Харченко О. - Невідповідність позначення публічному порядку, принципам гуманності й моралі як абсолютна підстава для відмови в наданні правової охорони знака (2018)
Шигапова Е. - Аспекти відшкодування моральної шкоди в практиці Європейського суду з прав людини (2018)
Гончаренко О. - Актуальні питання правового статусу саморегулівних організацій в Україні (2018)
Кузьміна М. - Проблеми створення об’єктів відновлюваної енергетики (2018)
Намака К. - Ризики сторін у договорі франчайзингу та правові способи їх мінімізації (2018)
Токунова А. - Керівні принципи ООН у сфері бізнесу і прав людини як правовий інструмент забезпечення сталого розвитку країни (2018)
Ахмедов Г. - Право на страйк в українському законодавстві та у практиці ЄСПЛ, Чуб Я. (2018)
Константиновський С. - Правова природа юридичного явища "вимушений прогул" (2018)
Красноруцька Л. - Нетипова форма зайнятості в системі трансформації ринку праці України (2018)
Лагутіна І. - Припинення виконання роботи працівником у разі затримки виплати заробітної плати як неюрисдикційна форма захисту трудових прав працівників (2018)
Сільченко С. - Особливості розгляду трудових спорів з урахуванням змінених процесуальних норм (2018)
Курман Т. - Проблеми законодавчого забезпечення виробництва органічної продукції тваринництва (2018)
Бакутін Є. - Сучасний стан нормативно-правового забезпечення використання технічних засобів фіксації правопорушень в Україні (2018)
Буглак Ю. - Види відносин та сфери, які зумовлюють розмежування повноважень між органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування (2018)
Васюк М. - Органи публічного управління як суб'єкти надання послуг у медичній галузі України (2018)
Дубинський О. - Сутність і особливості державного контролю за додержанням законодавства на автомобільному транспорті (2018)
Жуков С. - Професійна етика суддів: правові аспекти (2018)
Перепелюк В. - Зміст обов'язку (повноваження) суб'єкта як критерій предметної юрисдикції (2018)
Склярова Ю. - Атестація поліцейських в Україні (історико-правовий аспект) (2018)
Столбовий В. - Мілітаризовані формування як особливі суб'єкти службових правовідносин у сфері національної безпеки України (2018)
Ткаченко О. - Нормативно-правове регулювання адміністративної відповідальності військовослужбовців Національної гвардії України (2018)
Топчій О. - Адміністративно-правові аспекти захисту права неповнолітнього на безпечне інформаційне середовище (2018)
Шайтуро О. - Органи місцевого самоврядування як суб'єкт протидії злочинності: правове регулювання (2018)
Баймуратов М. - Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим у сучасних правових механізмах, Гріненко О., Биков О., Коструба А. (2018)
Котенко А. - Зловживання органами Державної фіскальної служби України своїми повноваженнями під час проведення перевірок як принцип діяльності, Паращенко О. (2018)
Лугова Х. - Удосконалення адміністрування податків в Україні з урахуванням європейського досвіду (2018)
Похил Н. - Шляхи модернізації загальнообов'язкового державного пенсійного страхування та недержавного пенсійного забезпечення в Україні (2018)
Садченко М. - Проблемні концепції правового регулювання індустріальних та технологічних парків, Крикунов І. (2018)
Тацієнко В. - Актуальність дослідження питань протидії транснаціональній економічній злочинності (2018)
Богомол Ю. - Особливості реалізації функцій держави (2018)
Ганьба О. - Поняття, ознаки та особливості суб'єктів архаїчних правовідносин первісного родового суспільства (2018)
Мазаракі Н. - Щодо поняття медіабельності спору (2018)
Абламський С. - До питання класифікації учасників кримінального провадження, уповноважених на здійснення захисту (2018)
Андрушко А. - Проблеми кримінально-правової охорони честі та гідності особи (2018)
Готвянський І. - Відмежування шахрайства в господарській діяльності від інших складів злочину (2018)
Карпенко М. - Кваліфікації окремих військових злочинів, учинених за сукупністю злочинів (2018)
Кондра М. - Правове значення ідентичності: аналіз крізь призму принципу рівності у кримінальному праві України (2018)
Олійник О. - Принцип гуманізму в кримінальному праві України (2018)
Сачко О. - Проблеми кримінального провадження щодо осіб зі статусом недоторканності, адвокатів та інших посадових осіб, щодо яких передбачений підвищений ступінь захисту (2018)
Телефанко Б. - Пробація як захід кримінально-правового впливу на рецидивну злочинність (2018)
Беседа Д. - Міграційна криза в ЄС та її вплив на безпекову ситуацію в Україні (2018)
Женунтій В. - Особливості кримінально-правової охорони здоров’я дітей на пострадянському просторі: порівняльно-правове дослідження, Зеленяк П. (2018)
Градовська М. - Актуальні питання протидії корупції у міграційній сфері у контексті забезпечення національної безпеки України (2018)
Карташов М. - Кримінальна процесуальна відповідальність (2018)
Кравчук І. - Використання можливостей судових експертиз у межах розслідування кримінальних правопорушень проти довкілля (2018)
Орлова Т. - Особливості початкового етапу розслідування кримінальних правопорушень, пов'язаних із вибухами, загрозою вибухів або виявленням вибухових пристроїв (2018)
Святченко В. - Аналіз сучасного стану досліджень проблем протидії підкупу особи, яка надає публічні послуги (2018)
Левківська В. - Критерії оцінки доказів у цивільному судочинстві України (2018)
Волощук О. - Відвід арбітра в міжнародному комерційному арбітражі, Гетманцев М. (2018)
Грушко М. - Джерела міжнародного гуманітарного права та внутрішньодержавного права (2018)
Кончина К. - Фрагментація в міжнародному праві: проблема чи неминучість? (2018)
Лебедєва А. - Окремі правові аспекти відповідальності міжнародних організацій за порушення міжнародних зобов'язань (2018)
Чігер В. - Сучасні міжнародно-правові проблеми правового регулювання арктичного регіону (2018)
Титул, зміст (2021)
Гончаренко І. В. - Організаційно-економічний потенціал інноваційного підприємництва у стратегічному розвитку регіональної економіки України, Богославська А. В., Федоришина Л. М. (2021)
Крюкова І. О. - Пріоритети розвитку інвестиційної діяльності в аграрному секторі України у контексті сучасних європейських тенденцій (2021)
Самойлик Ю. В. - Стратегічні напрямки розвитку свинарства в Україні, Лаврук В. В., Ібатуллін М. І. (2021)
Ватаманюк-Зелінська У. З. - Роль державного кредиту в економічному розвитку України, Огірко О. Т. (2021)
Собко О. М. - Особливості нормативно-правового забезпечення сфери енергозбереження України, Смерека С. Б. (2021)
Горлачук М. А. - Критика методологічних аспектів дослідження вартості та ціни у світлі актуалізації марксистської теорії (2021)
Pererva I. M. - Functions and principles of standardization of innovative labour for it industry projects (2021)
Марченко Т. В. - Міжгалузевий аналіз конкурентоспроможності України на світовому ринку високотехнологічних товарів, Тимчук А. Я. (2021)
Галас Л. І. - Стратегія зовнішньоекономічної діяльності сільськогосподарських підприємств: поняття та її основні функції (2021)
Іванюк Т. Л. - Формування умов раціонального використання земель сільськогосподарського призначення (2021)
Сарай Н. І. - Оптимізація механізму управління інноваційним розвитком на торговельному підприємстві (2021)
Гойсюк Л. В. - Оцінювання конкурентоспроможності кукурудзи на зерно та ріпаку сільськогосподарських підприємств України, Гойсюк С. О. (2021)
Кузіна В. Ю. - Технологія ефективного виробництва ячменю пивоварного призначення (2021)
Пахолок І. Р. - Етнографічний туризм як один із чинників економічного розвитку міста Львова (2021)
Охота В. І. - Інноваційні підходи щодо формування конкурентних туристичних продуктів (послуг): зарубіжний та вітчизняний досвід (2021)
Феленчак Ю. Б. - Туризм як сфера соціалізації людини: сутність і наукові підходи, Графська О. І., Підвальна О. Г. (2021)
Ковшова І. О. - Стратегічні напрями розвитку інноваційного маркетингу на ринку високих технологій, Бабич Ю. В. (2021)
Шуст О. А. - Удосконалення заходів державного стимулювання інвестиційної діяльності в підвищення родючості ґрунтів, Паска І. М., Гринчук Ю. С. (2021)
Батюк Л. А. - Криптовалюта: механізм функціонування та перспективи поширення в умовах глобалізації, Кравченко О. М. (2021)
Тріпак М. М. - Парадигма економіко-математичної моделі рейтингування освітніх інституцій (2021)
Ясишена В. В. - Методика аналізу нематеріальних активів підприємств, Пилявець В. М. (2021)
Скрипник С. В. - Бухгалтерський облік в єдиному інформаційному просторі підприємства, Шепель І. В., Головчак Г. В. (2021)
Palchuk O. V. - Accounting policy and its role in the formation of information support of innovation activity management, Gai O. M. (2021)
Григорків В. С. - Динамічні моделі односекторної економіки з урахуванням утилізації продуктів забруднення, Григорків М. В. (2021)
Коробкова О. М. - Теоретичні основи здійснення митних процедур при переміщенні вантажів у контейнерах (2021)
Реферати (2021)
Автори номера (2021)
Porwoł M. - Nlp ‘recipes’ for text corpora: approaches to computing the probability of a sequence of tokens (2020)
Sivaieva O. - Corpus analysis of collocations with health in the media texts (2020)
Zabotnova M. - Internet memes semiotics in english political discourse (2020)
Tsapro G. - Gender roles of main characters in Danielle Steel’s "Friends forever", Чорна О. (2020)
Kulish A. - Speech personality: psycholinguistic aspect (the case of speech behaviour of Sherlock Holmes) (2020)
Скляр О. - Категорія інвективності: від витоків до викликів сучасності (2020)
Морозова Г. - Лінгвостилістичний та лінгвопоетичний аналіз поезії Е.Е. Каммінгса i carry your heart with me (I carry your heart with me) (2020)
Долгушева О. - Мовно-стилістичні домінанти художньої презентації жахливого у змалюванні атмосфери Е. По та М. Гоголем (2020)
Гайдаш А. - Антиутопія Констанц Денніг "Exstasy Rave": репрезентації старості, Кадубовська С. (2020)
Рикова Г. - Проблемне поле самоідентифікації в американській романістиці 2000-х рр. (2020)
Титул, зміст (2021)
Іващук І. О. - Дивергентні зміни в продовольчому секторі, Карп І. М. (2021)
Корнелюк О. А. - Форми реалізації транскордонного співробітництва в Європейському Союзі, Завадська Ю. І., Чапко Р. В. (2021)
Демчишак Н. Б. - Управління ризиками у фінансовому секторі України в умовах кіберзагроз і постпандемічного відновлення економіки, Шкиря А. С. (2021)
Войчук М. В. - Етимологія поняття "економічна інклюзія" в контексті циклічного розвитку економіки (2021)
Рудь В. П. - Овочівництво в системі продовольчого ринку: особливості, тенденції, перспективи (2021)
Берляк Г. В. - Формування інвестиційних ризиків під впливом пандемії Covid-19 в Україні, Магнушевська Т. М. (2021)
Гонак І. М. - Доцільність початку продажу землі в Україні в умовах економічного спаду (2021)
Хілуха О. А. - Система корпоративного навчання (2021)
Danylkiv Kh. Р. - Swot-analysis as a tool for determining a small entrepreneurial structure development strategy, Sadura O. B. (2021)
Цимбалюк С. М. - Концептуальні засади сталого інклюзивного розвитку спортивно-оздоровчої сфери регіону (2021)
Коломечюк В. В. - Методичні підходи до діагностики формування та забезпечення сталого розвитку розумного міста (2021)
Кичко І. І. - Еколого-економічні імперативи розвитку лісового, мисливського, водного господарства в Україні, Гонта О. І., Музика В. В. (2021)
Пархомець М. К. - Особливості та показники формування системи енергозбереження сільськогосподарських підприємств, Градовий В. В. (2021)
Алілуйко А. М. - Оцінка нерівності населення України за джерелами доходів, Єрьоменко В. О., Стефурак Н. А. (2021)
Бакун Ю. О. - Акценти роботи дорадчих служб в умовах трансформації ринку праці, Ксенофонтов М. М. (2021)
Переверзєва А. В. - Оцінка факторів мікро- та макромаркетингового середовища діяльності фірми на ринку, Губарь О. В., Москаленко О. Ю. (2021)
Бойчик І. М. - Рівень та якість торговельного обслуговування: сутність та співвідношення понять, Собко О. М., Спяк Г. І. (2021)
Горлачук М. А. - Інструментарій регулювання ринків сільськогосподарської продукції в умовах економічної невизначеності (2021)
Клапків Ю. М. - Аналіз сучасних тенденцій у страховому сегменті фінансового ринку України, Свірський В. С., Щур Р. І. (2021)
Пуцентейло П. Р. - Основні вектори розвитку бухгалтерського обліку в умовах цифрової економіки, Довбуш А. В. (2021)
Бачинський В. І. - Спрощений облік на малих підприємствах: реалії сьогодення, Помулєва В. М. (2021)
Шмигель О. Є. - Особливості розроблення облікової політики торговельних підприємств (2021)
Ревак І. О. - Особливості формування безпечного кіберпростору в умовах розвитку цифрової економіки, Грень Р. Т. (2021)
Гончар Л. В. - Фінансове шахрайство та безпека, Малахова А. В., Невкипіла О. С. (2021)
Баглей Р. Р. - Формування та забезпечення економічної безпеки корпоративних структур в умовах нестабільного середовища) (2021)
Реферати (2021)
Автори номера (2021)
Тарасевич В. М. - Сучасна кореволюція: діяльнісний зміст і діалектика пізнавальних та когнітивних систем (2021)
Парнюк В. О. - Оподаткування готівкових розрахунків як засіб обмеження попиту на готівку і детінізації економіки (2021)
Шубравська О. В. - Формування агропродовольчої спеціалізації України в контексті сучасних інвестиційних процесів, Прокопенко К. О. (2021)
Фоміна О. В. - Судова економічна експертиза з питань трансфертного ціноутворення, Шушакова І. К. (2021)
Мандибура В. О. - Умови і механізми дієвого запобігання корупції в Україні (2021)
Білорус О. Г. - Економічне обґрунтування нової статистичної парадигми (2021)
Редакційна політика та етичні норми (2021)
Balsys R. - Paganism of Lithuanians and Prussians: Ritual Laughter (2021)
Карпенко С. Д. - Аспекти вивчення української народної казки в останню третину ХХ століття: формування нової школи казкознавства (2021)
Корольова Н. В. - Лексико-граматичні особливості інтерпретації байок Езопа у творчості українських письменників-перекладачів (на матеріалі перекладів Юрія Мушака), Коробова Б. О. (2021)
Коць Т. А. - Оцінність як лінгвістична категорія: вербальна реалізація і стилістична диференціація (2021)
Михайлова О. Г. - Флористична символіка поезії Ліни Костенко (2021)
Паршак К. Д. - Семантико-функційні характеристики концептуальної метафори в мові творів поетів-постмодерністів, Калиновська Я. Б. (2021)
Просяник О. П. - Філософські витоки психологічного соціологізму в методології Ф. де Соссюра: "Тардівський реляціонізм", Афанасьєва О. М. (2021)
Рябець Л. В. - Говірки Чорнобильської зони в лексикографічному опрацюванні (2021)
Сазонова Я. Ю. - Омовлення аксіологічного дистанціювання в текстах ЗМІ на політично чутливу тематику, Гонтова Т. М. (2021)
Фиалковская О. Е. - Культурное своеобразие модуса комического: художественные стратегии и знаковый код (на материале пьес Н. Коляды и О. Богаева) (2021)
Янковська Ж. О. - Відображення архетипу мудрого старого в романі Панаса Мирного "Хіба ревуть воли, як ясла повні?" (2021)
Гриценко С. П. - Поема "Беовульф": нові горизонти студіювання |Карлова В. О. Когнітивно-матричне моделювання запозиченої лексики в давньоанглійській поемі "Беовульф" (Cпеціальність 035 Філологія. Київ, 2020. 303 с.)| (2021)
Івановська О. П. - Фольклор як форма концептуалізації мілітарного досвіду українців |Кузьменко О. М. Драматичне буття людини в українському фольклорі: концептуальні форми вираження (період Першої та Другої світових воєн) (Львів : Інститут народознавства НАН України, 2018. 728 с., 16 с. іл.)| (2021)
Ткачук М. М. - Слово з чужини |Етнографічний образ українців зарубіжжя: корпус експедиційних фольклорно-етнографічних матеріалів. Частина 1. Культура життєзабезпечення та традиційні соціонормативні практики (Голов. ред. Г. Скрипник; НАН України; ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. Київ, 2019. 676 с.: іл.)| (2021)
Закальська Я. А. - Центр фольклору та етнографії – майданчик для збереження, вивчення та популяризації українського фольклору (до 30-річчя від дня заснування Центру), Щибря В. В., Барамба І. В., Оверчук О. Л. (2021)
Вихідні відомості (2021)
Титул, зміст (2017)
Беляневич О. - Про особливості застосування норм про позовну давність у справах про банкрутство (2017)
Буяджи Г. - Підстави та правові наслідки зміни умов і припинення трасту (2017)
Василина Н. - Зміст цивільно-процесуального регулювання (2017)
Вербицька А. - Окремі питання правового статусу суб’єктів авторського права в галузі архітектури (2017)
Гуйван П. - Значення темпоральних чинників у практиці Європейського суду з прав людини. Своєчасність виконання судового рішення – обов’язковий елемент правової ідеї щодо розумного строку розгляду справи (частина 5) (2017)
Кармаза О. - Експерт із питань права в судовому процесі: новели законодавства України, Кушерець Д. (2017)
Ільєнко В. - Принципи житлового права, Ільєнко Д., Карпенко Р. (2017)
Кісель В. - Вплив класичних теорій договору на сучасне розуміння сутності цивільно-правового договору (2017)
Харченко О. - Пародії на торговельні марки: порівняльно-правовий аспект (2017)
Цікало В. - Умови здійснення та захисту права акціонера на обов’язковий викуп акцій товариством (2017)
Добровольська В. - Методологія контролю у сфері господарювання (2017)
Загрішева Н. - Вищий навчальний заклад як суб’єкт трансферу технологій (2017)
Зельдіна О. - Податкові стимули як складник справедливого оподаткування, Гришко В. (2017)
Іванюта Н. - Класифікація й типологія функцій господарського процесуального права (2017)
Пипяк М. - Напрями вдосконалення правового регулювання стимулів розвитку відновлювальної енергетики в Україні (2017)
Рєзніков В. - Про консолідацію майна боржника в конкурсному процесі (2017)
Степаненко І. - Застосування поняття "цілісний майновий комплекс" у ліквідаційній процедурі у справах про банкрутство (2017)
Вакарюк Л. - Щодо режиму робочого часу на підприємствах, установах, організаціях (2017)
Мицай М. - Право на пенсійне забезпечення в умовах соціальної держави: поняття, ознаки, тенденції розвитку (2017)
Тимофіїв Р. - Щодо проблеми професійного навчання працівників коштом роботодавця (2017)
Трунова Г. - Загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання: завдання та принципи (2017)
Дуліба Є. - Теоретико-правовий аналіз впливу податкової політики на формування доходів та витрат бюджетної системи України (2017)
Коровайко О. - Історія становлення та розвитку державного реєстру нерухомості (2017)
Молчанов Д. - Удосконалення адміністративно-правового регулювання фінансового контролю та моніторингу як засобів протидії тінізації економіки України з урахуванням міжнародного досвіду (2017)
Шульга Є. - Сучасний погляд на принципи регулювання адміністративно-деліктних відносин в Україні (2017)
Михайлов М. - Класифікація типових та нетипових форм безпосередньої демократії (2017)
Браславський Р. - Принципи податкового законодавства та їх вплив на визначення податкової політики держави (2017)
Дешко Л. - Метаморфоза організаційно-правових засад та практики митного контролю імпорту як об’єкта державного аудиту, Баранюк Ю. (2017)
Дорошенко Д. - Державна зумовленість примусу у сфері оподаткування (2017)
Казацька М. - Щодо питання теоретичного та законодавчого визначень об’єкта оподаткування (2017)
Назаренко В. - До питання визначення поняття "платіжна система" в Україні (2017)
Сидорова Е. - Податки і податковий суверенітет як невід’ємні атрибути держави та публічної влади (2017)
Федоров С. - Принцип соціальної справедливості податкової системи України як оцінне поняття (2017)
Берназюк О. - Роль та місце цифрових технологій у сфері публічного управління (2017)
Мандзюк О. - Поняття та зміст аналітичної діяльності (2017)
Новицький А. - Правове регулювання інформаційних баз даних, що містять персональні дані, Дяковський О. (2017)
Ткачук Т. - Сучасні загрози інформаційній безпеці держави: теоретико-правовий аналіз (2017)
Капічон О. - Проблематика місцевого самоврядування в поглядах та ідеях академіка В.В. Копєйчикова (2017)
Міхайліна Т. - Правосвідомість у площині структуралізації системи права (2017)
Ременяк О. - Методологічні аспекти дослідження проблематики децентралізації публічної влади (2017)
Удовика Л. - Правові засоби правотворчості в контексті інтеграції України в ЄС, Ганзенко О. (2017)
Діордіца І. - Класифікація кіберзагроз та їх легітимація у нормативно-правових актах України (2017)
Літвінова І. - Підстави обмеження права особи на недоторканність житла у ході обшуку (2017)
Курилюк Ю. - Морально-психологічні ознаки особи злочинця, який посягає на прикордонну безпеку держави (2017)
Кахновець С. - Реалізація дискреційних повноважень прокурора при здійсненні процесуального керівництва досудовим розслідуванням (2017)
Устінова-Бойченко Г. - Особливості інституту цивільного позову в кримінальному провадженні, Малиця Ю., Бойченко Л. (2017)
Чернобаєв С. - Нормативне закріплення повноважень слідчого в період із ХІ століття по другу половину ХІХ століття на території сучасної України (2017)
Ковалевська Є. - Взаємодія між учасниками кримінального провадження в процесі застосування спеціальних медичних знань: поняття і принципи (2017)
Головатий В. - Уніфікація судової практики в Україні: теоретико-прикладні питання (2017)
Локшина Ю. - Міжнародно-правове регулювання засобів захисту торгівлі в контексті норм і правил ГАТТ/СОТ: науковий аналіз (2017)
Антонова М. Ю. - Перелічення як засіб структурування домену "процеси економічної системи" (2021)
Вербич Н. С. - Ядерні компоненти в інтонаційній структурі тексту (2021)
Грищенко І. В. - Народні прикмети в записах Петра Іванова (2021)
Дорош М. Д. - Викладання класичних мов за живомовними методиками: український аспект, Галицька Т. П. (2021)
Звонська Л. Л. - Українські переклади давньогрецької літератури: здобутки та перспективи (2021)
Івановська О. П. - Українська апокрифічна легенда у записах Олександри Білозерської-Куліш, Оверчук О. Л. (2021)
Ісаєва Н. С. - Особливості формування ґендерної термінології в сучасному китайському літературознавстві (2021)
Климентова О. В. - Використання методу CASE STUDY в курсі "Інформаційна безпека в медіа: лінгвістична компетенція", П'ятецька О. В. (2021)
Коваль-Фучило І. М. - Мотиви й образи протесту в оповідях про примусове переселення із зон затоплення (2021)
Лазер-Паньків О. В. - Про історію та сучасний стан Еразмової вимови давньогрецької мови, Залевський І. В. (2021)
Лазоренко Л. В. - Організація студентоцентрованого навчання зі студентами факультету інформаційних технологій, Красненко О. М. (2021)
Мединська Н. М. - Валентнісні властивості прислівникових предикатів якості та предикатів стану (2021)
Морозова Н. - О возможных источниках сведений Тадеуша Чацкого о староверах Речи Посполитой (2021)
Рудакова Н. І. - Передумови виникнення козаччини та її рефлексія в народній прозі (2021)
Ткачук Р. Ф. - Рефлексії Теодора Скуминовича на тему занепаду православного Сходу у творі "Przyczyny porzucenia disuniey przezacnemu narodowi ruskiemu podane" (1643) (2021)
Гриценко С. П. - Мова – ретранслятор культурної моделі |Науменко Л. М. Історія назв посуду, столового начиння та меблів в українській мові : дис. канд. філол. наук : 10.02.01 ‒ українська мова. Київ : Ін-т укр. мови НАН України, 2021. 289 с.| (2021)
Дудко І. В. - Мова – найважливіший національний ідентифікатор |Дель Ґаудіо Сальваторе. Італійсько-українська лексикологія: порівняльний аспект. Del Gaudio Salvatore. Lessicologia dell’ italiano e dell’ ucraino: aspetti comparativi : навч. посіб. Київ, 2020. 156 с.| (2021)
Івановська О. П. - Наратологічні стратегії українського магічного фольклору |Парубій У. Ю. Українська замовляльно-заклинальна поезія: структурно-семантичні особливості та поетика жанру : дис. канд. філол. наук. Львів : Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, 2019. 198 с.| (2021)
Корольов І. Р. - Моделювання англомовної маніпулятивної метакомунікації: нові ракурси і методики |Гнезділова Я. В. Когнітивно-дискурсивні моделі англомовної маніпулятивної метакомунікації : дис. д-ра філол. наук : 10.02.04 – германські мови. Київ : Київ. нац. лінгвістич. ун-т., 2021. 502 с.| (2021)
Кочіш М. - Мовознавчі статті на сторінках періодики Hungaro-Ruthenica (2021)
Вихідні відомості (2021)
Титул, зміст (2017)
Бабаскін А. - Співвідношення кредитного договору та договору позики у цивільному законодавстві України (2017)
Бонтлаб В. - Особливості правового статусу прокурора у цивільному процесі (2017)
Буяджи Г. - Результативні трасти (2017)
Великанова М. - Управління ризиком та його стадії: економіко-правовий аналіз (2017)
Гуйван П. - Значення темпоральних чинників у практиці Європейського суду з прав людини. Про шляхи вирішення проблем, пов'язаних із недотриманням часових критеріїв здійснення національного судівництва (частина 7) (2017)
Камінська Н. - Відшкодування моральної шкоди за невиконання або неналежне виконання умов договору про надання туристичних послуг (2017)
Кожевникова В. - Правове регулювання здійснення та обмеження права на утримання одного з подружжя (2017)
Коровайко О. - Формування і зберігання даних державного реєстру прав на нерухоме майно (2017)
Кузьмич О. - Правові аспекти участі третіх осіб у виконанні обов’язку замість боржника у власному інтересі (частина 3 статті 528 Цивільного кодексу України) (2017)
Лешанич Л. - Правила Інкотермс у регулюванні відносин міжнародних перевезень (2017)
Негода О. - Розмежування судових юрисдикцій у справах про захист прав та законних інтересів дитини (за матеріалами судової практики) (2017)
Омельченко О. - Захист біобанками персональних даних донорів у контексті принципу відкритості науки (2017)
Помазанов А. - Деякі аспекти сутності та змісту касаційного перегляду у цивільному процесі України (2017)
Старікова Н. - Підстави та умови цивільно-правової відповідальності у сфері застосування допоміжних репродуктивних технологій (2017)
Якубівський І. - Заборона неправомірного використання об’єкта як спосіб захисту майнових прав інтелектуальної власності (2017)
Бакалінська О. - Сучасні тенденції вдосконалення конкурентного законодавства (щодо угод про обмін інформацією між конкурентами) (2017)
Бутирська І. - Врегулювання спору за участю судді: перспективи запровадження у господарський процес України (2017)
Возняковська К. - Про зовнішні чинники державної економічної політики у сфері забезпечення платоспроможності кредитно-фінансових установ (2017)
Деркач Е. - Актуальні питання правового регулювання перевезення вантажів у прямому змішаному сполученні, Павлюк С. (2017)
Замрига А. - Господарське договірне право як правовий інститут (2017)
Лісовий М. - Господарсько-правова характеристика договору про надання послуг поштового зв’язку в Україні (2017)
Мілаш В. - Поняття та природа цифрового контенту в межах господарського обороту (2017)
Шовкопляс Г. - Запровадження міжнародних стандартів регулювання ринків фінансових послуг в Україні: правовий аспект (2017)
Ясиновська О. - Організаційно-правові форми державних господарських об'єднань (2017)
Татарінова К. - Питання захисту трудових інтересів осіб з обмеженими можливостями в актах ООН, Лінда В. (2017)
Орловська І. - Правові проблеми працевлаштування випускників за спеціальністю "Право" (2017)
Промський Є. - Дисциплінарна відповідальність працівника за проектом Трудового кодексу України, Швець Н. (2017)
Каракаш І. - Правове регулювання розгляду та вирішення земельних спорів як гарантія захисту прав на землю (2017)
Берднік І. - Співвідношення понять "водний ресурс" і "водний об’єкт" (2017)
Ковейно Ю. - Правова основа використання лісів (2017)
Цалин Р. - Право державної власності на відходи в Україні (2017)
Абдулкадірова Е. - Принципи розгляду справ про адміністративні правопорушення патрульною поліцією (2017)
Гімон М. - Особливості вияву права на справедливий судовий розгляд адміністративної справи та його складників в апеляційному провадженні (2017)
Діордіца І. - Гіперболічна теорія розвитку кіберпростору як складова методології дослідження кібербезпекової політики (2017)
Коломоєць Т. - Обмеження щодо одержання подарунків як засіб запобігання правопорушенням, пов’язаним із корупцією: правовий аспект, Лютіков П. (2017)
Лученцов Г. - Адміністративна відповідальність за порушення вимог фінансового контролю (2017)
Мельниченко Б. - Правова основа організації та діяльності органів публічного управління в Україні (2017)
Панова Н. - Новітні положення закону України "Про державну службу" 2015 р. (2017)
Русин М. - Поняття та структура адміністративних правовідносин у галузі вищої освіти (2017)
Юровська В. - Метод адміністративного права: теоретико-правовий аналіз (2017)
Калинюк С. - Правові позиції Конституційного Суду України: питання теорії (2017)
Никорович Б. - Окремі аспекти закріплення за іноземцями та особами без громадянства виборчих прав у вітчизняному законодавстві (2017)
Супруновський А. - Джерела міграційного права України (2017)
Поліщук Я. - Ставка як елемент правового механізму акцизного податку (на прикладі України і Австралії) (2017)
Щирба М. - Право на інформовану згоду при медичному втручанні неповнолітнім пацієнтам (2017)
Ярега Г. - Особисті немайнові права авторів (2017)
Міхайліна Т. - Детермінація типології праворозуміння через правосвідомість (2017)
Проць О. - Збереження самобутності національної правової культури в умовах євроінтеграції та глобалізації (2017)
Слюсар К. - Закріплення поколінь прав людини в міжнародних документах (2017)
Андрушко А. - Пропозиції щодо удосконалення статті 147 Кримінального кодексу України (2017)
Волинець Р. - Посягання на фондовий ринок за Уложенням про покарання кримінальні та виправні 1845 року (2017)
Оробець К. - Класифікація цінностей як елементів аксіосфери кримінального права (2017)
Дрьомін В. - Кримінологічний вимір теорії діяльності (2017)
Волошанівська Т. - Застосування судами України практики Європейського суду з прав людини щодо забезпечення права на ефективний захист у кримінальному провадженні (2017)
Городецька М. - Окремі питання обмеження права на власність під час провадження обшуку (2017)
Дрозд В. - Окремі питання регламентації початку досудового розслідування в умовах проведення правової реформи (2017)
Турман Н. - Поняття та значення угоди про примирення у кримінальному процесі України (2017)
Демідов І. - Стан наукової розробленості проблем прокурорського нагляду за проведенням контрольованої поставки, контрольованої та оперативної закупки товарів, предметів і речовин (2017)
Вайцеховська О. - Місце міжнародного фінансового права в системі міжнародного права: теоретико-правові аспекти (2017)
Стешенко В. - Пропозиції щодо удосконалення практики застосування судами України міжнародних договорів (2017)
Угненко Т. - Порядок обрання народних засідателів до обласних судів, військових трибуналів та Верховного суду УРСР у другій половині ХХ ст. (2017)
Клок О. П. - Аналіз основних показників освітнього туризму в Україні (2015)
Сибірцев В. В. - Розбудова теоретико-методологічного базису державного регулювання інституціональних змін національного ринку праці (2015)
Манжура О. В. - Аграрна кооперація: досвід Європейського Союзу для України (2015)
Равлик Н. В. - Взаємодія в інноваційній сфері держави, приватного сектора й університетів: досвід США та Японії (2015)
Попов О. Є. - Ролі та функції економічних агентів у процесі інституціональних змін системи державного регулювання економіки, Яковцов П. Є. (2015)
Гнатенко М. К. - Мотиваційне забезпечення активізації регіонального інноваційного розвитку (2015)
Піддубна Л. І. - Фактори формування експортного потенціалу промислових підприємств, Іванієнко К. В. (2015)
Дьомкіна О. В. - Фактори ризику при інвестиціях у розвиток персоналу підприємства (2015)
Ващилін С. В. - Економічне обґрунтування асортименту продукції коксохімічного підприємства (2015)
Пилипенко А. А. - Організація рефлексивного управління розвитком підприємств та їх інтегрованих об’єднань (2015)
Левыкин В. М. - Исследование коэффициента удовлетворенности гостей и его влияние на увеличение прибылей мини-гостиниц, Дэвон В. В. (2015)
Пилипенко Д. Р. - Аналітичне обґрунтування вибору маркетингової стратегії корпоративної логістичної системи (2015)
Осадчук А. І. - Визначення структури експортного портфеля підприємства (2015)
Іванова О. Ю. - Актуальні проблеми фінансового забезпечення регіонального розвитку (2015)
Павленко Н. П. - Анализ влияния конечной разрядности вычислений на уровень шумов квантования в цифровом программном DDC (Software DDC) (2015)
Літвінцев С. М. - Класифікація одновимірних та двовимірних образів при довільному масштабі просторових координат, Сушко І. О., Вістизенко Є. В., Рибін О. І. (2015)
Шаповалов Ю. І. - Багатоваріантний аналіз та оптимізація лінійних параметричних кіл у програмному середовищі MAOPCs, Мандзій Б. А., Бачик Д. Р. (2015)
Різник В. В. - Моделі оптимальних радіосистем на векторних комбінаторних конфігураціях (2015)
Трубин А. А. - Многоэлементные антенны на параболических решетках диэлектрических резонаторов (2015)
Ставісюк Р. Л. - Методика розрахунку широкосмугового несиметричного вібратора зі змінним радіусом вздовж осі симетрії (2015)
Реутська Ю. Ю. - Моделювання радіолокаційного сигналу на основі аналізу роботи імпульсно-доплерівського радару для реалізації цифрової обробки сигналів в середовищі Matlab (2015)
Семенова О. О. - Фазі-контролер для мереж WiMAX, Боярський К. О., Постернак О. М. (2015)
Скулиш М. А. - Метод розподілу ресурсів сервера оператора мобільного зв’язку, Заставенко А. А. (2015)
Дідух О. І. - Порівняння швидкодії Java на мікрокомп’ютері Raspberry Pi, Тищенко В. В. (2015)
Яненко О. П. - Особливості мікрохвильових низькоінтенсивних випромінювань матеріалів для фізіотерапевтичних процедур, Яворський Б. І., Ткачук Р. А., Русинчук В. П. (2015)
Ермакова И. И. - Комплекс компьютерных моделей для оценки холодового стресса в воде, Иванушкина Н. Г., Николаенко А. Ю., Солопчук Ю. Н. (2015)
Гіндікіна М. А. - Імпедансні моделі двоямних структур, Водолазька М. В., Адаменко Ю. Ф., Нелін Є. А. (2015)
Інформація для авторів (2015)
Фесенко А. В. - Разработка инструментального модуля для наружного прерывистого шлифования с активацией смазочно-охлаждающий жидкости (СОЖ), Евсюкова Ф. М., Набока Е. В., Колесник М. Э., Гончаров Е. В. (2021)
Shutenko O. - Recognition of discharges that are accompanied by low-temperature overheating based on the analysis of gases dissolved in the oil of high-voltage transformers, Kulyk O. (2021)
Авершин С. В. - Стратегічні напрями розвитку регіонального інноваційного промислового кластеру, Міщенко В. А., Другова О. С. (2021)
Геворкян А. Ю. - Теоретичні аспекти формування механізму управління фінансовою стійкістю підприємства, Гаврик А. А. (2021)
Коchetova T. - Security market under conditions of covid-19, Sovgir A. (2021)
Макаренко А. Б. - Аналіз машинобудівних підприємств з метою вдосконалення інвестиційного проектування в сучасних умовах (2021)
Міщенко В. А. - Забезпечення фінансової стабільності підприємств кондитерcької галузі, Мехович С. А., Горобець І. І. (2021)
Пушкар О. І. - Методичний підхід до формування трекшн-карти для підприємств, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність, Татаринцева Ю. Л., Заіченко І. М., Рабаі А. (2021)
Про основні показники pоботи паливно-енергетичного комплексу (2021)
Огляд преси за квітень 2021 року (2021)
До відома авторів (2021)
Яковюк І. В. - Економічна безпека України як передумова забезпечення її суверенітету, Туренко А. Ю. (2021)
Єрмолаєв В. М. - Концепції державотворення доби національно-визвольних змагань (1917 – 1920 роки) (2021)
Камінська І. В. - Доктрина методів тлумачення норм права, сформована у практиці Суду ЄС (2021)
Трихліб К. О. - Обсяг меж вільного розсуду держави у практиці Європейського суду з прав людини (2021)
Гринчак А. А. - Конституційно-правові засади регіоналізації у європейських країнах: структурно-функціональні характеристики механізму публічної влади (2021)
Угриновська О. І. - Звернення стягнення на грошові кошти та (або) майно інших осіб: пошук законодавчого компромісу та огляд правозастосовної практики, Івашко О. Д. (2021)
Уразова Г. О. - Правова природа фідуціарного обов’язку в цивільному праві України (2021)
Коробцова Н. В. - Електронна система охорони здоров’я (e-Health): механізм упровадження та етапи розвитку (2021)
Попов О. І. - Роль адвоката у забезпеченні єдності судової практики при розгляді цивільних справ (2021)
Lewandowska E. - A missing person as a copyright holder (2021)
Galiakbarova G. G. - Peculiarities of labor of medical and pharmaceutical workers: a comparative analysis of legislations of Kazakhstan and some OECD countries (2021)
Суєтнов Є. П. - Екосистемний підхід у рамках Конвенції про охорону біологічного різноманіття: огляд рішень Конференції Сторін (2021)
Туліна Е. Є. - Правове регулювання інтродукції в Україні (2021)
Севрук В. Г. - Теоретичні та прикладні проблеми протидії організованим групам і злочинним організаціям, які сформовані на етнічній основі в країнах Азії, Африки та Австралії (2021)
Girginov A. T. - Statute of limitations under the penal law of Bulgaria (2021)
Гринчак С. В. - Кримінальна відповідальність за незаконну трансплантацію: минуле, сучасне, майбутнє (2021)
Олійниченко А. Є. - Обмежувальні заходи кримінально-правового характеру в системі правового забезпечення запобігання та протидії домашньому насильству (2021)
Щёкин Ю. В. - Призвание к ответственности государства за нарушение обязательств в отношении международного сообщества в целом (2021)
Maidanik S. V. - International legal regulation of the rights of persons with disabilities: problems of formation and development (2021)
Muravyova S. - Legal protection of Germany's national interests in the field of environmental security: the evolution of approaches (2021)
Гнітій А. О. - Механізм захисту прав людини від незаконної діяльності FRONTEX у рамках Європейського Союзу (2021)
Вихідні відомості (2021)
Содержание (2017)
Барановская Л. В. - О квазилинейных дифференциально-разностных играх сближения (2017)
Горбань И. И. - Что такое теория гиперслучайных явлений (2017)
Марданов М. Дж. - Два подхода к комплексной оценке и ранжированию вузов, Рзаев Р. Р. (2017)
Копец М. М. - Оптимальное управление колебаниями подвешенной нити (2017)
Баранов А. Ю. - Математическое моделирование прочности строительных конструкций на гибридных вычислительных системах, Попов А. В., Слободян Я. Е., Химич А. Н. (2017)
Сокульский О. Е. - Технология имитационного моделирования маршрута городской пас¬сажирской транспортной системы с учетом качества обслуживания пассажиров и техногенного воздействия на окружающую среду, Гилевская Е. Ю., Васильцова Н. Н., Панченко Д. Л. (2017)
Кулик А. С. - Рациональное управление работоспособностью автономных летательных аппаратов. Часть 2 (2017)
Тимченко В. Л. - Оптимизация нелинейных систем пе-ременной структуры для управления морскими подвижными объектами, Ухин О. А., Лебедев Д. О. (2017)
Стасюк А. И. - Методы оценки кибербезопасности распределенных компьютерных сетей управления электропотреблением дистанций электроснабжения, Гончарова Л. Л., Голуб Г. М. (2017)
Черно А. А. - Управление частотой электромагнитного вибрационного привода по разности фаз между гармоническими составляющими тока (2017)
Игнатенко А. П. - Теоретико-игровая модель взаимодействия пользователей в компьютерных сетях (2017)
Титул, Зміст (2021)
Федорова Н. В. - Правове регулювання діяльності роботи рекламних агентств в контексті права інтелектуальної власності (2021)
Самоловова Н. В. - Незареєстрований промисловий зразок в індустрії моди (2021)
Зайківський О. Б. - Державна політика національної безпеки та питання інтелектуальної власностіl, Оністрат О. А. (2021)
Дорожко Г. К. - Сучасні підходи до охорони науково-технічної інформації, як результату інтелектуальної творчої діяльності, Ромашко А. С., Кравець Л. В., Поладько О. В. (2021)
Андрощук Г. О. - Штучний інтелект: економіка, інтелектуальна власність, загрози (2 ч.) (2021)
Кодинець А. О. - Відеогра у системі інтелектуальної власності: поняття та особливості правової охорони, Мурашко А. А. (2021)
Шабалін А. В. - Процесуальні питання визначення судом ефективного способу захисту у цивільних справах (2021)
Богданова М. - Класифікація ціннісних орієнтацій студентів-філологів у процесі професійної підготовки (2015)
Бронетко І. - Принципи та засоби формування англомовної лінгвосоціокультурної компетенції (2015)
Воробець С. - Методика навчання майбутніх філологів професійно орієнтованого близькоспорідненого перекладу (2015)
Герасимчук Т. - Перспективи навчання іноземної мови з метою формування професійної компетентності студентів за допомогою інтернет-технологій (2015)
Гриджук О. - Використання наукових текстів для формування мовно-комунікативної компетентності студентів у курсі "Фахова термінологія" (2015)
Іванишин Г. - Застосування "українсько-англійсько-арабського тлумачного словника медичних термінів" із метою навчання студентів-іноземців українського діалогічного мовлення (2015)
Копусь О. - Застосування комунікативного методу навчання в професійній підготовці майбутніх словесників (2015)
Литвиненко І. - Психолого-педагогічні передумови формування навичок іншомовного читання (2015)
Попова Т. - Розвиток полікультурної компетентності школярів через компаративний аналіз художніх творів на уроках гуманітарного циклу (2015)
Свириденко О. - Медіаосвіта майбутніх учителів-філологів, Хома К. (2015)
Колкутіна В. - Трансформація опозиційних структур у ранній творчості Т. Г. Шевченка, Іскова М. (2015)
Мазоха Г. - Формування української епістолографічної думки: літературно-критичний контекст (2015)
Панова Н. - Самогубство в прозі В. Леонтовича (оповідання "Самогубець" та історична фантазія "Абдул-Газіс") (2015)
Римар Н. - Художня проза Ніни Бічуї 60-х років ХХ століття у літературознавчому дискурсі (2015)
Ткаченко Т. - Флористична символіка у малій прозі Дарії Віконської та Уляни Кравченко (2015)
Черниш Н. - Світ дитини та дорослих у філософській казці Антуана де Сент-Екзюпері "Маленький принц" (2015)
Шевченко Р. - Борьба с космополитизмом в Союзе писателей Молдовы (2015)
Довбня Л. - Метафоризація як шлях розвитку оцінності в лексемах основного словникового фонду (на матеріалі української мови) (2015)
Заболотна Т. - Лінгвістичні основи створення іміджу принца Вільяма у медіатекстах (2015)
Калужинська Ю. - Мова документів: терміни та їх місце в діловому мовленні (2015)
Кардаш Л. - Проблема заперечення: універсальність та визначення категорійного статусу (2015)
Лященко О. - Метафоризовані терміни в геологічному дискурсі (2015)
Мізін К. - Психоемоційний параметр концепту заздрість у британській, німецькій та українській лінгвокультурах: фразеологічна об’єктивація (2015)
Панченко Т. - Історія виникнення та розвитку документів у період Київської Русі (2015)
Потапенко О. - Історія становлення лінгвокультурології як нової лінгвістичної науки (2015)
Скляренко О. - Особливості архітектоніки ідиостилю Інгеборг Бахманн (на матеріалі ранніх оповідань), Марченко Н. (2015)
Товкайло Т. - Тенденції наголошування морфем, кінцевих у іменниках чоловічого роду сучасної української літературної мови (2015)
Тригук М. - Ретроспективные и проспективные глагольные формы в репрезентации образа автора (на примере рассказа Т. Толстой "Женский день") (2015)
Христич Н. - Лексико-семантична презентація образу герцогині Кетрін Міддлтон (2015)
Чубань Т. - Семантика тематичної групи дієслів – визначальний фактор у процесах граматичної перфективації, Кожуховська Л. (2015)
Відомості про авторів (2015)
Vasetsky Yu. M. - Some physical processes in the application of the electrodynamic method of metal processing, Kondratenko I. P. (2021)
Безпрозванних Г. В. - Розділення абсорбційних процесів в неоднорідній ізоляції за кривими відновної напруги силових високовольтних кабелів, Костюков І. О., Москвітін Є. С. (2021)
Денисов Ю. О. - Вплив пульсацій напруги живлення лінійного електродвигуна на параметри перехідної характеристики контуру струму бортової авіаційної системи позиціонування, Бурсала О. О. (2021)
Кириленко О. В. - Інтелектуальні технології моніторингу технічного стану сучасних високовольтних кабельних ліній електропередачі, Щерба А. А., Кучерява І. М. (2021)
Lian R. - Generation-load-storage cooperative optimization scheduling of combined heat and power system considering wind power uncertainty and demand response, You Y., Li Y., Su Sh. (2021)
Шполянський О. Г. - Безпечне вимкнення елегазових вимикачів у повітряних лініях електропересилання (2021)
Паньків В. І. - Мінімізація впливу насичення магнітопроводів трансформаторів струму на точність високовольтних трифазних первинних вимірювальних каналів з цифровим виходом, Танкевич Є. М., Танкевич С. Є. (2021)
Melnyk V. G. - Increasing the sensitivity and metrological reliability of a differential conductometric biosensor system, Borshchov P. I., Dzyadevych S. V., Saiapina O. Y., Vasylenko O. D. (2021)
Карасінський О. Л. - Прецизійний багатофазний клібратор для перевірки засобів вимірювання параметрів сигналів електричних мереж, Тесик Ю. Ф., Мороз Р. М. (2021)
До 85-річчя доктора технічних наук К. О. Липківського (2021)
Покажчик статей за 2021 рік (2021)
Содержание (2017)
Мовчан Л. Т. - Определение точной границы области устойчивости одного класса динамических систем (2017)
Братусь Е. В. - Разработка методов восстановле-ния пропущенных значений и прогнозирования для взаимозависимых временных рядов, Бидюк П. И., Болдак А. А. (2017)
Стоян В. А. - О математических моделях динамики трехмер-ных упругих тел. Часть 2. Тела с дискретно наблюдаемым начально-краевым состоянием, Даниш С. Т. (2017)
Харкевич Ю. И. - О приближении квазигладких функций их интегралами типа Пуассона (2017)
Летичевский А. А. - Алгебраическая теория взаимодействия и кибер-физические системы (2017)
Алиев Т. А. - Алгоритмы построения модели зашумленного процесса путем коррекции закона его распределения, Мусаева Н. Ф., Газызаде Б. И. (2017)
Максымовыч В. Н. - Исследование статистических характеристик генераторов пуассоновских импульсных последовательностей, построенных различными способами, Мандрона М. Н., Костив Ю. М., Гарасимчук О. И. (2017)
Меликов А. З. - Анализ системы обслуживания с портящимися запасами и разнотипными заявками, Пономаренко Л. А., Шахмалыев М. О. (2017)
Базарова М. Ж. - Построение индивидуальных траекторий подготовки специалистов в области информационно-коммуникационных технологий, Жомарткызы Г., Вуйчек В., Крак Ю. В. (2017)
Волосов В. В. - Синтез алгоритмов управления ориентацией космического аппарата на основе обобщений прямого метода Ляпунова, Шевченко В. Н. (2017)
Ракушев М. Ю. - Прогнозирование движения космических аппаратов по сто-хастической модели на основе дифференциальных преобразований (2017)
Манько А. А. - Метод измерения показателя преломления с целью управления технологическим процессом производства волоконных световодов (2017)
Биттер А. А. - Снижение уровня жизни сельского населения Украины: результат двух кризисов, Батюк Б. Б., Гирняк Е. М. (2017)
Ивохин Е. В. - О подходе к построению структурированных нечетких множеств и их использовании для описания нечеткого отсчета времени, Махно М. Ф. (2017)
Кобів Ю. Й. - Індивідуальні та групові параметри Rumex alpinus L. (Polygonaceae) як індикатор ступеня порушення карпатських високогірних лучних екосистем (2021)
Бойчук С. В. - Онтогенетична та віталітетна структури популяцій Мuscari botryoides (L.) Mill. (Asparagaceae Juss.) на північно-східній межі ареалу, Буджак В. В. (2021)
Ольшанський І. Г. - Нотовид ×Sorbaronia fallax (Rosaceae) у флорі України, Шиндер О. І. (2021)
Рокитянський А. Б. - Іcторія дослідження флори водойм та перезволожених територій східної частини Дніпровсько-Донецької западини (Частина 1. ХVIІI - ХІХ ст.), Гамуля Ю. Г. (2021)
Darmostuk V. V. - Old artifiсial parks as a key spot of corticolous lichen diversity in Southern Ukraine, Khodosovtsev A. Ye. (2021)
Бойко М. - Сучасна бріологічна література України (2016 – 2020), Гапон С., Лобачевська О., Мазур З., Вірченко В. (2021)
Лобачевська О. В. - Ігору Семеновичу Данилківу – 80!, Рабик І. В., Кияк Н. Я., Хоркавців Я. Д. (2021)
Содержание (2017)
Идрисов Ф. Ф. - Приближенные алгоритмы выделения трендов в задачах финансовой разведки. Часть 1. Моменты появления элементов финансового потока известны точно (2017)
Емец О. А. - Оптимизация на размещениях: симплексная форма многогранника размещений, Емец А. О., Поляков И. М. (2017)
Кузнецова Н. В. - Моделирование кредитных рисков на основе теории выживания, Бидюк П. И. (2017)
Сокульский О. Е. - Решение задачи моделирования маршрута городской пассажирской транспортной системы с учетом качества обслуживания пассажиров и техногенного воздействия на окружающую среду, Гилевская Е. Ю., Васильцова Н. Н., Панченко Д. Л. (2017)
Грабова У. З. - Равномерные приближения функций классов Липшица тригармоническими интегралами Пуассона (2017)
Горбань И. И. - Теория вероятностей и теория гиперслучайных явлений с точки зрения физики и математики (2017)
Мазко А. Г. - Стабилизация по выходу и взвешенное подавление возмущений в дискретных системах управления, Кусий С. Н. (2017)
Прокопенко Т. А. - Комплексный метод принятия стратегических решений в управлении технологическими комплексами непрерывного типа, Зелык Я. И. (2017)
Максымовыч В. Н. - Проектирование генераторов пуассоновских импульсных последовательностей на основе аддитивных генераторов Фибоначчи, Гарасимчук О. И., Мандрона М. Н. (2017)
Азаров А. Д. - Многоканальная аналого-цифровая система для регистрации импульсных низкочастотных сигналов на основе избыточного цифро-аналогового преобразователя, Гарнага В. А. (2017)
Ткаченко А. И. - О редукции в задаче полетной геометрической калибровки (2017)
Переварюха А. Ю. - Модель скорости роста конкурирующих организмов для биологических видов с метаморфозами в онтогенезе (2017)
Артемов В. Е. - К вопросу учета скорости движения поезда при проектировании балочных мостов, Распопов А. С. (2012)
Закора О. Л. - Експериментально-теоретичні дослідження прогінної будови в процесі заміни мостового полотна, Ключник С. В., Величко М. І., Линник Г. О., Дитиненко М. П., Івашкевич Д. Л., Забіяка О. А. (2012)
Коваленко В. В. - Хімічна та морфологічна оцінка якості цементу для виробництва залізобетонних шпал та хімічне дослідження води для бетонів і розчинів, Заяць Ю. Л., Пшінько П. О., Коваленко С. В., Яришкіна Л. О., Васильєва С. В. (2012)
Краснюк А. В. - Переваги застосування теплоізоляції на основі модифікованого піноскла під час реконструкції та будівництва будівель, що експлуатуються на залізницях, Щербак А. С. (2012)
Кулябко В. В. - Особенности собственных колебаний регулярных рамных строительных конструкций на примере одноэтажных многопролетных рам, Ярошенко Д. С. (2012)
Нетеса Н. И. - Эффективность использования вторичных ресурсов Днепровского региона в строительстве, Паланчук Д. В. (2012)
Нетеса Н. И. - Эффективные составы бетонов на основе граншлака завода имени Петровского, Паланчук Д. В. (2012)
Нікіфорова Н. А. - Вплив комплексних модифікованих добавок на морозостійкість важких бетонів, Момот В. О., Вергун О. О. (2012)
Нікіфорова Н. А. - Нові технології розробки обводнених родовищ м’яких порід, Шустов О. О., Стецюк В. І. (2012)
Петренко В. Д. - Дослідження підвищення несучої здатності земляного полотна для швидкісного руху потягів, Купрій В. П., Лісневський М. А., Алхдур А. М. М. (2012)
Попова В. В. - Методы обоснования экономической эффективности строительных проектов (2012)
Пшінько О. М. - Управління логістичними системами функціонування будівельного виробництва на основі підтримки єдності моделюючих умов, Павлов І. Д., Радкевич А. В., Арутюнян І. А. (2012)
Пшінько О. М. - Ефективний теплоізоляційний матеріал з відходів скляної промисловості, Краснюк А. В., Громова О. В., Щербак А. С. (2012)
Радкевич А. В. - Моделі оптимального розподілу капітальних вкладень на стадії календарного планування будівництва, Ткач Т. В. (2012)
Савицький М. В. - Вплив ексцентриситету на роботу стиснутих елементів в каркасі будівлі з ЛСТК, Зінкевич О. Г., Зінкевич А. М. (2012)
Савчинский Б. В. - Некоторые вопросы разработки интеллектуальных систем мониторинга состояния искусственных сооружений, Рыкина В. Л. (2012)
Солдатов К. І. - До питання динамічної роботи наплавних мостів, Горбатюк Ю. М., Курильченко Д. О. (2012)
Тарасенко В. П. - Температурные деформации неразрезныхконструкций полигонального и криволинейного в плане очертания, Рыкина В. Л. (2012)
Тютькін О. Л. - Розробка теоретичних основ модифікованого методу розрахунку тунелів колового окреслення, Мірошник В. А. (2012)
Фордзюн Ю. І. - Перспективи використання природнього мінералу цеоліту для зниження антропогенного впливу на споруди побутових відходів, Лучко Й. Й., Полюжин І. П. (2012)
Чуб А. А. - Принципы автоматизированного расчета параметров строительства и восстановления морозостойких железобетонных сооружений (2012)
Безлюдна В. - Форми та методи формування національної ідентичності студентської молоді в позааудиторній роботі, Мартинюк В. (2021)
Біницька К. - Музична освіта у школах Республіки Польща в умовах дистанційного навчання, Бучківська Г. (2021)
Цина А. - Сутність та структура особистісно орієнтованої професійної підготовки майбутніх фахівців сфери обслуговування (2021)
Костюшко Ю. - Конфлікти в педагогічному процесі та компетентнісні засади їх вирішення, Сейко Н. (2021)
Ісаєва О. - Вектор реформування вищої освіти в умовах глобалізації (2021)
Васюк О. - Вивчення патріотизму студентської молоді, Виговська С., Виговський А. (2021)
Колісник-Гуменюк Ю. - Особливості підготовки вчителів мистецтвознавства у закладах вищої освіти України (2021)
Рижиков В. - Розробка моделі формування готовності майбутніх військових психологів до вирішення конфліктних ситуацій у професійній діяльності, Юрков А. (2021)
Білавич Г. - Організація розвивального освітнього середовища для дітей в українському приватному дошкіллі (кінець ХІХ – 30-ті рр. ХХ ст.) (2021)
Яремчук Н. - Педагогічні умови формування віртуального освітнього простору закладу вищої освіти, Сениця Н. (2021)
Дудник Н. - Педагогічні новації в естетичному вихованні дітей старшого дошкільного віку (2021)
Іванюк І. - Створення безпечного шкільного середовища: протокол безпеки при суїцидальній поведінці підлітків, Соловйова В. (2021)
Ілійчук Л. - Моніторинг як важлива складова системи забезпечення якості вищої освіти (2021)
Storchova T. - Gender in Еnglish language education: perspectives of teaching strategies (2021)
Огар А. - Художній простір творів для дітей Галини Вдовиченко: лінгвостилістичний і лінгводидактичний аспект (2021)
Розман І. - Використання здобутків педагогічної біографістики в професійній підготовці майбутніх педагогів (2021)
Аксьонова О. - Методичні особливості використання wow-ефекту на уроках основ здоров’я, Півненко Ю., Косман А. (2021)
Гончарова Є. - Застосування інноваційних засобів навчання в умовах сьогодення, Бєляєва О. (2021)
Sharov S. - The importance of communicative competence for the professional formation of future computer science specialists, Gladkykh H. (2021)
Яців С. - Методичні аспекти процесу формування іншомовної компетентності майбутніх учителів англійської мови (у контексті "Загальноєвропейських рекомендацій”) (2021)
Сірант Н. - Актуальність застосування ділової гри у закладах початкової освіти, Мисик О. (2021)
Яцюк С. - Особливості навчання веб-технологій розробки навчальних систем майбутніх вчителів інформатики та методика створення на їх основі власних освітніх ресурсів, Хомяк М., Юнчик В., Чепрасова Т. (2021)
Гуменюк І. - Дослідницький підхід у методиці навчання української мови за професійним спрямуванням (2021)
Дубровіна І. - Використання інформаційно-комунікаційних технологій у діяльності педагога-дорадника, Оболонник Д. (2021)
Галицька Н. - Вплив самостійної роботи учнів на розвиток дослідницьких умінь учнів на уроках природничо-математичних дисциплін у період кінця 50 – початку 90-х рр. ХХ ст (2021)
Латишевська К. - Формування моральної культури у майбутніх учителів початкових класів засобами інформаційно-комунікаційних технологій (методичний аспект) (2021)
Сухомлин О. - Формування системи мотивації підвищення цифрової грамотності для навчання протягом життя (2021)
Ляховська Ю. - Методологічні підходи до формування громадянської культури в майбутніх учителів іноземної мови (2021)
Однорог Г. - Експертне оцінювання ключових компетентностей для професій швейного профілю (2021)
Ворожбіт-Горбатюк В. - Когнітивний компонент інноваційної педагогічної діяльності вчителя (2021)
Білавич Г. - Iнклюзивнe навчання дітей з особливими освітніми потребами крізь вимір сьогодення, Мальона C., Костащук Я. (2021)
Зеленська Л. - Мовно-комунікативна компетентність учителя – коуча, ментора, тьютора, фаліситатора (на прикладі програми "Освітологія”) (2021)
Жигірь В. - Підготовка конкурентоспроможних кваліфікованих робітників як мета закладів професійної (професійно-технічної) освіти, Кривильова О. (2021)
Васюк О. - Модель використання електронних навчальних ресурсів у професійній підготовці майбутніх зварювальників, Кондратенко Я. (2021)
Загородня А. - Стандартизація профільного навчання в Україні (2011–2017) (2021)
Борин Г. - Педагогічні умови організації художньо-конструктивної діяльності дітей дошкільного віку в умовах ЗДО (2021)
Добуш Ю. - Твори В. Витвицького для дітей: просвітницько-педагогічна специфіка, Гнатів З. (2021)
Ярушак М. - Застосування компетентнісного підходу у процесі підготовки фахівців закладів вищої освіти (2021)
Chaika O. - Environmental approach in higher education for polyculturalism in foreign language instruction, Pace M. (2021)
Розман І. - Педагогічна біографістика: шляхи розвитку творчого потенціалу майбутніх педагогів, Западинська І. (2021)
Руденко Н. - Організаційно-методичні основи застосування освітньої стратегії "Дерево рішень” на уроках математики в початковій школі, Гужик Я., Широков Д. (2021)
Савченко О. - Цифрові технології в дистанційному навчанні англійської мови студентів ЗВО (2021)
Курок Р. - Використання інноваційних технологій для розвитку правової компетентності педагогічних працівників економічних коледжів (2021)
Наконечна Л. - Мова новел Василя Стефаника як засіб формування мовно-мовленнєвої компетенції майбутніх учителів початкової школи (2021)
Степанець І. - Науково-методична компетентність науково-педагогічних працівників педагогічних ЗВО у діагностичному вимірі (2021)
Паласевич І. - Педагогічні умови екологічного виховання дітей старшого дошкільного віку (2021)
Литвин В. - Індивідуальна освітня траєкторія здобувачів вищої освіти: контент-аналіз поняття, принципи побудови, форми та методи реалізації (2021)
Вишківська В. - Обгрунтування розвивального потенціалу навчання як умови створення співдіяльнісного освітнього простору, Шикиринська О., Бевзо Г. (2021)
Попов Ю. - Феномен творчості Мирослава Скорика в контексті освітньо-професійних програм з музичного мистецтва, Ярко М. (2021)
Cтахів Л. - Формування креативних компетентностей майбутнього вчителя закладів загальної середньої освіти в умовах модернізації вищої школи, Стахів В., Волошин С. (2021)
Шарапова О. - Мовно-комунікативна компетентність як базис самореалізації сучасного вчителя (2021)
Kalashnik N. - Realization of educational potential of students with inclusive and special forms of education taking into account psychophysical and mental adaptation, Shastko I., Lenha E., Logutina N. (2021)
Троценко О. - Розвиток емоційного інтелекту майбутніх учителів на заняттях англійської мови у ЗВО, Пилячик Н. (2021)
Шамсутдинова-Лебедюк Т. - Соціалізація обдарованих дівчат дошкільного та підліткового віку в умовах гендерної диференціації, Полицяк Н. (2021)
Мастеркова Т. - Професійні спільноти як чинник розвитку фахової компетентності педагога (2021)
Заводна Л. - Лексичні новотвори, виникнення яких зумовлено сучасними суспільними процесами (2021)
Кравченко А. - Вплив гендерних стереотипів на вибір молоддю професії та конкурентоспроможність на ринку праці (2021)
Купець О. - Завдання морального виховання засуджених у системі виправних закладів України (2021)
Петренко Р. - Основні підходи до реалізації права засуджених на освіту в пенітенціарних закладах України другої половини ХХ ст (2021)
Булашенко А. В. - Комбінований критерій вибору маршрутизації на основі D2D технології (2021)
Bomba A. Ya. - The optimization of the shape and size of the injection contacts of the integrated P-I-N-structures on the base of using the conformal mapping method, Moroz I. P., Boichura M. V. (2021)
Gorev V. N. - Approximate solutions for the kolmogorov-wiener filter weight function for continuous fractional gaussian noise, Gusev A. Yu., Korniienko V. I. (2021)
Tyurin S. F. - Self-timed look up table for ULAs and FPGAs, Skornyakova A. Yu., Stepchenkov Y. A., Diachenko Y. G. (2021)
Бабчук С. М. - Математичні моделі продуктивності кластерної системи на базі RASPBERRY PI 3B+, Гуменюк Т. В., Романів І. Т. (2021)
Koshevoy N. D. - Application of the "jumping frogs” algorithm for research and optimization of the technological process, Muratov V. V., Kirichenko A. L., Borisenko S. A. (2021)
Новожилова М. В. - Прогнозування параметрів багатовимірних просторово-часових рядів з урахуванням властивості нестаціонарності розподілу часової складової, Андронов В. А., Мележик Р. С. (2021)
Perevaryukha A. Yu. - Universal method for computational modeling of threshold phenomenon in the nonsteady biological processes (2021)
Тарасов В. Н. - Mатематическая модель задержки на основе систем с гиперэрланговским и эрланговским распределениями (2021)
Bodyanskiy Ye. V. - Online fuzzy clustering of incomplete data using credibilistic approach and similarity measure of special type, Shafronenko A. Yu., Klymova I. N. (2021)
Гавриленко С. Ю. - Розробка методу ідентифікації стану комп’ютерної системи на основі алгоритму "ISOLATION FOREST", Шевердін І. В. (2021)
Leoshchenko S. D. - Implementation of the indicator system in modeling of complex technical systems, Subbotin S. A., Oliinyk A. O., Narivs’kiy O. E. (2021)
Neskorodieva Т. V. - Method of spectral clustering of payments and raw materials supply for the compliance audit planning, Fedorov E. E. (2021)
Novotarskyi M. A. - Deep reinforcement learning with sparse distributed memory for "water world” problem solving, Stirenko S. G., Gordienko Y. G., Kuzmych V. A. (2021)
Babeniuk G. M. - Delay tolerant networking support for creation high-accuracy magnetic field maps (2021)
Kleiman L. A. - Improving the functioning reliability of the information management system elements, using built-in diagnostic tools, Freyman V. I. (2021)
Кравець П. О. - Iгрова модель онтологічної підтримки проектів, Литвин В. В., Висоцька В. А. (2021)
Progonov D. O. - Influence of digital images preliminary noising on statistical stegdetectors performance (2021)
Шевелев С. С. - Реконфигурируемая вычислительная модульная система (2021)
Nosov P. S. - Identification of marine emergency response of electronic navigation operator, Cherniavskyi V. V., Zinchenko S. M., Popovych I. S., Nahrybelnyi Ya. А., Nosova H. V. (2021)
Титул, зміст (2014)
Семеног О. - Особистість учителя у вимірах педагогічної майстерності Любові Мацько (2014)
Міхно О. - Мистецтво методики Зої Шевченко (творча фабула та бібліографічний сюжет до ювілею ученого) (2014)
Голобородько Я. - Канадський крок до українського Нобеля. Про лауреатку Нобелівської премії з літератури 2013 року (2014)
Фока М. - Поетичне слово П. Тичини на межі музики й архітектури (2014)
Галушко М. - Втілення рис "байронічної поеми" у творі Т. Шевченка "Слепая" (2014)
Юдіна І. - Шевченкова "Лілея" і вчительське відчуття літератури (2014)
Шуляр В. - Спадщина професора Н. Волошиної і методичні імперативи сучасного уроку літератури (2014)
Лук’яненко О. - Психологізм романної творчості В. Винниченка (на матеріалі романів "Сонячна машина", "Записки Кирпатого Мефістофеля"), Привалова С. (2014)
Білоус Н. - Застосування мультимедійних технологій під час вивчення кіноповісті О. Довженка "Україна в огні" (2014)
Матосова А. - "Щоденник" О. Довженка – документ доби про трагічну долю України та її синів (2014)
Курило В. - Українці та література українського зарубіжжя в світі. Бінарний урок (українська література й географія). 11 клас (2 год.), Корнієнко Г. (2014)
Соловйова Н. - Урок за повістю І. Сенченка "Руді вовки" (2014)
Лілік О. - Відродження середньовічної традиції у збірці Т. Малярчук "Звірослов": модель вивчення у ВНЗ (2014)
Романов О. М. - Алгоритми пошуку періодичностей у цифрових послідовностях з блоковим кодуванням за їх кореляційними властивостями, Котюбін В. Ю. (2021)
Solomentsev O. V. - Optimization of preventive threshold for condition-based maintenance of radio electronic equipment, Zaliskyi M. Yu., Shcherbyna O. A., Asanov M. M. (2021)
Туровський О. Л. - Порядок оцінки несучої частоти сигналу, що приймається супутниковою системою зв’язку в безперервному режимі, Дробик О. В. (2021)
Gorev V. N. - On the kolmogorov-wiener filter for random processes with a power-law structure function based on the walsh functions, Gusev A. Yu., Korniienko V. I., Safarov A. A. (2021)
Kodnyanko V. A. - Combined newton’s third-order convergence method for minimize one variable functions, Grigorieva O. A., Strok L. V. (2021)
Tarasov V. N. - Delay models based on systems with usual and shifted hyperexponential and hypererlangian input distributions, Bakhareva N. F. (2021)
Бодянський Є. В. - Онлайн метод можливісної кластеризації даних на основі еволюційної оптимізації котячих зграй, Шафроненко А. Ю., Клімова І. М. (2021)
Gulayeva N. M. - Experimental analysis of multinational genetic algorithm and its modifications, Yaremko S. A. (2021)
Gurskiy A. A. - The automatic synthesis of petri nets based on the functioning of artificial neural network, Denisenko A. V., Dubna S. M. (2021)
Леощенко С. Д. - Cинтез та використання нейромережевих моделей з ймовірнісним кодуванням структури, Олійник А. О., Субботін С. О., Гофман Є. О., Ільяшенко М. Б. (2021)
Litvin A. A. - Tree-based semantic analysis method for natural language phrase to formal query conversion, Velychko V. Yu., Kaverynskyi V. V. (2021)
Пелещак Р. М. - Cтохастична псевдоспінова нейронна мережа з тридіагональними синаптичними зв’язками, Литвин В. В., Черняк О. І., Пелещак І. Р., Дорошенко М. В. (2021)
Hnatushenko V. V. - Automated pansharpening information technology of satellite images, Kashtan V. Yu. (2021)
Polska O. V. - An approach web service selection by quality criteria based on sensitivity analysis of mcdm methods, Kudermetov R. K., Shkarupylo V. V. (2021)
Riznyk V. V. - Formalization coding methods of information under toroidal coordinate systems (2021)
Talakh M. V. - Information technology of climate monitoring, Holub S. V., Turkin I. B. (2021)
Чопоров С. В. - Реализация конечно-элементной библиотеки классов с использованием обобщенного программирования, Игнатченко М. С., Кудин А. В., Кривохата А. Г., Гоменюк С. И. (2021)
Avramenko S. E. - Guided hybrid genetic algorithm for solving global optimization problems, Zheldak T. A., Koriashkina L. S. (2021)
Vakaliuk T. A. - Criteria for estimating the sensorimotor reaction time by the small UAV operator, Pilkevych I. A., Tokar A. M., Loboda R. I. (2021)
Goncharova O. - Chariot racing as the entertainment form of ancient Rome events in the cultural studies dimension (2021)
Денисюк Ж. З. - Меметичність комунікативних практик в умовах розвитку цифрового інформаційного простору (2021)
Сабадаш Ю. С. - Культурологічні дослідження у логіці розвитку української гуманістики: досвід 2010–2020 років, Нікольченко Ю. М., Дабло Л. Г. (2021)
Конюкова І. Я. - Цифровий етикет комунікативної культури ХХІ століття, Сидоровська Є. А. (2021)
Кобзар М. В. - Ознаки десакралізації їжі східних слов'ян в умовах сьогодення: культурологічний аналіз (2021)
Паламарчук С. П. - Формування соціокультурних традицій в Ужанському національному природному парку, Биркович В. І., Швець І. В. (2021)
Шевченко М. Є. - Принцип синергії у творчості шістдесятників як новації української культури (2021)
Афоніна О. С. - Сучасне мистецтво в теорії та практиці (2021)
Несен І. І. - Сценічний костюм: еволюція змістів у ХІХ ст. (за матеріалами театральних труп підросійської частини України) (2021)
Майстренко-Вакуленко Ю. В. - Портретні рисунки Карпа Трохименка 1941–1944 років до картини "Засідання президії Академії наук УРСР в Уфі" (2021)
Міронова Т. В. - "Художні" та "візуальні" образи у сучасному образотворчому мистецтві (2021)
Слівінська А. Ф. - Куртуазні мотиви у мистецтві високого Середньовіччя, Цвєткова Л. Ю. (2021)
Полтавець-Гуйда О. В. - Книговидання України другої половини ХХ століття і художня ілюстрація в творчості В. Полтавця (2021)
Долеско С. В. - Мистецтвознавчий трансфер українського народного вбрання у державних протокольних заходах (2021)
Кіндер К. Р. - Антропоморфні символообрази в українській народній танцювальній культурі (2021)
Білаш О. С. - Балетмейстерська діяльність на сцені Національної опери України у ХХІ столітті (2021)
Вакуленко О. М. - Художній простір хореографічної вистави та його герменевтика (2021)
Вишотравка Л. І. - Творчість Аніко Рехвіашвілі у контексті розвитку хореографічного мистецтва України кінця ХХ – початку ХХІ століть (2021)
Антошко М. О. - Вивчення китайської оперної культури на прикладі жанрової палітри (2021)
Брайченко Т. Ф. - Музична діяльність у психолого-педагогічному ракурсі: аналіз праць початку ХХІ століття (2021)
Гиса О. А. - Історія становлення кафедри музикології Університету імені Адама Міцкевича в Познані (2021)
Данченко Н. Г. - Звукові об'єкти у творчості та теоретичних роботах П'єра Шеффера (2021)
Завальнюк А. Ф. - Про відродження незакінченої опери М. Леонтовича "На Русалчин Великдень", Мозгальова Н. Г., Барановська І. Г. (2021)
Палійчук І. С. - Жанрово-стильові та виконавські особливості збірки "П'єси для саксофона О. Мельника та Ф. Микитюка", Лесів Р. В. (2021)
Підгорбунський М. А. - Періодизація поширення багатоголосної музики та запровадження лінійної нотації в Україні (2021)
Тимченко-Бихун І. А. - Автобіографічні сенси фортепіанних мініатюр М. Глінки (2021)
Iryna Y. - Cultural and ethnic-consolidating role of Ukrainian music and drama theater in the sociosphere of Ukrainian in the last third of the XIX – beginning of XX century (2021)
Чахоян С. В. - Виконавська трансформація партії головної героїні в опері Г. Доніцетті "Лючія ді Ламмермур" (2021)
Мустафаєв Ф. М. - Творча діяльність кримськотатарських композиторів XX століття: музичний та етнологічний виміри (2021)
Даценко В. П. - Творча індивідуальність композитора в українському науковому дискурсі (2021)
Сіончук О. В. - Значимість дисципліни "Комп'ютерне аранжування" в сучасній освітній професійній підготовці студентів духових інструментів (2021)
Ліхута І. Л. - Продюсер як ключова постать арт-ринку постмодерної культури ХХІ століття (2021)
Dongxuan Wu. - Romance in Chinese music of the open period: from Romance to Kunstlied and artistic song (2021)
Кравченко Н. Ю. - Багатоваріантний виконавський принцип "Сициліани та бурлески" А. Казелли в стилістичній концепції неокласицизму (2021)
Сорока І. І. - Сценічні прийоми "підтекст" та "апарт" в словесній дії актора (2021)
Хоролець Л. І. - Проблематика театральних постановок драматичних творів Лесі Українки на сучасній українській сцені (2021)
Донченко Н. П. - Режисура як художнє явище радикальних змін сценічного мистецтва кінця ХІХ – початку ХХ століття (2021)
Іващенко І. В. - Специфіка творчої репрезентації класичних і сучасних текстів у режисурі А. Приходька, Стрельчук В. О. (2021)
Майборода Н. В. - Еволюція європейського каскадерського мистецтва (50–70-ті рр. ХХ ст.) (2021)
Москаленко-Висоцька О. М. - Про основні проблемні питання у тлумаченні змісту вчення К. С. Станіславського про надзавдання (2021)
Ільницька О. А. - Цирковий костюм як засіб художньо-образної виразності (2021)
Афоніна О. С. - Рецензія на монографію О. В. Фрайт "Музично-вербальна емінентність: виміри та парадигми" (2021)
Редя В. Я. - Філософія аналізу музики або горизонт, що постійно віддаляється. Рецензія на монографію А. І. Кравченко "Камерно-інструментальне мистецтво України кінця ХХ – початку ХХІ століть (семіологічний аналіз)": монографія. Київ: НАКККіМ, 2020. 300 с. (2021)
Шульгіна В. Д. - Рецензія на монографію М. О. Антошко "Музична культура Китаю від витоків до сучасності: взаємопроникнення художніх традицій та новацій" (2021)
Коляденко Ю. Ю. - Аналіз показників електромагнітної сумісності мереж зв’язку 5 G, Чурсанов М. О. (2021)
Маковеєнко Д. О. - Використання адаптивних антенних решіток для збільшення пропускної здатності мережі LTE-A, Сідень С. В., Пилявський В. В. (2021)
Gybkina N. V. - Two-sided approximations method based on the green’s functions use for construction of a positive solution of the dirichle problem for a semilinear elliptic equation, Lamtyugova S. M., Sidorov M. V. (2021)
Prots’ko I. - The runtime analysis of computation of modular exponentiation, Kryvinska N., Gryshchuk O. (2021)
Tarasov V. N. - Comparison of two forms of erlangian distribution law in queuing theory (2021)
Frolov О. V. - Modeling of asymptotically optimal piecewise linear interpolation of plane parametric curves, Losev M. U. (2021)
Хаханова А. В. - Векторні моделі логіки і структури для тестування та моделювання цифрових схем, Хаханов В. І., Чумаченко С. В., Литвинова Є. І., Рахліс Д. Ю. (2021)
Леощенко С. Д. - Метод структурного доналаштування нейромережевих моделей для забезпечення інтерпретабельності, Олійник А. О., Субботін С. О., Гофман Є. О., Корнієнко О. В. (2021)
Moskalenko V. V. - A model and training method for context classification in cctv sewer inspection video frames, Zaretsky M. O., Moskalenko A. S., Panych A. O., Lysyuk V. V. (2021)
Povkhan I. F. - Problem of a discrete data array approximation by a set of elementary geometric algorithms, Mitsa O. V., Mulesa O. Y., Melnyk O. O. (2021)
Sukhostat L. V. - An intelligent model based on deep transfer learning for detecting anomalies in cyber-physical systems (2021)
Висоцька В. А. - Інформаційна технологія gросування sнтернет-ресурсів в пошукових системах на основі контент-аналізу ключових слів Web-сторінок (2021)
Nosov P. S. - Automatic determination of the navigators motivation model when operating water transport, Popovych I. S., Zinchenko S. M., Kobets V. M., Safonova A. F., Appazov E. S. (2021)
Stenin A. A. - Multi-agent latent semantic internet technology for the formation of a subject-oriented knowledge model, Pasko V. P., Soldatova M. A., Drozdovich I. G. (2021)
Косолап А. І. - Оптимізація розкладу навчання в університеті, Дубовик Т. М. (2021)
Авершин С. В. - Адаптація підприємств інноваційного аерокосмічного кластеру в індустріально-інтелектуальну економіку (2021)
Авершин С. В. - Роль держави в процесі створення й підтримки інноваційних кластерів, Мехович С. А. (2021)
Мехович А. С. - Науково-прикладний аспект управління розвитком міжнародного туризму у сучасних умовах (2021)
Мехович С. А. - Мобилизационная модель развития машиностроения Беларуси, Сиваченко Л. А., Германович Г. В. (2021)
Мищенко В. А. - Проблеми стабільності фінансового стану підприємств кондитерської галузі, Фощій П. М., Горобець І. І. (2021)
Левон Е. А. - Технология и оборудование для ускоренной регенерации масла и адсорбента, применяемых в электроэнергетике, с применением мощного высокочастотного электромагнитного поля, Козлов С. С., Рымарь С. И., Кузьменко Н. А. (2021)
Мартиненко А. В. - Прогнозування ефективності електротехнічних товарів з урахуванням стадій їх життєвого циклу (2021)
Про основні показники pоботи паливно-енергетичного комплексу України у 2020році (2021)
Огляд преси за січень-лютий 2021 року (2021)
До відома авторів (2021)
Порев С. М. - Інноваційний потенціал, інтелектуальний капітал і абсорбтивна здатність університетів у підприємницьких екосистемах, Коломицева О. В. (2021)
Петченко М. В. - Конкурентоспроможність країни як предмет дискусій у сучасній науці, Литовченко Т. А. (2021)
Тельнова Г. В. - Аналіз напрямів управління потенціалом енергозбереження у промисловому виробництві України, Бицюк В. В., Ходін Д. С. (2021)
Поліщук А. С. - Економічний простір у сучасному науковому дискурсі (2021)
Маслак О. І. - Конкурентоспроможність бізнес-моделей авіаційних підприємств: інноваційний аспект, Коломицева О. В., Гришко Н. Є., Яковенко Я. Ю. (2021)
Манн Р. В. - Корпоративізм у 1920–1930-х рр. в політиці та економіці в міжнародному контексті, Баранов Г. О. (2021)
Манн Р. В. - Економіка бізнесу: недоліки впливу держави на мотивацію персоналу, Гулак Д. В., Якушева О. В., Якушев О. В., Феліпенко Н. В. (2021)
Finagina О. В. - Cluster policy of Ukraine: target interests of regions and development of environmental management, Bitiuk I. M., Buryak E. V., Zaporozhets O. A. (2021)
Загоруйко І. О. - Метод DEA як інструмент порівняльного аналізу ефективності національних економік, Петкова Л. О. (2021)
Коломицева О. В. - Методи маркетингового дослідження цінової політики підприємств ритейлу та їх вплив на поведінку споживача, Васильченко Л. С., Бурцева Т. І., Пепчук С. М., Деньга Л. М. (2021)
Чернецька-Білецька Н. Б. - Оцінювання ефективності транспортної системи з перекачування електропровідної рідини за результатами математичного моделювання, Роговий А. С., Мірошникова М. В. (2021)
Сохацький А. В. - До питання застосування гідродинамічної аналогії для процедури розрахунку параметрів транспортних потоків, Трофімов О. В., Кузьменко А. І. (2021)
Stelyuk B. B. - Models and methods of improving the efficiency of wireless access of telecommunication systems and networks, Tkhorzhevskyi D. O., Khalipova N. V. (2021)
Сазонець О. М. - Дослідження характеру перевезень в Україні на автомобільному транспорті, Леснікова І. Ю. (2021)
Шаповалов О. В. - Консолідований інформаційний ресурс для ефективного керування автотранспортним підприємством, Оглих В. В., Фірсов О. Д., Разгонов С. А. (2021)
Ульяновська Ю. В. - Використання технологій Augmented Reality в програмному забезпеченні для інтерактивної візуалізації тривимірних об’єктів на промислових підприємствах, Рудянова Т. М., Олещук А. О., Костенко В. В., Булгакова О. Ф. (2021)
Бех П. В. - Управління вантажними перевезеннями в умовах ризиків конкурентного середовища, Нестеренко Г. І., Стрелко О. Г., Музикін М. І. (2021)
Contents (2021)
Arabadzhy K. - Transformation of cashless payments in the European payment card market, Zharnikova V., Sobolieva-Tereshchenko O. (2021)
Nugraha N. M. - Does sales growth, asset structure, company size and cash flow stability affect stock prices?, Fitria B. T., Nurlaela R., Nugraha D. N. S., Torong R. B. (2021)
Baskoro B. D. - The nexus of transformational leadership, compensation and knowledge management towards employee performance: mediation role of work motivation, Widjaja B. T., Sudarmadji Sudarmadji (2021)
Holovan O. - Application of modern methods of service quality assessment for diagnostics of higher education institution corporate culture, Oliynyk O., Markova S. (2021)
Purwatiningsih E. - Analysis on the effect of work-life balance and career development on turnover intention for millennial generations, Sawitri H. S. R. (2021)
Rizkiansyah A. - The indications level of bankruptcy by Altman Z-Score calculation method (case study on subsidiaries of PT Kereta Api Indonesia Persero), Falikhatun Falikhatun (2021)
Bukharina L. - Management of labour productivity at the enterprises of the agricultural industry of Ukraine, Shyshkin V., Onyshchenko O. (2021)
Ningtyas T. - Optimization of Destana policies (Resilience Disaster Village) to improve community preparedness for flood disaster in Bojonegoro District, Indonesia, Larasati E., Warsono H., Purnaweni H. (2021)
Zamili M. - The education process viewed from the standard-based education paradigm in public schools: a case from Central Java, Indonesia (2021)
Contents (2021)
Bukharina L. - Social system of enterprise management as an opportunity to achieve social effects and sustainable development goalst, Pavliuk T. (2021)
Christiani C. - Implementation of Desa Tangguh Bencana policy in Magelang Regency, Larasati E., Suwitri S., Mulajaya P. (2021)
Hikmah N. - Collaboration of stakeholders in the development of ecotourism of Tangkahen village in Pulang Pisau regency of Central Borneo, Larasati E., Purnaweni H., Yuniningsih T. (2021)
Lingling W. - The dual margin of Chinese agricultural products export to Japan, Fuli Ch., Fenghe Zh. (2021)
Putra W. - Effect of budget efficiency on economic growth (2021)
Nurfarida I. N. - Use of social media marketing in SMEs: driving factors and impacts, Sudarmiatin Sudarmiatin (2021)
Akpoviroro K. S. - The role of business incubation in promoting entrepreneurship and SMEs development, Oba-Adenuga O. A., Akanmu P. M. (2021)
Kala'lembang A. - Digitalization in increasing SMEs productivity in the post COVID-19 pandemic period (2021)
Бразалук Ю. В. - Кредо Миколи Полякова та його спадщина в науковому просторі, Євдокимов Д. В., Хамініч О. В. (2020)
Хамініч О. В. - Людиноцентровані принципи в науці та їх втілення протягом життя, Євдокимов Д. В. (2020)
Данильченко В. Ю. - Чисельне моделювання аерологіічної ситуації навколо будівель, Дреус А. Ю., Карплюк В. І. (2020)
Біляєва В. В. - Чисельне моделювання теплового забруднення повітря у виробничих приміщеннях, Губін О. І., Буряк О. В. (2020)
Dreus A. - The destruction rate estimation of space debris by aerodynamic heating during re-entry to atmosphere, Dron M., Heti K. (2020)
Рожкевич А. О. - Розрахунок ротору Дар’є в залежності від змінного числа Рейнольдса, Гоман О. Г., Геті К. В. (2020)
Syasev V. О. - Investigation of flow regimes of air-helium mixtures depending on microchannel radius with large pressure gradient, Теzik U. І., Кravets О. V. (2020)
Нікуліна А. М. - Математична модель утворення зірки під дією градієнтного поля планетарного вихору, Перехрест В. І. (2020)
Елисеев В. И. - Отзыв многомодульной колебательной системы "слой расплава – фурма" на задающие возмущения, Толстопят А. П., Флеер Л. А., Совит Ю. П., Шевченко А. Ф., Шевченко С. А. (2020)
Большаков В. І. - Гладкі та нарізні труби нафтогазового сортаменту підвищеної корозійної стійкості, Дергач Т. О., Сухомлин Д. А. (2021)
Губенко С. І. - Рівень пластичності фаз у неметалевих включеннях, що мають складну структуру (2021)
Дейнеко Л. М. - Дослідження причин незадовільних результатів ультразвукового контролю дослідних поковок з аустенітних високолегованих сталей, Сухомлин Г. Д., Дергач Т. О., Борисенко А. Ю. (2021)
Кімстач Т. В. - Аналіз впливу різних середовищ на корозійну стійкість мідних сплавів, Узлов К. І., Реп'ях С. І., Солоненко Л. І. (2021)
Куцова В. З. - Структура і властивості листового прокату після дресирування за різними технологічними схемами виробництва, Ковзель М. А., Котова Т. В. (2021)
Парусов Е. В. - Про технологічні особливості виготовлення арматурного прокату зі сталей перлітного класу, Губенко С. І., Чуйко І. М., Парусов О. В. (2021)
Труш В. С. - Дифузійне насичення поверхневих шарів α-титану киснем, азотом, вуглецем, Погрелюк І. М., Федірко В. М. (2021)
Щемелєв А. В. - Розрахунок монолітного стовпчастого фундаменту під залізобетонну колону багатоповерхового будинку в м. Львів, Назаренко О. М. (2021)
Інформаційний блок (2021)
Пилипенко В. Н. - Повышение биологической стойкости канализационных бетонных труб физико-химическим способом, Братчун В. И., Дрозд Г. Я., Хвортова М. Ю. (2014)
Бизирка И. И. - Асфальтобетон с использованием органо-минерального порошка из осадков сточных вод, Дрозд Г. Я. (2014)
Ромасюк Е. А. - Физические свойства и деформационно-прочностные характеристики комплексно-модифицированных асфальтовяжущих веществ (2014)
Беспалов В. Л. - О технологических и физико-механических свойствах асфальтобетона с комплексно-модифицированной микро-, мезо- и макроструктурой, Братчун В. И., Ахмед Талиб Мутташар Мутташар, Пактер М. К., Столярова Л. В. (2014)
Золотарев В. А. - Время как критерий оценки долговечности асфальтовых материалов (2014)
Братчун В. И. - Закономерности технологического и эксплуатационного старения дорожных органобетонов, Пактер М. К., Беспалов В. Л., Стукалов О. А. (2014)
Кривенко П. В. - Гібридні лужні цементи: структура та властивості, Ковальчук О. Ю. (2014)
Кривенко П. В. - Вплив редиспергуючих і гідрофобізуючих добавок у складі бетону на основі зололужних цементів на здатність тверднути в нестандартних температурно-вологісних умовах, Грабовчак В. В. (2014)
Ушеров-Маршак А. В. - Информационная система температурно-временного мониторинга влияния добавок на твердение цемента и бетона, Кабусь А. В., Михеев И. А. (2014)
Гоц В. І. - Структуроутворення лужного шлакопортландцементу, модифікованого фазами сульфату кальцію, Рунова Р. Ф., Руденко І. І., Ластівка О. В., Бабин Т. В. (2014)
Єрмолюк Р. С. - Сучасні підходи до створення високоякісних водно-дисперсійних фарб для розмітки автодоріг (2014)
Золотарьова В. В. - Зносостійкі епоксиполімери на основі рідких реакційноздатних мастик (2014)
Цапко Ю. В. - Дослідження поверхневих енергетичних характеристик при модифікуванні деревини (2014)
Самойлова Е. Э. - Оценка вклада топохимических реакций на начальных стадиях гидратации портландцемента (2014)
Бабанин А. Я. - Трансформация неметаллических включений в конструкционной трубной стали под влиянием кальция на агрегате ковш-печь (2014)
Левченко В. Н. - Начальная безотказность строительных конструкций зданий и сооружений, Левченко Д. В., Кириченко В. Ф., Иванов А. Ю., Ковалева Е. А. (2014)
Плугін А. А. - Інформаційна система управління складом і властивостями бетону для конструкцій і споруд залізниць, Калінін О. А., Сізова Н. Д., Мiхєєв І. А. (2014)
Малинина З. З. - Некоторые кинетические и термодинамические параметры образования азометинов в неводных средах, Малинин Ю. Ю., Малинина Т. Ю. (2014)
Сохина С. И. - Модификация полистирольных сополимеров аминосодержащими красителями (2014)
Безгин В. С. - Конструкционные клеи?расплавы на основе полигидроксиэфира, Кочергин Ю. С. (2014)
Коннов Н. С. - Условия эксплуатации и требования, предъявляемые к мастичным покрытиям и гидроизоляционным материалам в кровлях и подземных конструкциях промышленных зданий, Тубань А. В. (2014)
Левин В. М. - Вариант теории течения, ориентированный на описание деформирования бетона, Шабельник С. В. (2014)
Киценко Т. П. - Влияние определяющих оксидов на огнеупорность и показатели температуры деформации под нагрузкой алюмосиликатных жидкостекольных вяжущих (2014)
Ким Ен Дар - Влияние технологичеких факторов на электрическую прочность высоковольтных стеклянных изоляторов, Гордиевич Б. П., Ковалев В. И., Цурак С. М. (2014)
Корсун В. И. - Совершенствование методики испытаний бетона при неодноосном сжатии, Недорезов А. В. (2014)
Кравченко Ю. Ф. - Принципи реформування системи органів внутрішніх справ (1998)
Марчук С. К. - Кримінальний закон проти організованої злочинності: яким йому бути (1998)
Литвак О. М. - Кримінологія необережності (1998)
Волобуєв А. Ф. - Підприємництво як об’єкт кримінологічного та криміналістичного аналізу (1998)
Бірюков Г. М. - Розкриття злочинів як завдання оперативно-розшукової діяльності карного розшуку (1998)
Яковлєв С. В. - Інформаційно-аналітичний підхід до оцінки ефективності роботи підрозділів органів внутрішніх справ, Петров К. Е., Боцюра О. А. (1998)
Лукін В. О. - Методика проведення судових експертиз у виявленні і розслідуванні правопорушень, пов’язаних з ухиленням від сплати податків, Понікаров В. Д. (1998)
Молодик В. В. - Кримінально-правова відповідальність за злочини у сфері оподаткування, пов’язані із здійсненням зовнішньоекономічної діяльності (1998)
Андрєєва О. Б. - Форми взаємодії органів внутрішніх справ з іншими державними органами та органами місцевого самоврядування щодо профілактики правопорушень (1998)
Шаповал В. М. - До аналізу онтологічних підвалин права (1998)
Пашутін В. В. - Співвідношення законності та розпорядчої діяльності (1998)
Погрібний І. М. - Розпорядчі акти та їх особливості, Пашутін В. В. (1998)
Волошенюк О. В. - Про сутність правового нігілізму з точки зору факторів об’єктивного характеру (1998)
Древаль Ю. Д. - Правове підґрунтя розвитку національного життя в "австрійській" Україні: друга половина ХІХ – початок ХХ століть (1998)
Комзюк Л. Т. - Драгоманівська автономістсько-федералістська концепція політичної самостійності України і західноукраїнська політико-правова думка кінця ХІХ – початку ХХ століть (1998)
Головко О. М. - Питання створення місцевої (муніципальної) поліції в діяльності органів міського самоврядування в Україні на початку ХХ ст. (1998)
Талдикін О. В. - Міська поліція в Україні в першій половині ХІХ століття (1998)
Логвиненко І. А. - Органи охорони громадського порядку в Україні доби Центральної Ради (березень 1917 р. – квітень 1918 р.), Гавриленко О. А. (1998)
Вострокнутов Л. Д. - Фізична культура в Україні від часів Київської Русі до початку ХХ ст.: соціально-нормативний аспект (історіографічна ситуація та джерельна база) (1998)
Закоморна К. О. - Статус омбудсмана (уповноваженого з прав громадян) в Польщі: спроба правого аналізу (1998)
Кушніренко О. Г. - Проблема виникнення конфліктів між законодавчою та виконавчою гілками влади України та стабільність конституційного ладу, Веніславський Ф. В. (1998)
Журавка О. В. - Проблема отримання громадянства України кримськими татарами (1998)
Поліщук І. О. - Традиційна політична ментальність українства (1998)
Куц В. М. - Кримінальне законодавство України: перспективи розвитку (1998)
Куркин Н. В. - Гарантии обеспечения безопасности участников уголовного процесса (1998)
Дорогих О. М. - Деякі проблеми вдосконалення діяльності державної контрольно-ревізійної служби в Україні (1998)
Лобойко Л. М. - Тактика і методика доказування в дослідчому кримінальному процесі (1998)
Шаренко С. Л. - Особливості розслідування у справах неосудних осіб (1998)
Яременко В. Г. - Кримінальна складова економічної системи України і шляхи її витіснення (1998)
Петрова К. Я. - Проблеми іноземного інвестування в економіку України, Дзюба Н. В. (1998)
Посилкіна О. В. - Проблеми визнання фінансової неспроможності підприємств в Україні (1998)
Шапошніков С. В. - Актуальні питання державного регулювання промислової власності на сучасному етапі розвитку країни, Ковальов Є. В. (1998)
Морозюк В. В. - Фондовий ринок як необхідний інституціональний елемент в умовах Comparative акціонування (1998)
Лукін В. О. - Державне регулювання при експорті та імпорті товарів, Маляревська О. Г. (1998)
Педешко А. І. - Про деякі питання митного оформлення давальницької сировини (1998)
Шишка Р. Б. - Новий погляд на підприємницьку правосуб’єктність (1998)
Бандурка І. В. - Захист прав особи при приватизації житла (1998)
Поточилов О. Д. - Про єдину економічну класифікацію видатків бюджету і специфіку її застосування в системі МВС України на прикладі Університету внутрішніх справ, Скляров Ю. А., Залавська О. В. (1998)
Мічурін Є. О. - Порівняльна характеристика договорів ренти та довічного утримання (1998)
Венедиктов В. С. - Проблеми підвищення ефективності діяльності співробітників органів внутрішніх справ (1998)
Іншин М. І. - Управління процесом вивільнення працівників органів внутрішніх справ (1998)
Лавріненко О. В. - Матеріальна відповідальність осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ України 297-305 (1998)
Іншин М. І. - До питання удосконалення організаційно-штатної структури системи органів внутрішніх справ (1998)
Чаусова Л. Л. - Правове забезпечення пріоритетності в екологічному праві (1998)
Ануфрієв М. І. - Динаміка дисципліни і законності серед особового складу органів внутрішніх справ України (1998)
Хижняк Л. М. - Організація розподільних відносин і громадська думка про справедливість трудової винагороди працівників правоохоронних органів (1998)
Лапшина В. Л. - Професійні особливості правозастосовних видів діяльності як чинник формування професійних деформацій правоохоронців (1998)
Тетерич О. М. - Моральні засади професії юриста, Гавриленко О. А. (1998)
Телічкін О. О. - Профілактика стресових станів у співробітників цивільної поліції ООН (1998)
Шевченко Л. О. - Дослідження агресивності жінок-злочинниць (1998)
Потанин Г. М. - О типологии традиций как условия личностно-значимого развития несовершеннолетних, Антонова Т. Р. (1998)
Землянська О. В. - Проблемна сім’я та її вплив на формування девіантної поведінки особистості, Сорока А. В., Шалімова І. М. (1998)
Ващенко І. В. - Конфліктологія: історичний вимір (1998)
Лисенко В. М. - Новини наукового життя, Одерій О. В. (1998)
Кривуля О. М. - Філософські читання в Університеті (1998)
Ярмиш О. Н. - Права, за якими судиться малоросійський народ 1743 р. К.: АТ Книга, 1997. 547 с., Гавриленко О. А. (1998)
Греченко В. А. - Юрій Шаповал, Володимир Пристайко, Вадим Золотарьов "ЧК-ГПУ-НКВД в Україні: особи, факти, документи". – Київ: Абрис, 1997, Ярмиш О. Н. (1998)
Крамаренко А. - Теоретичні засади інноваційних процесів в освіті (2009)
Бойко М. - Інноваційні процеси в педагогічній діяльності, Млинко В. (2009)
Ящук І. - Проблеми підготовки педагогічних кадрів у вищих навчальних закладах (1928-1941 рр.) (2009)
Янкович О. - Забезпечення практичного спрямування навчального процесу в педагогічних вищих начальних закладах України другої пол. ХХ — поч. ХХІ ст. (2009)
Ляшко Л. - Удосконалення педагогічної культури вчителя у творчій спадщині В. Сухомлинського, Ляшко М. (2009)
Скворцова С. - Професійна компетентність: зміст поняття та класифікація (2009)
Ярощук Л. - Концептуальні підходи до формування готовності майбутнього вчителя до інноваційної діяльності (2009)
Пріма Р. - Професійно мобільний учитель школи першого ступеня: аспекти підготовки до інноваційної діяльності (2009)
Березовська Л. - Педагогічні умови формування професійно важливих якостей майбутніх учителів початкової школи (2009)
Карапузова Н. - Інноваційне середовище як фактор формування професійної компетентності майбутнього вчителя початкових класі, Манжелій Н. (2009)
Шпак М. - Емоційна культура вчителя як чинник гуманізації педагогічної освіти (2009)
Размолодчикова І. - Значення зовнішнього вигляду у створенні іміджу вчителя початкових класів (2009)
Бєкірова Л. - Модель формування готовності майбутніх учителів початкових класів до застосування інтерактивних технологій навчання (2009)
Беркита З. - Поетапність підготовки майбутніх учителів початкової школи до організації роботи з підручником (2009)
Пєтухова Л. - Дидактична модель формування інформатичних компетентностей у майбутніх учителів початкової школи (2009)
Комар О. - Авторська система підготовки майбутнього вчителя початкової школи до застосування інтерактивної технології у професійній діяльності (2009)
Грушко О. - Підготовка майбутніх учителів початкової школи до інтерактивної взаємодії з обдарованими дітьми (2009)
Довга Т. - Підготовка вчителя до використання пізнавальних задач і завдань у системі роботи з молодшими школярами (2009)
Воропай Н. - Переваги використання інформативно-комунікаційних технологій у процесі організації самостійної роботи майбутніх учителів початкових класів (2009)
Біда О. - Підготовка студентів до організації самостійної роботи учнів малокомплектних шкіл, Прокопенко Л. (2009)
Васильківська Н. - Змістовий і процесуальний компоненти підготовки майбутніх учителів початкових класів до використання педагогічних технологій викладання рідної мови (2009)
Одинцова Г. - Використання інноваційних педагогічних технологій у процесі лінгвістичної підготовки майбутніх вчителів початкової школи (2009)
Гладюк Т. - Педагогічні умови розвитку пізнавальної активності майбутніх учителів початкової школи у процесі вивчення природничих дисциплін (2009)
Танана С. - Комплекс завдань для формування у майбутніх учителів іноземної мови професійно орієнтованої англомовної граматичної компетенції (2009)
Гордійчук О. - Інноваційні підходи до професійної підготовки вихователя групи продовженого дня сучасної початкової школи (2009)
Червінська І. - Проблема підготовки майбутніх педагогів до професійної діяльності в умовах гірського середовища (2009)
Яремчук Н. - Розвиток суб’єктної активності майбутнього педагога як складової готовності до виховної діяльності (2009)
Пастир Ю. - Спрямування соціалізації молодшого школяра: інноваційна діяльність учителя (2009)
Тафінцева С. - Моделювання педагогічних ситуацій як засіб підготовки майбутніх учителів початкової школи до соціалізації учнів (2009)
Мар’євич Н. - Шляхи підготовки майбутнього вчителя початкової школи до організації музично-ігрової діяльності молодших школярів (2009)
Нестерович Б. - Методи фахової підготовки учителів початкової школи до музично-виховної роботи з молодшими школярами (2009)
Гринчук І. - Методичні аспекти підготовки майбутнього вчителя до інноваційної діяльності, Олексін Г. (2009)
Гринчук І. - Підготовка майбутнього вчителя до інноваційної діяльності: культурологічний аспект, Горбач О. (2009)
Холостенко Ю. - Творчість учителя як фактор стимулювання інтересу молодших школярів до дизайнерської діяльності (2009)
Матківська І. - Християнсько-антропологічний підхід до педагогічної діяльності: інноваційність як повернення до істини (2009)
Станкевич Г. М. - Дослідження динаміки та трендів виробництва і якості зерна пшениці в Україні на початку третього тисячоліття, Борта А. В., Пенаки А. А. (2019)
Карунський О. Й. - Збагачення комбікормів вітамінним преміксом та його вплив на продуктивність качок, Воєцька О. Є., Бордун Т. В (2019)
Капустян А. І. Черно Н. К. - Функціональний апельсиновий напій із вмістом імунотропних інгредієнтів бактеріального походження, Науменко К. І. (2019)
Макаринська А. В. - Обґрунтування вибору сировини для виробництва білкової кормової добавки, Ворона Н. В. (2019)
Овсянникова Л. К. - Дослідження характеристик активного вентилювання дрібнонасіннєвих культур, Орлова С. С. (2019)
Шаповаленко О. І. - Технологічна характеристика зерна кукурудзи, Рибчинський Р. С., Кустов І. О. (2019)
Шлапак Г. В. - Нетрадиційні інгредієнти в сучасних технологіях, Азарова Н. Г., Кушніренко Н. М., Патюков С. Д., Станкевич Г. М. (2019)
Станкевич Г. М. - Характеристика фізико-механічних властивостей зерна спельти, Кац А. К., Васильєв С. В., Гапонюк О. І. (2019)
Поварова Н. М. - Використання комплексу тваринних та рослинних білків в технології цільном'язових виробів з яловичини, Мельник Л. А., Гулієва А. Ю. (2019)
Антіпіна О. О. - Технологічна експертиза процесу зберігання зерна пшениці як інструмент забезпечення якості, Борта А. В., Ляшан Г. Г., Верещинський О. П. (2019)
Безбах І. В. - Комбіновані способи енергопідведення в процесах сушіння рослинної сировини, Яровий І. І., Войтенко О. К. (2019)
Бужилов М. Г. - Розробка біотехнології функціонального зернового продукту BIOFIBER-PBL, Капрельянц Л. В., Пожіткова Л. Г. (2019)
Palamarchuk A. - Application of smoking preparationsin modern technologies of smoked fishery production, Kushnirenko N., Patyukov S., Agunova L. (2019)
Belyanovskaya E. - Performance evaluation of adsorptive refrigerators based on composite adsorbents "ilica gel – sodium sulphate" and "silica gel – sodium acetate", Pustovoy G. N., Sukhyy M. P., Sukhyy K. M., Lutovchenko R. D. (2019)
Каменева Н. В. - Органо-минеральні мікродобрива та якість винограду сорта Pислінг, Ткаченко О. Б., Тітлова О. О., Іукурідзе Е. Ж., Сугаченко Т. С. (2019)
Кепін М. І. - Математичне моделювання напруженого стану плоду кісточкових культур при його обробці на перфорованій поверхні в полі відцентрових сил, Кирилов В. Х. (2019)
Снєжкін Ю. Ф. - Розробка енергоефективних режимівсушіння насіння зернових культур, Пазюк В. М., Петрова Ж. О., Вишнєвський В. М. (2019)
Колесніченко С. Л. - Використання декстрану в ламелярних косметичних емульсіях, Безусов А. Т. (2019)
Дідух Г. В. - Використання іммобілізованих пивних дріжджів для зброджування пивного сусла, Безусов А. Т., Федоркан Д. А., Гусак-Шкловська Я. Д. (2019)
Оборський Г. О. - Дослідження динамічних характеристик теплового контуру когенераційної енергетичної установки при зміні її електричного навантаження, Бундюк А. М. (2019)
Акішина М. - Комунікативно-прагматичний потенціал тропів у англомовному поетичному тексті ХХІ століття (2013)
Амбразевич О. - Гендерные и профессиональные интонационные особенности речи представителей австралийского варианта английского языка (2013)
Білецька О. - Становлення графічної лінгвістики як комплексної науки: аналітичний огляд (2013)
Власенко Л. - Транспозиційні вияви у межах функціонально-семантичного поля минулого часу (2013)
Войтенко К. - Експресивність у лінгвістичних студіях (2013)
Главацька Ю. - Лексико-синтаксичні особливості реалізації комічної тональності (на матеріалі текстів англомовних байок) (2013)
Димитренко Л. - Лінгвостилістичні засоби досягнення гумористичного ефекту в англомовному художньому тексті (2013)
Драгомирецький О. - Особливості побудови семантичного простору казки М. Еме "Вовк" (2013)
Єфименко Т. - Лінгвостилістична організація готичного роману Анни Радкліфф "Удольфскі таємниці" (2013)
Карабута О. - Сучасна суспільно-політична лексика: семантико-структурний аспект (2013)
Климович С. - Психолінгвістичні основи процесу абревіації (2013)
Коляса О. - Онтологія знань про абсурд у гуманітарній науці (2013)
Ладницька О. - Специфіка вербалізації історичного колориту у текстах жанру фентезі (2013)
Ланчуковська Н. - Лінгвістичні засоби створення експресивності в тексті сучасної англомовної казки (2013)
Лебедєва А. - Феномен мовної гри (на матеріалі новітніх англомовних запозичень) (2013)
Мороз О. - Лінгвостилістичні особливості американських поетичних творів ХХ століття з комічною тональністю (2013)
Олексенко В. - Власні імена в поетичному мовленні І.Франка, Микитась С. (2013)
Паньків О. - Лінгвокультурний аспект фразеологізмів з антропонімним компонентом (2013)
Петренко Н. - Займенник як засіб реалізації інтегративності поетичного тексту (2013)
Тимчук О. - Мовна гра як вид лінгвокреативної діяльності (на матеріалі англійської мови) (2013)
Тихоша В. - Семантико-стилістичні функції символів у романі Василя Барки "Жовтий князь" (2013)
Торговець Ю. - Особливості функціонування суспільно-політичних реалій у текстах СПЕ американської лінгвокультурної традиції: лексико-семантичний контекст (2013)
Абович Т. - Поетична драма Томаса Еліота: джазові мотиви (2013)
Баган М. - Специфіка прийменникового вираження заперечення в українській мові (2013)
Баган Г. - Диференційні маркери веб-сайтів політичних партій США і Великої Британії (на матеріалі англомовного політичного інтернет-дискурсу) (2013)
Бигунова Н. - Языковые особенности речевого акта похвалы (на материале современного англоязычного художественного дискурса) (2013)
Гончарук О. - Сатиричний код у дискурсі англомовної прозової байки (2013)
Грабовська І. - Метакомунікативний потенціал риторичних питань в англомовному діалогічному дискурсі (2013)
Жовнір М. - Поліінтенційність жанру світської бесіди (2013)
Іванців О. - Метафорична модель "Бізнес – це мистецтво" як засіб формування корпоративного іміджу (2013)
Ківенко І. - Рівневі характеристики мовленнєвого акту вдячності в англомовному художньому дискурсі (2013)
Мартос С. - Жаргонно-сленгові страти в міському спілкуванні (2013)
Орлова Н. - Сучасний стан культури і техніки усного мовлення херсонських тележурналістів (2013)
Палиця Г. - Презентація учасників навчально-виховного процесу в пареміологічному корпусі української, російської та німецької мов (2013)
Сарієва А. - Сучасні підходи до навчання англійської мови в умовах соціокультурної освіти (2013)
Сліпецька В. - Паремії як поведінкові мовленнєві формули репрезентації негативних емоцій і станів (на матеріалі української, російської, англійської лінгвокультур) (2013)
Ткаченко А. - Языковые индикаторы комической тональности речевых актов (2013)
Філоненко З. - Реалізація амбівалентності у постмодерністському художньому тексті: лексико-граматичний аспект (2013)
Шальов А. - Лінгвістична організація телебесіди як жанру телевізійного дискурсу (2013)
Ажнюк Л. - Мовні права особи з погляду юридичної лінгвістики (2013)
Бабелюк О. - Постмодерністські прийоми текстотворення у лінгвосинергетичній перспективі (2013)
Базилевич Н. - Ментальні операції лінгвістичної рефлексії та їх актуалізація у текстах творів історико-мемуарного жанру (2013)
Безуглая Л. - Когнитивные основы прагмапоэтики (2013)
Белехова Л. - Алгоритм прототипического прочтения поэтического текста (на материале американской поэзии) (2013)
Бондаренко Є. - Метаморфози метафори часу в британській поезії XVIII-XX століть (2013)
Волкова С. - Складові міфолорного простору в художньому тексті (на матеріалі роману Скотта Момадея "House Made of Dawn") (2013)
Гайдаєнко І. - Засоби вербалізації чуттєвих концептів у художній мовній картині українських письменників, Калачевська В. (2013)
Гулідова І. - Концептуальний простір паремій американської поезії ХХ століття (2013)
Дельва О. - Художній образ "маленької людини": когнітивно-поетологічний підхід (2013)
Денисовець І. - Емоційно-експресивний потенціал юкстапозитів у сучасній українській дитячій прозі (2013)
Заболотська О. - Засоби вираження iмплiцитностi у художньому прозовому та вiршованому текстi: компаративний аспект (2013)
Коваль Н. - Вербалізація концепту "Homeland" в американському суспільно-політичному дискурсі (2013)
Маріна О. - Когнітивно-семіотичні механізми парадоксальності в американському постмодерністському поетичному дискурсі (2013)
Москвичова О. - Метаморфоза на імпліцитному текстовому рівні у британському поетичному тексті епохи романтизму (2013)
Олінчук В. - Специфіка вивчення віршованого тексту в контексті сучасної лінгвістики (2013)
Передерій Г. - Концептуальний простір символічного англомовної поетичної драми (2013)
Просяннікова Я. - Інтертекстуальна функція художнього порівняння в англомовних поетичних текстах канадської поезії (2013)
Романова Н. - Емотивна лексика в лінгвокогнітивному ракурсі (2013)
Тихоша В. - Система образно-тропеїчних засобів лірики Лесі Українки (2013)
Хороз А. - Опозиція внутрішнього й зовнішнього світу персонажу у романі-антиутопії Дж.Оруела "1984": лінгвокогнітивний підхід (2013)
Бабелюк О. - Рецензія на монографію Славової Л.Л. "Мовна особистість лідера у дзеркалі політичної лінгвоперсонології: США – Україна". — Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2012. — 360 с. (2013)
Космеда Т. - Збагачення української лінгвістичної термінологічної лексикографії (2013)
Приходько А. - Емотивна семантика лексичних одиниць: минуле та сучасне. Рецензія на монографію: Н. В. Романова "Історія емотивної лексики німецької мови VIII – початку ХХІ століть" |Київ: ВЦ КНЛУ, 2013. 408 с.| (2013)
Олексенко В. - Кваліфікація та інтерпретація комунікативного аспекту речення й тексту (Рецензія на монографію М. О. Вінтоніва "Актуальне членування речення і тексту: формальні та функційні вияви" |Донецьк : ДонНУ, 2013. – 327с.|) (2013)
Мазур В. І. - Спрямована кристалізація та 3d структура трифазної чотирикомпонентної евтектики в системі B4C-NbB2-SiC, Богомол Ю. І., Упатов Н. І. (2021)
Шаломєєв В. А. - Вплив алюмінію на формування зміцнювальної фази в магнієвих сплавах, Лук'яненко О. С. (2021)
Glotka O. A. - Properties of nickel-based superalloys of equiaxial crystallization, Olshanetskii V. Yu. (2021)
Сидорчук О. М. - Одержання трубних заготовок з мідно-нікелевого сплаву МНЖ 5-1 при використанні інструменту з штампової сталі регулюванням аустенітного перетворення при експлуатації (2021)
Малинов Л. С. - Пoвышение свойств сталей экологичным способом изотермической и ступенчатой закалки, Малинов В. Л., Бурова Д. В. (2021)
Плескач В. М. - Оптимізація конструкції матриць прес-форм, Ольшанецкий В. Ю. (2021)
Качан А. Я. - Особенности процесса горячего выдавливания заготовок рабочих лопаток компрессора ГТД, Уланов С. А. (2021)
Tatarchuk T. V. - Use of additive technologies in the manufacture of central impactors, Kravchuk Yu. S., Pelukh V. P. (2021)
Єршов А. В. - Метод дугової активації основи при збільшенні дистанції плазмового напилення, Зеленіна О. А. (2021)
Дейнега Л. Ю. - Оцінка якості обробки металевих поверхонь методом вейвлет-аналізу, Бережний О. Ю., Козлов В. В., Судаков В. Р. (2021)
Pozhuyeva I. S. - Stress-deformed state of the shell with a small initial deflection under the action of the end load, Levitskaya T. I. (2021)
Штанько П. К. - Расчет балки переменного сечения на упругом основании квазианалитическим методом с учетом граничных условий, Рягин С. Л., Гелетий И. А., Кононенко А. В. (2021)
Левчук С. А. - Розрахунок напружено-деформованого стану двох ортогонально спряжених пластин при крайових умовах симетрії за допомогою матриць типу Гріна, Швидка С. П., Хмельницький А. А. (2021)
Кардашов В. М. - Проблема формоутворення та ергономіки екологічного компактного електротранспорту, Кашуба О. В. (2021)
Тітов І. М. - Мoдель поверхневого перерозподілу домішки впровадження під дією імпульсного лазеру, Недоля А. В. (2021)
Гуляєва Л. В. - Фахове спрямування навчання фізики майбутніх інженерів: практичний аспект (2021)
Title (2021)
Contents (2021)
Gritsenko V. I. - Semantical Similarity Evaluation Method of Concepts for Comparison of Ontologies in Applied Problems of Artificial Intelligence, Gladun A. Ya., Khala K. O., Martínez-Béjar R. (2021)
Chabaniuk V. S. - Critical Systemic Properties of Electronic Atlases New Generation. Part 2: Research Results, Kolimasov I. M. (2021)
Aralova N. I. - Mathematical Model of Conflict-Controlled Processes in Self-Organization of Respiratory System, Klyuchko O. M., Mashkin V. I., Mashkina I. V., Radziejowski P. A., Radzie-jowska M. P. (2021)
Danilova V. V. - Determination of Influence Parameters of High Frequency Current on Living Tissues, Shlykov V. V., Dubko A. A. (2021)
Єрмакова І. Й. - M-Health технологія для прогнозування стану людини в екстремальних умовах середовища, Богатьонкова А. І., Ніколаєнко А. Ю., Тадеєва Ю. П., Грицаюк О. В., Солопчук Ю. М. (2021)
До уваги авторiв (2021)
Андрущенко В. П. - Невинна боротьба з далекосяжними наслідками (2019)
Хамітов Н. В. - Філософська публіцистика як мужність відкритості іншому: актуальність для академічної освіти і науки, Крилова С. А. (2019)
Глушко Т. П. - Філософські засади випереджальної економічної освіти (2019)
Корсак К. В. - Духовна безпека молоді України в умовах загроз двох глобальних колапсів і консцієнтальних війн: філософський погляд, Корсак Ю. В., Антонюк Л.А., Бойчук О. С., Кірик Т. В., Ляшенко Л. М., Похресник А. К. (2019)
Коваленко В. - Універсальні критерії та стандарти змісту освітніх і наукових текстів (2019)
Nesterova M. O. - Iмплементація європейських цінностей в український освітній простір: розвиток соціальної згуртованості та міжкультурного діалогу (2019)
Цветкова Г. - Моніторинг якості підготовки магістрів педагогічного профілю: критерії та показники, Панасенко Е. (2019)
Якимчук О. - Досягнення та суперечності реалізації "Національної доктрини розвитку освіти у ХХІ столітті" (2019)
Магера С. - Українська культура: єдність національних і загальнолюдських пріоритетів (2019)
Пирогова Т. - Проблема виховання естетичної культури майбутніх педагогів (2019)
Підлісний Д. В. - Smart-освіта у smart-суспільстві: можливі шляхи адаптації, Глушкова Г. Г. (2019)
Хамітов Н. В. - Суспільство і держава для людини: єдність української мрії та дії (Рецензія на двотомник В. П. Андрущенка "Організоване суспільство". Книга перша "Від мрії до дії". Книга друга "Філософія новітнього державотворення") (2019)
Реферативный обзор статей номера (2019)
Abstracting Review of Journal Articles (2019)
До уваги авторів (2019)
Вихідні відомості (2019)
Гнатишин Л. - Система та механізм управління конкурентоспроможністю фермерських господарств, Великий Р. (2021)
Шарий Г. - Вдосконалення земельних відносин в Україні, Нестеренко С., Сучкова Є. (2021)
Черевко І. - Тенденції і проблеми розвитку нішевого тваринницького агробізнесу в Україні, Черевко Г. (2021)
Содома Р. - Моніторинг соціально-економічного розвитку територіальних громад, Дубневич Ю., Марків Г., Шматковська Т. (2021)
Бінерт О. - Моніторинг і вдосконалення економічних взаємовідносин у системі "виробництво – переробка молока" та вплив територіальних громад, Лисюк О., Балаш Л. (2021)
Войнича Л. - Стратегічне планування: прогнозування показників виробництва продукції рослинництва в агропідприємствах досліджуваного району (2021)
Філюк Д. - Засади стратегічного управління аграрним сектором економіки у контексті сталого розвитку сільських територій (2021)
Чернодубова Е. - Фінансова політика як інструмент розвитку аграрного сектору, Мартинов А., Розмислов О. (2021)
Синявська Л. - Фінансова децентралізація: економічні передумови та сучасний стан, Шолудько О., Богач М. (2021)
Рубай О. - Роль Державного казначейства в управлінні державними фінансовими ресурсами, Роздайбіда Н. (2021)
Масюк Ю. - Оцінка фінансової стійкості підприємства і напрями її забезпечення (2021)
Шолудько О. - Оцінка фінансової доступності жителів сіл та сільських територій, Грицина О., Синявська Л. (2021)
Грубінка І. - Особливості формування ринку страхових послуг в Україні, Грицина О. (2021)
Павленко О. - Оцінка ефективності страхової діяльності в Україні в умовах сталого розвитку (2021)
Східницька Г. - Консолідація державних електронно-інформаційних ресурсів в Україні з використанням зарубіжного досвіду (2021)
Агрес О. - Стан та перспективи розвитку комерційних банків за умов пандемії COVID-19, Томашевський Ю. (2021)
Мацьків Г. - Теоретичні аспекти бухгалтерського інжинірингу, Ціцька Н., Мирончук З. (2021)
Магійович І. - Розвиток сільського господарства України в контексті продовольчої безпеки світу, Магійович Р. (2021)
Колач С. - Теоретичний аналіз розвитку сільськогосподарських підприємств в умовах економічної інтеграції (2021)
Сиротюк Г. - Забезпечення економічної безпеки підприємств аграрного сектору (2021)
Зеліско Н. - Сучасні тенденції розвитку та функціонування аграрного бізнесу в Україні, Василина О. (2021)
Федик О. - Функціонування та розвиток малих форм господарювання в АПК (2021)
Михалюк Н. - Шляхи вдосконалення внутрішнього середовища підприємства (2021)
Губар Ю. - Особливості використання орних земель Зборівського району Тернопільської області, Хавар Ю., Сай В., Гулько О. (2021)
Волович В. - Економічна ефективність використання синтетичного триптофану в раціонах годівлі гусей, Вовк С. (2021)
Ступень Р. - Економічні перспективи розвитку зеленого туризму в Україні, Дудяк Р., Бугіль С., Сенчишак С. (2021)
Дудяк Р. - Економічні аспекти розвитку міжнародного туризму в Україні та світі, Бугіль С., Шовген М. (2021)
Грисьо М. - Тенденції використання земель сільськогосподарського призначення в Україні (2021)
Содома Р. - Вплив інформаційних технологій на розвиток маркетингової логістики, Когут М., Марутяк Г., Кордонська O. (2021)
Вислободська Г. - Особливості маркетингу готельних та ресторанних господарств, Бернацька І., Брух О., Дранус Л. (2021)
Дудяк Р. - Економічні основи розвитку спортивного туризму в Україні, Бугіль С., Погребняк Л., Сенчишак С. (2021)
Хірівський Р. - Стратегія розвитку АПК України в умовах посилення міжнародної конкуренції, Содома Р., Клебан О., Устиновська Т. (2021)
Здирок М. - Рекламні онлайн-комунікації як засіб просування товарів в інтернет-середовищі, Левкович І., Стасів Н., Дранус Л. (2021)
Вербицький Є. В. - Принцип формування моменту зі зменшеною пульсацією у вентильно-індукторному двигуні з П-подібними полюсами, Лук’янов М. О., Бондаренко Ю. В. (2021)
Dovgalyuk O. - Allocation of steady-state areas of total electrical load schedules of 10/0,4 kV transformer substations located in residential areas, Shcherbak I., Kovaleva Y., Korobka V. (2021)
Кравчук А. В. - Визначення характеристик тріщиностійкості для сталі 22К за результатами випробувань зразків різних типів, Кондряков Є. О. (2021)
Калина В. С. - Удосконалення рецептури пастильних кондитерських виробів з використанням цикорію і топінамбуру, Гезь Я. В. (2021)
Калина В. С. - Удосконалення рецептури кондитерського виробу на основі борошна з бобів нуту та ягід журавлини, Гезь Я. В., Кузьо О. С. (2021)
Кузей А. М. - Механізми структурно-фазових перетворень при кристалізації розплаву припою в умовах магнітно-динамічних впливів для твердосплавних інструментів, Лебедев В. Я., Цикунов П. Ю., Сліпчук А. М. (2021)
Майструк В. В. - Дослідження структури газового потоку в циклоні з проміжним відведенням пилу (2021)
Ненастіна Т. О. - Електрохімічне осадження сплаву кобальту, Сахненко М. Д., Проскуріна В. О., Корогодська А. М., Горохівська Н. В. (2021)
Пасенко О. О. - Характеристика композиту діатоміт-альгінат-Fe3O4 як адсорбенту фосфатів, Фролова Л. А., Шунькін І. С. (2021)
Петрушина Г. О. - Потенціометричний сенсор для визначення гідрохінону, Бойко Ю. В., Вишнікін А. Б., Базель Я. Р., Чигвінцева О. П. (2021)
Пешук Л. В. - Розробка м’ясо-рибних формованих напівфабрикатів для геродієтичного харчування, Сімонова І. І. (2021)
Поспєлов О. П. - Резистивні властивості точкових контактів Янсона в умовах інверсії поляризації, Камарчук Г. В., Сахненко М. Д., Савицький А. В., Проскуріна В. О., Зюбанова С. І. (2021)
Сахненко М. Д. - Особливості технології КЕП для еко- та енерготехнологій, Каракуркчі Г. В., Ненастіна Т. О., Єрмоленко І. Ю., Корогодська А. М. (2021)
Сахненко М. Д. - Фотокаталітична активність металоксидних систем на основі допованих d-елементами сплавів титану, Степанова І. І., Зюбанова С.І., Дженюк А. В., Індиков С. М. (2021)
Сова Н. А. - Техніко-економічне обґрунтування технології комплексної переробки насіння промислових конопель, Луценко М. В., Полегенька М. А., Чорней К. А. (2021)
Андрущенко В. П. - Цивілізаційна вартість освіти (2019)
Бобало Ю. Я. - Управлінські впливи системи внутрішнього забезпечення якості в закладах вищої освіти (2019)
Сторіжко Л. В. - Проблема людської природи як концепту ідентичності в психоаналітичній філософії (2019)
Корсак Ю. В. - Минуле, сьогодення і майбутнє в уявленнях про прийняття рішень людиною (2019)
Нестерова М. О. - Соціальна згуртованість та інклюзія в освіті: європейські практики молодіжної роботи (2019)
Терепищий С. О. - Діяльність українських вищих навчальних закладів в евакуації в роки німецько-радянської (Великої Вітчизняної) війни, Малежик Д. І. (2019)
Карташова Л. А. - Підготовка менеджерів соціокультурної діяльності до соціалізації осіб з особливими потребами в індустрії дозвілля, Любарець В. В. (2019)
Криштанович М. Ф. - Шляхи впровадження сучасних інформаційних технологій та інноваційних методик викладання правознавства в закладах загальної середньої освіти (2019)
Сікорський П. І. - Формування нових технологій навчання у закладах вищої освіти, Колодій І. С. (2019)
Кузьоменська Л. Г. - Мовна дійсність епохи масової культури (2019)
Заможський А. Б. - Круглий стіл в НПУ ім. М. П. Драгоманова "Соціальна згуртованість та інклюзія в освіті: європейські студії для молоді" (2019)
Реферативный обзор статей номера (2019)
Abstracting Review of Journal Articles (2019)
До уваги авторів (2019)
Вивідні відомості (2019)
Дубко А. Г. - Застосування імпедансометрії при біполярному з’єднанні зварюванням біологічних тканин, Чвертко Н. А., Лебедєв О. В. (2021)
Попов С. В. - Модель інструменту для зварювання легень, Лебедєв О. В. (2021)
Савенок Б. Ю. - Модель корекції прикусу за допомогою вестибулярних брекетів, Лебедєв О. В. (2021)
Shevtsova O. N. - A mathematical model of transport kinetics of 99mtc radiotracers (2021)
Петровська М. С. - Моделі конструкції коронарних стентів з різними механічними властивостями, Лебедєв О. В. (2021)
Новікова А. О. - Реакція організму моряка на моделювання професійної діяльності (2021)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського