., Wozniak B., Оленіч А. В. (2014)
Abstract and References (2014)
Бабелюк О. А. - Способи постмодерністського текстотворення крізь призму полістилістики (2013)
Богоедова Т. Н. - Славянские гидронимические континуанты праславянского *Tur- (2013)
Завгородний С. Г. - Метафоризация когнитивних признаков концепта CHESS в англоязычном публицистическом и художественном дискурсах (2013)
Казаку Л. - Билингвизм и диглоссия в Республике Молдова (2013)
Козлова Р. М. - Очерки по славянской ономастике (русск. Ижора, бел. Ідолта) (2013)
Котвицька В. А. - Адаптація англіцизмів у сучасній німецькій мові (2013)
Мизецкая В. Я. - Анахронизмы в драматургии В. Шекспира (2013)
Мініахметова Е. Х. - Типи фразеологічних варіантів фразеосемантичного поля "Мовленнєва діяльність" у сучасній турецькій мові (2013)
Морошану (Демьянова) Л. И. - Географический ареал русской лексики старообрядческого говора села Липовень (Соколинцы) Сучавского уезда Румынии (2013)
Нікульшина Т. М. - ЛСП "Простір": зіставний аспект дослідження (на матеріалі англійських та українських казок) (2013)
Петлюченко Н. В. - Концепты обаяние и харизма в германской и славянской лингвокультурах, Сафьян Ю. О. (2013)
Покровська І. Л. - Секуляризація релігійно маркованих компонентів у ботанічній термінології сучасної турецької мови (2013)
Светочева С. Н. - Функциональные особенности и семантика имени германского бога Одина (на материале древних английских текстов) (2013)
Селіванова О. О. - Методологічні проблеми дослідження діалогу (2013)
Слипецкая В. Д. - Вербализация отрицательных эмоций: архаические и инновационные средства (2013)
Ступак І. В. - Семантика локативних похідних каузативних дієслів (2013)
Туришева О. О. - Прислівники оцінки у сполученні з дієсловом finden у сучасній німецькій мові Німеччини та Австрії, Лазебна О. А. (2013)
Artiukhova A. A. - Das rhetorische Grundmuster der juristischen Kommunikation (2013)
Басиров Ш. Р. - Метафоричні моделі у сфері дієслів розуміння германських і слов’янських мов (2013)
Васильченко Е. Г. - Влияние синергетической парадигмы на произносительный стандарт (2013)
Казаку Л. - Проблемы языковой интерференции и языковая ситуация в Республике Молдова (2013)
Коваленко О. В. - Функціонування зоосемізмів у фразеологізмах німецької та української мов, Рзаєва В. В. (2013)
Козак Н. І. - Розвиток та зміна ономастичного стану на півдні України, Водяна Л. В., Похитун Т. А. (2013)
Комалова Л. Р. - Стереотипные модели вербальной агрессии русскоязычной молодежи (2013)
Космеда Т. А. - Система репрезентованих аксіологічно маркованих смислів: образ-концепт "Вода" (на матеріалі словника "Галицько-руські приповідки") (2013)
Лапшина Н. О. - Cостав ЛСГ "земля" в немецком языке на разных исторических этапах, Баркарь У. Я. (2013)
Мамич М. В. - Антиномія розуміння і нерозуміння у вченні В. Гумбольдта і О. Потебні (2013)
Мироненко Т. П. - Синхронія та діахронія у лінгвістиці, Добровольська Л. С. (2013)
Мукатаєва Я. В. - Лінгвопрагматичний аналіз балад Й. В. Гете, Кирилюк С. В. (2013)
Олейникова Г. А. - Прием когнитивного остранения в методологии научной фантастики (2013)
Петренко О. Д. - Фонетична одиниця як об'єкт організаційної науки, Храбскова Д. М. (2013)
Потапенко С. И. - Когнитивная риторика потребностей: стратегии построения англоязычных текстов новостей (2013)
Романова О. К. - Социофункциональные классы биномов сферы культуры и искусства (на материале русской неологической лексики рубежа ХХ-ХХI вв.) (2013)
Степанов Е. Н. - Лексико-семантическая деривация в одесских профессиональных арго (2013)
Таранець В. Г. - Зародження протиставлення "твердих/м'яких" приголосних у слов'янських мовах (на фоні індоєвропейських мов), Слободцова І. В., Черняєва І. А. (2013)
Ходоренко А. В. - Семантика фрейма "Навязывание" в наименованиях коммерческих групп лиц (2013)
Шарапкова А. А. - Языковые особенности репрезентации власти в романе Т. Мэлори "Смерть Артура": гендерный аспект (2013)
Діктерук М. Г. - Аналіз та оптимізація функціонування мехатронних пристроїв слідкуючих систем позиціонування будівельних маніпуляторів, Човнюк Ю. В. (2009)
Яковенко В. Б. - Системне моделювання проектного розрахунку глибинних циліндричних вібромашин, Забродський М. М. (2009)
Пелевін Л. Є. - Гіпотеза спектрального підсумовування для визначення еквівалентних навантажень на транспортний засіб, Мачишин Г. М. (2009)
Зухба А. Г. - Моделирование анизотропного забоя и реакций на фрезерном рабочем органе (2009)
Фоменко О. І. - Розробка гідроагрегату для видобутку гранітних блоків та дослідження процесу тріщиноутворення в шпурах (2009)
Ловейкін В. С. - Визначення оптимальних режимів руху маніпулятора за процес пуску (гальмування) під час роботи за однєю з узагальнених координат, Міщук Д. О. (2009)
Вольченко Д. О. - Методи та засоби регулювання динамічної навантаженості фрикційних вузлів стрічково-колодкових гальм бурових лебідок (2009)
Гарнець В. М. - Дослідження процесу подачі бетонної суміші за допомогою бункерних пристроїв бетоноформуючих агрегатів, Булавка О. О. (2009)
Абрашкевич Ю. Д. - Дослідження експлуатаційних показників відрізного абразивного інструменту, Пелевін Л. Є., Рашківський В. П., Човнюк О. В. (2009)
Абрашкевич Ю. Д. - Особливості оптимізації механізованої ділянки на будівельному об’єкті, Пелевін Л. Є., Рашківський В. П., Рябчiк Є. Л. (2009)
Гречанюк І. М - Корозійностійкі композиційні матеріали на основі міді й вольфраму для електричних контактів у будівельних машинах, Гречанюк В. Г., Руденко І. Ф, Денисенко В. О. (2009)
Сукач М. К. - Екскаватор зі зміщеною віссю копання, Ягодинець В. А. (2009)
Смірнов В. М. - Дослідження геометричних, силових та енергетичних параметрів динамічного бурового обладнання з віброзбудником крутильних коливань, Головань В. П. (2009)
Фомін А. В. - Параметри робочого процесу активних ґрунторозробних робочих органів, Костенюк О. О., Тетерятник О. А., Боковня І. М. (2009)
Тесля Ю. Н. - Застосування рефлекторного підходу до побудови інтелектуальних систем оцінки інвестиційних пропозицій, Каюк П. В., Чернова М. Л. (2009)
Бушуєва Н. Д. - Інформаційна взаємодія підрозділів органів державної податкової служби у процесі адміністрування податку на додану вартість, Дерлеменко С. П. (2009)
Правила підготовки рукописів (2009)
Титул, зміст (2014)
Гайдамака А. В. - Коэффициент нагрузки в расчёте сепаратора роликоподшипников на прочность (2014)
Карачун В. В. - Влияние подъема линии меридиана подвеса на погрешность инерциального сенсора, Мельник В. Н. (2014)
Ластівка І. О. - Математичне моделювання та розрахунок вимушених резонансних коливань складеної електромеханічної системи (2014)
Осипова Т. Н. - Уменьшение динамических нагрузок в канатах барабанных подъемников, Нестеров А. П. (2014)
Венгеров И. Р. - Одномерные математические модели растяжения и сжатия твердых тел (2014)
Гончаров В. В. - Оптимизация параметров центробежной соковыжималки с автобалансиром минимизацией времени наступления автобалансировки, Филимонихин Г. Б. (2014)
Катан В. А. - Моделирование ударного взаимодействия тела и жидкости со свободной поверхностью (2014)
Олійник А. П. - Дослідження стійкості течії з малими збуреннями та умов виникнення турбулентності, Скрип’юк Р. Б., Шеремета B. Б. (2014)
Зубченко О. А. - Дослідження впливу технологічних параметрів гідромолоту DAEWOO DOOSAN на його продуктивність, Коробійчук В. В., Шамрай В. І. (2014)
Стороженко В. Я. - Удосконалення перемішуючих пристроїв для газорідинних реакторів об’ємного типу, Склабінський В. І., Шабрацький С. В. (2014)
Подригало М. А. - Экспертное исследование устойчивости движения транспортного средства при разгерметизации его колеса, Клец Д. М. (2014)
Abstract and References (2014)
Бостан Л. М. - Гетерії як форма політичної опозиції в давньогрецьких полісах класичного періоду (2013)
Гетьман Є. А. - Види підзаконних нормативно-правових актів органів виконавчої влади іноземних держав (2013)
Кушнір С. М. - Мета державного контролю за діяльністю освітніх закладів України (2013)
Луцький А. І. - Сучасна філософсько-правова та теоретико-правова думка про правову ідеологію (досвід України та пострадянських країн (2013)
Sereda A. N. - The particularities of the formation of the state ideology in the Ukrainian hetman's state (The middle of the XVII the end of the XVIII century) (2013)
Тимченко Г. В. - Ефективність законодавства як форми права (2013)
Мальський М. М. - Перші кроки у виокремленні поняття транскордонного виконавчого процесу і його місця в системі права України (2013)
Tkalych M. О. - The legal characteristics of sports agency institute (2013)
Боєва О. С. - Вдосконалення захисної функції трудового права за сучасних умов господарювання (2013)
Величко Д. М. - Гарантування працевлаштування молоді на перше робоче місце як основа правової держави (2013)
Журавель В. І. - Функції форм захисту трудових прав працівників (2013)
Кацуба О. В. - Порівняльна характеристика системи трудового права і системи трудового законодавства (2013)
Кутоманов Д. Є. - Соціальна сутність дисциплін праці (2013)
Kolomoets T. A. - Patriotism and service to the ukrainian people the principle of public service: some theoretical, legal and normative aspects (2013)
Vikhliaiev M. Yu. - Directions of improvement of legal regulation of public hearings as a form of public control, which carried out by public association (2013)
Мосьондз С. О. - Прогнозування як функція адміністративно-правового регулювання науки в Україні (2013)
Покайчук В. Я. - Організаційно-правові засади професійної підготовки в органах внутрішніх справ України (2013)
Чорна В. Г. - Індустріальні парки в Україні (2013)
Шурупова К. В. - Проблемні аспекти виявлення і притягнення до відповідальності за протиправну бездіяльність у сфері порушення доступу до публічної інформації (2013)
Мандзюк О. А. - Податкова таємниця:стан та перспективи нормативно-правового регулювання (2013)
Марченко О. В. - Прогалини та колізії нормативно-правового регулювання благодійної діяльності в Україні (2013)
Олійник В. І. - Міжнародно-правове регулювання галузі рослинного світу України (2013)
Столбовий Ю. М. - Зміст принципу офіційного з'ясування всіх обставин у справі в адміністративному судочинстві України (2013)
Шиян О. Ю. - Проблема визначення поняття місцевого бюджету (2013)
Берднік І. В. - Визначення термінів "підробка","підроблення" і "фальсифікація" у ст.158 кримінального кодексу України (2013)
Дорохіна Ю. А. - Суб'єкт злочину проти власності (2013)
Каменський Д. В. - Питання кримінальної відповідальності за медичне шахрайство в США (2013)
Олійничук Р. П. - Становлення законодавчої норми про кримінальну відповідальність за групове порушення громадського порядку в незалежній Україні (2013)
Shehovtsova L. I. - About the measures of criminal low nature in relation to legal entities (2013)
Озерський І. В. - Про доцільність оптимізації вживання в кримінальному процесі України терміна "кримінальна справа" (2013)
Цільмак О. М. - Загальнотеоретичні положення криміналістичного прогнозування (2013)
Voitovich E. M. - Discussion questions after the pretrial stage the investigation in the criminal process of Ukraine (2013)
Шевчук В. М. - Проблеми співвідношення криміналістичної характеристики злочинів і типових тактичних операцій (2013)
Щерба В. М. - Щодо прав та гарантій присяжного в кримінальному судочинстві України (2013)
Рецензія (2013)
Інформаційна довідка про авторів (2013)
Вимоги до оформлення статей у "Вісник запорізького національного університету "серія" Юридичні науки" (2013)
Титул, зміст (2014)
Захарченко М. В. - Порівняння синдромних методів для коригуючих блокових позиційних і таймерних кодів, Гаджиев М. М., Радзімовський Б. К., Горохов Ю. С., Шпак Д. О. (2014)
Скобцов Ю. А. - Генетический алгоритм построения функциональных тестов арифметико-логических устройств, Иванов Д. Е., Скобцов В. Ю. (2014)
Тимчик Г. С. - Вибір показників фотоплетизмограми для контролю адаптаційного статусу людини при магнітолазерній терапії, Осадчий О. В., Філіпова М. В., Пономаренко А. С., Стецька А. В. (2014)
Дёмин Д. А. - Компьютерно-интегрированная система управления процессом электродуговой плавки (2014)
Міщук А. С. - Огляд сучасних систем керування, які використовуються на безпілотних літальних апаратах (2014)
Herasym М. R. - Invariant transducers of capacitive sensor parameters into voltage, Pokhodylo Y. V. (2014)
Швец Е. Я. - Система контроля оксида углерода в промышленных помещениях, Киселев Е. Н., Сечин А. С. (2014)
Стрелкова Т. А. - Статистические свойства выходных сигналов оптико-телевизионных систем с ограниченным динамическим диапазоном (2014)
Степанец А. В. - Адаптивная система автоматического управления с частотной настройкой ПИ - регулятора, Моторина Д. А. (2014)
Зубенко Д. Ю. - Применение ваттметра в измерителе среднего индикаторного давления поршневого двигателя внутреннего сгорания (2014)
Volochiy B. Yu. - Research of dependence of security alarm system on location of seismic sensors, Onishchenko V. A. (2014)
Дмитриенко В. Д. - Система обработки сигналов цифровых устройств на основе k-значного дифференциального исчисления, Леонов С. Ю., Гладких Т. В. (2014)
Abstract and References (2014)
Сторінка редактора (2014)
Поздравляем с Днем рождения членов редакционного совета (2014)
Дорогие читатели! (2014)
Ротова С. О. - Сучасна стратегія застосування малобілкової дієти з нефропротекторною метою (2014)
Марченко Т. В. - Функциональное состояние единственной почки после нефрэктомии у живых доноров родственной почки: так ли все просто?, Морозов Ю. А., Долецкая Л. Г. (2014)
Maggioni Sébastien - Иммуноадсорбция и ее применение для десенсибилизации несовместимого трансплантата почки у кандидатов, которые имеют потенциально живого донора, Faubel Eric, Hermelin Martine, Allal Asma, Rostaing Lione (2014)
Стандарты медицинской помощи при сахарном диабете-2014 (выдержки из резюмирующей части рекомендаций ADA, 2014) (2014)
James Paul A. - Засновані на доказах рекомендації 2014 року з лікування високого артеріального тиску в дорослих осіб. Звіт членів робочої групи, обраних до складу Восьмого національного об’єднаного комітету (Eighth Joint National Committee, JNC 8), Oparil Suzanne, Carter Barry L., Cushman William C., Dennison-Himmelfarb Cheryl, Handler Joel, Lackland Daniel T., Le Fevre Michael L., MacKenzie Thomas D., Ogedegbe Olugbenga (2014)
Клінічна практична настанова KDIGO із ведення дисліпідемії при ХХН (резюме рекомендацій) (2014)
Домбровский Я. А. - Кандесартан в нефрологической практике, Иванов Д. Д. (2014)
Препараты альфа-эритропоэтина в лечении и профилактике анемии у пациентов с хронической болезнью почек (2014)
Коррекция анемии и интоксикации препаратами церулоплазмина у пациентов с хронической болезнью почек (2014)
Медикаментозное лечение мочекаменной болезни при помощи цитратной терапии (2014)
Иванова М. Д. - Роль левокарнитина в системной терапии пациентов различного профиля и пациентов на хроническом гемодиализе (2014)
Фитотерапия неосложненных инфекций нижних мочевыводящих путей у женщин как альтернатива антибиотикотерапии: результаты экспериментального исследования (2014)
Нові фармакологічні підходи в лікуванні люпус-нефриту (2014)
Пам’ятка пацієнта з анемією (2014)
Титул, зміст (2014)
Поліновський В. В. - Формування workflow на прикладі документообігу наукової установи, Брустінов В. М., Малкіна В. М., Огурцов М. І. (2014)
Пелещишин А. М. - Модель інформаційного середовища віртуальної спільноти, Гумінський Р. В. (2014)
Пелещишин А. М. - Визначення комплексу показників віртуальної спільноти для вищих навчальних закладів, Корж Р. О., Трач О. Р. (2014)
Малышкин В. А. - Разработка метода ассоциации предметной области с онтологическими объектами (2014)
Касьян К. Н. - Программная и информационная поддержка диагностирования на этапе сопровождения радиоэлектронных средств, Касьян Н. Н. (2014)
Михнов Д. К. - Исследование моделей архитектур серверных приложений корпоративных информационных систем, Курилина Е. А. (2014)
Негурица Д. С. - Экспериментальная оценка эффективности применения метрик мультимножеств в задачах информационного поиска (2014)
Шаповалова С. І. - Вибір оптимального алгоритму співставлення зі зразком при проектуванні продукційної системи, Мажара О. О. (2014)
Захаркевич О. В. - Розробка прототипу експертної системи гнучкої переорієнтації виробництва жіночого верхнього одягу, Почупрін А. В. (2014)
Соколова Я. В. - Синтез системы автоматического управления оборудованием для механической обработки материалов с гидравлическим приводом, Азаренко Н. Г., Соколов В. И. (2014)
Попов В. А. - Алгоритм многокритериального управления режимами работы микросетей, Ярмолюк Е. С., Замковой П. А. (2014)
Козьмин Ю. С. - Синтез модального управления по Ван дер Воуду многомерным процессом кристаллизации (2014)
Abstract and References (2014)
Кузьмінець М. П. - Теоретичні основи взаємодії елементарних робочих органів спеціальних землерийних машин з середовищем (2009)
Ловейкін В. С. - Мінімізація фазових коливань за наявності сил сухого тертя в механізмах зі зворотно-поступальним рухом, Човнюк Ю. В., Почка К. І. (2009)
Човнюк Ю. В. - Аналітичний розв’язок задачі оптимізації усталеного режиму руху механізмів з нелінійною функцією положення ланок, Ловейкін В. С., Паламарчук Д. А. (2009)
Ловейкін В. С. - Огляд основних конструкцій гідравлічного приводу кранів – маніпуляторів на транспортних засобах, Міщук Д. О. (2009)
Лізунов П. П. - Математичне моделювання динаміки пружних ланок дволанкового маніпулятора, Голенков В. Г. (2009)
Човнюк Ю. В. - Моделювання, підвищення якості перехідних процесів та оптимізація режимів руху механізмів систем автоматичного регулювання будівельних роботів, Діктерук М. Г. (2009)
Ковбаса В. П. - Визначення раціональних геометричних параметрів грейферного механізму, Коваль Я. В. (2009)
Хмара Л. А. - Выбор строительных машин из имеющегося парка (на примере скрепера), Кононов С. И. (2009)
Пелевін Л. Є. - Підвищення надійності мобільних машин з гідравлічним приводом, Комоцька С. Ю. (2009)
Богуславський В. Є. - Принципи енергетичного розрахунку роликових центрифуг з маховиком, Добровольский О. Г., Шаленко О. О. (2009)
Сукач М. К. - Аналіз моделей процесу різання грунту траншейною машиною, Лисак С. І. (2009)
Фомін А. В. - Конструктивні характеристики високошвидкісних алмазних різальних робочих органів конструкції КНУБА з урахуванням умов втомлюваного руйнування грунтів, Костенюк О. О., Тетерятник О. А., Боковня Г. І. (2009)
Смірнов В. М. - Аналіз та визначення динамічних характеристик планетарного механізму обертальника бурильного обладнання, Головань В. П. (2009)
Горбатюк Є. В. - Силові та енергетичні показники процесу транспортування грунту скребковим грунтоприбирачем (2009)
Яковенко В. Б. - Оновы теории типологии техники применительно к строительным машинам, Забродский Н. Н. (2009)
Горда О. В. - Визначення дефекту типу "тріщина" за зображенням в оптичному діапазоні (2009)
Правила підготовки рукописів (2009)
Гавеля В. Л. - Корреляция целей с культурными универсалиями в процессе реализации социальных задач и самореализации человека (2009)
Ханстантинов В. О. - Вивчення релігії в школі і формування культури толерантності (2009)
Нєпєіна Г. В. - Освіта для сталого розвитку: витоки та перспективи (2009)
Лебідь С. Г. - Екологічна складова змісту освіти для сталого розвитку (2009)
Баско Л. - L’étudiante est une personne, Коте Ф., Харченко Т.Г. (2009)
Баско Л. - Студент – це особистість, Коте Ф., Харченко Т.Г. (2009)
Ромакін В. В. - Міжкультурні дослідження академічної чесності студентів (2009)
Карпуленко М. О. - Модернізація системи управління вищою освітою в Польщі в контексті інтеграції до Європейського освітнього простору (2009)
Дмитриченко Л. И. - Наука и образование в аспекте развития национальной экономики (2009)
Бакатов В. Ю. - Орієнтація системи тренування на досягнення оптимальної структури змагальної діяльності бар’єриста (2009)
Гончарук Ю. В. - Педагогічна терміносистема: проблеми та шляхи їх розв’язання (2009)
Запорожець Я. В. - Критерії, показники та рівні сформованості культури морально-ділових відносин у майбутніх менеджерів зовнішньоекономічної діяльності (2009)
Борисенко Л. Л. - Оптимальне співвідношення інноваційних та традиційних технологій навчання в процесі психолого-педагогічної підготовки викладачів економіки (2009)
Садовніков В. К. - Демографічні проблеми вищої освіти на сучасному етапі приєднання України до Болонської конвенції (на прикладі Полтавського регіону), Левошко Н. В. (2009)
Болюбаш Н. М. - Теоретичні засади формування професійної компетентності майбутніх економістів (2009)
Малюченко І. О. - Формування нового рівня свідомості особистості в університеті засобами інтерактивного освітнього середовища (2009)
Гриненко А. М. - Соціальна справедливість як ключовий принцип у реалізації соціальної політики держави (2009)
Горащук О. С. - Особливості інноваційного експерименту в рамках процесу впровадження нових технологій у практику роботи загальноосвітньої школи (2009)
Мартиненко В. В. - Безперевна підготовка фахівців фізичного виховання і спорту (2009)
Полеся Т. Л. - Досвід і проблеми запровадження кредитно-модульної системи освіти у вищі медичні навчальні заклади (2009)
Коцан І. Я. - Особливості динаміки показників мозкової діяльності при виконанні інтелектуальних завдань підвищеної складності в осіб, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, Журавльов О. А. (2009)
Букач М. М. - Системний підхід як засіб організації адаптаційно-реабілітаційної роботи студентів з обмеженими можливостями в умовах університетської освіти (2009)
Бакатов В. Ю. - Науково-методичне обґрунтування спортивно-оздоровчого руху серед студентів з особливими потребами як нового напряму розвитку спорту в Україні, Чорнобай Т. В. (2009)
Стремецька В. О. - Організація навчання сліпих та глухонімих дітей у ХІХ – на початку ХХ століття (2009)
Клименюк Н. В. - Інклюзія людей з особливими потребами до суспільного життя: історичний аспект (2009)
Богданцева І. П. - Рівень сформованості емоційної сфери молодших школярів із затримкою психічного розвитку (2009)
Гусак В. М. - Структура психологічної культури майбутнього соціального працівника: теоретична модель (2009)
Бугеря Т. М. - Сутність міжпредметних зв’язків у процесі навчання професійно орієнтованих дисциплін у фаховій підготовці майбутніх фізичних реабілітологів (2009)
Титул, зміст (2014)
Малахов О. В. - Методы однофотонной эмиссионной томографии, Щелканов С. А. (2014)
Сушко О. А. - Аналітична система для визначення 3,4-бензпірену на основі нанофотонного сенсора (2014)
Сысоев Ю. А. - Создание смесей газов для ионно-плазменных технологий, Руденко В. П., Доломанов А. В. (2014)
Шихирева Ю. В. - Особенности проектирования и управления процессами нагрева твердеющего железобетона внутренними источниками тепла, Оборский Г. А., Савельева О. С. (2014)
Невлюдов И. Ш. - Анализ методов контроля шероховатости подложек для изделий электронной техники, Жарикова И. В., Перепелица И. Д., Резниченко А. Г. (2014)
Петров С. В. - Реактор плазменного пиролиза моносилана (2014)
Железный В. П. - Методические особенности изучения процессов кипения в свободном объеме нанофлюида изопропанол/Al2O3, Семенюк Ю. В., Гоцульский В. Я., Никулин А. Г., Шимчук Н. А., Лукьянов Н. Н. (2014)
Кравец В. Ю. - Интенсивность теплоотдачи в зоне испарения двухфазных термосифонов, Коньшин В. И., Ванеева Н. С. (2014)
Abstract and References (2014)
Титул, зміст (2014)
Лапшин А. А. - Влияние твердеющей закладки в очистных камерах на микроклимат глубоких шахт (2014)
Серебрянський Д. О. - Математичне моделювання процесу очищення запилених газових потоків в циклонному пиловловлювачі, Плашихін С. В., Безносик Ю. О., Набок О. М. (2014)
Радовенчик В. М. - Оцінка ефективності алюмініймістких коагулянтів в процесах освітлення природних вод, Глиняна С. В., Радовенчик Я. В., Калініченко Н. В. (2014)
Синчук О. Н. - О проблеме электротравматизма при эксплуатации электроустановок в подземных горных выработках железорудных шахт, Харитонов А. А. (2014)
Трофімов І. Л. - Оцінка впливу відходів побутового походження на екологічний стан України (2014)
Угляр Ю. М. - Електрофлотокоагуляційне очищення стічних вод підприємства ТОВ "Коломийський м’ясокомбінат", Борщишин І. Д., Хром’як У. В. (2014)
Струмінська О. О. - Мікробіологічні властивості природних плівкоутворювачів, Байляк М. М., Курта С. А. (2014)
Шовкопляс Ю. А. - Технико-экономический анализ высокотемпературной переработки кислых гудронов в расплавленной среде, Гликин М. А., Тарасов В. Ю. (2014)
Мовчан І. В. - Підвищення ефективності хімічного методу контролю бур’янів у посівах кукурудзи правобережного лісостепу України (2014)
Abstract and References (2014)
Hanson K. - Moses and the Malcontents: Political Lessons in the Wilderness of Sinaі (2014)
Альошина О. А. - Соціальні питання у соціальному вченні Лева ХІІІ (2014)
Баковецька О. О. - Історія становлення і розвитку римо-католицької церкви в ХІХ столітті (2014)
Борейко Ю. Г. - Релігійна повсякденність як сфера комунікації оцерковлених віруючих українського православ’я (2014)
Жилюк С. І. - Теоретико-методологічний дискурс релігієзнавчих досліджень: постмодернізм у пошуку нових парадигм (2014)
Захара І. С. - Т. Г. Шевченко і християнські конфесії в Україні (2014)
Кащук О. Я. - Втручання імператорів у доктринальні справи Церкви в контексті аріанської полеміки ІV століття (2014)
Колот С. - Значення церковних канонів і державного впливу в процесі проголошення автокефалії помісних церков (2014)
Лук’янчук І. О. - Група з Домбу: аспекти розвитку екуменічної методології (2014)
Мицько Р. М. - Історія та релігійна складова пародійного культу пастафаріанства (2014)
Паніна Л. А. - Соціальне служіння Римо-католицької церкви в сучасній Україні: досвід Подільського регіону (2014)
Пархонюк Т. - Діяльність християнських конфесій в соціальних мережах (2014)
Рославіцька Х. Р. - Гуманістичний ідеал як основа духовності Памфіла Юркевича (2014)
Сморжевська О. С. - Неоязичництво/рідновір’я з точки зору християнства (2014)
Филипчук С. В. - Фестивалі християнського кіно як засіб місіонерської роботи українських церков (2014)
Халецький О. В. - Незнаний Бог апостола Павла як зростання його історично-духовних значень (2014)
Хитровська Ю. В. - Громадсько-політична позиція римо-католицького духовенства Правобережної України щодо подій Першої Світової війни (2014)
Шепетяк О. М. - Богословські новаторства Другого Ватиканського собору (2014)
Шеретюк Р. М. - Заходи урядових і церковних структур щодо нейтралізації реакції населення Правобережжя на його "возз’єднання" з Російської православною церквою 1839 р. (2014)
Щепанський В. - From Heritage of Meletius Smotrytsky to Biography of the Residents of Vilna (Vilnius) (2014)
Якубович М. М. - Рецензия на: Ислам в истории и культуре Крыма: учебное пособие для учителей общеобразовательных школ/ (Н. Акчурина -Муфтиева, Н. Абдульвапов, З. Хайрединова и др.); под ред. А. Исмаилова, Э. Муратовой. – Симферополь: Таврида, 2013. – 388 с. (2014)
Титул, зміст (2014)
Пиш’єв С. В. - Вплив природи полімеру на властивості модифікованих бітумів, Гриценко Ю. Б., Хлібишин Ю. Я., Страп Г. М., Коваль Т. М. (2014)
Будник А. Ф. - Фізико-хімічні аспекти механічної активації політетрафторетіленової композиції при отриманні та рециклінгу, Берладір Х. В., Свідерський В. А., Будник О. А., Руденко П. В., Ільїних А. А. (2014)
Пилипенко І. В. - Гранульований композит для видалення іонів кобальту та метиленового голубого (2014)
Журавлев Д. Ю. - Термодинамический предел поверхностных слоев полимерных накладок при фрикционном взаимодействии (2014)
Артемьев С. Р. - Свойства нитевидных кристаллов. Пластическая деформация (2014)
Гирин О. Б. - Возникновение сферолитов и пентагональных квазикристаллов в электроосаждаемых металлах, Овчаренко В. И. (2014)
Лобанов О. Ю. - Вплив поверхневої модифікації газобетону на його фізичні та механічні властивості, Свідерський В. А. (2014)
Цапко Ю. В. - Удосконалення способу визначення вогнезахисних властивостей покриття та якості оброблення деревини, Гузій С. Г., Кривенко П. В., Кравченко А. В. (2014)
Мініцький А. В. - Використання деревини в якості оболонки для сухого ізостатичного пресування, Сосновський Л. О., Божко А. В. (2014)
Кіндзера Д. П. - Внутрішньодифузійне перенесення вологи під час фільтраційного сушіння березового шпону, Атаманюк В. М., Микичак Б. М. (2014)
Abstract and References (2014)
Ковальчук В. В. - Про формування концепцій у процесі навчання учнів і студентів, Кравченко Л. В. (2010)
Ковальчук В. В. - Про застосування мультимедійних засобів у процесі навчання, Паньков М. І., Царенко М. О. (2010)
П’ятницька-Позднякова І. С. - До проблеми використання освітніх технологій у педагогічній практиці вищої школи (2010)
Феніна В. А. - Тестовий контроль як умова підвищення ефективності знань студентів з курсу історії України у ВНЗ І-ІІ рівня акредитації (2010)
Сургова С. Ю. - Формування готовності до превентивної діяльності студентів політехнічного інституту як соціальна-педагогічна проблема (2010)
Лебідь С. Г. - Результати дослідження стану обізнаності студентів щодо питання сталого розвитку суспільства, Нєпєіна Г. В. (2010)
Крєпкий Ю. О. - Диференціація оцінювання студентів в умовах кредитно-модульної системи, Покришень Д. А., Дрозд О. П. (2010)
Запорожець Я. В. - Педагогічні умови формування культури морально-ділових відносин у майбутніх менеджерів зовнішньоекономічної діяльності (2010)
Клименюк Н. В. - Відношення до старості в різних культурних традиціях: історичний аспект (2010)
Букач М. М. - Профілактика туговухості, як один з напрямів соціальної роботи (2010)
Біла О. О. - Волонтерська робота з дітьми із обмеженими можливостями здоров’я (порівняльний контекст) (2010)
Шепелюк С. В. - Моделі практики у формуванні професійної зрілості соціальних працівників в умовах університету (2010)
Горкуша Є. В. - Інклюзивна освіта як умова професійного становлення особистості студента з вадами зору (2010)
Мисьєва О. Л. - Історія становлення профілактики штучного переривання вагітності (2010)
Деркач О. - Формування готовності майбутнього вчителя початкових класів до реалізації виховного потенціалу психокорекційної казки (2010)
Гришкова Р. О. - Реалізація оновленого змісту англомовної підготовки студентів нефілологічних спеціальностей в умовах сьогодення (2010)
Шмідт В. В. - Презентація POWERPOINT як засіб реалізації електронної компетенції у навчанні англійської мови студентів немовних спеціальностей (2010)
Козакевич О. О. - Сучасні інтерактивні методи навчання для формування граматичної компетенції студентів спеціальності соціальної роботи (2010)
Куріченко А. Ю. - Модель підготовки майбутніх учителів іноземних мов до педагогічного менеджменту (2010)
Чуєнко В. Л. - Підсумковий тестовий контроль як засіб визначення рівня сформованості іншомовної компетенції студентів (2010)
Швець М. М. - Іншомовна соціокультурна компетенція у процесі навчання професійної англійської мови студентів нефілологічних спеціальностей (2010)
Гончаренко Т. Є. - Система управління формуванням професійної компетенції інженера при вивченні англійської мови професійного спілкування (2010)
Волошина А. П. - Тренінг як засіб формування культури професійного спілкування у майбутніх менеджерів (2010)
Кунашенко О. В. - Комунікативне забезпечення формування культури спілкування майбутніх фахівців агропромислового комплексу в умовах університетської освіти (2010)
Колесніченко О. Л. - Статистичний аналіз фізичної релаксації учнів загальноосвітньої школи, Ковальчук В. В., Павленко Т. К. (2010)
Кураса Г. О. - Формування мотивації у студентів до заняття в секції футболу (2010)
Барабаш І. В. - Творче використання досвіду просвітницько-педагогічної діяльності імператорського російського музичного товариства в сучасних умовах (2010)
Макушин Ю. А. - Філософські теорії про мистецтво і світогляд митців (2010)
Човнюк Ю. В. - Применение метода эквивалентных схем для динамической оптимизации, расчета и анализа режимов движения канатных механизмов подъема грузов, Діктерук М. Г. (2010)
Кузьмінець М. П. - Аналітичне дослідження просторового процесу різання грунту механізмом укосоутворювання траншейних екскаваторів під час спорудження та розкривання трубопроводів (2010)
Назаренко І. І. - Аналіз і оцінка енергетичних характеристик дробарок з керованими параметрами, Міщук Є. О. (2010)
Ловейкін В. С. - Створення фізичної моделі шарнірно-зчленованої стрілової системи крана, Паламарчук Д. А., Паламарчук І. А. (2010)
Фоменко О. І. - Порівняльний аналіз технологічних особливостей використання портативних гідропоршневих агрегатів та ручних клинів для розколу гранітних блоків (2010)
Ловейкін В. С. - Області збереження енерговитрат у вантажних маніпуляторах на транспортних засобах, Міщук Д. О. (2010)
Фомін А. В. - Підвищення ефективності конструкцій алмазних різальних інструментів та їх робочих процесів, Костенюк О. О., Тетерятник О. А., Боковня Г. І. (2010)
Богуславський В. Є. Шаленко О. О. - Фізичне моделювання робочого процесу роликових центрифуг (2010)
Абрашкевич Ю. Д. - Експлуатаційні показники абразивних кругів, Пелевін Л. Є., Човнюк О. В. (2010)
Сукач М. К. - Установка для транспортування грунту в акваторіях, Чередник В. М. (2010)
Пелевін Л. Є. - Руйнування ґрунтів та гірських порід деформатором з консольною ріжучою кромкою, Пристайло М. О. (2010)
Горбатюк Є. В. - Аналіз існуючих конструкцій глибинних розпушувачів локальної дії, Макарчук О. В. (2010)
Волянюк В. О. - Шляхи удосконалення одноківшевих екскаваторів (2010)
Пелевін Л. Є. - Стенд для випробування транспортних засобів, Мачишин Г. М. (2010)
Зданевич В. О. - Аналіз перенапруги в системі "інвертор з ШІМ – кабельна лінія – асинхронний двигун" з використанням пакету програм matlab/simulink, Подольцев О. Д. (2010)
Скіданов В. М. - Схемотехнічні рішення реструктуризації тягових акумуляторних батарей автономного технологічного електротранспорту, Забава Т. О. (2010)
Гаркавенко О. М. - Вдосконалення керування приводом барабанного млина шляхом установлення частотного перетворювача, Бикоріз П. А. (2010)
Носуленко В. І. - Вплив гідравлічних параметрів потоку середовища-діелектрика на процес розмірної обробки електричною дугою, Чумаченко О. С. (2010)
Привітання (2010)
Правила підготовки рукописів (2010)
Brusilo Y. V. - Investigation of properties of coatings deposited by different arc spraying methods, Cherepko A. E. (2013)
Ільницький Л. Я. - Розробка структурної схеми двокільцевої вимірювальної антени, Кленецька К. В., Щербина О. А (2013)
Одарченко Р. С. - Експериментальні дослідження пропускної здатності мереж стандарту IEEE 802.11n, Ткаліч О. П., Полігенько О. О. (2013)
Одарченко Р. С. - Програмне забезпечення для оцінювання пропускної здатності мімо-системи, Ткаліч О. П., Креденцар С. М. (2013)
Окоча С. В. - Модель цифрової волоконно-оптичної вимірювальної системи розмірів об’єктів (2013)
Yaganov P. - The Analysis of quasi-optimal topologies of networks-on-chip on meeting the global optimum, Pavlov L., Romanov O. (2013)
Стасюк М. В. - Ядро з апаратним розпаралелюванням виконання програм, Антонюк О. І., Лебедев Д. Ю. (2013)
Артамонов Є. Б. - Електронні сховища даних із захищеним доступом, Бєляков О. О. (2013)
Бараннік В. В. - Метод реконструкції потоку кадрів із заданим рівнем цілісності відеоінформації, Акімов Р. І. (2013)
Бараннік В. В. - Метод компресії трансформованих зображень у інфокомунікаціях на основі кодування векторів кортежів, Туренко С. В. (2013)
Доренський О. П. - Порівняльне дослідження ортогональних перетвореньдля компресії цифрових зображень (2013)
Рябуха Ю. М. - Технологія узагальненого кодування апертурних складових для бортових засобів телекомунікацій, Школьник А. Ю. (2013)
Shmatok A. S. - Steganalysis of graphic container, Petrenko A. B., Yelizarov A. B., Tytov V. A., Borysenko E. A. (2013)
Yudin O. K. - Method of decoding of binary sequences, invariant to statistical, Kurin K. O. (2013)
Борисова І. Д. - Концептуальний підхід до розвитку логістичного центру (2013)
Akimova T. A. - Strategies for future development of hub airport in Ukraine, Nadutenko T. V., Moiseeva N. O. (2013)
Ivannikova V. - Future of X-ray scanners implementation in Ukrainian airports, Gavryluk A., Nadutenko T. (2013)
Mnatskanov R. - Analysis of the volume of agricultural and aviation works in Ukraine, Pron S., Lahutochkin V. (2013)
Стасюк М. В. - Безконтактний датчик обертання колеса велосипеда, Лебедев Д. Ю. (2013)
Юн Г. М. - Фактори безпеки сільськогосподарської авіації, Кандиба Г. Ю. (2013)
Чернобаєва Н. А. - Aналіз методик розрахунку втрат бензинів із горизонтальних резервуарів унаслідок випаровування, Бойченко С. В., Лазорко О. І. (2013)
Ловейкін В. С. - Оптимізація режиму пуску висувної рукояті крана-маніпулятора під час горизонтального переміщення вантажу з урахуванням його коливань, Міщук Д. О. (2010)
Заміховський Л. М. - Аналітичні дослідження процесу початкового завантаження вугілля у помольну чашу млина AG MPS 180 BK та його руйнування, Скрипюк Р. Б. (2010)
Діктерук М. Г - Застосування методу еквівалентних схем у аналізі та оптимізації режимів руху механізмів обертання, Човнюк Ю. В. (2010)
Николенко И. В. - Влияние динамических нагрузок в грузонесущих элементах на характер протекания переходного процесса в гидравлическом приводе механизма подъема, Рыжаков А. Н. (2010)
Крот О. Ю. - Моделювання процесу очищення стисненим повітрям поверхні штампу преса напівсухого пресування (2010)
Ловейкін В. С. - Метод мінімізації коливань вантажу в шарнірно-зчленованій стріловій системі крана під час зміни вильоту, Паламарчук Д. А. (2010)
Фришев С. Г. - Визначення параметрів транспортного процесу при збиранні зернових культур, Козупиця С. І. (2010)
Абрашкевич Ю. Д. - Застосування алмазного та абразивного інструменту для різання кам’яних матеріалів, Мачишин Г. М. Поліщук А. Г. (2010)
Гурський В. М. - Динаміка резонансного двочастотного вібраційного стола з електромагнітним приводом, Ланець О. С. (2010)
Гарнець В. М. - Узагальнене моделювання процесів поверхневого формування залізобетонних конструкцій, Човнюк Ю.В., Полторак О.С. (2010)
Сукач М. К. - Різання грунту двосекційним похилим ланцюговим робочим органом, Лисак С. І. (2010)
Фомін А. В. - Параметри робочого процесу ґрунторуйнуючих технічних систем з урахуванням розподілення потоків енергії, Костенюк О. О., Тетерятник О. А, Боковня Г. І. (2010)
Русан І. В. - Оптимізація параметрів робочих органів землерийно-транспортного обладнання, Кравченко О. Ю. (2010)
Прусов Д. Е. - Застосування уточнених чисельних методів визначення стійкості ґрунтового масиву при реконструкції об’єктів у складних інженерно-геологічних умовах, Бадах В. М. (2010)
Хмара Л. А. - Технологія і організація розбирання завалів зруйнованих будівель та споруд, Шатов С. В. (2010)
Скіданов В. М. - Порівняльний аналіз систем тягових приводів автономного електротранспорту, Забава Т. О. (2010)
Правила підготовки рукописів (2010)
Переднє слово (2013)
Буряк Ю. - Управління та робота залізниць Сходу України в період окупації (1941–1943 рр.) (2013)
Краснопьоров В. - Допоміжні пожежні структури у військовій зоні окупації України (1941–1943 рр.) (2013)
Лазуткіна А. - До питання про релігійне відродження в Донбасі під час нацистської окупації (1941–1943 рр.) (2013)
Кузіна К. - Жінки-шахтарки: до питання використання жіночої праці у вугільній промисловості Донбасу у другій половині 1940-х – 1950-і рр. (2013)
Агапов В. - Партійно-державна політика щодо заробітної плати у вугільній промисловості у 1985–1990 рр. та її результати (2013)
Саржан А. - Приватизація вугільних підприємств України: досвід, проблеми (2013)
Шкрібітько О. - К вопросу о формировании духовного наследия Донбасса (на примере Святогорского монастыря) (2013)
Стешенко Н. - Міграції в Південно-Східній Україні (XVIІ–XVIII ст.) у науковій спадщині Василя Олексійовича Пірка (2013)
Пятницькова І. - Кооперативний рух другої половини ХІХ – початку ХХ ст. в сучасній українській історіографії (2013)
Ковальська Л. - Архівні джерела з історії партизансько-підпільного руху Донеччини років війни (2013)
Абуков С. - Приватне землеволодіння міщан Півдня України в 1861-1905 рр. (на прикладі Катеринославської губернії) (2013)
Нестерцова С. - Роль органов местного самоуправления в организации системы общественного призрения в конце ХІХ – начале ХХ вв. (на примере Мариупольского земства Екатеринославской губернии), Щербинина Е. (2013)
Волошинова Г. - Створення мережі дитячих закладів для "фізично та морально-дефективних" дітей в Донецькій губернії на початку 1920-х рр. (2013)
Стріонова І. - Практика подружніх взаємовідносин у період формування радянського гендерного ладу у 1920 – 1930-х рр. (на матеріалах Донбасу) (2013)
Троян Н. - Функционирование карточной системы в Донбассе в 1928-1935 гг., Андросова С. (2013)
Шабельніков В. - Утворення Донецької області: передумови та тенденції розвитку її територіального устрою (1932–1941 рр.) (2013)
Носков В. - Сімейна фотографія як візуальна репрезентація соціальної історії дитинства кінця 1930-х – середини 1940-х років (на матеріалі сімейного альбому Н. А. Носкової) (2013)
Алфьоров М. - Порівняльний аналіз урбанізаційних процесів в Сталінській (Донецькій) і Львівській областях у 1950-х рр. (2013)
Шепко Л. - Этно-политическая ситуация на восточных рубежах Боспора в III–I вв. до н.э. (2013)
Пилипенко Д. - Особенности источников по истории и культуре Мамаевой Орды (2013)
Лихачева Л. - Реформы Александра I в Царстве Польском в 1815–1820-х гг. в оценках российской аристократии (2013)
Пенькова О. - Традиція купальського вінкоплетення в Україні: історія та трансформація в другій половині ХХ ст., Бойко С. (2013)
До уваги авторів журналу (2013)
Соловей А. М. - Ханна Арендт про співвідношення політики і моралі, Штерн В. Ю. (2013)
Гарбадин А. С. - Феномен чужинця у структурах постмодерного розуміння політичного дискурсу Жака Дерріди (2013)
Березовська-Чміль О. Б. - Вплив політичних міфів на формування індивідуальної свідомості, Черниш Т. В. (2013)
Лаврук Т. П. - Політичні цінності як стратегеми функціонування політичних пріоритетів (2013)
Валюх Л. І. - Проблема визначення та класифікації ресурсів влади у зарубіжній політичній думці ХХ ст. (2013)
Мордовець М. В. - Політична активність VS політичного активізму: особливості концептуального розрізнення (2013)
Соколова О. М. - Демографічна політика як актуальний об’єкт сучасної політології (2013)
Варинський В. О. - Концептуальні підходи до визначення поняття "соціальний капітал” (2013)
Кушакова М. К. - Маси як об’єкт політичного маніпулювання (2013)
Кривенко С. О. - Психологічні та стилістичні аспекти функціонування політичного дискурсу (2013)
Осипова С. А. - Історико-політологічне обґрунтування державності невизнаних: історичні факти проти політичної кон’юктури (2013)
Остап’як В. І. - Євроінтеграційні імперативи (Україна – ЄС) (2013)
Криворучко Н. В. - Участь Чеської Республіки у миротворчих операціях НАТО (2013)
Хорошенюк С. І. - Україна – Латвія: співробітництво в галузі освіти, культури та науки (2013)
Юрчак В. М. - "Іракське питання” в системі франко-американських відносин (2013)
Хома Н. М. - Корпоративне громадянство як форма взаємодії держави, бізнесу та суспільства (2013)
Долженков О. О. - Групи тиску в політичному процесі України (2013)
Ніколаєнко Н. О. - Технології адміністративного ресурсу в рамках президентських виборчих кампаній (1999, 2004, 2010 років) в Україні (2013)
Пашковський П. І. - Проблема впливу радянської політичної еліти на процес дезінтеграції СРСР у західній історіографії (2013)
Хаврук І. А. - Конституційні процеси в Російській Федерації: референдум 25 квітня 1993 року та роль Конституційного Суду РФ (2013)
Білоусов О. С. - Політичне та нормативно-правове забезпечення формування інформаційного суспільства в Україні (2013)
Збрицька Л. Г. - Вплив мережі Інтернет на політичні інтереси сучасних українських громадян (2013)
Грицан А. В. - Підходи до реалізації ініціатив електронного уряду (2013)
Тимоць Б. Ю. - Політичні конфлікти в умовах посткомунізму: особливості та специфіка управління (2013)
Долганов П. С. - Українська національна ідея: можливі шляхи конструювання (2013)
Івчик Н. С. - Діти як суб’єкт геноциду (на прикладі Голокосту) (2013)
Матвієнків С. М. - Етнополітична регіоналізація сучасної України (2013)
Козачук О. О. - Політика Канади та США щодо корінних народів: можливі уроки для України (2013)
Омельченко О. А. - Етнопсихологічні та соціокультурні особливості населення Франції (політичний і педагогічний аспекти) (2013)
Соколов О. М. - Формування теорії мультикультурності: історія та чинники впливу (2013)
Ротар Н. Ю. - Чернівецька ідентифікаційна матриця початку 1990-х рр.: громадянський та макрополітичний виміри (2013)
Малиновський В. Я. - Становлення і розвиток муніципальної влади у Волинській області (1990–2010 рр.) (2013)
Голуб’як Н. Р. - Наукове осмислення категорії "регіональна політика” (2013)
Венгринюк Л. Я. - Маркування політичного простору (досвід районів Львівської області) (2013)
Гон М. М. - Переосмислення статусів Польщі та України у дискурсі політології (2013)
Монолатій І. С. - Міжетнічна взаємодія в західноукраїнському місті як інтертекст (2013)
Захарчук І. В. - "Те, що люди думають…”: історія у дзеркалі суспільних настроїв (2013)
Відомості про авторів (2013)
Артюх В. - Це слов’янське слово "історіософія” (2013)
Булатова Л. - Трансформація свідомості викладача мистецьких дисциплін в контексті сучасних культурно-освітніх процесів: гендерний аспект (2013)
Yeremina I. - Contemporary methodological approaches in study of personality іn philosophy and sociology (2013)
Жулінський М. - Сенс життя у світлі теорії еволюційної свідомості (2013)
Мазуренко В. - Пошук шляхів оцінки ефективності управлінської діяльності (2013)
Мазуренко В. - Сучасні підходи до обґрунтування управлінських рішень (філософський аспект), Логвиненко Ю. (2013)
Ніколаєнко С. - Формування соціально-психологічної адаптивності студентів під час навчання у вищому навчальному закладі як психолого-педагогічна проблема, Ніколаєнко О. (2013)
Проценко Н. - Делиберативная демократия и проблемы либеральной политики, Батракина Е. (2013)
Пухно С. - Самостійна науково-дослідна робота студентів вищих навчальних закладів освіти як складова їх професійної компетентності (2013)
Сагуйченко В. - Аксіологічний вимір післядипломної освіти (2013)
Суходубова Г. - Саморозуміння як філософсько-психологічна проблема (2013)
Бабанова Ю. - Духовность как основа политической социализации молодежи, инновационного развития и повышения качества жизни Российского общества, Голубева Г., Спасенников В. (2013)
Васюріна А. - Мистецтво красномовства в працях Платона і Арістотеля (2013)
Гаврилюк Т. - Концепція людини в протестантизмі ХХ століття (2013)
Зякун А. - Приватна доброчиннісь в освітянській галузі України: минуле та сьогодення (2013)
Корнієнко О. - Мультикультуралізм як модель сучасного поліетнічного суспільства (2013)
Мозговий І. - "Астронавти” праамерики: міфи, знахідки, версії (2013)
Мозгова І. - Освітня ситуація в Україні на тлі релігійних реалій XVI – початку XVII ст. (2013)
Николаєнко С. - Традиционный славянский заговор как "архетипическое путешествие” (2013)
Пальчик А. - Чудо як предмет богослов’я релігії в теологічній думці М. Русецького (2013)
Пішун С. - Нетрадиційні релігійні організації як суб’єкт соціальної дії: філософсько-правовий аналіз (2013)
Черенков М. - Христианство в постхристианском экономико-политическом ландшафте: возможные сценарии социального участия (2013)
Беценко Т. - Текстово-образна універсалія як мовний засіб фольклорної комунікації (2013)
Бойко О. - Вплив сучасних соціокультурних тенденцій на сферу дозвілля (2013)
Книш І. - Становлення сучасного освітнього дискурсу: холістичний, тоталітарний та синергетичний підхід (2013)
Кулішенко Л. - Мовленнєвий етикет та ментальність українців, Чечота Т. (2013)
Ніколаєнко С. - Проблема структури професійно-педагогічної культури вчителя, Ніколаєнко С. (2013)
Побожій С. - Експериментальний характер творчості Миколи Жулінського (2013)
Салтык Г. - Антисоциальные явления начала ХХI века: история и современность (2013)
Снагощенко В. - Еволюція концептуальних моделей сучасного музею (2013)
Тарасова Т. - Психологічна культура особистості як актуальний виклик сьогодення (2013)
Улунова Г. - Функціонально-структурний аналіз культури професійного спілкування державних службовців (2013)
Шило А. - Концепции реальности, "паттерны видения” и проблематика визуального искусства конца ХХ – начала ХХІ вв. (2013)
Рецензії (2013)
Summary (2013)
Відомості про авторів (2013)
Сукач М. К. - Модель пластической деформации грунта при щелевом резании, Филонов Ю. П., Новиков Р. Ю. (2011)
Забродський М. М. - Cистемне моделювання проектного розрахунку гравітаційних бетонозмішувачів циклічної дії (2011)
Човнюк Ю. В. - Автоматизация управления нестационарными колебаниями (переходных процессов) вибрационных систем: І. Метод дискретизации на основе модального анализа, Діктерук М. Г. (2011)
Забродський М. М. - Розробка системної методики проектного розрахунку роторних бетонозмішувачів примусової дії (2011)
Ловейкін В. С. - Дослідження реальної динаміки зміни вильоту вантажу баштового крана, Ромасевич Ю. О., Шумілов Г. В. (2011)
Ловейкін В. С. - Експериментальне дослідження руху шарнірно-зчленованої стрілової системи крана при зміні вильоту вантажу, Паламарчук Д. А., Іщук В. В. (2011)
Проценко В. О. - Проектування муфти з торцевою установкою прямих канатів (2011)
Абрашкевич Ю. Д. - Визначення напружено-деформованого стану абразивних армованих кругів, Пелевін Л. Є., Рашківський В. П. (2011)
Гарнець В. М. - Механізм взаємодії робочих органів при ролико-екструзійному формуванні багатопорожнинних виробів, Приходько Я. С. (2011)
Абрашкевич Ю. Д. - Визначення потреби в абразивних інструментах в будівельно-монтажних організаціях, Марченко О. А., Човнюк О. В. (2011)
Хмара Л. А. - Визначення засобів механізації для розбирання завалів зруйнованих будівель та споруд (на основі фотоаналізу структури завалів), Шатов С. В. (2011)
Смірнов В. М. - Розробка та визначення конструктивних параметрів спеціального бурильного обладнання для роботи в складних грунтах, Головань В. П., Конопат О. П. (2011)
Фомін А. В. - Динамічне руйнування ґрунтів з просторово-часовим розподіленням енергетичних потоків, Костенюк О. О., Тетерятник О. А., Боковня Г. І. (2011)
Горбатюк Є. В. - Методика моделювання роботи скребкового грунтоприбирача, Комоцька С. Ю. (2011)
Паламарчук Д. А. - Аналіз існуючих конструкцій викорчовувачів, Паламарчук І. А., Мачишина О. М. (2011)
Ярас В. І. - Напрямки модернізації електроприводу головного механізму підйому CFA-установок на базі кранів МКГ-25, Погребний О. А., Мазур В. М. (2011)
Пелевін Л. Є. - Визначення працездатності робочих органів землерийних машин, Пристайло М. О. (2011)
Правила підготовки рукописів (2011)
Замана В. М. - Оборонна достатність України як фактор стримування воєнної агресії проти України (2013)
Шаповал Л. Ю. - Оцінювання впливу енергетичної безпеки держави на її воєнну безпеку, Іохов О. Ю. (2013)
Луцький О. Л. - Рекомендації органам управління щодо запровадження сучасних підходів до моніторингу та пошуку підземних комунікацій через державний кордон (2013)
Бєлай С. В. - Аналіз державних правових механізмів протидії кризовим ситуаціям соціально-економічного походження (2013)
Адамчук М. М. - Сценарний підхід до формування угруповання внутрішніх військ для виконання завдань з реагування на надзвичайні ситуації, Бaбков Ю. П., Бацамут В. М. (2013)
Катещенок А. В. - Взаємодія суб’єктів боротьби з тероризмом під час формування системи заходів з антитерористичного захисту об’єктів зберігання військових засобів ураження, Кириченко І. О., Неклонський І. М. (2013)
Казаков Т. В. - Особливості організації та несення служби військовими нарядами під час виконання службово-бойових завдань з охорони громадського порядку у процесі проведення Євро-2012, Антонець В. В., Пістряк П. В., Панченко В. Ю. (2013)
Бондаренко О. Г. - Методика комплексного оцінювання ефективності виконання завдань службами тилу військової частини внутрішніх військ МВС України з використанням елементів воєнно-економічного аналізу, Василенко В. П., Кушнерук Ю. І., Зозуля А. В. (2013)
Ярещенко О. А. - Підвищення вестибулярної стійкості правоохоронців МВС України підрозділів спеціального призначення (2013)
Медвідь М. М. - Результати оцінювання впливу грошового забезпечення військовослужбовця та безробіття серед населення на укомплектованість військових посад (2013)
Гуляк О. В. - Метод військово-економічного оцінювання і вибору варіантів миротворчої операції із сукупності альтернативних (2013)
Споришев К. О. - Протидія мобільним засобам організації та координації масових безладь, Грищенко В. П., Башкатов Є. Г., Ковальов І. В. (2013)
Осипенко С. М. - Економічне обґрунтування параметрів технічних засобів військової частини для забезпечення їх ефективної експлуатації (2013)
Казіміров О. О. - Шляхи вдосконалювання проводового зв’язку внутрішніх військ, Долгов О. В. (2013)
Молдавчук В. С. - Спосіб оцінювання та прогнозування рівня складності суспільно-політичної обстановки, Ліпатов І. І., Бацамут В. М., Дробаха Г. А. (2013)
Непіпенко Л. П. - Етнічні та релігійні чинники у політико-культурному розвитку сучасної України і проблема капеланства (2013)
Орел О. В. - Планування як внутрішній елемент наукової організації праці фахівців служб тилу (2013)
Анотації (2013)
Наші автори (2013)
Короткі повідомлення (2013)
Сукач М. К. - Определение параметров пластического резания суглинка, Филонов Ю. П., Новиков Р. Ю. (2011)
Діктерук М. Г. - Удосконалення методів аналізу приводів будівельних машин як динамічних систем із зосередженими параметрами, Човнюк Ю. В. (2011)
Аржаєв Г. О. - Аналіз існуючих моделей кінематичних співвідношень при коченні колеса з пневматичною шиною по плоскій опорній поверхні, що деформується, Пелевін Л. Є., Балака М. М. (2011)
Паламарчук Д. А. - Спосіб мінімізації коливань вантажу під час зміни вильоту шарнірно-зчленованої стрілової системи крана, Іщук В. В. (2011)
Ловейкін В. С. - Експериментальне дослідження динаміки руху штока гідроциліндра підйому шарнірно-зчленованої стрілової системи крана-маніпулятора з гідроприводом, Міщук Д. О. (2011)
Ловейкін В. С. - Спосіб зрівноваження шарнірно-зчленованої стрілової системи баштового крана, Шевчук О. Г. (2011)
Богуславський В. Є. - Вибір параметрів робочого органа маніпулятора для монтажу великогабаритного скла вітрин, Шаленко О. О. (2011)
Крот О. Ю. - Дослідження впливу механоактивації бетонних сумішей на структуру заповнювача у валкових машинах (2011)
Зайченко С. В. - Контактна взаємодія роликових робочих органів при формуванні кільцевої конструкції, Шевчук С. П., Гарнець В. М. (2011)
Абрашкевич Ю. Д. - Кінематичні та силові параметри машин з абразивними армованими кругами, Пелевін Л. Є., Рашківський В. П., Соловей Д. А. (2011)
Абрашкевич Ю. Д. - Пристрій для різання поліетиленових труб, Комоцька С. Ю. (2011)
Смірнов В. М. - Визначення кінематичних та геометричних параметрів бурильного обладнання з роздільним обертанням складових різальної частини робочого органа, Головань В. П., Олексіва А. Я. (2011)
Пелевін Л. Є. - Аналіз сил, що діють на навіску розпушника, Рашківський В. П., Мельниченко Б. М. (2011)
Бажан В. Т. - Змінне робоче обладнання для аварійно-рятувальних робіт на базі екскаватора ЭО–5124, Зуденков В. А., Санталов М. О., Швець І. В. (2011)
Чахоян В. А. - Удосконалення традиційного способу розробки грунту (2011)
Хмара Л. А. - Исследования эффективности применения гидроаккумулирующей системы на бульдозерном оборудовании, Холодов А. П. (2011)
Волянюк В. О. - Шляхи удосконалення фронтальних одноківшевих навантажувачів (2011)
Правила підготовки рукописів (2011)
Сукач М. К. - Анализ процесса щелевого резания грунта широким плоским ножом, Филонов Ю. П., Новиков Р. Ю. (2012)
Ловейкін В. С. - Математичне моделювання зміни вильоту вантажу маніпулятором з гідроприводом, Міщук Д. О. (2012)
Фомін А. В. - Закономірності навантажень робочого середовища при русі робочих органів динамічних ґрунторуйнуючих систем, Костенюк О. О., Тетерятник О. А., Боковня Г. І. (2012)
Чахоян В. А. - Математичне моделювання процесу формування напружено-деформованого стану масиву ґрунту (2012)
Николенко И. В. - Математическая модель системы дискретного управления рабочим объемом аксиально-поршневых гидромашин в гидроприводах строительно-дорожних машин, Рыжаков А. Н. (2012)
Ловейкін В. С. - Керування механізмами зміни вильоту та підйому вантажу вантажопідйомного крана, Ромасевич Ю. О., Шумілов Г. В. (2012)
Човнюк Ю. В. - Динамічний аналіз та оптимізація експлуатаційних параметрів колісних трелювальних машин, Діктерук М. Г., Почка К. І. (2012)
Зайченко С. В. - Тривимірне моделювання процесу роликового ущільнення стовбурного кріплення, Шевчук С. П., Гарнець В. М. (2012)
Гарнець В. М. - Розробка науково-практичних рекомендацій по створенню бетоноформуючих агрегатів (БФА), Зайченко С. В., Приходько Я. С., Шаленко В. О. (2012)
Абрашкевич Ю. Д. - Визначення силових параметрів процесу різання абразивними армованими кругами, Пелевін Л. Є., Човнюк О. В. (2012)
Пелевін Л. Є. - Експериментальні дослідження параметрів реологічних моделей системи "пневматична шина – опорна поверхня, що деформується", Балака М. М., Аржаєв Г. О. (2012)
Холодов А. П. - Аккумулирование энергии в рабочем цикле бульдозеров (2012)
Пелевін Л. Є. - Динамічне руйнування грунту під час заглиблення зуба розпушника, Мельниченко Б. М. (2012)
Добровольський О. Г. - Борування – ефективний спосіб захисту деталей від абразивного зношування, Борисевич Б. В., Косенко В. А. (2012)
Волянюк В. О. - Міцнісний розрахунок лопаток роторного метальника, Бойчук О. В. (2012)
Смірнов В. М. - Спеціальне ківшове бурильне обладнання з роздільним обертанням різальних частин та відцентровим розвантаженням накопичувача, Головань В. П., Лук’яненко В. С. (2012)
Човнюк Ю. В. - Застосування кепстрів у акустичній діагностиці технічного стану будівельних та піднімально-транспортних машин і механізмів, Діктерук М. Г., Почка К. І. (2012)
Смірнов В. М. - Науково-конструкторські розробки кафедри основ професійного навчання КНУБА (2012)
Правила підготовки рукописів (2012)
Приклад оформлення статті (2012)
Гавеля В. Л. - Субъективное и объективное в трансформации свободы воли человека в коррекции его целей (2008)
Романова Г. М. - Акмеологічні основи професійно-педагогічної підготовки викладачів вищих економічних навчальних закладів (2008)
П’ятницька-Позднякова І. С. - Педагогічні парадигми в теорії та практиці сучасного освітянського простору (2008)
Воробйова Є. В. - Уявлення студентів про стильові характеристики управлінської діяльності: порівняльний аналіз (2008)
Ковальчук В. В. - До ілюстрації принципу аналогій: модель електрорушійної сили (2008)
Старєва А. М. - Організаційно-методичні умови підготовки майбутніх учителів суспільствознавчої галузі в контексті інноваційних процесів в освіті (2008)
Яремчук О. М. - Педагогічні ідеї вивчення штучної радіоактивності (з використанням засобів комп’ютерного моделювання) (2008)
Стремецька В. О. - Допомога інвалідам у XIX – на початку XX ст. (2008)
Клименюк Н. В. - Використання інтегрованої арт-терапії в процесі соціокультурної реабілітації дітей з особливими потребами (2008)
Бабаян Ю. О. - Рефлексія як необхідна складова професійної підготовки майбутніх фахівців (2008)
Ушакова І. В. - Освіта дітей з особливими потребами: пошуки та перспективи (2008)
Чубук Р. В. - Студентська молодь як об’єкт роботи соціального педагога (2008)
Шепелюк С. В. - Місце практики в системі професійної підготовки соціального працівника (на прикладі досвіду США) (2008)
Лагодіна Д. С. - Історичний досвід допомоги людям, звільненим із місць позбавлення волі (2008)
Савенкова Л. О. - Підготовка майбутніх викладачів економіки до професійного спілкування (2008)
Гришкова Р. О. - Науково-методична система навчання професійної англійської мови студентів нефілологічних спеціальностей (2008)
Шапочка К. А. - Іноземна мова як засіб формування пізнавальної діяльності учнів із затримкою психічного розвитку (2008)
Ганніченко Т. А. - Психолого-педагогічні умови формування комунікативної компетенції майбутніх економістів засобами дидактичної гри в процесі мовної освіти (2008)
Артемчук В. В. - Структура комунікативної компетентності менеджера (2008)
Куріченко А. Ю. - Специфіка формування професійної компетенції з педагогічного менеджменту у майбутніх учителів іноземних мов (2008)
Горелова Л. М. - Формування англомовної лексичної компетенції у студентів-економістів (2008)
Чуєнко В. Л. - Специфіка навчання майбутніх інженерів іншомовної термінологічної лексики (2008)
Єрмакова І. П. - Вітчизняні витоки дослідницького підходу в освіті (2008)
Кисельов А. Ф. - ДЮСШ у системі юнацького спорту, Руденко А. О., Димова А. М., Зюзін В. О., Зінченко Т. М. (2008)
Колесніченко О. Л. - Підвищення мотивації щодо занять фізичною культурою у секціях із фізичної підготовки вузу (2008)
Білюк О. В. - Творча особистість вчителя в педагогічній спадщині В. Сухомлинського та К. Ушинського (2008)
Сав’юк А. М. - Місце жінки в просвітницькій діяльності громадських організацій на Півдні України в кінці XIX – першій чверті XX століття (2008)
Худякова І. Л. - Аналіз зарубіжного досвіду професійної підготовки геоінформатиків (2008)
Шерстюк Л. В. - Історико-логічний аналіз становлення диференційованого навчання (2008)
Червак Г. Б. - Проблема змісту історії в профільних класах суспільно-гуманітарного напрямку (2008)
Підбуцька Н. В. - Проблеми педагогічного спілкування молодого викладача вищого навчального закладу (2008)
Матвійчук-Юдіна О. В. - Нормативно-правове забезпечення процесів інформатизації вищої освіти (2008)
Діктерук М. Г. - Аналітичні методи розрахунку навантажень вантажопідйомних машин: застосування перетворення Лапласа, Човнюк Ю. В., Почка К. І. (2012)
Човнюк Ю. В. - Застосування методу гармонічного балансу для аналізу маятникових коливань вантажу в процесах пуску/гальмування мостових кранів, Почка К. І., Діктерук М. Г. (2012)
Ловейкін В. С. - Оптимізація усталеного режиму руху кранового візка з гнучким підвісом вантажу за кінетичними критеріями, Шевчук О. Г. (2012)
Шумілов Г. В. - Розробка алгоритму роботи системи керування механізмами баштового крана (2012)
Ловейкін В. С. - Вплив розгойдування вантажу на ефективність кранів із шарнірно-зчленованою стріловою системою, Паламарчук Д. А., Іщук В. В. (2012)
Абрашкевич Ю. Д. - Підвищення експлуатаційних показників абразивного інструменту, Пелевін Л. Є., Поліщук А. Г. (2012)
Зайченко С. В. - Динамічна взаємодія роликових робочих органів з бетонною сумішшю (2012)
Заліско І. І. - Дослідження впливу технологічних факторів на довговічність опорної рами (2012)
Пелевін Л. Є. - Динаміка ріжучої кромки наконечника, обладнаного консоллю, Пристайло М. О. (2012)
Пелевін Л. Є. - Розробка гідроприводу для імпульсної подачі зуба розпушника, Мельниченко Б. М. (2012)
Смірнов В. М. - Особливості конструювання та розрахунку модернізованого ківшового бурильного обладнання з роздільним обертанням складових грунторуйнівної частини, Головань В. П., Лук’яненко В. С. (2012)
Богуславський В. Є. - Чисельний метод оцінювання забоїв машин для земляних робіт (2012)
Сукач М. К. - Автоматизована система підготовки та оптимізації застосування будівельної техніки, Хоменко М. Ф., Литвиненко І. М. (2012)
Гавриленко В. В. - Виявлення взаємних блокувань в MPI програмах, Обшта А. Ф., Галкін О. А., Ковальчук О. П. (2012)
Галкін О. А. - Методологія застосування інтервальної оцінки для мінімізації ризику класифікатора опорно-векторних машин (2012)
Заміховський Л. М. - Контроль аеродинамічних характеристик лопатей лопатевого апарату газоперекачувального агрегату з урахуванням зміни їх конфігурації, Іванюк Н. І. (2012)
Правила підготовки рукописів (2012)
Приклад оформлення статті (2012)
Рецензенти статей ГБДММ №80, 2013 (2012)
Мещанінов О. П. - Університетська автономія для сталого розвитку Чорноморського регіону (2010)
Статінова Н. П. - Якість освіти у контексті інтеграції вищої школи у всесвітній простір (2010)
Сич В. О. - Основи педагогічної підготовки юридичних кадрів (2010)
Болюбаш Н. М. - Розробка дистанційного курсу засобами інформаційного середовища Moodle (2010)
Заскалєта С. В. - Співробітництво країн ЄС щодо професійної підготовки фахівців аграрної галузі та сільського розвитку (2010)
Ромакін В. В. - Мотивації, переконання та поведінка українських і американських студентів бакалаврату щодо норм академічної культури (2010)
Бердиєв Б. Ч. - Системність та симетрія форм запису деяких закономірностей, Долінська Л. В., Ковальчук В. В., Манзарук М. О. (2010)
Остапенко Е. О. - Дослідження підходів до визначення поняття "саморозвиток" (2010)
Антонішина В. Л. - Форми і методи взаємодії позашкільного закладу і сім’ї у підготовці батьків до виховної діяльності (2010)
Желєзняк О. В. - Технології гендерного виховання як основа набуття професійної компетентності сучасного педагога (2010)
Паньков М. І. - Методологічні засади природознавства, Мамотенко О. П., Вартик Д. В. (2010)
Гусак В. М. - Шляхи формування професійної культури майбутніх соціальних працівників в умовах університету (2010)
Файчук О. Л. - Соціально-педагогічна профілактика штучного переривання вагітності серед дівчат юнацького віку: зарубіжний та вітчизняний досвід (2010)
Шепелюк С. В. - Практика як невід’ємна складова професійної підготовки фахівця (теоретико-історичний аспект) (2010)
Букач М. М. - Вокальне виховання у молодшому шкільному віці (2010)
Макушин Ю. А. - Деякі питання професійної мистецької освіти та її змісту в Україні (2010)
Малина В. - Stavros & logos (2010)
Гришкова Р. О. - Імплементація європейських освітніх стандартів у навчання англійської мови студентів нефілологічних спеціальностей (2010)
Желясков В. Я. - Компетентнісний підхід як концептуальна основа оновлення змісту, форм і методів навчання майбутніх перекладачів (2010)
Шуляр В. І - Німецький романтизм: соціально-історичні передумови виникнення та методичні стратегії вивчення, Мелінчук Н. В. (2010)
Мітрясова О. П. - Хімічна складова фундаментальної природничої освіти студентів екологічного напряму навчання (2010)
Паласюк Г. Б. - Наступність у системі неперервної підготовки медсестер вищих медичних закладів освіти (2010)
Ігнатюк О. А. - Сутність професійного самовдосконалення майбутнього інженера як компонента його підготовки (2010)
Костенко Р. В. - Методичні засади формування у майбутніх економістів знань про валютний ринок та біржові валютні операції (2010)
Бухнієва О. А. - Організація підготовки аспірантів щодо опанування основ педагогічного професіоналізму викладача вищої школи (2010)
Полякова Г. П. - Сциєнтифікація освітнього середовища аспірантури як основа деонтологічної підготовки наукових кадрів (2010)
Літвінчук С. Б. - Інноваційна педагогічна діяльність у вищій школі: модульно-компетентнісний підхід (2010)
Ковальчук В. В. - Фактори та критерії, що визначають якість освітньо-професійної програми, Колесніченко О. Л., Мороз І. В. (2010)
Мозговий В. Л. - Дослідження формування готовності до педагогічної діяльності майбутніх інженерів-педагогів аграрного профілю: планування педагогічного експерименту (2010)
Букач М. М. - Перспективи розвитку гендерної складової сучасного змісту професійної освіти майбутніх педагогів (2010)
Файчук О. Л. - Історія підготовки майбутніх соціальних працівників до професійної діяльності в Україні (2010)
Лупиніс Т. Б. - Толерантність – необхідна умова морального розвитку суспільства (2010)
Гончарук Ю. В. - Методичні й методологічні орієнтири процесу викладання іноземних мов у період зміни соціального замовлення (2010)
Букач М. М. - Профілактична робота з охорони дитячого голосу (2010)
Макушин Ю. А. - Вплив живопису на особистість (2010)
Карпушевська Л. Р. - Аналітично-орієнтовна арт-терапія як засіб педагогічної підтримки статтєво-рольового самовизначення старшокласників інтернатних закладів (2010)
Бернацька О. Б. - Філіо-арт-терапія як ефективна технологія виховання вчинкової самостійності в учнів 9-12 років (2010)
Шуляк С. О. - Використання сучасних ігрових форм у бібліотечно-інформаційному обслуговуванні читачів дитячих бібліотек (2010)
Подвальна Н. В. - Проективне малювання як спосіб консультативного діалогу (2010)
Роговик Л. С. - Особливості використання танцю як проективної методики в арт-терапії (2010)
Хозраткулова І. А. - Гра з піском як метод психологічної роботи з дітьми молодшого шкільного віку (2010)
Кіршова О. В. - Реалізація міжпредметних зв’язків у професійно-орієнтованій мовній підготовці магістрантів (2010)
Рахлецька В. - Критерії ефективності комп’ютерного тестування у викладанні іноземної мови (2010)
Коцюба Р. Б. - Методика комп’ютерно-інтегрованого вивчення іноземних мов САLL в медичній освіті (2010)
Бобошко В. В. - Формування педагогічної майстерності тренера на прикладі розробки моделі підготовки юних футболістів, Колода Д. Р. (2010)
Кучеренко Г. В. - Виховання спеціальної витривалості студентів молодших курсів (2010)
Федірко М. О. - Вплив занять з фізичної культури на розвиток координаційних здібностей студентів, Антіпова Ж. І. (2010)
Молорова Л. В. - Формування естетичних уподобань учнів підліткового віку в умововах сільської школи (2010)
Сисоєва С. О. - Освітологія – науковий напрям інтегрованого пізнання освіти (2011)
Глузман О. В. - Історичні передумови становлення університетської педагогічної освіти у світовому і національному контексті (2011)
Шестопалюк О. В. - Інформаційна культура майбутнього вчителя в контексті розвитку інформатизації суспільства (2011)
Гуревич Р. С. - Розвиток інформаційних технологій в освіті – важливий чинник розвитку суспільства (2011)
Ігнатюк О. А. - Формування в майбутніх інженерів знань щодо здійснення особистістно-професійного самовдосконалення (2011)
Регейло І. Ю. - Історіографічні аспекти підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації в Україні (2011)
Мещанінов О. П. - Основні принципи розбудови успішної університетської освіти (2011)
Сенюшкіна М. А. - Роль науки и образования в формировании личности в интересах финансовой стабилизиции в Украине (2011)
Заскалєта С. Г. - Проблема професійної підготовки фахівців аграрної галузі у педагогічній теорії і практичній діяльності вищих навчальних закладів України (2011)
Ващук Д. Г. - Концептуальні ідеї нового курсу екології для студентів гуманітарних спеціальностей (2011)
Васильєв Я. В. - Про складові предмета соціальної роботи як науки (2011)
Зелюк В. В. - Основи моделювання соціальної, соціально-педагогічної роботи в загальноосвітній школі (з позицій технологізації управління) (2011)
Клименюк Н. В. - Морально-гуманістичний характер соціальної роботи (2011)
Макушин Ю. А. - Рисунок як культурологічне явище (2011)
Богданцева І. П. - Становлення арт-терапії як засобу впливу на людину (2011)
Лупиніс Т. Б. - Розвиток ціннісних орієнтацій майбутніх соціальних працівників (2011)
Шепелюк С. В. - Організація професійної підготовки майбутніх соціальних працівників: міжнародний досвід (2011)
Файчук О. Л. - Формування здорового способу життя особистості: історико-теоретичний аспект (2011)
Діордієва А. В. - Специфіка особистісних якостей соціальних працівників у контексті професійної міжкультурної взаємодії (2011)
Кудирко Л. П. - Макроекономічні аспекти протидії глобальним дисбалансам, Хапатнюковський М. М. (2014)
Богашко О. Л. - Світовий досвід в практиці формування національної інноваційної системи України (2014)
Бойко О. В. - Інфраструктура туризму і проблеми у сфері її розвитку та управління (2014)
Васильєв В. О. - Оцінка та активізація інвестиційного потенціалу суб’єктів економіки (2014)
Горященко Ю. Г. - Оцінка ефективності соціально-економічного розвитку регіону (2014)
Данкевич В. Є. - Перспективи функціонування земельного банку в аграрному секторі економіки України (2014)
Іванов Р. В. - Моделювання раціональної дохідної поведінки домогосподарства (2014)
Комірна В. В. - Оцінка ефективності розвитку економіки регіонів України: теоретичний аспект (2014)
Леус Д. В. - Механізм портфельного інвестування у сталий економічний розвиток: процесний підхід (2014)
Пакулін С. Л. - Розробка концептуальних основ формування механізму підвищення якості соціальних послуг в сучасних умовах розвитку України, Топчій О. О. (2014)
Пакуліна Г. С. - Удосконалення оцінки рівня розвитку соціальної інфраструктури регіону (2014)
Третяк В. П. - Особенности институционально-экономического механизма реализации социальной политики Украины (2014)
Лисяк Л. В. - Розвиток міжбюджетних відносин в Україні в умовах податкового реформування (2014)
Тимошенко О. В. - Проблеми функціонування фондового ринку України як фактора формування інвестиційного клімату, Ловакова М. С. (2014)
Черничко Т. В. - Аналіз сучасного стану споживчого кредитування фізичних осіб в Україні, Гуз М. І. (2014)
Баранець Г. В. - Напрями ідентифікації кризи на підприємстві, Гончар О. Є. (2014)
Бондарчук М. К. - Впровадження СРПР для діагностики кризових ситуацій у виробничо-господарських об’єднаннях (2014)
Гончар В. В. - Детермінанти стратегічного управління підприємств чорної металургії в умовах глобалізації, інтеграції та конвергенції (2014)
Данкевич Є. М. - Стратегічні напрями оптимізації структури посівних площ інтегрованих сільськогосподарських підприємств (2014)
Карпунцов М. В. - Ризикостійкість підприємств торгівлі України: сутність та методичні засади оцінювання (2014)
Каширнікова І. О. - Принципи та функції управління інноваційним потенціалом будівельного підприємства (2014)
Міщук Є. В. - Адміністрування процесу формування інтелектуального капіталу в контексті забезпечення економічної безпеки промислового підприємства, Молодецька О. М. (2014)
Пивовар П. В. - Методичні підходи до оптимізації складу МТП сільськогосподарських підприємств (2014)
Сарахман К. І. - Дослідження категорії платоспроможності як фактора забезпечення економічної стійкості підприємств (2014)
Симоненко О. І. - Удосконалення підходу до управління логістичними процесами гірничо-металургійного підприємства, Кудрявцева Т. В. (2014)
Шевченко О. М. - Малі інноваційні підприємства: сутність, сучасні тенденції та перспективи розвитку в Україні, Шикіло А. В. (2014)
Рецензія на монографію (2014)
Сисоєва С. О. - Інтерактивне навчання дорослих у системі післядипломної педагогічної освіти (2011)
Ковальчук В. В. - Методологічне обгрунтування зближення природничих і гуманітарних наук, Паньков М. І. (2011)
Мачинська Н. І. - Впровадження ігрових технологій навчання у практику підготовки майбутніх магістрів (2011)
Клименко Л. О. - Формування енергозберігаючих компетентностей учителів та учнів (2011)
Фатєєва Д. М. - Ділова гра як засіб підготовки майбутніх політологів до міжкультурного спілкування (2011)
Денищич Т. А. - Роль інтерактивних методів і прийомів навчання в удосконаленні комунікативних умінь і навичок майбутніх політологів (2011)
Яремчук О. М. - Особливості організації самостійної роботи студентів технічних спеціальностей з використанням інформаційно-комунікаційних технологій (2011)
Базарова К. - Культура ділових відносин молодших спеціалістів як запорука взаєморозуміння і співпраці (2011)
Фідірко М. О. - Розвиток швидкості учнів середніх класів шляхом впровадження оригінальних домашніх завдань (2011)
Ковальчук В. В. - Метод аналогії та порівняння у фундаментальних науках, Клименко А. М., Возна Т. М. (2011)
Гришкова Р. О. - Модернізація іншомовної підготовки студентів-нефілологічних спеціальностей у контексті євроінтеграції (2011)
Матерньяк М. - Підхід "Сюжетні лінія" як творча співпраця вчителя-учня у процесі раннього вивчення іноземних мов (2011)
Ганніченко Т. А. - Програма формування комунікативної компетенції майбутніх аграріїв у процесі їх мовної освіти (2011)
Кіршова О. В. - Психологічні передумови підготовки магістрантів до навчання іноземної мови на основі професійно орієнтованих проектів (2011)
Гончарук Ю. В. - Основні підходи до визначення змісту іншомовної освіти у ВНЗ України (2011)
Козакевич О. О. - Використання інформаційних технологій для професійного розвитку студентів-нефілологів (2011)
Мелінчук Н. В. - Роль стилістичних засобів у романі Е. Т. А. Гофмана "Эликсир сатаны" та збереження їх у перекладі: метличний аспект (2011)
Мироненко В. В. - Азбука І. П. Деракачова як педагогічна система навчання в початковій школі (2011)
Онощенко А. О. - Формування лексичної компетенції майбутніх політологів (2011)
Савич Н. В. - Диференційований підхід у навчанні майбутніх студентів-філологів: сутність та принципи (2011)
Чуєнко В. Л. - Самоконтроль у навчанні іноземної мови (2011)
Швець М. М. - Кейс-стаді як інтерактивна технологія навчання іноземної мови студентів факультету комп’ютерних наук (2011)
Матвеева К. С. - Специфіка навичок володіння діловою англійською мовою (2011)
Горкуша Є. В. - Проект моделі Центру для студентів з вадами зору "Інклюзія" (2011)
Никоненко А. С. - Перспективы использования стволовых клеток в сосудистой хирургии, Волошин А. Н. (2012)
Сидоренко О. М. - Рак передміхурової залози у XX та на початку XXI сторіччя, Колесник О. П., Мерзляк С. В., Баранчук С. В. (2012)
Туманська Н. В. - Дослідження правих відділів серця, ролі та функції правого шлуночка у хворих на легеневу та кардіальну патологію, Попович А. О. (2012)
Колісник Н. С. - Сучасні аспекти патогенезу туберкульозної інфекції у дітей (2012)
Боярська Л. М. - Клініко-функціональні особливості гастроезофагеальної рефлюксної хвороби у дітей і підлітків, Іванова К. О., Скалозубова І. Б. (2012)
Курочкин М. Ю. - Использование адьювантов при каудально-эпидуральном введении местных анестетиков у детей раннего возраста (2012)
Яковцова И. И. - Морфологические критерии прогноза у больных меланомой кожи, Садчиков В. Д., Садчикова М. В., Долгая О. В., Олейник А. Е., Данилюк С. В., Иванюта Н. С. (2012)
Задорожная Т. Д. - Морфологические и иммунногистохимические особенности онкомаркеров в плацентарном барьере, Подольский В. В., Ещенко О. И., Арчакова Т. Н., Килихевич С. М., Парницкая О. И., Давыдова Ю. В., Гребиниченко А. А., Пасечник Е. А. (2012)
Щербаков А. Ю. - Функціональний стан фетоплацентарного комплексу у вагітних після абдомінального кесарева розтину, Гладкова Т. А., Щербаков В. Ю., Новикова О. О. (2012)
Федорощак І. М. - Особливості післяпологового періоду жінок зі звичним невиношуванням вагітності в анамнезі (2012)
Притуло Л. Ф. - Содержание провоспалительных медиаторов и цитокинов T-хелперов 1, 2 типов как иммунорегуляторный критерий у детей с гнойно-септическими заболеваниями, Бисюк Ю. А., Притула В. П., Филоненко Т. Г., Спахи О. В., Шаевский Д. В., Ионичева Е. В. (2012)
Новиков Н. Ю. - Патоморфологические изменения аэрогематического барьера при остром респираторном дистресс-синдроме в эксперименте, Тышкевич Л. В., Джансыз К. Н. (2012)
Тертышный С. И. - Патоморфологические изменения в структурах гематоэнцефалического барьера при острых нарушениях мозгового кровообращения, Гуленко В. Е. (2012)
Сиволап В. В. - Динаміка систолічних функціональних показників серця і систолічна міжшлуночкова взаємодія у хворих на хронічну серцеву недостатність ішемічного ґенезу залежно від функціонального класу, Туманська Н. В. (2012)
Рекалов Л. Г. - Нарушение метаболизма соединительнотканных структур в дебюте ревматоидного артрита, Прыткова А. В. (2012)
Самура Т. О. - Зіставлення прогностичного потенціалу маркерів біомеханічного стресу - циркулюючого стромелізину-1, матриксної металопротеїнази-9 та N-термінального фрагмента мозкового натрійуретичного пептиду - у пацієнтів з гострим Q-інфарктом міокарда. Результати когортного дослідження (2012)
Туманський В. О. - Імуногістохімічні особливості експресії матриксної металопротеїнази 9 та її тканинного інгібітора TIMP-1 при хронічному фіброзно-індуративному панкреатиті, Коваленко І. С. (2012)
Григоровський В. В. - Патогенез, патоморфологічні особливості та гістологічна диференційна діагностика первинних, рецидивних і вторинних аневризмальних кіст кісток у дітей і підлітків, Гук Ю. М., Рославцев А. В. (2012)
Тертишний С. І. - Морфогенез репаративної регенерації кісткової тканини в умовах застосування магній-резорбуючих імплантів, Дикий К. Л., Головаха М. Л., Чорний В. Н., Яцун Є. В. (2012)
Губка В. А. - Хирургическое лечение осложнений операций у больных облитерирующим атеросклерозом аорты и артерий нижних конечностей (2012)
Шальмин А. С. - Особенности сочетанного течения туберкулеза легких и сахарного диабета, Разнатовская Е. Н., Бобровничая-Двизова Ю. М., Двизов А. В., Маляр Н. В., Федченко Т. С. (2012)
Алиева Е. Г. - Особенности развития центрального брыжеечного лимфатического узла крыс первого месяца жизни в норме и после антенатального антигенного воздействия (2012)
Машко О. П. - Вміст інтерферону-γ та інтерлейкіну-4 у сироватці крові хворих на хронічний гепатит C зі змішаною кріоглобулінемією, Рябоконь О. В., Абрамов А. В. (2012)
Рябоконь Ю. Ю. - Випадок HCV-асоційованої імунної тромбоцитопенії у хворого на хронічний гепатит C (2012)
Антонюк С. В. - Первичная диффузная B-крупноклеточная лимфома кожи, анапластический вариант, Яблуновский В. А., Пробачай В. И., Цоцко В. В., Суевалов О. Г. (2012)
Заскалєта С. Г. - Аналіз нормативно-правової бази України щодо професійної підготовки фахівців аграрної галузі у контексті процесу євроінтеграції (2011)
Солодка А. К. - Крос-культурне дослідження взаємодії у вищій освіті (2011)
Путіловська Н. Б. - Місце комунікативної культури в професійно-педагогічній підготовці майбутнього вчителя (2011)
Філіпп’єва О. А. - Функції вищої педагогічної освіти у підготовці майбутніх педагогів до валеологічного виховання учнів (2011)
Ковнір О. І. - Політична соціалізація курсантів вищих морських навчальних закладів I-II рівнів акредитації в контексті становлення в Україні громадянського суспільства (2011)
Нєпєіна Г. В. - Формування готовності студентів-екологів до реалізації стратегії сталого розвитку в професійній діяльності (2011)
Єрмакова І. П. - Модель підготовки майбутнього вчителя суспільствознавчих дисциплін до використання дослідницької технології у професійній діяльності (2011)
Ігнатюк О. А. - Сутність поняття "готовність студентів-іноземців груп довузівської підготовки до навчання у вищих технічних навчальних закладах", Сладких І. А. (2011)
Васильєв Я. В. - Проблема предмету науки "Соціальна робота" (2011)
Бернацька О. Б. - Психодинаміка самостійного вчинку учнів 9-12 років в арттерапевтичному просторі (2011)
Лупиніс Т. Б. - Рівні, критерії та показники сформованості інформаційної компетентності магістрантів соціальної роботи (2011)
Горкуша Є. В. - Інклюзивне навчання молоді з вадами зору в контексті сталого розвитку університетської освіти (2011)
Подвальна Н. В. - Аналитически-ориентированная индивидуальная арт-терапия с детьми в преодолении последствий депривации (2011)
Кузнецова О. А. - Вплив міжособистісної взаємодії на моральне самовизначення особистості у навчально-виховному процесі вищих навчальних закладів (2011)
Антонішина В. Л. - Структурний аналіз креативності дітей старшого дошкільного віку (2011)
Чабаненко І. А. - Формування у молоді цiннiсного ставлення до представників iншої статi як актуальна проблема сучасності (2011)
Ольховська М. В. - Специфіка формування самоосвітньої компетентності майбутніх інженерів-педагогів (2011)
Базарова К. В. - Сутність і структура культури ділових відносин студентів коледжів (2011)
Мороз Т. О. - Використання загальнокультурної компоненти в процесі викладання спеціалізованих гуманітарних дисциплін у вищій школі (2011)
Литвиненко О. М. - Гуманістична спрямованість жіночої середньої освіти (Херсонська губернія, ІІ половина ХІХ – початок ХХ століття) (2011)
Фатєєва Д. М. - Проблеми впровадження медіаосвітніх технологій у процес підготовки майбутніх політологів (2011)
Кірей К. О. - Методичні підходи щодо використання засобів мультимедіа під час проведення лекцій для студентів спеціальностей "Менеджмент" (2011)
Сажко Л. А. - Шляхи формування іншомовної компетентності в говорінні студентів мовних спеціальностей (2011)
Артюхова О. В. - Іншомовна підготовка студентів нефілологічних спеціальностей до міжкультурної взаємодії (2011)
Шиян Т. В. - Формування соціокультурної компетенції студентів філологічних факультетів засобами дисципліни "Бізнес-курс англійської мови" (2011)
Мелінчук Н. В. - Стилістичні особливості драми Г. фон Кляйста "Принц Фрідріх Гамбурзький" та збереження їх у перекладі: методичний аспект (2011)
Макушин Ю. А. - Релігія як джерело мистецтва (2011)
Хронологічний покажчик праць Шефтеля Зіновія Григоровича - професора, кандидата фізико-математичних наук (2013)
Аноп А. В. - Про крайову задачу Діріхле в розширеній соболєвській шкалі (2013)
Ачкан В. В. - Методичні особливості організації самостійної роботи у процесі вивчення математики студентами економіко-правових коледжів, Курова Т. Г. (2013)
Балюнов О. О. - Оцінка впливу пондеромоторних сил на пружний стан гнучкої циліндричної панелі в магнітному полі (2013)
Гончарова С. М. - Вивчення числових функцій в теорії чисел як невід’ємна складова формування математичної компетентності майбутніх учителів математики (2013)
Гур’єв В. І. - Довузівська математична підготовка учнів загальноосвітніх шкіл як фактор підвищення математичної культури й якості вузівської підготовки, Фірсова І. В. (2013)
Зінченко Т. М. - Рівномірно еліптичні системи в розширеній соболєвській шкалі (2013)
Казнадій С. П. - Досвід застосування рейтингової системи при викладанні вищої математики, Мурашковська В. П., Руновська Л. А. (2013)
Карупу О. В. - Про викладання теорії ймовірностей та математичної статистики англомовним студентам, Олешко Т. А., Пахненко В. В. (2013)
Кілочицька Т. В. - Елементи передісторії нелінійної динаміки в працях О. О. Андронова (2013)
Кобко Л. М. - Формування дослідницьких умінь учнів через пошук різних розв’язань однієї геометричної задачі, Томилко О. С. (2013)
Коваленко В. І. - Задача з економічною складовою як засіб інтелектуального розвитку (2013)
Лапа Т. В. - Застосування диференціального числення функції багатьох змінних в економічних дослідженнях при викладанні курсу вищої математики для економістів, Мовша О. М. (2013)
Лось В. М. - Мішана задача для рівняння теплопровідності в уточненій соболевській шкалі, Мурач О. О. (2013)
Майборода І. М. - Класичні нерівності і задачі на екстремуми (2013)
Майборода І. М. - Про узагальнення одного двостороннього методу розв’язування операторних рівнянь (2013)
Малишенко І. П. - Прикладні задачі в курсі вищої математики (2013)
Мовчан С. М. - Встановлення функціональної залежності рівня підготовки учнів від кількості навчальних годин, яка виділяється на вивчення предмета (2013)
Нак М. М. - Методи і способи розв’язування алгебраїчних задач у шкільних виданнях другої половини ХХ століття (2013)
Перевалов Б. М. - Особливості формування сучасної економічної статистичної системи (2013)
Перевалов Б. М. - Сучасні економічні методи, моделі та методології моделювання (2013)
Семеніхіна О. В. - Проблема психолого-педагогічного впливу ІТ на особистість: формування та використання асоціацій у процесі навчання математичних дисциплін, Шишенко І. В. (2013)
Синенко М. А. - Дослідження множини розв’язків одного рівняння з параметром (2013)
Соколенко Л. О. - Особливості методики навчання елементів комбінаторики та теорії ймовірностей в роботах З. Г. Шефтеля (2013)
Ткач Ю. М. - Використання засобів геометрії для підвищення енергоефективності житлових будинків, Лавренко Ю. О. (2013)
Трунова О. В. - Психолого-педагогічні умови і методичні вимоги до формування стохастичної компетентності студентів економічних спеціальностей університетів (2013)
Тур Г. І. - Формування математичної культури студентів обліково-економічного профілю у процесі навчання вищої математики (2013)
Хайтова О. М. - Оточуюча нас природа – найпривабливіша лабораторія для наукового пошуку, Хайтова Г. Д. (2013)
Вакалюк Т. А. - Розв’язування творчих задач з програмування майбутніми учителями інформатики (2013)
Горошко Ю. В. - Вивчення штучних нейронних мереж у курсі "Основи штучного інтелекту" (2013)
Дегтярьова Н. В. - Особливості оцінювання комплексних завдань з інформатики в старших класах загальноосвітньої школи (2013)
Горошко Ю. В. - Відбір вільно поширюваного програмного забезпечення для використання у педагогічному університеті, Вінниченко Є. Ф., Костюченко А. О., Пеньков А. В., Цибко Г. Ю., Шкардибарда М. І. (2013)
Гриценко О. Є. - Вплив уроків інформатики в початковій школі на розвиток психічних процесів (2013)
Мехед Д. Б. - Основні вимоги до розробки та використання інформаційних технологій у навчальному процесі вищої школи (2013)
Пеньков А. В. - Деякі питання методики вивчення криптографії у курсі і "Безпека комп’ютерів та захист даних", Деміденко Б. Р., Коваленко І. В. (2013)
Пеньков А. В. - Деякі питання методики вивчення стенографії у курсі "Безпека комп’ютерів та захист інформаційних ресурсів" (2013)
Русіна Н. Г. - Методика вивчення теми "Українські законодавчі інформаційні бази даних" для студентів юридичних факультетів (2013)
Твердохліб І. А. - Методичні аспекти вивчення багатозначних логік в курсі логічних основ інформатики (2013)
Цибко Г. Ю. - Про концепцію роботи кафедри інформатики в Чернігівському педагогічному університеті (2013)
Шаров С. В. - Розробка електронного підручника з дисципліни "Схемотехніка ЕОМ", Чураков А. Я. (2013)
Бойко Т. В. - Соціальне партнерство школи та громадських організацій щодо формування здорового способу життя учнівської молоді (2013)
Вдовенко І. С. - Використання активних методів навчання майбутніми вчителями у процесі вищої школи (2013)
Гаркуша С. В. - Теоретичні аспекти проблеми формування готовності майбутніх фахівців фізичного виховання до використання технологій збереження здоров’я (2013)
Городнича Л. В. - Організація інтерактивності процесу навчання студентів іноземної мови з використанням комп’ютерно орієнтованих засобів (2013)
Макарова Г. Г. - Критерії, показники та рівні професійного розвитку студентів педагогічних ВНЗ (2013)
Поплавський Л. Ю. - Організаційно-методичні засади трудового виховання дівчат у початкових школах Чернігівщини (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.), Маслова О. В., Бузовський О. А. (2013)
Острянко Т. С. - Соціальний педагог дошкільного навчального закладу: реалії та перспективи (2013)
Петренко Т. А. - Окремі питання оцінювання якості дистанційної освіти (2013)
Ребенок В. М. - Особливості формування пізнавальної активності студентів у навчальному процесі ВНЗ (2013)
Стрілець С. І. - Формування методико-математичної компетентності майбутніх педагогів та вихователів дошкільних навчальних закладів у контексті розвитку вищої освіти (2013)
Мартинюк М. - Університетський навчально-виховний центр "Уманський планетарій" – прообраз шкільного кабінету астрономії (2007)
Пащенко Д. - Основні структурні компоненти едукаційного середовища студента вищого педагогічного навчального закладу (2007)
Балдинюк Д. - Виховне середовище як фактор розвитку особистості майбутнього вчителя в уманському педуніверситеті, Балдинюк Н. (2007)
Гаєвська Л. - Інноваційні процеси в системі управління освітою після здобуття Україною незалежності (2007)
Степашко В. - Матрична модель системи управління науково-дослідною роботою вищих навчальних закладів (2007)
Коцун Б. - Натуралістична робота в системі освітнього середовища підготовки вчителя початкових класів (2007)
Виєгерова А. - Подготовка преподавателей основной школы на педагогических факультетах в Словакии (2007)
Тімець О. - Взаємозалежність середовища навчання і самоосвіти в процесі формування фахової компетентності вчителя географії (2007)
Ткачук Л. - Едукаційне середовище підготовки майбутнього вчителя до виховної роботи (2007)
Дейнюк А. - Новітні інформаційні технології навчання та особливості підготовки майбутніх вчителів початкової школи до їх використання, Чосік Л. (2007)
Калашник Н. - Можливості естетичної підготовки фахівця в умовах інтерактивного навчання у вищій школі (2007)
Пріма Р. - Професійна спрямованість освітнього середовища підготовки вчителя початкових класів, Семенюк М., Карапузова Н. (2007)
Пічкур М. - Композиційний аспект професійної культури вчителя образотворчого мистецтва (2007)
Мельник І. - Науково-дослідна робота студентів як компонент освітнього середовища підготовки майбутнього вчителя початкових класів (2007)
Ліпкевич О. - Самостійна робота – важлива складова модульно-рейтингового навчання (2007)
Онопрієнко О. - Патріотичне виховання як науково-педагогічна проблема: понятійний аспект (2007)
Кучай О. - Розробка авторських комп’ютерних програм для студентів ВНЗ щодо застосування в школі (2007)
Лінєвич К. - Творчий учитель – творчий учень (2007)
Мелешко В. - Управління навчально-виховним середовищем у сільській малочисельній школі (2007)
Бріт Н. - Особливості розвитку ірландського діалекту англійської мови, Приймак Л. (2007)
Сирота З. - Інтегративні процеси у художньо-творчій діяльності, Сирота В. (2007)
Мельник Ю. - Особливості вивчення математики в умовах сільської загальноосвітньої школи (2007)
Балдинюк О. - Роль художньо-мистецького середовища у формуванні комунікативного досвіду молодшого школяра (2007)
Деркач С. - Освітні реформи в Польщі (2007)
Плахотнік О. - Тенденції становлення та розвитку позашкільної еколого-натуралістичної освіти в Україні, Вербицький В. (2007)
Безносюк О. - До проблеми формування соціокультурних цінностей особистості, Спіріна Т., Дубич К. (2007)
Матієнко О. - Діалектика поняття "толерантність" (2007)
Черевченко О. - До проблеми образно-стильової реалізації естетичної концепції митця у поетичному перекладі (2007)
Перфільєва М. - Виховання як основний напрямок у підготовці майбутніх соціальних педагогів (2007)
Демченко І. - Психологічні механізми та функції образотворчої діяльності у творчому розвитку учнів початкової школи (2007)
Побірченко Н. - Ідеологія Кирило-Мефодіївського братства як передумова виникнення українських Громад (2007)
Пироженко Л. - Діяльність комісії з визначення змісту загальної середньої освіти у середині та кінці 60-х рр. ХХ ст. (2007)
Науменко С. - Українські сільські школи в 1900 – 1917 роках: їх типи та умови функціонування (2007)
Біда О. - Реалізація ідей утвердження загальнолюдських цінностей в Сахнівській школі, Прокопенко Л., Орлова Н. (2007)
Захаренко С. - Засоби масової інформації як важіль у реалізації проблем родинного виховання (2007)
Кравчук М. - Соціально-педагогічні передумови становлення й розвитку наукових ідей О.А.Захаренка (2007)
Наші автори (2007)
Анотації (2007)
Annotation (2007)
Титул, зміст (2014)
Клепанда А. С. - Методика мониторинга термодинамической эффективности теплового насоса, Тарасова В. А., Бережко Ю. В. (2014)
Соколова Н. П. - Моделювання та програмне забезпечення прогнозування споживання електричної енергіїоб’єктами аеропорту (2014)
Шубенко О. Л. - Підвищення ефективності паротурбінних установок різної потужності, Сенецький О. В., Бабенко О. А. (2014)
Фощ Т. В. - Анализ влияния методов управления мощностью энергоблока c водо-водяным реактором на аксиальный офсет, Максимов М. В., Никольский М. В. (2014)
Пєтухов М. В. - Статичний тиристорний компенсатор з примусовою комутацією та ізольованою нейтраллю й схема керування ним, Літковець С. П. (2014)
Морозюк Л. И. - Термодинамический анализ теплоиспользующей холодильной машины с диоксидом углерода, Морозюк Т. В., Гайдук С. В. (2014)
Максимов М. В. - Математическая модель сжигания несертифицированных видов топлива, Ложечников В. Ф., Добровольская Т. С., Бондаренко А. В. (2014)
Босий Д. О. - Баланс електричної енергії тягової підстанції постійного струму за різних рівнів несиметрії напруги системи зовнішнього електропостачання, Земський Д. Р. (2014)
Осьмак А. А. - Растительная биомасса как органическое топливо, Серёгин А. А. (2014)
Abstract and References (2014)
Мещанінов О. П. - Сталий розвиток університетської освіт: баланс між глобальними та регіональними викликами (2012)
Антонішина В. Л. - Структурний аналіз креативності дітей старшого дошкільного віку (2012)
Петренко Л. М. - Системний підхід до розвитку інформаційно-аналітичної компетентності керівників професійно-технічних навчальних закладів (2012)
Батечко Н. Г. - Інноваційний вектор модернізації вищої освіти України (2012)
Сапожников С. В. - Вища педагогічна освіта у Республіці Болгарія у світлі європейських інтеграційних процесів (2012)
Фатєєва Д. М. - Теоретичні основи застосування медіаосвітніх технологій у вищих навчальних закладах (2012)
Стрельчук Я. В. - Морально-духовна функція професійної освіти у формуванні культури морально-ділових відносин у майбутніх менеджерів зовнішньоекономічної діяльності (2012)
Бабкова-Пилипенко Н. П. - Шляхи покращення рівня володіння професійної англійською мовою майбутніх економістів (2012)
Базарова К. В. - Формування культури ділових відносин молодших спеціалістів у навчально-виховному процесі коледжу (2012)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського