Савво В. М. - Особенности взаимосвязей воспалительных и печеночных показателей у детей с реактивными артритами с сопутствующей герпетической инфекцией, Яновская Е. А., Кочина М. Л. (2012)
Чайченко Т. В. - Роль інсулінорезистентності в ремоделюванні міокарда лівого шлуночка серця та особливостях його функції у підлітків із надлишковою вагою та ожирінням (2012)
Щербина И. Н. - Место и роль метаболического синдрома в патогенезе нарушений менструальной функции (2012)
Хвисюк О. М. - Математичне моделювання умов навантаження колінного суглоба в сагітальній площині, Пустовойт К. Б., Карпінський М. Ю., Карпінська О. Д. (2012)
Погорєлов О. В. - Діагностика та вибір обсягу оперативного втручання при вузловій патології щитоподібної залози, Кебкало А. Б., Воскобойнік О. Ю., Бондарчук Б. Г. (2012)
Федотова И. Ф. - Особенности консервативной лечебной тактики у пациентов с поясничным спинальным стенозом (2012)
Шаповалов В. В. (мол.) - Доказова фармація: профіль безпеки ентеросорбентів для включення до схем фармакокорекції алкогольної залежності, Сосін І. К. (2012)
Хвисюк А. Н. - Особенности функциональной активности тромбоцитов при экспериментальном моделировании нарушений состояния костной ткани, Павлов С. Б., Гончарова А. В., Семко Н. Г., Кумечко М. В., Блажко Т. А., Черных Л. В. (2012)
Шаповалова В. А. - Фармацевтическое право: ООН и развитие международно-правовых норм по контролю наркотических средств, Мусоев С. М., Шаповалов В. В. (2012)
Георгиянц М. А. - Проблемы обезболивания после опера тивных вмешательств по поводу сколиоза, Волошин Н. И., Кривобок В. И. (2012)
Власенко М. А. - Особливості становлення артеріальної гіпертензії у хворих на хронічну хворобу нирок, Шелест Б. О., Ковальова Ю. О., Шелест О. М., Шалімова А. С. (2012)
Кричка Н. В. - Методика визначення оклюзійної площини протезів у ротовій порожнині хворих із повною відсутністю зубів, Гризодуб Д. В. (2012)
Звегинцева Л. Г. - Особенности клинического состояния больных с искривлением носовой перегородки травматического генеза (2012)
Бутикова Е. А. - Состояние липидного обмена у больных артериальной гипертонией в сочетании с хронической обструктивной болезнью легких и его связь с характером суточного ритма артериального давления (2012)
Морозова Н. И. - Роль государственно-частного партнерства в формировании и реализации социально ориентированной политики России (2013)
Дорошенко І. В. - Банківська криза на Кіпрі та її уроки для України (2013)
Черніков О. О. - Механізм протидії зловживання пасивним виборчим правом (2013)
Саленко О. В. - Гармонізація положень національного законодавства в частині визначення порядку формування кількісного та якісного складу вищої ради юстиції із європейськими стандартами (2013)
Христинченко Н. П. - Особливості реалізації принципу законності у сучасних умовах державотворення (2013)
Василишен В. В. - Праця слідчих в умовах боротьби із сучасною злочинністю (2013)
Гетьман Є. А. - Нормотворча діяльність органів виконавчої влади: поняття, сутність, основні ознаки (2013)
Кравченко І. О. - Принципи діяльності пенсійного фонду України (2013)
Кулик Д. О. - Принципи державної служби (2013)
Харчук Р. С. - Правове регулювання нормотворчої діяльності органів виконавчої влади в Іспанії та західних країнах Європи (2013)
Голубов С. Г. - Питання вдосконалення внутрішньої дисципліни та законності серед особового складу працівників державтоінспекції МВС України (2013)
Величко О. І. - Правосуддя як основна функція судової влади в Україні: поняття та його соціальна цінність (2013)
Лущенкова М.Г. - Поняття здійснення майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (2013)
Фазикош О. В. - Правовий статус суду як органу судової влади: поняття та складові елементи (2013)
Марчак В. Я. - Психолого-правові особливості діяльності слідчого судді під час досудового розслідування кримінальних проваджень (2013)
Гумін О. М. - Особливості тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (2013)
Веприцький Р. С. - До деяких питань визначення економічної злочинності та протидії їй (2013)
Задоя К. П. - Проблеми реалізації у правовій системі України угоди між Україною та організацією об’єднаних націй про виконання вироків, винесених міжнародним кримінальним трибуналом для колишньої Югославії (2013)
Власюк В. В. - Щодо змагальності за кримінальним процесуальним кодексом України (2013)
Валігура Д. М. - Рішення слідчого судді за результатами розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора під час досудового розслідування (2013)
Рибалко Ж. Л. - Прокурорський нагляд, судовий і відомчий контроль за застосуванням технічних засобів у кримінальному провадженні (2013)
Маркарян Г. О. - Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності правоохоронних органів у сфері протидії нелегальній міграції (2013)
Джабраілов Д. М.-С. - До проблеми визначення правової природи інституту довірчої власності, Моніч О. Ю. (2013)
Потоцький М. Ю. - Визнання недійсними прав інтелектуальної власності суб’єктів господарювання (2013)
Криворучко Л. С. - Удосконалення системи забезпечення захисту прав людини в Україні (2013)
Середа О. Г. - Щодо визначення поняття та сутності правовідносин у сфері нагляду та контролю за дотриманням трудового законодавства (2013)
Юлдашев С. О. - Щодо визначення окремих категорій господарсько-процесуальної сфери (2013)
Кір’ян В. О. - Правові аспекти концепції інформаційного суспільства (2013)
Ніжинський С. С. - Відшкодування шкоди, завданої внаслідок корупційних діянь у галузі освіти (2013)
Татарникова К. Г. - Кодифікація законодавства про інформацію як необхідна умова правового забезпечення розвитку інформаційного суспільства (2013)
Прилипко О. С. - Особливості регулювання дистанційної праці (2013)
Оксенюк О. І. - Історія становлення механізму бюджетного відшкодування ПДВ в Україні (2013)
Савченко Г. С. - Дія актів бюджетного законодавства у часі, просторі та за колом осіб (2013)
Голованчук Є. О. - Внутрішній аудит у системі внутрішнього фінансового контролю (2013)
Гайдулін О. О. - Інтепретація переддоговірних відносин: доктрина та судова практика європейських країн і США (2013)
Тригуб П. М. - Світова фінансово-економічна криза і Україна (2009)
Тодоров І. Я. - Проблеми і здобутки зовнішньої політики України (2007-2008 рр.) (2009)
Задунайський В. В. - До історії українських козацьких полків у 50-ті рр. ХІХ ст. (2009)
Вербицький В. А. - Фізичне виховання у середніх навчальних закладах Півдня України в 60-70-х рр. ХІХ ст. (2009)
Козинець О. В. - Діяльність добровільних пожежних дружин у Наддніпрянській Україні під керівництвом земських установ (2009)
Бойко В. В. - Особливості діяльності кредитних кооперативів Таврійської губернії у контексті розвитку загальноєвропейського кооперативного руху (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) (2009)
Шаригіна О. А. - Розвиток морського флоту Чорноморсько-Азовського басейну у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2009)
Сараєва О. В. - Повітові земства Катеринославської губернії кінця ХІХ – початку ХХ ст.: структура, склад, аналіз діяльності (2009)
Іващенко В. А. - Законодавче оформлення податкової політики Центральної Ради та Генерального Секретаріату в українському селі (березень 1917 – квітень 1918 рр.) (2009)
Лахач Т. О. - Сутність змін та перетворень щодо інституту сім’ї в Україні протягом 1917-1922 років (2009)
Мотуз В. К. - Роль культурних осередків у трансформації традиційної селянської ментальності (2009)
Тригуб О. П. - Всеукраїнський православний Собор УПАСЦ 1928 р.: підготовка, проведення та результати (2009)
Овчиннікова Я. С. - Умови навчання та праці неповнолітніх Донбасу у навчальних закладах системи державних трудових резервів СРСР у 1940-1941 роках (2009)
Калашнікова В. Є. - Становище архівних фондів Донбасу в 1941-1945 рр. (2009)
Бровар О. В. - Вугільна промисловість Луганщини у початковий період відбудови (1943-1945 рр.) (2009)
Гичка О. І. - Організація медичної допомоги в селах української РСР у повоєнні роки (2009)
Касьянова Н. М. - Організація виховного процесу дітей-сиріт післявоєнного Донбасу (2009)
Шайхатдінов А. З. - Етнічні меншини в політико-правовому полі Української держави (1991-1998 рр.) (2009)
Комар Я. В. - Національно-культурні товариства як прояв сучасного національного відродження (на прикладі болгар України та Молдови) (2009)
Прилуцька О. П. - Активна участь Інституту політичних та етнонаціональних досліджень під керівництвом академіка І.Ф. Кураса у встановленні українсько-російського наукового діалогу (2009)
Машевський О. П. - Питання Чорноморських проток у політиці Антанти в період боснійської кризи (1908-1909 рр.) (2009)
Пронь Т. М. - Українсько-польський трансфер населення 1944-1946 рр. у контексті актуалітету людської цивілізації ХХІ ст. (2009)
Докашенко Г. П. - Ідеологізація освіти як засіб контролю тоталітарної держави (на матеріалах болгарської школи кінця 40-х – початку 50-х рр. ХХ ст.) (2009)
Магда Є. В. - Передумови виникнення держави Ізраїль та особливості її розвитку у першій половині 50-х рр. ХХ ст. (2009)
Пронь С. В. - США та громадянська війна в Китаї 1946-1949 років (2009)
Руда В. В. - Динаміка розвитку спільної зовнішньої політики та політики безпеки країн ЄС після 1991 р. (2009)
Сінкевич Є. Г. - До проблеми запровадження університетської автономії: вітчизняний та зарубіжний досвід (2009)
Гедьо А. В. - Соціально-економічний розвиток іноземних колоній Донбасу кінця ХVIII-ХІХ ст.: аналіз архівних джерел (2009)
Барвінська П. І. - Політика "Дранг нах Остен" й організація східноєвропейських історичних досліджень у Німецькій імперії на початку ХХ ст. (2009)
Тараненко О. М. - Аграрна політика П. Скоропадського на сторінках "Українського селянина" (2009)
Котляр Ю. В. - Сакральні центри Миколаєва (до постановки питання) (2009)
Михайлець В. - Лексико-семантичний аналіз мовних одиниць зооморфного коду культури в поемі Овідія "Метаморфози" (2013)
Михайлова Є. - Займенник у граматичній системі турецької мови (2013)
Мовчан Б. В. - Збереження стилістичної функції фразеологізмів у англійсько-українському перекладі (на матеріалі творів художньої прози) (2013)
Мовчанюк А. О. - Синтактико-стилістичні особливості ідіолекту Барака Обами (2013)
Мойсієнко О. А. - Асоціативно-образна когерентність у динамічній системі оповідання (на матеріалі грецьких і англійських текстів) (2013)
Мокрівська М. Т. - Реалізація опозиції "радісний - сумний" у давньогрецькому романі (2013)
Мосаковська Х. - Структурно-семантичні особливості латинськомовних сфрагістичних написів (2013)
Науменко О. В. - Переклад колоронімів з англійської на українську мову (на матеріалі роману С. Моема "Розмальована завіса") (2013)
Несина І. - Кодифікація китайських лексичних запозичень у словниках (2013)
Нестеренко О. - Комунікативні властивості вигуків сучасної китайської мови (2013)
Нечипоренко Б. - Політичний дискурс у китайському віртуальному просторі (2013)
Нікіфорова Є. Ю. - Флуд у віртуальній комунікації (на матеріалі англомовних інтернет-форумів) (2013)
Омельченко О. - Відтворення засобів експресивного синтаксису іспанської мови в українському перекладі (на матеріалі творів Г. Гарсіа Маркеса) (2013)
Онопрієнко А. О. - Німецькомовний діалог у прагмалінгвістичному та перекладознавчому вимірах особливості перекладу діалогічного мовлення з німецької мови (2013)
Орличенко О. В. - Образ-символ у сучасному іспаномовному тексті (2013)
Орлова І. С. - Відтворення гіпалаги у перекладах творів Х. Л. Борхеса (2013)
Охріменко В. І. - Смислова структура модального оператора in realtà (на матеріалі італійської мови) (2013)
Падалка Ю. М. - Модальність як лінгвістична та філософська категорія (2013)
Падар Ю. А. - Аксіологічність у системі дискурсивних категорій (2013)
Петренко О. В. - Феномен остенсивности в лингвофилософском освещении (2013)
Півторак М. Д. - Синтаксичні фігури у романі Ґ. Ґарсіа Маркеса "Осінь патріарха" (2013)
Підгрушна О. Г. - Відтворення у перекладі культурно-художньої специфіки гумору (2013)
Пічахчи О. В. - Корпус неологізмів сучасної новогрецької мови (2013)
Перепльотчикова С. Є. - Принцип "мозаїчного ліплення" образу міста салоніки в сучасній новогрецькій літературі (2013)
Плакида Г. А. - Внутрішній текстовий ономастикон мемуарів Вінстона Черчилля "My Early Life" (2013)
Плющ Б. О. - Ідіостиль Івана Франка крізь призму непрямого перекладу: повтор та алітерація (2013)
Подовіннікова В. - Метафоричне вираження негативної оцінки в сучасному німецькому та українському політичному дискурсі (на матеріалі стенограм Бундестагу та Верховної Ради) (2013)
Покровська І. Л. - Фразеологічні одиниці суфійського походження в сучасній турецькій мові (2013)
Попівняк О. О. - Структурно-семантичні та прагматичні особливості ініціальної фази телефонних розмов (на матеріалі англійської мови) (2013)
Попович Н. М. - Становлення тринітарної термінології та її переклад (на прикладі Tomus ad Antiochenos св. Афанасія Олександрійського) (2013)
Прима О. І. - Аксіологічний потенціал турецької етикетної лексики (2013)
Прожогина И. М. - Символические свойства гласных русского языка с точки зрения студентов–китайцев (2013)
Проскурякова В. - Відтворення французьких вказівних прикметників та займенників у перекладі (на прикладі "Бекасових Казок" Гі де Мопассана та роману "Жерміналь" Еміля Золя) (2013)
Радкевич Ю. - Стилістичні та аксіологічні особливості сучасних англійських афоризмів і сентенцій (2013)
Рахно М. Ю. - Хижі птахи і звірі в гомерівському, скандинавському та українському епосах (2013)
Radchuk V. - On Verbal Tools to Open our Past and Future Wider (2013)
Рєзнікова Н. В. - Реалізація комунікативно-прагматичних цілей у перекладі (на матеріалі японських перекладів поезій Тараса Шевченка) (2013)
Ременюк Я. - Експериментальний верлібр джона ешбері в українських перекладах (2013)
Рижикова М. Д. - Особливості лаудації в англомовних ювілейних промовах (2013)
Романченко М. А. - Принципи перекладу поезії італійських герметиків українською мовою (2013)
Романчук С. - Семіотична модель осягнення соціальної комунікації (2013)
Ромась Я. В. - Лінгвістичні характеристики персуазивного політичного дискурсу ФРН (2013)
Ружановська М. В. - Основні тематичні групи галліцизмів в арабських діалектах Магрибу (2013)
Савенко А. О. - Партиціпіальні звороти у структурі художнього тексту (2013)
Саволоцька А. А. - Авторська міфологічна картина світу як перекладознавча проблема (на матеріалі перекладів творів Чінгіза Айтматова та Орхана Памука) (2013)
Самусь Ю. І. - У пошуках нових світів:відтворення мовної картини світу автора в поетичному перекладі (2013)
Сизенко А. - Плив цифрових медіа на формування нової графічної норми сучасної французької мови (2013)
Сіленко Н. В. - Функціонування фразеологічних одиниць у турецькому рекламному тексті (2013)
Синиця А. С. - Оніми як складова внутрішнього лексикону мовної особистості (2013)
Синявская О. Е. - Русские дореволюционные неймы в лингвистическом и нейролингвистическом аспектах (2013)
Сировець А. Ю. - Гендерна асиметрія та її відтворення в художньому перекладі (на прикладі оповідання Хуліо Кортасара "Дальня") (2013)
Сыромля Н. - Лингвокультурологический анализ символа "дождь" в поэзии детских журналов Украины (2013)
Лишко С. В. - Організація навчання слобідських козаків і гусарів (2009)
Морозова О. С. - Видатні діячі України та пропаганда ідей впровадження української мови в навчальний процес (2009)
Пятницькова І. В. - Розвиток кооперативного руху на Півдні України в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2009)
Кульчицька О. В. - Культурно-мовні заходи південних "Просвіт" на початку ХХ ст. (2009)
Білий Д. Д. - Діяльність кубанського товариства "Просвіта" на початку ХХ ст. (2009)
Лаврут О. О. - Діяльність студентів у гуртках у 20-х рр. ХХ ст. (2009)
Тригуб О. П. - Конфесії Російської православної церкви в Україні у 30-х рр. ХХ ст. (2009)
Грідіна І. М. - Духовне життя українського народу 1939-1945 рр.: теоретико-методологічні засади історичного дослідження (2009)
Шевченко Н. В. - "Виховання" українського населення на окупованих територіях німецькою пропагандистською машиною (2009)
Ісіченко С. В. - Церковнопарафіяльне життя Ворошиловградсько-Сталінської єпархії Російської Православної Церкви в другій половині 40-х рр. ХХ ст. (2009)
Шипік Н. Ф. - Реалізація пронаталістської політики у повоєнні роки на прикладі Сталінської області (2009)
Лисак В. Ф. - Морально-психологічна ситуація в українському селі в 1950-х роках (на матеріалах фонду Міністерства держконтролю УРСР) (2009)
Гарагонич В. В. - Концептуальні засади транскордонного співробітництва України (2009)
Савенко А. В. - Плани Румунії щодо українських земель в роки Другої світової війни (2009)
Мельніченко В. В. - Тайванська проблема у 1951-1955 роках: політика США та її наслідки (2009)
Сухушин М. П. - Початок будівництва Збройних Сил Російської Федерації в 1992-1993 рр.: соціальний та політичний аспекти (2009)
Арабаджи С. С. - Свято Ай-Василь як невід’ємна частина повсякденного життя греків Приазов’я (2009)
Тарасов С. В. - Гадяцький договір у російській дореволюційній історіографії (2009)
Колодчук Д. В. - Сучасна історіографія історії Нової Січі (2009)
Медовкіна Л. Ю. - Казанський період у науковій діяльності К.В. Харламповича (2009)
Орлова Т. В. - Участь жіноцтва в українських національно-визвольних змаганнях: історіографічний нарис (2009)
Іванов Д. А. - До питання про висвітлення соціального аспекту наслідків Великої Вітчизняної війни у радянській історіографії першого повоєнного десятиліття (1945-1955 рр.) (2009)
Васик О. В. - Метричні книги німецькомовних колоністів Донбасу другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (2009)
Бондаренко В. С. - Серія книг "Реабілітовані історією" як джерело вивчення ролі кадрів машинобудування в добу радянської індустріалізації України (2009)
Задунайський В. В. - Основи військово-прикладної системи Чорноорського козацького війська за "Положенням 1842 р." (2009)
Кіщак І. І. - Борис Мозолевський – історик, археолог, поет (2009)
Тригуб П. М. - Актуальне дослідження з аграрної історії України (до виходу в світ книги С.О. Борисевича "Законодавче регулювання поземельних відносин у Правобережній Україні (1793-1886 роки): Монографія. – К.: Вид-во НАДУ, 2007. – 422 с.), Морозова В. С. (2009)
Кузьмін Р. Р. - Принцип верховенства права чи законності (теоретичні аспекти), Юлдашев О. Х. (2013)
Сквірський І. О. - Громадський контроль за публічним управлінням у зарубіжних країнах: загальні засади організації та здійснення (2013)
Горецька Х. В. - До питання гносеології правової соціалізації (2013)
Ковальська В. В. - Сутність та зміст охоронних адміністративно-правових відносин у діяльності суду (2013)
Андрєєва О. Б. - Щодо статусу індивідуального суб’єкта дисциплінарної практики (2013)
Третяк Т. О. - Проблеми використання принципу "організаційної єдності", як засобу підвищення ефективності дозволу на здійснення викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря стаціонарними джерелами (2013)
Фролов Ю. М. - Функції вищих навчальних закладів в Україні (2013)
Панов В. М. - Шляхи вдосконалення кадрового забезпечення органів прокуратури як основна умова підвищення ефективності реалізації правозахисної функції (2013)
Тарасенко А. В. - Наукові підходи до визначення змісту категорії "матеріально-технічне забезпечення суб’єктів сектору безпеки й оборони” (2013)
Курко М. Н. - Криміналістична характеристика злочинів по ухиленню від сплати податків: фінансовий портрет "конвертаційного" центру, Біленчук П. Д., Мирошниченко Г. Г. (2013)
Барабаш Т. М. - Законодавчі пріоритети удосконалення положень кримінального процесуального кодексу України (2013)
Біляєв В. О. - Актуальні питання координації органами прокуратури заходів оперативно-розшукової протидії злочинності (2013)
Веприцький Р. С. - Про стан захисту конституційних засад підприємницької діяльності (2013)
Богатирьова О. І. - Соціальний патронаж як складова діяльності служби пробації (2013)
Дехтяр О. Г. - Межі використання показань свідка, потерпілого як похідного доказу судом першої інстанції (2013)
Мохончук С. М. - Деякі загальнотеоретичні питання національно-правової імплементації норм міжнародного кримінального права (2013)
Синєгубов О. В. - Здійснення неповнолітньою особою права на здоров’я (2013)
Ільєва Т. Г. - Надання слідчим суддею дозволу на проведення обшуку житла чи іншого володіння особи (2013)
Черновський А. К. - Когнитивные иллюзии судопроизводства (2013)
Другова В. А. - Нерухоме майно як об’єкт права власності осіб, які не досягли повноліття (2013)
Воловик О. А. - Економічний аналіз права: чим корисні уроки Німеччини (2013)
Гуйван П. Д. - Темпоральний аспект існування та припинення зустрічних суб’єктивних прав (2013)
Юлдашев С. О. - Визначення та класифікація принципів розгляду спорів, що випливають з господарських та цивільних правовідносин (2013)
Потоцький М. Ю. - Загальнотеоретичні засади господарсько-правової (2013)
Теремецький В. І. - Правове регулювання діяльності податкових органів щодо адміністрування податків, Деменко О. Є. (2013)
Осадчий С. Ю. - Загальні ознаки права комунальної власності на землі трубопровідного транспорту (2013)
Орєхова І. С. - Особливості форми державного контролю у сфері господарської діяльності (2013)
Білоус О. Д. - Окремі питання визначення поняття винаходу в законодавстві України (2013)
Кір’ян В. О. - Національні інтереси інформаційного суспільства в Україні (2013)
Бороденко Г. О. - Роль американських та російських засобів масової інформації в регіональних конфліктах: південна Осетія (2008-2013) (2013)
Охотнік Ю. О. - Роль інформаційної політики у лідерстві Німеччини в європейському союзі (2013)
Решітько Ю. - Вплив соціальних мереж на формування громадської думки під час президентських виборів США (2008 р., 2012 р.) (2013)
Рябошапко Л. - Державницька позиція в еміграційному просторі: репрезентація суверенності (2013)
Захожак В. Б. - Щодо оцінювання інвестиційної привабливості, казак О. О. (2013)
Гасанли Эльданиз Орудж оглы - Актуальные проблемы развития малого и среднего предпринимательства в Нахичеванской Автономной Республике (2013)
Кострач Л. М. - Щодо питань вдосконалення регуляторної політики держави у відношенні формування умов для хеджування ризиків за допомогою фінансових опціонів (2013)
Кравець К. П. - Концентрація виробництва як чинник конкурентоспроможності харчової промисловості України (2013)
Рзаев Ельнур Худаверди оглы - Улучшения состояния лизинга в аграрном секторе Азербайджанской республики (2013)
Лихитченко Д. А. - Регион как структурная единица пространственной экономики (2013)
Ситдикова І. В. - Нові парадигми досліджень письмової комунікації (2013)
Скибицька Н. В. - Дейктичні функції префіксоїдних основ з темпоральними значеннями у сучасній англійській мові (2013)
Смолянская А. - Образные стереотипы сказочных персонажейв развитии мышления и речи ребенка (2013)
Соболєва О. В. - Функціональні характеристики ілетрограм у сучасній французькій мові (2013)
Солдатова Л. П. - Поняття "дискурс": проблеми визначення (2013)
Софієнко І. В. - Переклад кінокомедій українською: крізь терни до сміху (2013)
Стасюк О. С. - Мовні засоби оцінки образу сучасної України в публіцистичних текстах ФРН та Швеції (2013)
Столярова А. А. - Стилістико-композиційні риси текстів довіреностей новогрецькою та українською мовами (2013)
Телешун К. О. - Номенклатура, професіоналізми та жаргонізми як лексична складова фахової мови (на матеріалі турецької фахової мови торгівлі) (2013)
Теряев Д. А. - Гармония звучания в структуре материи речи (экспериментально-фонетическое исследование) (2013)
Теслюк Г. С. - Основні тенденції розвитку французької авторської казки у другій половині ХХ – на початку ХХІ століть (2013)
Тищенко К. М. - Пізній Рим і алани у топонімії Європи (2013)
Тищенко О. О. - Особливості родового оформлення іменників – назв національностей і територіальної належності в новогрецькій мові (2013)
Торопова А. А. - Лингвокультурный аспект современной греческой печатной рекламы (2013)
Трофімчук І. - Окреслення прагматичного наповнення діалогу в художніх творах на доперекладному етапі (2013)
Турчина А. А. - Структурно-семантичний аналіз міжмовних омонімів на матеріалі слов’янських мов (2013)
Угрин Т. В. - Поняття соціо-дискурсивної репрезентації та його основні характеристики (2013)
Філатова О. О. - Нові англійські номінації годинників (2013)
Фіщенко М. В. - Мовні і позамовні характеристики блогінгу та мікроблогінгу як різновиду інтернет-жанру (2013)
Fedayuk P. A. - The Structure of Lexical Field of Weather Phenomena Notions (2013)
Ференс Н. - Єйтс український та російський: поетичні інтерпретації (2013)
Филатенко И. А. - Внутренняя организация речевого события в массмедийном политическом дискурсе Украины (2013)
Фокін С. Б. - Хибні друзі перекладача як наслідок словотвірної інтерференції (2013)
Фоменко О. - Вербальні та візуальні маркери національної ідентичності в комерційних брендах (на матеріалі англійської мови) (2013)
Хайдер Є. М. - Способи відтворення повтору як особливості авторського стилю Г. Гессе (на матеріалі українських і російських перекладів) (2013)
Харик О. - Актуалізація опозиції "свій – чужий" у дискурсі Страбона (2013)
Хоменко С. В. - Засоби вираження категорії оцінки на прикладі іспанських художніх творів та їх перекладів (2013)
Циганок О. - Про науку писання листів у XVII– XVIII ст. у Києво-Могилянській академії (2013)
Циркунова І. В. - Мовні засоби реалізації іронії і їх відтворення в іспансько-українському перекладі (2013)
Чаленко Ю. А. - Утворення та функціонування неологізмів у французькій мові початку ХХІ ст. (на матеріалі преси та словникових видань) (2013)
Черенкова Д. - Особливості перекладів поезій В. Маяковського перською мовою (2013)
Черкес Г. - Лексичні особливості перекладу оглядів футбольних матчів з французької мови на українську (2013)
Чобан М. В. - Выражение партитивности в русском и английском языках (2013)
Шабуніна В. В. - The Role of Languages in the Process of Global Integration (2013)
Шебуніна О. М. - Сучасний англомовний готельний дискурс як різновид інституційного дискурсу (2013)
Шах Б. - Конструктивні та деструктивні комунікативні стратегії журналістів у німецькомовному політичному інтерв’ю (2013)
Швець Л. А. - Переклад фразеологізмів у англомовному кінотексті (2013)
Шевцова О. В. - Еквівалентність у перекладі англійських граматичних категорій конвенцій українською мовою (2013)
Шевченко О. - Особливості дескрипції дієслова як частини мовив іранській лінгвістиці XIX-XX століття (2013)
Шендрик О. - Особливості перекладу іспановмовних верлібрів українською мовою (на прикладі поезій Х. Л. Борхеса та Ф. Ґ. Лорки) (2013)
Шерепитко А. С. - Образные стереотипы восприятия вечности в русской лингвокультуре (2013)
Шигаєва К. В. - Слова-реалії і способи їх перекладу в контексті міжкультурної комунікації (на матеріалі романів Дена Брауна "Код да Вінчі" та "Цифрова фортеця") (2013)
Шірінян Е. А. - Новоутворення у сучасній німецькій молодіжній інтернет-мові (2013)
Шовковий В. М. - Навчання граматики класичних мов у контексті теорії поетапного формування розумових дій (2013)
Шуляк С. А. - Функціонування міфочисел у світі українських замовлянь (2013)
Щербакова М. С. - Відтворення іспанських лексико-стилістичних засобів художніх портретних описів українською мовою (2013)
Юдко Л. В. - Концепт "толерантність" в європейських лінгвокультурах (2013)
Юревич М. В. - Об’єктивація концепту "кінь"в українській та польській фразеології (2013)
Яременко А. С. - Труднощі перекладу вигуків у казці Льюїса Керола "Аліса в Країні Чудес" (2013)
Ярошевська М. О. - Основні учасники комунікативної ситуації ток-шоу (на матеріалі французьких телевізійних ток-шоу полемічного типу), Бурмістенко Т. В. (2013)
Яшенкова О. В. - Поліаспектність дослідження комунікації між начальником і підлеглим (на матеріалі англійської мови) (2013)
Бялонь А. - Влияние помех от локомотивов большой скорости на устройства СЦБ, Градовски П. (2006)
Пшинько А. Н. - Особенности испытаний подвижного состава на электромагнитную совместимость с устройствами сигнализации и связи, Мямлин С. В., Миргородская А. И., Письменный Е. А. (2006)
Большаков Ю. Л. - Основные направления создания новых композиционных материалов для вставок токоприемников электротранспорта, Гершман И. С., Сыченко В. Г., Жуковин С. М. (2006)
Злаказов А. Б. - Продукция ОOO "Изопласт" для железных дорог. Опыт производства, проектирования, сертификации. Проблемы и задачи, Оводов А. В., Шупик Н. С. (2006)
Зубко А. П. - Адаптивна система як інструмент покращення якісних показників живлячої мережі енергозабезпечення виробничих об’єктів залізничного транспорту 26-27 (2006)
Карпенко С. Я. - Опыт работы Укрзализныци по модернизации коммерческого учета электроэнергии. Стимулирование потребителей на оптовом рынке электроэнергии к модернизации учета и регулирования собственного графика потребления (2006)
Ким Ен Дар - Эксплуатационная надежность тарельчатых фарфоровых изоляторов в контактной сети. Прогнозирование остаточного ресурса, Таран В. Н., Сыченко В. Г. (2006)
Малишко І. В. - Основні напрямки енергозбереження на залізничному транспорті україни (2006)
Попов А. Н. - Продукция компании "sicame" для железнодорожного транспорта (2006)
Шумилов Ю. Н. - Новые разработки ООО НПП "ES Полимер" для электрифицированных железных дорог (2006)
Бялонь А. - Требования ПКП для линий 200 и 250 км/ч, Торунь А. (2006)
Корженевич И. П. - Исследование точности полярного способа cъемки железнодорожных кривых, Ренгач Н. Г., Лошкарев Н. А. (2006)
Корноухова К. В. - Новое поколение стрелочных переводов, Мирошкин В. А. (2006)
Мирошкин В. А. - Причины и меры по предотвращению развития усталостных дефектов рельсов (2006)
Ларюшкін В. Л. - Створення нормативного забезпечення динаміки організаційної структури управління метрологічною службою (2006)
Федоров В. А. - Исследование математических методов для метрологической оценки технически сложных (наукоемких) испытательных систем на стадии их проектирования (2006)
Басов В. И. - Европейской интеграции в сфере транспортно-дорожного комплекса – реальные шаги (2006)
Вучетич И. И. - ВТС – опыт, проблемы (2006)
Лашко А. Д. - Актуальные вопросы технического регулирования на железнодорожном транспорте в условиях расширения международного сотрудничества, Ткаченко О. П. (2006)
Левицкий И. Е. - Качество услуг на железнодорожном транспорте в рыночных условиях (2006)
Ткаченко О. П. - Некоторые вопросы технологии разработки системы управления качеством на железнодорожном транспорте, Москалец В. Я., Янгулов Н. П., Пацовский Р. Ю. (2006)
Чайковская Е. А. - Совершенствование системы управления ремонтным предприятием на основе внедрения МС ИСО серии 9000 (2006)
Черкашин Ю. М. - Правовые основы создания системы технического регулирования на железнодорожном транспорте, Хацкилевич А. А., Федорова Д. В., Яковлева Е. В. (2006)
Шпаковский А. Ю. - От контроля за сертифицированными услугами до внедрения систем управления качеством (2006)
Дворецький В. І. - Нормативно-технічне регулювання робіт з підвищення ресурсу транспортних машин (2006)
Мямлин С. В. - Обзор конструкций технических средств для обучения специалистов ж.-д. транспорта, Блохин Е. П., Жижко В. В., Письменный Е. А. (2006)
Мямлин С. В. - Снижение веса металлоконструкции пассажирских вагонов для скоростных перевозок, Ягода П. А., Дедаева Т. А., Шкабров О. А. (2006)
Мямлин С. В. - Результаты экспериментальных исследований вагона для перевозки листового проката, Яловой А. И., Лозовая А. Е. (2006)
Рогов Н. В. - Определение расходов, связанных с торможением вагонов на сортировочных горках, Божко Н. П. (2006)
Савчук О. М. - Алгоритм вирішення задачі контакту колеса і рейки, Рейдемейстер О. Г., Савченко К. Б., Шикунов О. А. (2006)
Тимофеєва Л. А. - Діаграма ісікави – шлях до підвищення якості на залізничному транспорті, Дахнова А. О. (2006)
Яровой В. А. - Совершенствование технологии производства новых видов железнодорожных колес в условиях ОАО "Нижнеднепровский трубопрокатный завод" (2006)
Колесник Д. Ю. - Аналіз проблеми корозії цементобетону в атмосферних умовах і роль води у цьому процесі, Сиченко В. Г., Коваль П. М. (2006)
Татарченко Г. О. - Коррозия никеля в озонируемой кислой среде (2006)
Цыбенко А. С. - Оценка долговечности длительно экплуатирующихся энергомашиностроительных конструкций на основе расчета напряженно-деформированного состояния, Крищук Н. Г., Дуравкин И. П., Злаказов С. А. (2006)
Глухова О. И. - Актуальные вопросы гармонизации национальных требований к классификации степеней аудиторов по сертификации систем управления качеством с международными, Карандеев К. Г. (2006)
Кізілова Т. М. - Якість в управлінні людськими ресурсами (2006)
Купріян Ю. О. - Вплив оцінки стабільності виробництва на забезпечення якості продукції (2006)
Поляков П. Ф. - Опыт проведения внутренних аудитов системы менеджмента качества, Мартыненко М. В. (2006)
Мартыненко С. В. - Основы оценки качества продукции. Показатели качества продукции, их классификация и методы оценки, Поляков В. П. (2006)
Ступак Э. Н. - Качественная спецодежда и спецобувь – условие безопасной работы. Практические рекомендации по приобретению и использованию (2006)
Хімічева Г. І. - Реалізація принципів TQM в діяльності органу з сертифікації персоналу, Мухаровський М. Я., Глухова О. І. (2006)
Олександр Іванович Чередниченко (2013)
В'ячеслав Іванович Карабан (2013)
Чередниченко О. - Перекладознавство у Шевченковому університеті (до 50-річчя відділу перекладачів) (2013)
Карабан В. - Важливість навчання узусу рідної та іноземної мов у підготовці перекладачів та філологів іноземних мов (2013)
Агеєва Г. - Підходи до перекладу італійської діалектної поезії у CША (2013)
Андрієвська Е. - Щодо проблеми адекватності автоматичного перекладу юридичних текстів (2013)
Антоненко З. - Особливості перекладу газетних заголовків статей соціально-економічної тематики (на матеріалі іспанської та української мов) (2013)
Антонюк Н. - Комунікативні знахідки в контексті юридичного перекладу (2013)
Бондарєва А. - Особливості перекладу японських танка французькою мовою (на матеріалі збірки Юдіт Ґот'є "Вірші /на крильцях/ бабки") (2013)
Верба Г. - З історії становлення іспаністики в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, Хижняк Н. (2013)
Возна М. - До питання про англійську ментальність та еквівалентність англо-українського перекладу (на прикладах назв житла) (2013)
Вронська О. - Образ громадянської війни в романі Міа Коуту "Терра сомнамбула" (2013)
Дворніков А. - Реалізація творчого методу Миколи Лукаша на прикладі зіставного аналізу просодійного рівня оригіналу і перекладу (на матеріалі трагедії Й.-В. Ґете "Фауст") (2013)
Довганчина Р. - Роль метатропів в інтерпретації творів Е. Гемінґвея (на прикладі оповідання "Big Two-hearted River") (2013)
Дурманенко А. - Особливості відтворення реалій роману Любка Дереша "Культ" у французькому перекладі (2013)
Дяченко Ю. - Відтворення маркованості індивідуального мовлення у художньому перекладі (2013)
Іваницька М. - Німецько-український художній переклад: від Франка до Стуса (2013)
Касяненко Д. - Лексико-семантичні процеси в термінології правового євролекту та їхнє відтворення у перекладі (2013)
Качановська Т. - Солярно-місячні образи в сонетах Ш. Бодлера та їхніх українських перекладах (2013)
Ковальова В. - Калькування як засіб творення нових військових терміноодиниць (на матеріалі німецьких військових текстів), Науменко Л. (2013)
Коломієць Л. - Видатні мовознавці-перекладачі 1920–1930-х років: Олександр Білецький, Михайло Калинович, Леонід Пахаревський, Андрій Ніковський, Борис Ткаченко (2013)
Котлярова Н. - Інтертекстуальність роману Алессандро Барікко "Шовк" та її відтворення українською, російською й англійською мовами (2013)
Кощій Ю. - Розмовне та сценічне мовлення: спільне та відмінне (на матеріалі іспанської та української мов) (2013)
Крушинська О. - Українські переклади вірша Артюра Рембо "Відчуття" (2013)
Малкович Т. - Відтворення вербальних концептів мовою кінообразів як важливий аспект кіноперекладу (2013)
Некряч Т. - Переклад для сцени: перекладач як співрежисер (2013)
Омельченко О. - Відтворення латиноамериканських реалій роману Г. Гарсіа Маркеса "Сто років самотності" в українському перекладі (2013)
Поворознюк Р. - Особливості відтворення компліментів у "Сазі про Форсайтів" Дж. Ґолсуорсі (2013)
Прутько С. - Особливості відтворення М. Рильським засобів вираження емоційності в перекладі вірша Ж.-М. Ередіа "Кентаври втікають" (2013)
Радчук В. - Чи переживе переклад глобалізацію – не змінившись? (2013)
Радчук О. - Cтруктурна концепція віршованого перекладу (2013)
Романченко М. - Вірш "Fratelli" ("Брати") італійського поета Джузеппе Унґаретті у перекладах англійською, німецькою, російською та українською мовами (2013)
Саволоцька А. - Переклад інтертекстуальних елементів у культурно-маркованому тексті (на матеріалі роману Салмана Рушді "Опівнічні Діти") (2013)
Смущинська І. - Порівняння як стилістична фігура з погляду інтерпретації та перекладу (2013)
Ткаченко О. - Програмне забезпечення для перекладача-фрілансера (2013)
Ференс Н. - Метатропи і поетичний переклад ("The Sorrow of Love" В. Б. Єйтса у перекладах О. Мокровольського та О. Зуєвського) (2013)
Чернишова Ю. - Переклад як зустріч з іншим: філософія гостинності у працях Доменіко Єрволіно (2013)
Шиянова І. - Перекладознавчі аспекти теорії функціональної перспективи речення (2013)
Огієнко В. І. - Систематизація та аналіз індикаторів фінансової стійкості в Україні, Луняков О. В. (2013)
Невмержицька О. В. - Вплив глобальної фінансової кризи на розвиток національних фінансових систем, Петрик А. О. (2013)
Шкодіна І. В. - Механізм удосконалення системи державного регулювання фондового ринку (2013)
Жихор О. Б. - Модель державного регулювання розвитку регіону: стратегічні, тактичні та операційні напрями, Кузьминчук Н. В. (2013)
Вахович І. М. - Фінансові джерела забезпечення сталого розвитку регіону, Ропотан І. В. (2013)
Кифяк В. Ф. - Розвиток медичного туризму в регіонах України (2013)
Малімон В. В. - Концептуальні засади формування регіонального ринку медичного туризму (2013)
Поліщук В. Л. - Формування іміджу регіону як івентивної туристичної дестинації (2013)
Алфьоров С. В. - Територіальна громада: поняття, ознаки, проблеми функціонування в Україні (2013)
Шипілова М. В. - Характер і чинники формування соціального капіталу у трансформаційній економіці (2013)
Медвідь Т. А. - Соціально-економічні прояви зростання масштабів злочинності та легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом (2013)
Біломістний О. М. - Особливості структури механізму кредитування малого бізнесу (2013)
Ісаян А. М. - Пільгове кредитування підприємств АПК: теорія і практика (2013)
Чистіліна Т. О. - Наратив як засіб формування довіри до економічних суб’єктів та інститутів (2013)
Орєхова К. В. - Місце і роль фінансових переваг у системі забезпечення фінансової безпеки підприємства (2013)
Лактіонова О. А. - Макроекономічний аналіз факторів формування фінансової гнучкості корпорацій реального сектору економіки України, Лук’яненко А. С. (2013)
Мирощенко Н. Ю. - Оцінювання стану комерціалізації інноваційної продукції підприємства (2013)
Гладунський В. Н. - Адміністративні методи менеджменту, правила і закони логіки, Берегова Г. І. (2013)
Васильченко З. М. - Фінансова нестабільність і її вплив на процес управління кредитним портфелем у банківських установах України, Терещенко О. А. (2013)
Пластун О. Л. - Фундаментальний аналіз біржових цін: аргументи "за" і "проти" (2013)
Довгаль О. А. - Інноваційний розвиток економіки: методологія аналізу (2013)
Семів Р. А. - Інтелектуальні ресурси в системі інноваційного розвитку економіки, Луцик М. В. (2013)
Пантєлєєва Н. М. - Організаційно-економічний механізм управління інноваціями банківської системи (2013)
Демчишак Н. Б. - Пріоритети стимулювання інвестиційної діяльності в умовах обмеженості фінансових ресурсів (2013)
Стецюра Л. А. - Державне регулювання банківської діяльності у сфері інноваційно-інвестиційного кредитування (2013)
Тищенко В. Ф. - Проектне фінансування як форма публічно-приватного партнерства, Остапенко В. М. (2013)
Антонюк О. І. - Особливості розвитку банківської системи України на сучасному етапі (2013)
Довгань Ж. М. - Вплив державного регулювання і нагляду на фінансову стійкість банківської системи (2013)
Д’яконова І. І. - Теоретичні аспекти формування механізму забезпечення фінансової безпеки банківської системи, Шиян Д. В. (2013)
Князь C. В. - Депозит як основне джерело банківських ресурсів, Горун Мар’яна Володимирівна (2013)
Біломістна І. І. - Нормативно-правові засади регулювання ринку банківських платіжних карток в Україні, Спірін Є. І. (2013)
Рябіченко Д. О. - Дослідження сутності поняття "ліквідність банку" з позиції різних груп стейкхолдерів (2013)
Мельниченко О. В. - Аналіз грошових коштів та оцінка ліквідності банків України (2013)
Вовк В. Я. - Аналіз впливу зовнішніх і внутрішніх факторів на кредитну активність банків, Латунова К. Б. (2013)
Супрун В. О. - Система іпотечного кредитування: експлікація поняття (2013)
Вергелюк Ю. Ю. - Методи та інструменти управління кредитним ризиком при обслуговуванні корпоративних клієнтів банку (2013)
Іванова А. Б. - Резервування як метод управління кредитним ризиком банку (2013)
Гонтар Д. Д. - Сутність вартісно-орієнтованого управління банком (2013)
Чмутова І. М. - Оцінка функціонування системи управління відтворювальними процесами в банку, Тисячна Ю. С. (2013)
Торяник Ж. І. - Нові тенденції банківського маркетингу: вітчизняний і зарубіжний досвід, Антимоник К. В. (2013)
Шевчук О. А. - Рахункова палата України: стан і проблеми функціонування (2013)
Пшик Б. І. - Науково-методичні засади аналізу фінансово-кредитних відносин на фінансовому ринку (2013)
Бурденко І. М. - Упорядкування системи розкриття інформації на ринку похідних фінансових інструментів в Україні (2013)
Подмазко О. М. - Тіньова економіка: аналіз основних теоретико-методичних підходів до її вимірювання (2013)
Каднічанська В. М. - Оцінка ризику легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансування тероризму, Ромась Т. О. (2013)
Сагарьова Д. О. - Роль постмитного контролю в забезпеченні фіскальної функції митних органів (2013)
Головко О. Г. - Особливості впровадження системи фінансового контролінгу на вітчизняних підприємствах, Реган К. О. (2013)
Самородова Н. М. - Аналіз впливу факторів на витрати виробництва на прикладі товариства з додатковою відповідальністю "Житлобуд-2", Голод В. Л., Голод О. Л. (2013)
Сітарчук А. Ю. - Сутність due diligence і можливості використання в Україні (2013)
Гороховатський В. О. - Розроблення програмного середовища для оперативного розрахунку фінансово-кредитних показників, Кобилін А. М., Семенцов Р. В. (2013)
Гадецька С. В. - Діагностика і прийняття рішень щодо шляхів управління проблемною заборгованістю банків, Сидоренко О. М., Лук’яненко О. Ю. (2013)
Берегова Г. І. - Економетричне моделювання індикаторів розвитку житлового іпотечного кредитування в Україні, Завидівська О. І. (2013)
Безродна О. С. - Побудова нечіткої когнітивної карти впливу лагових показників у ЗСП на прибутковість банку (2013)
Мороз М. М. - Особливості математичного моделювання управлінських процесів у банківській системі (2013)
Шпіцглуз С. О. - Моделювання раннього попередження нестабільності страхової компанії (2013)
Циганчук Р. О. - Моделювання процесу виробництва. Економічні характеристики процесу виробництва та їх взаємозв’язок (2013)
Денис О. Б. - Розроблення механізму контролю правління як передумова попередження корпоративних конфліктів у банку (2013)
Ізюмцева Н. В. - Проблемні питання кадрової політики сучасного банку, Пономаренко В. О. (2013)
Вербицкий В. Г. - Приближенное определение автоколебаний бокового относа колесной пары в прямых участках железнодорожного пути, Молчанов В. Н., Кульбовский И. И., Твердомед В. Н. (2013)
Грисюк Ю. С. - Моделювання життєвого циклу команди проекту, Дмитриченко А. М., Цимбал Н. М., Лабута А. В., Гусєв О. В. (2013)
Данчук В. Д. - Інтелектуальні інформаційні системи управління науковими проектами, Лемешко Ю. С., Лемешко Т. А. (2013)
Красноштан О. М. - Проектний підхід до організації транспортного обслуговування масових заходів (2013)
Кунда Н. Т. - Застосування методів дослідження операцій для вибору схеми доставки вантажів, Іванчук С. І., Панченко Ю. В. (2013)
Маргасов Д. В. - Побудова раціональної структури енергоощадного проекту (2013)
Марков О. Д. - Системи автосервісу, Марков П. О. (2013)
Медведєв Є. П. - Системний аналіз функціонування транспортно-логістичної системи регіону (2013)
Mozgovyy V. V. - Quality assurance during asphalt concrete mixture testing to determine its grading and bitumen contents, Onyshchenko A. M., Baran S. A., Aksenov S. Yu, Kutsman O. M., Olkhovyy B. Yu. (2013)
Петрик А. В. - Методологія визначення раціональної структури зернових збирально-транспортних комплексів (2013)
Поліщук В. П. - Існуючі проблеми щодо забезпечення безпеки дорожнього руху на автомобільних дорогах України, Семенченко О. В. (2013)
Prokudin H. S. - Defining the ways to increase the safety of hazardous goods in international automobile transportation, Bosnjak M. G., Lebed I. G., Grysiuk Y. S., Gusev O. V., Omarov J. M. (2013)
Бібик Ю. М. - Розвиток законодавчої бази для здійснення державно-приватного партнерства в дорожній галузі України (2013)
Грисюк Ю. С. - Інтегровані структури в сфері транспорту та логістики, Лабута А. В., Заяц О. В., Божок Ю. О. (2013)
Жулин О. В. - Ефективність впровадження державно-приватного партнерства на прикладі автодорожньої концесії (2013)
Маковська Ю. А. - Концесійні договори, майбутнє для будівництва автомобільних доріг України (2013)
Соколова Н. М. - Теоретичні аспекти довгострокових контрактів на основі кінцевих показників, Канін О. П., Харченко А. М. (2013)
Сопоцько О. Ю. - Методичні аспекти підвищення ефективності руху швидкопсувних товарів в ланцюгах постачань (2013)
Троцюк Т. С. - Сутність та основні стратегії антикризового управління (2013)
Хрутьба В. О. - Особливості реалізації інформаційно- освітніх проектів в регіональних програмах поводження з відходами, Євдокимова А. В., Федечко А. І. (2013)
Щербатюк Н. В. - Проблеми розмежування функцій і повноважень місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, Чичирко С. В., Денисюк О. В. (2013)
Шкарівська Н. Ю. - Аналіз критеріїв оцінки ефективності контрактів державно-приватного партнерства (2013)
Хвисюк О. М. - Клінічні бази вищих медичних навчальних закладів — проблеми та перспективи, Кривобок В. І., Рогожин Б. А. (2011)
Крамний І. О. - Проблеми якості навчання лікарів -рентгенологів в післядипломній освіті (2011)
Целуйко В. Й. - Вплив хірургічної реваскуляризаці ї на відалений прогноз у хворих на ІХС, Руденко А. В., Перемот Я. О., Яковлева Л. М., Перемот С. Д. (2011)
Ржевська О. О. - Судомний синдром як прояв активної герпес- вірусної інфекції у дітей, Ходак Л. А., Кніженко О. В. (2011)
Попов Н. Н. - Влияние терапии внутривенным иммуноглобулином на противовирусный иммунитет и цитокиновый статус детей, часто болеющих острыми респираторными вирусными инфекциями с синдромом лимфаденопатии, Савво А. Н., Колиушко Е. Г. (2011)
Звягінцева Т. Д. - Морфологічні особливості формування хронічних ерозій шлунка та методи їх корекції, Гаманенко Я. К. (2011)
Кебкало А. Б. - Вивчення впливу озонован их розчинів на метаболізм сполучної тканини у хворих на некротичний панкреатит (2011)
Суханова Л. А. - Влияние дисплазии соединительной ткани на иммуногистохимические изменения при туберкулезе легких (2011)
Козуб М. І. - Злуковий процес як чинник виникнення трубно-перитонеального безплідя та трубної вагітності, Козуб М. М., Риженко Ю. В. (2011)
Савенкова В. В. - Новий комплексний метод терапії хворих на обмежену склеродермію з використаням препарату антифіброзної дії та метаболічних засобів (2011)
Бондаренко А. В. - Результат и випробуваня експериментальної РНІФ-тест-системи для виявлення бартонельозного антигену, Похіл С. І., Бондаренко О. В., Тимченко О. М. (2011)
Павлов С. Б. - Использование онкомаркеров для диагностики преморбидных состояний в популяции, Бабенко Н. М., Кумечко М. В., Матюша Л. В. (2011)
Антонян І. М. - Використаня культур и стовбурових клітин для корекції андрогенного дефіциту в щурів (2011)
Харченко Н. В. - Эндотоксинемия при циррозе печени: механизмы развития и пути корекции, Опанасюк Н. Д., Анохина Г. А., Харченко В. В. (2011)
Попов О. І. - Специфіка розвитку пізнавальної активності молодших школярів (2011)
Марченко В. Г. - Немедикаментозні методи лікування головного болю, Федоренко Н. О., Яроцька Е. П. (2011)
Завгородний А. А. - Опыт применения препарата "эвика " у женщин с гипертонической болезнью в климактерическом периоде, Деримедведь Л. В., Фомина Г. П. (2011)
Любченко О. В. - Изучение влияния материалов "PRO ROOT МТА" и "Рестапекса " на маркеры минерализации костной ткани челюсти и воспаления (2011)
Бадалов Р. М. - Экспериментальное обоснование применения Эхинацеи пурпурной с целью повышения индифферентности съемных пластиночных протезов у больных сахарным диабетом (2011)
Тіткова А. В. - Діагностичні ознаки розвитку та перебігу стабільної стенокардії із супутнім хронічним обструктивним захворюваням легень (2011)
Федорченко А. И. - Kлинико-функциональное обоснование назначения востановительных средств при патологии плеча у волейболистов (2011)
Пам’яті академіка НАН України Валентина Івановича Грищенка (2011)
Козлов М. М. - Чарівники – служителі Макоши (2008)
Міронова І. С. - Розвиток військово-польової пошти в Україні (ХVIII-ХІХ ст.) (2008)
Демідов А. В. - Участь М.А. Аркаса в створенні Російського товариства пароплавства і торгівлі (2008)
Боєва Т. І. - Рух за українізацію школи в Донбасі в імперську добу (2008)
Стремецька В. О. - Теоретичні аспекти боротьби з алкоголізмом у кінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2008)
Гайдай О. М. - Питання про початкову народну освіту в І та ІІ Державних Думах: політико-історичний аспект (2008)
Ядловська О. С. - Проблема етнічних меншин України в матеріалах З’їзду народів Росії (2008)
Яшан О. О. - Система загальної трудової повинності населення Центральної України в роки німецько-фашистської окупації (1941-1944 рр.) (2008)
Туренко В. В. - Управлінські реформи у сільському господарстві у добу М. Хрущова (2008)
Шпак Д. О. - Соціальне обличчя руху шестидесятників на Півдні України (2008)
Махиня О. М. - Добровільні народні дружини як спроби часткового демонтажу сталінської репресивної системи (2008)
Коваленко І. Г. - Ставлення партії зелених України щодо закриття Чорнобильської АЕС (2008)
Коваленко Я. Ю. - Підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації через мережу аспірантури і докторантури в 1991-2000 рр. (2008)
Меша В. Г. - Православна місія в Україні: протистояння сектам східнохристиянського коріння (1875-1900 рр.) (2008)
Цвіркун О. Ф. - Росіяни на Балканах 1876-1878 рр.: зіткнення цивілізацій (2008)
Щербина Т. І. - Абдул Хамід ІІ у російській публіцистиці (2008)
Божкова Г. Л. - Політика Ізраїлю по відношенню до країн Тропічної Африки в період з середини 50-х років ХХ ст. по 1973 р. (постановка проблеми) (2008)
Матвієнко Л. В. - Степове Побужжя на зламі ІІ-І тис. до н.е.: історія дослідження проблеми (2008)
Лесніченко В. А. - Проблеми розвитку дрібних селянських промислів в Україні в першій половині ХІХ ст. у науковій спадщині І.О. Гуржія (2008)
Іванова Т. Ю. - Репресії проти національних меншин Півдня України (20-30-ті рр. ХХ ст.): історіографія проблеми (2008)
Тригуб О. П. - Розкол РПЦ 1920-1930-х років у американській історіографії (2008)
Фірсов О. В. - Особливості ведення стратегії козацького війська за часів гетьмана Петра Сагайдачного (2008)
Чубіна Т. Д. - Театр Потоцьких у Тульчині: основні віхи (2008)
Дорошенко О. М. - Петро Михайлович Скаржинський: походження та діяльність (2008)
Марченко О. М. - Історія маєтку в с. Вікторівка Братського району Миколаївської області, Мєзєнцева І. М. (2008)
Шевченко Н. В. - Культурно-освітні заклади Миколаєва в період окупації (2008)
Михайлуца М. І. - Релігійна ситуація в Голтському та Очаківському повітах Трансністрії в 1941-1944 рр. (2008)
Котляр Ю. В. - Боротьба за українську національну ідею на Миколаївщині в 50-80-х рр. ХХ ст. (2008)
Тригуб П. М. - Провідний вектор зовнішньої політики України: До виходу книги Ігоря Тодорова "Україна на шляху до європейської та євроатлантичної спільноти”. – Донецьк, 2006. – 268 с. (2008)
Прилуцька О. П. - Іван Федорович Курас: штрихи до портрета (2008)
Козлов М. М. - Богині-рожаниці в язичницькій свідомості давніх слов’ян (2008)
Шевченко Н. В. - Гендерна модель українського суспільства епохи середньовіччя та ранньомодерного часу (до питання про типологію) (2008)
Борисевич С. О. - Маловідомий аспект проведення аграрної реформи у Правобережній Україні (2008)
Демура Ю. М. - Особливості господарського розвитку та землеволодіння в німецьких колоніях Північного Приазов’я в ХІХ ст. (2008)
Козинець О. В. - Становлення Імператорського російського пожежного товариства та його роль у розвитку добровільних протипожежних формувань у Наддніпрянській Україні наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. (2008)
Тараненко С. П. - Організація служби пожежних підрозділів у Південній Україні в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2008)
Морозова О. С. - Мовний фактор як головний принцип цивілізаційного розвитку України в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2008)
Кульчицька О. В. - Виникнення політичних партій: історичний аспект (2008)
Гайдай О. М. - Система національної освіти України в контексті історично-цивілізаційного розвитку (на матеріалах преси 1905-1914 рр.) (2008)
Павлов О. І. - Столипінська аграрна реформа: погляд крізь призму століття (2008)
Котляр Ю. В. - Трансформації в психолого-ментальному світосприйнятті селянства Півдня України (перша третина ХХ ст.) (2008)
Коваленко І. Г. - Історичний шлях Європейських зелених партій та внесок Партії зелених України в їх розвиток (2008)
Бармак М. В. - Організація системи службової кар’єри російського чиновника за нормами законодавства Російської імперії (2008)
Березовська Т. В. - Обговорення рішень Берлінського конгресу 1878 року на сторінках російської столичної преси (2008)
Хмель А. О. - Іспанські події 1936 року та дипломатія Франції (2008)
Пронь С. В. - Україна в променях Сходячого Сонця: відносини з Японією у зовнішній політиці України в ХХІ ст. (2008)
Тригуб П. М. - Палестинська проблема та шляхи її вирішення, Чернишов І. В. (2008)
Толмачова О. І. - Південне Побужжя в контексті проблематики загальноєвропейських пам’яток палеоліту (2008)
Нікітін В. І. - Дослідження стійбищ-літовищ Інгульської катакомбної культури Матвіївка-2 і Матвіївка-3 у Нижньому Побужжі (2008)
Сінкевич Є. Г. - Проблема цивілізаційної місії Речі Посполитої в історіографічному доробку представників Краківської історичної школи (2008)
Макушина Г. І. - Політична та правова культура населення Гетьманщини XVIII ст. у сучасній історіографії (2008)
Караульна О. М. - Культурний розвиток єврейських меншин Півдня України в контексті радянської національної політики 30-х років ХХ ст. (на прикладі роботи Миколаївського будинку єврейської культури) (2008)
Шамрай О. Г. - Радіофікація сіл Центральної України у повоєнні роки (1945-1950 рр.) (2008)
Чубіна Т. Д. - Щенсний Єжи Потоцький: біографічний нарис (2008)
Козирев О. С. - Громадсько-політична діяльність українського народолюбця Володимира Мальованого на початку 80-х рр. XIX ст. (2008)
Ташкова Ю. К. - Релігійно-світоглядні витоки комунізму (2008)
Бездрабко В. В. - Діловодство у переддень народження документознавства: особливості побутування та вплив на еволюцію науки про документ (2008)
Бахтін А. М. - Війни шостого покоління (2008)
Багмет М. О. - Критичний аналіз поглядів М.Песоцького на розвиток сучасного українського суспільства (2008)
Дорошенко О. М. - Науково-публіцистична спадщина Віктора Петровича Скаржинського (До 220 – річчя від дня народження) (2008)
Котляр Ю. В. - Михайло Прядко – керівник Баштанських повстанців Миколаївщини (2008)
Кульчицька О. В. - П.Чубинський – сіяч добрих справ (2008)
Руденко В. Т. - До історії міжнародних наукових зв’язків Одеського товариства історії та старожитностей: іноземні дійсні члени та члени-кореспонденти, Когут А. С. (2008)
Дёмин О. Б. - Первые годы преподавательской деятельности В.Н. Станко в Одесском государственном университете им. И.И. Мечникова (2008)
Biagi P. - Нові радіовуглецеві дати поселення Мирне, Станко В. Н., Кіосак Д. В. (2008)
Gatsov I. - Lithic assemblages from Aruchlo I (Georgia), Nedelcheva P. (2008)
Виноградова Е. И. - Основные климатические события голоцена и развитие материальной культуры населения Буджака (2008)
Главенчук А. В. - Исследование каменного века долины реки Бакшалы: некоторые итоги и перспективы, Киосак Д. В., Пиструил И. В. (2008)
Горбенко К. В. - Исследования оборонительных сооружений на территории укрепленного поселения финальной бронзы "Дикий Сад” (2008)
Гребенников В. Б. - Нові поселення у нижній течії р. Царега (2008)
Кіосак Д. В. - Абсолютна хронологія, шляхи та моделі неолітизації Південно-Східної Європи (2008)
Коцура А. Г. - Ремесленные мотивы Кошарского зольника (2008)
Крапивина В. В. - О финальном этапе истории Ольвии (2008)
Крутилов В. В. - Новая металлообрабатывающая мастерская на территории Березанского поселения (по итогам работ 2008 г.) (2008)
Кулаковская Л. В. - Ориньякская коллекция из Ганнусивки на Днестре, Усик В. И. (2008)
Леонова Н. Б. - Клады верхнепалеолитической стоянки Каменная Балка II (2008)
Мельникова Е. С. - К вопросу о домашних святилищах на античных памятниках Северо-Западного Причерноморья (по материалам находок терракот) (2008)
Оленковський М. П. - Пізньопалеолітична та мезолітична економіка за відсутності місцевих сировинних ресурсів (2008)
Смирнов О. І. - Піднесення та крах улуса Нагая (ІІ половина ХІІІ ст.) (2008)
Снитко И. О. - Археологическая разведка Братского района Николаевской области в 1997 г. (2008)
Толмачова О. І. - Проблема мисливської поведінки гомінідів доби середнього та верхнього палеоліту Південного Кавказу (2008)
Фоменко В. М. - Дослідження на північній периферії сабатинівського поселення Виноградний Сад, Требух О. О. (2008)
Георгієва Ю. В. - Традиційні житла болгар с. Тернівка Миколаївської області (2008)
Марченко О. М. - Історико-етнографічне вивчення Степового Побужжя як складової Півдня України у ХІХ-ХХ ст., Прігарін О. А. (2008)
Неполюк Н. Ю. - Історико-етнографічні відомості щодо матеріальної культури колонії Катериненталь (2008)
Петренко І. М. - Двошлюбність серед населення Слобожанщини наприкінці XVIII – початку ХІХ ст. (на основі документів фонду "Харківська духовна консисторія”) (2008)
Смирнов И. А. - Развитие болгарской культуры в годы византийского господства ХІ-ХІІ вв., Смирнова А. А. (2008)
Стоянова Г. Н. - Тема дороги в похоронном ритуале (на материалах славянского населения Южной Бессарабии) (2008)
Делібалтова Ю. В. - Становлення органів залізничної міліції на Одещині (40-ві рр. ХХ ст.) (2008)
Демідов А. В. - Виникнення та основні етапи розвитку пароплавних компаній Чорноморського басейну в другій чверті ХІХ ст. (2008)
Добровольська В. А. - Жіночі професійні школи Півдня України у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття (2008)
Зеркаль М. М. - Економічні перетворення у приватній торгівлі Півдня України на початку 1920-х рр.: роздрібній та біржовій (2008)
Ковальова С. Г. - Полковники Бугогардівської паланки, Ковальова О. Ф. (2008)
Коновалов О. Л. - Вплив залізничного транспорту на розвиток сільського господарства та промисловості (2008)
Кравець Т. В. - Селянське самоврядування в Україні у пореформений період (60-80-ті рр. ХІХ ст.) (2008)
Міронова І. С. - Діяльність Одеської військово-польової пошти в період Першої світової війни (2008)
Морозова О. С. - Боротьба "Просвіт” Наддніпрянської України за освіту рідною мовою (2008)
Негуляєва Т. Г. - Земська медицина в Дніпровському повіті Новоросійської губернії у другій половині XIX – на початку XX століття (2008)
Оніпко Т. В. - Особливості підготовки кадрів для споживчої кооперації України в нових умовах господарювання (1921-1928 рр.) (2008)
Самойлов Ф. А. - Осуществление политики "ликвидации кулачества как класса” в Одесском округе (на материалах Государственного архива Одесской области) (2008)
Сусоров В. Д. - Калініндорф (2008)
Сусоров С. В. - Останній шанс імперії? (До проблеми невдачі столипінської аграрної реформи) (2008)
Татарченко О. Б. - Аґітаційна кампанія за вилучення церковних цінностей у зв’язку із голодом 1921-1923 років на території Херсонської та Одеської єпархій (2008)
Федорченко О. В. - Кадрова політика в державних поштових і поштово-телеграфних установах Півдня України на початку ХХ століття (1900-1914 рр.) (2008)
Шевченко Н. В. - Стан та перспективи розвитку наукової школи з історичного краєзнавства на Миколаївщині, Тригуб П. М. (2008)
Шкляев И. Н. - Региональная политика нейтралитета легитимной одесской власти в 1917 – начале 1918 гг. (2008)
Шпак Д. О. - Іслам та кримськотатарський опозиційний рух на Півдні України у 1970-1980-х роках ХХ ст. (2008)
Сінкевич Є. Г. - Козацький і ягеллонський міфи в польській та українській історіографії (2008)
Черных И. Д. - Социокультурный контекст "Осевого времени” (2008)
Скрипник Л. В. - Полтава в стратегічних планах гетьмана І. Мазепи 1708-1709 рр. (2009)
Романцов О. В. - Військові губернатори в Правобережній Україні наприкінці ХVIII – у першій третині ХІХ ст. (2009)
Задунайський В. В. - Система військово-адміністративного устрою та управління українських козацьких формувань у другій чверті ХІХ ст. (2009)
Меша В. Г. - Участь православного духовенства в українському національному відродженні останньої чверті ХІХ ст. (2009)
Носань Н. С. - Підготовка до завершення грошової реформи 1922-1924 рр. в УСРР – заміна радзнака казначейським карбованцем (2009)
Мотуз В. К. - Зусилля з виховання радянської жінки та утворення нової обрядовості (2009)
Кузенко І. О. - Соціальні хвороби в Донбасі та боротьба з ними в період НЕПу (2009)
Мусієнко В. Є. - Мотиви проведення радянською владою голодомору 1932-1933 рр. в Україні: політико-соціальний аспект (2009)
Шабельніков В. І. - Область у системі адміністративно-територіального поділу УРСР у 30-ті роки ХХ ст. (2009)
Савенко А. В. - Геополітичне становище України напередодні та на початку Другої світової війни згідно з концепцією Альфреда Розенберга (2009)
Пронь Т. М. - "Евакуація” – депортація українського населення з території Польщі в Україну відповідно до укладеної угоди між урядами УРСР і ПР 9 вересня 1944 р. (2009)
Василенко С. М. - Повоєнні репресії проти польського населення України (2009)
Кузіна К. В. - Особливості урбанізаційних процесів у Донбасі в 50-80-х рр. ХХ ст. (2009)
Божинов Р. А. - Особливості розвитку студентського руху в Україні (1991-2004 рр.) (2009)
Партала Г. М. - Шлях України до СОТ: етапи адаптації національної економіки (2009)
Машевський О. П. - Чинник чорноморських проток у трансформації міжнародних союзів у період укладення російсько-британської угоди 1907 р. (2009)
Сухушин М. П. - Початок військової реформи в СРСР: політичний та соціальний аспекти (1990-1991 рр.) (2009)
Богданова Т. Є. - Політична криза в Туреччині: лаїцизм проти ісламізму, Плетенчук Г. В. (2009)
Погорєлова І. С. - США і КНДР: сучасний етап відносин (2005-2008 рр.) (2009)
Стремецька В. О. - Практика боротьби з алкоголізмом у кінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2009)
Павлов О. І. - Сільський розвиток у контексті філософії історії євразійців (2009)
Борисова М. В. - Питання походження уличів в історіографії (2009)
Тарасов С. В. - Особа і діяльність гетьмана Петра Дорошенка у російській історіографії ХІХ – початку ХХ ст. (2009)
Шебаніц Д. М. - Розвиток вугільної промисловості Донбасу в середині ХІХ – на початку ХХ ст.: історіографія питання (2009)
Діброва С. С. - Архівна та археографічна робота у науковому доробку Я.П. Новицького (2009)
Коваль Г. П. - Хрестовоздвиженський ярмарок в Одесі (2009)
Мінц М. О. - Охорона здоров’я учнів початкових шкіл Херсонської губернії (1861-1917 рр.) (2009)
Караульна О. М. - Гастрольна палітра корифеїв російського театру на південноукраїнській сцені та її вплив на формування аматорського акторства (на матеріалах Миколаївського градоначальства кінця ХІХ – початку ХХ ст.) (2009)
Вербицький В. А. - Особливості фізичного виховання у навчальних закладах Півдня України в роки Першої світової війни (2009)
Шваньова О. О. - Чи існує альтернатива приватизації суднобудівельних заводів Миколаєва? (2009)
Тригуб П. М. - Китай у зовнішньополітичній стратегії США і РФ: до виходу монографії О.В. Шевчука "Китай між США і Росією: геостратегічні відносини” (2009)
Толмачова О. І. - Виникнення неолітичного способу господарства в Північному Причорномор’ї (2009)
Борисова М. В. - Історія Орликівського шанця та його роль в процесі заселення прикордонних земель Бугогардівської паланки (2009)
Грозний Д. А. - Благодійна діяльність православного духовенства на Півдні України в другій половині ХІХ століття (2009)
Іщенко А. О. - Вплив залізничного транспорту на розвиток внутрішньої торгівлі Півдня України в другій половині XIX ст. (2009)
Міронова І. С. - Поштово-телеграфна реформа 1884 р. і Україна (2009)
Тараненко С. П. - Стан протипожежного захисту населених пунктів Новоросійського краю в другій половині ХIХ ст. (2009)
Шаригіна О. А. - Історія Катерининської залізниці (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) (2009)
Морозова О. С. - Розбудова національної початкової освіти з рідною мовою викладання в Наддніпрянській Україні наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття (2009)
Степаненко В. В. - Імпортні операції через порти Північного Причорномор’я (1900-1914 рр.) (2009)
Ташкова Ю. К. - Встановлення однопартійного режиму в Україні (1917-1925 рр.) (2009)
Балягузова О. Ю. - Справа Одеського єпископа Алексія (1922 р.) (2009)
Зеркаль М. М. - Економічні перетворення в промисловості Півдня України на початку 1920-х рр. (2009)
Делібалтова Ю. В. - З історії виникнення і становлення органів залізничної міліції на Одещині в 20-ті рр. XX ст. (2009)
Тригуб О. П. - Органи НКВС у реалізації розкольницької політики РПЦ в Україні 20-х рр. ХХ ст. (2009)
Остащук В. І. - Розвиток медицини, медичної освіти та науки в Одесі в період румунської окупації (1941-1944 рр.) (2009)
Шевченко Н. В. - Освіта та виховний процес в середовищі етнічних німців Миколаївщини в окупаційний період (2009)
Баковецька О. О. - Заклади освіти на території Миколаївської області в період голоду 1946-1947 років (2009)
Шпак Д. О. - Протестантизм у релігійному опозиційному русі на Півдні Украйни в 50-х – 80-х рр. XX ст. (2009)
Коваленко І. Г. - Розвиток Партії Зелених України в політичній системі України (2009)
Мягка О. А. - Євроатлантична інтеграція в передвиборних програмах кандидатів у Президенти України 2004 року (2009)
Гайдай О. М. - Особливості колонізаційного руху в Закавказзі наприкінці XVIIІ – першій половині XIX ст. (2009)
Тодоров І. Я. - Європейська інтеграція України: природне покликання чи вигадка еліти? (2009)
Макушина Г. І. - Політична та правова культура населення Гетьманщини ХVIII ст. (джерелознавчий аналіз) (2009)
Шевченко Н. В. - Сучасний проект історії Центрально-Східної Європи в історіографії: результати та проблеми (2009)
Бездрабко В. В. - Початки кліометричних досліджень документів у зарубіжній та українській історичній науці (2009)
Матвієнко Л. В. - Ідеологічні уявлення населення Степового Побужжя (за матеріалами укріпленого поселення "Дикий Сад") (2009)
Чубіна Т. Д. - Дендрологічний парк "Софіївка": садово-парковий комплекс Потоцьких (2009)
Кісельов А. Ф. - Музей історії медицини Миколаєва, Бусловський В. П., Дергунова Л. Ю. (2009)
Ніколаєв М. І. - Математична модель каталогу жерців-епонімів Ольвії (2009)
Кіосак Д. В. - Модель адаптації мезолітичного населення Середнього Дунаю (2009)
Шевченко Н. В. - Входження чи повернення до Європи? (Україна у пошуках своєї європейської ідентичності) (2010)
Міронова І. С. - Роль поштових закладів у європейській інтеграції України ХІХ ст. (2010)
Морозова О. С. - Інтеграція України до європейського освітнього простору: шляхи історії (2010)
Боган С. М. - Стан початкової освіти в окупованій румунськими загарбниками Південній Україні у 1941-1944 роках (2010)
Кульчицька О. В. - Роль громадських організацій кінця ХІХ – початку ХХ ст. в культурному житті Півдня України (2010)
Шпак Д. О. - Участь світової громадськості та міжнародних організацій у розв’язанні кримсько-татарської проблеми в УРСР другої половини 60-х – 80-х років ХХ століття (2010)
Махова О. Ю. - Білоруська національна меншина в ХІХ – першій чверті ХХ ст. (2010)
Бобіна О. В. - Політичні партії Миколаївщини в умовах революційних подій (кінець ХІХ – початок ХХ ст.): перспективи дослідження теми (2010)
Діанова Н. М. - Освітня діяльність вищого православного духовенства Херсонської єпархії у ХІХ ст. (за матеріалами Державного архіву Одеської області) (2010)
Богданова Т. Є. - Відносини Аргентини з Європейським Союзом: стан та перспективи, Погромський В. О. (2010)
Матвієнко Л. В. - Населення Степового Побужжя в історичних походах "народів моря" (2010)
Скрипник В. В. - Отто Блау і сходознавство в Одеському товаристві історії та старожитностей (2010)
Сінкевич Є. Г. - Національні меншини у повоєнній Польщі (2010)
Хмель А. О. - Європейський напрям зовнішньої політики Іспанії в умовах внутрішньої політичної кризи 1931-1936 років (2010)
Березовська Т. В. - Протистояння петербурзької та московської преси кінця 70-х – середини 80-х рр. ХІХ ст. щодо зовнішньополітичної орієнтації Росії (2010)
Ніколаєв М. І. - Нові матеріали про написи колегії мольпів з Ольвії (2010)
Котляр Ю. В. - Українська ментальність у контексті ведичного пізнання (2010)
Тхоржевська Т. В. - До питання про опозицію "свій" – "чужий": "ляхи" та "мужики" на території Степового Побужжя (2010)
Якиминська Л. В. - Актуалізація індивідуалістичних потенцій українського народу за матеріалами фольклорної традиції Степового Побужжя в ХІХ-ХХІ ст. (2010)
Астапенко Т. С. - Висвітлення питань економічного та культурного розвитку Півдня України через джерела вторинної інформації: історико-джерелознавчі та бібліографічні аспекти (2010)
Волос О. В. - Виставково-просвітницька діяльність земств Степового Побужжя (2010)
Черкесова І. Г. - Проектна культура у галузі дизайну на Півдні України у 2-й пол. ХХ століття (2010)
Семилет Н. В. - Открываем библиотечный мир через европейскую интеграцию, Гречко Г. С. (2010)
Твердая Т. В. - Развитие технологий социального партнерства в городской общине на примере информационно-просветительской кампании "Открытый миру европейский город Николаев" (2010)
Каймаразова Л. С.-М. - Діяльність Ради національних товариств Миколаївської області в контексті реалізації міжнародних угод із захисту прав національних меншин (2010)
Петренко О. М. - Композиторська школа Південної України в контексті європейського постмодернізму (2010)
Вегерчук С. М. - Печеніги та половці в Карпато-Причорноморських землях у ХІІ ст. (2010)
Фірсов О. В. - Використання в сучасних умовах досвіду будівництва українського козацького війська у XVII ст. та його воєнного мистецтва (2010)
Гайдай О. М. - Особливості боротьби за демократизацію народної освіти України в кінці XIX – на початку ХХ ст. (2010)
Дулгерова О. М. - Культурно-просвітницька робота сільськогосподарської кооперації у сфері тваринництва та рільництва в період НЕПу (2010)
Морозов А. Г. - Культурно-освітня робота сільськогосподарської кооперації в період НЕПу, Дулгерова О. М. (2010)
Самойленко Т. І. - Українське кіно в умовах тоталітарного режиму (2010)
Кучеренко Г. В. - Організація освіти працюючої молоді після звільнення території України від нацистської окупації (1943-1945 рр.) (2010)
Муратова О. В. - Історична трансформація методу соцреалізму в період "відлиги" (2010)
Шимко О. В. - Державна політика щодо соціального захисту інвалідів в Донецькій області у 1965-1985 рр. (2010)
Вовчук Л. А. - Правова основа діяльності дипломатичних представництв зарубіжних країн на Півдні України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2010)
Стремецька В. О. - Організація постпенітенціарного патронажу у ХІХ – на початку ХХ ст. (2010)
Резніченко С. В. - Проблема "північних територій" в японсько-російських відносинах 1951-1960 рр. (2010)
Підберезних І. Є. - Китайський чинник в американсько-японських відносинах (1972-1979 роки) (2010)
Бережна М. С. - Інформаційні та мережні війни у військових доктринах США (2010)
Бочаров С. В. - Копенгагенські критерії як орієнтири в реформуванні польської економіки (2010)
Каракуц А. М. - Зовнішня політика Німеччини наприкінці 1980-х – на початку 1990-х рр. (2010)
Замікула М. О. - Країни Балтії на початку 1990-х років: передумови євроатлантичної інтеграції (2010)
Кравченко В. В. - Еволюція ядерної політики та стратегії Франції (1990-2008 рр.) (2010)
Котляр Ю. В. - "Жива вода" у "Велесовій книзі" та у "Вірі Предків Наших" Володимира Шаяна (2010)
Медовкіна Л. Ю. - К.В. Харлампович та його дослідження малоросійського впливу на великоруське церковне життя (2010)
Кукуруза Ж. Б. - Українська інтелігенція в умовах "відлиги": аналіз сучасної вітчизняної історіографії (2010)
Пронь С. В. - Сучасне українське японознавство: крок вперед і два назад (2010)
Ніколаєв М. І. - До реконструкції присвятного напису жерців-Леократидів з Ольвії (2010)
Євдокимов М. О. - Історичний аспект статистичних параметрів публіцистичних творів Володимира Даля (2010)
Сараєва О. В. - Земства Донбасу: відносини з владними структурами і суспільством наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.: джерелознавчий аспект (2010)
Мальцева С. В. - Інформаційні зведення як форма звітності органів державної безпеки перед партійним керівництвом (2010)
Васик О. В. - Законодавче регулювання метрикації у Російській імперії (2010)
Єрмакова І. О. - Особливості економічного розвитку Півдня України в контексті розгляду господарської діяльності старообрядців (друга половина ХVIII – перша половина ХІХ ст.) (2010)
Коваль Г. П. - Діяльність Херсонської міської думи в галузі торгівлі в 1871 році – на початку ХХ ст. (2010)
Ярославська Л. П. - Роль зернових культур у розвитку сільського господарства Правобережної України в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2010)
Кульчицька О. В. - Ліберально-демократичні осередки загальноросійських політичних партій початку ХХ ст. (на матеріалах Херсонської губернії) (2010)
Попов В. Ж. - Соціальні процеси в сфері освіти у 1917-1920 рр. у Донецькому промисловому районі (2010)
Лаврут О. О. - Деякі аспекти становлення соціального портрету студентства у 20-ті роки ХХ ст. (2010)
Шитюк М. М. - Взаємодія партизанських загонів і підпільних груп Півдня України з регулярними частинами Червоної Армії (березень – серпень 1944 р.), Горбуров Є. Г. (2010)
Кучеренко Г. В. - Заочна освіта працюючої молоді в період повоєнної відбудови (1946-1950 рр.) (2010)
Конюх В. В. - Стимулювання отримання освіти без відриву від виробництва в 50-60-х рр. ХХ ст. (правовий аспект) (2010)
Брегеда М. В. - Ставлення населення Нижньодунайського регіону до процесу десталінізації (1953-1964 рр.) (2010)
Рогатін В. М. - Державницька політика стосовно нерелігійних об’єднань: досвід Європи та України (2010)
Ігнатенко М. М. - Сільськогосподарська кооперація України: проблеми відродження (1991-2007 рр.) (2010)
Хмель А. О. - Франсіско Франко: від солдата до глави держави (політичний портрет) (2010)
Бузань В. Ю. - "Шестиденна війна" 1967 р. на Близькому Сході в американсько-радянських відносинах (2010)
Печерська М. В. - США та врегулювання Палестино-ізраїльського конфлікту на сучасному етапі (2010)
Тригуб П. М. - Вплив конфлікту 2008 р. між Південною Осетією і Грузією на російсько-українські відносини, Мосійчук О. В. (2010)
Погромський В. О. - Договірно-правова база сучасних українсько-аргентинських відносин (2010)
Чугріна О. Р. - Європейські субнаціональні системи: модернізація та інтеграція (2010)
Євдокимов М. О. - Історія захоплення Володимира Даля вченням теософа-містика Емануеля Сведенборга (2010)
Королько А. З. - Покуття на стародавніх картах Європи другої половини ХVI – першої половини ХVII ст. (2010)
Константінова В. М. - Законодавчі джерела з історії Миколаєва 1870-1881 років (2010)
Константинова Ю. В. - Проблема ролі дворянства в економічному житті південноукраїнських губерній (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) у науковій літературі (2010)
Колодчук Д. В. - Козаки Нової Січі в обороні запорозьких прав і вольностей: історіографія ХХ – початку ХХІ ст. (2010)
Михайловський Т. О. - Міжнародні організації на Півдні України у 1920-х роках: джерела із колекцій США (2010)
Мягка О. А. - Поляки Херсонщини у 20-30-х рр. ХХ ст. (2010)
Ревенко В. В. - Будівництво і проектування сіл Півдня України у післявоєнний період (1945-1955 рр.) (2010)
Чубіна Т. Д. - Тульчинський палац Потоцьких як осередок культурно-мистецького життя (2010)
Махова О. Ю. - Основні напрямки колонізації Півдня України білоруським населенням (2011)
Коваль Г. П. - Діяльність Акерманської думи в галузі благоустрою міста: 1870-1917 рр. (2011)
Бойко В. В. - Нові дані про динаміку цін на споживчі товари на регіональному ринку Таврійської губернії протягом другої половини ХІХ – на початку ХХ століття (2011)
Кузьменко І. В. - Таврійський період становлення українського авангардного руху (2011)
Місько В. В. - Політика польської влади щодо ліворадикального руху в Західній Україні (на матеріалах газети "Діло" за 1924 р.) (2011)
Абразумова О. М. - Неформальні лідери селянства – ініціатори руху за створення селянських спілок (2011)
Боган С. М. - Стан медичного та ветеринарного обслуговування населення Півдня України в період німецької окупації в 1941-1944 роках (2011)
Конюх В. В. - Динаміка забезпечення вечірніх шкіл в УРСР навчальними приміщеннями в 50-60-х рр. ХХ ст. (2011)
Скрипник О. М. - Особливості виробництва хімічної продукції для сільського господарства в Українській РСР у 1960-1980-ті рр. (2011)
Петрова І. О. - Інформаційне забезпечення органів місцевого самоврядування в сучасній Україні (2011)
Сінкевич Є. Г. - Франко-турецькі відносини у площині міждержавного та регіонального співробітництва, Байдакова К. В. (2011)
Тригуб О. П. - Україна в Чорноморському регіоні: реалії та перспективи, Сустова Ю. В. (2011)
Шевчук О. В. - Еволюція підходів РФ та КНР щодо розв’язання "корейського вузла", Герасим’юк О. О. (2011)
Тригуб П. М. - Діяльність провідних країн ЄС щодо подолання наслідків світової фінансово-економічної кризи, Брятко А. А. (2011)
Господаренко О. В. - До проблеми середньовічної ментальності в роботах Емануеля Ле Руа Ладюрі (2011)
Котляр Ю. В. - Козаки-характерники: ведичний і фольклорний аспекти (2011)
Петрик А. М. - Реалізація інкорпораційних планів Росії щодо Гетьманщини в першій половині ХVІІІ століття у висвітленні А. І. Яковлєва (2011)
Ласінська М. Ю. - Основні аспекти досліджень археологічних пам’яток Нижнього Побужжя кореспондентами "Відомостей імператорської археологічної комісії" (1901-1918 рр.) (2011)
Міронова І. С. - Поштові та поштово-телеграфні установи Півдня України: дореволюційна історіографія проблеми (2011)
Капарулін Ю. В. - Історико-літературознавчі студії О. О. Рябініна-Скляревського (2011)
Іванов Д. А. - Сучасна вітчизняна історіографія повоєнної відбудови України (1945-1950 рр.): стан висвітлення проблеми (2011)
Сальнікова Н. В. - Діловодство радянських установ 1920-1930-х рр. в Україні: джерельна база дослідження (2011)
Максименко Є. В. - Радянська геральдика Донецької області (2011)
Балагура Е. І. - Формування законодавчої бази в українсько-канадських відносинах (2011)
Балан А. В. - Вплив економічних факторів на процес вступу Великої Британії до ЄЕС та діяльність в союзі на початковому етапі членства (2011)
Казюк Ю. П. - Енергетична безпека як складова системи національної безпеки КНР (2011)
Коршун І. Г. - Стратегічні плани та наміри США щодо Афганістану як основного осередку тероризму у світі (2011)
Куліченко О. О. - Пріоритети та засади формування української геостратегії на перспективу (2011)
Московець В. Є. - Курдське питання в американсько-турецьких відносинах (2011)
Олійник Ю. О. - Ініціативи США щодо взаємодії в боротьбі з наркобізнесом у Латинській Америці (2011)
Савчак Н. Г. - Індійсько-китайські відносини як чинник формування регіональної системи безпеки (2011)
Макушина Г. І. - Політична культура населення Гетьманщини у ХVІІІ ст. (2012)
Цубенко В. Л. - Проект утворення військових поселень у Балтському та Тираспольському повітах у 20-х рр. ХІХ ст. (2012)
Крічкер О. Ю. - Традиції початкової освіти в єврейських общинах містечок Правобережної України на зламі ХІХ – ХХ ст. (2012)
Попов В. Ж. - Медичне обслуговування населення індустріальних районів України в 1917-1920 рр. (2012)
Морозов А. Г. - Трансформація соціальної структури єврейського населення містечок Правобережної України у 1920-ті роки, Крічкер О. Ю. (2012)
Козирева М. Е. - Німецькі поселенці Півдня України та інонаціональне оточення: паралелі коренізації (2012)
Іщенко В. В. - Перспективи України у світовому співтоваристві як одна з головних характеристик національної ідеї (на прикладі публікацій журналу "Сучасність" початку ХХІ ст.) (2012)
Папазова А. В. - Результати впровадження освітньо-виховної системи Товариства Ісуса у східнослов’янському регіоні в останній третині ХVІ – першій половині ХVІІ ст. (2012)
Мацюта П. А. - Дипломатичний корпус Російської імперії на початку правління Єлизавети Петрівни (за матеріалами "Архіву Князя Воронцова") (2012)
Волков Т. О. - Початок новітнього етапу "Ольстерської проблеми" та Лейбористська партія Великої Британії (1968-1970) (2012)
Логвиненко В. В. - Американо-ізраїльське військово-технічне співробітництво (2012)
Логвиненко О. М. - Трансформація оборонної та безпекової політики Євросоюзу (2012)
Седляр Ю. О. - "М’яка сила" Росії у контексті українсько-російських відносин, Лимар М. Ю. (2012)
Тригуб О. П. - Діяльність представництва РПЦ при європейських міжнародних організаціях (2002-2011 рр.) (2012)
Погромський В. О. - Українсько-аргентинські зв’язки кінця ХІХ – першої третини ХХ століття: джерельна база (2012)
Тригуб П. М. - Ялтинська європейська стратегія (YES), Тригуб О. П. (2012)
Господаренко О. В. - Жорж Дюбі: середньовічне суспільство і культура крізь призму ментальності (2012)
Вигор О. В. - Військово-політична еліта Ефіопії в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. у працях О. К. Булатовича (2012)
Арабаджи С. С. - Діловодні матеріали Маріупольського грецького суду як джерела з історії повсякденного життя грецького населення Північного Приазов’я (2012)
Шапорда В. А. - Дослідження денікінського окупаційного режиму в Україні (грудень 1918 р. – січень 1920 р.) у сучасній вітчизняній історіографії (2012)
Шпак Д. О. - Опозиційний рух на Півдні України другої половини 50-80-х рр. ХХ ст.: історіографія проблеми (2012)
Авраменко О. І. - Наукова діяльність архівіста Ш. С. Людковського з розвитку архівної справи на Миколаївщині у 50-80-х рр. ХХ ст.: історіографія проблеми (2012)
Пількевич В. О. - Культурні та природні пам’ятки України в списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО (2012)
Кисельов А. Ф. - До 70-річчя діяльності медичної групи підпільно-партизанської організації "Миколаївський центр" (вересень 1941р. – березень 1944 р.), Зюзін В. О., Руденко А. О., Єрмілов В. С. (2012)
Тригуб О. П. - Джерела особового походження: вивчення та аналіз. Рецензія на підручник Марії Казьмирчук "Джерела особового походження" (2012)
Біляк Ю. В. - Аналіз методик навчання плаванню дітей із вадами слуху, Івасик Н. О. (2013)
Гальченко Л. В. - Значення і роль народних рухливих ігор на Запорізькій січі, Жукова І. С. (2013)
Ващенко В. А. - Корекція дрібної моторики в дітей із затримкою психічного розвитку (2013)
Денисенко И. А. - Изменение показателей физической подготовленности юношей 18-19 лет под влиянием занятий спортивно-оздоровительным туризмом, Маликов Н. В. (2013)
Дорошенко В. В. - Вплив внутрішньошкільних факторів на якість життя та здоров'я молодших школярів, Вертелецька М. О. (2013)
Зінченко В. Б. - Контроль навчального процесу з фізичного виховання у вищих навчальних закладах, Білецька В. В. (2013)
Коваленко Ю. О. - Дослідження рівня фізичного здоров'я школярів,які навчаються в загальноосвітній школі зі спортивним напрямом, Криволапов Е. А., Марченко В. Р. (2013)
Ковальова Н. В. - Технологія проектування позакласної роботи старшокласників з фізичного виховання (2013)
Кравцов В. П. - Повышение уровня физического состояния учащихся среднего школьного возраста в системе занятий оздоровительным бегом (2013)
Омельченко Т. Г. - Формирование осознанного отношения к здоровью школьников средствами рекреационных игр (2013)
Орленко Н. А. - Структурні елементи фізичної підготовки майбутніх пілотів у процесі навчання в НАУ, Акімова В. О., Совгіря Т. М., Коротя В. В. (2013)
Рибалко П. Ф. - Індивідуальний підхід до фізичного виховання підлітків 11-15 років в умовах літнього наметового оздоровчого табору (2013)
Римар Ю. И. - Научно-методическое обеспечение систематических занятий физической культурой во внешкольной работе (на примере академической гребли), Маликов Н. В. (2013)
Товстоп'ятко Ф. Ф. - Дослідження фізичної та функціональної підготовленості дітей 12-13 років,які займаються скелелазінням (2013)
Хахуля В. М. - Стан сформованості культури здоров'я в школярів 5-6 класів сільської місцевості (2013)
Чиженок Т. М. - Нормування фізичних навантажень за показниками розвитку рухових здібностей дітей шкільного віку, Вишневська І. К. (2013)
Атаманюк С. І. - Сучасні інноваційні технології для корекції маси тіла студенток технічних вузів, Койгушська Г. П., Кириченко О. В., Терьохіна О. Л., Черненко К. Г. (2013)
Банникова Р. А. - Проблемы реализации оздоровительных технологий в высшем учебном заведении (2013)
Богдановська Н. В. - Вплив оздоровчої аеробіки на функціональний стан організму жінок 20-30 років (2013)
Буков Ю. А. - Повышение функциональных резервов системы внешнего дыхания студентов подготовительной группы с использованием локальных физических упражнений, Белоусова И.М. (2013)
Фандікова В. Й. - Логічне обгрунтування необхідності підготовки фахівців зі здоров'я в межах фізкультурної освіти, Довгич О. О., Фандікова Л. О. (2013)
Круцевич Т. Ю. - Влияние программы физической реабилитации с использованием средств фитнеса на показатели периферической гемодинамики лиц с вертеброгенной патологией, Лазарева Е. Б., Федоренко С. Н., Кормильцев В. В. (2013)
Кучеренко В. В. - Організація профілактико-оздоровчих занять з жінками другого зрілого віку при проведенні персональних тренувань (2013)
Макарова Е. В. - Використання засобів та методів фізичної реабілітації для корекції ушкоджень,обумовлених наслідками спастичних або млявих парезів та паралічів (2013)
Мороз О. О. - Корекція компонентного складу тіла жінок першого періоду зрілого віку засобами оздоровчого фітнесу (2013)
Одинець Т. Є. - Застосування багатофакторної експрес-діагностики С.А.Душаніна для планування програми фізичної реабілітації жінок 55-65 років після радикальної мастектомії (2013)
Родін В. О. - Динаміка рухових порушень у процесі фізичної реабілітації хворих після ішемічного інсульту в ранньому відновному періоді (2013)
Сафронова Н. С. - Особенности формирования типа рабочего гиперпноэ при выполнении физической нагрузки (2013)
Толкачова О. В. - Комплексний підхід у фізичній реабілітації дітей 5-6 років з порушенням постави, Вертелецька М. О., Денисенко Л. В., Романенко А. О. (2013)
Харченко Г. Д. - Миофасциальный болевой синдром плечевого пояса у спортсменов,занимающихся стрельбой из лука, Марченко О. К. (2013)
Шкопинський Є. О. - Гірудотерапія як засіб фізичної реабілітації, Ковальова А. А. (2013)
Балан Б. А. - Феномен футбола в системе физкультурно-оздоровительных занятий среди школьников 16-17 летнего возраста, Иваненко Я. С. (2013)
Балан Б. А. - Футбол як проекція культурологічних смислів, Тимошков Є. Л., Омельчук М. А. (2013)
Бурла А. О. - Фізична працездатність юних біатлоністів на різних етапах багаторічної підготовки, Бурла А. О. (2013)
Бурла О. М. - Побудова спортивного тренування юних семиборок на етапі попередньої базової підготовки, Абдураман А. Ш. (2013)
Ванюк А. И. - Влияние восстановительных мероприятий с использованием адаптогенов на функциональное состояние системы кровообращение волейболисток 18-22 лет в соревновательном периоде (2013)
Ванюк Д. В. - Анализ взаимосвязи уровня функциональной подготовленности волейболисток 18-22 лет с показателями их специальной физической подготовленности на различных этапах соревновательного периода (2013)
Гостіщев В. М. - Варіабельність результатів оцінки функціональної проби з фізичним навантаженням у спортсменів, Папуча В. М., Головкіна Т. О. (2013)
Дядечко И. Е. - Оценка функциональной подготовленности гандболистов высокой квалификации в подготовительном периоде, Петров В. А. (2013)
Зінов'єва-Орлова О. П. - Розподіл тренувального навантаження важкоатлеток високої кваліфікації на підготовчому етапі, Легов Р. В. (2013)
Когут І. О. - Волонтерська програма спеціальних олімпіад об'єднаний спорт як чинник соціальної адаптації осіб з відхиленнями розумового розвитку, Гончаренко Є. В. (2013)
Коробейнікова Л. Г. - Динаміка психофізіологічних станів в елітних єдиноборців в умовах поточного контролю, Коробейніков Г. В., Шацьких В. М., Заповітряна О. Б. (2013)
Минин В. В. - Особенности вегетативной регуляции у боксеров с различным уровнем вестибулярной устойчивости при моделируемой вестибулярной нагрузке (2013)
Михалюк Є. Л. - Вплив спортивної кваліфікації боксерів на показники ритму серця,центральну гемодинаміку та фізичну прцездатність, Малахова С. Н., Левченко Л. І. (2013)
Попов С. Н. - Особенности изменения состояния системы кровообращения волейболисток 18-22 лет под влиянием адаптогенов в соревновательном периоде годичного цикла подготовки, Попов С. С. (2013)
Сиваш И. С. - Тенденции и перспективы развития групповых упражнений художественной гимнастики (2013)
Шевченко А. Ю. - Сучасні підходи до побудови тренувального процесу юних футболістів на етапі початкової підготовки, Бойченко С. В. (2013)
Вимоги до оформлення статей у "Вісник запорізького національного університету" за фахом "Фізичне виховання та спорт" (2013)
Борщ Л. М. - Основні особливості конкурентної боротьби в галузі туризму на прикладі міста Феодосії (2013)
Дмитрієва І. О. - Кластерний розвиток у туризмі як чинник активізації економіки України (2013)
Герасимова С. В. - Інституційне середовище акціонерних товариств як один із факторів формування їхньої конкурентоспроможності (2013)
Пшик Б. І. - Ісламська фінансова модель: особливості, фінансові інструменти, світові тенденції (2013)
Герасименко О. В. - Стійкість фінансової системи України як передумова євроінтеграції (2013)
Кремень В. М. - Науково-методичні засади забезпечення розвитку фінансового сектору України, Семеног А. Ю. (2013)
Вознюк О. Б. - Принципи і механізми регулювання світового та регіональних фінансових ринків (2013)
Дурицька Г. В. - Сучасні тенденції транснаціоналізації та їхній вплив на економіку України (2013)
Беновська Л. Я. - Обґрунтування ролі фінансових механізмів реального сектору економіки в забезпеченні конвергентного розвитку регіонів (2013)
Шкварчук Л. О. - Політика формування капіталу в умовах домінування консервативних корпоративних фінансових стратегій (2013)
Ситник Н. С. - Розвиток інноваційної діяльності суб’єктів фінансово-економічної системи сфери товарного обігу України (2013)
Тимощук М. Р. - Проблеми узгодженості державної політики і фінансової безпеки малих підприємств , Мороз Н. М. (2013)
Гладка У. Б. - Проблеми розвитку металургійного комплексу України (2013)
Коломієць М. І. - Регіональний споживчий ринок: концептуалізація поняття (2013)
Градюк Н. М. - Аналіз зовнішніх чинників соціально відповідальної діяльності торговельних підприємств: підходи до оцінювання (2013)
Другов О. О. - Порівняльний аналіз структури ринку лізингу в Україні і Російській Федерації, Другова В. Т. (2013)
Марцин В. С. - Особливості функціонування інвестиційних фондів та їхній економічний зміст (2013)
Черняк О. І. - Високочастотна торгівля як новітня технологія фінансових ринків , Васильченко І. І. (2013)
Пластун В. Л. - Виявлення взаємозалежностей у розвитку інституційних інвесторів і фондового ринку (2013)
Пластун О. Л. - Роль біржової інформації в оцінці рівня інформаційної асиметрії (2013)
Самофалов В. Б. - Розвиток механізмів фінансування інвестиційної та інноваційної діяльності: вітчизняний і зарубіжний досвід (2013)
Дубовик С. В. - Дослідження ступеня розвитку ринку інвестиційних послуг у розрізі окремих країн (2013)
Вовченко Р. С. - Підоснова банківського сектору національної економіки (2013)
Пшик Б. І. - Зарубіжний досвід функціонування і діяльності банків розвитку: уроки для України , Федуняк І. О. (2013)
Вовчак О. Д. - Особливості посткризового розвитку державних банків в Україні (2013)
Музика І. С. - Детермінанти взаємодії банківського і реального секторів регіональної економіки , Возняк Г. В. (2013)
Мусій Я. М. - Забезпечення конкурентоспроможності банківського сектору на прикладі регулювання угод злиття і поглинання у США (2013)
Вишатицька О. Р. - Інституційні характеристики банківського сектору економіки посткризового періоду (2013)
Котелевська Ю. В. - Сучасні підходи до формування маркетингової стратегії розвитку банківської системи України в умовах глобалізації та євроінтеграції, Новікова Т. В. (2013)
Фостяк В. В. - Особливості управління капіталом банків в умовах розвитку банківської системи України (2013)
Олійник Я. О. - Використання банками кредитних нот для формування ресурсного потенціалу (2013)
Голуб Г. Г. - Досвід зарубіжних країн в управлінні кредитними операціями банків , Хміль Л. М. (2013)
Рогожнікова Н. В. - Основні тенденції та особливості кредитної політики комерційних банків (2013)
Cкосирська С. В. - Способи мотивації банківського кредитування сільськогосподарських товаровиробників (2013)
Бучко І. Є. - Скоринг як метод зниження кредитного ризику банку (2013)
Камінський А. Б. - Скорингові технології оцінювання вартості портфелів прострочених кредитів (2013)
Дудинець Л. А. - Підвищення ефективності управління проблемними активами банку шляхом створення імітаційної моделі управління (2013)
Безштанько Д. В. - Етапи формування системи оцінювання операційного ризику банку в умовах обмежених ресурсів (2013)
Кузніченко Я. М. - Аналіз підходів до розрахунку ринкового ризику як складової оцінки достатності капіталу банку (2013)
Сирота В. С. - Оцінка системності банківської установи як інструмент антикризового менеджменту банку (2013)
Герасимова К. А. - Страхування ризиків іпотечного кредитування в контексті забезпечення фінансової безпеки банків (2013)
Лук’янська О. В. - Особливості методичних підходів до оцінки вартості банків (2013)
Савченко Т. Г. - Розробка експліцитного правила монетарної політики для економіки України (2013)
Галушко Ю. П. - Комунікаційна політика центрального банку як одна з умов забезпечення ефективної монетарної політики (2013)
Сомик А. В. - Особливості інструменту мінімальних резервних вимог євросистеми (2013)
Скок Є. М. - Особливості функціонування своп ліній між центральними банками (2013)
Лапішко З. Я. - Звіти центральних банків про фінансову стабільність: переваги та особливості формування їх структури (2013)
Балакіна Ю. С. - Забезпечення безперервності діяльностісистемно важливих платіжних систем (2013)
Коблянська О. І. - Бухгалтерський і податковий облік фінансових кредитів (2013)
Хомуляк Т. І. - Сучасний стан і перспективи лізингу в агропромисловому секторі (2013)
Коблянська Г. Ю. - Теоретичні і практичні аспекти аудиту імпортних операцій (2013)
Гладунський В. Н. - Психолого-педагогічні методи менеджменту як важливий чинник підвищення ефективності управління персоналом, Буяр К. В. (2013)
Дутка Г. Я. - Проблема формування математичної компетентності у професійній підготовці майбутніх економістів (2013)
Семеняк М. М. - Інтелектуальна складова кадрового забезпечення залізничного транспорту України (2013)
Завидівська Н. Н. - Особливості розвитку здоров’язбережувального потенціалу студентської молоді: статистико-ймовірнісний аналіз основних чинників , Яцишин В. П. (2013)
Іваніченко Л. М. - Становлення Володимира Никифоровича Станко як ученого-дослідника археології (2012)
Богданов В. С. - Фактор найманого війська під час національно-визвольної війни 1648-1657 рр. (2012)
Дорошенко О. М. - Доброчинно-меценатська діяльність Скаржинських: церковна та освітня справа (2012)
Камінська О. А. - Проблеми розробки проектів будівництва залізниць на Півдні України (2012)
Козирев О. С. - Громадсько-політична діяльність Володимира Мальованого в одеський період (1870-1879) (2012)
Дзюбан О. В. - Роль меценатства в становленні та розвитку українського спорту (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2012)
Боган С. М. - Колабораціоністські органи правопорядку на Півдні України у 1941-1944 рр. (2012)
Брегеда М. В. - Ставлення українського населення до процесу десталінізації у 1962-1964 рр. (2012)
Кульчицька О. В. - Співпраця України та МАГАТЕ в контексті екологічної безпеки (2012)
Полякова М. Є. - Співробітництво України з Республікою Казахстан в енергетичній галузі: проблеми та перспективи співпраці (2012)
Федоренко Я. А. - Окремі аспекти розвитку сучасного аграрного сектору України: проблеми екологічної безпеки (2012)
Вовчук Л. А. - Російсько-австрійські дипломатичні зв’язки: 1785-1919 рр. (на матеріалах австрійських представництв на Півдні України) (2012)
Стремецька В. О. - Виникнення та розвиток дитячих садків (до початку ХХ ст.) (2012)
Богданова Т. Є. - Еквадорський фактор у колумбійсько-венесуельському конфлікті, Вігерич А. В. (2012)
Жиденко Д. І. - Європейська політика Італії на сучасному етапі: загальний огляд (2012)
Нагрибельний Я. А. - Дослідження розвитку професійної освіти на Півдні України (2012)
Міронова І. С. - Становлення і розвиток радянської грошової системи (1922-1938 рр.), Горбатюк К. Є. (2012)
Усатенко І. А. - Розвиток глобалізаційних процесів у поглядах І. Валлерстайна (2012)
Левченко Л. Л. - Теоретичний і практичний внесок видатних американських учених-архівістів до розвитку архівної справи в Сполучених Штатах Америки та заснуванні Національного архіву США (2012)
Тригуб О. П. - Ялтинська конференція 1945 р. на сторінках радянської преси (2012)
Ніколаєв М. І. - Епонімний календар Ольвії ІV-І ст. до н. е. (2012)
Коваль Г. П. - Постанови таврійського губернатора щодо міського благоустрою та торгівлі в кінці ХІХ століття – 1917 р. та їх реалізація спрощеним управлінням Генічеська (2012)
Кузьменко І. В. - Херсонщина в історії українсько-російського авангарду (2012)
Міронова І. С. - Методологічні основи дослідження діяльності поштового і поштово-телеграфного зв’язку (2012)
Гайдай О. М. - Місце та роль курсу "Інтелектуальна історія Європи" у фаховій підготовці істориків (2012)
Сафонова Н. В. - Діяльність інспектур та відділів народної освіти південних округів УРСР у 20-х роках ХХ століття, Хуторна Л. В. (2012)
Ольшевская О. В. - Характеристики воздушного потока в микроканальном конденсаторе (2014)
Когут В. Е. - Промышленное использование способа конденсации углеводородов в эжекторе теплообменнике, Бутовский Е. Д., Хмельнюк М. Г. (2014)
Гайдук С. В. - Методи створення схеми тепловикористальної холодильної машини з робочою речовиною діоксидом вуглецю (2014)
Кордюков М. И. - Особенности процессов тепломассообмена рекуперативного мембранного теплообменника "воздух-воздух" в летний период, Дешко В. И., Суходуб И. О. (2014)
Котов П. О. - Эффективность регенератора теплоты двигателя Стирлинга (2014)
Никульшин Р. К. - Анализ характеристик кожухотрубного конденсатора с целью энергосбережения, Морозюк Л. И., Соколовская В. В. (2014)
Бондаренко В. Л. - Методика проектного расчета противоточных дефлегматоров, используемых в технологии обогащения неоногелиевой смеси, Дьяченко Т. В., Дьяченко О. В. (2014)
Пищанская Н. А. - Математическая модель кондиционируемого помещения с учетом нестационарных внешних и внутренних тепловлажностных нагрузок (2014)
Щербаков О. Н. - Методика экспериментального исследования вдува в безлопаточном диффузоре центробежного компрессора (2014)
Домаскин О. М. - Исследование статистических колебаний нагрузки в процессе развития телекоммуникационной сети (2014)
Солодовник М. С. - Применение нейро-нечеткого подхода для повышения надежности оптимальной работы компьютерной сети (2014)
Чернобай Р. И. - Анализ повышения пропускной способности при использовании SFR в сети E-UTRA, Маковеенко Д. А. (2014)
Попов В. Ж. - Забезпечення громадського порядку в містах України у 1917-1920 рр. (2012)
Кульчицька О. В. - Зовнішньополітичні пріоритети Української РСР на сесіях Генеральної Асамблеї ООН (2012)
Кучерук М. С. - Боротьба Народного Руху України за визнання бійців ОУН-УПА учасниками національно-визвольних змагань (2012)
Полякова М. Є. - Культурно-гуманітарне та науково-технічне співробітництво України з Республікою Казахстан (2012)
Білоконь А. О. - Становлення німецько-японських відносин: 1933-1936 рр. (2012)
Сюсюкіна О. О. - Культурно-мистецькі відносини між Китайською Народною Республікою та Україною в 1950-1960 роки (2012)
Желєзняк І. С. - "Миротворча" місія США в Сомалі: становлення світового лідерства США після "холодної війни" (2012)
Тригуб О. П. - Миротворча діяльність РПЦ на пострадянському просторі (1992-2012 рр.) (2012)
Богданова Т. Є. - Поворот у зовнішній політиці Колумбії за адміністрації Х. М. Сантоса (2010-2012 рр.) (2012)
Чернишов І. В. - Міжнародне визнання Палестини: успіхи і проблеми (1988-2011 рр.) (2012)
Негода Ю. С. - Повне зібрання законів Російської імперії як джерело з історії конфесій України ХVІІІ-ХІХ ст. (2012)
Левченко Л. Л. - Видатні історики-архівісти США та їх внесок у збереження документального надбання американської нації (2012)
Ласінська М. Ю. - Культура болгар Північного Причорномор’я ХІХ – першої половини ХХ ст. у висвітленні С. І. Цвєтка (2012)
Нефьодов Д. В. - Рух Опору в Південній Україні (1941-1944 рр.) у дослідженнях миколаївських істориків (2012)
Замікула М. О. - Висвітлення позиції Швеції щодо ролі НАТО в Балтійському регіоні у мемуарах шведського дипломата Генріка Лільєгрена, Овчаренко В. Є. (2012)
Морозова О. С. - Чорноморський державний університет імені Петра Могили: польський напрямок наукових відносин (2012)
Ніколаєв М. І. - Принципи і сучасний стан синхронізації епонімного літочислення Ольвії ІV-І ст. до н. е. (2012)
Шипотілова О. П. - Діяльність осередків Народного Руху України в Первомайському районі Миколаївської області (1991-1996 рр.) (2012)
Євдокимов М. О. - Владимир Даль: история становления его взглядов на украинскую культуру (2012)
Побережець Г. С. - Формування світогляду В’ячеслава Максимовича Чорновола (2012)
Бандура Ю. С. - Військово-технічне співробітництво між Україною і Азербайджаном (2012)
Гаркуша К. Ю. - Боргова криза в ЄС: основні гравці та строки закінчення (2012)
Кряжевських К. В. - Російсько-американські відносини в контексті арабських революцій 2011-2012 рр. (2012)
Черно Д. І. - Участь міжнародної спільноти у врегулюванні Дарфурського конфлікту (2012)
Пронь Т. М. - Історія холмсько-підляських українців у ґрунтовній праці вітчизняних дослідників (2012)
Железный В. П. - Локальный коэффициент теплоотдачи при кипении раствора изобутан/минеральное масло в трубе, Мельник А. В. (2014)
Жихарєва Н. В. - Математичні аспекти термоекономічного аналізу холодильної установки плодоовочесховища (2014)
Ерин В. А. - Расчетно-теоретическое иследование каскадной компрессионно-эжекторной холодильной машины, работающей на природных рабочих веществах (2014)
Лисогурская О. А. - Проблема реконденсации в испарительных охладителях газов и жидкостей, Дорошенко А. В. (2014)
Бондаренко А. В. - Неустойчивость факельного пламени и управление процессом горения в топке, Волков В. Э., Максимов М. В. (2014)
Дорошенко А. В. - Испарительные воздухоохладители для энергетических и холодильных систем. Новые решения и возможности, Ржесик К. А., Гордиенко М. В. (2014)
Куликова Н. В. - Термодинамическая модель теплоутилизатора на тепловых трубах, Редько А. А. (2014)
Прусенков Н. А. - Необходимость исправлений или дополнения действующей ДБН В.2.6-31:2006 "Тепловая изоляция зданий" (2014)
Кологривов М. М. - Эффективность работы промышленных контактных аппаратов, Бузовский В. П. (2014)
Симоненко Ю. М. - Криогенные методы получения гелия из атмосферы (2014)
Турна Р. Ю. - Обзор моделей теплообмена для условий поточных линий холодильной обработки тушек птицы, Гакал П. Г., Ганжа Е. П. (2014)
Гайворонская Г. С. - Результаты определения уровня развития конкретной телекоммуникационной технологии для отдельных стран, Яцук П. П., Ганницкий И. В., Казак Ю. С. (2014)
Гайворонская Г. С. - Формализация потоков сообщений при конвергенции технологий в телекоммуникационной сети, Соломицкий М. Ю. (2014)
Титул, зміст (2013)
Bayraktar V. N. - Specific immune protection to Klebsiella pneumoniae and Enterococcus faecalis in the chronic prostatitis sufferers (2013)
Велигодська А. К. - Вплив певних вітамінів на синтез поліфенольних речовин деякими базидіоміцетами, Федотов О. В. (2013)
Дегтяренко О. В. - Особливості поширення та популяційні характеристики Colletopterum piscinale (Nilsson, 1822) в річках Північно-західного Приазов’я (2013)
Жуков А. В. - Иерархическая организация экологического разнообразия растительности техноземов, Кунах О. Н., Задорожная Г. А., Андрусевич Е. В. (2013)
Котюк Л. А. - Фунгіцидна активність екстрактів ефіроолійних рослин родини Lamiaceae Lindl. відносно Fusarium oxysporum, Іващенко І. В. (2013)
Сумароков А. М. - Показатель восстановления биотического потенциала агроэкосистем при уменьшении пестицидных нагрузок, Жуков А. В. (2013)
Чайка О. В. - Вплив джерел вуглецевого та азотного живлення на біодеградацію ксенобіотиків культурами ксилотрофів, Федотов О. В. (2013)
Петруша Ю. Ю. - Пошук ростостимуляторів сільськогосподарських культур серед піридинзаміщених меркаптокислот, Омельянчик Л. О. (2013)
Matsyura A. - Birds’ flight energy predictions and application to radar-tracking study, Jankowski K., Matsyura M. (2013)
Іванова О. В. - Особливості хімічного складу відходів свинарських підприємств за інтенсивних технологій виробництва продукції свинарства, Захаренко М. О. (2013)
Кліх Л. В. - Методи зменшення затримки стронцію в організмі тварин, Тупицька О. М., Курбатова І. М. (2013)
Курбатова І. М. - Вплив хлортетрацикліну, альбендазолу та нандролону на розвиток ікри і ембріонів коропа (Cyprinus carpio L.), Цедик В. В. (2013)
Кучковський О. М. - Особливості вмісту та розподілу металів при стресі у тварин різного віку, Ещенко Ю. В., Омельянчик В. М., Бондарюк О. А., Бовт В. Д. (2013)
Максименко М. Л. - Склад уловів підводних мисливців на Каховському водосховищі, Рудик-Леуська Н. Я. (2013)
Михальська В. М. - Вміст міді та цинку в тканинах курчат-бройлерів при використанні їх хелатних сполук, Малюга Л. В. (2013)
Шихшабеков М. М. - Особенности воспроизводства рыб на примере рода Rutilus в водоемах южных широт, Рабазанов Н. И., Федоненко Е. В., Абдуллаева Н. М., Маренков О. Н. (2013)
Євтушенко М. Ю. - Екологічний стан водойм рибогосподарського призначення, Хижняк М. І. (2013)
Полчанінова Н. Ю. - Перші відомості про населення павуків (Araneae) рекультивованих золовідвалів (Луганська ТЕС, Україна), Форощук П. В. (2013)
Григорова Н. В. - Вплив адреналіну, преднізолону та пілокарпіну на функціональний стан панкреатичних острівців і тимуса золотистих хом’ячків, Кузьміна М. А., Карпов А. К. (2013)
Штирц А. Д. - Экологическая структура населения панцирных клещей техногенного и природного ландшафтов как индикатор состояния экосистем, Ярошенко М. С. (2013)
Жуков А. В. - Агрегатная структура техноземов Никопольского марганцево–рудного басейна, Задорожная Г. А., Лядская И. В. (2013)
Кунах О. Н. - Пространственная организация сообщества почвенных мезопедобионтов в условиях рекреационной нагрузки в лесопарковом насаждении, Жуков А. В., Балюк Ю. А. (2013)
Краско Г. Ю. - Лігнолітична активність культуральних фільтратів деяких штамів вищих дереворуйнівних базидіоміцетів, Древаль К. Г., Бойко М. І. (2013)
Мальцев Є. І. - Екологічні особливості альгоугруповань лісової підстилки соснових насаджень різних типів ландшафтів степової зони України (2013)
Шеїн С. С. - Відносини Ольвії зі скіфським світом: проблема скіфського протекторату (2012)
Барвінок О. В. - Дворянське самоврядування на Поділлі в умовах "нової" імперської політики (1830 – початок 1860-х рр.) (2012)
Єрмілов В. С. - Вплив сезонних сільськогосподарських робітників на медико-санітарну ситуацію в Південній Україні в 70-90-х рр. ХІХ ст. (на прикладі Херсонської губернії) (2012)
Кухарчук О. С. - Закарпаття після визволення (2012)
Сосюкіна О. О. - Розвиток відносин України та Китаю в гуманітарній сфері: друга половина ХХ ст. (2012)
Рогатін В. М. - Виникнення та діяльність Свідків Ієгови на території України (2012)
Полякова М. Є. - Економічне співробітництво України і Республіки Казахстан на сучасному етапі (2007-2012 рр.) (2012)
Боєчко В. Ф. - Активізація польських національних сил у період Першої світової війни (1914-1918 рр.) та відродження незалежної Польщі (2012)
Богданова Т. Є. - Кашмірська проблема контексті безпекової політики Пакистану, Тихоненко І. В. (2012)
Підберезних І. Є. - Військовий чинник в американосько-філіппінському співробітництві в справі зміцнення безпеки в АТР (2012)
Шевчук О. В. - Співробітництво Грузії з НАТО: 2004-2008 рр., Вовк О. О. (2012)
Тригуб П. М. - Проблема ПРО у Східній Європі в російсько-американських відносинах (2012)
Андрєєв В. М. - Антична доба в історії України в контексті "теорії епох" В. Петрова (2012)
Ласінська М. Ю. - Історія вивчення археологічних пам’яток Нижнього Побужжя у першій третині ХІХ ст. (2012)
Ніколаєв М. І. - Ольвія Понтійська в лапідарних пам’ятках античного світу (2012)
Романцова Н. І. - Формування наукових поглядів М. Грушевського в перший київський період (1886-1894 рр.): сучасна українська історіографія проблеми (2012)
Волошенко В. О. - Інформативні можливості "Киевской старины" у висвітленні справи організації селянського читання в Наддніпрянській Україні (2012)
Зелінський М. В. - Політичні погляди Романа Дмовського (2012)
Шевчук А. В. - Сучасна історіографія дослідження життєвого і творчого шляху М. Слабченка (2012)
Іванов О. В. - Постать Мао Цзедуна в зарубіжній історіографії (2012)
Пронь Т. М. - Історія, сучасність, матеріальна і духовна культура лемків, бойків, русинів у проблемному полі інтердисциплінарних досліджень (2012)
Чижов Г. П. - До питання про періодизацію історії етнологічного вивчення болгар і гагаузів південно-західної України (2012)
Шабашов А. В. - До питання про форми традиційної соціальної організації гагаузів (2012)
Морозова О. С. - Дослідник українсько-польських відносин Євген Сінкевич (до ювілею вченого) (2012)
Корновенко С. В. - Рецензія на монографію Н. І. Земзюліної. Гендерний аспект європейського кооперативного руху (перша третина ХХ ст.) / Н. І. Земзюліна. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2012. – 360 с. (2012)
Пшик Б. І. - Взаємодія фінансового і реального секторів економіки: теоретико-методологічні аспекти (2013)
Мартюшева Л. С. - Фінансова стійкість адміністративно-територіальної одиниці як резерв забезпечення її фінансового потенціалу, Алексєєнко І. І. (2013)
Веремчук Д. В. - Проблеми і перспективи розвитку системи непрямого оподаткування в Україні (2013)
Проценко О. Л. - Страхування екологічних ризиків та екологічне оподаткування як інструменти забезпечення якісних характеристик довкілля (2013)
Євтух О. Т. - Ризик-менеджмент крізь призму сучасних фінансів, Євтух О. О. (2013)
Дребот Н. П. - Розвиток підприємництва у Львівському регіоні (2013)
Дребот Н. П. - Тенденції розвитку малого бізнесу у Львівському регіоні та напрями його оптимізації, Сідельник О. П. (2013)
Мехеда Н. Г. - Роль соціальної політики в забезпеченні соціальної безпеки, Маренич А. І. (2013)
Білоног А. П. - Напрями вдосконалення пенсійного забезпечення в Україні (2013)
Кантаєва О. В. - Обґрунтування теоретико-методологічного інструментарію формування системи забезпечення економічної безпеки підприємства (2013)
Пирогов Д. Л. - Адміністрування зовнішньоекономічної діяльності промислового підприємства (2013)
Дзямулич О. С. - Потенціал ділової репутації малих підприємств різних організаційно-правових форм (2013)
Дадашев Б. А. - Сучасний стан інвестиційної привабливості територіальних і галузевих складових аграрної економіки Криму (2013)
Гунько В. І. - Особливості інвестиційної привабливості національної економіки України (2013)
Одрехівський М. В. - Проблеми інноваційного розвитку України (на основі поглядів Івана Франка на поступ), Яцишин В. П. (2013)
Богуславська С. І. - Системоутворювальні ознаки соціального інвестування, його роль у забезпеченні сталого регіонального розвитку (2013)
Чернявська Л. В. - Аналіз інвестиційної діяльності у спеціальних економічних зонах України (2013)
Третяк Н. М. - Інвестиційна стратегія розвитку суб’єктів господарювання (2013)
Черемісіна С. Г. - Стан і перспективи розвитку державного фінансування АПК України (2013)
Дмитренко М. Г. - Ефективність застосування кредитно-інвестиційних інструментів у фінансуванні інноваційних проектів, Чепелюк Г. М. (2013)
Михайлюта С. Л. - Оцінка можливості фінансування підприємницьких проектів в Україні кредитними коштами, Данченко О. Б. (2013)
Біломістний О. М. - Особливості використання договорів субконтрактингу як забезпечення при кредитуванні суб’єктів малого бізнесу (2013)
Шевчук Т. В. - Обґрунтування вибору надійних механізмів фінансування житлового будівництва та ефективності їхньої діяльності (2013)
Вознюк М. А. - Деякі аспекти подальшого розвитку банківського сектору, Вознюк-Богів І. М. (2013)
Рисін В. В. - Причини і наслідки відпливу іноземного капіталу з банківського сектору України: тенденції 2010–2013 рр. (2013)
Князь C. В. - Проблеми маркетингового забезпечення формування депозитних ресурсів банку, Горун М. В. (2013)
Александров О. В. - Довіра як економічний актив бізнесу Private Banking (2013)
Харченко А. М. - Роздрібне банківське кредитування в Україні: сучасний стан і перспектива (2013)
Карбівничий І. В. - Методичні підходи до поліпшення оцінки кредитоспроможності позичальників (2013)
Головко О. Г. - Узагальнена оцінка фінансової стабільності банку: теорія і практика, Олефір Є. А. (2013)
Стороженко О. О. - Оцінка стану фінансової стійкості банку як одного з основних показників ефективності його діяльності, Кухарук Н. С. (2013)
Скок Є. М. - Особливості функціонування своп-ліній між центральними банками (2013)
Рогожнікова Н. В. - Особливості та тенденції розвитку кредитної системи в умовах трансформації економіки (2013)
Вовченко Р. С. - Стан правового регулювання фінансової безпеки банківського сектору економіки України (2013)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського