Федоронько Л. Р. - Формування народнопісенного репертуару в сільському середовищі передкарпатського регіону в ХХ столітті (2010)
Помпа О. Д. - Польові дослідження народно-танцювальної культури на Житомирщині (2010)
Савельєва М. П. - Сценічні версії творів Ольги Кобилянської в історії українського драматичного театру (2010)
Ванюга Л. C. - Соціокультурні та історичні передумови створення Тернопільського академічного українського драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка. Охтирський період (2010)
Хім’як В. А. - Казимир Сікорський – майстер театральної сценографії (2010)
Галацан Г. В. - Американський неприбутковий театр: можливості застосування досвіду (2010)
Богатирьов В. О. - Ідеї Леся Курбаса та традиції виховання актора в українській театральній школі (2010)
Осадчук Т. Р. - Шляхи формування творчої особистості конферансьє (на прикладі досвіду великих майстрів конферансу) (2010)
Кусяк І. О. - Застосування художніх елементів сценічної мови у сфері офіційно-ділових відносин (2010)
Комар Н. О. - Державне управління та динаміка розвитку діяльності театрів України періоду 1936-1941 рр. (2010)
Смоляк П. О. - Театральні елементи в андріївських ворожіннях західних подолян (2010)
Підгурний І. С. - Методичні засади використання та впровадження творчого доробку фотохудожника Михайла Грейма у пам’яткоохоронну діяльність (2010)
Пацалюк І. І. - Екскурсії як засіб формування та розширення знань про мистецтво (2010)
Магеровський О. Т. - Живопис і кераміка: зони творчої інтеграції (2010)
Голубець Г. В. - Львівські музеї у період 50-х років ХХ століття: процеси реорганізації та перегляду музейних збірок (2010)
Урсу Н. О. - Скульптура і різьбярство в осередках домініканського ордену XVII-ХІХ століть на землях України (2010)
Рублевська Н. В. - Борщівська вишиванка в колекції Віри Матковської (2010)
Мацишина З. А. - Традиції використання декоративно-прикладного мистецтва в школах України (2010)
Вербіцька І. О. - Роль вишитого рушника та його орнаментики в українській обрядовості (2010)
Маркович М. Й. - Металеві світильники: історія, типологія, художні особливості (2010)
Дячок О . М. - Санітарно-гігієнічна роль зелених насаджень у ландшафтному просторі, Дячок В . Ю. (2010)
Сьомкін В. В. - Проблема інформаційного забезпечення інженерно-технічного персоналу в галузі екологічного дизайну (2010)
Автори номера (2010)
Шевченко Л. С. - Сучасний університет: маркетингова філософія діяльності (2015)
Федулова Л. І. - Передумови та механізми розвитку інноваційної діяльності в університетах (2015)
Камінська Т. М. - Уроки зарубіжних країн для реформування охорони здоров’я в Україні (2015)
Макуха С. М. - Основні фактори підвищення ефективності функціонування товарних ринків в Україні (2015)
Марченко О. С. - Консалтинг як складова нематеріальної економіки (2015)
Нечипорук Л. В. - Теоретичні аспекти формування мережевої економіки (2015)
Броницкая В. В. - Превращенные формы духовного производства как следствие социально-экономических противоречий (2015)
Бервено О. В. - Сутність і перспективи сучасного соціально-економічного розвитку (2015)
Квитка А. В. - Криптовалюта: сущность и тенденции развития в современных условиях, Зайцева Е. И. (2015)
Носик О. М. - Інвестиції у людський капітал: головні особливості та чинники вибору (2015)
Ярмак О. В. - Інтелектуальні послуги як об’єкти інвестицій у інноваційний розвиток (2015)
Пашков В. М. - Проблеми забезпечення конкурентоспроможності фармацевтичної продукції в умовах глобалізації (2015)
Давидюк О.М. - Господарсько-правові аспекти реалізації принципу децентралізованої державної підтримки впровадження технологій (2015)
Остапенко Ю. І. - Системне реформування структури та змісту телекомунікаційного законодавства України (2015)
Бударна В. О. - Правова інвестиційна політика держави та структурні процеси в національній економіці (2015)
Возна В. О. - Органи місцевого самоврядування в сфері господарювання:міжгалузева гармонізація законодавчого забезпечення (2015)
Говорун О. В. - Правова природа саморегулювання господарської діяльності та її співвідношення з державним регулюванням (2015)
Денисов А. І. - Питання правової формалізації кола загроз національній технологічній безпеці (2015)
Кононова О. В. - Господарсько-правове забезпечення інформаційного суверенітету у сфері телерадіомовлення (2015)
Харківська К. В. - Правові гарантії свободи підприємницької діяльності:актуалізація проблеми (2015)
Харченко А. М. - Розвиток законодавчого забезпечення інвестиційної функції банків в Україні (2015)
Череповський Є. В. - Організаційно-господарський механізм державної підтримки промислових підприємств (2015)
Швидка Т. І. - Господарсько-правові засоби забезпечення зростання конкурентоздатності національної економіки (2015)
Суходубова І. В. - Системні властивості законодавства та його співвідношення із системою права (2015)
Вимоги до оформлення статей у збірнику "Економічна теорія та право" (2015)
Вихідні дані (2015)
Шконда В. В. - Постіндустріальна глобалізація: системні ризики, регуляторна модель попередження глобалізаційних викликів і загроз, Кальянов А. В. (2015)
Bondarets М. V. - The conceptual framework for neoindustrialization of the CIS transition countries (2015)
Гольцов А. Г. - Геополітика Російської Федерації в пострадянському просторі (2015)
Губаль Л. М. - Стиль і мода в діалозі "традиційна – елітарна – масова” культури (2015)
Іщенко О. М. - Структурно-функціональний зміст соціального капіталу (2015)
Пугач В. Г. - Еволюційні ризики сучасної демократії (2015)
Ляшенко Є. О. - Аналіз причин та наслідків проведення миротворчих операцій нашого часу (2015)
Омельченко О. А. - Етнопсихологічні аспекти взаємодії українців і французів (2015)
Якімов В. В. - Значення політичного плюралізму для розвитку демократичної держави (2015)
Дахно І. І. - Прикладні аспекти дисципліни "Міжнародне приватне право” (2015)
Александров Ю. В. - Щодо деяких вимог режиму у виправних колоніях (2015)
Беніцький А. С. - Класифікація проявів причетності до злочину в кримінальному праві України (2015)
Бортник В. А. - Честь та гідність як додатковий безпосередній об’єкт злочину (2015)
Мкртчян Р. С. - Рішення підрозділів ДАІ МВС України як предмет оскарження в адміністративних судах (2015)
Подоляка С. А. - Поняття безпеки особи та особистої безпеки працівників прокуратури (2015)
Утвенко В. В. - Правове регулювання діяльності об’єднань співвласників багатоквартирних будинків: зарубіжний досвід (2015)
Хорт І. В. - Особливості інформаційного забезпечення органів внутрішніх справ у сфері охоронної діяльності (2015)
Щокін Р. Г. - Теоретико-правовий аналіз правомочності суб’єктів інтелектуальної власності у господарській діяльності (2015)
Шашкова-Журавель І. О. - Деякі аспекти системи міжнародно-правового захисту трудових відносин працівників охорони здоров’я (2015)
Босий В. П. - Інституційно-правова система забезпечення прав біженців в Україні (2015)
Гнатів О. Б. - Визнання правочинів недійсними як спосіб захисту права власності (2015)
Красногор О. В. - Верховна Рада України: конституційно-правові засади функціонування та діяльність (2015)
Поліщук М. Г. - Щодо поділу правопорушень на дрібні та тяжкі в Україні та зарубіжних країнах і участі адвоката у процесі розгляду зазначених справ (2015)
Сафонова В. Є. - Концепція ефективного співфінансування інноваційного потенціалу вищої освіти (2015)
Варениченко Л. Л. - Застосування моделі платіжного балансу для статистичного аналізу і прогнозування, Фещенко О. Л. (2015)
Захожай В. Б. - Методика розрахунку інтегрального показника інноваційної спрямованості підприємств, Корецька О. В. (2015)
Радзієвський O. I. - Специфіка управління національними підприємствами в умовах глобалізації (2015)
Бовш Л. А. - Аналіз основних аспектів розвитку готельного бізнесу в Україні в сучасних умовах (2015)
Грідчіна М. В. - Шляхи підвищення інноваційної активності вітчизняних підприємств, Яковлева Н. Г. (2015)
Чайка Н. Г. - Набуття комунікативних вмінь у процесі підготовки менеджерів, Каштанова Т. В. (2015)
Юсеф Н. - Определение и многогранность международных экономических отношений в условиях глобализации экономики (2015)
Григор’єва М. І. - Удосконалення системи управління ризиками зовнішньоекономічної діяльності у бізнес-плануванні (2015)
Бурсов Р. В. - Багатофакторний аналіз господарської діяльності промислових підприємств (2015)
Колесник В. М. - Підходи до оцінки ефективності управління витратами феросплавних підприємств (2015)
Любас Б. - Понятийно-категориальный аппарат, используемый в процессе изучения конкурентоспособности предприятий (2015)
Макарчук М. П. - Унікальні конкурентні переваги для підприємств (2015)
Марченко С. М. - Теоретичні засади формування адаптивних логістичних систем ціноутворення в системі маркетингу підприємств сільськогосподарського машинобудування (2015)
Маценко Є. В. - Моделі управління розвитком національної економіки та основні підходи до їх реалізації (2015)
Таранець В. О. - Методи виміру та оцінки ефективності застосування організаційного ресурсу (2015)
Головатый Н. Ф. - Семья и семейная политика в условиях современных трансформирующихся обществ, Пиарска Р. (2015)
Дуднік О. О. - Психологічні проблеми професійного самовизначення випускників шкіл-інтернатів, Дуднік А. С. (2015)
Пиарска Р. - Проблема типологии семьи и ее функционального предназначения в современных обществах: теоретико-методологический аспект (2015)
Відомості про авторів (2015)
Вихідні відомості (2015)
Махуренко Г. С. - О программе развития и функционирования контейнерного поезда "Зубр", Степанов О. Н. (2012)
Щербина В. В. - Факторы, влияющие на размер контейнерного терминала (2012)
Верещака Ю. А. - Методические основы определения оптимального размера судна-контейнеровоза на заданном направлении (2012)
Афанасьева О. К. - Методические основы оценки экономической эффективности государственно-частного партнерства в портовой сфере (2012)
Минакова С. М. - Факторы и принципы организации системы внутрихозяйственных отношений в морских портах, Минаков В. М. (2012)
Чиж Л. П. - Финансовая диагностика в системе экономической безопасности морского порта, Хотеева Н. В. (2012)
Козеренко І. А. - Функціонування складської системи, як основного елементу логістичного центру, створеного на базі морського порту (2012)
Михайлова Ю. В. - Оценка привлекательности портов захода в круизном маршруте (2012)
Наврозова Ю. А. - Сущность и виды морского туризма, Михайлова Ю. В. (2012)
Рощіна Н. В. - Основи програмно-цільового управління інноваційною діяльністю підприємств водного транспорту (2012)
Озаринська В. В. - Аутсорсинг як перспективна форма взаємодії підприємств морського транспорту (2012)
Дубовик Н. В. - Оцінка конкурентоспроможності підприємств сервісної діяльності на морському транспорті (2012)
Князєва О. А. - Організаційно-економічний механізм управління трудовими реурсами телекомунікаційного оператора, Фоменко Л. В. (2012)
Кубіній Н. Ю. - Методи форсайту в аналітичній моделі маркетингових факторів ціноутворення (2012)
Кирдина Е. Г. - Устойчивое развитие промышленности Украины (2012)
Готра В. В. - Фактори перетворення інновацій на конкурентні переваги національної економіки, Попович В. В. (2012)
Автори (2012)
Вимоги до авторських текстових оригіналів (2012)
Ясній П. В. - Моделювання росту втомної тріщини після перевантажень розтягуванням-стиском в алюмінієвому сплаві Д16Т, Пиндус Ю., Фостик В., Пиндус Т. (2015)
Сулим Г. Т. - Термомеханічний критерій утворення частинки зношування для просторового напруженого стану, Пир’єв С. (2015)
Панасенко О. В. - Експериментальна методика дослідження особливостей розповсюдження та зупинки тріщини в дискових зразках при термошоці, Кондряков Є. О., Харченко В. В., Жмака В. М., Кондратенко І. С., Мішкін А. М., Філатов В. Е. (2015)
Панчук О. - Контактна задача для штампа складної конфігурації та попередньо напруженого півпростору, Габрусєв Г. В., Шелестовський Б. Г. (2015)
Родічев Ю. - Пошкоджуваність та опір руйнуванню кромок елементів з крихких та квазікрихких матеріалів (2015)
Ліманський І. - Методика визначення параметрів навантаження зразка у моменти фіксації відеокадрів профілю тріщини, Кравчук Р. (2015)
Довбня К. - Напружений стан ортотропної оболонки з двома колінеарними тріщинами різної довжини за дії згинального навантаження на розрізах, Шевцова Н. (2015)
Сулим Г. Т. - Квазістатичні напруження в півпросторі з покриттям при змішаних умовах нагрівання, Колодій Ю., Турчин І. (2015)
Пустовой В. - Електрохімічний метод контролю експлуатаційної деградації механічних властивостей сталей морських портальних кранів, Рещенко І., Звірко О. (2015)
Ракоча І. - Математичне моделювання та визначення термопружного стану двоскладового термочутливого циліндра за конвективно-променевого нагрівання, Валяшек В. (2015)
Піскозуб Л. - Поздовжній зсув біматеріалу з міжфазною тріщиною з урахуванням тертя, Сулим Г. Т., Піскозуб Й. (2015)
Штефан Т. - Вплив форми штампа на положення зон можливої пластичної деформації плити (2015)
Юхим Р. - Міцність на розтяг та стиск фібробетону, армованого базальтовою фіброю, Івантишин Н., Ліснічук А. (2015)
Луців І. - Якість точіння багаторізцевими головками з пружними напрямними й електромагнітним приводами, Шарик В. (2015)
Терентьєв О. - Планування експерименту руйнування кристалічних структур потоками індуктивної плазми, Клещов А., Гонтарь П. (2015)
Авер’янов В. - Неруйнівний контроль і діагностування підшипників кочення (2015)
Бабій М. - Дослідження роботи енергозберігаючого приводного механізму косарки, Бабій А. (2015)
Сасов О. - Аналіз способів переробки зношених автомобільних пневматичних шин (2015)
Шматко Д. - Методика статистичної обробки результатів неруйнівного контролю, Кочнева О. (2015)
Завірохін І. - Основні принципи конструювання "умовних механізмів", Завірохін O. (2015)
Андрійчук В. - Комп’ютерне моделювання характеристик дроселя планарної системи люмінесцентної лампи, Наконечний М. (2015)
Лупенко А. - Формування характеристичної кривої натрієвої лампи високого тиску електронним пускорегулювальним апаратом (2015)
Крепич С. - Порівняльний аналіз часової складності процедур випадкового пошуку в задачі синтезу при заданих допустимих значеннях вихідних характеристик та допусків на параметри його елементів (2015)
Навроцька К. - Удосконалення процесу оцінювання стресу за допомогою когнітивних функцій, Злепко С., Тимчик С. (2015)
Назарчук З. - Математичне моделювання взаємодії H-поляризованої електромагнітної хвилі з системою тонких проникливих включень, Кулинич Я., Стаднік Т. (2015)
Бомба А. - Метод дослідження багатосолітонних розв’язків рівнянь типу Кортевега де-Вріза на основі Т-представлень, Турбал Ю. (2015)
Ярощак С. - Математичне моделювання процесів витіснення нафти в неоднорідних пластах із урахуванням впливу капілярних сил (2015)
Бойко С. - Аналітичний метод визначення теплових стаціонарних полів у шаруватих конструкціях, Величко О. (2015)
Алілуйко А. - Синтез керування для сім'ї псевдолінійних диференціальних систем, Новосад І. (2015)
Цуприк Г. - Забезпечення когерентності вибірки біосигналу в інформаційно-аналітичній біомедичній системі, Щербак Л. (2015)
Петрик М. - Математична модель неізотермічного адсорбційного масопереносу в нанопористих каталізаторах (2015)
Окрепкий Б. - Визначення температурного поля в системі тіл циліндр–шар, Шелестовський Б. Г. (2015)
Каплун А. - Підсумовування поліпараметричних функціональних рядів за власними елементами гібридного диференціального оператора Фур'є – Лежандра – Ейлера на сегменті (2015)
Дідух Леонід Дмитрович (2015)
Гевко Богдан Матвійович (2015)
Вихідні відомості (2015)
Попов В. О. - Моделювання опори вітрогенераторної установки для раціонального проектування, Шишко В. М., Жбанкова О. Л., Вальков О. О. (2014)
Сіянов О. І. - Критеріальний підхід до визначення оптимальних конструкцій сітчастих оболонок (2014)
Моргун А. С. - Прогнозування поведінки фундаментних конструкцій за методом граничних елементів, Берчак С. П. (2014)
Асланов Л. Ф. - Динамічні навантаження від хвильових процесів, які впливають на морські споруди (2014)
Ратушняк Г. С. - Оцінювання механічних та реологічних характеристик бетону неруйнівним та руйнівним методом при пресуванні бетонної суміші, Бікс Ю. С. (2014)
Ковальський В. П. - Використання золи виносу ТЕС у будівельних матеріалах, Сідлак О. С. (2014)
Швець В. В. - Аналіз існуючих способів захисту будівель від тепловтрат, Максименко М. А. (2014)
Дудар І. Н. - Використання сонячної енергії для термосилової обробки бетону, Гарнага В. Л., Яківчук С. В. (2014)
Сердюк В. Р. - Вплив технологічних режимів формування ніздрюватого бетону на його макроструктурні характеристики, Августович Б. I. (2014)
Титко О. В. - Особливості влаштування паль різної довжини у фундаменті (2014)
Самедов А. М. - Конструкції "жорсткого сердечника" для виготовлення буроін'єкційних або буронабивних паль великого перерізу, Сніцар М. А. (2014)
Кучеренко Л. В. - Сучасні підходи підвищення ефективності виконання гідроізоляційного покриття, Плазій І. І. (2014)
Бадьора Н. П. - Дослідження параметрів імпульсного ін’єктування грунтів методом планування експерименту (2014)
Колієнко В. А. - Результати дослідження і математичного моделювання процесу газифікації біомаси (2014)
Коц І. В. - Конвективна вібраційна сушильна установка, Кутняк М. М. (2014)
Петрусь В. В. - Математична модель динаміки робочого процесу мембранного гідроприводного насоса, Коц І. В., Пішенін В. О., Бабій С. М. (2014)
Швець В. В. - Аналіз планувальних характеристик вулично-дорожньої мережі м. Вінниця, Кучеренко Л. В., Круть В. В. (2014)
Дудар І. Н. - Аналіз методів отримання альтернативної енергії у житлово – комунальному секторі, Яворовська О. В. (2014)
Дудар І. Н. - Розвиток модернізації та перетворення міського середовища, Потапова Т. Е., Татаровська А. С. (2014)
Смоляк В. В. - Сучасні тенденції формування комфорту садибного житла в Україні, Шевчук Д. В. (2014)
Гамеляк І. П. - Про дорожньо-кліматичні умови України, Волощук Д. В. (2014)
Ровенчак Т. Г. - Розвиток ОСББ – один з пріоритетних кроків до інтеграції в ЄС, Малярчук В. В. (2014)
Лялюк О. Г. - Оцінка екологічного життєвого циклу будівельної продукції, Ратушняк О. Г. (2014)
Георгієва А. - 3D моделювання систем водопостачання та каналізації у будинках (2014)
Співак О. Ю. - Зміна параметрів сушильного агента в процесі сушіння обмазки зварювальних електродів, Боднар Л. А., Єфремов Я. А. (2014)
Колісник О. П. - Алгоритм управління процесом тепловологісної обробки бетонних виробів в пропарювальній камері з аеродинамічним нагріванням, Порхун А. В. (2014)
Ратушняк Г. С. - Використання геліоустановок для термостабілізації процесу виробництва біогазу, Кощеєв І. А. (2014)
Сердюк Т. В. - Вдосконалення нормативної бази енергозбереження у будівельному комплексі України (2014)
Абизова Л. В. - Логіко-теоретичні проблеми розвитку науки в контексті соціокультурних трансформацій (2015)
Арсентьєва Г. О. - Структура й елементи феномена спілкування (2015)
Арсентьєва Г. О. - Порівняльний аналіз комунікації і спілкування (2015)
Bataeva K. V. - Analysis of advertisement gender images in social-iconographic context (2015)
Беднарчик Т. Р. - Перші вияви української рідновірської релігійності у ХХ столітті (2015)
Бурый А. Р. - Западноевропейское киноискусство 1960-х гг. о судьбах демократии: экзистенциальные мотивы. Введение в проблему (2015)
Буряк Н. Б. - Вплив марксистської філософії на гуманістичну концепцію релігії Еріха Фромма (2015)
Годжатюрк Н. С. - Место и роль "исторической памяти" в традиции государственности (2015)
Головченко В. О. - Переговори як метод урегулювання конфліктів в організації (2015)
Готинян-Журавльова В. В. - Про вимірювання в суспільних науках (2015)
Гуменюк А. М. - Нелінійність як концептуальна ідея сучасної філософії освіти (2015)
Дерев’янко А. В. - Діалектична єдність науково-технічної та соціальної революцій (2015)
Дишлевий І. О. - Можливості соціологічного осмислення особистого вибору та форм залежності акторів (2015)
Духович О. Б. - Проблема розуміння тексту в діалогічній філософії М. М. Бахтіна (2015)
Єнін М. П. - Критична теорія й ідеологічний проект у соціології Франкфуртської школи (2015)
Ивакин А. А. - Знать всё как одно (глубинное тождество макро- и микрокосмоса) (2015)
Ігнатьєв В. А. - Занепад і відродження практики ісихазму (2015)
Іщенко А. М. - Феномен надлишкової освіти як фактор формування людського капіталу: філософська рефлексія (2015)
Кадикало А. М. - Життєсвіт, сприйняття, досвід як елементи наукового й релігійного пізнавальних диспозитивів (2015)
Карпенко С. Р. - Реактивність масової свідомості в контексті дискурсивних практик влади (2015)
Карпець Л. А. - Сучасна освітня парадигма в контексті медіакультури (2015)
Квач Я. П. - Витоки духовності у формуванні концепту "гроші" (2015)
Керимов Р. Ш. - Об истории исследования творческого наследия Закира (2015)
Кириленко К. М. - Діалектичний зв’язок традиції й новаторства як сутнісна риса інноваційної культури (2015)
Ковач-Петрушенко А. О. - К вопросу об истории осмысления понятия и феномена постмодерна и постмодернизма (2015)
Колісник О. В. - Контент суспільної довіри в сучасному соціумі (2015)
Кононенко Т. В. - Проблема самотрансценденции: пол и половая любовь (2015)
Костючков С. К. - Громадянське суспільство як складно структурована плюралістична система: філософська інтерпретація (2015)
Коханевич О. В. - Особливості візуального сприйняття сучасного телевізійного образу (2015)
Лазарєва С. В. - Актуалізація ідей В. І. Вернадського для вирішення проблем суспільного поступу (2015)
Лебедєв В. С. - Світська освіта у вищому навчальному закладі релігійної організації (2015)
Лемпій А. О. - Імперсональна концепція ідентичності Дерека Парфіта (2015)
Ліннік Ю. В. - Світоглядно-ідеологічна модель розвитку УПЦ МП (під час предстоятельства митрополита Онуфрія (Березовського)): спроба філософсько-релігієзнавчого аналізу (2015)
Марусяк Т.С. - Вияви деформації правосвідомості в середовищі сучасної молоді Львівщини (2015)
Микаилова Н. Э. - К вопросу о проблеме человека в современной философии (2015)
Нежива О. М. - Непослідовність розробки та впровадження освітньої політики України (2015)
Никитченко О. Е. - Акселерація як конвергентний процес у сучасному релігійному житті (трансгуманістичний вимір) (2015)
Печеранський І. П. - До питання про синергетику як постнекласичну методологію дослідження соціальних явищ і процесів (2015)
Пісна Ю. В. - Філософія конфлікту в процесі соціальної роботи (2015)
Полякова В. О. - Ключові аспекти структури пам’яті в трактаті Арістотеля "Про пам’ять і спогад" (у контексті сучасних дискусій про "простори пам’яті") (2015)
Попков В. В. - Концепция персоналистической революции Н. Бердяева и проблематика "революции сознания" в ХХI веке (2015)
Пустовит А.В. - О композиции поэмы "Медный всадник": поэтика Пушкина и диалектика Гегеля (2015)
Райхерт К. В. - Культура как символическое бессмертие (2015)
Сакало О. Є. - Соціальні функції університету: за поглядами Хосе Ортеги-і-Гассета (2015)
Сепетий Д. П. - Репрезентаціонізм як спроба захисту матеріалізму (2015)
Скакун І. О. - Перспективи антропоцентризму в сучасній науковій картині світу (2015)
Туренко О. С. - Розумно-добродійні засади західноєвропейського міста (2015)
Федоренко С. А. - Дослідження феномена української національної ідеї у вітчизняній історіографії, Мальков В. А. (2015)
Чаркіна Т. І. - Історичне пізнання як засіб національної ідентифікації (2015)
Чигур Р. Ю. - Роль екокультури у вирішенні дисбалансу "людина – природа" (2015)
Шедяков В. Е. - Социокультурный капитал как условие активизации производительных сил общества (2015)
Юсифзаде А. М. - Тенденции глобализации, ее новые вызовы и средства защиты (2015)
Ярликова О. А. - Особистий досвід громадян УРСР в освоєнні "Заходу" в 1953–1964 рр. (2015)
Наші автори (2015)
Бакка О. Л. - Поведінкова економіка і питання мотивування персоналу (2018)
Золотаревич І. А. - Сучасні тенденції розвитку репутаційного менеджменту та комунікаційних технологій (2018)
Zagorniak N. - Fiduciary management of assets аnd investment-driven development in Ukraine (2018)
Калініна Н. В. - Основні причини неефективних організаційних змін в компаніях: теорія і практика за Дж. П. Коттером (2018)
Shevchenko N. - Maximizing profitability in crop producing farms through efficient planning and control management (2018)
Oleynikova I. - Transformation of Back-Offices Function to Support a Culture of Innovation and Intellectual Capital Deployment (2018)
Сіукаєва О. Г. - Шлях змін або історія реорганізації однієї компанії (2018)
Сєдашова О. А. - Активація креативного потенціалу команд (2018)
Khomenko O. - How to make on the job learning work. Reflections on theory and suggestions for practice (2018)
Алексеєнко Ю. О. - Соціально-мережеві спільноти як складова сучасного комунікаційного простору (2021)
Бутиріна М. В. - Риторичні аспекти комунікативної ефективності ранньохристиянських апологій, Бабенко Є. О. (2021)
Girman А. - International Regional Studies: Communication Aspect, Kodatska N. (2021)
Супрун В. М. - Соціальна детермінація телевізійної fashion-журналістики (2021)
Бессараб А. О. - Перше дитяче талант-шоу в історії українського радіо, Гиріна Т. С. (2021)
Гресько О. В. - Суспільно-політичне мовлення на телеканалі UA: Перший як інструмент дієвої журналістики, Грабажей Т. Г. (2021)
Зражевська Н. І. - "Хаос" та "складність" як систематичні інструменти для вивчення сучасного інформаційного простору (2021)
Козиряцька С. А. - Український медіапростір у період пандемії: релігійний аспект (2021)
Павлова А. К. - Особливості категорії новини в газетному тексті: спосіб відбору та подачі матеріалу (на прикладі газети "День"), Криворучко А. Д. (2021)
Копильчак Х. С. - Особливості формування спільноти фанатів мальописів у сучасному інформаційному просторі (2021)
Бондаренко І. С. - Свято як комунікаційна технологія конструювання ідеологічного простору радянського суспільства: соціоінженерний підхід (2021)
Горська К. О. - Від конкуренції до партнерства: модний медіатренд чи ринкова необхідність? (2021)
Зелінська Н. В. - Роль реклами у вихованні/формуванні "нового читача": доведено Іваном Тиктором (до 125-річчя видатного українського видавця) (2021)
Русецька О. Б. - Зв'язок автор – споживач у рекламному продукті (на матеріалі вільного асоціативного експерименту) (2021)
Єрмолаєва Г. А. - Інтерактивні технології в навчанні майбутніх фахівців з інформаційної діяльності (2021)
Миколаєнко Н. М. - Інформаційно-медійний простір: до проблеми фахової підготовки журналістів (2021)
Афанасьєва Л. В. - Соціокультурні чинники розвитку здорового способу життя в умовах сучасної територіальної громади, Букрєєва І. В., Глебова Н. І., Глинська Л. Ф., Орлов А. В. (2021)
Варга Н. І. - Регіонально-мережева модель соціоекономічної адаптації населення прикордоння в умовах інституціоналізації неформальної зайнятості (2021)
Михайльова К. Г. - Сучасні ризики самореалізації обдарованих учнів в Україні та роль соціальної політики в їх мінімізації, Єременко Ю. В. (2021)
Туленков М. В. - Соціальний капітал як суспільний феномен: концептуально-прикладний аналіз, Зоська Я. В. (2021)
Khyzhniak L. - The Future of Social Systems in Sociological Reflection and the Concept of J. Urry (2021)
Микитів Г. В. - Концептуалізація символічного образу Донбасу в новинних медіатекстах (2021)
Пономаренко Л. Г. - Експлікація архетипів і символів у сучасних українських художніх фільмах (2021)
Tregub A. - Pragmatic Value of Service-Expert Programs in Ukrainian Television Space (2021)
Hіrina Т. - Promotion of Ukrainian-Language Radio Programs in the Information Space of the USA (Experience of 1930–1932) (2021)
Гудошник О. В. - Комеморативні медіапрактики в період пандемії (2021)
Зайцева І. В. - Авторська колонка в жанровій парадигмі сучасних ЗМІ (2021)
Зіненко О. І. - Інформаційна політика у сфері дискримінації та роботи з дітьми в Україні (2021)
Іваницька Б. В. - Проблеми та перспективи розвитку кіберспортивної журналістики в сучасному медіапросторі (2021)
Kitsa M. - Specifics of Convergent Media Content in Ukraine on the Example of Radio Liberty (2021)
Темченко Л. В. - Світоглядна публіцистика: від збірки "Нерви ланцюга" (2003) до Zbruc-есеїстики, Бучарська І. С. (2021)
Шелефонтюк А. А. - Специфіка диджитальної діяльності регіональних газет (2021)
Білущак Т. М. - Використання соціальних мереж у маркетингових комунікаційних стратегіях стоматологічних кабінетів, Стадник О. С. (2021)
Бондаренко І. С. - Соціальнокомунікаційні технології радянських практик соціального інжинірингу: регіознавчі студії (2021)
Брадов В. В. - Формування мережевого інструментарію інформаційної війни (на прикладі агресії Росії проти України) (2021)
Horska К. - Collaborative Journalism: Why Media Unite for Co-Projects on Digital Platforms (2021)
Досенко А. К. - Мобільний дискурс комунікаційних платформ (2021)
Лаба О. В. - Інформаційне моделювання в процесах інформаційного забезпечення організації, Романишин Ю. Л. (2021)
Мудра І. М. - Українські соціальні мережі: стан та перспективи для ЗМІ (2021)
Семен Н. Ф. - Особливості подачі інформації про пандемію Covid-19 на Instagram-акаунтах сучасних українських медіа (на прикладі профілів телеканалів "НТА" та "Україна 24") (2021)
Бутиріна М. В. - Компетентнісна модель журналістської освіти в оцінці стейкхолдерів, Анікеєнко М. П. (2021)
Єрмолаєва Г. А. - Мультимедійні засоби в профорієнтаційній роботі з майбутніми абітурієнтами сфери інформаційної діяльності (2021)
Зоська Я. В. - Вплив соціально-просторових особливостей регіону на відтворення соціальних практик молоді, Матюхін Д. А., Стадник А. Г., Ванюшина О. Ф. (2021)
Коваль Г. В. - Нормативно-правове забезпечення системи соціальних послуг в Україні, Смик В. К. (2021)
Міщенко О. М. - Реінтеграція дітей: концепція і сутність, Сівакова Є. О. (2021)
Серга Т. О. - Поняття "інформаційний простір" у сучасному суспільстві, Мудрик Т. Й. (2021)
Сухаревська Г. В. - Роль та функції ЗМІ в політичній соціалізації актора (2021)
Богуславський О. В. - Українсько-канадський часопис "Новий шлях": період становлення та розбудови (1930–1941) (2021)
Hirina T. - Concerts of Ukrainian Music Groups in the National Radio Space of the USA (Experience of 1933) (2021)
Дзьомба Н. М. - Висвітлення теми сексуального насильства над дітьми в ЗМІ як проблема журналістської етики (2021)
Іваницька Б. В. - Особливості медіаспоживання українців під час пандемії, Балабанова К. Є. (2021)
Косюк О. М. - Інформаційно-комунікаційна діяльність українських масмедіа в умовах війни на Донбасі (2021)
Панченко С. А. - Концептосфера сучасності крізь призму авторської журналістики в інтернет-виданні Gazeta.ua (2021)
Синчак Б. А. - Механізм адаптації компонентів журналістської етики в професійній практиці журналістів-початківців (2021)
Tregub A. - Representation of Service-Expert Programs in the Broadcast of Highly Rated National-Wide TV Channels of Ukraine (2021)
Білограць Х. Р. - Медійні маніпуляції довірою цільової аудиторії (2021)
Петрушка А. І. - Соціальні медіа: академічна доброчесність у системі наукової комунікації (2021)
Бутиріна М. В. - Професійні вимоги до журналістського фаху: компетентнісний підхід, Анікеєнко М. П. (2021)
Бессараб А. О. - Фемінітиви в текстах масмедіа як гендерний маркер авторства (на прикладі "Авторської колонки" проєкту "Deutsche Welle"), Волинець Г. М., Пономаренко Л. Г. (2021)
Дрешпак В. М. - Стилістика локального політичного дискурсу в соціальній мережі (на прикладі сторінок дніпровських політиків у мережі Фейсбук), Авраменко І. А. (2021)
Вільчинська Т. - Мовно-концептуальна картина світу:становлення поняття (2008-2011)
Гоменюк О. - Концепт "батьківщина” у творах українських поетів-неокласиків: лінгвокульторологічний аспект (2008-2011)
Струганець Л. - Засади нормування лексики літературної мови у працях українських лінгвістів 20-30 рр. ХХ століття (2008-2011)
Лісняк С. - Назви релігійних споруд та їх частин в "Літописі Підгорецького монастиря” (2008-2011)
Макович Х. - Глоси в учительських євангеліях XVII століття (2008-2011)
Шкіцька І. - Маніпулятивний потенціал звертань загальних назв (2008-2011)
Мисик О. - Персоніфікація як вияв авторського світобачення (на матеріалі поезій Ігоря Калинця) (2008-2011)
Ворона І. - Явище синонімії в церковно-релігійній термінології (2008-2011)
Вишньовська О. - Розширнення семантичної структури слова як визначальний напрям семантичних трансформацій лесики сучасної масової культури (2008-2011)
Заліпська І. - Чистота української мови у прямому ефірі (на матеріалі каналу "М1”) (2008-2011)
Данилюк І. - Апозитивні словосполучення в поезії Д. Павличка: трохеїчні функції (2008-2011)
Бучко Д. - Характеристика номінації поселень давно і новозаселених територій України (на матеріалі ойконімії Тернопільщини та Миколаївщини), Бучко Г. (2008-2011)
Торчинський М. - Етнокультурна знаковість власних назв (2008-2011)
Домбровська-Камінська А. - Особові назви у варшавській повісті Стефана В’єхецького "Кафе "Під міногою” (2008-2011)
Колесник Н. - Традиції вивчення фольклорних онімів у східнослов’янському мовознавстві (2008-2011)
Редьква М. - Дискрипція як особливий структурний тип особових найменувань, зафіксовано в українських народних чарівних казках (2008-2011)
Панчук Г. - Особливості іменування осіб у стрілецьких піснях Левка Лепкого (2008-2011)
Космацька Н. - Мовна гра як засіб творення особових імен у коміксах (на матеріалі серії "Asterix” (2008-2011)
Волянюк І. - Ойконімія Північної Тернопільщини XVI ст. (2008-2011)
Дика Л. - Структурно-словотвірна характеристика ойконімії Вінничини ХІХ ст. (2008-2011)
Сороцька М. - Cтруктурні особливості мікротопонімів прийменникової та складеної структури Північної Тернопільщини (2008-2011)
Петришина О. - Специфіка функціонування християнської релігійної термінології у проповідницькому підстилі релігійного стилю (2008-2011)
Олійник Т. - Теоретичні передумови дослідження художнього перекладу (2008-2011)
Помірко Р. - Демотиваційні постери у структурі електронної комунікації, Кіпень C. (2008-2011)
Струганець Л. - Словник української мови: У 20-ти т. / Уклад. Л. Л. шевченко та ін.; Гол. наук ред. В. М. Русанівський; наук. керівник проекту В. А. Широков; наук. ред. Н. Г. Озерова. К.: Наукова думка, 2010. - Т. 1. - 911с. (2008-2011)
Відомості про авторів (2008-2011)
Содержание (2019)
Скоробогатова Е. А. - Онимные пары в лирике Марины Цветаевой: к вопросу о поэтической филологии (2019)
Барабанщикова О. Ю. - Особенности употребления и толкования иноязычных неологизмов на примере интернет-версий популярных печатных изданий (2019)
Охрименко Т. В. - Ассигнация и билет в системе номинаций денежных знаков восточнославянского языкового пространства (2019)
Воробьева О. А. - Интертекстуальные связи пародии: парадигматический анализ лексики (2019)
Потапова Г. Н. - Морфонологическое описание словообразовательных гнезд с вершинами КЛИ́КАТЬ, ПЛÁКАТЬ, СТУ́КАТЬ, ХЛÓПАТЬ (2019)
Самсоненко Н. И. - Сопоставление доминантных морфологических форм и значений как способ развертывания лирического сюжета в русскоязычной поэзии (2019)
Корнеева Е. Н. - Обусловленность лексических и грамматических значений во фразеологизмах (2019)
Степанченко И. И. - О модели и объекте в лингвистике (2019)
Тарабановская О. Н. - Актуализация родовых значений в детской поэзии конца ХХ - начала ХХI вв. (2019)
Шишкина В. Ю. - Повтор как средство метатекстуальности (на материале очерка М. Цветаевой "Мой Пушкин"), Дубина Е. А. (2019)
Меняйло Н. В. - Стилистико-речевое построение образа Спиридона Егорова в романе А. И. Солженицына "В круге первом" (2019)
Азарова Л. Е. - Психологический портрет русской провинциальной интеллигенции в рассказе А. П. Чехова "Дом с мезонином", Горчинская Л. В. (2019)
Соценко Н. Ф. - Специфика пародийной прозы А. И. Куприна (на материале рассказа "Первенец") (2019)
Титул, зміст (2019)
Venger A. M. - Modulation of structure and folding homologs of Amb a 6 allergen of Ambrosia artemisiifolia, Venger O. O., Zaitsev A. S., Hruzevskyi O. A. (2019)
Біловол О. М. - Особливості впливу метаболічних змін на біологічний вік і темпи старіння в осіб похилого віку з артеріальною гіпертензією та цукровим діабетом 2 типу, Немцова В. Д., Златкіна В. В., Ільченко І. А. (2019)
Івчук В. В. - Ліпідний спектр сироватки крові при хронічному обструктивному захворюванні легень професійної етіології, Ковальчук Т. А. (2019)
Кальбус О. І. - Кількісна оцінка тяжкості міастенії (2019)
Щербина М. О. - Прогресія гіперпластичних процесів ендометрія при безплідності, Карташова М. О., Тарусіна О. В. (2019)
Bogun N. Yu. - A clinical case of pneumonia in the elderly, Brynza M. S., Makharynska O. S. (2019)
Zhuravka N. V. - Drug management of patient with heart failure and cardiac pacemaker, Shop I. V., Dwayat Y. M. (2019)
Шульга О. Д. - Структурні зміни головного мозку у пацієнтів з раннім розсіяним склерозом (2019)
Селюкова Н. Ю. - Плацентарна недостатність: стан проблеми та засоби ранньої профілактики її наслідків, Кустова С. П., Бойко М. О., Бречка Н. М., Коренєва Є. М., Місюра К. В. (2019)
Щербина І. М. - Ендометріоз - сучасні реалії та перспективи, Ліпко О. П., Салтовський О. В. (2019)
"Одеський медичний журнал". Відомості про видання. Правила підготовки статей до "Одеського медичного журналу". Порядок рецензування рукописів наукових статей, які надходять для публікації в редакцію "Одеського медичного журналу" (2019)
Коломієць В. М. - Динаміка розвитку людського капіталу: міжнародні спостереження та Україна (2019)
Савіна О. Ю. - Концептуальні засади моделювання ціннісно-орієнтованого протиризикового управління портфелями наукомістких проектів підприємств (2019)
Горошкова Л. А. - Взаємозв’язок економічного зростання та асиміляційного потенціалу довкілля у забезпеченні сталого розвитку національного господарства, Хлобистов Є. В., Трофимчук В. О. (2019)
Кузьмінська Ю. М. - Класифікація освітніх проектів підвищення кваліфікації в структурі безперервної освіти (2019)
Pereira F. A. C. - Project management trends towards innovation in a digital economy (2019)
Ігнатова О. В. - Ідентифікація великої рогатої худоби: стан та перспективи впровадження в контексті розширення використання адміністративних даних в Україні на регіональному рівні, Протопопов Д. Я. (2019)
Тимчук О. С. - Муравьиный алгоритм разработки адаптивного расписания проекта, Проценко Я. А. (2019)
Abdulkadir K. - Stages of forming a project portfolio based on the "3M Pyramid” model (2019)
Белей Л. - "Русинська мова" на теренах Центральної Європи (2018)
Сергійчук В. - Документи більшовицької влади про примусове переміщення українських залізничників (2018)
Іваницький А. - Народні пісні Берестейщини (2018)
Шевчук Т. - Запис снотлумачення на іконі в контексті народної агіографії (2018)
Віхров М. - Сепаратизм на Донбасі: аберації пам’яті і пошук ідентичності (2018)
Бондаренко Г. - Прихована етнокультурна спадщина Берестейщини (2018)
Боса Л. - "Слобожанщина – воля вольная": локальна пам’ять "Слобідської громади" (за польовими матеріалами) (2018)
Гайова Є. - Топоніми – жива історична пам’ять народу (за експедиційними матеріалами з Великоберезнянського району Закарпатської області) (2018)
Етнографічний профіль Слобожанського краю за архівними матеріалами (2018)
Ковальська В. - Тріо "Золоті ключі" виповнилося 50! (2018)
Кагарлицький М. - Перлин народних берегині співають, як богині (2018)
Олійник М. - Традиційне вбрання західних бойків: етнокультурна реальність до переселення 1951 року (2018)
Вархол Й. - Еротика в народній культурі (2018)
Мирослав Попович (2018)
Інформація про авторів (2018)
Содержание (2018)
Ковалиско Н. - Экономика и социология неравенства: эмпирические свидетельства глобальных тенденций, Макеев С. (2018)
Сорока Ю. - Язык вражды в перспективе социологии культуры (2018)
Бевзенко Л. - Интегративная концепция социальной напряженности — методология, концептуальная схема, прагматика (начало) (2018)
Казаков В. - Идеальный тип в творчестве Макса Вебера и Карла Маркса (2018)
Бурлачук В. - Метамарксизм в политической теории Алена Бадью (2018)
Прибыткова И. - Полицейский характер советской паспортной системы (2018)
Корытникова Н. - Репрезентация формирования электронного правительства в украинских медиа (2018)
Глебова Н. - Подходы и структура социологического исследования социальной компетентности: на примере исследования специалистов водного транспорта (2018)
Burova O. - Gentrification: Historical Overview and Current Trends (2018)
Неформальные практики в формировании посткоммунистических этнокультурных идентичностей (интервью В. Степаненко с А. Полезе) (2018)
Polese A. - Ukraine’s Museum of Anti-Terrorist Operation (2018)
Сакада Н. - Тернистыми стезями социологической науки (1960–1980-е годы) (2018)
Ещенко П. - Рабочий класс Украины в объятиях современного Левиафана (2018)
Памяти Любови Лещенко (2018)
Беленок А. - Слово о настоящем человеке (Посвящается Евгению Суименко) (2018)
Matsuki Y. - Calculating energy density and spin momentum density of Moon’s gravitational waves in rectilinear coordinates, Bidyuk P. I. (2019)
Кузнєцова Н. В. - Дослідження і прогнозування успішності стартапів платформи Kickstarter, Грушко Я. В. (2019)
Чапалюк Б. В. - Використання рекурентних нейронних мереж для автоматичної діагностики раку легенів, Зайченко Ю. П. (2019)
Kolyada V. P. - To the theory of systems: a brief look at the underlying of notions in the field of conceptual content (2019)
Криваковська Р. В. - Система підтримання прийняття рішень для оцінювання стану повітря за неточних вхідних даних (2019)
Кравець П. О. - Ігрові стратегії прийняття рішень в ієрархічних системах. І. Математична модель стохастичної гри (2019)
Полуциганова В. І. - Методологія побудови основних метрик Q-аналізу та їх застосування, Смирнов С. А. (2019)
Романенко В. Д. - Метод автоматизации управления в когнитивных картах на основе синтеза приращений весовых коэффициентов и координат вершин, Милявский Ю. Л. (2019)
Зак Ю. А. - Алгоритмы приближенного решения многостадийных Flow-Shop-Problem (2019)
Кирилюк В. С. - Математичне моделювання напруженого стану ортотропного п’єзоелектричного матеріалу зі сфероїдальною порожниною під внутрішнім тиском, Левчук О. І., Гавриленко О. В., Сукач М. К. (2019)
Бондаренко В. Г. - Cходимость итераций в формуле Троттера–Далецкого для нелинейного возмущения, Маркевич И. С. (2019)
Спекторский И. Я. - Функциональные последовательности с нечетким аргументом: сходимость множеств уровня (2019)
Глуховцева К. Д. - Динаміка новостворених говірок як релевантна ознака їхньої мовної системи (2018)
Запорожська Д. М. - Діалектизми в мові українських рок-поезій 1980-х років ХХ століття (на матеріалі текстів "Братів Гадюкіних”) (2018)
Колєснік Л. Я. - Формальні маркери граматичного роду як засоби вираження експресивної оцінки в покутсько-буковинських говірках (2018)
Литвиненко Я. О. - Вербалізація диференційних ознак птахів у лексиці східнополіського діалекту (2018)
Ніколаєнко І. О. - Матеріали до словника лексики традиційних народних промислів українських східнослобожанських говірок, Солодка С. С. (2018)
Сікора Г. В. - Реконструкція як прийом моделювання міського мовлення в діахронії (до історії дослідження львівського койне) (2018)
Вінтонів Т. М. - Типологійні вияви експресивних синтаксичних конструкцій в українському політичному дискурсі, Мала Ю. В. (2018)
Грозян Н. Ф. - Семантико-синтаксичні особливості детермінантів причини (на матеріалі публіцистичних текстів) (2018)
Гурко О. В. - Психологічний, когнітивний та комунікативний потенціал категорії ствердження (2018)
Корольова В. В. - Комунікативні типи діалогів у структурі драматургійного дискурсу, Попова І. С. (2018)
Кошман И. Н. - Фонетизация украинизмов в русских массмедийных текстах Украины (2018)
Вовк А. В. - Стилістичний потенціал експресивних засобів у "Щоденниках” О. Гончара (2018)
Глуховцева І. Я. - Фразеологія творів Миколи Руденка: етнолінгвістичний аспект (2018)
Іщенко В. Л. - Особливості функціонування багатокомпонентних економічних термінів у заголовках періодичних видань, Воскобойник В. І. (2018)
Клєщова О. Є. - Одоративна лексика в поетичній творчості Андрія Кузьменка ("Скрябіна”) (2018)
Колесникова Л. Л. - Амбівалентність словесного символу ЗЕМЛЯ в поетичній мові (2018)
Багнюк Н. В. - Homo Lingualis ХVІ – ХVІІ століть : сучасні дослідження (2018)
Вихідні дані (2018)
Віднянський С. В. - З досвіду інтеграції вітчизняної історії у світову: проблеми всесвітньої історії у багатотомній "Енциклопедії історії України" (2017)
Макаренко В. П. - Русский государственный разум с точки зрения османо-российской имперской компаративистики (2017)
Розумюк В. М. - Статус "молодшого брата" в історії східної дипломатії (2017)
Яковенко Н. Л. - Британський досвід демократичної взаємодії влади та Опозиції (2017)
Кудряченко А. І. - Політика нерозповсюдження ядерної зброї: історія та сучасність, Потєхін О. В. (2017)
Держалюк М. С. - Угорська революція 1956 року: причини, результати та уроки (Частина 1) (2017)
Чекаленко Л. Д. - Структурні перетворення пострадянського простору: виклики для України, Дорошко М. С. (2017)
Орлова Т. В. - Гендерні аспекти російської агресії проти України (2017)
Чирко Б. В. - Етнічні німці України у контексті радянсько-німецьких відносин (1920-1950-і рр.) (2017)
Недошитко І. Р. - Українська діаспора США: реалії співпраці з Україною за роки незалежності (1991-2016 рр.) (2017)
Солошенко В. В. - Розсекречені архіви аукціонного будинку "Адольф Вейнмюллер" (2017)
Мироненко П. В. - Політична влада і опозиція в Україні: порівняльний аналіз із зарубіжними країнами: Монографія / За заг. ред. Ф.М. Рудича. –К.: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2016. – 488 с., Лакішик Д. М. (2017)
Слісаренко О. М. - Калашников В. М., Малишко В. М. Формування інститутів держави і права в США ранньої доби (1607-1775 рр.): Монографiя / За ред. i з передмовою I. Б. Усенка. – К.: Логос, 2015. – 406 с. (2017)
Відомості про авторів (2017)
Вимоги до оформлення статей для публікації в журналі (2017)
Содержание (2020)
Поздравляем с 80-летним юбилеем Евгения Петровича Белоброва!7-9 (2020)
Косенко К. А. - Стан психічного здоров'я та рівень психосоціального стресу у представників командного і робітничого складу морського пасажирського флоту (2020)
Леонова К. А. - Роль мотивації у формуванні професійної компетентності студентів технічних учбових закладів (2020)
Кривоніс Т. Г. - Відчуття обов'язку як мотиваційна складова психосоціальної підтримки онкохворих (2020)
Ісаков Р. І. - Аналіз ставлення до доступності цінностей різних сфер життєдіяльності у жінок, хворих на депресивні розлади різного генезу, в залежності від вираженності психосоціальної дезаптації (2020)
Заяць Л. М. - Гіпохлорна модель індукції системної склеродермії, огляд літератури, Доскалюк Б. В., Яцишин Р. І. (2020)
Хареба Г. Г. - Хірургічне органозберігаюче лікування пухлин нирок великих розмірів, Лісовий В. М., Щукін Д. В. (2020)
Деньга А. Э. - Оценка нарушений в генетических маркерах, связанных с костным метаболизмом у пациентов с зубочелюстными аномалиями на фоне метаболического синдрома, Вербицкая Т. Г., Рожко П. Д. (2020)
Панасовський М. П. - Гормональний статус та сперматологічні параметри у пацієнтів з мікрохірургічним втручанням при необструктивній азооспермії (2020)
Демченко В. Н. - Сравнительный анализ эффективности тубулопластики лоханки антевазального пиелоуретероанастомоза у пациентов с гидронефрозом на почве добавочных нижнеполярных сосудов, Щукин Д. В., Хареба Г. Г., Антонян И. М., Мальцев А. В. (2020)
Пасічник С. М. - Корелятивні зв'язки між показниками індексу резистентності УЗД та швидкості клубочкової фільтрації в прогнозуванні перебігу хронічної хвороби нирок у хворих з нирковоклітинним раком після радикальної нефроктомії, Гречух Л. Ю., Мицик Ю. О., Пасічник М. С., Дмитрів В. Я., Гоженко А. І. (2020)
Павлега А. Е. - Десквамированные эндотелиоциты и этапы их деградации в крови у больных ишемической болезнью сердца, Гоженко А. И., Котюжинская С. Г., Бадюк Н. С., Васюк В. П. (2020)
Морозова Н. С. - Рекомендації щодо обробки апаратів штучної вентиляції легенів у осередках коронавірусної інфекції, Рідний С. В., Головчак Г. С., Коробкова І. В., Попов А. А. (2020)
Салех Е. Н. - Анестезиологическое обследование при хирургическом лечении холецистита (обзор литературы и собственные данные), Шафран Л. М. (2020)
Smagliy V. S. - Variants of uric acid metabolism and their immune and microbiota accompaniment in patients with neuroendocrine-immune complex dysfunction, Gozhenko A. I., Korda I. V., Badiuk N. S., Zukow W., Kovbasnyuk M. M., Popovych I. L. (2020)
Пыхтеева Е. Г. - Марганец - токсикант и/или эссенциальный элемент? (Обзор и данные собственных исследований), Большой Д. В., Пыхтеева Е. Д. (2020)
Чопчик В. Д. - Функції управління університетською стоматологічною клінікою на принципах державно-приватного партнерства, Канюра О. А. (2020)
Звягинцева Т. В. - Влияние мазей с антиоксидантной активностью на окислительно-антиоксидантные процессы при действии локального ультрафиолетового облучения, Миронченко С. И., Желнин Е. В. (2020)
Регеда-Фурдичко М. М. - Вплив препарату тіотриазоліну на порушені показники вільнорадикального окислення та антиоксидантного захисту в легенях за умов розвитку контактного дерматиту та експериментальної пневмонії (2020)
Городецький О. Т. - Особливості змін фагоцитарної активності лейкоцитів в крові за умов формування поєднаної патології експериментального пародонтиту та адреналінового пошкодження міокарда та їх корекції корвітином, Регеда М. С., Городецький Т. М., Заяць Л. М., Любінець Л. А. (2020)
Памяти Натальи Федеровны Петренко (2020)
Правила для авторов (2020)
Титул, зміст (2020)
Skrzydlewski P. - Art and upbringing. The role of virtues and catharsis in the upbringing of man (2020)
Антоненко Т. Л. - Вплив культури і мистецтва на становлення ціннісно-смислової сфери особистості (2020)
Ткач М. М. - Постнекласичні актуалітети вищої мистецької освіти: онтологічний вимір (2020)
Масол Л. М. - Інтеграція? Інтеграція. Інтеграція… Інтеграція! (Поліцентрична інтеграція змісту загальної мистецької освіти) (2020)
Завалко К. В. - Впровадження методики Далькроза в навчання дітей музики (2020)
Крусь О. П. - Фольклор Волинського Полісся в національному вихованні особистості: до питання методики (2020)
Степанюк Н. К. - Таврійські візерунки (2020)
Корнієнко А. В. - Витинанки різних країн світу, Бровко І. Д. (2020)
Тимків О. А. - Впровадження старовинної іконописної техніки у світському мистецькому закладі (2020)
Вахніна Л. К. - До ювілею Максима Рильського (2020)
Гаврилькевич В. К. - Святкування 30-річчя Подільського культурно-просвітительського Центру ім. М.К. Реріха, Новокшонова І. М. (2020)
Ноти (2020)
Дмитришин Т. М. - Наука, практика та досвід — шлях до мети (2021)
Бібен А. В. - Електроміографічна характеристика жувальних м’язів при ортопедичному лікуванні пацієнтів незнімними конструкціями з діоксиду циркону, Ожоган З. Р. (2021)
Купновицька І. Г. - Структурно-функціональні зміни міокарда у хворих на стабільну ішемічну хворобу серця після коронарного стентування під впливом інгібітора ІF-каналів синусового вузла, Романишин Н. М., Калугіна С. М., Губіна Н. В., Белегай Р. І., Фітковська І. П., Клименко В. І., Данилюк О. І., Микула Ю. І., Вівчаренко М. П. (2021)
Василечко М. М. - Взаємозв’язки ренін-ангіотензин-альдостеронової системи, маркерів запалення з показниками варіабельності серцевого ритму та вуглеводного обміну у хворих із вперше виявленою фібриляцією передсердь і метаболічним синдромом, Оринчак М. А., Вірстюк Н. Г., Кочержат О. І., Лучко О. Р., Човганюк О. С. (2021)
Деніна Р. В. - Варіабельність серцевого ритму в постінфарктних хворих із серцевою недостатністю, Середюк Н. М., Вакалюк І. П., Барила Г. Г., Ванджура Я. Л., Ванджура І. Ю., Звонар П. П., Волинський Д. А. (2021)
Радченко А. О. - Роль поліморфізму SOD2 у пацієнтів з артеріальною гіпертензією та субклінічним гіпотиреозомї, Колеснікова О. В. (2021)
Матковська Н. Р. - Роль резистину в перебігу алкогольного цирозу печінки в поєднанні з ожирінням, Вірстюк Н. Г., Костіцька І. О. (2021)
Гайнюк М. Б. - Вплив яблучного пектину і препаратів порівняння — кремнію діоксиду та активованого вугілля на рівень рН у середовищах, що імітують умови шлунка, тонкої та товстої кишки (2021)
Заремба Є. Х. - Інфаркт міокарда: клініка, діагностика, лікування (лекція) (2021)
Дземан І. М. - Спадкоємність традицій Київської школи внутрішньої медицини (частина 1) (2021)
Бречко А. Ю. - Досвід клінічного застосування L-орнітину-L-аспартату при лікуванні неалкогольної жирової дистрофії печінки (2021)
Корпоративна інформація ТОВ "НВК "Екофарм" (2021)
Світлої пам’яті професора Євгенії Хомівни Заремби (2021)
Титул, Зміст (2021)
Заячук Ю. - Освітні програми ЄС та можливості для викладача українського університету (2021)
Копилов С. - Модель інтерактивного формату взаємовідносин університету і стейкхолдерів, Опалюк Т. (2021)
Дубровіна І. - Дозвіллєва кваліфікація учнів старшого підліткового віку як соціально-педагогічна проблема: результати дослідження, Яременко Н. (2021)
Доманюк О. - Створення ціннісного середовища закладу вищої освіти як умова особистісно-професійного зростання майбутніх вихователів (2021)
Мартинова Р. - Принципи педагогічного моделювання, Боднар С. (2021)
Білоус О. - Освітньо-професійне середовище педагогічної практики як умова набуття професіоналізму майбутніми вчителями природничих дисциплін, Самойленко П. (2021)
Гривко А. - Поточне та формувальне оцінювання в базовій та старшій профільній школі, Ващенко Л. (2021)
Маятіна Н. - Сучасні моделі дистанційного навчання, Лисенко Т., Дмитрієнко О. (2021)
Reida O. - Use of modern innovative technologies in the process of learning english among students of non- philological specialties, Ivlieva K., Huliieva D. (2021)
Галіцан О. - Управління якістю вищої освіти в умовах євроінтеграційних процесів, Хіль О., Кириленко Я. (2021)
Озарко І. - Перевернуте навчання як одна з дієвих освітніх технологій у підготовці студентів до ЄВІ з англійської мови онлайн, Мельник О. (2021)
Радзієвська І. - Історіографія дослідження засад розвитку медичної та фармацевтичної освіти молодших спеціалістів в Україні (2021)
Колодійчук О. - Використання в сучасних умовах практики розвитку технічної творчості дітей та молоді в закладах освіти Галичини (1900–1939 рр.), Гайда В. (2021)
Калініна Л. - Управління профорієнтаційною роботою з учнівською молоддю в навчальних закладах регіону (2021)
Драч О. О. - Сучасні історико-освітні дослідження: традиції та новації методології (2014)
Борисенко Н. М. - Народна освіта в Російській імперії: радянська історіографія проблеми (2014)
Терещенко Т. В. - Соціально-побутова сфера села центральних областей України в період відбудови (1943–1950 рр.) в історіографії (2014)
Домбровська Л. М. - Участь національних меншин в органах державної влади та місцевого самоврядування України кінця 80-х – 90-х рр. ХХ століття: історіографія (2014)
Боримський В. В. - Польсько-український союз 1920 р. у посткомуністичній польській історіографії (2014)
Івангородський К. В. - Етноісторичні аспекти у сучасній українській історіографії Київської Русі (2014)
Ващук Л. В. - Образ монарха-правителя в уявленні Франциска І Валуа (за ордонансами та едиктами короля) (2014)
Дудар Р. В. - Занепад та ліквідація яничарського корпусу (2014)
Котиченко А. А. - Сарматизм: етносоціальний міф шляхетського походження (2014)
Касян А. І. - Волость як суспільно-територіальна форма сільської громади (2014)
Кондратюк М. М. - Жіноча гімназійна освіта в Російській імперії другої половини ХІХ ст.: досвід становлення (2014)
Швець В. В. - Родинне життя генерала М. О. Домонтовича в контексті соціокультурних трансформацій епохи (2014)
Литвиненко О. Є. - Статки агрономів УСРР доби НЕПу (2014)
Кірєєва В. О. - Українізації на Кубані у 20–30-х рр. ХХ ст.: мовний аспект (2014)
Новікова О. М. - Заробітки жінок Радянської України у колгоспному виробництві 1930-х рр. (2014)
Радченко О. М. - Іноземний туризм у Радянській Україні 1930-х років (2014)
Різник Ю. М. - Організація та діяльність земської пошти Правобережжя другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (2014)
Силка О. З. - Джерельна основа історії позаміських громадських об’єднань Лівобережної України (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2014)
Синявська Л. І. - Розвиток металургійної промисловості Сходу та Півдня України у 1914–1916 рр. (2014)
Полтавець Н. В. - Діяльність Всеукраїнського товариства "Селянський будинок" у Черкаській (Шевченківській) окрузі УСРР (1920-ті роки) (2014)
Земзюліна Н. І. - Вплив тоталітарних режимів на розвиток кооперації в міжвоєнний період в Європі (1920–1930 рр.) (2014)
Чумак С. І. - Розгортання партизанського руху за матеріалами серії збірників "Русский Архив. Великая Отечественная" (2014)
Коваль М. В. - Володимир-Волинський укріплений район: "локальні невдачі" великої поразки (2014)
Капітан Л. І. - Події 1956 р. в Угорщині: відлуння у Радянському Закарпатті (2014)
Задера В. В. - Накопичення негативних тенденцій у процесі хімізації сільського господарства Української РСР (60 – 80-ті роки ХХ ст.) (2014)
Мазур О. О. - Трансформування системи землекористування та тенденції розвитку рослинництва в Україні в 60-х рр. ХХ ст. – на початку ХХІ ст. (2014)
Ніколаєць Ю. О. - Політичний аспект мас-медійного дискурсу Донбасу наприкінці 80 – у 90-х рр. ХХ ст. (2014)
Присяжнюк Ю. - Рец.: Приймак О.М. Селянство Південної України : соціальна історія кінця ХІХ – початку ХХ століть. – Запоріжжя : ЗНУ, 2012. – 458 с. (2014)
Котиченко А. А. - Жінки-шляхтянки Речі Посполитої у візії О. Левицького (2014)
Івченко О. О. - Соціальні та економічні реформи українського села в період 1953–1959 рр. у західній історіографії другої половини ХХ ст. (2014)
Івангородський К. В. - Теорія етносу в етнологічних концепціях українських дослідників кінця ХХ ст. (2014)
Бережна Н. О. - Зарубіжна історіографія вірменської діаспори кінця ХХ – початку ХХІ ст. (2014)
Щербатюк В. М. - Висвітлення причини загибелі отамана Зеленого в сучасній вітчизняній історіографії (2014)
Георгізов Г. М. - Самоідентифікація як одна з функцій політичної культури кочовиків півдня України в середні віки (2014)
Гуртова Є. В. - Культура повсякдення української еліти Гетьманщини як маркер соціальної стратифікації (2014)
Дудар Р. В. - Формування та розквартирування нових частин та з’єднань Османської армії (1826–1927 рр.) (2014)
Драч О. О. - Навчання жінок в університетах: практика вирішення питання в Російській імперії (2014)
Левицька Н. М. - Студенти-гуманітарії Наддніпрянської України: чисельність та походження (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2014)
Різник Ю. М. - Життєвий рівень працівників поштових та поштово-телеграфних установ Правобережної України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2014)
Боєчко В. Ф. - Польсько-німецьке протистояння на Паризькій мирній конференції 1919 р.: дискусії щодо кордонів (2014)
Константінов Т. А. - Петро Петрович Курінний: вплив родинного виховання на формування громадянської позиції та вибір професії (2014)
Капітан Л. І. - Дилема "східняки"–"місцеві" в контексті кадрової політики радянської влади в Закарпатті (2014)
Краснопьорова Л. О. - Якість житлового будівництва на Донбасі (1943 – 1964 рр.): історичний аспект (2014)
Лесик С. М. - Житлове забезпечення працівників залізничного транспорту (1945 – 1960-ті рр.) (2014)
Парахіна М. Б. - Вирішення завдань національного розвитку і регулювання міжнаціональних відносин на прикладі "Концепції державної національної політики Російської Федерації" (2014)
Голубнича Ю. В. - З ім’ям Грінченка до світла знань… (освітні осередки та фундації у таборах полонених та інтернованих вояків-українців у Німеччині та Польщі у 1915–1924 рр.) (2014)
Синявська Л. І. - Діяльність гірничо-видобувних підприємств сходу і півдня України у 1917–1918 рр. (2014)
Сова А. О. - Атрибутика Карпатського Лещетарського Клубу (2014)
Коваль М. В. - Могилів–Ямпільський укріплений район: фортеця над Дністром (2014)
Краснопьоров В. М. - Таємна польова поліція у військовій зоні окупації України: організація, структура та функціонування (2014)
Каюк А. О. - Література та мистецтво України (кінець 40-х – початок 50-х років ХХ ст.) (2014)
Чепурда Г. М. - Заходи та методи перетворення природного середовища, передбачені "Великим планом перетворення природи" (2014)
Коцур Л. М. - Участь організацій національних меншин України у суспільно-політичних рухах наприкінці 80-х – початку 90-х років ХХ ст. (2014)
Прилуцька І. О. - Стан книготорговельної галузі незалежної України в умовах конкуренції (2014)
Жердєва І. В. - Сучасна православна періодика у контексті державно-конфесійних відносин (2014)
Фареній І. А. - Круглий стіл "Проблеми сучасного українського села" (2014)
Содержание (2020)
Азаров С. І. - Моделювання процесів утворення "димової хмари" над зоною лісової пожежі в складних радіаційних умовах формування пожежного навантаження, Шевченко Р. І., Щербак С. С. (2020)
Антошкін О. А. - Доцільність використання методів нерегулярного розміщення пожежних сповіщувачів для приміщень прямокутної форми (2020)
Бондаренко С. М. - Аналітичне визначення часу спрацьовування спринклерних повітряних секцій систем водяного пожежогасіння, Литвяк О. М., Мурін М. М. (2020)
Гапон Ю. К. - Підвищення пожежної безпеки гальванічного виробництва, Трегубов Д. Г., Тарахно О. В., Філіченко А. С. (2020)
Дубінін Д. П. - Експериментальне дослідження водяного аерозолю, що створюється установкою пожежогасіння періодично-імпульсної дії, Коритченко К. В., Лісняк А. А., Криворучко Є. М. (2020)
Киреев А. А. - Исследование тушения спиртов сухим и смоченным гранулированным пеностеклом, Трегубов Д. Г., Лещева В. А. (2020)
Ключка Ю. П. - Оцінка часу реагування на пожежі в області, Липовой В. О., Семків О. М., Гасанов Х. Ш. (2020)
Кириченко О. В. - Дослідження спалахування та горіння частинок металевого пального у продуктах розкладання нітратновмісних окиснювачів та органічних речовин при зовнішніх термічних впливах, Мотрічук Р. Б., Діброва О. С., Мельник В. П., Ващенко В. А., Бутенко Т. І. (2020)
Коровникова Н. И. - Свойства синтетических волокон пониженной горючести, Дубына А. М., Олейник В. В. (2020)
Кулаков О. В. - Вплив вентиляції на визначення класу і розміру вибухонебезпечної зони, що створюється пароповітряним вибухонебезпечним середовищем у приміщенні, Катунін А. М. (2020)
Мелещенко Р. Г. - Раннее выявление пожара на основе контроля динамики состояния газовой среды в помещениях (2020)
Михайлюк О. П. - Дослідження щодо безпечного розташування факельних систем біогазової установки, Афанасенко К. А., Савченко О. В., Зімін С. Ю., Статівка Є. С. (2020)
Михайлюк А. А. - Алгоритм контроля технического состояния газогенератора как составляющая профилактики его пожарной безопасности, Кривцова В. И., Абрамов Ю. А. (2020)
Назаренко С. Ю. - Експериментальне визначення кута закручування напірного пожежного рукава, що має повздовжній дефект, Чернобай Г. О., Коваленко Р. І., Бутенко Т. Ю., Асоцький В. В. (2020)
Саламов Д. О. - Оцінка коефіцієнта конвекційного теплообміну між стінкою резервуара і пароповітряною сумішшю в газовому просторі резервуара, Абрамов Ю. О., Басманов О. Є. (2020)
Сенчихін Ю. М. - Удосконалена методика розрахунку сил і засобів для гасіння пожеж на відкритих технологічних установках, Сировий В. В., Аветісян В. Г., Остапов К. М. (2020)
Скородумова О. Б. - Використання кремнійорганічної сировини технічного рівня чистоти для одержання бінарних захисних покриттів по тканинах в системі золь SіO2 – антипірени, Тарахно О. В., Чеботарьова О. М., Скрип-ник М. С. (2020)
Собина В. О. - Обґрунтування вибору параметрів каналу управління кутовим положенням форсунки мобільної пожежної установки, Хижняк А. А., Абрамов Ю. О. (2020)
Шахов С. М. - Визначення показника вогнегасної здатності компресійної піни, Виноградов С. А., Кодрик А. І., Тітенко О. М. (2020)
Gusak A. M. - Models of phase formation, growth and competition in soldering - some new results, Liashenko O. Yu., Hodaj F. (2013)
Данільченко В. Ю. - Дифузійні характеристики вуглецю у фазонаґартованому сплаві Н32, Мазанко В. Ф., Яковлев В. Є. (2013)
Бондар В. Й. - Закономірності формування дефектів кристалічної будови в процесі фазового наґартування в сплаві Г18С2, Данільченко В. Ю., Яковлев В. Є. (2013)
Гаценко Т. С. - Вплив третього елементу на швидкість коміркового розпаду в сплаві Cu-4,35 ат.%Ti, Ляшенко Ю. О., Шматко О. А. (2013)
Ляшенко Ю. О. - Аналіз критеріїв пригнічення росту фаз в системах Ni-Si та Co-Si (2013)
Запорожець Т. В. - Про застосовність континуального підходу до опису еволюції порожнистих наночастинок (2013)
Кравчук О. В. - Монте-Карло моделювання утворення стехіометричних проміжних фаз із сильною залежністю міжатомної взаємодії від ближнього порядку, Ковальчук А. О. (2013)
Зраєв Д. О. - Експериментальне дослідження кінетики росту фази під дією постійного електричного струму в системі мідь-олово, Корнієнко С. В. (2013)
Сторожук Н. В. - Конкуренція течії гратки та градієнта напруг (2013)
Безпальчук В. М. - Моделювання процесу напилення в системі NI-AL методом молекулярної динаміки (2013)
Марченко С. В. - Дослідження впливу концентрації нікелю у системі NI-AL на її інтервал плавлення методом молекулярної динаміки (2013)
Римар О. М. - Дослідження конкуренції фаз у системі NI-AL на ранніх стадіях зародкоутворення (2013)
Банчук-Петросова О. В. - Дипломатія у механізмі врегулювання міжнародних територіальних спорів (2020)
Герман А. Л. - Показники довіри на рівні міждержавних відносин за підтримки культурної дипломатії (2020)
Лікарчук Д. С. - Роль міжнародних організацій у врегулюванні зовнішньополітичних конфліктів (2020)
Мітрофанова О. О. - Україна у французькому фокусі: позиція Парижа (2020)
Перга Т. Ю. - Перші українці в Австралії (2020)
Семчинський К. В. - Особливості гібридних конфліктів у контексті російської агресії проти України (2020)
Stepko O. - The Main Aspects of Informational Providing for the Un Peacekeeping (2020)
Ревенко А. Д. - Державна підтримка аграрного сектору в умовах міжнародної координації економічної політики 1995–2012 рр.: зарубіжний досвід (2020)
Шеляженко Ю. В. - Міжнародно-правові стандарти особистої автономії в академічній культурі та науковому співробітництві (2020)
Широкова-Мурараш О. Г. - Вдосконалення системи відправлення правосуддя по відношенню до неповнолітніх за мінімальними стандартними правилами ООН ("Пекінські правила") (2020)
Важна К. А. - Роль громадських рухів на захист прав людини у становленні демократичних режимів Центральної та Східної Європи у період 1989–1991 рр., Міщенко А. Б. (2020)
Купрій Т. Г. - Угорський плебісцит у Підкарпатській Русі жовтня 1938 року (за матеріалами преси краю), Тиміш Л. І. (2020)
Латенко В. С. - Проблема сепаратизму в субсахарській Африці 1960-х рр. на прикладі Конго та Нігерії (2020)
Наконечний В. М. - Лемкознавство як феномен історичної регіоналістики (діаспорний період) (2020)
Радіо М. В. - "Facebook" та партії у передвиборних кампаніях 2019 р. в Україні і Польщі: порівняльний аспект (2020)
Хуторянський М. В. - Політичні уявлення населення українських земель про міжнародні відносини (1950–1960) (2020)
Дзюба О. А. - Формування позитивного культурного іміджу країни (на прикладі Німеччини) (2020)
Павлюх М. В. - Модель засобів масової комунікації (національної журналістики) у кіберпросторі: безпека особи, суспільства, держави (2020)
Сірий Є. В. - Освіта, освітні орієнтації та професійна підготовка молоді України на фоні євроінтеграції: статистичні та соціологічні виміри (2020)
Tancher V. - Transfiguration of Moral Values Foundations in Contemporary Societies, Pliushch V. (2020)
Шевель І. П. - Соціальні напруження в культурній сфері: історія, сучасний стан та транскультурні впливи (2020)
Title (2021)
Content (2021)
Akimova N. - Genesis of Understanding Internet Texts by Ukrainian Adolescents Depending on their Internet Using Experience (2021)
Chernovaty L. - Psycholinguistic Aspects of the Development of Students’ Critical Approach to the Solution of Terminological Problems in Online Translation Learning, Kovalchuk N. (2021)
Dmitrenko N. - Impact of Formative Assessment on Students’ Motivation in Foreign Language Acquisition, Budas I., Koliadych Y., Poliarush N. (2021)
Girnyk A. - A Psycholinguistic Cross-Cultural Study of the Concept "Conflict" in India and Ukraine, Krylova-Grek Y., Khan A. (2021)
Hancock I. - Para-Romani in Scandinavia (2021)
Hisham A. - Vowel Production in Aphasia: Preliminary Acoustic Findings from Arabic (2021)
Kykot V. - Translation of Implied Sense as a Psycholinguistic Category (2021)
Kyuchukov H. - Literacy Development of Roma Children in L2: a Comparative Psycholinguistic Study (2021)
Lyda A. - Gendered Existence? Existential-There Construction in English-Polish Translation (2021)
Lytvynenko O. - Representation of the Rules for Living in Personal Narratives of Adolescents with Hearing Impairments (2021)
Kuzikova S. - Verbal Indicators of Personal Identity in the Road Past Altamont by Gabrielle Roy, Vertel A., Zlyvkov V., Lukomska S. (2021)
Mizin K. - A Contrastive Psycholinguistic Study of the British Emotional Concept "Envy" and Ukrainian "Zazdrist’": Particularities of Phraseological Objectification, Slavova L., Petrov O. (2021)
Pastryk T. - Perceived Expressed Emotion in the Illness Narratives of Individuals with Chronic Gastrointestinal Disorders, Kireieva Z., Kordunova N., Lyla M. (2021)
Pena-Acuna B. - Hermeneutics of Lazaro in the Labyrinth by Buero Vallejo (2021)
Podoliak M. - Unconscious Memory in Acquiring New Vocabulary Using Flashcards (2021)
Samko M. - First Language Acquisition by Roma and Slovak Children, Ceresnik M., Ceresnikova M. (2021)
Tabari F. - Lexicon on Board: a Meg Study Based on Expressive Picture-Naming (2021)
Zasiekin S. - Exploring Bohdan Lepky’s Translation Ethics Using Linguistic Inquiry and Word Count (2021)
Zhuravlova O. - Neuropsycholinguistic Links Between Procrastination and Prospective Memory, Zhuravlov O., Kozachuk N., Volzhentseva I., Zasiekina L. (2021)
Andrienko T. - Book Review: A New Contribution to the Treasury of Translation Theory, Shpeniuk I. (2021)
Lechner I. - Book Review: A New Insight Into Theory of Conceptual Metaphor, Kordonets O. (2021)
Актуальна інформація для авторів та читачів (2021)
Греченко В. А. - Правові та організаційні засади діяльності міліції Української РСР у 1956 році (2021)
Маляр С. А. - Племінники як суб’єкти спадкування: теоретичні та практичні аспекти, Грищенко Л. В. (2021)
Бортник С. М. - Деякі аспекти правового регулювання обмежень прав та свобод поліцейських (2021)
Вереітін С. В. - Окремі проблеми правового регулювання трудової правосуб’єктності роботодавця як сторони контракту (2021)
Коваленко К. В. - Проблеми правового регулювання дистанційної роботи працівників в умовах пандемії (2021)
Могілевський Л. В. - Поняття, сутність та ознаки трудової діяльності авіаційного персоналу в системі авіаційної складової внутрішніх справ України, Бершадськ Ю. В. (2021)
Бригадир І. В. - Економіко-правові проблеми заборони продажу земель сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності (2021)
Агапова О. В. - Мін’юст – головний суб’єкт реалізації публічного адміністрування у сфері експертного забезпечення правосуддя (2021)
Джафарова О. В. - Сучасний погляд на інформаційні послуги сервісних центрів МВС України, Князюк О. Г. (2021)
Лазебний В. М. - Актуальні аспекти правового регулювання моніторингу електронних комунікацій та зняття інформації з електронних комунікаційних мереж в Україні (2021)
Медведенко С. В. - Особливості поліцейського піклування щодо неповнолітніх осіб, Забуранний М. В. (2021)
Подзіров А. О. - Адміністративний договір у сфері медичного туризму: поняття та особливості (2021)
Салманова О. Ю. - Адміністративна відповідальність за порушення правил зупинки, стоянки та паркування транспортних засобів, Комзюк А. Т. (2021)
Сокуренко В. В. - Презумпція правоти поліцейських: історія, сучасність і можливість впровадження в законодавство України (2021)
Теремецький В. І. - Правовий статус апарату суду, Куценко К. Д. (2021)
Чумак В. В. - Прокурор як суб’єкт забезпечення прав людини в Україні (2021)
Яценко В. П. - Сфера надання похоронних послуг в Україні: сучасна проблематика, Єлісєєва О. С. (2021)
Лизогуб Я. Г. - Види покарань у санкції ч. 1 ст. 296 чинного Кримінального кодексу України: неприховані хиби з прихованим змістом (2021)
Білевський П. С. - Актуальні аспекти розшуку і повернення активів: проблеми та перспективи для України (2021)
Гайдар О. В. - Сучасний стан наукового забезпечення використання спеціальних знань під час розслідування крадіжок (2021)
Головін Д. В. - Криміналістична характеристика злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів (2021)
Гусєва В. О. - Криміналістичне забезпечення розслідування кримінальних правопорушень, учинених проти працівників правоохоронних органів: поняття і складові (2021)
Салманов О. В. - Перспективи реформування кримінального процесуального законодавства щодо регламентації слідчих (розшукових) дій, що обмежують недоторканність житла чи іншого володіння особи (2021)
Степанюк Р. Л. - Криміналістика та forensic sciences: проблеми диференціації та інтеграції, Матюшкова Т. П. (2021)
Чиж А. П. - Криміналістична характеристика умисного знищення або пошкодження майна працівника правоохоронного органу: сутність і зміст (2021)
Шаповал А. О. - Огляд та обшук транспортного засобу адвоката (2021)
Юхно О. О. - Криміналістичне забезпечення діяльності органів досудового розслідування і дізнання у протидії злочинності (2021)
Катеринчук К. В. - Порівняльна характеристика міжнародно-правових стандартів у галузі захисту прав дитини, Мацюк О. Л. (2021)
Швець Д. В. - Вимоги до особистості поліцейського в умовах глобалізації та впровадження міжнародних стандартів поведінки правоохоронців, Расторгуєва Н. О. (2021)
Наші автори (2021)
Періодичні наукові видання Харківського національного університету внутрішніх справ (2021)
Випускні відомості (2021)
Мокросноп В. М. - Акумуляція α-токоферолу в клітинах мікроводоростей, Золотарьова О. К. (2021)
Заєць В. М. - Виділення та аналіз структури мутантної форми N-кінцевого каталітичного модуля тирозил-тРНК синтетази Bos taurus з заміною Trp 40 та Trp 87 на аланін, Коломієць Л. А., Цуварєв О. Ю., Корнелюк О. І. (2021)
Гудзенко Т. В. - Мікробіологічна і санітарно-хімічна характеристика стічних вод фармацевтичного підприємства, Горшкова О. Г., Волювач О. В., Бурлака Т. В., Метеліцина І. П. (2021)
Цулукидзе М. Д. - Распространение микроорганизмов отдельных физиологических групп в солончаковых почвах, прилегающих к озеру Кумиси (Грузия) (2021)
Васильєва Н. Ю. - Вплив бактеріоцину Enterococcus italicus ONU 547 та ефірних олій на ріст умовно-патогенних мікроорганізмів, Ямборко Г. В., Мерліч А. Г., Страшнова І. В., Метеліцина І. П. (2021)
Галкін Б. М. - Біосурфактанти морських мікроорганізмів: І. Структура та функції, Фіногенова М. О., Семенець А. С., Галкін М. Б., Філіпова Т. О. (2021)
Потапенко К. С. - Вторинні метаболіти морських актинобактерій з антибіотичною активністю, Коротаєва Н. В., Іваниця В. О. (2021)
Komplikevych S. Ya. - Isolation of bacteria from the sites of feed and nesting activity of Larus dominicanus (Galindez island, the Maritime Antarctic) and their characteristics, Maslovska O. D., Peretyatko T. B., Moroz O. M., Parnikoza I. Y., Hnatush S. O. (2021)
Коротаєва Н. В. - Спектри жирних кислот актинобактерій з біологічних обростань Одеської затоки Чорного моря, Потапенко К. С., Страшнова І. В., Метеліцина І. П., Іваниця В. О. (2021)
Фіногенова М. О. - Синтез біосурфактантів бактеріями Pseudomonas aeruginosa, ізольованими з поверхні мушель мідій Чорного моря, Галкін М. Б., Семенець А. С., Пріщенко І. В., Калєва Г. С., Галкін Б. М., Метеліцина І. П., Філіпова Т. О. (2021)
Коротаєва Н. В. - Характеристика актинобактерій, ізольованих із Mytilus galloprovincialis Одеської затоки Чорного моря, Страшнова І. В., Васильєва Н. Ю., Потапенко К. С., Метеліцина І. П., Філіпова Т. О., Іваниця В. О. (2021)
90 років від дня народження професора П.П. Кіша (2021)
Стецьків І. А. - Синтез та електрохімічне гідрування фаз Tb2Co17-х-ySbxLiy ТА Tb2Co17-х-yAlxMgy, Кордан В. М., Тарасюк І. І., Павлюк В. В. (2021)
Сідей В. І. - Закономірності характеру фізико-хімічної взаємодії у квазібінарних системах на основі тернарних галогенідів Rb3(Cs3)Sb2(Bi2)Br9(I9) та K2(Rb2,Cs2,Tl2)TeBr6(I6): пояснення в рамках моделі зв’язкової валентності (2021)
Чорба О. Й. - Тріангуляція системи Cu-Sn-Se, Філеп М. Й., Погодін А. І., Малаховська Т. О., Сабов М. Ю. (2021)
Сабов В. І. - Фізико-хімічна взаємодія в системі Ag7PSe6 – AgSbP2Se6, Барчій І. Є., П'ясецкі М., Філеп М. Й., Погодін А. І., Сабов М. Ю. (2021)
Бельтюкова С. В. - Вплив бичачого сироваткового альбуміну на люмінесцентні властивості флавоноїдів, Теслюк О. І., Лівенцова О. О. (2021)
Петруляк Я. Ю. - Гідроксикислоти та поліоли як потенційні екстрагенти для іонометричного визначення бору в ґрунтах, Фершал М. В., Галас М. В. (2021)
Король Н. І. - Порівняння фунгіцидної активності препарату флуконазол та синтезованих флюоровмісних 1,2,4-триазолів in vitro та in silico методами, Головко-Камошенкова О. М., Сливка М. В., Тимощук С. А., Бойко Н. В. (2021)
Фізер О. І. - Дослідження впливу замісника в третьому положенні на електронну будову 1,3-тіазолоI2,3-сI I1,2,4Iтриазолу, Фізер М. М., Кривов'яз А. О., Сливка М. В. (2021)
Повідайчик М. В. - Ефективний синтез 5-йодометил-2-фенілімінотіазолідину, Онисько М. Ю. (2021)
Король Н. І. - Прогнозування біологічної дії s-ізопентеніл похідних 1,2,4-триазол-3-тіону, Головко-Камошенкова О. М., Сливка М. В., Русин І. Ф., Лендєл В. Г. (2021)
Сабо Т. Ш. - Телуроіндукована циклізація 2-алілтіохінолінкарбальдегіду, Кут Д. Ж., Кут М. М., Онисько М. Ю., Лендєл В. Г. (2021)
Голуб Н. П. - Диференційно-термічний аналіз складної каталітичної системи 50%Cu3(PO4)2•50%Ni3(PO4)2, Голуб Є. О., Козьма А. А., Гурч А. В., Кузнєцова А. О., Бажів І. І., Русанюк Н. В. (2021)
Мільович С. С. - Сорбціія іонів феруму на природному та модифікованому клиноптилоліті. вплив окиснювачів, Гомонай В. І., Стерчо І. П., Кремса С. В. (2021)
Голуб Н. П. - Рентгенівський фазовий аналіз складного оксидного каталізатора 50%Cu3(PO4)2•50%Ni3(PO4)2, Голуб Є. О., Гурч А. В., Козьма А. А., Соломон А. М., Кузнєцова А. О. (2021)
Симканич О. І. - Екологічний стан грунтів Іршавської і Кам'янської об'єднаних територіальних громад, Салюк М. Р., Делеган-Кокайко С. В., Глух О. С., Сватюк Н. І., Чийпеш Ю. В., Петканич А. М. (2021)
Правила для авторів (2021)
Мігус І. П. - Історичні аспекти становлення рейтингової оцінки цінних паперів в Україні (2021)
Шемаєва Л. Г. - Сучасні тенденції розвитку міжнародного воєнно-економічного співробітництва України, Толок П. О. (2021)
Пилипченко О. І. - Використання методів технічного аналізу для прогнозування ринку криптовалют, Кузьмінський В. З., Чумаченко О. Г. (2021)
Пазєєва Г. М. - Сучасний стан розвитку медичного страхування в Україні та його місце в системі соціального захисту (2021)
Петруха С. В. - Реформування системи пенсійного забезпечення сільського населення, Петруха Н. М., Гуденко О. Д., Мазур А. О., Демидьонок І. А. (2021)
Чирва О. Г. - Роль аудиту маркетингової безпеки для забезпечення економічної безпеки сільськогосподарських підприємств, Бойко М. В., Барвінок М. В. (2021)
Адамовська В. С. - Підвищення якості нормативно-правових актів через вдосконалення їх структури, Шепелюк В. А., Семеняка Т. В. (2021)
Гура В. В. - Поняття корупції як економіко-правового феномену (2021)
Алькема В. Г. - Управлінський аналіз кадрових ризиків системи управління персоналом в банківських установах, Денис В. А. (2021)
Бондар М. І. - Соціальне забезпечення: міжнародно-правовий аспект, Цятковська О. В., Цятковська А. М. (2021)
Дьячук І. В. - Інтернет-маркетинг та Digital-стратегії. Принципи ефективного використання (2021)
Кравченко Т. І. - Застосування інструментів та технік цифрового маркетингу для сталого бізнесу, Оладокун О. С. (2021)
Кириченко О. С. - Впровадження програмного-проектного підходу до управління розвитком підприємств в сучасних умовах (2021)
Ляшенко О. М. - Екологізація як навігатор узгодження інтересів стейкхолдерів агробізнесу, Марков Р. В. (2021)
Лойко Є. М. - Діджиталізація маркетингової комунікативної стратегії підприємства (2021)
Мельничук Д. П. - Формування людського капіталу та сприяння становленню середнього класу у складі оперативних цілей стратегії людського розвитку: інституційні пастки та нагальні пріоритети, Зачосова Н. В. (2021)
Щербина С. В. - Модернізація аграрного бізнесу в Україні для розвитку виробництва біопалива (2021)
Живко З. Б. - Роль підприємств у зміцненні прісноводної та екологічної безпеки, Стадник М. Є. (2021)
Правдивець О. М. - Стандартизація підготовки фахівців з організації та ведення військового обліку, як фактор забезпечення економічної безпеки підприємств (2021)
Романовська Ю. А. - Соціально-економічна безпека міста: аналіз характерних рис (2021)
Маляр С. А. - Прогноз розвитку житлового фонду міста Києва в умовах поглиблення тенденцій урбанізації (2021)
Єрохін К. Я. - Аналітичні інструменти проєктування ефективної процесної моделі бізнесу (2021)
Петрунько О. В. - Перспективи застосування екологічного підходу в сучасних психологічних дослідженнях, Плющ О. М. (2021)
Сингаївська І. В. - Страх перед невідомим як прояв древнього страху хижаків, Кабрель М. С. (2021)
Шулдик А. В. - Діагностика та формування лідерських якостей у здобувачів вищої освіти, Шулдик Г. О. (2021)
Шевяков О. В. - Психолого-педагогічні технології вдосконалення системи підготовки спортсменів (на прикладі темпоральності досвіду), Бурлакова І. А., Кондес Т. В. (2021)
Докаш В. - Нова ортодоксія як рух за модернізацію есхато-сотеріологіних доктрин християнського вчення (2013)
Ємельяненко Г. - "Екзистенціальне християнство" С.К’єркегора: проповідь відчаю або реквієм релігійному оптимізму? (2013)
Цинтила О. - "Філософія виживання" як умова ідентифікації сучасної людини (2013)
Мартиненко О. - Бідна релігія – компроміс чи капітуляція? (2013)
Горохолінська І. - Релігієзнавчі аспекти кантіанства: реалії та перспективи на пострадянських теренах (2013)
Булига І. - Роль християнських конфесій у політичних процесах сучасної України (2013)
Мокієнко М. - Трансформація суспільно-політичних поглядів євангельських християн-баптистів в Україні (ХХ – початок ХХІ ст.) (2013)
Шугаєва Л. - Релігійні спільноти православного походження в Україні ХХІ століття: соціокультурний контекст (2013)
Погоріла Л. - Гендерна парадигма сучасного християнства (2013)
Король Н. - Проблема конфесійної ідентичності в українському суспільстві (2013)
Пержун В. - Соціолгія політики П. Бурдьє: категоріальний апарат, неординарні ідеї, нове осмислення (2013)
Безарова Г. - Моральність і релігійність у сучасному світі: порівняльний аналіз (2013)
Мудрак В. - Сучасні тенденції гуманізації змісту вищої освіти відносно реалій глобального суспільства (2013)
Мизак Н. - Релігійний антропонцентризм і біблійні мотиви у творчості Тараса Шевченка (2013)
Бучовський В. - Церковне мистецтво англосаксонського суспільства на Британських островах (2013)
Скакун І. - Динаміка парадигм людиномірності наукового знання (2013)
Малик В. - Життя сучасного віруючого у контексті суспільних трансформацій (2013)
Пальчевська О. - Патріотичні аспекти екзистеційно-смисложиттєвих орієнтацій віруючих пізньопротестантських конфесій у соціокультурному полі України (2013)
Мудраков В. - Деякі роздуми та інтерпретації щодо стратегій філософії Ф.Ніцше: "Ніцшеанська модель релігійності" (2013)
Гнидка М. - Експропріація монастирського майна та процес становлення греко-православного релігійного фонду Буковини (2013)
Луцан І. - Проникнення християнства на Буковину (2013)
Рецензії (2013)
Довідка про авторів (2013)
Юдкін-Ріпун І. - Епоха та епізод у поетичній інтуїції Пантелеймона Куліша (2019)
П’ятницька-Позднякова І. - Аналіз змістовних структур музичних текстів в аспекті смислоутворення (2019)
Черненко О. - Чернігівська кахля раннього Нового часу із зображенням святого Онуфрія Великого, Забашта Р. (2019)
Ходак І. - Михайлівська церква в селі Білоусівка та її стінопис (за матеріалами церковного літопису) (2019)
Троценко А. - Художні особливості кам’яних надмогильних хрестів ХІХ – початку ХХ cтоліття із села Букатинка на Вінниччині (2019)
Дзюба Д. - Музика в ефірі українського телебачення: історико-хронологічний підхід (1986–2018) (2019)
Кузик В. - Скорботний шлях музики (до 150-річчя Якова Яциневича) (2019)
Скляренко Г. - Творчість Флоріана Юр’єва та нові виміри художнього синтезу (2019)
Крутова О. - Режисер Михайло Резнікович: теоретико-методологічні засади та їх практичне втілення у співпраці з акторами (2019)
Юдкін-Ріпун І. - Система сакральних образів української культури (2019)
Про авторів (2019)
Ільницька Х. М. - Вплив похідного 1,4-нафтохінону та стресу на тлі дії низькоінтенсивного рентгенівського опромінення на нітрозо-оксидативні процеси у слизових оболонках органів травлення в щурів, Дацюк Л. О., Новіков В. П., Фігурка О. М., Скляров О. Я (2015)
Вінярська Г. Б. - Вплив селен-цинк-ліпідної субстанції із Chlorella vulgaris Biej. на оксидативний та енергетичний статус щурів, Лихацький П. Г., Боднар О. І., Фіра Л. С., Грубінко В. В. (2015)
Волкова Н. М. - Роль м1-холінорецепторів асоціативної кори молодих щурів у здійсненні автономної регуляції серцевого ритму при гіпоксичному впливі (2015)
Бурлака А. П. - Редокс-стан крові та виживаність хворих на рак прямої кишки, Голотюк В. В., Вовк А. В., Лукін С. М., Сидорик Є. П. (2015)
Марущак М. І. - Експериментальне аліментарне ожиріння: апоптоз, антиоксидантна система, макро- і мікроелементи в тканині печінки, Мялюк О. П., Кліщ І. М. (2015)
Шкурашівська С. В. - Динаміка змін показників ліпідного обміну в органах і тканинах експериментальних тварин за умов адреналінового стресу, Ерстенюк Г. М. (2015)
Загайко А. Л. - Вивчення впливу афінно очищених антитіл до ендоканабіноїдного рецептора на вміст цитокінів за експериментальної інсулінорезистентності в щурів, Брюханова Т. О. (2015)
Гончар О. О. - Антимікробні властивості генериків декаметоксину®, Назарчук О. А., Палій Д. В., Коваленко І. В., Буркот В. М. (2015)
Шостак Л. Г. - Дослідження вмісту амінокислот і полісахаридів у надземних і підземних органах первоцвіту весняного, Марчишин С. М., Луканюк М. І., Демидяк О. Л. (2015)
Шаяхметова Г. М. - Гепатозахисна дія метадоксину при експериментальному алкогольному гепатиті в щурів, Карпова О. В., Вороніна А. К., Головенко М. Я. (2015)
Слабий О. Б. - Взаємозв’язки між системою оксиду азоту та структурними змінами легеневого серця, Гнатюк М. С. (2015)
Горбачова С. В. - Порушення функціонування сполученої системи "відновлені тіоли – оксид азоту” при гострому порушенні мозкового кровообігу та можливі шляхи їх корекції, Бєленічев І. Ф., Кучеренко Л. І. (2015)
Антонів О. І. - Вплив похідних тіазолідину на варіабельність серцевого ритму і показники крові експериментальних тварин за умов гіпобаричної гіпоксії, Ковальчук С. М., Паніна Л. В., Піняжко О. Р. (2015)
Куліцька М. І. - Функціональний стан печінки в щурів за умов експериментального гепаторенального синдрому (2015)
Рикало Н. А. - вікові особливості функціонального стану печінки при експериментальному хронічному алкогольному ушкодженні печінки та його корекції кверцетином і L-аргініном L-глутаматом, Яровенко Л. О. (2015)
Кернична І. З. - Визначення елементного складу шпинату городнього (Spinacia oleracea L.) родини лободових (Chenopodiaceae), Івануса І. Б., Михалків М. М. (2015)
Романовська І. І. - Дослідження складу і властивостей виділеного з хрону препарату пероксидази, Севастьянов О. В., Топтіков В. А. (2015)
Гевкалюк Н. О. - Антиоксидантно-прооксидантні відношення у крові хворих на ГРВІ дітей із проявами захворювання в порожнині рота (2015)
Марчишин С. М. - Вивчення гострої токсичності та фармакологічної активності сухого екстракту трави вероніки лікарської, Ярошенко Т. Я., Мілян І. І., Наконечна С. С. (2015)
Федчишин М. П. - Токсичність марганецьвмісних наночастинок, Корда М. М. (2015)
Садляк О. В. - Оксид азоту: деякі аспекти прояву біохімічних ефектів на органно-системному рівні (2015)
Shiyntum H. N. - Differences in the content of metallothinein in rodent brain under postnatal development and cadmium intoxication, Ushakova G. O. (2017)
Нечипорук В. М. - Вплив тиреоїдних гормонів на процеси реметилування та транссуль­фування сірковмісних амінокислот в органах щурів, Заічко Н. В., Корда М. М. (2017)
Куюн Л. О. - Порівняння локального запалення при загостренні хронічного обструктивного захворювання легень та перитоніті з урахуванням цитокінового профілю (2017)
Фурка О. Б. - Зміна деяких показників антиоксидантної системи в щурів з токсичним ураженням ацетамінофеном на тлі цукрового діабету 2 типу, Івануса І. Б., Михалків М. М., Кліщ І. М. (2017)
Slivinska O. M. - A complex influence of chromium and zinc citrates on antioxidant defense system in rats’ organism with an experimentally induced diabetes mellitus, Iskra R. J. (2017)
Некрут Д. О. - Рівень інсуліноподібного фактора росту-1 та гідроген сульфіду в щурів з неалкогольною жировою хворобою печінки, асоційованою з гіпергомоцистеїнемією, Заічко Н. В., Струтинська О. Б. (2017)
Окусок О. М. - Діагностика цитолітичного синдрому у хворих на туберкульоз легень, Грищук Л. А., Небесна З. М., Табас П. С., Клос Р. О. (2017)
Ліснянська Н. В. - Роль оксидативного стресу в патогенезі хронічного ентероколіту на фоні експериментального стрептозотоцинового діабету (2017)
Logoyda L. S. - Robustness evaluation of the chromatographic determination of verapamil hydrochloride (2017)
Федосов А. І. - Дослідження інуліну в артишоку суцвіттях, заготовлених в Україні та Франції, Кисличенко В. С., Новосел О. М. (2017)
Заєць Т. А. - Особливості впливу крововтрати на динаміку поглинально-видільної та глікогенсинтезувальної функцій печінки внаслідок краніоскелетної травми, Марущак М. І., Підгайна І. Я. (2017)
Степась Ю. М. - Особливості змін показників системи гемостазу та рівня С-реактивного протеїну у хворих на гострий холецистит, Лаповець Л. Є., Акімова В. М., Лавро З. Я. (2017)
Лаврін О. Я. - Біохімічні зміни пародонта в щурів на тлі дії тютюнового диму, Щерба В. В., Криницька І. Я. (2017)
Ляхович Р. М. - Отруєння фосфорорганічними сполуками: варіанти перебігу, діагностична та лікувальна тактика бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги, Джус М. Я., Кіцак Я. М., Нецюк О. Г. (2017)
Мельник А. В. - Гендерні особливості впливу гіпергомоцистеїнемії на метаболізм сірковмісних амінокислот та гідроген сульфіду в печінці, Заічко Н. В. (2017)
Фурдичко Л. О. - Порушення імунного гомеостазу в ранній період розвитку виразкової хвороби шлунка на тлі експериментальної пневмонії (2017)
Бондарчук В. І. - Морфометрична характеристика слизової оболонки порожнини рота і зміни показників гуморального імунітету при впливі різних типів запальної реакції за умови експериментального гастродуоденіту (2017)
Кузьмак І. П. - Окиснювальна модифікація білків у щурів різного віку за умов гострого отруєння токсинами блідої поганки, Дмухальська Є. Б., Підручна С. Р., Ярошенко Т. Я., Криницька І. Я., Куліцька М. І. (2017)
Руцька А. В. - Токсичний вплив глутамату натрію на живий організм (огляд літератури), Гецько Н. В., Криницька І. Я. (2017)
Кодацька Н. О. - Суспільні комунікації в контексті трансформації медіасередовища, Ятчук О. М., Лесюк О. В. (2021)
Porpulit О. О. - The Phenomenon of Media Continuum (2021)
Андрушків В. В. - Телебачення в умовах диджиталізації (2021)
Гиріна Т. С. - Експлікація національної ідентичності української громади у відчитах на радіо Північної Америки у 1933 р. (2021)
Кузнецова О. Д. - Телевізійна екологічна просвіта тревел-шоу "Орел і решка. Чудо світу" 2020 р. – першого півріччя 2021 р. (2021)
Пуцята І. С. - Трансформація прийомів інфотейнменту в контенті всеукраїнських телеканалів (2021)
Тонкіх І. Ю. - Особливості функціонування публічних Telegram-каналів як кросмедійної платформи (2021)
Tregub A. M. - Genre Differentiation of Service-Expert Programs Within the General Genre-Specific Division of Ukrainian Television (2021)
Тяпкіна Н. І. - Сатирично-гумористичні тексти української блогосфери як інструмент відтворення дійсності, Сарапій М. М. (2021)
Чернявська Л. В. - Інтернет-мем як складник медіареальності, Кутова О. С. (2021)
Баранецька А. Д. - Інструменти просування інтернет-ЗМІ (регіональні практики), Крамаренко І. Ю. (2021)
Варех Н. В. - Застосування інтент-аналізу в дослідженнях дискурсу мережевої комунікації (2021)
Dosenko A. K. - The Phenomenon of The Multimodal Service Media Text of the Communication Platform (2021)
Назаренко О. В. - Сайт вишу як елемент комунікації (2021)
Семен Н. Ф. - Пропагування вакцинації від Covid-19 у профілях програми "ТСН" в Instagram та Facebook (2021)
Скібан О. І. - Книжкова преса "Друг читача": від газети радянського взірця до сучасного мережевого ресурсу (2021)
Єрмолаєва Г. А. - Особливості самостійної роботи студентів як складової професійної підготовки майбутнього фахівця документно-інформаційних комунікацій в умовах карантинних обмежень (2021)
Пономаренко Л. Г. - Підготовка телевізійних програм розважальної тематики як складова онлайн-навчання, Мисечко А. О. (2021)
Темченко Л. В. - "Старі – нові" урбаноніми в комунікативному просторі Дніпра: до проблеми рецепції, Бучарська І. С. (2021)
Леонтьєва Т. С. - Соціальні мережі як форма комунікаційного простору для дитини (2021)
Panasenko O. I. - The study of steroidal compounds in thick extract of field pennycress herb (Thlaspi arvense L.), Tartynska G. S., Hutsol V. V. (2018)
Гнатюк М. С. - Особливості процесів ліпопероксидації в порожній кишці при резекції різних об’ємів паренхіми печінки, Татарчук Л. В. (2018)
Панасенко О. І. - Дослідження органічних кислот у сировині амброзії полинолистої, Горяча Л. М., Гуцол В. В. (2018)
Sheremeta L. M. - The influence of the apple pectin on some biochemical and hematological parameters of alcoholated animals, Haynuk M. B. (2018)
Летняк Н. Я. - Вплив вуглецевих наночастинок на гепатотоксичність тетрахлорметану, Корда М. М. (2018)
Усенко Т. В. - Вплив епоксико­назолу на гематологічні та цитохімічні показники периферичної крові щурів wistar hannover, Шуляк В. Г. (2018)
Марчишин С. М. - Дослідження жирнокислотного складу деяких рослин родини айстрові (Asteraceae), Гудзь Н. А., Басараба Р. Ю., Ярошенко Т. Я. (2018)
Рябуха О. І. - Вміст аскорбінової кислоти в печінці й надниркових залозах щурів при коригуванні аліментарного гіпотиреозу йодом різної хімічної природи (2018)
Щерба В. В. - Стан системи нітроген (ІІ) оксиду в щурів з пародонтитом на фоні гіпер- та гіпотиреозу, Корда М. М. (2018)
Кузнєцова В. Ю. - Дослідження антоціанів лушпиння цибулі ріпчастої, Кисличенко В. С., Сущук Н. А. (2018)
Криворучко О. В. - Визначення вмісту антоціанів і танінів у аронії чорноплідної плодах, Котов А. Г., Самойлова В. А., Котова Е. Е., Ковальов В. М. (2018)
Підручна С. Р. - Зміни показників калікреїн-кінінової системи та ендогенної інтоксикації у хворих на хронічний панкреатит із супутнім цукровим діабетом, Захарчук У. М., Бабінець Л. С., Адамів Г. В. (2018)
Регеда М. С. - Функціональний стан прооксидантної та антиоксидантної систем у легенях при екcпериментальному алергічному альвеоліті в умовах іммобілізаційного стресу та корекція його порушень корвітином, Ковальська М. Є. (2018)
Карпюк У. В. - Вивчення складу біологічно активних речовин і гемостатичних властивостей рідкого екстракту кукурудзи стовпчиків з приймочками для використання в акушерстві та гінекології, Серединська Н. М., Кисличенко В. С. (2018)
Марчишин С. М. - Дослідження вуглеводів кореневищ і коренів та трави родовика лікарського (Sanguisorba officinalis L.), Кудря В. В., Дахим І. С., Зарічанська О. В. (2018)
Федосов А. І. - Визначення кількісного вмісту суми фенольних сполук в артишоку суцвіттях, часнику листі та цибулинах, Кисличенко В. С., Новосел О. М. (2018)
Яременко М. С. - До питань використання та ідентифікації неофіцинальної сировини – листя Acorus calamus L., Гонтова Т. М., Сіра Л. М. (2018)
Беський В. О. - Особливості біохімічного складу сурфактанта легень щурів при гострому респіраторному дистрес-синдромі, Грищук Л. А., Шумеляк А. М., Марущак М. І. (2018)
Кисличенко О. А. - Дослідження мінерального складу сланей пармелії перлинової, Процька В. В., Журавель І. О. (2018)
Вронська Л. В. - Стандартизація сухого екстракту стулок квасолі за вмістом флавоноїдів (2018)
Лотоцька О. В. - Вплив питної води з різним вмістом стеаратів калію і натрію на вільнорадикальні процеси в організмі щурів (2018)
Повх В. Л. - Вплив модуляторів NMDA-рецепторів на біохімічні зміни в сітківці при ішемічному та травматичному ураженні зорового аналізатора (2018)
Анатолію Івановичу Гоженку – 70 років! (2018)
Luhinich N. M. - Effects of melatonin on oxidant and antioxidant status in the blood of alloxan diabetic rats, Gerush I. V., Grygorieva N. P. (2018)
Татарчук Л. В. - Особливості енергозабезпечення м’язової оболонки клубової кишки при резекціях різних об’ємів печінки, Шульгай А. Г., Гнатюк М. С. (2018)
Камуть Н. В. - Особливості лікувально-профілактичних заходів у дітей раннього віку, які мають порушення фосфорно-кальцієвого обміну (2018)
Любович О. Є. - Інтенсивність процесів ліпідної і білкової пероксидації в динаміці іммобілізаційного стресу на тлі гіпотиреозу, Кліщ І. М. (2018)
Kuyun L. O. - Levels of proinflammatory and immunosuppressive cytokines in peripheral blood in phlegmonous peritonitis patients (2018)
Никифорук А. Я. - Дослідження антиоксидантних властивостей екстракту зі шпинату городнього листя на моделі тетрахлорметанового ураження печінки, Фіра Л. С., Лихацький П. Г. (2018)
Яцина О. І. - Стан аденілатної системи еритроцитів щурів-самок під впливом тестостерону та естрадіолу за умов експериментального гіперактивного сечового міхура, Вастьянов Р. С., Дячкова Н. В., Хархота М. А., Костєв Ф. І. (2018)
Shcherba V. V. - The influence of thyroid hormones on protein oxidative modification in case of experimental periodontitis, Yaroshenko T. Ya., Kubant R. M., Korda M. M. (2018)
Нечитайло Л. Я. - Вміст кадмію і цинку в екосистемі Прикарпаття та вплив кадмієвої інтоксикації на мікроелементний статус організму експериментальних тварин (2018)
Дзюбановський І. Я. - Особливості стану прооксидантної системи при експериментальному перитоніті на тлі цукрового діабету, Вервега Б. М., Підручна С. Р., Мельник Н. А. (2018)
Горальський Л. П. - Порівняльна анатомо-імуногістохімічна характеристика селезінки представників класів птахи і ссавці, Дунаєвська О. Ф., Ярошенко Т. Я. (2018)
Пилипчук Т. П. - Особливості вільнорадикального окиснення при експериментальному синдромі тривалого стиснення, Криницька І. Я., Марущак М. І. (2018)
П’ятночка В. І. - Особливості про- й антиоксидантної систем та обміну сполучної тканини в пацієнтів із післяопераційною вентральною грижею за умов коморбідності, Мельник Н. А. (2018)
Корда М. М. - Вплив солей важких металів і гліфосату на ліпідний обмін, Дмухальська Є. Б., Ярошенко Т. Я. (2018)
Курило Х. І. - Вплив фітокомпозиції на основі козлятника лікарського і гaлeвiту на метаболічні зміни у тварин з інсуліно­резистентністю, iндукoвaнoю дeкcaмeтaзoнoм, Вольська А. С., Кліщ І. М., Заблоцький Б. В. (2018)
Паращук Е. А. - Дослідження летких компонентів бедринцю ломикаменевого (Pimpinella saxifraga L.), Марчишин С. М., Слободянюк Л. В. (2018)
Козир Г. Р. - Дослідження аміно­кислотного складу чорнобривців трави екстракту сухого (2018)
Малюванчук С. В. - Дослідження морфолого-анатомічних ознак Ajuga reptans L. трави, Грицик А. Р., Мельник М. В. (2018)
Сініченко А. В. - Вміст сапонінів у листках і кореневищах з коренями культивованих видів роду Primula L., Марчишин С. М., Стoйкo Л. І., Слободянюк Л. В. (2018)
Кузьмак І. П. - Деякі показники білкового обміну в щурів, отруєних блідою поганкою (2018)
Пінкевич В. О. - Дослідження елементного складу груші звичайної листя сорту Ноябрська, Новосел О. М. (2018)
Бондарчук В. І. - Гуморальні зміни у крові досліджуваних тварин при гіперергічному типі запальної реакції за умов експериментального гастродуоденіту (2018)
Горлачук Н. В. - Хромато-мас-спектрометричний аналіз тіанептину в сечі, Мосула Л. М., Зарівна Н. О. (2018)
Кедик А. В. - Гендерні особливості жирнокислотного та ліпідного спектра плазми крові в мешканців рівнинних населених пунктів Закарпатської області з різним трофологічним статусом, Рішко М. В. (2018)
Варех Н. В. - Застосування лінгвосеміотичного аналізу в дослідженнях медіадискурсу (2020)
Мадей А. С. - Тижневик "Дзеркало тижня. Україна" як соціальний і культурний феномен: тематичний діапазон та змістове наповнення історико-культурного контенту (2020)
Mantulo N. B. - Ritualization of Public Relations Communications in Postmodern Society: Theoretical Aspect (2020)
Микитів Г. В. - Архетипний символ як структурно-семантичне явище в сучасному медіадискурсі (2020)
Романчук В. О. - Висвітлення особливостей гібридної війни Росії проти України на сторінках журналу "Універсум" (1993–2020) (2020)
Bessarab А. О. - Spanish Book in the Focus of Ukrainian Television (on the Example of "1+1" TV Channel) (2020)
Бутиріна М. В. - Гомогенізація контенту в медіарепрезентаціях білоруських подій: досвід європейських ЗМІ, Гаркавенко Ю. С. (2020)
Василюк Т. Ю. - Лонгрид: специфіка подачі матеріалів в українських ЗМК (2020)
Волинець Г. М. - Суспільні наративи в сучасній українській політичній карикатурі, Альбіновська С. Ю. (2020)
Скуртул Г. С. - Конвергентність звукового образу як важливий чинник комунікативної ефективності (на прикладі радіопрограми "Саме там" Радіо НВ) (2020)
Березенко В. В. - Трансформація реклами в контексті розвитку диджитал-технологій (2020)
Керімов Р. Р. - Реалізація аналітично-прогностичної функції соціальним інститутом PR (2020)
Сащук Т. І. - Професійна комунікація журналістів-розслідувачів на сучасних онлайн-платформах (2020)
Pohrebniak І. V. - Internet-Communication as Key Parameters of Media Industry Formation (2020)
Ситник О. В. - Формування залежності та призвичаєння як результат дії технологій впливу на користувачів (2020)
Лісневська А. Л. - Медіатизація в розрізі професійного становлення майбутніх фахівців медіасфери: аналітико-прогностичний аспект, Фруктова Я. C. (2020)
Глебова Н. І. - Феномен міфологізованості серіальної продукції: соціологічні інтерпретації (2020)
Гугнін Е. А. - Дискурс постколоніалізму Е. Саїда, Е. Сезара, Л. Сенгора, Ф. Фанона в теоретико-соціологічній рефлексії зовнішнього впливу заходу (2020)
Ібрагімова З. І. - Бібліотека в соціокультурному просторі поліетнічних ОТГ: до концептуалізації соціологічного дослідження (2020)
Полторак В. А. - Політична ефективність особистості як показник специфіки її політичної участі та політичної поведінки: соціологічний аспект, Зоська Я. В., Стадник А. Г. (2020)
Contents (2021)
Avsheniuk N. - Teachers’ professional identity for inclusive education: Australian and Ukrainian approaches, Seminikhyna N. (2021)
Bidyuk N. - A brief overview of the Chinese education system, Sova M. (2021)
Vovk M. - Professional development of teachers in formal and non-formal education: Ukrainian and foreign contexts, Hodatska O., Venhryniuk O., Bronitska M. (2021)
Hryshchenko S. - Trends in the development of education and upbringing of orphan children in children’s houses of the Chinese people’s republic, Buzhina I. (2021)
Zadorozhna-Knyagnitska L. - Development of primary students’ emotional intelligence: analysis of foreign experience, Hadzhinova I. (2021)
Shvets O. - Peculiarities of "Integrated Design” master’s degree program at Cologne university of applied sciences (2021)
Androsenko A. - Development of future teachers’ pedagogical skills: comparative analysis of foreign and domestic experience (2021)
Prylepa I. - Cross-disciplinary approach to professional training: international experience (2021)
Chekanyuk K. - Professional development of biology teachers: a comparative analysis (2021)
Hnydiuk O. - Trends and peculiarities of professional and physical training of German armed forces officers (2021)
Bortniuk T. - The main aspects of forming entrepreneurial competence in future teachers in Ukrainian and foreign experienсe (2021)
Правила оформлення і подання рукописів (відповідно до міжнародних вимог) (2021)
Жаровська І. М. - Дискримінація в сучасному глобальному суспільстві: на прикладі вікового критерію, Ковальчук В. Б. (2020)
Лазарєв В. В. - Сутність негативного стимулювання у праві (2020)
Краглевич В. В. - Проблеми тлумачення та конституційності Закону України № 590-іх від 13.05.2020 р. аналіз практики його правозастосування (2020)
Шабанова С. О. - Правова характеристика окремих підстав розірвання трудового договору у зв'язку з виявленою невідповідністю працівника займаній посаді або виконуваній роботі (2020)
Габрелян А. Ю. - Об’єкт правопорушення передбаченого ст. 181-1 КУпАП "Заняття проституцією" (2020)
Мудрак І. В. - Окремі особливості комунікації потерпілого у кримінальному провадженні у формі приватного обвинувачення (2020)
Черняк О. О. - Правове регулювання рекомендації адвоката під час заміни (2020)
Кравченко Н. Б. - Міжнародно-правові статус і режим виключної економічної зони і відкритого моря: порівняльна характеристика (2020)
Khaskheli M. B. - TOW environmental migrants in the international refuge law and human rights: an assessment of protection gaps and migrants’ legal protection, Bishaw A. A., Gesell Mapa J., Gomes Dos Santos C. A. (2020)
Abstract and References (2020)
Бех А. А. - Ринок цифрових медіа в дослідженнях медіаекономікс (2020)
Князєва Т. В. - Розвиток Причорноморського економічного регіону в контексті міжнародних економічних відносин з країнами Євросоюзу та Азії, Богомол К. С. (2020)
Гарас О. М. - Шляхи покращення економічного стану країни в найближчий період на основі концепцій маркетингу, Колодінський С. Б. (2020)
Журибіда Н. Р. - Особливості формування стратегії економічної безпеки банків (2020)
Кузьминчук Н. В. - Методичні підходи до прогнозування попиту на експортно-імпортну продукцію як підґрунтя розвитку підприємницької діяльності, Куценко Т. М., Терованесова О. Ю. (2020)
Шелеметьєва Т. В. - Аналітичний інструмент стратегічного менеджменту: використання PEST-аналізу в туризмі, Гресь-Євреінова С. В., Мамотенко Д. Ю. (2020)
Балан В. Г. - Інструментарій нечіткої логіки у формуванні стратегічних цілей підприємства (2020)
Виноградова О. В. - Електронна комерція в епоху диджиталізації, Євтушенко Н. О., Крючок І. С. (2020)
Власова В. П. - Розвиток дунайських морських портів у контексті євроінтеграції Причорноморського регіону, Тарновська І. В. (2020)
Єсіна В. О. - Сфера водопостачання та водовідведення як складова якості життя населення: економічні та соціальні аспекти розвитку, Славута О. І., Матвєєва Н. М. (2020)
Завідна Л. Д. - Фінансовий потенціал підприємств готельного господарства (2020)
Зайцева Л. О. - Екологічна модернізація – ключовий фактор забезпечення відповідального бізнесу (2020)
Квілінський О. С. - Аналіз факторів впливу на розвиток промислових підприємств в умовах інформаційної економіки (2020)
Малевський Е. З. - Методичний підхід до планування змін в умовах розвитку промислових підприємств (2020)
Михайленко О. В. - Інформаційне забезпечення інноваційної діяльності підприємства, Данчук Ю. П., Черняк В. А. (2020)
Михайлова О. С. - Використання програмних продуктів під час мотивації праці в галузі молочного скотарства, Писаренко С. В., Вакуленко Ю. В. (2020)
Могилова А. Ю. - Маркетингові комунікації у просуванні оздоровчих послуг, Матвєєва М. С. (2020)
Побережна З. М. - Методологічні аспекти формування бізнес-моделі авіапідприємств (2020)
Хамініч С. Ю. - Формування асортиментної політики суб’єкта господарювання у сучасних умовах, Сокол П. М., Чубакова А. А. (2020)
Яровий В. Ф. - Соціально-економічна ефективність діяльності туристичних підприємств, Юрченко В. В. (2020)
Бородіна О. А. - Реформа державної регіональної політики України: децентралізаційні ризики та шляхи вирішення (2020)
Потапова Н. М. - Особливості управління соціальною інфраструктурою міст у сталому регіональному розвитку (2020)
Рекова Н. Ю. - Економічні проблеми відновлення сфер життєдіяльності міст постконфліктних територій, Олешко О. О. (2020)
Тимчишин Ю. В. - Інструментарій оцінювання виробничої безпеки регіонів (2020)
Міскевич І. О. - Формування сталого розвитку міст та агломерацій (2020)
Нагаївська Д. Ю. - Підвищення соціальної відповідальності бізнесу на основі відмови від дискримінаційної реклами (2020)
Марина А. С. - Управління державним боргом України на сучасному етапі, Сервачук М. О. (2020)
Петкова Д. Ф. - Довгострокові зобов’язання – як показник ступеня ураженості від кредитних ризиків на підприємствах харчової галузі (2020)
Тищенко О. І. - Напрями регулювання банківської ліквідності за новими стандартами, Тищенко В. В. (2020)
Зюкова М. М. - Підходи до обліку доходів за міжнародними та національними стандартами, Вороніна В. Л. (2020)
Костирко Р. О. - Концептуальні основи ризик-орієнтованого бухгалтерського обліку в забезпеченні безперервності діяльності підприємств, Юрченко О. С. (2020)
Костякова А. А. - Обліково-інформаційне забезпечення управління розрахунками з контрагентами (2020)
Прозоров Д. В. - Облік соціальних зобов’язань підприємства (2020)
Білоскурський Р. Р. - Цифрова економіка: державне регулювання та стратегія розвитку (2020)
Дмитришин Л. І. - Оптимізація транспортних процесів логістичної системи, Баран Р. Я., Романів Н. С. (2020)
Письменна М. С. - Cтратегія трансформації організації управління підприємством на основі інформаційних технологій (2020)
Вихідні дані (2020)
Луценко Н. С. - Современные возможности и тенденции в профилактике и лечении гемолитической болезни плода и новорожденного, Потебня В. Ю., Евтерева И. А., Островский К. В., Мазур О. Д., Соколовская И. С. (2017)
Шаповал О. С. - Комплексний підхід до оцінки стану біоценозу при функціональних кістах яєчників у жінок репродуктивного віку (2017)
Желтов А. Я. - Органосохраняющий принцип операций на глоточной миндалине у детей при экссудативных отитах (2017)
Бібик І. Г. - Структура захворюваності та поширеності рощзладів психіки та поведінки серед населення Запорізької області, Курочка В. Л. (2017)
Русин В. І. - Оцінка якості життя пацієнтів з тромбозами системи нижньої порожнистої вени залежно від способу лікування, Корсак В. В., Попович Я. М., Бойко С. О. (2017)
Матюха Л. В. - Обгрунтування індикаторів оцінки кращої лікарської практики при наданні первинної медичної допомоги, Медведовська Н. В., Баринов Ю. В. (2017)
Романюк А. Н. - Операція легеневого аутографа: двадцятирічний досвід (2017)
Ткаченко А. С. - Содержание матриксной металлопротеиназы-9 и ФНО-a в сыровотке крови при употреблении пищевой добавки Е407, Жуков В. И., Горбач Т. В., Васильева И. М., Ткаченко М. А. (2017)
Авраменко Н. В. - Опыт работы пренатального консилиума в Запорожской областиза период 2011-2015 гг, Ломейко Е. А., Никифоров О. А., Сухонос О. С. (2017)
Білай І. М. - Дослідження гострої токсичності біологічно активних речовин серед похідних 1,2,4-триазолу, Михайлюк Є. О., Цис О. В., Коваленко С. І., Шабельник М. П. (2017)
Ранда Я. - Динаміка стану запально-репаративних процесів у хворих на вугрову хворобу з супутньою кандидозною інфекцією (2017)
Каширин В. А. - Компьютерные технологии статического анализа биомедицинской информации (часть первая), Леонов В. П., Томашевский А. В. (2017)
Drahuntsov R. - Potential disguising attack vectors on security operation centers and siem systems, Rabchun D. (2021)
Лаптєва Т. О. - Алгоритм визначення міри існування недостовірної інформації в умовах інформаційного протиборства (2021)
Сусукайло В. А. - Використання підходу DevSecOps для аналізу сучасних загроз інформаційної безпеки (2021)
Ахрамович В. М. - Метод розрахунку захисту персональних даних від коефіцієнта кластеризації мережі (2021)
Цирканюк Д. А. - Метод побудови профілів користувача маркетплейсу і зловмисника, Соколов В. Ю., Мазур Н. П., Козачок В. А., Астапеня В. М. (2021)
Биць А. В. - Експериментальне визначення оптимальних параметрів роботи телеконференції на мобільних пристроях, Соколов В. Ю., Мазур Н. П., Козачок В. А., Бессалов А. В. (2021)
Чубаєвський В. І. - Оптимізації резерву обладнання для інтелектуальних автоматизованих систем, Лахно В. А., Ахметов Б., Криворучко О. В., Касаткін Д. Ю., Десятко А. М., Литовченко Т. О. (2021)
Паламарчук С. А. - Форми електронного підпису та особливості його використання в захищених інформаційних системах, Паламарчук Н. А., Ткач В. О., Шугалій О. О. (2021)
Ilyenko А. - Prospective methods of protecting the framework web application on the gradle automatic assembly system, Ilyenko S., Kulish T. (2021)
Глинчук Л. Я. - Реалізація стандарту симетричного шифрування des мовою програмування с та порівняння часу його роботи з відомими утилітами, Гришанович Т. О., Ступінь А. П. (2021)
Марценюк М. С. - Експериментальні дослідження стенду імітаційного моделювання роботи лазерного мікрофону для зняття акустичної інформації, Складанний П. М., Астапеня В. М. (2021)
Киричок Р. В. - Правила реалізації експлойтів під час активного аналізу захищеності корпоративних мереж на основі нечіткої оцінки якості механізму валідації вразливостей, Бржевська З. М., Гулак Г. М., Бессалов А. В., Астапеня В. М. (2021)
Шевченко С. М. - Модель захисту інформації на основі оцінки ризиків інформаційної безпеки для малого та середнього бізнесу, Жданова Ю. Д., Кравчук К. В. (2021)
Гнатюк С. О. - Удосконалений модуль криптографічного захисту інформації в сучасних інформаційно-комунікаційних системах та мережах, Смірнова Т. В., Бердибаєв Р. Ш., Бурмак Ю. А., Оспанова Д. М. (2021)
Писаренко Т. В. - Фінансове забезпечення наукових досліджень і розробок: стан, тенденції, Куранда Т. К., Кочеткова О. П. (2020)
Баланчук І. С. - Впровадження технології "штучного інтелекту" у Швеції (2020)
Писаренко Т. В. - Прогнозне дослідження з визначення пріоритетних наукових і технологічних напрямів для реалізації ЦСР № 6 "Чиста вода та належні санітарні умови", Кваша Т. К., Паладченко О. Ф., Молчанова І. В. (2020)
Осадча А. Б. - Пріоритетний напрям "Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань": аналіз фінансування та результативності, Гаврис Т. В. (2020)
Шабранська Н. І. - Основні напрями та заходи підтримки науково-технологічної та інноваційної політики у світі в період пандемії COVID-19, Березняк Н. В. (2020)
Овчаренко О. В. - Формування структури комплексного механізму забезпечення економічної безпеки регіону, Дубницький В. І., Федулова С. О. (2020)
Рева О. М. - Кількісні показники ставлення авіадиспетчерів до небезпек помилок, Камишин В. В., Борсук С. П., Шульгін В. А., Невиніцин А. М. (2020)
Фірсова Л. О. - Роль проєкту "Розвиток міжрегіональної мережі трансферу технологій" в інноваційному розвитку регіонів, Швед Н. Ю., Бессараб В. Г. (2020)
Горностай Н. І. - Інструменти і механізми трансферу технологій, Михальченкова О. Є., Любарський О. І. (2020)
Бєсєдін О. М. - Місце остеокоригувальної ахілотомії в формуванні опороздатної кукси стопи після ампутації її переднього відділу у хворих синдромом діабетичної стопи, Косульников С. О., Малюк Ю. Ю., Карпенко С. І., Тарнапольський С. О., Кравченко К. В., Кудрявцев А. С. (2017)
Біляєва О. О. - Порівняльна оцінка місцевого лікування гнійно-некротичних ускладнень при синдромі діабетичної стопи за допомогою аплікаційних сорбентів, Риб'янець Ю. В., Крижевський Є. Є. (2017)
Біляєва О. О. - Оцінка ефективності місцевого лікування ранової інфекції за допомогою оригінального аплікаційного сорбенту в експерименті, Крижевський В. В., Кароль І. В., Голуб О. А. (2017)
Велигоцкий А. Н. - Использование метода вакуум-терапии в комплексном лечении длительно незаживающих гнойных ран, Савицкий Р. В., Леонов А. В., Рыбак И. М. (2017)
Герасименко О. С. - Хірургічне лікування бойових пошкоджень живота в умовах гібридної війни (2017)
Драбовський В. С. - Моніторинг ранового процесу тканин передньої черевної стінки за допомогою дистанційної інфрачервоної термометрії, Малик С. В., Аветіков Д. С., Микитченко В. В. (2017)
Дяченко Л. О. - Методологія профілактики та ранньої діагностики хвороб на рівні первинної медичної допомоги в умовах впливу підвищенного стресу (2017)
Каніковський О. Є. - Диференційне лікування синдрому діабетичної стопи, Сандер С. В., Рубан М. М., Феджага О. П., Мосьондз В. В., Карий Я. В. (2017)
Карп С. Ю. - Сучасні підходи в реконструктивній хірургії оро- та фарингостом, Галай О. О. (2017)
Каширін В. О. - Стан спеціалізованої допомоги хворим на рак гортані в Запорізькій області (2001-2016), Хоролец О. В., Фудашкіна Л. М. (2017)
Каштальян М. А. - Хірургічне лікування вогнепальних поранень товстої кишки, Шаповалов В. Ю., Герасименко О. С., Каштальян М. М., Єнін Р. В. (2017)
Kovalchuk P. V. - Results of surgical treatment of calcaneal fractures in patients with diabetes mellitus, Gasko M. V., Taliuliuk S. V., Khomko O. Y. (2017)
Лехан В. М. - Доказова профілактика в роботі лікаря загально практики-сімейного лікаря, Крячкова Л. В., Гриценко Л. О. (2017)
Петрушенко В. В. - Ексрпериментальне порівняння ефективності контактного та безконтактного електрохірургічного гемостазу після резекції печінки, Гребенюк Д. І., Стойка В. І., Стукан С. С., Форманчук А. М. (2017)
Петрушенко В. В. - Експериментальна оцінка ефективності локальної клітинної аутотрансплантації у лікуванні хронічних виразок шлунка в умовах геморагічного шоку, Гребенюк Д. І., Собко В. С., Радього Я. В., Таран І. В. (2017)
Рябушко Р. М. - Мікробіологічна структура трофічних виразок нижніх кінцівок венозного генезу (2017)
Шаповал С. Д. - Гнійно-некротичні процеси стопи діабетика ускладнені сепсисом. Резистентні та полірезистентні збудники, Трибушной О. В., Савон І. Л. (2017)
Шепетько Є. М. - Морфологічні зміни, поєднанні ускладнення і гендерна динаміка гострокровоточивих дуоденальних виразок, Єфремов В. В., Струменський Д. О. (2017)
Філіп С. С. - Біполярна електроексцизія та ендоскопічна лазерна фотокоагуляція поліпів товстої кишки, Братасюк А. М. (2017)
Foundiur V. D. - Effect of ozonic and local vacuum therapy on reparative process activation in patients with ischemic-gangrenous form of diabetic foot syndrome, Iftodii A. G., Yakobchuk S. O., Grodetskyy V. K., Khomko O. Y. (2017)
Фусс Ю. О. - Нейтрофільно-лімфоцитарний індекс та прокальцитонін як маркери гнійно-некротичних ускладень при синдромі діабетичної стопи, Волобоєва А. О. (2017)
Khomko O. Y. - Application of galvanoenterosorption of antibacterial drugs in multimodal treatment of patients with thermal burns, Petryuk B. V., Sydorchuk R. I., Semenyuk I. E., Hrebeniuk V. I., Biltsan O. V., Zazulia I. V. (2017)
Ковалев О. О. - Резистентна мікробіота, імунна система і бактеріальний кануерогенез (Огляд літератури), Хоролец О. В. (2017)
Леонов В. П. - Компьютерные технологии статического анализа биомедицинской информации. (Часть четветрая - регрессионный анализ), Томашевскийи А. В., Каширин В. А. (2017)
Горпініч Т. І. - Дефініція понять "моніторинг" і "управління" в американській педагогічній традиції (2019)
Губіна О. Ю. - Поняття відкритого навчання в сучасній педагогічній думці (2019)
Іванова К. А. - Кафедра як креативний засіб реалізації завдань вищої школи, Лантух А. П. (2019)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського