Лоштин Н. - Пергаментний диплом із канцелярії Галицької провінції бернардинців (2021)
Конох О. Є. - Організація процесу фізичного виховання в дошкільному навчальному закладі з цілеспрямованим використанням елементів футболу (2012)
Чижова О. - Крок до архіву майбутнього: про реалізацію грантового проєкту "Комплексна система інформатизації ЦДАМЛМ України" за підтримки Українського культурного фонду, Резнік І. (2021)
Кузьмина Л. И. - Особенности методики развития гибкости у детей младшего школьного возраста на уроках физической культуры, Чиженок Т. М. (2012)
Пиріг Р. - Центральний державний архів громадських об’єднань України: створення і початок діяльності (2021)
Лиходед В. С. - Психическое развитие школьников в регионе АЭС, Клопов Р. В., Лиходед Я. В. (2012)
Любарська Л. - До 100-річчя від дня народження Дмитра Луценка (2021)
Остапенко Г. О. - Структурні компоненти готовності майбутніх учителів фізичної культури до організації здоров'язбережувального навчально-виховного середовища загальноосвітньої школи, Циганок О. В., Жестков С. Г. (2012)
Коломієць Н. - Актуальні проблеми розвитку архівознавства, джерелознавства та документознавства у цифрову добу на науковому форумі у Шевченковому університеті, Палієнко М. (2021)
Підлужняк О. І. - Підвищення рівня здоров'я студентів внз за допомогою ігрових видів спорту, Шемчак І. А. (2012)
Палієнко М. - Цінні праці з дослідження зарубіжної україніки (рецензія на монографії Миколи Тимошика "Українське книговидання в діаспорі: Велика Британія" та "Українська журналістика в діаспорі: Велика Британія". К., 2021) (2021)
Романишина Л. М. - Особливості формування професійної компетентності майбутніх учителів початкових класів у процесі педагогічної практики, Конох А. П. (2012)
Виставки, презентації, конференції, зустрічі (2021)
Ротаєнко А. М. - Аналіз ставлення учнів старшої школи до проведення уроків фізичної культури (2012)
Соколова О. В. - Особенности динамики интегральных параметров сердечно-сосудистой системы организма студентов-первокурсников в процессе систематических занятий степ-аэробикой (2012)
Сущенко А. В. - Інформаційно-комунікаційні технології і засоби навчання в професійній підготовці майбутніх фахівців фізичного виховання і спорту (2012)
Трояновська М. М. - Теоретичний аналіз розвитку координаційних здібностей у фізичному вихованні та спорті (2012)
Черненко Е. Е. - Особенности мотивации занятий физическими упражнениями студентов ЗНУ, Сердюк Д. Г. (2012)
Чиженок Т. М. - До питання застосування в процесі підготовки фахівців фізичного виховання і спорту структурно-логічних схем з дисципліни "Теорія і методика фізичного виховання", Коваленко Ю. О. (2012)
Богдановська Н. В. - Особливості фізичної реабілітації осіб похилого віку з ішемічною хворобою серця, Кальонова І. В. (2012)
Власенко К. Л. - К вопросу об использовании электромагнитных полей (ЭМП) низкой частоты при физреабилитации больных с развивающейся межпозвоночной грыжей, Власенко Д. А., Параева Е. Н. (2012)
Кісельов А. Ф. - Медико-соціальна та фізична реабілітація дітей з порушенням опорно-рухового апарату, Руденко А. О., Жигадло Г. Б., Борецька Н. О., Вичалковська Н. В. (2012)
Клапчук В. В. - Толерантність до фізичного навантаження: діагностика і тренування в клініці та спорті, Фетісова В. В., Самошкін В. В. (2012)
Михалюк Е. Л. - Ретроспективный обзор врачебно-педагогических наблюдений за занятиями физкультурой и спортом (2012)
Михайлова Н. Є. - Розвиток силових здібностей нижніх кінцівок у дітей з вродженою клишоногістю засобами фізичної реабілітації, Маліков М. В. (2012)
Михалюк Е. Л. - Динамика показателей пульса и артериального давления при проведении субмаксимального теста pwc170 у подростков с первичной артериальной гипертензией, Иванько О. Г., Малахова С. Н., Левченко Л. И. (2012)
Назарук В. Л. - Складові культури здоров'я в професійній діяльності майбутнього лікаря та їх характеристика (2012)
Станкевич Л. Г. - Влияние различных концентраций антиоксидантов на перекисный гемолиз эритроцитов, Земцова И. И. (2012)
Христова Т. Є. - Танцювально-рухова терапія у фізичній реабілітації дітей, хворих на бронхіальну астму, Казакова С. М., Казаков Є. О. (2012)
Шуляк В. И. - Некоторые аспекты проблемно-ориентированного подхода в подготовке реабилитологов (2012)
Ванюк А. И. - Оценка функциональной подготовленности волейболисток высокой квалификации с использованием современных компьютерных технологий, Старцева Д. С., Богдановская Н. В., Маликов Н. В. (2012)
Васильєва Л. В. - Розвиток гнучкості з урахуванням моторного профілю асиметрії рухів та технічної підготовленості гімнасток 6-13 років, Борисова Ю. Ю. (2012)
Воробйова М. В. - Технічна підготовленість юних баскетболістів з урахуванням типу темпераменту, Філенко Л. В., Корчагін І.П. (2012)
Гунина Л. М. - Сдвиги параметров гомеостаза организма и функционального состояния сердечно-сосудистой системы спортсменов под влиянием пробиотической терапии, Алехина Г. Г. (2012)
Дичко О. А. - Зміни кислотної резистентності еритроцитів периферійної крові спортсменів, які займаються боротьбою дзюдо, Казімірко Н. К., Дичко Д. В., Гаврилін В. О., Кущ І. В. (2012)
Лазаренко М. Г. - Теорія рухових умінь і навичок під час стрільби в біатлоні (2012)
Павлось О. О. - Структура та зміст авторської тренувальної програми спеціальних олімпіад з баскетболу, Передерій А. В. (2012)
Пітин М. П. - Значущість компонентів теоретичної підготовки на ранніх етапах багаторічної підготовки у стрільбі з лука, Стецькович Н. М., Хитров Є. І. (2012)
Попов С. М. - Особливості динаміки функціональної підготовленості волейболісток високої кваліфікації на різних етапах навчально-тренувального процесу, Караулова С. І., Попов С. С., Д'якова Ю. В. (2012)
Самоленко Т. - Особенности построения тренировочного процесса бегуний на средние дистанции с учетом циклических изменений женского организма, Криворученко Е. (2012)
Сиваш И. С. - Спортивный отбор и ориентация в системе многолетнего совершенствования гимнасток в групповых упражнениях художественной гимнастики (2012)
Талатынник Е. А. - Особенности электрической активности сердца у квалифицированных спортсменов по гребле на байдарке в годичном цикле подготовки (2012)
Вимоги до оформлення статей у "Вісник Запорізького національного університету” за фахом "Фізичне виховання та спорт” (2012)
Рижиков В. - Особливості побудови професіограми сучасного наукового працівника наукових підрозділів вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти та наукових установ у системі Міністерства оборони України, Горячева К., Бурий С. (2021)
Гульбс О. - Психологічна реабілітація учасників бойових дій, Кобець О. (2021)
Гульбс О. - Розвиток емоційної компетентності військовослужбовців у групах активного соціально-психологічного навчання, Кобець О. (2021)
Зарічанський О. - Психологічні аспекти формування лідерських якостей у професійній підготовці майбутніх офіцерів-лідерів, Голуб О. (2021)
Кравченко К. - Негативізм курсантської молоді як соціально-психологічне явище, Скрябін О., Соколіна О., Зарицька А. (2021)
Городянська Л. - Джерела фінансування житлового забезпечення у Збройних Силах України, Цюкало Л. (2021)
Сизов А. - Проблемні питання в процесі виконання кошторису Міністерства оборони України за 2014–2020 роки, Артюшенко О. (2021)
Воловик В. - Інформаційно-правові засади підготовки громадян до військової служби (2021)
Дегтярьов Д. - Предмет демократичного цивільного контролю над силами оборони (2021)
Зіборєва О. - Форми публічного адміністрування підготовки кадрів з вищою військовою освітою для Збройних Сил України (2021)
Пономарьова Д. - Завдання та принципи взаємодії Міністерства оборони України з іншими державними органами (2021)
Коренець О. - Перспективи використання національної інфраструктури геопросторових даних для вирішення військово-прикладних задач (2021)
Міхно О. - Принцип полімасштабності геонформаційного мониторингу міського середовища, Патракеєв І., Левінськова Н. (2021)
Вихідні відомості (2021)
Козінчук В. - Український авангардний живопис: проблеми іконографічного канону (за матеріалами творчості В. Дувірака) (2021)
Манчук Н. - Особливості формоутворення народної дитячої іграшки в дизайні (2021)
Маслобойщиков С. - Основи режисури як синтезу багатоскладового драматичного образу в театрі та екранних мистецтвах (2021)
Мельничук Л. - Наука про мистецтво в Харкові. Кафедра теорії і історії мистецтв (2021)
Новохатько Л. - Формування композиції "Round Midnight" протягом творчого шляху Телоніуса Монка (2021)
Осадча А. - Стилістика шрифтів, логотипу та товарного знака (2021)
Пірус В. - Маловідомі співаки української діаспори. Софія Романко-Муцак, Пірус В., Вишневська С. (2021)
Сіненко О. - Вияви акціонізму в музичному мистецтві (2021)
Соченко М. - Перша всеукраїнська бієнале історичного жанру "Україна від Трипілля до сьогодення в образах сучасних художників" (2021)
Терешенко Н. - Менеджмент у сфері сучасного хореографічного мистецтва України (2021)
Чуйко О. - Декоративно-прикладне мистецтво Галицько-Волинського князівства в системі культурного взаємообміну з країнами Європи (2021)
Ладоня К. - Неузуальні способи словотвору оказіоналізмів українськомовного сегмента Facebook (2021)
Летюча Л. - Фреймова організація метафоричної моделі "Війна" (на прикладі "пандемійного" інтернет-дискурсу) (2021)
Мамчич І. - Компонентний аналіз дієслівних синонімів (на матеріалі ретророманів Андрія Кокотюхи) (2021)
Наконечна Г. - Чергування у/в у науковому тексті 70-х років ХХ століття (2021)
Охріменко О. - Комунікативно-прагматичне висвітлення текстів податкового законодавства Федеративної Республіки Німеччина, Коваль Т. (2021)
Плотнікова Н. - Структурно-граматичні паралелі фразеологічних біблеїзмів та міфологізмів з ономастичним компонентом (на матеріалі неспоріднених мов), Савіна В., Семенова Л. (2021)
Польова О. - Спортивні метафори в промовах турецьких політиків (2021)
Приходько О. - Драматична поема Лесі Українки "На полі крові” як об’єкт сценічної інтерпретації: інтермедіальний аналіз (2021)
Saban O. - Corpus-based diachronic study of the noun "challenge”, Serafyn A. (2021)
Сосєдко К. - Прагматичне значення альманаху у розвитку літературного процесу (2021)
Стеценко Д. - Синестезія і звукосимволізм у лінгвосеміотичному формуванні образу-символу "лабіринт" (на матеріалі роману Джеймса Дешнера "Той, що біжить лабіринтом") (2021)
Теглівець Ю. - Гіперо-гіпонімічні відношення у термінології фотографії (2021)
Тюріна К. - Семантико-функціональні особливості антропонімів у детективному романі "Вбивство у "Східному експресі" А. Крісті (2021)
Хода Л. - Особливості розвитку мовлення студентів в умовах дистанційного навчання (на матеріалі української та словацької мов) (2021)
Холод І. - Лінгвостилістичні особливості лексико-синтаксичного повтору в романі І. Багряного "Тигролови" (2021)
Ціпіньо М. - Компаративний аналіз уживання біблеїзмів у німецькій та українській мовах, ступінь їх структурно-семантичної еквівалентності щодо оригінального тексту Біблії в сучасному перекладі українською мовою (2021)
Черхава О. - Експеримент як інструмент діагностики ступеня резилентності різних соціальних груп в умовах стресу (2021)
Лобода О. - Роль розвивального освітнього середовища у розвитку інтелектуально-творчих здібностей майбутніх педагогів-музикантів (2021)
Любас А. - Педагогічні умови формування міжкультурної компетентності майбутніх фахівців бойового та оперативного забезпечення (2021)
Морозова М. - Розвиток soft skills у майбутніх фахівців економічних спеціальностей (2021)
Нестеренко М. - Система квазіпрофесійних завдань у процесі підготовки майбутніх учителів початкової школи до моделювання та проведення уроків інформатики (2021)
Новіцька О. - Вивчення теми "Дім. Квартира. Кімната" на заняттях з української мови як іноземної: методична розробка для викладача (2021)
Райська Л. - Загальна характеристика формування текстотвірних умінь на уроках української мови в молодших школярів, Приходько Я. (2021)
Саєнко Н. - Міжкультурна комунікація як компонент професійної діяльності майбутнього фахівця, Новікова Є. (2021)
Скотна Н. - Формування стресостійкості батьків до навчання дітей у початковій школі "НУШ" у посткарантинному періоді, Стець В., Волошин С. (2021)
Стахова Л. - Формування фразового мовлення в дітей, які не розмовляють, Кравцова І. (2021)
Терешко І. - Мистецько-українознавчі компоненти педагогічних поглядів М. Леонтовича та П. Тичини, Пшемінська Л. (2021)
Трускавецька І. - Методичні особливості навчання обдарованих дітей на уроках біології, Трускавецька А. (2021)
Харченко І. - Формування професійної культури як необхідна умова підготовки сучасного фахівця, Шишенко І. (2021)
Цуркан Т. - Психологічні особливості адаптації учнів п’ятого класу до навчальної діяльності, Каралаш І. (2021)
Чернишенко О. - Формування культури ділового спілкування майбутніх фармакологів у процесі вивчення дисципліни "Англійська мова”, Журкіна С., Коляда І. (2021)
Чернiченко Л. - Використання психотерапевтичних методик для формування комунiкативної дiяльностi в дiтей з порушенням iнтелектуального розвитку (2021)
Чубань Т. - Синтаксис у мовній підготовці вчителя української мови, Левченко Т. (2021)
Шахрай В. - Формування готовності старшокласників до відповідального батьківства: принципи, зміст, методи (2021)
Шварп Н. - Формування здатності до емоційної саморегуляції викладачів медичних і фармацевтичних закладів вищої освіти, Фесенко В. (2021)
Шевченко О. - Проблеми функціонування початково-технічного профілю позашкільної освіти в сучасних умовах (2021)
Ihnatenko M. - Support of projects and strategies for the development of rural green tourism enterprises by local communities and the state, Romaniuk I., Yatsenko Ya. (2021)
Васильєва О. О. - Оцінка важелів впливу на цільові показники сталого розвитку аграрної сфери, Горошкова Л. А. (2021)
Мармуль Л. О. - Роль адміністрування податку на доходи фізичних осіб в управлінні конкурентоспроможністю аграрних підприємств, Новак Н. П., Халілов Е. Д. (2021)
Пилипенко К. А. - Облік та аналіз витрат операційної діяльності аграрних підприємств, Коваль С. В., Кучеренко М. А. (2021)
Kucherenko S. - Implementation of "Intellectual networks" – direction of ensuring the energy efficiency of the national economy of Ukraine, Levaieva L. (2021)
Михайлов С. В. - Управління проектами енерго- та ресурсозберігаючих інновацій суб’єктів підприємництва (2021)
Щербак Л. В. - Розвиток у студентів спеціальності "Професійна освіта. Туризм" умінь творчого проєктування як умова підготовки фахівців нового покоління (2021)
Бойко О. М. - Європейський досвід транскордонної взаємодії в інноваційному розвитку підприємств, Борзенко О. О. (2021)
Коваль С. П. - Управління ризиками у сфері оплати праці (2021)
Кузнєцова Т. В. - Конкурентні переваги роботизованих підприємств при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності, Паламарчук О. М. (2021)
Семененко О. Г. - Моделювання впливу ефективності діяльності підприємства на оцінку вартості бізнесу, Черняєв О. С. (2021)
Студінський В. А. - Економіко-екологічні аспекти видобування граніту на Житомирщині: проблеми і перспективи, Диняк С. В. (2021)
Тірбах Л. В. - Аудит розрахунків з оплати праці та шляхи його вдосконалення, Чабан Г. В. (2021)
Перчук О. В. - Організація діяльності, облік та оподаткування суб’єктів малого бізнесу туристичної сфери, Пеньковський В. С. (2021)
Макарчук И. Н. - Понятие, сущность и этапы финансового планирования и бюджетирования на предприятии, Худолий В. В., Расюк М. М. (2021)
Малишко В. В. - Податкова політика України в сучасних умовах (2021)
Рибакова Т. О. - Механізм фінансового регулювання зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання (2021)
Slіusar S. - Value-added tax and its place in the indirect tax system (2021)
Андреєв С. - Безпекова складова фахової компетентності здобувачів вищої освіти з публічного управління та адміністрування (2021)
Андрієнко М. - Позиції лідера у структурі державного управління, Гаман П., Якубов В., Гордєєв П. (2021)
Задорожня І. - Світові практики публічного управління сферою благоустрою міст (2021)
Зелинська Н. - Cтатус органів місцевого самоврядування на окремих територіях України (2021)
Коженовські Л. - Інформація – важіль антикризового менеджменту Республіки Польща, Литвиновський Є. (2021)
Мунько А. - Інституційні особливості державного регулювання споживчого ринку України (2021)
Твердохліб О. - Матеріальні резерви як економічний компонент ресурсного механізму державного управління у сфері цивільного захисту, Подобєд І. (2021)
Шестопалова C. - Місце іншомовної комунікативної компетенції в професійній компетентності сучасного державного службовця (2021)
Наші автори (2021)
Титул, зміст (2021)
Рогова В. Б. - Управлінські індикатори розвитку освіти Solid Info як чинник підвищення ефективності державної освітньої політики, Лондар С. Л. (2021)
Radionov Yu. - Expenditures of the consolidated budget of Ukraine for human capital development (2021)
Терещенко Г. М. - Підвищення фінансової грамотності і фінансової інклюзії домогосподарств у контексті розвитку небанківського сегмента фінансового сектору, Шелудько Н. М., Версаль Н. І., Шаповал Ю. І. (2021)
Ворона В. О. - Регулювання ефективності освітньої діяльності закладів вищої освіти України: нормативно-правовий аспект (2021)
Попкова Л. В. - Технологія опрацювання інформації в системі підготовки фахівців із вищою освітою, Ханюк Т. О. (2021)
Лєснікова М. В. - Розвиток регіональних систем професійної (професійно-технічної) освіти (2021)
Шараєвська М. І. - Аналіз структури форм статистичної звітності закладів загальної середньої освіти на регіональному рівні, Дерепа Т. С., Цоколенко Є. П. (2021)
Anisimova O. - Formula financing of the vocational training: best practices (2021)
III Міжнародна науково-практична конференція "Реформа освіти в Україні. Інформаційно-аналітичне забезпечення" (м. Київ, 28 жовтня 2021 р.) (2021)
Мороз В. Р. - Мукачівський єпископ Стефан (Симеон) Ольшавський: його життя і свячення київським митрополитом Атанасієм Шептицьким у 1735 р. (публікація грамоти свячень) (2021)
Альошина О. А. - Практика проведення народних читань православними братствами Волинської та Київської губерній (друга половина ХІХ ст.) (2021)
Курдина Ю. М. - Добудова головного корпусу Львівської політехніки на початку XX століття (2021)
Шугальова І. М. - Повсякденне життя українців у роки масового штучного голоду 1921–1923 рр. За наративними джерелами (2021)
Куцов К. О. - Громадська діяльність карпатоукраїнських студентів у міжвоєнному Брно (реконструкція за віднайденими джерелами) (2021)
Дударчук Л. - Освітні процеси на Хмельниччині в умовах нацистської окупації (за матеріалами проскурівської газети "Український голос") (2021)
Шимко О. В. - Система оплати працівників сільського господарства Донецької та Луганської областей у 1965 – 1985 роках (2021)
Ганущак Ю. Я. - Роль традиційних Церков у трансформаційний процесах переходу від тоталітарного до демократичного устрою в України (1989 – 2005 рр.) (2021)
Міговк Р. Ю. - Виробництво і первинна обробка зерна в комітатах Унг, Берег, Угоча та Мараморош у середньовіччі (2021)
Котляров П. М. - Візуалізуючи наратив: лютерівська теологія у гравюрах Лукаса Кранаха, Корчук В. І. (2021)
Зубанич Л. Л. - Приватне листування як історичне джерело ранньомодерного часу – на прикладі листів Яноша (X) Друґета та Анни Якушич (2021)
Казак О. Г. - Загострення міжконфесійних відносин у білоруських губерніях Російської імперії (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) у світлі архівних документів (2021)
Скиба І. І. - Держава і протестантські церкви в Угорщині у 1948 – 1989 рр. (2021)
Павлишин Л. В. - Зовнішня політика Чеської Республіки крізь призму історіографії (2021)
Іванчук В. П. - Індивідуальні та календарні поминально-маністичні обряди на Гуцульщині (2021)
Sári T. - Neighbor connections and contemporary groups in a closed society, in the city of Hajdudorog (2021)
Леньо П. Ю. - Меморіалізація "визволителів" у період превентивної радянізації Закарпаття (1944 – 1946 рр.) (2021)
Міщанин В. В. - Дмитро Данилюк. Закарпаття, наш рідний край (2021)
Пеняк П. С. - Фортифікаційне зодчество Закарпаття на сторінках нового видання (2021)
Олашин М. В. - До ювілею відомого українського історика Степана Васильовича Віднянського, Шніцер І. О. (2021)
Олашин М. В. - Пам’яті доцента С. І. Пеняка (2021)
Порядок оформлення та подання публікації (2021)
Афанасієвська І. - Аналіз формування компетенцій за глибинним навчанням у курсі морської англійської мови (2021)
Бобришева Н. - Впровадження елементів змішаної моделі навчання у викладанні англійської мови за професійним спрямуванням (2021)
Бойко К. - Інтерактивна модель навчання судноводіїв англійської мови професійної направленості (2021)
Borucinsky M. - Introducing data-driven learning into the marine engineering English classroom, Tominac Coslovich S. (2021)
Від А. - Використання інтернет-ресурсів для впровадження активного навчання на заняттях із морської англійської мови (2021)
Volkova A. - Making sense of simulators in teaching Maritime English (2021)
Holovina S. - The effectiveness of using Padlet for teaching English (2021)
Diahyleva O. - Role of distance learning in speech culture formationof future maritime specialists during academic and practical training, Tokarieva O., Denychenko I., Yaresko N. (2021)
Іщук А. - Морфосинтаксичні особливості англомовного туристичного дискурсу (2021)
Chirea-Ungureanu C. - "Marinisation” of Maritime English (ME) teachers: the must-have in Maritime Education and Training (MET) (2021)
Кльопка Ю. - Формування навичок самостійної роботи студентів у процесі активного навчання (2021)
Кудрявцева В. - Практика запровадження стратегій активного навчання в курсі морської англійської мови, Барсук С., Фролова О. (2021)
Kulikova I. - Response code and its principle of usage at the Maritime English lessons (2021)
Куценко І. - Використання тестових технологій для професійної підготовки майбутніх морських спеціалістів (2021)
Літікова О. - Педагогічні умови інтердисциплінарного навчання англійської мови морських механіків (2021)
Ліхошерстова В. - Використання онлайн-платформи LearningApps на заняттях з англійської мови для студентів морського профілю (2021)
Ляшенко У. - Доцільність впровадження стратегій глибинного навчання англійської мови професійного спрямування у морських навчальних закладах, Гришко Ю. (2021)
Макарова О. - Використання активних методів навчання англійської мови у підготовці курсантів-судноводіїв до співбесіди-інтерв’ю (2021)
Мороз О. - Навчальний компонент професійно орієнтованої комунікативної компетенції фахівців морської галузі (2021)
Огородник Н. - Мовна особистість майбутнього моряка як стратегічна мета навчання англійської мови (2021)
Пенза І. - Форми, методи та засоби навчання іноземної мови в закладах морської освіти (друга половина XX – початок XXI ст.) (2021)
Піндосова Т. - Підготовка морських фахівців до єдиного вступного іспиту з англійської мови: методичний аспект (2021)
Pranckeviciute V. - Challenges of teaching Maritime English in online studies (2021)
Semeniuk Zumrutdal I. - Challenges in English academic writing: on-line course (2021)
Смелікова В. - Віртуальна академічна мобільність у морській освіті (2021)
Tymofyeyeva O. - Listening for specific purposes in the Maritime English Teaching process (2021)
Тимощук Ю. - Роль тренажерно-симуляторного обладнання у процесі навчання англійської мови для підготовки морських фахівців (2021)
Федорова О. - Мікронавчання у формуванні англомовних компетенцій морських фахівців (2021)
Tsyganenko O. - Interactive learning using modern information technologies at foreign language lessons in higher educational institutions, Savchenko O. (2021)
Швецова І. - Методологічні засади формування іншомовної компетентності: аналіз навчальних потреб, Бондаренко В. (2021)
Shevelova-Harkusha N. - Flipped classroom method for teaching Maritime English (2021)
Верголяс О. О. - Спеціальні інформаційні операції в системі засобів протидії загрозам національній безпеці України (2019)
Кравченко І. А. - Місце інституту омбудсмана у системі протидії дискримінації, Колодочка О. Є. (2019)
Матвійчук А. В. - Теоретико-правові засади моніторингу здійснення місцевими державними адміністраціями державної регуляторної політики (2019)
Гиренко І. В. - Щодо питання принципів у сфері охорони навколишнього природного середовища в ЄС (2019)
Антонюк С. А. - Забезпечення правових гарантій професійної діяльності адвоката у цивільному судочинстві України (2019)
Шапенко Л. О. - Теоретико-правові аспекти розвитку цифрової економіки в Україні, Ткаченко Є. М. (2019)
Басай Н. М. - Договір сурогатного материнства: правова природа (2019)
Січко Д. С. - Правовий режим діяльності акціонерних товариств з одним учасником (2019)
Кравчук М. Ю. - Механізм адміністративно-правового регулювання протидії біотероризму: міжнародно-правовий аспект (2019)
Сало А. Б. - Розвиток інституту підсудності у адміністративному судочинстві у ХХ-ХХI ст. (2019)
Коваль А. А. - Напрямки удосконалення механізму забезпечення прав людини при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій (2019)
Костюкевич Д. В. - Формы и виды взаимодействия следователя с подразделениями уголовного розыска органов внутренних дел при расследовании преступлений (2019)
Гиренко І. В. - Щодо питання принципів у сфері охорони навколишнього природного середовища в ЄС (2019)
Силкіна А. О. - Генеза категорії "формат" аудіовізуального твору як об`єкта права інтелектуальної власності (2019)
Черкасов Д. О. - Деякі аспекти економічного аналізу цивільної відповідальності за шкоду, завдану дефектом в продукції (2019)
Овчарук С. С. - Адміністративна процедура: погляд у минуле і сьогодення (2019)
Рубцова-Каменська Г. А. - Роль та місце інвестиційної безпеки у структурі національної безпеки держави (2019)
Григор’єв В. І. - Вбивство за ч. 1 ст. 115 КК України та вбивство за ст. 119 КК України як різні правові явища (2019)
Денькович О. І. - Стандарти призначення покарання за конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод (2019)
Ополінський А. О. - Вплив рейдерства і грінмейлу на економіку України: інструменти протидії рейдерству (2019)
Фіцик С. О. - Роль теологічної концепції у політико-правових поглядах В’ячеслава Липинського (2019)
Бугаєнко С. А. - Правовий аналіз міжнародної конвенції про захист нових сортів рослин (УПОВ) (2019)
Лукань М. О. - Деліктні зобов’язання в інтелектуальній власності Європейського Союзу (2019)
Штефан О. О. - Малозначні справи: порівняльно-правовий аналіз законодавства Україні та ЄС (2019)
Доценко О. С. - Окремі питання інформаційно-аналітичного забезпечення протидії організованій злочинності в Україні (2020)
Іванов Ю. А. - Передумови позиціонування фонду гарантування вкладів фізичних осіб як складової критичної інфраструктури (2020)
Іщенко Л. В. - Правова характеристика публічно-сервісних заходів адміністративного примусу (2020)
Курило В. І. - Визначення правової категорії "права ветеранів війни та учасників бойових дій", Габрелян Г. В. (2020)
Курило В. І. - Стан впровадження системи електронного урядування в діяльність органів державної влади та перспективи його розвитку, Чиж Ю. В. (2020)
Піддубний О. Ю. - Адміністративний договір як різновид нормативного договору і як втілення концепції суспільного договору (2020)
Приходько А. А. - Антикорупційні заходи: перегляд ефективності в умовах євроінтеграції (2020)
Сорока Л. В. - Нормативна база космічної діяльності: сучасні виклики (2020)
Бедратий Ю. В. - Господарсько-правовий статус вищого суду з питань інтелектуальної власності (2020)
Райко М. С. - Принципи правового регламентування оплати праці — основоположні керівні засади інституту оплати праці (2020)
Квіт Н. М. - Відповідальність виконавця за договором персонального зберігання біологічного матеріалу за втрату, нестачу, пошкодження (2020)
Нагнибіда В. І. - Визначення права, застосовуваного до здатності сторін на укладення арбітражної угоди (2020)
Баулін Ю. В. - Довічне позбавлення волі: проблема умовно-дострокового звільнення в Україні, Алексанян К. А. (2020)
Будяченко О. М. - Лісова сфера, як об’єкт кримінально-правового захисту (2020)
Гута В. І. - Суспільна небезпечність злочинів у сфері публічних закупівель (2020)
Крайник Г. С. - Аналіз ґенези та нових положень кримінального кодексу України про злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи, Клімчук Б. В., Литвиненко А. О. (2020)
Крайник Г. С. - Питання кваліфікації та співмірності відповідальності за злочини проти виборчих прав, Пержул В. О. (2020)
Кудрявцев Є. В. - Суддівський розсуд як феномен кримінального судочинства у США (2020)
Заяць О. С. - Особливості відповідальності адвоката за прояв неповаги до суду, Коновалова Н. Т. (2020)
Іванцова А. В. - Підвищення ефективності діяльності органів прокуратури, Хіль М. В., Улашкевич Л. А. (2020)
Бірюкова А. Г. - Особливості національного правового регулювання міжнародних змішаних перевезень, Дуброва Г. О. (2020)
Кравцов С. О. - Теоретико-прикладні питання розгляду судами малозначних справ, Бігун Т. Ю., Полтавець Ф. С. (2020)
Кравцов С. О. - Електронні докази, як новела цивільного процесуального права України, Поліщук А. А., Стрілець І. Ю. (2020)
Кравцов С. О. - Генезис та розвиток інституту медіації в Україні та світі, Харковець О. П., Кракова В. В. (2020)
Огнев’юк Г. З. - Проблемні аспекти вичерпання прав на торговельну марку в законодавстві України, Стрілець М. В. (2020)
Попов В. А. - Цивільно-правовий договір як регулятор цивільних відносин: поняття, форма та особливості укладення, Морозова А. О. (2020)
Денисов А. І. - Інноваційна політика, як об’єкт фінансово-правового забезпечення (2020)
Доценко О. С. - Забезпечення взаємодії з протидії організованій злочинності в Україні (2020)
Жевелєва І. С. - Правові засади забезпечення інформаційної безпеки об’єктів критичної інфраструктури (2020)
Юсько І. М. - Функції медіації в спорах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень (2020)
Kobetska N. - The specifics of teaching environmental law: conclusions from the university professor’s experience (2020)
Дахова І. І. - Інститут депутатської недоторканності: досвід функціонування в Україні та зарубіжних державах, Гуржій В. О., Борійчук С. В. (2020)
Дахова І. І. - Інститут імпічменту: зарубіжний досвід регламентації та шляхи вдосконалення в Україні, Дереш Ю. В., Романчук А. О. (2020)
Кушніренко О. Г. - Деякі аспекти правонаступництва України: правонаступниця УНР чи УРСР?, Мічківський Р. В. (2020)
Муртіщева А. О. - Правове регулювання лобізму: досвід зарубіжних країн, перспективи для України, Врещ Ю. О., Радченко О. А. (2020)
Петришина М. О. - Особливості обмеження прав і свобод людини і громадянина в законодавстві зарубіжних країн, Дзебчук А. В., Ігнатова А. В. (2020)
Щербаков В. В. - Переваги та недоліки запровадження двопалатного парламенту в Україні, Щербаков В. В. (2020)
Автухов К. А. - Реалізація принципу індивідуальності покарання на прикладі України та Німеччини, Артьомов К. Ю. (2020)
Комарницька М. О. - Особливості кваліфікації за злочини, пов’язані з прийняттям пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди за кримінальним правом України (2020)
Суходубова І. В. - Окремі питання розгляду судової практики як джерела права в Україні, Алиєва А. В. (2020)
Абдель Фатах А. С. - Сутність і правова природа категорії "неповнолітня особа" в трудовому праві (2020)
Зіноватна І. В. - Фріланс як гнучка форма зайнятості в Україні: стан і перспективи розвитку, Пісоцький А. Ф., Новицький Д. В. (2020)
Швець Н. М. - Окремі правові аспекти гендерної дискримінації на ринку праці, Бодейко В. А., Яшарова Д. В. (2020)
Іванов А. М. - Захист прав споживачів під час придбання продукції через мережу Інтернет, Ігнатюк Ю. О. (2020)
Нетеса Н. В. - "Ноу-хау" як об’єкт права інтелектуальної власності: проблемні питання, Дубина К. В. (2020)
Храпенко О. О. - Психологічні особливості захисної промови адвоката (2020)
Крайник Г. С. - Щодо розширення переліку військових злочинів та приведення кримінального кодексу України у відповідність до конвенції ООН проти корупції, Біньковська Ю. І. (2020)
Гудзеляк І. - Трансформація зони садибної забудови міста Львова (на прикладі мікрорайону Козельники) (2021)
Матвієнко Н. - Дорожня карта розвитку сільського туризму в Райгородській об'єднаній територіальній громаді, Матвієнко В., Міченко С. (2021)
Буличева Т. - Можливості та загрози для розвитку агробізнесу в Україні у контексті сучасних викликів, Буткалюк К., Гринюк Т. (2021)
Провотар Н. - Публічні простори Житомира: місця, які спонукають мешканців виходити в місто, Огійчук Н. (2021)
Поливач К. - Природна та культурна спадщина України: досвід тематичного вивчення та атласного електронного картограФування (2021)
Телешман В. - Роль соціальної інфраструктури у розвитку людського потенціалу населення Чернівецької області (2021)
Назарук М. - Розвиток промислового комплексу Криворіжжя: економічні переваги, техногенні наслідки та екологічні проблеми, Остроушко М. (2021)
Битко Н. С. - Мовна ситуація як фактор розвитку англомовної лексикографії Індії: постколоніальний період (2021)
Вихор О. Ф. - Варіативний характер мовленнєвої поведінки британської жінки, Рудік І. В. (2021)
Гринько Л. В. - Засоби вираження категорії вірогідності в сучасних іспанській та італійській мовах, Нігреєва О. О., Шуппе Л. В. (2021)
Дребет В. В. - Синергетика декодування семантичного обсягу іменників з дієслівною модальністю dürfen (на матеріалі німецькомовної художньої прози та преси) (2021)
Калінюк О. О. - Вербальні засоби репрезентації художнього простору в оповіданні Джека Лондона "An Odyssey of the North”, Степанюк Н. В., Терехова Л. В. (2021)
Колегаєва І. М. - Образ їжі у дзеркалі англійської і української фразеології.Стаття 1 (2021)
Матузкова О. П. - Ігрова локалізація: лексичні й контекстуальнограматичні труднощі та стратегії їх подолання, Ємець М. А. (2021)
Мікава Н. М. - Англомовний концепт HAIR як фрагмент професійної картини світу (2021)
Попік І. П. - Структурні особливості англомовного лексикосемантичного поля "gesticulation” (2021)
Смаглій В. М. - Сектор мовознавство у номінативному полі комплексного концепту WORD/LANGUAGE/SPEECH (2021)
Станко Д. В. - Англомовний фанфікшен: перспективи дослідження (2021)
Строченко Л. В. - Концепт A WORK OF GENIUS у картині світу англомовного соціуму (2021)
Томчаковська Ю. О. - Дослідження англомовного окультного дискурсу (огляд літератури) (2021)
Томчаковський О. Г. - Візуалізація інформації в англомовній полікодовій статті (2021)
Тхор Н. М. - Англомовна медична термінологія: функціональний аспект (2021)
Шубко В. В. - Теоретичні передумови дослідження епістемічної Я-позиції в діалогічному дискурсі (2021)
Marina O. V. - Construction of a male identity in the dramatic discourse of the English restoration (2021)
Nykyforenko I. V. - Multimedia beim erwerb der fremdsprachlichen diskursiven kompetenz (2021)
Петлюченко Н. В. - Рецензія на монографію С. І. Потапенка "Когнитивная медиа-риторика: бытование конфликта-кризиса в англоязычных интернет-новостях” (2021)
Вимоги до публікацій (2021)
Верменич Я. - Методики дослідження життєвого простору в зонах погранич (2018)
Тупчієнко М. - Деякі методологічні аспекти реконструкції символіки заліза та виробів з нього в традиційній культурі (2018)
Скрипник Г. - Європейський вимір наукового доробку Катерини Грушевської (2018)
Сушко В. - Етнічний склад населення Cлобожанщини (етнографічний аспект) (2018)
Темченко А. - Мотив "складання" в лікувально-обрядових текстах: історія образів і міфологічна семантика (2018)
Дмитренко А. - Апотропеї індивідуального захисту при збиранні ягід на Правобережному Поліссі України (2018)
Сауляк Б. - Деревообробні ремесла Слобожанщини: традиції та сучасність (2018)
Курінна М. - Тваринництво як одна з провідних форм господарювання чеських колоністів і їхніх нащадків у другій половині XIX – упродовж XX століття (за матеріалами етнографічних досліджень Мелітопольського краю) (2018)
Стішова Н. - Руйнівні процеси в етнокультурі українців за умов тоталітаризму (на матеріалі календарних свят і обрядів) (2018)
Курочкін О. - Хмільні напої в побутовій культурі й фольклорі українців (2018)
Триняк Л. - Фітотерапія в народній медицині покутян (у працях іноземних дослідників другої половини XIX – початку XX ст.) (2018)
Бех К. - Атрибутика весільної обрядовості міста: семантика і символіка (2018)
Пилипчак М. - Український ігровий фольклор у житті сучасної дитини (2018)
Пахолок І. - Рослинна символіка в троїцькій та різдвяній обрядовості українців (порівняльний і культурно-генетичний аспекти), Данилиха Н. (2018)
Шафранська Г. - Типи сорочок Чернігівщини (із фондової збірки Музею народної архітектури та побуту України) (2018)
Гайова Є. - Звичаєво-обрядова культура Львівщини в календарних святах зимового циклу (на матеріалі етнографічних польових досліджень) (2018)
Вольвач П. - Василь Симиренко та українські націонал-демократичні діячі (2018)
Косицька З. - ІІІ Міжнародне свято витинанки в Могилеві-Подільському (2018)
Інформація про авторів (2018)
Руда О. В. - Освітнє питання в діяльності єврейських парламентарів у Законодавчому сеймі Польської держави (1919 – 1922) (2020)
Пасіцька О. І. - "Cвій до свого по своє": сільськогосподарські виставково-ярмаркові заходи в Галичині у 20 – 30-х роках ХХ століття (2020)
Сеницький В. В. - Воєнна округа УПА "Говерля" в період німецької окупації (1943 – 1944) (2020)
Луньо Є. А. - Народно-оповідна традиція про знищення польської колонії Пишівка весною 1944 року (2020)
Stasiuk O. Yo. - The nomination of candidates for deputies as a ritual element of soviet ostensible democracy (2020)
Луцький О. І. - Двадцятип’ятитомне видання творів Івана Франка: львівський внесок (2020)
Попко С. М. - Участь військовослужбовців Збройних сил України в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки (1992 – 2018) (2020)
Krasivskyi O. Ya. - Dynamics of national identity formation in independent Ukraine, Pasichnyk V. M. (2020)
Патер І. Г. - Іван Крип’якевич і наддніпрянська політична еміграція: взаємини і співпраця (1910-ті – 1930-ті роки) (2020)
Посівнич М. Р. - Міжнаціональні стосунки в публіцистиці Степана Бандери (2020)
Сова А. О. - Іван Боберський і Листопадові події у Львові 1918 року (2020)
Зайцев Ю. Д. - Шістдесятництво у контексті українського опозиційного руху 1960 – 1980-х років (2020)
Романюк М. В. - |Рец.|: Збірник джерел до біографії Романа Шухевича у міжвоєнний період. |на|: Роман Шухевич у громадсько-політичному житті Західної України 1920 – 1939 рр.: спогади, документи, світлини / упоряд. і відп. ред. Андрій Сова; Центр незалежних історичних студій. Львів: Апріорі, 2019. 816 с. (2020)
Артимишин Ю. З. - |Рец.|: "(Не)чорно-біла історія українсько-польського діалогу пам’яті". |на|: Стрільчук Л., Нінічук А. Війна пам’яті та війни пам’ятників у сучасних українсько-польських відносинах. Луцьк: Вежа-Друк, 2019. 368 с. (2020)
Боковець В. В. - Державна підтримка інноваційної діяльності, Махначова Н. М., Григулець А. В. (2021)
Боднарук О. В. - Особливості формування інноваційного інструментарію сучасного маркетингу в умовах трансформації цифрової економіки (2021)
Дербеньова Я. В. - Публічне управління зовнішньоекономічною діяльністю з урахуванням регіональних особливостей, Артеменко А. І., Маляревський В. М., Царук В. В., Юрченко К. М. (2021)
Шморгун Л. Г. - Становлення системи народовладдя на принципах формування "корпоративної держави” в контексті сталого розвитку України, Борзунов В.І., Сіренко С. І. (2021)
Скрипник С. В. - Світові практики обліку та оподаткування криптовалют, Головчак Г. В., Шепель І. В. (2021)
Опанащук Ю. Я. - Світові досягнення та інноваційні технології в сучасному туристичному та готельно-ресторанному бізнесі, Колісниченко Т. О., Вергун А. М. (2021)
Махортов Ю. О. - Івент-туризм як потенціал підвищення ефективності роботи рекреаційних та курортно-оздоровчих комплексів, Громоздова Л. В., Ілляшенко І. О., Шевчук О. В., Медвідь Г. С. (2021)
Панченко С. А. - Вплив класичних теорій мотивацій на ефективність навчання в сучасних реаліях, Літовка-Деменіна С. Г. (2021)
Кальной С. П. - "Призма знань” як віртуальна форма організації е-мережевої персональної бази знань на прикладі медицини, Кальна-Дубінюк Т. П. (2021)
Хамська Н. Б. - Формування комунікативної компетентності особистості засобами мови, Полянська К. С., Уманська Ю. В. (2021)
Громоздова Л. В. - Забезпечення економічної безпеки підприємства, Іванюта В. В., Ніколаєва С. П., Стенічева І. Б., Смірнова О. Ю. (2021)
Витвицька О. Д. - Стратегічні орієнтири продовольчої безпеки в умовах глобалізації, Кулаєць М. М., Валов О. В. (2021)
Станіславчук А. О. - Теоретичні аспекти управління маркетинговою діяльністю сучасного підприємства, Янчук Т. В. (2021)
Іванюта П. В. - Ефективність системи менеджменту за показниками діяльності підприємства, Білецька Н. В., Шмагельська М. О., Британська Н. Н. (2021)
Марко І. Ю. - Методичний підхід до обґрунтування розподілу фінансових ресурсів між видами (родами військ) Збройних Сил України, Чернишова І. М., Леонтович С. П. (2021)
Бунда О. М. - Організація аутсорсингу бухгалтерських послуг у сучасних умовах господарювання, Козленко А. В. (2021)
Кулініч Т. В. - Вплив ділового клімату на стійкість промислових підприємств, Обіход С. В., Бевзо Г. А. (2021)
Бунда О. М. - Аудит розрахунків за виплатами працівникам на підприємстві, Козленко А. В. (2021)
Денисов А. І. - Спеціальні фінансово-правові режими для окремих категорій іноземних інноваційних інвесторів (2020)
Малашко О. Є. - Пріоритетні напрями удосконалення інформаційної безпеки України, Скриньковський Р. М. (2020)
Мушенок В. В. - Податково-правові засади державного регулювання ринку електроенергії в Україні (2020)
Дрозд А. О. - Особливості положення органів конституційного контролю в деяких країнах романо-германської правової системи: історико-порівняльний аналіз (2020)
Horielova V. - Patient-centricity: a new model of moral and legal improvement (2020)
Новицький В. М. - Основні загрози втрати комерційної таємниці в мережі Інтернет та аналіз практики захисту комерційної таємниці у державах-членах ЄС (2020)
Руденко О. А. - Перспективи удосконалення цивільної юрисдикції місцевих загальних судів в Україні (2020)
Рашевська К. Є. - Економічні санкції як засіб впливу на російську федерацію з метою забезпечення прав людини на території окупованої автономної Республіки Крим (2020)
Кравчук М. Ю. - Соціальні та правові наслідки реалізації біозагроз (2020)
Личенко І. О. - Реалізація концепції публічно-сервісної держави в Україні (2020)
Скриньковський Р. М. - Структурно-класифікаційна характеристика забезпечення інформаційної безпеки, Малашко О. Є. (2020)
Карпінський Б. А. - Конституційно-правова і стратегіологічна відповідальності в доктрині державотворчого патріотизму нації, Карпінська О. Б. (2020)
Жебровська К. А. - Міжнародне співтовариство і права людини (2020)
Рябошапченко А. О. - Поняття іноземної інвестиції в сучасному міжнародному праві (2020)
Левицька Н. О. - Цифрова трансформація в юридичній діяльності (2020)
Мацелюх І. А. - Права та обов’язки боржника як сторони виконавчого провадження, Бабич Я. С. (2020)
Попко Є. В. - Співвідношення Lex Sportiva та міжнародного спортивного права (2020)
Бінько І. І. - Публічне адміністрування як організаційно-правовий засіб охорони майнових прав (2021)
Мельник А. Б. - Методологічні концепти забезпечення публічної безпеки та порядку під час масових заходів, Гуцуляк М. Я. (2021)
Охріменко І. М. - Організація діяльності правоохоронних органів: досвід ЄС, Музика М. П., Голота Н. П. (2021)
Хамходера О. П. - Суб’єктивний публічний інтерес: теорія та прикладні перспективи, Піть І. Ю. (2021)
Чепов О. О. - Контрольні функції територіальної громади столиці України – міста-героя Києва у сфері земельних ресурсів (2021)
Швець Ю. Ю. - Теоретико-правові засади механізму адміністративно-правового забезпечення права особи на охорону здоров’я (2021)
Шевченко Ю. А. - Дискреційні повноваження суб’єктів публічної адміністрації в контексті захисту прав, свобод та інтересів приватних осіб в адміністративному судочинстві (2021)
Бровдій А. М. - Господарсько-правовий статус інженера-консультанта в Україні: проблеми правового забезпечення (2021)
Караханян К. М. - Особливості правового регулювання альтернативної енергетики в країнах Америки (США, Канада, країни Латинської Америки) (2021)
Немчинов Є. С. - Деякі питання участі прокурора у спрощеному провадженні щодо кримінальних проступків в суді першої інстанції (2021)
Поліщук Н. І. - Наявність перешкод до відбування покарання, як кримінально-правова ознака в контексті звільнення від покарання за хворобою (2021)
Сезонов В. С. - Система криміналістичного документознавства: зарубіжний досвід, Охріменко С. С., Антонюк О. В. (2021)
Скоромний Я. І. - Фундаментальне право людини на справедливий суд як об’єкт захисту інституту юридичної відповідальності судді (2021)
Медведська В. В. - Історико-правовий аспект передумов виникнення домашнього насильства щодо жінок (2021)
Омельчук В. А. - Проблеми реалізації колективних прав людини в спектрі забезпечення національної безпеки України, Богатов Ю. М. (2021)
Ткаченко Є. А. - Майнові відносини подружжя в міжнародному сімейному праві: методологія регулювання (2021)
Чернега В. М. - Класифікація заборонних норм сімейного права (2021)
Кушнір Я. О. - Особливості нормативної регламентації порядку в’їзду громадян України на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї (2021)
Дядюк А. Л. - Теоретико-практичні проблеми встановлення кінцевих бенефіціарних власників учасниками господарських правовідносин (2021)
Шматько Г. І. - Green Deal та Україна: правові перспективи у сфері альтернативної енергетики (2021)
Бусакевич А. В. - Конституційне право людини на працю: проблемні аспекти працевлаштування молоді, Стець О. М. (2021)
Бурда С. Я. - Проблемні аспекти кримінальної відповідальності за зґвалтування в контексті змін до ст. 152 Кримінального кодексу України (2021)
Маслова О. О. - Взаємозв’язок та відмінності факультативних ознак об’єктивної сторони складу кримінального правопорушення (2021)
Прокопчук Т. Й. - Хронологія виникнення юридичних складів кримінальних правопорушень, які передбачають розголошення інформації з обмеженим доступом (2021)
Сопільник Р. Л. - Імунітет суддів та їх відповідальність в Україні, Скриньковський Р. М., Скоромний Я. І. (2021)
Машковська Л. В. - Правове забезпечення розвитку суспільних відносин у сфері праці, Коваленко-Чукіна І. Г. (2021)
Пижова М. О. - Вплив державного регулювання на справедливу оплату праці (2021)
Хоперія А. А. - Арбітражне рішення: поняття та основні вимоги до нього (2021)
Штефан О. О. - Дискусійні питання щодо визначення предмету цивільного процесуального права (2021)
Курило В. І. - До питання принципів публічно-сервісної діяльності у фіскальній сфері України, Биркович Т. І., Овчарук С. С. (2021)
Шепета О. В. - Основні вимоги до планування захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах на підприємстві, Тугарова О. К. (2021)
Дядюк А. Л. - Правове регулювання скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерного товариства (2021)
Карпінська Н. В. - Правове регулювання фітосанітарної паспортизації в ЄС (2021)
Романов М. В. - Сутність та значення інституту пробації в Україні та пострадянських країнах (на прикладі Росії, Латвії), Кахнова М. Г. (2021)
Жебровська К. А. - Зв’язок міграційних потоків та безпеки держави: міжнародно-правове регулювання, Рябошапченко А. О. (2021)
Олейников С. М. - Державно-правовий примус в умовах політичних режимів (2021)
Могілевський Л. В. - Єдність та диференціація правового регулювання трудових прав працівників органів прокуратури, Сєвідова О. В. (2021)
Toporkova M. - Neoliberalism philosophy in legal regulation and human rights policy as direction to handle with social inequality in company’s purpose, Fedotova O., Zhukova A. (2021)
Ільків О. В. - Право забудови земельної ділянки (суперфіцій) (2021)
Хоперія А. А. - Відмова у визнанні і наданні дозволу на виконання рішень міжнародного комерційного арбітражу у зв’язку з неналежним повідомленням про арбітражний розгляд (2021)
Березюк О. В. - Застосування комп’ютерних технологій під час вивчення студентами дисциплін циклу безпеки життєдіяльності (2016)
Бойчук Ю. Д. - Сучасні підходи щодо формування компетентності з безпеки життєдіяльності вчителів у системі післядипломної педагогічної освіти, Астахова М. С. (2016)
Васаженко Н. А. - Навчання майбутніх спеціалістів з обліку та адміністрування в контексті компетентністного підходу з використанням електронних освітніх ресурсів (2016)
Віштак І. В. - Особливості формування культури безпеки в процесі підготовки фахівців технічних спеціальностей (2016)
Гвоздій С. П. - Підготовка майбутніх фахівців соціономічних спеціальностей до безпеки життя і професійної діяльності як соціально-педагогічна проблема (2016)
Дембіцька С. В. - Організація самостійної роботи студентів з безпеки життєдіяльності в процесі підготовки фахівців (2016)
Дембіцька С. В. - Управління пізнавальною діяльністю студентів під час вивчення безпеки життєдіяльності шляхом впровадження методів проектного навчання, Кобилянська І. М. (2016)
Кобилянський О. В. - Педагогічні та соціально-економічні аспекти самозбереження здоров’я зайнятого населення України, Заюков І. В. (2016)
Кузьменко О. С. - Формування культури безпеки у студентів технічного профілю (2016)
Поліщук О. В. - Формування компетенції з безпеки життєдіяльності у студентів вищих навчальних закладів, Репінський С. В., Слабкий А. В. (2016)
Шийка О. - Тієніламіногідразони: синтез та дослідження циклізацій на їх основі, Походило Н., Тупичак М., Обушак M. (2017)
Мартяк Р. - Синтез та протипухлинна активність 7-арил-5-гідрокси-1,3-бензоксатіол-2-онів, Матійчук В., Скробала В. (2017)
Кравець М. - Синтез 3-аміно-5-арилпіразолів, Шегедин М., Остап’юк Ю. (2017)
Піткович Х. - Синтез 2,4,6-тризаміщених похідних піридину з арилфурановими фрагментами, Литвин Р., Кінжибало В., Ґражулєвічус Ю. (2017)
Радь Н. - Взаємодія 5-йод-2-нітротіофену з діамідами малонової кислоти, Тесленко Ю., Обушак М. (2017)
Коновалова С. - Синтез похідних піразолу, Авдєєнко А., Лисенко О. (2017)
ВахулаА. ВахулаА. - Синтез 2-аміно-6-феніл-4-(5-арил-2-фурил)-піридино-3-карбонітрилів чотирикомпонентною реакцією, Лесюк О., Лаба Є.-О., Мотовильський О., Литвин Р. (2017)
ГорішнійВ. ГорішнійВ. - Синтез похідних 5-аміно-2-арил-2H-|1,2,3|триазол-4-карбонових кислот, Фролов Д., Матійчук В. (2017)
Лесюк О. - Синтез 2-тіоксоімідазолідин-4-онів з арилфурановими замісниками та дослідження їхніх властивостей, Карп’як В., Горак Ю., Литвин Р. (2017)
Шегедин М. - Синтез 3-феніл-6-(R-феніл)тієно|3,2-d||1,2,3|триазин-4(3Н)-онів, Кравець М., Остап’юк Ю. (2017)
Туриця В. - Синтез та дослідження похідних ізокумарин-3-карбонової кислоти (2017)
Мандзюк Л. - Взаємодія заміщених 2-(3-арил-4,5-дигідро-1H-5-піразоліл)фенолів з піридинкарбальдегідами, Остап’юк Ю., Мартяк Р., Боднарчук О., Матійчук В., Обушак М. (2017)
Кос Р. - Термодинамічні характеристики розчинення похідних етилових естерів 3-(5-арил-2-фурил)-2-ціанопропенових кислот в ацетонітрилі, Собечко І., Горак Ю., Кочубей В., Сергеєв В. (2017)
Четвержук Я. - Ентальпії утворення 3-(5-арил-2-фурил)-2-ціанопропенамідів у конденсованому стані, Собечко І., Горак Ю., Сергеєв В. (2017)
Маршалек А. - Визначення ентальпійних характеристик ізомеризації сполук з нітрофенільним фрагментом, Собечко І., Дібрівний В., Мельник Г. (2017)
Дутка В. - Вплив органічних розчинників на швидкість термолізу дидеканоїлдипероксиадипінату, Мідяна Г., Дутка Ю., Пальчикова О. (2017)
Стеців Ю. - Властивості плівок поліаніліну, осаджених in situ на поліетиленовий субстрат із розчинів аніліну різної концентрації, Яцишин М., Демченко П., Серкіз Р. (2017)
Stepura A. - Sensory sensitivity of thin layers of poly-ortho-toluidine, Horbenko Yu., Konopelnyk O., Aksimentyeva O. (2017)
Остапович Б. - Полімерні композити поліанілін–MnO2, Соловій М., Ковалишин Я. (2017)
Коновська М. - Композити на основі поліаніліну і вуглецевих нанотрубок, Ковалишин Я. (2017)
Ціко У. - Твердофазовий синтез поліаніліну та композита каолін/поліанілін, Яцишин М., Кулик Ю., Серкіз Р., Пандяк Н. (2017)
Ковалишин Я. - Композити на основі поліаніліну та ванадату заліза (ІІІ) як катодні матеріали для літієвих хімічних джерел струму, Новіцький Т., Остапович Б. (2017)
Макогон В. - Властивості композитів глауконіт/поліанілін, допований яблучною кислотою, Максимів Н., Яцишин М., Герман Н., Решетняк О. (2017)
Остапович Б. - Властивості поліаніліну, одержаного в розчині 4-амінобензенсульфонової кислоти, Покиньборода Ю. (2017)
Семенюк Ю. - Електрохімічно одержаний поліанілін як відновлювальний агент під час синтезу паладій-поліанілінових нанокомпозитів, Семенюк С., Салдан I., Базиляк Л., Киця А., Решетняк О. (2017)
Киця А. - Субмікронні частинки нікелю як наповнювач для електропровідних полімерних композитів, Базиляк Л., Побігун О. (2017)
Тимчук О. - Електрокаталітичне окиснення С2–субстратів на модифікованих Au/Pd, наповненими полімерними шарами графітових електродах, Петришин Н., Перевізник О., Решетняк О. (2017)
Демидова Х. - Дослідження гібридних органо-неорганічних мембран зі змінним співвідношенням гідрофільного/гідрофобного компонентів матриці, Євчук І., Демчина О. (2017)
Дутка В. - Окиснювальна поліконденсація похідних аніліну за наявності полівінілового спирту, Галечко Г., Стасишин Г. (2017)
Бурка О. - Фізико-хімічні властивості дисперсій поліортотолуїдину у розчинах поліетиленгліколю, Приходська С., Аксіментьєва О., Солтис М. (2017)
Бурка О. - Міжмолекулярні взаємодії у водних бінарних розчинах ПАР–поліметакрилова кислота (2017)
Закордонський В. - Агрегативна стійкість діоксиду титану в змішаних розчинах протилежно заряджених поліметакрилової кислоти та бензетоній хлориду, Сачко А., Дума М. (2017)
Бойчишин Л. - Наногеометрія поверхні аморфних сплавів композиційного складу Fe2Nb2B14REМ2 (REМ = Y, Gd, Tb, Dy), Даниляк M.-O., Партика М. (2017)
Переверзєва Т. - Вплив термообробки та змінного магнітного поля на фізико-хімічні характеристики ферумвмісних аморфних сплавів, Герцик О., Ковбуз М., Шурко С., Сеньків Н. (2017)
Дутка В. - Молекулярне моделювання реакції окиснення ізохіноліну та хінальдину пероксикислотами, Мацюк М., Галечко Г., Мацюк Н., Ковальський Я., Ткачук Н. (2017)
Петров В. В. - Перспективи оптичної пам’яті, Крючин А. А., Беляк Є. В., Мельник О. Г. (2021)
Солоніна Н. В. - Стан ефективного застосування мікропризмових оптичних структур при лікуванні косоокості дітей в Україні, Бутенко Л. В., Гайдамакін О. В., Олійник Д. Є., Возненко В. В. (2021)
Матов О. Я. - Туманні обчислення та їхнє математичне моделювання (2021)
Мезенцев О. В. - Підвищення ефективності захисту радіолокаційного датчика кореляційно-екстремальної системи наведення літального апарату від комбінованих завад, Буточнов О. М. (2021)
Сенченко В. Р. - Семантична сумісність процесів складних сценаріїв аналітики (2021)
Храмова І. О. - Підтримка цілісності семантичного шару загального інформаційного простору корпоративних інтелектуальних систем (2021)
Нестеренко О. В. - Метод оцінювання ризиків у задачах оборонного планування, Фаловський О. О. (2021)
Гречанінов В. Ф. - Особливості підтримки прийняття рішень у ситуаційних центрах органів влади з метою захисту критичної інфраструктури (2021)
Інформаційне повідомлення (2021)
Реферати (2021)
Ковтун М. С. - Правове регулювання окремих адміністративно-господарських санкцій, що застосовуються Державною службою України з безпеки на транспорті, Шиманський Б. І., Гаркуша В. В. (2021)
Комарницька І. І. - Профілактика правопорушень у бюджетній сфері засобами адміністративного права (2021)
Курило В. І. - Правове регулювання фіскальних відносин як чинник продовольчої безпеки, Биркович Т. І., Овчарук С. С. (2021)
Шульга Т. М. - Податкове планування: практичні проблеми реалізації, Халецька К. К. (2021)
Дядюк А. Л. - Відступлення права вимоги виплати дивідендів в акціонерних товариствах (2021)
Карпінська Н. В. - Правове регулювання застосування фітосанітарних заходів у рослинництві в Україні у світлі вимог єс (2021)
Муртіщева А. О. - До питання про форми голосування в сучасних зарубіжних країнах, Плотнікова А. Д., Дубина К. В. (2021)
Воробей А. О. - Особливості процесуального статусу суб’єктів, на яких покладається обов’язок доказування під час досудового розслідування кримінальних проступків (2021)
Асірян С. Р. - Aборт: порушення статті 2 ЄКПЛ чи реалізація жінкою права вибору в контексті статті 8 ЄКПЛ, Заїка А. В., Ковпик О. С. (2021)
Білоусов Є. М. - Право на повагу до кореспонденції у розумінні практики європейського суду з прав людини, Кордій Н. Г. (2021)
Іванов А. Г. - Щодо правової природи та значення консультативних висновків Європейського суду з прав людини, Шигапова Е. І. (2021)
Косінова Д. С. - Правовий аналіз сучасного стану та тенденцій розвитку законодавства ЄС та України у сфері кібербезпеки, Івчук К. І., Чернявський О. В. (2021)
Маринів І. І. - Аналіз практики ЄСПЛ щодо права жінки на аборт, Бабіч А. Г. (2021)
Сорокіна А. А. - Європейський суд з прав людини як інструмент захисту прав мігрантів, Демченко В. О., Асірян С. Р. (2021)
Шандула О. О. - Перспективи адаптації законодавства України про адвокатуру до європейських стандартів, Буликіна Т. О. (2021)
Богачова Л. Л. - Соціальні права людини: загальнотеоретична характеристика, Гергуленко Т. С. (2021)
Богачова Л. Л. - Застосування принципу верховенства права в судовій практиці, Сліпачик А. І., Никонюк А. П. (2021)
Дашковська О. Р. - Верховенство права як фундаментальний принцип правової системи: порівняльно-правовий аспект, Казарін Б. Р., Зав’ялов Є. В. (2021)
Пильгун Н. В. - Цінність та значення правового прецеденту, його функціонування в Україні, Сохар В. В. (2021)
Сидоренко О. О. - Теоретичні питання захисту прав людини у цифрову епоху XXI століття, Желнін В. Є. (2021)
Кононенко В. А. - Правове регулювання праці жінок та осіб з сімейними обов’язками, Гудзенко Ю. О. (2021)
Теліженко Л. В. - Європейські вимоги до культури особистості юриста, Сіра М. А. (2021)
Іванов А. М. - Сучасний стан розвитку та проблематика інституту реституції у цивільному праві України, Блинова Д. В., Кривний В. Є. (2021)
Саулевич А. О. - Особливості медіації в Китаї (2021)
Товстоган Ю. В. - Захист прав інтелектуальної власності в Україні: сучасні реалії та перспективи, Іванов С. С. (2021)
Гулак О. В. - Публічне адміністрування судової влади як одна із форм забезпечення рівного доступу до правосуддя, Ладиченко В. В., Головій Л. В. (2021)
Денисов А. І. - Фінансово-правовий механізм забезпечення інноваційної безпеки держави (2021)
Жевелєва І. С. - Співвідношення понять державно-приватного партнерства та державно-приватної взаємодії у процесі забезпечення національної безпеки України (2021)
Карнаух-Голодняк О. В. - Окремі проблеми адміністративно-правового регулювання поводження з промисловими відходами (2021)
Караханян К. М. - Розвиток біоенергетики в Україні: питання правового регулювання (2021)
Байрачна Л. К. - Проблеми вдосконалення конституційно-правового регулювання взаємодії державних інституцій в Україні, Сурмін Д. В. (2021)
Берченко Г. В. - Принципи діяльності українського парламенту, Нікіта Д. Р. (2021)
Закоморна К. О. - Місцеве самоврядування в Болгарії: досвід для України, Тараніченко Ю. І. (2021)
В’юник М. В. - Кримінальна відповідальність за порушення умов карантину, Гуржій В. О., Борійчук С. В. (2021)
Ковальова С. С. - Відповідальність співучасників при добровільній відмові від доведення кримінального правопорушення до кінця, Міщанин Т. В. (2021)
Ковальова С. С. - Перевищення меж необхідної оборони: основні ознаки, Філоненко В. В. (2021)
Копйова І. А. - Актуальні питання вдосконалення інституту кримінальної відповідальності неповнолітніх, Мічківський Р. В. (2021)
Овдієнко М. С. - Тримання осіб, засуджених до довічного позбавлення волі: практика ЄСПЛ та українське законодавство, Сорокіна А. А., Романов М. В. (2021)
Бабаєва О. В. - Особливості нормативного регулювання діяльності департаменту міжнародного поліцейського співробітництва, Клименко А. А. (2021)
Романенко Р. Р. - Криміналістична характеристика розкрадань лісодеревини (2021)
Войтенко А. Б. - Роль і місце прокуратури України в суспільстві як суб’єкта державної влади (2021)
Гудима В. В. - Формування корпусу суддів України: проблеми, шляхи їх вирішення та перспективи розвитку (2021)
Дашковська О. Р. - Право на свободу слова Vs право на повагу релігійних почуттів: правові межі, Мацак О. А., Терпіль А. О. (2021)
Соколова І. О. - Тварини і роботи як нові суб’єкти правових відносин, Рідкобород Ю. В., Цибульський Б. М. (2021)
Стеценко Н. С. - Еволюція захисту дитячої праці у законодавчих актах англії у ХІХ ст., Рябущенко Д. Ю. (2021)
Кононенко В. А. - Окремі питання удосконалення законодавства про відпустки, Зінченко А. В., Русецький О. А. (2021)
Бежевець А. М. - Надання відпустки для догляду за дитиною як невід’ємна складова сімейної політики в Україні та світі, Огієвич С. М. (2021)
Кацюба К. В. - Правовий статус криптовалюти, Пержул В. О., Гайлюнас О. Д. (2021)
Кравцов С. О. - Експерт в галузі права у цивільному процесі, Шевченко А. А., Дьякова О. О. (2021)
Скорописова Н. І. - Оціночні судження та судова практика захисту ділової репутації юридичної особи (2021)
Хоперія А. А. - Практика розгляду спорів щодо компетенції міжнародного комерційного арбітражу (2021)
Голютяк-Пенкальска М. В. - Бізнес-омбудсмен як засіб нівелювання зловживання адміністративним впливом податковим органом (2021)
Кравчук О. В. - Заходи забезпечення позову в адміністративному судочинстві (2021)
Чохрій В. С. - Проблемні аспекти реалізації адміністративної відповідальності за несплату аліментів на утримання дитини (2021)
Караханян К. М. - Правові засади розвитку гідроенергетики в контексті сталого розвитку України (2021)
Плющ Р. М. - Національна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Україні в 2021 та її проблемні аспекти, Біушкін О. І. (2021)
Шматько Г. І. - Специфіка правового режиму земель під об’єктами гідроенергетики в Україні (2021)
Сон С. С. - Теоретико-порівняльний аналіз поняття "виборча система" (2021)
Лубенець І. Г. - Аналіз практики призначення кримінального покарання неповнолітнім за період 2005-2020 рр., Наумова І. В. (2021)
Мельниченко І. П. - Зміст міжнародних стандартів Ради Європи щодо порядку відбування покарання у виді довічного позбавлення волі (2021)
Гудима В. В. - Зарубіжний досвід комплектування суддівського корпусу (2021)
Гулак О. В. - Проблеми і перспективи запровадження та діяльності інституту присяжних у системі судочинства України, Ладиченко В. В., Головко Л. О. (2021)
Сердюк В. В. - Теоретико-правові аспекти понять "засада" і "принцип" судочинства, Скриньковський Р. М., Любарський В. О. (2021)
Хмиз М. В. - Роль судової влади в конституційно-правовому механізмі захисту прав і свобод людини (2021)
Horodetska I. - International agreements as sources of civil law of Ukraine (2021)
Хомишин І. Ю. - Рецензія на монографію к. ю. н. Комарницької Ірини Іванівни "Профілактика адміністративних правопорушень у фінансово-економічній сфері в Україні" (2021)
Голубь В. В. - Інституціоналізація інтеракцій держави і суспільства як основа формування ефективної держави (2021)
Красівський О. Я. - Теоретико-методологічне обґрунтування реформ у публічно-управлінській сфері, Петровський П. М. (2021)
Статівка Н. В. - Теоретичні основи взаємодії органів влади та громадськості в просторі комунікації, Бублій М. П. (2021)
Котух Є. В. - Національні стратегії кібербезпеки: порівняльний аналіз (2021)
Єрьоміна О. В. - Сутність поняття "державно-приватне партнерство" у сфері культури (2021)
Кудь А. А. - Формування суспільної цінності на основі наявних платформних рішень у публічному секторі (2021)
Величко Л. Ю. - Сучасний стан наукових розробок щодо публічного управління протидією рейдерству, Кузьменко Т. М. (2021)
Жадан О. В. - Державно-приватне партнерство як механізм інноваційного розвитку економіки (2021)
Юрченко Є. О. - Державне регулювання транспортної інфраструктури економіки: ідентифікація понятійного апарату (2021)
Коваленко М. М. - Регіональні банки як складова процесу формування та розвитку регіональних промислових кластерів, Ходякова К. С. (2021)
Дзюндзюк В. Б. - Передумови виникнення корупції, Мережко С. І. (2021)
Фірсова О. Д. - Правові засади збереження здоров’я працюючого населення в Україні, Соломенна Л. В. (2021)
Євдокимов В. О. - Перші кроки новопризначеного керівника в правлінні персоналом у публічній сфері (2021)
Пятківський Р. О. - Цінності публічної служби: правове закріплення та сприйняття публічними службовцями в Україні (2021)
Дідок Ю. В. - Стратегічні напрями публічного управління охороною здоров’я тварин у Франції: досвід для України (2021)
Грибко О. В. - Прозорість та відкритість у системі принципів європейського адміністративного простору (2021)
Бакуменко В. Д. - Медична політика держави як об’єкт публічного управління та адміністрування), Попов С. А., Вошко І. В. (2021)
Єлагін В. П. - Реалізація завдань гендерної рівності в Україні на основі міжнародного права (2021)
Афанасьєва Ю. В. - Напрями вдосконалення системи соціального захисту учасників антитерористичної операції в Україні (англійською мовою) (2021)
Гаєвая О. В. - Теоретичні підходи до дослідження політики щодо людей похилого віку (2021)
Деміхов О. І. - Стан забезпечення благоустрою територій в Україні в контексті впливу на громадське здоров’я: оновлення публічної політики (2021)
Кропивницький В. С. - Нормативно-правові засади публічного управління та адміністрування процесу навчання населення України у сфері цивільного захисту (2021)
Краснолобова І. М. - Форми та методи державного управління в системі протидії гендерно-зумовленому насильству (2021)
Крутій Г. М. - Теоретичні основи дослідження сфери туризму як об’єкта публічного управління (2021)
Потетенко О. В. - Удосконалення лопатевих гідротурбін радіально-діагонального типу (2021)
Stryczek Ja. - Physical fundamentals of ultrasonic degassing, Antoniak P., Banaś M., Stryczek P., Yakhno O., Luhovskyi O., Gryshko I. (2021)
Узунов О. В. - Методика побудови структурно-імітаційних математичних моделей компонентів систем гідроприводу, Губарев О. П. (2021)
Nochnichenko I. - Experimental study of cavitation-hydrodynamic luminescence in gas-liquid environment, Kryvosheiev V., Jakhno O., Luhovskyi O. (2021)
Шевченко Н. Г. - Вплив складу та реології нафтової продукції на роботу штангової насосної установки, Фатєєва Н. М., Іващенко В. Ю., Фатєєв О. М. (2021)
Гасюк О. І. - Динамічні характеристики гідроприводу робочого колеса поворотно-лопатевої гідротурбіни, Цента Є. М. (2021)
Тиньянова І. І. - Визначення гідродинамічних характеристик оборотних гідромашин на основі методів математичного моделювання, Рєзва К. С., Дранковський В. Е. (2021)
Крупа Є. С. - Чисельне дослідження енергетичних характеристик горизонтальної капсульної гідротурбіни (2021)
Кухтенков Ю. М. - Пристрої і заходи щодо зменшення низькочастотних джгутових пульсацій тиску у відсмоктуючих трубах жорстколопатевих гідротурбін (2021)
Samorodov V. - Solution of the problem of calculating the leakage working fluid in eccentric gap of the ball piston pair hydraulic fluid power machine, Avrunin G. (2021)
Гриб О. Г. - Від класичної до цифрової підстанції, Сендерович Г. А., Дяченко О. В., Швець С. В., Ярова І. С. (2021)
Чухліб В. Л. - Розробка технологічної концепції проектування процесів кування з урахуванням впливу режиму деформування на якість поковок, Ашкелянець А. В., Губський С. О., Петров О. В., Дуванський О. М., Палієнко В. О., Окунь А. О. (2021)
Головій Л. В. - Адміністративна відповідальність державних службовців, Длугоборська І. Р. (2021)
Щербак А. В. - Нормативно-правове забезпечення публічного адміністрування в діяльності апарату суду (2021)
Гулак О. В. - До питання підсудності екологічних спорів, Курило В. І., Коваль Р. М. (2021)
Пришляк Г. Я. - Особливості гарантій реалізації екологічних прав та свобод людини й громадянина в Україні: питання теорії (2021)
Пилипенко Д. О. - До питання класифікації принципів кримінально-виконавчого права (2021)
Ямельська Х. Ю. - До питання криміналізації нелюдського поводження чи покарання та поводження чи покарання, що принижує гідність людини (2021)
Скриньковський Р. М. - Незалежність професійних суддів як конституційна засада їх правового статусу, Хмиз М. В., Гудима В. В., Любарський В. О. (2021)
Хмиз М. В. - Вимоги щодо несумісності посади судді з іншими видами діяльності: порівняльний конституційно-правовий аспект (2021)
Жиленко Н. В. - Особливості антикорупційної експертизи як правового засобу з протидії корупції в Україні (2021)
Хмиз М. В. - Форми передачі функції з надання публічної послуги, Ковалів М. В., Георгіаді Н. Г., Хитра О. Л., Шопіна І. М., Собакарь А. О. (2021)
Курчин О. Г. - Міжнародний аспект охорони прав на сорти рослин, Пахомова А. О. (2021)
Штефан О. О. - Ведення сільського господарства: теорія і судова практика (2021)
Голота Н. П. - Відповідальність суддів за корупційні правопорушення: практичний аспект, Пузирна Н. С., Охман О. В. (2021)
Кедик В. П. - Повноваження прокурора у випадку повернення обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру: алгоритм дій (2021)
Шульга Є. В. - Окремі проблеми міжнародно-правового регулювання розвитку альтернативних джерел енергії, Шинкарук Н. В., Ящук Н. О. (2021)
Скриньковський Р. М. - Порядок здійснення добору та призначення професійних суддів України у контексті конституційно-правових вимог до кандидатів, Глущенко С. В., Гудима В. В., Хмиз М. В. (2021)
Бруцька Т. А. - Правовий захист прав дитини і його реалізація в Україні, Бакало Л. О., Музика М. П. (2021)
Sus Yu. - Theoretical and legal analysis of determining the volume of inheritance property of spouses and persons legally equalized to spouses (2021)
Дуліба Є. В. - Домашнє насильство над жінками під час пандемії COVID 19, Дроздова О. В., Хмара М. В. (2021)
Кикоть В. М. - Генезис становлення і розвитку публічного адміністрування сферою трансплантології в Україні (2021)
Личенко І. О. - Еколого-правові та адміністративно-правові аспекти утилізації медичних відходів (2021)
Курило В. І. - Правові проблеми раціонального використання та охорони земель промисловості, Семчик О. В., Кравченко О. М. (2021)
Сухоруков І. Я. - Правове регулювання забруднення атмосферного повітря в Україні та Європейському Союзі, Челпанова А. Г., Малохліб О. С. (2021)
Бараняк В. М. - Проблема збору та оцінки доказів під час розслідування корисливо-насильницьких злочинів (2021)
Крайник Г. С. - Проблемні аспекти конституційності і застосування ст. 375 Кримінального кодексу України, Пержул В. О., Гайлюнас О. Д. (2021)
Оліщук П. О. - Теоретичні та практичні аспекти застосування принципу nоn bis in idem у кримінальному праві України (2021)
Демчишак Р. Ю. - Застосування тривимірного моделювання як способу інформаційно-технічного забезпечення криміналістичної реєстрації (2021)
Печко В. В. - Кримінально-процесуальні особливості застосування запобіжних заходів щодо осіб із психічними розладами (2021)
Скриньковський Р. М. - Судовий захист економічних прав людини і громадянина в Україні, Глущенко С. В., Хмиз М. В., Сердюк В. В., Цюх С. І., Горбонос Ф. В. (2021)
Ostapiak V. - Trends of research of strategic partnership (aspect of modern history) (2021)
Варенья Н. М. - Правові стандарти інформаційного суспільства, Шелудякова Н. А., Рижов І. М. (2021)
Канарик Ю. С. - Договори щодо розпорядження майновими правами на об’єкти патентного права та ноу-хау: новели законодавства, Носінський В. І. (2021)
Літвінова І. Ф. - Захист жертв домашнього насильства: практичний вимір, Дубович О. В., Шептицька Л. Б. (2021)
Свердлик З. М. - Програма розвитку галузевої науки у сфері архівної справи України на 2021-2025 роки: проблеми розроблення та перспективи впровадження, Гаранін О. Я., Бойко В. Ф. (2021)
Біловус Л. І. - Спеціальні лексеми у предметній області управління документацією, Гомотюк О. Є., Ліщинська Н. М., Недошитко І. Р. (2021)
Лукаш Г. П. - З історії мовних кліше діловодства та документознавства, Анісімова О. М. (2021)
Ковальська Л. А. - Документ в діловодстві та архівній справі: комунікація інформаційної діяльності (2021)
Кузьменко О. І. - Трансформація та розширення функцій бібліотек в сучасному цифровому просторі, Загуменна В. В. (2021)
Сокур Л. А. - Формування консолідованих документально-інформаційних ресурсів Шевченківського національного заповідника засобами проєктної діяльності (2021)
Маранчак М. М. - Онлайн-репутація бібліотеки в період пандемії Сovid-19 (2021)
Денисюк Ж. З. - Музейна комунікація в умовах цифровізації (2021)
Матвієнко О. В. - "Інформологія" у дисциплінарних дослідженнях: терміновживання та сутнісні підходи, Цивін М. Н. (2021)
Тур О. М. - Проблема трансформації особистості в сучасному інформаційному просторі, Шабуніна В. В., Маслак В. І. (2021)
Литвин С. Х. - Інформаційне забезпечення науково-дослідної роботи здобувачів наукового ступеня доктора філософії, Добровольська В. В. (2021)
Сидоренко Т. В. - Місія служіння культурі: про кафедру, що готує фахівців інформаційної сфери (до 50-річного ювілею ВП "Миколаївська філія КНУКіМ), Сидоренко А. І. (2021)
Новальська Т. В. - Дорога, що долею стала (до ювілею з дня народження В. М. Медведєвої), Новальська Ю. В. (2021)
Вєдєнєєв Д. В. - Козакознавству нема переводу: нове енциклопедичне видання з історії українського козацтва (Рецензія на наукове видання: Історія українського козацтва: енциклопедичний довідник / Є. О. Романенко, О. Л. Романенко, В. М. Воронін. Харків: Фоліо, 2021. 765 с.) (2021)
Вимоги до публікацій (2021)
Вступне слово (2021)
Гордієнко О. І. - Виділення, ідентифікація та характеристика пробіотичних культур з меду бджолиного, Постоєнко Г. В., Постоєнко В. О., Напненко О. О., Артеменко В. Ю., Тиндик В. С. (2021)
Гречка Г. М. - Особливості гігієнічності бджіл на тлі інших біологічних ознак, Сенчук Т. Ю., Кулинич І. М., Пелюхня І. С., Соловйова Т. М. (2021)
Єфіменко Т. М. - Перебіг мішечкуватого розплоду за створення в бджолиних сім’ях безрозплідного періоду порівняно з обробленням сімей витяжками з евкаліпту і деревію та засобами-аналогами, Односум Г. В., Воробій О. А. (2021)
Захарія А. В. - Інноваційний харчовий продукт – дієтична добавка-апіфітокомпозиція "Мед з оманом", Давидова Г. І., Гоцька С. М., Білогорцева О. І., Дзюблик О. Я. (2021)
Керек С. С. - Вивчення доцільності селекції міжтипових гібридів карпатських бджіл за участю типів Рахівський та Вучківський, Кейль Е. І., Керек П. М., Кізман-Байза А. А., Мерцин І. І. (2021)
Кошова Л. М. - Технологічне моделювання сівозміни шляхом додаткового введення медоносних рослин, Соловйова Т. М. (2021)
Кулинич І. М. - Вплив бджолозапилення на насіннєву продуктивність соняшнику, Соловйова Т. М. (2021)
Лазарєва Л. М. - Фізико-хімічні властивості падевого меду України, Постоєнко В. О., Штангрет Л. І., Шаповал Ж. В., Коваль О. С. (2021)
Міщенко О. А. - Визначення закономірностей розміщення перги в різних типах вуликів, Литвиненко О. М., Криворучко Д. І., Афара К. Д. (2021)
Романенко Л. І. - Способи підсадки бджолиних маток, Боднарчук Г. Л., Ушкалова Н. В. (2021)
Вступне слово (2021)
Давидова Г. І. - Ключові аспекти створення апіфітокомпозицій, Гоцька С. М., Постоєнко В. О., Акименко Л. І. (2021)
Єфіменко Т. М. - Перебіг мішечкуватого розплоду за створення в бджолиних сім’ях безрозплідного періоду порівняно із застосуванням пробіотика "Апінорміну", нано-розмірного Церію Діоксиду, препарату рослинного походження "Ні Ну На", Односум Г. В., Міндіашвілі Н. Ш., Нікітіна О. М., Постоєнко Г. В., Воробій О. А. (2021)
Лазарєва Л. М. - Спектрополяриметрія водних сумішей вуглеводнів, Мягченко Ю. О., Дорошенко І. Ю., Акименко Л. І., Белюга Д. О., Леонов В. В. (2021)
Міщенко О. А. - Установлення особливостей процесу роздрібнення та ущільнення обніжжя робочими бджолами під час приготування перги, Литвиненко О. М., Криворучко Д. І., Афара К. Д. (2021)
Недашківський В. М. - Вплив підгодівлі бджіл соєвим пептоном на їх продуктивність, Недашківська Н. В. (2021)
Папп В. В. - Вплив збільшення генеалогічної гетерогенності карпатських бджіл типу Синевир на зміну їх життєвих показників, Керек С. С., Кейль Е. І. (2021)
Харчук Л. М. - Низький уклін почесному пасічнику України, Боднарчук Г. Л., Романенко Л. І. (2021)
Мигущенко Р. П. - Контроль стану вузлів динамічних промислових об'єктів, Ребров О. Ю., Кропачек О. Ю. (2021)
Lynnyk A. - Synthesis and analysis of control schemes of hydropneumatic drives, Cherkashenko M., Fatieieva N., Fatyeyev O., Ponomarov V. (2021)
Шубенко О. Л. - Підвищення ефективності останнього ступеня потужної парової турбіни при супергідрофобному покритті її соплового апарата, Сафонов В. Й., Бабак М. Ю., Сенецький О. В., Бояршинов О. Ю. (2021)
Solodov V. - Improvement of steam inlet of the high pressure cylinder for K-220-44-2 turbine of the Loviisa NPP (2021)
Левченко О. В. - Моделювання виконавчого рівня апаратів систем промислового гідроприводу, Губарев О. П. (2021)
Стась С. В. - Експериментальне дослідження зміни геометричних параметрів пожежних рукавів під час подачі вогнегасних речовин, Биченко А. О., Колесніков Д. В., Мигаленко О. І., Пустовіт М. О. (2021)
Khavin G. - Modeling the shape of tool wear during cutting of the composite materials (2021)
Аврунін Г. А. - Розрахунок параметрів гідромотора та динаміки об'ємного гідропривода ланцюгового робочого органу землерийної траншейної машини, Кириченко І. Г., Самородов В. Б., Мороз І. І. (2021)
Tynyanova І. - Influence of hydrodynamic characteristics of water passage elements on energy parameters of pump-turbine, Rezvaya K., Drankovskiy V. (2021)
Миронов К. А. - Вплив геометричних параметрів робочого колеса на енергетичні показники радиально-осьової гідротурбіни, Дмитрієнко О. В., Миронов В. К. (2021)
Гриб О. Г. - Зв'язок коронного розряду з якістю електроенергії, Карпалюк І. Т., Гапон Д. А., Рудевіч Н. В., Дем'яненко Р. І. (2021)
Гасюк О. І. - Аналіз насосних агрегатів для розриву нафтових пластів, Цента Є. М., Калюжний В. В. (2021)
Krupa Y. - Calculation of the spatial flow in the Francis high-head turbine using the CFD software package (2021)
Титул, содержание (2015)
Аветисян Ю. И. - Синтез композиционного сорбента для удаления ионов тяжелых металлов из сточных вод, Хохотва А. П. (2015)
Бернацька Н. Л. - Встановлення оптимальних умов проведення процесу очищення води за допомогою ультразвуку (2015)
Михайленко Н. О. - Очищення забруднених водних середовищ магнітокерованими сапонітовими сорбентами, Макарчук О. В., Донцова Т. А., Горобець С. В., Астрелін І. М. (2015)
Путренко В. В. - Розробка геостатистичних моделей інтелектуального аналізу забруднення повітря, Тихоход В. О. (2015)
Хрутьба В. О. - Результати екологічної та соціальної оцінки проекта реконструкції дороги, Вайганг Г. О., Зюзюн В. І. (2015)
Шатохіна Ю. В. - Розробка номограм для оперативного контролю стічних вод (2015)
Кошова В. М. - Підвищення бродильної активності пивоварних дріжджів за допомогою наноаквахелату цинку, Яжло В. С., Каплуненко В. Г., Огородник Ю. І. (2015)
Тетеріна С. М. - Використання натуральної пряно-ароматичної сировини для запобігання мікробіологічного псування кисломолочних продуктів, Ющенко Н. М., Кузьмик У. Г. (2015)
Науменко К. А. - Оцінка якості екстрактів з нетрадиційної рослинної сировини, Петруша О. О., Фролова Н. Е., Федоренко О. В. (2015)
Сердюк М. Є. - Формування смакових якостей плодів сливи під впливом абіотичних чинників, Степаненко Д. С. (2015)
Abstract and References (2015)
Захаров О. І. - Сутність, зміст та основні складові економічної безпеки закладів вищої освіти, Лаптєв М. С. (2021)
Ткач Д. К. - Оцінка конкурентних переваг української електроенергетики (2021)
Щербина С. В. - Трансформація аграрного бізнесу в Україні в умовах реалізації європейського зеленого курсу (2021)
Мошляк І. О. - Прямі іноземні інвестиції як фактор економічного зростання держави (2021)
Румик І. І. - Антикризове управління при реалізації санаційних заходів підприємства, Пилипенко О. О. (2021)
Брадул О. М. - Податкові аспекти амортизаційної політики підприємства, Буркова Л. А., Шепелюк В. А. (2021)
Борис О. П. - Окремі питання державного регулювання цивільного захисту в Україні, Борис А. О. (2021)
Войтович Л. М. - Європейський досвід державного регулювання страхової системи та можливості його впровадження в Україні (2021)
Коваль Я. С. - Форми реалізації партнерських відносин бізнесу і влади в умовах розвитку ринкової економіки (2021)
Подольчак Н. Ю. - Порівняння фундаментальних засад діяльності державних служб Німеччини, Великобританії та України, Цигилик Н. В. (2021)
Рагуліна О. О. - Проблеми формування людського капіталу державних установ: теоретичні засади (2021)
Шкуропат О. Г. - Практика організації адміністративно-господарських процесів в центральних органах виконавчої влади (на прикладі Державної аудиторської служби України), Петруха С. В., Мельников О. В., Петруха Н. М. (2021)
Бєлова О. І. - Особливості кліматичного та екологічного менеджменту та маркетингу як основа сталого стратегічного розвитку сучасного підприємства (2021)
Гаврилюк С. П. - Управління рекламною діяльністю підприємств ресторанного господарства - як форма стратегічного інвестування бізнесу, Воробйова Н. П. (2021)
Гребень С. Є. - Проблеми та перспективи розвитку профтехосвіти в Україні (2021)
Cумець О. М. - Стан мотивації управлінського персоналу комунальних некомерційних закладів другого і третього рівнів медичної допомоги, Алькема В. Г. (2021)
Бобров Є. А. - Нові виклики енергетичній безпеці: попит на критичні мінерали під час переходу до "чистої" енергетики (2021)
Копитко М. І. - Характеристика основних складових забезпечення економічної безпеки держави, Заверуха Д. А. (2021)
Живко З. Б. - Контрабанда та митна безпека: основні схеми контрабандних поставок, Головач Т. М., Боруцька Ю. З. (2021)
Мігус І. П. - Інноваційний підхід до кадрового забезпечення дистанційного навчання у закладах вищої освіти, Паращенко Л. І., Лаптєв С. М. (2021)
Абаніна Г. В. - Структурування часу особистістю в складних життєвих ситуаціях (на прикладі всесвітньої карантинної ситуації COVID-19), Шевчук Я. Л. (2021)
Васильченко О. М. - Медитативні практики як техніки роботи із стресовими станами особистості, Зубенко М. В. (2021)
Горова О. О. - Професійний розвиток як чинник суб'єктивного благополуччя персоналу освітніх організацій (2021)
Кондес Т. В. - Психолого-педагогічна система формування здоров′язберігаючих компетентностей майбутніх фахівців з менеджменту туризму, Бурлакова І. А., Шевяков О. В. (2021)
Getmanchuk M. - Peculiarities of the Concepts of International and World Or-der Interpretation in Modern International Relations, Straikher O. (2021)
Завада Я. - Розвиток двосторонніх відносин Сирії та Ірану у ХХ - ХХІ столітті (2021)
Кирчів A. - Рецепція поглядів З. Бжезінського у зовнішній політиці США другої поло-вини ХХ – перших двох декад ХХІ ст. (2021)
Sienkiewicz M. W. - Legal and Functional Determinants of Cooperation Between Polish and Ukrainian Local Governments Since 1990 (2021)
Цепенда І. - НАТО – ключова платформа українсько-канадської безпе-кової кооперації, Статкевич М. (2021)
Вознюк Є. - Особливості поширення російських фейків в Україні (2021)
Гурак І. - Нові тенденції у внутрішній та зовнішній політиці путінської Ро-сії на початку ХХІ ст. (Частина 1), Цепенда І. (2021)
Ротар Н. - Процедурні аспекти використання діалогової моделі політичної участі в ЄС: рівень Європейського Парламенту (2021)
Каліщук О. - Основні напрями історико-топографічних досліджень українських міст, Стрільчук Л. (2021)
Кіцак В. - Політика Великої Британії щодо визначення східного кордону Польщі впро-довж 1944-1945 рр. (2021)
Колаковскі П. - Організаційно-розвідувальна діяльність польської військової розвідки у Підкарпатській Русі в другій половині 1930-х років (2021)
Можгін В. - Історична пам'ять міста Славута як детермінанта формування національної ідентичності його мешканців (2021)
Rajchel A. - Internet Society and Global Culture. Revision of Interdisciplinary Project at Opole University of Technology, Jędrzejewska M. J. (2021)
Jaworski Р. - Działalność opiekuńcza Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej w Małopolsce Wschodniej w okresie międzywojennym, Juśko Р. (2021)
Гальчак Б. - Українці та їх сусіди впродовж століть: політика, економіка, релігія, культура і щоденне життя, Стецюк . (2021)
Ковалець Т. - XIII Буковинська міжнародна історико-краєзнавча конференція (2021)
Макар В. - Про нове бачення історії. Чекаленко Л. Д. Публічна історія: виклики XXI століття (2021)
Титул, зміст (2011)
Шкільов О. В. - Інноваційно-інвестиційне забезпечення сільськогосподарського виробництва та його наслідки (2011)
Мельник Л. Ю. - Генезис, сутність та розвиток агропромислових підприємств, Мельник Л. Л. (2011)
Щурик М. В. - Водоресурсний потенціал карпатського макрорегіону: стан та найважливіші передумови його поліпшення (2011)
Новікова Н. Л. - Особливості та умови відтворення в сільському господарстві України (2011)
Шевченко О. М. - Експортно-імпортна діяльність на ринку молока і молочної продукції (2011)
Скрипниченко Ю. І. - Система чинників конкурентоспроможності підприємств АПК (2011)
Бойківська Г. М. - Стратегічні напрями реалізації виробничих можливостей переробних підприємств апк в умовах конкурентного середовища (2011)
Клименко С. О. - Заходи фінансової реструктуризації капіталу переробних підприємств АПК (2011)
Владика Ю. П. - Підприємства оптового постачання аграрного сектора в інфраструктурі оптового ринку (2011)
Луцька Т. В. - Методичні підходи до управління бізнес-процесами підприємств сфери послуг (2011)
Криховецький І. З. - Методичні аспекти маркетингових досліджень у туризмі (2011)
Маринчак Є. С. - Історіографія фінансово-правової категорії "платник податку на доходи" (2018)
Яринко Б. В. - Особливості процедури здійснення контролю за діяльністю арбітражного керуючого (2018)
Денисов А. І. - Основні господарсько-правові засоби забезпечення технологічної безпеки держави (2018)
Донченко О. С. - Визначення правового статусу сільськогосподарського підприємства для цілей Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (2018)
Литвиненко О. С. - Зарубіжний досвід врегулювання електронних доказів в судових процесах щодо вирішення економічних спорів (2018)
Панова І. Ю. - Теоретико-правовий аналіз територіальної громади як основи місцевого самоврядування в Україні (2018)
Горіславська І. В. - До питання суб'єктного складу освітніх правовідносин, Ящук Н. О. (2018)
Гончаренко Г. А. - Співробітництво України з європейськими та євроатлантичними безпековими структурами: організаційно-правові аспекти (2020)
Доценко О. С. - Забезпечення взаємодії з протидії організованій злочинності в Україні (2020)
Заботін В. В. - Сучасні моделі державної служби у світі, Гузій А. А., Пастух О. В. (2020)
Мельник В. І. - Роль та значення фінансової безпеки держави для системи економічної безпеки України (2020)
Піддубний О. Ю. - Розмежування притягнення до адміністративної та кримінальної відповідальності як юридичного факту та як правової процедури (2020)
Тарасюк А. В. - Пріоритети забезпечення кібербезпеки: досвід окремих країн (2020)
Тична Б. М. - Мета та принципи інформаційної діяльності збройних сил України та її роль у забезпеченні інформаційної безпеки держави в сучасних умовах (2020)
Довженко Є. В. - Шляхи наближення національного законодавства з питань сертифікації колісних транспортних засобів до європейських стандартів, Писар О. М. (2020)
Латишева В. В. - Сільськогосподарські виробничі кооперативи як суб’єкти аграрних правовідносин, Митник А. А. (2020)
Савчук О. О. - Міжнародно-правове співробітництво щодо вирішення екологічних проблем, Корнієнко А. Ю., Мітько М. В. (2020)
Савчук О. О. - Сучасний стан екологічного законодавства України у сфері якості повітря: адаптація до стандартів ЄС, Бабенко Є. А., Погуляник І. В. (2020)
Маринів І. І. - Роль європейського суду з прав людини у становленні інституту одностатевих шлюбів, Соболєва К. О. (2020)
Ольховська А.-М. А. - Застосування статті 2 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод під час здійснення видачі особи (екстрадиції), Чорнобривець Р. Є., Асірян С. Р. (2020)
Казак Р. А. - Від авторитаризму до демократії: на прикладі Іспанії 1957–1986 років, Антоненко М. С. (2020)
Горб С. И. - Оптимизация автоматического регулирования частоты вращения судового дизеля, Будуров Н. И. (2021)
Зайцев В. В. - Прогнозирование динамики и мореходных качеств амфибийных судов на воздушной подушке, Зайцев Вал. В., Зайцев Д. В., Лукашова В. В. (2021)
Калугін В. М. - Визначення причин, попередження і усунення нестійких режимів газотурбокомпресорів суднових дизелів, Мунтян О. М. (2021)
Карьянский С. А. - Регулирование плотности бурильной суспензии при её транспортировке судами класса Platform Supply Vessels, Марьянов Д. Н. (2021)
Лісовал А. А. - Використання модельного газу в дослідженнях газового двигуна електростанції (2021)
Михайленко В. С. - Удосконалення управління процесом горіння палива в суднових котлах, Лещенко В. В. (2021)
Сагін С. В. - Розрахунок контактного тиску та зони контакту в парах ковзання судових дизелів, Кривий М. О. (2021)
Сагін С. В. - Робота суднового дизеля на біодизельному паливі, Мадей В. В., Сагін А. С. (2021)
Сагин С. В. - Динамика судовых дизелей при использовании моторных масел с различными структурными характеристиками, Столярик Т. А. (2021)
Реферати (2021)
Іщук Л. П. - Окремі питання ефективності публічного адміністрування у фіскальній сфері України (2020)
Русанюк У. Я. - Адміністративно-правова характеристика видів правопорушень посадових осіб органів публічного управління (2020)
Семенець Р. Ю. - Екологічний менеджмент і управління відходами в контексті екологічної політики України та ЄС (2020)
Костюченко Я. М. - Вплив принципу прозорості на взаємовідносини між Україною та Єс (2020)
Коновалова Н. Т. - Зарубіжний досвід законодавчого врегулювання юридичної відповідальності за неповагу до суду (судді) (2020)
Наконечна А. М. - Зумовленість людськими потребами та інтересами правоутворення та національної правотворчої діяльності (2020)
Онищук І. І. - Правове регулювання сурогатного материнства: міжнародний досвід (2020)
Курило В. І. - Правове регулювання психологічного супроводу діяльності працівників екстремального профілю, Корсун С. І., Шушковський Г. В. (2020)
Костенко К. О. - Торговельні марки: поняття, функції та види (2020)
Легенький А. М. - Адміністративно-правова характеристика євроінтеграційних засад реформування пенітенціарної системи України (2020)
Мушенок В. В. - Про необхідність відновлення функціонування профільного аграрного міністерства (2020)
Любчич А. М. - Правові заходи запобігання виникненню лісових пожеж на прикладі Харківської області, Сидоренко С. Г. (2020)
Коновалова Н. Т. - Засоби процесуального примусу для запобігання і припинення неповаги до суду (2020)
Соіч О. В. - Поняття громадського об’єднання як колективного суб'єкта права (2020)
Притика Ю. Д. - Дійсність опціонних (гібридних) арбітражних застережень: зарубіжний та вітчизняний досвід, Ситнік В. О. (2020)
Хакімова М. Т. - Про співвідношення понять токен та криптовалюта і види токенів (2020)
Пономарьов О. - Життя в ім'я істини, добра та краси, Черемський М. (2021)
Григорчук Т. - Альтернативна практика як джерело формування професійної компетентності майбутнього менеджера соціокультурної сфери, Диба О. (2021)
Пазиніч С. - Деякі особливості навчання у вищій школі за умов пандемії, Поморцева О. (2021)
Афанасьєва О. - Особливості дистанційного викладання технічних дисциплін, Лалазарова Н., Гончарова С. (2021)
Вержанська О. - Труднощі дистанційного навчання, Лагута Т. (2021)
Левкін А. - Рефлексія як основа професійних умінь студентів, Левкіна Р., Ряснянська А. (2021)
Дементьєва Т. - Роль темпераменту у процесі навчання іншомовної комунікації (2021)
Середа Г. - Еволюція методів навчання іноземної мови і перспективи іншомовної освіти (2021)
Леонов В. - Генетичний підхід до подання системи атомних елементів (2021)
Мокроменко О. - Складові змісту елементарної освіти на трьох етапах розвитку елементарної освіти у Великій Британії ХІХ ст. (2021)
Оконевская О. - За кулисами уроков (2021)
Анотації (2021)
Титул, зміст (2021)
Ковтунець В. В. - Вимоги ринку праці України до освіченості працівників, Лондар С. Л., Мельник С. В., Кастель-Бранко Е. (2021)
Zatonatska T. - Comparative analysis of the best practices of gender audit in education, Anisimova O., Devemi J. - F., Giedraitis V. (2021)
Кир'янов А. В. - Сучасні тенденції використання інформаційних технологій у закладах освіти, Іриневич Ю. В., Горна М. О. (2021)
Бахрушин В. Є. - Проблеми розроблення стандартів третього рівня вищої освіти в Україні (2021)
Чимбай Л. Л. - Проблеми підготовки фахівців у контексті реформування вищої освіти, Попкова Л. В., Читаєва К. Г. (2021)
Денисюк О. Я. - Ризики та виклики реформування загальної середньої освіти (НУШ), Титаренко Н. В. (2021)
Гапон В. В. - Стан та розвиток мовного середовища у процесі навчання в сегменті загальної середньої освіти, Цоколенко Є. П. (2021)
Самойленко О. А. - Освіта дорослих в умовах пандемії COVID-19, Дубасенюк О. А. (2021)
Лебідь О. В. - Дослідження умов для дотримання принципів академічної доброчесності за публічного управління системою безперервної освіти (2021)
Нестерак Р. В. - Відновне лікування та реабілітація хворих після гострого коронарного синдрому: наукові детермінанти і практична реалізація, Вакалюк І. П. (2021)
Жураківська О. Я. - Морфофункціональна характеристика міокарда при експериментальному цукровому діабеті, Власюк Т. І., Скрипник Н. В., Костіцька І. О., Міськів В. А., Кулинич Г. Б. (2021)
Ожоган З. Р. - Клінічне обґрунтування ортопедичного лікування пацієнтів iз патологічною стертістю твердих тканин зубів, поєднаною з дефектами зубних рядів та зубощелепними деформаціями, за запропонованою методикою, Петришин С. В., Мізюк Л. В., Ковалюк А. В. (2021)
Проць Г. Б. - Біохімічні маркери кісткового ремоделювання в прогнозуванні результатів дентальної імплантації (2021)
Вакалюк І. І. - Роль біологічних маркерів стеатозу та прозапальної ланки в прогресуванні неалкогольної жирової хвороби печінки в пацієнтів зі стабільною ішемічною хворобою серця, Вірстюк Н. Г. (2021)
Вірстюк Н. Г. - Функціональний стан печінки у хворих із хронічною серцевою недостатністю залежно від наявності неалкогольного стеатогепатиту, Вакалюк І. І., Черкашина О. Є., Казьмірук В. М. (2021)
Сірчак Є. С. - Корекція дисбіозу товстої кишки та її вплив на динаміку рівнів вільних амінокислот у сироватці крові у хворих на хронічний панкреатит та цукровий діабет 2-го типу, Барані В. Є., Фабрі З. Й., Сірчак С. С. (2021)
Скрипник Н. В. - Взаємозв'язок інсулінорезистентності з функціональним станом печінки у хворих на метаболічний синдром із цукровим діабетом 2-го типу, Романів Т. В., Власюк Т. І., Гудз І. В. (2021)
Яцишин Р. І. - Сучасні аспекти функціонування та перспективи розвитку курорту Моршин, Чернюк Н. В., Герич П. Р., Михалойко І. С., Чайковський С. Д., Мельник О. В., Магасевич Б. Є. (2021)
Лучко О. Р. - Особливості корекції показників ремоделювання судин у хворих на артеріальну гіпертензію з хронічним пієлонефритом, Вірстюк Н. Г., Василечко М. М., Кочержат О. І., Човганюк О. С. (2021)
Саган Н. Т. - Порівняльна структурна характеристика жувального м’яза при йододефіцитному стані та йододефіциті iз застосуванням струмогенів, Антимис О. В. (2021)
Міськів В. А. - Методологічний аналіз процесу вивчення анатомії людини серед іноземних студентів, Жураківська О .Я., Кулинич-Міськів М. О., Жураківський В. М., Дутчак У. М., Антимис О. В., Перцович В. М., Ткачук Ю. Л., Власюк Т. І., Боднарчук Ю. В. (2021)
Купновицька І. Г. - Роль викладачів у формуванні особистості лікаря, або продовження статті про прикарпатські терапевтичні школи (2021)
Дземан М. І. - Найщиріші вітання зі славним ювілеєм, пане Академіку! Франківщина пишається Вами… (2021)
Дземан М. І. - Мирослав Миколайович Бережницький (до дня народження) (2021)
Середюк Н. М. - Le fleure clinique — "клінічний нюх": осяйне суцвіття інтуїції великого клініциста (до дня народження професора Бережницького М.М.) (2021)
Дземан М. І. - Пандемія COVID?19 у дискурсі глобальних еволюційно-екологічних викликів цивілізаційного поступу (2021)
Палій І. Г. - Діагностичні можливості опитувальника GerdQ на основі результатів добового езофаго-імпеданс-рH-моніторингу, Заїка С. В., Ксенчин О. О., Скічко Н. С. (2021)
Сова В. А. - Алкогольна хвороба печінки: фокус на L-орнітин-L-аспартат (2021)
Попович З. Б. - Основні принципи профілактики стоматологічних захворювань, Рожко М. М. (2021)
Вівчаренко Т. І. - Особливості коливання рівня прозапальних цитокінів у хворих із генералізованим пародонтитом на тлі артеріальної гіпертензії, Рожко М. М. (2021)
Вацеба М. О. - Вплив комплексного лікування на показники системної імунозапальної активації у хворих на подагру з артеріальною гіпертензією та ожирінням, Середюк Н. М., Вакалюк І. П. (2021)
Кочержат О. І. - Взаємозв'язок системного запалення та типу інсулінемії у хворих на артеріальну гіпертензію з метаболічним синдромом, Оринчак М. А., Вірстюк Н. Г., Вакалюк І. І., Василечко М. М., Лучко О. Р., Човганюк О. С., Гаман І. О. (2021)
Хоменко Л. О. - Вплив гормонів щитоподібної залози на моторно-секреторну функцію у хворих на ГЕРХ із супутнім гіпотиреозом, Двояшкіна Ю. І. (2021)
Рустамян С. Т. - Серцево-судинні фактори ризику у хворих на програмному гемодіалізі з урахуванням цукрового діабету 2-го типу, Катеренчук І. П. (2021)
Міщук В. Г. - Характер харчової поведінки у хворих з окремими захворюваннями внутрішніх органів (огляд літератури і власні дані), Григорук Г. В., Мізюк Т. М., Козінчук Г. В. (2021)
Дземан М. І. - До 180-річчя Національного медичного університету імені О. О. Богомольця: засновник Київської школи внутрішньої медицини Федір Степанович Цицурін (2021)
Dranenko G. - Accueillir l’Autre dans sa langue. La traduction comme dispositif de médiation, Chervinska O. (2021)
Dranenko G. - La traduction : accueil ou écueil de l’Autre ? (2021)
Kaennel L. - Le yiddish, trésor d’un monde disparu. De l’impossibilité de traduire le yiddish ou les limites culturelles de la traduction (2021)
Zouini I.-S. - Traduire la littérature marocaine d’expression française : cas du roman Les Temps noirs d’A. Serhane (2021)
Prushkovska I. - La traduction des œuvres littéraires en langue turque : tensions et adaptations culturelles (2021)
Tajani O. - Contre les tendances déformantes : ouvrir la langue italienne aux poèmes de Rimbaud (2021)
Abdelouahed H. - De la traduction à la ré-écriture chez Marguerite Yourcenar : pour une poétique palimpseste de la création (2021)
Fernández T. A. - La traduction poétique comme enrichissement et processus transculturel : Julio Herrera y Reissig traduit Albert Samain (2021)
Shargay I. - Les moyens lexicaux de la (re)création des effets sonores dans l’original et dans la traduction: le cas du roman de J. M. G. Le Clézio Ritournelle de la faim (2021)
Giraudo F. - Traduire pour partager : un compromis énigmatique entre tradition et trahison (2021)
Mita J. - L’Unheimliche en tant que source du fantastique. Autour de la traduction des notions de l’" étrange " todorovien et de l’" inquiétante étrangeté " freudienne (2021)
Popovych M. - De réflexions de Marie de Gournay sur les techniques de la traduction (d’après le traité Lettre à Monseigneur de Gelas) (2021)
Tchystiak D. - Mythologie trahie : analyse comparée de la traduction du théâtre maeterlinckien en ukrainien et en russe (2021)
Stefurak O. - Les traductions françaises dans le polysystème littéraire ukrainien : le cas de la " Renaissance fusillée " (2021)
Yakubovska N. - Le Propre et l’Étranger : le problème de la traduction de la littérature de jeunesse française en ukrainien, Kutasevych H., Balakhtar K. (2021)
Arrame A. - Découvrir l’autre à travers la traduction des expressions idiomatiques par des équivalents idiomatiques : cas de l’arabe vers le français (2021)
Rousnak D. - Médier un document publicitaire dans le but de sensibiliser à l’Autre, Smirnova M., Matvieieva O. (2021)
El Bakali N. - L’apprentissage de la traduction comme chemin pour se perfectionner dans la maîtrise des langues étrangères (2021)
Запша Г. М. - Ресурсне забезпечення ефективності стратегічного управління інноваційною інфраструктурою у формуванні конкурентних переваг та соціально-економічних гарантій в умовах глобалізації економіки, Орлова-Курилова О. В., Лімаренко С. М., Яцун А. Г. (2021)
Іванов Р. В. - Концептуальна модель суб’єкту циркулярної економіки в контексті сталого розвитку (2021)
Navolokina A. - Development of International Business in the Context of International Management, Buhaieva M. (2021)
Решитько Т. В. - Проблеми інвестування та кредитування аграрних підприємств України на рівні макроекономіки: зарубіжний досвід (2021)
Романюк Л. М. - Сучасні тенденції міжнародної економічної діяльності України (2021)
Шелудько Е. І. - Стимулювання розвитку "озеленення" промисловості України, Завгородня М. Ю. (2021)
Буаіта С. - Теоретичні аспекти визначення та класифікації виробленої продукції в системі вищої освіти (2021)
Зайченко В. В. - Державне регулювання аграрного кредитування в Наддніпрянській Україні в ХІХ – на початку ХХ ст.: сучасний науковий дискурс, Попов В. М. (2021)
Швець В. Є. - Оцінювання земельних активів України банками Російської імперії на початку ХХ століття (2021)
Бессонова А. В. - Аналіз методів розвитку кадрового потенціалу підприємств, Черната Т. М. (2021)
Пантелеймоненко А. О. - Кооперативне кредитування: перспективи застосування підходів Ф. В. Райффайзена в аграрному секторі України, Гончаренко В. В., Касьян С. А. (2021)
Пугаченко О. Б. - Організація проведення судових експертиз та експертних досліджень з економічних питань, Косенко С. С., Бабій М. В. (2021)
Шалімов В. В. - Стимулювання соціально-економічного та інноваційного розвитку національної та регіональної економік: врахування в принципах бюджетної системи та оподаткування, Решетов В. О., Мельник Т. А. (2021)
Шинкар Д. П. - Ключові елементи механізму державної фінансової підтримки сільськогосподарських товаровиробників (2021)
Гамалій В. Ф. - Маркетингові інформаційні системи та цифрове моделювання в управлінні процесом виведення на ринок нового товару, Мінько А. Ю., Романчук С. А. (2021)
Шалімова Н. С. - Завдання з надання впевненості та завдання з надання впевненості, інші ніж аудит чи огляд історичної фінансової інформації: тенденції введення в аудиторську практику та розвиток процесів стандартизації, Андрощук І. І. (2021)
Кононенко Л. В. - Звітність підприємств в умовах сталого розвитку: сучасний стан, проблеми, перспективи, інформаційне забезпечення, Сисоліна Н. П., Чумаченко О. С. (2021)
Пугаченко О. Б. - Тестування системи обліку та внутрішнього контролю операцій з необоротними активами, Фоміна Т. В. (2021)
Савченко В. М. - Розвиток локальних облікових теорій на прикладі теорії управлінського обліку аграрних підприємств, Смірнова І. В., Смірнова Н. В. (2021)
Гуцалюк О. М. - Напрямки економіко-екологічної трансформації підприємств оборонно-промислового комплексу України, Обнявко Т. С. (2021)
Малюта Л. Я. - Event-менеджмент в індустрії туризму, Шерстюк Р. П., Островська Г. Й. (2021)
Панченко В. А. - Організаційні аспекти менеджменту туристичної діяльності, Черненко О. В. (2021)
Ткаченко А. М. - Дизайн-мислення, як нова парадигма розвитку стартапу, Плинокос Д. Д. (2021)
Бугаєва М. В. - Теоретичні витоки управління розвитком інноваційного підприємництва, Демченко С. В. (2021)
Немченко Т. Б. - Філософське осмислення трансформації маркетингового менеджменту підприємства в умовах переходу до мережевої економіки, Липчанський В. О., Немченко Т. А. (2021)
Харченко І. В. - Організаційні аспекти стратегічної перемоги в конкурентній боротьбі малих будівельних підприємств, Лізунков О. В. (2021)
Селіщева Є. В. - Інформаційне забезпечення функціонування інноваційно-інтегрованих структур (2021)
Шаранов Р. С. - Алгоритм антикризового управління підприємства (2021)
Гаврилова Н. В. - Міжнародне партнерство підприємств оборонно-промислового комплексу України: фінансово-економічні аспекти розвитку, Петренко Л. М., Пітел Н. С. (2021)
Камінський В. В. - Терапевтичні можливості покращення перебігу коронавірусної хвороби та зниження частоти гестаційних ускладнень, Ткаченко Р. О., Камінський А. В., Жданович О. І., Воробей Л. І., Коломійченко Т. В., Гервазюк О. І., Ткачук Р. Р., Мудрий С. І. (2021)
Berestovyi V. O. - Prospective study to estimate the role of different infertility factors in prediction of unsuccessful IVF outcome, Mahmood A., Martych A. M., Prylutska A. B., Berestovyi O. O., Govsieiev D. O. (2021)
Blikhar V. S. - Surrogacy in Ukraine: theoretical and applied problem (Literature review), Zharovska I. M., Ortynska N. V. (2021)
Феськов О. М. - Вплив підготовчої терапії з використанням міо-інозитолу на результат лікування безпліддя методами ДРТ у чоловіків зі зниженою репродуктивною функцією, Жилкова Є. С., Нестерук Г. В., Осовський І. К., Феськова А. О. (2021)
Манасова Г. С. - Вагітність високого ризику: ефективність персоналізованої прегравідарної підготовки та позитивний перинатальний досвід, Діденкул Н. В., Кузьмин Н. В. (2021)
Феродефіцит і вагітність: що робити та коли починати? (2021)
Протокол NICE "Ектопічна вагітність і викидень": нові зміни та значущість для клініциста. Оглядовий пресреліз (2021)
Татарчук Т. Ф. - Корекція вмісту пролактину у відновленні менструального циклу в жінок з ожирінням, Косей Н. В., Регеда С. І., Гламазда М. І., Шакало І. М. (2021)
Диннік В. О. - Зв'язок між рівнем вітаміну D і гормональним статусом дівчаток-підлітків з олігоменореєю, Диннік О. О., Дружиніна А. Є. (2021)
Резолюція І Українського форуму експертів з аномальних маткових кровотеч (2021)
Дунаєвська В. В. - Порушення нутритивного статусу в жінок зі склерозивним лишаєм вульви, Манжалій Е. Г. (2021)
Мазур І. П. - Стан ротової порожнини жінок у періоді менопаузи та постменопаузи (огляд літератури), Габаль В. А., Дрогомирецька М. С., Лихота К. М. (2021)
Ковтун А. Ю. - Клінічний випадок: рак грудних залоз, асоційований із вагітністю, Гурандо А. В., Тельний В. В., Лісюткін Л. О., Аксьонова О. Г., Помінчук Д. В. (2021)
Величко В. І. - Скринінг діабету та предіабету: новітні комунікативні можливості, Михайленко В. Л., Лагода Д. О., Волохова Г. О., Ляшенко С. Л. (2021)
Бобрик М. І. - Інсулінорезистентність у ХХІ сторіччі: мультимодальний підхід до оцінювання причин та ефективної корекції (огляд літератури), Тутченко Т. М., Сідорова І. В., Бурка О. А., Кротик О. І., Сербенюк А. В. (2021)
Ночвіна О. А. - Роль інозитолу та його ізомерів в обміні глюкози (огляд літератури), Сливка Е. В. (2021)
Zilberlicht A. - Симптоми обструктивного сечовипускання у жінок із синдромом гіперактивного сечового міхура, Haya N., Goldschmidt E. (2021)
Городецька І. А. - Корупційні ризики в діяльності органів публічної влади: поняття, ідентифікація, заходи усунення (2020)
Овчарук С. С. - До питання адміністративно-правового забезпечення інноваційного науково-технологічного розвитку (2020)
Паренте Л. М. - Поняття та види саморегульованих організацій (2020)
Пасько Т. Г. - Правовий аналіз камеральної та невиїзної документальної податкових перевірок щодо сум ПДВ заявлених до бюджетного відшкодування (2020)
Савчук Є. Ю. - Класифікація освітніх послуг в аспекті господарсько-правового забезпечення їх надання (2020)
Корнієнко Г. С. - Види виробництва сільськогосподарської продукції в агробізнесі: правовий аспект (2020)
Роговенко О. В. - Індикатори ефективності визначення адміністративно-територіального поділу в Україні (2020)
Скоромний Я. І. - Генеза юридичної відповідальності суддів в Україні (2020)
Horielova V. - Antinomy of moral requirements in the activity of a legal hacker (2020)
Цицик О. І. - Правові аспекти розвитку "громади" в Україні: праксис міжнародного потенціалу (2020)
Брийовська І. Б. - Організаційно-правові засади підвищення кваліфікації державних службовців, Козачок-Труш Н. В. (2020)
Бухарін Г. О. - Модель нормативно-правового регулювання фінтеху (2020)
Городецька І. А. - Адміністративно-правове регулювання у сфері інтелектуальної власності: окремі аспекти (2020)
Комарницька І. І. - Система адміністративно-правових засобів профілактики правопорушень у фінансовій сфері (2020)
Малашко О. Є. - Політика та система забезпечення інформаційної безпеки в країнах Центральної Європи (2020)
Курилін І. Р. - Тактика допиту при розслідуванні кіберзлочинів (2020)
Омельчук В. А. - Забезпечення національної безпеки у контексті захисту інтересів дитини (правові аспекти протидії булінгу), Марцинюк Т. В. (2020)
Скоромний Я. І. - Соціальна відповідальність суду як передумова юридичної відповідальності судді (2020)
Horielova V. - The legal essence of lawyer’s morals in the context of business etiquette (2020)
Нітченко А. Г. - Правові засади інноваційної діяльності, Морська Н. Л. (2020)
Гудима М. М. - Конститутивне і транслятивне правонабуття в контексті вчення про перехід права власності (2020)
Бінько І. І. - До питання про правову природу державної реєстрації прав на нерухоме майно (2020)
Драчевська О. О. - Адміністративна відповідальність у сфері банківської діяльності (2020)
Малашко О. Є. - Теоретична конструкція поняття "інформаційна безпека", Ковалів М. В. (2020)
Чепов О. О. - Адміністративно-правовий статус столиці України – міста-героя Києва як гарантія реалізації прав громадян України та територіальної громади міста (2020)
Кудрявцева В. В. - Кодекс України з процедур банкрутства, як спроба антикорупційного реформування системи неплатоспроможності, Бернацька Ж. П. (2020)
Товкун І. М. - Особливості правового статусу публічного акціонерного товариства, Дуброва Г. О. (2020)
Яценко С. С. - Правове регулювання націоналізації (2020)
Задихайло Д. Д. - Екологічні інновації в системі зеленої економіки (правовий аспект), Рутвян К. О. (2020)
Покальчук М. Ю. - Щодо питання про сільський зелений туризм, Корнієнко А. Ю. (2020)
Кушніренко О. Г. - Соціальні гарантії як елемент ефективної соціальної держави (2020)
Антонюк А. Б. - Електронні докази в кримінальному провадженні, Русецька В. А. (2020)
Бережний О. І. - Організаційні та функціональні проблеми державного бюро розслідувань та шляхи їх вирішення, Клімчук Б. В., Литвиненко А. О. (2020)
Скоромний Я. І. - Дисциплінарна відповідальність суддів (2020)
Horielova V. - On the issue of protection of public morality: realities of modern legislation (2020)
Євков А. М. - Проблематика вичерпання виключного права на експорт за законодавством України (2020)
Кацюба К. В. - Основна (статутна) та підприємницька діяльність непідприємницьких товариств: поняття та їх співвідношення, Конюхова М. О., Мельник М. Я. (2020)
Новак В. - Калядна-навагоднія і масленічныя абрады, звычаі і песні жыхароў Чачэрскага раёна Гомельскай вобласці (2019)
Кузьменко О. - Досвід драматичної екзистенції людини в українському фольклорі періоду двох світових війн: концептуальний аспект (2019)
Мушкетик Л. - Народні погляди на війну та вояччину в українській фольклорній традиції (2019)
Коваль-Фучило І. - Війна тлумачень і війна у тлумаченнях в оповідях про примусові переселення із зон затоплення (2019)
Карацуба М. - Чоловічі образи в народній баладі південних слов’ян: смислове й емоційне навантаження (2019)
Гуменюк В. - Акторські роботи Миколи Андрусенка в українському класичному репертуарі (2019)
Іваннікова Л. - Сучасні фольклорно-етнографічні студії про українців Росії: від Башкортостану до Алтаю (2019)
Церковняк-Городецька О. - До історії побутування пісні "Їхав козак за Дунай": українсько-німецькі паралелі (2019)
Собора Ю. - Жанрова типологія прислів’їв і приказок у теоретико-історичному аспекті (2019)
Завгородня Д. - "Волос довгий, а розум короткий": ґендерні стереотипи у східнослов’янських та арабських прислів’ях (2019)
Шалак О. - Каленик Шейковський в історії української фольклористики: принципи фіксації та видання фольклору, методика дослідження (2019)
Козар Л. - До розгляду листування Бориса Грінченка з Василем Степаненком: фольклористично-етнографічний аспект (2019)
Руда Т. - Неопубліковані листи Олександра Білецького до Максима Рильського (2019)
Захуцька О. - Януш Ріґер – науковець, особистість, наставник (з нагоди славного ювілею) (2019)
Коваль-Фучило І. - До ювілею професора Єжи Бартмінського (2019)
Бідношия Ю. - Відданий рідному слову (до 75-річчя з дня народження Івана Васильовича Сабадоша) (2019)
Мушкетик Л. - Книга з питань слов’янського та угорського перекладознавcтва (Рец.: Ars translations. Статьи по истории, анализу и преподаванию перевода. Budapest : ELTE BTK Szlav filologiai Tanszek, 2018. 286 c.) (2019)
Броварець Т. - "Книга перекладів дум у контексті": як воскресає непродуктивний жанр, або Такі живі "мертві" думи… (Рец.: Kononenko Natalie. Ukrainian Epic and Historical Song: Folklore in Context. Toronto ; Buffalo ; London : University of Toronto Press, 2019. 344 p.) (2019)
Вахніна Л. - Уперше в Україні (2019)
Микитенко О. - Міжнародні фольклористичні форуми, Вахніна Л. (2019)
Інформація про авторів (2019)
Юнакова Н. М. - Алгоритм клінічної діагностики та лікування гіперчутливості в залежності від даних анкетування пацієнтів. Частина 2 (2021)
Пайкуш В. А. - Корекція артеріального тиску під час анальгоседації дорослих при стоматологічному лікуванні, Дидик Н. М. (2021)
Герчак В. В. - Розробка складу, технології та дослідження зубного порошка з екстрактом шавлії, Гриновець І. С., Шостак Т. А., Гриновець В. С. (2021)
Кухта В. С. - Порівняльний аналіз міцісних характеристик полімерів світлової полімеризації для реставрації зубів методом акустичної емісії. Фрактографічні дослідження поверхні та зламів зразків: частина друга, Макєєв В. Ф., Кирманов О. С., Скальський В. Р., Станкевич О. М. (2021)
Терешина Т. П. - Состояние твердых тканей зуба у лиц, переболевших COVID-19, Кот М. И., Пахлеванзаде В. А. (2021)
Гриновець І. С. - Розробка складу та технології стоматологічної лікарської плівки з діоксидином, Лучечко І. С., Гриновець В. С., Бумаценко В. В. (2021)
Матвійків Т. І. - Ефективність застосування гельбо-терапії при лікуванні захворювань тканин пародонта після перенесеної коронавірусної хвороби COVID-19, Рожко М. М., Катеринюк В. Ю. (2021)
Скибчик О. В. - Ультраструктурні зміни слизової оболонки ясен пацієнтів із хронічним генералізованим пародонтитом та ішемічною хворобою серця, Ковалишин В. І., Соломенчук Т. М., Мартовлос (Годована) О. І. (2021)
Иорданишвили А. К. - Характеристика состояния тканей пародонта и гигиены полости рта у лиц старшего возраста при коморбидной патологии и пути ее улучшения, Солдатова Л. Н., Солдатов С. В., Зуйкова М. А., Солдатов В. С. (2021)
Ступницький І.-О. Р. - Реконструкція дефектів коміркового відростку як запорука вдалого ортопедичного лікування, Рожко М. М., Ступницький Р. М. (2021)
Савчук О. В. - Прогнозування успішності стоматологічної імплантації в пацієнтів з дефектами зубних рядів на тлі хронічного генералізованого пародонтита, Краснов В. Ю., Юрженко А. В., Азоді Фар С. (2021)
Кушта А. О. - Особливості визначення жувальної ефективності в пацієнтів з післяопераційними дефектами порожнини рота (2021)
Скрипник И. Л. - Анатомо-физиологические особенности роста и развития зубочелюстного аппарата человека, Солдатова О. В. (2021)
Махлинець Н. П. - Підвищення якості лікування пацієнтів, які перебувають у стані хронічного соціального стресу, Ожоган З. Р., Пюрик М. В. (2021)
Ковач І. В. - Результати ортодонтичного лікування пацієнтів молодого віку з адентією постійних зубів, Філімонов В. Ю., Алєксєєнко Н. В., Лавренюк Я. В. (2021)
Макєєв В. Ф. - Аналіз методів визначення зубного віку дитини, їх достовірність і доступність, Ісакова О. О. (2021)
19 міжнародна стоматологічна виставка "Дентал-Україна" та XIX міжнародний стоматологічний форум (2021)
Козар Л. - Фольклорна основа науково-популярних студій Василя Доманицького (до 140-річчя від дня народження) (2017)
Кузьменко О. - Концепти пісенного фольклору про війну: українсько-польські паралелі (2017)
Вахніна Л. - Фольклористична діяльність Юліана Кшижановського і Гелени Капелусь у контексті польсько-українських наукових взаємин другої половини ХХ – початку ХХІ століття (2017)
Гуменюк В. - Сценічне прочитання комедії Михайла Старицького "За двома зайцями" у Кримському українському театрі (постановка Володимира Аносова) (2017)
Гуменюк О. - Добруджа в кримськотатарській народній емігрантській пісні (2017)
Мушкетик Л. - Образ хитруна (блазня) в українській побутовій казці (2017)
Кімакович І. - Народний анекдот і народний жарт як традиційні жанри усного мовлення комунікативних осіб (2017)
Шевчук Т. - "Куди ніч, туди й сон…": традиційні формули нейтралізації "недобрих" снів (2017)
Карацуба М. - Мотив сну в народних баладах південних слов’ян (2017)
Ставицька Я. - Віщий сон у наративній структурі народної казки (2017)
Новак В. - Фальклорна-этнаграфічная спадчына Полаччыны (на матэрыялах палявой экспедыцыі 2017 года) (2017)
Коваль-Фучило І. - Усні оповіді як предмет дослідження фольклористики: підсумки і завдання (2017)
Панкова А. - Специфіка дослідження фольклору сучасних субкультур на прикладі соціоспільноти скарбошукачів (2017)
Лещенко Н. - Усні наративи про Чорнобильську катастрофу: збирання та дослідження (2017)
Волковічер Т. - Креолізовані тексти у семіотичних, лінгвістичних та фольклористичних дослідженнях (2017)
Мушкетик Л. - Спадщина українських неокласиків у європейському контексті |Рец.: Сірик Л. Прагнення Європи. Творчість київських неокласиків / Людмила Сірик. – Люблін : Ун-т Марії Кюрі-Склодовської, 2013. – 380 с. (2017)
Іваннікова Л. - Панорамна картина історії фольклористики та етнографії Кубані: українознавчі аспекти |Рец.: Памяти М. В. Семенцова. ХVІІІ е Дикаревские чтения / науч. ред., сост. О. В. Матвеев; авт. ред. А. В. Семенцов. – Краснодар : Плехановец, 2017. – 384 с., ил. (2017)
Корбич Г. - У полі зору дослідників минуле Галичини (2017)
Микитенко О. - 47 Міжнародна наукова славістична конференція "У дні Вука Караджича" (14–18 вересня 2017 р., Белград, Сербія) (2017)
Коваль-Фучило І. - Щорічна конференція Польського народознавчого товариства (2017)
Інформація про авторів (2017)
Савченко В. А. - Метод розрахунку захисту інформації від взаємовпливу користувачів в соціальних мережах, Ахрамович В. М., Дзюба Т. М., Лаптєв С. O., Матвієнко М. В. (2021)
Чечко А. С. - Застосування розподілів Джонсона для опису шумів в проблемі захисту інформації від витоку за рахунок побічних електромагнітних полів USB-клавіатури (2021)
Веселков Н. Л. - Можливості та перспективи використання Open-Source технологій виявлення вторгнень в сферах малого та середнього бізнесу України, Марченко В. В. (2021)
Хоменко Т. А. - Топологічна ідентифікація систем передачі даних в задачах захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності (2021)
Заікін С. С. - Модель передбачення інсайдерської загрози в організації, Кітура О. В. (2021)
Бородань В. В. - Вибір доцільної архітектури захисту інформаційної системи від багаторівневих DDOS атак, Гай Д. О. (2021)
Васильченко Д. І. - Огляд типових уразливостей Web-сайтів організацій у 2019 - 2020 році, Лавровський І. М. (2021)
Касовська І. В. - Програмні комплекси мережевого моніторингу для підвищення ефективності захисту мереж, Шаповаленко О. Д., Луценко І. М. (2021)
Abdiyeva Ya. J. - The prevalence of allergic conjunctivitis among children, depending on the place of residence (2021)
Al-Omary Ala’a Osama Ahmad - Skinfold thickness in men with various forms of eczema, Dmytrenko S. V., Chaika V. H., Isakova N. M., Gunas I. V. (2021)
Andriievskyi I. I. - Correlations of body structure and size parameters with personality indicators of practically healthy women with ectomorphic somatotype, Serebrennikova О. А., Shayuk A. V., Kovalchuk V. V., Likhitskyi O. O. (2021)
Appelhans O. L. - Risk management of complications of surgical treatment of colorectal cancer by correction of the hemostasis system, Duzenko O. O., Tarabrin O. O., Zaporozhchenko M. B. (2021)
Baryliak R. V. - Properties of Ca2+-dependent and Ca2+-independent isoforms of no-synthase in blood lymphocytes of ovarian cancer women, Vorobets D. Z., Melnyk O. V., Fafula R. V., Vorobets Z. D. (2021)
Berezniakov V. I. - Cytokines as mediators of the immune system and their role in the pathogenesis of community-acquired pneumonia, Korzh A. N., Pavlov S. B., Yeroshenko G. A., Shevchenko K. V., Pyvovar N. M. (2021)
Burluka V. V. - Clinical and organizational aspects of surgical care for victims with unstable pelvic injuries in polytraum, Tkachenko O. A., Мaksymenko M. A., Yakovenko А. О. (2021)
Volosovets О. P. - Anemia in children in Ukraine: a 24-year retrospective analysis of morbidity and prevalence, Кryuchko T. O., Kryvopustov S. P., Hubenko I. Ya., Loboda A. M., Kiselova M. M., Volosovets A. О., Pavlyshyn H. A. (2021)
Gonchar M. O. - Diagnosis and treatment of renal arterial hypertension in pediatric practice, Alenina I. S., Senatorova G. S. (2021)
Horokhovskyi V. V. - The condition of the periodontal tissues in children with delayed teeth eruption, Schnayder S. A., Shchepanskyy F. Y., Borodach V. O., Pyndus V. B. (2021)
Jalilov T. Ya. - The results of experimental computer modeling in stabilization of transpedicular systems used in the surgical treatment of various pathologies of the spine (2021)
Dotsenko M. Ya. - Daily profile of blood pressure and state of cognitive function in patients with arterial hypertension, Herasymenko L. V., Shekhunova I. O., Molodan O. V., Malynovska O. Ya., Skorokhodova N. O., Yatsenko O. V. (2021)
Kalnysh V. V. - The transformation of psychophysiological functions of military pilots with different professional qualification and age, Shepitko K. V., Trinka I. S., Kravchuk V. V., Pashkovsky S. M. (2021)
Katerenchuk I. P. - Assessment of adhesion to treatment of patients being on kidney replacement therapy taking into account the presence of type 2 diabetes mellitus, Rustamian S. T. (2021)
Kyrian O. A. - Changes in the intestinal microbiota in patients with ulcerative colitis and irritable bowel syndrome combined with urolithiasis, Derkach I. A., Dorofeyev A. E., Rudenko M. M. (2021)
Kochuieva M. M. - Clinical and laboratory features of patients with comorbid association of bronchial asthma and obesity, Psarova V. G., Tymchenko H. A., Komissarova O. S., Marchenko A. V., Tymchenko M. Ye., Zaikina Yu. O. (2021)
Levenets S. S. - Intestinal microflora in children with infantile colic, Horobets N. M., Kirzhner G. D., Sabadash V. Ye. (2021)
Leshchii N. P. - Features of the physical and psycho-emotional state of children with complex developmental disorders, Pakhomova N. G., Baranets I. V., Kulbida S. V., Yanovskaya T. A., Sheremet M. K., Suprun M. O. (2021)
Lokes K. P. - Dynamics of changes of c-reactive protein in the serum content in patients with phlegmons of the jaws and facial localization at different terms of treatment, Lychman V. O., Steblovsky D. V., Bondarenko V. V., Avetikov D. S. (2021)
Loskutov A. L. - Innate immunity in osteoarthritis in comorbidity with non-alcoholic steatohepatitis in patients with helicobacter pylori infection, Loskutova I. V. (2021)
Maharramov P. M. - Frequency and risk factors of complications of surgical treatment of corneal diseases (2021)
Makieiev V. F. - The value and importance of anamnesis in the differential diagnosis of temporomandibular disorders, Telishevska O. D., Mykhailevych M. Yu. (2021)
Mankovskiy D. S. - Personification of the risk of hypoxic-ischemic brain injury in the system of neurological monitoring of cardiac surgery patients (2021)
Maruta N. O. - Clinical, genealogical and psychogenic factors in the genesis of recurrent depression, Kolyadko S. P., Fedchеnko V. Y., Panko T. V., Cherednyakova O. S., Yaroslavtsev S. O. (2021)
Nadraga A. B. - Blood and liquor cytokines as differential-diagnostic markers of acute meningitis in children, Khomyn O. Ya., Dybas І. V., Dasho M. B. (2021)
Nevoit G. V. - Systemic dependences of changes in body composition with the progression of non-communicable diseases, Potiazhenko М. М., Mintser О. P. (2021)
Nezgoda I. I. - Clinical-morphological features of liver changes in children with mono- and mixed-associated types of infectious mononucleosis, Havryliuk A. O., Onofriichuk O. S., Demchyshyn Y. M., Haborets Y. V., Rosha L. G., Poprotska S. M. (2021)
Onischenko О. V. - Study of the stress-deformed state of the hip joint model in children under the conditions of dysplasia and conservative treatment, Korolkov O. I., Ksonz I. V., Karpinskyi M. Yu., Yaresko О. V. (2021)
Petrushanko T. O. - The state of oral cavity in the drug-depedent patients, Boichenko O. M., Popovych I. Yu., Gryshchenko V. V. (2021)
Skachkova О. V. - Immune monitoring of dendritic cell-based cancer vaccine in glioblastoma patients, Gorbach О. І., Khranovska N. M., Glavatskyi O. Ya., Khmelnytskyi H. V., Shuba I. M., Shevelov M. M., Zemskova О. V. (2021)
Slyvka N. O. - Vasopressor therapy of hepatorenal syndrome against the background of alcoholic liver cirrhosis, Lukashiv T. O., Rusnak I. T., Sydorchuk A. S., Salama M. Al V. O., Rovinskyi O. O., Akentiev S. O. (2021)
Srebnyak I. A. - Functional results of tympanoplasty with different variants of the sound conducting device reconstruction of the middle ear, Shevchenko T. O., Pedachenko A. Ye. (2021)
Khomenko I. P. - Soft tissues gunshot defects ultrasound investigation use in reconstructive-restorative surgery, Tertyshnyi S. V., Vastyanov R. S., Talalayev K. O. (2021)
Khukhlina O. S. - Intensity of oxidative stress in the comorbid course of non-alcoholic steatogepatitis and diabetic kidney disease in patients with type 2 diabetes mellitus, Kotsyubiychuk Z. Ya., Antoniv A. A., Mandryk O. Ye., Voyevidka O. S. (2021)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського