Білоус І. М. - Небеса не помогают людям, которые бездействуют (2011)
Сокиран Ф. М. - Психологічний вплив як елемент тактики розслідування (2011)
Сокиран М. Ф. - Передумови теорії взаємодії суб'єктів криміналістичної діяльності (2011)
Черкова М. Ю. - Зміна обвинувачення у проекті нового КПК України: більше запитань, ніж відповідей (2011)
Косаренко О. І. - Мовні норми та закономірності в системі права (2011)
Александренко О. В. - Кримінально-процесуальні засоби боротьби з протидією розслідуванню (2011)
Білик Л. Д. - Правові питання строків у цивільному судочинстві (2011)
Грабовець Н. О. - Порівнянність даних державного земельного кадастру з даними про земельні ділянки інших кадастрів (2011)
Горохов С. В. - Переселення в Російській імперії: історико-правовий аспект (2011)
Іщенко В. В. - Стадії провадження у справах про адміністративні правопорушення у сфері оподаткування: сучасні доктринальні підходи (2011)
Ковтун О. М. - Правове регулювання програмування використання та охорони земель в Україні: 20-річний досвід реформування та перспективи розвитку земельних правовідносин (2011)
Косаренко О. І. - Питання гармонізації українського законодавства з нормативно-правовою базою Європейського Союзу в електро- та газопостачанні (2011)
Коваленко Т. О. - Юридичні дефекти у правовому регулюванні земельних відносин: поняття та види (2011)
Масюк В. В. - Актуальні питання виконавчого провадження (2011)
Нецька Л. С. - Проблемні питання процесуальної участі прокурора у справах про банкрутство (2011)
Петлюк Ю. С. - Правові аспекти здійснення моніторингу земель в Україні (2011)
Прилуцький Р. Б. - Особливості формування господарського законодавства України на сучасному етапі розвитку Людства (2011)
Ткач І. В. - Відшкодування державою шкоди, завданої злочином (2011)
Шилова Н. П. - К вопросу о реализации кооперативных принципов в создания и деятельности сельскохозяйственных кооперативов в России и Украине (2011)
Шаповал К. В. - Цивільна, господарська, адміністративна юрисдикція: проблеми розмежування у вирішенні земельних спорів (2011)
Студентській круглий стіл на тему: "Реформування фінансової системи України" (2011)
Новини Академії адвокатури України (2011)
Вимоги до оформлення наукових статей, що подаються до "Вісника Академії адвокатури України" (2011)
Титут (2021)
Жукович І. А. - Еволюція методичних підходів до оцінювання діяльності наукових установ в Україні, Єгоров І. Ю. (2021)
Огай М. Ю. - Оцінка доступності енергетичних послуг для домогосподарств України (2021)
Honcharenko D. O. - The pharmaceutical industry in new EU member states: a statistical comparison with Germany. Lessons for Ukraine (2021)
Kolesnik Ya. V. - Advanced methods of bank risk management (2021)
Саліхова О. Б. - Адресний підхід у реалізації державної промислової політики України в умовах зростаючої залежності від імпорту, Крехівський О. В. (2021)
Козлов В. В. - Цифрова економіка: передумови, загрози та перспективи, Томашевська Т. В. (2021)
Пальян З. О. - Пандемія COVID-19 в Україні: оцінювання перебігу, аналіз думок, Золотенкова О. І., Савченко А. С. (2021)
Герасименко С. С. - Структура ринку робочої сили як індикатор тіньової економіки (2021)
Краснікова К. В. - Україна в міжнародних системах вимірювання гендерної нерівності, Скорик М. М. (2021)
Tkachenko L. H. - Information support for the statistical assessment of labor market demand in Ukraine (2021)
Шишков С. Є. - Формування системи фінансової звітності емітентів на основі таксономії: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення (2021)
Пальян З. О. - Сучасні тренди у статистиці: напрями та результати досліджень, Іваненко О. І. (2021)
Алиева Н. М. - Следование моде и традициям у подростков и молодежи как важное средство их эмоционально-волевого воспитания (2020)
Жмак К. В. - Моральність, розвиток і виховання у філософсько-освітньому й релігійному дискурсах: вітчизняна традиція (2020)
Завгородня Т. К. - Проблеми дидактики на сторінках педагогічних журналів Галичини (1920–1930 рр.) у контексті сучасності, Стражнікова І. В. (2020)
Зайченко Н. І. - Іспанська преса 1900–1905 років про освітній фактор національного регенераціонізму (2020)
Залуцька Г. І. - Внесок чернечих орденів УГКЦ у розвиток української освіти в Австралії, Висоцька Р. Р. (2020)
Калько І. В. - Педагогіка партнерства як умова реалізації завдань розвитку особистості в контексті Нової української школи (2020)
Квітка О. О. - Роль і місце компетентності культурної обізнаності та самовивираження в системі ключових компетентностей (2020)
Кульчицький В. Й. - Патріотичне виховання учнівської молоді в сучасній школі (2020)
Лялюк Г. М. - Особистісна парадигма виховання дітей-сиріт: синергетичний підхід (2020)
Майданенко С. В. - Інноваційна організація методичної роботи в Новій українській школі (2020)
Мотуз Т. В. - Ґенеза інноваційної діяльності закладів освіти Дніпропетровщини (кінець ХХ – перше десятиліття ХХІ ст.) (2020)
Калініна Л. В. - Медіаосвітні технології у формуванні вмінь XXI століття учнів старшої школи, Телешман Ю. Б. (2020)
Качур І. І. - Використання автентичних матеріалів як креативний підхід до вивчення іноземної мови (2020)
Кіцера Н. І. - Міждисциплінарне інтегрування курсу "Основи медичної генетики", Ковальчук Л. Є., Бондаренко М. В. (2020)
Маковєй О. М. - Стратегії використання моделі змішаного навчання у викладанні іноземної мови в немовних ЗВО, Маковєй Р. Г. (2020)
Мисик О. А. - Вивчення теми "Відділення лікарні" на заняттях з української мови як іноземної у закладах вищої медичної освіти (стаття 1) (2020)
Мовчан Л. В. - Основні характеристики забезпечення якості освіти (польський досвід), Комісаренко Н. О., Каричковська С. П., Чучмій І. І. (2020)
Москалюк О. В. - Структура змісту навчання англійського публічного мовлення майбутніх політологів, Ківенко І. О. (2020)
Огарь Ю. В. - Психолого-педагогічні особливості формування мовної особистості старшокласника у процесі навчання граматики на засадах особистісно орієнтованого підходу (2020)
Пільова С. Г. - Вплив фізичних вправ на фізичну працездатність студентів закладів вищої освіти, Панасюк І. В., Бандура В. А. (2020)
Пінчук І. О. - Удосконалення змісту іншомовної освіти як умова формування комунікативної компетентності майбутніх учителів початкової школи (2020)
Андрейко Б. В. - Психологічні особливості міжособистісного спілкування дітей дошкільного віку з гіперактивним розладом із дефіцитом уваги, Біль А. Р. (2020)
Канарова О. В. - Органічна патологія нервової системи у дітей дошкільного віку як передумова затримки мовленнєвого розвитку, Нікіренкова А. Ю. (2020)
Ковиліна В. Г. - Обстеження дітей із наслідками перинатального ураження мозку (2020)
Нагорна О. В. - Теоретичні аспекти визначення рівня сформованості технологічної культури майбутнього фахівця інклюзивного навчального закладу (2020)
Татьянчикова І. В. - Сучасні підходи до проблеми соціалізації дітей з особливими освітніми потребами (2020)
Ферт О. Г. - Педагогічний супровід дітей із порушеннями психічного розвитку в інклюзивному освітньому процесі (2020)
Ширіна А. В. - Формування у старшокласників із психофізичними порушеннями математичних знань соціально-економічної спрямованості (2020)
Задорожна М. В. - Реалізація педагогічних умов формування професійної компетентності майбутніх дільничних офіцерів поліції (2020)
Заліпська І. Я. - Вивчення теми "Сучасні медичні технології. Урок 2" із дисципліни "Українська мова як іноземна" для студентів медичних спеціальностей, Мельник Т. П. (2020)
Казакевич О. І. - Лідерська компетентність майбутніх маркетологів як сучасний міждисциплінарний феномен (2020)
Клєба А. І. - Педагогічні умови формування майбутніх учителів інформатики до дослідницької діяльності (2020)
Коваленко Л. В. - Культура професійної самореалізації вчителя як наукова проблема педагогіки вищої школи (2020)
Ковальська В. С. - Використання мнемотехнік у професійній підготовці майбутніх фахівців (2020)
Козак Х. І. - Професійна підготовка майбутніх фармацевтів у контексті інтеграційних процесів та інформаційно-комунікаційних технологій (2020)
Колісніченко В. В. - Сутність і структура професійної витривалості майбутніх офіцерів Національної поліції України, Боровик М. О. (2020)
Колоніна Л. Г. - Діагностичні маркери сформованості індивідуальної освітньої траєкторії студента в процесі професійної підготовки вчителя музичного мистецтва (2020)
Kopochynska Yu. V. - Retrospective analysis of curriculum training plans for future physical therapy, ergotherapy in higher education institutions (2020)
Король Я. І. - Формування професійної компетентності майбутніх офіцерів у процесі вивчення загальновійськових тактико-спеціальних дисциплін, Суслов В. В. (2020)
Красовська О. О. - Виявлення мотиваційного компонента професійної готовності студентів педагогічних факультетів до мистецько-освітньої діяльності (2020)
Кримчак Л. Ю. - Паростки дуальної освіти як загальнодержавної системи підготовки робочих кадрів у радянському союзі (2020)
Куліда О. О. - Педагогічні умови формування професійної позиції майбутніх юристів у процесі професійної підготовки в закладах вищої освіти (2020)
Маслова К. І. - Оцінка якості підготовки фахівця як мотивація для застосування рейтингової системи (2020)
Матвієнко О. В. - Академічна мобільність як складова частина підготовки майбутніх учителів до міжкультурної комунікації в умовах євроінтеграції, Попова Л. М. (2020)
Мельниченко Г. В. - Методика контртекстів як засіб активації іншомовної мовленнєвої діяльності майбутніх учителів іноземних мов (2020)
Несторук Н. А. - Обґрунтування моделі підготовки майбутніх педагогів (2020)
Павлічук В. І. - Особливості вокальної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва засобами формування імпедансу як основного захисного механізму голосової функції, Чайка В. А. (2020)
Партола В. В. - Поняття "ціннісного ставлення" майбутніх педагогів до професійної діяльності, Смолянюк Н. М., Собченко Т. М. (2020)
Пахомова Т. О. - Case-study як засіб інновації німецькомовної підготовки майбутніх агрономів до професійно-орієнтованого спілкування, Піддубцева О. І. (2020)
Адамюк Н. Б. - Етичні стандарти кооперації студентів із порушеннями слуху та перекладачів жестової мови в освітньому процесі (2020)
Berestok O. V. - Lifelong learning: practical and theoretical approaches to developing education and training for adults, Shcherbyna Yu. M., Chyrva A. S. (2020)
Леонова В. І. - Експериментально-дослідна робота щодо виявлення лідерських якостей в учнівської молоді, Віцукаєва К. М. (2020)
Овчарова Л. М. - Організаційно-педагогічні чинники подолання соціальної ексклюзії молоді з тимчасово непідконтрольних територій Донбасу (2020)
Spirina Т. P. - The problem of social prevention of gender inequality in military services, Liakh T. L. (2020)
Субашкевич І. Р. - Вплив сімейного виховання на формування ціннісних орієнтацій підлітків, Сеньків Х. Т. (2020)
Шульгіна Л. І. - Структурно-функціональна модель підготовки соціального працівника до створення доступного середовища (2020)
Гагарін М. І. - Етапи проєктування виховної системи закладу загальної середньої освіти (2020)
Іваненко В. В. - Особливості формування здоров’язбережувального освітнього середовища на заняттях із фізичного виховання в закладі вищої освіти, Непша О. В., Суханова Г. П., Ушаков В. С. (2020)
Кудла М. В. - Особливості формування соціальної активності учнів підліткового віку в контексті реалізації концепції "Нова українська школа" (2020)
Рогова Т. В. - Організація позакласної виховної роботи з підлітками та її значення у формуванні моральної поведінки (2020)
Степанюк І. В. - Виховання школярів у позашкільних освітніх закладах засобами хореографічного мистецтва (на прикладі палацу учнівської молоді міста Луцька) (2020)
Новий вид наукових послуг (2020)
Богданова О. В. - Метод сase study в іншомовній підготовці курсантів вищих військових навчальних закладів, Бездетко А. Р. (2019)
Власова С. А. - Особливості сприйняття класичної музики в умовах сучасності, Семенова О. А. (2019)
Волков О. Г. - Пісенна творчість старших дошкільників у методиці музичного конструювання, Волкова В. А. (2019)
Гавран І. А. - Аналіз жанрових форм телевізійних музичних програм, Медведєва А. О. (2019)
Гузиніна Т. В. - Використання інтерактивних технологій під час вивчення граматики англійської мови курсантами військового вузу (2019)
Гуменюк І. Л. - Формування фахової компетентності у студентів економічного спрямування з використанням інформаційно-комунікаційних технологій, Чубайко О. В., Шевчук О. В. (2019)
Дущенко О. С. - Необхідність вивчення середовища програмування Scratch майбутніми вчителями інформатики (2019)
Дятленко Т. І. - Організація інтерпретаційної діяльності старшокласників на уроці через літературні ігри (2019)
Yeremenko T. Ye. - Expansion metaprocedure in developing English majors’ textual competence, Lukyanchenko I. O., Gerkerova O. M. (2019)
Козігора М. А. - Роль мотивації у готовності дитини до шкільного навчання (2019)
Лазаренко Л. М. - Обґрунтування змісту й структури іншомовної комунікативної компетентності студентів технічних спеціальностей (2019)
Лук’янова Ю. М. - Smart-технології як шлях до Smart-освіти у вищіх навчальних закладах, Комарь В. І. (2019)
Lunina O. M. - Improving language proficiency skills of university students by means of language portfolio (2019)
Мирковіч І. Л. - Розвиток креативно-продуктивних вмінь молодших школярів на уроках іноземної мови засобом педагогічної інтеграції (2019)
Нестеренко І. Б. - Колаборативне навчання в процесі формування комунікативної компетентності при підготовці вчителів іноземних мов (2019)
Павлова О. О. - Перспективи методики предметно-мовного інтегрованого навчання в немовних вишах України, Монастирьова Л. В. (2019)
Плющик Є. В. - Виховання орхестичного мислення майбутніх учителів музичного мистецтва, Новосадова С. А. (2019)
Притуляк Л. М. - Ефективне навчання на основі взаємодії викладача та студентів (2019)
Рязанцева Д. В. - Самостійна робота іноземних студентів у вивченні текстів за професійним спрямуванням: особливості організації (2019)
Чайка М. А. - Маніпулятивні можливості та мімікрія жанру мок’юментарі: аналіз фільмів (2019)
Черниш Л. М. - Шляхи підвищення мотивації під час викладання англійської мови на немовних факультетах (2019)
Чжао Юйсян - Шляхи й умови формування художньо-творчих здібностей молодших школярів у Китайській Народній Республіці та в україні (2019)
Яковенко Н. В. - Формування іншомовної комунікативної компетентності курсантів вищих військових навчальних закладів (2019)
Нагорна О. В. - Технологічна культура як основа готовності фахівця інклюзивного закладу до професійної діяльності (2019)
Некраш Л. М. - Особливості розвитку дітей із синдромом дауна у ранньому віці (2019)
Проскурняк О. І. - Особливості організації педагогічного спілкування студентів спеціальної освіти (2019)
Роменська Т. Г. - Діагностичні інструменти для дослідження мотиваційно-ціннісного компонента соціально-побутових навичок у дошкільників із дитячим церебральним паралічем (2019)
Тарасова В. В. - Звукова культура мовлення як компонент комунікативної діяльності дітей із дитячим церебральним паралічем (2019)
Шевченко В. М. - Професійна підготовка фахівців дошкільної освіти до роботи в умовах інклюзивного навчання (2019)
Юлдашева І. О. - Концертмейстер-піаніст: до питання формування універсальності у професійній діяльності, Боровицька О. М. (2019)
Кобук О. А. - Фeнoмeн музичнoї oбдaрoвaнoстi, Смокович Т. В. (2019)
Олійник Г. М. - Соціально-виховна робота соціального працівника із сільською молоддю у територіальній громаді (2019)
Співак Я. О. - Обґрунтування соціально-педагогічної системи формування професійної компетентності майбутніх соціальних працівників із соціального захисту прав молоді (2019)
Ємчик О. Г. - Комп’ютерно-орієнтовані технології у роботі з дітьми дошкільного віку (2019)
Козак Л. В. - Закономірності використання інтеграційних форм організації роботи зі старшими дошкільниками, Бухал Л. Г., Нікітіна Н. Д. (2019)
Козак Л. В. - Проектна діяльність як чинник пізнавального розвитку дітей дошкільного віку, Король Г. А. (2019)
Розгон В. В. - Національно-патріотичний компонент змісту дошкільної освіти України на сторінках педагогічної преси (2019)
Савченко Л. Л. - Застосування педагогічного тренінгу професійно-педагогічній підготовці фахівців дошкільної освіти (2019)
Липчанко-Ковачик О. В. - Лінгвокультурологічний аспект навчання у контексті освіти США, Кончович К. Т., Моргун І. В. (2019)
Крюкова Є. С. - Використання інформаційно-комунікативних технологій у процесі викладання англійської мови (2019)
Михалик Н. Ю. - Використання комп’ютерних ігор у навчально-виховному процесі, Потапюк Л. М. (2019)
Тітаренко І. І. - Використання соціальних медіа як педагогічного інструмента у вищій освіті та навчанні із PR (2019)
Новий вид наукових послуг (2019)
Локшина О. - Професіоналізація порівняльної педагогіки в Україні: здобутки і виклики у вимірі педагогічної компаративістики у зарубіжжі (2014)
Вознюк В. - Підходи до трактування поняття "розширена школа" (2014)
Жижко О. - Здобутки інклюзивної освіти дорослих у Мексиці (2014)
Кубанов Р. - Якість вищої освіти: порівняльний аналіз поглядів зарубіжних і вітчизняних науковців (2014)
Ярмак І. - Становлення суспільства знань та особливості модернізації європейської системи вищої освіти (2014)
Лаухіна І. - Загальні методичні підходи до практичного запровадження релігієзнавчого компонента у сучасних школах Франції (2014)
Зайцева Н. - Теоретичні засади розвитку двомовного навчання в мультикультурному середовищі США (2014)
Турчик І. - Шкільний спорт у середніх та старших школах США (маштаби та чинники залучення) (2014)
Головацька Ю. - Удосконалення системи магістерської підготовки перекладачів у ВНЗ України на основі прогресивного досвіду Канади (2014)
Першукова О. - Роль міжнародних організацій у процесі становлення та розвитку багатомовної освіти в країнах Європи (2014)
Скальські Д. - Значення волонтерського підходу до педагогічного діяльності (2014)
Kornacka-Skwara Е. - Застосування тренінгу "нейрофідбек" для молоді з розлучених родин, Pokropińska А., Skwara А. (2014)
Marszałek L. - Upbringing as preparation to life or as life itself? The question is still open (2014)
Шеверун Н. - Міжнародний досвід підвищення мотивації у процесі навчання студентів іноземних мов (2014)
Терьохіна Н. - Неформальна освіта як важлива складова системи освіти дорослих (2014)
Пермякова О. - Проблема оцінювання знань учнів у контексті досимологічних досліджень французьких науковців (2014)
Ярова О. - Мистецька освіта у початковій школі Євросоюзу: тенденції розвитку (2014)
Вікторова Л. - Діагностування результатів навчання студентів іншомовної професійно-орієнтованої лексики (2014)
Пашков В. - Сутність та основні моделі децентралізації управління вищою освітою у зарубіжних країнах та проблеми України (Частина 2) (2014)
Ісаєва С. - Професійна Я-концепція вчителя в ретроспективі творчої спадщини Томаса Гордона (1918 – 2002) (2014)
Клим М. - Самовиховання особистості дитини у психолого-педагогічній спадщині Г. А. Лінднера (2014)
Рубан Л. - Домашнє навчання як альтернативна форма здобуття початкої освіти (за ідеями американського педагога Джона Холта) (2014)
Амеліна С. - Інформаційно-технологічна складова у програмах підготовки майбутніх перекладачів в університетах Великобританії, Тарасенко Р. (2014)
Гончаренко О. - Праксіологічне застосування принципів навчання державних службовців у процесі підвищення їх кваліфікації (досвід Франції) (2014)
Зозуля С. - Електронні інформаційно-аналітичні ресурси Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського НАПН України з актуальних питань педагогіки, психології й освіти (2014)
Автори номера (2014)
Анотації (2014)
Волошанська І. В. - Застосування комунікативних методів навчання для розвитку навиків читання на уроках іноземної мови, Хало З. П. (2020)
Гриценко О. Е. - Розвиваючий вплив хореографічного мистецтва на особистість школяра (2020)
Денисенко І. І. - Комунікативно-мовні бар’єри: причини виникнення та техніки їх корекції, Тарасюк А. М. (2020)
Єгорова О. І. - Колаборативне письмо як метод навчання іноземної мови та перекладу, Заїка В. С. (2020)
Заїка О. В. - Історії-казки, вірші на допомогу вивченню математики (2020)
Золотарьова І. М. - Проблеми самостійної роботи студентів сучасної вищої школи, Пономарьов О. С. (2020)
Ільчук Т. В. - Сучасна методика навчання усному перекладу (2020)
Качмар О. В. - Роль безперервного навчання у соціально-економічному розвитку України у ХXI ст., Барило С. Б. (2020)
Кисельова І. І. - Індивідуальний підхід у навчанні іноземної мови студентів нелінгвістичних педагогічних спеціальностей у вищих навчальних закладах із використанням ситуативного методу навчання (2020)
Кісіль Л. М. - Девіаційні явища в усному мовленні студентів-іноземців у процесі навчання української мови (2020)
Крекотень О. В. - Мультимодальний підхід до роботи з автентичними ресурсами на занятті з іноземної мови, Байдак Л. І. (2020)
Kornytska Yu. А. - Developing reading skills in a flipped class (2020)
Коротун О. В. - Критерії, показники та рівні сформованості професійно-практичної компетентності майбутніх учителів інформатики щодо використання хмаро орієнтованого середовища у навчанні баз даних, Вакалюк Т. А., Корнілова Т. Б. (2020)
Кос М. В. - Методичні рекомендації науково-педагогічному складу щодо застосування імітаційного моделювання у процесі професійної підготовки майбутніх офіцерів-сухопутників тактичного рівня у вищих військових навчальних закладах (2020)
Левицька А. І. - Професійна підготовка майбутніх лікарів до міжкультурної взаємодії у професійній діяльності (2020)
Ликтей Л. М. - Зміст розвитку методичної компетентності викладачів гуманітарних дисциплін у процесі викладання фахових методик (2020)
Меняйло В. І. - Шляхи підвищення ефективності підготовки майбутнього доктора філософії щодо виконання наукової складової частини освітньо-наукової програми (2020)
Никифорчук-Падура І. А. - Взаємодія педагогів із батьками в системі методичної роботи закладів позашкільної освіти: сучасний стан і перспективи (2020)
Олійник Н. А. - Педагогічні умови підвищення якості професійної підготовки агроінженерів (2020)
Повідайчик О. С. - Залучення студентів до науково-дослідницької діяльності з перших курсів як педагогічна умова формування конкурентоздатних фахівців, Герич М. С., Повідайчик М. М. (2020)
Притула О. Л. - Характерництво запорозьких козаків у контексті сучасних систем здоров’язбереження (2020)
Прокопчук М. М. - Сучасні тенденції у вивченні англійської мови за професійним спрямуванням, Шихненко К. І., Гайович Г. В., Віннікова Л. Ф. (2020)
Рейда О. А. - Інноваційні технології в методиці викладання іноземних мов студентам технічних спеціальностей, Івлєва К. С., Гулієва Д. О. (2020)
Рибак T. M. - Використання веб-квестів у навчанні іноземної мови студентів немовних спеціальностей, Мороз М. В., Кирдан Т. В. (2020)
Рябенко М. І. - Органи управління закладом вищої освіти як суб’єкти профілактики порушень академічної доброчесності (2020)
Сафарян С. І. - Розвиток мовленнєвої імпровізації вчителя у післядипломній освіті (2020)
Бредньова В. П. - Дослідження соціально-психологічної та графічної підготовки абітурієнтів до навчання в закладах вищої освіти, Прохорец І. М., Михайленко Е. В. (2020)
Алєко О. А. - Вплив медіасередовища на формування соціального досвіду в дітей дошкільного віку, Кахіані Ю. В. (2020)
Гончарук О. М. - Формування комунікативних навичок у процесі психічного розвитку дитини в онтогенезі (2020)
Карук І. В. - Гра-експериментування як засіб розвитку дослідницької активності дошкільників (2020)
Царик Т. М. - Психолого-педагогічні умови ефективного розвитку хореографічних здібностей дітей дошкільного віку, Боремчук Л. І. (2020)
Новий вид наукових послуг (2020)
Беспалова О. О. - Реабілітаційний діагноз пацієнтів із остеоартрозом на основі міжнародної класифікації функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров'я (МКФ), Рибалко П. Ф., Сітовський A. M., Цюпак Т. Є., Савчук І. В. (2021)
Говбах І. О. - Епідеміологічна характеристика спадкової моторно-сенсорної нейропатії в харківській області, Молодан Л. В., Гречаніна О. Я. (2021)
Кучин Ю. Л. - Застосування модифікованого pecs блоку під час естетичних хірургічних втручань на молочних залозах, Сажин Д. С., Патлажан Г. І., Шоріков Є. І. (2021)
Кушта А. О. - Оцінка загального стану хворих при виявленні злоякісних пухлин порожнини рота та ротоглотки до початку лікування та в післяопераційному періоді (2021)
Міщук В. Г. - Використання показників міжнародної класифікації функціонування для оцінки стану хворих на артеріальну гіпертензію з ускладненими гіпертонічними кризамим, Козінчук Г. В., Мізюк Т. М., Скоропад К. М., Турчин Н. І. (2021)
Nesterenko I. R. - Treatment of aorta mesenteric compression: current problems аnd prospects (2021)
Осовська Н. Ю. - Роль нейрогормональних факторів – галектину-3 і альдостерону у формуванні клінічного профілю пацієнта і вплив на структурне ремоделювання серця і судин у пацієнтів із гіпертонічною хворобою різного віку та статі, Онищук Т. П., Юзвишина О. В., Щепіна Н. В., Баранова О. Л., Савіцька Ю. В. (2021)
Остафійчук С. О. - Динаміка рівня лептину в сироватці крові жінок під час вагітності, ускладненої надмірним блюванням (2021)
Перепелиця Ю. В. - Вплив хронічного негазового ацидозу на кісткову тканину у щурів, Захарцева Л. М., Міхньов В. А., Ушко Я. А. (2021)
Рожко М. М. - Особливості лікування змін у тканинах пародонта у дітей, які проживають в екологічно забруднених регіонах Прикарпаття, Павлишин М. В. (2021)
Середюк Н. М. - Менеджмент пацієнтів з дисліпідеміями в практиці сімейної медицини, Середюк В. Н., Деніна Р. В., Звонар П. П., Бєлінський М. В., Андрійців З. С. (2021)
Тузюк Н. В. - Особливості розвитку ранового процесу у хворих з термічною травмою при застосуванні в хірургічному лікуванні опікових ран препаратів срібла (2021)
Khaniukov О. О. - Medication adherence and decreased kidney function as predictors of hospitalization for chronic heart failure in elderly patients, Smolianova O. V. (2021)
Чурпій В. К. - Проблеми діагностики і хірургічного лікування гострого апендициту, Чурпій К. Л. (2021)
Волошинович М. С. - Застосування розгалужень в документах microsoft forms як вимушеної заміни симуляційних практично-орієнтованих завдань при вивченні клінічних дисциплін в умовах тривалої пандемії COVID-19, Волошинович В. М., Гірник Г. Є., Матковська Н. Р., Ткач В. Є., Козак Н. В. (2021)
Дрогомирецька Н. В. - Виробнича лікарська практика з акушерства та гінекології як засіб підвищення професійної компетентності майбутнього спеціаліста (2021)
Kostyshyn A. B. - Features of formation of Professional competence of future doctors in modern conditions, Ozhogan Z. R., Kostyshyn Z. T., Ilnytska O. M., Shturmak V. M. (2021)
Куса О. М. - Актуальні аспекти формування в студентів медичних закладів вищої освіти ціннісного ставлення до власного здоров'я (2021)
Мергель Т. В. - Оптимізація викладання дисципліни "лікарська практика в сімейній медицині" на п'ятому курсі медичного факультету Івано-Франківського національного медичного університету, Юсипчук У. В., Левандовська Х. В., Налужна Т. В., Сарапук О. Р. (2021)
Моцюк Ю. Б. - Особливості самостійної роботи при вивченні дисципліни "клінічна практика" студентами v курсу зі спеціальності лікувальна справа на кафедрі акушерства та гінекології ім. І.Д. Ланового (2021)
Пилипчук І. С. - Сучасні вимоги та виклики для викладачів вищого медичного навчального закладу в умовах пандемії COVID-19, Снітовська О. Й., Флуд В. В. (2021)
Скоропад К. М. - Можливості дистанційного навчання в медичному університеті (2021)
Кочерга З. Р. - Ожиріння, метаболічний синдром та біоімпедансометрія в сучасній педіатричній практиці (огляд літератури), Недоступ І. С., Павликівська Б. М., Федишин Л. Л., Ткачук М. Я., Ткач Б. Н. (2021)
Popel S. L. - Clinical-neuro-physiological characteristics of myofascial Pain syndrome in a patient with left hemyplegia after intra-cerebral hemorrhagic stroke, Vasylyk T. P., Boiko I. M., Anokhina S. L., Koval M. V. (2021)
Білоус А. М. - Точність вимірювання висоти дерев різними способами, Дячук П. П., Задорожнюк Р. М., Мацала М. С., Бур'янчук М. М. (2021)
Бугайов С. М. - Закономірності розподілу дерев за діаметром та динаміка товарної структури вільхових деревостанів Слобожанського лісотипологічного району, Гірс О. А., Пастернак В. П. (2021)
Василишин Р. Д. - Енергоємність деревної біомаси лісів Житомирського Полісся, Юрчук Ю. М., Лакида І. П., Бондарчук Р. П. (2021)
Tokarieva O. V. - Features of application of timber harvest methods in the forests of Ukraine (2021)
Цапко Ю. В. - Встановлення закономірностей дифузії вологи через полімерну оболонку термічно модифікованої деревини, Горбачова О. Ю. (2021)
Голяка Д. М. - Оцінювання вмісту 90Sr у деревині сосни звичайної на основі вимірювання щільності потоку бета-частинок із поверхні кори стовбура, Левчук С. Є., Савицька Я. А., Леснік О. М., Гуменюк В. В., Морозова В. С., Прокопук Ю. С., Кашпарова О. В. (2021)
Ковалевський С. Б. - Екологічні наслідки негативного впливу несанкціонованого видобутку бурштину на лісові ділянки Житомирщини, Марчук Ю. М., Маєвський К. В., Ковалевський С. С., Чурілов А. М. (2021)
Меженський В. М. - Номенклатура деревних рослин у Державному реєстрі сортів рослин України, Меженська Л. О. (2021)
Устименко П. М. - "Зелена книга": рівні функціонування, синтаксономія, структуризація, Попович С. Ю., Дубина Д. В. (2021)
Покась Л. А. - Формування економічної освіти у профільній школі в позакласний час, Семчук Б. (2020)
Попович Н. Ф. - Специфіка розвитку техніки мовлення майбутніх фахівців з інформаційної, бібліотечної та архівної справи (2020)
Сверчевська І. А. - Історичний підхід у формуванні ключових компетентностей у процесі навчання математики (2020)
Скіба Н. Я. - Теоретичні підходи інтегрованого формування іншомовної комунікативної та методичної компетентностей майбутніх викладачів англійської мови для економічних спеціальностей (2020)
Фурманюк С. М. - Самостійна робота студентів як засіб підвищення рівня професійних компетентностей вчителів образотворчого мистецтва (2020)
Хома Т. В. - Педагогічні основи формування професійної компетентності у майбутніх учителів фізичної культури (2020)
Христенко Д. О. - Формування у студентської молоді здоров’язбережувальної мотивації до занять фізичними вправами (на прикладі настільного тенісу) (2020)
Цепко Т. А. - Сучасні тенденції у викладанні англійської мови у закладах вищої освіти, Андросюк Г. Л. (2020)
Черкасова Т. А. - Інноваційні методи вивчення іноземних мов: комп’ютерні та мультимедійні технології, Курінний О. В. (2020)
Шеремета Л. П. - Використання комунікативного методу під час вивчення теми "Моя сім’я" іноземними студентами-медиками (cтаття 2) (2020)
Ярних Т. Г. - Організаційно-методичні аспекти дисципліни "Аптечна технологія ліків" для англомовних здобувачів вищої освіти, Рухмакова О. А., Буряк М. В. (2020)
Переверзєва О. В. - Формування педагогічної культури вчителя музичного мистецтва у процесі професійної підготовки (2020)
Perminova V. A. - Interiorization of knowledge in vocational training as a part of teaching strategy, Sikaliuk A. І. (2020)
Petliovana L. L. - The importance of appropriate materials for teaching ESP for tourism students in Ukraine (2020)
Petrenko S. I. - Increasing teachers’ ICT-competency level in the after-graduate education process, Dehtiarova N. V. (2020)
Плахотна С. І. - Вплив освітньої інноватики на творчий розвиток майбутніх педагогів (2020)
Плугіна А. П. - Експериментальна перевірка ефективності моделі формування медіакомпетентності майбутніх учителів початкової школи (2020)
Прохоров О. А. - Інтерактивні методи навчання: теорія та практика впровадження ділових (рольових) ігор в освітній процес військових навчальних закладів, Рижиков В. С. (2020)
Проценко А. А. - Роль педагогічної практики у формуванні професійної компетентності майбутніх учителів фізичної культури (2020)
Романовська Л. І. - Специфіка соціального проєктування у професійній діяльності соціальних працівників (2020)
Савка І. В. - Особливості викладання іноземної мови за професійним спрямуванням для майбутніх фахівців у галузі права, Яремко Т. І. (2020)
Сидоренко Т. В. - Особливості формування іншомовної компетенції іноземних студентів на підготовчому факультеті (2020)
Синишина В. М. - Упровадження методу активного соціально-психологічного пізнання в систему підготовки майбутніх практичних психологів (2020)
Стасюк Д. О. - Тьюторська діяльність майбутнього вихователя у впровадженні персоналізованого навчання (2020)
Тишковець М. П. - Організація самостійної роботи студентів медичних ЗВО у вивченні української мови (за професійним спрямуванням), Бачинська Г. В. (2020)
Трофімук К. В. - Впровадження тренінгів при формуванні готовності майбутніх фахівців з готельно-ресторанної справи до реалізації функцій з професійної діяльності (2020)
Тюльпа Т. М. - Наукове підґрунтя визначення структури соціальної компетентності майбутніх фахівців соціономічних спеціальностей (2020)
Упатова І. П. - Проблема підготовки майбутніх учителів початкових класів до інноваційної діяльності (2020)
Форостовська Т. О. - Формування ІКТ-компетентності як педагогічна умова ефективності реалізації професійного самовизначення майбутніх учителів хімії (2020)
Харченко І. І. - Культура професійної комунікації як складник професійної компетентності майбутніх економістів (2020)
Шевченко С. І. - Результати пробного навчання автономного іншомовного аудіювання майбутніх учителів, Халимон І. Й. (2020)
Юник І. Д. - Унікальність педагогічного бренду в соціоекономічних умовах сучасності (2020)
Борова Т. А. - Теоретичні основи сутності поняття "трансверсальні компетентності" в постмодерністській освіті, Ведь Т. М. (2020)
Власова І. В. - Фінансова автономія університетів: досвід Естонії (2020)
Грядуща В. В. - Використання цифрових технологій під час управління закладом дошкільної освіти, Шевченко М. П. (2020)
Люшин М. О. - Адміністративна культура як інструмент управління закладом освіти (2020)
Марчук А. А. - Особливості педагогічної взаємодії викладача та студента засобом змішаного навчання (2020)
Семенова О. О. - Аналітичний розгляд проблем освіти в сучасній загальноосвітній школі у порівнянні з класичною англійською приватною школою, описаною Шарлоттою Бронте в романі "Джейн Ейр", Нестор Г. І. (2020)
Галатюк М. Ю. - Професійна підготовка майбутніх фахівців фізичного виховання в контексті розвитку їх спортивної культури (2020)
Корнят В. С. - Використання інтерактивних методів навчання у початковій школі: теоретичний аспект, Рибак О. П. (2020)
Опалюк Т. Л. - Супервізорство як чинник неперервності професійної освіти соціального працівника (2020)
Рідель Т. М. - До питання визначення та розмежування компенсаторної та стратегічної компетенцій, Кириченко Т. О. (2020)
Гао Ванчуен - Цифровізація освіти як сучасна тенденція професійної підготовки бакалаврів із бізнес-економіки у Китайській Народній Республіці, Цицюра К. В., Романова Г. М. (2020)
Дибська Т. С. - Методичні засади змішаного навчання майбутніх філологів японського усного мовлення (2020)
Кузьміна І. В. - Необхідність упровадження системи інтерактивних технологій у процесі вивчення української літератури в педагогічному коледжі (2020)
Лукашенко Л. Е. - Використання кейс-методу у викладанні спеціальних будівельних дисциплін (2020)
Nikolaienko O. V. - Distance learning as a means of teaching foreign languages at non-linguistic higher educational establishments: pros and cons, Ushata T. O. (2020)
Пономарев А. С. - Мультимедийная презентация в высшей школе: мода или необходимость? (2020)
Skvortsova L. P. - Using matlab package to solve indirect measurement equations (2020)
Новий вид наукових послуг (2020)
Малюга В. М. - Вікові періоди розвитку захисних лісових насаджень у відновленні еродованих яружно-балкових земель, Міндер В. В. (2021)
Страшок О. Ю. - Фітодекорування інтер'єрів Будинку Уряду України: аналіз та пропозиції, Морозько А. П. (2021)
Буйських Н. В. - Щодо деяких механічних властивостей терасної дошки з деревинно-полімерних композитів із різним наповнювачем (2021)
Пінчевська О. О. - Імпульсне сушіння заготовок із деревини дуба червоного, Спірочкін А. К. (2021)
Бойко Г. О. - Вплив умов місцезростання на зміну видового складу мікобіоти насіння сосни звичайної, Пузріна Н. В. (2021)
Rabko S. V. - Content of the main components of essential oil in the needles of Scots pine growing in geographic cultures, Poplavskaya L. F., Lamotkin S. A., Kimeichuk I. V., Khryk V. M., Yukhnovskyi V. Yu. (2021)
Білоус С. Ю. - Збереження представників роду Drosera L. з використанням біотехнологічних методів, Олійник О. О., Гунько О. О. (2021)
Kulbanska I. M. - Myco- and microorganisms in the tuberculosis pathology of the common ash in Ukraine and interaction between them, Goychuk А. F., Shvets M. V. (2021)
Content (2021)
Verbitskiy V. - Position-sensitive photodetector array for optical coordinator, Voronko A., Verbitskiy D. (2021)
Chernobrovchenko V. - Establishment of permissible limits for leaching substances from bone substitutes containing hydroxyapatite and beta-tricalcium phosphate, Dyadyura K., Balynskyi M. (2021)
Stadnyk B. - Study of thermal stability of metal glasses of metal – metal and metal – metaloid systems for thermometry purposes, Skoropad P., Nakonechnyi Y., Myhaylov V. (2021)
Krayovskyy V. - Kinetic and energetic performances of thermometric material TiCo1-xMnxSb: modelling and experiment, Pashkevych V., Rokomanyuk M., Haranuk P., Romaka V., Stadnyk Y., Romaka L., Horyn A. (2021)
Abdelaziz Y. A. - Long-term stability of Co-C and Pd-C eutectic fixed points for thermocouples calibration, Megahed F. M., Abdel-Aal M. M. (2021)
Motalo V. - Evaluation of natural gas quality by its calorific value, Stadnyk B., Motalo A. (2021)
Barylo G. - Hardware-software embedded system of signal frequency selection on gyrator, Helzhynskyy I., Marusenkova T., Kryvenchuk Y., Khilchuk M., Holyaka R., Boyko O. (2021)
Аниськіна С. А. - Моральний закон у праці І. Канта "Критика практичного розуму" (2019)
Бондаренко А. С. - Організаційно-педагогічна діяльність Харківського державного учительського інституту (2019)
Гук Л. І. - Культурно-освітні чинники становлення особистості Егертона Раєрсона, Барабаш О. В. (2019)
Єгоров Р. А. - Педагогічні ідеї у спадщині Львівсько-Варшавської філософської школи (1895–1939 рр.) (2019)
Іванова Н. В. - Праця як феномен продуктивного мислення: сучасна інтерпретація ідей К. Ушинського в контексті виховання "людини щасливої" (2019)
Ковпак О. С. - Особливості організації і проведення практики студентів-заочників педагогічних навчальних закладів України в 60-х роках ХХ століття (2019)
Кожокар М. В. - Висвітлення в засобах масової інформації напрямів і форм виховної роботи громадських організацій Буковини (друга половина ХІХ – початок ХХ століття), Лясота Т. І., Ківерник О. В. (2019)
Моргай Л. А. - Никифір Григоріїв та його спадщина в науковому дискурсі сучасних дослідників (2019)
Бачинська О. М. - Толерантність як ціннісна основа інклюзивної освіти (2019)
Купрас В. В. - Формування життєвої компетентності засобом самостійної читацької діяльності (2019)
Мойсеєнко І. М. - Теоретичні підходи до дослідження ознак аутизму в Україні (2019)
Середа І. В. - Використання технології арт-терапії в корекційно-виховній роботі, Збишко Є. А. (2019)
Абдуллаєв А. К. - Особливості професійної підготовки майбутніх фахівців фізичної культури і спорту в сучасних умовах, Ребар І. В. (2019)
Алтынай А. Э. - Использование в подготовке учителей в вузах методов интерактивного обучения (2019)
Аніщук В. В. - Розвиток юридичної освіти в Україні (2019)
Бабенко Т. В. - Розвиток управлінської культури керівника закладу освіти в процесі магістерської підготовки (2019)
Бараненкова Н. А. - Можливості використання інтернет-ресурсів для навчання іншомовного спілкування студентів нелінгвістичних спеціальностей, Лашук Н. М., Местхарм О. А. (2019)
Березнева І. М. - Реалізація гендерної політики в сучасних військових закладах освіти (2019)
Бистрянцева А. М. - Математична підготовка як один зі складників під час формування професійних компетентностей майбутнього еколога, Шахман І. О. (2019)
Біляковська О. О. - Вища освіта: шлях до забезпечення якості (2019)
Борщенко В. В. - Сучасні підходи та напрями підготовки студентів педагогічних ВНЗ до викладання основ здоров’я для учнів середньої школи, Мукієнко Ю. М. (2019)
Бужинська С. М. - Міждисциплінарна інтеграція в ході загальнопрофесійної підготовки студентів до адаптаційно-ігрового циклу початкової освіти, Толмачова І. М. (2019)
Бурлімова Б. М. - Ділове листування як елемент підвищення мотивації студентів до самостійної роботи з іноземної мови, Яслинська К. М. (2019)
Бухнієва О. А. - Потенціал інноваційних технологій у мистецькій освіті, Банкул Л. Д. (2019)
Волкова Л. В. - Комунікативна спрямованість процесу формування іншомовної мовленнєвої компетенції студентів (2019)
Вороновська Л. П. - Можливості формування інженерного мислення студентів технічних зво у процесі навчання вищої математики (2019)
Голопич І. М. - Педагогічні умови підготовки майбутніх поліцейських до професійного спілкування в закладах вищої освіти зі специфічними умовами навчання (2019)
Голя Н. Г. - Дослідження ефективності впровадження моделі розвитку творчого потенціалу керівників закладів професійно-технічної освіти в системі післядипломної педагогічної освіти (2019)
Григор’єва Т. Ю. - Підготовка вчителів-філологів до навчання дорослих на базі освітніх закладів Великої Британії (2019)
Гузиніна Т. В. - Особливості інтеграційних процесів під час викладання англійської мови курсантам військових вишів (2019)
Діхнич К. В. - Основні підходи до професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи в європейських країнах у процесі педагогічної практики (2019)
Ісаєва О. С. - Інформатизація навчального процесу у вищих медичних закладах України, Хміляр І. Р. (2019)
Казачінер О. С. - "Hard skills” та "soft skills” інклюзивно компетентного вчителя іноземної мови (2019)
Бобро Л. В. - Принципи та методологічні підходи виховання в дітей 5–7 років уміння долати страх, Бобро А. А. (2019)
Григорович О. П. - Інтелект-карти як засіб формування екологічної культури молодших школярів (2019)
Гуцан Л. А. - Проблема трудового виховання особистості в історичному вимірі (2019)
Джафарова Л. К. - Роль и функции преподавателя в реализации учебного плана дошкольного образования (2019)
Байрамова Сямра Яшар кызы - Педагогико-психологические мысли об учебниках родного языка азербайджанских просветителей в XIX – XX веках (2019)
Заволока С. І. - Використання професійно орієнтованих завдань для мотивації студентів до вивчення іноземної мови (2019)
Скакун Н. С. - Квест за мотивами еко-віммельбух як креативна форма роботи вчителя біології та хімії (2019)
Бурлімова Б. М. - Застосування технології "імітаційне моделювання" під час вивчення іноземної мови у вищому економічному закладі, Заволока С. І. (2019)
Гречок Л. М. - Необхідність інформаційно-комунікативного освітнього процесу в практиці викладання іноземної мови, Кормільцина С. Ю. (2019)
Новий вид наукових послуг (2019)
Данко Е. М. - Використання низькоінтенсивного випромінювання в лікуванні хвороб тканин пародонта (огляд літератури), Костенко Є. Я., Костенко С. Б., Пантьо В. В. (2021)
Зайцев А. В. - Антагоністична активність деяких представників орального біоценозу, Бойченко О. М., Котелевська Н. В., Ніколішин А. К. (2021)
Костенко С. Б. - Оцінка антибіотикочутливості ізолятів основних мікроорганізмів при патології тканин пародонта (2021)
Макєєв В. Ф. - Міцнісні характеристики гібридних композитів для пломбування зубів під час їх локального навантаження, Кухта В. С., Кирманов О. С., Скальський В. Р. (2021)
Самойленко А. В. - Результати клінічної апробації комплексного лікування генералізованого пародонтиту із застосуванням препаратів стронцію у хворих на цукровий діабет 2 типу, Матвєєнко Л. М. (2021)
Канішина Т. М. - Отримання ранозагоювального ефекту при застосуванні фотонної терапії в експерименті, Шкільняк Л. І. (2021)
Глушко Т. Р. - Результати клініко- інструментального дослідження показників цифрової оклюзії при реєстрації міжщелепного інтеркуспідаційного положення в пацієнтів з однобічними дефектами й інтактними зубними рядами, Вовк Ю. В., Вовк В. Ю., Крюков П. С. (2021)
Каськова Л. Ф. - Стан гігієни порожнини рота і можливості його корекції в дітей із лімфогранулематозом, Ващенко І. Ю., Янко Н. В. (2021)
Каськова Л. Ф. - Порівняння показників швидкості слиновиділення і в'язкості ротової рідини підлітків 15-18 років із карієсом, які навчаються в різних закладах освіти, Дрозда І. І., Уласевич Л. П. (2021)
Чухрай Н. Л. - Особливості профілактики карієсу зубів у дітей з олiгофренією, Безвушко Е. В., Дутко Г. З., Стадник У. О., Мусій-Семенців Х. Г. (2021)
Янко Н. В. - Вплив стилю батьківського виховання на поведінку дитини й управління дитиною під час стоматологічного лікування, Каськова Л. Ф., Кулай О. О., Андріянова О. Ю. (2021)
Гончаренко Т. А. - Інваріантність інформаційного моделювання прибудинкової території протягом життєвого циклу, Міхайленко В. М., Доля О. В. (2021)
Повхан І. Ф. - Метод алгоритмічних дерев класифікації на основі обмежень (2021)
Дмитрієнко В. Д. - Комп'ютерні компоненти для вирішення проблем оптимального управління рухомим складом залізниць України, Мезенцев М. В. (2021)
Ширяева О. И. - Интеграция современной микропроцессорной техники распределённой системы управления с алгоритмами AIS, Самигулин Т. И. (2021)
Дашкевич А. О. - Метод розташування точок на площині із урахуванням їх взаємної досяжності (2021)
Вавіленкова А. І. - Взаємозв’язок типів окремих форм логіко-лінгвістичних моделей та видів речень природної мови (2021)
Кошовий М. Д. - Метод синтезу оптимальних траєкторій схвату маніпулятора автономного мобільного робота, Ащепкова Н. С. (2021)
Мнушка О. В. - Модель інформаційної технології віддаленого моніторингу із можливістю керування технологічними процесами та об’єктами, Леонов С. Ю., Шапошнікова О. П., Савченко В. М. (2021)
Покришка С. А. - Удосконалення рекомендаційної веборієнтованої системи за рахунок колаборативної фільтрації, Шумова Л. О. (2021)
Алмазова О. Б. - Вплив ультрафіолетового випромінювання на кінетичні характеристики в еритроцитах, Лисиченко М. Л. (2021)
Pavlenko V. D. - Biometric method of personality authentication based on the eye tracking data, Shamanina T. V., Chori V. V. (2021)
Бадан А. А. - Про адаптацію іншомовних запозичень як елемента міжкультурної комунікації, Атанасова О. А. (2019)
Боросовська І. І. - Гіперреалізм як засада мовної стилізації викладу у старольвівській белетристиці Юрія Винничука (2019)
Волошина О. В. - особливості уніфікації медичної термінології на прикладі терміна "plaque”, Агеєв І. В. (2019)
Волошок К. В. - Проблема перекладу лексики на позначення понять галузі ядерної безпеки (на матеріалі серіалу "Чорнобиль"), Карпенко Н. А. (2019)
Галів У. Б. - Метафора в мовній картині світу Любові Проць (2019)
Гармаш Т. А. - Особливості перекладу діалектизмів німецькою мовою (на основі твору Марії Матіос "Солодка Даруся") (2019)
Глущенко О. В. - Дифтонги крізь призму діахронічної лінгвосинергетики (2019)
Humeniuk N. H. - Stylistic aspect of the Boris Johnsons’ ideological discourse of his first speech as a prime minister, 07.24.19 (2019)
Дзядик Ю. І. - однорідні іменні предикати у феміністичній прозі (2019)
Добровольська О. Я. - Назви візників, носіїв та вантажників: системно-функційна реконструкція розвитку синонімічного ряду в середньоанглійській мові (2019)
Дудін В. В. - Розвиток сугестивних засобів в арабськомовних соціально-політичних статтях (2019)
Дяченко М. Д. - Сучасні тенденції перекладу англомовного педагогічного дискурсу (за книгою О. Пометун "Технології розвитку критичного мислення учнів") (2019)
Запухляк І. М. - Структурні особливості субстантивних фразеологізмів з компонентом на позначення неживої природи в англійській та українській мовах (2019)
Іваночко К. М. - Наголосові особливості вербативів третього структурного класу суфіксального акцентного типу в південно-західних говорах української мови (2019)
Іванців О. В. - Феномен іміджу в сучасній лінгвістиці (2019)
Карпова Д. М. - Інтерферентні ознаки мовленнєвої поведінки валлійців (2019)
Костроміна О. В. - Варіативний характер мовлення австралійців на просодичному рівні (2019)
Кочукова Н. І. - Функціонування фемінітивів у мові українських інтернет-видань, Бодра І. А. (2019)
Кучер З. І. - Особливості відтворення фахових термінів у процесі перекладу технічних інструкцій з експлуатації побутової техніки німецькою мовою на українську, Сидоренко Л. М. (2019)
Кучеренко І. В. - Лексичні інновації в сучасному масмедійному дискурсі України та Німеччини як перекладознавча проблема (2019)
Лахно Н. В. - Проблема зв’язку родів дії із системою актантної функціональності (2019)
Левченко Т. М. - Суржик як засіб відтворення мовлення героїв публікацій у сучасних засобах масової комунікації (2019)
Линтвар О. М. - Квазіреалії в романі-антиутопії Джорджа Орвелла "1984" у перекладацькому вимірі, Плетенецька Ю. М. (2019)
Мельник Н. І. - Семантичні особливості визначення поняття "професіна підготовка педагогів дошкільної освіти" у контексті українських компаративних досліджень (2019)
Mykhaylenko V. V. - "Just” transposition: semantic dynamics (2019)
Мірошник С. О. - Лексичний склад та типологія сленгу: мовознавчий аспект (2019)
Мовчан Д. В. - Поліфункціональна природа заголовків німецькомовних публіцистичних текстів, Лаптєва А. В. (2019)
Найдеш О. В. - Німецька фонестемна лексика та символічні значення її початкових фонестем (фонемних сполучень приголосних) (2019)
Негляд К. О. - Інтонаційні засоби вираження афекту в англомовному художньому кінодискурсі (2019)
Nypadymka A. S. - Studying Latin as a preparation for the study of law (2019)
Овсієнко А. С. - Лексема війна в різних лексико-семантичних виявах (2019)
Павловська Л. І. - Фактори впливу на сучасний розвиток німецької мови (2019)
Павлюк І. Б. - Фахова комунікація, фаховий текст та його типи (2019)
Падалко В. В. - Рівні еквівалентності англійських та українських внутрішньомовних паронімів (2019)
Petryk T. V. - Textual category of personality as a means of suggestive influence in channeling discourse (2019)
Петрів Х. В. - Екстралінгвальна та інтралінгвальна детермінація заголовків публіцистичних текстів О. Пахльовської (в аспекті дослідження концептосфери національної ідентичності) (2019)
Приходько А. А. - Особливості передачі англомовних висловлювань подяки засобами української мови (2019)
Романенко В. Г. - художній образ непохитної жінки в лінгвокультурологічному висвітленні (на матеріалі роману Джойс Керол Оутс "We were the Mulvaneys”) (2019)
Руденко Т. А. - Специфіка перекладу безеквівалентної лексики у німецькій мові, Гаврилова І. М. (2019)
Русавська О. О. - Інтерферентні ознаки в мовленні англомовних українців провінції Альберта (Канада) (2019)
Сидоренко І. А. - Фразеологізми як компонент ідіостилю Артура Міллера (2019)
Слободян М. Р. - Частки української мови: історія вивчення та сучасне трактування (2019)
Субота Л. А. - Принципи навчання української мови як іноземної й основні шляхи її раціонального використання (2019)
Ткачик О. В. - Роль ономастичної лексики у формуванні/відображенні концептуальної картини світу (на матеріалі роману Ніла Ґеймана "Американські боги"), Орленко С. О. (2019)
Топчий Л. М. - Прийоми актуалізації прагматичного значення в медіа-назвах (2019)
Тугай О. М. - Генеза складного комплементарного речення: історичний аспект (2019)
Удовіченко Г. М. - Мовний знак як засіб об’єктивації людської свідомості (2019)
Khaidari N. I. - Semantic peculiarities of English riddles and their reflection in the linguistic picture of the world (2019)
Яремко М. В. - Наративна структура роману Р. Вальзера "Помічник" (2019)
Відомості про авторів (2019)
Ігнатьєв П. - Аналіз складових турецького економічного дива, Бовсунівський П. (2018)
Фесенко М. - Феномен Вишеградської групи в європейському політичному процесі (2018)
Яковенко Н. - Зміна співвідношення між м'якою та жорсткою силaми в міжнародній політиці Європейського Союзу та Російської Федерації, Піскорська Г. (2018)
Намонюк Ч. - Роль діаспори у формуванні позитивного іміджу України, Гумен Т. (2018)
Reznikova N. - The adaptability of economic patriotism in France to the present-day realities of Ukraine: introduction to the issue, Panchenko V. (2018)
Хмара М. - Інноваційна специфіка соціального підприємства (2018)
Anisimova O. - International financial theories and globalization (2018)
Рилач Н. - Використання можливостей Угоди про асоціацію між Україною та ЄС для інтеграції в Європейський дослідницький простір (2018)
Смирнова К. - Правове регулювання зловживання домінуючим становищем в Європейському Союзі (2018)
Фалалєєва Л. - Рада Європи та Європейський Союз: особливості правового статусу, узгодження стандартів правозахисту (2018)
Рецензія на підручник О. І. Рогача "Теорії міжнародного бізнесу: підручник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів". – К.: ВПЦ "Київський університет", 2018. – 687с. (2018)
Хлистун Г. - Проблеми існування друкованих засобів масової інформації в сучасному медіапросторі (2018)
Шевченко О. - Сучасні шляхи врегулювання глобальної зміни клімату (2018)
Вилінський С. - Політика Федеративної Республіки Німеччини щодо впровадження правових інститутів і демократичного врядування в країнах Центральної Азії (2018)
Смирнова О. - Тенденції м'якої сили нейрокомунікативних технологій у сфері інформаційної безпеки (2018)
Ощипок І. - Роль релігійних акторів у сучасних світових процесах (2018)
Нагорняк І. - Співпраця Європейського Союзу з країнами Східного партнерства в галузі безпеки та оборони (2018)
Приятельчук О. - Перерозподіл продуктів харчування як соціально-екологічний механізм реалізації превентивної моделі загального добробуту в Скандинавському регіоні (2018)
Бех К. - Особливості формування споживчого попиту на національному ринк у харчових продуктів в умовах глокалізації (2018)
Йосипенко С. - Медіація як спосіб вирішення корпоративних спорів (2018)
Вихідні відомості (2018)
Безтелесна Л. І. - Організаційно-педагогічний механізм формування цифрової компетентності студентів університетів, Василів В. Б. (2021)
Войтко С. В. - Регулювання відновлюваної енергетики на засадах функціонування механізмів державної економічної політики України, Трофименко О. О. (2021)
Гарнага О. М. - Сучасні тенденції міжнародного трансферу інноваційних технологій (2021)
Гарнага О. М. - Суть земельних трансформацій в аграрних перетвореннях (2021)
Єрешко Ю. О. - Формалізація інтелектуальної теорії вартості (2021)
Заячківська О. В. - Зовнішній борг України та його вплив на економіку країни, Хібеба Б. М. (2021)
Іванченко А. М. - Аналіз діяльності будівельних підприємств на ринку нерухомості України (2021)
Клапків Ю. М. - Якість медичних послуг: економічна сутність та інтерпретація, Вовк В. М. (2021)
Котик О. В. - Корпоративні конфлікти в акціонерних товариствах та шляхи їх подолання, Хібеба Б. М. (2021)
Крисак А. І. - Краудінвестінг – фінансовий інструмент для забезпечення рекультивації земель (2021)
Ляхович О. О. - Методичні засади забезпечення фінансовоекономічної безпеки суб’єктів малого та середнього підприємництва, Середюк О. С. (2021)
Nebava M. I. - Directions and Strategic Objectives of the Development of Ukraine’s Banking Sector in the Period of Economic Instability, Li Yanan (2021)
Осадча О. О. - Мікрорівень економічної безпеки: обліковий супровід і забезпечення транспарентної діяльності, Павелко О. В. (2021)
Павелко О. В. - Інтегрована звітність підприємств як ключове джерело інформації для стейкхолдерів, Гарапко Н. І. (2021)
Самолюк Н. М. - Особливості формування та розвитку бренду роботодавця, Міщук В. А. (2021)
Скаковська С. С. - Ринок праці України під час карантину, Клим’юк Ю. Ю. (2021)
Скрипчук П. М. - Поводження з побічними продуктами в економіці: біснес-процеси у контексті євроінтеграції, Шпак Г. М., Трохлюк Т. М. (2021)
Sribna Y. V. - Social Entrepreneurship – Development Trends and Efficiency Analysis in EU Countries, Stupnytskyi V. V., Stupnytska N. I. (2021)
Фроленкова Н. А. - Управління інфраструктурою електронного ринку (2021)
Шило Ж. С. - Тіньова економіка та її вплив на фінансовоекономічну безпеку держави, Полюхович В. Ф. (2021)
Юрчик Г. М. - Особливості державного регулювання формування та реалізації потенціалу малого підприємництва в Україні (2021)
Якимчук А. Ю. - Стратегічні основи інвестиційного забезпечення територіальних громад (2021)
Денисюк С. П. - Оцінка додаткових втрат та ефективність регулювання споживання електроенергії в локальних системах електропостачання, Базюк Т. М. (2020)
Волошко А. В. - Визначення показника Херста при фрактальному аналізі електричних навантажень, Бедерак Я. С., Джеря Т. Е. (2020)
Зайченко С. В. - Обґрунтування діагностичних параметрів автономних джерел електричної енергії на базі двигуна внутрішнього згоряння при розробці системи технічного діагностування, Куліш Р. Д., Дерев’янко Д. Г., Жукова Н. І. (2020)
Михайленко В. В. - Аналіз процесів у перетворювачі з одинадцятизонним регулюванням вихідної напруги, Чуняк Ю. М., Бачинський В. І. (2020)
Сліденко В. М. - Електрогідравлічна адаптивна гідроімпульсна система, Шевчук С. П. (2020)
Находов В. Ф. - Методичні питання впровадження систем енергетичного моніторингу промислових підприємств, Бориченко O. В., Чернявський A. В. (2020)
Шовкалюк М. М. - Оцінка енергетичних характеристик житлової будівлі та сертифікація енергоефективності, Микита Є. О. (2020)
Попович О. М. - Комплексне конструювання багатомашинної електромеханічної системи вітрогенераторів, Лістовщик Л.К. (2020)
Третякова Л.Д. - Алгоритм рейтингування для оцінювання системи управління охороною праці, Ільчук О.С. (2020)
Терентьєв О.М. - Вплив промислового автомобільного транспорту на навколишнє середовище, Сергієнко М.І., Смоляр В.Г. (2020)
Вимоги до оформлення статей (2020)
Буруковська Н. В. - Філософія доби постмодерна: еволюція проблематики (2011)
Бермічева О. В. - Індивідуальність людини і право на індивідуальність особистості (2011)
Добренька Н. В. - Основні концептуальні підходи до праворозуміння (2011)
Ткач Т. П. - Якісні характеристики еліти як умова реалізації елітарної демократії (2011)
Бондаренко Я. С. - Рішення суду, якими тимчасово обмежуються конституційні права особи в досудовому кримінальному процесі (2011)
Духовна О. В. - Теоретико-правові засади державного контролю за здійсненням міцевих запозичень в Україні (2011)
Великорода О. М. - Скасування та оскарження заочного рішення (2011)
Шимон С. І. - Реалізація обов’язку передання "товару" в зобов’язаннях з купівлі-продажу речей та майнових прав (2011)
Ізарова І. О. - Поняття та ознаки нововиявлених обставин у цивільному процесі (2011)
Таран О. С. - Відмежування багатосторонніх договорів від суміжних понять (2011)
Погорєлов С. І. - Особливості кваліфікації антиконкурентних дій органів влади, місцевого самоврядування, адміністративно-господарського управління та контролю (2011)
Коверзнев В. О. - Правовий режим майна виробничих та інших видів кооперативів (2011)
Бойко Р. Б. - Правовий аспект охорони праці: міжнародний досвід для України (2011)
Головкін О. - Проблеми оптимізації прокурорського нагляду за додержанням законодавства у сфері охорони довкілля в Україні (2011)
Яцишин Р. В. - Дослідження європейських джерел права навколишнього природного середовища (2011)
Джумагельдиева Г. Д. - К вопросу о способах систематизации законодательства об энергосбережении (2011)
Кікалішвілі М. В. - Девіантна поведінка: поняття та ознаки (2011)
Вереша Р. В. - Неконституційні положення Конституції України та їх кримінально-правове значення (2011)
Пилипенко Є. О. - Пропозиції стосовно диференціації кримінальної відповідальності за залишення в небезпеці (2011)
Чомахашвілі О. Ш. - Зарубіжний досвід діяльності системи виконання покарань, Микитась І. М. (2011)
Кирилюк І. В. - Злочинність у сфері психіатрії: особливості, детермінанти та шляхи запобігання (2011)
Загурський О. Б. - Питання кримінально-процесуальної політики України (2011)
Сачук В. В. - Забезпечення права на захист у кримінальних справах про суспільно небезпечні діяння, вчинені особами до настання віку кримінальної відповідальності (2011)
Шаповал К. В. - Принцип спеціалізації як концептуальна передумова створення земельних судів в Україні (2011)
Штелик С. П. - Інстанційна організація системи судів загальної юрисдикції України: окремі проблеми теорії і практики (2011)
Вигівська Л. В. - Загальні засади прокурорського нагляду за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність (2011)
Стояновський Є. О. - Прокурорський нагляд за додержанням бюджетного законодавства як форма і напрям правозахисної діяльності органів прокуратури (2011)
Косаренко О. І. - Суд і адвокат: проблеми етики взаємовідносин (2011)
Цірат Г. А. - Питання юрисдикції в міжнародних договорах України про правову допомогу (2011)
Цірат Г. В. - Чи варто Україні приєднуватися до конвенції про незаконне втручання 2009 року? (2011)
Чайка О. І. - Проблема вибору англійського відповідника українським юридичним термінам на позначення спеціалізації юриста (2011)
Савченко Я. А. - Деякі питання визначення статусу біженців та надання їм права притулку (2011)
Вимоги до оформлення наукових статей, що подаються до "Вісника Академії адвокатури України" (2011)
Багацька О. В. - Структурно-смислові трансформації в сучасних американських казках-перевертнях, Козлова В. В. (2018)
Безугла Л. Р. - Імплікатура як гумористичний пуант німецькомовного анекдоту (2018)
Боговик О. А. - До питання існування об'єктивної та суб'єктивної думки як універсальної категорії (2018)
Бойко О. О. - Оніричний дискурс як засіб створення фентезійного художнього світу (на матеріалі творів Макса Фрая і Дари Корній) (2018)
Бондарчук Н. І. - Системні відношення лексики номінативної сфери "ПОГОДА" в онлайн-наративі про погодні новини (на матеріалі британських електронних газет) (2018)
Грищенко І. В. - Комунікативні акценти навчання української мови як іноземної (2018)
Демська О. М. - Мова і модерність (2018)
Добровольська М. Б. - Підходи до трактування дискурсу в сучасних мовознавчих студіях (2018)
Журавель Т. В. - Кінопереклад як вид аудіовізуального перекладу і його становлення в Україні та світі (2018)
Іваночко К. М. - Акцентуаційні особливості десубстантивів четвертого структурного класу в південно-західних говорах української мови (2018)
Ковбанюк М. І. - До питання функціонування французького герундія (на матеріалі роману М. Леві "Toutes ces choses qu'on ne s'est pas dites" та його українського перекладу) (2018)
Кравцова О. А. - Адресантно-адресатний континуум реалізації переповідності в епістолярному дискурсі (2018)
Кушлик О. П. - Континуум типової словотвірної парадигми дієслів, мотивованих темпоральними іменниками на позначення пір року (2018)
Микитка М.-Д. Ю. - Грецькі запозичення в латинській релігійній термінології (на матеріалі твору "Паломництво Етерії до святих місць") (2018)
Mykhaylenko V. V. - Translating the culturally-marked concepts in the advertisements (2018)
Музика Ю. І. - Датив як виразник семантико-синтаксичних відношень у семантично елементарному простому реченні (на матеріалі роману Олеся Лупія "Падіння давньої столиці"), Кушлик О. П. (2018)
Остапенко С. А. - Застосування граматичних трансформацій в українських прекладах роману Г. Веллса "Машина часу", Шерстюк К. О. (2018)
Павельєва А. К. - Особливості функціонування фразеологічних одиниць з лексемою "devil" в "українських" повістях М. В. Гоголя (в перекладі Р. Півера та Л. Волохонської): частота вживання та основні значення (2018)
Пасенчук Н. В. - Драматичний текст у перекладі: проблема відтворення національно-історичної своєрідності оригіналу (2018)
Петрова А. В. - Сучасні дослідження гендерології: зіставлення понять "гендерний стереотип" і "лінгвокультурний типаж" (2018)
Пікалова А.О. - "Оптиміст" як тип "емотивного-Я" ідентичності англомовного дитячого поета (2018)
Поляк І. П. - Предикативна реалізація неозначено-кількісної семантики в сучасній українській літературній мові (2018)
Полякова Т. Л. - Риси гібридності у жанрі твіттінг в англомовній інтернет-комунікації (2018)
Попова А. И. - К вопросу о склоняемости известных городских названий на согласный и на -а в функции приложения (2018)
Прокопович Л. С. - Семантико-стилістичні особливості лексичної синонімії в романі Мирослава Дочинця "Мафтей" (2018)
Разумна К. А. - Англійськомовний публіцистичний дискурс у дзеркалі сучасних лінгвістичних розвідок (2018)
Рибак К. Б. - Назви загальних податків з населення пізньої середньоукраїнської мови XVI–XVII ст. (2018)
Сабліна С. В. - Лексико-словотвірні типи іменників на -в(а) в говірках південно-східного наріччя (2018)
Смеречинська О. В. - Обставини як засіб вираження одноразовості дії (на прикладі української та німецької мов) (2018)
Sitko A. V. - The principles of English and Ukrainian interrogative sentences classification, Struk I. V. (2018)
Ткач П. Б. - Лексичні інновації в сучасному англомовному воєнно-політичному дискурсі та фактори впливу на їх створення, Ведь Т. М. (2018)
Філатова К. О. - Кольороконцепти в номінативних моделях англійських композитів: лінгвокогнітивний аналіз (2018)
Цинтар Н. В. - Синтаксичні засоби вираження емотивності в англійських прозових творах ХІХ та ХХІ століття (2018)
Чернюх Б. В. - Функціонально-семантичне субполе проспективності в латинській мові (2018)
Гетьман З. О. - Перспективне дослідження космології художнього тексту (Рецензія: Чистяк Д. О. Міфопоетична космологія в мові української та бельгійської символістської поезії (К.: Саміт-Книга, 2018. - 684 с.)) (2018)
Відомості про авторів (2018)
Babak S. V. - Electroencephalographic indicators in people with panic decoders (2021)
Власенко Н. О. - Особливості застосування противірусних лікарських засобів для лікування і профілактики захворювань, що спричинені вірусною інфекцією COVID-19, Капустник Ю. О. (2021)
Григор’єва П. В. - Онтологія уроджених вад стегнової кістки (2021)
Єрошенко Г. А - Вплив глутамату натрію на органи дихальної системи у щурів, Донець І. М., Шевченко К. В., Григоренко А. С., Кінаш О. В., Лисаченко О. Д. (2021)
Земляний О. А. - Хронічний низькодозовий вплив кадмію: сучасні уявлення щодо механізмів надходження Cd в організм і нефротоксичних ефектів металу, Данільченко А. К., Євтушенко Т. В, Писаревська І. А., Бойко О., Письменецька І. Ю., Шемет С. А. (2021)
Karnaukh T. V. - Prevalence of trait anxiety and anxiety disorders in athletes, Babak S. V. (2021)
Кінаш О. В. - Вплив глутамату натрію на організм людини та тварин, Єрошенко Г. А., Шевченко К. В., Лисаченко О. Д., Донець І. М., Кінаш П. М., Григоренко А. С. (2021)
Коваль Я. В. - Сучасні погляди на процеси ремоделювання структурних компонентів органів порожнини рота при дії комплексу харчових добавок, Білаш С. М., Коваль Ю. П., Петренко Р. В., Олійніченко Я. О., Безега О. В., Олійніченко М. О., Олексієнко В. В. (2021)
Коптев М. М. - Сучасні погляди щодо корекції дезадаптивних стресових реакцій призначеннням флавонових глікозидів, Білаш С. М., Проніна О. М., Сидоренко А. Г., Коковська О. В., Пирог-Заказникова А. В., Олійніченко Я. О. (2021)
Лук’янцева Г. В. - Участь панкреатичного гормону аміліну у патогенетичних процесах, спричинених термічним і хімічним опіками, Пастухова В. А., Олійник Т. М., Хмельницька Ю. К, Луць Ю. П. (2021)
Олійніченко Я. О. - Вплив комплексу харчових добавок на процеси ремоделювання структурних компонентів тонкого кишечника, як важлива медико-соціальна проблема сучасного стану забезпечення громадського здоров’я населення України, Білаш С. М., Проніна О. М., Коптев М. М., Олійніченко М. О., Безега О. В., Коваль Я. В. (2021)
Островська С. С. - Вплив свинцю на здоров'я дітей, М’ясоїд Ю. П., Ковтуненко Р. В., Соломенко М. В., Писаревський К. I., Рукавишникова Д. К., Жержова Т. А. (2021)
Палладіна О. Л. - Нутрітивна підтримка хворих на постковідний синдром, Палладін М. О. (2021)
Харченко Ю. В. - Мікробіота кишечника в патології та профілактиці захворювань печінки, Дичко Є. Н., Топка Е. Г., Коссе В. А., Люлько І. В., Алексєєнко З. К., Філіппов Ю. О. (2021)
Чумак Ю. В. - Етіологічні чинники та методи лікування інфекційно-запальних ускладнень екстракції зуба (огляд літератури), Лобань Г. А., Ананьєва М. М., Фаустова М. О., Гаврильєв В. М. (2021)
Колосова І. І. - Експериментальне дослідження впливу цитратів на ембріолетальність кадмію в ембріогенезі щурів, Коссе В. А., Люлько І. В., Топка Е. Г., Філіппов Ю. А., Алексєєнко З. К., Слесаренко О. Г. (2021)
Руденко К. М. - Вплив кадмію та купруму на показники смертності в ембріогенезі щурів при внутрішньошлунковому введенні, Коссе В. А., Трушенко О., Люлько І. В., Топка Е. Г., Філіппов Ю. О., Алексєєнко З. К. (2021)
Шамелашвілі К. Л. - Ступінь накопичення кадмію та цинку в печінці щурів-самців та їх вплив на активність трансаміназ, Шаторна В. Ф., Топка Е. Г., Коссе В. А., Люлько І. В., Алексєєнко З. К., Філіппов Ю. О. (2021)
Шаравара Л. П. - Дослідження вмісту ультрадисперсних частинок у повітрі робочої зони зварювальника при різних способах зварювання, Дмитруха Н. М., Севальнєв А. І. (2021)
Іманов Е. - Досвід хірургічного лікування транспозиції магістральних судин, Плиска О. І., Дзюрій І. В., Слобода А. О., Труба Я. П., Лазоришинець В. В. (2021)
Лях О. І. - Оцінка якості життя у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень в поєднанні з гастроезофагеальною рефлюксною хворобою після проведеної антирефлюксної терапії, Товт-Коршинська М. І., Дербак М. А., Лазорик М. І. (2021)
Насібуллін Б. А. - Участь оксиду азоту та сечової кислоти у формуванні порушень функціональної активності центральної нервової системи при моделювані посттравматичного стресового розладу, Гуща С. Г., Польщакова Т. В. (2021)
Нефьодов О. О. - Фармакологія антиноцицепції за умов експериментального еквіваленту розсіяного склерозу, М’ясоєд Ю. П., Соломенко М. В., Великородна-Танасійчук О. В., Баклунов В. В., Адегова Л. Я., Грузд В. В. (2021)
Силенко Г. Я. - Клінічний випадок вторинної кальцифікації базальних гангліїв (синдром Фара), Дельва М. Ю., Пінчук В. А., Кривчун А. М., Пурденко Т. Й. (2021)
Скибчик В. А. - Фактори ризику та якість життя у хворих із стабільною стенокардією в поєднанні з цукровим діабетом 2 типу та різними варіантами ХСН, Мизак Я. В., Восух О. В. (2021)
Ханюков О. О. - Прогностична модель передбачення госпіталізацій протягом 6 місяців у хворих похилого віку з хронічною серцевою недостатністю: розробка, обґрунтування, оцінка, Смольянова О. В. (2021)
Храмцова І. О. - Частота уражень печінки у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень за результатами неінвазивних методів дослідження, Дербак М. А., Ганич Т. М., Свистак В. В. Ганич О. Т. (2021)
Чекаліна Н. І. - Особливості змін кардіогемодинаміки та електричної активності серця при гострому міокардиті, асоційованому з коронавірусною інфекцією (COVID-19), Казаков Ю. М., Борисова З. О., Івашута І. М., Кіруша І. С. (2021)
Чистякова Е. Є. - Застосування Простатилену для відновлення репродуктивної функції за умов експериментального простатиту, Смолєнко Н. П., Коренєва Є. М., Величко Н. Ф., Бєлкіна І. О., Мараховський І. О., Бондаренко В. О. (2021)
Чорнобай А. В. - Досвід використання карбарутину у пацієнтів, що отримують променеву терапію з приводу раку прямої кишки (2021)
Шорніков А. В. - Дослідження рівня тривоги, депресії та безнадійності у хворих на асептичний некроз головки стегнової кістки на передопераційному етапі (2021)
Юзич І. А. - Професійні шкідливості як чинник ризику виникнення вторинних дилатаційних кардіоміопатій, Кияк Ю. Г. (2021)
Андріянова О. Ю. - Використання мультимедійних технологій в навчальному процесі під час дистанційного навчання, Каськова Л. Ф., Янко Н. В., Яценко П. І. (2021)
Білаш В. П. - Роль та актуальність міждисциплінарної інтеграції при вивченні анатомії людини (2021)
Гринь В. Г. - Медичному факультету Полтавського державного медичного університету 50 років: історія, успіхи, перспективи, Рябушко М. М., Білаш С. М., Лавренко Д. О., Саргош О. Д. (2021)
Єрошенко Г. А. - Особливості вступу та підготовки магістрів за спеціальністю "Медицина" на основі диплома молодшого спеціаліста, Лисаченко О. Д., Білаш В. П., Кінаш О. В., Шевченко К. В., Солод А. В. (2021)
Коваленко В. О. - Сучасні аспекти вкладу М. І. Пирогова в розвиток суспільства, педагогіки, медицини та анатомії людини, Гумінський Ю. Й., Тихолаз В. О., Коваленко Т. П., Коваленко С. В., Кондор Ю. Ю. (2021)
Павленко С. А. - Роль викладача (НПП) в формуванні Soft skills здобувача вищої освіти, Павленкова О. В., Сидорова А. І., Ляшенко Л. І. (2021)
Янко Н. В. - Деякі проблеми практичної підготовки майбутніх лікарів-стоматологів у закладах вищої освіти України, Каськова Л. Ф., Новікова С. Ч., Хміль О. В. (2021)
Ярмошук І. Р. - Підвищення рівня професійної компетентності лікарів-інтернів-стоматологів для формування професійних якостей на кафедрі стоматології Навчально-наукового інституту післядипломної освіти, Пелехан Л. І., Ільницька О. М. (2021)
Лядова Т. І. - Математичне прогнозування перебігу інфекційного мононуклеозу, викликаного вірусом Епштейна-Барр, Павлікова К. В., Нартов П. В., Мартиненко О. В., Дорош Д. М., Маланчук С. Г. (2021)
Пітько В. А. - Оцінка ефективності використання методу подвійного ембріотрансферу у програмах допоміжних репродуктивних технологій, Логінова О. О., Сініло Н. М., Черкашина Я. О., Павлов І. В., Гавілей О. В. (2021)
Тян К. О. - Вплив метаболітів мікробного походження на розвиток Pleurotus Ostreatus, Зубарева І. М., Скляр Т. В. (2021)
Антонюк О. П. - Реконструкція кровоносних судин позапечінкових жовчних проток у пренатальному періоді онтогенезу людини, Цигикало О. В., Банул Б. Ю., Рябий С. І. (2021)
Білінський І. І. - Морфо-функціональна характеристика інтрамурального нервового апарату дванадцятипалої кишки в інтактних щурів, Попович Ю. І., Федорак В. М. (2021)
Булик Р. Є. - Ефекти мелатоніну на щільність мелатонінових рецепторів у надзоровому ядрі гіпоталамуса щурів за умов стресу, Булик Т. С., Сметанюк О. В., Власова К. В., Кривчанська М. І. (2021)
Гнатюк М. С. - Морфометричні аспекти вивчення просторових змін камер серця при резекції різних об’ємів паренхіми печінки, Гданська Н. Я., Татарчук Л. В., Монастирська Н. Я. (2021)
Довгаль Г. В. - Експресія імуногістохімічних маркерів RUNX2, р21, CYD1, ММР-2 в печінці щурів протягом 14-18 діб пренатального розвитку в нормі та під впливом ацетату свинцю, Довгаль М. А., Романенко О. А., Жаріков М. Ю., Романенко К. Л. (2021)
Колосова І. І. - Порівняльний аналіз ефектів впливу кадмію хлориду на ембріогенез щурів на різних термінах вагітності, Руденко К. М., Люлько І. В., Топка Е. Г., Коссе В. А. Філіппов Ю. А., Алексєєнко З. К. (2021)
Кочмарь М. Ю. - Розвиток та становлення топографії легеневих та нижньої порожнистої вен упродовж пятого місяця пренатального онтогенезу людини, Гецко О. І., Головацький А. С., Палапа В. Й., Голош Ю. В. (2021)
Лук’янцева Г. В. - Субмікроскопічні зміни гемокапілярів великих півкуль головного мозку, спричинених термічним опіком, Пастухова В. А., Ковальчук О. І. (2021)
Попко С. С. - Морфометрична характеристика епітелію бронхів морських свинок при експериментальному овальбумін-індукованому алергічному запаленні (2021)
Стецук Є. В. - Роль рецептора CD68+ у змінах активності маркерних ферментів поляризації макрофагів в сім’яниках щурів при тривалій блокаді синтезу лютеїнізуючого гормону триптореліном, Шепітько В. І., Соловйова Н. В., Акімов О. Є. (2021)
Шаторна В. Ф. - Зміни гепатогенезу щурів при комбінованому введенні солей кадмію з цитратами селену та германію, Коссе В. А., Тітов Г. І., Слесаренко О. Г., Топка Е. Г., Люлько І. В., Алексєєнко З. К. (2021)
Юрик Я. І. - Ендотеліальна дисфункція у щурів за умов експериментального синдрому тривалого стиснення (2021)
Линдін М. С. - Морфологічні та імуногістохімічні особливості плоскоклітинного раку шийки матки, Сікора В. В., Гирявенко Н. І., Кравцова О. І., Романюк А. М., Зінгер Б. Б. (2021)
Галаган А. А. - Етіологічна характеристика позагоспітальної пневмонії з гнійно-деструктивними ускладненнями у дітей, Дегтяр В. А., Лук’яненко Д. М., Іщенко О. В., Степанський Д. О. (2021)
Гавловський О. Д. - Аналіз фокус-групи організаторів охорони здоров’я, щодо системи реабілітації учасників АТО, Голованова І. А. (2021)
Боднарук Н. І. - Оцінка рівнів інтенсивності карієсу тимчасових зубів у дітей з патологією опорно-рухового апарату та сполучної тканини з урахуванням показників екскреції кальцію, магнію та фосфоруз сечею, Смоляр Н. І., Чухрай Н. Л., Зубачик О. В. (2021)
Гайошко О. Б. - Електронна планіметрія як метод об'єктивної оцінки швидкості загоєння ран після видалення зубів (2021)
Каськова Л. Ф. - Стан гігієни порожнини рота, кислотостійкість емалі зубів та їх взаємозв’язок з гігієнічним вихованням у підлітків 15-18 років, Дрозда І. І., Уласевич Л. П. (2021)
Костенко С. Б. - Специфіка застосування різних антибактеріальних середників в ході комплексної терапії патології пародонту лікарями-стоматологами, Стецик М. О., Пензелик І. В., Пирчак І. Д. (2021)
Кулай О. О. - Особливості лікування десквамативного гінгівіту в підлітків на фоні гормональної дисфункції, Каськова Л. Ф., Хміль О. В., Янко Н. В., Артем'єв А. В. (2021)
Новікова С. Ч. - Гігієна порожнини рота у дітей з хронічним катаральним гінгівітом в період змінного прикусу, Каськова Л. Ф., Янко Н. В., Хміль О. В., Уласевич Л. П. (2021)
Сідаш Ю. В. - Морфологічне обгрунтування ефективності фотодинамічної терапії у пацієнтів із хронічним генералізованим пародонтитом на тлі гіпертонічної хвороби, Костиренко О. П. (2021)
Худан Р. І. - Вплив хронічної гіпергомоцистеїнемії на цитокіновий профіль щурів із ліпополісахарид-індукованим пародонтитом, Кирилів М. В., Бекус І. Р., Корда М. М. (2021)
Chuprina L. F. - Risk factors for the development of caries in the population of the Era of Bronze living in the territory of the modern Poltava region, Kaskova L. F., Artemiev A. V. (2021)
Губін М. В. - Судово-медична оцінка закритих травм гортані за матеріалами клінічних спостережень, Борщ С. С., Саєнко М. С., Гайнанова В. О. (2021)
Сокол В. К. - Судово-медичні чинники верифікації характеру та наслідків механічної травми нижніх кінцівок (2021)
Басиста К. І. - Нейрохімічні зміні в корі і гіпокампі щурів різного віку за умов експериментальної гіперглікемії в поведінкових дослідженнях, Родинський О. Г., Демченко О. М., Гузь Л. В. (2021)
Іван Олександрович Луковський (до 85-річчя від дня народження) (2021)
Луковський І. О. - Огляд досліджень з математичних проблем механіки та теорії керування в Інституті математики НАН України, Мазко О. Г., Тимоха О. М. (2021)
Гачкевич О. Р. - Математичні проблеми термомеханіки деформівних тіл при тепловому опроміненні, Кушнір Р. М., Терлецький Р. Ф. (2021)
Kalosha J. I. - Asymptotic stabilization of a flexible beam with an attached mass, Zuyev A. L. (2021)
Кононов Ю. М. - Про стійкість положення рівноваги твердого тіла з багатошаровою ідеальною рідиною, розділеною пружними пластинами (2021)
Кушнір Р. М. - Зведення двовимірних задач термопружності для тіл з кутовими точками до ключових інтегро-диференціальних рівнянь, Токовий Ю. В., Юзв'як М. Й., Ясінський А. В. (2021)
Lukovsky I. A. - A note on variational formalism for sloshing with rotational flows in a rigid tank with an unprescribed motion, Timokha A. N. (2021)
Мазко О. Г. - Зважене гасіння зовнішніх і початкових збурень у дескрипторних системах керування (2021)
Пастернак Я. М. - Інтегральне рівняння пружного середовища із деформівним нитковим включенням, Сулим Г. Т. (2021)
Сосницький С. П. - Про один окремий випадок руху в задачі трьох тіл (2021)
Троценко В. А. - Структура інтегралів рівнянь коливань замкненої у вершині конічної оболонки, Троценко Ю. В. (2021)
Hu B. - On Π-permutable subgroups in finite groups, Huang J., Adarchenko N. M. (2021)
Charak K. S. - Fatou and Julia like sets, Singh A., Kumar M. (2021)
Чому багато українських математиків не поїдуть до Росії на Міжнародний конгрес математиків (2021)
Бережанська Н. А. - Сутність і зміст інноваційної діяльності вчителя іноземної мови (2021)
Бєляєв С. Б. - Визначення критеріїв оцінювання набутих компетентностей в умовах закладу вищої освіти, Сергеєва І. С. (2021)
Білявець С. Я. - Особливості професійної підготовки офіцерів ДПСУ на оперативно-тактичному рівні військової освіти (2021)
Verdiyeva M. - A general system of competencies that is important for modern pedagogical professionals (2021)
Вихрущ В. О. - Проблеми молодих викладачів технічних вищих навчальних закладів у контексті професійно-педагогічної мобільності, Ієвлєв О. М. (2021)
Войченко О. М. - Трансформація ролі викладача та його значення в розвитку вокального мистецтва (2021)
Волобуєв В. В. - Організаторська компетентність майбутніх офіцерів-прикордонників як об’єкт наукових досліджень (2021)
Воровка М. І. - Антигендерні рухи в Україні (2021)
Гаценко Г. С. - Роль вокальних шоу в розвитку співацької майстерності (2021)
Hurin R. S. - Future physical education teachers training for projecting health-preserving activities, Ihnatenko S. O., Mamatova Z. R. (2021)
Zhumbei M. M. - Multiple role combination in the profession of a tour guide (2021)
Іноземцев Т. В. - Гендерна складова частина у навчальному процесі кафедр військової підготовки закладів вищої освіти, Іноземцев А. В. (2021)
Климович В. Б. - Критерії, показники та рівні сформованості готовності майбутніх офіцерів інституцій сектору безпеки і оборони України до виконання завдань за призначенням в умовах водного середовища, Бурхайло В. А., Березяк К. М., Кузнецов М. В., Людовик Т. В. (2021)
Ковальчук І. М. - Організація очно-дистанційного навчання з охорони праці у післядипломній педагогічній освіті, Колеснік Н. В., Нікульченко В. В. (2021)
Кононенко Н. М. - Інноваційні методи у викладанні патологічної фізіології в Національному фармацевтичному університеті, Чікіткіна В. В., Гнатюк В. В. (2021)
Короткіх М. А. - Пріоритетні складники розвитку цифрової компетентності майбутніх офіцерів у вищих військових навчальних закладах (2021)
Ракочі В. - Оркестровка як чинник класифікації "Бранденбурзьких концертів" Йоганна Себаст'яна Баха (2021)
Мойсеєнко С. М. - Організація змішаного навчання при активізації англомовного словникового запасу студентів немовних закладів вищої освіти, Лісецький К. А., Лисенко Т. П. (2021)
Фещак Н. - Виконавські засади функціонування українського струнного квартету: історичний аспект (2021)
Недашківський Р. М. - Методологічні підходи та принципи формування професійної компетентності майбутніх трактористів-машиністів (2021)
Беренбейн І. - Опера П.Чайковського "Євгеній Онєгін": досвід сучасного прочитання тексту (2021)
Нечипорук Н. Л. - Огляд традиційних та сучасних методів і підходів для формування міжкультурної компетентності курсантів вищих військових навчальних закладів (2021)
Бєдний С. - Вплив тембрових детермінант оркестрового твору на його переклад для двох баянів (2021)
Радзівіл Т. А. - Формування готовності концертної програми інструменталістів до публічного естрадного виступу (2021)
Стьопіна А. - Музичний спектакль для дітей як результат агрегації мистецтв (2021)
Радзівілова І. А. - Особливості психолого-педагогічної підготовки майбутніх викладачів вищої школи (2021)
Ма Лінь - Синергійність впливу конструктів емоційного інтелекту піаніста на його індивідуальний виконавський стиль (2021)
Рибалко П. Ф. - Апробація педагогічних умов формування готовності майбутніх офіцерів-правоохоронців до застосування заходів фізичного впливу проти переважаючого за силою правопорушника, Калюжний М. Г., Красілов А. Д., Титович А. О., Головченко О. І. (2021)
Великанич С. - Соціологічний аспект дослідження музичної іконографії в оздобі архітектурних споруд Львова кінця ХІХ-початку ХХ століть (2021)
Сербалюк Ю. В. - Формування правового складника професійних компетентностей майбутніх фахівців спеціальної та інклюзивної освіти (2021)
Заходякін А. - Жанр інструментального концерту у творчості Мирослава Скорика (на матеріалі концерту №1 для віолончелі з оркестром (2021)
Cобченко Т. М. - Проблема реалізації змішаного навчання у закладах вищої освіти в сучасній педагогічній теорії та практиці: стан розробленості (2021)
Туз О. С. - Формування в майбутніх офіцерів-прикордонників здатності до лідерства як педагогічна проблема (2021)
Тушко К. Ю. - Значення гуманітарних навчальних дисциплін у професійній підготовці майбутніх офіцерів-прикордонників, Потапчук Н. Д., Мацьків І. Ф., Ковальська І. Е. (2021)
Фролова О. О. - Організація практичної підготовки студентів спеціальності "Фізична культура і спорт": реалії та потенціал міста Маріуполь (Донецька область), Лисецька О. Я. (2021)
Школяр Н. В. - Підготовка майбутніх політологів до професійного спілкування засобами іноземної мови (2021)
Якобенчук Н. О. - До проблеми виховання майстерності артистів хору (2021)
Новий вид наукових послуг (2021)
Березівська Л. Д. - Реформування змісту загальної середньої освіти в незалежній Україні в напрямі національної самоідентифікації (1991–2002 роки): історико-джерелознавчий аспект (2021)
Журавель М. В. - Передумови появи та впровадження шкільного підручника з інформатики в освітній процес (2021)
Зайченко Н. І. - Зміст розумового виховання за іспанськими педагогічними трактатами 1890-х років (2021)
Залуцька Г. І. - Педагогічна діяльність згромадження сестер-служебниць Непорочної Діви Марії у Польщі (1918–1968 роки) (2021)
Колбіна Л. А. - Осмислення миротворчих ідей видатних просвітників крізь ретроспективний погляд до сучасності, Паскаль О. В. (2021)
Остапенко Л. В. - Особливості американської джазової школи на прикладі творчості Курта Еллінга (2021)
Регеша Н. Л. - Педагогічні принципи Євгена Станковича, Скопцова О. М. (2021)
Скоромний В. П. - Педагогічний і творчий шлях Наталії Лебедєвої (2021)
Цюк О. А. - Передумови розвитку та становлення системи забезпечення якості вищої освіти Швеції (2021)
Власюк І. В. - Психолінгвістичні передумови формування англомовної компетентності у читанні в учнів старших класів закладів загальної середньої освіти (2021)
Воробель М. М. - Визначальні пріоритети та аспекти компетентнісно орієнтованого навчання і викладання іноземних мов (2021)
Кузьменко О. С. - Організація самостійної роботи з фізики студентів технічних закладів вищої освіти на основі STEM-технологій (2021)
Попова А. Б. - Питання виховання універсальності в сучасному музичному виконавстві (2021)
Семененко І. В. - Проблеми інтерпретації вокальних дуетів світової та української класики: виконавський аспект, Швачка А. О. (2021)
Цвид-Гром О. П. - Етнокультурна компетентність як фактор національної самоіндентифікації в умовах інтернаціоналізації вищої освіти, Марчук В. В., Рєзнік В. Г. (2021)
Юрчук В. В. - Робота з репертуаром студентів спеціальності "Естрадний спів" (2021)
Василюк Т. Г. - Соціально-психологічний театр як інноваційна технологія соціальної роботи, Размолодчикова І. В. (2021)
Замашкіна О. Д. - Система роботи фахівця соціономічної сфери щодо профілактики агресивної поведінки підлітків (2021)
Моргай Л. А. - Особливості роботи соціального працівника з мігрантами (2021)
Суліцький В. В. - Врегулювання міжособистісних конфліктів молоді у професійній діяльності соціального працівника (2021)
Valiyeva S. - Ways to form schoolchildren' sensitive and caring attitude to the environment in primary school (2021)
Гелеш А. В. - Сучасні теоретико-методологічні підходи до акредитації освітніх програм ЗВО України (2021)
Погребняк В. П. - Євроінтеграційний вимір модернізації системи вищої освіти України, Дашковська О. В. (2021)
Кравчук Н. П. - Психолого-педагогічні аспекти обдарованості дітей дошкільного віку, Карнаух Л. П. (2021)
Кривошея Н. Б. - Наступність у художньому вихованні дітей дошкільного та молодшого шкільного віку (2021)
Buzhykov R. P. - Foreign languages teaching in high school by means of blog technologies, Donii V. S., Boltayeva Iu. P. (2021)
Hladonik G. V. - Video games as language learning tools (2021)
Коваленко Є. В. - Технічне обладнання як засіб досягнення "досконалого" звучання (2021)
Кречко Н. М. - Онлайн-виступи хорових колективів: роль та значення в освітньому процесі (2021)
Лук’яненко В. В. - Передумови ефективної організації навчального процесу в дистанційному режимі, Литовченко І. М., Галацин К. О., Мелешко І. В. (2021)
Медведєва М. О. - Використання масових відкритих онлайн-курсів у підготовці майбутніх учителів інформатики, Жмурко О. І., Криворучко І. І., Ковтанюк М. С. (2021)
Чехуніна А. О. - Застосування інформаційно-комп’ютерних технологій у процесі формування професійних компетентностей майбутніх фахівців-музикантів (2021)
Новий вид наукових послуг (2021)
Солодько Ю. В. - Динаміка соціально-класової самоідентифікації в Україні: зміни в структурі та дискурсі, Оксамитна С. М. (2021)
Пугачова О. Г. - Моделювання епідемії COVID-19 та її соціальних наслідків (2021)
Рахманіна В. С. - Освітня нерівність у період пандемії COVID-19 (2021)
Бучак М. С. - Виклики та перешкоди розвитку соціального бізнесу в Україні (2021)
Оганесян М. М. - Чинники залучення українських чоловіків до чоловічих рухів на підтримку гендерної рівності, Марценюк Т. О. (2021)
Федорова Л. С. - Мета, перешкоди і напрями діяльності активістів та активісток зі збереження історичних пам’яток українських міст, Рябчук А. М. (2021)
Артикуца С. С. - Особливості якісного інтерв’ю з людьми, які вживають ін’єкційні наркотики, Прохорова А. А. (2021)
Відомості про авторів (2021)
Безродний М. К. - Енергоефективність теплонасосно-адсорбційної системи консервування енергетичного обладнання з урахуванням реальних робочих процесів в адсорбційному роторі, Майстренко О. О. (2020)
Находов В. Ф. - Застосування ймовірнісно-статистичного підходу для побудови електробалансів аміачного цеху, Бориченко О. В., Олійник В. В. (2020)
Дешко В. І. - Аналіз впливу енергоефективних режимів опалення на енергоспоживання будівель на основі математичного моделювання, Білоус І. Ю., Буяк Н. А., Петрученко О. В. (2020)
Пуховий І. І. - Cистема захисту вікон від сонячного випромінювання з одночасним отриманням води для гарячого водопостачання, Махров М. А. (2020)
Цзянгоу Ц. - Оцінка ефективності охолодження повітряного конденсатора при зміні термічного опору трубок, Варламов Г. Б., Романова К. О., Сюсянг Л., Джиганг Л. (2020)
Derevianko D. - Peculiarities of lightning protector of ground solar power plants in Ukraine, Danilin O., Hilevych K. (2020)
Matushkin D. - Analysis of factors for forecasting electric power generation by solar power plants, Kulakovskyi L. (2020)
Степаненко В. А. - Інтегрована система енергозабезпечення із застосуванням вентиляційних систем, Веремійчук Ю. А. (2020)
Волошко А. В. - Застосування теорії подібності для контролю електроспоживання промислових підприємств, Бедерак Я. С., Шевчук В. В. (2020)
Грудська В. П. - Дослідження автоматичного регулятора-стабілізатора вихідної напруги автономного інвертора, Чибеліс В. І., Лободзинський В. Ю. (2020)
Терех О. М. - Теплоаеродинамічна ефективність тепловідвідних поверхонь для охолодження елементів електронних пристроїв, Рогачов В. А., Баранюк О. В., Жукова Ю. В., Руденко О. І. (2020)
Калінчик В. П. - Формування складу впливаючих шкідливих і небезпечних факторів виробничої системи, Калінчик В. В., Побігайло В. А., Мельник Д. О. (2020)
Жукова Н. І. - Очищення стічних вод від іонів важких металів, Крючков А. І., Зайченко С. В., Смоляр В. Г. (2020)
Вимоги до оформлення статей (2020)
Ван Юечжи - Вальдорфська школа у КНР: історія та сучасність (2020)
Ду Цзінсюй - Визначення поняття "підприємницька компетентність" у китайській та українській науковій думці (результати порівняльного аналізу) (2020)
Зайченко Н. І. - Елементи соціального досвіду в концепції про соціальне виховання Р. Руїса Амадо (2020)
Зеленська Л. Д. - Правова освіта дорослих як напрям діяльності товариства "Знання" в Україні (1990–2012 рр.) (2020)
Кірсанова С. С. - Формування міжособистісних взаємин студентської молоді в полікультурному просторі закладів вищої освіти, Казьміна Н. О. (2020)
Бевз А. В. - Формування технологічної компетентності під час навчання фізики, Крамаренко Н. М. (2020)
Божко Н. М. - Сучасні проблеми створення навчальних текстів для студентів-іноземців (2020)
Гричаник Н. І. - Місце і роль лекції під час експериментального впровадження методики навчання студентів-філологів шкільного аналізу епічних творів (2020)
Zhygzhytova L. M. - Learning styles and the concept of intelligence as one of the approaches to teaching foreign languages, Nazarenko O. I. (2020)
Зайцева Н. В. - Підготовка студентів нелінгвістичних спеціальностей до ЄВІ з англійської мови, Супрун О. М. (2020)
Карпушина М. Г. - Комунікативні стратегії формування граматичних навичок у курсантів НАДПСУ у процесі вивчення англійської мови, Шумило І. І. (2020)
Козігора М. А. - Неуспішність учнів початкової школи як педагогічна проблема (2020)
Казачінер О. С. - Стан проблеми використання альтернативної та допоміжної комунікації дітьми з порушеннями мовленнєвого розвитку в Україні, Гордієнко І. В., Цись О. В. (2020)
Крижановська Т. В. - Модель супроводу студентів із сенсорними порушеннями у вищому навчальному закладі (2020)
Лук’янова О. В. - Технології корекційної роботи з дітьми з особливостями розвитку (2020)
Атаманчук О. М. - Дидактична компетентність майбутнього учителя математики в сучасному інформаційному середовищі (2020)
Бадер С. О. - Технологія розв’язання моральних дилем як засіб формування ціннісно-смислових орієнтацій майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти (2020)
Бакуменко Р. О. - Розвиток професійної компетентності офіцерів інформаційно-аналітичного забезпечення оперативно-тактичного рівня як психолого-педагогічна проблема (2020)
Басараб В. В. - Теоретичне підґрунтя проблеми формування творчого потенціалу майбутнього вчителя початкових класів, Король Н. В., Куцик О. Г. (2020)
Бешок Т. В. - Інноваційні технології формування медіаграмотності у майбутніх учителів початкових класів (2020)
Бірюк Л. Я. - Діагностика педагогічного ресурсу вчителів початкової школи, Пішун С. Г. (2020)
Габенко І. М. - Впровадження проекту з підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти (2020)
Галіцан О. А. - Міжкультурна компетентність учителя сучасної школи (2020)
Гончар Л. В. - Компоненти культури професійної діяльності майбутніх менеджерів (2020)
Гура А. М. - Аналіз досвіду роботи за персональним комп’ютером у майбутніх учителів природничих спеціальностей (2020)
Жумбей М. М. - Комунікативна компетенція майбутніх менеджерів туризму Прикарпатського регіону як результат професійної підготовки (2020)
Завражна О. М. - Фундаментальні знання як основа професійної підготовки майбутнього вчителя фізики, Салтикова А. І. (2020)
Зданевич Л. В. - Формування готовності майбутнього вихователя до розвитку мовлення дошкільників із фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення в інклюзивних групах закладів дошкільної освіти, Цегельник Т. М. (2020)
Зелений В. І. - Вагомість педагогічної культури для майбутніх фахівців професій типу "людина – людина" (2020)
Золотухін О. О. - Феномен тезаурусу фізичної рекреації, Жаров В. В., Петренко Ю. М. (2020)
Іванова В. В. - Особливості професійного розвитку фахівців дошкільної освіти Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії (2020)
Івасів Н. С. - Організаційний компонент формування комунікативної компетентності майбутніх фахівців із туризмознавства в процесі іншомовної підготовки (2020)
Келемен А. В. - Організаційно-педагогічні умови формування педагогічної культури майбутніх соціальних працівників: результати впровадження (2020)
Кірман В. К. - Визначення ефективності педагогічних умов розвитку здоров’язбережувальної компетентності вчителів хімії, Кочерга Є. В. (2020)
Адамюк Н. Б. - Соціокультурна специфіка комунікативного асистування жестомовним здобувачам освіти з порушеннями слуху (2020)
Вербин Н. Б. - Теоретичні складники проектної діяльності викладача фізичної підготовки та спорту вищого військового навчального закладу, Климович В. Б., Шемчук В. А., Одеров А. М., Катихін В. М. (2020)
Атрошенко Т. Ю. - Формування комунікативного компоненту соціального досвіду учнів старшого підліткового віку в умовах позакласної виховної роботи, Федорова О. В. (2020)
Гаращенко Л. В. - Педагогічні умови забезпечення активного рухового режиму в умовах закладу дошкільної освіти, Левченко О. В. (2020)
Гончарук О. М. - Спілкування як комунікативна діяльність і феномен комунікативних умінь дитини (2020)
Баранчук О. В. - Інноваційна педагогічна технологія flipped classroom у навчанні іноземної мови (2020)
Бриндіков Ю. Л. - Оптимізація навчального процесу через посередництво інформаційно-комунікаційних технологій в освіті (приклад Хмельницького національного університету) (2020)
Вакалюк Т. А. - Огляд ігрових онлайн-сервісів для вивчення мов програмування, Болотіна В. В., Байлюк Є. М., Покотило О. А. (2020)
Новий вид наукових послуг (2020)
Корній Л. - Українська шкільна різдвяна драма ХVІІ–ХVІІІ ст. і ляльковий театр вертеп: проблема адаптації та інтерпретації музичного чинника (2021)
Глушко М. - Володимир Гнатюк – організатор та учасник формування музейних етнографічних колекцій (2021)
Сергійчук В. - Антропологія мілітарного потенціалу українського козацтва (ХVІІ–ХVІІІ століть) (2021)
Сушко В. - Регіональні особливості планувальних і декоративних житлобудівних традицій Слобожанщини (2021)
Циганик М. - Творчі контакти Якова Головацького з діячами слов'янських країн у контексті міжкультурних взаємозв'язків першої половини ХІХ століття (2021)
Кушнір В. - Погосподарські книги як етнографічне джерело (2021)
Мушинка М. - Найвизнашніший український фольклорист кінця ХІХ і початку ХХ століття (2021)
Коваль-Фучило І. - Мотив втраченого раю в оповідях про примусове переселення (2021)
Литвинчук Н. - Господарсько-виробнича культура Східного Полісся: історія монографічного вивчення на зламі ХІХ–ХХ ст. (2021)
Новікова Л. - Творчість кінокомпозиторів у контексті міжнародних кінофестивалів (2021)
Назаркевич Є. - Адитивні технології та 3D-моделювання в ювелірному мистецтві (2021)
Новак В. - |Рэцэнзія| Традыцыі жывёлагадоўлі Беларусі / Г. І. Каспяровіч |і інш.| ; навук. рэд. Г. І. Каспяровіч. Мінск : Беларус. Навука, 2019. 467 с. (на беларус.) (2021)
Філінюк А. - |Рецензія| Іваневич Л. А. Традиційний одяг українців Поділля (друга половина ХІХ – початок ХХ І ст.): історія, класифікація, конструктивно-художні та регіонально-локальні особливості : рукопис (2021)
Олег Гринів (2021)
Богдана Фільц (2021)
Кравчук Л. В. - Шкільна навчальна література з іноземних мов другої половини ХХ ст. (2020)
Лисюк С. Р. - Наукові підходи до розвитку музичної освіти дітей молодшого шкільного віку в Україні (2020)
Лялюк Г. М. - Суб’єкт-суб’єктна взаємодія у контексті особистісної парадигми виховання дітей-сиріт (2020)
Май Вень - Визначення поняття професійної компетентності майбутнього викладача музики у працях китайських та українських науковців (2020)
Нагрибельний Я. А. - Розвиток системи морської освіти в Україні (2020)
Kurinnyi O. V. - The efficiency of module-rating system functioning in a higher educational establishment, Cherkasova T. A., Ihnatieva O. L. (2020)
Мисліцька Н. А. - Підвищення мотивації до вивчення фізики на основі використання історичного компоненту засобами інформаційного освітнього середовища (2020)
Петренко С. В. - Переваги та недоліки використання комп’ютерного тестування навчальних досягнень з іноземної мови, Назаренко Н. М. (2020)
Підлужна І. А. - Роль рефлексії у навчанні перекладу, Мокрій Я. О. (2020)
Плаксіна О. Ф. - Музична терапія як один із засобів оздоровчої рекреації здобувачів вищої освіти (2020)
Прокопчук М. М. - Основні підходи до викладаня англійської мови за професійним спрямуванням у закладах вищої освіти, Золотова О. (2020)
Проскуркіна Я. І. - Особливості навчання української мови іноземних студентів на англомовних програмах (2020)
Розлуцька Г. М. - Використання сервісу Classtime в основній школі для контролю успішності учнів з математики, Мулеса О. Ю., Кіндюх Т. С., Біланич Є. В. (2020)
Кіщук В. М. - Неперервність професійної підготовки майбутніх фармацевтів у системі "коледж – академія": переваги та перспективи (2020)
Кобук О. А. - Сутність теорії і методики музичної освіти, Смокович Т. В. (2020)
Kopochynska Yu. V. - Research of the structure of professional identity of future professionals in physical therapy, ergotherapy (2020)
Костів С. Ф. - Методика розвитку психофізичної витривалості майбутніх професіоналів військового управління на етапі оперативно-тактичного рівня підготовки (2020)
Кочубей Т. Д. - Педагогічні умови підготовки майбутніх вихователів до формування основ етнокультури в дітей старшого дошкільного віку, Саврій Ю. Ф. (2020)
Кришталь Т. М. - Особливості застосування інтерактивних методів навчання у процесі підготовки майбутніх фахівців оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, Панімаш Ю. В., Горбаченко Ю. М. (2020)
Кучерак І. В. - Цифровізація та її вплив на освітній простір у контексті формування ключових компетентностей (2020)
Кушпіт У. В. - Розвиток професійної іншомовної компетентності вчителя фізики: методика та практика інтегративного підходу (2020)
Липчанко-Ковачик О. В. - До проблеми лінгвістичної обдарованості бакалаврів-філологів, Кончович К. Т., Мартин Н. В. (2020)
Маковійчук О. В. - Формування педагогічної майстерності майбутнього вчителя початкової школи засобами інноваційних технологій (2020)
Маланюк Н. М. - Фактори впливу на професійну підготовку майбутніх фахівців залізничного транспорту (2020)
Малоіван М. В. - Мікроблогінг як один із засобів інтенсифікації вмінь письма при навчанні англійської мови студентів-філологів (2020)
Мельничук І. М. - Інноваційні підходи до підготовки майбутніх фахівців соціономічних спеціальностей (2020)
Мичка-Левченко Ю. З. - Організаційно-педагогічні засади використання інтерактивних мультимедійних засобів навчання (2020)
Мірошник С. О. - Особливості вивчення іспанської мови як другої іноземної для студентів, що вивчали англійську (2020)
Нагаєв В. М. - Моделювання процесу управління навчально-творчою діяльністю студентів в умовах професійної підготовки інженерів аграрного профілю, Бакум М. В., Мітяшкіна Т. Ю., Семенцов В. В. (2020)
Ноздрова О. П. - Шляхи формування читацької компетентності учнів у системі підготовки майбутніх учителів початкової школи, Бартєнєва І. О. (2020)
Олійник Н. Ю. - Ділова гра як ефективна модель пізнавальної діяльності студентів при вивченні економічних дисциплін (2020)
Підгірний О. В. - Методичний аспект упровадження інтерактивно-тренінгових форм навчання майбутніх учителів у закладах вищої освіти (2020)
Гончаренко О. В. - Гендерна компетентність соціального працівника як складник його професійної компетентності (2020)
Сергієнко Т. М. - Толерантність як соціально-педагогічний інструмент вирішення конфліктних ситуацій, Самойлова Ю. І., Денисюк Ю. І. (2020)
Рябокінь Р. М. - Навчальний зміст військово-патріотичного виховання на основі досвіду НСОУ – Пласт, Рябокінь М. В. (2020)
Миськова Н. М. - Використання інтерактивних вправ у взаємодії з дошкільниками (2020)
Новак О. М. - Обґрунтування технологій формування інклюзивної компетентності у майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти (2020)
Бунчук О. В. - Формування культури науково-дослідної діяльності учнів старшої школи через написання наукових робіт в МАН, Єрмак Ю. І. (2020)
Вірста С. Є. - Використання сервісу Learningapps.org для створення інтерактивних вправ, Констанкевич Л. Г., Радкевич М. М. (2020)
Гоу Кванденг - Тенденції та проблеми розвитку цифрового освітнього середовища в університетах Китаю, Полякова Г. А. (2020)
Довгополова Г. Г. - Використання інноваційних технологій під час навчання студентів іноземної мови як педагогічна проблема, Максименко Т. М. (2020)
Доценко Н. А. - Технологія професійної підготовки бакалаврів з агроінженерії в умовах інформаційно-освітнього середовища (2020)
Новий вид наукових послуг (2020)
Від Редакційної колегії (2021)
Попик В. І. - До 70-річчя від дня народження В. С. Чишка (2021)
Попик В. І. - Леся Українка в національному інформаційному просторі (2021)
Буряк Л. І. - Біографічний світ Лесі Українки: поворот до візуального (2021)
Моклиця М. В. - Леся Українка в політичному житті України кінця ХІХ — початку ХХ століття (2021)
Романов С. М. - Лариса Косач і Ольга Кобилянська. Жіноча дружба в чоловічому світі (2021)
Кочерга С. О. - Фізична культура в житті та світоглядно-творчих координатах Лесі Українки (2021)
Калакура Я. С. - Створення підручника з історії як сегмент інтелектуальної біографії Лесі Українки, Багаліка Ю. О. (2021)
Александрова Г. А. - Леся Українка та Іван Стешенко: біографічні контексти спілкування за епістолярієм та спогадами сучасників (2021)
Марченко Н. П. - Леся Українка та дитяче читання: ґенеза репрезентацій постаті письменниці (2021)
Стамбол І. І. - Книжкова культура та бібліотечна справа в життєвому і творчому просторі Лесі Українки (2021)
Супронюк О. К. - Спадщина Лесі Українки в джерелах зарубіжної україніки (2021)
Гураль О. В. - Матеріали архівно-слідчої справи Юрія Григоровича Борисова 1938 року як джерело до вивчення його біографії (2021)
Любовець Н. І. - Істпартівський дискурс в українському мемуарному наративі 20–30-х років ХХ ст. (2021)
Жигун С. В. - Роман Юрія Тиса "На світанку" як біофікція (2021)
Бондарева О. Є. - Драматургічна антологія біографічних п’єс "Таїна буття" та її культурні контексти (2021)
Бонь О. І. - Гуманітарна інтелігенція радянського Києва 1920-х років у его-документах письменника Олекси Варавви (2021)
Стародуб А. В. - Нові матеріали до біографії митрополита Варшавського і всієї Польщі Макарія (Оксіюка Михайла Федоровича) (1884–1961) (2021)
Курганова О. Ю. - Постаті українських меценатів очима видавців богослужбової книги доби Бароко (2021)
Будзар М. М. - Людина та її книги: каталог бібліотеки Григорія Ґалаґана як джерело для його інтелектуальної біографії, Ковальов Є. А. (2021)
Конончук Т. І. - Перлина до біографіки родини Косачів (Рецензія на видання: Диба А., Шалагінова О. Найкраща лілея з родинного саду Косачів. – Київ : Саміт-книга, 2020. – 256 с.) (2021)
Попик В. І. - Визначний здобуток української біографіки (Рецензія на видання: Ротáч П. П., Ротáч О. П. Полтавщина літературна : енц. біобібліограф. словник : у 3 т. / за ред. О. П. Ротáча ; вступ. ст. М. Г. Жулинського та М. І. Степаненка. – Полтава : Дивосвіт, 2020) (2021)
Буряк Л. І. - "Просопографічний портрет", або Колективна біографія греків-хіосців (Рецензія на видання: Томазов В. Греки-хіосці на Півдні України (кінець XVIII ст. — 1917 р.): між традиціями національного самозбереження та практиками соціокультурної адаптації. – Київ, 2020. – 354 с.) (2021)
Плющик О. В. - Біографіка: таємниці ремесла дослідника. XVII Біографічні читання (Київ, 10 червня 2021 р.) (2021)
До уваги авторів (2021)
Вихідні відомості (2021)
Никифоров А. М. - Роль земських установ у становленні фахової підготовки майстрів художньої кераміки в закладах художньо-ремісничої освіти підросійської України ХІХ – початку ХХ ст. (2020)
Пилаєва Т. В. - До питання про систему вищої освіти Австралії (2020)
Розгон В. В. - Ідеї гуманної педагогіки В. О. Сухомлинського на сторінках науково-педагогічних часописів (2020)
Філоненко О. В. - Розвиток приватної музичної освіти на Єлисаветградщині (кінець ХІХ – початок XX століття) в рецепції українських дослідників, Акімкін О. М. (2020)
Цюприк А. Я. - Проблема періодизації розвитку самостійної діяльності студентів кінця ХХ – початку ХХІ століття (2020)
Ясінський В. П. - Гуманізація міжособистісних взаємин – чинник розвитку духовності особистості (2020)
Семененко І. Є. - Здійснення професійно спрямованої мовної підготовки іноземних фахівців засобами технологій дистанційного навчання, Тохтар Г. І. (2020)
Сергієнко М. С. - Формування лінгвістичної компетентності з використанням нейродидактики, Пантелєєва О. Я., Підлужна І. А. (2020)
Таблер Т. І. - До питання розподілу комп’ютерних засобів навчання математики за рівнями інтерактивності (2020)
Триндяк І. М. - Інтенсивне формування навичок слухання на заняттях з англійської мови (2020)
Христенко Д. О. - Формування виховної компетентності майбутніх викладачів фізичного виховання у процесі професійної підготовки засобами настільного тенісу (2020)
Chornobai V. G. - Most active and interactive technologies foreign language teaching of students in the field of agricultural complex (2020)
Школа О. М. - Курс "Функціональний фітнес" в аспекті здоров’язбереження здобувачів вищої освіти (2020)
Шовковий В. М. - Добір мовного та мовленнєвого матеріалу для диференційованого навчання англійського усного монологічного мовлення майбутніх юристів, Дружченко Т. П., Ткаченко О. Г. (2020)
Мартинюк Т. А. - Основні підходи до визначення критеріїв соціальної інтеграції молоді з інвалідністю засобами соціокультурної анімації (2020)
Починкова М. М. - Моніторинг змісту і структури зарубіжних сайтів із проблеми розвитку критичного мислення (2020)
Ребуха Л. З. - Професійна компетентність фахівців: сутнісні ознаки та розвиткові умови, Боршуляк Н. С. (2020)
Рябокучма Т. О. - Використання аудіовізуальних матеріалів у системі іншомовної підготовки курсантів, Кельман А. В., Хмель О. В., Костик О. І. (2020)
Самойленко О. О. - Методологічні підходи щодо підготовки бакалаврів з кібербезпеки в умовах освітньо-цифрового середовища (2020)
Stukalo О. А. - Latin terminology in the professional speech of future veterinarians (2020)
Ткаченко Н. М. - Аналіз результатів впровадження педагогічної системи цілеспрямованого формування професійного іміджу майбутніх учителів іноземних мов, Ткаченко І. О. (2020)
Томіліна А. О. - Використання платформи MOODLE як засобу інтенсифікації успішності студентів-філологів при навчанні англійської як іноземної (2020)
Фоменко Т. М. - Особливості професійно зорієнтованого навчання іноземної мови в аграрних ЗВО (2020)
Харківська А. І. - Впровадження структурно-функціональної моделі системи розвитку комунікативної культури майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти в умовах магістратури (2020)
Хміль І. Ю. - Модель формування предметних компетентностей майбутніх лікарів із медичного правознавства (2020)
Цокур О. С. - Результати експерименту з формування професійної готовності майбутніх учителів до організації міжкультурної освіти учнів (2020)
Чжан Лиан - Система контролю та оцінювання навчальних курсів із підготовки майбутніх вчителів фізичного виховання в університетах Китаю (2020)
Шагова О. Ю. - Експериментальна перевірка ефективності моделі формування готовності майбутніх офіцерів Збройних сил України до застосування STEM-технологій у професійній діяльності (2020)
Шишенко В. О. - Підготовка майбутніх учителів початкових класів до використання арт-технологій у роботі з молодшими школярами, Канівець Н. Г. (2020)
Шмоніна Т. А. - Умови формування готовності викладачів до роботи з іноземними студентами (2020)
Шумейко З. Є. - Формування культурологічної компетентності майбутніх фахівців державної кримінально-виконавчої служби засобами художньої літератури (2020)
Юзик О. П. - Організаційно-педагогічні умови підготовки вчителів інформатики в Україні та Республіці Польща (2020)
Юник І. Д. - Бренд та імідж педагога закладу вищої освіти: кореляційна залежність концептів (2020)
Ящук О. В. - Чинники виникнення кризи в професійному розвитку викладача (2020)
Ташкінова О. А. - Психолого-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами за участю фахівців інклюзивно-ресурсних центрів в Україні, Сібгатулліна І. В. (2020)
Сидорук А. В. - Впровадження складників сфери туризму в інклюзивне освітнє середовище, Бондар В. Л. (2020)
Ямчинська Г. В. - Використання ідей Рудольфа Штайнера в роботі з дошкільниками (2020)
Тамаркіна О. Л. - Компетентнісний підхід до організації самостійної роботи студентів ЗВО, Байдак Л. І. (2020)
Круглик В. С. - Використання засобів доповненої реальності у навчальному процесі, Прокоф’єв Є. Г., Медведев Є. Л., Маринов А. В. (2020)
Лаврова А. В. - Навчальний комп’ютерно орієнтований комплекс із фізики (2020)
Маринченко Г. М. - Дистанційна освіта в Україні: історія та сучасний стан (2020)
Чекрій І. І. - Особливості навчання з використанням електронних навчальних матеріалів (за матеріалами ЮНЕСКО) (2020)
Новий вид наукових послуг (2020)
Антипкін Ю. Г. - Вагітність у період пандемії: перинатальні впливи тривалого стресу та шляхи корекції, Жабченко І. А., Коваленко Т. М., Ліщенко І. С. (2021)
Лакатош В. П. - CLAP – нова методика органозберігальної операції при передлежанні та істинному врощенні плаценти в рубець матки після попереднього кесаревого розтину, Лакатош П. В., Купчік В. І., Антонюк М. І., Дола О. Л. (2021)
Бурка О. А. - Cучасні можливості пренатальної діагностики хромосомних аномалій: що змінилося з появою неінвазивного пренатального тесту (НІПТ)?, Черевашко В. С., Мартинова Д. А., Іщенко Г. І., Максіян О. І. , Книгницька C. О. (2021)
Жабіцька Л. А. - Ендометріоз: вплив на перебіг вагітності та акушерські результати, Жабіцька Л. А. (2021)
Туманова Л. Є. - Передній матково-шийковий кут як новий ультразвуковий маркер передчасних пологів у вагітних з ендокринним і поєднаним безпліддям в анамнезі, Коломієць О. В. (2021)
Vygivska L. M. - Possibilities of vaginal biotope correction in pregnant women after application of auxiliary reproductive technologies, Beniuk V. O., Maidannyk I. V., Usevych I. A., Lastovetska L. D., Drupp Y. G., Kurochka V. V. (2021)
Котлік В. В. - Нові можливості застосування трансдермальних форм естрадіолу у програмах ДРТ, Грицько М. І. (2021)
Камінський В. В. - Переваги впливу силіконового гелю на післяопераційне заживлення, Шалько М. Н., Блінова Т. В. (2021)
Лоскутова І. В. - Зміни цитокінового статусу в жінок із хронічною патологією печінки при репродуктивних втратах у першому триместрі, Бічевська Р. Г., Мацюх Н. В. (2021)
Жилка Н. Я. - Стан репродуктивного здоров’я жінок в Україні, Cлабкий Г. О., Щербінська О. С. (2021)
Юзько О. М. - Репродуктивне здоров'я батьків (2021)
Резолюція ІІ Міжнародного форуму експертів з питань менопаузи (2021)
Татарчук Т. Ф. - Терапевтичні опції менеджменту гіперплазії ендометрію. Сучасні рекомендації та перспективні напрями лікування, Кваша Т. І., Захаренко Н. Ф., Косей Н. В., Сольський В. С., Шмулян І. В. (2021)
Рибін А. І. - Комплексна реабілітація пацієнток репродуктивного віку з передраковою патологією шийки матки після органозберігальних хірургічних втручань (2021)
Булавенко О. В. - Особливості відновлення овуляторної функції у жінок, Фурман О. В., Очеретна О. Л., Кельман В. В. (2021)
Таран О. А. - Терапія цервікальної неоплазії на тлі бактеріального вагінозу , Рудь В. О., Булавенко О. В., Коньков Д. Г. (2021)
Zakhari A. - Дієногест і ризик рецидиву ендометріозу після хірургічного втручання: систематичний огляд та метааналіз, Edwards D., Ryu M. (2021)
Ліпосомальне залізо при залізодефіцитній анемії в жінок репродуктивного віку: огляд сучасних даних (2021)
Kamronrithisorn T. - Вплив споживання вітаміну D на вульвовагінальну атрофію при менопаузі, Manonai J., Sakda Arj-Ong Vallibhakara (2021)
Vorobyov Yu. - Development of ontological decision making system of the negotiation process on cooperation production in aircraft, Shostak I., Kryvova S., Zubanyov A. (2021)
Zolotariov D. - Microservice architecture for building high-availability distributed automated computing system in a cloud infrastructure (2021)
Meleshko Ye. - A method of computer simulation modeling of user and bot behavior in a recommendation system using the graph database NEO4J, Yakymenko M., Bosko V. (2021)
Novozhylova M. - Modeling of information technology of material resources management of a construction company, Kramarenko V., Chub O. (2021)
Порошин С. М. - Особливості використання четвертого етапу акустичної експертизи для приміщень спеціального призначення, Усик В. В. (2021)
Raskin L. - Development of a model for the dynamics of probabilities of states of Semi-Markov systems, Sira O., Sukhomlyn L., Korsun R. (2021)
Rudnytskyi V. - Methodological tools for the implementation of information technology for expert assessment of the quality of heavy automobile equipment in the process of its exploitation, Hadi Amineh (2021)
Sokolova L. - Scientific and methodological support of financial express analysis of small industrial enterprises of Ukraine, Dyuzhev V., Veriasova G., Kurdenko O., Al-Fakhore Esknder Suliaman Salty (2021)
Lutskyy S. - System-information approach to uncertainty of process and system parameters (2021)
Невлюдов І. Ш. - Вирішення питання модернізації виробничого обладнання з використанням кібер-фізичних виробничих системи керування, Євсєєв В. В., Демська Н. П., Стародубцев М. Г. (2021)
Savranska A. - Construction of stability areas for controlled systems with parametric and dynamic uncertainty, Denisenko O. (2021)
Алфавітний показчик (2021)
Марков О. - Скінчено-елементне дослідження напружено-деформованого стану процесу профілювання циліндричних заготовок, Мусорін А., Хващинський А., Панов В., Житніков Р., Лисенко А. (2021)
Тулупов В. - Дослідження методу поверхневого зміцнення деталей із використанням алюмотермії, Онищук С. (2021)
Hroncova D. - Computer modeling in MSC Adams/View as part of a modern approach to the design of mechanical systems of robots (2021)
Miková Ľ. - Linearization of a nonlinear vehicle model (2021)
Tuleja P. - Teaching methodology for electro-pneumatic systems modified by pandemic situation (2021)
Semjon J. - Creation of a 3D model of robot activity assembly in the robodk environment, Kočan M., Demko R. (2021)
Jánoš R. - Design of ball collecting robot, Murali S. (2021)
Rudniev D. - Quality evaluation model of interactive distance learning course, Fokin K., Trunova O., Voitsekhovska M. (2021)
Rovnyk O. - Technology of primary project information processing and recognition by android operating system, Trunova О., Voytenko V. (2021)
Boyarshin I. - Request balancing method for increasing their processing efficiency with information replication in a distributed data storage system, Doroshenko A., Rehida P. (2021)
Chaikovskyi O. - Data augmentation method using generative adversarial networks, Volokyta A., Kyrianov A., Loutskii H. (2021)
Marcinko P. - Robotized workplace for pick and place operation in simulation program robotstudio, Semančík K. (2021)
Vagaš M. - Industrial vision system for object detection, Galajdová A. (2021)
Дубягін О. - Методика аналізу структурних зрушень керованого об'єкта, представлених моделлю міжрівневого руху його одиниць, Гур’єв В., Фірсова І. (2021)
Косарева А. - Засіб для біометричної автентифікації на основі поведінкових особливостей користувача, Регіда П. (2021)
Гончаренко О. - Способи мультиканальної маршрутизації в мережах надлишкового де Бруйна, Череватенко О. (2021)
Русінов В. - Метод прискорення виконання задач нейронних мереж на гетерогенних системах CPU-GPU, Череватенко О., Пустовіт Л., Пустовіт О. (2021)
Точилін С. - Кросплатформна комп'ютерна програма для простого регресійного аналізу даних, Рибін В. (2021)
Мовчанюк О. - Вплив тиску на питому продуктивність ультрафільтраційних целюлозних мембран, Гомеля М. (2021)
Черьопкіна Р. - Пакувальний папір із напівфабрикатів обгорток качанів кукурудзи, Денисенко А., Дейкун І., Трембус І. (2021)
Бодунов В. - Моделювання неповнофазних режимів роботи електричних мереж напругою 110 кВ з нелінійними елементами, Діхтярук І., Приступа А. (2021)
Kelemenová T. - Сalibration of optical displacement sensor system, Koláriková I., Benedik O. (2021)
Šarga Р. - Monitoring of the electric motor parameters, Krempaský A. (2021)
Rákay R. - Proposal of automated system for presentation purposes (2021)
Болотов Г. - Застосування тліючого розряду в технологіях виготовлення фібробетону (огляд), Прибитько І., Ганєєв Т., Корзаченко М., Ющенко С. (2021)
Артамонов В. - Створення геодезичної основи для відновлення меж земельних ділянок супутниковими методами, Василенко М., Міхно П., Карий В. (2021)
Гера О. - Чинники утворення мульд осідання земної поверхні у районах підземних гірничих виробок, Гринішак М., Дорош Л. (2021)
Іванишин В. - Інженерно-геологічні вишукування під будівництво багатоповерхових будинків 1, 2 на вул. Жабинського 2 а в місті Чернігові, Бугай В., Корзаченко М. (2021)
Ганєєв Т. - Проєктуваннясистемжиттєзабезпечення житлового комплексу, Барбаш М., Болотов Г., Болотов М. (2021)
Шелковська І. - Особливості опанування геодезичних дисциплін в умовах дистанційного навчання, Лашко С., Козарь В., Гальченко Н. (2021)
Лашко С. - Геодезичний і дистанційний моніторинг земель, відведених під сонячні електростанції, Шелковська І., Міхно П., Козарь В. (2021)
Бісовецька Л. А. - Концептуалізація землі в мовній картині світу українців (2020)
Borysova T. S. - Linguostylistic means of the category of coherence implementation in Stephen King’s story "You know they got a hell of a band” (2020)
Бортун К. О. - Семантико-прагматичні прийоми сугестивного впливу в імперативних висловленнях (2020)
Буць Ж. В. - Особливості фокалізації художнього наративу Марка Леві (2020)
Vrabel T. T. - Approaches to translation quality assessment (2020)
Гірняк С. П. - Етикетні формули в мовній практиці інтелігенції Східної Галичини (на основі аналізу епістолярію Уляни Кравченко й Івана Франка) (2020)
Дядюра Г. М. - Мовні засоби в науковій творчості В. Бондарчука, Колесник Д. М. (2020)
Жуйкова М. В. - Фатичне спілкування персонажів М. Гоголя та його функції в художньому тексті (2020)
Зінченко А. В. - Типологія вторинних номінацій невизначеної кількості в англомовному публіцистичному дискурсі (2020)
Йодловская А. И. - Лексика тактильного восприятия и её репрезентация в толковых словарях (на материале русского, украинского и английского языков) (2020)
Карпенко М. Ю. - Дискурсивні і структурні характеристики гіпнотичної комунікації (2020)
Козлова В. В. - Особливості утворення евфемізмів в американському політичному кінодискурсі, Усатих І. С. (2020)
Колібаба Л. М. - Форми знахідного відмінка іменників в українській народній мові (2020)
Круть О. В. - Найменування особи-діяча агресії: ономасіологічний та когнітивний аспекти (2020)
Кучма Т. В. - Символіка кольору в портретній характеристиці персонажів (2020)
Kushlyk O. P. - Componential structure of the typical word formation paradigm of adjectival essive verbs in -y-ty with the semantics of mental state of the subject, Kishyk N. M. (2020)
Лівицька І. А. - Лінгво-біо-семіотична методологія аналізу категорії суб’єктності в наративному дискурсі (2020)
Марченко Т. А. - Питомі українські та запозичені назви городніх культур української мови (2020)
Мащенко А.-М. А. - Текстотвірні потенції фразеологізмів у текстах німецькомовної реклами (2020)
Галів У. Б. - Лексичний повтор як засіб стилістичного увиразнення поетичного тексту (на матеріалі збірки Ліни Костенко "Мадонна перехресть") (2020)
Мовчан М. Г. - Відтворення реалій в українському перекладі апокаліптичного роману Ніла Стівенсона "Сімміс" (2020)
Огієнко К. О. - Образний складник концепту DISEASE у сучасному англомовному пісенному дискурсі (2020)
Романова Н. В. - Структурно-семантична організація емотивних прикметників давньоверхньонімецької мови (2020)
Романюк Н. В. - Функціонування діалектних фразеологізмів з ономастичним компонентом: діахронічний аспект (2020)
Руда Н. В. - Прагматичні функції демінутивів в українській мові (на матеріалі роману Оксани Забужко "Музей покинутих секретів") (2020)
Сегін Л. В. - Структурно-словотвірні особливості мікротопонімів міста Слов’янська, Коверга А. С. (2020)
Сіроштан Т. В. - Абстрактні іменники на -ок в історії української мови (2020)
Смєнова Л. В. - Дієслівні терміни як виразники динамічності позначуваного поняття (2020)
Стецик М. С. - Лінгвоментальний феномен "слово – мова" у художньому світі Ліни Костенко (2020)
Топчий Л. М. - Персоніфікація як метафорична одиниця в новелістиці У. Самчука (2020)
Чистяк Д. О. - Космологічна концептосистема в символістській поезії Еміля Верхарна (2020)
Швець Т. А. - Стилістичні засоби змалювання художнього образу в романі Р. Роллана "Colas Breugnon” (2020)
Юшак В. М. - Засоби мовленнєвого впливу в англомовних мотиваційних промовах Ніка Вуйчича, Міщук І. М. (2020)
Відомості про авторів (2020)
Putsyata I. - Features of infotainment penetration into the news journalism of TV channels: "1+1", "STB", "ICTV" (2021)
Максимович М. - Новинарна фотографія у сучасній журналістиці: види та особливості (2021)
Фінклер Ю. - Теоретичне обґрунтування проблеми орбітальних масмедіа (2021)
Haladzhun Z. - Musical content as a media text, Kondrashov O. (2021)
Kazimova Y. - Rubrics and features of information presentation in the internet media "Ukrainskyi tyzhden’" (2021)
Kitsa M. - Methods of using social networks by Ukrainian journalists (2021)
Гарматій О. - Використання опитувань громадської думки у висвітленні місцевих виборів 2020 року у теленовинах (2021)
Гудошник О. - Фанфікшен як альтернативні медіа: сучасні комунікативні практики, Яровкіна В. (2021)
Мудра І. - Месенджери як перспективна платформа для розповсюдження контенту ЗМІ, Кухарська О. (2021)
Кузнецова О. - Наукові мемуари професора Олександри Сербенської: їх диференціація та значення (2021)
Ріпей М. - Лексема "вказувати" в газетних публікаціях (2021)
Bilohrats K. - Peculiarities of fake media messages (on the example of Russian fakes about Ukraine) (2021)
Ivanytska B. - Socio-political preconditions for the emergence of public associations in Western Ukraine (2021)
Kitsa М. - Cultural and entertainment programs on television: problem and prospects of functioning, Kul M. (2021)
Іваницька М. - Популяризація наукового контенту в Україні: на прикладі "Моя наука”, "Куншт”, "Громадське” (наука) (2021)
Соломін Є. - Україноцентризм і пропаганда: реалії регіонального телемовлення Луганщини (2021)
Semen N. - Instagram as a platform for forming the image of the country (on the example of the account of the Office of the president of Ukraine and of the president of Ukraine Volodymyr Zelensky personal profile) (2021)
Гарматій О. - Соціальні мережі як джерело інформації в журналістиці, Онуфрів С. (2021)
Гоцур О. - Соціальні мережі і політичний PR в українських та закордонних виборчих кампаніях (2021)
Кузнецова О. - Загрози свободі місцевих газет України в умовах карантину (2021)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського