Сенчук Л. Г. - Перекладацький аспект метафоричних і метонімічних трансформацій у текстах засобів масової інформації, Волощук І. П. (2020)
Черник О. О. - Промовисті імена в ідіостилі Дена Брауна як проблема перекладу (2020)
Шуляк І. М. - Синтаксично-стилістичні репрезентативи комунікативної інтенції мовця в романі Патріка Вайта "The Eye of the Storm", Тoмчук І. О. (2020)
Відомості про авторів (2020)
Тертишник В. М. - Земля в національній докрині державотворення (2019)
Дімітров М. К.. - Відповідальність за погрозу в пам'ятках українського права (2019)
Санагурська Г. М. - Огляд іноземного досвіду законодавчого врегулювання депутатської недоторканості (2019)
Курко М. Н. - Податкова діяльність в Україні: сучасні виклики та реалії (2019)
Буханевич О. М. - Формування системи надання якісних адміністративних послуг як передумова розбудови сервісної демократичної держави, Рибінська А. П. (2019)
Жуков С. В. - Інструментальний підхід у праві: особливості застосування до вивчення проблем адміністративно-правового забезпечення доброчесності суддів (2019)
Золота Л. В. - Визначення поняття та змісту права інтелектуальної власності у сфері наукової діяльності як об'єкта адміністративно-правової охорони (2019)
Худоба І. С. - Мета та принципи діяльності корпусу оперативно-раптової дії (2019)
Клімова С. М. - Види адміністративних режимів обігу пуьлічних фінансів в Україні (2019)
Вільчинський О. В. - Контроль за функціонуванням атестаційних комісій в Україні (2019)
Ославський М. І. - Особливості оцінки висновків судового експерта як засобу доказування в адміністративному судочинстві України: питання теорії та практики (2019)
Єфіменко А. Г. - Вимоги представлення надійних торговельних марок а ЄС та Україні:співвідношення (2019)
Романюк М. В. - Аналіз правового статусу експерта в різних країнах світу (2019)
Ковтюх Н. - Правова регламентація використання безпілотних літальних апаратів в Україні (2019)
Слинько С. В. - Теоретичні та практичні проблеми відсторонення від посади у кримінальнму провадженні (2019)
Воробчак А. Р. - Структура висновку експерта як джерела доказів у кримінальному провадженні (2019)
Гладкова Є. О. - Система протидії наркозлочинності: теоретична модель (2019)
Стиранка М. Б. - Об'єктивна сторона посягання на територіальну цілісність і недоторканість України (2019)
Юрченко В. В. - Прокурор як керівник розслідування кримінальних правопорушень (2019)
Аветисян М. Р. - Дотримання вимог до змісту організаційно-правової форми господарювання: постановка проблеми (2019)
Сєров С. Л. - Управлінська та правова природа контролю в сфері господарської діяльності (2019)
Шупарський Т. І. - Правова природа та правове регулювання шлюбного договору за законодавством України (2019)
Олійник Р. В. - Особливості страхування професійної відповідальності медичних працівників (2019)
Єфремова І. О. - Умови відповідальності в сімейному праві (2019)
Кощинець В. В - Використання спеціальних психологічних знань в цивільному процесі (2019)
Сторожук Д. А. - Формування і розвиток філософсько-правових уявлень про правовий прогрес (2019)
Драчов О. В. - Діяльність спеціалізованих установ ООН із забезпечення прав жінок, Баргуісса З. (2019)
Драчук О. Г. - Щодо комерціалізації освоєння перспективних нафтогазоносних ділянок суходолу України, Мельник Є. А., Левандович Ю. С., Юрова М. І. (2016)
Кривуля С. В. - Перспективи газоносності та особливості геологічної будови глибокозалягаючих горизонтів Шебелинського газоконденсатного родовища, Лизанець А. В., Мачужак М. І. (2016)
Огородніков П. І. - Вплив інтенсивності поперечних коливань на динамічний стан бурильної колони, Світлицький В. М., Іванків О. О., Польовий А. Я. (2016)
Грудз В. Я. - Порівняльний аналіз застосування в трубопровідному транспорті нафтопродуктів протитурбулентних присадок різних типів, Аль-Дандал Р. С. (2016)
Григорський С. Я. - Визначення коефіцієнта заповнення порожнини нафтопроводу з урахуванням особливостей гідродинамічних параметрів безнапірних ділянок, Середюк М. Д. (2016)
Сторчак С. О. - Підземні сховища газу України – надійна основа для створення Східноєвропейського газового хабу, Заєць В. О. (2016)
Коробко І. В. - Інформаційне забезпечення оптимізації лічильників газу турбінного класу, Могирьов Я. І., Кротевіч В. В. (2016)
Карпенко В. М. - Метод динамічної термометрії, Стасенко В. М. (2016)
Шаманський С. Й. - Екологічно безпечний процес утилізації осадів стічних вод авіапідприємств із отриманням біогазу, Бойченко С. В. (2016)
Сабан В. З. - Екологічні ризики під час видобування сланцевого газу (2016)
Осінчук З. П. - Українські фахівці нафтогазової галузі в Афганістані (2016)
Кизима В. В. - Метафизика инноваций и метаморфозов (2017)
Суходуб Т. Д. - Бытие как проблема культуры переходных эпох: историко-философский взгляд (2017)
Вільчинська С. В. - Філософсько-антропологічний проект науки нового типу (2017)
Драпогуз В. П. - Космополітизм як альтернативна світоглядна парадигма усвідомлення світоустрою ХХІ сторіччя, Саракун Л. П. (2017)
Рижко В. А. - Концептуалізація як філософський агон (2017)
Рижко Л. В. - Від академічної до постакадемічної науки: трансформації професії вченого (2017)
Баринова Я. Д. - "Новая локальность” как объект социально-философского анализа (опыт осмысления теоретических оснований New Media Art) (2017)
Заяц С. М. - Проблемы духовно-нравственного воспитания на современном этапе. Путешествие во времени и пространстве, Заяц С. М. (2017)
Таранов С. В. - Фундаментальний протестантський принцип (2017)
Мальцова І. І. - Гуманізація науки як основа гуманістичної парадигми XXI століття (2017)
Арсентьєв М. Е. - Поняття меритократії у сучасному філософсько-політологічному дискурсі (2017)
Климань С. В. - Любов і мозок: нейрофізіологія "інтимного почуття" (2017)
Стокалич І. С. - Ідея прогресу: осмислення у філософії Срібного віку (2017)
Волик Н. Г. - Особенности и закономерности детерминации и самодетерминации в генезисе нравственных убеждений личности (2017)
Середюк Н. Г. - Прикладна етика та етос науки: філософсько-соціологічні рефлексії (2017)
Федоровська О. Б. - Питання держави, права і моральності в роботах Володимира Соловйова: в контексті сучасного соціально-філософського дискурсу (2017)
Лакуша Н. М. - Ідея сталого розвитку та почуття екзистенціальної відповідальності (2017)
Пам'яті колег (2017)
Інформація для авторів (2017)
Сохацький А. В. - До проблеми математичного моделювання турбулентних течій навколо транспортних апаратів (2021)
Леснікова І. Ю. - Оптимізація маршрутів вантажних автомобільних перевезень на основі модифікованого мурашиного алгоритму, Халіпова Н. В., Сазонець О. М., Рудянова Т. М. (2021)
Зінченко А. Ю. - Використання ін’єкції залежностей у розробці інформаційної технології дослідження параметричних методів VAR (2021)
Ульяновська Ю. В. - Визначення ступеня ризику виникнення аварійних ситуацій на основі нечіткої логіки, Яковенко В. О., Мала Ю. А., Яковенко Т. Ю., Авілова В. О. (2021)
Бразалук О. К. - Застосування методу граничних елементів до розв’язування крайових задач в областях з рухомими межами, Гоман О. Г., Бразалук Ю. В. (2021)
Огієнко М. М. - Мультимодальні схеми контейнерної доставки вантажів, Огієнко А. В., Багрій М. М. (2021)
Кузьменко А. І. - Аналіз впливу плану та поздовжнього профілю колії на умови експлуатації контрейлерних поїздів, Музикін М. І., Нестеренко Г. І., Стрелко О. Г. (2021)
Кіналь Н. М. - Особливості розвитку сфери культури в територіальних громадах (2021)
Монинець В. В. - Особливості формування і поділу територій різних функціональних типів у контексті державної стратегії регіонального розвитку (2021)
Yanyshyn Ya. S. - Features of doing blueberry business in Ukraine, Markiv H. V., Sodoma R. I., Kohut M. V. (2021)
Башинська Ю. І. - Екологічна політика в країнах світу в умовах розвитку екологічно свідомого суспільства (2021)
Кіптач Ф. Я. - Вдосконалення економічного регулювання екологічної безпеки в системі місцевого самоврядування у сфері землекористування (2021)
Семів Л. К. - Особливості зайнятості в банківських установах у контексті сучасних трендів на ринку праці (2021)
Ionin Ye. - Accounting and analytical support of management decisions in the short term, Tarasenko L. (2021)
Скиба К. М. - Система вищої освіти США: перспективний досвід для України (2014)
Улановська А. С. - Основні детермінанти інтеграційних процесів у європейській вищій освіті другої половини XX ст. : порівняльний аналіз (2014)
Грудинін Б. О. - Сучасна освіта в контексті нової педагогічної парадигми (2014)
Козлов Д. О. - Складові управлінської компетентності майбутнього викладача вищої школи як предмет зарубіжних наукових досліджень (2014)
Кмець А. М. - Формування готовності майбутніх вчителів біології до професійної діяльності у процесі проходження різних видів практики, Коренева І. М., Рудишин С. Д., Хроленко М. В. (2014)
Слюта А. М. - Оцінка рівня сформованості професійних умінь студентів-екологів у процесі виробничої практики (2014)
Андрущенко І. С. - Роль військово-технічних дисциплін у формуванні технічної компетентності майбутніх офіцерів радіоелектронного профілю (2014)
Мегем Є. І. - Розвиток особистості студентів у проектно-технологічній підготовці (2014)
Каліш В. А. - Мовотворчість О. Довженка у системі формування мовної особистості вчителя-словесника (2014)
Заїка О. Я. - Концертне виконавство як різновид мистецької діяльності в системі естетичного виховання майбутніх педагогів (2014)
Туркіна Л. В. - Шляхи інтенсифікації навчання іноземної мови як спеціальності у педагогічних університетах (2014)
Старченко О. В. - Артпедагогіка в системі підготовки майбутніх вчителів початкової ланки освіти (2014)
Волярська О. С. - Організаційно-педагогічні умови впровадження дистанційного навчання безробітних в системі професійної підготовки (2014)
Мозуль І. В. - Здоровий спосіб життя як шлях формування і зміцнення здоров`я студентської молоді (2014)
Бабенко Л. В. - Проблема зорового сприйняття та зображення навколишнього простору в художньому навчанні (2014)
Рябко А. В. - Інформаційні технології в історії, Кухарчук Р. П. (2014)
Гаркуша С. В. - Педагогічні принципи формування готовності майбутніх фахівців фізичного виховання до використання здоров’язбережувальних технологій (2014)
Єрмоленко Є. І. - Використання структурно-логічних схем у процесі фахової підготовки майбутніх інженерів-педагогів (2014)
Біліченко П. Г. - Роль Івана Терещенка у становленні та розвитку Михайлівської сільськогосподарської школи (2014)
Новикова О. В. - Формування комунікативної компетентності учнів засобами ІКТ у процесі вивчення англійської мови (2014)
Долженко А. І. - Соціально-трудова адаптація як об'єкт теоретичний аналіз (2014)
Бірюк Л. Я. - Теоретичні основи формування комунікативної компетентності з російської мови майбутнього вчителя початкової школи (2014)
Відомості про авторів (2014)
Барановський М. О. - Smart-спеціалізація як інструмент активізації розвитку регіонів України (2020)
Бикова М. Д. - Житлова забудова виробничих територій Києва: сучасні підходи та проблеми, Щабельська В. Г. (2020)
Гукалова І. В. - Ідеологія сучасної геоурбаністики: еволюція досліджень міського розвитку, Омельченко Н. В. (2020)
Джаман М. О. - Чинники впливу на розвиток суспільно-просторових процесів Полтавського історико-географічного краю (ретроспективно-географічний аспект), Єрмаков В. В. (2020)
Кононенко О. Ю. - Місцевий соціально-економічний розвиток та агрохолдинги: приклад агроіндустріального холдингу "Миронівський хлібопродукт", Трусій О. М. (2020)
Мальчикова Д. С. - Використання рекреаційних ресурсів приморських територіальних громад у контексті сучасних суспільних і екологічних викликів, Пилипенко І. О., Нападовська А. Ю. (2020)
Мезенцев К. В. - Траєкторії розвитку приміських просторів, Провотар Н. І., Гнатюк О. М., Мельничук А. Л., Денисенко О. О. (2020)
Сікорська Л. Б. - Урбогенез південно-східного порубіжжя України та формування ідентичності населення (2020)
Безсмертнюк Т. П. - Упровадження закордонного досвіду рекреаційного використання природоохоронних територій в Україні, Мельнійчук М. М. (2020)
Вишневський В. І. - Об’єкти України для можливого включення до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, Михальчук І. В. (2020)
Мельник І. Г. - Методичні аспекти формування статистичної грамотності учнів під час вивчення географії населення в школі (2020)
Гордовська Т. І. - Конструкт моральної травми та його концептуальний зміст (2021)
Козігора М. А. - Поняття тривалого травматичного стресу та контексти його застосування (2021)
Котенко С. А. - Особливості стратегій подолання стресових ситуацій у спортсменів, що займаються східними одноборствами, Малишева А. А. (2021)
Кошель Н. А. - Дослідження процесів та особливостей смислоутворення в дорослому віці (2021)
Крайлюк А. І. - Взаємозв’язок емпатії батьків з особливостями виховання дітей дошкільного віку, Пономарьова В. К. (2021)
Мілютіна К. Л. - Дослідження психологічних чинників індивідуального стилю харчування, Гарагуля А. О. (2021)
Пастрик Т. В. - Емоційна експресивність у контексті ставлення до себе, до інших і до світу (2021)
Плохіх В. В. - Урбаністичний фактор інтернет-адиктивної поведінки старшокласників, Дорош А. В. (2021)
Чайка Г. В. - Фактори, що підтримують позитивні взаємини з іншими людьми та попереджують надмірну залежність від них (2021)
Даукша Л. М. - Связь склонности к аутодеструктивному поведению и эмоционального интеллекта подростков, Адамович Е. В. (2021)
Литвинчук А. І. - Особливості переживання почуття безпеки учасниками освітнього процесу впродовж дистанційного навчання: психофізіологічна характеристика (2021)
Радчук Г. К. - Лідерські якості в цілісній структурі особистості педагога, Логвись О. Я. (2021)
Серга О. О. - Критерії та ознаки гармонійного сімейного виховання дітей підліткового віку (2021)
Тарасова Н. В. - Етапи психологічного супроводу спортсменів підлітково-юнацького віку (2021)
Шпак М. М. - Психоемоційний стан студентів в умовах дистанційного навчання (2021)
Вагабова А. О. - Особливості вивчення прояву любові як складника способу життя (2021)
Данильченко Т. В. - Переживання особистісного благополуччя на першому етапі пандемії COVID-19 (2021)
Дворник М. С. - Соціодемографічна специфіка одержання громадянами електронної соціально-психологічної підтримки під час пандемії COVID-19 в Україні (2021)
Заверуха О. Я. - Готовність до самоосвіти у структурі самореалізації молодої особистості (2021)
Літвінова О. В. - Емпіричне дослідження впливу гаджетів на психічний стан підлітків, Венгер Н. С. (2021)
Синишина В. М. - Вплив бойового досвіду на посттравматичний стресовий розлад у учасників антитерористичної операції (2021)
Реброва О. О. - Дослідження родин, які виховують дітей раннього віку з особливими освітніми потребами (2021)
Шевчук В. В. - Специфіка впливу дітей з комплексними порушеннями розвитку на шлюбні взаємини в їх сім’ях (2021)
Артюх В. - "Просвіти" Конотопського повіту в 1917-1923 рр. (2021)
Вовк О. В. - Питання повсякденного життя українських вояків у першій половині ХХ століття (на сторінках журналу "Вісті Комбатанта") (2021)
Оліцький В. О. - Становище Руської Православної Церкви в Україні в середині 1940-х років (2021)
Ярош Н. - Боротьба репресивно-каральних органів радянської держави з українським повстанським рухом (1945 - середина 1950-х рр.) (2021)
Абакумова В. - Реформування господарського механізму мистецьких закладів в Україні (1985-1991) (2021)
Михтуненко В.В. - Роль гвардії в "палацових переворотах" у Російській імперії (1725-1762 рр.) (2021)
Турков В.В. - Переселення та влаштування болгар на території Бессарабії у 30-50-х рр. ХІХ ст. (2021)
Жуков О. В. - Зовнішньополітична стратегія США на Далекому Сході в 1901-1904 рр. (2021)
Кучук А. - Прийняття Загальної декларації прав людини: історичний аспект (2021)
Горобець І. В. - Проєкт європейської інтеграції на конференції щодо майбутнього Європейського Союзу 2021-2022 рр., Мартинов А. (2021)
Литвиновська Ю. - Значення пережитків язичництва в духовній культурі та регулюванні суспільних відносин Запорозької Січі (2022)
Корнієнко О. - Постаті Апостолів-Кигичів в історії Слобідської України XVIII ст. (2022)
Авхутська С. - Соціально-побутові умови життя студентської молоді Сумщини під час введення карткової системи (1928-1935 рр.), Моцак С. (2022)
Ebralidze T. - Pergamon and the Eastern Black Sea (Gonio-Apsaros), Sikharulidze K. (2022)
Gogolishvili O. - Local Experience of Interference of Cultures (Batumi on the Threshold of 19th – 20th Centuries), Putkaradze K. (2022)
Putkaradze T. - Mikhako Tsereteli - Patriarch of Urartology, Translator (1878-1965), Karalidze J. (2022)
Podriez Y. - Strategic Partnership Between China, the EU and the United States in the Field of Energy and International Environmental Protection (2000-2016), Zhukov A. (2022)
Горобець І. - Балканські інтеграційні проєкти: історія і сучасність, Мартинов А. (2022)
Снегірьов І. - Теоретико-методологічні патерни нелінійного розуміння соціальних систем та історичного процесу (2022)
Шевченко І. П. - До питання методології ландшафтних досліджень за раціонального використання сільськогосподарських земель, Коломієць Л. П., Гірман О. В. (2006)
Григора Т. І. - Вплив агротехнологій на інтенсивність гумусоутворення в сірих лісових грунтах (2006)
Савченко Г. І. - Вплив сівозмін на забур’яненість посівів озимої пшениці, Квасніцька Л. С. (2006)
Городній М. М. - Ефективність добрив при вирощуванні ярої пшениці на лучно-чорноземному ґрунті в Правобережному Лісостепу, Богданець В. А. (2006)
Танчик С. П. - Водоспоживання рослинами кукурудзи залежно від мінерального живлення і густоти стояння, Усатий Г. Ю. (2006)
Слюсар І. Т. - Вплив оструктурювання торфовищ на продуктивність багаторічної траво смушки, Сербенюк В. О. (2006)
Городній М. М. - Урожайність та якість зерна ярого тритикале залежно від удобрення, Павлюк С. Д. (2006)
Кононюк Л. М. - Продуктивність пшениці озимої залежно від технології вирощування, Олійник К. М, Пальонко Л. В. (2006)
Єгупова Т. В. - Ефективність вирощування ярого тритикале сорту Арсенал у північному Лісостепу, Блажевич Л. Ю., Романюк П. В. (2006)
Свидинюк І. М. - Продуктивність та пивоварна якість ячменю ярого залежно від удобрення, Телепенько О. В., Шморгун О. В. (2006)
Вишнівський П. С. - Шляхи підвищення продуктивності ріпаку ярого, Камінський В. Ф., Ремез Г. Г. (2006)
Камінський В. Ф. - Продуктивність ріпаку ярого залежно від удобрення в північному Лісостепу, Губенко Л. В. (2006)
Джура Н. М. - Урожайність люпину вузьколистого залежно від агротехнічних заходів у Правобережному Лісостепу (2006)
Молдован Ж. А. - Продуктивне довголіття конюшини повзучої в різнотипних пасовищних травостоях, Молдован В. Г., Галиш Ф. С. (2006)
Іскра В. І. - Формування листкової поверхні травосумішок залежно від способів сівби (2006)
Єрмакова Л. М. - Продуктивність посівів суданської трави та її сумішок з білковими компонентами в Правобережному Лісостепу, Кобзистий Ю. А. (2006)
Лешкович Р. І. - Ефективність азотних добрив на культурних сіножатях (2006)
Кубрак С. М. - Вирощування дині в плівкових теплицях на сонячному обігріві (2006)
Танасевич В. І. - Вплив біостимуляторів і фунгіцидів на травмоване насіння озимої пшениці (2006)
Михайлов В. Г. - Висота рослин сої, особливості її мінливості й успадкування, Романюк Л. С., Щербина О. З., Стариченко В. М. (2006)
Скворцов І. В. - Продуктивність ліній соняшнику при інцухті (2006)
Онупрієнко Л. Г. - Виявлення анатомічної будови стебел коноплі для подальшої селекції у напрямі збільшення вмісту волокна (2006)
Міщенко С. В. - Успадкування статі однодомних конопель при гібридизації (2006)
Васюта С. О. - Особливості розмноження нових сортів аличі великоплідної (2006)
Вихідні відомості (2006)
ХПИ - обитель муз (2016)
В поисках истины (2016)
От интегральной подготовки к социально-гуманитарным технологиям (к 20-летию факультета) (2016)
Гаєвая О. В. - Щодо міжгалузевих зв’язків права у сфері інтелектуальної власності (2016)
Кузьменко О. В. - Еволюція уявлень про вікову осудність і кримінальну відповідальність дітей (2016)
Муренко О. Л. - Розвиток патентної системи як форми охорони винаходів (2016)
Перевалова Л. В. - Сутність та місце захисту інтелектуальної власності в системі економічної безпеки підприємства, Окладна М. Г. (2016)
Семко М. А. - Личность, право, государство: правовое государство, права и свободы человека и гражданина, Братков М. О. (2016)
Стасевська О. А. - Ціннісні орієнтири людини постсучасності (2016)
Маліков В. В. - Роль Олександра Погорілка у становленні Харкова як міста-осередку європейської культури ХІХ століття (2016)
Міщенко М. М. - Культурні герої НТУ "ХПІ": Марк Рейзен (2016)
Вандышева-Ребро Н. В. - Созидание и его реалии: от архаики до постмодернизма (2016)
Петутина Е. А. - Учебный этикет и формирование культуры поведения студента ХТИ (2016)
Карпенко В. Е. - Философско-культурологическое измерение системы "человек–культура" в условиях техноинтеллектуализации антропосферы: терминологический анализ (2016)
Дольская О. А. - Синтез науки и образования как условия формирования компетентности студента на первых курсах обучения в университете, Кириченко К. С. (2016)
Безродный А. Г. - Рецензия на учебно-методическое пособие В. Ф. Сухиной "Экологическое образование и воспитание: практическое внедрение в учебный процесс интегрированной программы экологического образования и воспитания". Saarsbrucken (Германия): Изд-во Lamlambert Academic Publishing, 2014. – 161 c., Тарароев Я. В. (2016)
Недайнова І. В. - Особливості використання конкретизації при перекладі англомовних новин українською мовою, Славутський О. Д. (2016)
Акоп’янц Н. М. - Лексико-стилістичні особливості перекладу англомовних текстів ЗМІ на українську мову, Ворожбіт М. Ю. (2016)
Доля А. В. - Особливості перекладу бізнес-ідіом в англомовному економічному дискурсі, Пільгуй Н. М. (2016)
Ляшкова І. І. - Метафора як засіб втілення наукового знання в англійській мові та проблематика еквівалентності перекладу на українську, Голікова О. М. (2016)
Брінь П. В. - Порівняння методів оцінювання ефективності інвестиційних проектів, Сіробаба Я. Г. (2016)
Макаренко М. П. - Залучення іноземних інвестицій в економіку України (2016)
Брік С. В. - Нові підходи до обліку основних засобів та ефективність обліку основних засобів у сучасних умовах, Пинтя Г. К. (2016)
Матросов О. Д. - Оцінка та розвиток інноваційного потенціалу підприємства, Омельченко В. І. (2016)
Реферати (2016)
Рефераты (2016)
Abstracts (2016)
Наші вітання (2016)
Пам'ятка авторам (2016)
Гребенюк А. Г. - Дендримери оксанів чотиривалентних елементів як моделі поліморфів їхніх діоксидів (2021)
Стрелко В. В. - Вплив електронних станів нанографенів у вуглецевих мікрокристалітах на хімію поверхні різновидів активного вугілля, Горлов Ю. І. (2021)
Казакова О. О. - Квантово-хімічне дослідження взаємодій в супрамолекулярних системах: холестерин - жовчні кислоти - кремнезем у водних розчинах (2021)
Стрелко В. В. - Гетероатоми Si, P, S як можливі фактори формування структури піролізованих вуглецевих матеріалів, Горлов Ю. І., Дем'яненко Е. М. (2021)
Білюк А. А. - Моделювання оптичних характеристик органічних сонячних елементів на основі полі(3,4-етилендіокситіофен): полістиролсульфонат з інкорпорованими наночастинками срібла, Семчук О. Ю., Гаврилюк О. О., Білюк А. І. (2021)
Теребінська М. І. - Трансформація аддимерів >Ge=Ge<, >Ge=Si< ТА >Si=Si< на релаксованій грані Si(001)(4×2), Ткачук О. І., Дацюк А. М., Філоненко О. В., Лобанов В. В. (2021)
Nasiedkin D. B. - Quantum chemical simulation of MoO3 dispergation on hydroxylated SiO2 surface, Nazarchuk M. O., Grebenyuk A. G., Sharanda L. F., Plyuto Yu. V. (2021)
Теребінська М. І. - Електронна структура комплексів олігомерів 3,4-етілен-діетоксітіофену з полістиролсульфоновою кислотою, Ткачук О. І., Дацюк А. М., Філоненко О. В., Лобанов В. В. (2021)
Туров В. В. - Адсорбція метану на кремнеземах з різними гідрофобними властивостями, Гунько В. М., Крупська Т. В. (2021)
Gun'ko V. M. - Features of the morphology and texture of silica and carbon adsorbents (2021)
Sigareva N. V. - Еffect of graphene filler oxidation on the thermal destruction of epoxy-graphene composites, Gorelov B. M., Shulga S. V. (2021)
Petrova V. A. - Specific surface, crystalite size of AlB12-nano of products of interaction "BN-Al" in vacuum, Garbuz V. V., Muratov V. B., Karpets M. V., Silinska T. A., Kuzmenko L. N., Terentyeva T. N., Vasiliev A. A., Mazur P. V., Khomko T. V. (2021)
Shevchenk V. M. - Basalt fiber based biocide materials, Guts N. A., Shpak A. Ye., Surovtseva E. R. (2021)
Войтко І. І. - Окиснене вугілля як сорбент для зм’якшення води, Денисович В. О., Кібальник Т. В., Сопрук О. А., Бондар Р. В. (2021)
Дзюбенко Л. С. - Вплив вуглецьвмісної магнітної нанодисперсної добавки на структуру та електрофізичні властивості композитних монониток на основі поліпропілену, Горбик П. П., Сап'яненко О. О., Резанова Н. М. (2021)
Туранська С. П. - Біоскло та його застосування в сучасному лікуванні остеоонкологічних захворювань, Кусяк А. П., Петрановська А. Л., Туров В. В., Горбик П. П., Дубок В. А., Бур'янов О. А., Чорний В. С., Соболевський Ю. Л., Чехун В. Ф. (2021)
Туров В. В. - Композитні системи медичного призначення, створені на основі гідрофобного кремнезему, Горбик П. П., Крупська Т. В., Туранська С. П., Чехун В. Ф., Лук'янова Н. Ю. (2021)
Іванов Л. В. - Вивчення механізмів судинозміцнюючої дії флавоноїдів, Картель М. Т., Щербак О. В. (2021)
70-річчя члена-кореспондента НАН України В. В. Турова (2021)
70-річчя доктора хімічних наук, професора В. М. Гунько (2021)
70-річчя доктора фізико- математичних наук, старшого наукового співробітника Ю. І. Семенцова (2021)
60-річчя доктора фізико-математичних наук, старшого наукового співробітника С. М. Махна (2021)
Бунас А. А. - Особливості прояву релігійності у структурі особистісних якостей, Гельберт А. Я. (2021)
Кунцевська А. В. - Розуміння прав людини як складник психологічної готовності до служби майбутніх правоохоронців, Дербеньова А. Г. (2021)
Меленчук Н. І. - Психологічний захист осіб із різним рівнем агресивності, Прокопенко К. О. (2021)
Плохіх В. В. - Інтелектуальні здібності у студентів з адиктивною схильністю щодо прослуховування музики, Кадуха О. С. (2021)
Савчин М. В. - Тест-питальник для діагностики фундаментальних світоглядних уявлень особистості (2021)
Степаненко Л. В. - Особливості взаємозв’язку емоційних властивостей та копінг-захисних механізмів особистості переселенців (2021)
Цільмак О. М. - Еталонний психологічний профіль комунікативних професійно важливих якостей психолога-консультанта (2021)
Avhustiuk M. M. - Background in measures of metacognitive monitoring (2021)
Візнюк І. М. - Психологічні детермінанти успішності під час навчання учнів зі схильністю до депресії (2021)
Кікінежді О. М. - Психологічні особливості становлення ґендерної ідентичності сучасних підлітків, Чіп Р. С. (2021)
Кічук А. В. - Психоемоційне здоров’я у просторі деяких психологічних характеристик особистості сучасного студента (2021)
Когут О. О. - Психопрактика трансформації стресу (2021)
Мирошник О. Г. - Онтологічні виміри професійної рефлексії вчителя у педагогічній взаємодії (2021)
Хоружий С. М. - Психологічні чинники булінгу серед дітей підліткового віку, Піонтківська О. Г. (2021)
Krupnyk I. R. - The comparative analysis of the longitude research results of idea peculiarities of the children from complete functional and labor migrants’ families (2021)
Поліщук С. А. - Діагностика сформованості емоційної саморегуляції людини (2021)
Клопота Є. А. - Особистісна готовність як складник професійної компетентності педагогів в умовах інклюзивної освіти, Ротко О. М. (2021)
Осітковська О. О. - Адаптація діагностичної методики "Рейтингова шкала сильних та слабких сторін РДУГ та нормальної поведінки" до вітчизняного вжитку, Байєр О. О. (2021)
Шевчук В. В. - Особливості дитячо-батьківських стосунків у родинах, які виховують дітей із комплексними порушеннями розвитку (2021)
Борщевський В. В. - Сучасні тенденції ендогенного розвитку регіонів у контексті впливу глобалізаційних чинників (2021)
Швець І. Б. - Інтеграція внутрішньо переміщених осіб до приймаючих громад у контексті сучасних соціокультурних викликів, Следь О. М., Біленська М. М. (2021)
Журавель Ю. В. - Безоплатна освіта як чинник впливу на конкурентоспроможність навчальних закладів (2021)
Смірнова Г. В. - Регулювання фармацевтичного ринку в контексті оптимізації соціального забезпечення населення (2021)
Сокуренко С. В. - Критерії оптимальної валютної зони: емпіричний аналіз (2021)
Чужиков В. І. - Локалізм проти глобалізму (європейський методологічний кейс), Федірко О. А. (2021)
Корцеллі-Олейнічак Є. К. - Цифровізація промислових систем: концептуальна сутність та ключові чинники, Казьмір Л. П. (2021)
Притула Х. М. - Міжнародна науково-практична конференція "Досвід ЄС у стимулюванні місцевого економічного зростання у процесі європейської інтеграції: кращі практики країн Східного партнерства" (2021)
Рекомендації (частина 1) Міжнародної науково-практичної конференції "Досвід ЄС у стимулюванні місцевого економічного зростання у процесі європейської інтеграції: кращі практики країн Східного партнерства" (21-22 жовтня 2021 року, Львів, Україна) (2021)
Рекомендації (частина 2) Міжнародної науково-практичної конференції "Досвід ЄС у стимулюванні місцевого економічного зростання у процесі європейської інтеграції: кращі практики країн Східного партнерства" (2021)
Борщевський В. В. - Нове дослідження з питань розвитку транскордонного співробітництва (2021)
Про журнал "Регіональна економіка" (2021)
Правила для авторів (2021)
Зміст за рік (2021)
Гнатойко К. В. - Дослідження гепатопротекторної активності екстрактів миколайчиків плоских, Грицик А. Р. (2022)
Ларіонов В. Б. - Простагландиновий і брадикініновий механізми анальгетичної та протизапальної дії пропоксазепаму: дані молекулярного докінгу, Акішева А. С., Головенко М. Я., Макаренко О. А., Борисюк І. Ю. (2022)
Maslovskyi V. I. - Features of the structural and functional condition of the myocardium depending on ST2 and troponine i plasma levels in NSTEMI patients (2022)
Бурбан О. І. - Дослідження з визначення кількісного вмісту кверцетину в комбінованому гелі для лікування променевих ушкоджень шкіри, Вишневська Л. І. (2022)
Дацко В. А. - Ефективність L-орнітину L-аспартату в попередженні ендотоксикозу і порушень мітохондріального дихання при гострому токсичному гепатиті, Олещук О. М., Лой Г. Я., Кланца М. П., Дацко Т. В., Луканюк М. І., Черняшова В. В., Ничик А. З., Іванків Я. І., ін. та (2022)
Тихонович К. В. - Корекція кокарнітом патологічних змін у слинних залозах щурів за умов діабетичної нейропатії, Криворучко Т. Д., Непорада К. С., Береговий С. М. (2022)
Блажченко В. В. - Вплив цинк сульфату, тіосульфату натрію, ліпоєвої кислоти і таурину на обмін гідроген сульфіду в нирках щурів з дієтіндукованим ожирінням, Заічко Н. В. (2022)
Гнатюк М. С. - Зміни цитокінового профілю та ураження міокарда за умов пострезекційної портальної гіпертензії, Гданська Н. М., Татарчук Л. В., Монастирська Н. Я. (2022)
Дуюн І. Ф. - Визначення вмісту каротиноїдів у деревію пагорбового та деревію подового суцвіттях, Марчишин С. М. (2022)
Кіщук В. М. - Дослідження ефірної олії Phyla scaberrima (Juss. ex Pers.) Moldenke листків, Юрків В. В., Бурмас І. В., Гусяк Н. Б., Паращук Е. А. (2022)
Кириченко І. В. - Дослідження впливу екстракту маруни дівочої (Tanacetum parthenium L.) на стан суглобів щурів з модельованим ад’ювантним артритом, Міщенко О. Я. (2022)
Зарівна Н. О. - Визначення кількісного вмісту амінокислот у рідкому екстракті чебрецю повзучого, вибір критеріїв прийнятності, Горлачук Н. В. (2022)
Ващенко О. В. - Просторова модель "центр–периферія": тестування трудового потенціалу Київської області (2021)
Мельничук А. Л. - Проблема безробіття у сільській місцевості: вплив реформи децентралізації (2021)
Чайка І. М. - Природний приріст та статево-вікова структура сільського населення України: регіональні тенденції взаємовпливів (2021)
Воровка В. П. - Антропогенні акваландшафти української частини Азовського моря (2021)
Давидов О. В. - Морфологічна будова берегової зони бар’єрної системи "крилатого мису" Кінбурнська–Покровська–Довгий, Чаус В. Б., Муркалов О. Б., Роскос О. М., Сімченко С. В. (2021)
Денисик Г. І. - Специфіка ландшафтознавчих досліджень лісокультурних ландшафтів, Канський В. С., Гришко С. В., Стефанков Л. І. (2021)
Лаврик О. Д. - Антропогенні басейнові парадинамічні ландшафтні комплекси Правобережної України, Цимбалюк В. В. (2021)
Сімченко С. В. - Геоморфологічна безпека території берегової зони в межах корінної частини берега літодинамічної системи Тендра-Джарилгач (2021)
Мальчикова Д. С. - Імітаційні та ігрові STEM-технології і практики на уроках природничо-математичного циклу, Молікевич Р. С., Саф’яник І. С. (2021)
Омельчук С. А. - Етапи розвитку української лінгводидактики за часів незалежності України (2022)
Міняйлова А. В. - Запобігання академічній недоброчесності студентів під час перевірки знань з іноземної мови у немовних ЗВО в умовах дистанційної форми навчання (2022)
Приймак В. О. - Розвиток загальнокультурної і комунікативної компетентностей студентів університету в умовах інтернаціоналізації вищої освіти, Кирикилиця В. В. (2022)
Трифонова О. М. - Інформаційні технології в наукових дослідженнях, Садовий М. І. (2022)
Григоренко В. Л. - Організація творчої діяльності здобувачів вищої освіти в умовах хорового класу на засадах академічної доброчесності, Шуть Т. О. (2022)
Пермінова Л. А. - Психологізація освітнього процесу та особливості навчання здобувачів вищої освіти (2022)
Пирожок Г. Ю. - Формування ключових soft skills у студентів педагогічного коледжу (2022)
Чужикова В. Г. - Креативність викладача/креативність студента: побудова нової моделі (2022)
Позняк О. О. - Процес створення інклюзивного освітнього середовища для забезпечення всестороннього розвитку дитини з ООП (2022)
Бойко Н. О. - Особливості публічно-управлінського механізму забезпечення прав людини в контексті діяльності Конституційного Суду України (2020)
Липовська Н. А. - Інституційні засади застосування медіації в системі державного управління, Бородін Є. Є. (2020)
Маланчій М. О. - Чинники професійної соціалізації персоналу Державної прикордонної служби України (2020)
Попок А. А. - Приймаюча громада як суб’єкт інтеграції внутрішньо переміщених осіб, Дяченко А. В. (2020)
Arshava I. F. - The pecularities of creativity in musical activity, Kutepova-Bredun V. Yu. (2020)
Аршава І. Ф. - Психологічні особливості особистості з проявами професійної деформації, Кутовий К. П., Аршава І. О. (2020)
Царькова О. В. - Система інклюзивної освіти в Україні, Шульга О. С. (2020)
Логвиненко Б. О. - Проблеми нормативно-правового забезпечення протидії COVID-19 органами Національної поліції (2020)
Машталір Х. В. - Особливості юридичної відповідальності фармацевтичних працівників, Капітан О. І. (2020)
Наливайко А. А. - Удосконалення правового регулювання публічних закупівель в Україні, Коверко Ю. А. (2020)
Антонова О. В. - Вплив конфлікту поколінь на розвиток професіоналізму управлінців публічного сектору в умовах сучасного державотворення, Петренко О. С., Аршава І. О. (2021)
Бойко Н. О. - Упровадження європейських стандартів прав людини в національну систему судового захисту (2021)
Василевська Т. Е. - Феномен конформізму в публічно-службовій діяльності: морально-психологічні ракурси (2021)
Красівський О. Я. - Інституційний аудит як інструмент забезпечення якості шкільної освіти, Форкуца О. А. (2021)
Потеряйко С. П. - Методологічний підхід до оцінювання організаційно-функціональних структур органів державного управління у сфері цивільного захисту (2021)
Soroka S. V. - Przywrócenie instytucji prezydenta i jego miejsca w strukturze organów państwowych III RP (2021)
Шевченко Л. Г. - Напрями запровадження інноваційних інструментів реалізації державної промислової політики в Україні, Савостенко Т. О. (2021)
Аршава І. Ф. - Самоефективність та імпліцитні уявлення про інтелект як когнітивні предиктори інноваційного потенціалу особистості, Салюк М. А. (2021)
Заболоцька С. І. - Психологічні чинники й умови становлення компетентного майбутнього педагога, Заміщак М. І. (2021)
Іванова Ю. М. - Оцінка особистісних якостей менеджерів як фактору підвищення ефективності роботи компанії, Ушакова І. М., Радько О. В. (2021)
Ільїна Ю. Ю. - Форми прояву міжособистісних конфліктів особистості з різним локусом контролю в певні вікові періоди, Світлична Н. О., Панченко Д. М. (2021)
Калмиков Г. В. - Психотерапія і психоконсультування: підходи до встановлення статусу (2021)
Клочко А. О. - Особливості розвитку інноваційних стилів управління за командними ролями менеджерів освітніх організацій (2021)
Осьодло В. І. - Сучасний стан і перспективи психологічного забезпечення в Збройних Силах України, Грилюк С. М., Тютюнник Л. Л. (2021)
Сахарова К. О. - Методологія суїцидальної превенції серед учнівської молоді (2021)
Терлецька Ю. М. - Емпіричне дослідження прояву психокультурної депривації в науково-педагогічних працівників (2021)
Грень Н. М. - Уповноважений з питань захисту від дискримінації: компаративний аналіз у контексті гарантування вікової рівності (2021)
Денисюк П. Д. - Якість кримінального процесуального законодавства крізь призму його дефектів (2021)
Kubicki R. - Rozwój administracji centralnej i sytuacji politycznej na Islandii w dobie pierwszej konstytucji islandzkiej (2021)
Логвиненко Б. О. - Дискусійні питання ратифікації Україною Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами (Стамбульської конвенції) (2021)
Таранова О. О. - Проблемні аспекти діяльності Реєстру речових прав на нерухоме майно в Україні (2021)
Ходак С. М. - Класифікація інтересів у сімейному праві за різними критеріями (2021)
Баштанник В. В. - Організаційні засади формування інтегрованих систем публічного управління як основи процесу реформування державного управління (2020)
Бурик З. М. - Основні принципи державного регулювання сталим розвитком, Лисачок А. В. (2020)
Новак А. М. - Формування та реалізації національної антикорупційної політики в контексті сучасної теорії державного управління (2020)
Рагімов Ф. - Формування сучасної парадигми публічного управління на основі концепту сталого розвитку (2020)
Аршава І. Ф. - Імпліцитна оцінка емоційної стійкості людини за показником переваг у виборі типу стратегій подолання стресу, Кутовий К. П., Аршава І. О. (2020)
Бунас А. А. - Часова перспектива як один із чинників розгортання прогностичної компетентності особистості (2020)
Andriyiv V. - Europejska konwencja o ochronie praw człowieka (2020)
Коверко Ю. А. - Правові засади державної підтримки сімейних фермерських господарств (2020)
Логвиненко Б. О. - Безсистемність у системі охорони здоров’я як головна проблема сьогодення (2020)
Лахижа М. І. - Проблеми розвитку публічної адміністрації: досвід Республіки Польща (2021)
Михайловська О. В. - Екологічна збалансованість розвитку територіальних громад в Україні, Татарчук М. С. (2021)
Рагімов Ф. В. - Формування концептуальних засад механізмів державного управління регіональним розвитком територій в умовах децентралізації, Баштанник В. В. (2021)
Сидоренко Н. О. - Суб’єкт та об’єкт сфери надання адміністративних послуг – формування понятійно-категоріального апарату, Шкурат І. В. (2021)
Сорока С. В. - Нормативно-правове забезпечення розвитку фандрейзингу в Україні, Лізаковська С. В. (2021)
Доценко О. С. - Сучасний стан організованої злочинності та протидії їй на території України (2021)
Потеряйко С. П. - Методичний підхід до прогнозування дієвості структур органів державного управління у сферах державної безпеки та цивільного захисту (2021)
Аршава І. Ф. - Психологічна специфіка самотніх молодих осіб, Монахович Д. Р. (2021)
Асланян Т. С. - Психологічний аналіз особливостей дитячих і батьківських захисних механізмів, Няч Т. А. (2021)
Василевська О. І. - Емоційна компетентність як складник психічного здоров’я у працівників соціономічного фаху (2021)
Гальцова С. В. - Особливості розвитку soft skills педагогів у системі післядипломної педагогічної освіти (2021)
Джаббарова Л. В. - Особливості сучасної психотерапії нарцисичного розладу особистості, Шукалова О. С., Даніліч-Скакун А. А. (2021)
Сахарова К. О. - Перспективи розвитку психологічної служби у закладах освіти (2021)
Ситник С. І. - Особливості емоційного інтелекту в осіб з андрогінним типом ґендерної ідентичності (за С. Бем), Полшкова С. Г., Трофімова Д. О. (2021)
Ярмольчик М. О. - Психологічні технології роботи з військовослужбовцями під час декомпресії, Лич О. М. (2021)
Заяць О. С. - Ціннісні детермінанти професійної адвокатської діяльності (2021)
Кузнєцов С. С. - Концепт "морська діяльність" у контексті правової (морської) доктрини для України (2021)
Логвиненко Б. О. - Сегрегація: визначення поняття та необхідність законодавчого закріплення (2021)
Іванов А. В. - Безпековий стан інформаційного середовища України у сфері протистояння спеціальним інформаційним операціям іноземних держав (2021)
Кожуріна В. М. - Склад земельних ресурсів територіальних громад (2021)
Фурдик В. Д. - Зарубіжний досвід підготовки керівних кадрів військової медицини (2021)
Тарасевич Ю. В. - Формування довіри до поліції та участь громадських організацій у протидії злочинності (2021)
Клепікова О. В. - Індивідуально-психологічні орієнтири професійного самовизначення майбутніх психологів (2021)
Садчікова О. Г. - Теоретичні підходи у вивченні копінг-поведінки та копінг-ресурсів (2021)
Дунас О. І. - З’ясування сутності джерел права (2013)
Курусь Т. В. - Спiввiдношення нормотворчої діяльності з суміжними правовими поняттями (2013)
Ларченко М. О. - Розвиток судової та кримінальної статистики в Російській Імперії (2013)
Литовка В. М. - Становлення та розвиток інституту фінансової прокуратури на території українських земель (2013)
Ліпак Г. М. - Структура та особливості шлюбно-сімейних норм у Зводі законів Російської імперії 1832 р. (2013)
Маїк І. С. - Синергетичне сприйняття державної влади (2013)
Ниметуллаева С. С. - Рассмотрение дел по имуществу иностранно-подданных в сиротских судах таврической губернии в ХIХ-начале ХХ вв. (2013)
Овчаренко О. М. - Судова помилка: між категоріями свободи і відповідальності (2013)
Сибилева А. Ю. - Организация освещения и отопления в тюрьмах Таврической губернии в ХIХ – начале ХХ в. (2013)
Тєлькінєна Т. Е. - Епізод з історії лобіювання відміни тілесних покарань для сільських обивателів, що знали грамоту (1872 рік) (2013)
Чаплюк О. І. - Функціональні аспекти національної міжнародної правотворчості: питання теорії та практики (2013)
Чубата М. В. - "Українська революція 1917-1921 рр." в історико-правових дослідженнях: термін, сутність явища, хронологічні межі (2013)
Возгрін С. Ю. - Межі свободи та заборона обмеження прав і свобод людини: національно-правовий та міжнародно-правовий аспекти (2013)
Забокрицький І. І. - Поняття джерел конституційного права: проблеми визначення (2013)
Бусол О. Ю. - Національні антикорупційні стратегії та участь громадськості в протидії корупції у країнах Центральної та Східної Європи (2013)
Коровайко А. О. - Заохочення як метод державного управління у галузі закордонних справ (2013)
Марченко О. В. - Поняття та види засобів механізму адміністративно-правового регулювання благодійної діяльності (2013)
Нестеренко А. С. - Визначення "фінансової системи" та її структурний склад (2013)
Новак О. Д. - Про учасників дисциплінарного провадження щодо державних службовців (2013)
Перов Д. О. - Зміст та структура інформаційних правовідносин, Климентьєв О. П. (2013)
Поляков С. Ю. - Оборонне планування в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку (2013)
Правдюк С. М. - Нормативно-правові засади боротьби з інформаційними правопорушеннями в Україні: стан та перспективи (2013)
Різак М. В. - Класифікація персональних даних як необхідний елемент введення ефективної комунікації в суспільстві (2013)
Самохін А. В. - Адміністративно-правове регулювання медичних послуг в Україні: проблеми вдосконалення категоріального апарату (2013)
Сирота А. І. - Щодо співвідношення понять кредитна і фінансова установа (2013)
Солошкіна І. В. - Адміністративно-правовий статус Міністерства фінансів України (2013)
Сопілко І. М. - Витоки формування інформаційної ідентичності: методологічний контекст (2013)
Чернєй А. В. - Актуальні проблеми протидії корупції в сфері державних закупівель (2013)
Чорна О. В. - Гармонізація митного законодавства України відповідно до міжнародних вимог та стандартів (2013)
Шарго Н. Л. - Особливості забезпечення прав і свобод людини та громадянина працівниками міліції (2013)
Яновський В. С. - Презумпція невинуватості в податкових правовідносинах (2013)
Ярошенко Ю. О. - Правове регулювання приватної охоронної діяльності як сфери послуг щодо забезпечення безпеки фізичних осіб та охорони права власності (2013)
Аргунова А. М. - Персонал органів доходів і зборів (2013)
Джемесюк А. Ф. - Колективні трудові спори, їх сутність та значення в Україні (2013)
Кириченко Т. М. - Правове регулювання трудового договору як форми закріплення волевиявлення сторін (2013)
Логвиненко М. І. - Вплив та повноваження інших гілок влади на кадрове забезпечення судів: теоретичний аспект поділу влади (2013)
Малюга Л. Ю. - Деякі аспекти використання поняття "інвалід" та його трактування (2013)
Тарасенко В. С. - Новації у сфері пенсійного забезпечення суддів (2013)
Ямкова І. М. - Правове регулювання соціального забезпечення інвалідів в Україні (2013)
Вихідні відомості (2013)
Ляховська О. В. - Місце та роль корпорацій у вітчизняному машинобудуванні (2021)
Демедюк О. П. - Особливості делімітації транскордонних регіонів: порівняльний аналіз європейських та вітчизняних підходів (2021)
Жук П. В. - Шляхи екологічної трансформації системи оподаткування в Україні (2021)
Жибер Т. В. - Логіт-модель для прогнозування венчурного фінансування стартапів, Лігоненко Л. О., Піскунова О. В., Шрівастава П., Гузік Т. А. (2021)
Ривак Н. О. - Світові тенденції розвитку ринку машинобудування (2021)
Берназ-Лукавецька О. М. - Особливості спеціальних випадків обміну житла (жилих приміщень) (2013)
Гладка В. В. - Структура провадження у справах про поширення інформації, що вводить в оману (2013)
Гуменна І. В. - Перспективи впровадження інституту споживчого банкрутства в Україні (2013)
Жила О. В. - Особливості регресної вимоги гаранта до принципала (2013)
Жирун А. В. - Шляхи визначення юридичної природи умов господарського договору в радянський період (2013)
Заболотний І. І. - Прокурорський нагляд та судовий контроль у механізмі забезпечення права на недоторканність житла чи іншого володіння особи (2013)
Зеров К. О. - Веб-сайт як непоіменований об’єкт авторського права (2013)
Клименко С. В. - Особливості регламентації та визначення умов укладення шлюбу (2013)
Кондик О. Ю. - Забезпечення суспільних потреб або необхідності: окремі аспекти компенсації збитків приватних власників та право володільців (2013)
Короєд С. О. - Процесуальне право як вектор у визначенні головного завдання цивільного судочинства та забезпеченні його ефективності (2013)
Кущ Л. І. - Правове забезпечення розвитку господарських відносин у сфері охорони здоров’я в умовах реформування галузі (2013)
Олюха В. Г. - Державне управління капітальним будівництвом у радянський період (2013)
Плавайко М. В. - Особливості обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (досвід України та країн Європи) (2013)
Поєдинок В. В. - Перспективи запровадження приватних СЕЗ в Україні (2013)
Софронкова Н. О. - Право на захист боржника в іпотечних правовідносинах (цивільно-правовий аспект) (2013)
Фінчук О. А. - Законодавче забезпечення адміністративної відповідальності за порушення аграрного законодавства (2013)
Чопко Х. І. - Такси як один із способів обчислення заподіяної довкіллю шкоди (2013)
Шульга Т. М. - Становлення і розвиток екологічного оподаткування в Україні (2013)
Березовська Н. Л. - Покарання неповнолітніх у механізмі заходів кримінально-правового впливу (2013)
Ігнатов О. М. - Акцентуації особистості як фактор детермінації протиправної поведінки (2013)
Климкін В. М. - Запобігання насильницькій пенітенціарній злочинності: досвід зарубіжних країн (2013)
Кравець Л. К. - Історія формування кримінально-правового забезпечення інвестиційної безпеки фондового ринку на території України (2013)
Молчанов Б. А. - Теоретические подходы становления и развития уголовного права по проблемам вменяемости, Робак В. А. (2013)
Мудрак Р. М. - Інститут кримінальних проступків в контексті інтеграції національного законодавства до європейських стандартів (2013)
Ясь А. О. - Кримінальна відповідальність за перешкоджання громадянам здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі в Україні та окремих державах-учасницях Співдружності Незалежних Держав: порівняльно-правовий аналіз на прикладі Російської Федерації та Білорусії (2013)
Бабенко І. Ю. - Розвиток законодавства України щодо забезпечення прав людини на етапі досудового провадження (2013)
Балицький Т. М. - Виникнення та розвиток ідеї слідчого експерименту (2013)
Котова В. В. - Проблемні аспекти нормативно-правового регулювання забезпечення безпеки осіб,які виконують спеціальне завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи (2013)
Липівська О. А. - Протестна діяльність захисника у кримінальному процесі України: поняття, мета та форми її прояву (2013)
Неледва Н. В. - Нормативно-правове та договірне регулювання кримінально-процесуальних правовідносин (2013)
Рибалка О. В. - Проблемні аспекти статусу цивільного відповідача як суб’єкта доказування в кримінальному провадженні (2013)
Скригонюк М. І. - Тактичні джерела допиту підозрюваної особи, основою яких є знання зі сфери невербальної комунікації (2013)
Шевчук В. М. - Слідчі ситуації та їх вплив на розробку тактичних операцій (2013)
Шевчук М. І. - Власна ініціатива суду щодо дослідження доказів під час судового розгляду кримінальної справи (2013)
Болгов О. Є. - Нормативне закріплення статусу сучасних операцій ООН з підтримки миру (2013)
Волощенко-Віслобокова О. М. - Релігійні організації у міжнародних відносинах (на прикладі Всесвітньої Ради Церков, Російської православної та Римо-Католицької церков) (2013)
Громовенко К. В. - Международный терроризм и частные военные и охранные компании: проблемные международно-правовые аспекты (2013)
Заворотченко Т. М. - Забезпечення політичних прав і свобод громадян міжнародно-правовими актами: теоретико-правовий дискурс (2013)
Кацин М. Е. - Правовое обеспечение трансформации Таможенного союза в общий рынок ЕС (2013)
Нігреєва О. О. - Правотворчість у міжнародному праві: до питання про визначення (2013)
Ржевська В. С. - Внесок Божого миру та Божого перемир’я у розвиток колективної безпеки (2013)
Романюк К. А. - Організація Американських Держав: 65 років діяльності (2013)
Попович І. С. - Передмова редактора (2021)
Meloian A. E. - Perfectionism as a phenomenon of personal development of a modern student, Belozorova R. O., Shelepun A. S. (2021)
Orap M. O. - Subjective well-being and anxiety level during the COVID-2019 crisis: study in Ukrainian adolescence, Akimova N. V., Kalba Ya. Ye. (2021)
Kolly-Shamne A. V. - Age and gender features of the correlation between the emotional evaluation of commercials and the intelligence indicators of high school and university students, Tokareva N. M. (2021)
Blynova O. Ye. - Subjective social well-being of employees with different socioeconomic statuses, Kruhlov K. O. (2021)
Veldbrekht O. О. - The component structure of job satisfaction of medical workers with different working conditions, Bovdyr O. S., Samkova O. M. (2021)
Kiparenkox O. L. - Assessment of the impact of motor development on adaptation to learning, Kremenchutska M. K. (2021)
Vlasova O. I. - Integral personal and interpersonal characteristics of parents of children with complex developmental disorders, Shevchuk V. V. (2021)
Вальчук О. І. - Шляхи вдосконалення соціального захисту населення через призму зарубіжного досвіду: Україна – Литовська Республіка (2021)
Perzhun V. V. - Management culture as an imperative of social transformations in Ukraine (2021)
Vasylieva N. V. - Public administration of development of the export potential of enterprises in the Eastern Partnership countries, Vasylieva O. I., Prylipko S. M. (2021)
Астремська І. В. - Професійна деформація співробітників карно-виконавчої системи (2021)
Володарська Н. Д. - Вплив життєвих перспектив на почуття психологічного благополуччя особистості (2021)
Golub T. P. - Psychology of education as a new approach in pedagogical sciences, Zhygzhytova L. M., Kovalenko O. O., Nazarenko O. I. (2021)
Корнієнко О. В. - Досвід викладання "Медичної психології" студентам-іноземцям Інституту Біології та Медицини Київського національного університету імені Тараса Шевченка на матеріалі змішаного навчання 2018–2019 років (2021)
Мілорадова Н. Е. - Аналіз існуючих підходів щодо визначення професійно-психологічної компетентності військовослужбовців Національної гвардії України, Шевченко В. В. (2021)
Нежута А. В. - Теоретичний аналіз проблеми прояву конфліктної поведінки в підлітків, Джаббарова Л. В. (2021)
Гуйван П. Д. - Публічно-правові й приватноправові аспекти інституту позовної давності (2021)
Біла Д. О. - Визначення ролі молоді в суспільстві в умовах політичної невизначеності й особливості формування державної молодіжної політики (2021)
Рубчак М. В. - Сутність і типологія ідентичності територіальної громади (2021)
Ярошенко М. С. - Організаційний механізм реалізації сервісно-орієнтованої екологічної політики в Україні (2021)
Бондар О. П. - Теоретичні підходи до вивчення феномену гри й ігрового простору дитини (2021)
Маковський А. О. - Щодо актуальності питання залучення військових капеланів до психологічного супроводу прикордонників (2021)
Нікольська А. Д. - Порівняльний аналіз психометричних можливостей методик дослідження ступеня задоволеності потреб (2021)
Попович І. С. - Передмова редактора (2021)
Kokorina Yu. Ye. - Eating behavior as a form of self-attitude, Psatii A. v. (2021)
Koval H. V. - Empathy as a resource of socio-psychological support in the system of factors of volunteering, Spitsyna L. V. (2021)
Plokhikh V. V. - Assessment of subject’s readiness for urgent actions using the variations of sensorimotor response tasks (2021)
Andrushko Ya. S. - Results of approbation of the program for the development of active imagination and its building in adolescents (2021)
Halian O. I. - Development patterns of the idea of personal agency and its implementation in the domestic educational practice of the XXth century (2021)
Hubeladze I. H. - Structural and dynamic peculiarities of the sense of ownership experiencing during the COVID-19 pandemic quarantine (2021)
Orap M. O. - The research of the economic attitudes of Ukrainian youth: theoretical and practical aspects, Kаlba Ya. Ye. (2021)
Hudimova A. Kh. - Psychological well-being and social media users’ behavioral online patterns in everyday life and during COVID-19 pandemic (2021)
Pomytkina L. V. - Features of coping-behavior of medical workers during the COVID-19 pandemic, Ichanska O. M. (2021)
Маматова Т. В. - Довіра як ключова цінність проєктного і програмного управління в публічній сфері (2021)
Сидоренко Н. О. - Діджиталізація: електронні адміністративні послуги (2021)
Воробйова І. В. - Імідж військовослужбовця Національної гвардії України: основні елементи та процес формування (2021)
Бондарчук Н. В. - Сучасний стан і тенденції розвитку медіації в країнах ЄС, Марчук Б. І. (2021)
Уварова Н. В. - Юридична відповідальність роботодавця за прояви дискримінації щодо працівника (2021)
Цебенко С. Б. - Вимога "якості" закону як один з основних аспектів принципу верховенства права (2021)
Циганюк Ю. В. - Герменевтика судових рішеннь у кримінальному провадженні (2021)
Ігнат О. В. - Співробітництво територіальних громад у сфері адміністративних послуг: позитивні ефекти, форми та документовані процедури (2021)
Хоміч Ю. Г. - Формування та реалізація публічно-управлінської діяльності в системі правоохоронних органів: теоретико-методологічні засади (2021)
Юхно І. В. - Інституціональні засади публічно-управлінських змін у системі судової влади в умовах конституційного реформування (2021)
Маковський А. О. - Практичні рекомендації керівному складу військових частин, органів і підрозділів охорони державного кордону щодо психологічного супроводу професійної діяльності прикордонників засобами душпастирства військових капеланів (2021)
Резніченко О. О. - Тренінг як ефективний спосіб подолання страхів (2021)
Крамарьов С. О. - Порівняльна характеристика третьої хвилі коронавірусної хвороби в дітей з попередніми спалахами захворюваності, Серякова І. Ю., Євтушенко В. В., Камінська Т. М. (2022)
Борисова Т. П. - Альбумінурія та ВІЛ-інфекція в педіатричних пацієнтів, Аллахвєрдієва З. С. (2022)
Крючко Т. О. - Характеристика особливостей клініко-діагностичних аспектів сезонного алергічного риніту в дітей Полтавського регіону, Щербак В. В., Ткаченко О. Я., Бубир Л. М., Полич Т. М. (2022)
Марушко Т. В. - Особливості перебігу та діагностики ювенільної локалізованої склеродермії: аналіз клінічних випадків, Куріліна Т. В., Тараненко Т. В., Марушко Ю. В. (2022)
Nevoia M. V. - Affective and somatoform disorders in children in clinical settings of pulmonary department, their prevalence and impact on patient’s life quality, Pypa L. V., Lysytsia Yu. N., Svistilnik R. V., Ruda V. I. (2022)
Шадрін О. Г. - Показники цитокінового статусу дітей раннього віку з алергічним ураженням шлунково кишкового тракту залежно від забезпеченості вітаміном D, Гайдучик Г. А., Горянська М. Г. (2022)
Жернов О. А. - Застосування методів консервативної терапії в дітей з післяопіковими рубцевими деформаціями та їх вплив на метаболізм сполучної тканини, Осадча О. І., Жернов А. О., Сочієнкова Л. С., Козинець Г. П. (2022)
Лісецька І. С. - Клінічна ефективність місцевого лікування запальних захворювань тканин пародонту в осіб підліткового та юнацького віку, що палять (2022)
Мозирська О. В. - Значення поліморфізму тол-подібного рецептора-2 в розвитку сенсибілізації до кліщів домашнього пилу в дітей із атопічним дерматитом (2022)
Сорокман Т. В. - Синдром полікістозних яєчників у підлітковому віці - погляд на проблему, Хлуновська Л. Ю., Попелюк Н. О. (2022)
Ільченко С. І. - Бронхоектатична хвороба в дітей та дефіцит вітаміну D: що первинно?, Фіалковська А. О. (2022)
Романчук А. А. - Особливості диференційної діагностики запального захворювання кишечника з харчовою алергією в дитини грудного віку, Охотнікова О. М. (2022)
Лазаренко І. Ф. - Гепаторенальний синдром у дитини з муковісцидозом: аналіз клінічного випадку, Куріліна Т. В., Глядєлова Н. П. (2022)
Воронін А. М. - Задача розподілу ресурсів, Савченко А. С. (2022)
Стоян В. А. - Про вироджений випадок тривимірної задачі динаміки товстих пружних плит, Черній Д. І., Волощук С. Д., Стоян А. О. (2022)
Чикрій Г. Ц. - Реалізація зближення коливних систем на основі принципу розтягування часу, Кузьменко В. М. (2022)
Кириченко О. Л. - Аналіз кластерної структури Інтернет-мереж на основі випадкових матриць, Малик І. В., Остапов С. Е. (2022)
Drin Ya. M. - The nonlocal problem for fractal diffusion equation, Drin I. I., Drin S. S. (2022)
Богаєнко В. О. - Чисельно-аналітичне розв’язання однієї задачі моделювання дробово-диференціальної динаміки комп’ютерних вірусів, Булавацький В. М. (2022)
Ратов Д. В. - Розробка методу та програмного засобу стиснення та шифрування інформації (2022)
Губарев В. Ф. - Метод та алгоритми обчислення високоточної орієнтації та взаємної прив’язки систем координат кластера астродатчиків космічного апарата за неточними вимірюваннями, Мельничук С. В., Сальников М. М. (2022)
Заріцький О. В. - Кількісна оцінка технологічної сингулярності, Пономаренко О. В. (2022)
Яйлимов Б. Я. - Валідація карт деградації земель на основі геопросторових даних, Шелестов А. Ю., Ємельянов М. О., Пархомчук О. М. (2022)
Крак Ю. В. - Алгоритмічні та апаратні засоби для знаходження рухомих цілей на проекційному зображенні від лазерного випромінювача мультимедійного тренажера, Яременко С. В. (2022)
Fainzilberg L. S. - Generalized approach to building computer’s tools of preventive medicine for home using (2022)
Інформація для авторів та передплатників (2022)
Кругленко Л. В. - Полікультурна освіта: світова та вітчизняна артикуляція проблеми (2020)
Марушка М. М. - Школи товариських танців як осередки хореографічного навчання в Галичині міжвоєнного двадцятиліття (1919–1939) (2020)
Пасічник Л. В. - Провідні тенденції підготовки вчителів української мови та літератури (середина 50-х рр. ХХ ст.) (2020)
Андрєєв А. М. - Методи розвитку в учнів експериментаторських умінь в умовах дистанційної форми навчання, Тихонська Н. І. (2020)
Булага К. М. - Компоненти навчальної діяльності вихованців дитячого хореографічного колективу (2020)
Воронцов А. І. - Значення функціональної асиметрії в разі вдосконалення техніко-тактичної підготовки в жіночому боксі (2020)
Поліщук І. Є. - Про стан філософсько-методологічної та загальнонаукової підготовки бакалаврів і магістрів (на прикладі Херсонського державного університету) (2020)
Якименко С. І. - Світосприйняття як складник багаторівневої структури світогляду особистості (2020)
Охріменко З. В. - Методичне забезпечення вивчення стану сформованості професійно-ціннісних орієнтацій учнів до трудової діяльності (2020)
Петриченко Л. О. - Формування правової культури студентства у закладах вищої освіти як основа духовної безпеки молоді у сучасному світі (2020)
Анісімова О. Е. - Взаємодія з тьютером як складова частина адаптації студентів-першокурсників до умов закладу вищої освіти, Горлова А. В. (2020)
Белінська Т. В. - Методичні основи диригентсько-хорової підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва в класі хорового диригування, Маніта Л. М. (2020)
Гончарук О. В. - Реалізація педагогічних умов системи підготовки майбутніх учителів початкової школи до організації дозвілля молодших школярів (2020)
Horokhivska T. M. - The personal-motivational component in professional-pedagogical competency of lecturers from technical universities (2020)
Zaika A. Yu. - The real state of preparation of future teachers-philologists for research work (2020)
Келемен Р. Ю. - Педагогічні умови підготовки майбутніх молодших спеціалістів із правознавства засобами інтерактивних технологій (2020)
Конох А. П. - Спрямованість змісту педагогічної освіти майбутніх викладачів фізичного виховання на формування стійкої позитивної мотивації до опанування знань і вмінь з екологічного туризму, Маковецька Н. В., Конох А. А. (2020)
Нєдялкова К. В. - Формування складника методичної компетентності майбутніх учителів математики щодо навчання учнів доводити математичні твердження (2020)
Таранцева О. О. - Становлення та розвиток національної народно-сценічної хореографії (2020)
Шевців З. М. - Реабілітаційна компетентність як складник професійної підготовки майбутнього фахівця соціономічної професії до роботи в умовах інклюзії, Філоненко М. М. (2020)
Благун С. С. - Особливості використання елементів "змішаного навчання" у процесі навчання фармацевтичної термінології, ботанічної і хімічної номенклатур (2020)
Мізюк В. А. - Лекція у сучасному закладі вищої освіти в умовах змішаного навчання (2020)
Підварко Т. О. - Роль інноваційних технологій у формуванні артистичних умінь майбутнього вчителя музичного мистецтва (2020)
Одокієнко В. С. - Специфіка педагогічної та професорської діяльності Володимира Левицького (2020)
Черепаня М. Т. - Діяльність закладів інтернатного типу на Закарпатті в період Другої світової війни (2020)
Шевчук А. В. - Викладання предметів релігійного спрямування в австралійських школах другої половини ХХ ст. (2020)
Грабовський Ю. А. - Особливості прояву мотивації юних спортсменів до занять спортивним туризмом різної спрямованості, Городинська І. В. (2020)
Черепаня Н. І. - Казка як засіб формування моральних почуттів у дітей старшого дошкільного віку, Русин Н. М. (2020)
Бурак В. Г. - Використання Інтернет-ресурсів у дистанційному навчанні майбутніх фахівців готельно-ресторанного господарства в закладах вищої освіти (2020)
Вайнагій Т. М. - Комплекс вправ для навчання англомовного професійно орієнтованого діалогу-розпитування майбутніх лікарів у полінаціональних групах (2020)
Дудіна О. В. - Викладання медичної етики в передових університетах Китаю (2020)
Івченко В. І. - Естетизація художнього образу в дизайні засобом художньо-естетичної інтерпретації (2020)
Кудринська Х. В. - Мотиваційні способи розвитку іншомовної комунікативної компетентності у майбутніх програмістів (2020)
Олійник Н. А. - Актуальні проблеми викладання дисциплін гуманітарного циклу в аграрних закладах освіти (2020)
Сургова С. Ю. - Особливості організації та проведення психолого-педагогічної практики майбутніх філологів за умов дистанційного навчання, Файчук О. Л. (2020)
Фізеші О. Й. - Зміст підготовки майбутніх викладачів педагогіки до викладання курсу "Теорія та методика виховання" (2020)
Цуранова О. О. - Поліхудожній підхід до інструментально-виконавської підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва, Аржанухіна С. В. (2020)
Черниш О. О. - Медіасоціалізація особистості в контексті інмутації в засобах масової комунікації (2020)
Бєсєда В. В. - Взаємодія педагогів і батьків у корекції порушень фізичного розвитку дітей із психомоторними розладами (2020)
Денисенко І. І. - Організація курсу дистанційного навчання іноземної мови у вищій школі, Тарасюк А. М. (2020)
Новаківська Л. В. - Вплив педагогічних концепцій другої половини ХІХ століття на формування різних видів навчальних книг зі словесності (2020)
Полякова Г. А. - Розвиток командного лідерства в освітньому середовищі закладу освіти, Даниленко І. С. (2020)
Чабан О. В. - Авторські школи як середовище реалізації інноваційного освітнього потенціалу (2020)
Краснова Н. М. - Філософські та психолого-педагогічні підходи до проблеми світовідображення (2020)
Osaulchyk O. B. - Peculiarities of patriotic education for youth by means of foreign language study (2020)
Дудіна О. В. - Особливості медичного стажування та клінічної ротації в Китаї (2020)
Зозуляк-Случик Р. В. - Застосування інноваційних технологій як педагогічна умова професійної підготовки фахівців соціальної сфери (2020)
Іванчук А. В. - Відбір змісту навчального матеріалу про шкідливу звичку для навчальної дисципліни "Безпека життєдіяльності та основи охорони праці" (2020)
Луценко В. І. - Використання відеоресурсів як способу підвищення мотивації іноземних студентів технічного вишу до вивчення української мови (2020)
Мкртічян О. А. - Дослідження проблеми підготовки майбутніх вихователів у зарубіжній теорії та практиці (2020)
Пікалова В. В. - Організація позааудиторної роботи майбутніх учителів математики в середовищі GeoGebra (2020)
Просенюк А. І. - Формування емоційної спрямованості майбутніх фахівців дошкільної освіти засобами творчої діяльності (2020)
Оберемок А. М. - Система соціально-педагогічного супроводу співзалежних сімей в умовах реабілітаційних центрів для наркозалежних осіб (2020)
Приходькіна Н. О. - Гейміфікація як ефективна технологія розвитку медіаграмотності учнів: досвід США (2020)
Саган О. В. - Трансформації освітніх технологій на основі принципів цифрової дидактики, Лазарук В. Є. (2020)
Фаст О. Л. - Тенденції інноваційного розвитку докторської освіти в європейському просторі вищої освіти (2020)
Contents (2022)
Chakraborty K. - Performance Study of Lead-Free Mixed Halide Cs2TiI6 – xBrx (where x = 1 to 5) Based Perovskite Solar Cell, Kumari S. V., Arigela S. H., Choudhury M. G., Das S., Paul S. (2022)
Vu L. D. - Surface Water Quality of Selected Tributaries Flowing Through Two Districts, Ho Chi Minh City, Vietnam, Tuan M. C., Duyen D. T. M., Anh H. T. L., Thanh T., Tuong L. Q. (2022)
Pandey J. K. - Bypass Diodes to Improve Solar Panel Efficiency for Certain Module, Aharwal V. K. (2022)
Widyastuti F. K. - Performance of Nata de Bamboo and Nata de Chayote Membranes as Zinc-Carbon Battery Separators, Gista F. A., Madurani K. A., Kurniawan F. (2022)
Gohain P. P. - Transition Metal Oxide Nanoparticles for Biofuel Production, Paul S. (2022)
Suganthi K. - Low Noise Amplifier Design with Current Reuse Architecture and Pre-distortion Technique for Nanoelectronic Sensors Operating at 2.4 GHz, Venila B., Abirami M. S., Dutta R. (2022)
Elaage S. - Effect of the Investigation of Radio Channel Characterization in Terahertz Range, Ghzaoui M. El, Mrani N., Kumari S. V., Das S. (2022)
Biswas H. S. - Quantitative Relation between the Hamaker Constant and the Water Contact Angle with sp2/sp3 Ratio and Hydrogen Content in a Hydrogenated Diamond-Like Carbon Thin Film (2022)
Ardyansyah F. - Single-Walled Carbon Nanotubes (SWCNTs), Ketjen Black (KB), and Gold Nanoparticles (AuNPs) Modified Glassy Carbon Electrode for Highly Selective Dopamine Sensing, Tominaga M., Kurniawan F. (2022)
Illiya W. - Electrochemical Response of Ascorbic Acid Using Screen-Printed Carbon Electrode, Permatasari L. M., Ardyansyah F., Madurani K. A., Kurniawan F. (2022)
Vaibhavi Vaibhavi - Electronic Control Unit Based Stolen Vehicle Tracking System, Khanna S., Gupta S. K., Vakil Z., Najim M., Dwivedi R. P. (2022)
Das S. - The Hole Transport Layer Material Optimization for an Efficient Lead-Free Double Perovskite Cs2AgBiBr6 Based Solar Cell by Numerical Simulation, Choudhury M. G., Paul S. (2022)
Hamid K. - Analysis and Design of an Ultra-Wideband Non-Coherent Transceiver for UWB Pulse Radio Communications in the Terahertz Band, Ghzaoui M. El, Das S. (2022)
Singh S. - Computational Modelling of Surface Modified Carbon Nanotube for Low Temperature Fuel Cell, Giri K., Chaudhuri A., Ponda S. (2022)
Chakraborty K. - Numerical Analysis of Performance of Various ETL Materials for Cesium Titanium (IV) Single Halide Based PSCs, Kumari S. V., Arigela S. H., Choudhury M. G., Das S., Paul S. (2022)
Sur U. - Study of Distributed Generations in Voltage Sag Mitigation Using Unbalanced Load Flow, Chakraborty D., Nath D. (2022)
Mhetre H. V. - Contribution of Nanomaterials to the Development of Solar Cell Technology: A Review, Kanse Y. K. (2022)
Mishra D. - Low-Cost Sensor Node for Crack Monitoring of Out Pipes Using Non-Destructive Testing for Process Industries, Agrawal K.K., Srivastava R., Yadav P., Yadav R. S. (2022)
Anwesh Anwesh - Design and Analysis of Junctionless VTFET Device for Sensing Applications, Divakaran S., Dwivedi R. P., Singh Y., Agarwal L. (2022)
Suganthi K. - CMOS Cascode Low Noise Amplifier (CCLNA) Design for Nanosensor Applications, Malarvizhi S., Dutta R. (2022)
Permatasari L. M. - Selective Electrochemical Sensor Using Screen-Printed Carbon Electrode (SPCE) for Dopamine Detection in Neutral Condition, Madurani K. A., Kurniawan F. (2022)
Saikia D. - Latent Heat Storage System Based Mixed Mode Indirect Solar Dryer for Drying Myrobalan, Nayak P. K., Sivakumaranb N., Kondareddy R., Krishnan K. R., Dutta J. (2022)
Ghazaoui Y. - A Flower-Shaped Quad-Port Dual-Band MIMO Antenna of 29/39 GHz Millimeter-Wave for 5G Applications, Ghzaoui M. El, Bri S., Alami A. El, Kumari S. V., Das S. (2022)
Intessar K. A. - Carbon Dioxide Sensors Based on Carbon Nanotubes with and Without Catalyst, Ahmed M. S., Ebtisam K. A. (2022)
Mostefai A. - Electronic Properties of α-Al2O3 (2022)
Mostefai A. - Charge Density and Density of States (DOS) of Monoclinic ZrO2 Using Meta-GGA DFT Functional (2022)
Vijaykumar S. - Synthesis, Characterization and Evaluation of -Al2O3 Nanoparticles Prepared by Chemical Method with Variation of pH, Veerabhadrayya R. H., Sushant S. K., Shridhar N. M. (2022)
Chitour M. - A New High Order Theory for Buckling Temperature Analysis of Functionally Graded Sandwich Plates Resting on Elastic Foundations, Bouhadra A., Benguediab M., Mansouri K., Menasria A., Tounsi A. (2022)
Dewan R. - Industrial Internet of Things (IIOT) for Fire Risk Assessment Based on Electronic Sensor, Mishra P., Brajpuriya R. (2022)
Kovalenko О. V. - Dependence of Magnetic Properties of ZnO:Mn Nano-crystals on Synthesis Conditions, Vorovsky V. Yu. (2022)
Berkia A. - Influence of Mechanical and Geometric Characteristics on Thermal Buckling of Functionally Graded Sandwich Plates, Benguediab M., Bouhadra A., Mansouri K., Tounsi A., Chitour M. (2022)
Bezougly A. V. - Diffraction of E-polarized Photons on Periodic Grating of Metal Strips, Petchenko O. M., Petchenko G. О., Dulfan H. Ya. (2022)
Suchikova Y. O. - Oxidation of the n-GaAs Surface: Morphological and Kinetic Analysis, Kovachov S. S., Lazarenko A. S., Bardus I. O., Tikhovod K., Hurenko O. I., Bohdanov I. T. (2022)
Вихідні відомості (2022)
Ткаченко Л. І. - Обдарована особистість у полікультурному середовищі: проблеми адаптації (2020)
Горобець С. І. - Текстоцентричний підхід як методичний орієнтир у формуванні риторичної компетентності майбутніх учителів української мови і літератури (2020)
Ісакова Є. П. - Мовна політика в дошкільному секторі освітньої системи Сінгапуру (2020)
Григоренко Г. В. - Фізкультурно-оздоровча робота з учнями в структурі діяльності загальноосвітнього закладу, Григоренко Д. П. (2020)
Левицький О. І. - Особливості формування здорового способу життя студентів в умовах навчального закладу, Ковальчук В. В. (2020)
Малашевська І. В. - Вплив музики на формування особистості молодого покоління, Лазука М. М. (2020)
Бобир О. І. - Реалізація педагогічних умов формування художньо-естетичного світобачення майбутніх художників у процесі фахової підготовки (2020)
Боровик М. О. - Комплексне поєднання напрямів фахової підготовки з метою формування фізичної витривалості в майбутніх офіцерів поліції (2020)
Ведь Т. М. - Теоретичні засади формування трансверсальних компетентностей на сучасному етапі розвитку суспільства (2020)
Гагіна Н. В. - Навчання іноземної мови в контексті реалізації концепції неперервної освіти в Україні, Лось О. В. (2020)
Горобець Т. В. - Підготовка студентів факультету дошкільної освіти та музичного мистецтва до практики у закладах дошкільної освіти в умовах карантину, Шкоба В. А. (2020)
Калашнік М. М. - Формування акмеологічної компетенції майбутніх судноводіїв: сучасний стан розробки проблеми (2020)
Луцик Г. О. - Педагогічні умови формування готовності майбутніх психологів до роботи з підлітками, схильними до девіантної поведінки (2020)
Мороз О. Л. - Особливості професійно-мовленнєвої діяльності морських спеціалістів (2020)
Пермінова Л. А. - Формування універсальних навчальних дій студентів у системі "педагогічний коледж – заклад вищої освіти" (2020)
Подолянчук С. В. - Змістовне наповнення та особливості вивчення матеріалознавства під час підготовки бакалаврів декоративного мистецтва (2020)
Попова О. В. - Обґрунтування змісту етапів технології підготовки майбутніх учителів до педагогічної фасилітації у професійній діяльності, Цапко А. М. (2020)
Чистякова Л. О. - Сталий розвиток і екологічна освіта: проблеми впровадження в процесі підготовки вчителя трудового навчання та технологій (2020)
Крикуненко Ю. О. - Теоретичний аналіз дослідження мовленнєвих особливостей у разі аутистичних порушень у дітей дошкільного віку (2020)
Havrylenko K. M. - New challenges for distance education (2020)
Pétillon J.-M. - Experimental Evidence of Spear-thrower Usage in the Late Upper Palaeolithic (Upper Magdalenian) from the Isturitz Cave Site, Pyrénées-Atlantiques, France, Cattelain P. (2022)
Manko V. O. - Transcaucasia and Neolithic of South of Eastern Europe, Chkhatarashvili G. L. (2022)
Everill P. - Authentic and Therapeutic Engagement with the Past for Veterans at Nokalakevi, Georgia, and on Breaking Ground Heritage Projects in the UK, Murgulia N., Bennett R., Lomitashvili D., Burnell K. (2022)
Fornasier J. - Urban Planning with Divine Protection? On the Location of (Sub-)Urban Sanctuaries in Olbia Pontica in the Archaic-Classical Period, Buiskykh A. V., Kuzmishchev O. H. (2022)
Котенко В. В. - Елліністична розписна кераміка з Ольвії (2022)
Шевченко Т. М. - Теракотові вівтарики з Ольвії (2022)
Тесленко І. Б. - Кераміка середньовічного Білгорода: матеріали розкопок 1969, 1971 рр., Мироненко Л. В. (2022)
До 60-річчя Віктора Петровича Чабая (2022)
Віктору Афанасійовичу Косаківському – 60! (2022)
Божко Н. М. - Проблеми та особливості адаптації студентів-іноземців до сучасних умов освітнього простору України (2021)
Гавришко С. Г. - Особливості організації самостійних занять фізичною культурою учнів початкової школи, Мороз Ф. В. (2021)
Плотнікова К. Р. - Соціально-історичні та педагогічні передумови підготовки тренерів-викладачів із водних видів спорту в закладах вищої освіти України (друга половина ХХ – початок ХХІ століття) (2021)
Раєвська І. М. - Формування дослідницьких умінь майбутніх учителів початкової школи у процесі викладання дисципліни "Методика навчання освітньої галузі "Математика"", Саган О. В. (2021)
Русецька Н. М. - Реалізація компетентнісно-діяльнісного підходу в організації самоосвітньої діяльності студентів-агроінженерів під час вивчення навчальної дисципліни "Хімія", Демчук Л. І. (2021)
Скрипник Н. І. - Соціокультурні чинники формування комунікативно-мовленнєвої компетентності у студентів гуманітарно-педагогічного коледжу (2021)
Слуцький Я. С. - Проблемно-орієнтований напрям теоретичних досліджень соціально-педагогічного супроводу іноземних студентів (2021)
Шевчук Г. Й. - Індивідуальна освітня траєкторія студента: суть і ключові аспекти організації (2021)
Парфанович І. І. - Формування гуманного ставлення дітей до домашніх тварин в освітньому процесі навчального закладу, Парфанович А. Я. (2021)
Ревть А. Б. - Сучасні підходи до питання насильства щодо дітей в Україні, Гук О. В. (2021)
Абільтарова Е. Н. - Організаційно-педагогічні умови формування культури безпеки професійної діяльності у майбутніх інженерів з охорони праці (2021)
Duzhyk N. S. - Enhancing learning in higher education: factors and methodology (2021)
Ієвлєв О. М. - Критерії сформованості професійної мобільності майбутніх викладачів, що навчаютьсяна економічних спеціальностях, Чорна І. І. (2021)
Колісніченко А. І. - Міжнародні кваліфікаційні вимоги та стандарти підготовки вчителів іноземних мов у європейському освітньому просторі (2021)
Перова С. В. - Підготовка викладачів перекладу як педагогічна проблема (2021)
Сваричевська А. П. - Гуманітарна підготовка майбутніх офіцерів у контексті модернізаційних перетворень вищої військової школи (2021)
Нагрибельна І. А. - Інновація "Фішбоун" у процесі формування академічної доброчесності майбутніх фахівців морської галузі, Нагрибельний Я. А. (2021)
Pavlov A. A. - Construction of a multivariate polynomial given by a redundant description in stochastic and deterministic formulations using an active experiment, Holovchenko M. N., Drozd V. V. (2022)
Раскін Л. Г. - Оптимізація розподілу ресурсу в умовах нечітких вихідних даних, Сухомлин Л. В. (2022)
Куценко О. С. - Ідентифікація лінійних динамічних систем у середовищі поліноміальних сигналів, Безменов М. І. (2022)
Нікуліна О. М. - Розробка нелінійної моделі парогенератора АЕС для інформаційної технології оптимізації управління, Северин В. П., Бубнов А. І., Кондратов О. М. (2022)
Євсеєнко О. М. - Синтез системи виміру параметрів повітря у приміщеннях торговельного центру (2022)
Двухглавов Д. Е. - Формалізація процесу підготовки плану навчального навантаження викладачів кафедри закладу вищої освіти, Безменов М. І., Шматко О. В., Двухглавова А. С., Корховий Д. С., Черкун М. В. (2022)
Шевченко С. В. - Про концепцію векторної оптимізації в задачах багатокритеріального вибору (2022)
Галуза О. А. - Модель на основі шаблонів для короткострокового прогнозування кількості транзакцій у роздрібних магазинах одягу, Костюк О. В., Нікульченко А. О., Ахієзер О. Б., Асландуков М. О. (2022)
Orekhov S. V. - Problem of classification of semantic kernels of web resource, Malyhon H. V., Stratiienko N. K. (2022)
Kopp A. M. - A software solution to work with a database of business process models and analyze their structural measures, Orlovskyi D. L., Liutenko I. V. (2022)
Kopp A. M. - The approach and the software tool to calculate semantic quality measures of business process models, Orlovskyi D. L. (2022)
Мельников О. Ю. - Дослідження впливу якості засвоєння попереднього матеріалу на успішність здобувачів освіти з окремої дисципліни, Гітіс В. Б. (2022)
Golian N. V. - Black and white-box unit testing for web applications, Golian V. V., Afanasieva I. V. (2022)
Чалий С. Ф. - Реляційно-темпоральна модель набору сутностей предметної області для процесу формування рішення в інтелектуальній інформаційній системі, Лещинський В. О., Лещинська І. О. (2022)
Пиріков О. В. - Геоінформаційний системний підхід до аналізу впливу збройних конфліктів на екологічний стан навколишнього природного середовища, Чумаченко С. Н., Яковлєв Є. О. (2022)
Мітрясова О. П. - Оцінювання екологічного стану водного об’єкта за гідрохімічними показниками, Погребенник В. Д., Шибанова А. М., Джумеля Е. А. (2022)
Савченко А. М. - Імплементація європейських норм зеленого будівництва в будівельну галузь України, Ткаченко Т. М. (2022)
Кравець В. А. - Розробка технології утилізації твердих відходів у коксових печах, Міхєєнко В. М. (2022)
Желновач Г. М. - Системний підхід до реалізації процедури стратегічної екологічної оцінки розвитку автотранспортного комплексу регіону, Внукова Н. В. (2022)
Жуковський В. В. - Застосування методу аналізу ієрархій для оцінки Західного регіону України з метою розвитку органічного землекористування, Сидор А. І., Шпак Г. М., Шатний С. В. (2022)
Вертегел С. Г. - Розробка методики створення і оновлення картографічної основи з використанням космічних знімків від супутників "SUPER VIEW-1", Вишняков В. Ю., Гуреля В. В., Сластін С. О., Піскун О. М., Харченко С. П., Мороз В. С. (2022)
Герасимов О. І. - Розповсюдження плоскої хвилі в неоднорідному одновимірному силовому ланцюжку: ефект прозорості, Сідлецька Л. М. (2022)
Шундель О. І. - Створення системи комплексного моніторингу стану водного середовища Чорного моря шляхом його математичного моделювання, Федосеєнков С. Г. (2022)
Слушний О. М. - Освітня інноватика як зв’язок теорії і практики освітньої діяльності (2021)
Таможська І. В. - Ґенеза підготовки науково-педагогічних кадрів засобом приват-доцентури в університетах України (друга половина ХІХ – початок ХХ століття): методологічні основи наукового пошуку (2021)
Кушнір І. М. - Від текстоцентризму до дискурсоцентризму в навчанні української мови як іноземної (2021)
Фоміна І. С. - Психолого-педагогічні особливості ефективного навчання (2021)
Пермінова Л. А. - Перспективи виробничої (педагогічної) практики здобувачів вищої освіти, Юркова Т. Ф. (2021)
Сєрих Л. В. - Вектори взаємодії закладів освіти в естетичному вихованні підлітків (2021)
Андрієвський Б. М. - Організаційно-педагогічні умови розвитку професійної майстерності викладача (2021)
Бурак В. Г. - Методична система професійної підготовки майбутніх фахівців готельно-ресторанної справи (2021)
Лобода О. Є. - Проєктні технології навчання в процесі розвитку інтелектуально-творчих здібностей майбутніх педагогів-музикантів (2021)
Писларь О. О. - Підготовка та перепідготовка менеджерів освітньої галузі в Польщі (2021)
Трофімчук Н. В. - Компонентна структура екологічної культури студентів економіко-гуманітарних коледжів (2021)
Batryn N. V. - Use of online role-play/case-study method in students’ leadership skills development, Verhun L. I. (2021)
Кузьменко Ю. О. - Аналіз досвіду розвитку діагностичної компетентності викладачів іноземних мов у системі військової освіти, Ковальчук Т. С. (2021)
Лещій Н. П. - Вплив фізкультурно-оздоровчої програми на соматичне здоров’я дітей середнього шкільного віку зі складними порушеннями розвитку в навчально-реабілітаційному центрі (2021)
Uvarova T. Yu. - Application of distance learning tools in teaching Ukrainian language as a foreign for students of non-philological specialties (2021)
Рецензія на рукопис посібника "Бути чесним у навчанні й науці" автор – Сергій Омельчук (Херсон, 2021) (2021)
Баніт О. - Використання smm-технологій у сфері готельно-ресторанного бізнесу (2022)
Вуйченко М. - Роль процесно-орієнтованого менеджменту в організації бізнес-планування виробництва аграрних підприємств в сучасних умовах (2022)
Баніт О. - Корпоративна культура підприємства в умовах пандемії (2022)
Горященко Ю. - Оцінка модернізаційного потенціалу підприємництва на основі динамічних показників доданої вартості високотехнологічної продукції (2022)
Грабчук І. - Оцінка ефективності державної політики протидії фінансуванню тероризму, Грабчук О. (2022)
Замула І. - Торгівля квотами на викиди парникових газів: обліковий підхіді, Кірейцева Г., Травін В., Берляк Г., Палій О. (2022)
Ковпака А. - Особливості використання ERP- і CRM- систем для автоматизації управління підприємством, Саух І., Павлова С. (2022)
Лайчук С. - Екологія та охорона навколишнього середовища як об’єкти звітності: сучасний стан та підходи до удосконалення, Поліщук І., Єлісєєв В., Мостіпака І. (2022)
Loskorikh G. - Risks of relocation of it industry enterprises (on the example of Transcarpathian region), Perchi O. (2022)
Мороз Ю. - Внутрішні стейкхолдери та їх роль в забезпеченні самодостатнього розвитку державних лісогосподарських підприємств, Пиршін М. (2022)
Ніколайчук Т. - Об’єкти природно-заповідного фонду України, як складові комплексної реабілітаційної терапії післявоєнного стану (2022)
Олексенко Л. - Роль інновацій в сталому розвитку національної інноваційної системи (2022)
Суліменко Л. - Обліково-аналітичне забезпечення управління виробництвом на підприємствах плодоовочевої консервної промисловості україни, Вітер С. (2022)
Фостолович В. - Digital-технології як сучасні інструменти системи управління у підприємствах індустрії гостинності (2022)
Жукова Ю. В. - Медіакомпетентність сучасного педагога як умова ефективної англомовної взаємодії, Котило А. О. (2021)
Омельчук С. А. - Трансформація структури сучасного уроку української мови в умовах дистанційного навчання, Степанова М. О. (2021)
Гевко О. І. - Педагогічні аспекти формування творчих здібностей у старших дошкільників в умовах закладу дошкільної освіти, Савченко Л. Л. (2021)
Чжоу Мінь - Обґрунтування авторської методики виховання естетичного смаку в майбутніх музично-педагогічних працівників засобами вокальної майстерності (2021)
Алексєєнко-Лемовська Л. В. - Методи дослідження розвитку науково-методичної компетентності майбутніх туризмологів, Каптюров А. А. (2021)
Ігнатенко Г. В. - Шляхи формування професійної компетентності майбутніх майстрів виробничого навчання транспортного профілю, Майстренко Н. М. (2021)
Пилипчук І. С. - Застосування дедуктивного методу та імітаційного навчання в підготовці майбутнього лікаря (2021)
Сорокотяга І. О. - Організаційно-педагогічні умови формування професійної компетентності майбутніх менеджерів у галузі морського та річкового транспорту (2021)
Чупахіна С. В. - Особистісно-професійний розвиток педагогів закладів дошкільної освіти в умовах модернізації, Круль Л. М., Кирста Н. Р. (2021)
Бадіца М. В. - Математична підготовка дітей до школи засобами ейдетики, Оторвіна Т. Ю. (2021)
Бондаренко І. Д. - Розмежування злочину, передбаченого ст. 361-2 КК України, із суміжними складами злочинів (2020)
Герман Л. В. - Психологічні аспекти підготовки фахівців безпекового сектору до інформаційно-аналітичної діяльності, Андрусишин Ю. І. (2020)
Рижов І. М. - Соціально-інформаційні технології в контексті перспективних можливостей Служби безпеки України щодо запобігання кризовим явищам соціального характеру та протидії тероризму (2020)
Ткачов І. В. - Інформаційна складова терористичної загрози: правове закріплення в Україні (2020)
Ткачук Н. І. - Аналітична складова в інституційному забезпеченні оцінки ризиків і загроз національній безпеці України (2020)
Ткачук Т. Ю. - Інформаційне суспільство в концепції інформаційної безпеки (2020)
Чеховська М. М. - Гібридна війна Російської Федерації проти України у вимірі загроз державній гендерній політиці, Гребенюк В. М., Уфімцева О. С. (2020)
Гуз А. М. - Охорона інформації з обмеженим доступом НАТО та України в 90-х роках ХХ – на початку ХХІ століття (2020)
Іванова Н. Г. - Захист від негативних інформаційно-психологічних впливів в умовах гібридної війни, Андрусишин Ю. І., Паливода О. О. (2020)
Касперський І. П. - Проблеми правової регламентації змісту службової інформації в Україні (2020)
Морозова Т. Р. - Суб’єктність як передумова якісного розвитку української поліграфології, Морозов О. М. (2020)
Остроухов В. В. - Соціально орієнтовані та загальнодоступні ресурси мережі "Інтернет" в інформаційній війні проти України, Присяжнюк М. М. (2020)
Котов Б. І. - Математична модель теплонасосної системи охолодження матеріалу після сушіння і термообробки, Калініченко Р. А., Панцир Ю. І., Герасимчук І. Д., Грищенко В. О. (2021)
Васильковська К. В. - Технічне забезпечення ін’єкційного зрошення овочевих культур, Ковальов М. М., Андрієнко О. О. (2021)
Котов Б. І. - Теоретичні дослідження руху компонентів зернового матеріалу із штучно сформованим розподілом швидкості повітря в поперечному перетині каналу, Степаненко С. П. (2021)
Заєць М. Л. - Результати дослідження впливу рівномірності розподілу пожнивних решток на глибину сівби та урожайність сільськогосподарських культур (2021)
Головльов В. А. - Експериментальні дослідження робочого процесу пневмотранспортера обчісаного вороху, Леженкін О. М. (2021)
Ковальчук Ю. О. - Лазерно-плазмове зміцнення попередньо термооброблених деталей автомобільного транспорту в АПК, Лісовий І. О. (2021)
Шейченко В. О. - Дослідження умов різання стебел із ковзанням, Дудніков І. А., Шевчук В. В., Шевчук В. Г. (2021)
Сало В. М. - Вплив параметрів барабана для подрібнення рослинних решток на надійність протікання технологічного процесу, Лещенко С. М., Богатирьов Д. В. (2021)
Шейченко В. О. - Дослідження впливу схеми розташування ножів котка-подрібнювача на показники якості подрібнення стебел соняшнику, Черновол М. І., Вольський В. А., Коцюбанський Р. В. (2021)
Ерхан Ф. М. - Оценка влияния несимметричных режимов на показатели надежности распределительных систем, Войнеско Д. А. (2021)
Лузан П. Г. - Теоретичні аспекти розділення зерна на решеті інерційно-гравітаційного сепаратора, Кісільов Р. В., Лузан О. Р., Кислун О. А. (2021)
Васильковський О. М. - Обґрунтування конструктивної схеми пневморешітного сепаратора зерна, Лещенко С. М., Нестеренко О. В., Петренко Д. І., Якименко С. М. (2021)
Нестеренко О. В. - Оцінка рівномірності розподілу та засміченості зерна при його багаторівневому введенні в пневмосепаруючий канал, Лещенко С. М., Васильковський О. М., Петренко Д. І. (2021)
Черновол М. І. - Моделювання процесу однозернового дозування вакуумним пневмомеханічним висівним апаратом, Свірень М. О., Амосов В. В. (2021)
Рутковський А. В. - Фрактографічний аналіз іонноазотованих зразків з алюмінієвих поршнів двигунів сільськогосподарської техніки, Маркович С. І., Михайлюта С. С. (2021)
Ошовський В. Я. - Аналіз неізотермічних процесів в дегазаторах ресорбційних холодильних машин (2021)
Малай Л. Г. - Внедорожное транспортное средство на базе импульсно-фрикционного движителя, Попеску В. С., Попескул А., Валуца Я. В. (2021)
Боков В. М. - Витягування циліндричних деталей із не суцільного матеріалу, Сіса О. Ф., Павленко І. І. (2021)
Кулєшков Ю. В. - Підвищення довговічності турбокомпресора в внаслідок ремонтного впливу, Черновол М. І., Красота М. В., Руденко Т. В., Солових Є. К., Осін Р. А. (2021)
Аветісян В. К. - Аналіз якості структуроутворення виливків корпусних деталей з сірого чавуну, Колпаченко Н. М., Маніло В. Л., Ащаулов Д. П., Сайчук О. В., Біловод О. І., Скоряк Ю. Б. (2021)
Студент М. М. - Зносостійкість оксидних шарів сформованих методом твердого анодування (hard anodic coatings) при зміцненні деталей агропромислової техніки, Маркович С. І., Гвоздецький В. М., Задорожна Х. Р., Ковальчук І. С., Дзьоба Ю. В. (2021)
Минайленко Р. М. - Огляд методів балансування навантаження в хмарних системах, Резніченко В. А., Конопліцька-Слободенюк О. К., Поліщук Л. І. (2021)
Смірнов В. В. - Бездротова локальна мережа класу Smart Home на базі модулів сплітерів-репітерів, Смірнова Н. В., Пархоменко Ю. М. (2021)
Кондратець В. О. - Система автоматичного регулювання співвідношення тверде/рідке в млинах з циркулюючим навантаженням, Сербул О. М., Дідик О. К., Мацуй А. М. (2021)
Осадчий С. І. - Метод синтезу оптимального багатовимірного фільтру для виділення регулярного сигналу на фоні випадкових перешкод, Дідик О. К., Сербул О. М., Каліч В. М. (2021)
Мелешко Є. В. - Метод шифрування трафіку квадрокоптерів через аналоговий тракт впродовж моніторингу сільськогосподарських наземних об’єктів, Майданик О. О., Собінов О. Г., Минайленко Р. М. (2021)
Дрєєв О. М. - Аналіз комп'ютерних систем візуалізації з метою алгоритмізації обґрунтування щодо їх використання, Железняк Б. Ю. (2021)
Вихрущ А. В. - Система цінностей молоді в контексті особистісної парадигми, Христенко О. М. (2022)
Волосовець А. О. - Використання майстер-класів у навчальному процесі на кафедрі медицини невідкладних станів, Зозуля І. С., Іващенко О. В., Вербицький І. В., Крамарева О. Г., Бойко А. В. (2022)
Дубина С. О. - Використаня робочих зошитів як засіб оптимізації освітнього процесу на кафедрі анатомії людини за умов дистанційного навчання, Хапченкова Д. С., Бондаренко С. В., Федорова І. О. (2022)
Іванченко О. З. - Оцінювання сучасних форм лекцій студентами першого курсу медичного університету, Мельнікова О. З., Міхіна І. І. (2022)
Кучин Ю. Л. - Основні принципи організації дистанційного навчання медиків, Лимар Л. В. (2022)
Маврутенков В. В. - Онлайн-консультація пацієнтів як інструмент відпрацювання практичних навичок зі студентами на кафедрі інфекційних хвороб під час дистанційного навчання, Литвин К. Ю., Ревенко Г. О. (2022)
Волосовець О. П. - Модель екзаменаційної педіатричної станції "Початкова та реанімаційна допомога новонародженій дитині" як компоненти об’єктивного структурованого практичного (клінічного) іспиту здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальністю 222 "Медицина" галузі знань 22 "Охорона здоров’я", Кривопустов С. П., Починок Т. В., Логінова І. О., Шевцова Т. І., Слюсар Н. А., Корх Л. М. (2022)
Олійник Н. Я. - Підготовка студентів-іноземців до професійного спілкування (на прикладі комунікації акушера-гінеколога з пацієнткою) (2022)
Тишковець М. П. - Професійне спілкування лікаря з пацієнтом у кардіологічному відділенні: методичні рекомендації для опанування теми англомовними здобувачами вищої медичної освіти (2022)
Kotsyuba R. B. - Experimental study of computer-oriented methodology of foreign language communicative development of future medical professionals, Fedchyshyn N. O., Humenna I. R. (2022)
Бойчук А. В. - Якісна підготовка лікарів-інтернів і курсантів на кафедрі акушерства та гінекології фпо – вимога сучасності, Шадріна В. С., Хлібовська О. І. (2022)
Волосовець О. П. - Проблемні питання запровадження якісного безперервного професійного розвитку лікарів, Уліщенко В. В., Каруліна Ю. В., Ємець О. В., Волосовець Т. М., Кривопустов С. П., Кузьменко А. Я., Дікова І. Г., Грищенко Н. В., Хоменко В. Є., Дзюба О. Л., Ковальчук О. Л., Салтанова С. Д. (2022)
Марущак М. І. - Оцінка ефективності підготовки докторів філософії з медсестринства: результати анкетування стейкхолдерів, Синенко М. Ю. (2022)
Проніна О. М. - Сучасні технології в професійній підготовці лікарів-інтернів, Білаш С. М., Кобеняк М. М. (2022)
Bilavych І. V. - Development of informal ukrainian public medical education in Galicia (late XIX – 30s of the XX century), Bilavych H. V., Savchuk B. P., Klishch H. I. (2022)
Рецензія на монографію (2022)
Sokolova K. V. - Directed search for diuretics among 6-substituted pteridine-2,4,7(1H,3H,8H)-triones, Stavytskyi V. V., Kovalenko S. I., Podpletnya O. A. (2022)
Матвєєнко Л. М. - Мінеральна щільність та хімічний склад нижньощелепних кісток щурів в експериментальних моделях генералізованого пародонтиту (2022)
Kopylchuk H. P. - Blood erythrocyte indices in rats under conditions of acetaminophen-induced toxic injury against the background of alimentary protein deficiency, Nykolaichuk I. M. (2022)
Мартовлос (Годована) О. І. - Плейотропні ефекти статинів при лікуванні генералізованого пародонтиту в пацієнтів з ішемічною хворобою серця: клінічні та експериментальні дослідження (огляд літератури), Скибчик О. В., Соломенчук Т. М. (2022)
Erhard N. M. - Assessing survival and prescription of injury establishment in forensic medical practice (literature review), Biliakov A. M., Volobuiev O. E. (2022)
Krishtafor D. A. - Respiratory support in severe traumatic brain injury (literature review), Klygunenko O. M., Kravets O. V., Yekhalov V. V., Krishtafor A. A. (2022)
Залигіна Є. В. - Актуальність дослідження фармакологічних властивостей шавлії лікарської (Salvia officinalis) (огляд літератури) (2022)
Конопкіна Л. І. - Вентиляційна функція легень в осіб, які перенесли пневмонію на тлі коронавірусної хвороби (COVID-19): діагностична значущість показників, Ботвінікова Л. А., Бєлослудцева К. О., Щудро О. О. (2022)
Чунь Лю - Доплерографічна та клінічна характеристика цефалгій у пацієнтів з артеріальною гіпертензією при інтервальному харчуванні, Погорєлов О. В., Бараненко О. М. (2022)
Курята О. В. - Кальцифікація структур серця в пацієнтів з підозрою на ішемічну хворобу серця залежно від функції нирок, Караванська І. Л., Семенов В. В., Нікутова А. М. (2022)
Vitomsky V. V. - Specifics of using thoracic bandage after cardiac surgery via sternotomy and its impact on reducing pain during therapeutic exercises, Vitomska M. V., Lazarieva O. B. (2022)
Babkina T. M. - The effect of yoga practice on lipid profiles in patients with chronic heart failure, Smyrnova G. S., Mykhailenko L. A., Kozarenko T. M., Globa M. V., Kundina V. V. (2022)
Seyed Mohammad Nasirodin Tabatabaei - Adding dexamethasone to intrathecal bupivacaine 0.5%; comparing the anesthetic ability with bupivacaine 0.5% alone among cesarean section patients, Alireza Rahat-Dahmarde, Jamshid Ordoni Avval, Hossein Ali Khazaie (2022)
Sharun A. I. - Clinical-psychopathological and psychometric features of maladaptive disorders which are a characteristic of students who have experienced psycho-emotional stress, Yuryeva L. M. (2022)
Kutovyi O. B. - Experience of pancreaticodigestive anastomosis performing in pancreaticoduodenectomy, Denysova K. O. (2022)
Orynchak V. A. - Long-term results of pathogenetically-grounded methods of treatment of patients with postthrombotic syndrome of the lower extremities according to three-year follow-up, Gudz O. I. (2022)
Sklyar T. V. - Monitoring of Enterobacteria strains with producing β-lactamases in males with infectious-inflammatory diseases of urogenital tract, Lavrentievа K. V., Kurahina N. V., Lykholat T. Yu., Papiashvili M. G., Lykholat O. A., Stepanskyi D. O. (2022)
Lytvynenko M. V. - Triple-negative transformation of the endometrium, cervix and mammary gland on the background of immunodeficiency, Gargin V. V. (2022)
Zelinka-Khobzey М. М. - Severity of endothelial dysfunction manifestations in response tо thеrареutіс аnd рrорhylасtіс соmрlеx аіmеd аt рrеvеntіng рrеесlаmрsіа іn wоmеn wіth соnсоmіtаnt оbеsіty, Tarasenko К. V. (2022)
Лядова Т. І. - Клінічний перебіг герпесвірусних захворювань шкіри на тлі ВІЛ, Дорош Д. М., Волобуєва О. В., Попов М. М., Мартиненко О. В., Кадигроб І. В., Сорокіна О. Г. (2022)
Боднарук Н. І. - Взаємозв’язок захворюваності на карієс тимчасових зубів із патологією опорно-рухового апарату в дітей дошкільного віку з урахуванням біохімічних маркерів метаболізму сполучної тканини, Смоляр Н. І., Чухрай Н. Л., Машкаринець О. О., Ган І. В. (2022)
Ковач І. В. - Оптимізація хірургічного лікування перелому нижньої щелепи в дітей у змінному прикусі, Зуб Г. Е., Крячкова Л. В., Кучеренко О. М., Хотімська Ю. В., Лавренюк Я. В., Влад М. І. (2022)
Gadzhula N. G. - Optimization of prevention of dental diseases in pregnant women, Cherepakha O. L. (2022)
Lototska O. V. - Sanitary and hygienic characteristics of potassium stearate as a source of anthropogenic pollution of water reservoirs, Krytska H. A., Kucher S. V. (2022)
Хоменко І. М. - Стратегія розвитку системи громадського здоров’я України в руслі сучасних змін у суспільстві, Івахно О. П., Першегуба Я. В., Закладна Н. В. (2022)
Tomashevska Yu. O. - Study of the seasonal dynamics tendencies of sales of substitution therapy medications for dry-eye syndrome treatment in Ukraine, Kryvoviaz O. V., Makarenko O. V., Koval V. M. (2022)
Jose Maria Pereira de Godoy - Lymphatic therapy by Godoy method in the treatment of dyspnea after COVID- 19: case report, Livia Maria Pereira de Godoy (2022)
Лєсний В. В. - Особливості діагностики атипового перебігу перфоративної дуоденальної виразки (клінічний випадок), Філоненко В. О., Лєсна А. С. (2022)
Юрій М. Ф. - Президентські вибори як дзеркало постмодерну (2021)
Бурдяк В. І. - Політичний процес у Болгарії: невдала коаліціада та треті впродовж року вибори до парламенту (2021)
Федорчак Т. П. - Зростання популярності антисистемних (нетрадиційних) партій у Чехії (2021)
П’ятничук Т. І. - США та друга Річ Посполита в 1918-1921 рр.: особливості міждержавних взаємин (2021)
Козачук О. О. - Стійкість ЄС в регіоні Східного партнерства vs гібридна агресія Росії, Васілеску Грігоре (2021)
Базюр Гжегож - Білорусько-російський військовий союз у контексті геостратегічного значення Білорусі для Росії як шляху на захід та її ролі у досягненні її геополітичних цілей, частина 1 (2021)
Стецюк М. М. - Позиція ФРН щодо "Північного потоку-2" в контексті енергетичної безпеки ЄС (2021)
Карпо К. В. - Геополітичне позиціонування Азербайджану як чинник моделювання політичної участі громадян країни (2021)
Миндреску Ю. О. - Антикорупційна політика Румунії: результати, перспективи та досвід для України (2021)
Антонюк Д. І. - Проблеми та перспективи діяльності журналістів-розслідувачів в контексті протидії корупції у сучасній Україні (2021)
Конет А. В. - Технології маніпулювання у процесі президентських виборів-99 в Україні (2021)
Лаврук І. М. - Випадки виборчого абсентеїзму на українськомуу прикордонні, виклик виборчій моделі у східноєвропейському демократичному режимі (2021)
Клим Р. Д. - Теоретико-методологічні особливості європеїзації та неоінституціоналізму (2021)
Ротар Н. Ю. - Особливості реалізації політики декомунізації символічного простору в локальних макроспільнотах України (2021)
Запорожець О. Ю. - Операції впливу: концептуальний вимір (2021)
Звоздецька О. Я. - Протидія дезінформації в Європейському Союзі: правовий аспект (2021)
Єрьомін М. М. - Несподівані перехрестя міжнародної політичної комунікації:вплив та інсайти універсальних кодів медіа на прикладах подкастів, коміксів та нового медіа (2021)
Огуй О. Д. - Християнська колірна символіка дорогоцінних каменів у середньовіччі в контексті нової концепції символа як синергійного лінгвокультурного гіперзнака, Івасюк О. Я., Івасюк Г. О. (2021)
Фісанов В. П. - Україна-Канада: віхи співробітництва у глобальному світі Рец. на: Макар В. Двосторонні відносини України та Канади: формування, розвиток, перспективи динаміки. Чернівці: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2020. 496 с., Макух-Федоркова І. І. (2021)
Осадца І. С. - Мислити як стратег Рец. на: Румельт Річард. Гарна стратегія. Погана стратегія / пер. з англ. Т. Мухамедшина. – Харків : Вид-во "Ранок" : Фабула, 2019. – 324 с. (2021)
Білоскурська О. В. - Нормативно-правове регулювання обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина в умовах воєнного стану в Україні, Федорчук М. Д. (2022)
Боярський О. О. - До питання про стан повсякденності та його вплив на формування людини в умовах місцевого самоврядування (2022)
Ільєва Н. В. - Перспективи надання нотаріусами функцій медіації в Україні, Мадей Д. А. (2022)
Баламуш М. А. - Політична служба в органах виконавчої влади (адміністративно-правовий аналіз), Миколенко О. М. (2022)
Веселов М. Ю. - Проблеми здійснення примусового відчуження транспортних засобів за правопорушення, пов’язані з керуванням у стані сп’яніння в умовах правового режиму воєнного стану, Маслянко С. В. (2022)
Миколенко О. І. - Термінологічний аналіз положень Закону України "Про адміністративну процедуру" (2022)
Дяченко С. В. - Експерт з питань права в господарському судовому процесі, Корнійчук С. Л. (2022)
Дяченко С. В. - Проблеми електронного доказування у господарському процесі: аналіз судової практики, Савенок К. О. (2022)
Лисько Т. Д. - Кримінальна відповідальність за зґвалтування: аналіз судової практики, Осадча І. А. (2022)
Орловський Б. М. - Втягнення неповнолітніх у протиправну діяльність та використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом: кримінально-правовий дуалізм, Павлова Т. О. (2022)
Нестор О. Ю. - Управлінські активи як чинник розвитку територіальної громади (2021)
Жеребило І. В. - Публічні фінанси в постулатах економічних шкіл: генезис теорій, Возняк Г. В. (2021)
Журавель Ю. В. - Аналіз розвитку сфери освіти в Україні в контексті доступності та безоплатності освітніх послуг (2021)
Полякова Ю. В. - Фінансове забезпечення технологічного та інноваційного розвитку: світові та загальноукраїнські тенденції, Шайда О. Є. (2021)
Солдак М. О. - Промислові екосистеми світу: оцінка екологічності розвитку (2021)
Іщук С. О. - Тенденції та особливості розвитку економіки регіонів України (2022)
Патицька Х. О. - Соціальний капітал як чинник сталого розвитку територіальних громад: поведінковий аспект (2022)
Бєляєва С. С. - Сучасні тенденції забезпечення якісним харчуванням активних туристів, Старинець О. А., Герман І. В. (2022)
Куліш І. М. - Особливості поводження з медичними відходами, Капленко Г. В. (2022)
Журавель Ю. В. - Конкурентні переваги закладів освіти України у глобальному мобільному просторі, Григорук І. І. (2022)
Ліпич Л. Г. - Вплив Хартії різноманітності на формування організаційної культури, Хілуха О. А., Кушнір М. А., Волинець І. Г. (2022)
Кузнецова Н. Б. - Конкурентоспроможність талантів України у світових рейтингах (2022)
Майстренко О. С. - Сутність і принципи формування облікової ставки центрального банку (2022)
Akyel T. - Estimates for λ-spirallike function of complex order on the boundary (2022)
Грищук С. В. - Моногенні функції зі значеннями у комутативних комплексних алгебрах другого рангу з одиницею та узагальнене бігармонічне рівняння з подвійною характеристикою (2022)
Deniz E. - Univalence criteria and quasiconformal extension of a general integral operator, Kanas S., Orhan H. (2022)
Загороднюк С. М. - Про ортогональність часткових сум узагальнених гіпергеометричних рядів (2022)
Kalybay A. - Oscillation and nonoscillation criteria for a half-linear difference equation of the second order and extended discrete Hardy inequality, Karatayeva D. (2022)
Літовченко В. А. - Класичні розв’язки рівняння локальних флуктуацій гравітаційних полів Рісса та їхні властивості (2022)
Mahboobi M. - Volterra-type operator on the subclasses of univalent functions (2022)
Mecheri S. - Fuglede–Putnam type theorems for extension of M-hyponormal operators, Prasad T. (2022)
Мохонько А. А. - Про мероморфні розв’язки систем лінійних диференціальних рівнянь з мероморфними коефіцієнтами, Мохонько А. З. (2022)
Пагіря М. М. - Про нулі многочленів чисельника і знаменника ланцюгового дробу Тіле (2022)
Seoudy T. M. - Some subclasses of univalent functions associated with k-Ruscheweyh derivative operator (2022)
Олександр Миколайович Шарковський (до 85-річчя від дня народження) (2022)
Miezaki T. - A construction of spherical 3-designs (2022)
Возняк Г. В. - Підприємницькі активи територіальних громад: теоретико-концептуальні аспекти управління (2022)
Мельник М. І. - Виокремлення глобалізаційних чинників соціально-економічного розвитку: концепт ендогенізації, Залуцький І. Р. (2022)
Семів Л. К. - Соціальна вразливість населення України: концептуально-просторове моделювання, Мульска О. П. (2022)
Журавель Ю. В. - Адміністративні механізми забезпечення конкурентоспроможності закладів освіти України, Коцко О. А., Лазоренко Т. В. (2022)
Сторонянська І. З. - Бюджетні чинники економічного зростання регіонів в умовах поширення пандемії COVID-19, Беновська Л. Я. (2022)
Іщук С. О. - Методичний підхід до комплексного оцінювання функціонування промислового сектору економіки на мезорівні, Созанський Л. Й. (2022)
Ангелко І. В. - Роль маркетингу в розвитку сфери послуг в Україні, Бондаренко В. М., Коваль О. Д. (2022)
Войтенко О. А. - Зарубіжний досвід регулювання споживчих ринків в умовах соціально-економічної кризи, спричиненої пандемією COVID-19, Попадинець Н. М. (2022)
Про журнал "Регіональна економіка" (2022)
Правила для авторів (2022)
Drahomyretska N. M. - Оrganizational and legal context of the Government of Ukraine’s activity on sustainable development, Romanenko Ye. O., Chukut S. A. (2021)
Іванова В. М. - Роль Балто-Чорноморського союзу у системі забезпечення зовнішньоекономічної безпеки України (2021)
Андрєєва Я. Ф. - Дослідження схильності учнів до виявів девіантної поведінки, Собкова С. І. (2021)
Arshava I. F. - Pecularities of professional burnout manifestation among policemen in the aspect of personality psychological specific, Baratynska A. V. (2021)
Блінов О. А. - Нормативно-правове забезпечення та удосконалення фінансування психологічної реабілітації комбатантів, Сластьоненко О. О. (2021)
Михальчук Ю. О. - Стимулювання просоціальної активності здобувачів: практика реалізації у ЗВО (2021)
Overchuk V. A. - Individual-psychological features of jury Ukrainian courts (2021)
Сахарова К. О. - Реадаптація дітей, що опинилися у складних життєвих обставинах, Липовська Н. А. (2021)
Ситнік С. В. - Довіра до людей та її прояв у міжособистісній взаємодії, Пивоварчик І. М. (2021)
Улунова Г. Є. - Ґендерні особливості управлінсько-координаційного компонента культури професійного спілкування державних службовців, Ніколаєнко С. О. (2021)
Федорков О. М. - Психологічні концепції дослідження особливостей політичної конфліктності молоді (2021)
Халік О. О. - Взаємозв’язок загальної та рольової самооцінки жінок, їх вплив на стосунки в сімейній системі, Косяк Т. С. (2021)
Міщук І. В. - Теоретико-правові аспекти поняття "фіктивний шлюб", Соломко С. С. (2021)
Нікітіна-Дудікова Г. Ю. - Структура особи потерпілої дитини як елементу криміналістичної характеристики у злочинах проти статевої свободи та статевої недоторканості (2021)
Самілик Л. О. - Судовий захист цивільних прав у соціальній державі. Судова практика, Головченко С. В. (2021)
Хоміч Ю. Г. - Правоохоронна функція сучасної демократичної держави: публічно-управлінський аспект (2021)
Юхно І. В. - Трансформація системи публічного управління в контексті змін до Конституції України: постановка завдання наукового дослідження (2021)
Лахижа М. І. - Теоретичні питання управління сталим (збалансованим, тривалим, відповідальним) розвитком у дослідженнях польських науковців (2021)
Хоміч Ю. Г. - Особливості функціонального спрямування діяльності правоохоронних органів у системі публічного управління (2021)
Юхно І. В. - Стабільність публічно-управлінської діяльності: конституційно-правовий зміст (2021)
Drahomyretska N. M. - Problems of interpretation "sustainable development" in public administration of Ukraine: concepts, translation, communication, Romanenko Ye. O., Chukut S. A., Sazykina T. P. (2021)
Кострубіцька А. В. - Упровадження політики ревіталізації міст в Україні, Лук’янов О. П. (2021)
Чала Н. Д. - Механізми державного стимулювання розвитку відновлюваної енергетики в Україні, Китаєв А. С., Андросов Є. В. (2021)
Багрім О. А. - Сучасний стан формування потенціалу державної служби України в умовах аксіологічного транзиту: проблеми та перспективи (2021)
Качан Я. В. - Професіоналізація публічних службовців у сучасних умовах державотворення (2021)
Годлевська В. Ю. - Кібербезпека: державне управління у сфері національної безпеки Іспанії, Кононенко В. В. (2021)
Астахов Д. В. - Соціально-психологічний тренінг як метод оптимізації професійної групової взаємодії в командах фахівців ІКТ-сфери (2021)
Білозерська С. І. - Ціннісні орієнтації як складник професійного іміджу майбутнього педагога (2021)
Бурлачук Л. Ф. - Методологічні підходи визначення розладів аутистичного спектра в історичному контексті та на сучасному етапі, Лисенко І. П., Завязкіна Н. В. (2021)
Казакова Є. С. - Особливості копінг-стратегій у людей із різним ставленням до вірусу COVID-19 (2021)
Лисенкова І. П. - Психологічний тренінг як засіб підготовки молоді до шлюбно-сімейних відносин, Пустовойтенко В. А. (2021)
Сахарова К. О. - Форми психологічного насильства в організаційному середовищі, Чередніченко О. М., Липовська Н. А. (2021)
Гусь А. В. - До питання цифровізації договірного права (2021)
Пилипенко П. Д. - Реалізація прав учасниками товариства з обмеженою відповідальністю у корпоративному договорі, Синчук С. М. (2021)
Солнцева Х. В. - Стан наукової розробленості проблематики сучасної поліцейської діяльності (2021)
Алєксєєва А. В. - Рецензія на статтю Федоркова О. М. "Роль медіа ресурсів в розвитку психолого-політичного світогляду молоді" (2021)
Кононенко І. А. - Стратегічне планування в екологічній сфері (2022)
Дурман О. Л. - Міждисциплінарний підхід до аналізу зовнішньої політики і міжнародних відносин, Дурман М. О. (2022)
Николаєва В. І. - Стратегічне управління містом: теоретичний та практичний аспекти, Погребняк Л. О. (2022)
Липовська Н. А. - Досвід реалізації експерименту з підготовки здобувачів вищої освіти ІІІ рівня (PhD) за спеціальністю 281 "Публічне управління та адміністрування" в Навчально-науковому інституті державного управління НТУ "Дніпровська політехніка", Хожило І. І. (2022)
Аршава І. Ф. - Особливості взаємозв’язку імпліцитних теорій інтелекту та особистості з копінг-стратегіями, Салюк М. А. (2022)
Бедан В. Б. - Проблема кібербулінгу у молодіжному середовищі: теоретичний аналіз (2022)
Бергхауер-Олас Е. Л. - Багатоаспектна соціометрія Миреі (2022)
Богдан Т. В. - Особливості депресивних проявів у жінок з різним соціальним статусом, Горобець Т. В. (2022)
Borovenska K. S. - Longitudinal study of features of emotional intelligence in adolescence, Chetveryk-Burchak A. H. (2022)
Володарська Н. Д. - Гештальт-технології у відновленні психологічного здоров’я особистості (2022)
Гринь О. Р. - Імідж футбольних фанатів як маркер їхнього психологічного благополуччя, Капосльоз Г. В., Позднишев Є. В. (2022)
Мельничук С. Л. - Теоретичний аналіз основ внутрішньоособистісних конфліктів (2022)
Пономаренко Я. С. - Емпіричне дослідження особливостей самоставлення поліцейських (2022)
Davydova I. - Compensation for damages caused by the violation of information security, Harhan S. (2022)
Шопіна І. М. - Імітація підготовки наукових кадрів на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської області: спроба наукового аналізу (2022)
Біла Д. О. - Ключові теоретико-методологічні засади наукового дослідження інституційного забезпечення державної молодіжної політики (2022)
Василенко Ю. В. - Актуальні питання наукових досліджень механізмів розвитку післядипломної медичної освіти (2022)
Дружинін С. С. - Державно-громадянське партнерство у сфері культури: управлінські моделі країн світу (2022)
Ситницька О. А. - Запровадження комплексного механізму управління розвитком територіальних громад в умовах конкуренції (2022)
Чумакова Т. К. - Об’єкт і предмет кримінального правопорушення – незаконної приватизації державного, комунального майна (2022)
Гавриленко К. М. - Формування адміністративного простору реалізації публічноуправлінської діяльності в умовах конституційних змін в Україні, Юхно І. В., Баштанник В. В. (2022)
Дзяна Г. О. - Управління комунікаціями в умовах криз, Дзяний Р. Б. (2022)
Кучеровський О. О. - Публічноуправлінська діяльність правоохоронних органів в системі забезпечення національної безпеки, Хоміч Ю. Г., Баштанник В. В. (2022)
Базиляк Н. О. - Трансформація державної гуманітарної політики в контексті диференціації управлінських підходів у системі сучасної інклюзивної освіти (2022)
Будзин В. Р. - Особливості формування стратегії державної політики соціально-економічного зростання на сучасному етапі пандемічних викликів COVID-19 (2022)
Савостенко Т. О. - Інноваційний розвиток системи охорони здоров’я як об’єкта державного регулювання: стан і проблеми, Шевченко Л. Г., Cоломаха О. А. (2022)
Скорик М. М. - "Директиви рівності" як невиконані уроки європейської інтеграції України: до постановки питання (2022)
Харечко Д. О. - Формування та реалізація державної соціально-економічної політики у контексті відтворення людського капіталу в особливий період (2022)
Цимбал Б. М. - Соціальні механізми в системі управління безпекою особистості (2022)
Корнута Л. М. - Окремі питання провадження державної служби в умовах воєнного стану (2022)
Яременко О. І. - Теоретичні підходи до формування ґендерної політики в публічному управлінні, Намазова Ю. І. (2022)
Іноземцева О. Б. - Методичні основи оцінювання діяльності управлінського персоналу служби цивільного захисту (2022)
Кондратюк С. М. - Активізація ресурсів особистості – запорука збереження психологічного здоров’я (2022)
Сахарова К. О. - Вплив гуманітарної кризи на психічне здоров’я населення, Липовська Н. А. (2022)
Грицай С. О. - Криптовалюта – чи може бути правовою дефініцією? (2022)
Возна Ю. І. - Закордонний досвід дерегуляції господарської діяльності в контексті українських реалій (2022)
Шнурко Я. В. - Специфіка взаємодії поліції та засобів масової інформації: зарубіжний досвід та українські реалії (2022)
Іванова О. С. - Взаємозв’язок рівня стресу та самооцінки стресостійкості з копінг стратегіями поведінки (2022)
Сичов М. І. - Особливості осадоутворення гідроксиду магнію при направленому гідролізі в розчинах хлориду магнію (2021)
Коломієць Л. В. - Питання верифікації робочих характеристик обладнання для випробування дитячих іграшок , Курмаш А. М., Кузнєцова Л. В. (2021)
Мілованов В. І. - Вплив наночастинок на якість роботи теплообмінних апаратів малої холодильної машини, Балашов Д. О. (2021)
Горін В. В. - Mоделі розрахунку теплообміну під час плівкової конденсації у середині горизонтальних труб, Коломієць Л. В., Середа В. В. (2021)
Квасніков В. П. - Pозробка інформаційно-вимірювальної системи діагностики робочих характеристик електродвигунів, Квашук Д. М., Катаєва М. О. (2021)
Алфавітний покажчик (2021)
Відомості про авторів (2021)
Некролог. Світлій пам’яті Володимира Миколайовича Новікова (2021)
Вихідні відомості (2021)
Бондарева О. - Українська драматургія і театральний контекст після революції гідності: куди рухаємося і що толеруємо? (2021)
Бокшань Г. - Ментальна географія у романах Аскольда Мельничука "Посол мертвих" і "Що сказано" (2021)
Жигун С. - Джерела і структура фабульних моделей Валер’яна Підмогильного (2021)
Кадубовська С. - "Sie werden nur entsorgt!": гендерні варіанти старіння у п’єсі Сибілле Берг "Дами чекають" (2021)
Kachur I. - After the apocalypse: the representations of intolerance in mccarthy’s "The road" (2021)
Левицька О. - Інтермедіальні стратегії у біографічних романах про художників (на матеріалі біографічних творів В. Домонтовича про Вінсента ван Гога та Ральфа Дутлі про Хаїма Сутіна) (2021)
Маркович М. - Моделі наративного уявлення про травму (2021)
Ніколіч А. - Література опору з позиції діахронії, сучасності і перспективи, Чайка-Лукович І. (2021)
Повар М. - Табу: заборонені теми в романі "Солодка Даруся" М. Матіос (2021)
Половинкіна М. - Проблема ідентичності в романі О. Токарчук "Бігуни" (2021)
Руснак І. - "Добровольці добре знають, за що б’ються і вмирають…" (2021)
Virchenko T. - Contemporary interpretation of the development оf Ukrainian literary studies (2021)
Title (2021)
Contents (2021)
Radkevych V. - Modernization of Professional (Vocational) Education in Accordance with the Needs of Society and the Requirements of the Labour Market (2021)
Strilets O. - Pedagogical Conditions of Professional Training of Skilled Machine-Building Industry Workers by the Dual Form of Education (2021)
Totska O. - Use of Technical Training Tools for Acquisition of Future Qualified Workers-Painters with the Technology of Performance of Varnish Painting, Totskyі I. (2021)
Tsareva E. - Pedagogical Conditions for the Development of Industrial Training Masters’ Professional Competence in Institutions of Vocational Education Services (2021)
Yablunovska K. - Developing Environmental Competence in Future Teachers of Specialized Subjects from Agricultural Vocational Education Institutions: Results of Pedagogical Experiment (2021)
Mamanazarov A. - Global Background of Educational Comparative Studies (on the Example of Higher Education Systems of Ukraine and Uzbekistan), Chuzhykova V. (2021)
Shesterikova L. - Development of Entrepreneurial Competence in Educational and Professional Programs for Training of Performing Artists (2021)
Vakulenko N. - Use of Information and Communication Technologies in the Technological Educational Industry, Beznosіuk O. (2021)
Chohut L. - Theoretical Grounds for the Development of Professional Culture of Production Training Masters (2021)
Rulevska T. - Pedagogical Conditions for the Development of Ecological Culture of Future Specialists of Maritime and River Transport in Colleges (2021)
Luzan P. - Method for Constructing the Tasks of Evaluating the Learning Outcomes of Technical College Students, Mosya I., Pashchenko T., Yarosh L. (2021)
Kabysh M. - The Essence and Structure of Pedagogical Skills of the Teacher of General Education Disciplines of the Vocational Education Institution (2021)
Kinakh N. - Using Project-Based Learning to Teach Professional-Pedagogical Entrepreneurship to Primary School Teachers in the System of Continuing Education (2021)
Radkevych V. - Activities of the Institute of Vocational Education and Training of NAES of Ukraine in the Conditions of Modern Challenges, Yershova L., Bazyl L. (2021)
Mykhailov V. - Results of Diagnosing the Level of Development of the Cognitive Component of the Professional Competence of Civil Security Specialists (2021)
Bazyl L. - Training of Future Specialists for Entrepreneurial Activity: Realities and Prospects (2021)
Арц О. В. - Теоретична модель особи з комплексом гандикапу та основні форми його прояву (2021)
Вавілова А. С. - Стратегії самопрезентації дорослих та підлітків у соціальних мережах (2021)
Волков Д. С. - Психологічні кореляти просоціальної поведінки студентів-психологів, Черних О. А. (2021)
Короход Я. Д. - Психічний розвиток: проблематика періодизації в поглядах зарубіжних та вітчизняних теоретиків (2021)
Олефір В. О. - Медіаторна роль психологічного капіталу у взаємозв’язку між сприйняттям стресу особистістю та задоволеністю життям, Боснюк В. Ф. (2021)
Сандал О. С. - Психотравмувальні події як чинник травматичного досвіду особистості (2021)
Степаненко Л. В. - Особливості взаємозв’язку адаптивних властивостей та складників емоційної саморегуляції переселенців (2021)
Князєв В. М. - Особливості впровадження індивідуальної комплексної корекційної програми при психологічному супроводі дітей зі сдуг молодшого шкільного віку (2021)
Лисечко М. В. - Психологічні механізми взаємозв’язку емоційно-вольової саморегуляції та рольової компетентності студентів (2021)
Лукащук С. Ю. - Інтернет-ресурси як чинники інтернет-залежності студентів-медиків (2021)
Слободянюк Г. А. - Показники психологічної компетентності майбутніх учителів математики (2021)
Хлонь О. М. - Підвищення ефективності професійно-психологічної підготовки працівника правоохоронних органів (2021)
Цумарєва Н. В. - Проблема оберненості, корекції та компенсації наслідків емоційної депривації у дітей молодшого шкільного віку (2021)
Кравчук С. Л. - Схильність до прощення як предиктор зниження депресії (2021)
Миколайчук М. І. - Суб’єктивне благополуччя у шлюбі в осіб із різним рівнем емоційного інтелекту, Корецька Н. В. (2021)
Шатілова О. С. - Психологічні аспекти розбудови кар’єри в секторі тіньової економіки України (2021)
Лисник К. А. - Теоретичні та емпіричні моделі подолання високого рівня страху рецидиву в онкоодужуючих (2021)
Марута О. С. - Мотиваційний профіль особистості та його взаємозв’язок із суб’єктивним сприйняттям щастя у пацієнтів із психічними розладами (2021)
Попелюшко Р. П. - Аналіз результатів проведення завершального етапу програми психологічного супроводу комбатантів та їхніх сімей (2021)
Діброва В. А. - Особливості часової перспективи та мотивації щодо майбутнього внутрішньо переміщених осіб (2021)
Клепікова О. В. - Характерологічні особливості толерантності до невизначеності у системі особистісного благополуччя студентів-психологів (2021)
Танасійчук О. М. - Динаміка архетипових образів професійного спрямування психологів-фахівців, Тавровецька Н. І. (2021)
Володарська Н. Д. - Вплив емоційних зв’язків на розвиток психологічного благополуччя сім’ї, Карабаєва І. І. (2021)
Казібекова В. Ф. - Динаміка професійних і життєвих цінностей студентів упродовж навчання в закладі вищої освіти (2021)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського