Некряч T. - Переклад і культура: особистісний вимір (2012)
Максименко О. - Усний переклад мовою "B" у контексті глобалізації І розширення Європейського Союзу (2012)
Фокін С. - Роль кількісних параметрів при вишколі усних перекладачів (2012)
Прутько C. - Поетика Віктора Гюго у перекладі Максима Рильського (2012)
Дорошенко O. - Інтертекстуальність у романі Хуліо Кортасара "libro de manuel” та її відтворення в українському перекладі (2012)
Малікова O. - Семантичне наповнення ідентифікаційного фрейму релігійного концепту Divine Love (2012)
Марченко Н. - Взаємозв’язок понять "мова – культура – суспільство" у сучасній мовній картині світу (2012)
Коваленко Г. - Метафорична репрезентація концепту Dream в англомовному психоаналітичному дискурсі (2012)
Нікульшина Т. - Колористика ірреального: зіставний аспект дослідження (на матеріалі англійської та української мов) (2012)
Пономаренко O. - Еволюція дипломатичного дискурсу італії в епоху Середньовіччя (2012)
Гейко Т. - Шляхи збагачення мов у глобалізованому світі (на прикладі запозичень у французькій мові) (2012)
Дель Гаудіо С. - Склад в українській та італійській мовах: контрастивні аспекти (2012)
Бойніцька O. - Специфіка наративних стратегій в англійському історіографічному романі (2012)
Коваленко О. - Формування лінгвокраїнознавчої компетенції студентів (досвід роботи центру англійської мови та інформації), Фоменко О., Шелякіна А. (2012)
Чередниченко O. - Шевченко у франкомовному світі (2013)
Марченко H. - Відображення в фольклорній та літературній казці етично-естетичних принципів буття європейських народів (2013)
Афанасьєва O. - Поняття комунікативної поведінки у сучасній міждисциплінарній перспективі (2013)
Каратаєва M. - Засоби реалізації стратегії спокушання у віртуальній комунікації компанії Louis Vuitton (на матеріалі англомовної версії онлайнового журналу Histoires) (2013)
Каптюрова B. - Засоби параграфеміки у передачі емоційного стану мовців соціальних мереж та мікроблогів (2013)
Бабире O. - Мовностилістичні засоби реалізації іронії у комунікації на екотематику (на матеріалі соціальних медіа) (2013)
Пономаренко O. - Дипломатія, трипломатія, твіпломатія: новітній канон дипломатичного дискурсу (2013)
Ситдикова I. - Писемна комунікація у сучасному медіа дискурсі (2013)
Андрійченко Ю. - Гендерні особливості групи іменників heterosex i ortosex в сучасній іспанській мові (2013)
Бистров Я. - Дейктичні параметри біографічного наративу англомовної художньої прози: лінгвокогнітивний аспект (2013)
Калініна-Шамрай В. - Символічна активність тa семантика французького коміксу, Соболєва О. (2013)
Чистяк Д. - Методика аналізу давньогрецької міфічної ізотопії у франкомовному художньому тексті (2013)
Літяга В. - Поняття "концепт" у парадигмі сучасних лінгвістиних досліджень (2013)
Чередниченко О. - Українсько–романські перекладацькі відносини у критиці і бібліографії Григорія Кочура (2014)
Орлова І. - Стилістичний прийом висування як складова стилю автора та його відтворення у перекладі (2014)
Чернишова Ю. - Переклад сучасних релігійних текстів у контексті функцій релігійного дискурсу (2014)
Касяненко Д. - Фразеологія правничого євролекту крізь призму перекладу (2014)
Мегела К. - Методика аналізу відтворення дискурсивних маркерів (2014)
Некряч Т. - Деталь у цілісній картині світу Е.Гемінґвея: проблеми перекладу, Довганчина Р. (2014)
Бурмістенко Т. - Pоль метафори у створенні портрета політичного діяча Франції (2014)
Клименко Л. - Константа ART DE VIVRE у сучасній французькій лінгвокультурі (2014)
Пономаренко О. - Інтердискурсивність як провідна риса дипломатичного дискурсу (на матеріалі виступів екс-Міністра закордонних справ Італії Дж.Терці ді Сант-Агата на ІХ Конференції Послів у Римі) (2014)
Ігнатова О. - Звертання на "ти” і на "ви” у французькій мові: соціокультурний підхід (2014)
Соболєва О. - Синграфемні компоненти друкованих текстів як носії певних імпліцитних значень (2014)
Бритвін Д. - Cимволізація і десимволізація у лінгвопроетиці маргінальності (на матеріалі французької прози xx століття) (2014)
Костюк М. - Поняття "загального місця" в риториці (2014)
Скрипник А. - Концепт DIABLE у французькій лінгвокультурі (2014)
Афанасьєва О. - Поняття ритуалу в соціокомунікативному вимірі (2014)
Марченко Н. - Cуспільний чинник впливу на історію розвитку німецької мови та на її сучасний стан (2014)
Чередниченко О. І. - Метр українського перекладу (до 125-річчя від дня народження Миколи Зерова) (2015)
Некряч Т. Є. - "Підводні рифи" художнього перекладу: відтворення граматичного роду як складника сюжету (2015)
Довганчина Р. Г. - Сильні позиції тексту у перекладі художніх творів (2015)
Касяненко Д. С. - Мовні норми acquis communautaire і переклад (2015)
Кам'янець А. Б. - Метафора в публіцистичному тексті як об'єкт перекладознавчого аналізу (2015)
Фокін С. Б. - Автоматизація вибірки анафоричних повторів для перекладознавчих і контрастивних досліджень (2015)
Кощій Ю. П. - Синтаксичні особливості італійського перекладу з іспанської діалогів трагедії Ф.Г. Лорка "Криваве весілля" (2015)
Грищенко Ю. Ю. - Відтворення фонетичних відхилень у мовленні персонажів п'єси Б. Шоу "Пігмаліон"в українських перекладах: проблеми сценічності діалогу (2015)
Клименко Л. В. - Екологія комунікації крізь призму французької лінгвокультури (2015)
Пономаренко О. П. - Уточнення лінгвістичної термінології досліджень сучасного дипломатичного дискурсу (2015)
Соболєва О. М. - Метафорична та метонімічна спрямованість рекламних повідомлень (2015)
Чистяк Д. А. - Текстова концептосфера у поетиці Ш. Ван Лерберга (2015)
Малікова О. В. - Есе як мовленнєвий жанр науково-популярного християнського теологічного дискурсу (2015)
Антонова М. Ю. - Перелічення як засіб репрезентації картини світу (на матеріалі коротких оповідань) (2015)
Кукушкін В. В. - Концепт ЗНАМЕНИТІСТЬ як симулякр (2015)
Неборсіна Н. П. - Читання в гіпертекстуальному просторі поетичного дискурсу (2015)
Чередниченко О. І. - Категорії сучасного перекладознавства: проблеми і дискусії (2016)
Дорофєєва М. С. - Інформаційна ентропія у перекладі спеціальних текстів (2016)
Кам’янець А. Б. - Алюзії в публіцистичному тексті: функції та переклад (2016)
Лалаян Н. П. - Стратегії відтворення молодіжного сленгу у перекладі роману Юлі Це "Орли та Янголи" українською мовою (2016)
Левко О. B. - Морально-етична лексика в українських та англійських перекладах Біблії (2016)
Некряч Т. Є. - Полівізуальність тексту vs моновізуальність екранізації: проза Гемінґвея в інтерсеміотичному перекладі, Довганчина Р. Г. (2016)
Фокін С. Б. - Макроконтекстуальні характеристики мовлення персонажа в оригіналі і в перекладі (на матеріалі діалогів Дон Кіхота і Санчо Панси) (2016)
Єфименко В. A. - Співвідношення візуальних і вербальних елементів у казковому наративі (2016)
Кожедуб Л. А. - Імпліцитний план змісту тексту як лінгвістична категорія (2016)
Материнська О. В. - Семантична та словотвірна продуктивність меронімічної лексики (2016)
Пономаренко О. В. - Кореляція понять "комунікація" та "дискурс" у загальнонауковій, лінгвістичній і дипломатичній парадигмі (2016)
Потятиник У. П. - Легітимація консервативних фреймів: когнітивний аналіз (2016)
Шевченко М. Ю. - Засоби вираження емоційного напруження у романі Гійома Мюссо "Дівчина з Брукліну" (2016)
Вихідні дані (2016)
Афанасьєва О. М. - Ритуал та його кореляції з іншими регулятивно-внормувальними форматами комунікації (2017)
Бистров Я. В. - Методологічне підґрунтя дослідження наративу в когнітивно-дискурсивній парадигмі лінгвістики (2017)
Бурмiстенко Т. В. - Управлiнський дискурс у системі комунікації франкомовного суспільства (2017)
Карпова К. М. - Мультимедіа англомовного кулінарного блога (2017)
Клименко Л. В. - Корпусна і когнітивна лінгвістика: перспективи конвергенції методів (2017)
Материнська О. В. - Структура та семантика темпоральних меронімів у німецькій і англійській мовах (2017)
Сєчіна С. C. - Фреймове моделювання концепту ідентичність (identidad) у іспанській мові:предметно-центричний та ідентифікаційний фрейм (2017)
Соболєва О. В. - Стилістична забарвленість рекламних повідомлень (2017)
Чернова А. В. - Прагматичні пресупозиції та імплікатури дискурсу у французькій соціальній рекламі (2017)
Некряч Т. Є. - Flores rhetoricae: відтворення риторичних фігур у публіцистичному дискурсі, Довганчина Р. Г. (2017)
Плющ Б. O. - Непрямий переклад української художньої прози: значення паратекстуального фрейму (2017)
Ребенко М. Ю. - Характер і властивості суб'єктивної деформації в тексті художнього перекладу (2017)
Черноватий Л. М. - Структура англомовних термінів і способи їх передавання українською мовою, Малявіна М. Л. (2017)
Ольшанецький В. Ю. - Вплив системи легування та розмірної невідповідності решіток g- і g'- фаз на характеристики міцності монокристалічних жароміцних нікелевих сплавів, Глотка О. А., Кононов В. В. (2021)
Бабаченко О. І. - Дослідження структури та механічних властивостей сталей марки Т та К+Al+N+Ti після лиття та гарячої пластичної деформації (ГПД), Філоненко Н. Ю., Кононенко Г. А. (2021)
Сидорчук О. М. - Технологічні основи виготовлення інструменту з штампової сталі 4Х3Н5М3Ф (2021)
Нестеров О. В. - Використання новітніх екологічно безпечних технологій поверхневого зміцнення при азотуванні, Климов О. В., Ткач Д. В., Рубан В. Т. (2021)
Качан А. Я. - Влияние условий деформирования титановых сплавов на качество поверхности пера компрессорных лопаток, Уланов С. А. (2021)
Малинов Л. С. - Повышение свойств сталей получением в их структуре наряду с другими составляющими метастабильного аустенита и последующим упрочнением, Малинов В. Л., Бурова Д. В. (2021)
Нарівський О. В. - Математичне моделювання селективного розчинення сталі AІSІ 304 в оборотних хлоридовмісних водах при експлуатації теплообмінників, Пуліна Т. В., Субботін С. О. (2021)
Дядя С. І. - Дослідження утворення профілю обробленої поверхні при кінцевому фрезеруванні інструментом з великим вильотом, Козлова О. Б., Кушнір Є. В. (2021)
Дубровін В. І. - Інформаційна технологія оцінки якості обробки металевих поверхонь методом вейвлет-аналізу, Могильна М. В., Твердохліб Ю. В. (2021)
Наумик В. В. - Особливості проектного розрахунку формувально-заливо-вибивальних відділень ливарних цехів, Сажнєв В. М. (2021)
Мазур В. І. - Перспективи фундації феноменологічної теорії росту кристалів при електрокристалізації, Пінчук С. Й. (2021)
Хмельов І. В. - Метод техніко-технологічного аналізу автомобілів з урахуванням еволюції їх конструктивних параметрів, Процик О. П., Даниленко І. В. (2021)
Гуляєва Л. В. - Впровадження дидактичного методу моделювання в освітній процес з фізики: практичний аспект (2021)
Ольшанецький В. Ю. - Залежність критичних температур багатокомпонентних нікелевих сплавів від їх атомно-фазового стану, Глотка О. А. (2021)
Слинько Г. І. - Дослідження впливу складу бензиноводометанольної паливної суміші на техніко-економічні показники 4-тактного ДВЗ на частковому режимі, Сухонос Р. Ф., Охрименко В. В., Слинько В. В., Алмаєв В. І. (2021)
Мінцер О. П. - Кластеризація функціональних станів організму. Пілотне дослідження, Карленко В. П., Шевченко Я. О., Суханова О. О. (2021)
Костюкевич К. В. - Оптичні біосенсори на основі гібридних наноструктур та метаматеріалів, Крючина Є. А., Крючин А. А., Костюкевич С. О. (2021)
Мінцер О. П. - Аналіз біологічної активності води та її енергоінформаційних копій за даними кірліанограм, Краснобрижев В. Г., Пісоцька Л. А., Глухова Н. В., Тепла Т. Д. (2021)
Лищишин М. З. - Інформаційний аналіз дентальної імплантації у військовослужбовців із вторинною адентією та рекомендації щодо її лікування, Пономаренко В. О., Коваленко В. В., Угрин М. М. (2021)
Мінцер О. П. - Освітньо-наукова програма за спеціальністю 224 "Технології медичної діагностики та лікування", Бабкіна Т. М., Щербіна О. В., Краснов В. В., Бісюк Ю. А., Сергієнко Л. І. (2021)
Бабінцева Л. Ю. - Освітньо-наукова програма за спеціальністю 091 "Біологія", Горовенко Н. Г., Дзюблик І. В., Кирик Д. Л., Соловйов С. О., Подольска С. В. (2021)
Інформація для авторів (2021)
Мінцер О. П. - Логіка визначення здоров’я індивіда та популяції. Частина 2. Еволюційна медицина. системно-біологічні та інформаційні аспекти здоров’я людини, Новик А. М. (2021)
Рябуха О. І. - Дослідження засобами кореляційного аналізу діяльності ультраструктур профілю транспортувальної можливості фолікулярних тироцитів (2021)
Мінцер О. П. - Інформатика та кібернетика : Уніфікована освітня програма в галузях знань 22 "Охорона здоров’я" та 09 "Біологія" (Частина 1), Вороненко Ю. В., Бабінцева Л. Ю., Мохначов С. І., Габович А. Г., Суханова О. О. (2021)
Інформація для авторів (2021)
Гладій В. - Вплив держави на процес реформування місцевого самоврядування в сучасній Україні (2014)
Голуб’як Н. - Становлення регіональної політики в умовах розвитку громадянського суспільства (2014)
Климончук В. - Громадянське суспільство як простір утвердження сучасних форм політичних свобод в Україні (2014)
Шотурма Н. - Нормативно-правове забезпечення участі громадськості в процесі реалізації державної інформаційної політики (2014)
Марчук Н. - Політизація русинської ідентичності: внутрішні умови, причини, чинники (2014)
Шакарашвили М. - Проблемы и перспективы образовательной системы в постсоветском пространстве, Катамадзє М. (2014)
Данилюк І. - Україна як об’єкт відносин Ватикану та Російської імперії (кінець ХVІІІ – початок ХХ століть) (2014)
Лаврук Т. - Геополітична "тінь батька Гамлета” як детермінанта становлення "українського питання” (2014)
Марчук В. - Євроінтеграційний вибір України: суверенність і національні інтереси (2014)
Тиркус Ю. - Стратегічні засади входження України до простору ЄС (2014)
Андрушко В. - Соціальні концепції митрополита Андрея Шептицького: морально-правовий аспект, Лучків М., Волошин Л. (2014)
Богуш А. - Духовність у педагогічному вимірі (2014)
Волкова Н. - Цінність людського життя в контексті християнської етики та біоетики, Терешкевич Г., Толокова Т. (2014)
Вовченко В. - Інтелігенція і духовність (2014)
Матей (Гаврилів М.) - Українська духовність (2014)
Ілин Л. - Правові засади формування духовної сфери суспільства у Галичині другої половини ХІХ ст (2014)
Кобець Ю. - Політична і духовна сфери суспільства: особливості взаємодії (2014)
Луцький І. - Християнство як світоглядне джерело Української держави й права (2014)
Луцький А. - Ідеологічні чинники впливу на розвиток сучасної Української держави (2014)
Луцький М. - Церковний вплив на розвиток громадянського суспільства в Україні (2014)
Терешкевич Г. - Проблеми відношень між моральним законом і цивільним законами в контексті біоетики (2014)
Відомості про авторів (2014)
Пашкевич М. С. - Ефективне управління мінерально-сировинною базою корпоративних структур добувної галузі як чинник економічної безпеки країн Європи, Шагоян С. М. (2017)
Пилипенко Г. М. - Проблеми наднаціонального регулювання глобальної економіки, Гузенко І. Ю. (2017)
Stavytska Alla - Trends and prospects of optimization of the world information technology market development in globalization conditions (2017)
Антонюк О. П. - Перспективи використання аналізу великих даних в економіці України, Бєлкіна І. А. (2017)
Іванова Н. С. - Системотворчі елементи регіональної економічної безпеки (2017)
Ількова Н. В. - Cутність банкрутства підприємств у контексті визначення їхньої фінансової неспроможності (2017)
Кантур К. С. - Неформальні інститути як чинник монополізації ринку нафтопродуктів в Україні (2017)
Кишакевич Б. Ю. - Методи оцінювання інвестиційної привабливості регіонів, Нахаєва М. М. (2017)
Ложачевська О. М. - Моніторинг ринку автосервісних послуг, Григоренко Р. В. (2017)
Орловська Ю. В. - Підвищення конкурентоспроможності транспортного сектору України (2017)
Федуняк І. О. - Сучасний стан та динаміка розвитку картоплярства в сільськогосподарських підприємствах (2017)
Шевцова С. А. - Проблеми фінансового забезпечення інноваційної діяльності підприємств, Велика Д. М., Кривогуз Д. С. (2017)
Полішко Г. Г. - Удосконалення регулювання діяльності системних банків в контексті стабільного розвитку фінансових ринків (2017)
Разживін В. М. - Світовий досвід державного податкового регулювання стимулювання інноваційної діяльності підприємств (2017)
Тіверіадська Л. В. - Сучасний стан та перспективи розвитку фондового ринку України, Якименко А. М. (2017)
Ащеулова О. М. - Обґрунтування механізму моделювання системи формування внутрішніх економічних резервів вугледобувного підприємства (2017)
Вагонова О. Г. - Ефективність кредитування підприємницьких проектів як чинник привабливості їх реалізації, Досужий В. С. (2017)
Виноградова О. В. - Організаційно–економічний механізм консалтингової взаємодії, Євтушенко Н. О. (2017)
Котькалова-Литвин І. В. - Організація системи управління розвитком промислового підприємства (2017)
Оскома О. В. - Оперативно-календарне планування діяльності будівельного підприємства з урахуванням впливу обмежень (2017)
Павліха Н. В. - Стратегічні напрямки активізації розвитку регіональних ринків освітніх послуг в України, Долиняк Ю. О. (2017)
Прушківський В. Г. - Екологічні інвестиції в житлове будівництво як складова регіональної екологічної політики, Квактун О. О. (2017)
Мінцер О. П. - Логіка визначення здоров’я індивіда та популяції. Частина 1. Концептуалізація, Палагін О. В., Новик А. М. (2021)
Соловйов С. О. - Аналіз системної динаміки епідмемічного процесу ВІЛ-інфекції / СНІДУ в Україні, Дзюблик І. В., Ковалюк О. В., Олефір О. С., Мальчиков В. В., Симчук А. А. (2021)
Бабінцева Л. Ю. - Нові напрями біомедичної інформатики в стратегії змінення практичної медицини та біомедичної освіти. Прецизійна медицина та біоінформатика збудника запалення, Краснов В. В. (2021)
Ганинець П. П. - Кількісні оцінки якості надання реабілітаційної допомоги пацієнтам в умовах державно-приватного партнерства (2021)
Єрмакова І. Й. - Моделювання теплових реакцій людини під час занурення у теплу воду, Монтгомері Л. Д., Ніколаєнко А. Ю., Бондаренко Ю. М., Іванушкіна Н. Г. (2021)
Сарканич О. В. - Сучасні інформаційні технології безперервного професійного розвитку лікарів-реабілітологів (2021)
Стецюк В. З. - Використання елементів штучного інтелекту в експертній системі для діагностування генетичних відхилень, Бабінцева Л. Ю., Чиж Ю. М., Фіногенов О. Д., Самоненко Н. В., Муха І. П. (2021)
Мінцер О. П. - Валідність та логіка анкетування в процесах прийняття рішень, Сінєнко Н. О. (2021)
Інформація для авторів (2021)
Бурдільна Є. В. - Система векторного керування електроприводом конвеєра зернометальної машини, Сергієнко С. А., Чорний О. П. (2021)
Муха А. М. - Теплові режими роботи сильнострумового контакту електротранспорту під час проведення стендових випробувань, Устименко Д. В., Аль Саид Ахмад Мохаммад Диаб (2021)
Тодоров О. В. - Підсистема обробки вибірок даних активної та реактивної потужності трансформаторної підстанції, Бялобржеський О. В., Рева І. В., Беззуб М. А. (2021)
Папаїка Ю. А. - Методика вибору номінальної потужності силових трансформаторів в умовах розподільчих електричних мереж населених пунктів, Луценко І. М., Кошеленко Є. В., Циган П. С. (2021)
Колисниченко І. Ю. - Поліноміальна апроксимація динамічних сигналів одноплатформених ЖД ваг, Ткачов В. В. (2021)
Верещаго Є. М. - Моделювання схем джерел електроживлення зварювальної дуги в MATLAB / SIMULINK, Костюченко В. І. (2021)
Зіновкін В. В. - Фізичне моделювання нестаціонарних електромагнітних процесів у силовому трасформаторі при різкозмінних навантаженнях, Близняков О. В., Крисан Ю. О., Залужний М. Ю. (2021)
Дрешпак Н. С. - Питомі норми витрат енергії в задачі контролю ефективності її використання, Дрешпак О. С., Випанасенко С. І. (2021)
Олішевський І. Г. - Автоматизована методика розрахунку параметрів для нетрадиційних технологій опалення та кондиціонування будівель, Олішевський Г. С. (2021)
Шевченко В. П. - Магнітне поле трансформатора струму, Бабійчук О. Б. (2021)
Ащеулов А. А. - Анізотропний метадіелектричний перетворювач, Дерев’янчук М. Я., Лавренюк Д. О. (2021)
Шевченко С. Ю. - Врахування впливу запиленості поверхні фотоелектричних модулів на генерацію електричної енергії сонячною станцією за допомогою MATLAB, Данильченко Д. О., Білик С. Ю., Потривай А. Е., Ковтун Г. А. (2021)
Брилистий В. В. - Вимірювання крутного моменту для дослідження енергетичних характеристик приводів електромобілей, Назарова О. С., Осадчий В. В. (2021)
Вороненко Ю. В. - Фактори забезпечення ефективності замкнутої медичної освіти в сучасних умовах: неформальність, трансдисциплінарність і безперервність, Мінцер О. П. (2020)
Погорілий С. Д. - Застосування методів оброблення природної мови для виявлення симптомів ментального захворювання, Крамов А. А. (2020)
Ключко О. М. - Медична інформаційна система моніторингу стану здоров’я населення із захистом персональних даних (2020)
Мінцер О. П. - Самоорганізація пептидних наноструктурованих напівпровідників — потенційна основа подолання розриву між неорганічними та органічними елементами живого, Заліський В. М. (2020)
Марценюк В. - Комп'ютерне моделювання співіснування вірусних штамів: непередбачуваність через нелінійні явища, Карпінські М., Клос-Вітковська А., Весельська О., Андрущак І., Сверстюк А., Кучвара О. (2020)
ван Луїджтелаар Дж. - Сучасні принципи та технічне забезпечення досліджень на моделі генетичної форми абсансної епілепсії, ван Ойджен Дж. (2020)
Стецюк В. З. - Система обліку та статистичного аналізу даних про пацієнтів із діагнозом епілепсія, Бабінцева Л. Ю., Іванова Т. П., Федушка Г. М., Чиж Ю. М., Муха І. П. (2020)
Марценюк В. П. - Моделювання в галузі охорони здоров’я на регіональному рівні, Вакуленко Д. В., Скочиляс С. М. (2020)
Романов В. О. - Медичні комунікатори для сімейної медицини, П’ятчаніна Т. В., Ковирьова О. В. (2020)
Інформація для авторів (2020)
Адам О. Ю. - Поняття "людський капітал" в контексті розвитку теорії громадянського суспільства (2014)
Голинська Х. О. - Гендерний мейнстримінг в управлінні розвитком міст: загальна характеристика (2014)
Гончар В. М. - Концептуальні засади стратегії підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів місцевого самоврядування в сучасних умовах (2014)
Дідух Д. І. - Роль державного регулювання інтелектуальної власності в умовах інноваційної економіки (2014)
Драгомерецький В. С. - Інституційні та функціональні зміни в органах державного управління (2014)
Дурас М. М. - Механізми вдосконалення управління на місцевому рівні та наближення його до європейських стандартів (2014)
Зубчик О. А. - Якісна вища освіта: формування людського капіталу та підвищення конкурентоспроможності держави (2014)
Коломієць Є. В. - Аналіз російського досвіду формування системи інформаційно-аналітичного забезпечення центральних органів виконавчої влади (2014)
Кострубіцька А. В. - Механізми державного регулювання суспільного телебачення: досвід європейських країн (2014)
Лавренюк Ю. Ф. - Пріоритетні напрями антикорупційної політики України (2014)
Лікарчук Н. В. - Сутність стратегії планування як функції управління (2014)
Мамчур Г. В. - Види і моделі державної служби (2014)
Мотренко Т. В. - До питання про логіку розгортання форми вартості (логіка Гегеля і логіка "капіталу" К.Маркса) (2014)
Мусієнко М. В. - Геополітичний код США в контексті концепції глобального лідерства З. Бзежинського (2014)
Неліпа Д. В. - Оновлення змісту програм підготовки магістрів державної служби (2014)
Олабин О. В. - Трансформація методів державного управління в умовах переходу від авторитарного режиму до демократичного (2014)
Онищук С. В. - Проблеми державно-церковних відносин в Україні та шляхи їх вирішення (2014)
Папуша В. С. - Специфіка взаємодії органів публічної влади та інститутів громадянського суспільства (2014)
Порайко А. М. - Особливості бюрократизму в системі державного управління України (2014)
Проскурякова К. С. - Європейські стандарти державної служби: досвід Польської республіки (2014)
Самофалова О. Ю. - Державна стратегія правозахисної діяльності в Україні: зміст та пріоритети (2014)
Скіць С. В. - Інститут президенства в Україні: підвищення ефективності управління та пошук шляхів до суспільного діалогу (2014)
Соловйов В. М. - Новий державний менеджмент: визначення, сутність і ґенеза поняття (2014)
Тимощук К. А. - Основні напрями державного регулювання екологобезпечного розвитку України (2014)
Ткаченко О. В. - Методологічні засади дослідження кадрового забезпечення державного управління освітою в Україні (2014)
Черняхівська В. В. - Гендер в організації державного управління демократичних суспільств (2014)
Штельмашенко А. Д. - Аспекти формування бренда держави: закордонний досвід (2014)
Шульга М. А. - Інновації в державному управлінні як умова розбудови сервісної держави, Коновалова М. В. (2014)
Якібчук О. В. - Особливості екологічної безпеки України в системі національної безпеки (2014)
Адам О. Ю. - "Людські ресурси" в системі державного управління України (2014)
Андрієнко М. В. - Організаційні особливості здійснення державного управління сферою пожежної безпеки в СРСР (напередодні незалежності України) (2014)
Гасимов Р. А. - Інноваційні механізми взаємодії з громадськістю в системі державного управління (2014)
Гончар В. М. - Реалізація реформи місцевого самоврядування та курсу уряду на децентралізацію влади в Україні (2014)
Дубінська В. О. - Деякі аспекти політичного лідерства в системі державного управління (2014)
Дурас М. М. - Децентралізація публічної влади в Україні: сучасний стан та перспективи (2014)
Духаніна Т. І. - Головні напрями модернізаційно-інноваційного розвитку української державної влади (2014)
Жабенко Л. В. - Шляхи впорядкування мережі суб'єктів надання освітніх послуг з професійного навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування (2014)
Заболотна С. Г. - Економіко-правові механізми реалізації соціальної політики в умовах скорочення бюджетних видатків на оплату праці державних службовців (2014)
Зубчик О. А. - Освіта та демократія: українська молодь як суб'єкт суспільно-політичних трансформацій (2014)
Канавець М. В. - Напрями взаємодії органів державної влади та органів місцевого самоврядування з молодіжним рухом (2014)
Красніков Д. А. - Вплив управлінських рішень на виникнення порушень в сфері державних закупівель (2014)
Лі Жуйтін - Новий державний менеджмент: теоретичний та прикладний виміри (2014)
Лихач Ю. Ю. - Роль професійного навчання у процесі реформування державного управління та місцевого самоврядування (2014)
Лужикова Е. А. - Значение института международных избирательных стандартов в демократических государствах (2014)
Мамчур Г. В. - До питання про виникнення теорії і практики державної служби (2014)
Онищук C. В. - Основні механізми взаємодії держави та церкви на сучасному етапі державотворення, Гошовська В. А. (2014)
Пилипенко В. П. - Деякі підходи до дослідження поняття та сутності державної політики інноваційного розвитку (2014)
Пилипишин В. П. - Проблеми ефективності державного управління та шляхи їх подолання (2014)
Проскурякова К. С. - Організаційно-правові засади державної служби та кадрового забезпечення в Україні (2014)
Таньчук О. А. - Сутність державно-управлінських рішень (2014)
Тимощук К. А. - Механізми державного управління в умовах кризового екологічного становища (2014)
Шатило А. О. - Механізми формування та реалізації державної енергетичної політики в Японії (2014)
Штельмашенко А. Д. - Бренд держави: визначення та проблеми інтерпретації (2014)
Якiбчук О. В. - Державна полiтика екологiчної безпеки в контекстi суспiльної модернiзацiї (2014)
Газiмов Р. А. - Електронний уряд як дійовий механізм взаємодії і форма співпраці держави та громадян в інформаційному суспільстві (2015)
Гончар В. М. - Добровільне об'єднання територіальних громад (2015)
Дубінська В. О. - Вплив традицій та новацій політичного лідерства на державне управління (2015)
Заболотна С. Г. - Мінімальна заробітна плата як фінансовий механізм регулювання системи оплати праці державних службовців, її вплив на рівень життя та визначення межі бідності (2015)
Камок Т. В. - Квадрант-аналiз як інструмент моніторингу ефективності навчального процесу у вищих навчальних закладах України (2015)
Лікарчук Н. В. - Національні інтереси та національні пріоритети як складові національної безпеки держави (2015)
Лужикова Є. В. - ООН і держави – учасники: взаємодія в сфері реалізації універсальних міжнародних виборчих стандартів (2015)
Мамчур Г. В. - Особливості державного управління та організаційно-правових засад державної служби за правління гетьмана Павла Скоропадського (2015)
Пилипенко В. П. - Державне управління інноваційним розвитком в трансформаційний період (2015)
Самофалова О. Ю. - Оптимізація структури органів влади як механізм державної правозахисної політики (2015)
Соболєва К. Ю. - Трансформація системи державного управління в умовах децентралізації владних повноважень: очікування та реалії (2015)
Таньчук О. А. - Сутність публічного управління (2015)
Твердохліб О. С. - Організація доступу громадян до інформації в США (2015)
Ткаченко О. В. - Адміністративна відповідальність в системі державного управління: ознаки та принципи (2015)
Черняхівська В. В. - Роль гендерних стереотипів в процесі формуванні кар'єри жінки (2015)
Штирліна А. А. - Особливість ефективності надання державних послуг (2015)
Чаркіна А. О. - Основні засади визначення місця і правового регулювання діяльності державного службовця в Україні (2015)
Алієв А. М. - Механізм державного управління: сутність, структура та функції (2015)
Voytovych R. - Global leadership and effective administration in the conditions of Ukraine's search of a new geopolitical identity (2015)
Голинська Х. О. - Впровадження гендерного мейнстрімингу в порядок проведення публічних громадських обговорень органами управління містом (2015)
Гончар В. М. - Децентралізація влади в Україні на прикладі Київської області (2015)
Замараєв А. В. - Механізми використання людського потенціалу в системі державного управління (2015)
Зубчик О. А. - Основні ризики реформи системи вищої освіти в Україні (2015)
Кострубіцька А. В. - Іномовлення як об'єкт державного регулювання: досвід країн-членів ЄС для України (2015)
Линдюк О. А. - Вплив історичного досвіду модернізації на сучасний розвиток державної служби України (2015)
Lykhach Yu. - Creation and implementation of software process automation of human resource management in government (2015)
Лі Жуйтін - Т. Геблер та Д. Озборн про підприємницький характер нового державного управління (2015)
Лікарчук Н. В. - Способи придбання державної території: загальний аналіз (2015)
Мамчур Г. В. - Особливості організації державного управління та службової діяльності в козацько-гетьманській державі (2015)
Папуша В. С. - Функціонування державної служби в системі виконавчої влади (2015)
Проскурякова К. С. - Загальна характеристика організації та правового забезпечення управління державною службою в зарубіжних країнах (сучасний стан і підходи до реформування) (2015)
Сергієнко О. В. - Актуальні проблеми співвідношення нагляду та контролю у сфері містобудівної діяльності України (2015)
Тимощук К. А. - Роль екологічної політики серед глобальних проблем сучасності (2015)
Ткаченко О. В. - Види юридичної відповідальності в державній службі (2015)
Штирліна А. А. - Системи управління якістю як засіб вдосконалення органів місцевого самоврядування (2015)
Алімова С. Л. - Аналіз впливу валового внутрішнього продукту на рівень людського розвитку в Україні (2016)
Бернацький А. Б. - Фактори вивчення професійної компетенції державних службовців (2016)
Волошенко В. М. - Умови та пріоритети стратегічного планування розвитку сфери туризму на регіональному рівні (2016)
Дідух Д. І. - Інституційний вимір державного регулювання сфери інтелектуальної власності в країнах ЄС (2016)
Копилова М. С. - Модель взаємин держави та православної церкви у Другій Речі Посполитій (1918-1939) (2016)
Лаврентій А. С. - Налагодження ефективної комунікативної взаємодії між органами державної влади та інститутами громадянського суспільства в Україні (2016)
Лікарчук Н. В. - Способи придбання державної території: загальний аналіз (2016)
Локян А. Б. - Изучение личностных особенностей государственных служащих Республики Армения (2016)
Лужикова Е. А. - Избирательный процесс Украины и региональные избирательные стандарты ОБСЕ: сравнительный анализ (2016)
Мамчур Г. В. - Державна служба в Стародавньому Китаї (2016)
Матвейчук Л. О. - Електронне урядування: теоретичний аспект (2016)
Мединська Г. А. - Основні пріоритети гуманітарного розвитку в Україні (2016)
Неліпа Д. В. - Актуальні показники якісної державної служби (2016)
Поліщук В. С. - Публічно-приватне партнерство як базовий принцип нового державного менеджменту: світовий досвід (2016)
Рачинська О. А. - Специфіка функціонування соціальних медій в рамках європейської інформаційної політики (2016)
Сергієнко О. В. - Актуальні проблеми мотиваційної функції громадянського контролю органів публічної влади у сфері містобудування (2016)
Столар В. М. - Поняття "послуга" в теорії державного управління (2016)
Ткаченко О. В. - Адміністративна відповідальність посадових осіб в системі державного управління (2016)
Федоренко Т. А. - Участь громадськості у формуванні та реалізації державної політики у сфері охорони здоров'я в Україні: антикорупційні аспекти (2016)
Чаркіна А. О. - Особливості концепції реформування місцевого самоврядування в сучасній Україні (2016)
Алієв А. М. - Особливості концепції розвитку центрів надання адміністративних послуг у місті Києві на 2016 – 2018 роки (2016)
Величко К. І. - Інформаційна відкритість та демократизація державної служби як умова підвищення ефективності комунікації в публічному управлінні (2016)
Вербицька А. В. - Основні напрями удосконалення державної політики в сфері інтернаціоналізації вищої освіти України (2016)
Гасимов Р. А. - Електронне управління в органах місцевої влади: сучасний стан і шляхи вдосконалення (2016)
Зубчик О. А. - Вдосконалення організації державного управління у сфері вищої освіти в Україні (2016)
Канавець М. В. - Вплив інститутів громадянського суспільства на ефективність державного управління у сфері економічної безпеки (2016)
Кірєєв Д. Б. - Управлінські механізми розвитку інформаційної економіки в Україні (2016)
Лук'янчук Р. В. - Сучасний формат державного регулювання процесів забезпечення кібернетичної безпеки: досвід європейського союзу (2016)
Матвейчук Л. О. - Інформаційне суспільство: теоретичні аспекти (2016)
Папенко Н. C. - До питання про зовнішньополітичні концепції фрідріха августа хольштейна (1837-1909), Папенко Є. М. (2016)
Пилипенко В. П. - Механізми управліннядержавної політики інноваційного розвитку (2016)
Сивий Р. П. - Шведська модель євроінтеграційної політики: перспективи використання в україні (2016)
Чаркіна А. О. - Адаптація інституту державної служби в україні до стандартів європейського союзу: загальний аналіз (2016)
Антонюк В. В. - Взаємодія державних та недержавних суб'єктів забезпечення інформаційної безпеки в процесі протидії збройної агресії РФ проти України (2016)
Зубчик О. А. - Конкурентоспроможність як аналітичний інструмент дослідження державної політики (2016)
Копилова М. С. - Правове регулювання у сфері віросповідань як основа юридичного статусу православних церков у польській республіці (1918-1939 РР.) (2016)
Mamedaliyeva L. - International relations united nations and globalization: opening up opportunities with the backdrop of "humanitarian interventions" (2016)
Мешковський К. Е. - Проблеми державного управління в контексті дискурсу модернізації (2016)
Огілько А. В. - Реалізація судової влади в Україні: теоретико-методологічні засади (2016)
Поліщук В. С. - Практичні передумови формування нового публічного менеджменту у Великій Британії та США (2016)
Соболєва К. Ю. - Проблема визначення поняття державного управління в науковій літературі (2016)
Якiбчук О. В. - Екологічна безпека як фактор стійкого розвитку держави та суспільства в умовах глобалізації (2016)
Алієв А. М. - Сервісна сутність державної політики: проблеми та перспективи (2017)
Бернацький А. А. - Характерні риси адміністративно-територіального поділу в Україні (2017)
Гасимов Р. А. - Електронний уряд як механізм підвищення ефективності державного управління (2017)
Гребоножко Є. П. - Нові тенденції розвитку державної служби в сучасній Україні (2017)
Євдокимов В. В. - Механізм формування та реалізація державної політики циркулярної економіки, Сергієнко Л. В. (2017)
Замараев А. В. - Методологические аспекты определения развития человеческого потенциалу в контексте профессионализации государственной службы в Украине (2017)
Киреев Д. Б. - Механизмы управления информационной экономикой в Украине: государство и рынок (2017)
Матвієнко В. М. - Антикризове управління на регіональному рівні (2017)
Папенко Н. С. - Австрійська республіка: від демократії до авторитаризму, Папенко Є. М. (2017)
Пилипенко В. П. - Механізми впровадження державної політики інноваційного розвитку (2017)
Попсуй А. О. - Децентралізація та інноваційні системи надання якісних послуг (2017)
Савченко Н. В. - Державна політика зайнятості та світові тенденції у сфері прикладання праці (2017)
Цимбаленко Я. Ю. - Специфіка адміністративних процесів у державному управлінні: на прикладі ВНЗ (2017)
Шаульська Г. М. - Громадскість як індикатор системи державного управління та громадянського суспільства (2017)
Якібчук О. В. - Проблеми державного регулювання політики екологічної безпеки (на прикладі Одеської області) (2017)
Мелко В. Л. - Державне регулювання страхування будівельної діяльності в Україні (2017)
Бєдова О. А. - Організаційне забезпечення адаптації законодавства України до ACQUIS ЄС: стан, удосконалення (2017)
Бернацький А. А. - Спеціалізовані територіальні одиниці: їх особливості та критерії (2017)
Гаєвська Л. А. - Історія розвиткувітчизняної державної освітньої політики (друга половина ХІХ–початок ХХ століття), Шульга Н. Д. (2017)
Гребоножко Є. П. - Можливості впровадження та використання "Вестмінстерської" моделі реформування державного управління до умов України (на прикладі Великобританії) (2017)
Дивнич Г. А. - Англомовна компетентність державних службовців України: критерії, принципи та шляхи оцінювання (2017)
Заболотний А. В. - Система нормативно-правового регулювання державної служби (2017)
Зубчик О. А. - Державне управління як фактор конкурентоспроможності країни: Дж. М. Кейнс про пізнання економічних процесів та економічну політику держави (2017)
Кланца А. І. - Основні моделі збереження громадянського здоров'я як умови національної безпеки держави (2017)
Круть В. О. - Суб'єкти формування антикорупційної політики в системі державного управління України (2017)
Лікарчук Н. В. - Децентралізація органів державного управління: фактори, ознаки, підходи та форми (2017)
Лужикова Е. А. - Современные механизмы администрирования избирательного процесса в Украине и международные избирательные стандарты: какой должна быть реформа? (2017)
Марковець В. М. - Політичні засади становлення особистості як суб'єкта державно-управлінської діяльності (2017)
Мелко В. Л. - Державне регулювання страхування будівельної діяльності в Україні (2017)
Пилипенко В. П. - Державна політика інноваційного розвитку України в процесі модернізації (2017)
Семьоркіна К. О. - Участь організацій громадянського суспільства у впровадженні національної стратегії у сфері прав людини (2017)
Чигиринець Є. О. - Сутність механізмів регулювання державної політики зайнятості молоді (2017)
Якiбчук О. В. - Особливості державного регулювання екологічної безпеки в регіонах України (2017)
Барило О. Г. - Удосконалення системи інформаційно-аналітичного забезпечення підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях (2018)
Bovsunovskaya I. - Partnership of the authority, business and community as a complex of the capacity of the unioned territorial communities (2018)
Гоголь Т. В. - Формування соціоекономічної моделі вітчизняного аграрного сектору (2018)
Гребоножко Є. П. - Політичні механізми формування та використання людського потенціалу в системі державного управління: концептуалізація досвіду (2018)
Зубчик О. А. - Трансформація концепту "конкуренція" у науковій думці в контексті суспільного розвитку (2018)
Рачинська О. А. - Соціальна реклама як метод налагодження стійких суспільних зв'язків (2018)
Сивий Р. П. - Детермінанти трансформації концепцій державної служби в країнах Європейського Союзу (2018)
Фесянов П. О. - Організаційно-правові пріоритети розвитку інституту державної служби в Україні (2018)
Фостікова В. В. - Розвиток кадрового потенціалу в органах місцевого самоврядування (2018)
Черняхівська В. В. - Шляхи вдосконалення гендерної політики в системі державного управління (2018)
Sharap S. - Personal policy: concept, types, peculiarities in the state border service of Ukraine (2018)
Шірінова А. - К вопросу о применении инструментов нетарифного регулирования ВЭД (внешнеэкономическая деятельность) в контексте правил вто (всемирная торговая организация) (2018)
Bovsunivska I. - Strategy for the Development of Joint Territorial Groups: Theoretical Aspects (2019)
Лікарчук Н. В. - Фаворитизм як прояв корупції та управлінської некомпетентності (2019)
Reams L. C. - Arbitration vs Litigation – Has the Business Mindset Used the Mandatory Arbitration Clause/Agreement to Compromise the Right to Trial to Resolve Business Disputes in the United States (2019)
Ткач О. І. - Проблема біженців в міграційній політиці латиноамериканського регіону: політико-географічний аналіз, Ткач А. О., Штельмашенко А. Д. (2019)
Khomytskyi V. - New Public Management: US Experience for Ukraine (2019)
Цвих В. Ф. - Сучасна теорія публічного управління в США: від постбюрократичної парадигми Б. Армаджані та М. Барзелея до постмодерної концепції Ч. Фокса та Г. Міллера, Неліпа Д. В. (2019)
Ширинова А. Ф. - Проблемы государственного управления таможенной политикой в рамках ГУАМ (2019)
Воротін В. - Від державного-приватного до публічно-приватного партнерства в сфері управління підприємництвом в україні, Раджабов Р. (2019)
Зубчик О. А. - Теоретико-методологічні основи дослідження впливу організаційної культури на адміністративну ефективність (приклад України та Іракського Курдистану), Каміран К. К. (2019)
Рачинська О. - Оптимізаційний вплив мас-медіа на комунікативну взаємодію у сфері публічного управління (2019)
Рубан Ю. - Влада і авторитет: зміни в публічному управлінні та адмініструванні з погляду політичної філософії Ханни Арендт (2019)
Савков А. - Передумови інституціоналізації стратегічних комунікацій у системі публічного управління України, Сивак Т. (2019)
Ситник Г. - Вплив політичної системи та діяльності політичних партій на розвиток демократії: політико-управлінський аспект, Штельмашенко А. (2019)
Сьомін C. - Інформаційна складова публічної безпеки в умовах гібридної війни, Ткаченко І. (2019)
Томенко М. - Конституція як (не) основний закон для влади і суспільства (Про специфіку новітнього конституційного процесу в Україні) (2019)
Ворона П. - Регіональні особливості місцевих виборів 2020 року: Полтавщина, Соловей С. (2021)
Воротін В. - Модернізація механізмів ресурсного забезпечення системи публічного управління (аналіз проектів законодавчих актів, включених до порядку денного четвертої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання, серпень 2020р. – січень 2021р.), Коваль О. (2021)
Єсенніков К. - Ефективність системи державної служби як чинник сталого розвитку суспільства (2021)
Корчак Н. - Запобігання та протидія політичній корупції: правовий аспект, Корчак Я. (2021)
Лахижа М. - Компаративістика, архетипіка, імагологія як інновації у науці державного управління: методологічні аспекти (2021)
Морозова А. - Соціальний ліфт як засіб ротації державних службовців (2021)
Reams L. C. - Impact of the business mindset on student perceptions of the non-compete agreement (2021)
Ткаченко І. - Актуальні питання співробітництва України з міжнародними організаціями у сфері формування та реалізації політики регіонального розвитку, Ткаченко В. (2021)
Черняхівська В. - Методи дослідження гендерної політики в системі державного управління в межах антропоцентричної парадигми наукового пізнання, Тихоненко О. (2021)
Ворона П. - Ґенеза державності: Україна – Ізраїль: компаративний засадничий аналіз (2021)
Zeynalov A. - Organizational Citizenship Behavior in Azerbaijan: the Case of Asan Service (2021)
Луцька К. - Перспективи використання сучасних технологій у сфері протидії корупції в державному управлінні (2021)
Павко А. - Проблеми державного устрою та державного управління в політико-правовій спадщині Платона (2021)
Sherm A. - Building and Leading Teams: University Perspective on Educating Students and Developing Professionals in Public Administration and Business Organizations (2021)
Юсіфбейлі Р. - Комунікативні технології у взаємодії суспільства й органів публічного управління та адміністрування (2021)
Авер’янова Н. - Баталістика у зарубіжній та українській історії мистецтв (2021)
Авер’янова Н. - Специфіка збройних конфліктів постбіполярного світу в контексті NBICS-технологій: українські реалії, Воропаєва Т. (2021)
Безсмертна Н. - Cтановище української діаспори у Російській Федерації в умовах реваншистської політики Кремля щодо України (2021)
Бойко С. - Формування національно-культурної ідентичності українського суспільства: сучасні виклики і загрози (2021)
Бродецька Ю. - Екзистенційні витоки конфліктизації культурно-історичного простору (2021)
Воропаєва Т. - Конфліктизація культурно-історичного простору українства в умовах сучасних загроз: результати дослідження (2021)
Газізова О. - Державні підходи до формування національних цінностей української молоді: безпековий вимір (2021)
Грабовський С. - Конфлікт неінституціональної української філософії з офіційною ідеологією СРСР (1960-1980-ті), Грабовська І. (2021)
Дворкін І. - Єврейські погроми кінця ХІХ – початку ХХ ст. у сучасній українській історіографії (2021)
Денисюк С. - Місія післявоєнної української еміграції у працях Юрія Шевельова (2021)
Кагамлик С. - Церква в Україні в умовах сучасних загроз: реакція на російську військову агресію (2021)
Кобченко К. - Дім української науки в Мюнхені: сторінки інтелектуальної історії української повоєнної еміграції (2021)
Ковтун Л. - Колористика як інструмент теоретико-емпіричних досліджень конфліктів (2021)
Кузьменко С. - Права громадян на свободу світогляду та віросповідання в Україні: сучасний стан та ризики виникнення конфліктів, Тарасова Н. (2021)
Мотенко Я. - Методологічні основи інструменталізації історії (на прикладі курсу "Історія Вітчизни" у середніх загальноосвітніх навчальних закладах ОРДО), Шишкіна Є. (2021)
Обушний М. - Особливості конфліктизаційності сепаратизму в сучасній Україні (2021)
Обушний М. - Етнокультурна діяльність російської діаспори як "парасоля" для просування політичних інтересів РФ та внутрішня загроза в Україні, Грабовська І. (2021)
Отрошко Л. - Безпека спілкування в інтернет-просторі в умовах "інформаційної агресії" Російської Федераціі (на прикладі соціальної мережі Facebook) (2021)
Петутіна О. - Релігійна складова картини світу викладача технічного університету, Міщенко М. (2021)
Riy G. - Reasons for the creation of the Anti-Bolshevik Bloc of Nations (ABN): Eastern European and Ukrainian dimensions (2021)
Солонська Н. - Борис Олександрів: моральна травма за радянських часів та її подолання у Канаді (2021)
Сорочук Л. - Функціонування української етнокультурної традиції в умовах сучасних викликів і загроз (2021)
Стребкова Ю. - Викладання філософії за методом "рівний-рівному" у контексті деконфліктизації педагогічного процесу, Дранник В. (2021)
Телуха С. - Проблеми внутрішнього переселення в Україні (на основі інтерв’ю мешканців/мешканок селища Вільча) (2021)
Усатенко Г. - Українсько-австралійське літературне видноколо: виклики становлення, Усатенко Т. (2021)
Фігурний Ю. - Вплив реваншистської політики Кремля на релігійні конфлікти в сучасній Україні (2021)
Цюрупа М. - Гуманітарна криза у зонах збройних конфліктів: на що сподіватись людині, "яка надміру страждає" (2021)
Щербак М. - Архівні документи про соціальний антагонізм у Правобережній Україні ХІХ ст., Щербак Н. (2021)
Грабовська І. - Чоловіки-феміністи про корисність фемінізму для розвитку особи та спільнот (Рецензія на книгу: Кауфман М., Кіммел М. Чоловіки про фемінізм. К: Книголав, 2019. 208 с.), Наливайко Л. (2021)
Артюх С. Ф. - Идентификация источника загрязнения речной воды в зоне каскада малых ГЭС, Любимова Н. А. (2013)
Буданов П. С. - Экспериментальное определение электрофизических параметров поверхностных электролитических заземлителей передвижных электроустановок, Чернюк А. М. (2013)
Баженов В. Н. - Анализ работы релейной защиты и автоматики для послеаварийного восстановления схемы электроснабжения (2013)
Бурбело М. Й. - Удосконалення захистів розподільних мереж з об'єктами малої енергетики (сонячними електростанціями), Мельничук С. М. (2013)
Владимиров Ю. В. - О проекте новой редакции "Методики обчислення плати за перетікання реактивної електроенергіїміж електропередавальною станцією та її споживачами", Малышева Д. О. (2013)
Голик О. В. - Риски при принятии технологических решений в процессе производства кабельно-проводниковой продукции, Вылежанина Б. С., Ведмидь А. Г. (2013)
Гриб О. Г. - Измерение частоты электрической сети как показателя качества электрической энергии, Жданов Р. В., Гапон Д. А., Зуев А. А. (2013)
Гурин А. Г. - Дослідження впливу пластичності мідного провідника на напругу пробою ізоляції емальпроводу, Щебенюк Л. А., Голик О. В., Антонець С. Ю. (2013)
Гурин А. Г. - Метод оцінки механічного зношування та ресурсу кабельних ліній геофізичного пресувального обладнання, Бондаренко О. В., Швидкий О. (2013)
Дикань А. А. - Автоматической управление компенсацией реактивной мощности, Владимиров Ю. В. (2013)
Золотарев В. М. - Определение структурно-чувствительного показателя и константы скорости старения полимерных композиций на основе поливинилхлорида для изоляции кабельно-проводниковой продукции, Чулеев В. Л., Чулеева Е. В., Василец Л. Г. (2013)
Каршенов Д. П. - Уточнение математической модели m-пульсных регулируемых выпрямителей со смешаной RLC-нагрузкой в цепи постоянного тока (2013)
Ким Ен Дар - Методика расчета токопровода выоковольтных полимерных проходных изоляторов (2013)
Ким Ен Дар - Исследование электрического поля высоковольтного проходного изолятора с полимерной изоляцией, Назаренко А. В., Карюк Д. Г. (2013)
Топорова Ю. В. - Сравнительная характеристика методов определения реактивной мощности, Лазуренко А. П. (2013)
Мірошник О. О. - Рівномірний розподіл навантажень в мережі 0,38/0,22 кВ з використанням нейронної мережі (2013)
Рудевіч Н. В. - Математична модель синхронного генератора в фазних координатах для дослідження електромагнітних перехідних процесів в середовищі Matlab, Піскурьов М. Ф. (2013)
Сендерович Г. А. - Влияние погрешности сопротивления связи с системой на определение долевого участия субъектов в нарушении симметрии напряжений, Щербакова И. Г. (2013)
Сиротин Ю. М. - Энергетические режимы трехфазной трехпроводной цепи (2013)
Мегель Ю. Е. - Метод математического программирования для принятия решения при модернизации электросетей, Руденко А. П., Рыбалка А. И., Данилко И. В. (2013)
Ткаченко А. А. - Снижение токовых и динамических нагрузок в регулируемом электроприводе шахтного скребкового конвейера при заклинивании цепи, Осичев А. В. (2013)
Черкашина В. В. - Врахування параметрів навколишнього середовища в задачах проектування повітряних ліній (2013)
Щебенюк Л. А. - Кінетика нагрівання високовольтних силових кабелів із пластмассовою ізоляцією, Антонец Т. Ю. (2013)
Щербина С. А. - Особливості радіаційного модифікування фторомісних полімерів (2013)
Шутенко О. В. - Анализ достоверности распознавания типов дефектов трансформаторов при использовании отношений пар газов и графических образов объектов, Баклай Д. Н., Острикова Т. А., Мельник Н. Ю. (2013)
Юферов В. Б. - Электроимпульсное измельчение эластичных материалов в среде жидкого азота, Озеров А. Н., Винников Д. В., Буравилов И. В., Пономарев А. Н. (2013)
Артюх С. Ф. - Контроль и управление технологией воздухоочистки предприятий электротехнической промышленности, Любимова Н. А. (2013)
Артюх С. Ф. - Рациональная главная схема электрических соединений ГЭС - залог надежной работы станции, Лазуренко А. П., Бай И. А., Гончарова Е. Е. (2013)
Бойко А. Н. - Дрейф во времени емкости и тангенса угла диэлектрических потерь неэкранированных и экранированных сетевых кабелей (2013)
Бондаренко В. О. - Вибір пріоритетного напрямку проектування повітряних ліній 110 кВ в сучасних умовах, Черкашина В. В., Трегубова О. В. (2013)
Борцов А. В. - Определение интенсивности солнечного излучения для наклонной принимающей поверхности, Потовская Е. И. (2013)
Веприк Ю. Н. - Параметры электрических машин в математических моделях узлов двигательной нагрузки, Ганус О. А. (2013)
Голик О. В. - Экономические аспекты надежности кабельно-проводниковой продукции, Удовенко И., Найденко М. (2013)
Гурин А. Г. - Разрушение поверхностного слоя диэлектрика в концевых кабельных муфтах под действием грозовых перенапряжений, Гонтарь Ю. Г. (2013)
Кєссаєв О. Г. - Вплив на параметри передачі ексцентриситету та еліптичності коаксіальних радіочастотних кабелів (2013)
Костюков И. А. - Приближенная оценка радиальной составляющей магнитной индукции и напряженности магнитного поля в стальной проволоке брони силового кабеля (2013)
Лазуренко А. П. - Анализ работы ТЭЦ по тепловому графику нагрузки в летний период, Кругол Н. М. (2013)
Ломов С. Г. - Повышение электрической прочности коллектора МПТ (2013)
Лисенко Л. І. - Підвищення ефективності теплопостачання спортивного комплексу НТУ "ХПІ", Козлова І. Ю. (2013)
Лисенко Л. І. - Фактори впливу на ефективність сонячних колекторів та фотоелектричних панелей в Харківській області, Махотіло К. В., Косатий Д. М. (2013)
Нижевский И. В. - Исследование распределения потенциалов на поверхности грунта у въездов (входов) и углов заземляющего контура подстанции, Нижевский В. И., Крупенко А. А. (2013)
Рудевіч Н. В. - Математична модель лінії електропередач в фазних координатах для дослідження електромагнітних перехідних процесів (2013)
Сендерович Г. А. - Измерение гармонических составляющих токов и напряжений в текущем режиме трехфазной электрической сети (2013)
Федосеенко Е. Н. - Экспериментальное подтверждение варианта замещения вертикального электрода повышенной проводимости (2013)
Федюшко Ю. М. - Нагрев и проплавление электрических контактов при коммутации, Мрачковский А. Н., Радько И. П., Кохановский В. А. (2013)
Придубков П. Я. - Про магнітні параметри масивних феромагнітних тіл, Хоменко І. В. (2013)
Шумилов Ю. Н. - Импульсная электрическая прочность полимерных стержневых и гирлянд тарельчатых изоляторов в зоне сильных загрязнений (2013)
Шутенко О. В. - Анализ проблем, возникающих при интерпретации результатов хроматографического анализа растворенных в масле газов, Абрамов В. Б., Баклай Д. Н. (2013)
Щербина С. А. - Обоснование коэффициента радиационного облучения защитной оболочки на основе фторопласта - 2М по результатам механических испытаний (2013)
Щебенюк Л. А. - Исследование влияния дефектов поверхности медной проволоки на контролируемую дефектность изоляции эмальпровода, Антонец С. Ю. (2013)
Антонец С. Ю. - К расчету электрического поля в изоляции эмальпровода с изоляцией на основе полиимидных сополимеров, Щебенюк Л. А. (2014)
Артюх С. Ф. - Оценка параметров случайных процессов загрязнения окружающей среды энергетическими предприятиями, Любимова Н. А. (2014)
Владимиров Ю. В. - Реальные возможности ветроэнергетики Украины, Пилипенко Е. Э. (2014)
Гасанова В. В. - Анализ и выбор электрохимических аккумуляторов для энергоустановок долго живущих космических аппаратов, Каторгина Ю. Г., Столяров Я. А., Чечина Е. Г. (2014)
Гурин А. Г. - Разрушение увлажненного поверхностного слоя полимерной изоляции при грозовых перенапряжениях, Гонтарь Ю. Г. (2014)
Куксов А. О. - Імітаційне моделювання влучення розряду довгої іскри в точки площини в неоднорідному полі, Пєтков О. О. (2014)
Лазуренко О. П. - Щодо визначення вартості електричної енергії для побутових споживачів, Черкашина Г. І. (2014)
Мельников Г. И. - Способы построения энергосберегающих электромеханических стендов для испытания двигателей внутреннего сгорания, Коротков А. О. (2014)
Пономарев П. Е. - Влияние гидрофобизации изоляторов на распределение напряжения по их поверхности, Пономарева А. П. (2014)
Рудевіч Н. В. - Дослідження розповсюдження вищих гармонік уздовш лінії електропередач (2014)
Сокол С. О. - Аналіз існуючих методів вирівнювання напруженості і потенціалу вздовж стрижня турбогенератору на виході його із пазу статора (2014)
Чулеев В. Л. - Исследование электрофизических свойств композиций на основе поливинилхлорида для изоляции силовых кабелей низкого напряжения, Золотарев В. М., Чулеева Е. В., Антонец С. Ю. (2014)
Шумилов Ю. Н. - Проблемные вопросы выбора и применения полимерной изоляции для воздушных линий электропередачи (2014)
Шутенко О. В. - Аналіз законів розподілу концентрацій газів, розчинених в маслі високовольтних трансформаторів негерметичного виконання, Баклай Д. Н. (2014)
Щебенюк Л. А. - Критерий выбора коэффициента преломления света для полимерных оболочек оптического волокна, Петренко О. И., Удовенко И. И. (2014)
Щебенюк Л. А. - К анализу зависимости механического напряжения от времени одноосного растяжения для образцов высоконаполненных антипиренами ПВХ-пластикатов, Рябинин С. А., Стурченко А. И. (2014)
Гурин А. Г. - Кафедре "Электроизоляционная и кабельная техника" - 50 лет! (2014)
Артюх С. Ф. - Пути повышения энергоэффективности мощных электропечных установок, Кухарев А. Л. (2014)
Берщанский И. А. - Повышение технических характеристик искробезопасного светодиодного освещения (2014)
Васильченко В. І. - Цифрова підстанція як локальний рівень автоматизованої системи комерційного обліку електричної енергії, Гриб О. Г., Лелека О. В., Гапон Д. А., Саприка О. В., Ієрусалімова Т. С. (2014)
Васильченко В. И. - Метрологическое обеспечение средств учета и качества электрической энергии, Тесик Ю. Ф., Гриб О. Г., Саприка А. В., Иерусалимова Т. С. (2014)
Гриб О. Г. - Автоматизированная система контроля уровня перенапряжений и качества электрической энергии, Шевченко С. Ю., Белов Н. С., Гапон Д. А., Иерусалимова Т. С. (2014)
Кессаев А. Г. - Анализ внутренних и внешних помех при диагностике кабелей по характеристикам частичных разрядов (2014)
Ким Ен Дар - Пути оптимизации внутреннего электрического поля проходных полимерных изоляторов, Карюк Д. Г. (2014)
Кобозев А. С. - Тепловая защита при частых пусках асинхронных электродвигаталей на основе использования их обмоток в качестведатчиков температуры, Смилянский И. И., Заратуйко А. В. (2014)
Лазуренко А. П. - Использование группового регулирования механизмами собственных нужд ТЭЦ для повышения КПД в летний период, Кругол Н. М. (2014)
Лазуренко А. П. - Щодо визначення об'єму робочого баку електричного водонагрівача ємнісного типу, Черкашина Г. І. (2014)
Ломов С. Г. - Повышение электрической прочности коллектора МПТ (Часть 2) (2014)
Лисенко Л. І. - Порівняльний аналіз енергоефективних рішень щодо енергопостачання медичного комплексу, Логачова Д. О., Рудь А. І. (2014)
Мельников Г. И. - Исследование энергосберегающего электро-механического стенда на базе машины постоянного тока для испытаний двигателей внутреннего сгорания, Коротков А. О., Семиков А. В. (2014)
Нижевский И. В. - К расчету вероятности перекрытия линейной изоляции по кривой вероятности опасных параметров для случая удара молнии в опору, Нижевский В. И., Березка С. К., Хазаров О. Н. (2014)
Петков А. А. - Оценка защищенности поверхности грунта в районе расположения стержневого молниеотвода, Федорова Н. В. (2014)
Шумилова Э. Д. - Механизм разрушения пленочной изоляции при криогенных температурах, Шумилов Ю. Н. (2014)
Щебенюк Л. А. - До визначення навантажувальної спромож ності високовольтних силових кабелів із пластмасовою ізоляцією, Антонець Т. Ю. (2014)
Щербина С. А. - Апаратно-чутливі методи контролю ступеня зшивки радіаційно-модифікованої полімерної ізоляції кабелів (2014)
Чеботарьов А. М. - Побудова -ω-регулярного виразу, заданого графом елементарних продовжень (2022)
Балабанов О. С. - Логіка каузального виведення з даних в умовах прихованих спільних причин (2022)
Олексійчук А. М. - Розрізнювальна атака на шифросистему NTRUCipher, Матійко А. А. (2022)
Пепеляєв В. А. - Оптимізація надійності в рослинництві, Голодніков О. М., Голоднікова Н. О. (2022)
Чикрій А. О. - Екстремальні стратегії зближення керованих об’єктів в ігрових задачах динаміки з термінальною функцією плати, Раппопорт Й. С. (2022)
Мащенко С. О. - Мінімум нечітких чисел з нечіткою множиною операндів (2022)
Хиленко В. В. - Алгоритм декомпозиційного керування та прогнозування траєкторій нелінійних стохастичних систем за наявності різношвидкісних процесів у їхній динаміці (2022)
Пашко С. В. - Оптимізація розподілу капітальних інвестицій в умовах відкритої економіки на основі моделі "витрати–випуск" (2022)
Калюх Ю. І. - Застосування асимптотичних і чисельних методів для визначення меж стійкості розподілених систем у потоці, Лебідь О. Г. (2022)
Івохін Є. В. - Реструктуризація моделі "стан–імовірність вибору" на основі властивостей добутків прямокутних стохастичних матриць, Олецький О. В. (2022)
Харкевич Ю. І. - Про деякі асимптотичні властивості розв’язків бігармонійних рівнянь (2022)
Кашпур О. Ф. - Розв’язання інтерполяційної задачі Ерміта у скінченновимірному Евклідовому просторі (2022)
Масютка О. Ю. - Про задачу мінімаксної інтерполяції стаціонарних послідовностей, Моклячук М. П. (2022)
Колесник А. С. - Обґрунтування використання статистики каппа Коена в експериментальних дослідженнях NLP та Text Mining, Хайрова Н. Ф. (2022)
Летичевський О. О. - Інсерційна семантика VHDL-мови електронного дизайну, Одарущенко О. М., Песчаненко В. С., Харченко В. С., Москалець В. В. (2022)
Старков В. М. - Методи регуляризації некоректно поставлених задач квантової оптики (2022)
Семотюк М. В. - Теоретико-числові методи факторизації складених чисел та обчислення дискретного логарифма (2022)
7-ма Міжнародна наукова конференція "Математичне моделювання, оптимізація та інформаційні технології" – MMOTI-2021 (2022)
Title (2022)
Contents (2022)
Magli F. - Editorial: Corporate governance trends in emerging and developing countries (2022)
Pebriyanti D. M. D. S. - The CEO's foreign experience and the CEO's share ownership: Does tax aggressiveness matter?, Firmansyah A., Wijaya S., Irawan F. (2022)
Al Qatawneh I. S. - A comparative study on surveillance and privacy regulations (the UAE vs. the USA and the EU), Almobaideen W., Qatawneh M. (2022)
Hamdallah M. E. - The influence of sustainable innovation on financial entrepreneurship performance: Growth and prediction in an emerging market, Srouji A. F. (2022)
Rao A. L. - The ignored tool of corporate governance rating: An overview of the corporate world in the emerging market, Kulshrestha N., Ramakrishnan G., Bahuguna P. C. (2022)
Lawal A. - The role of accounting information systems in firms' performance during the COVID-19 pandemic, Mohamed R., Abdalla H., ElKelish W. W., Lasyoud A. A. (2022)
Bajrami B. - Impact of the government size on economic growth in the Western Balkan countries, Gashi A., Ukshini K., Rexha D. (2022)
Lastuti Y. - Income inequality, regional characteristics and household's conspicuous consumption: An empirical study in developing market, Khoirunurrofik K. (2022)
Alijoyo A. - Public perception and firm's market performance: The case of Annual Report Award in the emerging economy, Sirait K. B. (2022)
Nobanee H. - Bibliometric analysis of foreign exchange risk, Shanti H. Z., Dilshad M. N., Alzaabi F., Alkindi S., Alhammadi J., Alnaqbi M. (2022)
Dosunmu A. G. - A discourse analysis of career experiences of women in the developing country (2022)
Ibraimi X. - Privatization in post-war Kosovo: Legal review (2022)
Bamata N. H. - Optimizing access to external finance by small and medium-sized enterprise start-ups: Towards the development of a conceptual framework, Phiri M. A. (2022)
Qatawneh A. - The influence of data mining on accounting information system performance: A mediating role of information technology infrastructure (2022)
Maibvisira G. - The impact of experience and age of board members on profitability and efficiency: Evidence from state enterprises and parastatals in emerging markets, Muregwi H. N., Mutambara E. (2022)
Abu-Serdaneh J. - Managerial ownership and executive compensations: Interaction and impact on earnings management practices in an emerging economy, Ghazalat A. (2022)
Nasution E. - The drivers of the project of finance interest rate in the ASEAN-4 countries, Sugiarto Sugiarto, Ugut G. S. S., Hulu E. (2022)
Сірко А. - Етатизм і лібералізм як провідні та конкуруючі парадигми розвитку економічної теорії (2021)
Монастирський Г. - Інституційні дисбаланси моделі управління розвитком території, Волосюк М. (2021)
Лободіна З. - Сучасні тенденції розвитку та наслідки трансформації бюджетної системи України в контексті реформування управління публічними фінансами, Дем’янишин В., Кізима Т., Савчук С. (2021)
Сембієва Л. - Актуальність бюджетних інвестицій і визначення їхнього поняття, Ісмаїлова А. (2021)
Бричко М. - Бібліометричний аналіз наукових досліджень з питань довіри до фінансового сектору економіки, Літовцева В. (2021)
Люба О. - Еволюція і суть зовнішньоекономічної діяльності як основи соціально-економічного розвитку держави (2021)
Люльов О. - Корпоративна соціальна відповідальність в управлінні трудовими ресурсами, Пімоненко Т., Зябіна Є., Овусу Е. К., Овусу Е. (2021)
Жмай О. - Корпоративна соціальна відповідальність: вклад мобільних операторів України у подоланні наслідків поширення COVID-19 (2021)
Захарова Т. - Оцінка ефективності заходів щодо вдосконалення управління підприємствами туристичної галузі в умовах євроінтеграції (2021)
Семанюк В. - Облікове обґрунтування доцільності оптимізації бізнес-процесів в підприємствах IT-галузі, Папінко А. (2021)
Муравський В. - Відкритий документообіг на основі технології блокчейн для кіберзахисту системи обліку, Хома Н., Хохлова Л., Лю Чен’ю (2021)
Ясишена В. - Особливості обліку внутрішнього гудвілу, Пилявець В. (2021)
Івасечко У. - Фінансові ресурси підприємств будівельної галузі як важелі соціального партнерства: облік та оподаткування, Гуменна-Дерій М., Дерій В. (2021)
Назарова І. - Еволюція обліково-інформаційних систем у здійсненні безготівкових розрахунків (2021)
Шкільняк М. - Управління закладами охорони здоров’я: виклики та перспективи, Желюк Т., Дудкіна О., Жуковська А., Попович Т. (2021)
Тулай О. - Анізотропність фіскальної політики в глобальному та локальному вимірі, Алексеєнко Л. (2021)
До відома авторів "Вісника економіки" (2021)
Bilous O. V. - Contextual interpretation of concepts and categories administrative litigation: basic techniques and rules (2021)
Кувакін С. В. - Адміністративні корупційні правопорушення: поняття, сутність та особливості (2021)
Коломоєць О. К. - Взаємодія державної служби фінансового моніторингу України з суб´єктами первинного фінансового моніторингу (2021)
Лютіков П. С. - Основні напрями підвищення ефективності тлумачення адміністративно-деліктних правових норм, Ліпинський В. В. (2021)
Bielov D. M. - Constitutional and legal regulation of economic relations: selected aspects, Hromovchuk M. V. (2021)
Кобрусєва Є. А. - Шляхи покращення ефективності функціонування адміністративно-правового забезпечення права на мирні зібрання в Україні (2021)
Легеза Ю. О. - Проблеми поводження з техногенними відходами, Северин В. Ю. (2021)
Філатов В. В. - Доктрина інформаційних правовідносин в умовах державної політики перехідного періоду в Україні (2021)
Шевченко М. В. - Предметна юрисдикція адміністративних судів: шлях еволюції та оцінка перспектив її звуження у світлі зарубіжного досвіду (2021)
Наконечна А. В. - Сучасний стан контролю в сфері банківської діяльності: проблеми та шляхи вдосконалення (2021)
Михайловська О. В. - Формування потенціалу публічно-партнерської взаємодії в системі публічного управління (2021)
Косач І. А. - Реалізація механізму державно-приватного партнерства в Україні: сучасні реалії та перспективи, Кулик О. С. (2021)
Яковенко Ю. Л. - Шляхи удосконалення системи кібербезпеки в Україні, Деркаченко Ю. В., Кухтик С. В., Березовський Д. О. (2021)
Duka A. P. - Transformations of public power in Ukraine (2021)
Старченко Г. В. - Необхідність інституційно-управлінських та інституційно-правових змін в сфері управління публічними проєктами та програмами (2021)
Вихідні відомості (2021)
Баженова О. В. - Поточні рахунки та економічне зростання: емпіричне дослідження впливу на прикладі країн що розвиваються (2021)
Островська Н. С. - Особливості кредитної та інвестиційної політики міжнародних фінансових організацій, Абделязіз Д. М. (2021)
Косач І. А. - Фінансовий механізм інноваційно-інвестиційного розвитку підприємництва: сучасні аспекти, Жаворонок А. В., Дегтярьов А. В. (2021)
Михайловська О. В. - Сучасні напрями стратегічного розвитку національної видавничо-поліграфічної галузі (2021)
Старченко Г. В. - Проєктно-орієнтований технологічний бізнес, як основний елемент моделі інноваційного розвитку національної економіки (2021)
Chornodid I. S. - The implementation of market economies experience in social orientation of Ukraine’s economy (2021)
Холявко Н. І. - Напрями діяльності та переваги провідних BigTech-компаній світу, Колоток М. О. (2021)
Лагодієнко Н. В. - Фінансове забезпечення інноваційної діяльності в системі підвищення конкурентоспроможності переробних підприємств АПК, Шаповалова І. О., Рибалко С. В. (2021)
Лагодієнко В. В. - Інноваційні напрями підвищення конкурентоспроможності продукції хлібопекарської промисловості на основі використання АВС-XYZ-аналізу, Козак К. Б., Булюк В. В. (2021)
Жаворонок А. В. - Напрями розвитку пірингового кредитування в Україні (2021)
Дубина М. В. - Проблеми формування фінансового забезпечення розвитку лісогосподарських підприємств в Україні, Зінкевич О. В. (2021)
Duka A. P. - Financial support of modern technological transformations (2021)
Дерун І. А. - Застосування методів рентабельності активів для оцінювання інтелектуального капіталу у стратегічному аналізі (2021)
Мисака Г. В. - Аналітичний інструментарій управління витратами обігу підприємств торгівлі в умовах невизначеності (2021)
Вихідні відомості (2021)
Холявко Н. І. - Напрями підвищення ефективності реалізації міжнародних освітніх проектів (2021)
Федишин М. П. - Роль міжнародних організацій у забезпеченні макрофінансової стабілізації України (2021)
Косач І. А. - Управління інноваційно-інвестиційним розвитком підприємництва в умовах трансформаційної економіки, Дегтярьов А. В. (2021)
Михайловська О. В. - Сутність категорії "ресурси": теоретичні та практичні аспекти (2021)
Лагодієнко В. В. - Техніко-технологічна модернізація підприємств харчової промисловості як засіб підвищення конкурентоспроможності, Козак К. Б., Рибалко С. В. (2021)
Лагодієнко Н. В. - Підходи до здійснення моніторингу інноваційного наповнення конкурентного потенціалу підприємств харчової промисловості, Шаповалова І. О., Хутак А. Ш. (2021)
Жаворонок А. В. - Напрями вдосконалення диверсифікації банківських послуг в сучасних умовах (2021)
Абрамова А. С. - Дистанційне обслуговування юридичних осіб комерційними банками в Україні (2021)
Дубина М. В. - Детермінанти удосконалення функціонування системи фінансового забезпечення розвитку лісового господарства в Україні, Зінкевич О. В. (2021)
Островська Н. С. - Диверсифікація банківських послуг: світовий досвід, Васечкіна В. О. (2021)
Попова Л. В. - Внутрішній контроль страхових компаній в сучасних умовах розвитку (2021)
Ткачук І. Я. - Теоретичні підходи до трактування принципів фінансів громадянського суспільства (2021)
Вихідні відомості (2021)
Content (2021)
Pylypaka S. - Designing an outer toothed gear whose wheel teeth are outlined by the logarithmic spiral arcs, Kresan T., Volina T., Hryshchenko I., Pshenychna L., Tatsenko O. (2021)
Beisembayev A. - Method for analytical description and modeling of the working space of a manipulation robot, Yerbossynova A., Pavlenko P., Baibatshayev M. (2021)
Rakhmatulina A. - Analytical solution of the problem of dynamic synthesis of a six-link straight-line converting mechanism of the sucker-rod pumping drive, Imanbayeva N., Ibrayev S., Uderbayeva A., Nurmaganbetova A. (2021)
Akhmedov N. - Behavior of solution of the elasticity problem for a radial inhomogeneous cylinder with small thickness, Akbarova S. (2021)
Polyakova I. - Determining the dynamic characteristics of elastic shell structures, Imambayeva R., Aubakirova B. (2021)
Zelenyak V. - Determining patterns in thermoelastic interaction between a crack and a curvilinear inclusion located in a circular plate, Klapchuk M., Kolyasa L., Oryshchyn O., Vozna S. (2021)
Nekora V. - Determination of features of composite steel and concrete slab behavior under fire condition, Stanislav Sidnei S., Shnal T., Nekora O., Dankevych I., Pozdieiev S. (2021)
Panchenko S. - Defining patterns in the dynamic load and strength of the bearing structure of a covered freight car with a filler in the girder beam, Fomin O., Vatulia G., Lovska A., Bahrov O., Fedosov-Nikonov D., Rybin A. (2021)
Pihnastyi O. - Using the asymptotic approximation of the Maxwell element model for the analysis of stress in a conveyor belt, Chernіavska S. (2021)
Suleimenov U. - Determining the features of oscillations in prestressed pipelines, Zhangabay N., Utelbayeva A., Ibrahim M. N. M., Moldagaliyev A., Abshenov K., Buganova S., Daurbekova S., Ibragimova Z., Dosmakanbetova A. (2021)
Cherniuk V. - The problem of hydraulic calculation of pressure distribution pipelines, Hnativ R., Kravchuk O., Orel V., Bihun I., Cherniuk M. (2021)
Abstract and References (2021)
Батлук В. А. - Підвищення екологічної безпеки експлуатації систем водопідготовки і водоочищення в теплоенергетиці, Романцов Е. В. (2013)
Гречка І. П. - Математична модель гідравлічного стенда для випробувань домкратів, Клітной В. В., Свинаренко М. С. (2013)
Грицюк А. В. - Расчётный метод исследования пульсаций давления в сервоприводе регулятора дизеля, Григорьев А. Л., Врублевский А. Н., Овчинников А. А. (2013)
Доманський І. В. - Перспективи розвитку схемотехнічних рішень зовнішнього електропостачання тягових підстанцій залізниці (2013)
Дорундяк Л. М. - Математична постановка і числовий аналіз задачі про рух повітряного потоку в циклоні, Лютий Є. М., Тисовський Л. О., Ляшеник А. В. (2013)
Душкин В. Д. - Математическая модель дифракции волн на периодической плоскопараллельной системе импедансных лент (2013)
Іваніцькая О. П. - Типізація та моделювання гідравлічних модулів з одноштоковим гідравлічним циліндром (2013)
Колісніченко Е. В. - Аналіз стану та тенденція використання комерційних програмних пакетів для одно- та двокомпонентної суміші, Найда М. В., Ткачук Ю. Я., Хованський С. О. (2013)
Кондратенко О. М. - Моделювання тепло- та масообмінних процесів у фільтрі твердих частинок дизеля. Частина 4: Розрахункове дослідження робочих характеристик фільтра, Строков О. П. (2013)
Кононенко А. П. - Модель рабочего процесса эрлифта с учётом структуры газожидкостных образований снарядного водовоздушного потока, Калиниченко В. В. (2013)
Кононенко А. П. - Совершенствование гидроимпульсаторов изменением гидравлических параметров ударного трубопровода, Овсянников В. П., Оверко М. В. (2013)
Лебедєв А. Ю. - Визначення критерія кавітації лабіринтно-гвинтового насоса (2013)
Левтеров А. М. - Анализ математических моделей механизма сажеобразования при сжигании углеводородных топлив, Левтерова Л. И. (2013)
Левтеров А. М. - Численное моделирование рабочего цикла дизеля с непосредственным впрыском. Прогнозирование эмиссии сажи и оксидов азота, Левтерова Л. И. (2013)
Мазур О. С. - Сравнительный анализ двух подходов к исследованию параметрических колебаний ортотропных пластин сложной формы (2013)
Максимова М. О. - Метод визначення параметрів синусоїдальних відбивачів інфрачервоних обігрівачів (2013)
Межуєв В. І. - Оцінка ефективності інформаційної технології предметно-орієнтованого математичного моделювання (2013)
Мигущенко Р. П. - Дослідження системи управління вібраційним об'єктом, Кропачек О. Ю., Семенченко А. С., Матяш К. В. (2013)
Ніколаєнко Л. М. - Дослідження робочого процесу вихрового ступеня за допомогою обчислювального експерименту, Лугова С. О., Салтанов С. І., Котенко О. І. (2013)
Новіков Ф. В. - Умови формування пружних переміщень у технологічній системі при механічній обробці, Іванов І. Є. (2013)
Новіков Ф. В. - Математична модель визначення шорсткості поверхні при абразивній обробці, Нежебовський В. В., Шкурупій В. Г. (2013)
Оверко В. С. - Моделирование течения крови в патологически искривлённых сосудах, Бескровная М. В. (2013)
Ольшанский В. П. - Функция Ламберта в задаче баллистики материальной точки, Ольшанский С. В. (2013)
Семко А. Н. - Перспективы применения импульсных струй жидкости для тушения газовых факелов, Бескровная М. В., Украинский Ю. Д., Виноградов С. А., Грицына И. Н. (2013)
Хавін В. Л. - Застосування нейромережевої моделі для прогнозування стану матеріалу при високошвидкісному деформуванні, Автономова Л. В., Марусенко С. І. (2013)
Янютин Е. Г. - Начальное деформирование упругого полупространства при кинематическом воздействии, Богдан Д. И., Толбатов Е. Ю. (2013)
Андренко П. М. - Розрахункові дослідження робочого процесу в гідравлічній гальмівній системі літака у режимі гальмування, Блошенко Р. Ю. (2013)
Антонова И. В. - Нечёткая экспертная система прогноза риска в страховании профзаболеваний (2013)
Борисенко А. С. - Моделирование и расчёт антенн для ZigBee сети (2013)
Гайдамака А. В. - Распределение радиальной нагрузки между телами качения однорядного радиального подшипника: учёт углов контакта (2013)
Григорьев А. Л. - Блочная матричная структура и симметрия дискретных динамических моделей гидромеханических узлов, Геворкян Ю. Л. (2013)
Душкин В. Д. - Моделирование дифракции волн на периодических системах лент, расположенных на двух сторонах диэлектрического слоя (2013)
Качаненко І. В. - Реконструкція рентгенівських томограм для неповного набору проекцій, Нетреба А. В. (2013)
Кондратенко А. Н. - Моделирование тепло- и массообменных процессов в фильтре твёрдых частиц дизеля. Часть5: расчётное исследование гидравлического сопротивления фильтра с цеолитовой насыпкой, Строков А. П. (2013)
Литвин О. М. - Відновлення розривної внутрішньої структури двовимірного тіла за допомогою розривного інтерлінаційного сплайну, використовуючи криволінійні трикутники та трапеції, Першина Ю. І., Прохорова О. М. (2013)
Назаренко О. М. - Ідентифікація та прогнозування стаціонарних слабо формалізованих процесів з ефектом запізнення в n-вимірному просторі (2013)
Немченко Т. А. - Деякі властивості голоморфних розв’язків рівняння Aw’=w (2013)
Новиков Ф. В. - Теоретический анализ температуры шлифования, Гершиков И. В. (2013)
Ольшанский В. П. - Моделирование колебаний осциллятора линейно-переменной массы при импульсном нагружении, Ольшанский С. В. (2013)
Плаксій Ю. А. - Підвищення точності реверсивних схем алгоритмів визначення кватерніонів орієнтації (2013)
Плаксій Ю. А. - Еталонна тригонометрична кватерніонна модель преце-сійного типу обертання твердого тіла (2013)
Пляцук Л. Д. - Математическое моделирование процесса обезвреживания осадков сточных вод в биосульфидогенных условиях, Черныш Е. Ю. (2013)
Подвойський Ю. А. - Уточнення алгоритму і особливості розрахунку математичної моделі пульсацій тиску від вихрових джгутів у відсмоктуючій трубі гідротурбіни, Зав’ялов П. С., Кухтенков Ю. М. (2013)
Прохоренко О. В. - Числові та аналітичні методи розрахунку внутрішньої норми прибутковості інвестиційних проектів, Прохоренко А. О. (2013)
Русанов А. В. - Обобщение неявной схемы расщепления для моделирования стационарных и нестационарных газодинамических процессов (2013)
Сергиенко А. Н. - Методика описания неровностей профиля дороги при моделировании подвески автомобиля с рекуператором энергии колебаний, Медведев Н. Г., Любарский Б. Г., Беляев С. Н., Шушляпин С. В. (2013)
Степук А. В. - Особливості деформування П-подібної тонкостінної конструкції при ударі, Автономова Л. В., Бондар С. В. (2013)
Фатеева Н. Н. - Применение метода Байеса в диагностике гидропневмоагрегатов (2013)
Хорев О. Н. - Моделирование рабочего процесса в проточной части радиально-осевой насос-турбины (2013)
Шевченко О. О. - Застосування біотехнологій для підвищення очистки стічних вод від біогенних елементів, Іванова І. М. (2013)
Янютин Е. Г. - Колебания мембраны, контактирующей с упругим основанием, при импульсном нагружении, Егоров П. А. (2013)
С эксклюзивным Юбилеем, господа харьковские политехники! (2013)
Бомба А. Я. - Комплексний аналіз поведінки системи "свердловини-тріщини-пласт" в елементах площадного заводнення, Сінчук А. М. (2013)
Ванин В. А. - Метод интегрального представления и его применение для построения и исследования разностных схем со слабой аппроксимацией повышенного порядка (2013)
Гайдамака А. В. - Распределение радиальной нагрузки между телами качения однорядного радиального подшипника: учёт углов контакта и радиального зазора (2013)
Гомозов Є. П. - Математичні моделі та оптимізація кредитного ризику, Кулагіна К. М. (2013)
Григорьев А. Л. - Использование интегралов Дюамеля для расчёта импульсов давления и скорости течения вязкой жидкости по трубопроводу (2013)
Грицюк А. В. - Выбор параметров гидропневмомеханического регулятора автомобильного дизеля для реализации принципа адаптивного управления топливоподачей, Григорьев А. Л., Врублевский А. Н., Сафонов С. Б., Овчинников А. А. (2013)
Грицюк В. И. - Устойчивый метод идентификации модели (2013)
Губський С. О. - Спрощення розрахунків для оцінки та прогнозування технічного стану металоконструкцій кранів, Окунь А. О. (2013)
Димитрова-Бурлаенко С. Д. - Квазиравномерный предел левитановских почти периодических функций (2013)
Егоров С. В. - Метод семантического сжатия текста, Егорова И. Н. (2013)
Загородня Т. М. - Оптимізація параметрів навчальних занять за допомогою інформаційної технології підтримки прийняття рішень (2013)
Ламнауер Н. Ю. - Загальна модель розподілу лінійних розмірів деталей та її застосування для поліпшення якості виробів (2013)
Литвин О. М. - Відновлення розривної внутрішньої структури двовимірного тіла за відомими її проекціями вздовж взаємно перпендикулярних ліній, Першина Ю. І. (2013)
Мигущенко Р. П. - Оцінка стаціонарності вібраційних процесів паливної системи дизельних двигунів (2013)
Немченко Т. А. - Неоднорідне рівняння і його голоморфні розв’язки (2013)
Ольшанський В. П. - Вільні коливання осцилятора змінної маси при наявності сухого тертя, Ольшанський С. В. (2013)
Потаніна Т. В. - Задача генезису при розпізнанні технічного стану обладнання енергоблоків ТЕС і АЕС (2013)
Семко А. Н. - Особенности численного моделирования те-чения в гидропушке, Куликова Н. А. (2013)
Хацько Н. Е. - Результаты моделирования совместной работы систем управления и навигации (2013)
Чикунов П. О. - Параметрическая идентификация и настройка динамической модели оперативного прогноза ассортимента продукции соледобывающего предприятия, Криводубский О. А. (2013)
Янютин Е. Г. - Идентификация параметров нестационарно колеблющейся системы "балка-масса", Егоров П. А. (2013)
Автономова Л. В. - Деформирование П-образной тонкостенной конструкции с рёбрами жёсткости при ударе шаром, Бондарь С. В., Степук А. В. (2014)
Андренко П. М. - Параметричні дослідження гідравлічного гасителя пульсацій тиску з автоматичним підстроюванням параметрів, Свинаренко М. С., Рємєтова А. Х. (2014)
Богучарский С. И. - Обработка изображений на основе комбинированного векторного квантования с использованием полуконтролируемого обучения (2014)
Бойко Д. А. - Метод визуализации патологических структур на маммограммах с использованием послойного наложения, Филатова А. Е. (2014)
Гайдамака А. В. - Распределение радиальной нагрузки между телами качения однорядного радиального подшипника: учёт углов контакта, радиального зазора и изгиба колец (2014)
Григорьев А. Л. - Модернизация метода характеристик для расчёта интенсивных импульсов нагнетания жидкости (2014)
Димитрова-Бурлаенко С. Д. - Асимптотически почти периодические функции Левитана в пространствах Фреше (2014)
Зайончковський Г. Й. - Математичне моделювання експлуатаційних змін технічного стану малогабаритних електромагнітних клапанів, Федоричко Я. Б. (2014)
Козьмин Ю. С. - Математическое моделирование объектов с распределёнными параметрами для управления процессами кристаллизации (2014)
Кошовий А. Г. - Метод інтегральних рівнянь в задачах розсіювання акустичних хвиль дофрактальними гратками, Кошовий Г. І. (2014)
Курпа Л. В. - Определение собственных частот функционально-градиентных пологих оболочек с помощью метода R-функций и сплайн-аппроксимации, Осетров А. А., Шматко Т. В. (2014)
Лебедєв А. Ю. - Підвищення технічного рівня лабіринтно-гвинтового насоса за рахунок вдосконалення його робочих органів (2014)
Любарский Б. Г. - Определение рационального угла наклона кузова скоростного электропоезда с тяговым приводом на основе реактивного индуктивного двигателя с аксиальным магнитным потоком (2014)
Мазур О. С. - Динамічна стійкість багатошарових пластин складної форми, Ткаченко В. В. (2014)
Мачуга О. С. - Особливості проектування лісозаготівельної техніки для роботи на територіях з ухилом. Частина1. Математична модель (2014)
Мигущенко Р. П. - Однопараметровий контроль стану динамічних промислових об’єктів за допомогою тестових статистик, Кропачек О. Ю., Артьомов М. П. (2014)
Николаев А. Г. - Напряжённое состояние пористого мате-риала в области между четырьмя сфероидальными порами, Танчик Е. А. (2014)
Ольшанский В. П. - ВБК–приближение в расчётах колебаний осциллятора линейно-переменной массы с сухим трением, Ольшанский С. В. (2014)
Пильов В. В. - Удосконалення опису зносу паливних струменів тангенційним вихором робочого тіла в об’ємі камери згоряння дизеля (2014)
Плаксій Ю. А. - Трьохчастотні аналітичні еталонні моделі обертання твердого тіла (2014)
Степанов М. С. - Моделювання теплового режиму в технологічній системі охолодження шліфувального верстату, Гасанов М. І., Волошкіна І. В. (2014)
Сіренко Ф. Ф. - Особливості застосування методу найменших квадратів при параметричній ідентифікації спрощеної статичної характеристики ГТД на ділянці запуску (2014)
Тропина А. А. - Численная оценка плазменных методов измерения скорости в сверхзвуковом потоке газа (2014)
Федосов А. В. - Математическое моделирование профиля поперечного сечения сляба в кристаллизаторе машины непрерывного литья заготовок (2014)
Хавін В. Л. - Моделювання процесу високошвидкісного різання на базі незалежного підходу Лагранжа-Ейлера, Автономова Л. В., Марусенко С. І. (2014)
Щеглов В. И. - Об одном эффекте деформирования упругого полого шара при воздействии на него сферического температурного поля специального вида (2014)
Духопельников С. В. - К 80-летнему юбилею Ганделя Ю.В., Душкин В. Д., Полянская Т. С. (2014)
Анділахай О. О. - Розробка математичної моделі визначення параметрів абразивної обробки деталей затопленими струменями (2014)
Бодянський Є. В. - Багатовимірна каскадна нейро-фаззі система з оптимізацією пулу нейронів, Тищенко О. К., Копаліані Д. С. (2014)
Владіміров Е. О. - Розкриття невизначеності вирішення задачі кінематики графічним способом при вивченні курсу теорії механізмів та машин, Гавва Д. В., Чикунов П. О. (2014)
Возняк О. Т. - Вплив вітру на роботу сонячного колектора з гофрованим теплопоглиначем, Пона О. М., Шаповал С. П. (2014)
Гайдамака А. В. - Распределение осевой нагрузки между цилиндрическими роликами радиального подшипника (2014)
Гречка І. П. - Встановлення технічного рівня гідроагрегату обертання (2014)
Григорьев А. Л. - Метод прочностного динамического анализа запирающего механизма дизельной форсунки (2014)
Донской Д. Ф. - Математическая модель динамики добычи газа на завершающей стадии эксплуатации месторождения, Кутя М. М., Олешко С. А. (2014)
Кондратенко А. Н. - Математическая модель гидравлического сопротивления фильтра твёрдых частиц дизеля. Часть 1: настроечный коэффициент (2014)
Кондратенко А. Н. - Математическая модель гидравлического сопротивления фильтра твёрдых частиц дизеля. Часть 2: температурный коэффициент (2014)
Кухтенков Ю. М. - Дослідження обертового зриву в насосному режимі оборотних гідромашин, Кухтенков М. Ю., Рижов С. О. (2014)
Мачуга О. С. - Особливості проектування лісозаготівельної техніки для роботи на територіях з ухилом. Частина 2. Розв’язування практичних задач (2014)
Мельник О. С. - Програмовані наноелектронні логічні елементи, Трохименко Н. В., Онищук О. В. (2014)
Ольшанський В. П. - Функція Ламберта в задачі коливань математичного маятника, Ольшанський С. В. (2014)
Плаксій Ю. А. - Двочастотна кватерніонна еталонна модель обертання твердого тіла конічного типу (2014)
Проценко М. И. - Экспериментальный стенд для исследований работы термотрансформатора с использованием струйной термокомпрессии и его расчётная модель (2014)
Семко А. Н. - Моделирование электромагнитных и гидродинамических параметров в лабораторной установке, Владыкина Н. Н. (2014)
Сімсон Е. А. - Аналіз чутливості елементів конструкцій при динамічних навантаженнях, Назаренко С. О., Марусенко С. І. (2014)
Сотник М. І. - Моделювання робочих режимів відцентрових насосів (2014)
Степук А. В. - Влияние модели состояния материала на напряжённо-деформированное состояние П-образной конструкции при ударе шаром, Автономова Л. В., Бондарь С. В. (2014)
Тарсис Е. Ю. - Вариационно-структурный метод решения плоской контактной задачи теории упругости (2014)
Тимошенко Н. С. - Теоретическое и экспериментальное исследование модели вытяжного газохода для дуговых сталеплавильных печей, Семко А. Н. (2014)
Ткаченко В. Н. - Исследование напряжённо-деформированного состояния колеса волновой зубчатой передачи с использованием теорий упругих оболочек (2014)
Шевченко С. А. - Математическая модель регулятора давления газа, Валивахин С. А. (2014)
Шуклинов С. Н. - Адаптивная система управления торможением автомобиля с перенастраиваемой моделью (2014)
Реферати (2014)
Рефераты (2014)
Abstracts (2014)
Анділахай О. О. - Математичне моделювання динаміки процесу струминно-абразивної обробки (2014)
Брижан Т. М. - Математична модель визначення складових сили різання при механічній обробці глибоких отворів (2014)
Бричак А. А. - Применение метода конечных элементов к решению параболических задач математической физики, Ванин В. А. (2014)
Врублевский А. Н. - Модель быстродействующего электромагнитного привода для управляющего клапана системы питания теплового двигателя, Григорьев А. Л. (2014)
Григорьев А. Л. - Алгебраический метод последовательной локализации и расчёта частот свободных колебаний винтового цилиндрического стержня, Дериенко А. И. (2014)
Егоров П. А. - Идентификация нестационарных нагрузок, воздействующих на шарнирно-опёртую оболочку, подкреплённую концентрическими рёб-рами жёсткости (2014)
Козіна І. В. - Аналіз математичних моделей транспортування допоміжних вантажопотоків у вугільних шахтах (2014)
Коптовец А. Н. - Динамическая модель тормоза с контактным возбуждением фрикционных колебаний (2014)
Кутя М. М. - Общая модель расчёта показателей разработки газоконденсатного месторождения, Скрыльник К. Ю., Шевченко В. В. (2014)
Левтеров А. М. - Прогнозирование эмиссии сажи и оксидов азота в дизеле с непосредственным впрыском, Левтерова Л. И. (2014)
Мачуга О. С. - Особливості проектування лісозаготівельної техніки для роботи на територіях з ухилом. Частина 3. Розрахунок рамних конструкцій (2014)
Мельник О. С. - Комп’ютерне проектування арифметичних нанопристроїв, Козаревич В. О., Пилипенко Р. І. (2014)
Назаров В. І. - Математичне моделювання перерозподілу реакцій на осях під час екстреного гальмування на дорозі з нахилом, Назаров О. І., Назаров І. О. (2014)
Николаев А. Г. - Модель зернистого композита со сферическими зёрнами, Танчик Е. А. (2014)
Плаксій Ю. А. - Підвищення точності визначення орієнтації в БІНС за рахунок спеціальної організації обчислень, Кузнєцов Ю. О. (2014)
Присяжнюк І. М. - Математичне моделювання просторових сингулярно збурених процесів конвективно-дифузійного масопереносу в двопористих багатошарових середовищах, Климюк Ю. Є., Присяжнюк О. В. (2014)
Северин В. П. - Работа системы "тяговый привод – накопитель" в режиме торможения электроподвижного состава, Оверьянова Л. В., Омельяненко О. В. (2014)
Черв’яков С. Ю. - Використання моделі вагона зі змінним кутом нахилу при вирішенні задачі оптимального керування електрорухомим складом, Любарський Б. Г. (2014)
Шевченко Н. Г. - Програмний модуль прогнозування гідродинамічних характеристик газорідинної суміші свердловини при механізованому видобутку нафти, Шудрик О. Л. (2014)
Шевченко С. А. - Результаты математического моделирования переходных процессов в регуляторе давления газа, Валивахин С. А. (2014)
Шкурупій В. Г. - Аналітичний опис параметрів шорсткості поверхні при абразивному поліруванні (2014)
Шуклинов С. Н. - Результаты моделирования адаптивного управления торможением автомобиля с частично автоматизированным гидравлическим тормозным приводом (2014)
Реферати (2014)
Рефераты (2014)
Abstracts (2014)
Андренко П. М. - Багатокритеріальна оптимізація параметрів лабіринтно-гвинтового насосу, Дмитрієнко О. В., Лебедєв А. Ю. (2015)
Бєлянська О. Р. - Моделювання впливу попереднього диспергування в технології одержання комплексного добрива, Волошин М. Д., Кармазіна В. В. (2015)
Гришакин В. Т. - Идентификация импульсной нагрузки, воздействующей на вязко-упругую балку (2015)
Кондратенко А. Н. - Математическая модель гидравлического сопротивления фильтра твёрдых частиц дизеля. Часть 3: компоновочный коэффициент (2015)
Кононенко А. П. - Выбор основных параметров вихревого диода для предотвращения гидравлических ударов в вертикальных трубопроводах, Овсянников В. П., Оверко М. В. (2015)
Криштоп И. В. - Оценка влияния поперечных вихрей на процессы передачи энергии в свободновихревом насосе, Герман В. Ф., Гусак А. Г., Салтанова Л. М. (2015)
Курпа Л. В. - Аналіз геометрично нелінійних коливань функціонально-градієнтних пологих оболонок за допомогою теорії R-функцій, Шматко Т. В. (2015)
Литвин О. М. - Дослідження методу знаходження точок розриву першого роду функції однієї змінної, Першина Ю. І., Пасічник В. О. (2015)
Мельник О. С. - Нанопристрої з програмованими характеристиками, Трохименко Н. В., Собченко А. О. (2015)
Назаренко О. М. - Параметрична ідентифікація моделі Солоу макроекономічної системи, Ніколаєнко О. М. (2015)
Назаров О. І. - Математична модель зношування дискових гальмівних механізмів легкових автомобілів в умовах експлуатації, Клец Д. М., Назаров І. О. (2015)
Панамарьова О. Б. - Проектування диспергуючого пристрою для гідроагрегатів живлення гідросистем (2015)
Полянская Т. С. - Система интегральных уравнений первого рода на отрезке с логарифмическим ядром (2015)
Ребров А. Ю. - Идентификация сельскохозяйственных тракторных шин численным методом (2015)
Редчиц В. В. - Математическая модель определения параметров криволинейного движения двухзвенного автопоезда при манёвре "поворот" на стадии проектирования, Кальченко Б. И., Головина Е. В. (2015)
Рябенков И. А. - Условия повышения точности и качества обрабатываемых поверхностей при шлифовании с фиксированным радиальным усилием (2015)
Рябов Е. С. - Определение параметров накопителя энергии для электроподвижного состава с асинхронным тяговым приводом в режиме ограничения тока тяговой сети (2015)
Сахно В. П. - Методика визначення характеристик агрегатів ГСУ та режимів їх роботи для вантажних автомобілів в залежності від умов експлуатації, Поляков В. М., Тімков О. М., Іванов О. С. (2015)
Семко А. Н. - Особенности пульсирующих струй жидкости высокой скорости, Ягудина Н. И. (2015)
Шевченко С. А. - Уточнение метода инвариантов для расчёта динамических параметров газа в трубопроводах пневмосистемы запуска ракетного двигателя, Григорьев А. Л., Степанов М. С. (2015)
Шуклинов С. Н. - Математическое описание динамических процессов гидравлического механизма опрокидывания кабины грузового автомобиля, Залогин М. Ю. (2015)
Янютин Е. Г. - Нестационарные колебания шарнирно-опёртой пластины, подкреплённой линейными рёбрами жёсткости (прямая и обратная задачи), Егоров П. А. (2015)
Ярощак С. В. - Один метод комплексного аналізу розв’язування задач фільтрації у неоднорідних просторово викривлених нафтогазових пластах (2015)
Реферати (2015)
Рефераты (2015)
Abstracts (2015)
Павлова Г. В. - Раритетные издания книг Леонарда Эйлера хранятся в библиотеке Харьковской политехники (2015)
Назаренко С. А. - Ключевые работы ученых НТУ "ХПИ" в области математического моделирования в технике, Марусенко С. И. (2015)
Автономова Л. В. - Численное моделирование удара пластины полусферическим индентором, Бондарь С. В., Степук А. В. (2015)
Вамболь В. В. - Математическое описание процесса охлаждения генераторного газа в установке утилизации отходов жизнедеятельности, Костюк В. Е., Кирилаш Е. И. (2015)
Вамболь С. О. - Апроксимація закону розподілу експериментальних даних за допомогою бета-розподілу. Частина 1, Міщенко І. В., Кондратенко О. М., Бурменко О. А. (2015)
Гуцаленко Ю. Г. - Физико-математическая модель прессования в процессах консолидации порошков методом спарк-плазменного спекания (2015)
Кондратенко А. Н. - Математическая модель гидравлического сопротивления фильтра твёрдых частиц дизеля. Часть 4: временной коэффициент (2015)
Коробская А. В. - Оператор двойного интегрирования и его свойства (2015)
Левтеров А. М. - Особенности эмиссии оксидов азота при работе дизеля на биодизельном топливе и возможные методы её снижения, Левтерова Л. И., Савицкий В. Д. (2015)
Любарський Б. Г. - Раціональні швидкісні режими руху приміського електропоїзду з асинхронними тяговими двигунами (2015)
Мигущенко Р. П. - Коваріаційний аналіз при обробці тривимірних зображень, Волобуєв М. М., Реброва О. М. (2015)
Набока Е. А. - Синхронизация колебаний двух связанных пластин Бергера с нелинейным внутренним и граничным демпфированием. Часть 1 (2015)
Назаренко О. М. - Моделювання взаємодії плоских гармонічних хвиль з циліндричними включеннями (2015)
Оверьянова Л. В. - Моделирование работы электромеханического инерционного накопителя энергии в системе тягового привода при торможении электропоезда, Омельяненко О. В., Новофастовский И. В. (2015)
Плаксій Ю. А. - Еталонна модель обертання твердого тіла на основі представлення кватерніона орієнтації в функціях кутів Крилова, що змінюються у часі (2015)
Русанов А. В. - Влияние сложного окружного навала лопастей рабочего колеса осевой гидротурбины на структуру потока и энергетические характеристики проточной части, Хорев О. Н., Линник А. В., Сухоребрый П. Н. (2015)
Рябенков И. А. - Обеспечение точности обработки на операциях шлифования (2015)
Семко А. Н. - Гидропушки для решения экологических проблем, Шерстюк Ю. В. (2015)
Ткаченко В. Н. - Определение напряжений в гибком колесе волновой зубчатой передачи (2015)
Шевченко С. А. - Термодинамический расчёт пневмосистемы запуска ракетного двигателя, Григорьев А. Л., Степанов М. С. (2015)
Щеглов В. И. - Об особенностях термоупругих деформаций граничных поверхностей полого бесконечного цилиндра при воздействии на него цилиндрических температурных полей специального вида (2015)
Реферати (2015)
Рефераты (2015)
Abstracts (2015)
Божко В. В. - Підвищення якості напруги та її регулювання на струмоприймачах електрорухомого складу залізниць України за допомогою ШІМ регульованих перетворювачів (2015)
Бондаренко Ю. В. - Комп’ютерне моделювання осадки заготовки плоскими бойками (2015)
Вамболь С. О. - Апроксимація закону розподілу експериментальних даних за допомогою бета розподілу. Частина 2, Міщенко І. В., Вамболь В. В., Кондратенко О. М. (2015)
Вамболь С. О. - Апроксимація закону розподілу експериментальних даних за допомогою бета-розподілу. Частина 3, Міщенко І. В., Вамболь В. В., Кондратенко О. М. (2015)
Воропай А. В. - Регуляризующий алгоритм А. Н. Тихонова в некорректных задачах нестационарной динамики упругих элементов конструкции (2015)
Глібко Е. А. - Розробка програмного забезпечення для автоматизації програмування пристроїв з ЧПК, Гречка І. П., Мінаков А. П. (2015)
Духопельников С. В. - Математическая модель дифракции ТМ-волны на заполненной диэлектриком цилиндрической антенне кольцевого сечения с продольными щелями (2015)
Коробская А. В. - Об одном операторе интегрирования (2015)
Литвинова Ю. С. - Использование R-функций в задании информации о строительных конструкциях для реализации 3D печати (2015)
Любарський Б. Г. - Оптимізація параметрів лінійного двигуна нахилу кузова транспортних засобів, Єріцян Б. Х., Якунін Д. І., Глєбова М. Л. (2015)
Малахов Е. С. - Прямая задача для нестационарных колебаний системы трёх струн (2015)
Марценюк Е. В. - Идентификация граничных условий теплообмена турбины по результатам испытаний, Зелёный Ю. А., Резник С. Б., Климик Р. Р., Кулик Т. В. (2015)
Мищенко В. О. - Организация и оптимизация компьютерного моделирования дифракционных процессов методами дискретных особенностей, Паточки Б. В. (2015)
Набока Е. А. - Синхронизация колебаний двух связанных пластин Бергера с нелинейным внутренним и граничным демпфированием. Часть 2 (2015)
Назаренко О. М. - Дифракція плоских гармонічних хвиль на періодичній системі циліндричних порожнин (2015)
Новиков Ф. В. - Математическая модель теплового процесса при шлифовании, Клёнов О. С., Гершиков И. В. (2015)
Новиков Ф. В. - Аналитическое определение шероховатости поверхности при абразивной обработке отверстий, Минчев Р. М. (2015)
Петухов В. М. - Модель предотказного состояния буксовых узлов подвижного состава (2015)
Плаксій Ю. А. - Узагальнення трьохчастотної тригонометричної кватерніонної моделі обертання твердого тіла. Перший тип моделі (2015)
Струтинський С. В. - Концептуальні принципи теорії проектування інноваційних мехатронних просторових систем приводів (2015)
Тарсис Е. Ю. - Развитие методики численного исследования контактной задачи плоской теории упругости (2015)
Шахов Ю. В. - Математическая модель энерготехнологической установки для разделения многокомпонентных газовых смесей, Петухов И. И., Вамболь В. В. (2015)
Реферати (2015)
Рефераты (2015)
Abstracts (2015)
Андренко П. М. - Математична модель універсального стенда для випробувань гідроапаратів, Погорєлов Д. С., Свинаренко М. С. (2016)
Губарев О. П. - Дворівнева модель системи гідроприводу з паралельною структурою, Левченко О. В., Корчовний А. В. (2016)
Козьмин Ю. С. - Редукция замкнутой системы управления многомерным процессом выращивания монокристаллов, Суздаль В. С. (2016)
Кондратець В. О. - Дослідження умов формування потоку пульпи у пісковому жолобі односпірального класифікатора, Мацуй А. М. (2016)
Левтеров А. М. - Формирование базы данных термодинамических свойств сложных эфиров жирных кислот биодизельных топлив в газовой фазе (часть 1), Левтеров А. А., Левтерова Л. И. (2016)
Левтеров А. М. - Формирование базы данных термодинамических свойств сложных эфиров жирных кислот биодизельных топлив в газовой фазе (часть 2), Левтеров А. А., Левтерова Л. И. (2016)
Литвин О. М. - Підвищення точності розкладання в ряд Фур’є розривних функцій однієї та двох змінних (2016)
Литвин О. М. - Математична модель просторового розподілу вмісту деякої сукупності корисних копалин в корі за даними з кернів свердловин методом інтерлінації функцій, Литвин О. О., Коваль Ф. Ф., Чорна О. С. (2016)
Литвин О. М. - Оцінка повної похибки кубатурної формули набли-женого обчислення інтеграла від швидкоосцилюючої функції трьох змінних, Нечуйвітер О. П., Каргапольцева Г. В. (2016)
Малахов Е. С. - Обратная задача для нестационарных колебаний системы струн, Воропай А. В. (2016)
Маринич Т. О. - Моделювання нестаціонарних процесів із структурними розривами, Назаренко Л. Д., Гец К. В. (2016)
Мельник О. С. - Програмування мультиплексорних мікро- та наносхем, Козаревич В. О., Решетник А. О. (2016)
Назаренко А. М. - Метод энергетического моделирования дифракции упругих волн (2016)
Нефедов Л. И. - Метод определения мест размещения устройств коммутации, сбора и передачи информации при синтезе системы мониторинга регионального газоснабжения, Шевченко М. В. (2016)
Петренко О. М. - Алгоритм синтезу експертної системи управління рухом електрорухомого складу на основі рішення рівняння Гамільтона-Якобі-Беллмана, Любарський Б. Г., Глєбова М. Л. (2016)
Плаксій Ю. А. - Узагальнення трьохчастотної тригонометричної кватерніонної моделі обертання твердого тіла. Другий тип моделі (2016)
Ребров О. Ю. - Розподіл потоків потужності і ККД механічної трансмісії повнопривідного колісного трактора (2016)
Середа В. А. - Концепция проектирования компактных наземных пусковых устройств для запуска беспилотных летательных аппаратов (2016)
Черний Д. И. - Вычислительные технологии для метода дискретных вихрей (2016)
Шевченко С. А. - Математическая модель манжетных уплотнений из фторопласта для агрегатов пневмоавтоматики ракетных двигателей, Валивахин С. А., Григорьев А. Л., Степанов М. С. (2016)
Реферати (2016)
Рефераты (2016)
Abstracts (2016)
Ванин В. А. - Численное исследование взаимодействия тела птицы с преградой на основе сеточного и бессеточного методов, Светличный С. П. (2016)
Воропай А. В. - Распределение вязкой и упругой составляющих в реакции дополнительной вязкоупругой опоры, контактирующей с пластиной (2016)
Гураль І. В. - Макромоделювання стадії метаногенезу зброджування твердих побутових органічних відходів у біогазових установках (2016)
Дранковский В. Э. - К расчету проточных частей высоконапорных радиаль-но-осевых обратимых гидромашин, Хавренко М. Ю., Шудрик А. Л. (2016)
Зеленцов Д. Г. - Алгоритм решения систем дифференциальных уравнений, моделирующих коррозионный процесс в шарнирно-стержневых конструкциях, Денисюк О. Р. (2016)
Ковалёв И. А. - Теоретическое описание работы контрроторной лопастной системы центробежного насоса, Ратушный А. В., Семёнова Н. В. (2016)
Короткая Л. И. - Моделирование поведения корродирующих конструкций при неполной информации о параметрах агрессивной среды, Науменко Н. Ю. (2016)
Мацуй А. М. - Моделювання формування піскового потоку у пісковому жолобі механіч-ного односпірального класифікатора, Кондратець В. О. (2016)
Назаров В. И. - Математическое моделирова-ние бортового распределения тормозной силы при торможении легковых автомобилей в эксплуатационных условиях с учетом аэродинамического сопротивления движению, Назаров А. И., Назаров И. А., Абрамов Д. В., Тимченко А. И. (2016)
Нечуйвітер О. П. - Обчислення потрійних інтегралів від тригонометричних функцій з використанням кусково-сталої інтерфлетації (2016)
Плаксій Ю. А. - Мультиплікативні трьохчастотні моделі обертання твердого тіла (2016)
Полянская Т. С. - Интегральное уравнение на (-1,1) с логарифмическим ядром (2016)
Русанов А. В. - Влияние осевого навала лопастей рабочего колеса осевой гидротурбины на характеристики течения в проточной части, Хорев О. Н., Косьянов Д. Ю., Рябова С. А., Сухоребрый П. Н. (2016)
Хламов С. В. - Метод натурного моделирования исследования показателей качества обнаружения околонулевого видимого движения объекта на серии CCD-кадров, Саваневич В. Е., Брюховецкий А. Б., Орышич С. С. (2016)
Вихідні відомості (2016)
Духопельников С. В. - В память о профессоре Ганделе Ю. В. (2017)
Бєлянська О. Р. - Виробництво біогазу та комплексного добрива з твердих промислово – побутових відходів із додаванням активних домішок, Волошин М. Д., Качанов Д. М., Качанова Ю. А. (2017)
Бережная Е. В. - Численное математическое моделирование процесса консолидации порошковой среды электроконтактным методом, Грибков Э. П., Кузнецов В. Д. (2017)
Велиев Э. И. - Численно-аналитические методы решения интегральных уравнений в двухмерных задачах теории дифракции (2017)
Воропай А. В. - Использование теоремы Эфроса для учёта диссипативных свойств деформируемых элементов конструкций, Григорьев А. Л. (2017)
Кожушко А. П. - Теоретичне дослідження безступінчастої трансмісії автомобіля КрАЗ-63221-02 для ремонту нафтогазових свердловин, Островерх О. О., Шевцов В. М. (2017)
Литвин О. М. - Узагальнена виробнича функція, що явно залежить від об’ємних показників ресурсів та капіталоозброєності, Артюх М. В. (2017)
Литвин О. М. - Обчислення інтегралів від тригонометричних функцій двох змінних у випадку різних інформаційних операторів, Нечуйвітер О. П., Кейта К. В. (2017)
Marynych T. O. - Comparative analysis of univariate time series modeling and forecasting techniques for short-term unstable data, Nazarenko L. D., Khomenko N. H. (2017)
Мацуй А. М. - Математичне моделювання зв’язку об’єму і висоти сипкого матеріалу у промислових ємностях, Кондратець В. О. (2017)
Мельник О. С. - Світлодіодне освітлення штучного небосхилу, Єгорченков В. О., Косов А. О. (2017)
Нечуйвитер М. М. - Повышение надежности эксплуатации питательных насосов паротурбинных установок тепловых и атомных электростанций (2017)
Ольшанський В. П. - Коливання кубічно нелінійного осцилятора, спричинені імпульсним навантаженням, Ольшанський С. В. (2017)
Першина Ю. І. - Відновлення розривної функції за інтерполяційними даними з використанням прямокутних елементів, Пасічник В. О. (2017)
Першина Ю. І. - Чисельна реалізація методу відновлення внутрішньої структури 3d тіла за відомими її томограмами на системі довільних площин з використанням інтерфлетації функцій, Шилін О. В. (2017)
Петренко О. М. - Моделювання теплових процесів у тяговому асинхронному двигуні вантажного електровозу при русі на ділянці колії с заданим профілем та графіком руху, Любарський Б. Г. (2017)
Плаксій Ю. А. - Нові аналітичні розв’язки рівнянь обертання твердого тіла: двочастотні мультиплікативні параметричні кватерніонні моделі (2017)
Полянская Т. С. - Интегральное уравнение первого рода с логарифмическим ядром, заданное на системе интервалов (2017)
Ребров О. Ю. - Інтегральна ймовірнісна оцінка відповідності тракторної шини агроекологічним вимогам в ґрунто-кліматичних умовах України (2017)
Черемська Н. В. - Моделювання дійснозначних кореляційних функцій з урахуванням комплексного спектру (2017)
Вихідні відомості (2017)
Андреев Ю. М. - Аналитическое компьютерное построение первых интегралов уравнений движения дискретных механических систем (2017)
Андренко П. Н. - Динамический анализ торцевых уплотнений ротора лабиринтно-винтового насоса, Лебедев А. Ю., Григорьєв А. Л. (2017)
Батыгин Ю. В. - Резонанс во вторичном контуре трансформатора Тесла при возбуждении гармоническим напряжением, Чаплыгин Е. А., Шиндерук С. А., Сабокарь О. С. (2017)
Воропай А. В. - Воздействие на прямоугольную пластину конечной системы произвольных нагружений (2017)
Григорьєв А. Л. - Расчёт вынужденных колебаний пружины при асимметрии граничных условий и учете факторов нелинейности, Дериенко А. И. (2017)
Завьялов П. С. - К вопросу численного прогнозирования амплитуд низкочастотных пульсаций давления в обратимой гидромашине, Кухтенков Ю. М., Подвойский Ю. А., Варенко В. Д. (2017)
Кальченко Б. І. - Оцінка плавності руху самохідної машини при впливі нерівностей поверхні, Кожушко А. П., Кісельов А. Р. (2017)
Карпик А. А. - Моделирование потока в межлопаточном канале компрессора с учетом вращения рабочего колеса для определения аэродинамических сил (2017)
Кропачек О. Ю. - Корреляционно-спектральная модель контроля автокогерентности термодинамических процессов (2017)
Мягка Ю. О. - Дослідження механо-хімічної обробки активного мулу з перспективою його подальшої утилізації, Бєлянська О. Р., Волошин М. Д. (2017)
Ольшанський В. П. - Про рух математичного маятника, Ольшанський С. В. (2017)
Ольшанський В. П. - Про вільні коливання осцилятора з кубічно нелінійною силовою характеристикою, Ольшанський С. В. (2017)
Петухов В. М. - Кинематическая модель движения колёсной пары после схода с рельс, Аксёнова Н. А. (2017)
Ревелюк И. С. - Континуальные модели синфазного течения силиконового масла по кольцевым каналам демпферов крутильных колебаний вала дизеля (2017)
Сыровацкий А. Н. - О восстановлении возмущения колебаний точечных масс по спектру (2017)
Тимошенко С. Н. - Моделирование геометрии сталеплавильной ванны и подового электрода дуговой печи постоянного тока с целью повышения ее энергоэффективности (2017)
Хацько Н. Є. - Сучасні математичні моделі компенсації похибок інерціальних датчиків для застосування в експериментах по калібруванню (2017)
Янютин Е. Г. - Применение разложений функций в ряды Шлемильха для анализа нестационарных колебаний мембраны, Воропай Н. И., Егоров П. А. (2017)
Вихідні відомості (2017)
Antonova I. V. - Prepropriate analysis of time series by methods of fractal analysis and phase trajectories, Chikina N. A. (2018)
Burlayenko V. N. - A numerical analysis of near tip fields in a bending moment-loaded double cantilever sandwich beam fracture specimen, Sadowski T., Pietras D. (2018)
Бей А. И. - Качество восстановления изображений "слепым" методом (2018)
Воропай А. В. - Гашение нестационарных колебаний механической системы, состоящей из пластины и сосредоточенной массы. Пассивная виброзащита (2018)
Душкин В. Д. - Интегральные уравнения задачи дифракции монохроматических волн на многоэлементной периодической не идеально проводящей гребёнке (2018)
Гардер C. Е. - Анализ и прогнозирование курсовой стоимости биткоина методом SSA, Гомозов Е. П. (2018)
Гардер C. Є. - Фрактальний аналіз та прогнозування тенденції фінансового часового ряду, Корніль Т. Л. (2018)
Кожушко А. П. - Математичне моделювання низькочастотних коливань в’язкої рідини в горизонтальній ємності з вільною поверхнею, Григор’єв А. Л. (2018)
Курпа Л. В. - Нелинейные свободные колебания многослойных пологих оболочек и пластин с вырезами и различными граничными условиями, Тимченко Г. Н., Осетров А. А. (2018)
Мельник О. С. - Мажоритарні нанопристрої послідовностного типу, Горбачук М. С. (2018)
Мельник О. С. - Синтез мажоритарних одноелектронних нанопристроїв з пам’яттю, Борсук А. О. (2018)
Naboka O. O. - Unifirm attractor for wave equation with non-linear damping depending explicitly on time (2018)
Назірова Т. О. - Інструментальний аналіз демографічних показників у медичній інформаційній системі, Костенко О. Б. (2018)
Ольшанський В. П. - Коливання степенево-нелінійного осцилятора, спричинені силовим імпульсом, Ольшанський С. В. (2018)
Ольшанський В. П. - Ateb-синус у розв’язку задачі Герца про удар, Ольшанський С. В. (2018)
Осетров О. О. - Розрахункова оцінка середньоексплуатаційної паливної еко-номічностї двигуна легкового автомобіля, Альохін Д. С., Бекарюк О. М. (2018)
Polyanskaya T. S. - Discrete mathematical model of hypersingular integral equation on a system of intervals, Naboka O. O. (2018)
Салтан Б. А. - Удосконалення прийняття рішень з вибору ігрової зброї комп’юторним ботом з використанням алгоритму навчання нейронної мережі Falcon, Собко Д. А., Кулаковська І. В. (2018)
Татарчук Д. Д. - Математичне моделювання конструкцій фільтрів НВЧ на основі тонких діелектричних резонаторів та методи вимірювання їх параметрів, Діденко Ю. В., Поправка А. П., Браге К. С. (2018)
Ткаченко В. В. - Исследование динамической устойчивости многослойных пластин с отверстиями (2018)
Cheremskaya N. V. - Developing algorithms of optimal forecasting and filtering for some classes of nonstationary random sequences (2018)
Вихідні відомості (2018)
Абрамов Г. С. - Коалесценция как асимптотическая стадия процесса внутреннего окисления, Абрамов М. Г. (2019)
Алексеенко С. В. - Расчет конвективного теплообмена в задачах об обледенении аэродинамических поверхностей (2019)
Бомба А. Я. - Комп’ютерне прогнозування підвищення ефективності доочистки води після застосування коагуляції у швидких багатошарових фільтрах, Климюк Ю. Є. (2019)
Бомба А. Я. - Модифікація "пірамідального" методу екстраполяції часових рядів на основі μλ − похідних, Турбал Ю. В., Турбал М. Ю. (2019)
Бразалук Ю. В. - Применение метода граничных элементов для численного решения линейных краевых задач в областях с сильно сегментированной границей (2019)
Ванин В. А. - Математические модели систем обеспечения работы котлоагрегата ТЭС в задаче повышения его энергоэффективности, Кругол Н. М., Лазуренко А. П. (2019)
Ванин В. А. - Использование средств параметрического моделирования для создания численной модели мягкого тела на основе метода SPH, Светличный С. П. (2019)
Вахненко В. О. - Блукаюча хвиля в гомоклінному підході (2019)
Венгрович Д. Б. - Дослідження компактонів в напружених ланцюгах куль (2019)
Vorobiyenko P. P. - Analytic solution of the differential Maxwell system and its numerical implementation, Dmitrieva I. Yu. (2019)
Воропаев Г. А. - Моделирование процесса перехода в трубах со спиральным гофрированием, Баскова А. А. (2019)
Воропаєв Г. А. - Чисельне моделювання вихорових течій в напівциліндричному заглибленні за допомогою відкритих пакетів SALOME, OpenFOAM, Paraview, Димитрієва Н. Ф. (2019)
Воропаев Г. А. - Управление динамическими характеристиками обтекаемого колеблющегося крыла, Загуменный Я. В. (2019)
Воропаев Г. А. - Моделирование нестационарного пограничного слоя на структурированной поверхности, Розумнюк Н. В. (2019)
Воскобойник В. А. - Моделирование генерации вихревых структур парой овальных лунок, Воскобойник А. А., Турик В. Н., Воскобойник А. В. (2019)
Гуржий А. А. - Применение метода дискретных особенностей при составлении краткосрочного прогноза распространения загрязнений на морской поверхности, Кордас И. О., Никифорович Е. И., Черний Д. И. (2019)
Довгий С. О. - Комп’ютерна програма по моделюванню аеродинаміки міських районів методом дискретних вихорів, Буланчук О. М., Буланчук Г. Г. (2019)
Жученко С. В. - Результаты численного моделирования термогазодинамики кассеты твэлов ядерного реактора на быстрых нейтронах (2019)
Катан В. А. - Применение сингулярных интегралов в смысле конечной части по Адамару для ударных задач гидромеханики (2019)
Килинник В. Ю. - Коливання рідини в циліндричноконічній оболонці під дією вертикального збудження, Тишковець О. В., Крютченко Д. В., Науменко Ю. В. (2019)
Крютченко Д. В. - Метод дискретних особливостей в задачах аналізу коливань резервуарів з рідиною при горизонтальних та вертикальних навантаженнях, Гнітько В. І., Шувалова Ю. С. (2019)
Malash K. M. - Spatial generalization of the explosion process mathematical model using quasiconformal mappings methods, Bomba A. Ya. (2019)
Москаленко Р. П. - Метод гіперсингулярних інтегральних рівнянь в задачах вільних та вимушених коливань лопатей гідротурбін при взаємодії з рідиною, Пальчіков Р. Г., Стрельнікова О. О. (2019)
Остапенко А. О. - Моделювання обтікання перешкод методом граткових рівнянь Больцмана при великих числах Рейнольдса, Буланчук Г. Г. (2019)
Панченко Б. Е. - О численном исследовании систем сингулярных интегральных уравнений первого рода и с неопределяемым индексом с учетом числа обусловленности СЛАУ (2019)
Полянская Т. С. - Дискретная математическая модель одного гиперсингулярного интегрального уравнения (2019)
Рудницький О. Г. - Фрактальна та морфологічна обробка у фазовоконтрастній магніто-резонансній ангіографії, Рудницька М. О., Ткаченко Л. В. (2019)
Сафоник А. П. - Моделювання процесу очищення стічних вод методом електрокоагуляції в неізотермічних умовах, Присяжнюк О. В., Пасічник В. А. (2019)
Сохацький А. В. - Моделювання аеродинаміки несучих систем поблизу землі (2019)
Терещенко Л. М. - Фізичне моделювання течії через двопелюстковий механічний серцевий клапан, Воскобійник В. А., Воскобійник О. А., Воскобійник А. В. (2019)
Удовенко В. А. - Аэродинамические характеристики несущего винта вертолёта в спутном следе другого вертолёта, Гладышев А. И. (2019)
Шеховцов А. В. - Выражения для функции тока, скорости и завихренности вязкого нестационарного течения с проскальзыванием от вихря вблизи стенки и в канале (2019)
Батыгин Ю. В. - Электродинамические процессы в инструментах магнитно-импульсного притяжения при прямом пропускании тока через обрабатываемый металл, Ерёмина Е. Ф., Чаплыгин Е. А., Стрельникова В. А. (2019)
Кожушко А. П. - Спектральні ефекти та теореми про властивості пучка симетричних матриць в задачах динаміки складних механічних систем, Набока О. О., Григор`єв О. Л. (2019)
Мельник О. С. - Репрограмовані мультиплексорні наносхеми, Миколушко А. М. (2019)
Нечуйвітер О. П. - Нові інформаційні оператори в задачах чисельного інтегрування функцій двох змінних, Чорна О. С., Дараган К. В., Підлісний О. В., Чорний С. О. (2019)
Новиков Ф. В. - Аналитическое определение технологических параметров механической обработки, Полянский В. И. (2019)
Ольшанський В. П. - Порівняння наближених розв`язків інтегрального рівняння сили удару тіл в теорії Герца (2019)
Ольшанський В. П. - Нестаціонарні коливання мембрани на однобічній пружній основі, спричинені силовим імпульсом, Ольшанський С. В., Сліпченко М. В. (2019)
Pershyna S. A. - Construction of discontinuous interlineation polynomial splines for functions of two variables, Tokmakova I. A., Dumych Ye. A. (2019)
Petrova R. V. - Mathematical models and informational technologies of innovative project arrangement in the stakeholders’ system, Liubicheva O. I., Morozova A. I. (2019)
Tokmakova I. A. - Representation of real numbers by Fibonacci sequence (2019)
Cheremskaya N. V. - Dependence of prognosis and filtration failure on different values of parameters for some classes of non-stationary random sequences (2019)
Григорьев А. Л. - Гносеологический анализ целей и основных принципов организации управляемой эволюции белковых тел (2019)
Ванін В. А. - Математичне моделювання одногрупового газогідравлічного тракту допоміжних механізмів парового котла теплової електричної станції, Кругол М. М., Лазуренко О. П. (2020)
Воропай А. В. - Учёт влияния массово–инерционной характеристики дополнительной вязко-упругой опоры при нестационарном деформировании прямоугольной пластины, Егоров П. А. (2020)
Кожушко А. П. - Експериментальне та розрахункове дослідження загасання коливань рідини в ємності з вільною поверхнею (2020)
Александров Є. Є. - Стійкість та автоколивання електрон-ної замкненої системи стабілізації курсу автомобіля з цистерною, Александрова Т. Є., Григор’єв О. Л., Моргун Я. Ю. (2020)
Мельник О. С. - Моделювання програмованих одноелектронних наносхем, Козаревич В. О. (2020)
Ольшанський В. П. - Про припинення вʼязким опором вільних коливань нелінійно пруж-ного осцилятора, Ольшанський С. В. (2020)
Ольшанський В. П. - Коливання, описані аналогами рівнянь Ван дер Поля і Релея, Ольшанський С. В. (2020)
Першина Ю. І. - Моделювання динамічного тривимірного тіла з використанням операторів інтерфлетації та мішаної апроксимації (2020)
Григорьев А. Л. - Актуальные направления модернизации и компьютеризации курса высшей математики в ведущих технических университетах Украины (2020)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського