Юсова Н. - Мотив "хміль" у вишивці західної буковинської Наддністрянщини кінця XIX ст. (1999)
Юсов С. - Нарочиті кам'яні хрести (до проблеми типологічних груп української хрестології) (1999)
Крук І. - Хранатоп "Трыдзевятага царства" ў структуры беларускіх рытуальна-абрадовых комплексаў (1999)
Агафонова Т. - Традиционные элементы в костюме липован Южного Подунавья первой половины XX века (1999)
Бондарчук Г. - Поляки в системі адміністративного управління Подільської губернії на рубежі ХVІІІ–ХІХ століть (1999)
Бурнусус К. - Национально-этнические особенности материальной культуры причерноморских немцев (на материалах Буго-Днестровского междуречья), Василенко В. (1999)
Головчак Н. - Прояв національної ідентичності в іменах (на прикладі власних імен німецького населення Закарпаття) (1999)
Гончаров В. - Правовое положение еврейского меньшинства в Украине (конец XIX – начало XX века) (1999)
Горбань Т. - Російська національна спільнота в системі міжетнічних відносин в Україні, Устименко В. (1999)
Гошовська К. - Зміни в етнічному складі населення Закарпаття у першій половині XX століття (1999)
Ішуніна Н. - Румуни в Україні: київське товариство румунської культури "Петру Мовіле" (1999)
Куля Ф. - Сім'я, церква і школа – триєдина домінанта збереження своєї самобутності німцями Закарпаття, Петрище П. (1999)
Макаренко Н. - Деякі особливості міжетнічних стосунків у закарпатському регіоні України (1999)
Мордвінцев В. - Поява та поширення старообрядництва в Україні (1999)
Мотреску О. - Обряди з плугом у новорічній обрядовості молдаван та румун Буковини (1999)
Мусаева У. - Деятельность Крымского научно-исследовательского института языка и литературы по изучению крымских татар (1925–1940) (1999)
Олійник З. - Еволюція свідомості росіян щодо кордонів своєї держави (1999)
Погребинська І. - Українсько-єврейські взаємини у Галичині у кінці XIX – на початку XX сторіччя (1999)
Подольський А. - Місце єврейської освіти в полікультурному просторі України (1999)
Пронь Т. - Збереження етнічної ідентичності національних меншин Півдня України: досвід 20-х років і сучасність (1999)
Червінський С. - Етнічно-злочинна суть націонал-соціалістичної системи пропаганди нацистської Німеччини щодо України в роки Другої світової війни (1999)
Чугріна О. - Міжетнічні відносини в Україні: проблеми і шляхи їх розв'язання (1999)
Аладжов А. - Культурные контакты праболгаров на Кавказе и Северном Причерноморье (1999)
Гаскевич Д. - До питання про рівень етновизначальної інформативності археологічного інвентаря пам'яток кам'яного віку (1999)
Damyanov M. - Greek settlements in barbarian lands (towards the problem of ethnic interpretation) (1999)
Індиченко Г. - Етнокультурна диференціація первісного населення (за матеріалами території України) (1999)
Калаjджиеска Ж. - Комани круjа – материална култура, етногенеза (1999)
Лысенко С. - Ареалы типов артефактов и динамика культурно-исторических процессов эпохи поздней бронзы в северной Украине (1999)
Павлов Б. - История болгар VII века (1999)
Петрова В. - Българските традиции в производството на глазирана керамика (1999)
Піоро В. - До питання про походження населення степової України доби енеоліту та раннього бронзового віку в світлі минулих та сучасних етнологічних досліджень (1999)
Славчев В. - Контакты между культурами северо-востока Балканского полуострова в среднеэнеолитическую эпоху (по археологическим данным) (1999)
Сминтина О. - Етнічні процеси в ранньослов'янському культурному середовищі у V–VІІ століттях: археологічний аспект проблеми, Прігаріна П. (1999)
Узунова Р. - Паметници от късната античност, свързани с присьствието на евреи по българските земи (1999)
Шидловський П. - Вплив оточуючого середовища на формування матеріальної та духовної культури пізньопалеолітичних общин мисливців на мамонтів Східної Європи (1999)
Титул, содержание (2014)
Мацевитый Ю. М. - Об использовании тепловых насосов в мире и что тормозит их широкомасштабное внедрение в Украине, Чиркин Н. Б., Клепанда А. С. (2014)
Немировский И. А. - О результатах обследования предприятий теплоснабжения (Часть 2) (2014)
Білецький Е. В. - Застосування високомолекулярних теплоносіїв у галузі реодинамики (2014)
Ерошенко В. А. - Транспортная и метрологическая задачи в динамике течения различных флюидов, Суздальская Е. И., Гросу Я. Г. (2014)
Ярымбаш Д. С. - Особенности обработки данных регистрации электрических параметров электротехнических комплексов графитации переменного тока (2014)
Тріщ Г. М. - Аналіз динамічних характеристик процесів систем управління якістю на підприємствах (2014)
Калабухин Ю. Е. - Экономическая эффективность повышения ресурса режущих элементов землеройно-транспортных машин ионно-плазменным напылением, Венцель Е. С., Щукин А. В. (2014)
Придубков П. Я. - Про застосування рівнянь релятивістської електродинаміки, Хоменко І. В. (2014)
Про основні показники роботи паливно-енергетичного комплексу України за січень-грудень 2013 р (2014)
Abstracts (2014)
Сведения о журнале (2014)
Скрипник Г. - Етнографічні аспекти творчості Тараса Шевченка (2000)
Федас Й. - Вертеп і "Козак Мамай" (2000)
Смоляр Л. - Історія середньої професійної освіти жінок Наддніпрянської України в другій половині ХІХ – початку ХХ століття (2000)
Литвин С. - Погромник чи захисник євреїв: найсуперечливіша проблема петлюріани в українській історіографії (2000)
Балюн О. - Сучасні міжнаціональні україно-єврейські відносини (2000)
Донік О. - Просвітницька діяльність родини Терещенків в Україні (2000)
Бондарчук П. - Профспілки УСРР й українізація освіти (1920-ті рр.) (2000)
Мирончук А. - Традиції козацько-старшинського автономізму другої половини ХVІІІ століття: стан історіографічної розробки (2000)
Борисенко М. - Ідеологічна криза більшовизму в українській літературі 1920-х років (2000)
Назар'єв Є. - Про питання протогенезу греків України (2000)
Гримич М. - З історії української системи спорідненості (2000)
Швидкий В. - Діяльність О.Г.Лотоцького у вирішенні проблеми української церкви (1917–1919 рр.) (2000)
Швидкий С. - Традиційні раціональні засоби лікування рослинного походження українців Південної Слобожанщини (2000)
Проскурова С. - Етнографічна Комісія ВУАН та її роль у вивченні чумацтва (1921–1931) (2000)
Ішуніна Н. - Етнокультурне відродження греків: Київське грецьке товариство "Еллада" (2000)
Копаниця Л. - Популярна або "третя література" в рукописних співаниках XVII–XVIII століття (2000)
Галушко К. - Уявлення В.Липинського про природу нації в контексті європейської правої політичної думки (1920-ті рр.) (2000)
Вергунов В. - Дослідні установи Полтавщини початку ХХ ст. при сільськогосподарських школах, Сайко О., Михайлюк О. (2000)
Остапенко О. - Наукова спадщина Павла Чубинського: вивчення і збереження (2000)
Помпео Л. - Гуманістична етнографія в Посланні щодо релігії і жертвопринесень давніх прусів Яна Сандекія Малекія (Мелетіуса) (2000)
Калакура О. - Правовий статус етнічних меншин України (2000)
Босий О. - Знакові функції тканини в звичаєво-обрядовій сфері українців (семантичні паралелі "крижмо" – "саван") (2000)
Пономар Л. - Особливості Західнополіського народного вбрання та його назв (2000)
Михайло Пазяк (Некролог) (2000)
Левицкий А. П. - Экспериментальные методы воспроизведения гингивита, Деньга О. В., Макаренко О. А., Хромагина Л. Н., Ступак Е. П., Томилина Т. В., Кнава О. Э. (2013)
Николаева А. В. - Влияние препарата полифенолов травы achillea millefolium l. на состояние соединительнотканного матрикса пародонта в условиях воспроизведения экспериментального пародонтита у крыс, Ткаченко Е. К. (2013)
Новицкая И. К. - Моделирование снижения функциональной активности слюнных желез (2013)
Скиба А. В. - Биохимические показатели в слизистой оболочке полости рта при экспериментальном сахарном диабете 1 типа, Левицкий А. П., Скиба В. Я., Лепский В. В. (2013)
Глазунов О. А. - Состояние слюнных желез и слизистой оболочки полости рта при поражении щитовидной железы у лиц промышленного региона, Бойко Г. Г., Амер Альхади Агтайт (2013)
Терешина Т. П. - Изменение микробного баланса ротовой полости под влиянием зубных паст, Лепский В. В., Мезинова Л. Г. (2013)
Лабунец В. А. - Оперативный контроль и оценка проведенных вмешательств на ряд ненормированных видов ортопедической помощи, Диева Т. В. (2013)
Мірчук Б. М. - Вплив зубо-щелепних аномалій на стан функціональних реакцій і неспецифічної резистентності дітей, Дєньга А. Е., Завойко О. Б. (2013)
Иванов В. С. - Интенсивность кариеса зубов, симптомов кровоточивости, зубного камня у детей 12, 15 лет города Севастополь в динамике за 25 летний период наблюдений, Деньга О. В., Скиба В. Я. (2013)
Терешина Т. П. - Анализ новейших технологий, использованных при разработке современных лечебно-профилактических зубных паст (2013)
Окушко В. Р. - Наследственный фактор кариеса в качестве эпигенетического феномена (2013)
Рейзвіх О. Е. - Рівень надання стоматологічної допомоги дитячому населенню України за період 2002-2012 роки, Косенко К. М. (2013)
Залізняк Л. - Заселення Півночі Східної Європи за даними археології (2000)
Перелік документів що подаються до проблемної комісії МОЗ та НАМН України "стоматологія" (2013)
Михайлова Р. - Шийні гривни в прибалтійсько-фінській та волинській середньовічній традиції (2000)
Тищенко К. - Ранні фінські запозичення з індоєвропейських мов (2000)
Непокупний А. - Фінське слово в українській мові: лайба на воді та на суходолі (2000)
Mari Mäki-Petäys. - Border heroism in the Life of Aleksander Nevskiy (2000)
Мирончук А. - Фінляндське дворянство в законодавчій Комісії зі створення нового Уложення 1767–1774 рр. (2000)
Johannes Remy. - The National Development of Finns and Ukrainians under Russian Empire. Some Comparative Aspects (2000)
Коник О. - Фінське питання в депутатських запитах в III Державній думі (2000)
Слюсаренко А. - До проблеми зародження національної державності в Україні та Фінляндії (спроба історико-порівняльного аналізу), Пивовар С. (2000)
Савченко Г. - Українська військова рада Гельсінгфорсу в 1917 році (2000)
Папакін Г. - Доля національної еліти України та Фінляндії на зламі епох: Павло Скоропадський і Карл Густав Маннергейм (2000)
Пилипенко В. - Відносини між Україною та Фінляндією (1918–1921 рр.) (2000)
Володченко Ж. - Типові тенденції у розвитку музичної культури України і Фінляндії (включно з ХХ століттям) (2000)
Пекка Хакаміес. - Фактор порубіжжя в етнічних взаєминах населення Східної Фінляндії (2000)
Прігаріна-Тхоржевська Т. - "Передсвято" в структурі календарної обрядовості слов'янських та фінно-угорських народів (2000)
Борисенко В. - Етнокультурна ситуація на Підляшші (за матеріалами експедиції 1997 року), Войцехівський О. (2000)
Гримич М. - Міжетнічні контакти в Галичині у сфері звичаєвого права (ХІХ – перша третина ХХ ст.) (2000)
Сисин О. - Зміни етнічного складу Львівщини в другій половині XX ст. (2000)
Тупик О. - Язичницькі мотиви в українських народних казках про тварин (2000)
Проскурова С. - Чумаки як виразні носії ментальності та етнічного архетипу українця (2000)
Мотричук Р. - Використання когнітивного підходу при дослідженні національного характеру (2000)
Третяк К. - Західні та східні впливи на архітектуру України (2000)
Рубльова Н. - Національний чинник у взаєминах світської влади і Римо-католицької церкви в Україні (перша третина ХХ ст.) 107–109 (2000)
Олiйник З. - Брест-Литовські переговори як зовнішній чинник національної політики РКП(б) щодо України (2000)
Божко О. - Українці на фронтах громадянської війни. 1917–1921 рр. (2000)
Автушенко І. - Вплив комуністичного тоталітарного режиму на культурний розвиток України (1920 – перша половина 30-х рр.) (2000)
Красножон Н. - Русифікація національних меншин України (1944–1953) (2000)
Петровський В. - Етнополітична складова як суттєвий фактор сучасних українсько-російських взаємин (західні інтерпретації), Терес Н. (2000)
Ішуніна Н. Товариство - "Україна – Фінляндія": історія створення, діяльність, перспективи (2000)
Сергійчук О. - Мовна ситуація у вищих навчальних закладах України (1955–1965) (2000)
Макар О. - Українці в Канаді та етнічна термінологія в 1890-х – 1930-х роках (2000)
Соґу Гонґ. - Порівняльний аналіз українських та корейських весільних обрядів (2000)
Федас Й. - Композиція вистав лялькового вертепу (2000)
Борисенко В. - Осінні традиційні свята українців Північного Підляшшя, Стишова Н. (2000)
Гримич М. - Методологічні засади вивчення систем спорідненості (2000)
Дмитрієва В. - Традиційна родильна обрядовість Півдня України (на прикладі греків Приазов'я) (2000)
Ситник С. - Про роль міграційних процесів у трансформації етнічної самосвідомості українців другої половини ХХ ст. (2000)
Орлик В. - Дослідження проблем суверенiтету молдаван в Україні у 20–30-х роках ХХ ст. в зарубіжній історіографії (2000)
Грибоєдов C. - Міжетнічні процеси в Україні доби гетьманату (2000)
Литвин С. - Архівні джерела про допомогу С.Петлюри Галичині у 1919 році (2000)
Назар'єв Є. - Ісламізація візантійського населення Малої Азії в епоху Сельджукидів (2000)
Розовик Д. - Позашкільна культурно-освітня робота в Україні у 1917–1920 роках (2000)
Завальнюк О. - З історії Кам'янець-Подільського державного українського університету (2000)
Мельник Е. - Видавнича справа в Україні в період Директорії (2000)
Дмитрієв В. - Діяльність Севастопольського Градоначальства (1873–1900 рр.) (2000)
Ляшенко О. - Співробітництво України із структурами ОБСЄ та Ради Європи (2000)
Пилипенко В. - Українці у Фінляндії на початку ХХ століття (2000)
Вергунов В. - З історії створення Інституту землеробства Української академії аграрних наук (2000)
Перерва В. - Російське самодержавство і церковне життя Київської та Фінської єпархій ХІХ ст. (порівняльний аналіз) (2000)
Добролюбська Ю. А. - Принцип холізму в постнеокласичній філософії історії (2014)
Кадиевская И. А. - Безусловность или относительность морали (2014)
Попов В. Ю. - Realitas vs wirklichkeit: ґенеза двох концептів західної метафізики (2014)
Дорожко І. І. - Евристичний потенціал української традиції в ресурсній моделі модернізації практик родинного виховання (2014)
Литвиненко Т. А. - Філософсько-освітня рецепція вітчизняного культурно-історич­ного досвіду розвитку приватної вищої освіти (2014)
Кубко В. П. - Символічний блок корпоративної культури організацій (2014)
Брило Ю. М. - Причини дискретності цивілогенезу (2014)
Меженська О. В. - Зміст і співвідношення понять "державний переворот", "війсь­ковий переворот" та "політичний переворот" (2014)
Нагорняк Т. Л. - Брендинг територій у сучасних політичних практиках (2014)
Селина К. А. - Парламентский дискурс как контекст парламентского конфликта (2014)
Тупиця О. Л. - Профспілки та ліберальні цінності: боротьба чи взаємодоповнення у демократичному суспільстві? (2014)
Чальцева Е. М. - Концепт "публичная политика": трудности определения (2014)
Майор О. А. - Основні напрями та етапи реформування федералізму в об’єднаній Німеччині (2014)
Пашковский П. И. - Особенности циклов модернизации России в контексте мир-сис­тем­ного анализа (2014)
Баштанник О. В. - Особливості наукового дослідження в рамках класичного інституціоналізму політико-інституційної парадигми (2014)
Островий В. М. - Науково-педагогічна та громадсько-політична діяльність В.О.Ґери­новича (1900-ті – 1940-і рр.): джерелознавчий аспект (2014)
Двірна К. П. - Рейхскомісаріати "Україна" та "Остланд" в період німецької окупації: особливості територіально-управлінської системи та політики, Левченко Ю. І. (2014)
Сокирська В. В. - Періодичні видання 1920-х рр. як джерело до вивчення стану економічних взаємовідносин між РСФРР і УСРР (2014)
Тележняк К. О. - Катеринославська вчена архівна комісія та колекції писемних пам’яток (2014)
Главацький М. В. - Діяльність благодійних організацій на території генеральної області "Київ" (1941- 1943 рр.): соціальний аспект (2014)
Дробот М. В. - Трансформація нацистської політики третього Рейху в сфері релігійного життя Німеччини в 20-ті – 40-і роки ХХ ст. (2014)
Пивоварова Н. П. - Неоднозначність операціоналізації поняття "релігійність" як одна з проблем соціології релігії (2014)
Хомяк М. Я. - Бідність в Україні: сучасні виміри (2014)
Власюк В. Є. - Структурна перебудова промисловості регіону як передумова сталого розвитку національної економіки (на прикладі Дніпропетровської області), Бик Л. І. (2014)
Меліш О. О. - Зовнішня політика Болгарії щодо "македонського питання" напередодні та в період роботи Паризької мирної конференції (2014)
Всеукраїнська науково-практична конференція "Урбаністичні студії: сучасний стан та перспективи розвитку" (2014)
Від редколегії (2011)
Кириленко О. В. - Методологія об'єктно орієнтованого моделювання для опису функціонування конкурентного оптово го ринку електричної енергії, Блінов І. В., Попович В. І., Олефір Д. О. (2011)
Дремин И. В. - Исследование режимов работы автоматической системы регу лирования частоты и мощности с регулирующими генераторами (2011)
Соколовська І. С. - Актуальні завдання оновлення нормативної бази електро енергетики України у сучасних умовах (2011)
Дубовской С. В. - Границы экономической целесообразности централизации и децентрализации теплоснабжения, Бабин М. Е., Левчук А. П., Рейсиг В. А. (2011)
Білодід В. Д. - Енергетичний потенціал окремих видів альтернативного палива та оцінка енерговитрат на їх підготовку для прямого спалювання в котлоагрегатах, Куц Г. О. (2011)
Дубровский В. В. - Возможности повышения эффективности работы пленочных градирен при использовании оросителей с профили рованной поверхностью, Подвысоцкий А. М. (2011)
Туз В. О. - Утилізація теплоти відпрацьованих газів котлів у комбінованих тепло- і масообмінних апаратах, Трокоз Я. Є., Лебедь Н. Л. (2011)
Шрайбер О. А. - Інформаційні засоби для прогнозування розвитку енергетичних технологій (2011)
Грициняк І. І. - Наукове забезпечення розвитку аквакультури та підвищення ефективності використання водних біоресурсів внутрішніх водойм України (2010)
Гринжевський М. В. - Поглиблення міжнародного співробітництва з проблем аквакультури (2010)
Олексієнко О. О. - Робота вченої ради Інституту рибного господарства НААН України (2010)
Кражан С. А. - Підготовка наукового кадрового потенціалу вищої кваліфікації в Інституті рибного господарства НААН України (2010)
Думік О. М. - Роль наукової бібліотеки ІРГ НААНУ в інформаційному забезпеченні рибогосподарської науки (2010)
Христенко Д. С. - Біологічний стан нерестового стада та особливості нересту синця (Ballerus Ballerus linneus, 1758) Кременчуцького водосховища (2010)
Котовська Г. О. - Вплив екологічних умов на нерест основних промислових видів риб Кременчуцького водосховища (2010)
Захарченко І. Л. - Особливості живлення окуня Дністровського водосховища, Беседінська Н. І. (2010)
Фріштак О. М. - Планктонні і бентосні організми рибницьких ставів та їх вплив на жирнокислотний склад скелетних м’язів і ріст коропів, Рівіс Й. Ф. (2010)
Коваленко В. О. - Визначення екологічного стану ставів комплексного використання при їх експлуатації в режимі багаторічного водокористування, Кражан С. А., Базаєва А. М., Григоренко Т. В., Коваленко О. В. (2010)
Трохимець В. М. - Просторова структура пелагічного зоопланктону середньої частини Олександрівського водосховища (2010)
Кражан С. А. - Накопичення важких металів в органах і тканинах річкових раків з різних місць їх мешкання, Мельник А. П., Безусий О. Л. (2010)
Щербак В. І. - Водоростеві угруповання р. Іршава як автотрофні компоненти кормової бази безхребетних і риб, Устич В. І., Семенюк Н. Є. (2010)
Янінович Й. Є. - Інтенсифікація ставового рибництва шляхом впровадження полікультури (2010)
Куркубет Г. Х. - Изменение морфотипа карпов молдавских пород в результате селекции на повышение устойчивости к инфекционным заболеваниям (2010)
Ариков П. - Опыт выращивания товарных трехлетков белого амура при уплотненных посадках, Ангелова А., Ульянов В. (2010)
Бех В. В. - Генетична структура нового малолускатого внутрішньопорідного типу коропа на основі мітохондріальних ДНК-маркерів (2010)
Нагорнюк Т. А. - Порівняльний аналіз генетичної структури окремих внутрішньопорідних груп коропів української селекції, Особа І. А., Тарасюк С. І. (2010)
Желтов Ю. А. - Эффективность использования кожевенно-мездрового препарата в составе стартового комбикорма при подращивании личинок карпа, Борбат Н. А., Стецюк З. А. (2010)
Козій М. С. - Гістоморфологічна адаптація зябрового апарату риб різних екологічних угруповань, Шерман І. М. (2010)
Рабірох Н. А. - Властивості бактерій роду Aeromonas, виділених від коропа (2010)
Третяк О. М. - Економічна ефективність ставового рибництва з використанням у полікультурі американського веслоноса (2010)
Зайцев Р. А. - З історії акліматизації далекосхідної кефалі — піленгаса (Mugil Soiuy) в Україні (2010)
Від редколегії (2011)
Дрёмин И. В. - Моделирование режимов работы системы АРЧМ с потребителями-регуляторами (2011)
Стогній О. В. - Потенціал видобутку вугілля в Україні, Макаров В. М., Каплін М. І. (2011)
Лещенко І. Ч. - Перспективи газотранспортної системи України в контексті змін у світовому газовому секторі (2011)
Нечаєва Т. П. - Дослідження можливих стратегій розвитку структури електроенергетичного комплексу України з урахуванням впливу екологічних обмежень та вимог (2011)
Білодід В. Д. - Енергетичний потенціал горючих вторинних енергоресурсів і водню, а також витрати на їх підготовку до прямого спалювання, Куц Г. О. (2011)
Маляренко О. Є. - Пропозиції до методики нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів у бюджетних установах, Симборський А. І. (2011)
Блінов І. В. - Зональне ціноутворення як спосіб врахування мережевих обмежень на біржі електроенергії (2011)
Іваненко Н. П. - Оцінка вразливості та можливі шляхи адаптації енергетичного сектора України до зміни клімату, Сас Д. П. (2011)
Лещенко М. П. - Відкрита освіта у категоріальному полі вітчизняних і зарубіжних учених, Яцишин А. В. (2014)
Воронкін О. С. - Розвиток комп’ютерних технологій підтримки навчання студентів вищих навчальних закладів України (друга половина 50-х – початок 90-х років ХХ ст.) (2014)
Гончарова О. А. - Методичні умови реалізації ціннісно-діяльнісного підходу при вивченні нової історії в школі при використанні ІКТ (2014)
Данилюк С. С. - Формування професійної компетентності сучасних фахівців у процесі проведення електронних конференцій (2014)
Камишин В. В. - Системно-інформаційна технологія встановлення основних домінант у мотивації студентів для закритої задачі прийняття рішень щодо пропусків занять (2014)
Коляда М. Г. - Використання закону Бредфорда для визначення кількості засвоєних на занятті навчальних понять (2014)
Покришень Д. А. - Методико-технологічні вимоги до інформаційного ресурсу закладу післядипломної педагогічної освіти (2014)
Співаковська Є. О. - Суб’єктно-інтерактивний, когнітивний та компетентнісно-діяльнісний компоненти готовності майбутнього вчителя-гуманітарія до професійної діяльності в полісуб’єктному навчальному середовищі (2014)
Співаковський О. В. - Побудова ІКТ інфраструктури ВНЗ: проблеми та шляхи вирішення, Вінник М. О., Тарасіч Ю. Г. (2014)
Бабенко М. І. - Використання алгоритму Ейлера-Кромера для аналізу фізичних процесів (2014)
Ленчук І. Г. - Типізація і комп’ютерне моделювання конструктивних задач планіметрії: метод кіл, Франовський А. Ц. (2014)
Науменко О. М. - Методика пошуку Інтернет-ресурсів для демонстрації технологічних процесів під час вивчення хімії (2014)
Кришмарел В. Ю. - Використання мультимедійних презентацій на уроках з предметів духовно-морального спрямування (2014)
Іваницька Н. А. - Особливості онтології як засобу організації самостійної роботи старшокласників, здібних до дослідницької діяльності, Стрижак О. Є. (2014)
Семенець А. В. - Проблема підтримки версій системи дистанційної освіти Moodle в медичному ВНЗ (2014)
Зоріна Н. Є. - База даних авторитетного файлу "Предметні заголовки” – важливий елемент інтеграції освітянських бібліотек (2014)
Кропочева Н. М. - Електронні фахові видання з педагогіки в системі наукової періодики: стан і перспективи (2014)
Новицька Т. Л. - Модель управління інформаційними ресурсами електронної бібліотеки наукової установи, Левченко Я. С. (2014)
Єфименко В. В. - Організація самостійної роботи студентів у процесі навчання комп’ютерної математики у педагогічному університеті (2014)
Марціал Д. І. - Навчання з розвитку навичок з ІКТ в сфері педагогічної освіти: Центральна Вісая, Філіппіни , Фортіч М. С., Рендал Д. Б. (2014)
Горелик С. Г. - Використання оригінальної комп'ютерної програми скринінгу синдрому старечої астенії в до- та післядипломній медичній освіті, Ільницький А. М., Прощаєв К. І., Богат С. В., Бессарабов В. І. (2014)
Гриценко В. Г. - Використання системи управління версіями GIT для організації командної роботи над ІТ проектом, Подолян О. М. (2014)
Мелешко М. А. - Особливості технології створення інтерактивного електронного документа для супроводу лабораторного практикуму з фізики, Сліпухіна І. А., Чернецький І. С., Кубай Ю. В. (2014)
Задорожна Н. Т. - Проектування моделі типового сайту наукової установи, Кузнецова Т. В., Лупаренко Л. А. (2014)
Від редколегії (2011)
Блінов І. В. - Гармонізована рольова модель європейського ринку електроенергії, Попович В. І. (2011)
Лебідь М. В. - Порівняльний аналіз методів моделювання ринків електричної енергії (2011)
Макаров В. М. - Аналіз та перспективи розвитку буровугільного комплексу Олександрійського регіону, Перов М. О., Новицький І. Ю. (2011)
Никитин Е. Е. - Оптимизация выбора энергоэффективных проектов модернизации систем теплоснабжения в условиях финансовых ограничений (2011)
Каплін М. І. - Врахування балансово-енергетичних закономірностей в техніко-економічній моделі складнозамкненої гідравлічної мережі системи водопостачання, Костюк В. О., Сидоренко В. П. (2011)
Бітюков С. Д. - Оптимізація споживання електроенергії на електричному транспорті з використанням інформації автоматизованої системи комерційного обліку електроенергії, Кузнецов В. Г., Сиченко В. Г. (2011)
Дубровський В. В. - До визначення ефективності уловлювання частинок леткої золи краплями, Підвисоцький О. М., Шрайбер О. А. (2011)
Третяк О. М. - Система науково об´рунтованого розвитку аквакультури веслоноса в Україні (2010)
Гриб Й. В. - Формування сторонніх запахів товарного коропа, походження, виникнення, ліквідація, попередження, Гринжевський М. В., Шандрук О. М. (2010)
Христенко Д. С. - Кількісний та якісний розподіл молоді риб на різних ділянках Кременчуцького водосховища (2010)
Котовська Г. О. - Особливості проходження нересту щуки Кременчуцького водосховища (2010)
Діденко О. В. - Ефективність використання деяких знарядь лову для проведення іхтіологічної зйомки в річках Закарпаття, Великопольський І. Й., Устич В. І. (2010)
Спесивий Т. В. - Аналіз росту самиць плоскирки популяції Дніпродзержинського водосховища, Кузьменко Ю. Г. (2010)
Свєчкова Н .В. - Гідрохімічний режим Придніпровського тепловодного рибного господарства (2010)
Ляшенко А. В. - Структурно-функциональная характеристика макрозообентоса и рыбопродуктивность Сасыкского водохранилища, Зорина-Сахарова Е. Е., Маковский В. В., Санжак Ю. О., Процепова В. Н. (2010)
Потрохов О. С. - Вплив сполук мінерального азоту на життєздатність коропових риб на різних стадіях онтогенезу, Зіньковський О. Г., Худіяш Ю. М. (2010)
Потрохов О. С. - Сезонні зміни загальних біохімічних показників коропів під впливом сполук алохтонного азоту, Зіньковський О. Г., Могилевич Н. О. (2010)
Гриб Й. В. - Гідроекологія р. Нивка: сучасний стан та виходи із екологічних ризиків, Ситник Ю. М., Борбат М. О. (2010)
Яковенко В. О. - Зообентос Дніпровського водосховища в умовах антропогенного пресу, Дворецький А. І. (2010)
Пустовгар В. П. - Особливості дії підвищеної солоності води на життєздатність і деякі біохімічні показники бичків пісочників, Красюк Ю. М., Худіяш Ю. М. (2010)
Сондак В. В. - Збереження видового різноманіття, природних умов відтворення та охорона рибних ресурсів у річковій мережі Західного Полісся України (2010)
Грициняк І. І. - Голозерний овес у складі рибних кормів при вирощуванні товарного коропа, Желтов Ю. О., Тучапська А. Я. (2010)
Грициняк І. І. - Зоопланктон вирощувальних ставів при експериментальному згодовуванні цьоголіткам коропа комбікорму з бардою в умовах лісостепової зони України, Цьонь Н. І. (2010)
Хижняк М. І. - Спиртова барда як цінна кормова добавка й органічне добриво у сільському господарстві, Цьонь Н. І. (2010)
Смирнюк Н. І. - Ефективність організаційно-економічного механізму господарювання у ВАТ "Львівський рибокомбінат”, Буряк І. В., Чернік В. В. (2010)
Миколі Олексійовичу Борбату — 60 років (2010)
Від редколегії (2011)
Білодід В. Д. - Оцінка обсягів виробництва та споживання теплової енергії в Україні з використанням електроенергії теплонасосними системами (2011)
Блінов І. В. - Зниження маржинальних цін на біржі електроенергії за рахунок оптимізаційного розподілу цінонезалежних пропозицій виробників, Парус Є. В. (2011)
Костюковський Б. А. - Оцінка необхідних витрат та дослідження проблем фінансового забезпечення зняття з експлуатації енергоблоків АЕС України, Шульженко С. В., Хмара Д. О. (2011)
Туз В. В. - Повышение эффективности промышленных газомазутных котлов, Трокоз Я. Е., Леонтьев Г. Г., Лебедь Н. Л. (2011)
Перов М. О. - Проблеми утилізації метану на шахтах України, Макаров В. М., Новицький І. Ю. (2011)
Денисов В. А. - Ієрархічна модель оптимізації екологічних параметрів житлово-комунального господарства (2011)
Маляренко О. Є. - Енерго-еклогічні аспекти оцінки ефективності енергоспоживання регіону (на прикладі Чернігівської області), Майстренко Н. Ю. (2011)
Станиціна В. В. - Енергоємність заходів з охорони навколишнього середовища як складова повної енергоємності продукції (2011)
Маліновський А. А. - Децентралізоване теплопостачання - альтернатива чи хибний шлях, Турковський В. Г., Музичак А. З. (2011)
Від редколегії (2012)
Кулик М. М. - Стан реалізації та інвестиційного забезпечення Енергетичної стратегії України (2012)
Дубовський С. В. - Методичні особливості оптимізації складу регулюючих енергоблоків ТЕС з обмеженими динамічними властивостями з урахуванням їх взаємодії із системними споживачами-регуляторами, Григор’єв Р. В., Бабін М. Є. (2012)
Богославська О. Ю. - Прогнозування оптимальних стратегій теплових електростанцій в умовах невизначеності добового графіка навантаження ОЕС України (2012)
Стогній О. В. - Економіко-математична модель імпортування вугілля в Україну, Каплін М. І., Білан Т .Р. (2012)
Мартынюк А. В. - Повышение точности моделирования трендовой и сезонной составляющих при среднесрочном прогнозировании потребляемой электроэнергии энергообъединения, Черненко П. А. (2012)
Шрайбер О. А. - Вплив нерівномірності розподілу щільності зрошування на охолодження циркуляційної води у краплинній градирні, Дубровський В. В., Підвисоцький О. М., Редькін В. Б. (2012)
Яценко В. П. - Осадження золових частинок на сферичні колектори у пристроях для мокрої очистки димових газів (2012)
Костюковський Б. А. - Оцінка обсягів витоків метану в газорозподільних мережах України, Лещенко І. Ч., Шульженко С. В., Рубан-Максимець О. О. (2012)
Станиціна В. В. - Врахування екологічних витрат при визначенні показників енергетичної ефективності та потенціалів енергозбереження в галузях та регіонах (2012)
Content (2013)
Chyr I. - Numerical modelling of temperature fields during impulse frictional hardeningй, Shynkarenko H. (2013)
Garasym Y. - On practical attainment of preassigned accuracy of results in the process of numerical analysis of some two-dimensional integral equations, Ostudin B. (2013)
Koroliouk D. - The dynamics of recurrent statistical experiments with persistent non-linear regression and equilibrium (2013)
Makarov V. - Stability preserving structural transformations of systems of linear second-order ordinary differential equations, Dragunov D. (2013)
Makarov V. - Exponentially convergent numerical-analytical method for solving eigenvalue problems for singular differential operators, Dragunov D., Bohdan D. (2013)
Mayko N. - The boundary effect in the error estimate of the finite-difference scheme for the two-dimensional heat equation (2013)
Shynkarenko H. - A posteriori error estimations for finite element approximations on quadrilateral meshes, Vovk O. (2013)
Vasylyk V. - Exponentially convergent method for integral nonlocal problem for the elliptic equation in Banach space (2013)
Бичков О. С. - До теорії можливостей та її застосування (2007)
Вьюн В. Е. - Разделяющее преобразование в экстремальных задачах о неналегающих областях и для открытых множеств (2007)
Конет І. М. - Інтегральні зображення розв'язків нестаціонарних задач теплопровідності для багатошарових циліндричних півпросторів (2007)
Малютин К. Г. - Обобщенные представления субгаpмонических функций в полуплоскости, Герасименко В. А. (2007)
Мурач А. А. - Эллиптические по Петровскому системы дифференциальных уравнений в уточненной шкале пространств на замкнутом многообразии (2007)
Савчук В. В. - Найкращі наближення деяких класів голоморфних функцій (2007)
Скопецький В. В. - Про задачу ідентифікації динаміки дискретно керованого розподіленого просторово-часового процесу, Стоян В. А. (2007)
Пигнастый О. М. - О построении целевой функции производственной системы (2007)
Божко А. Е. - Особенности динамики подвижной системы электромагнитного вибростенда, Пушня В. А. (2007)
Карачун В. В. - Коливання і хвилі в імпедансних системах інерціальної навігації, Мельник В. М. (2007)
Карнаухов В. Г. - Уточнена термомеханічна модель вимушених гармонічних коливань фізично нелінійної оболонки з розподіленими трансверсально-ізотропними сенсорами, Жук Я. О., Карнаухова Т. В. (2007)
Недорезов С. С. - Гідродинамічна модель технологічного процесу безперервного лиття заготовок з кольорових металів та сплавів, Хорошилов О. М. (2007)
Maлютa Ю. M. - AdS/CFT-cоответствие и микроскопические черные дыры, Обиход Т. В. (2007)
Божко А. Е. - О динамике электромагнитных вибровозбудителей с подмагничиванием и полигармоническим управлением, Белых В. И., Мягкохлеб К. Б. (2007)
Мазанко В. Ф. - Особенности дефектообразования при импульсном ударном сжатии, Михаленков В. С., Цапко Е. А., Богданов Е. И., Бевз В. П., Ворона С. П. (2007)
Найдич Ю. В. - Нанопленки металлов в процессах соединения (пайки) керамических материалов, Габ И. И., Костюк Б. Д., Стецюк Т. В., Куркова Д. И., Дукаров С. В. (2007)
Ніколюк П. К. - Явище дегібридизації в купратах, Ніколайчук В. Я., Дзісь В. Г., Чубатюк В. М., Ющенко А. В. (2007)
Артемов Ю. Г. - Эмиссия метана в гидро- и атмосферу струйными газовыделениями в районе палеодельты р. Днепр в Черном море, Егоров В. Н., Поликарпов Г. Г., Гулин С. Б. (2007)
Дерябин Н. И. - О гидросиликатных и лиственитовых метасоматитах (2007)
Коваленко В. А. - Понтические остракоды разреза Яныш-Такыльской мульды Керченского полуострова (2007)
Миненко П. А. - Экстремальные итерационные методы в обратной задаче магнитометрии при косом намагничении (2007)
Безнищенко А. А. - Электрические и электрооптические свойства пленочных композитов, содержащих органический полимер и гетерополиядерные оксалатные Cu(II)/Mn(II) комплексы, Давиденко Н. А., Кокозей В. Н., Маханькова В. Г. (2007)
Мазур Л. М. - Вивчення динаміки вивільнення протизапального препарату амізону з полімерної лікарської форми на основі гідрофільного блок-кополіуретану, який містить кополімер N-вінілпіролідону з вініловим спиртом, Рожнова Р. А., Галатенко Н. А., Нечаєва Л. Ю. (2007)
Харламов А. И. - Новое состояние углерода: прозрачные нитевидные анизотропные кристаллы, Кириллова Н. В., Зайцева З. А., Смирнов В. П., Головкова М. Е., Алварез-Пуэбла Р. (2007)
Діденко Л. Ф. - Новий рабдовірус плямистості листя аїру, Варбанец Л. Д., Мандріка Т. Ю., Серденко О. Б., Броварська О. С., Васильєв В. М., Співак М. Я. (2007)
Колесніченко О. В. - Біотехнологічні аспекти введення в культуру in vitro каштана їстівного (Castanea sativa Mill.), Клюваденко А. А., Мельничук М. Д., Григорюк І. П., Яворовський П. П., Сонг Фуджіянг. (2007)
Мельничук Д. О. - Структурно-динамічні властивості апікальної мембрани ентероцитів кишечнику телят за ентеропатології та комплексної терапії із застосуванням фосфоліпідовмісної БАД, Грищенко В. А., Хижняк С. В., Кисіль О. О., Войціцький В. М. (2007)
Тронько М. Д. - Стимуляція протипухлинним препаратом таксолом клітинного циклу (G1/S перехід) в клітинах анапластичного раку щитовидної залози, Пушкарьов В. В., Ковзун О. І., Пушкарьов В. М. (2007)
Філяк Є. З. - Протеоміка активації Т-лімфоцитів мишей, позбавлених гена pttg, Філяк О. С., Сушельницький С. І., Стойка Р. С. (2007)
Жураківський Р. О. - Внутрішньомолекулярні водневі зв'язки, що стабілізують конформери дезоксигуанозину: результати квантово-механічного аналізу топології електронної густини, Говорун Д. М. (2007)
Шалімов С. О. - Ефективність внутрішньоартеріальної поліхіміотерапії хворих на нерезектабельний місцевопоширений рак шлунка, Чорний В. О., Югрінов О. Г., Коробко В. Б., Розумій Д. О., Осинський Д. С., Супруненко О. О., Гуніна Л. М. (2007)
Малахов І. М. - Результати досліджень розподілу питомої щільності техногенних донних відкладів р. Інгулець, Бобко А. О. (2007)
Никольский В. Н. - О современном состоянии обеспеченности пищей черноморского шпрота, Шульман Г. Е., Юнева Т. В., Щепкина А. М., Ивлева Е. В., Бат Л., Кидейш A. (2007)
Руденко С. С. - Методика виявлення фенів-маркерів елементарних популяцій Drosophila melanogaster Mg на техногенно трансформованих територіях, Легета У. В. (2007)
Від редколегії (2012)
Никитин Е. Е. - Концептуальные вопросы модернизации теплообеспечения населенных пунктов Украины (2012)
Маляренко О. Є. - Урахування цінового фактора при прогнозуванні споживання вуглеводнів на короткострокову перспективу в умовах глобалізації, Євтухова Т. О. (2012)
Дремин И. В. - Учет нелинейных технологических ограничений при моделировании переходных процессов в энергосистеме с АРЧМ (2012)
Стогній О. В. - Математична модель оптимізації впровадження передової техніки у вуглевидобувній галузі України, Макортецький М. М. (2012)
Підвисоцький О. М. - Узагальнення дослідних даних щодо ефективності уловлювання частинок золи краплями стосовно процесу мокрої очистки димових газів, Дубровський В. В., Шрайбер О. А. (2012)
Денисов В. А. - Визначення доцільних обсягів використання енергозберігаючих технологій в житлово-комунальному господарстві (2012)
Нечаєва Т. П. - Оцінка можливості та обсягів впровадження заходів для забезпечення виконання гармонізованих нормативів викидів забруднювачів у повітря в ОЕС України, Спітковський А. І. (2012)
Перов М. О. - Перспективи підземної газифікації вугілля при відпрацюванні залишкових запасів на шахтах України, Макаров В. М., Новицький І. Ю., Жуков О. П. (2012)
Котляров О. Л. - Засоби інформаційного забезпечення прогнозування розвитку нафтової промисловості (2012)
Гриб Й. В. - Формування гідроекологічного режиму малих рибоводних водойм в умовах присадибних ділянок, Гринжевський М. В., Климнюк О. М. (2010)
Котовська Г. О. - Особливості біології та промислове значення чехоні Кременчуцького водосховища, Рудик-Леуська Н. Я., Христенко Д. С. (2010)
Кружиліна С. В. - Багаторічна динаміка кількісного розвитку фітопланктону Кременчуцького водосховища та його структурні показники (2010)
Мрук А. І. - Характеристика райдужної форелі породи "Адлерська янтарна” в умовах індустріального господарства "Ішхан”, Тертерян Л. А., Тертерян Л. Л. (2010)
Третяк О. М. - Сезонна мінливість цитогенетичних характеристик у веслоноса, Глушко Ю. М., Тарасюк С. І. (2010)
Нагорнюк Т. А. - Особливості поліморфізму генетико-біохімічних систем коропа різного генезису, Тарасюк С. І. (2010)
Крась С. І. - Генетична характеристика стада амурського сазана рибцеху "Конотоп” (ВАТ "Сумирибгосп”), Городна О. В., Оничко Л. М. (2010)
Рекрут С. В. - Перспективний метод порівняльної оцінки екстер’єру плідників канального сома, Дуда Т. О. (2010)
Осіпенко М. І. - Оцінка плідників нивківського лускатого коропа за якістю нащадків (2010)
Желтов Ю. О. - Ефективність використання шкіряно-міздрового препарату у складі стартового комбікорму при підрощуванні личинок коропа, Олексієнко О. О. (2010)
Венгляжі К. - Вплив живлення коропа на вміст вищих жирних кислот, Лігашевськи М., Кражан С., Стекла Ю., Пеллар А. (2010)
Храбко М. І. - Вміст різних форм жирних кислоту тканинах печінки та ріст коропів за згодовування різних кількостей цинку, Рівіс Й. Ф., Грициняк І. І. (2010)
Особа І. А. - Активність неферментативної ланки системи антиоксидантного захисту у печінці однорічок лускатих та рамчастих коропів несвицького зонального типу, Грициняк І. І. (2010)
Колесник Н. Л. - Вплив інтенсифікаційних заходів на гідрохімічний режим ставів та концентрацій важких металів у воді та м’язах коропових риб (2010)
Козий М. С. - Особенности гистологического строения и функциональной организации структур среднего мозга пёстрого толстолобика, Шерман И. М. (2010)
Козій М. С. - Гістоморфологічна адаптація зябрового апарату риб різних екологічних угруповань, Шерман І. М. (2010)
Подопригора В. Н. - Взаимосвязь параметров "жизненного пространства” и роста радужной форели (2010)
Борбат М. О. - Застосування електролову з метою заготівлі молоді цінних видів риб у фермерському риборозпліднику Республіки Польща (2010)
Євтушенко М. Ю. - Відновна іхтіоекологія як науковий напрям розвитку рибництва внутрішніх водойм України (2010)
Доктору біологічних наук Грибу Йосипу Васильовичу — 70 років (2010)
Правила для авторів (2010)
Від редколегії (2012)
Дубовський С. В. - Підвищення робочого ресурсу ТЕС з використанням системних електротеплових споживачів-регуляторів (2012)
Білодід В. Д. - Оцінювання ефективності енергетичних технологій за методологією визначення повних енергетичних витрат (2012)
Сас Д. П. - Детерміновано-стохастична модель прогнозування потреби в енергоресурсах дорожнього транспорту України та рівнів викидів парникових газів в атмосферу (2012)
Дубровський В. В. - Вплив відносної швидкості води та повітря на їх теплообмін при течії плівки по профільованій поверхні, Підвисоцький О. М. (2012)
Стогній О. В. - Особливості моделі виробничого типу системи паливозабезпечення для розрахунку перспективних обсягів заміщення видів палива в економіці країни, Каплін М. І., Білан Т. Р. (2012)
Перов М. О. - Перспективи розширення паливної бази при використанні водовугільного палива в енергетичному секторі України, Макаров В. М., Новицький І. Ю., Жуков О. П. (2012)
Денисов В. А. - Оцінки собівартості та можливих обсягів виробництва електроенергії сонячними електростанціями в Україні, Іваненко Н. П., Чуприна Л. В. (2012)
Від редколегії (2012)
Дрёмин И. В. - Моделирование межсистемных перетоков мощности при автоматическом регулировании частоты (2012)
Дубовський С. В. - Розроблення нової комплексної системи автоматичного управління електричним навантаженням ОЕС України на основі електротермічних споживачів-регуляторів, Ленчевський Є. А. (2012)
Костюковський Б. А. - Теоретичні засади аналізу ефективності моделей регулювання діяльності в електроенергетиці та оцінка наслідків впровадження ринкових моделей в Україні, Лещенко І. Ч., Спітковський А. І., Іваненко Н. П. (2012)
Білодід В. Д. - Аналіз стану системи теплопостачання України та теплогенеруючих джерел за 2007–2010 роки, Куц Г. О. (2012)
Стогній О. В. - Методи та засоби врахування факторів енергетичної безпеки в економіко-математичній моделі паливозабезпечення країни, Каплін М. І., Білан Т. Р. (2012)
Макаров В. М. - Потенціал енергозбереження при видобутку і переробці вугілля, Перов М. О. (2012)
Яценко В. П. - Визначення оптимальних режимів процесу електростатичного золоочищення (2012)
Даниленко Н. Від - Галшки Гулевичівни до "Інформаційного центру" Українських Жіночих Організацій в Національному університеті "Києво-Могилянська Академія" (2000)
Мацько Л. - Роль жінки в мовному вихованні, Мацько О. (2000)
Смоляр Л. - Жіночі долі в контексті історії української державності (2000)
Гримич М. - До питання про статус жінки в традиційному українському суспільстві (2000)
Кривоший О. - Участь жінок у формуванні державотворчих традицій українського народу за козацької доби (XVI – перша пол. XVII ст.) (2000)
Марусик Я. - Шлях України до європейської інтеграції (2000)
Тарнашинська Л. - Жінці не досить слів, або Роксолана... в Українському Парламенті? (2000)
Миронець Н. - Проблеми боротьби за Українську державу в творчій спадщині Олени Теліги (2000)
Стаднюк Т. - Олександр Якович Шульгин і українське державотворення (2000)
Гонюкова Л. - Софія Русова і український жіночий рух (2000)
Пивовар С. - Проблема зародження давньоруської державності в історичних працях О.Я.Єфименко (2000)
Тупик О. - Синтез язичницьких і християнських традицій у релігійній культурі українців на сучасному етапі (2000)
Козьмик О. - Ветерани сучасного жіночого руху на Буковині (2000)
Майданович Т. - Святоотцівська практика духовної брані в сучасному православ’ї (2000)
Конончук Т. - 1932–1933 роки у творчих долях жінок України (2000)
Максимюк С. - Призабутий голос – сопрано Олександра Гвоздецька (2000)
Сухенко Т. - Інститути шляхетних дівчат в Україні в ХІХ столітті (2000)
Вороніна О. - Три жіночі портрети (2000)
Мельничук Л. - Жінки-гончарі Поділля (2000)
Лакіза-Сачук Н. - Pепродуктивне здоров'я населення України у контексті соціально-демографічного розвитку держави (2000)
Кобець О. - Жіночий рух в Україні: питання теорії і сучасна практика (2000)
Бабинцев А. В. - Экспериментальные исследования сушилки-грохота (2013)
Байрачний Б. И. - Проводимость анодных оксидных пленок на титане, Ковалева А. А., Воронина Е. В., Коваленко Ю. И. (2013)
Кузнецова М. М. - Расчет энергоэффективного режима работы шаровой мельницы, Ведь В. Е. (2013)
Рязанов А. Н. - Исследование цемента из доломитового отсева, Винниченко В. И., Щеблыкин С. В., Телятникова Н. И. (2013)
Дементий А. В. - Зависимость толщины и пористости слоя титана (IV) оксида, получаемого методом толстослойного анодирования, от состава активатора, Бутенко А. Н., Лобойко А. Я. (2013)
Голеус В. І. - Вплив лужних оксидів на властивості емалей для алюмінію, Салєй Ан. А., Шульга Т. Ф. (2013)
Дубовець О. М. - Модернізація щільноміра, Литвиненко І. І., Литвиненко Є. І., Качоманова В. П. (2013)
Дубовец А. Н. - Модернизация вискозиметров с использованием базовых законов измерения, Литвиненко И. И., Подустов М. А., Хомяков Ю. Ю., Зеленцов С. З. (2013)
Зац А. В. - Моделирование процессов радиационного повреждения покрытий на основе TiN И MoN , Глазунов Л. С., Кузьменко В. В., Левенец В. В, Лысан Д. В., Пистряк В. М., Сердюк И. В., Столбовой В. А. (2013)
Крамаренко В. Ю. - Неизотермическая кинетика в термическом анализе полимеров. 1. Простые реакции (2013)
Крамаренко В. Ю. - Температурная зависимость внутренних напряжений полимерных покрытий, Анацкий А. А., Касьяненко И. Н. (2013)
Литовченко С. В. - Влияние условий консолидирования на теплофизические свойства силицидов тугоплавких металлов, Чишкала В. А., Бурковская В. В., Шабанова Г. М. (2013)
Ненастина Т. А. - Электродные процессы с участием пирофосфатных комплексов, Сахненко Н. Д., Ведь М. В. (2013)
Нетреба А. О. - Інтенсивне охолодження соняшникової олії в технології виведення воскоподібних речовин, Гладкий Ф. Ф. (2013)
Пилипенко О. І. - Дослідження впливу іонів літію на електричні характеристики оксидно-нікелевого електрода лужного акумулятора, Байрачний Б. І., Лагдан І. В. (2013)
Себко В. В. - Вариант автоматизации процесса контроля предела прочности цилиндрических изделий при реализации акустического метода, Бабенко В. Н., Левенец В. А., Иванов Л. С. (2013)
Плугин Ал. А. - Электропроводящие покрытия для защиты от электрокоррозии: разработка составов (2013)
Плугін Д. А. - Дослідження й розвиток кількісних уявлень про мікроструктуру сталі: механізм зношування й тріщиноутворення залізничних рейок (2013)
Суворин В. А. - Хемосорбционная емкость отработанных никель-содержащих катализаторов по оксидам азота (II, IV), Казаков В. В., Доценко А. Д., Суворин А. В. (2013)
Сукачёв В. В. - Изучение процесса гидролитической соконденсации органоацетоксисиланов. Синтез ацетоксиметилсилоксанов, Чигвинцева О. П. (2013)
Токарєва І. А. - Кінетичні характеристики анодного окиснення ніобію, Байрачний Б. І., Ляшок Л. В., Мирошниченко Ю. В., Терещенко А. А. (2013)
Тульская А. Г. - Механизм деполяризации анодного процесса в сульфатнокислотном цикле производства водорода (2013)
Федоренко А. А. - Актуальные вопросы электрохимического восстановления ионов металлов в растворах серной кислоты (2013)
Юрьева М. С. - Структурированные липиды в современном питании (2013)
Анциферов А. В. - Уточненный расчет виброударного режима работы вертикальной вибрационной мельницы (2013)
Федоскина Е. В. - Особенности движения материала в наклонной камере вибрационной щековой дробилки (2013)
Посторонко А. И. - Интенсификация процесса обжига карбоната кальция с помощью минерализаторов (2013)
Третяк О. М. - Стан запасів осетрових риб та розвиток осетрової аквакультури в Україні, Ганкевич Б. О., Колос О. М., Яковлєва Т. В. (2010)
Олексієнко О. О. - Організаційна структура Інституту рибного господарства (2010)
Шкарупа О. В. - Современное состояние рыбной отрасли в Украине, Пличко В. Ф., Кожушко А. В. (2010)
Изергин Л. В. - Проблемы Молочного лимана и пути их решения (2010)
Бузевич І. Ю. - Стабільність іхтіокомплексу як показник раціональності використання природних ресурсів, Кузьменко Ю. Г., Спесівий Т. В. (2010)
Захарченко І. Л. - Оптимізація якісних характеристик рибопромислового навантаження на Каховському водосховищі (2010)
Великопольський І. Й. - Сучасний стан запасів марени карпатської у річках Закарпаття з огляду її природоохоронного статусу, Діденко О. В. (2010)
Курганський С. В. - Сучасний стан промислової іхтіофауни Київського водосховища та оцінка наслідків екстремальної зимівлі 2010 року, Бузевич О. А. (2010)
Дудник С. В. - Оцінка впливу різних способів рибальства на стан іхтіофауни внутрішніх водойм України, Глєбова Ю. А. (2010)
Мельник А. П. - Застосування вапна у ємкостях для очищення води вирощувальних ставів від органічних та мінеральних забруднювачів, Стецюк З. О., Михайленко Н. Г. (2010)
Базаєва А. В. - Сумісне застосування бактеріальних та органічних добрив у ставовому рибництві, Вовк Н. І. (2010)
Янінович Й. Є. - Полікультура — шлях до інтенсифікації ставового рибництва, Грициняк І. І., Гринжевський М. В., Швець Т. М. (2010)
Янінович Й. Є. - Чинники зниження собівартості вирощування риби в ставах і підвищення її якості в умовах ВАТ "Львівський облрибкомбінат” (2010)
Подопригора В. Н. - Взаимосвязь параметров жизненного пространства и роста толстолобика (2010)
Маріуца А. Е. - Cпецифіка генетичної структури амурського сазана ВАТ "Донрибкомбінат” (2010)
Безусий О. Л. - Вивчення впливу кріоконсервування сперми на розвиток молоді українських порід коропа, Черепнін В. О., Бех В. В., Копєйка Є. Ф., Дрокін С. І. (2010)
Желтов Ю. О. - Ефективність підрощування личинок коропових риб з використанням комбікормів з різним вмістом протеїну, Олексієнко О. О. (2010)
Особа І. А. - Динаміка активності неферментативної ланки системи антиоксидантного захисту крові коропів несвицького зонального типу в процесі онтогенезу, Грициняк І. І. (2010)
Черепнін В. О. - Використання ембріонів Danio rerio у токсикологічних дослідженнях (2010)
Титечко О. В. - Сучасний стан іхтіофауни Берекського водосховища, яке експлуатується в режимі СТРГ (2010)
Пам’яті Петриченка Івана Уляновича (2010)
Правила для авторів (2010)
Оголошення (2010)
Борисенко А. А. - Связь между объемом и площадью для шаров в многообразиях Финслера–Адамара, Олин Е. А. (2007)
Каленюк П. І. - Про дію диференціального виразу нескінченного порядку в класах цілих функцій багатьох комплексних змінних, Нитребич З. М. (2007)
Леонов Ю. Г. - Об оценке снизу роста одной смешанной группы автоморфизмов деревьев (2007)
Литвин О. М. - Інтерполювання звичайних диференціальних операторів (2007)
Мурач О. О. - Крайова задача для еліптичної за Петровським системи диференціальних рівнянь в уточненій шкалі просторів (2007)
Дідковська М. В. - Y-подібна модель життєвого циклу програмного забезпечення (2007)
Каграманян А. Г. - Метрические свойства разбиений множеств произвольной природы, Машталир В. П., Скляр Е. В., Шляхов В. В. (2007)
Божко А. Е. - Коррекция системы электромагнитного вибростенда с учетом гибких связей (2007)
Бурак Я. Й. - Математичне моделювання термомеханічних процесів у пружних тілах із врахуванням локального зміщення маси, Чапля Є. Я., Кондрат В. Ф., Грицина О. Р. (2007)
Карнаухов В. Г. - Уточнена термомеханічна модель вимушених гармонічних коливань фізично нелінійної оболонки з розподіленими трансверсально-ізотропними актуаторами, Жук Я. О., Карнаухова Т. В. (2007)
Селиванов Ю. М. - Применение комбинированных голографических интерферограмм к исследованию неустановившихся деформаций (2007)
Андреев В. В. - Исследование физико-химических параметров неактивных зон пористой гранулы катализатора, Грицай В. И., Прилуцкий Ю. И. (2007)
Халатов А. А. - Аналогия переноса теплоты и количества движения в каналах с поверхностными генераторами вихрей, Онищенко В. Н., Борисов И. И. (2007)
Афонин А. А. - Способ повышения магнитной индукции в зазоре электромеханических преобразователей энергии с постоянными магнитами (2007)
Божко А. Е. - Аргументированная детализация новой концепции о переходных процессах в электрических цепях (2007)
Бошицкая Н. В. - Взаимодействие железных порошков различной дисперсности с плазмой крови человека, Иващенко Е. А., Уварова И. В., Проценко Л. С., Будилина О. В. (2007)
Буланова М. В. - Фазовый состав, структура и механические свойства богатых титаном сплавов системы Ti–Dy–Sn, Подрезов Ю. Н., Фартушная Ю. В., Рафал А. Н., Фирстов С. А. (2007)
Бойченко С. Г. - Квазипериодические колебания приземной температуры Северного полушария в последнем тысячелетии (2007)
Верховцев В. Г. - Нафтогазоносність Приазовської частини південного схилу Українського щита: напрями пошуків, перспективи приросту запасів та відкриття нових родовищ, Євдощук М. І., Клочко В. П., Максимчук П. Я., Чебаненко І. І., Задорожна Н. В. (2007)
Пивняк Г. Г. - Развитие, иерархия и взаимодействие геоинформационных моделей в структуре наук о Земле, Бусыгин Б. С., Коротенко Г. М. (2007)
Шнюков Е. Ф. - Накануне мировой субмаринной метаногидратодобычи, Гожик П. Ф., Краюшкин В. А., Клочко В. П. (2007)
Бойченко С.В. - Дослідження властивостей кремнієрганічного адсорбенту ''КРЕОСОРБ'', Швець О.В., Черненко Ж.В., Черняк Л.М. (2007)
Руденко Л.И. - Свойства динамических мембран при ультрафильтрационной очистке воды от урана, Джужа О.В., Хан В.Е., Ковальчук С.И. (2007)
Самченко Ю.М. - Диффузия лекарственных препаратов из гидрогелевых нанореакторов, Пасмурцева Н.А., Ульберг З.Р. (2007)
Тітов Ю.О. - Взаємозв'язок особливостей будови та меж існування п'ятишарових сполук і фаз типу A5B5O17, Слободяник М.С., Чумак В.В. (2007)
Колупаєв Ю.Є. - Участь активних форм кисню в індукуванні солестійкості проростків пшениці саліциловою кислотою, Карпець Ю.В., Мусатенко Л.І. (2007)
Мельничук М.Д. - Генетический анализ энтомофага вида Trichogramma pintoi Voeg., Спиридонов В.Г., Ясинская Н.П., Облап Р.В. (2007)
Негрецкий В.А. - Инициация флорального морфогенеза у растений различной фотопериодической чувствительности и особенности экспрессии Са2+-зависимой протеинкиназы С, Ковзун Е.И. (2007)
Кучеренко М.Є. - Ліпідний та білковий склад плазми крові щурів за умов експериментальної виразки шлунка, Дворщенко К.О., Ковальова В.А., Дворщенко О.C., Моргаєнко О.О., Остапченко Л.І. (2007)
Марченко М.М. - Білковий склад мікросомної фракції печінки попередньо опромінених щурів з карциномою Герена, Копильчук Г.П., Кеца О.В. (2007)
Гуніна Л.М. - Мембранний механізм як нова складова розвитку анемії при злоякісних новоутвореннях травного каналу, Сорокін Б.В., Коробко В.Б., Олійник С.А., Войціцький В.М., Гуменюк Р.С., Савоста А.В. (2007)
Загородний М.І. - Квантово-фармакологічні властивості корвазану (карведілолу) (2007)
Цыцугина В.Г. - Критерии оценки экологического риска для ''критических'' популяций гидробионтов, Поликарпов Г.Г. (2007)
Мусаєва А. К. - Європейський досвід оцінки законодавства: традиції та новації (2014)
Губань Р. В. - Розвиток законотворчого процесу правового регулювання адміністративно-територіального устрою України (2014)
Мищак І. М. - Основні напрямки розвитку законодавства щодо охорони культурної спадщини в Україні (2014)
Утвенко В. В. - Правове регулювання діяльності органів місцевого самоврядування України у сфері охорони навколишнього природного середовища (2014)
Блажівська О. Є. - Новели речового, зобов’язального та спадкового права в Правах, за якими судиться малоросійський народ (2014)
Бровкова А. Л. - Еволюція фінансово-правового регулювання ринку цінних паперів в Україні (2014)
Михайлюк Г. О. - Правові механізми інтеграції України до європейського правового простору шляхом реформування вітчизняного законодавства про право комерційних позначень: Частина І – доктринальний підхід (2014)
Проскуров М. В. - Право набувальної давності як інститут права власності в англосаксонській системі права (2014)
Гладун З. С. - Адміністративний примус у сфері охорони здоров’я (2014)
Муза О. В. - Виникнення і розвиток адміністративно-деліктних правовідносин (2014)
Олійник О. В. - Організаційно-правова система забезпечення інформаційної безпеки в Російській Федерації (2014)
Самбор М. А. - Особливості організації провадження за фактами вчинення адміністративних правопорушень з метою виключення подій, що тягнуть відповідно до закону кримінальну відповідальність (2014)
Стефанчук М. М. - Перегляд постанови по справі про адміністративне правопорушення з підстав її оскарження або внесення на неї подання прокурора (2014)
Єськов С. В. - Підстави для втручання у приватне спілкування (2014)
Кухар В. В. - До питання доцільності запровадження кримінальної відповідальності юридичних осіб в Україні (2014)
Сингаївська І. В. - Посилення відповідальності за фальшування марок акцизного збору та голографічних захисних елементів: вплив законодавчих змін на правозастосовну діяльність (2014)
Коптєва О. О. - Міжнародно-правова відповідальність за порушення зобов’язань erga omnes (2014)
Алямкін Р. В. - Суть та значення категорії "капітал" у процесі формування економічної безпеки банківського сектору (2014)
Палагнюк Ю. В. - Трансформація фінансових інструментів співробітництва Європейського Союзу з Україною (2014)
Глух М. В. - Особливості державного управління у сфері житлово-комунального господарства (2014)
Долгий О. О. - Державно-владні аспекти податкового менеджменту (2014)
Мороз В. М. - Академічна мобільність професорсько-викладацького складу як об’єкт державно-управлінського впливу на якість вищої освіти в Україні (2014)
Твердохліб О. С. - Розвиток концепції свободи доступу до інформації, що становить суспільний інтерес (2014)
Філіппова В. Д. - Державна політика в галузі педагогічної освіти: формування і реалізація (2014)
Щегельська Ю. П. - Правове забезпечення та інформаційне супроводження промоційної політики українських міст – господарів Євро-2012 на міжнародній арені (2014)
Слободян О. А. - Рецензія на монографію C. О. Слободянюка "Правове регулювання державної реєстрації речових прав на нерухоме майно" (2014)
Николаева А. В. - Цитоморфологическое исследование влияния препарата полифенолов травы Hypericum perforatum L. на состояние слизистой оболочки щеки крыс в условиях моделирования пародонтита, Ткаченко Е. К., Бреус В. Е. (2013)
Левицкий А. П. - Эффективность лечения хронического катараль-ного гингивита у больных с гепато-билиарной патологией с использованием гепатопротектора и пребиотика, Демьяненко С. А., Скидан М. И., Пустовойт П. И. (2013)
Скиба А. В. - Биофизические изменения в тканях полости рта у больных страдающих са-харным диабетом при применения геля "Софлипин", Деньга Э. М., Скиба В. Я. (2013)
Центило В. Г. - Особенности оперативного лечения литической формы остеобластокластом у детей, Яценко И. И., Румянцев С. В., Дангаржи С. Б. (2013)
Фаренюк О. Л. - Диагностическое значение теста с внутри-кожным введением столбнячного анатоксина у больных острым одонтогенным остеомиелитом, Атанасов А. А., Бабов Е. Д., Крыкляс В. Г., Себов В. И. (2013)
Семенов Е. И. - Мультимодальный подход в дентальной имплантации при создании искусственной опоры под несъемную ортопедическую конструкцию при дефектах зубного ряда различной протя-женности, Сенников О. Н., Лабунец В. А. (2013)
Иванов В. С. - Показатели заболеваемости кариесом зубов у детей Украины, России и Беларуси за 1990 – 2010 годы, Деньга О. В., Рейзвих О. Э. (2013)
Новицкая И. К. - Роль слюны в обеспечении процессов минерализации зубов (обзор), Терешина Т. П. (2013)
Окушко В. Р. - Начальный и последующие этапы развития кариеса, Чепендюк Т. А. (2013)
Почтарь В. Н. - Лечение синдрома Мелькерссона-Розенталя, Скиба В. Я., Скиба А. В. (2013)
Курбанов О. Р. - Влияние маркетинга на повышение уровня качества стоматологических услуг, Курбанов З. О., Кучиев Г. Г., Пашаев А. Ч., Кулиев М. Э., Алиев Г. Х., Алиев Г. Х. (2013)
Деньга О. В. - Основные принципы работы школьного стоматологического кабинета в современных условиях, Рейзвих О. Э., Шварцнау Е. Г. (2013)
Від редколегії (2010)
Кулик М. М. - Основи організації автоматичної системи регулю вання частоти і потужності на базі споживачів- регуляторів, Дрьомін І. В. (2010)
Костюковський Б. А. - Оцінка доцільності та можливих наслідків запроваджен ня на законодавчому рівні спеціального "зеленого” тарифу на електроенер гію в Україні (2010)
Дубовський С. В. - Оптимізація напрямів та термінів впро вадження прогресивних стандартів щодо енергоефективності у теплопоста чанні, Соколовська І. С. (2010)
Лещенко І. Ч. - Застосування системи "Піраміда- V" для роз в’язання задач прогнозування розвитку газової галузі України, Спітковський А. І. (2010)
Никитин Е. Е. - Моделирование показателей технико -экономической эффектив ности централизованных систем теплоснабжения с водогрейными котлами (2010)
Маляренко О. Є. - Показники енергоекономічного аналізу для визначення ефек тивності використання паливно- енергетичних ресурсів у багатопродуктових виробництвах промислової продукції (2010)
Куц Г. О. - Використання теплових вторинних енергоресурсів у системах теп лопостачання міст (2010)
Костюк В. О. - Структурна будо ва та розрахункові основи економіко- математичної моделі двомережної сис теми транспортування й розподілу енергетичних продуктів підприємства водо постачання і водовідведення, Каплін М. І., Загурський В. Г., Сидоренко В. П. (2010)
Гримич М. - Дискусійні аспекти трактування терміна "звичаєве право" (2001)
Третяк К. - Національні традиції в культовій архітектурі України (2001)
Федас Й. - Фольклорний театр і обряд (2001)
Ремі Й. - Імперська освітня політика і польське питання в Київському учбовому окрузі. Суперечка між Сергієм Уваровим та Дмитром Бібіковим наприкінці 1830-х рр. (2001)
Борисенко М. - Топоніміка України 1920–1930-х років (історичний аналіз) (2001)
Дмитренко А. - Символіка меду в родинній обрядовості українців (2001)
Смоляр Л. - Питання жіночої ініціативи в суспільному русі Наддніпрянської України другої половини ХІХ – початку ХХ століття (2001)
Перерва В. - Стосунки приходського духовенства з єврейськими шинкарями у Київській єпархії в кінці ХVІІІ–ХІХ столітті (2001)
Мельничук Л. - Династія подільських гончарів Якима та Якова Герасименків (2001)
Баздирев Е. - Діяльність літніх ясел-притулків в Катеринославській губернії на початку ХХ століття (2001)
Кругла Н. - Соціально-економічні та історичні особливості становлення українського льонарства (2001)
Розовик Д. - Становлення національної вищої освіти і науково-дослідної праці в Україні (1917–1920 рр.) (2001)
Мельник Е. - Діяльність П.Г.Клепатського в Кам'янець-Подільському державному українському університеті (2001)
Завальнюк О. - Софія Русова: кам'янецькі сторінки біографії (1919–1922 рр.) (2001)
Трухманова С. - Динаміка кількості та складу міського населення Поділля за родом занять у 20-х – на початку 30-х років ХХ століття (2001)
Михайлюк О. - Розвиток вищої сільськогосподарської освіти на Полтавщині (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2001)
Самарський В. - Гончарне виробництво в німецьких колоніях Півдня України кінця ХІХ – початку ХХ століття (2001)
Міщанин В. - Лазьківські гончарі (2001)
Козерод О. - Допомога голодучому єврейському населенню України в період Непу (1921–1922 рр.) (2001)
Савченко Г. - Польські військові формування як чинник розгортання українського руху в російській армії (березень – травень 1917 р.) (2001)
Вергунов В. - Професор П.В.Будрін – видатний діяч сільськогосподарської дослідної справи (2001)
Пилипенко В. - З історії стосунків між Україною та Фінляндією (публікація брошури Г.Ґуммеруса "Самостійна Фінляндія" у Києві в 1918 р.) (2001)
Макаренко Н. - Задоволення культурних запитів національних меншин Закарпаття: концепція, практика, тенденції (2001)
Масненко В. - Проблема національної свідомості в українській зарубіжній історико-політичній науці 1920-х років (2001)
Диханов В. - Свята Різдвяного посту в традиційному календарі болгар і гагаузів України (2001)
Сергійчук В. - Для увічнення українського єства. Публікація архівних матеріалів з Закерзоння 40-х років ХХ століття (2001)
Литвин О. М. - Інтерполювання диференціальних операторів з частинними похідними (2007)
Лопушанська Г. П. - Характер особливостей розв'язку узагальненої крайової задачі для квазілінійної параболічної системи, Чмир О. Ю. (2007)
Сейфуллин Т. Р. - Корневые функционалы на 1-мерном многообразии (2007)
Шевченко А. И. - Приближенный анализ одной пространственной, конвективной задачи теплопроводности, Миненко А. С. (2007)
Шиян О. В. - О динамике бегущих волн в системе уравнений Ван-дер-Поля с малой диффузией (2007)
Божко А. Е. - Передаточные функции электрических колебательных систем, Попов С. Г. (2007)
Вінтоняк Н. І. - Гібридний метод розв'язування обернених граничних задач теорії потенціалу в частково необмежених областях з тріщиною, Хапко Р. С. (2007)
Чапля Є. Я. - Нелокальне рівняння теплопровідності для багатофазних стохастично неоднорідних тіл, Чернуха О. Ю., Пелех П. Р. (2007)
Жук О. П. - Рух сферичної краплі рідини під дією радіаційної сили акустичного поля (2007)
Мартынюк А. А. - К теории параметрической устойчивости, Хорошун А. С. (2007)
Мерзляков В. А. - Упругопластическое состояние цилиндрических оболочек некругового сечения (2007)
Венгер Є. Ф. - Вплив внутрішніх механічних напружень і квантово-розмірного ефекту на ефективність сульфідної електронної пасивації GaAs, Матвеєва Л. О., Колядіна О. Ю., Клименко А. П. (2007)
Басок Б. И. - Численное моделирование процесса перемешивания взаиморастворимых жидкостей в роторно-пульсационном аппарате, Давыденко Б. В., Ободович А. Н., Пироженко И. А. (2007)
Божко А. Е. - О новых решениях задач по переходным процессам разряда конденсаторов (2007)
Півняк Г. Г. - Комплектний синхронний електропривід з програмним керуванням, Кириченко В. І., Кириченко В. В., Боровик Р. О. (2007)
Лавренко В. А. - Катодное выделение водорода на дисилицидах титана, вольфрама и молибдена и соответствующих металлах, Чиркин А. Д., Швец В. А. (2007)
Лакиза С. М. - Поверхня ліквідусу діаграми стану системи Al2O3–HfO2–Gd2O3 в області, що багата на Al2O3, Лопато Л. М., Тищенко Я. С., Ткач В. В. (2007)
Вахненко В. О. - Релаксаційна модель механічної поведінки пісковика при квазістатичному навантаженні, Вахненко О. О., Даниленко В. А. (2007)
Иванов В. А. - Исследование эволюции поля примеси в Азовском море при наличии стационарных течений, Фомин В. В., Черкесов Л. В., Шульга Т. Я. (2007)
Пивняк Г. Г. - Гис-технология интегрированного анализа разнородных и разноуровневых геоданных, Бусыгин Б. С., Никулин С. Л. (2007)
Глієва Г. Є. - Порівняльне дослідження впливу складу та фізичних полів на структуру і теплофізичні властивості уретановмісних полімерних композитів, Віленський В. О., Керча Ю. Ю., Гончаренко Л. А. (2007)
Присяжний В. Д. - Розчини бензолсульфонату літію в диметилсульфоксиді як електроліти для літієвих хімічних джерел струму, Сіренко В. І., Потапенко О. В., Змієвська Т. А. (2007)
Суйков С. Ю. - Похідні (1,2,4)триазоло(4,3-b)пiридазин-6-iл-гiдразинiв - новий тренувальний ряд для прогнозних моделей розподiлу октанол - вода, Кальницький М. Ю., Луцик О. І., Плющакова Л. А., Бондаренко А. В., Богза С. Л., Попов А. Ф. (2007)
Труш В. О. - Новий тип координації карбациламідофосфатного ліганду: будова та властивості комплексу срібла (I) з диметил-N-трихлороацетиламідофосфатом, Домасевич К. В., Амірханов В. М. (2007)
Глазко В. И. - IRAP маркеры в оценках дифференциации сортов риса, Цветков И. А., Иванов А. Н. (2007)
Зайцев Ю. П. - Средоточие останков оксибионтов и банк живых спор высших грибов и диатомовых в донных отложениях сероводородной батиали Черного моря, Поликарпов Г. Г., Егоров В. Н., Александров Б. Г., Гаркуша О. П., Копытина Н. И., Курилов А. В., Нестерова Д. А., Нидзвецкая Л. М., Никонова С. Е., Поликарпов И. Г., Поповичев В. Н., Руснак Е. М., Стокозов Н. А., Теплинская Н. Г., Теренько Л. М. (2007)
Мамедли С. А. - Роль типа опыления в проявлении радиационно-индуцированной нестабильности генома у растений, Гродзинский Д. М. (2007)
Межжерин С. В. - Щиповки комплекса Cobitis elongatoides-taenia (Cypriniformes, Cobitidae) Северо-Западного Причерноморья как модель филогеографических построений, Павленко Л. И., Роженко Н. В., Верлатый Д. Б. (2007)
Мірошниченко Д. О. - Аналіз первинної і вторинної структури РН домену білка Bcr, Малюта О. В., Ложко Д. М., Телегеєв Г. Д., Малюта С. С. (2007)
Богданова О. В. - Активність тирозинових протеїнфосфатаз у клітинах слизової оболонки шлунка за умов стрес-індукованих виразкових уражень, Кузьменко Л. І., Остапченко Л. І., Кучеренко М. Є. (2007)
Ковзун О. І. - Участь протеїнкіназ, що активуються мітогенами, і фактора транскрипції АР-1 в перенесенні регуляторного сигналу кортикотропіну в адренокортикоцитах щурів (2007)
Ноздренко Д. М. - Динаміка змін генерації сили та довжини м'язових волокон під впливом рутину, Прилуцький Ю. І. (2007)
Небесна Т. Ю. - Квантово-фармакологічні властивості адреналіну, Чекман І. С. (2007)
Лихолат Ю. В. - Акумуляція важких металів в органах квітково-декоративних рослин за різних екологічних умов, Григорюк І. П., Балалаєв О. К., Пелипенко О. О., Яворовський П. П. (2007)
Від редколегії (2010)
Костюковський Б. А. - Критерії та методичні засади формування варіантів розвитку паливно-енергетичного комплексу в умовах ринку (2010)
Рубан-Максимець О. О. - Оптимізаційні моделі прогнозування потреби в енергоресурсах на основі синтезу методів формування перспективного міжгалузевого та паливно-енергетичного балансів з урахуванням екологічних обмежень (2010)
Денисов В. А. - Розвиток ЖКГ України як послідовність станів оптимальної рівноваги під дією інвестицій як управлінь, Чуприна Л. В. (2010)
Макаров В. М. - Методика ранжування шахт України за перспективністю, Перов М. О., Макортецький М. М., Новицький І. Ю. (2010)
Куц Г. О. - Аналіз стану розвитку теплогенеруючих джерел систем теплопостачання в Україні за 2000–2007 роки (2010)
Євтухова Т. О. - Структурно-функціональні особливості побудови системи управління енергозбереженням у ЖКГ України (2010)
Сизоненко В. П. - Прогнозування впливу підприємств ядерно-паливного циклу на поверхневі водоймища на прикладі скидів шахти "Нова”, Шевченко О. Л., Лисюк О. Г. (2010)
Гринів О. - Українська національна ідея як проблема науки (2001)
Павленко В. - Ідея української національної державності в радянській історіографії, Пивовар С. (2001)
Залізняк Л. - Давньоруська народність: нова версія старого міфу (2001)
Масненко В. - Вплив вітчизняних історико-етнологічних досліджень на еволюцію національної свідомості українців (середина ХІХ – перша третина ХХ ст.): загальнотеоретичні аспекти (2001)
Гримич М. - Звичаєве право у дослідженнях Олександра Кістяківського (2001)
Бевз Т. - До питання про формування нації (за творчим спадком Н.Я.Григоріїва) (2001)
Третяк К. - Українське бароко як вираз національної ідеї в архітектурі (2001)
Скиба М. - Філософсько-аксіологічний вимір національної ідеї в контексті еволюційної динаміки буття (2001)
Гринів О. - Національний ідеал людини в дослідженнях української еміграції: зміст, типологія, ґенеза (2001)
Хакамиэс П. - Понятие "народ" и история предмета фольклористики в Финляндии (2001)
Реми Й. - Отношения Украины с Россией в трудах Михаила Максимовича 1850-х – 1860-х годов (2001)
Svynarenko A. - The problem of generations in Ukraine: new lines of division in Ukrainian society? (2001)
Сиволап М. - Про можливий внесок археологічних та індоєвропейських студій у формування українського національного міфу (2001)
Тищенко К. - Мовні свідчення протофінської присутності у Західній Європі (2001)
Конева Я. - "Національне" та "етнічне" у польській термінології (2001)
Чирикало Н. - Спогади діячів українського національно-визвольного руху 60–90-х років ХІХ століття, Беззубець О. (2001)
Сорока Ю. - Переселення українців з етнічних земель і польського населення з УРСР (1944–1946 роки) (2001)
Heikkinen K. - The ethnic movements of the finno-ugrian people in Russia – their reflections on the ethno-national situation in Finland (2001)
Laitila T. - Struggle over the Karelian language(s) and identity (2001)
Vuorinen P. - Family stories and their importance in the process of constructing the past and shaping identities (2001)
Мащенко С. - Українська етнокультурна традиція в Криму (2001)
Ішуніна Н. - Етнічні процеси у сучасній Фінляндії. Українці на фінляндських теренах (2001)
Заремба О. - Від мемуарів до етнічної історії: інгерманландська проблема і наукова думка Фінляндії (1989–1992 рр.) (2001)
Мельничук Л. - Академічне українознавство та вивчення гончарних промислів Поділля у 20-х рр. ХХ століття (2001)
Пилипенко В. - Повернення українців з Фінляндії на Батьківщину 1918 р. (2001)
Савченко Г. - Початки українського військового руху в 1917 році в контексті ідеї національної державності (2001)
Від редколегії (2010)
Кириленко О. В. - Визначення результатів аукціону з купівлі- продажу електричної енергії, Блінов І. В., Парус Є. В. (2010)
Костюковський Б. А. - Вплив на стан та розвиток електроенергетики впровадження "зеленого тарифу” та нової моделі ринку електроенергії в Україні, Нечаєва Т. П., Парасюк М. В., Шульженко С. В. (2010)
Маляренко Е. Е. - Применение метода полной энергоемкости продукции для анализа энергетической эффективности производства, Тесленко А. И. (2010)
Симборський А. І. - Потенціал енергозбереження у цементній промисловості, Станиціна В. В. (2010)
Макаров В. М. - Прогноз обсягів упровадження сучасних енерго зберігаючих технологій очисних робіт у вугільних шахтах, Перов М. О. (2010)
Бабін М. Є. - Річна ефективність використання палива індивідуальними газовими котлами, Григор'єв Р. В., Дубовський С. В., Левчук А. П. (2010)
Лещенко І. Ч. - Впровадження сучасних технологій у газотранспортній системі країни для зменшення викидів шкідливих речовин в атмосферу (2010)
Бахтин А. К. - Неравенства для внутренних радиусов неналегающих областей, Вьюн В. Е., Трохимчук Ю. Ю. (2007)
Городецький В. В. - Еволюційні рівняння з псевдобесселевими операторами, Ленюк О. М. (2007)
Литвин О. М. - Апроксимація звичайних диференціальних операторів (2007)
Макаров В. Л. - Функціональні поліноми Ерміта в просторі Q (0, 1), Хлобистов В. В., Демків І. І. (2007)
Сейфуллин Т. Р. - Операция порождения корневых функционалов и корневые полиномы (2007)
Степанець О. І. - Про один критерій для опуклих функцій, Шидліч А. Л. (2007)
Бомба А. Я. - Просторові нелінійні сингулярно збурені крайові задачі типу конвекція — дифузія, Климюк Ю. Є., Скопецький В. В. (2007)
Григор'єва Л. В. - Maple-моделювання динаміки тіла з нерухомою точкою в полі магнітних та електричних сил, Козоріз В. В., Ляшко С. І. (2007)
Божко А. Е. - Об уменьшении влияния колебаний испытуемых объектов на колебания платформы вибростенда, Белых В. И., Мягкохлеб К. Б. (2007)
Бурак Я. Й. - Визначення параметрів термомеханічного стану термочутливих магнітотвердих феромагнітних тіл за умов дії квазіусталених електромагнітних полів, Гачкевич О. Р., Дробенко Б. Д. (2007)
Меньшиков В. А. - Уравнения метода граничных элементов в динамической пространственной задаче о трещине на поверхности раздела упругих сред (2007)
Поляков В. Л. - Кризис сопротивления в несвязных средах при внутренней суффозии, обусловленной действием линейных источников (дрен-увлажнителей) (2007)
Шульга М. О. - Про тривимірну задачу лінеаризованої магнітострикції феритів з феромагнітним резонансом, Левченко В. В. (2007)
Булавін Л. А. - Перехідна реологічна поведінка концентрованих суспензій каолініту, Бойко Ю. П., Карпенко О. Б., Лебовка М. І., Храпатий С. В. (2007)
Гриньов Б. В. - Властивості халькогенідних сцинтиляторів на основі сполук А2В6, легованих ізовалентними домішками, Рижиков В. Д., Семиноженко В. П., Старжинський М. Г. (2007)
Божко А. Е. - О подтверждении новой концепции о переходных процессах в электроцепях экспериментальными исследованиями (2007)
Мазанко В. Ф. - Влияние температуры подложки на прочностные характеристики покрытий, полученных методом электроискрового легирования, Храновская Е. Н., Иващенко Е. В., Ворона С. П. (2007)
Хаскин В. Ю. - Комбинированное лазерно-микроплазменное нанесение керамических покрытий на стали (2007)
Алексеев Д. В. - Моделирование распространения примеси от придонных источников в северо-западной части Черного моря, Иванча Е. В., Фомин В. В., Черкесов Л. В. (2007)
Арясова О. В. - Крупномасштабное фракционирование редкоземельных элементов в мантии кратонов, Хазан Я. М. (2007)
Бицань Є. М. - Поширення плоских теплових і термопружних сейсмічних хвиль в узагальненому квазіпружному чотириелементному реологічному тілі типу Максвелла (2007)
Орлов О. О. - Прогноз землетрусів у рухомих поясах Землі за даними досліджень пластових тисків у природних резервуарах, Євдощук М. І. (2007)
Босак В. З. - Отримання заряджених полісульфонієвих ультрафільтраційних мембран та вивчення їх властивостей, Вакулюк П. В., Бурбан А. Ф., Антонюк Н. Г., Ісаєв С. Д., Лаврик В. І. (2007)
Куліченко С. А. - Міжфазовий розподіл аліфатичних амінів у міцелярно-екстракційній системі при температурі помутніння, Дорощук В. О., Лелюшок С. О. (2007)
Новикова Н. С. - Синтез кислородсодержащих гетероциклических бананоподобных соединений, Кондратьева Р. В., Максименко С. И., Ковальчук Б. А. (2007)
Штомпель В. І. - Особливості структури сумішей карбоксиметилцелюлози та карбоніл- або гідроксилвмісного полімеру, Овсянкіна В. О., Керча Ю. Ю. (2007)
Межжерин С. В. - Анализ клонового разнообразия двух видов апомиктических дождевых червей (Lumbricidae: Aporrectodea) и проблема изменчивости мелких и крупных организмов, Власенко Р. П., Гарбар А. В. (2007)
Нечаєва О. В. - Розвиток органів сечостатевої системи в ранньому ембріогенезі Balaenoptera acutorostratа (2007)
Севериновська О. В. - Функціональний стан ЦНС та ВНД за умов комбінованого радіаційно-хімічного впливу, Зайченко О. Ю., Рибальченко В. К., Пахомов О. Є. (2007)
Поліщук О. В. - Вплив іонів цинку на перенесення протонів в ізольованих хлоропластах шпинату, Подорванов В. В., Ситник С. К. (2007)
Щечкин И. Е. - Метод конформационного поиска для длинных полипептидных цепей, основанный на анализе энергетической функции, Гуща Т. О. (2007)
Амосова К. М. - Стан NO-системи в тромбоцитах крові хворих на ідіопатичну легеневу гіпертензію та його зміни в умовах лікування блокатором кальцієвих каналів дилтіаземом, Коцюруба А. В., Задорін Є. М., Губський Ю. І., Конопльова Л. Ф. (2007)
Исакова Л. М. - Биологическая характеристика опухолевых клеток больных острой миелоидной лейкемией, Дранник Г. Н., Гордиенко А. И., Третяк Н. Н. (2007)
Булавін Л. А. - Залежність вмісту 137Cs у рослині від параметрів грунтового розчину, Пророк В. В., Агєєв В. А., Мельниченко Л. Ю., Осташко В. В. (2007)
Муквич М. Г. - Сучасний стан, проблеми та завдання розвитку рибництва в Україні (2009)
Коханова Г. Д. - Рибогосподарська характеристика Канівського водосховища за період його промислової експлуатації, Гурбик О. Б., Діденко О. В. (2009)
Мрук А. І. - Склад іхтіофауни річки Іршава, Устич В. І., Маслянка І. І. (2009)
Алексієнко М. В. - Просторова структура молоді риб різних частин Кременчуцького та Канівського водосховищ (2009)
Широка З. О. - Деякі аспекти радіонуклідного забруднення 90Sr і 137Cs водних рослин верхньої частини правобережжя Київського водосховища, Кленус В. Г., Гудков Д. І., Каглян О. Є., Кражан С. А. (2009)
Ситник Ю. М. - Концентрації радіонуклідів і дози опромінення гідробіонтів, а також людей Кілійської дельти Дунаю до та після аварії на ЧАЄС, Дробот П. І., Курганський С. В. (2009)
Гринжевський М. В. - Полікультура з шістьох видів риб, Янінович Й. Є., Швець Т. М. (2009)
Бех В. В. - Оцінка продуктивних якостей закарпатської заводської лінії малолускатого коропа (2009)
Ковальова О. А. - Цитогенетичні дослідження риб, Грициняк І. І. (2009)
Фалей В. Г. - Вирощування любінських і нивківських коропів в умовах півдня України, Волянський Л. С., Олексієнко О. О., Сидоров М. А. (2009)
Сидоров Н. А. - Влияние препарата "Торфовит” на рост и выживаемость личинок канального сома, Сазанова Н. Н., Невеселая О. А. (2009)
Гарайда В. М. - Вплив фенарону на підвищення резистентності цьоголіток коропа та рибопродуктивність вирощувальних ставів (2009)
Цьонь Н. І. - Використання барди для культивування дафній, Хижняк М. І., Добрянська Г. М. (2009)
Тарасова О. М. - Роль зоопланктону у живленні цьоголіток пеляді, Захаренко Г. А. (2009)
Лобанов І. А. - Особливості живлення ляща у переднерестовий період у пониззі Південного Бугу і Бузькому лимані, Пилипенко Ю. В., Корнієнко В. О. (2009)
Грициняк І. І. - Біологічна роль поліненасичених жирних кислот ω-3 і особливості їх метаболізму у прісноводних риб, Смолянінов К. Б., Янович Д. О., Вудмаска І. В., Янович В. Г. (2009)
Крась С. І. - Вплив мікродобавок з вмістом кобальту і цинку на стан системи антиоксидантного захисту та процеси перекисного окиснення ліпідів у тканинах коропів, Грициняк І. І., Тарасюк С. І., Крась М. В. (2009)
Мельник А. П. - Вміст та розподіл важких металів в органах і тканинах промислових видів риб Київського водосховища, Курганський С. В., Власова Н. М., Михайленко Н. Г. (2009)
Козій М. С. - Удосконалення карміну Майєра як перспективний підхід щодо гістологічного фарбування тканин риб, Шерман І. М., Пелих В. Г. (2009)
Рудь Ю. П. - Експериментальне інфікування коропа іридовірусом комара, Бучацький Л. П. (2009)
Смирнюк Н. І. - Механізми забезпечення прибутковості рибних господарств України, Буряк І. В., Онученко О. В., Мазур П. В. (2009)
Борбат М. О. - Перспективи рибогосподарського використання водних ресурсів Кіровоградщини, Рекрут С. В., Павліщенко В. М. (2009)
Шкарупа О. В. - Особенности вылова рыбы из нагульных прудов (2009)
Дерень О. В. - Біологічна цінність та використання ехінацеї пурпурової в тваринництві (2009)
Особа І. А. - Особливості функціонування системи антиоксидантного захисту організму (2009)
Кражан Сталіна Анатоліївна (2009)
Правила для авторів (2009)
Титул, зміст (2012)
Голубка С. М. - Типологія досліджень національних фінансів (2012)
Карапейчик И. Н. - Понятие потенциала в экономике: задачи и направления исследований (2012)
Кокодей Т. А. - Анализ и формализация стратегий ТПГ "Rainford” методом обратной идентификации (1992–1996 гг.) (2012)
Ситник Г. В. - Генезис і сучасна парадигма фінансового планування (2012)
Тищенко О. П. - Держава та її функції в економіці: ретроспективний аналіз наукових теорій докейнсіанського періоду (2012)
Fedulova L. I. - Preconditions for the increase in efficiency of Ukraine-Russia cooperation in the protection of intellectual property, Khaustov V. K. (2012)
Яхно Т. П. - Доцільність зміцнення економічних інтеграційних зв'язків України і Республіки Польща, Килин О. В. (2012)
Григор'єва Я. В. - Кластери як чинник активізації туристичної діяльності (2012)
Мулякова-Бочі А. К. - Концепція удосконалення платіжного балансу в умовах економічного розвитку (2012)
Остапенко Н. В. - Сутність і структура інституціонально-економічного механізму підтримки малого підприємництва (2012)
Сунцова О. О. - Фінансові важелі макроекономічного регулювання розвитку національного господарства (2012)
Дунська А. Р. - Управління міжнародною конкурентоспроможністю вітчизняних підприємств на інноваційній основі (2012)
Ібрагімов Е. Е. - Роль інтелектуального капіталу в ефективній діяльності підприємства (2012)
Картузов Є. П. - Аналіз механізму управління фінансовою безпекою підприємства (2012)
Майданевич П. М. - Методологічні засади оцінювання інвестиційної привабливості підприємств (2012)
Грищенко В. Ф. - Організаційно-економічні основи управління експортно-імпортним потенціалом регіону з урахуванням вимог екологічної безпеки, Древаль О. Ю., Грищенко І. В. (2012)
Лігоненко Л. О. - Обґрунтування методології оцінювання економіко-технологічного потенціалу регіону на основі бенчмаркінгового підходу (2012)
Медвідь В. Ю. - Наукові засади визначення сутності регіонального розвитку (2012)
Кудлай В. Г. - Стан і проблеми розвитку трудових ресурсів аграрної сфери Київської області (2012)
Кукоба В. П. - Системна організація забезпечення функціонування корпоративних соціально відповідальних відносин на підприємствах (2012)
Сімченко Н. О. - Проблеми і пріоритети забезпечення охорони праці на підприємствах вугільної галузі, Лазар Ю. В. (2012)
Bojarko I. M. - Methodological approach to estimation of quality of state regulation influence on Ukrainian financial services market, Deyneka O. V., Hrytsenko L. L. (2012)
Єріс Л. М. - Оцінювання індикаторів ринкової позиції банків у сучасних умовах розвитку фінансового ринку (2012)
Могилко Л. В. - Особливості функціонування внутрішнього ринку державних цінних паперів України в сучасних умовах (2012)
Шевцова О. Й. - Принципи формування механізму антикризового управління системним банком, Суганяка М. В. (2012)
Кобушко І. М. - Моделювання попиту на інвестиційному ринку на основі застосування економетричних методів (2012)
Матюха М. М. - Сучасне методологічне забезпечення управлінської звітності в умовах застосування інформаційних систем (2012)
Петрищев А. С. - Экономико-математическое моделирование показателей производства металлизованных техногенных отходов быстрорежущих сталей, Григорьев С. М. (2012)
Раєвнєва О. В. - Модель дослідження циклічних закономірностей у процесі розвитку зовнішнього і внутрішнього середовищ промислового підприємства, Середа А. С. (2012)
Akram M. - Exchange rate regimes and currency behaviours in Pakistan: an exploratory account (2012)
Алтынбеков М. А. - Организация бухгалтерского учета на предприятиях малого бизнеса (2012)
Альжанова Н. Ш. - Анализ внешнеторговой политики Казахстана в условиях Таможенного союза (2012)
Аппакова Г. Н. - Структура и формы системы вознаграждений работникам в условиях рыночной экономики (2012)
Asif Khan M. - An empirical study of barriers in implementing total quality management in service organizations in Pakistan (2012)
Attiq S. - How individual social values stimulate consumer purchase decision involvement and compulsive buying behavior: a path by path multigroups analysis, Rauf-i-Azam Rauf-i-Azam (2012)
Бин Ц. - Эколого-экономические основы управления земельными ресурсами в Китае, Жуй Л. (2012)
Гурєєва О. Г. - Оцінювання взаємозв'язку циклів зайнятості з переважаючими формами оплати праці, Гуреєв К. А., Голубєва О. С. (2012)
Dent M. - The marketeer experiences: an action research conceptual developments, Wong Sek Khin E. (2012)
Djordjevic M. - How companies enter international markets: presentation and analysis of the empirical research, Sapic S., Marinkovic V. (2012)
Дузельбаева Г. Б. - Экономический аспект управления персоналом в нефтегазовых компаниях Казахстана (2012)
Эралиева А. Э. - Мотивация профессорско-преподавательского состава высших учебных заведений как фактор повышения качества образования, Яновская О. А. (2012)
Erdem E. - Cultural dynamics affecting urban economic growth: evidence from Turkish economy, Tugcu C. T. (2012)
Zdolsek D. - Does company's growth influence disclosure of company's segment information?, Kolar I. (2012)
Ignjatijevic S. - Serbian textile and apparel industry at the international market: comparative advantage analysis, Dordevic D., Ciric M. (2012)
Maksimoviс L. - Impact of technological innovation on competitiveness of transition countries, Grbic M., Mihajlovic V. (2012)
Мамраева Д. Г. - Рынок интеллектуальной промышленной собственности в Республике Казахстан: состояние и тенденции развития, Ташенова Л. В. (2012)
Махницкая Е. И. - Региональная модель развития инвестиционно-инновационных процессов, Шалболова У. Ж. (2012)
Melis R. - Financial and demographic risk impact on private PAYG pension system: the Italian case, Trudda A. (2012)
Obradovic S. - Empirical analysis of cyclical characteristics of fiscal policy in member countries of European economic and monetary union, Lukovic S. (2012)
Odhiambo N. M. - Oil prices and economic growth in South Africa: a trivariate simulation (2012)
Ондасынова А. - К вопросу о методике оценки ликвидационной стоимости, Сауранбай С. (2012)
Sabau C. - Regional policy and regions' role in catching up the development gaps: scenarios of the European Union, Romania, Hungary, the North-West region and Eszak-Alfoldy region (2012)
Socol C. - Sustainability of fiscal adjustment process in Romania (2012)
Фадеев А. А. - Актуальные проблемы и особенности формирования инновационного пути развития экономики Казахстана (2012)
Faustino H. C. - Portuguese intra-industry trade and labor market adjustment costs: the SAH again, Leitao N. C. (2012)
Ho C.-M. - Volatility states and spillover effects for Asian emerging markets: Markov regime switching model, Shih J.-Y. (2012)
Hsu Y.-L. - The efficacy of online group buying websites in travel industry marketing: the case of groupon.com, Chen K.-Y., Ting Y.-S. (2012)
Cheng M.-Y. - Economic crises: nature, consequences and challenges, Choong C.-K., Leong M.-Y. (2012)
Ciftcioglu S. - Comparative analysis of macroeconomic performance and volatility before and after capital account liberalization: cases of Chile and Malaysia, Colakoglu N. (2012)
Шайкин Д. Н. - Оценка уровня занятости населения (на примере Республики Казахстан) (2012)
Janosevic S. - Impact of intellectual capital on financial performance of Serbian companies, Dzenopoljac V. (2012)
Відомості про авторів (2012)
У наступному номері журналу (2012)
Від редколегії (2009)
Шульженко С. В. - Показники ефективності функціонування та розвитку електричних станцій в умовах ринку (2009)
Дубовський С. В. - Методичні основи розробки стандарту визначення енергоємності комбінованого виробництва електричної енергії і теплоти на електричних станціях, Хортова О. О. (2009)
Рубан-Максимець О. О. - Особливості розрахунку показників енергетичної ефективності на базі статистичної звітності України (2009)
Григор’єв Р. В. - Методичні особливості техніко-економічного аналізу перспектив розвитку локальної генерації на базі мікро-ТЕЦ як складової електроенергетичного комплексу (2009)
Шараевский Г. И. - Оперативная диагностика основного оборудования АЭС, Шаповалова С. И. (2009)
Яценко В. П. - Інженерна методика розрахунку абразивного зношування теплообмінних поверхонь котла, Шрайбер О. А., Тройняк А. О., Токарев І. Ю. (2009)
Білодід В. Д. - Показники енергетичної ефективності для оцінки інновацій у промислових технологіях, Маляренко О. Є., Станиціна В. В. (2009)
Новосельцев О. В. - Балансово-оптимізаційна модель взаємозв’язаних систем транспортування і розподілу паливно-енергетичних ресурсів, Каплін М. І. (2009)
Денисов В. А. - Економіко-математична модель оптимізації обсягів використання енергоефективних технологій в ЖКГ України в умовах обмежених інвестиційних ресурсів, Чуприна Л. В. (2009)
Костюковський Б. А. - Напрямки забезпечення екологічних вимог по викидах забруднювачів в повітря в тепловій енергетиці, Шульженко С. В, Нечаєва Т. П. (2009)
Єфремова М. Ю. - Концептуальні підходи до правового розуміння категорії "професійний розвиток працівників" (2014)
Ульяновська О. В. - До питання про сутність якісного кадрового забезпечення діяльності судів (2014)
Колиба М. М. - Філософсько-правовий аналіз міжнародного досвіду реалізації права людини на свободу віросповідань (2014)
Хариш М. С. - Про правову обізнаність громадян України щодо сфери діяльності інститутів громадянського суспільства (2014)
Бокало Н. І. - Ідея рівності у класичному праворозумінні (2014)
Соломчак Х. Б. - Правові почуття як природні детермінанти позитивної правової відповідальності людини (2014)
Бедрій М. М. - Деякі особливості звичаєвого права Стародавньої Греції (2014)
Блавацька-Калінська О. М. - Розуміння злочину у філософії права Нового часу (2014)
Яремчук В. Д. - Національна освіта 20-70-х років в Україні: спроба філософсько-правового аналізу (2014)
Канцір В. С. - Соціально-психологічні аспекти детермінації злочинної поведінки неповнолітніх злочинців, Фонарюк О. Ю. (2014)
Вознюк А. А. - Види кримінально-правової характеристики злочину, Грудзур О. М. (2014)
Величко О. М. - Права, свободи та законні інтереси громадянина як об’єкт захисту в адміністративному судочинстві (2014)
Цвіркун Ю. І. - Напрямки удосконалення адміністративно-правового статусу головуючого в адміністративному судочинстві України (2014)
Дрозд О. Ю. - Заходи попередження адміністративних правопорушень, що вчиняються у сфері оподаткування, Шепетько С. А. (2014)
Чорна В. Г. - Загальна характеристика правопорушень в галузі тваринного світу України (2014)
Дмитрик О. О. - Конституційні засади фінансово-правового регулювання (2014)
Олійник В. І. - Загальна характеристика адміністративних правопорушень в галузі рослинного світу (2014)
Козир Д. В. - Споживач охоронних послуг як суб’єкт договору охорони (2014)
Кінащук Л. Л. - Особливості сертифікації аудиторів і ліцензування аудиторської діяльності в Україні (2014)
Пилипенко В. В. - Особливості спадкування автотранспортних засобів (2014)
Боровська І. А. - Виконання судових рішень як завершальна стадія судового захисту права на безпечне життя і здоров’я довкілля (2014)
Загорняк Н. Б. - Правова природа та основні елементи змісту цивільно-правового статусу фонду фінансування будівництва за договором капітального будівництва житла (2014)
Габріадзе М. Р. - Суб’єктний склад зобов’язань, що виникають у зв’язку зі створенням загрози життю, здоров’ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи (2014)
Сірко Р. Б. - Зміст договору перевезення вантажу залізничним транспортом за законодавством України (2014)
Шило С. М. - Реформування міліції України як один з основних чинників забезпечення дисципліни та законності в її діяльності (2014)
Павленко Н. Г. - Контроль громадянського суспільства за діяльністю органів внутрішніх справ (2014)
Користін О. Є. - Предмет фінансових розслідувань в системі правоохоронної діяльності (2014)
Користін О. Є. - Основні аспекти державно-правового регулювання економічної безпеки в аграрній сфері, Лавренчук М. О. (2014)
Мелех Л. В. - Юридична відповідальність у системі правових гарантій ефективності комплексної охорони об’єктів рослинного світу (2014)
Гідулянова Є. М. - Окремі особливості прийняття процесуальних рішень у кримінальному провадженні щодо неповнолітніх: постановлення вироку (2014)
Скоробогач В. І. - Причини та наслідки обмеження податкових повноважень місцевих органів влади в Україні (2014)
Заблоцька О. Ю. - Загальна характеристика екстремістської діяльності: порівняльний аналіз та доцільність використання як окремого складу злочину, Кобець М. П. (2014)
Дрозд В. Ю. - Інсценування в контексті методики розслідування злочинів (2014)
Качур І. М. - Об’єктивна сторона злочину, передбаченого ст. 300 КК України (2014)
Мандро О. В. - Потерпілі у насильницьких злочинах проти правосуддя (ст.ст. 377-379 Кримінального кодексу України) (2014)
Лазаренко Д. В. - Принципи адміністративно-правового регулювання використання природних ресурсів (2014)
Іванищук А. А. - Європейські стандарти адміністративно-правового регулювання судової гілки влади (2014)
Лазаренко М. В. - Адміністративно-правові відносини у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху за допомогою автоматизованих систем (2014)
Оксінь В. Ю. - Межі адміністративно-правового регулювання банківської системи (2014)
Сердюк В. - Судово-експертні дослідження у кримінальному провадженні України та захист прав людини (2014)
Бочан О. І. - Убезпечення фізичної особи у нотаріальній сфері: поняття та зміст (2014)
Гавло І. І. - Про питання визначення адміністративного примусу (2014)
Шай Р. Я. - Еволюція функцій держави в процесі розвитку суспільства (2014)
Савенко В. В. - Соціальний капітал як онтологічна передумова виникнення та утвердження закону у правовому вимірі демократичного суспільства (2014)
Вишинський П. М. - Гуманізаційно-правовий вимір людинорозуміння в контексті соціально-правових цінностей (2014)
Вайцеховська О. Р. - Системні зв’язки рішень про місцеві бюджети з бюджетно-правовими актами законодавчої сили (2014)
Дідюк І. Л. - Місце домашнього арешту в системі запобіжних заходів (2014)
Зеньков Д. О. - Правосуб’єктність профспілок: сутність, значення, порядок виникнення (2014)
Рєзнікова С. С. - Адміністративно-правові методи забезпечення дисциплінарної практики у судовій системі (2014)
Салманова О. Ю. - Особливості складів адміністративних правопорушень у сфері правил рибальства та охорони рибних запасів (2014)
Боднарук М. І. - Щодо питання ознак соціального страхування (2014)
Древаль П. В. - Заходи системи соціального захисту працівників органів прокуратури (2014)
Кацуба А. В. - Поняття та сутність системи трудового права (2014)
Чернобай О. І. - Види форм адміністративно-юрисдикційної діяльності суду (2014)
Остапенко О. І. - Рецензія на монографію к.ю.н. Беззубова Д. О. "Суспільна безпека (організаційно-правові засади забезпечення)" (2014)
Від редколегії (2009)
Кулик М. М. - Основні напрями та пріоритетні заходи зі зменшення обсягів використання природного газу в економіці і соціальній сфері України, Дубовський С. В. (2009)
Кириленко О. В - Інформаційно-технологічні системи конкурентного оптового ринку електричної енергії в Україні, Блінов І. В., Корхмазов Г. С., Попович В. І. (2009)
Дубовський С. В. - Автоматичне управління сучасними споживачами-регуляторами як засіб забезпечення стабільності частоти в ОЕС України на рівні вимог UCTE, Ленчевський Є. А., Мартиненко С. А. (2009)
Костюковский Б. А. - Теоретико-методологические основы прогнозирования развития энергетики в условиях либерализации и глобализации мировой экономики и интернационализации экологических ограничений, Рубан-Максимец Е. А., Сас Д. П., Парасюк М. В. (2009)
Дубровский В. В. - Экспериментальное исследование теплообмена пленки жидкости, стекающей по профилированной поверхности, с воздухом, Подвысоцкий А. М., Шрайбер А. А. (2009)
Туз В. Е. - Динамика взаимодействия плёнки жидкости и газового потока в вертикальных каналах тепломассообменного оборудования ГТУ компрессорных станций, Белодед В. Д., Лебедь Н. Л. (2009)
Маліновський А. А. - Централізоване теплопостачання має перспективу в Україні, Турковський В. Г., Музичак А. З. (2009)
Яценко В. П. - Прогнозування схильності вугілля до шлакування і забруднення теплообмінних поверхонь котла (2009)
Нечаєва Т. П. - Загальні методичні підходи до формалізації екологічних обмежень та вимог при прогнозуванні розвитку електроенергетичного комплексу (2009)
Івасишен С. Д. - Початкові задачі для параболічних систем Солонникова-Ейдельмана, Івасюк Г. П. (2007)
Слынько В. И. - О приближенных решениях нечетких дифференциальных уравнений в пространстве E2 (2007)
Тацій Р. М. - Еквівалентна рекурентна формула для узагальненого квазідиференціального рівняння та її застосування, Власій О. О. (2007)
Тушев А. В. - Контроллеры простых точных идеалов групповых алгебр абелевых групп без кручения конечного ранга (2007)
Шевченко А. И. - Конвективный теплоперенос в одной пространственной задаче теплопроводности, Миненко А. С. (2007)
Кудін В. I. - Метод штучних базисних матриць, Ляшко С. I., Хрітоненко Н. М., Яценко Ю. П. (2007)
Сергиенко И. В. - Решение граничных обратных задач многокомпонентных эллиптических распределенных систем, Дейнека В. С. (2007)
Божко А. Е. - О реакции колебательной системы на удар прямоугольной формы (2007)
Борисюк А. О. - Про використання моделей пульсацій тиску на плоскій стінці для опису пульсацій тиску на поверхнях циліндричних конструкцій (2007)
Каминский A. A. - Докритический рост дискообразной трещины с немалой зоной предразрушения в стареющем трансверсально-изотропном теле, Гаврилов Г. В. (2007)
Maлютa Ю. M. - Новая физика за пределами стандартной модели, Обиход Т. В. (2007)
Басок Б. И. - Математическая модель и метод расчета температурного состояния капсулы, движущейся в формующей среде, Давыденко Б. В., Тесля А. И. (2007)
Божко А. Е. - Комбинационный анализ переходных процессов в электроцепях с распределенными параметрами (2007)
Беженар Н. П. - Кристаллическая структура диборида алюминия в композитах КНБ, полученных реакционным спеканием при высоких давлениях, Божко С. А., Белявина Н. Н., Маркив В. Я., Шульженко А. А. (2007)
Зауличний Я. В. - Особливості електронної структури вуглецевих нановолокон та нанотрубок, Солонін Ю. М., Звєзда С. С., Прилуцький Е. В. (2007)
Орищенко И.В. - Спрединг — коровый компенсационный фактор расширяющейся Земли (2007)
Сворень Й.М. - Термобарометрія і геохімія газів прожилково-вкрапленої мінералізації у відкладах нафтогазоносних областей і металогенічних провінцій: глибинні флюїдопотоки, Наумко І.М. (2007)
Слепышев A.A. - Транспорт наносов внутренними волнами, Носова А.В. (2007)
Шульга В.Ф. - Первые находки коралловых построек в раннем карбоне Львовского палеозойского прогиба, Огарь В.В. (2007)
Віленський В.О. - Особливості формування структури нанокомпозитів дигліцидилового етеру дифенілолпропану та глюкози, Овсянкіна В.О., Гончаренко Л.А., Менжерес Г.Я. (2007)
Ковтун Г.О. - Обрив ланцюгів у реакції окиснення органічних сполук фулереном C60, Жила Р.С., Каменєва Т.М. (2007)
Нагорний П.Г. - Взаємодія оксиду нікелю (ІІ) з фосфато-фторидною системою літію, Корнієнко З.І., Бойко Р.С., Городилова Н.О., Баумер В.М., Слободяник М.С. (2007)
Рожнова Р.А. - Дослідження динаміки вивільнення нестероїдного протизапального лікарського препарату амізону з полімерних лікарських форм пролонгованої дії, Галатенко Н.А., Замуліна Л.І., Нечаєва Л.Ю., Гладир І.І. (2007)
Гамалея Н.Ф. - Дифференцированная циркадианная реакция на свет, проявляемая Т клетками и большими гранулярными лимфоцитами человека in vitro, Шишко Е.Д. (2007)
Гарбар А.В. - Хромосомный гетероморфизм Octolasium lacteum (Oerley, 1885) (Oligochaeta, Lumbricidae) как результат гибридогенеза, Онищук И.П. (2007)
Ковалева И.М. - Вклад кожи летательных перепонок в общий газообмен у рукокрылых (Сhiroptera), Тараборкин Л.А. (2007)
Сківка Л.М. - Реакція лімфоїдних органів мишей на тейхоєву кислоту Staphylococcus aureus Wood 46 у нормі і при пухлинному рості, Позур В.В., Сенчило Н.В., Рудик М.П., Фурзікова Т.М. (2007)
Дмитренко Н.П. - Изучение возможности эндогенного синтеза формальдегида из креатина у людей в зависимости от их инфицированности Хеликобактером пилори, Шандренко C.Г., Кишко Т.О. (2007)
Кучмеровская Т.М. - Системные биохимические нарушения при экспериментальном аллергическом энцефаломиелите, Гурина Н.М., Шиманский И.А., Донченко Г.В., Супрун С.М., Клименко А.П. (2007)
Редчук Т.А. - Клонування та експресія білків Mycobacterium bovis MPB63 і MPB83 у клітинах Escherichia coli, Олійник О.С., Кабернюк А.А., Буркальова Д.О., Романюк С.І., Колибо Д.В., Комісаренко С.В. (2007)
Цимбалюк О.В. - Каліксарен біс-гідроксиметилфосфонова кислота змінює механокінетичні параметри скорочення кільцевих гладеньких м'язів caecum щура, що викликані ацетилхоліном, Онуфрийчук О.В., Мірошниченко М.С., Черенок С.О., Кальченко В.І., Костерін С.О. (2007)
Пастер І.П. - Функціональна характеристика мікроінкапсульованої тканини аденоми паращитовидної залози людини в умовах in vitro (2007)
Гримич М. - Литовський Статут і звичаєве право. (Про співвідношення кодифікованого права і звичаєво-правової традиції) (2001)
Нирко О. - Доля українських кобзарів-бандуристів на Кубані. Неповний реєстр кубанських кобзарів-бандуристів (складений Олексієм Нирко) (2001)
Стяжкина О. - Сміхова культура України другої половини ХХ століття: освоєння жіночого образу (2001)
Борисенко М. - До проблеми осмислення тоталітарної культури (2001)
Китова С. - Семіотика українського рушника (2001)
Даниленко О. - Українська еміграція в Чехословаччині (1920-і роки): соціокультурний аспект (2001)
Галько О. - Традиції укладення шлюбу бойків Карпат (кінець ХІХ – перша половина ХХ століття) (2001)
Мандарич Б. - Анализ белорусской и македонской свадебной обрядности в рамках коммуникационной триадической структуры Ван Геннепа (2001)
Мирончук А. - Програмні документи українських автономістів другої половини XVIII століття (2001)
Філінюк А. - Суспільно-політичне становище селян Правобережної України на межі XVIII–XIX століть (2001)
Щербак Н. - Асиміляційна політика царизму на Правобережній Україні (друга половина ХІХ століття) (2001)
Лободаєв В. - Організація та діяльність київського робітничого Вільного козацтва (листопад 1917 – січень 1918) (2001)
Перерва В. - Національний фактор у освітній діяльності духовенства у Київській та Фінській єпархіях в ХІХ столітті (2001)
Ковач Л. - Співробітництво прикордонних областей України з воєводствами Республіки Польща у 1991–1999 роках (2001)
Лозинська І. - Зерно у зимовій обрядовості українців (2001)
Розовик Д. - Патріотичне виховання українського народу в процесі культурного будівництва у 1917–1920 роках (2001)
Тучинський В. - Етнокультурний розвиток молдавської національної меншини Півдня України в другій половині ХІХ – початку ХХ століття (2001)
Горбань Т. - Прибалтійський етнічний елемент в суспільно-політичному житті України на межі 10–20-х років ХХ століття (2001)
Суліменко О. - Українсько-німецькі взаємовпливи у господарському та культурному житті Волині (кінець ХІХ – початок ХХ століття) (2001)
Козерод О. - Єврейська колонізація Криму в 1921–1926 роках (2001)
Козуб Л. - Погляди М.П.Драгоманова на розвиток українського національного руху в першій половині ХІХ століття (2001)
Скиба М. - Рецензія на навчальний посібник професора кафедри етнології та краєзнавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка д.і.н. Борисенко В.К. "Традиції і життєдіяльність етносу. На матеріалах святково-обрядової культури українців" (2001)
Від редколегії (2008)
Шрайбер А. А. - Современные и перспективные технологии добычи угля, Редькин В. Б. (2008)
Ленчевський Є. А. - Нові метди управління на основі систем контролю фазових кутів δ1-N напруг у головних вузлах енергосистеми (2008)
Новосельцев О. В. - Загальні риси та специфічні відмінності паливно-енергетичних балансів країн Європи та України в розрізі інтеграційних тенденцій в європейській енергетиці, Каплін М. І. (2008)
Ковецкиий В. М. - Газотурбинные двигатели в энергетике: достижения, особенности, возможности, Ковецкая Ю. Ю. (2008)
Євтухова Т. О. - Сучасний стан комунальної енергетики України, Симборський А. І. (2008)
Шрайбер А. А. - Моделирование абразивного износа конвективных теплообменных поверхностей котла, Яценко В. П. (2008)
Дубровський В. В. - Дослідження гідравлічних характеристик відцентрованих форсунок градирень і шляхи їх покращення, Підвисоцький О. М. (2008)
Бабін М. Є. - Емісія оксидів азоту в теплоенергетичних установках, Дубовський С. В., Коберник В. С., Рейсіг В. А. (2008)
Махотило К. В. - Оценка возможности создания теплоаккумуляционной установки на базе мазутных баков ТЭЦ (2008)
Левчук А. П. - Оптимизация работы системы центрального теплоснабжения как решение нелинейной сетевой транспортной задачи, Боцула Д. О., Загурский В. Г., Левчук Ю. А. (2008)
Ковецкий В. М. - Энергетическая эффективность технологий парогазотурбинных установок (2008)
Дрьомін В. П. - Аналіз витрат палива блоками ТЕС і можливостей їх економії при регулюванні електроспоживання, Костенко Г. П., Згуровець О. В. (2008)
Макаров В. М. - Аналіз стану засмічення вугілля в процесі його видобування (2008)
Кулик М. М. - Аналіз та оцінка наслідків прийняття Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про електроенергетику" та до Закону України "Про альтернативні джерела енергії" (щодо встановлення спеціальних ("зелених") тарифів на електричну і теплову енергію), Костюковський Б. А., Шульженко С. В., Кобрін П. П. (2008)
Баранник А. Ф. - Про точні розв'язки нелінійного хвильового рівняння, Баранник Т. А., Юрик І. І. (2007)
Вирченко Н. А. - О разрешимости в замкнутой форме нелокальной задачи для уравнения смешанного типа второго рода, Репин О. А. (2007)
Курдаченко Л. А. - Про обмежено артінові фінітарні модулі, Субботін І. Я., Чупордя В. А. (2007)
Сейфуллин Т. Р. - Точечные косизигии системы полиномов (2007)
Слынько В. И. - Об устойчивости приближенных решений нечетких дифференциальных уравнений в пространстве E2 (2007)
Ляшко С. І. - Лагранжово-ейлеровий підхід до розв'язання оберненої задачі конвективної дифузії, Клюшин Д. А., Семенов В. В., Шевченко К. В. (2007)
Скобелев В. В. - Исследование структуры множества линейных БПИ-автоматов над кольцом Zpk (2007)
Божко А. Е. - О трансформации консервативных колебательных звеньев в диссипативные в электродинамических и электромагнитных вибростендах (2007)
Борисюк А. О. - Генерація звуку обмеженою областю збуреної течії в нескінченній прямій жорсткостінній трубі кругового поперечного перерізу. Спрощена форма розв'язку (2007)
Поляков В. Л. - Промачивание слоистого грунта с образованием на его поверхности слоя воды (2007)
Шульга М. О. - Про антиплоску задачу лінеаризованої магнітострикції феритів з феромагнітним резонансом (2007)
Булавін Л. А. - Спостереження іон-фосфатних коливань макромолекули ДНК, Волков С. Н., Кутовий С. Ю., Перепелиця С. М. (2007)
Ломпей Р. Р. - Випромінювання точкового заряду та принцип еквівалентності, Симулик В. М. (2007)
Божко А. Е. - К задаче о переходных процессах в цепных схемах с учетом особых разложений скачкообразных напряжений (2007)
Півняк Г. Г. - Розподіл електричної активної потужності окремого електроспоживача на ділянках енергосистеми, Волков О. В., Мирошниченко О. Г. (2007)
Засимчук Е. Э. - Гармонический анализ субструктурных параметров деформированных металлов, Засимчук В. И., Гонтарева Р. Г., Турчак Т. В., Тарасенко Л. В. (2007)
Гордиенко В. В. - О температуре солидуса пород мантии, Гордиенко И. В. (2007)
Дерябин Н. И. - Геодинамическое развитие структур Украины (2007)
Лукин А. Е. - О включениях природных высокотемпературных сплавов со структурами твердофазного распада в коллекторах нефти и газа на больших глубинах (2007)
Скорик А. Н. - Геолого-геохимические особенности алевролитов майкопа Керченского полуострова, Байраков В. В. (2007)
Фомин Ю. А. - Два типа рудной минерализации золото-полиметаллического рудопроявления Балки Широкой (Среднее Приднепровье), Демихов Ю. Н., Лазаренко Е. Е., Блажко В. И. (2007)
Вишневська Ю. П. - Залежність швидкості анодної іонізації заліза від потенціалу в сульфатних електролітах, Ткаленко Д. А., Бик М. В., Присяжний В. Д. (2007)
Гуменная М. А. - Влияние химической природы концевых групп на структуру и свойства амино- и гидроксилсодержащих олигомерных силсесквиоксанов, Шевчук А. В., Бойчук В. В., Клименко Н. С., Шевченко В. В. (2007)
Обертас И. А. - Моделирование процессов умягчения воды на катионитовых фильтрах, Олейник А. Я. (2007)
Суховєєв О. В. - Біс(N-фенілантранілати) металів в обриві ланцюгів окиснення органічних сполук, Ковтун Г. О., Суховєєв В. В. (2007)
Руденко Л. И. - Трансурановые элементы в жидких радиоактивных отходах из объекта ''Укрытие'', Джужа О. В., Хан В. Е. (2007)
Андреев И. О. - Стабильность генома высокопродуктивных клеточных линий раувольфии змеиной при длительном выращивании in vitro, Адноф Д. М., Спиридонова Е. В., Кунах В. А. (2007)
Артеменко О. А. - Експресія генів δ-циклінів у кореневій меристемі проростків гороху (Pisum sativum L.) за умов кліностатування, Кордюм Є. Л. (2007)
Ткачук З. Ю. - Вплив препаратів дріжджової РНК на репродуктивну здатність мишей, Яковенко Т. Г., Семерникова Л. І., Шаповал С. О., Артеменко В. С. (2007)
Швець Ю. В. - Реакція органів та тканин імунної системи кролів на різні режими імунізації BCG, Шпак Є. Г., Сківка Л. М., Позур В. К. (2007)
Сливчук С. Р. - Оригінальний підхід до синтезу арилсульфонілзаміщених аналогів ациклонуклеозидів, Броварець В. С., Драч Б. С. (2007)
Черкашина Д. В. - Прооксидантно-антиоксидантний баланс у печінці щурів після холодової ішемії в присутності 2,4-динітрофенолу та наступної реперфузії, Ткачова О. М., Сомов О. Ю., Лебединський О. С., Семенченко О. А., Грищенко В. І., Петренко О. Ю. (2007)
Орел В. Е. - Нелінійна динаміка емісії крові хворих на пухлини трофобласта, Ціп Н. П., Воробйова Л. І., Дзятковська Н. М., Романов А. В., Мельник Ю. Г. (2007)
Від редколегії (2008)
Дубовской С. В. - Современные проблемы и перспективы развития тепловой энергетики (2008)
Шульженко С. В. - Особливості розрахунку вартісних показників у задачах прогнозування розвитку електроенергетичних систем за ринкових умов їх функціонування (2008)
Костюковський Б. А. - Формування узгоджених прогнозів розвитку економіки та енергетики з використанням оптимізаційних моделей, Максимець О. О., Спітковський А. І., Сас Д. П., Парасюк М. В. (2008)
Костюковський Б. А. - Прогнозування розвитку газової промисловості в умовах ринкових та екологічних обмежень, Лещенко і. Ч. (2008)
Григор'єв Р. В. - Перспективні напрями використання інтелектуальних мереж локальної енергетики (2008)
Дубровский В. В. - Теплообмен с воздухом пленки жидкости, стекающей по плоской поверхности со сферическими углублениями, Подвысоцкий А. М., Шрайбер А. А. (2008)
Білодід В. Д. - Деякі розрахунки щодо енергетичної ефективності біопалив, Тарасенко П. В. (2008)
Білодід В. Д. - Мала енергетика та її значення в регіональних системах майбутнього, Таранець К. В. (2008)
Соколовська І. С. - Оцінювання ефективності розроблення і впровадження стандартів у сфері енергетики (2008)
Нечаєва т. П. - Фактори екологічного впливу електроенергетичних об'єктів на довкілля, Шульженко С. В., Сас Д. П., Парасюк М. В. (2008)
Кулик М. Н. - Замечания и предложения ко Второму национальному сообщению Украины по вопросам изменения климата, Костюковский Б. А. (2008)
Маляренко О. Є. - Про методологію розробки програм енергоефективності та енергозбереження і недоліки при їх створенні (2008)
Вірченко Н. О. - Про узагальнену конфлюентну гіпергеометричну функцію Ψτ,β(a;c;z), Лисецька О. М. (2007)
Діксон М. Р. - Локально узагальнено радикальні групи з обмеженнями на деякі ранги, Курдаченко Л. А., Поляков М. В. (2007)
Король І. І. - Існування і наближена побудова розв'язків крайових задач, Перестюк М. О. (2007)
Рязанов В. И. - Слабо плоские границы в метрических пространствах, Салимов Р. Р. (2007)
Шевченко А. И. - Об одной проблеме минимума со свободной границей, Миненко А. С. (2007)
Божко А. Е. - Элементы прикладной теории электромагнитных дефектоскопов, Полищук О. Ф. (2007)
Григор'єва Л. В. - Про динамічну задачу двох вільних циліндричних магнітів та її Maple-моделюванння, Козоріз В. В., Козоріз О. В., Ляшко С. І. (2007)
Панкратова Н. Д. - Экспертное оценивание многофакторных рисков в технологическом предвидении, Недашковская Н. И. (2007)
Божко А. Е. - Модифицирование формулы амплитуд колебаний якоря электромагнитного вибровозбудителя (2007)
Лила Д. М. - О построении матричнозначной функции Ляпунова для линейной системы с квазипериодическими коэффициентами, Слынько В. И. (2007)
Ложкин В. Н. - Ограничения метода малого параметра изучения упругопластического состояния широкой полосы с круговым отверстием, Кодак Н. И. (2007)
Меньшиков В. А. - Задача механики разрушения для биматериала с круговой межфазной трещиной под воздействием волны растяжения—сжатия (2007)
Яремченко C. M. - Про розв'язання двовимірних крайових задач статики некругових циліндричних оболонок в уточненій постановці із застосуванням сплайн-функцій (2007)
Животова Е. Н. - Исследование физических состояний водных растворов оксиэтилированных производных ацетамида со степенью полимеризации n = 1 и n = 7 ÷ 8 методом оптической криомикроскопии, Кулешова Л. Г., Зинченко А. В., Чеканова В. В. (2007)
Обиход Т. В. - Спектры суперструн (2007)
Півняк Г. Г. - Уточнений розрахунок втрат електроенергії в енергосистемі, Волков О. В., Мирошниченко О. Г. (2007)
Кущевская Н. Ф. - Магнитные Fe–Co–Ni наночастицы, полученные восстановлением из смеси оксалатов, Перекос А. Е., Уварова И. В., Войнаш В. З., Ефимова Т. В., Польшин Э. В., Кущевский А. Е., Олешко А. И., Бабутина Т. Е. (2007)
Дерябин Н. И. - Геодинамическое развитие Крыма (2007)
Довбнич М. М. - Влияние вариаций ротационного режима Земли и лунно-солнечных приливов на напряженное состояние тектоносферы (2007)
Кулиш Е. А. - Гидротермально-осадочные образования в золотоносных черносланцевых комплексах, Парада С. Г. (2007)
Скрипалева Е. А. - Межгодовая изменчивость структуры вод юго-восточной части тропиков Тихого океана в связи с событиями Эль-Ниньо (2007)
Сахацький О. І. - До можливостей оцінювання зволоженості земного покриття за багатоспектральними космічними зображеннями оптичного діапазону на прикладі території України, Станкевич С. А. (2007)
Босак В. З. - Заряджені полісульфонові ультрафільтраційні мембрани, сформовані в присутності іоногенних поверхнево-активних олігомерів, Вакулюк П. В., Бурбан А. Ф., Ісаєв С. Д., Вортман М. Я., Клименко Н. С., Шевченко В. В. (2007)
Игнатова Т. Д. - Влияние пространственных ограничений на микрофазовое разделение в последовательных полу-ВПС, Липатов Ю. С., Алексеева Т. Т., Сорочинская Л. А. (2007)
Суховєєв О. В. - Каталіз обриву ланцюгів окиснення 1,3-циклогексадієну біс(N-фенілантранілатами) неперехідних металів, Ковтун Г. О., Суховєєв В. В. (2007)
Поліщук Л. М. - Силікагель з іммобілізованим полііоненом у визначенні аніонних комплексів Au(III), Яновська Е. С., Янишпольський В. В., Тьортих В. А., Сухий К. М., Бурмістр М. В. (2007)
Гостюхина О. Л. - Влияние тетрадецилтриметиламмоний бромида на состояние ферментной системы антиоксидантной защиты тканей черноморского моллюска Mytilus galloprovincialis Lam., Солдатов А. А., Головина И. В. (2007)
Ємельянов В. І. - Здатність рослин проводити світло до ризосфери, Рашидов Н. М., Романенко П. О., Сакада В. І., Гродзинський Д. М. (2007)
Кисленко Ю. І. - Нейрофізіологічне підгрунтя структурної організації мовного матеріалу (2007)
Прядкіна Г. О. - Онтогенетичні зміни вмісту ксантофільних пігментів у листках ярої пшениці залежно від рівня азотного живлення, Шадчина Т. М. (2007)
Таширев А. Б. - Полирезистентность и сверхустойчивость к тяжелым металлам антарктических микроорганизмов, Матвеева Н. А., Романовская В. А., Таширева А. А., Рокитко П. В. (2007)
Лизогуб В. Г. - Особливості жирнокислотного спектра ліпопротеїнів високої щільності у пацієнтів з метаболічним синдромом, Волошина О. О., Брюзгіна Т. С., Лизогуб Г. В., Бондарчук О. М., Левіщенко О. С. (2007)
Пампуро В. И. - Управление безопасностью объектов атомной энергетики согласно концепции виртуальной аварии (2007)
Сімчук А. П. - Диференціальна життєздатність генотипних класів зеленої дубової листовійки залежно від генотипу кормової рослини (2007)
Дегтярев С. П. - Необходимые и достаточные условия мгновенной компактификации носителя решения и двусторонние оценки его размеров в задаче Коши для параболического уравнения с двойной нелинейностью и абсорбцией (2007)
Дмитришин М. І. - Абстрактні простори Бєсова, асоційовані із замкненими операторами в банахових просторах, Лопушанський О. В. (2007)
Макаров В. Л. - Про континуальні вузли інтерполювання формул типу Ньютона та Ерміта в лінійних топологічних просторах, Хлобистов В. В., Демків І. І. (2007)
Мартынюк А. А. - К теории практической устойчивости по трем мерам, Чернецкая Л. Н. (2007)
Савчук В. В. - Наближення деяких класів голоморфних функцій середніми Фейєра (2007)
Грицик В. В. - Математичні моделі алгоритмів і реалізація Ateb-функцій, Назаркевич М. А. (2007)
Козоріз В. В. - Динамічна магнітна система сфероїд — вільний диполь та її Maple-моделювання, Козоріз О. В., Ляшко С. І. (2007)
Бондаренко А. А. - Об одном методе определения комплексных корней дисперсионных уравнений (2007)
Гавриленко Г. Д. - Свободные колебания гладких цилиндрических оболочек с локальными осесимметричными прогибами, Мацнер В. И. (2007)
Коханенко Е. Ю. - Устойчивость пластины с трещиной при неоднородном докритическом состоянии (2007)
Никитина Н. В. - Случайные движения бистабильного осциллятора с периодическим воздействием (2007)
Рожок Л. С. - Шаруваті порожнисті циліндри з гофрами в поперечному перерізі при дії локального навантаження (2007)
Аверков Ю. О. - Пучковая неустойчивость в левых средах, Яковенко В. М. (2007)
Еременко З. Е. - Автоколебательная система на основе объемных резонаторов, подобных неустойчивым бильярдам Синая и Бунимовича, Ганапольский Е. М. (2007)
Авраменко A. A. - Ренормгрупповой анализ нестационарной турбулентности (2007)
Божко А. Е. - Об аналитической интерпретации процессов в RL-, RC-цепях с учетом особого разложения входных прямоугольных импульсов (2007)
Фирстов С. А. - Уравнение индентирования, Горбань В. Ф., Печковский Э. П., Мамека Н. А. (2007)
Вальтер А. А. - Кристаллохимический фактор прочности удержания радиогенного 187Os в структуре рениеносных молибденитов, Писанский А. И., Подберезская Н. В. (2007)
Іваницький В. П. - Вплив упорядкування розподілу катіонів у А- та октаедричних позиціях на радіаційну стійкість натрієвих амфіболів, Литовченко А. С., Бондаренко Г. Н., Польшин Е. В. (2007)
Мостовой В. С. - Оптимальные оценки параметров микросейсмического фона (2007)
Фомин В. В. - Исследование сгонно-нагонных колебаний уровня Азовского моря с использованием прогностических полей ветра, Шульга Т. Я. (2007)
Климов В. В. - Способ получения низкотемпературного пьезокерамического материала на основе цирконата-титаната свинца, Селикова Н. И., Скирдина И. К., Бронников А. Н., Штонда А. С. (2007)
Клименко Н. С. - Исследование смеси олигомерных си-лсесквиоксанов методами гельпроникающей хроматографии и матричной лазерно-активированной десорбционно/ионизационной масс-спектрометрии, Гуменная М. А., Шевчук А. В., Бойчук В. В., Снегир С. В., Покровский В. А., Шевченко В. В. (2007)
Ковтун Г. О. - Механізм інгібуючої дії фулерену C60 при окисненні бензилового спирту, Жила Р. С., Каменєва Т. М. (2007)
Корнілович Б. Ю. - Нестаціонарні електрокінетичні процеси в природних дисперсних системах, Міщук Н. О., Маковецький О. Л., Спасьонова Л. М., Завгородній В. А. (2007)
Грищенко В. И. - Влияние предварительного замораживания и низкотемпературного хранения на взаимодействие ацетилхолинэстеразы с озоном, Дюбко Т. С., Зинченко В. Д. (2007)
Дворщенко О. С. - Моделювання ксеногенних клітинних систем на твердих фазах з використанням пухлиноасоційованих та ембріональних антигенів і їх застосування в протипухлинній терапії, Діденко Г. В., Чередарчук О. І., Потебня М. Г., Вотякова І. А., Голуб О. А. (2007)
Межжерин С. В. - Диплоидно-полиплоидный комплекс С. auratus — carassius карповых рыб (Cyprinidae) в фауне Украины, Кокодий С. В. (2007)
Кучменко О. Б. - Дія адріаміцину на біоенергетичні процеси в тканинах печінки та серця щурів і її корекція попередниками та модуляторами біосинтезу убіхінону, Петухов Д. М., Донченко Г. В. (2007)
Мельничук Д. О. - Порівняльна оцінка впливу препаратів на основі фосфоліпідів різного походження на фосфоліпідний склад печінки за токсичного гепатиту мишей, Грищенко В. А., Литвиненко О. М. (2007)
Гудков Д. И. - Радионуклиды в рыбе Зоны отчуждения Чернобыльской АЭС, Каглян А. Е., Назаров А. Б., Кленус В. Г. (2007)
Титул, зміст (2013)
Дідик Я. М. - Формування української термінології у царині відпочинку і туризму (2013)
Домбровський В. С. - Гіпотеза ефективного ринку як сучасна концепція фондового ринку, Пластун О. Л., Пластун В. Л. (2013)
Карапейчик И. Н. - Классификация потенциалов экономических субъектов: методологические аспекты и возможные решения (2013)
Мельник О. Г. - Антисипативне управління підприємствами на засадах слабких сигналів, Адамів М. Є. (2013)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського