Лихацький П. Г. - Дослідження активності енергетичних процесів у щурів за умов тютюново-нітритної інтоксикації після застосування карболайну, Фіра Л. С., Фіра Д. Б., Алексевич К. О. (2021)
Штокайло К. Б. - Клінічні та імунологічні прояви поєднаних бореліозів у працівників лісових господарств Тернопільської області, Шкільна М. І., Івахів О. Л., Кліщ І. М., Габор Г. Г., Смаглій З. В. (2021)
Вівсяна І. В. - Клініко-лабораторна характеристика коморбідного перебігу цукрового діабету 2 типу з надмірною масою тіла/ожирінням та артеріальною гіпертензією, Марущак М. І. (2021)
Котвицька А. А. - Розвиток пародонтального синдрому в щурів за умов стрептозоциніндукованої діабетичної нейропатії, Криворучко Т. Д., Непорада К. С., Береговий С. М. (2021)
Гнатюк М. С. - Зміни вмісту макроелементів у кістках скронево-нижньощелепного суглоба при його діабетичному ушкодженні, Рубас Л. В., Татарчук Л. В., Цицюра Р. І. (2021)
Чечет О. М. - Доклінічні випробування препарату "Біомагн” на лабораторних тваринах та з використанням культури інфузорій Tetrahymena Pyriformis, Коваленко В. Л., Гайдей О. С. (2021)
Швед М. І. - Особливості порушень вуглеводного та ліпідного метаболізму у хворих на гострий інфаркт міокарда з нормальною і підвищеною масою тіла, Ястремська І. О. (2021)
Денефіль О. В. - Оксидативні механізми розвитку адреналінового пошкодження міокарда у щурів різної статі, Ярошенко Т. Я., Свередюк Ю. А., Чарнош С. М. (2021)
Горлачук Н. В. - Визначення тіанептину та морфіну в сечі хроматографічними методами, Зарівна Н. О., Мосула Л. М. (2021)
Мусієнко В. А. - Особливості коморбідного перебігу цукрового діабету 2 типу та гіпотиреозу: лабораторні дані, Марущак М. І. (2021)
Зарівна Н. О. - Розробка методики визначення якісного складу амінокислот у рідкому екстракті чебрецю повзучого, Фіра Л. С., Грошовий Т. А. (2021)
Свередюк Ю. А. - Зміни вмісту нітрит-аніона в міокарді шлуночків та передсердь щурів за умов розвитку електролітно-стероїдної кардіоміопатії, Пелих В. Є., Чарнош С. М., Денефіль О. В. (2021)
Гецько Н. В. - Особливості функціонального стану печінки у щурів різного віку за умови дії тютюнового диму на тлі застосування натрій глутамату, Ярошенко Т. Я. (2021)
Ахмаметьєва Г. В. - Розробка стеганографічного методу вбудови бінарного цифрового водяного знаку в зображення на основі дискретного косинусного перетворення, Кирилюк В. О. (2021)
Хорошко В. О. - Управління конфліктами та інцидентами інформаційної безпеки в мережі Internet, Браіловський М. М. (2021)
Єршова Н. М. - Розробка комп’ютерних програм оптимального проектування динамічних процесів спільного підприємства з виробництва і збуту продукції, Вельмагіна Н. О., Чуприна Н. С. (2021)
Зоріло В. В. - Розробка алгоритму виявлення зашумлення як фальсифікації цифрового зображення, Лебедєва О. Ю., Бензар Н. О. (2021)
Касянчук М. М. - Розробка трьохмодульної криптосистеми рабіна на основі операції додавання, Лотоцький О. Я., Яцків С. В., Івасьєв С. В., Тимошенко Л. М. (2021)
Пенко В. Г. - Діагностика хвороби серця на основі дерев рішень, Шпінарева І. М., Ярощук О. В. (2021)
Симонова О. М. - Розробка математичної моделі поведінки віртуального натовпу, Бобок І. І. (2021)
Скаковський Ю. М. - Моделювання роботи системи автоматизованого керування процесом уварювання цукрових утфелів у вакуум-апараті періодичної дії у середовищі програмованого контролера (2021)
Стопакевич А. О. - Синтез та дослідження астатичних оптимальних цифрових систем керування ректифікаційною колоною, Стопакевич О. А. (2021)
Фомін О. О. - Дослідження методу стабілізації дисперсії випадкових величин на основі степеневих перетворень для моделей машинного навчання, Масрі М. М., Туманов О. А., Сєрбова О. В., Ткаченко В. В. (2021)
Шаманіна Т. В. - Метод захисту інформації в комп’ютерних системах за даними айтрекінгу, Павленко В. Д. (2021)
Шеремет Г. О. - Розробка автоматизованої системи рецензування статей для наукового журналу (2021)
Положаєнко С. А. - Математична формалізація динамічних станів парорідинних двофазних систем, Лись Д. А. (2021)
Вихідні відомості (2021)
Гарькавський І. В. - Моделювання енергопереносу в фазоперехідному теплоакумуляторі сонячної термодинамічної установки, Книш Л. І. (2020)
Гераскин Б. Д. - Моделирование установившегося движения нагрузки по ортотропной пластине на винклеровском основании, Годес Ю. Я., Кочеткова И. Б. (2020)
Дзюба П. А. - Экспериментальные исследования устойчивости ослабленных круговыми отверстиями цилиндрических оболочек при осевом сжатии (2020)
Каиров А. С. - Экспериментальное исследование резонансных колебаний неоднородных цилиндрических оболочек с отверстиями методом голографической интерферометрии, Латонская Л. А., Каиров В. А. (2020)
Михаїл О. В. - Про спосіб знаходження параметрів руйнування для тріщин між двома матеріалами, Лобода В. В. (2020)
Панін К. В. - Складний зсув пружно-пластичного бруса з міжфазною тріщиною, Шуміхін Я. В. (2020)
Середницька Х. І. - Задача термопружності для закритої міжфазної теплоізольованої щілини в різнорідному біматеріалі (2020)
Стеблянко П. О. - Моделювання поведінки елементів, виготовлених із матеріалів з пам'яттю форми при значних деформаціях, Дьомічев К. Е., Петров О. Д. (2020)
Шевченко С. С. - Модель и расчет гидромеханической системы ротор – щелевые уплотнения (2020)
Alizadeh N. I. - Vibrations of a longitudinally stiffened, liquid-filled cylindrical shell in liquid (2020)
Ismayilov H. K. - Forced vibrations of a inhomogeneous orthotropic cylindrical shell stiffened with a cross-system of ribs in liquid (2020)
Movsumova A. H. - Vibrations reinforced by longitudinal ribs of an inhomogeneous orthotropic cylindrical panel contacting with a viscous-elastic medium (2020)
Pogrebnoy O. V. - Biomechanical modeling of elastic properties of bone tissue (2020)
ГРИЩАК Віктор Захарович (до 80-річчя від дня народження) (2020)
Вихідні відомості (2020)
Гордієнко С. Г. - Повноваження державних органів у забезпеченні безпеки держави та напрями їх удосконалення (2020)
Салагор І. М. - Біологічні патогенні агенти як предмет злочину, передбаченого ст. 326 КК України (2020)
Махновський Д. С. - Напрями законодавчого регулювання розподілу прав інтелектуальної власності у договорах на виконання НДДКР, що фінансуються з державного бюджету, в нових незалежних державах (2020)
Патлачук В. Н. - Компаративний аналіз кількісних показників польських конституцій (2020)
Базов О. В. - Універсальна юрисдикція в діяльностіМіжнародних кримінальних судів (2020)
Ткачук А. О. - Зловживання процесуальними правами, вчинене шляхом приховування відомостей про учасника справи, Захарова О. С. (2020)
Полешко А. В. - Щодо проблемних аспектів відшкодування судових витрат у господарському процесі, Рєзнікова В. В. (2020)
Середа О. В. - Триступеневий тест у практиці Європейського суду з прав людини у справах щодо майна, що належить державі, Задирака Н. Ю. (2020)
Єрменчук Х. М. - Проблема досудового врегулювання господарських спорів в Україні та досвід зарубіжних країн, Рєзнікова В. В. (2020)
Герасименко Є. С. - Розумністьстроків провадження в адміністративних судових справах в контексті стандартів ЄСПЛ (2020)
Грабовська О. О. - Новації національного цивільного процесуального законодавства України у регулюванні становища суду в сфері доказування (2020)
Дерев'янко М. І. - Дотримання гарантії незалежності діяльності у кримінальному провадженні щодо окремої категорії осіб (2020)
Коротун О. М. - Набуття права власності на земельні ділянки за рішенням органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування (2020)
Притика Ю. Д. - Інститут колективного позову в цивільному процесі ЄС (2020)
Стефанчук М. М. - Підстави касаційного оскарження судових рішень: законодавчі перспективи (2020)
Худенко О. О. - До питання про вичерпність видів заяв по суті справи (2020)
Касторська Л. К. - Адміністративно-правові аспекти діяльності вищої кваліфікаційної комісії суддів з приводу проведення конкурсу та атестації суддів: теорія та практика (2020)
Ольшанченко В. І. - Держава Україна як суб'єкт цивільно-правової відповідальності за шкоду, завдану підприємцям у ході проведення АТО/ООС (аналіз чинного законодавства та практики) (2020)
Ільків О. В. - Право володіння як юридична категорія (2020)
Аралова Н. І. - Особливості регулювання бухгалтерського обліку нематеріальних активів у наукових установах (2020)
Голосніченко Д. І. - Поняття "система надання адміністративних послуг" та її сутність, Ярош І. С., Ісоян А. Е. (2020)
Базов В. П. - Питання теорії міжнародного гуманітарного права в контексті інтеграції та глобалізації (2020)
Захарова О. С. - Процесуальні гарантії реалізації права на повноважний суд (2020)
Ткачук В. О. - Новели у законодавчому регулюванні інституту доказування в цивільних справах (2020)
Биченкова А. В. - Актуальні питання виконання судових рішень, ухвалених не на користь суб'єкта владних повноважень, Задирака Н. Ю. (2020)
Шибіко В. П. - Визнання винуватості й відмова від судового розгляду в кримінальному провадженні України (2020)
Хотинська-Нор О. З. - Статус судді у відставці: поняття та зміст (2020)
Пацурія Н. Б. - Огляд правових позицій Верховного Суду у спорах, пов'язаних зі страховими правовідносинами (2020)
Громова М. Є. - Вплив соціальних мереж на суїцидальну поведінку молоді як кримінологічна проблема ХХІ століття, Кубов Н. А. (2020)
Фещенко В. Є. - Забезпечення права на справедливий розгляд та вирішення справи в розумні строки незалежним і неупередженим судом під час досудового розслідування як основоположна гарантія, ГромоваМ. Є. (2020)
Басалаєва А. В. - Гарантії судового захисту виборчих прав громадян України, Смокович М. І. (2020)
Аксьонова І. В. - Технологія підвищення привабливості ВНЗ для абітурієнтів, Раєвнєва О. В. (2015)
Блащук-Дев'яткіна Н. З. - Аналіз кредитного портфеля банків в Україні (2015)
Шелест О. Ю. - Сучасний стан ринку страхових послуг та перспективи його розвитку, Дудар А. А., Пономарьова О. Б. (2015)
Гольтяєва Л. А. - Формування складноструктурованої системи факторів іміджевої привабливості ВНЗ, Раєвнєва О. В. (2015)
Гупаловська М. Б. - Державний внутрішній фінансовий контроль: теоретична концептуалізація та сучасні пріоритети (2015)
Касьян В. В. - Тенденції та проблеми розвитку малого підприємництва в Україні (2015)
Остапенко Т. Г. - Напрями оптимізації системи управління підприємством на прикладі ТОВ "Еней Моторс", Стеблій В. В. (2015)
Ткаченко С. А. - Формулювання цілей функціонування підсистеми економічного моніторингу в системі регулювання регіональної структури та територіальної організації суб’єктів агропродовольчої сфери (2015)
Виноградова О. В. - Проблемні питання інформаційного забезпечення контролю процесу прийняття управлінських рішень, Кондрашов О. А. (2015)
Задорожна А. В. - Деякі методичні й фактографічні аспекти аналізу фінансової стійкості банківської системи України (2015)
Кухар М. Ф. - Організація обліку в системі управління економічною безпекою підприємств залізничного транспорту (2015)
Зачосова Н. В. - Юридичний аудит (due diligence) як засіб мінімізації загроз майновій та економічній безпеці фінансових установ, Куценко Д. М. (2015)
Ковбаса А. С. - Сутність емісійної функції центральних банків та особливості її виконання (2015)
Timkov V. F. - Analytical evaluation of the numerical values of the hubble constant and main spatial-energy characteristics of the observable universe, Timkov S. V., Zhukov V. A., Afanasiev K. E. (2019)
Onatskiy A. V. - Cryptographic authentication protocol zero-knowledge secret on elliptic curves using public keys and random messages, Zharova O. V. (2019)
Tregubova I. A. - Fractal graphics for virtual environment generation, Makoganiuk А. O., Mashtalir CH. I. (2019)
Konovalov S. - Features of diagnostic artificial neural networks for hybrid expert systems, Yegoshyna G. (2019)
Skachkov V. - Solution of the problem of computational stability and consistency of sample estimates of the correlation matrix of observations by the method of dynamic regularization, Chepkyi V., Efymchykov A., Dudush A., Korkin O. (2019)
Sukachev E. A. - The dynamics of the interference situation in the downlink direction of the mobile communication network with CDMA technology, Vakarchuk A. O. (2019)
Пристінська К. О. - Правові засади діяльності Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками (2020)
Zhuravel M. V. - The transition from traditional to virtual courts: reality or myth for the justice system in Ukraine? (2020)
Ільків О. В. - Сервітут як категорія обтяження для власника речі (2020)
Базов В. П. - Принципи міжнародного гуманітарного права (2020)
Ковальський В. С. - Станіслав Яценко — приклад служіння праву та українському народові (2020)
Шапченко С. Д. - Особливості змісту окремих положень Конституції України та їх кримінально-правове значення (2020)
Дудоров О. О. - До питання про кримінально-правовий вимір конституційного принципу верховенства права (2020)
Боровенко В. М. - Антиконституційний статус звільнення особи від кримінальної відповідальності (2020)
Чуваков О. А. - До питання про кримінально-правову та конституційно-правову охорону основ національної безпеки України (2020)
Максимович Р. Л. - Значення Конституції у формуванні засад кримінального права (2020)
Швед А. Ю. - Кримінально-правова охорона конституційних прав та свобод людини і громадянина (2020)
Задоя К. П. - Потенціал інституту Конституційної скарги як засобу забезпечення відповідності кримінального закону конституції України (2020)
Яценко І. С. - Незалежність судової гілки влади як складова частина конституційного принципу поділу влади та кримінальна відповідальність суддів за декларування недостовірної інформації. Досвід Республіки Польща (2020)
Крайник Г. С. - Щодо декриміналізації ст. 3661 Кримінального кодексу України "Декларування недостовірної інформації", Дунаєва Т. Є. (2020)
Краглевич В. В. - Визнання неконституційною статті 375 Кримінального кодексу України як закономірний результат очікувань юридичної спільноти (2020)
Письменський Є. О. - Про застосування принципу non bis in idem (ст. 61 Конституції України) у практиці Верховного Суду (2020)
Птащенко Д. С. - Окремі правові позиції Верховного Суду та Верховного Суду України щодо реалізації конституційного права на необхідну оборону (2020)
Мисливий В. А. - Узурпація влади як злочин проти народовладдя (2020)
Новікова М. В. - Проблеми конституційно-правового регулювання зворотної дії кримінального закону щодо осіб, які вчинили злочини проти людяності (2020)
Карачевська Г. Р. - Людська гідність та застосування інституту довічного позбавлення волі в Україні (2020)
Кучма О. Л. - Вплив кримінальної відповідальності за ухилення від сплати ЄСВ на наповнення бюджету Пенсійного фонду України (2020)
Макаренков О. Л. - Концепт "доброчесність" як норма-принцип конституційного права України та умова її інтеграції до Європейського Союзу, Замула Р. О. (2020)
Ахмедов В. А. - Основні напрями державної політики протидії злочинності у сфері правосуддя (2020)
Навроцька В. В. - Допустимість відмови від виконання процесуальних обов'язків у разі нездатності держави забезпечити безпеку учасника кримінального судочинства та його близьких (2020)
Макаренков О. Л. - Принцип верховенства права в інтерпретації Конституційного Суду України як складова антикорупційного законодавства, Половинець Я. Є. (2020)
Публікації журналу "Юридична Україна" у 2020 році (2020)
Шейко В. М. - Харківська державна академія культури: науково-періодична конотація, Кушнаренко Н. М. (2016)
Костирко Т. М. - Комунікаційні стратегії сучасної бібліотеки внз (2016)
Жукова В. П. - Дослідження професійно-діяльнісного середовища в умовах інформатизації бібліотеки (2016)
Сидоренко Т. В. - Культурно-просвітницька діяльність наукових бібліотек півдня України (кінець XX—XXI ст.) (2016)
Шатрова М. Б. - Стародруковані видання в дослідженнях українських книгознавців кінця ХХ — початку ХХІ ст. (2016)
Бережна К. С. - Організаційні трансформації публічних бібліотек України (2016)
Лисенкова Н. В. - Менеджмент інформаційних технологій в умовах розвитку економіки (2016)
Мельничук Ю. Г. - Церква в українських націоналістичних ЗМІ Буковини (1918–1940): концепція віри й держави (2016)
Зикун Н. І. - Зображальна графічна сатира українських газет у контексті загальних тенденцій розвитку сатиричної публіцистики (2016)
Смирнова М. В. - Стигматизація як один із засобів маніпулятивного впливу мас-медіа на аудиторію (2016)
Субота Є. В. - Інформаційно-психологічний вплив ЗМІ (2016)
Юшко В. В. - Емоційне реагування аудиторії на телевізійний контент (2016)
Бурдіна Е. О. - Прийом деталізації в українських інформаційно-публіцистичних телепроектах (2016)
Коваленко І. П. - Журналістика як соціальний інститут (2016)
Ткаченко О. О. - Вищі навчальні заклади як суб’єкти на ринку освітніх послуг (2016)
Бокоч Ю. М. - Імідж, образ та бренд міста як компоненти територіального маркетингу (2016)
Яріко М. О. - Ісламська модель менеджменту: особа, релігія, влада (2016)
Гетьман Л. Г. - Історико-економічний досвід стабілізації грошової системи в Україні (2016)
Зайцева М. М. - Туризм як чинник міжкультурної комунікації (2016)
Толок Є. В. - Адміністративно-правове регулювання рекламної діяльності в Україні: проблеми, становлення, розвиток (2016)
Шейко В. М. - До ювілею ректора Національної музичної академії ім. П. І. Чайковського Рожка Володимира Івановича (2016)
Національному медичному університету імені О.О. Богомольця — 175 років (2016)
Лупальцов В. И. - К вопросу о хирургическом лечении неосложненной гастродуоденальной язвы (2016)
Тутченко М. І. - Досвід лікування невідкладної хірургічної патології верхніх відділів травної трубки, Слонецький Б. І., Березенко І. М., Рощин Г. Г., Рудик Д. В., Сіренко О. А. (2016)
Гуцулюк В. Г. - Сравнительная оценка эффективности эндоскопического инъекционного инфильтрационного гемостаза с применением препаратов транексамовой и аминокапроновой кислоты при кровотечениях из верхних отделов желудочно­кишечного тракта, Осипенко О. В., Гатайло Б. Н., Дюжев А. С. (2016)
Олійник Ю. Ю. - Виживання пацієнтів з місцево поширеним раком шлунка, які перенесли комбіновані оперативні втручання (2016)
Криворучко І. А. - Хірургічне лікування ускладнених псевдокіст підшлункової залози третього типу, Гончарова Н. М. (2016)
Безродний Б. Г. - Застосування одномоментного з біліодигестивним гастродигестивного шунтування при паліативному хірургічному лікуванні хворих на місцево поширений рак головки підшлункової залози, Слободяник В. П., Філатов М. С. (2016)
Фелештинський Я. П. - Аналіз результатів лікування гострого панкреатиту в Київській області, Бондаренко О. М., Бондаренко М. Д., Бондарчук Б. Г., Карпенко О. В. (2016)
Лисенко Р. Б. - Аналіз деформацій, напружень, біомеханічної взаємодії імплантату і м’язово­апоневротичних структур передньої черевної стінки людини при алопластиці з приводу її дефектів, Крищук М. Г. (2016)
Грубник В. В. - Модифицированные лапароскопические операции при лечении послеоперационных вентральных грыж, Парфентьева Н. Д., Воротынцева К. О. (2016)
Переяслов А. А. - Вибір методу хірургічного лікування пахвинних гриж у новонароджених: що краще?, Дворакевич А. О. (2016)
Грубник Вл. В. - Использование самофиксирующихся сеток progrip при выполнении лапароскопической пластики грыж пищеводного отверстия диафрагмы, Малиновский А. В., Грубник Викт. В. (2016)
Рябий С. І. - Особливості змін мікробіоценозу кишкової стінки за умов розвитку неспроможності кишкових швів (2016)
Лозинська Л. Ю. - Неоплазії, асоційовані з хворобою крона: частота, спектр, статево­вікові особливості виникнення, способи оперативних втручань (2016)
Іващенко В. Є. - Порівняння диференційованої та традиційної тактики відеоторакоскопії при синдромі плеврального випоту, Калабуха І. А. (2016)
Опанасенко М. С. - Використання різних видів парієтальної плевректомії з декортикацією легені при неспецифічному та туберкульозному ураженні, Шалагай С. М., Конік Б. М., Кшановський О. Е., Бичковський В. Б., Терешкович О. В. (2016)
Беленький В. А. - Применение современных раневых поливинилалкогольных повязок при огнестрельных ранах мягких тканей, Михайлусов Р. Н., Негодуйко В. В. (2016)
Мішалов В. Г. - Інфузійна терапія пентоксифіліном для лікування переміжної кульгавості у хворих на цукровий діабет 2 типу, Літвінова Н. Ю., Кефелі­Яновська О. І. (2016)
Козіна О. С. - Вплив тромбопрофілактики низькомолекулярним гепарином — еноксапарином натрію на гемостаз, Клигуненко О. М. (2016)
Козубович Р. М. - Успішне хірургічне лікування пацієнтки з інтрамускулярною міксомою сідничної ділянки, Сопко О. І., Бондарєв Р. В., Заря І. Л., Юр’єв М. О., Панасюк В. С., Крамаренко С. С. (2016)
Петренко О. М. - Випадок лікування пацієнтки з постімплантаційним поліакриламідним синдромом, Бадзюх С. В., Безродний Б. Г. (2016)
Крыжевский В. В. - Госсипибома: современный взгляд на проблему, Мендель Н. А., Павлович Ю. В. (2016)
Юрій Віленський — літописець української медицини (2016)
До уваги авторів (2016)
Title (2021)
Contents (2021)
Скрипник О. О. - Скорочення викидів парникових газів шляхом упровадження низьковуглецевих технологій використання земель, порушених гірничими роботами, Остапенко Н. С., Крючкова С. В. (2021)
Гамаюнова В. В. - Оцінка ефективності використання біопрепаратів у вирощуванні ячменю ярого в умовах Південного Степу України, Касаткіна Т. О., Бакланова Т. В. (2021)
Nalbandyan M. A. - Environmental risk assessment in the Masrik River Basin, Nersisyan A. O. (2021)
Харитонов М. М. - Виробництво сировинного матеріалу цукрового сорго на рекультивованих землях, Бабенко М. Г., Козечко В. І., Мицик О. О., Мартинова Н. В., Гамандій В. Л. (2021)
Цилюрик О. І. - Ефективність ґрунтових та післясходових гербіцидів у посівах сочевиці звичайної (Erytrina Erytrina) Північного Степу України, Ткаліч Ю. І., Гончар Н. В., Козечко В. І. (2021)
Kharytonov М. М. - Geospatial assessment of the state of the Samara river floodplain in the area of coal mining in Western Donbas, Pashova V. Т., Lemyshko S. M., Yevgrashkina G. P., Titarenko О. V. (2021)
Output data (2021)
Narytnyk T. N. - Terahertz technology in telecommunications, Avdeenko G. L. (2020)
Маринов В. Д. - Помехи и типовые ошибки конструкторского происхождения в дискретно-непрерывных каналах преобразования данных, Тыныныка А. Н. (2020)
Romanuke V. V. - Total weighted tardiness exact minimization by efficiently inputting jobs to tight-tardy progressive single machine scheduling with idling-free preemptions (2020)
Gofaizen O. V. - Evaluation metrics of colour space of CAM16 colour appearance model for use for colour measurement in television, multimedia and cinematographic applications, Pyliavskyi V. V. (2020)
Konfendrat V. M. - Comparison of radio waves propagation models in urban areas, Makoveyenko D. O. (2020)
Баляр В. Б. - Оцінка ефективності детекторів руху на базі sad-алгоритму в інтелектуальних системах відеоспостереження та відеоаналітики, Мазуркевич О. Ф., Фокін Р. Ю., Пирог О. Г., Грищенко А. В. (2020)
Атрощенко Т. О. - Психолого-педагогічні особливості формування міжетнічної толерантності дітей старшого дошкільного віку (2016)
Глушко О. З. - Базові терміни з проблеми трансформацій в освіті: погляди вітчизняних вчених (2016)
Дем'яненко Н. М. - Еволюція теорії і практики университетської автономії (ХІХ – поч. ХХІ ст.) (2016)
Іванов С. А. - Медіаінформаційні технології розвитку інтелектуальної комптентності вчителя, Іванова Л. С. (2016)
Кіндрась І. В. - Психологічні, психолінгвістичні та лінгвістичні основи навчання майбутніх філологів усного турецького монологічного мовлення (2016)
Конончук А. І. - Теоретико-методологічні засади підготовки соціальних працівників до проведення наукових досліджень (2016)
Кошечко Н. В. - Пізнавальний інтерес викладача ВНЗ у контексті його самоосвіти та саморозвитку (2016)
Кравченко І. М. - Обґрунтування принципів дидактики вищої школи у науково-педагогічній літературі (70-ті рр. XX ст.) (2016)
Кузьменко Н. М. - Просвітницька діяльність Михася Ткача (2016)
Макаренко О. Л. - Напрями розвитку магістерської програми з освітніх вимірювань (2016)
Макеєва О. А. - Метод проектів як засіб формування професійної культури майбутніх соціальних працівників (2016)
Маріуц І. О. - Aвтономія європейських шкіл у контексті гуманізації освіти (2016)
Мартиненко С. М. - Формування готовності вчителя початкової школи до діагностичної діяльності в системі особистісно-розвивального навчання (2016)
Марушкевич А. А. - Молодь і рідна українська мова: актуальні погляди Івана Огієнка (2016)
Люріна Т. І. - Підготовка майбутніх учителів початкової школи до формування в учнів екологічної культури (2016)
Пузіков Д. О. - Модель конструювання компетентнісного орієнтованого змісту навчання в старшій школі (2016)
Терентьєва Н. О. - Тенденції розвитку університетської освіти України: теоретичні основи визначення нових векторів (2016)
Чаграк Н. І. - Вплив демографічних і соціально-економічних факторів на розвиток освіти людей похилого віку у США (2016)
Черниш В. В. - Роль і місце проблемних ситуацій у розвитку рефлексивних умінь в майбутніх учителів англійської мови (2016)
Title (2021)
Contents (2021)
Abood S. N. - Mixed symmetry states in 92Zr and 94Mo nuclei, Al-Rawi A. A., Najam L. A., Al-Jomaily F. M. (2021)
Grinyuk B. E. - About conditions of spatial collapse in an infinite system of Bose particles, Bugaev K. A. (2021)
Alemu B. - Dynamics of the cavity radiation of a correlated emission laser coupled to a two-mode thermal reservoir, Gashu Ch., Mosisa E., Abebe T. (2021)
Zharkov I. P. - Optimization of the process of obtaining low temperatures in universal liquid-flow cryostats, Safronov V. V., Khodunov V. O., Konoval V. M., Palamarchuk I. P., Selivanov O. V., Solonetsky A. G. (2021)
Balabai R. M. - Mechanical modification of electronic properties of ultrathin β-Ga2O3 films, Zdeschits V. M., Naumenko M. V. (2021)
Kaliuzhnyi V. V. - Investigation of traps in AlGaN/GaN heterostructures by ultrasonic vibrations, Liubchenko O. I., Tymochko M. D., Olikh Y. M., Kladko V. P., Belyaev A. E. (2021)
Berri S. - CsPd0.875Cr0.125I3 promising candidate for thermoelectric applications and Physics of Ferroics (2021)
Authors Index to the 66th Volume of "Ukrainian Journal of Physics" for 2021 (2021)
Subject Index to the 66th Volume of "Ukrainian Journal of Physics" for 2021 (2021)
Ступнік М. І. - Підвищення якості відбійки руди в умовах шахт ПрАТ "ЗЗРК”, Хівренко О. Я., Калініченко В. О., Калініченко О. В., Почтарьов О. В. (2021)
Моркун В. С. - Вимірювання параметрів процесу магнітної сепарації на основі методів ультразвукового контролю, Моркун Н. В., Тронь В. В., Сердюк О. Ю., Гапоненко І. А., Гапоненко А. А. (2021)
Азарян А. А. - Пошук шляхів зниження втрат і розубоження залізорудної сировини, Моркун В. С., Швець Д. В., Черкасов О. В., Гриценко А. М., Швидкий О. В. (2021)
Тарасов В. К. - Вибір раціональних засобів техногенної безпеки кисневоконвертерного процесу, Воденнікова О. С., Воденнікова Л. В. (2021)
Рибіна О. І. - До питання організації та управління виробництвом прогнозних, проєктних та вишукувальних робіт із землеустрою (2021)
Засельський В. Й. - Лабораторні дослідження технічної системи "роторний змішувач-конвеєр” горизонтально-направленої дії, Пополов Д. В., Засельський І. В., Шепеленко М. І. (2021)
Манідіна Є. А. - Утилізація солянокислих відпрацьованих травильних розчинів прокатного виробництва, Бєлоконь К. В., Воденнікова О. С., Рижков В. Г., Троїцька О. О. (2021)
Нечаєв В. П. - Дослідження впливу технологічних факторів на стійкість ріжучого інструменту при плазмово-механійчній обробці, Рязанцев А. О., Реброва С. В., Лавриненко Д. О. (2021)
Лапшин О. Є. - Розроблення заходів безпеки при виникненні аварій у гірничих виробках шахт на основі використання мобільної камери повітропостачання, Гацький А. К., Гацький І. А. (2021)
Турило А. М. - Проблеми економічного балансового розвитку в координатах "цінність людини (людиноцентризм) – справедливість – ефективність”, Турило А. А., Горська С. М. (2021)
Кіяновський М. В. - Аналіз призначення рівня режимів різання за виробничними критеріями, Цивінда Н. І., Лаухіна Л. І., Чернявська О. В., Зуєв І. О. (2021)
Пахомов В. І. - Обґрунтування раціональної організації експлуатації кар'єрних автосамоскидів, Гірін І. В., Тищенко В. Ю., Жалдаченко О. А. (2021)
Slipych O. - Installation of a stationary hydraulic hammer at a height, Romanenko K., Kravtsova D., Bondar O. (2021)
Сінчук І. О. - Аспекти розвитку вітроенергетики в умовах залізорудних підприємств, Бойко С. М., Касаткіна І. В., Дозоренко О. В. (2021)
Козакевич І. А. - Предиктивна система керування трифазним інвертором напруги, Будніков К. В. (2021)
Кляцький В. І. - Експериментальні дослідження технологічних параметрів конусної дробарки мілкого дроблення, Бугай Л. А., Запорожець Н. С. (2021)
Долгіх Л. В. - Використання методів цифрової фотограмметрії в умовах підземних гірничих виробок, Діхтяр С. В., Томашевська А. О. (2021)
Козакевич І. А. - Система керування мережевим модульним багаторівневим перетворювачем, Сіянко Р. В. (2021)
Котов І. А. - Інтелектуальна підтримка автоматизації диспетчерського керування енергосистемої з урахуванням імовірнісного характеру навантаження вузлів (2021)
Гулівець О. А. - Деякі питання коригування експлуатаційних параметрів шахтного підйому за результатами обстеження і математичного моделювання армування вертикальних стволів шахт, Попов С. О., Бондарець А. О., Олійник С. Ю. (2021)
Суртаєв В. В. - Підвищення загальної ефективності теплоенергетичних установок, теплових схем систем, пристроїв, установок утилізації тепла (2021)
Андрєєв Б. М. - Обґрунтування річної продуктивності відпрацювання запасів Васіновського родовища, Бровко Д. В., Хворост В. В., Кононенко В. В., Романенко О. В. (2021)
Романов С. О. - Модель системи керування процесами генерації активної та компенсації реактивної потужності на сонячних електростанціях, Грамм О. О., Савицький О. І. (2021)
Кушнерьов І. П. - Утворення компенсаційного простору в лежачому боці похилого потужного покладу, Кривенко Ю. Ю., Максимов І. І. (2021)
Бондар О. В. - Порівняння САПР КОМПАС-3D і PowerSHAPE по критеріям функціональності та економічності, Кравцова Д. Ю., Чумак А. С. (2021)
Мітрошин В. О. - Модель персоналізації рекомендацій контенту на основі колаборативної фільтрації, Шаповалова Н. Н., Доценко І. О., Саітгареєв Н. Х. (2021)
Ткаченко Ю. Д. - Аналіз методів виявлення та спостереження подвійних зірок, Швець Д. В., Карабут Н. О. (2021)
Замицький О. В. - Дослідження фотоелектичного перетворення з системою охолодження, Гриценко О. В. (2021)
Письменний С. В. - Дослідження твердіючих сумішей при відпрацюванні Криворізького залізорудного родовища ім. Кірова ПрАТ "ЦГЗК”, Білюк В. О. (2021)
Рудь Ю. С. - Розробка заходів енергозбереження в технологічному процесі виробництва агломерату на гірничо-збагачувальних комбінатах, Білоножко В. Ю. (2021)
Худик М. В. - Засоби зниження виробничого шуму компресорних станцій шахт, Шаповалов В. А., Шепель О. Л. (2021)
Козакевич І. А. - Аналіз впливу джерел розосередженої генерації на якість електричної енергії, Котякова М. Г. (2021)
Із зали засідань Президії НАН України (19 квітня 2017 р.) (2017)
Із зали засідань Президії НАН України (17 травня 2017 р.) (2017)
Красноруцький В. С. - Проблеми безпеки АЕС, ядерного паливного циклу та диверсифікації джерел постачання ядерного палива України (стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 19 квітня 2017 р.) (2017)
Шехунова С. Б. - Геолого-геофізичні проблеми глибинної ізоляції радіоактивних відходів (за матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 19 квітня 2017 р.) (2017)
Гаркуша І. Є. - Про міжнародну співпрацю в галузі керованого термоядерного синтезу в рамках дослідницьких програм ЄВРАТОМ (стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 17 травня 2017 р.) (2017)
Петрушко М. П. - Сучасний стан проблеми кріоконсервування репродуктивних клітин та ембріонів людини (за матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 17 травня 2017 р.) (2017)
Мриглод О. І. - Від фізики до наукометрії: задачі аналізу складних систем (за матеріалами наукового повідомлення на засіданні Президії НАН України 29 березня 2017 р.) (2017)
Волошко О. В. - Синтез систем активного екранування магнітного поля повітряних ліній електропередачі (за матеріалами наукового повідомлення на засіданні Президії НАН України 29 березня 2017 р.) (2017)
Джабраілов Р. А. - Принцип справедливості як основа трансформації економіко-правової системи держави (за матеріалами наукового повідомлення на засіданні Президії НАН України 29 березня 2017 р.) (2017)
Патон Б. Є. - Інформаційний образ держави (до 10-ї річниці видання Національного атласу України), Руденко Л. Г., Бочковська А. І. (2017)
Василенко В. А. - Ґенеза, зміст і шляхи реалізації концепції міжнародної екологічної безпеки (2017)
Корсунь А. О. - З історії створення Міжнародної служби обертання Землі. Ініціативи українських астрономів (2017)
Колодочка Л. О. - Шлях зоолога (до 80-річчя члена-кореспондента НАН України І.А. Акімова), Ковтун М. Ф., Харченко В. О., Іванова В. А. (2017)
80-річчя академіка НАН України Л. І. Анатичука (2017)
80-річчя члена-кореспондента НАН України Р. Я. Белєвцева (2017)
80-річчя члена-кореспондента НАН України М. Л. Жадкевича (2017)
75-річчя члена-кореспондента НАН України О. А. Мінаєва (2017)
70-річчя члена-кореспондента НАН України О. М. Омельянчука (2017)
60-річчя члена-кореспондента НАН України М. Д. Гродзинського (2017)
Бургер М. І. - Використання системи "контролю помилки" за методом Марії Монтессорі в дидактичних матеріалах з формування елементарних математичних уявлень у ЗДО, Бущак І. М. (2021)
Вінарчук Н. М. - Формування здоров'язбережувальної компетенції дітей дошкільного віку засобами інформаційно-комунікаційних технологій, Шоловій М.-Т. І. (2021)
Гавришків О. Б. - Професійне самовдосконалення викладачів вищої військової школи (2021)
Гайда О. М. - Формування професійної перекладацької компетентності здобувачів вищої освіти, Бойко Г. О. (2021)
Герцюк Д. Д. - Організація освітнього процесу в закладах вищої освіти в умовах пандемії, Нос Л. С. (2021)
Horuk N. M. - Comparing the American and European perspectives on the roles of adult educators for the development of adult education theory and practice in Ukraine (2021)
Гуменюк О. М. - Історія міжнародної академічної мобільності студентів вищих медичних закладів освіти України, Гуменюк В. В., Єфремова О. В. (2021)
Dalte O. Y. - CFL students' perception of distance education (blended model) during the Covid-19 pandemic in Ukraine (2021)
Захарчук Т. М. - Освітній проект Хелен Дорон в умовах системи дошкільної освіти України, Кость С. П. (2021)
Kalagurka K. I. - Problem-based learning in the educational space of a modern primary school, Vozniak L. T., Myshchyshyn I. Y., Klontsak O. I. (2021)
Квас О. В. - Навчання дітей та молоді українських народних танців у Галичині (1919–1939 рр.), Марушка М. М. (2021)
Ковальчук Л. О. - Оволодіння основами педагогічної майстерності як педагогічна умова формування культури професійного мислення майбутніх педагогів (2021)
Кость С. П. - Методика "storytelling" як засіб формування комунікативної компетентності здобувачів освіти, Крохмальна Г. І. (2021)
Лавренова М. В. - Траєкторія розвитку здобувача початкової освіти: від теорії до практики, Лалак Н. В., Молнар Т. І., Фенчак Л. М. (2021)
Лепех М. Т. - Християнські цінності як теоретична основа системи педагогічних поглядів Івана Бартошевського (2021)
Мельник І. С. - Адаптація дитини з синдромом Дауна в інклюзивні групи закладу дошкільної освіти, Кость С. П. (2021)
Павко А. І. - Креативний потенціал універсальної науково-педагогічної спадщини Яна Амоса Коменського, Курило Л. Ф. (2021)
Рудакова Н. Є. - Компетентнісний підхід до професійної підготовки майбутніх фахівців з медсестринства у сфері реформування реабілітаційної допомоги в Україні (2021)
Smolikevych N. R. - Psychologo-pedagodical basics for ensuring international students' successful studying results, Turchyn I. M., Boyko O. T. (2021)
Товканець Г. В. - Аксіологічна багатогранність змісту початкової освіти (2021)
Товканець О. С. - Лідерство у професійній діяльності педагога (2021)
Хлопик І. Я. - Роль проблемо-пошукових методів у навчанні (2021)
Цюра С. Б. - Педагогічні засади діяльності державної служби якості освіти України, Ілечко Т. І. (2021)
Червінська І. Б. - Соціально-освітнє партнерство як умова формування позитивного іміджу сучасного закладу освіти (2021)
Яремчук Н. Я. - Шляхи формування віртуального освітнього простору закладу вищої освіти, Сениця Н. І. (2021)
Дзюблюк О. - Інноваційні вектори розвитку банківської системи (2019)
Луців Б. - Дефібрилятори очікуваних змін у розвитку банківської системи України: уроки кризи (2019)
Крупка М. - Cтруктурний аналіз інноваційної діяльності підприємств в Україні у контексті формування пріоритетів фінансового регулювання, Демчишак Н., Гриб В. (2019)
Ванькович Д. - Стратегічні орієнтири фінансового забезпечення розвитку малого інноваційного підприємництва в Україні, Кульчицький М. (2019)
Халатур С. - Методичний інструментарій фінансування інноваційної діяльності в АПК, Халатур О. (2019)
Зварич Р. - Розширена відповідальність виробника в концепції розвитку циркулярної економіки, Зварич І. (2019)
Пармакли Д. - Методика розрахунків прямого і супутнього ефекту зростання обсягів реалізації продукції в агропромислових підприємствах, Деркач Т., Бахчиванжи Л. (2019)
Стащук О. - Форми та методи фінансування будівництва житла: характеристика та перспективи застосування (2019)
Ясинська Н - Використання нейронних мереж в моделюванні фінансових результатів бізнес-процесів, Івченкова О. (2019)
Приймак І. - Недержавне пенсійне забезпечення в системі соціального захисту населення України, Вишивана Б. (2019)
Юшко С. - Роль податкових надходжень у формуванні доходів бюджету (2019)
Дерлиця А. - Питання догматизму та ортодоксії вітчизняної фінансової науки (2019)
Леонов Д. - Вплив державного регулювання на розвиток недержавних пенсійних фондів в Україні (2019)
Кириленко О. - Сучасні тенденції видатків на оборону з державного бюджету України (2019)
Bondarenko V. M. - On transitivity coefficients for minimal posets with non-positive quadratic Tits form, Styopochkina M. V. (2021)
Koporkh K. M. - On the space of open maps of the Cantor set, Zarichnyi M. М. (2021)
Гутік О. В. - Про напівгрупу, породжену розширеною біциклічною напівгрупою та -замкненою сім’єю, Позднякова І. В. (2021)
Григоренко Я. М. - Узагальнений метод скінченних інтегральних перетворень у лінійних і нелінійних задачах статики пологих оболонок, Беспалова О. І. (2021)
Станкевич В. З. - Аналіз тривимірних задач динамічного навантаження пружних кусково-однорідних тіл із внутрішніми тріщинами (2021)
Сулим Г. Т. - Моделювання деформівних термопружних ниткових включень в ізотропному середовищі, Пастернак Я. М., Третяк Т. В. (2021)
Процюк Б. В. - Визначення статичного термопружного стану шаруватих термочутливих плити, циліндра і кулі (2021)
Піддубняк O. П. - Нестаціонарний розподіл температури в термоізольованому концентричному циліндричному каналі з біомасою, що рухається під впливом обертання електрично нагрітої геліси, Піддубняк Н. Г. (2021)
Кривий О. Ф. - Вплив зосереджених сил і температурних джерел на розподіл напружень у площині з’єднання двох різних трансверсально-ізотропних півпросторів, Морозов Ю. А. (2021)
Yankovskii A. P. - Modeling of thermoelastoplastic deformation of reinforced plates. I. Structural model of the reinforced medium (2021)
Калиняк Б. М. - Температурні поля, які не викликають напружень в неоднорідному осесиметричному порожнистому циліндрі (2021)
Максимович О. В. - Дослідження двовимірних гравітаційних напружень в анізотропних середовищах на основі інтегральних рівнянь типу Шермана, Лазорко О., Соляр Т. Я. (2021)
Вихідні відомості (2021)
Колупаєва А. - Освіта дітей з особливими потребами за часів незалежності України: етапність у стратегічному вимірі, Таранченко О. (2016)
Малишевська І. - Інклюзивне освітнє середовище: генеза поняття (2016)
Кобильченко В. - Концепція психологічного супроводу дошкільників із порушеннями зору (2016)
Прохоренко Л. - Діагностика саморегуляції навчальної діяльності школярів із затримкою психічного розвитку (2016)
Мартиненко І. - Типологія комунікативної діяльності дітей із системними порушеннями мовлення первинного генезу (2016)
Замша А. - Педагогічні аспекти навчання англійської мови учнів із порушеннями слуху, Федоренко О. (2016)
Дубовик О. - Соціально-психологічний тренінг у становленніпрофесійно орієнтованих особистісних якостей майбутнього спеціального психолога (2016)
Мельніченко Т. - Технологія визначення механізмів фонологічних помилок в учнів 5 – 6 класів із тяжкими мовленнєвими розладами (2016)
Тищенко Л. - Методичні рекомендації щодо формування навичок самообслуговування у дошкільників із помірною розумовою відсталістю (2016)
Braslawska-Hague M. - Eeg biofeedback as a method of supporting the process of treatment of a child with dyslexia (2016)
Титул, зміст (2004)
Азаров М. Я. - Стратегія управління державними фінансами в контексті економічного і соціального євроінтеграційного розвитку України (2004)
Альошина Л. Є. - Корпоративно-дивідендна політика держави та забезпечення бюджетних надходжень від володіння державними корпоративними правами (2004)
Амоша О. І. - Удосконалення використання програмно-цільового методу в процесі управління видатковою частиною бюджету (2004)
Барановський О. І. - Формування та реалізація державної політики щодо внутрішніх та зовнішніх запозичень, підвищення ефективності управління державним боргом (2004)
Беседін В. Ф. - Про вдосконалення методів і моделей прогнозування доходів зведеного і Державного бюджетів України (2004)
Буряк П. Ю. - Особливості застосування програмно-цільового методу при формуванні показників бюджетів (2004)
Варналій З. С. - Основні напрями реформування порядку взаємодії державного та місцевих бюджетів у фінансуванні соціальної сфери (2004)
Василик О. Д. - Пріоритети бюджетної політики (2004)
Вертузаєв М. С. - Проблеми фінансової безпеки України в умовах глобалізації (2004)
Гаврилюк О. В. - Валютно-фінансові детермінанти глобальної конкуренції (на прикладі США та ЄС) (2004)
Геєць В. М. - Фінансове забезпечення стратегії економічного розвитку (2004)
Гриценко А. А. - Інституційна архітектоніка бюджетно-монетарного простору (2004)
Дем'яненко М. Я. - Проблеми бюджетного фінансування аграрного сектора АПК (2004)
Дьяченко Я. Я. - Проблеми активізації та фінансового забезпечення євроінтеграційної трансформації України (2004)
Єфименко Т. І. - Фінансова політика як джерело економічного та соціального євроінтеграційного розвитку України (2004)
Іголкін І. В. - Проблеми прогнозування дохідної частини бюджету (2004)
Костицький В. В. - Економічний патріотизм і проблеми фінансової політики (2004)
Кудряшов В. П. - Податкове стимулювання та його інструменти (2004)
Лібанова Е. М. - Забезпечення соціальної орієнтації бюджетної політики (2004)
Ловінська Л. Г. - Напрямки реформування бухгалтерського обліку в Україні відповідно до міжнародних стандартів (2004)
Лупенко Ю. О. - Напрями реформування податкової політики (2004)
Любіч О. О. - Нові інформаційні технології на ринку фінансових послуг, Плескач В. Л. (2004)
Макарова О. В. - Критерії та індикатори соціальної спрямованості бюджетної політики (2004)
Мельник П. В. - Проблеми вдосконалення системи оподаткування в контексті бюджетної реформи (2004)
Мярковський А. І. - Основні напрямки бюджетної реформи (2004)
Онишко С. В. - До питання критеріїв та механізму державної підтримки інноваційної діяльності (2004)
Островецький В. І. - Податок на додану вартість: проблеми адміністрування та можливі шляхи їх вирішення (2004)
Павлюк К. В. - Ефективність державного фінансового контролю (2004)
Пахолко П. В. - Моніторинг реалізації державно-управлінських рішень стосовно вільних економічних зон і територій пріоритетного розвитку (2004)
Плотніков О. В. - Вплив міфів на стратегію євроінтеграційного розвитку України (2004)
Поважний О. С. - Фінансові аспекти євроінтеграційного розвитку України, Пабат М. Г., Степанчук С. С. (2004)
Прядко В. В. - Стратегія економічного євроінтеграційного розвитку України: управління в харчовій промисловості та основні напрямки бюджетної реформи (2004)
Редіна Н. І. - Ефективність вищої освіти - дієвий чинник суспільного розвитку та інтеграції України в європейське співтовариство (2004)
Рибак С. О. - Інтеграційний вектор бюджетної політики України (2004)
Самофалов П. П. - Контролінг як інструмент управління витратами при наданні фінансових послуг (2004)
Соколовська А. М. - Податкова політика в контексті стратегії євроінтеграційного розвитку України (2004)
Сушко Н. І. - Напрямки розвитку бюджетного обліку в Україні (2004)
Толуб'як В. С. - Шляхи підвищення фінансового забезпечення діяльності місцевих органів влади в Україні (2004)
Хімченко С. М. - Непряме оподаткування та його удосконалення (2004)
Чечуліна О. О. - Контроль органів Державного казначейства при обслуговуванні бюджетів як складова фінансового контролю у бюджетній сфері (2004)
Чугунов І. Я. - Бюджетна стратегія в трансформаційній економіці (2004)
Шаблиста Л. М. - Сучасні тенденції та перспективи зростання фіскальної ефективності податкової системи України (2004)
Яновчик В. О. - Багаторівнева система моделей оптимального формування бюджетів (2004)
Ярошенко Ф. О. - Підвищення ефективності бюджетної політики (2004)
Рекомендації науково-практичної конференції "Стратегія економічного і соціального євроінтеграційного розвитку України: фінансова політика та основні напрями бюджетної реформи" (2004)
Пападопулос В. - Мова як знаряддя поширення культури(на прикладі грецької мови (2014)
Клименко Н. Ф - Категорія часу у вимірах фразеологізмів сучасної української мови (2014)
Альшева А. О. - Енциклопедичні відомості про Т. Г. Шевченка у вигляді електронного гіпертекста німецькою мовою (2014)
Андрієнко Т. П. - Відтворення фольклорних алюзій в перекладі художнього тексту (2014)
Андреєва Т. М. - Українські тавтологічні фразеологізми моделі "V+N O. B" (2014)
Антоненко Н. П. - Маркеры реальных и ирреальных миров в русских волшебных сказках (2014)
Антонов О. В. - Вербалізація конфлікту у мовленні персонажів сучасної американської драми: репертуар мовленнєвих тактик (2014)
Афанасьєва О. М. - Комунікативна поведінка в параметрах норми/девіантності: лінгвопрагматичний аспект (2014)
Білоус Н. В. - Релігійний дискурс в аспекті перекладознавства (2014)
Бабире О. В. - Еко-компонент як засіб створення позитивного іміджу товарів та виробників у маркетингових стратегіях (2014)
Бадасен Є. І. - Динаміка жіночих особових імен румеїв (на матеріалі Ревізьких казок) (2014)
Борисенко Н. Д. - Менасивна комунікативна поведінка персонажів британської драми: гендерний аспект (2014)
Борисов О. О. - Буттєвий та соціокультурний виміри сучасного англомовного та україномовного діалогічного дискурсу (2014)
Бородавченко В. О. - Соматичні фразеологізми турецької мови. Семантичний аспект (2014)
Бортник Т. О. - Кліше та сталі вирази в турецьких газетно-публіцистичних текстах (2014)
Бочарнікова А. М. - Лексична структура тексту як ключ до його інтерпретації (на матеріалі авестійського гату № 46) (2014)
Бритвін Д. В. - Особливості реалізації семантичного простору периферії у романі Ромена Гарі (Е. Ажара)"Життя попереду" (2014)
Бросаліна О. Г. - Тетралогія Анатолія Франса при П'єра Нозьєра у перекладі Григорія Кочура: погляд редактора (2014)
Бурбело В. Б. - Метадискурс та його маркери у французькому дискурсивному просторі (2014)
Вакуленко С. Д. - Лексико-семантичне поле "жертва і жертвоприношення" в давньогрецькій мові (на матеріалі трагедій Еврипіда "Іфігенія в Авліді" та "Іфігенія в Тавриді") (2014)
Васік Ю. А. - Акцентний рельєф англомовного політичного дискурсу (2014)
Васильченко В. М. - Типологія фразеологізмів-прокльонів за суб"єктом магічної дії (2014)
Василюк О. В. - Види брендів мегаполісів (2014)
Войтанік І. В. - Використання професійно орієнтованих текстів з культурним компонентом для навчання англійської мови студентів-економістів-міжнародників (2014)
Володіна Т. С. - Полісемія лінгвістичних термінів (на матеріалі сучасної німецької мови) (2014)
Гаврецька Х. М. - Формування пласту юридичної лексики в сучасній мові гінді (2014)
Галицька Є. А. - Індикатори текстової семантики як конституенти назв парфумерно-косметичних товарів (2014)
Гичка О. С. - Особливості перекладу заперечень з німецької мови на українську (2014)
Гладченко А. М. - Шляхи утворення чеських назв кольорів (2014)
Голубовська І. О. - Мовний знак у контексті класичного і посткласичного підходів до проблеми пізнання (2014)
Грекова М. А. - Птахи у ліриці Горація (2014)
Гриценко М. В. - Осмислення понять "ярлик", "стереотип", "канон" крізь призму перекладної "дитячої" літератури (2014)
Грицина С. - Адресатність-адресантність у ранньобарокових панегіриках кінця XVI-першої половини XVII ст. (2014)
Данильченко І. В. - Лексика належності в англомовному журнальному дискурсі: гендерний аспект (2014)
Дем'яненко Н. Б. - Етнокультурна складова у структурі фразеологічного значення (на матеріалі польської мови) (2014)
Денисенко М. В. - Формування компетентної вторинної культурно-мовної особистості (2014)
Дзвоник А. І. - Відтворення лексико-стилістичних особливостей мови романів Ч. Діккенса в українських перекладах (2014)
Д'яконова О. В. - Дискурс колективного щастя та маніфестація емоцій у ситуації футбольних перемог (2014)
Єфименко В. А. - Концептуальний блендинг у сучасних літературних казках (2014)
Жила В. - Багатозначність фразеологізмів (на матеріалі корейської мови) (2014)
Заденська К. Е. - Вираження оцінки через порівняння у романі К. Хосе Сели "Родина Паскуаля Дуарте" та її відтворення в українському перекладі (2014)
Іваненко Я. А. - Топоніміка у доперекладацькому аналізі тексту (2014)
Gabas J. R. - The types of reading (2014)
Каптюрова В. В. - Адресатна спрямованість повідомлень у соціальних мережах та мікроблогах (2014)
Каптюрова О. В. - Лінгвокультурні особливості комунікації в жанрі ток-шоу (2014)
Карпова К. С. - Шляхи утворення неологізмів у туристичному лексиконі (на матеріалі англійської мови) (2014)
Касяненко Д. - Переклад абревіатур правничого євролекту (2014)
Кирилова В. - Українська культурна спадщина у французькому перекладі (на матеріалі французьких перекладів повістей М. Коцюбинського) (2014)
Кісьміна К. О. - Використання стилістичних фігур у скетчах Р. Девоса (2014)
Клименко Л. В. - Топонімічні номінації в мові подорожей та туризму, Григорчук Ю. А. (2014)
Книгницька Ю. С. - Політичний дискурс у лінгвокультурологічному висвітленні (на матеріалі текстів іноземних інформаційних агенцій) (2014)
Кобиленко Н. К. - Фразеологічні одиниці з міфічним компонентом в новогрецькій та українських мовах (2014)
Коверна І. О. - Мусульманські імена в антропоніміконі сучасної турецької мови (2014)
Кодубовська О. О. - Одиниці із семою "тип поселення за розміром" у складі ЛСГ "населений пункт" (на матеріалі західногерманських та східнослов"янських мов) (2014)
Козоріз О. П. - Семантичне поле "лікарські засоби" у медичній термінології китайської мови (2014)
Колесник О. С. - Релятивні параметри розвитку відкритих систем в аспекті лінгвосеміотики міфу (2014)
Колесник Р. С. - Особливості відтворення молодіжної лексики в українсько-німецькому перекладі (на матеріалі перекладів збірки прози "Біг мак" Сергія Жадана) (2014)
Колодій Б. М - Етнолінгвістичні особливості перекладу англомовних кінотекстів українською мовою (на матеріалі кінострічок "Scarface" та "Gangs of New York"), Яровенко К. О. (2014)
Колодько Т. М. - Розвиток інформаційної культури майбутніх учителів іноземних мов (2014)
Коломієць Л. В. - Українські переклади з античних літератур: окремі видання та публікації в періодиці у 1920-30-ті роки (2014)
Котлярова Н. К. - Ідіостиль Алессандро Барікко як визначальний чинник стилістики перекладу його творів (2014)
Кравець Т. В. - Динаміка фемінних стереотипів в українській мовній свідомості (на матеріалі мас-медійних текстів) (2014)
Кравцова М. П. - Особливості утворення і перекладу англійських морфологічних неологізмів (2014)
Крушинська О. Г. - Ритмо-композиційні засоби перекладу поезії Гійома Аполлінера "Зона" Миколою Лукашем (2014)
Крючков Г. Г. - Неосемантизми з позитивною конотацією в сучасній французькій мові (2014)
Куліш Т. В. - Типологія акцентуйованих мовних особистостей в американському політичному дискурсі (2014)
Кутна Ю. Б. - Шевченків "Заповіт" румейським діалектом новогрецької мови (мовностилістичний аспект) (2014)
Лазаренко Л. Н. - Экспликация эмоции радость посредством паралингвизмов (на материале романа "Дочь Снегов" Джека Лондона) (2014)
Ластовець М. Ю. - Київський осередок ученості кінця XVII-початку XVIIIст. : мовознавча концепція (2014)
Лєпухова Н. І. - Переклад ономастичних реалій як лінгвокультурологічного компонента казкового тексту (2014)
Любченко Т. В. - Категорія аспектуальності в зіставному плані (2014)
Мазепова О. В. - Коди культури та мовна концептуалізація емоцій (на матеріалі перської мови) (2014)
Мазніченко О. І. - Внутрішні чинники лексичних запозичень у туніській моделі двомовності (2014)
Макаренко Л. П. - Експліцитне та імпліцитне вираження каузативності в оригіналі та перекладі (2014)
Маковецька-Гудзь Ю. А. - Українська мова в соціальних мережах (2014)
Малунова Г. - Опозиція істинного та хибного знання в "Апології Сократа" Платона: лінгвістичний аспект (2014)
Мельничук О. - Ціннісні настанови в українському церковному дискурсі XVII ст. (2014)
Апрєлєва І. В. - Соціально-педагогічне партнерство в освіті – сутність, основні ідеї (2021)
Бабак А. І. - Креативне мислення – ключова компетентність педагога ХХІ століття, Вольянська С. Є. (2021)
Бекетова Ю. В. - Форми і методи виховання толерантності французьких школярів, Кузнецова О. Ю., Фазан В. В. (2021)
Боярська-Хоменко А. В. - Виховний потенціал кафедри освітології та інноваційної педагогіки, Золотухіна С. Т., Штефан Л. А. (2021)
Бужин О. В. - Питання трудового навчання молодших школярів у вальдорфській школі, Іонова О. М., Лупаренко С. Є. (2021)
Ворожбіт-Горбатюк В. В. - Ефективне навчання – педагогічні інновації і традиції (2021)
Дзін Л. - Особливості формування організаційної культури у Китаї (2021)
Довженко Т. О. - Роль менторства у професійній підготовці майбутніх учителів початкової школи, Небитова І. А., Шишенко В. О. (2021)
Кабанська Г. А. - Педагогічна практика у закладах загальної освіти – простір формування професійних компетентностей майбутнього вчителя, Кабанська О. С., Мельникова О. В. (2021)
Лебедєва К. О. - Застосування ресурсного підходу до формування професійної компетентності у здобувачів вищої технічної освіти (2021)
Lymanska O. V. - Formation of national consciousness of future dance teachers in the context of national education by means of art, Bugayets N. A. (2021)
Овчар Н. В. - Особливості підготовки майбутніх учителів до використання інтерактивної дошки у навчальному процесі початкової школи (2021)
Попова О. В. - Моніторинг якості освіти в сучасних ЗВО, Денисенко А. О., Васильєва С. О. (2021)
Тарарак Н. Г. - Форми стимулювання вихователів закладів дошкільної освіти (друга половина ХХ ст.) (2021)
Фастівець А. В. - Світовий досвід підготовки фахівців фізіотерапії та ерготерапії (2021)
Штефан М. В. - Створення безпечного розвивального середовища онлайн занять художньо-продуктивною діяльністю старших дошкільників (2021)
Шаповал В. В. - Поняття "Професійна реабілітація учасників бойових дій ЗСУ" (2021)
Клапчук В. М. - Розвиток бандурного мистецтва в XVI–XVIII століттях (2021)
Адруг А. К. - Металопластика Чернігова другої половини XVII – початку XVIII століть (2021)
Синяк І. Л. - "Били смертнимъ боемъ, и на верб? вішали стремглавъ, и вел?ли щекати аки псу по подъ ихъ ногами": документи судової справи козака Федора Проскурненка (Частина друга) (2021)
Пуйда Р. Б. - Порушення законодавства про релігійні культи в Українській РСР (друга половина 1960-х – перша половина 1980-х рр.): прояви, протидія радянських органів влади (2021)
Кахерський Ю. В. - До історії Чернігівського військового шпиталю, Рубан К. Ю. (2021)
Дорохіна Т. Ф. - Доля пам'ятки архітектури місцевого значення: кінотеатр імені Щорса в Чернігові, Косаченко В. С. (2021)
Мицик Ю. - Матеріали польського мемуариста про Семена Палія та Івана Мазепу (2021)
Траттнер М. - Три листи гетьмана Івана Мазепи зі шведських архівів, Мицик Ю., Заєць О. А. (2021)
Еткіна І. І. - Чернігівський губернський революційний трибунал: "справа Ляховичів" (2021)
Сопронюк Т. М. - Свято 8 березня в роки Голодомору (на матеріалах районної преси Чернігівщини) (2021)
Костів М. Б. - Настрої працівників залізниць Чернігівщини в 1932–1933 роках у контексті історії голодомору-геноциду, Петренко І. Є. (2021)
Батуріна С. - "Чужі свої": до питання про репрезентацію історії кримськотатарського народу на сторінках українських шкільних підручників (2021)
Шуміло С. М. - Запозичення з богослужбових текстів у Житіях Бориса та Гліба (2021)
Гриньова О. В. - Педагог, просвітитель, публіцист пушкінської доби Іван Матвєєвич Сбітнєв (2021)
Пилипенко О. Є. - Організація наукової діяльності в університетах Наддніпрянської України в дореформений період (2021)
Іваницька С. Г. - Пантелеймон Куліш у публіцистичних і літературно-критичних працях Сергія Єфремова (1900-ті –1920-ті роки) (2021)
Вароді Н. Ф. - Православ'я та суспільство в УРСР на початку радянсько-німецької війни: історіографія питання (2021)
Тимошик М. С. - Нерозкрите вбивство патріота: життя і чин громадсько-політичного діяча і журналіста Володимира Кательницького (2021)
Ставнюк В. - Рецензія : Нове дослідження в царині музейної єгиптології. Тарасенко М. О. У пошуках старожитностей з дару хедива. Давньоєгипетські пам'ятники XXI династії в музеях України. Київ: ІС НАНУ, 2019. 316 с. (2021)
Рахно О. - Рецензія : Рахно Костянтин. Крик кажана. Гончарство у фольклорній спадщині українців: монографія. Опішне: Українське Народознавство, 2020. 1472 с. (Українські керамологічні студії; вип. 22) (2021)
Культурний та комунікативний вимір Європи: виклики для України (міжнародна наукова конференція) (2021)
Кеда М. К. - Вінценосне розлучення: кейс Євпраксії (Адельгейди) Всеволодівни, Чугаєва І. К. (2021)
Доманова Г. С. - Європейські традиції міського самоврядування на Лівобережній Україні в період раннього модерну (2021)
Горобець І. В. - Культурний спадок європейської цивілізації як предмет наукового аналізу, Мартинов А. Ю. (2021)
Кривошей Д. А. - Становление и развитие культурной политики Европы (2021)
Васюта О. П. - Губерніальна доба в історії музичного мистецтва Чернігівщини: європейський вимір (2021)
Ципляк Н. О. - Вихованці-європейці Чернігівської духовної семінарії (2021)
Новикова Е. О. - Славянские мотивы в исследованиях молодого историка (к биографии В. К. Пискорского) (2021)
Шара Л. М. - Пам'яткоохороні ініціативи у Чернігові 1917 р., Ячменіхін К. М. (2021)
Дарда О. О. - Публіцистична діяльність В. Є. Жаботинського в українській і європейській культурній спадщині (2021)
Лиман С. І. - Дзвінкі струни меридіанів: міжнародні відносини у творчості В. Г. Ціватого (до 30-річчя початку його науково-педагогічної діяльності) (2021)
Соломенна Т. В. - Україна в програмі ЄС "Креативна Європа" (2021)
Кравченко В. Г. - Завдання, недоліки і застереження під час реалізації реформування спеціалізованої дерматовенерологічної ланки охорони здоров’я, Степаненко В. І., Дащук А. М., Кравченко А. В. (2021)
Волкославська В. М. - Дерматовенерологічна служба України в умовах реорганізації, що триває, Намли І. Є. (2021)
Александрук О. Д. - Особливості CD-фенотипу лімфоцитів периферичної крові у дорослих хворих на атопічний дерматит під час загострення (2021)
Фоміна Л. В. - Вивчення клінічних особливостей у хворих на хронічну екзему, Дащук А. М., Добржанська Є. І. (2021)
Богомолов А. Є. - Безпека та клінічна ефективність біластину в зменшенні свербежу в пацієнтів з хронічною спонтанною кропив’янкою (2021)
Федоренко О. Є. - Моніторинг самооцінки медичними працівниками якості життя під час пандемії гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, у 2020 р., Коляденко К. В. (2021)
Федорич Л. Я. - Молекула, яка змінила погляд на лікування шкіри (2021)
Shvelidze M. - Awareness and knowledge of sexually transmitted diseases among population in Georgia (epidemiological survey), Durglishvili N., Kvirkvelia V., Gagua G., Javakhishvili I., Kolyadenko К. (2021)
Степаненко В. І. - Стратегія планування боротьби з епідемією ВІЛ/СНІДу в Україні: огляд літератури, Іванов С. В., Каменєв В. І. (2021)
Федоренко О. Є. - Ювілейний 30-й конгрес Європейської академії дерматологів та венерологів, Коляденко К. В. (2021)
До уваги авторів (2021)
Abood S. N. - Mixed symmetry states in 92Zr and 94Mo nuclei, Al-Rawi A. A., Najam L. A., Al-Jomaily F. M. (2021)
Grinyuk B. E. - About conditions of spatial collapse in an infinite system of Bose particles, Bugaev K. A. (2021)
Alemu B. - Dynamics of the cavity radiation of a correlated emission laser coupled to a two-mode thermal reservoir, Gashu Ch., Mosisa E., Abebe T. (2021)
Жарков І. П. - Оптимізація процесу отримання низьких температур в універсальних рідинно-протічних кріостатах, Сафронов В. В., Ходунов В. О., Коновал В. М., Паламарчук І. П., Селіванов О. В., Солонецький А. Г. (2021)
Балабай Р. М. - Модифікація електронних властивостей надтонких плівок β-Ga2O3 механічними впливами, Здещиц В. М., Науменко М. В. (2021)
Kaliuzhnyi V. V. - Investigation of traps in AlGaN/GaN heterostructures by ultrasonic vibrations, Liubchenko O. I., Tymochko M. D., Olikh Y. M., Kladko V. P., Belyaev A. E. (2021)
Berri S. - CsPd0.875Cr0.125I3 promising candidate for thermoelectric applications (2021)
Авторський покажчик до 66 тому "Українського фізичного журналу за 2021 рік" (2021)
Тематичний покажчик до 66 тому "Українського фізичного журналу за 2021 рік" (2021)
Титул, зміст (2020)
Королюк Н. О. - Особливості побудови математичної моделі визначення параметрів для перехвату повітряних цілей (2020)
Тіхонов Г. М. - Методика розробки сценаріїв радіоелектронного та електромагнітного подавлення національної телекомунікаційної мережі в умовах особливого періоду, Шолохов С. М., Гордієнко Ю. В. (2020)
Кузавков В. В. - Варіант структури системи автоматичної стабілізації платформи антенного поля рухомого об’єкту, Зарубенко А. О. (2020)
Коваль Д. В. - Метод технічного обґрунтування вимог до виявлення-розділення груп безпілотних літальних апаратів (2020)
Гук О. М. - Аналіз існуючих підходів щодо оцінювання функціональної стійкості гетерогенних інформаційних систем військового призначення, Пермяков О. Ю., Нестеров О. М., Уварова Т. В. (2020)
Руденко В. І. - Застосування в мультиагентній системі управління моделі функціонування фрагменту телекомунікаційної мережі системи зв’язку Збройних Сил України, Зінченко М. О., Гришина Н. С., Ченченко В. А. (2020)
Радченко М. М. - Визначення чисельного значення узагальненого показника цінності інформації з точки зору її безпеки, Драглюк О. В., Коротков М. М., Бідний О. С. (2020)
Зубок В. Ю. - Вдосконалення топології міжмережевих зв’язків шляхом оцінки ризику (2020)
Рубан І. В. - Розвиток науково-технічних основ оперативного геоінформаційного акустичного моніторингу джерел терористичних небезпек, Тютюник В. В., Тютюник О. О. (2020)
Коломійцев О. В. - Пропозиції щодо підвищення точності сегментації міських будов на цифрових космічних і аерофотознімках при автоматизованому моніторингу міського середовища, Пустоваров В. В. (2020)
Шишанов М. О. - Концептуальні основи розробки програм забезпечення ремонтопридатності складних технічних систем, Веретнов А. О., Кондратюк І. В., Горбачевський С. А. (2020)
Клят Ю. О. - Окремі аспекти оперативного підвезення матеріально-технічних засобів підрозділам швидкого реагування під час проведення спільних операцій на державному кордоні з застосуванням програмного забезпечення, Кубецький Я. О., Угринович О. І., Голіцин В. О. (2020)
Дачковський В. О. - Шляхи визначення показників якості озброєння та військової техніки (2020)
Заїка Л. А. - Реалізація методу комп’ютерної ділової гри з використанням засобів імітаційного моделювання бойових дій, Лаврінчук О. В., Крайнов В. О. (2020)
Хомчак Р. Б. - Методичний апарат визначення внесків видів (родів) військ в потрібний рівень боєздатності Збройних Сил України при їх застосуванні (відбитті збройної агресії) з встановленою величиною відверненого збитку (2020)
Дублян О. В. - Рекомендації щодо визначення завдань складовим інтегрованого потенціалу в локальній спеціальній операції асиметричної протидії, Доброгурський В. І. (2020)
Марченко О. М. - Методика оцінювання способів наступального бою військової частини з форсуванням водної перешкоди (2020)
Зінченко А. О. - Розробка методики ідентифікації кризових ситуацій інформаційного спрямування, Соколов К. О., Гудима О. П. (2020)
Вимоги оформлення статтей (2020)
Портний О. В. - Еволюція моделей ціннісно-орієнтованого управління: від доданої вартості до ESG, Яновська В. П. (2020)
Гурочкіна В. В. - Структурні трансформації економічної діяльності в Україні (2020)
Гайченко А. В. - Показник вживання наркотиків, алкоголю та тютюнових виробів серед студентів закладів вищої освіти в Житомирі (2020)
Іванчук А. І. - Властивості сучасних парафіян, Лановенко Ю. І. (2020)
Когут А. С. - Довіра до себе як чинник смисложиттєвого самовизначення, Лановенко Ю. І. (2020)
Гридковець С. О. - Роль обраної особистістю психологічної стратегії взаємодії з хворобою на перебіг соматичного захворювання, Гридковець Л. М. (2020)
Шашкова О. В. - Смисложиттєва значущість звичок, Лановенко Ю. І. (2020)
Пантєєв Р. Л. - Ідентифікація джерел радіовипромінювання на основі аналізу параметрів сигналів (2020)
Хоменко К. В. - Межові психічні розлади та розлади адаптації (диференційна діагностика, опис випадків), Шелестова О. В. (2020)
Юрченко О. Ю. - Розвиток експортного потенціалу підприємств за умов глобалізації: фактори та пріоритети, Кушнір О. Я. (2020)
Фадєєнко Г. Д. - Яскраві представники української терапевтичної школи, Грідасова Л. М., Федотова Т. А., Кулешова О. М. (2021)
Ісаєва Г. С. - Динаміка маси тіла при модифікації способу життя у пацієнтів високого серцево­судинного ризику залежно від носійства різних варіантів "економних" генів, Буряковська О. О., Вовченко М. М., Комір І. Р., Ємельянова Н. Ю., Шалімова А. С. (2021)
Стороженко Т. Є. - Роль фактора пригнічення міграції макрофагів у прогнозуванні ремоделювання лівого шлуночка у пацієнтів, які перенесли гострий інфаркт міокарда, Копиця М. П., Вишневська І. Р., Пєтєньова Л. Л. (2021)
Черпіта В. О. - Визначення клінічних та метаболічних особливостей у жінок із цукровим діабетом 2 типу та остеоартрозом у пременопаузі та постменопаузі на тлі порушень метаболізму вісфатину (2021)
Зайченко Г. В. - Мікробіота людини. Друг? Ворог? Сусіди?, Карпенко Н. О., Равшанов Т. Б. (2021)
Петюніна О. В. - Алгоритм прийняття рішення при призначенні антикоагулянтної терапії з приводу COVID­19. Огляд літератури (2021)
Пивoвар С. М. - Орфанні захворювання (мукополісахаридози) та ураження серцево­судинної системи. Огляд літератури, Рудик Ю. С., Паніна Л. В., Кротова О. Б. (2021)
Ханюков О. О. - Ведення пацієнтів з інфарктом міокарда без обструкції коронарних артерій (MINOCA): огляд літератури та власні дані, Сапожниченко Л. В., Самілик М. В., Перепелиця К. Д. (2021)
Умови публікації в "Українському терапевтичному журналі" (2021)
Фадєєнко Г. Д. - Вплив ендотоксемії на розвиток неалкогольної жирової хвороби печінки, Гріднєв О. Є., Кушнір І. Е., Чернова В. М., Соломенцева Т. А., Нікіфорова Я. В., Курінна О. Г. (2021)
Ткач С. М. - Ерадикація надмірного бактеріального росту як метод лікування функціональної диспепсії, Харченко Н. В., Дорофєєв А. Е. (2021)
Носко Н. О. - Поліморфізми 677C > T і 1298A > C гена MTHFR та рівень гомоцистеїну у пацієнтів з неалкогольною жировою хворобою печінки як складова онтологічної моделі, Рудь О. М. (2021)
Диня Ю. З. - Клініко-­патогенетичні особливості ураження кишечника у пацієнтів з цукровим діабетом 2 типу (2021)
Грабовська О. І. - Особливості функціональної активності імунної системи, вуглеводний і ліпідний обмін у дітей із біліарною дисфункцією на тлі надмірної маси тіла та ожиріння, Татарчук О. М., Завгородня Н. Ю. (2021)
Рождественська А. О. - Якість життя як індикатор впливу супутньої гіпертонічної хвороби на стан здоров’я пацієнтів з неалкогольною жировою хворобою печінки (2021)
Швець О. В. - Клінічне ведення дорослих пацієнтів із патологічними результатами печінкових біохімічних тестів (2021)
Антоненко А. В. - Вплив генетичного поліморфізму на розвиток гепатоцелюлярної карциноми у пацієнтів з жировою хворобою печінки, асоційованою з метаболічним синдромом. Огляд літератури, Берегова Т. В. (2021)
Губергріц Н. Б. - Ранні уявлення про харчування, травлення, захворювання шлунково­кишкового тракту та їхнє лікування: від Гіппократа та Галена до Маймоніда, Бєляєва Н. В., Ліневська К. Ю. (2021)
До уваги авторів (2021)
Пташкін Р. Л. - Інформаційно-аналітична система обліку експертних проваджень у підрозділах експертної служби МВС України, Гончаров А. В., Гавриш О. С. (2021)
Прокоп Ю. В. - Комплексний аналіз підходів до викладання курсів CS1 і CS2 в університетах світу та України, Трофименко О. Г., Толокнов А. А., Дубовой Я. В. (2021)
Палагін В. В. - Віртуалізація як середовище реалізації мережевих функцій, Євтушенко І. О., Гожий О. О. (2021)
Хрулев Н. В. - Способ компенсации динамической погрешности метода измерения перемещения при помощи измерительного преобразователя типа индуктосин, основанного на измерении сдвига фазы, Кривоус Г. В. (2021)
Ярощук Л. Д. - Ієрархія задач керування неперервним процесом адсорбційного відновлення мастильних матеріалів, Тюріна Є. О. (2021)
Солодовнік Т. В. - Проблеми та способи доочищення питної води в системах децентралізованого водопостачання, Якименко І. К. (2021)
Вязовик В. М. - Класифікація технологій утилізації діоксиду вуглецю в умовах економіки замкнутого циклу, Починок В. В., Шинкаренко Д. Ю. (2021)
Загоруйко Н. В. - Забезпечення екологічної безпеки шляхом технічного переоснащення підприємств вітчизняної молокопереробної галузі, Ящук Л. Б., Свояк Н. І., Конопацька І. С. (2021)
Ropyak L. Ya. - Determination of machining allowance for parts with chrome coatings, Shovkoplias M. V., Vytvytskyi V. S. (2021)
Зайцев Ю. К. - Теоретико-методологічні проблеми використання міждисциплінарного підходу в сучасних економічних дослідженнях, Москаленко О. М. (2017)
Бондарчук В. В. - Brexit: наслідки для торговельних відносин між ЄС та Великою Британією (2017)
Колпакова Г. М. - Основные направления финансизации экономики в условиях глобализации, Евдокимова Ю. В. (2017)
Savenkovs K. - The model of national innovation system for Latvia in the context of European countries experience (2017)
Culkova K. - Development of chosen macroeconomic indicators influencing the competitiveness of V4 countries, Janoskova M., Senova A. (2017)
Jurickova E. - Measuring efficiency with DEA: application to Visegrad group countries, Pilik M., Hrusecka D. (2017)
Жукова Л. М. - Проблеми реалізації економічного суверенітету в умовах глобалізації (2017)
Zaitseva E. - Correlation of venture capital and innovation clusters development (2017)
Семенда Д. К. - Вплив податкових нововведень на розвиток аграрного сектору економіки України, Семенда О. В., Семенда О. В. (2017)
Strazovska L’. - New regulations and their impact on small and medium enterprises in Slovak Republic, Jancikova E. (2017)
Golovchanskaya E. E. - Entrepreneurial functions of Belarusian universities: organizational aspect (2017)
Karpenko O. O. - Clustering of maritime enterprises in Ukraine on the basis of private-public partnership, Budnyk V. A. (2017)
Козик В. В. - Формування бізнес-одиниць диверсифікованих підприємств, Залуцька Х. Я. (2017)
Сумець О. М. - Профільні логістичні стратегії забезпечення конкурентного потенціалу підприємств аграрного сектору економіки (2017)
Kuosuwan B. - Analysis of consumer choice factors in education services’ marketing modernization (2017)
Prabowo H. A. - Building strong brand equity in higher education through marketing mix strategy: a research on private universities in Indonesia, Ghozaly F., Susilo A. (2017)
Tran A. H. - Factors of consumers acceptance of organic food (2017)
Аймагамбетов Е. Б. - Апробация комбинированного подхода к идентификации депрессивных регионов, Жайлауов Е. Б. (2017)
Измалкова С. А. - Методический инструментарий организации высокотехнологичного бизнеса в регионах, Тронина И. А., Головина Т. А. (2017)
Князик Ю. М. - Маркетингове дослідження ідентичності малого міста (на прикладі Новояворівська), Пирч М. І. (2017)
Mekhum W. - Local business for regional competitiveness: the case of Samut Songkhram, Thailand, Rungsrisawat S. (2017)
Ushakov D. - Evaluation of resorts’ capacity as a factor for regional tourism traffic planning, Andreeva E. (2017)
Дорохина Е. Ю. - Промышленная экология – недостижимый идеал устойчивого развития?, Максимов Д. А. (2017)
Ткаченко В. С. - Національні особливості поводження з побутовими та іншими відходами, Ващук О. В. (2017)
Безтелесна Л. І. - Державно-ринкове регулювання професійного розвитку науково-педагогічних працівників у вищих навчальних закладах України, Василів В. Б., Печенюк А. В. (2017)
Риндзак О. Т. - Удосконалення державної міграційної політики в системі захисту національних інтересів України (2017)
Saksiriruthai S. - Impact of time use for non-market work on wages of Thai people (2017)
Setiawan K. - Influence of managerial leadership, corporate culture and ERP implementation on corporate performance, Santoso B. (2017)
Кириченко К. В. - Дія процентного каналу монетарної трансмісії в умовах трансформативної економіки України (2017)
Нєізвєстна О. В. - Дослідження практики комплаєнс у страхових компаніях України (2017)
Panjaitan R. - Effect of foreign bank penetration on the banking stability in Indonesia, Primiana I., Maysita D. (2017)
Koshkina O. V. - The impact of Eurasian Economic Union on capital flows in Kazakhstan, Onyusheva I. V., Mayer O. Io. (2017)
Gudz T. P. - Mathematical gnostics for forecasting of enterprise financial equilibrium (2017)
Кобрин М. В. - Метод поддержки принятия решения при выборе облачного хранилища как инструмент повышения конкурентоспособности организации, Скичко В. В. (2017)
Коць О. О. - Особливості роботи українських банків у соціальних мережах, Бондаренко Л. П. (2017)
Кравченко А. В. - Напрямки вдосконалення управління портами України на основі методів кореляційно-регресійного аналізу, Макаренко М. В. (2017)
Mahmood H. - Impact of devaluation on industrial exports in Saudi Arabia: J-curve analysis, Al Khateeb T. T. Y., Ahmad N. (2017)
Нарушинська О. О. - Застосування методів машинного навчання для мінімізації повернень товару в системах електронної комерції, Теслюк В. М., Денисюк П. Ю. (2017)
Pavolova H. - Saw method application in selection of roads construction suppliers, Pavol M., Bakalar T. (2017)
Сергєєва Л. Н. - Науково-методологічний підхід до моделювання життєздатності податкової системи України, Кучерова Г. Ю. (2017)
Федулин А. А. - Имитационное моделирование в системе управления персоналом на предприятиях индустрии туризма и гостеприимства, Караулова Н. М., Лебедев К. А. (2017)
Відомості про авторів (2017)
Title (2021)
Contents (2021)
Balashova I. A. - Allele frequencies of Ppd-D1a, Ppd-B1a, and Ppd-B1c of photoperiodic sensitivity genes in spring bread wheat varieties (Triticum aestivum L.) of various origin, Fayt V. I. (2021)
Dubrovna O. V. - Water deficiency tolerance of genetically modified common wheat cv. Zymoyarka, containing a heterologous ornithine-δ-aminotransferase gene, Priadkina G. O., Mykhalska S. I., Komisarenko A. G. (2021)
Dzitsiuk V. V. - Polymorphism of nucleolar organizer regions in different Ukrainian cattle breeds, Typylo H. T., Mitiohlo I. D. (2021)
Veretsun A. L. - Molecular and genetic characterization of avian laryngotracheitis virus isolates obtained in east Ukraine, Stegniy B. T., Rula O. M., Bolotin V. I., Stegniy A. B., Gerilovych A. P., Muzyka D. V. (2021)
Rybalka O. I. - Development of hull-less barley with ultra-low gluten content via target genes combination. I. Isolation of triple mutants and black grained genotypes, Katrii V. B., Polishchuk S. S., Morgun B. V. (2021)
Guralska S. V. - Immune response of the harderian gland in chickens to infectious bronchitis coronavirus, Kot T. F., Dyshliuk N. V., Zaika S. S., Khomenko Z. V. (2021)
Title (2021)
Contents (2021)
Tkalenko H. M. - In vitro screening of new strains of predacious nematophagous fungi for biocontrol suitability when produced in liquid culture, Gadzalo Ya. M., Borzykh O. I., Horal S. V. (2021)
Rudova N. G. - First detection of porcine circovirus type 3 in Ukraine, Lymanska O. Yu., Stegniy B. T., Bolotin V. I., Solodiankin O. S., Gerilovych A. P (2021)
Mamenko T. P. - Realization of protective and symbiotic properties of soybeans using fungicide seed treatment, Kots S. Ya., Patyka V. P. (2021)
Zelya A. H. - Efficiency of detecting resting spores of Synchytrium endobioticum (potato wart disease) in infested sites of Ukraine and Georgia, Janse L. A., Janse J. D., Ghoghoberidze S. E., Zelya G. V., Korduleand R. O., Sikharulidze Z. V. (2021)
Demydenko O. V. - Soil moisture potential of agrocenoses in the Forest-Steppe of Ukraine, Bulygin S. Yu., Velychko V. A., Kaminsky V. F., Tkachenko M. A. (2021)
Vecherska L. A. - Starting material for breeding spring emmer (Triticum dicoccum shrank.) of groats use, Liubych V. V., Relina L. I., Golik O. V., Suchkova V.M., Bohuslavskyi R. L. (2021)
Kukrić A. - Ratio of maximum hamstring torque to maximum quadriceps torque in professional basketball and soccer players, Joksimović M., Petrovicć B., Latino F., Pavlović R., Kuvalja R. (2021)
Kozin V. Yu. - Determination of fighting styles of qualified veteran boxers based on cluster analysis of biomechanical and psychophysiological indicators, Falova O. Ye., Cretu M., Cieślicka M. (2021)
Hikmat Almathkoori - Predictive value of kinematic indicators for shot put result and selection of novice athletes, Ratko Pavlovic, Skrypchenko I., Bouchareb Rafahiya, R. Ram Mohan Singh (2021)
Afanasieva N. E. - Viability and socio-psychological adaptation of athletes of different qualifications in fire and applied sports, Ilyina Yu. Yu., Svitlichna N. O. (2021)
Chernykh T. - The relationship between the effectiveness of performing technical elements and indicators of static and dynamic balance in young acrobats 6-7 years old, Mulyk V., Mulyk K., Skaliy A., Ostrowski A., Skaliy T. (2021)
Oleshko V. G. - Competitive activity of weightlifters at the XXXII Olympic Games 2020 in Tokyo: results and prospects, Tаngxun Yang, Torokhtiy O. P., Putsoff S. O. (2021)
Palevych S. - Structural validity of the physical fitness test battery, Kyrpenko V., Piddubny A., Bozhko S., Tzymbaliyk Zh., Michael Anthonny Martinez Velez, Federico Anibal Martinez Velez, Jorge Armando Moreta Vinueza, Federico Antonio Martinez Leon (2021)
Korobeynikova L. G. - Change of psychophysiological indices in female students of creative occupations, Djamil M. S. A., Cynarski W. J., Ulizko V. M., Stavinskiy Y. (2021)
Popel S. L. - Physical development and physical preparedness monitoring of lyceum students of different ages, Faychak R. I., Tcap I. G., Bejga P. M., Lysenko Y. O., Śliwiński Z. (2021)
Chypruna N. - Dear authors and readers of the journal "Economic Herald of SHEI USUCT" (2021)
Fedorova N. - Features of building a competitive environment of the national economy in the conditions of post-industrialism (2021)
Ivanova M. V. - Socio-economic differentiation of society: statistical trends, Ivanov A. V. (2021)
Harmider L. D. - Ecological and economic systems: trends, current challenges and threats, Zhuravel V. V., Sliuta A. O. (2021)
Artyukhov A. E. - Incentive system and motivation of employees to scientific activity: economic aspects at the university and state level, Vasylieva T. A., Volk I. I., Lyeonov S. V. (2021)
Harmider L. D. - Labor market research in the field of digital marketing, Honchar L. A. (2021)
Konashchuk V. L. - Determinants of the parameters for innovation and investment projects implementation, Oleshkevich I. P. (2021)
Starostina A. O. - International investment attractiveness of the Ukrainian pharmaceutical industry, Nagachevska T. V., Malova T. Y. (2021)
Tkachenko A. М. - Alternative energy is the way to Ukraine's energy independence, Tykha А. D. (2021)
Kupalova G. I. - An experience of implementing New Master Programme "Economic Security of Entrepreneurship" into the educational process of the Taras Shevchenko National University of Kyiv, Zanders Jean Pascal, Gura V. L., Boguslavskyy O. V. (2021)
Kuchkova O. V. - Comprehensive analysis of the impact of threats on the logistics system of enterprises (2021)
Chernysheva O. M. - Methodical approach to an estimation of the financial and economic support of the chemical industry enterprises strategy, Chupryna N. M., Naumenko O. P. (2021)
Yashkina N. V. - Today's aspects of event management development (2021)
Grosheleva O. - Management of communication policy of the industrial enterprise, Ivanova M., Usatenko O. (2021)
Zhuravel V. - The theoretical aspects of using customer journey map as a marketing automation toolkit for developing a brand of local treatment facilities made of fiberglass and composite materials, Kutsynskyi A., Kutsynska M. (2021)
Cosgun A. - Risk assessment of transport operations, Er A., Chupryna N., Okuyan C. (2021)
Lykhopok D. - The peculiarities of companies' activity of the intellectual services sector under the influence of digitalization (2021)
Okorokova V. V. - Features of ancient Roman jurisprudence of the classical period and its place in the history of the state of Ancient Rome, Koicheva O. S. (2021)
Алтухов О. А. - "Банкова енциклопедія" як джерело з історії розвитку біржової справи України наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2021)
Белозорович В. А. - Формирование советской концепции истории Беларуси в 1940 – 1950-е годы (2021)
Забудкова О. А. - Історіографія монополізації промисловості Російської імперії наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2021)
Коваль А. І. - "Мельпомена" Геродота як джерело з міжнародної та військової історії Північного Причорномор’я в VI ст. до н. е. (2021)
Набока О. В. - Рецензія на книгу: Гуменюк Б. І. Із щоденника посла України. Київ – Нікосія – Київ. К.: ДП "ГДІП", 2021. 208 с. (2021)
Плевако К. В. - Службові листи як джерело з історії протестантського руху на українських землях (1905–1917 рр.) (2021)
Байкєніч Д. В. - Масовий штучний голод 1921–1923 рр. у Донецькій губернії (2021)
Біловус Л. І. - Культурно-просвітницька праця Гарвардського інституту українських студій у другій половині ХХ ст. щодо збереження національної ідентичності (на матеріалах україномовної періодики діаспори США), Гомотюк О. Є., Яблонська Н. М. (2021)
Бублик О. І. - Політико-ідеологічні протиріччя православної церкви та більшовистської влади у 20–30-х рр. ХХ ст. в Україні (2021)
Даценко А. С. - Селянський рух на Донбасі в березні – листопаді 1917 р. та його вплив на економічне та внутрішньополітичне становище регіону (2021)
Зубко О. Є. - Науково-технічні відкриття 1920-х та українська еміграція в міжвоєнній ЧСР (1918–1939) (2021)
Михальський І. С. - "Човникова дипломатія" Г. Кіссинджера як активне впровадження концепції С. Коена, Торопцев Б. І. (2021)
Шевцова Є. С. - Становлення земської статистики на українських землях у другій половині ХІХ ст. (2021)
Козюк В. - Тенденції екологічного оподаткування в Європі, Шиманська О., Возьний К. (2019)
Синютка Н. - Фіскальна дисфункція електронного адміністрування ПДВ в Україні, Крисовата К. (2019)
Замасло О. - Ідентифікація загроз митній безпеці держави, Підхомний О., Петик М. (2019)
Микуляк О. - Впровадження інформаційних технологій у митну практику України, Стефанишин Р. (2019)
Хомутенко А. - Ефективність управління державними фінансами: теоретико-методологічні підходи до оцінювання, Хомутенко В. (2019)
Крупка М. - Зростання ролі фінансів у розвитку трудового потенціалу України, Кульчицький М., Коваленко О. (2019)
Булавинець В. - Фінансовий потенціал територіальних громад: сучасний стан та перспективи, Карпишин Н. (2019)
Кульчицька Н. - Оцінка ефективності фінансової діяльності ОТГ в умовах децентралізації, Дерманська Л., Яковець Т. (2019)
Ткаченко Н. - Вплив продажу страхових продуктів на вартість страхової компанії, Селіверстова Л. (2019)
Луцкевич О. - Роль державного регулювання у розвитку ринку цінних паперів (2019)
Аналітична записка за підсумками ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні детермінанти фіскальної політики: локальний та міжнародний вимір". (2019)
Вівсяна І. В. - Чи залежить ліпідний профіль від коморбідності надмірної маси тіла/ожиріння та артеріальної гіпертензії у хворих на цукровий діабет 2 типу?, Марущак М. І. (2021)
Гнатюк М. С. - Морфометричні аспекти аналізу вікових структурних змін артерій сечівника, Нестерук С. О., Татарчук Л. В., Монастирська Н. Я. (2021)
Грубар Ю. О. - Вибір тактики лікування кальцифікуючого тендиніту плеча з урахуванням фази перебігу захворювання, Грубар М. Ю. (2021)
Запорожан С. Й. - Лікування опікових ран із використанням ксенотрансплантантів, насичених нанокристалами срібла, Тузюк Н. В. (2021)
Ковальчук Т. А. - Характеристики варіабельності серцевого ритму в дітей із кардіогенними синкопе (2021)
Лихацький П. Г. - Активність запальних та цитолітичних процесів у щурів різного віку в динаміці ураження тютюновим димом, Фіра В. Д., Сурман Х. М., Фіра Д. Б. (2021)
Маньковський Д. С. - Клініко-анамнестичні пре­диктори післяопераційних гіпоксично-ішемічних уражень головного мозку та алгоритм їх оцінки в системі неврологічного супроводу кардіохірургічних пацієнтів (2021)
Марущак М. І. - Оцінка рівня денної сонливості у пацієнток із артеріальною гіпертензією на тлі синдрому полікістозних яєчників, Габор Г. Г. (2021)
Марущак М. І. - Особливості підготовки здобувачів третього освітньо-наукового рівня за спеціальністю 223 "Медсестринство", Мазур Л. П., Криницька І. Я., Кліщ І. М. (2021)
Марущак М. І. - Задоволення професійною діяльністю як показник самореалізації медичних сестер, Максів Х. Я. (2021)
Нассар А. М. - Ретроспективне дослідження кореляції перитуморального набряку мозку із розмірами пухлини, її локалізацією та гістологічною будовою менінгіом крила клиноподібної кістки, Смоланка В. І., Смоланка А. В., Ктракян Л. А. (2021)
Опарін А. А. - Застосування масажної кріопроцедури при больовому синдромі опорно-рухового апарату, Опаріна Т. Н., Буткевич В. В. (2021)
Федосєєва О. В. - Вплив пренатальної контамінації антигену на цито- та гістохімічні аспекти морфологічних перетворень щитоподібної залози щурів-інфантів (2021)
Галіяш Н. Б. - Важливість впровадження системи інфекційного контролю в медичних закладах терапевтичного та хірургічного профілів: український та світовий досвід (2021)
Мазур Л. П. - Опитувальники як основні інструменти в діагностиці розладів сну, Марущак М. І., Батюх О. В. (2021)
Чурпій В. К. - Особливості лікування гострого холециститу в пацієнтів похилого та старечого віку (2021)
Школа І. В. - Туберкульоз легенів: бібліометричний аналіз, Гайова Л. В., Деміхов А. О. (2021)
Габор В. С. - Вплив COVID-19 на систему охорони здоров’я, Марущак М. І., Габор Г. Г., Криницька І. Я. (2021)
Амоша О. І. - Механізм формування та управління розвитком бізнес-інтегрованих структур у східних регіонах України, Трушкіна Н. В., Шипоша В. А. (2021)
Ляшенко В. І. - Стратегічні шляхи модернізації старопромислових регіонів України з позицій сталого розвитку, Петрова І. П. (2021)
Бородіна О. А. - Оптимізація нормативної та інституціональної бази функціонування індустріальних парків в умовах децентралізації (2021)
Пілецька С. Т. - Модель інтегральної оцінки економічної безпеки підприємства, Коритько Т. Ю., Ткаченко Є. В. (2021)
Осадча Н. В. - Державне регулювання інституційних змін в регіональній інвестиційній політиці (на прикладі Дніпропетровської області), Затишняк В. В. (2021)
Бойченко М. В. - Реновація закритих вугільних шахт (2021)
Миценко І. М. - Зовнішньоторговельні відносини України з країнами ЄС: стан, тенденції та пріоритети розвитку, Сухомлин М. О., Юрченко О. В. (2021)
Гітіс Т. П. - Дослідження сучасного стану економічного потенціалу промислових підприємств України, Борніков А. С., Дуплякіна С. В., Мороз С. О. (2021)
Сєнько О. В. - Фінансове забезпечення підвищення ефективності судноплавного ринку, Задерей А. Є. (2021)
Макаренко М. В. - Визначення факторів та показників ефективного функціонування порту, Барський І. М., Попов В. В. (2021)
Дем’янченко А. Г. - Вплив приватизації на портові системи світу, Дергаусов М. М., Рябчук В. В. (2021)
Сотниченко Л. Л. - Інвестиційні потреби та фінансування портової інфраструктури, Сівань А. С. (2021)
Лисенко Н. С. - Особливості функціонування приватних та державних портів, Бурмака Л. А., Павленко В. А. (2021)
Носовська О. Б. - Роль та особливості портових адміністрацій, Шайхатдінов А. З., Гусаков С. В. (2021)
Мироненко Є. В. - Формування виробничої стратегії в системі управління промислових підприємств, Бившева Л. О., Кондратенко О. О., Шулін Р. В. (2021)
Шкригун Ю. О. - Теоретичні підходи до визначення поняття "цифрова логістика" (2021)
Борецька Н. П. - Напрями дослідження розвитку туристично-рекреаційної сфери як об’єкта державного управління, Крапівіна Г. О. (2021)
Логвіненко Б. І. - Економічний механізм узгодження рішень в системі рефлексивного управління на підприємствах (2021)
Болотіна Є. В. - Особливості управління політичними ризиками транснаціональних корпорацій в умовах глобалізації економіки, Шубна О. В., Бородай А. В., Стешенко Н. Л. (2021)
Латишева О. В. - Функціональне моделювання та стратегічне проєктування для регламентації стратегії підприємства, Підгора Є. О., Фокін В. С. (2021)
Вишневський О. С. - Стратегічні напрями інтеграції України до освітнього, дослідницького та інноваційного просторів ЄС (2021)
Корж М. В. - Особливості стратегічного управління інноваційним розвитком промислових підприємств, Бєлікова О. Ю., Фоміченко І. П., Баркова С. О. (2021)
Новікова О. Ф. - Оцінка стану і змін у трудовій сфері та забезпеченні якості трудового життя за умов цифровізації економіки, Шамілева Л. Л., Хандій О. О. (2021)
Єлецьких С. Я. - Теоретичні аспекти управління персоналом на великих промислових підприємствах, Брижниченко В. Є. (2021)
Рогоза М. Є. - Використання технології блокчейн в управлінні життєвим циклом продукту на підприємстві, Смірнов Ф. В. (2021)
Липов В. В. - Вплив платформізації на трансформацію соціально-економічних зв’язків: конкурентна складова (2021)
Павлов К. В. - Формирование системы показателей ведения электронного бизнеса в условиях современной хозяйственной конъюнктуры, Ильин С. Ю. (2021)
Савченко О. С. - Обґрунтування напрямків розвитку сільських та селищних територіальних громад Луганської області (2021)
Волошина О. О. - Управління змінами в контексті інвестиційної діяльності сучасних машинобудівних підприємств, Бившев Р. О., Мельченко В. І., Зоріна Р. Р. (2021)
Резніков Р. Б. - Концептуальні положення щодо напрямів оптимізації витрат підприємств енергетичної галузі (2021)
Макогон Ю. В. - На изломах времён… Моя летопись полувека. Эссе. Часть третья (2021)
Лист Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України (2021)
До 90-річчя академіка-засновника Академії економічних наук України, професора Олівера Олексійовича Орлова (2021)
Title (2021)
Butyrina M. - Mediatisation of alternative energy issues in European mass media, Harkavenko Y. (2021)
Гудошник О. В. - Історія журналістики в часи презентизму: досвід США (2021)
Демченко М. В. - Маркетингова комунікація в пострекламну епоху та українська практика (2021)
Іванова С. А. - Комунікація: проблема зниження якості розуміння, Абельсеітова C. К. (2021)
Підмогильна Н. В. - Архітектоніка копірайтингового тексту, Левщанова О. О. (2021)
Пуцята І. С. - Інфодемія як метод маніпуляції на телеканалах 1+1, СТБ, ICTV, ІНТЕР (2021)
Tur O. - Lesia Ukrainka and Mykhailo Hrushevskyi: creative connections and sociopolitical views, Krot V., Shabunina V. (2021)
Абільтарова Е. Н. - Педагогічна система формування культури безпеки професійної діяльності у майбутніх інженерів з охорони праці (2021)
Адамович І. В. - Методична робота в експериментальному закладі, Кулініч О. М. (2021)
Bartosh O. - Understanding the risk in the youth environment (2021)
Бриндіков Ю. Л. - Дослідження полівекторної діяльності центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді як суб’єкта соціальної роботи (2021)
Булеза Б. Я. - Політика превентивної роботи з неповнолітніми, схильними до вживання наркотиків, в США (2021)
Бутенко Н. В. - Соціальна робота з різними типами сімейних уявлень про дитячу інвалідність (2021)
Гніда Т. Б. - Підвищення кваліфікації соціальних педагогів з подолання наслідків пандемії COVID-19 (2021)
Гораш К. В. - Сучасні тенденції змін освітнього середовища закладів загальної середньої освіти (2021)
Humeniuk V. - Pedagogical conditions of training future masters of medicine for pedagogical activity in higher medical institutions of education (2021)
Дроздова В. В. - Структура професійної іншомовної компетентності майбутнього фахівця, Рудніцька К. В. (2021)
Ковальчук І. Л. - Формування громадянської компетентності у майбутніх учителів початкових класів засобами сучасної правової культури, Марчук С. С., Чемерис І. В. (2021)
Козубовська І. В. - Розвиток альтернативної освіти в США, Палкуш В. П., Товканець О. С. (2021)
Кондор Д. М. - Взаємозв’язок інформатики та математики в школі на ранньому етапі вивчення, Юрченко Н. В. (2021)
Кононович Д. О. - Сутність комплексної програми профілактики деструктивного впливу інтернет-середовища на учнівську молодь (2021)
Лапшина О. О. - Зміст професійної підготовки фахівців з лінгвістики в університетах Великої Британії, Дорофєєва О. М. (2021)
Леврінц М. І. - Організація науково-дослідницької діяльності майбутніх учителів іноземних мов в університетах США (2021)
Левченко Н. В. - "Молодь" та "молодіжна робота": смислове наповнення понять (2021)
Леонтьєва І. В. - Інноваційність – conditio sine qua non розвитку вищої педагогічної освіти? (2021)
Литвинова С. Г. - Використання засобів і сервісів хмаро орієнтованих систем у процесі навчання і професійного розвитку вчителів: аспект доповненої реальності (2021)
Мешко Г. М. - Формування професійної відповідальності майбутніх учителів, Мешко О. І. (2021)
Мосіюк О. О. - Особливості навчання майбутніх учителів інформатики роботі із системою контролю версій GIT (2021)
Мусієнко О. В. - Визначення активності рефлексогенних зон тіла під час виконання статичної вправи хатха-йоги (дганурасана), Чопик Р. В., Кізло Н. Б. (2021)
Нестеренко І. Б. - Смарт-технології навчання під час вивчення іноземної мови (2021)
Нікітіна В. В. - Соціальна вразливість внутрішньо переміщених осіб як підстава соціальної роботи з ними (2021)
Олефіренко Н. В. - Формування навичок ефективної співпраці учасників під час реалізації STEM-проєктів, Носова В. В. (2021)
Опачко М. В. - Реалізація студентоцентрованого підходу в сучасних умовах розвитку вищої школи, Козловська І. М., Ключковська І. М. (2021)
Павлик Н. П. - Студентські фандрейзингові проекти у системі професійної підготовки майбутніх соціальних працівників, Сейко Н. А., Ситняківська С. М. (2021)
Палько Т. В. - Безперервний професійний розвиток – шлях самореференції ідентичності педагога (2021)
Петечук А. - Досвід організації дошкільної освіти у полікультурному середовищі Закарпаття в 1919-1938 роках (2021)
Петришина О. І. - Професійна підготовка магістрів української філології в умовах інтернаціоналізації освіти, Сокол М. О., Розлуцька Г. М. (2021)
Петрочко Ж. В. - Сутність та особливості впровадження соціального замовлення в Україні, Датченко Н. А. (2021)
Петрочко Ж. В. - Нова програма підготовки сімей до догляду та виховання влаштованих/усиновлених дітей, Пєтушкова Л. А. (2021)
Пуйо О. І. - Феномен ціннісні орієнтації дітей старшого дошкільного віку в контексті сучасних освітніх стандартів (2021)
Райковська Г. О. - Проектування змісту графічних знань в середовищі CAD систем, Шостачук А. М. (2021)
Розман І. І. - Формування літературної компетенції майбутніх педагогів в "шкільному курсі зарубіжної літератури з методикою навчання у старшій школі" (2021)
Сігетій І. П. - Інформаційно-комунікаційні технології як практико-орієнтований засіб розв’язання освітніх завдань в умовах післядипломної освіти (2021)
Синякова В. Б. - Психологічне підґрунтя соціального супроводу створення та функціонування прийомної сім’ї (2021)
Сімсіт І. І. - Сутність та структура виховного середовища у контексті формування партнерських взаємин підлітків (2021)
Скіпальська Г. Б. - Аналіз зарубіжних практик протидії домашньому насильству в період пандемії COVID-19, Лях Т. Л., Клішевич Н. А. (2021)
Смагіна Т. М. - Деонтологічний складник оцінювально-аналітичної компетентності педагога (2021)
Cобченко Т. М. - Диджитал сервіси у науково-педагогічних дослідженнях, Твердохліб Т. С. (2021)
Староста В. І. - Мотивація професійної діяльності педагогів дошкільної та початкової освіти, Шикітка Г. М. (2021)
Теличко Н. В. - Результативність використання навчально-мовленнєвих ситуацій для розвитку навичок іншомовного спілкування учнів як один з критеріїв сформованості педагогічної майстерності вчителя іноземної мови, Бедевельска М. В. (2021)
Трубачева С. Е. - Педагогічні умови проєктування освітнього середовища гімназії, Замаскіна П. І. (2021)
Фуштей О. В. - Соціальний супровід дитячих будинків сімейного типу (2021)
Хоминець С. І. - Організаційно-змістові аспекти академічної мобільності студентів у США, Канюк О. Л. (2021)
Цюняк О. П. - Змішане навчання як інноваційна форма організації освітнього процесу у закладах вищої освіти, Розлуцька Г. М. (2021)
Чернета С. Ю. - Підготовка фахівців із соціальної роботи до професійної діяльності з надання соціальних послуг, Бєлкіна-Ковальчук. О. В. (2021)
Шишенко І. В. - Теоретичні аспекти цифрової трансформації професійної підготовки майбутніх фахівців, Харченко І. І. (2021)
Ясточкіна І. А. - Інноваційні соціальні технології у роботі з дітьми та молоддю (2021)
Від редакторів (2020)
Терещенко О. А. - Історико- й культурно-стильові пограниччя в українській етномузиці (2020)
Довгалюк І. С. - Календар-альманах "Львівський пілігрим" і початки зацікавлення українським музичним фольклором у Галичині (2020)
Федун І. Й. - Композиційні особливості західноукраїнської традиційної інструментальної ансамблевої музики (2020)
Протасова С. Г. - Дослідницькі тенденції в роботах українських етномузикологів (2008-2018) (2020)
Коваль В. М. - Обрядовий фольклор українців півночі Молдови: трансформаційно-модифікаційні процеси (2020)
Данилович А. - Мелогеография напевов жнивно-дожиночного периода на западнополесско-понеманском пограничье (2020)
Скаженик М. В. - Ранньотрадиційні зимові наспіви придніпровських сіл Переяславщини: типологія та географія (2020)
Серко О. І. - Типи й ареали побутування зимових обрядових наспівів Середньої Волині (2020)
Пеліна Г. О. - Колядки макросім"ї "V55,p4" із редукованим рефреном "Ой дай, Боже" в басейнах Дністра і Тиси (2020)
Данилейко І. П. - "Барокова" підгрупа зимових пісень типологічної макросім'ї "V55,p4" з "сюжетними рефренами" , Клименко І. В. (2020)
Інформація про авторів (2020)
Калетнік Г. М. - Фізико-математична модель вентиляційної системи нагнітання чистого повітря у тваринницьких приміщеннях, Яропуд В. М. (2021)
Булгаков В. М. - Експериментальне дослідження мікрорельєфу поверхні ґрунту постійної технологічної колії, Кувачов В. П., Солона О. В., Борис М. М. (2021)
Гунько І. В. - Імітаційне моделювання процесу змішування дизельного та біопалива (2021)
Середа Л. П. - Обгрунтування параметрів грунтообробного агрегату для технології Strip-till, Ковальчук Д. А. (2021)
Веселовська Н. Р. - Розробка конструкції піролізної установки для утилізації відходів з направленим розподіленням теплових потоків, Брацлавець Б. С., Ялина О. О., Іскович-Лотоцький Р. Д. (2021)
Kupchuk I. - Research of the rheological parameters of feed grain in the process of the combined impact-cutting grinding, Poberezhets Y., Kravets R (2021)
Іскович-Лотоцький Р. Д. - Розробка і обґрунтування конструкції вузлів піролізної установки для утилізації медичних відходів, Веселовська Н. Р., Токарчук О. А., Склярук О. В. (2021)
Shvets L. - Deformation of aluminum alloys in isothermal conditions, Trukhanska O (2021)
Омельянов О. М. - Сучасний стан науково-технічних розробок в області підвищення ефективності вібраційної техніки та технологій, Твердохліб І. В. (2021)
Островський А. Й. - Удосконалення операції ґратування при виливанні мелючих куль у кокіль (2021)
Пазюк В. М. - Раціональні режими сушіння насіння ріпаку, Шеманська Є. І., Пазюк Д. В. (2021)
Севостьянов І. В. - Установки з гідроприводом для розділення вологих дисперсних систем, Краєвський С. О., Севостьянов В. І. (2021)
Burlaka S. - Diagnosis of fuel equipment of diesel engine by removing vybro indicators of fuel supply, Kravets S (2021)
Цуркан О. В. - Дослідження математичної моделі вібраційного змішувача з маятниковим механізмом вільного ходу, Полєвода Ю. А., Присяжнюк Д. В. (2021)
Рубаненко О. Є. - Визначення технічного стану електричних двигунів в умовах неповноти початкових даних, Токарчук О. А. (2021)
Штуць А. А. - Удосконалення лабораторного стенда для дослідження поршневого компресора за рахунок контуру регулювання тиску на базі програмованого реле LOGO 12/24 RC в середовищі Matlab Simulink, Чмих К. В. (2021)
Прищенко С. - Екоплакат як форма соціокультурних комунікацій, Антонович Є., Сенчук Т. (2021)
Удріс-Бородавко Н. - Фестивалі ілюстрацій та книжкові ярмарки у розвитку української ілюстрації як сектору креативних індустрій, Павлюк А. (2021)
Будник А. - Вплив західної поп-культури на створення образу виконавця через дизайн рекламних плакатів та платівок у період пізнього соціалізму, Поліщук К. (2021)
Вежбовська Л. - Ребрендинг українських художніх музеїв: дизайн як культурна стратегія, Осадча Т. (2021)
Приставка В. - Хронологія розвитку зін-культури в Україні та Сполучених Штатах Америки (2021)
Бірілло І. - Інтелектуальні системи та технології у формуванні простору коворкінгу, Богачек Є. (2021)
Ясенєв О. - Сучасні тенденції використання творів образотворчого мистецтва в інтер'єрі приміщень, Дубовий О. (2021)
Варивончик А. - Українська традиційна вишивка в одязі 50-х років ХХ століття (2021)
Походенко К. - Стала мода як предмет наукових досліджень у зарубіжній науковій літературі (2021)
Іваненко О. - Етимологія та історіографія української хустки як елементу національного вбрання (2021)
Лопухова С. - Рисунок і живопис для майбутніх графічних дизайнерів в умовах дистанційного навчання (2021)
Олійник В. - Шляхи підвищення ефективності засвоєння функціоналу графічних редакторів (на матеріалах навчального практикуму з дисципліни "Комп'ютерні технології в дизайні"), Болтенков А. (2021)
Shkolna O. - Stylistics of Ukrainian Fine Art, Architecture and Design in the Second Half XIX – Early XXI Centuries' Period, Sosik O., Buigasheva A. (2021)
Удріс І. - Дослідження давньої української скульптури в працях фахівців київського кола початку ХХ століття (2021)
Рафальський О. - Слово до читача (2021)
Геник М. - Методологічні проблеми міждисциплінарних досліджень миру (2021)
Горбатюк М. - Реформа децентралізації в Україні: проблеми здійснення в умовах суспільної кризи (2021)
Романова В. - Реформа децентралізації в Україні: перші результати та виклики, Умланд А. (2021)
Майборода О. - "Режим-порядок" і "режим-структура" у політичній системі (2021)
Яремчук В. - Регіональна політична еліта: принципи та механізми формування (на прикладі Івано-Франківської області) (2021)
Даниленко С. - Перевтілення демократії в інформаційну добу: роль нових медіа та громадянського комунікування (2021)
Подольський А. - Місця пам'яті жертвам Голокосту в Україні: тоталітарна спадщина та історико-політичні виклики сьогодення (2021)
Єленський В. - Православ'я в процесі політичних трансформацій посткомуністичного простору (2021)
Рябчук М. - "П'ємонт", "Бандерштадт" і "Колиска націоналізму". Етнополітична студія одного міста (2021)
Смолянюк В. - Національна безпека незалежної України: осягнення сутності (2021)
Редакційна політики наукового журналу "Політичні дослідження" (2021)
Титул, зміст (2021)
Shevniuk O. L. - Theoretical and methodological background to learning of composition at higher artistic education institutions (2021)
Їн Ю. - Особливості навчання мистецтва школярів у Китаї: орієнтири для підготовки вчителів музики (2021)
Завалко К. В. - Simultaneous Learning: особливості та досвід впровадження (2021)
Рагозіна В. В. - Технологія педагогічного супроводу сприймання творів живопису дітьми 3-го року життя (2021)
Кондратова В. В. - Особливості зображення портрета на повний зріст учнями 4-их класів (2021)
Гавришко С. Г. - Виготовлення керамічної іграшки на заняттях зі скульптури в закладах початкової мистецької освіти (2021)
Дікун І. А. - Мистецький проект у фаховій підготовці майбутніх учителів музичного мистецтва (2021)
Комаровська О. А. - Історико-музикознавча підготовка хореографа і танцівника (2021)
Шпак О. В. - Опанування каліграфії у підготовці майбутніх фахівців графічного дизайну (2021)
Просіна О. В. - Розвиток дизайн-мислення засобами мистецтва (2021)
Комаровська О. А. - Навчаючи – навчаємось, Прокопчук В. І. (2021)
Бабенко М. Х. - Алла Загайкевич: "Мистецтво твориться особистостями", Кулик В. Х. (2021)
Чабанна М. - Економічні аспекти індексування демократії (2021)
Зеленько Г. - Кризи політичного розвитку в Україні: причини та зміст (2021)
Фісун О. - Дворівнева пропорційна виборча система в Україні: крос-регіональний аналіз першої апробації, Авксентьєв А. (2021)
Андрійчук Т. - Державна політика сприяння розвитку громадянського суспільства: проблеми організаційно-функціонального забезпечення (2021)
Березовенко А. - Російсько-українська війна в українському політичному дискурсі (2021)
Шаповал Ю. - Антикризовий ресурс політики пам’яті в Україні (2021)
Молоціян А. - Гендерний вимір мовної поведінки жінок у різномовних сім'ях і партнерствах, Шелухін В. (2021)
Дмитренко М. - Цивілізаційні виклики сучасності в контексті концепцій перевлаштування світу (2021)
Ткач О. - Згортання демократії як небезпека повернення до авторитаризму (2021)
Жорняк Л. Б. - Особливості оцінки надійності зовнішньої полімерної ізоляції газонаповнених вимірювальних трансформаторів, Афанасьєв О. І., Щусь В. М., Морозов О. Ю., Руденко Ю. В. (2021)
Литвиненко В. В. - Експериментальне дослідження впливу феромагнітного осердя на швидкодію індукційно-динамічного розчіплювача з якорем поротного типу, Середа О. Г., Варшамова І. С., Король О. Г. (2021)
Пантелят М. Г. - Мультифізична модель процесів у електромагнітах і актуаторах вакуумних комутаційних апаратів з урахуванням контактної взаємодїї конструктивних елементів, Кузьмін А. О. (2021)
Васьковський Ю. М. - Дослідження фізичних процесів ушкодження демпферної системи ротора синхронних машин, Гераскін О. А., Татарінов К. М. (2021)
Кортунов В. І. - Експериментальне дослідження генераторного режиму роботи безщіткового двигуна постійного струму при підвищеній частоті обертання, Маслєнніков А. М., Єгоров А. В., Дунєв О. О. (2021)
Золотарьов В. В. - Модель динаміки розвитку деформації при механічних випробуваннях наповнених полімерних матеріалів в умовах кабельного виробництва, Голик О. В., Москвітін Є. С., Зиков М. Б., Шурупова А. А., Щебенюк Л. А., Васильєва О. В. (2021)
Калінчик В. П. - Управління режимом реактивної потужності, Побігайло В. А., Калінчик В. В., Скосирев В. Г. (2021)
Ким Е. Д. - Напряжение как параметр диагностики состояния ОПН, Коростелев Я. Е. (2021)
Костюков И. А. - Абсорбционные методы контроля технического состояния электрической изоляции (2021)
Мохнач Р. Э. - Совершенствование технологии производства компенсационных медных и медностальных токопроводов (2021)
Андрієнко П. Д. - Досвід впровадження в учбовий процес сучасних технологій FDM 3D друку, Василевський В. В., Вітцівський І. Ю. (2021)
Гончаров Е. В. - Человеческое тело как источник энергии, Крюкова Н. В., Марков В. С., Поляков И. В. (2021)
Вихідні відомості (2021)
Бірюкова О. Д. - Коваленко Григорій Самійлович – провідний вчений у селекції тварин, Гольоса Г. О. (2021)
Гладій М. В. - Андрій Петрович Кругляк – відомий вчений і практик в галузі селекції та відтворення сільськогосподарських тварин, Ковтун С. І., Порхун М. Г. (2021)
Кругляк О. В. - Творець сучасного селекційного прогресу в тваринництві України, Кругляк Т. О. (2021)
Щербак О. В. - Володимир Франкович Стаховський – визнаний авторитет у відтворенні тварин, Ковтун С. І. (2021)
Войтенко С. Л. - Айрширська порода в умовах України, Гладій М. В., Порхун М. Г., Сидоренко О. В., Цибенко В. Г. (2021)
Гладій М. В. - Економічні засади прибуткового використання генетичних ресурсів молочного скотарства України, Порхун М. Г., Кругляк О. В., Мартинюк І. С., Чорноостровець Н. М., Кулакова М. Б. (2021)
Кругляк А. П. - Особливості прояву господарськи корисних ознак тварин різних генотипів голштинської породи в Україні, Кругляк О. В., Кругляк Т. О. (2021)
Кулакова М. Б. - Зв’язок племінної цінності бугаїв з продуктивністю їхніх матерів та племінною цінністю батьків, Полупан Ю. П. (2021)
Лемешко Ю. О. - Аналіз походження маточного поголів’я великої рогатої худоби поліської м’ясної породи у CФГ "Верес", Скляров О. О., Джус П. П., Ткачук В. П. (2021)
Полупан Ю. П. - Співвідносна мінливість селекціонованих ознак червоної молочної худоби, Мельник Ю. Ф., Базишина І. В., Почукалін А. Є., Прийма С. В. (2021)
Прийма С. В. - Ефективність господарського використання корів різних країн та стад селекції, Полупан Ю. П., Даниленко В.П. (2021)
Pochukalin A. Ye. - Сlassification of the Ukrainian population of the Holstein breed of cattle by lines, Pryima S. V. (2021)
Іовенко В. М. - Поліморфізм гену B-лактоглобуліну та молочна продуктивність овець різних генотипів, Скрепець К. В., Яковчук Г. О., Свістула І. М. (2021)
Ладика В. І. - Дослідження поліморфізму гену бета-казеїну та його зв'язок з складом молока у корів симентальської породи, Павленко Ю. М., Древицька Т. І., Досенко В. Є., Скляренко Ю. І., Бартєнєва Л. С. (2021)
Мохначова Н. Б. - Ефективність використання різних ISSR-маркерів при дослідженні коней, Стародуб Л. Ф., Добрянська М. Л. (2021)
Peka M. Y. - Сomparative analysis of human and livestock АСЕ2 receptors for SARS-CоV-2, Balatsky V. N., Bozhkov А. І., Saienko A M. (2021)
Бойко О. В. - Фенотипова мінливість ознак спермопродуктивності бугаїв-плідників різного напряму продуктивності, Демчук С. Ю. (2021)
Захарчук Д. В. - Спермопродуктивність та запліднювальна здатність сперми бугаїв-плідників голштинської породи (2021)
Кочук-Ященко О. А. - Відтворювальна здатність корів-первісток симентальської породи за органічного та конвенційного виробництва молока, Кучер Д. М., Устимович О. О., Мосійчук М. В., Бистранівський Ю. І. (2021)
Ільницька Т. Є. - Цільовий стандарт основних ознак екстер'єру поліської популяції коней, Сидоренко О. В. (2021)
Rieznykova N. L. - Grey Ukrainian cattle breed as the ancestor of podolic (podolian) group (2021)
Правила для авторів (2021)
Список авторів (2021)
Чиханцова О. А. - Життєстійкість людей з інвалідністю в процесі соціальної реабілітації (2021)
Родченкова І. В. - Соціально-психологічні особливості взаємозв’язку смисложиттєвих орієнтацій та самоактуалізації працівників сфери управління (2021)
Тягур Л. М. - Особливості самоактуалізації викладачів закладів фахової передвищої освіти з різними рівнями психологічної безпеки освітнього середовища (2021)
Гоян І. М. - Специфіка самоорганізації молоді: соціально-психологічний аспект (2021)
Семиліт М. В. - Закономірності групової динаміки та їх використання у психологічному захисті особистості (2021)
Білоусенко М. В. - Патогенез та лікування неврозів: нові можливості Моріта-терапії (2021)
Блінов О. А. - Особливості прояву бойового стресу і посттравматичних стресових розладів у різних категорій військовослужбовців (2021)
Бойко-Бузиль Ю. Ю. - Професійно-психологічна компетентністість як індикатор професіогенезу фахівця системи МВС (2021)
Бохонкова Ю. О. - Проблема залежності від соціальних мереж як сучасного виду соціальних відносин в юнацькому віці, Пелешенко О. В., Сербін Ю. В., Леліва В. С. (2021)
Бохонкова Ю. О. - Стратегії поведінки особистості в конфліктних ситуаціях, Лосієвська О. Г., Хунов Ю. А., Сербін Ю. В., Кобиляцька М. В. (2021)
Бочелюк В. Й. - Психокорекція розладів аустичного спектру: історичний аспект, Панов М. С. (2021)
Варварук Х. П. - Структура конфліктологічної компетентності педагога (2021)
Волченко Л. П. - Емпіричні виміри уявлень дівчат і юнаків про соціальні конфлікти в українському суспільстві (2021)
Гарькавець С. О. - Проблема психологічного втручання у соціальне насилля: виміри школи та родини (2021)
Корнієнко В. В. - Концептуалізація вивчення проблеми соціально-психологічних основ розвитку реабілітаційного потенціалу особистості (2021)
Марійчин А. А. - Структурно-функціональні взаємозв’язки між складовими комунікативної компетентності спортсменів-гірськолижників (2021)
Мілорадова Н. Е. - Загальна характеристика феноменів домашнього насильства (2021)
Пілецька Л. С. - Асертивна поведінка як чинник реабілітаційного потенціалу особистості та проєктування майбутнього (2021)
Пілецький В. С. - Акмеологічна модель професійної діяльності практичного психолога (2021)
Сашуріна О. Ю. - Психологічні ресурси особистості працівників Національної поліції України в контексті ефективності професійної діяльності (2021)
Слурденко Д. О. - Травматичність досвіду, як умова розбудови і реалізації здатності до самоврядування військовослужбовців НГУ (2021)
Талдонова Л. О. - Виховання духовної особистості в навчальному процессі сучасної школи (2021)
Танасійчук В. І. - Особливості регулятивно-поведінкового компоненту лідерської позиції фахівців соціальних служб (2021)
Турбан В. В. - Культурний контекст психології особистості: постановка проблеми (2021)
Турбан В. В. - Психологічна картина світу: час, простір та життєдіяльність особистості (2021)
Худавердова А. О. - Соціально-психологічні уявлення військовослужбовців про злочин і злочинця (2021)
Чудакова В. П. - Науково-методичного забезпечення і особливості реалізації "Психолого-організаційної технології формування компетентностей конкурентоздатності особистості в умовах інноваційної діяльності організацій" (2021)
Швець Д. В. - Права людини та підготовка поліцейського в аспекті формування особистості, Расторгуєва Н. О. (2021)
Шевченко В. В. - Методологія емпіричного дослідження професійно-психологічної компетентності військовослужбовців Національної гвардії України (2021)
Яремко Р. Я. - Дослідження професійної мотивації майбутніх рятувальників (2021)
Яремчук В. В. - Емпіричне дослідження рольових очікувань подружніх пар (2021)
Глушко Л. Ф. - Переживання особистісної кризи в процесі формування професійної ідентичності у віці ранньої дорослості (2021)
Федик О. В. - Психологія розвитку ціннісних якостей особистості в умовах сім'ї (2021)
Блискун О. О. - Соціально-психологічні основи процесу реінтеграції військовослужбовців в умовах трансформаційного соціуму, Завацька Н. Є., Савчук О. А., Бровендер О. О., Шелест О. В. (2021)
Завацький Ю. А. - Вплив сім'ї на резильєнтність особистості у кризові періоди життя, Завацька Н. Є., Федорова О. В., Царенок Л. Б., Волох К. О. (2021)
Михайлишин У. Б. - Вплив ціннісних орієнтацій на формування особистості та розвиток її реабілітаційного потенціалу, Завацька Н. Є., Тоба М. В., Смирнова О. О., Горобець А. І. (2021)
Вихідні відомості (2021)
de Lange P. J. - Lagenophora schmidiae ( Asteraceae), a critically threatened new species from Aotearoa / New Zealand, Wang J. (2021)
Lata - Fatty acid profile of an indigenous strain of Lentinus sajor-caju (Basidiomycota), Atri N. S. (2021)
Дубина Д. В. - 35 років Зеленій книзі України: історія, проблеми, рішення, Устименко П. М., Ткаченко В. С., Попович С. Ю., Вакаренко Л. П. (2021)
Кордюм Є. Л. - Роль епігенетичної регуляції в адаптивній пластичності рослин, Дубина Д. В. (2021)
Шевчик В. Л. - Нова знахідка Carex bohemica (Cyperaceae) на Київщині (Україна), Соломаха І. В. (2021)
Ткаченко Ф. П. - Нова знахідка рідкісного гриба Hericium erinaceus (Russulales) в Україні, Придюк М. П. (2021)
Title (2017)
Contents (2017)
Stasevych M. - The New 1,2,3-Triazolylantracene-9,10-Diones: Synthesis Computer Bioactivity Screening, Zvarych V., Lunin V., Vovk M., Novikov M. (2017)
Ranskiy A. - Synthesis of Heterocyclic Thioamides and Copper(II) Coordination Compounds Based on Them, Didenko N., Gordienko O. (2017)
Hardjono S. - Correlation between in silico and in vitro Results of 1-(Benzoyloxy)urea and its Derivatives as Potential Anti-Cancer Drugs, Siswodihardjo S., Pramono P., Darmanto W. (2017)
Karpukhin V. - Structural, Morphological and Optical Properties of Nanoproducts of Zirconium Target Laser Ablation in Water and Aqueous SDS Solutions, Malikov M., Borodina T., Valyano G., Gololobova O., Strikanov D. (2017)
Livanova N. - Influence of Propylene Units Stereoregularity in Modified Ethylene-Propylene-Diene Elastomers оn the Ozone Resistance of Covulcanizates with Acrylonitrile-Butadiene Rubbers, Popov A., Shershnev V., Zaikov G. (2017)
Glowacz-Czerwonka D. - Oligoetherols with S-Trazine Ring Based on Hydroxymethyl Derivatives of Methyl Ethyl Ketone (2017)
Bratychak M. - Carboxy Derivative of Dioxydiphenylpropane Diglycidyl Ether Monomethacrylate as an Additive for Composites, Iatsyshyn O., Shyshchak O., Atsakhova O., Janik H. (2017)
Chulieieva O. - Polyolefin Compositions. Study of Properties of the Flame Retardants Crosslinking Compounds, Zolotaryov V. (2017)
Karandashov O. - Studies of Thermal Stability of Epoxy Compounds for Glass-Fiber Pipes, Avramenko V. (2017)
Wafiroh S. - Application of Glutaraldehyde-Crosslinked Chitosan Membranes from Shrimp Shellwaste on Production of Biodiesel from Calophyllum Inophyllum Oil, Wathoniyyah M., Abdulloh A, Rahardjo Y., Zakki Fahmi M. (2017)
Havryliv R. - Development of Combustion Model in the Industrial Cyclone-Calciner Furnace Using CFD-Modeling, Maystruk V. (2017)
Danylkovych A. - Structuring of Collagen of the Dermis during Rawhide Formation, Lischuk A., Zhyhotsky O. (2017)
Yakymechko Y. - The Role of Gypsum in Portlandite Stone Structure Formation, Chekansky B. (2017)
Shevchenko V. - Alkaline Factor in Cements with Glass Powder, Kotsay G. (2017)
Zubchenko L. - Characteristics of Biofilm Formation Process in the Bioelectrochemical Systems, Working in Batch Mode of Cultivation, Kuzminskiy Y. (2017)
Dyachok V. - About the Problem of Biological Processes Complicated by Mass Transfer, Huhlych S., Yatchyshyn Y., Zaporochets Y., Katysheva V. (2017)
Kostenko E. - The Use of Sulphophtalein Dyes Immobilized on Anionite AB-17x8 to Determine the Contents of Pb(II), Cu(II), Hg(II) and Zn(II) in Liquid Medium, Melnyk L., Matko S., Malovanyy M. (2017)
Pasternak O. - Coal Tar Viscosity when Dissolving Coke Oven Gas Deposits, Bannikov L., Smirnova A. (2017)
Skorokhoda V. - Professor Oleh Suberlyak – 70th Anniversary, Levytskyi V. (2017)
Содержание (2017)
Давыдова Ю. - Тазовое предлежание: за и против родоразрешения через естественные родовые пути (2017)
Khalil A. - Практические рекомендации Международной ассоциации ультразвуковой диагностики в акушерстве и гинекологии: Многоплодная беременность, Rodgers M., Baschat A., Bhide A., Gratacos E., Hecher K., Kilby M.D., Lewi L., Nicolaides K. H., Oepkes D. (2017)
Давыдова Ю. В. - Сросшиеся близнецы: диагностика и акушерская тактика, Огородник А. А., Лукьянова И. С., Сиромаха С. О. (2017)
Лазоришинец В. В. - Периоперационная профилактика акушерских и перинатальных осложнений при выполнении операций с использованием искусственного кровообращения в период гестации, Давыдова Ю. В., Крикунов А. А., Огородник А. А., Кравченко В. И. (2017)
Давыдова Ю. В. - Профилактика акушерских осложнений при анемии хронического заболевания, Огородник А. А., Лиманcкая А. Ю., Байдер А. К., Бутенко Л. П. (2017)
Подольський Вл. В. - Сучасні можливості лікування папіломавірусної інфекції у вагітних, Подольський В. В., Дербак А. В., Свята О. П., Красюк І. В. (2017)
Деменіна Н. К. - Сучасна діагностика та лікування передчасного розриву плодових оболонок (огляд літератури), Іщенко Г. І. (2017)
Лиманська А. Ю - Вплив використання деяких антиаритмічних препаратів на тонус і скоротливу діяльність матки (експериментальні дослідження) (2017)
Дронова В. Л. - Психологічний стан пацієнток із гінекологічною, хірургічною та поєднаною гінекологічною патологією в перед- та післяопераційному періодах у поєднанні з визначеними у них показниками гормонального гомеостазу, Дронов О. І., Теслюк Р. С., Мокрик О. М. (2017)
Сюсюка В. Г. - Оцінка параметрів вегетативного балансу та активності регуляторних систем у вагітних з урахуванням їх психоемоційного стану (2017)
Лиманська А.Ю - Преконцепційна профілактика венозного тромбоемболізму у жінок з тромбоемболічними ускладненнями в анамнезі, Байдер А.К. (2017)
Огородник А. А. - Эффективность итраконазола в преконцепционной профилактике рецидивирующего вульвовагинального кандидоза, Давыдова Ю. В. (2017)
Волик Н. К. - Ехографічний моніторинг мезенхімальної дисплазії плаценти (2017)
Задорожна Т. Д. - Патоморфологічні особливості плацент у роділь з ендокринною неплідністю в анамнезі, Туманова Л. Є., Коломієць О. В., Килихевич С. М., Стратійчук Г. Г. (2017)
Живецька—Денисова А.А. - Невиношування вагітності: сучасні підходи до діагностики, профілактики та лікування, Воробйова І.І., Ткаченко В.Б., Рудакова Н.В. (2017)
Лента новостей (2017)
Яновська Г. О. - Зміни метаболізму амінокислот при перинатальній гіпоксично(ішемічній енцефалопатії та їх залежність від ступеня морфологічних змін головного мозку за даними нейросонографії, Гречаніна О. Я., Гречаніна Ю. Б., Здибська О. П. (2017)
Слєпов О. К. - Фактори ризику та їх вплив на результати хірургічного лікування низької природженої обструкції тонкої кишки у новонароджених дітей, Мигур М. Ю., Журавель А. О. (2017)
Бабінцева А. Г. - Стан ренальної гемодинаміки у доношених новонароджених дітей з перинатальною патологією (2017)
Ошлянская E. А. - К вопросу дифференциальной диагностики суставного синдрома у детей: паранеопластический артрит, Омельченко Л. И., Людвик Т. А. (2017)
Кирилова Л. Г. - Перинатальна неврологія та орфанні захворювання в Україні: проблеми та перспективи, Мірошников О. О., Юзва О. О., Кізляк-Бубряк М. Е. (2017)
Березенко В. С. - Особливості функціонального стану печінки у дітей із запальними захворюваннями кишечника залежно від поліморфних варіантів генів системи детоксикації, Ткалик О. М., Россоха З. І. (2017)
Лукашук В. Д. - Клінічне значення Helicobacter pylori(статусу дітей з функціональною диспепсією та з хронічним гастритом, Алі Самех Алі, Шевцова О. М., Баб'як В. І., Палагнюк Н. О. (2017)
Дудник В. М. - Безоари шлунково(кишкового тракту у дітей. Клінічний випадок, Руденко Г. М., Калінчук О. О. (2017)
Слєпов О. К. - Успішна лапароскопічна нефректомія в дитини раннього віку з лівобічним термінальним гідронефрозом, Пономаренко М. В., Коцовський В. В., Маркевич О. В., Шипот О. Г. (2017)
Правила подачи и оформления статей (2017)
Блискун О. - Реінтеграція молоді у соціум: соціально-психологічний аспект (2021)
Гоян І. - Феноменологія мотивації особистості та її самоорганізаційний характер, Будз В. (2021)
Гуляс І. - Аксіопсихологічне проєктування життєвих досягнень особистості: технологічний аспект (2021)
Жигаренко І. - Психологічні ресурси особистісно-професійної адаптації фахівців соціономічної галузі (2021)
Завацький В. - Онто- та соціогенез антиципації особистості в умовах життєвих змін (2021)
Завацький Ю. - Соціально-психологічна специфіка соціальної мобільності особистості в період криз (2021)
Карпенко З. - Аксіологічна психопедагогіка Г. Жука: засадничі ідеї, концептуальні уявлення, практичні рекомендації (2021)
Ковальчук З. - Самотність як детермінанта девіантної поведінки підлітка (2021)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського