Альохін М. М. - Теорія та практика тьюторського супроводу соціального розвитку молодших школярів приватних закладів освіти (2020)
Гаврилюк Н. М. - Генезис психолого-педагогічного поняття "професійна ідентичність" (2020)
Губарєва Д. В. - Соціальна компетентність в умовах сучасної початкової школи України (2020)
Даценко О. А. - Теоретичні засади дослідження проблеми самоефективності як психологічного феномена (2020)
Казакевич О. І. - Сучасні імовірнісні підходи до лідерства та їх впровадження у закладах вищої освіти (2020)
Каленик О. О. - Соціально-психологічна адаптація іноземних слухачів підготовчих відділень закладів вищої освіти України, Цареградська Т. Л. (2020)
Красильников И. А. - Экзистенциальная жизнеспособность личности как профессионально значимое качество педагога (2020)
Матвієнко О. В. - Особливості організації навчання "через" демократію в освітньому середовищі закладів освіти, Цихмейструк О. М. (2020)
Петренко С. І. - Аналіз проблеми безпечної роботи учнів початкових класів у мережі Інтернет (2020)
Пічурін В. В. - Особливості функціонального стану студентів спеціальної медичної групи (2020)
Розлуцька Г. М. - Принцип полікультурності в організації освітнього простору ураїнського дошкілля, Сокол М. О., Гавриленко Т. Л. (2020)
Таможська І. В. - Підвищення фахового рівня професорсько-викладацького складу вищих навчальних закладів України: методичний аспект (друга половина ХІХ ст.) (2020)
Труляєв Р. О. - Ціннісні настанови дорослого як джерело творення особистості дитини: культурно-історичний контекст (2020)
Бабкін В. В. - Структура інформаційно-аналітичної компетентності майбутніх бакалаврів комп'ютерних наук (2020)
Винарчик М. П. - Білінгвальна освіта і викладання культур: австрійський контекст (2020)
Горбань О. Д. - Інтегрований підхід до вивчення іноземної мови у ЗВО, Письменна І. І., Щербицька В. В. (2020)
Гром О. А. - Ігрові технології як засіб формування готовності майбутніх маркетологівдо командної взаємодії у процесі фахової підготовки (2020)
Дербак О. А. - Обґрунтування педагогічних умов підготовки майбутніх бакалаврів з туризму до професійної взаємодії засобами проектних технологій (2020)
Карпова М. Є. - Компонентно-структурний аналіз феномена "готовність майбутніх педіатрів до роботи в команді" (2020)
Кірюхіна М. В. - Модель гуманітарної підготовки майбутніх технічних фахівців авіаційної галузі у закладах вищої освіти (2020)
Козинець І. І. - Проблема професійної компетентності правника митниці, Волкова М. А. (2020)
Корольова Л. В. - Впровадження крос-культурного компонента у підготовку вчителів іноземної мови в університетах Румунії (2020)
Лавніков О. А. - Інтегративний підхід у системі вищої освіти: поняття і особливості, Лесик А. С. (2020)
Лещенко Т. О. - Осучаснення формату вишівського викладання: досвід використання соціально-мережевого контенту, Жовнір М. М., Асламова М. В. (2020)
Лукацька Я. С. - Особливості навчання іноземних студентів у закладах вищої освіти України (2020)
Мединська С. І. - Розвиток та оцінювання soft skills при формуванні іншомовної компетентності у здобувачів вищої освіти в галузі туризму, готельно-ресторанної справи та міжнародного бізнесу (2020)
Наход С. А. - Інклюзивна компетентність у складі "soft skills" майбутніх педагогів початкових класів (2020)
Олексієнко Л. А. - Компетентнісна парадигма професійної підготовки перекладачів в університетах Австрії, Луканська Г. А. (2020)
Олійник І. В. - До питання формування у майбутніх соціальних працівників соціально-реабілітаційної компетенції (2020)
Попенко Н. В. - Технологія організації соціально-гуманітарної підготовки майбутніх магістрів природничих спеціальностей в умовах дистанційного навчання (2020)
Резван О. О. - Стратегії організації іміджеформувальної діяльності майбутніх політологів, Кравець Р. Е. (2020)
Сапожников С. В. - Сучасна система підготовки педагогічних кадрів у республіці Грузія у контексті реформування вищої школи (2020)
Сліпчишин Л. В. - До проблеми навчання професійно спрямованого дизайну продукції (2020)
Сукач Т. М. - Застосування визначеного інтеграла у формуванні професійних компетентностей здобувачів вищої та передвищої освіти, Чуйков А. С., Бірюкова Т. В. (2020)
Tarnopolsky O. B. - Ukrainian-English-German cultural matches and mismatches: Guidelines for teaching German culture to tertiary linguistic students learning German as the second foreign language after English as the first one, Kabanova M. R., Mikhlik O. O. (2020)
Ткаченко Т. В. - Підготовка студентів-ансамблістів до концертного виступу, Шумська О. О. (2020)
Фрицюк В. А. - З досвіду розвитку креативності майбутніх педагогів-музикантів у класі акордеона, Фрицюк В. М. (2020)
Фрумкіна А. Л. - Формування педагогічної і психологічної компетентностей майбутніх вчителів початкових класів (2020)
Шаравара В. В. - Формування прогностичної компетентності студентів як сучасна наукова проблема (2020)
Шкляєва Г. О. - Теоретичні засади підготовки майбутніх педагогів у контексті глобалізації освіти (2020)
Шумейко З. Є. - Упровадження технології розвитку критичного мислення в професійну підготовку фахівців державної кримінально-виконавчої служби (2020)
Kramarenko T. V. - Modern information, communication and interactive technologies for foreign language teaching (2020)
Чорнобай В. Г. - Інтерактивне навчання англійської мови: комунікативні ігри, таблиці та схеми (2020)
Волкова Н. П. - Організація управлінської практики майбутніх магістрів з управління закладом освіти у ВНЗ "Університет імені Альфреда Нобеля", Лебідь О. В. (2020)
Кравченко М. В. - Теоретичні аспекти обліково-аналітичного забезпечення системи фінансово-економічної безпеки в закладах професійної (професійно-технічної) освіти, Кравченко Л. А. (2020)
Титул, зміст (2020)
Білоножко О. В. - Теоретичні засади педагогічної культури вчителя (2020)
Гаркуша І. В. - Самоактуалізація, самовизначення та самореалізація як рушійна сила кар’єрної спрямованості, Крижановський А. Є. (2020)
Грушка В. В. - Формування географічних знань в учнів закладів загальної середньої освіти при застосуванні актуальних методів і технологій, Руденко А. В. (2020)
Карапетрова О. В. - Використання методів арт-терапії у роботі психолога з корекції тривожних станів особистості (2020)
Кірюха К. І. - Еволюція понять "громадянство" та "громадянська відповідальність" в історії Cтародавнього світу та добу Cередньовіччя (2020)
Лілік О. О. - Стратегіальність як базовий принцип професійно-педагогічної діяльності (2020)
Нелін Є. В. - Соціально-виховні погляди і педагогічна діяльність Гомера Лейна (1875–1925) (2020)
Одишария Л. - Развитие идей теории установки Д. Н. Узнадзе в работах его современников, учеников и последователей, Байер О. А. (2020)
Podoliak M. V. - Stefan Baley’s personality and scholarly achievements in the field of child and childhood research (2020)
Черняк Є. Б. - Методичні аспекти розвитку музично-слухових уявлень учнів молодших класів мистецьких шкіл, Вольська Ю. В., Міщенко С. П., Йоркін В. В. (2020)
Базиленко А. К. - Можливості вдосконалення соціальної роботи з людьми з інвалідністю на селі (на основі зарубіжного досвіду), Гребенюк А. О. (2020)
Вошколуп Г. Ю. - Порівняльний аналіз зарубіжного досвіду підготовки фахівців із соціальної роботи, Шура Н. О. (2020)
Переворська О. І. - Ефективність корекційної роботи зі слабозорими дітьми дошкільного віку, Абагян Е. С. (2020)
Берестень О. Є. - Парна робота на уроці з іноземної мови, Плющай О. О. (2020)
Биконя О. П. - Модель організації дистанційного навчання курсантів економічних спеціальностей англійської мови (2020)
Бірюкова Т. В. - Застосування диференціальних рівнянь у формуванні професійних компетентностей у здобувачів вищої та передвищої освіти, Сукач Т. М., Яровий І. М. (2020)
Бобир О. І. - Педагогічні умови формування художньо-естетичного світобачення майбутніх художників у процесі фахової підготовки (2020)
Винарчик М. П. - Сучасні проблеми мультилінгвальної Європи: освітній контекст (2020)
Волкова Н. П. - Формування комунікативної компетентності майбутніх докторів філософії в умовах аспірантури, Лебідь О. В. (2020)
Грицкевич П. С. - Методика проведення англомовних творчих майстерень під час вивчення ділової іноземної мови (2020)
Дутін Цзю - Педагогічні аспекти професійної підготовки майбутніх фахівців з графічного дизайну (2020)
Карпова М. Є. - Технологія підготовки майбутніх педіатрів до роботи в команді засобами інтерактивних методів навчання (2020)
Ковальова-Гончарюк Л. О. - Структурні компоненти інструментально-виконавської майстерності майбутніх учителів музичного мистецтва (2020)
Лавніков О. А. - Особливості індивідуального стилю професійної діяльності перекладача: результати опитування (2020)
Manjakina T. I. - Kommunikatives lesen und nacherzählen beim beruftsorientierten fremdsprachenunterricht (auf dem stoff der deutschen sprache), Michlik O. O. (2020)
Мединська С. І. - Командна робота як основний фактор розвитку глобальних навичок при формуванні іншомовної компетентності у майбутніх фахівців готельно-ресторанної справи, туристичного бізнесу та міжнародних відносин (2020)
Олійник І. В. - Самоменеджмент як технологія професійного саморозвитку та формування дослідницької компетентності у майбутніх докторів філософії (2020)
Письменный Т. Е. - Формирование гибких навыков у будущих переводчиков с испанского и итальянского языков в контексте кросс-культурного взаимодействия, Павлович М. Г., Тяпина Ю. О. (2020)
Поясок Т. Б. - Формування позитивного іміджу майбутнього викладача вищої школи як складова його професійної підготовки, Беспарточна О. І. (2020)
Прахова С. А. - Дистанційне навчання у просторі сучасних освітніх систем: психологічний контекст, Даценко О. А., Семенов К. А. (2020)
Тарнопольський О. Б. - Експериментальне дослідження проєктно-комп’ютерної технології навчання англомовного академічного письма студентів мовного ЗВО, Сторожук С. Д. (2020)
Фрумкіна А. Л. - Формування предметно-змістової компетентності майбутніх учителів початкових класів (2020)
Чайка О. М. - Використання інноваційних педагогічних технологій у методичній підготовці майбутнього вчителя зарубіжної літератури, Кушнєрьова М. О. (2020)
Чжен Дай - Теоретичний аналіз сутності професійної підготовки майбутніх фахівців анімаційного дизайну (2020)
Ключник Р. М. - Використання медійних матеріалів у процесі навчання англійської мови: інтерпретація загальнодидактичних принципів (2020)
Наход С. А. - Педагогічний дизайн як засіб підвищення мотивації студентів у процесі e-learning (2020)
Лаврентьєва О. О. - Імідж керівника закладу освіти: ретроспективний аналіз змісту поняття, Арбузова А. А. (2020)
Титул, зміст (2021)
Вощевська О. В. - Взаємозв’язок особистісних якостей викладача і ефективності засвоєння навчального матеріалу студентами (2021)
Гейна О. В. - Гуманістичний потенціал аксіологічного підходу в процесі навчання іноземної мови, Ковальська Н. А. (2021)
Грушка В. В. - Інтерактивні технології дистанційного навчання на уроках географії (2021)
Кульчицький В. Й. - До питання моніторингу ефективності патріотичного виховання школярів (2021)
Литвин А. В. - Формування психологічної готовності курсантів ЗВО ДСНС до діяльності в ризиконебезпечних обставинах, Руденко Л. А. (2021)
Лукацька Я. С. - Аналіз поняття "соціальна компетентність особистості" в українських та зарубіжних наукових працях (2021)
Науменко С. С. - Робота з обдарованими дітьми у Китаї: наукові розвідки і теоретико-методичні підходи (2021)
Наход С. А. - Предиктори прокрастинації у професійній діяльності фахівців соціономічних професій (2021)
Сапожников С. В. - Порівняльний аналіз напрямів історичного розвитку систем вищої освіти України та Грузії, Теплицька А. О. (2021)
Токарєва А. В. - Сучасні підходи до формування громадянської компетентності студентів: міжнародний та національний контексти, Чижикова І. В. (2021)
Хоменко О. В. - Дослідницька діяльність на уроках української мови та літератури як засіб формування ключових компетенцій учнів (2021)
Шумський О. Л. - Зарубіжний досвід лінгвосамоосвіти (друга половина ХХ століття) (2021)
Юсипіва Т. І. - Ефективність позашкільної освіти у формуванні предметних компетентностей з біології та здоров’я людини в учнів базової середньої школи, Міняйло М. О., М’ясоїд Г. І. (2021)
Потапюк Л. М. - Організація інклюзивної освіти у вітчизняному просторі (2021)
Волкова Н. П. - З досвіду впровадження освітньо-наукової програми "Професійна освіта" для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти спеціальності 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями), Лебідь О. В. (2021)
Друшляк М. Г. - Сутність та структура візуально-інформаційної культури майбутніх учителів математики та інформатики (2021)
Казакевич О. І. - Діагностика вихідного рівня сформованості лідерської компетентності майбутніх маркетологів (2021)
Калинюк Н. М. - Щодо питання перевірки дієвості застосування міждисциплінарного підходу під час підготовки магістрів громадського здоров’я, Романюк Л. М., Романюк Н. Є. (2021)
Козирєва І. М. - Стохастичні задачі і прикладна спрямованість у навчанні математики (2021)
Куц М. О. - Технологічні підходи в навчанні іноземних мов студентів економічних спеціальностей (2021)
Liakh T. L. - Society, trapped values and future of humanity in Europe: the lessons for Ukraine (2021)
Мартинова Р. Ю. - Моделювання процесу формування методичної компетентності майбутніх учителів початкової школи для викладання освітніх дисциплін іноземною мовою, Фрумкіна А. Л. (2021)
Мединська С. І. - Розвиток критичного мислення при формуванні іншомовної компетентності в підготовці фахівців для індустрії гостинності, туризму та міжнародного бізнесу (2021)
Олійник І. В. - Інформаційна компетентність майбутніх докторів філософії як інтегративний показник ефективної дослідницької діяльності (2021)
Письменний Т. Є. - Підготовка майбутніх перекладачів до крос-культурної взаємодії в іспано-італійському середовищі крізь призму філософської науки (2021)
Полішко Н. Є. - Англомовний путівник як матеріал для здобуття професійних компетенцій студентами туристичних спеціальностей (на прикладі серії видань Awesome Ukraine), Блинова Н. М. (2021)
Рибалка Н. В. - Дидактика роботи з відеоматеріалами у процесі вивчення німецької мови (2021)
Слуцький Я. С. - Лінгво-культурна адаптація іноземних студентів в університеті Каліфорнії в Лос-АнджелесІ (University of California, Los Angeles, UCLA) (2021)
Тарнопольський О. Б. - Комунікативна культура іншомовного спілкування та її співвідношення з формуванням вторинної мовної особистості тих, хто навчаються у курсах іноземних мов, Сторожук С. Д. (2021)
Тимощук Г. В. - Теоретичні основи готовності до професійного саморозвитку педагогічних працівників у системі післядипломної освіти (2021)
Федів В. І. - Використання кейс-методу під час вивчення дисципліни "Медична та біологічна фізика", Олар О. І., Бірюкова Т. В., Микитюк О. Ю., Кульчинський В. В. (2021)
Щербицька В. В. - Дистанційне навчання в процесі вивчення іноземних мов у ЗВО: досвід роботи, Письменна І. І. (2021)
Каленик О. О. - Управління пізнавальною діяльністю іноземних слухачів підготовчих відділень закладів вищої освіти України при вивченні загальних дисциплін, Овсієнко І. В., Цареградська Т. Л. (2021)
Надточій С. М. - Формування готовності учасників освітньої діяльності до управління інноваційними процесами в ЗЗСО як педагогічна проблема: теоретичний огляд (2021)
Швардак М. В. - Зміст та структура авторської навчальної дисципліни "Технології педагогічного менеджменту" (2021)
Титул, зміст (2021)
Гауряк О. Д. - Шляхи творчої реалізації ідей Г. Ващенка щодо виховання волі і характеру в процесі фізичного виховання у практиці учителя фізичної культури сучасної школи, Богданюк А. М., Киселиця О. М. (2021)
Лесик А. С. - Ідеї полікультурності та їх реалізація в освітньому середовищі закладу вищої освіти, Корнєєв Д. Є. (2021)
Мединська С. І. - Полікультурна, мультикультурна та міжкультурна компетентності: порівняльний аналіз на основі світового досвіду (2021)
Скрипник Л. М. - Сутність та особливості консалтингу в сучасній освітній діяльності (2021)
Таможська І. В. - Зміст поняття "науково-педагогічна діяльність" в контексті сучасної парадигми освіти (2021)
Васильєва М. П. - Практики надання соціальних послуг у дистанційному режимі, Романова І. А. (2021)
Олійник І. В. - Соціальна реабілітація як один із напрямів професійної діяльності фахівця із соціальної роботи (2021)
Гаркуша І. В. - Щодо проблеми соціального розвитку дітей з порушеннями слуху, Дубінський С. В. (2021)
Переворська О. І. - Формування комунікативної компетентності як складової підготовки дітей з мовленнєвими порушеннями до шкільного навчання, Кобзєва І. М. (2021)
Безуглий В. В. - Особливості формування картографічної компетентності в учнів 10-х класів засобами підручника географії, Лисичарова Г. О. (2021)
Карапетрова О. В. - Вплив рівня розвитку соціального інтелекту на вибір стратегії реагування у конфліктних ситуаціях (2021)
Пащенко В. В. - До питання сутності та змісту мотивації нових членів професійної групи: теоретичний огляд (2021)
Прокопенко А. В. - Тренування робочої пам’яті майбутніх перекладачів, Рава В. М. (2021)
Сапожников С. В. - Теоретичні проблеми формування моральних цінностей учнівської молоді в реаліях сьогодення, Довев Марк (2021)
Фролова Н. В. - Психологічні особливості статевого повсякденного стресосприйняття в студентському віці (2021)
Храбан Т. Є. - Психологічні перспективи життєстійкості курсантів військових вищих навчальних закладів (2021)
Юдіна А. В. - Модель мотивації успіху в працівників виробничих колективів: зміст та аналіз компонентів (2021)
Авер’янова Н. М. - Дослідження динаміки готовності викладачів до організації дистанційного та змішаного навчання (2021)
Волкова Н. П. - Формування професійних домагань майбутніх психологів у процесі вивчення дисципліни "Педагогіка та психологія вищої школи", Лаврентьєва О. О. (2021)
Берестень О. Є. - Групова робота на уроці іноземної мови, Плющай О. О. (2021)
Derbak О. A. - The experimental verification of pedagogical conditions of future tourism bachelors preparation for professional interaction by means of project technologies, Pecherna K. Yu., Yakovleva T. I. (2021)
Друшляк М. Г. - Методи формування візуально-інформаційної культури майбутніх учителів математики та інформатики (2021)
Ключник Р. М. - Соціально-політичний дискурс у контексті викладання англійської мови (2021)
Kramarenko T. V. - Pecularities of the professional dialogue mediated by modern means of telecommunication in the process of training future specialists in economics (2021)
Лавніков О. А. - Формування індивідуального стилю професійної діяльності майбутніх перекладачів: міжнародний контекст (2021)
Лебідь О. В. - Професійна самореалізація вчителя початкових класів: дефінітивний аналіз поняття, Цуркан Л. В. (2021)
Lukatska Ya. S. - Formation of foreign students’ social competence – SWOT analysis (2021)
Нестуля О. О. - Методологія розробки освітньої програми підготовки магістрів "Педагогіка вищої школи" галузі знань 01 Освіта/Педагогіка спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки, Нестуля С. І., Кононец Н. В. (2021)
Павлова Н. С. - Використання методичних задач у фаховій підготовці майбутніх учителів інформатики (2021)
Tarnopolsky O. B. - Global English accents and non-native English teachers, Storozhuk S. D. (2021)
Фабрична Я. Г. - Сучасні тенденції у професійній підготовці майбутніх перекладачів (2021)
Файермен О. О. - До питання про вимоги до майбутніх фахівців соціономічної сфери (2021)
Шкурко О. В. - Місце англійської мови в процесі навчання іноземних студентів української, Амічба Д. П., Клименко Т. А. (2021)
Юсипіва Т. І. - Метод проєктів як засіб формування компетентностей майбутніх фахівців готельно-ресторанної справи у процесі навчання екології, М’ясоїд Г. І. (2021)
Beskorovainyi V. - Mathematical models of decision support in the problems of logistics networks optimization, Draz О. (2021)
Hrebennikov A. - Determination of parameters of information protection at the enterprise in conditions of destabilizing information influence, Shuklin G., Barabash O., Shcheblanin Y. (2021)
Zolotariov D. - Automated deployment of a software environment for microservices in a rapidly changing technology stack (2021)
Klimushyn P. - Hardware support procedures for asymmetric authentication of the internet of things, Solianyk T., Mozhaev O., Nosov V., Kolisnyk T., Yanov V. (2021)
Kuznetsova Y. - The concept of creating an intellectual core of an integrated information and analytical system for action in emergencies of man-made nature, Somochkin M. (2021)
Iastremska O. - Brand strength based on realistic and emotional features and strategy of managing it (2021)
Nevliudov I. - Evolutions of group management development of mobile robotic platforms in Warehousing 4.0, Yevsieiev V., Klymenko O., Demska N., Vzhesnievskyi M. (2021)
Nevliudov I. - Improvement of robotic systems based on visual control, Tsymbal O., Bronnikov A. (2021)
Raskin L. - Method of identification of object states according to the results of fuzzy measurements of controlled parameters, Sukhomlyn L., Ivanchikhin Y., Korsun R. (2021)
Алфавітний показчик (2021)
Вихідні відомості (2021)
Крисаченко В. - Соціальний капітал українського суспільства: сутність, трансформація, консолідаційний потенціал (2021)
Бевз Т. - Концептуалізація ідентичності українства в офіційному дискурсі (2021)
Семенова О. - Російська пропаганда у соціальних медіа: загрози та шляхи протидії (2021)
Фігурний Ю. - Доктрина "русского мира" як політична ідеологія агресії Росії проти України (2021)
Іванець А. - До питання про комеморативні практики та виникнення нових публічних традицій в українській громаді Криму після початку агресії Росії проти України (2014 — 2021 рр.) (2021)
Кравченко М. - Феномен українського добровольчого руху і його значення в новітній історії, політиці та культурі України (2021)
Ворончук І. - Волинське селянство ранньомодерної доби: без стереотипів і упередження (2021)
Висотін М. - Європейські тендеції розвитку української хірургії ранньо­модерної доби (на прикладі розподілу професійних функцій балверів і цирульників) (2021)
Краснодемська І. - Формування та розвиток етнічних українців у Криму (кінець XVIII — початок XXI ст.) в сучасній вітчизняній історіографії (2021)
Газізова О. - Українська мова та культура в Кримській області УРСР в 1950 — 1960-х роках: від розвитку до занепаду (2021)
Настояща К. - Українська соціологія часів перебудови: реконструкція процесів відновлення (2021)
Губський С. - Питання організації та бойових дій українського війська (1917 — 1921) у діяльності і творчій спадщині генерала Армії УНР М. Капустянського (2021)
Чупрій Л. - Вплив ідей Г. Гегеля на творчість В. Шинкарука як засновника Київської філософської школи (2021)
Тимошик М. - Лондонський журнал "The Ukraine" — невідома сторінка західного українознавства (2021)
Фігурний Ю. - Круглий стіл "Чотириста років Хотинській битві: історичне та геополітичне значення", Бондаренко А. (2021)
Гай-Нижник П. - 29 Міжнародна науково-практична конференція "Українознавство: нові виклики і перспективи в гуманітарній сфері", Лазаренко В., Наливайко С. (2021)
Буряк Я. Я. - Доктрина публічних послуг в адміністративному праві Франції (2019)
Корнійко С. М. - Особливості діяльності суб’єктів адміністративно-правового регулювання експертної діяльності у сфері комп’ютерних технологій в Україні (2019)
Кубаєнко А. В. - Організація участі прокурора у розгляді справ про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією (на прикладі Одеської області) (2019)
Бедратий Ю. В. - Іноземний досвід захисту прав інтелектуальної власності суб’єктів господарювання у світлі становлення вищого суду з питань інтелектуальної власності (2019)
Авраменко С. М. - Особливості початку досудового розслідування, за фактом вчинення розбещення неповнолітніх (2019)
Глобенко Г. І. - До питань недопустимості розголошення відомостей досудового розслідування (2019)
Повзик Є. В. - Угода про визнання винуватості: проблемні аспекти та шляхи її вдосконалення (2019)
Желєзко А. М. - Історико-правові аспекти зародження та формування норм дипломатичного протоколу в системі міжнародних відносин (2019)
Петренко Ю. В. - Принципи міжнародного співробітництва в сфері оборони (2019)
Busakevych A. - Honouring the memory of the holocaust victims: legislative settlement problems in Ukraine, Stets O., Barabash N. (2019)
Некига С. Н. - Компромисс в правовой сфере. Уголовно-правовой компромисс (2019)
Теліженко Л. В. - Українська філософсько-правова думка про роль серця, Наумов А. С. (2019)
Найда І. В. - Нормативно-правове забезпечення протидії нелегальної зайнятості (2019)
Шлапко Т. В. - Світові системи пенсійного забезпечення, Бондаренко М. О., Цирулик С. С. (2019)
Канарик Ю. С. - Правове регулювання процедури атестації патентних повірених в Україні, Мазій В. С. (2019)
Паніна Ю. С. - Міжнародно-правові засади регулювання прав людини четвертого покоління у сфері охорони здоров’я (2019)
Коновалова Н. Т. - Сутність і змістовні властивості поняття "неповага до суду (судді)": теоретико-правові та практичні аспекти (2019)
Мазаракі А. - Стратегія неоіндустріального імпортозаміщення в Україні, Мельник Т. (2021)
Курносенко А. - Соціальний капітал: еволюція концепції, Ситник Г. (2021)
Ільїна А. - Інвестиції у людський капітал – інноваційний ресурс економіки (2021)
Фокіна-Мезенцева К. - Інформаційна безпека у глобальному суспільстві (2021)
Тарасюк А. - Тренди цифровізації сільськогосподарських підприємств України, Гамалій В. (2021)
Мельниченко С. - Постковідний адаптив лакшері-ресторанів, Ткачук Т., Шрам Б. (2021)
Багацька К. - Фінансування комунальних підприємств в умовах бюджетних обмежень, Блакита Г. (2021)
Шульга Н. - Банківське кредитування комерційної нерухомості, Котенко У., Степаник А. (2021)
Щетініна О. - Фінансове моделювання: теоретико-ймовірнісні підходи, Смирнова О., Котляр В. (2021)
Миколайчук І. - Дуальна освіта у модернізації партнерства з роботодавцями, Хмурова В. (2021)
Title (2021)
Contents (2021)
Hundal S. - Editorial: New horizons and developments in the field of corporate governance, regulatory imperatives, and control mechanisms in the emerging countries (2021)
Aws AlHares - The impact of corporate social responsibility on consumer's relationship intention: Evidence from MENA countries, Tarek Abu-Asi, Gerard Dominic, Ruba Al Abed (2021)
Gerrit van der Waldt - Senior manager competency profiling: The case of local government sector in the emerging country, David J. Fourie, Gerda van Dijk (2021)
Al Salamat W. - The impact of risks in limiting E-commerce, Elian M. (2021)
Almaqtari F. A. - The effect of corporate governance on compliance with Indian Accounting Standards: An empirical analysis of post IFRS convergence, Al-Ahdal W. M., Mishra N., Tabash M. I. (2021)
Khumalo M. - An assessment of corporate governance implementation in state-owned enterprises of the emerging economy, Mazenda A. (2021)
Zejnullahu N. - Principal-agent problems in publicly owned enterprises: The failure of the shareholder (2021)
Herawati N. - Family ownership and corporate tax aggressiveness: The moderating effect of independent commissioner, Rahmawati Rahmawati, Bandi B., Setiawan D. (2021)
Alnodel A. A. - The impact of the board of directors characteristics on regulation compliance: An evaluation of the board of directors' effectiveness, Azid T. (2021)
Nwafor A. O. - Public health emergency and insider trading in the corporate sector (2021)
Hafez H. M. - Investigating the psychological factors that affect Egyptian investors' behaviour and decisions before and after the pandemic (2021)
Hamza B. - Fiscal policy and economic growth: Some evidence from Kosovo, Milo P. (2021)
Hamad A. - A non-linear relationship between cash holdings and firm value: Study of companies in the emerging economy, Alzoubi T., Iskandrani M., Alhadidi A. (2021)
Odat M. A. - Corporate governance and the cost of equity: Evidence from the developing country, Al Daoud K. A., Zurigat Z. M. (2021)
Arifin N. - The improvement model of microenterprises of post-disaster through empowerment of productive zakat, Anwar A. Z. (2021)
Hamdallah M. E. - Intrinsic and extrinsic motivations on business school students' aspirations: The gender role models perspective, Srouji A. F., Mahadin K. (2021)
Shala V. - The role of innovation in the growth of the company: A case of the emerging country, Bytyçi S., Dodaj P. (2021)
Title (2021)
Contents (2021)
Harman K. - Editorial: Corporate governance and regulation: The literature review as a research methodology and research method (2021)
Mashamba T. - Liquidity regulations and bank behavior: An emerging markets perspective (2021)
Xu Y. - Effects of applying the new ASBE 21 Leases on the financial statements: Evidence from China, Rahman M. J. (2021)
Mahfouz S. - The impact of human resource management practices on employee performance and the mediating role of employee commitment, Bahkia A. S., Alias N. (2021)
Engmann A. - The effect of online social interaction on entrepreneurial opportunity evaluation: A mediation approach (2021)
Nyreröd T. - A fresh look at whistleblower rewards, Spagnolo G. (2021)
Alshawabkeh F. A. - Judicial oversight as a form of governance in the face of administration arbitrariness in administrative decisions, Shiyab T. M. (2021)
Jaradat H. Z. - The effect of cash holdings and corporate governance on firm value: Evidence from the Amman Stock Exchange, Alnaimi A. A., Alsmadi S. A. (2021)
Mashingaidze M. - Macro-environmental scanning practices of small and medium manufacturing enterprises: Evidence from emerging markets, Phiri M. A., Chinakidzwa M. (2021)
Alzoubi A. B. M. - The effect of decision time horizon on short termism: An experimental approach, Nicholson G., Alzoubi M. B. M. (2021)
Elbahar E. R. - Characteristics of audit committees and banking sector performance in GCC, El-Bannany M., El Baradie M. (2021)
Demi A. - The impact of fiscal policies on Albanian economic growth: The case of value-added tax, Xhaferri S., Uku S., Shahini S., Lushi A. (2021)
Zisoudis N. - The contribution of organized food retail to the Greek socio-economic development during the years of economic crisis, Zafeiriou E., Garefalakis A., Spinthiropoulos K., Garefalakis S. (2021)
Rodakos A. I. - A systematic literature review on the implementation of internal audit in European and non-European public hospitals, Koutoupis A. G., Thysiadou A., Kampouris C. (2021)
Nobanee H. - Sustainable medical insurance: A bibliometric review, Shanti H. Z., Abukarsh L. S., Al Hamadi F. Y., Abdulaziz F., Alqahtani A. F., AlSubaey S. K., Almansoori H. A. (2021)
Alzubi K. - Determinants of debt-to-equity and its impact on the performance of industrial companies listed on Amman Stock Exchange, Bani-Hani A. (2021)
López Domínguez I. - Adding behavior to rationality on M&A deals analysis: Deviations over specialist's usual praxis and their sources (2021)
Скоромний Я. І. - Вина як суб’єктивна сторона юридичної відповідальності судді (2020)
Horielova V. - "Personal morality" as a phenomenon of respect for human rights and freedoms (2020)
Дашковська О. Р. - Прогалини в законодавстві та шляхи їх подолання, Демченко В. О., Яворський В. О. (2020)
Суходоля М. В. - Фактичний стан правової культури населення України як відображення деформованої правосвідомості (2020)
Авескулов В. Д. - Трудові права працівників під час карантину, Гуржій В. О., Борійчук С. В. (2020)
Авескулов В. Д. - Право на локаут та перспективи його правового врегулювання в українському законодавстві, Дереш Ю. В., Романчук А. О. (2020)
Теліженко Л. В. - Інтернет у житті працівника державної служби, Мурач Д. В. (2020)
Кацюба К. В. - Принцип свободи договору у цивільному законодавстві України та його межі, Галайдик А. Р. (2020)
Нагнибіда В. І. - Визначення права застосовного до суті спору складом арбітражу при вирішенні міжнародних комерційних спорів (2020)
Печений О. П. - Недійсність рішень загальних зборів товариства: аналіз судової практики, Вартовнік О. М. (2020)
Дудик І. М. - Аналіз правових форм поточного контролю антиконкуретних узгоджених дій (2020)
Мельник А. Б. - Ключові засади забезпечення національною поліцією публічного порядку під час масових заходів, Гуцуляк М. Я. (2020)
Солодка О. М. - Правова природа складових інформаційного суверенітету України (2020)
Чорнописька В. З. - Адміністративно-правові гарантії діяльності закладів вищої духовної освіти в контексті нового освітнього законодавства України (2020)
Карпінська Н. В. - Принцип самостійності (принцип суверенітету) та антипротекціоністські принципи у сфері застосування санітарних та фітосанітарних заходів за правом СОТ (2020)
Шматько Г. І. - Проблематика сталого розвитку альтернативної енергії в Україні: правові аспекти (2020)
Кушніренко О. Г. - Національні та міжнародні стандарти права на мирні зібрання, Алиєва А. В., Мічківський Р. В., Стоянова В. О. (2020)
Бараняк В. М. - Про вдосконалення системи і розширення предмета криміналістики (2020)
Юрченко А. М. - Способи підвищення ефективності прокурорського нагляду за діяльністю оперативних працівників, Мостова С. О. (2020)
Бебія К. С. - Огляд політики Міжнародного кримінального суду щодо дітей (2020)
Шварцева М. І. - Проблемні аспекти виконання рішень європейського суду з прав людини в Україні, Плотнікова А. Д., Дубина К. В. (2020)
Шуміло І. А. - Міжнародно-правові проблеми повернення культурних цінностей у світлі судового прецеденту, Івчук К. І., Чернявський О. В. (2020)
Алієва Л. І. - Розробка та використання кінематичних модулів для моделювання процесів поперечно-прямого видавлювання, Левченко В. М., Картамишев Д. О., Малій Х. В. (2021)
Дмитрієв Д. О. - Моделювання та експериментальне визначення характеристик пневматичних шин при накопиченні пошкоджень від дорожніх перешкод різної геометрії, Русанов С. А., Чурсов С. О., Бергер Є. Е. (2021)
Кириллов О. Л. - Уточнення критерію безпеки при аналізі розвитку розрядних процесів в технології заповнення нафтопродуктами об'ємів, Фролов О. М., Сєліверстова С. Р., Сєліверстов І. А. (2021)
Мастепан С. М. - Удосконалення виробничих структур підприємств автомобільного транспорту, Кузьмін В. С., Кузьміна В. П., Шелест Я. В. (2021)
Павленко О. В. - Пропозиції щодо розробки єдиних підходів оцінювання функціональних властивостей підмітально-прибиральних машин вітчизняного виробництва, Холодний Ю. Ф., Харьков О. А., Шевченко О. І. (2021)
Владов С. І. - Ідентифікація багаторежимної моделі авіаційних двигунів вертольотів у польотних режимах з використанням модифікованого градієнтного алгоритму навчання радіально-базисних нейронних мереж, Дєрябіна І. О., Гусарова О. В., Пилипенко Л. М., Пономаренко А. В. (2021)
Владов С. І. - Проблеми і перспективи застосування нейронних мереж у задачах моніторингу технічного стану авіаційних двигунів вертольотів у польотних режимах, Дєрябіна І. О., Подгорних Н. В., Грибанова С. А., Яніцький А. А. (2021)
Головіна Н. В. - Дослідження методів спектрального аналізу зображень для детектування лісових пожеж з використанням технологій обчислювального інтелекту, Ляшенко О. М. (2021)
Димова Г. О. - Інформаційний простір об’єкту в системах ідентифікації (2021)
Ольховська О. Л. - Розробка системи оцінювання якості торговельного обслуговування покупців, Гудкова К. Ю., Сабайдаш І. О. (2021)
Проніна О. І. - Моделювання нейронної мережі для визначення стадії хвороби Альцгеймера, Яблокова А. В. (2021)
Асаулюк Т. С. - Дослідження впливу умов синтезу на оптико-спектральні властивості високодисперсних форм оксиду цинку, Семешко О. Я., Сарібєкова Ю. Г., Скалозубова Н. С. (2021)
Лещишин М. М. - Оцінювання ступеня комфортного тиску верху взуття на стопу споживача (2021)
Семешко О. Я. - Дослідження впливу хімічних властивостей активних барвників на процес фотодеструкції забарвлень бавовняних трикотажних полотен, Асаулюк Т. С., Сарібєкова Ю. Г. (2021)
Семешко О. Я. - Технологічна експертиза консервованої кукурудзи, Кулігін М. Л., Горовий І. В. (2021)
Борзенко О. О. - Державне регулювання національною економікою в сучасних реаліях: проблеми та перспективи, Бойко О. М. (2021)
Дурман О. Л. - Політологічні аспекти реалізації стратегії євроінтеграції України: підходи та моделі, Дурман М. О. (2021)
Ковальська Н. М. - Комунікативна толерантність у публічному управлінні як чинник інтеграції в європейську систему гуманістичних цінностей (2021)
Лопушинський І. П. - Регіональна політика та розвиток сільських територій на сучасному етапі становлення української держави, Філіппова В. Д., Плющ Р. М. (2021)
Боровік Л. В. - Структура інвестиційних потоків та вплив держави на напрями їх використання в економіці сільського господарства, Коробович Л. П., Гребенюк Н. В. (2021)
Вербицький О. М. - Аспект запровадження спеціальних спрощень митного оформлення авторизованих економічних операторів, Домбровська О. П., Тіхосова Г. А., Чурсіна Л. А., Нагорна А. В. (2021)
Гуменний В. С. - Особливості мотивації до занять з фізичного виховання курсантів льотних спеціальностей, Галата О. В., Ложченко О. В. (2021)
Морозов Р. В. - Екологічне спрямування розвитку галузі рисівництва (2021)
Морозов Р. В. - Діагностика мережевого підприємства як специфічної форми інтелектуального бізнесу, Морозова О. Г. (2021)
Повод Т. М. - Світовий досвід визначення детермінант фінансової грамотності (2021)
Сідельникова Л. П. - Асиметрії фінансування видатків місцевих бюджетів на соціальний захист та соціальне забезпечення (2021)
Шандова Н. В. - Особливості стратегічного планування підприємницької діяльності, Редькина Т. Ю. (2021)
Трухачова К. В. - Особливості технологій обслуговування туризму в EVENT-менеджменті: екополітика, логістика, маркетинг у інфраструктурно-ресурсному та анімаційному плануванні події, Власенко Н. А., Воскресенська О. Є., Софієнко А. В., Шукліна В. В. (2021)
Нинішні загрози збереженню природних екосистем в регіоні біосферного заповідника "Асканія-Нова" (2021)
Гавриленко В. С. - Конфлікт інтересів розвитку інтенсивного сільського господарства та збереження біологічного різноманіття в екологічних коридорах міжнародного значення на півдні степової зони України, Мезінов О. С., Старовойтова Т. С. (2021)
Гетьман В. І. - Функціональне зонування територій національних парків – основа їх планувальної організації (2021)
Бумар Г. Й. - Типологічна характеристика та зміни соснових лісів Поліського природного заповідника під впливом негативних чинників (2021)
Поліщук І. К. - Перші результати використання відеопастки в дослідженнях теріофауни біосферного заповідника "Асканія-Нова" (2021)
Думенко В. П. - Про деякі зміни в структурі ентомофауни біосферного заповідника "Асканія-Нова" (2021)
Шаповал В. В. - Попередні відомості про рябчик малий Fritillaria meleagroides Patrin ex Schult. & Schult. F. у Великому Чапельському поді та заходи з його реінтродукції, Гавриленко Н. О. (2021)
Баранський О. Р. - Нові місцезнаходження рідкісних видів флори національного природного парку "Залісся" (Київська область), Коломійчук В. П. (2021)
Гавриленко Н. О. - Вплив буревію на деревостани дендрологічного парку "Асканія-Нова", Михайлецька І. В. (2021)
Белгородський О. Є. - До вивчення впливу природно-кліматичних умов на строки настання окремих ранніх фенофаз сортів Hyacinthus orientalis L. із різним забарвленням квіток при інтродукції в дендропарку "Асканія-Нова" (2021)
Звегінцова Н. С. - Гельмінтофауна коня Пржевальського в аридних зонах Палеарктики (на прикладі популяцій біосферного заповідника "Асканія-Нова" та заповідника "Оренбурзький"), Жаркіх Т. Л., Кузьміна Т. А. (2021)
Ясинецька Н. І. - Внесок В. Д. Треуса в розвиток орнітологічних та теріологічних досліджень (до 100-річчя від дня народження) (2021)
Корінець Н. О. - Розведення ватусі у зоопарку "Асканія-Нова" (2021)
Ясинецька Н. І. - Заходи з відзначення ювілейної дати "100 років із дня заснування державного степового заповідника "Асканія-Нова", Корінець Н. О. (2021)
Гавриленко В. С. - Польовик, вчений, вихователь (пам'яті Олександра Івановича Кошелєва) (2021)
До уваги авторів (2021)
Содежание (2021)
Лукин А. Е. - Кольцевые тектономагматогенные структуры в зонах повышенной геодинамической нестабильности — первоочередные объекты поисков месторождений водорода, Шестопалов В. М. (2021)
Мичак С. В. - Ділянка Гайворон—Завалля Середнього Побужжя як найрепрезентативніша частина гранулітового комплексу Українського щита (результати структурно-тектонофізичних і магнітометричних досліджень), Бакаржієва М. І., Марченко А. В., Решетник M. M., Фарфуляк Л. В., Орлюк М. І., Гінтов О. Б. (2021)
Буртиев Р. З. - Анализ временных рядов на примере регистрации вариаций гравитационного поля, Семенова Ю. В., Кирияк В. Т., Сидоренко Е. В., Тройан С. В., Карданец В. Ю., Нука Д. В. (2021)
Boychenko S. - Comfortable climatic conditions for human on the territory of Ukraine for the period 1991—2020, Zabarna О., Kuchma T. (2021)
Пак Р. М. - Моделювання параметрів вогнища землетрусу 12 грудня 2018 р. (08:49:56,16; 36,4478° N; 140,5788° E; H = 62,0 км; Mw = 4,3, Японія), Грицай О. Д. (2021)
Шнюкова Е. Е. - Риолиты Килийско-Змеиного поднятия на шельфе Черного моря: геохимические свидетельства несубдукционнойграницымеждуВосточно-Европейской платформой и Скифской плитой (2021)
Сенин Л. Н. - Использование коэффициента уязвимости при изучении вибросигналов на поверхности грунтов от движения электропоездов метрополитена, Сенина Т. Е. (2021)
Лебедев А. А. - Результаты регистрации звуковых волн сейсмическими станциями на территории Карелии, Шаров Н. В. (2021)
Поляковський В. О. - Вибух газової суміші як засіб генерування імпульсних збурень (2021)
Филатова В. Т. - Особенности корреляционной связи петрофизических характеристик пород с распределением геофизических неоднородностей в пределах Мончегорского рудного района (Кольский полуостров, северо-восток Балтийского щита) (2021)
Юсубов Н. П. - Структура осадочного комплекса Среднекаспийской и Южно-Каспийской впадин (Азербайджанский сектор), Гулиев И. С. (2021)
Stovba S. M. - Reply to Comments by Ye. Kornienko Sheremet (2020) (2021)
Старостенко В. И. - О публикациях, которые в прежних обзорах не упоминались (2021)
Старостенко В. И. - Булацен Валентин Гаврилович (1935—2021) (2021)
Содержание (2021)
Shestopalov V. - Prospects for exploration of hydrogen fields in riftogene structures of platforms (the case of the Dnieper-Donets Aulacogene), Lukin O., Starostenko V., Ponomarenko O., Tsvetkova T., Koliabina I., Makarenko O., Usenko O., Rud O., Onoprienko A. (2021)
Шестопалов В. М. - Збільшення продуктивності водозабору у водовмісних кристалічних породах унаслідок штучного збільшення їх тріщинуватості, Петренко Л. І., Романюк І. М. (2021)
Гордиенко В. В. - О циркуляции водорода в атмосфере и земной коре (2021)
Burmin V. - Mantle earthquakes in the Crimea-Black Sea-Caucasus regions, Kendzera O., Shumlianska L., Amashukeli T. (2021)
Ярощук М. А. - Глубинные и коровые факторы торий-уранового оруденения Голованевской зоны Украинского щита, Вайло А. В., Ганевич А. Е. (2021)
Бахмутов В. Г. - Граница Матуяма—Брюнес в лессово-почвенном разрезе Долинское, южная Украина, Главацкий Д. В., Веклич Ю. М., Шпыра В. В., Якухно В. И. (2021)
Пашкевич И. К. - Комплексная геолого-геофизическая характеристика зоны трансрегионального тектонического шва Херсон—Смоленск — глубинного долгоживущего магмо- и флюидоподводящего канала, Русаков О. М. (2021)
Верпаховская А. О. - Методика изображения кристаллического фундамента по данным ГСЗ (2021)
Кендзера О. В. - Сейсмічна реакція різних за будовою ділянок території Києва на сейсмічні навантаження, Семенова Ю. В. (2021)
Ніколаєв І. Ю. - Геоелектричні неоднорідності Керченського залізорудного басейну, Бурахович Т. К., Кушнір А. М., Шеремет Є. М. (2021)
Цветкова Т. А. - Скоростное строение мантии пограничья Восточно-Европейской и Западно-Европейской платформ, Бугаенко И. В., Заец Л. Н. (2021)
Рокитянский И. И. - Многопараметрический подход в глубинной геоэлектрике, Терешин А. В. (2021)
Безродна І. М. - Математичне моделювання пружних і акустичних властивостей піроксен-магнетитових кристалосланців, Безродний Д. А., Свистов В. В. (2021)
Міхеєва Т. Л. - Комп'ютерна технологія інтерпретації векторних вимірювань магнітного поля, Лапіна О. П. (2021)
Ганієв О. З. - Організація стаціонарного пункту сейсмологічних спостережень, Амашукелі Т. А., Фарфуляк Л. В., Петренко К. В. (2021)
Бекас О. О. - Особливості фізичного стану молодших школярів, які займаються боротьбою дзюдо, Степаненко І. О., Кулаков О. І., Картова І. О. (2019)
Бутенко Г. - Особливості впливу занять оздоровчим туризмом на показники серцево-судинної системи молодших школярів (2019)
Вахтангішвілі М. В. - Співпраця сім'ї та школи у фізичному вихованні дітей молодшого шкільного віку (2019)
Галандзовський С. М. - Удосконалення професійно-прикладної фізичної підготовки студентів транспортного коледжу за показниками кардіо-респіраторної системи, Сулима А. С., Брезденюк О. Ю. (2019)
Головачов М. М. - Статеві особливості психологічної адаптації та соціалізації спортсменів-інвалідів, Петречук Л. М., Кудрявцева В. Є. (2019)
Дмитренко С. М. - Впровадження фізкультурно-оздоровчих технологій в систему фізичного виховання студентів, Хуртенко О. В., Герасимишин В. П. (2019)
Драчук С. П. - Оцінка фізичного стану старшокласників закладів середньої освіти, Дідик Т. М., Кульчицька І. А., Свірщук Н. С. (2019)
Дудіцька С. - Аналіз структури вільного часу жінок похилого віку, Гакман А., Випасняк І. (2019)
Єременко Н. П. - Сучасні підходи до формування культури здоров'я студентів в процесі фізичного виховання, Ковальова Н. В., Бобренко С. М. (2019)
Імас Є. В. - Формування мотивації осіб зрілого віку до занять оздоровчо-рекреаційною руховою активністю, Андрєєва О. В., Кенсицька І. Л., Хрипко І. В. (2019)
Кашубa В. - До питання експертного оцінювання фізичних якостей студентів закладів освіти як передумови розробки фізкультурно-оздоровчих технологій, Асаулюк І. О., Дяченко А. А. (2019)
Кириченко Е. В. - Система табата в процессе физической подготовки студентов ВУЗ, Терехина О. Л., Луценко С. Г., Кубатко А. І. (2019)
Кізім В. М. - Музично-теоретична підготовка студентів при вивченні ритміки і хореографії на факультеті фізичного виховання і спорту (2019)
Кульчицька І. А. - Проблеми підготовки майбутніх учителів фізичної культури до роботи в інклюзивному середовищі (2019)
Лисак І. В. - Вплив фізкультурних пауз у навчальний час на психофізичний стан студентів-медиків 1 курсу, Зінченко Н. М., Кулібаба С. О. (2019)
Редько С. Ю. - Підвищення рівня спеціальної підготовленості учнів старшої школи на уроках фізичної культури з волейболу, Щастливий С. М., Пустовойт П. А., Пильтяй С. В. (2019)
Скачедуб Н. М. - Визначення мотиваційних засад до занять фізичною культурою студентів закладів вищої педагогічної освіти, Прийменко Л. О. (2019)
Шемчак І. А. - Використання засобів Crossfit у процесі фізичного виховання студентів закладів вищої овіти, Кулик Д. Г. (2019)
Misjura A. - Indicators of level development of the Olimpic knowledge of elementary school pupils, Vrublevskiy E. (2019)
Naumenko Ya. - Individual approach in the development of muscle mass in female age women, Vrublevskiy E., Sevdaleva K. (2019)
Богуславська В. Ю. - Функції теоретичної підготовки в циклічних видах спорту (2019)
Вихляєв Ю. М. - Технічні засоби для відновлення і тренування травмованих м'язів спини (2019)
Войтенко С. М. - Взаємозв'язок показників групової самооцінки із показниками групової ефективності жіночих і чоловічих волейбольних команд (2019)
Головкіна В. В. - Розвиток загальної фізичної підготовленості плавців 11-12 років засобами плавання із застосуванням елементів аквафітнесу й інтервального гіпоксичного тренування, Фурман Ю. М. (2019)
Гунченко В. В. - Якість виконання передачі як фактор впливу на результат змагальної діяльності у пляжному волейболі (2019)
Дуднік О. В. - Вплив інтелектуальних вправ на показники швидкості прийняття тактичних рішень боксерами 11-12 років, Мірошніченко В. М., Костинська О. Л., Кузьмік В. Б. (2019)
Дусь С. В. - Психофізіологічні властивості баскетбольних арбітрів, Вознюк Т. В., Сенів М. В. (2019)
Задорожна О. Р. - Особливості тактичної підготовки у нормативно-правових документах з неолімпійських видів спортивних єдиноборств, Согор О. Ю. (2019)
Кульчицька І. А. - Оптимізація тренувального процесу кваліфікованих легкоатлеток-бар'єристок на основі розвитку фізичних якостей, Драчук С. П., Шемчак І. А., Кулик Д. Г. (2019)
Кутек Т. Б. - Інтенсифікація спортивної підготовки кваліфікованих спортсменів на етапі максимальної реалізації індивідуальних можливостей, Ахметов Р. Ф., Набоков Ю. О. (2019)
Пазичук О. О. - Вплив фізичної підготовленості на морфо-функціональний стан та енергетичні затрати кваліфікованих стрільців з лука (2019)
Перепелиця М. О. - Контроль тактичної підготовленості кваліфікованих хокеїстів на траві, Вознюк Т. В., Перепелиця О. А. (2019)
Сиваш І. С. - Моделювання професійної діяльності тренера з художньої гімнастики, Лахман Ю. І. (2019)
Турлюк В. В. - Динаміка фізичної підготовленості легкоатлеток-бар'єристок на етапі спеціалізованої базової підготовки, Турлюк Ю. В. (2019)
Чопилко Т. Г. - Определение модельных значений уровня физической подготовленности и функциональных возможностей арбитров в футболе, Березка С. М., Швец С. В. (2019)
Шаверський В. К. - Показники загальнї та спеціальної фізичної підготовленості кваліфікованих гандболістів на етапі максимальної реалізації індивідуальних можливостей (2019)
Щепотіна Н. Ю. - Педагогічний контроль техніко-тактичних дій висококваліфікованих діагональних гравців у жіночому волейболі в процесі змагальної діяльності, Костюкевич В. М., Поліщук В. М., Коннова М. В., Драчук А. І. (2019)
Яцковський В. В. - Засоби контролю спеціальної фізичної та технічної підготовленості кваліфікованих спортсменів у стрітболі, Мельник В. О., Пітин М. П., Кудріна Н. В. (2019)
Гаврилова Н. В. - Оцінка психічного та функціонального станів студенток, хворих на нейроциркуляторну дистонію, Онищук В. Є., Ломинога С. І. (2019)
Галюза С. С. - Функціональный стан сенсомоторної функції студентів-футболістів (2019)
Корчинський В. С. - Вплив кінезітерапії на функціональний стан опорно-рухового апарату в осіб з хворобою Шейєрмана-Мау, Пономаренко М. В. (2019)
Нестерова С. Ю. - Особливості визначення порушення постави у студентів закладів вищої освіти, Гринюк О. В. (2019)
Чаланова Р. І. - Активація сенсорних систем як патогенетично обгрунтований напрям психофізичної реабілітації (2019)
Палатний А. Л. - Основні аспекти діяльності національних організаційних структур із розвитку карате в Україні (2019)
Хіменес Х. Р. - Економічні особливості співпраці провідних світових організацій професійного спорту та засобів масової інформації, Тітова Г. В., Бобошко В. В. (2019)
Титул, зміст (2021)
Bezpalko B. - Enemy image creation in textbooks of history of the USSR during the 1930-s: on the example of "The brief course of history of the USSR” of A. Schestakov (2021)
Hedo A. - Epidemics in Kyiv covered in the newspaper periodicals of the city of the late 19th – early 20th centuries, Miliutin M. (2021)
Goncharenko I. - Everyday fears of the Orthodox population on Ukrainian lands as a reflection of daily routine in early modern times (2021)
Kaminska O. - Participation of Sidor Holubovych in socio-political processes in the Galician lands during the World War I (2021)
Popenko Ya. - "...Coming to common peace together with our allies”: Romania’s foreign policy balancing during World War I, Sribnyak I., Yakovenko N., Matviyenko V. (2021)
Prypik Ye. - The main trends of Vietnam – Japan cooperation within the framework of bilateral strategic partnership (2021)
Rodyhin K. - The tradition of alchemical and astrological knowledge within and around Theophan Prokopovych’s library, Rodyhin M. (2021)
Tohobytska V. - Factors of public management of economic risks in the conditions of digitalization (2021)
Pomaza-Ponomarenko A. - Institutional mechanism of public administration in the field of "і і і" (intellectual property, investment and innovation), Trusova V., Khyzhniak A. (2021)
Грень Л. М. - Система соціальних послуг в Україні: визначення сутності та змісту поняття, Грабар Н. С., Леоненко Н. А. (2021)
Лопатченко І. М. - Застосування досвіду європейського союзу та співробітництва в процесі становлення публічного управління зеленим туризмом в Україні, Статівка О. М. (2021)
Ортіна Г. В. - Закономірності економічної нестабільності в умовах четвертої інформаційної революції (2021)
Тресков А. В. - Концептуальні засади стратегії формування та реалізації державної енергетичної політики України (2021)
Чоудрі С. - Державне регулювання соціально-страхової системи сфери охорони здоров’я в України (2021)
Штеба Р. Ю. - Концептуальні засади державної політики у сфері забезпечення національної безпеки в зарубіжних країнах (2021)
Воронкова В. Г. - Технології інформаційного менеджменту в державному управлінні (2021)
Голінка І. В. - Формування державних резервів засобів індивідуального захисту для боротьби з епідемією та пандемією, Білоконь Ю. М. (2021)
Капустін В. В. - Особливості формування механізмів соціального партнерства на су-часному етапі державотворення (2021)
Карпеко Н. М. - Організаційно-економічний механізм державного управління якістю інноваційної діяльності підприємств (2021)
Клочко А. М. - Щодо питання гендерної рівності сектору безпеки та оборони, Борисова Л. В., Помаза-Пономаренко А. Л., Удянський М. М., Кравченко Є. О. (2021)
Курило А. Г. - Міжнародно-правові стандарти забезпечення права особи на інформаційну безпеку (2021)
Мороз С. А. - Використання принципів міжнародного стандарту якості в системі державного управління якістю вищої освіти (2021)
Набока Р. Ю. - Порівняльний аналіз специфіки державного регулювання формування та розвитку циркулярної економіки в Україні та країнах ЄС (2021)
Прощук Е. П. - Європейський досвід теоретико-методичних підходів публічного уп-равління у галузі фізичної культури та спорту (2021)
Чурилов В. В. - Світовий досвід державного регулювання реалізації публічно-приватного партнерства в проектах транспортної інфраструктури (2021)
Угоднікова О. І. - Сутність та основні ознаки сучасних світових тенденцій публічного маркетингу (2021)
Банчук-Петросова О. В. - Інституційні теорії державного регулювання розвитку зовніш-ньоекономічної діяльності (2021)
Буковський Р. В. - Критерії взаємодії з громадськістю в системі публічного управління (2021)
Платонов О. І. - Державна політика адаптації портів та прибережної транспортної інфраструктури до змін клімату як упередження вразливості мульти-модальних перевезень (2021)
Сємілєтов О. С. - Публічний аудит водного господарства України (2021)
Усаченко О. О. - Управління інноваційною складовою оборонно-промислового комплексу, Родченко Л. М., Родченко І. Ю. (2021)
Inozemtseva O. - Research of normative-legal base of personnel formation policy of civil defense service (2021)
Ponomarenko R. - Understanding of rescuers and primary schoolchildren during con-versations is a psychological problem of the state, Cherkashyn O., Ponomarenko I. (2021)
Бєлоусова Є. В. - Роль і місце кадрової політики в підвищенні конкурентоспроможності регіону (2021)
Мельниченко А. С. - Види кадрової політики та механізм її реалізації у регіоні, Качур Т. В. (2021)
Меляков А. В. - Студенти-іноземці в україні як об’єкт державної етнонаціональної політики, Черноіваненко А. В. (2021)
Палюх В. В. - Аналіз факторів міжнародного впливу на реформування системи освіти України, Пономаренко Р. В. (2021)
Полякова Н. О. - Публічне регулювання інноваційних чинників формування кадрової політики на рівні регіонів (2021)
Mykhaylov D. - Development of public administration in the field of local government in ukraine in the context of ensuring the trust of its population, Pravosud O. (2021)
Батир Ю. Г. - Електронне урядування розвитком сучасних міст, Помаза-Пономаренко А. Л., Лопатченко І. М. (2021)
Коваль О. М. - Деякі питання модернізації механізмів і інструментів ресурсного забезпечення системи публічного та місцевого управління в Україні (2021)
Ковальський М. Р. - Контрурбанізація та субурбанізація: сучасні процеси територіального розвитку (2021)
Костюніна Ю. О. - Перспективи розвитку механізму публічного управління соціально-економічним розвитком території (2021)
Марущин Ю. В. - Стратегічне планування в процесі добровільного об’єднання територіальних громад в Україні (2021)
Проданик В. М. - Державні зовнішні запозичення та борги за умов децентралізації влади: теоретичні питання взаємозв`язку, Порайко У. М. (2021)
Стілл А. В. - Особливості соціально-економічної безпеки як об'єкта управління на рівні регіону (2021)
Бєлай С. В. - Теоретико-методологічні засади підготовки кадрів у сфері захисту критичної інфраструктури України, Євтушенко І. В., Мацюк В. В. (2021)
Ігнатьєв О. М. - Особливості стратегії формування державної політики україни в сфе-рі управління моніторингом стану потенційно небезпечних об’єктів, Крюков О. І. (2021)
Касьян О. О. - Основні поняття ризиків у сфері захисту населення та територій від надзвичайних ситуацій і проблеми їх регулювання, Россохатський П. М. (2021)
Владимиров М. В. - Поняття та сутність права застосування вогнепальної зброї, як заходу примусу з боку держави органами внутрішніх справ (2021)
Клочко А. М. - Пріоритетні тенденції щодо реформування сфери цивільного захисту, Борисова Л. В., Закора О. В., Фещенко А. Б. (2021)
Кропивницький В. С. - Трансформація механізмів публічного управління та адміністрування у сфері цивільного захисту в умовах європейської інтеграції України (2021)
Кулєшов М. М. - Щодо стану системи забезпечення пожежної безпеки та змісту її державної складової (2021)
Примуш Р. Б. - Методологічні основи механізмів формування національної безпеки (2021)
Харламов М. І. - Державне управління сферою пожежної охорони в Україні у 1927 - 1934 роках, Цибулько О. С., Логовський І. М. (2021)
Цимбал Б. М. - Аналіз генези стратегічності публічного управління безпекою особистості в контексті забезпечення сталого розвитку України, Крюков О. І. (2021)
Крихтіна Ю. О. - Шляхи трансформації державної політики розвитку транспортної галузі в умовах європейської інтеграції України (2021)
Abstracts (2021)
Бінько І. І. - Про розмежування поняття публічної адміністрації як суб’єкта і як процесу (2020)
Драчевська О. О. - Державне регулювання банківської діяльності в Україні (2020)
Іваненко М. М. - Адміністративно-правове регулювання діяльності сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів органами місцевого самоврядування (2020)
Казак Р. А. - Електронне урядування як спосіб організації державної влади, Черний В. С. (2020)
Піддубний О. Ю. - Регуляторне середовище ринку риби та морепродуктів, Жмуйда О. М. (2020)
Солодка О. М. - Національні інформаційні ресурси як основа інформаційного суверенітету України (2020)
Тарасюк А. В. - Місце та роль України у глобальних інформаційних процесах: питання кібербезпеки (2020)
Чепов О. О. - Владні повноваження органів місцевого самоврядування як суб’єктів земельних правовідносин у столиці України — місті-герої Києві (2020)
Кудрявцева В. В. - Особливості правового статусу транснаціональних корпорацій, Врещ Ю. О., Радченко О. А. (2020)
Кудрявцева В. В. - Участь держави у захисті ділової репутації суб’єкта господарювання, Погуляник І. В., Бабенко Є. А. (2020)
Задихайло Д. Д. - Екологічне господарювання як комплексний об’єкт правового регулювання, Лешко О. Д. (2020)
Карпінська Н. В. - Застосування санітарних та фітосанітарних заходів в Україні у світлі міжнародних стандартів (2020)
Покальчук М. Ю. - Правове регулювання ринку зерна в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку, Мітько М. В., Стрижак Р. О. (2020)
Самсонова Я. О. - Порівняльно-правовий аналіз державної підтримки сільського господарства України та деяких зарубіжних країн, Дзебчук А. В., Ігнатова А. В. (2020)
Калініченко О. Ф. - Референдум як форма безпосередньої демократії, Головчак В. В. (2020)
Овсяннікова О. О. - Проблемні аспекти забезпечення безпеки суддів, Липнік В. С. (2020)
Довбань І. М. - Сучасний період формування системи запобігання злочинам, що вчиняються державними службовцями (2020)
Крайник Г. С. - Актуальні проблеми кваліфікації злочину, передбаченого ст. 109 Кримінального кодексу України, Пержул В. О. (2020)
Дем’янчук Ю. В. - Антикорупційне законодавство у сфері реформування: реалії і перспективи, Новак Я. В. (2019)
Іванов Ю. А. - НБУ в системі захисту критичної інфраструктури в кредитно-банківській сфері (2019)
Курило В. І. - Економіко-правові проблеми функціонування фармацевтичного ринку України, Гиренко І. В., Світличний О. П. (2019)
Курило В. І. - Міжнародний досвід управління природоохоронною сферою: економіко-правові аспекти, Шульга Є. В. (2019)
Cherevko M. - Constitutional human right to the secret of correspondence in the states of the American space (2019)
Бойчук Д. В. - Місце муніципального права серед інших галузей права України, Панова І. Ю. (2019)
Томчук І. О. - Криміногенні детермінанти пропозиції, обіцянки або надання неправомірної вигоди службовій особі в Україні (2019)
Зейналова Л. Р. - Влияние международного права на статус женщины в Азербайджане (2019)
Чистоклетов Л. Г. - Ще раз про юриметрику, Хитра О. Л. (2019)
Демура М. І. - Актуальні питання реформування суду присяжних у кримінальному судочинстві України, Скрипник Р. В. (2020)
Денисовський М. Д. - Деякі особливості проведення допиту неповнолітніх у кримінальному провадженні, Томчук І. О., Слотюк В. А. (2020)
Елётнов В. И. - Проблемы и тенденции развития отраслей криминалистической техники (2020)
Колінько О. О. - Особливості методики прийняття судових рішень у кримінальному процесі, Гнатюк Р. О. (2020)
Сіроткіна М. В. - Поняття та зміст угоди про примирення у кримінальному судочинстві України (2020)
Косінова Д. С. - Питання про правову природу Європейського Союзу, Абрамова В. О. (2020)
Косінова Д. С. - Правове регулювання поводження з відходами: імплементація законодавства Європейського Союзу, Шиманський Б. І., Гаркуша В. В. (2020)
Радчук О. П. - Окремі аспекти застосування принципу автономії волі для зовнішньоекономічних договорів (контрактів), Кахнова М. Г. (2020)
Скоромний Я. І. - Цивільно-правова відповідальність суддів (2020)
Horielova V. - Theoretical and legal concept of moral basis in the work of law enforcement authorities (2020)
Войтенко Д. О. - Громадська думка в політико-правовій сфері суспільства (2020)
Коваль А. М. - Правові та етичні аспекти розвитку біомедичних технологій та їх вплив на організм людини (2020)
Сидоренко О. О. - Нормативно-правовий акт як вид правового акту, Сябренко В. В., Татарінова А. В. (2020)
Іванов А. М. - Особливості розвитку та проблеми управління публічним акціонерним товариством, Блинова Д. В., Кривний В. Є. (2020)
Климович Ю. О. - Проблемні питання визнання та виконання арбітражних рішень в Україні з підстави порушення публічного порядку, Шуміло І. А. (2020)
Косінова Д. С. - Основні напрямки адаптації законодавства України до права ЄС, Ткач Д. К., Мельниченко В. С. (2020)
Литвиненко Д. О. - Договірне спадкування в міжнародному приватному праві, Шуміло І. А. (2020)
Уразова Г. О. - Захист авторського права та суміжних прав в сучасних умовах, Гудзенко Ю. О. (2020)
Середа Т. М. - Сезонний характер формування планктостоку у гирловій ділянці Десни в системі русло — заплава: механізми обміну біофондами, Громова Ю. Ф. (2021)
Назарук К. М. - Зоопланктон водних об’єктів Рівненського природного заповідника, Журавчак Р. О. (2021)
Шустов Ю. А. - Харчова конкуренція річкового окуня і сига звичайного у водоймах Республіки Карелія, Лесонен М. А., Горбач В. В. (2021)
Грициняк І. І. - Місцеві типи коропа в аквакультурі України (огляд), Куріненко Г. А., Гурбик В. В. (2021)
Хоменчук В. О. - Порівняльна характеристика функціонування глутаматдегідрогеназ коропа лускатого (Cyprinus carpio) і перлівниці звичайної (Unio pictorum) за дії підвищених концентрацій іонів металів у воді, Балабан Р. Б., Чень І. Б., Курант В. З. (2021)
Булатов С. О. - Вивчення вмiсту металiв у цистах Artemia parthenogenetica (Branchiopoda, Anostraca) iз затоки Кара-Богаз-Гол (Каспійське море) (2021)
Ісмаїл М. М. - Фітохімічний склад та антимікробна активність різних морських мікроводоростей та ціанобактерій, Елкомі Р. (2021)
Нгуєн Т. Х. П. - Вплив температури на ріст, гематологічні показники і вміст ІФР-1 у плазмі крові сома Рangasianodon hypophthalmus (2021)
Бакуменко Т. К. - Життєві цінності та орієнтації як чинник саморозвитку педагога, Доля І. В., Холостенко Ю. В. (2021)
Безкоровайна Л. В. - Методологія наукових досліджень в туризмі та гостинності під час написання кваліфікаційних робіт майбутніх фахівців із туризму, Пиптюк П. Ф., Наздравецька В. Р. (2021)
Бойко-Бузиль Ю. Ю. - Результати впровадження психокорекційної програми формування православних цінностей засуджених рецидивістів, Супрун М. О., Пахомов І. В. (2021)
Бондаренко Г. П. - Метод проектів як засіб стимулювання пізнавальної активності старшокласників на уроках української мови (2021)
Бутиріна М. В. - Формування соціально-психологічного клімату в процесі управління персоналом дошкільного навчального закладу як спосіб підтримки продуктивності праці педагогів, Борщевицька Н. М., Трунова Н. А. (2021)
Виговська О. І. - Шанс сучасного українського вчителя: автентична педагогічна освіта та її духовні аспекти (2021)
Гайдаєнко Н. C. - Проблеми та перспективи розвитку інклюзивної освіти в умовах реформування освітньої галузі України, Рашидов С. Ф. (2021)
Гончаренко М. С. - Исследование влияния информации на состояние физического, эмоционального и духовного здоровья человека, Камнева Т. П., Максимович С., Носов К. В., Совиль М., Яровая И. В. (2021)
Давидов П. Г. - Сталий розвиток вищої освіти: сучасні тенденції, Цибулько О. С., Харламов М. І. (2021)
Іванчук С. А. - Готовність майбутніх вихователів до формування екологічно доцільної поведінки у дітей дошкільного віку як результат фахової підготовки (2021)
Карловас О. А. - Розвиток мовної стійкості майбутніх філологів як індикатор сформованості мовної особистості (2021)
Касич М. А. - Виховання почуття доброти в підлітків у контексті сучасного соціуму (2021)
Клімашевська Г. Р. - Теоретичні аспекти креативної професійної діяльності майбутніх учителів початкових класів в умовах Нової української школи (2021)
Коновець С. В. - Набуття духовності зростаючою особистістю засобами "вальдорфської педагогіки" (2021)
Лимарєва Ю. М. - Формування естетичних смаків особистості засобами фізики як загальноосвітньої природничої дисципліни, Костіков О. П., Шебаршин В. О. (2021)
Мороз О. Л. - Соціокультурний компонент професійно-орієнтованої комунікативної компетенції фахівців морської галузі (2021)
Мусхаріна Ю. Ю. - Вплив спортивної діяльності на формування моральних якостей студентів, майбутніх вчителів фізичної культури, Холодний О. І., Долинний Ю. О. (2021)
Оverchuk V. А. - Psychological Features of Fomo, Phubbing as Manifestation of Internet Addictions in Modern Youth, Potaieva K. S. (2021)
ОсіпцовА. В. - Соціальний характер особистості як умова формування здорового способу життя, Вертель О. В. (2021)
Пенькова С. Д. - Формування культури орфографічного письма в початковій школі (2021)
Пустовіт В. Ю. - Освітньо-виховний ресурс письменницького епістолярію на уроках української літератури в старшій школі (2021)
Рашидова С. С. - Місце художньої потреби в формуванні, розвитку і художньо-естетичному вихованні особистості (2021)
Сафонова І. О. - Відповідальність як визначальна риса позитивної особистості (2021)
Сізов В. В. - "Протестантська етика і дух капіталізму": культурно-історичний традиціоналізм М. Вебера та аксіологія освіти, Славська Я. А., Алфьоров О. А. (2021)
Сінна Л. Ю. - Відтворення комунікативного впливу при перекладі текстів масмедійного дискурсу (2021)
Скирда А. Є. - Духовне пробудження як ключ до духовної безпеки особистості і держави (2021)
Співак Я. О. - Сучасний стан і перспективні напрями професійної підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери, Співак Л. А., Чернуха Н. М., Пасічник Ю. Р. (2021)
Ушакова I. O. - Інтеграційний потенціал синтетичних мистецтв у формуванні культури особистості на заняттях з гуманітарних дисциплін (2021)
Фролова О. О. - Педагогічні фактори формування ціннісного ставлення школярів до здорового способу життя (2021)
Чайка О. І. - Проєктування процесу виховання полікультурності майбутніх викладачів іноземних мов (2021)
Чернікова І. Д. - Формування гуманітарної культури як запорука духовної безпеки (2021)
Шапаренко Х. А. - Питання удосконалення професійної підготовки майбутніх педагогів вищої школи (2021)
Вимоги до оформлення статей (2021)
Павлига А. В. - Переробка біомаси для виробництва енергії: законодавче забезпечення та проблемні аспекти (2021)
Шматько Г. І. - Поняття та особливості правового регулювання біомаси в аграрному та енергетичному праві України (2021)
Байрачна Л. К. - Парадокс неможливості демократичних виборів: історичний дискурс (від нового часу до теореми Кеннета Ерроу), Єрмакова Г. О. (2021)
Сон С. С. - Реалізація виборчих прав особами з обмеженими можливостями: міжнародні стандарти (2021)
Тарасевич Ю. В. - Особливості взаємодії поліції з іншими суб’єктами протидії злочинності (2021)
Гудима В. В. - Удосконалення суспільного контролю за професійною якістю суддів (2021)
Сопільник Л. І. - Деякі аспекти покращення роботи прокурора та підвищення довіри суспільства до органів прокуратури України, Скриньковський Р. М., Войтенко А. Б. (2021)
Бурундуховський А. С. - Проблематика порушення прав і свобод людини суміжними державами та можливі наслідки для міжнародної арени, Чернецька О. В. (2021)
Бусакевич А. В. - Докази і доказування в цивільному процесуальному праві України: відповідність міжнародним стандартам, Привиденцев О. Г. (2021)
Наргіс М. - Міжнародне публічне право: фрагментація та регіоналізація (2021)
Штефан О. О. - Функціональні повноваження суду при розгляді та вирішенні цивільних справ в аспекті судового розсуду (2021)
Економіка насінництва (2021)
Лупенко Ю. О. - Наукове забезпечення організації державного регулювання розвитку насінництва в Україні, Захарчук О. В., Навроцький Я. Ф. (2021)
Саблук П. Т. - Проблеми модернізації земельних відносин в Україні (2021)
Заїнчковський А. О. - Ефективність господарського механізму взаємодії учасників молочного ринку та функціонування молокопереробних підприємств, Кривун М. В. (2021)
Могильний О. М. - Інноваційні стратегії мінімізації ризиків сільського населення щодо захищеної зайнятості, викликаних пандемією коронавірусу та інституційними обмеженнями, Патика Н. І. (2021)
Нечипоренко О. М. - Потенційні напрями фінансового стимулювання розвитку науково-інноваційних кластерів, Носенко Ю. М., Сінельник Л. М. (2021)
Спаський Г. В. - Зовнішня торгівля аграрними товарами України в контексті Угоди про асоціацію з Європейським Союзом (2021)
Лукова О. С. - Класифікація фінансових інструментів: обліково-контрольний аспект (2021)
Лялько Д. М. - Шляхи підвищення прибутку від експорту української кукурудзи на світовому ринку (2021)
Lebid O. V. - E-governance of the economy of the future: world experience and prospects of Ukraine (2021)
Buriak Ya. - Human centrism in public management: toward a theory (2019)
Tkachuk N. - National cyber security system of Ukraine: perspectives of policy development and capacity building (2019)
Коротун О. М. - Роль правових актів управління у сфері забезпечення охорони прав інтелектуальної власності (2019)
Тимченко Л. М. - Стандарти якості надання адміністративних послуг (2019)
Rubtsova-Kamenska H. - Legal protection of investment activities in Ukraine (2019)
Забродін О. М. - Юридично-психологічні аспекти прийняття рішень арбітражним керуючим за кодексом України з процедур банкрутства (2019)
Омельчук В. А. - Інститут омбудсмена: теоретико-правові аспекти історії становлення та ролі в захисті прав людини, Притаманна Н. В. (2019)
Романюк Б. В. - Історія становлення і розвитку інституту спеціального звільнення від кримінальної відповідальності на теренах України, Бантишев О. Ф., Довженко Є. В. (2019)
Соіч О. В. - Поняття суб’єкта права (2019)
Донченко О. С. - Проблеми обліку адвокатів як суб’єктів оподаткування (2019)
Матвійчук А. В. - Дотримання принципу передбачуваності у процесі підготовки проектів регуляторних актів (2019)
Беседа Д. В. - Міжнародне співробітництво правоохоронних органів країн-членів Європейського Союзу та компетентних міжурядових організацій. Проведення спільних операцій з протидії організованій злочинності (2019)
Толпиго Д. М. - Інститут негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні: концептуальні засади (2019)
Шабаровський Б. В. - Співвідношення перевірки та дослідження доказів у кримінальному процесі України (2019)
Кофанов А. В. - Правова регламентація обігу вогнестрільної зброї в країнах колишнього Варшавського договору та Радянського Союзу, Кофанова О. С. (2019)
Остапенко Л. О. - Нормативно-правові акти, як один з видів джерел реалізації трудових відносин (2019)
Лісогор Л. С. - Оцінка структурних змін зайнятості на регіональних ринках праці, Руденко Н. В. (2021)
Обіход С. В. - Імплементація інформаційно-комунікаційних технологій у систему управління бізнес-процесами вітчизняних підприємств у контексті розвитку цифрової економіки (2021)
Світлишин І. І. - Зростання інвестиційної активності підприємств (2021)
Ткачук В. О. - Електронний бізнес: переваги та ризики в період цифрової трансформації, Мельник Т. Ю., Богоявленська Ю. В. (2021)
Бричко А. М. - Мінімізація ризиків інноваційного розвитку бізнесу (на прикладі закладів охорони здоров’я), Лукаш С. М. (2021)
Тарасюк Г. М. - Логістичні рішення та управління постачання в компанії: виклики часу (2021)
Бондарчук В. В. - Використання інфлюенс-маркетингу для просування товару в соціальних мережах, Шиманська К. В., Бондарчук Л. С. (2021)
Вірченко О. О. - У пошуках ключа успіху України на світових ринках, Романчук К. В., Шиманська К. В. (2021)
Сімахова А. О. - Сучасна транснаціоналізація економіки України, Грицик Т. О. (2021)
Безручук С. Л. - Основні концепції впливу цифровізації на якість бухгалтерського обліку, Грабчук І. Л. (2021)
Лоскоріх Г. Л. - Облікове забезпечення управління ризиками діяльності ІТ-підприємств, Грабчук І. Л., Рогаль В. П. (2021)
Baranovska T. V. - Career growth of a public servant in the conditions of modernization of public administration in Ukraine, Bidiuk T.A. (2021)
Самойленко Л. Я. - Основи модернізації публічного управління: регіональний аспект, Драган І.В. (2021)
Вихідні відомості (2021)
Анісімов М. В. - Шляхи розвитку обчислювальних систем в Україні (2020)
Біда О. А. - Підготовка майбутніх фахівців в умовах компетентнісно-орієнтованого наставництва, Мукан Н. В., Гончарук В. В. (2020)
Величко С. П. - Окремі аспекти використання сучасних цифрових комплексів vernier dynamics cart and track system під час лекційних демонстрацій, Донець Н. В., Маринов О. В. (2020)
Галета Я. В. - Соціальна зрілість майбутнього вчителя та його професійне становлення (2020)
Кучай Т. П. - Застосування smart-технологій у підготовці майбутніх фахівців, Кучай О. В., Маринець Н. В. (2020)
Мельничук І. М. - Формування україномовної професійної компетентності іноземних студентів медичних спеціальностей засобами інтерактивних технологій, Пашко М. З. (2020)
Nenko Y. P. - Peculiarities of formation of future civil protection service officers' readiness to professional communication (2020)
Олексюк О. М. - Концепт нелінійності у сучасному музично-педагогічному дискурсі (2020)
Окольнича Т. В. - Виховання дітей отроцького віку (7–14 років) за етнографічними джерелами ХІХ – першої чверті ХХ століття (2020)
Павленко О. О. - Методологічні підходи формування комунікативної культури майбутніх соціальних працівників в системі університетської освіти (2020)
Радул О. С. - Проблеми дошкільного виховання у поглядах утопістів (2020)
Ребуха Л. З. - Методологія наукових досліджень: способи пошуку та опрацювання наукової інформації (2020)
Савченко Л. О. - Візуалізація навчального матеріалу засобами презентаційної комп’ютерної графіки при підготовці майбутніх фахівців, Коваленко В. К. (2020)
Сальник І. В. - Підготовка та проведення семінарських занять з фізики в умовах дистанційного навчання, Сірик Е. П. (2020)
Терещук А. І. - Використання навчальної технології портфоліо у процесі підготовки майбутніх учителів трудового навчання до організації проєктної діяльності учнів, Абрамова О. В. (2020)
Толочко С. В. - Викладач-інноватор як організатор учіннєвої діяльності в умовах студентоцентрованого навчання (2020)
Черкасов В. Ф. - Модель формування готовності майбутніх учителів образотворчого мистецтва до використання комп'ютерної графіки у професійній діяльності (2020)
Антонець А. В. - Використання інтерактивних технологій навчання під час формування математичної компетентності майбутніх фахівців галузевого машинобудування (2020)
Безена І. М. - Формувальне оцінювання вмінь і компетентностей школярів в контекстах стратегій сучасної середньої освіти, Богатирьова Т. М., Дорошенко О. А. (2020)
Букатова О. М. - Навчально-методичне забезпечення занять з природничих дисциплін, Федорова О. В., Яренчук Л. Г. (2020)
Волошина О. С. - Професійне становлення педагога (2020)
Волчанський О. В. - Розвиток дослідницьких здібностей учнів при вивченні оптики в умовах дистанційної освіти (2020)
Гришко О. І. - Розвиток пізнавального інтересу дошкільників засобами хореографії у процесі формування елементарних математичних уявлень, Вільхова О. Г. (2020)
Єрьоменко Е. А. - Бойовий хортингу у комплексі науково-педагогічних засобів виховання фізичної культури та основ здоров'я студентів (2020)
Задільська Г. М. - Навчання у співпраці як одна з базових педагогічних технологій у формуванні комунікативної компетенції студентів-філологів ЗВО (2020)
Ілініцька Н. С. - Метологічні підходи як підгрунття диференціації музично-педагогічної освіти (2020)
Колодійчук Ю. В. - Про доцільність викладання навчальної дисципліни "соціальне партнерство" для майбутніх соціальних працівників (2020)
Lysenko L. O. - Developing new approaches for improving classroom activities (2020)
Ляшенко О. Д. - Історичний аналіз парадигм інновацій в системі освіти, Бутенко Т. М. (2020)
Малахова Ж. В. - Шляхи підвищення мотивації до занять фізичним вихованням у студентів медичних закладів вищої освіти, Бєлкова Т. О. (2020)
Пріма Д. А. - Проєктно-дослідницька діяльність учителя початкової школи у контексті вимог НУШ (2020)
Rozhak N. V. - The role of multimedia in the process of intensification of foreign language classes, Mykytenko M. M. (2020)
Фесенко О. С. - Інновіційний підхід до застосування ігрових методів у новій українській школі (2020)
Чінчой О. О. - Ознайомлення учнів із сучасними агротехнологіями як засіб формування соціальної і громадської компетентності на уроках фізики (2020)
Щербина С. В. - До проблеми формування іншомовної комунікативної компетенції (2020)
Брюханова Т. С. - Впровадження здоров'язберігаючих технологій в процес професійно-педагогічної підготовки спеціалістів з фізичної культури та спорту (2020)
Кірюха К. І. - Історичний аналіз ідей формування громадянської відповідальності особистості у період нового часу (2020)
Ліпатова М. В. - Деякі методичні питання навчання граматики української мови на початковому етапі, Бабич Т. В. (2020)
Лимаренко В. І. - Методична компетентність майбутнього керівника вокального ансамблю: категорійний аналіз проблеми (2020)
Лосік В. Г. - Виховання фізичної культури особистості – основний фактор підготовки фахівців фізкультури та спорту (2020)
Опальчук Б. В. - Педагогічні засади дозвіллєзнавства як інституту соціалізації особистості (2020)
Ранюк О. П. - Лінгводидактична модель розвитку риторичних умінь майбутніх філологів у процесі навчання польської мови (2020)
Романенко Я. И. - Методические аспекты систематизации знаний иностранных студентов на практическом занятии по теме "гистологическая техника приготовления микропрепаратов" в курсе гистологии ДНМУ (2020)
Демченко В. В. - Шляхи формування мотивації до професійного самовдосконалення майбутніх учителів фізичного виховання (2020)
Анотації (2020)
Григор'єв О. Ю. - Методичні рекомендації з цифрового рейтингування податкових показників підприємств, Петришин Н. Я., Тодощук А. В. (2021)
Леонтьєва Л. В. - Правова охорона торговельної марки в Україні на рівні національного законодавства (2021)
Клепікова С. В. - Особливості управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств, Яцина М. Г., Другова О. С. (2021)
Радченко О. П. - Детермінанти та передумови створення мотиваційного механізму в умовах глобалізації, Мелешко С. О. (2021)
Zianko V. - Regional budget policy: conceptual dominants and vectors of development, Nechyporenko T. (2021)
Ovsak O. - Trends in the development of the air transportation market of Ukraine and influencing factors, Sadlovska I., Liskovych N. (2021)
Дайджест новацій законодавства (2021)
Петришин Н. Я. - Рекомендації з підвищення ефективності експорту вітчизняних підприємств, Кряченко І. С. (2021)
Чиркова Ю. Л. - Міжнародний досвід управління соціальною відповідальністю підприємств та особливості його адаптації до реалій господарювання в Україні, Бортнікова М. Г. (2021)
Городецька Т. Б. - Методичні підходи до зниження кредитного ризику, Зайченко К. С., Іващенко А. Г. (2021)
Носирєв О. О. - Організаційно-економічний механізм управління оборотними активами підприємств промисловості в умовах ринкової трансформації, Мехович С. А. (2021)
Овсюк Н. В. - Фінансова звітність як основне джерело інформації про діяльність підприємства, Шалієвська Ж. С., Гулько К. Ю. (2021)
Цюприк В. І. - Правовий статус частки товариства у власному статутному капіталі у Законі України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю": проблеми правового регулювання (2021)
Пошивалова О. В. - Оцінювання впливу пандемії COVID-19 на бідність домогосподарств (2021)
Привітання (2021)
Глоба А. О. - Проблеми реалізації принципів рівності та змагальності у кримінальному процесі: можливість їх вирішення через запровадження інституту приватного детектива в Україні (2021)
Ковтуненко Ю. В. - Проблеми і перспективи розвитку соціального підприємництва в Україні в умовах трансформаційної економіки, Ковтуненко Д. Ю., Фоміна Н. М. (2021)
Козловський М. Р. - Переговори й медіація як засоби мирного вирішення міжнародних економічних спорів (2021)
Мороз Л. А. - Модернізація економіки України: стратегічні аспекти, Просович О. П. (2021)
Петик Л. О. - Фінансування соціального захисту в Україні на основі найкращих практик ЄС, Корж М. А. (2021)
Пономарьова О. Б. - Страхування життя: особливості, сучасний стан та проблеми, Синипостол В. В., Штанько А. В. (2021)
Ємельянов О. Ю. - Організаційне та інфраструктурне забезпечення процесів утворення та економічного розвитку транскордонних кластерних структур, Мищишин О. Л., Симак А. В. (2021)
Ганас Л. М. - Особливості формування платіжного календаря для підприємств, Палчинська С. А. (2021)
Лаврик П. Ю. - Визнання закону неконституційним через наявність законодавчої прогалини: практика Конституційного Суду України, Ткачова В. С. (2021)
Ачкасова С. А. - Вплив ризик-орієнтованої системи накопичувального пенсійного забезпечення на соціально-економічну безпеку держави (2021)
Бормотова М. В. - Деякі аспекти сучасного стану вітчизняного фінансового ринку, Машошина Т. В., Тройнікова О. М. (2021)
Бортнікова М. Г. - Формування узагальненої технології розроблення адаптивної конкурентної стратегії підприємства в умовах виходу на нові іноземні ринки, Чиркова Ю. Л. (2021)
Хорошилова І. О. - Основні напрями покращення якості аудиту в аудиторських фірмах (2021)
Пилипенко В. О. - Криптовалюта як платіжний засіб, Галай М. М., Косяк І. В. (2021)
Рогозін Д. А. - Особливості процесу європейської інтеграції Чеської Республіки, Комарова Т. В. (2021)
Семенець А. О. - Особливості обліку і контролю поточних зобов’язань підприємства, Дуплінат Т. Є. (2021)
Циган Р. М. - Вплив пандемії COVID-19 на оцінювання діяльності компаній за міжнародними стандартами фінансової звітності, Онищенко О. В., Солодков Д. Є. (2021)
Ганас Л. М. - Рекомендації з діагностування грошових потоків на підприємстві, Адамів М. Є. (2021)
Біда О. А. - Педагогічна культура майбутніх магістрів, Кузьмінський А. І., Чичук А. П. (2020)
Віндюк А. В. - Спортивно-оздоровча анімація: види, функції, особливості організації (2020)
Войтович О. П. - Мотивація майбутніх учителів географії до навчальної діяльності (2020)
Галета Я. В. - Соціалізація особистості в умовах оновлення інформаційної культури суспільства, Сьомак А. В. (2020)
Левченко І. М. - Досвід запровадження інформаційно-комунікаційних технологій на заняттях філософії у процесі фахової підготовки майбутніх фахівців професійного навчання (охорона праці) (2020)
Пріма Р. М. - Реформування вищої освіти в Україні: тенденції й стратегії, Пріма Д. А. (2020)
Rastrygina A. M. - Training of future specialists-musicians on the principles of interdisciplinary models of free arts (2020)
Рябовол Л. Т. - Креативність як предмет психолого-педагогічних досліджень вітчизняних вчених (2020)
Савченко Л. О. - Національна ідея козацької доби як фактор становлення та розвитку української освіти, Потапенко О. Б. (2020)
Фока М. В. - Технології розвитку критичного мислення студента-філолога в процесі літературного навчання (2020)
Черкасов В. Ф. - Формування здатності до розуміння музики учнями початкової школи (2020)
Щука Г. П. - Підготовка фахівців сфери туризму з огляду на потреби регіонального ринку, Гальків Л. І. (2020)
Єрьоменко Е. А. - Бойовий хортинг у програмі позааудиторних занять із загальнофізичної підготовки, виховання фізичної культури та основ здоров'я студентів, Вєхтєв В. В. (2020)
Аркушина Г. Ф. - Традиційні та новітні форми організації лабораторних занять в процесі підготовки вчителів природничих дисциплін, Найдьонова Г. Г. (2020)
Belikova V. V. - "Music frescoes" by Bohdana Filts as a factor of development of creative and potential forces of the musician's personality (2020)
Вдовенко В. В. - Методичні основи навчання елементам комп'ютерної графіки молодших школярів із легким порушенням інтелектуального розвитку, Кашуба Л. В. (2020)
Губіна О. Ю. - Концептуальні засади відкритої освіти (2020)
Завітренко Д. Ж. - Роль музики у всебічному розвитку дітей з особливими освітніми потребами, Березенко Н. О. (2020)
Коваленко А. С. - Розвиток вітчизняної гітарної освіти в умовах дистанційного навчання (2020)
Коломієць О. Б. - "Цифрова доба"/інформаційне суспільство: виклики для педагогіки, Бондаренко Г. С., Головата О. О. (2020)
Маланюк Н. М. - Неперервна професійна освіти: характеристика та виклики сучасності (2020)
Мартинюк А. К. - Диригентська школа Миколи Малько у науковому просторі (2020)
Омельяненко Н. В. - Моделювання конкретних ситуацій для розвитку критичного мислення майбутніх фахівців, Омельяненко С. В. (2020)
Polishchuk G. V. - Practical relevance of training technologies for future foreign language teachers (2020)
Самойленко О. О. - Аналіз змісту підготовки бакалаврів з кібербезпеки в сучасному контексті функціонування закладів вищої освіти (2020)
Свещинська Н. В. - Формування творчо-виконавських навичок майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі інструментальної підготовки (2020)
Скрипник Н. І. - Компетентнісний підхід як основний орієнтир у підготовці майбутніх учителів-філологів (2020)
Старостіна О. В. - Використання досвіду підвищення кваліфікації британських викладачів вищої школи в Україні (2020)
Токарєва Т. С. - Монологічне мовлення як засіб реалізації комунікативних цілей при вивченні німецької мови у старших класах закладів загальної середньої освіти (2020)
Уличний І. Л. - Рефлексія як механізм фахової підготовки майбутнього вчителя (2020)
Федотова С. О. - Методичні прийоми опрацювання казки на уроках літературного читання у початковій школі (2020)
Цимбал-Слатвінська С. В. - Застосування діяльнісно-технологічного критерію для визначення готовності майбутніх логопедів до взаємодії з дітьми із мовленнєвими порушеннями, Бабій І. В. (2020)
Щерба Н. С. - Концепція підготовки майбутнього вчителя іноземної мови до навчання учнів з інвалідністю: стан дослідження (2020)
Багрій Г. В. - Професіограма майбутнього фахівця у сфері енергозбереження та енергоефективних технологій (2020)
Воронецька В. В. - Критерії сформованості творчого потенціалу учнів гуманітарної гімназії (2020)
Габорець О. А. - Зміст інформаційних технологій в системі фахової підготовки майбутніх лікарів (2020)
Дубель І. М. - Система сучасних дидактичних критеріїв формування змісту вищої краєзнавчої освіти (2020)
Олізько О. В. - Внесок педагогів-просвітників у становлення та розвиток Єлисаветградського благодійного товариства поширення грамоти та ремесел (2020)
Рудчик О. С. - Трансформаційні процеси у вищій освіті України (90-ті рр. ХХ ст.) (2020)
Шуляк А. С. - Вимоги до вчителя інформатики як сучасного фахівця з інформатизації (2020)
Савченко Н. С. - Підвищення якості та доступності позашкільної освіти як показників ефективності освітньої системи (2020)
Карапетян А. О. - Компетентнісний підхід як шлях до вирішення проблем працевлаштування випускників вищої школи (2020)
Лемко Г. І. - Виховання духовності особистості як складової загальнолюдських цінностей суспільства, Мочан Т. М. (2020)
Нечепорук Я. С. - Поняття іншомовної професійної підготовки в льотній професійній освіті (2020)
Анотації (2020)
Брилін Б. А. - Національні основи музично-естетичного виховання учнівської молоді, Бриліна В. Л. (2021)
Біда О. А. - Зміст та сутність поняття "лідерство", Орос І. І., Чичук А. П. (2021)
Дороніна Т. О. - Гендерна освіта: тенденції висвітлення питання у сучасному науково-педагогічному дискурсі, Ховрякова Т. І., Шумська Д. І. (2021)
Іліаді О. І. - Етика і прагматика в шкільному вихованні допетровської доби: свідчить текст, Жигора І. В. (2021)
Кузьмінський А. І. - Феномен лідерського таланту, Зорочкіна Т. С. (2021)
Левченко І. М. - Теоретичні аспекти формування педагогічної свідомості у майбутніх фахівців професійної освіти в освітньому процесі закладу вищої освіти (2021)
Рижанова А. О. - Тенденції соцiально-педагогiчної профiлактики залежності старшокласників від віртуальних соціальних мереж в нових соціокультурних умовах, Потьомкіна Н. З. (2021)
Черкасов В. Ф. - Система загальної музичної освіти в Угорщині (2021)
Шелепницька-Говорун Н. М. - Пріоритети у формуванні вокальної культури фахівців музичного мистецтва в Польщі (2021)
Ашихміна Н. В. - Стильовий підхід до диригентсько-хорової підготовки майбутніх викладачів музичних дисциплін на практичних заняттях з історії виконавства (2021)
Балануца О. О. - Формування інтелектуального та емоційного потенціалу майбутнього дипломата як синергія процесу самоактуалізації (2021)
Бодрова Т. О. - Виробничо-практична підготовка студентів до діяльності у сфері мистецької освіти: актуальні аспекти (2021)
Гатрич І. Г. - Використання комп'ютерних програм – аудіоредакторів та секвенсерів у роботі вчителя музичного мистецтва (2021)
Глазунова І. К. - Педагогічно-інтерпретаційна ерудованість майбутніх учителів музичного мистецтва: сутність та значення, Вaн Ц. (2021)
Гляненко К. А. - Дидактичні засади формування професійної компетентності майбутніх фахівців професійної освіти (охорона праці) (2021)
Головко І. О. - Професіоналізація навчання іноземній мові студентів технічних спеціальностей закладів вищої освіти в контексті компетентнісного підходу, Гавриленко О. М. (2021)
Grinchenko A. M. - On the problem of the interpretive-performing process of the musician-pianist (2021)
Іригіна С. О. - Сценічна культура студента-вокаліста як феномен фахової компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва (2021)
Кіяновська Н. М. - Застосування продуктивних методів при навчанні вищої математики студентів технічних закладів вищої освіти із використанням інформаційно-комунікаційних технологій, Рашевська Н. В., Єчкало Ю. В. (2021)
Клюєва С. Д. - Впровадження електронних музичних інструментів в професійну підготовку майбутніх учителів музичного мистецтва (2021)
Коваленко О. В. - Принципи та механізми формування міжкультурної компетентності майбутніх фахівців з музичного мистецтва, Єпик Л. І. (2021)
Кокарева Е. О. - Формування готовності майбутніх учителів музичного мистецтва до диригентсько-хорової діяльності (2021)
Кондратенко Г. Г. - Музично-виконавська діяльність як засіб формування творчої особистості майбутнього бакалавра музичного мистецтва, Плохотнюк О. С. (2021)
Косяк Л. І. - Питання формування художньо-творчих умінь майбутніх учителів музичного мистецтва у процесі вокально-виконавської діяльності (2021)
Кравцов В. О. - Розвиток методологічної культури майьутнього соціального працівника (2021)
Михалюк А. М. - Модернізація інструментально-виконавської підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва (2021)
Негребецька О. М. - Розвиток фортепіанної техніки студентів у класі основного музичного інструменту, Стукаленко З. М. (2021)
Новосядла І. С. - Інтегративний підхід у музичному вихованні школярів (на прикладі вивчення фортепіанних творів українських композиторів) (2021)
Осадча Т. В. - До питання вдосконалення хормейстерської підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва, Левицька І. М., Клубкова С. А. (2021)
Plotnytska O. V. - Prospective approaches to integrative teaching of art disciplines (2021)
Раструба Т. В. - Комунікативний простір навчального хорового колективу як педагогічна проблема, Дорохіна Л. О. (2021)
Семез А. А. - Впровадження аксіологічного підходу як умова соціально-професійної адаптації майбутнього соціального педагога (2021)
Сидоренко Т. Д. - Педагогічна культура майбутнього вчителя музичного мистецтва в дигітальному просторі (2021)
Соснова М. А. - Формування професійно-педагогічної комунікативної компетентності педагога шляхом викладання дисципліни "Педагогічна майстерність" (2021)
Тітович В. І. - Виконавський аналіз як провідний ресурс в роботі музиканта (2021)
Хроленко М. В. - Проблема формування екологічної компетентності майбутніх учителів біології в процесі фахової підготовки в психолого-педагогічній літературі (2021)
Цюряк І. О. - Популяризація жанру народної пісні у сучасному направленні симфо-рок, Борисенко Н. С. (2021)
Чінчой О. О. - Формування умінь математичного моделювання засобами інформаційно-комунікаційних технологій, Новікова А. О. (2021)
Булах В. П. - Система професійної підготовки вчителів англійської мови як іноземної в закладах вищої освіти США (2021)
Ван Ч. - Проблема освоєння темпоральних властивостей музики майбутніми вчителями музичного мистецтва (2021)
Гончаренко І. С. - Когнітивний компонент як складова частина професійної культури майбутнього вчителя спортивно-хореографічних дисциплін (2021)
Дудова Д. О. - Структура національно-патріотичної свідомості майбутніх фахівців морської галузі (2021)
Римар І. Ю. - Формування комунікативногодосвіду майбутнього артиста інструментального ансамблю як психолого-педагогічна проблема (2021)
Фурдак Т. Д. - Дистанційні заняття з хорового диригування: технології навчання (2021)
Чжоу С. - Педагогічні умови формування поліфонічного слуху майбутніх учителів музичного мистецтва (2021)
Shafarchuk T. G. - Effective methods of professional development of student vocalists, Desiatnykova N. L. (2021)
Швиденко В. В. - Види виховання, їх специфіка та особливості в закладах середньої освіти Великої Британії (2021)
Шпирка А. О. - Методи формування емоційної виразності майбутнього вокаліста на заняттях сольного співу (2021)
Ярошенко О. М. - Теоретичні засади мікроструктурного виконавського інтонування мелодії в аспекті ямбічного фразування (2021)
Анотації (2021)
Аверіхіна Т. В. - Впровадження системи адаптивного менеджменту на підприємствах туристичної сфери, Влаєва А. Ю. (2021)
Гвасалія А. В. - Електронні докази як засоби доказування у господарському та адміністративному судочинстві (2021)
Харін С. А. - Менеджмент електромобільності для світової економіки в умовах COVID-19, Папіж Ю. С., Коровіна О. В. (2021)
Pastushenko K. - Prospects of venture investment innovative activity in modern conditions of sustainable development, Al Ali A. M. A. S., Zamlynskyi V. (2021)
Іващенко А. Г. - Огляд сучасного стану споживчого кредитування у комерційних банках України та його організаційно-економічне забезпечення, Городецька Т. Б., Мелешкевич С. О. (2021)
Гудзенко Ю. О. - Проблематика зловживання цивільними процесуальними правами (2021)
Дайджест змін законодавства та інших нормативних документів, у сфері бухгалтерського, податкового обліку та фінансової звітності (2021)
Державні аудитори підготували революційні законопроєкти на припинення корупційних схем (2021)
Геркерова А. М. - Стрит-арт как культурно-образовательный проект (2021)
Візнюк В. В. - Вплив академічної доброчесності на soft skills майбутнього педагога під час виконання дослідницької роботи (2021)
Бондар О. В. - Медична освіта в період пандемії COVID-19: проблеми та шляхи вирішення, Рибін А. І. Кузнецова О. В. (2021)
Lala Aliyeva Mammad - Features of educator – child relations in kindergarden groups (2021)
Новікова В. Є. - Формування професійної компетентності майбутніх фахівців харчових та переробних виробництв в умовах дистанційного навчання (2021)
Piriyeva T. Z. - The concept of partnershıp work ın vocatıonal educatıon ınstıtutıons (2021)
Mirzayeva A. T. - Development of students' self-educatıon under condıtıons of ınformatızatıon of Educatıon (2021)
Vykhrushch N. - Textbooks for primary school in the reception of Western Ukrainian teachers (the second half of the XIX – early XX centuries) (2021)
Кірдан О. Л. - Педагогічний складник освітньо-наукових програм підготовки доктора філософії, Кірдан О. П. (2021)
Антипенко Н. В. - Аналіз кредитного портфеля комерційних банків України у сучасних умовах, Охріменко В. В. (2021)
Продіус Ю. І. - Управління персоналом як інструмент забезпечення конкурентоспроможності підприємства в умовах виходу на зовнішні ринки, Добровольська А. Є., Подольський В. А. (2021)
Чернишова Л. І. - Вплив коучинг-технологій на розвиток кадрового потенціалу організації, Стоянова М. І. (2021)
Мельник Т. С. - Трансформація комплексу маркетингу з урахуванням особливостей послуг залізничного пасажирського транспорту (2021)
Zamlynskyi V. - Fundamentals of enterprise investment policy in modern conditions of sustainable development, Kolisnichenko Y., Zamlynskyi Y. (2021)
Рябущенко Д. Ю. - Інститут омбудсмена у механізмі захисту прав особи: національний та зарубіжний аспект (2021)
Ковтуненко К. В. - Вплив діджиталізації на світову економіку, Швагірева В. С., Швагірев М. Д. (2021)
Борисевич М. О. - Правовий механізм дотримання процесуальних строків у целерантних справах у адміністративному судочинстві України (2021)
Величко В. А. - Математичне моделювання впливу стейкхолдерних показників на розвиток будівельних підприємств (2021)
Hryshchuk N. - The role of credit resources in financial support of agricultural manufacturers in modern economic conditions (2021)
Лободіна З. М. - Бюджетне фінансування освітніх послуг: сучасні тенденції та перспективи вдосконалення, Булавинець В. М., Данильців Х. Т. (2021)
Кондро П. В. - Моделі прогнозування рівня боргової безпеки України (2021)
Калашник Д. В. - Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у публічній службі: українські реалії та зарубіжний досвід, Москаленко А. О. (2021)
Кремень О. І. - Статистичний аналіз державного боргу України у сучасних економічних умовах, Кульша А. Є., Кремень В. М. (2021)
Сулим А. О. - Сучасний стан та перспективи розвитку парку вантажних вагонів в Україні: оновлення або продовження призначеного строку служби?, Сафронов О. М., Федосов-Ніконов Д. В., Стринжа А. М. (2021)
Яценко Л. Ф. - Дослідження причин зародження тріщин в кришці циліндра тепловозного дизеля, Наріжна Т. М., Кошель О. О., Титорчук Р. І. (2021)
Фомін О. В. - Визначення навантаженості концепту несівної конструкції напіввагона з випуклою обшивкою та наповнювачем в хребтовій балці, Горбунов М. І., Ловська А. О., Рибін А. В. (2021)
Ваганов О. І. - Інноваційні методи контролю та діагностування технічного стану дизелів тепловозів, Вищеревич І. В., Пазініч Т. А. (2021)
Милостяк В. П. - Цілі і завдання ПКТБ автоматики, телекомунікацій та енергетики АТ "Укрзалізниця" (2021)
Рубан М. Ю. - Оновлення паровозного парку залізниць України 1918 року (2021)
Виставка рухомого складу АТ "Укрзалізниця" та інноваційних засобів вимірювання (2021)
Реферати (2021)
Гармаш О. Л. - Когнітивна морфологія як галузь когнітивної лінгвістики (перспективи дослідження афіксального складу англійської мови) (2010)
Добровольська О. Я. - Когнітивно-ономасіологічний аналіз середньо-англійських професійних назв (2010)
Калина Н. В. - Когнитивные сценарии в дискурсе международных проектов (2010)
Коваленко Р. В. - До питання про методологію дослідження концепту (2010)
Кузько П. В. - Лексична актуалізація гендерних концептів "Mann"/"Frau" (на матеріалі німецьких діалектів) (2010)
Лазебна Р. В. - Когнітивна метафора як механізм утворення комп’ютерних термінів (2010)
Левченко В. О. - Прагматичний аспект використання медичної термінології в газетно-публіцистичних текстах (на матеріалі журналу "Woman's weekly") (2010)
Лукьянчук Н. В. - Художественная деталь и ее функции в создании образа автора: лингвостилистический аспект (на материале романа О. Уайльда "Портрет Дориана Грея") (2010)
Лупинос О. Д. - До проблеми визначення концептуальної і мовної картин світу (2010)
Люшинська О. Х. - Лінгвокультурне моделювання концепту "рух/mouvement" у французькій мові, Браїловська Б. О. (2010)
Мельник Ю. П. - Репрезентація когнітивних моделей засобами складнопідрядного речення) (2010)
Медведєва А. В. - Вербалізація соматичного коду культури у сучасній французькій мові (2010)
Нагнибіда Л. С. - Роль категоризації і концептуалізації у структуруванні елементів концептосфери мистецтво (2010)
Приходько А. А. - Репрезентация концептуальной оппозиции "жизнь" - "смерть" как базового фрагмента картины мира (на материале романа Б. Стокера "Дракула" (2010)
Романюха М. В. - Особливості дослідження метафоричної вербалізації концепту economy в англомовному медіа дискурсі (2010)
Сальтевська М. Ю. - Метафорична інтерпретація концепту криза (на матеріалі сучасного англомовного газетного дискурсу) (2010)
Фатьянова І. В. - Вербалізація понятійного складника концепту "Тероризм” в сучасному англомовному політичному дискурсі (2010)
Фефелов О. П. - Вербалізація понятійної складової концепту Football у сучасній англійській мові Великобританії, Жестков С. Г., Ткачов І. В. (2010)
Швець К. М. - Фреймова структура гіперконцепту Success в сучасній англомовній картині світу США (2010)
Яковишена Н. Ю. - Когнітивний аспект компресії номінативних одиниць у науково-технічному тексті (на матеріалі підмови будівництва) (2010)
Яроцкая Г. С. - Семантико-когнитивный анализ экономической метафоры в русской языковой картине мира на материале вербальных репрезентаций концепта "Кризис" (2010)
Ясінська О. В. - Концептуальний аналіз квазісинонімів кіберблоку "Інтернет розмова” (2010)
Беспала Л. В. - Алонімія як відбиття лінгвокультурної диференціації і інтеграції англомовних країн карибського регіону (2010)
Гордиенко Е. В. - Динамика развития канадской англоязычной лексикографии (XVI век – 2008 год) (2010)
Калинина Л. В. - Зооморфный код как источник номинации морально-этической оценки (на материале орнитонимов русского диалектного языка) (2010)
Калініна-Шамрай В. Р. - Лексичні особливості національного варіанту французької мови Бельгії (на матеріалі лексики зі сфери освіти та харчування) (2010)
Моісеєнко О. Ю. - Етнокультурні особливості вторинної номінації у прислів’ях народів східної Африки (на матеріалі англійської мови) (2010)
Монастирська Ю. Г. - Variabilität der Konsonanten Realisationen bei der Eindeutschung von Fremdwörtern (2010)
Морошкіна Г. Ф. - Homo loquens , homo sentiens у мовленні, Цаприка В. В. (2010)
Москленко А. С. - Particularidades fonéticas y léxicas del español de las islas canarias (2010)
Прус С. І. - Негативні номінації етнічних спільнот США (2010)
Сахнова О. И. - Семантико-ареальные типы лексико-семантических дивергентов в национальных вариантах английского языка (2010)
Скляренко О. М. - Лінгвістичний статус етнонімів: типологічні паралелі (2010)
Федотова Ю. Б. - Языковая ситуация в Великобритании (2010)
Фесенко І. М. - Функціонування фразеологізмів у сучасній англійській мoвi та їх національно-культурна специфіка (на матеріалі роману В. С. Моема "Театр" і його перекладу українською мовою) (2010)
Юнацька А. Б. - Метонімічні етноніми на позначення носіїв іспанської мови у сучасній англійській мові (2010)
Гречаник І. П. - До проблеми еволюції фантастичної літератури в західноєвропейських країнах (2010)
Захарова Н. В. - Біовітальна природа людини в текстах українських і німецьких народних загадок (2010)
Івасюта О. Б. - Символи як смисли культури (на прикладі роману Лізи Сі "Снігова квітка і таємне віяло”) (2010)
Казьмина Н. А. - Двойник и двойничество в произведениях Стивена Кинга (2010)
Кравцова М. А. - Музыкальные вариации в романах Вирджинии Вульф "Миссис Дэллоуэй" и "На маяк" (2010)
Кудлай А. - Ціннісно-смислові характеристики жіночої особистості в повісті О. де Бальзака "Дім кішки, що грає у м’яч", Кравченко Я. П. (2010)
Лавренко Н. В. - Потенціал "зворотного прочитання" міфу у новелі Хорхе Луїса Борхеса "Дім Астерія" (2010)
Мироненко Т. П. - Хронотоп та жанровість роману Джойс Керол Оутс "Чорна вода”, Добровольська Л. С. (2010)
Москаленко О. О. - Стан "містичної співучасті" в ранній ліриці Ф. Ґарсія Лорки (2010)
Слобожан О. О. - Лабіринт як метафора інтерпретативної стратегії у творчості Хорхе Луїса Борхеса (2010)
Стуліна М. В. - Нелінійна організація текстового континууму німецького постмодернізму (2010)
Павлишин А. С. - Матеріали до історії пам’ятки світової спадщини ЮНЕСКО – церкви Св. Духа у Потеличі (2021)
Гаврилишина Н. А. - Роль жінки в сімейній історії козацько-старшинського роду Кочубеїв (II половина XVII–XVIII ст.) (2021)
Бірьова О. Ю. - Архітектурні школи Слобожанщини: умови формування та пам'ятки (2021)
Темірова Н. Р. - Поміщицька демократія Євгена Чикаленка (2021)
Кучеров Г. Г. - Сільські "Просвіти" Правобережної України: статистичний аналіз (1920–1922), Стецюк В. Б., Палилюлько О. М. (2021)
Кравченко П. М. - Соціально-політичний портрет "указника" 1948 року (за матеріалами довідок-характеристик) (2021)
Мельник Р. І. - Студентське проектно-конструкторське бюро Львівського політехнічного інституту у 1960 х – 70 х рр.: напрями та форми діяльності (2021)
Коляструк О. А. - Ідентичність українців та росіян та погляд на сусіда, Коляструк О. П. (2021)
Мельничук О. А. - Повсякденне життя подільських селян у період нацистської окупації (за матеріалами села Мельниківець, що на Вінниччині), Зінько Ю. А. (2021)
Ніколіна І. І. - Ленд-ліз у структурі радянсько-американських відносин, Мельничук Т. А., Очеретяний В. В. (2021)
Жмуд Н. В. - Радянська ідентичність у соціокультурному просторі Вінниччини крізь призму культурного ландшафту (за результатами польових досліджень), Гребеньова В. О. (2021)
Залєток Н. В. - Висвітлення військової служби британок на шпальтах газет СРСР та радянських жінок у періодиці Великої Британії у 1941–1945 рр.: загальна порівняльна характеристика (2021)
Мазило І. В. - Гончаренко О. М. Проблема колабораціонізму на теренах Рейхскомісаріату "Україна" та військової зони окупації в сучасній вітчизняній історіографії: інституційне визначення змісту та форм співпраці, основні тенденції історичних реконструкцій (1991–2019 рр.). Київ: Інститут історії України НАН України, 2020. 186 с. (2021)
Для авторів (2021)
Француз-Яковець Т. А. - Тенденції розвитку парламентаризму в контексті сучасних глобалізаційних процесів (2019)
Баликіна-Галанець Л. І. - Конституційно-правовий статус парламентів країн ЄС з республіканською формою правління (президентські та парламентські республіки) (2019)
Корольова В. В. - Окремі аспекти забезпечення права людини на здоров’я в умовах збройних конфліктів, Шубіна І. А. (2019)
Кінзерська Т. В. - Правозахисна діяльність Іллі Шрага (2019)
Гавриленко Т. С. - Дипломатична місія воєводи Адама Киселя з точки зору сучасності (2019)
Гіжевський В. К. - Спадковий договір: основи теорії, Остролуцький М. В. (2019)
Григорчук М. В. - Теоретико-правова характеристика господарського суду (2019)
Mishchuk M. S. - European anti-corruption regulation and its implementation in the Central Europe: on the case of Poland (2019)
Вайнагій М. В. - Правове регулювання місця та ролі третьої сторони у переговорному процесі (2019)
Ткач Д. І. - Порівняльно-правовий аналіз угод про вільну торгівлю з Україною на прикладі ЄС та Канади, Казік Т. В., Гнілуша С. І. (2019)
Lukianets V. S. - International institutions in providing fair competition (2019)
Чернетченко О. М. - Особливості правового регулювання фінансування нової моделі медичних послуг в системі охорони здоров`я (2019)
Самань В.В. - Окремі аспекти нормативно-правового регулювання припинення трудових відносин із державними службовцями (2019)
Гіжевський В. К. - Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні: історія і сучасність, Бабенко В. В. (2019)
Француз А. Й. - Перспективи запровадження інституту приватної детективної діяльності в Україні, Галагоза В. О. (2019)
Сингаївська І. В. - Організаційно-психологічні чинники, що впливають на управлінську ефективність: уявлення працівників, Федорець С. Б. (2019)
Васильченко О. М. - Гендерні особливості професійної компетентності майбутніх економістів, Чернікова Ю. Л. (2019)
Льошенко О. А. - Особливості формування іміджу у медико-соціальному напрямку, Гриценко І. М. (2019)
Тесленко В. М. - Динамічні процеси як трансформація особистості педагога на шляху до "невигорання" (2019)
Шикер Л. В. - Програма активізації особистісного саморозвитку вчителя та результати її впровадження в умовах неформальної освіти (2019)
Левшенюк Н. А. - Рефлексія як індикатор особистісної готовності викладача післядипломної освіти до діяльності в умовах змін (2019)
Жебчук І. В. - Прогноз змін та підвищення рівня ефективності у діяльності керівників закладів загальної середньої освіти від використання засобів психологічного впливу (2019)
Живоглядов Ю. А. - Экзистенциальные мишени и психологические реакции, актуальные для работы психологов в ситуациях вспышки инфекционных заболеваний, имеющих высокий стрессогенный потенциал (2019)
Вихідні відомості (2019)
Француз А. Й. - Траєкторія Центральної та Східної Європи у 20–21 століттях: виклики процесу глобалізації, гібридні небезпеки (політичні та правові аспекти) (2020)
Француз А. Й. - Проблеми і перспективи розвитку та функціонування медіації у вітчизняних судах, Бабат О. І. (2020)
Баликіна-Галанець Л. І. - Конституційно-правовий статус парламентів країн ЄС з республіканською формою правління (змішані республіки) (2020)
Корнієнко О. О. - Соціальна політика на українських землях: історико-правовий аспект (2020)
Пишняк Я. В. - Значення ІІІ Універсалу Центральної Ради для військового будівництва в Україні (2020)
Сімоненко А. О. - Особливості розвитку адвокатури в СРСР в умовах встановлення однопартійної системи (2020)
Ващук М. М. - Закордонний досвід у здійсненні душпастирської опіки військовослужбовців та можливості його використання для України (2020)
Француз А. Й. - Механізми адаптації законодавства України до правової системи Європейського Союзу, Лазебна К. Ю. (2020)
Ткач Д. І. - Поняття та сутність "acquis communautaire" у контексті дослідження процесу лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України, Казік Т. В. (2020)
Корольова В. В. - Корпоративні права держави та їх захист (проблемні питання), Кодь В. О. (2020)
Ткач Д. І. - Передумови становлення і розвитку міжрегіонального співробітництва між Україною та Канадою у історико-правовому контексті "особливого партнерства", Гнілуша С. І. (2020)
Цьомра В. Ю. - Особливості окремих складних форм правосуб’єктності юридичних осіб (2020)
Француз А. Й. - Правові основи банківської системи в Україні, Бойченко О. М. (2020)
Француз А. Й. - Правовий статус суб`єктів підприємницької діяльності у сфері надання послуг з охорони фізичної особи або майна: проблеми і віклики, Козак А. В. (2020)
Корольова В. В. - Сучасний стан системи земельного законодавства України та її розвиток в умовах євроінтеграції, Кисляк А. Ф. (2020)
Француз А. Й. - Особливості становлення приватної детективної діяльності в України у порівнянні із зарубіжними країнами, Тукало Д. Ю. (2020)
Гіжевський В. К. - Сучасний стан та перспективи розвитку приватної детективної діяльності в Україні, Кондрашов О. Ю. (2020)
Horielova V. - Ethical and legal principles of professional activity of a private detective on the internet (2020)
Гуркова А. В. - Кримінологічна характеристика домашнього насилля в контексті новел вітчизняного кримінального законодавства (2020)
Малкова Т. М. - Психологічні феномени в контексті теорій систем (2020)
Сингаївська І. В. - Особливості розробки та реалізації програми розвитку організаційної культури кафедри закладу вищої освіти (2020)
Вихідні відомості (2020)
Світлої пам'яті професора Євгенії Хомівни Заремби (2021)
Заремба Є. Х. - Тромбоемболічні ускладнення при коронавірусній хворобі (клінічний випадок), Заремба О. В., Заремба-Федчишин О. В., Рак Н. О., Вірна М. М., Бурмай С. В., Вус Н. Р., Горін В. Я., Мацура Л. П., Нартова А. І. (2021)
Заремба Є. Х. - Клінічний випадок дисфункції синусового вузла в постковідний період, Заремба-Федчишин О. В., Прокоса М. І. (2021)
Кривенко В.І. - Кальциноз клапанів серця: сучасний погляд на проблему та перспективи досліджень (огляд літератури), Качан І. С., Федорова О. П., Колесник М. Ю., Непрядкіна І. В., Пахомова С. П., Бородавко О. І., Борота Д. С. (2021)
Заремба Є. Х. - Клінічний випадок вторинної дилятаційної кардіоміопатії після перенесеного міокардиту, Заремба О. В., Заремба-Федчишин О. В., Прокоса М. І., Рак Н. О., Вірна М. М. (2021)
Тронько М. Д. - Цукровий діабет 1-го типу: етіологія, патогенез, клініка, діагностика та лікування, Большова О. В., Соколова Л. К. (2021)
Власенко М. В. - Вузлова форма зоба: лікування (2-ге подання), Паламарчук А. В., Прудиус П. Г. (2021)
Ткачук В. В. - Йододефіцит та йододефіцитні захворювання, Величко В. І., Ткачук І. В. (2021)
Анохіна Г. А. - Роль есенціальних фосфоліпідів у лікуванні неалкогольної жирової хвороби печінки, коморбідної із метаболічним синдромом (2021)
Сироткін А. В. - Досвід застосування L-орнітин-L-аспартату в комплексному лікуванні механічної жовтяниці, Хоменко В. С. (2021)
Образцов В. П. - Про перенесення (трансференцію) больових відчуттів у черевній порожнині (2021)
Дземан М. І. - Матеріали щодо історії становлення традицій клінічного викладання внутрішньої медицини в Університеті святого Володимира (частина 6, подання 1: визначний уродженець Корсунщини професор-інтерніст К.Г. Трітшель) (2021)
Пам'яті професора Єрмалінського О. Ф. (2021)
Медичні події (2021)
Дземан М. І. - Пандемія COVID-19: від гострого респіраторного вірусного захворювання до коронавірусної хвороби (2021)
Катеренчук І. П. - Огляд основних положень рекомендацій Європейського товариства кардіологів з діагностики та лікування серцево-судинних захворювань під час пандемії COVID-19 (2021) — епідеміологія, патофізіологія та діагностика (2021)
Тронько М. Д. - Цукровий діабет 2-го типу: етіологія, патогенез, клініка, діагностика та лікування, Большова О. В., Соколова Л. К., Бельчіна Ю. Б. (2021)
Черська М. С. - Місце омега-3 в корекції когнітивних розладів, Погурельська О. П., Василець М. А. (2021)
Ісаков Р. І. - Методичні підходи до визначення психічного здоров'я (2021)
Мальцев Д. В. - Можливостi iмунотерапiї в акушерствi та репродуктологiї (2021)
Ковальова О. М. - Пренатальна гендерна селекція: медичні, етичні та психологічні аспекти (2021)
Образцов В. П. - Про пальпацію воротаря шлунка (2021)
Медичні події (2021)
Лі Ц. - Теоретичне обґрунтування моделі формування готовності до професійно-творчої самореалізації майбутніх учителів образотворчого мистецтва (2021)
Постоленко І. - Практична реалізація освітніх програм у сучасних школах Великої Британії (2021)
Житнік Т. - Критерії оціннювання рівня сформованості художніх цінностей у дитини старшого дошкільного віку (2021)
Залізняк А. - Засоби фізичного виховання в педагогічному процесі закладу дошкільної освіти (2021)
Бондар Ю. - Діагностичний інструментарій для визначення рівнів сформованості творчих умінь молодших школярів (2021)
Корж-Усенко Л. - Особливості розвитку недержавної вищої школи в країнах США та Великобританії, Сидоренко О., Чикалова М. (2021)
Павлова О. - Витоки партнерського підходу в діяльності педагогів-новаторів другої половини ХХ століття (2021)
Кириленко К. - Використання платформи Moodle з метою формування комунікативної компетентності в процесі викладання курсу "Філософія" у закладах вищої освіти, Стратюк В., Бойко Л., Бенюк О., Кундеревич О. (2021)
Казак Ю. - Особливості використання smart-технологій у професійній підготовці майбутніх учителів німецької мови (2021)
Сергейко С. - Программа профессиональной самореализации педагогов, работающих с одаренными детьми (2021)
Березовська Л. - Теоретичні засади підготовки студентів магістратури до викладання фахових методик дошкільної освіти (2021)
Аверіна К. - Актуальні аспекти розвитку соціально-комунікативної активності здобувачів вищої освіти (2021)
Безлюдний Р. - Іншомовна підготовка студентської молоді у Європейському Союзі: аналіз окремих досліджень, Безлюдна В. (2021)
Любар Р. - Структурні компоненти професійної самосвідомості майбутніх фахівців (2021)
Макарчук В. - Педагогічна творчість як значимий компонент у процесі професійної підготовки майбутнього вчителя початкової школи (2021)
Таблер Т. - Використання комп’ютерних засобів розвитку мотивації учнів до вивчення математики: критерії ефективності (2021)
Безлюдна Н. - Формування soft skills у майбутніх педагогів як умова реалізації професійного стандарту вчителя, Дудник Н. (2021)
Юник І. - Фази життєвого циклу бренду науково-педагогічного працівника закладу вищої освіти (2021)
Кірдан О. - Формування soft skills здобувачів вищої освіти в освітньому процесі закладу вищої освіти, Кірдан О. (2021)
Скрипник С. - Науково-методичні засади використання методу проєктів при навчанні "Біології і екології" в старшій школі та "Основ здоров’я" у середній школі (2021)
Волошин П. - Виховання громадянськості молодших школярів на інтегрованих уроках мистецтва, Волошина Г. (2021)
Лисенко Т. - Педагогічний потенціал інтегрованих уроків мистецтва у форматі Нової української школи, Шпіца Р. (2021)
Ткачук М. - Безперервна освіта як загальносвітова людиноцентриcтська тенденція сучасності (2021)
Ткачук Л. - Історичний аспект становлення і розвитку педагогіки партнерства (2021)
Бербец В. - Роль етичних принципів та норм у процесі професійного самовизначення учнівської молоді на уроках технологій (2021)
Ткачук С. - Використання інформаційно-методичного забезпечення студентами закладів професійної освіти, Мельник О. (2021)
Денисюк М. - Здатність до роботи в команді як сучасна професійна компетентність педагогічного працівника, Коберник О. (2021)
Мартинюк М. - Добір і конструювання змісту навчальних матеріалів зі шкільної природничої освіти в контексті сучасних провідних освітніх парадигм (на прикладі вивчення основ спеціальної теорії відносності в ЗЗСО), Миколайко В., Підгорний О., Хитрук В. (2021)
Щербань І. - Сутність поняття "дослідницька компетентність" у вітчизняній та зарубіжній літературі, Савченко В. (2021)
Blagojevic L.C. - Health Pass in France – The Ethics of Conviction and the Ethics of Responsibility (2021)
Howitt D. - The Case of Tito and Soma Mukhopadhyay: Factitious Heroism by Proxy, Factitious Heroism, and Revealing the Deception Thereof for the Future of Autism Treatment (2021)
Kharkovshchenko Y. - State-Religion Relationships in Ukraine during the Covid-19 Pandemic: Specific and Particular Features, Turenko V. (2021)
Ma B. - Artificial Intelligence Empowers the Integrated Development of Legal Education: Challenges and Responses, Hou Y. (2021)
Mozgin W. - The Theory of Microhistory in the Scientific Discourse As a Potential Fighting Tool In Hybrid War, de Andrade Gama I. (2021)
Omelchenko V. - Culture as a Priority of Humanitarian Policy (2021)
Revin F. - The Shifting Image of Social Capital: Digitizing Cooperative Ties (2021)
Rudenko S. - Identity Crisis as the Main Motive of Contemporary Native American Literature, Sobolievskyi Y. (2021)
Tytarenko V. - English as a Medium of Instruction in Ukrainian Higher Educational Practices: Challenges and Suggestions (2021)
Valmiki A. - Ecofeminism and Social Ecology in Indian Context: Exploration in Customs, Cultures, and Religions (2021)
Vdovychenko H. - A Study of the History of Chinese Philosophy in Independent Ukraine: The Sinological Experience of Kyiv Universities in the Late 20th and Early 21st Centuries (2021)
Chang F.-S. - A Ukrainian Interpretation of Chinese Philosophy in the Soviet Period: A Review of "Chinese Studies in Ukrainian Philosophy of the Soviet Period" (2021)
Gochua A. - NATO and EU Cybersecurity Environment and Standards, Zedelashvili T. (2021)
Howitt D. - The Case of Carly Fleischmann, Her Speech Therapists, and the Media: Factitious Heroism by Proxy, Factitious Heroism, Foile à Plusieurs, and the Global Impact Thereof (2021)
Lu X. - Analysis of "Dual System" Talent Training Model from the Perspective of Legal Education Reform in the New Era, Ma B. (2021)
Nabipour P. - Iran’s National Security and Afghanistan Crisis. Unpacking the Impacts of the Taliban’s Takeover of Power on Iranian National Security, Yaghooti V., Khansari A. (2021)
Ndonde N. G. - Environmental Public Interest Litigation: a Legal Perspective to Environmental Litigation in China, Bei M. (2021)
Nitsenko V. - What is the Government Really Pursuing by Introducing Quarantine Measures in the Conditions of COVID-19? The Case of Ukraine (2021)
Nodirkhonova N. - Problems of Countering Corruption in Banking and Finance Sectors of Uzbekistan: Legal Analysis (2021)
Piliaiev I. - The East-West Dichotomy in the Globalizing Perspective (2021)
Polovyi T. - Deterioration of Polish-Belarusian Relations after the 2020 Political Crisis in Belarus (2021)
Svyrydenko D. - Performance-Based Funding of Higher Education: the First Ukrainian Experiences, Ivanishchenko K. (2021)
Zeynalli L. - Assessment of the Current State of Stimulation of Human Capital Development in Industry in the Republic of Azerbaijan (2021)
Бадаланова-Геллер Ф. Ґ. - Слов’янські апокрифи та їх значення для біблістики (2018)
Цалабуні Е. - Новозавітний канон та апокрифи у православній традиції: напруга між однозгідністю і різноманіттям (2018)
Лемцьо Є. Е. - Значення второканонічних книг для поглиблення відносин між християнством і юдаїзмом (2018)
Гупало М. Г. - Поняття логосів як онтологічних принципів сотвореного буття у вченні Максима Ісповідника (2018)
Кобелюх К. Р. - Богословська парадигма Миколи Кавасили як міст між минулим і сучасністю: образність мислення Кавасили у творі "Життя у Христі" (2018)
Аржаковський А. С. - Прийняття Флорентійського собору з перспективи духовності, пам’яті та історії (2018)
Марко С. П. - Отець Кирило Селецький – засновник перших активних чернечих згромаджень в УГКЦ (2018)
Ярема М. Б. - Біоетика в католицизмі та православ’ї: джерела, методи, особливості (2018)
Дробик Й. М. - Евтаназія: історична ретроспектива і сучасний стан (2018)
Левкович Л. Я. - Християнське свідчення і антисвідчення: біблійний, богословський та місійний аспекти (2018)
Лінтнер М. М. - Духовність шлюбу в Римо-Католицькій Церкві після Другого Ватиканського собору (2018)
Михалюк Х. В. - Рец. на кн.: Profane: Sacrilegious Expression in a Multicultural Age / ред. Christopher S. Grenda, Chris Beneke, David Nash. Oakland, CA: University of California Press, 2014, 350 с. (2018)
Кобелюх К. Р. - Рец. на кн.: Современная православная патрология: сборник статей / упоряд. Георги Каприев и др., перекл. Илья Бей (Национальние патрологии, 1). Киев: Издательский отдел УПЦ 2016, 236 с. (2018)
Лемцьо Є. Е. - Рец. на кн.: Andrii Danylenko. From the Bible to Shakespeare: Pantelejmon Kulish (1819-1897) and the Formation of Literary Ukrainian. Boston: Pace University 2016. 472 c. (2018)
Горяча М. С. - Деякі зауваги до "Словника Нового Завіту” протоієрея Богдана Огульчанського (Київ: Дух i Лiтера 2016, 224 с.) (2018)
Гірник О. В. - Рец. на кн.: Ігор Паславський. Гисихія і раціо. Філософский світ української культури середніх віків і ранньомодерного часу. Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України 2015, 616 с. (2018)
Гаврилик І. А. - Рец. на кн.: Nestor Kavvadas. Joseph Hazzaya, On Providence: Text, Translation and Introduction |= Texts and Studies in Eastern Christianity, 8|. Leiden - Boston: Brill 2016, 212 с. (2018)
Акімова Н. - Психолінгвістичний код сайтів новин: колективне авторство (2017)
Волженцева И. - Развитие эмоционально-выразительной стороны речи дошкольника средствами онтопсихологической музыкотерапии (2017)
Герасіна С. - Ділова контактність як детермінанта соціально-комунікативної компетентності студентської молоді (2017)
Грейліх О. - Мовленнєвий етикет як складова професійно-педагогічної комунікації педагога (2017)
Dwivedi R. - International Terrorism, Electronic Media-Operation and Regulation of TV News Channels During the Terrorism Coverage, Partlow S., Bute S. (2017)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського