Лемко Г. - Ідеї громадянського виховання у творчій спадщині педагогів Західного регіону України (кінець ХХ – початок ХХІ ст.) (2021)
Бєлова В. - До питання про проблему управління освітою в зарубіжжі: термінологічний аспект (2021)
Діденко І. - Проблеми викладання іноземних мов студентам немовних спеціальностей: до, під час та після пандемії, Загоруйко Л., Філатова О. (2021)
Пахотіна Т. - Патріотичне виховання в Республіці Польща: нормативні засади (2021)
Юзик О. - Аналіз стандартів професійної підготовки вчителя інформатики у Польщі (кінець XX - початок XXI cт.), Пелех Ю. (2021)
Балог Г. - Готовність музикантів-інструменталістів до сценічної діяльності як психолого-педагогічний феномен (2021)
Волкова Ю. - Методологічні основи формування здатності майбутніх учителів хореографії до художньо-інтерпретаційної творчості у фаховій діяльності, Лісовська Н., Трощенко В. (2021)
Єременко О. - Провідні методологічні підходи до підготовки магістрів музичного мистецтва, Бірюкова Л. (2021)
Чжан С. - Теоретико-методичні підходи та принципи формування прогностичних умінь у майбутніх учителів музичного мистецтва (2021)
Дорогі читачі й автори журналу! (2021)
Шаров О. - Історіософські аспекти грошової глобалізації (2021)
Джіамманко М. Д. - Урядові заходи та економічна діяльність під час спалаху COVID-19: деякі попередні короткострокові докази з Європи, Джітто Л. (2021)
Хоссейн Ш. - Вплив COVID-19 на економіку Бангладеш: чи ризикована бангладешська економіка після COVID-19? (2021)
Касагранде С. - Розуміння асиметрій ЄВЕС та їх економічно-політичні наслідки (2021)
Ботельйо Х. М. М. - Порівняльні переваги міжнародної торгівлі: двосторонні перспективи Португалія – Латвія, Португалія – Польща та Португалія – Україна, Міетуле І., Гушко С., Кулішов В., Максимова І. (2021)
Трушкіна Н. - Кластерна модель організації логістичної діяльності в регіоні (на прикладі економічного району "Поділля"), Джвігол Х., Квілінський О. (2021)
Бугайко Д. - Системний підхід до визначення рівня безпеки сталого розвитку авіаційного транспорту: індикатори, рівень, загрози, Харазішвілі Ю., Ляшенко В., Квілінський О. (2021)
Лучко М. - Статистичні методи прогнозування розвитку демографічних показників України: контекст застосування, Шестерняк М. (2021)
Наші автори (2021)
Ворона Л. І. - Нормативно-правове забезпечення розвитку позашкільної освіти в Україні (2020)
Загородня А. А. - Профільне навчання як форма радикальної диференціації освітнього процесу (2020)
Пастирська І. Я. - Інтегративні процеси в зарубіжній педагогіці (2020)
Цуркан Т. Г. - Аналіз педагогічних умов реалізації олімпійської освіти молодших школярів в освітньому процесі (2020)
Артеменко А. О. - Формування у студентів навичок дослідницької діяльності на конкретному прикладі, Стєганцева П. Г. (2020)
Гольтер І. М. - Латинська мова як важливий складник системи сучасної біотехнологічної освіти: роль та особливості викладання (2020)
Ivashchyshyn O. M. - Innovative resources for promoting academic writing skills in English classes, Kashchyshyn N. Yе. (2020)
Скіба Н. Я. - Методологічні та методичні засади інтегрованого формування іншомовної комунікативної та методичної компетентностей майбутніх викладачів англійської мови для економічних спеціальностей (2020)
Шубна О. В. - Інноваційна організація методичної роботи в Новій українській школі, Толстікова О. В., Вєнгріна І. Ф. (2020)
Боряк О. В. - Мовленнєвий розвиток дітей з особливими освітніми потребами як провідний чинник соціалізації, Косенко Ю. М. (2020)
Сеага Семі - Культурно-дозвіллєва діяльність як засіб корекції агресивної поведінки підлітків (2020)
Божко Н. М. - Дистанційне навчання іноземних студентів як спроба вирішення певних проблем мовної підготовки за умов карантину (2020)
Гаращенко Л. В. - Ігрові технології в системі фахової підготовки педагогів дошкільної освіти, Кондратюк С. Г. (2020)
Гончарук В. В. - Інноваційна підготовка майбутніх учителів у закладах вищої освіти в умовах дистанційного навчання, Гончарук В. А., Макаревич І. М., Чистякова Л. О. (2020)
Дудіна О. В. - Сучасний стан та розвиток підготовки магістрів медичної галузі в закладах вищої освіти Китаю (2020)
Єнгаличева І. В. - Застосування інноваційних технологій у підготовці майбутніх фахівців дошкільної освіти (2020)
Красовська О. О. - Формування інклюзивної компетентності майбутніх педагогів до використання арт-терапевтичних технологій в освітньому середовищі ЗДО та НУШ, Міськова Н. М., Хом'як О. А. (2020)
Михайлов В. М. - Експлікація педагогічних понять "фахівець із питань цивільної безпеки" та "професійна компетентність фахівця з питань цивільної безпеки" (2020)
Опальчук Б. В. - Функціонально-практичний складник професійної діяльності майбутніх соціальних працівників: специфіка культурно-дозвіллєвої підготовки (2020)
Петрик К. Ю. - Методологічний концепт підготовки майбутніх учителів початкової школи до організації інтерактивної навчальної взаємодії учнів (2020)
Семенова О. Ю. - Результати експерименту з упровадження андрагогічного підходу в процес професійної підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти (2020)
Соляр Л. В. - Наукові підходи в процесі професійної підготовки магістрів музичного мистецтва (2020)
Ульянова В. С. - Підвищення рівня професійної компетентності майбутнього вчителя музичного мистецтва (2020)
Чуєва І. О. - Інноваційні технології в підготовці конкурентоспроможних фахівців спеціальності 242 "Туризм" освітньої програми "Управління в туризмі та гостинності", Дядечко І. Є., Криволапов Е. А. (2020)
Чупрун О. С. - Сучасна система підготовки учителя в Україні: домінантні підходи (2020)
Шкляр А. - Методологічні підходи формування професійної компетентності офіцерів поліції до профілактики правопорушень неповнолітніх (2020)
Shcherba N. S. - Factors that affect pre-service English teachers' psychological readiness for teaching learners with disability (2020)
Суліма Є. М. - Проектування стратегії розвитку вищої освіти як засіб модернізації освітньої галузі України на 2021–2031 роки (2020)
Дудик Р. В. - Особливості впливу класичної музики на формування особистості дітей (2020)
Трухан Г. В. - Зміст та сутність фасилітативної педагогічної підтримки сім'ї (2020)
Хлєбік С. Р. - Театральні технології у формуванні соціально-творчої особистості (2020)
Бущак І. М. - Розвиток творчих здібностей дітей дошкільного віку засобами музичного мистецтва, Кость С. П., Пирч М. І. (2020)
Оніщук Т. І. - Статус у групі та особливості спілкування старших дошкільників: психолого-педагогічний аспект (2020)
Паласевич І. Л. - Мовленнєва готовність старших дошкільників до навчання в школі як лінгводидактична проблема (2020)
Гончар Л. В. - Освітнє середовище університету як чинник формування культури професійної діяльності майбутніх менеджерів (2020)
Заслужена А. А. - Позитивні наслідки дистанційної освіти: соціально-психологічний контекст, Зайцева І. В. (2020)
Кошелева Н. Г. - Педагогічні умови формування методичної компетентності майбутніх викладачів психології (2020)
Крохмальна Г. І. - Сучасні виклики дистанційного навчання в закладах вищої освіти, Кость С. П. (2020)
Лисенко Г. Л. - Додаткові можливості розвитку іншомовної компетенції студентів у процесі підготовки до майбутньої професійної діяльності (2020)
Локарєва Г. В. - Творче самопочуття викладача як провідна умова використання ігрового тренінгу у професійній підготовці майбутнього актора, Кривошеєва О. В. (2020)
Маковєй О. М. - Потенціал дистанційного навчання у формуванні нових методичних форм освітнього процесу в закладі вищої освіти, Маковєй Р. Г. (2020)
Малицька О. В. - Концепція синтезу мистецтв у сучасній мистецькій освіті майбутнього вчителя початкової школи (2020)
Mosol N. О. - Psychological and pedagogical principles of organization of distance learning process in the context of Covid-19 pandemic, Fil O. V. (2020)
Назаренко І. І. - Вплив сучасних реалій на стан фізичної підготовленості студентів, Аліпова Т. С. (2020)
Процик Г. М. - Використання зарубіжного досвіду в процесі розвитку пізнавальної активності студентів (2020)
Самусь Т. В. - Особливості використання проектувально-технологічної парадигми розвитку інтелекту в освітньому процесі закладу вищої освіти, Зінченко О. В. (2020)
Турбар Т. В. - Структура та зміст маркетингової компетентності викладача вищої школи, Омельчак Е. Ю. (2020)
Хриков Є. M. - Ключові ідеї підвищення ефективності взаємодії закладів вищої освіти та роботодавців (2020)
Мина Ж. В. - Розроблення друкованої рекламної поліграфічної продукції для популяризації діяльності та послуг школи, Каськів М. І. (2020)
Харченко Ю. Т. - Особливості реалізації інформаційно-комунікативних технологій у професійній діяльності концертмейстерів закладів вищої освіти (2020)
Маценко Л. М. - До питання змісту і методичних аспектів роботи наставника студентської групи, Шкварок О. П. (2021)
Буняк А. В. - Умови та особливості, що сприяють поширенню підліткової наркоманії (2021)
Дяченко Н. О. - Символ і знак, як елементи театральної мови (2021)
Конон А. И. - Влияние стретчинга на организм человека, Алесич Е. А. (2021)
Пирогов С. Б. - Педагогические средства восстановления физической работоспособности при занятиях ММА, Лапицкая Л. А. (2021)
Комишева В. Ю. - Зовнішньоторговельна політика України як механізм реалізації національних економічних інтересів (2021)
Кирилова І. О. - Методика організації та проведення практичних робіт з інформатики у закладах передвищьої фахової освіти (2021)
Панчук Н. Р. - Балетна вистава епохи романтизму в сучасній історіографії (2021)
Невінчаний М. О. - Поняття та основні ознаки воєнного злочину у міжнародному кримінальному праві (2021)
Москалик Д. І. - Лібрето балетних вистав: від романтизму до постмодерну (2021)
Василишин Х. Л. - Поняття "художній образ" у хореографічній культурі (2021)
Бароўская І. А. - Інтэлектуальна-філасофскі змест паэтычнай творчасці Уладзіміра Караткевіча (2021)
Газдик А. М. - Зовнішньополітичні зміни в сша з приходом адміністрації Джо Байдена (2021)
Гауряк О. Д. - Особливості застосування засобів гімнастики для формування правильної постави на он-лайн уроках фізичної культури під час дистанційного навчання, Малиник В. Ю. (2021)
Ревкало Ф.-Й. В. - Сучасний стан українсько-польських відносин (2021)
Вишневський І. І. - Діаспора як важливий феномен сучасності та аналіз підходів до його вивчення різними науковцями (2021)
Балаховська Ю. М. - Характеристика основних концептів навчання літератури у творчій спадщині О. Р. Мазуркевича (2021)
Куцина А. В. - Сучасна стратегія кібербезпеки сша та перспективи її реалізації (2021)
Акіншина І. М. - Філософські аспекти діяльності Г. Сковороди у творах художньо-біографічної прози межі ХХ - ХХІ ст. (2021)
Арашкевич О. В. - Современные особенности развития малого и среднего предпринимательства в Республике Беларусь (2021)
Бобинець А. В. - Інституційна основа "м’якої сили" США (2021)
Игнатова Е. А. - Современный руководитель: компетенции и функции, Горностай Л. Ч. (2021)
Ковалевський В. О. - Політичні мережі як ефективна форма політичних комунікацій сучасності (2021)
Березовська-Чміль О. Б. - Теорії прийняття рішень в політичному дискурсі, Кобець Ю. В. (2021)
Kalitseva O. V. - Media and information literacy as crucial educational priority in a fast-changing modern world (2021)
Горностай Л. Ч. - Значимость эмоционального интеллекта в мотивировании сотрудников, Игнатова Е. А. (2021)
Фозекош Н. А. - Сепаратизм в Бельгії: особливості та можливі наслідки (2021)
Тоцька С. І. - Революція гідності на території м. Бердянська (листопад 2013 – квітень 2014 рр.) (2021)
Чуп О. М. - Співробітництво України та Великої Британії після Brexit: проблеми та перспективи (2021)
Білоус О. М. - Українська мова в інформаційно-гуманітарному просторі України, Лизанчук В. В. (2021)
Гораль Н. М. - Категорії "учі” ("свій”) та "сото” ("чужий”) в японській культурі (2021)
Бордок В. І. - Наслідки сирійської кризи та перспективи її врегулювання (2021)
Тотар І. В. - Українсько-американські відносини в умовах пандемії (2021)
Іванів Д. Е. - Конституційний розвиток 5-ї Республіки Франції та її місце на міжнародній арені (2021)
Загорка О. М. - Методичний підхід до оцінювання спроможностей міжвидового угруповання військ під час планування реформування (розвитку) Збройних Сил України, Загорка І. О., Фучко А. Й. (2021)
Биченков В. В. - Методика визначення сценаріїв розвитку держави на довгострокову перспективу, Павліковський А. К., Левчук О. В., Бутенко М. П. (2021)
Свєшніков С. В. - Чинники безпекового середовища, важливі для розвитку сил оборони України, Бочарніков В. П., Прима А. М., Дергильова О. В. (2021)
Богданович В. Ю. - Підхід до оцінювання безпекового середовища в сучасних умовах ведення збройної боротьби, Ільяшов О. А., Комаров В. С., Олексіюк В. В. (2021)
Сніцаренко П. - Досвід збройних сил провідних країн світу в інтересах удосконалення інформаційного забезпечення Збройних Сил України, Саричев Ю. А., Ткаченко В. А., Зубков В. П. (2021)
Саганюк Ф. В. - Тероризм та інші протиправні дії у російській гібридній війні, Мудрак Ю. М., Мазуренко І. М., Піщанський Ю. А. (2021)
Торічний В. О. - Збройні конфлікти як дестабілізуючий фактор прикордонної безпеки, Братко А. В., Захарчук Д. О. (2021)
Андріянова Н. М. - НАТО та світова пандемія: від невизначеності до плану дій, Голопатюк Л. С., Коваленко Г. А., Шпура М. І. (2021)
Ворович Б. О. - Управління ризиками розроблення та імплементації основних концептуальних документів оборонного планування (2021)
Поляєв А. І. - Підходи щодо розроблення методики імплементації концептуальних документів стратегічного та оборонного планування (2021)
Попельський М. І. - Погляди щодо організації національного спротиву з урахуванням вимог Закону України "Про основи національного спротиву” (2021)
Шапталенко М. І. - Напрями удосконалення організаційно-штатної структури органів технічного забезпечення підрозділів і частин тактичного рівня у єдиній системі логістики (2021)
Беляченко В. В. - Обґрунтування функціональних вимог до програмної компоненти системи управління життєвим циклом автоматизованих систем у Збройних Силах України, Бобров С. В., Закалад М. А., Утюшев М. К. (2021)
Федорієнко В. А. - Особливості спеціального програмного забезпечення управління подіями безпеки для системи DRMIS, Кульчицький О. С., Розумний О. Д. (2021)
Бондарчук С. В. - Пропозиції щодо класифікації тематичних груп термінів, що застосовуються в управлінні життєвим циклом інформаційних систем військового призначення, Галаган В. І., Рибидайло А. А, Полішко С. В. (2021)
Підгородецький М. М. - Фізичне моделювання мін та інженерних боєприпасів, адекватних за показником теплової інерції, Куртсеітов Т. Л., Ясько В. А., Ментус І. Е. (2021)
Кривогуз Г. І. - Класифікація бойових документів логістичного забезпечення (по службах тилу) тактичної ланки: зміни і доповнення, Нагорнюк В. Ф., Прима М. В. (2021)
Тіхонов Г. М. - Підходи до застосування грейдингу в системі управління персоналом Збройних Сил України, Кірілкін Є. І., Шпанчук Г. В., Баталюк В. І. (2021)
Шопіна І. М. - Проблеми правового та організаційного забезпечення розвитку інформаційної культури військовослужбовців Збройних Сил України, Котляренко О. П. (2021)
Вимоги до статей (2021)
Вихідні відомості (2021)
Новини АПК (2021)
Аналітика (2021)
Поляковський В. М. - Вимоги до облаштування пташників для утримання цесарок, Михальська В. М., Шевченко Л. В. (2021)
Дикий М. - Синиця біла (Parus Cyanus) – рідкісний вид, занесений до Червоної книги України (2021)
Мізерницький О. - Використання пробіотиків у птахівнпицтві (2021)
Уманець Р. М. - "Agro Animal Show 2021" – виставка ефективного тваринництва та птахівництва, Коротков І. С. (2021)
Чеверда І. М. - Клінічний стан та продуктивність гонадоектомованих півників породи адлерська срібляста, Захаренко М. О., Соломон В. В. (2021)
Marchyshyna Y. I. - The working conditions and analysis of occupational hazards in workers of poultry industry, Gruntkovskyi М. S., Poliakovskyi V. M., Mykhalska V. M. (2021)
ТОВ "Агродана" (2021)
Це цікаво (2021)
Із зарубіжних публікацій (2021)
Запрошуємо на навчання! (2021)
Ворона Л. І. - Гурток як основна форма організації освітнього процесу в позашкільній освіті (2021)
Загородня А. А. - Елективні курси в профільних школах як одна з тенденцій реформування освіти (2011–2017 рр.) (2021)
Kugai K. B. - Classical university education in western Ukraine: history review (2021)
Пісоцька М. Е. - Розвиток ідеї індивідуалізації проблемного навчання учнів у вітчизняній педагогіці в 50-ті – 70-ті роки ХХ століття, Кадашевич К. О. (2021)
Швидун В. М. - Педагогічні інновації у практиці діяльності закладів загальної середньої освіти (2021)
Бартків О. С. - Тестовий контроль на заняттях із педагогіки, Дурманенко Є. А. (2021)
Біденко Л. В. - Метод дієслівного словозмінного моделювання в практиці навчання української мови як іноземної, Кисельова Г. І. (2021)
Боднар Т. О. - Принципи побудови ефективного онлайн-навчання (2021)
Гарачук Т. В. - Контрольно-оцінювальна діяльність молодших школярів у контексті Нової української школи (2021)
Золотько Ю. С. - Тренінгові технології на заняттях з іноземної мови у старшій школі: особливості та умови впровадження (2021)
Кулик О. Д. - Метод моделювання комунікативних ситуацій як засіб формування у здобувачів освіти життєвих компетентностей (2021)
Kulikova I. Yu. - Methodical techniques on teaching "Meteorology" at the English lesson for deck officers (2021)
Лях О. В. - Інтерференційні граматичні помилки в письмовому та усному мовленні студентів-філологів у процесі вивчення німецької мови як другої іноземної (2021)
Скрипник Н. І. - Принципи навчання студентів гуманітарно-педагогічного коледжу в умовах глобалізації (2021)
Фоміна І. Л. - Принцип діалогізму у процесі навчання усного мовлення іноземних студентів (2021)
Фурман О. Ф. - Аналіз текстової інформації на уроках літературного читання (2021)
Яремчук С. М. - Вивчення складнопідрядних речень із підрядним умови на заняттях з української мови як іноземної (2021)
Стеблюк С. В. - Організація освітнього процесу у класі з інклюзивним навчанням (2021)
Тороп К. С. - Дослідження когнітивної компетентності у школярів із порушеннями інтелектуального розвитку (2021)
Боровець О. В. - Формування професійної компетентності майбутнього педагога засобами моделювання, Яковишина Т. В. (2021)
Voitovska О. М. - Vectors of implementation of the process of professional development of teachers by means of the open educational environment of higher and postgraduate pedagogical education (2021)
Гоцуляк К. І. - Формування професійної компетентності майбутніх учителів початкової школи в умовах дистанційного навчання у фаховому педагогічному коледжі, Стамбульська Т. І. (2021)
Гура Т. Є. - Ціннісний складник інклюзивної компетентності вчителя Нової української школи, Гура О. І. (2021)
Дмитрищук Н. В. - Комунікативна самоефективність майбутніх судноводіїв як концепт психолого-педагогічних досліджень (2021)
Дурманенко О. Л. - Формування бар'єрної компетентності майбутніх вихователів закладу дошкільної освіти (2021)
Zaporozhtseva Yu. S. - Determination of criteria, indicators and levels of development of foreign languages teacher' professional competence in the postgraduate education (2021)
Іванчук С. А. - Методологічні підходи до процесу професійної підготовки майбутніх вихователів до формування екологічно доцільної поведінки у дітей дошкільного віку (2021)
Лобач Н. В. - Рефлексійно-оцінювальна компетенція як складник професійної компетентності майбутніх лікарів, Саєнко М. С., Сілкова О. В. (2021)
Лобачова І. М. - Мотиваційний аспект використання медіатексту під час навчання англійської мови майбутніх фахівців із початкової освіти (2021)
Люшин М. О. - Електронне портфоліо як форма презентації професійної майстерності працівника закладу освіти, Люшина В. М. (2021)
Мержева Л. Ф. - Медіаосвіта як складник процесу фахової підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва, Врубель Г. Ф. (2021)
Міщенко С. П. - Місце креативності у професійному зростанні педагога-музиканта (2021)
Остапенко Е. М. - Експериментальне обґрунтування ефективності застосування засобів математичного моделювання для формування інформаційної культури майбутнього лікаря (2021)
Ромашенко В. Є. - Формування інформаційної культури та комп'ютерної грамотності майбутнього поліцейського, Коротков Є. П. (2021)
Рябченко О. М. - Народна культура України як важливий складник професійної підготовки спеціалістів медіадизайну (2021)
Саранча І. Г. - Соціальна послуга за бюджетний кошт як елемент підготовки соціальних працівників до професійного самовизначення (2021)
Стасенко О. А. - Формування професійних компетентностей майбутніх учителів фізичної культури як запорука успішної педагогічної діяльності (2021)
Чалій Л. В. - Аналіз викликів та проблем професійної підготовки здобувачів вищої освіти в Україні в умовах світової коронавірусної пандемії (2021)
Яновська Л. Г. - Підготовка майбутніх учителів історії до формування в учнів аксіологічної компетентності, Яновський А. О. (2021)
Гончаренко О. В. - Правові основи медико-соціальної роботи, Іонова І. М., Поляничко А. О. (2021)
Знобей О. В. - Толерантність як особистісно-професійна якість соціального працівника (2021)
Клочко О. О. - Соціальна екскурсія як інноваційна технологія профілактики адиктивної поведінки підлітків (2021)
Title (2021)
The table of contents (2021)
Instructions for authors (2021)
Kormych B. - The 5th Anniversary of Lex Portus Journal: Emerging Transnational Law of Supply Chains, Averochkina T. (2021)
Serafimov V. - Seaports in the BRI: Challenges, Solutions and Emerging Regulations, Stets O., Shkolyk A. (2021)
Vaangal K. - Legal Status of Offshore (Deep-Water) Oil Rigs: Coastal State Jurisdiction and Countering Oil Spills Threats (2021)
Ostrikova T. - AEOs’ Institution Development in the EU and Ukraine: Common Standards in Different Perceptions (2021)
Новини АПК (2021)
Аналітика (2021)
Вітаємо з 75-річчям Ільдуса Ібатулловича Ібатулліна! (2021)
Вітаємо з ювілеєм Ольшу Миколаївну Якубчак! (2021)
Кучерук М. Д. - Міжнародна науково-практична конференція "Наукові передумови оптимізації органічного бізнесу" (2021)
Циновий О. В. - Метапневмовірусна інфекція птиці: розробка вітчизняного методу діагностикита епізоотологічний моніторинг у птахівничихгосподарствах України, Наливайко Л. І. (2021)
Приглашаем на Первую международную сессию "GMP+ академия 2021"! (2021)
Шаров О. - Утримання у неволі папуг виду Калита (Myiopsitta monachus) (2021)
Подобед Л. И. - Синбиотики помогают стабилизировать продуктивность яичной птицы, Коваленко А. В., Пересунько А. В. (2021)
Кучеров В. - ТОВ "Фідлайф": 12 років успішної виробничої діяльності (2021)
Федорченко А. М. - Аналіз біобезпеки в інкубаторіях промислових птахопідприємств, Недосєков В. В. (2021)
Мельник В. - Птах року – Синиця чубата (Lophophanes cristatus), Слободенюк М. (2021)
Баланюк К. - Писанки осяяні сонцем, Скуратівська І. (2021)
М'ята і герань поліпшують якість курячих яєць (2021)
Для порятунку 6 мільярдів курчат впроваджують нові технології (2021)
Кросворд (2021)
Запрошуємо на навчання! (2021)
Байдацька Н. М. - Констатація обізнаності викладачів вищих навчальних закладів щодо моніторингу якості навчальних досягнень студентів (2006)
Бардашевська Ю. О. - Аксіологічний підхід у підготовці майбутніх учителів до організації дозвіллєвої діяльності старшокласників (2006)
Бурчик О. В. - Аналіз дослідження казки в психологічному контексті (2006)
Волкова Н. В. - Щодо проблеми "інформаційної культури” та "інформаційної грамотності” (2006)
Волярська О. С. - Педагогічні аспекти організації освіти дітей з особливими потребами (2006)
Гльоза А. М. - Професійна компетентність учителя в роботі з батьками (2006)
Голованова Т. П. - Актуальні завдання і критерії соціалізації студентської молоді в контексті міжнародних документів щодо формування ґендерної рівності (2006)
Гончаренко Ю. В. - Аналіз концепцій хореографічної діяльності школярів у науково-педагогічних концепціях педагогів-хореографів ХХ ст. (2006)
Дергач М. А. - Роль і місце театрального мистецтва в освітньо-виховній системі України в період 1918-1920 рр. (2006)
Иваненко Т. В. - К вопросу о совершенствовании физического воспитания молодёжи в высшем учебном заведении (2006)
Козич І. В. - Особливості взаємодії викладача і студента в педагогічному конфлікті (2006)
Лодатко Є. О. - Діагностування сформованості математичного світогляду вчителя початкових класів (2006)
Локарєва Г. В. - Професійне спілкування соціального педагога як специфічний вид професійної діяльності: дефініції та підготовка (2006)
Марушкевич А. А. - Науковий аналіз сучасними вченими розвитку національної освіти і виховання в Україні (2006)
Міщик Л. І. - Актуальні проблеми дезадаптації дітей та підлітків в умовах школи (2006)
Небуну Ю. В. - Поняття ансамблевої та сумісної діяльності у формуванні професійних якостей концертмейстера (2006)
Омельченко С. О. - Традиції селища та школи як системоутворюючий компонент формування здорового способу життя (2006)
Петрова Г. М. - Планирование и управление самостоятельными занятиями физкультурой у женщин (2006)
Покровщук Л. М. - Основні параметри методичного забезпечення процесу розвитку творчих здібностей майбутніх учителів образотворчого мистецтва в умовах застосування комп’ютерних технологій (2006)
Попова Т. М. - Моральне виховання в процесі навчання фізики на засадах культурологічного підходу (2006)
Приходько В. М. - Моніторинг якості загальної середньої освіти: мета, функції, принципи та основні завдання (2006)
Приходько М. І. - Студентське самоврядування у вищих навчальних закладах Великої Британії, Канади, Франції, Василенко І. В. (2006)
Радомський І. П. - Використання соціально-психологічного тренінгу як засобу формування культури професійного спілкування у курсантів ВНЗ МВС України (2006)
Саунова Ю. О. - Зміст екологічної підготовки майбутніх вчителів біології у формуванні їхньої екологічної свідомості (2006)
Семенець С. П. - Методи навчання в системі розвивальної освіти (2006)
Серьогіна І. Ю. - До проблеми формування в учнів умінь та навичок самоконтролю (2006)
Соловйов К. О. - Пріоритетні напрямки розвитку навчального процесу у вищій школі, Пучина О. В. (2006)
Бондаренко Н. Б. - Проблемa підвищення ефективності управління закладом дошкільної освіти в сучасному освітньому просторі, Грибоєдова Т. О. (2021)
Sulima E. M. - Priority directions of management activity of higher education institutions heads in the conditions of its modernization, Dienizhna S. O. (2021)
Атрощенко Т. О. - Потенціал сімейного виховання у процесі формування особистості дитини дошкільного та молодшого шкільного віку з особливими освітніми потребами, Зданевич Л. В., Цегельник Т. М. (2021)
Байєр О. М. - Утрудення у взаємодії педагогів із батьками вихованців у закладі дошкільної освіти, Юрченко О. Е. (2021)
Бородіна О. С. - Психолого-педагогічний аспект у використанні методу казкотерапії в роботі з дітьми, Кузьменко В. Й. (2021)
Holovanova T. P. - Student – teacher constructive interaction as a component of partnership pedagogy (2021)
Гончар Л. В. - Оптимізація взаємодії школи та сім'ї з формування відповідального батьківства у старшокласників на засадах партнерства, Яценко Л. В. (2021)
Міщенко М. О. - Актуальні проблеми виховання молоді засобами театрального мистецтва (2021)
Сімсіт І. І. - Суб'єкти формування партнерських взаємин підлітків в освітньому середовищі закладу середньої освіти (2021)
Городиська В. В. - Застосування музикотерапії в сучасних закладах дошкільної освіти (2021)
Передерій О. Л. - Вільна гра у вальдорфському дошкільному дитячому закладі, Крамаренко С. Г. (2021)
Tarasenko H. S. - Psychological and pedagogical peculiarities of formation the humanistic outlook of preschoolers during their interaction with nature (2021)
Анісімова О. Е. - Організація педагогічної взаємодії викладача та здобувачів освіти на прикладі лекцій із "Дошкільної педагогіки" (2021)
Бєловецька Л. Е. - Сучасні наукові підходи до оцінювання іншомовної компетентності студентів під час дистанційного навчання (2021)
Богданова О. В. - Використання онлайн-опитування у процесі іншомовної підготовки курсантів та студентів (2021)
Богиня Л. В. - Формування стартових навичок наукового мовлення іноземних студентів, Колєчкіна І. В., Кушпіль Н. О., Овчаренко О. В. (2021)
Gladysh M. O. - Development of inclusive education system in higher education institution (2021)
Головкова М. М. - Організація науково-дослідницької діяльності здобувачів вищої освіти, Єрмак Ю. І. (2021)
Єрьоменко І. В. - Реалізація студентоцентрованого підходу до навчання іноземної мови в закладі вищої освіти, Мягка М. М. (2021)
Козиряцька С. А. - Концептуальні засади викладання елективного курсу "Основи християнської етики і моралі" студентам медичних закладів вищої освіти (2021)
Красуля А. В. - Ставлення сучасних студентів гуманітарного ЗВО до здорового способу життя: тенденції та шляхи роботи (2021)
Красуля М. О. - Роль фізичного виховання в боротьбі з утратою життєвої енергії студентів (2021)
Лебєдєва О. А. - Рефлексивний компонент професійної підготовки студентів-філологів на практичних заняттях із німецької мови у вищій школі (2021)
Однороманенко М. В. - Застосування "чанків" у викладанні іноземних мов на платформі Quizziz для немовних зво, Лащенко М. А. (2021)
Павлишинець К. Ю. - Педагогічні умови адаптації майбутніх учителів фізичної культури до професійної діяльності у процесі педагогічної практики (2021)
Павлюк Ю. М. - Особливості формування технологічно-корекційної компетентності студентів факультетів мистецтв (2021)
Пасічник О. О. - Методичні засади реалізації принципу ситуативності у процесі формування іншомовної комунікативної компетентності студентів немовних спеціальностей ЗВО (2021)
Толочко С. В. - Викладач-експерт у галузі освіти: суть і структура науково-методичної компетентності фахівця (2021)
Fediy O. A. - The exploration of the level of pedagogical university students' motivation for using aesthetic therapy, Miroshnichenko T. V., Silchuk O. V., Nikolaienko Yu. O. (2021)
Шиліна Н. Є. - Проблема мотивації щодо використання інформаційних технологій під час дистанційного навчання в умовах карантину (2021)
Шульга Л. М. - Розвиток професійної компетентності педагогів закладів дошкільної освіти в умовах дистанційного навчання (2021)
Бєльчев П. В. - Експериментальне дослідження щодо формування інформаційної компетентності майбутніх учителів математики засобами медіаосвітніх технологій, Бурцева О. Г. (2021)
Гарєєва Ф. М. - Використання технологій дистанційного навчання для організації освітнього процесу в закладі вищої освіти в період карантину Covid-19, Чурсанова М. В., Савченко Д. В., Дрозденко О. В. (2021)
Єфімов Д. В. - Використання доповненої реальності (AR) в освіті (2021)
Костенко Л. Д. - Цифрові технології в сучасній позашкільній освіті (2021)
Липчанко-Ковачик О. В. - Удосконалення навчального процесу в закладах середньої освіти засобами інтерактивних технологій, Мартин Н. В. (2021)
Морозов А. В. - Порівняльний аналіз наявних цифрових освітньо-наукових середовищ закладів вищої освіти України, Вакалюк Т. А. (2021)
Паршукова Л. М. - Використання технологій дистанційного навчання під час підготовки майбутніх учителів інформатики, Безноско І. С. (2021)
Смелікова В. Б. - Використання Інтернет-ресурсів у викладанні морської англійської мови (2021)
Кобрин Н. З. - Передумови та етапи розвитку професійної освіти фахівців із медичної інформатики в Канаді (2021)
Колісніченко А. І. - Навчання іноземних мов у контексті реформ нідерландської педагогічної освіти у ХХ столітті (2021)
Пономаренко Н. Г. - Нормативно-правові засади забезпечення якості освіти: досвід німецькомовних країн (2021)
Тетерюк-Кінч Ю. С. - Аналіз навчально-практичних підходів до підготовки викладачів фортепіано у Пряшівському університеті (2021)
Цюк О. А. - Системи забезпечення якості вищої освіти Швеції: основні складники, Мачинська Н. І. (2021)
Фомін О. В. - Випробування несучих конструкцій спеціального рухомого складу після тривалої експлуатації, Кара С. В., Прокопенко П. М., Туровець Д. А. (2021)
Mironovich A. - Conditions for the development of the crushed stone production in Ukraine and competition on the transport market, Eitutis G. (2021)
Шапошник В. Ю. - Проблема обривів автозчепів, Шикунов О. А. (2021)
Ловська А. О. - Дослідження динамічної навантаженості вагона-платформи зчленованого типу з круглих труб, завантаженого контейнерами цистернами, Фомін О. В. (2021)
Фомін О. В. - Моніторинг виробничих процесів підприємств залізничного транспорту, Ловська А. О., Скуріхін Д. І, Бонаренко В. В. (2021)
Радкевич М. М. - Дослідження залишкового ресурсу спеціальних вагонів, Сапронова С. Ю, Ткаченко В. П. (2021)
Волошин Д. І. - Аналіз забезпечення збереження вантажних вагонів в сучасних умовах експлуатації, Шевченко О. В., Волошина Л. В. (2021)
Fomin O. - Assessment carts strength indicators wagons with expired service life, Prokopenko P., Kara S., Fomin V. (2021)
Krasheninin A. - Estimation of vehicle operating time taking into account the influence of a number of factors, Shapatina O., Ponomarenko V. (2021)
Твердомед В. М. - Теоретичні дослідження можливості улаштування безстикової колії в кривих ділянках радіуса менше 350 метрів, Саяпіна І. О., Агарков О. В., Бойко В. Д. (2021)
Сулим А. О. - Процедура вибору асинхронного тягового електроприводу для інноваційного рухомого складу метрополітену, Устенко О. В., Мельник О. О., Ломонос А. І., Мужичук С. О., Соловей В. С. (2021)
Шикула О. М. - Модель деформування волокнистих матеріалів багатоспрямованого армування з розорієнтованими волокнами (2021)
Герцій О. А. - Порівняльний аналіз методів компактного представлення графічної інформації, Бутрик Н. О. (2021)
Тимченко Л. І. - Застосування ПЛІС для обробки зображень лазерних трас, Кокряцька Н. І., Жук Д. О., Каплун В. А. (2021)
Тимченко Л. І. - Розробка математичних моделей паралельно-ієрархічного перетворення для ефективного оброблення зображень, Кокряцька Н. І., Тихонов А. О., Дубова Н. Б. (2021)
Kurdel P. - The level of danger in controlled airport security, Zaremba J., Korba L. (2021)
Дьомін Р. Ю. - Метод оперативного розслідування сходження рухомого складу з рейок, Дьомін Ю. В., Черняк Г. Ю., Ноженко В. С. (2021)
Горобченко О. М. - Розробка методу кластеризації поїзних ситуацій, Неведров О. В., Незліна О. А., Ткаченко В. А. (2021)
Kulbovskyi I. - Development of a system model of technical operation management in transport infrastructure projects, Holub H., Melenchuk V., Chmyr V. (2021)
Титул, зміст (2021)
Дунас Н. В. - Світові тренди та ініціативи формування ринку зелених облігацій України в умовах COVID-19 (2021)
Данкевич В. Є. - Інституціональне забезпечення розвитку публічно-приватного партнерства в системі публічного управління, Захаріна О. В., Золотницька Ю. В. (2021)
Кизим М. О. - Теоретико-методичний підхід до визначення перспективних напрямів наукової та науково-технічної діяльності в Україні, Хаустова В. Є., Решетняк О. І., Успаленко В. І. (2021)
Курносенко А. О. - Роль соціального капіталу у забезпеченні розвитку економіки, Ситник Г. В. (2021)
Малігон Ю. М. - Нормативно-правове регулювання державної кадрової політики у сфері охорони здоров’я в Україні, Мотайло О. В. (2021)
Свірко С. В. - Інституалізація державного управління у сфері бюджетної безпеки: суб'єктне оновлення, Тарасова Т. О. (2021)
Соболєв В. М. - Інституційна спроможність системи вищої освіти та чинники її забезпечення, Соболєва М. В. (2021)
Кизим М. О. - Науково-методичне забезпечення вирішення проблемних ситуацій в регіонах України (на прикладі Харківської області), Бєлікова Н. В., Беккер М. Л. (2021)
Пелехатий А. О. - Стратегічні пріоритети бюджетної політики розвитку територій України в умовах реалізації стратегії регіонального розвитку, Патицька Х. О. (2021)
Ярошенко І. В. - Інноваційні підходи до розвитку "розумних" міст: нормативно-правова база в Україні та європейський досвід, Семигуліна І. Б. (2021)
Білозубенко В. С. - Цифрова економіка як середовище розвитку інноваційної діяльності малих підприємств, Городницький Р. О. (2021)
Бондар-Підгурська О. В. - Теоретичні та науково-методичні аспекти оцінки портфеля новизни й ефективності його процесу управління на промислових підприємствах, орієнтованих на зовнішній ринок, Хоменко І. І., Кравченко В. В., Карангва Ч. (2021)
Вашків О. П. - Енергозбереження як важливий чинник забезпечення конкурентоспроможності продукції, Смерека С. Б. (2021)
Євтушенко В. А. - Оцінювання управління репутаційною складовою корпоративної соціальної відповідальності українських компаній (2021)
Корнєєв М. В. - Оцінка інноваційної діяльності за напрямами трансферу технологій підприємствами України, Жидик А. І. (2021)
Кучер М. М. - Системний підхід до оцінки зовнішніх чинників впливу на ресурсний потенціал галузі ресторанного господарства, Левченко Г. П. (2021)
Маслак О. І. - Дослідження сучасного стану та тенденцій розвитку логістичної діяльності машинобудівних підприємств, Нікітюк В. Г. (2021)
Прохорова В. В. - Інноваційність підприємств як детермінанта створення промислово-технологічних кластерів у контексті розвитку інноваційного співробітництва, Шкуренко О. В. (2021)
Чобіток В. І. - Система управління промисловими підприємствами в умовах інноваційного розвитку: науково-практичні аспекти оцінки, Шелест Т. М. (2021)
Рибак Г. І. - Інноваційний розвиток в умовах комплементарності (2021)
Корнєєв В. В. - Прогресивне оподаткування індивідуальних доходів в ісламських країнах, Хаустова В. Є., Ходжаян А. О. (2021)
Корнівська В. О. - Борги домогосподарств: світовий досвід реструктуризації та українські реалії, Яременко О. Л. (2021)
Сторонянська І. З. - Вдосконалення інституційно-організаційних механізмів детінізації відносин у сфері операцій з нерухомістю, Дуб А. Р. (2021)
Татарин Н. Б. - Вплив пандемії COVID-19 на ринок ОВДП в Україні: стан, проблеми та перспективи розвитку, Юрченко І. М. (2021)
Холявко Н. І. - Світові тенденції діджиталізації банківського сектора, Козлянченко О. М. (2021)
Лабунська С. В. - Підходи та методична основа обліку нематеріальних активів, згенерованих у криптовалюті, Сєрікова Т. М., Собакар М. В. (2021)
Оганезова Г. В. - Соціальна відповідальність держави за збереження здоров'я населення: необхідність інституціоналізації (2021)
Грищук Д. - Роль громадських організацій в позашкільній освіті дітей із порушенням зору (2021)
Квітко Н. - Соціально-психологічні особливості адаптації та реабілітації дітей з обмеженими функціональними можливостями (2021)
Одинченко Л. - Змістовно-методичні особливості систематизації знань учнів із інтелектуальними порушеннями про природні зони, Дубовський С. (2021)
Васько О. - Активізація навчально-пізнавальної діяльності майбутніх учителів початкових класів в умовах дистанційного навчання, Данько Н. (2021)
Gryshkova R. - Pedagogical problems of distance teaching professional English (2021)
Дундюк А. - Компетенції майбутнього фахівця автомобільного транспорту необхідні для професійної діяльності (2021)
Замрозевич-Шадріна С. - Принципи підготовки майбутніх педагогів до формування культури здоров’я дітей у НВК "школа-садок" (2021)
Кириченко Л. - Формування естетичної культури як складова соціально-гуманітарної підготовки сучасної студентської молоді (2021)
Knodel L. - Integration approach in translators’ training at different historical stages of translation activities (2021)
Kovalenko N. - Experimental verification of the effectiveness of the structural-functional model of the pedagogical system of future teachers’ early professional identity formation in higher education institutions by means of project-training technologies (2021)
Ковальчук О. - Взаємодія сім’ї та закладів позашкільної освіти у процесі становлення особистості учнів початкових класів, Гудима Н., Мєлєкєсцева Н. (2021)
Kozlov D. - Foreign experience in introducing master’s programs for future managers of general secondary education institutions, Kozlova O., Sbruieva A., Chystiakova I. (2021)
Корнєєва І. - Сучасний стан формування професійно орієнтованої англомовної компетентності у самостійній роботі студентів технічних спеціальностей (2021)
Максименко Н. - Системний підхід до процесу формування професійного іміджу майбутніх викладачів у закладах вищої освіти, Салига Н. (2021)
Malyshevska I. - Selected methodological aspects of future teacher training for inclusive education (2021)
Malyshevskyi O. - Information and communication technology application in engineering educators’ future professional activities (2021)
Mukan N. - Scientific paper: copmosition features, Zapotichna M. (2021)
Поберецька В. - Упровадження в педагогічних коледжах педагогічних умов та моделі підготовки вчителів початкової освіти до інтегрованого навчання учнів (2021)
Пріма Р. - Підприємницька компетентність: сутність та дефініціювання, Бортнюк Т. (2021)
Рідей Н. - Інноваційні методи навчання у професійній підготовці майбутніх автомеханіків, Макієвський О. (2021)
Савка І. - Структура підготовки майбутніх перекладачів у закладах вищої освіти на засадах інтеграції (2021)
Семеног О. - Формування м’яких навичок студентів-філологів у міжрегіональному проєкті з інфомедійної грамотності, Кульбабська О. (2021)
Собченко Т. - Теоретичне обґрунтування дидактичної системи змішаного навчання студентів закладів вищої освіти філологічних спеціальностей (2021)
Теличко Н. - Формування педагогічної майстерності майбутнього вчителя іноземної мови, Дядченко О. (2021)
Ткачук Т. - Особливості професійної підготовки майбутніх перекладачів у класичному університеті, Паславська І. (2021)
Упатова І. - Використання структурно-логічних термінологічних схем у процесі підготовки бакалаврів біології, Дехтярьова О., Прокопенко Л. (2021)
Федченко К. - Методичні засади формування ціннісного ставлення до здоров`я у студентів університетів наук про життя та навколишнє середовище (2021)
Шостак У. - Психологічні особливості навчальної мотивації студентів-перекладачів різної форми навчання (2021)
Ястремська С. - Формування професійного мовлення медичних сестер у процесі фахової підготовки до практичної діяльності з ВІЛ-інфікованими пацієнтами, Кульчицький В., Намісняк О. (2021)
Близнюк В. - Структура готовності майбутніх офіцерів правоохоронної діяльності Збройних Сил України до виконання їх професійних обов’язків (2021)
Бобровник С. - Особливості онлайн-навчання англійської мови професійного спрямування студентів технічних спеціальностей, Бойко С., Волкова О. (2021)
Волкова Л. - Екологічне виховання дітей дошкільного віку в процесі праці в природі (2021)
Кондратюк С. - Становлення полікультурної компетентності вихователя в умовах професійної діяльності в закладі дошкільної освіти, Бутенко В. (2021)
Солоненко Є. - Система відбору спортсменів-лучників у олімпійському циклі підготовки, Ратов А., Міщенко О., Лапицький В. (2021)
Стьопкіна А. - Інтернет як засіб впливу інформаційних технологій на ціннісні орієнтації молоді, Стьопкін А., Трубник І. (2021)
Демянчук М. - Деякі історичні аспекти становлення і розвитку медсестринства, Шквир О., Казакова Н., Поліщук О. (2021)
Зонов Б. - Коучинг як процес підтримки та розвитку нових моделей поведінки в освітньому середовищі (2021)
Guo Xiao Feng - Pedagogical conditions for providing bifunctional voice training of future musical art teachers for solo and choral performance (2021)
Дун Хао - Музичний світогляд підлітків: принципові положення (2021)
Кохан Н. - "Освітній простір" з точки зору сучасного мистецтва та ландшафтного дизайну (закордонний досвід), Брижаченко Н. (2021)
Koehn N. - Methodological approaches to the formation of future vocal teachers’ creative skills, Peng Yu. (2021)
Лі Цін - Актуалізація ціннісного ставлення майбутніх учителів образотворчого мистецтва до художньо-педагогічної діяльності як умова формування готовності до професійно-творчої самореалізації (2021)
Тянь Лінь - Уміння інтерпретаційного опрацювання вокальних творів: основні фази та методи формування (2021)
Бамбуляк А. В. - Особливості передопераційного ведення та методи обстеження пацієнтів груп дослідження, Кузняк Н. Б., Дмитренко Р. Р., Лопушняк Л. Я., Бойчук О. М. (2021)
Булик Р. Є. - Вплив різного режиму освітлення на морфометричну характеристику нейронів паравентрикулярних ядер гіпоталамуса щурів, Сметанюк О. В., Власова К. В., Кривчанська М. І. (2021)
Гуров О. М. - Прогностичне визначення тяжкості закритої травми грудної клітки та живота при пострілах із рушниць "Форт-500" 12-го калібру кулями ударно-травматичної дії патронів "Терен-12п", Сапєлкін В. В., Щербак В. В., Гладких Д. Б., Лис Д. О. (2021)
Йосипенко В. Р. - Ультраструктурна організація нейронів бічного передзорового ядра гіпоталамуса старих щурів за різних умов освітлення, Булик Р. Є., Кривчанська М. І., Лукань Ю. Р. (2021)
Кучин Ю. Л. - Ефективність анестезіологічного забезпечення під час естетичних втручань на молочних залозах, Сажин Д. С., Патлажан Г. І., Шорікова Д. В. (2021)
Раца В. В. - Оцінка показників ліпідного профілю та рівня тиреоїдних гормонів у пацієнтів із хронічним панкреатитом, поєднаним із гіпотиреозом, Федів О. І. (2021)
Руснак I. T. - Ефективність норфлоксацину у профілактиці гепаторенального синдрому, Сливка Н. О., Акентьєв С. О., Березова М. С., Кулачек В. Т., Аль Салама М. В. О., Ровінський О. О. (2021)
Сидорчук Л. І. - Таксономічний склад, мікроскопічні показники мікробіоти сечовивідних шляхів у чоловіків, хворих на калькульозний пієлонефрит, Міхєєв А. О., Сидорчук Р. І., Джуряк В. С., Сидорчук І. Й. (2021)
Українська С. І. - Порушення сперматогенезу за умов експериментальної хронічної хвороби нирок, Калейнікова О. М., Блашків Т. В. (2021)
Шкарутяк А. Є. - Характеристика вільнорадикального ушкодження та стану антиоксидантного захисту у хворих на хронічну хворобу нирок на тлі синдрому мальабсорбції (2021)
Kamyshna І. І. - Epidemiological assessment of dymamics of the prevalence and incidence of the thyroid gland diseases in Ukraine and Chernivtsi region, Pavlovich L. B., Maslyanko V. A., Chornenka Zh. A. (2021)
Koteliukh M. Yu. - Left ventricle remodeling in patients with postinfarction cardiosclerosis and obesity, taking into account FABP 4 and CTRP 3 levels (2021)
Poiasnyk I. M. - Challenges and opportunities of medical education under conditions of coronavirus disease (COVID-19) pandemia, Gryb V. A. (2021)
Соловей В. М. - Прогнозування перинатальних ускладнень у жінок із невиношуванням вагітності у ранні терміни гестації (огляд літератури) (2021)
Internet-новини клінічної та експериментальної патології. частина LХXII. За редакцією С. Є. Дейнеки, К. І. Яковець, В. Д. Сорохана, Л. Л. Дейнеки (2021)
Вимоги до оформлення статей (2021)
Титул, зміст (2021)
Балабуха К. Є. - Вплив фінансових ринків, що розвиваються, на маркетингові програми: міжнародний аспект (2021)
Грабар М. В. - Основні показники цифрової трансформації міжнародної туристичної індустрії (2021)
Kalyuzhna N. H. - Hybrid Threats: Essence, Characteristics, Preconditions for Escalation, Kovtun T. K. (2021)
Корнівська В. О. - Європейський досвід адаптації соціально-економічного розвитку до кризових умов: програми та фінансові інструменти (2021)
Березівський Я. П. - Теоретично-методичні положення інституційного забезпечення технологічної конкурентоспроможності економіки: сутність, функції, завдання (2021)
Канова О. А. - Фінансово-аналітичні аспекти прийняття рішень щодо визначення ролей учасників партнерських проєктів (2021)
Кизим М. О. - Шляхи вдосконалення механізму державного регулювання інвестиційної діяльності у сфері теплопостачання, Котляров Є. І. (2021)
Мацука В. М. - Сучасні тенденції розвитку туристичного бізнесу в регіонах України (2021)
Савіцька О. П. - Види туризму за метою поїздки: сучасний стан і тенденції розвитку в Україні (2021)
Джигора О. М. - Напрями реалізації регіональної політики в контексті забезпечення економічної безпеки (2021)
Патицька Х. О. - Шляхи управління земельними активами територіальних громад в умовах відкриття ринку землі в Україні (2021)
Пивовар П. В. - Суб'єкт та об'єкт процесу трансформації сільських територій, Костюк Л. П. (2021)
Романовська Ю. А. - Вплив "сірої" тіньової економіки на соціально-економічну безпеку міста (2021)
Зінченко О. А. - Адаптивні стратегії підприємств у цифровому середовищі (2021)
Довгаль О. А. - Перехід до економіки знань у межах модернізаційної парадигми для країн ядра та напівпериферії глобальної економічної системи, Довгаль Г. В., Сердюк Г. В. (2021)
Khaustova V. Y. - Cognitive Resources of New Economy, Doronin A. V., Doronina M. S. (2021)
Абрамова І. В. - Фінансові важелі державної підтримки сільського розвитку: європейський досвід і вітчизняні реалії (2021)
Краснова І. В. - Кліматичні ризики у фінансовому бізнесі, Примостка Л. О., Лавренюк В. В. (2021)
Куницька-Іляш М. В. - Наукові погляди стосовно структури елементів системи управління фінансовою безпекою галузей економіки (2021)
Іванов Р. В. - Модельна оцінка фінансової стійкості суб'єктів туристичної галузі в контексті сталого розвитку, Волкова В. В., Коваль О. С. (2021)
Василик А. В. - Забезпечення професійної працездатності персоналу в умовах нової соціоекономічної реальності, Білик О. М., Пітько І. Ю. (2021)
Вонберг Т. В. - Динаміка мотиваційних важелів під впливом пандемії, Мотчана Е. М. (2021)
Микитенко Н. В. - Детермінанти споживчої поведінки в умовах пандемії COVID-19, Білявська Ю. В. (2021)
Чернєй В. В. - Актуальні проблеми реформування системи освіти МВС України в контексті європейських стандартів (2014)
Костицький М. В. - Нормативізм як методологія юриспруденції (2014)
Джужа О. М. - Концептуальні засади співвідношення кримінальної, кримінально-правової та кримінологічної політики, Василевич В. В. (2014)
Горбачевський В. Я. - Kримінальне переслідування як функція кримінального процесу (2014)
Biletska К. - Regarding the issue of taking measures of personal guarantee on a minor (2014)
Остапенко В. І. - Проблемні питання припинення поруки в разі смерті боржника за кредитним договором (2014)
Павленко Н. Г. - Законодавче регулювання строків звернення до суду в адміністративному судочинстві (2014)
Топчій В. В. - Проблемні питання проведення огляду та обшуку житла чи іншого володіння особи, Карпенко Н. В. (2014)
Рогатюк І. В. - Робота з речовими джерелами криміналістичної інформації під час розслідування злочинів: проблеми теорії та практики (2014)
Гора І. Ю. - Протидія злочинам, учиненим із мотивів расової, національної та релігійної нетерпимості, як системний психолого-правовий феномен (2014)
Нєбитов А. А. - Кримінальна відповідальність за примушування до участі у створенні предметів порнографічного характеру (2014)
Канфуі Н. П. - Проблеми проведення судових експертиз, що виникають під час реалізації нового КПК України 2012 року (2014)
Давиденко В. В. - Особливості розслідування самовільного залишення військової частини в умовах бойових дій чи військового конфлікту (2014)
Литвиненко І. В. - Психологічна та кримінально-процесуальна характеристики розслідування серійних сексуальних злочинів (2014)
Орлов Ю. Ю. - Використання поліграфа під час досудового слідства (2014)
Столітній А. В. - Підстави початку досудового розслідування (2014)
Дубина В. І. - Використання можливостей Укрбюро Інтерполу щодо протидії злочинам, пов’язаним із торгівлею людьми (2014)
Заблоцький Ю. П. - Шляхи зниження рівня та подолання латентності службових злочинів, що вчиняють працівники органів внутрішніх справ (2014)
Василинчук В. І. - Міжнародні принципи захисту осіб, які надають допомогу із запобігання та протидії корупції, Грибовський О. В. (2014)
Трач С. С. - Банківське кредитування в Україні: вітчизняний та міжнародний досвід США й Великої Британії (2014)
Savchenko V. - Distinctions of criminal amenability for evasion of punishment not related to imprisonment in legislation of foreign countries (2014)
Porokhnya V. - International experience for prevention of juvenile delinquency (2014)
Чернявський С. С. - Перше фундаментальне монографічне дослідження проблем використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному процесуальному доказуванні, Грібов М. Л. (2014)
Казмирчук В. Е. - Опыт профилактики и эффективности лечения коронавирусной инфекции на догоспитальном этапе, Дендерук Н. В., Орлик В. Ф. (2020)
Казимирко В. К. - Механизмы атерогенеза и его интенсификации у больных ревматоидным артритом, Иваницкая Л. Н., Силантьева Т. С., Дубкова А. Г., Кутовой В. В. (2020)
Bogdan T. V. - The effect of L-arginine on the balance of essential amino acids in plasma of the patients with stable angina, Onishchenko V. O., Bogdan V. V., Savchenko O. V. (2020)
Дроговоз С. М. - Возможности карбокситерапии при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, Иванцык Л. Б., Столетов Ю. В., Штробля А. Л., Кононенко А. В., Дроговоз Е. В. (2020)
Dubynetska V. M. - Diabetic polyneuropathy: features of the clinical picture and electroneuromyographic parameters in the presence of comorbidity (2020)
Євтушенко М. С. - Дослідження впливу бактеріального лізату на показники оксидативного стресу при експериментальному пародонтиті у щурів, Кошова О. Ю., Крижна С. І., Тюпка Т. І. (2020)
Зброжек С. І. - Аналіз доступності обігу лікарських засобів для різних контингентів пацієнтів в установах охорони здоров’я (2020)
Hayduchok I. G. - Innovative approaches to pharmacotherapy of systemic autoimmune diseases in the conditions of the COVID-19 pandemic (2020)
Ponomarev V. V. - To search for targets of therapy that changes the course of Parkinson’s disease, Boika A. V., Sialitski M. M., Bahamaz V. A. (2021)
Міщенко Т. С. - Неврологічні порушення в пацієнтів, які перенесли COVID-19: як лікувати в умовах пандемії, Міщенко В. М., Соколік В. В., Фисенко А. В., Здесенко І. В. (2021)
Сіделковський О. Л. - Шкала вираженості екстрапірамідного тонусу (2021)
Ктракян Л. А. - Порушення ліквороциркуляції в пацієнтів з мальформацією Кіарі: предиктори розвитку сирингомієлітичних кіст і динаміка післяопераційного регресу, Гаврилів Т. С., Смоланка В. І., Смоланка А. В., Орос М. М. (2021)
Макогончук А. В. - Місцеве застосування нестероїдних протизапальних засобів: переваги та недоліки, Безсмертний Ю. О., Атаманчук Л. Є. (2021)
Орос М. М. - Венозна дисциркуляція та когнітивні порушення, Орос М. М. (2021)
Мальцев Д. В. - Клінічний випадок природженої CMV-нейроінфекції в дитини з вибірковим дефіцитом IgA, Мельник Л. І., Мальцева І. А. (2021)
Таряник К. А. - Хронічний нейробореліоз із синдромом церебральної псевдопухлини (клінічне спостереження, обговорення), Дельва М. Ю., Пурденко Т. Й., Самарченко Л. А. (2021)
Бутенко В. Г. - Креативний зміст сучасної теорії і практики естетичної освіти і виховання молоді (2006)
Бутенко Г. П. - До питання суб’єкт-суб’єктної взаємодії в освітньому просторі (2006)
Бутенко Л. В. - Система професійно-педагогічної підготовки вчителя до інтерпретації творів художньої літератури (2006)
Васецкая Л. И. - Стратегии и тактики обучения профессиональной речи иностранных студентов медицинских вузов (2006)
Волярська О. С. - Діагностування научуваності студентів як напрямок управління якістю навчання у вищій школі (2006)
Голованова Т. П. - Соціально-педагогічні особливості організації дослідно-педагогічної роботи з формування ґендерної рівності студентської молоді (2006)
Гончаренко Ю. В. - До питання формування педагогічних ідей щодо естетико-виховних можливостей хореографічної діяльності (2006)
Дергач М. А. - До питання про формувальний вплив театру на особистість: І-ІІІ періоди становлення педагогічної думки України (2006)
Зєня Л. Я. - Саморозвиток особистісного потенціалу майбутнього вчителя в процесі професійної підготовки як шлях до гуманізації освіти (2006)
Карпенко О. Г. - Деякі аспекти модульного навчання майбутніх соціальних працівників в умовах вищої педагогічної школи (2006)
Козич І. В. - Проектування системи засобів формування конфліктологічної компетентності соціального педагога – майбутнього викладача (2006)
Лещенко А. А. - Домашня освіта в США: історико-ретроспективний аналіз (2006)
Лодатко Є. О. - Діагностування логічної розвиненості вчителів початкових класів (2006)
Мукан Н. В. - Роль уряду та освітніх інституцій у процесі вдосконалення неперервної професійної освіти педагогів США (2006)
Опольська М. В. - Проблеми гуманізації особистості менеджера-економіста в процесі професійної підготовки (2006)
Пономарьова О. М. - Наукова інтерпретація сутності музично-естетичних орієнтацій особистості (2006)
Ружин К. М. - Складові структури і змісту понять "компетенції і стратегії” в контексті "загальноєвропейських рекомендацій у мовній освіті: вивчення, викладання, оцінювання” (2006)
Сеник Л. Н. - Формирование коммуникативной компетенции у иностранных студентов – нефилологов в процессе обучения учебно-профессиональному общению (2006)
Філь О. В. - Дослідження казки в педагогічному контексті (2006)
Яковенко Е. Э. - Развитие творческого мышления ребёнка в подготовительной группе музыкальной школы: из опыта работы ДМШ №1 г. Запорожья (2006)
Howard A. Palley - An international collaborative educational effort between the University of Maryland, the University of Delaware and Zaporozhye National University, Marian L. Palley (2006)
Фалуш І. - Становлення педагога в процесі професійної підготовки у вищій школі (2006)
Волосовець О. П. - Значення харчової алергії при атопічному дерматиті в дітей, Кривопустов С. П., Мозирська О. В., Слюсар Н. А. (2021)
Овчаренко Л. С. - Стан системних про- та антиоксидантних процесів у дітей дошкільного віку, які часто хворіють на гострі респіраторні захворювання, Тимошина О. В., Вертегел А. О., Андрієнко Т. Г., Самохін І. В., Кряжев О. В., Чакмазова О. М. (2021)
Абатуров О. Є. - Вплив вітаміну D та кальцію на якість життя дітей раннього віку, Кривуша О. Л., Бабич В. Л. (2021)
Юрочко Ф. - Передній сухий риніт у дітей: епідеміологія і лікування назальним спреєм кунжутної олії, Копанська Д. (2021)
Engin D. - The effect of sports participation in obese boys on some obesity indicators and physical fitness parameters, Serdar A. (2021)
Дігтяр В. А. - Значення ультразвукового дослідження в діагностиці плевральних ускладнень гострої деструктивної пневмонії в дітей, Галаган А. А., Лук'яненко Д. М. (2021)
Няньковський С. Л. - Стан макро- та мікроелементного забезпечення дітей дошкільного віку з порушеннями психомоторного розвитку. Огляд літератури та власні дослідження, Пишник А. І., Куксенко О. В., Грушка О. І. (2021)
Пащенко І. В. - Ернст Моро: повертаючи імена, Іванько О. Г. (2021)
Абатуров О. Є. - Локалізація та транслокація зрілих мікроРНК, Бабич В. Л. (2021)
Anishchenko V. О. - Current issues of professional and pedagogical competence formation of future officers in higher educational institutions with specific learning conditions (2021)
Биконя О. П. - Використання науково-популярних текстів у навчанні майбутніх юристів англійської мови, Ігнатович Т. З. (2021)
Борець Ю. В. - Теоретичні основи дослідження особистісної опосередкованості маніпулятивних тенденцій, Палагнюк О. В. (2021)
Гончаренко О. Г. - Соціальна безпека – запорука сталого розвитку національної економіки (2021)
Горбач І. О. - Ціннісно-мотиваційний компонент лідерського потенціалу майбутніх фахівців пенітенціарної системи України, Романовський О. Г. (2021)
Данильченко Т. В. - Особливості консультативного та терапевтичного процесу в позитивній психології (2021)
Журов В. В. - Феномен психологічної саморегуляції станів у життєдіяльності педагога, Бієнко Н. А. (2021)
Ісламова О. О. - Перспективні напрями євроатлантичної інтеграції системи професійної підготовки персоналу Державної прикордонної служби України (2021)
Кухар Т. В. - Особливості соціальних уявлень про ревнощі в осіб юнацького віку, Щербата В. Г. (2021)
Пасічник О. М. - Технологія застосування інструмента умовно-дострокового звільнення в аспекті соціально-виховної роботи із засудженими (2021)
Пахомов І. В. - Міжнародний досвід духовного виховання засуджених (2021)
Руденок А. І. - Гендерні аспекти газлайтингу як форми психологічного насильства у сім'ї, Петяк О. В., Ігумнова О. Б. (2021)
Саган В. В. - Педагогічні умови формування професійної готовності майбутніх офіцерів до ведення військового (корабельного) господарства у підрозділах Державної прикордонної служби України (2021)
Сіренко К. Ю. - Формування та розподіл прибутку підприємства (2021)
Kondakova H. K. - State of antioxidant system in urogenital trichomoniasis and membranotropic effect of metronidazole, Semko H. O., Levytska O. V., Tsymbal V .M. (2021)
Кутасевич Я. Ф. - Клінічні випадки фотосенсибілізації, асоційованої із SARS-CoV-2-інфекцією і її лікуванням, Олійник І. О., Маштакова І. О., Вітковська М. О. (2021)
Кутова В. В. - Питання зовнішнього контролю якості лабораторних досліджень на сифіліс у лікувальних закладах України, Кутасевич Я. Ф., Білоконь О. М., Дегтяр Т. В., Нікітенко І. Н., Щербакова Ю. В. (2021)
Унучко C. В. - Клінічний перебіг та епідеміологічна характеристика сучасного сифілісу у вагітних, Волкославська В. М., Губенко Т. В., Кутова В. В., Намли І. Є. (2021)
Солошенко Э. Н. - Диагностическое значение метода определения диэлектрической проницаемости крови для выявления сенсибилизации к пенициллину G и цефтриаксону, Кондакова А. К., Хмель Н. В., Колесников В. Г., Шевченко З. М., Ярмак Т. П. (2021)
Бондаренко Г. М. - Випадок прогресивної деменції на тлі пізнього нейросифілісу, Нікітенко І. М., Безрученко О. А., Кутова В. В., Губенко Т.В. (2021)
Олійник І. О. - Клінічний випадок пізньої форми сифілісу у хворої на вульгарний пемфігус, Абдалла А. Е-С. Е-С., Кутова В. В. (2021)
До 85-річчя з дня народження професора Івана Івановича Маврова (2021)
К 100-летию со дня рождения Александра Ивановича Пятикопа (2021)
Пам’яті професора, доктора медичних наук Геннадія Івановича Маврова (2021)
Титаренко Н. В. - Оцінка повздовжньої деформації лівого шлуночка і її зміни при інфаркті міокарда та ішемічній хворобі серця з обструктивним ураженням коронарних артерій, Копиця М. П., Родіонова Ю. В., Кобець А. В. (2021)
Целуйко В. Й. - Особливості клінічного перебігу та чинники, пов’язані з короткотерміновим прогнозом у хворих з тромбоемболією легеневої артерії, Яковлева Л. М., Сухова С. М., Радченко О. В., Пильова Т. В., Внукова А. С., Кіношенко К. Ю. (2021)
Гогаєва О. К. - Періопераційний період у пацієнтів з ішемічною хворобою серця з високим ризиком (2021)
Ковтун Г. І. - Клінічний випадок лікування підгострого ендокардиту в пацієнта після закриття оклюдером відкритого овального вікна, Шелудько С. О., Лоскутов Д. О., Мельник Г. Ю. (2021)
Henry T. D. - Інвазивне ведення пацієнтів з інфарктом міокарда, ускладненим кардіогенним шоком: наукова заява Американської асоціації серця, Tomey M. I., Tamis-Holland J. E., Thiele H., Rao S. V., Menon V., Klein D. G., Naka Y., Pina I. L., Kapur N. K., та ін. (2021)
Онищук Л. - Перспективи та можливості сучасної аритмології в Україні (2021)
Онищук Л. - Діагностика ішемії міокарда та показання для реваскуляризації, Гладкий О. (2021)
Оголошення (2021)
Умови публікації статей у журналі "Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія" (2021)
Мельник В. М. - Інституціональне середовище функціонування фіскального механізму регулювання інвестиційних процесів, Руденко В. В. (2020)
Якубовський С. О. - Трансформація прибутковості державних облігацій в умовах боргової кризи, Григорян Р. А., Деренько В. О. (2020)
Смолій Л. В. - Методичні засади оцінки ефективності сусіпльного сектору (2020)
Буртняк І. В. - Моделювання ціноутворення на фондовому ринку за допомого моделі CEV, Малицька Г. П. (2020)
Варцаба В. І. - Фінансова підтримка бізнесу: банківський сектор VS "КОРОНАВІРУСНА" криза, Чубарь О. Г., Огородник В. О. (2020)
Чвертко Л. А. - Стан та проблеми розвитку туристичного страхування в Україні, Вінницька О. А., Корнієнко Т. О. (2020)
Дятлова Ю. В. - Розвиток банківського сектору України в умовах конкурентної інтерналізації: методичний підхід до оцінювання (2020)
Кошевцова М. А. - Доцільність розвитку національного ринку кредитних деривативів, Родіна О. Г. (2020)
Бочко О. Ю. - Дослідження ринку соціальних мереж світу, Кузяк В. В., Aleksandraviciute B. (2020)
Бондарчук Н. В. - Інвестиції та економічна безпека підприємства (2020)
Варцаба В. І. - Умови трансформації інноваційного підприємництва на фактор регіонального потенціалу стратегічної конкурентоспроможності, Гудзовата Л. М., Завадяк Я. С. (2020)
Бачо Р. Й. - Оцінка податкоспроможності місцевих бюджетів в регіонах України в умовах децентралізації, Потокі Г. Ф., Иллар Е. Й. (2020)
Климчук М. М. - Розробка механізму формування регіональної системи управління енергозбереженням на засадах досвіду країн Європейського Союзу, Климчук С. А. (2020)
Родченко В. Б. - Стратегічні пріоритети просторово-економічного розвитку регіонів України, Прус Ю. І. (2020)
Зарічна О. В. - Стратегічні бачення розвитку регіональної економіки (2020)
Данилюк М. М. - Зелене будівництво у досягненні сталого регіональному розвитку, Дмитришин М. В. (2020)
Мулеса Е. В. - Теоретичні засади дослідження спроможності регіону (2020)
Щур Р. І. - Особливості бюджетного фінансування пріоритетних галузей економіки України у сучасних умовах, Плець І. І., Войтович І. І. (2020)
Дмитровська В. С. - Доходи місцевих бюджетів в умовах пандемії COVID-19, Кохан І. В. (2020)
Дані про авторів (2020)
Баран А. В. - Зарубіжний досвід запровадження медіації як альтернативного способу вирішення конфліктів (на прикладі Німеччини) (2021)
Загуменна Ю. О. - Соціальні та гносеологічні передумови формування безпекового дискурсу в історії політико-правової думки (2021)
Грищук М. О. - Політика України у сфері запобігання і подолання корупції: проблемні аспекти та перспективи удосконалення (2021)
Грубінко А. В. - Методика організації індивідуальної навчально-дослідницької роботи студентів (НДРС) (на прикладі історико-правових дисциплін) (2021)
Кравчук В. М. - Публічний правовий простір (2021)
Кравчук М. В. - Юридична клінічна освіта як ефективний спосіб підготовки правників, Грицан О. А. (2021)
Кравчук М. В. - Основні напрямки антикорупційної діяльності в Україні та їх правове регулювання, Петровська І.І. (2021)
Панфьорова М. А. - Еволюція нормативно-правового акта в системі джерел права України ІХ – ХІХ ст.ст. (2021)
Ухач В. З. - Жандармерія – політична поліція Російської імперії в XIX – поч. XX ст.: організаційно-правові аспекти становлення та діяльності (2021)
Шевчук О. Р. - Юридичні клініки в механізмі дуальної освіти: аналіз результатів педагогічного експерименту, Юркевич І. І. (2021)
Дуліба Є. В. - Особливості адміністративної відповідальності за порушення здійснення народного волевиявлення та встановленого порядку його забезпечення і шляхи її вдосконалення, Книш С. В., Ховпун О. С. (2021)
Муляр Г. В. - Загальна характеристика системи епідеміологічного нагляду в Україні, Шуст Г. П. (2021)
Сліпченко Т. О. - Лікарська таємниця – правові основи захисту (2021)
Basar F. - Is freedom of expression in danger in the light of the CJEU decisions on the cases C-507-17 google v. CNIL and C-18/18 EVA Glawischnig- Piesczek v. Facebook? (2021)
Yaremko O. М. - "Cancel culture" and cyber-aggression: issues of legal assessment (2021)
Бабюк П. М. - Право на обов’язкову частку у спадщині: порівняльно-правовий аспект (2021)
Ватрас В. А. - Особливості правового регулювання сімейних відносин кодифікованими правовими актами в Україні та державах Західної та Центральної Європи, Костяшкін І. О. (2021)
Зигрій О. В. - Дерегуляція у сфері правового регулювання земельних відносин або нова "земельна конституція", Ковальчук Ю. Ю. (2021)
Костів О. М. - Особливості добровільного колективного управління майновими авторськими та (або) суміжними правами: нормативно-правове регулювання та практика його впровадження (2021)
Позняк В. М. - Розпорядження корпоративними правами подружжя (2021)
Труфанова Ю. В. - Правове регулювання оренди державного та комунального майна в Україні (2021)
Якубівський І. Є. - Об’єкти права інтелектуальної власності з позиції рекодифікації цивільного законодавства України (2021)
Олійничук Р. П. - Особливості розслідування знищення або пошкодження об’єктів рослинного світу (2021)
Пілюков Ю. О. - Допит експерта в суді як процесуальна форма використання спеціальних знань у кримінальному провадженні (2021)
Рогатинська Н. З. - Визнання доказів недопустимими внаслідок порушення засад кримінального провадження, Лісецька Л. О. (2021)
Мартинюк В. - Вплив електромагнітного випромінювання міліметрового діапазону на оптичні властивості води в розчинах гемоглобіну, Цейслер Ю., Нурищенко Н. (2021)
Баданіна В. - Рослини-репеленти та ландшафти урбопросторів в умовах пандемії, Шпагін В., Таран Н. (2021)
Акімов Ю. - Ультраструктура клітин мезофілу арабідопсису (Arabidopsis thaliana L.) при гіпертермії (2021)
Мариненко T. - Пептидна фракція сироватки крові пацієнтів з інфарктом міокарда та різними формами стенокардії, Галенова Т., Савчук О. (2021)
Кузьмішина І. - Весняна флора Луцького та Партизанського лісництв Ківерцівського національного природного парку "Цуманська пуща", Войтюк В., Деркач В., Мерленко Н., Безсмертна О. (2021)
Дворщенко К. - Глутатіонова система в сироватці крові щурів за умов каррагінан-індукованого запалення суглоба та профілактичного введення хондроїтин сульфату, Короткий О., Гребіник Д., Торгало Є. (2021)
Плужник А. - Весняні сумчасті гриби (Ascomycota) урочища "Холодний Яр", Джаган В. (2021)
Сербін А. - Дослідження протеолітичної активності в нирках та печінці щурів за розвитку хронічної алкогольної інтоксикації, Комар Ю., Коваль Т., Харченко О., Андрійчук Т. (2021)
Пацюк М. - Склад морфотипів голих амеб у ґрунтах лісостепової зони України (2021)
Януль В. - Попередні відомості про фауну павуків (Arachnida, Aranei) Фастівського району (Київська область), Сінгаєвський Є. (2021)
Креницька Д. - Аналіз якісного складу матриксних металопротеїназ у патогенезі ожиріння, що індуковане висококалорійною дієтою у щурів, Рачковська А., Савчук О. (2021)
Гоцко А. Н. - Развитие мыслительных способностей студентов в процессе преподавания филологических дисциплин (2021)
Матвеєва Н. О. - Організація толерантного середовища в інклюзивному закладі освіти як психолого-педагогічна проблема, Соловій Т. В. (2021)
Решетник К. М. - Впливу казки на психологічні особливості дошкільнят (2021)
Шелест Ю. С. - Особливості виникнення особистісних деформацій у студентської молоді (2021)
Матвеєва Н. О. - Завдання і зміст, умови естетичного виховання школярів, Хомин Д. В. (2021)
Воробйова О. М. - Методика фізичного удосконалення засобами атлетичної гімнастики (2021)
Фастовець О. О. - Традиції пивоваріння та принципи організації пивних екскурсій в Києві (2021)
Бабунич Ю. І. - Основи наукових досліджень модернізму-авангарду в українському мистецтвознавстві першої третини ХХ століття (2021)
Полякова Ю. Ю. - Проблема сценічності драматургії Лесі Українки та Марини Цвєтаєвої: літературознавчій аспект (2021)
Підлісна О. В. - Модернізація сучасного суспільства засобами образотворчого мистецтва та дизайну, Симонова А. В. (2021)
Кирпита Т. В. - Моральний аспект творчості Р. Л. Стівенсона (2021)
Варпахович Д. С. - Влияние транзитных пространств на озеленение городов Беларуси (2021)
Олехнович Л. В. - Риски расчетных операций, проводимых коммерческими банками Республики Беларусь и способы управления ими, Азарова В. А. (2021)
Каленчук Ю. В. - Аутсорсинг розрахунків з оплати праці (2021)
Волкова О. В. - Стратегическая модель повышения уровня эффективности деятельности предприятия, Фаталиева Е. В. (2021)
Азарова В. А. - Управление кредитным портфелем коммерческих банков в современных условиях, Олехнович Л. В. (2021)
Шарко Є. І. - Підвищення ефективності діяльності малого підприємства шляхом оптимізації оподаткування та залучення зовнішнього аудиту (2021)
Волкова О. В. - Организационные аспекты формирования эффективного механизма деятельности государственного предприятия, Фаталиева Е. В. (2021)
Гончаренко Т. І. - Види торговельних марок та специфіка їх застосування у виробничій діяльності підприємства (2021)
Гончаров В. І. - 85 років КХВ. Під знаком змін (2021)
Мукіна Н. В. - Підготовка вугільної шихти до коксування в умовах комплексу коксових батарей №5, 6 КХВ ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг", Чорноусова О. П., Мірошниченко Д. В., Десна Н. А., Ситник О. В., Коваль В. В. (2021)
Гончаров В. І. - Розробка раціональних технологічних параметрів обігріву коксової батареї з трамбуванням вугільної шихти, Сікан І. І., Дячук Я. І., Мукіна Н. В. Шульга І. В. (2021)
Сікан І. І. - Зниження корозійної активності робочого вбирного масла у бензольному відділенні КХВ ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг", Каренов Р. В., Мукіна Н. В., Солонько С. М., Банніков Л. П. (2021)
Чорноусова О. П. - Центральна лаборатория КХВ ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" у сучасних умовах, Мукіна Н. В., Мартинова А. Ю. (2021)
Бурдіян В. В. - Спільна діяльність КХВ ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" та галузевого інституту у питаннях стандартизації, Мукіна Н. В., Голік Н. М., Аблаєва А. Є. (2021)
Титул, зміст (2021)
Сукач В. В. - Солонянське рудне поле – пріоритетний об’єкт для старту промислового видобутку золота в Україні, Бобров О. Б. (2021)
Зінчук М. М. - Про характеристику алмазів з давніх осадових товщ крайових частин платформ (2021)
Лютий Г. Г. - Оцінка змін якості підземних вод водоносних горизонтів Дніпровсько-Донецького артезіанського басейну, Люта Н. Г., Саніна І. В. (2021)
Стефурак Р. І. - Історичні нариси буріння нафтових і газових свердловин – від проєкту до практики (погляд з минулого в майбутнє), Яремійчук Р. С. (2021)
Матківський С. В. - Регулювання процесу обводнення газоконденсатних покладів шляхом циклічного нагнітання діоксиду вуглецю (2021)
Сушко Т. В. - Особливості фацій рифів силурійського віку Волино-Поділля (2021)
Щур О. С. - Морфологічні особливості залишково-карбонатних чорноземів на елювії щільних карбонатних порід Малого Полісся (2021)
Шаталов М. М. - Патріарх української геології. До 200-річчя професора К. М. Феофілактова (2021)
Manzhai O. V. - Procedural Aspects of Handling the Electronic Evidence: The Ukrainian Context, Potylchak A.O., Manzhai I. A. (2021)
Бакумов О. С. - Інформація: до питання про змістову еволюцію терміна, Марчук М. І., Гудзь Т. І., Венглінський О. О. (2021)
Безпалова О. І. - Забезпечення прав громадян як пріоритетний напрям діяльності органів поліції в Україні (на прикладі функціонування інформаційної підсистеми "CUSTODY RECORDS") (2021)
Бойко С. М. - Психологічні передумови реалізації копінг-поведінки поліцейських у контексті адаптивного перфекціонізму, Філоненкo В. М. (2021)
Бойко-Бузиль Ю. Ю. - Характеристика показників блоку особистісного становлення керівників системи МВС України (2021)
Бойчук С. С. - Комплексне дослідження готовності до змін і толерантності до невизначеності у поліцейських корд із різним рівнем життєздатності (2021)
Бортнік О. Г. - Легітимні очікування в цивільному судочинстві: традиційне праворозуміння та синергетичний підхід (2021)
Брусакова О. В. - Модернізація механізму правового забезпечення кібербезпеки ринку фінансових послуг, Гетманець О. П. (2021)
Гарбузюк К. Г. - Мета, завдання та функції кадрового забезпечення органів Національної поліції України (2021)
Гога А. М. - Об'єкт кримінального проступку, передбаченого ст. 132 КК України, крізь призму визначення об'єкта кримінальних проступків проти життя і здоров'я особи (2021)
Гусєва В. О. - Призначення судово-медичних експертиз під час розслідування насильства щодо працівника правоохоронного органу: проблеми та шляхи їх вирішення (2021)
Джафарова О. В. - Місце Національної поліції України у системі суб'єктів запобігання та протидії булінгу, Моргунов О. А., Сорочан Д. А. (2021)
Євдокімова О. О. - Товариськість патрульних поліцейських як ключова професійно важлива компетенція: емпіричне ослідження, Пономаренко Я. С. (2021)
Зайцев О. Л. - Концепція "нікчемність договору" в державних закупівлях, Шишка О. Р. (2021)
Іванов А. О. - Актуальні питання стимулювання праці державних службовців (2021)
Кирєєва І. В. - Правові основи протидії фінансовому тероризму, Денисов А. І. (2021)
Кікінчук В. В. - Особа злочинця як елемент криміналістичної характеристики умисного вбивства заручника або викраденої людини, Білик Т. В. (2021)
Коробцова Д. В. - Фінансово-правові засади формування спроможних бюджетів територіальних громад, Міщенко Л. В. (2021)
Крєпакова М. Ю. - Зарубіжний досвід правового регулювання адміністративної відповідальності за окремі правопорушення та можливості його застосування в Україні (2021)
Медведєва О. В. - Саморегуляція як контекст критичного мислення у працівників кіберполіції (2021)
Панова О. О. - Взаємодія поліцейського офіцера громади із структурними підрозділами Національної поліції та іншими суб'єктами, що здійснюють заходи із запобігання і протидії домашньому насильству, Щербина М. О. (2021)
Пінчук Ю. К. - Соціально-правові аспекти формування системи попередження правопорушень серед неповнолітніх (2021)
Сезонов В. С. - Поняття документа в юриспруденції (2021)
Сокуренко В. В. - Підготовка кадрів для сектору безпеки і оборони як передумова забезпечення Національної безпеки України (2021)
Швець Д. В. - Поленезалежність як характеристика життєдіяльності поліцейських (2021)
До уваги авторів наукового журналу "Право і безпека" (2021)
Випускні відомості (2021)
Хільчевський В. К. - Моніторинг вод в Україні: методи оцінювання якості води для різних цілей у зв’язку зі змінами нормативної бази (2014-2021 рр.) (2021)
Москаленко С. О. - Оцінка просторових взаємозв’язків середнього річного стоку води річок в межах правобережжя Прип’яті (2021)
Дубняк С. С. - Основні стадії та закономірності формування берегів великих рівнинних водосховищ (2021)
Корнієнко В. О. - Оцінка багаторічної мінливості середнього річного стоку води річок басейну Прип’яті в межах України та його розрахункові характеристики у фази водності, Ободовський О. Г., Лук’янець О. І. (2021)
Сокур К. С. - Супутникові вимірювання інтенсивності опадів та їх верифікація, Паламарчук Л. В. (2021)
Пясецька С. І. - Тенденції у розповсюджені відкладень паморозі категорії НЯ (небезпечна) на території України протягом останнього тридцятиріччя 1991-2020 рр. (2021)
Вийшли з друку (2021)
Порядок подання і оформлення статей до періодичного наукового збірника "Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія" (2021)
Biliaiev M. M. - Computer simulation of biological wastewater treatment processes in aerotanks with plates, Lemesh M. V., Biliaeva V. V., Mashykhina P. B., Yakubovska Z. M. (2020)
Козачина В. А. - Моделирование очистки сточных вод на базе CFD-модели: экспресс-расчет, Громова О. В., Гунько О. Ю., Татарко Л. Г. (2020)
Літвінова Я. В. - Пошук та обґрунтування шляхів підвищення ефективності перевезень тарно-штучних вантажів, Барановський О. Д. (2020)
Боднар Б. Є. - Дослідження впливу системи обслуговування тепловозів на організацію роботи локомотивного депо, Очкасов О. Б., Боднар Є. Б., Бобир Д. В., Очеретнюк М. В. (2020)
Сулим А. О. - Удосконалення методології визначення раціональних параметрів ємнісного накопичувача енергії для поїзда метрополітену, Хозя П. О. (2020)
Zhukovyts'kyy I. V. - Detection of attacks on a computer network based on the use of neural networks complex, Pakhomova V. M., Ostapets D. O., Tsyhanok O. I. (2020)
Зурнаджи В. І. - Современные конструкционные стали с TRIP-эффектом, Волошин В. С., Кусса Р. О., Єфременко В. Г., Джеренова А. В., Цветкова О. В. (2020)
Серенко О. М. - Определениеостаточных напряжений в покрытиях, полученных методом дуговой металлизации с пульсирующим распыляющим потоком, Захарова І. В. (2020)
Зеленько Ю. В. - Вивчення негативного впливу нафтопродуктів на металеві елементи залізничної інфраструктури, Зеленько Д. М., Недужа Л. О. (2020)
Равлюк В. Г. - Імовірносно-статистична модель зносу гальмових колодок вантажних вагонів, Равлюк М. Г., Кириченко І. К., Ламнауер Н. Ю., Мельничук А. К. (2020)
Ракша С. В. - Визначення та аналіз технічних параметрів стенда для комплексних випробувань залізничних коліс, Анофрієв П. Г., Куроп’ятник О. С. (2020)
Швец А. А. - Динамика взаимодействия некоторых типов грузовых вагонов с железнодорожной колеей (2020)
Bilyakovska O. - Assessment model of high school students’ performance: experience of Ukraine, Mospan N., Binytska K. (2021)
Однорог Г. - Модель інтегральної ключової компетентності майбутніх кваліфікованих робітників швейного профілю (2021)
Мартиненко С. - Проблема персоналізації та персоніфікації фахової підготовки та її реалізація в закладах вищої освіти : теоретичний аспект (2021)
Саврасова-В’юн Т. - Навчальний проєкт як засіб формування професійної компетентності майбутніх фахівців: психологічний аспект (2021)
Видолюб Н. - Формування професійної компетентності у майбутніх вчителів, Гейліх О. (2021)
Hulko O. - The influence of student government on the development of future teachers’ leadership qualities (2021)
Линьов К. - Ставлення керівників до розширення обсягу автономії закладу загальної середньої освіти: результати аналітичного дослідження, Линьова І. (2021)
Чалий О. - Викладання медичної і біологічної фізики та медичної інформатики в європейських університетах, Любчик Л., Чалий К., Чайка О., Кривенко І., Гриценко Н., Криштопа А., Сисоєв О. (2021)
Соколова І. - Інтерактивні лекції в медичному університеті: актуальні смисли і клінічні практики, Стрельченко О., Козинська І., Селезньова С., Козинський О. (2021)
Скрипник І. - Формування праксеологічної компетентності магістрів стоматології : сучасні підходи, Кульбашна Я., Захарова В. (2021)
Сабадаш Ю. С. - Культурологія: понятійно-категоріальний апарат у логіці дослідницького процесу, Дабло Л. Г., Нікольченко Ю. М. (2021)
Волинець В. О. - Інтеграція віртуальної та доповненої реальності у мистецтво (2021)
Havelia О. - Interaction of gifted personality with artistic culture within the conditions of open educational and cultural systems: expert analysis (2021)
Даниленко О. В. - Соціокультурна складова сервісу готельно-ресторанних комплексів як предмет наукового інтересу українських дослідників (2021)
Красовський С. О. - Національна кухня як складник гастрономічної культури етносу: сутність і методи дослідження (2021)
Ляшенко Л. Л. - Естетичні цінності як об‘єкт дослідження: від естетичного до культурологічного узагальнення (2021)
Мохнюк Р. С. - Творчі спілки у процесі культуротворення громадянського суспільства (2021)
Садовенко С. М. - Софт-традиціоналізм як стратегія актуалізації народної традиції у постмодерних параметрах хронотопу української народної художньої культури (2021)
Сидоровська Є. А. - Міжнародний невербальний діловий етикет ХХІ століття: семіотичний аспект (2021)
Турчак Л. І. - Культуротворчий потенціал творчості Модеста Менцинського в контексті розвитку музичної культури початку ХХ ст. (2021)
Бугайов М. В. - Історико-культурна ретроспектива становлення блогів (2021)
Данченко М. Л. - Інтертекстуальність в культурі рококо: пародія, пастіш та сиквел у французькій літературі XVIII століття (2021)
Лавренюк С. В. - Продюсер в культурі аудіовізуального виробництва (2021)
Молодіна А. О.Репрезентація квір-ідентичності у фільмі Девіда Лінча "Малголленд Драйв" - Representations of queer identity in David Lynch's film "Mulholland Drive" (2021)
Шибер О. О. - Еволюція рекреаційно-дозвіллєвих практик: від класичного до креативного консьюмеризму (2021)
Габрель М. М. - Феномен пам‘яті міст як цілісності часового виміру, Габрель Т. М. (2021)
Мельник О. Я. - Художньо-композиційні особливості книжкової графіки Г. Нарбута та можливості їх інтерпретації у сучасному графічному дизайні, Штець Ю. В. (2021)
Чуєва О. В. - Орнаментальні мотиви в сучасній пакувальній продукції України (2021)
Швець І. В. - Ретроспективний аналіз парків Ірпеня XX століття в контексті історичної, соціокультурної та рекреаційної цінності міста, Паламарчук С. П., Подволоцька О. С., Кулик А. В. (2021)
Малярчук К. Г. - Мистецтво гриму: соціальний міф та соціальна стратифікація (2021)
Попова О. В. - Сценічний дизайн сучасного українського режисерського театру (2021)
Чуботіна І. М. - Художньо-стильові особливості чоловічих костюмів 1970-х років в стрічці Р. Балаяна "Польоти уві сні та наяву" (2021)
Акімов Д. І. - Маркетингові дослідження та просування художніх творів у маркетингу образотворчого мистецтва (2021)
Варивончик А. В. - Спадкування традицій у навчанні художньої вишивці (2021)
Береговська Х. О. - Проблема суспільно-антропологічних криз у малярстві Василя Курилика (2021)
Майданець-Баргилевич О. Л. - Формування і розвиток Київської школи художнього текстилю: традиції та новації (2021)
Міронова Т. В. - Українське мистецтво з початку 2000-х років: "друге відродження" у світовому культурному полі (2021)
Міщенко І. І. - Живопис Геннадія Горбатого: крипто-реалізм як подолання імітації дійсності (2021)
Совгира Т. І. - Специфіка виготовлення артефактів первісного мистецтва (2021)
Горпинич Ю. С. - Специфіка становлення та розвитку художньої манери Миколи Малишка (1961–1967 рр.) (2021)
Карпенко О. В. - Ремінісценції імпресіонізму в творчості українських авангардистів (2021)
Лисун Я. Я. - Монументальний живопис у мурованих католицьких храмах Східної Галичини у другій половині XVIII ст. Топографія, композиційні типи та техніки ілюзіоністичного живопису (2021)
Сакорська О. С. - Монументальні твори Вільгельма Котарбінського з колекції Національного музею мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків (2021)
Головач Н. М. - Потенціал культурних послуг в сучасних умовах розвитку українського суспільства (2021)
Пашкевич М. Ю. - Подієві практики як ефективний інструмент паблік рилейшнз (2021)
Сирота Л. Б. - Особливості та дискусійні аспекти понять подія та івент (2021)
Філіна Т. В. - Формування та забезпечення культурних потреб сучасної людини (2021)
Тадля О. М. - Технологія створення мистецького проєкту в діяльності менеджера соціокультурної сфери (2021)
Моторна Т. Ф. - Менеджерський аспект місіонерської діяльності О. Скрябіна (2021)
Синяк І. Л. - "Били смертнимъ боемъ, и на вербѢ вішали стремглавъ, и велѢли щекати аки псу по подъ ихъ ногами": документи судової справи козака Федора Проскурненка (Частина перша) (2021)
Петренко І. М. - Двоєженство у Гетьманщині XVIII ст. (2021)
Огієвська Р. І. - Власність родини Кочубеїв у Батурині в XVII–XIX ст. (2021)
Нижник Л. - Поховання прихожан П'ятницької церкви на погостах церков і монастирів м. Чернігова в кінці XIX – на початку XХ ст. (2021)
Глухенький А. А. - Архієпископ Іван Павловський як будівничий Української Автокефальної Православної Церкви на Чернігівщині (2021)
Мицик Ю. - З нових документів до історії Сіверщини (ХVІІ–ХVІІІ ст.) (частина 21), Тарасенко І. Ю. (2021)
Дятлов В. О. - Україна та І. Мазепа на сторінках журналу "Europaiche Fama" в 1706–1709 рр. (переклад та коментар В. Дятлова) (2021)
Мартиненко В. Л. - Повсякденне життя німецьких переселенців із СРСР на території імперського краю Вартегау в 1944–1945 рр. (2021)
Черняхівська О. М. - Діяльність Головної редколегії "Історії міст і сіл Української РСР" щодо створення архівних колекцій проєкту (2021)
Шуміло С. М. - Уподібнення в православному богослужінні та агіографії як один із видів запозичення художнього принципу (2021)
Сироїд О. І. - Духовна пісня в рецепції Олександра Терещенка (2021)
Лілік О. О. - Семантико-стилістичні типи метафор у поетичній творчості Василя Стуса (2021)
Шекун В. О. - Краєзнавча діяльність С. Д. Носа (2021)
Тихолоз Н. Б. - Таємниця смерти Петра Франка (до 80-х роковин примусової "евакуації") (2021)
Гордієнко Д. - Рецензія : Каппелер А. Нерівні брати. Українці та росіяни від середньовіччя до сучасності / Пер. з нім. В. Кам'янець. Чернівці: Книги-XXI, 2018. 320 c. (2021)
Попружна А. - Рецензія : Білоус Наталія. За крок до вічності. Мешканці міст Волині у світлі тестаментів кінця XVI–XVII століть. Київ: Інститут історії України НАНУ, Видавничий дім "Простір", 2021. 536 с. (2021)
Баран І. - Рецензія : Тихолоз Н. Петро Франко. Формула долі (Життєпис на тлі доби) : монографія. Львів: |Львівський національний літературно-меморіальний музей Івана Франка|, 2021. 228 c., іл. (2021)
Сюсюка В. Г. - Акушерські та перинатальні аспекти багатоплідної вагітності, Кирилюк О. Д., Бабінчук О. В., Богуславська Н. Ю., Бачуріна О. І., Єршова О. А. (2021)
Звіт за матеріалами IV Міжнародного конгресу "Репродуктивне здоров’я: мультидисциплінарний підхід в безперервному професійному розвитку лікарів" (2021)
Дубенко О. Д. - Оптимізація діагностики гіперпластичних процесів у гормонально залежних органах (матка, грудна залоза) на етапах реабілітації репродуктивної функції, Флаксемберг М. А., Дубчак А. Є. (2021)
Боднар П. Я. - Перебудова структурних елементів венозної стінки за умов онкогенної патології, Боднар Я. Я., Боднар Т. В., Боднар Л. П. (2021)
Карташов С. М. - Профілактика прогресування цервікального канцерогенезу на етапі післяопераційної реабілітації, Базаринська Т. В. (2021)
Мосендз О. В. - Причини і клініка дуже ранніх передчасних пологів (2021)
Посохова С. П. - Стратегія "рatient blood management" у вагітних з ризиком масивних акушерських кровотеч, Рязанцев І. І., Байло Н. В., Фещенко І. В. (2021)
Andriichuk T. Р. - Prevention of complications of pregnancy and childbirth of patients with a burdensome gynecological anamnesis (2021)
Chermak V. І. - Some features of the hemostasis system in pregnant women at risk of developing preeclampsia (2021)
Толстанова Г. О. - Профілактика рецидивів поліпів ендометрія у жінок репродуктивного віку (2021)
Шурпяк С. О. - Медико-соціальні аспекти у жінок репродуктивного віку із хронічним тазовим болем, Соломко О. Б. (2021)
Гінчицька Л. В. - Відновлення та збереження вагінальної екосистеми у жінок у постменопаузальний період, Ласитчук О. М., Жураківський В. М., Басюга І. О., Курташ Н. Я., Пахаренко Л. В. (2021)
Литвиненко В. О. - Особливості вилову плоскирки (Blicca bjoerkna (Linnaeus, 1758)) з Київського водосховища (огляд), Христенко Д. С., Котовська Г. О., Колесник Н. Л., Симон М. Ю. (2021)
Шарило Д. Ю. - Особливості застосування гіпохлориту натрію для регенерації високопористих наповнювачів після їх використання у біофільтраційних системах установок замкнутого водопостачання, Коваленко В. О., Коваленко Б. Ю. (2021)
Григоренко Т. В. - Вирощування цьоголіток коропа із застосуванням суспензії хлорели, Савенко Н. М., Чужма Н. П., Базаєва А. М., Берсан Т. О. (2021)
Гурбик В. В. - До апробації галицького масиву коропа, Стрілецький О. І., Куріненко Г. А., Ткачук В. Л., Черник Ю. П. (2021)
Добрянська О. П. - Ефективність використання в годівлі коропа пребіотика на основі мананових олігоcахаридів (2021)
Дерень О. В. - Результати використання в годівлі коропа сорбенту у складі корму з ознаками контамінування мікотоксинами, Сироватка Н. Ю., Кориляк М. З., Добрянська О. П. (2021)
Ващенко А. В. - Паразитарні хвороби сигових риб (Coregoninae) (огляд), Матвієнко Н. М., Кравченко І. А., Мрук А. І. (2021)
Шмиголь Н. В. - Використання антигельмінтного препарату для боротьби з паразитичними нематодами молюска гелікса малого сірого (Helix aspersa (Müller)), Єсіпова Н. Б., Шарамок Т. С. (2021)
Alieksieieva G. - Experience in using distance learning systems at universities of Ukraine and Mexico, Kravchenko N., Kuzminska O., Horbatiuk L. (2021)
Voshchevska O. - Correlation of emotional intelligence and leadership qualities of university teachers (2021)
Мицик Г. - Використання назв професійних кваліфікацій в освітньо-професійних програмах 016.01 – логопедія першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, Пришляк М. (2021)
Попова А. - Роль професійних організацій у системі фахового розвитку соціальних працівників: досвід Канади (2021)
Чурсанова М. - Досвід використання технологій дистанційного навчання в освітньому просторі Європи під час пандемії Covid-19, Гарєєва Ф., Савченко Д. (2021)
Кордонець В. - Психолого-педагогічні особливості розвитку комунікативної компетентності у дітей із оcобливими освітніми потребами, Назаренко М., Папка С., Малій П. (2021)
Maliy N. - The peculiarities of using innovative methods of psychological and pedagogical diagnosis of children with disabilities, Dyachenko L. (2021)
Попова О. - Виховний потенціал уроків читання для формування толерантності молодших школярів, Лесик А. (2021)
Сухопара І. - Потенціал гри в розвитку емоційного інтелекту молодших школярів на уроках читання (2021)
Волинець Т. - Теоретико-методичні підходи до вивчення фізики учнями основної школи засобами мобільних та дистанційних технологій (2021)
Грицюк О. - Використання фізкультхвилинок для розвитку лексичної компетентності учнів першого класу на уроках англійської мови, Черненко В., Ляшенко В., Кирилаха Н. (2021)
Трифонова О. - Особливості формування дослідно-експериментальної компетентності учнів у білінгвальному освітньому середовищі (2021)
Shevchenko M. - The peculiarities of using inovative methods on the lessons of the English language in high school (2021)
Ачкан В. - Формування готовності майбутніх учителів математики до інноваційної педагогічної діяльності у процесі першої педагогічної практики, Власенко К., Лов’янова І., Волков С. (2021)
Барканов А. - Методика формування інтегрованих знань в системі професійно орієнтованого навчання з фізики (2021)
Бєлова М. - До питання формування професійних компетентностей при вивчанні курсу вищої та прикладної математики, Карташова С. (2021)
Богданов І. - Концептуальні засади підготовки майбутніх фахівців у галузі наноматеріалознавства до продуктивної професійної діяльності, Сичікова Я., Бардус І. (2021)
Болілий В. - Операційний центр безпеки як послуга на основі SIEM, Суховірська Л., Лунгол О. (2021)
Вагіна Н. - Студентоцентрованість комп’ютерної підтримки навчання комплексного аналізу майбутніх учителів математики, Коваленко В., Онуфрієнко О. (2021)
Головін М. - Навчальний приклад маскування інформації в акустичному сигналі, Головіна Н. (2021)
Григор’єва В. - Зміст диригентсько-хорової підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва у педагогічних закладах вищої освіти (2021)
Грона Н. - Гнучкі уміння (Soft Skills) у курсі вивчення методики навчання української мови: зміст, формування, детермінація (2021)
Жигірь В. - Професійна підготовка майбутніх мобільних кваліфікованих робітників у закладах професійної (професійно-технічної) освіти як наукова проблема, Горбатюк Л., Забєліна Ю. (2021)
Коваль Л. - Ціннісні орієнтири професійної освіти: методичний аспект (2021)
Кравченко Л. - Шляхи формування STEM - компетентностей здобувачів природничої освіти, Кравченко Н. (2021)
Красножон О. - Комп’ютерно-орієнтовані елементи навчання математичних дисциплін майбутніх учителів математики, Мацюк В. (2021)
Панкевич С. - Сучасне навчальне обладнання з електрики як засіб формування фахової компетентності з фізики (2021)
Подласов С. - Засоби і методика online навчання фізики в технічному університеті, Матвійчук О. (2021)
Ryzhkova S. - The peculiarities of using texts in teaching of practice of oral and written speaking for the developmnent of communicative skills of students (2021)
Saienko Y. - Future primary school teachers preparation for ecological upbringing of students as a pedagogical problem of today, Vysochan L., Pletenicka L. (2021)
Тернавська Л. - Pеалізація індивідуального підходу в процесі самостійної роботи студентів немовних закладів вищої освіти, Келембет Р. (2021)
Тіщенко О. - Розвиток іншомовної комунікативної компетентності в процесі підготовки майбутніх судноводіїв (2021)
Точиліна Т. - Сучасні підходи до створення підручника з медичної та біологічної фізики для студентів медичного університету, Точилін А., Філіппенко І. (2021)
Турчин А. - Коучинг як форма активного навчання на заняттях з іноземної мови, Цар І. (2021)
Шишкін Г. - Цифрові технології у формуванні моделей перехідних процесів в індуктивності та ємності (2021)
Школа О. - Системно-діяльнісний підхід у навчанні теоретичної фізики в педагогічному університеті (2021)
Шут М. - Інноваційний потенціал наукових досліджень на базі педагогічних університетів в освітньому процесі з фізики, Благодаренко Л., Січкар Т. (2021)
Гик В. - Інтегрована звітність підприємств: бібліометричний аналіз (2021)
Легенчук С. - Предмет бухгалтерського обліку: незавершена дискусія (2021)
Усатенко О. - Інституційні практики бухгалтерського обліку ритейлерів, Пашкевич М. (2021)
Авалудін А. - Вплив генерального та фінансового директора жіночої статі на грошові кошти підприємств харчової промисловості, що котируються на Індонезійській фондовій біржі, Сугерман Сугерман, Ахмад Ґ. Н. (2021)
Бабіченко В. - Бюджетне фінансування сфери охорони навколишнього природного середовища в Україні, Глухова В., Кравченко Х. (2021)
Дена Н. С. - Фактори, що впливають на фінансування придбання житла за законами шаріату, Сухел Сухел, Аснгарі І. (2021)
Лупенко Ю. - Вплив рівня монетизації економіки та структури грошової маси на кредитування підприємств аграрного сектору, Андрос С. (2021)
Пасарібу Ф. А. - Вплив гендерного розмаїття, досвіду генерального директора та фінансового важеля на фінансові результати діяльності компаній транспортного сектору та сектору гостинності в Індонезії, Таїланді та Малайзії за період 2015-2020 років, Ахмад Ґ. Н., Бучдаді А. Д. (2021)
Реналдо А. - Детермінанти капіталу на основі ризику в страхових компаніях Індонезії, Пурвохеді У., Ахмад Ґ. Н. (2021)
Ромадгоні Н. - Вплив мотивації агента на довіру клієнта в рамках покращення діяльності агентів урядових банків в адміністративному місті Північна Джакарта: якісне дослідження, Волор К. В., Сугуд У. (2021)
Сокіл О. - Перспектива глобалізації та капіталізації сільського господарства Європи в постковідний період, Звездов Д., Ваша Л. (2021)
Айсяг Н. - Вплив задоволеності роботою та балансу між роботою і особистим життям на продуктивність працівників з організаційними зобов'язаннями як посередницькою змінною, Волор К. В., Усман О. (2021)
Бондаренко Н. - Еволюція підходів до тлумачення сутності заробітної плати та її функцій у сучасних умовах господарювання, Крайняк А. (2021)
Гамалоан А. М. - Фактори, що впливають на ефективність працівників в сфері сімейних розваг: роль мотивації як посередника, Себаянґ К. Д. А., Йогана К. (2021)
Гапсарі Ю. - Вплив якості обслуговування, інновацій, цін, промо-компаній на задоволеність та лояльність клієнтів, Сугуд У., Мухтар С. (2021)
Лестарі Р. П. - Вплив компенсації та кар'єрного розвитку на лояльність працівників при врахуванні задоволеності роботою як медіатора, Судярдітга І. К. Р., Гандару А. В. (2021)
Окуліч-Козарін В. - Публічні закупівлі як об'єкт аудиту та управління об'єднаними сільськими територіальними громадами в умовах децентралізації, Мельник К. (2021)
Мельников С. В. - Конкуренція за Курно та Бертраном в умовах просторової дуополії з асиметричними ринками (2021)
Ковтун Т. А. - Екологістичний продукт як результат екологізації логістичної діяльності, Ковтун Д. К. (2021)
Shumylo O. M. - Rotor sails as a perspective ship power plant, Kupraty O. G. (2021)
Казимиренко Ю. О. - Синергетичний підхід до інформаційного забезпечення завантаженості суден на припортових залізницях, Дрозд О. В. (2021)
Luzhanska N. O. - Evaluation of freight customs complexes’ service usage expedience in international road transportation, Lebid I. H., Kravchenya І. N., Pitsyk M. G. (2021)
Шльончак І. А. - Формування альтернативних стратегій управління виробничими процесами автотранспортного підприємства, Лук’янченко О. Ю. (2021)
Вступне слово редактора (2021)
Чередниченко Ю. В. - Стентування ультраемболонебезпечних каротидних стенотичних уражень з використанням методики потрійного протиемболічного захисту, Зорін М. О., Мірошниченко А. Ю., Чередниченко Н. О. (2021)
Вербова Л. М. - Результати хірургічного лікування астроцитом мозочка у дітей молодшого віку, Шаверський А. В., Марущенко Л. Л., Проценко І. П., Михалюк В. С., Свист А. О., Волощук О. С., Малишева Т. А. (2021)
Данчин А. О. - Клініка і діагностика вогнепальних непроникаючих черепно-мозкових поранень у локальній війні, Гончарук О. М., Алтаброурі М. С., Данчин Г. О., Усатов С. А., Коваленко О. П. (2021)
Камінський А. А. - Структура та характер гіпертензивних внутрішньомозкових крововиливів супратенторіальної локалізації (2021)
Паєнок А. В. - Особливості церебральних та спінальних неврологічних ускладнень у пацієнтів із COVID-19: власний клінічний досвід і огляд літератури, Нетлюх А. М., Кобилецький О. Я., Матолінець Н. В., Юнко Р. -М. М., Куц-Карпенко В. І., Бакун О. -Н. А. (2021)
Волошин О. М. - Підхід до менеджменту пацієнта з хронічною венозною недостатністю в умовах спеціалізованого судинного центру ‒ комбінація світових рекомендацій та власного досвіду, Суздаленко О. В., Губка В. О., Мачуський С. М., Попова О. Г., Расул-Заде С. Т. (2021)
Щеглов Д. В. - Ендоваскулярне лікування тандемних оклюзій при гострому ішемічному інсульті, Загородній В. Н., Конотопчик С. В., Пастушин А. А. (2021)
Оліфіренко О. І. - Методика отримання PRP та L-PRP для використання в повсякденній практиці лікаря ортопеда-травматолога, Герцен Г. І., Мовчан О. С., Сергієнко Р. О., Процик А. І., Остапчук Р. М. (2021)
Ігнатьєв О. M. - Морфологічні і морфометричні зміни кісткової тканини при остеопорозі та остеомаляції, Турчин М. І., Ульянов В. О., Єрмоленко Т. О. (2021)
Тяжелов О. А. - Математичне моделювання двохопорного стояння в умовах обмеження рухів у кульшовому суглобі, Карпінська О. Д., Юрченко Д. О., Браніцький О. Ю. (2021)
Вирва О. Є. - Дослідження міцності великогомілкової кістки у разі заміщення післярезекційного дефекту сегментарним алоімплантатом із блоківним інтрамедулярним остеосинтезом (експериментально-клінічне дослідження), Головіна Я. О., Малик Р. В., Карпінський М. Ю., Карпінська О. Д. (2021)
Процик А. І. - Історичний приклад економічного ефекту внаслідок комплексної міжвідомчої взаємодії при наданні догоспітальної допомоги потерпілим у дорожньо-транспортних пригодах, Герцен Г. І., Білоножкін Г. Г., Мовчан О. С., Дибкалюк С. В., Остапчук Р. М. (2021)
Герасименко О. І. - Дистанційне навчання у професійній підготовці майбутніх лікарів: pro et contra, Полесова Т. Р., Герасименко В. В., Кухарева Н. С. (2021)
Мета журналу і редакційна політика (2021)
22 Національний конгрес кардіологів України. 20–24 вересня 2021 року, м. Київ (2021)
Коваленко В. М. - COVID-19-асоційований міокардит: власний досвід патогенетичного лікування, Несукай О. Г., Тітова Н. С., Чернюк С. В., Кириченко Р. М., Гіреш Й. Й., Тітов Є. Ю. (2021)
Сіренко Ю. М. - Вплив фіксованих комбінацій на артеріальну жорсткість та еректильну функцію в пацієнтів з артеріальною гіпертензією, Рековець О. Л., Радченко Г. Д., Торбас О. О., Кушнір С. М., Примак Г. Ф., Граніч В. М., Живило І. О., Сидоренко П. І., Поліщук С. А. (2021)
Ломаковський О. М. - Порівняльна характеристика стану імунної системи у хворих на ішемічну хворобу серця зі стабільною стенокардією та гострим коронарним синдромом, Гавриленко Т. І., Пархоменко О. М., Лутай М. І., Підгайна О. А., Рижкова Н. О. (2021)
Мітченко О. І. - Загальний аналіз клініко-лабораторних характеристик пацієнтів, які увійшли до Українського реєстру хворих із сімейною гіперхолестеринемією, Романов В. Ю., Вакалюк І. П., Ісаєва А. С., Руденко Л. В., Чулаєвська Н. М., Тімохова К. О. (2021)
Стан М. В. - Роль фракційного резерву кровоплину при визначенні тактики реваскуляризації в пацієнтів з ішемічною хворобою серця, Хохлов А. В., Жарінов О. Й., Зеленчук О. В., Тодуров Б. М. (2021)
Ковальова О. М. - Раціональна антигіпертензивна терапія пацієнтів старших вікових груп (2021)
Коваленко В. М. - Діагностика та лікування міокардиту. Рекомендації Всеукраїнської асоціації кардіологів України, Несукай О. Г., Чернюк С. В., Козлюк А. С., Кириченко Р. М. (2021)
До відома авторів (2021)
Зборовська О. М. - Деякі питання формування стратегії розвитку металургійних підприємств, Ніколаєнко Д. В. (2014)
Каткова Н. В. - Механізм забезпечення економічної стійкості підприємств суднобудівної промисловості, Матушевська О. А. (2014)
Клименко С. Є. - Розробка методичного підходу до визначення проекту в процесі стратегічного планування проектної діяльності телекомунікаційних підприємств (2014)
Поповиченко І. В. - Аналіз та систематизація функцій і завдань логістичного управління на стратегічному й тактичному рівнях діяльності підприємства (2014)
Степаненко В. В. - Основні внутрішні фактори успіху діяльності бізнес-інкубатора (2014)
Terent'yeva N. V. - The research methodology of the competitive potential of the machine-building enterprise (2014)
Череп О. Г. - Теоретичні аспекти контролінгу в системі управління діяльністю підприємства, Долинська А. А. (2014)
Череп А. В. - Методичні підходи до управління антикризовими заходами на підприємствах машинобудування, Калюжна Ю. В. (2014)
Череп А. В. - Внутрішній контроль діяльності підприємства: генезис та дефініція, Юдіна Х. К. (2014)
Кишакевич Б. Ю. - Інтегрально-аналітичний підхід до оцінювання фінансової стійкості банку (2014)
Козин И. В. - Неманипулируемые механизмы принятия решений в региональном управлении, Баштанник О. И. (2014)
Чеверда С. С. - Моделювання бізнес-процесів підприємства сфери торгівлі ювелірними виробами (2014)
Левін В. І. - Застосування спрощеного режиму оподаткування як інструменту розвитку малого бізнесу (2014)
Лемішовська О. С. - Теорії балансу в історичному розвитку (2014)
Дем’янишина О. А. - Економічний розвиток сільських територій Вінницької області: аналітичний аспект (2014)
Школенко О. Б. - Сутність стратегії захисту економічних інтересів вітчизняних товаровиробників (2014)
Андросова О. Ф. - Сучасний стан фінансової стійкості банківського сектора України та шляхи підвищення її стабільності, Олійник О. І. (2014)
Богма О. С. - Основні підходи до формування фінансового механізму на підприємствах (2014)
Коновалов Ю. О. - Застосування краудсорсінгу в процесі оцінювання ефективності митних процедур (2014)
Череп О. Г. - Аналіз інноваційної діяльності вітчизняних та зарубіжних банківських установ, Лазарєва Е. Л. (2014)
Гуменюк А. В. - Реалізація сучасних маркетингових концепцій в управлінні підприємством (2014)
Iващенко О. В. - Теоретичні основи процесу прийняття проектних рішень (2014)
Птіцина Л. А. - Використання автоматизованих систем управління персоналом на промислових підприємствах України з метою підвищення ефективності управлінських рішень (2014)
Сніщенко Р. Г. - Фінансова безпека як економічна категорія (2014)
Вимоги до оформлення статей у "Вісник Запорізького національного університету" за фахом "Екномічні науки" (2014)
Вихідні відомості (2014)
Yanton-Drozdovska E. - International competitiveness of the enterprise (2020)
Полянська А. С. - Міжнародні фінансові інвестиції як інструмент підтримки розвитку громадянського суспільства, Кочкодан В. Б. (2020)
Зелінська О. М. - Сутність міжнародної міграції робочої сили та оцінка сучасного рівня інтеграції України в міждержавний ринок робочої сили (2020)
Мудра Я. А. - Зміни у системі оподаткування туристичного бізнесу у країнах Європейського Союзу у період світової пандемії COVID-19 (2020)
Грицишин А. Т. - Моделювання та оцінка основних детермінантів міжнародних резервів в Україні (2020)
Галазюк Н. М. - Формування та нарощення експортного потенціалу в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів України (2020)
Саркісян Л. Г. - Гібридні загрози в торговельно-економічних відносинах, Самсонова Л. В. (2020)
Новіченко Л. С. - Особливості бухгалтерського обліку та оподаткування роялті: ключові аспекти, Стойка Н. С., Щирська О. В. (2020)
Титарчук І. М. - Аналіз ролі агропромислового комплексу в економіці країни: внутрішній розвиток та зовнішня торгівля (2020)
Варченко О. О. - Методичні підходи до оцінки функціонування агропродовольчих ланцюгів (2020)
Шекета Є. Ю. - Вплив пандемії на діджиталізацію зайнятості в Україні, Кухній Л. С. (2020)
Варченко О. М. - Розвиток підприємництва на базі особистих селянських господарств як засіб покращення якісної складової людського капіталу сільських територій, Свиноус І. В., Понедільчук Т. В. (2020)
Зайковський О. С. - Зрушення у глобальному освітньому просторі в сучасних умовах (регіональний та національний виміри) (2020)
Шеленко Д. І. - Система організації управління кластерною моделлю розвитку біоенергетичного ринку, Баланюк І. Ф., Мацола М. М., Сас Л. С., Неміш Д. В. (2020)
Хвостіна І. М. - Волатильність рядів динаміки інтегрованих показників фінансового стану нафтогазових підприємств в умовах ризику (2020)
Вільгуцька Р. Б. - Інвестиційна привабливість підприємств: оцінка, організаційне забезпечення, управлінські компетенції, Лема Г. В., Федорчак О. Є., Михайлишин Л. І. (2020)
Мельничук Ю. М. - Напрями підвищення фінансової стійкості підприємств в умовах незалежного регіону (2020)
Бурляй А. П. - Основні напрями державної підтримки екологізації сільського господарства, Ревуцька А. О. (2020)
Левандівський О. Т. - Інвестиційна привабливість сільськогосподарських підприємств регіону, Циріль Т. В. (2020)
Малецька О. І. - Облікова інформація у системи формування антикризового управління пперсоналом аграрних підприємств, Прокопишин О. С., Мирончук З. П. (2020)
Іванів С. І. - Впровадження сільського зеленого туризму у фермерських господарствах як один із напрямків ефективного використання їх ресурсного потенціалу, Драбчук Н. Ю. (2020)
Бойдуник В. Р. - Конкурентоспроможність сільськогосподарського підприємства: методологія аналізу дефініції, Бойдуник Н. М. (2020)
Іванько А. В. - Чинники з формування організаційних структур управління в сільськогосподарських підприємствах, Ксенофонтов М. М. (2020)
Вівчар О. І. - Сучасна практика оцінки ризиків логістичного управління економічної безпеки підприємств транспорту, Сталінська О. В., Дідченко О. І., Когут-Ференс О. І., Шатарський А. Я. (2020)
Казюка Н. П. - Специфіка стратегічного менеджменту туристичного підприємства (2020)
Шкромида В. В. - Теоретико-організаційні основи впровадження репутаційного менеджменту на підприємстві (2020)
Кулаєць М. І. - Принципи мультидисциплінарного менеджменту у фізичній терапії, Кулаєць В. М., Кулаєць Н. М., Лапковський Е. Й., Михайлишин Л. І. (2020)
Москвічова О. С. - Порівняльний аналіз моделей іпотечного рефінансування (2020)
Дані про авторів (2020)
Головач А. Й. - Становлення та розвиток інституту притулку в практиці стародавніх держав рабовласницького періоду (2021)
Оболенцев В. Ф. - Прикладні аспекти врахування принципу верховенства права у системному аналізі та моделюванні системи держави Україна (2021)
Погорєлова З. О. - Законодавча влада як легітимна основа законотворчої діяльності (2021)
Попович Т. - Класифікація обов’язків згідно вчення І. Канта (2021)
Бєлов Д. М. - Правовий простір держави: конституційно-правовий аспект, Громовчук М. В. (2021)
Волошенюк О. В. - Дорадча демократія: модернізація чи криза народовладдя? (2021)
Вольська І. В. - Реформування конституційного судочинства в Україні (2021)
Греца С. М. - Види конституційних обов’язків людини і громадянина в Україні та в Європейському Союзі (2021)
Корнєєва С. Р. - Теоретичні підходи до визначення поняття та правового регулювання штучного інтелекту (2021)
Маркулинець А. А. - Розбудова електронної держави: правові підходи (2021)
Маркулинець А. А. - Covid-19 та питання гендерної рівності, Продан В. І. (2021)
Марцеляк С. М. - Конституційно-правовий механізм забезпечення засад (принципів) виборів народних депутатів України, Марцеляк М. О. (2021)
Туряниця О. О. - Ризик у професійному спорті: проблематика та шляхи її вирішення в конституційно-правовому полі (2021)
Змикало О. І. - Поняття та сутність електронних правочинів за цивільним правом України (2021)
Крижевська О. О. - Нотаріальні процесуальні правовідносини в системі інших правовідносин: проблеми співвідношення (2021)
Логойда В. М. - Правовий статус криптовалюти в країнах Азії (2021)
Тріпульський Г. Я. - Перспективи захисту та охорони прав інвесторів житлової нерухомості: судові та позасудові засоби (2021)
Телешев С. П. - Визначення поняття права фізичної особи на інформацію стосовно себе (2021)
Бук М. О. - Соціальне замовлення у сфері надання соціальних послуг (2021)
Масалова Т. А. - Щодо гарантій захисту права поліцейського на грошове забезпечення (2021)
Байдюк І. І. - Методи взаємодії Державної прикордонної служби України з іншими правоохоронними органами (2021)
Баран М. В. - Принципи правового регулювання інституту інформаційної безпеки (2021)
Берназюк Я. О. - Поняття та особливості принципу неприпустимості зловживання процесуальними правами в адміністративному судочинстві (2021)
Бурило Ю. П. - Новели законодавства про ветеринарні лікарські засоби (2021)
Кожевніков В. О. - Адміністративні послуги в сфері застосовування законодавства про захист економічної конкуренції (2021)
Ліпинський В. В. - Деякі напрями вдосконалення шляхів тлумачення процедурних адміністративно-деліктних правових норм митного законодавства, Сквірський І. О. (2021)
Татаренко О. Ю. - Правове регулювання туристичного збору: окремі проблеми (2021)
Тур Т. О. - Застосування заходів забезпечення позову в адміністративному судочинстві (2021)
Хальота А. І. - Закордонний досвід правового регулювання управління чергами автотранспорту перед пунктами пропуску через державний кордон, Гаврилюк Л. В. (2021)
Бліхар М. М. - Адміністративне право – юридична основа публічного адміністрування (2021)
Ганьба О. Б. - Окремі особливості кримінально-правових відносин у сфері прикордонної безпеки України (2021)
Зінсу О. І. - Злочин домашнє насильство (ст.126-1 КК України): аналіз судової практики (2021)
Коломійчук В. О. - Розвиток законодавства, спрямованого на протидію рейдерству (2021)
Кравчук С. Й. - Застосування кримінальної відповідальності до неповнолітніх: проблемні аспекти та шляхи їх вирішення (2021)
Тимошенко В. І. - Роль маргіналізації суспільства у поширенні злочинності (2021)
Шевчук А. В. - Порівняльний аналіз кримінально-правової охорони моральності за законодавством України та Республіки Молдова, Боднарук О. М. (2021)
Ангеленюк А.-М. Ю. - Належний суб’єкт збирання доказів вчинення кримінального правопорушення за оцінкою суду (2021)
Лук’янчиков Є. Д. - Техніко-криміналістичні засоби встановлення та фіксації стану сп’яніння у польових умовах, Лук’янчиков Б. Є. (2021)
Мирошниченко Т. М. - Реалізація нормативного змісту засади забезпечення права на свободу та особисту недоторканність у ході кримінального процесуального доказування (2021)
Бадзелюк П. П. - Адвокатура як інструмент реалізації основоположного права особи на професійну правову допомогу (2021)
Заборовський В. В. - Конфіденційне спілкування адвоката зі своїм клієнтом як гарантія здійснення адвокатської діяльності (2021)
Заборовський В. В. - Забезпечувальні заходи в системі гарантування права на справедливий суд, Манзюк В. В., Стойка А. В. (2021)
Макосій Ю. Д. - Міжнародно-правові стандарти організації та функціонування прокуратури (2021)
Маржина А. А. - Сучасний стан правового забезпечення нотаріальної діяльності в Україні: теоретико-правовий вимір (2021)
Гецко В. В. - Особливості проходження дипломатичної служби громадянами України (2021)
Менджул М. В. Поступ до рівності у практиці ЄСПЛ та договір про партнерство у фактичних союзах - Progress towards equality in the practice of the ECTHR and the partnership agreement in de facto alliances (2021)
Попко В. В. - Міжнародно-правова регламентація транснаціональної кіберзлочинності у кіберпросторі, Попко Є. В. (2021)
Кукшинова О. О. - Міжнародно-правовий досвід боротьби з нелегальною міграцією на морському транспорті, Самойленко А. О. (2021)
Андрєєва Р. - Дослідження психомоторних здібностей юних гімнасток-художниць (2014)
Ахметов Р. - Електроміографія як метод контролю в навчально-тренувальному процесі кваліфікованих спортсменок, Кутек Т., Шаверський В. (2014)
Бекас О. - Оцінка фізичної підготовленості борців 10-11 років різних соматотипів, Паламарчук Ю. (2014)
Богуславська В. - Особливості вдосконалення функціональної підготовленості юних веслувальників чоловічої і жіночої статі навантаженнями аеробного і анаеробного спрямування, Митурич В. (2014)
Бойченко К. - Визначення динаміки рівня фізичної підготовленості спортсменів під час змагального періоду на підставі експрес-діагностики (2014)
Бріскін Ю. - Результативно-значущі техніко-тактичні дії фехтувальниць-шпажисток різної кваліфікації, Семеряк З., Пітин М. (2014)
Висоцька О. - Колове тренування як засіб розвитку швидкісно-силових здібностей юних легкоатлетів, Сергієнко В. (2014)
Гончаренко В. - Програмування фізичної підготовки кваліфікованих спортсменок у хокеї на траві залежно від амплуа, Гончаренко О. (2014)
Данчук П. - Біомеханічні особливості техніки легкоатлетичного бігу, Присяжнюк Д., Дідик Т. (2014)
Добродуб Є. - Вплив ігрового методу на вивчення ударів та блоків в карате під час занять з дітьми 7-8 років на початковому етапі, Поволоцький В. (2014)
Драчук С. - Перспектива занять спортивним плаванням у хлопчиків 10 – 11 років, Чуйко Ю. (2014)
Каковкіна О. - Зміна показників технічної підготовленості баскетболістів 13-14 років з порушеннями слуху під впливом спеціальних вправ, Гусаренко М. (2014)
Касьян А. - Побудова тренувального процесу кваліфікованих футболістів у підготовчому періоді річного циклу підготовки, Цюкало Л. (2014)
Козак А. - Значущість розвитку координаційних здібностей під час навчання тенісу дітей 5-6 років, Ібраімова М. (2014)
Кокарева С. - Удосконалення системи початкової підготовки дівчаток 6 – 8 років у спортивній аеробіці (2014)
Коробейніков Г. В. - Нейродинамічні та вегетативні функції у борців високої кваліфікації в умовах поточного контролю, Коробейнікова Л. Г., Шацьких В. В., Дудник О. К. (2014)
Костюкевич В. - Моделирование в системе подготовки спортсменов высокой квалификации (2014)
Коханець П. - Педагогічний контроль за техніко-тактичною змагальною діяльністю кваліфікованих футзалістів (2014)
Коханець П. - Модельні характеристики змагальної діяльності у футзалі (2014)
Лежньова О. - Динаміка показників фізичної підготовленості футболістів студентської команди впродовж підготовчого періоду (2014)
Лемешко В. - Кінематичні та динамічні параметри технічної підготовленості стрибунок у довжину різної кваліфікації, Дух Т., Дунець-Лесько А. (2014)
Литвиненко Ю. - Характеристика біомеханічних критеріїв оцінки статодинамічної стійкості тіл спортсменів, які спеціалізуються у складно координаційних видах спорту (2014)
Маніло Ю. - Спеціальні компоненти професійної діяльності футбольного арбітра (2014)
Мітова О. - Контроль ефективності командного захисту в сучасному чоловічому баскетболі вищої ліги України, Терентьєв С., Сидоренко В. (2014)
Мітова О. - Сучасний стан технічної підготовленості юних футболістів на етапі попередньої базової підготовки, Матяш В. (2014)
Міщак О. - Особливості відбору у веслуванні на байдарках і каное (2014)
Міщук Д. - Особливості варіабельності серцевого ритму у студентів нтуу "КПІ", які навчаються на навчальному відділенні волейболу, Бойко Г. (2014)
Ніколаєнко В. - Формування ефективної системи багаторічної підготовки юних футболістів (2014)
Окенюк І. - Напрямки оптимізації ефективності спортивного тренування з футболу (2014)
Орлов А. - Ефективність використання тяг у тренувальному процесі важкоатлеток на етапі попередньої базової підготовки груп першого року навчання (2014)
Перепелиця М. - Динаміка показників тактичної підготовленості кваліфікованих гравців в хокеї на траві (2014)
Пітин М. - Загальна характеристика системи теоретичної підготовки у спорті (2014)
Присяжнюк Д. - Особливості техніки бігу на короткі дистанції юнаків різної кваліфікації, Романенко В., Романенко О. (2014)
Синіговець С. - Ефективність програм вестибулярного тренування на кінематичну структуру базових технічних прийомів борців вільного стилю на етапі попередньої базової підготовки (2014)
Сіренко Р. - Психофізіологічна адаптація організму плавців до стресу під час змагальної діяльності, Пижик О., Сіренко Ю., Лісовська К. (2014)
Солодка О. - Аналіз біомеханічних характеристик техніки поштовху штанги важкоатлетками різних груп вагових категорій (2014)
Сорока В. - Особливості методики навчання вправам на видах гімнастичного Багатоборства, Сорока О. (2014)
Сулима А. - Застосування методики "ендогенно-гіпоксичного дихання" в системі підготовки кваліфікованих хокеїстів на траві для підвищення анаеробних процесів енергозабезпечення, Фурман Ю. (2014)
Тищенко В. - Особливості змагальної діяльності гандболістів в сучасних умовах (2014)
Хохла А. - Ефективність програми диференційованої фізичної підготовки юних фехтувальників-шпажистів (2014)
Чернявський С. - Особливості впливу тренувань на велосипедах із різною довжиною шатуна на різні сторони спеціальної підготовленості велосипедистів-переслідувачів у командних гонках на треку (2014)
Шандригось В. - Травматизм та його профілактика у спортивній боротьбі, Латишев С. (2014)
Шевчук М. - Динаміка та темпи приросту показників статодинамічної стійкості юних акробатів при спортивному відборі (2014)
Щепотіна Н. - Модельні характеристики підготовленості та змагальної діяльності кваліфікованих волейболісток (2014)
Яковенко О. - Розробка алгоритму відбору та формування екіпажів у веслуванні академічному (2014)
Якушева Ю. - Методичні основи моделювання змагальної діяльності волейбольних команд високої кваліфікації, Буртова О., Сівер А. (2014)
Бакурідзе-Маніна В. - Поширеність гіпермобільності суглобів серед студентів медичного ВУЗу (2014)
Бандуріна К. - Відновлення дрібної моторики дітей з церебральним паралічем засобами фізичної реабілітації (2014)
Баришок Т. - Відновлення функції ходьби після перенесеного інсульту, Сегеда І. (2014)
Бас О. - Алгоритмізація процeсу фізичної рeaбілітaції жінок прооперованих з приводу онкопатології молочної залози (2014)
Беспалова О. - Фізична реабілітація студентів першого курсу смг із хронічним обструктивним бронхітом, Авраменко Н. (2014)
Богдановська Н. - Сучасні аспекти корекції статодинамічних порушень у дітей з церебральним паралічем, Кальонова І., Андрієнко О. (2014)
Воронин Д. - Алгоритм использования средств и методов физической реабилитации в восстановительном лечении больных ДЦП, Звиряка А. (2014)
Воронова В. - Дослідження показників, що визначають нейродинамічні функції спортсменів, які займаються спортивними танцями, Латишев С., Спесивих О., Соронович І. (2014)
Єльнікова М. - Аналіз динаміки антропометричних показників у чоловіків другого періоду зрілого віку з метаболічним синдромом під впливом фізичної реабілітації (2014)
Єрмолаєва А. - Необхідність врахування психоемоційного стану жінок з атеросклеротичною хронічною ішемією мозку при призначенні фізичної реабілітації (2014)
Жарська Н. - Сучасні підходи щодо оцінки рівня індивідуального здоров`я осіб з ішемічною хворобою серця, Гузій О., Будзин В. (2014)
Івасик Н. - Підбір дихальних вправ для дітей при бронхо-легеневих захворюваннях відповідно до клінічної картини на момент втручання (2014)
Корж Ю. - Методика дихальних вправ оздоровчо-корекційої програми "богатир” для дітей дошкільного віку з порушенням функцій опорно-рухового апарату (2014)
Майкова Т. - Програма фізичної реабілітації слабкочуючих дітей середнього шкільного віку з порушеням постави у фронтальній площині, Луковська О., Афанасьєва О. (2014)
Максименко Л. - Застосування рекреаційних технологій для зміцнення здоров’я дітей 5-ти і 6-ти років через співпрацю дошкільного закладу освіти і сім’ї (2014)
Овчаренко С. - Модельні характеристики функціональної та фізичної підготовленості футболістів з дитячим церебральним паралічем, Яковенко А. (2014)
Онищук В. - Перспективи застосування штучно створеної гіпоксії для профілактики та лікування хворих з хронічними обструктивними захворюваннями легень (2014)
Поташнюк І. - Організація медико-соціальної реабілітації дітей з органічними ураженнями нервової системи та порушенням психіки (2014)
Рудбери А. П. Х. - Эффективность средств физической реабилитации у больных с нарушением коронарного кровообращения, Манжуловский В. (2014)
Руденко Р. - Специфіка програми фізичної реабілітації спортсменів з обмеженими фізичними можливостями в рамках нозологічної групи (2014)
Сидоренко О. - Організація навчальних занять з фізичного виховання зі студентами з відхиленням у стані здоров’я, Азаренков В., Бережна Л. (2014)
Талова Н. - Спеціальні показники як крітерії оцінки функціонального стану верхньої кінцівки хворих з контрактурою ліктьового суглоба при фізичній реабілітації (2014)
Черкасов С. - Фізична реабілітація хворих на мозковий інсульт на другому етапі раннього відновного періоду (2014)
Вихідні відомості (2014)
Титул, зміст (2015)
Хронологія подій (2015)
Судова реформа: підвищити довіру до суду та створити стандарти правосуддя в Україні (2015)
Право власності: європейський досвід та українські реалії (2015)
Рішення у господарських справах (2015)
Аналіз правозастосування судами норм закону про кримінальну відповідальність щодо незаконного виготовлення, зберігання, збуту або транспортування з метою збуту підакцизних товарів (деякі проблемні питання (ст. 204 КК)) (2015)
Харченко Г. Г. - Речовий інтерес як об’єкт захисту в цивільному праві України (2015)
Редька А. І. - Судові функції Верховного Суду України: дискусійні питання, Солоткий С. А. (2015)
Романюк Я. М. - Генеральний Суд УНР: "Іменем Української Народної Республіки", Іванченко І. Б. (2015)
Систематичний покажчик матеріалів, опублікованих у "Віснику Верховного Суду України" у 2015 р. (2015)
Біда О. А. - Теоретичні основи підготовки фахівців аграрного профілю, Кучай О. В., Кучай Т. П. (2021)
Войтович О. П. - Фахова підготовка майбутніх учителів природничих наук (2021)
Галета Я. В. - Концепція розвитку соціальної зрілості майбутнього вчителя, Сьомак А. В. (2021)
Комар О. А. - Інклюзія як інноваційний шлях розвитку освіти, Пісняк В. С. (2021)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського