Матвєєва Т. - Соціолект як проблема художнього перекладу, Козоріз І., Мазур О. (2018)
Pеtrеnkо І. - Dіffеrеnt аpprоасhеs tо thе trаnslаtіоn оf thе pоеtry (2018)
Радванська В. - Проблеми відтворення англійського гумору при перекладі телевізійного шоу "A bit of fry and laurie", Кудрявцева Н. (2018)
Рубанська В. - Лінгвокультурні елементи у мовній картині світу на матеріалі сатиричної поеми Г. Гайне "Німеччина. Зимова казка" та їх відображення у перекладі Л. Первомайського, Подвойська О. (2018)
Хан О. - Специфіка відтворення у перекладі характерологічного контексту hard-boiled детективу Раймонда Чандлера (2018)
Башук Н. - Паремії як відображення менталітету німецького та українського народів (2018)
Гуменюк Н. - Словотвірні процеси зі словоформою Brexit (2018)
Жужгина-Аллахвердян Т. - Топоним "Киев" в сборнике Кирши Данилова: семантико-когнитивная археология имени (2018)
Kolosova S. - Borrowing as a way of terms creation in case of dance terminology, Bezden Yu. (2018)
Лопушинський І. - Державна мова в Україні: забезпечення конституційного статусу в період міжзаконня (2018)
Ментинська І. - Сучасні тенденції термінознавчих досліджень (на матеріалі комп'ютерної термінології) (2018)
Науменко А. - Мовно-культурна політика сучасної України (2018)
Прохоров В. - До питання структурних одиниць дискурсу (2018)
Синица И. - Квазипарадигмальные отношения как результат современных дискурсивных практик (2018)
Радзіон В. - Власні назви баскетбольних, гандбольних і волейбольних команд у німецькій мові: структурний та мотиваційний аспекти (2018)
Романова Н. - Актуалізація емотивної лексики в німецькомовній поезії 1945–1961 років (2018)
Слаба О. - Особливості омонімічних відношень між англо-американськими та німецькими економічними термінами (2018)
Шеремета К. - Особливості функціонування англійських термінів з маркетингу в українській мові (2018)
Vasylenko O. - Functions of the infinitive in the sentence, Yaroshenko M. (2018)
Короткова С. - Особенности функционирования наречий меры и степени как слов-градуаторов в специальных текстах (2018)
Шведова М. - Динаміка вживання варіативних форм іменників-назв неістот у знахідному відмінку однини в літературних текстах регіонів України ХІХ-ХХІ ст. (2018)
Вапіров С. - Стилістика карнавального образу трикстера (на матеріалі казок братів Грімм) (2018)
Зінченко А. - Першорядні прагматичні функції вторинних номінацій кількості в англомовному публіцистичному дискурсі (2018)
Мартос С. - Афіксація іменників у молодіжному сленгу (2018)
Микитюк О. - Вербалізація хороніма Україна в мовно-національній картині світу Дмитра Донцова (2018)
Олексенко В. - Словотвірний потенціал англізма медіа в українській мові (2018)
Сєчіна С. - Репрезентація концепту ІДЕНТИЧНІСТЬ в іспанській мовній картині світу (на матеріалі півострівного національного варіанту іспанської мови) (2018)
Черкун Л. - Двойная актуализация как средство создания выразительности в прозе М. Цветаевой и Б. Пастернака (2018)
Алексенко С. - Структурні компоненти лінгвосеміотичного простору жіночого глянцевого журналу (2018)
Богдан Ю. - Образ автора у сучасному німецькому мандрівному романі (2018)
Gaman I. - Kontextuelle Einbettung der textsorte "Zooführer" (2018)
Дзикович О. - До питання інтертекстуальності та гібридності текстів, Лохтенко В. (2018)
Podvoiska O. - Die Gestaltung der gegenwärtigen Geschäftskorrespondenz (2018)
Попова О. - Стратегічний комплекс рекламного дискурсу: від диференціації до дискредитації, Аксютіна В., Карпенко І. (2018)
Сирота Л. - Лінгвістичні засоби досягнення комічного ефекту у текстах політичного дискурсу, Радецька С. (2018)
Тихоша В. - Складне речення в ідіостилі Василя Шкляра (на матеріалі роману "Маруся") (2018)
Абабілова Н. - Граматичні особливості перекладу документів міжнародного права (2018)
Гончаренко О. - Ситуативно-мовленнєві функції особових займенників в іспанській мові та особливості їх перекладу українською мовою (2018)
Городецька Ю. - Особливості перекладу англомовних інструкцій до медпрепаратів українською мовою: прагматичний аспект, Шеремета К., Мазур О. (2018)
Ємець О. - Принципи й етапи концептуального перекладу художніх текстів (2018)
Kalishchak T. - Ways of painting terminology translation from English into Ukrainian language, Kukharenko O. (2018)
Мазур О. - Критика художнього перекладу: нарис методології (2018)
Маркелова А. - Кольоронімічний компонент "сірий” у поетичному мовленні Василя Симоненка (на матеріалі англомовних перекладів) (2018)
Мінгазова М. - Особливості синхронного аудіовізуального перекладу випуску новин, Гончаренко Н., Мазур О. (2018)
Подвойська О. - Прагматична адаптація текстів авіаційної тематики, Зварич Л. (2018)
Солодка А. - Дослідження впливу культурно-детермінованих факторів на перекладацький процес (2018)
Тонкіх А. - Специфіка відтворення гумору при перекладі телесеріалів (на матеріалі телесеріалу "Альф"), Кудрявцева Н. (2018)
Tschepurna Z. - Übersetzungsverfahren beim Dolmetschen aus dem Ukrainischen ins Deutsche. Semantische Aspekte, Lissenko H. (2018)
Богданов В. Л. - Роль наукових установ Секції фізико-технічних і математичних наук НАН України в розвитку наукових досліджень у роки незалежності, Мальчевський І. А. (2021)
Із зали засідань Президії НАН України (15 вересня 2021 р.) (2021)
Ажнюк Б. М. - Про діяльність мовознавчих установ НАН України в галузі лінгвістичних експертиз (стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 15 вересня 2021 р.) (2021)
Рабоконь А. М. - Поліморфізм довжини інтронів генів тубуліну як ефективний інструмент генетичної диференціації рослин (за матеріалами наукового повідомлення на засіданні Президії НАН України 15 вересня 2021 р.) (2021)
Байдак М. С. - Українки в збройних конфліктах: соціокультурний вимір (за матеріалами наукового повідомлення на засіданні Президії НАН України 15 вересня 2021 р.) (2021)
Одарченко Р. С. - Методи тестування та підвищення ефективності стільникових мереж 5G (за матеріалами наукового повідомлення на засіданні Президії НАН України 15 вересня 2021 р.) (2021)
Пехньо В. І. - Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В. І. Вернадського НАН України: на межі тисячоліть (до 90-річчя заснування установи), Коваль Л. Б. (2021)
Щипцов О. А. - Спогади про міжнародну наукову діяльність видатного вченого-океанолога академіка НАН України В. М. Єремеєва (2021)
Бугров В. А. - Філософія як школа інтелектуальної чесності та гуманізму (до 80-річчя академіка НАН України Л.В. Губерського) (2021)
Сафронова В. Г. - "Інтелект будь-якої нації визначається якістю питної води" (до 80-річчя академіка НАН України В. В. Гончарука), Юрлова Л. Ю. (2021)
80-річчя члена-кореспондента НАН України І. П. Григорюка (2021)
75-річчя члена-кореспондента НАН України К. О. Гогаєва (2021)
75-річчя члена-кореспондента НАН України В. М. Федірка (2021)
50-річчя члена-кореспондента НАН України Г. І. Зеленько (2021)
Сіроштан Т. В. - Лексико-словотвірні типи нульсуфіксальних абстрактів в українській мові ХІ–ХІІІ ст. (2018)
Донік О. М. - Семантико-синтаксичне функціювання порівняльних сполучників подібності (на матеріалі творів Дари Корній) (2018)
Ніколайчук А. С. - Складні конструкції в мовознавстві 40-х – 60-х рр. ХХ ст., Жукова М. К. (2018)
Бабій І. О. - Гуцульська побутова лексика "Вогненні стовпи" в романі Р. Іваничука, Семенюк О. А. (2018)
Бараняк М. М. - Специфіка синтаксичної будови німецьких прислів'їв із каузативним компонентом (на матеріалі суспільно-політичного дискурсу) (2018)
Бондаренко О. Є. - Функційно-семантична парадигма односкладного власне безособового речення в сучасному медіадискурсі (на матеріалі українських газет) (2018)
Євтушенко Н. І. - Іншомовні словотвірні елементи у мові сучасної української поезії (2018)
Жук Х.-М. Р. - Класифікація предикатів лексико-семантичної групи соматичних дієслів в англійській мові (2018)
Кирилова В. М. - Позитивна і негативна спрямованість оцінки у синонімії і її деякі внутрішні закономірності (на матеріалі прикметників сучасної англійської мови) (2018)
Кисла Н. В. - Семантичні відтінки допомоги, підтримки, віддяки, відшкодування, відповіді і переконання у прийменниковій семантиці мети (2018)
Нечитайло М. О. - Потенціал пропозиції як tertium comparationis у зіставних дослідженнях української та китайської мов (2018)
Таран С. О. - Лексикографічні принципи укладання словника-активатора (2018)
Калашник Ю. І. - Порівняння в поетичній мові К. Москальця: структурно-семантичний та функціональний аспекти (2018)
Петренко Л. О. - Особливості мовної репрезентації простору в поезії Д. Лазуткіна: концептуальний та стилістичний виміри (2018)
Балабан О. О. - Фрейм як когнітивно-семантична універсалія в споріднених мовах (на матеріалі фрейму "сучасна жінка") (2018)
Вовк О. В. - Трансформація засобів вираження емоційності та емотивності у творах жанру горор: лінгвосеміотичний аспект (2018)
Кузнецова Г. П. - Генеза фонетики в системі гіпотез походження мови (2018)
Луньова Т. В. - Концепт СПАДОК у мистецтвознавчому есе Пола Бейлі про Константіна Бранкузі (2018)
Пікалова А. О. - Лінгвокреативність і компетентність як механізми конструювання ідентичності англомовного дитячого поета (2018)
Коваленко В. П. - Освітньо-комунікаційні складники комунікативного простору вищого навчального закладу (2018)
Лакомська І. В. - Заголовок із фразеологізмом як сугестійний маркер медійного повідомлення (2018)
Чаварга А. П. - Про фонетико-орфографічні особливості мови деяких періодичних видань Угорської Русі другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (2018)
Брага І. І. - Писемне сімейне мовлення носіїв суржику (2018)
Кривенець І. В. - Мовне вираження соціального конфлікту у творчості Б. Вербера (2018)
Подія до 30-річчя Незалежності України (2021)
"Обдаровані діти – скарб нації!" (2021)
Малиношевька А. В. - Українська Духовна Республіка – в кожному з нас (2021)
Ковальчук Ю. М. - Особистісні чинники життєвого самовизначення (частина 1) (2021)
Мадзігон В. М. - Проєктування освітньо-інформаційного середовища майбутнього для обдарованих дітей (2021)
Kovalova O. - Innovative Scientific Education Practices of the JASU: Theoretical Framework for Identification (2021)
Петровська В. В. - Метод траєкторій у задачах комбінаторики (2021)
Мелешко В. В. - Особливості змістового компоненту дидактичної системи наукового ліцею (2021)
Калмикова Л. О. - Психодіагностика мовленнєвої обдарованості дитини через цілеутворення процесів говоріння і аудіювання, Харченко Н. В., Мисан І. В. (2021)
Шевенко А. М. - Комплексна програма створення профорієнтаційного простору професійного самовизначення старшокласників як чинника особистісного зростання (2021)
Мегалінська Г. П. - Визначення показників "життєвий індекс людини" та "біологічний вік" як метод підвищення ефективності роботи гуртків валеології, Постова К. Г., Білик Ж. І., Даниленко Є. В., Ткачук І. О. (2021)
Чудакова В. П. - Загальний дизайн, зміст "Моделі психологічної структури процесу інноваційної діяльності" у дослідженні психологічної готовності до інноваційної діяльності, основи формування "інноваційності" ̶ компетентності конкурентоздатності особистості (частина 4) (2021)
Замелюк М. І. - Майстер-клас "Декорування скрап-сторінки для календаря": апгрейд інструментарію для роботи з батьками, Левицька В. А. (2021)
Янатьєва О. Г. - Авторська програма "Основи екологічних знань. 10 клас" (2021)
Мельник М. Ю. - Ціннісні орієнтації старшокласників з ознаками інтелектуально-академічної обдарованості, Бєльська Н. А. (2021)
Панчуков О. Г. - Шлях до успіху (2021)
План проведення науково-практичних масових заходів Інституту обдарованої дитини НАПН України на 2021 рік (2021)
Наукові видання Інституту обдарованої дитини НАПН України (2021)
Фахові видання Інституту обдарованої дитини НАПН України (2021)
Правила оформлення статей до фахових видань Інституту обдарованої дитини НАПН України (2021)
Воробець О. Д. - Поширення як синтаксична категорія неелементарного речення (2018)
Горобець Р. І. - Мова сучасної української прози для дітей: з історії вивчення питання (2018)
Климович С. М. - Диференціація аброморфем за співвіднесеністю з базовим словосполученням (2018)
Коч Н. В. - К вопросу о когнитивной метафоре как гносеологическом феномене: базисные и транслирующие метафоры (2018)
Вовк А. В. - Синтактико - стилістичні маркери зміни порядку слів вихідної моделі речення в "Щоденниках" О. Гончара (2018)
Гарбера І. В. - Оцінний складник концепту "людина" у фразеології східностепових українських говірок (2018)
Горобець А. В. - Сезонні номінації в складі лексико - семантичного та асоціативного поля "час" (на матеріалі автобіографічної повісті Михайла Стельмаха "Щедрий вечір ") (2018)
Мартос С. А. - Повернені історичні годоніми Херсона як результат дії законів про декомунізацію, Журавльова Є. О. (2018)
Бондарчук Н. І. - Моделі синтаксичної сполучуваності номінативної сфери "погода" в онлайн -наративі про погодні новини (на матеріалі британських онлайн -газет ) (2018)
Горобець І. В. - Лексичний повтор як засіб актуалізації газетних текстів патріотичного спрямування (2018)
Карабута О. П. - Персональний брендинг у боксерському медіапросторі, Мандич Т. М. (2018)
Костенко В. Г. - До визначення типоформуючих ознак міжнародного галузевого журналу зі стоматології (2018)
Мірошниченко І. Г. - Тропи як засоби лаконічності та виразності в стислих текстах українських мас – медіа (2018)
Нерян С. О. - Допис у соцмережі як мовленнєвий жанр Інтернет –комунікації (2018)
Павлова Л. В. - Засоби мовленнєвого та психологічного впливу в соціальній рекламі українського медіадискурсу, Тарасова Г. С. (2018)
Руденко Н. В. - Лінгвостилістичні засоби сугестії в сенсаційних матеріалах електронних газет "USA today", "The Guardian" і "China Daily" (2018)
Бондаренко И. В. - Компонент сакральности в семантике собственных имен (на материале антропонимов) (2018)
Купріянов Є. В. - Іспанська словозміна та її електронне лексикографічне упорядкування, Юрченко О. М., Бунтурі Ю. В. (2018)
Руденко М. Ю. - До питання про сленгу мовознавстві (50-ті рр. XIX ст. – 40-і рр. XX ст.) (2018)
Войналович Л. П. - Стилістичні особливості англомовного рекламного тексту (2018)
Заболотська О. О. - Власні назви як засоби реалізації авторських інтенцій у поетичних текстах (2018)
Корольова Н. О. - Особливості мовного відображення концепту "Ordnung” ("порядок") у творах Томаса Манна (2018)
Кравцова О. А. - До проблеми вивчення переповідних речень в українському мовознавстві (2018)
Лебедєва Н. М. - Стилістичний контекст як лінгвістична модель під час аналізу художнього тексту, Ткаченко Л. Л. (2018)
Лисенко Є. А. - Образ, словесний образ, художній образ: уточнення понять (2018)
Москвичова О.А. - Художня картина світу у сучасній лінгвокогнітивній парадигмі (2018)
Пастернак Т. А. - Типологічні характеристики епідейктичного дискурсу (2018)
Поворознюк Р. В. - Переформулювання та реконтекстуалізація медичного тексту в перекладі (2018)
Ярошко Н. С. - Поліфонія та інтертекстуальність у творах Анні Ерно "Те, що вони кажуть, або нічого", "Жінка", "Записки із навколишнього світу" (2018)
Березнева І. М. - Особливості формування позитивної мотивації до вивчення іноземної мови у курсантів вищих військових навчальних закладів (2019)
Бойко Г. І. - Вивчення абетки української мови в іншомовній аудиторії за навчальним курсом "Мої друзі – літери" (2019)
Бойченко А. В. - Організаційно-методичне та технічне забезпечення секційних занять із футболу учнів середніх класів загальноосвітніх шкіл, Мудрик В. І. (2019)
Бутковська Н. О. - Розвиток мовленнєвої компетентності у процесі викладання іноземної мови в закладах вищої освіти (2019)
Butkovska N. O. - The development of translation competences, Lazarenko T. V. (2019)
Буцик І. М. - Методика каузального дослідження у процесі вивчення сільськогосподарських машин майбутніми фахівцями з агроінженерії (2019)
Дмитренко К. А. - Футбол як одна із форм фізичних занять з дітьми з особливими потребами в інклюзивному освітньому середовищі закладів загальної середньої освіти, Бойченко А. В. (2019)
Жовнич О. В. - Зміст навчання англомовного писемного спілкування майбутніх журналістів (2019)
Лазаренко Т. В. - Навчання аргументованого писемного мовлення студентів немовних спеціальностей закладів вищої освіти (2019)
Патієвич О. В. - Організація експериментального навчання англомовного академічного письма студентів магістратури: початковий етап (2019)
Пільова С. Г. - Підготовка до організаційної діяльності майбутніх учителів фізичної культури, Панасюк І. В., Халаф Ю. М. (2019)
Курєнкова А. В. - Перевірка ефективності застосування сюжетно-рольових ігор як засобу розвитку соціальної компетеності у дошкільників із порушеннями інтелекту (2019)
Медвідь Ю. І. - Реалізація організаційно-педагогічних умов формування готовності майбутніх офіцерів запасу до службово-бойової діяльності, Бородін Б. Д., Самсоненко А. І., Мокреєв В. І. (2019)
Мельник Л. В. - Формування музичних професійних навичок у майбутніх учителів музики (на прикладі Луцького педагогічного коледжу), Калашнюк В. М. (2019)
Мірошник С. О. - Особливості навчання перекладачів у вищих навчальних закладах Іспанії та України (2019)
Мосейчук Ю. Ю. - Розвиток здоров’язберігаючого середовища у закладі вищої освіти: методологічні та практичні аспекти (2019)
Новик І. М. - Педагогічна практика як осередок формування рефлексійної компетентності майбутніх педагогів (2019)
Олійник Н. А. - Використання хмарних технологій у навчанні педагогіки майбутніх агроінженерів (2019)
Омельяненко В. В. - Педагогічний супровід формування професійно-етичної компетентності майбутніх бакалаврів з правознавства: особливості експериментального навчання (2019)
Ончул Н. А. - Застосування інноваційних технологій навчання у професійній підготовці викладачів-андрагогів (2019)
Пономаренко Н. Г. - Експертна діяльність в галузі дошкільної освіти: досвід Австрії та Швейцарії (2019)
Попова Н. О. - Професійно-етична культура як умова формування професійної позиції майбутніх медичних працівників (2019)
Потапова Н. В. - Особливості використання дидактичних ігор у процесі підготовки майбутніх учителів, Отрошко Т. Ф. (2019)
Прохорова Л. А. - Розвиток професійних умінь майбутніх учителів географії в процесі проходження виробничої (педагогічної) практики, Непша О. В., Зав’ялова Т. В. (2019)
Селезень Г. В. - Критерії, показники та рівні сформованості професійної підготовки фахівців із маркетингу (2019)
Гадирова Н. Г. - Роль менталитета учителя в организации учебно-воспитательной работы (2019)
Пектанч Я. - Способы улучшения компетенций учителя (по возрастной переменной) (2019)
Самедова Ж. К. - Роль методов преподавания в формировании межкультурных компетенций у студентов старших курсов вузов при изучении текстов на английском языке (2019)
Талыбова Д. Х. - Роль педагогической поддержки в формировании личности учащегося (2019)
Гулиева Т. Э. - Проблемы социализации студентов (2019)
Сафарова Н. А. - О воспитательном характере уроков родного языка (2019)
Новий вид наукових послуг (2019)
Ромовська З. - Народна конституція, або Обговорюємо проект Конституції України Президента України Віктора Ющенка (2009)
Сарай Р. Д. - Правові проблеми вдосконалення виборчого процесу в Україні (досвід Чехії та Словаччини) (2009)
Захарова О. С. - Суб’єктний склад цивільних процесуальних правовідносин (2009)
Іванченко О. П. - Мета та завдання попереднього судового засідання як елементу підготовки цивільної справи до судового розгляду (2009)
Моторна В. Ю. - Становлення інституту випробування автомобіля у цивільному праві (2009)
Вереша Р. В. - Вина (коментар до ст. 23 КК України) (2009)
Кончаковська В. В. - Особа злочинця у злочинах, що містять ознаки катування (2009)
Севрюкова Г. С. - Деякі питання кримінального законодавства України про відповідальність за хабарництво (історичний підхід) (2009)
Толокольніков С. В. - Кримінально-процесуальна правосуб’єктність юридичних осіб (2009)
Палій М. В. - Підстави як група факторів криміналізації порушень у сфері безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту, Назимко Є. С. (2009)
Басай В. Д. - Специфіка захисту неосудних та обмежено осудних осіб в суді першої інстанції, Дердюк Б. М. (2009)
Крушинський С. А. - Поняття та місце подання доказів у структурі кримінально-процесуального доказування (2009)
Бурак О. В. - Організація системи спеціалізованих судів України в контексті конституційних приписів (2009)
Глущенко С. В. - Окремі питання касаційної перевірки судових рішень у цивільних справах (2009)
Довганчук С. М. - Про останні законодавчі зміни щодо підвідомчості справ третейським судам (2009)
Чубарєв В. Л. - Статус юридичної особи у міжнародному приватному праві (2009)
Бабін Б. В. - Програмні міжнародні правові норми у контексті проблеми програмних форм міжнародного права (2009)
Соловйов О. В. - До питання про співвідношення та взаємодію національного і міжнародного права (2009)
Бойко І. І. - Роль Ватикану у мирному розв’язанні міжнародних спорів (2009)
Макаруха З. М. - Правовий аналіз структури, завдань, сфери діяльності та порядку роботи Євроюсту (2009)
Кметик Х. В. - Практика міжнародного права у становленні правового регулювання діяльності транснаціональних корпорацій (2009)
Таланти твої, Академіє! (2009)
Вимоги до оформлення наукових статей, що подаються до "Вісника Академії адвокатури України” (2009)
Головацька Л. О. - Клініко-епідеміологічні особливості перебігу вегетативної дисфункції у хворих на артеріальну гіпертензію, ускладнену супутньою патологією (огляд літератури) (2019)
Кушнірук Ю. І. - Клінічна ефективність і місце фітопрепаратів мучниці звичайної в лікуванні інфекційнозапальних захворювань нижніх сечовивідних шляхів, Біленко В. Г. (2019)
Потоцька С. В. - Іридодіагностика в педіатрії (2019)
Бойко Л. А. - Вплив мексидолу на показники ендогенної інтоксикації та проникність клітинних мембран за одночасного ураження щурів карбофосом та тетрахлорметаном, Фіра Л. С., Бурмас Н. І. (2019)
Дорошенко А. І. - Порівняльні дослідження адсорбуючих властивостей кремнієвмісних сорбентів, Зайченко Г. В., Горчакова Н. О. (2019)
Кисличенко О. А. - Кількісне визначення флавоноїдів у плодах моркви дикої та моркви посівної з використанням уніфікованої методики державної фармакопеї України, Котов А. Г., Котова Е. Е., Процька В. В., Журавель І. О. (2019)
Стешенко Я. М. - Визначення поліфенольних сполук трави чебрецю блошиного (Thymus pulegioides L.), Мазулін О. В., Мазулін Г. В., Опрошанська Т. В. (2019)
Саррай Дургхам Халід Абед - Мінеральний склад мірабілісу ялапа (Mirabilis jalapa L.), Журавель І. О., Горяча Л. М. (2019)
Павленко-Баднауі М. Ю. - Дослідження якісного складу та визначення кількісного вмісту флавоноїдів у сировині геліопсису соняшниковидного, Процька В. В., Журавель І. О., Гур’єва І. Г. (2019)
Андріюк Л. В. - Використання альтернативних та класичних технологій в реабілітації хворих з хронічною ішемією мозку, Єрмолаєва А. В., Мацко Н. В., Грабоус О. В., Яцюк В. М., Семенова С. В., Гдиря О. В. (2019)
Гарник Т. П. - Досвід інтегрування комплементарної/альтеранативної (народної і нетрадиційної) медицини у навчально-лікувальний та оздоровчий процес при підготовці майбутніх фахівців лікарів, Гарник К. В., Петріщева В. О., Парчамі Сепідех Газае, Ігнатова А. Ю. (2019)
Гарник Т. П. - Лікарські рослини в природі. Навчання. Досвід, Гарник К. В., Петріщева В. О., Парчамі Сепідех Газае (2019)
Волошина Л. О. - Зобофіт як засіб підвищення ефективності лікування хворих на остеоартроз з коморбідними явищами субклінічного гіпотиреозу, Фліківчук А. В., Патратій М. В., Бурмістр Н. І. (2019)
Разумний Р. В. - Ефективність комбінованого фітозасобу імупрету в імунореабілітації хворих на негоспітальну пневмонію, сполучену зі стеатозом печінки (2019)
Запорожець Т. Ю. - Ефективність імуномодуляції в лікуванні ексудативного середнього отиту, Лоскутова І. В. (2019)
Лоскутова І. В. - Ефективність Ліволін форте при хронічних захворюваннях гепатобіліарної системи у жінок із звичним невиношуванням вагітності у ранній термін, Бічевська Р. Г. (2019)
Лоскутова І. В. - Імунореабілітація хворих на вітряну віспу, Мацюх Н. В. (2019)
Лоскутов А. Л. - Профілактика загострень хронічних захворювань гепатобіліарної системи у хворих на деформуючий остеоартроз (2019)
Волошина Н. М. - Профілактика стоматологічних захворювань слизової оболонки порожнини рота з використанням ірису аїровидного, Волошина Д. С., Щегольов Л. Д. (2019)
Горчакова Н. О. - Фітотерапія у курсі вивчення фармакології, Шумейко О. В., Клименко О. В. (2019)
Дмитриева А. В. - Спектр возможностей аюрведы в профилактике и лечении хронических заболеваний, Мацишин В. С., Михальчук К. Л., Леуская Е. П., Лавринчук И. А. (2019)
Волошин О. І. - Спосіб оптимізації лікування хворих із синдромом хронічної втоми, Горевич С. С., Доголіч О. І. (2019)
Владимирова І. М. - Дослідження фенольних сполук Lycopus europaeus L. (2019)
Меньшова В. О. - Інтродукція Geranium sanguineum L., Березкіна В. І. (2019)
Пущина И. В. - Инновационные технологии преподавания в техническом университете, Маляренко Ю. А., Ковалева А. А., Ковалева О. В. (2019)
Присяжнюк О. А. - Сучасні проблеми та перспективи оптимізації функціонального харчування в Україні, Мирна А. І. (2019)
Ковалева О. В. - Инновационные технологии в реабилитации пострадавших в антитеррористической операции, Маляренко Ю. А., Ковалева А. В. (2019)
Маляренко Ю. А. - Методика восстановления позвоночника по системе Eurospine, Ковалева А. В., Волков А. Д. (2019)
Таран Г. И. - Взгляд на методики мануальной терапии (2019)
Волков А. Д. - Використання системи SanoRoller у комплексному лікуванні спортивної травми, Ковальова О. В., Ковальова О. В., Кошля О. В. (2019)
Чуприков А. П. - Особенности коморбидности детского аутизма с другими заболеваниями и повышение лечебно-реабилитационной помощи детям, Черная Т. В., Семенова И. А., Гасай Г. А. (2019)
Гагара В. Ф. - Застосування масажу і дихальних вправ із системи йога в оздоровленні жінок, Єрмолаєва А. В., Бондаренко Г. М. (2019)
Ходун С. В. - Применение WIADAP-технологии в комплексных профилактически-оздоровительных программах, Пленова Т. Н. (2019)
Пустовойт М. П. - Сучасні погляди на спосіб корекції гомеостазу апаратами інформаційно-енергетичної терапії (АІЕТ) "Святогор", Сокур С. Л. (2019)
Киркилевская Л. Н. - Возможности антропософской медицины в лечении бронхиальной астмы и астматических бронхитов (2019)
Осипенко Е. Д. - Экология сознания (2019)
Таран Г. І. - Мануальна терапія у лікуванні військових травм, Сидоренко С. В., Бовшик К. О., Волошин С. В. (2019)
Гарник Т. П. - Звіт за результатами науково-практичної конференції з міжнародною участю "Актуальні питання комплементарної/альтернативної (народної і нетрадиційної) медицини у підготовці фахівців", яка відбулася 13-14 квітня 2019 року у місті Києві та online в інших містах України і далекому зарубіжжі (Македонія, Німеччина, Палестина, Туреччина) (2019)
Котвіцька А. А. - Звернення Голови організаційного комітету, ректора Національного фармацевтичного університету Котвіцької Алли Анатоліївни (2019)
Челомбітько Л. І. - Міжнародна конференція "Спеціальна сесія Європейської медичної асоціації "Медичний туризм та оздоровлення: Грузія відкрита для співробітництва", 02-06 червня 2019 року, Грузія, Тбілісі (2019)
Остапенко А. В. - Особливості методичного підходу І. П. Львова до викладання психології та складання психолого-педагогічних характеристик учнів (2019)
Палійчук Р. І. - "Педагогічний журнал" (Полтава, 1914–1917 роки) та його роль у розвитку вітчизняної освіти (2019)
Стельмах Н. В. - Кафедра як креативний засіб реалізації завдань вищої школи (2019)
Ткач Г. В. - Характеристика етапів розвитку проблеми передового педагогічного досвіду (2019)
Фрига І. О. - Історико-правові аспекти встановлення радянської освіти дорослих (2019)
Черепаня М. Т. - Проблема періодизації процесу становлення та розвитку закладів інтернатного типу в Закарпатті першої половини ХХ століття (2019)
Шуп’яна М. І. - Культурно-історичні аспекти формування суб’єктивних прав внутрішньо переміщених осіб в Україні (2019)
Яковишина Т. В. - Трансформація поняття "креативність" у контексті реформування педагогічної освіти, Шалівська Ю. В. (2019)
Демчук В. В. - Реалізація краєзнавчого принципу в навчанні ботаніки майбутніх фахівців-біологів (2019)
Dramaretska L. B. - Application of case-study method in teaching of foreign language (2019)
Zhygzhytova L. M. - Some similarities in Ukrainian and European proverbs and sayings (2019)
Кондратюк О. М. - Навчання третьокласників складання сюжетних задач як умова формування їхньої математичної компетентності, Геращенко О. Є. (2019)
Kormiltsyna S. Y. - Listening competence formation problem in students of non-linguistic specialities, Mestharm O. A. (2019)
Крюкова О. С. - Фізичний кросворд як альтернатива фізичному диктанту (2019)
Кушнірова Л. В. - Аналіз В. Масальським розвитку методики навчання української мови в школі в 40–50-х роках ХХ століття (2019)
Моргунова С. О. - Використання когнітивних структур у процесі викладання іноземної мови студентам нефілологічних спеціальностей у закладах вищої освіти, Моргунова Н. С. (2019)
Калинина Л. В. - Формирование интерактивной компетентности будущего учителя иностранного языка в процессе профессиональной подготовки (2019)
Карпеченкова Г. В. - Особливості діяльності поліції ювенальної превенції (2019)
Керекеша О. В. - Мотивація викладачів до розвитку професійної майстерності (2019)
Коваль Г. В. - Політична свідомість студентської молоді: сутність та її складники (2019)
Ковальова К. В. - Технологія формування комунікативної компетентності майбутніх інженерів-аграрників (2019)
Когут С. Я. - Концепція дослідження та періодизація становлення та розвитку педагогіки праці в Республіці Польща (2019)
Козяр М. М. - З досвіду укладання тестів із нарисної геометрії, Крівцов В. В. (2019)
Конопляник Л. М. - Використання засобів змішаного навчання під час викладання англійської мови професійного спрямування в закладах вищої освіти, Коваленко О. О. (2019)
Корчова О. М. - Соціокультурний підхід до вивчення риторики в педагогічному закладі вищої освіти (2019)
Кузнецова О. В. - Значення професійної компетентності в аспекті проблеми формування особистості майбутнього вчителя, Одарченко В. І. (2019)
Курнишев Ю. А. - Системний підхід до проблеми підготовки майбутнього вчителя фізичної культури, Мосейчук Ю. Ю., Кожокар М. В., Ківерник О. В. (2019)
Маковецька Н. В. - Формування фахової компетентності майбутніх викладачів фізичного виховання і спорту у сфері екологічного туризму: понятійно-термінологічне поле дослідження, Конох А. А. (2019)
Маковецька Н. В. - Основні вимоги до організації експериментального дослідження з формування готовності до професійної діяльності майбутніх фахівців із туризмознавства, Люта Д. А. (2019)
Манжос Е. О. - Мотиваційний чинник розвитку культури іншомовного спілкування майбутніх фахівців економічної сфери (2019)
Матящук О. М. - Сучасні тенденції українського фортепіанного репертуару, Шумська В. С. (2019)
Михайлюк Н. В. - Ділове спілкування як складова частина професійної діяльності майбутніх фахівців економічної галузі (2019)
Науменко М. О. - Історія сучасної диригентської манери, Панасюк К. А. (2019)
Опольська М. В. - Організація навчально-виховного процесу з формування гуманістичної спрямованості майбутніх фахівців управлінської сфери (2019)
Панов С. Ф. - Формування культури перекладу технічних перекладачів як складова частина їх компетентнісного супроводу (2019)
Пінчук І. О. - Іншомовна комунікативна компетентність майбутніх учителів початкової школи: зміст та структура (2019)
Потапова Н. В. - Особливості організації навчальних дискусій у процесі підготовки майбутніх педагогів, Отрошко Т. Ф. (2019)
Долженков О. О. - Командоутворення як метод управління колективом у закладі освіти, Сакалюк О. О. (2019)
Романчук А. І. - Сучасні інноваційні технології управління навчально-виховним процесом у початковій школі (2019)
Турута О. В. - Модернізація системи вищої освіти як необхідна складова частина інтеграції України в європейський освітній простір, Жидкова О. О. (2019)
Шевченко Н. О. - Формування екологічної культури дітей дошкільного віку в процесі художньо-творчої роботи з природним матеріалом (2019)
Новий вид наукових послуг (2019)
Содержание (2011)
Богданов А. В. - Вероятностная плоская прямоугольная система координат (2011)
Богданов А. В. - Вероятностная модель геометрии Лобачевского (2011)
Ковальов Ю. Г. - Розрахунок фазових рiвноваг в системi Pb-Sn-Te-Se з незначним вмiстом Se в твердiй фазi, Царенко О. М. (2011)
Кричмар С. И. - Газовый сенсор для обнаружения оксидов азота, Безпальченко В. М. (2011)
Федотова О. И. - Современное мировоззрение в аспекте стратегии управления (2011)
Ардашев В. А. - Выбор системы охлаждения серверной ХНТУ, Лянная А. В., Луняка К. В. (2011)
Ашралова О. С. - О влиянии полимерных материалов на обработку алюминиевого сплава Д16, Coшкo В. А. (2011)
Безовська М. С. - Розробка загальноi: схеми регенерацii: вiдпрацьованих олив залiзниць, Зеленько Ю. В., Яришкiна Л. О., Щевченко Л. В. (2011)
Бергер Е. Э. - Синтез формообразующих устройств (2011)
Дмитрiсв Д. О. - Експериментальнi дослiдження пружних характеристик стрижневої ланки механiзмiв паралельної структури, Фiранський В. Б. (2011)
Казак В. И. - Возможные пути повышения устойчивости вертолета в режиме висения, Огырь А. Г. (2011)
Кондрашов С. Г. - Проектирование сверл с равномерной загрузкой режущей кромки (2011)
Костогрыз А. П. - Влияние конструктивных факторов механизмов технологических систем на вибрационные характеристики, Вильшун И. И., Трифонова 0. Ф. (2011)
Луняка К. В. - Пiдвищення ефективностi хiмводоочищення на Херсонськiй ТЕЦ, Казюк В. Я., П'ятак О. В. (2011)
Малсев В. О. - Аналiз процесiв пiдтоплення та затопления територiй Херсонщини (2011)
Малыгин А. В. - Разработка САПР круглых протяжек, Кондрашов С. Г., Симинченко И. П., Лапиков Л. В. (2011)
Подольський М. І. - Новi приводи поступального перемiщення верстатiв на основi механiзмiв паралельної структури з штангами керовано-змiнної та постiйної довжини (2011)
Проценко В. О. - Енергоємнiсть з'єднувальних муфт з осьовою паралельною установкою прямих канатiв, Луняка К. В. (2011)
Розов Ю. Г. - К анализу начального этапа деформирования трубной заготовки в операциях обжима и раздачи (2011)
Русанов С. А. - Моделювання гiдродинамiки рiдини в смностях з мiшалками та вiдбивними перегородками, Луняка К. В., Вус Д. М., Ступак Є. С. (2011)
Самарiн О. Є. - Дослiдження подрiбнювача зернозбирального комбайна КЗС-9-1 "Славутич" (2011)
Бараненко Р. В. - Технические аспекты проектирования устройства преобразования изменения управляющего напряжения в изменение емкости, Тверезовский В. С., Крючковский Д. А. (2011)
Войцеховский А. И. - Исследование поверхностного эффекта, Китаев А. В., Войцеховский С. А., Евдокимов А. В., Шутов С. В. (2011)
Глухова В. И. - Общность предпосылок и результатов при определении характеристик трансформаторов и электрических машин по данным каталогов, Китаев А. В., Войцеховский А. И., Войцеховский С. А. (2011)
Казак В. И. - Методы управления асинхронным каскадом в процессе запуска ГТД, Мазур Т. А., Редька А. И. (2011)
Казак В. М. - Шляхи пiдвищення ефективностi енергозбереження за допомогою методiв когнiтивного моделювання та прогнозного графу, Новачук Л. В. (2011)
Китаев А. В. - Исследование магнитного поля двухпроводной линии, Войцеховский А. И., Войцеховский С. А. (2011)
Колебанов О. К. - Застосування бездротовоi: мережi Wi-Fi для вдосконалення системи монiторингу i контролю основних параметрiв суднових рефрижераторних контейнерiв, Чаусовский Г. О., Кошелик Л. А., Юрченко К. О. (2011)
Лебеденко Ю. О. - Математична модель матричного перетворювача як складової автономної енергетичної системи, Рудакова Г. В. (2011)
Новиков А. А. - Динамическая модель формирования аморфной псевдосверхрешётки под воздействием электромагнитного излучения, Новикова Л. В. (2011)
Одинцов В. В. - Математичне моделювання з використанням електронно-обчислювальної машини i передбачення фiзичних властивостей додекаборидних фаз зi структурою UB12 (2011)
Завальнюк И. П. - Моделирование управления экструзией неоднородных материалов в условиях интенсификации (2011)
Кулик А. Я. - Адаптацiя пристроїв передавання до параметрiв каналу зв'язку (2011)
Петренко Т. Г. - Особенности выявления знаний в данных временных рядов, Резниченко Ю. С., Стрельченко М. П. (2011)
Рогальский Ф. Б. - Стратификация социотехнических систем в регионе (2011)
Рябенький В. М. - Алгоритм управления движением электрода ЭГУ для запрессовки трубных соединений, Голобородько А. Н., Аль-суод Махмуд Мухаммад (2011)
Сайко В. В. - Разработка модели потребительской активности популяции на основе концепции клеточных автоматов (2011)
Точилин С. Д. - Производительность INТЕRNЕТ-приложений поиска в данных MYSQL и POSTGRESQL, Точилин Д. С. (2011)
Шерстюк В. Г. - Построение многоагентной логико-когнитивной модели совместного перемещения подвижных объектов (2011)
Власенко Н. А. - Дослiдження конкурентноспроможностi виробництва консервiв "Iкра баклажанна", Короленко В. О., Стоянова О. В. (2011)
Заiка М. О. - Дослiдження можливостi використання запорiзького водосховища як джерела питного водопостачання, Яришкiна Л. О. (2011)
Кузьмiна Т. О. - Iнтенсифiкацiя мiкробiологiчних процесiв приготування лляної трести, Тiхосова Г. А. (2011)
Кулiгiн М. Л. - Використання ультразвуку для iнтенсифiкацiї процесiв пiдготовки бавовняних тканин. Частина 1, Чумаков Г. А. (2011)
Луняка К. В. - Дослiджування процесу змiшування при приготуваннi комбiкормiв, Карманов В. В., Лiтвiненко О. В., Русанов С. А. (2011)
Погожих Н. И. - Электрофизические свойства томатов как сигнатура обратимости при замораживании, Одарченко Д. Н. (2011)
Широкий C. І. - Технологiчнi аспекти сучасних методiв зберiгання коренеплодiв на прикладi моркви, Стоянова О. В., Короленко В. А., Рацук М. Є. (2011)
Широкий C. І. - Вода, як сировина для харчових виробництв, Кулiш О. М. (2011)
Бездiтко Ю. М. - Особливостi фiнансового забезпечення iнвестицiйної дiяльностi малих підприємств (2011)
Бездiтко Ю. М. - Проблеми та перспективи адмiнiстрування податку на додану вартiсть, Пiралiсв Е. В. (2011)
Бiрюченко С. Ю. - Особливостi локального регулювання доходу персоналу пiдприсмства (2011)
Дикий О. В. - Посткризова фiнансова архiтектура свiту (2011)
Костiна Н. М. - Становления та розвиток органiзацiйних пiдходiв до впровадження програмно- цiльового методу управлiння бюджетними ресурсами в Українi, Черепанова О. В. (2011)
Сiдельникова Л. П. - Пiдвищення ефективностi державного фiнансового контролю щодо використання бюджетних ресурсiв в Українi, Недайборщ І. В. (2011)
Чебан Т. М. - Дефiнiцiї визначення поняття та класифiкацiї центрiв вiдповiдальностi у сучаснiй тeopiї та практицi управлiнського облiку, Земська Г. О. (2011)
Чебан Т. М. - Професiйна сертифiкацiя бухгалтерiв за програмою CAP/CIPA як iнструмент реалiзацї концепцї "навчання впродовж життя" (LLL), Земська Г. О. (2011)
Чумак П. О. - Експортний потенцiал регiонiв України у сучасних конкурентних умовах (2011)
Нятина Н. Л. - Анализ соответствия системы высшего образования региона потребностям в кадровом потенциале, Ходаков Д. В. (2011)
Андронова Е. В. - Вольтамперные характеристики гетероструктур p-GaSЬ/n-InAs, сформированных жидкофазной эпитаксией, Курак В. В. (2011)
Костiна Н. М. - Визначення ролi бюджету у забезпеченнi соцiально-економiчного розвитку держави, Осiпова А. В. (2011)
Литвинова М. Б. - Определение времени жизни не основных носителей тока в кристаллах Cd 1. xZnxTe люминесцентным методом, Штанько А. Д., Селиверстов И. А., Селиверстова С. Р. (2011)
Степаненко О. О. - Побудова верстату з комп'ютерним керуванням (2011)
Чекман І. С. - Зв’язок між хімічною будовою сполук та біологічною активністю (огляд літератури), Туманов В. А., Серова Г. О., Горчакова Н. О., Лукьянова Л. В., Чаленко Н. М., Шумейко О. В., Клименко О. В. (2019)
Дорошенко А. І. - Вплив композиту нанодисперсного кремнезему з полігексаметиленгуанідину гідрохлоридом на рівень метаболітів оксиду азоту у щурів з неінфікованим термічним опіком, Зайченко Г. В., Горчакова Н. О. (2019)
Гопчук О. М. - Застосування поліненасичених жирних кислот Омега-3 у комплексній терапії гіперандрогенних станів (2019)
Головацька Л. О. - Особливості вегетативного дисбалансу у пацієнтів зі стрес-індукованою артеріальною гіпертензією (2019)
Гарник Т. П. - Клінічний досвід застосування фітозасобів у хворих із коморбідною патологією, Петріщева В. О., Гарник К. В., Ігнатова А. Ю., Парчамі Газае Сепідех (2019)
Сініченко А. В. - Дослідження фенольних сполук у кореневищах з коренями Primula denticulate Smith, Primula juliae Kusn., Primula saxatilis Кom, Марчишин С. М., Слободянюк Л. В., Будняк Л. І. (2019)
Литвиненко В. І. - Вивчення цмину піскового сорту "Золотистий", Бойко М. М., Попова Н. В., Куценко Н. І. (2019)
Марчишин С. М. - Леткі сполуки хризантеми садової багаторічної (Сhrysanthemum hortorum Bailey) сорту Пектораль, Полонець О. В., Гарник М. С., Зарічанська О. В. (2019)
Хворост О. П. - Вивчення морфолого-анатомічної будови бруньок ліщини звичайної Corylus avellana L., Федченкова Ю. А., Скребцова К. С., Попик А. І. (2019)
Герасимець І. І. - Визначення параметрів гострої токсичності експериментального екстракту з грибів рейши, Фіра Л. С., Медвідь І. І. (2019)
Погодіна Л. І. - Вивчення амінокислотного складу хвилівника звичайного (Aristolochia clematitis L.), Бурда Н. Є., Кисличенко В. С. (2019)
Конечний Ю. Т. - Пошук нових фітобіотиків з протигрибковою дією, Корнійчук О. П., Шикула Р. Г., Конечна Р. Т. (2019)
Шитиков Т. А. - К вопросу экспресс-диагностики посткомоционного синдрома (2019)
Висоцкая О. И. - Преподавание традиционной китайской медицины в Национальном медицинском университете имени А. А. Богомольца, Головчанский А. Н. (2019)
Гарник Т. П. - Від історії ренесансу до реалій сьогодення кафедри, Гарник К. В., Петріщева В. О., Парчамі Газае Сепідех, Ігнатова А. Ю. (2019)
Чекман І. С. - Рецензія на науково-популярне видання "Сила гомеопатії" к. мед. н., доцента Лариси Петрівни Гуцол (2019)
Котвіцька А. А. - Вітання до Дня фармацевтичного працівника України (2019)
Гарник Т. П. - Умови публікації у журналі "Фітотерапія, часопис" (2019)
Науковий симпозіум з міжнародною участю "Сучасні теоретико-практичні аспекти реалізації впровадження "Стратегії розвитку народної і нетрадиційної медицини" у первинну ланку охорони здоров’я" 22 листопада 2019 р (2019)
Інформація по конференції 22.11.2019 р. (2019)
Анкета учасника (2019)
До 85-річчя Євгена Степановича Товстухи (2019)
Title (2021)
Contents (2021)
Burshtynska K. V. - Long term hydrological and environmental monitoring of the Stryi River using remote sensing data and GIS technologies, Kokhan S. S., Babushka A. V., Bubniak I. M., Shevchuk V. M. (2021)
Denysyk H. I. - Taking into account regional environmental conditions in the functioning of road landscape-engineering systems, Valchuk-Orkusha O. M., Sytnyk O. I., Kozynska I. P., Bezlatnia L. O. (2021)
Fesyuk V. O. - Soil degradation in Volyn region: current state, dynamics, ways of reduction, Moroz I. A., Kirchuk R. V., Polianskyi S. V., Fedoniuk M. A. (2021)
Gorbachova L. O. - Spring flood frequency analysis in the Southern Buh River Basin, Ukraine, Prykhodkina V. S., Khrystiuk B. F. (2021)
Grinyuk O. Y. - Analysis of zoning schemes of the territory of Ukraine for the purposes of optimization and management of recreational and tourist activities, Demianenko S. O., Kupach T. H. (2021)
Havrylenko O. P. - The green infrastructure within the framework of the concept of a compact city (by example of Kyiv), Shyshchenko P. H., Tsyhanok Y. Yu. (2021)
Коstenkо А. М. - Ecological consciousness as a factor influencing the sustainable development of European countries, Kuzmenko О. М. (2021)
Kraynyuk O. V. - The geoecological analysis performed for the geochemical composition of ash and slag waste obtained at Zmiiv thermal power plant, Buts Y. V., Ponomarenko R. V., Asotskyi V. V., Kovalev P. A. (2021)
Kuzmynchuk N. V. - Increasing marketing activity of hotel and restaurant business enterprises as a basis for the development of the tourism industry, Dombrovska S. V., Konarivska O. B., Leonenko N. A., Chernobrovkina S. V., Asaulenko N. V. (2021)
Loboda N. S. - Assessment of River Water Inflow into the Sasyk Estuary-Reservoir According to RCP4.5 and RCP8.5 Climate Change Scenarios for 2021-2050, Tuchkovenko Y. S., Kozlov M. О., Katynska I. V. (2021)
Makarenko P.O. - Analysis of the monopolization level of raw material exports of Ukraine (2021)
Mazhanov O. M. - Mineralogical justification for potentiality of producing hematite marketable products, Evtekhov V. D., Demchenko O. S., Voloshyn V. M., Kulyk Y. M. (2021)
Nezdoyminov S. G. - Regional measurement of the hotel sector development of a tourist destination (on the example of Odessa region, Ukraine), Baldzhy M. D., Kniazhkovska H. O. (2021)
Ravindranath I. G. - Spatial mapping for Groundwater Vulnerability to Pollution Risk Assessment Using DRASTIC Model in Ponnaiyar River Basin, South India, Thirukumaran V. (2021)
Sardak S. E. - International youth migration: features, tendencies, regulation prospects, Shymanska K. V., Girman A. P., Krupskyi O. P. (2021)
Tahir I. Z. - Methodological basis of zoning of tourism-recreation reserves and tourism potential of Gusar region of Republic of Azerbaijan, Veliyeva G. V. (2021)
Zayachuk M. D. - Geoinformation technologies as a basis for research of the optimal location of general secondary education institutions (on the example of Chernivtsi city territorial community), Kostashchuk I. I., Darchuk K. V., Bilous Y. O. (2021)
Юдін Ю. О. - Розрахункове аеродинамічне дослідження вихлопного дифузора потужної парової турбіни в широкому діапазоні режимів роботи, Суботович В. П., Лапузін О. В., Малимон І. І. (2020)
Олійник Ю. А. - Потужність приводу відцентрового нагнітача природного газу, Саприкін С. О., Науменко С. П. (2020)
Тарасов О. І. - Теплофізичний експеримент в системі освіти магістрів теплотехнічних спеціальностей, Литвиненко О. О., Михайлова І. А., Науменко С. П. (2020)
Пересьолков О. Р. - Деякі способи зміни структури крапельного потоку при диспергуванні води плоскоструменними форсунками, Круглякова О. В. (2020)
Демченко В. Г. - Зменшення непродуктивних теплових втрат при генерації енергії, Коник А. В. (2020)
Алтухова О. В. - Оптимальні пластинчасті теплообмінники енергетичних установок, Канівець Г. Є. (2020)
Волощук В. А. - Ексергетичний аналіз перехідних процесів баків-акумуляторів, Некрашевич О. В., Любицький С. В. (2020)
Авдєєва О. П. - Застосування комплексної методології для оптимізації проточних частин парових турбін, Усатий О. П., Пальков І. А., Пальков С. А., Іщенко О. І. (2020)
Кафедрі турбінобудування НТУ "ХПІ" 90 років! (2020)
Жирков О. Г. - Чисельне дослідження обтікання соплових решіток з поворотними діафрагмами, Усатий О. П., Авдєєва О. П., Торба Ю. І. (2020)
Донченко В. В. - Прогнозування флатера лопаткового вінця вентилятора авіаційного двигуна, Гнесін В. І., Колодяжна Л. В., Кравченко І. Ф., Петров О. В. (2020)
Гонтаровський П. П. - Аналіз коливань відповідальних елементів енергоблоку потужністю 200 МВт при кінематичних навантаженнях, Гармаш Н. Г., Глядя А. О. (2020)
Yerofieieva A. - Optimization of Non-Stationary Electric Field Parameters in Order to Increase the Efficiency of Chamber Furnaces, Artemchuk V., Mukhina N., Karasov О. (2020)
Бежан В. А. - Моделювання та аналіз параметрів енергоефективності котлів середнього тиску при використанні суміші природного та доменного газів з урахуванням присосів повітря, Житаренко В. М. (2020)
Олейник Ю. А. - Определение расхода топливного газа в газоперекачивающем агрегате с газотурбинным приводом и центробежным нагнетателем, Сапрыкин С. А., Науменко С. П. (2020)
Гончаренко С. В. - 60 річниця Європейської конвенції з прав людини: підсумки та сподівання (2010)
Варфоломеєва Т. В. - Реформа адвокатури — запорука належного захисту прав і свобод людини (2010)
Сердюк В. В. - Функціонування апарату вищих судових органів у контексті судової реформи (2010)
Скрипнюк О. В. - Конституційне право України: до питання про систему та структурну будову галузі (2010)
Полетило К. С. - Інформаційні права і свободи людини та їх судовий захист у конституційних нормах Франції (2010)
Федоришин О. О. - Порука як спосіб додаткового забезпечення зобов’язань емітента облігацій підприємств (2010)
Гончаренко В. Г. - Правовий статус і процесуальні аспекти інституту помилування (2010)
Грудницька С. М. - Сутність і поняття установчого договору (2010)
Бірюкова А. М. - Теоретичні та практичні питання забезпечення адвокатом права обвинуваченого на захист (2010)
Виговський О. І. - Правові аспекти випуску та обігу депозитарних розписок (2010)
Вереша Р. В. - Умисел і його види (коментар до ст. 24 КК України) (2010)
Вигівська Л. В. - Стан законодавства та проблеми регулювання обігу в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів (2010)
Орловський Б. М. - Уявна оборона як обставина, що виключає злочинність діяння (2010)
Рощина І. О. - Поняття і складові елементи ефективності норми кримінального права у запобіганні злочинам (2010)
Кучинська О. П. - Проблеми розгляду заяв про відводи в кримінальному процесі України (2010)
Гончаренко В. Г. - Критерії допустимості психологічного впливу на досудовому слідстві, Гончаренко С. В. (2010)
Канюка І. М. - Наказне провадження та принцип презумпції невинуватості у кримінальному судочинстві України: проблеми та перспективи правового регулювання (2010)
Ларкін М. О. - Тактико-криміналістичні особливості проведення огляду місця події при розслідуванні злочинів проти життя та здоров’я особи, що вчиняються на ґрунті расової, національної чи релігійної ворожнечі (2010)
Європіна І. В. - Види протиправних діянь у сфері новітніх інформаційних технологій (2010)
Кучинська О. П. - Чи доцільне обмеження права на оскарження рішень суду?, Глущенко С. В. (2010)
Бєляєва К. В. - Нетрадиційні методи розслідування злочинів. Гіпноз (2010)
Свобода Є. Ю. - Деякі аспекти правового регулювання дактилоскопічної реєстрації (2010)
Старченко О. В. - Теоретичні та практичні проблеми міжнародної взаємодії слідчого ОВС (2010)
Колісніченко К. С. - Досвід міжнародного співробітництва та міжнародно-правового регулювання економічних питань в рамках Ліги Націй (2010)
Макаруха З. М. - Правові засади співробітництва між Україною та ЄС у сфері боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму (2010)
Антонюк Н. М. - Мікросистема англійської синонімічної лексики, особливості її функціонування у наукових текстах юридичної тематики, Титаренко О. Ю., Котовська О. В. (2010)
Вимоги до оформлення наукових статей, що подаються до "Вісника Академії адвокатури України" (2010)
Усатий О. П. - Оптимізація та порівняння двох технологій виготовлення робочих решіток для ПЧ ЦВТ турбіни К 330-23,5, Авдєєва О. П., Пальков І. А., Пальков С. А., Іщенко О. І. (2021)
Пальков І. А. - Створення проточної частини турбіни К-1250-6,9/25 з використанням методів оптимального проектування, Пальков С. А., Іщенко О. І., Авдєєва О. П. (2021)
Кобзар І. В. - Динаміка і міцність корпусів та опорних елементів конструкції гідрогенераторів, Полієнко В. Р., Гнитько О. М., Третяк О. В. (2021)
Жидецький О. І. - Сучасні рішення по реконструкції газовідвідних трактів конвертерів, що працюють на металургійних підприємствах в Україні, Єфімов О. В., Каверцев В. Л. (2021)
Yefimov A. - Basic Bases of Calculations and Optimization of NPP Power Unit Equipment Parameters Methods of Mathematical Modelling, Ilchenko B., Tiutiunyk L., Harkusha T., Yesipenko T., Motovilnik A. (2021)
Єфімов О. В. - Аналіз двохступеневого спалювання палива в мультипаливних котлах, Каверцев В. Л., Дягілєв В. О., Гаркуша Т. А., Черниш Б. Б. (2021)
Лапузін О. В. - Нові методи усереднення параметрів просторового потоку за сопловою решіткою турбомашини, Суботович В. П., Юдін Ю. О. (2021)
Кузик М. П. - Визначення оптимальних кутів нахилу сонячних панелей для довільних часових інтервалів на території України, Римар Т. І. (2021)
Баранюк О. В. - Теплообмін шахових пакетів гвинтоподібних труб з рівнорозвиненою поверхнею в умовах природної тяги, Рачинський А. Ю. (2021)
Тарасова В. О. - Аналіз термодинамічної ефективності холодильних циклів в залежності від визначальних теплофізичних властивостей робочих речовин, Кузнецов М. О. (2021)
Артеменко А. І. - Прагматичні перепитування як комунікативна мовна одиниця (2018)
Глущук-Олея Г. І. - Розвиток заперечення в іспанській мові: методи дослідження (2018)
Журавльова А. П. - Граматичні засоби вираження категорії ствердження в сучасній іспанській мові (2018)
Митяй З. О. - Текстотвірні можливості номінативних речень в українській мові (2018)
Олексенко В. П. - Словотворчі засоби мовної категоризації світу (2018)
Приходько Г. І. - Семантико-прагматичні параметри вивчення оцінки (2018)
Станіслав О. В. - Просодичні особливості та графічний аспект використання сепаратизованих структур у синтаксисі сучасної французької мови (2018)
Гончаренко О. М. - Репрезентативна та ситуативна парадигма форм іспанського дієслова (2018)
Діденко Н. В. - Стилістичні особливості синтаксису в коротких оповіданнях В. Камінера (2018)
Лапиніна О. Л. - Ідеографічна класифікація фразеологічних одиниць сучасної німецької мови з гастрономічним компонентом (2018)
Лебедєва Н. М. - Частотність приголосних фонем та фонотактичні моделі сучасної англійської мови, Ткаченко Л. Л. (2018)
Мизин Т. О. - Етимологічні аспекти англійських географічних термінів (2018)
Оробінська Р. В. - Комунікативні функції загальних питальних речень у персонажному діалозі (2018)
Прокопенко Л. І. - Мікроструктура комплексного електронного словника гандбольних термінів, Холодюк С. С. (2018)
Романова Н. В. - Лінгвальна інтерпретація жестів у німецькій мові другої половини ХХ століття (на матеріалі роману Г.В. Ріхтера "Ein Julitag”) (2018)
Синявская О. Е. - Национально-маркированная лексика в составе коммерческих наименований (2018)
Слаба О. В. - Aнгло-американські запозичення в німецькомовних публіцистичних текстах (2018)
Солдатова С. М. - Паремії на позначення "щастя" у мовній картині німецького народу (2018)
Солюк Л. Б. - Повнозначні дієслова у функції предикатної зв'язки (німецько-українські паралелі) (2018)
Чернюх Б. В. - Прикметники dulcis та amarus у творах Вергілія (2018)
Акішина М. О. - Дискурсивні тропи в англомовній політичній поезії ХХІ століття (2018)
Бандурко З. В. - Лінгвопрагматичні особливості ідіостилю Еріха Кестнера (2018)
Євтушина Т. О. - Кордоцентризм як складник менталітету українців (на матеріалі фразеологічних одиниць прози М. Матіос) (2018)
Заболотська О. О. - Полікодовість у художніх текстах Д. Брауна (2018)
Ізмайлова О. А. - Проблема співвідношення понять "текст" і "дискурс" (2018)
Kovbasyuk L. A. - Deutsche phraseologische Neologismen (am beispiel der Null- und der Zehnerjahre) (2018)
Макарук Л. Л. - Конструювання англомовних мультимодальних текстів: експериментальні тенденції, чи нове бачення писемної інтеракції (2018)
Хмельковська С. В. - Провідні мотиви в літературній творчості Корнелії Функе (2018)
Чікарькова М. Ю. - Образ музи в поезії А. Ахматової та Г. Чупринки: типологічне зіставлення (2018)
Алексенко С. Ф. - Особливості вербалізації адресант-адресатних відносин у медійному дискурсі (на матеріалі британських жіночих глянцевих журналів) (2018)
Hlavatska Yu. L. - "Fake” news functions: historical background of their development (2018)
Кравчук Ю. В. - Інтермедіальність та синестезія як компоненти екфрастичного англомовного дискурсу В. Вульф (2018)
Михайленко В. С. - Прагматична спрямованість рекламного повідомлення в сучасній іспанській мові (2018)
Базилевич Н. В. - Метафоричні моделі концепту "ВІЙНА" в історико-мемуарних творах В. Черчилля (2018)
Гармаш О. Л. - Метаконцептуальна деривація похідних вторинної номінації (на матеріалі англомовних інновацій) (2018)
Гуменюк Н. Г. - Когнітивна метафора як спосіб деталізації концепту Брекзіт (на матеріалі англомовної преси) (2018)
Димитренко Л. В. - Багатовекторність концептів ЧАС і ПРОСТІР у романі Кейт Лорен "Fallen" (2018)
Жигоренко І. Ю. - Когнітивний стиль Миколи Бажана та його трансформація в діахронії (2018)
Зуброва О. А. - Реалізація концепту FOOD в американському варіанті англійської мови (на матеріалі роману Фанні Флегг) (2018)
Кнодель Л. В. - Концепция государственной языковой политики в Украине в рамках евроинтеграции (2018)
Просяннікова Я. М. - Художнє порівняння: когнітивно-семіотичний вимір (2018)
Ставенко О. В. - Реалізація етноконцепту "bush" в австралійських художніх текстах для дітей (на матеріалі коротких оповідань Дороті Волл "Блінкі Білл") (2018)
Цапів А. О. - Текстово-графічні наративні техніки в когнітивному вимірі (2018)
Балабін В. В. - Теоретична проблематика військового перекладу у світових перекладознавчих дослідженнях (2018)
Гізер В. В. - Парадигма текстів краєзнавчого характеру в перекладі (2018)
Голотюк О. В. - Особливості перекладу французьких фразеологізмів українською мовою (2018)
Kishchenko Yu. V. - Rendering the most specific features of text genres in interpretation (2018)
Козачек О. Д. - Міждисциплінарний підхід до визначення кіножанру "детектив" (2018)
Мінькова Г. Ю. - Проблеми перекладу жіночих імен в англомовному тексті з позиції когнітивної лінгвістики (2018)
Сунько Н. О. - Синтаксичний аспект перекладу англійських рекламних слоганів українською мовою, Сологуб К. О. (2018)
Федоров О. В. - Історія перекладів творів Федеріко Ґарсіа Лорки в Україні та за кордоном (2018)
Хан О. Г. - Специфіка відтворення характерологічного контексту у перекладі класичного детективного тексту Ґілберта К. Честертона (2018)
Шапошник О. М. - Власні назви як перекладознавча проблема (на матеріалі англомовних текстів фентезі для дітей і їх українських перекладів) (2018)
Абрамович С. Д. - Біблійне красномовство як чинник європейської самоідентифікації (2018)
Москвичова О. А. - Особливості поезії як форми естетичної комунікації (2018)
Хаботнякова П. С. - Метонімічна номінація біблійних образів-символів у англомовному містичному трилері (на матеріалі творів Френка Перетті) (2018)
Шотова-Ніколенко Г. В. - Символічність топонімів у поетичному тексті (на матеріалі поезії Дж. Г. Байрона) (2018)
Олексенко В. П. - Рецензія на монографію кандидата філологічних наук, доцента кафедри української мови Одеського національного університету імені І. І. Мечникова Романченко Алли Петрівни "Елітарна мовна особистість у просторі наукового дискурсу: комунікативні аспекти" (2018)
Гадюк Р. В. - Категорія модальності й категорія інтенції як чинники виникнення висловлення прохання (2019)
Олійников В. А. - Роль звертань у моделюванні структур розповідної модальності (на матеріалі богослужбових текстів (акафістів ) Української Православної Церкви ) (2019)
Шапочкіна О. В. - Типологія конструкцій активного стану давньогерманських мов різних ареалів (2019)
Калюжна Ю. А. - Типологія артиклів французької мови й особливості їх уживання (2019)
Ianytska O. M. - Concept FAITH in the work of Jean-Michel di Falco and Frédéric Beigbeder "Je crois – Moi non plus" (2019)
Гуменюк Н. Г. - Актуалізація оцінного складника концепту Ukraine в сучасній англійській мові (на матеріалі англомовної преси ) (2019)
Луньова Т. В. - Динаміка фреймів в аспекті узагальнення-конкретизації в мистецтво знав чому есе Венді Бекетт про Сальвадора Далі (2019)
Kopytina A. S. - Cognition, language and society in the conceptual field "SPACE" (2019)
Мітіна О. М. - Проблеми перекладу українських прецедентних текстів англійською мовою, Швелідзе Л. Д. (2019)
Омельчук С. А. - Мистецькі колективоніми Херсонщини : особливості структурування, творення й функціювання (2019)
Шевельова-Гаркуша Н. В. - Іконічне відтворення смислу тексту у макроконтексті (2019)
Melnychenko H. V. - American values in paremic constructions a historical view (2019)
Руденко М. Ю. - Загальнотеоретичне дослідження сленгу в європейському й американському мовознавстві (50-і рр. XX ст. – початок XXI ст.) (2019)
Корнєлаєва Є. В. - Сленг як об'єкт лінгвістичного дослідження (2019)
Гаркуша О. О. - Лінгвокультурні передумови виникнення фразеологізмів Шекспіра в епоху Відродження (2019)
Пантилеенко Е. С. - Особенности артистической лексики в языке и речи (2019)
Карікова Н. М. - Мова української преси: М. Гладкий про газетну мову 20-х років минулого століття (2019)
Четвертак Є. О. - Феномен інсценованої інтердискурсивності у рекламному дискурсі, Комар О. М. (2019)
Ніколаєва Т. М. - Лексичні особливості сучасних англомовних абревіацій в Інтернет –мережі (2019)
Четвертак Є. О. - Особливості передачі англомовних назв кінострічок українською мовою, Пасічник К. С. (2019)
Заєць В. Г. - Способи номінування осіб у масмедіа (2019)
Купіна І. О. - Функціонування неофразеологічних одиниць на позначення граничності в засобах масової інформації (2019)
Олексенко В. П. - Рецензія на монографію кандидата філологічних наук, доцента кафедри української мови Одеського національного університету імені І. І. Мечникова Романченко Алли Петрівни "Елітарна мовна особистість у просторі наукового дискурсу : комунікативні аспекти" (2019)
Гонцарюк Д. О. - Можливості корекції показників холестеринового спектру крові при поєднанні хронічного панкреатиту з ішемічною хворобою серця, Ферфецька К. В., Христич Т. М. (2019)
Євтушенко В. В. - Регулювання розвитку комплементарної та альтернативної медицини в Україні та країнах Європейського союзу, Радиш Р. В., Радиш Я. Ф. (2019)
Гузинець Є. Ф. - Стабілізація вуглеводного обміну та цитопротекторна ефективність тіворелю в комплексній терапії цукрового діабету у пацієнтів із деформуючим остеоартрозом (2019)
Лоскутов А. Л. - Профілактичне лікування остеоартрозу у хворих із неалкогольним стеатогепатитом на тлі хелікобактеріозу (2019)
Рицик О. Б. - Вплив ресвератролу на показники антиоксидантної системи щурів за умов диметилгідразиніндукованого канцерогенезу, Фіра Л. С., Лихацький П. Г., Линда О. С. (2019)
Сенюк І. В. - Вивчення антиексудативної активності екстракту, одержаного з плодів сливи домашньої "Прунофіт", на моделі карагенінового та формалінового набряку кінцівки у піддослідних тварин, Башар Джабар Алі Аль-Сахлані, Кононенко А. Г. (2019)
Senyuk I. V. - Study of anti-excudative activity of "Prunofit" extract obtained from prunus domestica fruits on the models of carrageenan and formaline-induced paw edema in experimental animals, Bashar Jabbar Ali Al-Sahlanee, Kononenko A. G. (2019)
Литвиненко В. И. - Анализ биологически активных веществ солодки голой, Бойко Н. Н., Попова Н. В. (2019)
Мига М. М. - Фітохімічний профіль та протизапальна активність сухих екстрактів з листя шавлії лікарської, Верховодова Ю. В., Кошовий О. М., Кіреєв І. В., Ільїна Т. В. (2019)
Савич А. О. - Основні принципи використання лікарських рослин та їх зборів для лікування та профілактики цукрового діабету 2 типу (огляд літератури), Марчишин С. М., Козир Г. Р., Скринчук О. Я. (2019)
Посохова І. Ю. - Порівняльний аналіз морфолого-анатомічних особливостей будови листя поширених представників родини Lauraceae, Хворост О. П., Федченкова Ю. А. (2019)
Сліпченко Г. Д. - Експериментальне вивчення токсикологічних характеристик та фармакологічної активності нового гелю на основі шоломниці байкальської, Рубан О. А., Єрьоменко Р. Ф., Остапець М. О. (2019)
Стешенко Я. М. - Дослідження жирнокислотного складу трави чебрецю лимоннозапашного (Thymus x ciriodorus var. "Silver Queen"), Мазулін О. В., Смойловська Г. П., Мазулін Г. В., Опрошанська Т. В. (2019)
Бородіна Н. В. - Вивчення анатомічної будови пагонів Salix elaeagnos Scop. флори України, Ковальов В. М., Кошовий О. М., Гамуля О. В. (2019)
Чайка Н. Б. - Дослідження динаміки екстрагування біологічно активних речовин з листя мучниці звичайної, Комісаренко М. А., Кошовий О. М., Ковальова А. М., Бородіна Н. В. (2019)
Шейко С. Ю. - Таніни рослин роду вільхових (огляд літератури), Шаламай А. С. (2019)
Волошин О. І. - "Стратегія ВООЗ в галузі народної медицини на 2013-2023 рр." та нові паростки фітовиробництва на Прикарпатті, Стовпюк М. М., Гиндич О. В., Волошина Л. О., Присяжнюк В. П. (2019)
Крутов В. В. - Нова система знань про людину як методологія "Медицини здоров'я" (2019)
Гарник Т. П. - Звіт за результатами наукового симпозіуму з міжнародною участю "Сучасні теоретикопрактичні аспекти реалізації впровадження "Стратегії розвитку народної і нетрадиційної медицини" у первинну ланку охорони здоров'я", м. Київ, 22.11.2019 р., Андріюк Л. В., Абрамов С. В., Коваленко О. Є., Туманов В. А., Головаха М. О. (2019)
Зайченко Г. В. - Пам'яті члена-кореспондента НАН і НАМН України, професора, доктора медичних наук Івана Сергійовича Чекмана, Горчакова Н. О. (2019)
Гарник Т. П. - Умови публікації у журналі "Фітотерапія, часопис" (2019)
Асєєва Ю. О. - Особливості стилів сімейного виховання кібер-адиктів (очима дітей) (2020)
Байрамов Б. - К вопросу построения политико-психологической модели удовлетворенности в отношениях между государством и гражданами (2020)
Буганова В. Н. - Психологические особенности юношества как этапа жизненного пути (2020)
Гопкало Ю. - Застосування тілесно орієнтованої психотерапії як одного з методів у роботі з дітьми та сім’ями, що пережили травмуючі події (2020)
Дробот О. В. - Мотивація студентів до дистанційного навчання в умовах пандемії (2020)
Заграй Л. Д. - Психосемантичні конструкції лідерства у свідомості молоді: гендерний вимір, Федорук О. В. (2020)
Капталан Н. М. - Залежна поведінка особистості як проблема сучасної психології (2020)
Кононенко А. О. - Самопрезентація як регулятор діяльності викладача вищої школи (2020)
Кононенко О. І. - Специфіка сучасних психологічних методів та організації дослідження перфекціонізму особистості (2020)
Купчишина В. Ч. - Психологічні проблеми прикордонників як відображення їх внутрішнього світу та шляхи їх вирішення, Білецька Т. В. (2020)
Пастрик Т. В. - Емоційна експресивність vs емоційне ставлення до осіб із хронічними захворюваннями: концептуалізація понять (2020)
Скворчевська Є. Л. - Прокрастинація як типова соціально-психологічна проблема (2020)
Волинець Н. В. - Взаємозв’язок смисложиттєвих орієнтацій та мотиваційної готовності студентів до професійної діяльності, Катеренчук О. Г. (2020)
Волкова О. О. - Аналіз реабілітаційного потенціалу та особливості психологічної допомоги комбатантам (2020)
Єлесіна М. О. - Теоретичний аналіз проблеми впливу індивідуальнотипологічних особливостей особистості на ефективність діяльності (2020)
Жилин М. В. - Специфика и развитие термина "эмоциональный интеллект" в мировой психологии (2020)
Кононенко К. О. - Репрезентація кризи сенсу в сучасних психологічних школах (2020)
Добриніна І. В. - Образ майбутнього: конструювання та репрезентація, Кременчуцька М. К. (2020)
Лазор Е. П. - Роль імпліцитної теорії лідерства для побудови іміджу політичного лідера (2020)
Моісєєнко К. О. - Структура особистісно-професійного потенціала та особливості його розвитку в студентстві (2020)
Родіна Н. В. - Системні дослідження психіки особистості: досвід наукової школи "Системне моделювання психологічних феноменів" (2020)
Савельєва Є. О. - Дослідження ефективності професійної самореалізації праціників банківських установ (2020)
Савелюк Н. - Рецензія на монографію Засєкіної Л., Засєкіна С., Шевчук О. "Психолінгвістичний підхід до травматичної пам’яті". Beau Bassin: LAP LAMBERT Academic Publishing. 244 с. ISBN 978–6133997486 (2020)
Содержание (2014)
Гавриленко Є. А. - Визначення області розташування точки перегину при моделюванні обводу другого порядку гладкості, Холодняк Ю. В., Межуєв В. І. (2014)
Гнитько В. И. - Математическая модель колебаний оболочки вращения с изменяющимся уровнем заполнения жидкостью, Дегтярев К. Г., Науменко В. В., Стрельникова Е. А. (2014)
Сохацький А. В. - Математичне моделювання обтікання тіл шляхом числового розв’язування рівнянь Нав’є-Стокса (2014)
Сухорольський М. А. - Обчислення узагальнених сум розбіжних рядів, Костенко І. С., Зашкільняк І. М., Івасик Г. В. (2014)
Бєлінський І. В. - Фізичне моделювання процесу поширення збурень в структурованому середовищі, Лемешко В. А. (2014)
Брюм В. З. - Поля объемных долей и скоростей газов перед очагом подземного пожара, Греков С. П., Зинченко И. Н. (2014)
Vakhnenko V. O. - Hysteresis of stress-strain trajectories for sandstone under slow loading (2014)
Герасимов В. В. - Вероятностная спектральная дефектоскопия композитов с использованием оконных функций (2014)
Гордєєв О. Ф. - Самоподібність процесів розвитку реформованості стиків при часовій релаксації і зношенні поверхонь, Четвержук Т. І. (2014)
Короткая Л. И. - Выбор параметров численных процедур решения задач прогнозирования долговечности корродирующих конструкций, Науменко Н. Ю. (2014)
Марасанов В. В. - Характеризационный метод в задачах лингвистического анализа, Байматова М. Р., Самойленко С. Л., Косенко И. А. (2014)
Матвєєва Н. О. - Вибір оптимальної нейронної мережі для визначення дефектів в композитних матеріалах, Мартинович Л. Я., Лазоренко Ю. В. (2014)
Мисюра C. Ю. - Моделирование динамического поведения элементов конструкций гидротурбин в вакууме и с учетом влияния воды, Шупиков А. Н. (2014)
Остапчук О. В. - Дослідження фізико-механічних властивостей платтяно-костюмних тканин, Сарібеков Г. С., Ткачук О. Л. (2014)
Пащенко В. О. - Гранично-елементне моделювання становлення електричної напруженості над поверхнею ортотропного композиту (2014)
Пилов П. И. - Преобразование фотоизображений горных пород на неоднородном фоне для контроля гранулометрического состава, Ахметшина Л. Г., Егоров А. А., Удовик И. М. (2014)
Сохацький А. В. - Перспективи моделювання транспортних потоків на основі гідродинамічної аналогії, Горбушина А. Б. (2014)
Уварова В. Е. - Автоматизована оцінка геометричних параметрів рослинних волокон, Рожков С. О. (2014)
Цимбал Л. І. - Сучасна класифікація аксонометричних зображень, Лисенков М. О. (2014)
Алексенко О. В. - Визначення параметрів теплової мережі мікрорайону на основі комплексної адаптивної моделі, Неня В. Г., Парфененко Ю. В., Проклова М. М. (2014)
Баклан І. В. - Лінгвістичне моделювання 2D та 3D динамічних процесів (2014)
Баклан І. В. - Застосування лінгвістичного моделювання для автентифікації за динамікою рухів користувача, Селін Ю. М., Трохименко Ю. А. (2014)
Гнатушенко В. В. - Аналітичний підхід оптимізації передачі даних в бездротових сенсорних мережах (2014)
Гнатушенко В. В. - Злиття аерокосмічних зображень високого просторового розрізнення на основі HSV-перетворення та вейвлет декомпозиції, Шевченко В. Ю. (2014)
Гнатушенко В. В. - Дослідження впливу модифікацій IHS-перетворення на якість злиття фотограмметричних зображень, Кавац О. О., Водолазський Ю. О. (2014)
Литвиненко В. І. - Сегментації зображення клітин крові з використанням алгоритму штучної імунної мережі (2014)
Лісняк А. О. - Програмна система для побудови дискретних моделей геометричних об’єктів (2014)
Романюк О. Н. - Класифікація методів антиаліайзингу, Мельник О. В., Вяткін С. І. (2014)
Соколова Н. А. - Методы и технологии в адаптивном управлении обучением с использованием модели обучаемого, Щеголькова В. А. (2014)
Сущевський Д. В. - Виявлення та 3-D візуалізація штучних об’єктів земної поверхні з використанням лідарних та оптичних супутникових зображень (2014)
Тимофеев Р. К. - Уменьшение функциональной связности сложных систем (2014)
Тодорико О. А. - Метод выделения графем для сравнения почерка в сканированных рукописях, Добровольский Г. А., Добровольская М. Г. (2014)
Шуть В. Н. - Мультиагентное управление перекрестком (2014)
Абрамов Г. С. - Нормальное приближение для распределения чисел в строках треугольника Паскаля, Абрамов И. М. (2014)
Абрамов Г. С. - Моделирование формирования двухфазных областей в процессе внутреннего окисления бинарных сплавов, Абрамов М. Г., Бардачев Ю. Н. (2014)
Александрова Т. Е. - Идентификация математической модели электрогидравлического усилителя канала вертикального наведения танковой пушки, Лазаренко А. А. (2014)
Астионенко И.А. - Конечные элементы высших порядков и барицентрическая конденсація, Литвиненко Е.И., Хомченко А.Н. (2014)
Баклан І. В. - Математичні моделі прогнозування часових рядів різної природи, Селін Ю. М., Шулькевич Т. В. (2014)
Богачев Д. В. - Оптимизация технологических параметров процесса ускоренного охлаждения листового проката, Ершов Е. В., Варфоломеев И. А. (2014)
Бразалук Ю. В. - Исследование погрешности вихревых методов путем численного эксперимента, Евдокимов Д. В., Поляков Н.В. (2014)
Буляк Е. В. - Формирование электронного пучка в радиальном направлении магнетронной пушкой с вторичноэмиссионным катодом: эксперимент и моделирование, Довбня А. Н., Довбня Н. А., Мазманишвили А. С., Решетняк Н. Г., Ромасько В. П., Чертищев И. А. (2014)
Вирченко Ю. П. - Задача восстановления распределения вероятностей радиусов случайных окружностей по заданному распределению вероятностей их хорд, Шпилинская О. Л. (2014)
Гарбарук Ю. В. - Моделирование светового вектора и освещенности от световой шахты в виде параллелепипеда прямоугольного сечения с зеркальным отражением, Пугачев Е. В. (2014)
Гвоздева И. М. - Сравнительная оценка пространственного контраста акустических когерентных изображений (2014)
Гончаренко М. П. - Решение задач гидродинамического взаимодействия малых частиц методом М. Смолуховского, Евдокимов Д. В., Кочубей А. А. (2014)
Гребенюк С. М. - Визначення ефективного модуля пружності композиту при нормальному розподілі модулів пружності волокна та матриці, Клименко М. І. (2014)
Ляшенко В. П. - Загальна модель процесів обробки виробів у порошковій металургії, Григорова Т. А. (2014)
Гуда А. И. - Расширение рабочего диапазона при поисковой идентификации хаотической системы Чуа, Михалёв А. И. (2014)
Гучек П. И. - О физической адекватности процедуры конденсации на элементе, Крючковский В. В., Хомченко А. Н. (2014)
Дзензерский В. А. - Оценка левитационного движения экипажа электродинамической транспортной системы перспективной конструкции, Кузнецова Т. И., Радченко Н. А., Хачапуридзе Н. М. (2014)
Дорош И. А. - Метод определения параметров индукционного подвеса, Снегирев М. Г., Тарасов С. В. (2014)
Єдинович М. Б. - Моделювання взаємодії тканини з пристроями виправлення перекосу утоку (2014)
Зеленская Т. С. - Оптимизированная математическая модель динамических процессов в головных канатах шахтных подъемных механизмов (2014)
Иванов П. И. - Методы оценки надежности парашютных систем в штатных и ускоренных (ужесточенных) испытаниях, Иванов Р. П., Куянов А. Ю., Ситайло М. В. (2014)
Коваленко А. П. - Исследование переходных процессов в системе упругий трубопровод –жидкость при продольных динамических ударных нагружениях (2014)
Комяк В. М. - Математична модель оптимізації розміщення плоских неорієнтованих геометричних об’єктів з кусочно-нелінійними границями, Соболь О. М., Чапля Ю. С. (2014)
Кондратець В. О. - Ідентифікація розрідження пульпи у млині, що подрібнює піски класифікатора з додатковою рудою (2014)
Котляров И. Д. - Экономико-математическая модель отбора лицензиата (2014)
Крашаница Ю. А. - Обобщённые операции векторно-тензорного анализа, интегральные представления решений плоских задач обтекания в ограниченном потоке вязкой среды, Юе Пен (2014)
Крючковский В. В. - Взаимосвязанная обобщенная динамическая задача термоупругости для одномерных конструкций, Хомченко А. Н., Моисеенко С. В. (2014)
Лам Тан Фат - Гауссовское флуктуационное электромагнитное поле с почти-периодическими в среднем квадратичном реализациями, Вирченко Ю. П. (2014)
Лебовка Н. И. - Математическое моделирование процессов перколяции в тонких пленках при учете агрегации частиц, Репнин К. Ф., Булавин Л. А., Ковальчук В. И., Гигиберия В. А. (2014)
Лекомцев Д. Г. - Сравнение математических моделей работы совершенной скважины с круговым контуром питания в анизотропном грунте (2014)
Ленюк О. М. - Моделювання коливних процесів з включенням вантажів на кінцях (2014)
Любимова Н. А. - Контроль загрязняющих выбросов энергетических предприятий с использованием информационного анализа (2014)
Ляшенко В. П. - Моделювання термопружного стану під час електропластичної деформації, Черненко В. П., Кобильська О. Б., Анісков А. В. (2014)
Максимова О. Г. - Моделирование процесса упорядочения полимерных систем на поверхности метала (2014)
Мельник И. В. - Моделирование энергетических характеристик триодных газоразрядных электронных пушек с учетом концентрации ионов в анодной плазме и её объёма (2014)
Миргород В. Ф. - Трендовый анализ временных рядов на основе обобщенного сингулярного разложения по пучку матриц в задачах оценки технического состояния энергетических объектов (2014)
Михалев А. И. - ARIMA-модель вибросигнала авиационного редуктора, Сухомлин Р. А. (2014)
Морозов Ю. А. - Решение задачи теплопроводности для составного трасверсально-изотропного пространства, содержащего две коллинеарные трещины, Кривой А. Ф. (2014)
Николаенко Ю. И. - Кусочно-билинейный базис 16-узлового квадратного конечного элемента, Онищук Р. С., Моисеенко С. В. (2014)
Нікітіна О. М. - Скінченне гібридне інтегральне перетворення типу Лежандра-Фур’є-Бесселя на сегменті з двома точками спряження, Шинкарик М. І. (2014)
Омельчук А. А. - Математическая модель электропривода слиповой тележки, Рудакова А. В., Лебеденко Ю. А. (2014)
Першина Ю. І. - Розв’язання тривимірної задачі комп’ютерної томографії з використанням мішаної апроксимації поліномами Бернштейна (2014)
Петрик М. Р. - Математичне моделювання кінетики систем багатокомпонентної дифузії в неоднорідних середовищах за результатами ідентифікації їх кінетичних параметрів, Михалик Д. М., Шинкарик М. І., Петрик О. Ю. (2014)
Пигнастый О. М. - Использование PDE-моделей для построения единой теории производственных линий (2014)
Погрибный В. Б. - Численное решение уравнений Навье-Стокса методом конечных объемов на структурированной сетке с гибкими границами, Стрельникова Е. А., Шувалова Ю. С. (2014)
Полевой О. Б. - Математическое моделирование управления отрывом потока в трансзвуковых стационарных и нестационарных течениях, Приходько А. А., Липатов И. И. (2014)
Поливода О. В. - Построение моделей распределенных объектов на основе непрерывных оболочек (2014)
Редчиц Д. А. - Математическая модель диэлектрического барьерного разряда в воздухе (2014)
Рудницький В. Б. - Контактна задача про передачу навантаження від пружної накладки до попередньо напруженної смуги, Діхтярук М. М. (2014)
Русанов С. А. - Методика визначення динамічних характеристик верстата з стрижневою супортною системою, Кузнєцов Ю. М., Подольський М. І., Дмитрієв Д. О. (2014)
Савін К. Г. - Особливості знаходження власних частот складеного метало-діелектричного резонатора методом часткових областей, Прокопенко Ю. В. (2014)
Савков О. О. - Методи частотно-часового аналізу електроенцефалографічних сигналів (2014)
Савков С. О. - Огляд та порівняння методів бінаризації текстур природного походження (2014)
Савчук Л. С. - Аналіз впливу фізичних та геометричних параметрів відбиваючого екрану та розмірів світлопрорізу на освітленість плоскої експозиції, Пугачов Є. В. (2014)
Смирнов И. В. - Температурно-временные зависимости при плакировании и плазменном напылении порошков, Андрейцев А. Ю., Черный А. В. (2014)
Стеганцев Е. В. - Классификация движений плоскости, снабженной барицентрической системой координат, Стеганцева П. Г. (2014)
Тарасов С. В. - Методика адаптации параметров H-ротора Дарье к локальным ветровым условиям, Костюков И. Ю., Тарасов А. С., Абрамовский Е. Р. (2014)
Тимофієва Н. К. - Математичне моделювання прикладних задач з перетворенням вхідних даних та підкласи розв’язних задач в комбінаторній оптимізації (2014)
Топчий Д. О. - Комп’ютерне тестування нестаціонарного температурного поля трикутної пластини з шістьма термоелементами (2014)
Тулученко Г. Я. - Побудова базисів трикутних скінченних елементів, які адаптовані до виду граничної задачі (повідомлення 1), Котова О. В., Безердян С. І. (2014)
Усов А. В. - Применение марковских случайных процессов для информационного моделирования работы автотранспортных средств, Кутяков Е. Ю. (2014)
Фам Минь Туан - Влияние тепловых флуктуаций концентраций веществ на кинетику бинарной циклической реакции, Вирченко Ю. П. (2014)
Фильштинський Л. А. - Математична модель діелектричних композитів регулярної структури з порожнинними волокнами, Шрамко Ю. В., Синах М. В., Носов Д. М. (2014)
Хошаба А. М. - Математическая модель фаз производительности вычислительных систем (2014)
Човнюк Ю. В. - Математичне моделювання та оптимізація супутникових радіонавігаційних систем (GPS) для точного землеробства із врахуванням внутрішньосистемних завад, Сівак І. М., Кравчук В. Т. (2014)
Чопоров С. В. - Проблемно-орієнтована мова для моделювання геометричних об’єктів при функціональному підході (2014)
Шупиков А. Н. - Напряжения в цилиндрических сосудах при воздействии внутреннего давления. Теория и эксперимент, Онацкий Р. Л. (2014)
Шупіков О. М. - Математичне моделювання процесу деформування багатошарового оскління при нестаціонарних теплових та силових навантаженнях, Сметанкіна Н. В., Угрімов С. В., Долгополова Н. В., Свет Є. В. (2014)
Ярецька Н. О. - Статична контактна задача для попередньо напружених циліндричного штампа та шару, що лежить без тертя на жорсткій основі (2014)
Агарков О. Ю. - Моделювання кривих з синусоїдальною залежністю їх кривини від довжини дуги (2014)
Баришевський С. О. - Аксіоматичні основи евклідової нечіткої планіметрії, Никифорова Л. Є., Караєв О. Г. (2014)
Бездитный А. А. - Геометрическое моделирование функциональных кривых скорости и расстояния в БН-исчислении, Верещага В. М., Никифорова Л. Е. (2014)
Бумага А. И. - Геометрическое моделирование физико-механических свойств асфальтобетона, Найдыш А. В., Гавриленко Е. А. (2014)
Ванін В. В. - Структурно-параметричні геометричні моделі як засіб інтеграції автоматизованого проектування сучасного літака, Вірченко Г. А. (2014)
Воронцов О. В. - Суперпозиции точечных множеств двумерных числовых последовательностей в дискретном геометрическом моделировании (2014)
Караєв О. Г. - Геометрична модель функціональних зв’язків між факторами-чинниками водної ерозії, Радєв С. Ю., Верещага В. М. (2014)
Конопацкий Е. В. - О результатах и перспективах развития теории обобщённых тригонометрических функций, Верещага В. М., Чураков А. Я. (2014)
Корчинский В. М. - Многомерное векторное представление распределений яркости многоспектральных растровых изображений дистанционного зондирования земли (2014)
Крисько О. А. - Геометричне моделювання дійсної поверхні тонкостінних оболонок технічних форм, Найдиш А. В., Спірінцев Д. В. (2014)
Найдиш А. В. - Геометричне моделювання ДПК з прямолінійними ділянками методом дискретної інтерполяції на основі кутів згущення, Никифорова Л. Є., Спірінцев Д. В. (2014)
Свинаренко Д. М. - Методи ортогоналізації растрових фотограмметричних зображень (2014)
Спірінцев В. В. - Дискретна інтерполяція прямолінійних ділянок ДПК на основі адаптивного способу, Спірінцева О. В., Лебедєв В. О. (2014)
Табакова І. С. - Наближений спосіб побудови геодезичної лінії між двома точками на гладкій поверхні, Куценко Л. М. (2014)
Устенко І. В. - Розробка програмного забезпечення для геометричного моделювання нерухомого елементу спірального компресора (2014)
Устенко С. А. - Геометричне моделювання плоских кривих з заданою кривиною в граничних точках (2014)
Міщенко О. Я. - Можливості фармакологічної корекції стрес-зумовлених порушень імунної системи за допомогою лікарських засобів рослинного походження (Огляд літератури), Халєєва О. Л., Риженко І. М., Вереітинова В. П. (2020)
Лисенко В. В. - Регенерация спинного мозга – биологическое табу? (Хроника достижений крымских нейроморфологов в конце XX века) (2020)
Марков А. В. - Лікувально-профілактична дія фітогелів на стан ясен щурів, які отримували оральні аплікації термопероксидної соняшникової олії, Пупін Т. І., Левицький А. П. (2020)
Гарник Т. П. - Історико-практичні аспекти в превентивно оздоровчих практиках комплементарної / альтернативної (народної і нетрадиційної) медицини - фітоароматерапії у первинній ланці охорони здоров’я (Лекція ), Андріюк Л. В., Волошин О. І., Петріщева В. О., Гарник К. В. (2020)
Потоцкая С. В. - Возможности и место иридодиагностики в условиях современного лечебно-диагностического процесса (лекция) (2020)
Тарасенко В. О. - Висвітлення окремих аспектів засобів для лікування ран і ранової інфекції: історико-еволюційний підхід, Давтян Л. Л., Волох Д. Л., Кучмістова О. Ф., Соломенний А. М., Козіко Н. О. (2020)
Пєткова І. Б. - Вміст макро- та мікроелементів у сировині CENTAURE ACYANUS. L, Унгурян Л. М., Горяча Л. М., Журавель І. О., Кисличенко В. С. (2020)
Кєрімова Г. Ф. - Вивчення анаболічної активності сухих екстрактів листя і кореневищ IRIS HUNGARICA в інтактних тварин, Рибак В. А., Кречун А. В., Ковальов В. М. (2020)
Погодіна Л. І. - Вивчення мінерального складу сировини хвилівника звичайного (ARISTOLOCHIA CLEMATITIS L.), Бурда Н. Є., Кисличенко В. С., Волошина А. А. (2020)
Пінкевич В. О. - Вивчення мінерального складу сировини матіоли дворогої (MATTHIOLA BICORNIS (SIBTH. & SM.) DC.) сорту "Вечірній аромат", Бурда Н. Є., Журавель І. О., Орленко І. В. (2020)
Мельник Г. М. - Теоретичне обґрунтування складу екстемпоральної мазі для використання у дерматології, Ярних Т. Г., Рухмакова О. А. (2020)
Москаленко А. М. - Особливості анатомічної будови безсмертника приквіткового (HELICHRYSUM BRACTEATUM), Попова Н. В. (2020)
Залигіна Є. В. - Актуальність дослідження фармакологічних властивостей вітчизняного фітобальзаму "Herbal park", до складу якого входить аніс звичайний (2020)
Інформація для авторів (2020)
Титул, зміст (2020)
Москаленко А. О. - Обчислювальна складність алгоритму кореляційної обробки сигналів з адаптацією по швидкості передавання інформації на основі досконалих двійкових матриць, Івко С. О., Глуховець Ю. В., Варич В. В. (2020)
Пермяков О. Ю. - Метод формалізації знань про процес визначення доцільної стратегії польоту безпілотних літальних апаратів в ході підготовки до ведення повітряної розвідки на основі нечітких логічних систем, Дудко М. В., Королюк Н. О. (2020)
Микусь С. А. - Підходи до вибору варіанту побудови інформаційно-телекомунікаційної системи військового призначення, Сівоха О. М., Лісневський Р. В. (2020)
Зінченко А. О. - Удосконалена методика оцінювання скритності функціонування радіотехнічних засобів, Грозовський Р. І., Зінченко І. А. (2020)
Маланчук М. Ф. - Методика експертизи результатів експертного оцінювання, Крайнов В. О., Поліщук О. С. (2020)
Вдовенко С. Г. - Кіберпротидія робототехнічним комплексам, Даник Ю. Г., Пермяков О. Ю. (2020)
Шевченко Д. Г. - Сукупність показників ефективності функціонування системи кібербезпеки в інформаційно-телекомунікаційних мережах Збройних Сил України (2020)
Бекіров А. Е. - Селекція вхідних параметрів нейронної мережі прогнозування відмов бортового обладнання, Кругляк К. А., Юзьвяк М. М. (2020)
Кравченко Ю. В. - Методика розробки Web-додатку на основі порталу Liferay, Тищенко М. Г., Шапран О. О., Судніков Є. О., Твардовський В. Г. (2020)
Herciu A. - The current operational environment from the perspective of CBRN hazards (2020)
Дачковський В. О. - Математична модель функціонування системи відновлення озброєння та військової техніки, Стрельбіцький М. А. (2020)
Шевчук В. В. - Міграційна криза як складова гібридної війни, Пунда Ю. В. (2020)
Романюк В. П. - Математична модель ресурсної оптимізації цільової програми застосування сил і засобів запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, Нікітін А. А., Ганненко С. О., Морщ Є. В. (2020)
Олійник В. В. - Оцінювання важливості об'єктів противника в ході планування рейдових дій з використанням методу аналізу ієрархій, Данилюк І. А. (2020)
Смальков О. Ю. - Математична модель пошуку та виявлення вибухових пристроїв з неконтактними датчиками цілі методом нелінійної радіолокації, Коцюруба В. І., Гунбін К. Ю. (2020)
Павловський О. В. - Методичний підхід щодо обґрунтування складу ремонтних підрозділів для відновлення техніки тилу оперативного угруповання військ, Мазур В. Ю., Таргонський В. Ф. (2020)
Кільменінов О. А. - Використання можливостей системи імітаційного моделювання JCATS для обгрунтування тактико-технічних вимог до перспективних зразків озброєння та військової техніки, Мельник Я. В., Чопа Д. А. (2020)
Гогонянц С. Ю. - Архітектура та класифікація експертно-навчальних систем з підготовки військових фахівців, Георгадзе О. А., Руденко Є. Г. (2020)
Тимошенко Р. Р. - Можливості та досвід використання системи імітаційного моделювання JCATS при підготовці артилерійських підрозділів, Лук’яненко С. В., Єфімов Д. В. (2020)
Войтко О. В. - Особливості застосування методу фрактального аналізу сталості процесу розвитку громадської думки при реалізації стратегічного наративу держави, Солонніков В. Г., Полякова О. В. (2020)
Кацалап В. О. - Метод моніторингу інформаційного простору воєнної сфери в інтересах забезпечення дій військ (сил), Прима М. В., Рахімов В .В. (2020)
Вимоги оформлення статтей (2020)
Пліско І. В. - Закономірності прояву фізичної деградації в орних ґрунтах України та регіони підвищеного її ризику, Уваренко К. Ю., Крилач С. І., Накісько С. Г. (2021)
Демиденко О. В. - Режим зволоження чорнозему опідзоленого за різних систем удобрення (2021)
Власюк О. С. - Ефективність біопрепаратів на посівах пшениці та ячменю ярих (2021)
Венгер О. В. - Захист хмелю від первинної інфекції несправжньої борошнистої роси, Федорчук Н. А. (2021)
Буценко Л. М. - Бактеріальна виразка — небезпечна хвороба каштана кінського в Європі (2021)
Семенчук В. Г. - Вирощування міскантусу гігантського як сировини для виробництва твердих видів палива на схилових угіддях південно-західного Лісостепу, Оліфірович В. О., Сандуляк Т. М. (2021)
Ярошенко М. О. - Фунгістатичні та антагоністичні властивості комплексу пробіотичних культур S. thermophilus, L. bulgaricum і L. rhamnosus, Оробченко О. Л. (2021)
Булгаков В. М. - Теоретичне дослідження стійкості руху асиметричного гичкозбирального машинно-тракторного агрегату, Адамчук В. В., Надикто В. Т., Ігнатьєв Є. І. (2021)
Кудря С. І. - Наукові основи формування органічних агроекосистем у Лівобережному Лісостепу, Тараріко Ю. О., Личук Г. І., Кудря Н. А. (2021)
Вергунов В. А. - В. В. Таланов — засновник системи державного сортовипробування, видатний селекціонер та організатор вітчизняної сільськогосподарської дослідної справи (2021)
Хареба О. В. - Ефективність сорто-підщепних комбінувань нових індетермінантних гібридів F1 помідора за вирощування способом малооб’ємної гідропоніки у скляних теплицях (2021)
В. П. Рибалку — 85 (2021)
Ткач Д. І. - Донбас: чи є вихід із глухого кута? (2020)
Кондратенко О. Ю. - Партнерство і суперечність взаємин України та Угорщини (2020)
Перга Т. Ю. - Виховний ідеалмолодого українця в умовахеміграційних викликів:ідеї провіднихдіячів Пласту другої половини 1940-х років (2020)
Лисовський І. Є. - 45-та річниця Гельсінського Заключного акту та його роль у міжнародних гарантіях територіальної цілісності і безпеки Україні Частина ІІ (2020)
Асатуров С. К. - Фактор націоналізму у розпаді Югославії, Мартинов А. Ю., Трима К. А. (2020)
Ціватий В. Г. - Зовнішні справи і дипломатичні практики Флорентійської республіки на межі Середньовіччя та раннього Модерного часу: інституціональний дискус (проблеми історичної та сучасної комунікології) (2020)
Чила К. О. - Місце енергетичної дипломатії у зовнішній політиці України (2020)
Пашков В. О. - Сфера вищої освіти як інструмент "м'якої сили"у зовнішній політиці держави (2020)
Презентація двадцять першого випуску наукового щорічника "Україна дипломатична" (2020)
Бойко О. О. - Перспективи активізації просування українських товарів і послуг на зарубіжні ринки методами торговельної дипломатії (2021)
Базилюк К. Ф. - Роль і місце України в інноваційному вимірі Європи, Ладик С. Р. (2021)
Оршанська М. І. - Ретроспективний аналіз прямого іноземного інвестування в контексті еволюції економічних теорій (2021)
Гринчук Ю. С. - Стратегічний аналіз конкурентоспроможності підприємства, Музиченко А. О., Приходько К. О. (2021)
Шморгун Л. Г. - Научное осмысление парадигмы устойчивого развития Украины, Борзунов В. И. (2021)
Воробйова Н. П. - Кадрова політика як основа формування інноваційної стратегії в системі менеджменту організації, Познякова Т. В. (2021)
Горячева К. С. - Аналіз ефективності фінансування проєктів з використанням краудфандингу, Тітомир Ю. К., Бурдюг О. В. (2021)
Panchenko S. - The implications of marketing research for tourism during the COVID-19 pandemic, Litovka-Demenina S. (2021)
Сєвонькаєва О. О. - Технології маркетингових комунікацій у сучасних умовах (2021)
Федик М. В. - Економіка домогосподарств в умовах пандемічної нестабільності (2021)
Яковець О. П. - Діагностування інноваційної діяльності в закладі освіти (2021)
Нестеренко С. С. - Особливості капіталізації в лісогосподарському комплексі (2021)
Бакуліч О. О. - Оцінка забруднення атмосфери міст автомобільним транспортом у проєктах управління екологічним станом мегаполісу, Самойленко Є. С. (2021)
Бодюк А. В. - Регулювання природокористування із застосуванням фіскальних методів (2021)
Федоренко О. С. - Особливості формування потенціалу телекомунікаційних підриємств (2021)
Бодюк А. В. - Прогнозування потреб у корисних копалинах з метою раціонального користування надрами (2021)
Єфременко А. М. - Ефективність фізичної підготовки тенісистів до змагань із використанням елементів легкоатлетичних вправ, Пятисоцька С. С., Павленко В. О., Шутєєва Т. М., Крайник Я. Б., Насонкіна О. Ю. (2021)
Басенко О. В. - Особливості використання засобів дистанційного навчання в закладах вищої освіти фізкультурного профілю в умовах карантинних обмежень, Алексєєва І. А., Алексєнко Я. В., Жерновнікова Я. В. (2021)
Дейнеко А. Х. - Особливості силової підготовки жінок 30-35 років з використанням тренажеру "функціональні петлі trx", Біленька І. Г., Луценко Л. С. (2021)
Семизорова А. Я. - Узагальнення досвіду роботи в питаннях вдосконалення кидкових елементів з обручем юних спортсменок у художній гімнастиці, Красова І. В., Шевченко К. О. (2021)
Янчук К. О. - Використання змагальних вправ високої інтенсивності на фоні втоми елітною каратисткою з вадами слуху, Тихорський О. А., Володченко О. А., Худякова В. Б. (2021)
Сомова К. В. - Розвиток гнучкості у тазостегнових суглобах у дітей 5-8 років початкової групи спеціальної фізичної підготовки з художньої гімнастики, Ємець Т. С., Калмикова Ю. С., Калмиков С. А. (2021)
Перевозник В. І. - Показники техніко-тактичних дій (одноборства, відбори, перехоплення, удари) збірної команди України в іграх 1/8 та 1/4 чемпіонату Європи 2020-2021 років, Паєвський В. В. (2021)
Близнюк Ю. В. - Індивідуальні відмінності у формуванні техніки плавання юних спортсменів з різною силою нервової системи при застосуванні різних методів навчання, Політько О. В. (2021)
Джуринський П. Б. - Перевірка підготовки майбутніх магістрів з фізичної культури і спорту до діяльності в умовах фітнес-центру, Воробйова С. В., Хом’якова О. Ю. (2021)
Петренко А. С. - Особливості динаміки складності змагальних програм та результатів виступів найсильніших команд світу в артистичному плаванні, Таран Л. М. (2021)
Contents (2021)
Sivokobylenko V. F. - Detecting development scenarios of dynamic events in electric power networks smart-grid. Part 1 "Method", Nikiforov A. P., Zhuravlov I. V. (2021)
Derevyanko G. V. - Improving the designing method of thermal networks: bypass connection, Mescheryakov V. I. (2021)
Smorodin A. V. - The use of control theory methods in neural networks’ training based on a handwritten text (2021)
Berezsky O. M. - Comparison of generative adversarial networks architectures for biomedical images synthesis, Liashchynskyi P. B. (2021)
Progonov D. O. - Effectiveness of stego images pre-noising with fractional noise for digital image steganalysis (2021)
Mazurok I. E. - Smart contract sharding with proof of execution, Leonchyk Y. Y., Antonenko O. S., Volkov K. S. (2021)
Гадецька С. В. - Багатокритеріальна (векторна) оптимізація портфеля валют при нестохастично невизначеному зовнішньому економічному середовищі, Дубницький В. Ю., Кушнерук Ю. І., Ходирєв О. І., Шкодіна І. В. (2021)
Dudush A. - Science & technology trends in cognitive radar concept, Sachuk I., Owaid Salman, Bidun A. (2021)
Yevseiev S. - Development of a protocol for a closed mobile internet channel based on post-quantum algorithms, Pohasii S., Khvostenko V. (2021)
Krasnorutsky A. - Method of description for the dynamics of the signal delay change in discrete time with changing aircraft position in space, Fedorovsky A., Yashenok V. (2021)
Tymochko O. - Investigation of the mechanism for median image filtering in computer systems and special purpose networks, Larin V. (2021)
Khmelevsky S. - Development of the external restructuring method to increase the efficiency of information resource data encoding, Tupitsya I., Qasim Abbood Mahdi, Musienko О., Parkhomenko M., Borovensky Ya. (2021)
Алфавітний покажчик (2021)
Титул, зміст (2019)
Кінах А. К. - Людина – це головна цінність (2019)
Веселовський А. І. - Аварія (2019)
Потєхін О. В. - Зовнішня політика та міжнародне становище України за часів президентства Петра Порошенка очима експертів, Тодоров І. Я. (2019)
Єльченко В. Ю. - "Рейдерське захоплення": як Росія присвоїла собі місце СРСР в ООН, Павліченко В. М., Бондюк І. Л., Лісученко Є. С. (2019)
Ставнійчук М. І. - Венеціанська комісія в контексті українського конституційного процесу (2019)
Троян С. С. - Інформаційно-безпекова політика Європейського Союзу (2019)
Рябінін Є. В. - Формування комплексу регіональної безпеки Близького Сходу (2019)
Вєдєнєєв Д. В. - Церковна дипломатія і спецслжуби. Історичний детектив (2019)
Ткач Д. І. - Зовнішня політика України – потрібні нові підходи (2019)
Толстов С. В. - Україна в контексті глобальних пріоритетів США (2019)
Нєчаєва-Юрійчук Н. В. - "Хто володіє інформацією, той володіє світом" (2019)
Contents (2021)
Maksymov O. S. - Model and method for representing complex dynamic information objects based on LMS-trees in NoSQL databases, Malakhov E. V., Mezhuyev V. I. (2021)
Franzheva O. D. - Analysis of quasi-periodic space-time non-separable processes to support decision-making in medical monitoring systems (2021)
Lobachev I. M. - Methodology of neural network compression for multi-sensor transducer network models based on edge computing principles, Antoshchuk S. G., Hodovychenko M. A. (2021)
Shpinareva I. M. - Detection and classification of network attacks using the deep neural network cascade, Yakushina A. A., Voloshchuk L. A., Rudnichenko N. D. (2021)
Ostroverkhov M. Y. - Information supply of the power control system of the synchronous generator of the autonomous wind unit, Chumack V. V., Monakhov Y. A., Pryymak B. I. (2021)
Tsariuk A. O. - The multilayer distributed intelligence system model for emergency area scanning, Malakhov E. V. (2021)
Фещенко Ю. І. - Діагностика синдрому зникаючих легень як ускладнення негоспітальної пневмонії вірусної етіології (COVID-19), Линник М. І., Гуменюк М. І., Калабуха І. А., Ігнатьєва В. І., Гуменюк Г. Л., Тарасенко О. Р., Іващенко В. Є., Палівода М. Г. (2021)
Перцева Т. О. - Прогнозування тромботичних ускладнень у хворих на негоспітальну пневмонію за даними багатовимірного аналізу тяжкості, системного запалення, стану ендотеліальної функції та гемостазу., Бєлослудцева К. О., Крихтіна М. А. (2021)
Мельник В. М. - Динаміка захворюваності на рецидиви у хворих на туберкульоз легень., Матусевич В. Г., Недоспасова О. П., Веселовський Л. В., Тарасенко О. Р., Бушура І. В., Приходько А. М., Новожилова І. О. (2021)
Денисов О. С. - Вплив пандемії COVID-19 на фінансову сферу у медичному секторі: особливості централізованих державних закупівель ліків та виробів медичного призначення в Україні за період 2018-2021 рр. (2021)
Зайков С. В. - Проблема гіперчутливості до вітамінних препаратів, Гуменюк Г. Л., Веселовський Л. В. (2021)
Chakaya J. - Global Tuberculosis Report 2020: reflections on the global TB burden, treatment and prevention efforts, Khan M., Ntoumi F., Aklillu E., Fatima R., Mwaba P., Kapata N., Mfinanga S., Hasnain S. E., Katoto P. D. M. C. (2021)
Дайджест: туберкульоз (2021)
Вимоги до авторів (2021)
Ромашко В. Я. - Оцінка ефективності відбирання енергії від сонячної батареї, Вербицький Є. В. (2017)
Осипенко К. С. - Оцінка фрактальної розмірності та передавальної функції хмар, Жуйков В. Я. (2017)
Жовнір М. Ф. - Вимірювальний перетворювач кутових переміщень з використанням фазових набігань електричного поля поверхневих акустичних хвиль (2017)
Сагумбаев И. А. - Референсная архитектура систем для анализа биомедицинских данных, Попов А. А. (2017)
Назарчук О. О. - Стабілізація якості термограм шляхом усунення терморозфокусування, Шликов В. В., Данілова В. А. (2017)
Безверхий О. І. - Електромеханічна чутливість круглих та кільцевих п'єзоелектричних тонких пластин при механічному збуренн, Григор’єва Л. О. (2017)
Лазебний В. С. - Estimation of probabilistic processes in wireless networks of 802.11 standard, Йін Ч. (2017)
Сергієнко І.-В. О. - Застосування методу активної компенсації хроматичної дисперсії для підвищення пропускної здатності волоконно-оптичного лінійного тракту (2017)
Дорогий Я. Ю. - Оптимізація нейронної мережі алгоритму DeepStack для гри у Leduc Hold'em, Цуркан В. В., Лісовий В. Ю. (2017)
Балдинюк О. Д. - Нормативно-правове регулювання соціально-правового захисту дітей з інвалідністю в Україні (2018)
Березнева І. М. - Особливості формування критичного мислення курсантів військового закладу вищої освіти в процесі вивчення іноземної мови (2018)
Біляковська О. О. - Окремі аспекти проблеми забезпечення якості професійної підготовки майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін (2018)
Бородієнко О. В. - Сучасні чинники розвитку професійної освіти та навчання в країнах Європейського Союзу (2018)
Великжаніна Д. В. - Критерії, показники та рівні готовності майбутніх соціальних педагогів до формування життєвої компетентності підлітків у загальноосвітньому навчальному закладі (2018)
Власенко О. М. - Формування готовності майбутнього вчителя до організації дозвіллєвої діяльності молоді (2018)
Власенко О. М. - Зарубіжні моделі формування активної громадянської позиції школярів в освітньому закладі (2018)
Власюк О. А. - Сутність професійної підготовки майбутніх учителів іноземної мови в сучасних умовах (2018)
Гаврилюк Н. М. - Організаційна складова частина системи вищої освіти США (2018)
Гевко І. В. - Інформатизація освіти: проблеми та перспективи розвитку (2018)
Гузиніна Т. В. - Вправи на переклад як один із ефективних засобів навчання іноземної мови майбутніх військових фахівців (2018)
Капінус О. С. - Проблема формування суб’єкта та суб’єктності офіцерів Збройних сил України (2018)
Капустінский К. В. - Теоретичні засади проблеми розвитку творчого потенціалу майбутніх хореографів у закладах вищої освіти (2018)
Карпова М. Є. - Формування готовності до роботи в команді в майбутніх педіатрів (2018)
Карташова І. І. - Тенденції розвитку дослідницьких умінь учнів у системі радянської шкільної освіти (кінець 60-х – початок 80-х років ХХ ст.), Галицька Н. Є. (2018)
Кашина Г. С. - Система науково-природничої підготовки вчителів технологій у післядипломній освіті (2018)
Клочко О. О. - Спеціальні події в профілактиці адиктивної поведінки підлітків "групи ризику" (2018)
Кожушкіна Т. Л. - Міжособистісна взаємодія як складова частина "soft skills” студентів педагогічного коледжу (2018)
Козьменко О. І. - Аналіз впливу різноманітних чинників на успіх студентів в університеті (2018)
Кондратова М. В. - Мотивація до праці майбутніх фахівців будівництва та архітектури у виховному процесі коледжу (2018)
Коренева І. М. - Функціонування педагогічної системи підготовки майбутніх вчителів біології до реалізації функцій освіти для сталого розвитку (2018)
Купчак С. Б. - Особливості реалізації проектної технології навчання у початковій школі (2018)
Латко В. Б. - Історичні виміри виконавства на мідних духових інструментах: педагогічний аспект (2018)
Луговенко Т. Г. - Роль взаємозв’язку професійних та самодіяльних колективів народного танцю у вихованні підростаючого покоління в Україні (40–80-і роки ХХ століття) (2018)
Макодай І. І. - Технологія "вебінар” в освітньому просторі медичного університету, Дудікова Л. В., Лебідь Л. П. (2018)
Мартинець Л. А. - Система управління освітнім середовищем професійного розвитку вчителів (2018)
Марусинець М. М. - В. Сухомлинський про трудове виховання: сучасний контекст осмислення (2018)
Митцева О. С. - Класифікація типів іміджу (2018)
Модестова Т. В. - Лідерство у сфері вищої освіти Великої Британії (2018)
Наход С. А. - Значущість "soft skills” для професійного становлення майбутніх фахівців соціономічних професій (2018)
Нігаметзянова К. Р. - Особливості застосування особистісно орієнтованого підходу до навчання іноземної мови курсантів військових ЗВО (2018)
Nikolaienko O. V. - The importance of academic reading for forming ESP students’ communicative competence, Ushata T. O. (2018)
Опалюк Т. Л. - Критерії оцінювання соціально-педагогічного есе (2018)
Осетрова О. О. - Викладач очима студентів: реконструкція образу за допомогою методу незакінчених речень, Борисова Ю. В., Пірог Л. А. (2018)
Панькевич О. О. - Культура професійної взаємодії майбутніх фахівців соціономічної сфери як педагогічна проблема (2018)
Піхтар О. А. - Хорові твори сучасних авангардних композиторів: методичний аспект, Кедіс О. Ю. (2018)
Стасенко О. А. - Педагогічні умови формування позитивної мотивації студентської молоді до занять фізичною культурою (2018)
Стасів Н. І. - Особливості використання узагальнених способів розв’язування задач у початковому курсі математики, Опришко І. А. (2018)
Строілова Д. В. - Готовність майбутніх учителів основ здоров’я до діяльності (компоненти, рівні) (2018)
Стрюк К. М. - Шляхи формування професійної компетентності майбутніх молодших спеціалістів із комп’ютерної інженерії (2018)
Таймасов Ю. С. - Теоретичний аналіз сутності та змісту здоров’язбереження у психолого-педагогічній літературі (2018)
Ткач М. С. - Створення психолого-педагогічних умов для індивідуального стилю навчання при формуванні артистизму у майбутніх вчителів музичного мистецтва, Падалка Г. М. (2018)
Толочко С. В. - Структурно-системний аналіз досвіду України у визначенні ключових компетентностей (2018)
Фокша О. М. - Експериментальна модель формування фасилітаційної компетентності майбутніх учителів гуманітарних спеціальностей у закладах вищої педагогічної освіти (2018)
Чунарьова-Вовнянко М. В. - Професійний розвиток учителів іноземних мов в умовах формальної і неформальної освіти (2018)
Шароватова О. П. - Про засоби навчання у підготовці майбутніх фахівців з охорони праці, Морозов А. І., Малько О. Д., Цимбал Б. М. (2018)
Шевченко Т. Ю. - До питання про структуру гендерної компетентності батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу (2018)
Шерудило А. В. - Динаміка формування готовності майбутніх учителів до використання інноваційних технологій у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку (2018)
Шлєіна Л. І. - Організаційно-педагогічні умови формування гендерної культури студентів (2018)
Якименко С. І. - Аналіз результатів ефективності формування соціальної зрілості старшокласників у позакласній діяльності, Заворотченко Л. А. (2018)
Яковенко Н. В. - Сучасні форми роботи на заняттях з іноземної мови у військових закладах вищої освіти (2018)
Наші автори (2018)
Герасименко С. С. - Економічні цикли сучасності: світовий та український тренди, Герасименко В. В. (2020)
Голубова Г. В. - Регіональна оцінка екологічної ситуації в Україні (2020)
Motuzka O. - An analysis of the international law on waste statistics (2020)
Гриненко І. М. - Класифікація резервів для потреб облікової системи підприємства (2020)
Пилипенко О. І. - Цифрові фінансові активи: проблеми визнання, оцінки та нормативно-правового регулювання в бухгалтерському обліку, Юрченко О. А. (2020)
Лубенченко О. Е. - Відбір та моніторинг завдань з аудиту фінансової звітності, Шульга С. В. (2020)
Новіченко Л. С. - Узгодження базових засад внутрішнього аудиту на підприємства приватного сектору, Щирська О. В. (2020)
Луньова Т. С. - Рівень життя населення України: підходи до аналізу та сучасний стан (2020)
Пархоменко В. В. - Проблеми та перспективи транскордонного співробітництва в Україн (2020)
Заїчко І. В. - Теоретико-методичні підходи до визначення та оцінювання фінансової безпеки держави в умовах соціально-економічних трансформацій (2020)
Єршова О. Л. - Периферійні обчислення як основа оброблення даних у Інтернеті речей, Томашевська Т. В. (2020)
Перхун Л. П. - Модель оцінювання управлінських компетенцій магістрів з менеджменту, Товмаченко Н. М., Майструк Ю. В. (2020)
Сіницький М. Є. - Виборчі системи у цифрову епоху: базові проблеми та нові можливості. Частина І. Огляд проблематики, класичні протоколи колективного вибору (2020)
Билиця У. Я. - Компаративні фразеологічні номінації окремих морально-етичних рис характеру людини в англомовній картині світу (2018)
Давидюк Ю. Б. - Когнітивна симфонія душ в оповіданнях Кадзуо Ішіґуро "Ноктюрни: п'ять історій про музику й сутінки" (2018)
Комова Г. В. - PBL як засіб формування письмової академічної компетенції, Рубцова В. В., Саліонович Л. М. (2018)
Люлька О. О. - Організація концепту TIME в текстах англомовного художнього дискурсу та малої форми (2018)
Пікалова А. О. - Парціальна та континуальна сутності ідентичності англомовного дитячого поета (2018)
Приходченко О. О. - Роль онтологічних метафор у вербалізації концептів ЖИТТЯ – СМЕРТЬ у готичній картині світу (2018)
Сердійчук Л. П. - Лінгвопрагматичні особливості тактико-стратегічної організації автобіографічного дискурсу лауреатів Нобелівської премії (2018)
Цапів А. О. - Архетипні образи в англійських літературних казках (на матеріалі казки Джона Раскіна "Король Золотої ріки") (2018)
Шайнер І. І. - Системність лексико-семантичного поля в художньому просторі британських творів на військову тематику (2018)
Шароварова С. В. - Акцентуаційні властивості суфіксів та їхній вплив на вільне акцентне варіювання слів в аспекті британської й американської вимовних норм (на матеріалі лексикографічних джерел) (2018)
Шовак О. І. - Мовні одиниці на позначення часу в сучасній англійській мові (у світлі теорії мовленнєвих актів), Петій Н. В. (2018)
Балабін В. В. - Структура категоріального апарату теорії військового перекладу (2018)
Бахов І. С. - Вплив насиченості тексту спеціальною термінологією на частоту роз'яснень у науково-технічному перекладі (2018)
Бондаренко О. М. - Особливості перекладу неологізмів анімаційного серіалу "Сімпсони" (2018)
Великорода Ю. М. - Переклад авторських неологізмів у кінематографі (на матеріалі кінофільму "Великий дружній велетень"), Клюка В. В. (2018)
Висоцька Р. Р. - "Людська комедія" Бальзака, книга про вдачі Франції ХІХ століття (2018)
Герасімова О. М. - Стильові й жанрові особливості текстів та способи їх відтворення (2018)
Голі-Оглу Т. В. - Погляди Пантелеймона Куліша на сутність і механізм перекладацької діяльності, Прокопець А. А. (2018)
Гудманян А. Г. - Типові помилки в кіноперекладі анімаційних фільмів, Полякова О. В. (2018)
Добринчук О. О. - Особливості функціонування та перекладу німецьких модальних часток у короткому оповіданні в. борхерта "Кухонний годинник" (2018)
Кузнєцова І. В. - Особливості перекладу метафор-неологізмів у текстах англомовної преси, Приходько Є. С. (2018)
Прима В. В. - Термін "туризм" як об'єкт лінгвістичних досліджень у процесі глобалізації, Шкорубська Ю. Є. (2018)
Шульженко Ю. М. - До проблеми перекладу інтертекстуально-прецедентної основи мовної гри: категоризація інтертекстуальних елементів (2018)
Ясногурська Л. М. - Специфіка українського антонімічного перекладу (на прикладі англомовного художнього твору) (2018)
Лебедєва Л. Е. - Підвищення ефективності процесу міжкультурної комунікації лінгвістичними засобами, Рахімова О. К. (2018)
Ляшов Н. М. - Типологічні паралелі освітянських мотивів у творах "Червоне і чорне" та "Люборацькі", Мацокіна Ю. І. (2018)
Лахно Н. В. - Аспектуальний характер сфери актантного розподілу семантики дієслова (2018)
Сербина Т. Г. - Формы реализации языковой игры в художественных текстах (2018)
Храбан Т. Є. - Консолідуючий потенціал інтернет-мемів (2018)
Швидка Н. В. - Парадигма символьних значень архетипів стихій як вербалізаторів апокаліптичної образності (2018)
Буруковська Н. В. - Цивілізаційні суперечності доби глобалізації: аксіологічний аспект (2011)
Тімуш І. С. - Проблема єдності природного та позитивного підходів до джерел правової нормативності (2011)
Кулешов О. О. - Питання організації та діяльності виконавчих органів місцевих рад в системі державного управління (2011)
Ігонін Р. В. - Принципи судової влади (2011)
Ткач І. В. - Етапи розвитку інституту відшкодування шкоди, завданої у сфері публічно-правових відносин (2011)
Ковалишин О. Р. - Докази в корпоративних спорах (2011)
Моторна В. Ю. - Укладення договору тест-драйву автомобіля (2011)
Шкляр С. В. - Окремі проблеми конкуренційного процесу (2011)
Ковтун О. М. - Проблеми правового регулювання програмування використання та охорони земель (2011)
Сидор В. Д. - Поняття і види принципів земельного законодавства України (2011)
Чернеженко О. М. - Особливості організації місцевого управління у Швейцарії в аспекті федералізму (2011)
Демидова Л. М. - Якість кримінального законодавства про заподіяння майнової шкоди: ознаки та критерії оцінки (2011)
Самокиш В. П. - Злочини проти довкілля: проблеми визначення родового об’єкта (2011)
Одайник Б. М. - Об’єктивна сторона знищення, руйнування або пошкодження пам’яток — об’єктів культурної спадщини (2011)
Попелюшко В. О. - Нормативні новели щодо надання адвокатами правової допомоги в кримінальному судочинстві (2011)
Хмелевська Н. В. - Поняття гарантій забезпечення правової допомоги громадян в Україні (2011)
Кучинська О. А. - Справедливість кримінально-процесуального законодавства в світлі міжнародно-правових актів (2011)
Майгур М. О. - Обвинувальний висновок: теоретичні та практичні питання (2011)
Гончаренко В. Г. - Предмет доказування в кримінальному судочинстві (2011)
Бартащук Л. П. - Процесуальні гарантії забезпечення права людини на повагу до гідності під час отримання вербальної інформації у кримінальному судочинстві України (2011)
Блудиліна М. Є. - Аналіз приводів до порушення кримінальної справи у судочинстві України (2011)
Смагіна Д. В. - Класифікація клопотань у кримінальному процесі України (2011)
Мудрак І. В. - Судова промова в кримінальному судочинстві: поняття і процесуальне значення (2011)
Бєляєва К. В. - Механізм прийняття рішення на основі перцепції, яка є наслідком психологічного експерименту (2011)
Сукач І. В. - Правові аспекти і криміналістична характеристика злочинів у сфері оподаткування (2011)
Булгаков В. Г. - Требования предъявляемые к системам видеонаблюдения для использования полученных ими изображений человека в решении криминалистических задач (2011)
Сокиран М. Ф. - Застосування технічних засобів фіксації ходу та результатів огляду місця події (2011)
Купчик О. Р. - Організаційно-правові засади функціонування органів зовнішньої політики в УСРР (1922–1924 рр.) (2011)
Макаруха З. М. - Удосконалення організаційно-правових форм боротьби з торгівлею людьми в Україні: імплементація положень міжнародних договорів (2011)
Кофанова О. С. - Кримінально-правові аспекти обігу культурних цінностей на теренах України та за її межами (2011)
Бігун В. С. - Право і правосуддя в юридичних фільмах: художня парадигма в популярній культурі (2011)
Козачук К. О. - Договір Фауста з Мефістофелем: право, література, фольклор (2011)
Ботвина Н. В. - Особливості мовно-інформаційного етикету міжнародної ділової бесіди (2011)
Олійник Ю. - Старі фотографії (2011)
Вимоги до оформлення наукових статей, що подаються до "Вісника Академії адвокатури України" (2011)
Гетьман В. І. - Про походження українців (народу, який проживав на історичних землях України) (2021)
Рудь М. О. - Ободритське князівство на завершальному етапі політичної незалежності (30–60-ті рр. ХІІ ст.) (2021)
Борисенко В. К. - Архівні фольклорно-етнографічні документи – важливе джерело для вивчення етнічної історії українців (2021)
Ликова О. Г. - Глиняні "коні" Михайла Китриша (2021)
Кухаренко О. О. - Статуси головних дійових осіб українських весільних обрядів (2021)
Чернега П. М. - Колекційна діяльність та заснування родиною Богдана і Варвари Ханенків музею зарубіжного мистецтва, Козак О. В. (2021)
Житкова О. О. - До сторіччя заснування УАПЦ у м. Києві: передумови відродження церкви (1917–1921 рр.) (2021)
Кучер В. І. - Продовольча диктатура більшовицького режиму – засіб організації голоду в Україні (1921–1923 рр.), Щебетюк Н. Б., Глоба О. Ф. (2021)
Срібна М. А. - Нагрудні знаки Українського Товариства Червоного Хреста у 1930–1940 роках (2021)
Пивовар С. Ф. - Етнічні росіяни на службі у військових формуваннях СС нацистської Німеччини (1941–1945 рр.) (2021)
Понипаляк О. Д. - Діяльність українського визвольного руху в Криму у 1941–1943 роках: від ідеологічного обґрунтування до практичних кроків (2021)
Сидорович О. С. - Продаж алкогольних виробів в українському селі в другій половині 1940-х – 1980-х роках (на матеріалах діяльності Укоопспілки) (2021)
Гнідик І. І. - Культурна спадщина островів Італії: сучасні тенденції збереження та популяризації (2021)
Кошовий С. А. - "Сінянь" ("Впорядковані по роках") як історичне джерело стародавнього Китаю (2021)
Пількевич А. Л. - Теоретико-методологічні перспективи сучасної популярної культури (2021)
Капелюшний В. П. - Історіографія соціально-економічних та соціокультурних процесів в містах Наддніпрянської України в 1785–1917 рр. Рецензія на монографію Олександра Бондаренка "Міста Наддніпрянської України за імперської доби (1785–1917 рр.): Історіографічний дискурс. Кропивницький: Видавець Лисенко В. Ф., 2021. – 364 с.", Пилипенко В. В. (2021)
Сидоренко А. О. - Фундаментальне дослідження з української фольклористики. Рецензія на монографію Костянтина Рахна "Крик кажана: гончарство у фольклорній спадщині українців: монографія. Опішне: Українське Народознавство, 2020. – 1472 с. – (Українські керамологічні студії; вип. 22)" (2021)
Казьмирчук Г. Д. - "Этот день мы приближали, как могли…". Рецензія на книгу "Жаркевич М. Ф. Я вернусь к тебе, любимая… (Письма с фронта. 1942-1945 гг. Из личного архива семьи Жаркевичей) / Вступ. статья, комментарии, составитель Н. М. Жаркевич. ‒ Нежин: Издатель ЧП Лысенко Н. М., 2021. ‒ 228 с.", Костенко О. О., Казьмирчук М. Г. (2021)
Вихідні відомості (2021)
Адамюк Н. Б. - Новації Erasmus + project "Spread the sign” (2018)
Атрошенко Т. Ю. - Координація впливів на особистість учня підліткового віку як одна з умов формування його соціального досвіду (2018)
Бобовський Р. П. - Педагогічна свідомість як показник професійної компетентності майбутнього вчителя математики (2018)
Воровка М. І. - Наративний підхід в історико-педагогічному дослідженні (2018)
Горбань С. І. - Можливості технології проблемного навчання у формуванні професійної компетентності майбутніх художників сакрального живопису (2018)
Грибоєдова Т. О. - Реалізація умов соціальної адаптації до самостійного життя дітей молодшого шкільного віку загальноосвітніх шкіл-інтернатів (2018)
Даніліч-Скакун А. А. - Особливості підготовки майбутніх практичних психологів до роботи в інклюзивному освітньому просторі (2018)
Дольнікова Л. В. - Теоретико-методологічний аналіз понять "компетенція", "компетентність" і "професійна компетентність", Наконечна М. В. (2018)
Зорін В. В. - Методичні аспекти роботи піаніста-концертмейстера у хореографічному класі (2018)
Ikonnikova M. V. - Professional training of foreign language teachers in Germany: conceptual framework (2018)
Курінна Л. В. - Теоретичний аналіз сутності терміна "соціокультурна компетентність" (2018)
Литвин В. А. - Характеристика сучасних підходів у вихованні у майбутніх учителів початкової школи відповідального ставлення до взаємодії із сім’єю молодшого школяра (2018)
Павленко О. М. - Доцільність упровадження інтерактивного комплексу SMART board у пропедевтичному навчанні іноземних слухачів української мови в ЗВО (2018)
Погорєлова Т. Ю. - Модель управління процесом формування професійної відповідальності майбутніх менеджерів (2018)
Поліщук О. П. - Моральне виховання молодших школярів у процесі позакласної виховної роботи (2018)
Пономарьова Н. О. - Критерії та показники визначення рівня готовності майбутнього вчителя інформатики до професійної орієнтації школярів на ІТ-спеціальності (2018)
Рижкова І. Ю. - Інтерактивні технології навчання як мотивація до вивчення іноземної мови (кооперативне навчання) (2018)
Руденко Г. О. - Професійно-орієнтовані завдання як метод навчання іноземної мови у немовних ЗВО, Причина Ю. В. (2018)
Ружицький В. А. - Педагогічні технології оптимізації духовно-пізнавальної діяльності майбутніх фахівців мистецьких спеціальностей (2018)
Русіна Н. Г. - Інноваційні методики викладання дисциплін у вищій землевпорядній освіті (2018)
Сало Л. В. - Широкий контекст загальноосвітньої підготовки вчителів хореографії у США (2018)
Тітова О. А. - Педагогічні умови розвитку творчого потенціалу майбутніх інженерів аграрного профілю (2018)
Цуруль О. А. - Проектирование методической подготовки будущих учителей биологии в условиях реализации образовательных реформ в Украине (2018)
Черниш Л. М. - Реалізація ідей педагогіки співробітництва під час викладання англійської мови студентам економічних спеціальностей (2018)
Чехратова О. А. - Мотивація студентів до оволодіння іноземною мовою в умовах навчальної автономії (2018)
Шмоніна Т. А. - Навчання іноземних студентів у німеччині: реалії та сучасні тенденції (2018)
Падалка О. С. - Інноваційна модель розвитку вітчизняної освіти (2018)
Романчук А. І. - Управління навчально-виховним процесом початкової школи в сучасних умовах (2018)
Загуменна Ю. О. - Світоглядно-понятійні та науково-теоретичні засади безпекової проблематики в Стародавньому світі (2021)
Козар Ю. Ю. - Базові засади розбудови інституту громадянського суспільства в Україні: європейський та вітчизняний досвід (2021)
Мельник О. В. - Поняття і складові організаційного забезпечення роботи прокуратури (2021)
Бондаренко О. О. - Проблеми цивільно-правової охорони та захисту ділової репутації юридичної особи в Україні (2021)
Іваненко Д. Д. - Правові аспекти впливу інтелектуальної власності на доступність лікарських засобів в Україні, Глущенко Н. В. (2021)
Катрич А. В. - Відповідальність за порушення земельного законодавства (2021)
Роженко О. В. - Майно в господарській діяльності: окремі проблеми визначення та класифікації в Україні (2021)
Батечко А. І. - Захист честі та гідності працівників Національної поліції України (2021)
Буга Г. С. - Небанківська фінансова установа України як суб’єкт грошово-кредитних відносин (2021)
Голобутовський Р. З. - Публічна служба суддів в Україні: адміністративно-правове регулювання (2021)
Кадала В. В. - Антикорупційні аспекти як регулятор розвитку залізничної галузі, Гузенко О. П. (2021)
Макаренко О. Ю. - Ефективність державної регуляторної політики в період пандемії COVID-19: адміністративно-правовий аспект, Макаренко Н. А. (2021)
Мердова О. М. - Адміністративно-правове регулювання адміністративного затримання правопорушників за вчинення домашнього насильства: зарубіжний досвід та національна практика, Хозлу І. К., Шульга М. В. (2021)
Данилевський А. О. - Виконання Україною міжнародно-правових зобов’язань у сфері криміналізації незаконного поводження з вогнепальною зброєю в контексті реформування кримінального законодавства (2021)
Єпринцев П. С. - Загальносоціальні та спеціально-кримінологічні заходи запобігання кримінальним правопорушенням у сфері безпеки дорожнього руху, Жученко Є. Ю. (2021)
Пилипенко Д. О. - Суб’єктний фактор кримінально-виконавчої політики України (2021)
Барган С. С. - Методика аналізу слідчої ситуації (2021)
Кузьменко С. В. - Правові підстави компенсації державою шкоди потерпілому, заподіяної кримінальним правопорушенням (2021)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського