Римар Т. Е. - Дослідження впливу НВЧ випромінювання на властивості гранульованих теплоізоляційних матеріалів на основі рідинного скла (2021)
Шишкіна О. О. - Вплив виду активації води на контактну зону між заповнювачем та цементним каменем, Шишкін О. О. (2021)
Бліхарський Я. З. - Визначення коефіцієнта Пуассона для бетону з використанням методики цифрової кореляції зображення (2021)
Дерев’янко В. М. - Вплив суперпластифікатора МС Power Flow 3100 на технічні параметри дигідрату сульфату кальцію, Мороз В. Ю., Кушнєрова Л. О., Мороз Л. В., Косинська К. П. (2021)
Плугін А. А. - Вплив корозії бетону від взаємодії лугів цементу з реакційноздатними заповнювачами на пошкодження залізобетонних шпал у колії, Крикун О. П., Зінченко В. В., Борзяк О. С., Дудін О. А. (2021)
Плугін А. А. - Модель проникнення ін’єкційних цементних розчинів у заобробкові тріщинуваті скельні породи, Калінін О. А., Мірошніченко С. В., Звєрєва А. С., Голіней В. М., Ляхов М. С. (2021)
Семко В. О. - Вибір оптимального радіуса заокруглення кута зовнішньої стіни, Юрін О. І., Магас Н. М., Норка А. Р., Пилипенко Є. Е. (2021)
Кривенко П. В. - Покриття для захисту бетону від сульфатних середовищ, Руденко І. І., Константиновський О. П. (2021)
Чернецька-Білецька Н. Б. - Верифікація розрахунку течії електропровідної рідини в круглих трубах, Роговий А. С., Мірошникова М. В., Штиков А. Р. (2021)
Єсакова С. В. - Розрахунок фундаментних конструкцій методом деформацій, Чепурний Д. О., Купрейчик А. Ю. (2021)
Мамонов К. А. - Вплив помилок у визначенні ухилу трасування на точність геодезичного обгрунтування траси, Камчатна С. М., Орел Є. Ф., Саяпін О. С. (2021)
Чишкaлa В. O. - Опaнувaння прoцeсiв синтeзу oксидних спoлук з зaстoсувaнням пoтужнoгo джeрeлa швидкoгo нaгрiву вихiдних iнгрeдiєнтiв, Литoвчeнкo С. В., Гeвoркян E. С., Нeрубaцький В. П., Мoрoзoвa O. М. (2021)
Мартинов І. Е - Аналіз особливостей спрацювання кузовів пасажирських вагонів, Труфанова А. В., Сергієнко М. О. (2021)
Крашенінін О. С. - Управління запасами при організації сервісу локомотивного парку, Мацегора Д. О., Польовий О. В., Пахомов М. В. (2021)
Панченко В. В. - Дослідження втрат енергії в сонячній електростанції на тяговій підстанції, Харін Р. О. (2021)
Огар О. М. - Визначення умов застосування технології гравітаційно-прицільного гальмування відчепів, Берестов І. В., Куценко М. Ю., Берестова Т. Т., Рабін В. В. (2021)
Кузнецов М. С. - Вплив параметрів дуття і шлакового режиму на вміст кремнію і сірки в чавуні доменної плавки, Крячко Г. Ю. (2021)
Самохвал В. М. - Дослідження формозміни при прокатуванні високих тіл на обтискних станах, Чуйко В. І. (2021)
Максименко О. П. - Дослідження впливу умов тертя на показники процесу прокатки в дротовому блоці, Нікулін О. В., Лобойко Д. І., Марченко К. К. (2021)
Сігарьов Є. М. - Дослідження впливу конструкції наконечника фурми на показники конвертерної плавки з попереднім підігрівом металобрухту, Лобанов Ю. С., Похвалітий А. А. (2021)
Ропай В. А. - Універсальний метод розрахунку багатопрогінних балок, Теліпко Л. П., Романюк О. Д. (2021)
Дерець О. Л. - Алгоритм синтезу квазіоптимальних за швидкодією систем третього порядку із аперіодичним ковзним режимом, Садовой О. В., Дерець Г. О. (2021)
Клюєв О. В. - Дослідження чутливості спостерігача потокозчеплення ротора до зміни параметрів асинхронної машини, Садовой О. В., Сохіна Ю. В. (2021)
Количев С. В. - Експериментальне дослідження статичних характеристик асинхронної машини в режимі динамічного гальмування з індукційними опорами в обмотці ротора, С'янов О. М. (2021)
Cотник О. А. - Канал радіозв’язку з частото-модульованим сигналом на основі програмованої логічної інтегральної схеми, Марченко C. В., Литвиненко В. А., С’янов О. М. (2021)
Загребаєв М. С. - Мікроконтролерна система моніторингу фізіологічного стану людини, Марченко С. В., Литвиненко В. А., С’янов О. М. (2021)
Клімов Р. О. - Ефективність роботи насадок контактних утилізаторів теплоти, Кирилюк В. О. (2021)
Соколовська І. Є. - Особливості моделювання траєкторії руху частинок матеріалу в вихровому шарі, Дьомін К.В. (2021)
Волянська Н. В. - Математичне моделювання теплової роботи рекуператора подвійної циркуляції (2021)
Самохвалов С. Є. - Закони руху зарядженої матерії в реперних теоріях гравітації, Грищенко А. А. (2021)
Корнієнко І. М. - Дослідження впливу аскорбінової кислоти на титр молочнокислих бактерій та ферментацію тіста (2021)
Troicka O. - Environmental assessment of the surface water condition of the dnipro river from the water supply areas of zaporizhzhia city for selected indicators of the salt composition block, Belokon К., Manidina Y., Ryzkov V. (2021)
Hasylo Yu. - Analysis of modern designs of heat-protective helmets, Levchuk K., Romaniuk R., Strezhekurov Е., Kriukovska О. (2021)
Бєлоконь К. В. - Аналіз та оцінка рівня забруднення атмосферного повітря м. Запоріжжя, Пірогова І. М. (2021)
Карімов І. К. - Деякі аспекти базової комп’ютерної підготовки бакалаврів в умовах традиційних і нетрадиційних методів та форм навчання, Карімов Г. І. (2021)
Шевченко В. В. - Використання сучасних інформаційних технологій в процесі дистанційного навчання, Левчук К. О. (2021)
Худа Ж. В. - Методологічні проблеми навчання вищої та прикладної математики студентів електромеханічного напряму, Тонконог Є. А. (2021)
Горелик А. Л. - Возможности транскраниальной микрополяризации в лечении мозговых инсультов, Нарышкин А. Г., Скоромец Т. А., Сафонова Н. Ю., Ахмерова Л. Р. (2020)
Кузнецов В. В. - Статини в системі профілактики інсульту, Романюк Т. Ю., Шевченко Л. А. (2020)
Єна Л. М. - Поліморбідність та її тяжкість у хворих на гіпертонічну хворобу в похилому й старечому віці, Кузнецов В. В., Христофорова Г. М., Гаркавенко О. Г., Артеменко В. О., Ахаладзе М. Г. (2020)
Кузнецова С. М. - Вікові особливості постінсультної реорганізації церебральної гемодинаміки, Мазур С. Г., Скачкова Н. А. (2020)
Кузнецов В. В. - Церебролізин у системі нейрогеріатричної реабілітації хворих, які перенесли ішемічний інсульт (2020)
Milani M. - Цитиколин в качестве вспомогательной терапии когнитивных нарушений при хронических дегенеративных заболеваниях центральной нервной системы и ишемическом инсульте: обзор имеющихся данных (2020)
Головач И. Ю. - Нейропсихиатрическая системная красная волчанка: новые факты и спорные вопросы патогенеза, клинических проявлений и лечения, Егудина Е. Д. (2020)
Бурчинский С. Г. - Возможности фармакотерапевтической коррекции когнитивных и аффективных нарушений при эпилепсии (2020)
Чеботарьова Л. Л. - Комплексний підхід до терапії порушень афективного та мнестично-когнітивного спектра в пацієнтів із постконтузійним синдромом, Третьякова А. І., Проноза-Стеблюк К. В., Солонович О. С., Сулій Л. М. (2020)
Насонова Т. І. - Асоційовані з когнітивними порушеннями нейровізуалізаційні зміни в пацієнтів із мігренню (огляд літератури), Магурчак М. П. (2020)
Маслова I. Г. - Фактори впливу на інтенсивність больового синдрому та функціонування хворих із болем у спині різної локалізації (2020)
Нікіфорова О. С. - Розробка патогенетично обґрунтованої стратегії раннього абортивного лікування мігренозних нападів у продромальну фазу, Дельва М. Ю. (2020)
Гавловська Я. Ю. - Зміни стану системи гемостазу при проведенні системної тромболітичної терапії у хворих, які перенесли ішемічний інсульт, Литвиненко Н. В. (2020)
Пітик М. І. - Головний біль типу напруги в дітей, Ліскевич І. І., Криштафович Я. Л., Олексин М. І., Галанджій С. В., Іваницька Н. М., Дельва Л. В., Дельва Д. Ю., Пітик О. М. (2020)
Потапов О. І. - Результати хірургічного лікування артеріальних аневризм головного мозку, Гринів Ю. В., Мартин А. Ю., Онуфрик О. І., Черняк О. В. (2020)
Потапов О. І. - Декомпресивна трепанація черепа у хворих зі злоякісним перебігом ішемічного інсульту, Гринів Ю. В., Ткачук Ю. Л., Мартин А. Ю., Павлюк А. М. (2020)
Пушко О. О. - Півкульовий ішемічний інсульт: латералізація вогнища та особливості нейрокогнітивних порушень у гострому періоді, Литвиненко Н. В. (2020)
Соколова Л. І. - Взаємозв'язок між рівнем спастичності та втомою у хворих на розсіяний склероз, Домрес Н. В. (2020)
Сотніков Д. Д. - Асоціація поліморфізму гена MTHFR із розвитком атеротромботичного ішемічного інсульту в пацієнтів із мігренню, Потапов О. О. (2020)
Стаднік С. М. - Особливості діагностики хронічної ішемії головного мозку у військовослужбовців, евакуйованих із зони проведення бойових дій, Сайко О. В. (2020)
Третьякова А. І. - Використання транскраніальної магнітної стимуляції для лікування мігрені та тривожно-депресивних станів, Чеботарьова Л. Л., Сулій Л. М. (2020)
Дарій І. В. - Клініко-неврологічні особливості в пацієнтів із хронічною ішемією мозку залежно від наявності метаболічного синдрому (2020)
Duve K. V. - Some clinical peculiarities of the late recovery and residual periods of aneurysmal subarachnoid haemorrage (2020)
Грицюк Т. Д. - Взаємозв'язок когнітивних порушень зi структурними змінами внутрішньої сонної артерії у хворих після ішемічного інсульту, Михальчук Д. С. (2020)
Піддубна О. О. - Клініко-параклінічні особливості ураження нервової системи при хіміотерапевтичному лікуванні множинної мієломи (2020)
Юрик О. Є. - Зміни вегетативної діяльності в осіб із лійкоподібною деформацією грудної клітки, Дуда Б. С., Юрик Н. Є. (2020)
Юрик О. Є. - Деякі особливості змін вищої нервової діяльності в пацієнтів із лійкоподібною деформацією грудної клітки (2020)
Боженко М. І. - Больові синдроми як важливий елемент у формуванні структури якості життя пацієнтів із розсіяним склерозом, Негрич Т. І., Боженко Н. Л. (2020)
Боженко Н. Л. - Мігренозний інсульт у клінічній практиці, Боженко М. І. (2020)
Лесів М. І. - Співставлення структурних змін речовини головного мозку з показниками когнітивних викликаних потенціалів у хворих на гіпертонічну хворобу, гіпотиреоз, Гриб В. А. (2020)
Флис О. M. - Діагностика пухлин головного мозку в практиці невролога поліклініки, Флис Ю. B. (2020)
Кузнецов В. В. - Возрастные особенности реорганизации церебральной гемодинамики, метаболизма и их взаимоотношений у больных ишемическим инсультом в восстановительный период, Скачкова Н. А. (2020)
Медичні події (2020)
Contents (2021)
Andryushayev O. - Intensification of the extraction process of phenolic compounds from Acorus calamus leaves, Ruban O., Maslii Y., Rusak I. (2021)
Bezuglaya E. - Study of pressurised metered dose inhalers for the purpose of standardization of quality attributes characterizing uniformity of dosing, Lyapunov N., Bovtenko V., Zinchenko I., Stolper Y. (2021)
Lys O. - Peculiarities of disorders of nitrogen oxide system in the blood at adrenalin-induced myocardial injury in conditions of immobilization stress and their correction by L-arginine, Reheda M., Sementsiv N., Reheda-Furdychko M., Reheda S. (2021)
Khokhlova K. - Application of approach for development of hptlc identification and quantification methods for determination of phenolic compounds and terpenoids of several Thymus L. species, Vyshnevska L., Zdoryk O., Filatova O. (2021)
Kucherenko L. - Theoretical study of the possibility of decamethoxin complexes with thiotriazolinе to be formed, Chonka O., Shishkina S. (2021)
Kriukova A. - Development of green production technology and research of harpagophytum procumbens root dry extract, Lytkin D., Marchenko M., Vladymyrova I. (2021)
Khvorost O. - Component composition of essential oil shoots and leaves of Laurus nobilis L. Ukrainian origian, Posohova I., Fedchenkova Y., Skrebtsova K. (2021)
Bondarieva I. - Scientific and methodological approaches to modeling the optimal strategy for increasing the competitiveness of pharmacy chains of different sizes, Malyi V., Posilkina O., Mala Z., Nessonova M. (2021)
Dobrova V. - Shaping of the evidence-based substitution conceptual framework of the original medicines to generic counterparts in Ukraine, Popov O., Zupanets I., Tkachenko K. (2021)
Shareef S. M. - The protective effect of Zingiber officinale L. extract on kidney tissues and blood factors of kidney functions after the damage caused by Azathioprine, Khaleel R. A., Hameed Z. E., Alsaraf K. M. (2021)
Abstract and References (2021)
Могильний О. М. - Земельні проблеми козацької доби в руслі українського державотворення: проєкція на сьогодення (2021)
Третяк А. М. - Основні методи та інструменти управління земельними ресурсами і землекористуванням в Україні, Третяк В. М., Курильців Р. М. (2021)
Вініченко І. І. - Бізнес-процеси в теорії інвестиційної діяльності підприємств, Самілик Т. М., Олексюк В. О. (2021)
Заруцька О. П. - Фінансова самостійність місцевих бюджетів як підгрунтя їх стійкості в умовах бюджетної децентралізації, Качула С. В. (2021)
Орлова-Курилова О. В. - Моделювання життєвого циклу інноваційного проєкту в умовах трансформації національної економіки: управління маркетинговим потенціалом, Держак Н. О., Cухомлин Л. В., Бачкір І. Г. (2021)
Неустроєв Ю. Г. - Модернізація економічної системи регіону (2021)
Красовська О. Ю. - Структурно-функціональна схема моделювання маркетингової діяльності у сфері цифровізації (2021)
Паша Л. Г. - Оцінювання ефективності регулятивної функції основних податкових інструментів на регіональному ринку (2021)
Кватирко О. М. - Еколого-економічні засади формування механізмів використання конкурентних переваг лісового сектору регіону (2021)
Ostrovska H. - Іndustrial enterprises intellectual resources management in а knowledge-based economy (2021)
Бабяк Н. Д. - CVP-аналіз в умовах багатопродуктового виробництва як інструмент операційного контролінгу, Крутоус Н. Ю. (2021)
Zamorskyi V. - Productivity of the mother root and cutting garden of the pumiselect clone rootstock in the Steppe of Ukraine, Kamedzko T., Manushkina T., Samoilenko M., Buchilov V. (2021)
Польовий А. М. - Вплив кліматичних змін на формування продуктивності кукурудзи в Західному Лісостепу України, Костюкєвич Т. К., Толмачова А. В., Жигайло О. Л. (2021)
Алмашова В. С. - Вплив обробки насіння гороху овочевого бором і молібденом на ріст і розвиток рослин залежно від строків сівби, Онищенко С. О., Євтушенко О. Т. (2021)
Костецька К. В. - Інжиніринг в технології виробництва екструдованих кормових добавок, Улянич І. Ф., Желєзна В. В., Голубєв М. І. (2021)
Clausen O. - The Danish model of organic agriculture, Patryeva L. (2021)
Гутянський Р. А. - Вплив основного обробітку ґрунту та удобрення на забур'яненість посівів соняшнику, Попов С. І., Костромітін В. М., Кузьменко Н. В., Глубокий О. М. (2021)
Іовенко В. М. - Характеристика росту, розвитку та м'ясних якостей молодняку овець різних генотипів, Гладій І. А. (2021)
Hruban V. - The determining of the force for corn-cobs separation, Havrysh V., Kalinichenko A. (2021)
Marian G. - Quality of pellets produced from agricultural wood residues specific to the Prut river basin, Gelu I., Istrati B., Gudîma A., Nazar B., Pavlenco A., Banari A., Daraduda N. (2021)
Кім Н. І. - Узагальнений показник якості об'єктів кваліметрії різної природи (2021)
Herasymets I. - The study of oxidative stress indicators in rats with a simulated acute hepatitis and correction with a thick extract from reishi mushrooms, Fira L., Medvid I. (2021)
Galuzinska L. - Research of antiulcer activity of dietary concentrate of phenolic compounds of apples on models of experimental ulcer in rats, Kravchenko V., Kravchenko G., Briukhanova T., Fylymonenko V. (2021)
Pashayeva N. - Morphological and anatomical properties of Veronica crista-galli Steven, Suleymanov T., Kerimov Y., Qasimov E., Rzayev F. (2021)
Derymedvid L. - Analgesic properties of dealcoholized extract of Acorus Calamus Leaves, Korang L. (2021)
Zemlianskyi A. - Informativity of lipid metabolism indicators for diagnostics and estimation of the effectiveness of treatment of dogs with pancreatitis, Tymoshenko O., Dotsenko R., Vashchyk Y., Zakhariev A., Seliukova N. (2021)
Vashchyk Y. - Pseudomonas aeruginosa as a priority group representative of bacteria with multiple antibiotic resistance, Morozenko D., Seliukova N., Zakhariev A., Dotsenko R., Zemlianskyi A., Shapovalova O., Dotsenko E. (2021)
Dotsenko R. - The effect of a formulation based on maduramycin and nicarbazine on rats and broiler chickens in a subacute experiment, Romanko M., Vashchyk Y., Zakhariev A., Zemlianskyi A., Dotsenko E., Seliukova N. (2021)
Abstract and References (2021)
Авер’янова Н. - Поняття "діаспора" у наукових розробках зарубіжних вчених: особливості інтерпретацій та застосування (2021)
Афанасьєва Л. - Соціальна солідарність і згуртованість діаспор як чинник суспільної стабільності в умовах пандемії covid-19, Букреєва І., Глинська Л., Глебова Н. (2021)
Бойко С. - Збереження національно-культурної ідентичності представників української діаспори в умовах суспільних змін та конфліктизаційних процесів сучасності, Млош Л. (2021)
Воропаєва Т. - Інтелектуальний супровід відновлення незалежності України: співпраця вітчизняних і зарубіжних українців (до 30-ї річниці незалежності України) (2021)
Газізова О. - Державні пріоритети у збереженні етнонаціональної ідентичності представниками української діаспори: освітній контент (2021)
Грабовська І. - Проблеми та перспективи білоруської діаспори в сучасній Україні у світлі подій білоруської революції гідності і свободи, Талько Т., Товмаш Д. (2021)
Грабовський С. - Українська діаспора під історико-теоретичним ракурсом (2021)
Денисюк С. - Внесок Юрія Шевельова у розвиток українознавчих досліджень у середовищі мистецького українського руху (2021)
Дзира О. - Розкол в українському комуністичному русі Канади в 1930-х роках (2021)
Кагамлик С. - Протистояння в колах української міжвоєнної еміграції: два полюси бачення справи збереження національних пам’яток (2021)
Марущенко М. - Шляхи співпраці лікарів української діаспори Канади та лікарів України в умовах сучасних викликів (2021)
Мозер М. - Просвітницька діяльність Ярослава Розумного у контексті ширення творчої спадщини Івана Франка серед українських емігрантів (2021)
Обушний М. - Особливості етнокультурної діяльності української діаспори Росії доби путінізму (2021)
Петруньок Б. - Маркери ідентичності у контексті політично мотивованого переслідування українців і кримських татар на тимчасово окупованій території Кримського півострова (2021)
Пушкін І. - Білоруси та українці в антирадянських локальних збройних конфліктах на території Радянської Білорусі (1920-1930 роки) (2021)
Солонська Н. - Позиція канадсько-українського вченого Ярослава Рудницького у вирішенні мовного конфлікту в імміграції, Борисович Г. (2021)
Сорочук Л. - Українознавчі зацікавлення Івана Огієнка крізь призму його наукової позиції в еміграції (2021)
Цимбал Т. - Український Петербург у науковій та подвижницькій діяльності Тетяни Лебединської (2021)
Цюрупа М. - Зміна парадигм воєнно-політичного мислення у доктринах та стратегіях воєнної безпеки України ХХ–ХХІ століть (2021)
Шахно Ю. - Аксіологічні орієнтири мігранта як основа сучасних анти/міграційних стратегій (2021)
Грабовська І. - Чи зможе Україна перемогти Росію у війні майбутнього? (Рецензія на книгу: Горбулин Владимир. Как победить Россию в войне будущего. К.: Брайт Букс, 2020. 256 с.) (2021)
Обушний М. - Сакральність мозаїки соломою художника Олександра Саєнка (Рецензія на творчість українського художника О.Ф. Саєнка) (2021)
Волошин О. І. - Петрушка посівна: минуле, сьогодення, перспективи використання (Oгляд літератури), Волошина Л. О., Кондревич М. І., Луник Д. Д., Вишнякова О. А. (2020)
Дорошенко А. І. - Вплив композиту нанодисперсного кремнезему з полігексаметиленгуанідину гідрохлоридом на швидкість та морфологічні показники загоєння опікових ран, Зайченко Г. В., Горчакова Н. О. (2020)
Анохіна С. В. - Хто розфарбував наш світ веселими кольорами? Каротиноїди та їх роль для здоров'я органу зору (Oгляд літератури) (2020)
Головацька Л. О. - Перебіг артеріальної гіпертензії після перенесеного інфаркту міокарда у хворих на цукровий діабет 2 типу (2020)
Степура В. П. - Обґрунтування перспективності фітотерапевтичного застосування червоної олії з м'якоті плодів пальмового дерева Elaeis guineensis (Oгляд літератури), Євтушенко Т. В., Адегова Л. Я., Євтушенко Н. В. (2020)
Гузинець Є. Ф. - Вираженість антиоксидантної ефективності мілдрокарду-Н у хворих на остеоартроз у коморбідності з цукровим діабетом 2 типу (2020)
Головчанський О. М. - Організація та функціонування організму людини з точки зору Традиційної китайської медицини (Лекція) (2020)
Адегова Л. Я. - Лихоманки очима гомеопата (Oгляд літератури), Байбаков В. М., Євтушенко Т. В., Степура В. П., Богомольна Л. О. (2020)
Шпичак О. С. - Теоретические аспекты и практические основы создания лекарственных апипрепаратов на основе стандартизованных субстанций продуктов пчеловодства В Украине (2020)
Медведь Н. А. - Фотохімічний профіль та терапевтичний потенціал VISCUM ALBUM. L (Oгляд літератури), Весельський С. П., Гарник Т. П. (2020)
Кошовий О. М. - Мінеральний склад наземних органів журавлини великоплодої, Комісаренко М. А., Ковальова А. М., Ільїна Т. В., Власова І. К. (2020)
Стремоухов О. О. - Елементарний склад, морфологічні та анатомічні ознаки листя лохини високорослої, Кошовий О. М., Гонтова Т. М., Комісаренко М. А., Бородіна Н. В. (2020)
Тарасенко В. О. - Біофармацевтичні дослідження обґрунтування концентрації та способу введення анестезину до основи аерозолю (2020)
Деримедвідь Л. В. - Вплив екстракту листя лепехи звичайної на стан ліпідного обміну щурів з парацетамоловим гепатитом, Коранг Л. А., Лар'яновська Ю. Б., Горбач Т. В., Яременко М. С. (2020)
Попова Я. В. - Компонентний склад олії трави осоту звичайного (CIRSIUM VULGARE (SAVI) TEN), Мазулін О. В., Остапенко А. О., Мазулін Г. В. (2020)
Інформація для авторів (2020)
Contents (2021)
Abebe T. - Generation of entangled light from a nondegenerate three-level laser coupled to a two-mode vacuum reservoir, Gashu Ch. (2021)
Al-Adamat K. M. - Characterization of Cobalt phthalocyanine thin film on silicon substrate using spectroscopic ellipsometry, El-Nasser H. M. (2021)
Molla Gessesse M. - Interaction of two-level atoms with a single-mode quantized radiation field (2021)
Najam L. A. - Configuration mixing for Po isotopes within the interacting Boson model-2, Abood S. N., Al-Jomaily F. M. A. (2021)
Kumar A. - Studies of thermodynamical and electronic transport properties of Na–Sn alloy, Ojha D. P. (2021)
Sobko B. Yu. - Relationship between the parameters of the second virial coefficient of non-abelian anyons and the two-parametric fractional statistics (2021)
Vakhnenko O. O. - Coupled nonlinear dynamics in the three-mode integrable system on a regular chain (2021)
Lytovchenko V. G. - Ordered electron-hole condensate as a perspective laser 2D environment at room temperatures, Fedorenko L. L., Korbutyak D. V., Strikha M. V. (2021)
Malysheva L. I. - Analytic analysis of electronic and transport properties of finite polyenes (2021)
Strikha M. V. - Fundamental limits for the MOSFET conduction channel length taking the real profile of the barrier potential into account, Kurchak À. (2021)
Yakovkin I. N. - Surface and interface bands of the CdTe–HgTe–CdTe heterostructure: Evidence of metallicity (2021)
Bulavin L. A. - High-pressure reorganization of the fractal pore structure in detonation nanodiamond powders, Tomchuk O. V., Nagornyi A. V., Soloviov D. V. (2021)
Блог головного редактора (2021)
Abdullayevа M. - Innovative potential of Uzbekistan: development of entrepreneurship (2021)
Васильченко А. О. - Аналіз економіко-географічних підходів до ідентифікації регіональних кластерів, Дем’янов С. О. (2021)
Kyzym M. - Terminological provision and paradigm of research of the tracking Ukraine’s trap, Doronina М., Doronin A. (2021)
Калінеску Т. В. - Парадигма формування механізму зміцнення економічної безпеки підприємницької діяльності, Ревенко Д. С., Підмогильний С. С. (2021)
Кудріна О. Ю. - Розвиток податкового потенціалу промислових підприємств у нових умовах господарювання, Божкова В. В. (2021)
Ліхоносова Г. С. - Таргетування обліково-фінансової взаємодії суб’єктів господарювання (2021)
Омельяненко В. А. - Інституційні аспекти управління податковим потенціалом промисловості (2021)
Прозоров Д. В. - Комплексний аналіз сталого розвитку підприємств на основі інтегрованої звітності, Юрченко О. С. (2021)
Mustafayev A. - Investment potential is an element of the economic system of the agro-industrial complex of the northern regions, Naydenov N., Naydenova T., Zakhariev R. (2021)
Ivanov V. - Basic approaches to rural development in the northern region (2021)
Kadirova Sh. - Innovation management as a factor in the development of Uzbekistan's economy, Ismailkhojaev A. (2021)
Новини науки та практики (2021)
Редакційна колегія рекомендує (2021)
Рецензенти (2021)
Вимоги до оформлення (2021)
Вихідні відомості (2021)
Contents (2021)
Obeed F. H. - Calculation of nuclear properties for 56–62Fe isotopes in the Model space (HO) using NuShellX@MSU code (2021)
Aygun M. - A comprehensive research of 10C nucleus using different theoretical approaches (2021)
Kozubovsky V. - Phase methods in absorption spectroscopy, Bilak Yu. (2021)
Ayehu D. - Two-mode squeezed and entangled light production in parametric oscillations (2021)
Al-Jibbouri H. - Variational calculation of lithium-like ions from B+2 to N+4 using β-type Roothaan–Hartree–Fock wavefunction (2021)
Dilmi S. - Estimation of electron impact ionization rates of Li using a non-Maxwellian distribution function, Boumali A. (2021)
Yagoub R. - First principles study of high-pressure phases of ScN, Rekkab Djabri H., Daoud S., Beloufa N., Belarbi M., Haichour A., Zegadi C., Louhibi Fasla S. (2021)
Gayevskii V. R. - The surface energy and structure of nuclei at calcium sulfate dihydrate crystallization from aqueous solutions, Kochmarskii V. Z., Gayevska S. G. (2021)
Gavryushenko D. A. - Entropy production in a model biological system with facilitated diffusion, Cherevko K. V., Bulavin L. A. (2021)
Litvinov V. A. - Secondary-ion mass spectrometry study of LaNi5-hydrogen-oxygen system, Okseniuk I. I., Shevchenko D. I., Bobkov V. V. (2021)
Волошин О. І. - L-карнітин в медичній практиці: нові погляди на використання в нинішніх реаліях та на перспективу (Огляд літератури та власні дані), Волошина Л. О., Васюк В. Л., Бачук-Понич Н. В. (2020)
Андріюк Л. В. - Клініко-неврологічні характеристики хворих з початковими проявами хронічної цереброваскулярної недостатності різної етіології, Єрмолаєва А. В. (2020)
Байбаков В. М. - Сучасний стан здоров'я дитячого населення Дніпропетровської області, Григоренко Л. В. (2020)
Кучмістова О. Ф. - Дослідження можливості підвищення раціональності планових заготівель лікарської рослинної сировини для забезпечення якості фітореабілітації військово-службовців, Шматенко О. П., Руденко В. В., Сирота П. С., Приходько Т. В., Тарасенко В. О., Кучмістов В. О. (2020)
Керімова Г. Ф. - Експериментальне визначення ефективної дози (ед50) сухих екстрактів листя та кореневищ IRIS HUNGARICA з потенційними анаболічними властивостями, Рибак В. А. (2020)
Базовлук Є. В. - Розробка антибактеріального спрею на основі екстракту PHLOMIS PUNGENS WILLD та наночастинок срібла, Ванько Р. С., Конечний Ю. Т., Шикула Р. Г., Конечна Р. Т. (2020)
Марчишин С. М. - Вміст амінокислот у сировині деяких видів родини ASTERACEAE, Слободянюк Л. В., Басараба Р. Ю., Гудзь Н. А., Костишин Л. В. (2020)
Федорич А. В. - Восстановление физиологического и психо-информационного баланса школьников: лечение и профилактика сколиозов, Добровольская Н. А., Тимченко А. С., Шусть В. В., Зеленюк О. В., Сулейманова Э. У. (2020)
Стангачу С. - Продукты пчеловодства – лучшие союзники иммунной системы в борьбе с болезнью COVID-19 (2020)
Положення про редакцію і редакційну колегію журналу "Фітотерапія. Часопис" (2020)
Інформація для авторів (2020)
Зазимко В. О. - Гідродинаміка реактора з модернізованою конструкцією рамного перемішуючого пристрою, Калініна М. Ф., Шибецький В. Ю., Недбайло О. М. (2021)
Басок Б. І. - Експериментальні дослідження теплового режиму приміщення при використанні опалювальних керамічних панелей, Гончарук С. М., Приємченко В. П., Новіцька М. П., Недбайло О. М., Ткаченко М. В. (2021)
Собченко В. В. - Моделювання процесу охолодження гідроалюмосилікатних матеріалів, Жайворонок В. А., Собченко Г. О. (2021)
Contents (2021)
Parnovsky S. L. - Possible modification of the standard cosmological model to resolve a tension with Hubble constant values (2021)
Zavilopulo A. M. - Electron-impact ionization of the glutamic acid and glutamine molecules, Demes S. S., Remeta E. Yu., Bulhakova A. I. (2021)
Ayehu D. - The effect of superposition on the quantum features of the cavity radiation of a three-level laser, Chane A. (2021)
Haouam I. - Two-dimensional Pauli equation in noncom-mutative phase-space (2021)
Saienko R. O. - Adiabatic compressibility of aqueous solutions of polyols, Saienko O. V., Svechnikova O. S. (2021)
Bulavin L. A. - Deformation features in the cell when the coronavirus Enters it, Zabashta Y. F., Hnatiuk K. I. (2021)
Orlets’kyi I. G. - Electrical properties and energy parameters of photosensitive n-Mn2O3/n-CdZnTe heterostructures, Ilashchuk M. I., Maistruk E. V., Parkhomenko H. P., Maryanchuk P. D. (2021)
Ovodok E. - Structural characterization and Gas sensing properties of nano-sized tin dioxide material synthesized from Tin(II) sulfate, Ivanovskaya M., Kotsikau D., Kormosh V., Pylyp P., Bilanych V. (2021)
Bosin E. - Mathematical Generalization of experimental results on the development of single twin layers in metal materials, Drygach T. G., Russkin V. M. (2021)
Gutnyk M. V. - The professor G. De-Metz’s contribution to the development of physical science in Ukraine, Tverytnykova E. E. (2021)
Content (2021)
Olizko Y. - ESP teacher professional development during the COVID-19 era at Igor Sikorsky Kyiv polytechnic institute, Saienko N. (2021)
Klymchuk I. - Global imperatives of economic component development of general secondary education in Ukraine (2021)
Skril I. - Methodological approaches to the formation of professionally oriented english lexical competence in speaking in future specialists of hotel and restaurant business (2021)
Shamshin A. - Development and use of the program of automatic problem solving when conducting practical classes in physics at the University (2021)
Dzhurinsky P. - Study of levels of readiness of future specialists of physical culture for health preservation of students (2021)
Ishchenko A. - Methodological principles for improving the professional training of doctors in the process of studying biological and bioorganic chemistry in the aspect of chemical safety, Hayova L., Horkunenko O. (2021)
Abstract and References (2021)
Content (2021)
Georgiyants M. - Current conception about the pathogenesis and intensive care of severe COVID-19 (review), Korsunov V., Dubrov S., Loskutov O., Bohuslavska N., Nikonov V., Cherkashyna L., Oparin O., Nartov P., Holianishchev M. (2021)
Tseluyko V. - Impact of ranolazine on exercise tolerance and arrhythmias in patients with INOCA, Pylova T. (2021)
Dubenko O. - Markers of atherosclerosis lipoprotein-associated phospholipase A2 and E-selectin and vascular risk factors in patients with carotid stenosis, Anysienkova V. (2021)
Skoryk V. - Use of different options of anti-inflammatory therapy in patients with severe COVID-19 (2021)
Olkhovska V. - Non-specific factors of children protection with streptococcal tonsillitis and infected with Herpes virus type 6, Yeloeva Z., Olkhovsky Y. (2021)
Lozova I. - Stabilometric assessment of vestibular function in children with a medium otitis, Garyuk G., Redka I., Pochuеva T. (2021)
Ievtushenko M. - Histological study of the effect of bacterial lysates on the state of periodontal tissue in experimental periodontitis in rats, Koshova O., Kryzhna S. (2021)
Mittal A. - A descriptive study of COVID-19 at a tertiary care hospital, Singh M. K., Kumar R., Mandsorwale D. (2021)
Abstract and References (2021)
Шматенко О. П. - Фармакоекономічні аспекти медикаментозного забезпечення військовослужбовців при H. pylori-асоційованій пептичній виразці, Осьодло В. В. (2020)
Бабінець Л. С. - Ефективність питних мінеральних вод і акупресури у комплексній корекції клінічного перебігу коморбідності хронічного панкреатиту і цукрового діабету 2 типу, Сасик Г. М. (2020)
Лоскутов А. Л. - Комбінована терапія хронічного болю при остеоартрозі у хворих на неалкогольний стеатогепатит на фоні хелікобактеріозу (2020)
Гузинець Є. Ф. - Комплексна медична реабілітація хворих на цукровий діабет 2 типу в коморбідності з остеоартрозом (2020)
Дорошенко А. І. - Антисептики на основі полігексаметиленгуанідину як перспективні лікарські засоби в умовах антибіотикорезистентності (Огляд літератури), Зайченко Г. В., Горчакова Н. О. (2020)
Дарзулі Н. П. - Дослідження ринку лікарських засобів, у склад яких входять ефірні олії для лікування респіраторних захворювань, Будняк Л. І. (2020)
Карпюк В. Р. - FICARIA VERNA. Аналітичний огляд, Юзьків С. Л., Конечний Ю. Т., Журахівська Л. Р., Конечна Р. Т. (2020)
Федорич О. В. - Об'єктивні характеристики параметрів оточуючого середовища, що спричиняють патогенність ландшафту, Шусть В. В. (2020)
Стангачу С. - Продукты пчеловодства – лучшие союзники иммунной системы в борьбе с болнзнью COVID-19. Обзор онлайн-конференции (2020)
Пам'яті професора Волоха Дмитра Степановича (2020)
Інформація для авторів (2020)
Свіденюк М. О. - Методика визначення фізичних параметрів земної поверхні за результатами комплексування даних оптичного та радіолокаційного знімання (2021)
Ліщенко Л. П. - Дослідження просторово-часових змін поверхневих температур міста Запоріжжя (Україна) за даними дистанційного зондування Землі, Кудряшов О. І. (2021)
Товстюк З. М. - Алгоритм детальних досліджень для пошуку родовищ вуглеводнів на прикладі Шебелинського газоконденсатного родовища, Єсипович С. М., Титаренко О. В., Семенова С. Г., Єфіменко Т. А., Свіденюк М. О., Рибак О. А., Бондаренко А. Д., Головащук О. П., Лазаренко І. В. (2021)
Alpert S. I. - Data combination method in Remote Sensing tasks in case of conflicting information sources (2021)
Седлерова О. В. - Експериментальне обґрунтування використання безпілотних літальних апаратів для прогнозування нафтогазоперспективних об’єктів, Архіпов О. І., Голубов С. І., Бондаренко А. Д. (2021)
Вадим Іванович Лялько. До 90-річчя з дня народження (2021)
Варфоломеєва Т. В. - Впровадження міжнародних правил адвокатської етики в Україні (2009)
Захарова О. С. - Теоретичні та практичні питання щодо дисциплінарної відповідальності суддів (2009)
Буруковська Н. В. - Теорія суспільства крізь призму комунікативної етики (Ю. Габермас, К. -О. Апель) (2009)
Мількова К. В. - Особливості змісту охоронних правовідносин (2009)
Хван Л. Б. - Адвокатура Узбекистана: QUO VADIS (2009)
Кудін С. В. - Дослідження історії вітчизняного кримінального права ХІ–ХVІІІ ст. працях А. І. Яковліва (2009)
Бірюков О. М. - Транскордонні банкрутства в системі міжнародних економічних відносин: транснаціональні корпорації і банкрутство (2009)
Клименко О. М. - Застосування завдатку як способу забезпечення виконання зобов’язань сторін за попереднім договором (2009)
Ковальчук І. В. - Становлення інституту усиновлення на території Галичини, Північної Буковини та Закарпаття за часів Австрійської імперії (2009)
Морозовська Т. В. - Еколого-правовий аналіз сучасної класифікації та характеристики екологічних прав громадян в Україні (2009)
Сафін О. Д. - Організація процесу реформ у законодавстві про ВІЛ і наркотики (2009)
Сухоребрий І. І. - Проблемні питання притягнення до кримінальної відповідальності юридичної особи за вчинення корупційних злочинів (2009)
Хряпінський П. В. - Гуманізація звільнення неповнолітніх від призначеного покарання та його відбування (2009)
Книш О. М. - Зарубіжний досвід віктимологічної профілактики насильницької злочинності неповнолітніх (2009)
Українець В. В. - Створення злочинної організації: особливості зовнішнього прояву (2009)
Бояров В. І. - Деякі проблемні питання представництва інтересів потерпілого в кримінальному судочинстві, Коновалова Г. В. (2009)
Назаров В. В. - Право особи на таємницю листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції та його обмеження у кримінальному провадженні (2009)
Марченко А. Б. - Особливості викладання криміналістики з метою запобігання слідчим помилкам (2009)
Булейко О. Л. - Забезпечення прав учасників кримінально-процесуального судочинства (2009)
Блудиліна М. Є. - Участь захисника у стадії порушення кримінальної справи в кримінальному процесі України (2009)
Кацавець Р. С. - Ораторське мистецтво як складник професійних якостей юриста (2009)
Бишевець О. В. - Правові засади застосування психологічного впливу у сфері судочинства (2009)
Гуріна Д. П. - Експертна профілактика: форми реалізації та способи фіксації (2009)
Богословська М. О. - Деякі аспекти судово-лінгвістичної експертизи (2009)
Гаркуша О. О. - Поділ юрисдикцій: окремі проблеми понятійного апарату процесуальних кодексів (2009)
Бурак О. В. - Конституційні основи організації судової влади у зарубіжних країнах (2009)
Копетюк М. І. - Деякі особливості прокурорського нагляду за законністю закінчення досудового слідства у справах неповнолітніх (2009)
Цакадзе Н. Ч. - Підтримання державного обвинувачення в суді – пріоритетна функція прокуратури України (2009)
Іванцова А. В. - Проблеми реалізації адвокатом права на заняття адвокатською діяльністю (2009)
Коротун О. М. - Функції суддівського самоврядування за законодавством України (2009)
Фалалєєва Л. Г. - Дипломатичні імунітети: принципи, норми, практика застосування, Мараховський В. В. (2009)
Кметик Х. В. - Особливості правового регулювання створення та діяльності нових організаційно-правових форм юридичних осіб згідно з правом Європейського Союзу (2009)
Ботвина Н. В. - Роль кінетичних невербальних засобів спілкування у міжнародній діловій комунікації (2009)
Конончук Т. І. - Етико-естетичний дискурс в епістолярії Василя Стуса (2009)
Антонюк Н. М. - Міжнародні технології навчання правничої термінології у змісті іноземномовного перекладу (2009)
Антонюк Н. М. - Вивчення іноземних мов в контексті гуманістичної освіти, Титаренко О. Ю., Горохова І. В. (2009)
Фесенко Є. В. - Проблеми структури об’єкта як елемента складу злочину (2009)
Навроцький В. О. - Склад злочину: юридична фікція чи правова реальність? (2009)
Шапченко С. Д. - Склад злочину як кримінально-правовий феномен: сутність та основні форми існування (2009)
Тихий В. П. - Підстава кримінальної відповідальності (2009)
Хавронюк М. І. - Відсутність складу злочину: кримінально-правовий аспект (2009)
Стрельцов Є. Л. - Склад злочину: традиційне та нове (2009)
Борисов В. І. - Склад злочину як правова модель (2009)
Дудоров О. О. - Про місце бланкетної диспозиції кримінально-правової заборони у конкретизації змісту складу злочину (2009)
Савченко А. В. - Склад злочину: проблеми визначення конструктивних елементів та ознак (2009)
Рябчинська О. П. - Значення складу злочину для кримінально-правової кваліфікації (2009)
Брич Л. П. - Роль складу злочину у розмежуванні в кримінальному праві (2009)
Єфремов С. О. - Склад злочину та співучасть у злочині (2009)
Дзюба Ю. П. - Предмет злочину як ознака складу злочину: методологічні аспекти дослідження (2009)
Берзін П. С. - Механізм утворення змін в об’єкті кримінально-правової охорони: загальна характеристика (2009)
Вереша Р. В. - Помилка в кримінальному законодавстві зарубіжних держав (2009)
Українець В. В. - Особливості об’єкта складу злочину створення злочинної організації (2009)
Виговська Л. В. - Проблемні питання кримінально-правової характеристики злочину, передбаченого ст. 304 Кримінального кодексу України (2009)
Зосім Н. П. - Конструктивні особливості складів злочинів проти прав споживачів (2009)
Карпова Н. Ю. - Особливості складу злочину, передбаченого ст. 397 КК України (2009)
Кузнецов В. В. - Правові передумови встановлення кримінально-правого захисту документів Національного архівного фонду (2009)
Пастушенко С. С. - Особливості складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 140 КК України (2009)
Чистякова А. - Проблеми визначення суб’єкта примушування до антиконкурентних узгоджених дій (ст. 228 КК України) (2009)
Студентська творчість (2009)
Вимоги до оформлення наукових статей, що подаються до "Вісника Академії адвокатури України" (2009)
Ковтун О. М. - Правові засади планування використання та охорони земель в Україні (2010)
Юрченко Є. О. - Політичне консультування у виборчому процесі: світовий досвід та українська практика (2010)
Малента В. С. - Історичні аспекти становлення тлумачення норм права (2010)
Мазур М. Р. - Особи, які підлягають реабілітації в кримінальному процесі (2010)
Снігур І. Й. - Обмеження наукової та викладацької діяльності державних службовців: аналіз антикорупційних новел, Мельник О. В. (2010)
Гречанюк С. К. - Організація взаємодії установ державної кримінально-виконавчої служби України з засобами масової інформації (2010)
Довганчук С. М. - Принцип самоврядування третейських суддів в Україні (2010)
Маляренко А. О. - Поняття і сутність прилюдного проголошення судового рішення в світлі практики Європейського суду з прав людини (2010)
Зискінд І. О. - Аналіз загальних принципів здійснення нагляду за бізнесом страховика (conduct of business supervision) як інструменту забезпечення прав страхувальника (2010)
Ковалишин О. Р. - Непрямий (похідний) позов як засіб захисту учасників корпоративних відносин (2010)
Гребеньков Г. - Пенальний вимір правової політики держави у сфері протидії злочинності, Назимко Є., Палій М. (2010)
Толокольніков С. В. - Проблеми представництва юридичних осіб в кримінальному процесі України (2010)
Бєляєва К. В. - Етапи зародження та розвитку юридичної психології (2010)
Ховпун О. С. - Допит свідків у справах про ДТП (2010)
Макаруха З. М. - Правові основи заснування простору цивільного правосуддя в рамках ЄС (2010)
Стахєєва Г. О. - Умовне схвалення концентрації за новим Повідомленням Комісії ЄС: основні зміни та нововведення (2010)
Гончаренко В. Г. - Пізнавальна функція юридичної кваліфікації (2010)
Навроцький В. О. - Функціїї кримінально-правової кваліфікації та сучасність (2010)
Фесенко Є. В. - Кримінально-правова кваліфікація: функциональна роль та призначення (2010)
Тихий В. П. - Проблеми кваліфікації злочинного порушення безпеки людини (2010)
Баулін Ю. В. - Питання юридичної кваліфікації в діяльності Конституційного Суду України (2010)
Ковтун О. М. - Умисне знищення або пошкодження територій, взятих під охорону держави, та об’єктів природно-заповідного фонду (ст. 252 КК України): проблеми предмета злочину (2010)
Євтєєва Д. П. - Кримінальна відповідальність за зловживання опікунськими правами: питання складу злочину (2010)
Грищук В. К. - Кримінально-правова кваліфікація еутаназії (2010)
Стрельцов Є. Л. - Об’єкт і кваліфікація злочинів (2010)
Шапченко С. Д. - Юридична кваліфікація як соціально-правове явище та деякі її загальнотеоретичні аспекти (2010)
Кучинська О. П. - Перекладач в кримінальному процесі України (2010)
Гарагонич О. В. - Ухилення від сплати податків з використанням цінних паперів: проблеми правозастосовної практики (2010)
Андрушко П. П. - Об’єкти кримінально-правової кваліфікації: поняття, види (2010)
Антонюк Н. М. - Інтерпретація юридичної термінології в контексті іноземномовного перекладу (2010)
Музика А. А. - Категорія "кваліфікація злочину" та інші, суміжні категорії, в аспекті формулювання тем дисертаційних досліджень (2010)
Вереша Р. В. - Кваліфікаційні помилки (2010)
Захарова О. С. - Строки в процесуальному законі: окремі теоретичні аспекти подолання проблем нормативного регулювання провадження у зв‘язку з винятковими обставинами (2010)
Блудиліна М. Є. - Юридичний аналіз об’єктивної сторони складу злочину на стадії порушення кримінальної справи (2010)
Савченко А. В. - Вплив мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості на кваліфікацію злочинів (2010)
Бойко І. І. - Визначення агресії в міжнародному праві (2010)
Попелюшко В. О. - Достовірне (істинне) встановлення обставин предмета доказування — запорука їх правильної кваліфікації (2010)
Ковальський В. С. - Кваліфікація діянь і реалізація охоронної функції права (2010)
Сарнавський О. М. - Проблеми кримінально-правової оцінки суспільно-небезпечних діянь, вчинених у військовій сфері (2010)
Дзюба В. Т. - Значення юридичних ознак потерпілого (жертви, постраждалого) при кримінально-правовій кваліфікації (2010)
Грудзур О. М. - Окремі питання кваліфікації давання та одержання хабара, які вчинені за умов провокації (2010)
Юрчишин В. М. - Юридична кваліфікація злочину — складова частина судової промови прокурора (2010)
Курдюков В. В. - Пізнання і доказування у кримінальних справах (2010)
Хуторянський О. В. - Характеристика суб’єктивної сторони злочину, передбаченого ст. 136 КК України (2010)
Бартман Ю. Д. - Щодо об’єкта злочину, передбаченого ст. 203 Кримінального кодексу України (2010)
Єфремов С. О. - Проблеми кваліфікації участі в організованому злочинному угрупованні певного виду (2010)
Карпова Н. Ю. - Проблеми кваліфікації злочину, передбаченого ст. 397 КК України (2010)
Вимоги до оформлення наукових статей, що подаються до "Вісника Академії адвокатури України" (2010)
Abebe T. - Generation of entangled light from a nondegenerate three-level laser coupled to a two-mode vacuum reservoir, Gashu Ch. (2021)
Al-Adamat K. M. - Characterization of Cobalt phthalocyanine thin film on silicon substrate using spectroscopic ellipsometry, El-Nasser H. M. (2021)
Molla Gessesse M. - Interaction of two-level atoms with a single-mode quantized radiation field (2021)
Najam L. A. - Configuration mixing for Po isotopes within the interacting boson model-2, Abood S. N., Al-Jomaily F. M. A. (2021)
Kumar A. - Studies of thermodynamical and electronic transport properties of Na–Sn alloy, Ojha D. P. (2021)
Собко Б. - Зв’язок параметрів другого віріального коефіцієнта неабелевих еніонів з двопараметричними дробовими статистиками (2021)
Vakhnenko O. O. - Coupled nonlinear dynamics in the three-mode integrable system on a regular chain (2021)
Литовченко В. Г. - Електронно-дірковий упорядкований конденсат як перспективне лазерне 2D середовище для кімнатних температур, Федоренко Л. Л., Корбутяк Д. В., Стріха М. В. (2021)
Malysheva L. I. - Analytic analysis of electronic and transport properties of finite polyenes (2021)
Стріха М. В. - Фундаментальні обмеження для довжини каналу провідності MOSFET з урахуванням реального вигляду бар’єрного потенціалу, Курчак А. І. (2021)
Yakovkin I. N. - Surface and interface bands of the CdTe–HgTe–CdTe heterostructure: Evidence of metallicity (2021)
Булавін Л. А. - Реорганізація фрактальної структури пор у порошках детонаційних наноалмазів за високого тиску, Томчук О. В., Нагорний А. В., Соловйов Д. В. (2021)
Наші ювіляри (2021)
Цапко О. М. - Історична ретроспектива феномену популізму та політичної демагогії (2021)
Фалько С. А. - Деятельность европейских военно-инструкторских миссий в странах Юго-Восточной Европы в начале ХХ в. (2021)
Держалюк М. С. - Тріанонський мирний договір – джерело нестабільності у Центрально-Східній Європі (Частина 2) (2021)
Мартиненко В. Л. - Локальні евакуації німецького населення окупованих регіонів СРСР взимку – навесні 1943 р. (2021)
Романюк В. О. - Особливості історичного розвитку Венесуели: минуле і сучасність (2021)
Вєтринський І. М. - Специфіка міжнародно-політичного становища Австралійського Союзу в першій половині ХХ ст. (2021)
Бульвінський А. Г. - Ідеологічні основи зовнішньополітичного позиціонування Республіки Таджикистан (2021)
Деменко О. Ф. - Особливості формування засад зовнішньої політики Республіки Казахстан (2021)
Солошенко В. В. - Пограбування культурних цінностей Європи для музею фюрера у Лінці (2021)
Зернецька О. В. - Історична пам’ять та практики монументальної комеморації Першої світової війни в Австралії (Частина 2), Мирончук О. А. (2021)
Відомості про авторів (2021)
Вимоги до оформлення статей для публікації в журналі (2021)
Денисюк С. П. - Особливості оцінювання режимів функціонування локальних систем з джерелами розосередженої генерації та накопичувачами, Дерев'янко Д. Г., Горенко Д. С. (2020)
Попов В. А. - Особливості використання комутаційних апаратів з дистанційним керуванням в процесі формування активних розподільних мереж, Яценко Д. В., Аданіков О. В., Яценко О. В. (2020)
Філянін Д. В. - Аналіз методів визначення джерел гармонічних спотворень в електричній мережі, Волошко А. В. (2020)
Калінчик В. П. - Пристрій керування обмеженням струмів короткого замикання для підвищення ефективності електропостачальних виробничих систем, Побігайло В. А. (2020)
Зайченко С. В. - Визначення основних енергосилових параметрів пристроїв для очищення магістральних трубопроводів з роликовим приводом, Шаленко В. О., Король С. В., Шевчук С. П. (2020)
Matushkin D. - Modeling of aircraft steering control system with traction electric drive by used an adaptive fuzzy controller, Bosak A., Kulakovskyi L., Dubovyk V., Priadko S. (2020)
Вознюк М. М. - Аналіз економічної ефективності використання плоскоовальних труб з неповним оребренням в умовах природної тяги, Письменний Є. М., Терех О. М., Ліщишин В. Ю., Конько Д. В. (2020)
Трофімчук В. І. - Аналіз методів оцінки економічного ефекту від впровадження проектів енергетичної ефективності, Савельєв В. І. (2020)
Боженко М. Ф. - Порівняльні характеристики утилізаційних установок димових газів котелень зі зволоженням дуттьового повітря, Озеруга О. В. (2020)
Naumenko D. - Analysis of use of trapa natans as alternative fuel for boiler, Hrebeniuk Т., Zakladnyi O., Bronytskyi V. (2020)
Дикун Т. В. - Аналіз роботи автотранспорту на біогазі в гірських умовах експлуатації, Гаєва Л. І., Казак Ф. В., Дем'янчук Я. М. (2020)
Вимоги до оформлення статей (2020)
Obeed F. H. - Calculation of nuclear properties for 56–62Fe isotopes in the model space (HO) using NuShellX@MSU code (2021)
Aygun M. - A comprehensive research of 10C nucleus using different theoretical approaches (2021)
Козубовський В. - Фазові методи в абсорбційній спектроскопії, Білак Ю. (2021)
Ayehu D. - Two-mode squeezed and entangled light production in parametric oscillations (2021)
Al-Jibbouri H. - Variational calculation of lithium-like ions from B+2 to N+4 using β-type Roothaan–Hartree–Fock wavefunction (2021)
Dilmi S. - Estimation of electron impact ionization rates of Li using a non-Maxwellian distribution function, Boumali A. (2021)
Yagoub R. - First principles study of high-pressure phases of ScN, Rekkab Djabri H., Daoud S., Beloufa N., Belarbi M., Haichour A., Zegadi C., Louhibi Fasla S. (2021)
Гаєвський В. Р. - Поверхнева енергія та структура зародків при кристалізації дигідрату сульфату кальцію з водних розчинів, Кочмарський В. З., Гаєвська С. Г. (2021)
Гаврюшенко Д. А. - Продукування ентропії в модельній біологічній системі в процесі полегшеної дифузії, Черевко К. В., Булавін Л. А. (2021)
Літвінов В. О. - Дослідження системи LaNi5-водень-кисень методом вторинної іонної мас-спектрометрії, Оксенюк І. І., Шевченко Д. І., Бобков В. В. (2021)
Сухобоков О. В. - Шляхи та доля археолога Дмитра Березовця, Юренко С. П. (2021)
Русяєва А. С. - Визначний нумізмат Владілен Афанасійович Анохін, Сон Н. О. (2021)
Бабенко Л. І. - Пектораль з Товстої Могили як ремінісценція щита Ахілла: в пошуках витоків задуму (2021)
Медведєв Г. В. - Керамічні клейма з поселення Віліне (Розсадне) — у періодизації та хронології пам’ятки (південно-західний Крим) (2021)
Moisieiev D. A. - The Medieval Flanged Tiles from the South-Western Crimea: Problems of Production Localization, Typology and Chronology (2021)
Русяєва А. С. - Графіті з західної околиці Ольвії Понтійської, Кузміщев О. Г., Форнасьє Й. (2021)
Величко Є. О. - Предмети з кургану Огуз в колекції В. Н. та Б. І. Ханенків (за матеріалами Музею історичних коштовностей України), Полідович Ю. Б. (2021)
Войтюк О. П. - Дослідження поселення празько-корчацької культури у місті Рівному, Прищепа Б. А. (2021)
Колода В. В. - Садиби салтівської культурно-історичної спільноти на селищі Мохнач П: критерії виділення та господарський склад (2021)
Бібіков Д. В. - Ще раз про обряд поховання носіїв роменської культури (2021)
Дяченко Д. Г. - Райковецька культура в Середньому Подніпров’ї (2021)
Каряка О. В. - Давні шляхи біля Давидового Броду на Інгульці (2021)
Герасімов В. Є. - Корабельна троща кінця ІV — початку ІІІ ст. до н. е. поблизу Кінбурнської коси, Рейда Р. М., Смирнов О. І., Прейс П., Лоізоу Є. (2021)
Сапожников І. В. - Нижньодністровський (Зміїний) оборонний вал: топографія, археологія, датування, Малюкевич О. Є., Лисецький Ф. М. (2021)
Болтрик Ю. В. - Сліди стародавніх шляхів степової Таврії, Каряка О. В. (2021)
Ходукіна Ю. М. - Прикраси скіфського часу населення Лісостепу: вступ до теми за матеріалами Дніпровського Лівобережжя (2021)
Білинська Л. І. - Нові надходження предметів кола східноєвропейських виїмчастих емалей у Сумському обласному краєзнавчому музеї (попереднє повідомлення), Білик В. М., Бугай О. М., Гопкало О. В., Гороховський Є. Л., Деревянко О. М. (2021)
Володарець-Урбанович Я. В. - Прикраси із мушель у вбранні ранньосередньовічних слов’ян (2021)
Козак О. Д. - "Вершник без голови": скіфське поховання в кургані біля Кусторівки, Окатенко В. М., Бітковська Т. В. (2021)
Круц С. І. - Склад населення, похованого на могильнику скіфської доби біля м. Світловодськ (за матеріалами краніології), Рудич Т. О. (2021)
Рудич Т. О. - Населення черняхівської культури, поховане на могильнику біля с. Велика Бугаївка, за матеріалами краніології (2021)
Kozlenko R. O. - Coins from the Excavations at the "T-4" Site in Olbia, Sheiko I. M., Reuter A. (2021)
Алфьоров О. А. - Дослідження скарбу срібників поблизу смт Городниця, Моця Б. О., Петраускас А. В. (2021)
Симоненко О. В. - Сарматські поховання з розкопок Д. Т. Березовця на Низовому Дніпрі (2021)
Аксьонов В. С. - Д. Т. Березовець та Нетайлівський могильник салтівської культури: відкриття, сучасні дослідження, здобутки (2021)
Сапожников І. В. - Ольвія та її околиці у ХVIII — на початку ХХ ст.: топографо-історіографічні нариси (2021)
Потєхіна І. Д. - У тенетах статистичних "подібностей". Рецензія на статтю Ю. В. Долженка та В. В. Ткача "Два поховання культури кулястих амфор з урочища Заболоття 3 (археологічний та антропологічний аспекти)", Емінак, 2021, 2, Рудич Т. О., Дяченко О. В., Козак О. Д. (2021)
Parnovsky S. L. - Possible modification of the standard cosmological model to resolve a tension with Hubble constant values (2021)
Zavilopulo A. M. - Electron-impact ionization of the glutamic acid and glutamine molecules, Demes S. S., Remeta E. Yu., Bulhakova A. I. (2021)
Ayehu D. - The effect of superposition on the quantum features of the cavity radiation of a three-level laser, Chane A. (2021)
Haouam I. - Two-dimensional Pauli equation in noncom-mutative phase-space (2021)
Саєнко Р. О. - Адіабатична стисливість водних розчинів поліолів, Саєнко О. В., Свечнікова О. С. (2021)
Булавін Л. А. - Особливості деформацій, які виникають у клітині при проникненні в неї коронавірусу, Забашта Ю. Ф. (2021)
Орлецький І. Г. - Електричні властивості і енергетичні параметри фоточутливих гетероструктур n-Mn2O3/n-CdZnTe, Ілащук М. І., Майструк Е. В., Пархоменко Г. П., Мар’янчук П. Д. (2021)
Ovodok E. - Structural characterization and Gas sensing properties of nano-sized tin dioxide material synthesized from Tin(II) sulfate, Ivanovskaya M., Kotsikau D., Kormosh V., Pylyp P., Bilanych V. (2021)
Босін М. Є. - Математичне узагальнення результатів експериментів зі спостереження розвитку одиничних двійникових прошарків у металевих матеріалах, Дригач Т. Г., Русскін В. М. (2021)
Gutnyk M. V. - The professor G. De-Metz’s contribution to the development of physical science in Ukraine, Tverytnykova E. E. (2021)
Куделя П. П. - Енергетичний і ексергетичний підходи до проблеми раціонального використання енергії, Дубовський С. В. (2020)
Панасюк І. В. - Термомодернізація будівель закладів вищої освіти – проблеми та рішення, Єщенко О. І., Шовкалюк М. М. (2020)
Безродний М. К. - Високоефективна теплонасосна система вентиляції та кондиціювання виробничого приміщення з рециркуляцією вентиляційного повітря, Місюра Т. О. (2020)
Дешко В. І. - Додаткові тепловтрати в місцях примикання віконної рами до огороджувальних конструкцій, Білоус І. Ю., Крамаренко С. О. (2020)
Крючков А. І. - Забезпечення теплозбереження будівельних конструкцій використанням відходів виробництва мінеральної вати як наповнювача керамоблоків, Жукова Н. І., Зайченко С. В., Смоляр В. Г. (2020)
Глущенко Г. А. - Досвід практичної експлуатації сонячної електростанції в умовах Сумської області, Залозний В. В., Давиденко А. К. (2020)
Хоменко В. І. - Особливості режимів збудження автономного синхронного генератора при значних збуреннях, Нізімов В. Б. (2020)
Terentiev O. - Use of innovative systems for efficient drilling of wells in the quarry of Ukraine, Sergienko N., Huzan A. (2020)
Сірий О. А. - Особливості моделювання процесу розпилення зрідженого газу для ДВЗ, Соломаха А. С., Чирка Т. В., Пакош Д. З. (2020)
Закладний О. О. - Система технічного діагностування для випробувань електродвигунів, Прокопенко В. В., Гребенюк Т. В. (2020)
Михайленко В. В. - Дослідження перетворювача з п'ятнадцятизонним регулюванням напруги і активно-індуктиним навантаженням, Святненко В. А., Чуняк Ю. М., Бачинський В. І. (2020)
Побігайло В. А. - Побудова системи розпізнавання образів у пристроях обмеження струмів короткого замикання, Калінчик В. П. (2020)
Колісник В. С. - Проблеми надійності автоматизованих систем обліку електричної енергії (АСОЕ), Кучанський В. В. (2020)
Вимоги до оформлення статей (2020)
Bielov D. - Development of theoretical and legal approaches to understanding the essence of somatic human rights in the process of biomedical research, Hromovchuk M. (2021)
Medvid А. - Conventional and constitutional regulations of lawful detention of a person without a court decision: criminal procedure aspect (2021)
Mendzhul M. - Measures to counter the COVID-19 pandemic and the permissibility of human rights restrictions (2021)
Checherskiy V. - Human trafficking and surrogate motherhood: challenges (2021)
Berestova I. - Issues of implementation of equality of arms principle in case of declaring the applied law unconstitutional, Khotynska-Nor O. (2021)
Lenher Y. - Collisions in local lawmaking (2021)
Shelever N. - The concept and content of the constitutional principle of justice (2021)
Iakymchuk N. - Sanctions as a legal phenomenon in the law of Ukraine and international standards of their application (2021)
Zozulia O. - Principles and procedure for forming temporary investigation commissions of the Verkhovna Rada of Ukraine (2021)
Shcherbanyuk O. - Constitutional court procedure and constitutional control in the field of lustration (2021)
Кузьмин Р. Я. - Орден домініканців на землях Галицько-Волинського князівства (Руського королівства) (на прикладі Львова XIII–XIV ст.): між легендою та історією (2021)
Кругляк М. Є. - Аборт – злочин чи особисте право кожної жінки (на прикладі підросійської України ХІХ – початку ХХ ст.) (2021)
Кісь Н. Д. - Конфлікти пам'яті. Вуличні маніфестації під час відзначення 250-річних ювілеїв оборони Львова (1905) та Університету Яна Казимира (1912) (2021)
Харламов М. І. - Боротьба з пожежами на Харківщині у роки воєнного комунізму (1919–1921) (2021)
Московченко Н. П. - Організація архівної справи в Україні в умовах паперового голоду, Палеха Ю. І., Зозуля Н. Ю. (2021)
Виговський М. Ю. - Федір Редько: від директора київської школи до наркома освіти України (2021)
Волониць В. С. - Система охорони здоров'я в УРСР та спроби її реформування (2021)
Тельвак В. П. - "Тільки в селянстві лежить будущина українського відродження": аграристський дискурс революційної публіцистики Михайла Грушевського, Корновенко С. В. (2021)
Цецик Я. П. - Архівні документи про роль органів влади і православного кліру у формуванні позитивного іміджу чорносотенців на Волині на початку ХХ ст. (2021)
Маньковська Р. В. - Теоретичні засади музейної візуальності, Гаврилюк С. В. (2021)
Неприцький О А. - Репутація Польщі в громадській думці країн Європи на початку ХХІ ст. у дослідженнях Інституту Публічних Справ, Донай Л., Романов О. В. (2021)
Мазило І. В. - Вегеш Микола, Віднянський Степан. Августин Волошин – "батько карпатоукраїнського народу". Київ: Парламентське видавництво, 2020. 469 с. (2021)
Для авторів (2021)
Ковальова О. - Теоретико-прикладні аспекти створення інноваційних освітніх методик у системі Малої академії наук України, Кузьменко Г., Бабійчук С. (2021)
Ліннік О. - Ідеї "Філософії для дітей" у проєктуванні курсу "Я досліджую світ" (2021)
Мілєніна М. - Наукова освіта: діахронія та потенціал у глобальному вимірі (2021)
Лякішева А. - Особливості конфліктної поведінки у міжособистісній взаємодії підлітків, Мілінчук С. (2021)
Горбань Л. - Сучасний стан та проблеми професійної орієнтації обдарованої молоді (2021)
Сухомлинська О. - Голоси історії: Василь Сухомлинський в оцінці Метью Ліпмана (2021)
Кірик Т. - Про джерела появи інноваційних парадигм і теорій у діяльності освітньо-наукової сфери України (2021)
Запорожець В. - Дистанційний фізичний практикум: дослідження проблеми побутового енергозбереження, Сліпухіна І., Атамась А. (2021)
Киричевська Л. - Вплив духовно-збагаченого освітнього середовища на розвиток творчої самодіяльності учнів (2021)
Гальченко М. - Концепт наукової освіти: сенс і призначення в сучасному світі (2021)
Доній Н. - Портфоліо як технологія автентичного оцінювання через партнерство (2021)
Ліпін М. - Освіта і політика як простір полеміки про всезагальне (2021)
Савчук Н. - Фінансова грамотність: сутність і перспективи розвитку (2021)
Лантух А. - Паломництво як різновид туристичної практики: формування особистості, Лантух В. (2021)
Садова М. - Вплив ціннісних орієнтацій на професійне самовизначення обдарованої молоді в країнах Європи (2021)
Дорожко І. - Фасилітативні вміння вчителя як чинник розвитку обдарованості учнів, Малихіна О., Туріщева Л. (2021)
Bafayev M. - Socio-psychological Determinants of National Tolerance in the Context of Globalization (2021)
Наші автори (2021)
Наукові видання Інституту обдарованої дитини НАПН України (2021)
Фахові видання Інституту обдарованої дитини НАПН України (2021)
Правила оформлення статей до фахових видань Інституту обдарованої дитини НАПН України (2021)
Вихідні відомості (2021)
Tretko V. - Methodical principles of a bachelor’s degree in International Relations at UK universities, Dziuba M. (2021)
Tretko V. - Didactic aspects of pharmacy students’ training at UK universities, Shunkov V. (2021)
Dudova D. - Interactive methods of patriotic education for future naval cadets: international dimensions (2021)
Pikuła N. - The meaning of work for the elderly in the perspective of social changes in the employment market: Polish dimension (2021)
Paziura N. - Joint PhD programs as an effective tool for the internationalization of higher education in Germany, Hryhorieva V., Kalashnykova T. (2021)
Balendr A. - Border guards’ foreign language training in the European Union countries and Ukraine: comparative study (2021)
Terenko O. - Extrapolation of the Northern American experience of adult education development in national educational space, Klochko L. (2021)
Banit O. - Academic, social and cultural adaption of international students in Canada, Babushko S., Baranova L. (2021)
Sadovets O. - Teacher career development in European countries and its consistency with teacher competence framework (2021)
Isakova Ye. - Content and organizational features of the program of professional training of Bachelors of Arts for teaching English in primary schools of Singapore (2021)
Shvets O. - Bachelor’s program in "Integrated Design” and its implementation in International Design School at Cologne University of Applied Sciences (2021)
Hryshko V. - Comparison of the educational needs of learners at the universities of the third age in Ukraine and Poland (2021)
Vashchenko L. - Development of non-formal adult education in foreign countries (2021)
Kuzmenko Yu. - Formation of foreign language communicative competence among future military officers: international experience, Kovalchuk T., Ivanitska I. (2021)
Shcherbak I. - Analysis of modern developmental trends of positioning strategies of leading universities in the international information space (2021)
Pavlyk N. - The contextualization of the Ukrainian experience of non-formal education in a broader European framework, Andriichuk N. (2021)
Правила оформлення і подання рукописів (2021)
Фесенко М. В. - Контрфаза консолідації міжнародного порядку (2021)
Держалюк М. С. - Тріанонський мирний договір – джерело нестабільності у Центрально-Східній Європі (Частина 3) (2021)
Залєток Н. В. - Служба та побут британських та радянських жінок у військово-морських силах у роки Другої світової війни (2021)
Бульвінський А. Г. - Політика країн Центральної Азії та Середнього Сходу щодо Таджикистану (2021)
Oliynyk O. - "Asia-Pacific Dream” – Chinese Regional Integration Project (2021)
Швед В. О. - Формування основних засад близькосхідної політики адміністрації Джо Байдена (2021)
Чекаленко Л. Д. - Публічна історія: нове відкриття чи призабута давність? (2021)
Присяжнюк О. М. - Витоки та становлення Німецького музею видатних досягнень природознавства і техніки (2021)
Солошенко В. В. - Зигзаги культурной политики Советского Союза эпохи "холодной войны" (2021)
Калакура Я. С. - Наукове осмислення історіософії Омеляна Пріцака (2021)
Потульницький В. А. - Далека і близька (2021)
Відомості про авторів (2021)
Вимоги до оформлення статей для публікації в журналі (2021)
Паршин І. Л. - Маловідома згадка про грамоту Луцького єпископа від 1319 року (2020)
Войтович Л. В. - Стільсько: між фактами і вигадками (2020)
Пашук В. С. - Греко католицьке духовенство – важливий соціальний чинник формування товариства "Просвіта" (2020)
Кондратюк К. К. - Академічна гімназія у Львові (1849–1914), Коцюмбас О. Р. (2020)
Руда О. В. - Роль політичної партії "Мізрахі" в розвитку єврейського приватного шкільництва у міжвоєнній Польщі (2020)
Chotari Ju. Ju. - Ilona Zrínyi, the symbol of freedom and courage (2020)
Пагіря О. М. - Від співпраці до ворожнечі: протистояння Карпатської Січі та чехословацьких органів безпеки на зламі (1938–1939) (2020)
Ільницький В. І. - Боротьба радянських репресивно-каральних органів проти підрозділів тактичного відтинку 22 "Чорний ліс" (1946–1947), Батюк Т. В. (2020)
Артимишин Ю. З. - "Закерзоння" як концепт: лінія–кордон–терен–втрачений регіон? (2020)
Боднар Г. А. - "Постійно відчували цензуру і відповідну планку над собою": Львівський університет імені Івана Франка в 1970-х – середині 1980-х років (структура, викладачі, кадрова політика) (2020)
Піх О. М. - Геополітичні розбіжності як чинник відносин Польщі та Росії (1994–2004) (2020)
Артимишин П. І. - Харківські угоди 2010 року: візії політичних, медійних та експертних середовищ в Україні (2020)
Krasivskyi O. Ja. - Problems of nation-building processes in Ukraine at the present stage, Pidberezhnyk N. P. (2020)
Попко С. М. - Військово-політична співпраця України з НАТО: особливості імплементації програм співробітництва (кінець ХХ – початок ХХІ століття) (2020)
Матіїв Ю. В. - Соціальна політика в дискурсі політичних партій на позачергових виборах до Верховної Ради у 2014 році (2020)
Підшибякін С. В. - Іловайська трагедія 2014 року в дискурсі української громадської думки (2020)
Полтавець Ю. В. - Особливості навчального процесу в Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного на сучасному етапі (2020)
Патер І. Г. - Іван Пулюй – український патріот, політик, державник (2020)
Сова А. О. - Освітньо-виховна діяльність Івана Боберського в Канаді (2020)
Каменцев Д. С. - Публіцистична діяльність Володимира Сальського (2020)
Галів М. Д. - "Член ОУН" Варвара Степанівна Журбенко: доля репресованої вчительки (за матеріалами архівно-кримінальної справи), Огар А. О. (2020)
Кравець Н. П. - Архівно-слідча справа Василя Проходи як історичне джерело (2020)
Костишин Р. С. - Громадсько-політична діяльність Володимира Кохана в 1920–1960-х роках (2020)
Романюк М. В. - Життєвий шлях Лицаря Срібного хреста заслуги УПА Івана Червака ("Дністрового") (2020)
Барань Є. І. - Внесок Іштвана Удварі в реабілітацію наукової спадщини Антонія Годинки, Барань А. Б. (2020)
Осінчук Ю. В. - Церковнослов’янські запозичення в лексичній системі української мови ХVІ–ХVІІ століть (2020)
Ястремська Т. О. - Картина світу і концепт: проблема (пере)осмислення (2020)
Мех Н. О. - Інформаційно-техногенний фактор і людина: психолінгвістичний аспект, Мех О. А. (2020)
Генц А. В. - Історія літератури чи філологічні студії: підручники з української літератури ХІХ століття в університетській системі (2020)
Барань А. Б. - Особливості зображення подій Другої світової війни у прозі Росії, США й Угорщини ХХ століття (за романами Василя Гроссмана "Життя і доля", Джеймса Джонса "Віднині і повік", Імре Кертеса "Знедоленість") (2020)
Шкраб’юк П. В. - У житті й боротьбі – разом (чотири сильветки про незвичайних жінок України) (2020)
Пастух Т. В. - Шляхи рецепції віршів Шевченка (2020)
Гаврилів Т. І. - Місто в модерністичній поезії. Урбаністичні вірші Ґеорґа Гайма та Богдана Ігоря Антонича (2020)
Мочернюк Н. Д. - IРец.I: "Живий живе гадає!": творча спадщина і чин Івана Іванця з погляду ХХІ століття Iна кн.I: Іван Іванець (1893–1946). Стрілецькі мемуари, творча спадщина / Упоряд. А. Яців і Р. Яців; вст. сл.: П. Гринчишин; наук. ред. і авт. вст. ст. д.і.н. М. Литвин. Львів, 2019. 476 с.: іл. (2020)
Голик Р. Й. - IРец.I: Львівська Ставропігія ХVIII – початку ХХ століття: консервативна організація перед викликами модерноcті Iна кн.I: Киричук О., Орлевич І. Львівський Ставропігійський інститут (1788–1914). Роль у суспільно-політичному, культурному та релігійному житті українців Галичини / НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича; Львівський музей історії релігії. Львів: Логос, 2018. 288 с. (2020)
Тараніна Б. К. - IРец. на кн.I: Максим Яременко. Перед викликами уніфікації та дисциплінування: Київська православна митрополія у XVIII столітті. Львів: Вид-во УКУ, 2017. 272 с. (Серія "Київське християнство", т. 4). (2020)
Приступа Є. Н. - IРец. наI: Сова А. Іван Боберський: суспільно-культурна, військово-політична та освітньо-виховна діяльність: монографія; Інститут українознавства імені Івана Крип’якевича НАН України; Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського; Центр незалежних історичних студій. Львів, 2019. 512 с. (2020)
Міщанин В. В. - IРец. наI: Вегеш М.М., Віднянський С.В. Августин Волошин – "батько карпатоукраїнського народу". Київ: Парлам. вид-во, 2020. 472 с. + Іл., ім. пок. (2020)
Голик Р. Й. - IРец.I: Освіта для нації: нова праця про міжвоєнну Галичину Iна кн.I: Руда О. Національно-освітня політика урядів Польщі щодо населення Галичини в 20–30-х роках ХХ століття: реалізація та рецепції: монографія / Національна академія наук України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. Львів, 2019. 802 с. (2020)
Реєнт О. П. - Honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere (2020)
Ястремська Т. О. - Слово про Вчителя: до ювілею Павла Юхимовича Гриценка (2020)
Лазарєв В. В. - Особливості використання юридичної термінології у країнах Європейського Союзу (2021)
Опанасюк Н. А. - Правове регулювання туристичної діяльності в контексті реформування законодавства України про туризм, Охріменко А. Г., Попович С. І. (2021)
Сонюк О. В. - Визначення дефініцій: загроза, ризик, небезпека в сфері підприємницької діяльності (2021)
Мідіна А. С. - Механізми державного управління в діяльності Національної гвардії України: організаційно-правовий підхід, Орел О. В. (2021)
Божик В. І. - Особливості забезпечення прав особи під час досудового розслідування кримінальних проступків за законодавством країн з англосаксонською системою права (2021)
Ракіпова І. В. - Право потерпілого на процесуальну комунікацію у кримінальному провадженні: антропологічні та аксіологічні шукання (2021)
Dogra Y. - Surrogacy milieu in India: a legislative vacuum, Chawla H. (2021)
Abstract and References (2021)
Буруковська Н. В. - Особливості розвитку філософської культури доби глобалізації (2010)
Коваль Т. Ф. - Формування і розвиток системи покарань у кримінальному праві Московської держави ХІV—ХV ст. (2010)
Гусейнова-чекурда Р. З. - Реалізація конституційного права на свободу слова шляхом присутності ЗМІ у судовому процесі (2010)
Ковтун О. М. - Форми планування використання та охорони земель за законодавством України (2010)
Костюк В. Л. - Шляхи реформування патрульної служби міліції (2010)
Радзівон С. М. - Місце адміністративного огляду в системі заходів адміністративного примусу (2010)
Гончаренко В. Г. - Правові питання порушення кримінальної справи, Блудиліна М. Є. (2010)
Вереша Р. В. - Мета покарання: теорії (концепції), історія, та сучасний стан, Лоєнко К. Ю. (2010)
Копотун І. М. - Особливості притягнення до кримінальної відповідальності в зарубіжному законодавстві за злочини проти громадського порядку та моральності (2010)
Титов А. М. - Деякі тактичні особливості діяльності представника потерпілого на досудовому слідстві (2010)
Неня О. В. - Питання правового регулювання використання науково-технічних засобів і методів криміналістики (2010)
Бєляєва К. В. - Психологічний експеримент як метод пізнання (2010)
Лунін С. В. - Докази — ключ до змагальності сторін у судовому процесі (2010)
Соловйов О. В. - Застосування практики Страсбурзького суду як джерела права (за матеріалами рішень і ухвал Верховного Суду України) (2010)
Колісніченко К. С. - Питання заборони агресії в умовах універсального правопорядку часів Ліги Націй (2010)
Антонюк Н. М. - Мікросистема англійської синонімічної лексики, її основні особливості функціонування у наукових текстах юридичної тематики, Титаренко О. Ю., Котовська О. В. (2010)
Вайноренє І. П. - Ділова гра як метод формування іншомовної комунікативної компетенції студентів юридичних спеціальностей (2010)
Єделєв Р. С. - Поняття та способи закріплення процедури здійснення делегованого консульського захисту (2010)
Слатвицька О. С. - Актуальні питання мови міжнародного договору (2010)
Бєляєва К. В. - Вірші (2010)
Варфоломеєва Т. В. - Доступність та ефективність судової системи (2010)
Тихий В. П. - Актуальні проблеми повноважень Конституційного Суду України (2010)
Захарова О. С. - Проблеми процесуального примусу у цивільному у процесі України (2010)
Гончаренко В. Г. - Проблемні питання судово-правової реформи в Україні (2010)
Сердюк В. В. - Верховний Суд України як найвищий судовий орган у системі судів загальної юрисдикції (2010)
Прилуцький С. В. - Перспективи впровадження мирового суду в умовах реформування судочинства України (2010)
Тарануха В. П. - Здійснення адміністративного судочинства в Україні: проблемні аспекти (2010)
Юрчишин В. М. - Фактори, що обумовлюють необхідність участі прокурора в кримінальному процесі (2010)
Ковтун О. М. - Розмежування цивільної, господарської та адміністративної судових юрисдикцій у вирішенні земельних спорів і перспективи запровадження спеціальної земельної юрисдикції в Україні (2010)
Ковальський В. С. - Проблема реалізації охоронної функції права судами України (2010)
Ханик-Посполітак Р. Ю. - Пояснення сторін як докази в цивільному процесі (2010)
Кондрат’єва Л. А. - Право неповнолітніх на судовий захист у цивільному судочинстві (2010)
Гусейнова-Чекурда Р. З. - Реалізація конституційного права на свободу слова шляхом присутності ЗМІ у судовому процесі (2010)
Гуртієва Л. М. - Морально-правові аспекти попередження конфліктних ситуацій у правовідносинах слідчого з учасниками досудового слідства (2010)
Гордєєв В. В. - Пояснення сторін, третіх осіб та їх представників як юридичні факти (2010)
Татулич І. Ю. - Особливості застосування цивільної процесуальної форми в наказному провадженні (2010)
Синюк О. М. - Адаптація норм національного кримінально-процесуального законодавства до права Європейського Союзу: постановка та дослідження проблеми в Україні (2010)
Храпачевська А. В. - Проблема внесення змін до Кримінального кодексу України в контексті реформування судоустрою України (2010)
Кушнір Н. М. - Види судових помилок в провадженні суду першої інстанції при розгляді та вирішенні цивільних справ (2010)
Гавалешко П. С. - Апеляційний перегляд справ про порушення правил дорожнього руху (2010)
Курдюков В. В. - Обов’язкове призначення судово-психологічної експертизи як складова реформування кримінального судочинства України (2010)
Косаренко О. І. - Проблеми аналогії в контексті реформування цивільного судочинства (2010)
Цибуляк-Кустевич А. С. - Перспективи впровадження інституту примирення в цивільному судочинстві України (2010)
Вимоги до оформлення наукових статей, що подаються до "Вісника Академії адвокатури України" (2010)
Крисаченко В. - Лінії розмежування в українському суспільстві: генеза, структура, подолання (2021)
Бевз Т. - Чинники політизації етнічності у контексті загроз національній безпеці України (2021)
Трачук О. - Хто спалював трипільські поселення — скотарі Степу чи землероби Лісостепу? (2021)
Ворончук І. - Литовські Статути Великого князівства Литовського з погляду гендерної експертизи (2021)
Гулюк І. - Участь волинської шляхти в урбанізаційних процесах ранньомодерної Волині: до постановки проблеми (2021)
Довбищенко М. - Забутий єпископ: Луцький владика Остафій (Євгеній) Єло-Малинський у тіні видатних сучасників (2021)
Маркова С. - Масовий штучний голод 1921—1923 рр.: суспільно-економічні наслідки легітимації комуністичного режиму в Україні, Стасюк О. (2021)
Шугальова І. - Дитячі будинки Запорізької губернії в роки масового штучного голоду (1921—1923) (2021)
Жам О. - Полтавщина у польових етнографічних дослідженнях Переяслав-Хмельницького державного історичного музею (60—80-ті роки ХХ ст.) (2021)
Хоменко О. - Українська революція 1917—1921 років у пропагандистському дискурсі російського більшовизму: фільм Тимофія Левчука "Киевлянка" (1958), Скопненко Б. (2021)
Краснодемська І. - Формування та розвиток етнічних українців у Криму (кінець XVIII — початок XXI ст.) в сучасній вітчизняній історіографії (2021)
Грабовська І. - Специфіка сучасного українського фемінізму (соціофілософський зріз проблеми) (2021)
Божук А. - Українське театральне мистецтво в Криму у другій половині ХІХ — на початку ХХ століття (2021)
Чирков О. - Книга "Як Україна втрачала Донбас" — сучасна історія Донецького краю очима журналістів (2021)
Фігурний Ю. - Українознавче осмислення минулого й сьогодення (2021)
Філінюк А. Г. - Освітні, наукові, краєзнавчі, громадські горизонти академіка Лева Баженова (до 75-річчя від дня народження) (2020)
Кабанець Р. Ю. - Охорона вищих посадових осіб і державних установ у системі безпеки ранньомодерної української держави за гетьманування К. Розумовського: ступінь розробки та основні підходи, Омельчук В. В. (2020)
Сидорук С. А. - Архівний фонд Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка як джерело до вивчення його історії, Сидорук Л. В. (2020)
Сінченко І. В. - Інформаційний потенціал офіційних веб-сайтів медичних закладів освіти України щодо вивчення історії медичної освіти середини 1940-х - першої половини 1960-х рр. (2020)
Трубчанінов С. В. - Історико-географічні погляди професорів вітчизняної історії Харківського університету першої половини XIX ст. (2020)
Філінюк А. Г. - Розвиток художнього театру на Поділлі в 1864-1921 рр.: історіографія проблеми, Григор’єв Р. В. (2020)
Bazhenova S. E. - Palaces-residences of the polish national minority in the Podillya region of Ukraine in the 19th - early 20th centuries as centers of culture and enlightenment, Bazhenov L. V. (2020)
Газін В. В. - Концепт Лєщиньского як варіант вирішення "українського питання" в другій половині 50-х рр. XVII ст. (2020)
Заводовський А. А. - Засвоюючи логіку націоналізму: становлення національної ідеології на Закарпатті у "довгому ХІХ ст." (2020)
Задорожнюк А. Б. - Місце та роль ікони у житті православного населення Поділля кінця ХVІІІ - початку ХХ століття, Гриськова Н. Р. (2020)
Ребрик О. В. - До питання про суспільно-політичні, соціально-економічні передумови та правові засади розвитку шляхів сполучення і комунікацій зв'язку в Правобережній Україні наприкінці ХVІІІ - 60-х рр. ХХ ст. (2020)
Скрипник А. Ю. - Кодифікація нормативно-правових актів військових поселень в Російській імперії у першій половині XIX ст., Бучаста С. І. (2020)
Стецюк В. Б. - Формування військових музеїв у Правобережній Україні (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.): етапи та особливості розвитку (2020)
Федьков О. М. - "Місто Гомель просить керувати ним". Гомельська організація РСДРП у складі Української соціал-демократичної спілки: організаційний статус і діяльність (2020)
Адамовський В. І. - Правовий статус дитини: історико-правовий аспект, Лінник Н. В. (2020)
Блажевич Ю. І. - Подільські доброчинці доби голодомору 1932-1933 років: милосердя і співчуття мешканців краю (2020)
Кліщинський П. В. - Аграрний сектор економіки Хмельницької області в період незалежності України: історико-правовий і статистичний аналіз (2020)
Комарніцький О. Б. - Діяльність громадських організацій та органів самоврядування студентів ЗВО УСРР у 20-ті - на початку 30-х рр. ХХ ст.: на матеріалах журналу "Студент революції" (2020)
Маркова С. В. - Руйнація традиційної української родини та соціальне сирітство в 1920-х - 1930-х рр., Шугальова І. М. (2020)
Михайлик А. О. - Гуманітарна інтелігенція України 20-30-х рр. ХХ ст. в радянській історіографії того часу (2020)
Олійник С. В. - Фінансове забезпечення Української Галицької Армії на Правобережжі влітку - восени 1919 року (2020)
Сидорук С. А. - Еволюція житлово-господарського комплексу подільського села середини ХІХ - другої половини ХХ століття, Олійник Д. С. (2020)
Ігнатьєва Т. В. - Неоімперські геопроекти як чинник трансформації сучасної міжнародної системи (2020)
Лозовий В. С. - Історія Другої світової війни як інструмент геополітики Росії (2020)
Баженов О. Л. - Становище і розвиток Державного архіву Хмельницької області у 50-х рр. ХХ ст. (за матеріалами Державного архіву Хмельницької області), Остапов А. В. (2020)
Боднар А. М. - Характерні зміни в спрямованості навчання та виховання дітей Подільської губернії наприкінці ХVІІІ - в першій половині ХІХ ст. (2020)
Havryliuk O. A. - Językowe ślady przeszłości w dziewiętnastowiecznych inskrypcjach nagrobnych z cmentarzy Podola (2020)
Завальнюк О. М. - Кам'янець-Подільський у січні - середині квітня 1919 року: політичні і культурні процеси в контексті українського національного відродження (2020)
Soufflet Gérard. - Les ukrainiens Dans les Mouvements de Resistance Européens: Introduction (2020)
Кундельський В. В. - Рецензія на монографію Сергія Ткача та Дмитра Решетченка "Партійно-політичне життя в Подільській губернії на початку ХХ століття: монографія: у 2 книгах / |за наук. ред. до-ра іст. наук О. М. Федькова|. Кам'янець-Подільський: ТОВ "Друкарня "Рута"", 2020. 368 с." (2020)
Прокопчук В. С. - Рецензія на книгу: "На полях битв Другої світової війни: вихідці з України в європейському Русі Опору: наук.-док. вид. / упоряд. А. Г. Філінюк (голова редкол.), В. Г. Байдич (відп. ред.), Ю. А. Клімчук (відп. секр.); вст. ст.: А. Г. Філінюк, Ю. А. Клімчук. Хмельницький: Мельник А.А., 2019. 296 с." (2020)
Трембіцький А. М. - Історик, педагог, краєзнавець, подолянин Бондаренко Геннадій Васильович - визначна постать історико-регіональних досліджень (до 75-річчя з дня народження) (2020)
Відомості про авторів (2020)
Аушев В. Є. - Відкриття зв’язаного стану трьох глюонів – оддерона (2021)
Рудчик А. Т. - Пружне та непружне розсіяння іонів 15N ядрами 13С при енергії 84 МеВ, Рудчик А. А., Куцик О. Е., Русек К., Кемпер К. В., П’ясецкі Е., Столяж А., Тщіньска А., Пірнак Вал. М., Понкратенко О. А., Строєк І., Кощий Є. І., Сюдак Р., Сакута С. Б., Вознюк С. А., Ільїн А. П., Степаненко Ю. М., Улещенко В. В., Ширма Ю. О. (2021)
Doma S. B. - Ground and excited state characteristics of the nuclei with A = 6 (2021)
Obeed F. H. - Calculation of quadrupole deformation parameter ?2 from reduced transition probability B(E2), Hasan A. K. (2021)
Пугач О. М. - Похибка визначення флюенсу швидких нейтронів на зразки-свідки металу корпусу реактора ВВЕР, Пугач С. М., Дємьохін В. Л., Буканов В. М., Гриценко О. В. (2021)
Филонич Ю. В. - Аналіз впливу вигоряння ядерного палива реактора ВВЕР-1000 на швидкість утворення 16N в теплоносії першого контуру, Запорожан В. В., Балашевський О. С., Меркотан К. К. (2021)
Вернидуб Р. М. - Вплив опромінення на електрофізичні параметри світлодіодів GaAsP, Кириленко О. І., Конорева О. В., Литовченко П. Г., Стратілат Д. П., Тартачник В. П., Філоненко М. М. (2021)
Каглян О. Є. - Динаміка питомої активності 90Sr і 137Cs у представників іхтіофауни водойм Чорнобильської зони відчуження, Гудков Д. І., Кірєєв С. І., Кленус В. Г., Бєляєв В. В., Юрчук Л. П., Дроздов В. В., Гупало О. О. (2021)
Хомутінін Ю. В. - Методологія оперативної оцінки радіоактивного забруднення земель сільськогосподарського призначення з метою повернення їх у господарське використання, Левчук С. Є., Павлюченко В. В. (2021)
Літвінов С. В. - Зміни вмісту каротиноїдів та флавоноїдів у лікарській сировині наперстянки пурпурової, синюхи блакитної та ерви шерстистої, культивованих в умовах in vitro, за хронічної дії іонізуючого опромінення в малих дозах, Льошина Л. Г., Булко О. В., Листван К. В., Пчеловська С. А. (2021)
Zahrah Madhat R. - Natural radioactivity transfer factors from soil to plants in Wasit governorate marsh, Alkhafaiy Heiyam Najy H. (2021)
Венедиктов В. М. - Радіометр для вимірювання гамма-випромінювання, бета-частинок та нейтронів на базі дозиметра ДРГ-05М, Шевель В. М., Лібман В. А. (2021)
Sytova S. N. - Belarusian software for nuclear knowledge management (2021)
Struzhko B. G. - Comment on the article: O. M. Povoroznyk, O. K. Gorpinich "Experimental observation of neutron-neutron correlations in nucleus 6He from 3H(α, pα)nn reaction" (2021)
Болюх В. Ф. - Влияние начального смещения обмоток на показатели электромеханического индукционного ускорителя цилиндрической конфигурации, Щукин И. С., Lasocki J. (2021)
Андриенко П. Д. - Исследование режимов работы токопроводов в системах питания кранов с индукционной подпиткой с учётом влияния высших гармоник тока, Немыкина О. В., Андриенко А. А., Мохнач Р. Э. (2021)
Gulshan Z. A. - A robust control design approach for altitude control and trajectory tracking of a quadrotor, Ali M. Z. H., Shah M. S., Nouman D., Anwar M., Ullah M. F. (2021)
Kuznetsov B. I. - Reduction of magnetic field level in residential old buildings from overhead power lines by means of active screening, Nikitina T. B., Bovdui I. V., Kolomiets V. V., Kobylianskiy B. B. (2021)
Bourouis B. - Energy efficiency of a 3-level shunt active power filter powered by a fuel-cell / battery DC bus with regulated duty cycles, Djeghloud H., Benalla H. (2021)
Mohamad Yusoff A. A. - Air cavity-based vibrational piezoelectric energy harvesters, Ahmad K. A., Sulaiman S. N., Hussain Z., Abdullah N. (2021)
Шутенко О. В. - Аналіз законів розподілу показників трансформаторних масел в трансформаторах 110-330 кВ, Пономаренко С. Г. (2021)
Sahraoui H. - Adaptive maximum power point tracking using neural networks for a photovoltaic systems according grid, Mellah H., Drid S., Chrifi-Alaoui L. (2021)
Koliushko D. G. - Method of integro-differential equations for interpreting the results of vertical electrical sounding of the soil, Rudenko S. S., Saliba A. N. (2021)
Денисюк С. П. - Розвиток можливостей методу окремих складових для аналізу режимів у електротехнічних Smart-комплексах, Коломійчук М. О., Мельничук Г. В. (2021)
Дешко В. І. - База даних сертифікатів енергетичної ефективності будівель в Україні: аналіз для нового будівництва, Шовкалюк М. М., Кузьмина Ю. С. (2021)
Денисюк С. П. - Підготовка фахівців з енергетичної сертифікації та обстеження інженерних систем будівель в ІЕЕ КПІ ім. Ігоря Сікорського, Коцар О. В., Шовкалюк М. М. (2021)
Basok B. - Technical features of using a complex wind-solar power supply system of an energy-efficient house, Nedbailo O., Bozhko I., Tkachenko M. (2021)
Дешко В. І. - Аналіз впливу розподілення повітрообміну між кімнатами на енергоспоживання квартири, Білоус І. Ю., Суходуб І. О., Яценко О. І. (2021)
Зайченко С. В. - Моделювання процесу електромеханічного управління газорозподілом генератора електричної енергії з двигуном внутрішнього згорання, Король С. В., Дерев’янко Д. Г., Опришко В. П., Жукова Н. І. (2021)
Чумак В. В. - Частотні характеристики електричних машин зі всипними обмотками при тепловологому старінні, Тимощук О. Л., Монахов Є. А., Вишневський О. В., Стулішенко А. С. (2021)
Яндульський О. С. - Методи пошуку аномалій в даних вимірювань режимних параметрів електричної мережі, Буханенко О. І. (2021)
Карпеченко А. А. - Формування функціональних плазмових покриттів з комплексом підвищених фізико-механічних та експлуатаційних властивостей, Бобров М. М. (2021)
Федоров Д. О. - Моделі прогнозування кризи течії для теплоносія на надкритичних параметрах, Туз В. О., Клевцов С. В. (2021)
Блінов І. В. - Модель оцінки доцільності переходу промислових споживачів до погодинного обліку електричної енергії на роздрібному ринку, Парус Є. В., Мірошник В. О., Шиманюк П. В., Сичова В. В. (2021)
Замулко А. І. - Особливості використання тарифів на переривання в умовах ринку електричної енергії України, Іщенко О. С. (2021)
Басок Б. І. - Проблеми фізики та геополітики в глобальному потеплінні, Базєєв Є. Т. (2021)
Шкільнюк І. О. - Оцінювання потенціалу мікроорганізмів до біодеструкції моторних палив з різними характеристиками, Бойченко С. В., Шаманський С. Й., Вовк О. О. (2021)
Щокін В. П. - Застосування гуматового реагенту для пилопригнічення і дегазації при масових вибухах, Щокіна О. В. (2021)
Вимоги до оформлення статей (2021)
Войтович Л. В. - Польське козацтво: легенди і дійсність (2020)
Боляновський А. В. - Польсько-литовська армія та козацьке військо у поході на Москву в 1618 році (2020)
Бойко-Гагарін А. С. - Фальшиві монети Польського царства в грошовому обігу українських земель (2020)
Аркуша О. Г. - Образи русі та русинів у приватній кореспонденції польських аристократок Галичини другої половини ХІХ – початку ХХ століття (2020)
Седляр О. В. - Перший досвід організації руських читалень у Галичині (1848–1850) (2020)
Лехнюк Р. О. - "Сьогодні кожен політик повинен зблизитись з народом": українські консервативні середовища в Галичині на зламі ХІХ–ХХ століть у контексті консервативних рухів слов’янських народів Цислейтанії (2020)
Сапацінська Ю. Ю. - Світ емоцій в уявленнях мешканців містечок Галичини другої половини ХІХ – початку ХХ століття (2020)
Байдак М. С. - Листи з фронту і на фронт як джерело з історії Першої світової війни в Галичині (2020)
Останек А. А. - Польсько-українські дискусії навколо проблеми саботажів і пацифікації 1930 року на сторінках львівської преси, їхній вплив на міжнаціональні взаємини і безпеку Другої Речі Посполитої (2020)
Gibiec M. - The image of pacification of eastern Halychyna in 1930 in light of polish and ukrainian press (2020)
Боднар Г. А. - Від "колективної пам’яті" до "пам’яті груп" та постпам’яті: до питання розвитку і сучасних викликів у студіях пам’яті (2020)
Деревчук І. А. - Усні наративи про дитинство як джерело вивчення емоцій радянського суспільства 1970–1985 років (2020)
Кшановська Ю. М. - Населення Дніпропетровська 1959–1989 років: процеси мовно-культурної асиміляції (2020)
Хахула Л. І. - Українсько-польський військово-політичний союз 1920 року в історичній пам’яті українців і поляків (2020)
Пастернак В. В. - Як писати новітню історію малого міста на українсько-польському пограниччі: (не) повернення багатокультурності та пошуки ідентичностей (на прикладі Жовкви) (2020)
Романчук В. О. - Польська проблематика на сторінках журналу "Універсум": історична пам’ять, культура, політика (2020)
Лехнюк Р. О. - |Рец.|: Галичина реальна і уявна |на кн.|: Mit Galicji / |pod redakcją naukową Jacka Purchli, Wolfganga Kosa oraz Żanny Komar, Moniki Rydiger i Wernera Michaela Schwarza|. Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, Wien Museum, 2014. 465 s. (2020)
Вараниця А. О. - |Рец.|: Польське коріння Ізраїлю |на кн.|: Sroka L. T., Sroka M. Polskie korzenia Izraela. Wprowadzenie do tematu. Wybór źródeł. Kraków: Austeria, 2015. 710 s. (2020)
Боднар Г. А. - |Рец.|: Присвятити себе українській справі: операція "Вісла" в дзеркалі мікроісторії |на кн.|: Коваль Петро. Діти берегів часу: Акція "Вісла". Спогади / пер. з польс. та передм. Л. Івасюк. Львів: Вид-во: "Світ", 2016. 464 с.: іл. (2020)
Горбачевський Т. С. - |Рец.|: Репресії як більшовицький спосіб утвердження влади |на кн.|: Репресії радянського тоталітарного режиму на західних землях України (1939–1953): причини і наслідки, політика пам’яті: монографія / за ред.: В. Ільницького, М. Литвина та М. Галіва. Дрогобич; Херсон: Видавничий дім "Гельветика", 2019. 268 с. (2020)
Литвин М. Р. - Відзначення 100-річчя укладення українсько-польського військово-політичного союзу (2020)
Литвин М. Р. - Перший літописець опозиційного руху в Україні: Юрій Зайцев (1941–2020) (2020)
Литвин М. Р. - Визначний історик Київської церкви: Ігор Скочиляс (1967–2020) (2020)
Zazhigalov V. A. - Mechanochemistry as advanced methodology in green chemistry for applied catalysis, Wieczorek-Ciurowa K., Sachuk O. V., Bacherikova I. V. (2021)
Волошина Ю. Г. - Алкілування толуолу метанолом у бічний ланцюг, модифікування та дезактивація цеолітних каталізаторів, Пертко О. П. (2021)
Stepasiuk B. - Catalytic processing of organochlorine wastes into valuable monomers, Haievska T., Spaska O., Bilokopytov Yu., Boichenko S., Yakovlieva A. (2021)
Папейкін О. О. - Мастильні матеріали на основі відходів олеопродуктів, Бодачівська Л. Ю., Венгер І. О., Давітадзе Д. З., Спаська О. А. (2021)
Bodachivska L. Yu. - Side streams from the vegetable oil production as feedstock for surfactants and their derivative technical systems (2021)
Polunkin E. V. - Influence of addition of exomodified carbon nanospheres on the structuration in ethanol motor fuels, Pyliavskyi V. S., Gaidai O. O., Melnykova S. L., Spaska O. A., Matveeva I. V. (2021)
Zubenko S. O. - The simple method of vegetable oils and oleochemical products acid value determination (2021)
Бачерикова I. В. - Дослідження впливу природи матеріалів органічного походження на видалення нафти з поверхні води, Гриненко С. Б., Кузнецова Л. С., Зажигалов В. О., Бачеріков О. В. (2021)
Spas`ka O. A. - Influence of physico-chemical parameters of surface-active systems compo-nents for minimization of evaporation of hydrocarbon liquids, Chumak V. L., Maksymyuk M. R., Rudenko V. M., Kosenko O. I., Polunkin E. V., Gaidai O. O. (2021)
Шаранда М. Є. - Парофазне окиснення пропіленгліколь-метанольної суміші до метиллактату на СeO2/Al2O3 каталізаторі, Милін А. М., Зінченко О. Ю., Брей В. В. (2021)
До 100-річчя від дня народження члена-кореспондента НАН України В. М. Власенка (2021)
До 75-річчя члена-кореспондента НАН України В. О. Зажигалова (2021)
Гірс О. А. - Динаміка товарної структури дубових деревостанів вегетативного походження Слобожанського лісотипологічного району, Пастернак В. П., Слиш О. А. (2021)
Мусієнко С. І. - Особливості лісового фонду рекреаційно-оздоровчих лісів Лівобережної України, Румянцев М. Г., Тарнопільська О. М., Бондаренко В. В., Лук’янець В. А., Кобець О. В. (2021)
Румянцев М. Г. - Вплив рубок догляду різної інтенсивності на стан і товарно-сортиментну структуру штучних дубових насаджень у Лівобережному Лісостепу, Луначевський Л. С., Самодай В. П., Ігнатенко В. А., Сотнікова А. В. (2021)
Висоцька Н. Ю. - Оцінка стану та збереження генофонду основних лісоутворювальних видів у Луганській області, Терещенко Л. І., Лось С. А., Юрченко В. А., Борисенко О. І. (2021)
Лазар О. Д. - Лісівничо-селекційна оцінка плюсового насадження сосни звичайної, ураженого кореневою губкою, в ДП "Рокитнівське лісове господарство" (2021)
Лось С. А. - Розмноження сортів фундука вертикальними відсадками із застосуванням будівельної сітки на Харківщині, Слюсарчук В. Є., Кравченко Л. І., Гусєва Є. В. (2021)
Сирота О. П. - Оцінка змін у лісових генетичних резерватах Полтавщини впродовж останніх 35 років (2021)
Даниленко О. М. - Вплив регуляторів росту рослин на ріст і масу сіянців дуба звичайного у Південно-східному Лісостепу України, Висоцька Н. Ю., Тарнопільський П. Б., Румянцев М. Г. (2021)
Соломаха Н. Г. - Агрохімічні характеристики ґрунтів лісоаграрного стаціонару ДП "Маріупольська лісова науково-дослідна станція", Короткова Т. М., Кравченко В. М., Іванічева Є. В. (2021)
Бондарук М. А. - Раритетна компонента лісових фітоценозів Західно- та Центральнополіського лісогосподарського округу України, Целіщев О. Г. (2021)
Краснов В. П. - Динаміка питомої активності 137Cs у надземній фітомасі багна болотного (Ledum palustre L.) у лісах Полісся України після аварії на Чорнобильській АЕС, Орлов О. О., Жуковський О. В. (2021)
Meshkova V. L. - The first results of the biological control of Ips sexdentatus using Thanasimus formicarius in Ukraine, Ridkokasha A. D., Omelich A. R., Baturkin D. O. (2021)
Андреєва О. Ю. - Зміна принадності насаджень ДП "Коростенське ЛМГ" для комах-хвоєгризів (2021)
Усцький І. М. - Всихання клена гостролистого (Acer platanoides L.) в Україні та причини погіршення його стану в Харківській області, Михайліченко О. А., Жадан І. В. (2021)
Правила для авторів (2021)
Довідка рецензента (2021)
Балабан Г. - Проблема критеріїв та ступенів препозиціоналізації одиниць у теоретичному мовознавстві (2016)
Ковбаско Ю. - Дейктична модальність як передумова до функціонально-граматичної транспозиції (2016)
Ковбаско Ю. - Вплив лінгвальних чинників на розвиток фразових дієслів середньоанглійського періоду, Соловей А.-М. (2016)
Бешлей О. - Семантико-когнітивний аналіз синонімів концепту YOUTH (2016)
Медведь М. - Екстралінгвальні чинники запозичень видавничо-поліграфічної термінології у сучасній українській літературній мові (2016)
Огієнко М. - Основні напрямки термінологічних досліджень (2016)
Олексенко В. - Префіксоїд мікро- як виразник кількісно-оцінного значення (2016)
Степанюк М. - Функціонально-семантичні поля емоційного концепту "ЗДИВУВАННЯ" (на матеріалах романів Ш. Бронте та Е. Бронте) (2016)
Чмель В. - Вираження категорії оцінки на лексичному та синтаксичному рівнях в англійській та українській мовах, Ахмад І. (2016)
Прокопенко Н. - Різновиди малих форм у регіональній пресі (2016)
Рембецька О. - Структурно-тематична та жанрова характеристика газети "Херсонская мысль" (1911-1913 рр.) (2016)
Соловей Г. - Переклад політичної статті як типу тексту: структурно-композиційний, функціонально-семантичний та крос-культурний аспекти (2016)
Стодолінська Ю. - Специфіка художнього порівняння у дитячому дискурсі (2016)
Дворянчикова С. - До питання аналізу власних імен та засобів створення комічного в контекстах із поетонімним компонентом (2016)
Заболотська О. - Імпліцитне вираження авторської інтенції (2016)
Загороднюк В. - Художній потенціал поліфункціонального діалогічного мовлення у романі "Мати все" Люко Дашвар (2016)
Ковбаско Ю. - Морфологічні характеристики побутового дискурсу американського середнього класу кінця ХІХ – початку ХХ століття (на матеріалі оповідань О. Генрі), Баб’як С. (2016)
Миронова Т. - Внесок перфектних дієслівних форм у семантику тексту британського письменника (оповідання Дж. Оруелла "Як я стріляв у слона / Shooting an Elephant") (2016)
Мороз О. - Тональність поетичного тексту: онтологічний аспект (2016)
Підгірна Н. - Методологічні засади дослідження синтаксичної компресії у сучасному художньому тексті (2016)
Піндосова Т. - Ремінісценція як тип тексту в сучасній лінгвістиці (2016)
Романова Н. - Семантика іменникових емотивів у художніх творах сучасної німецької мови (2016)
Лисенко Г. - Теорії перекладу фахових мов: поняття "культура", Чепурна З. (2016)
Юріна Ю. - Лінгвостилістичні ресурси антонімів у поезіях Олени Теліги (2016)
Французова К. - Лінгвоконцепт корпоративність-корпорація у перекладі: методологічний аспект (2016)
Аношкова Т. - Формування матриці глобальної компетентності для студентів вищих навчальних закладів України (2016)
Лисенко Г. - Щодо мовної ситуації в Австрії (2016)
Надточій Ю. - Лексико-граматичні особливості німецькогомолодіжного сленгу, Олійник Л. (2016)
Нестеренко О. - Шляхи та способи лінгвістичного вираження гендерних упереджень у соціальних мережах (на матеріалі англійської мови) (2016)
Палій В. - Мовні засоби вираження колоквіальності (на матеріалі французької мови), Фінчук Г. (2016)
Бистряков І. К. - Концептуальні ознаки сталого господарювання, Клиновий Д. В. (2021)
Рибачук В. П. - Державне фінансування досліджень і розробок за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки: національні особливості, Овчарова Л. П. (2021)
Попович О. С. - Етика науки як фактор її збереження і розвитку, Жабін С. О., Кліменкова В. І. (2021)
Грига В. Ю. - Державне фінансування досліджень і розробок в окремих країнах Центральної та Східної Європи: сучасний стан та особливості розподілу коштів, Рижкова Ю. О. (2021)
Балишев М. А. - Астроном Людвиг Оттович Струве (1858—1920): наукова біографія (2021)
Журило Д. Ю. - Внесок наукових шкіл професорів В.Т. Сладкоштеєва та О.О. Шатагіна в розвиток горизонзонтального безперервного лиття в Україні в 1960—2000 рр. (2021)
Храмов Ю. А. - Видатний фізико-хімік Джордж Кістяківський (18.11.1900—07.12.1982), Станкова М. Д. (2021)
З архівів України (2021)
Ювілеї та пам’ятні дати (2021)
Хроніка наукового життя (2021)
Рецензії (2021)
Правила для авторів (2021)
Содержание (2021)
Стецюк П. І. - Оптимізаційні задачі модернізації пропускних здатностей дуг відмовостійких мереж, Лиховид О. П., Жидков В. О., Супрун А. А. (2021)
Соловьев В. И. - Учет многофакторности характеристик голоса в задачах идентификации диктора, Рыбальский О. В., Журавель В. В., Шабля А. Н., Тимко Е. В. (2021)
Кадомский К. К. - Применение потоковой кластеризации для идентифика-ции гибридных темпоральных автоматов на аналоговых данных IIoT (2021)
Северин В. П. - Применение информационной технологии для моделирования динамики управления ядерным реактором с разбиением на зоны по вертикальной оси, Никулина Е. Н. (2021)
Чикрий А. А. - Гарантированный результат в игровых задачах группового сближения управляемых объектов, Раппопорт И. С. (2021)
Масол В. И. - Явный вид распределения избранных двумерных и трехмерных статистик (0, 1)-последовательности, Поперешняк С. В. (2021)
Семенов В. В. - Адаптивный метод операторной экстраполяции для вариационных неравенств в банаховых пространствах, Денисов С. В. (2021)
Алиев Т. А. - Технологии вычисления коэффициента корреля-ции между полезным сигналом и помехой по оценке их релейной взаимной корреляционной функции, Мусаева Н. Ф. (2021)
Палагин А. В. - Информационно-технологические средства управляемой эволюции (2021)
Волосов В. В. - Математические модели углового движе-ния космических аппаратов и их использование в задачах управления ориентацией, Шевченко В. Н. (2021)
Літвинчук А. М. - Покращення моделей розпізнавання облич за допомогою згорткових нейронних мереж, навчання подібності та методів оптимізації, Барановська Л. В. (2021)
Ромовська З. В. - Проблеми захисту права власності фізичної особи (2009)
Тарнопольська О. М. - Удосконалення правотворчого процесу як засіб запобігання прогалин у законодавстві (2009)
Котюк І. - Слідчі дії як засіб розв’язання пізнавальних завдань у сфері судочинства (2009)
Третяк С. М. - Концептуальні засади реформування українського громадянського суспільства (2009)
Захарова О. С. - До питання про цивільну процесуальну форму (2009)
Маляренко А. О. - "Публічність" та "гласність" цивільного судочинства в світлі норм Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (2009)
Зискінд І. О. - Сутність державного регулювання та нагляду за страховиками (2009)
Ковтун О. М. - Система природно-заповідного законодавства України (2009)
Радзівон С. М. - Проблеми захисту прав людини при застосуванні міліцією адміністративного огляду (2009)
Дьяченко А. В. - Особливості функцій державних органів у сфері валютного регулювання в Україні (2009)
Попович В. М. - Методологічне значення кримінології для розвитку запобіжного потенціалу кримінально-правового циклу наук (2009)
Кудін С. В. - Кримінальне право Київської Русі та українських земель, що входили до складу Литовсько-Руської держави і Речі Посполитої: дослідження у працях М. Д. Іванишева (2009)
Вереша Р. В. - Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів (коментар до ст. 171 КК України) (2009)
Назимко Є. С. - Фактори, що обумовлюють застосування депеналізації (2009)
Гришко О. М. - Латентність корисливих злочинів, вчинених щодо осіб похилого віку (2009)
Расюк А. О. - Судимість та правові наслідки її реалізації (2009)
Дердюк Б. М. - Мета та підстави судового провадження у справах неосудних та обмежено осудних осіб (2009)
Бондар В. С. - Формування сучасних концепцій предмета криміналістики як теоретична перспектива створення інтегративної моделі використання спеціальних криміналістичних знань у судочинстві (2009)
Гончаренко В. Г. - Природничо-наукові засади та процесуальні форми використання ольфакторного методу в доказуванні (2009)
Бордюгов Л. Г. - Проблеми визначення об’єкта судово-екологічної експертизи (2009)
Гонгало С. Й. - Матеріали технічного запису судового засідання як об’єкти криміналістичних експертиз (2009)
Титов А. М. - Окремі питання участі представника потерпілого у кримінальному процесі (2009)
Янчук О. Ю. - Судова експертиза в адміністративному судочинстві (2009)
Москвич Л. М. - Міжнародні стандарти ефективності судової системи та їх значення під час проведення судової реформи в Україні (2009)
Воробйова Г. Є. - Процес гармонізації національного права до права Європейського Союзу: досвід Республіки Греція (2009)
Козачук К. О. - Антисоціальний персонаж у ліриці Т. Шевченка: структурні та еволюційні компоненти (2009)
Юрченко Є. О. - Американські виборчі технології на світовій арені (2009)
Антонюк Н. М. - Творчі здобутки студентів – перекладачів Академії адвокатури України (2009)
Вимоги до оформлення наукових статей, що подаються до "Вісника Академії адвокатури України" (2009)
Білоусенко П. - Протонульсуфіксальні деривати в праслов’янській мові (іменники з суфіксом-флексією -ь < -ĭ) (2015)
Ковальчук Т. - Відносна позиція умовно-наслідкового комплексу та його частин у межах нереального умовно-наслідкового періоду (2015)
Маріна О. - Парадоксальність як когнітивно-дискурсивна категорія (2015)
Менчук М. - Інфінітивні синтаксичні конструкції в американському ліричному дискурсі: комунікативно-прагматичний аспект (2015)
Прокопенко Н. - Поняття експресивності в мовознавстві (2015)
Наталя Сіденко - Поняття фразеологічної усталеності: генеза розвитку (2015)
Ущина В. - Дискурсивні стратегії позиціонування суб’єкта-дилетанта в метакомунікативній ситуації ризику (2015)
Данилевська О. - Дискурс дитячої книжки як об’єкт соціолінгвістики (2015)
Карпова М. - Структурно-семантичні характеристики образних порівнянь та мовні засоби їх вираження в британських поетичних текстах (2015)
Прокопів Г. - Смислотвірна функція прийменників у віршованому мовленні (2015)
Романова Н. - Семантика емотивів у морфологічному вимірі (на прикладі німецькомовних фольклорних казок) (2015)
Фудерер Т. - Опозиція "свій – чужий" як семантична основа метафоризації соціальних явищ (на матеріалі сучасної української прози) (2015)
Швайко Д. - Номінативні конструкції з семантикою заперечення (на матеріалі американського поетичного дискурсу) (2015)
Юркова К. - Експресивна функція риторичних питань в англомовному поетичному мовленні (2015)
Димитренко Л. - Лексико-стилістичні особливості англомовних газетних заголовків (2015)
Літкович Ю. - Синтаксичні функції плеоназмів у сучасному англомовному медіа-дискурсі (2015)
Омельчук Ю. - Щодо проблеми жанрової специфіки фейлетону (2015)
Рембецька О. - Культурне життя міста Херсона на шпальтах газети "Копейка" (2015)
Бєлєхова Л. - Поетика очуднення у ліриці Ліни Костенко: когнітивно-прагматичний аспект (2015)
Волкова С. - Комплексна методика аналізу міфолорного простору амеріндіанських художніх текстів (2015)
Гладкова Р. - Окказиональное и узуальное использование категории числа именных частей речи в художественном тексте (на материале произведений К.Г. Паустовского) (2015)
Малишева-Кочубей М. - Символіка червоного кольору в канадській поезії: лінгвокогнітивне дослідження (2015)
Мельник М. - Антропонімія драматичної поеми Ліни Костенко "Сніг у Флоренції" (2015)
Олимская А. - Композиционно-речевые формы в синтаксическом пространстве поэтического текста (2015)
Петрова Г. - Аналіз асоціативного поля слова-стимулу "СИР" в українській мові (за результатами вільного асоціативного експерименту) (2015)
Свірідова Ю. - Методика аналізу поетики пейзажу в австралійських віршованих текстах ХХ століття (2015)
Фінік Є. - Образи природних стихій вогню і води в австралійських поетичних текстах (2015)
Акішина М. - Екологічні мотиви в англомовному поетичному дискурсі ХХІ століття (2015)
Бабич В. - Засоби вираження "ліричного я" в американському поетичному дискурсі модернізму (на матеріалі поезії Р. Фроста) (2015)
Базилевич Н. - Лінгвальні засоби актуалізації рефлексії В. Черчилля (2015)
Владимирова Т. - Концепт "судьба": этимологическая составляющая (2015)
Ізотова Н. - Ігрова тональність романів Дж. М. Кутзее: психонаративні коди (2015)
Нагорна О. - Стратегії вживання неоднозначних висловлень у сучасному англомовному дискурсі (2015)
Піндосова Т. - Allusive Epithet in the Modern English Detective Story (2015)
Степанюк М. - Моделювання смислових полів емоційного концепту "ЗЛІСТЬ" (на матеріалах романів Ш. Бронте та Е. Бронте) (2015)
Шевченко Л. - Мовна об’єктивація концепту "Небесне Царство" в тексті Нового Завіту (2015)
Безугла Л. - Рецензія на монографію Маріної Олени Сергіївни "Семіотика парадоксальності у когнітивно-комунікативному висвітленні (на матеріалі сучасного англомовного поетичного дискурсу)” (2015)
Швачко С. - Рецензія на монографію Волкової Світлани Володимирівни "Міфолорні образи в амеріндіанських художніх прозових текстах” (Херсон: Айлант, 2015. – 338 с.) (2015)
Горчакова Н. О. - Фітопрофілактика порушень зору при виникненні комп’ютерного зорового (моніторного) синдрому (Огляд літератури) (2018)
Добровольний О. О. - Естрогенна активність поліфенольних сполук суплідь хмелю та перспектива створення лікарських засобів на їх основі (Огляд літератури), Шаламай А. С. (2018)
Гарник Т. П. - Історичні аспекти розвитку, організації, визначення фітотерапії та її роль і місце у сучасній медицині (Методичні рекомендації для самостійного опрацювання теми), Андріюк Л. В., Волошин О. І., Гарник К. В., Петріщева В. О., Парчамі Газае Сепідех (2018)
Козименко Т. М. - Гомеопатія як метод комплементарної (доповнюючої, підтримуючої) терапії в онкології (Огляд літератури), Кіркілевська Л. М. (2018)
Олещук О. М. - Вивчення гепатопротекторної дії ліофілізованого екстракту з трави хамерію вузьколистого, Фещенко Г. І. (2018)
Заремба Є. Х. - Вплив кверцетину на ліпідний спектр крові, гострофазові реакції та рівень сечової кислоти у хворих на артеріальну гіпертензію поєднаною з недиференційованою дисплазією сполучної тканини, Заремба О. В., Рак Н. О., Прокоса М. І., Вірна М. М., Чех С.Р. (2018)
Лоскутова І. В. - Ефективність натуральних фосфоліпідів в профілактиці не виношування у жінок із хронічними захворюваннями печінки та жовчовивідних шляхів, Бічевська Р. Г., Мацюх Н. В. (2018)
Копчак О. О. - Тривожні розлади: клінічні прояви та особливості лікувальної тактики (Огляд літератури) (2018)
Никифорук А. Я. - Встановлення ефективної дози густого екстракту з листя шпинату городнього на моделі токсичного ураження печінки, Фіра Л. С., Лихацький П. Г. (2018)
Шаповалова Н. В. - Місце і значення препаратів рослинного походження у сучасній терапії ожиріння, Сметаніна К. І., Тарнавська М. І. (2018)
Гуртовенко І. О. - Дослідження вмісту поліфенольних сполук трави агастахе фенхельного Agastache foeniculum (Pursch) O. Kuntze, Коновалова О. Ю., Гудзенко Н. В., Гудзенко О. І., Шураєва Т. К., Меньшова В. О. (2018)
Кініченко А. О. - Гіпоглікемічна активність трави портулаку городнього за умов високожирової дієти у щурів, Кутик В. С., Тржецинський С. Д. (2018)
Кисличенко О. А. - Дослідження первинних метаболітів сланей пармелії бороздчатої, Процька В. В., Журавель І. О. (2018)
Гарник Т. П. - Звіт за результатами участі у міжнародному конгресі "Природне харчування і здоровий спосіб життя", 12 липня 2018 р., м. Анкара (Туреччина), Зубицька В. О. (2018)
Науковий форум з міжнародною участю "Сучасні теоретико-практичні аспекти у розв’язанні послідовності реалізації впровадження "Стратегії розвитку народної і нетрадиційної медицини" у первинну ланку охорони здоров’я" (2018)
До 60-річчя від дня народження: Кисличенко Вікторія Сергіївна (2018)
Інформація для авторів (2018)
Власенко Л. - Синонімічна транспозиція граматичних форм дієслова (2017)
Демешко І. - Теоретичні аспекти позиційного словотвірно-морфонологічного аналізу (2017)
Зюзькіна Г. - Морфонологічна типологія суфіксальних дериватів іншомовного походження (2017)
Климович С. - Препозитивні атрибутивні аброморфеми і префіксоїди (2017)
Ковтюх С. - Відмінкові словоформи як релевантні маркери українських прізвищ (2017)
Кущ Н. - Частка в системі дискурсивних слів (2017)
Омельчук С. - Нормативне вживання в науковому лінгводидактичному дискурсі віддієслівних іменників на -ння (2017)
Погорлецька Н. - Відприкметникова субстантивація в українській та англійській мовах (2017)
Царалунга І. - Варіативність іменника в українських конфесійних текстах XIV ст. (2017)
Гула Л. - Торговельно-економічні терміни-словосполучення в мові українських писемних пам’яток XIV – XVIII ст. (2017)
Засименко В. - Borrowings in English transport terms as a way of its enrichment, Міняйлова А. (2017)
Золота О. - Синонімія в українській керамічній термінології (2017)
Лебедєва А. - Політичні неологізми в сучасній англійській мові: семантичний аспект (2017)
Ткаченко Л. - Спангліш як мовне явище зміни коду, Лебедєва Н. (2017)
Мартос С. - Власні назви в молодіжному сленгу (2017)
Мартос С. - Моральні цінності буття в молодіжному соціолекті (2017)
Мельник О. - Соціолінгвістичний аспект ергонімікону Вінниччини (2017)
Романова Н. - Лексема Glück як елемент структурно-семантичної організації сучасних німецькомовних дериватів та композитів (2017)
Соломахін А. - Терміни-фраземи у складі української астрономічної термінології ІІ половини ХХ – початку ХХІ століть (2017)
Флорінська С. - Зооніми Кіровоградщини, мотивовані часовими параметрами (2017)
Шонь О. - Мовностилістичні особливості функціонування рамкових компонентів тексту в літературному творі (2017)
Безугла Т. - Структурно-композиційне оформлення англо- і німецькомовних рекламних текстів (2017)
Ісаєнко О. - Інтерв’ю як інформаційний жанр професійного кінодискурсу (2017)
Карабута О. - Суспільно-політична лексика у політичному дискурсі: семантичний аспект (2017)
Коваль Т. - Вторинна номінація як своєрідний прийом увиразнення мови мас-медіа (2017)
Мінчак Г. - Комічна гіперсемантизація ідеологічно маркованих номінативних одиниць у мові сучасної української публіцистики (2017)
Бандурко З. - Прагмапоетика як методологічний підхід до аналізу поетичного дискурсу (2017)
Гайдученко Г. - Експресивний синтаксис Марії Матіос (2017)
Загороднюк В. - Авторська інтерпретація елементів білінгвізму в художньому тексті (на матеріалі роману "Залишенець. Чорний ворон" Василя Шкляра) (2017)
Зуброва О. - Роль стилістики синтаксису в декодуванні художнього тексту періоду вікторіанства (на матеріалі роману Е. Гаскелл "Північ і Південь"), Сухенко К. (2017)
Ковбасюк Л. - Instant Messaging vom Smartphone aus linguistischer sicht (2017)
Мелконян В. - Специфика поэтического текста в диахроническом аспекте (2017)
Помирча С. - Мовний портрет пана Купи як засіб психоментальної характеристики персонажа в романі О. Ільченка "Козацькому роду нема переводу…", Манохіна Ю. (2017)
Тихоша В. - Синтаксичні особливості епістолярію Лесі Українки (2017)
Ткаченко І. - Засоби вираження образу наратора у художньому тексті (2017)
Черкун Л. - О некоторых средствах создания выразительности в поэтической речи (2017)
Юріна Ю. - Художньо-зображальне використання однорідних членів речення та звертань у поетиці Олени Теліги (2017)
Юркова К. - Використання риторичних питань в американській поезії (лінгвопрагматичний аспект) (2017)
Базилевич Н. - Метафорична вербалізація концепту ВЕЛИКА БРИТАНІЯ у сучасному англомовному політичному дискурсі (2017)
Божко О. - Лінгвопсихологічні передумови формування атмосфери "саспенс" у літературному жанрі "хоррор" (2017)
Демченко В. - Вимоги мовного сьогодення (2017)
Заболотська О. - Функціонування семантико-прагматичних типів імперативних конструкцій в англомовній поезії (2017)
Заболотська О. - Текстові концепти як реалізатори індивідуально-авторської картини світу (2017)
Ільєнкова В. - Дослідження лексико-семантичного поля ЩАСТЯ у світлі вчення про мовну картину світу (на матеріалі гуманітарних наукових досліджень 1963-2015 років) (2017)
Резніченко Н. - Роль концептуальной метафоры в романе Дины Рубиной "Белая голубка Кордовы" (2017)
Слободинська Т. - Комунікативна дія як форма реалізації певної когнітивної програми (2017)
Сокол М. - Місто як одиниця сучасної концептуальної системи (2017)
Суворова Т. - Способи осмислення художнього світу в американських фольклорних баладах (2017)
Ігнатова А. Ю. - Особливості перебігу негоспітальної пневмонії хворих на цукровий діабет 2 типу (Огляд літератури), Гарник Т. П., Руденко І. В. (2018)
Головацька Л. О. - Гендерні особливості змін артеріального тиску в умовах психоемоційного стресу (2018)
Копчак О. В. - Участь студентів та викладачів стоматологічного факультету ПВНЗ "Київський медичний університет" у роботі IX (XVI) з’їзду громадської організації "Асоціація стоматологів України" "Національна програма профілактики основних стоматологічних захворювань як складова Державної системи охорони здоров’я України", Мазур І. П., Азаров О. В., Куліш А. С. (2018)
Мощич О. П. - Гомеопатія в Україні: головні віхи історії (лекція) (2018)
Гарник Т. П. - Ефективність застосування гірудотерапії в комплексному лікуванні пацієнтів залежних від психоактивних речовин, Андріюк Л. В., Фітькало О. С. (2018)
Тодорова І. В. - Досвід інтегрування методів народної і нетрадиційної медицини в навчальні програми на етапах післядипломної освіти провізорів та лікарів, Убогов С. Г., Радченко А. П., Пилипчук Л. Б., Федорова Л. О. (2018)
Козир Г. Р. - Дослідження цукрознижувальної дії сухого екстракту трави чорнобривців, Марчишин С. М. (2018)
Сидора Н. В. - Дослідження пектину плодів Crataegus submollis Sаrg, Ковальова А. М., Данилова І. А., Кашпур Н. В. (2018)
Корнієвський Ю. І. - Хромато-мас-спектроскопія настоянок валеріани, Фіда З., Корнієвська В. Г., Богуславська Н. Ю., Панченко С. В. (2018)
Петровська У. В. - Визначення кількісного вмісту протеїну та клітковини в листі та насінні шпинату городнього сортів Красень Полісся та Фантазія, Журавель І. О., Гуцол В. В. (2018)
Бурда Н. Є. - Вивчення морфолого-анатомічних ознак трави якірців сланких (Tribulus terrestris L.), Журавель І. О., Котов А. Г., Котова Е. Е., Вовк О. Г. (2018)
Васенда М. М. - Вплив допоміжних речовин на вивільнення біологічно активних сполук із суміші екстракту сухого перетинок грецького горіха, Пласконіс Ю. Ю., Козир Г. Р., Бердей І. І. (2018)
Тартинська Г. С. - Вивчення елементного та жирнокислотного складу зерна тритикале (Triticosecale Wittm. & A. Camus), Журавель І. О., Орленко І. В., Парченко В. В. (2018)
Кисличенко О. А. - Підбір оптимальних умов при розробці технології отримання 50% етанольного екстракту плодів моркви посівної з використанням методу математичного планування, Процька В. В., Журавель І. О. (2018)
Гарник Т. П. - Звіт за результатами проведення Наукового форуму з міжнародною участю "Сучасні теоретико-практичні аспекти у розв’язанні послідовності реалізації впровадження "Стратегії розвитку народної і нетрадиційної медицини" у первинну ланку охорони здоров’я", 26 жовтня 2018 року (2018)
Гарник Т. П. - Інформація і прес-реліз про участь у міжнародній конференції за участю Європейської медичної асоціації у місті Айя Напа Республіка Кіпр, Літвінова Л. І. (2018)
Інформація для авторів (2018)
Горецька А. - Молодіжне слово року як актуальний об'єкт лінгвістичного аналізу, Туришева О. (2018)
Гура Н. - Словотвірний аспект новоутворень сфери телекомунікації, Маслова А. (2018)
Каріда О. - Особливості адаптації англомовних запозичень в українській термінології Інтернету (2018)
Куньч З. - Роль метафори у формулюванні політичних афоризмів (на матеріалі гасел Революції Гідності), Куньч М. (2018)
Матюшенко О. - Ненормативна лексика німецької мови – нетиповий об'єкт типових досліджень, Туришева О. (2018)
Орел І. - Діахронний аспект семантичних характеристик німецьких ФО на позначення гендерного стереотипу щодо жінок – "дурна" (2018)
Radetska S. - The manifestation of linguistic identity at the verbal semantic level (2018)
Radetska S. - Formation and development of English aviation terminology, Sevriuk M. (2018)
Фаріон І. - Мовно-освітні пріоритети в діахронії: Львівське братство напр. ХVI – поч. ХVII ст. (2018)
Радецька С. - Лексичні особливості ділової кореспонденції мореплавства, Ходаковська О. (2018)
Ярмолюк А. - Семантична структура категорії простору в англійській та українській мовах, Кудрявцева Н. (2018)
Ivanova V. - The category of modality in academic writing, Kudriavtseva N. (2018)
Прохорова П. - Темпоральні модифікації в німецькій лінгвістичній сомнології (2018)
Заболотська О. - Актуалізатори концепту СМЕРТЬ у новелі Дж. Голсуорсі "Цвіт яблуні" (2018)
Карабута О. - Функціонування термінів та професіоналізмів у мові ЗМІ Херсонщини (2018)
Климович С. - Абревіація та словоскладання як способи творення молодіжних сленгізмів, Мартос С. (2018)
Куликовская Н. - История имени и имя истории (на базе лексем-номинантов концептов немецкого языка "Geschichte" и "Name") (2018)
Невинна Ю. - Семантичне поле концепту БРЕХНЯ в іспанській та українській мовах, Нічаєнко І. (2018)
Птуха В. - Зовнішня мотивація номінацій одягу з національно-культурним компонентом семантики в англійській та українській мовах (2018)
Скобнікова О. - Аналіз концепту FAMILY на базі американських національних корпусів (2018)
Беценко Т. - Мовно-образні ознаки поетичного дискурсу Василя Голобородька (2018)
Богдан Ю. - Жанрові особливості роману Ю. Андруховича "Лексикон інтимних міст", Черненко Н., Вінниченко М. (2018)
Городиловська Г. - Виражальні можливості речень у художньому дискурсі Романа Іваничука, Городиловська М. (2018)
Демченко В. - Мовний портрет автора тексту як засіб етнокультурної ідентичності (2018)
Жук Л. - Функції цитування в політичному дискурсі (на матеріалі публічних промов президента України П. Порошенка), Ільєнко О. (2018)
Подвойська О. - Номінальний стиль у німецькомовних текстах юридичних документів, Добровольська О. (2018)
Сіденко Н. - Фразеологічна деформація у реалізації стратегії генерації емоційної напруги в англомовній "жовтій" пресі (2018)
Тарасова О. - Дискурс-аналіз як метод дослідження французького віршованого мовлення доби модернізму (2018)
Волошук В. - Збереження семантичної своєрідності поезій Р. М. Рільке в українських перекладах, Головань О. (2018)
Гончарук Р. - Особливості перекладу німецьких фразеологізмів українською (на матеріалі поеми Г. Гейне "Атта троль" у перекладі Лесі Українки) (2018)
Дзикович О. - Функціонально-прагматичний, композиційно-структурний і семантичний аспекти номінації німецькомовних фільмів. Специфіка перекладу фільмонімів, Писаренко А. (2018)
Zdrazhko A. - Role of Gayatri Spivak's de-translation approach in representation of Mahasweta Devi's signature style (exemplified by Spivak’s translation of Devi's "Stanadayini") (2018)
Kozoris I. - Übersetzung der juristischen Texte aus dem Deutschen ins Ukrainische aus der Sicht der Praxeologie (2018)
Лебедєва Н. - Сучасний склад англійської театральної термінології від середньоанглійського періоду до початку ХХІ століття (2018)
Мазур О. - Діалект як проблема англо-українського художнього перекладу, Поплавська Є. (2018)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського