Кислова Л. А. - Основи організації діагностики і моніторингу економічної безпеки (2012)
Булатова О. В. - Просторові зрушення у світовому господарстві в умовах зростання глобальної регіоналізації (2012)
Захарова О. В. - Прогнозні оцінки розвитку транспорту в контексті світогосподарських тенденцій (2012)
Мітюшкіна Х. С. - Розвиток процесів транснаціоналізації й глобалізації на світовому ринку енергоресурсів (2012)
Горбашевська М. О. - Взаємодія України та Росії на світовому ринку машинобудівної продукції в контексті транснаціоналізації світового господарства (2012)
Левитская А. П. - Проблемы внедрения организационно-управленческих инноваций в практику предприятий Республики Молдова (2012)
Шевчук А. Ю. - Гармонизация измерения инфляции в условиях интеграции стран ЕврАзЭС (2012)
Ніколенко Т. І. - Реалізація інноваційної стратегії розвитку міжнародної економічної діяльності України (2012)
Відомості про авторів (2012)
Вимоги до оформлення наукових статей для публікації в збірнику наукових праць (2012)
Бондаренко Т. В. - Вплив інформаційних технологій на особистість як засіб підвищення ефективності навчання (2013)
Давискіба О. В. - Основні підходи до адаптації процесу оцінювання професійної підготовки майбутніх фахівців з інформаційних технологій в системі дистанційного навчання (2013)
Кадемія М. Ю. - Шлях від веб-квеста до блог-квеста (2013)
Кириленко В. В. - Психолого-педагогічні особливості організації ігрової діяльності в інформаційному просторі вищого навчального закладу, Кириленко Н. М. (2013)
Кутепова Л. М. - Використання інформаційних технологій для діагностики якості навчання студентів вищих навчальних закладів (2013)
Монастирна Г. В. - Підготовка до професійної діяльності майбутніх інженерів-програмістів засобами інтелектуальних інформаційних технологій 37-42 (2013)
Тарнопольский О. Б. - Компьютерная поддержка курса преподавания английского языка для специальных целей в конструктивистском смешанном обучении на первом курсе неязыковых вузов, Корнева З. М. (2013)
Шевчук О. Б. - Дидактичні можливості інформаційних експертних систем у професійній підготовці майбутніх фахівців фінансово-економічного напряму (2013)
Герлянд Т. М. - Інтегрований підхід до використання інформаційних технологій у процесі загальноосвітньої підготовки закладів професійно-технічної освіти (2013)
Дідух Л. І. - Формування комунікативної компетенції майбутніх фахівців державної служби україни з надзвичайних ситуацій (2013)
Зюков М. Е. - Обучение высшей математике с использованием Microsoft Mathematics (2013)
Каплаушенко А. Г. - Внедрение информационных и коммуникационных технологий на кафедре физической и коллоидной химии ЗГМУ, Авраменко А. И., Пряхин О. Р. (2013)
Кравченко В. И. - Использование информационного моделирования для совершенствования профессиональной подготовки бакалавра компьютерных наук (2013)
Крошка С. А. - Використання засобів медіаосвіти у соціально-гуманітарній роботі Лисичанського педагогічного колледжу, Ляшенко В. В. (2013)
Петренко С. І. - До питання про роль ІКТ-компетентності в педагогічній практиці сучасного вчителя (2013)
Погребняк Н. М. - Особливості підготовки педагогічних кадрів у вищих навчальних закладах Німеччини (2013)
Ростока М. Л. - Аналіз практичного стану формування професійної компетентності майбутніх обліковців з реєстрації бухгалтерських даних (2013)
Слатвінська О. А. - Застосування інноваційних педагогічних технологій в програмах формування екологічної компетентності учнів птнз (2013)
Шахова Н. В. - Студенческая научная конференция как вид учебного занятия (2013)
Анад Али Шахейд - Формирование ценностного отношения к художественному искусству у будущих учителей изобразительного искусства (2013)
Юсеф Ю. В. - Використання професійно-орієнтованих тренінгів у процесі підвищення рівня комунікативної культури майбутніх лікарів (2013)
Відомості про авторів (2013)
Коляда М. Г. - Вплив множини факторів на результати педагогічного прогнозування (2013)
Chizhenkova R. A. - Mathematical analysis of bibliometrical indices of investigations of influence of non-ionized radiation of different kinds upon neurons (medline-internet) (2013)
Атаманчук Ю. М. - Теоретичні і методичні засади підготовки магістрів з управління навчальним закладом (2013)
Гуревич Р. С. - Навчання в співтовариствах у контексті можливостей глобальної мережі інтернет (2013)
Давискіба О. В. - Напрями розвитку дистанційного навчання як елементу віртуального освітнього простору (2013)
Дітковська Л. А. - Організаційно-педагогічні умови формування ікт-компетентності майбутніх соціальних працівників (2013)
Кадемія М. Ю. - Використання інформаційно-комунікаційних технологій навчання у вищих навчальних закладах (2013)
Кириленко Н. М. - Педагогічні основи формування інформаційної культури майбутніх учителів під час навчання з використанням інформаційних технологій (2013)
Кутепова Л. М. - Сучасний стан професійної підготовки майбутніх магістрів з інформатики та обчислювальної техніки: проблеми стандартизації (2013)
Ломакіна Л. В. - Навчання іноземної мови на немовних факультетах вузів (2013)
Монастирна Г. В. - Сучасні інформаційні засоби в педагогічних технологіях як фактор підвищення ефективності навчально-виховного процесу, Бондаренко Т. В. (2013)
Осадчий В. В. - Сучасний стан використання інформаційно-комунікаційних технологій в професійній підготовці майбутніх учителів (2013)
Переяславська С. О. - Підходи до організації курсового проектування з дисципліни "бази даних та інформаційні системи" (2013)
Птахіна О. М. - Особливості використання інформаційних технологій (Web 2.0) в навчальному процесі ВНЗ (2013)
Шевчук О. Б. - Використання інформаційних технологій навчання в економічній освіті (2013)
Яровенко А. Г. - Проектування компетентнісної моделі майбутнього вчителя інформатики (2013)
Золотарьова О. В. - Роль і значення загальнолюдських цінностей у системі виховної роботи вищого навчального закладу (2013)
Ковальчук В. Ю. - Розвиток алгоритмічної культури учнів початкових класів в умовах комп’ютеризації навчання, Білецька Л. С., Стасів Н. І., Силюга Л. П. (2013)
Крупенко О. В. - Влияние IT технологий на мышление и преподнесение преподаваемого материала (2013)
Носуля П. В. - Стан дослідження проблеми формування інформаційно-технологічної компетенції майбутніх учителів фізики (2013)
Сімкова І. О. - Цілі і зміст навчання усного перекладу з аркуша майбутніх філологів (2013)
Тютюнник О. І. - Принципи вибору систем комп’ютерної математики для створення програмних засобів навчального призначення (2013)
Анад Али Шахейд - Формирование духовно-нравственных ценностей у будущих учителей изобразительного искусства на основе диалога культур (2013)
Юсеф Ю. В. - Особливості формування комунікативної культури майбутніх лікарів у сучасному соціокультурному середовищі (2013)
Відомості про авторів (2013)
Титул, зміст (2013)
Лещик Н. В. - Всеукраїнський конкурс "Учитель року 2013" у номінації "Інформатика" (2013)
Казанцева О. П. - Спогади про конкурс "Учитель року" (2013)
Мотурнак Є. В. - Приклад розробки конкурсного уроку на тему "Аналіз даних у середовищі табличного процесора" (2013)
Комарницька О. М. - Розробка стратегії навчання інформатики засобами Веб 2.0 (2013)
Клейн О. В. - Створення інформаційного середовища школи як засобу розвитку в учнів умінь і навичок інформаційної навігації (2013)
Коршунова О. В. - З досвіду участі у конкурсі "Учитель року 2013" у номінації "Інформатика" (2013)
Кузнецова І. В. - Карта освоєння інтерактивних засобів навчання (2013)
Колос К. Р. - ProShowProduser як засіб створення мультимедійних презентацій для підтримки навчально-пізнавального процесу в закладі післядипломної педагогічної освіти (2013)
Петрович С. Д. - Основи роботи з операційною системою Android (2013)
Бондаренко В. В. - Задачі XXVI Всеукраїнської олімпіади з інформатики та рекомендації щодо їх розв’язування, Ягіяєв Ш. І. (2013)
Програма курсу за вибором "Бази даних в інформаційних системах" (2013)
Програма спецкурсу "Мережеві технології Web2.0" 9, 10, 11 клас (2013)
Лист Міністерства освіти і науки України від 24.05.2013 1/9-368 "Про організацію навчально-виховного процесу у 5-х класах загальноосвітніх навчальних закладів і вивчення базових дисциплін в основній школі" (2013)
Всеукраїнська науково-практична конференція "Інформаційні технології в освіті України: стан, проблеми, перспективи" (2013)
Титул, зміст (2009)
Ягольник О. Г. - Що може принести успіх буряководам у 2009 році (2009)
Ягольник О. Г. - 25 березня — свято усіх, хто виробляє буряки й цукор (2009)
Гізбуллін Н. Г. - Янтарна кислота – ефективний регулятор росту рослин, Чернелівська О. О., Олекшій Л. М., Будовський М. Д., Даньков В. Я., Осадчук В. Д., Шапран В. С., Осадець М. М., Антонів П. С., Черната Д. М. (2009)
Роїк М. В. - Селекція на стійкість до комплексу хвороб, Яковець В. А., Литвинюк В. В., Кулік О. Г. (2009)
Заришняк А. С. - Вплив позакореневого внесення добрив на показники фотосинтетичної діяльності рослин цукрових буряків, Жердецький І. М. (2009)
Балан В. М. - Особливості вирощування маточників для пересадки, Мельник Д. С. (2009)
Іващенко О. О. - Мікронорми гербіцидів – ефективні (2009)
Шендрик Р. Я. - Проблема фузаріозів загострюється, Запольська Н. М., Шендрик К. М. (2009)
Дорошенко В. А. - Пошук резервів вологозабезпеченості посівів цукрових буряків, Власенко С. І., Коновалова Н. В., Копчук К. М., Мартищенко С. І. (2009)
Галацан Л. А. - Цукрозамінники в Україні: "за” і "проти” (2009)
Федотов Б. Н. - Методика построения рабочих областей параметров "разрешающая способность – дальность действия” радаров с синтезированной апертурой, Станкевич С. А. (2014)
Науменко В. В. - Метод генерации сигналов-триплет для биспектрально-организованной модуляции, Тоцкий А. В., Солодовник В. Ф., Минаев В. А. (2014)
Жила С. С. - Определение флуктуационной чувствительности компенсационного радиометра с нестабильным коэффициентом усиления приемника (2014)
Скляр В. В. - Тестирование и разработка диверсных программируемых логических контроллеров на базе ПЛИС с использованием среды функционального программирования, Харченко В. С., Панарин А. С. (2014)
Буй Д. Б. - Безопасность программных средств: модели и методы (обзор), Скобелев В. Г. (2014)
Долгов А. С. - Анализ влияния эволюции микроскопического рельефа поверхности на механизм и интенсивность разрушающих факторов, Оранская Д. А., Оранский А. И. (2014)
Гергель И. А. - Анализ методов реконструкции 3D моделей поверхности по изображениям для навигации подвижных объектов (2014)
Кошевой Н. Д. - Исследование и оптимизация технологического процесса ручной аргонно-дуговой сварки, Чистикова З. Э. (2014)
Kryvtsov A. Y. - Approach to improve energy efficiency of information systems, Hontovyi S. V. (2014)
Кучерук С. М. - Методика проверки эффективности функционирования метода повышения безопасности движения грузового судна (2014)
Михайленко В. С. - Использование алгоритма Такаги-Сугено в адаптивных методах маршрутизации компьютерных сетей, Асланов А. М., Солодовник М. С. (2014)
Федорович О. Е. - Разработка и эксплуатация качественного программного обеспечения в условиях киберпреступности, Лещенко Ю. А. (2014)
Панаско О. М. - Пошук однакових фрагментів при мінімізації логічних функцій в ортогональній реалізації (2014)
Удовенко С. Г. - Моделирование системы управления процессом дозирования, Кошевой Н. Д., Калашников Е. Е., Сироклын В. П. (2014)
Негурица Д. С. - Модель пользователя в адаптивных интерфейсах программного обеспечения WEB-ориентированных систем, Соколова Е. В. (2014)
Рева А. А. - Метод поиска альтернативных маршрутов в сетях передачи данных (2014)
Шелехов І. В. - Оптимізація параметрів навчання комп’ютеризованої системи діагностування емоційно-психічного стану людини, Прилепа Д. В. (2014)
Сагун А. В. - Оптимізація моделі розподілу мережного трафіку в інформаційній системі з врахуванням політики доступу (2014)
Евланов М. В. - Модели паттернов проектирования требований к информационной системе на уровне данных (2014)
Яшина Е. С. - Качественный и количественный анализ рисков в IT – проектах, Бережная А. А. (2014)
Соловьева Е. И. - Подход к повышению точности оценивания трудозатрат на создание IT-проекта (2014)
Доценко Н. В. - Применение метода анализа согласованности приоритетов стратегий для выявления стартовой точки реинжиниринга бизнес-процессов, Синицкая Н. В. (2014)
Попов А. В. - Разработка подсистемы для анализа и моделирования информационных потоков производственного предприятия, Синебрюхова Е. Ю., Минегараев А. З. (2014)
Западня К. О. - Выбор типа логической производственной системы с учетом изменяющейся рыночной ситуации, Иванов М. В. (2014)
Попов В. А. - Анализ и разработка алгоритмической модели туроператора, Миланов М. В., Дорошенко А. К. (2014)
Алфавітний покажчик (2014)
Ковалко Н. М. - Категорія "суб’єктивних прав" у радянській доктрині конституційного права (2014)
Богачов С. В. - Законотворчість: необхідність термінологічного вдосконалення (2014)
Вітик І. Р. - До питання визначення "фашизму”, Туренко О. (2014)
Марчук І. Ю. - Звід законів України: за і проти (2014)
Бокало Н. І. - Методологічні аспекти дослідження ідеї рівності в праві (2014)
Соломчак Х. Б. - Соціальні та правові цінності як детермінанти позитивної правової відповідальності (2014)
Заболотна Н. Я. - Принципи тлумачення нормативно-правового договору: поняття, види та значення (2014)
Олійник В. М. - Правове визначення загроз громадській безпеці України (2014)
Дзюдзь М. С. - Адміністративна діяльність установ державної пенітенціарної служби України (2014)
Мричко Н. І. - До питання про принципи діяльності адміністративного суду (2014)
Чапала О. Ю. - Діяльність ЗМІ по задоволенню інформаційних потреб населення України (2014)
Ігнатов О. М. - Соціально-демографічна характеристика осіб, які вчиняють розбій (2014)
Христинченко Н. П. - Філософсько-правове значення освіти для розвитку суспільства і держави (2014)
Фролов Ю. М. - Адміністративні процедури в діяльності вищих навчальних закладів України (2014)
Скорицький А. М. - Аналіз правового регулювання підприємницької діяльності в Україні (2014)
Сисоєв Д. О. - Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми: історія криміналізації в Україні (2014)
Драп’ятий Б. Є. - Кримінальна відповідальність за незаконний обіг спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації за законодавством країн СНД (2014)
Буткевич С. А. - Легалізація злочинних доходів і наркозлочинність: стан і шляхи протидії (2014)
Лагнюк О. М. - Відмежування незаконних дій щодо майна, на яке накладено арешт, заставленого майна або майна, яке описане чи підлягає конфіскації від суміжних злочинів та інших правопорушень (2014)
Солоніна О. П. - Особливості використання презумпції заподіяння шкоди при вчиненні злочину з формальним складом у доказуванні за кримінальними справами (2014)
Човган В. О. - Правообмеження засуджених, що обумовлені ізоляцією (частина 1) (2014)
Синєгубов О. В. - Здійснення особистого немайнового права дитини на належне батьківське виховання та його захист (2014)
Бондар І. В. - До питання про поняття нотаріального діловодства (2014)
Бородін А. В. - Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно (2014)
Черніков О. О. - Зловживання акціонерами правом на отримання інформації про діяльність товариства (2014)
Мельник І. С. - Окремі проблемні питання стягнення заборгованості за опротестованими векселями в позасудовому порядку (2014)
Березовська С. В. - Контрольні повноваження рахункової палати України у сфері фінансової діяльності органів місцевого самоврядування (2014)
Попова С. М. - Роль міністерства доходів і зборів України в адмініструванні податків, Деменко О. Є. (2014)
Ярмак І. М. - Поняття і зміст принципів публічності, законності, компетентності (2014)
Ярмоленко Ю. В. - "Фінансова піраміда" як юридична та економічна категорія (2014)
Лаб’як О. І. - Взаємодія позитивно-правових і природно-правових начал у міжнародному праві: загальнотеоретичні аспекти (2014)
Титул, зміст (2009)
Ягольник О. Г. - Стан та перспективи розвитку сільського господарства і харчової промисловості України (2009)
Пиркін В. І. - Бурякоцукрове виробництво в умовах кризи (2009)
Роїк М. В. - Віктор Cитник – організатор виробництва, вчений (2009)
Нурмухаммедов А. К. - Шкодочинність ризоманії та заходи захисту (2009)
Шендрик Р. Я. - Хвороби як фактор погіршення цукристості, Запольська Н. М. (2009)
Саблук В. Т. - Розвиток і розмноження шкідників цукрових буряків, Гресь Ю. А., Грищенко О. М., Сторожик Л. І. (2009)
Присяжнюк О. І. - Аспекти використання біоетанолу як альтернативного джерела енергії, Шевченко І. Л. (2009)
Роїк М. В. - Учитель, лицар науки (2009)
Стефанюк В. Й. - Стевія медова в Україні (2009)
Титул, зміст (2013)
Пасіхов Ю. Я. - Шкільна інформатика: програми, підручники, учителі (2013)
Костриба О. В. - Урок на тему "Моделі та моделювання" (2013)
Шолом Г. І. - Особливості уроку інформатики з розвитку критичного мислення (2013)
Романчук Т. М. - Організація роботи з обдарованими дітьми на уроках інформатики (2013)
Гетманцев В. С. - Формування умінь продуктивно-технологічної діяльності учнів на уроках інформатики (2013)
Кривко Н. В. - Майстер-клас на тему "Інформаційна компетентність" (2013)
Ігнатченко К. А. - Викладання основ робототехніки у 5-8 класах, Ігнатченко Н. В. (2013)
Казанцева О. П. - Методика викладання теми "Графічний редактор" в 5-му класі (2013)
Литвинова С. Г. - Хмарні технології. Соціальне середовище програмування Touchdevelop, Тебенко О. В. (2013)
Бондаренко В. В. - Задачі XXVI Всеукраїнської олімпіади з інформатики та рекомендації щодо їх розв’язування, Ягіяєв Ш. І. (2013)
Кузічев М. М. - Друга Всеукраїнська олімпіада з інформаційних технологій (2013)
Мельник В. І. - Задачі ХІ Всеукраїнського турніру юних інформатиків, Мотурнак Є. В. (2013)
Моцик Б. В. - Інформаційне управління якістю освіти в багатопрофільному ліцеї (2013)
Жугастрова О. В. - Кодування звукових даних (2013)
Про використання Інструктивно-методичних матеріалів з питань створення безпечних умов для роботи у кабінетах інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій загальноосвітніх навчальних закладів (2013)
Про надання грифа на навчальну програму "Інформатика. 5–9 класи. Для навчальних закладів з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного циклу" (2013)
Про надання грифа на підручник "Інформатика. 5 клас. Для навчальних закладів з поглибленим вивченням природничо-математичних дисциплін" (2013)
Успіхи загальноосвітніх навчальних закладів України у Всеукраїнських та Міжнародних олімпіадах з інформатики (2013)
Дзейко Ж. О. - Інтерпретація юридичної та законодавчої техніки у європейській правовій думці ХІХ ст. – початку ХХ ст. (2014)
Котенко Т. В. - Політико-правові та соціально-економічні передумови виникнення місцевого самоврядування в Україні (2014)
Дякович О. В. - Науковий аспект дослідження проблем глобалізації та регіоналізації правового простору (2014)
Бокало Н. І. - До питання юридичної регламентації ідеї рівності у міжнародному праві та законодавстві України (2014)
Петречко З. М. - Витоки ідеї поліцейської держави (2014)
Олійник В. М. - Адміністративно-правовий зміст забезпечення громадської безпеки (2014)
Степашко О. І. - Судові рішення у податкових спорах в адміністративному судочинстві України – запорука здійснення податкової політики держави (2014)
Долженко К. І. - Інформаційна безпека регіону: сутність та зміст поняття (2014)
Бахшиева Нармин Анвер кызы - Некоторые вопросы правового регулирования административного судопроизводства в Азербайджанской Республике (2014)
Ліпський Д. В. - Удосконалення касаційного оскарження в адміністративному судочинстві України (2014)
Томусякова І. І. - Адміністративно-правовий захист прав жінок від насильства в сім’ї (2014)
Максимов В. І. - Класифікація негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні (2014)
Кухар В. В. - Поняття кримінального правопорушення: порівняльно-правовий аспект (2014)
Човган В. О. - Співвідношення цілей обмежень прав засуджених (2014)
Казымов Рашад Сулейман оглы - Сущность института приостановления предварительного следствия по УПК Азербайджанской Республики (2014)
Швець В. Д. - Специфіка адміністративно-правового статусу суб’єктів різних видів землекористування (2014)
Курко М. Н. - Новітні засоби і ГРІД-технології в юриспруденції, Біленчук П. Д., Шульга Ю. О. (2014)
Сидор В. Д. - Економіко-правовий механізм землекористування в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення (2014)
Бондарєва М. В. - Проблемні аспекти видачі свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя в разі смерті одного з подружжя (2014)
Тропін В. В. - Сільськогосподарські кооперативи як суб’єкти оподаткування (2014)
Кирєєва І. В. - Відшкодування екологічної шкоди під час припинення господарської діяльності (2014)
Берденюк О. В. - Правове регулювання використання земель трубопровідного транспорту України (2014)
Міненко С. М. - Проблеми правової охорони земель водного фонду України (2014)
Бандурка С. С. - Забезпечення фінансової діяльності підприємства (2014)
Білоус О. О. - Пенсійна реформа для науково-педагогічних працівників (2014)
Мягкоход Ю. В. - Повернення самовільно зайнятих земельних ділянок, віндикаційний та негаторний позови: проблеми співвідношення (2014)
Бандурка А. М. - Вызовы и риски скоординированного социально-экономического развития России и Украины, Носова О. В. (2014)
Ярмоленко Ю. В. - Адміністративна відповідальності за порушення вимог фінансового законодавства (2014)
Білас А.-Р. І. - Міжнародно-правові основи становлення українсько-турецьких відносин (історико-правовий аналіз) (2014)
Бернюков А. М. - Методологічні основи дослідження правової реальності (2014)
Сірант М. М. - Філософсько-правове бачення проблем міжнародного тероризму в сучасному глобалізованому світі (2014)
Луцький А. І. - Загальнонаукові та конкретно наукові методи пізнання правової ідеології (2014)
Титул, зміст (2009)
Роїк М. В. - Ефективний спосіб вирощування цукрових буряків і розмноження їх насіння, Гізбуллін Н. Г., Захарова В. В., Герасименко О. В. (2009)
Бондар В. С. - Економічна оцінка виробництва цукрових буряків у 2009 році, Фурса А. В., Шутенко О. М. (2009)
Присяжнюк О. І. - Радяться буряководи і цукровиробники України (2009)
Вахній С. П. - Моніторинг агрофітоценозів бурякового поля (2009)
Вергунов В. А. - Перші російські вчені агрономи і становлення дослідництва на українських землях (2009)
Бондаренко В. М. - Трансформація фракцій органічного азоту грунту за різних систем удобрення цукрових буряків, Костащук М. В., Шикирява О. В., Власенко С. І., Іванова О. Г. (2009)
Кравченко Ю. А. - Вплив питомої маси насіння на інтенсивність його проростання (2009)
Титул, зміст (2013)
Медведєв І. А. - Інформатизація освіти як шлях підвищення її якості та доступності (на прикладі Сумської області), Петрова Л. Г., Ніколаєнко С. П. (2013)
Іваненко Н. Є. - Учитель не просто навчає, він – зацікавлює (2013)
Лабудько С. П. - Блог як засіб розвитку професійної компетентності вчителів (2013)
Подліняєва О. О. - Використання сучасних інформаційно-комунікативних технологій під час викладання предметів галузі "Суспільствознавство" (2013)
Слуцька І. А. - Цифрові навички сучасного вчителя (2013)
Клюєв Б. Г. - Використання відео в навчально-виховному процесі: плюси і мінуси (2013)
Максимова О. М. - Застосування методу проектів на уроках інформатики (2013)
Шевченко С. В. - Розвиток творчих компетентостей і креативного мислення на уроках інформатики (2013)
Лук’янова М. Ф. - Мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів засобами ІКТ (2013)
Олефір Л. А. - Формування дослідницьких умінь учнів старшої школи у процесі вивчення фізики, Базурін В. М. (2013)
Антоненко О. О. - Напрями інноваційних методів навчання інформатики у сучасній школі (2013)
Ніколаєнко М. С. - Застосування інтерактивної комп’ютерної технології NetOp School у навчальному процесі, Божек П. М. (2013)
Програма курсу "Інформатика" (8-9 класи загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням інформатики) (2013)
Перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в основній і старшій школі у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням українською мовою у 2013/2014 навчальному році (2013)
Титул, зміст (2009)
Іващенко О. О. - Сучасне землеробство: агроекологічні проблеми та перспективи захисту посівів сільськогосподарських культур від бур’янів (2009)
Саблук В. Т. - Зміни в технології захисту цукрових буряків від шкідників (2009)
Липитан Р. М. - Особливості процесів забур’янення й захисту посівів цукрових буряків від бур’янів (2009)
Антонів П. С. - Деякі особливості насінництва кормових буряків, Гізбуллін Н. Г. (2009)
Сипко А. О. - Дефекат як меліорант під цукрові буряки, Заришняк А. С., Герман Б. О., Сінчук Г. А., Стрілець О. П. (2009)
Хіврич О. Б. - Продуктивність кормових буряків залежно від розміщення їх на площі (2009)
Жердецький І. М. - Позакореневе підживлення цукрових буряків як фактор впливу на поживний режим ґрунту, Сінчук Г. А. (2009)
Ягольник О. Г. - Криза кризою, а наука йде вперед, Шевченко І. Л. (2009)
Титул, зміст (2009)
Бондар B. C. - Криза загрожує існуванню галузі буряківництва (2009)
Ярчук M. M. - Ситуація в бурякоцукровій галузі й на ринку цукру: сезон цукроваріння – 2009, Борисюк П. Г. (2009)
Ковальчук В. П. - Цукрове сорго - цукровмісна сировина та потенційне джерело енергії, Григоренко Н. О., Костенко О. І. (2009)
Брощак І. С. - Вплив регулятора росту і мікродобрив на врожайність та якість цукрових буряків при позакореневому живленні (2009)
Широкоступ О. В. - Засади біологізації виробництва цукрових буряків (2009)
Цвей Я. П. - Способи мульчування ґрунту при вирощуванні насінників цукрових буряків, Недашківський О. І., Мацевецька Н. М., Гончарук Г. С., Назаренко Г. І. (2009)
Корнєєва М. О. - Асоційований добір запилювачів -компонентів ЧС гібридів за збором цукру і елементами технологічної якості, Ермантраут Е. Р., Мельник Я. А. (2009)
Лейбович А. С. - Становлення та етапи розвитку селекції на Iванівській дослідно селекційній станції, Борисов Д. В., Кулик А. В. (2009)
Чеченєва Т. М. - Зосимовичу В.П. – 110 від дня народження (2009)
Титул, зміст (2013)
Овчарук О. В. - Інформаційно-комунікаційна компетентність як предмет обговорення: міжнародні підходи (2013)
Вакалюк Т. А. - Засвоєння загальної схеми розв’язування задач з програмування (2013)
Остапець В. С. - Про планування курсу інформатики в 5-6 класах за новими програмами (2013)
Яку мову програмування вивчати у школі (матеріали для дискусії) (2013)
Іванюк І. В. - Комп’ютерно орієнтоване навчальне середовище в умовах організації дистанційної освіти в школах зарубіжжя (2013)
Елкін О. Б. - Всеукраїнська інтернет-платформа "EDUkIT" як інструмент упровадження інноваційних технологій в освіті, Пащенко М. В. (2013)
Грабовський П. П. - Проектування бази даних "Електронний класний журнал" на основі Microsoft Access (2013)
Арзубов М. О. - Молодіжне наукове товариство "Q-BIT" (2013)
Базурін В. М. - Характеристика текстового редактора Microsoft Word 2013 (2013)
Гуржій А. М. - Завдання XXV Міжнародної олімпіади з інформатики, Бондаренко В. В. (2013)
Рудик О. Б. - Вибрані питання дискретної математики. Перелік графів і теорема Редфілда-Пойа (2013)
Колбасова В. Л. - Інформатика. Програма курсу за вибором "Основи 3D-моделювання" (2013)
Освітня програма Microsoft "Вчитель-експерт" (2013)
Windows 8.1 Preview (2013)
Раранський М. Д. - Анізотропія пружних властивостей, ступінь іонності і структурна стабільність монокристалів з ґраткою типу NaCl, CsCl і CaF2, Балазюк В. Н., Мельник М. І., Горда О. М., Гунько М. М. (2014)
Роскін Б. Б. - Чотирихвильова взаємодія у легованих фоторефрактивних кристалах Sn2P2S6, Грабар О. О., Глухов К. Є. (2014)
Барта А. А. - Ab initio розрахунки рівноважної геометричної будови, електронної структури та коливальних спектрів молекули аденіну, Чобаль О. І., Різак Г. В., Заячук І. П., Різак В. М. (2014)
Голомб Р. М. - Першопринципні розрахунки і характеризація молекулярних кластерів типу As4Sm та As4Sеm (m=1-6) (2014)
Блецкан Д. И. - Электронная структура 2H-политипа SnSe2, Глухов К. Е., Фролова В. В. (2014)
Кузьма В. В. - Фотоіндукована зміна мікротвердості тонких плівок Ge32As8Se60, Біланич В. С., Лоя В. Ю., Різак В. М. (2014)
Гуранич П. П. - Піроелектричні властивості кристалів TlIn(S0.99Se0.01)2 при високих тисках, Росул Р. Р., Гомоннай О. О., Сливка О. Г., Гомоннай О. В., Роман І. Ю. (2014)
Кокряшкіна Я. І. - Модель інтерфейсу користувача для доступу до мережі Українського національного гріду, Різак В. М. (2014)
Дуркот М. О. - Фотоіндуковані зміни оптичних характеристик аморфних плівок системи As2S3-SbSI, Мар’ян В. М., Поп М. М., Рубіш В. М., Юркін І. М. (2014)
Цигика М. В. - Динамічний інтерферометр на основі фоторефрактивного ефекту в кристалі Sn2P2S6, Стойка І. М., Грабар О. О. (2014)
Сакалош І. І. - Дослідження впливу аміаку на чутливі елементи на торці Y-подібного волоконно-оптичного розгалуджувача, Трикур І. І., Шаркань Й. П., Січка М. Ю., Різак В. М. (2014)
Торунок О. Ч. - Тривимірна дозиметрія в променевій терапії, Дяченко О. В., Альохіна М. Є., Безшийко О. А., Голінка-Безшийко Л. О., Каденко І. М. (2014)
Гедеон С. В. - Програмний комплекс для обробки і систематизації атомних даних, Лазур В. Ю. (2014)
Головко С. А. - Електричні та газочутливі властивості точково-контактних сенсорів на основі органічних провідників, Гудименко В. О., Поспєлов О. П., Камарчук Г. В. (2014)
Грабовський В. А. - Особливості забруднення 137Cs ґрунтів, рослин та грибів українських Карпат, Дзендзелюк О. С., Трофімук А. В. (2014)
Геращенко С. С. - Динамика примесей ионного пучка в системах с реверсивной магнитной фокусировкой, Гирка А. И., Бизюков И. А., Бизюков А. А., Середа К. Н. (2014)
Грицак Р. В. - Лампа на смузі 175 нм ArCl (B-X) з накачуванням наносекундним бар’єрним розрядом, Шуаібов О. К., Миня О. Й., Гомокі З. Т., Варга Т. І. (2014)
Iakovenko V. - Radiative penguin B0→K*γ and B0s→φγ decays in LHCb experiment, Okhrimenko O., Pugatch V. (2014)
Бовгира О. - Електронна структура легованих нанотрубок ZnO, Коваленко М., Бовгира Р. (2014)
Ковалінська Т. В. - Електромеханічний прилад для контролю конфігурації пучка електронів потужного промислового прискорювача радіаційної установки (2014)
Кривчиков А. А. - Нарушение трансляционной симметрии основного состояния электронного газа на неупорядоченной решетке-матрице, Славин В. В. (2014)
Ласлов Г. Е. - Оптичні характеристики іскрового розряду з композиційними та металевими електродами, Чучман М. П., Козак Я. Ю., Шуаібов О. К. (2014)
Месарош Л. В. - Спектроскопічна діагностика та параметри плазми тліючого розряду над поверхнею водного розчину сульфату алюмінію, Чучман М. П., Шуаібов О. К. (2014)
Момот Є. Л. - Особливості активації повітря та утворення нейтронів при роботі медичного прискорювача електронів, Безшийко О. А., Бондар Б. М., Голінка-Безшийко Л. О., Каденко І. М., Кметюк Я. В., Кошарський К. Г. (2014)
Мигович М. І. - Фотофізичні процеси при УФ опроміненні складних органічних молекул, Кельман В. А. (2014)
Окунєва Т. О. - Вивчення впливу електронного опромінення на оптичні та люмінесцентні властивості нелегованих та легованих ніобієм кристалів лейкосапфіру, Маслюк В. Т., Мегела І. Г., Пекар Я. М., Пекар В. Я. (2014)
Остапенко І. А. - Проект удосконаленого дослідницького радіаційного комплексу ІЯД НАН України, Ковалінська Т. В., Сахно В. І. (2014)
Поп О. М. - Використання Фур’є-, Вейвлет-фільтрації та бутстреп-метод при обробці слабих піків в апаратурних гамма-спектрах (2014)
Попович К. П. - Анізотропія фотолюмінесценції монокристалів Li2B4O7:Cu в поляризованому світлі, Кленівський М. C., Биров М. М., Чичура І. І. (2014)
Pundyak O. I. - Uncertainty of spatial distribution of inhomogeneous particles in limited volume (2014)
Савицький А. В. - Сучасний дослідницький комплекс для розв’язання завдань методом мікроконтактної спектроскопії Янсона, Заїка О. С., Плетньов О. М., Гудименко В. О., Поспєлов О. П., Камарчук Г. В. (2014)
Стародуб І. О. - Випромінювання при взаємодії флюксона з прямокутною домішкою в двовимірному Джозефсонівському переході, Золотарюк Я. (2014)
Туровці Й. - Мультипомерон у пружному розсіянні при асимптотичних енергіях (2014)
Грицько В. В. - Експериментальна установка для дослідження електронних спектрів атомів лужноземельних металів, Боровик О. О. (2014)
Титул, зміст (2013)
Лаврентьєва Г. П. - Пропедевтика формування інформаційної культури учнів у початковій школі (2013)
Яку мову програмування вивчати у школі (матеріали для дискусії) (2013)
Ребрина В. А. - Використання ІКТ у курсовій підготовці учителів інформатики й організації методичної роботи з методкабінетами і школами (2013)
Балабан Р. А. - Табличний процесор у прикладах (2013)
Найчук С. С. - Досвід проведення інтегрованих уроків інформатики з іншими навчальними предметами (2013)
Петрович С. Д. - Використання сучасних мобільних пристроїв у системі освіти (2013)
Коневщинська О. Е. - Організаційні заходи створення ресурсного центру дистанційної освіти для загальноосвітніх навчальних закладів (2013)
Базурін В. М. - Особливості редактора електронних таблиць Microsoft Excel 2013 (2013)
Карташова Л. А. - Мобільний доступ до ресурсів мережі Інтернет. Провайдери - лідери стільникового зв’язку в Україні (2013)
Гуржій А. М. - Завдання XXV Міжнародної олімпіади з інформатики та рекомендації щодо їх розв’язання, Бондаренко В. В. (2013)
Петриченко Т. М. - Використання середовища Scratch для підготовки учнів до олімпіади з програмування (2013)
Знов’як Ю. В. - Олімпіада з інформатики у місті Києві у 2012–2013 навчальному році, Мисак Д. П., Рибак О. В., Рудик О. Б. (2013)
Лист Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОН України від 27.11.2013 №14.1/12-Г-655 (2013)
Перша Всеукраїнська науково-практична конференція "Інформатика та інформаційні технології в початковій школі України: досвід, проблеми" (2013)
Оголошено результати конкурсу "Вчитель-експерт" (2013)
Code Club World: з Британії до України (2013)
Вимоги до статей (2013)
Титул, зміст (2009)
Дідківська Л. - Модифікація конкурентних відносин у внутрішній торгівлі України за умов економічної кризи (2009)
Припотень В. - Конкурентоспроможність робочої сили України на зовнішньому ринку (2009)
Терещенко С. - Генеральна угода з тарифів і торгівлі в контексті визначення митної вартості, Галько С. (2009)
Місяць Т. - Трансформаційні особливості сучасних зовнішньоекономічних відносин в умовах глобалізації (2009)
Лагутіна К. - Фінансовий механізм концентрації корпоративного капіталу (2009)
Соболь С. - Розвиток малого бізнесу в Україні (2009)
Бохан А. - Екологізація підприємництва – визначальна складова безпеки розвитку суспільства (2009)
Блакита Г. - Систематизація видів фінансової стратегії торговельних підприємств (2009)
Лепинська І. - Специфіка банківських об'єднань: вітчизняний та зарубіжний досвід (2009)
Андрієвський К. - Фіксований сільськогосподарський податок в Україні: економіко-правовий аспект (2009)
Мельниченко С. - Технології Інтернет-маркетингу на підприємствах санаторно-курортного бізнесу, Ведмідь Н. (2009)
Тарасюк М. - Інформаційні технології контролінгу в управлінні торговельними мережами (2009)
Танасійчук В. - Особливості віртуальних підприємств (2009)
Павловський В. - Філософський форум в Сеулі (2009)
Резюме (2009)
Титул, зміст (2014)
Краснолуцький О. - Здійснення землеустрою на сучасному етапі розвитку земельних відносин в Україні, Федорова Ю. (2014)
Латвія готова допомогти Україні у впровадженні земельної реформи (2014)
Колядинська Т. - Інтереси громади мають бути на першому місці, а зароблені кошти — працювати на людей, Звірко В. (2014)
Очільник рівненських землевпорядників відстоювала територіальну цілісність України у Страсбурзі (2014)
Чернов В. - Асоціація рад має пропозиції (2014)
Як працюватиме земельно-реєстраційна система у 2014 році? (2014)
У Вашингтоні фахівці Держземагентства представили пілотний проект створення Національної інфраструктури геопросторових даних (2014)
Михлик З. - Знесилена земля просить захисту (2014)
Сохнич А. - Фактор корупції — головний чинник зниження ринкової ціни на земельні ресурси, Сохнич С., Кульбака О. (2014)
Третяк А. - Концептуальні засади розвитку багатофункціональної моделі земельного кадастру в Україні (2014)
Коритник М. - Державне регулювання орендних відносин земель сільськогосподарського призначення (2014)
Коваленко Т. - Деякі особливості використання земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства (2014)
Орендодавцем державних сільгоспземель незалежно від того, коли і ким приймалося відповідне рішення, є Головне управління Держземагентства в області (2014)
Запитували — відповідаємо (2014)
Офіційні документи (2014)
Титул, зміст (2011)
Пильтяй О. - Постіндустріалізм і стратегія економічного розвитку України (2011)
Гуляєва Н. - Маркетинговий підхід до формування персоналу готелів, Полтавська О. (2011)
Бойко М. - Економічні інтереси туристичних підприємств: методичні основи оцінювання та реалізації (2011)
Шевчук О. - Державний фінансовий контроль: наукова парадигма (2011)
Василенко Л. - Формування місцевих бюджетів та соціальне партнерство, Василенко А. (2011)
Гриценко В. - Інвестиційні інститути на міжнародному ринку фінансових послуг (2011)
Занько Б. - Облік уцінки товарів на підприємствах торгівлі, Гринюк О. (2011)
Коцеруба Н. - Концептуальні засади організації внутрішньогосподарського обліку (2011)
Ніколаєва Л. - Генезис законодавчого визначення поняття "зловживання монопольним становищем" в Україні, Стороженко О. (2011)
Іваненко Л. - Правові засади споживчого кредитування (2011)
Микитенко Л. - Правовий аналіз спеціальних вимог українського та європейського законодавства про рекламу (2011)
Ціпуринда В. - Системні основи економічних трансформаційних процесів (2011)
Резюме (2011)
Титул, зміст (2011)
Мазаракі А. - Легка промисловість України: стан, проблеми експорту та імпорту товарів, Мельник Т., Ізовіт В. (2011)
Уманців Ю. - Корпоративні структури у системі економічних відносин (2011)
Сундук А. - Вплив світогосподарських процесів на розвиток соціально-економічної системи (2011)
Чайка Ю. - Механізми структурного розвитку національної економіки (2011)
Микитюк І. - Оцінка ризиків у системі внутрішнього фінансового контролю (2011)
Макогон В. - Пріоритети сучасної бюджетної політики України (2011)
Суворов В. - Оцінка ефективності фіскальної функції митних органів (2011)
Еркес О. - Антикризове управління як інструмент оздоровлення банку (2011)
Белякова В. - Інформаційна база ефективності кредитних відносин (2011)
Орленко В. - Еволюція прав і свобод людини, Орленко Л. (2011)
Красіліч Н. - Проблеми розвитку комерційного (торгового) права України (2011)
Статінова Н. - Пріоритети та цінності сучасної студентської молоді, Кущенко О. (2011)
Захарова Т. - Приватна власність у сучасному українському суспільстві: соціологічний вимір (2011)
Резюме (2011)
Титул, зміст (2011)
Талах В. - Конкуренція та інновації в економіці України, Щербак А. (2011)
Чугунов І. - Теоретичні засади розвитку бюджетних відносин (2011)
Панчук А. - Генезис категорії "податковий кредит" (2011)
Волосович С. - Cучасні проблеми іпотечного страхування в Україні (2011)
Стефанюк І. - Державний фінансовий контроль: класифікаційні характеристики (2011)
Бабченко О. - Міжнародний досвід регулювання фінансових кризових явищ (2011)
Бабкіна І. - Адекватність оцінок провідних рейтингових агентств (2011)
Король С. - Облік витрат туристичного підприємства (2011)
Наквасюк Н. - Загальна модель існування як система функцій та їх співвідношень (2011)
Казьмирчук М. - Благодійність у Київській губернії кінця ХІХ – початку ХХ століття (2011)
Панасюк Л. - Соціально-економічні та демографічні витоки білінгвізму в Україні (2011)
Резюме (2011)
Титул, зміст (2011)
Мошек Г. - Структуризація комерційної діяльності торговельного підприємства, Ціпуринда В. (2011)
Григоренко Т. - Оцінка ефективності франчайзингової мережі (2011)
Корнєєв В. - Регулювання кредитних ринків і перспективи стабілізації фінансової системи України (2011)
Волосович С. - Розвиток інфраструктури ринку кредитного страхування в Україні (2011)
Зварич О. - Середньострокове бюджетне прогнозування як складова бюджетного процесу (2011)
Ліхновський П. - Аналіз ефективності інвестиційної стратегії "Низький Р/Е" у формуванні портфеля цінних паперів (2011)
Коцюрубенко Г. - Формування заощаджень українськими домогосподарствами (2011)
Коноваленко Ю. - Моделювання ризиків при перевезенні небезпечних вантажів (2011)
Шаповал С. - Перспективи використання матричних кодів в освітньому процесі, Романенко Р., Форостяна Н. (2011)
Крутова А. - Проблеми аналізу економічної ефективності електронної комерції (2011)
Флорескул Н. - Правове регламентування фінансового забезпечення соціального захисту населення (2011)
Титул, зміст (2011)
Мазаракі А. - Інтеграція вітчизняної науки до світової через наукометричні бази даних, Притульська Н., Мельниченко С. (2011)
Довгаль А. - Економіко-математичне моделювання соціальних процесів на підприємствах роздрібної торгівлі (2011)
Єсіпова К. - Автоматизація бізнес-процесів туристичних підприємств (2011)
Макогон В. - Бюджетна політика у країнах ЄС (2011)
Нестеренко М. П. - Дослідження робочого режиму віброплощадки на стадії формування бічних стінок бетонного лотка (2011)
Ящук В. - Становлення та перспективи розвитку фондового ринку України (2011)
Воронцов О. В. - Геометричні задачі у процесах дискретного моделювання об’єктів будівництва та машинобудування (2011)
Ватульов А. - Фінансова політика країн із трансформаційною економікою (2011)
Молчанов П. О. - Алгоритм розрахунку динамічних параметрів машин для формування бетонних виробів, Ємельяненко М. Г. (2011)
Горин В. - Фінансові аспекти системи державних закупівель (2011)
Емельянова И. А. - Предпосылки для исследования процесса транспортирования бетонных смесей по трубопроводам с помощью двухпоршневых гидравлических бетононасосов, Задорожный А. А., Меленцов Н. А. (2011)
Потеряйло І. - Застосування програмно-цільового методу планування видатків місцевих бюджетів (2011)
Шпилька А. М. - Проблеми математичного моделювання зерен шліфувальних інструментів, Шпилька М. М. (2011)
Мотузинський В. - Управління кредитними ризиками банку в контексті третьої Базельської угоди (2011)
Павліков А. М. - Міцність косозігнутих залізобетонних балок таврового профілю за умови дволінійної роботи бетону та арматури, Бойко О. В., Харченко М. О. (2011)
Назарова К. - Сучасні тенденції трансформації внутрішнього аудиту (2011)
Павліков А. М. - Результати досліджень цегляних стовпів, що працюють на косий стиск, Лаврінець О. Г., Сальний Р. Є., Черненко А. Г., Литвиненко П. М. (2011)
Король С. - Нефінансова звітність підприємства (2011)
Фенко О. Г. - Вплив тривалого стиску на залежність "січний модуль деформацій – напруження" бетону, Фенко А. О., Пашинський М. В. (2011)
Белов В. - Векторна методика кількісної оцінки узгодженості думок експертів, Чумаков В. (2011)
Азізов Т. Н. - Експериментальні дослідження крутильної жорсткості та міцності залізобетонних елементів порожнистого трикутного перерізу з нормальними тріщинами при крученні, Мельник О. C. (2011)
Стороженко Л. І. - Дослідження сталезалізобетонних балок з армуванням трубами за допомогою методу скінченних елементів, Куч Т. П. (2011)
Єрмоленко Д. А. - Теоретична оцінка стійкості стиснутих гнучких трубобетонних стрижнів (2011)
Пенц В. Ф. - Експериментальне дослідження деформацій елементів наскрізних конструкцій із квадратних сталевих профілів, заповнених бетоном, Богоста В. І. (2011)
Горб О. Г. - Розрахунок згинальних сталезалізобетонних елементів із клейовим з’єднанням бетону і сталі згідно з теорією складених стержнів (2011)
Іванюк А. В. - Розрахунок сталезалізобетонних конструкцій з армуванням листами (2011)
Ватуля Г. Л. - Моделирование работы сталебетонного перекрытия, Орел Е. Ф., Смолянюк Н. В. (2011)
Воскобійник О. П. - Імовірнісні засади нормування технічних станів сталезалізобетонних конструкцій (2011)
Гапонова Л. В. - Вероятностный расчет и оценка надежности сталебетонных плит, Ромашко А. В. (2011)
Шкурупій О. А. - Вплив поздовжніх і поперечних сил на результати розрахунку міцності та жорсткості статично невизначуваних арок, Буєв О. М. (2011)
Пічугін С. Ф. - Ефективність оптимізації параметрів відкладень снігу в місцях перепадів висот будівель, Дрижирук Ю. В. (2011)
Пічугін С. Ф. - Вплив тепловтрат через дахи на величину снігового навантаження, Молька І. В., Дрижирук Ю. В. (2011)
Махінько А. В. - Два погляди на сучасну аеродинаміку опор зв’язку (2011)
Назим Я. В. - Лабораторные исследования гололедообразования на сталеалюминевых проводах воздушных линий электропередачи в климатической камере доннаса, Лещенко А. А. (2011)
Лозинский Э. А. - Ветровой подпор от высотного здания в условиях уплотнения существующей жилой застройки (2011)
Попович Н. М. - База метеорологічних даних для нормування снігового навантаження на холодні покрівлі виробничих та сільськогосподарських будівель (2011)
Голоднов А. И. - Особенности расчета и проектирования зданий при изменении конструктивной системы, Голоднов К. А., Иванов А. П., Кондратюк Е. В., Псюк В. В. (2011)
Пічугін С. Ф. - Економічна доцільність використання нових типів легких балок із профільованою стінкою, Чичулін В. П., Чичуліна К. В., Федоров Б. В. (2011)
Василев В. Н. - Математична модель напружено- деформованого стану конструкцій сталевих багатогранних гнутых стійок, Гаранжа I. М. (2011)
Зоценко М. Л. - Спосіб утворення розширення в основі буронабивних паль з елементами газогідратної технології, Педченко Л. О., Педченко М. М. (2011)
Винников Ю. Л. - Рівняння взаємозв’язку між фізичними та механічними характеристиками ущільнених розкривних малозв’язних ґрунтів з урахуванням параметрів їх укочування, Лопан Р. М. (2011)
Коваленко В. І. - Визначення опору ґрунтів динамічним навантаженням, Харченко М. О., Винников Ю. Л., Савенко Р. Г., Литвиненко Т. В., Носаченко Я. В. (2011)
Титаренко В. А. - Улаштування шпунтової стінки огородження котловану в умовах аварійного стану прилеглої забудови (2011)
Марченко В. І. - Штампові випробування водонасиченої глинистої основи, армованої вертикальними ґрунтоцементними елементами, у лотку (2011)
Бандуріна О. В. - Експериментальні дослідження ефективності застосування інгібіторів корозії на опішнянському родовищі, Захарченко Л. С., Нізовцев А. В. (2011)
Болотских Н. Н. - Инфракрасное отопление культовых сооружений (2011)
Кутний Б. А. - Застосування математичної моделі теплопровідної стінки зі змінними теплофізичними характеристиками, Федяй Б. М. (2011)
Срібнюк С. М. - Аналіз умов виникнення кавітаційної ерозії, Зубричева Л. Л., Медведовський В. В. (2011)
Хазін В. Й. - Механічні принципи архітектоніки рослин в інженерно-будівельній біоніці, Сердюк Д. В. (2011)
Хазін В. Й. - Аналіз різноманітних видів сучасних плівкових покрівель теплиць та парників, Затуливітер О. М. (2011)
Галінська Т. А. - Експериментальні дослідження розподілу природного освітлення у приміщеннях лекційних аудиторій корпусу "п" ПолтНТУ, яке здійснюється через бокові світлопрорізи в огородженні будівлі, Крепка Т. С. (2011)
Борисенко О. Б. - Оцінка довговічності сучасних фасадних систем з тонким штукатурним шаром, Сидоренко М. В. (2011)
Ільченко В. В. - Розроблення сучасного методу оцінки стійкості поверхневої обробки дорожнього покриття, Криворучко О. М., Самондрось Б. Г. (2011)
Степова О. В. - Техногенна безпека експлуатації магістральних нафтопроводів (2011)
Носач О. Б. - Дослідження сезонних коливань об’єму накопичення твердих побутових відходів, утворених у процесі життєдіяльності людей, Зигун А. Ю. (2011)
Титул, зміст (2014)
Бойко А. - Концептуалізація стійкості національної економіки (2014)
Кандагура К. - Інструменти взаємодії влади з інститутами громадянського суспільства (2014)
Мазур О. - Біфуркаційний характер розвитку роздрібної торгівлі України (2014)
Шаперенков А. - Взаємодія держави та банків у реалізації інноваційних програм (2014)
Привалова О. - Державна конкурентна політика на ринку страхування життя (2014)
Завезіон М. - Фондовий ринок і формування інвестиційного капіталу (2014)
Фоміна О. - Інноваційні системи управлінського обліку (2014)
Ярмиш О. - Правове забезпечення земельної реформи в Україні, Гуржій Т. (2014)
Кузьменко О. - Адміністративне та примусове видворення: помилка законодавця чи запровадження нових інститутів? (2014)
Онищенко В. - Маркетинг у контексті економічної теорії (2014)
Липов В. - Моделі зростання і розвитку за Джованні Арригі: український шанс? (2014)
Титул, зміст (2011)
Мазаракі А. - Сучасні тенденції та чинники розвитку зовнішньої торгівлі України, Мельник Т. (2011)
Корольчук О. - Оптимізація комерційних зв’язків торговельного підприємства, Черепов В. (2011)
Лазебна І. - Формування конкурентного середовища у роздрібній торгівлі (2011)
Єрмошенко А. - Світовий досвід функціонування органів розгляду спорів у сфері фінансових послуг, Єрмошенко Л. (2011)
Кучер Г. - Розвиток ринку внутрішніх державних боргових зобов’язань України (2011)
Зимовська Л. - Деякі аспекти реформування системи пенсійного забезпечення в Україні (2011)
Марчук В. - Ліцензування будівельної діяльності, Миронець І. (2011)
Регурецька О. - Порядок відновлення акцій за законодавством України (2011)
Лата Н. - Правові аспекти працевлаштування іноземців в Україні (2011)
Шкепу М. - Етнічні особливості утворення культурного часопростору в класичному становленні основи історії (2011)
Скуловатова О. - Тема долі в концепціях психоаналітичного напряму (2011)
Притуляк П. - Зовнішня торгівля України після підписання Брестського миру (2011)
Андрійчук М. - Національне питання в соціал-демократичній періодиці Наддніпрянщини початку ХХ ст. (2011)
Якубенко В. - Проблеми та перспективи розвитку освіти дорослих в Україні, Берлінг Р. (2011)
Резюме (2011)
Грабченко А. И. - Повышение работоспособности правящих алмазных карандашей, Пыжов И. Н., Клименко В. Г. (2012)
Зінов’єв Г. С. - Оптимізація високошвидкісної обробки різанням загартованих сталей, Попов С. В., Неділько М. В. (2012)
Бєлей І. М. - Аналіз передньої поверхні багатогранних непереточуваних пластин для напівчистової токарної обробки (2012)
Ільченко В. В. - Експлуатаційний стан вуличної мережі м. Полтава (на прикладі вул. Леніна), Міщенко Р. А., Грисенко О. М. (2012)
Каплуновська М. О. - Системотехнічна реалізація організаційно-технологічних властивостей проектних рішень просторових систем покриттів (2012)
Тесёлкин А. И. - Развитие информационных технологий в создании компьютерных моделей зданий и сооружений (2012)
Бондар В. О. - Установлення фактичної міцності залізобетонних балок, що зазнають постійних локальних корозійних уражень арматури, Степова О. В., Бондар Л. В. (2012)
Бондарь О. В. - Требования к конструкции и критерии оценки параметров универсальных сборно-разборных приспособлений, Кравченко С. И. (2012)
Була С. С. - Аналіз методів розрахунку вогнестійкості залізобетонних конструкцій, Бойко Р. О., Горбачевський Р. Р. (2012)
Валовой О. І. - Дослідження напружено-деформованого стану двогілкової залізобетонної колони при дії сейсмічних навантажень за результатами лінійного та нелінійного розрахунків, Сліпич О. О., Романенко К. М. (2012)
Демчина Б. Г. - Робота на згин коротких збірно-монолітних залізобетонних плит перекриття із використанням пінобетону, Литвиняк О. Я. (2012)
Довженко О. О. - Методика комплексних експериментальних досліджень шпонкових стиків бетонних і залізобетонних елементів, Погрібний В. В., Чурса Ю. В. (2012)
Довженко О. О. - Порiвняльний аналiз розрахунку мiцностi залізобетонних шпонок за існуючими методиками (на прикладі контактного шва), Юрко І. А., Гриценко А. Г. (2012)
Ковальчик Я. І. - Перспективи використання методу цифрової кореляції зображень для дослідження будівельних конструкцій (2012)
Кордун О. І. - Нова конструкція вертикального резервуара великої місткості (2012)
Мурин А. Я. - Моделювання залізобетонної мостової балки таврового перерізу, підсиленої зовнішньою композитною арматурою, Іванів М. М., Сергеєв О. С. (2012)
Павліков А. М. - Розрахунок міцності залізобетонних елементів при косому згині за ДБН В.2.6-98:2009, Гарькава О. В., Горбун А. В., Баляба А. В., Детюченко П. А. (2012)
Павліков А. М. - Ширина розкриття нормальних тріщин у залізобетонних балках при косому згинанні, Федоров Д. Ф. (2012)
Ромашко В. М. - Узагальнений критерій вичерпання несучої здатності залізобетонних та сталезалізобетонних елементів і конструкцій (2012)
Северин В. О. - Чисельне ймовірнісне моделювання випадкового процесу снігового навантаження на покриття одноповерхових виробничих будівель, Пащенко А. М., Винников П. Ю., Батіг А. В. (2012)
Ткаченко Р. Б. - Увеличение высоты железобетонных опор линии теплоснабжения, Ильченко В. В. (2012)
Шагин А. Л. - Саморегулирующиеся предварительно напряженные конструкции со шпренгельным подкреплением, Спиранде К. В., Виноградов В. В. (2012)
Шумаков И. В. - Совершенствование технологии устройства высокопрочных полов с помощью 3d-моделирования, Ракивненко Д. В., Секретная В. Н. (2012)
Романов О. М. - Взаимодействие ростверка, свай и основания, Анкянец Н. Ю. (2012)
Ярмолюк О. І. - Результати геодезичних спостережень за осіданнями будинку на заторфованій основі, посиленій ґрунтоцементними елементами, Винников Ю. Л. (2012)
Волоцюга В. В. - Дослідження міцності неавтоклавного пінобетону на розтяг при згині, Демчина Х. Б., Горніковська І. Б., Гаврилко О. А. (2012)
Кугаєвська Т. С. - Розроблення методів визначення інтенсивності тепловиділення цементу при його гідратації в повітряних умовах та в теплоізольованих зразках, Шульгін В. В. (2012)
Ложка Ю. В. - Исследования гидроизолирующих свойств торкрет-покрытия с использованием метода голографической интерферометрии (2012)
Рассоха А. Н. - Структура и свойства модифицированных фурано-эпоксидных пенопластов (2012)
Новохатній В. Г. - Надійність водопостачання цехів підприємства (на прикладі обігової системи), Костенко С. О. (2012)
Коробко Б. О. - Діагностика та керування роботи системи предпускового підігріву дизельного двигуна, Васильєв А. В., Сокальський С. М. (2012)
Title (2013)
Contents (2013)
Sharov O. - Process of Financial Globalization and its Impact on Balance of Payments (2013)
Zvarych I. - Analysis of Raw-Resources Imbalances of the World Economy, Zvarych R. (2013)
Ukraynets L. - The Key Factors of Chinese Foreign Direct Investment to Africa Determined by Means of Tobit-Analysis (2013)
Yatskevich I. - Mobile Market in Africa: the Case of Nigeria (2013)
Ocheretna M. - Assessing the State of Competitive Environment in Ukraine Based on International Rankings (2013)
Melnyk N. - History of Origins and Development of System of International Accounting (2013)
Melnyk O. - Methodological and Applied Aspects of the Implementation of Strategic-Oriented Management of Intangible Assets of the Industrial Company (2013)
"Journal of European Economy" in 2013 (2013)
Our Authors (2013)
Микитенко В. В. - Комплексне еколого-енергетичне обстеження виробничогосподарської діяльності промислової теплоенергетики України, Ладонько Л. С. (2013)
Черкаський І. Б. - Управління ризиками діяльності страхових компаній в контексті економічної безпеки, Ремньова Л. М., Лебединська Л. Д. (2013)
Ткаленко Н. В. - Теоретико-методологічні аспекти інноваційної моделі розвитку національної економіки (2013)
Дьякон А. А. - Алгоритм управління конкурентоспроможністю національної системи вищої освіти (2013)
Мисюра Ю. В. - Проблеми та перспективи розвитку легкої промисловості України (2013)
Настич Т. П. - Організаційно-економічні засади розвитку освітньої діяльності вищих навчальних закладів (2013)
Пономаренко С. В. - Форми і методи регулювання розвитку сільського господарства: світовий досвід (2013)
Ткаченко Н. В. - Інструменти бюджетного регулювання регіонального розвитку (2013)
Марченко О. В. - Аналіз соціально-економічних передумов розвитку міста, Аванесова Н. Е. (2013)
Безуглий І. В. - Ідентифікація взаємозв’язку між закономірностями та принципами формування рекреаційно-туристичних систем (2013)
Качура К. М. - Інвестори ринку нерухомості: проблеми існування (2013)
Савченко В. Ф. - Кластеризація як інноваційна форма об’єднання виробничих структур: деякі теоретичні аспекти проблеми, Гривко С. Д. (2013)
Виговська В. В. - Напрями податкового стимулювання інноваційного розвитку малого бізнесу, Азурова О. С. (2013)
Калінько І. В. - Управління інноваційним розвитком регіонів, Мусієвська Ю. С. (2013)
Казимир В. В. - Методи та моделі стратегічного менеджменту в діяльності органів державної влади, Олійченко І. М., Юрченко Ю. Д., Шемет В. П. (2013)
Гарафонова О. І. - Управління змінами: концептуальні засади та стратегічний підхід до їх реалізації (2013)
Карцева В. В. - Ремньова Л. М. Побудова механізму фінансового контролінгу на підприємствах та організаціях споживчої кооперації (2013)
Командровська В. Є. - Дослідження підходів до вивчення інноваційності підприємств авіатранспортної галузі, Колесник М. В. (2013)
Кунденко А. В. - Управління антикризовою стратегією на основі моделей зрілості організації, Шипарєва В. В. (2013)
Бондаренко Д. В. - Методичні підходи до обліку та оподаткування операцій з відступлення права вимоги, Маркова Н. М. (2013)
Потоцкая Н. С. - Экологизация производства как один из главных факторов преодоления экологического кризиса (2013)
Шовкопляс Т. С. - Гармонізація податкового рахівництва і бухгалтерського обліку – основна мета облікової політики суб’єкта економіки (2013)
Демченко М. Ю. - Міжнародні резерви в контексті змін валютної складової (2013)
Рожко О. Д. - Практика формування власних фінансових ресурсів бюджету ЄС в умовах інтеграції національних систем державних фінансів (2013)
Абрамова А. С. - Місце банківських інститутів у фінансово–кредитній підтримці малого та середнього бізнесу (2013)
Лавров К. Є. - Особливості організаційно-правового забезпечення реалізації фінансової політики в Україні (2013)
Мазур Л. В. - Востребованность и анализ подписки периодических изданий ЧГИЭУ (2013)
Відомості аспірантури (2013)
Відомості про авторів (2013)
Правила оформлення та подання рукопису до журналу (2013)
Алексєєнко Т. М. - Система контролю у навчанні російської мови іноземних студентів-нефілологів, Копилова О. В., Тростинська О. М. (2013)
Андрєєва С. В. - Щодо введення нових лексичних одиниць і граматичних конструкцій на заняттях з хімії в групах іноземних студентів підготовчого факультету на початковому етапі (вступ у дисципліну), Кулик О. П. (2013)
Артеменко Т. М. - Лінгвістичні аспекти навчання іншомовної мовленнєвої діяльності, Липко І. П. (2013)
Біденко Л. В. - Інформаційно-комунікаційна компетентність як складова професійної компетентності майбутнього вчителя російської мови (2013)
Білик О. М. - Навчальні посібники для роботи з відеоматеріалами під час вивчення російської мови як іноземної, Сухорукова О. М. (2013)
Божко Н. М. - Дослідження певних особливостей імен артефактів та вивчення мови (2013)
Бородіна Г. І. - Щодо проблеми формування стійкої мотивації до вивчення іноземної мови у студентів інженерних спеціальностей (2013)
Брик Т. О. - Пісні як додатковий засіб мотивації при вивченні англійської мови курсантами ввнз, Петренко О. Є. (2013)
Варава С. В. - Деякі особливості вживання іменників у науковому стилі мовлення (2013)
Гіль С. І. - Засоби подолання труднощів аудіювання в іноземній аудиторії (2013)
Гимер Н. О. - Спецкурс "толерантне спілкування – один із засобів ефективного впливу на особистість” у навчальних закладах мвс (2013)
Горпенко Г. О. - Вплив ділової гри на формування позитивної мотивації навчально-пізнавальної діяльності (2013)
Домніч С. П. - Про викладання спецкурсу зі стилістики російської мови іноземним студентам-філологам (2013)
Дубчак І. П. - Етапи формування граматичних навичок говоріння у рiчищi комунікативно-когнітивного підходу (2013)
Жовтюк Н. П. - Відбір навчального матеріалу для формування лексичної компетентності майбутніх учителів у процесі навчання англійської мови після німецької (2013)
Задорожна І. П. - Структура та зміст навчально-стратегічної компетентності майбутніх учителів англійської мови (2013)
Кісіль Л. М. - Сутність навчання професійно орієнтованого діалогічного мовлення студентів-іноземців базових факультетів інженерних спеціальностей (2013)
Кобзар О. І. - Шляхи активізації пізнавальної діяльності студентів на заняттях з англійської мови, Лєшньова Н. О. (2013)
Креч Т .В. - Лингвокультурологический аспект формирования языковой личности (2013)
Кушнір І. М. - Лінгводидактична модель формування соціокультурної компетентності іноземних студентів (2013)
Лисенко Н. О. - Дистанційний курс "українська мова (за професійним спрямуванням)”. Специфіка роботи тьютора-філолога, Дорошина Л. Ф. (2013)
Льовіна М. М. - Навчання фахової лексики іноземних студентів медико-біологічних спеціальностей на заняттях з біології (2013)
Ніколаєнко В. В. - Компетентнісний підхід до формування російськомовних комунікативних умінь іноземних студентів (2013)
Ольховська А. С. - Психологічні основи синхронної перекладацької діяльності як основа для розробки методики навчання (2013)
Петров И. В. - Преподавание русского языка в китае на современном этапе: проблемы и перспективы, Скляренко А. А. (2013)
Приходько А. М. - Використання блог-технології у процесі викладання російської мови як іноземної (2013)
Самосенкова Т. В. - Русский язык в контексте российского образования (2013)
Фадєєва О. Ю. - Типологія завдань для систематизаціі знань про композити в текстах медично-біологiчного профiлю, Курилюк Т. I. (2013)
Чистякова А. Б. - К вопросу об организации самостоятельного изучения русского языка иностранцами (на примере обучения китайцев), Сюй Цюань Яо (2013)
Чорна О. О. - Особливості та практика формування іншомовної комунікативної компетентності студентів технічних спеціальностей (2013)
Шульга І. М. - Про структуру вступного тесту з російської мови для іноземних абітурієнтів немовних спеціальностей (2013)
Бойчук Т. М. - Національний проект "Нове життя. Нова якість охорони материнства та дитинства": сучасні тенденції підготовки фахівців з напряму перинатальної медицини, Знаменська Т. К., Геруш І. В., Годованець Ю. Д. (2014)
Аксенова И. А. - Оказание кардиохирургической помощи недоношеним детям с функционирующим артериальным протоком в перинатальном центре Автономной Республики Крым, Кваша А. И., Тодуров Б. М., Бабич Т. Ю., Сидоров А. Г., Боровская Е. В., Михальчевский П. С., Сухарева Г. Э. (2014)
Знаменская Т. К. - Медицинские ошибки и безопасность пациентов неонатальных отделений интенсивной терапии – время менять стратегии (часть ІІ), Курилина Т. В., Писарев А. А., Зброжик Е. В. (2014)
Знаменська Т. К. - Особливості клінічної симптоматики та діагностики порушень функціонального стану кишечника у передчасно народжених дітей, Годованець О. С., Шеманська Н. П. (2014)
Левченко Л. А. - Диагностическая значимость парциального напряжения газов и ионного состава крови у недоношенных новорождённых с респираторным дистрессом (2014)
Лошак О. О. - Нові підходи до виходжування недоношених новонароджених від матерів з бактеріально-вірусними мікст-інфекціями, Новик І. І., Петрицюк Т. В., Каліновський О. В. (2014)
Биковська О. А. - Бронхолегенева дисплазія: патоморфологічні особливості розвитку у глибоко недоношених дітей (2014)
Караваева С. А. - Врожденные пороки развития легких и средостения. Диагностика. Лечение, Немилова Т. К., Котин А. Н., Омельченко Т. В., Старевская С. В., Попов С. Д., Ильина Н. А., Борисова Н. А. (2014)
Артеменко Є. О. - Оцінка стану гемодинаміки в басейні верхньої брижової артерії у новонароджених з некротичним ентероколітом, Мартинюк Т. В., Горбатюк О. М., Стадник І. О., Пікож А. А. (2014)
Чайковська Г. С. - Внесок вроджених вад розвитку травної системи в структуру летальності новонароджених дітей, Гнатейко О. З., Дворакевич А. О., Стеник Р. В. (2014)
Павлишин Г. А. - Вплив адипонектину на виникнення метаболічних порушень у дітей з надмірною масою тіла та ожирінням, Козак К. В. (2014)
Каграманян А. Л. - Стан локального імунітету цервікального каналу у невагітних жінок з хронічними захворюваннями статевих органів (2014)
Резников А. Г. - Экспериментальное изучение отдаленных последствий перинатального применения лекарственных средств для здоровья потомков, Носенко Н. Д. (2014)
Бекетова Г. В. - Особливості фізичного та психоемоційного стану жінок, що вдалися до застосування допоміжних репродуктивних технологій, в прегравідарному та гестаційному пкріодах, Ган Р. З., Цвілинюк В. В., Зброжик Є. В. (2014)
Пясецька Н. М. - Тромбоцитопенія новонародженних – клінічна характеристика, лабораторна діагностика та лікування (клінічна лекція) (2014)
Сухарева Г. Э. - Апитмии у новорожденных (часть 2) (2014)
Кушнерева Т. В. - Сучасний погляд на методи діагностики внутрішньоклітинної уропатогенної інфекції у дітей (2014)
Ткаченко О. Я. - Пищевая аллергия у детей как ключевое звено в реализации атопии (2014)
Боднар О. Б. - Випадок дуоденальної непрохідності у новонародженого, що викликана кільцеподібною підшлунковою залозою (2014)
Авраменко Т. В. - Голопрозенцефалія: ембріо-неврологфчні і клінічні аспекти, пренатальна діагностика, випадки з практики, Шевченко О. А. (2014)
Аряєв М. Л. - Рекомендації з діагностики, лукування та профілактики мікозів у новонароджених дітей, Котова Н. В. (2014)
Лошак О. О. - Інтерферон альфа-2b в комплексній терапії внутрішньоутробних інфекцій у новонароджених з бактеріально-вірусними мікст-інфекціями, Новик І. І., Петрицюк Т. В., Писарєв А. О. (2014)
Шунько Є. Є. - Застосування збагачувача грудного молока для вигодовування недоношених дітей, Пясецька Н. М., Бєлова О. О., Лакша О. Т., Краснова Ю. Ю. (2014)
Шунько Є. Є. - Скринінг слуху у новонароджених шляхом викликаної отоакустичної емісії, Косаковський А. Л., Бєлова О. О., Лакша О. Т. (2014)
Науково-практична конференція з міжнародною участь "Якість і безпека медичної допомоги новонародженим: питання, реальність і стратегія розвитку" (м.Полтава, Україна, 30-31 жовтня 2013 року) (2014)
Пам’яті колеги і друга: Андрійчук Роман Георгійович, головний лікар Обласної дитячої клінічної лікарні м. Чернівці (1962-2014 рр.) (2014)
Вимоги до оформлення статей (2014)
Амоша О. І. - Соціальна відповідальність держави за стан людського та сталого розвитку в контексті модернізації рекреаційної сфери України та її регіонів, Дейч М. Є. (2013)
Бойко М. Г. - Туристичні кластери як інноваційна компонента економічного розвитку регіонів, Михалійченко Г. І. (2013)
Новик Л. И. - Современные аспекты коммуникативного менеджмента на предприятиях гостиничного хозяйства, Кузин В. Ф. (2013)
Поклонский Ф. Е. - Развитие управления конкуреноспособностью туристских предприятий (2013)
Туріянська М. М. - Концепція розвитку територіальних рекреаційних систем (2013)
Антоненко І. Я. - Сервісні інновації як інструмент ефективного менеджменту туристичних підприємств, Мельник І. Л. (2013)
Данильчук В. Ф. - Туристический бизнес в сбалансированном развитии экономики регионов Украины (2013)
Кифяк В. Ф. - Методи та принципи формування територіальних рекреаційних систем (2013)
Градінарова О. О. - Еволюція підходів до управління якістю на туристичних підприємствах (2013)
Древицькая И. Ю. - Теоретические подходы к информационному обеспечению принятия решений в сфере туризма, Клейнер Я. С. (2013)
Железняк В. Ю. - Антикризове фінансове управління на туристичних підприємствах (2013)
Крачковский В. В. - Методические основы управления туристским потенциалом региона (2013)
Леонова Г. Д. - Маркетинговое управление "справедливым" качеством услуг на предприятиях сферы туризма (2013)
Семичастный И. Л. - Обоснование выбора СУБД для базы данных паспортов туристических объектов региона в контексте перехода к электронному управлению отраслью, Лебезова Э. М. (2013)
Семичастный И. Л. - Разработка методики применения программ машинного перевода в подготовке менеджеров, Шеховцова Е. А. (2013)
Дорошкевич Д. В. - Інформаційні рішення для управління підприємствами туристичної галузі, Височило О. М. (2013)
Багдасарова Д. Г. - Управление материальной мотивацией инновационной деятельности предприятия туристической индустрии (2013)
Бузни А. Н. - Терминологические трудности в туристике, Мацова А. С. (2013)
Драчук Ю. З. - К вопросу развития промышленного туризма в Донецком регионе (2013)
Петенко І. В. - Туризм як чинник розвитку депресивних регіонів України, Петенко А. В. (2013)
Лухуташвили Н. М. - Основы развития религиозного туризма в Грузии, Валишвили Т. Г. (2013)
Босовська М. В. - Інтеграційні процеси в туризмі: теорія та практика розвитку (2013)
Боярченко Н. С. - Сбалансированная система ключевых показателей эффективности конкурентной стратегии туристического предприятия, Жигулин А. А. (2013)
Давла М. - Опыт привлечения инвестиций в развитие туризма Египта и других арабских стран, Подмаркова И. П. (2013)
Каджаметова Т. Н. - Оценка туристско-рекреационного потенциала АР Крым (2013)
Логунова Н. А. - Параметры оценки качества предоставления круизного туристского продукта (2013)
Овчаренко Л. О. - Методологічні підходи до оцінки туристсько-рекреаційного потенціалу (2013)
Подмаркова И. П. - Анализ опыта и перспектив развития психологического туризма в Украине (2013)
Примак Т. Е. - Проблемы и перспективы эффективного использования инфраструктуры "Евро-2012" для развития транзитного потенциала Украины (2013)
Фомін Ю. В. - Світові тенденції розвитку туристичної галузі, Прочан А. О. (2013)
Хмелевский И. А. - Благосостояние населения как фактор развития туризма в Украине, Хмелевский И. И. (2013)
Кравцов С. С. - Економічні умови формування інфраструктури сільського зеленого туризму (2013)
Оленічева Ю. О. - Проблеми й перспективи формування туристичних кластерів в Україні (2013)
Чернікова В. І. - Проблеми зайнятості в туризмі (2013)
Денисенко Г. В. - Особливості існуючих підходів до класифікації туристичних ризиків та їхній вплив на туристичну діяльність (2013)
Дрокіна Н. І. - Перспективи розвитку туристичної інфраструктури Донецького регіону (2013)
Корнева Д. А. - Особенности формирования гостиничной инфраструктуры (2013)
Кулєш В. Г. - Методика оцінки інвестиційної привабливості розвитку промислового туризму (2013)
Кузьменко А. А. - Сущность и особенности инновационного метода интенсификации внутреннего туристического потока промышленного региона (2013)
Негода Г. А. - Визначення сутності туризму та його вплив на соціально-економічний розвиток регіону (2013)
Подольска Л. Д. - Особенности развития экологического туризма в Донецкой области (2013)
Трусова Т. С. - Аналіз макрооточення туристичних підприємств: політико-правовий аспект (2013)
Шепелюк С. І. - Особливості становлення та розвитку туристичної індустрії в Україні (2013)
Бузни А. Н. - Праксиология маркетинга туристского предприятия, Зубкова М. С. (2013)
Ивченко Л. А. - Квалиметрические методы оценки привлекательности гостиничных услуг, Редько В. Е. (2013)
Кудла Н. Є. - Мотиви вибору відпочинку у селянському агротуристичному господарстві (2013)
Музика О. М. - Маркетингові дослідження регіональних сегментів світового ринку туристичних послуг, Іванова Л. О., Семак Ю. А. (2013)
Алєшугіна Н. О. - Стан і проблеми розвитку сільського туризму в Чернігівській області (2013)
Іванчук С. І. - Особливості проведення маркетингових досліджень на підприємствах туристичної галузі, Бондаренко В. А. (2013)
Кравчук Н. В. - Стратегічно-маркетингова оцінка конкурентного середовища туристичного ринку України (2013)
Бакуліч О. О. - Моделювання впливу транспортних потоків на навколишнє середовище міста, Дудник А. І. (2013)
Даньшин Н. К. - Изъяны украинского законотворчества в сфере туризма (2013)
Москвич Ю. В. - Перспективи новітнього підходу до вивчення ділової документації у вищих навчальних закладах України (2013)
Мишечкін Г. В. - Туристсько-рекреаційний потенціал Донбасу: місце у загальноукраїнському масштабі, проблеми і перспективи, Аносова О. С. (2013)
Разумный В. В. - Влияние внешних факторов на развитие религиозного туризма в Украине (2013)
Тарасенок А. И. - Маркетинг туристских дестинаций в контексте диалога культур (2013)
Відомості про авторів (2013)
Шутак І. Д. - Доктринальні основи юридичної техніки (2013)
Огаренко Т. О. - Інституційні та ціннісно-нормативні засади регуляції соціально-правових відносин (2013)
Попов Д. І. - Філософсько-правові засади застосування природного права при здійсненні судового угляду у випадку прогалин у законодавстві (2013)
Фігель Ю. О. - Поняття правової культури особи: її сутність та зміст (2013)
Котенко Н. В. - Толкование норм права как особый вид юридической деятельности (2013)
Коритко Л. Я. - Розвиток гірничих відносин у східній галичині (др. пол. ХІХ – поч. ХХ ст.) (2013)
Мельник Р. А. - Доктринальні дослідження та правова регламентація правових актів (2013)
Пшонка А. В. - Мета та завдання кадрової роботи в органах прокуратури (2013)
Рибалка Н. О. - організаційні форми управління в органах прокуратури (2013)
Джафарова О. В. - Процедури сертифікації як один із напрямків дозвільної діяльності у сфері забезпечення економічної безпеки (2013)
Миськів Л. І. - Адміністративно-правове забезпечення зародження та розвитку вищої освіти на території сучасної України (2013)
Тюрін С. Є. - Деякі особливості адміністративно-правового статусу міністерства юстиції україни (2013)
Братковський А. В. - Зарубіжний досвід професійної підготовки працівників правоохоронних органів: організаційно-правовий аспект (2013)
Іванов Д. В. - Суспільне мовлення: поняття та призначення для людини, суспільства, демократії (2013)
Котович І. О. - Касаційне провадження як додаткова гарантія судового захисту прав особи (2013)
Череучук А. А. - Принципи адміністративно-правового регулювання земельних відносин в Україні (2013)
Череучук Х. В. - Види та функції фінансового контролю за діяльністю овс України (2013)
Кузьмін Р. Р. - Недопустимість незаконного впливу на суд та слідство (2013)
Ігнатюк О. В. - Судовий розгляд у першій інстанції в кримінальному провадженні: проблемні питання та шляхи їх вирішення (2013)
Семикіна Л. О. - Суб’єктивна сторона вимагання (2013)
Алієва-Барановська В. М. - Аналіз теоретичних засад господарсько-правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання (2013)
Басай О. В. - Принцип судового захисту цивільних прав та інтересів (2013)
Ломакина Е. А. - Содержание туристических правоотношений (2013)
Сикал М. М. - Теоретико-правові підходи щодо дефініції поняття "неустойка", Трофименко О. О. (2013)
Крисань Т. Є. - Поняття системи юридичних гарантій цивільних прав (2013)
Марусенко Р. І. - Перехід до нової процедури реєстрації прав на земельні ділянки: "спростити не можна ускладнити” (2013)
Стринатко Ю. Д. - Особливості виконання запитів іноземних компетентних органів про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні під час досудового розслідування (2013)
Чехович Т. В. - Статус індивіда у міжнародному публічному праві (питання правосуб’єктності) (2013)
Фарзалыев Д. Ф. оглы - Правила решения экономических споров в рамках всемирной торговой организации (2013)
Бем М. В. - Голокост та голодомор у контексті міжнародно-правових поглядів Р. Лемкіна щодо концепції злочину геноциду (2013)
Грищук О. В. - Протидія легалізації злочинних доходів у Франції, Добош З. А. (2013)
Бандурка О. О. - Грошово-кредитна політика України (2013)
Нестеренко А. С. - Ринок фінансових послуг як складова сфера фінансової системи (2013)
Ковальчук Н. П. - Способи оцінки системних ризиків в окремих сегментах національної економіки (2013)
Руденко Н. Г. - Перспектива впровадження та ефективного функціонування електронного уряду в Україні (2013)
Синявська О. О. - Управління бюджетним дефіцитом у рамках антикризового державного регулювання економіки (2013)
Титул, зміст (2012)
Герасименко Г. - Соціально відповідальні державні закупівлі в Україні (2012)
Шульга О. - Формування ринку землі сільськогосподарського призначення в Україні (2012)
Мельниченко С. - Методика дослідження якості обслуговування на туристичних підприємствах (2012)
Пожарська Л. - Економічна сутність та класифікація нематеріальних активів підприємств телебачення (2012)
Шульга Н. - Організаційне забезпечення ризик-менеджменту в банках України, Мельничук М. (2012)
Аванесова І. - Постулати захисту прав споживачів фінансових послуг (2012)
Ткаченко Н. - Аутсорсинг продажу страхових продуктів через брокерів (2012)
Пильтяй О. - Фінансовий інструментарій державної підтримки публічно-приватного партнерства (2012)
Янчева Л. - Реалізація проектів формування інформаційно-аналітичних ресурсів у АСУ, Бочуля Т. (2012)
Василевська А. - Управління проектами підприємства із використанням інформаційних технологій (2012)
Вітлінський В. - Застосування інструментарію нечіткої логіки при формуванні кредитного портфеля, Середюк В. (2012)
Сингаєвський Є. - Задачі та моделі автоматизованого управління корпоративними фінансами, Демідов П. (2012)
Слінько Т. М. - Вплив конституційних принципів політичної та ідеологічної багатоманітності на реалізацію громадянами України свободи слова та інформації, Кушніренко О. Г. (2013)
Ясінська М. І. - Концепція Сергія Шелухіна про народ, політичну еліту у розбудові української державності (2013)
Бутенко Л. А. - Заходи адміністративного припинення в діяльності державної інспекції України з питань захисту прав споживачів: питання сьогодення (2013)
Подоляка С. А. - Адміністративні процедури в прокурорській діяльності щодо розгляду звернень громадян (2013)
Качинська М. О. - Кодифікація законодавства про органи охорони правопорядку на території України у період з X ст. до XVII ст. (2013)
Андрєєва О. Б. - Організаційно-правова діяльність виконкому селищної ради по виконанню місцевого бюджету (2013)
Меркулова К. О. - Взаємодія громадських організацій та держави (адміністративно-правовий аспект) (2013)
Панова М. С. - Шляхи вдосконалення адміністративно-правового статусу прокурора як основного суб’єкта нагляду за дотриманням адміністративного законодавства (2013)
Сімонян Н. А. - Шляхи розвитку видів цивільного контролю за діяльністю органів прокуратури (2013)
Фатхутдінов В. Г. - Поняття та зміст громадської безпеки як складової національної безпеки (2013)
Драп’ятий Б. Є. - Використання принципу правової визначеності як достатня та необхідна умова для вдосконалення предмету злочину, передбаченого статтею 359 кримінального кодексу України (2013)
Власова Г. П. - Практика застосування спрощеного кримінального судочинства в окремих країнах СНД (2013)
Задоя К. П. - Основні положення вчення Ґустава Радбруха про юридичні конструкції як про ідеальні типи (2013)
Перепічка О. І. - Оцінка висновку експерта: інформаційно-змістовий аспект (2013)
Пилипенко Г. М. - Судова експертиза як тактичний засіб отримання доказів (2013)
Птащенко Д. С. - Уявна оборона в кримінальному праві зарубіжних держав: особливості регламентації загальними положеннями кримінального права та загальними нормами про помилку (2013)
Соловйов Е. П. - Ще раз про поняття та структуру об’єкта злочину (2013)
Максимова Л. О. - Відродження суду присяжних (2013)
Триньова Я. О. - Біоетичні засади кримінально-правового реагування на позбавлення життя іншої людини на прохання (2013)
Бандурка І. О. - Кримінально-правова характристика насильства в сім’ї (2013)
Веприцький Р. С. - Державна регуляторна політика у сфері господарської діяльності як форма протидії економічній злочинності (2013)
Щокін Р. Г. - Ретроспектива розвитку світового законодавства й юридичної думки з інтелектуальної власності (2013)
Курко М. Н. - Правове забезпечення пізнавальних процесів у галузі ядерної безпеки, Біленчук П. Д. (2013)
Бельдєй М. В. - Регіональні системи житлово-комунального господарства як складова народногосподарського комплексу України (2013)
Шуба Б. В. - Корпоративні права і їх захист альтернативними способами, Юлдашев С. О. (2013)
Алахвердієва Е. Ш. - Право на евтаназію як складова права на життя (2013)
Матвєєв П. С. - Господарсько-правове забезпечення укладання інноваційних договорів (2013)
Потоцький М. Ю. - Оперативно-господарські санкції у сфері інтелектуальної власності (2013)
Синєгубов О. В. - Право дитини на свободу пересування та право на місце проживання як невід’ємні права, що забезпечують її соціальне буття (2013)
Пандурська А. О. - Про деякі актуальні проблеми цивільно-правової відповідальністі осіб за кредитним договором (2013)
Павловська Н. В. - До питання регулювання інституту юридичних осіб у міжнародному приватному праві (2013)
Сабодаш Р. Б. - Рівність учасників цивільних правовідносин: окремі аспекти (2013)
Шашкова-Журавель І. О. - Характеристика міжнародно-правової системи викорінення примусової праці, Журавель М. І. (2013)
Кулеба Д. І. - Як це було: визнання правосуб’єктності міжнародних організацій (2013)
Симов’ян В. С. - Дадміністративно-правове регулювання діяльності акціонерно-комерційного банку (2013)
Соколов М. В. - Вплив світової фінансової кризи на європейські ринки IPO (2013)
Золота фортуна (2013)
Титул, зміст (2012)
Мазаракі А. - Детермінанти розвитку зовнішньої торгівлі України інноваційною продукцією, Мельник Т. (2012)
Романенко В. - Конкурентоспроможність національної економіки: системний підхід (2012)
Лозова О. - Теоретичне осмислення сутності грошей і грошового обігу українськими вченими ХІХ – початку ХХ ст. (2012)
Коваленко Ю. - Теоретичні аспекти сутності послуги та її види (2012)
Єсіпова К. - Методика оцінки ефективності бізнес-процесів туристичних підприємств (2012)
Запатріна І. - Формування фінансової політики держави: євроінтеграційний вимір (2012)
Шевчук О. - Теоретичні засади розвитку податкового контролю (2012)
Височан О. - Обліково-інформаційна сутність фінансових санкцій у діяльності туристичних підприємств (2012)
Сивченко Г. - Концептуальні засади реформування депозитарної системи України (2012)
Запорожець О. - Система адміністрування митних платежів в Україні (2012)
Чаговець В. - Модульний принцип побудови інженерної інформаційної підсистеми менеджменту (2012)
Орленко В. - Розвиток торгівлі на Русі у період феодальної роздробленості (ХІІ – ХІV ст.), Орленко Л. (2012)
Бадах Ю. - До питання щодо походження Києва (2012)
Титул, зміст (2012)
Лігоненко Л. - Оцінка інноваційності економіки України в міждержавних рейтингах (2012)
Герасименко А. - Монополія та економічна влада: історико-економічний аналіз (2012)
Міняйло В. - Організація електронних державних закупівель (2012)
Максюта А. - Бюджетна складова суспільного розвитку, Чугунов І. (2012)
Baghdasaryan A. - Problems of pension system reforms in the countries with transition economy (2012)
Пильтяй О. - Фінансові механізми публічно-приватного партнерства (2012)
Полчанов А. - Фінансова стратегія страховика на світовому ринку (2012)
Сльозко Т. - Розвиток бухгалтерського обліку в інституційному середовищі (2012)
Корольчук В. - Діагностика впливу психотравмуючих факторів на особистість (2012)
Самойлов О. - Антиномічне протистояння категоріальної та операційної складових мислення (2012)
Старик В. - Особливості прояву деформаційних змін фахівців-рятувальників (2012)
Лагутіна Т. - Організаційна культура у проблемному інституційному середовищі (2012)
Оніщенко Н. - Особливості встановлення психологічного контакту "психолог-клієнт", Ціцей Р. (2012)
Титаренко А. - Зміни типової поведінки фахівців-рятувальників на різних етапах професіогенезу (2012)
Швайка М. А. - До питання про створення ефективної кредитно-грошової системи України (2013)
Морозова Н. И. - Россия и ВТО: поиск стратегии равноправного партнерства (2013)
Синявська О. О. - Моделювання обсягів резервного капіталу банку при формуванні інвестиційних проектів (2013)
Бухун Ю. В. - Розробка ефективної інвестиційної політики підприємств космічної галузі в умовах модернізації економіки (2013)
Курдидик Н. І. - Аналіз діяльності банків на фондовому ринку України (2013)
Шморгун О. В. - Транснаціоналізаційні фактори лідерства країн Скандинавії на глобальних ринках (2013)
Вовк О. Й. - Літописні джерела українського права XV-XVI століть (2013)
Дубов Г. О. - Періодизація досліджень юридичної методології протягом радянського та сучасного етапів розвитку вітчизняної юридичної науки (2013)
Сквірський І. О. - Стан, проблеми та перспективи розвитку загальних форм громадського контролю в Україні (2013)
Хорт І. В. - Правовий статус органів внутрішніх справ у сфер правоохоронної діяльності (2013)
Павлова Л. В. - Юрисдикція адміністративних судів, зокрема спорів, що виникають з приводу дії адміністративних договорів: питання сьогодення (2013)
Тропіна Г. Н. - Правовая природа административной ответственности в сфере строительства (2013)
Зозуля І. В. - Судовий розгляд адміністративної справи в порядку письмового провадження: ознаки та сутність, Роженко Д. В. (2013)
Джамалов Илькин Джалил оглы - Проблемы осуществления судебного контроля в досудебном уголовном производстве Азербайджанской Республики (2013)
Ковальов Є. В. - Засада безпосередності дослідження доказів у кримінальному провадженні (2013)
Подолінська І. С. - Засада змагальності та її реалізація у діяльності сторони захисту у кримінальному провадженні (2013)
Веприцький Р. С. - Поняття та зміст феноменології злочинності як складової феноменології суспільства (2013)
Потоцький М. Ю. - Досудовий порядок захисту прав інтелектуальної власності суб’єктів господарювання (2013)
Матвєєв П. С. - Програмне регулювання як складова державного впливу на інноваційний розвиток (структурно-правовий аналіз) (2013)
Басай О. В. - Свобода незабороненої законом підприємницької діяльності як загальна засада цивільного законодавства (2013)
Скороход І. В. - Становлення юридичної думки з фінансового та податкового контролів у теорії фінансового права (2013)
Симонян А. В. - Особливості господарсько-правових договірних відносин у сфері охорони здоров’я (2013)
Захарченко А. М. - Правові питання планування діяльності суб’єктів господарювання державного сектору економіки (2013)
Шуба Б. В. - Капітал господарського товариства (економіко-правовий аналіз) (2013)
Бедь В. В. - Концептуальні засади механізму реалізації конституційного права на свободу совісті (2013)
Бєлов Д. М. - Трансформація конституціоналізму в контексті внесення змін до конституції України (2013)
Віхляєв М. Ю. - Характеристика повноважень радянських громадських організацій у сфері державного управління (2013)
Придачук О. А. - Судова влада в системі розподілу влад (2013)
Задорожній О. В. - Невійськові аспекти міжнародної безпеки в українській доктрині міжнародного права, Білоцький С. Д. (2013)
Ніжинська І. С. - Роль світового банку та інших міжнародних організацій у боротьбі з корупцією (2013)
Іванець І. П. - Виконання рішень та застосування практики європейського суду з прав людини в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення (2013)
Тарас М. В. - Криміналізація передачі віл-інфекції та права людей, які живуть з віл/снідом (2013)
Черновський О. К. - Визначення професійної придатності до суддівської діяльності (2013)
Луцький А. І. - Формування наукової думки про правову ідеологію: етапи розвитку (2013)
Баланюк Л. Л. - Реформування організації податкового контролю в Україні через використання механізмів електронно-банкнотної платіжної системи (2013)
Левченко О. П. Левченко О. П. - Кольороназва голубий: лінгвокультурологічний аспект (2013)
Мізін К. І. Мізін К. І. - Усталені порівняння англійської, німецької, української та російської мов крізь призму часового коду культури: зіставно-лінгвокультурологічний аспект (2013)
Неживий О. І. Неживий О. І. - Переспів Миколи Петренка Лохвицької ратушної книги (2013)
Пампура С. Ю. Пампура С. Ю. - Р. Раск і проблеми етимології індоєвропейських мов (2013)
Петрушенко О. О. Петрушенко О. О. - Метафоризація темпоральної номінації день у мові української поезії ІІ половини ХХ століття (2013)
Піскунов О. В. Піскунов О. В. - Фонетичний закон і аналогія в концепції вчених Казанської лінгвістичної школи (2013)
Роман В. В. Роман В. В. - З історії вивчення процесу адаптації лексичних запозичень крізь призму соціолінгвістичного підходу (перша половина XX ст.) (2013)
Фаріон І. Д. Фаріон І. Д. - Місце руської (української) мови в біблійній концепції мовно-комунікаційного простору (Х – ХVII ст.) (2013)
Шевченко М. Ю. Шевченко М. Ю. - Причини виникнення мовної компресії в англійській мові (2013)
Архіпова О. В. Архіпова О. В. - Епітети-вербалізатори концепту "чоловік” у сучасній українській прозі (2013)
Грицьких Л. Б. Грицьких Л. Б. - Функціонування полікомпонентних одиниць у сучасній українській літературній мові (2013)
Макарова М. В. Макарова М. В. - Порівняння як засіб вербалізації концепту КОХАННЯ в сучасній українській фемінній поезії (2013)
Пустовалова В. І. Пустовалова В. І. - Назви дитячих ігор, що моделюють соціальні взаємини, як складники лінгвокультурного коду (2013)
Рудакова Т. М.  Рудакова Т. М.  - Тематична та понятійна організація української спеціальної агрономічної лексики (2013)
Барвіна Н. О. Барвіна Н. О. - Концепт жінка в українській фразеології: культурні стереотипии (2013)
Глуховцева І. Я. Глуховцева І. Я. - Категорія добра в стійких сполученнях слів українських східнослобожанських говірок (2013)
Луценко В. В. Луценко В. В. - Фразеологічні одиниці турецької мови та деякі особливості їхнього перекладу українською (2013)
Должикова Т. І. Должикова Т. І. - Своєрідність художнього мовомислення Сергія Жадана (2013)
Задорожна А. С. Задорожна А. С. - Лінгвокультуреми в "Книзі споминів” Михайлини Коцюбинської: функціонально-стилістичні аспекти (2013)
Колесникова Л. Л. Колесникова Л. Л. - Лексико-семантичне значення символу-колорономена "червоний” (на матеріалі українських поетичних текстів кінця ХХ століття) (2013)
Тищенко Л. М. Тищенко Л. М. - "Позасловникова” лексика роману Сави Божка "В степах”, Полякова Т. В. Полякова Т. В. (2013)
Трифонов Р. А. Трифонов Р. А. - Нормативна оцінка і категоризація знань про країни в українській публіцистиці (про цивілізовані та інші країни),  Колоколова А. О.  Колоколова А. О. (2013)
Чугаєва В. В. Чугаєва В. В. - Референти номінації Бог у біблійному дискурсі (2013)
Божко Ю. О. Божко Ю. О. - Особливості дієприкметника в сучасній українській мові (2013)
Лукаш Г. П. - Семіотика конотонімів: знак і символ (2013)
Пристай Г. В. - Подільність / неподільність основ непохідних ад’єктивів в аспекті морфонології (2013)
Чернобров Ю. А. Чернобров Ю. А. - Тенденції розвитку української синтаксичної термінології від початку до 20-х рр. ХХ ст. (2013)
Шевцова В. О. - Власні назви в українських пам’ятках другої половини ХVII – XVIII ст. (2013)
Глуховцева К. Д. - Рецензія. С. П. Бибик "Усна літературна мова в українській культурі повсякдення” (К., 2013. – 589 с.) (2013)
Відомості про авторів (2013)
Гаврилов Н. И. - Трансформационные реалии постсоветской государственности Украины, Белоруссии и России (2010)
Галкина Л. И. - Международное профсоюзное движение в обществах Второго модерна, Чугунов Е. В. (2010)
Гурковський В. І. - Застосування зарубіжного досвіду "електронного урядування" на сучасному етапі формування інформаційного суспільства в Україні (2010)
Ємець І. О. - Сучасне українське індустріальне місто: управління та самоврядування (на прикладі м. Макіївка) (2010)
Єнін М. Н. - Комунітаризм в ідеологічній перспективі суспільства Другого модерну (2010)
Ryabtsovsky G. V. - Geopolitical Dimension of the Union State Information Space of the Russian Federation and the Republic of Belarus: Political and Legal Aspects (2010)
Певная В. В. - Этнополитические процессы в Крыму (2010)
Шумилов А. В. - Социальные сети и информационные технологии в электоральных процессах при переходе ко Второму модерну (2010)
Вихров М. Н. - К вопросу о кризисе общественной солидарности в условиях общества риска (2010)
Власов А. В. - Ипотечное кредитование в Украине, России и Чешской республики в условиях глобального экономического кризиса (2010)
Даниленко Г. В. - Гендерний аспект розподілу ролей у студентській родині (2010)
Рознатовский И. В. - Насилие в контексте современного терроризма (2010)
Румянцев В. В. - Нормативно-правовое регулирование противостояния мировой террористической угрозе в Украине, Беларуси и России (2010)
Савка В. Є. - Державні та громадські соціальні служби: до питання про суспільне призначення (2010)
Сагайдак О. В. - Інформаційна безпека України в умовах глобалізаційних викликів (2010)
Швирков О. І. - Інформаційна ера та мережеві структури: нові можливості для жінки (2010)
Ахтырский Е. В. - Экономика знаний в обществе Второго модерна (реалии Украины) (2010)
Бабосова Е. С. - Мотивация к научной деятельности аспирантов учреждений НАН Беларуси (2010)
Дробаха Н. А. - Трудовые ценности студентов университетов г. Луганска (2010)
Калініна К. М. - Університет другого модерну: аспект соціальної дистанції між українськими та іноземними студентами (на прикладі Луганського національного університету імені Тараса Шевченка), Мотунова І. Г. (2010)
Мысливец Н. Л. - Современный региональный университет: содержание деятельности, особенности управления и перспективы развития (2010)
Подгайская Л. И. - Ценностные ориентации белорусских студентов (2010)
Щудло С. А. - Освітні дилеми сучасного українського суспільства в контексті викликів глобалізації (2010)
Кувычка С. А. - Специфика религиозности в современных Украине и России (2010)
Полулях Ю. Ю. - Модерн, Постмодерн, Другий Модерн: варіації семіосфери життєсвіту (2010)
Рева Л. Г. - Бібліотека в умовах глобалізації (2010)
Солнышкина А. А. - Кинематограф в обществе Второго модерна: теоретико-методологические аспекты семиотического анализа (2010)
Відомості про авторів (2010)
Бандурка О. М. - Стандарти надання послуг особам, які постраждали від торгівлі людьми: соціально-правовий аналіз, Левченко К. Б. (2013)
Жаровська І. М. - Трансформація правової природи державної влади в аспекті процесу денаціоналізації держав (2013)
Гурняк О. Г. - Конституційно-правові основи репресій військовослужбовців у другій половині 30-х років ХХ століття на території України (2013)
Котович І. О. - Касаційне провадження як додаткова гарантія судового захисту прав особи (2013)
Ліпак Г. М. - Вплив литовських статутів на шлюбно-сімейне законодавство російської імперії (2013)
Черніков О. О. - Технологія кандидатів-"двійників" як форма зловживання пасивним виборчим правом (2013)
Подоляка А. М. - Вплив профілактики адміністративних правопорушень на виникнення конфліктних проваджень (2013)
Кагановська Т. Є. - Неперервна професійна освіта кадрів як один з етапів проходження державної служби в Україні (2013)
Сидорчук Л. А. - Сучасні форми та методи залучення країнами європейського союзу місцевих формувань до охорони громадського порядку (2013)
Миськів Л. І. - Принципи, завдання та функції інклюзивної освіти як світової моделі соціалізації осіб з обмеженими можливостями (2013)
Фролов Ю. М. - Адміністративно-правові принципи регулювання відносин у сфері вищої освіти (2013)
Апаров А. М. - Поняття і особливості адміністративної юрисдикції (2013)
Воронін Я. Г. - Адміністративно-процесуальна правосуб’єктність національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики як суб’єкта надання дозвільних послуг у нафтогазовому комплексі (2013)
Назимко Є. С. - Відповідність християнським цінностям регламентації інституту покарання за кримінальним кодексом України (2013)
Бабунич В. М. - Особливості підготовки захисника до перехресного допиту при розгляді кримінальних справ у суді (2013)
Басай Н. М. - Зарубіжний досвід визнання доказів недопустимими у кримінальному процесі (2013)
Брящєй Р. І. - Розмежування звільнення від покарання та звільнення від кримінальної відповідальності (2013)
Мельник П. В. - Склад злочину, передбачений ст. 239-1 КК України (незаконне заволодіння ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) земель): понятійний апарат (2013)
Наконечна Л. А. - Караність злочинів, ознакою складів яких є насильство (2013)
Прокопенко А. В. - Захист прав неповнолітніх у кримінальному провадженні (2013)
Пилипенко Г. М. - Ситуації досудового розслідування, що потребують залучення експертів (обізнаних осіб) (2013)
Єжель О. Л. - Правова природа державного контракту у сфері державного замовлення (2013)
Ніколенко Л. М. - Визначення судового прецеденту в системі міжнародного права (2013)
Олійник К. М. - Трудовий договір - організаційна форма та юридична підстава для виникнення трудових правовідносин (2013)
Потоцький М. Ю. - Особливості господарсько-правових способів захисту прав інтелектуальної власності (2013)
Симов’ян В. С. - Сутність, ознаки, види фінансових правовідносин (2013)
Хандусенко Д. І. - Профілактика податкових правопорушень (2013)
Філоненко Г. Г. - Міжнародне співробітництво при розслідуванні ухилення від сплати податку на прибуток (2013)
Триньова Я. О. - Відгук на статтю е. Алахвердієвої "право на евтаназію як складова права на життя" (2013)
Мусаелян И. К. - Роль и место функционального управления в теории управления (2013)
Чорнобривець М. М. - Дебіторська заборгованість: сутність та причини виникнення (2013)
Домбровський Ю. М. - Чинники довгострокового соціально-економічного розвитку регіону (на прикладі закарпатської області) (2013)
Рак Г. В. - Напрями вдосконалення контролю за фінансовими ресурсами бюджетних установ (2013)
Ситник К. М. - Ботаніка в роки модернізації академічного сектора української науки (2005)
Мосякін С. Л. - Яка "Флора України" нам потрібна?, Федорончук М. М. (2005)
Мартин Г. І. - Структура клітин зародків окремих видів насіння, що характеризується глибоким фізіологічним спокоєм, Мусатенко Л. І., Ситник К. М. (2005)
Демків О. Т. - Вплив гравітації на фотоморфогенез протонеми Pottia intermedia (Turn.) Furnr., Pottiales, Хоркавців Я. Д., Кияк Н. Я., Кіт Н. А. (2005)
Страшнюк Н. М. - Види роду Gentiana L. флори України у природі та культурі in vitro, Грицак Л. Р., Леськова О. М., Мельник В. М. (2005)
Мельник Т. І. - Вплив урбанізації на стан популяції модельних видів рудеральних рослин (м. Суми) (2005)
Чорноус О. П. - Флористичні знахідки на території Шосткинського геоботанічного району (Сумська область) (2005)
Коба В. П. - Анатомо-морфологічні дослідження вегетативних органів Pinus kochiana Klotzsch у зв'язку з динамікою умов зростання (2005)
Ільїнська А. П. - Нові дані про поширення та систематику деяких хрестоцвітих (Brassicaceae) флори України (2005)
Кобів Ю. - Ligularia sibirica (L.) Cass. (Asteraceae) у Чорногорі (Українські Карпати): популяційно-онтогенетичні показники, морфологія, таксономія й охорона (2005)
Бойко М. Ф. - Про нову знахідку Betula borysthenica Klok. у пониззі Південного Бугу, Бойко П. М., Лічинкіна Н. А., Мельник Р. П., Мойсієнко І. І., Ходосовцев О. Є. (2005)
Кучеревський В. В. - Новий для науки вид астрагалу з Правобережного Причорномор'я (2005)
Тертишний А. П. - Систематична структура флори Північного Лівобережжя геоботанічного округу (2005)
Голубцова Ю. І. - Гриби "Болото Олине" (Новгород-Сіверське Полісся), Карпенко К. К. (2005)
Щербак В. І. - Фітомікроепіфітон різнотипних ділянок річки Тетерів: структура та пігментний комплекс, Сіренко Л. Я., Корнійчук Н. М. (2005)
Вірченко В. М. - Нові та рідкісні мохоподібні для Українського Полісся, Орлов О. О. (2005)
Ситник К. М. - Надія Василівна Кондратьєва (до 80-річчя від дня народження), Вассер С. П., Виноградова О. М., Царенко П. М., Коваленко О. В. (2005)
Стойко С. М. - До 70-річчя словацького геоботаніка та енвайронменталіста професора Івана Волощука (2005)
Губар Л. - IV Міжнародна конференція з флори та рослинності малих поселень (2005)
Кононов І. Ф. - Україна: шлях на периферію світової капіталістичної системи (соціологічний аналіз) (2012)
Лебідь Л. І. - Економічна нерівність в Україні: фактории відтворення та формування (2012)
Хобта С. В. - Кордон України як соціологічна проблема: суб’єкти, інтереси, інституціоналізація (2012)
Адуло Т. И. - Формирование рыночных экономических отношений и проблемы политического согласия в Беларуси на рубеже ХХ – ХХІ веков (2012)
Молодцов Б. И. - Об обратном обнаружении исторической перспективы для реалий капиталистической практики (2012)
Злотников А. Г. - Социально-экономическая обусловленность современных демографических процессов (2012)
Маслихин А. В. - Идеи мира и пацифизма на постсоветском пространстве (2012)
Галкина Л. И. - Возможности научно-технического роста Украины (на примере космической отрасли), Чугунов Е. В. (2012)
Згинник Г. Л. - Перерождение советской номенклатуры и ее роль в демонтаже социалистического режима в СССР (2012)
Пашковський П. І. - Параметри інтеграційної політики Росії на пострадянському просторі (2012)
Кириенко В. В. - Менталитет белорусов как фактор национальной специфики государственности (2012)
Єнін М. Н. - Ідеологія державотворення елітних групп в Україні (2012)
Мижевич О. М. - Модернизация образования в республике Беларусь в постсоветский период: опыт, проблемы и перспективы (2012)
Живілова М. С. - Архітектура і містобудування в умовах сучасного капіталізму (2012)
Гаврилов М. І. - Самовизначення майбутніх фахівців в умовах суспільства перехідного типу, Фаріна Я. О. (2012)
Саппа Г.-М. М. - Професійне самовизначення учнівської молоді в контексті системи профорієнтації (2012)
Тягнибедина О. С. - Логика закрытых и открытых вопросов в социологическом исследовании (2012)
Пам’яті професора Володимира Лобаса (2012)
Лобас В. Х. - Між "дикимкапіталізмом" і "розвинутим соціалізмом" (2012)
Відомості про авторів (2012)
Головач Т. М. - Гетерогенні елементи в контексті міжкультурної комунікації (2012)
Монахова Т. В. - Сучасна типологізація текстів у лінгвістиці (2012)
Саєвич І. Г. - Теорія картини світу: ключові поняття (2012)
Филатова Е. В. - Метаструктура или реальная единица? (2012)
Шипицына Г. М. - Взаимодействие языковых и общекультурных факторов в процессе обновления словарного состава (2012)
Дзюба М. М. - Складні найменування з компонентами-епонімами в українській науковій термінології (2012)
Єгорова О. І. - Системно-функційне буття базових вербалізаторів невизначеної кількості в англійській мові (2012)
Абрамян Ю. В. - Співвідношення динаміки й статики в рослинницькій лексиці (на матеріалі українських східнослобожанських говірок) (2012)
Загнітко Н. Г. - Східностепові назви крупів і страв з них (2012)
Іваночко К. М. - Акцентуація фауноономатопоетичних дієслівних дериватів у південно-західних говорах української мови (2012)
Ковтун В. В. - Семантичне наповнення прикметника сірий у діалектному тексті (на матеріалі українських східнослобожанських говірок) (2012)
Колесников А. О. - Українські південнобеcсарабські говірки з різнотипною діалектною основою (морфологічна система) (2012)
Кушмет М. С. - Назви виконавців сільськогосподарських робіт у говірках Донеччини (2012)
Лєснова В. В. - Структурно-семантичні особливості оцінних висловлень, співвідносних зі складним реченням, у діалектному тексті (2012)
Поістогова М. В. - Географічні назви як джерело творення назв рослин у східнополіських говірках (2012)
Холодьон О. М. - До характеристики вербалізації особливостей ходи у східнополіських говірках (2012)
Юсікова О. В. - Із спостережень над семантичною структурою назв кошиків і похідних з коренем -кош- в українських говірках (2012)
Космеда Т. А. - Фразеологічні одиниці в тексті щоденника Т. Шевченка (до 155-річчя від часу написання "Журналу”), Осіпова Т. Ф. (2012)
Школяренко В. І. - Розвиток внутрішньої форми фразеологізмів німецької мови протягом VIII – XVII століть (2012)
Білоусова М. В. - Специфіка мови творів для дітей (2012)
Бобух Н. М. - Контрастиви в поетичних творах Дмитра Павличка (2012)
Гарюнова Ю. О. - Лінгвокультурне протиставлення образів "Свого”, "Іншого” та "Чужого” в кінокритичному дискурсі: аксіологічний аспект (2012)
Габидуллина А. Р. - "Предмет речи” в парадоксальном коммуникативном акте (на примере произведений М. Жванецкого), Колесниченко Е. Л. (2012)
Ігнатьєва С. Є. - Стратегії позитивної ввічливості в українському щоденниковому дискурсі (2012)
Міджин Р. С. - Наголошування форм множини іменників у поетичному мовленні кінця ХІХ та ХХ століття (2012)
Мітніцька Г. В. - Ідіостильові риси творчості Володимира Сосюри в сучасному історико-культурному контексті (2012)
Мялковська Л. М. - Лексика творів І. Нечуя-Левицького в загальномовних словниках (на матеріалі дієслів-синонімів ‘говорити’) (2012)
Найрулін А. О. - Тропеїчні лінгвокультуреми як засіб увиразнення естетичних і культурних пріоритетів у письменницькому епістолярію М. Коцюбинського та Лесі Українки (2012)
Стеценко Н. М. - Особенности компрессии содержательной информации в новостных газетных заголовках (2012)
Трифонов Р. А. - "Тут нікуди не дінешся”: особливості введення й маркування банального в самопрезентаційному письменницькому дискурсі (2012)
Гапонова Т. М. - Лінійне актуальне членування поліпредикативних складносурядних речень (2012)
Кушлик О. П. - Відприкметникові інхоативні дієслова на позначення фізичного стану суб’єкта як джерело творення нових слів (2012)
Русакова О. В. - Нерівнорядний таксис у сучасній українській мові (2012)
Сазонова Є. О. - Віртуальний нікнейм як прецедентний (2012)
Відомості про авторів (2012)
Алексеєнко М. Д. - Проблеми споживчого кредитування населення банками (2013)
Арсеенко А. Г. - Социальные издержки деиндустриализации экономики США (2013)
Бобилева М. В. - Динаміка розвитку світового економічного співробітництва у стратегічному вимірі (2013)
Шутаєва О. О. - Концептуальні засади та напрями формування єдиної соціальної політики Європейського Союзу на сучасному етапі (2013)
Мельніков С. А. - Фінанси та мораль: теоретико- практичні аспекти (2013)
Сибірянська Ю. В. - Щодо проблем подвійного оподаткування в Україні, Колесніченко Г. О. (2013)
Жибер Т. В. - Особливості планування видатків на обслуговування житлового фонду у м. Києві (2013)
Тищенко О. П. - Державне управління регіональним розвитком в умовах регіоналізації (2013)
Котіна Г. - Ризик-менеджмент суспільного сектору: вітчизняні реалії та світова практика, Степура М. (2013)
Пасенченко Ю. А. - Кількісні оцінки ризиків кредитного портфеля (2013)
Гава Ю. В. - Освітні послуги в Україні (2013)
Котуха О. С. - До питання про евтаназію (2013)
Кичма О. Ю. - Медико-правове значення медичної таємниці (2013)
Ударцов Ю. В. - Поняття кадрової політики в органах прокуратури (2013)
Ліпський Д. В. - Касаційне оскарження в адміністративному судочинстві України: аналіз сучасних наукових досліджень (2013)
Топчий Н. В. - Прокурорський нагляд у механізмі забезпечення прав людини (2013)
Фуглевич К. А. - Теоретико-методологічні підходи щодо визначення поняття "адміністративна послуга" (2013)
Курко М. Н. - Сучасне наукове забезпечення кримінального провадження, Біленчук П. Д. (2013)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського