Novruzova Nuriyyah Zakir qizi - The role of financial management and questions of development of its mechanisms in the modern period (2021)
Кваша Т. К. - Моделювання потенційного ввп для оцінювання фіскального простору України (2021)
Гуменюк А. М. - Стратегії управління розвитком підприємств сфери гостинності (2021)
Остапенко С. О. - Роль держави у процесі відтворення потенціалу сільського господарства України (2021)
Беспалько М. - Загальні засади доступності та адаптації дітей з інвалідністю в умовах інклюзивного навчання в закладах загальної середньої освіти, Кочубей Т., Коляда Н. (2021)
Гуренко О. - Розв’язання проблеми запобігання та протидії гендернозумовленому насильству в Україні у контексті соціальної роботи, Мацейко Н. (2021)
Джавадян О.-М. - Соціальна реклама та ментальне здоров’я (2021)
Коляда Т. - Соціальне проєктування як твочий процес, Коляда Н. (2021)
Кочубей Т. - Соціальні навички soft skills у системі компетентностей майбутніх соціальних працівників, Ткачук Ю. (2021)
Лехолетова М. - Методи менеджменту соціальної роботи у діяльності соціального працівника (2021)
Логвінова О. - Соціальна робота з військовослужбовцями та їхніми сім’ями в умовах тривалого конфлікту на сході україни, Рассказова О. (2021)
Пєтушкова Л. - Особливості реабілітаційної діяльності патронатних вихователів (2021)
Кравченко А. - Гендерно чутливий підхід як основа забезпечення якості освітніх послуг з профорієнтації та професіоналізації учнівської молоді в нових соціокультурних умовах, Какадій В., Нечитайло Ю. (2021)
Кравченко О. - Вплив соціальної реклами на адаптацію студентів: з досвіду факультету соціальної та психологічної освіти удпу імені павла тичини, Балдинюк О. (2021)
Кравченко О. - Культурно-рекреаційно-туристична черкащина: інклюзивно-соціальна 3d-карта (з досвіду Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини), Міщенко М., Скочко М. (2021)
Москальова Л. - Формування готовності майбутніх соціальних працівників до роботи з сім’єю: тренінг з використання арт-технік, Єрьоміна Л. (2021)
Поліщук О. - Дослідження рівня соціально-психологічної готовності старшокласників до вступу до закладів вищої освіти (2021)
Болтівець С. - Соціальне самоздійснення молоді у правовій культурі суспільства, Галушко О., Жуляєв В. (2021)
Кравченко О. - Студентське наукове товариство як осередок підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери, Матрос О., Біленко А. (2021)
Пєша І. - Програма "молодіжний працівник" як дієвий інструмент реалізації молодіжної політики в україні (2021)
Підвальна Ю. - Адаптація молоді на ринку праці: вітчизняний і зарубіжний досвід, Павелків О. (2021)
Поліщук Н. - Формування здоров’язбережувальної компетентності студентської молоді як пріоритет державної політики (2021)
Балануца О. - Саморозвиток майбутніх дипломатів у процесі професійної підготовки (2021)
Кузнєцова О. - Формування комунікативної компетентності майбутніх вихователів логопедичних груп в умовах педагогічного коледжу: теоретичний аспект (2021)
Ромашко О. - Тенденції комп’ютеризації процесу викладання англійської мови для студентів немовних спеціальностей у закладах вищої освіти україни в умовах пандемії (2021)
Савельчук І. - Механізми підвищення якості підготовки соціальних працівників (2021)
Сейко Н. - Кейс-технології у білінгвальній підготовці фахівців соціальної сфери, Ситняківська С., Павлик Н. (2021)
Сеник А. - Соціальне значення розвитку комунікативної взаємодії між учасниками освітнього процесу закладів вищої освіти засобами тренінгу (2021)
Чепурка О. - Інноваційні методи формування здоров’язбережувальної компетентності майбутніх бакалаврів фізичної терапії, Павелків К. (2021)
Шаповалова Т. - Акмеологічна взаємодія учасників інклюзивного процесу в інклюзивному освітньому середовищі в закладах вищої освіти україни (2021)
Русин Г. - Молодіжні громадські організації та їх діяльність у контексті етнопедагогіки західних українців (2021)
Албул І. - Формування компетентності управління проєктами у здобувачів phd програм: практичні рекомендації (2021)
Бержанір А. - Формування філософсько-методологічної культури майбутніх докторів філософії (2021)
Коляда Н. - Підготовка докторів філософії із соціальної роботи в україні: перший досвід та перспективи розвитку, Левченко Н., Заболотна О. (2021)
Кравченко О. - Підготовка phd здобувачів до управління науковими проєктами: з досвіду реалізації ОНП "Соціальна робота", Коляда Н. (2021)
Коляда Н. - Дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії. Спеціальність 231 соціальна робота. 2020 – 2021 рр., Моргай Л. (2021)
Кочубей Т. - Рецензія на колективну монографію "Психологічний супровід та соціально-педагогічна робота в закладі освіти: теорія та практика" (2020) (2021)
Аброськін В. В. - Правове регулювання режиму надзвичайного стану в законодавстві Російської імперії (2020)
Соснін О. В. - Управління сучасною державою: роль цифрових технологій (2020)
Базов В. П. - Трансфертне ціноутворення: міжнародно-правова доктрина та практика (2020)
Бігунець І. М. - Одержання доказів на території іноземної держави в контексті міжнародного співробітництва під час кримінального провадження: правові можливості адвоката-захисника (2020)
Циганюк Ю. В. - Питання становлення суду присяжних у кримінальному процесі України (2020)
Степанова Т. В. - Проблеми реалізації ефективної комунікації між учасниками справи про банкрутство за новим КзПБ (2020)
Бичкова С. С. - Деякі аспекти доказування у цивільних справах щодо захисту прав автора, Кирдан Б. В. (2020)
Менюк Д. О. - Судова помилка як підстава для перегляду судових рішень у цивільних справах, Тимченко Г. П. (2020)
Рябченко Ю. Ю. - Компетентність як іманентна риса процесуального представництва (2020)
Попов О. І. - Процесуальний порядок розгляду зразкових справ Верховним Судом в адміністративному судочинстві (2020)
Боровська І. А. - До питання визначення юридичної природи врегулювання спору за участю судді (2020)
Гусарев С. Д. - Особливості юридичної техніки природоохоронного законодавства України (2020)
Ємельянов О. Ю. - Теоретичні засади планування обсягів соціального інвестування, яке здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів, Яневич Н. Я. (2021)
Тульчинська С. О. - Зарубіжний досвід формування та реалізації антикорупційної політики в контексті забезпечення економічної безпеки, Чорній В. В. (2021)
Андрющенко І. Є. - Концепція стратегічної моделі управління витратами машинобудівних підприємств, Семенова А. О. (2021)
Шкільняк М. М. - Трансформація інституціонального середовища інноваційного підприємництва в контексті децентралізації системи державного управління в умовах пандемії covid-19, діджиталізації та сталого розвитку, Орлова-Курилова О. В., Шмичкова І. Ю., Данилюк Л. С. (2021)
Макаренко А. П. - Удосконалення оподаткування, обліку та аудиту розрахунків з податку на додану вартість з метою оптимізації податкового навантаження, Мусійченко О. Г. (2021)
Нагара М. Б. - Екосистема і циркулярна економіка: іманентний взаємозв'язок (2021)
Копчак Ю. С. - Практичні засади використання підходів до менеджменту організацій: досвід України та зарубіжних країн, Кулініч Т. В., Гилка У. Л. (2021)
Ляховська О. В. - Роль транснаціональних компаній у розвитку машинобудування України (2021)
Созанський Л. Й. - Тенденції та особливості функціонування машинобудування України, Коваль Л. П. (2021)
Капліна А. І. - Актуальні проблеми статистичного вивчення економічних активів у сучасних умовах, Кириченко Н. В. (2021)
Козловський Є. В. - Тенденції розвитку індустрії туризму в умовах цифрової економіки, Кузьмич О. Ю., Шковира А. О., Фещук Д. С. (2021)
Рибіна О. І. - Ринок нерухомості в період пандемії: сучасні тренди і прогнози, Поярков М. О. (2021)
Пушкарь І. В. - Напрями удосконалення обліку фінансових результатів на торговельному підприємстві: методичний аспект, Ніколаєва Г. А. (2021)
Подмешальська Ю. В. - Облік та контроль виробничих запасів для прийняття управлінських рішень на промисловому підприємстві, Бабак С. С. (2021)
Остапенко С. О. - Форми і методи державного регулювання аграрного сектору України (2021)
Зардова Я. В. - Науково-методичні підходи до специфіки класифікації оборотних активів підприємств (2021)
Постельжук О. П. - Транснаціональна злочинність і національна безпека: необхідність зміни безпекової парадигми України, Валюх Л. І., Невинна Г. Я., Михальчук Р. Ю. (2021)
Овдіюк О. М. - Інноваційні управлінські рішення у адмініструванні сталого розвитку регіону в умовах covid-19, Присяжнюк О. Ф., Плотнікова М. Ф., Довженко В. А. (2021)
Гавриченко Д. Г. - Розвиток державної електронної системи охорони здоров'я в Україні (2021)
Ханіна О. І. - Наслідки пандемії covid-19 та заходи державного антикризового регулювання (2021)
Бибик С. П. - Лінгвософія війни та людини в художніх творах Б. Гуменюка (2021)
Мамич М. В. - Вербальний контент і лінгвокультурологічне наповнення тексту (2021)
Тєлєжкіна О. О. - Полісиндетон у мові української поезії ІІ половини ХХ – початку ХХІ століття: типологійні характеристики та функційне навантаження (2021)
Лаврінець О. Я. - Парадигма пасивних конструкцій в українському перекладі Біблії Філаретом (М. Денисенком) (2021)
Карпенко О. П. - Ономастична спадщина в діахронії: на матеріалі ойконімів Київської області (2021)
Колєснік Л. Я. - Покутські говірки на тлі літературного стандарту (2021)
Казимирова І. А. - Концепція історичного словника лінгвістичних термінів (2021)
Шкіцька І. Ю. - Тенденції розвитку сучасної термінології сфери вищої освіти (2021)
Льоннґрен Т. П. - Листи Івана Зілинського до Олафа Брока: невідома сторінка українсько-норвезьких наукових стосунків (2021)
Брус М. П. - Сучасна фемінізація української мови в соціолінгвістичному вимірі. Рецензія на: Архангельська А. М. Femina cognita. Українська жінка у слові і словнику. Київ, 2019 (2021)
Пена Л. І. - Дбаючи про мову. Рецензія на: Катерина Городенська. Українське слово у вимірах сьогодення. Видання друге, доповнене. Київ, 2019 (2021)
Городенська К. Г. - Пам’яті видатного українського мовознавця Івана Романовича Вихованця (09.10.1935 – 09.01.2021) (2021)
Медведєв В. С. - Сучасний стан і проблеми гендерної рівності в діяльності сектору безпеки України, Горбенко Д. А. (2020)
Цільмак О. М. - Класифікація професійно важливих якостей психолога-консультанта (2020)
Хить Ю. П. - Психологічна характеристика наукових підходів до розуміння поняття "взаємодія" між слідчим і прокурором у сучасному правовому просторі (2020)
Яремчук Р. А. - Зарубіжний досвід і вітчизняна практика використання поліграфологічних досліджень у діяльності правоохоронних органів (2020)
Суденко Ю. А. - Превенція булінгу в освітньому середовищі (2020)
Словська І. Є. - Посттравматичний синдром жінок, які зазнали насильства (2020)
Кощинець В. В. - Особливості надання екстреної психологічної допомоги за різних психофізіологічних реакцій особи, Галич М. Ю. (2020)
Бедан В. Б. - Життєздатність як ресурс самореалізації майбутніх юристів (2020)
Щербанюк В. М. - Подолання протидії розслідуванню втечі з місць позбавлення волі або з-під варти, Пясковський В. В. (2020)
Синоверська Т. І. - Тактика проведення окремих слідчих (розшукових) дій під час розслідування жорстокого поводження з тваринами (2020)
Нікітіна-Дудікова Г. Ю. - Правовий статус дитини, потерпілої від злочину проти статевої свободи та статевої недоторканості (2020)
Гвоздюк В. В. - Тактика допиту підозрюваного в кримінальному провадженні відповідно до практики Європейського суду з прав людини (2020)
Величенко Л. О. - Сучасний стан психолого-правового розуміння незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (2020)
Нелін О. І. - Права людини і громадянина як детермінанта національного державотворення (2020)
Стрижевська А. А. - Підстави, умови та особливості звільнення від кримінальної відпо відальності, передбаченого частиною п’ятою статті 354 КК України (2020)
Циганов С. М. - Процесуальні риси взаємодії судового експерта та слідчого на місці події, пов’язаної із застосуванням вогнепальної зброї, Троценко А. М. (2020)
Васильєва В. А. - Корпорації в праві України, Зеліско А. В. (2020)
Король В. І. - Гармонізація законодавств держав – членів ЄС щодо контрольованих іно земних компаній у сфері протидії уникненню оподаткування (2020)
Базов О. В. - Спеціальний трибунал по Лівану: правові та інституційні засади діяльності (2020)
Юркевич М. В. - Методологія дослідження юридичної відповідальності за порушення лісового законодавства (2020)
Iванов О. О. - Спрощене позовне провадження в господарському судочин стві: проблеми пошуку і визначення критеріїв відповідності специфіки спору порядку його розгляду і вирішення, Гарагонич О. В. (2020)
Бєлінгіо В. О. - Право на відшкодування збитків у контексті Закону України "Про звернення громадян”: огляд судової практики, Діхтієвський П. В. (2020)
Волевський Л. В. - Особливості змісту окремих принципів господарського судочинства у рекодифікованому ГПК України, Барахтян Н. В. (2020)
Максименко Н. В. - Види підозри у кримінальному процесі України, Гринюк В. О. (2020)
Пряженкова Н. О. - До питання про віднесення справ про надання особі психіатричної до помоги в примусовому порядку до справ окремого провадження (2020)
Семяніста С. Л. - Захист права на доступ до публічної інформації в порядку адміністративного судочинства, Смокович М. І. (2020)
Худенко М. В. - Проблеми визначення суб’єктної юрисдикції господар ських судів щодо розгляду справ з особами, які здійснюють незалежну професійну діяльність, Рєзнікова В. В. (2020)
Ковальський В. С. - Право і прогрес: запити громадянського суспільства (2020)
Гамова О. В. - Аналіз ціноутворення на світовому ринку нафти (2021)
Живко З. Б. - Державне регулювання заощадження інноваційного потенціалу підприємств та екологізації виробництва: формування управлінських стратегій та оцінювання конкурентної поведінки, Орлова-Курилова О. В., Боруцька Ю. З., Березовський Д. О. (2021)
Фролова Н. Л. - Сучасний стан і перспективи розвитку малого та середнього бізнесу в Україні в умовах коронакризи (2021)
Красовська О. Ю. - Підвищення рівня сучасної маркетингової діяльності на професійній основі (2021)
Неустроєв Ю. Г. - Стратегія подолання ризиків інноваційного розвитку (2021)
Онешко С. В. - Сучасні системи управління інноваційним промисловим підприємством: структури, функції, проблемні ситуації (2021)
Поневач А. І. - Генеза розвитку змінного (гнучкого) торгового підприємництва (2021)
Самойлов О. О. - Зарубіжний досвід управління твердими побутовими відходами (2021)
Усаченко О. О. - Особливості економічних відносин у воєнно-промисловому комплексі, Родченко Л. М., Родченко І. Ю. (2021)
Близнюк А. С. - Принципові положення реалізації механізму державного управління рекреаційною галуззю (2021)
Дацій Н. В. - Підходи до формування електронного врядування на територіальному рівні в умовах транспарентності публічного управління, Климчук Н. П., Ніколайчук В. В. (2021)
Адаменко О. С. - Державне управління укладення договорів у цивільно-правових відносинах, Гбур З. В. (2021)
П'ятковський К. О. - Вплив політичних процесів на державотворення в Україні, Пархоменко-Куцевіл О. І. (2021)
Петреман Т. В. - Економічна безпека України: державне управління, Дубич К. В. (2021)
Тищенко І. Г. - Організаційно-правові засади діяльності місцевих органів влади, Писаренко В. П. (2021)
Макаренко О. М. - Суть правопорушення та відповідальності працівників закладів охорони здоров'я, Кризина Н. П. (2021)
Іванова І. М. - Шляхи соціально-економічного розвитку регіону, Толстанов О. К. (2021)
Ковальський М. Р. - Програмно-цільові методи публічного управління територіальним розвитком (2021)
Чорна Є. В. - Державне управління соціальним розвитком та впровадження міжнародних соціальних стандартів, Кошова С. П. (2021)
Білоконь А. І. - Державне регулювання цивільного захисту України в системі державної безпеки України, Кравченко О. О. (2021)
Шинкарук Т. А. - Повноваження центральних органів виконавчої влади та їх відповідальність, Нестерець О. Л. (2021)
Данів Р. І. - Боротьба з контрабандною діяльністю як один із пріоритетів державної прикордонної служби України (2021)
Лимар Т. А. - Правові засади кадрової політики в державній службі, Завада О. Г. (2021)
Палажченко К. С. - Нормативно-правова характеристика державно-приватного партнерства у сфері надання освітніх послуг (2021)
Кукса І. М. - Державне регулювання та саморозвиток ефективної інноваційної системи управління реструктуризацією виробництва в умовах знаннєвої економіки, екологізації та синергетичної взаємодії підприємців, Орлова-Курилова О. В., Кирилюк Є. М., Воронько-Невіднича Т. В. (2021)
Криховецька З. М. - Роль податкової політики у розвитку інвестиції в Україні в умовах європейської інтеграції, Кропельницька С. О., Кохан І. В., Дмитровська В. С., Галущак І. Є. (2021)
Шура Н. О. - Оцінка соціально-трудового потенціалу підприємства, Шахно А. Ю., Поліщук І. Г., Мамедова А. А. (2021)
Назаренко О. В. - Місія фінансового аналізу в процесі оцінки балансу підприємства, Горшкова Ю. А. (2021)
Меліхова Т. О. - Удосконалення обліку та внутрішнього контролю списання основних засобів бюджетних установ для підвищення якості контролю та ефективності проведення ревізії, Климова О. В. (2021)
Бойчук А. Б. - Окремі питання організації обліку заробітної плати в умовах підсумованого обліку робочого часу працівників (2021)
Германюк Н. В. - Сучасні засади ефективного менеджменту в організації (2021)
Масюк Ю. В. - Фінансова стратегія підвищення ефективності сільськогосподарського підприємства в ринкових умовах, Пазюн Ю. В. (2021)
Тодьєрішко Е. В. - Вітчизняний та закордонний досвід управління туристичним підприємством на основі моделі просторової маршрутизації (2021)
Климова К. С. - Теоретико-методологічні засади інституціонального проєктування розвитку інновацій (2021)
Ганюк В. М. - Організаційно-правовий аспект реалізації права громадян на безоплатну правову допомогу, Гбур З. В. (2021)
Ковальський М. Р. - Механізми державного регулювання ресурсним потенціалом територій (2021)
Ільєнко А. С. - Проблеми і перспективи державної енергетичної безпеки в контексті відкриття газопроводу "північний потік-2" (2021)
Пустова Н. О. - Дитяча праця та державне управління політикою протидії її використання, Акімов О. О. (2021)
Тимошенко М. І. - Відповідальність державних службовців: проблеми реалізації, Савичук Н. О., Галушкіна Л. В. (2021)
Борис Н. В. - Державні підходи до регулювання імпорту та реєстрації лікарських засобів в Україні, Кошова С. П., Качур О. Ю. (2021)
Щербак М. О. - Публічне адміністрування і управління медичним закладом підвищеної комфортності та якості надання медичних послуг, Кравченко О. О. (2021)
Потапенко А. Г. - Вплив державного управління на кадрову політику дипломатичної служби, Діденко Н. Г. (2021)
Akhmedova O. - Use of the mechanism of cultural and educational support of innovative transformations of public governance, Lukashev S., Zilinska A. (2021)
Маланчук Л. О. - Маркетинговий підхід в управлінні розвитком території, Синютич C. C. (2021)
Чоудрі С. - Особливості державного регулювання сфери охорони здоров'я в Україні (2021)
Чурилов В. В. - Особливості державного регулювання реалізації публічно-приватного партнерства у будівництві (2021)
Бондарчук П. С. - Ціннісні трансформації суспільства: український вимір (2021)
Веклич О. О. - Формалізація та параметризація оцінювання екосистемних послуг грунтів місцевого екосистемного активу (2021)
Ходаківська О. В. - Моделювання системи управління інноваційним потенціалом та фінансової системи економіки: компенсаторні інструменти державного впливу в умовах глобалізації, Орлова-Курилова О. В., Кирилюк Є. М., Бучнєв М. М. (2021)
Шевчук Н. А. - Успішний розвиток стартап-школи в системі інноваційного простору закладу вищої освіти, Тульчинська С. О., Вовк О. А., Темченко О. А. (2021)
Голян В. А. - Органічне сільськогосподарське виробництво в умовах децентралізації: фінансове та інституціональне забезпечення, Заставний Ю. Б., Миклуш Т. С. (2021)
Токарчук Д. М. - Удосконалення організації переробки відходів на біогаз та тверде біопаливо на рівні громад в Україні (2021)
Удовенко І. О. - Історія землеустрою України: від стародавніх часів до сьогодення, Шемякін М. В., Кононенко С. І., Мельник М. В. (2021)
Ходаківський В. М. - Сучасні умови та альтернативи розвитку інвестиційного забезпечення сільськогосподарських підприємств житомирської області, Максимович Г. Ю., Садурська Л. М., Чайківська Т. П. (2021)
Кватирко О. М. - Забезпечення конкурентоспроможності лісового сектору на еколого-економічних засадах: принципи та особливості (2021)
Левчук К. І. - Розвиток фермерських господарств вінниччини в перші роки земельної реформи (90-і роки XX ст.) (2021)
Орлова-Курилова О. В. - Моделі управління змінами споживчих переваг та інноваційним підприємництвом в умовах глобалізації: формування інституціональної системи цільової стратегії державної політики, Таран-Лала О. М., Іванова Л. С., Сафронська І. М., Кондріков І. Д. (2021)
Третяк А. М. - Методологія державного управління земельними ресурсами та землекористуванням, Третяк В. М., Прядка Т. М., Третяк Р. А., Капінос Н. О. (2021)
Трусова Н. В. - Бюджетно-податкове стимулювання розвитку аграрного сектору України, Радченко Н. Г., Шутько Т. І. (2021)
Меліхова Т. О. - Удосконалення організації та методики внутрішнього та зовнішнього контролю розрахунків з постачальниками, Феофанов Л. К., Присяжнюк Д. В. (2021)
Добровольська О. В. - Прогнозування банкрутства як методу оцінки фінансового стану підприємства, Рондова М. А. (2021)
Масюк Ю. В. - Фінансовий менеджмент прибутку сільськогосподарського підприємства, Мамчур Г. С. (2021)
Городенська К. Г. - Здобутки академічної граматичної школи (2021)
Соколова С. О. - Українсько-російський білінгвізм в Україні: сприйняття зсередини та зовні (2021)
Дідун Л. І. - Українська академічна лексикографія: здобутки та перспективи розвитку, Козирєва З. Г. (2021)
Вербич С. О. - Ономастичні дослідження в Інституті української мови НАН України: зародження, сучасний стан і перспективи (2021)
Самойлова І. А. - Опис іменників з параметричною семантикою в активному тлумачному словнику: лексикографічний експеримент (2021)
Коць Т. А. - Мовна агресія в інформаційному просторі: між стильовою нормою і деструкцією (2021)
Фудерер Т. О. - Соціолінгвістичні аспекти дослідження мовного конфлікту в Україні (2021)
Цигвінцева Ю. О. - Ресурси та способи неосемантизації сучасної української лексики (2021)
Карпіловська Є. А. - Слово Шевченка в сучасному мовомисленні Рецензія на: Гнатюк, Л. П., Дядечко, Л. П., Набережнєва, Т. Є. та ін. (упор.). (2020). Шевченкове слово в мовах світу: словник-довідник. Гнатюк, Л. П., Дядечко, Л. П. (ред.). Київ (2021)
Тищенко О. М. - Засідання Комісії з лексикології та лексикографії при Міжнародному комітеті славістів. Варшава, 2021 (2021)
Яценко Н. О. - XIII Міжнародна наукова конференція "Термінологія і сучасність" (2021)
Title (2021)
Contents (2021)
Aralova N. I. - Mathematical Model for the Investigation of Human Organism Functional Self-organisation, Klyuchko O. M., Mashkin V. I., Mashkina I. V. (2021)
Sineglazov V. M. - System for Detecting and Analyzing Textual Information of Product Composition, Kozak O. S. (2021)
Sineglazov V. M. - Algorithms for the Formation of Recommendations in the Information System, Oliinyk Y. I. (2021)
Bidyuk P. I. - Filtering Algorithms for Determining the Coordinates of the Object in Decision Support Systems, Manuylenko R. I., Pantyeyev R. L. (2021)
Sineglazov V. M. - Intellectual System for Printed Circuit Board Manufacture Based on Mirae Mx-200, Plodystyy B. O. (2021)
Yanovsky F. J. - Concept of the Secondary Automated Network for Monitoring Weather Conditions whith Low-power Radars as Sensors, Zhengbing Hu (2021)
Ilnitskyi L. Y. - Considerations for Far-field Antennas Test, Sibruk L. V., Mykhalchuk I. I. (2021)
Muszyński T. - The Development of a Concept of an Unmanned Glider-tug. Part 1, Puzio Ł., Doniec F., Ruge G., Skorupa P. (2021)
Muszyński T. - The Development of a Concept of an Unmanned Glider-tug. Part 2, Trzciński P., Kostrzewa K., Sieczek A., Rybarczyk M. (2021)
Shevchuk D. O. - Ensuring Freight Delivery in Conditions of Uncertainty, Kasianov V. A., Shevchenko Yu. V. (2021)
Вимоги до оформлення статей (2021)
Вихідні відомості (2021)
Зміст (2021)
Подолян В. М. - Підліткова наркоманія в Україні: медичні, соціальні та психологічні аспекти (2021)
Волошин О. І. - Роль оздоровчого харчування в реабілітаційному лікуванні пацієнтів із постковідним синдромом (перший досвід), Власик Л. І., Волошина Л. О., Айнуссі Н., Сухолотюк А. Л. (2021)
Курділь Н. В. - Актуальність токсиколого-гігієнічної оцінки і ринкової регуляції дієтичних добавок рослинного походження, виготовлених з Mitragyna speciosa Korth. (сімейство Rubiaceae), Подрушняк А. Є., Зінов'єва М. Л., Петрашенко Г. І., Карпюк У. В., Ковальська Н. П. (2021)
Горбань Н. Є. - Ставлення підлітків та їхніх матерів до проблеми раннього вживання алкоголю, Луценко О. Г., Курділь Н. В., Лапікура О. В., Сафір Т. Ю. (2021)
Матасар І. Т. - Макроелементи та їхня роль в організмі людини в умовах проживання на територіях, забруднених внаслідок аварії на ЧАЕС, Петрищенко Л. М., Матасар Т. В. (2021)
Падалка В. М. - Синдром токсичності вітаміну D: погляд токсиколога, Курділь Н. В., Зінов’єва М. Л., Петрашенко Г. І. (2021)
Іванова Л. П. - Аналіз міжнародних підходів до нормування пестицидів у продуктах переробки сільськогосподарської сировини, Адамчук Т. В., Гринько А. П., Кравчук О. П., Петрашенко Г. І. (2021)
Савицький В. Л. - Про результати роботи онлайн науково-практичної конференції з міжнародною участю "Досвід військових формувань у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС через призму сучасних радіаційних та хімічних загроз" 15-16 квітня 2021 року, Київ, Проданчук М. Г., Устінова Л. А., Бобильова О. О., Петрашенко Г. І., Баркевич В. А., Курділь Н. В. (2021)
Правила оформлення рукопису для публікації в журналі "Єдине здоров'я та проблеми харчування України" (2021)
Бойко Л. М. - Інвестування інноваційного розвитку, Чевганова В. Я., Кулакова С. Ю. (2021)
Мельник С. І. - Удосконалення заходів державної підтримки інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств в умовах трансформаційних процесів, Свиноус І. В., Шевчук Г. В., Трофімова Г. В., Зубченко В. В. (2021)
Халатур С. М. - Методичні аспекти аналізу ефективності управління грошовими потоками підприємств в умовах ризиків та невизначеності, Кравченко М. В., Якубенко Ю. Л., Максютенко О. Е. (2021)
Орлова-Курилова О. В. - Моделювання сталого розвитку інноваційного підприємництва в умовах зміни маркетингової поведінки на онлайн-ринку, пандемії COVID-19, бізнес-комунікацій та управління персоналом, Чупріна М. О., Cухомлин Л. В., Горда А. С. (2021)
Балуєва О. В. - Методи оцінки ефективності персоналу: еволюція під впливом розвитку технологій, Снопенко Г. В. (2021)
Живко З. Б. - Інституціонально-матрична кластеризація в системі стратегічного управління інноваційною економікою в умовах зміни споживчих переваг, глобалізації, діджиталізації, формування економічної культури суспільства та сталого розвитку, Кредісов В. А., Гнатенко І. А., Гальонкін С. С. (2021)
Сазонець О. М. - Формування концепції корпоративної соціальної відповідальності на основі глобального договору ООН, Теребій А. А. (2021)
Зборовська О. М. - Проблематика категорійності апарату планування в умовах ринкового невизначення, Лесів І. Г. (2021)
Zhygalkevych Zh. - Analysis of logistics support for construction processes at llc "bmu-2019", Saloid S., Labzina A. (2021)
Безус Р. М. - Маркетинговий менеджмент у SMM, Крючко Л. С., Перерва К. А. (2021)
Вільгуцька Р. Б. - Вплив соціальних медіа на побудову організаційної структури управління підприємств (2021)
Лисюк В. С. - Нова парадигма публічного управління національної економіки в умовах глобальної конкуренції (2021)
Кубай О. Г. - Диверсифікація діяльності як фактор збалансованого розвитку аграрних підприємств, Денега Ю. В. (2021)
Подмешальська Ю. В. - Бухгалтерський облік та управлінський облік виробничих запасів, Скирдова О. А. (2021)
Дурман М. О. - Константа академічної доброчесності в науковій етиці, Дурман О. Л. (2021)
Буковський Р. В. - Сутність взаємодії з громадськістю у системі публічного управління (2021)
Доскалов І. С. - Зарубіжний та вітчизняний досвід функціонування системи публічного управління в умовах становлення інформаційного суспільства, Ручинська Н. С. (2021)
Литовченко В. В. - Сучасні засади формування механізмів надання адміністративних послуг у публічному управлінні (2021)
Содержание (2015)
Масталиев Р. О. - Необходимые условия оптимальности первого и второго порядка в одной ступенчатой задаче оптимального управления с дискретно-непрерывной системой (2015)
Онищенко С. М. - Оптимальная стабилизация математического маятника в неустойчивом положении равновесия (2015)
Березовский О. А. - О решении одной специальной оптимизационной задачи, связанной с определением инвариантных множеств динамических систем (2015)
Копец М. М. - Оптимальное управление процессом колебаний тонкого прямоугольного стержня (2015)
Лищук Н. В. - Сложность вероятностных процедур анализа устойчивости целочисленных задач булева программирования (2015)
Максимов М. В. - Способ управления реактор-ной установкой с ВВЭР-1000 в маневренном режиме, Цисельская Т. А., Кокол Е. А. (2015)
Сальников Н. Н. - Оценивание состояний систем с распределенными параметрами с использованием конечномерных моделей и локальных измерений при ограниченных помехах, Сальникова А. Н. (2015)
Меликов А. З. - Расчет характеристик многоканальной системы обслуживания с чистыми потерями и обратной связью, Пономаренко Л. А., Кулиева Х. Н. (2015)
Ефименко Н. В. - Синтез алгоритмов управления пространственной переориентацией космического аппарата с использованием динамических уравнений вращательного движения твердого тела в параметрах Родрига–Гамильтона (2015)
Ткаченко А. И. - Алгоритмы согласования ориентации звездного датчика и камеры космического аппарата (2015)
Григоркив В. С. - Моделирование динамики эколого-экономических систем с учетом экономической структуризации общества. Часть 2, Григоркив М. В. (2015)
Бойчук М. В. - Стохастическая модель оптимальной однопродуктовой экономики роста при нелинейном эколого-экономическом критерии с винеровскими и пуассоновскими процессами, Семчук А. Р. (2015)
Никитенко Л. Л. - Обратные методы стеганоанализа на основе χ2-критерия (2015)
Чернявський І. Ю. - Контроль спектральних характеристик медичного прискорювача на основі порівняння масових коефіцієнтів ослаблення різних матеріалів, Старенький В. П., Макієнко А. С., Авер’янова Л. О., Петриченко О. О., Поплавець С. І. (2021)
Васильєв Л. Я. - Оцінювання впливу спеціального лікування диференційованого раку щитоподібної залози на появу віддалених наслідків з боку сечовидільної системи, Радзішевська Є. Б., Савченко А. С., Кулініч Г. В., Солодовнікова О. О. (2021)
Черкес М. Б. - Взаємозв’язок форм верхньощелепних пазух з їх контактами з коренями зубів за даними комп’ютерної томографії (2021)
Вирва О. Є. - Вплив γ-випромінювання та післяопераційного введення цисплатину на інкорпорацію кісткових алоімплантатів у щурів, Головіна Я. О., Ашукіна Н. О., Малик Р. В., Данищук З. М. (2021)
Лукашова О. П. - Структурно-функціональний стан карциноми Герена після локального фракційного ікс-опромінення та сумісного застосування опромінення та мелоксикаму (2021)
Зелінська Г. В. - Цитоморфологічні особливості папілярного раку щитоподібної залози з розвитком радіойодорезистентності, Коваленко А. Є., Остафійчук М. В., Кваченюк А. М., Устименко Г. Я., Кулініченко Г. М., Гулеватий С. В., Бєлоусова Н. Б. (2021)
Семьонова О. В. - Візуальні та довізуальні МРТ-критерії ранньої діагностики церебральної хвороби малих судин у пацієнтів середнього віку: клініко-нейровізуалізаційні кореляції, Мироняк Л. А., Глазовська І. І., Іванова М. Ф., Красюк О. А. (2021)
Сафонова І. М. - Неімунний набряк плода у другій половині вагітності антенатальний ультразвуковий моніторинг та результати вагітності у серії з 14 клінічних випадків, Шармазанова О. П., Бортний М. О., Шаповалова В. В. (2021)
Коморовський Р. Р. - Мультимодальна візуалізація і клінічне значення ізольованої вродженої відсутности перикарда, Паламарчук Ю. О., Лубкович О. І., Паламар Т. О., Гладких Ф. В. (2021)
Сатир М. В. - Функціональна візуалізація при захворюваннях суглобів: сучасний стан та перспективи розвитку (клінічна лекція), Солодянникова О. І., Новерко І. В., Гальченко О. Ю. (2021)
Ємельянов О. Ю. - Оцінювання впливу ефективності використання обігових коштів на фінансовий стан підприємств агропромислового комплексу (2021)
Мельник С. І. - Розвиток інтеграційних та кооперативних відносин при інвестиційній діяльності сільськогосподарських підприємств, Свиноус І. В., Фурман І. В., Трофімова Г. В., Зубченко В. В. (2021)
Халатур С. М. - Методичні аспекти управління фінансовою стійкістю аграрних підприємств в умовах їх діджиталізації, Павлова Г. Є., Рудакова В. Ю., Матвійчук Є. Д. (2021)
Орлова-Курилова О. В. - Модель управління інноваційним підприємництвом у контексті стратегій логістичної та фінансової інфраструктури національної економіки в умовах пандемії covid-19, діджиталізації та сталого розвитку, Таран-Лала О. М., Петченко М. В., Мартинов А. А. (2021)
Березіна Л. М. - Теоретико-методологічні основи управління конкурентоспроможністю підприємства, Вараксіна О. В., Олійник А. С., Рак А. Г. (2021)
Меліхова Т. О. - Удосконалення документування обліку та аудиту заробітної плати в управлінні підприємством, Лисяк О. В. (2021)
Ковтун О. А. - Моделювання тенденцій розбудови інноваційних кластерів у системі управління соціально-економічною безпекою національної економіки при прийнятті рішень щодо активізації зовнішньоекономічної діяльності суб'єктів агробізнесу в умовах сталого розвитку, Мостенська Т. Г., Остапчук А. Д., Гнатенко І. А. (2021)
Качула С. В. - Особливості формування доходів та прибутку сільськогосподарських підприємств, Буштін А. А. (2021)
Ходаківський В. М. - Формування альтернатив стратегічного управління фінансовим забезпеченням сільськогосподарського підприємства в сучасних умовах господарювання, Місевич М. А., Матвійчук Д. В., Паламарчук А. М. (2021)
Макаренко А. П. - Удосконалення автоматизованої системи обліку та аудиту розрахунків з підзвітними особами на підприємстві тов "ювелірна група України", Бусилкова А. В. (2021)
Чикуркова А. Д. - Теоретичні аспекти розвитку диверсифікації діяльності сільськогосподарських підприємств, Юр'єв В. В. (2021)
Maksуmenko I. - Peculiarities of accounting of payments to employees in the management system of the enterprise activity, Nech S. (2021)
Остапенко С. О. - Зарубіжний досвід регулювання ринку продовольства — виклики для України (2021)
Лесюк В. С. - Забезпечення економічної ефективності управління персоналом аграрних підприємств (2021)
Сенченко М. - Книжкова індустрія Франції (2021)
Мильченко Л. - Інформаційний вплив російських ЗМІ як засіб гібридної війни проти України (2021)
Романюк О. - Аудіовізуальні засоби масової комунікації в політичній діяльності, Коваленко І. (2021)
Дергачев В. - Ли Куан Ю. Отец сингапурского "экономического чуда" (2021)
Ярема І. - Бібліотека нового покоління та її роль як соціального інституту в інформаційну добу (2021)
Дояр Л. - Український внесок у радянську історико-партійну науку: аналіз ювілейних видань другої половини 1950-х років (2021)
Васьківська О. - Книговидавнича справа в Києві: 1917—1920 роки (2021)
Перунін В. - Русь-Україна Великої княгині Ольги: поряд із двома імперіями та між двома вірознаннями (2021)
Бойко О. - Видавництво "Либідь": сторінки історії та сьогодення (2021)
Андрійчук І. Ю. - Основні форми і чинники делінквентної поведінки молоді та підлітків (2012)
Власова-Чмерук О. - Соціально-психологічний аналіз феноменів конкуренції та конкурентного співробітництва (2012)
Гридковець Л. М. - Сопричасна християнська терапія як спосіб дослідження родової детермінанти особистісних криз людини (2012)
Донченко О. А. - Відчуття втрати національної душі як ініціація (2012)
Капосльоз Г. В. - Особливості взаємозв’язку мотиваційної спрямованості, особистісних характеристик офіцерів і результативності їхньої діяльності в несприятливих ситуаціях (2012)
Капустіна Н. В. - Гендерні особливості політичної участі молоді: мотиваційний аспект (2012)
Копаниця О. В. - Формування професійних якостей сержантського складу сухопутних військ збройних сил України (2012)
Лушин П. В. - Деформация или деформализация последипломного образования: новая повседневность и экологичная перспектива (2012)
Малхазов О. Р. - До питання про сучасні новітні психофізіологічні діагностичні технології в Україні (2012)
Руда О. З. - Аналіз актуального стану української шкільної освіти в Канаді (за результатами дослідження організаційної спроможності української двомовної програми) (2012)
Сидорчук Л. А. - Психолого-педагогічні особливості становлення та розвитку ергономічної культури майбутнього вчителя технологій (2012)
Cірий С. В. - Психологічні операції у сучасних глобальних воєнно-політичних протистояннях, Клименко В. С. (2012)
Татенко В. О. - Філософсько-психологічні засади реформування освіти: суб’єктно-вчинковий підхід (2012)
Титаренко Т. М. - Особистісне життєконструювання: складові процесу (2012)
Третьяков С. П. - Психологічні особливості прогнозування перебігу обставин щодо свого майбутнього військовослужбовцями строкової служби старшого юнацького віку (2012)
Шульга В. Д. - Спільний учинок як соціально-психологічний механізм соціалізації учнівської молоді (2012)
Демчишин М. Г. - Інженерно-геологічні та геоекологічні проблеми теплоенергетики на міських територіях, Кріль Т. В. (2021)
Колябіна І. Л. - Механізми формування хімічного складу питних підземних вод Київського родовища (на прикладі водозабору "Оболонь"), Шестопалов В. М., Кастельцева Н. Б. (2021)
Петренко Л. І. - Моделювання умов штучного збільшення продуктивності водозабору у кристалічних породах (на прикладі Жашківського родовища, Україна), Романюк І. М., Кастельцева Н. Б., Персіц І. А. (2021)
Dernov V. S. - Three new species of nautilids (cephalopods) from the carboniferous of the Donets basin (eastern Ukraine) (2021)
Гнідець В. П. - Особливості формування нижньокрейдової тектоно-седиментаційної системи Причорноморського мегапрогину, Григорчук К. Г., Баландюк Л. В. (2021)
Ольштинська О. П. - Седиментація біогенного кремнезему на шельфі і континентальному схилі Чорного моря, Іванова Г. М., Пустовойт І. І. (2021)
Шлапінський В. Є. - Нові дані про перспективні нафтогазоносні об'єкти у пісковиках ямненської світи палеоцену північного заходу Cкибового покриву Українських Карпат, Гавришків Г. Я., Гаєвська Ю. П. (2021)
Ольштинська О. П. - Світлої пам'яті видатного вченого-експедиціонера Олексія Юрійовича Митропольського (7 квітня 1942 — 5 березня 2021), Клюшина Г. В., Довбиш Н. С. (2021)
Кріль Т. В. - Пам'яті видатного інженера-геолога Михайла Гордійовича Демчишина (17 вересня 1934 — 5 квітня 2021) (2021)
Шевченко О. Л. - Стік грунтових вод у басейні річки Південний Буг в умовах глобального потепління, Чарний Д. В., Осадчий В. І., Ільченко А. О. (2021)
Руденко Ю. Ф. - Оцінка змін гідрогеологічних умов у результаті "мокрої" консервації кар’єру Стильський ПрАТ "Докучаєвський флюсо-доломітний комбінат" методом математичного моделювання, Шестопалов В. М., Негода Ю. О., Гураль О. В. (2021)
Artemenko G. V. - The Paleoarchean (3.3 Ga) and Mesoarchean (3.0 Ga) tonalite-trondhjemitegranodiorite rocks of the West Azov area (the Ukrainian Shield), Shumlyanskyy L. V. (2021)
Жабіна Н. М. - Комплексна схема біостратиграфії юрських відкладів Пенінської зони Українських Карпат (2021)
Котляр О. Ю. - Біостратиграфія і кореляція девонських відкладів у південно-західному сегменті Східноєвропейської платформи за брахіоподами (2021)
90-річний ювілей академіка НАН України Лялька Вадима Івановича (2021)
85-річний ювілей академіка НАН України Шестопалова В'ячеслава Михайловича (2021)
Гранова А. К. - Пам'яті Володимира Миколайовича Шовкопляса (15 жовтня 1929 — 4 травня 2021), Крохмаль О. І. (2021)
Борак В. П. - Вaріанти перебігу герпетичної інфекції у практиці лікарів різних спеціальностей (лекція), Ткачук Н. І., Романюк Л. Б., Кравець Н. Я. (2021)
Головчанський О. М. - Застосування методів традиційної китайської медицини в інтегративному лікуванні та реабілітації хворих на COVID-19 в практиці сімейної медицини, Висоцька О. І., Виноградова Г. М., Висоцький В. І., Сковронська А. В., Бик В. І., Бакуліна А. А. (2021)
Дзьордзьо Ю. Р. - Порушення синтезу і функції сироваткового альбуміну при різних патологічних станах організму, Андрейчин С. М., Мудра У. О. (2021)
Никитюк С. О. - Актуальні питання хвороби Лайма у дітей, Климнюк С. І. (2021)
Шульгай О. М. - Сучасний погляд на функціональні розлади кишечника у дітей: аналіз педіатричних критеріїв Риму IV, Шульгай А.-М. А. (2021)
Dubchenko V. S. - Analysis of immediate and long-term results of sublay and TAPP techniques in the treatment of ventral hernias (2021)
Popko S. S. - Morphological characteristics of guinea pigs bronchus associated lymphoid tissue in the dynamics of experimental ovalbumin-induced allergic inflammation (2021)
Бабінець Л. С. - Вплив коморбідності нозологій травної системи на клінічний перебіг первинного остеоартрозу і функціональну спроможність підшлункової залози, Галабіцька І. М. (2021)
Возіанов С. О. - Консервативне лікування стресового нетримання сечі у жінок за допомогою електростимуляції з оцінкою отриманих результатів, Захараш М. П., Чабанов П. В., Захараш Ю. М., Севастьянова Н. А., Угаров В. Ю., Репринцева А. С. (2021)
Гданська Н. М. - Масометрична характеристика камер серця при пострезекційній портальній гіпертензії, Татарчук Л. В., Гнатюк М. С., Коноваленко С. О., Цицюра Р. І. (2021)
Герасимець І. І. - Активність запальних процесів у щурів із токсичним парацетамоловим гепатитом та після застосування сухого екстракту з грибів рейши, Фіра Л. С., Медвідь І. І., Цицюра Р. І. (2021)
Говбах І. О. - Епідеміологічні особливості поширення спадкової моторно-сенсорної нейропатії в Полтавській області, Молодан Л. В., Гречаніна О. Я. (2021)
Грубар Ю. О. - Клінічні аспекти діагностики кальцифікуючого тендиніту плеча, Грубар М. Ю., Грубар Ю. Ю., Цицюра Р. І. (2021)
Добрянський Т. О. - Штрихи до параклінічного "портрету" хворого з гострим коронарним синдромом в поєднанні з критичною ішемією нижніх кінцівок, Швед М. І., Венгер І. К. (2021)
Древніцька Р. О. - Морфологічні зміни при експериментальному гінгівіті із гіпоергічним перебігом запального процесу, Небесна З. М., Авдєєв О. В., Бойків А. Б., Авдєєв Б. О. (2021)
Кліщ І. М. - Порівняльна ефективність системи ламінарного пневмозахисту для протидії проникненню бактерійних агентів, Ковальчук А. О., Медвідь І. І., Павлишин А. В., Климнюк С. І. (2021)
Лісяний М. І. - Вивчення впливу гуморальних чинників фетальних нервових стовбурових клітин на цитотоксичну активність спленоцитів щурів з черепно-мозковою травмою, Бельська Л. М., Паламарьова А. В., Станецька Д. М., Ключникова А. І. (2021)
Мальований В. В. - Досвід хірургічної стабілізації переломів ребер, Війтович Л. Є., Нестерук С. О. (2021)
Маньковський Д. С. - Окисна деструкція білків при гіпоксично-ішемічних ураженнях головного мозку на етапах кардіохірургічних втручань з використанням штучного кровообігу (2021)
Микуляк В. Р. - Вплив цитопротекторної терапії на дворічне виживання хворих із гострим інфарктом міокарда та коморбідною патологією, Гребеник М. В., Зелененька Л. І., Зоря Л. В. (2021)
Михайловська Н. С. - Нейрогуморальні порушення у хворих на хронічний коронарний синдром, коморбідний з неалкогольною жировою хворобою печінки, Міняйленко Л. Є., Лісова О. О., Кулинич Т. О., Грицай А. В., Шершньова О. В., Стецюк І. О. (2021)
Опарін А. А. - Лікувальна фізична культура як важлива складова фізичної реабілітації, Опаріна Т. М., Філоненко Ю. І. (2021)
Павлов С. Б. - Роль інтерлейкіну-6 і гамма-інтерферону в регуляції репаративних процесів хронічних ран при використанні фотобіомодуляційної терапії, Бабенко Н. М., Кумечко М. В., Кочкіна С. В., Хлібосолова Т. А. (2021)
Подобівський С. С. - Результати опитування студентської молоді навчальних закладів вищої освіти м. Тернопіль щодо ураження їх іксодовими кліщами, Федонюк Л. Я., Шевчик Л. О. (2021)
Покровська Н. К. - Вплив куріння на рівні аргінази та нітритів і нітратів у пацієнтів з артеріальною гіпертензією та ожирінням, Файник А. Ф., Скляров Є. Я. (2021)
Самчук О. О. - Особливості перебігу коронавірусної хвороби при серцевій недостатності, Капустинська О. С., Скляров Є. Я. (2021)
Хміль С. В. - Математична модель прогнозування виникнення прееклампсії середнього ступеня у жінок групи високого ризику розвитку пізнього гестозу на тлі метаболічного синдрому, Франчук У. Я., Маланчук Л. М., Франчук М. В. (2021)
Zhelezov D. M. - Optimization of operative delivery of women in labor with placenta previa (2021)
Ярема Н. І. - Опис клінічного випадку Лайм-кардиту, Миндзів К. В., Коцюба О. І., Попович Д. В. (2021)
Растригіна А. - Інноваційні підходи до магістерської підготовки педагогів-музикантів як умова інтеграціїї в європейський освітній простір (2011)
Жуков С. - Мистецтво як світоглядно значуща форма духовно-практичного освоєння дійсності, як відображення духовного світу творчої особистості (2011)
Кравченко Т. - Еволюція становлення взаємодії сім’ї і школи наприкінці ХІХ – початку ХХ століття у контексті діяльності Міністерства народної освіти (2011)
Кравцов В. - Деонтологічна культура як складова методологічної культури майбутнього вчителя (2011)
Андросова Н. - Зв'язок словесних методів із драматизацією у навчанні (2011)
Бабенко Т. - Показники та рівні інформаційної культури майбутнього учителя історії (2011)
Баранюк І. - Василь Сухомлинський про вплив природи на розумове виховання дитини (2011)
Барабаш В. - Науково-дослідна діяльність як умова формування громадянськості майбутніх інженерів (2011)
Біда А. - Застосування інноваційних форм, методів, завдань творчого характеру – важлива умова розвитку самостійності обдарованої дитини 1-4 класів (2011)
Бродський Г. - Формування виконавської майстерності учасників студентських музичних колективів, Шевченко І. (2011)
Вдовенко В. - Український педагог і методист Микола Володкевич, Гур’янова О., Постолатій В. (2011)
Вечірко М. - Проблема професійного самовизначення у вітчизняній та зарубіжній психолого-педагогічній літературі (2011)
Гарбузенко Л. - Когнітивний компонент в контексті формування художньо-естетичної компетентності майбутніх учителів образотворчого мистецтва (2011)
Горбенко О. - Музично-виконавська компетентність майбутнього вчителя музики як педагогічна проблема (2011)
Горіна Ж. - Формування компетентності міжкультурного спілкування з позиції Фреймового підходу (2011)
Губа С. - Компонентно-структурний аналіз культурної самоідентифікації майбутніх учителів іноземної мови (2011)
Данилейко С. - Використання ідей В.Сухомлинського в процесі формування соціальної компетентності молодших школярів (2011)
Дубінка М. - Нормативна база навчального процесу у вищій школі (2011)
Зайцева Л. - Образно-операційні структури в розумовому розвитку дітей дошкільного віку (2011)
Захарова Є. - Основні концептуальні елементи громадянського виховання США (2011)
Захарова О. - Етапи розвитку польського краєзнавчо-туристичного руху (2011)
Коростіянець Т. - Індивідуалізація вищої освіти як чинник становлення особистості громадянина демократичного суспільства (2011)
Лукашів В. - Освітні технології в контексті інформаційної культури: традиція і сучасність (2011)
Ма Баолинь - Розвиток стилю педагогічного спілкування майбутніх учителів КНР як педагогічна умова підготовки до педагогічного спілкування з учнями (2011)
Мазур Н. - Формування професіоналізму майбутнього викладача педагогіки у науково-дослідній діяльності (2011)
Москаленко О. - Інтерактивний підхід у вивченні професійно-орієнтованої англійської мови майбутніми пілотами (2011)
Москаленко О. - Вплив філантропізму на розвиток ідей гармонійного виховання в педагогіці кінця XIX - початку XX століття (2011)
Набока Б. - Сутність та зміст моделювання в управлінні загальною середньою освітою: національний та світовий досвід (2011)
Надолинська А. - Методика формування лексикографічної компетенції на філологічних факультетах ВЗО (2011)
Назаренко М. - Музично-ритмічне виховання молодших школярів на уроках музичного мистецтва (2011)
Окольнича Т. - Народно-побутові форми фізичного виховання в Київській Русі (2011)
Олексієнко Н. - Становлення освітньо-виховної роботи з дітьми в період канікул в Україні (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2011)
Пунгіна О. - Соціокультурні передумови формування художньої освіти на Півдні України у ХІХ столітті (2011)
Пустовіт Н. - Компетентнісний підхід у методологічній системі екологічної освіти (2011)
Савченко Н. - Діяльність Союзу Польських Харцерів у педагогічних навчальних закладах (2011)
Семез А. - Теоретичні та технологічні аспекти моделювання діяльності менеджера освіти (2011)
Спінул І. - Теоретичні підходи до інтерпретації професійної компетентності майбутнього вчителя хореографії (2011)
Стасенко О. - Основи методичної майстерності майбутньогого вчителя фізичної культури в області гімнастики (2011)
Тимченко С. - Діалогічна взаємодія як умова формування комунікативних умінь майбутніх диспетчерів управління повітряним рухом (2011)
Токарь Є. - Педагогічна діагностика в підготовці майбутніх пілотів до ведення радіообміну (2011)
Ткаченко А. - Початковий етап формування виробничо-освітнього потенціалу дитячої трудової комуни імені Ф. Е. Дзержинського (2011)
Ткаченко О. - Структурні компоненти етнопедагогічної компетентності вчителя (2011)
Уйсімбаєва Н. - Самоосвітня діяльність керівника школи як умова формування його професійної компетентності (2011)
Усманова С. - Бекiр Чобан-Заде – просвiтитель кримськотатарського народу (2011)
Файнман І. - Педагогічні умови формування готовності майбутніх авіадиспетчерів до професійної самореалізації (2011)
Філоненко О. - Диференційований підхід до організації навчально-виховного процесу в гімназіях та реальних училищах у центральному регіоні України (друга половина XIX-початку XX ст.) (2011)
Харламова Л. - Формування соціокультурної компетентності майбутніх менеджерів міжнародних авіаційних перевезень засобами пошукових задач (2011)
Чичук В. - Нові підходи до підготовки вчителів початкових класів засобами інформаційно-комунікативними технологіями (2011)
Шандрук С. - Компаративістські дослідження у галузі професійної підготовки вчителів для середньої школи як перспективний напрямок розвитку порівняльної педагогіки (2011)
Шевчук О. - Біологічний аспект валеологічних знань через валеологізацію біології у 8-му класі (2011)
Шишова І. - Особливості роботи із батьками дошкільників, які мають проблеми розвитку, Рацул А. (2011)
Язловецька О. - Проблема фізичного виховання й зміцнення здоров'я школярів у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського (2011)
Яненко О. - Естрадно-виконавська діяльность як чинник формування професійної мобільності студента -музиканта (2011)
Шут М. І. - Окремі питання історії розвитку механіки машин і механізмів, Шут А. М., Форостяна Н. П. (2011)
Благодаренко Л. Ю. - Знання з астрономії як чинник реалізації принципу неперервності природничої освіти (2011)
Бурдейна Н. Б. - Опитимізація та інтенсифікація як основні чинники підвищення ефективності навчального процесу у вищій школі (2011)
Бондаренко І. М. - Навчально-трудова діяльність учнів основної школи як засіб професійно орієнтованого вибору інженерно-технологічних професій, Касперський А. В., Колосвєтов Ю. П. (2011)
Василенко С. Л. - Методичні основи розроблення спецкурсу "Теплофізичні, релаксаційні і механічні характеристики металонаповнених композицій", Благодаренко Л. Ю. (2011)
Дмитрук С. І. - Системний підхід до формування в учнів експериментальної компетентності (2011)
Заболотний В. Ф. - Використання демонстраційних комп'ютерних моделей під час вивчення фізики в гуманітарно-педагогічних коледжах, Войцехівський К. Ф. (2011)
Касперський А. В. - Інтегрція навчання фізики та астрономії у фаховій підготовці майбутніх вчителів, Кучменко О. М. (2011)
Кучменко О. М. - Трансформація структури процесу навчання фізики в вищому педагогічному навчальному закладі (2011)
Мисліцька Н. А. - Реалізація системно-структурного підходу під час навчання фізики (2011)
Поведа Т. П. - Навчальні задачі з фізики як крмпетентісно-світоглядні засоби формування рівнів обізнаності та самостійності учнів (2011)
Філонич О. В. - Творча майстерність у фаховій підготовці вчителів технологій, Касперський А. В. (2011)
Хован І. В. - Фізичний експеримент, як метод підвищення упішності навчання учнів у загальноосвітніх навчальних закладах (2011)
Чумак М. Є. - Приорітетні напрями професійної орієнтації учнів на педагогічні спеціальності фізичної спрпямованості (2011)
Абрамчук В. С. - Розвиток культури навчальної діяльності майбутніх учителів математики, Соя О. М. (2011)
Ачкан В. В. - Реалізація компетентісного підходу у процесі підготовки учнів до розв'язування рівнянь та нерівностей, які пропонуються в зовнішньому незалежному оцінюванні (2011)
Гончаренко Я. В. - Деякі класичні економіко-математичні моделі в навчанні математики (2011)
Гончаренко Я. В. - Елементи фрактальної геометрії в системі підготовки студентів геодезичних спеціальностей, Шкарін О. О. (2011)
Йолтуховський М. Г. - Метациклічні групи з доповнюваною власною над центральною підгрупою, Требенко Д. Я., Требенко О. О. (2011)
Лов'янова І. В. - Підготовка учнів старших класів до майбутньої професії вчителя у процесі навчання математики (2011)
Федосєєв С. Є. - Активізація пізнавальної діяльності учнів на заняттях з геометрії у процесі вивчення цікавих ліній і точок трикутника (2011)
Шаповалова Н. В. - Використання порівняльного аналізу при викладенні неевклідової геометрії Лобачевського, Панченко Л. Л., Процак Л. В. (2011)
Правила оформлення та подання авторських оригіналів статей (2011)
Вихідні відомості (2011)
Machova R. - International Overview of Business Profiles from the Perspective of Instagram Users, Santa K., Basa P. (2021)
Tomkova A. - Leaders and Machiavellian Manifestations: Workers' Innovation Development and Business Performance, Ondrijova I., Ratnayake-Kascakova D., Nemec J. (2021)
Eskiler E. - The Relationship Between Brand Associations and Fan Behaviours for Football Teams, Altunisik R., Sarikaya N. (2021)
Navickas V. - Development of Sharing Economy-Based Business Models in the Tourism Sector, Petroke I., Baciuliene V., Kljucnikov A. (2021)
Danova M. - Innovations in Human Resources Management: Impact on Economic growth, Kravcakova Vozarova I., Sira E. (2021)
Lagodiienko N. - Digital Innovations in Taxation: Bibliometric Analysis, Yakushko I. (2021)
Borysova T. - Priorities of Marketing, Competitiveness, and Innovative Development of Transport Service Providers under Sustainable Urban Development, Monastyrskyi G., Borysiak O., Protsyshyn Yu. (2021)
Hanulakova E. - Marketing in Social Innovations Targeted at Healthcare, Dano F., Kukura M., Hula R. (2021)
Tadevosyan R. - Core Determinants of Companies Innovation Performance: Case for Armenia (2021)
Krchova H. - The Impact of Modern Communication Marketing Tools to Increase the Innovativeness of Business, Svejnova Hoesova K. (2021)
Gallart-Camahort V. - The Impact of Customer Engagement on Retailer's Brand Equity Components, Callarisa-Fiol L., Sanchez-Garcia J. (2021)
Tovmasyan G. - Forecasting the Number of Incoming Tourists using ARIMA Model: Case Study from Armenia (2021)
Vakulenko I. - An Organizational Scheme for Scaling Innovative Energy Projects. Smart Grids Case, Fritsak M., Fisunenko P. (2021)
Tiutiunyk I. - Innovative Approaches to the Assessment of the Impact of the Shadow Economy on Social Development: An Analysis of Causation, Kuznetsova A., Spankova J. (2021)
Kotenko S. - Organizational Competitiveness: A Systematic Literature Review, Heiets I., Yacout D. (2021)
Brych V. - Estimating the Efficiency of the Green Energy Services’ Marketing Management Based on Segmentation, Zatonatska T., Dluhopolskyi O., Borysiak O., Vakun O. (2021)
Hajduova Z. - The Influence of Advertising on Children´s Buying Behaviour: A Case Study in Slovakia, Hutmanova N., Jusko L., Molitoris L. (2021)
MacGregor Pelikanova R. - Internal Website Presentations of Czech Luxury Fashion Businesses in the COVID-19 Era (2021)
Kozludzhova K. - Closing Techniques for Selling Software Innovations (2021)
Andros S. - Scenario Analysis of the Expected Integral Economic Effect from an Innovative Project, Akimov O., Akimova L., Chang S., Kumar Gupta S. (2021)
Alharthi A. A. - The Adoption of Social Media Marketing by Home-based Businesses in Saudi Arabia, Alhothali G. T. (2021)
Bečarova K. - Consumer Approach to the Food Waste in Selected EU Countries, Nagyova L., Hazuchova N., Stavkova J. (2021)
Michalkova L. - Corporate Management: Capital Structure and Tax Shields, Stehel V., Nica E., Durana P. (2021)
Вимоги до матеріалів, що публікуються у науковому журналі "Маркетинг і менеджмент інновацій" (2021)
Вихідні відомості (2021)
Слово головної редакторки (2021)
Диса К. Л. - Подорожувати, щоб самовдосконалюватися і примножувати благо людства і своєї країни: поради Леопольда фон Берхтольда у контексті просвітницького дискурсу (2021)
Розлуцька С. Б. - Сенсорний пейзаж Російської імперії у "Листах із Росії" Хуана Валери 1856–1857 років (2021)
Карпенко І. М. - Проблема визначення статусу жінки на цукровому виробництві: "женщина" – "полурабочая" – "рабочая" (на прикладі цукрових заводів Київської губернії, 1880-ті – початок 1900-х рр.) (2021)
Гогохія Н. Т. - Політизація та мілітаризація сфери дитячого дозвілля у радянській Україні 1929–1939 рр. (2021)
Бородіна Т. М. - Колективна допомога євреям під час Голокосту в Кременчуці (1941–1943) (2021)
Бажан О. Г. - "Директор України". Поведінкові механізми та специфіка професійних відносин першого секретаря ЦК КПУ Петра Шелеста (2021)
Лісова В. О. - Комунікації з громадськістю КДБ УРСР в умовах політики гласності (1987–1989 рр.) (2021)
Банах Т. І. - Масові вбивства 1943 р. на Волині в польсько-українських історичних дискусіях 1990-х рр. (2021)
Кірсенко М. В. - Порівняльна історія в гуманітарній освіті України, Балабушевич Т. А. (2021)
Віра О. В. - Найдавніші годоніми Львова (2021)
Друздєв О. В. - Матеріали до історії львівського Гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла (костел єзуїтів) у фондах Львівської національної наукової бібліотеки імені Василя Стефаника (2021)
Бова В. В. - Карантинні умови навчання та життя Осипа Бодянського 1830–1831 рр. (за листами братів Бодянських) (2021)
Мицик Ю. А. - Кілька документів з історії повсякдення студентів Києво-Могилянської академії ХVІІІ ст. (2021)
Маслійчук В. Л. - Різні питання одного пограниччя. Рецензія на: Дмитрий Сень. Русско-Крымско-Османское пограничье: пространство, явление, люди (конец XVII–XVIII в.): Избранные труды / отв. редактор В.В. Трепавлов. Ростов-на-Дону: Альтаир, 2020. 420 с. (2021)
Петренко І. М. - Рецензія на книжку: Олег Бажан. Петро Шелест: "Вірю в розквіт моєї рідної України...". Київ: Парлам. вид-во, 2021. 352 с.: іл., ім. пок. (Серія "Політичні портрети") (2021)
Шліхта Н. В. - Рецензія на книжку: Magistra vitae. Розмови про історію з Сергієм Плохієм. Київ: Дух і Літера, 2020. 368 с. (2021)
Ящук Є. Р. - У пошуках тлумачень радянського минулого: повсякденні практики і виклики людини та соціуму (огляд Міжнародної наукової конференції молодих дослідників "Досліджуючи минуле. Радянське повсякдення: дослідницькі підходи, джерела, теми") (2021)
Відомості про авторів (2021)
Андрущенко В. П. - Объединение во имя будущего. Доклад на заседании Правления Ассоциации ректоров педагогических университетов Европы (2013)
Kremen’ V. - Education in the Structure of Civilization Changes (2013)
Гунцінґер М. - Інтерв’ю (2013)
Кухарчик П. Д. - Стандартизация общепедагогической подготовки будущих учителей на первой степени высшего образования (2013)
Auleytner J. - Pedagogiczna Konstytucja Europy (2013)
Афанасьев В. В. - Сучасний педагогічний університет: інноваційність і культуроцентричність (2013)
Рябов В. В. - Создание регионального базового центра педагогического образования на базе МГУ (2013)
Lashchyk J. - Education in unifyng Europe (2013)
Бех В. П. - Толерантність у дискурсі глобалізації європейської освіти: явище, потреба, цінність, норма і принцип спілкування (2013)
Падалка О. С. - В. О. Сухомлинський - визнаний у світі педагог і вчений (2013)
Ярошенко А. О. - Солідарність як вища соціальна цінність майбуніх педагогів (2013)
Кикуш Н. - Образование в Молдове: стратегии развития и перспективы (2013)
Balabanov K. - Developing a Multicultural Personality by Means of Expanding the International Cooperation among Universities (based on the experience of Mariupol State University) (2013)
Дем’яненко Н. М. - Освітній простір педагогічного університету: зміна пріоритетів (2013)
Андрусишин Б. І. - Право людини на освіту в контексті розвитку європейського освітнього простору: гармонізація та протиречивість процесу (2013)
Гончаров В. І. - Ціннісний потенціал виховної функції: стратигеми підготовки та здійснення (2013)
Mirzakhanyan R. - Socialist Realism (on the problem of the emergence and evolution of the concept) (2013)
Barbareev K. - He epochal personality of the teacher (2013)
Kyvlyuk O. - Informatization of educational process in the context of formation of a core of information pedagogy (2013)
Коцан І. Я. - Професійна підготовка сучасного учителя: проблеми і орієнтири (2013)
The manifest of humane pedagogics (2013)
Содержание (2015)
Чикрий В. К. - Среднее время сближения в игровых задачах со случайными возмущениями (2015)
Воронов В. А. - Оценка точности в процессе юстировки матрицы идентификации, Лакеев А. В., Линке Ю. Э., Русанов В. А. (2015)
Мельничук С. В. - Модифицированный частотный метод структурно-пара¬метрической идентификации систем (2015)
Верлань Д. А. - Сильно сходящийся модифицированный экстраградиентный метод для вариационных неравенств с нелипшицевыми операторами, Семенов В. В., Чабак Л. М. (2015)
Вакал Л. П. - Применение генетического алгоритма для решения краевых задач (2015)
Булавацкий В. М. - О моделировании дробно-диф¬ференциальной динамики некоторых процессов релаксационной фильтрации, Кривонос Ю. Г. (2015)
Потапов В. И. - Модель и алгоритм численного решения задачи противоборства двух избыточных, восстанавливаемых после отказов технических систем (2015)
Сарычев А. П. - Моделирование в классе систем авторегрессионных уравнений в условиях структурной неопределенности (2015)
Алиев Т. А. - Аналитическое представление функции плотности нормального распределения шума, Мусаева Н. Ф., Сулейманова М. Т., Газызаде Б. И. (2015)
Барановский Н. В. - Геоинформационный мониторинг лесной пожарной опасности на основе данных дистанционного зондирования поверхности искусственным спутником Земли, Янкович Е. П. (2015)
Трофимчук А. Н. - Моделирование упаковки, распределения и маршрутизации мелкопартионных потоков в многопродуктовой сети, Васянин В. А. (2015)
Анисимов А. В. - Исследование асимптотических свойств непараметрических классификаторов на основе функций глубины, Галкин А. А. (2015)
Contents (2021)
Prodanchuk M. - To Substantiation of the List of Hazardous Highly Toxic Chemicals that are Subject to Special Control Regarding Handling, Storage, Use and Disposal Part II (arsenic compounds and cyanide), Balan G., Kravchuk O., Zhminko P., Maksymchuk I., Chermnykh N. (2021)
Проданчук М. Г. - До обґрунтування переліку небезпечних високотоксичних хімічних речовин, які підлягають особливому контролю щодо обігу, зберігання, використання та утилізації Частина II (сполуки миш'яку та ціаніди), Балан Г. М., Кравчук O. П., Жмінько П. Г., Максимчук І. М., Чермних Н. П. (2021)
Prodanchuk M. - To Substantiation of the List of Hazardous Highly Toxic Chemicals that are Subject to Special Control Regarding Handling, Storage, Use and Disposal Part III (bipyridyl herbicides paraquat and diquat), Balan G., Kravchuk O., Zhminko P., Maksymchuk I., Chermnykh N. (2021)
Проданчук М. Г. - До обґрунтування переліку небезпечних високотоксичних хімічних речовин, які підлягають особливому контролю щодо обігу, зберігання, використання та утилізації Частина III (дипіридилові гербіциди паракват і дикват), Балан Г. М., Кравчук О. П., Жмінько П. Г., Максимчук І. М., Чермних Н. П. (2021)
Vasetska O. - Chronic Toxicity of New Pyridine N-Oxide Derivatives for Tetrahymena Pyriformis W Infusors, Determination of "Structure-Toxicity", "Concentration-Time-Effect" Correlation (2021)
Kurdil N. - The causes of hospital mortality in methadone associated poisonings: analysis of the data from the Kyiv toxicological center for 2005–2019 (2021)
Chmil V. - To the issue of studying plant protection products active substances' behavior inside the surface and ground water in Ukraine according to the European Union (EU) regulations, Petrashenko G. (2021)
Zinovieva M. - Modern Aspects of Development of Basic Therapy and Prevention Means of Organophosphorus Compounds Acute Poisoning (review of literature), Kurdil N., Prodanchuk M., Kravchuk O., Zhminko P. (2021)
Зінов’єва М. Л. - Сучасні аспекти розробки засобів базової терапії та профілактики гострих отруєнь фосфорорганічними сполуками (огляд літератури), Курділь Н. В., Проданчук М. Г., Кравчук О. П., Жмінько П. Г. (2021)
Tkachuk O. - Rabbits as a Biological Model for Experimental Studies (review of literature), Tkachuk T. (2021)
Ткачук О. М. - Кролі як біологічна модель для експериментальних досліджень (огляд літератури), Ткачук Т. В. (2021)
Грані наукової діяльності (до 65 річчя від дня народження доктора медичних наук, професора Кузьмінова Бориса Павловича) (2021)
Правила оформлення рукопису для публікації в журналі "Український журнал сучасних проблем токсикології" (2021)
Шепетько Є. М. - 3D реконструкція та моделювання після гастректомії з єюно­гастропластикою при гострокровоточивому раку шлунка, Скиба В. В., Бурбурська С. В., Гармаш Д. О., Біляченко М. В., Єфремов В. В., Логоша М. О. (2021)
Шапринський В. О. - Мініінвазивні технології в хірургічному лікуванні абсцесів печінки, Форманчук А. М., Шапринський Є. В., Макаров В. М., Камінський О. А., Форманчук Т. В., Черніченко О. І. (2021)
Saydullaev Z. Y. - Improvement of surgical tactics in acute destructive cholecystitis, Davlatov S. S., Rakhmanov K. E. (2021)
Лихман В. М. - Діагностичні критерії гострого деструктивного панкреатиту, Меркулов А. О., Шевченко О. М., Ткач С. В., Мирошниченко Д. О., Білодід Є. О., Бацман Н. В., Яцько К. М. (2021)
Бенедикт В. В. - Рецидив пахової грижі: вплив супутньої патології, Продан А. М., Романюк Л. М. (2021)
Тузюк Н. В. - Використання дистанційного методу термографії для діагностики глибини дермальних опіків, Запорожан С. Й., Гук М. Т. (2021)
Грубник Ю. В. - Спосіб лікування остеомієліту п'яткової кістки у хворих на нейропатичну форму синдрому діабетичної стопи, Головченко М. Ю., Анципович Є. А. (2021)
Слепічко А. М. - Особливості цитокінового профілю та імунного статусу у хворих на кондиломи аногенітальної ділянки, Дейкало І. М. (2021)
Шапринський В. В. - Особливості лікування хворих з оклюзійно-стенотичними захворюваннями артерій інфраренального відділу аорти відкритим методом (2021)
Тенкач О. О. - Оцінка впливу методу знеболення на ступінь післяопераційного болю у хворих на рак товстої кишки, Палагонич Е. С. (2021)
Максимчук Д. В. - Спосіб з'єднання м'яких тканин аутогенним шовним матеріалом, Гичка С. Г., Мамчич В. І., Максимчук В. Д. (2021)
Балицький В. В. - Новітні підходи в хірургічному лікуванні поєднаних захворювань анального каналу і прямої кишки (2021)
Вергун А. Р. - Гнійно-некротична хірургічна оніхопатологія, авторські погляди: деякі проблеми діагностики та комплексного лікування ускладнених та комбінованих випадків, Мощинська О. М., Вергун О. М., Красний М. Р., Шалько І. В., Литвинчук М. М., Кіт З. М., Марко О. Г., Чуловський Б. Я., Мацях Ю. М. (2021)
Антонюк-Кисіль В. М. - Відкрита "офісна флебологія" первинного хронічного захворювання вен нижніх кінцівок, Дзюбановський І. Я., Кучерук Є. Ф., Невмержицький С. А., Продан А. М., Аль Джехані Н. А. (2021)
Трофімов М. В. - Застосування магнієвмісних мінералів у лікуванні післяопераційних ранових ускладнень у хворих похилого віку, Кришень В. П., Мунтян С. О., Носов О. Ю., Косинський О. В. (2021)
Євтушенко О. І. - Особливості перебігу та аналіз післяопераційних ускладнень у хворих на рак ободової кишки, Колесник О. О., Сорокін Б. В., Бурлака А. А., Смачило І. І., Смачило І. В. (2021)
Гнатів Ю. В. - Осмотично-об'ємний індекс сечі у виявленні та діагностуванні тяжкості центрального нецукрового діабету в нейрохірургічних хворих, Корда М. М. (2021)
Муравйов П. Т. - Особливості передопераційної підготовки хворих на вогнищеві захворювання біліопанкреатодуоденальної зони, що ускладнені механічною жовтяницею, Запорожченко Б. С., Бородаєв І. Є., Хархурі Макрем. (2021)
Прийма О. Б. - Паховий фасціїт "під маскою" епідидиміту (2021)
Kishor E. - A molecular dynamics based comparison of the mechanical properties of three polytypes of cubic BC3, Swaminathan N. (2019)
Solozhenko V. L. - Mechanical properties of boron phosphides, Bushlya V. (2019)
Onoprienko A. A. - Deposition and characterization of thin Si–B–C–N films by dc reactive magnetron sputtering of composed Si/B4C target, Ivashchenko V. I., Kozak A. O., Sinelnichenko A. K., Tomila T. V. (2019)
Kong D. - Friction-wear behaviors of chemical vapor deposited diamond films at high temperatures, Zhao W., Zhang L. (2019)
Прокопів М. М. - Особливості впливу умов спікання дрібно-зернистого твердого сплаву WC–10Co на його структуру, фізико-механічні та експлуатаційні характеристики, Харченко О. В. (2019)
Давиденко С. А. - Об устойчивости изолированных пор в спеченных твердых сплавах (Ti,W)C–WC–Co (2019)
Девин Л. Н. - Влияние скорости резания на температуру и силы при чистовом точении титанового сплава ВТ1-0 резцом с алмазно-твердосплавной пластиной, Стахнив Н. Е., Антонюк А. С., Рычев С. В., Нечипоренко В. Н. (2019)
Лавріненко В. І. - Пористість і водопоглинання композитів інструментального призначення як чинники підвищення зносостійкості шліфувальних кругів з НТМ. Повідомлення 1. Абразивні композити з НТМ (2019)
Самотугин С. С. - Повышение стойкости твердосплавных резьбовых резцов плазменным поверхностным модифицированием, Лавриненко В. И., Христенко О. А., Самотугина Ю. С. (2019)
Kulnitskiy B. A. - Nanotwinning in boron subphosphide B12P2, Perezhogin I. A., Blank V. D., Mukhanov V. A., Solozhenko V. L. (2019)
Безносюк О. О. - Особливості соціальної роботи із сім'ями військовослужбовців (2011)
Возняк А. Б. - Досвід соціально-реабілітаційної роботи Дрогобицького товариства дітей-інвалідів "Надія" (2011)
Захарова Н. М. - Соціально-педагогічний супровід сімей, які опинились у складних життєвих обставинах (2011)
Зверева И. Д. - Стратегия развития социальной педагогики в Украине (2011)
Капська А. Й. - Основні принципи і напрями соціально-педагогічної роботи з проблемними сім’ями (2011)
Карчевська О. В. - Понятійний апарат соціально-педагогічної роботи з профілактики насильства щодо молодших школярів у загальноосвітніх навчальних закладах (2011)
Петровська К. В. - Ініціювання створення молодіжних груп соціальних ініціатив на допомогу учнівській молоді творчих неформальних об’єднань (2011)
Приходько Л. М. - Нормативно-правове забезпечення соціально-педагогічної роботи з опікунською сім’єю в загальноосвітній школі (2011)
Синякова В. Б. - Організація соціально-педагогічної допомоги неповній родині у вихованні дітей (2011)
Войцещук Л. Є. - Інтерактивне навчання – технологія сучасного навчання (2011)
Денисенко А. И. - Численное решение краевых задач для обыкновенных дифференциальных уравнений стандартными средствами Excel, Подковалихина Е. А., Савранская А. В. (2011)
Койгушская Г. П. - Воплощение идей и методов Л. Н. Толстого в современной педагогике (2011)
Пиптюк П. Ф. - Стан серцево-судинної системи глухих дітей 6–10 років за показниками електрокардіографії (2011)
Погромська Г. І. - Релігійна освіта в школах Англії: зміст та основні шляхи реалізації (2011)
Ружин К. М. - Реалізація зіставного підходу при вивченні другої іноземної мови в загальноосвітніх навчальних закладах (2011)
Гирила О. С. - Особливості підходів до дошлюбного статевого виховання учнівської молоді в Російській Федерації (2011)
Ткаченко І. В. - Теоретичні засади соціального виховання школярів у дитячих оздоровчих центрах (2011)
Третьякова Т. А. - Реализация коммуникативных интенций автора в иноязычном тексте, Мурко И. И. (2011)
Богданова Т. Л. - Анализ возможностей применения компьютерных технологий при традиционном изучении физики в техническом вузе (2011)
Васильченко О. І. - Гендерна компетентність як педагогічна умова формування гендерної культури студентів університету (2011)
Караєва Т. В. - Формування змісту навчання ділової англійської мови студентів економічних спеціальностей (2011)
Лісіна Г. С. - Об’єктивний стан процесу соціалізації студентів у сучасній вищій школі, Меркулова Н. В. (2011)
Мухіна Г. В. - Про особливості соціального статусу курсанта вищого навчального закладу МВС України (2011)
Потопа К. Л. - Соціально-педагогічні умови активізації адаптації студентів молодших курсів до навчання у вищих закладах освіти (2011)
Приходько В. Н. - Объективные и субъективные факторы эмоционального выгорания у педагогов (2011)
Тихомиров С. В. - Управління процесом формування ціннісних орієнтацій студентів вишів (2011)
Біденко Л. В. - Організація самостійної роботи студентів-філологів в умовах застосування інформаційно-комп'ютерних технологій (2011)
Конаржевська В. І. - Формування комунікативних умінь майбутніх офіцерів у сучасних педагогічних умовах вищої школи України (2011)
Кривонос І. А. - Методичні прийоми професійно-орієнтованого навчання латинської мови студентів аграрних спеціальностей (2011)
Лазаренко В. І. - Особливості професійного мислення майбутніх фахівців соціальної сфери (2011)
Макарова Т. М. - Впровадження інтерактивних технологій та методів навчання під час формування комунікативних навичок студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів (2011)
Онипченко О. І. - Інноваційні форми волонтерської діяльності майбутніх соціальних педагогів (2011)
Пономаренко О. В. - Інноваційні технології підготовки майбутніх учителів в умовах кредитно-модульної системи навчання (2011)
Торбенко І. О. - Мотиваційні особливості професійної позиції студентів юридичних спеціальностей (2011)
Троценко Н. Є. - Соціальне партнерство як одна з педагогічних умов професійного самовдосконалення соціальних працівників у ресурсних центрах (2011)
Хмуринська Т. О. - Наукові аспекти аналізу сутнісних характеристик соціально-професійної зрілості майбутніх соціальних педагогів (2011)
Титул, зміст (2016)
Розпорядження Президії Національної академії наук України № 197 від 31 березня 2016 року. Про затвердження Переліку науково-технічних проектів НАН України, які будуть реалізовуватися у 2016 році (2016)
Крижанівський Є. І. - Головне наше завдання — забезпечення енергетичної безпеки (2016)
Яцків Я. С. - Діяльність Національної академії наук України у видавничій галузі за 2015 рік (2016)
Радченко А. І. - Геологічна наука в академічних публікаціях, Діденко Ю. В. (2016)
Жарков І. П. - Комплекс кріоапаратури з вбудованим надпровідним соленоїдом для магнітофізичних та електрофізичних досліджень, Сафронов В. В., Паламарчук С. П., Пилипчук О. С., Солонецький А. Г., Ходунов В. О. (2016)
Луговий П. З. - Математичне моделювання динаміки циліндричного адаптера під дією локального імпульсного навантаження, Сіренко В. М., Скосаренко Ю. В., Батутіна Т. Я. (2016)
Карпов П. А. - Нові імідазольні похідні як інгібітори FtsZ-білків мікобактерій: від високопропускного молекулярного скринінгу в Ґрід до експериментального аналізу in vitro, Демчук О. М., Брицун В. М., Литвин Д. І., Пидюра М. О., Раєвський О. В., Самофалова Д. О., Співак С. І., Волочнюк Д. М., Ємець А. І., Блюм Я. Б. (2016)
Мазур О. А. - Соціальна та економічна ефективність діяльності академічних технопарків України, Пустовойт С. В. (2016)
Міжнародний інноваційний форум "INNOVATION MARKET" (2016)
Наші автори (2016)
Правила для авторів (2016)
Ізовіт Т. Л. - Тенденції розвитку українського ринку виробництва шкіри, Науменко І. П. (2015)
Рубанка А. І. - Класифікація різновидів накладок у спеціальному одязі, Колосніченко О. В., Остапенко Н. В. (2015)
Пугачевський Г. - Проблеми безпечності наповнювачів для постільних виробів, Михайлова Г., Глевіч Ю. (2015)
Романкевич О. В. - Самоорганізація наночастинок поліаніліну з утворенням пошарової електропровідної структури на волокнистому матеріалі, Редько Я. В. (2015)
Романкевич О. В. - Поверхностное натяжение и свободная энергия поверхности, Гаранина О. А. (2015)
Андрієвська Л. В. - Шляхи поліпшення споживчих властивостей паперу з целюлози (2015)
Сафронова О. О. - Сучасні комп’ютерні технології параметричного дизайну в громадському інтер’єрі, Вишневська О. В. (2015)
Ринок хутрової сировини в Україні та світі (2015)
Історичний крок: КМДА, КНУТД та низка підприємств підписали угоду щодо створення освітнього інвестиційно-технологічного кластеру легкої промисловості (2015)
Бібліотека редакції (2015)
Міжнародні виставки та конференції (2015)
Богадьорова Л. М. - Аналіз сучасного стану розвитку тваринництва на прикладі ОГН Херсонської області (2016)
Malchykova D. S. - Territorial planning for Ukrainian rural regions: methodological approaches, problems and prospects (2016)
Нападовська Г. Ю. - Використання інтерактивних технологій навчання в курсі регіональної економічної і соціальної географії світу (2016)
Омельченко Н. В. - Історико-географічні передумови перебігу урбанізаційних процесів в Херсонській області (2016)
Підгрушний Г. П. - Особливості формування та проблеми збереження індустріальної спадщини України (2016)
Rudewicz J. - Dynamika rozwoju ekonomicznego Polski w latach 2000–2012 (konwergencja regionalna) (2016)
Афанасьєва О. О. - Аналіз надзвичайних ситуацій природного і техногенного походження та проблема прогнозування змін навколишнього середовища (2016)
Черный С. Г. - К вопросу определения допустимой нормы эрозии почв, Поляшенко Н. В. (2016)
Бейдик О. О. - Адаптивний туризм: суспільно-географічні підходи до дослідження, Мельничук А. Л., Топалова О. І. (2016)
Марченко О. А. - Формування інноваційних туристичних кластерів як конкурентної переваги розвитку регіону (2016)
Машкова О. В. - Заклади системи розваг Херсонської області (2016)
Cидорович Є. С. - Закономірності розселення французів на Півдні України в першій половині XIX століття (2016)
Сонько С. П. - Балтійсько-середземноморська геополітична доктрина та занепад євразійства (2016)
Титул, зміст (2016)
Алексейчук А. Н. - Об эффективности метода вероятностно нейтральных битов в статистическом крипто¬анализе синхронных поточных шифров, Конюшок С. Н. (2016)
Махорт А. Ф. - О влиянии потребительских предпочтений на равновесие в открытой экономической системе (2016)
Смольяков Э. Р. - Новые равновесия для игр с побочными интересами участников (2016)
Чупов С. В. - Новые подходы к решению задач дискретного программирования на основе лексикографического поиска (2016)
Селезов И. Т. - Бифуркация рождения цикла в береговых экогеосистемах, Кривонос Ю. Г., Московкин В. М. (2016)
Стоян В. А. - Методы псевдоинверсной алгебры в задачах идентификации состояния толстых упругих плит, Двирничук К. В. (2016)
Коба Е. В. - О сложных импульсах и их сдвиговых характеристиках, Кучерявая О. Н. (2016)
Королюк Д. В. - Задача о выходе из интервала дискретной марковской диффузии (2016)
Раппопорт И. С. - О стробоскопической стратегии в методе разрешающих функций для игровых задач управления с терминальной функцией платы (2016)
Дунаев Б. Б. - Безынфляционный потребительский спрос (2016)
Зражевский Г. М. - Разработка методов оптимизации для поиска наилучшей комбинации показателей прочности и вязкости сплавов, Голодников А. Н., Урясьев С. П., Зражевский А. Г. (2016)
Иванчук М. А. - Решение задачи классификации с использованием e-сетей, Малык И. В. (2016)
Переварюха А. Ю. - Моделирование резких изменений популяционной динамики с двумя пороговыми состояниями (2016)
Шпак П. Р. - Оптимальные стратегии и оценка полунепрерывного обрывного управляемого марковского процесса, Елейко Я. И. (2016)
Шерман З. А. - Квадратная разностная разметка некоторых графов (2016)
Ерохин А. Л. - Метод построения нечеткой регрессионной модели на основе LARS для выбора значимых признаков, Бабий А. С., Нечипоренко А. С., Турута А. П. (2016)
Ревунова Е. Г. - Критерии выбора линейной модели для решения дискретных некорректных задач на основе сингулярного разложения и случайного проецирования (2016)
Бородін Є. - Поняття "державна служба" в Україні: досвід запровадження та розвитку (2016)
Ботвінов Р. - Правоохоронна функція держави : сутність та форми реалізації (2016)
Рудік О. - Політика ЄС щодо розвитку економіки спільної участі (2016)
Романенко Є. - Соціально-етичний маркетинг у державному управлінні, Чаплай О. (2016)
Шевченко Л. - Джерела системного підходу в методології публічного управління сталим розвитком територій, Курінний О. (2016)
Ясиневич С. - Роль інформаційних технологій у формуванні громадянського суспільства (2016)
Салюк-Кравченко О. - Ринок фінансових небанківських послуг у системі загроз економічній безпеці держави, Сокіл В. (2016)
Кравцов О. - Формування інформаційно-комунікативної компетентності публічних службовців в умовах розвитку електронного урядування (2016)
Линдюк О. - Основні підходи до інтерпретації поняття "державна служба" (2016)
Липовська Н. - Система публічної служби: досвід публічного управління в розвинених демократичних державах (2016)
Сидоренко Н. - Професійна культура державних службовців у контексті структурних перетворень (2016)
Безуглий Д. - Рівень готовності персоналу органів місцевого самоврядування до проектної діяльності (2016)
Бобровська О. - Сталий розвиток регіонів України: проблеми і шляхи їх розв’язання (2016)
Голинська О. - Зміна адміністративно-територіального устрою України в контексті органістичної стійкості суспільних систем (2016)
Мамонова В. - Удосконалення механізмів проектування регіонального розвитку в Україні: технології державного управління, Торгало Т. (2016)
Чуп І. - Актуальні підходи до підвищення соціальної безпеки територіальних громад (2016)
Шпекторенко І. - Напрями кадрової роботи органів місцевого самоврядування в умовах децентралізації влади в Україні (2016)
Квас О. - Вплив суспільства на виховні процеси дитини у дослідженнях та публікаціях Степана Балея, Подоляк М. (2016)
Пантюк М. - Ідеологізація змісту вищої історичної освіти в Україні у 60 – 70-тих роках ХХ ст, Петриків В. (2016)
Жигірь В. - Дидактичні особливості формування кар’єрної компетентності майбутніх фахівців в процесі їх професійної підготовки (2016)
Кузьма-Качур М. - Шляхи удосконалення акмеологічного середовища для формування предметних компетентностей молодших школярів на уроках природознавства, Горват М. (2016)
Заболоцький А. - Виявлення педагогічних умов і критеріїв розвитку пізнавальної діяльності студентів дистанційної форми навчання (2016)
Садова І. - Формування професійної компетентності майбутнього вчителя початкової школи (2016)
Кутняк І. - Шляхи реалізації управлінської діяльності початкової школи, Філь Г. (2016)
Зимянський А. - Етапи та завдання психолого-педагогічного супроводу особистісного розвитку майбутнього педагога (2016)
Луців С. - Підготовка майбутніх вчителів до формування оцінно-контрольних дій у навчально-мовленнєвій діяльності учнів початкової школи (2016)
Мітлицька В. - Музично-просвітницька діяльність імператорського російського музичного товариства у Маріуполі (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2016)
Колток Л. - Особливості формування навичок особистої гігієни молодших школярів під час вивчення розділу "Людина та її організм”, Фіняк І. (2016)
Федорова М. - Змістові характеристики моральних цінностей молодших школярів (2016)
Надім’янова Т. - Превентивне виховання як аспект здоров’язбереження учнівської молоді (2016)
Рудницька Н. - Роль сучасних технологій навчання математики у початковій школі у підготовці майбутніх фахівців (2016)
Калита Н. - Розвиток системи національно-патріотичного виховання в сучасній початковій школі: постановка проблеми (2016)
Скалич Л. - Науково-пошукова діяльність як чинник професійно-особистісного розвитку студентів, Юречко У. (2016)
Круглик В. - Дистанційні технології навчання як засіб професійної підготовки майбутніх інженерів-програмістів (2016)
Стахів Л. - Формування креативних компетентностей у процесі викладання навчальних дисциплін у вищих навчальних закладах, Стахів В. (2016)
Ілляш С. - Професійна компетентність вчителя у формуванні навчальної мотиваціїї в учнів початкових класів (2016)
Погоріла Н. - Педагогічні технології формування професійної компетентності майбутніх агротехніків у аграрних коледжах (2016)
Кравченко-Дзондза О. - Комунікативна компетентність майбутнього вчителя початкової школи у змісті фахової підготовки (2016)
Дробчак Я. - Практичні заняття з трудового навчання як засіб формування методичної компетентності майбутнього вчителя (2016)
Бурмакіна Н. - Компоненти професійно-педагогічної компетентності викладача вищого навчального закладу (2016)
Шуміліна І. - Проблема контролю та оцінювання результатів самостійної роботи студентів університету засобами комп’ютерних технологій (2016)
Василинка М. - Формування художньо-естетичної компетентності майбутніх вчителів початкової школи в процесі вивчення мистецьких дисциплін, Майборода І. (2016)
Литньова І. - Підготовка майбутнього вчителя до здійснення моніторингу рівня розвитку англомовної лексичної компетенції учнів початкової школи засобами гри (2016)
Даниляк Р. - Шляхи удосконалення морального виховання молодших школярів засобами вітчизняної дитячої періодики (2016)
Янісів Ю. - Компетентнісний підхід у змісті професійної підготовки вчителів у Польщі (2016)
Волошин С. - Патріотичне виховання учнів засобами музейної педагогіки крізь призму аналізу програм та підручників для початкової школи у радянський період (2016)
Алєксєєва Г. - Емпіричне дослідження особливостей інформаційної діяльності іноземних студентів інженерно-педагогічних спеціальностей (2016)
Марко М. - Сутність, структура та місце навчально-ігрових технологій у професійній підготовці майбутніх учителів початкових класів (2016)
Рибалко Н. - Соціальні передумови виникнення ідей організації системи вивчення іноземних мов (на матеріалах аналізу досліджень зарубіжних мовознавців) (2016)
Савшак Т. - Українська історія як засіб виховання дітей та молоді в галицьких школах в період від середини ХІХ – початку ХХ ст (2016)
Bobko Y.-S. - The determinants of genre of the English-Ukrainian translation of the movie titles: the application of the different techniques (2016)
Костолович Т. - Інтегративний зміст комунікативної професійної компетентності майбутніх учителів-філологів (2016)
Кравченко-Дзондза О. - Технологія особистісно орієнтованої освіти у фаховій підготовці майбутніх учителів початкової школи (2016)
Олексів Н. - Технологія навчання майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю з використанням когнітивних графічних карт (2016)
Ольхова Н. - Чинники та умови професійного самовдосконалення майбутнього вчителя початкових класів (2016)
Осадченко І. - Характеристика змісту "Психодидактики початкової школи" в контексті підготовки майбутніх учителів (2016)
Перепьолка В. - Формування у молодших школярів естетичної культури засобами мови (2016)
Полєвікова О. - Специфіка підготовки фахівця дошкільної освіти в умовах глобалізації (2016)
Похилюк О. - Формування україномовної особистості студентів педагогічного коледжу (2016)
Самойленко Н. - Впровадження гендерного підходу у процес підготовки майбутніх вчителів початкової школи (2016)
Смолюк А. - Вплив освітнього середовища педагогічного коледжу на професійний саморозвиток майбутніх вчителів початкової школи (2016)
Сугейко Л. - Підготовка майбутнього вчителя до виховання толерантності в молодших школярів на уроках української мови (2016)
Суржук Т. - Вивчення та попередження помилок у читанні молодших школярів (2016)
Ткачук О. - Формування комунікативно-мовленнєвих умінь учнів початкових класів (2016)
Федурко М. - Оніми Дрогобиччини: лінгвокультурологічний аспект, Котович В. (2016)
Федчук Л. - Словник-довідник анормативів як засіб удосконалення культури професійного мовлення майбутнього вчителя (2016)
Філь Г. - Організація проектної діяльності молодших школярів у процесі проведення позакласної роботи з літературного читання, Луців С. (2016)
Фриз П. - Виховання майбутніх учителів початкової школи на засадах хореографічної культури (2016)
Бондар Т. - Генеза педагогічної підготовки вчителів США для інклюзивної школи (2016)
Карпюк Р. - Комп’ютерний синдром та його профілактика, Петрик О. (2016)
Колток Л. - Оздоровчі технології у роботі з молодшими школярами з особливими потребами (2016)
Pstrag D. - Spoleczne cechy srodowiska rodzinnego nieletnich naruszajacych normy prawne (2016)
Семенова Н. - Формування здорової особистості дитини молодшого шкільного віку у процесі взаємодії школи і сім’ї, Репницька Д. (2016)
Наші автори, інформація для авторів (2016)
Title (2020)
Contents (2020)
Gladun A. - Ontological approach to big data analytics in cybersecurity domain, Khala K., Subach I. (2020)
Bilan S. - Volume increasing of secret message in a fixed graphical stego container based on intelligent image analysis, Riabtsev V., Daniltso A. (2020)
Євецький В. - Вплив дестабілізуючих факторів на стійкість ознак рукописного підпису користувача, Горнійчук І., Наконечна Г. (2020)
Ланде Д. - Побудова баз знань систем підтримки прийняття рішень з використанням направлених мереж термінів при дослідженні інформаційних операцій, Андрійчук О., Дмитренко О., Циганок В., Порпленко Я. (2020)
Матійко А. - BKW-атака на шифросистеми NTRUCIPHER та NTRUCIPHER+ (2020)
Жилін А. - Вимоги до міжмережевих екранів веб застосунків, Парфенюк Д., Мітін С. (2020)
Yakoviv I. - Information, signs, knowledge and intelligence (2020)
Мохор В. - Спосіб оцінювання ризиків порушення властивостей інформації за колірною шкалою, Давидюк А. (2020)
Безштанько В. - Інтерпретаційна модель оцінювання граничних ризиків інформаційної безпеки, Зінченко Я. (2020)
Zubok V. - Determination of components of route hijack risk by Internet connections topology analysis (2020)
Відомості про авторів (2016)
Bratyschenko I. - Features of the management of the professional development of teachers of secondary educational institutions by means of project technologies (2016)
Гладкова В. М. - Акмеологічний аналіз як підстава акмесинергетичного забезпечення управління професійним розвитком менеджера освітнього закладу (2016)
Дмитренко Г. А. - Управлінські індикатори якості вищої освіти: конкурентоспроможність і конкурентоздатність, Мудра С. В. (2016)
Zhizhko E. - The features of management of professional education of marginalized groups as a component of social protection in Mexico (2016)
Колосова Л. М. - Сучасні підходи до формування професіоналізму методистів науково-методичних установ регіональної післядипломної педагогічної освіти (2016)
Кравчинська Т. С. - Управління мотивацією професійної діяльності педагогічних працівників: основні теоретичні підходи (2016)
Любченко Н. В. - Технології тайм-менеджменту в управлінській діяльності керівника навчального закладу (2016)
Махиня Т. А. - Особливості реалізації принципів кваліметрії на прикладі моделі оцінювання управлінських умінь керівників дошкільних навчальних закладів (2016)
Моцик Б. В. - Ретроспективний аналіз інформаційного забезпечення управління якістю освіти (2016)
Рябова З. В. - Проектний менеджмент як технологія управління інноваційним розвитком навчального закладу (2016)
Моргун А. С. - Особливості розрахунку конструкцій типу "вантовий міст" засобами САПР, Сорока М. М., Меть І. М. (2016)
Онищенко А. М. - Метод розрахунку міцності зчеплення асфальтобетонного покриття з проїзною частиною мосту при зсуві від дії екстреного гальмування транспортного засобу (2016)
Кузьмінський Є. В. - Мікробні паливні елементи: класифікація, типові конструкції та матеріали, область застосування, Зубченко Л. С. (2016)
Березюк О. В. - Удосконалення математичної моделі концентрацій забруднювальних речовин у фільтраті полігонів твердих побутових відходів (2016)
Чернега А. М. - Дослідження складу питної води з джерел децентралізованого водопостачання, Іщенко В. А. (2016)
Мельничук Л. М. - Удосконалення методики оплати за передавання реактивної електроенергії (2016)
Мокін О. Б. - Метод та система оптимального керування електромобілем, що рухається у міському транспортному потоці, Мокін Б. І., Лобатюк В. А. (2016)
Бурбело М. Й. - Аналіз помилок симетрування швидкозмінних навантажень за умов несинусоїдності, Войтюк Ю. П., Лобода Ю. В. (2016)
Кучанський В. В. - Критерій виникнення резонансних перенапруг в анормальних режимах ліній електропередач надвисокої напруги (2016)
Лежнюк П. Д. - Практична реалізація оптимального керування потоками потужності для компенсації взаємовпливу електричних мереж за допомогою крос-трансформатора, Рубаненко О. Є., Килимчук А. В. (2016)
Бікс Ю. С. - Техніко-економічний аналіз сучасних енергоефективних систем освітлення багатоквартирних будинків, Ратушняк О. Г. (2016)
Бурикін О. Б. - Оптимальне керування відновлюваними джерелами електроенергії у локальних електричних системах, Томашевський Ю. В., Малогулко Ю. В., Радзієвська Н. В. (2016)
Гранік М. О. - Алгоритм визначення схожості текстів новин на основі поліноміального хешування, Месюра В. І. (2016)
Бадаєв Ю. І. - Проектування просторової кривої з урахуванням кривини та скруту у вузлах інтерполяції, Ганношина І. М. (2016)
Демчук І. А. - Розроблення варіантів маршрутів громадського транспорту на основі трансакцій абонентів стільникового зв’язку (2016)
Ларін О. О. - Розробка інтелектуальної системи формування оптимальної внутрішньої будови гумо-кордної багатошарової амортизаційної прокладки, Таряник А. О. (2016)
Бортник Г. Г. - Метод цифрового спектрального аналізу вузькосмугових сигналів, Бортник О. Г., Стальченко О. В. (2016)
Лисак О. Б. - Освіта іноземців в Україні: сучасний стан, проблеми та маркетинговий погляд на шляхи їх подолання (2016)
Ольховська А. С. - Теоретичні передумови розробки курсу "Сучасні перекладацькі технології. Системи автоматизації перекладу" (2016)
Прадивляний М. Г. - Використання особистісно орієнтованого підходу у формуванні готовності до іншомовного професійного спілкування студентів технічних спеціальностей (2016)
Title (2014)
Contents (2014)
Batieieva N. P. - Optimization of the training process with skilled athletes acrobatic rock and roll in the annual preparation of macrocycles based on model characteristics. (2014)
Kotelevskiy V. I. - Psychodiagnostics in physical rehabilitation of students with spinal pathology (2014)
Seidel W. - Comparison and assessment of the participation of Polish swimmers at the Olympic and Paralympic Games in London, Prystupa T., Fic M. (2014)
Khalajtsan A. P. - Laying the foundations of a culture of health as a pedagogical problem (2014)
Kharchenko G. D. - Basic principles of renewal of sportsmen with myofascial by a pain syndrome taking into account the psychological aspect of their rehabilitation (2014)
Jamshidi-far Saeed - Strength and conditioning practices of Iran wrestling league strength and conditioning coaches, Mirzeai Bahman, Damirchi Arsalan (2014)
Mrozkowiak M. - The correlations among the complex of spine-pelvis traits and the feet traits in boys aged 4 to 6 years, Posłuszny M., Żukowska H., Iermakov S., Szark-Eckardt M. (2014)
Zahra Nili Ahmadabady - A comparison mental health, physical symptoms, anxiety and sleeping disorders and disorders in social function among male and female athletes and non- athletes students, Rastegar Hoseini, Mahri Hoseini (2014)
Submission of manuscripts (2014)
Титул, зміст (2016)
Редакційна колегія (2016)
Гаценко С. С. - Методика визначення та розрахунку характеристик підсистеми розподілу та зберігання інформації системи підтримки та прийняття рішень, Наумчак О. М. (2016)
Горський О. М. - Соціонічно-інформаційний підхід до забезпечення функціональної стійкості авіаційно-космічної бойової системи (2016)
Захарченко Н. В. - Увеличение информационной емкости найквистового элемента при передаче 2-х символьных ансамблей таймерными сигналами, Гордейчук В. В., Севастеев Е. А. (2016)
Кивлюк В. С. - Імітаційна модель функціонування системи тимчасового перевантажувального району, Клонцак М. Я. (2016)
Козубцов І. М. - Аналіз нормативно-правової складової об’єктного компонента методологічної культури ад’юнктів (2016)
Косогов О. М. - Моделювання процесу оцінювання інформаційної безпеки на основі експертних висновків, Сірик А. О. (2016)
Кубявка М. Б. - Концептуальна модель визначення необхідних інформаційних впливів на противника, Кубявка Л. Б. (2016)
Лебідь Є. В. - Математична модель системи фазової автопідстройки частоти з цифровим фазовим детектором з пристроєм формування неузгодженості та готовності сигналів (2016)
Маковецький О. М. - Підходи до удосконалення методики оцінки ефективності комплексної системи захисту інформації, Мальцева І. Р., Паламарчук Н. А., Черниш Ю. А., Шемендюк О. В. (2016)
Мурасов Р. К. - Завчасне попередження про DDoS атаку на базі методів прогнозування, Мельник Я. В. (2016)
Маслюк Л. А. - Проблеми та рекомендації зі створення автоматизованих систем управління військами (силами) для збройних сил, Стужук П. І., Челобітченко О. О., Правдивець О. М. (2016)
Нагорнюк О. А. - Методика автоматизованого розрахунку параметрів частотної маніпуляції в умовах апріорної невизначеності, Павлюк В. В. (2016)
Овсянніков В. В. - Аналіз алгоритмів обробки логічних сигналів засобів виявлення охоронної сигналізації, Паламарчук С. А., Процюк Ю. О., Штонда Р. М., Островський С. М. (2016)
Репіло Ю. Є. - Адаптація методу нечітких множин для оцінки корупційних ризиків у збройних конфліктах, Тарасов С. В. (2016)
Шишанов М. О. - Балістична модель тралення вибухових пристроїв з натяжним датчиком цілі, Коцюруба В. І. (2016)
Чопа Д. А. - Підхід до створення web-інтерфейсу інформаційно-дистанційно-тренажерної системи, Дерев’янчук А. Й., Москаленко Д. Р., Бичко Д. В. (2016)
Артюшин Л. М. - Можливості застосування протирадіолокаційних покриттів у антенних системах засобів озброєння та військової техніки з метою зменшення їх радіолокаційної помітності, Куртсеитов Т. Л., Мірненко В. І., Сидорчук О. Л. (2016)
Бобильов В. Є. - Особливості ведення бойових дій у інформаційному середовищі (2016)
Войтко О. В. - Аналіз механізмів запобігання війн і воєнних конфліктів (2016)
Головка А. А. - Недержавні суб’єкти протидії загрозам національній безпеці в інформаційній сфері (2016)
Даценко И. П. - Методические основы технико-экономической оценки технологических процессов сварки при производстве и модернизации специальных автомобилей (2016)
Дачковський В. О. - Аналіз розвитку бойових броньованих машин, Овчаренко І. В. (2016)
Думенко М. П. - Аналіз функціонування системи кадрового забезпечення під час дії особливого періоду у 2014-2015 роках (2016)
Закусило П. С. - Порядок визначення оптимального календарного строку служби перспективних зразків озброєння та військової техніки з урахуванням морального старіння (2016)
Майстренко О. В. - Обґрунтування рекомендацій щодо зонального розподілу засобів вогневого впливу та об’єктів для ураження (2016)
Вимоги до оформлення статтей (2016)
Title (2021)
Contents (2021)
Баландіна Н. - Ейджиські риси в медіаобразі осіб старшого віку, Панькевич О. (2021)
Мариненко І. - Концептний простір заголовків (на матеріалі медіатекстів на тему COVID-19), Шумарова Н. (2021)
Синчак Б. - Антропоцентризм у соціальній журналістиці України (2021)
Василенко М. - Історичний репортаж. Розвиток теорії, збагачення емпірики (2021)
Олтаржевський Д. - Корпоративні медіа українського агробізнесу: тематика та функції, Кудіна О., Поправка. О. (2021)
Шумицька Г. - Методи та інструменти популяризації Королівського Євангелія, Шаркань В. (2021)
Вихідні відомості (2021)
Кириленко К. М. - Культурфілософське коріння кальвінізму в Україні (2015)
Горбань Ю. І. - Науково-теоретичні підходи до проблеми зберігання книжкових пам’яток в Україні (2015)
Піщанська В. М. - Релігійно-естетичний синкретизм української барокової літератури (2015)
Божко Л. Д. - Індустріальний туризм: світовий досвід (2015)
Денисюк Ж. З. - Масова культура в контексті постмодерної парадигми (2015)
Попович О. В. - Культура дитинства як особливий соціокультурний мікрокосм (2015)
Сьомкін В. В. - "Укриття" четвертого енергоблоку ЧАЕС у контексті вдосконалення і розвитку сучасних напрямів дизайн-діяльності (2015)
Цугорка О. П. - Теоретичні аспекти дослідження культурно-мистецького потенціалу сучасних інновацій (2015)
Чупріна Н. В. - Становлення матеріально-культурного підходу у вивченні історії костюма та моди (2015)
Заря С. В. - Українська телевізійна відеореклама як ретранслятор національної культури (2015)
Гуренко Л. О. - Постать Миколи Вороного у вирі кризи європейського мистецтва кінця XІХ – початку ХХ століть (2015)
Мартинюк О. М. - Генезис молодіжної субкультури: аналіз зарубіжних дослідницьких концепцій (2015)
Поплавська А. В. - Топос сакрального в предметній атрибутиці гостинності (2015)
Сосницький Ю. О. - Сучасні проблеми в організації предметно-просторового середовища на прикладі реорганізованих просторів Харкова (2015)
Сидоровська Є. А. - Дозвілля в сучасній Україні як об’єкт культурологічного дослідження: до постановки проблеми (2015)
Храмова-Баранова О. Л. - Становлення і розвиток цифрового мистецтва: перспективи напряму, Горбатова Н. О. (2015)
Антоненко О. М. - Фестивальний рух як чинник розвитку музичної культури Запоріжжя періоду незалежності України (2015)
Афоніна О. С. - Постмодерне розуміння "подвійного кодування" в мистецтві (2015)
Богданова М. В. - Конкурсний бальний танець в Європі:специфіка виконавства (2015)
Вовкун В. В. - Світло та світлове обладнання (2015)
Ільєнко І. М. - Механізми поєднання музичного і хореографічного простору в "Сплячій красуні" П. Чайковського – М. Петіпа (2015)
Лішафай О. О. - Саунд-дизайн і музична драматургія, кіно та телебачення (2015)
Marchenko V. - Accordіon оn national concert stage: recognition and approval in the 1920-1940s (2015)
Хлистун О. С. - Роль режисури у процесі впливу телевізійної естради на глядача (2015)
Швець Н. О. - Феномен цілісності як визначальна домінанта в композиторській творчості С. Танєєва (на прикладі "Дванадцяти хорів а cappella для змішаних голосів" ор. 27) (2015)
Щербаков Ю. В. - Фольклорні танці у структурі сюїти для клавірного дуету (2015)
Баталкіна В. І. - Образотворче мистецтво в музеї технічного профілю (2015)
Кукіль Н. О. - Графічні портрети Григорія Синиці з музейних збірок Кривого Рогу (2015)
Мізяк В. Д. - "Березільський" період режисера І. О. Бориса (1991–1996) (2015)
Павленко Л. О. - Феномен кобзарського мистецтва в українській народній культурі (2015)
Пономаренко М. В. - Особливості акварельного живопису в портретних творах Сергія Луньова (2015)
Руденко О. О. - Орнітоморфні мотиви в оздобленні дибинецької кераміки ХІХ–ХХ століть (2015)
Методологія аналізу сучасних форм європейської інтеграції у контексті кроскультурного діалогу України та Франції: до постановки проблеми (2015)
Вимоги до публікацій (2015)
Вихідні відомості (2015)
Barchi B. V. - Psychological features of the future specialist’s professional formation (2021)
Березовська Л. І. - Робота з почуттям провини у психоаналітичному консультуванні, Полегонький В. В. (2021)
Вахоцька І. О. - Інноваційний потенціал коактивного коучінгу в процесі підготовки майбутнього психолога (2021)
Войтенко О. В. - Залученість персоналу організацій: основні підходи, чинники формування та практичне значення (2021)
Грилюк С. М. - Екстремальні чинники професійної діяльності військовослужбовця та їх вплив на психологічну стійкість і адаптацію, Петляєв С. П. (2021)
Гуртовенко Н. В. - Теоретичні основи дослідження проблеми корекції емоційної сфери в молодшому шкільному віці (2021)
Кіщук Л. А. - Теоретичні основи дослідження проблеми професійної адаптації молодших офіцерів до військово-професійної діяльності (2021)
Кравченко О. В. - Зміни структури мотивації у військовослужбовців військової служби за контрактом після участі в бойових діях (2021)
Малюга В. М. - Проблема кадрової безпеки у сучасних наукових дослідженнях, Кузьменко М. Д. (2021)
Мартиненко О. О. - Аналіз результатів анкетування соціально-психологічних детермінант обрання молоддю професії економіста (2021)
Мостова Т. Д. - Сучасні підходи до психотерапії наркотичної залежності (2021)
П’янківська Л. В. - Особливості надання психологічної допомоги працівникам поліції після їх перебування в екстремальних ситуаціях: закордонний досвід (2021)
Сторожук Н. А. - Методи психологічної корекції психогенних порушень учасників бойових дій в контексті медико-психологічної реабілітації (2021)
Харченко Н. А. - Особливості спілкування психолога з учасниками бойових дій (2021)
Черевичний С. В. - Розробка та зміст комплексної тренінгової програми "Розвиток толерантності до невизначеності при прийнятті рішення командиром в умовах невизначеності" (2021)
Якимчук Б. А. - Теоретико-методологічні підходи до проблеми професійної свідомості майбутнього педагога (2021)
Якимчук І. П. - Саморегуляція як чинник формування емоційної стійкості у майбутніх педагогів (2021)
До відома авторів. Порядок оформлення та подання статей до збірника наукових праць "Вісник Національного університету оборони України" Національного університету оборони України імені Івана Черняховського (2021)
Вихідні відомості (2021)
Ямненко Г. Є. - Інвестиційна політика підприємства як складова стратегії його розвитку, Поночовна А. О. (2019)
Чайковська М. А. - Сутність криптовалют та перспектива розвитку в Україні, Чупенко Д. I. (2019)
Кизенко О. 0. - Стратегічний контролінг як чинник забезпечення економічної ефективності новаторських продуктів компанії (2019)
Янголь Г. В. - Методичні аспекти вимірювання стратегічної результативності підприємств металургійної галузі (2019)
Чижикова О. В. - Використання статистичних методів для вибору методики розрахунку ринкового інтервалу рентабельності в процесі підготовки документів з трансфертного ціноутворення (2019)
Кривещенко В. В. - Маркетингове забезпечення ефективності інвестицій у логістику промислових підприємств, Яковенко А. К. (2019)
Ніколенко Л. А. - Методичні підходи трансформації бізнес-структур в умовах розвитку digital-економіки (2019)
Магдалюк О. B. - Сучасні методичні підходи до оцінювання капіталу підприємства (2019)
Якушева Н. В. - Таксономічний аналіз розвитку інноваційного підприємництва (2019)
Диба О. М. - Інновації та забезпечення їх банківського кредитування в Україні, Олійник А. Ю. (2019)
Заріцька Н. М. - Структурно-динамічний аналіз сучасного стану розвитку легкої промисловості України (2019)
Коритник Л. П. - Нормативні особливості планування і обліку витрат на заробітну плату ЗВО в контексті управління державними фінансами (2019)
Жук А. О. - Дослідження ефективності основних змін до Закону України "Про публічні закупівлі" (2019)
Адаменко С. В. - Енергетичний розвиток України як засіб забезпечення економічної безпеки країни (2019)
Кальченко Т. В. - Лідерські амбіції Китаю та США у парадигмі глобальної біполярності, Олійник В. В. (2019)
Гринько Т. В. - Імперативи розвитку сфери міжнародного туризму та гостинності (2019)
Титул, зміст (2013)
Даренский А. Н. - Жесткость боковых упоров промежуточных скреплений КБ (2013)
Бабанин А. Б. - Задачи и оптимизация требований к информационным системам для диагностирования локомотивов, Турчинов Р. В. (2013)
Раскин Л. Г. - Нечеткий многомерный дискриминантный анализ в задаче диагностики состояния, Каткова Т. И., Головко В. А. (2013)
Серая О. В. - Транспортная задача высокой размерности со стохастическим спросом (2013)
Клименко К. С. - Використання марківських кіл для розрахунку показників функційної безпечності дубльованих відновлювальних систем з періодичним контролем, Клименко Л. А. (2013)
Баранник В. В. - Структурная модель информативности значимых компонент трансформант, Кривонос В. Н., Хаханова А. В. (2013)
Межуєв В. І. - Колективний підхід до моделювання предметних областей засобами програмної інженерії, Кудінов М. В., Тимошенко Є. В. (2013)
Головко А. В. - Использование клеточных автоматов для представления массообмена и энергообмена в процессе распространения огня (2013)
Баранник В. В. - Обоснование базовой технологии компрессии изображений заданным качеством визуализации, Рогоза И. Е., Красноруцкий А. А. (2013)
Прохорченко А. В. - Розробка методики визначення кількості ниток графіку руху спеціалізованих поїздів на залізничному напрямку за умови дотримання технічних і технологічних обмежень (2013)
Ломотько Д. В. - Розподіл імовірності станів системи обороту вагонів на залізничному вузлі. Загальне рішення. Частина II, Бронза С. Д., Юрчак Н. С., Овчієв М. Ж. (2013)
Яновський П. О. - Прогнозування транспортних потоків з використанням нелінійних моделей (2013)
Ходаківський О. М. - Модель оптимального формування людського ресурсу у системі українського транспортного логістичного центру Укрзалізниці (2013)
Пронина О. И. - Реализация модели классификации ситуаций, представленных в четком и нечетком виде, Пятикоп Е. Е. (2013)
Шкиль А. С. - Структурное и функциональное диагностирование HDL-моделей цифровых устройств в САПР РЭА, Сыревич Е. Е., Альмадхоун С., Фастовец Г. П. (2013)
Раисов Ю. А. - NURBS – интерполяция точечно-заданных кривых, Бычков Н. И., Бычков И. В. (2013)
Бабаев М. М. - Проверка модели контроля состояния путевого участка на адекватность, Гребенюк В. Ю. (2013)
Блиндюк В. С. - Нейромережева кон’юнктивна модель (2013)
Buryak L. - Construction of the image of Taras Shevchenko as a part of national memory (2015)
Вєдєнєєв Д. В. - Соціокультурні погляди академіка В. П. Філатова у світлі невідомих документів радянських спецслужб (до 140-ї річниці з дня народження вченого), Вєдєнєєв В. Д. (2015)
Бабенко Л. Л. - "Я перш за все думав про українську культуру…": Володимир Олександрович Щепотьєв (2015)
Клочко В. П. - Глобалізація як фактор формування сучасного культурного простору в Україні (2015)
Павлова О. Ю. - Візуальна культура та повсякденність доби Постмодерну (2015)
Божко Л. Д. - Туризм та формування нової ідентичності (2015)
Вовкун В. В. - Звук та звукове обладнання (2015)
Кириленко К. М. - Формування інноваційної культури та інноваційного освітнього простору вищого навчального закладу культури (2015)
Каблова Т. Б. - Ф. Ніцше про культуротворчий потенціал духу музики (2015)
Малежик Д. І. - "Фокус-поле" як патерн формування моделі людини у даосько-конфуціанській культурі, Хоменко Г. В. (2015)
Попович О. В. - Соціогенезис психічних розладів та механізми компенсації у культурі (2015)
Лисенко Л. В. - Лінгвокультурна зумовленість становлення особистості та "гіпотеза критичного періоду" Е.-Х. Леннеберга (2015)
Поплавська А. В. - Етнонаціональні традиції у культурі харчування українців ХVІІ-ХІХ ст. (2015)
Шугалій Н. Є. - Життєвий і творчий шлях Ніколая Фредеріка Северіна Ґрундтвіга – данського просвітника світового рівня (2015)
Афоніна О. С. - Теоретичні основи дослідження коду в культурі і "подвійного кодування" у мистецтві (2015)
Афанасьєв С. М. - До історії Київської школи чоловічого балетного виконавства: 60-70-ті роки ХХ століття (2015)
Богданова М. В. - Танець як складова культової обрядодії (2015)
Рябуха Н. О. - Звукообраз у фокусі сонологічного методу дослідження музичної культури (2015)
Хлистун О. С. - Мовна картина світу: рефлексійний досвід (2015)
Цугорка О. П. - Образотворче мистецтво і можливості новітніх технологій (2015)
Чупріна Н. В. - Формування концептуальних основ розвитку індустрії моди в контексті соціальної еволюції суспільства (2015)
Швец Н. А. - "Культуротворческий синтез" в реалиях музыкального искусства рубежа ХІХ–ХХ веков (на примере хоровых произведений С. Танеева) (2015)
Щербаков Ю. В. - Истоки формирования и особенности интерпретации старинной сюиты для двухклавирного дуэта (2015)
Даниленко О. В. - Застільна культура давніх греків (2015)
Жуковська Т. І. - Виконавська культура у площині сучасних українських мистецтвознавчих досліджень (2015)
Залевська О. Ю. - Графічний дизайн як засіб художньо-комунікативної системи (2015)
Кривушенко Я. О. - Словник спеціалізованої термінології для мистецтвознавчої експертизи севрського фарфору XVIII – першої третини XIX століття (2015)
Мезіна С. С. - Національна традиція у творчості українських шістдесятників: механізми спадкоємності (2015)
Суховерська О. А. - Фортепіанний цикл І. Шамо "Казка про Хлопчиша-Кібальчиша" в контексті розвитку української музики в умовах соцреалістичної культури (2015)
Черняк М. В. - Концерт для валторни, двох скрипок, альта та basso continuo Крістофа Ферстера: на перехресті бароко та класицизму (2015)
Вимоги до оформлення статей для альманаху (2015)
Вихідні відомості (2015)
Базов О. В. - Розвиток правових та інституційних засад діяльності Спеціалізованих судових палат і Спеціалізованої прокуратури по Косово (2021)
Ковтун А. В. - Проблеми правового регулювання охорони земель сільськогосподарського призначення в Україні (2021)
Коросташова І. М. - Кримінологічні та правові аспекти булінгу (цькування) в освітньому процесі (2021)
Матвійчук В. К. - Забезпечення охорони водних біологічних ресурсів (до проблеми формулювання нової редакції ст. 250 Кримінального кодексу України) (2021)
Нагнибіда В. І. - Реалізація положень законодавства про віртуальні активи у світлі політики діджиталізації (2021)
Новицький В. В. - Європейський кодекс електронних комунікацій як новий етап регулювання інтернету в ЄС (2021)
Онищук І. І. - Принцип юридичної визначеності (legal certainty) у рішеннях Конституційного Суду України (2021)
Пожидаєва М. А. - Правове забезпечення протидії кіберзагрозам у платіжній сфері, Бідюкова А. О. (2021)
Теллiс С. О. - Правові механізми реалізації конституційного статусу президента: досвід Угорщини, Ткач Д. І. (2021)
Харь І. О. - Суб’єкт кримінального правопорушення посягання на життя захисника чи представника особи у зв’язку з діяльністю, пов’язаною з наданням правової допомоги (2021)
Завгородня С. П. - Концептуалізація соціального явища "енергетична бідність" (2021)
Толкованов В. В. - Функціонування системи управління талантами в державних органах: міжнародний досвід та рекомендації для України (2021)
Бражник Л. В. - Стан і тенденції інвестиційної діяльності аграрного сектора економіки в Україні (2021)
Gryshova I. Yu. - Development of "green" financial system in Ukraine, Nesterova K. S., Shcherbata M. Yu. (2021)
Гультай М. М. - Проблеми імплементації Римського статуту Міжнародного кримінального суду у національне законодавство крізь призму досвіду зарубіжних держав та України (2021)
Леонтьєва І. - Реформування освіти в Україні: еволюція наукових поглядів (2001-2021) (2021)
Дубасенюк О. - Типи спрямованості особистості і науково-педагогічної діяльності викладача вищої школи, Вознюк О., Копетчук В. (2021)
Мельниченко О. - Освітологічні аспекти розвитку інтелектуального потенціалу нації: якість вищої освіти в Україні (2021)
Nurbekova S. - Play as a means of developing the creative potential of children in preschool education institutions, Kozak L. (2021)
Shatiuk T. - Innovations in the training of educational psychologists in the Republic of Belarus (2021)
Паламар С. - Особливості застосування хмари слів як дидактичний засіб у літературній освіті молодших школярів, Нежива Л. (2021)
Ільїч Л. - Впровадження універсального дизайну в заклади загальної середньої освіти: аудит доступності, Науменко М. (2021)
Бровко К. - Формування іншомовної мовленнєвої діяльності дітей 6-7 років засобом Web-сервісу Learningapps.org (2021)
Волинець К. - Підготовка майбутнього педагога нової генерації в контексті ініціатив Давоського форуму з питань освіти (2021)
Волинець Ю. - Мотивація професійного розвитку дошкільних педагогів як умова підвищення якості дошкільної освіти в умовах євроінтеграції (2021)
Коваленко О. - Діагностування педагогів як основна засада методичного супроводу організації освітнього процесу в закладі дошкільної освіти (2021)
Саврасова-В’юн Т. - Готовність до лідерства як чинник стресостійкості студентів (2021)
Сватенкова Т. - Мотиваційний потенціал підлітка у період дистанційного навчання (2021)
Соловйова Л. - Регулятивний компонент діяльності у складі критеріїв комплексної оцінки готовності дитини до шкільного життя (2021)
Цюман Т. - Психолого-педагогічний супровід формування навичок безпечної поведінки дитини (на прикладі онлайн-курсу "Я вмію себе захистити"), Нагула О. (2021)
Коваленко В. М. - Зв’язність тексту та мовні засоби її вираження (на матеріалі німецької мови), Порошина В. Д. (2021)
Махачашвілі Р. К. - Модус Barbara: логіко-феноменологічний експеримент експлікації мови Emoji, Бахтіна А. О. (2021)
Мізін К. І. - Німецькі емоційні поняття безпеки, захищеності та затишку на тлі лінгвокультурної опозиції ordnung 'порядок' – chaos 'хаос', Колесник О. С. (2021)
Khvostenko Y. - Emotives of surprise in modern english poetry, Redka I. (2021)
Shabelnyk K. - Structural features of modern english commencement speeches, Torhovets Y. (2021)
Sivaieva O. - Semantic prosody of the lemma Vaccine in the media texts (2021)
Stepanenko K. - Speech acts in public figures’ tweets on environmental issues, Karpenko Y. (2021)
Tsapro G. - Discursive presentation of WOMEN in the 2001-2002 and 2020-2021 media texts: a corpus based analysis, Semeniuk A. (2021)
Качур І. І. - "Найглибші глибини людського буття": екзистенційні мотиви в романі Кормака Маккарті "Дорога" (2021)
Остропальченко Ю. В. - "The Era of the Strong but Feminine Woman": інтертекст у п’єсі "The Ssters Rosensweig" В. Вассерштайн (2021)
Пилинський М. Я. - Читацькі стратегії у викладацькому комунікуванні ХХІ ст. (на матеріалі Поттеріани), Бабушко О. А. (2021)
Moiseyenko O. - Framing Kyivan Rus’ in modern American media, Мазін D. (2021)
Мойсієнко А. - Заголовок як конструктивний елемент сонетного тексту (2021)
Zernetsky P. - Cognitive maps of discourses of British conservative and Australian liberal political manifestos, Kucherova O. (2021)
Видайчук Т. - Історія української мови у вимірах освітнього процесу початку ХХ століття (2021)
Кобченко Н. - Вокатив і номінатив у функції звертання: формування мовної норми в радянський період (2021)
Литвинська С. - Порушення мовних норм у термінологічних стандартах (на прикладі ДСТУ 3294-95 "Маркетинг. Терміни та визначення основних понять"), Сібрук А., Стецик Х. (2021)
Куцак Г. - Роль аналогії у вербалізації реалій об’єктивного світу (2021)
Pavlenko L. - Headlines in The Guardian editorials: the syntax and semantics of noun phrases (2021)
Сегін Л. - Структурно-словотвірні особливості мікротопонімів Донеччини (2021)
Чадюк М. - Сучасні підходи до аналізу імплікатур (Рецензія на Zufferey, S., Moeschler, J., & Reboul, A. (Eds.). (2019). Implicatures. Cambridge University Press. 251 p.) (2021)
Відомості про авторів (2021)
До ювілею професора Олександра Андрійовича Товкая (2021)
Товкай О. А. - Рівень кальцитоніну в післяопераційний період як чинник ризику персистенції медулярного раку щитоподібної залози, Паламарчук В. О., Смоляр В. А., Куц В. В., Січінава Р. М. (2021)
Соломеннікова Н. В. - Прогностичні показники несприятливого прогнозу відновлення функцій гортані при однобічному ураженні поворотного гортанного нерва в хірургії щитоподібної залози, Дєєва Ю. В., Паламарчук В. О., Куц В. В. (2021)
Пасєчко Н. В. - Чинники ризику та прогнозування метаболічного синдрому в жінок перименопаузального віку, хворих на гіпотиреоз, Чукур О. О. (2021)
Шідловський О. В. - Хірургічне лікування однобічного вузлового зоба з компресійним синдромом на тлі автоімунного тиреоїдиту, Шідловський В. О., Шеремет М. І., Лазарук О. В., Привроцький В. М., Головатий В. З. (2021)
Shaienko Z. - Laser doppler flowmetry as the advanced non-invasive method of evaluation оf microcirculation status in patients with diabetes mellitus (2021)
Глоба Є. В. - Вроджений гіпоталамічний гіпогонадизм — синдром Каллмана у хлопчиків. Клінічні випадки, Зелінська Н. Б., Єнговатова В. А., Хорошая О. А., Погадаєва Н. Л., Перетятько І. О. (2021)
Американська діабетична асоціація. Стандарти медичної допомоги при діабеті-2021. Глава 3. Профілактика або відтермінування діабету 2 типу (2021)
Тези науково-практичної конференції з міжнародною участю "Актуальні питання ендокринології та ендокринної хірургії". 30 вересня — 1 жовтня 2021 року (2021)
Умови публікації в журналі "клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія" (2021)
Бичко Д. В. - Розробка програмного додатку для роботи зі слабоструктурованими даними медичних протоколів, Шендрик В. В., Парфененко Ю. В. (2021)
Білоник І. М. - Виготовлення електрошлаковим наплавленням ударної частини молотків механізму струшування електрофільтрів, Капустян О. Є., Білоник Д. І., Шумикін С. О., Шумілов О. А., Губарь Є. Я. (2021)
Гаврилова В. Г. - Матеріалознавча експертиза як елемент загальної оцінки стану транспортних засобів (2021)
Кусса Р. О. - Вплив Q&P-обробки на мікроструктуру та механічні властивості низьковуглецевої TRIP-assisted сталі (2021)
Бурлаков В. І. - Моделювання інструмента при вібро-магнітно-абразивному обробленні і вплив його на якість обробки надтвердої кераміки (2021)
Кривенко В. В. - Оцінка металургійної цінності марганцевої сировини, Лялюк В. П., Чупринов Є. В., Трус І. М., Овчарук А. М. (2021)
Маслов В. О. - Особливості інтеркаляції металургійного графіту, Пустовалов Ю. П., Трофімова Л. О., Дан Л. О. (2021)
Чупринов Є. В. - Аеродинамічне розділення залізорудних окатишів по крупності, Лялюк В. П., Журавльов Ф. М., Швед С. В., Василенко І. А. (2021)
Аніщенко О. С. - Врахування пружинення при художньому куванні волютоподібних елементів, Гущин А. В., Кухар В. В., Присяжний А. Г. (2021)
Ткаченко І. Ф. - Прогнозування енергетичного стану нерівноважних термодинамічних систем в умовах деградації їхньої внутрішньої будови та функціональних властивостей, Мірошниченко В. І. (2021)
Макуров С. Л. - Експериментальне дослідження електропровідності шлаків, що застосовуються у процесах спеціальної електрометалургії (СЕМ), Погібаєв О. Є. (2021)
Большаков Л. А. - Дослідження властивостей формувальних сумішей, що містять лігносульфонати та поліетіленполіамін, Дан Л. О., Трофімова Л. О. (2021)
Марков О. Є. - Експериментальне дослідження процесу розкочування ступінчастих конусних кілець, Панов В. В., Іванова Ю. О., Хващинський А. С., Мусорін А. В., Косілов М. С. (2021)
Kerimova G. Kh. - Optimization of technological processes of mineral waste processing Dashkesen ores (2021)
Rustamova S. M. - Application of equations of the plasticity theory in the processes of prosessing porous body pressure, Mamedov A. T. (2021)
Лисяк В. Г. - Моделювання динамічних режимів роботи асинхронного електроприводу з відцентровим насосним навантаженням, Олійник М. Й. (2021)
Прус В. В. - Використання складових миттєвої потужності при локальному тестуванні шихтованих осердь статорів синхронних двигунів індукційним методом, Дегтяренко О. О., Вакуленко Р. А., Дзюбан В. С. (2021)
Іващенко В. Ю. - Подовження утилізаційного ресурсу штампів для горизонтально-кувальних машин, Кухар В. В. (2021)
Кухар В. В. - Оцінка пилоутворення на відкритих терміналах морських портів при перевантаженні та зберіганні вугілля (2021)
Савельєв Д. В. - Зниження утворення пилу при вибухових роботах в підземних гірничих виробках, Столбченко О. В., Юрченко А. А., Грунтовой Д. Р. (2021)
Когтєва О. П. - Лабораторна перевірка способу контролю дегазації гірничого масиву (2021)
Лавриненко О. С. - Вдосконалення методу моделювання потоку повітряних суден за рахунок імплементації моделі генерації його випадкових елементів (2021)
Панченко С. В. - Обґрунтування впровадження sin-балок в несучу конструкцію напіввагона, Фомін О. В., Ватуля Г. Л., Ловська А. О., Павлюченков М. В., Рибін А. В. (2021)
Фалендиш А. П. - Модель нормування витрат енергії на тягу електропоїздів, Іванченко Д. А., Клецька О. В., Кіріцева О. В., Барибін М. А., Джус В. С. (2021)
Burlakova Н. Y. - Rationale of the "safety" indicator differentiation and its implementation into the DCRE system, Bukina M. D. (2021)
До уваги авторів (2021)
Title (2021)
Contents (2021)
Hlavinska E. - The Characteristic of the Phenomenon of Adaptation as an Active Psychological Process (2021)
Ivashkevych E. - Social Intelligence of a Teacher as a Factor of the Stimulation of Cognitive Interests of Students, Onufriieva L. (2021)
Ivashkevych E. - The Component Structure of the Professional Competence of Future Translators (2021)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського