Зубченко Л. В. - Використання нестандартного обладнання в процесі занять з фізичної підготовки, Голик В. А. (2022)
Луцкевич Н. І. - Аналіз психофізіологічних особливостей поведінки оператора в екстремальних ситуаціях (2022)
Лучко Ю. І. - Використання хмарних технологій навчання у професійній підготовці в закладах вищої освіти (2022)
Ляшенко К. І. - Педагогічні умови формування інноваційної компетентності майбутнього вчителя початкових класів (2022)
Марамуха Н. П. - Методологічне підґрунтя формування у майбутніх бакалаврів фізичної культури і спорту готовності до надання долікарської медичної допомоги (2022)
Омельченко А. О. - Виявлення рівню професійних здібностей у майбутніх тренерів в українських закладах вищої освіти (2022)
Островська Н. О. - Формування академічної доброчесності майбутніх соціальних працівників в умовах закладу вищої освіти, Добровіцька О. О. (2022)
Павлюк О. М. - Особливості науково-педагогічних компетентностей тренера-викладача як психолого-педагогічна проблема, Брусак О. М. (2022)
Пелипась Д. С. - Діагностика стану готовності майбутніх учителів фізичної культури до спортивно-патріотичної діяльності в закладах загальної середньої освіти (2022)
Соколенко О. І. - Особливості формування творчої особистості майбутніх учителів фізичної культури (2022)
Сопотницька О. В. - Стимулювання професійно спрямованої мотивації на основі особистісно орієнтованого середовища у майбутніх учителів фізичної культури до тренерської діяльності з ігрових видів спорту, Котова О. В. (2022)
Сура Н. А. - Сучасні технології професійної іншомовної підготовки у вищій технічній школі (2022)
Шехавцов М. О. - Підготовка майбутніх учителів фізичного виховання до організації змагальної діяльності (2022)
Юрків Я. І. - Інформаційно-цифрова компетентність викладача в умовах освітнього процесу online (2022)
Подкидишева Ю. С. - Телевізійне висвітлення регіональних політичних процесів (на прикладі випусків новин центрального телебачення України у 2016 – 2017 рр.) (2018)
Грищенко Н. І. - Протестні практики громадян України: характер основних форм прояву (2018)
Іваніна О. В. - Участь громадян у бюджетному процесі на місцевому рівні (2018)
Костенко А. М. - Сучасні механізми впливу інститутів громадянського суспільства на органи державної влади (2018)
Магдич Ю. А. - Особливості політичного маніпулювання ціннісно-світоглядною складовою частиною свідомості на традиційному етапі суспільного розвитку (2018)
Осадчук І. Ю. - Асамблейно-незалежна система правління у швейцарській конфедерації (2018)
Попков Д. О. - Обґрунтування засад побудови консенсусно-орієнтованої виборчої системи (2018)
Стрельчук Н. В. - Вплив україно-румунських міждержавних відносин на соціополітичні процеси у прикордонних регіонах Чернівецької області, Гуйтор М. М. (2018)
Ибадов Н. С. о. - Восстановление территориальной целостности Азербайджана и Украины как объект аналитических исследований: факты и выводы, Гасанов М. З. о. (2018)
Кадір А. А. - Відносини іракського Курдистану З Ісламською Республікою Іран: політичний, економічний та ідеологічний аспекти (2018)
Ключкович А. Ю. - Політична участь у Словаччині: основні форми і тенденції розвитку (2018)
Прибєгін І. С. - Генезис концепції ідентичності в соціально-політичних науках (2018)
Апанасенко Г. Л. - Планетарная эволюция и здоровье человека, Прасол С. Д. (2015)
Гончаренко М. С. - Валеологические аспекты речи, звуков, букв, Камнева Т. П. (2015)
Гриньова М. В. - До питання про класифікацію здоров'язбережувальних технологій (2015)
Курмышев Г. В. - Методология биоадекватного руководства:системономический подход, Маслова Н. В. (2015)
Місько М. М. - Енергоінформаційні характеристики тонких тіл людини (2015)
Татарникова Л. Г. - Валеологические основы воспитания ребенка в XXI веке (2015)
Dozhdova O. S. - Knowledge as a psychological and pedagogical problem in evaluation of educational achievements (2015)
Аболмасов Д. В. - Аспекти духовного та морального виховання (2015)
Баранов Р. О. - Хвильові процеси живих систем (2015)
Гончаренко М. С. - Здоровьесберегающее действие игры плейстик на организм человека, Дяченко В. В., Лаптев А. В., Мельникова А. В., Носов К. В. (2015)
Гончаренко М. С. - Влияние различных концентраций хлорида марганца на выход калия из эритроцитов крыс и дыхание митохондрий, Ткаченко А. И., Хмиль Н. В., Мурзаева С. М., Коробейникова М. О., Лежнев Е. И., Миронова Г. Д. (2015)
Довжук В. В. - Психолого-педагогічні аспекти формування професійної компетентності спеціалістів-технологів парфумерно-косметичних засобів (2015)
Жаліло Л. І. - Необхідність соціально-психологічної адаптації населення України в сучасних умовах (2015)
Козій Т. П. - Характер травм у баскетболісток у зв’язку з особливостями їх фізичного розвитку (2015)
Коломієць А. Ю. - Дослідження стану формування здорового способу життя студентів педагогічного коледжу, Золочевський В. В., Русанов М. Г. (2015)
Омері І. Д. - Здоров’язберігаючі технології в дошкільних навчальних закладах (2015)
Пипко Е. А. - Физическая культура и здоровье человека, Полищук Л. М. (2015)
Андрейко Г. П. - Вплив психологічних та інформаційних чинників на формування мікроклімату в педагогічному колективі, Коломієць С. Р., Соколова О. І., Плотникова С. В. (2015)
Васьков Ю. В. - Моніторинг розвитку основних рухових здібностей учнів початкових класів як умова створення науково обґрунтованої системи оцінювання їх навчальних досягнень, Пелешенко І. М. (2015)
Заболотная А. А. - Кирлианография в оценке влияния арттерапии, Песоцкая Л. А., Глухова Н. В., Саблева Л. И. (2015)
Островерх А. Є. - Визначення впливу медитації на духовний розвиток людини (2015)
Фуртат М. О. - Дослідження складових здоров’я людини за допомогою апарату "КСД" (2015)
Агеева А. В. - Основные подходы здоровьесберегающих технологий в школе, Полищук Л. М. (2015)
Гончаренко М. С. - Сравнительный анализ состояния здоровья школьников в зависимости от возраста и методики преподавания, Камнева Т. П., Котенко И. В., Стеценко И. Ю., Хайрулина В. М., Финько Т. А. (2015)
Елисеева Л. Г. - Теоретико-методологические основы полоролевого воспитания детей младшего школьного возраста (2015)
Кириленко С. В. - Украинская сеть школ содействия здоровью, Бережная Т. П. (2015)
Циганівська О. І. Плахтій П. Д. - Взаємозв’язок здоров’я кістково-м’язового апарату та харчування молодших школярів (2015)
Шмалєй С. В. - Психофізіологічні передумови вивчення правил дорожного руху дітьми 6-8 років, Щербина Т. І. (2015)
Kuidina T. M. - Pedagogical conditions of formation of the spiritual sphere of students’ personality, Shchyrov V. Y. (2015)
Дудка І. А. - Програма формування культури здорового способу життя студентської молоді (2015)
Сосин И.К. - Метод измерения качества регулирования гомеостаза (к гипотезе патогенеза аралиевой зависимости), Мысько Г.Н., Прасол с.Д. (2015)
Šertvytienė D. - Физическая активность и здоровый образ жизни учащихся 12 классов (2015)
Pajaujienė L. - Health care specialist‘s approach to cooperation in developing children‘s health, Laskiene S. (2015)
Бошта В. А. - Духовная поезия (2015)
Вихідні відомості (2015)
Даценко О. А. - Теоретичний аналіз самоорганізуючих дій в структурі життєтворчого потенціалу особистості (2016)
Карандашев Ю. Н. - О пользе "законов диалектики" в высшем образовании (2016)
Балєва Т. - Особливості страхів в підлітковому та ранньому юнацькому віці (2016)
Богданова К. Д. - Особливості самосвідомості сучасного підлітка (2016)
Гомон Є. - Особливості розвитку уваги молодшого школяра в процесі навчальної діяльності (2016)
Єременко О. - Дослідження самооцінки дітей підліткового віку (2016)
Заведенко А. - Теоретичний аналіз проблеми розвитку самооцінки в підлітковому віці (2016)
Іванова О. А. - Прояви агресивності у дітей підліткового віку (2016)
Ілляшик К. - Прояви тривожності у підлітковому віці (2016)
Кияшко О. О. - Ціннісні орієнтації сучасних підлітків (2016)
Ковальова А. Ю. - Гендерний розвиток дітей дошкільного віку (2016)
Користов В. С. - Комп'ютерні ніки як засіб самопрезентації у віртуальному просторі (2016)
Кришталович А. А. - Ціннісні орієнтації у студентському віці (2016)
Мелетенко І. В. - Агресивна поведінка та причини її виникнення у дітей старшого дошкільного віку (2016)
Рудік К. А. - Прояви агресії в молодших школярів (2016)
Стрельник С. Г. - Особистісні фактори відповідальної поведінки підлітків (2016)
Сулік О. А. - Психологічна готовність до навчання як фактор адаптації до школи у молодшому шкільному віці (2016)
Шамне А. В. - Феноменологія підлітково-юнацької кризи, Кривокульська Л. Д. (2016)
Волосюк О. С. - Особливості емоційності у майбутніх учителів (2016)
Воробйова С. С. - Психолого-педагогічна модель майбутнього викладача вищої школи (2016)
Десятерик А. В. - Професійне самовизначення студентів із подвійною спеціальністю (2016)
Заслона З. - О высоком качестве подготовки будущих учителей (2016)
Ігнатченко С. П. - Причини неуспішності студентів та шляхи їх подолання (2016)
Коваленко Н. В. - Психологічні аспекти рейтингової системи оцінки знань студентів (2016)
Петрухін С. В. - Психологічні проблеми впровадження болонського процесу у внз України (2016)
Пінська О. Л. - Відповідальність як особистісно-професійна якість майбутнього вчителя (2016)
Ткаченко О. А. - Усвідомлення студентами-музикантами власних музичних здібностей як умова подальшого їх розвитку (2016)
Ронгинская Т. И. - Креативный характер современного высшего образования (2016)
Сенько Т. В. - Современная система подготовки практических психологов в высшей школе (2016)
Скрипнік К. О. - Викладач як суб'єкт науково-педагогічної діяльності (2016)
Супрун К. М. - Психологічна культура викладача вищої школи і шляхи її формування (2016)
Устименко С. Ф. - Деякі особливості мисленнєвої діяльності майбутніх педагогів (2016)
Циркунова Н. И. - Психосемантический подход как метод выявления содержания учебной мотивации студентов высших учебных заведений, Петров Д. В. (2016)
Халік О. О. - Застосування кейс-методу при викладанні психологічних дисциплін майбутнім вчителям (2016)
Ходаковська Ю. - Розвиток творчості студентів у процесі навчання (2016)
Шкабара Г. А. - Психологічні особливості організації самостійної роботи студентів (2016)
Язєва Х. В. - Психологічні критерії академічної успішності студентів (2016)
Бучинська О. М. - Психологічні основи формування потреб і мотивів особистості в процесі виховання (2016)
Горяна С. Є. - Формування мовної особистості молодшого школяра засобами інтерактивних технологій (2016)
Зіновчик В. М. - Умови становлення моральних форм поведінки на етапі дошкільного дитинства (2016)
Макара Л. М. - Використання електронних посібників у навчальному процесі початкової школи (2016)
Прокопенко О. М. - Проблема підвищення ефективності уроку фізичної культури у початкових класах (2016)
Чіпак І. О. - Екологічна освіта молодших школярів в умовах школи культури здоров'я (2016)
Ярмак І. А. - Дидактичні умови формування у молодших школярів комунікативної компетенції (2016)
Барабаш В. - Діагностика мотиваційної орієнтації міжособистісної комунікації учнів шкіл та майбутніх викладачів іноземної мови (2016)
Висоцька К. В. Психологічний аналіз готовності підлітків до спілкування з однолітками - (2016)
Дмитрієв Д. С. - Типи поведінки підлітків у конфліктних ситуаціях (2016)
Жорнова М. М. - Психологія лідерства у студентській академічній групі (2016)
Жук О. С. - Конфлікти в системі "вчитель-учень" (2016)
Кулик Н. О. - Соціально-психологічні чинники соціалізації особистості студента як майбутнього педагога (2016)
Тканова В. В. - Психологічний клімат у колективі як фактор, що впливає на становлення особистості (2016)
Токарева Н. М. - Соціалізація особистості у контексті освітнього простору: теоретичний дискурс (2016)
Целікова В. О. - Структурно-динамічна модель студентського колективу (2016)
Богомаз С. Л. - Психолого-педагогическое сопровождение людей с ограниченными возможностями в учреждениях интернатного типа, Пашкович С. Ф. (2016)
Загороднюк О. Р. - Вплив інформаційних та емоційних перевантажень на психологічний стан вагітних студенток у вищих навчальних закладах (2016)
Маліцька Л. Б. - Вплив рівня розвитку соціального інтелекту на формування невротичних стереотипів поведінки (2016)
Саранчук К. С. - Корекція девіантної поведінки дітей засобами арт-терапії (2016)
Токарева Н. М. - Роль сім'ї у корекційно-реабілітаційному супроводі хворих на шизофренію, Саєнко Н. О. (2016)
Зан М. П. - Інституційний дизайн етнополітики та політичне представництво етнічних меншин Республіки Польща (2019)
Бокоч В. М. - Православна церква України: кроки до автокефалії (2019)
Ключкович А. Ю. - Політико-культурні аспекти посткомуністичної трансформації словацького суспільства (2019)
Морарь М. В. - Ідеологія в діяльності політичних партій: теорія та практика (2019)
Вовк С. О. - Конструкт громадянської війни: діалог методологічних візій (2019)
Кабиш О. О. - Місце силових структур у системі політичної влади держав із "гібридними режимами” (2019)
Кополовець Р. В. - Окупація російськими "миротворцями" частини Грузії та емпіричний аналіз демократичного розвитку території (на прикладі Республіки Абхазія) (2019)
Кремена В. І. - Особливості інституціоналізації популістських рухів у країнах Європейського Союзу (2019)
Лешанич М. І. - Інституціалізація політичних партій і партійних систем: категоріальний апарат та методологія дослідження (2019)
Лясота А. Є. - Основні фактори політичної нестабільності перехідних систем із позиції компаративного регіоналізму (2019)
Осадчук І. Ю. - Партійна система в контексті функціонування атипової напівпрезидентської системи правління в Киргизькій Республіці (1993 – 2010) (2019)
Остапець Ю.О. - Дилемність розвитку партійної системи України в контексті процесів її націоналізації та регіоналізації (2019)
Попков Д. О. - Забезпечення поточної легітимності представницьких органів влади як складник подолання суспільного розколу (2019)
Стеблак Д. М. - Церква та державні школи в США (2019)
Тимченко М. М. - Особливості використання методики SWOT-аналізу у політичному менеджменті (2019)
Шедяков В. Е. - От трипартизма к общегражданскому полилогу (2019)
Шелемба М. М. - Націоналізація партійної системи України за результатами парламентських виборів 2014 р.: теоретичний та емпіричний виміри (2019)
Папіш Н. І. - Історико-політичні аспекти становлення українсько-польського державного кордону, Федунь О. В. (2019)
Сич О. М. - Вплив національно-визвольної боротьби ОУН-УПА на мілітаризацію сучасного українського націоналістичного руху (2019)
Федорчук О. О. - Регіональні школи з політичної науки (на прикладі кафедр ВНЗ України) (2019)
Шульга М. А. - Україна в ракурсі геополітики: перечитуючи Хелфорда Макіндера (2019)
Лісеная А. М. - Особливості вибору копінг-стратегій українськими підприємцями під час COVID-19, Лісений Є. В. (2021)
Вірна Ж. - Психоаналітичий огляд ранньої професіоналізації особистості в сім'ї (2021)
Yanovskaya S. H. - To the Question of Psychological Well-Being and Greed in a Person, Sevostianov P. O., Turenko R. L., Kononenko N. M., Bilous N. S. (2021)
Nadyon V. - Schoolchildren's Competitiveness and Hubristic Motivation: the Dimensions and Assesment Posibilities (2021)
Fomenko K. - The Cognitive-Behavioral Model of Clinical Aspiration for Hubristic Superiority, Khomulenko T., Bolshakova A., Kuznetsov O. (2021)
Giacomuzzi S. - Experiencing and Coping with Trauma in Warfare and Military Conflicts, Kocharian A., Barinova N. (2021)
Кочарян Г. С. - Гіпносугестія в корекції гомосексуального потягу: випадок з клінічної практики (2021)
Кривоконь Н. І. - Труднощі та дилеми супервізорів в Україні (2021)
Шанда В. І. - До теорії біогеоценології, Ворошилова Н. В., Маленко Я. В., Євтушенко Е. О. (2015)
Шанда B. І. - До методології біогеоценології, Ворошилова Н. В., Маленко Я. В., Євтушенко Е. О. (2015)
Євтушенко Е. О. - Стан і перспективи дослідження ґрунтових насіннєвих банків (2015)
Ярков C. В. - Пострекреаційні ландшафти Криворіжжя - питання розвитку (2015)
Маленко Я. В. - До теорії cукцесій (2015)
Гришко В. М. - Дріжджі, як індикатор забруднення ґрунтів сполуками важких металів, Комарова А. А. (2015)
Калініченко О. О. - До питання про вирішення проблеми утилізації високомінералізованих шахтних вод, Маяков Й. Д., Паранько І. С., Ярков С. В. (2015)
Ющук Є. Д. - Еколого-біологічні особливості адвентивних рослин Криворіжжя (2015)
Остапчук І. О. - Шумове забруднення як фактор міського середовища існування людини, Коптєва Т. С. (2015)
Шипунова В. О. - Заповідні об'єкти Криворіжжя, Лакомова О. Й. (2015)
Шипунова В. О. - Географічний аналіз стихійних метеоявищ на території дніпропетровської області (2010-2014 рр.), Топчій А. А. (2015)
Качинська В. В. - Біоекологічний аналіз ліхенобіоти гірничо-промислового комплексу Кривбасу (2015)
Зубровська О. М. - Біоіндикаційна оцінка забруднення довкілля важкими металами за станом асиміляційних органів деревних рослин (2015)
Грунська Г. Ю. - Флористичний склад деревно-чагарникової флори м. Дніпродзержинська, Терещенко П. І. (2015)
Домшина К. М. - Біоекологічні та декоративні особливості видів роду Cercis L. в умовах Криворіжжя, Щербак С. М. (2015)
Чеголя Л. М. - Екологія вищих прибережних рослин Криворізького залізорудного басейну (2015)
Лисенко В. В. - Аналіз підходів визначення пробних ділянок на першотравневому відвалі для моніторингових досліджень специфіки мікробіологічних процесів у рекультиземах, Гришко В. М. (2015)
Єременко Н. С. - Морфометричні показники листової пластинки Betula pendula - індикатор стану урбоекосистеми Кривого Рогу (2015)
Квітко М. О. - Екологічний стан лісових культурфітоценозів Довгинцівського дендропарку, Савосько В. М. (2015)
Товстоляк Н. В. - Флористичний склад та екоморфічний спектр деревно-чагарникових видів парку ім. 50-річчя радянської України (м. Кривий Ріг) (2015)
Товстоляк Н. В. - Таксономічний аналіз зелених насаджень парків і скверу Центрально-міського району м. Кривий Ріг (2015)
Орєханова Ю. М. - Таксономічний склад рослинних угруповань відвалу № 2-3 НКГЗК"Степовий" (2015)
Богданова К. Д. - Таксономічний аналіз отруйних рослин родини айстрові Криворіжжя, Маленко Я. В. (2015)
Булкіна А. Є. - Наземна фітомаса трав'янистих угруповань природних кам'янистих едафотопів околиць с. Лозуватка (Дніпропетровська обл.) (2015)
Булкіна А. Є. - Гідрофільний компонент урбанофлори міста Кривий Ріг, Поздній Є. В. (2015)
Висоцька К. В. - Таксономічний склад декоративних деревних насаджень Інгулецького району міста Кривий Ріг, Маленко Я. В. (2015)
Деркач А. С. - Таксономічний склад та поширення папоротеподібних на Криворіжжі (2015)
Звєгінцева О. С. - Визначення фітотоксичності ґрунту техногенно навантаженого регіону, Комарова І. О. (2015)
Іванова A. А. - Флористичний склад деревних видів в озелененні житлового масиву "Макулан" (м. Кривий Ріг) (2015)
Кабак 0. М. - Багатовікові дерева дубу звичайного в насадженнях історичного центру Криворіжжя, Прохода С. О. (2015)
Коваленко І. А. - Флористичний склад деревно-чагарникових видів зелених насаджень міста Апостолове (2015)
Лагода Ю. Г. - Таксономічний склад лікарських рослин Широківського району Дніпропетровської області, Євтушенко Е. О. (2015)
Лагода Ю. Г. - Вплив важких металів на ріст коренів Triticum Aestivum, Комарова І. О. (2015)
Насінник О. Ю. - Еколого-біологічні особливості Aesculus Hippocastanum L. в озелененні промислових міст України, Качинська В. В. (2015)
Печенюк І. І. - Біолого-екологічні особливості епіфітних лишайників роду Physcia міста Кривий Ріг, Качинська В. В. (2015)
Прохода С. О. - Поширення родини Букові на Криворіжжі (2015)
Руднєва К. В. - Запилення кімнатних рослин, Гнілуша Н. В. (2015)
Смирнова B. В. - Біоекологічний аналіз поширення Xanthoria parietina (L.) на Криворіжжі, Качинська В. В. (2015)
Фурсова В. О. - Хлорофіл та його властивості, Гнілуша Н. В. (2015)
Шарпило Д. В. - Щорічний потік листового опаду деревних насаджень парку ім. Б. Хмельницького (м. Кривий Ріг), Десятерик А. В., Кабак О. М. (2015)
Савосько B. М. - Методика дослідження флюктуючої асиметрії листків деревних видів в промислових регіонах (на прикладі берези повислої (Betulapendula Roth)) (2015)
Комарова О. В. - Місце біологічних фактів у системі знань учнів з екології людини у 9 класі (2015)
Куріченко І. А. - Екологічне виховання як засіб соціалізації учнів молодших класів під час уроків природознавства, Шугита І. Ю. (2015)
Букун О. О. - Форми та методи екологічної освіти учнів на уроках біології та в позаурочний час (2015)
Петрушкевич C. С. - Про сучасні підходи до екологічного виховання дошкільників (2015)
Отріщенко В. Ю. - Використання проектів як засобу формування екологічної компетентності молодших школярів (2015)
Данільченко Д. В. - Використання самоконтролю та самооцінки молодших школярів в процесі формування екологічної свідомості (2015)
Ізмайлова О. С. - Міжпредметна інтеграція на уроках природознавства як засіб формування екологічної культури молодших школярів (2015)
Матвєйчук В. О. - Формування поняття "Пори року" в молодших школярів через використання навчальних текстів (2015)
Цвинда Д. В. - Розвивальне навчання як засіб творчого розвитку особистості молодшого школяра на уроках природознавства (2015)
Буряк В. К. - Кредитно-модульна технологія навчання (2011)
Буряк В. К. - Навчально-методичий комплекс із психологічних дисциплін у системі підготовки практичних психологів, Макаренко Н. М., Бугрій А. С. (2011)
Самойленко В. М. - Створення та застосування тестів у навчанні географії, Вішнікіна Л. П. (2011)
Заболотня Ю. В. - Організаційно-технологічні й інформаційно-телекомунікаційні аспекти створення інформаційно-освітнього середовища вищого навчального закладу (2011)
Лінник О. П. - Використання мобільних інформаційно-комунікаційних технологій у процесі навчання вищої математики, Рашевська Н. В. (2011)
Дмітренко Н. Є. - Підготовка майбутніх педагогів до запобігання негативного впливу інформаційно-телекомунікаційних технологій на учнів загальноосвітньої школи (2011)
Бєкірова Л. Е. - Збагачення змісту позааудиторної роботи у ВНЗ ідеями інтерактивного навчання (2011)
Бабенко Т. П. - Упровадження проектних технологій у навчанні природничо-наукових дисциплін медичного коледжу (2011)
Хараджян Н. А. - Система умов підготовки фахівців з економічної кібернетики засобами комп'ютерного моделювання (2011)
Міщенко К. В. - Роль поєднання інтелектуальної та емоційної культури вчителя в процесі навчання з використанням дистанційних технологій (2011)
Томіліна А. О. - Можливості використання системи електронного навчання Moodle при вивченні іноземної мови (2011)
Вассалатій Ю. В. - Дистанційне навчання в роботі секції математики Малої академії наук України (2011)
Бугаєць Н. О. - Розвиток навчально-дослідницьких умінь студентів у процесі застосування програмних засобів математичного призначення для обчислення інтегралів, залежних від параметра (2011)
Симоненко О. В. - Використання ігрових педагогічних технологій у педагогічній теорії та практиці (2011)
Павліна О. В. - Евристична складова професійної готовності майбутнього вчителя математики до використання інформаційно-комунікаційних технологій у професійній діяльності (2011)
Жулаєва В. О. - Вільне програмне забезпечення як важливий фактор підвищення якості педагогічної освіти в контексті євроінтеграційних процесів (2011)
Покришень Д. А. - Використання міжпредметних зв'язків при вивченні MathCAD у професійній підготовці інженерів, Прищеп С. І. (2011)
Поліщук Г. П. - Філософсько-епістомологічне поняття науковості методів пізнання та їх педагогічне відображення (2011)
Топузов О. М. - Теоретико-методичні засади навчання географії в профільній школі, Назаренко Т. Г. (2011)
Бондар Л. А. - Аналіз становлення проблеми самостійної навчальної діяльності в українській школі і педагогіці (2011)
Штельмах Г. Б. - Самоконтроль під час підвищення кваліфікації вчителів як один із засобів вдосконалення педагогічного професіоналізму (2011)
Зайчук Г. М. - Самостійна робота студентів яе фактор формування професійної компетентності майбутнього фахівця, Романова М. І. (2011)
Серьогіна І. Ю. - Педагогічні умови розвитку та саморозвитку студентів у процесі професійної підготовки у ВНЗ (2011)
Зоренко І. С. - Сутність системного підходу при проектуванні самостійної роботи студентів як інтелектуального фактору навчання (2011)
Столяренко В. Г. - Організація контролю знань на практичних заняттях з координаційної хімії (2011)
Саприкіна Л. В. - Професійна компетентність майбутнього фахівця: психолого-педагогічний аспект (2011)
Овчаренко Н. А. - Формування вокальної компетентності майбутніх учителів-музикантів засобами гармонізації інтелектуального та емоційного аспектів навчання, Глушко Т. (2011)
Молчанова В. О. - Показники становлення професійної активності майбутнього вчителя музичного мистецтва (2011)
Бондаренко Д. В. - Педагогічні умови організації професійної адаптації майбутнього вчителя музики у вищих навчальних закладах (2011)
Краснощок А. В. - Структура соціально-гуманітарної підготовки майбутніх правоохоронців (2011)
Старова Т. В. - Проблема підготовки магістрів хімічного напрямку педагогічної освіти (2011)
Бабенко Т. П. - Проблеми дослідницької діяльності студентів медичного коледжу (2011)
Шинкаренко Л. І. - Стратегічні пріорітети освітньої діяльності в єдиному світовому освітньому просторі (2011)
Козлов А. В. - Основні психотипи викладачів (2011)
Гаманюк В. А. - Реформування педагогічної освіти Німеччини у контексті соціально-політичних змін (2011)
Ємельова А. П. - Ідеї трудового виховання в науково-педагогічній спадщині С. А. Ананьїна (2011)
Шерстюк Л. В. - Навчання професійно спрямованого іншомовного спілкування з опорою на міжпредметну координацію (2011)
Тонконог Н. І. - Використання компетентнісного підходу в професійній підготовці майбутніх учителів іноземних мов (2011)
Євсеєва О. Г. - Методологічне обгрунтування навчання математики студентів ВТНЗ на засадах діяльнісного підходу (2011)
Матяш О. І. - Модель професійно-творчого розвитку майбутнього фахівця, Стахова О. А. (2011)
Волкова Н. В. - Формування інформаційної культури майбутніх фахівців: стратегічні орієнтири сучасної освітньої парадигми (2011)
Мішеніна Т. М. - Зміст когнітивно-творчої компетенції майбутнії гуманітаріїв (2011)
Питинак Т. В. - Формування рефлексії у процесі самостійної навчально-пізнавальної діяльності студентів (2011)
Жабєєв Г. В. - Практика впровадження інформаційно-комунікаційних технологій навчання в курсі теоретичної механіки для педагогічних університетів, Кархут В. Я., Кудін А. П. (2011)
Бондаренко О. В. - Формування культури економічного мислення майбутніх учителів географії як педагогічна проблема (2011)
Доброскок І. І. - Організаційно-дидактичні основи навчальної діяльності майбутніх соціальних педагогів у ВНЗ (2011)
Катеруша О. В. - Психолого-педагогічні принципи побудови ділової гри в навчальному процесі (2011)
Козир А. В. - Акмеологічні умови гармонізації логічної та емоційної сфер формування професійної майстерності викладачів мистецьких дисциплін (2011)
Бугрій О. В. - Психологічний аспект у навчальній діяльності студентів-географів (2011)
Єременко О. В. - Єдність раціональних та емоційних аспектів навчальної діяльності майбутніх фахівців з музичного мистецтва (2011)
Садова В. В. - Історико-педагогічні аспекти проблеми гармонізації інтелектуальних та емоційних складових у структурі особистості (2011)
Максименко І. Г. - Теоретичні засади проблеми гармонізації інтелектуального та емоційного аспектів навчання, Шепеленко Т. Л. (2011)
Пінська О. Л. - Інтонаційна виразність мовлення як засіб розвитку емоційнї сфери майбутнього вчителя (2011)
Щербина С. М. - Проблема емоційності навчання в історії розвитку педагогічної думки, Щербина І. Ю. (2011)
Щербина С. М. - Формування емоційної культури майбутніх педагогів у процесі їх професійної підготовки та вивченя курсу "Історія педагогіки", Щербина І. Ю. (2011)
Друзь З. В. - Теоретичні аспекти гармонізації інтересу та інтелектуальної діяльності в підготовці майбутніх педагогів (2011)
Власенко І. М. - Шляхи гармонізації інтелектуального та емоційного факторів навчання на уроках художньої культури в загальноосвітній школі, Могілей І. В. (2011)
Кудусова Э. Н. - Развитие вариативности мышления будущих инженеров-педагогов в процессе изучения психологических дисциплин (2011)
Пермяков О. А. - Індивідуальний підхід як засіб формування інтелектуальної культури учнів, Зеленкова Н. І. (2011)
Бакум З. І. - Лінгвістична компетенція в навчанні синтаксису (2011)
Тарасова О. В. - Психологічні підходи до розвитку професійного технічного мислення учнів ПТНЗ (2011)
Варнавська Л. І. - Необхідність забезпечення емоційності та інтелектуального розвитку майбутніх учителів музики в умовах сучасної освіти (2011)
Гордієнко О. В. - Психолого-педагогічні особливості емоційного вигорання педагогів (2011)
Амеліна С. М. - Проблема розвитку культури професійного спілкування у фаховій підготовці вчителя іноземних мов (2011)
Литвинова О. О. - Теоретичне обгрунтування педагогічних умов формування культури діалогу студентів аграрних ВНЗ (2011)
Чувасова Н. О. - Формування емоційного інтелекту студентів на заняттях з біохімії засобами діалогічного навчання (2011)
Іванова В. В. - Роль емоційного фактору в розвитку творчих здібностей майбутніх педагогів в умовах вищої школи (2011)
Костенко Т. М. - Особливості розвитку творчих здібностей, спрямовані на розвиток творчого потенціалу студентів (2011)
Потапчук Т. В. - Духовний розвиток студентської молоді як чинник національно-культурної самоідентифікації (2011)
Пальчикова О. О. - Особливості реалізації кроскультурного підходу в процесі викладання іноземних мов (2011)
Олинець Т. В. - Теоретичні основи виховання крос-культурних цінностей у молоді (2011)
Малоіван М. В. - Формування кроскультурної комунікативної компетенції студентів-філологів (2011)
Ромащенко І. В. - Формування міжкультурної компетенції як нагальна потреба сучасної професійної діяльності (2011)
Кулішов В. В. - Фахова комунікативна компетенція як складова професійної компетентності майбутніх економістів (2011)
Микитюк І. А. - Розвиток педагогічної культури сільського вчителя (2011)
Стрельчук Я. В. - Експериментальна перевірка ефективності педагогічних умов формування культури морально-ділових відносин у майбутніх менеджерів зовнішньоекономічної діяльності (2011)
Кулінка Ю. С. - Превенція адиктивної поведінки підлітків як психолого-педагогічна проблема (2011)
Смолова С. О. - Формування творчої осмрбистості педагога (2011)
Куненко Л. - Науково-педагогічні засади особистісно зорієнтованих технологій музичного навчання молодших школярів (2011)
Рыбалко В. С. - Психолого-педагогические условия формирования теоретического мышления у младших школьников по система развивающего обучения Д. Б. Эльконіна - В. В. Давыдова (2011)
Джафарова О. С. - Взаимосвязь видов изобразительной деятельности младших школьников (2011)
Спірткова Т. О. - Виховання інтелектуальної культури обдарованих дітей: теоретичний аспект (2011)
Ляшенко О. О. - Інтерактивний урок як основний елемент системи формування правової вихованості дітей з вадами інтелектуального розвитку (2011)
Ковчин Н. А. - Моделювання дидактичного процесу в ході вивчення географії учнями загальноосвітньої школи" (2011)
Рева Ю. В. - Психолого-педагогічне управління розвитком і саморозвитком особистості учня в умовах школи життєвої творчості (2011)
Лов'янова І. В. - Особливості профільного навчання старшокласників у підготовці їх до майбутньої професії вчителя (2011)
Цегельська М. В. - Синергетичний підхід у позашкільній філологічній освіті (2011)
Штельмах О. В. - Моніторинг підготовки старшокласників до зовнішнього тестування з іноземної мови: теоретичний аспект (2011)
Лоштун О. Б. - Організація імітаційно-ігрової діяльності на уроках історії в старших класах (2011)
Христові Л. І. - Роль спілкування у виробленні культури мовлення старшокласників при навчанні гуманітарним предметам (2011)
Гончарова І. В. - Розвиток креативності учнів засобами мультимедійних дидактичних ігор (2011)
Лиховид О. Р. - Реалізація виховного потенціалу предметів природничого циклу у процесі навчання учнів основної школи: краєзнавчий аспект (2011)
Білогорцева О. І. - Прогнозування ризику розвитку локальної форми туберкульозу у дітей з латентною, Доценко Я. І., Сіваченко О. Є., Ареф’єва Л. В., Горбенко В. В., Овсяніцька В. О. (2021)
Шпак О. І. - Застосування клапанної бронхоблокації у лікуванні хіміорезистентного туберкульозу легень, Бичковський В. Б., Рандюк О. Б., Опанасенко М. С., Терешкович О. В., Конік Б. М., Леванда Л. І., Гайдар О. А. (2021)
Мостовой Ю. М. - Настанова з ХОЗЛ та сімейні лікарі: який рівень прихильності?, Константинович Т. В., Линдюк О. Р., Бугайчук О. В. (2021)
Побережець В. Л. - Сучасні підходи до легеневої реабілітації хворих на ХОЗЛ, Демчук А. В., Мостовой Ю. М. (2021)
Власова Н. А. - Ефективність застосування метотрексату у лікуванні рецидивів саркоїдозу легень (2021)
Дмитрієв К. Д. - Особливості перебігу ХОЗЛ у пацієнтів із різними алелями a46g (rs1042713)гена adrb2, Мостовой Ю. М., Слепченко Н. С., Сінчук Н. І. (2021)
Дзюблик І. В. - Противірусна активність амінокапронової кислоти по відношенню до коронавірусу інфекційного бронхіту в умовах in vitro, Трохименко О. П., Соловйов С. О., Гуменюк Г. Л., Дзюблик О. Я., Гуменюк Н. І., Яковенко О. К. (2021)
Речкіна О. О. - Сучасна діагностика бронхіальної астми у дітей (2021)
Конопкіна Л. І. - Особливості ведення хворих на бронхіальну астмув період пандемії коронавірусної хвороби (covid-19) (2021)
Зайков С. В. - Цитопротекторна терапія пацієнтів з респіраторною патологією: властивості ектоїну, Богомолов А. Є., Міхей Л. В. (2021)
Рекалова О. М. - Бронхіальна астма як маска алергічного бронхолегеневого аспергільозу: особливості діагностики та лікування (2021)
Речкіна О. О. - Можливості нетрадиційної медицини у додатковій терапії запальних захворювань дихальних шляхів, Страфун О. В., Полянська М. О., Будьонна М. П. (2021)
Світлої пам’яті доктора медичних наук, професора Ільницького Івана Григоровича (2021)
Авторам журнальних публікацій (2021)
Baibakova I. M. - Language communication theory within professional discourse, Hasko O. L. (2021)
Бибик С. П. - Соціальна детермінація стильових норм засобів масової інформації: причини і наслідки, Коць Т. А. (2021)
Билиця У. Я. - Концепт APPEARANCE в англомовній компаративній фразеології (2021)
Борисович О. В. - Моделі творення ольфакторних метафор в англійській мові, Чаюк Т. А. (2021)
Вакалюк І. В. - Функціонально-семантичні особливості дієслів із семантикою надмірності дії в сучасній українській літературній мові (2021)
Вискушенко С. А. - Відображення білоруських протестів в англомовних текстах новин: вербалізація силових відношень, Мосієнко О. В., Поліщук О. Л. (2021)
Висоцька З. І. - Текстові структури – вербалізатори категорії образності та емоційності (на прикладі економічних праць Івана Франка) (2021)
Vysotska R. R. - La description des particularites linguales et semantiques de l’expression de la negation de la langue Française parlee (2021)
Галів У. Б. - Мовна картина світу оксани пахльовської: лінгво- та соціокультурний простір (2021)
Гогуленко О. П. - Мем-культура – один з інтерактивних методів вивчення української мови, Чудак Є. М. (2021)
Дворянкін В. О. - Транспортна лексика в українському східностеповому діалектному тексті (2021)
Дишлева С. М. - Типологічна своєрідність та комунікативна репрезентація питальних висловлювань англійської мови (2021)
Yemelyanova O. V. - Structural and linguistic features of the artist interview, Kucheriavenko V. A. (2021)
Yemelyanova O. V. - Linguopragmatic features of the modern news release, Novitchenko V. O. (2021)
Заєць Г. В. - Ідіостиль Володимира Ярошенка (2021)
Занько О. В. - Використання лексико-семантичних єдностей у мовленнєвих моделях медійного тексту (2021)
Кісельова А. А. - Динаміка використання хештегів, присвячених актуальним суспільним тенденціям (2021)
Ковалюк Ю. В. - Ідіоматичний простір як багаторівневий конструкт: вступні зауваження та міркування (2021)
Колєснік В. О. - Конотоніми в українських ЗМІ (2021)
Кондратенко Н. В. - Експресивний синтаксис поетичного дискурсу Лесі Українки, Завальська Л. В. (2021)
Кондратюк М. В. - Тенденції розвитку західних лінгвокогнітивних теорій XX століття в історичній перспективі (2021)
Корольова Н. О. - Концептосфера ідіостилю Томаса Манна (на матеріалі роману "Будденброки") (2021)
Кузнєцова О. В. - Актуалізація критичної функції в комічному ідіодискурсі Дейва Баррі (2021)
Kulish A. R. - Speech personality in the aspect of linguistic personology (on the material of speech behaviour of Sheldon Lee Cooper) (2021)
Курбаль-Грановська О. О. - Термінологічні композити на позначення хвороб українською, англійською та німецькою мовами: зіставний аспект (2021)
Лелет І. О. - Емоційність vs емотивність: взаємозв’язок та розмежування понять (2021)
Лемешко О. О. - Частиномовні моделі англомовних військових термінів, Сліпецька В. Д. (2021)
Лисичкіна І. О. - Особливості англомовного іміджеформувального наративу FIEP, Лисичкіна О. О. (2021)
Мамич М. В. - Емоційний складник в аксіосфері права, Шевченко-Бітенська О. В. (2021)
Марчук Л. М. - Концептосфера мовної особистості в романі Галини Вдовиченко "Найважливіше – наприкінці" (2021)
Makhachashvili R. K. - Directions and mechanisms of global innovative logosphere of computer being microstructure dynamics (based on European and Oriental languages), Semenist I. V. (2021)
Мельничук Н. О. - Структура лексико-семантичного поля емотивних прикметників у сучасній англійській мові (2021)
Митяй З. О. - Лексико-граматичні засоби вираження категорії градуальності в сучасній українській мові, Денисенко Н. В. (2021)
Moiseienko S. M. - Lexical and semantic peculiarities of terms of the modern English scientific and technical discourse, Lisetskyi K. A., Kondrashova A. V. (2021)
Муляр І. В. - Фразеологізми в мові творів художньої літератури (на матеріалі ФО з назвами меблів) (2021)
Назаренко О. М. - Фольклорне походження прецедентних газетних заголовкових комплексів, Лазаренко С. В. (2021)
Новіцька О. І. - Назви одягу та взуття польського походження в говірках Підгаєччини Тернопільської області (2021)
Паук М. М. - Функції частки і в українських прислів’ях з обмежувальним компонентом (2021)
Пономаренко О. О. - Встановлення дискурсивних стратегій реалізації мовленнєвого акту погрози в сучасному англомовному діалогічному дискурсі (2021)
Попович Н. М. - Функційно-семантичне поле невизначеної кількості у говірках Буковини (2021)
Савчук Р. І. - Лінгвонаративні техніки візуалізації оповідної реальності (2021)
Сенькович О. Р. - Лінгвоестетична репрезентація художнього часу в поезії Б.-І. Антонича, Баглай О. І. (2021)
Barkovska O. - Research of the text processing methods in organization of electronic storages of information objects, Khomych V., Nastenko O. (2022)
Батюк Т. М. - Розробка інтелектуальної системи підтримки соціалізації користувача за подібністю інтересів, Висоцька В. А. (2022)
Minukhin S. - Performance study of the DTU model for relational databases on the Azure platform (2022)
Popov A. - Сhoosing the test automation system according to customer requirements, Momot M., Yelizieva A. (2022)
Smidovych L. - Рrocesses of the telecom operator’s information architecture transformation, Davydovskyi Y. (2022)
Cao W. - Study of the efficiency of the software security improving method and substantiation of practical recommendations for its use, Кosenko V., Semenov S. (2022)
Alyokhina S. - Сomputer simulations of controllability processes for robotic wheeled platforms taking into account restrictions of jerk motions, Nevliudov I., Romashov Y. (2022)
Черняк .О. М. - Застосування функціональної залежності для багатокритеріального оцінювання безпеки праці, як об'єкта кваліметрії, Сороколат Н. А., Багаєв І. О., Фатєєва Л. Ю. (2022)
Zuev A. - Estimation of software complexity of calculation of autoregression coefficients at digital spectral analysis, Ivashko A., Lunin D. (2022)
Knyazev V. - Methods and tools for assessing the level of noise immunity of wireless communication channels, Lazurenko B., Serkov A. (2022)
Алфавітний показчик (2022)
Vasetsky Yu. M. - Virial theorem limitations for the toroidal magnetic energy storage caused by the location of support structure elements and their mechanical properties (2022)
Щерба А. А. - Зниження рівня магнітного поля підземної кабельної лінії на відповідальних ділянках за допомогою композиційних магнітних екранів кінцевої довжини, Подольцев О. Д., Кучерява І. М. (2022)
Peresada S. - Observer-based speed estimation for vector controlled induction motors, Nikonenko Y., Kovbasa S., Rodkin D., Kiselychnyk O. (2022)
Бондар Р. П. - Оптимізаційний підхід до визначення конструктивних параметрів лінійного магнітоелектричного двигуна вібраційної дії (2022)
Денисюк С. П. - Особливості аналізу режимів роботи енергосистеми у районах з альтернативними джерелами електроенергії (вітровими електростанціями), Махлін П. В., Шрам О. А., Слинько В. М. (2022)
Makarchuk O. - Research of the performance indicator of an electromagnetic mill, Calus D. (2022)
Хвощан О. В. - Залежність енергетичних процесів високовольтних електророзрядних свердловинних комплексів "СКІФ" від характеристик навантаження, Смірнов О. П. (2022)
Берека В. О. - Обробка водного розчину метиленової сині в краплино-плівковому стані імпульсним бар’єрним розрядом, Божко І. В., Карлов О. М., Кондратенко І. П. (2022)
Ornatskyi D. P. - Correction of errors of the measuring channel average active power, Yehorov S. V., Dovhan V. V. (2022)
Вимоги до оформлення статей у журналі "Технічна електродинаміка" (2022)
Від Редакційної колегії (2021)
Попик В. І. - Біографіка в роки незалежності України: етапи становлення, здобутки, нерозв’язані проблеми, завдання та перспективи майбутнього розвитку (2021)
Буряк Л. І. - Сучасна українська біографіка перед викликами епохи візуалізації (2021)
Томазов В. В. - Просопографія: дисциплінарний статус і дослідницькі можливості (2021)
Голубович І. В. - Біоісторіографічний "пентакль" Тетяни Миколаївни Попової (2021)
Любовець Н. І. - Мемуарний наратив часопису "Україна": автори / герої та форми репрезентацій (2021)
Музичко О. Є. - Формування образу лідера Іспанії Ф. Франко в українській інтелектуальній традиції ХХ ст. (2021)
Голик Р. Й. - Селянин, інтелігент: "новела життя" Василя Стефаникa, Надрага М. С. (2021)
Бонь О. І. - "В цьому запаморочливому присмерку нашої — не своєї — столиці" (Микола Хвильовии у спогадах Олекси Варавви) (2021)
Александрова Г. А. - Автор і герой біографічного роману: аспекти комунікації (на матеріалі роману Cтепана Процюка "Маски опадають повільно") (2021)
Попельницька О. О. - Києвознавець Олексій Сімзен-Сичевський (1880–1942): за матеріалами наукового архіву Національного музею історії України (2021)
Minseung K. - Sources for the scientific biography reconstruction of Mark Varshavchyk (1918-2001) (2021)
Бірюкова І. О. - Микола Никифорович Мурзакевич — бібліотекар Одеської міської публічної бібліотеки (2021)
Куцаєва Т. О. - Музейні етюди про книжкове зібрання Я. П. Новицького (2021)
Мяскова Т. Є. - Бібліотечна діячка першої половини ХХ ст. К. М. Мельник-Антонович (2021)
Яценко О. М. - Український національний біографічний архів у системі вітчизняних електронних біографічних ресурсів, Вернік О. Л., Вернік Ю. В. (2021)
Дзира О. І. - Особові справи емігрантів 1920-х років із УСРР як джерело для біографічних досліджень (2021)
Кіраль С. С. - Архівні документи як джерело вивчення особистості митця (на матеріалі документів про Юрія Гойду) (2021)
Александрова Г. А. - Наукова і епістолярна спадщина Бориса Грінченка в осмисленні Василя Яременка (Рецензія на видання: Яременко В. Наукова іепістолярна спадщина Бориса Грінченка : монографія. – Київ : ТОВ "Юрка Любченка", 2021. – 384 с.) (2021)
Плющик О. В. - Біографіка та біобібліографія — знаннєвий ресурс інтелектуального і духовного розвитку українського суспільства. Секція Міжнародної наукової конференції "Бібліотека. Наука. Комунікація. Від управління ресурсами — до управління знаннями" (Київ, 7 жовтня 2021 року) (2021)
До уваги авторів (2021)
Вихідні відомості (2021)
Title (2022)
Contents (2022)
Halushko V. - Development of technology of mixture application on vertical surface, Meneilyk A., Petrovskyi A., Uvarov D., Uvarova A. (2022)
Kravets S. - Analytical determination of energy intensity of critical deep cutting of soils by multi-scraper trench excavators, Forsiuk S. (2022)
Kvit R. - Development of the strength statistical characteristics of materials, which takes into account the features of their brittle fracture (2022)
Polishko S. - Deoxidation and modification of steels with reduced silicon content (2022)
Trotsenko Y. - Effect of vacuum drying the insulation pressboard on partial discharge characteristics under ripple voltage conditions, Peretyatko J., Protsenko O., Dixit M. M. (2022)
Madey V. - Assessment of the efficiency of biofuel use in the operation of marine diesel engines (2022)
Maryanov D. - Reduced energy losses during transportation of drilling fluid by Platform Supply Vessels (2022)
Abstract and References (2022)
Title (2022)
Contents (2022)
Myronyuk O. - Analysis of water-repellent properties of coatings based on hydrophobized expanded perlite under mechanical abrasion, Baklan D. (2022)
Bondarieva A. - Water purification from cationic organic dyes using kaolin-based ceramic materials, Yaichenia I., Zahorodniuk N., Tobilko V., Pavlenko V. (2022)
Obushenko T. - Determination of the influence of basic parameters on the solvent sublation of anionic dye, Tolstopalova N., Sanginova O., Yuzupkina Y. (2022)
Xie Y. - Optimization of processing formula of taro camllia oil cookies by response surface methodology, Guo X., Shang F. (2022)
Gao D. - Study on application of pumpkin seed protein isolate in sausage production process, Helikh A., Duan Z., Liu Y., Shang F. (2022)
Belous I. - Analysis of the varietal composition of vineyards in Ukraine and the potential for growing new varieties, Kovalyova I., Gerus L., Dzhaburiya L., Saliy O., Skrypnyk V., Fedorenko M. (2022)
Abstract and References (2022)
Title (2022)
Contents (2022)
Skorobogatova N. - Creating the model of balanced business development based on ecosystem approach (2022)
Zhigulin A. - Developing a competitiveness management model for entrepreneurial structures in the hotel and restaurant business, Lebedenko T., Kozhevnikova V. (2022)
Serbov M. - Development of innovative model of regional management of freshwater resources in conditions of sustainable development (2022)
Sadova U. - Formation of digital databases in monitoring of realization of educational-intellectual potential of the regions of Ukraine, Stepura T., Korytska O. (2022)
Usman H. M. - The determination of the relationship between entrepreneurship education and entrepreneurial intentions of students in developing economies, Abubakar A. M., Muhammad I. A., Daneji B. A. (2022)
Berezina S. - Consideration of China’s experience in implementing a social rating (2022)
Abstract and References (2022)
Мазур В. А. - Порівняльна характеристика сортів нуту за комплексом господарсько-цінних ознак в умовах Правобережного Лісостепу України, Панцирева Г. В., Затолочний О. В. (2021)
Мазур В. А. - Вплив водно-сольового розчину на вміст важких металів у грибах, Врадій О. І. (2021)
Цицюра Я. Г. - Алелопатична чутливість редьки олійної до основних видів бур’янів на стадії лабораторного пророщування, Царук І. О. (2021)
Дідур І. М. - Динаміка кількості та маси бульбочок азотофіксуючих бактерій гороху овочевого, Мостовенко В. В. (2021)
Паламарчук В. Д. - Роль позакореневих підживлень у сучасних технологіях вирощування зернової кукурудзи, Демчук Б. С. (2021)
Мазур О. В. - Удосконалення елементів технології вирощування проса прутоподібного в умовах Лісостепу Правобережного, Волошанюк Р. М. (2021)
Гунько І. В. - Стан кормової бази та ефективність використання кормів у ДП ДГ "Шевченківське", Сироватко К. М. (2021)
Амонс С. А. - Виробництво овочів в Україні: стан, проблеми та перспективи розвитку галузі, Красняк О. П. (2021)
Бондар О. Б. - Типологічна структура лісів водозбору Десни, Павлушенко Є. А. (2021)
Matusiak M. V. - Bioecological features of growing the species and cultivars of the genus Hydrangea l. in Vinnytsia area conditions (2021)
Блюсс Б. О. - Рівномірність розподілу рідини в розпилювальних градирнях з плівковими відцентровими розпилювачами, Дзюба С. В., Жевжик О. В., Потапчук І. Ю. (2021)
Бреус І. В. - Чисельне моделювання забруднення атмосферного повітря навколо промислових підприємств дніпропетровської області, Карплюк В. І., Русакова Т. І. (2021)
Блюсс Б. О. - Методика оцінки екологічної небезпеки за рівнем параметрів режиму безнапірної течії у каналі, Дзюба C. В., Семененко Е. В., Кругліков Д.Г. (2021)
Біляєва В. В. - Чисельне моделювання аварійного забруднення атмосферного повітря, Губін О. І., Дуда О. В. (2021)
Елисєєв В. І. - Зміна потенціалу в електродах рідинного акумулятора при заміканні зовнішнього ланцюга, Совіт Ю. П. (2021)
Горохівський П. - Використання елементів контрпропаганди на уроках історії України (2022)
Атрощенко Т. - Особливості становлення та розвитку початкової освіти в Україні: закарпатський вимір, Бондар Т. (2022)
Васильєв Г. - Особливості формування вольових якостей у підлітковому віці (2022)
Гагарін М. - Вплив авторських виховних систем на формування особистості: історико-педагогічний аспект (2022)
Ревнюк Н. - Діяльність закладу вищої освіти в умовах карантинних обмежень (на прикладі Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини) (2022)
Хрик В. - Професійні компетентності майбутніх фахівців лісового господарства (2022)
Бойко Я. - Мовне портфоліо як інтеграція досягнень сучасних цифрових технологій в систему оцінювання на уроках англійської мови (2022)
Варивончик А. - Проведення навчальних вебінарів у мистецьких закладах вищої освіти в умовах пандемії COVID-19, Швець І., Дубовий О., Кулик А. (2022)
Zahrebniuk Y. - Innovative methods of teaching English in higher education (2022)
Зіза О. - Концептуальні засади формування художньо-естетичної компетентності майбутнього вчителя музичного мистецтва (2022)
Кирикилиця В. - Формування знань наукової комунікації англійською мовою у студентів природничо-математичних спеціальностей магістратури, Троцюк А., Ясінська О. (2022)
Аветісова І. - Особливості мотивації навчально-професійної діяльності здобувачів освіти з різними стилями пізнавальної активності, Білоцерківська Ю., Холостенко Ю., Шапаренко Х. (2022)
Ivanova N. - Using authentic professionally oriented video materials in french language teaching to the future philosophy students, Orlov V., Prysyazhnyuk O. (2022)
Іванова В. - Словесна творчість дітей дошкільного віку як педагогічна проблема (2022)
Калинич К. - Рецепція української вишівської традиції, відтвореної на сторінках повісті І. Нечуя-Левицього "Хмари" (2022)
Корнієнко М. - Періодизація іншомовної підготовки магістрів-філологів в Україні (кінець ХХ – початок ХХI ст.) (2022)
Оршанський Л. - Проєктна культура майбутніх дизайнерів як ключовий чинник їхнього професійного становлення, Котик І. (2022)
Кравченко Л. - Зміст та методичні особливості вивчення курсу "Основи соціальної безпеки" у процесі підготовки молодших бакалаврів технологічної освіти (2022)
Борисова Т. П. - Стан швидкості клубочкової фільтрації у дітей з ювенільним ідіопатичним артритом, Самсоненко С. В. (2022)
Кривопустова М. В. - Структура сенсибілізації та клінічний перебіг бронхіальної астми в дітей шкільного віку, сенсибілізованих до алергенів котів (2022)
Стоєва Т. В. - Особливості цереброінтестинальної взаємодії у дітей з розладами аутистичного спектра, Браткова Л. Б., Тіткова О. В., Соболєва Х. Б., Крилов Є. М., Щербак І. Г. (2022)
Диннік В. О. - Актуальні питання дослідницького процесу як складової охорони репродуктивного потенціалу дівчат-підлітків, Водолажський М. Л., Сидоренко Т. П., Фоміна Т. В., Кошман Т. В. (2022)
Сорокман Т. В. - Хронічний гастродуоденіт у дітей, асоційований із Helicobacter pylori, в поєднанні з лямбліозом, Колєснік Д. І., Попелюк Н. О. (2022)
Абатуров О. Є. - Клінічні особливості гіперпролактинемії в дітей: сучасні методи діагностики та лікування, Нікуліна А. О., Алєйникова Т. Д. (2022)
Булат Л. М. - Огляд іноземних джерел літератури щодо проблеми дитячого та підліткового ожиріння й віддалених наслідків, Лисунець О. В., Дідик Н. В. (2022)
Колоскова О. К. - Синдром Гієна — Барре, спровокований субклінічним перебігом СOVID-19, у підлітковому віці: клінічний випадок, Ткачук Р. В., Гарас М. Н., Білоус Т. М., Романчук Л. І., Сорочан Д. І. (2022)
Абатуров О. Є. - Механізми дії внутрішньоядерних мікроРНК. Частина 2. МікроРНК-опосередкована регуляція нкРНК-транскриптому й альтернативного сплайсингу, Бабич В. Л. (2022)
Борисова Т. П. - Безпечне використання ібупрофену при COVID-19 у дітей (2022)
Бокоч В. М. - Міжконфесійні об’єднання як інституції громадянського суспільства (2019)
Валюх Л. І. - Експансіонізм в ідеології британських політичних партій (70 – 80-ті роки ХІХ ст.) (2019)
Захаренко К. В. - Чинники здійснення державної інформаційної політики України (2019)
Іванченко К. О. - Політична мережа як організаційний інструмент публічної політики (2019)
Кіш Є. Б. - Кластерний підхід у розвитку прикордонного регіону Закарпатської області (2019)
Ключкович А. Ю. - Колапс посттоталітарного режиму в Чехословаччині (словацький контекст) (2019)
Матлай Л. С. - Громадська думка Іспанії в історичному розвитку (2019)
Осадчук І. Ю. - Атипові парламентські системи правління (на прикладі країн африки, південної Америки й Океанії) (2019)
Ростецька С. І. - Регіональний міф як засіб формування регіональної ідентичності (2019)
Сергов С. О. - Конституційно-правові засади становлення та розвитку системи місцевої влади в Україні (2019)
Єремєєва І. А. - Особливості дефініювання та класифікації міжнародних конфліктів у сучасній політології (2019)
Коппель О. А. - Геостратегічна трансформація близького сходу крізь призму інтересів України, Пархомчук А. Д. (2019)
Кухта В. В. - Громадянське протистояння як гальмівний чинник демократичного транзиту в Республіці Конго (2019)
Путкарадзе К. З. - Характер сучасного військово-технічного співробітництва Росії та Ірану (2019)
Рустамли Р. А. о. - Формирование групп интересов как важный элемент становления политической культуры в Азербайджане (2019)
Токар П. В. - Основные приоритеты развития украинско-казахстанских партнёрских отношений, Рубан С. И. (2019)
Тагизаде К. А. к. - Политика Азербайджанской Республики в Южном Кавказе на стыке тысячелетий: борьба за безопасность, региональную стабильность и устойчивое развитие (2019)
Эйюбзаде Р. Н. о. - Глобальные геополитические последствия холодной войны (2019)
Федорчук О. О. - Регіональні школи з політичної науки (на прикладі кафедр ВНЗ України) (2019)
Яворський М. С. - Концептуальні основи дослідження базових суспільних теорій та крос-дисциплінарний напрямок у дослідженні новітніх концепцій популізму (2019)
Андрейко І. С. - Концептуальні та правові засади розвитку інклюзивної політики в Україні (2019)
Бучин М. А. - Технічні кандидати як суб’єкти виборчого процесу, Калинчук Х. В. (2019)
Кадук Н. І. - Концептуальні засади неліберальної демократії (2019)
Костенко А. М. - Адміністративно-територіальна реформа в Україні за оцінками депутатів місцевих рад (2019)
Кундельський Д. В. - Соціально-економічні аспекти прояву структурного насилля в сучасній Україні (2019)
Лешанич М. І. - Інституціалізація політичних партій і партійних систем: категоріальний апарат та методологія дослідження (2019)
Шедяков В. Е. - Власть народа и качество управления (2019)
Грегірчак Д. Б. - Вплив процесів глобалізації на формування соціальної політики (2019)
Костельнюк М. М. - Концептуалізація національної ідеї в умовах державотворчого процесу в Україні (2019)
Палінчак М. М. - Релігійний фактор у міжнародних відносинах, Кучарчик Р., Стеблак Д. М. (2019)
Андрєєва О. М. - Е-урядування Південної Кореї: стратегія успіху (2019)
Бертолон О. О. - Політика Віктора Орбана щодо консолідації влади в Угорщині за період 2010–2018 років (2019)
Ґжещук В. - Особливості реалізації державної освітньої політики в Республіці Польща (1989 – 2003 рр.) (2019)
Hleba O. I. - Foreign policy alignment of the western balkan countries with the EU’s Russia policy since the annexation of Crimea (2019)
Хар О. Ю. - Класифікація міжнародних неурядових організацій: ключові функціональні особливості (2019)
Шуляк С. В. - Мотиви іранської інтервеції в громадянську війну в Сирії: безпековий вимір (2019)
Горват М. В. - Правозахисна діяльність ромських та проромських неурядових організацій Закарпатської області (2019)
Зан М. П. - Криза парламентського представництва угорської етнічної меншини України у контексті електорального циклу 2019 року (2019)
Остапець Ю. О. - Дилемність розвитку партійної системи України в контексті процесів її націоналізації та регіоналізації (2019)
Вегеш М. М. - Митрополит Андрей Шептицький у джерелах, Палінчак М. М. (2019)
Титул, зміст (2021)
Дронов О. І. - Передопераційна біліарна декомпресія у пацієнтів з обтураційною жовтяницею пухлинного генезу, ускладненою холангітом, та її вплив на розвиток післяопераційних ускладнень, Левченко Л. В. (2021)
Агаев Р. М. - Изменение параметров синдрома системного воспалительного ответа на ранних стадиях осложненного острого панкреатита, Мамедов A. A., Идрисов Ф. С., Искандаров Э. А., Алиева Э. А. (2021)
Мясоєдов С. Д. - Морфофункціональний моніторинг стану стравоходу як основа диспансерного спостереження хворих з ахалазією кардії після хірургічної езофагокардіоміотомії, Андреєщев С. А. (2021)
Маєтний Є. М. - Оcобливості використання денситометричних показників комп’ютерної томографії при лікуванні перфоративного туберкульозу легень (2021)
Кот А. О. - Удосконалений принцип герніоабдомінопластики в лікуванні хворих з парагерніальними надлишками тканин (2021)
Гуменюк К. В. - Особливості хірургічної тактики при пораненнях і травмах товстої кишки в умовах ведення бойових дій, Прохоренко Г. А., Трутяк І. Р., Соболь І. П. (2021)
Кириченко М. І. - Метод дистанційного прекондиціонування та результати його використання при трансплантації нирки від живого родинного донора, Біляєв А. В., Давиденко Н. Г., Бичкова А. О., Сторожук О. В. (2021)
Русин В. І. - Хірургічне лікування лейоміосаркоми нижньої порожнистої вени, Бойко С. О., Русин В. В., Горленко Ф. В., Бойко С. Ш. С., Сима О. В. (2021)
Жернов О. А. - Реконструкція післяопікових деформацій обличчя з використанням розтягнутих клаптів, Козинець Г. П. (2021)
Костенко А. А. - Хірургічне лікування ускладнень реконструктивних операцій у пацієнток з тубулярними грудьми ІІ типу (2021)
Міщенко В. В. - Лапароскопічна холецистектомія у хворих з COVID-19 та в постковідному періоді, Пустовойт П. І., Вододюк Р. Ю., Велічко В. В. (2021)
Терехов Г. В. - Порівняння впливу різних способів застосування збагаченої тромбоцитами плазми крові на загоювання опікових та скальпованих ран в експерименті, Гиндич О. А., Савицька І. М., Костилєв М. В., Симулик Є. В., Чухраєв М. В. (2021)
Чуклін С. М. - Синдром роз’єднаної панкреатичної протоки. Частина 1. Діагностика, Чуклін С. С., Бариляк Р. В. (2021)
Зацаринний Р. А. - Аналіз сучасних методів аналгезії при обширній резекції печінки (2021)
Король П. О. - Діагностична модель сторожових лімфатичних вузлів: сучасна концепція ядерної медицини в хірургічній практиці, Усенко О. Ю., Костилєв М. В., Щербіна О. В. (2021)
Захаричев В. Д. - Первинні синовіальні саркоми середостіння, Гордійчук П. І., Гордійчук М. П. (2021)
Лаврик А. С. - Дуплікаційна кіста шлунка, Дмитренко О. П., Кропельницький В. О., Литвинчук Г. М. (2021)
Ляховський В. І. - Тубулярна аденома тонкої кишки, Сидоренко А. В., Нємченко І. І., Городова-Андрєєва Т. В., Савчук П. В., Фурман Д. Д. (2021)
Від упорядників (2022)
Маценка С. П. - Музика в голові: фігура Людвіґа ван Бетховена як акустична система в театральній сонаті "Ніжна лють, або Оператор слуху" Ґерта Йонке (2022)
Бентя Ю. В. - Інтермедіальний поворот у романі Йоганна Вольфганга фон Гете "Страждання молодого Вертера": від сентиментального літературоцентризму до музикалізації літератури (2022)
Когут Т. В. - Інтермедіальний простір роману Андрія Любки "Твій погляд, Чіо-Чіо-сан" (2022)
Олійник І. І. - Жанр як музичний знак епохи у романі "Танго смерті" Юрія Винничука (2022)
Ржевська М. Ю. - Рецепція текстів культури в концептуальних альбомах прогресив-року, Романко В. І. (2022)
Палкіна І. І. - Альбом "Герніка" гурту "Кат": музична репрезентація картини Пабло Пікассо (2022)
Купіна Д. Д. - Музичний екфразис в українській органній творчості (на прикладі "Звучання Пінзеля" Богдани Фроляк (2022)
Гайдук М. І. - Дональд Дак та Едвард Елгао: англійський марш у діснеївській анімації (2022)
Зінченко В. М. - Балет "За двома зайцями" Юрія Шевченка: інтертекстуальний та міжмедіальний контексти (2022)
Kokanovic Markovic M. - Dance in the Salons: Waltzes, Polkas and Quadrilles in Serbian Piano Music of the 19th Century (2022)
Зінькевич О. С. - Дмитро Шостакович у романі Вільяма Таннера Воллмана "Europe Central" (2022)
Glivinsky V. V. - Rethinking Igor Stravinsky historically and theoretically — III (2022)
Дерев"янченко О. О. - Філософсько-трагедійна складова художньої концепції опери "Мойсей" Мирослава Скорика (2022)
Постовойтова С. О. - "34 прелюдії та фуги" Валентина Бібіка: інноваційні риси реалізації композиційно-драматургічної концепції великого поліфонічного циклу (2022)
Чамахуд Д. В. - Яків Яциневич: новий погляд на періодизацію життєтворчості (2022)
Пучков О. Я. - Спогад як "нежирність мазка" (Ніна Олександрівна Герасимова-Персидська: інтерв"ю, документи, спогади/ред.-упоряд. І. Г. Тукова, А. М. Гадецька. Київ: Пабліш Про, 2021. 328 с.: іл.) (2022)
Вихідні відомості (2022)
Табачковський В. Г. - Вивчення проблем духовності сьогодні: розрив традицій чи спадкоємність (1997)
Бичко А. К. - Прагматизм і духовність - моральні альтернативи, Бичко І. В. (1997)
Осіпов А. О. - До методології аналізу феномену духовності (1997)
Скальська Д. М. - Альтернативні аспекти духовності в рамках європейської сучасної культури (1997)
Степаненко І. - Випрадання духовності (1997)
Федоренко М. О. - Категорії "символ" ("алегорія") та "світло" ("ясність") як визначальні структурні елементи готичного типу духовності (1997)
Процишин В. М. - Естетика міжособистісних стосунків у теорії спілкування М. Бубера (1997)
Писчиков В. С - Полагание смыслов как функция культуры, Холин М. М. (1997)
Щитова А. Г. - Свобода как экзистенциал личностного бытия (1997)
Хорольська Т. А - Людський дух як органічна інтенція та екзистенціал, Хорольський А. А. (1997)
Шевченко І. В. - Філософія та мистецтво (музика) XIX ст. про гармонізацію буття людини (1997)
Колин В. Н. - Деятельность, рассудок и разум, Кочура В. Н. (1997)
Балута Г. А. - До початків розуміння (герменевтика Д. I. Чижевського) (1997)
Шрамко О. І. - Специфіка буття індивідуального досвіду в культурі (1997)
Мозговий Л. І. - Спроба інтерпретації поняття "свобода" в контексті буття людини в культурі, Скиртач В. М. (1997)
Козлов А. В. - Дух особи, особистості та родини (1997)
Хорольский В. П. - Прогнозирование социальной ответственности менеджмента в период переходной экономики, Хорольская Е. В., Кодацкая С. И. (1997)
Глотов Б. Б. - Проблема трансформації України в західно-європейську цивілізацію (1997)
Мясников О. Г. - Авторитарные верования в отечественном контексте (1997)
Писчиков В. С - Творчество личности и исторический процесс в историософии Вл. Соловьева, Холин М. М. (1997)
Батрак С. А. - Христианизация Руси: содержание и сущность летописного Символа веры, Батрак О. П. (1997)
Сычев В. А. - Гуманитарный контекст деятельности Криворожского филиала КБ "Приватбанк" (1997)
Макаровський І. П. - Духовність народу та політична культура, П'ятниченко В. П. (1997)
Мохначева О. В. - Изменение понятия "духовность" в философско-литературной мысли XX в. (1997)
Самойленко О. І. - Духовно-культурні аспекти музикознавства і сучасність (1997)
Александрова Н. Г. - Семантика "духовного" у творчості сучасних українських композиторів (1997)
Власенко І. М. - Проблема духовності в контексті музикознавчих дисциплін (1997)
Калімуліна Т. А. - Духовний світ К. Пендерецького - особистість в контексті культури (1997)
Русяєва М. В. - Трагічне у музиці як духовна парадигма культури (1997)
Чеботаренко О. В. - Музичне виконавство як особлива форма духовно-творчого діалогу (1997)
Мельник О. В. - Традиція духовної музики у вітчизняній культурі в її історичному становленні (1997)
Козлов Р. А. - Часові та просторові аспекти духовності у п'єсі Г. Кониського "Воскресіння мертвих" (1997)
Волошук Л. В. - Зразки духовності й бездуховності персонажів у одній з п'єс Л. О. Яновської (1997)
Мурашко О. В. - Мораль і етика української жінки в народних піснях (1997)
Пикущий А. И. - Творческий характер духовности (1997)
Андрущенко Л. А. - Душевные порывы и драмы эпистолярной поэзии С. Есенина (1997)
Сенчурова В. М. - Духовність інтелігенції в українській драматургії II пол. XIX ст. (1997)
Шевченко П. І. - І. Г. Песталлоцці про розвиток теорії елементарної освіти та формування духовності (1997)
Хорольська Т. А. - Проблеми соціально-гуманітарної освіти в педвузі в контексті інтегральності культури (1997)
Пікельна В. С. - Паралелі духовних культур на відстані тисячоліть (1997)
Матюша І. К. - Джерела і чинники духовності (1997)
Любар О. О. - Вчитися на здобутках і вадах вітчизняного шкільництва (1997)
Корольский В. В. - Математика как специфическая форма познания (1997)
Хорольская Т. А. - О некоторых особенностях формирования философской и профессиональной культуры будущего учителя, Петренко А. Г., Петренко И. В. (1997)
Косяк Л. И. - Дидактические условия формирования эстетических интересов саршеклассников (1997)
Стрюк Л. Б. - Виховання духовності української молоді засобами пісенного фольклору, Стрюк М. І. (1997)
Осипець Р. О. - Формування національної духовності засобами народної пісні (1997)
Орлов А. В. - Етноавтостереотипи, національний менталітет і духовність, Орлова Т. І. (1997)
Афонин А. П. - Взаимосязь физического и духовного здоровья, Шанда В. И., Филлипов В. И. (1997)
Камчугова І. Д. - Міфологія і формування духовності студентів (1997)
Голуб А. П. - Міфологічні джерела українського менталітету, Голуб М. Л. (1997)
Кочура В. Н. - Помутнение разума и торжество мифотворения, Мартьянов Е. Д. (1997)
Лисечко В. П. - Духовність як спосіб буття та світовідношення людини (1997)
Макутон П. Я. - Духовні почуття та екзистенція (1997)
Хорольська Т. А. - Оптимізм духовних почуттів: віри, надії, любові, Крамаренко І. (1997)
Бичко Б. І. - Ідеї українського бароко в сучасному постмодернізмі (1997)
Огородник В. Й. - Духовна криза сучасного українського суспільства: витоки, наслідки, перспективи (1997)
Дацюк Т. К. - Особенности развития украинской культуры и проблемы ее интеграции в мировую культуру, Якубенко Н. Т. (1997)
Нападовеький В. В. - Роль права в подоланні кризи духовності в сучасних умовах (1997)
Лобанова А. С. - Социальная мимикрия: морально-этический аспект (1997)
Клец К. Г. - Шляхи формування духовності в умовах посткомунізму (1997)
Хорольська Т. А. - Софія Русова про формування духовності школяра, Комарова О. (1997)
Ракітянська Л. М. - Теоретичне обгрунтування феномену морально-естетичної активності вчителя (1997)
Кочура В. Н. - Некоторые ценностные ориентации жителей Кривбасса, Провоженко М. А. (1997)
Федоренко Д. Т. - Козацька педагогіка про "тіловиховання" молоді (1997)
Батрак С. А. - Основные вопросы догматики в сочинениях Аввакума (к истории становления и развития христианского духа), Батрак О. П. (1997)
Карпунова Н. Г. - Духовні орієнтири молоді (до 325-річчя від дня народження П. Орлика) (1997)
Щербак С. В. - Природа духовності в українських народних драматичних іграх при покійниках (1997)
Мельник Н. Г. - Репрезентація категорій героїчного та трагічного у фольклорній пам'яті (1997)
Мішуровський В. В. - Духовність як основа образотворчого мистецтва (1997)
Коломієць Н. Є. - Творча спадщина Б. Грінченка і проблеми духовності (1997)
Сафонов Ю. М. - Богдан Хмельницький - взірець високодуховного керівника козацької держави (за літописом С. Величка) (1997)
Дашко В. І. - Формування духовної особистості як комплексна педагогічна проблема (1997)
Бичко І. - Історія історичність духовність (2000)
Бичко А. - Зміна ціннісних орієнтирів освітянського процесу на межі століть (2000)
Бичко Б. - Біля джерел національної самосвідомості (2000)
Білодід Ю. - Духовність в контексті основної філософської проблематики (2000)
Біленко Т. - Слово, розуміння, духовність (історико філософський аспект) (2000)
Вольф У. - Конструктивистская парадигма в современном междисциплинарном дискурсе (2000)
Гуль 3. І. - Екологічне мислення основа екологічної духовності (2000)
Завгородня О. - Духовність як сутнісний атрибут людини і людства (2000)
Капица В. - Философская парадигма духовно-феноменологического познания (2000)
Руг Я. - Гражданское общество: понятие и актуальные проблемы становления и функционирования (2000)
Панфилов В. - Фрагменты философии духа Ивана Ильина (2000)
Писчиков В. - Аксиологическое измерение духовности, Холин М. (2000)
Тулібацкі В. - Вартість вартостей (2000)
Ужогов А. - Человек в мире (2000)
Холин М. - Духовность как форма самоидентификации личности, Писчнков В. (2000)
Хорольська Т. - "Туга за героїчним" як життєвим ідеалом людського екзистування (2000)
Цимбал Т. - Етика відповідальності і щастя в історіософському "конкордизмі" В. Винниченка (2000)
Цоколов С. - О конструктивистской природе идеологических систем (2000)
Черноус Л. - Internet як засіб об'єктивації духовності (2000)
Чухім О. - Проблема жіночої суб'єктивності в XX сторіччі (2000)
Шабанова Ю. - Иррациональный интуитивизм как конструкт духовности в метафизике Артура Шопенгауэра (2000)
Ятченко В. - Вплив соціальних структур на розвиток духовності давньо­українського етносу дохристиянської доби (2000)
Баканурский А. - Конец века: PLAY или GAME? (2000)
Батрак О. - О современной интерпретации исоков православной духовности (2000)
Звенигородская А. - Изменение экзистенциальных и духовно-нравственных ориентаций молодежи (2000)
Люлькова О. - Духовний потенціал мистецтва у контексті формування особистості майбутнього вчителя (2000)
Матушевска И. - Поликультурность Крыма (социологический эскиз этнических отношений) (2000)
Огородник В. - Духовная культура Украины в XXI веке: утраченные иллюзии, Огородник И. (2000)
Рудник А. - Формирование современных социокультурных универсалий духовности в процессе общественной трансформации (2000)
Таран О. - Філософсько-світоглядна природа символу (2000)
Тарасова А. - Мировоззренческая культура личности как практическое духовно-онтологическое мироотношение (2000)
Хорольський А. - Екзистенціальні контури соціокультурного впорядкування нашого життя, Хорольська Т. (2000)
Шевченко И. - Философия и музыка о гармоничности смысловой конституэнты человеческого жизнетворения (2000)
Шейко О. - Психологический аспект традиционной картины мира запорожского казачества (2000)
Балута Г. - Комунікація і сучасний суспільно-виховний процес (2000)
Варава А. - Философские основания образовательно-воспитательной программы "Школы духовной культуры" (2000)
Кадыкова Т. - Ценностные ориентации и та влияние на профессиональное самоопределение (2000)
Калюжная В. - Про значення закордонного досвіду підготовки майбутніх правоохоронців для духовного розвитку курсантів вузів системи МВС України на заняттях з іноземної мови, Чернншова В. (2000)
Копайгора И. - Воспитательная функция колективного договора, Копайгора И. (2000)
Копайгора И. - Воспитательная функция трудового права: понятие и проявление в конкретных нормах (2000)
Лобанова А. - Особливості моральної свідомості соціальних суб'єктів-мімікрантів (2000)
Самонлеыко Є. - Військові аспекти цінністно орієнтаційних установок молоді України (2000)
Самойленко Н. - Про модель педагогічної системи духовного виховання студентів (2000)
Сергеева В. - Виховне значення українського дитячого фольклору (2000)
Чернова О. - Духовное общение в системе воспитания нравственных качеств личности (2000)
Шрамко Я. - Интелектуальные рефлексии о логическом следовании первого и более высоких порядков (2000)
Титул, зміст (2021)
Вступне слово головного редактора (2021)
Баймуратов М. О. - Міжнародне муніципальне право як галузь міжнародного публічного права: до питання про формування галузі, Кофман Б. Я. (2021)
Баймуратов М. М. - Формування компетенції органу місцевого самоврядування як основна феноменологія децентралізації повноважень публічної влади в Україні (2021)
Батанов О. В. - Децентралізація як історичне явище та процес: концептуальні проблеми теорії та практики (2021)
Батанова Н. М. - Децентралізація влади в аспекті реалізації юридичної відповідальності у місцевому самоврядуванні в Україні (2021)
Бочарова Н. В. - Міста прав людини як нове явище сучасного муніципального розвитку (2021)
Кравченко В. В. - Організаційно-правові питання функціонування субмуніципального рівня управління в системі місцевого самоврядування (2021)
Посторонко І. Г. - Феноменологія муніципалізму: до виокремлення структурних блокових елементів (2021)
Потапчук Г. В. - Роль територіальних громад у формуванні феноменології сучасного екологічного конституціоналізму (2021)
Шкабаро В. М. - Конституційно-правова відповідальність як гарантія локальної демократії в Україні (2021)
Тодорошко Т. А. - Особливості доказування судово-генетичної експертизи на споріднення, батьківство, материнство у цивільному процесі, Біла А. В. (2021)
Воронін В. В. - Судова практика щодо прийняття органами державної податкової служби України рішення про відповідність платника податку на додану вартість критеріям ризиковості платника (2021)
Гринчак М. О. - Наукові підходи щодо концепції громадянської непокори у сучасній західній політології (2021)
Палєєва Ю. С. - Генезис поняття "дипломатія" (2021)
Бостан С. К. - Методологія правового дослідження: інструментальні засади (2021)
Публікації видавництва "Edward Elgar Publishing" з міжнародно-правових питань (2021)
Наші автори (2021)
Смолій В. А. - Сучасна російсько-українська війна у світлі постколоніалізму, Ясь О. В. (2022)
Дідух Я. П. - Екосистемний підхід до оцінки збитків, завданих воєнними діями (2022)
Локтєв В. М. - Наука і перемога, або війна як casus belli наукових реформ (2022)
Із зали засідань Президії НАН України (13 квітня 2022 р.) (2022)
Із зали засідань Президії НАН України (20 квітня 2022 р.) (2022)
Із зали засідань Президії НАН України (4 травня 2022 р.) (2022)
Комісаренко С. В. - Стан біобезпеки в Україні та шляхи її поліпшення (стенограма доповіді на засіданні Президії НАН України 13 квітня 2022 р.) (2022)
Кресін О. В. - Правові аспекти протидії російській агресії та відновлення територіальної цілісності України (за матеріалами доповіді на засіданні Президії НАН України 13 квітня 2022 р.) (2022)
Носовський А. В. - Щодо наслідків тимчасової окупації території зони відчуження Чорнобильської АЕС (стенограма доповіді на засіданні Президії НАН України 20 квітня 2022 р.) (2022)
Торба Ю. І. - Науково-технічні проблеми підвищення експлуатаційних та технічних характеристик двигунів для авіаційної техніки (стенограма доповіді на засіданні Президії НАН України 20 квітня 2022 р.) (2022)
Дембіцький С. С. - Оцінки соціально-психологічного стану населення України в умовах війни (стенограма доповіді на засіданні Президії НАН України 4 травня 2022 р.) (2022)
Слюсаревський М. М. - Соціально-психологічний стан українського суспільства в умовах повномасштабного російського вторгнення: нагальні виклики і відповіді (стенограма доповіді на засіданні Президії НАН України 4 травня 2022 р.) (2022)
Богданов В. Л. - Про підсумки виконання науково-технічних проєктів установ НАН України у 2021 році (стенограма доповіді на засіданні Президії НАН України 4 травня 2022 р.) (2022)
Лобанов Л. М. - Відомий український зварник та електротехнік (до 100-річчя від дня народження академіка НАН України В.К. Лебедєва) (2022)
75-річчя академіка НАН України О. Є. Бєляєва (2022)
75-річчя академіка НАН України В. Г. Кременя (2022)
80-річчя члена-кореспондента НАН України Н. Д. Панкратової (2022)
70-річчя члена-кореспондента НАН України В. І. Попика (2022)
70-річчя члена-кореспондента НАН України Б. О. Блюсса (2022)
60-річчя члена-кореспондента НАН України А. А. Дороговцева (2022)
Білозерова Я. В. - Вплив провладних та опозиційних інтелектуальних еліт кінця ХХ – початку ХХІ ст. на формування емоційних матриць суспільства (2019)
Кваша О. П. - Трансформація політичної культури студентської молоді сучасної України (2019)
Кривенко С. О. - Функції політичного ритуалу в українському політичному дискурсі (2019)
Сурніна-Далекорей О.А . - Особливості політичної участі громадян Польщі (2019)
Абизова Л. В. - Методи політичного впливу в демократичних моделях влади, Єщенко К. Л. (2019)
Бікір К. Ю. - "М’яка сила" як дієвий інструмент формування іміджевої політики України (2019)
Жужа Л. О. - Молодіжна політика в Україні: сучасний стан і шляхи реформування (2019)
Лешанич М. М. - Правова інституціалізація політичних партій в Україні (2019)
Назаренко С. І. - Особливості впливу культури на зміст трансформаційних процесів (2019)
Харитонюк О. Л. - Фінансова децентралізація як психологічний стимул розвитку громад (2019)
Юрченко А. В. - Рада громадського контролю національного антикорупційного бюро України як форма участі громадськості в боротьбі з корупцією в Україні (2019)
Гірман А. П. - Сучасні політичні системи світу: деякі питання стійкості, Макарова С. О. (2019)
Польовий Т. Є. - Розширення економічних і політичних міжнародних контактів Республіки Білорусь на фоні погіршення відносин із Росією (2019)
Цирфа Ю. А. - Зовнішньополітична ідентичність України в контексті подолання відцентрових тенденцій розвитку соціуму (2019)
Александров Д. В. - Специфіка об’єктивації влади в політичній спадщині М. Фуко (2019)
Солдатова К. О. - "Столичний статус" Батуринської сотні Ніжинського полку в ХVII – XVIII ст. (2019)
Остапець Ю. О. - Рецензія на монографію Анатолія Ключковича "Перехід до демократії в Словаччині: динаміка та суперечності суспільно-політичних трансформацій" (2019)
Гнатюк В. В. - Субнаціональні політичні режими в Україні на прикладі закарпатської, Львівської та Чернівецької областей у 2015 р.: експертне (суб’єктивне) вимірювання (2020)
Конотопенко О. П. - Сутнісні характеристики політичного конфлікту в українському суспільстві, Гриб В. І., Лапшин С. А. (2020)
Кополовець Р. В. - Поняття та класифікація "гібридних політичних режимів" у дослідженні трансформаційних процесів (2020)
Лешанич М. М. - Вимірювання індексу інституціалізації політичних партій (на прикладі партійної системи України) (2020)
Лісовський В. М. - Реформування україни як головна стратегія розвитку патріотизму в умовах глобалізаційних викликів (2020)
Лясота А. Є. - Критерії асинхронності функціанування політичної системи перехідних суспільств (2020)
Malikli N. - The election process of the regional representatives to the parliament of the Democratic Republic of Azerbaijan (2020)
Міненкова П. В. - Недержавні аналітичні центри в системі стратегічного політичного консультування: реалії постіндустріального суспільства (2020)
Осадчук І. Ю. - Система правління в ісламській республіці Іран (1989 – 2019): типова чи атипова? (2020)
Стеблак Д. М. - Становлення й розвиток протестантського фундаменталізму в сполучених штатах Америки (2020)
Юрійчук Є. П. - Інтерпеляція як засіб парламентського контролю уряду в контексті легітимізації влади: європейський досвід, Свірнюк Н. В. (2020)
Aleskerova S. T. g. - Lobbying in a legal framework or "bribery in a suit”? (2020)
Алмашій А. О. - Студенство як соціальний феномен: концептуальний вимір (2020)
Бокоч В. М. - Президент України Л. Кравчук: формування та реалізація державної релігійної політики (2020)
Загірний О. В. - Основні напрями впливу на діяльність ЗМІ в період 2014 – 2019 рр. (на прикладі телевізійних каналів 112 Україна та Newsone) (2020)
Морарь М. В. - Місце й роль політичної освіти у формуванні політичної культури української молоді: теоретико-методологічний аспект (2020)
Kerimova R. A. g. - Turkey – Azerbaijan: from strategic cooperation to strategic partnership (2020)
Коппель О. А. - Глобальні тренди світової політики (2020)
Кравчук О. Ю. - Інформаційна війна проти країни як індикатор рівня забезпечення політичної безпеки (2020)
Кундеус О. М. - Теоретичні аспекти гібридної війни РФ проти України (2020)
Петасюк О. І. - Політична та економічна інтеграція в глобальну епоху (2020)
Хар О. Ю. - Міжнародно-правове регулювання діяльності неурядових організацій (2020)
Вегеш І. М. - Карл Гаусгофер: штрихи до портрета геополітика, Вегеш М. М. (2020)
Вегеш М. М. - Міжнародна підтримка уряду Карпатської України організаціями української еміграції (1938 – 1939 рр.), Палінчак М. М. (2020)
Gadirova N. F. g. - Essence and directions of humanitarian foreign policy (2020)
Ковальчук М. В. - Методологія політичної науки крізь призму методології суспільних наук Карла Поппера (2020)
Мамед-заде Н. С. г. - Территориальная целостность государства как предмет деятельности международных организаций (2020)
Пашкевич М. С. - Курдське питання на близькому сході у ХХІ ст., Пашков В. О., Міщенко В. С. (2020)
Савич В. О. - Єдність об’єктивного та суб’єктивного в політичній науці (2020)
Свідерська О. І. - Теоретико-методологічний аналіз впливу соціальних мереж на формування політичної поведінки в сучасному суспільстві (на прикладі Facebook, Twitter, Іnstagram, Whatsapp) (2020)
Стародуб Т. П. - Геополітичне позиціонування України в системі безпеки регіону Центральної та Східної Європи в працях Ярослава Стецька (2020)
Герасименко Н. М. - Обмін податковою інформацією як об’єкт наукового аналізу (2017)
Нагорна Г. О. - Соціальне проектування: історія становлення та розвитку (2017)
Федан Я. І. - Генезис та тенденції розвитку державного управління інклюзивною освітою осіб з особливими потребами у зарубіжних країнах і в Україні (2017)
Базенко В. А. - Механізми підтримки розвитку фізичної культури та спорту в умовах децентралізації (2017)
Гавриш-Мусафір А. О. - Маркетинг органів публічної влади як механізм підвищення рівня життя населення (2017)
Дивущак О. О. - Шляхи вдосконалення механізмів взаємодії органів державної влади та неурядових організацій в сфері протидії торгівлі людьми в Україні (2017)
Красіловська З. В. - Організаційно-правові форми альтернативних способів вирішення спорів у державно-управлінській діяльності: стан та проблеми правового регулювання (2017)
Мaлaш С. М. - Напрями вдосконалення взаємодії з громадськістю органів виконавчої влади (2017)
Набока К. О. - Напрями вдосконалення адміністративно-організаційного регулювання ринку земель в Україні (2017)
Сакун А. А. - Государственное управление успешным национальным брендом в условиях глобализации, Тардаскина Т. Н. (2017)
Варунків Л. В. - Врахування інстинктивного потенціалу громадянина у системі державного управління (2017)
Фелонюк Т. А. - Характеристика моделі місцевого самоврядування Франції: досвід для України (2017)
Весельська Л. А. - Державне регулювання вимушеної міграції: організаційно-правовий аспект (2017)
Гонтар З. Г. - Державне управління діяльністю добровільної пожежної охорони в Галичині і європейський досвід волонтерської допомоги в країнах ЄС (2017)
Гололобов С. М. - Правовий статус громадських організацій України в контексті європейських стандартів (2017)
Бондар В. Д. - Місія університету в умовах реалізації концепції сталого розвитку суспільства (2017)
Вербицька А. В. - Інтернаціоналізація як основний напрям розвитку вищої освіти (2017)
Вовк Т. В. - Якісна середня екологічна освіта в умовах формуваннянової української школи (2017)
Макосій С. Д. - Зарубіжний досвід реалізації стратегії сталого розвитку (2017)
Мaлaш С. М. - Оцінкa якості взaємодії з громaдськістю оргaнів виконaвчої влaди (2017)
Нагорна Г. О. - Моніторинг та оцінювання в процесі соціального проектування (2017)
Федан Я. І. - Удосконалення організаційно-правового механізму державного управління освітою осіб з особливими потребами, Мищишин М. М. (2017)
Чепелевський Ю. Л. - Вплив державного регулювання на розвиток містобудівної діяльності (2017)
Дзядзіна Н. М. - Визначення стратегічних пріоритетів регіонального розвитку України (2017)
Ковінчук О. Л. - Принципи формування та функціонування кластерних утворень (2017)
Обіход М. М. - Аналіз прагнення молоді львівщини щодо впровадження європейських стандартів у процес реформування молодіжної політики в Україні (моніторинг основних аспектів) (2017)
Гбур З. В. - Методи та принципи державного управління економічною безпекою (2017)
Сироватка С. О. - Засоби впливу держави на раціоналізацію поведінки учасників ринку житлово-комунальних послуг (2017)
Бадер А. В. - Державний переворот у функціонуванні політичних систем світ-імперій крізь призму цілісно-системного підходу (2020)
Балашова О. В. - Еволюція партійної системи України через призму показників націоналізації політичних партій (2020)
Барабаш О. В. - "Криза пандемії" та постанова питань щодо характеру викликів майбутності: проекції на країни Латинської Америки і Карибського басейну (ЛАКБ) (2020)
Бокоч В. М. - Президент України Л. Кучма: особливості релігійної політики (2020)
Гірман А. П. - Міжнародні відносини та світова політика: імперативи сучасності (2020)
Гута С. С. - Моніторинг кризових ситуацій, зумовлених воєнно-політичними чинниками (2018)
Мануілова К. В. - Форми адміністративної децентралізації влади: сутність, класифікація, переваги та недоліки (2018)
Акімов А. В. - Електронне врядування як інструмент демократизації й розвитку суспільства в інформаційному напрямку: передумови розвитку в Україні (2018)
Бойко С. Г. - Функції рівнів державного управління у сфері охорони здоров’я в Україні: організаційні та нормативно-правові аспекти (2018)
Бурковець Д. О. - Становлення та розвиток моделей політичного лідерства в Україні: історичний дискурс (2018)
Гольцова І. Б. - Публічне управління у вищій освіті, Цимбаленко Я. Ю. (2018)
Горбик В. М. - Концепції маркетингу в державному управлінні розвитком природно-економічного потенціалу регіонів (2018)
Губар О. В. - Теоретичне обґрунтування розробки паспорту загроз національним інтересам у сфері біологічної безпеки (2018)
Жиляєв І. Б. - Стратегічне управління розвитком кіберзахисту критичної інформаційної інфраструктури України, Семенченко А. І., Мялковський Д. В., Станіславський Т. В. (2018)
Козаченко Т. П. - Зарубіжний досвід правового регулювання стратегічної екологічної оцінки (2018)
Козименко І. А. - Кластерний механізм адаптивної реорганізації вугільної промисловості України (2018)
Круглов В. В. - Державно-приватне партнерство в секторі охорони здоров’я (2018)
Мельничук Л. М. - Фінансове забезпечення соціального розвитку регіонів україни: виклики та шляхи їх вирішення (2018)
Приліпко С. М. - Механізм публічного управління сферою послуг через організацію діяльності обслуговуючих кооперативів у сільських громадах (2018)
Сабурова Г. Б. - Керування документацією в установах виконавчої влади територіального рівня як одна із функцій механізмів державного управління (2018)
Уліцький А. Г. - Реформи митної системи України в контексті євроінтеграційних процесів (2018)
Юр’єва О. І. - Сучасні проблеми механізму державного управління інтелектуальною власністю в Україні (2018)
Рудакевич М. І. - Прикладні аспекти моделювання "етичного" управлінського рішення у сфері державної служби (2018)
Дроздов Д. В. - Співробітництво територіальних громад як механізм взаємодії об’єднаних територіальних громад та міст-агломерацій (2018)
Божок О. І. - Субкультурні конфігурації та політична медіація у публічному управлінні (2018)
Євсюков О. П. - Модель забезпечення соціально-економічної безпеки держави в умовах сучасних викликів як феномен формування відносин у ній (2018)
Новак А. М. - Теоретико-методологічні засади формування базових принципів національної антикорупційної політики: постановка наукового завдання (2018)
Семененко М. В. - Державне регулювання національною інноваційною системою України: проблеми та перспективи (2018)
Чорна К. П. - Литовсько–Руська держава: особливості управління землями Русі-України (2018)
Базика С. К. - Підходи до оцінювання ефективності публічного управління у світовій практиці (2018)
Гаврилюк А. М. - Державна політика національної пам’яті в Україні: синергетичний інструментарій застосування у туризмі (2018)
Горбик В. М. - Модель механізму державного управління природно-економічним потенціалом регіонів (2018)
Делія О. В. - Творення державної політики у соціально-економічному середовищі: соціосистемний аспект (2018)
Євсюкова О. В. - Аналіз передумов створення системи управління якістю публічних послуг у сервісно-орієнтованій державі (2018)
Карпенко С. В. - Передові технології державного управління: огляд та позиціювання (2018)
Круглов В. В. - Тенденції розвитку державно-приватного партнерства (2018)
Мар’яненко Г. І. - Інформаційна безпека технологій майбутньої держави у високотехнологічному глобальному просторі (2018)
Мусієнко А. В. - Шляхи вдосконалення механізмів державного управління трансплантологією в Україні (2018)
Черненко Н. М. - Соціально-рольовий статус публічних службовців (2018)
Шешотова О. С. - Відповідальність державних службовців за порушення законодавства щодо е-декларування (2018)
Ярусевич Є. Ю. - Визначення мети державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання (2018)
Дементов В. О. - Прикладні аспекти моделювання "етичного" управлінського рішення у сфері державної служби (2018)
Євсюков О. П. - Корупція та інші виклики соціально-економічній безпеці України (2018)
Опар Н. В. - Проблема концептуального визначення поняття "якість вищої освіти" в українському контексті (2018)
Розмаріцина Н. А. - Вивчення проблеми надання адміністративних послуг в Україні в контексті процесів глобалізації та євроінтеграції (2018)
Сергієнко О. В. - Ліцензування діяльності із будівництва об’єктів як сукупність об’єктів громадянського контролю у сфері містобудування (2018)
Агафонова Н. О. - Світовий досвід управління зв’язками з громадськістю в органах правосуддя й перспективи його імплементації в Україні (2018)
Базарко І. М. - Економіко-господарські фактори управління майном та підприємствами державної власності в Україні (2018)
Бондарчук Н. В. - Удосконалення державного регулювання інноваційної діяльності в Україні (2018)
Будько І. Р. - Іноземний досвід державного регулювання інноваційної діяльності закладів вищої освіти (2018)
Гулєвич О. С. - Аналіз нормативно-правового забезпечення публічного управління у сфері нелегальної міграції (2018)
Євсюкова О. В. - Концепція сервісно-орієнтованого розвитку держави на засадах формування механізмів управління процесами сервісного спрямування органів публічної влади (2018)
Круглов В. В. - Державне регулювання розвитку державно-приватного партнерства в Україні (2018)
Лісютін А. І. - Державні механізми впливу на розвиток легкої промисловості в Україні (2018)
Мельник Б. Б. - Роль експертного знання під час прийняття управлінських рішень у публічному управлінні (2018)
Селіванов С. В. - Кадрове забезпечення державної служби в україні: сучасний стан та об’єктивна необхідність його модернізації (2018)
Сіренко Р. Р. - Роль державної молодіжної політики у виборі життєвих цінностей студентством в умовах глобалізаційних викликів (2018)
Халимоник О. П. - Аналіз нормативно-правової бази державного фінансового контролю в управлінні системою освіти (2018)
Хряпинський А. П. - Стратегічні орієнтири державного регулювання територіального розвитку (2018)
Черненко Н. М. - Медіація як засіб урегулювання конфліктів, Ручкіна М. М. (2018)
Шевчук М. М. - Сучасні канали парламентської комунікації (2018)
Джафаров Р. Ф. - Правовой статус депутата местного совета как предмет научных исследований (2018)
Кондратенко М. В. - Якість публічних послуг у контексті демократичного врядування на місцевому рівні (2018)
Новий вид наукових послуг (2018)
Гірман А. П. - Міжнародні відносини та світова політика: імперативи сучасності (2020)
Гречка О. Г. - Вплив міграції на трансформацію статево-вікового складу населення та на економічний розвиток у країнах ЄС у ХХІ столітті (2020)
Лавринович О. А. - Аксіологічний аспект модернізації політичної сфери українського суспільства (2020)
Осуховський О. І. - Ідея федералізму в політичних поглядах Михайла Грушевського (2020)
Шедяков В. Е. - Согласование интересов территориальными общинами как основа органичного функционирования государства и экономики общего блага (2020)
Яворський М. С. - Парламентський дискурс та особливості формування міграційної політики Данії: виклики та взаємовпливи (2020)
Дем’яненко В. М. - Популізм як прояв кризи демократії у сучасному науковому дискурсі, Прядко Т. П. (2020)
Максимчук О. В. - Вплив ЗМІ на формування сучасних політичних міфів, Шачковська Л. С. (2020)
Палінчак М. М. - Історичні та канонічні аспекти отримання Томосу в Україні, Капітан Л. І., Мегела Р. Р. (2020)
Богінська І. В. - Академічний дискурс світового порядку як зовнішньополітичний ресурс (на прикладі російського концепту багатополярності) (2020)
Бондаренко В. Д. - Вплив українських новинних мереж на міжнародну спільноту (2020)
Hleba O. I. - Serbia’s balancing act between the EU and Russia: opportunities and threats (2020)
Єремєєва І. А. - Передумови трансформації та якісні зміни суб’єктного складу міжнародних політичних конфліктів (2020)
Здоровега М. В. - РФ та Саудівська Аравія: хроніки нафтової війни (2020)
Ісакова О. І. - Теоретико-політологічне обгрунтування стратегії сталого розвитку (2020)
Коротков Д. С. - Вплив м’яких та жорстких глобальних технологій на міжнародні відносини (2020)
Перфільєва А. О. - Соціальнозалучений буддизм як форма входження релігії у публічний простір глобального світу (2020)
Антонюк Д. І. - Антикорупційний контроль: теоретико‑методологічні підходи до розуміння та вивчення (2020)
Горло Н. В. - Порівняльний аналіз західного та східного типів іредентизму (2020)
Гулай В. В. - Місце та роль територіальної громади в реалізації політики децентралізації: польський досвід та українські реалії (2020)
Камрані С. - Політична рівність у контексті прямої демократії (2020)
Комарницький В. В. - Еволюція партійного чинника в конструюванні регіонального політичного ландшафту України (2020)
Мегела Р. Р. - Історіографія досліджень державно-конфесійних взаємин у Чеській Республіці (2020)
Музиченко Г. В. - Ефективність каналів поширення політичної реклами в президентських виборчих кампаніях 2014 та 2019 років в Україні (2020)
Стемковська О. І. - Досвід надання адміністративних послуг у Луцькій міській раді (2020)
Стрелков В. В. - Місце та роль делегітимації президентської влади в політичному процесі (2020)
Кваша О. П. - Вплив комунікаційних та інформаційних технологій на формування громадської думки в сучасному суспільстві, Болотіна Є. В., Котов Я. А. (2020)
Пілаш Д. М. - Еволюція конфліктогенності у відносинах Венесуели та Гайани: минуле і сучасність (2020)
Турчин Я. Б. - Концептуальні засади та особливості реалізації сучасної зовнішньої політики Данії, Івасечко О. Я. (2020)
Antokhiv-Skolozdra O. M. - Conditions of establishing and strategies of development of modern information society (2020)
Була С. П. - Процес уніфікації спільної міграційної політики Європейського Союзу, Зіненко М. О. (2020)
Войчук А. Ю. - Особливості інституту президента в Греції (2020)
Іванова-Биканова В. Є. - Міждисциплінарний підхід до аналізу політичного перформансу: перспектива мотивації політичних акторів (2020)
Лемко Ю. Р. - Перспективи розвитку транскордонних відносин Польщі, України та Білорусі (2020)
Лясота А. Є. - Глобалізаційні процеси в сучасному світі та Україні: політичні ризики та перспективи (2020)
Малик І. Р. - Актуалізація проблеми національно-патріотичного виховання української молоді: теоретичні аспекти проблеми (2020)
Палінчак М. М. - Особливості та характеристика партійної системи України, Лешанич М. М. (2020)
Палінчак М. М. - Covid‑19, церква та фінансування релігійних організацій: дискусії у верховному суді США, Стеблак Д. М. (2020)
Світла В. В. - Політичне структурування громадської думки: теоретичні засади дослідження (2020)
Сичова А. О. - Колабораційні інновації: нові інструменти державного сектора (2020)
Скибун О. Ж. - Трансформація традиційних політичних інститутів та процесів під впливом нової цифрової реальності (2020)
Шедяков В. Е. - Качество социализации/индивидуализации как фактор общественной адаптации к переменам межпарадигмального уровня (2020)
Мегела Р. Р. - Теоретичні основи дослідження державно-церковних відносин (2020)
Стеблина Н. О. - Формальний аналіз політичних новин та особливості політичного дискурсу в авторитарних та перехідних режимах (2020)
Айдынлы Ф. М. о. - Конфликт между Аджарией и Джавахетией на Южном Кавказе как следствие столкновения региональных интересов (2020)
Бучин М. А. - Проблеми та перспективи трансформації відносин між США та Венесуелою після приходу до влади в америці Д. Байдена, Шипка В. Ю. (2020)
Бучин М. А. - "Третя ООН”: роль міжнародних неурядових організацій у сучасній системі міжнародних відносин (2020)
Вінникова Н. А. - "Тест на витривалість": чи стане 2021 рік початком завершення глобальної гегемонії США?, Запорожченко Р. О. (2020)
Путкарадзе К. З. - Концептуально-доктринальні підходи Російської Федерації та Ісламської Республіки Іран щодо реалізації стратегічного партнерства в сучасних двосторонніх відносинах (2020)
Теленко О. М. - Роль Туреччини в розвитку північного Кіпру (2020)
Ярмоленко В. В. - Асиметрія інтересів у співробітництві між Узбекистаном та США щодо питань безпеки в Центральній Азії (2020)
Лысюк А. И. - Образ поляков в восприятии белорусов: социологический анализ, Соколовская М. Г. (2020)
Бертолон О. О. - Геополітика для студентів та аспірантів (рецензія на підручник М. Вегеша, М. Палінчака, В. Петрінка "Геополітика в постатях і термінах”) (2020)
Зан М. П. - Політико-партійна репрезентація угорської етнічної громади Закарпаття за результатами місцевих виборів 2020 року (2021)
Свідерська О. І. - Популізм як стратегія політичної маніпуляції масовою людиною в епоху постправди, Була С. П. (2021)
Кіндратець О. М. - Образ "чужого" в радянський і пострадянський періоди історії України: політичні аспекти проблеми, Сергієнко Т. І. (2021)
Копинець Ю. Ю. - Характеристика конфігурації та основних тенденцій розвитку партійної системи України за результатом електорального циклу 2019 – 2020 рр. (2021)
Котик Ю. В. - Стан сучасного дискурсу економізації зовнішньої політики незалежної України (2021)
Малик І. Р. - "Російський вектор" молодіжної політики так званої "ДНР" як деструктивний фактор у процесі безпечної реінтеграції (2021)
Морарь М. В. - Політична опозиція як об’єктивне явище суспільного життя (2021)
Остапець Ю. О. - Партійна система Словаччини: проблеми функціонування та тенденції розвитку на сучасному етапі, Ключкович А. Ю. (2021)
Палінчак М. М. - Виборча система України, Лешанич М. М. (2021)
Popovych Ya. M. - Political corruption as a factor of government and political institutions dysfunctionality in Ukraine (2021)
Савка В. Я. - Інституалізація просунутої співпраці та інших форм гнучкої інтеграції в амстердамському договорі (2021)
Харитонюк О. Л. - Чеський досвід залучення громадян до участі у місцевому самоврядуванні (2021)
Астрамович-Лейк Т. - Проєкція концепцій міжнародної міграції щодо пояснення характеру й мотивів трудової міграції українців до Польщі, Турчин Я. Б., Івасечко О. Я. (2021)
Богінська І. В. - Конфлікти пам’яті в міжнародних відносинах (2021)
Верховцева І. Г. - Російська імперія у фокусі глобалістики: парадокси управлінської уніфікації імперського простору (2021)
Гірман А. П. - Формування стратегії розвитку України в умовах глобалізації, Гвоздов Б. Ю., Брусенцева А. С. (2021)
Єремєєва І. А. - Практичні аспекти формування міжнародного іміджу держави (2021)
Казакова Л. О. - Національна безпека держави: понятійно-категорійний апарат (2021)
Котляр О. В. - Особливості реалізації Норвегією російського вектору зовнішньої політики (2021)
Паніна І. Г. - Індустрія моди в публічній дипломатії України та Республіки Польща: порівняльний аналіз, Парчевська В.В. (2021)
Turchyn Ya. B. - Otto Eichelman’s vision of geopolitical priorities of the UPR: Europe versus Russia, Ivasechko O. Ya., Tsebenko O. O. (2021)
Хмель А. О. - Сучасні виклики та загрози для іспанії та Європейського Союзу у стратегіях національної безпеки Іспанії (2013 та 2017 рр.) (2021)
Хорішко Л. С. - Досвід використання стратегічних комунікацій у розв’язанні "курдського питання" в Туреччині (2021)
Чупpiй Л. В. - Цивілізаційна роль України у сучасному глобалізованому світі, Богдановський І. В., Льовкіна О. Г. (2021)
Андріїв О. Б. - Плюсквамперфект – абсолютна, відносна чи абсолютно-відносна часова форма? (2021)
Бобер Н. М. - Особливості застосування емотивної лексики в англомовному художньому дискурсі (на прикладі творчості О. Уальда, Дж. Стейнбека, Дж. Грішем та інших) (2021)
Бойчук М. І. - Конверсивні та композитні моделі творення релігійної лексики в англійській мові (2021)
Veremchuk E. O. - Autopoiesis of the system of ethical categories in the English language: linguosynergetic approach (2021)
Гордій О. М. - Використання мовних корпусів для верифікації семантики фразеологічних одиниць (2021)
Городілова Т. М. - Синтаксична реалізація заперечного клітика nicht у сучасній німецькій мові (2021)
Долинський Є. В. - Риторичні прийоми у політичних промовах американських лідерів як засоби маніпуляції суспільною свідомістю громадян (2021)
Дудок А. Р. - Англійські префіксальні дієслова: семантичні трансформації та когнітивні механізми (2021)
Дудок Х. Р. - Роль фразеологічних конституентів у поповненні терміносистеми "мобільний зв’язок" (2021)
Зізінська А. П. - Директивні мовленнєві акти в давньоанглійській мові (2021)
Казимір І. С. - Лінгвофілософське підґрунтя контекстуальності у вивченні оказіональних мовленнєвих одиниць (на матеріалі англійської мови), Польова С. В. (2021)
Marina O. V. - Approaches to studying English restoration drama (2021)
Prihodko G. I. - Lexico-grammatical tricks in manipulative political discourse (2021)
Романова Н. В. - Мовна реалізація агресивності в середні віки (на матеріалі епічної поеми "Kudrun") (2021)
Голубенко Н. І. - Асиметрія модальності діалогічного мовлення в художньому перекладі (2021)
Зозуля І. Є. - Роль методу глобального читання в процесі вивчення української мови як іноземної, Стадній А. С. (2021)
Корнєва С. Є. - Екстралінгвістична інформація українських, англійських та французьких прислів’їв із компонентом "розум" (2021)
Меньшикова О. С. - Статус іменника в реалізації категорії емотивності в кінодіалозі (на матеріалі німецьких та українських теленовел) (2021)
Рудь О. М. - Застаріла лексика в поетичних текстах Сергія Жадана: функціонально-семантичний аспект, Горбатенко І. С. (2021)
Бєлєхова Л. І. - Ліричний наратив: міф чи реальність?, Цапів А. О. (2021)
Гура В. М. - Персонажний та часопросторовий виміри фентезійних текстів для дітей: типологія та функції (2021)
Іваненко Д. О. - Мультимодальне конструювання ілюстрованого художнього тексту "Paddington at the Palace" та "Paddington at the Zoo" Майкла Бонда (2021)
Івченко Н. С. - Карнавалізований анімаційний екодискурс: екологічна взаємодія емотивності вербального і невербального модусів (2021)
Мітькіна Є. М. - Вторинні макроурбаністичні найменування New York City, Мардаренко О. В. (2021)
Нісаноглу Н. Г. - Стратегія дискредитації в англомовному публіцистичному дискурсі, Мунтян С. Г. (2021)
Petrenko O. V. - Antonymical relationships of German-speaking terminology in the robotics (2021)
Романова Н. В. - Емоції крізь призму художного порівняння (на матеріалі роману Д. Шваніца "Der Campus") (2021)
Khan O. G. - Translation aspects of the detective text composition system reproduction (2021)
Semenova M. A. - Verbal and nonverbal means in the communicative system of user interface (2021)
Шеремет А. В. - Актуальні тенденції функціонування фемінної лексики у текстах офіційно-ділового стилю української мови (20-ті роки ХХІ ст.) (2021)
Кондрашова Л. В. - Професійна позиція вчителя - важливе джерело активізації позиції учнів (2008)
Антонік В. І. - Аналіз напрямків розвитку освіти в Україні, Антонік І. П. (2008)
Долженко М. В. - Педагогічні умови виховання світоглядної культури студентів у позааудиторній роботі (2008)
Коляса-Гладікова М. - Формування виконавського апарату у мові та співі (2008)
Карпов В. І. - Вплив тренувального процесу на підвищення функціональних можливостей гравців, Рудь І. С. (2008)
Лукін В. Є. - Засоби дистанційного навчання та принципи їх застосування у процесі вивчення військово-технічних дисциплін майбутніми офіцерами (2008)
Мешко Г. М. - Формування психотерапевтичної позиції майбутнього вчителя у процесі вивчення психолого-педаггвчних дисциплін, Мешко О. І. (2008)
Жукова В. М. - Цілі інформатичної підготовки майбутніх вчителів математики (2008)
Андріанов В. Є. - Розвиток спритності на самостійних заняттях, Андріанов Т. В., Марчик В. І. (2008)
Драч А. С. - Комп'ютерні засоби навчання як спосіб реалізації індивідуального підходу (2008)
Атаманчук Ю. М. - Аналіз та інтерпретація результатів дослідження (2008)
Білоконний С. П. - Педагогічні умови формування рефлексивних умінь студентів педуніверситету (2008)
Вовк М. М. - Формування професійно-педагогічних умінь майбутнього вчителя музики (2008)
Голуб Н. Б. - Дидактичні засади навчання риторики у вищих педагогічних навчальних закладах (2008)
Горбатюк Р. М. - Формування професіоналізму в майбутніх інженерів-педагогів (2008)
Дорохіна І. В. - Роль іноземної мови професійно спрямованої у формуванні умінь самостійного навчання у студентів педагогічного університету (2008)
Жуков С. М. - Мистецтво і моральність в контексті формування духовних потреб та інтересів (2008)
Коркішко О. Г. - Особливості професійної підготовки магістрів педагогічного профілю, Саяпіна С. А. (2008)
Корнещук В. В. - Стратегії і моделі поведінки подолання в надійності професійної діяльності спеціаліста соціономічної сфери (2008)
Кучай Т. П. - Екологічна підготовка вчителя та сутність екологічного виховання (2008)
Лисевич О. В. - Педагогічні умови формування культури педагогічного спілкування майбутніх вчителів засобами діалогічних навчальних ситуацій (2008)
Литвиненко П. С. - Комунікативна культура майбутніх вчителів іноземних мов як важливий показник його професіоналізму (2008)
Лов'янова І. В. - Технології педагогічної взаємодії: прийоми запровадження (2008)
Макаренко Н. Г. - Спортивний туризм як засіб фізичного виховання студентської молоді, Пацюк В. С. (2008)
Марчик В. І. - Недоліки та переваги кредитно-модульного навчання в сфері фізичного виховання, Мінжоріна І. Л., Брютова Т. Ю. (2008)
Нестеренко Л. П. - Николай Рерих о роли образования в формировании личности учителя (2008)
Нікульнікова Н. Є. - Педагогічні можливості кооперативних форм організації навчального процесу у ВНЗ (2008)
Опачко М. В. - Підготовка вчителя природничих дисциплін в контексті розвитку сучасної освіти (2008)
Остапчук О. Є. - Ідея самореалізації в системі професійної підготовки майбутнього учителя (2008)
Пахомова О. В. - Проблема формування професійної компетентності майбутнього фахівця в контексті впровадження компетентнісного підходу у вищих професійних навчальних закладах України (2008)
Петько Л. В. - Відповідальність як одна з внутрішньоособистісних детермінат соціально-комунікативної активності підлітків (2008)
Пильнік Б. О. - Розвиток та саморозвиток особистості: психолого-педагогічний аспект (2008)
Письменний О. М. - Шляхи оптимізації фізичної підготовки студентів-спортсменів, Куцик А. О., Порохненко О. В. (2008)
Малихін О. В. - Питання самооцінки в контексті організації самостійної навчальної діяльності студентів вищих педагогічних навчальних закладів (2008)
Пляченко Т. М. - Професійна підготовка майбутнього вчителя музики в умовах кредитно-модульного навчання (2008)
Рева Ю. В. - Педагогічна технологія розвитку когнітивних умінь - міцна основа самостійної роботи учнів з інформацією в процесі її засвоєння (2008)
Ревенко В. В. - До питання про суть та класифікацію інтерактивних технологій (2008)
Рогозіна О. В. - Форми організації дослідницької діяльності студентів освітньої галузі "технологія" (2008)
Долженко B. О. - Пріоритет загальнолюдських цінностей під час впровадження ідеї інтелектуалізації майбутнього вчителя (2008)
Овчаренко Н. А. - Вокальна підготовка майбутнього вчителя музики за вимогами кредитно-модульної системи (2008)
Садова Т. А. - Дидактичні засади організації пізнавальної діяльності студентів (2008)
Серьогіна І. Ю. - Характеристика умінь і навичок самоконтролю та етапи їх формування в учнів у процесі навчання (2008)
Червякова H. І. - Використання технології "діалогу культур" у процесі дидактико-методичної підготовки вчителів початкових класів (2008)
Макаренко I. Є. - Педагогічний моніторинг як ефективний інструмент діагностики розвитку учнів в системі особистісно-орієнтованого навчання (2008)
Щербина Д. В. - Вивчення та аналіз рівня активності комунікативної позиції підлітків (2008)
Степанчук Н. О. - Викладання іноземної мови з використанням інтерактивних методів навчання в закладах освіти І-ІІ рівня акредитації, Агапоненко М. О. (2008)
Андріанов Т. В. - Роль самостійних занять фізичними вправами у формуванні здорового способу життя студентів (2008)
Ткаченко О. М. - Значення етнопедагогічної компетентності для становлення професіоналізму майбутнього вчителя (2008)
Федоренко М. В. - Щодо визначення критеріїв та показників професійно значущих якостей педагога початкової школи (2008)
Федченко С. В. - Психолого-дидактичні аспекти формування інформаційно-комунікаційної компетентності у майбутніх вчителів хімії та інформатики, Федченко В. М. (2008)
Чеботаренко О. В. - Проблеми формування виконавських навичок в контексті сучасного підходу (2008)
Янкович О. І. - Формування професіоналізму майбутніх учителів у процесі вивченні навчальної дисципліни "освітні технології" (2008)
Щербина С. М. - Індивідуально-творчий розвиток майбутніх педагогів - шлях до підготовки висококваліфікованих спеціалістів, Щербина І. Ю. (2008)
Бакум З. П. - Методи спостереження над мовними явищами в навчанні фонетики на профільному рівні (2008)
Підручна З. Ф. - Практика формування професійної комунікативної компетентності майбутніх перекладачів у процесі фахової підготовки (2008)
Кравцова І. А. - Особливості впровадження інтерактивних методів навчання на уроках читання в початковій школі (2008)
Кадченко Л. П. - Іншомовне читання як важлива складова самостійної навчальної діяльності студентів, Ведренкова З. І. (2008)
Чирва 0. Ч. - Педагогічний дизайн як умова впровадження ефективних моделей мистецької освіти (2008)
Удовіченко Г. М. - Формування професійних цінностей майбутнього педагога у процесі навчання гуманітарних дисциплін (2008)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського