Александрова О. Ф. - Гуманістичні ціннісні орієнтації як особистісні складові моделі професіоналізму майбутнього вчителя (2007)
Анпилогова Ю. Ю. - Некоторые аспекты практической деятельности социального педагога общеобразовательного учреждения (2007)
Байдацька Н. М. - Умови підвищення зацікавленості учасників педагогічного процесу до здійснення освітнього моніторингу (2007)
Борисенко Т. Г. - Оволодіння майбутніми вчителями музики основними формами спільної навчальної діяльності школярів (2007)
Бєльчев П. В. - Роль і місце застосування наукових методів у дидактиці фізики (2007)
Веретенко Т. Г. - Соціальне партнерство студентської громади, Шеїна Л. О. (2007)
Гашенко І. О. - Міжпредметна інтеграція як основа реалізації гуманістичної парадигми в освіті, Апанасенко М. Г. (2007)
Голованова Т. П. - Ґенеза феномену ґендерної рівності в контексті формування образу жінок і чоловіків у суспільстві (2007)
Дергач М. А. - Театральне життя України ХІХ ст. в контексті формування педагогічної теорії та практики (2007)
Зубцова Ю. Є. - Сутність та генезис проблеми патріотичного виховання особистості (2007)
Ковпік С. І. - Ознайомлення учнів старших класів із звичаєвим одягом українців на уроках українознавства (на матеріалі повісті І. Нечуя-Левицького "Бурлачка”) (2007)
Лобода С. М. - Періодична преса як джерельна база історико-педагогічного дослідження (2007)
Лодатко Є. О. - Цілі математичної освіти в контексті соціокультурних трансформацій суспільства (2007)
Марушкевич А. А. - Основні ідеї науково-педагогічної спадщини Івана Огієнка-митрополита Іларіонa (2007)
Марченко Г. В. - Моніторинг якості педагогічної освіти: теоретичні підходи (2007)
Міщик Л. І. - Інтеграція студентів різної інвалідності в освіту (2007)
Нісельбаум Т. Б. - Професійна самосвідомість майбутніх менеджерів: постановка проблеми (2007)
Пришляк О. Ю. - Сфери професійної діяльності соціальних педагогів у Німеччині (2007)
Пучина О. В. - Питання професійного самовизначення студентів-психологів у Запорізькому національному університеті (2007)
Радкевич Е. В. - Реализация педагогических задач концертмейстера в процессе начальной подготовки музыканта-скрипача (2007)
Рашковська В. І. - Розвиток культури мислення особистості засобами православного мистецтва у сучасній освіті (2007)
Сеник Л. Н. - Актуальные проблемы обучения иностранных студентов чтению художественной литературы (2007)
Ткаченко І. В. - Національне спрямування виховного процесу в літніх оздоровчих таборах (2007)
Тупченко В. В. - Процес виховання інтересу до художньої культури в студентів аграрного університету засобами міжкультурних комунікацій (2007)
Фурдуй С. Б. - Загальні підходи до проблеми соціально-педагогічної роботи з обдарованою студентською молоддю в сучасній вищій школі (2007)
Штик І. А. - До питання використання автентичних текстів як засобу формування комунікативної компетенції учнів (2007)
Щука Г. П. - Педагогічна преса України 50-80-х років ХХ століття про діяльність районних відділів народної освіти по управлінню сільськими школами (2007)
Тимченко С. М. - Вітальне слово ректора Запорізького національного університету (2007)
Пономаренко О. В. - Етапи становлення і розвитку психолого-педагогічної освіти в Запорізькому реґіоні (2007)
Міщик Л. І. - Привітання головного редактора "Вісника Запорізького національного університету." Серія: Педагогічні науки (2007)
Архипова С. П. - Оптимізація стратегії соціально-педагогічної освіти в контексті Болонського процесу, Майборода Г. Я. (2007)
Байдюк Н. В. - Особливості впливу факторів соціального середовища на процес статевої соціалізації старшокласників (2007)
Безпалько О. В. - Соціально-педагогічна діяльність центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді в територіальних громадах різного типу (2007)
Волярська О. С. - Роль діагностичної діяльності педагога у роботі з дітьми з проблемами в навчанні (2007)
Гаміна Т. С. - Слухання як вид діяльності соціального педагога (2007)
Гладиш М. О. - Соціалізація особистості студента в умовах трансформації суспільства (2007)
Голованова Т. П. - Педагогічна підтримка як соціально-педагогічний механізм формування ґендерної рівності студентської молоді (2007)
Горбатих В. В. - Синергетичний підхід у художньо-естетичному вихованні (2007)
Губа Н. О. - Актуальні проблеми підготовки студентів-психологів до практичної діяльності (2007)
Гуріч В. О. - До проблеми організації підготовки соціальних педагогів до діяльності щодо реалізації прав дитини (2007)
Дергач М. А. - Художньо-педагогічні основи аматорської театральної діяльності школярів у педагогічній теорії 1960-1980 рр. (2007)
Доля І. С. - Соціалізація дітей підліткового віку в умовах притулку для неповнолітніх (2007)
Завацька Л. М. - Проблеми морально-етичних взаємин суспільства з людьми, які мають особливі потреби, Сачок В. О. (2007)
Заверико Н. В. - Делінквентна поведінка неповнолітніх: зміст та профілактика (2007)
Капська А. Й. - Педагогічні основи соціальної роботи (2007)
Коляденко С. М. - Організація практичної діяльності майбутніх соціальних педагогів у студентській соціальній службі для молоді університету (2007)
Конончук А. І. - Активні методи у підготовці соціальних педагогів (2007)
Лещенко О. Г. - Основні компоненти відповідального ставлення до батьківства (2007)
Локарєва Г. В. - Із досвіду роботи з надання освітніх послуг, Філь О. В. (2007)
Овсяннікова В. В. - Ціннісні орієнтації студентів на здоровий спосіб життя (2007)
Паскевська Ю. А. - Технології професійної підготовки майбутніх практичних психологів у вищому навчальному закладі (2007)
Пащенко С. Ю. - Запорізький національний університет у контексті європейського освітнього простору, Романенкова Л. О. (2007)
Петренко В. В. - Лабораторні заняття як організаційна форма експериментальної підготовки студентів-першокурсників біологічного факультету (2007)
Поліщук В. А. - Теоретичні засади допрофесійної підготовки і професійного відбору майбутніх соціальних педагогів (2007)
Полякова О. М. - Актуальні проблеми розбудови сфери професійної діяльності соціальних педагогів (2007)
Пшенична О. С. - Організація впровадження модульної системи при викладанні курсу "Інформатика і комп’ютерна техніка" для майбутніх менеджерів (2007)
Рева В. П. - Самовоспитание культуры музыкального восприятия личности: опыт теоретического осмысления проблемы (2007)
Рись М. Ю. - Соціально-педагогічні умови творчої самореалізації старших підлітків у позашкільній діяльності (2007)
Романишин Л. М. - Практичні аспекти діяльності соціального педагога із неформальними об’єднаннями молоді, Калаур С. М. (2007)
Семенча Л. Г. - Специфіка дослідження афекту неадекватності у підлітковому віці (2007)
Сібіль О. І. - Гуманізація освітнього процесу у вищій школі (2007)
Слозанська Г. І. - Особливості підготовки соціальних працівників в Австралії (2007)
Спіцина Л. В. - Дослідження мотиваційних установок та соціальних очікувань абітурієнтів в системі комунікаційного менеджменту вищому навчальному закладі (2007)
Трубавіна І. М. - Фактори розвитку сім’ї (2007)
Турська О. В. - Професійна підготовка майбутніх соціальних педагогів до організаційно-дозвіллєвої діяльності (2007)
Тюріна В. О. - Особлививості професійного і психологічного відбору кандидатів на навчання у навчальних закладах системи МВС України (2007)
Федій О. А. - Виховання як терапія у антропософській концепції розвитку людини (2007)
Хребтова В. В. - Зародження й перспективи розвитку полікультурного виховання (2007)
Шевченко А. І. - Вплив реабілітаційних заходів на стан працездатності радикально оперованих хворих на рак легенів, Шевченко О. І. (2007)
Шевченко Н. Ф. - Семантичний простір проблеми клієнта в контексті когнітивної парадигми психологічного консультування (2007)
Шевченко Н. Ю. - Зміст просвітницької роботи з батьками щодо формування усвідомленого ставлення до прав дитини (2007)
Балагур Л. О. - Методика проведення тактико-стройових занять із майбутніми офіцерами державної прикордонної служби, Карасьов Д. Л., Грінченко В. В., Олешко Д. О. (2020)
Бурак В. Г. - Методологічні підходи до дослідження професійної підготовки майбутніх фахівців готельно-ресторанної справи (2020)
Васільєва П. А. - Шляхи забезпечення ефективності формування іншомовної комунікативної компетентності в майбутніх учителів початкової школи в коледжі (2020)
Гуркова Т. П. - Структурно-функціональна модель підготовки вчителів початкової школи до впровадження діалогових форм навчання (2020)
Джура Н. М. - Формування екологічної компетентності як складника професійної підготовки магістрів освіти, Нагірнич О. М. (2020)
Дяченко І. М. - Сучасні підходи до професійної підготовки компетентних фахівців із журналістики та соціальних комунікацій (2020)
Дяченко М. Д. - Моделювання інформаційного освітнього середовища у процесі підготовки майбутніх фахівців видавничо-поліграфічної галузі до формування медіапростору (2020)
Жукевич І. П. - Формування іншомовної комунікативної компетентності військовослужбовців у процесі дистанційного навчання, Спірічева О. В. (2020)
Ільчук Л. П. - Методологічні аспекти підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до виховання школярів засобами дзвонарства (2020)
Карабін О. Й. - Використання доповненої реальності у підготовці майбутніх учителів інформатики в умовах дистанційного навчання (2020)
Клочко О. О. - Компетентнісний підхід у процесі підготовки майбутніх соціальних працівників до профілактики адиктивної поведінки підлітків "групи ризику" (2020)
Літвінова Т. В. - Здоров’язберігаючі технології формування соціального здоров’я майбутніх менеджерів соціокультурної діяльності (2020)
Лютий В. М. - Стан розробленості проблеми формування мовної компетентності в офіцерів військових частин Національної гвардії України (2020)
Партола В. В. - Підготовка майбутніх учителів початкових класів до екологічного виховання учнів, Смолянюк Н. М., Старікова Л. П. (2020)
Полєжаєв Ю. Г. - Компонентна структура культурної грамотності як складник професіоналізму майбутнього фахівця (2020)
Рябенко М. І. - Причини правопорушень академічної доброчесності в закладах вищої освіти (2020)
Сіциліцин Ю. О. - Проєктування візуального середовища для навчання студентів паралельного програмування (2020)
Чава Г. Ф. - Основні методичні засади формування повноцінних фахівців нового часу, Народовська О. М. (2020)
Шакура Ю. О. - Психолого-педагогічні умови формування мовної культури студента як складової частини професійної компетентності майбутнього фахівця (2020)
Шукатка О. В. - Історіогенез розвитку ідеології здоров’я в нормативно-правовому контексті, Криворучко І. В. (2020)
Припотень О. В. - Особливості управління проєктною діяльністю у закладі загальної середньої освіти (2020)
Babenko O. V. - Development of students’ cognitive and intellectual abilities by means of podcasting (2020)
Бодрова І. О. - Особливості формування самовизначення майбутніх соціальних працівників в умовах університету (2020)
Варава І. М. - Педагогічний супровід формування готовності студентів зво до науково-дослідницької діяльності на засадах академічної доброчесності (2020)
Глумакова О. І. - Ефективність використання новітніх технологій у формуванні вміння аудіювання здобувачів вищої освіти нефілологічних спеціальностей (2020)
Кириченко С. В. - Викладання англійської мови для студентів технічних зво в умовах дистанційного навчання, Овсянко Г. В. (2020)
Краснобокий Ю. М. - Застосування системного аналізу в освітній галузі, Ткаченко І. А. (2020)
Краснова Н. В. - Оптимізація системи навчання іноземної мови курсантів закладів вищої освіти МВС, Бабак Г. С., Сорокіна Г. М. (2020)
Криворучко І. Я. - Дидактичні особливості викладання психологічних дисциплін під час підготовки офіцерських кадрів (2020)
Онищенко Н. П. - Особливості використання методу проєктів під час викладання педагогічних дисциплін (2020)
Рідель Т. М. - Основні компоненти та шляхи формування комунікативної готовності студентів нелінгвістичних закладів вищої освіти до оволодіння іноземною мовою, Кириченко Т. О. (2020)
Роєнко Л. В. - Вимоги до автентичних матеріалів та їх значення у формуванні іншомовної компетенції на заняттях зі студентами немовних факультетів закладів вищої освіти (2020)
Тишакова Л. Т. - Інноваційний аспект професійної підготовки правоохоронців у закладі вищої освіти: вимоги до викладача, Хайруліна Н. Ф. (2020)
Виноград Н. О. - Прогнозування модифікації природних комариних осередків особливо небезпечних інфекцій в Україні під впливом кліматичних змін, Шуль У. А. (2021)
Задорожна В. І. - Характеристика епідемічного процесу COVID-19 під час другої хвилі підйому захворюваності в Україні, Сергеєва Т. А. (2021)
Юрко К. В. - Клініко-лабораторна характеристика летальних випадків від пандемічного грипу А/H1N1 порівняно з тяжкими формами COVID-19, Кацапов Д. В., Бондаренко А. В., Нартов П. В., Максуль Т. Є., Харченко О. М. (2021)
Мирошниченко Д. В. - Ефективність і безпека альтернативних схем лікування пацієнтів з криптококовим менінгоенцефалітом та ВІЛ-інфекцією, Живиця Д. Г. (2021)
Штокайло К. Б. - Серологічна діагностика кліщових інфекцій у хворих на локалізовану склеродермію, Шах Д. С., Круз І. Д., Андрейчин М. А., Шкільна М. І., Івахів О. Л., Корда М. М. (2021)
Гук М. Т. - Клініко-імунологічні особливості безеритемної форми Лайм-бореліозу і гранулоцитарного анаплазмозу людини (2021)
Олексенко О. В. - Циклічність інфекційної захворюваності, її причини і прогнозування (2021)
Волянська Л. А. - Організація імунопрофілактики керованих ре-емерджентних інфекцій в умовах пандемії SARS-CoV-2, Боярчук О. Р., Бурбела Е. І., Павельєва М. М. (2021)
Малий В. П. - Повторні випадки інфікування SARS-CoV-2, Копча В. С. (2021)
Chemych M. D. - Neuroimmunological Changes in Early Diagnostics of HIV Infection, Sosnovenko D. S., Yanchuk S. M. (2021)
Крушельницький О. Д. - Епідеміологічні особливості медико-географічного опису вірмено-азербайджанського конфлікту, Огороднійчук І. В. (2021)
Кошак Ю. Ф. - Особливості діагностики та лікування туберкульозної емпієми плеври (2021)
Вимоги до публікації статей у журналі "Інфекційні хвороби" (2021)
Калетнік Г. М. - Оцінка організаційно-інформаційного забезпечення антикризового управління агроформувань, Шинькович А. В. (2020)
Гончарук І. В. - Досвід формування енергетичної автономії сільських територій: оцінка ролі кооперативів (2020)
Лутковська С. М. - Формування критеріїв та iндикаторів оцінки рівня екологічної бeзпeки регіонів України (2020)
Головня О. М. - Лобіювання в системі соціально-економічних пріоритетів україни (2020)
Колесник Т. В. - інституційні стимули підвищення ефективності державного сектору при децентралізації (2020)
Yurchuk Natalia. - Management of information risks of the enterprise in conditions of digitalization (2020)
Volontyr Liudmila - Structurization of the regions of Ukraine by the indicator of cash estimation of agricultural lands, Zelinska Oksana, Potapova Nadiia (2020)
Ушкаленко І. М. - Особливості моделювання в сільськогосподарському виробництві з урахуванням ризику (2020)
Захарчук О. В. - Проблеми комерціалізації на ринку насіння в україні, Мазур К. В. (2020)
Брояка А. А. - Перспективи розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств АПК (2020)
Матвійчук Л. О. - Маркетинг в системі управління економічною безпекою підприємства (2020)
Фіщук Н. Ю. - Розвиток малого та середнього бізнесу Вінницької області, Березюк С. В. (2020)
Бабина О. М. - інноваційно-інвестиційна діяльність як фактор розвитку ресурсоощадних технологій (2020)
Гонтарук Я. В. - Розвиток інноваційної діяльності на переробних підприємствах АПК (2020)
Костюченко Д. Л. - Сільські території: сутність категорії та індикатори її оцінки (2020)
Титул, зміст (2021)
Про проект "ЗЕЛЕНА КРАЇНА" (Звернення науковців Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН до Президента України та профільних міністерств щодо залісення території України) (2021)
Роїк М. В. - Перспективи й методи поліплоїдної селекції нових високопродуктивних клонів міскантусів у природно-кліматичних умовах України, Ковальчук Н. С., Зінченко О. А., Гументик М. Я., Гончарук Г. С. (2021)
Роїк М. В. - Застосування біоенергетичних культур для виробництва біопластику, Сінченко В. М., Нурмухаммедов А. К., Ганженко О. М., Гументик М. Я. (2021)
Дрига В. В. - Сортування насіння проса прутоподібного за аеродинамічними властивостями як спосіб підвищення його якості, Доронін В. А., Кравченко Ю. А., Доронін В. В. (2021)
Іваніна В. В. - Вплив доз добрив на біоенергетичну продуктивність сорго цукрового, Сипко А. О., Стрілець О. П., Зацерковна Н. С., Сінчук Г. А., Іванова О. Г., Коритник Р. М., Копчук К. М. (2021)
Вокальчук Б. М. - Вплив азотних добрив на продуктивність енергетичної біомаси верби прутовидної, Фучило Я. Д. (2021)
Фучило Я. Д. - Перспективи використання сосни звичайної в агролісівництві на сільськогосподарських угіддях Полісся України, Іванюк І. Д., Макух Я. П., Юхновський В. Ю., Ременюк С. О., Кусік В. М. (2021)
Ягольник О. О. - Роль журналу "Цукрові буряки" в популяризації сільськогосподарських "енергетичних" культур і технологій їх переробляння на біопаливо (1997 – 2018 рр.), Ягольник О. Г. (2021)
Калетнік Г. М. - Державне регулювання соціально-економічного розвитку сільських територій в Україні, Ємчик Т. В. (2020)
Гончарук І. В. - Організаційно-економічне забезпечення енергетичної незалежності агропромислового комплексу (2020)
Головня О. М. - Соціально-економічні детермінанти розвитку міжнародного туризму та трудової міграції (2020)
Ruzakova O. - Automation of the financial analysis decision-making process on the internet (2020)
Кириленко І. Є. - Ефективна організація використання відходів аграрних підприємств у формуванні енергетичної та екологічної безпеки, Токарчук Д. М. (2020)
Данилюк Т. І. - Аутсорсинг в системі управління підприємством, Мохнюк А. М. (2020)
Файвішенко Д. С. - Факторні детермінанти споживчого попиту мінеральної води (2020)
Коляденко С. В. - Вплив цифрової економіки на глобалізацію (2020)
Березюк С. В. - Інформаційні технології в підприємницьких структурах, Оніщенко М. Л. (2020)
Метелиця В. М. - Управління ризиками блокування податкових накладних/розрахунків коригувань агропідприємств, Подолянчук О. А. (2020)
Правдюк Н. Л. - Облікове забезпечення тактики управління витратами (2020)
Коваль Л. В. - Нормативно-правове забезпечення облікової політики підприємства (2020)
Калетнік Г. М. - Підвищення ефективності функціонування підприємств АПК на основі формування і використання інтелектуального капіталу, Коломієць Т. В. (2020)
Вдовенко Л. О. - Проблеми агрострахування в Україні та шляхи їх вирішення (2020)
Коваленко О. В. Гарбар Ж. В. - Інноваційний розвиток підприємств харчової промисловості України (2020)
Олійник О. В. - Інноваційність розвитку окремих галузей аграрного сектора і його фінансове забезпечення, Морозова Г. С., Шевченко В. М. (2020)
Mazur K. - Innovative development of the agricultural market: research of modern tendencies and strategies (2020)
Колесник Т. В. - Современные тенденции и перспективы развития возобновляемой энергетики в условиях covid - 19 (2020)
Токарчук Д. М. - Сучасні енергоефективні технології в АПК України, Фурман І. В. (2020)
Ковальчук С. Я. - Органічне виробництво в системі сталого розвитку сільських територій (2020)
Бабина О. М. - Механізм забезпечення інноваційно-інвестиційної діяльності у розвитку альтернативних джерел енергії (2020)
Казьмір В. А. - Сучасний стан та тенденції розвитку ринку зерна (2020)
Здирко Н. Г. - Стандартизація державного аудиту публічних закупівель в Україні через запровадження аудиту відповідності (2020)
Коваль Л. В. - Формування системи обліку окремих видів діяльності на рівні підприємства (2020)
Вовк В. Ю. - Економічна ефективність використання безвідходних технологій в АПК (2020)
Скальський В. Р. - Оцінювання пошкодженості матеріалів акустичними методами (Огляд). Ч. 1, Романишин І. М., Мокрий О. М., Семак П. М. (2021)
Куриляк Д. Б. - Дифракція SH-хвилі на міжфазному дефекті у з’єднанні пружного шару з півпростором, Назарчук З. Т., Войтко М. В., Кулинич Я. П. (2021)
Звірко О. І. - Ознаки корозійно-втомної експлуатаційної пошкодженості нержавкої сталі пластин теплообмінника, Студент О. З., Андрейко І. М., Курилас М. С., Палаш Р. В. (2021)
Андрейків О. Є. - Визначення залишкового ресурсу торсіона за впливу корозивного середовища, Долінська І. Я., Настасяк С. В., Шефер М. С. (2021)
Пустовий В. М. - Деградація сталей наднормативно експлуатованого перевантажувального обладнання, Семенов П. О., Немчук О. О., Греділь М. І., Нестеров О. А., Стрельбіцький В. В. (2021)
Труш В. С. - Вплив окиснення на властивості приповерхневого шару металів IV групи (Ti, Zr, Hf), Стоєв П. І., Лук’яненко О. Г., Воєводін В. М., Погрелюк І. М., Федірко В. М., Ковтун К. В., Кравчишин Т. М. (2021)
Василів Б. Д. - Вплив відновлювально-окиснювального циклування на фізико-меха¬нічні властивості кераміки системи ZrO2–Y2O3–CeO2–Al2O3–NiO–CuO, Подгурська В. Я., Осташ О. П., Даніленко І. А., Шило А. В. (2021)
Ведель Д. В. - Вплив високотемпературного окиснення на міцність кераміки на основі ZrB2, Григорьєв О. М., Осіпов А. Є., Мазур П. В. (2021)
Бабінець В. І. - Підвищення опору фретинг-корозійній втомі пресових з’єднань у морській воді, Кобзарук О. В., Смажило Б. В. (2021)
Тимусь М. Б. - Інгібування корозії алюмінієвого сплаву композицією гуарової камеді та сегнетової солі, Зінь І. М., Хлопик О. П., Похмурський В. І., Головчук М. Я., Корній С. А. (2021)
Квасницька Ю. Г. - Структурно-механічні властивості нікелевого сплаву лопаток газотурбінних двигунів, Іваськевич Л. М., Балицький О. І., Квасницька К. Г., Мяльніца Г. П. (2021)
Коломієць В. В. - Фізико-механічні параметри під час оброблення різанням наплавлених покриттів, Антощенков Р. В., Фабричнікова І. А., Богданович С. А., Галич І. В. (2021)
Булик І. І. - Вплив умов помелу на структурний стан порошків спінінгованого сплаву на основі Sm2Co17, Кононюк О. П., Бовда В. О. (2021)
Дурягіна З. А. - Особливості тонкої структури та локального напруженого стану сталі 13Х11Н2В2МФ за циклічного навантаження, Тростянчин А. М., Кулик В. В., Ваврух В. І., Філімонов О. С. (2021)
Вербило Д. Г. - Опір повзучості титанового сплаву системи Ti–Al–Si–Х за короткотривалих випробувань згином, Кузьменко М. М., Даниленко В. І., Подрезов Ю. М., Кулак Л. Д., Фірстов С. О. (2021)
Швайко М. Ю. - Основні засади та межі застосовності теорії пластичності, заснованої на концепції ковзання і постулаті ізотропії Ілюшина (2021)
Прокопишин І. І. - Числове дослідження контакту пружних тіл, одне з яких має несуцільне тонке покриття, Стягар А. О. (2021)
Кундрат М. М. - Відшарування підсилювального елемента півплощини за циклічного навантаження (2021)
Онищук О. О. - Вплив фільтрувального шару з наночастинок срібла та оксиду магнію на фізико-хімічні властивості води (2021)
Віктор Миколайович Федірко (до 75-річчя від дня народження) (2021)
Аллеров В. Ю. - Проходження строкової військової служби громадянами Української РСР на території своєї держави: вимоги опозиції, законодавче забезпечення (1990 – 1991) (2020)
Белінська Л. С. - Українці Східної Галичини у військовому дискурсі: погляд через століття (Іван Теодор Рудницький) (2020)
Єфімов Г. В. - Сепаратизм, стабілізаційні дії, територіальна оборона – співвідношення понять, історія та сучасність, Музика О. О., В'яткін Ю. О. (2020)
Пашкова О. О. - Роль і місце історичної свідомості у процесі військово-патріотичного виховання військовослужбовців Збройних Сил України, Каменюк Ю. В. (2020)
Попко С. М. - Система контролю над озброєнням в Україні: верифікація договорної бази (2020)
Зайцев С. І. - Організація іррегулярних бойових формувань Катеринославщини у 1917–1921 рр. (2020)
Труба Р. І. - Маркіян Терлецький: мікроісторія таборової діяльності у Німецькому Яблонному (1919–1921), Полянський О. А. (2020)
Зінкевич Р. Д. - Діяльність і тактика УПА на Закерзонні (2020)
Смирнов А. І. - Становлення УАПЦ на Київщині в роки нацистської окупації (2020)
Харук А. І. - Французькі авіатори та авіаційні частини на Східному фронті Першої світової війни (2020)
Войтович Л. В. - Проблеми участі українського козацтва у Тридцятилітній війні (2020)
Прокіп А. В. - Зразки зброї, елементів озброєння часу польсько-російської війни 1920 року з колекцій Національного музею імені короля Яна ІІІ та Львівського історичного музею, Михальский Ю. В. (2020)
Верхотурова М. А. - Каталоги музейних зібрань гармат XІV– XVIІІ століть: сучасний стан в Україні, проблеми побудови, Перемибіда Д. О. (2020)
Бенчук В. О. - Реакція жителів Донецької області на збройну агресію Росії проти України у 2014 р., Трофимович В. В. (2020)
Дем’янюк О. Й. - Летальні втрати волинян під час проведення Антитерористичної операції на Сході України (2014 – 2018) (2020)
Полтавець Ю. С. - Досвід підготовки офіцерів у Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного в умовах війни на Сході України (2020)
Юрова Т. М. - Зміни в обмундируванні Збройних Сил України в ході проведення Антитерористичної операції та операції Об'єднаних сил (2020)
Питльована Л. Ю. - Особливості дослідження волонтерського руху в Україні на сучасному етапі, Троян С. С. (2020)
Бураков Ю. В. - Столиця Галицько-Волинської держави у світлі археології (2020)
Титул, содержание (2010)
Новости (2010)
Ющенко К. А. - Влияние нанофольги системы Ni–NbC на структуру швов жаропрочных сплавов, выполненных электронно-лучевой сваркой, Устинов А. И., Задерий Б. А., Савченко В. С., Мельниченко Т. В., Куренкова В. В., Звягинцева А. В., Гах И. С. (2010)
Жданов С. Л. - Структура и свойства сварных соединений стали 10Г2ФБ, выполненных дуговой сваркой, Позняков В. Д., Максименко А. А., Довженко В. А., Васильев В. Г., Высоколян Н. В., Коробка В. А. (2010)
Хорунов В. Ф. - Прочность паяных соединений жаропрочного никелевого сплава Инконель 718, полученных с помощью палладиевых припоев, Максимова С. В., Бутенко Ю. В., Малый А. Б. (2010)
Бондарев А. А. - Особенности формирования швов и свойства соединений алюминиевых и магниевых сплавов в условиях, имитирующих космические, Терновой Е. Г. (2010)
Махненко О. В. - Совершенствование технологии дуговой точечной сварки нахлесточных соединений по результатам математического моделирования, Тимошенко А. Н., Мужиченко А. Ф., Гончаров П. В. (2010)
Степанов Г. В. - Повышение циклической долговечности металлических материалов и сварных соединений обработкой импульсным электрическим током, Бабуцкий А. И., Мамеев И. А., Чижик А. В., Савицкий В. В., Ткачук Г. И., Пащин Н. А. (2010)
Лебедев В. А. - Направления совершенствования вспомогательного оборудования для сварочного производства, Лендел И. В., Лендел В. И., Пичак В. Г. (2010)
Зайффарт П. - Обработка трехмерных изображений для систем программирования роботизированной сварки, Геде Р. (2010)
Коледа В. Н. - Оптимизация параметров дополнительной газовой защиты при сварке и наплавке меди и ее сплавов под флюсом, Илюшенко В. М. (2010)
Корниенко А. Н. - Полувековой юбилей первой выставки достижений сварочного производства (2010)
Назаренко О. К. - Выбор расположения датчика тока в высоковольтных источниках питания сварочных пушек, Шевчук С. А. (2010)
Диссертации на соискание ученой степени (2010)
По страницам журнала "Welding and Сutting", 2010, № 2 (2010)
Дружественные контакты (2010)
Международная конференция "МЕЕ-2010" (2010)
Технический семинар "Авиастроение — технологии и оборудование для сварки" (2010)
Памяти А. А. Россошинского (2010)
Информация (2010)
Бабій Ю. М. - Вплив досвіду технічного прогресу на розвиток професійної освіти західноукраїнських земель ХІХ–ХХ століть: зв’язок із сьогоденням (2020)
Ворона Л. І. - Актуальні аспекти позашкільної освіти: зарубіжний досвід (2020)
Короткова Ю. М. - Внесок грецьких учених-педагогів А. Делмудоса, Н. Ексархопулоса та М. Тріантафіллідіса у розвиток університетської освіти в країні (20–50-і роки XX століття) (2020)
Костенко Л. Д. - Розвиток позашкільної освіти україни у першій половині ХХ століття (2020)
Mukan N. V. - Egerton Ryerson and its influence on education development in Canada, Huk L. I., Havrylyuk M. V. (2020)
Пастирська І. Я. - Іноземна мова як основа інтеграції дисциплін (2020)
Пилаєва Т. В. - Історія розвитку системи вищої освіти Нової Зеландії (2020)
Пуш О. А. - Супровід розвитку пізнавальних інтересів молодших школярів: діагностичний аспект, Яцик Т. О., Замелюк М. І. (2020)
Таможська І. В. - Методологічні підходи до аналізу системи підготовки науково-педагогічних кадрів засобом приват-доцентури в університетах України другої половини ХІХ – початку ХХ століття (2020)
Анісенко О. В. - Використання інформаційно-комп’ютерних технологій у вивченні іноземної мови, Міщенко К. О., Риженко М. В. (2020)
Анічкіна О. В. - Гейміфікація – сучасний виклик хімічної освіти (2020)
Бартош І. А. - Теоретичне обґрунтування системи вправ для формування професійно орієнтованого усного спілкування майбутніх працівників соціальної сфери німецькою мовою (2020)
Бойко Г. І. - Основні етапи оцінювання мовної компетенції студентів-іноземців 4-х курсів технічних вишів з української мови як іноземної (2020)
Кузьменко О. С. - Фундаменталізаційна спрямованість навчання фізики та технічних дисциплін на основі STEM-технологій, Савченко І. М. (2020)
Лазаренко Л. М. - Особливості дистанційного навчання іноземній мові майбутніх соціальних працівників (в умовах карантину 2020 року) (2020)
Лебєдєва О. А. - Формування у студентів-філологів іншомовних мовленнєвих навичок під час вивчення творів малої німецькомовної прози (2020)
Мулик К. О. - Методологічні принципи інтегрованого навчання професійно-спрямованої англійської мови майбутніх соціальних працівників у закладах вищої освіти (2020)
Мхитарян О. Д. - Підвищення навчальних досягнень учнів з української літератури в контексті компетентнісного навчання (2020)
Рязанцева Д. В. - Використання фразеологізмів у структурі курсу української мови як іноземної як необхідний чинник розвитку комунікативних навичок та вмінь у іноземних студентів (2020)
Сем’ян Н. В. - Навчання іноземних студентів-філологів читання англомовного поетичного твору: особливості роботи викладача (2020)
Степаненко О. К. - До питань психолого-педагогічних концептів розвитку методики вивчення зарубіжної літератури (2020)
Фоменко Т. М. - Впровадження новітніх технологій у процес викладання української мови як іноземної (2020)
Фонарюк О. В. - STEM-орієнтований підхід до навчання математики (2020)
Безрук М. Л. - Альтернатива інституційному догляду та вихованню дітей (2020)
Бєляєв С. Б. - Шляхи формування учнівського колективу в умовах Нової української школи, Кривенко Ю. О. (2020)
Плотнікова В. І. - Методи виховання дитини в родині в українських народних казках (2020)
Сікалюк А. І. - Педагогічний підхід до формування соціально-етичних цінностей у здобувачів вищої освіти, Пермінова В. А. (2020)
Шульга Л. М. - Творче самовираження дітей в художньо-практичній діяльності: синергетичний підхід (2020)
Антонюк Д. С. - Теоретичні та практичні аспекти розроблення та використання цифрових освітніх ресурсів: погляд вітчизняних учених (2020)
Габорець О. А. - Педагогічні умови формування самовдосконалення майбутніх лікарів засобами інформаційних технологій (2020)
Галацин К. О. - Інформаційні технології як засіб мотивації студентів до формування професійної англомовної компетентності, Фещук А. М. (2020)
Приходькіна Н. О. - Медіа- та інформаційна грамотність як стратегічний напрям у діяльності ЮНЕСКО (2020)
Saienko N. S. - Distance learning technologies in the virtual educational space of a modern university, Havrylenko K. M. (2020)
Кушнір В. О. - Історико-ретроспективний аналіз формування та розвитку системи стратегічних комунікацій у секторі безпеки і оборони України, Іжутова І. В. (2021)
Mashtalir V. - Problematic issues and development perspectives of modern ukrainian military museum art (2021)
Костишин Р. С. - Володимир Кохан – військовик, громадський діяч, політик (1920–1930-ті рр.) (2021)
Пащук Ю. М. - Історичні аспекти організаційного вивчення і впровадження досвіду у Збройних Силах України у "мирний період" (1991–2014) (2021)
Чікалін Р. А. - Wysoczan rebelis, Cosacis, Labori. Відображення подій Хмельниччини в чистових книгах донесень Галицької землі Руського воєводства 1648 – 1649 рр (2021)
Кравець Н. П. - Військова та громадська діяльність Василя Проходи у роки Першої світової війни та утворення Української держави (2021)
Патер І. Г. - Союз визволення України: військово-політичний аспект (1914–1918 рр.) (2021)
Виздрик В. С. - Військово-теоретичні аспекти трактування війни на основі теорії Карла фон Клаузевіца, Мельник О. М. (2021)
Задунайський В. В. - Спогади Ф. І. Єлісєєва – джерело вивчення воєнного мистецтва кубанської козацької кінноти під час антибільшовицького повстання у Кавказькому відділі весною 1918 р (2021)
Йокубаускас В. - У пошуках союзників: українська тематика у військовій періодиці Литви 1920 – 1940 років, Петрик А. М. (2021)
Кривизюк Л. П. - Білоруська стратегічна наступальна операція (23 червня – 29 серпня 1944 року): організація взаємодії військ чотирьох фронтів (2021)
Присяжнюк О. М. - Військовий, інженер, розвідник: віхи діяльності полковника наполеонівських часів Вінсена Іва Бутена (2021)
Слюсаренко А. В. - Творення моделей асиметричного ("гібридного") протиборства основними учасниками Другої світової війни (1939–1945 рр.), Вєдєнєєв Д. В. (2021)
Совгар O. М. - Королівська військова академія в Сандгерсті: історія виникнення та становлення, Совгар Г. П. (2021)
Тоїчкін Д. В. - Етапи розвитку зброєзнавчої історіографії Старого світу та короткий огляд розвитку зброєзнавства у Європі до кінця ХІХ століття (2021)
Туранський М. О. - Історія розвитку та застосування розвідувальних і розвідувально-ударних безпілотних комплексів у збройних конфліктах сучасності, Пулим О. В., Корольова О. В. (2021)
Задорожний В. П. - Чи буде lawfare вирішальним елементом у збройних конфліктах XXI cтоліття?, Польцев І. В. (2021)
Харук А. І. - Висвітлення вірмено-азербайджанського збройного конфлікту 2020 р. у польських спеціалізованих виданнях (2021)
Бураков Ю. В. - "Безкомпромісний геній": ще раз про роль принципів у політиці. (Рец. на кн.: Джонсон Борис (2019). Фактор Черчилля. Як одна людина змінила історію, пер. з англ. Ю. Гірича. Харків: Віват, 400 с.), Питльована Л. Ю. (2021)
Калетнік Г. М. - Диференціація розвитку галузей переробної промисловості аграрного сектору Вінницької області, Гонтарук Я. В. (2020)
Гончарук І. В. - Понятійний апарат категорії сільськогосподарські відходи, їх класифікація та перспективи подальшого використання для виробництва біоенергії, Вовк В. Ю. (2020)
Лутковська C. М. - Ринок зерна: проблеми, можливості та пріоритетні напрями розвитку, Казьмір В. А. (2020)
Yurchuk N. - Competitiveness of Ukrainian agricultural enterprises at the current stage of economic transformations (2020)
Германюк Н. В. - Маркетинг персоналу як інструмент реалізації кадрової політики підприємства (2020)
Гуменюк Г. М. - Управління персоналом підприємств туристичної галузі, Ткачівська І. М., Гуменюк А. І. (2020)
Дзісь В. Г. - Альтернативні джерела енергії в зеленому туризмі (2020)
Джеджула О. М. - Економічна модель німеччини як фактор соціальної стабільності цифрового суспільства (2020)
Хаєцька О. П. - Шляхи підвищення міжнародної інвестиційної привабливості України (2020)
Ставська Ю. В. - Вплив глобалізації на формування зовнішньоекономічної політики України (2020)
Правдюк Н. Л. - Облікове забезпечення формування екологічних витрат (2020)
Лепетан І. М. - Глобальні принципи управлінського обліку та їх застосування на підприємствах (2020)
Мулик Т. О. - Аналітичні інструменти для контролю та моніторингу публічних закупівель, Томчук О. Ф, Мулик Я. І. (2020)
Метелиця В. М. - Проблемні аспекти обліку необоротних та оборотних матеріальних активів у бюджетних установах, Коваль Н. І. (2020)
Title (2021)
Contents (2021)
Al-Ahmadi A. - The Investigation of Association between Transformational Leadership Behavior and Job Satisfactions Among Small Business in the United States, Kasztelnik K. (2021)
Ypapanti A. - The Impact of Leadership on the Motivation of Hotel Employee During the Pandemic Era: Evidence from Greece, Constantoglou M. (2021)
Greco F. - Entangled Entrepreneurial Competitiveness Advantage: An Opinion Paper, Matta L. (2021)
Zachár J. - Food Waste Loss Trend Index (FWLTI), A New Tool to Enable Management Decisions (2021)
Ray A. - Racial Disparities in Pre-tax Wages and Salaries in Largest Metropolitan Areas in the United States (2021)
Omotayo V.A. - Ethics in Financial Service Industry as Panacea for Organizational Performance in Osogbo and Iree Metropolis, Osun State, Nigeria, Adewole J.A., Arinola R.A. (2021)
Kurian G.A. - Relevance of Social Responsibility in the Pandemic Era − An Indian Perspective (2021)
Stavrova E. - Banks’ Digital Challenges (2021)
Bozhenko V. - Enhancing Business Integrity as a Mechanism for Combating Corruption and Shadow Schemes in the Country (2021)
Kostetskyi P. - Digitalization of Economy and Education: Path to Business Leadership and National Security (2021)
Mazurenko O. - The Impact of Tax Morality on Tax Evasion: Evidence of EU Countries, Tiutiunyk I., Derkach L. (2021)
Титул, содержание (2015)
Патон Б. Е. - Сварка сопротивлением сплава системы медь–алюминий с эффектом памяти формы, Калеко Д. М., Кедровский С. Н., Коваль Ю. Н., Кривцун И. В., Слепченко В. Н. (2015)
Максимова С. В. - Влияние депрессантов и основного металла на микроструктуру паяных швов соединений сплава на основе Ni3Al со сплавом Инконель 718, Хорунов В. Ф., Мясоед В. В. (2015)
Хаскин В. Ю. - Повышение эффективности гибридной сварки алюминиевых сплавов, Коржик В. Н., Сидорец В. Н., Бушма А. И., Ву Б., Ло З. (2015)
Цыбулькин Г. А. - О влиянии электрической емкости в сварочной цепи на устойчивость режима дуговой сварки (2015)
Дмитрик В. В. - Структурные изменения металла сварных соединений паропроводов в процессе эксплуатации, Соболь О. В., Погребной М. А., Глушко А. В., Ищенко Г. И. (2015)
Нестеренков В. М. - Электронно-лучевая сварка камеры среднего давления газотурбинного двигателя, Кравчук Л. А., Архангельский Ю. А., Петрик И. А., Марченко Ю. А. (2015)
Зубченко Ю. В. - Разработка новых эмиссионных систем электронно-лучевых пушек для технологических работ в условиях космоса, Терновой Е. Г. (2015)
Левченко О. Г. - Сравнительная гигиеническая оценка процесса дуговой сварки с постоянной и импульсной подачей электродной проволоки, Максимов С. Ю., Лукьяненко А. О., Лендел И. В. (2015)
Диссертация на соискание ученой степени (2015)
68-я Ежегодная Ассамблея Международного института (2015)
Технический семинар "TPS/Robotics — роботизация сварочных процессов. Новые решения от Fronius" (2015)
Отчетно-выборная конференция Общества сварщиков Украины (2015)
К. А. Ющенко — 80 (2015)
Машины для контактной стыковой сварки ленточных пил, прутков, проволок и стержней (2015)
Программы профессиональной подготовки на 2016 г. (2015)
Указатель статей за 2015 г. (2015)
Указатель авторов (2015)
Бенчук В. О. - Технологія гібридної війни Росії проти України (на прикладі Донеччини), Трофимович В. В. (2021)
Бураков Ю. В. - Відродження капеланства в сучасному українському війську, Томчук О. А. (2021)
Виздрик В. С. - Російсько-грузинська (2008 р.) та Вірмено-азербайджанська (2020 р.) війни в українському суспільно-політичному дискурсі, Ткачук П. О. (2021)
Дем'янюк О. Й. - Події Другого зимового походу на території Волинської губернії (1921) (2021)
Заболотнюк В. І. - "Гібридна війна" Росії в контексті відновлення незалежності України у 1918 та 1991 роках, Марцінко Н. М. (2021)
Перемибіда Д. О. - Україна – НАТО: історія відносин та злам стереотипів в українському суспільстві щодо Альянсу, Пастухов В. В. (2021)
Plazova T. - Participation of ukrainian national personnel in the activities of UN international force peacekeeping missions, Tymoshchuk A. (2021)
Терський С. В. - Оборонний комплекс літописного Звенигорода (2021)
Трофимович Л. В. - Становище населення Острожчини в 1941 – 1944 роках, Швайко Т. А. (2021)
Shkorubska V. - Activities of military historical museums at the garrison officers' clubs of the Armed forces of Ukraine (2021)
Залєток Н. В. - Нормативно-правове регулювання служби британських та радянських жінок в збройних силах у роки Другої світової війни (2021)
Євсєєв І. Г. - Операції РСЧА та Вермахту на Яссько-Кишинівському напрямку (5.04 – 6.06.1944 р.): забуті сторінки Другої світової війни, Грицюк В. М., Кидонь В. І., Кривизюк Л. П. (2021)
Ільюшин І. І. - Ставлення СРСР до Чехословацької кризи і питання Підкарпатської Русі (1938 – 1939 рр.) (2021)
Хардель Р. З. - Історична політика Російської Федерації як загроза національній безпеці України (2021)
Прокіп А. В. - Предмети зброї, елементи спорядження та обмундирування з приватної збірки Зигмунта Розвадовського у музейних колекціях, Михальський Ю. В. (2021)
Шевченко О. М. - Розвиток вогнеметних танків в СРСР і Німеччині під час Другої світової війни (2021)
Бокачов С. В. - Розвиток диверсійної боротьби у ХХ сторіччі та її застосування в сучасних умовах, Мокоївець В. І., Федоров О. Ю. (2021)
Юрова Т. М. - Протезування учасників бойових дій з ампутованими кінцівками (2021)
Харук А. І. - Петро Франко: життєпис на тлі епохи. Рецензія на книгу: Тихолоз Н. (2021). Петро Франко: Формула долі. (Життєпис на тлі доби). Львів: Львівський національний літературно–меморіальний музей Івана Франка, 288 с. (2021)
Yildirim K. - The Determinants of Purchase intention and Willingness to Pay for Cosmetics and Personal Care Products, Saygigli M., Yalcintekin T. (2021)
Virchenko V. - Commercialization of Intellectual Property: Innovative Impact on Global Competitiveness of National Economies, Petrunia Yu., Osetskiy V., Makarenko M., Sheludko V. (2021)
Bacik R. - Political Marketing: Impact of Public Relations on the Change in Voter Behviour of Consumers (Voters), Gavurova B., Gburova J. (2021)
Urbanski M. - Company Global Competitive Strategy and Employee’s Awareness (2021)
Gallo P. - The Influence of Intercultural Management Factors as Elements of Management Innovation, Balogova B., Mihalcova B. (2021)
Zadorozhnyi Z.-M. - Determinants of Firm’s Innovation: increasing the Transparency of Financial Statements, Ometsinska I., Muravskyi V. (2021)
Zhghenti T. - Enhancing Online Business Sector: Digital Trust Formation Process, Chkareuli V. (2021)
Tomcikova L. - Challenges and Priorities in Talent Management During the Global Pandemic Caused by COVID-19, Svetozarovova N., Coculova J. (2021)
Dimitrova T. - Innovation Performance of Biotechnology Firms in Bulgaria: Opportunities for Enhancing, Yosifov T. (2021)
Tomaskova A. - The Interdependency Between a Family Company’s Name and a Family Name, Smietanski R., Halouzka M. (2021)
Cabinova V. - Innovative Methods of Evaluating Business Efficiency: A Comparative Study, Fedorcikova R., Jurova N. (2021)
Cabelkova I. - Innovations in Achieving Sustainable Economic Performance under Income Inequality, Tvaronaviciene M., Strielkowski W. (2021)
Hrytsenko L. - Risk-Management of Public-Private Partnership Projects, Boiarko I., Tverezovska O., Polcyn J., Miskiewicz R. (2021)
Kostikov E. - Optimization of E-Commerce Distribution Centre Location, Jilkova P., Kotatkova Stranska P. (2021)
Almutairi F. A. - From Marketing to Crisis Management: how Key Messages Changed During Corona Pandemic in Saudi Food Industry (2021)
Metzker Z. - The Perception of Using Social Media – A Comparison of Entrepreneurs CSR in Managerial Practice and Other Entrepreneurs in Select V4 Countries, Belas J., Amoah J. (2021)
Vysochyna A. - Marketing and Management of Innovations in Public Governance as Core Determinants of Trust, Semenov V., Kyrychenko K. (2021)
Ianchuk S. - Marketing, Management and Financial Providing of Affordable Housing, Garafonova O., Panimash Yu., Pawliszczy D. (2021)
Sidelnyk N. - Marketing and Management in Insurance: Impact of Innovations Measure, Margasova V., Duzhyi V. (2021)
Rahmanov F. - Consumer Behaviour in Digital Era: Impact of COVID-19, Mursalov M., Rosokhata A. (2021)
Dhawan S. - Consumer Behaviour in Digital Era: Impact of COVID-19, Nazneen A. (2021)
Yin H. - Innovations in Human Resource Management: Willingness and Ability of Long-Term Care Insurance, Huo Z., Klietsova N., Li Z., Zhang Y. (2021)
Organzab Organzab - Influential Factor of Brand extension among University Students: Case for Pakistan, Sajjad M., Zulfiqar M. U., Chani M. I., Tariq B., Hussain R. I. (2021)
Huseynov A. G. - Impact of Environment Innovation on Country Socio-Economic Development (2021)
Schneider S. - Purchase Intention of Frugal Household Appliances among Generation Y in Germany – Modified Tam Approach (2021)
Вимоги до матеріалів, що публікуються у науковому журналі "Маркетинг і менеджмент інновацій" (2021)
Вихідні відомості (2021)
Подус А. Р. - Гираторно-конденсаторный метод моделирования электромагнитных процессов на основе магнитоэлектрических схем замещения, Паталах Д. Г., Тиховод С. М. (2020)
Хребтова О. А. - Аналіз систем електропривода для виконання рушання та пуску під навантаженням, Зачепа Н. В. (2020)
Папаїка Ю. А. - Оцінка надійності систем електропостачання з потужними нелінійними навантаженнями, Лисенко О. Г., Бубліков А. В., Олішевський І. Г. (2020)
Анікін П. С. - Система автоматизованого керування робототехнічною платформою 3D-друку з використанням технології електродугового зварювання, Шило Г. М., Куликовський Р. А., Молочков Д. Є. (2020)
Зирка С. Е. - Еще раз о неделимости индуктивности рассеяния трансформатора, Мороз Ю. И., Артури Ц. М. (2021)
Kotsur I. M. - A energy efficient electric drive of air units, Hurazda A. V., Dolia B. A., Shestov L. E. (2021)
Сподоба М. О. - Залежність енергетичних витрат від типу використаної механічної мішалки у біогазовому реакторі, Заблодський М. М. (2021)
Папаїка Ю. А. - Проблеми електромагнітної сумісності потужних енергооб'єднань при масовому приєднанні відновлювальних джерел енергії, Лисенко О. Г., Бубліков А. В., Олішевський І. Г. (2021)
Коцур М. І. - Особливості польового моделювання електромагнітних процесів тролейного шинопровода, Яримбаш Д. С., Безверхня Ю. С., Дівчук Т. Ю. (2021)
Фурманова Н. І. - Підходи для підвищення точності вимірювання температури тіла людини безконтактними ІЧ термометрами, Фарафонов О. Ю., Малий О. Ю., Піроженко О. О. (2021)
Кравченко Н. Б. - Дослідження історичного змісту назви "Україна" в писемних джерелах кінця ХІІ – середини XVII століть, Даценко Т.А., Федишин П.М. (2019)
Hromakova N.Yu. - Polish community of Volyn in terms of modernisation of the Russian Empire space (second half of the XIX – beginning of the XX-th century) (2019)
Гаврилюк М. О. - Видатні постаті та викладачі у долі Михайла Драгоманова. (2019)
Сосюра Л. Г. - Вплив родини та оточення на формування особистості М. Драгоманова (2019)
Махінько А. І. - Діяльність культурно-просвітницьких організацій Наддніпрянської України у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття, Гуцул Д. Б. (2019)
Римар І. В. - "За Царя і Вітчизну!": участь жителів с. Велика Стратіївка Подільської губернії у Першій світовій війні (2019)
Приходько М. М. - Спецслужби дипломатичного корпусу Гетьманату в реалізації зовнішньополітичної стратегії П. Скоропадського (2019)
Dotsenko V.O. - The life of the Jewish peasant settlers of the South of Ukraine in 1920’s, Svystovych S.M. (2019)
Семанишин Т. С. - Діяльність профспілок України протягом першої половини 1920-х рр (2019)
Оліцький В. О. - Кампанія по вилученню церковних цінностей 1922 р. в Роменському повіті: перебіг та наслідки (2019)
Мельничук О. А. - Структурна та кадрова характеристики органів прокуратури 1922 – 1933 рр. на Поділлі, Пащенко І. І. (2019)
Трейтяк Д. В. - Культура грецької меншини в УРСР у 1920-ті – 30-ті роки (2019)
Жолоб М. П. - "Грецька операція" НКВС (1937 – 1938 рр.) (2019)
Ковтун О. С. - Поляки західноукраїнських земель у 1939 – 1941 рр.: сучасна українська історіографія (2019)
Рамазанов Ш. Ш. - Східно-Карпатська стратегічна наступальна операція (08.09 – 28.10.1944 р.) (2019)
Журба М. А. - За рецептом соціального благоденства: селянські зарубіжні делегації в Україні наприкінці 1940-х – на початку 1950-х рр. (2019)
Сидорович О. С. - Особливості зовнішньоторговельної діяльності споживчої кооперації України у 1960-х – 1980-х роках (2019)
Падалка С. С. - "Філософія чорнозему", як мислитель ний алгоритм правлячого класу України та його відображення в політичних проектах змін на селі 1990 – 2000-х років (2019)
Артюшенко І. А. - Корупція: причини масштабного проникнення у соціальноекономічну і політичну сферу українського суспільства (1990 – 2000 роки) (2019)
Коваль Т.М. - Трансформація історичної місцевості Деміївки з передмістя в невід’ємну частину м. Києва (ХІХ – початок ХХІ ст.), Романчук М.С. (2019)
Пилипчук Я. В. - Берендеї та каєпичі: огузи чи кипчаки? (2019)
Шимко В. В. - Спростування стереотипів фаворитизмуXVIII століття в сучасному науковому історичному дискурсі (2019)
Боєва С. Ю. - Особливості індустріалізації Франції (перша третина – 70-ті рр. ХІХ ст.) (2019)
Tytivets О.О. - All-Russian Union of towns (1914-1917): the humanitarian aspect (2019)
Тортіка М. В. - Ідейна платформа болгарського соціалістичного центризму (на прикладі психосамотичної мотивації та політичної логіки К.(Х.Г.) Раковського) (2019)
Погромський В. О. - Методологічні особливості досліджень проблем діяльності американських гуманітарних організацій (АГО) в країнах Південно-Східної Європи (1920 – 30-ті рр.) (2019)
Гусєв В. І. - Фашистська Італія і Ефіопія (підготовка до агресії у 1935 р.) (2019)
Kononchuk YU.V. - The beginning of the active phase of the struggle for the civil rights of African Americans under the leadership of Martine Luther King (2019)
Баличева Л. В. - Василь Назарович Каразін – невизнаний новаторвинахідник, Юрченко Л. І. (2019)
Коваленко С. Д. - Система організації впровадження наукових розробок у сільське господарство України другої половини ХІХ – 50-х років ХХ століття: історіографічний аспект (2019)
Лукашевич Ю. Л. - Позашкільна популяризація сільськогосподарських знань в суспільній агрономії (2019)
Воловодовська В. О. - Науково-організаційна діяльність П.Ф. Тушкана в Сільськогосподарському науковому комітеті України (1923 – 1927) (2019)
Аннєнкова Н. Г. - Практика застосування науково-технічних запозичень в українському верстатобудуванні у 1920-х роках (2019)
Корзун О. В. - Особливості досліджень малопоширених сільськогосподарських культур у науково-дослідних установах УРСР упродовж 1941 – 1945 рр. (2019)
Мельник В. В. - Еволюція технології утримання сільськогосподарської птиці у птахо господарствах громадського сектору в Українській РСР у другій половині ХХ століття (2019)
Махорін Г. Л. - Внесок науковців Житомирського національного агроекологічного університету у розвиток ветеринарної медицини (1987 – 2019 рр.) (2019)
Томашина Г. П. - Становлення та розвиток насіннєвої справи на Кіровоградщині (ХХ – початок ХХІ ст.) (2019)
Єгорова С. В. - Особливості державного регулювання збереження та ефективного використання водних ресурсів в Україні на початку ХХІ століття (2019)
Кучерявий О. В. - Світовий контекст становлення та розвитку досліджень з алелопатії (2019)
Коваленко Н. П. - Сільськогосподарське землекористування в Україні на початку ХХІ століття: аналіз тенденцій розвитку (2019)
Бородай І. С. - Фундаментальне дослідження еволюції наукової думки в галузі птахівництва України (2019)
Проданов В. - Битва между экосоциализмом и экокапитализмом и идея о ноосфере (2013)
Таланов В. М. - Идея, знаменующая грядущую эпоху (парадигма ноосферизма в философии истории) (2013)
Додонов Р. А. - Натурфилософские основы и эволюция ноосферных взглядов В. И. Вернадского (2013)
Рагозин Н. П. - Концепция ноосферы В. И. Вернадского и проблемы духовного производства (2013)
Нечепоренко Т. Б. - Политические искания В. И. Вернадского в период социальных катаклизмов начала ХХ века (2013)
Даренский В. Ю. - Культурологические идеи В. И. Вернадского (2013)
Олендарь Н. Е. - Вернадский В. И. как организатор научной деятельности в Украине (2013)
Спирина М. Ю. - Вернадский В. И. об образовании и искусстве в эволюции науки (2013)
Кононов и. Ф. - Русский космизм XVIII века как предшественник ноосферного мышления (2013)
Трифонова М. К. - В. Вернадский и И. Кант: диалог через столетия (2013)
Ерёменко А. М. - Концепция ноосферы в контексте христианского эволюционизма Пьера Тейяра де Шардена (2013)
Чорноморденко І. В. - Філософсько-антропологічні ідеї у творчому спадку І. Я. Франка і В. І. Вернадського, Куцурук В. М. (2013)
Бухтеев Н. И. - Сознание как социологический фактор: зиновьевский взгляд (2013)
Шелюто В. М. - Поиски диалога между наукой и философией в учении В. И. Вернадского (2013)
Мараховський Л. Ф. - Філософія формування цілісної динамічної наукової картини світу знань: реалізація ідеї академіка Володимира Івановича Вернадського, Козубцов І. М. (2013)
Байдаров Е. У. - Единство знания и веры в контексте идеи В. И. Вернадского (2013)
Гижа А. В. - Идеология ноосферы или ноосферная идеология? Возможность метаопределений (2013)
Горбань О. В. - Ноосфера: пріоритет моральності над раціональністю, Філіна І. О. (2013)
Ефимов В. И. - В поисках принципов неогуманизма, Таланов В. М. (2013)
Дьяченко Н. И. - Ответственность как категория и критерий ноогуманизма (2013)
Молодцов Б. И. - Действительность духа и различие способов её осознания (2013)
Ищенко А. И. - Концепция науки И. Т. Фролова в ноосферном мышлении: контекстуальная релевантность (2013)
Волков О. Г. - Політичні пристрасті і деформація ноосфери (2013)
Брило Ю. М. - Проблема локальної дискретності цивілогенезу (2013)
Бугаев В. И. - Символ-образ "Pax cultura" как идея становления символической формации ноосферной цивилизации (2013)
Леонов О. Л. - Государство, его функции, суверенитет и их трансформация на современном этапе глобализации (2013)
Завьялова Л. В. - Значение и роль антропологических и социокультурных детерминант войны в современном мире (2013)
Сердечна Л. В. - Державне управління сферою рекламної інформації: збалансування підтримки і контролю (2013)
Нікульчев М. О. - Софіологічні інтерпретації у філософуванні С. М. Булгакова (2013)
Лазарев Ф. В. - Антропологический кризис и ноосферная перспектива (2013)
Попов В. Б. - Общественная трансформация в континууме антропосоциетальности (2013)
Ильянович Е. Б. - Постчеловеческое будущее: ноофутурология versus трансгуманизм (2013)
Цимбал Т. В. - Буттєвісне укорінення людини в контексті ноосферної концепції Тейяра де Шардена (2013)
Сердюк Т. Г. - Тело как интерфейс: новое антропологическое измерение (2013)
Левшов А. В. - На пути к Homo Noosphericus, Джура С. Г., Чурсинов В. И. (2013)
Гончаров В. В. - Человек хозяйствующий как феномен ноосферы (2013)
Муза Д. Е. - Диалог современных цивилизаций в свете ноосферной перспективы развития человечества (2013)
Гольцов В. А. - После Вернадского. (Часть 1 и 2), Гольцова Л. Ф. (2013)
Горбань А. В. - Сценарии устойчивого развития в контексте ноосферной парадигмы (2013)
Сулимов С. И. - Богомильство: антисистема на балканах (2013)
Блащишин О. И. - Ноосферное общество: от Homo Sapiens к Homo Noosphericus (2013)
Ищенко Г. И. - Технологические возможности ПАО "Турбоатом", Ищенко М. Г. (2015)
Беликов С. Б. - Оптимизация состава и свойств износостойких высокохромистых чугунов, Волчок И. П., Нетребко В. В. (2015)
Борисенко И. И. - Оценка возмущения контейнера при его стеганопреобразовании (2015)
Вайсман В. А. - Стандартизация модели технологий инициации проектов, Колесникова Е. В., Лопаков А. С., Борчанова Ю. С. (2015)
Гапонова О. П. - Дослідження впливу режимів термічної обробки на мікроструктуру і властивості сталі аустенітно-мартенситного класу, Дядюра К. О., Супрун О. В., Сорока О. В. (2015)
Гуцаленко Ю. Г. - Особенности и возможности формирования микрогеометрии обработанной поверхности алмазно-искровым шлифованием (2015)
Гуцаленко Ю. Г. - Станкоинструментальные электроизоляционные покрытия поддержки алмазно-искрового шлифования, Ивкин В. В., Руднев А. В., Севидова Е. К., Степанова И. И. (2015)
Дерев’янченко О. Г. - Визначення параметрів поточних станів формоутворюючої ділянки різальних кромок різців з використанням СТЗ, Криницин Д. О., Стасюк К. В. (2015)
Колесников А. Е. - Управление проектом создания информационной среды университета, Ткачук С. В., Отрадская Т. В., Васильева В. Ю. (2015)
Кучугуров М. В. - Особенности реализации возможностей управления приводами станков на базе стойки ЧПУ SIEMENS, Гермашев А. И., Дядя С. И., Пирожок А. В. (2015)
Ламнауер Н. Ю. - Управління точністю технологічних процесів обробки та складання деталей за параметром лінійного розміру (2015)
Лищенко Н. В. - Частотные характеристики профилограммы поверхности и вибраций при еe обработке (2015)
Нестеренко С. A. - САПР реинжиниринга механических систем в эксплуатации, Пурич Д. А., Становский Ан. А., Монова Д. А. (2015)
Оргиян А. А. - Совершенствование уровня технологической и практической подготовки бакалавров и магистров, Кремнев Г. П., Колесник В. М. (2015)
Пермяков А. А. - Современные силовые агрегаты как элементная база создания станков и систем агрегатно-модульной конструкции (2015)
Пузырь Р. Г. - Расчет компонент тензора напряжений на цилиндрическом участке профиля обода колеса с учетом поверхностной нагрузки (2015)
Руденко С. В. - Впровадження проекту управління іміджем навчального закладу в реаліях Китаю, Ма Фен, Гловацька С. М., Колеснікова К. В. (2015)
Рыбалко А. П. - Системы технологической диагностики и адаптивного управления для станков с ЧПУ, Лищенко Н. В., Ларшин В. П. (2015)
Рябченко С. В. - Исследование процесса шлифования зубчатых колес тарельчатыми кругами из КНБ (2015)
Рязанова-Хитровская Н. В. - Некоторые пути повышения эффективности процесса алмазного выглаживания, Пыжов И. Н., Крюкова Н. В. (2015)
Севидова Е. К. - Особенности влияния импульсного напряжения на формирование коррозионно-электрохимических свойств упрочняющих наноструктурных покрытий (2015)
Стрельчук Р. М. - Математическое моделирование тепловыделения в контактной зоне заготовки и шлифовального круга с учетом его изнашивания (2015)
Тонконогий В. М. - Испытание резинометаллических амортизаторов металлорежущих станков на деформацию, Лебедева Е. Ю., Духанина М. А., Абу Шена Осама (2015)
Тонконогий В. М. - Автоматизированное проектирование помещений со специальными акустическими свойствами, Синько И. С., Корнещук И. Т. (2015)
Турманидзе Р. С. - Средства повышения эффективности методов получения энергии с использованием возобновляемых источников и ее аккумуляции, Цикаришвили Е. Г., Попхадзе Г. З. (2015)
Якимов А. А. - Изыскание возможности увеличения производительности обработки на зубошлифовальных станках, работающих двумя тарельчатыми кругами, Браилов А. Ю. (2015)
Якимов О. О. - Розрахунок інтенсивності теплового потоку при зубошліфуванні двома тарілчастими абразивними кругами по нульовій схемі (2015)
Титул, зміст (2009)
Семенько М. П. - Електроопір та магнетоопір аморфних металевих стопів на основі заліза та кобальту, Захаренко М. І., Куницький Ю. А., Макара В. А., Шпак А. П. (2009)
Котречко С. А. - Механическая стабильность — универсальная мера сопротивления переходу в хрупкое состояние металла, Мешков Ю. Я., Шиян А. В. (2009)
Коваленко А. І. - Компаративний аналіз історії слов’янських етносів доби язичництва:племена Південно- Східної та Північної Русі (2020)
Йосифчук М. - Володимир Великий: аналіз державного статусу (2020)
Гаврик Б. Ю. - Реформаторська діяльність П. А. Столипіна (2020)
Приходько М. М. - Історіографічна традиція дослідження Гетьманату Павла Скоропадського (2020)
Варгатюк С. В. - Боротьба українського дипломатичного корпусу з окупацією Польщею Східної Галичини в 1919 р. (2020)
Песоцький М. М. - Діяльність НКВС УСРР у сфері релігійного життя (1920-і рр.) (2020)
Кучер В. І. - Середнє селянство у політиці й практиці більшовиків (1917 – 1920 рр.): сучасне бачення проблеми (2020)
Свистович С. М. - Чисельність і склад релігійних громад національних меншин УСРР (20-і рр. ХХ ст.), Жолоб М. М. (2020)
Доценко В. О. - Законодавче регулювання єврейської поселенської програми в підрадянській Україні в 1920-ті рр, Свистович С. М. (2020)
Черніговець Н. М. - Культурно-просвітницька діяльність як складова повсякденного життя інтернаціональних комун (1920 – 1930-ті рр.) (2020)
Костюк Є. С. - Участь технічних товариств у здійсненні форсованої індустріалізації в УСРР-УРСР: кінець 20-х – 30-ті рр. ХХ ст. (2020)
Трейтяк Д. В. - Особливості житла греків Приазов’я в 20 – 30-ті роки ХХ століття (2020)
Нікілєв О. Ф. - Колективізація і Голодомор 1930-х рр. у вимірі локальної історії (2020)
Шкурко І. І. - Соціально-ціннісні ініціативи студентів у 60-х – на початку 70-х років ХХ століття (2020)
Нагірняк О. Р. - Українознавчі дослідження у системі Української Вільної Академії наук та Українського Історичного Товариства (1945 – 1991 рр.) (2020)
Артюшенко І. А. - Вибори народних депутатів та проникнення корупції до Верховної Ради України: історичний вимір 1990 – 2000-х років, Падалка С. С. (2020)
Бондар С. В. - Ідейні засади існування духовно-лицарських орденів у структурі католицької церкви (2020)
Шимко В. В. - Державно-адміністративні реформи Петра І в контексті формування "регулярної" Московськоросійської держави (1695 – 1725 рр.) (2020)
Соколовський М. В. - Повстання під проводом О. Пугачова (1773 – 1775 рр.) (2020)
Погромський В. О. - Вплив згортання політики ізоляціонізму США на гуманітарні процеси у Європі 20-х рр. ХХ ст. (2020)
Рамазанов Ш. Ш. - Витоки і прични Другої світової війни: деякі дискусійні питання (2020)
Конончук Ю. В. - Ідеологія насильства в контексті боротьби афроамериканців за громадянські права в США (1950 – 1970-ті рр.) (2020)
Дорофєєва Н. О. - Теорія і практика фемінізму у контексті модерного історіографічного дискурсу (2020)
Коваленко Н. П. - Розвиток напрямів діяльності наукових шкіл з удосконалення агроекосистем у Лісостепу України (друга половина ХІХ – початок ХХІ століть) (2020)
Щебетюк Н. Б. - Популяризація сільськогосподарського знання в Україні (з практики 20-х років ХХ століття) (2020)
Жолоб М. П. - ХХ століття очима чеського письменника (2020)
Александров В. М. - Результати навчання інженерів професійно-орієнтованої англійської мови засобами інтенсивної методики (2009)
Александрова О. Ф. - Життєві цінності особистості як передумова формування гуманістичних цінностей майбутніх вчителів (2009)
Вірченко Т. І. - Використання ігрових форм навчання під час викладання української мови студентам спеціальності "Менеджмент організацій” економічних вищих навчальних закладів (2009)
Волярська О. С. - Психолого-педагогічні основи розвитку творчої особистості молодших школярів, Ляхова О. М. (2009)
Гамина Т. С. - Музыкотерапия как способ гармонизации внутреннего состояния человека (2009)
Голованова Т. П. - Чинники забезпечення ґендерної рівності студентів у соціально-педагогічній роботі вищого навчального закладу (2009)
Гринь Л. О. - Вокал як засіб психорегуляції майбутніх акторів на заняттях з постановки голосу (2009)
Дутчак У. В. - Діагностика рівнів готовності студентів мистецьких вищих навчальних закладів до естетичного виховання підлітків з використанням арт-терапії (2009)
Д’ячков М. В. - Особливості виховної діяльності викладача у вищих технічних закладах (2009)
Заблоцька О. С. - Умови формування предметних компетенцій у студентів вищої школи (2009)
Зимівець Н. В. - Технологічне забезпечення процесу формування відповідального ставлення до здоров’я в учнівської молоді (2009)
Ivannikova M. A. - A case from group music therapy for adults with depression (2009)
Каніболоцька О. А. - Методичний аспект організації комплексного використання різних типів аналізу художніх творів зарубіжної літератури (2009)
Кириченко О. В. - Практична підготовка соціальних педагогів до роботи з сім’ями, які опинилися в складних життєвих обставинах (2009)
Ковальчук Л. О. - Формування готовності майбутнього педагога до інноваційної професійної діяльності (2009)
Лещенко О. Г. - Використання музичних творів у роботі соціального педагога з молодими подружжями (2009)
Лісун Д. В. - Професійне становлення цілісної творчої особистості музиканта-виконавця на основі реалізації дидактичного принципу образності (2009)
Логвинюк Н. І. - Особистісні професійні цінності як основа формування комунікативно-пізнавального аспекту студентів (2009)
Локарєва Г. В. - Театральне мистецтво як засіб досягнення позитивних результатів у процесі реабілітації хворих: теоретичний та практичний аспекти, Стадніченко Н. В. (2009)
Міщик Л. І. - Психолого-педагогічні засади професійного самовизначення соціальних педагогів вищого навчального закладу (2009)
Норкіна Л. Ж. - Організаційно-методичні засади самостійної роботи з іноземної мови студентів філологічних спеціальностей ВНЗ, Соловйова Н. В. (2009)
Овсяннікова В. В. - Взаємозв’язок ціннісних орієнтацій особистості та її соціального статусу (2009)
Перепльотчиков Д. О. - Соціалізація дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківської опіки, з діагнозом зпр за допомогою фізичного виховання (2009)
Полякова Я. В. - Проблеми розвитку релігійної освіти в мультикультурній Великій Британії (2009)
Пшенична О. С. - Обґрунтування принципів підготовки майбутнього менеджера організацій до застосування інформаційних технологій у професійній діяльності (2009)
Рева В. П. - Нелинейный диалог как принцип взаимодействия человека с музыкальным искусством (2009)
Ружин К. М. - Значення повторення лексичного матеріалу для формування мовленнєвої компетенції в процесі навчання іноземної мови, Ніколова О. О. (2009)
Синєокий О. В. - Системні інформаційно-правові та медико-педагогічні заходи профілактики "фонових” явищ патосексуальної віктимізації молоді (2009)
Слижук О. А. - Значення проблемності для формування комунікативних умінь учнів у процесі вивчення української літератури (2009)
Stige B. - How music helps where: music therapy and society (2009)
Стрюков О. І. - Зміцнення здоров’я дітей з обмеженими можливостями на заняттях з академічного веслування (2009)
Tor Olav Heldal - Applied music therapy theory. reflections on the theory - practice relationship (2009)
Троценко Н. Є. - Організаційно-методичні умови забезпечення діяльності ресурсних та консультаційних центрів для спеціалістів соціальної сфери (2009)
Філь О. В. - Використання музичної казкотерапії в підготовці майбутніх соціальних педагогів у вищому навчальному закладі (2009)
Шевченко Н. Ф. - Формування професійно-орієнтованого ставлення до навчання студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, Федосеєва О. В. (2009)
Штик І. А. - Формування професійних вмінь фахівців у галузі фізичної культури засобами іноземної мови у вищому навчальному закладі (2009)
Wosch T. - Outcomes and microprocesses in music therapy (2009)
Титул, зміст (2015)
Гавриш Н. В. - Розвиток дитячої субкультури в сучасному соціумі (2015)
Омельяненко Н. В. - Позитивне сприйняття світу дитиною - шлях до її успіху (2015)
Тарасенко Г. С. - Розвиток художньо-творчого потенціалу вихователя: шлях до екології дитинства (2015)
Руда Т. В. - Екологія дитинства як ресурсний компонент освітньої діяльності дошкільного відділення Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу, Федчишина Т. Л. (2015)
Василенко Н. В. - Професійна компетентність і готовність керівника дошкільного навчального закладу до інноваційної діяльності: сутність і взаємозв’язок (2015)
Якубчик О. М. - Технологія проектування - сучасний стиль роботи вихователя, Любарська І. П. (2015)
Тарашевська О. В. - Комунікативна культура вихователя - запорука духовного та мовленнєвого зростання дошкільника, Цісар І. В. (2015)
Кривошея Т. М. - Взаємозв’язок образного і логічного мислення як шлях до гармонізації розумової діяльності дошкільників (2015)
Присяжнюк Л. А - Організація дослідницької діяльності дошкільників у контексті екологізації освітнього середовища ДНЗ (2015)
Козак І. І. - Роль загадок у формуванні логічного мислення дітей дошкільного віку (2015)
Бачинська Т. В. - Дошкілля Вінниччини: на хвилі інноваційних перетворень, Колосінська Г. І., Русан Л. С. (2015)
Іваниця Г. А. - Комплексна системна взаємодія педагогів і батьків у формуванні соціально-комунікативних компетентностей дошкільника перед вступом до школи (2015)
Галич Т. В. - Світ сучасної дитини у системі "батьки і діти" (2015)
Голюк О. А. - Ціннісні орієнтації батьків як основа забезпечення гармонійного буття дитини у сім’ї (2015)
Томчук М. І. - Психологічні особливості розвитку екологічної свідомості дитини (2015)
Яцюк М. В. - Візуально-моторний Бендер гештальт-тест у вивченні готовності до навчання дошкільника (2015)
Колосова О.В. - Ігровий підхід до формування життєвої компетентності дітей з вадами зору (2015)
Чопик Л. І. - Особливості організації корекційного навчання з формування навичок просторового орієнтування у дошкільників зі зниженим зором (2015)
Пташнік Н. М. - Аксіологічний підхід до формування громадянських компетентностей дітей дошкільного віку (2015)
Пахальчук Н. О. - Інноваційний підхід до оздоровчої гімнастики в ДНЗ у контексті забезпечення екології дитинства (2015)
Організація науково-методичної роботи (з досвіду Вінницького обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників) (2015)
Відомості про авторів (2015)
Title (2021)
Contents (2021)
Bugayko D. O. - Institutional Measures of Air Transport Safety Strategic Management at the Level of State Regulation, Ierkovska Y. M. (2021)
Pozniak O. V. - Losses in Pharmaceutical Supply Chains: challenges in efficient vaccine distribution and utilization, Khmylievska V. V., Ishimwe M. J. (2021)
Savchenko L. V. - Modeling daily dynamics of speed and fuel consumption for urban delivery means, Semeriahina M. M., Shevchenko I. V. (2021)
Kostiuchenko L. V. - Development of recycling infrastructure in Ukraine, Marchuk V. Ye., Harmash O. M. (2021)
Sumets O. M. - The eventual model of the algorithm for designing the logistics system of a production enterprise (2021)
Solomon D. I. - The scientific conference’s results: logistic view "Mathematical modeling, optimization and information technology", Stetsiuk P. I., Hryhorak M. Yu. (2021)
Ал-Равашдех Абдел-Басет - Методика обучения бросковым и метательным движениям школьников старших классов на основе применения технологий комплексного воздействия на двигательное и интеллектуальное развитие, Козина Ж. Л., Базылюк Т. А., Ильницкая А. С. (2015)
Боднар І. Р. - Об’єктивні критерії для визначення функціонально-резервних можливостей учнів середнього шкільного віку, Римар О. В., Соловей А. В., Маланчук Г. Г., Дацків П. П. (2015)
Бріскін Ю. А. - Поліпшення функціонального стану верхньої кінцівки в жінок з постмастектомічним синдромом з використанням проблемно-орієнтованої програми фізичної реабілітації, Одинець Т. Є. (2015)
Гончарова Н. М. - Обґрунтування та розроблення рекреаційно-оздоровчої технології на основі засобів оздоровчого туризму та орієнтування для дітей молодшого шкільного віку, Бутенко Г. О. (2015)
Жень Цян Сан - Обґрунтування оздоровчої методики занять пауерліфтингом для студентів університетів з порушеннями опорно-рухового апарату (2015)
Зубрилов Р. А. - Анализ участия лидеров мирового биатлона в Кубке Мира по биатлону (на примере женского биатлона), Пидгрушна Е. М. (2015)
Разумейко Н. С. - Диференційована корекція постави у дітей молодшого шкільного віку під час занять фізичною культурою (2015)
Фурман Ю. М. - Вплив циклічної роботи помірної інтенсивності на функціональну підготовленість студентів 17–21 років з "високим" вмістом жирового компоненту, Брезденюк О. Ю. (2015)
Чопилко Т. Г. - Структура двигательной активности и показатели частоты сердечных сокращений во время соревновательной деятельности арбитров и ассистентов арбитра высокой квалификации в футболе, Березка С. М. (2015)
Jendrysek Marek - Body composition of young people aged 17–18 years, practicing and not practicing swimming, with the use of the bioelectrical impedance method, Nowosielska-Swadźba Danuta, Zwolińska Danuta, Podstawski Robert. (2015)
Marc R. Lochbaum - Achievement goals and intensivity of physical activity during free play in children: the moderating role of perceived sport confidence, Emeka T. Okafor, David C. Brenner, Zişan Kazak Çetinkalp. (2015)
Jagiello Marina - The level of self-esteem in 14–16-year – old female tennis players, Jagiello Wladyslaw. (2015)
About the journal (2015)
Submission of manuscripts (2015)
Содержание (2013)
Байдаков В. Г. - Достижимый перегрев ожиженных газов и их растворов (2013)
Du L. - Low-frequency Landau–Zener–Stückelberg interference in dissipative superconducting qubits, Lan D., Yu Ya. (2013)
Dimitrov I. K. - Unusual persistence of superconductivity against high magnetic fields in the strongly-correlated iron-chalcogenide film FeTe:Ox, Si W. D., Ku W., Han S. J., Jaroszynski J. (2013)
Parafilo A. V. - Manifestation of polaronic effects in Josephson currents, Krive I. V., Shekhter R. I., Park Y. W., Jonson M. (2013)
Бенгус С. В. - Подавление сверхпроводимости сильным магнитным полем в гетероструктурах PbTe/PbS cо сверхпроводящим интерфейсом, Сипатов А. Ю., Юзефович O. И. (2013)
Вальков В. И. - Электронный механизм спонтанной магнитострикции в слоистой системе Mn2–xFexAs0,5P0,5, Головчан А. В. (2013)
Ivanova N. B. - Structure and magnetism of copper substituted cobalt ludwigite Co3O2BO3, Kazak N. V., Knyazev Yu. V., Velikanov D. A., Vasiliev A. D., Bezmaternykh L. N., Platunov M. S. (2013)
Дробышев А. - Трансформации криовакуумных конденсатов этанола в окрестностях температуры стеклования, Алдияров А., Катпаева К., Коршиков Е., Курносов В., Соколов Д. (2013)
Сиренко В. А. - Магнитное состояние манганитного нанокомпаунда La0,8Mn1,04O3,5, Рыкова А. И., Еременко А. В. (2013)
Содержание (2015)
Барьяхтар В. Г. - Уравнение Ландау–Лифшица. 80 лет истории, успехи и перспективы, Иванов Б. А. (2015)
Krivoruchko V. N. - Spin waves damping in nanometre-scale magnetic materials (Review Article) (2015)
Кимель А. В. - Динамика намагниченности, индуцированная фемтосекундными импульсами света, Звездин А. К. (2015)
Корнеев В. И. - Уравнения Ландау–Лифшица и динамика спинов в гетероструктуре с нарушенной инверсной симметрией при спин-орбитальной передаче спинового момента, Кулагин Н. Е., Попков А. Ф., Сукманова К. С. (2015)
Гомонай Е. В. - Использование обобщенных уравнений Ландау–Лифшица для описания динамики многоподрешеточного антиферромагнетика в присутствии спин-поляризованного тока, Локтев В. М. (2015)
Ellis M. O. A. - The Landau–Lifshitz equation in atomistic models, Evans R. F. L., Ostler T. A., Barker J., Atxitia U., Chubykalo-Fesenko O., Chantrell R. W. (2015)
Ковалевский М. Ю. - Унитарная симметрия и обобщения уравнения Ландау–Лифшица на высокоспиновые магнетики (2015)
Звягин А. А. - Релаксация магнитной системы после мгновенного включения магнитного поля (2015)
Pylypchuk R. L. - Discrete breathers in an one-dimensional array of magnetic dots, Zolotaryuk Ya. (2015)
Nieves P. - The classical two-sublattice Landau–Lifshitz–Bloch equation for all temperatures, Atxitia U., Chantrell R. W., Chubykalo-Fesenko O. (2015)
Любченко Н. - Супервізія як технологія післядипломної освіти педагогічних працівників у контексті Концепції "Нова українська школа", Білик Н. (2021)
Ростока М. - Розбудова парадигми освіти у контексті сучасних трансформацій: конфліктогенний аспект, Черевичний Г. (2021)
Курмишева Н. - Підготовка експертів із інституційних аудитів закладів загальної середньої освіти у контексті реалізації освітніх новацій України, Калініченко І. (2021)
Грицай С. - Розвиток особистісно-професійної компетентності педагогів в умовах післядипломної освіти (2021)
Романовський О. - Сутність лідерських якостей майбутнього педагога вищої школи, Жушма Т. (2021)
Фастівець А. - Наукові підходи природничо-наукової підготовки майбутніх фахівців із фізичної терапії й ерготерапії (2021)
Стойчик Т. - Інноваційні технології в управлінні якістю підготовки конкурентоздатних фахівців у закладах професійної (професійно-технічної) освіти (2021)
Журавська Н. - Управління політикою солідарності: досвід Франції (2021)
Ящук С. - Соціальний розвиток та колективна соціальна робота у Франції: управлінський аспект (2021)
Починок Є. - Креативний менеджмент закладів освіти: вплив ергодизайну на формування творчої особистості (2021)
Сідокур С. - Професійні спільноти як вектор неперервної освіти керівних і педагогічних працівників, Козлова І. (2021)
Гаврилишена О. - Електронний підручник як засіб реалізації індивідуальної освітньої траєкторії здобувача повної загальної середньої освіти (2021)
Sliusarenko M. - Comprehension of Definitions as a Way to Develop Scientific Critical Thinking in Students (2021)
Чорна В. - Особливості іншомовної комунікативної компетентності в удосконаленні фахової діяльності вчителя іноземної мови (2021)
Гірник А. - Уявлення вчителів і учнів про складнощі у взаємодії: результати дослідження, Гарбар К., Іванюк І., Богданов С., Косс К., Овчарук О. (2021)
Горобченко Н. - Особливості формування дискурсивної компетентності школярів в умовах змішаного навчання (2021)
Семеній Н. - Високий рівень педагогічної культури батьків як умова успішного партнерства між учителями та батьками (2021)
Лопатіна М. - Основні напрями розвитку інклюзивної музичної освіти в Україні (2021)
Кречко Н. - Хорові флешмоби та їх роль у сучасній музичній культурі, Соколова Ю. (2021)
Боршуляк А. А. - Корекція порушень менструальної функції у дівчат на тлі ожиріння, Андрієць О. А., Приймак С. Г., Андрієць А. В. (2021)
Бамбуляк А. В. - Ефективність застосування комбінації на основі остеопластичних матеріалів та мультипотентних мезенхімальних стромальних клітин жирової тканини перед дентальною імплантацією у пацієнтів груп дослідження, Кузняк Н. Б., Дмитренко Р. Р., Лопушняк Л. Я., Бойчук О. М. (2021)
Марчук О. Ф. - Реконструкція сечостатевого комплексу жіночої статі в передплодовому періоді онтогенезу, Антонюк О. П., Марчук Ю. Ф., Андрійчук Д. Р., Марчук В. Ф. (2021)
Яцків В. В. - Хірургічні методики лікування ускладненої травматичної грижі діафрагми великих розмірів (аналіз клінічного випадку), Полянський І. Ю., Соколов В. Ю., Фрімет С. Е., Гирла Я. В. (2021)
Плаксивий О. Г. - Ятрогенне стороннє тіло верхньощелепної пазухи, Мазур О. О., Калуцький І. В., Котик Т. Л. (2021)
Плаксивий О. Г. - Випадок малігнізації гігантської інвертованої папіломи носа, Калуцький І. В., Мазур О. О. (2021)
Гресько М. М. - Хибне вправлення защемленої пахвинної грижі, Гресько М. Д. (2021)
Гнатюк М. С. - Особливості засвоєння практичних навичок студентами медичного факультету при вивченні клінічної анатомії та оперативної хірургії, Коноваленко С. О., Кріцак М. Ю., Ясіновський О. Б. (2021)
Юрах О. М. - Бінарна лекція як метод оптимізації навчального процесу в медичному університеті, Павликівська Б. М., Попадинець О. Г., Кочерга З.Р., Пастух М. Б., Юрах Г. Ю., Котик Т. Л., Грищук М. І., Дубина Н. М. (2021)
Гуменчук О. Ю. - Історичні та сучасні аспекти лікування варикозної хвороби нижніх кінцівок (огляд літератури), Шевченко О. О., Кобзар О. Б. (2021)
Іонов І. А. - Життєвий шлях та здобутки Рафаїла Давидовича Синельникова, Теремецька Н. Ф., Лютенко М. А., Вовк О. Ю., Ольховскький В. О., Слободян О. М., Швець Н. В. (2021)
Півторак В. І. - Професор Попов Олександр Георгійович (до 80-річчя від дня народження), Гнатюк М. С., Шепітько В. І., Григор'єва О. А., Білаш С. М., Ульянов В. О., Кобзар О. Б. (2021)
Содержание (2010)
Янко А. Л. - До інтерпретації етруського соціального терміну etera (2010)
Чередниченко А. Г. - Индоевропейская проблема и Балканы (2010)
Беликов А. П. - Сражение при Кунаксе: триумф эллинского оружия?, Нечитайлов М. В. (2010)
Токарев А. Н. - Место лозунга res publica restituta и политики restitutioв политико-идеологическом урегулировании Октавиана 28–27 гг. до н. э. (2010)
Мартемьянов А. П. - Из истории крестьянства фракийских земель в первых веках н. э. (2010)
Бардола К. Ю. - Особенности обложения подымным налогом в Византии. Капникон (2010)
Кузь А. И. - Огнестрельная артиллерия в Северном Причерноморье во второй половинеХІV—ХV вв. (по данным письменных и археологических источников) (2010)
Каріков С. А. - Конфесійна боротьба в Німеччині у 1546–1555 рр.: політичний аспект (2010)
Лиман С. И. - Изучение проблемы феодализма в трудах медиевистов Украины (1804—первая половина 80-х гг. XIX в.) (2010)
Сніжко І. А. - Дослідження пізньопалеолітичних пам’яток з пошкодженим культурним шаром (2010)
Гречко Д. С. - Курганы конца VI—середины V вв. до н. э. Нижнего Побужья: греки или скифы? (2010)
Любичев М. В. - О хронологии горизонта Боромля (датировка фибул группы VIIО. Альмгрена в комплексах Центральной и Восточной Европы) (2010)
Бейдин Г. В. - Связи племен скифо-сарматского времени Левобережной Украины с Северным Причерноморьем по нумизматическим данным, Григорьянц М. Н. (2010)
Аксенов В. С. - Новые раннесалтовские погребальные комплексы Северо-Западной Хазарии (2010)
Колода В. В. - Картографирование средневековых городищ Днепро-Донского междуречья как метод определения этапов славяно-кочевнических отношений (2010)
Сергєєва М. С. - Про деякі давньоруські приладдя з кістки та рогу для ігор і розваг (за матеріалами з Середнього Подніпров’я) (2010)
Тесленко И. Б. - Поливная посуда Крыма XV в. (местное производство до турецкого периода). Часть I. Типология, распространение, происхождение (2010)
Колесник А. В. - Ружейные кремневые микролиты-вкладыши в археологических комплексах XVI—XVIII вв. в среднем течении Северского Донца, Голубева И. В. (2010)
Варачёва К. Г. - Погребения с глиняными кубками на могильниках черняховской культуры Днепро-Донецкой лесостепи (2010)
Майко В. В. - Комплекс конского снаряжения и бытовых предметов из праболгарского поселения IX—первой половины X вв. в юго-восточном Крыму. Часть II (2010)
Дьячков С. В. - Бригандина арбалетчика из Чембало (2010)
Столяренко Е. Н. - Пуговицы из захоронений "консульской церкви" крепости Чембало (XIV—XV вв.) (2010)
Голубкин Ю. А. - М. М. Лунин. Христианство в Римской империи, Куликова А. С. (2010)
Филимонов В. А. - Универсальный дискурс Н. И. Кареева как опыт репрезентации античной истории (2010)
Саяный М. И. - Античные монеты в собрании Змиевского краеведческого музея, Бейдин Г. В., Мызгин К. В. (2010)
Сергеев И. П. - О роли сената в борьбе за императорскую власть в Римской империи в 238 г. н. э. (2010)
Горбаненко С. А. - Палеоэтноботанический спектр салтовского селища Коробовы Хутора, Колода В. В. (Харьков), Пашкевич Г. А. (2010)
Сорочан С. Б. - Рецензия на кн.: Буйских А. В. Пространственное развитие Херсонеса Таврического в античную эпоху//МАИЭТ. — Supplementum. — Вып. 5. — Симферополь, 2008. — 424 с. (2010)
Бабенко Л. І. - Рецензія на кн.: Гречко Д. С. Населення скіфського часу на Сіверському Дінці. — Київ: Институт археологии НАН Украины, 2010. — 286 с., 118 рис. (2010)
Дьячков С. В. - Сапоги точал пирожник… Заметки на полях "монументальных" трудов Б. Н. Кузыка и Ю. В. Яковца, Скирда В. В. (2010)
Любичев М. В. - К десятилетию Германо-Славянской археологической экспедиции Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина, Мызгин К. В., Варачева К. Г. (2010)
Дьячков С. В. - Проблемы исследования и охраны культурно-исторического наследия Украины. Итоги полевых исследований 2009 года (2010)
Список сокращений (2010)
Наши авторы (2010)
Никонов В. В. - Обращение главного редактора (2021)
Ткачишин В. С. - Інтоксикація бензолом (2021)
Галушко О. А. - Застосування поглинача вільних кисневих радикалів едаравону у хворих на субарахноїдальний крововилив (аналітичний огляд), Заграничний Т. С. (2021)
Мирошниченко В. П. - Чрезвычайная ситуация: определения, проблемы и решения (2021)
Клигуненко О. М. - Стан водних секторів у жінок із прееклампсією в перипартальному періоді, Марзан О. О. (2021)
Кучин Ю. Л. - Больовий синдром у пацієнтів із вогнепальними пораненнями кінцівок та посттравматичними стресовими розладами, Горошко В. Р. (2021)
Трихліб В. І. - Особливості клінічних проявів нової коронавірусної інфекції COVID-19 у хворих при їх госпіталізації під час епідемії залежно від віку, Цюрак Н. Р., Бєляєва К. П., Лисенко Т. І., Єрошенко А. О., Мартинчик О. С. (2021)
Семененко С. І. - Оцінка молекулярної мішені адемолу методом хемоінформатики, Семененко А. І., Редькін Р. Г., Семененко І. Ф. (2021)
Гулаєва Н. М. - Генетичні алгоритми як обчислювальні методи скінченновимірної оптимізації, Шило В. П., Глибовець М. М. (2021)
Стецюк П. І. - Задачі про найкоротші k-вершинні цикли та шляхи, Соломон Д. І., Григорак М. Ю. (2021)
Тарасов А. Л. - Використання байєсівських процедур розпізнавання з незалежними ознаками до запальних процесів при гліомах, метастазах та менінгіомах за показниками швидкості осідання еритроцитів (2021)
Задірака В. К. - Використання похибки заокруглення в сучасних комп’ютерних технологіях, Швідченко І. В. (2021)
Горбачук В. М. - Моделі прийняття рішень на ринку хмарних послуг, Дунаєвський М. С., Сулейманов С.-Б., Батіг Л. О., Симонов Д. І. (2021)
Mustafayev E. - Comparative Analysis of the Application of Multilayer and Convolutional Neural Networks for Recognition of Handwritten Letters of the Azerbaijani Alphabet, Azimov R. (2021)
Бардадим Т. О. - Досвід тестового розгортання OpenStack і порівняння віртуального та реального кластерних середовищ, Лефтеров О. В., Осипенко С. П. (2021)
Палагін О. В. - Розроблення підсистеми підтримки комплексу діагностичних процедур інформаційно-аналітичної системи TISP, Кургаєв О. П., Будник М. М., Чайковський І. А. (2021)
Антонова Г. В. - Біосенсорні прилади у виробництві алкогольних і безалкогольних напоїв, Бабенко Є. В., Вороненко О. В., Галелюка І. Б., Кедич А. В., Ковирьова О. В. (2021)
Будник В. М. - Розроблення та оцінка відповідності програмного забезпечення ЕКГ-фотометричного комплексу, Риженко Т. М., Будник М. М. (2021)
Содержание (2016)
Кунцевич В. М. - Синтез управления линейными и нелинейными динамическими системами при ограниченных погрешностях измерения вектора состояния (2016)
Петрик М. Р. - Высокоскоростные методы идентификации параметров моделей фильтрации–консолидации сжимаемых сред влагонасыщенных микропористых частиц (2016)
Сергиенко И. В. - Современные подходы к решению сложных задач дискретной оптимизации, Шило В. П. (2016)
Ченцов А. Г. - К вопросу о нахождении значения маршрутной задачи с ограничениями, Ченцов А. А. (2016)
Селезов И. Т. - Распределенное управление волновыми колебаниями упругой пластины в магнитогидродинамическом потоке, Кривонос Ю. Г. (2016)
Ларин В. Б. - Об определении отказавшего исполнительного устройства (2016)
Житецкий Л. С. - Робастное управление некоторыми классами нелинейных дискретных объектов с использованием линейных регуляторов (2016)
Кузнецов Н. Ю. - Оценка стационарных вероятностей состояний системы обслуживания методом существенной выборки, Кузнецов И. Н. (2016)
Меликов А. З. - Анализ систем обслуживания-запасания с нетерпеливыми расходующими заявками, Пономаренко Л. А., Багирова С. А. (2016)
Горбийчук М. И. - Анализ параллельного алгоритма синтеза эмпирических моделей на принципах генетических алгоритмов, Медведчук В. М., Лазорив А. Н. (2016)
Белов В. М. - Гармония здоровья в гармонии цифр золотого сечения, Котова А. Б. (2016)
Галкин А. А. - Глубинный метод классификации на основе масштабируемого расстояния Махаланобиса для множеств с неравными априорными вероятностями (2016)
Задирака В. К. - Облачные технологии: новые возможности вычислительного криптоанализа, Кудин А. М., Селюх П. В., Швидченко И. В. (2016)
Ковінько О. М. - Сутність та зміст стратегії диверсифікації підприємств при виході на зовнішній ринок (2014)
Лопатовська О. В. - Стратегії позиціонування підприємств легкої промисловості хмельницької області (2014)
Мануйлович Ю. М. - Модель системи управління конкурентоспроможністю в рамках маркетингових стратегій (2014)
Степанюк Н. С. - Розробка ефективної стратегії сучасного сільськогосподарського підприємства у високодинамічному конкурентному середовищі, Грєбєннікова І. В. (2014)
Андрушкевич З. М. - Комплекс маркетингу в торговельній діяльності аптечних мереж (2014)
Бичікова Л. А. - Особливості маркетингової діяльності сільськогосподарських підприємств хмельницької області, Кондратюк Т. В. (2014)
Бичікова Л. А. - Маркетингові заходи щодо ефективного просування банківських продуктів і послуг, Калюжна І. Ю. (2014)
Бойко Р. В. - Маркетингові аспекти роботи фірми на туристичному ринку, Васильчук В. О. (2014)
Орлов О. О. - Організація маркетингової діяльності як об’єктивна необхідність підвищення ефективності підприємств агропромислового комплексу в ринкових умовах, Борисова В. О. (2014)
Мацеха Д. С. - Маркетинг у сфері готельно-ресторанного бізнесу та туризму, Бурий С. А. (2014)
Гвоздецька І. В. - Аналітичне дослідження маркетингової діяльності ПРАТ "Деражнянський молочний завод" в розрізі підприємств молочної галузі України (2014)
Гвоздецька І. В. - Створення іміджу та розроблення торгової марки, Васильчук В. (2014)
Дибчук Л. В. - Сутність та особливості формування інтегрованих маркетингових комунікацій (2014)
Дубовик Т. В. - Лояльність споживачів в інтернеті (2014)
Жирук М. С. - Маркетингові дослідження споживачів підприємства сфери послуг як засіб досягнення конкурентних переваг, Карпенко В. О., Карпенко В. Л. (2014)
Марценюк М. М. - Зарубіжний досвід організації надання якісних послуг як фактор підвищення конкурентоспроможності банку, Карпенко В. Л. (2014)
Кострубська А. Ф. - Маркетингове оцінювання якості банківських послуг на основі методики servqual, Ковальчук С. В. (2014)
Крикавський Є. В. - Аутсорсинг і ключові компетенції ланцюга поставок: контроверсійні рефлексії, Якимишин Л. Я. (2014)
Литвиненко Т. Є. - Напрямки удосконалення системи маркетингового ціноутворення в підприємствах ресторанного господарства в умовах економічної кризи, Литвиненко Я. В. (2014)
Прилепа Н. В. - Особливості розвитку кейтерингу як інноваційної форми ресторанного бізнесу, Миколюк О. А. (2014)
Прицюк Л. А. - Фактори впливу на організацію діяльності підприємств-посередників на автомобільному ринку (2014)
Cачинська Л. В. - Взаємозалежність логістичної і маркетингової концепцій формування ринкової вартості підприємства (2014)
Сокирник І. В. - Інноваційний маркетинг у формуванні бренду підприємств ресторанного бізнесу на регіональному ринку (2014)
Трішкіна Н. І. - Впровадження маркетингу у вищих навчальних закладах (2014)
Хвостіна І. М. - Концептуальні аспекти еколого-економічного аналізу, Зелінська Г. О. (2014)
Чухрай Н. І. - Просумент як активний учасник процесів створення та просування товару в епоху інтернет-маркетингу (2014)
Якимець Ю. В. - Управління маркетинговою політикою підприємств м’ясопереробної галузі на прикладі ТОВ "Проскурів-агро" "Хмельницькі делікатеси", Томаля Т. С. (2014)
Бойко Р. В. - Вдосконалення комерційної діяльності торговельного підприємства на основі оптимізації політики товароруху (2014)
Забурмеха Є. М. - Особливості формування стратегії діяльності торговельного підприємства (2014)
Олійник А. О. - Товарознавча характеристика ринку металопластикових вікон Хмельницької області, Карпенко В. Л. (2014)
Решміділова С. Л. - Психологічні аспекти торговельного обслуговування (2014)
Савчук А. М. - Програмне забезпечення стратегічного маркетингу підприємств торгівлі (2014)
Тельнов А. С. - Тенденції та суперечності розбудови інтегрованих систем управління якістю, Решміділова С. Л. (2014)
Катанаха А. М. - Проблеми та перспективи зовнішньоторговельної діяльності України в сучасних умовах, Фомова О. А. (2014)
Баличова В. О. - Методичні аспекти оцінювання іміджу туристичних підприємств, Тюхтенко О. О. (2014)
Головащенко А. В. - Еволюціонування концепцій бренд-менеджменту (2014)
Гольник Л. А. - Маркетингове управління – запорука успішної діяльності підприємства на ринку (2014)
Калугін Ю. О. - Методичні підходи до оцінки рівня ділової репутації підприємства (2014)
Кендюхов О. В. - Маркетинговий менеджмент клієнтів: оцінка ефективності (2014)
Ковальчук C. В. - Актуальні проблеми застосування маркетинг-менеджменту в зовнішньоекономічній діяльності підприємств (2014)
Савін С. Ю. - Роль особистості у забезпеченні мотивації управлінського персоналу, Скоробагатько О. В., Крутій І. А. (2014)
Савіна Г. Г. - Соціальні аспекти забезпечення ефективності менеджменту організації, Бочкарева Е. І., Щербина А. М. (2014)
Степанюк Н. С. - Маркетинг-менеджмент підприємства в умовах глобалізації, Стецюк Я. О. (2014)
Бакай В. Й. - Формування термінологічної піраміди щодо розвитку теоретичних основ інвестиційної проблематики (2014)
Бурий С. А. - Інноваційний потенціал у сфері готельно-ресторанного бізнесу та туризму (2014)
Коломієць Ю. В. - Основні тенденції інноваційного розвитку України, Гейдарова О. В. (2014)
Гейдарова О. В. - Напрями організаційного розвитку сучасного малого підприємства, Грєбєннікова І. В. (2014)
Гуменюк А. Ф. - Облікові проблеми проведення інвентаризації в сучасних умовах, Цебень Р. Л. (2014)
Лопатовський В. Г. - Удосконалення організації обліку основних засобів у бюджетних установах, Прадун О. В. (2014)
Лопатовський В. Г. - Проблеми впровадження міжнародних стандартів фінансової звітності на підприємствах України, Русин О. І. (2014)
Мацелюх Н. П. - Становлення та розвиток ціноутворення на фінансові деривативи (2014)
Новікова О. С. - Методологічні особливості оцінки вартості підприємств за сучасного стану ринкового середовища, Канюка Н. М. (2014)
Олійник Л. Г. - Судово-бухгалтерська експертиза: сучасний стан та перспективи розвитку (2014)
Орлов О. А. - Трансакционные издержки и проблема их количественного измерения (2014)
Попель С. А. - Інтегративний підхід до формування інноваційного потенціалу підприємства (2014)
Олійник О. С. - Формування методичних підходів до визначення факторів інноваційного розвитку машинобудівних підприємств, Рясних Є. Г. (2014)
Стеценко Н. А. - Банківське кредитування: історія розвитку та сучасний стан, Заїка С. М. (2014)
Сурмай Д. Д. - Об’єктний підхід до інформаційного забезпечення прийняття управлінських рішень (2014)
Федоришин В. С. - Економічні передумови політики соціального розвитку територіальних громад вінницької області (2014)
Федоришина І. В. - Концептуальний зміст поняття "соціальний капітал" (2014)
Черномазюк А. Г. - Інновації у сфері готельно-ресторанного бізнесу (2014)
Плешко М. С. - О планировании устойчивого развития транспортной инфраструктуры и керамической промышленности г. Шахты на основе комплексного мониторинга, Плешко М. В. (2014)
Левченко І. М. - Вплив освітнього процесу на формування педагогічної свідомості у майбутніх фахівців із охорони праці (2021)
Масич В. В. - Застосування сучасних вимірювальних засобів до навчання студентів аналізу розв’язку деяких задач, Малець Є. Б., Сергєєв В. М. (2021)
Савченко Н. С. - Тенденції компетентнісно орієнтованої професійної підготовки майбутніх фахівців в університетах України (2021)
Цимбал-Слатвінська С. В. - Розвиток мовлення засобами музичного мистецтва, Козій О. М. (2021)
Черкасов В. Ф. - Формування музично-естетичної культури майбутніх учителів музичного мистецтва засобами фестивального руху (2021)
Балануца О. О. - До питання вивчення феномену "безперервна освіта" (2021)
Бур'яноватий О. М. - Аналіз структури та змісту навчально-тренувального процесу у військово-спортивному багатоборстві (2021)
Галімська І. І. - Компетентнісний підхід до професійно-прикладної фізичної підготовки авіаційних фахівців, Галімський В. О. (2021)
Гарбузенко Л. В. - Рефлексивне портфоліо у професійній підготовці майбутніх фахівців, Омельяненко С. В. (2021)
Дубінка М. М. - Співвідношення категорій "вільний час" та "дозвілля" як важливих педагогічних дефініцій (2021)
Дубровіна І. В. - Методична підготовка вчителя-словесника в контесті упровадження інтерактивних технологій, Ковальковська І. І. (2021)
Дудіна О. В. - Особливості підготовки магістрів у галузі медицини в університетах Китаю (2021)
Єрьоменко Е. А. - Науково-інноваційні підходи до виховання фізичної культури та освоєння оздоровчих цінностей бойового хортингу школярами і студентами, Вєхтєв В. В. (2021)
Капітан Т. А. - Комунікативна спрямованість освітнього процесу в навчанні іноземних мов (2021)
Kozii O. - Studying the artistic detail (based on Donna Tartt’s novel "The Goldfinch") (2021)
Костенко Л. Д. - Актуалізація досвіду організації позашкільної освіти в Україні (1952–1991 рр.) та його використання в сучасних умовах (2021)
Кулікова С. В. - Структурні компоненти творчого розвитку майбутнього вчителя музичного мистецтва (2021)
Куркіна С. В. - Формування й розвиток інтелектуальних здібностей учнів початкової школи на уроках музичного мистецтва (2021)
Лиманська О. В. - Розвиток постановчих компетенцій майбутніх учителів хореографії в процесі підготовки концертно-конкурсних композицій, Барабаш О. В., Редько К. В. (2021)
Локарєва Ю. В. - Методичні аспекти музично-теоретичної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва у закладах вищої освіти (2021)
Мельник Т. А. - Досвід застосування LMS MOODLE при дистанційному навчанні у закладах вищої освіти, Волчкова Г. К. (2021)
Мельничук І. Я. - Особливості сприймання сенсу життя на різних етапах онтогенезу, Мельничук С. К. (2021)
Нечепорук Я. С. - Іншомовна готовність як необхідна складова майбутньої професійної діяльності авіаційних спеціалістів (2021)
Подлевська Н. В. - Риторична компетентність у становленні майбутнього філолога, Ранюк О. П. (2021)
Прохорова О. В. - Сутність когнітивно-комунікативного підходу до навчання лексики при викладанні сходознавчих дисциплін (2021)
Свещинська Н. В. - Особливості концертмейстерської діяльності майбутнього вчителя музичного мистецтва (2021)
Токарєва Т. С. - До питання про компетенції та поведінку вчителя іноземної мови, Хоменко Т. А. (2021)
Федотова С. О. - Методика використання "цеглинок В. Я. Проппа" як засобу розуміння змісту казки дітьми дошкільного та молодшого шкільного віку (2021)
Chernionkov Y. - The role of profile schools in the process of individualization of professional training of a future teacher of foreign languages (2021)
Шевченко С. М. - "Положення про навчально-реабілітаційний центр" – як один із чинників реформування шкільної освіти для дітей з особливими потребами у 2011–2017 pоки (2021)
Щерба Н. С. - Використання електронних засобів навчання в підготовці майбутнього вчителя іноземної мови до навчання учнів з інвалідністю (2021)
Волошенко А. В. - Історія методичного розвитку техніки пастель в рисунку та живописі (2021)
Haborets O. - The formation of professional competence of future physicians by means of information technology, Pyshnohub M. (2021)
Гончарова О. М. - Педагогічна система формування професійно-комунікаційної компетентності фахівців сфери туризму (2021)
Гриняєва Н. М. - Використання сучасних ІКТ в аудиторній роботі при формуванні громадянської та професійно орієнтованої іншомовної компетентності майбутніх спеціалістів харчової промисловості, Кірюха К. І. (2021)
Данилов С. О. - Науковий зміст категорії "соціально-професійна зрілість" особистості (2021)
Зінченко С. М. - Дуальна освіта як запорука соціального партнерства у професійній підготовці випускників вишів: зарубіжний досвід, Зінченко А. Л. (2021)
Коваленко І. А. - Головні напрями діяльності Криворізького державного педагогічного інституту: перші роки ректорства П. І. Шевченка (2021)
Мирошниченко В. М. - Навчання джазової імпровізації майбутнього артиста-вокаліста: сутність та специфіка (2021)
Roytenko N. - Creation of an individualized information and educational environment in the vocal class (2021)
Sarnovska N. - Organizing of distance foreign languages teaching in higher education establishments in current conditions: problems, methods, technologies, Antonivska M. (2021)
Софілканич М. І. - Заклади позашкільної освіти закарпаття в системі безперервної художньої освіти (2021)
Степанова А. О. - Сучасна наукова думка про розвиток духової музики та виконавства (2021)
Щупко С. О. - Складне речення – своєрідне граматичне утворення (2021)
Степаненко А. В. - Інклюзивне навчання іноземної мови та його особливості в умовах дистанційного формату (2021)
Bitko N. - Formation of value orientations in students-vocalists (2021)
Люльченко В. Г. - Етапи формування санітарно-гігієнічної компетентності у майбутніх інженерів-педагогів харчового профілю в закладах вищої освіти (2021)
Анотації (2021)
Содержание (2016)
Ларин В. Б. - О решении обобщенных уравнений Риккати (2016)
Луцкая Н. Н. - Особенности задач робастного управления технологическими объектами. Часть 2. Примеры моделирования робастных систем управления, Ладанюк А. П. (2016)
Воронин А. Н. - Концепция нелинейной схемы компромиссов в многокритериальных задачах (2016)
Демыдюк М. В. - Оптимизация параметров и режимов управления движением двуногого шагающего робота, Литвин Б. А. (2016)
Вакал Л. П. - Поиск оптимальных узлов для сегментной аппроксимации (2016)
Тагиев Р. К. - О задаче оптимального управления коэффициентами эллиптического уравнения с интегральным критерием качества по границе области, Касымова Р. С. (2016)
Ложечников В. Ф. - Синтез многомерной оптимальной цифровой системы управления газовоздушным трактом энергетического котла, Улицкая Е. О. (2016)
Мазко А. Г. - Робастная стабилизация и оценка взвешенного подавления возмущений в системах управления, Кусий С. Н. (2016)
Сущенко О. А. - Робастное управление угловым движением платформ с полезной нагрузкой на основе Н-синтеза (2016)
Максымовыч В. Н. - Исследование характеристик модифицированного аддитивного генератора Фибоначчи с запаздыванием, Мандрона М. Н., Гарасимчук О. И., Костив Ю. М. (2016)
Губарев В. Ф. - Использование систем технического зрения для определения параметров относительного движения космических аппаратов, Боюн В. П., Мельничук С. В., Сальников Н. Н., Симаков В. А., Годунок Л. А., Комисаренко В. И., Добровольский В. Ю., Деркач С. В., Матвиенко С. А. (2016)
Лебедев Д. В. - О привязке космических снимков по орбитальным данным (2016)
Онищенко С. М. - Оптимальная стабилизация искусственного спутника Земли избыточной системой маховиков (2016)
Grebenyk Т. - Formation of future managers’ management competence of professional pre-higher education institutions as their professional training component, Sosnenko О. (2021)
Lokhonya М. - The higher educational institution image as a pedagogical problem (2021)
Skorobagatska О. - Prerequisites for the coaching technologies origin in the staff management system (2021)
Uzhelovskyi A. - Innovative pedagogical methods and computer telecommunications in distance education, Brovchenko K., Muzyka A. (2021)
Баранник М. О. - Використання мобільних додатків для виявлення фахових здібностей абітурієнтів з урахуванням їх емоційного стану, Шейкіна Н. В., Баздирєв О. О., Жовтоніжко І. М. (2021)
Гончаренко Я. В. - Модель комп’ютерно-орієнтованої методичної системи навчання статистики студентів економічних спеціальностей педагогічних університетів, Горбачук В. О. (2021)
Друшляк М. Г. - Системний підхід до формування візуально-інформаційної культури майбутніх учителів математики та інформатики, Шамоня В. Г. (2021)
Здещиц В. М. - Визначення величини коефіцієнта відновлення при зіткненні тіл: перевірка гіпотези Ньютона, Здещиц А. В. (2021)
Івченко В. В. - Про межі застосування закону Кулона (2021)
Мар’єнко М. В. - Принципи, методи і підходи до формування хмаро орієнтованих систем відкритої науки у процесі навчання і професійного розвитку вчителів (2021)
Медведєва М. О. - Елементи підготовки майбутніх учителів інформатики до застосування технології формування Computational Thinking, Жмурко О. І., Криворучко І. І., Ковтанюк М. С. (2021)
Набока О. Г. - Спеціальна освіта: сучасні підходи до підготовки фахівців для навчання дітей з особливими освітніми потребами, Татьянчикова І. В. (2021)
Самойленко В. Г. - Особливості здійснення заміни змінних в інтегралі Рімана в курсі математичного аналізу при підготовці майбутніх вчителів математики, Григор’єва В. Б., Гнєдкова О. О., Котова О. В. (2021)
Трінтіна Н. А. - Інформаційні технології в юридичній діяльності, Котелевець С. Є. (2021)
Федчишин О. М. - Окремі аспекти реалізації політехнічного навчання у шкільному курсі фізики, Мохун С. В. (2021)
Шишкіна М. П. - Еволюція засобів і технологій проєктування хмаро орієнтованих систем відкритої науки (2021)
Яковлєва О. М. - Деякі нотатки щодо введення в курсі математики 5 класу алгебраїчного методу розв’язування текстових задач, Каплун В. М., Анісімова Т. Л. (2021)
Яцура М. М. - Методика проведення практичних занять з фізики зі студентами фізичних спеціальностей при кредитно-модульній системі організації навчання, Гамарник А. М., Рачій Б. І. (2021)
Гурская И. Д. - SaaS-модель – инновационное техническое решение для автоматизации маркетинга, Китченко Е. Н. (2015)
Майстро Р. Г. - Проблеми оцінки комунікаційної діяльності в роздрібній торгівлі, Васильєва К. В. (2015)
Кобєлєв В. М. - Ребрендінг як складова управління життєвим циклом бренду, Рижов М. С. (2015)
Кучинський В. А. - Управління інноваційним потенціалом підприємства, Гайдукова А. Д. (2015)
Сударкіна С. П. - Проблеми формування товарної політики в умовах експортної блокади, Кольвах В. В. (2015)
Брік С. В. - Основні заходи по підвищенню фінансової стійкості підприємств України, Рудковська Є. М. (2015)
Тімченко О. О. - Оцінка ефективності економічного механізму управління підприємством, Черепанова В. О. (2015)
Александров В. В. - Напрямки підвищення ефективності використання основних фондів підприємства при впровадженні інновацій, Лисак М. І., Шкрьогал О. В. (2015)
Заруба В. Я. - Моделирование движения предмета труда по технологическому маршруту в двухкоординатном описани, Пигнастый О. М., Ходусов В. Д. (2015)
Погорєлова Т. О. - Питання управління банківським персоналом у сучасних умовах (2015)
Перерва П. Г. - Збалансована система показників в інноваційно- інвестиційній політиці промислового підприємства, Кобєлєва Т. О., Ткачова Н. П. (2015)
Орлов П. А. - Боротьба з контрафактом як метод комерціалізації результатів інноваційної діяльності промислових підприємств, Ілляшенко Н. С. (2015)
Кобєлєв В. М. - Оцінка конкурентоспроможності підприємства та фактори її підвищення, Болтенко В. І. (2015)
Бендина О. В. - Обгрунтування стратегії технічного розвитку підприємства в рамках екологічної політики, Буйниченко К. О., Літвиненко М. В. (2015)
Фальченко О. О. - Порядок обліку фінансових результатів діяльності підприємства та шляхи його удосконалення, Зленко К. І. (2015)
Кобєлєв В. Н. - Шляхи підвищення економічної ефективності підприємства, Мірошніченко І. Ю. (2015)
Перерва П. Г. - Попередження кризових явищ на підприємстві засобами санації та реструктуризації, Кобєлєва Т. О., Товажнянський В. Л. (2015)
Ткачов М. М. - Концептуальні положення струтурно-блочної моделі визначення збитків від порушення виключних прав (2015)
Івко І. С. - Мотивація як елемент формування інноваційної діяльності підприємства, Ніколаєв С. В., Рибалко Т. Ю. (2015)
Мелень О. В. - Обгрунтування потреб в оцінці фінансового стану підприємства, її необхідність і значення, Торяник Ю. О. (2015)
Брік С. В. - Шляхи вдосконалення організації обліку оплати праці на підприємстві, Дегтяр Д. B. (2015)
Чуприна Л. B. - Сутність та методичні засади стратегічного управлінського обліку в системі управління підприємством (2015)
Яковлєв А. І. - Оцінка економічних збитків при виході з ладу електричного обладнання, Корнус В. В. (2015)
Аванесова Н. Е. - Особливості міжнародного факторингу як фінансового інструменту, Логвиненко А. Ю. (2015)
Сиром′ятникова О. В. - Застосування Базель ІІІ як запорука підвищення фінансової стійкості банківських установ, Іванова Ю. О. (2015)
Посохов І. М. - Дослідження ринку вагонобудування України та конкурентоспроможності промислових підприємств залізничного транспорту на світовому ринку та ринку країн СНД (2015)
Крамськой Д. Ю. - Оцінка пріоритетності інноваційних проектів на підприємстві, Нотовський П. В., Дягілєва О. Л. (2015)
Колотюк О. І. - Особливості маркетингу інновацій, Будякіна Ю. О. (2015)
Потапова Н. О. - Особливисті вексельного обігу та їх відображення в обліку (2015)
Пантелєєв М. С. - Оцінка потенціалу інноваційного розвитку підприємства: практичний аспект, Побережна Н. М., Ярошенко А. О. (2015)
Захарченко В. І. - Особливості стратегічного управління на промислових підприємствах з надання ремонтних послуг (2015)
Блага В. В. - Комерційна таємниця: захист, правові аспекти її використання та вплив на економіку підприємств в Україні, Шевердіна А. В., Благой В. В. (2015)
Максименко Я. А. - Зовнішньоторговельні відносини України (2015)
Погорелов Н. И. - Методика экономического обоснования мероприятий по НОТ, Погорелов С. Н. (2015)
Федорова Ю. В. - "Ловушки недоразвитости" на пути инновационного развития Украины, Косенко А. В., Косенко А. П. (2015)
Газуда Л. М. - Методичний підхід до оцінювання управління процесами конвергенції та інтеграції сільських прикордонних територій (2015)
Архиереев С. И. - Роль углубленного анализа комплементарности торговли для оценки эффективности международного бизнеса в условиях имплементации соглашения об ассоциации Украины и ЕС (2015)
Балджи М. Д. - Застосування індикаторного підходу для вдосконалення стратегії розвитку міста (2015)
Кабанець І. А. - Особливості логістики діяльності персоналу в умовах синтезу інновацій і доданого продукту (2015)
Мошковська О. А. - Трансформаційні зміни в системі управлінського обліку (2015)
Клименко Г. А. - Пріоритетні питання ефективної роботи авіаційної галузі в глобальних ринкових умовах (2015)
Реферати (2015)
Рефераты (2015)
Abstracts (2015)
Hrebenyk A. - Professional competence structure of future bachelors of railway transport in professional training (2021)
Shkolnyi O. - Advisability and possibility of using ICT during preparation for the EIA in mathematics, Tykhonenko Yu. (2021)
Sobchenko T. - Choice of blended learning models for higher pedagogical education students (2021)
Аль-Амморі А. Н. - Міжпредметні зв’язки фізики з дисциплінами циклу професійної підготовки майбутніх фахівців з інформаційної безпеки, Іщенко Р. М. (2021)
Бугра А. В. - Технологічні аспекти індивідуалізації самостійної навчальної діяльності студентів у процесі вивчення вищої математики (2021)
Глазунова О. Г. - Формування навичок цифрової безпеки у студентів економічних спеціальностей: процедури, інструменти, сервіси, Касаткіна О. М., Корольчук В. І., Саяпіна Т. П., Волошина Т. В. (2021)
Дущенко О. С. - Сучасний стан цифрової трансформації освіти (2021)
Івашина Ю. К. - Енергетичний підхід до описання процесів і розв’язування задач електрики, Ковальчук В. Т., Куриленко Н. В. (2021)
Легка Л. В. - Пропедевтика вивчення квантової інформатики у профільній (старшій) школі, Шокалюк С. В., Богуненко Є. Ю. (2021)
Мартиненко О. В. - Проєктні методи при навчанні математичного аналізу майбутніх учителів фізико-математичних спеціальностей, Чкана Я. О. (2021)
Микитенко П. В. - Використання систем управління навчальними матеріалами в процесі інформатичної підготовки студентів медичних університетів, Кучеренко І. І. (2021)
Сачанюк-Кавецька Н. В. - Застосування критерію Фішера для забезпечення достовірності результатів оцінювання залишкових знань студентів, Кавецький В. В. (2021)
Тургунбаев Р. М. - Принцип преемственности в обучении математическому анализу с помощью специально подобранных задач (2021)
Швай О. Л. - Розв’язування задач із фізичним змістом на уроках математики як складова формування універсальних навчальних дій учнів (2021)
Яловега І. Г. - Новація, нововведення, інновація – семантика базових понять інноватики, Зуб С. С. (2021)
Юров О. Г. - Проєкт "Наш друг – ЦЕРН" – три роки пошуків та здобутків (2021)
Title (2015)
Content (2015)
Bobalo Yu. - Introductory address (2015)
Cherkes B. - Development of the Largest Residential District of Lviv – Sykhiv (2015)
Biryulyov Yu. - Stylistic Evolution of the Lviv Sculptural and Architectural Ensembles in the 19th and the Early 20th Century (2015)
Kramarchyk Kh. - Transformation Arсhetypе of Madonna in Architectural Subject Environment (2015)
Linda S. - Value of the Formal and Iconologic Approaches for Conceptualization of Style in Architecture (2015)
Petryshyn H. - Ecological Balance in the Development of Town Planning Systems: Historical Aspect (2015)
Posatskyy B. - Townscape of Lviv – Phases of Development (13th – 18th centuries) (2015)
Proskuriakov V. - The Development of a New Type of Building with Theatrical and Culturally-Educational Functions (2015)
Instructions to Authors – The academic journal "Architectural Studies” (2015)
Локарєва Г. В. - Становлення спеціальності "Театральне мистецтво" в Запорізькому національному університеті: історія, практика та перспективи (2010)
Борис І. О. - Професія актора в контексті історичного розвитку та сьогодення (2010)
Гаміна Т. С. - Акторська майстерність в педагогічній діяльності викладача вищої школи (2010)
Голешевич Б. О. - Культурно-психологическая детерминация музыкальной эстетизации социума (2010)
Кукуруза Н. В. - Роль інсценізації у виховній роботі в інститутах мистецтв (2010)
Марушкевич А. А. - Дослідження сучасними вченими персоніфікованого досвіду освітньої та наукової праці визначних особистостей (2010)
Маршицька В. В. - Емоційна грамотність педагога як складова його професійної компетентності (2010)
Полякова Е. С. - Профессиональное становление специалиста в контексте времени (2010)
Рева В. П. - Восприятие искусства как предмет синергетического исследования (2010)
Смоляк П. О. - Роль зимових календарних обрядів в українському театральному мистецтві (2010)
Беркова-Житомирська Л. Г. - Емоційний слух та його значення для майбутнього актора (2010)
Гринь Л. О. - Педагогічні методи застосування вокальних навичок у підготовці актора музично-драматичного театру (2010)
Гончарова Е. П. - Некоторые психолого-педагогические аспекты подготовки актерских кадров (2010)
Квєтков М. М. - Значення сольного співу в професійній підготовці студентів спеціальності театральне мистецтво (2010)
Лісун Д. В. - Педагогічні умови формування професійних герменевтичних умінь майбутнього музиканта-виконавця у фаховій підготовці (2010)
Мозгальова Н. Г. - Дитячі опери українських композиторів в практиці інструментально-виконавської підготовки вчителів музики (2010)
Онофрійчук Л. М. - Методи активізації творчої діяльності підлітків у педагогічному процесі шкільного театру ляльок (2010)
Петрик Т. Д. - Імпровізація. Художні та методологічні пошуки в її розвитку та застосування видатними театральними педагогами (2010)
Стадніченко Н. В. - Формування навичок сценічного мовлення у майбутніх акторів (2010)
Федорченко Н. О. - Питання ефективності впливу сценічно-театрального досвіду на якість підготовки майбутніх акторів у закладах мистецького типу (2010)
Хім`як В. А. - Проблеми театральної школи в непрофільних ВНЗ (2010)
Веретенко Т. Г. - Здоров'язберігаюча організація навчання студентів у вищих навчальних закладах (2010)
Волярська О. С. - Психолого-педагогічні умови формування професійної спрямованості студентів вищих навчальних закладів (2010)
Д'ячкова І. В. - Професійний розвиток майбутнього педагога як психолого-педагогічна проблема (2010)
Задорожна І. П. - Принципи організації самостійної роботи майбутніх учителів з оволодіння англомовною комунікативною компетенцією (2010)
Тихомиров С. В. - Управління процесом формування ціннісних орієнтацій студентів вишів (2010)
Штик І. А. - Інтегративний підхід до мовної підготовки (в циклі "Іноземна мова”) майбутніх фахівців із фізичної культури та спорту (2010)
Шикирінська О. А. - Теоретико-методологічний аспект проблеми художньо-педагогічної інтерпретації мистецьких творів (2010)
Барановська І. Г. - Творчий розвиток молодших школярів засобами театралізації народних обрядів (2010)
Величко О. В. - Алгоритмізація процесу побудови жорданового базису для оператора з одним власним значенням, Ткаченко І. Г., Железняк Р. А. (2010)
Гончаренко Ю. В. - Педагогічні умови ефективної організації естетичного виховання молодших школярів у процесі хореографічної діяльності (2010)
Деркач О. О. - Реалізація соціокультурного потенціалу театрального мистецтва в навчально-виховному процесі початкової школи (2010)
Зайцева В. В. - Готовність керівника загальноосвітнього навчального закладу до педагогічної підтримки обдарованих учнів (2010)
Зимівець Н. В. - Основи системної діяльності зі сприяння здоров’ю дітей і молоді (2010)
Кириченко О. В. - Ретроспективний аналіз досліджень соціально-педагогічної допомоги сім’ям (2010)
Кобилянський О. В. - Практичні аспекти навчання з безпеки життєдіяльності бакалаврів економічного спрямування (2010)
Козич І. В. - Генезис поняття "конфлікт” у психолого - педагогічних дослідженнях (2010)
Михайліченко М. В. - До питання національної структури кваліфікацій вищої освіти: європейський і вітчизняний контекст (2010)
Приходько В. М. - До питання про критерії оцінювання роботи керівників загальноосвітніх навчальних закладів на основі готовності до здійснення моніторингу якості освіти (2010)
Приходько Н. И. - Педагогическая симфония Ш.А. Амонашвили (2010)
Рись М. Ю. - Творчий підлітковий колектив як соціальне середовище самореалізації старших підлітків у позашкільній діяльності (2010)
Романовська Л. І. - Проблема становлення і розвитку скаутингу як соціально-педагогічної системи: історико-педагогічний аспект (2010)
Соколова Л. Е. - Использование сайта класса как средства формирования информационной культуры школьников, Олевская Ю. Б., Олевский В. И., Гуль Е. Ю. (2010)
Фольварочний І. В. - Історико-педагогічні тенденції розвитку освіти дорослих (друга пол. ХХ – поч. ХХІ ст.) (2010)
Хархан Г. Д. - Особливості підготовки дітей-сиріт в умовах інтернатного закладу до сімейного життя (2010)
Шугайло Я. В. - Соціально-педагогічні умови зменшення негативних наслідків впливу ЗМІ на соціалізацію підлітків (2010)
Гратій Т. І. - Розробка апаратів для первинної термічної обробки і холодильного зберігання харчових продуктів, Тітлов О. С. (2021)
Artemenko S. - Machine learning for refrigerants properties, Mazur V. (2021)
Тітлов О. С. - Аналіз енергетичних перспектив охолодження природного газу в магістральних газопроводах за допомогою абсорбційних холодильних машин, Бошкова І. Л., Дорошенко В. М., Світлицький В. М., Сагала Т. А., Морозов О. А. (2021)
Ярошенко В. М. - Ексергетичний аналіз повітряної компресорної установки (2021)
Чен Г. М. - Термодинамічний аналіз комбінованої компресорно-ежекторної холодильної машини, Морозюк Л. І., Єрін В. О., Соколовська-Єфименко В. В., Воловик О. С. (2021)
Косой Б. В. - Підвищення ефективності методів акумулювання енергії відновлювальних джерел, Грудка Б. Г., Зімін О. В. (2021)
Лавренченко Г. К. - Використання кисню і природного газу для підвищення ефективності паротурбінних установок (2021)
Бошкова І. Л. - Дослідження ефективності мікрохвильового нагріву нафтопродуктів, Волгушева Н. В., Мукмінов І. І., Бондаренко О. С., Паскаль О. А. (2021)
Степанков В. С. - Олександр Завальнюк: біографічний портрет яскравої особистості, талановитого вченого, визначного педагога і менеджера вищої освіти, Комарніцький О. Б. (2021)
Опря І. А. - Православно-католицькі відносини у Правобережній Україні у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. в сучасній українській історіографії (2021)
Куксенко С. І. - Історична наука про угодовство та нонконформізм Руської православної церкви в УРСР у період утисків 1950-1960 рр. (2021)
Смуток І. І. - Документи Львівського шляхетського суду (1784-1855) як джерело до генеалогії та історії шляхти Галичини, Лисейко Я. Б., Смуток Л. В. (2021)
Федьков О. М. - Співпраця подільських соціал-демократів із газетою "Правда" (1908-1912 рр.), Ковальчук А. П. (2021)
Газін В. В. - Москва, Варшава та Чигирин в умовах становлення віленсько-раднотської політичної конфігурації (друга половина 50-х рр. XVII cт.) (2021)
Тимофійко С. О. - Дискусії стосовно національного питання, політичного устрою та координації антисамодержавних сил у Російській імперії на Паризькій конференції революційних та опозиційних партій (30 вересня – 9 жовтня 1904 р.) (2021)
Грачов А. Я. - Прорив "Гебена" та "Бреслау" в зовнішній політиці Великої Британії (2021)
Ямпольська Л. М. - Проблема статусу Каспійського моря у геополітичних стратегіях зацікавлених держав на рубежі ХХ-ХХІ ст., Матей Ю. Ф. (2021)
Гриськова Н. Р. - Особливості церковно-релігійної політики російського самодержавства у Подільському регіоні наприкінці XVIII – на початку 30-х рр. ХІХ ст. (2021)
Добржанський О. В. - Лідери українського руху на Буковині. Порівняння ідейних переконань та діяльності С. Смаль-Стоцького і М. Василька (2021)
Олійник С. В. - "Великоруська" функція галичанина Івана Филипчака в роки Першої світової війни (2021)
Яцюк М. В. - Соціалістична і консервативна течії українського державотворення у 1918 р.: боротьба за владу і зовнішньополітичні впливи (2021)
Хоптяр Ю. А. - Поляки на Поділлі наприкінці XVIII – наприкінці 30-х рр. ХХ ст. (на матеріалах Ярмолинецького району Хмельницької області), Хоптяр А. Ю. (2021)
Лабур О. В. - "Результативність та успішність": жінки та більшовики в комунікативній взаємодії другої половини 1920-х рр. в Україні (2021)
Кліщинський П. В. - Трансформаційні процеси у сфері освіти Хмельниччини в період незалежності України: історико-статистичний аналіз (2021)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського