Гордієнко Т. - Формування фінансової структури лізингової компанії (2009)
Муравський В. - Застосування інформаційних технологій у первинному обліку торговельних, розрахункових і транспортних операцій (2009)
Шевчук О. - Еволюція наукових підходів до управління витратами (2009)
Бадах Ю. - Конотопська битва в історіографії (до 350-річчя битви) (2009)
Притуляк П. - Формування української грошової системи у добу гетьманату (квітень – листопад 1918 р.) (2009)
Ванюшина О. - Серіал як феномен масової культури (2009)
Ліпін М. - Патріотизм: спокуса ідеологією (2009)
Крамар Т. - Індивідуальні виміри свободи особистості (2009)
Девтерова С. - Гуманістична інтенційність інтернет-комунікацій (2009)
Резюме (2009)
Оборський Г. О. - Слово про першого ректора. (Постановка проблеми) (2012)
Сухотеріна Л. І. - Відомий український економіст Стефан Михайлович Ямпольський (1906–1998) (2012)
Голудець Г. М. - Історія кафедри історії та етнографії України ОНПУ у конференціях (2012)
Гончарук Г. І. - Наукові дослідження на кафедрі історії та етнографії України Одеського національного політехнічного університету (2012)
Моісеєва Т. М. - Кафедра історії та етнографії України ОНПУ: деякі аспекти історії та діяльності (2012)
Сухотеріна Л. І. - Відомий український історик – Григорій Іванович Гончарук (з нагоди 75-річчя з дня народження та 30-річчя перебування на посаді завідувача кафедри Одеського національного політехнічного університету) (2012)
Гончарук Т. Г. - Одеса в історії чумацького промислу XVI–XIX ст. (2012)
Мельник О. В. - Вища жіноча медична освіта і навчальний процес на Одеських ВЖК та ОВЖМК: між приватним та суспільно-корисним (1910–1917 рр.) (2012)
Реєнт О. П. - Український національний рух у Російській імперії та політика державної влади з "українського питання" у модерну добу (2012)
Федорова А. І. - Святочний цикл у липован Українського Подунав’я (на експедиційних матеріалах) (2012)
Гончарук А. Г. - Про якість наукових досліджень (2012)
Женгал К. В. - Проблеми діяльності морських профспілок в умовах становлення незалежності України (2012)
Козаченко О. М. - Виникнення альтернативного Руху в Одесі (2012)
Кучерук М. С. - Що потрібно змінити українцям: політичну систему, економічний лад чи власну свідомість? (2012)
Лопаков В. С. - Стан розвитку державного пенсійного забезпечення України в сучасних умовах (2012)
Шановська О. А. - Про особливості виховання останнього радянського покоління (2012)
Шипотілова О. П. - Політичні заходи Миколаївської крайової організації Народного Руху України протягом 1993–1994 рр. (2012)
Кулікова Л. Б. - Втілення ідей гуманізму та цінностей культури античності у європейських системах освіти в період середньовіччя (2012)
Мамонтова Е. В. - Символ у дискурсі німецького Просвітництва: політологічний аспект (2012)
Діденко Ю. В. - Самвидавний літопис відродження української держави 1989 рік (2012)
Іваніченко Л. М. - Бачення анетівської культури В. Станко та ученими-археологами (2012)
Кіндрачук Н. М. - Значення НРУ в здобутті незалежності України (1989–1991 рр.): джерельна база дослідження (2012)
Кожанов А. В. - Протидія комуністичної влади створенню Народного Руху України на сторінках преси (2012)
Кривдіна І. Б. - Шляхи вирішення національного питання в доробку Левка Лук’яненка (2012)
Цвілюк С. А. - Історична документалістика про УПА одеських дослідників (2012)
Овсієнко С. Л. - Деревінський В. Вячеслав Чорновіл. Нарис портрета політика: монографія / В. Деревінський. – Тернопіль: Джура, 2011.– 224 с., Мардаренко О. В. (2012)
Акимов А. М. - Физико-химические основы деградации оборудования конденсатно-питательного тракта и теплообменных труб парогенераторов, Магдыч Е. А., Лямцева И. В. (2013)
Инюшев В. В. - Анализ нарушений в работе АЭС, связанных со старением оборудования, Печерица А. В., Печерица Л. М. (2013)
Мазурок А. С. - Анализ методов моделирования локальных теплогидравлических процессов в элементах ЯППУ, Алексеев Ю. П. (2013)
Пучков В. Н. - Оперативный способ оценки влияния состава системы регенерации ЯЭУ АЭС на ее экономичность (2013)
Саркисов А. А. - , Антипов С. В., Высоцкий В. Л., Калинин Р. И., Кобринский М. Н., Шведов П. А. Методология стратегического планирования при выводе из эксплуатации объектов использования атомной энергии (2013)
Свириденко И. И. - Термосифонный теплообменник СПОТ первого контура ВВЭР-1000, Сухов А. К., Шевелев Д. В., Поляков А. В. (2013)
Ткач С. Н. - Оптимизация конструктивных характеристик забортного охладителя на основе сравнительного анализа удельной эффективности теплообмена (2013)
Бейнер Н. В. - Классификация водоемов, предназначенных для охлаждения циркуляционных вод на АЭС, Бейнер П. С. (2013)
Гарбазей О. А. - Флуктуирующая асимметрия черноморских акарциид как один из показателей экологического состояния гидросферы, Загородняя Ю. А. (2013)
Замыслова Т. Н. - Оценка эффективности флокулянта марки BESFLOC K051C для обработки воды реки Стырь (РАЭС), Магдыч Е. А., Федорова С. А., Чугай И. А. (2013)
Мороз В. А. - Особенности моделирования гидротермического режима водоемов-охладителей АЭС, Беженар Р. В., Наземцева Г. И. (2013)
Радкевич В. В. - Моделирование динамики распространения технологических выбросов из градирни с учетом влагосодержания окружающей среды, Трифонов А. Г. (2013)
Сидоренко В. Л. - Деякі аспекти визначення рівнів забруднення навколишнього природного середовища продуктами аварії на складі боєприпасів (2013)
Чекмарева Т. М. - Экологическая оценка рекреационных ландшафтов прибрежных территорий Крыма (2013)
Черкашина Н. И. - Эффективность поглощения ионов металлов сорбентами на основе лигнина (2013)
Щекатурина Т. Л. - Определение качества дизельного топлива марки Л-0,5-62, Гладких Л. В. (2013)
Алексеик Е. С. - Визуализация процессов массопереноса в пульсационных тепловых трубах, Кравец В. Ю. (2013)
Бондарец С. В. - Оценивание качества морфологии исходных подложек и структур с незарощенными квантовыми точками методом атомно-силовой микроскопии, Быковский С. Ю., Марончук И. И., Петраш А. Н., Саникович Д. Д. (2013)
Буря А. И. - Исследование влияния длины волокна аримид и температуры переработки на ударную вязкость органопластиков, Ткаченко Э. В., Кузнецова О. Ю. (2013)
Маник В. С. - Сорбция кобальта краун-эфирами, иммобилизированными в полимерной матрице, Довгий И. И., Ляпунов А. Ю. (2013)
Орыняк И. В. - Определение площади раскрытия трещины и скорости истечения среды в рамках концепции "течь перед разрушением" для трубопроводов АЭС, Яковлева Е. С., Дубик Я. Р. (2013)
Сиваков В. И. - Изменение профиля скоростей в газовом потоке цилиндрического канала значительной протяженности, Сиваков И. В., Браславский Ю. В. (2013)
Кувшинов В. В. - Перспективы развития солнечной энергетики в Крыму (2013)
Хоменко И. М. - Новая методика учета климатических условий при расчетах энергетической экспозиции солнечного излучения, Сафонов В. А. Хоменко А. М. (2013)
Кротов К. В. - Модель многоуровневого программирования построения расписаний обработки требований комплекта одного наименования (при формировании групп партий) (2013)
Маловик К. Н. - Инструментальное средство для оценивания вероятности ошибок второго рода при оценке состояний оборудования АЭС, Скатков И. А. (2013)
Сапожников Н. Е. - Вероятностные вычислительные модели, Моисеев Д. В., Шокин А. Г., Барановский Ю. А. (2013)
Марончук И. И. - Топологические состояния в деформированных сферических квантовых точках, Петраш А. Н. (2013)
Хромов В. Г. - Оценка точности метода гармонического баланса при анализе затухающих колебаний, Хромов О. В. (2013)
Титул, зміст (2009)
Пашко П. - Реалізація функцій митної політики України в умовах глобалізації (2009)
Олешко А. - Міждержавне регулювання національних економік в умовах глобальної фінансової кризи (2009)
Боровікова М. - Інвестиційна діяльність і капіталізація комерційних банків у період дестабілізації економіки України (2009)
Бугаєнко Н. - Особливості державної підтримки національного виробництва в умовах економічної кризи (2009)
Бояринова К. - Фінансове забезпечення інноваційного розвитку України (2009)
Потеряйло І. - Середньострокове планування в бюджетному процесі України (2009)
Індутна К. - Книжковий ринок в Україні: стан розвитку та напрями державного регулювання (2009)
Микитенко Н. - Особливості проектування операційної системи у сфері послуг (2009)
Кочубей Д. - Оцінка ефективності функціонування логістичної 0 системи торговельних підприємств (2009)
Наквасюк Н. - Непараметрична оцінка моделі процесу життя (існування) на основі поперечних даних (2009)
Клапків Л. - Ризикове середовище діяльності страхової компанії (2009)
Макогон В. - Методологічні аспекти формування доходів місцевих бюджетів (2009)
Бугаєнко В. - Проблеми державного фінансового аудиту діяльності бюджетних установ (2009)
Безверхий К. - Класифікація непрямих витрат у системі управлінського обліку (2009)
Мордас І. - З історії становлення фінансової науки в Україні (2009)
Резюме (2009)
Титул, зміст (2009)
Кіндзерський Ю. - Цілі, інструменти та моделі промислової політики в економічних перетвореннях (2009)
Похилюк В. - Економічна безпека країни в епоху глобалізації (2009)
Криштоф Н. - Формування та реалізація дієвої державної політики розвитку українського підприємництва (2009)
Губіна В. - Розвиток зовнішньоекономічних зв'язків регіону в умовах зростання відкритості національної економіки (2009)
Лігоненко Л. - Світові тенденції розвитку підприємницької активності та українські реалії (2009)
Дрига С. - Антиінноваційний стан вітчизняної системи підприємництва (2009)
Ляпін Д. - Лібералізація економіки та розвиток малого підприємництва в Україні (2009)
Бойко М. - Методологічні основи формування ціннісно орієнтованого управління підприємствами (2009)
Білявський В. - Підвищення рівня соціальної відповідальності торговельного підприємства (2009)
Мельниченко А. - Проблеми розвитку титульного страхування в Україні (2009)
Головіна Я. - Вплив світової фінансової кризи на розвиток корпоративного управління в банках (2009)
Алексєєва А. - Розкриття інформації за сегментами діяльності підприємства у міжнародних і національних стандартах, Ігнатенко Т. (2009)
Попадюха Н. - Посилення статусу облікових підрозділів через запровадження інституту державних бухгалтерів (2009)
Резюме (2009)
Бережной Д. А. - Анализ нормативной базы при прогнозировании нестабильности метрологических характеристик измерительных каналов АЭС, Маловик К. Н., Котеленец В. Г. (2013)
Браславский Ю. В. - Оценка эффективности дополнительных средств защиты реакторов ВВЭР-1000 (2013)
Емец О.З. - Анализ газодинамической структуры потока и природы возмущающих сил в рабочих лопатках последней ступени ЦНД турбины К-1000-60/3000 (2013)
Мирошниченко С. Т. - Дополнительные активные системы циркуляции вод охлаждения прудов-охладителей энергетических предприятий, на примере Хмельницкой АЭС, Швец А. П. (2013)
Назаренко В. Н. - Обеспечение ресурсосберегающего пуска и самозапуска приводного двигателя главного циркуляционного насоса атомной электростанции, Назаренко К. В. (2013)
Скуляр Д. Н. - Совершенствование моделирования аварийных процессов в реакторной установке с ВВЭР-1000 путем внедрения квази-трехмерной модели внутрикорпусных устройств реактора, Шевелев Д. В. (2013)
Сычев Е. Н. - Теплообменные аппараты АЭС. Моделирование процессов, контроль технического состояния, Пухлий В. А., Пичугова Л. Н. (2013)
Швец А. П. - Гравитационые фильтры технической воды охлаждения байпасного типа, Мирошниченко С. Т., Глушкова Е. В. (2013)
Азаренко Е. В. - Факторы, определяющие экологическую обстановку в районах свала морских глубин северо-западной части Черного моря, Чернявская С. А., Гончаренко Ю. Ю. (2013)
Акимов А. М. - Сорбционные технологии переработки жидких радиоактивных отходов, кубовых остатков и солевого плава, Котельникова С. А. (2013)
Андреенко Т. И. - Вселенцы Черного моря и экологическая безопасность (2013)
Косовская М. А. - Организация фитомониторинга г. Севастополя, Хренова Т. К., Григорьева В. Н. (2013)
Матузаева О. В. - Принципы построения систем экологического мониторинга в различных районах Черного моря, Гончаренко Д. Г., Дивизинюк М. М. (2013)
Ничкова Л. А. Добровольская Е. В. - Исследование влияния опасных экологических факторов на заболеваемость жителей Запорожского региона, Никитин А. А., Федосеенко И. А. (2013)
Третьякова Л. В. - Экологические характеристики проливных зон Черного моря, Лазаренко С. В., Ожиганова М. И. (2013)
Храброва Е. А. - Влияние концентрации извести на очистку сточной воды стадии сополимеризации стирола и дивинилбензола предприятий по производству ионообменных смол, Омельчук Ю. А., Гомеля Н. Д. (2013)
Чекмарева Т. М. - Экологическая оценка антропогенной преобразованности ландшафтов пгт Кача севастопольского региона Крыма, Сидорова М. А. (2013)
Цымбал И. М. - Динамика выделения органических веществ из листового опада в условиях избыточного увлажнения, Кучерик Г. В. (2013)
Анипко О. Б. - Комплекс мероприятий по контролю массы артиллерийских выстрелов унитарного заряжания как элемент системы мониторинга их пороховых зарядов при длительном хранении, Хайков В. Л., Вертелецкий В. Ф. (2013)
Афанасьев А. В. - О возможности использования существующих сетей мобильной телефонной связи для дистанционного внешнего контроля радиационной обстановки, Тарасов Е. В. (2013)
Бондарец С. В. - Исследование зависимости размеров квантовых точек от технологических параметров их выращивания в процессе жидкофазной эпитаксии, Быковский С. Ю., Довгаленко В. В., Марончук И. И. (2013)
Ефремов С. Н. - Анализ истечения кондиционированного воздуха через доводочно-раздаточное устройство в судовое помещение, Мальчиков А. И., Тимофеев В. А., Гончар А. Б. (2013)
Клыков А. Е. - Смещения кровли протяженной выработки (2013)
Лапа М. В. - Підвищення якості планування та проведення поточних і капітальних ремонтів виробничих будівель, споруд на АЕС, Цезарук М. А., Печонкін І. С., Мірошниченко Є. В. (2013)
Сиваков В. И. - Определение теплоемкости реального газового потока, Сиваков И. В., Браславский Ю. В. (2013)
Кувшинов В. В. - Исследование характеристик фотоэлектрических модулей, используемых в сетевых солнечных станциях (2013)
Голиков С. Е. - Выбор модели управления доступом систем автоматизации банковской деятельности, Серова-Нашева Н. В. (2013)
Сапожников Н. Е. - Вероятностный параллельный сумматор, Моисеев Д. В. (2013)
Яремчик Ю. Є. - Спеціалізовані процесори реалізації відкритого розподілу секретних ключів на основі рекурентних послідовностей (2013)
Калугін В. Д. - Енергетичний підхід до оцінки екологічного стану природно-техногенно-соціальної системи України в режимі повсякденного функціонування, Тютюник В. В., Чорногор Л. Ф., Шевченко Р. І. (2013)
Стоянов В. У. - Оценивание риска безопас-ности проживания на территориях северной части Крыма при воздействии комплекса опасных природных явлений и техногенных аварий, Бакулина М. В., Стоянов В. В. (2013)
Шиян А. А. - Тероризм як канал для створення негативної інформаційної асиметрії в державі (2013)
Азаренко Е. В. - Решение задачи выделения полезного акустического сигнала на фоне помех, Лагуткина Т. В., Яшутина Т. В. (2013)
Дивизинюк М. М. - Новый подход к описанию поля скорости звука, Чернявская С. А. (2013)
Пухлий В. А. - Проблемы прогнозирования отказов оборудования жизнеобеспечивающих систем на объектах повышенной опасности (2013)
Титул, зміст (2013)
Канішевська Л. В. - Педагогічна підтримка старшокласників шкіл-інтернатів: зміст підготовчої роботи з педагогами (2013)
Толкачова А. С. - Методика впровадження системи виховних годин "Крокуємо до комунікативної компетентності” у позаурочну діяльність шкіл-інтернатів (2013)
Якібчук М. І. - Взаємозв’язок толерантності із ціннісними пріоритетами особистості (2013)
Арешонков В. Ю. - "Зміст шкільної суспільствознавчої освіти” в понятійній системі історико-методичного дослідження (2013)
Балабуст Н. Ю. - Педагогічний екстернат як одна з форм підготовки педагогічних кадрів для освітньої сфери Подільської губернії (друга половина XIX – початок XX ст.) (2013)
Кришко А. Ю. - Відгук ідей Вільгельма фон Гумбольдта у контексті проблем розвитку української мови в Україні ХІХ – початку ХХ століття (2013)
Майструк О. М. - Василь Каразін і Філотехнічне товариство (20-ті роки ХІХ ст.) (2013)
Особов І. П. - Роль вузівського освітнього середовища у формуванні креативності студентів (2013)
Паладьєва А. Ф. - Роль стародавніх мов у змісті шкільної освіти в період 1898 по 1905 рр. (2013)
Паскаленко В. В. - Навчальне приладдя та кінематограф як необхідні засоби навчання в середніх технічних училищах в педагогічних працях В. В. Рюміна (кінець ХІХ – початок ХХ століття) (2013)
Пєтухова І. О. - Дитина як об’єкт психолого-педагогічних досліджень (історико-педагогічний аналіз) (2013)
Сбітнєва Л. М. - Сутність та специфіка музично-естетичного виховання дітей і молоді в Україні у 70 роки ХХ століття, Полянська К. В. (2013)
Ткачова Ю. Г. - Проблема формування готовності до материнства у вітчизняній педагогічній науці (2013)
Фещенко Г. В. - Методи підготовки майбутніх учителів до краєзнавчої роботи в школі (20 – 30-ті роки ХХ століття) (2013)
Хмелівська С. І. - Вивчення іноземних мов у закладах реальної освіти Київської учбової округи (др. пол. ХІХ – поч. ХХ ст.) (2013)
Бирко Н. М. - Особливості формування толерантності учнів молодшого шкільного віку (2013)
Верещенко Т. В. - Вітчизняні та зарубіжні підходи до формування природоцентричної екологічної позиції учнів (2013)
Лавриненко О. В. - Організація самоосвітньої діяльності учнів у контексті розвитку організаційної культури сучасної вечірньої школи (2013)
Муранова Н. П. - Програма експериментального дослідження рівня фізико-математичної підготовки старшокласників до навчання в технічному університеті (2013)
Неживий О. І. - Навчально-виховний потенціал шкільного літературного музею Григора Тютюнника (2013)
Роман С. В. - Об’єкт, суб’єкт і соціоприродне середовище як компоненти педагогічної системи формування еколого-гуманістичних цінностей у процесі шкільної хімічної освіти (2013)
Ціко І. Г. - Психолого-педагогогічні підходи до формування етнокультурних знань підлітків у процесі вивчення світової літератури (2013)
Горобець Д. В. - Впровадження матричної структури управління як умова розвитку педагогічного коледжу (2013)
Ленчук І. Г. - Геометризація і унаочнення стереометричних задач (2013)
Лисенко І. О. - Шляхи підвищення конкурентоспроможності вищого навчального закладу (з досвіду роботи відділу маркетингу Луганського національного університету імені Тараса Шевченка) (2013)
Кушнарьова Т. І. - Наукова студентська Інтернет-конференція на іноземних мовах у немовному вищому навчальному закладі з використанням програми Skype (2013)
Панченко Л. Ф. - Нові тренди аналізу даних (2013)
Разорьонова М. В. - Викладач університету як чинник якості вищої освіти: результати опитування викладачів, студентів і керівників ВНЗ (2013)
Сафонова І. Г. - Структурна модель філологічної підготовки студентів до виховання духовних потреб учнів загальноосвітньої школи засобами превентивної діяльності (2013)
Тен Е. П. - Теоретические основы создания и применения мультимедийных обучающих систем дисциплины "Профессиональная педагогика” (2013)
Ху Жунсі - Поняття "адаптація” у сучасному науковому дискурсі (2013)
Бабаян С. Б. - Історіографічний огляд досліджень педагогічних ідей Конфуція в Європі (2013)
Сінгх Ю. І. - Проблеми виховання здорового способу життя у молоді на сторінках публіцистичних видань Англії (2013)
Штифурак А. В. - Досвід використання імерсійної освіти у школах Фінляндії (2013)
Анад Али Шахейд - Художественное наследие – один из методов формирования национального сознания будущих учителей изобразительного искусства (2013)
Апанович Т. І. - Поєднання традиційного навчання та елементів дистанційного навчання при вивченні курсу "Вища математика” (2013)
Брода М. В. - Тенденції організації самостійної роботи студентів з англійської мови (2013)
Вереітіна І. А. - Методика аналізу вірогідності результатів оцінювання професійних знань (2013)
Петришен О. Г. - О. Залужний про сутність колективного виховання дітей (2013)
Потапчук Т. В. - Національний характер українців як складова національно-культурної ідентичності (2013)
Проказа О. Т. - Современное проблемное образование как специфическая педагогическая система (вопросы теории) (2013)
Адаменко О. В. - Методика контент-аналізу публікацій з питань професійної підготовки державних службовців, Ткаченко О. В. (2013)
Казарінов Ю. І. - Компетентнісний підхід у формуванні системи підготовки менеджера проекту під час викладання навчальної дисципліни "Інтелектуальна власність” (2013)
Молчанова Т. О. - Системні механізми творчої лабораторії піаніста-концертмейстера і соліста (2013)
Поніманська Т. І. - Підготовка педагога до виховання дітей старшого дошкільного віку в світлі гуманістичної парадигми (2013)
Умєрова Л. Д. - Етапи формування професійної готовності майбутніх інженерів з охорони праці до застосування інформаційних технологій (2013)
Чудіна О. Л. - Синергетичний ефект застосування моделі "граф–тезаурус” при формуванні океанологічних знань у майбутніх фахівців-географів (2013)
Шевчук О. Б. - Система економічних ситуаційних завдань як засіб формування професійних компетенцій майбутніх фахівців фінансово-економічного профілю (2013)
Шофолов Д. Л. - Особливості експертної сфери працевлаштування майбутніх екологів, Рідей Н. М., Сицька А. В. (2013)
Юсеф Ю. В. - Пріоритети професійної соціалізації студента-лікаря (2013)
Морозов А. О. - 20 років ІПММС НАН України (2012)
Бычков А. С. - Случайность и возможность: современные подходы, Клюшин Д. А. (2012)
Литвин О. М. - Наближене обчислення ЗD коефіцієнтів Фур’є на класі Гьольдера з використанням кусково-сталої сплайн-інтерфлетації, Нечуйвітер О. П. (2012)
Чернодуб А. М. - Навчання рекурентних нейронних мереж методом псевдорегуляризації для багатокрокового прогнозування часових рядів (2012)
Терещенко В. М. - Задача динамічної локалізації точки на незв’язному графі, Пузирей В. І. (2012)
Ледянкин Ю. Я. - Метод наименьших квадратов. Способ параллельной реализации в едином вычислительном потоке решения задач математической физики (2012)
Новицкий Д. В. - Восстановление ассоциативной памяти в случае уничтожения части нейронов (2012)
Федухин А. В. - Системы радиоуправления стрелками и сигналами на промышленном железнодорожном транспорте, Федоровский В. В., Сухомлин А. И., Шалейко А. М. (2012)
Левикін В. М. - Розробка комплексного методу пошуку і оцінки проектних рішень для маркетингових інформаційних систем, Костенко О. П., Петріченко О. В. (2012)
Яриловець А. В. - Алгоритм побудови оптимальних частотно-часових сигнальних конструкцій, Назарук В. Д., Зайцев С. В. (2012)
В’юн В. І. - Методологічні та концептуальні засади створення Е-систем епідемічної безпеки, Міхненко Ю. А. (2012)
Горбань И. И. - Критерии и параметры статистической неустойчивости (2012)
Бычков А. С. - Теоретико-возможностный подход к моделированию систем нечеткой структуры, Иванов Е. В., Касьянюк В. С. (2012)
Лапач С. Н. - Основные проблемы построения регрессионных моделей, Радченко С. Г. (2012)
Еременко Т. К. - Моделирование влияния параметров внешней среды на протекание эпидемиологического процесса гриппа / ОРВИ, Пилипенко Ю. Г. (2012)
Родін Є. С. - Процесні підходи до моделювання у сфері управління ризиками інформаційної безпеки (2012)
Ковалец И. В. - Влияние неоднородностей температуры поверхности на теплообмен воздуха с Землей (2012)
Комарова Л. О. - Дослідження функцій ураження об’єктів різних класів для задач цілерозподілу, Невольніченко А. І. (2012)
Кряжич О. О. - Математичні моделі забезпечення імпульсного вибухопожежного захисту хімічного підприємства, Захматов В. Д. (2012)
Мороз-Подворчан И. Г. - Два похода к обоснованию выбора проектных решений (2012)
Сербін В. Г. - Визначення і формалізація основних показників гарантоздатності живучих комп’ютерних систем керування на основі ймовірнісно-фізичного підходу для їх проектної оцінки і прогнозування 182-189, Сухомлин А. І. (2012)
Сеспедес Гарсия Н. В. - К вопросу о коэффициенте вариации наработки до отказа системы с последовательной структурой элементов (2012)
Войтович І. Д. - Вуглецева наноелектронна елементна база інформатики. Ч. 2, Корсунський В. М., Лаврик Ф. Т. (2013)
Клименко В. П. - Вычислительные системы. Тенденции развития архитектуры гетерогенных структур, Ледянкин Ю. Я. (2013)
Дятлов Е. И. - Машинное зрение (аналитический обзор) (2013)
Литвинов В. В. - Формальная верификация диаграммы классов, Богдан И. В. (2013)
Зайцев С. В. - Інформаційна технологія побудови системи радіозв’язку з OFDM, внутрішньобітовою псевдовипадковою перебудовою піднесучих частот та трикомпонентними турбокодами (2013)
Кузьменко Г. Є. - Формування методичних засад оцінки території для системи управління містобудуванням як складової електронного урядування, Хомініч В. С. (2013)
Сичов О. С. - Технологія створення прогнозів попиту товарів масового споживання з застосуванням експертів (2013)
Поліновський В. В. - Вітчизняний ключ для автентифікації користувачів, опис, аналіз та пропозиції використання, Корольов В. Ю. (2013)
Литвинов В. А. - Относительная производительность ускоренного ввода ключевого слова в поисковой системе с пошаговой подсказкой, Оксанич И. Н., Майстренко С. Я. (2013)
Павлишенко Б. М. - Формування базису семантичного простору текстових документів за допомогою генетичних алгоритмів (2013)
Горбань И. И. - Энтропия неопределенности (2013)
Переварюха А. Ю. - Качественно различные динамические режимы в новых моделях биологических процессов (2013)
Вигівська О. В. - Соціальна мобільність міщанок у першій половині ХІХ ст. на прикладі Волині (2012)
Литвинов В. В. - Многопараметрическое адаптивное управление технологическим процессом электронно-лучевой сварки, Ярмилко А. В. (2013)
Зосімович О. Ю. - Кадрова політика Катерини ІІ на Правобережній Україні щодо судових установ (на прикладі Палати кримінального суду Волинської губернії 1796–1797 рр.) (2012)
Радченко С. Г. - Топологические и структурные свойства многофакторных планов экспериментов (2013)
Карімова К. В. - Внесок конярства в культурне життя Північного Приазов’я в середині ХІХ століття (2012)
Рзаев Р. Р. - Оценка перспективной кредитоспособности юридических лиц на основе прогнозирования слабоструктурированных временных рядов их финансовых показателей, Шихалиева Г. М., Ибрагимов А. И. (2013)
Макушенко Я. С. - Релігійна ідентичність німецькомовних колоністів Південної України кінця ХІХ – початку ХХ століття (2012)
Степанюк М. Ю. - Математична модель чисельної оптимізації ДТІП стратегічного планування на основі збалансованої системи показників (2013)
Мисак Н. Ф. - Українські викладачі середніх шкіл Галичини наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.: соціально-професійна характеристика (2012)
Соловчук К. Ю. - Управление в многосвязных системах с плохо обусловленной передаточной матрицей объекта (2013)
Бабенко О. С. - Розвиток законодавства Європейського Союзу в сфері виробництва, поширення та використання хімічних речовин (2012)
Бісікало О. В. - Концептуальна модель системи образного аналізу і синтезу природно-мовних конструкцій (2013)
Дерман І. П. - Трансформація традиційної культури населення Північного Приазов’я в 20-ті – на початку 40-х років ХХ століття (2012)
Терещенко В. М. - Застосування системи візуального моделювання у медицині (2013)
Женгал К. В. - Визначення ролі профспілок у формуванні громадянського суспільства на основі їх статутних документів (2012)
Федухин А. В. - Атрибуты и метрики гарантоспособных компьютерных систем, Сеспедес Гарсия Н. В. (2013)
Зеркаль М. М. - Розвиток політики вищих органів державної влади України стосовно освіти етносів (1990–2000 роки) (2012)
Муха Ар. А. - Структурный синтез и анализ отказоустойчивых компьютерных систем, Пасько В. П. (2013)
Іщенко А. А. - Соціально-політичний характер та періодизація "помаранчевої революції" 2004 року (2012)
Мануілова К. В. - Українізація інтелігенції національних меншин південно-західного регіону УРСР (2012)
Пачос Ю. В. - Співпраця України і Польщі в галузі кінематографу за роки української незалежності (1991–2011 рр.) (2012)
Хрящевська Л. М. - Національна символіка України в контексті становлення етносу і нації (2012)
Гончарова Н. О. - Благодійна діяльність дворянства Південної України на сторінках "Вестника благотворительности" (2012)
Гончарук Т. Г. - В. Н.Каразин (1773–1842 рр.) та Одеса: до історії зв’язків засновника Харківського університету та "нової Пальміри" (2012)
Ложешник А. С. - Постатті кошових отаманів в історії козацьких військ на Півдні України кінця XVIII – першої половини ХІХ ст.: історіографія проблеми (2012)
Циганенко Л. Ф. - "Літопис Катеринославської вченої архівної комісії" як джерело з історії катеринославського дворянства (2012)
Антипенко Г. С. - Постать О. Ф. Кістяківського у світлі джерел (2012)
Булгакова Н. В. - Державна і наукова діяльність В. Вернадського у 1917 році (2012)
Левкун Я. І. - Іван Борковський, Степан Фігура у боротьбі за Карпатську Україну (2012)
Побережець Г. С. - Формування В. М. Чорновола як громадського, політичного та державного діяча (2012)
Цвiлюк С. А. - Автор широких творчих інтересів, Цвiлюк Л. М. (2012)
Морозов А. А. - Создание единой системы социальной информации (ЕССИ) – Болгарской ОГАС, Глушкова В. В., Коробкова Т. В. (2013)
Сапатый П. С. - Управление распределенными динамическими системами с помощью технологии пространственного захвата (2013)
Войтович І. Д. - Вуглецева наноелектронна елементна база інформатики. Ч. 3, Корсунський В. М., Лаврик Ф. Т. (2013)
Білоконь І. В. - Технологія віртуалізації. Засоби динамічної реконфігурації обчислювального кластера, Погорілий С. Д. (2013)
Рзаев Р. Р. - Адаптивное управление процессом ценообразования на рынке с использованием радиально-базисной функциональной сети, Умарова Н. А., Агамалыев М. А. (2013)
Білецький Б. О. - Практичне застосування ГІС-технологій для планово-картографічного супроводження лісовпорядкування (на прикладі системи "ГІС-Ліспроект"), Литвинов В. А., Беспалов В. П., Майстренко С. Я., Загреба Т. О., Хурцилава К. В. (2013)
Білецький Б. О. - Основні напрями створення геоінформаційної системи містобудівного кадастру державного рівня як складової електронного урядування, Кузьменко Г. Є., Липський В. Т., Хомініч В. С. (2013)
Зацерковний В. І. - Моделювання оцінки впливу людино-машинних похибок на процес управління територіями (2013)
Шахбазова Ш. Н. - О применимости экспертных систем в учебном процессе (2013)
Алексеев К. Д. - О некоторых проблемах построения систем видеотрансляции (2013)
Радченко С. Г. - Многофакторные планы экспериментов для совместного проведения оптимизации и моделирования (2013)
Демченко Р. И. - Применение открытого кода SWASH для моделирования волновых полей и быстро изменяющихся потоков в прибрежной зоне и области наката волны (2013)
Зайцев С. В. - Метод підвищення достовірності передачі інформації в розподілених програмованих безпровідних системах з турбокодами (2013)
Артамонов Є. Б. - Моделювання систем визначення місця пошкодження трубопроводу (2013)
Ратобыльская Д. В. - Метод вероятностно-алгебраического моделирования транспортных систем сообщения (2013)
Демчук М. Б. - Застосування континуального підходу в моделях промислової цементації грунтів (2013)
Федухин А. В. - Пакет прикладних программ GARANTmod в инжиниринге гарантоспособных систем, Сеспедес Гарсия Н. В. (2013)
Дмитренко Т. А. - Створення електронного НМКД з дисципліни "Інформаційні технології" для студентів економічних спеціальностей, Деркач Т. М., Волков С. І., Матевосян В. Т. (2013)
Титул, зміст (2010)
Мазаракі А. - Інновації як джерело стратегічних конкурентних переваг, Мельник Т. (2010)
Юхименко В. - Еволюція концепцій конкуренції: від класичного капіталізму до інновацйно-інформаційної економіки (2010)
Манцуров І. - Формування державної стратегії розвитку підприємництва на основі міжнародних рейтингів конкурентоспроможності, Нестеренко В. (2010)
Голошубова Н. - Актуальні питання розвитку бізнесу для людини (2010)
Бойко М. - Методичні основи розрахунку показників ефективності брендингу в туризмі (2010)
Рязанова Н. - Еволюція теорії та практики вивозу капіталу та його особливості у контексті світової кризи початку ХХІ ст. (2010)
Булгакова С. - Управління бюджетними ризиками, Микитюк І. (2010)
Арістова А. - Інструментарій державного антикризового управління у банківському секторі, Мазур Г. (2010)
Кучеренко Т. - Принцип превалювання сутності над формою у фінансовій звітності (2010)
Фоміна О. - Облік в управлінні підприємством (2010)
Кузнецова С. - Еволюція облікового визнання формування прибутку в торгівлі (2010)
Мельниченко С. - Інформаційні технології в управлінні суб’єктами туристичної діяльності (2010)
Контролінг в управлінні торговельними мережами: теорія, методологія, практика (2010)
Резюме (2010)
Антонишин А. П. - Соціальна сфера Поділля в період української держави (квітень–грудень 1918 року) (2012)
Гончарук Т. Г. - Дії Комісії для покращення трактів, пов’язаних з торгівлею Одеси, щодо ремонту чумацьких доріг в Херсонській губернії на початку 1840-х рр. (2012)
Діанова Н. М. - Православ,я у Новоросійському університеті (2012)
Мисечко А. І. - Про демократичні традиції українського народу (на прикладі Одеси ХІХ – початку ХХ ст.) (2012)
Моісеєва Т. М. - Джерела фінансування благодійних товариств Одеси (кін. ХІХ – поч. ХХ) (2012)
Савченко В. А. - До причин кризи анархістського руху в Україні 1908–1909 рр. (2012)
Черемісін О. В. - Професійний портрет діячів міського самоврядування Херсона на рубежі ХІХ – ХХ століть (2012)
Якуніна А. О. - Діяльність відомих монархістів України (2012)
Захарія С. Р. - Роль неформальних українських організацій 1980-х років у створенні Народного Руху за перебудову (2012)
Звонкова Г. Л. - Південний науковий центр АН УРСР: короткий історичний нарис (2012)
Ільницький В. І. - Структура Дрогобицької округи ОУН (1945–1952) (2012)
Кіндрачук Н. М. - Розвиток культурного туризму в Карпатському регіоні України: аналіз сучасного стану та перспективи розвитку (2012)
Кучерук М. С - Концепція зовнішньої політики України Народного Руху України і діяльність партії на втілення програмових засад: українсько-російські відносини, Мардаренко О. В. (2012)
Кязимова Г. Х. - Освітянське "відродження" в зоні румунської окупації (1941–1944 рр.) (2012)
Литовський Д. В. - Утворення професійних організацій та становище єврейського вчительства в Україні за доби Центральної Ради (2012)
Маньківська Т. О. - Умови праці та соціальний захист учительства на Слобожанщині в період національно-визвольних змагань 1917–1921 рр. (2012)
Потіха О. Б. - Роль УНДО в діяльності Західноукраїнських педагогічних товариств (1930–1935) (2012)
Шипотілова О. П. - Діяльність Руху на Миколаївщині в процесі трансформації громадсько-політичної організації Народного Руху України в партію (лютий – грудень 1992 р.) (2012)
Іщенко А. А. - Перший Всеукраїнський з’їзд всіх рівнів в Сєверодонецьку на сторінках одеської регіональної преси (2012)
Кожанов А. В. - Висвітлення пресою становлення та діяльності Народного Руху України (за матеріалами газет "Літературна Україна" та "Радянська Україна") (2012)
Іваніченко Л. М. - Володимир Никифорович Станко – декан історичного факультету (1994-2003 рр.) (2012)
Побережець Г .С. - Життєвий шлях В’ячеслава Максимовича Чорновола (2012)
Іваніченко Л .М. - Ювілей Григорія Івановича Гончарука – вченого та вчителя (2012)
Титул, зміст (2010)
Тимцуник В. - Регіональна політика: проблеми та перспективи реформування (2010)
Височин І. - Державне регулювання торговельної діяльності в Україні та світі: порівняльний аналіз (2010)
Мельник М. - Партнерство держави і бізнесу як фактор ділової активності в Україні (2010)
Терещенко С. - Ціна та вартість у сфері митного регулювання, Хабло Г. (2010)
Єрмошенко А. - Дистрибуція фінансових продуктів у контексті взаємодії страховиків і банків (2010)
Кучеренко В. - Форми інтеграції банківського та страхового капіталів (2010)
Валуйський О. - Екологічний виклик сучасному глобальному світу в філософському вимірі (2010)
Терлецька І. - Гендерні аспекти політики: спроба синтезного аналізу (2010)
Крамар Т. - Діалектика індивідуального та соціального у феномені свободи особистості (2010)
Бадах Ю. - Приєднання Бессарабії та Північної Буковини до СРСР (до 70-річчя) (2010)
Кизименко І. - Історіографія формування політичних партій України (2010)
Гусєва Н. - Вплив повоєнних реалій ФРН на розвиток студентського протестного руху 60-х років ХХ ст. (2010)
Литвин Н. - Вислання професури 1922 р. як ідеологічний чинник боротьби з українською інтелігенцією (2010)
Резюме (2010)
Онищенко О. Г. - Вплив геометричних параметрів на ефективність роботи цівкового зачеплення змішувачів для приготування будівельних розчинних сумішей, Попов С. В., Вірченко В. В. (2010)
Матвієнко А. М. - Підвісна насосно-компресорних труб з удосконаленням конструкції ущільнювального пристрою, Туржанський П. В. (2010)
Кравченко С. І. - Дослідження динаміки процесу термопластичного свердління, Ясько С. Г. (2010)
Павліков А. М. - Розв'язання задач міцості залізобетонних елементів у нормальному перерізі на основі дволінійних діаграм стану бетону та арматури, Бойко О. в. (2010)
Павліков А. М. - Методика визначення коефіцієнтів полінома-апроксимації діаграми фізичного стану бетону, Юрко П. А. (2010)
Павліков А. М. - Методика експериментального випробування надколонної плити безригельно-безконсольно-безкапітельного перекриття, Жарий С. С. (2010)
Довженко О. О. - Дослідження опору бетону зрізові на зразках Е. Мерша, Погрібний в. В., Качан Т. Ю. (2010)
Фенко Г. О. - Вплив тридцятип'ятирічного розтягу на деформативні властивості бетону, Фенко О. Г., Гергель А. В., Пашинський В. В., Повзик Р. О. (2010)
Стороженко Л. І. - Розрахунок двотаврових сталезалізобетонних балок, Крупченко О. А. (2010)
сторожнко Л. І. - Результати експериментальних досліджень елементів збірних безбалкових сталезалізобетонних перекриттів, Нижник О. В., Клестов О. В., Костоглотов Д. В. (2010)
Мурза С. О. - Розрахунок просторових сталезалізобетонних структурних конструкцій (2010)
Пічугін С. Ф. - Застосування при новому будівництві легких систем, що швидко монтуються, Семко В. О., Прохоренко Д. А. (2010)
Махінько А. В. - Специфіка нормування базової швидкості вітру на опори зв'язку у провідних стандартах світу (2010)
Пічугін С. Ф. - Порівняльний аналіз норм ожеледних навантажень, Павельєва М. К. (2010)
Бібік М. В. - Вибір оптимального кроку несучих конструкцій легкого сталевого прогінного покриття, Туряниця М. Б. (2010)
Куч Т. П. - Експериментальні дослідження сталезалізобетонних балок та фрагмента перекриття з армуванням трубами (2010)
Іванюк А. В. - Експериментальні дослідження таврових сталезалізобетонних балок з армуванням листами (2010)
Зоценко М. Л. - Особливості визначення осідань плитних фундаментів зерносховищ силосного типу, Винников Ю. Л., Пічугін С. Ф., Бібік М. В., Марченко В. І., Лапін М. І. (2010)
Винников Ю. Л. - Умови забезпечення тривалої міцності штучних грунтових масивів, Коваленко В. І., Харченко М. О., Лопан Р. М. (2010)
Бандуріна О. В. - Дослідження впливу вибухів на будівлі, розташовані поблизу Південого ГЗК (2010)
Бандуріна О. В. - Аналіз ефективності застосування інгібітора корозії СНПХ на родовищах Полтавщини, Захарченко Л. С. (2010)
Ларцева І. І. - До визначення фізико-механічних характеристик грунтоцементу, Петруняк М. В. (2010)
Чернявський В. В. - Температурно-вологісна оцінка фасадної системи із цегляним облицювально-захисним шаром, Юрін О. І., Пойда А. О., Бескровна Ж. Ю. (2010)
Чернявський В. В. - Аналіз конструктивного вирішення та температурно-вологісного режиму огороджувальних конструкцій мансарди, Борисенко О. Б., Юдіна В. С. (2010)
Чернявський В. В. - Аналіз розкриття тріщин декоративно-штукатурного шару фасадної системи залежно від температури та вологості зовнішнього повітря, Пащенко А. М., Борисенко О. Б., Лопатків Р. В. (2010)
Хазін В. Й. - Досвід автоматизації проектних робіт у будівельній галузі, Хазін С. В. (2010)
Подсєкін Ю. М. - Удосконалення існуючої планувально-транспортної мережі м. Миргород (2010)
Ільченко В. В. - Відновлення дорожніх одягів із застосуванням технології холодного ресайклінгу (2010)
Ільченко В. В. - Порівняння методів оцінки шорсткості поверхні дорожнього покриття, Криворучко О. М. (2010)
Кривобок Э. Н. - Об одном решении уравнения нестационарной теплопроводности с неоднородными начальными условиями (2010)
Кривобок Э. Н. - Геотермика в системах микроклимата зданий (2010)
Василенко О. А. - Методика інженерного розрахунку денітрифікатора технології нітри-денітрифікації, Поліщук О. В. (2010)
Матяш О. В. - Якісний і кількісний аналіз безвідмовності металевих водопровідних труб, Новохатній В. Г. (2010)
Злобін І. О. - Експериментальне дослідження синергізму коагулянтів, Зубричева Л. Л., Зубричев Л. С. (2010)
Ляхов А. Л. - Мониторинг энергосбережения в строительных сооружениях и коммуникациях на основе интеллектуальных технологий, Алёшин С. П. (2010)
Горячев Ю. К. - Применение принципа модульной компоновки к математическому моделированию нагруженности несущего каната маятниковой подвесной дороги, Куропятник А. С. (2010)
Сороковий О. І. - Сучасні уявлення про імпульсний шум інженерно-технічного обладнання (2010)
Черевко А. Н. - О некоторых возможностях блока управляемых вибровозбудителей по генерированию вибрационных полей переменной структуры, Черевко П. А. (2010)
Попель О. В. - Оптимізація "тягово-швидкісних" властивостей автомобілів сімейства "Газель", Шпилька М. М. (2010)
Титул, зміст (2010)
Мазаракі А. - Економіка України в умовах кризи, Мельник Т. (2010)
Кіндзерський Ю. - Проблеми розбудови інституту власності у світлі модернізації економіки (2010)
Тронько В. - Формування міжнародних стратегічних альянсів у сфері телекомунікаційних послуг (2010)
Сивченко Г. - Європейські орієнтири реформування Національної депозитарної системи України (2010)
Жуковська В. - Теоретико-методологічні засади кадрового аудиту (2010)
Лиса С. - Методичні підходи до оцінювання логістичних ланцюгів торговельних мереж (2010)
Шкепу М. - Методологічні колізії визначення суспільного часу (2010)
Волковинська В. - Трансцендентальний суб’єкт під знаком запитання (2010)
Бадах Ю. - Друга світова війна (1939–1945 рр.) (2010)
Губицький Л. - Система відносин дворянина і кріпака Київської губернії в першій половині ХІХ століття, Мельник Г. (2010)
Гусєва Н. - "Конфлікт поколінь" як один із чинників розгортання студентського протестного руху у ФРН 60-х років ХХ ст. (2010)
Шульга О. - Історія розвитку земельних відносин в Україні (2010)
Резго Г. - Требования к качеству обучения при переходе на двухуровневую систему высшего профессионального образования (2010)
Резюме (2010)
Яремчук І. Г. - Сучасні методи фінансово-економічного аналізу (2011)
Бойко М. Г. - Методичні основи дослідження економічних інтересів туристичних підприємств (2011)
Захарова О. В. - Теоретичні підходи до визначення сутності та властивостей світової транспортної системи (2011)
Балабанова Н. В. - Вплив зовнішніх факторів на формування економічної стратегії (2011)
Гапонюк О. І. - Особливості участі України у руху прямих іноземних інвестицій: сучасні інтеграційні реалії (2011)
Макогон Ю. В. - Торговый баланс Украины: выход из кризиса (2011)
Мацука В. М. - Сучасні тенденції та перспективи розвитку туризму в Україні (2011)
Беззубченко О. А. - Оцінка діяльності іноземних ТНК в Україні (2011)
Орєхова Т. В. - Взаємодія промислового та банківського секторів економіки в умовах зростання невизначеності глобального середовища, Левченко Д. О. (2011)
Дубенюк Я. А. - Сучасні режими регулювання міжнародної торгівлі у країнах з різним типом соціально-економічних систем (2011)
Марена Т. В. - Особливості формування зовнішньої заборгованості країн, що розвиваються (2011)
Мельниченко С. В. - Особливості створення туристичного бренду в сучасних умовах, Авдан О. Г. (2011)
Босовська М. В. - Автоматизація процесу управління якістю на підприємствах готельного господарства, Ведмідь Н. І. (2011)
Брітченко Г. І. - Особливості формування сучасної кадрової політики промислових підприємств, Перепадя Ф. Л. (2011)
Коніщева Н. Й. - Формування кадрового потенціалу сфери туризму (2011)
Ткаченко Т. І. - Теоретичні аспекти формування туристичного потенціалу підприємств, Соколова К. О. (2011)
Ніколенко Т. І. - Вплив корпоративних структур на інвестиційно-інноваційний розвиток світового господарства (2011)
Відомості про авторів (2011)
Вимоги до оформлення наукових статей для публікації в збірнику наукових праць (2011)
Титул, зміст (2010)
Мярковський А. - Бюджетна політика як складова соціально-економічного розвитку країни, Чугунов І. (2010)
Назаренко І. - Аналіз формування та використання фінансових ресурсів державних лікувальних установ (2010)
Маслова Н. - Бренд банку: сутність, елементи, вплив на клієнтів (2010)
Канєва Т. - Стан і перспективи розвитку обліку в державному секторі України, Шевченко С. (2010)
Алексєєва А. - Етапи становлення і розвитку сегментарного обліку та звітності в Україні, Ігнатенко Т. (2010)
Шкепу М. - Діалектика опосередкувань у метафізиці феноменології історії (2010)
Клічук А. - Перспективи пошуку конструктивних цінностей у цинізмі сучасного соціуму (2010)
Муратова І. - Розвиток особистості як педагогічне завдання освіти (2010)
Никишин С. - Трансформации красоты в социальном пространстве утраченного времени (2010)
Попович О. - Художня творчість у контексті епістемології людської аномалії (2010)
Де Лонг М. - Екзистенціальний та етико-моральний зміст соціальної онтології (2010)
Припотень В. - Національні проблеми та зарубіжний досвід професійної освіти та профорієнтації молоді (2010)
Другов О. - Проблеми та напрями модернізації вищої освіти в Україні (2010)
Конкурентна політика у системі антикризових заходів держави (круглий стіл) (2010)
Резюме (2010)
Contents (2010)
Самойленко А. А. - Роль протеїнів родини HIF (hypoxia-inducible factor) в регуляції фізіологічних відповідей клітин на гіпоксію (2010)
Міхалап С. В. - Протеїнкінази родини PKD як перспективний об’єкт трансляційних досліджень в онкології, Шабельник М. Ю., Сидоренко С. П. (2010)
Асмолкова В. С. - Фосфоліпідний склад нормальних і трансформованих клітин, культивованих з N-ацилетаноламінами, Лавренчук Г. Й., Клімашевський В. М., Гула Н. М. (2010)
Вадзюк О. Б. - Вплив ефекторів мітохондріального АТР-чутливого калієвого каналу діазоксиду та глібенкламіду на гідродинамічний діаметр та мембранний потенціал мітохондрій міометрія, Чуніхін О. Ю., Костерін С. О. (2010)
Полякова В. В. - Вплив рибоксину на процеси пероксидного окислення ліпідів та активність антиоксидантних ензимів в тимоцитах щурів в умовах променевого ураження, Ракша Н. Г., Драган Л. П., Андрійчук Т. Р. (2010)
Кулініч А. О. - Експресія фібронектину-1 у лімфоцитах хворих на еритремію, Мінченко Д. О., Маслак Г. С., Шевцова А. І., Бразалук О. З., Мінченко О. Г. (2010)
Перепелиціна О. М. - Порівняння рівня продукції NO та проліферації клітин раку молочної залози MCF-7 за модифікації умов мікрооточення, Гарманчук Л. В., Шевченко Є. А., Сидоренко М. В., Остапченко Л. І. (2010)
Філінська О. М. - Cтан антиоксидантної системи печінки та вміст матриксної металопротеїнази-2 товстого кишечника у разі дії похідного малеіміду за експериментального колоректального канцерогенезу щурів, Яблонська С. В., Мандрик С. Я., Харчук І. В., ОстровськА Г. В., Рибальченко В. К. (2010)
Цимбалюк О. В. - Порівняльне вивчення в дослідах in vitro та in vivo впливу каліксарену С107 та уабаїну на Na+,K+-АТР-азну активність у плазматичних мембранах гепатоцитів щурів, Костерін с. О., Родік Р. В., Кальченко В. І. (2010)
Дмитренко М. П. - Обмін формальдегіду за семікарбазидної інтоксикації, Шандренко С. Г., Петрунь Л. М., Кішко Т. О., Силонова Н. В., Латишко Н. В., Гудкова О. О., Сушкова В. В. (2010)
МикаиловА С. А. - Глутаматдекарбоксилазная и ГАМК-аминотрансферазная активности в митохондриях отделов головного мозга при воздействии этанола в постнатальном онтогенезе, Фараджев А. Н., Сафаров М. И. (2010)
Чайка В. О. - Активність 2′,5′-олігоаденілат-синтетази в лімфоцитах селезінки щурів при хронічній етанольній інтоксикації та введенні оцтовокислого цинку, Компанець І. В., Гаділія О. П., Харченко О. І., Остапченко Л. І. (2010)
Хижняк С. В. - Функціонування антиоксидантної системи щурів за дії кадмію, Прохорова А. О., Грищенко В. А., СтепановА Л. І., Сорокіна Л. В., Томчук В. А. (2010)
Моравська О. В. - Зміни жирнокислотного складу загальних ліпідів та вміст продуктів пероксидного окислення їх у тканинах ембріонів залежно від рівня вітамінів А, D3 і Е в раціоні гусей у репродуктивний період, Вовк С. О. (2010)
Palyvoda K. O. - Apoptosis photoinduction by C60 fullerene in human leukemic T cells, Grynyuk I. I., Prylutska S. V., Samoylenko A. A., Drobot L. B., Matyshevska O. P. (2010)
Комісаренко С. В. - Вибрані сторінки з життя і творчої спадщини Олександра Володимировича Палладіна (До 125-річчя від дня народження), Данилова В. М. (2010)
Матеріали X українського біохімічного з’їзду 13–17 вересня 2010 р., м. Одеса (доповнення) (2010)
Михайло Дмитрович Курський (До 80-річчя від дня народження) (2010)
Пост-релиз международного форума "Комплексное обеспечение лабораторий" (2010)
Титул, зміст (2010)
Ляшенко І. - Моделювання динамічної ринкової рівноваги в умовах обмежень на викиди парникових газів, Онищенко А. (2010)
Бугаєнко Н. - Базові принципи політики регулювання державної допомоги суб’єктам господарювання в рамках ЄС (2010)
Коноваленко Ю. - Особливості застосування нової парадигми управління транспортними ризиками (2010)
Мельниченко С. - Інтернет-технології в діяльності туристичних підприємств, Єсіпова К. (2010)
Блакита Г. - Методологія вибору виду фінансової стратегії на підприємствах торгівлі (2010)
Зінченко А. - Генезис екологічно-орієнтованих видів туризму (2010)
Бегларашвілі О. - Інституційні перетворення як важливий чинник впливу на ефективність взаємодії підприємств-партнерів (2010)
Пильтяй О. - Критерії та показники оцінки стійкості фінансового сектору (2010)
Микитюк І. - Застосування методів економічного аналізу в управлінні бюджетними коштами (2010)
Панасенко Г. - Критерії та показники оцінки стійкості фінансового сектору (2010)
Долгова О. - Маркетингові засоби забезпечення ефективності діяльності недержавних пенсійних фондів (2010)
Волобуєв М. - Дослідження ціннісних орієнтацій студентів (2010)
Резюме (2010)
Марена Т. В. - Розвиток теорій та концепцій валютних курсів (2011)
Балабанова Н. В. - Использование концепции технологических укладов в разрешении экономических кризисов (2011)
Пармакли Д. - Экономическая эффективность производства и реализации продукции (современный взгляд) (2011)
Яремчук І. Г. - Теоретичні підходи до визначення енергетичної безпеки країни, Мітюшкіна Х. С. (2011)
Шкурупій О .В. - Новітній зміст трудових відносин та заробітної плати в умовах становлення постіндустріального суспільства, Туль С. І. (2011)
Савчук О. В. - Стратегічні напрямки розвитку потенціалу національної транспортної системи України, Захарова О. В. (2011)
Мацука В. М. - Масштаби і структура міжнародного туризму в Україні (2011)
Кислова Л. А. - Сучасний підхід до розвитку інтеграційних процесів в чорній металургії (2011)
Макогон Ю. В. - Підвищення конкурентоспроможності України через інноваційну модель розвитку економіки, Ніколенко Т. І. (2011)
Конищева Н. И. - Стратегия развития туристической и курортно-рекреационной сферы города Славянска, Воропаев В. Н. (2011)
Мельниченко С. В. - Передумови і сучасні тенденції функціонування підприємств туристичної індустрії на українському ринку туристичних послуг, Авдан О. Г. (2011)
Бойко М. Г. - Організаційно-економічні засади взаємодії підприємства зі споживачами (2011)
Брітченко Г. І. - Особливості використання сучасних методів оцінювання персоналу як інструменту сучасної кадрової політики промислових підприємств, Перепадя Ф. Л. (2011)
Ткаченко Т. І. - Територіальний маркетинг як чинник формування туристичної привабливості регіону, Соколова К. О. (2011)
Чернявська О. В. - Інформаційне забезпечення управління фінансовими результатами торговельного підприємства, Горбунова О. А. (2011)
Chenevoy M. - Une approche pour la mesure de la création de valeur dans les organisations universitaires professionnalisantes, Campos R., Féniès P., Tchernev N. (2011)
Клёппель Р. - Факторы успеха на предприятии – современное положение научного исследования факторов успеха с наличием актуальных исследовательских результатов в области микропредприятия (2011)
Сидорова А. В. - Оценка эффективности использования ресурсов металлургических предприятий Украины: инновационный аспект, Курносова О. А. (2011)
Черниченко Г. А. - Роль ТНК в интернационализации научно-исследовательских работ, Орехова Т. В., Булатова Е. В. (2011)
Беззубченко О. А. - Особливості включення України до світового ринку товарів та послуг (2011)
Dubenyuk Y. - Backgrounds of the economic cooperation between Ukraine and the Republic of Cyprus (2011)
Іваненко І. А. - Аналіз впливу зовнішньої торгівлі з країнами СНД на ВВП України (2011)
Булатова О. В. - Міжнародна науково-практична конференція "Наука та освіта в сучасному університеті в контексті міжнародного співробітництва", присвячена 20-ій річниці Незалежності Української держави (2011)
Відомості про авторів (2011)
Вимоги до оформлення наукових статей для публікації в збірнику наукових праць (2011)
Жаровська І. М. - Правові тенденції функціонування механізму державної влади в сучасних суспільствах (2013)
Федорченко А. В. - Судовий прецедент як джерело кримінального права: національний та європейські виміри (2013)
Шаркова І. М. - Справедливість як критерій добросовісності: рецепція Римсько-правового поняття aequitas у цивільне законодавство України (2013)
Курко М. Н. - Наукове забезпечення управлінської діяльності в органах правосуддя, Біленчук П. Д. (2013)
Андрєєва О. Б. - Начальник як суб'єкт дисциплінарної практики (2013)
Літвінов Є. В. - Об'єкти запобіжної діяльності судових органів України (2013)
Синєгубов О. В. - Зміст особистого немайнового права дитини на особисте життя (2013)
Опанасенко О. О. - Порівняльний аналіз здійснення адміністративного судочинства в Україні та інших країнах (2013)
Подоляка С. А. - Зарубіжний досвід здійснення адміністративних процедур органами прокуратури та можливості його використання в Україні (2013)
Панов В. М. - Поняття та характеристика правозахисної функції органів прокуратури України (2013)
Могил С. К. - Історична обумовленість організаційної моделі адміністративної юстиції в Україні (2013)
Панасюк О. В. - Поняття засобів забезпечення законності і дисципліни в органах державної податкової служби України (2013)
Тюрін С. Є. - Взаємодія органів юстиції України з іншими державними органами: адміністративно-правові аспекти (2013)
Панова М. С. - Мета та завдання прокурорського нагляду за дотриманням адміністративного законодавства (2013)
Качинська М. О. - Досвід систематизації законодавства про органи охорони правопорядку СРСР (2013)
Третяк Т. О. - Вдосконалення процедуривидачі дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря (2013)
Фатхутдінов В. Г. - Правове регулювання забезпечення громадської безпеки (2013)
Фролов Ю. М. - Особливості компетенції вищих навчальних закладів в Україні (2013)
Задоя К. П. - Проблеми призначення покарання за нововиявлені "епізоди" "розірваної" злочинної поведінки особи в судовій практиці України (2013)
Кулик О. Г. - Види кримінологічної інформації, їх методологічне та методичне значенння (2013)
Яковець І. С. - Оптимізація управління процесом виконання кримінальних покарань (2013)
Івасюк І. Г. - Доцільність як філософсько-правова категорія та її прояв у системі засад кримінального провадження (2013)
Бережна І. Г. - Види нотаріальних дій, що вчиняються за участі фізичних осіб-підприємців (2013)
Матвєєв П. С. - Концепція інноваційної освіти та науки, Юлдашев О. Х. (2013)
Московец В. И. - Формы участия общественности в охране государственной границы (2013)
Осадчий С. Ю. - Особливості набуття земель трубопровідного транспорту в користування на підставі земельного сервітуту (2013)
Залізняк П. М. - Загальні проблеми питання принципу об'єктивної істини в цивільному процесі (2013)
Другова В. А. - Віндикаційний позов як засіб захисту майнових прав осіб, які не досягли повноліття, на нерухоме майно (2013)
Перекрестная О. О. - Фінансові заходи реагування на зловживання процесуальними правами в господарському судочинстві (2013)
Гофман О. Р. - До питання підвідомчості справ про стягнення заборгованості за наслідками виконання гарантійних зобов'язань держави (2013)
Потоцький М. Ю. - Особливості адміністративно-господарських санкцій у сфері інтелектуальної власності (2013)
Кондратенко Ю. В. - Історико-правові засади розвитку радянського законодавства про використання земель для містобудівних потреб у післявоєнний період (2013)
Шуміленко А. П. - Імплементаційна правотворчість організації американських держав у сфері боротьби з торгівлею жінками (2013)
Іванов Д. В. - Суспільне мовлення як динамічна категорія (2013)
Від редколегії (2014)
Шульженко С. В. - Використання траєкторій змін вхідних даних у детерміновано-стохастичних моделях життєвого циклу (2014)
Спітковський А. І. - Реалізація стохастичних моделей життєвого циклу об’єктів енергокомплексу на прикладі шахт з видобування енергетичного вугілля, Нечаєва Т. П. (2014)
Яценко В. П. - Використання теплоти відпрацьованих газів промислових печей методом термохімічної регенерації, Шрайбер О. А. (2014)
Стогній О. В. - Математична модель розвитку вугільної промисловості України в умовах міжнародної конкуренції, Каплін М. І., Макаров В. М., Білан Т. Р. (2014)
Дрёмин И. В. - Математическое моделирование и анализ влияния момента инерции вращающихся частей ВЭС на процесс регулирования частоты (2014)
Kulyk M. M. - Operative conditions and attainable volumes of using heat pumps at heat and power plants in the Integrated Power System of Ukraine, Bilodid V. D. (2014)
Дубовской С. В. - Усовершенствованный метод оценки технологий комбинированного производства электрической энергии и теплоты по средней стоимости жизненного цикла, Твердохлиб А. С. (2014)
Дубровський В. В. - Теплообмін у плівкових градирнях з профільованою поверхнею зрошувачів в умовах поздовжнього та перехресного напрямку повітряного потоку, Підвисоцький О. М. (2014)
Title (2012)
Contents (2012)
Plotkin B. - Sergei Nikolaevich Chernikov. Memoirs (2012)
Acciarri C. - On verbal subgroups in finite and profinite groups, Shumyatsky P. (2012)
Belegradek O.  - Local embeddability (2012)
Bondarenko V. M. - The representation type of elementary abelian p-groups with respect to the modules of constant Jordan type, Lytvynchuk I. V. (2012)
Dashkova O. Yu. - On locally soluble AFN-groups (2012)
Drensky V. - Inner automorphisms of Lie algebras related with generic 2 × 2 matrices, Fındık S. (2012)
Jasionowski P. - Matrix characterization of symmetry groups of boolean functions (2012)
Kurdachenko L. A. - Groups with many pronormal and transitively normal subgroups, Semko N. N. (Jr.), Subbotin I. Ya. (2012)
Monakhov V. A. - Trofimuk. Invariants of finite solvable groups (2012)
Skiba A. N. - On the F-hypercentre of a finite group (2012)
Zhykharyeva Yu. - Expansions of numbers in positive L.uroth series and their applications to metric, probabilistic and fractal theories of numbers, Pratsiovytyi M. (2012)
Title (2012)
Харченко С. Я. - Значення категорії "соціальність" у пошуках методологічної основи розвитку сучасної соціально-педагогічної науки (2012)
Безпалько О. В. - Вектори розвитку соціальної педагогіки в Україні (2012)
Стех Є. О. - Аналіз дефініції "патріотизм" у соціально-педагогічній науці (2012)
Чернуха Н. М. - До питань інтеграції в сучасній освіті (2012)
Бєлецька І. В. - Теоретичні основи соціалізації підлітків за місцем проживання (2012)
Шахрай В. М. - Профілактика соціальної дезадаптації підлітків через залучення їх до театрально-ігрової діяльності (2012)
Кудашкіна О. З. - Аналіз позитивного та негативного впливу кіберпростору на особистість студентської молоді (2012)
Харченко Л. П. - Співробітництво соціального педагога із сім’єю (2012)
Терновець О. М. - Соціальне сирітство як соціально-педагогічна проблема (2012)
Цибулько Л. Г. - Криза сім’ї й сімейних стосунків як фактор соціального сирітства (2012)
Макаренко А. В. - Школа-інтернат як фактор формування соціального здоров’я вихованців (2012)
Рассказова O. І. - Соціальна ексклюзія як наслідок стигматизації сімей, які виховують дітей з обмеженими можливостями (2012)
Караман О. Л. - Соціально-педагогічний потенціал регіону і громади виховної колонії для неповнолітніх (за результатами дослідження) (2012)
Краснова Н. П. - Особливості процесу виховання засуджених жінок (2012)
Відомості про авторів (2012)
Возняк Д. К. - Фізико-хімічні умови формування та особливості локалізації заноришових пегматитів Волині (Український щит), Павлишин В. І. (2008)
Кульчицька Г. О. - Включення закристалізованих розплавів у анортоклаз-мікропертиті з сієнітів Азовського штоку (Український щит), Мельников В. С. (2008)
Радчук В. В. - Анизотропия сигналов ЭПР в биогенном апатите и проблемы ретроспективной дозиметрии, Брик А. Б., Клименко А. П., Щербина О. И., Антощук Н. Л. (2008)
Шумлянський Л. В. - Геохімічні особливості та генезис базальтів ратненської світи вендської трапової формації Волині (2008)
Ємець О. В. - Геохімія органічної речовини у міденосних проверстках Бахмутського трогу (Північно-Західний Донбас), Пютман В., Жикаляк М. В. (2008)
Самчук А. І. - Розподіл мікроелементів у ґрунтах та рослинності природних і техногенних ландшафтів, Огар Т. В. (2008)
Крюченко Н. О. - Моделювання утворення вторинного сольового ореолу над рудним тілом, Жовинський Е. Я., Іваненко Н. П. (2008)
Сьомка В. О. - Петрогеохімічні особливості рідкісноземельно-торій-уранових пегматитів центральної частини, Іванов Б. Н., Пономаренко О. М., Бондаренко С. М., Щербак Д. М. (2008)
Єсипчук К. Ю. - Нова шкала геологічного часу і межа архей - протерозой на Українському щиті (про еволюцію поглядів на періодизацію докембрію) (2008)
Загнітко В. М. - Рецензія на книгу "Металічні та неметалічні корисні копалини України" (2008)
Галабурда Ю. А. - П’яті наукові читання імені академіка Євгена Лазаренка "Проблеми мінералогічної кристалографії" (2008)
Наші автори (2008)
Майдукова С. С. - Шахтная вода в гидрографической сети Донбасса (2008)
Єськов О. Л. - Соціально-економічні важелі розвитку інноваційної активності працюючих, Бунтовський С. Ю. (2008)
Кучер В. А. - Целеориентированное планирование стратегии инвестиционного развития угледобывающих шахт Донбасса (2008)
Письменний О. А. - Оцінка впливу гарантійного обслуговування крупної побутової техніки в регіоні на споживчий вибір (2008)
Ляшенко В. И. - Кооперативы и артели как форма организации угледобычи в Украине, Череватский Д. Ю. (2008)
Гевлич Г. І. - Розробка економічних методів управління якістю прокатного виробництва металургійних підприємств Донецького регіону, Колєснікова Г. В., Черткова О. М. (2008)
Асаул А. Н. - Проблемы трансформации экономики при переходе к постиндустриальному строю (2008)
Нусратуллин В. К. - Формирование стоимости в рентных отраслях экономики, Нусратуллин И. В. (2008)
Андреева И. Г. - Особенности функционирования и развития малого предпринимательства Челябинской области, Павлов К. В. (2008)
Матросова Л. М. - Аналіз методик оцінки соціально-економічного розвитку регіонів, Пруднікова Л. О. (2008)
Болдир Г. М. - Роль торгово-промислових палат в інформаційному забезпеченні зовнішньоекономічної діяльності підприємств (2008)
Антипов О. А. - Метод рейтингової оцінки для вибору напряму пошуку виробничих резервів (2008)
Ґудзь П. В. - Обгрунтування для промислового підприємства стратегії проникнення на зовнішній ринок (2008)
Михальський О. В. - Інвестиції інноваційного спрямування як об’єктивна умова підвищення конкурентоспроможності підприємства (2008)
Кендюхов О. В. - Брендинг: проблема схвалення оптимальних рішень (2008)
Мальчик М. В. - Методичні основи посилення конкурентних позицій машинобудівних підприємств (2008)
Семенов Г. А. - Оцінка конкурентоспроможності продукції акціонерного товариства (2008)
Швець Л. М. - Підходи до формування стратегії конкурентоспроможності підприємства (2008)
Штангрет А. М. - Статистична оцінка зовнішньої торгівлі друкованою продукцією, поліграфічними матеріалами та обладнанням, Пушак Г. І. (2008)
Іващенко О. В. - Управління запасами на підприємствах, Кожевнікова О. С. (2008)
Ткаченко А. М. - Методи оцінки підприємницького ризику, Якось І. С. (2008)
Бражникова Л. Н. - Классификация дебиторской задолженности коммунального предприятия для целей управления (2008)
Телічко Н. А. - Становлення та розвиток страхового ринку України, Серебрянська М. В. (2008)
Осадча Н. В. - Вплив міжнародних організацій на роботу державної митної служби України (2008)
До ювілею Внукової Наталії Миколаївни (2008)
Title Page (2008)
Contents (2008)
Bondarenko I. - On classification of groups generated by 3-state automata over a 2-letter alphabet, Grigorchuk R., Kravchenko R., Muntyan Ye., Nekrashevych V., Savchuk D., Šunić Z. (2008)
Єрич Т. Г. - Зміни системи навчання та виховання в кишинівській духовній семінарії в середині ХІХ ст. (2013)
Ложешник А. С. - Старшина Бузького козацького війська кінця ХVІІІ – початку ХІХ ст.: зміна функціональних обов’язків, чисельність та національний склад (2013)
Назарова Є. П. - Південноукраїнські осередки партії кадетів на початку ХХ ст: основні тенденції розвитку (2013)
Сердюк Ж. М. - Можливості професійної самореалізації жінок у сфері освіти на межі ХІХ – ХХ ст. (на прикладі жіночих гімназій Одеського навчального округу) (2013)
Ісса Т. В. - Благодійницька діяльність представників дворянства київської губернії в роки першої світової війни (2013)
Комнат Л. А. - Основні етапи євроінтеграції України (2013)
Лопаков В. С. - Шляхи реформування пенсійного забезпечення в Україні (2013)
Татаринов І. Є. - Діяльність Кишинівської єпархії з мобілізації матеріальних ресурсів на військові потреби (липень-грудень 1914 р.) (2013)
Татарова В. О. - Вплив політичних подій 1991 року в Україні на перейменування Одеських газет (2013)
Шишко О. Г. - Відновлення влади Директорії УНР в Одесі (2013)
Бабійчук Г. В. - Пам’ятки історичного та археологічного краєзнавства Миколаївшини (2013)
Верховцева І. Г. - Становлення селянського самоврядування в Росії (за матеріалами ревізії волосних правлінь у 1863 р. В.П. Мещерським) (2013)
Волкова С. М. - Соціальні аспекти урбанізації Донбасу в 20-х – 30-ті рр. ХХ ст.: історіографія проблеми (2013)
Галушка Н. Б. - Виховний ідеал в сільських родинах 20-40 хх рр ХХ ст. (за матеріалами Кодимського та Миколаївського районів Одеської області) (2013)
Гончарук Г. І. - До питання про створення обласних та крайових організацій Народного Руху України (1989 – 1992 роки) (2013)
Гончарук Т. Г. - Публікації М. Сависа на сторінках газети "Одесский вестник" кінця 1850-х – першої половини 1860-х рр.: колишній кирило – мефодієвець про проблеми одеського життя реформеної доби (2013)
Зуляк М. І. - Радянофільська тематика Львівського часопису "Нові шляхи" (1929-1932 рр.) (2013)
Коханова О. О. - Проблема суспільно-політичного становища жінки в Радянській Україні в період 1920-1930-х рр. в пострадянській історіографії (2013)
Моісеєва Т. М. - Громади сестер милосердя: критерії формування сестринського персоналу (за матеріалами статутів) (2013)
Федорова А. І. - Маргіналістика у вивченні історії старообрядництва Подунав’я (2013)
Ґудзь В. В. - Джеймс Мейс як вчений і особистість та його стосунки із владними колами (2013)
Іваніченко Л. М. - Участь В.Н. Станко у створенні та діяльності лабораторії археології та етнології Степової України ОНУ ім. І.І. Мечникова (2013)
Ільченко А. П. - Україна – не Росія: роль Л.Д. Кучми у вирішенні російсько-українського конфлікту навколо острову Тузли (2013)
Мельник О. В. - Діяльність Є.М. Щепкіна на Одеських вищих жіночих курсах (1906-1918 рр.) (2013)
Мосякін С. Л. - До питання про походження дводомних амарантів (Amaranthus L., Amaranthaceae Juss.) (2005)
Федорончук М. М. - Типіфікація та критичний аналіз описаних з території України видів родини Apiaceae Lindl.: роди: Anthriscus Pers. — Ferulago C. Koch (2005)
Андрієнко Т. Л. - Genistella sagittalis (L.) Gams (Fabaceae) в Україні, Онищенко В. А., Прядко О. І. (2005)
Шиян Н. М. - Gentiana nivalis L. (Gentianaceae) у флорі Українських Карпат, Джус М. О. (2005)
Гайова Ю. Ю. - Еколого-ценотичні особливості лісів Черкасько-Чигиринського геоботанічного району (2005)
Коваль Л. В. - Про необхідність заповідання цінної ділянки лучного степу на крейдяних відслоненнях Придеснянського плато (Сумська обл., Україна) (2005)
Жуков С. П. - Різноманітність деяких фітосистем із різним рівнем цілісності, Морозова Н. М. (2005)
Ісіков В. П. - Поширення і сучасний стан популяцій Triticum boeoticum Boiss. (Poaceae) в Криму, Гелюта В. П., Попкова Л. Л., Бойко Н. Г., Дорохов Д. Б., Серяпін О. А. (2005)
Гюнтер А. Р. В. - Перша знахідка Sporophagomyces chrysostomus (Berk. et Br.) K. Poldmaa et Samuels (Hypocreaceae) в Україні (2005)
Гайова В. П. - Деякі нові та рідкісні аскоміцети в Україні (2005)
Ліновицька В. М. - Культуральні та морфологічні особливості лікарського гриба Schizophyllum commune Fr. (Basidiomycetes) на агаризованих живильних середовищах, Бухало А. С. (2005)
Трискиба С. Д. - Знахідка Grifola frondosa (Fr.) S. Grey на півночі Донецької області, Полохіна І. І., Сухомлин М. М. (2005)
Дзигун Л. П. - Культуральні особливості дереворуйнівного гриба Polyporus squamosus (Huds.) Fr. (Basidiomycota) (2005)
Кондратюк С. Я. - Нові та рідкісні для Ізраїлю лишайники та ліхенофільні гриби з гір Кармель, Нево Е., Вассер С. П. (2005)
Ходосовцев О. Є. - Placopyrenium O. Breuss. (Lichens, Verrucariaceae) — новий рід для ліхенофлори Кримського півострова (2005)
Кудінова О. В. - Вміст пігментів та органічного вуглицю в інфікованих кореневою губкою проростках Pinus sylvestris L., Бойко М. І. (2005)
Артеменко О. А. - Вплив кліностатування на конформаційний стан хроматину та кінетику першого клітинного циклу під час проростання насіння гороху, Троян В. М., Азарскова М. В. (2005)
Title (2012)
Contents (2012)
To the 100th anniversary of the birth of Sergei Nikolaevich Chernikov (2012)
Ballester-Bolinches A. - S-Embedded subgroups in finite groups, Beidleman J. C., Feldman A. D., Heineken H., Ragland M. F. (2012)
Banakh T. - Algebra in superextensions of inverse semigroups, Gavrylkiv V. (2012)
Dixon M. R. - S. N. Chernikov and the development of infinite group theory, Kirichenko V. V., Kurdachenko L. A., Otal J., Semko N. N., Shemetkov L. A., Subbotin I. Ya. (2012)
Drozd Yu. A. - One branch curve singularities with at most 2-parameter families of ideals, Skuratovskii R. V. (2012)
Gaglione A. M. - Survey of generalized pregroups and a question of Reinhold Baer, Lipschutz S., Spellman D. (2012)
Grigorchuk R. I. - The spectral measure of the Markov operator related to 3-generated 2-group of intermediate growth and its Jacobi parameters, Krylyuk Ya. S. (2012)
Kashu A. I. - On inverse operations in the lattices of submodules (2012)
Selkin V. - On factorizations of limited solubly ω-saturated formations (2012)
Shevrin L. N. - Semigroups with certain finiteness conditions and Chernikov groups (2012)
Саленко О. В. - Оптимізація статусу суддівського самоврядування в Україні шляхом гармонізації національного законодавства із європейськими стандартами (2013)
Вовок О. О. - Теоретико-правовий погляд на принципи забезпечення національної безпеки (2013)
Сімонян Н. А. - Удосконалення форм, методів та організаційних засад здійснення цивільного контролю за діяльністю органів прокуратури (2013)
Качинська М. О. - До питання про органи охорони правопорядку (2013)
Мречко Н. І. - Нормативно-правове забезпечення діяльності адміністративного суду (2013)
Сквірський І. О. - Ще раз до питання про мету громадського контролю (2013)
Сурник В. М. - Окремі аспекти систематизації повноважень державної судової адміністрації України (2013)
Витязь М. І. - Законодавче визначення невиконання угоди про визнання винуватості як ознаки об’єктивної сторони відповідного злочину (2013)
Куц В. М. - До проблеми конфіскації у кримінальному праві України, Єрмак О. В. (2013)
Подолінська І. С. - Засада мови, якою здійснюється кримінальне провадження: сутність та нормативний зміст (2013)
Ковальов Є. В. - Вплив концепції "електронний суд" на кримінальне судочинство: сутність та її значення (2013)
Соловйов Е. П. - Необхідність встановлення адекватної міри покарання за злочин, передбачений ст. 135 кримінального кодексу України (2013)
Ніжинська І. С. - Щодо ролі ООН у боротьбі з корупцією у контексті міжнародного права (2013)
Птащенко Д. С. - Уявна оборона в кримінальному праві зарубіжних держав: особливості її регламентації положеннями щодо помилки в обставинах, які виключають злочинність діяння та регламентація уявної оборони спеціальними нормами (2013)
Вітюк І. Я. - Кримінальна відповідальність за порушення законодавства у сфері охорони земель енергетики (2013)
Трохлюк О. П. - Принцип презумпції невинуватості та забезпечення доведеності вини (2013)
Курко М. Н. - Стратегія формування наукового забезпечення правосуддя в Україні, Біленчук П. Д. (2013)
Щокін Р. Г. - Юридична природа права інтелектуальної власності (2013)
Скороход І. В. - Організація та правове регулювання управління аудиторською діяльністю в Україні (2013)
Доманський В. А. - Основні підходи до формування кодексу цивільного захисту України (2013)
Юлдашев С. О. - Принципи розгляду економічних спорів у третейському судочинстві (2013)
Матвєєв П. С. - Інноваційна політика як складова управління економікою на сучасному етапі (порівняльно-правовий аналіз) (2013)
Потоцький М. Ю. - Перспективи розгляду спорів щодо інтелектуальної власності міжнародним комерційним арбітражним судом (2013)
Синєгубов О. В. - Здійснення права неповнолітньої особи на свободу та особисту недоторканість (2013)
Сабодаш Р. Б. - Практика європейського суду з прав людини як джерело цивільного права України (2013)
Пашутіна В. Ю. - Зловживання корпоративними правами у сфері виплати дивідендів (2013)
Дідук А. Г. - Щодо деяких аспектів правової охорони конфіденційної інформації (комерційної таємниці та ноу-хау) в Україні (2013)
Симонян А. В. - Господарсько-правове регулювання створення суб’єктів медичної практики (2013)
Хорт І. В. - Організаційне забезпечення функціонування суб’єктів охоронної діяльності в Україні (2013)
Орлов В. А. - Поліція муніципалітету: досвід країн Європи (2013)
Задорожній О. В. - Дослідження питань міжнародної безпеки в роботах українських юристів-міжнародників після 1991 р., Білоцький С. Д. (2013)
Кулеба Д. І. - Прогалини нюрнберзького і токійського трибуналів (2013)
Черновський О. К. - Шляхи вдосконалення професійно-психологічного відбору суддівських кадрів (2013)
Титул, зміст (2009)
Хобзей П. К. - Інформатизація системи освіти - один з основних напрямків розвитку освітньої галузі у Львівській області, Шиян Р. Б., Кацюба М. Р., Палюшок Л. В. (2009)
Носкова М. В. - Проблема мотивації педагогів до використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі (2009)
Завадський І. О. - Програма "Онлайнова освіта. Профільне навчання". Досвід Львівської області (2009)
Черняхівський В. В. - Прямі й обернені задачі до вивчення основ алгоритмізації в школі (2009)
Кузбит І. М. - Створення та використання електронних посібників у навчальному процесі (2009)
Маркелов В. Е. - Організація навчального процесу секції інформатики обласної МАН, Лема І. А. (2009)
Кузик С. В. - Як зацікавити учнів програмуванням (2009)
Прончак І. С. - Що показала апробація програмних засобів у навчальних закладах області (2009)
Семен Ю. В. - Система автоматизованого тестування "АСМ Контестер", Бабіля Р. (2009)
Семенюк В. М. - Український Борщ (2009)
Парій Н. З. - Система завдань для виконання засобами CorelDraw (2009)
Білецький В. М. - Обласна учнівська олімпіада з інформатики у 2008 році (2009)
Олексишин А. М. - Педагогічний програмний засіб "Інформатика для учня та вчителя" (2009)
Манько Н. М. - Використання елементів навчально-дослідницької діяльності в процесі викладання інформатики, Моржин Н. Р. (2009)
Відповіді на запитання читачів (2009)
Комп’ютерні новини (2009)
Автори номера (2009)
Меленко С. Г. - Історичні особливості впливу давньогрецької філософії права на процеси становлення римської культури та державно-правової системи (2013)
Вовк О. Й. - Розвиток українського міського звичаєвого права у великому князівстві литовському періоду пізнього середньовіччя (2013)
Жабський В. І. - Корпоративні права держави як об’єкт корпоративних правовідносин (2013)
Фонарюк О. Ю. - Концепти та перспективи наукового осмислення злочинності як органічної складової життєдіяльності суспільства (2013)
Бабенко В. І. - Прокуратура України в системі органів публічної влади (2013)
Роженко Д. В. - Особливості судового розгляду адміністративної справи в порядку письмового провадження (2013)
Снідевич О. С. - Окремі проблемні питання юрисдикції справ, що виникають із виконавчих процесуальних правовідносин (2013)
Хорт І. В. - Організаційне забезпечення функціонування суб’єктів охоронної діяльності в Україні (2013)
Журавльов А. В. - Особливості поняття та сутності управління державної охорони України як правоохоронного органу (2013)
Ясуник Л. І. - Поняття, завдання та значення управління закордонними справами (2013)
Курко М. Н. - Концептуальні засади сучасного наукового забезпечення кримінального провадження в Україні, Біленчук П. Д. (2013)
Давиденко В. С. - Проблеми подолання протидії розкриттю та розслідуванню протиправного заволодіння військовим майном військовими службовими особами (2013)
Брижак А. В. - Загальнотеоретична характеристика віктимологічних факторів крадіжок, поєднаних з проникненням у житло (2013)
Бращей Р. І. - Звільнення від покарання як інститут кримінального права (2013)
Ніжинська І. С. - Міжнародні дні конвенції як засіб боротьби з корупцією (2013)
Мельник П. В. - Кримінально-правова охорона довкілля республіки Польща (2013)
Басай О. В. - Проблемні питання визнання універсальності засад цивільного законодавства (2013)
Бірюкова А. Г. - Трудове законодавство України у контексті становлення та розвитку (2013)
Демидко В. О. - Правове регулювання права на здорові та безпечні умови праці: проблеми та напрями удосконалення (2013)
Єфіменко Д. К. - Поняття та ознаки координації правоохоронної діяльності (2013)
Хомич І. Ю. - Принцип цільового використання коштів в соціальному забезпеченні населення України: поняття та значення (2013)
Мартинюк І. В. - Сприяння працевлаштуванню окремих категорій громадян: міжнародний досвід регулювання (2013)
Турчин С. О. - До питання припинення трудових відносин з керівником господарського товариства (2013)
Ніколенко Л. М. - Матеріальні та процесуальні норми і правовідносини: їх взаємозв’язок у господарському судочинстві (2013)
Мельник І. С. - Процесуальні особливості вчинення виконавчих написів за нотаріально посвідченими правочинами (2013)
Мягкоход Ю. В. - Визнання суб’єктивного земельного права як спосіб захисту (2013)
Поліщук О. Г. - Окремі правові проблеми набуття земельних ділянок у користування у зв’язку з переходом права власності на нерухоме майно (2013)
Потоцький М. Ю. - Визнання недійсними господарських угод як спосіб захисту прав інтелектуальної власності суб’єктів господарювання (2013)
Шуба Б. В. - Щодо вдосконалення деяких економічних понять у законодавстві про господарські товариства (2013)
Черновський О. К. - Шляхи вдосконалення професійно-психологічного відбору суддівських кадрів (2013)
Луцький А. І. - Вплив правової ідеології на розвиток громадянського суспільства в Україні (2013)
Іванець І. П. - Концепція захисту екологічних прав через призму практики європейського суду з прав людини (2013)
Рарицька В. Б. - Модельне фінансове право як феномен пострадянської фінансово-правової дійсності (2013)
Подоляка А. М. - Утвердження верховенства закону, зміцнення правопорядку (рецензія на монографію ю. М. Дьоміна "прокурорський нагляд в Україні на сучасному етапі") (2013)
Косович В. М. - Нормативна регламентація тлумачення нормативно-правових актів України як передумова для їх удосконалення (2013)
Гурняк О. Г. - Кримінальний кодекс УРСР як правова основа реалізації політичних репресій у другій половині 30-х років ХХ століття (2013)
Подоляка А. М. - Юридичний конфлікт в адміністративному процесі (2013)
Гринцов О. В. - Поняття та ознаки адміністративних послуг, які надаються органами міністерства доходів та зборів (2013)
Миськів Л. І. - Медична та інтеграційна моделі освіти на шляху до становлення інклюзивного освітнього середовища (2013)
Ліпський Д. В. - Судова правотворчість в адміністративному судочинстві України (2013)
Фролов Ю. М. - Сутність та особливості адміністративно-правових відносин (2013)
Румянцева-Козовник А. В. - Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ щодо запобігання насильства в сім’ї над дітьми (2013)
Исмайлов Улви Дадаш Оглы - Особенности уголовно-процессуального законодательства по делам несовершеннолетних (2013)
Машдыев М. К. - Имеет ли право на существование стадия возбуждения уголовного дела в уголовном судопроизводстве? (2013)
Лєшукова І. В. - Типові помилки та порушення слідчих органів внутрішніх справ України при складанні, направленні або виконанні запитів про міжнародну правову допомогу (2013)
Пиріг Н. М. - Екстрадиція за кримінальним процесуальним кодексом України та практичні проблеми її реалізації (2013)
Триньова Я. О. - Значення біоетичних засад у системі сучасного кримінального правоутворення (2013)
Пилипенко Г. М. - Ситуації досудового розслідування, що потребують залучення експертів (обізнаних осіб) (2013)
Наконечна Л. А. - Регламентація відповідальності за насильницькі злочини в історії кримінального законодавства (2013)
Конопельський В. Я. - Про стан відображення у сучасній кримінально-виконавчій політиці України принципа диференціації та індивідуалізації виконання покарань (2013)
Чолан Т. А. - Міжнародне законодавство з питань усиновлення дітей як невід’ємна частина національного законодавства України та російської федерації (2013)
Біляєв В. О. - Тактична модель реалізації матеріалів оперативно-розшукової діяльності підрозділами карного розшуку в умовах набуття чинності новим кримінальним процесуальним кодексом України (2013)
Воронін Я. Г. - Зарубіжний досвід організаційно-правових засад функціонування нафтогазової галузі та шляхи його запозичення в Україні (2013)
Олійник К. М. - Відмежування трудового договору від цивільно-правових договорів, пов’язаних із працею (2013)
Потоцький М. Ю. - Відшкодування збитків як спосіб захисту прав інтелектуальної власності суб’єктів господарювання (2013)
Редько А. О. - Деякі питання реалізації стратегії реформування системи надання соціальних послуг (2013)
Ніколенко Л. М. - Характеристика функцій господарського процесуального права як складової частини системи права (2013)
Воєводін Б. В. - Цивільно-правовий захист прав споживачів реклами (2013)
Куцевич О. П. - Концентрація земель: соціально-правова оцінка (2013)
Бажанов В. О. - Договір в авторському праві як цивільно-правова категорія (2013)
Черновський О. К. - Визначення професійної придатності до суддівської діяльності (2013)
Голованчук Є. О. - Історико-правовий аспект становлення та розвитку внутрішнього фінансового контролю (2013)
Рядінська В. О. - Генезис принципу справедливості оподаткування (2013)
Ярмак І. М. - Нормативне закріплення принципів фінансового контролю (2013)
Чайка В. В. - Фінансово-правове регулювання гармонізації прямих податків у державах європейського союзу: досвід для України (2013)
Ніжинська І. С. - Щодо ролі ООН у боротьбі з корупцією у контексті міжнародного права (2013)
"Золота фортуна" – успіх, об’єктивність, визнання! (2013)
Титул, зміст (2009)
Співаковський О. В. - Питання управління інтеграцією компаній та університетів (2009)
Зубик В. В. - Розвиток пізнавальних здібностей учнів сільських шкіл засобами інформаційно-комунікаційних технологій, Ребрина В. А. (2009)
Павлова Н. С. - До питання вивчення змісту навчання інформатики у 7-9 класах, Семещук І. Л. (2009)
Забарна А. П. - Компетентнісний підхід як основа організації профільного навчання інформатики (2009)
Завадський І. О. - Поурочне планування з інформатики для 9-го класу (2009)
Абрамов В. О. - Лабораторно-методичний комплекс для вивчення основ теорії комп'ютерних систем управління і робототехніки (2009)
Дягло Н. В. - Вікі-технології у сучасній освіті (2009)
Ракута В. М. - Комплексне використання прикладного програмного забезпечення для створення електронних засобів навчального призначення (2009)
Овчар I. М. - Електронний підручник як один із основних аспектів інтенсифікації вивчення математики у ВНЗ І-ІІ рівня акредитації, Калашніков І. В. (2009)
Рибалко О. О. - Створення презентації до уроку в початковій школі у програмі Macromedia Flash Professional 8 (2009)
Жалдак М. І. - Інститут інформатики національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова: історія та сьогодення, Рамський Ю. С., Сергієнко В. П. (2009)
Інструктивно-методичний лист МОН України (2009)
Збори переможців конкурсу "Вчитель - новатор" (2009)
Конкурс "Методика - 2009" (2009)
Підручники з інформатики (2009)
Комп’ютерні новини (2009)
Автори номера (2009)
Карпенко О. В. - Практичні підходи до підготовки внутрішньої звітності, Соболь Г. О. (2012)
Дробиш Л. В. - Проблеми кадрового забезпечення підприємств туризму (2012)
Пармакли Д. М. - Эффективность использования земли в сельском хозяйстве: методические аспекты, Арикока З. Н. (2012)
Алёхин А. Б. - Жизнеспособность промышленных предприятий: формализация и оценка (2012)
Диленко В. А. - Модель оптимального экономического роста при гарантированных уровнях производственного накопления и непроизводственного потребления (2012)
Ращупкіна В. М. - Методологія оцінки потенціалу стратегії розвитку регіону (2012)
Хаджинов І. В. - Дисбаланси розвитку старопромислових регіонів України (2012)
Беззубченко О. А. - Особливості формування та функціонування елементів моделі національної конкурентоспроможності України (2012)
Калініна С. П. - Програмно-цільовий підхід до забезпечення реструктуризації зайнятості на мікрорівні (2012)
Кислова Л. А. - Напрями диверсифікації чорної металургії України в контексті реалізації стратегічних завдань державно-приватного партнерства (2012)
Балабанова Н. В. - Регулювання розвитку інноваційних процесів на регіональному рівні (2012)
Мітюшкіна Х. С. - Шляхи подолання диспропорційності економічного розвитку регіонів України (2012)
Захарова О. В. - Особливості розвитку транспортної галузі України в контексті світових тенденцій (2012)
Чентуков Ю. І. - Валютний курс і валютна політика: вплив на розвиток міжнародних економічних відносин (2012)
Булатова О. В. - Особливості залучення до процесів міжнародної регіоналізації країн, що відносяться до різних типів соціально-економічних систем (2012)
Медведкин Т. С. - Трансфер знаний: теория и практика Европейского Союза (2012)
Кравченко В. А. - Оценка суверенных рисков платежеспособности по внешнему государственному долгу, Жукова Д. В. (2012)
Марена Т. В. - Місце України на світовому фондовому ринку (2012)
Медведкина Е. А. - Формирование посткризисной инвестиционной позиции стран ЕС в контексте обеспечения финансовой безопасности (2012)
Дубенюк Я. А. - Особливості двостороннього торговельного співробітництва між Україною та Республікою Кіпр (2012)
Мацука В. М. - Закономірності та тенденції розвитку регіональних ринків туристичних послуг, Осипенко К. В. (2012)
Кравченко В. А. - Соответствие макроэкономических показателей Украины критериям вступления в Европейский Союз, Гудаков А. К. (2012)
Лейн А. А. - Рівні розвитку інтеграційних процесів в умовах глобалізації (2012)
Polowczyk J. - Cooperation in international business (2012)
Відомості про авторів (2012)
Вимоги до оформлення наукових статей для публікації в збірнику наукових праць (2012)
Титул, зміст (2013)
Концепція навчання інформатики в загальноосвітніх навчальних закладах (2013)
Литвинова С. Г. - Орієнтовне календарно-тематичне планування навчання інформатики у 5-му класі для навчальної програми зпоглибленим вивченням предметів природничо-математичного циклу, лист ІІТЗО №14.1/12Г265 від 05.09.2012 (2013)
Анікіна Л. П. - Орієнтовне календарно-тематичне планування навчання інформатики у 5-му класі для навчальної програми, затвердженої наказом МОН, молоді та спорту України №664від 6.06.2012 (2013)
Лисенко Т. І. - Особливості викладання теми "Редактор презентацій" у 5 класі (2013)
Казанцева О. П. - Методика викладання теми "Графічний редактор" в 5-му класі (2013)
Петрович С. Д. - Основи роботи з комп’ютером (2013)
Співаковська Є. О. - Формування самоосвітньої компетентності у студентів філологічних спеціальностей засобами інформаційно-комунікаційних технологій (2013)
Гац О. І. - Хмарні технології в навчальних закладах м. Києва (2013)
Шакотько В. В. - Windows 8, інсталяція і перше знайомство (2013)
Жугастрова О. В. - Операційна система Windows 8 — початок роботи (2013)
Дем’яненко В. М. - Методичні рекомендації щодо добору і застосування електронних засобів та ресурсів навчального призначення, Лаврентьєва Г. П., Шишкіна М. П. (2013)
Обрізан К. М. - Підготовка учнів до олімпіади з інформаційних технологій (2013)
Про модернізацію школи, ІКТ та розвиток проекту "Щоденник.ua" (2013)
Про підсумки Всеукраїнського конкурсу веб-сайтів професійно-технічних навчальних закладів у 2012 році (2013)
Результати IX Всеукраїнського конкурсу "Вчитель-новатор" (2013)
"Золота Фортуна" — найвища сходинка до міжнародного визнання! (2013)
Алексєєва Н. Ф. - Регіональні аспекти стратегії розвитку туристичної індустрії, Сакун Л. М. (2012)
Бігдан М. Г. - Пряма залежність якості туристичних послуг від ефективного управління персоналом, Карлик Ю. Ю. (2012)
Біланюк О. П. - Сучасний стан та перспективи міжнародного туризму в українсько-польських відносинах (2012)
Волошин І. М. - Туристично-рекреаційний і інтелектуальний потенціал Житомирської області (2012)
Волощук Г. О. - Стратегічний аналіз інвестиційної діяльності підприємств харчової промисловості, Штанько Л. О. (2012)
Вуйцик О. І. - Оподаткування прибутку готельного бізнесу як засіб державного регулювання інвестиційної діяльності (2012)
Герасимчук Н. А. - Інституційні засади взаємовідносин суб'єктів підприємницької діяльності (2012)
Глєбова А. О. - Інноваційні технології у туристичній галузі (2012)
Гончаренко А. М. - Пошук інструменту виміру реальної вартості організації, Гончаренко О. В. (2012)
Демешок О. О. - Імовірні варіанти розвитку подій щодо трансформації стратегічного потенціалу промислової теплоенергетики та енергетичного машинобудування при приєднанні України до зони вільної торгівлі (2012)
Долбнєва Д. В. - Необхідність та доцільність формування ефективної фінансово-кредитної інфраструктури Львівської області (2012)
Дунаєвська О. Ф. - Нове життя Житомирського обласного літературного музею, Козловський О. Ю., Коткова Т. М. (2012)
Журавльова С. М. - Стратегія інноваційної діяльності на підприємствах готельного господарства (2012)
Забуранна Л. В. - Дослідження мотивації підприємців у сфері сільського аграрного туризму (2012)
Камнєва О. М. - Удосконалення методологічного підходу до динамічного управління капіталом на багатокритеріальній основі, Холіна А. Г., Гізатулін А. М. (2012)
Камушков О. С. - Роль та місце малого бізнесу у розвитку туризму (2012)
Ключенко А. В. - Оцінка ефективності відтворення природних рекреаційних ресурсів Карпатського макрорегіону (2012)
Ковтуненко К. В. - Використання методів стратегічного аналізу для оцінки фінансового потенціалу підприємства, Шаповал Я. В. (2012)
Коніщева Н. Й. - Пріоритети розвитку туристичного бізнесу у Донецькій області (2012)
Кузнєцова Т. В. - Комплексний підхід до вдосконалення системи управління персоналом на експортноорієнтованих підприємствах України (2012)
Кулік А. В. - Особливості розвитку сільського зеленого туризму в Україні (2012)
Мальська М. П. - Теоретичні засади розміщення підприємств індустрії туризму (2012)
Раделицький Ю. О. - Міжнародне страхування відповідальності власників автотранспортних засобів, Тенюх З. І., Матвіїв В. (2012)
Савченко К. В. - Податкові інструменти реалізації стабілізаційної політики в Україні (2012)
Сухотеріна М. І. - Створення системи зовнішнього моніторингу діяльності підприємств машинобудування у післяприватизаційний період (2012)
Толпежніков Р. А. - Оцінка та прогнозування фінансового потенціалу підприємства, Маматова Л. Ш. (2012)
Фарат О. В. - Інноваційні напрями розвитку туристичної галузі Львівського регіону, Марущак М. В. (2012)
Харчишина О. В. - Ефективна організаційна культура: проблеми теорії і практики (2012)
Хомич Г. М. - Державне регулювання франчайзингових відносин в Україні (2012)
Шевчук О. А. - Контроль ефективності використання бюджетних коштів (2012)
Шевченко І. В. - Перспективи розвитку сільського зеленого туризму в Полтавському регіоні (2012)
Щурик М. В. - Найважливіші передумови розвитку туристичної індустрії в Карпатському макрорегіоні (2012)
Миронов А. Л. - Содержание и виды государственного управления (2013)
Скороход И. Г. - Правовая регламентация обязанностей граждан в конституциях БССР (1919-1978 гг.) (2013)
Нужний С. С. - Еволюція правового статусу приватновласницьких селян українських губерній російської імперії у пореформену добу (2013)
Кирсанов А. Ю. - Становление и историческое развитие гражданского общества (2013)
Кутовой Д. В. - Право на участие в культурной жизни в конституции России 1993 года (2013)
Павлов Е. А. - История конституционно-правового развития права на предпринимательскую деятельность в России (2013)
Дубинський О. Ю. - Проблеми правового регулювання сертифікації в Україні (2013)
Смирнова Е. Г. - Система підрозділів ОВС та їх повноваження щодо забезпечення економічної безпеки України (2013)
Бугрім О. В. - Адміністративна відповідальність за керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння (2013)
Нестеренко Є. В. - Характеристика адміністративних правопорушень, що посягають на встановлений порядок управління (2013)
Любарець А. Ю. - Підзаконні акти в адміністративній реформі (2013)
Острійчук О. П. - Теоретичний аспект та практичне значення показань експерта в процесі доказування (2013)
Тесленко В. І. - Поняття, обставини, причини, методи і схеми легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом (2013)
Суворова Р. В. - Процесуальні підстави проведення контролю за вчиненням злочину та прийняття відповідного рішення про його здійснення (2013)
Іванова Я. О. - Особливості кваліфікації за зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби (ст. 130 КК України) (2013)
Ніколенко О. В. - Функціональні елементи механізму протидії корупційній злочинності в правоохоронних органах (2013)
Грудцына Л. Ю. - Вопросы разработки методики оценки научной результативности деятельности научных работников в Российской Федерации (2013)
Иванова С. А. - Вопросы интеграции частного и публичного права: Российская практика (2013)
Потоцький М. Ю. - Трансформації господарських правовідносин як спосіб захисту прав інтелектуальної власності суб’єктів господарювання (2013)
Иванов Д. В. - Общественное вещание как международный стандарт обеспечения свободы выражения взглядов (2013)
Румянцева-Козовник А. В. - Діяльність органів внутрішніх справ щодо подолання проблем дітей трудових мігрантів (2013)
Гопанчук В. С. - Відшкодування шкоди, завданої внаслідок корупційних діянь податковими органами, Ніжинський С. С. (2013)
Слінько Т. М. - Міжнародно-правові гарантії реалізації права людини і громадянина на інформацію (2013)
Черновський О. К. - Нормативно-правове регулювання кримінального судочинства (2013)
Вейцман Д. Е. - Правовые источники деятельности предпринимательских корпораций в США (2013)
Мирсайев Х. С. - Проблемы происхождения ребенка при применении вспомогательных репродуктивных технологий в международном частном праве (2013)
Ніжинська І. С. - Міжнародні конвенції як засіб боротьби з корупцією (2013)
Аністратенко Ю. І. - Спрощена система оподаткування, обліку та звітності: переваги та недоліки (2013)
Игнатьев А. М. - Ранняя диагностика сердечно-сосудистой патологии у работников морского транспорта, Мацегора Н. А., Ярмула К. А., Панюта А. И., Ямилова Т. Н. (2013)
Аймедов К. В. - Паллиативная помощь: состояние и перспективы, Кривоногова О. В., Костюченко Т. М. (2013)
Бабова И. К. - Принципы немедикаментозного лечения цервикогенного головокружения при шейных вертебропатиях, Довгань Е. О., Кирдогло Г. К. (2013)
Ільїна-Стогнієнко В. Ю. - Особливості енергетичного обміну в тканинах стінки кишечнику за умов гострої спайкової кишкової непрохідності (2013)
Карпенко Ю. И. - Хронический панкреатит как маска периодической болезни (клинический случай), Крыжановский Ю. Н., Потапчук А. В., Савельева О.В., Кудлач О.И. (2013)
Полінчук І. С. - Анестезіологічні аспекти лапароскопічних холецистектомій, Полінчук І. М., Гардубей Є. Ю. (2013)
Савельева Н. Н. - Характер клинического течения хронического генерализованного пародонтита у пациентов с лямблиозной инвазией (2013)
Тимофеєва С. В. - Етіопатогенетична корекція синдрому загрози переривання вагітності на тлі підвищенного рівня важких металів в крові (2013)
Мацегора Н. А. - Динаміка захворюваності на туберкульоз серед населення Одеської області за 2010 – 2012 рр., Бабуріна О. А., Смольска І. Н., Шпота О. Е. (2013)
Тещук В. Й. - Комплексне лікування ішемічних інсультів у поєднанні з серцево-судинною патологією, Тещук В. В. (2013)
Шмакова І. П. - Ефективність застосування вібро-вакуумного масажу в комплексному лікуванні хворих на ожиріння та надлишкову масу тіла на амбулаторно-поліклінічному етапі, Лисенко Т. В. (2013)
Левицкий А. П. - Влияние Квертулина на содержание липидов в печени и сыворотке крови крыс с дисбиозом, получавших высокожировой рацион, Величко В. И., Ткачук В. В., Левченко Е. М. (2013)
Кононенко В. В. - Про надзвичайні стани, що спричинені харчовими отруєннями, Непорада В. П., Непорада Н. В. (2013)
Кравчук М. Н. - Восстановительная терапия последствий травмы коленных суставов у спортсменов-тяжелоатлетов (2013)
Красилюк Л. И. - Опыт применения препарата растительного происхождения Nimm One для коррекции эректильной дисфункции у больных хроническим простатитом, Зачеславский А. Н., Чистяков Р. Б. (2013)
Красилюк Л. И. - Применение препарата Вобензим в комплексном лечении больных с хроническим бактериальным простатитом, Чистяков Р. Б., Зачеславский А. Н. (2013)
Лакиза В. В. - К диагностике и лечению сочетания диффузного токсического зоба с аутоиммунным тиреоидитом, Перстнев А. И., Потапчук А. В., Савельева О. В., Блихар Е. В. (2013)
Лакиза В. В. - Опыт использования транскатетерной симпатической денервации почечных артерий при лечении резистентной артериальной гипертензии, Потапчук А. В., Перстнев А. И., Савельева О. В., Солоденко И. О. (2013)
Лакиза В. В. - Особенности психического состояния больных сахарным диабетом, прошедших обучение в "Школе самоконтроля", Перстнёв А. И., Потапчук А. В., Петросян Е. В., Савельева О. В. (2013)
Новіков С. А. - Про доцільність застосування ультразвуку у комплексі постінфарктної відновлювальної терапії, Яблонська В. Б. (2013)
Якименко О. О. - Лікування болю в спині у жінок хворих на остеопороз в менопаузальному періоді, Кравчук О. Є., Хасан М. Д. (2013)
Міжнародні нормативні документи з питань морської медицини (2013)
Інформація (2013)
Правила для авторів (2013)
Титул, зміст (2013)
Лисенко Т. І. - Особливості викладання теми "Редактор презентацій" у 5 класі (2013)
Воробей О. О. - Викладання основ алгоритмізації у 5-му класі (2013)
Петрович С. Д. - Основи роботи з комп’ютером (2013)
Макарчук О. М. - Погрібний О.В. Інформація, інформаційні процеси, системи, технології (2013)
Казанцева О. П. - Методика викладання теми "Графічний редактор" в 5-му класі (2013)
Литвинова С. Г. - Віртуальна учительська за хмарними технологіями (2013)
Ветров І. А. - Office 365. Перші кроки до "Віртуальної учительської" (2013)
Лутанюк Н. П. - "Віртуальна учительська" в роботі методичного обеднання вчителів української мови та літератури (2013)
Храпа О. М. - "Віртуальна учительська" в роботі вчителя початкових класів (2013)
Карташова Л. А. - Сучасні ІТ-пристрої, їхні характеристики та перспектива використання у навчанні, Карташова Т. М. (2013)
Шакотько В. В. - Windows 8, налаштування і стандартні програми (2013)
Пліш І. В. - Створення і використання інформаційної бази даних як електронного посібника, в управлінні якістю освіти загальноосвітнього навчального закладу (2013)
Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 08.02.13 №1/9–92 "Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2012/2013 навчальному році" (2013)
Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 05.02.13 №1/9–77 "Щодо безкоштовного підключення ВНЗ до мережі Інтернет за технологією Wi-Fi" (2013)
Видатний успіх учителів України в Лондоні (2013)
PowerPoint 2013: сучасні презентації для сучасних моніторів (2013)
Малига В. А. - Публічність у механізмі реалізації державної регуляторної політики (2013)
Дорошева О. М. - Тип владних інституцій та взаємовідносин між ними в конституційному праві Ісламської Республіки Іран (2013)
Марчук І. Ю. - Специфіка зводу законів як форми систематизації законодавства (2013)
Олійник В. М. - Правове визначення категорії "безпека": адміністративно-правовий аналіз (2013)
Шейбут В. В. - Деякі аспекти мі граційного контролю в Україні (2013)
Шаповалов А. В. - Організаційно-правові проблеми атестації працівників органів прокуратури (2013)
Ульмер М. М. - Реалізація принципів адміністративного судочинства у суді касаційної інстанції (2013)
Степашко О. І. - Рішення адміністративного суду у податкових спорах: поняття, зміст, види (2013)
Попова С. М. - Основні складові національної безпеки України, Попова Л. М. (2013)
Адабаш О. В. - Інформація з обмеженим доступом: проблеми законодавчого визначення (2013)
Романченко Є. Ю. - Суб’єкти процесуальних функцій в адміністративному судочинстві України (2013)
Ліпський Д. В. - Суб’єкти, об’єкт, предмет, форма і строки касаційного оскарження в адміністративному судочинстві України (2013)
Суворова Р. В. - Нормативно-правове регулювання контролю за вчиненням злочину (2013)
Которобай С. В. - Вищий адміністративний суд України як суб’єкт касаційного провадження (2013)
Сидоренко В. В. - Порядок та умови накладення адміністративних стягнень за економічні правопорушення (2013)
Ніколенко Л. М. - Взаємовідносини національних правових систем і права європейського союзу: вплив судових інстанцій (2013)
Ігнатов О. М. - Соціально-демографічна характеристика осіб, які вчиняють згвалтування (2013)
Куцевич М. П. - Напрями вдосконалення спеціальних різновидів звільнення від кримінальної відповідальності: в аспекті узгодження матеріального та процесуального права (2013)
Топчій В. В. - Злочини проти трудових прав: перспективи формування методики розслідування (2013)
Масол Д. І. - Класифікація мотивів у кримінальному праві (2013)
Губарь К. М. - Поняття злочинів проти моральності (2013)
Балко С. І. - Кримінальна відповідальність за умисне введення в обіг на ринку України (випуск на ринок України) небезпечної продукції: системний аналіз (2013)
Покатаєва О. В. - Дискусійні питання з приводу справляння плати за землю в Україні відповідно до чинного законодавства, Коваль О. О. (2013)
Білоусов Є. М. - Загрози економічній безпеці держави та засоби їх подолання (економі ко-правовий аспект) (2013)
Медвідь Я. Ф. - Особливості державного регулювання і нагляду за страховою діяльністю в Україні (2013)
Марусенко Р. І. - Позбавлення права власності як спосіб захист у порушеного права, Старостенко Д. М. (2013)
Жорнік М. О. - Виконання Завдань цивільного судочинства у справах про визнання правочинів недійсними (2013)
Гентош Р. Є. - Диспозитивний метод земельного права (2013)
Гончаренко О. В. - Поняття фірмового найменування, функції та принципи фірмового найменування (2013)
Карапетян С. К. - Проблемні питання правозастосування у спадкових правовідносинах (2013)
Тимченко Л. Д. - Територія в міждержавних відносинах, Кононенко В. П. (2013)
Курко М. Н. - Наукове забезпечення розслідування ухилення від сплати податків: досвід ФРН та США, Біленчук П. Д., Філоненко Г. Г. (2013)
Бандурка С. С. - Поняття економічної безпеки підприємства (2013)
Кліх Т. Г. - Перспективи розвитку банківської системи України в умовах кризових явищ у світовій економіці (2013)
Сірош М. В. - Принцип законності у податковому контролі (2013)
Ситник К. М. - Наступні визначні події в ботанічній науці (2005)
Шеляг-Сосонко Ю. Р. - Екомережа України та її природні ядра, Ткаченко В. С., Андрієнко Т. Л., Мовчан Я. І. (2005)
Кондратюк С. Я. - Нові для Ізраїлю види лишайників з Голанських висот, Нево Е., Вассер С. П. (2005)
Ходосовцев О. Є. - Нові для України роди лишайників (2005)
Смеречинська Т. О. - Нові та рідкісні для України види лишайників з природного заповідника "Медобори" (2005)
Федоренко Н. М. - Стан вивченості лишайників Українського Полісся (2005)
Дарієнко Т. М. - Фотобіонти деяких лишайників з відслонень гранітно-степового Побужжя, Войцехович Г. О. (2005)
Виноградова О. М. - Синьозелені водорості Карпатського біосферного заповідника, Коваленко О. В. (2005)
Панченко С. М. - Axyris amaranthoides L. (Chenopidiaceae Vent.) — новий адвентивний вид у флорі України, Мосякін С. Л. (2005)
Мойсієнко І. І. - Polygonum alpestre C.A. Mey (Polygomaceae) — новий для флори Східної Європи адвентивний вид (2005)
Ільїнська А. П. - Види роду Alyssum L. (секція Alyssum) у флорі України (2005)
Цимбалюк З. М. - Морфологічні особливості пилкових зерен Polychemum L. (Chenopodiaceae Vent.) (2005)
Коваль Л. В. - Нові знахідки адвентивних видів судинних рослин на Придеснянському плато (Сумська обл., Україна) (2005)
Кохан Т. П. - Bromopsis inermis (Leys.) Holub (Poaceae Barnhat) у багатовидових модельних рослинних угрупованнях (2005)
Дубина Д. В. - Фітоценотична різноманітність острова Джарилгач (Херсонська обл.), Дзюба Т. П. (2005)
Лисенко Г. М. - "Сукцесійний колапс" степових екосистем у світлі другого закону термодинаміки (2005)
Недуха О. М. - Фенотипічні зміни клітин листків Sium latifolium L. при водному дефіциті (2005)
Парнікоза І. Ю. - Стан ценопопуляцій Botrychium multifidum (S.G. Gmel.) Rupr. у м. Києві, Цуканова Г. О. (2005)
Козеко Л. Є. - ХХ з'їзд Американського товариства з гравітаційної та космічної біології (2005)
Ястремська О. М. - Технологічне оновлення суб’єктів господарювання на основі інноваційного розвитку (2014)
Місюк М. В. - Державна підтримка ринкового розвитку тваринництва (2014)
Божко В. П. - Определение лимитной цены наукоемкой продукции при использовании реинноваций, Мазниченко А. Д. (2014)
Когут Р. Й. - Экономическая эффективность применения вариаторов и ее зависимость от уровня иерархии и места в цикловой структуре производственных систем, Печеник А. Н., Сальников В. Г., Сердюк А. Д., Тернюк Н. Э. (2014)
Мельникова К. В. - Соціальний пакет як інструмент матеріальної мотивації (2014)
Никишов А. А. - Выбор и обоснование направлений совершенствования логистической деятельности предприятия атомного машиностроения, Кочурова В. Е. (2014)
Головань Д. В. - Формування комплексного підходу щодо визначення місцерозташування підприємств роздрібної торгівлі (2014)
Артёмова А. В. - Совершенствование методики оценивания конкурентоспособности сетевого торгового предприятия, Чумак И. А., Грищенко М. А. (2014)
Кулик Ю. М. - Методика оцінки надійності логістичних систем машинобудівних підприємств (2014)
Стаматін О. В. - Оцінювання якості трудового життя працівників промисловості за суб’єктивною та об’єктивною складовими (2014)
Лях І. О. - Програмно-цільові заходи управління фінансово-економічною діяльністю підприємств машинобудування (2014)
Алфавітний покажчик (2014)
Титул, зміст (2013)
Співаковський О. В. - Інноваційні методи управління інформаційними активами вищого навчального закладу, Львов М. С., Кравцов Г. М. (2013)
Жалдак М. І. - Проблеми інформатизації навчального процесу в середніх і вищих навчальних закладах (2013)
Пушкарьова Т. О. - Електронна освіта і її розвиток в Україні, Мельник О. М. (2013)
Макарчук О. М. - Інформація, інформаційні процеси, системи, технології, Погрібний О. В. (2013)
Казанцева О. П. - Методика викладання теми "Графічний редактор" в 5-му класі (2013)
Сабитова Д. А. - Развитие творческих способностей учащихся на уроках информатики и во внеурочной деятельности (2013)
Якима І. І. - Досвід використання тестових технологій (2013)
Рожко В. В. - Створення й використання комп’ютерних презентацій (2013)
Васяніна О. А. - Мистецтво мультиплікації: шлях від учня до майстра (2013)
Шиліна Г. А. - Створення й упровадження електронного навчального курсу за авторською програмою факультативу "Українська мова" для 8 класу (2013)
Седов Е. П. - Перспективы внедрения облачной инфраструктуры в Пивденноукраинском национальном педагогическом университете имени К. Д. Ушинского, Седов В. Е. (2013)
Даниленко С. П. - Інструменти проектування сайту та їх особливості, Ольховський Є. О. (2013)
Заходи програми Microsoft "Партнерство в навчанні" (2013)
У МОН відбулося нагородження переможців конкурсу "Samsung назустріч знанням — 2012" (2013)
Результати XXVI Всеукраїнської олімпіади з інформатики (2013)
XI Всеукраїнський турнір юних інформатиків (2013)
Marena T. V. - Pecularities of the world gold market functioning (2012)
Khoshtaria T. - The concept of business format franchising as an international market entry strategy (2012)
Антипенко Є. Ю. - Вплив зовнішнього та внутрішнього середовища на системи управління ланцюгами поставок підприємства, Афанасьєв В. В. (2012)
Балабанова Н. В. - Використання кластерних структур в підвищенні конкурентоспроможності регіону (2012)
Matsuka V. - Valuation techniques competitive edge tourist attraction region, Osipenko K. (2012)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського