Гаук А. - Святилища сучасних неоязичників в Україні (2008)
Наші автори (2008)
Адамовська В. С. - Менеджмент на різних стадіях життєвого циклу організації (2013)
Андрусів У. Я. - Концептуальні засади формування ефективного механізму управління підприємствами (2013)
Брайловський І. А. - Державно-приватне партнерство як угода про взаємні вигоди (2013)
Двойних К. С. - Теоретичні засади економічної моделі етнокультурного простору (2013)
Дунська А. Р. - Інфраструктурні параметри функціонування інноваційного механізму розвитку промислових підприємств (2013)
Нусінова О. В. - Особливості функціонування наглядової ради акціонерного товариства, Лебідь І. О. (2013)
Парфентьєва О. Г. - Основні методи, які використовуються при проведенні економічної діагностики потенціалу розвитку підприємства (2013)
Пашечко О. А. - Особливості реформування енергетики в контексті соціально-економічного стимулювання енергозбереження та міжнародного досвіду (2013)
Почтовюк А. Б. - Професійно-кваліфікаційна відповідність як вектор розвитку вищої школи в інтересах національної економіки (2013)
Родіонов П. Ю. - Аналіз діяльності цивільної авіації України за методом М. Портера (2013)
Салькова І. Ю. - Теоретичні основи оцінки конкурентоспроможності підприємств АПК (2013)
Свідерська А. В. - Дослідження ризиків у правовому регулюванні зовнішньоекономічної діяльності підприємств (2013)
Солодовников С. Ю. - Общее и особенное в развитии занятости в Республике Беларусь и в Украине, Кузьмицкая Т. В., Кривицкая О. Р. (2013)
Стадницький Ю. І. - Місце сегментів "budget" та "ekonomy" у готельному бізнесі України, Дзяна О. С. (2013)
Транченко Л. В. - Забезпеченість на основні шляхи покращення матеріально-технічних ресурсів сільського господарства, Транченко О. М. (2013)
Хімченко А. М. - Щодо сутності поняття "корпорація" та її класифікації як економічної категорії (2013)
Чалюк Ю. О. - Інноваційні механізми міжнародного соціального інвестування (2013)
Щурик М. В. - Метафізичні засади оцінювання використання природних ресурсів і земель аграрного сектора (2013)
Борейко В. І. - Напрями інноваційного оновлення національної економіки (2013)
Гораль Л. Т. - Пріоритети використання фінансових ресурсів органами місцевого самоврядування в умовах посткризового відновлення економіки, Спасів Н. Я. (2013)
Далєвська Т. А. - Шляхи удосконалення фінансового забезпечення місцевого самоврядування (2013)
Дем’янчук О. І. - Плата за землю як важливе джерело доходів місцевих бюджетів України та недоліки його застосування, Струмінська Б. М. (2013)
Угрин В. В. - Економічна природа та причини виникнення податкового боргу (2013)
Сидор І. П. - Функції держави та необхідність їх бюджетного фінансування, Булавинець В. М. (2013)
Сидоренко Р. В. - Вимори до фінансової звітності в сучасних умовах господарювання (2013)
Ткачик Ф. П. - Митні та податкові регулятори зовнішньоекономічної діяльності, Гуцул І. А. (2013)
Фененко П. О. - Податкова складова детінізації економіки України, Дворянінов А. В. (2013)
Абрамова А. С. - Стан фінансово-кредитної підтримки малого та середнього бізнесу комерційними банками в Україні (2013)
Залізко В. Д. - Фінансове забезпечення функціонування сільської соціальної інфраструктури: проблеми та перспективи (2013)
Іванчук Н. В. - Формування механізму оподаткування фонду оплати праці підприємств України (2013)
Квасниця О. В. - Моніторинг та оцінка результативності регіональних програм розвитку малого підприємництва в Україні (2013)
Кнейслер О. В. - Фінансове адміністрування і менеджмент у системі управління фінансами суб’єктів господарювання, Налукова Н. І. (2013)
Конєва Т. А. - Джерела фінансування підприємництва в умовах індустріальної економіки (2013)
Константюк Н. І. - Фінансове забезпечення охорони здоров’я як важливий компонент інвестицій у людський капітал (2013)
Ляшок Я. А. - Анализ собственных источников формирования инвестиционных ресурсов системы обеспечения жизнедеятельности населения Украины (2013)
Магас Н. В. - Діагностика потенціалу конкурентоспроможності підприємств торгівлі (2013)
Фостаковська Г. В. - Елементи фінансового механізму митного регулювання як спосіб реалізації фінансової політики (2013)
Гонта О. І. - Лізинг як один із видів нетрадиційних банківських послуг: сучасний стан та перспективи розвитку, Жаворонок А. В. (2013)
Карпова І. В. - Фінансово-кредитні важелі розвитку агропромислового комплексу України (2013)
Пічкурова З. В. - Систематизація теоретичних положень та наукових поглядів на економічний зміст інтелектуальної власності (2013)
Корнєєв М. В. - Оптимізація динамічних фінансових потоків у контексті сучасного розвитку фінансового сектора (2013)
Ксьондз С. М. - Роль фінансового посередництва на ринку фінансових послуг України (2013)
Мальчик М. В. - Банківський маркетинг у конкурентному середовищі, Коваль С. І. (2013)
Ткаченко С. О. - Сучасний рівень конкурентоспроможності України у світовому господарстві, Тарасов Р. Ю. (2013)
Шаварина М. П. - Проблемні питання руху фінансових ресурсів у системі державного пенсійного страхування (2013)
Шаперенков А. В. - Участь банків у розвитку трудоресурсної складової інноваційного потенціалу (2013)
Ambarchyan V. S. - The linear model of dependence of the amount of bank financial investments on the cost of resources accomodated and the revenues on their allocation building (2013)
Ambarchyan M. S. - Analysis of interaction of equity ownership and control over equity (2013)
Бондарчук В. Б. - Підходи до аналізу стану та ефективності використання об’єктів нерухомого майна (2013)
Єфіменко Т. І. - Методологічні питання визнання в обліку і фінансовій звітності виробничої собівартості (2013)
Касич А. О. - Облік єдиного соціального внеску в Україні та єдиного соціального податку в Російській федерації, Онищенко О. В., Чубка О. Ю. (2013)
Ковтун І. Ю. - Облікова оцінка прибутку до розподілу (2013)
Маліновська К. О. - Механізм обчислення податку на прибуток в контексті врахування податкових різниць (2013)
Пунько Б. М. - Аналітична оцінка вартісних обсягів експорту та імпорту послуг України у динаміці, Кошарська Н. М. (2013)
Цимбалюк А. Ф. - Напрями вдосконалення системи управлінського обліку у банках України (2013)
Кибич Г. П. - Моделювання ціни сільськогосподарської продукції з урахуванням лізингових платежів (2013)
Цікановська Н. А. - Методичний підхід до оцінювання інтегрального ризику недержавного пенсійного фонду (2013)
Казакевич Г. - Кельтський компонент в етнічних процесах на території України у другій половині І тис. до н.е. (2009)
Кононенко Н. - Народне православ'я: уявлення про релігію в сучасній Україні (2009)
Рябченко О. - Студентство у символічному просторі міста Радянської України (1920-ті рр.) (2009)
Борисенко М. - Архітектура українських міст 20–30-х років ХХ ст. у вітчизняній історіографії (2009)
Гончарова Н. - Татары в Москве (опыт историко-этнологического исследования) (2009)
Гримич М. - Ідентичність, етнічність, етнічна ідентичність: терміни та поняття (на матеріалах сучасної північноамериканської науки) (2009)
Орлова Т. - Українська селянка за умов колективізації та голодомору: історіографічний аналіз (2009)
Кравчук О. - Національна політика Чехословаччини на Закарпатті в оцінках Томаша Масарика (2009)
Казьмирчук М. - Рівень життя селян Київської губернії другої половини ХІХ століття (2009)
Байлема Т. - Соціальний захист населення Поділля у 1918–1920 роках (2009)
Гонтар Н. - Джерела формування світогляду Панаса Саксаганського (2009)
Гребеньова В. - Формування вірувань у дітей Вінниччини другої половини XX – початку XXI століття (2009)
Жмуд Н. - Дитячі ініціації на Вінниччині другої половини XX – початку XXI століття (2009)
Котлярова Л. - Релікти звичаю "колодка" на Переяславщині (2009)
Соболєва О. - Змагання, ігри та бешкети в структурі кримськотатарської традиційної весільної обрядовості (2009)
Фіткаленко А. - Трансформація етнічних груп в умовах глобалізації (на прикладі спільноти бурят) (2009)
Шевченко М. - Національне питання в українсько-румунських відносинах новітнього періоду (2009)
Розовик О. - Колективізація на Переяславщині у 1929–1931 рр. (за спогадами жителів с. Дениси) (2009)
Роговий В. - Повернення стипендій як одна з форм матеріальної підтримки українського студенства на чужині в другій половині ХХ століття (2009)
Соболєв В. - Справи про селянські заворушення в практиці Київського військово-окружного суду (2009)
Пількевич А. - Армія в соціально-економічній політиці ІІ тріумвірату (2009)
Герман З. - Побут та звичаї українських матросів у дослідженнях Дмитра Яворницького (2009)
Борисенко В. - Четвертий Міжнародний конкурс старшокласників з Українознавства (2009)
Якиминська Л. - Смислове навантаження карегорії "удача" (на матеріалах Степового Побужжя) (2009)
Даниленко В. - Історико-етнологічне дослідження про культуру повсякдення міст України. (Рецензія на монографію Мирослава Борисенка "Житло та побут міського населення України у 20–30-х роках ХХ ст. Монографія." – К.: Стилос, 2009. – 356 с. іл.) (2009)
Наші автори (2009)
Гримич М. - Святково-обрядова практика Пласту як предмет фольклорно-етнографічного дослідження (2009)
Боряк О. - Традиційна культура та новації за радянської доби: особливості співіснування повитухи та акушерки у 20–70-х роках ХХ століття (2009)
Буйських Ю. - Вихор в сучасній демонології українців (2009)
Соґу Гонґ. - Українські весілля в Канаді (2009)
Небесна З. - Трансформація сучасного весільного обряду українців на Бойківщині (2009)
Коросташ А. - Діяльність Івана Гончара у сфері збереження традиційної культури (2009)
Герман З. - Дослідження українського кобзарства Дмитром Яворницьким (2009)
Гоцалюк А. - Світоглядні уявлення українців у традиційній весняній обрядовості (ХХ–ХХІ ст.) (2009)
Чибирак С. - Етнографічна діяльність Степана Носа (2009)
Безущак С. - Динаміка етнічного складу населення Луганщини в кінці ХХ – на початку ХХІ століття (2009)
Ховайба Н. - Ідеологічна складова українського радянського кінематографу середини 1960-х – середини 1980-х років (2009)
Троцька В. - З історії вивчення асортименту глиняного посуду доби Русі (2009)
Метка Л. - Конструкція з глиняних виробів як один із способів приготування ліків у народній медицині (2009)
Орлик В. - До питання введення Російської подушної системи оподаткування у Слобожанщині та Лівобережній Україні (2009)
Савченко Г. - Створення та діяльність Будинку Народів Сходу в місті Києві (1920–1930-ті рр.), Чорна Л. (2009)
Дячук Л. - Поняття шлюбу у візантійській правовій культурі (2009)
Левицький В. - Студентська молодь в етнодемографічній структурі населення України на початку ХХІ століття (2009)
Обушний М. - Населення сучасної України в етномовному вимірі. (Рецензія на монографію Володимира Скляра "Етномовні процеси в українському просторі: 1989–2001 рр.". – Харків: Ексклюзив, 2009. – 544 с.) (2009)
Казакевич Г. - Дослідження мовного та культурного простору стародавньої Британії. (Рецензія на книгу "Мовно-культурний простір стародавньої Британії і субстратна передісторія англійської мови" / М.А.Болобан, Ю.Л.Мосенкіс, Д.І.Переверзєв, Р.І.Синишин. – К.; Умань, СПД Жовтий, 2009. – 68 с.) (2009)
Наші автори (2009)
Содержание (2013)
Сорокин В. Ф. - Метод прямой стабилизации контурной скорости для сплайнового интерполятора системы ЧПУ, Комбаров В. В., Тернюк И. А. (2013)
Задонцев В. А. - Герой Социалистического Труда Иван Иванович Иванов (1918-1999) – первый Главный конструктор двигательного КБ-4 ОКБ-586/КБ "Южное" (2013)
Дегтярев А. В. - Результаты анализа динамики старта РКН "Зенит-3SL" с находящейся на плаву морской стартовой платформы, Дегтярева Е. А., Новиков А. В., Татаревский К. Э. (2013)
Дронь Н. М. - Прогнозирование характеристик специализированного космического аппарата для сбора мелкого космического мусора, Хорольский П. Г., Дубовик Л. Г. (2013)
Кушниренко C. И. - Анализ возможности использования различных типов двигательных установок для борьбы с засорением космического пространства, Шевцов В. Е. (2013)
Николаев А. Д. - Взаимодействие кавитационных колебаний в жидкостной ракетной двигательной установке и продольных колебаний корпуса ракеты-носителя, Белецкий А. С. (2013)
Карачун В. В. - Взаимодействие выпуклой оболочки с сильной ударной волной, Мельник В. Н., Шибецкий В. Ю. (2013)
Шульженко Н. Г. - Реакция оболочечных элементов космических аппаратов на импульсное воздействие, Гонтаровский П. П. (2013)
Конох В. И. - Создание источников гидравлической мощности с поршневым пневматическим приводом для систем управления вектором тяги ракеты-носителя, Калиниченко И. И., Гордиец И. Н., Кукса И. Ю., Шпак А. В. (2013)
Коваленко А. Н. - Методические особенности подготовки и проведения испытаний по проверке работоспособности высотных ЖРД с вытеснительной системой подачи топлива при вдуве свободного газа, Блишун Ю. В. (2013)
Воскобойник Д. В. - Анализ энергетических характеристик топливной пары "жидкий кислород и спирто-аммиачный раствор" в самовытеснительных системах подачи ЖРДМТ, Грушенко А. М. (2013)
Кривсун Р. Ю. - Усовершенствование конструкции специального оборудования для испытаний РДТТ, Бескровный И. Б., Королев В. Г. (2013)
Рыжков С. С. - Направления повышения эффективности тригенерационных установок автономного энергообеспечения, Радченко А. Н., Фордуй С. Г. (2013)
Радченко Н. И. - Трехконтурная теплоиспользующая система охлаждения наддувочного воздуха судового малооборотного дизеля, Бохдаль Т., Радченко Р. Н., Коновалов Д. В., Андреев А. А. (2013)
Богуслаев В. А. - Электрохимическое управление медленными реакциями в гексано-кислородном пламени, Долматов А. И., Долматов Д. А., Кукурудза А. В., Хадживанд М. (2013)
Михалкин А. А. - Рабочие лопатки вентилятора перспективных ТРДД (2013)
Сальников А. В. - Конструктивно-прочностная многокритериальная оптимизация узлов рабочих колес ГТД (2013)
Паровай Е. Ф. - Свободная турбина ГТД на подшипниках скольжения (2013)
Шатохин В. Ф. - Влияние быстродействия системы защиты турбоагрегата на развитие обката ротора по статору, Циммерман С. Д. (2013)
Назин В. И. - Математическая модель сдвоенного радиально-упорного гидростатического подшипника (2013)
Ананьев В. М. - Совершенствование методов проектирования зубчатых передач редукторов привода вентилятора ТРДД, Калинин Д. В., Кожаринов Е. В. (2013)
Кравченко И. Ф. - Развитие методики управления доводкой двигателей для УБС, Шереметьев А. В., Яковенко А. В. (2013)
Великанова Н. П. - Влияние атмосферных условий эксплуатации на долговечность дисков турбин авиационных ГТД, Великанов П. Г., Киселев А. С. (2013)
Смыслов А. М. - Исследование остаточных объёмных напряжений в лопатках компрессора ГТД, Смыслова М. К., Дубин А. И. (2013)
Голуб В. П. - Метод расчета усталостной долговечности элементов конструкций при двухосном комбинированном нагружении (2013)
Симбирский Д. Ф. - Модельные исследования влияния выдержек в цикле на сопротивление материала малоцикловой усталости с использованием закономерностей повторно-статического нагружения, Брунак А. А. (2013)
Епифанов С. В. - Модернизация метода "дождя" для мониторинга выработки ресурса основных деталей ГТД, Ринг Н. А., Гликсон И. Л., Шанькин С. И. (2013)
Пылев В. А. - Прогнозирование ресурсной прочности поршня легкомоторного авиационного двигателя, Белогуб А. В., Ободец Д. К. (2013)
Библик И. В. - Оценка показателей надежности на основе вероятностного суммирования усталостных повреждений (2013)
Уманский А. П. - Влияние дисперсных добавок диборида титана на структуру и свойства HVAF-покрытий системы (Ni-Cr-Si-B) – TiB2, Терентьев А. Е., Стороженко М. С., Кисель В. М., Евдокименко Ю. И., Варченко В. Т. (2013)
Снежной Г. В. - Магнитометрическая оценка коррозионной стойкости аустенитных хромоникелевых сталей в зависимости от фазового состава (2013)
Вакуленко К. В. - Коррозионная стойкость стали 20х13 с вакуумно-плазменными покрытиями, Казак И. Б., Севидова Е. К. (2013)
Каиров А. С. - Колебания и напряженно-деформированное состояние венцов рабочих лопаток турбомашин при нарушении циклической симметрии, Моргун С. А. (2013)
Назаренко Ю. Б. - Новый подход к решению проблемы устранения проскальзывания слабонагруженных межвальных подшипников, Потапов А. Ю. (2013)
Медведовская Т. Ф. - Прочность крышки и силовой шпильки гидроагрегата ГАЭС, Ржевская И. Е., Медведева Е. Л., Ефименко В. Н., Зеленская О. Н. (2013)
Панін В. В. - Реалізація "вологого стиснення" в газотурбінних двигунах , Дикий М. О., Соломаха А. С., Петренко В. Г. (2013)
Григорьев В. В. - Перспективные схемы авиационных двигателей с высокой топливной эффективностью, Еланский А. В., Попуга А. И. (2013)
Данилкин С. Ю. - Бесконтактная диагностика резонансных колебаний рабочих лопаток турбомашин, Редькин Д. А., Хориков А. А., Шанькин С. И. (2013)
Ткач М. Р. - Автоматизация определения собственных частот и форм колебаний элементов турбин малой мощности, Довгань Д. В., Золотой Ю. Г., Жук И. Ю. (2013)
Огиенко С. A. - СВЧ излучение стационарного плазменного двигателя как результат трансформации волн в плазме разрядного промежутка (2013)
Максименко Т. А. - Исследование интегральных характеристик малого СПД с разрядной камерой из боронитридных композиций, Лоян А. В., Рыбалов О. П. (2013)
Цаглов А. И. - Минимизация температурной неравномерности поверхности исследуемого образца при испытаниях эмиттеров катодов ЭРД, Лоян А. В., Солонинко E. П. (2013)
Нестеренко С. Ю. - Особенности отражения электронов от потенциального барьера и потоки их газодинамических характеристик на границах плазмы электроракетных двигателей, Рошанпур Ш. (2013)
Безручко К. В. - Методика оценки эффективности космодромов и их систем на этапе проектирования, Бурым И. Г., Давидов А. О., Фролов В. П., Ширинский С. В. (2013)
Дзензерский В. А. - Усовершенствование технологий изготовления токоотводов для свинцовых аккумуляторов, Казача Ю. И., Шнуровой С. В., Бурылов С. В., Скосарь В. Ю. (2013)
Данов А. С. - Векторная природа единого поля взаимодействия (2013)
Кучук Г. А. - Синтез топології гібридного хмарного сховища даних у гетерогенному середовищі (2013)
Алфавитный указатель (2013)
Колесник В. - Розвиток етнологічної науки в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (2009)
Борисенко М. - Архітектурний ландшафт міст Радянської України (1920–1939 рр.) (2009)
Гримич М. - Піонерське землеробство українців Бразилії на початкових імміграційних етапах (2009)
Капелюшний В. - Національна еліта в українській революції 1917–1921 років: інтерпретації вітчизняних та зарубіжних дослідників, Коваль О. (2009)
Завальнюк О. - Від ідеї до спроби заснування Кам'янець-Подільського державного університету в добу Української Центральної Ради (січень–квітень 1918 р.) (2009)
Казакевич Г. - Кость Штеппа – дослідник релігійно-міфологічних уявлень доби античності та середньовіччя (2009)
Ігнатенко І. - "Фігури” та оброчні хрести у духовній культурі українців Полісся (2009)
Конта Р. - Внесок Володимира Гнатюка у розвиток української етнології: історіографія проблеми (2009)
Орлик В. - Військові формування з іноземців в Україні у другій половині XVIII століття (2009)
Небесна З. - Поховальні традиції українців на Бойківщині наприкінці ХХ – на початку ХХІ століття (2009)
Казьмирчук М. - Розвиток винокуріння та шинкування у Київській губернії наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття (2009)
Магуза Г. - Україна і українці в суспільно-політичних поглядах О.Довженка (2009)
Копцюх Б. - Рання етнічність з позицій архаїчних уявлень про автохтонність (2009)
Толочко О. - Діяльність Французького культурного центру в Україні (1994–2006 рр.) (2009)
Онищук С. - Молодіжна субкультура стрейт-едж в Україні (2009)
Латиш Ю. - Новий погляд на історичний шлях Чорногорії. (2009)
Зміст 1–29 випусків "Етнічної історії народів Європи (2009)
Наші автори (2009)
Вісті з підводних полів (2014)
Грабовецкий С. В. - Комплекс артефактов с пароходо-фрегата ”Tiger” (2014)
Терещенко О. И. - Находки с затонувшего судна II пол. XIX в. возле о. Змеиный, Кобалия Д. Р. (2014)
Додонов Р. О. - Кам’яні завали Козачої бухти (2014)
Кокоулин А. Г. - Локализация затонувших в 1854 году у Евпатории судов и случайные находки с них (2014)
Ластенко О. В. - Три затонулих судна англо-французької ескадри часів Кримської війни в районі Євпаторії, Нефьодов В. В. (2014)
Вахонеев В. В. - Гибель союзнического флота Крымской кампании возле берегов Евпатории (по результатам подводных исследований 2013 года) (2014)
Резнік І. О. - Панорамний план французького корвету "Плутон" (2014)
Воронов С. О. - Кінець легенди про "Чорного принца" (2014)
Лютенков А. В. - "Агнесс Блейки" (2014)
Білий Д. Д. - Канонерський човен "Джаспер" (2014)
Сотніков В. - Музей пароплаву "Great Britain” в Бристолі (2014)
Павловский Е. С. - Очистка Севастопольской бухты (Репринт статей "Морского сборника" 1860 г.) (2014)
Штоквиш О. А. - Суднопідйомні операції радянських спецслужб: роль SS "Prince” у створенні ЕПРОПу (2014)
Нємєц В. - Волинсько-подільські паралелі у структурі сватання і оглядин (друга половина ХІХ – перша половина ХХ століття) (2010)
Буйських Ю. - Міфологічні уявлення українців у працях дослідників кінця XVIII – другої половини XIX ст. (2010)
Хлюр Ю. - Голод 1932–1933 років на Роменщині за свідченнями очевидців (2010)
Тупчієнко М. - Аспекти міфо-ритуального символічного зіставлення заліза з компонентами неживої природи (мінералами) в народній уяві (2010)
Латиш Ю. - Впровадження безалкогольної обрядовості на Донеччині в роки перебудови (2010)
Міщенко А. - Уявлення українців про Світове дерево у порівняльному контексті (2010)
Троцька В. - З історії вивчення використання глиняних виробів у звичаях та обрядах на Русі в Х–ХІІІ століттях (2010)
Джупіна К. - Субкультура байкерів в Україні на початку ХХI століття (на матеріалах м. Києва) (2010)
Гавадзин В. - Міфологічний аспект гуцульської ранньовесняної календарної обрядовості як елемент відображення локальної ідентичності (2010)
Казьмирчук М. - "Подорожні журнали" – джерела про виробничу культуру і побут робітників Київської губернії кінця ХІХ ст. (2010)
Ігнатенко І. - Християнське вчення та народні уявлення про етіологію та лікування хвороб: мирне співжиття у народній культурі українців (2010)
Скляр В. - Українці в етнічному складі сільського населення України (2010)
Лагунова О. - Етнологічна спадщина Агатангела Кримського в українській історіографії (2010)
Кучменко Н. - Легальні та нелегальні канали трудової міграції українців: правові та етнологічні аспекти (2010)
Юшкевич В. - Діяльність отця Івана Волянського серед американських українців (1884–1890 рр.) (2010)
Гаврилюк О. - Політика другої Речі Посполитої щодо української сакральної спадщини: правові засади, зміст, наслідки (2010)
Єрмілов В. - Громадська фабрично-заводська медицина на півдні України у ХІХ – на початку ХХ ст. (2010)
Орлик В. - Поземельні відносини в західних регіонах Російської імперії. Рецензія на книгу: Борисевич С. О. Законодавче регулювання поземельних відносин у Правобережній Україні (1793–1886 роки): Монографія. – К.: Вид-во НАДУ, 2007. – 424 с. (2010)
Казакевич Г. - Міждисциплінарне дослідження історії церкви в Україні. Рецензія на книгу: В.В.Ластовський. Між суспільством і державою. Православна церква в Україні наприкінці XVII – у XVIII ст. в історії та історіографії. – К.: НКПІКЗ, 2008. – 496 с. (2010)
Пивоваров С. - Нова праця присвячена дослідженню традиційної культури румунів і молдаван Буковини. Рецензія на книгу: Мойсей А. А. Аграрні звичаї та обряди у народному календарі східнороманського населення Буковини / Антоній Мойсей. – Чернівці: ТОВ "Друк-Арт", 2010. – 304 с.: 36 іл. (2010)
Наші автори (2010)
Гримич М. - Ізоморфність українського кулінарного фольклору в українсько-канадському та українсько-бразильському діаспорних середовищах (2010)
Коцур Н. - Наукові медичні товариства та їх роль в поширенні гігієнічних знань в Україні (друга половина XIX – початок XX століття) (2010)
Пак Жчон Хо. - Порівняльна характеристика українського та корейського регіоналізму (2010)
Визір Н. - Іван Зарецький – дослідник і збирач традиційної опішнянської кераміки (2010)
Купченко-Гринчук О. - Етнічний склад англійських найманців в роки Столітньої війни (1337–1453 років) (2010)
Утениязов С. - Казахско-украинские этнические связи (после VI века) (2010)
Козлов М. - Етнографічно-фольклористична діяльність Філарета Колесси: дореволюційна історіографія (2010)
Левицький В. - Етнічна ідентичність в системі цінностей сучасного українського студентства (2010)
Копцюх Б. - Посмужна місцинність племен антів (2010)
Ликова О. - Атрибутування глиняних виробів: суть проблеми (2010)
Автушенко І. - Українська інтелігенція у повоєнні роки (до проблеми історіографії) (2010)
Бондаренко О. - Дорадянська історіографія фінансової діяльності міського самоврядування Новоросії (1785–1917 рр.) (2010)
Пащенко В. - Політична діяльність Олександра Шліхтера в 30-х роках ХХ століття (2010)
Кравчук О. - Спогади Віктора Приходька як джерело з історії Подільського регіону початку ХХ століття, Калитко С. (2010)
Полюхович Ю. - Легенди про прабатьківщину в текстах Паленке (2010)
Данилевич А. - Різдвяна обрядовість українців в етнографічній спадщині Степана Носа (2010)
Круглова Л. - Творча спадщина М.О.Максимовича в дослідженнях членів Історичного товариства Нестора-літописця (2010)
Троцан Д. - Символіка дороги в традиційних українських обрядах народження та хрестин (2010)
Коцур Ю. - Деформація весільної обрядовості селян Роменщини в 30-ті роки ХХ століття (2010)
Громова Н. - Радянська історіографія календарної обрядовості українців (2010)
Візер С. - Оформлення етносвітоглядних основ ідеологічної концепції українського уніатства в першій половині XVII століття (2010)
Савченко Г. - Матеріальне забезпечення 34-го армійського корпусу в період його українізації (липень – листопад 1917 р.) (2010)
Ніколаєва А. - Давно очікувана книга. Сумцов М.Ф. Дослідження з етнографії та історії культури Слобідської України: вибрані праці / М.Ф.Сумцов; упорядкування, підготовка тексту, передмова, післямова та примітки М. М. Красикова. – Харків: Вид-во "АТОС", 2008. – 558 с.; 30 с. іл. (2010)
Наші автори (2010)
Колесник В. - Вітання кафедрі етнології та краєзнавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З 15-річчям! (2010)
Капелюшний В. - Радіти життю, любити Україну, мріяти і творити, розвиваючи найкращу в світі науку – етнологію (до 65-річчя з дня народження професора Валентини Борисенко) (2010)
Борисенко В. - Особливості трансформації весільного обряду українців Карпатського регіону на початку ХХІ століття (2010)
Гримич М. - Народний календар українців Бразилії (2010)
Борисенко М. - Побутові комуни в містах України в 1920-х роках (2010)
Метка Л. - Гончарство Слобідської України у другій половині ХІХ – першій половині ХХ століття: асортимент та збут виробів (2010)
Умебаясі М. - Спільні і відмінні риси в календарних святах українців та японців (2010)
Батирєва І. - Етнографічні дослідження на Східному Поділлі в другій половині ХІХ – на початку ХХ століття (2010)
Родінова Н. - Нові погляди на наукову і громадську діяльність Бориса Грінченка (2010)
Мандебура О. - Становлення української семіотики у працях Миколи Сумцова (2010)
Дмитренко А. - Збиральництво на Західному Поліссі та збереження архаїчних уявлень українців у ХХ столітті (2010)
Кузіна Н. - Відображення української національної ідеї на сторінках "Літературно-наукового вісника" (київський період 1907–1919 рр.) (2010)
Буйських Ю. - Нижча міфологія українців у світлі проблем "двовір'я" та "народного християнства" (2010)
Стасюк О. - Громадські новоутворення в кінці 20-х – на початку 30-х років ХХ ст. та їхній вплив на звичаєве право українського селянства (2010)
Галько О. - Бойківщина у дослідженнях Володимира Охрімовича та Івана Максимчука (2010)
Якиминська Л. - Еволюція обряду Купала протягом другої половини ХХ – початку ХХІ ст. у с. Кумарі Первомайського району Миколаївської області (2010)
Леньо Т. - Весільна обрядовість бойків Закарпаття у ХХ столітті (2010)
Сморжевська О. - Героїзація історії в працях ідеологів та засновників українського рідновірського руху (2010)
Шиженський Р. - К вопросу о терминологии славянских вариаций "Indignous Religions" (на примере термина "неоязычество") (2010)
Машкевич С. - Громадський транспорт Києва за часів німецької окупації (1941–1943) (2010)
Соґу Гонґ. - Етнографічне вивчення весілля українців Канади (2010)
Савченко Г. - Зародження українського руху в харківському гарнізоні (березень – квітень 1917 р.) (2010)
Пилипенко В. - Етнографічні експедиції кафедри етнології та краєзнавства в АР Крим в 2008–2010 роках (2010)
Курочкін О. - Нові горизонти урбаністичної етнології. (2010)
Наші автори (2010)
Сорока Ю. - Західноукраїнські землі на початковому етапі Другої світової війни: біженці, військовополонені, обмін населенням (2011)
Скляр В. - Зміни чисельності україномовного населення в Україні наприкінці ХХ – на початку ХХІ століття (2011)
Доморослий В. - Зародження парламентської діяльності в Наддніпрянській Україні, Капелюшна М. (2011)
Коцур Н. - Діяльність Комісії народних медичних читань при наукових медичних товариствах (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) (2011)
Рудь М. - Етнокультурні процеси на території Західного Помор’я у V–Х ст. (2011)
Кудінов Д. - Приговорний рух українського селянства в роки першої російської революції: історіографія проблеми (2011)
Метка Л. - Глина та вироби з неї у народній ветеринарії українців у другій половині ХІХ – на початку ХХІ століття (2011)
Коцур Ю. - Харчування населення Роменщини на початку 30-х років ХХ століття (2011)
Образцова Н. - Міграційний капітал українських заробітчан у Португалії: проблеми встановлення шляхів надходження, реальних обсягів та визначення внеску в економіку України (2011)
Коваль А. - Державна політика щодо української кооперації в 1920-х роках (2011)
Капелюшний В. - Соціальна політика національних урядів України у 1917–1920 роках (на матеріалах Подільської губернії): історіографічні аспекти сучасного дослідження проблеми, Байлема Т. (2011)
Гавриш Л. - Способи збуту гончарних виробів майстрами м. Глинськ Роменського повіту Полтавської губернії наприкінці ХІХ століття (2011)
Рахно К. - Купівля молочного посуду як вияв жіночої господарчої магії (2011)
Крупка О. - Вижі та возні у структурі і процедурах місцевого суду Волині у 1560–1570-х роках (2011)
Терес Н. - Етнополітичний простір сучасної України: нові виклики і проблеми (2005–2010 рр.) (2011)
Троцан Д. - Семантика дороги в традиційній весільній обрядовості українців (2011)
Ніколаєва А. - Придорожній хрест: функції та семантика (2011)
Троцька В. - Горно 1920-х років з околиць Опішного для випалювання іграшок, Щербань А. (2011)
Круглова Л. - Оповідні джерела релігійного змісту на сторінках наукового часопису Історичного товариства Нестора-літописця (2011)
Наші автори (2011)
Содержание (2013)
Комбаров В. В. - Обеспечение стабильности контурной подачи в системе ЧПУ высокоскоростным оборудованием на примере круговой интерполяции, Сорокин В. Ф. (2013)
Невешкин Ю. А. - Оптимизация технологии изготовления детали типа полумуфта с использованием программного пакета DEFORM, Чехресаз М., Третьяк В. В., Онопченко А. В. (2013)
Уманский А. П. - Исследование структуры и свойств композиционных материалов и покрытий из них на основе системы NiAl-TiB2, Полярус Е. Н., Украинец М. С., Довгаль А. Г., Капитанчук Л. М., Субботин В. И. (2013)
Николаев В. Н. - Термоконвективный преобразователь расхода и температуры жидкости в трубопроводах двигателя летательного аппарата, Кабанов Ю. Н. (2013)
Игуменцев Е. А. - Электромагнитные составляющие частоты вращения заряженного гироскопа, Прокопенко Е. А. (2013)
Киричков М. А. - Создание семейства малоразмерных газотурбинных двигателей на базе единого газогенератора, Еланский А. В., Кравченко И. Ф. (2013)
Лоян А. В. - Исследование распределения тепловых потоков в конструкции безнакального полого катода ЭРД при рабочих токах до 50 А, Кошелев Н. Н., Цаглов А. И., Титов М. Ю. (2013)
Виноградов А. С. - Разработка методики проектирования уплотнения опоры авиационного двигателя с учетом параметров масляной системы, Бадыков Р. Р., Миронов А. В. (2013)
Новиков Д. К. - Моделирование гидродинамического демпфера в пакете Fluent, Ермолаев Г. М. (2013)
Воробьев Ю. С. - Анализ колебаний лопаточного аппарата компрессора ГТД, Романенко В. Н., Тыртышников К. Д., Кулишов С. Б., Скрицкий А. Н. (2013)
Назаренко Ю. Б. - Уcтранение резонанса на критической частоте вращения роторов при эллиптической траектории вращения оси вала на опоре (2013)
Федорченко Д. Г. - Применение голографической интерферометрии для исследования колебаний вращающихся объектов, Гладков А. В., Солянников В. А., Жужукин А. И. (2013)
Куликов Г. Г. - Учет малых параметров модели системы управления винтовентилятора ТВВД, Абдулнагимов А. И., Бадамшин Б. И., Чепайкин А. С. (2013)
Епифанов С. В. - Синтез и анализ перспективной САУ ГТД, Кононыхин Е. А. (2013)
Панін В. В. - Алгоритмічне забезпечення функціонування системи ідентифікації передпомпажних (помпажних) явищ у компресорах авіаційних ГТД, Єнчев С. В., Савчин О. В. (2013)
Bradac M. - Model based design applied for development of fuel metering pump control algorithm, Zouhar F., Krizan J., Bliznak M., Vargovcik L., Kononikhyn O., Pavlyuk Y., Kravchenko Y. (2013)
Павлюк Е. В. - Применение шагового электропривода в системах дозирования топлива разработки ГП "ХАКБ", Кравченко Ю. И., Епифанов С. В., Суховей С. И. (2013)
Меняйлов Е. С. - Метод определения закона регулирования поворотными направляющими аппаратами многоступенчатого осевого компрессора в условиях неопределенности входных данных, Трончук А. А., Угрюмова Е. М., Басов Ю. Ф., Меняйлов А. В. (2013)
Тарасенко А. И. - Особенности цифрового регулирования ГТД для электростанции на пусковых и рабочих режимах, Тарасенко А. А. (2013)
Kasianov V. A. - Subjectively preferred optimally controlled modes of operation for an aircraft maximal duration horizontal flight, Goncharenko A. V. (2013)
Миргород В. Ф. - Оценка точности кусочно-линейных динамических моделей ГТД, Гогунский В. Д., Буряченко А. Г., Грудинкин В. М. (2013)
Хоряк Н. В. - Параметрическая идентификация математической модели низкочастотной динамики шнекоцентробежных насосов жидкостных ракетных двигателей, Николаев А. Д., Долгополов С. И. (2013)
Епифанов С. В. - Анализ методик синтеза математических моделей газотурбинных двигателей на этапе запуска, Сиренко Ф. Ф., Головин И. И. (2013)
Бахмет Я. Г. - Построение расходной характеристики регулятора расхода ЖРД (2013)
Антонов А. О. - Современные методы контроля и диагностики газотурбинных авиационных двигателей, Трофименко Р. А., Яцко Л. Л., Сутковой А. О. (2013)
Епифанов С. В. - Наземный автоматизированный комплекс диагностики турбореактивного двухконтурного двигателя, Щербань Б. А., Товстик А. В., Багаутдинов Н. Д., Черкасов Ю. В. (2013)
Марценюк Е. В. - Выбор модели для определения температуры за компрессором при мониторинге выработки ресурса основных деталей трехвального ТРДД, Епифанов С. В., Кулик Т. В. (2013)
Варбанец Р. А. - Влияние системы VIT на характер рабочего процесса малооборотных дизелей MAN B&W серии MC, Кучеренко Ю. Н., Головань А. И., Александровская Н. И. (2013)
Заремба Э. В. - Исследование вибрационных характеристик двигателя Д-436ТП на самолете-амфибии БЕ-200ЧС во время обледенения, Ковалев И. П. (2013)
Бурау Н. И. - Разработка и исследование цифровых следящих фильтров для системы контроля вибрации авиационного двигателя на нестационарных режимах, Павловский А. М., Яцко Л. Л., Иванченко А. В. (2013)
Юр Т. В. - Модель оцінки технічного стану вузлів ГТД за параметрами вібрації з використанням вейвлет-перетворення, Харитонов В. М., Дубровін В. І. (2013)
Шульженко Н. Г. - Применение методов и средств вибродиагностики для оценки надежности работы турбоагрегатов, Ефремов Ю. Г., Цыбулько В. И., Депарма А. В. (2013)
Резник С. Б. - Расчётно-экспериментальная оценка эффективности различных типов лабиринтных уплотнений, Бандурко Е. А. (2013)
Данов А. С. - Информационно-энергетический подход к проблеме проектирования (2013)
Лещенко Ю. П. - Інтелектуальна система управління вимірювальним роботом (2013)
Тамаргазін О. А. - Кореляційні функції кількості заявок на усунення пошкоджень силових установок у процесі оперативного технічного обслуговування, Ліннік І. І., Богайська К. В., Крамаренко Т. Ю. (2013)
Якушенко О. С. - Автоматизований моніторинг надійності на рівні авіакомпанії, Мільцов В. Є., Йовенко С. І., Ратинський В. В., Чумак О. І. (2013)
Рева О. М. - Нечітка модель ставлення авіадиспетчера до ризику настання потенційно-конфліктної ситуації, Борсук С. П. (2013)
Хомяк О. В. - Оцінка втрат радіосигналу при поширенні в моделі point-to-point за рахунок відбиття від місцевих предметів (2013)
Бутенко Ю. И. - Методика машинной обработки лингвистических единиц класса "язык стандартов программного обеспечения" (2013)
Шульгін В. А. - Нечітка ентропія як міра розпізнавання пілотами оцінок точності пілотування (2013)
Кучук Г. А. - Управління трафіком ланки мультисервісної мережі (2013)
Рева В. С. - Определение нештатных ситуаций и методов их парирования на этапах эксплуатации систем электроснабжения наземного комплекса, Фролов В. П., Земляной К. Н. (2013)
Волков Д. И. - Вызовы рынка. Стратегия развития предприятия-разработчика авиационной электроники, Волошина Н. П., Ранченко Г. С. (2013)
Давиденко В. О. - Информационная технология поддержки принятия решений по эвакуации населения из зоны чрезвычайных ситуаций техногенного характера (2013)
Потапова М. В. - Информационная технология календарного планирования при управлении портфелем заказов IT-компании в условиях неопределенности (2013)
Алфавитный указатель (2013)
Ковалев А. М. - Диагонализация линейных автономных динамических систем (2007)
Лавренюк С. П. - Мішана задача для нелінійного гіперболічного рівняння в необмеженій області, Панат О. Т. (2007)
Мельник С. А. - Расслоение решений нелинейных уравнений Ито параболического типа с источником (2007)
Немчанінова Т. М. - Групи з нескінченним центральним циклічним комутантом (2007)
Пелюх Г. П. - О структуре общего непрерывного решения систем линейных разностных уравнений с непрерывным аргументом (2007)
Потороча В. В. - Про залежність розв'язку від параметра виродженої системи диференціальних рівнянь, Самойленко В. Г., Самойленко Ю. І. (2007)
Тушев А. В. - О неприводимых представлениях разрешимых групп конечного ранга над локально конечным полем (2007)
Божко А. Е. - О некоторых особенностях в реализации дискретных оптимальных управлений колебательными системами (2007)
Чапля Є. Я. - Конвективна дифузія у двошаровому фільтрі, Чернуха О. Ю., Сівак В. М. (2007)
Чикрий А. А. - Об аналоге формулы Коши для линейных систем произвольного дробного порядка, Матичин И. И. (2007)
Божко А. Е. - Об уменьшении динамического действия испытуемого объекта на виброиспытательный стенд, Иванова З. А. (2007)
Горр Г. В. - Об интегрирующем множителе уравнений динамики твердого тела на инвариантных многообразиях, Щетинина Е. К. (2007)
Каминский А. А. - О боковой зоне предразрушения в вершине трещины на границе раздела различных упругих сред, Кипнис Л. А., Дудик М. В. (2007)
Мельник В. М. - Хвильові процеси в підвісі гіроскопа з довільним окресленням лінії меридіана поплавця (2007)
Меньшиков А. В. - Учет трения при гармоническом нагружении круговой трещины, Гузь И. А. (2007)
Забулонов Ю. Л. - Детектор b-частинок на основі фулериту C60, Лисиченко Г. В., Макарець М. В. (2007)
Яковенко В. М. - Форма линии магнитного резонанса в порошках La0,7Ba0,3MnO3 при низких температурах, Белозоров Д. П., Тарапов С. И. (2007)
Слесаренко А. П. - R-функции, вариационно-структурный и итерационные методы в идентификации и математическом моделировании нелинейных процессов теплопроводности в областях с источниками энергии, Сафонов Н. А. (2007)
Плющай І. В. - Про роль атомів бору в формуванні електронної структури аморфних сплавів на основі заліза, Захаренко М. І., Макара В. А. (2007)
Бойченко С. Г. - Стохастическая полуэмпирическая модель пространственно-временной трансформации современного климата Украины, Волощук В. М. (2007)
Еремеев В. Н. - О волновых свойствах пространственной изменчивости полей температуры воздуха в Северной Евразии на межгодовых масштабах, Баянкина Т. М., Жуков А. Н., Лебедев Н. Е., Пустовойтенко В. В., Сизов А. А., Сухих Л. И. (2007)
Левашов С. П. - Экспресс-технология "прямых" поисков и разведки месторождений углеводородов геоэлектрическими методами и перспективы ее применения, Якимчук Н. А., Корчагин И. Н. (2007)
Лукин А. Е. - О включениях природного соединения кальция и углерода в минеральных образованиях, связанных с внедрением суперглубинных флюидов (2007)
Михайлов В. А. - Генетичні типи докембрійських зеленокам'яних поясів (2007)
Фомин Ю. А. - Изотопы углерода и кислорода в карбонатах амфиболовых метасоматитов Сергеевского месторождения золота (Украинский щит), Демихов Ю. Н. (2007)
Горбик П. П. - Розподіл оксиду титану в нанокомпозитах системи SiO2–TiO2, Гунько В. М., Зарко В. І., Міщук О. О., Співак О. А., Чуйко О. О. (2007)
Огородник І. В. - Кристалізація складних фосфатів у розплавах системи K2O–P2O5–TiO2–ZnO, Затовський І. В., Слободяник М. С. (2007)
Романкевич О. В. - Уравнение абсорбции паров низкомолекулярных веществ их растворами (2007)
Руденко Л. И. - Очистка жидких радиоактивных отходов от урана методом комплексообразования и ультрафильтрации, Хан В. Е., Джужа О. В., Вортман М. Я., Шевчук А. В., Клименко Н. С., Шевченко В. В. (2007)
Рильський О. Ф. - Вплив іонів важких металів на пігментсинтезуючу здатність бактерій, Гвоздяк П. І. (2007)
Черватюк Н. В. - Особенности трансформации клеток Erwinia carotovora плазмидой pECL18, Товкач Ф. И., Горб Т. Е. (2007)
Ковальова В. А. - Активність протеїнкіназ у цитозолі клітин слизової оболонки шлунка щурів за умов експериментальної виразки, Гавриш Л. І., Остапченко Л. І. (2007)
Варус В. І. - Зміни ліпідних показників у поті осіб, діяльність яких пов'язана з військовою службою, Брюзгіна Т. С., Белов О. А., Соловська С. С., Депутат Ю. М. (2007)
Соботович Э. В. - Феномен изотопного осмоса при использовании бентонитовых мембран, Пушкарев А. В., Литовченко А. С., Пушкарева Р. А., Долин В. В. (2007)
Сорока Ю. - Демаркація українсько-польського кордону у 1946–1948 роках (2011)
Левчук К. - Діяльність українських національно-культурних товариств в перші роки незалежності (90-і рр. ХХ ст.) (2011)
Коваль О. - Висвітлення істориками державотворчої ролі національної науково-освітянської, культурно-мистецької та духовної еліти доби Української революції 1917–1921 років: досягнення та наукові перспективи (2011)
Казакевич О. - Переклади Євангелія у контексті формування української ідентичності (2011)
Коцур Г. - Петро Калнишевський в історичних дослідженнях кінця ХVІІІ – початку ХХ ст.: сентенціальні узагальнення (2011)
Макаренко С. - Динаміка змін традиційних обрядів вечорниць на Тернопільщині (2011)
Рахно К. - Знахар Грицько Пайдун: слідами однієї слобожанської легенди (2011)
Григор’єва Л. - Роль В. Б. Антоновича (1834–1908) у формуванні української археології (2011)
Белько О. - Шкільне навчання як форма земського сприяння гончарському промислу на Полтавщині (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2011)
Красніцька Н. - Григорій Павлуцький – дослідник українського та світового народного мистецтва (2011)
Розовик О. - Залучення циган до осілості, громадської і культурно-освітньої роботи у 1920-х роках в УСРР (2011)
Лободаєв В. - Енергетичний фактор в історії України (кінець ХІХ – перша третина ХХ ст.), Магда Є. (2011)
Круглова Л. - Літературні пам’ятки на сторінках часопису Історичного товариства Нестора-літописця (2011)
Дороніна Н. - До історії розвитку іноземної філології в Київському університеті у ХІХ–ХХ ст. (2011)
Гаук А. - Етнологічна типологія сакрального простору ранніх слов’ян (за матеріалами культових об’єктів Східної Європи VIII–X ст.) (2011)
Ігнатенко І. - "Любострасні" хвороби: погляди на етіологію та лікування методами народної медицини (2011)
Козій В. - Федір Мерінг – Заслужений професор Київського університету Святого Володимира, Кузіна Н. (2011)
Громова Н. - Обряд колядування на Бойківщині на початку ХХІ ст. (2011)
Наші автори (2011)
Борисенко М. - Методи етноекології при вивченні етнографії міста (2011)
Циганенко Л. - Торгово-фінансова активність дворянства Південноукраїнських губерній Російської імперії (друга половина ХVІII – початок ХХ ст.) (2011)
Савченко Г. - Поповнення особового складу 34-го корпусу Російської армії на початку українізації з’єднання (2011)
Левчук К. - Створення та діяльність громадських організацій України (1985–1996 рр.): історіографія проблеми (2011)
Конта Р. - Етнологічна діяльність Федора Вовка: радянська історіографія (2011)
Соґу Гонґ. - Погляди М. Костомарова на зв’язок фольклору з іншими науками (2011)
Кузіна Н. - Реставратор, художник, мистецтвознавець (до 70-ти річчя від дня народження Раїси Кузіної) (2011)
Троцька В. - До історії вивчення випалювальних споруд доби Русі (2011)
Берат Й. - Розселення черкесів в турецькому районі Узуняйла (2011)
Терес Н. - Міжнародна охорона нематеріальної культурної спадщини: світовий та український досвід (2011)
Матвієнко Н. - Новітня історіографія книговидавництва в Україні революційної доби (1917–1920 рр.), Савченко І. (2011)
Родінова Н. - Наукова діяльність Матвія Номиса: історіографія проблеми (2011)
Дороніна Н. - Сергій Дложевський – український вчений, філолог і археолог (1889–1930) (2011)
Лагунова О. - Тема "тясьми" і "трьох кіпок" в архівній спадщині Аг. Кримського (2011)
Галагуз І. - Етнічний вимір демографічних процесів у Центральному Поліссі (2011)
Ломака О. - Розвиток етносоціальних процесів в Кіровоградській області у 1959–1989 роках (2011)
Стасюк О. - Перша колективізація у Прикарпатті (1939–1941 рр.) (2011)
Красніцька Н. - Внесок М.С.Грушевського в інтеграцію української етнології у європейський науковий простір 20-х років ХХ століття (2011)
Купрієнко С. - Різновиди торгівлі та ринків в імперії інків Тавантінсуйу (2011)
Капелюшний В. - І все ж ми нездоланні… Рецензія на книгу Валентини Борисенко "Така житка…: Культура повсякдення українців Чорнобильського Полісся (за матеріалами етнографічної експедиції 1994 р.)". – К.: ВД "Стилос", 2011. – 224 с. (2011)
Хмарський В. - Науково про "Дворянські гнізда" та "Вишневий сад" у степах України. Рецензія на книгу Л.Ф.Циганенко "Дворянство Півдня України (друга половина XVIII ст. – 1917 р.)": Монографія. – Ізмаїл: СМІЛ, 2010. – 384 с. (2011)
Наші автори (2011)
Борисенко М. - Утопічні уявлення про життя людини в комуністичному суспільстві в ідеології раннього більшовизму (2012)
Левчук К. - Основні напрями діяльності Федерації профспілок України в умовах запровадження ринкових відносин (1992–1996 рр.) (2012)
Терес Н. - Розвиток сільського зеленого туризму та його вплив на збереження етнокультурної самобутності українського народу (2012)
Соґу Гонґ. - Українські народні жарти у Канаді (2012)
Берат Й. - Міграція черкесів з Північного Кавказу: історіографія проблеми (2012)
Рудь М. - Руянські корсари на Балтиці у другій половині XI – середині XII століття (2012)
Рубель К. - Етнорелігійний фактор у партійно-політичній еволюції сучасної Мелільї (2012)
Коцур Г. - Три святині, даровані кошовим отаманом Петром Калнишевським (2012)
Конта Р. - Наукові здобутки Зенона Кузелі як етнолога – члена Наукового товариства ім. Шевченка: діаспорна історіографія (2012)
Ігнатенко І. - Роль та функції жінок похилого віку в традиційній культурі українців: соціобіологічний підхід (2012)
Савченко Г. - З історії діяльності міжнаціональних військових органів у Російській армії в 1917 році (2012)
Кузіна Н. - Проблеми розвитку освіти в Україні на початку ХХ століття у висвітленні "Літературно-наукового вісника" (2012)
Воробєй О. - Місце дитини-аутиста в сучасному українському суспільстві, Бобир Р. (2012)
Вербовий О. - Повстання декабристів на Київщині у спадщині В.М.Базилевича (2012)
Овчаренко В. - Регіональні особливості розвитку етнополітичних процесів в Україні (1991–2010 рр.) (2012)
Круглова Л. - Товариство "Знання" Київського університету та його внесок у розвиток інтелектуального потенціалу України (2012)
Онищук С. - Субкультура київських панків (2012)
Синиця Є. - Ще раз про склавинів та антів (2012)
Кошовий С. - Життєпис Шан Цзюня у книзі Сима Цяня "Ши цзі, Історичні записи" (2012)
Буравченков А. - Рецензія на книгу Сегеди С.П. Створення та розвиток української військової преси (ХХ – початок ХХІ століття): монографія. – Рівне: Овід, 2012. – 504 с. (2012)
Коцур А. - Один в полі не воїн… Рецензія на монографію Могильного Леоніда Сергій Єфремов у суспільно-політичному житті України. – К.: ТОВ ПанТот, 2011. – 296 с. (2012)
Наші автори (2012)
Тугушев А. С. - Стволовые клетки и цирроз печени, Петренко А. Ю., Избицкий В. В. (2010)
Чекалова А. А. - Гистологические и иммуногистохимические параллели в прогнозе рака предстательной железы, Григоренко В. Н., Сакало В. С., Черемуха С. В., Романенко A. M. (2010)
Антонюк С. В. - Морфофункціональний стан респіраторного відділу легенів при трипсин-індукованій пневмопатії в експерименті (2010)
Атаман Ю. О. - Активність прокальциногенних і антикальциногенних ектоферментів у стінках артерій і вен кролів з алоксановим діабетом (2010)
Горбачов С. В. - Механізми панкреатогенного стресу (2010)
Григоровський В. В. - Патоморфологічні зміни, частота їх виявлення та кореляційні залежності в біоптатах довгих кісток у хворих на недосконалий остеогенез, Гук Ю. М., Стельмах В. В., Зима A. M., Мороз Д. М. (2010)
Туманский В. А. - Медикаментозный патоморфоз щитовидной железы у больных с клиническим гипертиреозом, обусловленным изолированной аутоиммунной тиреопатией и декомпенсированной функциональной тиреоидной автономной гиперфункцией, Мартовицкая Ю. В., Сорока Ю. Н., Доля О. С. (2010)
Колесник М. Ю. - Новий підхід до оцінки морфології тромбоцитів та експресії їх рецепторів у хворих на хронічну серцеву недостатність із супутнім цукровим діабетом 2 типу, Абрамов А. В., Сиволап В. В. (2010)
Ельманов А. С. - Изучение возможного ульцерогенного и местнораздражающего действия теобензамина, Голдовский Б. М. (2010)
Егоров А. А. - Состояние энергетического обмена при остром нарушении мозгового кровообращения и его модуляция производными L-лизина, Беленичев И. Ф., Мазур И. А., Абрамов А. В., Кучеренко Л. И. (2010)
Жернова Г. О. - Вплив цереброкурину на енергетичний метаболізм нейронів головного мозку щурів при модельованому інтрацеребральному крововиливі, Бєлєнічев І. Ф. (2010)
Жилюк В. И. - Значение эндотелиотропных и антиагрегантных свойств в нейропротективном действии прамирацетама при аллоксановом диабете, Мамчур В. И., Левых A. Э. (2010)
Зайцев С. Е. - Действие препаратов общей анестезии на антиоксидантную систему при внутримозговой гематоме (2010)
Клименко В. І. - Проблеми лікарсько-трудової експертизи та медичної реабілітації хворих на паркінсонізм, Томах Н. В., Грицай Г. В., Прокопчик Г. Л. (2010)
Лебединец Д. В. - Коррекция криоконсервированными фетальными нервными клетками иммунологических нарушений при ишемическом инсульте в зависимости от тяжести течения и возраста, Гольцев А. Н., Лебединец В. В., Останков М. В., Сироус М. А. (2010)
Кулинич Р. Л. - Изменение функционального состояния почек при гипертонической болезни 68-71, Сычев Р. А. (2010)
Литвиненко Н. В. - Особливості клінічного перебігу та функціональних наслідків ішемічних кардіоемболічних інсультів у осіб з ожирінням, Дельва М. Ю., Дельва І. І., Саник О. В. (2010)
Михайловська Н. С. - Взаємозв'язок складових метаболічного синдрому та показників варіабельності серцевого ритму, добового профілю артеріального тиску у хворих на гострий Q-інфаркт міокарда (2010)
Моногарова Н. Е. - Роль эпителиально-мезенхимальной трансформации (ЭМТ) в патогенезе идиопатического фиброзирующего альвеолита (обычной интерстициальной пневмонии), Василенко И. В. (2010)
Потапенко М. С. - Фактори ризику ішемічного пошкодження міокарда у хворих на ІХС під час анестезіологічного забезпечення некардіальних оперативних втручань з приводу пухлин голови та шиї (2010)
Пухальская Н. С. - Частота и характер патологии слизистой бронхиального дерева у подростков, больных туберкулезом органов дыхания, Шальмин А. С., Хлыстун В. Н., Чернышова Л. И., Сыроватка Ю. А., Субботина Н. И., Прелова М. А. (2010)
Рябоконь Е. В. - Современные особенности течения ветряной оспы у взрослых, Гостищева О. И., Ушенина Н. С., Мензелеев Я. Х., Глактионов А. Г., Рябоконь Ю. Ю., Фирюлина О. М., Машко О. П., Ушенина Л. А. (2010)
Сырбу И. Ф. - Математическое моделирование прогноза исхода острого панкреатита, Новохатний П. В. (2010)
Трубка І. О. - Лікування катарального гінгівіту з використанням антигомотоксичної терапії, Дементьєва О. В., Кокарь О. О. (2010)
Фесенко У. А. - Нейрональний апоптоз у гіпокампі щурів під впливом пропофолу та оцінка захисної дії пірацетаму та сульфату магнію, Губіна-Вакулік Г. І. (2010)
Черкез А. Н. - Структура клинико-когнитивных дисфункций у больных с дисциркуляторной энцефалопатией II степени в аспекте особенностей церебральной гемодинамики по данным ультразвуковой допплерографии (2010)
Шевченко A. I. - Результати хронохіміотерапії у хворих на місцеворозповсюджений рак молочної залози, Шмикова О. В., Воробйов О. М., Воробйов М. О. (2010)
Капшитарь А. В. - Спонтанный наружный свищ желчного пузыря, Смирнов А. С., Капшитарь А. А., Альбов А. А. (2010)
Пам’яті професора К. О. Галахіна (2010)
Вимоги до робіт, надісланих для публікації в журналі "Патологія" (2010)
Титул, зміст (2009)
Смагін В. - Інституціональні чинники формування фінансового ринку (2009)
Хоружий С. - Аналіз теоретичних основ торгівлі цінними паперами на біржовому ринку (2009)
Савчук Н. - Ринок золота: сучасний стан і перспективи розвитку (2009)
Мельніков С. - Методологічні основи дослідження системи пенсійного страхування (2009)
Глухов В. - Характеристика ефективності використанні різних джерел фінансування капітальних інвестицій в Україні (2009)
Нєізвєстна О. - Оцінка та шляхи покращення фінансового стану банків України, Шишов В. (2009)
Фещенко О. - Інформаційне та методичне забезпечення аналізу фінансового стану державних підприємств України (2009)
Ільченко В. - Ринок державних цінних паперів у сегментарному поділі фінансового ринку (2009)
Телятников В. - Проблемні питання рейтингування муніципальних цінних паперів в Україні (2009)
Суркова Ю. - Будівельно-ощадні каси – евективний механізм системи фінансування будівництва житла (2009)
Галасюк В. - Як управляти частками, що належать акціонерам у капіталі акціонерного товариства (2009)
Отченаш К. - Інтеграція національних ринків фінансових послуг: дослідження європейського досвіду (2009)
Титул, зміст (2014)
Тхелидзе Н. Н. - Воздухопроницаемость текстильных тканей и факторы влияющие на нее, Гинтибидзе Н. Г. (2014)
Датуашвили М. В. - О проблеме конструктивного проектирования одежды с учётом динамических приростов размерных признаков, Чарквиани И. Д., Угрехелидзе И. И. (2014)
Петренко О. К. - Вплив звукового тиску шуму на час простих сенсомоторних реакцій водіїв при водінні автотранспортних засобів в складних умовах руху (2014)
Харитонова М. А. - Особенности использования тестов в учебном процессе, Попова Л. С. (2014)
Sivova A. K. - Specialized development program for computer aided design of a spherical cutout disc, Pyhteeva I. V. (2014)
Чарквиани И. Д. - Исследование национального костюма горных регионов Грузии, Долидзе Н. А., Шаламберидзе М. М. (2014)
Бондаренко С. М. - Особливості використання соціально-орієнтованої концепції загального управління якістю TQM в Україні, Строкач І. А. (2014)
Гращенко І. С. - Аналіз ринку освітніх послуг в Україні, Сидоренко Т. А. (2014)
Годована І. П. - Стан та напрямки вдосконалення системи управління відходами в Україні, Костюк Г. В. (2014)
Діденко Є. О. - Особливості прийняття управлінських рішень залежно від рівня стабільності діяльності підприємства, Вітюк Д. К. (2014)
Дяченко І. А. - Удосконалення інноваційної діяльності підприємства галузі електрозв’язку (2014)
Кудирко Н. В. - Особливості сучасного стану ринку електронної комерції в Україні, Федоряк Р. М. (2014)
Кузьміна С. А. - Шляхи вдосконалення сфери послуг в Україні на прикладі економічно розвинених країн, Касперович Ю. В. (2014)
Паливода О. М. - Вплив чинників зовнішнього середовища на розвиток ринку побутових послуг в Україні, Козлітіна О. А. (2014)
Паливода О. М. - Тенденції розвитку інноваційних послуг у ринковій економіці, Островська О. В. (2014)
Паливода О. М. - Організація набору та відбору персоналу на малих підприємствах, Сухина Д. В. (2014)
Цимбаліст І. М. - Проблемні питання аналізу ефективності виставкової діяльності підприємства-експонента (2014)
Авраменко А. И. - Сравнительный анализ эфирных масел плодов разных сортов PETROSELINUM, Пряхин О. Р., Денисенко О. Н., Портная Е. А. (2010)
Александрова К. В. - Синтез та фізико-хімічні властивості естерів ксантиніл-7-оцтової кислоти, Юрченко Д. М., Романенко M. I., Мартинюк О. О. (2010)
Баранова І. І. - Вивчення основних технологічних параметрів порошку бодяги звичайної (Spongilla lacustris L.), Гладух Є. В., Целюба Ю. С. (2010)
Бисага Є. І. - Вибір реакцій для якісного контролю прокаїну гідрохлориду в лікарських формах аптечного виготовлення, Євтіфєєва О. А., Георгіянц В. А. (2010)
Бондарчук О. П. - Синтез, будова та біологічна активність D-(+)-глюкозиламонієвих солей амінокислотних похідних 1,4-нафтохінону, Курка М. С., Кричковська A. M., Марінцова Н. Г., Новіков В. П. (2010)
Владимирова І. М. - Визначення технологічних та мікробіологічних показників субстанцій та готової лікарської форми добавки дієтичної "Тиреофіт" (2010)
Вельчинська О. В. - Нові антиметаболіти пуринового обміну, Шарикіна Н. І., Ніженковська І. В., Коваленко Е. О. (2010)
Гладышева С. А. - Изучение консистентных свойств геля для профилактики и терапии алопеции, Гладух Е. В., Пухальская И. А., Нагорный В. В. (2010)
Гоцуля Т. С. - Синтез та фізико-хімічні властивості бензиліденпохідних бромідів 4-аміно-1-(2-оксо-2-фенілетил)-4H-1,2,4-тріазолію та 3,5-диметил-4-аміно-1-(2-оксо-2-фенілетил)-4H-1,2,4-тріазолію, Книш Є. Г., Панасенко О. І. (2010)
Євтіфєєва О. А. - Оцінка якості виготовлення дозованих складних порошків в аптечних умовах, Савченко Л. П., Георгіянц В. А., Косяченко К. Л. (2010)
Косяченко Н. М. - Маркетингові дослідження асортименту лікарських препаратів протизапальної та аналгезуючої місцевої дії, репрезентованих на фармацевтичному ринку України, Вишневська Л. І., Яковенко В. К., Хохлова К. О. (2010)
Кошелєв О. С. - Визначення капілярноелектрофоретичних характеристик настоянки валеріани (2010)
Кошовий О. М. - Оптимізація процесу екстракції біологічно активних речовин листя евкаліпту: кратність екстракції, Кухтенко О. С., Ковальова A. M., Комісаренко A. M., Винник О. В., Шолом Ю. Г. (2010)
Литвиненко М. О. - Синтез та фізико-хімічні властивості 2-(2-R-, Волошина В. О., Берест Г. Г., Коваленко С. І., Синяк Р. С. (2010)
Лебединец О. В. - Изучение ряда реопараметров гелевой основы с гидроксиэтилцеллюлозой, Баранова И. И., Грубник И. М. (2010)
Малиновська С. А. - Розробка складу та технології препарату загальнозміцнюючої дії у формі капсул, Рубан О. А., Маслій Ю. С., Сліпченко Г. Д. (2010)
Мельникова Н. В. - Пошук нових лікарських засобів для сучасної гінекології, Фуклева Л. А., Пучкан Л. О., Жадан І. С., Лобода О. С., Литвиненко Т. М. (2010)
Малий В. В. - Визначення кількісного вмісту ряду груп БАР в субстанціях клену ясенолистого, Федченкова Ю. А., Хворост О. П. (2010)
Панасенко О. І. - Спектри вбирання лікарських засобів похідних 5-нітрофурану, Буряк В. П., Юрченко І. О., Винокурова Т. С., Мельник І. B., Волошина А. А., Карбань С. Є., Барков В., Коротіна О. В. (2010)
Погорєлова О. О. - Обгрунтування схеми системно-поведінкового підходу щодо дослідження поведінки споживачів на місці продажу фармацевтичного товару, Бушуєва І. В. (2010)
Половко Н. П. - Дослідження мікробіологічної чистоти гелю з клотримазолом, Башура О. Г., Стрілець О. П. (2010)
Самура Б. А. - Дослідження анальгетичної активності амідів 2-метилхінолін-4-ілоксиоцтових кислот, Ніколаєв В. О., Зубков В. О., Подольський І. М., Гриценко І. С. (2010)
Ткаченко Н. О. - Вивчення особливостей менеджменту підприємств індустрії краси, Кравченко Т. О., Демченко В. О. (2010)
Чернов A. M. - Напрямки вдосконалення багатофункціональних апаратів для гнучких хіміко-технологічних систем технологій лікарських речовин (2010)
Щербина P. O. - Синтез та фізико-хімічні властивості в ряду іліден-гідразидів 2-(5-R-1H-1,2,4-тріазол-3-ілтіо)ацетальдегіду, Панасенко О. І., Книш Є. Г. (2010)
Григорьева З. Е. - Хоспис в Запорожье. 5 лет спустя, Сыволап В. В., Олейник А. И., Авраменко Н. Ф., Лихасенко И. В., Поливода С. В. (2010)
Михалюк Е. Л. - Функциональные пробы в медицине спорта: положительные и отрицательные стороны их проведения, Сыволап В. В., Ткалич И. В., Атаманюк С. И. (2010)
Білай І. М. - Проведення передатестаційних циклів на факультеті післядипломної освіти Запорізького державного медичного університету, Дарій B. I., Рижов О. А., Райкова Т. С., Бушуєва І. В., Зарічна Т. П., Демченко В. О., Білоус М. В., Кандибей Н. В., Пругло Є. С. (2010)
Галиця В. В. - Організація самостійної роботи студентів у системі сучасної вищої освіти, Роман О. Б., Самко А. В. (2010)
Пряхин О. Р. - Пути интенсификации обучения латинскому языку студентов фармацевтического факультета заочной формы обучения, Волкова Г. К., Титиевская Т. В., Денисенко О. Н., Портная Е. А. (2010)
Щекин О. В. - Причины возникновения и диагностика болезни Легг-Кальве-Пертеса, Коломийчук Н. В. (2010)
Жадько В. А. - Емпатія: соціально-філософський підхід до проблеми, Бідзіля П. О. (2010)
Титул, зміст (2012)
Від редакції (2012)
Сайкевич М. І. - Дуалізм сучасної економічної системи (2012)
Соскін О. І. - Модель народного капіталізму: стійкість і адаптивність до будь-яких викликів (на прикладі Австрії) (2012)
Братюк В. П. - Теоретичні підходи до державної політики розвитку туризму й інструменти та методи її забезпечення (2012)
Жарінова А. Г. - Розвиток інтелектуальних здібностей персоналу як основа стратегічної орієнтації на посилення конкурентних переваг підприємств (2012)
Козлянченко О. М. - Шляхи розвитку господарської діяльності машинобудування (на прикладі Чернігівської області) (2012)
Кушнерук А. С. - Досвід реалізації державної промислової політики в західних розвинених країнах (2012)
Лук'янчук І. Ю. - Стратегічне управління вартістю багатопрофільного об'єднання підприємств як підгалуззю (2012)
Сорокіна Л. В. - Дослідження впливу макроекономічних регуляторів на динаміку нагромадження капіталу у будівництві України (2012)
Сунцова О. О. - Шляхи удосконалення інструментів макроекономічного регулювання національного господарства (2012)
Тарасюк О. Б. - Сутність державного матеріального резервування, Кас'янова О. О. (2012)
Умєров Р. Е. - Використання зарубіжного досвіду інноваційного розвитку малого і середнього бізнесу в сучасних умовах українського ринку (2012)
Білоног Т. В. - Управління інвестиційними проектами промислового підприємства на засадах програмно-цільового методу (2012)
Ганущак-Єфіменко Л. М. - Концептуальні підходи до обґрунтування інтеграційних процесів суб'єктів господарювання, Скоморохов М. О. (2012)
Даниленко О. А. - Урахування стадії "життєвого циклу" розвитку організації в системі управління персоналом (2012)
Жуков С. А. - Формування конкурентоспроможності промислового підприємства на основі маркетингових засад, Воронич К. М. (2012)
Іванова З. О. - Особливості формування системи контролінгу на підприємствах (2012)
Коломійцева О. В. - Мотиви та причини процесів злиттів і поглинань підприємств (2012)
Литвиненко С. Л. - Економіко-організаційні засади використання навантажувально-розвантажувального обладнання при авіаперевезенні надважких і негабаритних вантажів (2012)
Павленко І. М. - Конкурентоспроможність економічних систем: сутність і специфіка (2012)
Шаманська О. І. - Основні напрямки підвищення ефективності управління ресурсним потенціалом підприємства (2012)
Ярмолка В. М. - Вплив мотиваційного аспекту на управління якістю послуг туристичних фірм (2012)
Калашникова Х. І. - Використання зарубіжного досвіду управління міською інфраструктурою в містах України (2012)
Кужель Е. В. - Інтелектуальна власність як складова інноваційного середовища в регіонах, Матюшенко В. І. (2012)
Мельник О. М. - Туризм у західному регіоні України і його стратегічні складові (2012)
Грішнова О. А. - Соціальна ефективність консалтингових проектів з управління персоналом: сутність, значення, форми прояву, Брінцева О. Г. (2012)
Колот А. М. - Асиметрії розвитку соціально-трудової сфери: прояви, причини, передумови подолання (2012)
Крикуненко Д. О. - Розробка системи демотивації персоналу як одного з елементів мотиваційного управління на підприємстві (2012)
Сокова М. А. - Підготовка фахівців із проведення фінансового моніторингу для банківської системи України (2012)
Стрехова С. В. - Взаємозв'язок і взаємообумовленість елементів системи управління персоналом (2012)
Третяк В. П. - Прискорення формування ефективних механізмів функціонування і розвитку соціальної інфраструктури села (2012)
Яровий І. М. - Бідність серед працюючого населення (2012)
Василенко В. В. - Характеристика сегментації ринку банківських металів України (2012)
Мулякова-Бочі А. К. - Тенденції формування платіжного балансу в умовах кризових явищ (2012)
Патюта І. М. - Сучасні схеми і підходи до легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом у банківському секторі України (2012)
Печенюк Н. М. - Напрями оптимізації управління зовнішнім державним боргом України шляхом використання зарубіжного досвіду (2012)
Степаненко О. П. - Тенденції інноваційного розвитку банківської системи України (2012)
Худокормова М. І. - Методика оцінювання ризику клієнта при використанні ним послуг банку для легалізації кримінальних доходів (2012)
Козловська М. В. - Методологічні засади інформаційного забезпечення регулювання розвитку туризму (2012)
Косарев О. Й. - "Хмарні технології" як ключовий чинник підвищення конкурентоспроможності авіакомпанії, Парій В. М. (2012)
Кузьмін О. Є. - Асинхронна дискретна модель бізнес-системи, Базилевич П. Р. (2012)
Маслій В. В. - Авторегресійні моделі як інструмент для аналізу процесу іноземного інвестування (2012)
Приходченко О. Ю. - Прогнозування розміру індивідуальної пенсії в умовах невизначеності (2012)
Asif Khan M. - An empirical study of students' perception of ethical behaviour in higher education institutions in Pakistan (2012)
Ahmad S. - Organizational citizenship behavior on schoolteachers' career development, Khan M. A., Alam H. M. (2012)
Badurowicz M. - Two-dimensional barcodes in mobile applications (2012)
Vujicic M. - Development strategy for festival-based food tourism in the republic of Serbia, Ristic L., Vujicic M. (2012)
Dent M. - Marketing action research approach: career of a professional marketeer, Wong Sek Khin E. (2012)
Koziel G. - Increasing steganographic capacity of the MF method (2012)
Krupa K. - Chosen aspects of era of new economy and human capital management solutions (2012)
Laskowski M. - Using Google search engine to get unauthorized access to private data (2012)
Lau E. - An Asian monetary union?, Hamzah S. N. Z., Choong X.-Y. (2012)
Masood O. - Financial meltdown and bond prices: an empirical analysis, Turen S., Aktan B. (2012)
Milosz E. - Corporate social responsibility: Polish telecom company case study (2012)
Milosz M. - ERP implementation at Polish enterprises – from business and end-users perspectives (2012)
Plechawska-Wojcik M. - Integration mechanism of chosen biological databases, Borys M. (2012)
Sanginabadi B. - The effects of exchange rate volatility on economic growth of Iran, Heidari H. (2012)
Serban C. - Exploring the importance of cause-related marketing campaigns: empirical evidence on Romanian society, Grigore G.F., Stancu A. (2012)
Serban M. - Audit of non-refundable projects: challenges and differences in task performance, Albert V. M. (2012)
Socol C. - Management reform of state companies: the case of Romania, Socol A. G., Marinas M. (2012)
Talha Naseem Uppal M. - The influence of stock attributes on individual equity investor's behavior, Ali I., Waheed M. S. (2012)
Huang S.-P. - A study on the effect of innovative management on managerial performance (2012)
Chani M.I. - Human capital formation and economic development in Pakistan: an empirical analysis, ul Hassan M., Shahid M. (2012)
Juszczyk M. - Digital identity acceptance at Polish large enterprises: the survey results (2012)
"Золота Фортуна" – успіх, об'єктивність, визнання! (2012)
Відомості про авторів (2012)
У наступному номері журналу (2012)
Зуев А. Л. - Об относительной компактности траекторий дифференциальных уравнений в банаховом пространстве (2007)
Карнаух Є. В. - Розподіли перестрибків для майже напівнеперервних процесів, заданих на ланцюгу Маркова (2007)
Коба О. В. - Аналітична модель функціонування call-центру, Пустова С. В. (2007)
Чуйко С. М. - Нетерова краевая задача в особом критическом случае (2007)
Шеремета З. М. - Про обмеженість l-індексу цілих розв'язків одного диференціального рівняння, Шеремета М. М. (2007)
Стоян Ю. Г. - Размещение кругов и невыпуклых многоугольников с поворотами в прямоугольнике минимальной длины, Злотник М. В. (2007)
Подлипенко Ю. К. - Об оценивании функционалов от решения линеаризованной задачи Навье-Стокса по неполным данным, Головач В. Н. (2007)
Божко А. Е. - О построении математических моделей объемного напряженно-деформированного состояния конических колес с круговой формой зубьев, Иванов Е. М., Иванова З. А. (2007)
Жук Я. О. - Динамічні процеси в тонкому циліндрі при тепловому опроміненні торця, Сенченков І. К., Бойчук О. В. (2007)
Кожевников А. А. - Тепловое поле алмазной коронки при бурении с нестационарным режимом промывки скважины, Гошовский С. В., Дреус А. Ю., Мартыненко И. И. (2007)
Коханенко Ю. В. - Влияние модулей Юнга на краевые эффекты в трехслойном цилиндре, Цирук С. А., Величко Л. Г. (2007)
Хома І. Ю. - Деякі співвідношення узагальненої теорії нетонких пластин з початковими напруженнями, Кондратенко О. А. (2007)
Фоя А. А. - Сужение ультрамягких рентгеновских спектров и изменение зонной энергии электронов вследствие диспергирования порошков рутилоподобного TiO2 до наноразмеров, Зауличный Я. В., Зарко В. И., Бекенев В. Л. (2007)
Мацевитый Ю. М. - Идентификация и моделирование теплофизических процессов в строительных конструкциях при экстремальных тепловых воздействиях, Слесаренко А. П., Сафонов Н. А. (2007)
Божко А. Е. - Об условных сопротивлениях электроцепей при полигармонических входных сигналах (2007)
Бошицкая Н. В. - Взаимодействие железоуглеродных нанотрубок с модельным раствором желудочного сока, Иващенко Е. А., Прилуцкий Э. В., Прилуцкий О. В., Уварова И. В. (2007)
Матвеевская Н. А. - Получение, структура и свойства гетеронаночастиц SiO2/Au, Семиноженко В. П., Мчедлов-Петросян Н.О., Толмачев А.В., Шевцов Н.И. (2007)
Булах Е. Г. - О методе сеток при решении обратных задач гравиметрии (2007)
Козлов З. В. - Прогноз залежей углеводородов в Днепровско-Донецкой впадине на основе комплексной оценки космической информации ДЗЗ и наземных наблюдений, Лукин А. Е., Федоровский А. Д. (2007)
Кравченко С. Н. - Возраст заключительной фазы магматизма в позднем докембрии на Волыни по новым геохронологическим и палеомагнитным данным (2007)
Левашов С. П. - О возможности комплексирования космогеофизических и геоэлектрических методов при исследованиях на нефть и газ, Якимчук Н. А., Корчагин И. Н., Жулдаспаев М. Д., Якубовский В. И., Божежа Д. Н. (2007)
Миронцов М. Л. - Метод розв'язання прямої та зворотної задач електричного каротажу (2007)
Фомин Ю. А. - Изотопный состав кислорода воды рудообразующего флюида в зоне амфиболовых метасоматитов Сергеевского месторождения золота (Украинский щит), Демихов Ю. Н. (2007)
Козлов Г. В. - Влияние структуры на диффузию газов в полиэтилене, Буря А. И., Заиков Г. Е. (2007)
Руденко Л. И. - Окислительная очистка жидких радиоактивных отходов от органических соединений и радионуклидов перманганатом калия, Джужа О. В., Хан В. Е. (2007)
Самченко Ю. М. - Гидрогелевые нанореакторы медицинского назначения, Пасмурцева Н. А., Ульберг З. Р. (2007)
Семко Л. С. - Модифікування магнетиту діоксидом титану та властивості одержаних нанокомпозитів, Горбик П. П., Чуйко О. О., Сторожук Л. П., Дубровін І. В., Оранська О. І., Рево С. Л. (2007)
Ковалева О. А. - Генетическая нестабильность и предрасположенность к развитию опухолей у лабораторных линий мышей, Вагина И. Н., Морозова Л. М., Глазко Т. Т., Глазко В. И. (2007)
Якименко І. Л. - Регуляторна дія низькоінтенсивного видимого світла на сомітогенез птиці, Цибулін О. С. (2007)
Дворщенко К. О. - Характеристика білково-ліпідного складу клітин слизової оболонки шлунка, гепатоцитів, підшлункової залози, тимоцитів і плазми крові при стресовій моделі виразки, Ковальова В. А., Дворщенко О. C., Остапченко Л. І. (2007)
Марченко М. М. - Функціональний стан мітохондріальних мембран печінки попередньо опромінених щурів з трансплантованою карциномою Герена, Копильчук Г. П., Волощук О. М. (2007)
Бардахівська К. І. - Біохімічні показники крові щурів у динаміці опікової хвороби, Гуріна Н. М., Ніколаєв В. Г. (2007)
Яценко О. В. - Аналіз патохімічних змін в оці при віковій катаракті методом газорідинної хроматографії, Брюзгіна Т. С., Вретік Г. М. (2007)
Титул, содержание (2014)
Колесниченко Н. В. - О путях снижения потребления природного газа в коммунальном хозяйстве Украины, Бурлакова Д. Е., Магера Ю. М. (2014)
Немировский И. А. - О результатах обследования предприятий теплоснабжения (часть 1) (2014)
Малявіна О. М. - Класифікація, аналіз і вибір показників надійності теплових мереж (2014)
Галущак И. В. - Теплоотдача поперечно-обтекаемых шахматных пучков труб с просечным спирально-ленточным оребрением (2014)
Кузнецова Л. Н. - Конструирование регулируемых электроприводов дымососов сталеплавильного производства, Лимонов Л. Г. (2014)
Григоров А. Б. - Адсорбционная очистка дизельных топлив от серосодержащих соединений, Мордупенко А. А., Шевченко К. В. (2014)
Курской Ю. С. - Фрактальный анализ результатов электрических измерений (2014)
Кунденко Н. П. - Влияние низкоинтенсивных акустических колебаний в процессе криоконсервации, Михайлова Л. Н. (2014)
Кутовой В. А. - Особенности механизмов термовакуумного процесса сушки и измельчения дисперсного материала, Луценко А. С. (2014)
Немировская Е. Д. - Проблемы использования экологически безопасных энергоносителей (2014)
Продан Н. М. - Формування екологічної культури з дитячого віку – основa державної політики в сфері енергозбереження та відновлюваної енергетики (2014)
Про основні показники роботи паливно-енергетичного комплексу за січень-грудень 2013 р (2014)
Abstracts (2014)
К сведению авторов и подписчиков (2014)
Al-rahawi K. M. - Synthesis, antimalarial and antimicrobial activities of arensulphohydrazidooxalyl- and arensulphonyloxamoylamino acids salts with 2-ethoxy-6,9-diaminoacridine and chloroquine, Al-haj M., Petyunina V. N., Al-daidamoni G., Al-madhagi W., Al-robaidi R. (2010)
Алмакаєв М. С. - Визначення оптимального рівня рН комбінованого ін’єкційного розчину місцевого анестетика (2010)
Бензель І. Л. - Стандартизація листя скумпії звичайної (2010)
Березняков А. В. - Вивчення впливу сорбентів на пробіотичні мікроорганізми, Стрілець О. П., Калюжная О. С., Стрельников Л. С. (2010)
Бойко А. І. - Використання комп’ютерних інформаційно-пошукових систем і баз даних для моніторингу споживання і вивчення потреби в лікарських засобах, Парамош О. В., Прилипко Н. А., Гриньків Я. О. (2010)
Бурлака Ю. В. - Спектрофотометричне визначення деяких цефалоспоринів за реакцією з крезоловим червоним, Портна К. П., Тарханова О. О., Васюк С. О. (2010)
Демченко В. О. - Дослідження вітчизняного фармацевтичного ринку гомеопатичних лікарських засобів, Ткаченко Н. О., Майборода О. О. (2010)
Єрещенко О. А. - Дослідження гострої токсичності піни медичної з комплексом бактеріофагів, Стрельников Л. С., Ткачова О. В., Ткач М. М. (2010)
Загородній С. Л. - Порівняння органічних розчинників для кількісного визначення метамфетаміну методом газової хроматографії, Васюк С. О. (2010)
Зубченко Т. М. - Дослідження з мікробіологічної чистоти лікарських препаратів на основі розторопші плямистої, Тихонов О. І. (2010)
Калитовська М. Б. - Вивчення впливу мікроелементів крові на процеси сорбції йонів кадмію та плюмбуму модифікованим клиноптилолітом, Галькевич І. Й. (2010)
Ковальчук І. В. - Стан противірусної резистентності у інтактних і вірусінфікованих тварин на фоні попереднього введення фітоадаптогенів (2010)
Костишин Л. П. - Очищення витяжок кломіпраміну та меліпраміну з біологічного матеріалу методом гель-хроматографії, Галькевич І. Й. (2010)
Леутенко К. В. - Видове різноманіття пліснявих грибів у приміщеннях університету (2010)
Лисянская А. П. - Биофармацевтические исследования интраназальной мягкой лекарственной формы эналаприла малеатом, Гладышев В. В., Кечин И. Л. (2010)
Мельникова Н. В. - Дослідження реологічних властивостей вагінального крему з ефірною олією чебрецю, Фуклева Л. А., Пучкан Л. О., Жадан І. С., Литвиненко Т. М., Бурлака Б. С. (2010)
Мострянська Н. М. - Зміст і напрямки розвитку екологічних технологій у медичній промисловості, Чернов А. М. (2010)
Нікітіна М. В. - Обґрунтування вибору емульгаторів з метою розробки емульсії 1 роду з молочною кислотою, Баранова І. І., Ніколайчук Н. О. (2010)
Половко Н. П. - Обґрунтування технології антимікотичних гелів, Башура О. Г., Яремчук А. О. (2010)
Сердюк Є. В. - Обґрунтування технології виробництва мазі з густим екстрактом кори ясеня, Ляпунова О. О., Чуєшов В. І. (2010)
Смойловська Г. П. - Фітохімічне вивчення кислоти аскорбінової у рослинній сировині, Гречана О. В., Фуклева Л. А. (2010)
Стрилец О. П. - Новый комбинированный антигипертензивный препарат. Исследование острой токсичности, Трутаев И. В., Стрельников Л. С. (2010)
Тетерич Н. В. - Дослідження особливостей комунікативної сфери провізорів шляхом вимірювання рівня соціального інтелекту, Котвіцька А. А., Демянік К. О. (2010)
Ткаченко Н. О. - Особливості кадрового менеджменту підприємств індустрії краси, Горохова О. В., Левченко А. М. (2010)
Трунова Т. В. - Обґрунтування технології виробництва супозиторіїв з дибамком, Крутських Т. В., Кухтенко О. С. (2010)
Черчесова О. Ю. - Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості 8-амінозаміщених 7-β-гідрокси-γ-(4'-хлорофенокси)пропілксантинів, Романенко М. І., Білай І. М., Остапенко А. О. (2010)
Ярних Т. Г. - Засоби механізації, що застосовуються у виробництві супозиторіїв, Левачкова Ю. В., Гриценко С. В. (2010)
Ярних Т. Г. - Супозиторні основи: вивчення асортименту, Толочко К. В., Чушенко В. М. (2010)
Буряк В. В. - Липидный спектр и содержание гомоцистеина у пациентов с артериальной гипертензией (2010)
Волошина И. Н. - Состояние автономной нервной системы у больных с цереброваскулярной патологией (2010)
Гончарук Л. М. - Характеристика деяких показників оксидантно-протиоксидантної системи і роль Helicobacter pylori при гастродуоденопатіях, індукованих нестероїдними протизапальними препаратами у хворих на остеоартроз (2010)
Кишинец Н. В. - Изучение влияния препарата "Бронхофит, настойка сложная" на функциональную активность мерцательного эпителия пищевода лягушек, Маслова Н. Ф. (2010)
Михалюк Е. Л. - Образ жизни и состояние здоровья студентов 1-го курса Запорожского государственного медицинского университета, Черепок А. А., Пухликов А. А., Дикаленко Т. Н. (2010)
Новиков Е. В. - Проба Руфье у школьников: первые результаты, Ткалич Я. И. (2010)
Павлюченко М. И. - Подходы к дифференциальной диагностике объемных образований яичников, Слинько О. М., Барковский Д. Е., Кабаченко О. В., Шалимов В. И. (2010)
Пухальская Н. С. - Особенности клинического течения лекарственно-устойчивого туберкулеза у подростков, Шальмин А. С., Шевченко Р. М., Солодовник Ю. С., Хлыстун В. Н. (2010)
Сачок В. В. - Вплив антагоністів кальцію третього покоління на вміст глюкози й глікогену в серцевому м’язі за умов експериментальної адреналінової міокардіодистрофії (2010)
Сиволап В. В. - Вплив симвастатину на показники центральної гемодинаміки, функції зовнішнього дихання, агрегацію тромбоцитів та імунологічний статус у хворих на негоспітальну пневмонію третьої групи, Курілець Л. О. (2010)
Соломенник А. О. - Влияние препарата глутаргин на клинико-биохимические показатели у больных острым вирусным гепатитом A, Юрко Е. В., Могиленец Е. И., Никитина К. И. (2010)
Трифонов В. Ю. - Застосування препарату кордової крові в профілактиці ускладнень антифосфоліпідного синдрому при вагітності, Прокопюк В. Ю. (2010)
Фурса О. В. - Особливості добового профілю артеріального тиску у хворих на артеріальну гіпертензію, що перенесли інфаркт міокарда (2010)
Клименко В. Н. - Модульно-рейтинговая система в оценке эффективности преподавания курса факультетской хирургии, Захарчук А. В., Избицкий В. В., Тугушев А. С., Черковская О. С. (2010)
Разнатовська О. М. - Хіміорезистентний туберкульоз легень - актуальна проблема фтизіатрії (2010)
Светлой памяти товарища (2010)
Правила подачі статей в редакцію (2010)
Титул, зміст (2009)
Тимченко О. - Податковий борг: сутність та явище (2009)
Федоренко А. - Додаткові вимоги щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів як об’єктів розміщення коштів з накопичувальної пенсійної системи (2009)
Хоружий С. - Аналіз теоретичних засад формування інструментів біржової торгівлі цінними паперами (2009)
Ріппа М. - Напрями підвищення ефективності реформування державного пенсійного забезпечення України на страхових засадах (2009)
Макаренко Є. - Світова фінансова криза та її вплив на фінансово-кредитку сферу держави (2009)
Славкова А. - Нейтральні доходи в особистому прибутковому оподаткуванні: практичні аспекти методології (2009)
Бірюк О. - Ефективність інструментів реалізації стратегії експортоорієнтованих підприємств: головні суперечності та загрози (2009)
Кубліков В. - Індексовані облігації – альтернатива банківського депозиту (2009)
Ганчо М. - Формування ефективного механізму корпоративного управління: сучасний стан та перспективи (2009)
Лібіх К. - Шляхи вдосконалення тарифної політики та андерайтингу у сфері обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (2009)
Леонов Д. - Оцінка інвестиційних ресурсів Накопичувального пенсійного фонду в контексті розвитку діяльності недержавних пенсійних фондів, Ковальова Н. (2009)
Гаманкова О. - Проблеми визнечення змісту та об’єкта державного регуляторного впливу стосовно ринку страхових послуг України (2009)
Голомб В. - Місце показників фондового ринку в системі циклічних індикаторів (2009)
Мосьондз С. О. - Світоглядне бачення державної політики у сфері науки (2013)
Курило М. П. - Судове процесуальне право як складова частина судового права (2013)
Ляшенко Р. Д. - Презумпція законності судового рішення, Власюк М. В. (2013)
Сердюк В. О. - Судово-правова реформа в Україні та глобалізаційні процеси (2013)
Udovika L. G. - Transformation of lawprinciples in the system of law of Ukraine under conditions of globalization (2013)
Войтанович О. Й. - Ідеологія глобалізації у сучасному світі та її вплив на державу і право:аспекти теорії (2013)
Новоселова В. В. - Правова культура присяжних засідателів в Україні:поняття і зміст (2013)
Изотова Е. Н. - Институт гражданства как основополагающий элемент правового статуса личности и взаимоотношений между гражданином и государством (2013)
Голяк Л. В. - Міжнародна регламентація муніципальних прав та свобод особистості (2013)
Батракова-Кучер Д. С. - Порівняльний аналіз історичного розвитку місцевого самоврядування у Франції та Україні (2013)
Натуркач Р. П. - Специфічні риси норм виборчого права України, як підгалузі конституційного права України (2013)
Калакура В. Я. - Проблеми міжнародно-правового регулювання міждержавного усиновлення (2013)
Бедь В. В. - Право змінювати свої релігійні чи інші переконання:порівняльно-правове дослідження (2013)
Шишка Р. Б. - Кодифікація законодавства у сфері інтелектуальної власності:за та проти (2013)
Позова Д. Д. - Контрафакція та недобросовісна конкуренція (2013)
Волкова А. В. - Генеза міжнародних перевезень вантажів автомобільним транспортом (2013)
Луц Д. М. - Історичні аспекти формування права власності на об'єкти флори і фауни на теренах України у ХІ-ХХ століттях (2013)
Кампі О. Ю. - Правові проблеми припинення суб'єктів господарської діяльності зі спільного інвестування (2013)
Бондарчук Н. В. - Проблеми правового регулювання емфітевзису і суперфіцію за законодавством України, Ковальська Я. В. (2013)
Окрепка А. І. - Щодо правової природи договору на проведення експертної грошової оцінки земель (2013)
Лаврик Г. В. - Антропологічний вимір банківського права України (2013)
Лісний Д. В. - До питання про адміністративну відповідальність студентів в Україні (2013)
Риженко І. М. - Співвідношення понять "адміністративно-правовий захист і охорона прав суб'єктів господарювання" (2013)
Шматова Ю. О. - Центральні органи виконавчої влади в умовах надзвичайних ситуацій:проблемні питання реалізації їх повноважень (2013)
Щербина Є. М. - Особливості провадження у справах про адміністративні порушення державних стандартів,норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів (2013)
Астанін Г. В. - Про суб'єктів виявлення та фіксації адміністративних правопорушень арбітражних керуючих (2013)
Буличев А. О. - Юридична конструкція адміністративно-правового статусу військовослужбовця внутрішніх військ МВС України (2013)
Воротний Д .В. - Заходи адміністративного заохочення в державній службі:поняття,види (2013)
Джарти В. В. - Про поняття та склад об'єктів державної власності (2013)
Меєрович Н. А. - До питання відповідальності адвоката (2013)
Міловідова С. В. - Історія виникнення та розвитку інституту запобігання адміністративним правопорушенням (2013)
Недодатко О. С. - Громадські антикорупційні розслідування:правове забезпечення та порядок проведення (2013)
Оскірко А. О. - Законодавче регулювання адміністративної відповідальності у сфері поводження з відходами (2013)
Солнцева Х. В. - Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері освіти (2013)
Ящук К. В. - Прогалини та колізії закону України "Про тваринний світ України" (2013)
Чмут С. В. - Щодо вікової ознаки суб'єкта статевих зносин з особою,яка не досягла статевої зрілості (2013)
Шиян Д. С. - Проблема змісту позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю (2013)
Ризак Я. В. - Суб'єкт підкупу службової особи юридичної особи приватного права,незалежно від організаційно-правової форми (2013)
Таволжанський О. В. - Цілі соціально-виховної роботи з засудженими до позбавлення волі (2013)
Шекк Е. А. - Организация и содержание наркопритонов-непосредственная угроза здоровью населения России и Украины (2013)
Молодик В. В. - Основні критерії визначення функціональної ролі прокуратури у системі кримінального правосуддя (2013)
Овчаренко О. М. - Органи,що здійснюють притягнення суддів до відповідальності:міжнародні стандарти та їх реалізація в Україні (2013)
Скрябін О. М. - Проблемні питання підтвердження повноважень захисника у кримінальному провадженні України (2013)
Саінчин С. О. - Деякі слідчі ситуації та алгоритми слідчих дій при розслідуванні дітовбивств (2013)
Інформаційна довідка про авторів (2013)
Вимоги до оформлення статей у "Вісник запорізького національного університету"серія"Юридичні науки" (2013)
Дегтярев С. П. - О компактности носителя решения одной эволюционной системы, возникающей из модели Бина в теории сверхпроводимости, Саникидзе Т. А., Тедеев А. Ф. (2007)
Конет І. М. - Інтегральні зображення розв'язків стаціонарних задач теплопровідності для обмежених багатошарових циліндричних тіл (2007)
Лавренюк Я. В. - Нормальное строение группы локальных изометрий границы сферически однородного дерева, Сущанский В. И. (2007)
Степанець О. І. - Екстремальні задачі для інтегралів від невід'ємних функцій, Шидліч А. Л. (2007)
Чехов В. М. - Про граничні вирази лімітант Кояловича, Пан А. В. (2007)
Божко А. Е. - Минимизация мощности управления электромагнитных механизмов (2007)
Пынько А. П. - Процедуры вывода в секвенциальных исчислениях для конечнозначных логик с определителем равенства (2007)
Семенов В. В. - Лінійний варіаційний принцип в опуклій максимізації, Кацев М. В. (2007)
Бурак Я. Й. - Математичне моделювання механотермодифузійних процесів у твердих розчинах при врахуванні локального зміщення маси, Кондрат В. Ф., Грицина О. Р. (2007)
Гуляєв В. І. - Вільні коливання бурильних колон, що обертаються, Луговий П. З., Горбунович І. В. (2007)
Савченко Ю. Н. - Гидродинамическое сопротивление поверхности со смешанными граничными условиями, Семенов Ю. А. (2007)
Шевченко В. П. - Использование итерационной теории изгиба ортотропных пластин при сосредоточенных температурных воздействиях, Гольцев А. С., Филимонова Т. О. (2007)
Булгаков А. А. - Дисперсионные свойства геликонов в периодической полупроводниковой структуре, Ольховский Е. А., Шрамкова О. В. (2007)
Божко А. Е. - Распространение гипотезы о переходных процессах в электроцепях на полигармонические входные воздействия (2007)
Півняк Г. Г. - Розвиток методу активної послідовної корекції з використанням нечіткого керування в системах регулювання електроприводами складних електромеханічних установок, Бешта О. С., Хілов В. С. (2007)
Ковзун И. Г. - Влияние термической обработки в окислительной атмосфере на состав дисперсных железосодержащих шламов, Косоруков П. А., Коваленко И. М., Проценко И. Т., Ульберг З. Р. (2007)
Лавренко В. А. - Сравнительное исследование коррозии стоматологического (900°) и ювелирного (585°) золота в среде полости рта, Лось В. В., Малышевская А. И., Швец В. А., Талаш В. Н., Кузнецова Л. И. (2007)
Иванов В. А. - Исследование влияния течений, вызванных западным ветром, на эволюцию областей загрязнения в Азовском море, Фомин В. В., Черкесов Л. В., Шульга Т. Я. (2007)
Кулік С. М. - Геоелектричні критерії алмазоносності кори та верхньої мантії Землі, Бурахович Т. К. (2007)
Лялько В. І. - Контроль площ та стану озимих культур за допомогою знімків MODIS/TERRA та SPOT XI (на прикладі Київської області), Сахацький О. І., Жолобак Г. М., Греков Л. Д. (2007)
Тяпкин К. Ф. - Новая ротационная гипотеза структурообразования и металлогения (2007)
Чебаненко І. І. - Пошук вуглеводнів у Східному нафтогазоносному регіоні України, Дем'яненко І. І., Євдощук М. І., Гладун В. В., Клочко В. П., Карпенко І. В., Полівцев А. В., Галко Т. М., Дем'яненко Ів. Ів. (2007)
Шнюков Е. Ф. - Ванадий и никель в природных нефтях Азии, Африки, Европы, Северной и Южной Америки, Гожик П. Ф., Краюшкин В. А., Клочко В. П., Гусева Э. Е., Морозова Р. М. (2007)
Галатенко Н. А. - Поліуретан-епоксидні композиції з підвищеними механічними властивостями для реконструктивних операцій у щелепно-лицьовій хірургії, Куксін А. М., Рожнова Р. А., Астапенко О. О. (2007)
Кулик Т. В. - Адсорбційна іммобілізація хітозану на поверхні кремнезему, Паляниця Б. Б., Бородавка Т. В., Чуйко О. О. (2007)
Семко Л. С. - Синтез та властивості нанокомпозитів на основі магнетиту, модифікованого оксидом кремнію, Горбик П. П., Сторожук Л. П., Дубровін І. В., Чуйко О. О., Оранська О. І., Скрипка О. І. (2007)
Суберляк О. В. - Морфологія сумішей поліамід — полівінілпіролідон, Левицький В. Є., Собчак Р., Кошкуль Ю., Гнатовскі А., Тарнавський А. Б. (2007)
Джуренко Н. І. - Скринінг рослин з антиоксидантною та геномопротекторною активністю, Паламарчук О. П., Гуніна Л. М., Бабенко Л. П., Олійник С. А. (2007)
Загороднюк І. В. - Узгоджена генетична, біогеографічна та морфологічна диференціація у еволюційно молодих видів: аналіз групи Microtus ''arvalis'' (Mammalia) (2007)
Янєва О. Д. - Індукція стійкості до іонів міді і кадмію мультирезистентних штамів роду Pseudomonas, Смирнова Г. Ф., Підгорський В. С. (2007)
Гулий М. Ф. - Про можливість зворотного формілування амінокислот в тканинах щурів у дослідах in vivo та in vitro, Сілонова Н. В., Печенова Т. М., Шевцова Н. Ф. (2007)
Чижикова О. А. - Активність ключових ферментів синтезу та розкладу проліну в проростках кукурудзи за умов засолення та обробки синтетичними регуляторами росту, Палладіна Т. О. (2007)
Жураківський Р. О. - Внутрішньомолекулярні водневі зв'язки у всіх можливих конформерах 2′-дезокситимідину: неемпіричний квантово-хімічний аналіз топології електронної густини, Говорун Д. М. (2007)
Бахтин А. К. - Разделяющее преобразование и неравенства для открытых множеств, Вьюн В. Е. (2007)
Жеребко Т. М. - Рівномірна оцінка наближення аналітичних функцій алгебраїчними многочленами в областях з кутами (2007)
Конет І. М. - Інтегральні зображення розв'язків стаціонарних задач теплопровідності для двоскладових циліндричних просторів (2007)
Лавренюк Я. В. - Автоморфізми індуктивних границь з діагональними зануреннями скінченних симетричних та знакозмінних груп (2007)
Леонов Ю. Г. - Критерий промежуточного роста самоподобных групп (2007)
Мурач А. А. - Эллиптические краевые задачи в многосвязной области в уточненной шкале пространств (2007)
Божко А. Е. - Структурно-аналитическая интерпретация сигналов в системах фазового управления вентильных преобразователей (2007)
Скопецький В. В. - Про ідентифікаційну модель динаміки дискретного спостережуваного неоднорідно-розподіленого просторово-часового процесу, Стоян В. А. (2007)
Алтухов Е. В. - Однородные решения трехмерных задач о распространении гармонических волн в транстропных термоупругих пластинах, Шевченко В. П. (2007)
Жук Я. О. - Уточнена модель структурних перетворень в тонкому сталевому циліндрі при тепловому опроміненні торця, Червінко О. П., Васильєва Л. Я. (2007)
Кубенко В. Д. - Нестационарное вдавливание затупленного жесткого тела в поверхность упругого слоя (2007)
Ковальчук П. С. - Анализ нелинейного взаимодействия изгибных форм композитных цилиндрических оболочек, заполненных жидкостью, Крук Л. А. (2007)
Ревенко В. П. - Застосування нового аналітично-числового методу Остроградського до розв'язування плоскої задачі теорії пружності (2007)
Животова Е. Н. - Исследование физических состояний бинарных систем вода—оксиэтилированный глицерин со степенью полимеризации n = 5 и 25 при температурах ниже 273 К методом криомикроскопии, Кулешова Л. Г., Зинченко А. В., Чеканова В. В. (2007)
Синельниченко О. К. - Зміна електронної структури та зарядового стану атомів кубічного ТаС0,75 і ромбоедричного Та4С3 карбідів при заміщенні атомів вуглецю азотом, Ізвєков А. В., Хижун О. Ю. (2007)
Авраменко A. A. - Центробежная неустойчивость течения в пористом криволинейном канале, Сорокина Т. В., Басок Т. Б. (2007)
Півняк Г. Г. - Обгрунтування рівня компенсації реактивної потужності для систем підземного електропостачання шахт, Заїка В. Т., Самойленко В.В. (2007)
Карпець М. В. - Вивчення структурних особливостей сплавів системи Ti–Zr–Ni після їх термообробки та гідрування, Солонін Ю. М., Веліканова Т. А., Фомічов О. С., Карпець Ф. М., Хомко Т. В. (2007)
Фирстов С. А. - Теоретическая (предельная) твердость, Рогуль Т. Г. (2007)
Волощук В. М. - Механізм формування крупномасштабної ''плямовидної'' структури забруднення підстеляючої поверхні потужним газо-аерозольним викидом у нижній частині атмосфери, Скриник О. Я., Грицюк Ю. Я. (2007)
Гожик П. Ф. - О перспективах нефтегазового поиска на глубине 8000–12500 м в Днепровско-Донецкой впадине, Краюшкин В. А., Клочко В. П. (2007)
Кулік С. М. - Геоелектричні аномалії та алмазоносність Українського щита, Бурахович Т. К. (2007)
Лялько В. І. - Оцінка впливу природно-антропогенних змін потоків CO2 у системі рослинність — атмосфера на формування парникового ефекту Землі (2007)
Миненко П. А. - Экстремальные итерационные методы решения обратной задачи магнитометрии при исследованиях на кристаллическом фундаменте (2007)
Соломко Н. Ю. - Макроініціатори на основі хітозану, Будішевська О. Г., Долинська Л. В., Кудіна О. О., Воронов С. А. (2007)
Харламов А. И. - Новый способ получения нового типа нанотрубок оксида ванадия, Ушкалов Л. Н., Кириллова Н. В., Фоменко В. В. (2007)
Яновська Е. С. - Іонообмінні та адсорбційні властивості шунгіту та сапоніту в умовах хімічного моделювання шлунково-кишкового тракту людини, Затовський І. В., Марценюк О. Б., Пліш Б. А. (2007)
Анистратенко В. В. - Состав фауны моллюсков Азовского моря как функция его соленостного режима, Анистратенко О. Ю., Халиман И. А. (2007)
Гільчук Ю. М. - Експресія гена аполіпопротеїну А-1 людини під контролем різних регуляторних послідовностей стабільними трансформантами СНО-К1, Сухорада О. М., Рубан Т. А., Іродов Д. М., Топорова О. К., Кордюм В. А. (2007)
Копильчук Г. П. - Окиснювальна модифікація білків ядра та постнуклеарної фракції лімфоцитів селезінки попередньо опромінених щурів з трансплантованою карциномою Герена, Марченко М. М., Яковишин Г. В. (2007)
Кузьменко Л. І. - Дослідження тирозинпротеїнкіназної активності в клітинах слизової оболонки шлунка за умов розвитку виразки та на ранніх етапах її загоєння, Богданова О. В., Кравченко О. О., Остапченко Л. І., Прокопова К. В. (2007)
Жирнов В. В. - Физические свойства мембран эритроцитов в поле ионизирующей радиации малой мощности, Войцицкий В. М., Хижняк С. В., Лапоша Е. А., Казимиров А. С. (2007)
Жураківський Р. О. - Повний конформаційний аналіз молекули 2'-дезоксигуанозину квантово-механічним методом функціонала густини, Говорун Д. М. (2007)
Вінічук М. М. - Міцелій Сantharellus cibarius, Аmanita muscaria, Leccinum aurantiacum та Sarcodon imbricatus як геобіонт та інкорпоратор 137Cs, Долгілевич М. Й. (2007)
Ведернікова К. В. - Вивчення амінокислотного складу трави Artemisia balchanorum Krasch. i Artemisia taurica Willd, Єренко О. К., Мазулін О. В., Полевик І. В. (2014)
Гречана О. В. - Фармакогностичне дослідження L. luteus L. (2014)
Ковалевська І. В. - Визначення фізико-хімічних характеристик кверцетину (2014)
Романова С. В. - Морфолого-анатомічне дослідження генеративних органів сочевиці харчової, Дученко М. А., Гамуля О. В., Ковальов В. М. (2014)
Тржецинский С. Д. - Фармакогностическое изучение видов рода Achillea L., Мозуль В. И., Жернова Г. А., Фурса Н. С. (2014)
Єзерська О. І. - Вивчення гепатопротекторної активності екстракту цикорію (Cichorium intybus L.), Гаврилюк І. М., Гаврилюк О. М., Нєктєгаєв І. О., Калинюк Т. Г. (2014)
Кучерявий Ю. М. - Синтез і дослідження властивостей 3-тіосульфонілпохідних 4-(2-метоксифеніл)-5-алкіл(арил)-1,2,4-тріазолу, Гоцуля А. С., Міколасюк О. О., Панасенко О. І., Книш Є. Г., Ачкасова О. М. (2014)
Денис А. І. - Дослідження впливу тиску пресування і режимів роботи установки псевдозрідженого шару на властивості таблеток екстракту листя тополі китайської, Грошовий Т. А. (2014)
Куценко С. А. - Визначення оптимальних розмірів частинок при сумісному екстрагуванні різних видів рослинної сировини, що входить до складу настойки Венотон, Кутова О. В., Рубан О. А., Ковалевська І. В. (2014)
Литвиненко Т. М. - Сучасний стан асортименту супозиторних основ і фактори їх вибору (2014)
Нагорная Н. А. - Изучение структурно-механических свойств cуппозиториев с винпоцетином, Бурлака Б. С., Гладышева С. А. (2014)
Пуляєв Д. С. - Визначення стабільності гелю Альгозан у процесі зберігання (2014)
Рухмакова О. А. - Перспективи використання солодки голої як імуномодулюючого засобу у педіатрії, Ярних Т. Г. (2014)
Сыволап В. В. - Новые возможности коррекции дислипидемии у больных сахарным диабетом и метаболическими факторами кардиоваскулярного риска, Герасько М. П. (2014)
Коробко Д. Б. - Розробка і валідація методик ідентифікації лоратадину в таблетках, Поляк О. Б., Логойда Л. С., Зарівна Н. О., Сем’янів О. В. (2014)
Монайкіна Ю. В. - Застосування УФ-спектрофотометрії для кількісного визначення каптоприлу в лікарських формах, Васюк С. О., Алмохамад Жумаа Абдуллах, Гладишев В. В. (2014)
Монайкіна Ю. В. - Кількісне визначення празиквантелу в лікарській формі спектрофотометричним методом, Васюк С. О., Романіна Д. М., Пухальська І. О. (2014)
Гавриленко М. А. - Результаты комплексной оценки качества стоматологической помощи детям с патологией свертываемости крови (2014)
Кочін І. В. - Проблеми і потреби інформування населення територій, що забруднені радіоактивними речовинами, Акулова О. М., Сидоренко П. І., Василенко В. М., Гайволя О. О., Ільїна В. М., Гут Т. М., Шило І. Ф., Трошин Д. О. (2014)
Ткаченко А. С. - Особливості білкового спектра і цитокінового складу сироватки крові щурів при хронічному карагенан-індукованому інтестинальному запаленні, Горбач Т. В., Пономаренко О. М. (2014)
Нікіфоров О. А. - Особливості викладання основ репродуктивної медицини на додипломному етапі навчання магістрів за спеціальністю "Лабораторна діагностика" (2014)
Самура І. Б. - Методичні аспекти викладання фармакології іноземним студентам (2014)
Ткаченко Н. О. - Вивчення факторів, що впливають на вибір професії провізора (2014)
Боярська Л. М. - Технології дистанційного навчання лікарів-педіатрів, Рижов О. А., Котлова Ю. В. (2014)
Вельма С. В. - Інноваційний підхід до реалізації особистісно орієнтованого навчання іноземних студентів із дисципліни "Інформаційні технології у фармації" (2014)
Визир В. А. - Тестирование как элемент формализации оценочных средств обучения студентов, Демиденко А. В., Садомов А. С., Приходько И. Б. (2014)
Гончарова Н. Г. - Реалізація моделей дистанційного навчання у вищих медичних навчальних закладах, Кірсанова О. В., Свєтлицький А. О. (2014)
Жук В. А. - Использование технологий радиочастотной идентификации (RFID) в фармацевтических информационных системах, Пенкин Ю. М. (2014)
Каблуков А. О. - Правова підготовка студентів у медичних ВНЗ, Страхова О. П. (2014)
Нессонова М. Н. - Метод построения классификаторов на основании геометрической интерпретации структуры данных (2014)
Пахольчук Т. М. - Деякі елементи когнітивної технології навчання у викладанні дитячих інфекційних хвороб на V курсі, Усачова О. В. (2014)
Пєнкін Ю. М. - Особливості організації навчального процесу студентів дистанційної форми навчання в системі Moodle, Яценко Н. М. (2014)
Пінькас В. Г. - Імітаційний підхід до медичного навчання, Топоркова О. А., Кувічка І. М. (2014)
Ткаченко Н. О. - Когнітивні методи навчання у процесі вивчення фармацевтичного менеджменту і маркетингу, Демченко В. О., Книш Є. Г. (2014)
Федосеева А. А. - Использование Safety-Case документа для оценки и гарантирования безопасности программных средств и информационных технологий на фармацевтическом предприятии (2014)
Фурик О. О. - Дистанційно-освітні технології в організації самостійної роботи студентів, Оніщенко Т. Є., Рябоконь О. В., Тютюнщиков Б. Г., Савельєв В. Г., Глактіонов А. Г. (2014)
Толочко В. М. - Організаційні аспекти дистанційного навчання в післядипломній освіті спеціалістів фармації, Зарічкова М. В., Міщенко І. В., Медведєва Ю. П. (2014)
Титул, зміст (2009)
Дзюбенко Л. - Альтернативні стратегії підвищення прибутовості корпорації (2009)
Стефанюк І. - Система внутрішнього контролю: склад та підходи до модифікації, Бардаш С. (2009)
Тимченко О. - Держава як суб’єкт податкового боргу (2009)
Жибер Т. - Використання результативних показників у бюджетуванні (2009)
Буряченко А. - Стан і перспективи фінансової взаємодії бюджетів (2009)
Іванова Л. - Правова природа відносин у сфері управління акціонерним товариством (2009)
Іщенко О. - Особливості фінансової санації банків в умовах кризи (2009)
Котенко Т. - Лізинг повітряних суден в Україні (2009)
Гаманкова О. - Методи державного регулювання ринку страхових послуг (2009)
Хоружий С. - Складові системи регулювання ринків цінних паперів в ЄС (2009)
Голомб В. - Періодичні кризи на фондових біржах з погляду гіпотез ефективного і фрактального ринків (2009)
Титул, зміст (2009)
Каменська Т. - Внутрішній аудит системи корпоративного управління (2009)
Степура М. - Фіскальна психологія платника у взаємодії з податковими органами (2009)
Рудой В. - Методика оцінки ефективності управління активами інституційних інвесторів (2009)
Котіна Г. - Прогнозування податкових надходжень: підходи до визначення (2009)
Гапонюк М. - Особливості розвитку депозитного ринку України на сучасному етапі (2009)
Підгородецька Л. - Оцінювання ефективності запобігання та протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму (2009)
Мертенс О. - Фонд прямих інвестицій в українському інституційному середовищі: проблеми та можливі шляхи вирішення (2009)
Леонов Д. - Тенденції розвитку недержавних пенсійних фондів в Україні: наслідки фінансової кризи (2009)
Борисенко М. - Урбаністичні процеси в українській літературі 20-х років (1999)
Бочан О. В. - Гнатюк про етнокультурні паралелі українців і словаків у Закарпатті (1999)
Вербич С. - Географічні назви Карпатського регіону й проблема їх етнолінгвістичної інтерпретації (1999)
Гоман Ю. - Етнічні процеси в степах Північного Причорномор'я в ІХ–ХІІІ століттях (1999)
Гримич М. - Типологія етнічних процесів (комунікативна методика) (1999)
Дячук Л. - Проблема національної ідентичності українців в міфоісторичних концепціях XVII та початку ХІХ століть (1999)
Зан П. - Боснійці: етноконфесійна, етнополітична чи етнічна спільнота? (1999)
Кожолянко А. - Освітні програми українсько-буковинської спільноти у Канаді (1999)
Кожолянко Г. - Українці Сибіру: стан, проблеми та перспективи (1999)
Кожолянко Я. - Стан і перспективи української освіти в степових провінціях Канади 70–90-х років XX століття (1999)
Колодюк І. - Найголовніші свята зимового циклу в Іспанії (1999)
Конєва Я. - Символічний простір "своєї землі" у фольклорі пограниччя (1999)
Костюченко В. - Особливості етносоціального складу міського населення Проскурівського повіту Подільської губернії (перша половина XIX ст.), Крочак Е. (1999)
Машенко С. - Українці в Криму: етнодемографічні аспекти (VII–XX століття) (1999)
Медвідь Ф. - Консолідація української модерної нації: проблема збереження етнічної ідентичності (1999)
Мирончук А. - Роль козацько-старшинської самосвідомості у збереженні та відстоювання національних прав та особливостей України другої половини XVIII століття (1999)
Непомнящий А. - П.А.Фалев – исследователь этнографии народов Крыма (1999)
Павлишин А. - Этнокультурные процессы в среде русских и украинцев Нижнего Подунавья в XVIII–XIX веках. (1999)
Hakamies P. - The Role of Folklore in Maintaining Identity Among a Karelian Group in Eastern Finland (1999)
Попик С - До питання про збереження української етнічності на Балканах, Небельський В. (1999)
Пригарин А. - Субэтнические группы русских Юго-Восточной Европы (1999)
Рейтерович I. - Етнографічні дані про слов'ян в творах ранньовізантійських істориків VI–VII століть (1999)
Ситник С. - Соціальні процеси та етнічна самосвідомість українського суспільства 60–70-х років ХХ століття (1999)
Терешко Ю. - Словацьке питання у політичному житті Чехословаччини другої половини 40–60-х років ХХ століття (1999)
Тимчик Н. - Етнографічні надбання членів Південно-Західного відділу Російського географічного товариства (1999)
Хоменко М. - "Етнос" чи "етнічність"? (До питання пошуку базової категорії сучасної етнології) (1999)
Ціпко А. - Семантична структура образу "світового дерева" в давньоукраїнському світогляді (1999)
Чеканов В. - Питання ранньосередньовічної етнічної історії Південнх слов'ян у науковому доробку Т.Д.Флоринського (1854–1919) (1999)
Шевченко Н. - Національно-релігійні підвалини Ольстерського конфлікту (1999)
Титул, зміст (2009)
Кальченко Т. - Глобальна корпоратизація економічного розвитку, Юрченко В. (2009)
Стецюк Т. - Суб’єктна складова медичного страхування (2009)
Тимченко О. - Ризики бюджетних втрат на ринку цінних паперів (2009)
Жупаненко В. - Світові фінансові ринки: посткризові виклики та загрози для України (2009)
Коломієць Г. - Податкові ризики: сутність та класифікація (2009)
Дзебих І. - АВС-метод у корпоративних системах реалізації продукції (2009)
Антонов С. - Організація обігу валютних деривативів в Україні: Питання теорії та практики, Шишков С. (2009)
Ільченко В. - Сучасний стан вітчизняного ринку державних цінних паперів (2009)
Телятников В. - Окремі питання управління ризиками під час випуску муніципальних облігацій (2009)
Гаманкова О. - Інформаційні вади дослідження ступеня монополізації ринку страхових послуг України (2009)
Коваленко Я. - Інститути спільного інвестування як фактор розвитку будівельної галузі України (2009)
Островська О. - Антикризове фінансове управління в умовах економічної нестабільності (2009)
Титул, зміст (2011)
Красножон С. - Вплив факторів інвестиційного клімату на індивідуальне інвестування (2011)
Комадовська В. - Необхідність здійснення перестрахувальних операцій та управління ними при страхуванні життя (2011)
Гладчук К. - Глобалізація на світових фінансових ринках та її наслідки (2011)
Уманців Ю. - Холдингові механізми інтеграції підприємств (2011)
Гладченко Л. - Прозорість державних фінансів як передумова ефективності державного управління (2011)
Корнацька Р. - Аналітична оцінка фінансування спеціалізованої медичної допомоги, що надається установами НАМН України з Державного бюджету (2011)
Диба О. - Інвестиційне кредитування середнього і малого підприємництва у зарубіжних країнах, Домерат О. (2011)
Онікієнко С. - Інвестиційна діяльність: від емпіричного сприйняття до категоріального відображення (2011)
Гончаренко В. - Визначення оптимальної структури портфеля цінних паперів комерційного банку (2011)
Лавріненко О. - Гармонізація валютного законодавства країн ЦСЄ в умовах європейської інтеграції (2011)
Коваленко Ю. - Трансакційні витрати у фінансовому секторі економіки (2011)
Мозговий О. - Аналіз умов виникнення та розвитку ринку деривативів Польщі, Возіанов К. (2011)
Баранник Н. Г. - Лечение больных с переломами нижней челюсти в пределах зубного ряда с помощью назубного компрессионно-дистракционного аппарата и остеотропных препаратов, Рябоконь Е. Н., Мосейко А. А., Мищенко О. Н., Манухина Л. Н., Смирнов И. В. (2010)
Ганжий В. В. - Клиническое значение внутрибрюшной гипертензии у больных с острым некротическим панкреатитом, Колесник И. П. (2010)
Горбачов С. В. - Антиноцицептивне анестезіологічне забезпечення при гострому панкреатиті (2010)
Зяблицев С. В. - Состояние Ca-P-Mg-метаболизма у женщин в пре-и постменопаузальном периодах, Рыбалко Л. М., Синяченко О. В., Варфоломеева Е. В. (2010)
Красуля О. І. - Дослідження сучасного стану надання лікарської допомоги хворим на інфаркт міокарда в країнах світу та в Україні, Котвіцька А. А., Суріков О. О. (2010)
Курілець Л. О. - Особливості центральної гемодинаміки та функції зовнішнього дихання у хворих на негоспітальну пневмонію з та 4 групи із супутньою ІХС (2010)
Луценко Н. С. - Эффективность комплексной терапии нарушений маточно-плацентарно-плодового кровотока, Кудыльчак Е. Х., Островский К. В., Потебня В. Ю. (2010)
Пастухова В. А. - Вплив інозину на морфометричну характеристику гранул секреторних клітин передміхурової залози щурів в умовах експериментальної гіпертермії (2010)
Пацера М. В. - Использование пробиотических штаммов Lactobacillus acidophilus R0052 и Lactobacillus rhamnosus R0011 при легочном туберкулезе у детей, осложненном антибиотико-ассоциированной Clostridium difficile кишечной инфекцией, Иванько О. Г., Шальмин А. С., Чернышова Л. И. (2010)
Познанська К. О. - Зв'язок структурно-геометричних змін лівого шлуночка та функціональних властивостей тромбоцитів у хворих на артеріальну гіпертензію низького та помірного додаткового ризику під впливом терапії епросартана мезилатом (2010)
Разнатовська О. М. - Особливості патології бронхіального дерева у хворих на хіміорезистентний деструктивний туберкульоз легень, Шальмін О. С., Хлистун В. М., Скороходова Н. О., Федорец А. В. (2010)
Ревенько І. Л. - Епідеміологія інсульту в Україні (2010)
Сергеева И. Е. - Исследование функциональных особенностей клеток иммунной системы у больных генерализованным пародонтитом (2010)
Сюсюка В. Г. - Оценка эффективности специализированной акушерско-гинекологической помощи и поиск путей снижения акушерских осложнений, Нерянов К. Ю., Комарова Е. В., Пейчева Е. В., Аверченко Е. Г., Островский А. И., Маменко И. А. (2010)
Сыволап В. Д. - Клинические особенности течения и результаты нагрузочной пробы в раннем периоде после стентирования коронарных артерий у больных острым коронарным синдромом, Баранов К. А. (2010)
Твердохліб І. B. - Динаміка стану шкіри після проведення різних видів фронтліфтингу у пацієнток з інволютивними змінами шкіри і ступеня, Макарчук О. І. (2010)
Тугушев А. С. - Использование клеточной терапии в лечении длительно незаживающих ран, Белай А. И., Белай И. М. (2010)
Чернов Є. О. - Вплив кверцетину на знеболювальну активність кеторолаку у щурів та можливість використання цієї комбінації за умов кардіомюпатії, спричиненої доксорубіцином (в експерименті) (2010)
Щекин О. В. - Особенности лечения повреждений локтевого сустава у детей при сочетанной травме, Артамонова М. В. (2010)
Авраменко Н. В. - Аспекты репродуктивного здоровья населения Украины, Барковский Д. Е. (2010)
Кричковська А. М. - Аналіз перспектив залучення посередників у систему обов'язкового медичного страхування в Україні, Громовик Б. П., Джула Т. З., Стасевич М. В., Хоменко О. І., Новіков В. П. (2010)
Тугушев А. С. - Цирроз печени и тромбоз (2010)
Фуштей И. М. - Течение ишемической болезни сердца у лиц пожилого возраста, Андреева О. А. (2010)
Аверіна Т. В. - Простатопротекторна активність супозиторіїв "Ліпропрост" на моделі скипидарного простатиту, Березнякова М. Є. (2010)
Гарна С. В. - Оптимізація технології екстракції ліпофільних комплексів з лікарської рослинної сировини. 1. Вибір екстрагенту, Ветров П. П., Русинов О. І., Георгіянц В. А. (2010)
Гогунская И. В. - Содержание иммуноглобулинов различных классов в сыворотке крови больных аллергическим ринитом при проведении специфической иммунотерапии инъекционными или пероральными аллергенами (2010)
Горохова О. В. - Кадровий менеджмент салонів краси, Ткаченко Н. О. (2010)
Вельчинська О. В. - Пошук нових антиметаболітів піримідинового обміну серед біс-похідних 5(6)-заміщених урацилів, Шарикіна Н. І., Вільчинський В. В. (2010)
Казунин М. С. - Синтез, физико-химические свойства 3 (3-метилксантинил-8) пропановой кислоты и некоторых ее производных, Прийменко А. О., Васильев Д. А., Прийменко Б. A. (2010)
Крайдашенко О. В. - Роль виробника в здійсненні фармакологічного нагляду, Сиволап В. В., Стець Р. В. (2010)
Луценко Ю. О. - Дослідження амінокислотного складу листя плюща звичайного, Дармограй Р. Є., Сімонов М. Р. (2010)
Прокопенко Ю. С. - Ідентифікація флавоноїдів череди трироздільної в мазі методом ТШХ, Георгіянц В. А., Губарь С. М., Ковпак Л. А. (2010)
Одинцова В. М. - Дослідження анатомічної будови надземної частини гірчака монпелійського (г. різнолистого) - Polygonum monspeliaense Thieb. eх Pers (P. heterophyllum Lindm.), Руденко В. П., Мазулін О. В., Денисенко О. М. (2010)
Салий Е. А. - Разработка состава и технологии производства капсул, содержащих урсодезоксихолевую кислоту, Лось А. В. (2010)
Філімонова Н. І. - Дослідження алергенних біополімерів, одержаних шляхом поєднання ультразвукової та хімічної обробки біомаси грибів роду Candida albicans, Дикий І. Л., Рибалкін М. В. (2010)
Чмихало Н. В. - Формування ефективної збутової політики фармацевтичного підприємства в умовах нестабільного зовнішнього середовища, Оккерт І. Л., Ольховська А. Б., Сотнікова Н. В. (2010)
Шкроботько П. Ю. - Изучение состава и содержания заменимых и незаменимых аминокислот в листьях трех видов валерианы (2010)
Юрченко І. О. - УФ-спектрофотометрія німесуліду (2010)
Візір В. А. - Організація самостійної роботи студентів в клініці внутрішніх хвороб, Деміденко О. В., Березін О. Є., Приходько І. Б. (2010)
Доля B. C. - Использование химической терминологии в учебном процессе фармакогнозии для англоязычных студентов, Мозуль В. И., Фурса Н. С., Бородин Л. И. (2010)
Перцов В. І. - Перша ланка підготовки фахівців із надання медичної допомоги у надзвичайних ситуаціях, Івахненко Д. С., Мірєнков К. В., Муляр В. Ф. (2010)
Горенштейн М. Л. - Эрозивный синдром, вызванный стрессом: патогенез, профилактика и лечение, Шифрин Г. А., Баштан Л. П., Бойко К. А., Мангуренко О. И., Горбачев С. В. (2010)
Гоцуля Т. С. - Полімерні матеріали у фармації, Самко А. В. (2010)
Пухальская Н. С. - Современные аспекты туберкулинодиагностики, Шальмин А. И., Шевченко Р. Н., Растворов А. А., Чернышева Л. И. (2010)
Кочін І. В. - Організація сучасної системи оповіщення населення України при надзвичайних ситуаціях, Гелдаш С. В., Ільїна В. М., Сидоренко П. І., Акулова О. М., Гайволя О. О., Гут Т. М., Шило І. Ф., Трошин Д. О. (2010)
Титул, содержание (2014)
Гальчинский А. С. - Конвергентный рынок – методология перспективы (2014)
Кистерский Л. Л. - В поисках выхода из кризиса: Библия глазами экономиста (2014)
Боголиб Т. М. - Коммерциализация научных разработок университетов (2014)
Набока Т. С. - Оптимизация структуры расходной части бюджета (2014)
Шубравская Е. В. - Интеграционные перспективы Украины: преимущества и риски для аграрного сектора, Прокопенко Е. А. (2014)
Хвесик М. А. - Экологический кризис в Украине: социально-экономические последствия и пути их преодоления, Степаненко А. В. (2014)
Торжевский М. В. - Проблемы безработицы молодежи и направления их решения (2014)
Бенько Н. - До питання походження української народної релігійної пісні (1999)
Виноградська Г. - Семантико-функціональні особливості основних елементів українських зажинків (1999)
Вовчак А. - Фольклор як репрезентація українців у колі європейських народів (1999)
Воропай І. - Духовні аспекти в сучасній архітектурі Черкащини (1999)
Ганчев А. - Традиции взаимопомощи в болгарских селах Южной Бессарабии (первая половина XX века) (1999)
Грябан В. - Вогонь у лікувальній магії українців (1999)
Данильчук М. - Традиційне сукняне і хутряне вбрання Волині і Полісся, Дмитренко А. (1999)
Дмитренко А. - Продукти бджільництва в обрядовому житті Волині і Полісся: воскова свічка (1999)
Захарченко Г. - Уявлення про душу, смерть та потойбічний світ в світогляді слов'ян (за матеріалами експедицій на Одещині) (1999)
Зимина Т. - Троица в Псковской области (по материалам экспедиций 1995–1996 гг.) (1999)
Кісь О. - Особливості соціалізації дівчаток в українській сім'ї XIX – початку XX ст. (1999)
Колесник Н. - Фольклорні антропоніми як джерело реконструкції найдавніших форм протоукраїнського міфологічного світогляду (1999)
Комаринська З. - Соціальна та етнокультурна адаптація некорінного населення Винник у громаду міста у другій половині XX ст. (1999)
Коваль-Фучило І. - Традиція голосіння в похоронному ритуалі слов'ян (1999)
Кухаронак Т. - Сучасны стан і тэндэнцьіі развіцця традыцыйнай каляндарнай абраднасці у беларусау (1999)
Левчук О. - Прогностичне начало в українському дитячому фольклорі "Чи йтиме дощик над нашою пашницею?" (1999)
Мандебура-Нога О. - До питання про культ рослин у весільній обрядовості українців (1999)
Марусенко В. - Своєрідність орнаментики іконостасу доби українського бароко (1999)
Маховская И. - Семантика ритуалов, связанных с рождением ребенка (1999)
Мисько Ю. - Відображення пережитків язичницьких вірувань населення Буковини в церковних документах XVIII–ХІХ ст., Чучко М. (1999)
Набок Л. - Колекція скринь Переяслав-Хмельницького державного історико-культурного заповідника (1999)
Пастух Н. - Зоологічний код у похоронних голосіннях слов'ян (зозуля) (1999)
Петрова Н. - Традиційні ігри та розваги в дошлюбному спілкуванні українців і росіян Одещини (1999)
Пригаріна Т. - Функціонування традиції у святковій обрядодії (1999)
Прокопьева Н. - Символическое выражение жизненной энергии в традиционной одежде восточных славян (русских) (1999)
Романова О. - Порівняльні аспекти демонічних уявлень в народних замовленнях (1999)
Стефанович С. - Символіка українського рушника (1999)
Титовец А. - Контексты фольклорной традиции (1999)
Ткаченко В. - До питання про дослідження та історичний розвиток писанки (1999)
Фісун В. - Репліки коронаційних медалей у вигляді жіночих прикрас на території України XVIII–XIX ст. (1999)
Шарая О. - Почитание предков в архаической обрядности славян (на примере Пинского Полесья) (1999)
Холодная В. - Пространственно-временной аспект в ритуальном "формировании" мужского статуса на первом этапе социализации в традиции украинцев Карпат конца XIX – начала XX вв. (1999)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського