Крючков А. І. - Зміна енергетичних характеристик елементів літосфери при їх деформації, Бахтин А. І. (2021)
Вимоги до подання (2021)
Оліх Я. М. - Метод збудження квазіпоздовжніх акустичних хвиль у шаруватих структурах, Бєляєв О. Є., Лепіх Я. І. (2021)
Солдаткін О. О. - Адаптація процедури коіммобілізації ферментів з різними модифікаціями цеолітів на поверхню кондуктометричних перетворювачів, Архипова В. М., Кучеренко І. С., Кучеренко Д. Ю., Дзядевич С. В. (2021)
Фастиковський П. П. - Портативні сейсмічни системи (огляд), Лепіх Я. І. (2021)
Сантоній В. І. - Формування зони виявлення об’єктів лазерними інформаційно-вимірювальними системами на малих відстаннях, Лепіх Я. І., Будіянська Л. М., Янко В. І. (2021)
Call for start-ups on biomolecular electronics (2021)
Інформація для авторів. Вимоги до оформлення статей у журнал (2021)
Information for authors. The requirements on papers preparation (2021)
Несен І. - Стилістичні особливості театральних костюмів Анатоля Петрицького у виставах за мотивами творів Миколи Гоголя (2020)
Ovsiannikova-Trel O. - Genre reference points of modern choir music in the context of style ideas of "New Simplicity” (2020)
Оспіщева-Павлишин М. - Особливості репрезентації муралів у мережі Інтернет і зміни у творчості художників-муралістів через вплив віртуального середовища (2020)
Pashazade S. - Issues of using mugham for Tar in the works of Azerbaijani composers (2020)
Показ А. - Категорія виконавського стилю у джазовому фортепіанному виконавстві (2020)
Поліщук О. - Особливості художнього оформлення видань драми-феєрії "Лісова пісня" Лесі Українки (2020)
Сізова К. - Внесок видавництва "Українське народознавство" у збереження й популяризацію української культури, Тур О., Алексеєнко Н. (2020)
Соколова А. - Вплив культури Візантійської імперії на культуру країн середньовічної Європи (2020)
Соловйов А. - Інтерпретація музичного фольклору у джазових обробках української народної пісні Олександра Саратського (2020)
Сом-Сердюкова О. - Парк Екеберг в Осло: трансформації часу в ландшафті (2020)
Тютюнник І. - Композиційна фрагментарність сучасного твору візуального мистецтва (2020)
Філь О. - Інтерактивність у дизайні міського середовища: типологія зв'язків (2020)
Хе Сіньї - Переваги процесу реновації архітектурних споруд у контексті запровадження концепції сталого розвитку (2020)
Циганюк Л. - До питання виконавської інтерпретації поліфонічного циклу "34 прелюдії і фуги" В. Бібіка (2020)
Широка О. - Євхаристійні образи Ісуса Христа у циклах Акафістів Богородиці та Христа в українському мистецтві XVII–XVIII ст. (2020)
Палий Е. - Лирика В. Брюсова в научно-критическом дискурсе, Астахова С. (2020)
Попович Е. - Качественно-количественные характеристики "абсолютных" языковых единиц (на материале художественных текстов), Мардаренко Е., Томенко М. (2020)
Ревенко В. - Мовні засоби вираження імпліцитної оцінки в політичних текстах сучасних англомовних інтернет-видань, Луценко Л. (2020)
Рейда О. - Дослідження лексикографічних джерел лінгвістичної концепції тезауруса, Івлєва К., Братусь Т. (2020)
Романова К. - Мотив чарівного перевтілення (метаморфози) завдяки слову в казках М. Жука (2020)
Романюк І. - Префікс sub- у пізній латині (2020)
Rustamkhanli T. - Azerbaijan press and awareness of national independence (2020)
Самойленко В. - Дискурсивні особливості сучасних художніх творів для дітей (2020)
Ситник І. - Дискурс у китайській лінгвістиці: огляд наукових праць (2020)
Строкаль О. - Перцептивна естетика номінацій кольору в поезії Олексія Довгого та Павла Мовчана (2020)
Тараненко К. - Принципи екологічної медіакомунікації під час пандемії (2020)
Тиховська О. - Етнопсихологічний аспект уявлень про "злі очі" та "вроки" у фольклорі Карпатського регіону (2020)
Харчук Л. - Лексико-семантичні процеси в сучасній українській мові: омонімія та паронімія в інтерферентному аспекті (2020)
Храбан Т. - Сучасний український військовий неінституційний дискурс у структурі онлайн-дискурсу (2020)
Чапля О. - Дієслівні синтагми на позначення кількості у французьких фразеологізмах (2020)
Чевичелова О. - Особливості української мови на Слобожанщині: Г. Квітка-Основ'яненко в обробці О. Потебні, Новікова Є. (2020)
Черниш О. - Характерні особливості економічних термінів, Орлова К. (2020)
Козіброда Л. - Міжнародні тенденції соціалізації осіб з особливими освітніми потребами в загальноосвітній школі, Мукан Н. (2020)
Крсек О. - Використання педагогічного досвіду США з організації мовної освіти національних меншин в Україні у контексті "Концепції державної етнонаціональної політики України" (2020)
Лазарєв О. - Проблемні завдання з іноземної мови у системі формування професійної комунікативної компетентності майбутніх фахівців немовного профілю, Комісаренко Н., Олійник О. (2020)
Майданик О. - Використання інформаційно-комунікаційних технологій у професійній підготовці майбутніх учителів початкових класів (2020)
Малицька О. - Реалізація стратегії інтермедіальності в мистецькій освіті майбутнього вчителя: методологічні підходи (2020)
Мартинюк А. - Наукова спадщина майстра диригентсько-хорової культури Анатолія Лащенка (2020)
Мкртічян О. - Формування готовності майбутніх вихователів до професійної діяльності як психолого-педагогічна проблема (2020)
Нестеренко О. - Професійно зорієнтовані завдання як засіб реалізації принципу професійної спрямованості навчання математики в закладах вищої освіти (2020)
Netreba M. - Organization of extracurricular work in English language learning in primary school, Khadzhinova I. (2020)
Олійник Н. - Формування творчого підходу до професійної підготовки студентів аграрного університету (2020)
Переверзєва О. - Розвиток професійної майстерності концертмейстера в умовах дитячої школи мистецтв: вокальний клас (2020)
Пилипчук М. - Зміст і характеристика інноваційної професійної діяльності майбутніх перекладачів (2020)
Поліщук Л. - Зовнішні і внутрішні чинники розвитку системи професійної підготовки вчителів Англії в умовах формування європейського простору вищої освіти, Пушкар Т. (2020)
Полулященко Ю. - Місце практики за фахом у формуванні професійної готовності майбутніх вчителів фізичної культури до формування патріотичних цінностей учнівської молоді (2020)
Салі О. - Ефективність Web-квестів у процесі формування соціокультурної компетентності здобувачів вищої освіти під час вивчення іноземних мов (2020)
Самойленко О. - Вплив глобальної цифровізації освіти на підготовку бакалаврів із кібербезпеки (2020)
Семенова О. - Андрагогічна компетентність як необхідний складник професіоналізму науково-педагогічного персоналу закладу вищої освіти (2020)
Спіцин Є. - Задоволеність студентів щодо організації процесу виховання у вищій школі. Проблеми та шляхи їх вирішення, Мисник М. (2020)
Terletska L. - The use of ICT in foreign language teaching of future primary school teachers (2020)
Ткачов А. - Медіаосвіта і медіакомпетентність як педагогічні поняття, Пліс В. (2020)
Яковенко Н. - Новітні методики та технології викладання іноземної мови професійного спрямування у військових ВВНЗ (2020)
Кобзар О. - Рецензія на монографію Марини Олексіївни Зуєнко "Міф у літературі англійського бароко" (2020)
Титул, зміст (2021)
Сокол Є. І. - Цільова підготовка еліти і лідерів в умовах технічного університету, Пономарьов О. С. (2021)
Балацинова А. Д. - Досвід розв’язання проблеми відкриття шляхетних пансіонів при гімназіях у діяльності ради при попечителі Київського навчального округу (2021)
Воробйова Є. В. - Освітній менеджмент у сучасних ЗВО: актуальні тенденції, Чеботарьов М. К. (2021)
Сороко Н. В. - Імерсивні технології та їх роль у викладанні східних мов (на матеріалі японської мови), Гаєвська О. В. (2021)
Романовський О. Г. - Концептуальні засади інноваційно-стратегічного напряму підготовки майбутніх військових фахівців різних спеціальностей сектору безпеки, охорони, оборони в умовах освітніх трансформацій, Ігнатюк О. А., Резнік С. М., Солодовник Т. О. (2021)
Зеленська Л. Д. - Формування у майбутніх учителів навичок soft skills у процесі викладання навчальної дисцпліни "коучингові технології в освіті” (2021)
Чабань А. В. - Гендерні особливості професійної самореалізації майбутніх рятувальників (2021)
Черкашин А. І. - Феномен лідерства у закладах вищої освіти: теоретичний аналіз наукових досліджень (2021)
Костиря І. В. - Лідерська позиція як компонент особистості майбутнього фахівця, Філіпенко Л. В. (2021)
Підгорний К. Ю. - Сутність лідерської позиції майбутніх фахівців публічного управління та адміністрування (2021)
Вимоги до статей (2021)
Савіна Р. В. - Передумови виникнення гігієнічної науки в Україні (до 90-річчя ДУ "ІГЗ НАМНУ"), Мельченко Ю. В., Коркач В. С., Новохацька С. М., Мартищенко Н. В. (2021)
Махнюк В. М. - Гігієна планування та забудови населених місць на варті громадського здоров’я (до 90-річного ювілею Лабораторії ДУ "Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ"), Могильний С. М., Павленко Н. П., Чайка А. В., Мельниченко С. О., Пелех Л. В. (2021)
Махнюк В. М. - Питання розміщення вбудованих у житлові будинки закладів охорони здоров‘я у контексті гігієнічних, епідеміологічних, психогенних та містобудівних аспектів (огляд літератури), Чайка А. В., Чорна В. В., Ларченко І. В., Могильний С. М., Павленко Н. П., Мельниченко С. О., Пелех Л. В. (2021)
Махнюк В. М. - Гігієнічна оцінка генерального плану населеного пункту з провідним напрямом розвитку рекреаційної зони (на прикладі с. Генічеська Гірка Херсонської області), Могильний С. М., Павленко Н. П., Чайка А. В., Мельниченко С. О., Пелех Л. В., Петров Ю. А. (2021)
Турос О. І. - Обґрунтування та розроблення технологічних нормативів допустимих викидів промислових підприємств з використанням методології оцінки ризику для здоров’я населення, Петросян А. А., Моргульова В. В., Маремуха Т. П. (2021)
Юркевич В. - Актуальні питання в галузі моніторингу за якістю атмосферного повітря та ризики впливу досліджуваних в атмосферному повітрі хімічних речовин на здоров’я населення на частині території Луганської області, що є підконтрольною українській владі, Сироватська В., Юркевич Н. (2021)
Ковтуненко І. М. - Про cитуацію щодо визначення в Україні пилкового забруднення атмосферного повітря, Царенок Т. В. (2021)
Зоріна О. В. - Формальдегід у питних водах за результатами проведених досліджень (2021)
Станкевич В. В. - Гармонізований підхід застосування вимог Директив ЄС для визначення безпечності використання добрив та удобрювальних поживних речовин, Костенко А. І., Трахтенгерц Г. Я., Черевко О. М. (2021)
Какура І. В. - Санітарно-гігієнічні проблеми умов утримання відвалів відходів вуглезбагачення, Костенко А. І., Трахтенгерц Г. А. (2021)
Станкевич В. В. - Еколого-гігієнічні аспекти оцінки негативного впливу окремих об’єктів гірничо-видобувної галузі на стан довкілля та умови проживання населення, Коваль Н. М., Черевко О. М. (2021)
Томашевська Л. А. - Дослідження ізольованої та комбінованої дії хлороформу та сульфату алюмінію з питною водою на еритроцитарну систему крові тварин, Прокопов В. О., Кравчун Т. Є., Липовецька О. Б., Дідик Н. В. (2021)
Олійник З. А. - Методи контролю якості зубних паст за мікробіологічними показниками в Україні, Сурмашева О. В., Желуденко Ю. В. (2021)
Семашко П. В. - Технічні допустимі рівні зовнішнього шуму автотранспортних засобів для розрахунків акустичних характеристик автотранспортних потоків, Стеблій Н. М., Яригін А. В., Кончаковська С. В. (2021)
Акіменко В. Я. - Про деякі актуальні питання з проблем гігієнічної регламентації неіонізуючих випромінювань, Думанський В. Ю., Нікітіна Н. Г., Біткін С. В., Галак С. С., Сердюк Є. А., Гоц О. В., Семашко П. В., Безверха А. П. (2021)
Томашевська Л. А. - Особливості змін еритроцитарних показників піддослідних тварин за умов сполученої дії магнітного поля 50 Гц та нітрозамінів, Кравчун Т. Є., Цицирук В. С. (2021)
Аксьонов М. В. - Складові елементи протоколу вимірювань концентрації радону у повітрі будинків, Фризюк М. А., Павленко Т. О., Федоренко О. В. (2021)
Левін М. Г. - Дієтичні добавки: регуляторні аспекти нормативно-правової бази безпечного використання населенням, Голіченков О. М., Ляшенко В. І. (2021)
Ляшенко В. І. - Аналіз стану методів аналітичного моніторингу біологічно активних сполук рослинного походження, складових дієтичних добавок, Левін М. Г., Голіченков О. М., Кучеренко О. Ю. (2021)
Сергета І. В. - Особливості психічного стану та емпатичних здібностей дівчат і юнаків впродовж навчання в старших класах сучасного закладу освіти: гігієнічні аспекти, Браткова О. Ю., Серебреннікова О. А. (2021)
Гозак С. В. - Зв'язок рівня рухової активності дітей і підлітків з показниками здоров'я, Єлізарова О. Т., Антомонов М. Ю., Станкевич Т. В., Парац А. М. (2021)
Єремчук Я. О. - Особливості якості життя та психофізіологічного стану учнів старшого шкільного віку, які розпочали навчання у шість та сім років, Мізюк М. І., Суслик З. Б., Мельник В. І., Єремчук В. О. (2021)
Омельченко Е. М. - Вроджені вади розвитку серед живонароджених та їх внесок в дитячу інвалідність (зріз 2019 р.), Полька О. О., Линчак О. В., Карамзіна Л. А., Педан Л. Р. (2021)
Білецька Е. М. - Гігієнічні заходи профілактики диселементозів у населення промислових міст, Онул Н. М., Калінічева В. В., Юнтунен Г. М. (2021)
Станкевич В. В. - Санітарно-гігієнічні аспекти умов розміщення об’єктів поводження з рідкими міндобривами, Какура І. В., Черевко О. М. (2021)
Пушняк О. В. - До питання про зворотну дію в часі рішень Конституційного Суду України (2021)
Лизогуб В. А. - Основні аспекти раннього, "класичного” етапу становлення конфуціанської доктрини традиційного Китаю (2021)
Сурженко О. А. - Захист майнових цивільних прав у разі визнання договору неукладеним (2021)
Коробцова Н. В. - Розпорядження пацієнта як окремий прояв його волі (2021)
Чевичалова Ж. В. - Сурогатне материнство в міжнародному приватноправовому і публічно-правовому аспектах (2021)
Яркіна Н. Є. - Вина як умова цивільно-правової відповідальності за порушення авторських і суміжних прав (2021)
Задихайло Д. В. - Господарсько-правова парадигма регулювання економічних відносин: безальтернативність феномену (2021)
Крупа Л. В. - Щодо нормативно-правового регулювання господарсько-торговельної діяльності в Україні (2021)
Ваксман Р. В. - Окремі питання правового регулювання політичної реклами (2021)
Щокіна О. О. - Теоретичні проблеми визначення поняття "господарська організація” (2021)
Оболенцев В. Ф. - Системний підхід у кримінальному праві: досягнення та перспективи застосування (2021)
Лукашевич С. Ю. - Об’єкти запобігання злочинності та корупції (2021)
Войцеховський Б. О. - Кримінологічна характеристика насильницьких злочинів, що вчиняються із застосуванням вогнепальної зброї (2021)
Федоров О. В. - Розуміння явища злочинності: від догматичних поглядів до наукових теорій (2021)
Ткачова О. В. - Транснаціональна злочинність: особливості й основні моделі (2021)
Павлюк Н. В. - Інтеграція інноваційних технологій у діяльність з розслідування злочинів – провідний напрям підвищення її ефективності (2021)
Яремчук В. О. - Історичні аспекти систематизації криміналістичних знань у країнах світу (2021)
Розсоха К. О. - Діяльність антикорупційних органів України в умовах сьогодення: стан та основні виклики (2021)
Колодяжний М. Г. - Суб’єкти міжнародно-правового забезпечення безпеки дорожнього руху (2021)
Title (2021)
Content (2021)
Samokhvalova O. - Improving the marmalade technology by adding a multicomponent fruit-and-berry paste, Kasabova K., Shmatchenko N., Zagorulko A., Zahorulko A. (2021)
Dichtyar А. - Determining patterns in the formation of functional-technological properties of a fat-based semifinished product in the technology of sponge cake products, Andrieieva S., Fedak N., Grynchenko O., Pyvovarov Y. (2021)
Bilyk O. - Determining the effect of a multicomponent mixture on the quality of pastry products containing a mixture of germinated grains, Kochubei-Lytvynenko O., Bondarenko Y., Burchenko L., Fain A. (2021)
Kazimova I. - Determining the pectinesterase enzyme activity when storing table grape varieties depending on the degree of ripening, Nabiyev A., Omarova E. (2021)
Kosiv R. - Comparing the efficiency of applying yeast of different generations in high gravity brewing (2021)
Aliyev S. - Comparative assessment of the effect of the degree of grinding of vegetables (carrots) on the yield of juices and puree, Saidov R., Mammadov G., Khalilov M., Allahverdiyeva G. (2021)
Polishchuk G. - Analysis of the nature of the composition substances of sour-milk dessert with plant-based fillers, Kuzmyk U., Tetiana O., Kurmach M., Bass O. (2021)
Mykolenko S. - Food safety of plasma-chemically activated water and bread made with its use, Pivovarov O., Yefimov V., Sova N., Tymchak D. (2021)
Sabraly S. - Devising barrier technologies to ensure the stability of microbiological and organoleptic quality indicators of meat semi-finished products, Glotova I., Shakhov S., Kutsova A., Abzhanova S. (2021)
Strashynskyi I. - Determining the properties of chia seed meal gel, Grechko V., Fursik O., Pasichnyi V., Marynin A. (2021)
Bondar M. - Improving the unit for melting cheese masses, Skoromna O., Ponomarenko N., Tesliuk H., Honcharova I., Nedosiekova N., Shaferivskyi B., Zakharchenko R. (2021)
Abstract and References (2021)
Title (2021)
Content (2021)
Pererva P. - The formation of economic and marketing prospects for the development of the market of information services, Nazarenko S., Maistro R., Danko T., Doronina M., Sokolova L. (2021)
Dunayev I. - Improving methods for evaluating the results of digitizing public corporations, Kud A., Latynin M., Kosenko A., Kosenko V., Kobzev I. (2021)
Petrovska I. - Improving the organizational and economic support for the development of enterprises in the hospitality industry in the use of information and communication technologies, Safronova O., Mital О., Ometsynska N., Moroz V., Vidomenko O., Lebedynets I., Maistrenko A., Shostakovska Y., Nosyriev O. (2021)
Suhartini S. - Marketing strategy design based on information technology in batik small and medium-sized enterprises in Indonesia, Mahbubah N. A., Basjir M. (2021)
Ostrovska H. - Building an effective model of intelligent entrepreneurship development in digital economy, Tsikh H., Strutynska I., Kinash I., Pietukhova O., Golovnya О., Shehynska N. (2021)
Zubko T. - Determining the impact of digitalization on the economic security of trade, Hanechko I., Trubei O., Afanasyev K. (2021)
Achkasova S. - Development of an optimization plan for redistribution of pension assets using information technologies, Malyshko Y. (2021)
Pozdnyakov Y. - Comparative analysis of models for adjustment procedure in assets value independent evaluation performed by comparative approach, Skybinska Z., Gryniv T., Britchenko I., Losonczi P., Magopets O., Skybinskyi O., Hryniv N. (2021)
Ivanova V. - Development of approaches to innovation transfer and intellectual property management to ensure enterprise competitiveness, Ivanov O., Ivanova O. (2021)
Yaroshevych N. - Analysis of state of public financing of environmental protection, Stybel V., Gutyi B., Hrymak O., Kushnir L., Kalaitan T., Kondrat I. (2021)
Abstract and References (2021)
Семенюк О. - Освітні традиції у розвитку педагогічного університету (2019)
Рацул А. - Факультету педагогіки та психології Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка – 60! (2019)
Радул В. - Екзистенційний розвиток та соціальна зрілість особистості (спроба ретроспективного аналізу) (2019)
Гейко Є. - Полісистемна цілісність особистості (2019)
Савченко Н. - Особливості компетентнісно орієнтованого навчання у вищій школі, Дубінка М., Язловецька О. (2019)
Haleta Y. - Information culture phenomenon actualization as a factor for personality’s social maturity formation in the condition of society informatization, Babenko T., Liashenko R. (2019)
Краснощок І. - Педагогічний супровід самореалізації майбутніх фахівців, Кравцова Т. (2019)
Довга Т. - Педагогічна толерантність як інструмент протидії булінгу в освітньому середовищі початкової школи, Прибора Т. (2019)
Демченко Ю. - Інноваційні технології особистісно орієнтованого навчання учнів початкової школи, Нікітіна О. (2019)
Кіндей Л. - Підготовка вчителя початкових класів з методики навчання української мови та літературного читання, Жигора І. (2019)
Горська Г. - Розвиток творчого мовлення студентів під час професійної педагогічної підготовки, Горська О. (2019)
Озерна Н. - Школи раннього розвитку в Україні у контексті модернізації дошкільної освіти (2019)
Радул О. - Корпоративна культура європейських університетів Середньовіччя (2019)
Філоненко О. - Соціокультурні умови розвитку освіти Єлисаветградщини (друга половина ХІХ – перша третина ХХ ст.), Окольнича Т., Перцов О. (2019)
Педагогічний музей України інформує (2019)
"Мій університет – моя гордість!": з нагоди 215-річчя ХНПУ імені Г. С. Сковороди (матеріал підготувала Анжеліна Пугач) (2019)
Sikora J. - Professional orientation of primary school students (2019)
Ткаченко Л. - Адаптація обдарованих учнів у закладах загальної середньої освіти: педагогічний аспект (2019)
Чайка О. - Вивчення оповідань Г. Белля "Подорожній, коли ти прийдеш у Спа…" й О. Довженка "Воля до життя" у контексті екзистенціальних ідей (2019)
Гоголь Н. - Виховний потенціал української народної пісні у творах Олександра Довженка (2019)
Підлужна Г. - Компетентнісний підхід у розвитку емоційної сфери учнів молодшого шкільного віку на уроках позакласного читання (2019)
Фомічова О. - Наукові підходи до трактування поняття "булінг" в історико-педагогічній ретроспективі (2019)
Єресько О. - Принципи виховання здорового покоління у педагогічній спадщині Пантелеймона Куліша (2019)
Черепаня М. - Становлення інтернатної освіти Закарпаття (початок ХХ століття) (2019)
Жулковський Б. - Володимир-Волинський педагогічний коледж імені А. Ю. Кримського: від минулого до сучасності (з нагоди 80-літнього ювілею закладу) (2019)
Павленко Т. - Персоналія Василя Онищука як складник інформаційно-бібліографічного ресурсу "Видатні педагоги України та світу" (2019)
Страйгородська Л. - ДНПБ України імені В. О. Сухомлинського як науково-інформаційний простір забезпечення сфери освіти та науки (2019)
Отич О. - Комплекс українсько-литовських монографій з проблеми розвитку духовності виховання (2019)
Новий рівень комунікації та участь у формуванні політики ЄС. У МОН підбили підсумки участі українських представників у комітетах "Горизонт 2020" (2019)
8-й Українсько-польський / Польсько-український форум "Освіта для миру" / Edukacja dla pokoju" (2019)
Баранова І. В. - Озонотерапія як складова комплексної програми реабілітації хворих після полісегментарної пневмонії, асоційованої з вірусом SARS-CoV2, Гуменюк А. Ф., Семененко А. І., Ільюк І. А., Осипенко І. П. (2021)
Збітнєва В. О. - Частота виявлення порушень серцевого ритму в пацієнтів, які перенесли інфекцію COVID-19, за даними добового моніторування електрокардіограми, Волошина О. Б., Балашова І. В., Дукова О. Р., Лисий І. С. (2021)
Кулинич Т. О. - Порушення серцевого ритму та вегетативної регуляції у хворих на хронічний коронарний синдром на тлі негоспітальної пневмонії, Лісова О. О., Шершньова О. В., Грицай Г. В. (2021)
Brynza M. S. - Prognostic value of pharmacotherapy in patients with atrial fibrillation after radiofrequency ablation, Bilchenko O. V., Makharynska O. S., Shevchuck M. I. (2021)
Бідзіля П. П. - Клінічний перебіг і наслідки хронічної серцевої недостатності зі збереженою фракцією лівого шлуночка на тлі надлишкової маси тіла та ожиріння з супутньою фібриляцією передсердь, Каджарян В. Г., Капшитар Н. І. (2021)
Кентеш О. П. - Моделювання ендотелійзалежної вазодилатації в осіб чоловічої статі молодого віку на основі параметрів компонентів маси тіла, Немеш М. І., Паламарчук О. С., Савка Ю. М., Сливка Я. І., Фекета В. П. (2021)
Долженко М. М. - Порівняльна ефективність і прогностичне значення фіксованої комбінації амлодипіну з інгібітором ангіотензинперетворювального ферменту або блокатором рецепторів ангіотензину 2 в пацієнтів з ішемічною хворобою серця, постінфарктним кардіосклерозом і гіпертонічною хворобою, Бондарчук С. А. (2021)
Radchenko A. O. - Prevalence of cardiometabolic risk factors in patients with hypertension and subclinical hypothyroidism, Kolesnikova O. V. (2021)
Асанов Е. О. - Дихальні тренування з РЕЕР: ефективність і тривалість при корекції функціонального стану серцево-судинної системи в пацієнтів похилого віку з хронічним обструктивним захворюванням легень, Голубова Ю. І., Диба І. А., Асанова С. О. (2021)
Полковніков О. Ю. - Особливості ендоваскулярної емболізації церебральних аневризм у гострому періоді субарахноїдального крововиливу, Матерухін А. М., Ізбицька Н. В. (2021)
Matvieienko M. S. - Indicators of cellular metabolism alterations in patients with traumatic disease due to hypoxia depending on a management regimen of intensive care, Volkova Yu. V., Belozorov I. V., Shamoun K. E., Riabov O. V., Pronin V. O. (2021)
Ксензов Т. А. - Критерії відбору хворих із грижами міжхребцевих дисків поперекового відділу хребта, ускладнених стенозом хребтового каналу, Хижняк М. В., Ксензов А. Ю., Тищенко В. О. (2021)
Bilokobyla S. O. - Dynamics of TNF-α and IFN-γ in adult patients with measles depending on the development of complications, Riabokon O. V., Riabokon Yu. Yu., Onishchenko N. V. (2021)
Білоус М. В. - Аналіз захворюваності фармацевтичних працівників в умовах пандемії коронавірусу COVID-19, Білинська М. М. (2021)
Кисельов С. М. - Сучасні уявлення щодо предикторів виникнення та прогресування фібриляції передсердь (2021)
Никоненко А. О. - Сучасний стан лікування гострого тромбозу глибоких вен нижніх кінцівок, Вайло Ю. М., Матерухін А. М. (2021)
Копчак О. О. - Роль дієти у профілактиці нападів мігрені, Гриценко О. Є. (2021)
Клименко А. В. - Особливості виконання ендоскопічної ретроградної холангіопанкреатографії в пацієнтів зі зміненою анатомією шлунково-кишкового тракту, Стешенко А. О., Ткачов В. С., Софілканич М. М. (2021)
Попович О. О. - Вроджений фіброз печінки (клінічний випадок), Мороз Л. В., Авдосьєв Ю. В., Чабанов Ф. А., Войналович О. О. (2021)
Рисцов І. К. - Проблема Черні для автоматів із простими ідемпотентами (2022)
Соловйов В. І. - Надлишковість інформації у побудові систем експертизи звукових сигналів на нейронних мережах глибокого навчання, Рибальський О. В., Журавель В. В., Шабля О. М., Тимко Є. В. (2022)
Врублевський В. Н. - Розроблення та дослідження моделі представлення семантики речень, Марченко О. О. (2022)
Мартинюк Т. Б. - Особливості паралельного алгоритму сортування з формуванням рангів, Круківський Б. І. (2022)
Донець Г. П. - Про задачу оптимального пошуку локально-допустимих розв’язків лінійної функції на перестановках, Білецький В. І. (2022)
Чикрій Г. Ц. - Принцип розтягування часу в ігрових задачах динаміки, Чикрій А. О. (2022)
Ermoliev Y. - Robust food – energy – wate r– environmental security management: Stochastic quasigradient procedure for linkage of distributed optimization models under asymmetric information and uncertainty, Zagorodny A. G., Bogdanov V. L., Ermolieva T., Havlik P., Rovenskaya E., Komendantova N., Obersteiner M. (2022)
Богданов О. В. - Стохастичні моделі в задачах прогнозування епідеміологічної ситуації, Кнопов П. С. (2022)
Булавацький В. М. - Деякі крайові задачі фільтраційної динаміки, відповідні моделям дробової дифузії розподіленого порядку (2022)
Ляшко C. І. - Математична модель взаємодії постійних магнітів та надпровідних котушок, Зуб С. С., Яловега І. Г., Ляшко В. С. (2022)
Горбачук В. М. - Обґрунтування дифузійної моделі впровадження інновацій та її застосування до поширення вакцинацій, Дунаєвський М. С., Сирку А. А., Сулейманов С.-Б. (2022)
Литвин О. М. - Аналіз результатів обчислювального експерименту відновлення розривних функцій двох змінних за допомогою проєкцій. ІI, Литвин О. Г. (2022)
Хиленко В. В. - Математичне моделювання динаміки кризових ситуацій і оптимізація керування ринком переміщення капіталу в умовах глобалізації світової фінансово-економічної системи (2022)
Хазанович О. І. - Визначення ймовірності досягнення мети функціонування просторово-розподіленою системою з використанням показника її дії, Мовчан О. М., Харченко В .П. (2022)
Луз М. М. - Мінімаксна фільтрація послідовностей з періодично стаціонарними приростами, Моклячук М. П. (2022)
Ярова О. А. - Гранична теорема для багатовимірного рівняння відновлення, Єлейко Я. І. (2022)
Анісімов А. В. - Розширення реляційної алгебри з урахуванням пропозицій DBTG CODASYL, Завадський І. О., Кулябко П. П. (2022)
Летичевський О. О. - Техніка нечіткого тестування та її використання в задачах кібербезпеки, Песчаненко В. С., Гринюк Я. В. (2022)
Міжнародна наукова конференція "Питання оптимізації обчислень (ПОО-XLVІI)", присвячена 30-річчю незалежності України (2022)
Fedotov S. O. - Synthesis and properties of S-derivatives of 4-amino-5-(5-methylpyrazol-3-yl)-1,2,4-triazole-3-thiol, Hotsulia А. S. Фeдотов C. О., Гоцуля А. С. (2021)
Korniievskyi Yu. I. - Comparative chromato-mass spectrometric study of tinctures based on Echinacea purpurea (L.) Moench, Skoryna D. Yu., Korniievska V. H., Kandybei N. V. (2021)
Panasenko O. I. - Research of the chemical composition of Artemisia tschernieviana Bess. by gas chromatography method with mass detection, Mozul V. I., Denysenko O. M., Aksonova I. I., Holovkin V. V. (2021)
Maslov O. Yu. - Study of flavonoids and phenolic acids in green tea leaves, Kolisnyk S. V., Komisarenko M. A., Akhmedov E. Yu., Poluian S. M., Shovkova Z. V. (2021)
Гречана О. В. - Мікроскопічні діагностичні ознаки представників родини бобові. Повідомлення ІІ. Провідна система, Сербін А. Г., Рудник А. М., Салій О. О. (2021)
Опрошанська Т. В. - Параметри отримання настойки з підземних органів родовика лікарського та вивчення її біологічної активності, Хворост О. П. (2021)
Миргород В. С. - Вивчення ефективності антимікробних консервантів під час обґрунтування складу дерматологічного гелю з фітокомплексом, Башура О. Г., Стрілець О. П., Бобро С. Г., Стрельников Л. С. (2021)
Кечин І. Л. - Порівняльне вивчення специфічної активності супозиторіїв ректальних із клопідогрелем, Гладишев В. В., Дроздов О. Л., Харапонова О. Б., Гладишева С. А. (2021)
Мирко І. І. - Синтез і дослідження протипухлинної активності деяких нових 7H-|1,2,4|тріазоло|3,4-b||1,3,4|тіадіазинів, Чабан Т. І., Огурцов В. В., Драпак І. В., Матійчук В. С. (2021)
Трутаєва Л. М. - Вплив засобу Панкрео-Плант на гістологічні показники печінки за умов гострого токсичного гепатиту (2021)
Плєшкова О. В. - Фармакоекономічний аналіз медикаментозного забезпечення військовослужбовців із хронічним бронхітом, Бєлозьорова О. В., Білоус М. В., Дроздов Д. В., Нікітюк А. В. (2021)
Маганова Т. В. - Формування попиту на контрацептиви з використанням методу ван Вестендорпа на підставі встановлення споживчої цінності (2021)
Туманський В. О. - Патоморфологічні зміни капілярів кори головного мозку при цукровому діабеті 2 типу, Авраменко Ю. М. (2021)
Гребняк М. П. - Медико-географічні детермінанти онкопатології населення, Кірсанова О. В., Таранов В. В., Мікрюкова Н. Г. (2021)
Алексєєв О. Г. - Досвід, результати та можливі перспективи організації оптимально доступної первинної медичної допомоги сільському населенню Запорізької області, Таранов В. В., Петрихін В. П. (2021)
Дорошенко Е. Ю. - Динаміка показників загальної фізичної підготовленості в системі фізичної терапії спортсменок віком 11-13 років, які спеціалізуються у важкій атлетиці, після травматичних ушкоджень опорно-рухового апарату, Орлов А. А., Черненко О. Є., Гурєєва А. М., Шаповалова І. В., Глухих В. І., Польський С. Г., Сазанова І. О., Сиром’ятников М. М. (2021)
Antonova O. I. - Means of occupational therapy in (individual) rehabilitation programs for people with Parkinson’s disease, Sorokina S. O. (2021)
Карпенко Ю. В. - Біологічно орієнтований синтез ліків (BIODS) на основі гетерилпохідних 2,5-дизаміщених 1,3,4-оксадіазолів (Частина 2), Куліш С. М., Аль Халаф Н. А. (2021)
Паньків О. Р. - Особливості інвестування енергозбереження комунальних установ Львова (2021)
Штейнгауз Д. О. - Особливості ринку житлової нерухомості та вплив фінансово-кредитних інструментів на його розвиток в Україні (2021)
Гаряга Л. О. - Фінансовий ринок: контент-аналіз особливостей трактування (2021)
Вагнер І. М. - Аналіз тенденцій розвитку глобального Fintech ринку, Кундря-Висоцька О. П., Демко І. І. (2021)
Герасименко А. В. - Банківське кредитування промислових підприємств: економічна сутність i принципи реалізації (2021)
Єгоричева С. Б. - Економічна безпека кредитних спілок в Україні (2021)
Гірченко Т. Д. - Цифровий маркетинг як важливий інструмент для забезпечення конкурентної позиції банку, Пархоменко К. С. (2021)
Сєрбін В. В. - Аналіз можливостей реформування ПДВ в Україні (2021)
Васильців Т. Г. - Регіональна політика розвитку соціальної інфраструктури в контексті поліпшення якості життя населення карпатського регіону України, Біль М. М., Бачинська М. В. (2021)
Томчук-Пономаренко Н. В. - Теоретико-методологічні засади дослідження рівня життя населення (2021)
Андрійцьо В. - Комунікативна функція побутової хореографії в контексті історичного розвитку сучасного танцювального мистецтва, Шевцова І., Шютів М. (2020)
Андріїв Н. - Менеджмент соціокультурної діяльності, Герешко О., Мартинюк М. (2020)
Берлач О. - Художньо-технологічні особливості створення анімаційних персонажів авторської векторної анімації, Лесик-Бондарук О. (2020)
Бондаренко А. - Просторова локалізація акустичних подій в електронній музиці: досвід дослідження (2020)
Бондарець Є. - Дослідження й атрибуція ікони Благовіщення Пресвятої Богородиці кінця XVIII – початку XIX ст. у срібному окладі 1865 р. київського майстра І. Вінниковського (2020)
Васильєва О. - Третій фортепіанний концерт О. Костіна: образно-тематична концепція циклу (2020)
Величко О. - Виконавські засади Віденської фортепіанної школи у діяльності Йоганна Непомука Гуммеля та Карла Черні, Маковецька І. (2020)
Галишич Р. - Актуальність застосування каліграфічного українського письма в сучасному графічному дизайні, Крохмаль В., Мер'є О. (2020)
Гарагонич Т. - Проблема сценічної культури в аматорському колективі театру, Глюдзик К. (2020)
Гончарук В. - Пластика малих форм у творчості Тараса Левківа: художньо-стильові особливості (2020)
Дадашзаде С. - Проявление мультикультурализма в азербайджанском искусстве (2020)
Abbasova A. - Linguistic and stylistic features of folk writer Еlchin's prose (2020)
Алиева С. А. - К вопросу жизни и творчества Абулхалига Джаннати (2020)
Бабич Т. - Суб'єктивний аспект у семантичних трансформаціях слів (2020)
Бандрівська Н. - Анімалістика Чарльза Робертса як феномен англо-канадського літературного процесу кінця ХІХ – початку ХХ ст., Андрійчик О. (2020)
Бандура Т. - Поліфункціональність художньої деталі в повісті Т. Осьмачки "Старший боярин" (2020)
Баранник Н. - Категорія часу в кіноповісті Олександра Довженка "Зачарована Десна" (2020)
Білоконенко Л. - До питання про прийоми нейтралізації міжособистісних конфліктів (2020)
Бойко В. - Самобутній митець української діаспори – Микола Чирський. Художня рецепція замальовки "Мій сон" (2020)
Вакарюк Р. - Біблеїзми в українській та англійській мовах: термінологічний і функціонально-семантичний виміри (2020)
Варлакова А. - Методика проведення експериментально-фонетичного дослідження просодичних ознак ненаголошеного вокалізму в англійському мовленні українців (2020)
Васильєва О. - Дискурс філософії просвітництва в драматургії Еріка-Емманюеля Шмітта (2020)
Величковська Ю. - Антиколоніальне (протимосковське) спрямування історичної драми "Милость Божія…" невідомого автора (2020)
Власенко І. - Ключові аспекти аналізу авторської лексики у жанрі фентезі (2020)
Волик Н. - Деканонизация жанра торжественной оды в творчестве М. Муравьева (2020)
Габидуллина А. - Дискурсивная метонимия как средство создания колорита эпохи (на материале романа И. Ильфа и Е. Петрова "Двенадцать стульев") (2020)
Гаврилюк О. - Комунікативні стратегії і тактики у спілкуванні продавця та споживача на спортивних сайтах, Нікіфорова Є. (2020)
Akhundova G. - The transition from cognitivism to constructivism in foreign language teaching: comparative analysis (2020)
Бабакіна О. - Організаційно-педагогічні передумови розвитку системи підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти в 50–70-ті роки ХХ століття (2020)
Гюнай Назим гызы Бадалзаде - Проблемы профессионального и трудового образования личностей с синдромом Дауна в практике теории обучения и воспитания лиц с инвалидностью (2020)
Бардус І. - Проблеми інформатичної підготовки майбутніх учителів початкової школи у закладах фахової передвищої освіти, Червяковська Н. (2020)
Биконя О. - Підходи до навчання курсантів юридичних спеціальностей перекладу (2020)
Білокопитов В. - Забезпечення якості вищої освіти в Європейському просторі очима студентів (2020)
Бобир О. - Ретроспектива поглядів філософів на феномен "світобачення" (2020)
Бондар Ю. - Педагогічні умови формування творчих умінь в учнів початкової школи (2020)
Бондаренко Є. - Педагогічна модель формування професійно-мовленнєвої компетентності майбутніх судноводіїв (2020)
Боса В. - Інформологія як методологічна основа підготовки сучасного фахівця-філолога (2020)
Бурмакіна Н. - Досвід застосування технології змішаного навчання при формуванні іншомовної комунікативної компетентності студентів (2020)
Васютіна Т. - Методика організації занурень у початковій школі як приклад міждисциплінарної інтеграції в STREAM-освіті, Коханко О., Золотаренко Т. (2020)
Веліховська А. - Методологічні основи формування емоційного інтелекту майбутніх інженерів-енергетиків в умовах їхньої професійної підготовки, розвитку професійних компетентностей (2020)
Вікторова Л. - Педагогічні умови розвитку професійної компетентності сучасних науково-педагогічних працівників вищих військових закладів освіти, Мамчур К. (2020)
Ємчик О. - Дистанційні форми роботи закладу дошкільної освіти (2020)
Мартинюк Т. - Дослідження актуального стану соціальної інтеграції молоді з інвалідністю в сучасній Україні засобами соціокультурної анімації, Брушневська І. (2020)
Orlov P. - Responsabilite Sociale des Entreprises et Leurs Activites de Marketing a la Lumi re de la Crise Financiere et Economique Mondiale, Nagaivska D. (2015)
Сторонянська І. З. - Оцінювання прогнозованості ціноутворення на фондовому ринку України, Ліпич М. A. (2015)
Терьошкіна Н. Є. - Інноваційна політика як інструмент реалізації національної інноваційної стратегії (2015)
Мултанівська Т. В. - Організація інформаційної взаємодії в аудиторському процесі, Воінова Т. С. (2015)
Зубрицька Я. О. - Результативність управління трудовим потенціалом аграрних підприємств: типові проблеми та шляхи оптимізації (2015)
Draskovic M. - Specific Characteristics of the Ship and Port Services as Aspects of Maritime Management (2015)
Корчинський І. О. - Стратегія управління процесом професійного навчання кадрів на сільськогосподарських підприємствах, Мартинюк Н. В. (2015)
Gutorov A. - The Methodological Principles for Evaluating the Size of Integrated Agro-industrial Formations (2015)
Ястремська О. М. - Рекламна стратегія: теоретичні положення та класифікація, Поклонська Л. С. (2015)
Гурджиян К. В. - Сутність та типи лояльності споживачів (2015)
Litvinov O. - Stages of Intangible Assets Reproduction (2015)
Chernov V. - Using Fuzzy Computing for Making Decisions on the Formation of an Investment Portfolio, Dorokhov O., Dorokhova L. (2015)
5 причин начать деловое сотрудничество с Израилем (2015)
Трансгены от Monsanto: украинцы против (2015)
Костенко В. - Поведінка корів за системи добровільного доїння, Кудлай І., Брюхачова І., Садовий Я. (2015)
Адамчук Л. - Медопродуктивність фацелії пижмолистої залежно від способу сівби, Білоцерківець Т. (2015)
Козир В. - Амінокислотний склад молозива і молока при використанні преміксів у годівлі корів, Качалова К. (2015)
Волощук В. - Етологічні особливості свиней при різних технологічних режимах утримання, Ремізова Ю. (2015)
Черненко О. - Конституція та молокопродуктивність корів української червоної молочної породи, Гиль М. (2015)
Крук О. - М’ясність телят української чорно-рябої молочної породи різного віку (2015)
Пекний М. - Вірусний артеріїт коней в Україні: серологічні, вірусологічні та патоморфологічні дослідження (2015)
Стибель В. - Гістологічна та гістохімічна характеристика контактної адгезії "паразит-хазяїн" при моногеноїдозах коропа, Федорович О. (2015)
Дацюк Н. - Становлення сакрального мистецтва Східної Галичини кінця ХІХ – початку ХХ століття на прикладі церкви Вознесіння Господнього в селі Настасів на Тернопільщині (2020)
Довжинець І. - Музичний побут сумчан наприкінці ХІХ століття (2020)
Заєць С. - Проблеми соціалізації майбутніх учителів хореографії, Ковальська В., Маркіна В. (2020)
Захарова О. - Мистецтво як потужний засіб зовнішньої політики (культурна складова частина програм зарубіжних візитів до СРСР із відвідуванням України (початок 20-х – початок 80-х рр. XX ст.), Кияновська Л. (2020)
Зелінка В. - Розвиток української вокальної школи на сучасному етапі, Гіга С., Матейко М. (2020)
Іванова Ю. - Інтерпретація псалма 54 "Внуши Боже молитву мою" у творчості О. Архангельського, О. Гречанінова та В. Файнера (2020)
Кириленко Я. - "Духовний концерт" М. Скорика: жанрово-стильове репрезентування неорелігійної моделі українського хорового концерту (2020)
Кун Ц. - Електронна музика: розвиток технічних методів та художні досягнення (2020)
Купар Р. - Проблеми взаємодії технік виконавського дихання та апарату губ у духовому виконавстві, Скворцов О., Шулик В. (2020)
Куцик О. - Особливості режисури театралізованих народних свят та обрядів, Ухач Л., Малишка Н. (2020)
Лисенко Я. - Роль виконавської культури молодого митця кафедри "Фортепіано" Дніпропетровської академії музики імені М. Глінки, Жукова О. (2020)
Гадюк Р. - Синтаксична реалізація модальної семантики прохання (2020)
Гаценко І. - Розвиток мовних компетенцій майбутніх фахівців юридичного профілю у процесі вивчення дисципліни "Фахова українська мова" (2020)
Го Ю. - Психологізм прозових творів Є. Гуцала, опублікованих у журналі "Дніпро" всередині ХХ ст. (2020)
Гомоляк М. - Розвиток бібліотечної справи в Україні: ХХ століття та сучасність, Стойка М., Митровка Я. (2020)
Гончаренко Л. - Специфіка усного послідовного перекладу (2020)
Гордійчук Г. - Засоби вираження семантики переміщення на матеріалі українських та англійських художніх творів (2020)
Громко Т. - Становлення моноговіркової дескрипції у вітчизняному мовознавстві (кінець ХІХ – 40-ві роки ХХ ст.) (2020)
Донец П. - Стилистические средства выражения антимодернизма в творчестве позднего Олеся Бердника (2020)
Жулавська О. - Використання програмних засобів корпусної лінгвістики для дослідження вживання безособових форм дієслова в англомовних художніх текстах, Дорогокупля А. (2020)
Заярна І. - Ракурси української теми у творчості В. Хлєбникова, Б. Пастернака (2020)
Йосепчук Н. - Музей родинних професій (м. Івано-Франківськ): становлення, діяльність (2020)
Карбашевська О. - Відтворення психологічних портретів персонажів роману Сильвії Плат "The Bell Jar” в українському художньому перекладі Ольги Любарської, Лабінська М. (2020)
Ковалевська А. - Нейтралізація патогенних дискурсів: стратегія тролінгу (2020)
Коваль Н. - Просодичні характеристики британських поп-зірок (2020)
Ковальчук Т. - Граматичне значення нереального умовно-наслідкового періоду (2020)
Комарницька Т. - Чи здатне новітнє мовне законодавство змінити постколоніально-гібридний характер лінгвістичного ландшафту Києва? (2020)
Войцьо І. - Особистість викладача та його професійна діяльність у вищій школі (2020)
Ворона Л. - Механізми адаптивного управління методичною роботою педагогів закладів позашкільної освіти (2020)
Ворощук О. - Наукова школа Богдана Ступарика та її внесок у розвиток історії української педагогіки (2020)
Гаращенко О. - Комунікативні проблеми дистанційного викладання дисциплін у медичних ЗВО, Головко І., Канак Л., Сайфудінова Р. (2020)
Гнатик К. - Організація експериментального дослідження та аналіз результатів розвитку професійного потенціалу майбутніх вчителів іноземних мов у процесі фахової підготовки (2020)
Гончар Л. - Теоретичні й практичні аспекти формування у дівчат-старшокласниць готовності до відповідального батьківства, Куркіна О. (2020)
Гончаренко І. - Результати експериментальної перевірки організаційно-педагогічних умов розвитку професійної культури майбутніх військових лікарів у системі військово-медичної освіти, Шпортько В. (2020)
Горячева К. - Визначальні моменти: значення батьківських відгуків під час продажу послуг приватних репетиторів, Бурдюг О., Тітомир Ю. (2020)
Грузевич Т. - Сутність громадянського виховання учнів старших класів загальноосвітніх навчальних закладів (2020)
Дудіна О. - Удосконалення підготовки майбутніх лікарів в університетах Китаю (2020)
Єнгаличева І. - Аналіз Інтернет-сервісів для урізноманітнення освітнього процесу в закладах вищої освіти (2020)
Єремія Я. - Шляхи підвищення розвиваючої спрямованості уроків фізичної культури, Єремія І. (2020)
Заєць Н. - Структурно-функціональна модель формування готовності до професійної мобільності майбутніх керівників закладів загальної середньої освіти за умов магістратури (2020)
Зайцева І. - Специфіка дистанційного навчання за умов пандемії коронавірусу, Заслужена А. (2020)
Окландер М. - Світовий досвід проведення Форсайту (2021)
Зозульов О. В. - Система маркетингових моделей товару, Царьова Т. О. (2021)
Перерва П. Г. - Методичний підхід до оцінювання ефективності використання ІТ-аутсорсінгу, Назаренко С. М. (2021)
Сак Т. В. - Електронна комерція: світові тренди, діагностика, стратегічні орієнтири (2021)
Селезньова О. О. - Позитивні та негативні аспекти автоматизації ціноутворення у цифровому маркетингу, Шмагіна В. В., Єгорова-Гудкова Т. І. (2021)
Khaba H. - Bibliometric Review of Business-processing Digitalization, Sygyda L., Nazarenko A. (2021)
Chaikovska М. - Reengineering Brand Communication with the Consumer by Integrating Pop Cultural Influencer Marketing Tools Into Traditional Marketing Components, Shkeda O. (2021)
Робул Ю. В. - Напрями розвитку цифрових маркетингових систем на макрорівні в умовах цифрової трансформації економіки (2021)
Васильєв С. Г. - Прощавай, голубчику! Що шукали та знаходили театри України у "Вишневому саду" Антона Чехова впродовж 1990-2020-х років (2021)
Веселовська Г. І. - Образ зла у виставі Сергія Данченка "Річард ІІІ" (2021)
Єрмакова Н. П. - Музика у реформаторській діяльності Леся Курбаса (2021)
Кашуба-Вольвач О. Д. - Українське мистецтво на ХVI Венеційській бієнале: історія формування експозиції, рецензії та атрибуції, Дроботюк М. О. (2021)
Козинкевич О. В. - Золотий блиск готики у ритмі бас-дансу (у збірці ЛНГМ імені Б. Г. Возницького) (2021)
Ламонова О. В. - Перетинаючи межу… (вітчизняна графіка напередодні Всеукраїнської молодіжної виставки 1987 року) (2021)
Пучков А. О. - Декілька дозвільних спостережень над поглядами Вільгельма Воррінґера, "Баштою Ейнштейна" і "Кабінетом доктора Калігарі" (2021)
Пучков А. О. - Травестія архітектурного пейзажу, або Романтичний новізм мислячого ока Юрія Химича (2021)
Химич Ю. І. - <Спомини> (2021)
Тузов В. О. - Особливості репрезентації візуальних матеріалів сучасного українського мистецтва у просторі ІПСМ НАМ України у 2020 році (2021)
Вихідні відомості (2021)
Contents (2021)
Antonova O. Ye. - Application of content analysis method in pedagogical research, Andriichuk T. V., Antonov O. V. (2021)
Hordiichuk S. V. - Psychological and pedagogical principles of computer addiction prevention among teenagers, Kovalenko V. O., Makhnovska I. R., Plotkina L. P., Krukovska I. M. (2021)
Poletylo S. А. - Formation of practical skills in students with the help of experimental problems in physics (2021)
Kostiuchyk S. V. - The pedagogical conditions for the formation of readiness of future tourism managers for innovative activity (2021)
Borawska I. - Music, visual arts, literature as educational means of holistic influence on a preschool child: stimulating children's development through art (Polish experience) (2021)
Zuchowski I. - Bridging the labour shortage through vocational orientation at an early stage of education - the German experience, Kochanowicz Z., Pilcicki C., Schuler H. (2021)
Sovhar O. M. - Use of LMS Moodle in the process of cadets' self-study in foreign language, Sovhar H. P. (2021)
Tuchyna N. V. - English trainee teachers' perspective on synchronous and asynchronous language teaching, Perlova V. V., Chukhno O. A. (2021)
Ладанюк А. П. - Класифікація графових моделей у задачах розробки інтелектуальних автоматизованих систем керування, Луцька Н. М., Власенко Л. О. (2021)
Пирог Т. П. - Мікробні технології співсинтезу кількох цільових продуктів, Гук Є. І. (2021)
Удимович В. М. - Загальна характеристика біоцементації та параметрів контролю (2021)
Арич М. І. - Переваги та недоліки використання генетичних досліджень у страхуванні, Каленюк Я. О., Левон М. М. (2021)
Бурлуцька С. В. - Циркулярна економіка в контексті сталого розвитку, Дідашко Ю. І. (2021)
Дунда С. П. - Формування альтернативних стратегій підприємства методом динамічного SWOT-аналізу, Тарануха А. В. (2021)
Жужукіна Н. І. - Безпекові моделі мотивації та стимулювання в умовах капіталізації інтелекту, Смиженко М. А. (2021)
Скопенко Н. С. - Запровадження принципів циркулярної економіки як запорука розвитку сучасного бізнесу, Євсєєва-Северина І. В. (2021)
Малецька К. Д. - Теплотехнології нових порошкових продуктів з натуральної рослинної сировини, Турчина Т. Я., Жукотський Е. К., Авдєєва Л. Ю., Декуша Г. В., Макаренко А. А. (2021)
Бабанова О. В. - Обґрунтування фізичної моделі взаємодії електромагнітного поля з харчовим продуктом довільної форми, Бабанов І. Г., Михайлов В. М., Прасол С. В., Шевченко А. О., Прасол С. О. (2021)
Петренко В. П. - Про доцільність рециркуляції сиропів у плівкових випарних апаратах, Масліков М. О., Бойко В. О., Іващенко Н. В. (2021)
Якимчук М. В. - Багатокритеріальний структурно-параметричний оптимізаційний синтез типових функціональних модулів машин групового пакування та формування збільшених вантажних одиниць, Гавва О. М., Якимчук В. М. (2021)
Вишняк В. В. - Інфрачервона спектроскопія відбивання порошкоподібних сумішей харчових продуктів, Літвинчук С. І., Носенко В. Є., Боатрі К. Д. (2021)
Шевченко І. І. - Вивчення особливостей регулювання структури шинкових виробів шляхом застосування трансглютамінази, Поліщук Г. Є., Філоненко М. І., Топчій О. А. (2021)
Юкало В. Г. - Антигіпертензивні пептиди у продуктах протеолізу концентрату сироваткових білків молока, Дацишин К. Є., Сторож Л. А. (2021)
Сімахіна Г. О. - Ягідні культури як концентратори ефективних антиоксидантів, Науменко Н. В. (2021)
Овсієнко К. В. - Визначення форм зв’язку вологи в сироватко-вершковому сирі з харчовими волокнами, Тимчук А. В., Грек О. В. (2021)
Зміст журналу "Наукові праці Національного університету харчових технологій" за 2021 рік (2021)
До відома авторів (2021)
Полінкевич О. - SMM-просування інноваційних послуг у готельно-ресторанному бізнесі в умовах COVID-19 (2021)
Plyuta O. - Renovation of Current Business Models Formats and Elaboration of New Ones in Restaurant Business: Process Innovative Approach (2021)
Гончар Л. - Система контролінгу в готельно-ресторанному бізнесі: концептуальний підхід, Аухімік О. (2021)
Ліпич Л. - Удосконалення системи антикризового управління в готельному бізнесі, Хілуха О., Кушнір М., Матвійчук І. (2021)
Миколюк О. - Управління готельно-ресторанним комплексом на засадах енергоефективності (2021)
Дейниченко Л. - Розроблення технології тістового напівфабрикату "Мигдальний" для чизкейків, Бахмач В., Дейниченко Г., Кравченко Т. (2021)
Сукманов В. - Вплив параметрів процесу субкритичної водної екстракції на ефективність вилучення ізофлавонів із соєвого шроту, Ковальчук О. (2021)
Stetsenko N. - Scientific Substantiation of the Technology of the Functional Beverage, Based on the Rowan Juice with Vegetative Extracts Use, Goyko I. (2021)
Гуць В. - Математично-аналітична оцінка якості паштетних продуктів, Коваль О., Бондар С. (2021)
Геліх А. - Дослідження показників якості та безпечності майонезу на основі конопляної олії, Применко В., Василенко О., Приходько І. (2021)
Миронюк Н. М. - Становлення мистецько-педагогічної школи кафедри хореографії Київського інституту культури імені О. Є. Корнійчука (2021)
Гутник І. М. - Балетмейстерська творчість Олексія Гомона в контексті народно-сценічної хореографії України (2021)
Тимчула А. В. - Особливості просторової композиції народно-сценічних танців українців Закарпаття, Яценко О. Л. (2021)
Гресь О. І. - Постмодерністські інтерпретації творів Миколи Гоголя, Сорока М. В. (2021)
Хоцяновська Л. Ф. - Інтерпретація оперних творів на українській балетній сцені, Перова Г. О. (2021)
Бігус О. О. - Сучасні тенденції хореографічної освіти в Україні (2021)
Гладка Л. В. - Побудова уроку класичного танцю на основі музики композиторів віденської класичної школи: погляд концертмейстера (2021)
Цвєткова Л. Ю. - Футуристичний танець у дискурсі маніфестів італійських футуристів, Підлипська А. М. (2021)
Підлипський А. І. - Біографічний метод у дослідженні життя та творчості діячів хореографії, Аксьонов О. Б. (2021)
Дроздова І. В. - Особливості структурно-функціонального стану серця хворих на артеріальну гіпертензію після перенесеного ішемічного інсульту, Павловська М. О., Павловський С. А., Чумак Г. Б. (2021)
Корж О. М. - Застосування дієтичної добавки "L-БІОКОМПЛЕКС" у лікуванні хронічної серцевої недостатності у пацієнтів із метаболічним синдромом, Филенко Я. М. (2021)
Усенко О. Ю. - Сучасні методи хірургічного лікування і післяопераційного знеболення пацієнтів із захворюваннями стравоходу, Сидюк А. В., Клімас А. С., Сидюк О. Є., Савенко Г. Ю., Тесля О. Т. (2021)
Кравцов О. В. - Діагностика і лікування компартмент-синдрому при глибоких опіках, Козін Ю. І., Курбанов Т. А., Гопко А. О., Галата А. І. (2021)
Авраменко Н. В. - Дисменорея: особливості етіопатогенезу та лікування, Грідіна І. Б. (2021)
Вєсіч Т. Л. - Антиоксидантний захист організму пацієнток із зовнішнім генітальним ендометріозом залежно від ступеня його поширення, Тучкіна І. О., Таравнех Д. Ш. (2021)
Хоботна І. М. - Аналіз чинників ризику перинатальної патології у жінок із цукровим діабетом, які проживають у Львівській області, Нечай О. С., Самохвалова А. В., Шаргородська Є. Б., Ковалів І. Б., Школьник О. С. (2021)
Прохач Н. Е. - Супровідна імунотерапія в онкологічній практиці, Сорочан П. П., Полозова М. В., Громакова І. А., Кузьменко О. В. (2021)
Баларабе У. - Клініко-морфологічні особливості адренальних метастазів нирково-клітинного раку, Щукин Д. В., Стецишин Р. В. (2021)
Данілевська Н. В. - Особливості дебюту та клінічних проявів дисоціативних порушень у військовослужбовців Збройних сил України, які брали участь в антитерористичній операції/операції Об'єднаних сил (2021)
Літовченко Т. А. - Особливості епілептичних міоклонічних нападів у пацієнтів у різні вікові періоди, Сухоносова О. Ю., Екзархова А. І., Коренєв С. М., Сальникова В. В., Оленич В. Б. (2021)
Вовк В. І. - Особливості психоемоційної адаптації при підготовці до радіотерапії, Кирилова Є. І., Лазаренко Ю. М., Неляпіна М. М. (2021)
Сербіна І. М. - Інгібітори янус-кіназ у дерматології: сьогодення та майбутнє, Овчаренко Ю. С. (2021)
Мурзіна Е. О. - Визначення рівнів тривожності у підлітків із псоріазом (2021)
Воронжев І. О. - Променева діагностика нестабільності хребетно-рухового сегмента шийного і поперекового відділів хребта, Старенький В. П., Сухіна О. М., Козаренко Т. М., Свинаренко А. В., Остап'єва О. М. (2021)
Акимов О. О. - Розробка методики оцінювання надійності кулькових опор башти бойової машини піхоти БМП-2, Бояров В. Т., Жданюк М. М., Холодний Р. В., Панков С. А. (2021)
Баранік О. М. - Метод підвищення надійності апаратури керування авіаційних ракет класу "повітря-поверхня” (2021)
Бояров В. Т. - Концепція оцінювання гранично допустимих показників безвідмовності вертольотів державної авіації, Бурсала О. Л., Голуб В. М., Жданюк М. М., Чередніков О. М. (2021)
Bursala O. L. - Determination of operational reliability indicators of aviation equipment taking into account ICAO recommendations, Golub V. M., Cherednikov O. M., Chupryna V. M., Kovalenko I. V. (2021)
Кокойко А. В. - Підхід до формалізації процесу ведення спеціальних дій підрозділом спеціального призначення з використанням аналітико-стохастичної моделі (2021)
Ільєнко В. М. - Оцінка якості каналів радіозв’язку безпілотних авіаційних комплексів спостереження, Геращенко М. М., Лось А. М., Саутін О. О., Сірик О. М. (2021)
Козачук В. Л. - Спосіб контролю наявності сторонніх речовин та предметів у каналі ствола за допомогою монохромного світла, Слюсаренко М. О. (2021)
Корнієнко С. П. - Обгрунтування етапів розробки інформаційної системи супроводження випробувань ОВТ ЗС України, Корнієнко І. В. Шевага В. В., Казначей С. М., Кравченко В. С. (2021)
Кузнєцов О. Л. - Підвищення точності вимірювання кутових координат повітряних об’єктів при багатоканальному прийомі радіолокаційного сигналу, Коломійцев О. В., Яровий С. В., Олійник Р. М., Живець Ю. М. (2021)
Кузьміч О. Є. - Розгляд алгоритму експлуатації авіаційної техніки державної авіації України "за станом” з використанням наземних засобів технічного контролю та систем бортових вимірювань, Аркушенко П. Л., Андрушко М. В., Гайдак І. Г., Пащенко С. В. (2021)
Лаппо І. М. - Аналіз положень національних стандартів щодо випробувань озброєння та військової техніки на вплив механічних факторів, Приходько С. М., Мартинюк С. С., Шульга С. І. (2021)
Литовченко Д. М. - Показники ефективності стрільби ЗГРК ”Тунгуска” при стрільбі по нетиповим цілям ракетним та артилерійським озброєнням, Куценко В. В. (2021)
Пилипенко О. І. - Засоби, стенди та машини для випробувань зубчастих коліс і передач вертольотних редукторів, Колесник Д. М., Березняк А. М., Кохан В. В., Панкул О. М. (2021)
Пінчук А. М. - Аналіз досвіду застосування систем виявлення пусків ракет, Гарбуз М. І., Зелений П. В., Гарнець Д. П., Іванов Д. А. (2021)
Сурков О. О. - Розроблення цілісної методології стратегічного планування розвитку Збройних Сил України на основі спроможностей, Лобанов А. А. (2021)
Телевний І. В. - Щодо розрахунку кисневого балансу багатокомпонентної термобаричної вибухової речовини, Каплюк О. М., Кірдей Л. М., Сподін О. І. (2021)
Подольський В. В. - Медико-соціальні чинники можливості поширення коронавірусної інфекції серед жінок фертильного віку, Антипкін Ю. Г., Подольський В. В., Уманець Т. Р., Камінська Т. М., Лівшиць Л. А., Руденко С. А. (2021)
Слєпов О. К. - Природні пологи vs кесарів розтин: вплив на анатомію гастрошизису в новонароджених (33-річний досвід), Жилка Н. Я., Весельський В. Л., Скрипченко Н. Я., Авраменко Т. В., Мигур М. Ю., Пономаренко О. П. (2021)
Beniuk V. O. - Features of the pregnancy and delivery course, fetal and newborn status in women with COVID-19, Hychka N. M., Zabudskyi O. V., Fursa-Sovhyra T. M., Kovaliuk T. V., Oleshko V. F., Chebotarova A. S. (2021)
Щуревська О. Д. - Клінічний випадок очікувальної тактики ведення рубцевої вагітності та розродження в III триместрі, Гончарук Н. П. (2021)
Кравченко О. В. - Алгоритм діагностики та лікування первинної плацентарної дисфункції у вагітних груп ризику (2021)
П’єтт П. - Метааналізи та рандомізовані контрольовані дослідження: що повинні знати клініцисти для профілактики звичних і спонтанних викиднів нез’ясованого ґенезу? (2021)
Величко В. І. - Сучасний погляд на лікування ожиріння в дорослих. Огляд літератури, Маньковський Б. М., Татарчук Т. Ф., Лагода Д. О., Тодуров І. М., Ліщишина О. М. (2021)
Лахно І. В. - Стан метаболічних процесів і шляхи їх покращення у жінок перименопаузального віку завдяки застосуванню стратегії life extension (2021)
Бурка О. А. - Практичні підходи до обстеження жінок з аномальними вагінальними виділеннями: огляд доказових рекомендацій 2021 р. Огляд літератури, Шумицький А. В., Семенюк Л. М., Колток О. Д., Добош В. Є., Ісламова Г. О. (2021)
Artyomenko V. V. - Hypomenstrual syndrome in adolescent girls as a result of reproductive dysfunction in their mothers. Literature review, Nastradina N. M., Nitochko K. O., Altyieva M. A. (2021)
Григоренко А. М. - Гестагени в лікуванні ендометріозу: ефективність, безпека, біоеквівалентність, переносність. Огляд літератури (2021)
Косей Н. В. - Сучасні можливості лікування та профілактики рецидивного перебігу кандидозного вульвовагініту в жінок репродуктивного віку, Регеда С. І., Гламазда М. І., Васильченко Л. А. (2021)
Захаренко Н. Ф. - Рецидивний бактеріальний вагіноз: можливі шляхи корекції, Маноляк І. П. (2021)
Якимчук Ю. Б. - Використання мурамілпептидів у комплексному лікуванні внутрішньоепітеліальної неоплазії шийки матки, асоційованої з вірусом папіломи людини (2021)
Резніченко Г. І. - Роль інозитолів і фолатів у відновленні репродуктивної функції в жінок та профілактиці вроджених вад розвитку. Огляд літератури, Резніченко Ю. Г. (2021)
Dinicola S. - Інозитоли: від установлених знань до нових підходів, Unfer V., Facchinetti F. (2021)
Karacin O. - Концентрації вітаміну D у молодих жінок із Туреччини з первинною дисменореєю: рандомізоване контрольоване дослідження, Mutlu I., Kose M. (2021)
Rabenau M. - Екстракт Cimicifuga racemosa Ze 450 відновлює енергетичний метаболізм і сприяє довголіттю, Dillberger B., Günther M. (2021)
Дорош О. С. - Процедура впровадження стратегічної екологічної оцінки в сфері землеустрою на основі інтеграційних моделей, Аврамчук Б. О., Дорош А. Й., Деркульський Р. Ю. (2021)
Талавиря М. П. - Розвиток макроекономічних моделей, заснованих на поведінковій економіці: проблеми та подальші дослідження, Дорош Б. Й. (2021)
Чумаченко О. М. - Європейський досвід формування земельно-ресурсного потенціалу в умовах глобалізації, Кривов’яз Є. В., Жук О. П. (2021)
Харитоненко Р. А. - Щодо питання встановлення та зміни меж адміністративно-територіальних одиниць, Деркульський Р. Ю., Кравченко О. М., Смоленський В. Є. (2021)
Дорош Й. М. - Наукові підходи щодо формування класифікації режимоутворюючих об’єктів та обмежень (на прикладі територій водних об’єктів), Барвінський А. В., Харитоненко Р. А., Братінова М. В. (2021)
Трофименко П. І. - Розробка та використання бази даних ГІС для завдань нормативної грошової оцінки земель населених пунктів, Третяк А. М., Безгодкова Ю. В., Трофименко Н. В., Зацерковний В. І. (2021)
Мартин А. Г. - До питання про правила робочого проектування в землеустрої, Колганова І. Г. (2021)
Бутенко Є. В. - Рекультивація порушених земель, які постраждали у результаті видобутку бурштину, Хомич А. В., Прохоренко В. В. (2021)
Москаленко А. А. - Геоінформаційне моделювання підбору земельних ділянок несільськогосподарського використання, Захарова А. Ю. (2021)
Malashevskyi M. - The practice of the calculation of land plot physical area, Malashevska O. (2021)
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 54 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статей 14‚ 24‚ 64‚ пунктів 7–13 розділу VІІ "Прикінцеві положення" Закону України "Про Державний бюджет України на 2010 рік" (2011)
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянина Багінського Артема Олександровича щодо офіційного тлумачення положень частини першої статті 141 Кодексу України про адміністративні правопорушення (справа про адміністративну відповідальність у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху) (2011)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Заїченка Володимира Георгійовича щодо офіційного тлумачення положень пункту 8 частини третьої статті 129 Конституції України (2011)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням Лисичанської міської ради Луганської області щодо офіційного тлумачення положень частини другої статті 141 Конституції України (2011)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Бєрлєзова Дмитра Олександровича щодо офіційного тлумачення положення пункту 15 частини першої статті 293 Цивільного процесуального кодексу України (2011)
Указ Президента України "Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня працівників суду" (витяг) (2011)
Кампо В. - Реформування судової системи у сфері адміністративної юстиції та практика Конституційного Суду України 1997–2002 років (2011)
Мірошниченко Ю. - Контроль Конституційного Суду України за додержанням процедури внесення змін до Конституції України як засіб забезпечення її верховенства (2011)
Пасенюк О. - Повнота суддівського самоврядування — запорука його послідовного розвитку (2011)
Рабінович П. - Конституційні гарантії прав людини і громадянина: напрями удосконалення (2011)
Селіванов А. - Доктрина "охорони Конституції України" в період активних політичних задумів про її реформування (2011)
Маркуш М. - Конституційні аспекти реформування кримінального процесу України (2011)
Євтошук Ю. - Принцип пропорційності у практиці Конституційного Суду України (2011)
Вітаємо ювілярів! (2011)
Лихтей М. - Особливості розвитку сучасної української фортепіанної школи, Батрина Т., Микита Н. (2020)
Матійчин І. - Проблеми диригентської освіти крізь призму наукових досліджень у сучасній Україні, Григорів Л. (2020)
Мельник Т. - Проблематика жіночої образності у творчості Марії Куліковської (2020)
Мельничук Л. - Оригінальна графіка в українських зібраннях ХІХ ст. Колекція Аркадія Алфьорова (2020)
Михайлюк Н. - Освітнє середовище як підґрунтя формування професійної культури майбутніх бакалаврів банківської справи (2020)
Михалевич В. - Сатирична графіка художників Пресової квартири УСС О. Куриласа та О. Сорохтея (2020)
Мілясевич А. - Стильовий слух студента-вокаліста: до проблеми опанування камерного репертуару ХХ cт. (2020)
Мухіна Л. - Компаративний аналіз виконавських технік провідних представників вокальних шкіл Сходу України (кінець ХІХ – початок ХХ століть) (2020)
Мячкова Т. - Твори Анатолія Терещенка з колекції Полтавського художнього музею (галереї мистецтв) імені Миколи Ярошенка, Белічко Н. (2020)
Новак О. - Особливості стилістики вокальних творів А. Кос-Анатольського, Купрій К., Карбованець О. (2020)
Овсяннікова-Трель О. - Хоровий стиль Дж. Раттера в контексті стильової концепції "Нової простоти" (2020)
Корнелюк Б. - Продукти інтенціонального синтезу: внутрішній світ, художній світ, похідна креативна проєкція (2020)
Лапушкіна Н. - Інтертекстуальність у сучасному романі з рисами інтелектуалізму (2020)
Ларченко Д. - Структурний аналіз фразеологізмів індонезійскої мови (2020)
Лєпухова Н. - Переклад німецьких аграрних термінів-композитів українською мовою (2020)
Лісовська О. - Епоха українського літературного Відродження: наукові інтерпретації (2020)
Лук’янченко М. - Подорож як ціль і як засіб у творах французьких письменників ХVІІІ – ХІХ ст. (2020)
Маланій Н. - Дизабілиті в американському літературному дискурсі першої половини ХІХ століття (2020)
Бановша Гюлоглан гызы Мамедова - Языковая личность Маргарет Дрэббл: лингвистическая репрезентация интроверсии (2020)
Мамич М. - Поняття "менеджмент" і "управління" в законодавчому підстилі української мови: семантика, концептуальне наповнення, Шевченко-Бітенська О. (2020)
Марченко Н. - Формування образу лідера нації засобами метафори у промовах канцлерки Ангели Меркель (2020)
Медвідь Н. - Індивідуально-авторські новотвори Василя Земляка (2020)
Мельничук І. - Філософія кохання в романі В. Шевчука "Темна музика сосон": онтологічний вимір, Гусак Х. (2020)
Мітіна О. - Синоніми в правоохоронній підсистемі англійської мови, Ростомова Л., Бец О. (2020)
Нагайцева Н. - Служебные части речи как неотъемлемая составляющая системы РКИ (русского языка как иностранного), Романов Ю. (2020)
Ніколаєску Е. - Історичний шлях франко-бельгійського коміксу (2020)
Нікольченко М. - Інтеграція гуманітарних дисциплін у вивченні теми історичної пам’яті про Голокост, Голущак О. (2020)
Замша А. - Психолінгвістична технологія формування англомовної читацької діяльності у глухих учнів на засадах бімодально-білінгвального підходу, Федоренко О. (2020)
Zymomrya M. - The folk crafts of the Transcarpathian region in the context of folk traditions: aesthetic education aspect, Zymomrya O., Shahala L. (2020)
Zinchenko V. - Creativity as a psychological means of pedagogical creativeness, Revutska S. (2020)
Іщенко Л. - Художнє слово як засіб патріотичного виховання дітей старшого дошкільного віку, Журавко Т. (2020)
Канішевська Л. - Феномен "національно-культурна ідентичність" як проблема сучасного вітчизняного педагогічного дискурсу (2020)
Качуринець Л. - Віртуальний хор як необхідний педагогічний досвід в умовах дистанційного навчання (2020)
Коваленко І. - Педагогічні основи професійної орієнтації учнівства як наукова проблема дисертації П. І. Шевченка (2020)
Коваленко О. - Тестування як засіб контролю та розвитку компетенцій студентів спеціальності "Геодезія", Постикіна Є. (2020)
Козловський Ю. - Концептуальні засади духовного розвитку особистості науково-педагогічного працівника закладу вищої освіти (2020)
Колосніченко М. - Фактурні рішення художніх виробів із текстилю: термінологічні аспекти, Остапенко Н., Михайлюк О. (2020)
Котяш І. - Реалізація екологічної компетентності майбутніх вчителів початкових класів у зв’язку із впровадженням концепції Нової української школи (2020)
Куценок Н. - Аналіз підготовки бакалаврів до здачі ЄВІ з іноземної мови у закладах вищої освіти в умовах очного та дистанційного режиму навчання, Ямшинська Н., Ставицька І. (2020)
Куценок Н. - Викладання та вивчення іноземної мови у закладах вищої освіти в умовах дистанційного режиму очного навчання, Ямшинська Н. (2020)
Лазоренко С. - Результати експериментальної підготовки майбутніх фахівців із фізичної культури і спорту до впровадження цифрових технологій у професійній діяльності (2020)
Литвин В. - Теоретико-методологічні підходи до організації виховання майбутніх учителів початкової школи в процесі фахової підготовки (2020)
Макарова О. - Щодо проблем мовної освіти майбутніх морських судноводіїв (2020)
Орєшнікова Н. - Формування режисерської культури та розвиток майстерності акторів у сучасному освітньому процесі, Липчей Г., Вишнева Д. (2020)
Петрук Р. - Творча й педагогічна іпостасі професора В. І. Баринової-Кулеби (2020)
Поліщук О. - Художньо-образне моделювання дизайн-проєкту (на прикладі книжкових видань драми "Лісова пісня" Лесі Українки першої третини ХХІ ст.), Колесник Н., Краснова Н. (2020)
Продан І. - Формування етностилістичних напрямів у дизайні (2020)
Руденко О. - Вплив творчої співпраці на композиторську практику В. Губаренка другої половини ХХ століття (2020)
Рудика О. - Створення Паризької консерваторії як визначальний фактор формування нової музично-освітньої системи (2020)
Сизоненко В. - Підготовка майбутнього вчителя хореографії до виховання впевненості та наполегливості засобами сучасного бального танцю (2020)
Собкович О. - Сучасне/актуальне мистецтво в художній критиці Києва початку ХХІ століття (2020)
Собкович О. - Національна виразність портретів Петра Холодного-старшого (2020)
Соловйова О. - Жанр клавірного концерту в творчості синів Баха (2020)
Співак В. - Сутність організації ансамблевого звучання в оркестрових жанрах, Вархол І., Микита І. (2020)
Olishchuk R. - Lexical objectification and subjectification of the concept "Plant world" in the novel by Longus "Daphnis and Chloe”, Chakal I. (2020)
Опрісник Я. - Роман Кадзуо Ішіґуро "Невтішні": принципи взаємодії літератури, кінематографу та музики (2020)
Павлюк Н. - Екзистенціал смерті в новелах Е. По "Маска Червоної Смерті" та "Король Чума" (2020)
Патлата Г. - Функціонування елементів латинської мови у сучасному культурному середовищі України та світу (2020)
Пічугіна Т. - Формування принципів епічного театру в обробці Б. Брехта "Життя Едуарда II Англійського" (2020)
Приходько І. - Спланхнонімічна лексика української мови ХІ – першої половини ХХ століть (2020)
Редчиць Т. - Америка в житті і творчості Бертольда Брехта (2020)
Rohach O. - Multimodal peculiarities of printed advertisements of mineral water in Ukraine, Rogach Yu. (2020)
Роздольська І. - Структурні особливості і генераційний статус Пресової Кватири Українських Січових Стрільців як літературної спільноти (2020)
Рудь О. - Символіка орнітологічних назв у поезії Сергія Жадана, Горбатенко І. (2020)
Савенко О. - Походження української різдвяної драми (2020)
Савчук В. - Комплекс тактичних ліній розгортання і комунікативних ходів утілення публічних виступів президентів Сполучених Штатів (2020)
Савчук Р. - Стилістичні засоби у заголовках сучасних медіатекстів: психолінгвістичний аспект (2020)
Sadova Н. - World comparative model in the poetic discourse of Мykolaiv region (2020)
Сивак О. - Економічна термінологія як об'єкт дослідження, Орлова К., Ксендзук В. (2020)
Сівак Є. - Усна народна творчість як культурологічний феномен, Добош І., Кузан А. (2020)
Малькова Я. - Сутність та зміст поняття "соціальне здоров’я юного паралімпійця", Бабич В., Гордієнко П. (2020)
Марчук А. - Теоретичні засади управління педагогічною взаємодією в закладі вищої освіти (2020)
Мелентьєва Т. - Праця як форма життєдіяльності особистості та суспільства (2020)
Михайлишин Г. - Аналіз життєвих проблем молодих сімей у суспільстві, Довга М. (2020)
Нагрибельна І. - Методика формування комунікативної компетентності майбутніх фахівців морської галузі в системі вищої освіти (2020)
Нестерова О. - Викладання іспанської мови в умовах дистанційного навчання та специфіка підтримки академічної доброчесності здобувачів освіти, Гаврилова А. (2020)
Нечипорук Н. - Роль мотивації у процесі формування міжкультурної компетентності курсантів вищих військових навчальних закладів (2020)
Нікольченко М. - Ігрова модель навчання як метод ефективного розвитку творчої уяви і самореалізації учнів, Іваненко І. (2020)
Олексів Г. - Розробка стратегії та регулювання якості електронної освіти в університетах Австрії, Шийка О. (2020)
Орду К. - Авторський спецкурс "Основи формування інформаційно-комунікативної компетентності майбутніх сімейних лікарів" (2020)
Пайкуш М. - Інтегративний підхід у навчанні іноземних студентів медичних університетів у процесі викладання природничо-наукових дисциплін, Савка І. (2020)
Петрик К. - Актуальні проблеми підготовки майбутніх учителів початкової школи до організації інтерактивної навчальної взаємодії учнів (2020)
Плотнікова В. - Методи виховного впливу батьків на дитину в українських народних казках (2020)
Полулященко Ю. - Принципи професійної підготовки майбутніх вчителів фізичної культури до формування патріотичних цінностей учнівської молоді (2020)
Романова О. - Психолого-педагогічні принципи створення мотиваційного середовища в дистанційних курсах, Мудрик О. (2020)
Сеник А. - Реалізація принципу розвитковості у модульно-розвивальній взаємодії через інноваційні технології в закладах вищої освіти (2020)
Content (2021)
Kuznietsov M. - Ensuring power balance in a hybrid power system with a standby generator, Lysenko O., Chebanov A., Zhuravel D. (2021)
Santarisi N. S. - Prediction of combined cycle power plant electrical output power using machine learning regression algorithms, Faouri S. S. (2021)
Liubarskyi B. - Procedure for selecting optimal geometric parameters of the rotor for a traction non-partitioned permanent magnet-assisted synchronous reluctance motor, Iakunin D., Nikonov O., Liubarskyi D., Vasenko V., Gasanov M. (2021)
Damij R. L. - Development of mechanical coupling and exciter system in synchronous generators (2021)
Zahorulko A. - Determination of the heat transfer coefficient of a rotary film evaporator with a heating film-forming element, Zagorulko A., Cherevko O., Dromenko O., Solomon A., Yakobchuk R., Bondarenko O., Nozdrina N. (2021)
Savchenko-Pererva M. - Determining heat losses in university educational premises and developing an algorithm for implementing energy-saving measures, Radchuk O., Rozhkova L., Barsukova H., Savoiskyi O. (2021)
Mustafa M. O. - Harmonic suppression compensation of photovoltaic generation using cascaded active power filter, Abbas N. M. (2021)
Abstract and References (2021)
Титул, зміст (2019)
Сіренко В. Є. - Повний життєвий цикл озброєння та військової техніки у якості критеріальної ознаки програмно-цільового планування їх розвитку, Демченко Є. Я. (2019)
Головін О. О. - Онтологічна інформаційно-аналітична підтримка процесів функціонування системи управління технологіями військового призначення (2019)
Чепков І. Б. - Система управління військово-технічним співробітництвом та експортним контролем, Зубарєв В. В., Лапицький С. В., Сотник В. В., Докучаєв О. В. (2019)
Купчин А. В. - Критичні технології в оборонній сфері. Новий погляд, Сотник В. В. (2019)
Арістархов О. М. - Оцінка вагомості показників бронетранспортера за даними опитування з використанням методу попарного порівняння, Бісик С. П., Слюсар В. І. (2019)
Шишанов М. О. - Методичні основи оцінки ремонтопридатності військової автомобільної техніки, Веретнов А. О. (2019)
Николаев И. М. - Методика оценки информативности параметров излучения бортовых РЛС летательных аппаратов методом имитационного статистического моделирования, Калюжный Н. М., Хряпкин А. В., Колесник В. И. (2019)
Медведєв Г. А. - Напрямки підвищення розвідувального потенціалу літаків-розвідників шляхом їх модернізації, Пономаренко С. О. (2019)
Чепков І. Б. - Конструктивно-технологічні методи забезпечення льотної придатності планера військово-транспортного літака, Зубарєв В. В., Головін О. О., Кривов Г. О., Гребеніков О. Г. (2019)
Розгонаєв С. М. - Оцінювання ефективності експлуатації та бойового застосування озброєння і військової техніки з перервними контурами управління за показником ресурсних витрат (2019)
Башкиров О. М. - Оцінка ефективності застосування новітніх інформаційних технологій при проектуванні засобів авіакосмічної техніки, Гамалій Н. В., Бойчун С. Є., Кадет Н. П. (2019)
Дерепа А. В. - Сучасні підходи до конструювання гідроакустичних антен корабельних гідроакустичних станцій, Джаназян В. В., Лейко О. Г., Дрозденко О. І. (2019)
Комаров В. О. - Аналіз діючих нормативно-правових актів щодо захисту об’єктів права інтелектуальної власності в країнах-членах Європейського Союзу, Москвітін О. О., Яременко М. П., Куровська Т. Ю. (2019)
Комаров В. О. - Всеармійський конкурс "КРАЩИЙ ВИНАХІД РОКУ – 2018" (2019)
Resume (2019)
Contents (2021)
Zhaldak A. - Modeling the phased implementation of headhunting as a way to fill vacancies, Krasovska M. (2021)
Chapran S. - Analysis of methodological approaches to the construction of dynamic systems of investment in information development (2021)
Kononykhin O. - Development of a model of selecting cloud software for a road construction organization under interval information (2021)
Mandych O. - The development of theoretical, methodological and practical recommendations of the innovative development vectors of business process reengineering and strategic management of enterprises, Mykytas A., Ustik T., Zaika S., Zaika O. (2021)
Kartuzov I. - Analysis of state of the art "threats" to Ukrainian startups (2021)
Palaščáková D. - Impact of the universities on regional development in the Slovak Republic (2021)
Hlazova A. - Researching the problems of digital economy development as an indicator of the information society: potential threats and prospects (2021)
Kvasha T. - Potential GDP and its factors assessment (2021)
Abstract and References (2021)
Content (2021)
Merezhko N. - Devising criteria for the authenticity of historical cold weapons based on X-ray fluorescence analysis of their surface, Vovk Y., Indutnyi V., Pirkovich K., Davydiuk V., Andreiev O. (2021)
Sinarep S. - Effect of pack carburizing with chicken egg shell powder agent and vibrator quenching on the mechanical properties of AISI 9310 steel, Darmo S. (2021)
Sheyko S. - Energy power parameter effect of hot rolling on the formation of the structure and properties of low-alloy steels, Matiukhin A., Tsyganov V., Andreev A., Ben A., Kulabneva E. (2021)
Kotok V. - Efficiency definition of the deposition process of electrochromic Ni(OH)2-PVA films formed on a metal substrate from concentrated solutions, Kovalenko V., Nafeev R., Verbitskiy V., Melnyk O., Plaksiienko I., Kovalenko I., Stoliarenko V., Plaksiienko V., Zamrii I. (2021)
Fialko N. - Establishment of regularities of influence on the specific heat capacity and thermal diffusivity of polymer nanocomposites of a complex of defining parameters, Dinzhos R., Sherenkovskii J., Meranova N., Aloshko S., Izvorska D., Korzhyk V., Lazarenko M., Mankus I., Nedbaievska L. (2021)
Gevorkyan E. - Determining the influence of ultra-dispersed aluminum nitride impurities on the structure and physical-mechanical properties of tool ceramics, Nerubatskyi V., Chyshkala V., Gutsalenko Y., Morozova O. (2021)
Karasik E. - Determining the influence of the microstructure and phase composition of glass-metal-ceramic coatings on their basic physical-technical properties, Hordieiev Y. (2021)
Manik P. - The effect of lamina configuration and compaction pressure on mechanical properties of laminated gigantochloa apus composites, Suprihanto A., Nugroho S., Sulardjaka S. (2021)
Abstract and References (2021)
Мазаракі А. - Глобальні міграційні процеси в умовах пандемії СОVID-19, Мельник Т., Лошенюк О. (2021)
Калюжна Н. - Інтенсивність гібридних загроз національним економікам (2021)
Онищенко В. - Політекономічний контент теорії міжнародної торгівлі (2021)
П’янкова О. - Структурна трансформація експорту України у період пандемії, Ралко О., Слоква М. (2021)
Король С. - Корпоративна звітність: транспонування положень Директиви 2013/34/ЄС, Фоміна О., Задніпровський О. (2021)
Семенова С. - Професійні організації з обліку і аудиту в Європі, Шаповалова А. (2021)
Макаров О. - Цільове рефінансування банків як інструмент розвитку економіки (2021)
Саліхова О. - Високотехнологічне фармацевтичне виробництво в Україні: виклики євроінтеграції, Гончаренко Д. (2021)
Титул, зміст (2020)
Головін О. О. - Методичний підхід щодо ранжування альтернатив при прийнятті рішень з розвитку озброєння та військової техніки (2020)
Слюсар В. І. - Проривні технології в оборонній сфері України, Сотник В.В., Купчин А. В., Шостак В. Г. (2020)
Кайдалов Р. О. - Аналіз існуючої системи технічного забезпечення дій угруповання національної гвардії України, Торяник Д. О., Мельніков С. М. (2020)
Zhadan V. A. - Modeling the heat exchange process between the main units of modern wheeled armored troop-carrier on the basis of fi nite element modeling methods, Larin O. Yu., Maistrenko O. A., Pochechun O. O. (2020)
Adamenko B. I. - Experimental determination of the artillery gun breaking parts of the brake basic parameters affecting its characteristics, Petushkov V. V., Maistrenko O. A. (2020)
Бортновський С. А. - Обґрунтування технічних пропозицій щодо спряження сучасних ПЕОМ зі спеціалізованими обчислювальними засобами зенітного ракетного озброєння з метою модернізації та підвищення, Звєрєв О. О., Животовський Р. М., Петрук С. М., Рамшов Д. В. (2020)
Остапчук Е. С. - До питання побудови математичної моделі в задачі автоматичного управління літальними апаратами при дозаправці паливом в повітрі, Головін О. О., Расстригін О. О., Глазкова С. В. (2020)
Сілков B. І. - Літаюча модель замість аеродинамічної труби (2020)
Гриценко В. І. - Інтелектуалізована технологія автономного керування сучасними безпілотними авіаційними системами, Волков О. Є., Шепетуха Ю. М., Комар М. М., Волошенюк Д. О. (2020)
Derepa A. V. - Sound radiation by cylindrical hydroacoustic transducer in the presence of a screen with electrically controlled acoustic power, Leiko O. G., Bogdanov O. V., Drozdenko O. I., Nyzhnyk O. I. (2020)
Савельєв Ю. В. - Нові захисні матеріали для підвищення експлуатаційної надійності військових об’єктів, Марковська Л. А., Пархоменко Н. Й., Ахранович О. Р, Савельєва О. О., Литвяков В. І., Олійник К. А. (2020)
Косенко А. В. - Техніко-економічне порівняння варіантів маскування бронеавтомобіля для підвищення його живучості при використанні противником засобів технічної розвідки, Дем’янчук Б. О., Гончарук А. А., Артабаєв Ю. З. (2020)
Задунай О. C. - Цифрова радіорелейна станція дециметрового діапазону "Дніпро”, Гуменюк В. І., Паламарчук А. А., Бурак В. Д., Стефанишин Я. І., Таран Б. Д., Слюсар В. І., Ушаков В. Д. (2020)
Бабайлов В. К. - Логістика – це методологія, Левченко Я. С. (2021)
Бабайлов В. К. - Уточнення сутності капіталу, Левченко Я. С. (2021)
Левченко Я. С. - Підприємництво: планування фінансового забезпечення в умовах COVID-19, Гераймович В. Л. (2021)
Дмитрієва О. І. - Стратегічне державне управління інноваційним розвитком транспортної інфраструктури, Тімров О. О. (2021)
Дмитрієв І. А. - Особливості та тенденції цифрової економіки в Україні, Дмитрієва О. І. (2021)
Дмитрієв І. А. - Інноваційні технології управління персоналом на підприємствах автомобільного транспорту (2021)
Кирчата І. М. - Стратегічні орієнтири розвитку торговельного підприємництва, Деділова Т. В., Шершенюк О. М. (2021)
Третяк В. П. - Формування ефективної співпраці між ключовими стейкхолдерами сільських територій на засадах державно-приватного партнерства, Сюй В. (2021)
Капліна Т. В. - Індустрія гостинності України: тенденція розвитку, Капліна А. С., Кущ Л. І. (2021)
Нестеренко В. Ю. - Аналіз сучасних аспектів реалізації маркетингових заходів у біржовому підприємництві в Україні, Болотова Т. М. (2021)
Нестеренко В. Ю. - Напрями аналізу біржової діяльності в Україні, Сідельнікова В. К. (2021)
Жалдак Г. П. - Аналіз факторів та моделей поведінки споживача, Яценко А. М. (2021)
Шершенюк О. М. - Особливості проведення економіко-математичного дослідження потреб споживачів (попиту) та збуту товарів (пропозиція) на прикладі ринку харчової промисловості, Прокопенко М. В. (2021)
Ковальова Т. В. - Методичні аспекти складання робочого плану рахунків за МСФЗ для компаній автомобільно-дорожнього комплексу (2021)
Непран А. В. - Венчурний капітал та інновації, Тимченко І. Є. (2021)
Хорошилова І. О. - Роль податку на прибуток підприємств в формуванні бюджету країни (2021)
Шапран О. - Педагогічні умови формування готовності до групової навчальної діяльності майбутніх учителів початкових класів засобами технології партнерства, Вихрестенко Ж. (2020)
Коцур Н. - Здоров’язбережувальна модель профілактики і корекції порушень зору в учнів (2020)
Єжова О. - Здоров’я у системі життєвих цінностей студентів (2020)
Поліщук Г. - Підготовка майбутніх учителів іноземних мов до розв’язання проблеми шкільного булінгу (2020)
Пасинчук К. - Навчальні стратегії у професійній підготовці майбутніх фахівців цивільного захисту (2020)
Demyanenko N - "Innovative author’s education systems”: a scientifi c project at National Pedagogical Dragomanov University (2020)
Отич О. - Людина інформаційного суспільства: від творіння Божого до постлюдини (2020)
Міхно О - Дослідження особистості учня в педагогічних експериментах Тимофія Лубенця (2020)
Молоткіна В. - Зміст та організація виховного процесу в закладах професійно-технічної освіти України (40 – 50-ті рр. ХХ ст.) (2020)
Онищенко Н. - Підготовка вчителя в умовах реформування освіти Китайської Народної Республіки (2020)
Чаграк Н. - Організація освіти старших дорослих у Сполучених Штатах Америки (2020)
Розсоха А. - Досвід педагогічної підготовки вчителя у Великій Британії в контексті освітньої реформи України, Бігун О. (2020)
Міхно О. - Ведучий рубрики Олександр Міхно. Січень – Лютий. Постаті. Події (2020)
Титул, Зміст (2021)
Чорновол А. О. - Інституційне забезпечення публічних фінансів, Неміш Ю. В., Білявська О. Б. (2021)
Прунцева Г. О. - Світовий досвід функціонування організаційно-економічного механізму продовольчої безпеки (2021)
Шепель Т. В. - Тіньова економіка як загроза економічній безпеці україни: методи вимірювання та оцінка масштабів, Костьов’ят Г.І. (2021)
Войтко С. В. - Засади реалізації інноваційної політики на основі розвитку регіональних хабів 4.0, Юрчишин О. Я. (2021)
Нагара М. Б. - Сталий розвиток: трансформація парадигми в умовах екологізації економіки (2021)
Самборська О. Ю. - Ретроспектива дефініції сутності людського капіталу і його змісту, Колесник Т. В., Пронько Л. М. (2021)
Шевченко Д. В. - Інвестиції в людський капітал як фактор підвищення конкурентних переваг економіки (2021)
Пархомець М. К. - Активізація використання енергоощадних технологій в рослинництві – запорука ефективного розвитку економіки підприємств України, Уніят Л. М., Чорна Н. П. (2021)
Волощук Ю. О. - Стратегічні напрями інноваційного розвитку агропромислових підприємств в контексті неоіндустріалізації (2021)
Гугул О. Я. - Інноваційні підходи щодо розвитку підприємств гостинності: зарубіжний досвід, Гуменюк А. М. (2021)
Неміш Д. В. - Перспективи розвитку малих аграрних підприємств регіону у контексті формування ринку землі, Гуменюк М. М., Баланюк І. Ф., Шеленко Д. І. (2021)
Горшков М. А. - Тенденції запровадження технологій розумного міста в стратегії розвитку міської громади, Лозовський О. М. (2021)
Волощук К. Б. - Традиційний та інноваційний інструментарій антикризового менеджменту агропромислових підприємств, Іванишин О. В., Савчук О. В. (2021)
Polishchuk I. I. - Logistics and marketing support improvement in the export supply chain, Dovhan Yu. V., Korol I. V. (2021)
Нікіфоров П. О. - Формальні та неформальні інститути страхового ринку, Гладчук О. М., Кучерівська С. С. (2021)
Довгань Ж. М. - Open-банкінг як тренд розвитку фінансових технологій, Галіцейська Ю. М. (2021)
Пушкар О. І. - Модель фінансування інноваційного проєкту у високотехнологічному бізнесі (на прикладі гейм-індустрії, Татаринцева Ю. Л., Макаренко А. Б., Пастушенко О. Б. (2021)
Гонак І. М. - Теоретичне обгрунтування визначення криптовалюти як грошей (2021)
Реферати (2021)
Автори номера (2021)
Алиева С. Г. - Матрично-геометрический метод для исследования системы обслуживания-запасания с обратной связью и разрушающими заявками (2021)
Гамаюн В. П. - Макрооператорная организация вычислительного процесса (2021)
Дрововозов В. І. - Оптимізація ключових характеристик безпроводових мереж з міжрівневою взаємодією, Аль-Шаммарі Ахмед Аршед, Толстікова О. В. (2021)
Квасніков В. П. - Комп’ютерна система вимірювання обертального моменту, Квашук Д. М., Шелуха О. О., Любунь К. О. (2021)
Kudrenko S. O. - Data analysis system logical design and implementation, Stoliar A. L. (2021)
Лисенко О. І. - Методика налаштування цифрових регуляторів приводів роботів з урахуванням корегування їх динамічних характеристик, Тачиніна О. М., Самсоненко С. Г., Сушин І. О. (2021)
Мустафаева Э. А. - Исследование зависимости стеганографических систем от характеристик скрываемой информации (2021)
Надточій В. І. - Контекст та інтегрована знання-орієнтована підтримка прийняття рішень, Чаплінський Ю. П. (2021)
Соколов Г. Е. - Анализ акустических информационных сигналов квадрокоптеров и помеховых звуков города (2021)
Стахова А. П. - Дистанційне керування системою вібромоніторингу стану авіадеталей, Паращанов В. Г. (2021)
Титул, содержание (2013)
Самсони-Тодоров А. О. - Моделирование погружных фотореакторов с оптимальными параметрами УФ-излучения для водоочистки, Гончарук В. В. (2013)
Юрлова Л. Ю. - Применение катионогенных ПАВ в баромембранных процессах очистки вод, загрязненных солями Cr(VI), Криворучко А. П., Доленко С. А., Романюкина И. Ю. (2013)
Дмитренко Ю. А. - Сорбция соляной кислоты сапонитом, Мамченко А. В. (2013)
Rao S. M. - Contaminants removal by bentonite amended slow sand filter, Malini R., Lydia A., Young Lee (2013)
Мамченко А. В. - Очистка воды от соединений марганца сорбентом-катализатором при различных рН и солесодержании, Чернова Н. Н. (2013)
Забнева О. В. - Биофильтрование водного раствора хлорфенола через слои активного угля, Смолин С. К., Клименко Н. А., Швиденко О. Г., Синельникова А. В., Невинная Л. В. (2013)
Клименко Н. А. - Удаление биопленки с активных углей при эксплуатации промышленных адсорбционных фильтров, Здоровенко Г. М., Шевчук И. А., Решетняк Л. Р., Рой И. Ю., Патюк Л. К. (2013)
Правила оформления статей (2013)
Кремень В. - Сучасна освіта: і слово, і візіо Інтерв’ю з президентом НАПН України Василем Кременем Спілкувалася Лідія Ткаченко (2020)
Колебошин С. - Огляд національних систем вимірювання результатів навчання у професійній освіті 14 держав ЄС (фокус: ECVET), Герасимов Р. (2020)
Janicka-Panek T. - The importance of technical education in child and young student development (2020)
Szempruch J. - Educational changes vs school functioning (2020)
Саух П. - Освіта перед викликами бездуховності: проблеми та шляхи подолання (2020)
Радул В. - Базові якості особистості в глобалізаційних процесах (2020)
Громко Г. - Методичні рекомендації щодо організації роботи сайту закладу освіти (в аспекті поваги прав людини в онлайновому просторі), Мельник О., Сокол І., Черних О. (2020)
Онищенко Н. - Навчальна програма курсу "Корпоративний імідж закладу вищої освіти" (2020)
Носаченко Т. - Пленерна практика як засіб формування творчої особистості майбутнього вчителя-художника, Шпитальова О. (2020)
Калюжка Н. - Формування мовної особистості сучасного учня: пошук підходів (2020)
Фізеші О . - Діяльність учительських семінарій Закарпаття (перша половина ХХ століття) (2020)
Духовність – екологія – виховання: стратегічні вектори сталого розвитку українського суспільства (2020)
Левченко М. - STEM як стратегія освіти ХХІ століття (2020)
Коцур В. - "В єдності сила" – міжнародний проєкт, який розширює полілог між націями в культурній, науковій, громадській та гуманітарній сферах (2020)
Гарнійчук В. - Становлення національної школи Рецензія на книгу В. М. Гнатюка "Козацька гімназія на рубежі століть (1989 – 2019 рр.)" (2020)
Сидорчук М. А. - 50 років досліджень в континуумі на радіотелескопі УТР-2, Василенко Н. М., Ульянов О. М., Коноваленко О. О., Муха Д. В., Абраменков Є. А., Сидорчук К. М., Мясоєд А. І. (2021)
Степкін С. В. - Міжзоряне середовище та декаметрова радіоспектроскопія, Коноваленко О. О., Васильківський Є. В., Муха Д. В. (2021)
Чорногор Л. Ф. - Особливостi iоносферних ефектiв часткового сонячного затемнення над Харковом 10 червня 2021 р, Гармаш К. П., Жданко Є. Г., Леус С. Г., Luo Y. (2021)
Gribovsky A. V. - A Fabry-Perot Metaresonator Supporting Trapped-Mode Resonances (2021)
Каліберда М. Є. - Операторний метод в задачi про дифракцiю плоскої електромагнiтної хвилi на кiльцевiй щiлинi в площинi або на кiльцi, Литвиненко Л. М., Погарський С. О. (2021)
Чорногор Л. Ф. - Функцiональне ураження радiоелектронних систем (2021)
Зміст тому 26 за 2021 р. (2021)
Абетковий показчик тому 26 за 2021 г. (2021)
Вихідні відомості (2021)
Білорус О. Г. - Політекономія світ-системи фінансово-економічного глобалізму: нові тенденції та закономірності розвитку глобального фінансового сектору (2015)
Гасанов С. С. - Реформування фіскальної системи України у контексті євроінтеграційних процесів, Кудряшов В. П., Балакін Р. Л. (2015)
Дробязко А. О. - Моніторинг ринкової позиції банків із державним капіталом, Любіч О. О. (2015)
Стоян В. І. - Управління фінансовими ресурсами в системі Казначейства України через механізм функціонування єдиного казначейського рахунку, Зварич О. П. (2015)
Малиняк Б. С. - Детінізація місцевих фінансів як передумова бюджетної децентралізації в Україні (2015)
Гаркушенко О. М. - Перспективи застосування в Україні зворотного механізму нарахування зобов’язань з податку на додану вартість (2015)
Стецько М. В. - Залежність ціни залучення капіталу корпоративним сектором економіки від кредитних рейтингів країни (2015)
Король В. М. - Сучасний стан та необхідність організаційно-методологічного забезпечення розвитку внутрішнього аудиту в Міністерстві фінансів України, Чумакова І. Ю. (2015)
Автори (2015)
Адамчук О. - Діяльність прикордонного загону в умовах виконання завдань в зоні проведення антитерористичної операції, Сичевський Ю. (2016)
Боровик О. - Методика оцінки економічної і соціальної ефективності виконання державної цільової правоохоронної програми "Облаштування та реконструкція державного кордону на період до 2020 року", Мисик А. (2016)
Городнов В. - Показники, критерії ефективності та параметри управління елементами моделі матеріального забезпечення військових частин (підрозділів) Національної гвардії й загонів Державної прикордонної служби України під час підготовки та в ході виконання службово-бойових завдань в особливий період, Власюк В., Овчаренко В., Шевченко А. (2016)
Івашков Ю. - Аналіз досвіду діяльності органів та підрозділів Державної прикордонної служби України в ході проведення антитерористичної операції на сході України, Глуздань О. (2016)
Кириленко В. - Обґрунтування необхідності розробки показників та критеріїв оцінки ефективності варіантів організації службово-бойової діяльності відділів прикордонної служби типу "А" на контрольних пунктах в’їзду-виїзду, Ковальов Д. (2016)
Кіреєва О. - Використання альтернативних аналітичних інструментів в кримінальному аналізі (2016)
Косік С. - Оцінка ефективності застосування сил і засобів регіонального управління (2016)
Куліш Р. - Верифікація науково-методичного апарату обґрунтування рішень на оперативно-службову діяльність відділу прикордонної служби (2016)
Лемешко В. - Застосування прикордонних підрозділів для виконання спеціальних завдань: ретроспективний аналіз та перспективи розвитку (2016)
Мисик А. - Метод дослідження інтеграційного ефекту дій сил територіальної оборони (2016)
Мозговий Р. - Аналіз чинників, які впливають на ефективність функціонування системи управління військами у ході ведення стабілізаційної операції (2016)
Трембовецький О. - Стратегія реформування Державної прикордонної служби України в аспекті підготовки до протидії проявам гібридної війни на державному кордоні, Жук С. (2016)
Черненко А. - Аналіз методичних підходів до визначення ефективності витрат на утримання і розвиток Збройних Сил України (2016)
Андрощук О. - Метод управління знаннями проектів інформатизації автотранспортного господарства військових формувань та правоохоронних органів, Березенський Р. (2016)
Андрощук О. - Аналіз зовнішніх механізмів управління мережою Інтернет, Пилипчук В. Буяло О. (2016)
Бабій Ю. - Удосконалення декомпозиції загроз і небезпек національній безпеці держави у прикордонній сфері (2016)
Башинський А. - Метод оцінки поперечної стійкості автомобіля при наїзді на перешкоду за умовою зчеплення коліс, Осташевський С. (2016)
Боровик О. - Методика оцінки ефективності функціонування однієї вежі системи оптико-електронного спостереження, Рачок Р., Дармороз М. (2016)
Горєлишев С. - Автоматизація процесу прийняття рішення побудови автомобільних колон Національної гвардії України, Баулін Д., Кайдалов Р., Нікорчук А. (2016)
Пулеко І. - Оцінка впливу геометричного фактора супутникових радіонавігаційних систем на зниження точності навігації БПЛА, Медіна М. (2016)
Садиков О. - Підходи і перспективи розвитку засобів зв'язку та автоматизації Збройних сил України, Васюков І. Прокопенко Є. (2016)
Собченко В. - Аналіз існуючих систем технічного обслуговування і ремонту техніки, які можуть бути впроваджені в Державнній прикордонній службі України, Винту А. (2016)
Стрельбіцький М. - Аналіз спільного функціонування моделей розмежування доступу інформаційно-телекомунікаційних систем на стадії модернізації (2016)
Вихідні дані (2016)
Титул, зміст (2017)
Стрий Л. А. - Глобальный бенчмаркинг как метод борьбы с интеллектуальной миграцией в Украине, Семенченко Е. Е., Микаелян М. А. (2017)
Безхлібна А. П. - Еволюція сутності формування теоретичних основ конкурентоспроможності регіону (2017)
Писаревський М. І. - Теоретичні основи формування сутності поняття "забезпечення економічної безпеки підприємства в умовах рейдерства" (2017)
Скоробогатова Н. Є. - Динамічний аналіз складових економіко-інноваційного розвитку країн світу, Кухарук А. Д., Пишнограєв І. О. (2017)
Панасюк И. П. - Роль бюджетных авиакомпаний на рынке авиационных перевозок, Тертычная А. О. (2017)
Кузьмін О. Є. - Митне регулювання експортно-імпортних операцій в умовах Поглибленої та всеохоплюючої Зони вільної торгівлі між Україною та ЄС, Тодощук А. В., Мельник О. Г. (2017)
Солодовнік О. О. - Оцінювання середовища публічно-приватного партнерства та його впливу на інтереси партнерів (2017)
Оніпко Т. А. - Сучасна кластерна політика: сутність та особливості (2017)
Федулова С. О. - Теоретичні основи оцінки динамічної ефективності регіональних соціально-економічних систем (2017)
Янченко З. Б. - Інноваційні кластери. Адаптація кращого світового досвіду до вітчизняних реалій (2017)
Орищин Т. М. - Інвестиційний клімат України та шляхи його формування, Боберська Н. В. (2017)
Коваленко С. О. - Підвищення інвестиційної привабливості Харківської області в умовах децентралізації (2017)
Єлісєєва О. К. - Оцінка механізму стимулювання персоналу підприємств, Кутова Н. Г. (2017)
Миколенко Е. П. - Создают ли институты условия для экономического роста? (Межстрановый анализ) (2017)
Бужимская Е. А. - Факторный анализ эффективности использования основных средств предприятий, Оверчук А. В. (2017)
Отенко П. В. - Когнітивний підхід до формування ефективної системи корпоративного управління (2017)
Шталь Т. В. - Особливості аналізу макросередовища підприємства на зовнішніх ринках, Бондаренко Л. М., Ярковий О. Е. (2017)
Щепак В. В. - Геоінформаційні технології та кадастрові системи (2017)
Трушкіна Н. В. - Електронна біржова платформа як інструмент організації збутової діяльності вугледобувних підприємств в Україні (2017)
Халатур С. М. - Інституціональні детермінанти формування стратегії економічного розвитку сільського господарства України (2017)
Мірошниченко В. О. - Сучасний стан фінансового потенціалу аграрних підприємств (2017)
Сисюк С. В. - Калькулювання платних послуг бібліотечних закладів: теоретичні основи та практичні виклики, Бенько І. Д. (2017)
Шуміло О. С. - Умови та чинники економічної безпеки підприємства роздрібної торгівлі (2017)
Крутова А. С. - Модель соціальної відповідальності суб’єктів державного сектора економіки, Нестеренко О. О. (2017)
Мельник О. Г. - Освіта як фактор економічної інтеграції осіб з обмеженими фізичними можливостями (2017)
Янчев А. В. - Методичний підхід до обліку витрат підприємств ресторанного господарства з функціями кейтерингу, Кирильєва Л. О., Шеховцова Д. Д. (2017)
Махота А. В. - Франчайзинг у контексті розвитку малого та середнього бізнесу: організаційно-економічний та організаційний аспекти (2017)
Ковернінська Ю. В. - Чинники розміщення фінансових ресурсів фінансовими посередниками в економіці України (2017)
Баженова О. В. - Оцінювання стійкості дефіциту рахунку поточних операцій України: сучасні тенденції (2017)
Слободянюк Н. О. - Фінансові інвестиції в умовах нестабільності національної економіки, Науменко О. Д. (2017)
Івченко В. В. - Транспарентність звітної інформації як запорука сталого розвитку корпоративних структур (2017)
Коптюх О. Г. - Вплив рефінансування на кредитний портфель банків: теоретичні аспекти та моделювання (2017)
Фурсова В. А. - Влияние рефинансирования на финансовую устойчивость банковских учреждений, Ращенко В. А. (2017)
Антоненко С. В. - Екологічне оподаткування як засіб стимулювання ефективного використання енергоресурсів (2017)
Замасло О. Т. - Особливості функціонування ПДВ в Україні, Камінська О. А. (2017)
Назарова К. О. - Аналіз та контроль ефективності використання фінансових ресурсів підприємства, Нежива М. О. (2017)
Хорунжак Н. М. - Проблемні аспекти обліку трансакційних витрат і шляхи їх вирішення, Петрущак С. М. (2017)
Маліков В. В. - Облікова політика підприємства та її зміст у розрізі практичного аспекту застосування (2017)
Кузьмін О. Є. - Стрес-менеджмент у системі управління підприємством, Гончар М. Ф. (2017)
Величко В. А. - Розробка напрямів зростання ефективності інформаційно-аналітичного забезпечення протидії рейдерству на підприємствах паливно-енергетичного комплексу (2017)
Фостолович В. А. - Сучасні елементи системи управління підприємствами аграрного бізнесу (2017)
Веретенникова Г. Б. - Методичні рекомендації до визначення якості функціонування робочої групи з питань контролінгу, Мажник Л. О. (2017)
Zdrenyk V. S. - Theoretical and Methodological Groundings of the Research of Households as Participants of Logistic Systems, Kotys N. V. (2017)
Зайцева Л. О. - Розвиток персоналу як засіб підвищення конкурентоспроможності підприємств (2017)
Денисюк О. В. - Теоретичні та методичні засади формування та розвитку управлінських знань підприємства (2017)
Зоідзе Д. Р. - Аутсорсинг та особливості його застосування на підприємствах фармацевтичної галузі (2017)
Рахман М. С. - Дослідження інформаційних і телекомунікаційних послуг України як експортоорієнтованої галузі економіки (2017)
Сліпченко Т. О. - Стоматологічний ринок України: особливості попиту на послуги в сегменті дентальної імплантації (2017)
Кузнєцова Т. В. - Механізм впливу маркетингу інновацій на конкурентні переваги підприємства, Сіпайло Л. Г. (2017)
Сенченко М. - Цифрова платформа книжкової індустрії (2021)
Мильченко Л. - Історія та сучасний стан видань шрифтом Брайля в Україні й за кордоном (2021)
Василенко В. - Побудова моделі формування іміджу закладу вищої освіти в Україні (2021)
Okomaniuk D. - Why cybervetting is becoming a new norm and how job seekers can use it to their advantage (2021)
Хайло А. - Об'єкт дослідження: відеоігри (2021)
Дергачев В. - Махатхир Мохамад. Лидер Малайзии, не предавший народ ради обогащения (2021)
Дояр Л. - Журнал "Комуніст України" в останній рік хрущовської "відлиги" (2021)
Чадюк О. - Життя Видавничого дому "Академперіодика" НАН України за карантинних обмежень (2021)
Praslova V. О. - Modern artistic approaches of architectural organization of public and residential environment (2021)
Smadych I. P. - Analysis and evaluation of comfort of housing complexes (development studies in Western Ukraine) (2021)
Klymenko Ye. V. - Possibility using thermographic control method to detect cracks in reinforced concrete structures, Kolesnichenko S. V., Polianskyi K. V., Popadenko A. O. (2021)
Paulik P. - Structural assessment of the bridge № M 044 at the end of Rybničná street above the road II/502 Bratislava-Pezinok, Chernieva O. (2021)
Rogovyi S. І. - Estimation of durability and deformation properties of concrete and reinforced concrete, Tsyhanenko L. A., Sribniak N. M., Lutskovskyi V. M., Tsyhanenko H. M. (2021)
Ромашко В. М. - Модель та методика розрахунку ресурсу залізобетонних елементів і конструкцій, Ромашко-Майструк О. В. (2021)
Ковальчук О. Ю. - Дослідження деформацій усадки/розширення лужних бетонів із використанням активного заповнювача, Зозулинець В. В. (2021)
Kroviakov S. O. - Influence of fiber reinforcement on concrete shrinkage for rigid road and airfield pavement repair, Kryzhanovskyi V. O. (2021)
Невинський О. Г. - Обґрунтування пошуку складу та технології виробництва теплоізоляційного матеріалу підвищеної міцності, Кельїна С. Ю., Чвир В. А. (2021)
Цапко Ю. В. - Оптимізація складових захисного покриття термомодифікованої деревини до впливу води, Горбачова О. Ю., Мазурчук С. М., Бондаренко О. П. (2021)
Рогачко С. И. - Инновационное оградительное сооружение (2021)
Безуглий А. О. - Фінансова спроможність дорожніх підприємств — як один із критеріїв для участі у процедурі закупівлі, Бібик Ю. М., Гресько І. Л., Бельська О. Л., Концева В. В. (2021)
Іванченко В. О. - Стан та перспективи розвитку дорожньої інфраструктури в регіонах, які зазнали негативного впливу збройного конфлікту на сході України, Загорняк О. В. (2021)
Illiash S. - Сrushed stone materials and gravel materials bound by mineral binders. Standardization, Tereshchenko T., Tsynka A. (2021)
Каськів В. І. - Дослідження золи-винесення електрогенеруючих підприємств з метою її використання як альтернативи вапняковому мінеральному порошку для виробництва асфальтобетонних сумішей, Копинець І. В., Соколов О. В. (2021)
Ілляш С. І. - Використання акрилової кополімерної добавки Soil Stabilization Plus для приготування сумішей, виготовлених за технологією холодного ресайклінгу та щебенево-піщаних сумішей у шарах основи дорожнього одягу, Мудриченко А. Я., Балашов О. І. (2021)
Головко С. К. - Дослідження способів повторного використання дорожньо-будівельних матеріалів при ремонті дорожніх одягів капітального типу (2021)
Терещенко Т. А. - Методи неруйнівної діагностики розташування металевої арматури штирових з’єднань у швах жорстких дорожніх одягів (2021)
Молодід О. С. - Експериментальне дослідження підсилення металевих конструкцій зовнішнім армуванням методом наклеювання високоміцних композитних вуглецевих матеріалів (FRP), Руднєва І. М., Богдан С. М. (2021)
Єрмакова І. А. - Повторне використання мостових балок в якості прогонових будов тимчасових мостів, Нечипоренко М. В., Сухостат О. С. (2021)
Онищенко А. М. - Аналіз проєктування та будівництва гідротехнічних споруд транспортного будівництва у вигляді водопропускних труб з полімерних матеріалів на автомобільних дорогах, Гаркуша М. В., Клименко М. І. (2021)
Бондар Т. В. - Аналіз та результати заходів із забезпечення безпеки дорожнього руху в Україні за період 2011–2020 роки, Беленчук О. В., Пина О. Г., Міненко Є. В. (2021)
Гостєв Ю. Г. - Аналіз технічних вимог та методів випробувань матеріалів для дорожньої розмітки згідно українських та європейських норм, Кострульова Т. Є. (2021)
Неізвестний С. В. - Розроблення заходів з покращення дорожніх умов на ділянках автомобільних доріг на основі аналізу умов руху, Пальчик А. М., Неізвестна Н. В., Додух К. М. (2021)
Петрашенко О. П. - Аналіз сезонних змін аварійності на автомобільних дорогах державного значення та їх вплив на статистику ДТП, Єфименко Р. В., Міненко Є. В. (2021)
Харитонова Н. М. - Системи виявлення тварин на автомобільних дорогах. Досвід Америки та країн Європи, Лозова Т. М. (2021)
Каськів В. І. - Використання побічних відходів промисловості в якості мінерального порошку в дорожньому будівництві, Копинець І. В., Соколов О. В. (2021)
Міронова Н. Г. - Дослідження акустичного навантаження від транспортного потоку на прикладі міста Хмельницького, Морозов А. В., Морозова Т. В., Рибак В. В. (2021)
Безуглий А. О. - Результати І Міжнародної науково-практичної конференції імені П. М. Коваля "Актуальні питання мостового господарства та шляхи його покращення", Каськів В. І., Боднар Л. П., Болотов Я. В. (2021)
Грищенко І. - Дорогу здолає той, хто прямує до мети Інтерв’ю з ректором Київського національного університету технологій та дизайну, академіком НАПН України Іваном Грищенком Спілкувалася Анжеліна Пугач (2020)
Деркач Т. - Не зупинятися на досягнутому До 15-річчя кафедри професійної освіти в сфері технологій та дизайну КНУТД, Внукова O., Дзира I., Колодяжна A. (2020)
Деркач Т. - За крок до вибору професії, або Декілька порад майбутнім абітурієнтам З Тетяною Деркач, завідувачкою кафедри ПОСТД КНУТД, спілкувалася Євгенія Пашкович (2020)
Коршевнюк М. - Про те, якими навичками має володіти успішний дослідник (2020)
Дем’яненко Н. - Проєкт силабусу інваріантного освітнього курсу "Педагогіка вищої школи" (2020)
Міхно О. - Педагогічний календар 2020 Ведучий рубрики Олександр Міхно (2020)
Гозак С. - Здоров’я дітей в умовах карантину, Станкевич Т., Єлізарова О., Парац А. (2020)
Агєєва О. - Шлях до мрії Про результати дослідно-експериментальної роботи всеукраїнського рівня за темою "Формування національно-патріотичної самосвідомості учнів засобами аерокосмічної освіти" 2015 – 2020 рр. (2020)
Удовенко О. - Методичний супровід дослідно-експериментальної роботи в школі (2020)
Мошенець В. - Ідеї філософії космізму в морально-духовному становленні особистості (2020)
Швед І. - Педагогіка здоров’я у формуванні зростаючої особистості (2020)
Від України козацької до України космічної Програма курсу за вибором. Профіль: історія України. 8-й клас. Автор-укладач Фещенко С. М. (2020)
Космічна одіссея Програма курсу за вибором. Профіль: природничо-філологічний. 7-й клас. Автор-укладач Агєєва О. Б. (2020)
Віртуальний музей космонавтики Програма гуртка. Профіль: астрономія та інформаційно-комунікаційні технології. 7-й клас. Автор-укладач Сипліва Л. Є. (2020)
Аерокосмічна фантастика у світовій літературі Програма курсу з вибором. 9-й клас. Автор-укладач Удовенко О. М. (2020)
Школа підготовки юних космонавтів Програма курсу за вибором. Профіль: фізична культура. 5-й клас. Автор-укладач Швед І. В. (2020)
Contents (2021)
Filonenko O. V. - Quantum chemical modeling of the structure and properties of SnO2 nanoclusters, Grebenyuk A. G., Lobanov V. V. (2021)
Gorbyk P. P. - Adsorption of cisplatin by the surface of the magnetic sensitive nanocomposite Fe3O4/Al2O3/С, Petranovska A. L., Kusyak N. V., Korniichuk N. M., Kusyak A. P., Oranska O. I., Kulyk T. V., Palianytsia B. B., Dudarko O. A. (2021)
Zinchenko V. F. - Amorphous nano-structured coatings prepared from CVD-composites, Magunov I. R., Mozkova O. V., Sviridova O. V., Truglas T. (2021)
Pokutnyi S. I. - Electron tunneling in the germanium/silicon heterostructure with germanium quantum dots: theory, Shkoda N. G. (2021)
Kuzema P. O. - Spectroscopic study on peculiarities of fumed silica hydridesilylation with triethoxysilane under fluidized bed conditions, Korobeinyk A. V., Tertykh V. A. (2021)
Eremenko A. M. - Peculiarities of synthesis and bactericidal properties of nanosilver in colloidal solutions, SiO2 films and in the textile structure: a review, Petryk I. S., Mukha Y. P., Vityuk N. V., Smirnova N. P., Rudenko A. V. (2021)
Perlova O. V. - Peculiarities of U(VI) sorption on composites containing hydrated titanium dioxide and potassium-cobalt hexacyanoferrate(II), Dzyazko Yu. S., Malinovska A. A., Palchik A. V. (2021)
Kravchenko A. A. - Quantum chemical study on the interaction of arginine with silica surface, Demianenko E. M., Grebenyuk A. G., Terets M. I., Portna M. G., Lobanov V. V. (2021)
Demchenko V. L. - Synthesis and characterization of nanocomposites based on polylactide/silver nanoparticles, obtained by thermochemical reduction of Ag+ ions by natural or synthetic polymers, Iurzhenko M. V., Kobylinskyi S. M., Goncharenko L. A. (2021)
Kovtun G. I. - Interfacial properties of chitosan lactate at the liquid/air interface (2021)
Lavrynenko O. M. - Morphology, phase and chemical composition of the nanostructures formed in the systems containing lanthanum, cerium, and silver, Pavlenko O. Yu., Zahornyi M. N., Korichev S. F. (2021)
Фещенко Ю. І. - Інгаляційні антисептики й інгаляційні противірусні нерецептурні препарати в профілактиці ГРВІ, зокрема COVID-19: епідеміологічне дослідження, Гуменюк М. І., Линник М. І., Дзюблик О. Я., Кужко М. М., Терешкович О. В., Хмель О. В., Панащук І. О., Ященко М. В., Денисов О. С. (2021)
Линник Н. И. - Диагностика поражений паренхиматозных органов при COVID-19 c применением цифровой программной обработки изображений компьютерной томографии, Лискина И. В., Гуменюк Н. И., Игнатьева В. И., Гуменюк Г. Л., Святненко В. А., Панащук И. А., Иващенко В. Е. (2021)
Платонова І. Л. - Лабораторна оцінка ефективності застосування Ліастену в комплексній терапії мультирезистентного туберкульозу легень, Сахелашвілі М. І., Штибель Г. Д., Сахелашвілі-Біль О. І. (2021)
Ященко М. В. - Ризики застосування вимірювань результатів за шкалою часу до події та порядковими шкалами в клінічних дослідженнях COVID-19 (2021)
Тодоріко Л. Д. - Роль дефіциту вітаміну D у протитуберкульозному захисті, Тодеріка Я. І., Шевченко О. С., Підвербецька О. В., Підвербецький О. Я. (2021)
Ferrante G. - Digital health interventions in children with asthma, Licari A., Marseglia G. L., Grutta S. La (2021)
Міжнародний конгрес Європейського респіраторного товариства (ERS): відкриття та виклики 2021 року (2021)
Цема Т. - Дослідження елементів технічного регулювання щодо введення в обіг та в експлуатацію сільськогосподарських і лісогосподарських тракторів, Афанасьєва С., Рижкова С. (2021)
Братішко В. - Конструкційно-технологічна схема та параметри обладнання для ультразвукової дезінтеграції рослинної сировини (2021)
Чеботарев В. - Визначення параметрів встановлення на орний агрегат додаткових пристроїв для обробки ґрунтового пласта, Крук І., Назаров Ф., Чигарев Ю., Яновский Д. (2021)
Калінін Є. - Дослідження систем з електродинамічним та пружним зв’язком під час гармонійного збудження, Коробко А. (2021)
Калінін Є. - Аналітичне дослідження фрикційних автоколивань у системах з двома ступенями свободи, Лебедєв С., Козлов Ю. (2021)
Шустік Л. - Дослідження впливу тягових характеристик трактора на якість роботи дискової борони GiaRDino, Погорілий В., Гайдай Т., Степченко С., Сидоренко С., Лень О. (2021)
Постельга С. - Результати статичних випробувань захисних конструкцій кабін сільськогосподарських тракторів (2021)
Смоляр В. - Результати тестування доїльної установки типу "Ялинка" "Euroclass 1200", Роженко В. (2021)
Ветохін В. - Аналітичний огляд технічних рішень голчастих ротаційних знарядь для внесення рідких добрив у шар ґрунту, Негребецький І., Рижкова Т., Сало Я., Вознюк Т. (2021)
Шустік Л. - Методологічні підходи до прискорених випробувань подрібнювальних ножів грунтообробних котків. Порівняльні випробування втрати різальної здатності, Погорілий В., Гайдай Т., Степченко С., Сидоренко С., Лень О. (2021)
Вожегова Р. - Оцінка точності розрахунків евапотранспірації в мобільному додатку EVAPO, Лиховид П. (2021)
Майданович Н. - Застосування вегетаційних індексів VHI для прогнозування врожайності сільськогосподарських культур, Сайдак Р. (2021)
Малярчук В. - Обробіток ґрунту та густота стояння рослин як заходи адаптування до змін клімату, Федорчук Є. (2021)
Малярчук В. - Ефективність використання органічних добрив як засобу адаптації до змін клімату, Федорчук Є. (2021)
Панченко Т. - Кукурудза на зерно – альтернативний попередник пшениці озимої в центральному Лісостепу України, Грабовський М., Лозінський М., Новохацький М., Панченко М. (2021)
Сидоренко В. - Технології та обладнання для внесення добрив з поливною водою дощувальними машинами (2021)
Шувар А. - Застосування комплексних мікродобрив та біопрепаратів за органічного виробництва льону олійного, Сало Я. (2021)
Думич В. - Зернова продуктивність сої за різних систем обробітку ґрунту у західному регіоні України, Крупич О. (2021)
Смоляр В. - Технологічні вимоги до механізації виробництва свинини (2021)
Смоляр В. - Вимоги щодо створення умов для утримання тварин на молочних фермах (2021)
Піщанська Н. - Формування енергоефективних систем забезпечення абіотичних факторів в адаптивних технологіях культивування маточних ентомокультур, Бельченко В., Таргоня В. (2021)
Бергер Є. - Розробка технології виробництва активованого вугілля з костриці льону термолізно-імпульсним методом, Лілевман І., Лілевман О. (2021)
Вихідні відомості (2021)
Титул, зміст (2021)
Колонка головного редактора (2021)
Сучасний підхід до надрокористування. Кредо, за яким працює Держгеослужба (2021)
Сукач В. В. - Пошуки родовищ рідкісних металів у Східноукраїнській пегматитовій області – важливий складник геологорозвідувальних робіт в Україні, Ісаков Л. В., Безвинний В. П., Шпильчак В. О. (2021)
Курило М. М. - Індекси доступності критичної мінеральної сировини для "зеленої” енергетики, Віршило І. В., Кошарна С. К. (2021)
Кирилюк В. П. - Лейкогранулитовая формация и зеленолевадовская свита Побужского гранулитового комплекса (западная часть Украинского щита). Статья 1. Общие сведения, состав, строение, стратиграфическое положение, Лысак А. М. (2021)
Матківський С. В. - Дослідження впливу параметрів роботи електровідцентрових насосів на продуктивність обводнених газових свердловин, Хайдарова Л. І. (2021)
Рудько Г. І. - Науково-методичні і нормативні чинники актуалізації результатів геолого-економічних оцінок родовищ корисних копалин, Нецький О. В., Литвинюк С. Ф. (2021)
Орловський В. М. - Моделювання тампонажного каменю на цементно-зольній основі, Білецький В. С., Мележик А. В. (2021)
Шаталов Н. Н. - Основоположник металлогенической науки (к 120-летию Юрия Александровича Билибина) (2021)
Балан О. С. - Нанотехнології в будівництві (2021)
Воробйов В. В. - Типологія підходів до архітектурної організації місячних поселень, Шило О. С. (2021)
Гончаренко Д. Ф. - Відновлення каналізаційних колекторів із використанням анкерних поліетиленових листів, Карєв А. І., Данченко Ю. М., Дегтяр Є. Г. (2021)
Дмитренко Є. А. - Особливості розрахунку міцності нормальних перерізів згинальних залізобетонних конструкцій методом Вуда в ПК "ЛІРА САПР", Гензерський Ю. В., Яковенко І. А., Бакулін Є. А. (2021)
Кірічек Ю. О. - Кадастровий облік нерухомості на основі диджиталізації даних (2021)
Комаров К. О. - Шляхи актуалізації загальнонаціонального сприйняття об'єктів архітектури, Комаров М. О. (2021)
Кузнєцова І. Г. - Міцність бетону за місцевого стиснення з урахуванням відношення висоти елемента до розміру ділянки навантаження, Довженко О. О., Погрібний В. В. (2021)
Моргачова В. І. - Дослідження методології оцінювання професійних ризиків (2021)
Насонова С. С. - Застосування офісних інформаційних технологій для розв’язання задач оптимального структурного резервування систем (2021)
Нікіфорова Т. Д. - Загальні методологічні підходи, положення і принципи створення житлового модуля місячної бази, Шехоркіна С. Є., Зінкевич О. Г., Шевченко Т. Ю. (2021)
Савченко С. В. - Густинський літопис: документальна памʼятка української історичної думки ХVII століття, Прокоф’єва К. А., Решетілова О. М. (2021)
Тимошенко О. А. - Дослідження теоретичних аспектів розвитку професійних очікувань майбутніх фахівців, Скрябіна К. В. (2021)
Челноков О. В. - Удосконалення профорієнтаційної роботи за спеціальністю "Архітектура та містобудування", Сологубова С. В., Капленко Д. Д. (2021)
Майборода В. - Застосування магнітно-абразивного оброблення стоматологічного інструменту багаторазового використання для відновлення його властивостей, Гаврушкевич Н., Слободянюк І., Позняк К. (2021)
Єрошенко А. - Експериментальне дослідження процесу шліфування циліндричних поверхонь валів та опорних шийок розподільчого вала периферією орієнтованого круга в режимі затуплення, Кужельний Я., Морочко В., Винник В. (2021)
Дегтярьов І. - Аналіз застосування конструкцій та області контакту штифтових конічних з’єднань з конуснітю 1:50, Нешта А., Самардак М., Кононович В., Кушніров П., Бага В., Клок Я. (2021)
Подлєсний С. - Дослідження коливань маятника змінної довжини, Дорохов М., Єрфорт Ю., Стадник О. (2021)
Пасов Г. - Вивчення рівняння Бернуллі із застосуванням інформаційних технологій (анімаційний симулятор), Сіра Н., Слєднікова О., Кологойда А., Мурашковська В. (2021)
Тулупов В. - Дослідження технологій поверхневого зміцнення деталей машин, Онищук С. (2021)
Янцевич К. - Жаростійкість дифузійних покриттів на основі хрому та кремнію нанесених на вуглецеву сталь (2021)
Горностай О. - Еволюція стабільності наночастинок Ag та Cu в дисперсних системах отриманих методом фізичного осадження у вакуумі (2021)
Халіков В. - Формування вольт-амперних характеристик джерел живлення зварювальної дуги, Жерносєков А., Шатан О., Муха А. (2021)
Павленко А. - Вплив алюмосилікатних порожнистих мікросфер на фізико-механічні властивості шинних гум, Євдокименко Н., Гаврилюк Ю. (2021)
Hroncová D. - Modeling in MSC adams/view as modern approach to mechanism design (2021)
Jánoš R. - Design of pneumobil, Fetko D. (2021)
Tuleja P. - Retrofit of a pneumatic mechanism model using a vacuum, Ščurka M. (2021)
Zakucia P. - Educational two wheeled mobile robot, Kelemen M. (2021)
Лахно В. - Аудит інформаційної безпеки на основі застосування нейро-нечіткої системи, Блозва А., Часновський Є., Криворучко О., Десятко А. (2021)
Лахно В. - Оптимизація вибору засобів захисту інформації за допомогою генетичного алгоритма, Касаткін Д., Блозва А., Гусєв Б., Осипова Т., Матус Ю. (2021)
Терлецький Т. - Підвищення ефективності системи відеоспостереження шляхом узгодження світлотехнічних параметрів освітлювачів та відеокамер, Кайдик О., Пташенчук В. (2021)
Точилін С. - Комплекс віртуальних лабораторних робіт з механіки та молекулярної фізики (2021)
Tigarev V. - Simulate virtual reality service on software sdn under a limited resource 5g mobile terminal, Babych Yu., Lopakov O., Kosmachevskiy V., Barchanova Yu. (2021)
Гречанінов В. - Про концепцію цифрової трансформації сфери національної безпеки і оборони (2021)
Vagas M. - Process monitoring based on rfid technology, Galajdova A. (2021)
Rákay R. - Monitoring of environment parameters based on wireless sensor network (2021)
Ліпська В. - Спосіб підвищення ефективності деперсоніфікації баз даних (2021)
Sukop M. - Simple speed measurement in sport based on ultrasound, Grytsiv M., Krabáč K. (2021)
Замай Ж. - Інформаційні технології при водопідготовці та можливості її автоматизації на прикладі виробництва питної води "Сіверська", Боровик С., Костенко І., Пасов Г., Буяльська Н., Цибуля С. (2021)
Денисова Н. - Дослідження впливу добавок вівсяного борошна та яблучного пюре на технологію виробництва бісквітів, Буяльська Н., Моторко О. (2021)
Šarga P. - Proposal of monitoring of the heat exchanger station, Strnisko P. (2021)
Сабат М. - Вплив несинусоїдальності напруги на роботу вузла комплексного навантаження з конденсаторними установками, Лисяк В., Шелех Ю., Чечель В. (2021)
Бодунов В. - Математичне моделювання пікових струмів при включенні світлодіодних джерел світла, Діхтярук І., Красножон А. (2021)
Мовенко В. - Моніторинг екологічного стану річок деснянського басейну (2021)
Терещук О. - Пристрій визначення положення вертикалі на безпілотних літальних апаратах, призначених для аерознімання, Крячок С., Беленок В., Мамонтова Л., Бойко О. (2021)
Ванчура Р. - Моніторинг частки земель транспорту в земельних торгах, Смолій К., Серант О., Вітровий А., Ярема Н. (2021)
Content (2021)
Maiorova K. - Implementation of reengineering technology to ensure the predefined geometric accuracy of a light aircraft keel, Vorobiov I., Boiko M., Suponina V., Komisarov O. (2021)
Nurhadiyanto D. - Improved performance of corrugated metal gaskets in boiler’s piping system through multilayered coating, Haruyama S., Mujiyono Mujiyono, Sutopo Sutopo, Yunaidi Yunaidi, Surahmanto F., Choiron M. A., Kusuma N. I., Fauzi N. C. (2021)
Nazarenko S. - Establishment of the dependence of the strength indicator of the composite material of pressure hoses on the character of single damages, Kushnareva G., Maslich N., Кnaub L., Naumenko N., Kovalenko R., Konkin V., Sukharkova E., Kolienov O. (2021)
Sheichenko V. - Design of a roll crusher for sunflower stems and substantiation of the rational modes of its operation, Volskyi V., Kotsiubanskyi R., Dnes V., Shevchuk M., Bilovod O., Drozhchana O. (2021)
Burlaka V. - Design of an universal source for semi-automatic AC welding and induction heating, Lavrova E., Podnebennaya S., Ivanov V., Burikov S. (2021)
Zorenko O. - Influence of the surface characteristics of corrugated cardboard on the quality of inkjet printing, Zorenko Y., Kupalkina-Luhova I., Skyba V., Khokhlova R. (2021)
Puzyr R. - Improving the technology for manufacturing hollow cylindrical parts for vehicles by refining technological estimation dependences, Shchetynin V., Vorobyov V., Salenko A., Arhat R., Haikova T., Yakhin S., Muravlov V., Skoriak Y., Negrebetskyi I. (2021)
Magid H. M. - Analysis of the main factors affecting mass production in the plastic molding process by using the finite element method, Dabis B. K., abed alabas Siba M. (2021)
Dаnylеikо O. - Increasing wear and corrosion resistance of steel products by combined laser thermomechanical treatment, Dzhemelinskyi V., Lesyk D. (2021)
Abdulhadi H. A. - Numerical investigation on crack analysis of H13 fixed die and structural analysis of moving die with two different materials (2021)
Abstract and References (2021)
Гальперіна Л. - Концептуальні засади глобальної координації стратегій економічного розвитку, Киян Є. (2021)
Бурмака М. - Глобальні трансформації енергетичного ринку, Рудьковський С. (2021)
Сабра М. - Взаємозв'язок між розвитком підприємництва та динамікою економічного зростання: досвід окремих країн Близького Сходу та Північної Африки, Шретех Д. (2021)
Федірко О. - Еволюція інноваційної політики ЄС, Федірко Н. (2021)
Яценко О. - Інноваційно-інвестиційне співробітництво України та Китаю, Аксьонова О., Осадчук В. (2021)
Шемаєва Л. - Боргова стійкість у зміцненні фінансового суверенітету України, Онофрійчук В., Онофрійчук А. (2021)
Величко О. - Вплив корпоративної соціальної відповідальності на фінансові показники компаній, Прилипко С., Прилипко К. (2021)
Веселовська Г. і. - "Маклена Граса” Сергія Данченка в контексті комунікативних практик театрального процесу в Україні 1960-х - 1970-х років (2021)
Корчина Н. І. - Проєкти Ади Рибачук та Володимира Мельниченка 1965 - 1966 років, присвячені Бабиному Яру (2021)
Oleksienko O. - Music and Performance by the Dzherelo Instrumental Chamber Quartet: Timbral Unity and Instrumentation Features (2021)
Sytnyk I. - Conceptual and Artistic Fundamentals of Tetiana Yablonska’s Neo-Folklorism (2021)
Абрамова М. М. - Трансформації портретування в комунікативному просторі культури на рубежі ХХ - ХХІ століття (2021)
Безугла Р. І. - Бренд митця та арт-ринок: Сучасна система цінностей у мистецтві (2021)
Чібалашвілі А. О. - Роль автора в мистецтві нових медіа на прикладі композиторських пошуків (2021)
Чмелик І. В. - Перформанси і мурали Святослава Владики в сучасному соціокультурному просторі України (2021)
Яцик І. В. - Перформативні практики у творчості українських митців (кінець ХХ - початок ХХІ століття) (2021)
Лубинський Р. - Експертиза та проблеми атрибуції "Несіння хреста" із колекції Львівської національної галереї мистецтв імені Бориса Возницького (2021)
Мандра Н. Б. - Мистецтвознавчі поняття у системі культури: Типологія функціональних впливів (2021)
Полякова М. В. - Повсякденне життя українських художників 1960-х - 1980-х років: Перспективи культурологічного дослідження (2021)
Савчин Л. - Український народний танець у сучасній молодіжній інтерпретації: Історіографія етносьогодення, Самохвалова А. (2021)
Харченко П. В. - Музичне та візуальне в кінематографі: Автономія і синтез (2021)
Бондарчук В. О. - Постать Дмитра Гнатюка в українській оперно-режисерській практиці (2021)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського