Ачкинази И. - Тора (Танах) из собрания библиотеки "Таврика" (1999)
Бейліс В. - Три самаркандських факіги кінця XI початку XII ст. (до питання про взаємини мусульманських духовних лідерів з караханідськими правителями) (1999)
Борділовська О. - Весільний обряд класичної Індії за "Харшачарітої" Бани (1999)
Бубенок О. - Евреи и арабы Палестины и Сирии в конце VI начале VII в.: исторический опыт мирного сосуществования (1999)
Варшавська М. - Символи вічності (за матеріалами колекції "Єврейське срібло XVIII - початку XX ст. " музею історичних коштовностей України - філії Національного музею історії України), Пустовит Л. (1999)
Гамянін В. - Конфуціанський трактат "Чжун Юн" (до питання перекладу категорії "чжун-юн") (1999)
Головко О. - Торки в історії причорноморських степів (ІХ-ХII ст.) (1999)
Гольд М. - Этнический фактор на политической карте Израиля (1999)
Дашкевич Я. - Вірменська церковна адміністрація в Україні. Початковий розвиток. (1999)
Джандосова З. - Казахи: некоторые итоги вековой русификации (1999)
Завадская И. - О разрушении Херсонеса в Х-ХІ вв. (1999)
Заруба В. - Внесок А. С. Синявського в розвиток українського сходознавства у 20-х pp. XX ст. (1999)
Ісаєвич Я. - Селянство в національній культурі і у формуванні нації: колишні й сучасні уявлення (1999)
Маленька Т. - Суфізм і пантеїзм: перська середньовічна й українська модерна поезія початку XX ст. (1999)
Матвеева Л. - Сходознавчі студії В. П. Бузескула (1858–1931) (1999)
Отрощенко І. - Вивчення монгольських народів у Київському Комерційному інституті (1999)
Приходнюк О. - Північно-Західне Причорномор’я у складі Дунайської Болгарії (1999)
Рибалкін В. - Трикомпонентна парадигма і теорії керування в арабській лінгвістичній традиції (1999)
Романова О. - Категорії жерців HMW-NTR тa HMW-K в Єгипті у період Давнього Царства (XXVIII – середина ХХIII ст. до н. е.) (1999)
Рубель В. - Політичний портрет Яматоського царя Бурецу: спроба критичного переосмислення (1999)
Семиволос І. - Гебронський вузол (1999)
Тортіка О. - Особливості менталітету ранньосередньовічних кочівників Східної Європи (IV-VI ст. н. е.) (1999)
Туров И. - Евреи и христиане в восточной части Речи Посполитой: проблема контактов (1999)
Гассан Э.-Х. - Экономико-правовые аспекты мирного договора между Иорданией и Израилем (1999)
Хайрединова Э. - Новый письменный источник о варварских морских походах второй половины III в. н. э. (1999)
Циганкова Е. - Вивчення мови й культури ідиш в Українській Академії Наук (1926–1949) (1999)
Черніков І. - "Східний світ" як втілення традицій і досягнень Українського сходознавства. До історії часопису в 1927-1931 р. (1999)
Яценко Б. - Особливості державно-корпоративної структури господарства Японії (1999)
Ohnieva O. - Original Tibetan materials in the Ukraine (1999)
Отрощенко І. - 3 Сходознавчі читання А. Кримського (1999)
Title (2021)
Contents (2021)
Rudenko A. A. - Experimental and Numerical Study of Pressure Intensity in Detachable Joints of D Series Pumps, Zubko V. M., Khvorost V. F., Lysenko A. A. (2021)
Orynyak I. V. - Application of exponential functions in weighted residuals method in structural mechanics.Part 3: infinite cylindrical shell under concentrated forces, Bai Yu. P., Hryhorenko A. V. (2021)
Івахненко С. О. - Залежність статичної міцності крупних монокристалів синтетичного алмазу типу Іb октаедричного габітусу, після температурної обробки, від їх розміру, Закора А. П., Цисар М. О., Ільницька Г. Д., Заневський О. О., Закора Е. О. (2021)
Рудаков К. М. - Концентрація напружень біля отвору, що контактує з жорстким циліндром, в композитній пластині, з урахуванням бічних зазорів, Дифучин Ю. М., Бахтоваршоєв Т. А. (2021)
Іванчук Я. В. - Математичне моделювання робочих процесів в керуючій апаратурі гідроімпульсного привода, Іскович-Лотицька Р. Д., Севостьянов І. В., Веселовська Н. Р., Коваль К. О., Белзецький Р. С., Добровольська К. В., Куш Я. Ю., Воловик Б. П. (2021)
Ківа Д. С. - Альтернативні технології композитних високонавантажених авіаконструкцій: якісний метод прийняття багатокритеріальних рішень. I частина. Початкові етапи в задачі прийняття рішень, Забашта В. Ф. (2021)
Ковальов В. - Фізична модель течій рідини у резервуарах космічного апарату, Калюжний В., Горностай В. (2021)
Fesenko A. - Development of a tool module for external intermittent grinding with the activation of the cutting fluid, Yevsiukova F., Naboka O. (2021)
Афтаназів І. С. - Кавітаційна обробка водяно-паливної суміші для двигунів внутрішнього згоряння, Шевчук Л. І., Строган О. І., Струтинська Л. Р. (2021)
Елсаєд Х. - Вплив подовжнього керуючого магнітного поля на ефективність дугового процесу, Размишляєв О. Д., Агєєва М. В., Білик О. Г. (2021)
Поліщук В. А. - Газове паяння тонколистової оцинкованої сталі алюмінієвими припоями, Стреленко Н. М., Коваленко В. Л. (2021)
Sovetchenko Y. - Monitoring of resistance spot welding process, Vdovychenko D., Vdovychenko I., Chvertko Y., Skachkov I., Shevchenko M. (2021)
Махненко О. В. - Вплив коефіцієнта тепловіддачі на рівень залишкових напружень після термообробки вигородки реактора ВВЕР-1000, Кандала С. М., Басистюк Н. Р. (2021)
Kakhovskyi M. - Technology of welding and repair works of hydropower plants units, Kakhovskyi Yu., Ievdokymenko A. (2021)
Мойсеснко Р. - Педагогічні умови формування творчої особистості майбутнього вчителя (2006)
Кондрашова Л. В. - Педагогічні знання в змісті педагогічної підготовки майбутніх учителів (2006)
Білоус О. С. - Особистісна спрямованість занять вищої школи як засіб підвищення рівня творчої активності студентів (2006)
Білоконний С. П. - Рефлексивні уміння як складова професійної підготовки студентів педуніверситету (2006)
Аннюк Е. А. - Аспекты формирования потребности самовыражения студентов в будущей профессиональной деятельности (2006)
Пономаренко Н. В. - Різні підходи до визначення поняття "потреба самореалізації" в професійній діяльності (2006)
Лысенко Р. Б. - Организация учебной работы студентов технических университетов (2006)
Волкова Н. В. - Інформатизація навчання та інформаційна культура освіти (2006)
Вишневська Н. В. - Особливості використання комп'ютера в навчальному процесі вищої школи (2006)
Сізов Й. В. - Деякі проблеми впровадження інформаційних технологій у навчальному процесі (2006)
Варнавська Л. І. - Методи впровадження комп'ютерних технологій у професійну підготовку майбутнього вчителя засобами програми Intel "Навчання для майбутнього" (2006)
Савченко Л. О. - Упровадження особистісно орієнтованого навчання засобами комп'ютерних технологій, Морозов В. В. (2006)
Сорокіна О. О. - Компетентність як важлива характеристика професіоналізму майбутнього вчителя (2006)
Томіліна С. С. - Аналіз трактування поняття "професійний імідж" у науковій літературі (2006)
Щербина С. М. - Професійна позиція та її роль у взаємодії вчителя і учнів на уроці (2006)
Марк О. В. - До проблеми формування професійної компетентності майбутніх учителів у контексті Болонського процесу (2006)
Фурман О. І. - Формування професійних умінь майбутніх учителів образотворчого мистецтва в процесі побудови зображення (2006)
Вишневська К. Г. - Формування комунікативної культури майбутніх спеціалістів на заняттях з іноземної мови у вищих навчальних закладах (2006)
Лисевич О. В. - Проблема формування культури педагогічного спілкування в контексті діалогічних навчальних ситуацій (2006)
Авраменко О. - Інтеракція дисциплін мовознавчого та літературознавчого циклів у системній культурологічній освіті студентів-англістів (2006)
Гамалі О. І. - Релігійна полемічна література XVI-XVII ст. як початок української педагогічно публіцистики, Каневська О. Б. (2006)
Бондаренко О. В. - Роль самооцінки у формуванні готовності студентів до краєзнавчої роботи (2006)
Саунова Ю. О. - До проблеми компонентної структури екологічної свідомості майбутнього учителя і факторів, що її визначають (2006)
Лашко Р. В. - Методика викладання предмета "Біологічна кібернетика" у вищій школі у світлі вимог Болонського процесу (2006)
Чеботаренко О. В. - Формування виконавських умінь у класі основного інструмента (фортепіано) (2006)
Чирва О. Ч. - Художній образ як відбиття процесу соціалізації особистості (2006)
Федорова Л. Г. - Формування педагогічного такту майбутніх учителів у процесі художнього конструювання (2006)
Рейзенкінд Т. Й. - Формування мистецтвознавчих понять як умова професійної підготовки вчителя мистецьких дисциплін (2006)
Андріанов В. Є. - Організаційно-методичні основи навчальної дисципліни "Фізичне виховання" для студентів педагогічних університетів, Письменний О. М., Андріанов Т. В. (2006)
Денисенко О. В. - До питання підготовки майбутніх спеціалістів-медиків, Фоміна І. Л. (2006)
Штельмах Г. Б. - Особистісно орієнтоване навчання на курсах підвищення кваліфікації вчителів як засіб формування творчої особистості педагога (2006)
Григоренко Л. В. - Самостійна робота в системі підготовки конкурентноспроможного спеціаліста (2006)
Мірошник З. М. - Вплив соціального середовища на формування Я-концепції в онтогенезі (2006)
Щербина Д. В. - Дидактична гра в системі особистісно-зорієнтованого навчання (2006)
Мантуленко С. В. - Сутність профільного навчання та шляхи його реалізації (2006)
Серьогіна І. Ю. - Проблема саморегуляції та самоконтролю в навчальній діяльності учнів (2006)
Рева Ю. В. - Гуманізація педагогічного спілкування - ефективний гармонійний вплив на розвиток особистості учня в освітньо-виховному процесі (2006)
Копіца О. І. - Історико-педагогічний аспект формування вмінь діалогічної ваємодії (2006)
Педосюк Г. М. - Особливості використання навчального діалогу на уроках англійської мови в старших класах (2006)
Пузанова Л. Ю. - Подолання конфліктів у системі "учитель-учень" засобами гуманістичного підходу до організації педагогічного процесу (2006)
Білоконна Н. І. - Дидактичні умови активізації пізнавальної діяльності дитини-дошкільника, Бадіца М. В. (2006)
Шудзіховська І. Ф. - Формування в учнів гімназії пізнавального інтересу гуманістичного спрямування (2006)
Чувасова Н. О. - Стан проблеми формування пізнавальної активності у практиці роботи загальноосвітніх шкіл (2006)
Білоконна Н. І. - Умови підвищення ефективності самостійної роботи молодших школярів на уроках української мови (2006)
Кравцова І. А. - Психолого-педагогічні умови розвитку мовлення першокласників засобами малих фольклорних жанрів, Свінцова С. П. (2006)
Зоренко І. С. - Проблема використання диференційованих завдань на уроках іноземної мови як засобу підвищення якості знань учнів (2006)
Вікторова М. В. - Важливість вокальних поспівок у формуванні співочих навичок дитини (2006)
Коровкіна Ю. С. - Превентивна діяльність як фактор попередження девіантної поведінки підлітків (2006)
Марчик В. - Физическая культура человека и общества, Минжорина И., Макаренко Н. (2006)
Сотниченко В. М. - Основні підходи до утворення прийомів, методів та методик навчання історії, їх упорядкування та систематизації (2006)
Скрильник Н. О. - Самостійна робота з іноземної мови професійного спрямування в системі фахової підготовки майбутнього вчителя (2006)
Стоянова Д. С. - Психолого-педагогічні умови адаптації студентів-першокурсників до навчально-виховного процесу педагогічного університету (2006)
Бабенко Т. П. - Проектна діяльність у процесі організації дослідницької роботи студентів медичного коледжу (2011)
Бабко К. В. - Лідерські якості майбутнього соціального педагога як умова успішної професійної діяльності (2011)
Бакум 3. П. - Професійна компетентність і професійна компетенція в контексті підготовки майбутніх дизайнерів, Саприкіна Л. В. (2011)
Бульба Т. Ю. - Характеристика психолого-педагогічної сутності самостійної навчальної діяльності студентів у процесі вивчення мистецьких дисциплін (2011)
Вассалатій Ю. В. - Організація самостійної роботи студентів у вивченні курсу "методика навчання математики" (в умовах використання дистанційного навчання) (2011)
Вікторова М. В. - Музична компетентність майбутнього вчителя музики як наукова проблема (2011)
Гапоненко Л. П. - Педагогічні умови формування готовності студентів до вивчення іноземної мови професійно спрямованої (2011)
Герасимова О. І. - Рефлексивні уміння як форма теоретичної діяльності майбутнього вчителя, спрямованої на самопізнання (2011)
Доброскок І. І. - Управління навчальним процесом майбутніх соціальних педагогів засобом проектних технологій (2011)
Дорохіна І. В. - Експлікація поняття "стиль пізнавальної діяльності" та його специфічні різновиди (2011)
Дрогайцев О. І. - Комп’ютерні та інформаційно-комунікаційні технології як засіб підвищення якості професійної підготовки майбутніх учителів німецької мови (2011)
Заболотня Ю. В. - Дидактичні умови ефективної побудови інформаційно-освітнього середовища вишу (2011)
Зоренко І. С. - Теоретичний аналіз навчально-методичного та інформаційно-аналітичного забезпечення самостійної навчальної діяльності студентів (2011)
Калюжна Т. Г. - Формування ціннісних орієнтацій майбутніх вчителів як завдання педагогічної аксіології (2011)
Карпюк В. А. - Питання організації навчально-пізнавальної діяльності студентів на засадах компетентнісного підходу (2011)
Качалова Т. Г. - Формування активної соціальної позиції студентів як психолого-педагогічна проблема (2011)
Кравчук О. І. - Упровадження інформаційних технологій у самостійну роботу курсантів і студентів ВВНЗ - порядок організації та проведення, Гапеєва О. Л. (2011)
Кушнір Л. В. - Педагогічний супровід навчальної взаємодії як дидактична умова адаптації навчання студентів-іноземців (2011)
Лапіна В. О. - Питання мовленнєвої компетентності в науковій літературі (2011)
Малихіна С. В. - Самостійна робота як системоутворювальний компонент дидактичної інтенсифікації навчальної діяльності студентів (2011)
Матукова Г. І. - Формування основ конкурентоспроможості фахівця сфери управління в процесі професійної підготовки (2011)
Мелікова С. О. - Інтерактивне навчання як засіб активізації навчальної діяльності студентів (2011)
Мішеніна Т. М. - Технологізація процесу формування дидактичної компетентності майбутніх філологічних спеціальностей засобами проблемного навчання (2011)
Морозова К. О. - Навчальний сайт як засіб формування інформаційно-комунікаційних компетентностей студентів (2011)
Мудрак М. А. - Проблема взаємозв'язку інтелекту і творчості у вітчизняній науці (2011)
Нікітченко Л. О. - Вплив фахової практики на формування у студентів професійно значущих умінь (2011)
Овчаренко Н. А. - Сучасні тенденції вокальної підготовки майбутнього вчителя-музиканта, Карпова А. В. (2011)
Остапенко С. А. - Психолого-педагогічний аналіз проблеми організації самостійної навчальної діяльності студентів (2011)
Павленко Ю. Г. - Педагогічне колекціонування — особлива форма діяльності майбутніх учителів у процесі професійної підготовки (2011)
Пальчикова О. О. - Кроскультурний аспект у сучасній освіті (2011)
Самойленко В. Г. - Психолого-педагогічна характеристика сутності та змісту поняття "самостійна навчальна діяльність студентів" (2011)
Сидоренко Т. Д. - Сегмент спілкування у структурі педагогічної культури майбутнього вчителя (2011)
Сіняговська І. Ю. - Організаційно-дидактичні умови формування пізнавальної самостійності студентів педагогічного університету (2011)
Удовіченко Г. М. - Дидактичні умови формування предметних компетентностей студентів філологічних спеціальностей (2011)
Удод І. В. - Активізація самостійної навчальної діяльності студентів як психолого-педагогічна проблема (2011)
Хоцкіна С. М. - Шляхи реалізації компетентнісного підходу в контексті вищої освіти (2011)
Чеботарьова І. В. - Художня література як засіб формування духовно-моральних основ професійної моделі поведінки майбутнього фахівця (2011)
Штельмах Г. Б. - Формування предметних компетентностей майбутніх учителів філологічних спеціальностей засобами компетентнісного підходу (2011)
Щербина Д. В. - Зміст та сутність творчої комунікативної позиції майбутнього вчителя (2011)
Юсупов І. Ю. - Вплив стандартного обсягу та різноманітних фізичних вправ на працездатність організму молодих середньовіків залежно від кліматичних умов, Корчинський М. М. (2011)
Ярошенко О. М. - Моделювання і схематизація дидактичних об'єктів на основі когнітивної візуалізації на заняттях з музично-теоретичних дисциплін в системі підготовки вчителя музики (2011)
Вознюк Л. В. - Особливості управління експериментальною діяльністю в системі шкільної освіти (2011)
Гнатюк О. В. - Інтенсифікація навчання фізики в загальноосвітній школі засобами сучасних педагогічних технологій, Стецик С. П. (2011)
Гнілуша Н. В. - Моделювання профорієнтаційної роботи у вивченні біології в старших класах (2011)
Голоденко А. Н. - Активизация познавательного интереса старшеклассников при проведении интегрированных уроков физики и русской литературы, Голоденко С. Н., Голоденко М. Н. (2011)
Драновська С. В. - Історія рідного краю як засіб підвищення інтересу учнів до історії України (1960 - поч. 1990 рр. XX ст.) (2011)
Заводіна І. Ф. - Проблема інформатизації освіти у науковій літературі (2011)
Івах С. М. - Педагогічні умови формування творчої особистості підлітка в сучасній загальноосвітній школі (2011)
Коваленко О. А. - Методологічні засади навчання обдарованих учнів початкової школи (2011)
Кравцова І. А. - Особливості інтелектуального розвитку та формування емоційної культури молодших школярів в умовах особистісно зорієнтованого підходу до навчання, Кравцова А. О. (2011)
Лиховид О. Р. - Організація роботи учнів основної школи з краєзнавчим матеріалом на уроках географії (2011)
Майбородюк Н. Д. - Психологічний тренінг як умова формування пізнавальної мотивації (2011)
Мартинюк М. Т. - Формування в учнів системи знань про фізичну картину світу на узагальнювальних заняттях, Декарчук М. В. (2011)
Мартинюк М. Т. - Фізичні теорії як чинник формування інтегрованих фізико-технічних знань учнів загальноосвітніх навчальних закладів, Хитрук В. І. (2011)
Надтока О. Ф. - Дуалізм шкільної географії - одне з перспективних джерел удосконалення освітніх стандартів (2011)
Пермяков О. А. - Формування інтелектуальної культури учнів, Зеленкова Н. І., Бурман Л. В. (2011)
Федорович А. В. - Вплив ЗМІ на моральне виховання учнів (2011)
Чеботаренко О. В. - Формування творчого мислення дітей засобами арт-технологій на уроках музики, Карпова А. В. (2011)
Чувасова Н. О. - Інтерактивне навчання як засіб формування емоційного інтелекту старшокласників (2011)
Щербак С. В. - Своєрідність числової символіки в українських народних казках, Віхрова О. М. (2011)
Берека В. Є. - Використання інформаційних технологій - умова гармонізації інтелектуального та емоційного факторів навчання (2011)
Бугрій В. С. - Інтелектуальний та емоційний розвиток учнів загальноосвітніх шкіл у процесі краєзнавчої роботи (2011)
Бурак В. І. - Поєднання інтелектуального та емоційного розвитку студентів у процесі освоєння методики навчання конкретних тем шкільного курсу фізики (2011)
Вєтрова О. Д. - Соціально-педагогічний супровід обдарованих дітей і молоді як шлях гармонізації інтелектуального та емоційного факторів навчання (2011)
Голінська В. Я. - Взаємодія інтелектуального та емоційного аспектів у формуванні естетичних потреб майбутніх учителів музики (2011)
Голодна Ю. О. - Емоційні чинники навчання у шкільній правознавчій освіті України (1944-1991 рр.) (2011)
Коса Т. Г. - Забезпечення інтерактивного освітнього середовища як дидактична умова ефективності управління навчально-пізнавальною діяльністю студентів ВНЗ І-ІІ рівня акредитації (2011)
Крупский А. П. - Эмоциональный интеллект как составляющая профессиональной культуры менеджера, Гуртовая А. Н. (2011)
Мінжоріна I. Л. - Шляхи реалізації емоцій та інтелекту студентів на заняттях із фізичного виховання, Марчик В. І., Андріанов В. Є. (2011)
Мусаєв К. Ф. - Інтелектуальні й емоційні фактори навчання учнів основної школи у позашкільній діяльності (2011)
Орєхова Л. І. - Взаємодія інтелектуального й емоційного аспектів в освітньому процесі: ретроспективний досвід (2011)
Осаульчик О. Б. - Розвиток творчого потенціалу як єдність інтелектуального і емоційного в навчально-виховному процесі (2011)
Щербина С. М. - Емоційний фактор як засіб забезпечення якості навчального процесу загальноосвітньої та вищої школи, Щербина І. Ю. (2011)
Алимова Л. У. - Национальные ценности образования как один из источников развития педагогической науки (2011)
Бондар Л. А. - Аналіз становлення проблеми інтеграції навчально-пізнавальної та самоосвітньої діяльності ХХІ ст. (2011)
Ємельова А. П. - Ремісничні заклади освіти як складова трудового навчання в Катеринославській губернії (кінець XIX — початок XX століття) (2011)
Ковшар О. В. - Організація мовленнєвотворчої діяльності як засіб розвитку особистості дошкільника (2011)
Кондратенко Р. В. - Єдність інтелектуальної та емоційної сфер особистості дошкільника у процесі гри (2011)
Ляшок О. Г. - Функціональні можливості студентів як показник рівня здоров'я: педагогічний аспект, Марчик В. І., Андріанов В. Є. (2011)
Майданенко С. В. - Основні етапи розв'язання проблем організації методичної роботи в нашій країні (2011)
Морозов В. В. - Діалогічний підхід до організації навчально-виховного процесу (2011)
Невмержицька О. В. - Ідеалізм та реалізм як основа формування цінностей особистості (2011)
Пантюк Т. І. - Виховання здорового способу життя як важлива умова гармонійного становлення особистості (2011)
Поліщук Г. П. - Розбудова політехнічної школи в Україні у 30-і роки XX століття (2011)
Потапенко О. Б. - Використання філософсько-педагогічної спадщини українських мислителів другої половини ХVIII століття у розв'язанні проблеми виховання моральної особистості (2011)
Сидоренко В. X. - Специфіка етичного захисту вчителя під час розв'язання педагогічного конфлікту (2011)
Соколова С. В. - Правова культура: поняття та її види (2011)
Чеботарьова О. В. - Духовно-моральна підготовка молоді до сімейного життя у філософській думці (2011)
Чорновіл І. С. - Деонтологічні відносини у професійній діяльності медичних працівників середньої ланки (2011)
Шлапак О. М. - Взаємодія викладача та студентів у процесі застосування дидактичних ігор (2011)
Шуміліна І. П. - Застосування технологій відкритої освіти і дистанційного навчання у зарубіжних країнах та їх роль у процесах модернізації освіти (2011)
Бабяк О. О. - Теоретичні основи розвитку емоційного інтелекту у школярів з порушеннями інтелектуального розвитку (2021)
Varina H. B. - Peculiarities of Intrafamilial Relations of Married Couple with Different Levels of Occupational Employment, Shevchenko S. V. (2021)
Гончарук Н. М. - Психологічний аналіз особливостей емоційного регулювання комунікації у дітей із порушеннями інтелекту і нормотиповим розвитком (2021)
Дробот О. В. - Прояви вікових та індивідуально-психологічних якостей операторів контактного центру у професійній діяльності (2021)
Кіреєва З. О. - Індивідуально-особистісні типи жінок періоду дорослості і особливості їх цілепокладання, Заболотна О. С., Солієнко О. Ю. (2021)
Кононенко А. О. - Сучасні підходи до вивчення проблеми сексуальності (2021)
Kononenko O. I. - Current State of Scientific Views on the Psychological Well-Being of Personality, Grigoraschenko A. V. (2021)
Крюкова М. А. - Особистісні детермінанти відповідальності в підлітковому віці, Курова А. В. (2021)
Крюкова М. А. - Особливості експертного дослідження афективної сфери особистості, Лісовенко А. Ф., Форманюк Ю. В. (2021)
Пастрик Т. В. - Психологічні прояви емоційної експресивності стосовно осіб із медичними діагнозами (2021)
Пундєв В. В. - Психологія праці та нженерно-психологічне забезпечення трудової діяльності робітників ДСНС Одеської області (2021)
Соколова Г. Б. - Дослідження пізнавальної активності дітей дошкільного віку із системними порушеннями мовлення (2021)
Тарасюк І. В. - Етимологія та значення поняття акультурації (2021)
Татьянчиков А. О. - Психологічні особливості стану внутрішнього дискомфорту слідчих з різним досвідом роботи та шляхи їх корекції, Крюкова М. А. (2021)
Чернишов В. О. - Формування емоційної стійкості кандидатів у водії при вивченні правил дорожнього руху (2021)
Чупіна К. О. - Реабілітація засобами інклюзивного туризму: психологічний аспект (2021)
Шовкова О. Д. - Ілюзія контролю як вид ілюзії мислення (2021)
Varina H. B. - Psychological Features of Future Psychologists’ Emotional Culture Development, Frolova O. V. (2021)
Гончарук Н. М. - Формування компетенцій емоційного регулювання комунікації у підлітків із порушеннями інтелектуального розвитку (2021)
Гузь Н. В. - Основні аспекти реалізації родинно орієнтованого підходу в контексті комплексної психолого-педагогічної допомоги сім’ям, які виховують дитину з особливими освітніми потребами, Гузь В. В. (2021)
Душка А. Л. - Булінг дітей з РАС (2021)
Єрмак Г. В. - Розвиток дрібної моторики дітей середнього дошкільного віку засобами нетрадиційних технік малювання, Калугіна А. І. (2021)
Кармалюк С. П. - Вплив самооцінки особистості на вибір професії та адаптацію до навчання у закладах вищої освіти, Сенчонок Ю. О. (2021)
Katkova T. A. - Formation of the Communication Skills of the Personality with General Developmental Speech Disorders, Tytarenko O. I. (2021)
Кобильнік Л. М. - Психологічні ресурси суб’єктивного благополуччя батьків, що виховують дітей з особливими потребами (2021)
Kovalova O. V. - Psychological Peculiarities of People with Disabling Diseases, Chyrkova A. S. (2021)
Логвиненко В. М. - Формування соціального здоров’я дітей, батьки яких перебувають в складних життєвих обставинах, Грицанюк В. В., Костишин Е. І. (2021)
Малина О. Г. - Особливості нейропсихологічного супроводу дитини із затримкою психомовленнєвого розвитку (2021)
Марійчин А. А. - Емпіричне дослідження комунікативної компетентності в структурі професійної мобільності спортсменів (2021)
Назаревич В. В. - Психологічні фактори пасивної агресії як ознаки остракізації особистості (2021)
Равлюк Т. А. - Ейблізм осіб із порушеннями слуху та його подолання в соціумі (2021)
Сербова О. В. - Модель формування гендерної чутливості в профорієнтаційній роботі, Саєнко С. В., Руденко О. В. (2021)
Старинська О. В. - Вікові особливості становлення соціального інтелекту особистості з порушенням інтелектуального розвитку (2021)
Суслова В. О. - Етноспецифічні індикатори адаптації особистості у середовищі міжкультурної взаємодії (2021)
Харцій О. М. - Особливості когнітивної сфери у дітей із затримкою психічного розвитку (2021)
Благодир Л. - Профілактика помилок учнів під час вивчення дробових раціональних виразів у Новій українській школі (2021)
Гедзик А. - Роль "м’яких навичок" у процесі формування професійних компетентностей майбутніх фахівців з комп’ютерних технологій, Сажієнко О. (2021)
Авраменко В. - Формування термінологічної компетентності майбутніх фахівців економічного профілю (2021)
Дзюбенко І. - Розвиток ідеї формування громадянськості у вітчизняній педагогічній думці (2021)
Кравченко О. - Дитячі заклади оздоровлення та відпочинку: інклюзивний аспект, Резніченко І, Кучер Г., Білошкурська С. (2021)
Горбулінська С. - Формування діагностичної компетентності вчителя біології, Боднар Л., Голуб Н. (2021)
Швець О. - Використання німецького досвіду проєктування меблів у підготовці майбутніх дизайнерів (2021)
Червінська І. - Інноваційні підходи до соціокультурної модернізації освітнього простору закладу загальної середньої освіти, Хімчук Л., Никорак Я. (2021)
Коломієць Н. - Особистісно-професійний розвиток педагога: поняття і зміст (2021)
Марчук І. - Підвищення якості професійної підготовки майбутніх соціологів засобами освітнього кіберпростору (2021)
Слюсаренко М. - Поняття "методологія" в контексті навчальної дисципліни про організацію наукового дослідження (2021)
Шинкарук А. - Вправи як ефективний засіб формування й розвитку професійної майстерності вокаліста (2021)
Темник Г. - Граматичні вправи у країнознавчому підручнику для вивчення української мови як іноземної "Ключ до України: міста і люди" (2021)
Пархета Л. - Cамостійна робота студентів із методики навчання української літератури як важлива складова фахової підготовки (2021)
Свиридюк О. - Зміст змішаного навчання у закладах вищої освіти (2021)
Годованюк Т. - Використання технологій змішаного навчання у підготовці майбутніх учителів математики, Махомета Т., Тягай І., Миколайко В. (2021)
Волошин П. - Розвиток вокально-виконавської майстерності вокалістів мистецьких навчальних закладів (2021)
Бенюк О. - Залучення інформаційної платформи Mentimeter до формування комунікативного освітнього середовища, Кириленко К., Стратюк В., Бойко Л., Кундеревич О. (2021)
Максютов А. - Історичний контекст становлення та розвитку позашкільної освіти в Україні (2021)
Медвідь Т. - Формування soft skills у процесі фахової підготовки майбутніх хореографів, Терешенко Н. (2021)
Чепка О. - Аналіз зарубіжного досвіду з проблеми впровадження інноваційних технологій в інклюзивній та спеціальній освіті (2021)
Терещук А. - Розвиток математичної компетентності учнів гімназії в процесі вивчення технології обробки металу на уроках трудового навчання, Савченко В. (2021)
Хрик В. - Зарубіжний досвід розв’язання актуальних проблем теорії та практики вищої лісівничої освіти (2021)
Ilchuk I. - Developing critical writing skills in foreign language teaching of general secondary educational institutions (2021)
Хлистун І. - Організація самостійної роботи у процесі вивчення дисципліни "Українська мова за професійним спрямуванням" в умовах дистанційного навчання (2021)
Матвеєва Н. - Теоретичні засади навчання молодших школярів з дисграфією (2021)
Кондрашова Л. В. - Модульно-блочное структурирование учебного материала в подготовке учителя-профессионала (2009)
Штельмах Г. Б. - Формування ціннісних орієнтацій вчителів у процесі професійної перепідготовки (2009)
Зеленкова Н. І. - Психолого-педагогічна підтримка особистісного саморозвитку студентів в процесі вузівської освіти (2009)
Іванова В. В. - Формування творчих якостей майбутніх учителів у процесі професійної підготовки (2009)
Невмержицька О. В. - Розвиток творчої особистості майбутнього педагога (2009)
Буряк В. К. - Підвищення ефективності педагогічної освіти як найважливіший чинник розвитку суспільства (2009)
Бугрій О. В. - Використання навчально-пізнавальних завдань, спрямованих на формування інтелектуальних умінь студентів (2009)
Бешевець Л. В. - Емоції в системі мисленнєвої діяльності (2009)
Бєлікова В. В. - Музичні чарівності М. Степаненка в навчальному процесі (2009)
Бєлікова О. А. - Ціннісний підхід у професійній підготовці вчителів музики (2009)
Бондаренко А. В. - Формування навичок хорового диригування в професійній підготовці майбутнього вчителя музики у вищих навчальних закладах (2009)
Гаврилюк О. О. - Формування комунікативної компетенції у процесі навчання іноземної мови професійно спрямованої (2009)
Кадченко Л. П. - Педагогічні умови успішного формування професійних умінь майбутнього вчителя, Ведренкова З. І. (2009)
Славопас О. М. - Загальні дидактичні засади викладання ручних жіночих робіт в народних школах західної України на початку XX століття (2009)
Катеруша О. В. - Критерії та рівні активізації пізнавальної діяльності студентів (2009)
Бєкірова Л. Е. - Формування готовності майбутніх вчителів початкових класів до застосування інтерактивних технологій навчання (2009)
Гишка Н. В. - Проблема формування загальнонавчальних умінь та -навичок у педагогічній теорії (2009)
Крупский А. П. - Коммуникативная компетентность как необходимый элемент профессиональной культуры менеджера, Стасюк Ю. М. (2009)
Власюк Ж. І. - Діагностика почуття справедливості як умови морального розвитку сучасного педагога (2009)
Ганчук О. В. - Організація групової роботи на заняттях з географічних дисциплін (2009)
Гнізділова О. А. - Здобутки наукової школи духовного розвитку учнівської молоді професора Г. П. Шевченко (2009)
Зарва О. М. - Вища освіта України та США: відмінності систем роботи виконано на кафедрі іноземних мов національного університету водного господарства та природокористування м. Рівне (2009)
Крижанівський М. М. - Проблема пластичної анатомії в комплексному вивченні формотвочого процесу студентами-трудовиками на заняттях декоративно-прикладного мистецтва (2009)
Гонтаровська Н. Б. - Комплексне діагностування розвитку особистості як основа інтегрованого медико-пснхолого-педагогічного підходу у створенні освітнього середовища (2009)
Ельбрехт О. М. - Сучасні тенденції розвитку вищої освіти у сфері підготовки менеджерів (2009)
Москалець М. Н. - Стан проблем самоконтролю навчальної діяльності студентів у науково-педагогічній літературі (2009)
Гордієнко Н. В. - Формування емоційної стійкості як важливого показника емоційної культури майбутніх вчителів (2009)
Дехтяр Є. С. - Професійна підготовка педагога до організації дослідницької діяльності в навчальному процесі (2009)
Зелена І. О. - Роль професійно-естетичної спрямованості та рефлексії у формуванні естетичного світогляду майбутніх учителів (2009)
Гушко О. А. - Визначення понять "інновація" та "інноваційна діяльність" в науковій літературі (2009)
Бондаренко Н. - Розуміння гуманізму на сучасному етапі розвитку Української держави (2009)
Крупский А. П. - Коммуникативная компетентность как необходимый элемент профессиональной культуры менеджера, Стасюк Ю. М. (2009)
Маркіна К. Ю. - Формування поліхудожніх умінь майбутнього керівника дитячого хореографічного колективу (2009)
Мірошник З. М. - Рольова позиція сучасного вчителя (2009)
Ніколаєнко Л. Г. - Формування якостей особистості майбутнього вчителя музики у підготовці до діяльності з добору музичної інформації (2009)
Микитюк І. А. - Педагогічна культура майбутнього вчителя, її роль у навчанні та вихованні особистості дитини в інтегрованому середовищі (2009)
Гордієнко С. Г. - Шляхи духовно-морального відродження особистості студента (2009)
Марченко А. А. - Комп'ютерні технології як інноваційні засоби удосконалення професійної підготовки майбутніх фахівців образотворчого мистецтва (2009)
Манжос Е. О. - Формування комунікативної компетенції в процесі підготовки майбутнього вчителя іноземної мови (2009)
Процко Х. В. - Проблема визначення компетентностей вчителя технологій для здійснення ефективної педагогічної діяльності (2009)
Суббота Ю. В. - Формирование у студентов высших учебных заведений потребности в регулярных занятиях физической культурой (2009)
Шаповал Л. В. - До питання про формування естетичного сприйняття як професійної якості вчителя образотворчого мистецтва в умовах євроінтеграції (2009)
Киричок І. І. - Персоналістські концепції особистості у вітчизняній філософії на початку XX ст. (2009)
Стасенко О. А. - Критерії прояву готовності майбутніх учителів фізичної культури до позакласної роботи з учнями основної школи (2009)
Жихарева Л. В. - Анализ временных рамок протекания возрастных кризисов развития личности, Эмирасанова Э. У. (2009)
Пахомова О. В. - Структурний аналіз професійної компетентності майбутніх учителів філологічних дисциплін як складного інтегративного утворення (2009)
Пляченко Т. М. - Формування професійних якостей майбутнього керівника учнівських музично-інструментальних колективів (2009)
Пригодій А. М. - Принципи та закономірності адаптації студентів педагогічних спеціальностей до професійної діяльності (2009)
Черненко О. М. - Розвиток захворюваності курсантів, Лисенко О. О. (2009)
Міщанчук В. М. - Теоретико-методичні засади упровадження сугестивно-педагогічних технологій у професійну підготовку майбутніх вчителів музики у вищих навчальних закладах (2009)
Саприкіна Л. В. - Значення розвитку творчих здібностей у студентів педагогічних вузів (2009)
Столяренко Т. Є. - Формування готовності майбутніх учителів історії до інноваційної діяльності у школі з використанням "методу проектів" (2009)
Смірнова О. - Основні засади когнітивного компоненту художньо-педагогічної компетентності майбутнього вчителя образотворчого мистецтва (2009)
Скоробогатова М. Р. - Модель гармонизации знаний и качеств будущего учителя начальных классов (2009)
Рева Ю. В. - Технологічний аспект виявлення і подолання причин неуспішності учнів та врахування індивідуального підходу в навчанні (2009)
Балицька А. А. - Адаптація курсантів до професійної діяльності оперативно-рятувальної служби цивільного захисту МНС України, Покалюк В. М. (2009)
Захарчук Т. В. - Інноваційні підходи до процесу формування творчих професійних умінь майбутніх учителів (2009)
Покалюк В. М. - Особливості адаптації майбутніх фахівців пожежно-рятувальної служби до умов професійної діяльності (2009)
Побережна Н. О. - Дидактичні умови застосування інформаційних технологій у процесі навчання студентів вузу (2009)
Остапчук О. Є. - Концептуальні основи гармонізації освітніх систем в контексті професійної підготовки майбутнього учителя (2009)
Казанжи О. В. - Розвиток творчих здібностей майбутнього вчителя у процесі навчання у вузі, Стельмах Н. В. (2009)
Лещенко О. П. - Педагогічне керівництво навчальною діяльністю студентів технічного вузу у процесі оволодіння професійно зумовленою іншомовною лексикою (2009)
Половина Г. П. - Педагогічний проект - діяльність творча, Голоденко О. М. (2009)
Павлова О. І. - Модель інформаційної культури майбутнього філолога (2009)
Сапожников С. В. - Основні етапи розвитку вищої педагогічної освіти в Україні (2009)
Садова В. В. - Застосування методу компаративістики під час вивчення історико-педагогічної інформації (2009)
Ревенко В. В. - Активізація пізнавальної діяльності майбутніх учителів засобами інтерактивного навчання (2009)
Столяренко В. Г. - Гармонізація знань і якостей особистості в професійній підготовці вчителів хімії, Нечипуренко П. П. (2009)
Секрет І. В. - Інтелектуальні здібності та мотивація досягнення у структурі професійної компетентності у світлі зарубіжних досліджень (2009)
Свирнденко І. М. - Вірність як регулятор особистісних взаємин студентів (2009)
Овчаренко Н. А. - Теоретичні аспекти формування пізнавальної активності учнів засобами нових комп'ютерних технологій, Овчаренко О. С. (2009)
Саунова Ю. О. - Емоційний фактор навчання учнів: зміст, структура та значення у забезпеченні якості освіти (2009)
Чаркіна О. А. - Педагогічне тестування як засіб моніторингу освіти: управлінський аспект (2009)
Безкоровайна О. В. - Структурування змісту виховання культури самоствердження особистості раннього юнацького віку в соціально ціннісній-діяльності (2009)
Гончаренко С. - "SOS дитяче містечко" як форма виховання дітей-сиріт (2009)
Ковалевська Н. В. - Організація дозвілля дітей, які виховуються в умовах сім'ї (2009)
Морозов В. В. - Учебный диалог как средство активизации познавательной деятельности учащихся (2009)
Степанюк О. В. - Співпраця педагога та батьків у період адаптації дитини до дошкільного закладу (2009)
Заредінова Е. Р. - Діагностика стану виховання оптимістичного ставлення до життя старших підлітків у сучасній українській сім'ї (2009)
Козаченко И. А. - Процессуальный подход в организации обучения на уроках географии (2009)
Козаченко І. А. - Технологічний аспект виявлення і подолання причин неуспішності учнів та врахування індивідуального підходу в навчанні (2009)
Чеботаренко О. В. - Психолого-педагогічні аспекти формування художнього інтересу учнів, Овчаренко О. С. (2009)
Яценко Л. - Взаємодія соціального педагога школи з батьками: гендерний підхід (2009)
Волкова Н. О. - Кріоконсервування сім’яних канальців щурів із застосуванням біополімерів та повільного неконтрольованого охолодження, Юхта М. С., Чернишенко Л. Г., Степанюк Л. В., Сокіл Л. В., Гольцев А. М. (2018)
Ломако В. В. - Влияние разных режимов охлаждения (краниоцеребральной и иммерсионной гипотермии, поверхностных ритмических и экстремальных холодовых воздействий) на лейкоцитарные показатели крови крыс (2018)
Смольянинова Е. И. - Электрическая проводимость и устойчивость мембран ооцитов мыши к действию импульсного электрического поля в растворах криопротекторов, Шигимага В. А., Колесникова А. А., Попивненко Л. И., Тодрин А. Ф. (2018)
Нарожний С. В. - Антиоксидантна та антирадикальна дія екстрактів із кріоконсервованої плаценти людини, Розанова К. Д., Боброва О. М., Нардід О. А. (2018)
Варяниця В. В. - Інфекційна активність ліофілізованого в різних захисних середовищах вакцинного штаму вірусу сказу L. Pasteur після його подальшого зберігання за різних температур, Висєканцев І. П. (2018)
Виера-Мармол Г. - Сравнительный анализ функциональных характеристик аппарата "Cooltech®" для криоадиполиза методом численного моделирования, Вильена Х., Гарсия П., Христова К., Колина М. (2018)
100-річчя Президента національної академії наук України Бориса Євгеновича Патона (2018)
90-річчя Валентина Івановича Грищенка (27.11.1928–03.01.2011) (2018)
75-річчя Анатолія Миколайовича Гольцева (2018)
85-річчя Тетяни Миколаївни Юрченко (2018)
Копейка Е. Ф. - Криоконсервирование репродуктивных клеток и эмбрионов лабораторных, сельскохозяйственных и диких животных, Петрушко М. П., Пиняев В. И., Юрчук Т. А., Павлович Е. В., Миксон К. Б., Буцкий К. И., Гапон А. А., Пуговкин А. Ю. (2019)
Кирошка В. В. - Функция трансплантатововариальной ткани после гипотермического хранения: значение состава среды инкубации, Бородай Е. А., Трутаева И. А., Пасиешвили Н. М., Бондаренко Т. П. (2019)
Луценко Е. Д. - Влияние применения криоконсервированной суспензии клеток плаценты на показатели периферической крови и костного мозга животных с адъювантным артритом, Останков М. В., Бондарович Н. А., Гольцев А. Н. (2019)
Павлов А. В. - Криоконсервирование как метод сохранения отдельных видов плодово-ягодных культур и дикорастущих лекарственных растений, Вержук В. Г., Орлова С. Ю., Радченко О. Е., Ерастенкова М. В., Додонова А. Ш., Гаврилькова Е. А., Ситников М. Н., Филипенко Г. И., Мурашев С. В. (2019)
Айдарова В. С. - Экспериментальное обоснование применения лечебной гипотермии и клеточной терапии при дисциркуляторной энцефалопатии у крыс линии SHR. Часть 2. Структурные изменения в ткани головного мозга, Бабийчук В. Г., Кудокоцева О. В., Наумова О. В., Ломакин И. И., Проценко Е. С. (2019)
Богуславский К. И. - Гетеротопическая ксенотрансплантация фрагментов аорты новорожденных поросят после гипотермической инкубации в консервирующих растворах, Алабедалькарим Н. М., Гвоздюк Я. В., Падалко В. И., Ремнева Н. А., Проценко Е. С., Божок Г. А. (2019)
Ковалев Г. А. - Экспериментальная модель криодеструкции кожи, Власов А. А., Мирошниченко М. С., Сандомирский Б. П. (2019)
Уховський В. В. - Застосування гліцерину та ДМСО для кріоконсервування лептоспір Leptospira Interrogans, Палій А. П., Тарасов О. А., Уховська Т. М., Палій А. П. (2019)
70-річчя Тетяни Петрівни Бондаренко (2019)
Бабич Т. - Динамізм семантичної структури слова на мовленнєвому рівні, Ліпатова М. (2021)
Гаценко І. - Загадка як тип тексту (2021)
Городиловська Г. - Словникарська царина професора Костя Кисілевського (2021)
Єлдінова С. - Наголос як морфонологічне явище в катойконімному словотворі (2021)
Кемінь У. - Реалізація емоційної оцінки у мовотворчості Марії Матіос: лексико-фразеологічний рівень (2021)
Мельник М. - Ономастична майстерність Ліни Костенко (на матеріалі збірки "Проміння землі") (2021)
Oнуфрійчук Г. - Лінгвокультурологічні аспекти вираження зоофразем у мовній картині світу (2021)
Сердега Р. - Діалектні елементи у текстах фольклору та проблема їх відбиття у "Словнику мови усної народної словесності" (2021)
Соловйова Т. - Прецедентні ергоніми в українськомовному політичному дискурсі постреволюційного періоду (2021)
Топчий Л. - Функціональні особливості парцельованих заголовків (2021)
Ципердюк О. - Вокатив у текстах новел Василя Стефаника (2021)
Череватко А. - Поетичний синтаксис Наталії Дев’ятко (2021)
Джафарова А. - Прагматические особенности соматических фразеологизмов в болгарском языке (2021)
Марченко Т. - Назви знарядь дії в слов’янських мовах: історія словотворення (2021)
Баб’як Ж. - Специфіка відтворення епонімічних термінів у фаховому дискурсі, Боднар О., Плавуцька І. (2021)
Бережна М. - Психолінгвістичний архетип "Деметра"(на матеріалі анімаційного фільму Inside out) (2021)
Бірюкова Д. - Особливості вживання фоностилістичних засобів у ліричній творчості C.C. Catch (2021)
Бойван О. - Теоретичні аспекти дослідження граматичної категорії роду в англійській мові, Ковтун О. (2021)
Веремчук Е. - Логічний вимір англійськомовного етичного концепту honour (2021)
Гнезділова Я. - Прагматика юридичного метадискурсу (на матеріалі протоколів судових засідань) (2021)
Karachun Yu. - English scientific and technical texts in modern linguistic studies, Borkovska I. (2021)
Керимова Ф. - Обогащение словарного состава английского языка разными способами (2021)
Конопелькіна О. - Фігури субституції в англомовних піснях українських виконавців (2021)
Красівський О. - Термінологія англійського масмедійного дискурсу: теоретичні та методологічні засади (2021)
Кузнєцова О. - Способи вираження лінгвокреативності автора постмодерністських художніх текстів (2021)
Magerramova Malahat - Probleme der wortbildungselemente im modernen deutsch (2021)
Mammadova N. - The verb and the verbals (the non-finite forms of the verb) (2021)
Новосілець О. - Семантична система в англійській мові (2021)
Opryshko N. - Phraseological units with component words denoting noble titles in the english language, Bezkorovaina L. (2021)
Панченко О. - Концепт "житло" в англійській сучасній фразеології (2021)
Рустамзаде А. - Позиции употребления местоимений в элитарном дискурсе английского языка как "регистры" социальной иерархии (диахронический аспектный анализ) (2021)
Шитюк А. - Поняття реклами: структура побудови рекламних текстів, Гнєдкова О. (2021)
Яременко О. - Тематична класифікація термінологічної лексики військово-політичного дискурсу (на матеріалі сучасних німецькомовних часописів), Лазебна О. (2021)
Бурбело В. - До питання про (само) позначення учасників комунікативної інтеракції у давньофранцузькій мові (2021)
Гунчик І. - Функціонування числових символів-ідеоргам у мовній системі, Михальчук С. (2021)
Kim L. - Euphémismes et dysphemismes dans les magazines sexospésifiques illustrés (2021)
Кузнецова Ю. - Особливості утворення префіксальних дериватів у французькій будівельній термінології, Сідак О. (2021)
Сідак О. - Карнавалізація мови як передумова успішної реалізації англомовної політичної образи, Кузнецова Ю. (2021)
Chystiak D. - Études mythopoétiques ukrainiennes et russes: analyse critique comparée (2021)
Магеррамова М. - Средства выражения концепта добра и зла в азербайджанском языке (2021)
Кравченко О. - Цифровий знак як складник комунікативного процесу китайськомовного сегментаінтернет-мережі (2021)
Поліна Г. - Особливості використання сленгових скороченьна основі текстів англомовних пісень, Василенко І., Черенко К. (2021)
Відомості про авторів (2021)
Стратюк В. Р. - Блоги аудіо- та відео формату як інструменти онлайн-комунікації для побудови персонального бренду HR директора компанії (2022)
Орлова О. В. - Виховання ініціативності засобами художньої літератури, Орлов О. П. (2022)
Колот С. О. - Соціокультурні зміни у релігійній інтернет-культурі в період пандемії, Доброєр Н. В. (2022)
Блинова Т. С. - Використання літературної інфографіки на підсумковому етапі вивчення художніх творів (2022)
Зборівська О. М. - Алгоритм написання успішного мотиваційного листа при вступі до закладу вищої освіти (2022)
Бірченко О. М. - Формування та розвиток культури спілкування (2022)
Дядченко В. В. - Лего- та роботоконструювання – інноваційні технології в ЗДО (2022)
Позднякова О. В. - Розвиток емоційного інтелекту дошкільників на музичних заняттях в ЗДО (2022)
Сокол О. І. - Сюжетно-рольова гра як засіб розвитку уяви дошкільника (2022)
Яценко Т. Б. - Питання розвитку соціального інтелекту дошкільників (2022)
Герасименко Л. Б. - Психологічні чинники неуспішностіучнів підліткового віку (2022)
Паланиця М. Я. - Програма українського патріотичного виховання дітей та учнівської молоді, Перчик М. В. (2022)
Головко О. С. - Теоретико-нормативні аспекти демократизації управління закладами освіти (2022)
Полякова Ю. Ю. - Театральне спрямування діяльності видавництва газети "Южный край" (за фондами бібліотек Харкова) (2022)
Мудрак В. В. - Особливості дизайн-проєктування авторської дитячої книги "Серце Лісу", Шаповал А. Г., Батрак В. С. (2022)
Любарова Є. В. - Індустрія розвитку к-поп кафе в Україні та тенденції корейського стилю в інтер’єрному дизайні (2022)
Овчарек В. Є. - Розвиток культури коміксів в Україні та їх роль в освіті, Козик А. С. (2022)
Вартовник О. Б. - Айдентика для зоомагазину.розробка фірмового стилю, дослідження його ролі у маркетигу (2022)
Пономаренко Л. В. - Види завдань при навчанні письма іноземних слухачів на початковому етапі (2022)
Пеняк П. С. - Опалювальні споруди давніх слов’ян Верхнього Потисся (2022)
Плецан Х. В. - Вплив креативних індустрій на розвиток креативних міст в Україні: культурологічний аспект (2022)
Кучин С. П. - Формування та розвиток соціально-духовної особистості засобами сфери освіти (2022)
Медведська Л. Є. - Рекреація та дозвілля мешканців мегаполісів в умовах воєнного стану (на прикладі міста Києва) (2022)
Чоботько М. А. - Вплив акробатичних вправ на розвиток дітей різного віку (2022)
Цигановська Н. В. - Значення атлетичної гімнастики в системі фізичного виховання студентів закладів вищої освіти, Кушнарьов І. О., Бондалетов І. Г. (2022)
Чоботько І. І. - Підтримка фізичного станудержслужбовців та звичайних громадян (2022)
Рядова Л. О. - Роль настільного тенісу у фізичному вихованні здобувачів вищої освіти, Скляренко В. П., Подмарьова І. А. (2022)
Кучин С. П. - Шляхи забезпечення фінансової стійкості закладів сфери театрального мистецтва (2022)
Алиева Н. - Сложные слова в гончарной лексике азербайджанского языка (2021)
Alizada L. - Global spread of english and its impacts on tourism lexicology (2021)
Велиева В. - Использование фразеологических единиц в материалах онлайн-печати на азербайджанском языке (2021)
Исмаиллы А. - Микротопонимы, произошедшие из антропонимов (на примере Агдамского района Азербайджанской Республики) (2021)
Кравченко Е. - Історико-культурні імена в поезії Василя Стуса: зміст, роль, призначення (2021)
Ляшко О. - Інтертекстуальність в англомовній православній проповіді: мультимодальний аспект (2021)
Мельник П. - Аналітичні конструкції (квазітерміни й передтерміни) в терміносистемі українського інформаційного права (2021)
Mehdiyeva G. - The problem of coincidence in texts (2021)
Mehdiyeva M. - Professor Zarifa Budagova’s scientific considerations on the comma (2021)
Pashayeva G. - Text, discourse and virtual discourse (2021)
Салимова Ф. - Язык – мышление – культура и их взаимодействие (2021)
Салманова К. - Грамматические диалектизмы в колыбельных и хвалебных песнях (2021)
Tsymbal I. - Stratégies de manipulation au discours politique sur internet: quand "tous les moyens sont bons", Tymofieiev R. (2021)
Шукюрова С. - Шамахинские диалектизмы в творчестве С. А. Ширвани (2021)
Bilyanina V. - Characteristics and peculiarities of emojis used by chinese and ukrainians: psychological and cultural aspects (2021)
Ляшук А. - Визначальні риси комунікативної парадигми постправди (2021)
Мамедова У. - О взаимовлиянии языков: интерлингвистический подход (на материале медиатекстов французского, русского и азербайджанского языков) (2021)
Шафиева Р. - Лингвокультурологические особенности чешских и азербайджанских паремий концептосферы брачного родства (2021)
Швелідзе Л. - Стратегія інформативності в соціальних мережах (на матеріалі української й англійської мов) (2021)
Строкань А. - Методологія проєктування паралельних корпусів академічних текстів (2021)
Бондаренко Г. - Ґенеза трансформації біблійних мотивів у поетичній спадщині Г. Сковороди (2021)
Гусейнова Ш. - Трагедия человека в рассказе Абульгасана Алекперзаде "Софи" (2021)
Довлатзаде М. - Просвещение начала XX века и просвещение20-х годов XX века: сравнительный анализ (2021)
Zhaboruke I. - Nature and peculiarities of the novel genre, Gerkerova O., Milova M. (2021)
Imamaliyeva L. - The role of mir mohsun navvab’s "tazkirei-navvab"in the context of azerbaijan literary studies development (2021)
Іщенко Н. - Поняття "гротеск" та його проблематика у літературознавстві, Ізмайлов А. (2021)
Концеба М. - Міфологеми в романі "Балада про співочих пташок і змій" Сюзанни Коллінз, Бессараб О. (2021)
Лосієвський І. - Кримськотатарські мотиви у творчості поетки ХХ століття Ірини Шашкової (2021)
Анісімова Н. - "У цьому світі, де тебе нема…": художня версія екзистенціальних мотивів у ліриці Ігоря Римарука (2021)
Занько О. - Лексико-стилістичні особливості монологічного мовлення в романістиці Івана Франка (2021)
Кузьменко В. - Ужинок із висоти літ (2021)
Мусій В. - Семантичні опозиції в оповіданні Петра Кралюка "Рубльов" (2021)
Новиков А. - Альтернативна історія України в романі Олександра Ірванця "Харків 1938": основні теми, образи і прообрази (2021)
Поліщук Я. - У пошуках минулого: авторський досвід Марини Гримич (2021)
Пустовіт В. - Народнопоетичні мотиви в історичному романі І. Нечуя-Левицького "Гетьман Іван Виговський" (2021)
Токмань Г. - Архетипний образ козака у поезії Івана Світличного: екзистенціальні смисли та поетика (2021)
Чопик Р. - До питання про європейський контекст початків нового українського письменства (2021)
Абдуллазаде Л. - Значение диалогического общения в романе Ф. Достоевского "Униженные и оскорбленные", Алиева Л. (2021)
Голобородько Ю. - Феномени творчості А. Аверченка: основні домінанти продовження літературно-мистецьких традицій (2021)
Грищенко І. - Сюжет "АА*2140" в інтернет-комунікаціївеликоднього періоду, Наумовська О. (2021)
Копаниця Л. - Художня макросфера традиційної необрядової поезії: діалектика прекрасного та потворного, Павлова А. (2021)
Synieokyi O. - From "SANTA ESMERALDA" ... To "GENERATION ESMERALDA" (archival-documentary review of musical heritage) (2021)
Відомості про авторів (2021)
Тараріко О. Г. - Ерозія ґрунтів як чинник опустелювання агроландшафтів України, Ільєнко Т. В., Кучма Т. Л., Білокінь О. А. (2021)
Дребот О. І. - Удосконалення еколого-економічного механізму управління рекреаційного туризму в контексті євроінтеграції, Бабікова К. О. (2021)
Шерстобоєва О. В. - Екологічні переваги застосування мікробіометоду в інтегрованій системі захисту рослин, Крижанівський А. Б., Крижко А. І. (2021)
Ковальчук В. П. - Визначення засоленості ґрунтів Інгулецької зрошувальної системи за супутниковими даними у системі управлінських заходів із хімічної меліорації, Войтович О. П. (2021)
Жукова Я. Ф. - Антибіотики в ґрунті та їх вплив на ґрунтову мікробіоту, Дмитренко О. В., Петрищенко С. С., Литвиненко Н. М., Кирильчук А. М., Павліченко А. І. (2021)
Тертична О. В. - Оцінювання ефективності взаємодії хімічних та біологічних препаратів за передпосівної обробки сої, Селінний М. М., Рябуха Г. І., Єременко Н. О., Бутурлим Д. А. (2021)
Демидов О. А. - Мінливість маси 1000 зерен генотипів пшениці м’якої озимої (Triticum aestivum L.) залежно від екологічних і агротехнічних чинників, Правдзіва І. В., Гудзенко В. М., Дем’янюк О. С., Василенко Н. В. (2021)
Терновий Ю. В. - Вплив біологічних препаратів на урожайність та посівні якості гороху посівного (Pisum sativum L.) за органічного насінництва, Городиська І. М., Ліщук А. М., Драга М. В., Вдовиченко А. В. (2021)
Гудзенко В. М. - Ідентифікація генетичних джерел підвищеного та стабільного рівня прояву маси 1000 зерен ячменю ярого (Hordeum vulgare L.), Дем’янюк О. С., Поліщук Т. П., Бабій О. О., Лисенко А. А. (2021)
Шевчик В. Л. - Вплив лісотехнічних заходів на відтворення раритетного фіторізноманіття в лісових екосистемах Лісостепу України, Тимочко І. Я., Соломаха І. В. (2021)
Мороз В. В. - Особливості росту, розвитку та кліматостабілізувальне значення соснових насаджень Українських Карпат, Стасюк Н. М., Тимошенко Л. М. (2021)
Лазар О. Д. - Особливості насіннєношення клонів сосни звичайної (Pinus sylvestris L.) на клоновонасіннєвих плантаціях у Рівненській обл. (2021)
Єгоров О. В. - Вплив добрив на показники родючості дерново-підзолистих ґрунтів та продуктивність короткоротаційних сівозмін Полісся, Жидок Н. П., Грищенко О. М., Шабанова І. І. (2021)
Осадча Ю. В. - Репродуктивна функція курей за дії технологічного стресора (2021)
Олександру Григоровичу Тараріку — 85 років (2021)
Парфенюк Аллі Іванівні — 70 років (2021)
Abstract (2021)
Відомості про авторів (2021)
Правила для авторів (2021)
Акперли Т. - Интерпретация и элиминация лакун, образовавшихся в целевом тексте при переводе с английского на азербайджанский язык произведения Джека Лондона "Белый клык" (2021)
Білик О. - Особливості відтворення складних композит першотвору у множинних українських перекладах, Подоляк З. (2021)
Гач Н. - Аматорський переклад українських кінофільмів. Як стати ближчими до англомовних глядачів: культурологічний аспект (2021)
Гнєдкова О. - Англомовні неологізми у сфері бізнесу: переклад та адаптація, Вдодович Я. (2021)
Голубенко Н. - Категорія модальності в аспекті інтерсеміотичного перекладу: когнітивно-дискурсивний та семіотичний підходи (2021)
Гончаренко А. - Лексика давньокиївської писемності в аспекті перекладу (2021)
Джуська А. - Переклад рішень європейського суду з прав людини в Україні: організаційно-правові аспекти, Гнєдкова О. (2021)
Мусаева С. - К вопросу о сохранении стиля стихов Н. А. Некрасовав переводах на азербайджанский язык (2021)
Popelyuk V. - Some specific features of translating abbreviationsin military english, Naumov O. (2021)
Євчук У. - Нові наративи історичної пам’яті голокосту в романах Моніки Шнайдерман "Фальшувальники перцю. Родинна історія" і Агати Тушинської "Родинна історія страху" (2021)
Алиева Д. - Особенности азербайджанского романа периода модернизма (2021)
Babayeva G. - The richness of idea and content of "Molla Nasreddin" publicism (2021)
Naumenko N. - Concept sphere of ‘Young Poland’ free verse writingin critical and artistic dimensions (2021)
Обручнікова Н. - Голокост крізь призму дитячого світосприйняття в романі К. Хігер і Д. Пейснера "Дівчинка у зеленому светрі: життя у мороці голокосту", Русакова О. (2021)
Пшенична М. - Кореляція літературних традицій заходу та сходу в поетичній збірці "Трохи більше, ніж порожнє" А. Георгаллідіса (2021)
Романчук С. - Репрезентація моральних цінностей героя у куртуазній літературі, Ридванський В. (2021)
Семенець О. - "Чи це людина?" Прімо Леві: інтертекстуальний вимір твору, Федоренко Т. (2021)
Хома В. - Виміри діаспорної ідентичності в художній біографії Майкла Ондатже "У колі сім’ї" (2021)
Алиева Л. - Поэзия и мифология: мифологические образы и их функции в поэзии (2021)
Баранецька А. - Інформаційно-комунікаційний менеджмент: кризові практики (2021)
Жугай В. - Особливості телеграм-каналів як новітніх інструментів медіа: український контекст, Кузнєцова Т. (2021)
Ковпак В. - Українські буктьюб та букстаграм: дискурси культури читання української книги та національної безпеки, Політова О. (2021)
Супрун В. - Економічна журналістика у телевізійному дискурсі україни: соціальний аспект (2021)
Harachkovskyi O. - "Slovo i chas" journal in the ukrainian information space (2021)
Георгієвська В. - Реклама в українській пресі Наддніпрянщини початку ХХ століття (2021)
Гусейнова М. - Основные направления использования телевидения как средства просвещения в процессе адаптации общества к инновациям (2021)
Колкутіна В. - Аксіологічні комунікативні стратегії державотворчої публіцистики: історичний аспект (2021)
Маммедзаде В. - Принцип работы новостных агентств в эпоху мультимедийной журналистики (на примере агентства "Anadolu") (2021)
Synchak B. - Oligarchization and offshorization as a problem transparencies of the ukrainian media market (2021)
Соломахін А. - Мова ворожнечі в українських засобах масової інформації: етнотема та специфіка її висвітлення, Загороднюк В. (2021)
Старкова Г. - Етичні засади діяльності журналіста традиційних і нових медіа, Яресько К., Афанасьєва О. (2021)
Фенько Н. - Особливості моделі журналістики рішень: регіональний вимір, Черепова Н. (2021)
Ципердюк І. - "Книга року ВВС" – медійний спецпроєкт підтримки української культури (2021)
Чернявська Л. - Телеграм-канали як інструмент диджиталізації українських масмедіа, Данилюк Н. (2021)
Юксель Г. - Інформаційно-організаційна діяльність меджлісу кримськотатарського народу в період окупації криму (2014–2021) (2021)
Кошелюк О. - Аудіоподкасти європейських видавництвяк різновид іміджевої реклами, Благовірна Н. (2021)
Рожило М. - Оригінальні підходи до популяризації книги: взаємодія автора, редактора, видавця, літературного менеджера, Заболотна П. (2021)
Шульська Н. - "Від читання до споглядання": креативні видання сучасності, Рожило М., Римар Н. (2021)
Барабанова Н. - Технології моделювання типових ситуацій рекламної та pr-діяльності, Грушевська Ю. (2021)
Бевзо Г. - Комунікативні стратегії в сучасному англомовному письмовому дискурсі, Черепинська А. (2021)
Данькевич Ю. - Безпечна передача інформації через сучасні електронні документи, Гуйда О., Головченко М. (2021)
Лебідь Н. - Конструювання образу європи з використанням семіотизації медіамови (2021)
Шепель Ю. - Мова – це всі глибинні пласти духовного життя народу, його історична пам’ять... (О. Гончар) (2021)
Відомості про авторів (2021)
Шостак В. - Проблеми ідентичності і ролі культури в модернізаційних процесах України та світу, Бондарук С. (2020)
Столярчук Н. - Світоглядно-естетичні засади художньої культури давніх мезоамериканців (2020)
Пригода Т. - Джаз, дзен, івент як пограничні явища cучасної культури, Донець І. (2020)
Осипенкова О. - Криза біженців в ЄС як фактор деструктивного впливу на політику мультикультуралізму (2020)
Паламар А. - Армія як основна рушійна сила трансформації Єгипту в 2011-2013 рр. (2020)
Калагін Ю. - Криза маскулінності та здоров’я військовослужбовців-чоловіків (2020)
Малик І. - Деякі аспекти гуманітарних викликів безпечних реінтеграційних процесів ТОТ ОРДЛО: роль ЗМІ (2020)
Гугнін Е. - Чинники моря та суші в теоретичному обгрунтуванні стратегій зовнішнього впливу (2020)
Mammadzadeh H. - Shortepe fortified settlement and еarly Barda town in Garabagh (2020)
Sadraddinova G. - Establishment of the Greek state (1830) (2020)
Бортун К. - Імператив як джерело навіювання та засіб реалізації сугестивних тактик у висловленні (2022)
Городецька В. - Концептосфера релігійного дискурсу (на матеріалі проповідей глави УГКЦ С. Шевчука) (2022)
Демченко Н. - Етнокультурні концепти українського діалектного дискурсу, Чала А., Твердохліб В. (2022)
Доброльожа Г. - Кодифікація сучасних українських антропонімів (2022)
Жвава О. - Акцентуація іменників віддієслівного походження чоловічого роду з суфіксом –ець, Зинякова А. (2022)
Жижома О. - Лінгвістична природа оказіональної номінації у поетичному дискурсі Василя Стуса (2022)
Калужинська Ю. - Функціонування негативно-оцінної лексики в газетних текстах суспільно-політичної тематики (2022)
Костусяк Н. - Засоби реалізації заперечної семантики в романі В. Шкляра "Чорний ворон": функційний та комунікативно-прагматичний вимір (2022)
Кочукова Н. - Функціонування новотворів з іншомовними компонентами в сучасній українській мові, Рябініна І. (2022)
Кулик О. - Гендерно маркована лексика професійної сфери у лексикографічному віддзеркаленні (на прикладі фрагмента СУМ-20) (2022)
Левченко Т. - Вплив позамовних чинників на мову засобів сучасної масової комунікації (2022)
Межов О. - Семантико-синтаксична й формально-граматична організація питальних речень у контексті лінгвістичного сьогодення (2022)
Овсієнко Л. - Термін як складник різних терміносистем (2022)
Приблуда Л. - Художній дискурс: проблема інтерпретації (2022)
Юлдашева Л. - Прагматичні особливості заголовків сучасної української літератури, Кобиліна Ю., Коломинська Т. (2022)
Asgarova B. - The role of discourse markers in information structure (2022)
Беззубова О. - Функції діяльності німецької телерадіокомпанії MDR у Facebook (2022)
Бірюкова Д. - Специфіка темпорального аранжування англомовних пестливих текстів для дітей, Щербицька В. (2022)
Борковська І. - Критерії та комунікативно-прагматичні особливості жанру "персональний блог", Карачун Ю. (2022)
Боровська О. - Партицип у системі нефінітних дієслівних форм сучасної німецької мови, Сольська Т. (2022)
Євдокимова І. - Усні англомовні військові команди як складові авторитарного дискурсу, Савілова Л., Хапіна О. (2022)
Зубач О. - Німецький прозовий шванк: лінгвокультурна специфіка (2022)
Ковальова Т. - Засоби реалізації мовної гри в рекламному тексті, Хант Г. (2022)
Козачишина О. - Категорія часу як засіб творення текстового світу сучасного англомовного поліфонічного роману (на матеріалі роману Джонатана Сафрана Фоера "Everything is Illuminated"), Малащук-Вишневська Н., Мосійчук А. (2022)
Козяревич-Зозуля Л. - Фасцинація у ted talk виступах (2022)
Конопелькіна О. - Стилістичні домінанти англомовних австралійських пісень для дітей (2022)
Kosovych O. - Diplomatic сommunication. Discourse analysis, Кotovska Т., Kulyk S. (2022)
Mishchenko Т. - Rhetorical devices of persuasion in Joe Biden’s speeches, Lutsenko О. (2022)
Мурадханян І. - Лексичні інновації в музиці, Гладкоскок Л., Семен Г. (2022)
Нежива О. - Специфіка економічної термінології в англійській мові (2022)
П’єцух О. - Дискредитаційна тактика критики в політичному дискурсі британських парламентських дебатів (2022)
Polishchuk G. - German borrowings in english in the early 20 century (lexicographic survey) (2022)
Прокоф’єв Г. - Іронія як конвенція (2022)
Талавіра Н. - Новинне висвітлення інавгураційної промови Дж. Байдена: моделі впливу на адресата (2022)
Zhuk V. - Overcoming barriers in intercultural communication (2022)
Попова Н. - Лінгвокомунікативні особливості сучасної іспаномовної інтернет-реклами, Кузьменко Д. (2022)
Чистяк Д. - Міфопоетична картина світу у драмі Моріса Метерлінка "Непрохана" (1890) (2022)
Ablâtif R. - Qirimlilarniñ tarihiy vatanğa kütleviy qaytuvi devrinde türkiyedeki qirimlilar cemiyetlerniñ neşir ve medeniy faaliyetleri (80nci senelerniñ soñu – 2000nci yillarniñ başi) (2022)
Ахмедова Э. - Семантика имени Хызыр в азербайджанских народных сказках (2022)
Відомості про авторів (2022)
Aфшари А. - Место пословиц как универсального жанра в лингвистикe (2022)
Білик К. - Феномен креолізації у сучасному європейському медіадискурсі (2022)
Горбань Г. - Прагматичний аспект лексичного значення в сучасному мовознавстві (на матеріалі паблік рилейшнз) (2022)
Мамедова А. - Язык, мышление и культура в мировоззренческом смысле (2022)
Полюк І. - Лінгвопрагматичний аспект дослідження медичного дискурсу, Бондар Л., Рибчук О. (2022)
Рахманова Н. - Социально-лингвистические факторы формирования подстилей в языке (2022)
Руденко М. - Словотворні процеси в американських соціальних діалектах (2022)
Semenist I. - Methodological modelling of innovative communication for new knowledge acquisition in the global digital ream, Makhachashvili R. (2022)
Сидоренко О. - Специфіка присвоєння назв закладам розваг в західних та східних регіонах України, Романюк С. (2022)
Тупчій О. - Образ Англії в російській мовній свідомості першої половини 20 століття (на матеріалі повісті В. В. Маєвського "На Британських островах"), Гриневич О. (2022)
Ahibalova T. - Translation transformations at the sentence level in economic media discourse, Karachova D., Lyutviyeva Ya. (2022)
Дячук Л. - Національно маркована лексика українського медіадискурсу: специфіка її відтворення в англійському перекладі, Довженко І. (2022)
Kuzenko Н. - Understanding semiotic codes in text interpretation (2022)
Manyatsa M. - The role of multimodality in localization of ukrainian tourist websites into english (2022)
Межуєва І. - Комунікативна компетенція як основний критерій оцінки якості іноземної мовної освіти студентів-перекладачів (2022)
Мельник Н. - Термінотворчість у процесі професійної підготовки майбутніх перекладачів: особливості перекладу термінології ліфтової галузі (2022)
Мосієвич Л. - Труднощі перекладу інтернет-сайтів металургійних підприємств України англійською мовою (2022)
Набока О. - Адекватні способи відтворення метафор у текстах політичного дискурсу (2022)
Рябчук О. - Власні назви як лексичний маркер стратегій доместикації та форенізації, Шмідт Д. (2022)
Чепурна З. - Вираження модальної характеристики у німецькій публіцистиці (2022)
Чернова Ю. - Особливості перекладу метафор (на прикладі українських перекладів романів Агати Крісті), Алієва Ф. кизи (2022)
Ярова Л. - Роль приміток під час перекладу цитат на основі роману Донни Тартт "The secret history" (2022)
Гусейнова Г. - Метафоризация как один из образных источников формирования терминов по информатике (на материале русского языка) (2022)
Полєєва Ю. - Зіставні перцептивні характеристики гучності англомовного інституційного дискурсу, Васік Ю. (2022)
Громовенко В. - Лінгвістична база даних політичних неологізмів української мови: архітектоніка та функційне призначення (2022)
Stepanov V. - Corpus vs non-corpus: main distinctive features (2022)
Бродська О. - Символістські тенденції у творах Артура Шніцлера (2022)
Halahan Ya. - Tradition and intertextuality as textual strategies of creating the own idiostyle, Drahan O. (2022)
Козубенко Л. - Концепція психологізму у художньому творі як літературознавча проблема (2022)
Любецька В. - Історія розвитку психологічної школи в літературознавстві (2022)
Фокіна С. - Дискурс з позицій літературознавства. Французька лінія вивчення (2022)
Чмир А. - Паратекстуальні елементи в романі "Данило Острозький: образ, гаптований бісером" Петра Кралюка (2022)
Гладкова М. - Мотив "екології душі" в романі В. Дрозда "Земля під копитами" (2022)
Головко Л. - Загальна характеристика художнього часопростору роману Г. Тютюнника "Вир", Кремінська І., Федорова Т. (2022)
Демчук О. - Український етнотип як самообраз у поетичних текстах Василя Махна (2022)
Казанова О. - Тематичні домінанти та жанрова специфіка есеїстики Галини Пагутяк (2022)
Кобзей Н. - Скульптурні описи в канві художніх творів Володимира Винниченка (2022)
Колкутіна В. - Література народництва та раннього модернізму у світлі української націософської есеїстики 1 половини ХХ століття (2022)
Кочерга С. - "Стефаниківське письмо" як номінальна категорія в літературознавчому дискурсі ХХ – поч. ХХІ ст. (2022)
Семак О. - Дискурс національної ідентичності у драматургії українсько діаспори першої половини ХХ ст.: проблемно-тематичні виміри (2022)
Чопик Р. - Дивився на світ "оком сковородинця" (маловідомі студії про сковородинство І. Котляревського) (2022)
Исаев Х. - Карс в жизни и творчестве Рюрика Ивнева, Демьянюк А., Кезибан Т. (2022)
Відомості про авторів (2022)
Drobyazko S. - Results of introduction of the improved mechanism of economic security control of insurance companies (2019)
Купалова Г. І. - Управління відходами на підприємствах, Гончаренко Н. В., Вергелес В. В. (2019)
Солодка Н. В. - Методичні аспекти внутрішнього аудиту внутрішньогрупових операцій на підприємствах цукрової промисловості (2019)
Абдулазизов Э. М. - Промышленные парки и кварталы в Азербайджане: характеристика процессов формирования и инвестиции (2019)
Аскеров Р. Р. - Оценка производственного потенциала предприятий нефтяного машиностроения в Азербайджане (2019)
Наджафзаде А. Д. - Методологические проблемы оценки эффективности системы управления информационными ресурсами (2019)
Рябуха Г. І. - Кредитне забезпечення галузі тваринництва України (2019)
Панова І. О. - Сутність, еволюція та характеристика сучасного етапу розвитку еколого-економічних систем (2019)
Богач О. В. - Платіжний баланс та оцінка його стану, Клименко Т. В., Лабінцева О. П. (2019)
Побоча К. П. - Вплив антикризового регулювання на розвиток банківських корпорацій в Україні (2019)
Ткачук Н. М. - Відкритість і нелінійність як передумови самоорганізаційних процесів у банківській системі (2019)
Касаєва Ю. В. - Оцінка розвитку інформаційних технологій в Україні (2019)
Журавська Н. Є. - Екологічна результативність менеджменту виробничих процесів теплоенергетичних об’єктів (2019)
Поливяний А. А. - Щодо сутності позикового капіталу підприємства (2019)
Василиха Н. В. - Методичні підходи до розробки стратегії розвитку ринку туристичних послуг (2019)
Лозинська Т. М. - Економічна ефективність виготовлення палива з відходів рослинництва, Руденко Р. Ю. (2019)
Комчатних О. В. - Кластерний аналіз в оцінюванні інноваційного потенціалу підприємств транспортної логістики (2019)
Дікань Л. В. - Державний фінансовий контроль: концептуальні основи його розвитку (2019)
Соловей Н. В. - Аналіз фінансових результатів діяльності авіаційної галузі України, Турова Л. Л., П’ятецька Б. М. (2019)
Даллакян С. А. - Кластеризация экономики и перспективы Армении (2019)
Зейналова Н. А. - Формирование системы стимулирования модернизации и среда ее деятельности в нефтяном секторе промышленности (2019)
Мрихіна О. Б. - Особливості інноваційної діяльності суб’єктів господарювання у контексті сучасного етапу розвитку інноваційної інфраструктури України, Данилович Т. Б., Гавриляк А. С., Міркунова Т. І. (2019)
Варналій З. С. - Використання теорії нечітких множин для оцінки рівня фінансової безпеки підприємства, Мехед А. М. (2019)
Миненко С. В. - Еволюція системи протидії легалізації кримінальних доходів, Золковер А. О. (2019)
Безверхий К. В. - Удосконалення фінансової звітності щодо відображення інформації про фінансові інструменти кредитування торгівельних підприємств (2019)
Дорофєєв О. В. - Трансформація системи управління як детермінанта економічного розвитку суб’єктів аграрного виробництва (2019)
Тіманюк В. М. - До питання про підготовку проект-менеджерів до управління інноваційними проектами, Тіманюк І. В. (2019)
Баширова Г. - Особливості нормативного регулювання бухгалтерського обліку податку на прибуток в Україні та Азербайджані (2019)
Воскресенська Т. І. - Статистична звітність підприємств: якісна характеристика, проблеми формування і використання її показників, Ольшанська М. В. (2019)
Михайловина С. О. - Облікова політика аграрних підприємств як дієвий механізм регулювання бухгалтерського обліку, Матрос О. М. (2019)
Приймак Н. В. - Внутрішньогосподарська (управлінська) звітність про фінансові інструменти кредитування підприємств торгівлі (2019)
Ярова Л. Г. - Сучасний стан та перспективи розвитку аудиторських послуг в Україні (2019)
Kolomiiets V. - Struggle against corruption abuse as a means to ensure human capital institutionalization of human capital (2019)
Андронік О. Л. - Соціально-економічний розвиток України у світових рейтингах (2019)
Фалюта А. В. - Концептуальні основи формування стратегії управління розвитком банківського бізнесу, Пась Я. І. (2019)
Гольцев А. М. - Імунологічні особливості кріоаблації під час комплексного лікування онкологічних захворювань, Бондарович М. О., Дубрава Т. Г., Бабенко Н. М., Гаєвська Ю. О., Останков М. В., Буряк І. А. (2019)
Чайковський Ю. Б. - Проблеми та перспективи використання стовбурових клітин хрящової тканини, Геращенко С. Б., Дельцова О. І. (2019)
Александрова Д. І. - Вплив іонного складу кріопротекторного середовища і кріоконсервування на чутливість еритроцитів людини до механічного стресу, Землянських Н. Г. (2019)
Коваль Г. К. - Вплив ліофілізації на збереження структурно-функціональних характеристик лейкоконцентрату кордової крові людини, Луценко О. Д., Гриша І. Г., Сокіл Л. В., Бондарович М. О., Останков М. В., Ямпольська К. Є., Останкова Л. В., Гольцев А. М. (2019)
Новікова О. Ю. - Вплив кріоконсервування на експресію хромогранину A в культурі клітин наднирників неонатальних свиней, Сидоренко О. С., Божок Г. А., Бондаренко Т. П. (2019)
Али С. Г. - Криоконсервирование мультиклеточных сфероидов, полученных из первичной культуры клеток спинальных ганглиев новорожденных поросят, Божок Г. А. (2019)
Ломако В. В. - Вплив кріоконсервованих ядровмісних клітин кордової крові та інверсії світлового режиму на стан еритроцитів крові щурів різного віку (2019)
Пам’яті Каткова Ігоря Івановича (2019)
Пам’яті Девіда Пега (2019)
Мурована Т. О. - Сучасні підходи до оподаткування та управління підприємствами в умовах сталого розвитку (2019)
Ракицька С. О. - Врахування сітусу при плануванні розвитку міських територій, Жусь О. М., Савєльєв О. С. (2019)
Tovt T. - Evaluation of efficiency of innovation projects (2019)
Zerkal A. - Mechanisms of employee awareness influence to the efficiency and business development of enterprises (2019)
Гевчук А. В. - Аграрна розписка як альтернативний інструмент забезпечення розрахункових операцій підприємств АПК (2019)
Крамар О. М. - Відповідальність працівників підприємства за порушення трудової дисципліни (2019)
Савчин О. І. - Застосування цифрових технологій для розвитку бізнесу в Україні (2019)
Хадарцев О. В. - Оцінка та удосконалення системи управління проектами на підприємстві, Моргун А. В. (2019)
Чухліб А. В. - Аналітичне забезпечення управління якістю льонопродукції (2019)
Fayvishenko D. - Brand positioning in the mineral water market: systematic approach (2019)
Приварникова І. Ю. - Особливості формування ринку технологічних рішень з енергозбереження, Становихіна М. Г. (2019)
Гадецька З. М. - Моделювання підвищення конкурентоспроможності галузі на світовому ринку на основі кластерного підходу, Шкапенко В. С. (2019)
Сисоєва С. І. - Науково-практичні напрями вдосконалення організаційно-економічних механізмів регулювання регіонального туристичного ринку (2019)
Швець Ю. Ю. - Підходи до управління інноваційним розвитком на рівні регіону (2019)
Гольцев А. М. - COVID-19 – потенційна мішень для кріобіології та кріомедицини, Фуллер Б. Дж., Бондарович М. О., Бабенко Н. М., Гаєвська Ю. О., Буряк І. А., Дубрава Т. Г., Ямпольська К. Є., Луценко О. Д., Останков М. В. (2020)
Шихамірова З. М. - Гематологічні характеристики та показники еритрокінетики у малих ховрахів у динаміці пробудження від зимової сплячки, Джафарова А. М., Клічханов Н. К. (2020)
Варяниця В. В. - Вплив температурних режимів зберігання та складу захисних середовищ на збереженість вірусу сказу штаму CVS, Висеканцев І. П. (2020)
Алі С. Г. - Кріоконсервування культури клітин, отриманої зі спінальних гангліїв неонатальних поросят, Моісєєва Н. М., Божок Г. А. (2020)
Золотько К. М. - Вплив комбінованого введення кріоконсервованих мезенхімальних стовбурових клітин та агрегатів нейральних клітин на відновлення рухової активності щурів із інтрацеребральним крововиливом, Сукач О. М., Компанієць А. М., Пірятінська Н. Є. (2020)
Хворостов Є. Д. - Вплив електрокоагуляційної, кріо- та ультразвукової обробки ложа жовчного міхура на ультраструктуру печінки після експериментальної холецистектомії, Бичков С. О., Цівенко О. І., Черкова Н. В., Душик Л. М. (2020)
Глоба В. Ю. - Біологічно активні композиції, які містять нейротрофічні фактори, змінюють скоротливу активність детрузора щурів iз iнфравезiкальною обструкцією, Бондаренко Т. П., Божок Г. А., Самбург Я. Ю., Легач Є. І. (2020)
Панасовський М. Л. - Клінічні та ембріологічні характеристики циклів лікування безпліддя з використанням свіжовиділених і кріоконсервованих тестикулярних сперматозоїдів (2020)
Шахова Ю. Ю. - Використання багатокомпонентних кріозахисних середовищ під час кріоконсервування ембріонів миші методом вітрифікації, Палій А. П., Палій А. П., Шигимага В. О., Кісь В. М., Іванов В. І. (2020)
Huz M. - Making managerial decisions in the process of organic farming (2019)
Бугай Н. О. - Сучасні аспекти та об’єктивні критерії контролю якості аудиторської діяльності (2019)
Бурко К. В. - Облікова політика щодо витрат на оплату праці, Буткалюк А. М. (2019)
Пашніна А. О. - Формування облікової інформації в управлінському обліку в умовах використання інформаційно-комп’ютерних технологій (2019)
Дзюбіна А. В. - Довіра як фактор налагодження ефективної взаємодії між суб’єктами електронного ринку (2019)
Капленко Г. В. - Про суть попиту населення на споживчі блага (2019)
Копилюк О. І. - Стан та основні напрями зміцнення грошово-кредитної безпеки України, Кульчицька Х. М. (2019)
Голомша Н. Є. - Дослідження факторів, що формують конкурентоспроможність українського ячменю на світових ринках, Голомша О. Я. (2019)
Тиха О. І. - Економічна безпека індивіда в системі економічної безпеки держави: сутність та принципи взаємодії (2019)
Варналій З. Х. - Фінансова стійкість в системі фінансової безпеки корпорацій, Ткачук Є. А. (2019)
Лисьонкова Н. М. - Оцінка фінансового стану суб'єкта підприємницької діяльності на основі спрощеного алгоритму, Масалигіна В. В., Вєрцанов А. С. (2019)
Рущишин Н. М. - Іноземний капітал у банківській системі України та його вплив на фінансову безпеку держави, Мединська Т. В., Вінявська В. В. (2019)
Яворська Н. П. - Інвестиційні чинники фінансування природоохоронної діяльності: дослідження зарубіжного досвіду, Данько Т. І. (2020)
Гаражджук І. В. - Місце обслуговуючої кооперації в моделях розвитку сільських територій (2020)
Зубков С. О. - Методологія дослідження процесів управління підприємствами сфери харчування (2020)
Кулик А. М. - Цінова політика і управління витратами в сфері послуг: економічний аспект, Бриндзя З. Ф. (2020)
Павлюк Є. Д. - Проблеми розробки та використання поведінкових статистичних моделей кредитного ризику, Петровський О. В. (2020)
Безверхий К. В. - Реалізація принципу достовірності та повноти в інтегрованій звітності (2020)
Белей С. І. - Сільські території — центри економічної активності єврорегіонального співробітництва в системі гарантування економічної безпеки, Лужинський В. О. (2020)
Бриндзя З. Ф. - Сфера обслуговування як перспектива для України: фінансово-економічний аспект розвитку, Фастовець М. М. (2020)
Громоздова Л. В. - Історія розвитку транскордонного євро-українського співробітництва західних областей України, Черевко Д. Р. (2020)
Poradenko O. - Problems of development of transport infrastructure of Ukraine (2020)
Саінчук Н. В. - Переваги та недоліки у залученні прямих іноземних інвестицій для України, Гаврилюк О. В., Голик І. І. (2020)
Бублик Є. О. - Розробка комплексного підходу до оцінки фінансової відкритості (2020)
Захарін С. В. - Стратегічні орієнтири фінансування інвестиційної та інноваційної діяльності у сфері вищої освіти, Коваленко Д. І. (2020)
Островська Г. В. - Вплив системи оподаткування на розвиток туризму в Україні (2020)
Шпакова Г. В. - Механізми формування ринку біосферосумісних технологій на основі вертикально-інтегрованих зелених альянсів (2020)
Гінчук Л. І. - Оцінка якості статистичної інформації про адміністративні правопорушення, отриманої з адміністративних джерел (2020)
Долбнєва Д. В. - Сучасні тенденції діджиталізації в Україні та світі (2020)
Товт Т. Й. - Інвестиційне забезпечення реалізації інноваційних проектів підприємства (2020)
Кривешко О. В. - Особливості процесу застосування маркетингу вражень на підприємствах (2020)
Бондаренко О. М. - Аудит запасів: основні етапи проведення перевірки, Тітаренко А. Д. (2020)
Гринько П. Л. - Формування інноваційної моделі ефективного функціонування організації в умовах цифрової економіки (2020)
Смаглюк А. А. - Аналіз ринку кондитерських виробів України та перспективи його розвитку, Надточій А. О. (2020)
Жилякова О. В. - Діагностика кризової ситуації в торговельній галузі Харківської області, Андрющенко І. С. (2020)
Юрченко О. В. - Кількісні індикатори ризику в системі прогнозування транскордонного співробітництва західних регіонів України (2020)
Gaiduchok O. - Economic interdependence: national and international economic security, Stupnytskyi O. (2020)
Артем'єва О. О. - Система гарантування вкладів як індикатор стійкості банківської системи України, Кричфалушій А. І. (2020)
Бублик Є. О. - Запровадження контролю за потоками капіталу: інституційний погляд та можливості України (2020)
Варналій З. С. - Вплив курсової політики на стан зовнішнього боргу України, Лесик М. В. (2020)
Макаренко П. М. - Формування механізму реалізації стратегії управління сталим економічним розвитком підприємства сфери послуг, Юдіна О. І. (2020)
Предун К. М. - Забезпечення директивного рівня біосферосумісності в процесах і проектах екологічної реновації будівництва (2020)
П’ятка Н. С. - Методологічні питання оцінювання ефективності екологічного інвестування (2020)
Bondarchuk O. - Improving competitive positions by optimizing internal activity indicators, Temchenko H., Astafieva K. (2020)
Prokopenko O. - Security-oriented change management in the business processes of an industrial enterprise, Omelyanenko V. (2020)
Міщук Є. В. - Оцінка стану видів економічної безпеки, розташованих на вищих щаблях її ієрархії (на прикладі безпеки техніко-технологічних інтересів українських гірничодобувних підприємств) (2020)
Набока Р. М. - Інформаційно-комунікаційне забезпечення управління логістичними процесами на підприємстві, Шукліна В. В. (2020)
Никоненко А. В. - Ідентифікація ключових факторів успіху робочої сили на ринку праці (2020)
Олексів І. Б. - Практика планування витрат на розвиток корпоративної культури підприємства, Кравець І. С. (2020)
Осіпова А. А. - Напрями державної фінансової підтримки сільськогосподарських підприємств (2020)
Романіка Т. К. - Особливості молодіжного безробіття в умовах цифрової економіки (2020)
Fayvishenko D. - Vector overview of strategic brand management (2020)
Гриліцька А. В. - Маркетингова діяльність міжнародних компаній в Україні, Гриліцька К.-О. М. (2020)
Іванова Л. О. - Основні детермінанти розвитку кон’юнктури світового ринку автомобілів, Вовчанська О. М. (2020)
Щука Г. П. - Развитие отечественного туризма в контексте формирования маркетинга впечатлений (2020)
Вартанян В. М. - Підвищення інформативності моделі BKG, Кононенко А. В. (2020)
Шапошник О. Л. - Методичні підходи до оцінювання ефективності мінімізації стратегічних ризиків процесу впровадження інформаційних технологій на підприємстві, як основного підґрунтя реінжинірингу (2020)
Журавська Н. Є. - Природоохоронна діяльність теплоенергетичних виробництв як об’єктів економічного аналізу (2020)
Фурдичко О. І. - Підвищення екологічної культури сільського населення України в умовах децентралізації влади: порівняння з європейським досвідом, Нагорнюк О. М., Палапа Н. В., Тарасенко Г. С., Щерблюк А. Л. (2021)
Мудрак О. В. - Збалансованість територіальної організації агроландшафтів Cхідного Поділля: науково-методичні і практичні підходи, Ганчук М. М., Мудрак Г. В., Шевченко І. А., Зіновчук Н. В., Хаєцький Г. С. (2021)
Данькевич С. М. - Функціонування фінансово-економічного механізму збалансованого лісогосподарського землекористування (2021)
Тимочко І. Я. - Особливості розподілу нектароносних та пилконосних рослин у лісових насадженнях Північно-Східного Лісостепу України (2021)
Ходинь О. Б. - Екологічна оцінка запасу мертвої деревини у грабово-дубових лісових насадженнях природного заповідника "Медобори", Чорнобров О. Ю. (2021)
Мудрак О. В. - Етапи досліджень еколого-ценотичних груп рослинності Поділля, Магдійчук А. П. (2021)
Наконечний І. В. - Сучасна численність горлиці звичайної (Streptopelia turtur) у Північно-Західному Причорномор’ї, Мельничук С. С., Серебряков В. В. (2021)
Федоренко В. П. - Екологічно безпечні методи контролю численності шкідників у сучасних агротехнологіях, Мостов’як С. М., Мостов’як І. І. (2021)
Пасічник Н. А. - Дистанційне зондування агрофітоценозів із платформи БПЛА для оцінки рівня живлення рослин, Опришко О. О., Тараріко О. Г. (2021)
Цвігун В. О. - Поширення та біологічні особливості вірусних хвороб томатів у агроценозах України, Cус Н. П., Мазур С. О., Мельничук О. П., Бойко А. Л. (2021)
Васильченко А. В. - Вплив наночастинок металів і неметалів, багатокомпонентного мікроелементного препарату "Аватар-2 захист" та мікробного препарату "Азогран" на ступінь ураження картоплі інфекційними хворобами та частоту їх виявлення (2021)
Кирильчук А. М. - Вміст клейковини в зерні тритикале озимого (Triticosecale Wittmack el. Camus) для використання в хлібопекарській промисловості (2021)
Осадча Ю. В. - Неспецифічні адаптивні реакції організму курей за впливу довжини світлової хвилі (2021)
Яремко О. П. - Стратегічні пріоритети збалансованого розвитку лісового сектору Подільського економічного регіону (2021)
Коваль А. О. - Економічні показники витрат сільськогосподарських підприємств на виробництво ягідних культур (2021)
Павліченко А. І. - Вплив різних систем удобрення та хімічної меліорації на фосфорний режим сірого лісового ґрунту (2021)
17 грудня 2021 року в Інституті агроекології і природокористування НААН відбувся круглий стіл пам’яті видатного вченого-вірусолога Бойка Анатолія Леонідовича — "Серце віддаю людям та науцІ" (2021)
Abstract (2021)
Відомості про авторів (2021)
Правила для авторів (2021)
Дребот О. І. - Наукові основи земельно-технологічного паспорта сільськогосподарського підприємства, Добряк Д. С., Мельник П. П. (2022)
Бойко О. В. - Шляхи зменшення впливу об’єктів тваринництва на навколишнє природне середовище, Гончар О. Ф., Гавриш О. М., Небилиця М. С., Осокіна Т. Г. (2022)
Красовський В. В. - Життєві форми субтропічних рослин та їх модифікація за умови інтродукції в Лісостепу України, Федько Р. М., Черняк Т. В. (2022)
Мудрак О. В. - Екологічні особливості флористичної структури девастованих земель Правобережного Лісостепу України, Магдійчук А. П. (2022)
Соломаха І. В. - Нектароносні та пилконосні рослини у лісових насадженнях Cереднього Лісостепового Придніпров’я, Тимочко І. Я., Постоєнко В. О., Соломаха В.А. (2022)
Ковалів О. І. - Основні засади емерджентності системи проявлення прав власності українського народу на землю та її природні ресурси (2022)
Пасічник Н. А. - Міське сільське господарство — як складова концепції енергоефективної громади, Тараріко О. Г., Ясінська Н. О., Опришко О. О. (2022)
Палапа Н. В. - Екологічні ризики, пов’язані із сільськогосподарською діяльністю людин, Гончар С. М. (2022)
Давидюк Г. В. - Еколого-агрохімічна оцінка стану агроландшафтів Івано-Франківської обл., Шкарівська Л. І., Клименко І. І., Довбаш Н. І., Дем’янюк О. С. (2022)
Польовий В. М. - Еколого-економічні аспекти вирощування сільськогосподарських культур на дерново-підзолистому ґрунті Західного Полісся України, Ященко Л. А., Ровна Г. Ф., Колесник Т. М. (2022)
Бородай В. В. - Вплив біопрепаратів ФітоХелп і МікоХелп на мікробіоту ґрунту за вирощування сої (Glycine max (L.) Merr.), Косовська Н. А., Парфенюк А. І., Тертична О. В. (2022)
Безноско І. В. - Патогенна мікобіота насіння зернових культур за впливу різних технологій вирощування, Горган Т. М., Туровнік Ю. А., Мостов’як І. І., Мудрак В. О. (2022)
Приведенюк Н. В. - Продуктивність алтеї лікарської (Althaea officinalis L.) за використання регуляторів росту та краплинного зрошення, Трубка В. А., Глущенко Л. А. (2022)
Нагорнюк О. М. - Екологічна оцінка застосування регуляторів росту рослин в умовах закритого ґрунту за вирощування сіянців сосни звичайної (Pinus sylvestris L.), Матковська С. І., Матвійчук Б. В., Іщук О. В., Світельський М. М. (2022)
Левішко А. С. - Ефективність використання нових штамів Rhizobium на посівах бобових культур, Гуменюк І. І., Ткач Є. Д., Терновий Ю. В., Кравчук Ю. А. (2022)
Пам’яті Тенгіза Федоровича Урушадзе (2022)
Abstract (2022)
Відомості про авторів (2022)
Правила для авторів (2022)
Білоусенко П. - Формування лексико-словотвірних типів іменників pluralia tantum із суфіксом –ці, Бойко Л., Тернова А. (2021)
Гогуленко О. - Антропонімія в ономастичному просторі (2021)
Коваленко Н. - Старослов’янізми у творі "Синій зошит. Аркуші днів світящих" Мирослава Дочинця, Мозолюк О. (2021)
Комлик Н. - Словосполучення і слово: номінативна симетрія та асиметрія (2021)
Лахно Н. - Особливості формування перехідних лексико-семантичних варіантів дієслів руху (2021)
Максим’юк О. - Невербальні засоби комунікативного акту відмови у драматичному тексті українських письменників кінця ХІХ – початку ХХ ст., Струк І., Максим’юк Н. (2021)
Ментинська І. - Структура термінного поля української комп’ютерної терміносистеми (2021)
Підлужна І. - Шляхи пристосування німецьких лексичних запозичень зі сфери побуту до системи сучасної української мови на різних рівнях (2021)
Погоріла С. - Мовностилістичні одиниці вираження гротескного задуму в повісті В. Дрозда "Ирій", Тимчук І. (2021)
Романенко К. - Топонімічний концептуальний простір роману Вікторії Амеліної "Синдром листопаду, або Homo Compatiens” (2021)
Рудь О. - Складні слова в мовотворчості Ліни Костенко: структурно-семантичний аналіз (2021)
Алиева У. - Выражение прямого объекта в русском языке (2021)
Шепель Ю. - Про динамічні дериваційні процеси у складі словотвірних типів і рядів (2021)
Осіпчук Г. - Мовна реалізація лексеми ‘очі’ як засобу вираження зовнішності людини в романі Генрика Сенкевича "Вогнем і мечем" (2021)
Бечко Я. - Семантичний розвиток дієслів на позначення горіння англ. burn, fire у контексті внутрішньої форми фразем (2021)
Бортник С. - Навчання реферуванню та анотуванню фахових іншомовних текстів у підготовці студентів немовних спеціальностей (2021)
Гаман І. - Мовні засоби відображення суспільно-економічних проблем Німеччини у відеоматеріалах сайту Youtube, Лисюк Б. (2021)
Гойда О. - Гендерно коректна політика німецької мови в різних формах її узусу (2021)
Gryshkova R. - Stylistic analysis of Joe Biden’s inauguration speech (2021)
Гулиева С. - Роль ситуации в коммуникации (2021)
Гуменюк І. - Інтонаційна модель динамічних пейзажних описів англомовної художньої прози (2021)
Humeniuk N. - Pragmatic aspect of the queen Elizabeth II Christmas 2020 message (12.25.2020) (2021)
Ємельянова Д. - Застосування автоматизованого перекладу науково-технічних текстів із сучасних проблем астрофізики, Тадеуш О. (2021)
Zaitseva M. - Communicative specificity of anglophone courtroom polemics (linguistic aspect) (2021)
Ковальова Т. - Явище художнього парадокса в лінгвістичному аспекті (на матеріалі творів Бертольта Брехта) (2021)
Козлова О. - Стратегія запобігання конфлікту в англомовному дискурсі медіації, Приходько А. (2021)
Колісниченко Т. - Метахтон tourism: фреймова модель, Коропатніцька Т. (2021)
Котенко А. - Англомовні метафоричні терміни галузі будівництва, Камишова Т. (2021)
Ликіна В. - Когнітивно-риторичні моделі втілення концепту демократія у промовах президента Байдена (2021)
Лучик O. - Метафоричні одиниці англомовної військової термінології, Петренко О. (2021)
Медвідь О. - Потенційні номінативні можливості блендингу, Лигуша А., Таценко Д. (2021)
Нікуліна Г. - Історія розвитку та термінологічний складник англомовного дискурсу моди, Кущ Е. (2021)
Самаріна В. - Образність у викладанні граматики, Шахматова О. (2021)
Сухова А. - Характеристика англомовної новели як синергетичного феномену (2021)
Косович О. - Боротьба чужого та питомого в сучасній французькій мові в розрізі мовної політики (2021)
Чистяк Д. - Міфопоетична космологія у драмі "Пелеас і Мелісанда" Моріса Метерлінка (2021)
Arnautova A. - Zemaneviy qirimtatar tiliniñ latin yazisi: /x/ ve /h/ fonemalarniñ yazida aks etilüv meselesi, Qadri-zade Z. (2021)
Hasanova K. - Some ethnotoponyms of turkic origin belonging to demirchihasanli district in the "Comprehensive book of Tbilisi province” (2021)
Водяна Л. - Числівник у латинських, німецьких та українських пареміях (2021)
Жарікова Ю. - Праця та добробут як складники успішного життя в пареміях греків Надазов’я (2021)
Ибаев Н. - О предмете фразеологии в азербайджанском языкознании (2021)
Мамедова Н. - Место ударения в сложных словах в английском и азербайджанском языках (2021)
Мельник О. - Концептуальне протиставлення "своє/чуже" у романі Еріха Марії Ремарка "Тіні в раю" (2021)
Пелепейченко Л. - Межі толерантності у лінгвістичному вимірі (2021)
Відомості про авторів (2021)
Бережна О. - Особливості застосування лексичних та граматичних трансформацій під час перекладу англійської термінології галузі мистецтвознавства (2021)
Білоус Н. - Історично маркована лексика роману В. Скотта "Айвенго" як засіб історичної стилізації художнього тексту, Подсєвак К., Теремінко Л. (2021)
Dmytruk L. - Peculiarities of metaphor rendering in the process of literary translation (2021)
Забродська К. - Місце та значення реалій у лексиці (2021)
Івахненко А. - Передання реалій в українському перекладі твору Т. Ґеррітсен "The apprentice" (2021)
Ситюк В. - Відтворення одягу як маркера соціального статусу літературного персонажа (2021)
Стаховська Н. - Етапи формування історизмів та старослов’янізмів у складі історичної лексики та їх переклад (2021)
Жуковська В. - Параметризація синтактико-функційних властивостей граматичної конструкції: квантитативно-корпусний аспект (2021)
Мітроусова Т. - Графічні засоби мовної гри у романі Пола Бітті "Запроданець" (2021)
Шкляревський В. - Принципи побудови динамічної когнітивної мапи текстових корпусів (на матеріалі англомовних наукових текстів) (2021)
Баденкова В. - Смислове навантаження засобів експресивного вислову в поетичних текстах М. Драй-Хмари, Родіонова І. (2021)
Garachkovska O. - Artistic originality of Neda Nezhdana’s play "The one who opens the door” (2021)
Дузь Л. - Психологічні аспекти письменницьких листів (до парадигми М. П. Годованця) (2021)
Герасименко Н. - Ще болить: посттравматичний синдром комбатантів у сучасній воєнній прозі (2021)
Захарчук І. - Постать Бориса Тена в романі Володимира Даниленка "Клітка для вивільги" (2021)
Науменко Н. - Концептосфера пластичних образів в українському вільному вірші (2021)
Ніколаєнко В. - Міфологічний вимір роману С. Тараторіної "Лазарус", Миронюк Л. (2021)
Харлан О. - "Дух товариша Портянка": сатиричне зображення "нового часу" у малій прозі Віктора Петрова (2021)
Шаболдов О. - Проблеми маскулінності в поетичній творчості Олени Теліги та Наталі Лівицької-Холодної, Пінчук Т. (2021)
Штолько М. - Портретна рефлексія: митці як об’єкти есеїстичного осмислення В. Шкляра (на матеріалі книги "Треба спитати у бога") (2021)
Мусій В. - Опозиція "дикість / цивілізація" в оповіданні Ольги Токарчук "Zielone dzieci": до питання про художню цілісність книги "Opowiadania bizarne" ("Дивовижні історії") (2021)
Nanivskyy R. - Europa środkowa jako lokalizacja przestrzeni fabularnej bohatera-podróżnika w twórczości Andrzeja Stasiuka (2021)
Василюк Є. - Мотиви тілесності та хтонічності в темах батьківства/синівства, мандрів і повернення та жіночої природи ранньої романістики С. Беккета й Ф. О’Брайєна (2021)
Горлова О. - Філософські мотиви у творчості англійських романтиків (2021)
Huseynova G. - Repetition in Ilyas Tapdiq’s children’s poems as a stylistic tool (2021)
Diordiieva A. - Feminist critique and phenomenological approach to interpreting H. Ibsen’s "A doll’s house”, Gryzhenko A. (2021)
Прадівлянна Л. - Ґендерні та інтермедіальні виміри постмодерністського тексту (на матеріалі оповідань Анджели Картер) (2021)
Sadigova R. - The healing power of the artistic word: "Alfiyya and Shalfiyya” (2021)
Колінько О. - Різдвяні історії: між дивом і реальністю (на матеріалі зарубіжної та української літератур) (2021)
Бортнік Ж. - Ґенеза сучасної української монодрами: тематико-проблематичний аспект (2021)
Савина А. - Поняття "металітература" у теоретико-літературному дискурсі (2021)
Телець Ю. - Віра в бога як базальний компонент формування гедоністичного орієнтира (на основі збірки новел "Народжуватися і помирати взутими" Христі Венгринюк) (2021)
Голубієвська Д. - Опозиція "студент – викладач" у сучасному анекдоті (2021)
Барабанова Н. - Про необхідність формування соціокомунікативного складника професійної компетенції майбутніх фахівців, Грушевська Ю. (2021)
Писаренко Л. - Гра як ефективний метод розвитку критичного мислення (2021)
Волик А. - Мовна реалізація образу університету україни в текстах спеціалізованих ЗМК (2021)
Загороднюк В. - Дифузія жанру подорожнього нарису в романі "Подорож на пуп землі" Макса Кідрука (2021)
Козак С. - Іван Багряний і завдання преси української політичної еміграції (за матеріалами часопису "Українські вісті", німеччина, 1945–1963) (2021)
Юксель Г. - Національні кримськотатарські засоби масової інформації в умовах окупації Криму (2014–2021 роки) (2021)
Галудзіна-Горобець В. - Феномен сарафанного маркетингу в сучасному медіапросторі (2021)
Колотій Н. - Важливість використання невербальних засобів комунікації під час публічних виступів фахівців технічного профілю (2021)
Плеханова Т. - Способи просування інформаційного контенту на онлайн-ресурсах Телевізійної Служби Новин та Українського Незалежного Інформаційного Агентства Новин (2021)
Маковійчук Л. - Нові підходи до сучасної системи освіти: змішане й онлайн-навчання (2021)
Відомості про авторів (2021)
Myhalkiv A. - Accounting and analytical system of economic security of the enterprise, Kostash T. (2020)
Коцкулич Т. Я. - Практичні аспекти оцінювання економічної ефективності освітньо-професійних програм у державних закладах вищої освіти у системі управлінського обліку (2020)
Дмитрієва О. І. - Оцінка інноваційного потенціалу транспортної інфраструктури (2020)
Дулік Т. О. - Економічні та соціальні компоненти сучасної податкової політики, Александрюк Т. Ю. (2020)
Здирко Н. Г. - Удосконалення інформаційного забезпечення економічного аналізу системи публічних закупівель на основі міжнародного досвіду (2020)
Кононова О. Є. - Оцінка ефективності впровадження стратегії коопетиції суб’єктів будівельної галузі України за рахунок партнерського об’єднання (2020)
Моісеєнко Т. Є. - Потенційні можливості України на шляху до формування та розвитку екосистеми стартапів, Глущенко Я. І., Корогодова О. О., Черненко Н. О. (2020)
Шпатакова О. Л. - Особенности экологической стратегии развития предприятий строительной отрасли (2020)
Грибіненко О. М. - Безпекова компонента стратегій економічного розвитку країн, що розвиваються (2020)
Ilchuk P. - Dynamics of Ukrainian banks’ refinancing during inflation targeting, Kots O., Podaryn A. (2020)
Вівчар О. Й. - Економіко-математичне моделювання в дослідженні ефективності формування фінансових ресурсів підприємства, Кравчук П. Ю. (2020)
Захарін С. В. - Оптимізація фінансово-економічного механізму реалізації державної молодіжної політики в умовах сталого розвитку людського потенціалу, Коваленко Д. І. (2020)
Макаренко П. М. - Науково-методологічні аспекти стратегії управління сталим економічним розвитком підприємства сфери послуг, Юдіна О. І. (2020)
Korolov D. - Team of company employees in the light of the competency-based approach (2020)
Oriekhova A. - Flexible strategy of enterprise human resource management, Guo Qi (2020)
Vereshchahina H. - Improvement of methodical approaches for risk assessment of innovative activity in strategic planning of enterprise development, Pliekhanova T. (2020)
Данило С. І. - Аутстафінг, як інновації в управлінні персоналом на підприємстві, Данило А. І. (2020)
Жигало О. Ю. - Сутність інноваційної ємності підприємств, її види та фактори формування (2020)
Кісь Г. Р. - Розвиток людського капіталу як імператив процесу капіталізації підприємства, Малиновська Г. В. (2020)
Ковалевський В. О. - Принципи побудови клієнтоорієнтованої системи управління підприємством, Юшкевич О. О. (2020)
Кравченко О. О. - Управління прибутковістю підприємства (2020)
Матвєєва Н. М. - Ділова активність персоналу як елемент кадрової політики підприємства (2020)
Никоненко А. В. - Методичні підходи до визначення сутності лояльності персоналу та її оцінки (2020)
Новіков Д. А. - Економічні аспекти реформування сфери теплопостачання (2020)
Перевозова И. В. - Основные направления создания единой системы учета газа в сферах транспортировки и потребления бытовыми пользователями, Гречаник Н. Ю., Швед О. Н. (2020)
Скоробогатова Н. Є. - Ідентифікація та оцінка нематеріальних активів в умовах цифрової економіки (2020)
Чижишин О. І. - Економічні та мотиваційні чинники низьких темпів розвитку трудових відносин в Україні (2020)
Чухліб А. В. - Особливості оцінки ефективності виробництва продукції льонарства (2020)
Щербина О. В. - Економічна оцінка реформування медичних закладів Сумщини, Радченко А. В. (2020)
Свістунов О. С. - Особливості парадигми технологічного оновлення промислових підприємств в контексті сталого розвитку, Гончар О. І. (2020)
Лутковська С. М. - Формалізація публічно-приватного партнерства у сфері модернізації екологічної безпеки (2020)
Подлесная В. Г. - Трансгуманистическая направленность шестого кондратьевского цикла (2020)
Романіка Т. К. - Інклюзія молоді в суспільне виробництво як фактор економічного зростання (2020)
Бонецький О. О. - Економічна довіра як фактор у виробничих функціях, Желізняк Р. Й., Кащишин В. М. (2020)
Шапошник О. Л. - Оцінювання стратегічних ризиків при реінжинірингу підприємства, які виникають при модернізації програмного забезпечення спадкових систем виробництва (2020)
Косташ Т. В. - Місце управлінського обліку в системі інформаційного забезпечення менеджменту, Михалків А. А. (2020)
Мазіна О. І. - Цифровізація як найважливіший інструмент розвитку системи обліку та звітності, Олійник В. С., Рогозний С. А. (2020)
Tolpezhnikova T. - Forms of international market penetration of enterprises (2020)
Бабенко К. Є. - Інституційне підґрунтя забезпечення збалансованого економічного розвитку територій (2020)
Вараксіна О. В. - Продовольча безпека як важливий індикатор конкурентоспроможності національної економіки (2020)
Дмитрієва О. І. - Мультимодальні перевезення як ключовий аспект розвитку транспортного потенціалу України (2020)
Салямон-Міхєєва К. Д. - Взаємодія незалежного та державного аудиту: міжнародний досвід та вітчизняні особливості (2020)
Tymchyshyn J. - Features of regions' economic security in tourism field, Atamanchuk Z. (2020)
Моісеєнко Т. Є. - Напрями розвитку автомобільної галузі під впливом Індустрії 4.0, Бринчак М. М. (2020)
Буй Т. Г. - Вплив податку на прибуток на економічне зростання в Україні, Прімєрова О. К., Мельник А. І. (2020)
Великих К. О. - Окремі аспекти управління фінансовими ресурсами підприємства (2020)
Гориславець П. А. - Управління грошовими потоками підприємств оптової торгівлі, Величко І. І. (2020)
Солодка О. О. - Сегментаційний розріз ринку ф'ючерсних контрактів України (2020)
Гавкалова Н. Л. - Рецензія на монографію Павліхи Н. В., Цимбалюк І. О. та Уніги О. В. "Розвиток та регулювання ринку праці прикордонного регіону" (2020)
Ревенко В. В. - Мотивація самостійної роботи студентів вищих закладів освіти в умовах кредитно-модульної системи навчання (2007)
Романова Г. М. - Особливості підготовки викладачів до застосування кредитно-модульної системи навчання (2007)
Щербина С. М. - Тест як основна форма контролю знань студентів в рамках кредитоно-модульної системи навчання (2007)
Садова В. В. - Структурування історико-педагогічної інформації на грунті кредитно-модульного підходу (2007)
Суббота Ю. В. - Кредитно-модульна система оцінювання знань і умінь студентів з фізичного виховання (2007)
Іванова В. В. - Формування готовності майбутнього вчителя до творчої діяльності засобами модульно-блокового навчання (2007)
Федоринова Н. Є. - Оптимізація діяльності вчителя з виховання емоційно-позитивного ставлення учнів до навчання засобами методичної роботи школи (2007)
Міняйленко А. Г. - Удосконалення професіоналізму вчителя засобами методичної роботи школи (2007)
Малихін О. В. - Труднощї і шляхи їх подолання у процесі вивчення іноземної мови у середньо-спеціальному навчальному закладі, Гільднер М. В. (2007)
Рева Ю. В. - Педагогічна технологія гуманізму та самовідданої любові до особистості дитини - важливе ядро людських цінностей (2007)
Гнілуша Н. В. - Концептуальні підходи до моделювання безперервної екологічної освіти (2007)
Рацул А. - Значення міжпредметних зв'язків у процесі формування професійної спрямованості майбутніх учителів прирдничих дисциплін, Квас В. (2007)
Нагорнюк Л. Є. - Компетентісний підхід у підготовці майбутніх журналістів (2007)
Ведренкова З. І. - Роль міжпредметних зв'язків у процесі вивчення іноземної мови у вищій школі (2007)
Мовчан Л. В. - Інноваційний підхід до організації навчально-виховного процесу у вищому навчальному закладі (2007)
Невмержицька О. В. - Особливості медійного виховання (2007)
Карпінська Т. В. - Особливості викладання музичного фольклору на музично-педагогічних факультетах українських педагогічних університетів (2007)
Волощук І. - Удосконалення аналітично-прогностичних умінь молодого вчителя засобами методичної роботи школи (2007)
Федоренко М. В. - Формування професійно значущих якостей у майбутніх педагогів у контексті суб'єктивного підходу (2007)
Жукова В. М. - Вивчення сформованості інформатичних компетентностей у майбутніх учителів математики (2007)
Фрицюк В. А. - Педагогічні умови розитку креативності студента в практиці роботи вищої школи (2007)
Акімова О. В. - Технологічне забезпечення процесу розвитку творчого мислення майбутнього педагога (2007)
Кірей К. О. - Методичні підходи щодо структурування навчального матеріалу засобами мультимедіа у процесі підготовки майбутніх фахівців економічного профілю (2007)
Марачковская О. Л. - Поведенческая гибкость в подготовке методистов-организаторов системы дошкольного образования (2007)
Мельник Л. В. - Особистісно орієнтовані технології іноземної мови у вищій школі (2007)
Долгова О. Г. - Формування готовності студентів до творчої діяльності як фактор розвитку особистості в процесі диригентської підготовки (2007)
Журба Л. В. - Дидактичні умови створення проблемних ситуацій у процесі вивчення історії (2007)
Загребельна Л. В. - Професійно-педагогічна компетентність як компонент фахової підготовки майбутнії менеджерів економіки (2007)
Гапоненко Л. 0. - Інтегративне узагальнення форм інтерактивних методів навчання (2007)
Долгая Н. В. - Структурування педагогічних знань у процесі підготовки студентів до проходження літньої педагогічної практики (2007)
Гаврилюк О. О. - Можливості позааудиторної виховної роботи вищого навчального закладу в формуванні комунікативної культури майбутніх учителів (2007)
Суббота Ю. В. - Здоровий спосіб життя студентів: проблеми і їх вирішення (2007)
Щербина Д. В. - Педагогічні умови формування активної комунікативної позиції учнів (2007)
Мартін А. - Стан професійно-технічної освіти у другій половині XIX - початку XX століття (2007)
Потапенко О. Б. - Проблема педагогічної акцентології у вихованні моральної особистості на сучасному етапі розвитку українського суспільства (2007)
Волкова Н. В. - Еволюція інформаційної культури в суспільстві (2007)
Шимко І. М. - Самостійна робота студентів як засіб формування особистості (2007)
Антоненко І. І. - Використання навчально-контролюючих програм при вивченні загальнотехнічних дисциплін, Цись О. О., Кучма О. І. (2007)
Лебедюк О. О. - Трансформація довідково-бібліографічного апарату бібліотеки як засіб підвищення ефективності її роботи (2007)
Федорова Л. Г. - Педагогічний такт як складова педагогічної культури (2007)
Білоконний С. П. - Аналітична діяльність як засіб формування рефлексивних умінь студентів педуніверситету (2007)
Петько Л. В. - Стимулювання комунікативності підлітків у позакласній роботі (2007)
Богомолова Н. В. - Підготовка майбутнього вчителя молодших класів до впровадження розвивального навчання при проблемному викладі орфографії (2007)
Дмітренко Н. Є. - Використання педагогічних технологій в процесі реалізації профільного навчання в приватних школах України (2007)
Сліпченко С. Б. - Психолого-педагогічне дослідження формування громадянськості у старшокласників (2007)
Гринченко Н. В. - Психологічна адаптація як умова формування інноваційної особистості учнів загальноосвітньої школи (2007)
Юсупова И. Ю. - Совершенствование средств и методов развития двигательного качеств в комплексе на уроках физической культуры, Шайхмамедов П. Г. (2007)
Білоконна Н. І. - Дидактичні умови формування у молодших школярів умінь працювати з підручником (2007)
Зеленкова Н. І. - Сущность познавательной самостоятельности как важного показателя творческой личности (2007)
Шевченко І. В. - Науково-методичні засади розвитку музичного слуху в курсі "сольфеджіо" для студентів спеціальності "музика" (2007)
Кондрашова Л. В. - Модель особистості сучасного вчителя і її формування в умовах вищої школи (2007)
Кравцова І. А. - Теоретичні основи формування духовності молодшого школяра у навчальному процесі, Бурман Л. В. (2007)
Пузанова Л. Ю. - Структурна модель педагогічної підготовки студентів до превентивної діяльності з учнями початкової школи (2007)
Савченко Л. О. - Педагогічна діагностика як засіб розвитку творчих здібностей майбутніх вчителів (2007)
Гонтаровська Н. Б. - Інноваційне освітнє середовище як фактор розвитку особистості (2007)
Морська Л. І. - Автоматизовані навчальні системи як основний компонент інтеграції педагогічних та інформаційних технологій (2007)
Лов'янова І. В. - Модульне навчання у середній школі: витоки, проблеми, перспективи (2007)
Нікольська К. І. - Вплив трансплантації кріоконсервованих і преінкубованих із мультипотентними стромальними клітинами тимуса гемопоетичних стовбурових клітин на виживаність летально опромінених мишей (2019)
Ліхіцький О. О. - Вплив кріоконсервованої тканини плаценти людини на репаративний остеогенез у щурів із відкритим переломом нижньої щелепи на тлі остеопорозу, Гольцев А. М. (2019)
Панченко О. А. - Методология применения криотерапии во врачебной практике (2019)
Варяница В. В. - Хранение в течение года стандартного фиксированного штамма вируса бешенства CVS в защитных средах с сахарозой, глицерином и мальтозой при разных температурах, Высеканцев И. П. (2019)
Чабаненко Е. А. - Постгипертонический лизис эритроцитов в комбинированных средах, Орлова Н. В., Шпаков Н. М. (2019)
Буцький К. І. - Кріоконсервування сперматозоїдів коропа (Cyprinus carpio,L. 1758), отриманих у переднерестовий період, Пуговкін А. Ю. (2019)
Чернобай Н. А. - Некоторые особенности замораживания галофильных микроводорослей на примере Dunaliella salina Teod, Кадникова Н. Г. (2019)
Мозговська Г. В. - Збереженість меристем батату Ipomoea batatas L. після кріоконсервування методом вітрифікації, Шевченко Н. О., Мірошниченко Т. М., Івченко Т. В., Баштан Н. О., Віценя Т. І. (2019)
Севастьянов С. С. - Термопластический анализ в изучении диаграмм состояния криопротекторных растворов в области расстеклования, Осецкий А. И. (2019)
Поліванова О. В. - Чи можливо використання нанокристалічних сполук у середовищах для гіпотермічного зберігання дріжджів штаму Saccharomyces cerevisiae var. boulardii?, Чижевський В. В., Висеканцев І. П., Буряк І. А., Фалько О. В. (2019)
Шевченко Н. О. - Ефективність різних способів кріоконсервування меристем томату (Lycopersicon esculentum Mill.), Мозговська Г. В., Мірошниченко Т. М., Івченко Т. В., Баштан Н. О. (2019)
Калінович В. С. - Подібність мембранотропних ефектів граміцидину S та кріопротектора поліетиленгліколю, Берест В. П. (2019)
Забєліна Д. С. - Комп’ютерне моделювання агрегації тромбоцитів для поліпшення способів їх зберігання за низьких температур, Мисочка А. Є., Утицьких Т. О. (2019)
Михайлова О. О. - Здатність різних за віком еритроцитів до кислород-транспортної функції та зміна їх жорсткості у процесі гіпотермічного зберігання, Лі В., Аккер Дж. П. (2019)
Глоба В. Ю. - Сократительная активность детрузора крыс с инфравезикальной обструкцией после введения криоэкстракта спинальных ганглиев и биологически активных продуктов культуры мантийных глиоцитов, Бондаренко Т. П., Али С. Г., Божок Г. А., Легач Е. И. (2019)
Літовченко О. Л. - Модифікація функціональної активності нейтрофілів в умовах холодового стресу та електромагнітного випромінювання, Зуб К. О. (2019)
Оніщенко А. І. - Експресія HSP70 у епітеліальних клітинах слизової оболонки носа пацієнтів із хронічним поліпозним риносинуситом, Ткаченко А. С., Харченко Е. О., Склярук Д. О. (2019)
Власов О. О. - Інтенсивність вільно-радикальних процесів при локальній холодовій травмі після введення екстракту кріоконсервованих фрагментів шкіри поросят або водного колоїдного розчину фулерену С60, Ковальов Г. О. (2019)
Чабаненко Е. А. - Влияние локальной холодовой травмы на осмотическую резистентность эритроцитов, Ковалев Г. А., Ефимова И. А. (2019)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського