Вознюк О. М. - Формування професійної культури майбутніх фахівців крізь аспекти навчання хмарними технологіями, Лехіцький Т. В. (2021)
Воровка М. І. - Функціональний взаємозв’язок рольових, дидактичних та ділових ігор, Онипченко О. І. (2021)
Gritsenko O. E. - Overall characteristic of methods and methods of choreographic training (2021)
Жуковська І. О. - Інтерактивна лекція як сучасна форма навчання в закладах фахової передвищої освіти (2021)
Kanova L. P. - Foreign language training as a component of professional training of Ukrainian officers (2021)
Канчуга М. К. - Стратегії та методи проведення практичних занять під час підготовки майбутніх офіцерів, Миколайчук В. В. (2021)
Колеснік М. А. - Актуальні проблеми сучасної студентської молоді: необхідність взаємодії учасників освітнього процесу (2021)
Крупник З. І. - Проблема формування навичок здорового способу життя серед вихованців Центрів соціально-психологічної реабілітації дітей (2021)
Жабенко О. В. - Професійний розвиток управлінського персоналу вищої ланки університетів в Україні: неузгодженості правового регулювання (2021)
Спиридонова Є. О. - Специфіка та особливості підвищення рівня правової компетентності бакалаврів технічних спеціальностей в умовах коледжу (2021)
Паненкова Ю. В. - До проблеми морального становлення дитячої особистості (2021)
Новий вид наукових послуг (2021)
Москаленко М. П. - Лабораторні дослідження як засіб реалізації предметних компетентностей під час вивчення теми "Рослини" із курсу навчальної дисципліни "Біологія" у 6 класі загальноосвітніх навчальних закладів, Міронець Л. П., Торяник В. М. (2021)
Небеленчук І. О. - Флюктуація поезії ХХІ століття крізь призму сучасного світобачення (2021)
Паршукова Л. М. - Розроблення інноваційних дидактичних матеріалів із інформатики за вимогами Нової української школи, Безноско І. С. (2021)
Пономаренко В. В. - Педагогічний компонент у навчанні студентів напряму "Дизайн", Васкевич О. Є. (2021)
Починок Є. А. - Педагогічні умови формування екологічної культури у молодших школярів, Рева О. О. (2021)
Роміцина Л. В. - Винахідницькі задачі в навчанні математики: доцільність та практичне застосування (2021)
Смагіна Т. М. - Дизайн навчального заняття в базовій Новій українській школі, Шуневич О. М. (2021)
Степаненко О. К. - Активізація пізнавальної активності учнів на уроках української та зарубіжної літератури засобами мультимедійних технологій (2021)
Константинова Т. М. - Використання кейс-технологій у навчанні морської англійської мови на основі компетентнісного підходу, Турлак Л. П., Тихонова І. Ю. (2021)
Курило О. Ю. - Психолого-педагогічні умови формування готовності майбутніх інженерів-педагогів харчової галузі до творчої професійної діяльності (2021)
Matviiv-Lozynska Yu. O. - The flipped classroom method application at the theory and practice of translation lessons in higher educational establishment, Shutka Ya. V. (2021)
Мельник Н. І. - Лідерство та відповідальність як базові навички 21-го століття у структурі професійної компетентності педагога дошкільної освіти (2021)
Мороз О. Л. - Дидактичні положення концепції неперервної іншомовної професійно орієнтованої підготовки (2021)
Некислих К. М. - Тенденції удосконалення математичного складника вищої аграрної освіти (2021)
Поліщук Н. В. - Формування фахових компетентностей педагогів професійного навчання і фахівців сфери обслуговування під час вивчення освітнього компонента "Основи проєктування та моделювання" з урахуванням вимог сучасного суспільства (2021)
Поршнева К. С. - До проблеми застосування дистанційної освіти та е-освіти у сучасних умовах (2021)
Таng Zhong - Structural components of emotional stability in music-performance activities of children’s music school students (2021)
Юник І. Д. - Стадійність брендингу науково-педагогічного працівника вишу (2021)
Лісовська Т. А. - Художньо-продуктивне образотворення як складник естетичного розвитку дітей передшкільного та молодшого шкільного віку (2021)
Нікіренкова А. Ю. - Формування зв’язного мовлення у дітей як провідна проблема сучасної дошкільної освіти (2021)
Пономаренко Т. О. - Формуваня основ сенсорно-пізнавальної компетентності дітей раннього віку, Євченко Я. Б. (2021)
Тарабасова Л. Г. - Освіта дітей з особливими потребами. Теоретико-методологічне дослідження, Фесенко О. С., Купрієнко В. І., Міхіна Н. О. (2021)
Черепаня Н. І. - Значення і роль рухливих ігор у розвитку рухової активності дітей дошкільного віку, Русин Н. М. (2021)
Конопляник Л. М. - Роль цифрових інструментів під час організації дистанційного навчання фахової іноземної мови в умовах пандемії (2021)
Медведєва М. О. - Візуалізація навчального матеріалу: аналіз сучасних онлайн-сервісів, Колмакова В. О., Коровнік І. С. (2021)
Неборачко О. В. - Сучасні технології формування креативної особистості майбутнього вчителя іноземної мови в умовах змішаного навчання (2021)
Руденко Н. М. - Застосування е-ресурсів у процесі створення коміксів на уроках математики в початковій школі, Широков Д. Л. (2021)
Sereda Kh. V. - Web technology as tool to implement ІСT to management of research and development in institutions of NAES of Ukraine (2021)
Скасків Г. М. - Цифровий інструментарій учителя інформатики (2021)
Новий вид наукових послуг (2021)
Гудовсек О. А. - Формування здорового способу життя молодших школярів засобами народної педагогіки (2021)
Зайченко Н. І. - Організаційні умови професійного навчання "соціальних візитерів" у Чилі в 1920-х роках (2021)
Корнієнко Є. Г. - Проблема передозування інформацією дітей і підлітків, Гордєєва О. В., Корнієнко В. І. (2021)
Паненкова Ю. В. - Психодидактичний підхід до створення розвивального освітнього середовища для обдарованих дітей (2021)
Rahimova Manzila Agarahim - Principles of out-of-class and out-of-school educational work in the moral education of young schoolchildren (2021)
Строченко Н. І. - Особливості навчальної мотивації студентів економічних спеціальностей в умовах реформування вищої освіти, Пилипенко Н. М. (2021)
Бардус І. О. - Готовність до колективної професійної діяльності бакалавра з інженерії програмного забезпечення, Заволока Є. Е. (2021)
Бондарчук О. Ю. - Шляхи формування комунікативної компетентності вчителя німецької мови, Семенюк Т. П. (2021)
Григор’єва Т. Ю. - Формування основ лінгвосоціокультурної компетентності студентів немовних спеціальностей на матеріалі газетних статей, Кирдан Т. В. (2021)
Задорожна Т. П. - Психолого-педагогічні умови формування автономної навчальної діяльності студентів у процесі вивчення іноземних мов (2021)
Заярна І. С. - Особливості використання подкаст-технології для формування лексичних навичок у студентів-правників (2021)
Іваніга О. В. - Організація самостійної роботи студентів немовних факультетів в умовах дистанційного навчання (2021)
Isliamova K. S. - Historical aspects and modern perspectives of methodology of English language teaching (2021)
Конотоп О. С. - Важливість оволодіння англомовною навчально-стратегічною компетентністю в письмі майбутніми вчителями початкової школи (2021)
Марушко Л. П. - Стан сформованості практичних умінь і навичок проведення хімічного експерименту в майбутніх учителів природничих дисциплін, Анічкіна О. В. (2021)
Мірошніченко О. С. - Словотвірний компонент у мовному навчанні іноземних студентів медичного профілю (2021)
Паршукова Л. М. - Методика застосування інфографіки в освітньому процесі закладів загальної середньої освіти за стандартами Нової української школи, Паршуков С. В. (2021)
Сластьон В. М. - Особливості концертної діяльності Українського народного хору імені Станіслава Павлюченка, Горобець В. П. (2021)
Тарчинська Ю. Г. - Музично-практична підготовка в контексті проблеми стилю (2021)
Дробот О. А. - Стратегії освітньої підготовки майбутніх перекладачів національних жестових мов, Замша А. В. (2021)
Лященко В. М. - Система підвищення кваліфікації педагогів Харківської області з питань інклюзивної освіти й навчання учнів з особливими освітніми потребами (2021)
Тубичко Ю. О. - Шляхи збагачення лексики дітей дошкільного віку із загальним недорозвиненням мовлення (2021)
Балануца О. О. - Формування рефлексивної компетентності майбутнього дипломата у професійній підготовці (2021)
Бигар Г. П. - Роль інформаційних технологій у вихованні учнів початкової школи (2021)
Буцяк В. І. - Інноваційність як вимога сучасної мистецької освіти (з досвіду роботи викладачів Інституту мистецтв (музично-педагогічна освіта) Рівненського державного гуманітарного університету), Турко Н. Є. (2021)
Вербицька Х. І. - Формування іншомовної комунікативної компетентності майбутніх правоохоронців за допомогою методу тематичних онлайн-дебатів, Кузьо Л. І. (2021)
Глух Н. І. - Формування акмеологічного простору засобами квест-технологій як інструмент підвищення якості професійно-технічної освіти (2021)
Дерека К. О. - Особливості навчання іноземної мови у закладах фахової передвищої освіти, Квятковська А. О. (2021)
Дияк В. В. - Зарубіжний досвід професійної підготовки прикордонників у контексті формування соціально-економічної компетентності (2021)
Запольська Ю. А. - Педагогічні умови реалізації дистанційної форми навчання у формуванні професійної іншомовної компетентності студентів природничих спеціальностей, Слабко В. М. (2021)
Цянь Кай - Формування гуманістичної культури студентів засобами художньо-творчої діяльності (2021)
Лисюк С. Р. - Проблема набуття методичних компонентів здобувачами з особливими освітніми потребами в галузі мистецької освіти (2021)
Назар Я. В. - Особливості методики навчання естрадно-джазової імпровізації майбутніх учителів музичного мистецтва на заняттях з баяна-акордеона, Суворов В. О. (2021)
Просяна Д. І. - Наукометрична складова в розвитку інформаційно-аналітичної компетентності майбутніх науково-педагогічних працівників (2021)
Соломаха А. В. - Передумови використання соціальних мереж як інструменту навчання іноземних мов студентів нефілологічних спеціальностей, Лобода О. В. (2021)
Степанюк І. В. - Роль концертмейстера-баяніста (акордеоніста) на занятті з народного танцю в закладах вищої освіти, Дудай М. І., Бовканюк П. О. (2021)
Тернопільська В. І. - Формування етичної компетентності майбутніх фахівців у позааудиторній діяльності (2021)
Хіміч В. Л. - Аналіз дефініцій понять "фізична культура" та "основи здоров’я" в контексті підготовки бакалаврів у закладах вищої освіти, Демченко Н. В. (2021)
Прожога І. В. - Розвиток емпатії як чинник співпереживання у майбутніх соціальних працівників, Гайтан Ю. Є., Краснюк Н. О., Никитчук К. С., Перкова О. О. (2021)
Бачинська І. А. - Організація та проведення інституційного аудиту в закладі загальної середньої освіти (2021)
Горіховський М. В. - Особливості підготовки фахових молодших бакалаврів під час карантинних заходів у зв’язку із пандемією COVID-19, Оганесян В. С., Гаймер С. А., Юрков С. І., Олійник Л. В. (2021)
Чорнойван Г. П. - Тенденції розвитку дослідників у контексті інтеграції в Європейський дослідницький простір (2021)
Бровко К. А. - Гейміфікація як засіб активізації пізнавального інтересу студентів до вивчення іноземної мови (2021)
Яремчук Я. Л. - Гра на слух як основа формування вмінь імпровізації у майбутніх викладачів баяна – акордеона (2021)
Атаманчук В. П. - STEM-інтеграційні освітні інновації у формуванні природничо-наукової грамотності індивіда, Атаманчук П. С. (2021)
Новий вид наукових послуг (2021)
Наливайко Л. Р. - Контроль за діяльністю органів місцевого самоврядування: поняття і види, об’єкт та предмет, Медяник В. А., Мінакова Є. В. (2021)
Добробог Л. М. - Комплексна екологічна галузь права в умовах глобалізації (2021)
Zavhorodnii V. - Friendly settlement of dispute in the practice of the european court of human rights, Zhuravel O. (2021)
Лазарева Д. В. - Основоположні нормативно-правові акти міжнародного значення про дотримання права на свободу та особисту недоторканність: ретроспективний аналіз (2021)
Наливайко О. І. - Права людини як об’єкт національної безпеки України, Братішко Н. А (2021)
Нестерцова-Собакарь О. В. - Учасники процесу та докази в цивільному судочинстві Гетьманщини (2021)
Рибалкін А. О. - Політична корупція як загроза національній безпеці України, Тараніна М. В. (2021)
Сердюк Л. М. - Інтерпретація понять "юридичні гарантії виборчих прав громадян України"та "юридичні гарантії права громадян України на участь у всеукраїнському та місцевому референдумі" у сучасній доктрині конституційного права (2021)
Талдикін О. В. - Протекторат: підходи до інтерпретації (2021)
Лантух І. С. - Огляд доктринальних та законодавчих джерел з питання інтерпретації поняття "булінг" (2021)
Лебедєва Ю. В. - До питання фінансування неурядових правозахисних організацій: міжнародно-правовий аспект (2021)
Малюк К. В. - Децентралізації в органах місцевого самоврядування (2021)
Новікова М. В. - Загальнотеоретичні підходи до визначення поняття "джерела права" (2021)
Марценюк Л. В. - Жінка в секторі безпеки і оборони: гармонія професійного та особистого, Груздєв О. В. (2021)
Пайда Ю. Ю. - Нормативно-правове забезпечення та юридичні підстави застосування примусу правоохоронними органами України (2021)
Саєнко М. І. - Паритетна демократія і гендерна рівність у діяльності Національної поліції України, Маляренко С. А., Тищенко М. С. (2021)
Шинкаренко І. О. - Комунікативна компетентність працівників Національної поліції:сучасні виклики за умов карантинних заходів під час пандемії (2021)
Великий Ю. М. - Юридичні колізії в законодавчому та нормативно-правовому акті, які впливають на професійний рівень поліцейських (2021)
Євдокіменко С. А. - Особливості взаємодії державних органів із громадськістю при забезпеченні громадської безпеки (2021)
Пісоцька К. О. - Поняття та класифікація адміністративних актів управління в діяльності підрозділів ювенальної превенції Національної поліції України (2021)
Токар А. А. - Удосконалення психофізичного стану курсантів під час занять з тактико-спеціальної підготовки, Гоговський Е. В., Бардін Є. В. (2021)
Резворович К. Р. - Нормативно-правові акти України як засіб забезпечення ефективного функціонування механізму реалізації гендерної рівності в Україні (2021)
Можечук Л. В. - Зарубіжний досвід пенсійного забезпечння працівників освіти (2021)
Голобутовський Р. З. - До визначення поняття "публічна служба в органах судової влади України" (2021)
Курінний Є. В. - Інтерес як категорія адміністративного права України (2021)
Собакарь А. О. - Особливості застосування окремих заходів забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення,вчинених водіями транспортних засобів, Пугач А. В. (2021)
Андреєв А. В. - Поняття та сутність функцій медіації в адміністративному судочинстві (2021)
Задаля Д. К. - Адміністративно-правове регулювання у сфері порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортного засобу, Баглай А. В., Проненко В. С. (2021)
Ніколайчук С. В. - Тенденції та новації правового регулювання забезпечення гендерної рівності в Україні в публічному управлінні (2021)
Тищенкова І. О. - Співробітництво територіальних громад у сфері надання адміністративних послуг (2021)
Буцьких Д. О. - Сутність та значення інституту адміністративно-правової охорони водних ресурсів у реалізації екологічної функції держави (2021)
Воловик С. В. - Адміністративно-правовий статус Вищого суду з питань інтелектуальної власності в Україні (2021)
Проценко О. В. - Забезпечення рівня захищеності осіб від проявів домашнього насильства (2021)
Мозоль С. А. - Співвідношення малозначності діяння, податкової соціальної пільги та розрахункової одиниці у процесі застосування окремих норм Кримінального кодексу України, Гуцуляк М. Я. (2021)
Wrobel A. - The condition of dual criminality in the perspective of crimes committed abroad (from the perspective of polish criminal law) (2021)
Комих Н. І. - Гендерна оптика в дослідженні злочинності (2021)
Романова О. І. - Окремі аспекти кримінально-правової оцінки кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності та корупції (2021)
Саєнко М. І. - Торгівля людьми як глобальна проблема сучасного світу транснаціонального характеру, Матвієнко Є .І., Кир’янова В. О. (2021)
Скок О. С. - Наркозлочинність в Украні: стан та динаміка за 2015-2020 роки, Шевченко Т. В. (2021)
Хашев В. Г. - Дискусійні аспекти визначення стану сильного душевного хвилювання (2021)
Нетяга В. В. - Проблема визначення моменту закінчення контрабанди в Україні (2021)
Петрова І. А. - Щодо нормативно-правового врегулювання питання професійної етики судового експерта, Курдес Е. П., Кіпушева Т. В., Бубліков А. В. (2021)
Лазарева Д. В. - Праксеологические аспекты правомерности ограничения права лица на свободу и личную неприкосновенность: компаративистский анализ законодательства Украины и Казахстана, Хан В. (2021)
Замкова Я. В. - Проблемні питання розгляду судом справ про кримінальні проступки у підготовчому провадженні (2021)
Крамаренко Ю. М. - Окремі питання використання світового досвіду боротьби з організованою злочинністю у діяльності правоохоронних органів України (2021)
Черненко А. П. - Проблеми встановлення особи затриманого за вчинення кримінального правопорушення, Шиян А. Г. (2021)
Шаршенова Н. З. - Обеспечение безопасности и защиты участников уголовного судопроизводства в соответствие с законадательством Кыргызской Республики (2021)
Піскунова А. О. - Актуальні питання взаємодії експертної служби МВС з підрозділами досудового розслідування (2021)
Руденька І. О. - Особливості призначення та провадження комплексної судової гемологічно-товарознавчої експертизи (2021)
Марценюк Л. В. - Мілітарізація космосу як загроза національній безпеці країн: сучасні тенденції та виклики (2021)
Паршин Ю. І. - Офшоризація та деофшоризація економіки: міжнародний досвід та особливості, Санакоєв Д. Б., Самойлова С. Ю. (2021)
Рибальченко Л. В. - Актуальні проблеми виявлення та запобігання шахрайству на підприємстві: кримінально-правові аспекти, Ткаченко П. І., Ткаченко А. О. (2021)
Санакоєв Д. Б. - Детінізація грошових коштів як інструмент посилення фінансової системи держави, Юр’єв Д. С., Палешко Я. С. (2021)
Станіна О. Д. - Вплив дезінформації на економічну безпеку країни в умовах розповсюдження цифрових технологій (2021)
Наукові заходи (2021)
Персоналії (2021)
Нові видання (2021)
Довідка про авторів (2021)
Андрєєв С. М. - Застосування геоінформаційних технологій для побудови картографічних моделей небезпечних метеорологічних явищ, Горелик С. І., Нечаусов А. С., Саул-Гозе Д. К. (2022)
Бандурка О. І. - Метод ідентифікації космічних знімків для прогнозування лісових пожеж, Свинчук О. В. (2022)
Гапон Д. А. - Система управління сушінням капілярно-пористих матеріалів за допомогою квадратичного функціоналу, Денисенко М. А., Зуєв А. О., Лещенко В. М., Лунін Д. О. (2022)
Заполовський М. Й. - Оптимізаційна модель електропотяга з електроприводом постійного струму, Зиков І. С., Мезенцев М. В., Носков В. І. (2022)
Калінін Є. І. - Особливості повороту шарнірно-зчленованого трактора, Кусков М. А., Бельорін-Еррера О. М. (2022)
Шефер О. В. - Дослідження процесу прийняття рішень у складних технічних системах, Лактіонов О. І., Михайленко О. В. (2022)
Barabash O. - Multiagent approach to computer management in a heterogeneous distributed computer environment, Kolumbet V. (2022)
Барковська О. Ю. - Значущість обчислювальних систем із масовим паралелізмом при обробці сканованих документів, Холєв В. О., Поліканов Д. А. (2022)
Волк М. О. - Комп’ютерні системи із самовідновленням, Лунічкін О. Г. (2022)
Гавриленко С. Ю. - Дослідження методів виявлення аномалій на етапі попередньої обробки даних, Зозуля В. Д. (2022)
Голубничий Д. Ю. - Архітектура системи обміну медичними даними пацієнтів з лікарями на основі IOTA, Коломійцев О. В., Третяк В. Ф., Ключка Я. О., Рибальченко А. О. (2022)
Kapiton A. - Information system of legal protection of intellectual property, Baranenko R., Franchuk T., Diachenko O. (2022)
Krasnobayev V. - The concept of using the number system in the residual classes for building artificial intelligence system, Koshman S., Kovalchuk D. (2022)
Малохвій Е. Е. - Дослідження протоколів передачі даних в умовах Інтернету речей, Молчанов Г. І., Паржин Ю. В. (2022)
Martovytskyi V. - Technology for monitoring the functioning state of distributed computer systems, Koltun Y., Holubnychyi D., Sukhoteplyi V. (2022)
Сисоєв І. К. - Адаптивний алгоритм балансування навантаження в додатках з використанням технології контейнеризації, Гавриленко В. В. (2022)
Смірнова Т. В. - Дослідження стійкості до лінійного криптоаналізу запропонованої функції гешування удосконаленого модуля криптографічного захисту в інформаційно-комунікаційних системах, Константинова Л. В., Смірнов С. А., Якименко Н. М., Смірнов О. А. (2022)
Чуйко О. А. - . Програмно-апаратний комплекс керування сценічним освітлювальним обладнанням, Лисиця Д. О., Кучук Г. А. (2022)
Шаповалова С. І. - Блокчейн технології в банківській сфері, Гулак О. С. (2022)
Янко А. С. - Мережні сенсори та детектори, як ефективний інструмент моніторингу даних, Мартиненко А. М., Трикоз В. В. (2022)
Янковський О. А. - Автоматизована система для моделювання термічних опіків шкіри у експериментальних тварин, Янковська Д. О., Полікарпова Г. В. (2022)
Ярошевич Р. О. - Аналіз технологій підвищення ефективності Тактильного Інтернету у комп'ютерних мережах, Коваленко А. А. (2022)
Іванець Г. В. - Методика підвищення точності прогнозування надзвичайних ситуацій природного характеру на основі методу попарного врахування аргументів, Іванець М. Г., Толкунов І. О., Попов І. І. (2022)
Ковальова А. В. - Оцінка і класифікація виробничого ризику при виконанні дорожніх робіт на прикладі міста Києва (2022)
Панова О. В. - Моніторинг низькочастотного звукового та інфразвукового навантаження на виробниче середовище та засоби його зниження, Фролов В. Ф., Левченко Л. О. (2022)
Урум Н. С. - Застосування індивідуальних рятувальних засобів для виживання екіпажу і пасажирів після покидання судна, Іваненко В. М., Федунов В. М., Бажак О. В. (2022)
Алфавітний покажчик (2022)
Піддубний В. А. - Обґрунтування параметрів змішувача для борошняних компонентів, Стадник І. Я., Чагайда А. О., Петриченко Є. А. (2022)
Сахно В .П. - Дослідження маневреності триланкового причіпного автобусного поїзда, Поляков В .М., Шарай С. М., Мурований І. С. (2022)
Бурбурська С. В. - Можливості адитивних технологій у виготовленні високотехнологічної продукції машинобудування та біомедичної інженерії, Пасічник В .А. (2022)
Коваленко Я. П. - Оцінка технологічних та термобаричних особливостей механічної обробки загартованих сталей: опис явищ у контактній зоні різанням лезовими інструментами із ПКНБ групи ВL, Мельничук П. П., Кирилович В. А. (2022)
Tanovych L. - Higher education in the Republic of Serbia in the aspect of European Higher Education Area (2022)
Пуховський Є. С. - Проєктування автоматизованої системи управління гнучким виробництвом (2022)
Радкевич С. І. - Конструктивне рішення торцевих фрез зі змінними непереточуваними пластинами для обробки плоских поверхонь деталей з чавунів, Глембоцька Л. Є., Мельничук П. П., Кирилович В. А. (2022)
Чумак А. О. - Особливості фінішної обробки робочих елементів різальних інструментів із полікристалічного кубічного нітриду бору групи BL, Мельнійчук Ю. О., Клименко С. Ан., Клименко С. А. (2022)
Євсеєнко О. М. - Розробка автоматизованої системи розпізнавання показань приладів за допомогою камери машинного зору, Гапон А. І., Крилова В. А. (2022)
Качанов П. О. - Огляд потреби побудови енергоефективної системи керування вентиляцією та кондиціонуванням у торговельних центрах, Євсеєнко О. М. (2022)
Свінцицька О. М. - Метод Use Case в плануванні проєктів з інформаційних технологій, Граф М. С., Нікітчук Т. М. (2022)
Ткачук А. Г. - Мобільна роботизована платформа для проведення геодезичних та екологічних досліджень, Громовий О. А., Янчук В. М., Гриневич М. С., Кравчук А. Р. (2022)
Кушнір Н. О. - Використання згорткових нейронних мереж у задачах розпізнавання та класифікації об’єктів зображень, Локтікова Т. М., Морозов А. В., Юрченко В. О. (2022)
Безвесільна О. М. - Вимірювання параметрів руху та керування технологічним обладнанням для пакування морозив, Подчашинський Ю. О., Чепюк Л. О., Шавурський Ю. О., Дерев’янко О. В. (2022)
Подчашинський Ю. О. - Аналіз цифрових відеозображень з вимірювальною інформацією та виявлення об’єктів вимірювань, Чепюк Л. О., Воронова Т. С., Бендюкевич К. В., Заєць Д. А. (2022)
Ащеулов А. А. - Ефект концентрації магнітного поля в анізотропних метамагнітних середовищах, Дерев’янчук М. Я., Лавренюк Д. О. (2022)
Ковалевич Л. А. - Оцінка експлуатаційних параметрів БелАЗ-548 в умовах Омелянівського кар’єру, Леонець І. В., Білобров Д. М., Качуровський М. В., Коробійчук В. В. (2022)
Котенко В. В. - Дослідження залежності величини адгезії від типу профілю композитних стержнів за умови армування виробів з каменю, Башинський С. І., Припотень Ю. К., Піскун І. А. (2022)
Руднєв Є. С. - До питання встановлення типу шахтопластів за "відновленістю" ("окисленістю") викопного вугілля, Антощенко М. І., Філатьєва Е. М., Філатьєв В. М. (2022)
Фролов О. О. - Встановлення закономірностей зміни продуктивності екскаватора від гранулометричного складу флювіогляціальних відкладів на розкриві кар’єру Соснівського родовища гранітів, Литвинчук І. Д., Дзьоба М. В. (2022)
Шомко О. М. - Фізико-механічний склад ґрунтів рекультивованих територій після видобування ільменіту на Житомирському Поліссі, Давидова І. В. (2022)
Вихідні відомості (2022)
Климаш Н. І. - Кредитування корпорацій: сучасні реалії та виклики, Погукаєва А. А. (2022)
Мельник О. М. - Інформаційне забезпечення оцінки фінансової стійкості банку (2022)
Дудник Ю. П. - Організаційна культура в контексті формування організаційного громадянства в системі менеджменту організації в умовах формування економіки знань, фінансової грамотності та інноваційного підприємництва, Ольшанський О. В., Іванова Л. С., Заяц О. В. (2022)
Клименчукова Н. С. - Значення інституцій інноваційної економіки для забезпечення розвитку підприємництва (2022)
Мартин О. М. - Моделювання системи управління конкурентоспроможністю підприємства на основі маркетингу в умовах зміни споживчих переваг та розвитку інноваційного підприємництва, Лемещенко Н. М., Артемчук В. О., Парохненко О. С. (2022)
Стахурська С. А. - Комплексний аналіз інвестиційної діяльності виробничих підприємств як основа для прийняття обґрунтованих господарських рішень, Ткачук С. В., Якимчук Т. В., Стахурський В. О. (2022)
Колодійчук А. В. - Оцінка хімічних ризиків забруднення територій в народному господарстві, Важинський Ф. А. (2022)
Ложачевська О. М. - Управління системою адаптивного стратегічного планування інноваційно орієнтованого конкурентоспроможного підприємства в умовах глобалізації та COVID-19, Вдовенко Н. М., Родченко С. С., Ігнатюк В. В. (2022)
Молнар О. С. - Ефективний розвиток підприємництва, інтеграції та кооперації і покращення фінансового забезпечення господарств, Кошун М. М., Савчинець А. В. (2022)
Піддубний В. А. - Вплив світових тенденцій зростання споживання новітніх харчових продуктів на українських споживачів, Тарасюк Г. М., Чагайда А. О., Красножон С. В. (2022)
Попрозман О. І. - Управління витратами для підвищення показників ефективності діяльності підприємства (2022)
Труш Ю. Л. - Соціально-економічна роль сектору малого та середнього бізнесу в економіці країни: існуючий стан і розвиток (2022)
Шевченко О. Н. - Економічна роль розмноження бренду як інструменту маркетингової креативної концепції просування асортименту якісної продукції на ринку для підвищення ефективності підприємницької діяльності: цілі і функції (2022)
Залізнюк В. П. - Стандарти та рекомендації UN/CEFACT в Міжнародній торгівлі в умовах СОVID – 19, Яценко В. А. (2022)
Гук О. В. - Формування інвестиційної політики в системі організаційно–економічного механізму господарської діяльності підприємства та ефективного використання його ресурсно–фінансового потенціалу, Мохонько А. А., Телічко Н. А., Сірик М. В. (2022)
Кожем’якіна С. М. - Організаційна культура на основі посилення міжособистісної та міжгрупової взаємодії в системі інноваційного менеджменту організації в умовах глобалізації, фінансових, міграційних та корупційних ризиків, Арбузова Т. В., Іщейкін Т. Є., Параскєєва А. М. (2022)
Шимановська–Діанич Л. М. - Стратегічні орієнтири в плануванні діяльності інноваційно активного підприємства в умовах удосконалення податкової політики, інвестиційних ризиків та управління змінами в знаннєвій економіці, Шкробот М. В., Бережна Ю. Г., Гнатенко І. А. (2022)
Skrypnyk V. V. - Functioning of regional economic systems in the context of their innovative development (2022)
Живко З. Б. - Управління проектами в інноваційно орієнтованих організаціях у контексті сталого розвитку та формування регіональної політики активізації громадянського суспільства, Снітко Є. О., Джегур Г. В., Руда І. І. (2022)
Безаров О. Т. - Політика аграризації єврейського населення Російської імперії у ХIХ столітті та її результати (2021)
Іванець А. В. - Боротьба кримських татар із радгоспами на південному березіКриму у 1923 році (за матеріаліами літерної справи "Міллі-фірка" iз ГДА СБУ) (2021)
Присяжнюк Ю. П. - Село в умовах політики атеїзації суспільства 1920-х рр.: втрата віри (2021)
Стадник О. О. - Земельні комітети в Україні у 1917-1918 рр.: нове бачення (за матеріалами Подільської губернії), Кузьмінець Н. П. (2021)
Харламов М. І. - Профілактіка пожеж в українських селах на початку становлення тоталітарного режиму в УСРР (1928-1931 рр.) (2021)
Шугальова І. М. - Дитяча смертність у сиротинцях України в роки Голодомору (1932–1933), Молдавський Р. Л. (2021)
Заїка Н. Л. - Дослідження колекції рушників НІЕЗ "Переяслав" (історіографічний аспект) (2021)
Маркова С. В. - Совєцькі дисонанси конотацій та денотацій на початку 1920-х рр. в Україні: соціоісторичний дискурс за матеріалами V конференції КП(б)У. Частина І, Лапчинська Н. В. (2021)
Компанієць О. В. - Вирішення аграрного питання як фактор становлення селянських республік на першому етапі Селянської революції (1902 – 1907) (2021)
Корновенко С. В. - Особливості застосування революційного аграристського досвіду в сучасній Україні (2021)
Лозовий В. С. - Політична культура селянства в контексті революційних та державотворчих процесів у 1917-1921 рр. (2021)
Каденюк О. С. - Сільськогосподарський факультет Кам’янець-Подільського українського університету в особах: Іван Андрійович Олійник (2021)
Ковальова Н. А. - Ставлення імператора Миколи ІІ до селянського питання у Російській імперії (1894–1917 рр.), Шмалюх А. А. (2021)
Содержание (2010)
Белорусский Государственный Медицинский Университет (2010)
Тимчук Я. И. - Морфология зубов и рецессия десны, Ячейко А. С. (2010)
Москалёва И. В. - Применение flash-анимации в ортодонтии, Корнеева А. С., Токаревич Т. И., Шаблов Д. А. (2010)
Дорошенко С. И. - Методы лечения ретенции зубов, Кульгинский Е. А. (2010)
Kau C. H. - Оценка CBCT цифровых моделей и традиционных моделей с помощью Little’s Index, Littlefield J., Neal R., Nguyen J. T., Creed B. (2010)
Marzban R. - Последовательное расширение верхней челюсти с помощью nickel titanium, Nanda R. (2010)
Маино Г. - Повреждение и восстановление корней после контакта с миниимплантами, Вейланд Ф., Аттанаси А., Закриссон Б. Ю., Баюкилмас Т. (2010)
Рамм Н. Л. - Вертикальная резцовая дизокклюзия, сочетанная с перекрёстным прикусом — клинический случай лечения подростка 15 лет (2010)
Скрипник И. Л. - Трансверзальный расширитель, Сидоренко В. С., Немцов С. А. (2010)
План ортодонтических мероприятий на июнь-декабрь 2010 г (2010)
Tecco S. - Наличие и тип боли на протяжении ортодонтического лечения традиционными и самолигирующими брекетами, D’Attilio M., Tete S., Festa F. (2010)
Активное перемещение зубов (продолжение) (2010)
Gregorak W. - Путь прорезывания постоянных верхних моляров при аномалии прикуса II класса, 1 подкласса с использованием внеротовой тяги (2010)
Левченко О. В. - Спосіб запобігання перевантажувальних режимів роботи головного дизельного двигуна, Мельник О. В. (2022)
Євсеєнко О. М. - Розробка програмно-апаратного комплекса імітатора поведінки об’єкта керування, Зуєв А. О., Євсіна Н. О. (2022)
Zolotaryov V. - Application of unconditional optimization methods in the development of integrated business models of production and consumption of infocommunications, Kramchaninov A., Piskun S., Bakanov K., Zaverukha V., Chalapko V. (2022)
Калінін Є. І. - Оптимальний параметричний синтез стохастичних систем управління кінцевим положенням, Ткачов В. М., Лисиця Д. О., Рибальченко А. О. (2022)
Kapiton A. - Development and implementation of customer relationship information management system, Baranenko R., Tyshсhenko D., Franchuk T. (2022)
Raskin L. - Management in high-dimensional Markov systems, Sukhomlin L., Sagaidachny D., Korsun R. (2022)
Толкунова Ю. М. - Розробка системи подолання перешкод для безпілотного літального апарату (2022)
Khudaverdiyeva M. - Multiplicative approximation method of functional dependencies by line segments (2022)
Васильєв І. О. - Фреймворк для метричного оцінювання систем штучного інтелекту на основі моделі якості, Харченко В. С. (2022)
Іщенко І. А. - Розроблення мобільного застосунку у жанрі endless runner засобами ігрового рушія Unity, Руденко О. А. (2022)
Корсунська Я. Є. - Дослідження методу кодування трафіка в захищених каналах передачі інформації, Ільїна І. В. (2022)
Кучук Н. Г. - Динамічна відеофіксація транспортних засобів для системи моніторингу руху у мегаполісі, Міхаль О. П., Шиман А. П., Науменко М. В. (2022)
Макаренко О. І. - Концепція системи виявлення та запобігання вторгнень до мережі, Янко А. С. (2022)
Петров К. Е. - Метод визначення переважності споживчих характеристик товару на основі інформації про його вибір покупцем, Кобзев І. В. (2022)
Петровська І. Ю. - Розподіл обчислювальних ресурсів у хмарних системах, Кучук Г. А. (2022)
Прокопов В. В. - Розробка системи виявлення кіберзагроз на основі аналізу даних з веб-ресурсів на мові програмування PYTHON, Мелешко Є. В., Якименко М. С., Резніченко В. А., Шимко С. В. (2022)
Фахс М. - Функціональна модель електрокардіологічного дослідження, Філатова Г. Є. (2022)
Янко А. С. - Система захисту комп’ютерної мережі, Вигівський Р. А. (2022)
Герцюк М. М. - Модель математичного моделювання наслідків забруднення водойм річок з використанням нейронної мережі, що базується на основі задач регресії (2022)
Глива В. А. - Дослідження динаміки аероіонного складу повітря на робочому місці користувача персонального комп’ютера з урахуванням електромагнітних чинників, Бурдейна Н. Б., Зозуля С. В. (2022)
Кацман М. Д. - Математичні моделі раціоналізації процесів організації ліквідації наслідків залізничних транспортних подій, Мацюк В. І., Лапін П. В. (2022)
Левченко О. Г. - Особливості застосування екологічно безпечних рідинних композиційних матеріалів для екранування електромагнітних полів, Глива В. А., Тихенко О. М., Арламов О. Ю. (2022)
Fedotov D. - Technical aspects of psychophysical state simulating of military personnel in extreme and combat situations, Serhieiev O., Bazeliuk V., Timofeev V., Moskalenko V., Taran O. (2022)
Ченчева О. О. - Особливості навчання цивільного населення навичкам надання домедичної допомоги під час бойових дій, Геращенко С. М., Фірсов С. А., Губачов О. І. (2022)
Почерняєв В. М. - Іоносферний зв'язок з використанням штучних іонізованих неоднорідностей, Магомедова М. С., Сивкова Н. М. (2022)
Серков О. А. - Механізми впливу зовнішнього електромагнітного випромінювання на працєздатність апаратури зв'язку, Бреславець В. С., Бреславець Ю. В., Яковенко І. В. (2022)
Алфавітний покажчик (2022)
Title (2021)
Contents (2021)
Minaiev P. - Spontaneous magnetization and electroweak phase transition in the scalar sector of 2HDM (2021)
Dmytriiev M. S. - Low-energy effective Lagrangian of the two-Higgs-doublet model, Skalozub V. V. (2021)
Gladush V. D. - On the quantum model of a charged black hole (2021)
Sokolovsky A. I. - Fluctuation kinetics in system in the presence of random external field and a generalization of the fluctuation-dissipation theorem (2021)
Lyagushyn S. F. - Correlations in superradiance of a two-dimensional system (2021)
Sukhova O. V. - Structure and properties of precipitation-hardened Сu–Ni–Mn–Fe binders for composite coatings, Vashchynska K. O. (2021)
Kushnerov O. I. - The effect of cooling rate on structure and corrosion resistance of Fe5CrCuNiMnSi and Fe5CоCuNiMnSi high-entropy alloys, Bashev V. F., Polonskyy V. A. (2021)
Syetov Y. - Vibronic spectrum of 2-(2'-hydroxyphenyl)benzoxazole (2021)
Bochkova T. M. - Photochromism influence on the luminescence spectrum of Bi4Ge3O12 single crystals doped with Mn, Kovalenko O. V. (2021)
Bashev V. F. - Effect of chromium additions on the structure and physical properties of manganese-based films, Kushnerov O. I., Kutseva N. A., Ryabtsev S. I. (2021)
Sal Bilal Abu - Increase in ionic conductivity in the nanocrystalline phase NaBi(MoO4)2:Gd3+, Hamam Khalil J., Moiseyenko V. M., Ohiienkov O. V., Derhachov M. P. (2021)
Kovalenko O. V. - Features of the crystal structure of ZnO:Mn nanocrystals obtained by ultrasonic spray pyrolysis, Vorovsky V. Yu., Makarov V. O., Plakhtii Ye. G. (2021)
Andreev M. V. - Localization of plane wave expansion using the method of quasisolution searching, Borulko V. F., Drobakhin O. O., Saltykov D. Yu. (2021)
Makarov V. O. - Influence of a polymer matrix on the electrical properties of polymer composites based on varistor ceramics, Lyashkov A. Yu. (2021)
Ivanchenko A. V. - Modeling of temperature stabilization kinetics of solar cell with posistor layer at local overheating, Tonkoshkur A. S. (2021)
Drobakhin O. O. - Optimization of synthetic aperture approach to radioimage processing with help of the Prony’s method, Olevskyi O. V. (2021)
Алексєєва О. М. - Функціонування антропонімів у науково-фантастичних творах американських письменників (2015)
Балабан О. О. - Типологія метафоричних концептів у художньму мовленні (на матеріалі англійської, французької, російської та української мов) (2015)
Берг Е. Б. - Формирование контрольных материалов для оценки когнитивной способности переводчика, Кит М. (2015)
Бровкіна О. В. - Реалізація стратегії утішання при асиметричних відносинах англомовного подружжя, Шупік М. В. (2015)
Велика І. О. - Критерії виявлення ефективності мови рекламних оголоршень/повідомлень (2015)
Верьовкін В. В. - Конфліктогенний текст як предмет дослідження в політичній лінгвістиці (2015)
Гладка І. А. - Семантична структура паремій із компонентами "youth and senility" в англійській мові (2015)
Гнаповская Л. В. - Оним как знаковая сущность: значение, содержание и "симантическая память" (2015)
Государська О. В. - Семіотична модель відтворення плану вираження французьких соматичних термінів українською мовою (2015)
Гринюк О. С. - Словотвірні властивості твірних основ (на матеріалі афіксальних віддієслівних іменників сучасної німецької мови) (2015)
Денисова С. П. - Концепт як об'єкт діахронічної лінгвістики (2015)
Дзюман Н. П. - Семантичні механізми паронрмалізації числівника один/оne у сучасних українській та англійській мовах, Щербина С. М. (2015)
Єрмакова Н. М. - Функції широкозначних слів англійської мови у процесі їхньї семантизації (2015)
Жарковская И. В. - Гіперо-гіпонімія як показник внутрішньоконцептуальних зв’язків (на прикладі реалізацій концепту дитинство в англійській мові), Захарова К. І. (2015)
Зорницька І. В. - Моделювання іншомовності персонажів як художня стратегія в сучасному англомовному літературному тексті (2015)
Капранов Я. В. - Історико-генетичні витоки поняття ностратичної прамови у лінгвокомпаративістиці (2015)
Карлова В. О. - Граматичні тарнсформації як спосіб адекватного відтворення українською мовою безособових форм дієслова англійської мови (2015)
Карпенко У. А. - Отображение унивесального смысла индоевропейской праформы в современных языках (2015)
Карпова Д. М. - Мелодический компонент просодической структуры речи валлийцев (2015)
Коваленко Н. М. - Стратегія інтертекстуальності в коментарях масової та якісної преси (на матеріалі німецьких газет "Bild” та "Frankfurter Allgemeine Zeitung”) (2015)
Колісниченко Т. В. - Лексема county: функціонально-семантичний анаіз (2015)
Корольов І. Р. - Антропометричний метод дослідження національної кооперативної комунікативної поведінки (2015)
Корольова А. В. - Полідисциплінарний неофункціоналізм сучасної лінгвістики: витоки, традиції, перспективи розвитку (2015)
Котовська О. В. - Типологія можливих світів у когнітивній лінгвістиці (2015)
Малюх Т. В. - Фразеологізми з анторпологічним компонентом в українській мові (структурно-семантичний і когнітивно-функційний аспекти) (2015)
Машкина Е. Н. - Способы отражения макроситуации "временное жилище" в английском языковом сознании (2015)
Палиця Г. С. - Вербалізація концепту навчання у цитатах (на матеріалі цитат українською та німецькою мовами) (2015)
Пинюта И. В. - Перцептивный, коммуникативный и интерактивный аспекты межкультурного общения (2015)
Поліщук О. С. - Предметно-тематичні коди антропної мотваційної сфери "Людина за ознакою її інтелекту" (2015)
Сеферова Ф. А. - Поэзия Тараса Шеченко в крымскотатарских пепводах: традиционализм и новаторство (2015)
Скубашевська О. С. - Лексичні особливості газетних синоптичних текстів (на матеріалі англійської, польської та української мов), Коломієць О. М. (2015)
Стаднік І. О. - Хронотоп і його роль у розкритті концепту war/війна в поетичному дискурсі: перекладознавчий аспект (2015)
Судус Ю. В. - Прагматичні засоби реалізації стратегії дискредитації в дипломатичному мовленні (на матеріалі промов Д. Б. Байєра) (2015)
Толчеєва Т. С. - Продуктивність моделювання термінів бізнес-економіки в англійській мові та їхня міжнародна гармонізація (2015)
Тузова Е. И. - Концептуально-значимые способы представления будущего и прошедшего времени в предвыборных программах кандидатов на пост мэра Лондона и Москвы (2015)
Унтилова Е. Е. - Влияние мелодических и темпоральных особенностей речи на имидж говорящего (2015)
Чаус С. В. - Мовленнєвий жанр "захист" у судовому дискурсі (на матеріалі Нюрнберзького процесу) (2015)
Черхава О. О. - Методики виконання семантичної реконструкції у структуралізмі й когнітивній лінгвістиці (2015)
Чжу Цзинтао - Источники мотивации теманики предсказания/прогноза в паремийных знаках руссого и китайского языков (2015)
Швець А. І. - Предметно-номінативна класифікація онімів та місце в ній фольклорних онімів (2015)
Шевчук О. В. - Засоби реалізації посесивності за допомогою посесивно-субстантивних конструкцій в англійській та українській мовах (2015)
Шнякина Н. Ю. - Моделирование в сфере изучения ментальных репрезентаций (2015)
Шутова М. О. - Реконструкція етнокультурних стереотипів англійців і українців про доброзичливість (2015)
Ярич М. В. - Пуризм як одна із сфер вираження концепту language/мова (2015)
Honchar K. L. - Peculiarities of the lexico-semantic field "evny" in modern english (2015)
Левко В. І. - Пісні Богдана Весоловського в обробках Віктора Степурка: особливості художнього рішення (2022)
Устименко-Косорич О. А. - Риси неофольклоризму в баянно-акордеонній творчості Віктора Власова (на прикладах аналізу музичних творів), Каблова Т. Б., Сподаренко В. М. (2022)
Куришев Є. В. - Джазове аранжування фортепіанної академічної музики (2022)
Голубєва Г. Ю. - Окремі аспекти процесу підготовки до дитячого вокального конкурсу (2022)
Чжао Юе - Жанрова специфіки у китайській фортепіанній музиці як національний культурний код (2022)
Акопян А. А. - Музичний фольклор у сучасній масовій культурі України (2022)
Нестеренко П. В. - Факсимільні видання як предмет матеріальної культури (2022)
Кузьменко Г. В. - Поштові марки як ознака державності та культурно-історичне надбання України (на матеріалі кримської тематики), Задніпряний Г. Т. (2022)
Горбатенко Л. П. - "Музика кольору" (2022)
Romanenkova Yu. V. - Ukrainian Traditional Circus in Today's Reality: Between Formation and Abasement (2022)
Братусь І. В. - Питання "повернення до себе" в літературі доби "застою", Кузьменко Г. В. (2022)
Савчин Л. М. - Традиції етнокультури як базова характеристика культурної пам’яті (2022)
Луговенко Т. Г. - Межа естетичностівтілення образів у сучасній хореографії (2022)
Ткачук О. Г. - Розвиток загальних компетентностей у майбутніх фахівців сфери культури і мистецтва (2022)
Абільтарова Е. Н. - Чинники формування культури безпеки професійної діяльності у майбутніх інженерів з охорони праці (2021)
Бабишена М. І. - Концептуальні засади формування компетенцій професійного спілкування майбутніх суднових офіцерів у процесі вивчення української мови в іноземних групах навчання (2021)
Бачинська Г. В. - Самостійна робота студентів педагогічних ЗВО у процесі вивчення дисципліни "Вступ до мовознавства", Тишковець М. П. (2021)
Бохан Ю. В. - Використання освітнього мобільного сервісу Socrative під час дистанційного навчання майбутніх учителів природничих дисциплін, Форостовська Т. О. (2021)
Бусько М. Б. - Самостійна робота як один із методів засвоєння знань та навичок іммігрантами в Канаді (2021)
Велущак М. Я. - Мультимодальні методи навчання англійської мови студентів економічних спеціальностей у вищих навчальних закладах (2021)
Габенко I. M. - Дослідження перспектив реалізації індивідуальної освітньої траєкторії здобувача вищої освіти (2021)
Hurin R. S. - Tendences of forming the future physical education teachers’ subjectivity, Yatsii O. M., Mamatova Z. R. (2021)
Даниленко О. Б. - Дидактичні особливості використання тренажерних технологій у підготовці майбутніх судноводіїв до використання ресурсів навігаційного містка, Дуков Д. Ф. (2021)
Дмитрищук Н. В. - Специфіка професійної комунікативної діяльності судноводіїв у контексті формування комунікативної самоефективності курсантів морського ЗВО, Линенко А. Ф. (2021)
Задорожна-Княгницька Л. В. - Деонтологічний тренінг у системі професійної підготовки вчителя Нової української школи (2021)
Квітка А. С. - Методичні рекомендації науково-педагогічним працівникам щодо формування соціально-комунікативної компетентності майбутніх офіцерів Державної кримінально-виконавчої служби України (2021)
Климович Ю. Ю. - Формування soft-skills як компонента професійної компетентності студентів-філологів у контексті онлайн-освіти (2021)
Козловський Ю. М. - Інтеграція знань із використанням mind map у закладах вищої технічної освіти, Білик О. С. (2021)
Колбіна Л. А. - Підготовка студентської молоді до сімейного життя, Паскаль О. В. (2021)
Кудрявцева О. А. - Сучасні підходи до формування готовності майбутніх вихователів до інновацій у розвитку розумових здібностей дошкільників (2021)
Малик Т. В. - Англійська мова за професійним спрямуванням як важлива складова частина професійного становлення студентів технічних спеціальностей, Грицик Г. О., Малик Л. Б. (2021)
Мариківська Г. А. - Національно-патріотичне виховання майбутніх поліцейських на заняттях з української мови професійного спрямування (2021)
Мельничук І. М. - Потенційні можливості праксеологічного підходу в оцінюванні освітніх досягнень студентів закладів вищої освіти (2021)
Oryshchyn I. S. - Formation of students’ sociocultural competence during a foreign language learning (2021)
Ocheretna O. Yu. - TED Talk technologies and the method of "simulation" in marine law specialists’ ESL classroom of higher educational institutions, Gonchrenko M. Н. (2021)
Проворова Є. М. - Формування музичного мислення майбутнього вчителя музики у процесі вокальної підготовки (2021)
Савченко Н. В. - Теоретичні аспекти психолого-педагогічної компетентності викладача закладу вищої освіти (2021)
Торбенко І. О. - Теоретичні аспекти визначення поняття самопрезентації майбутніх викладачів філологічних спеціальностей (2021)
Федірчик Т. Д. - Формування особистісно-творчого компонента професійної культури студентів в освітньому просторі університету, Нікула Н. В., Бражанюк А. О. (2021)
Фуркало В. С. - Сучасні підходи до формування професійних компетентностей при організації та проведенні практичних занять із філософії, Фуркало В. І. (2021)
Чубрей О. С. - Теорія і практика професійної підготовки майбутніх учителів географії, Данілова О. М., Ємчук Т. В., Ячнюк М. О. (2021)
Шемчук В. А. - Конструювання педагогічної моделі формування готовності майбутніх офіцерів інституцій сектору безпеки і оборони України до виконання завдань за призначенням в умовах водного середовища, Бутенко К. В., Лещінський О. В., Храпач Г. С., Шемчук Ю. С. (2021)
Ює Ху - Стан дизайнерської підготовленості майбутніх учителів образотворчого мистецтва (2021)
Паламарчук О. Ф. - Оцінювання якості викладання та навчання як складника освітньої діяльності у вищій освіті (2021)
Чопик Р. В. - Значущість професійних компетентностей викладача для студентів закладу вищої освіти, Закаляк Н. Р., Грибок Н. М. (2021)
Яковенко О. І. - Аналіз актуальних напрямів розвитку науково-педагогічних працівників ЗВО (2021)
Бабкіна М. І. - Взаємодія компонентів громадянського виховання в процесі навчання іноземної мови (2021)
Осіпенко Н. С. - "Військово-польовий арт" як засіб патріотичного виховання студентів-філологів (2021)
Пінігіна Ю. Г. - Взаємодія сім’ї і школи у процесі виховання цінності батьківської любові у старшокласників (2021)
Прохорова Л. А. - Педагогічні умови формування екологічної культури майбутніх учителів географії під час вивчення дисциплін професійного циклу, Гришко С. В., Непша О. В., Зав’ялова Т. В. (2021)
Antonivska M. O. - Language identity of the nation as a factor of the modern society culture formation, Sarnovska N. I. (2021)
Мартинюк Т. А. - Теоретичні аспекти інтеграції соціокультурної анімації у роботу з молоддю з інвалідністю (2021)
Савчук О. О. - Правове забезпечення розвитку інноваційної інфраструктури раціонального використання та охорони земель під полезахисними лісосмугами, Любчич А. М. (2019)
Bulat A. F. - Mathematical Modeling of the Gas Dynamic Parameters of Impinging Heat-Transfer Medium Jet in Borehole Thermal Reaming Process, Voloshyn O. I., Potapchuk I. Yu., Yemelianenko V. I., Zhovtonoha M. M., Zhevzhyk O. V., Manigandan S. (2019)
Zhylenko T. I. - Mobile Application to Calcula te the Parameters of Top Wear Basic Design, Kudryavtsev A. M., Zakharkevich O. V. (2019)
Демчишин М. Г. - Вдосконалення інже нерного захисту території заповідника "КиєвоПечерська лавра", Кріль Т. В. (2019)
П’ятчаніна Т. В. - Аналіз патентної активності в Інституті експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України, Огородник А. М., Васильєв О. В., Мазур М. Г. (2019)
Дмитренко В. В. - Договори щодо розпоряджання майновими правами на ноу-хау (2019)
Захаров Ю. І. - Суть та особливості реконструкції житлових будинків різних конструктивних систем, Саньков П. М., Тріфонов І. В., Ткач Н. О., Тьошина Л. О. (2019)
Головенко Т. М. - Перспективні методи й системи контролю якості інноваційної луб’яної сировини, Янюк Т. І., Бойко Г. А., Дягілев А. С., Шовкомуд О. В. (2019)
Наші автори (2019)
Правила для авторів (2019)
Левчук Н. М. - Ефекти віку, періоду та когорти у довгостроковій динаміці смертності в Україні (2022)
Новіков В. М. - Демографічна платформа формування модельного бюджету охорони здоров’я (реформаційне значення та актуарна оцінка) (2022)
Лібанова Е. М. - Масштаби та наслідки вимушеної міграції населення України внаслідок збройної агресії Російської Федерації, Позняк О. В., Цимбал О. І. (2022)
Леванда О. М. - Проблемні аспекти соціального страхування в Україні щодо ризиків упродовж життя (2022)
Крімер Б. О. - Послуги з догляду за дитиною як складова сімейної політики у великому місті (2022)
Головко Л. В. - Роль громадської думки в контексті розробки стратегії розвитку об’єднаної територіальної громади (2022)
Сучасність етико–філософського підходу до справедливості А. Сена (2022)
Огляд видань (2022)
Слово прощання. Пам’яті В. П. Піскунова присвячується (2022)
Правила для авторів (2022)
Добкіна К. Р. - Правове регулювання посередництва в україні: сучасний стан та перспективи розвитку, Куліш С. В. (2022)
Мусієнко А. В. - Актуальні аспекти нормативно-правових механізмів захисту персональних даних в електронних медичних реєстрах в Україні, Мусієнко В. В. (2022)
Шестопалов Р. М. - Правовий статус вищого антикорупційного суду України (2022)
Добкіна К. Р. - Організаційні засади концепцій розвитку підготовки юристів у сфері транспортного права, Беззубов Д. О. (2022)
Михайлов В. О. - Кримінально-правова відповідальності за маніпулювання на енергетичному ринку, Крючкова А. Є. (2022)
Кобилянський О. Л. - Криміналістичне дослідження документів, Корнєєва В. А. (2022)
Мусієнко А. В. - Кримінальна відповідальність за ненадання допомоги хворому медичним працівником (ст. 139 Кримінального кодексу України), Михнюк Н. М. (2022)
Киренко С. Г. - Запровадження смертної кари в Україні: кримінально правові аспекти, Мусієнко Н. О. (2022)
Киренкo С. Г. - Aктуaльнi кримiнaльнo-прaвoвi aспекти зaстoсувaння примусoвих зaхoдiв медичнoгo хaрaктеру, Денисюк С. O. (2022)
Мусієнкo A. В. - Кримінaльнa відпoвідaльність зa зґвaлтувaння, Тимченкo O. O. (2022)
Філіппов А. В. - Відповідальність за керування транспортними засобами у стані сп’яніння: системний підхід до санкцій (2022)
Клюєва Є. М. - Державно-приватне партнерство: особливість правового регулювання та впровадження в портовій галузі, Пилипюк В. Д. (2022)
Осадчий В. І. - Умисне порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (ст. 209-1 КК України) (2022)
Дзера О. В. - Рецензія на навчальний посібник "Підготовка до ЄДКІ. Спеціальність 081 "Право"" для студентів юридичної спеціальності закладів вищої освіти (2022)
Барабаш О. О. - Рецензія на навчальний посібник "Підготовка до ЄДКІ. Спеціальність 081 "Право"" для студентів юридичної спеціальності закладів вищої освіти (2022)
Дідківська Г. В. - Рецензія на навчальний посібник "Підготовка до ЄДКІ. Спеціальність 081 "Право"" для студентів юридичної спеціальності закладів вищої освіти (2022)
Плахтій В. М. - Особливості правового статусу військовополонених, яких утримують в установах виконання покарань Державної кримінально-виконавчої служби України, Красковський Є. М., Турецький В. В. (2022)
Самофалов Л. П. - Особливості сучасної української демократії, Самофалов О. Л. (2022)
Шумна Л. П. - Форми діяльності Народного комісаріату фінансів УСРР в 1920-х рр., Маслова Л. А., Дудченко О. С. (2022)
Кисельов Д. В. - Диференціація службових та трудових правовідносин пенітенціарного персоналу України (2022)
Коверзнев В. О. - Правові механізми відшкодування збитків, завданих мілітарним впливом економіці України, Пономарьов С. П. (2022)
Карелін В. В. - Становлення Бюро економічної безпеки України як суб’єкта запобігання кримінальним правопорушенням у фінансовій сфері, Макаренко О. O. (2022)
Ковалевський А. В. - Особливості тримання під вартою осіб за кримінальні правопорушення, вчинені з мотивів расової,національної чи релігійної нетерпимості (2022)
Ковальська П. Г. - Сучасна криміналістична характеристика особистості злочинця, який відбуває покарання в місцях позбавлення волі (2022)
Малінковська О. В. - Місце Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Національному превентивному механізмі щодо захисту прав і законних інтересів засуджених та ув’язнених, Тимощук О. І., Гусак М. Б. (2022)
Мицька О. І. - Теоретико-праксеологічні проблеми застосування покарання у виді арешту в Україні, Ковалевська І. В. (2022)
Title (2022)
Contents (2022)
Girdauskiene L. - Gamification as an Instrument for Employee Engagement, Ciplyte E. A., Navickas V. (2022)
Tovmasyan G. - Promoting Female Entrepreneurship in Tourism for Sustainable Development (2022)
Aliyeva Z. - Innovation in Healthcare Management: Drug Decriminalization for Reducing the Health Damage from Crime (2022)
Nohut F. - Employee's Innovative Personality and Self-Efficacy, Balaban O. (2022)
Machova R. - Employee Satisfaction and Motivation of Retail Store Employees, Zsigmond T., Zsigmobdova A., Seben Z. (2022)
Zadorozhnyi Z.-M. - Innovative NFC-Validation System for Accounting of Income and Expenses of Public Transport Enterprises, Muravskyi V., Shesternyak M., Hrytsyshyn A. (2022)
Vasudevan H. - Developing Organizational Citizenship Behaviour: Organizational Climate and Leader-Member Exchange Effects, Aslan I. (2022)
Hakhverdyan D. - Competitiveness, Innovation and Productivity of the Country, Shahinyan M. (2022)
Shazly R. E. S. - Exploring Destination in the Egyptian Context: A Qualitative Study (2022)
Tanrikulu C. - Consumer Differences in Motivated Consumer Innovativeness and Global Identity (2022)
Tampubolon B. D. - The Significance of Standard, Patent and Labour on Import Value: Case Study in Indonesia (2022)
Sadigov R. - Impact of Digitalization on Entrepreneurship Development in the Context of Business Innovation Management (2022)
Taghiyeva T. - Innovative, Economic and Marketing Determinants of Financial Security and Sustainability of Business, Tiutiunyk I. (2022)
Grosu V. - Design of an Innovative Dashboard for Assessment of Risks that are Specific to E-Commerce Activity, Socoliuc M., Hlaciuc E., Sorin C. M., Tulvinschi M. (2022)
Resilient K. - Estonian Marketers' Attitude Towards Podcasts as an Innovative Marketing Channel, Kurtis M., Ohlau A. (2022)
Zengin H. - The Relationship between Metaphorical Perceptions of Consumption and Mental Well-Being in the Period of COVID-19 (2022)
Khalatur S. - Financial Engineering of Green Finance as an Element of Environmental Innovation Management, Dubovych O. (2022)
Ibraghimov E. A. - Management of Innovation in Azerbaijan: Relationships with Competitiveness and Sustainable Development (2022)
Slavinskaite N. - Financial Innovation Management: Impact of Fiscal Decentralization on Economic Growth of the Baltic Countries, Lapinskiene G., Hlawiczka R., Vasa L. (2022)
The official requirements for publications submitted to scientific journal "Marketing and management of innovations" (2022)
Вихідні відомості (2022)
Антонян І. М. - Особливості професійної мовної підготовки курсантів військового закладу вищої освіти, Попович Н. Г. (2021)
Березовська Л. І. - Підготовка майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти до логіко-математичного розвитку дітей (2021)
Бовсунівський В. М. - Реалізація завдань мистецької освітньої галузі в початкових класах Нової української школи (2021)
Брежнєва С. Б. - Педагогічні принципи формування англомовної міжкультурної комунікації у майбутніх учителів музичного мистецтва, Терещенко С. В. (2021)
Бриндіков Ю. Л. - Дієвість системи соціальних служб щодо попередження та подолання домашнього насильства, Любецька М. М. (2021)
Вєйландє Л. В.-В. - Критерії оцінювання якості та ефективності освіти в умовах дистанційного навчання, Прокоф’єва Л. Б. (2021)
Власова І. В. - Соціальна відповідальність університетів у контексті сталого розвитку (2021)
Груба Т. Л. - Застосування змішаного навчання під час підготовки майбутніх вчителів української мови та літератури (2021)
Гуменюк В. В. - Біоетичний та деонтологічний зміст педагогічної діяльності магістрів медицини (2021)
Денисенко Н. Г. - STEAM-середовище в теорії та практиці формування освітнього простору майбутніх учителів фізичної культури, Марчук С. С., Борбич Н. В., Ковальчук І. Л., Чемерис І. В. (2021)
Євтухова Т. А. - Неформальна освіта педагога в контексті реалізації концепції освіти впродовж життя, Лєвіт Д. А. (2021)
Житнухіна К. П. - Формування відповідального ставлення до майбутньої професії у студентів закладів вищої освіти як педагогічна проблема (2021)
Запорожченко Т. П. - Пpaктичні зaсaди фopмувaння мaтемaтичнoї кoмпетентнoсті мaйбутньoгo вчителя пoчaткoвих клaсів зaсoбaми іннoвaційних технoлoгій (2021)
Земан І. О. - Проєктна діяльність "музей – школа"в реаліях сучасної освіти (2021)
Зінченко О. В. - Ефективість технології швидкісного читання для пізнавального розвитку підлітків, Шерудило А. В., Федота М. В. (2021)
Коляда І. А. - Вивчення історичних особистостей на уроках історії України у 8 класі: впровадження інноваційних підходів (2021)
Кравченко О. Л. - Упровадження дуальної освіти у підготовку фахівців із харчових технологій на засадах компетентнісного підходу (2021)
Kuzmenko A. O. - Anatomy of academic integrity (2021)
Кузьменко О. С. - Формуваня наукового мислення студентів під час розв’язування задач професійно зорієнтованого спрямування з фізики на засадах STEM-освіти (2021)
Левченко Н. В. - Зміст підготовки майбутніх соціальних працівників до молодіжної роботи (вибірковий складник освітніх програм) (2021)
Лісунова Л. В. - Особливості виявлення естетичного в декоративно-прикладному мистецтві і його роль у формуванні естетичного сприйняття майбутніми педагогами мистецьких дисциплін (2021)
Маляр Л. В. - Особливості мотивації учнів до навчальної діяльності, Ваколя З. М. (2021)
Мосякова І. Ю. - Закономірності та зміст освітнього менеджменту діяльності багатопрофільних закладів позашкільної освіти в умовах автономії (2021)
Мулик К. О. - Системний підхід до інтегрованого навчання професійно спрямованої англійської мови майбутніх соціальних працівників під час фахової підготовки (2021)
Нефедченко О. І. - Евристична освіта – інноваційний феномен сучасної вищої школи, Нефедченко В. Ф., Гладченко О. Р. (2021)
Олексієнко Л. А. - Формування комунікативних компетентностей студентів в умовах дистанційної освіти, Богатирьова Г. А., Бойчук Н. А. (2021)
Рибалко П. Ф. - Сутнісні характеристики формування готовності фахівців фізичного виховання і спорту до використання методики кінезіотейпування, Русин Л. П., Шанта І. Ф., Титович А. О., Лазоренко С. С., Хацаюк О. В. (2021)
Русин Л. П. - Методика фізичної терапії студенток закладів вищої освіти після перенесення коронавірусної інфекції, Цуруль О. А., Сабадош М. В., Слатвінська А. А., Прокоф'єва О. А., Клюка А. М. (2021)
Савіцька В. В. - Дослідження готовності студентів до використання електронних освітніх ресурсів в освітньому процесі університету (2021)
Сидорчук О. В. - Застосування інтерактивного методу "навчаючи – вчуся"у професійно орієнтованій іншомовній підготовці здобувачiв вищої освіти напряму "Музейна, пам’яткоохоронна діяльність i культурний туризм" (2021)
Сич Т. В. - Світові тенденції в організації та методології дослідження проблем управління освітою, Михайлюк М. І. (2021)
Степаненко О. К. - Безперервна педагогічна освіта у контексті інноваційних проєктів суспільного розвитку, Зарубіна А. В., Пономаренко Л. І. (2021)
Стешенко В. В. - Формування проєктної компетентності у здобувачів вищої педагогічної освіти магістерського рівня (обґрунтування специфічних вимог до змісту навчальної дисципліни "Педагогічне проєктування"), Слабко В. М. (2021)
Timofeeva I. B. - Essential characteristics of the use of innovative technologies in educational institutions of the New Ukrainian school, Netreba M. M., Moiseienko R. M., Khadzhinova I. V. (2021)
Тимченко О. В. - Методичні аспекти створення і реалізації веб-квестів (2021)
Шмирко В. І. - Моделювання процесів виникненння травмонебезпечних ситуацій, Коробко О. В., Троян Ю. І., Якімцов Ю. В. (2021)
Шостачук Т. В. - Зміцнення теоретичних основ педагогіки культури в Республіці Польща (кінець ХХ – початок ХХІ століття) (2021)
Ярошенко О. Г. - Оцінювання діяльності викладачів у контексті внутрішнього забезпечення якості вищої освіти (2021)
Гедьо А. В. - Російська імперія в боротьбі з османським спадком: упокорення корінних народів Північного Причорномор’я, Іванюк О. Л. (2022)
Машевський О. П. - Османсько-російське дипломатичне протистояння в період Другої Балканської війни 1913 р., Купчик О. Р. (2022)
Красножон А. В. - Ізмаїл на плані Ф. Кауффера 1797 р. (2022)
Меміш О. М. - Стан "курдського питання" та процес його врегулювання в сучасній Туреччині: новітні тренди в англомовному науковому дискурсі (2022)
Сейтяг'яєв Н. С. - "Розділ про Ідікі" з рукописної збірки "Абу-л-Газі. Родовід тюрків" ІР НБУВ (походження, мова і зміст) (2022)
Сівков І. В. - Теоретичні засади зейдитського імамату (за матеріалами трактату Імама аль-Мансура бі-ллаха "al-Asās li-‘aqā’id al-akyās") (2022)
Тарнавський Р. Б. - Особливості підготовки магістрів-сходознавців в Університеті Яна Казимира у Львові (2022)
Туров І. В. - Взаємодія громади з цадиком у вченні р. Хаїма Елазара Шапіри (2022)
Васьків М. С. - Українсько-турецьке минуле та проблеми етнокультурної толерантності в есеї В’ячеслава Медведя "Галерник і наглядач”, Бикова О. М. (2022)
Mazepova O. - The Concept of Other in the Consciousness of Persian Speakers (Based on the Results of Psycholinguistic Experiment) (2022)
Бібік О. М. - Паназіатизм та образ ісламу в Японії II половини XIX – XXI cт. (2022)
Лу С. - Дикі трави / Переклад з китайської, вступна стаття та коментарі Н. О. Черниш, Черниш Н. О. (2022)
Content (2022)
Aitkaliyeva G. - The use of polyethylene terephthalate waste as modifiers for bitumen systems, Yelubay M., Yerzhanova D., Ismailova A., Massakbayeva S. (2022)
Kokhan I. - Preparation of aurum chloride complex and its use for industrial acetylene hydration catalyst process, Kudryavtsev S., Merzhyievskyi D. (2022)
Subtelnyy R. - Oligomerization of C9 hydrocarbon fraction initiated by amino peroxides with cyclic substitute , Zhuravskyi Y., Kichura D., Dzinyak B. (2022)
Nufus T. H. - Magnetization of bioethanol-gasoline fuel blends for development combustion energy and reducing exhaust gas emissions , Ulfiana A., Hidayati N., Nuriskasari I., Ridwan E., Kusumastuti S. L., Permana S., Susanto I. (2022)
Syuriadi A. - Analysis of the effect of biomass variants (fish waste tamanu waste and duckweed) on the characteristics of syngas bio oil and carbon charcoal produced in the pyrolysis process , Siswantara A. I., Nurhakim F. R., Irbah Y. N., Al Rizky B., Zulfa F. A., Devitra F. A., Permana S., Susanto I. (2022)
Habibov I. - Assessment of the effect of ferromagnetic liquids on oil recovery of bituminous sands , Sadigova T. Y., Abasova S. M. (2022)
Hameed N. A. - Implementation of the MgO/epoxy nanocomposites as flame retardant, Abbas S. J., Jammal M. T., Abbas S. Q. (2022)
Kotok V. - Characteristics investigation of composite electrochromic films based on Ni(Oh)2 polyvinyl alcohol and polyvinylpyrrolidone, Kovalenko V., Mikolasek M., Ondrejka P., Zima O., Anataichuk I., Vodopyan D., Sukhyy K. (2022)
Abstract and References (2022)
Ситніченко Л. А. - Ідентичність, визнання та справедливість у сучасній політичній антропології (2018)
Шевченко З. В. - Чужий як чинник творення соціальної ідентичності особистості (традиція феноменологічної соціології) (2018)
Колінько М. В. - Топос як поняття соціальної топології (2018)
Тімашова О. С. - Екологія в урбаністичному середовищі у конткексті поведінкових патернів городян (2018)
Рибакова К. М. - Адаптивні можливості філософії в соціалізації людини в сучасному світі (2018)
Ніколаєнко Н. В. - Біологічна зброя як зброя терору сучасного світу (2018)
Дробович А. Е. - Категорія "свобода" у творчості Альберта Ейнштейна (2018)
Савонова Г. І. - Онтологія добра і зла в контексті філософії М. Бубера: пошук діалогу між богом і людиною (2018)
Ніколенко Г. С. - Моделі пост-глобального відкритого суспільства в концепціях Дж.Сороса та Дж.Ріфкіна (2018)
Зіневич А. С. - Погляди послідовників Є. Мінковського Р. Д. Леінга і Ж. Габеля на екзистенційне відчуження (2018)
Іщук Н. В. - Культурно-історичні контексти розвитку койнонійної соціальності (2018)
Лукашенко М. В. - Трансформації відображення міфічності світу у дзеркалі філософії і психології (2018)
Нікітіна З. І. - Релігійна та наукова істина у вченні Теофана Прокоповича (2018)
Рубський В. М. - Екстеріоризація релігійного світогляду (на прикладі християнської місії) (2018)
Якимчук О. І. - Основні ознаки та суперечності розвитку української освіти в радянський період (2018)
Сімакова Н. М. - Правова освіта у підготовці суб’єкта законотворення (2018)
Title (2021)
Contents (2021)
Klyuchko O. M. - Information Technologies: Physical and Mathematical Models of Detectors for Environment Monitoring Systems, Shutko V. N., Kolganova O. O., Lizunova A.G., Navrotskyi D. A. (2021)
Khrashchevskyi R. V. - Model of Decision Making Using Artificial Neural Networks, Ivanets O. B., Nesterenko K. S., Horskyi O. M., Baybuz O. G. (2021)
Sineglazov V. M. - Intellectual System of Preparation of Images from Computer Tomographs, Kharchuk Y. V. (2021)
Sineglazov V. M. - Semi-controlled Learning in Information Processing Problems, Chumachenko O. I., Heilyk E. V. (2021)
Sineglazov V. M. - Automation Disign of Hybrid Vertical-axial Rotors, Stanislavchuk O. V. (2021)
Stakhova A. P. - Finding the Dynamic Range of Recorders During Impact Tests, Makarovskyi S. L. (2021)
Sushchenko O. A. - Features of Designing High-precision Systems for Stabilization and Determination of Attitude and Heading (2021)
Golitsyn V. O. - Mathematical Model of Nonorthogonal Measuring Instrument Based on Triaxial MEMS Gyroscopes (2021)
Filyashkin M. K. - Analysis of the Accuracy's Criteria of the Flight Control and Guidance System (2021)
Hryshchenko Y. V. - Improving the Methods of Assessing the Quality of Aircrew Piloting Technique, Romanenko V. G., Pinchuk Т. О. (2021)
Вимоги до оформлення статей (2021)
Publisher's imprint (2021)
Андросова Н. М. - Підготовка майбутніх учителів початкових класів до використання педагогічної технології розвитку критичного мислення (2021)
Бобкова І. А. - Алгоритмізація професійного тренінгу для реалізації програмних результатів навчання з фахових дисциплін фармацевтичного профілю, Бур’янова В. В., Умінська К. А., Хранівська В. О. (2021)
Бойко С. О. - Шляхи формування мотивації студентів технічних спеціальностей до вивчення англійської мови професійного спрямування в умовах онлайн-навчання, Волкова О. А., Мойсеєнко С. М. (2021)
Букач М. М. - Освіта людей поважного віку як надважлива освітянська проблема (2021)
Вовчаста Н. Я. - Використання інноваційних педагогічних технологій у підготовці фахівців технічного профілю, Семенишина І. В., Байрамова О. В. (2021)
Гайдученко А. Г. - Організація навчального процесу в умовах дистанційного навчання із використанням навчальних платформ і сервісів (2021)
Гляненко К. А. - Формування проєктної компетентності у процесі професійної підготовки майбутніх викладачів засобами інформаційних технологій (2021)
Гончарова О. А. - Фідбек у системі освіти: проблеми та перспективи, Маслова А. В. (2021)
Грицаєнко Л. М. - Формування цифрової компетентності майбутніх педагогів у процесі вивчення риторикИ (2021)
Гуцуляк Л. І. - Соціально-педагогічні умови реінтеграції дітей із неблагополучних сімей в умовах школи-інтернату (2021)
Даценко М. С. - Інноваційні принципи розвитку творчого потенціалу майбутнього вчителя музичного мистецтва (2021)
Завіруха Л. А. - Особливості інтеграції знань про артикуляційні позначення в сонатах Йозефа Гайдна у зміст інструментальної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва, Білозерова О. В., Мархалевич Т. С. (2021)
Зайцева І. О. - Особливості організації дистанційного навчання та його дидактичні можливості, Коробова Ю. В. (2021)
Кіцай Я. В. - Особливості методичної роботи щодо проведення навчальних занять у процесі вогневої підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників, Кустинський О. В. (2021)
Клочок О. М. - Емпірічне дослідження стану соціально-педагогічної підтримки реабілітованих наркозалежних у групах самодопомоги (2021)
Кокоріна Л. В. - Вплив педагогічного спілкування на навчальну мотивацію школярів (2021)
Кондратьєва А. В. - Упровадження педагогіки партнерства в початковій школі (2021)
Кордонова А. В. - Компоненти змісту навчання бакалаврів історії України засобами англійської мови (2021)
Курок Р. О. - Напрями розвитку правової компетентності педагогічних працівників економічних коледжів (2021)
Левченко Н. В. - Аналіз нормативних документів у сфері молодіжної роботи: міжнародний аспект (2021)
Лимаренко В. І. - Педагогічні умови формування методичної компетентності майбутнього керівника вокального ансамблю на засадах ед’ютейнменту (2021)
Лисак Л. К. - Використання віртуальної дошки Padlet у процесі викладання гуманітарних дисциплін у ЗВО, Григор’єва В. А. (2021)
Лютий В. П. - Соціальна підтримка осіб, які перебувають на обліку органів пробації: сучасний стан, проблеми та шляхи їх подолання, Куля В. О. (2021)
Мартинюк А. К. - Історичні засади Одеської хорової школи у мистецько-освітньому просторі Семена Дорогого (2021)
Волкова С. Є. - Дотримання вимог системного підходу в організації виховної роботи в закладі фахової передвищої освіти, Мельник О. Ф., Шемет О. Ф. (2021)
Першко І. О. - Досвід викладання біології з основами генетики у фармацевтичному коледжі (2021)
Петрук О. В. - Міжнародна практика підготовки юристів військової галузі (2021)
Пінчук Л. М. - Освітня технологія "Blended Learning" у контексті особистісно діяльнісного підходу (2021)
Поліщук Н. В. - Підготовка фахівців спеціальності "Професійна освіта (Сфера обслуговування (готельно-ресторанна справа, туризм)" у закладах вищої освіти (2021)
Свірчевська Л. М. - Удосконалення навчального процесу із фармакогнозії як засіб підвищення якості підготовки майбутніх фармацевтів (2021)
Сергата Н. С. - Практична підготовка студентів спеціальності "Фізична культура і спорт" в умовах дистанційного навчання, Сергатий М. О. (2021)
Скасків Г. М. - Впровадження технологій гейміфікації в освітній процес ЗВО (2021)
Спиридонова Є. О. - Особливості підвищення рівня правової компетентності бакалаврів технічних спеціальностей в умовах коледжу (2021)
Стець Г. В. - Сучасні методики викладання музичного мистецтва у закладі середньої освіти, Кишакевич С. В. (2021)
Стрілець-Бабенко О. В. - Формування дослідницьких умінь у майбутніх соціальних педагогів методом проектів (2021)
Суворова Л. К. - Реалізація принципів модульного навчання в процесі формування комунікативної компетентності у студентів фармацевтичних освітніх закладів, Музичук В. В., Процюк І. Є. (2021)
Темнікова І. М. - Оптимізація мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку: лінгводидактичний аналіз, Темніков В. В. (2021)
Тубичко Ю. О. - Розвиток діалогічного мовлення дітей старшого дошкільного віку з помірною розумовою відсталістю (2021)
Цісарук В. Ю. - Проблема формування професійної компетентності майбутнього вчителя в педагогічній теорії та практиці, Цісарук І. В. (2021)
Чаграк Н. І. - Використання дидактичних електронних ресурсів у викладанні бізнес-курсу англійської мови, Жумбей М. М., Копчак Л. В. (2021)
Чепелевська М. М. - Механізм реалізації професійної підготовки фахівців туристичної галузі, Гуревич Р. С. (2021)
Червонська Л. М. - Постнекласичні смисли педагогічної дефініції сутності академічної культури здобувачів вищої професійної освіти (2021)
Черепаня М. Т. - Дошкільна освіта закарпаття міжвоєнного періоду (1919–1938 роки) (2021)
Черкашин С. В. - Погляди німецьких науковців на способи подолання кризи університету в умовах знаннєвого суспільства і глобальних цивілізаційних викликів (2021)
Шапаренко Х. А. - Використання технології "критичного мислення" як засобу особистого саморозвитку та самовдосконалення здобувачів педагогічних закладів вищої освіти, Бакуменко Т. К. (2021)
Шевченко О. А. - Сучасні підходи до модернізації змісту навчання в гуртках початкового технічного профілю (2021)
Штихалюк В. І. - Основні засади вокальної методики М. Микиші, Павлюк Н. М., Калашнюк В. М. (2021)
Юник І. Д. - Специфіка управління розвитком бренду науково-педагогічного працівника закладу вищої освіти (2021)
Яценко В. В. - Педагогічна майстерність викладання психолого-педагогічних дисциплін здобувачам освіти на сучасному етапі (2021)
Севастюк М. С. - Демократизація освітнього процесу в професійній підготовці майбутнього вчителя початкової школи (2021)
Борділовська О. А. - Історичний портрет: сер Сікандар Хаят Хан (1892–1942) (До 130-ї річниці від дня народження) (2022)
Павленко С. С. - Діяльність консульства Японії в Одесі під керівництвом Шімади Шіґеру. Частина І (2022)
Rubel V. - The Political Project of the Ruling Rikkendōshi-kai Party from Its Origin to Self-Dissolution: Ideological Essence and Reasons for Fragility, Rubel K. (2022)
Бачинська О. А. - Дослідження християнського Сходу в науковій спадщині єпископа Порфирія (Успенського), Діанова Н. М. (2022)
Біляніна Т. С. - "Ввічлива брехня" Кьоко Морі: мова як опір, Ліпіна В. І. (2022)
Isaieva N. - Interpretation of a Confucian Woman Image in the Dramas of Enlightenment Thinkers in Europe (2022)
Мусійчук В. А. - Викладання в’єтнамської мови в Україні: стан та перспективи, Ха Т. В. А. (2022)
Ryzhkov A. - Translating Manchu Cultural Legacy into Korean: With Focus on Maxims Related to Education and Learning (2022)
Брильов Д. В. - "Марсельєзою по джигадизмові”, або французький досвід боротьби з ісламістською радикалізацією (2022)
Шестопалець Д. В. - "Хізб ут-Тахрір" між радикалізмом і ненасильством: сучасний стан дослідження проблеми (2022)
Vorobei O. - Principles of Cinematic Montage in Chinese Dramatic Performances: The Innovation Practices of Xia Yan, Vechorynska T. (2022)
Школьна О. В. - Дзеркальний декор в інтер’єрах тбіліських будівель середини – другої половини ХІХ століття (2022)
Гороховатський В. О. - Застосування багатокомпонентної моделі даних для описів класів у задачі класифікації зображень, Стяглик Н. І., Жадан О. В. (2022)
Chelak V. - Method of computer system state identification based on boosting ensemble with special preprocessing procedure, Gavrylenko S. (2022)
Барабаш О. В. - Моделювання лісових пожеж на основі прогностичної моделі Байєса та геоінформацйних технологій, Бандурка О. І. (2022)
Protsenko A. - Using the E-NetSim application for visual simulation of the movement of the autonomous robots, Ivanov V. (2022)
Kolumbet V. - Multiagent methods of management of distributed computing in hybrid clusters, Svynchuk O. (2022)
Калінін Є. І. - Асимптотика системи оптимального управління з двома малими сингулярно-збурюючими параметрами, Лисиця Д. О., Нечаусов А. С., Криховецький Г. Я. (2022)
Krasnobayev V. - The concept of performing the addition operation in the system of residual classes, Koshman S., Kovalchuk D. (2022)
Barkovska O. - Study of noise reduction methods in the sound sequence when solving the speech-to-text problem, Kholiev V., Lytvynenko. V. (2022)
Гапон Д. А. - Визначення джерела вищих гармонік у системах електропостачання зі змішаним навантаженням, Зуєв А. О., Качанов П. О., Кубрик Б. І. (2022)
Ibrаhimov B. - Research and analysis indicators fiber-optic communication lines using spectral technologies, Hashimov E., Talibov A., Hasanov A. (2022)
Kovalenko A. - Analysis of the sound event detection methods and systems, Poroshenko A. (2022)
Raskin L. - Semi-markov reliability models, Sviatkin Ia., Ivanchikhin Yu., Korsun R. (2022)
Tverytnykova E. - Metrological support of pulse oximeters, Drozdova T., Demidova Yu., Kuzmenko N. (2022)
Штаненко С. С. - Мікропроцесорні системи на програмованих логічних інтегральних схемах як об’єкт діагностики, Самохвалов Ю. Я., Іохов О. Ю., Малюк В. Г. (2022)
Волошин Д. Г. - Інтелектуальний метод визначення спуфінгу БПЛА, Бульба С. С. (2022)
Liqiang Zhang - The software security decision support method development, Miroshnichenko N. (2022)
Гадецька С. В. - Виконання основних арифметичних дій з комплексними числами, які представлено в інтервальній гіперболічній формі, Дубницький В. Ю., Кушнерук Ю. І., Ходирєв О. І. (2022)
Haidar N. - Process of 3D printing in online education, Zavolodko G., Pustovoitov P. (2022)
Рубан І. В. - Інформаційна технологія підтвердження права власності на цифрові зображення, Бологова Н. М., Мартовицький В. О. (2022)
Serkov A. - Excitation of own oscillations in semiconductor components of radio products under the exposure of third-party electromagnetic radiation, Breslavets V., Breslavets Ju., Yakovenko I. (2022)
Смірнова Т. В. - Проектування та оптимізація структурованих кабельних систем для автоматизації виробничих процесів підприємства, Буравченко К. О., Щербань А. В., Багдасарян Е. К., Коваленко А. С. (2022)
Алфавітний покажчик (2022)
Вовчук Л. А. - Радянські спецслужби vs японської дипломатії (на матеріалах японського консульства в Одесі в міжвоєнний період (2022)
Кузовков В. В. - Руси vs кармати: новий погляд на події в Барда’а в 40-х роках X століття (2022)
Павленко С. С. - Камімура Шін’ічі: кохання чи кар’єра? (2022)
Полідович Ю. Б. - Крилатий кабан: образ на перетині скіфської, іранської та давньогрецької міфологій, Величко Є. О. (2022)
Шевченко О. Б. - Дитячі поховання з могильника Новий cередньосарматського часу (ранній період) (2022)
Шрамко І. Б. - Єгипетський імпорт VI ст. до н. е. у матеріалах лісостепової Скіфії, Тарасенко М. О. (2022)
Moshtagh Khorasani M. - Achaemenid Akinakes: Origins and Types (2022)
Ісаєва Н. С. - Квантитативні характеристики лексичного складу підручників з китайської мови початкового рівня, Ситник І. В. (2022)
Шуміло С. М. - "Прикрашений" стиль у греко-сирійській християнській літературі IV–X ст. (2022)
Kostanda I. - Descriptions and Prescriptions in the Chinese Wenyan and Baihua Codification Tadition, Valigura O. (2022)
Vugar Garadaghli - An Original Approach to the Intricacies of Warsh’s Transmission Review on: Feyizli Hasan Tahsin. The Comparison of Warsh’s and Hafs’s Transmissions in ‘Ilm al-Qira’at. İstanbul: Kökler Derneği Yayınları, 2020. 184 p. (2022)
Chytaieva H. - Correlation between expression of immunohistochemical markers and morphology in lung neuroendocrine neoplasms, Shkurupii B., Zakhartseva L. (2022)
Levchenko L. - C-Reactive protein / prealbumin coefficient, as a new marker in diagnosis and monitoring of the treatment efficacy in patients with malignant obstructive jaundice, complicated by ascending cholangitis, Dronov O. (2022)
Prykhodko Ye. - ERAS protocol in practice of general surgeon. Our experience, Ioffe O., Stetsenko O. (2022)
Гавловська Я. - Нейротрофічний фактор мозку як маркер відновлення моторних та когнітивних функцій у гострому періоді кардіоемболічного та атеротромботичного ішемічного інсульту, Литвиненко Н., Шликова О., Ізмайлова О., Гавловський О., Шкодіна А. (2022)
Prytkov F. - Pancreatic abscess: a modern look at an old problem, Yurkin D. (2022)
Litvynova A. - Role interleukin 18 in the course and progression of osteoarthritis in patients with obesity (2022)
Griazov A. - Survival after stereotactic radiosurgery of recurrent glioblastomas in patients with radical resection of primary tumor, Glavatskyi O., Zemskova O., Gryazov A., Chuvashova O., Khmelnytskyi H., Shuba I., Kruchok I., Shevelov M., Stuley V. (2022)
Сажин Д. - Використання прогностичної моделі післяопераційних ускладнень та протокол оцінки ефективності анестезії під час реконструктивних та естетичних хірургічних втручань на молочних залозах, Кучин Ю. (2022)
Kopel V. - Research of technological properties of medicinal plant raw material of Siberian Statice(Limonium gmelinii), Barna O., Plaskonis Yu. (2022)
Pylypenko N. - Fetal macrosomia: analysis of the maternal and neonatal outcomes and complications, Tuchkina I. (2022)
Шуміліна Т. - Сучасні погляди на молекулярні та судинні механізми розвитку прееклампсії, Сливка Я. (2022)
Ojukwu V. - The efficacy of nutritional screening tools for diagnosis of malnutrition in children with epidermolysis bullosa, Singh O. (2022)
Levchenko L. - Mathematical apparatus for modelling of the propagation the magnetic field electric machines with a given accuracy, Glyva V., Burdeina N. (2022)
Rezanov B. - Modelling the process of two-factor authentication, Kuchuk H. (2022)
Хорошун Г. М. - Моделі машинного навчання для передбачення кількості захворілих на COVID-19 в Україні та Індії, Рязанцев О. І., Коверга М. О., Покришка С. А. (2022)
Khudaverdiyeva M. - Modeling of mobile robot with obstacle avoidance using fuzzy controller (2022)
Aleksandrov E. - On the stability of the stabilized motion of a carrier rocket with a liquid-propellant jet engine and an onboard digital computer in the stabilization loop, Aleksandrova T., Kostianyk I., Morgun Ya. (2022)
Bekirova L. - Development of the methods for calculating the main indicators of heat islands in urban areas, Mammadova E., Bunyatova E. (2022)
Триснюк В. М. - Системний аналіз інформаційно-аналітичного забезпечення органів адміністративного управління, Триснюк Т. В., Курило А. В., Голован Ю. М., Пащенко Є. Ю. (2022)
Chalyi S. - Temporal representation of the essences of the subject area for the construction of explanations in intelligent systems, Leshchynskyi V. (2022)
Pashynskykh V. - Research of the possibilities of the С# programming language for creating cybersecurity analysis software in computer networks and computer-integrated systems, Meleshko Ye., Yakymenko M., Bashchenko D., Tkachuk R. (2022)
Pohasii S. - Development of the double-contour protection concept in socio-cyberphysical systems, Milevskyi S., Tomashevsky B., Voropay N. (2022)
Zuev A. - Methods for compensating of microbolometer matrices self-heating in the thermal images processing, Ivashko A., Lunin D. (2022)
Коломійцев О. В. - Метод контролю частоти власних коливань для визначення ваги тіла космонавта і малої ваги в умовах невагомості, Комаров В. О., Дмітрієв О. М., Пустоваров В. В., Олійник Р. М. (2022)
Смірнова Т. В. - Метод забезпечення надійності підключення вузлів до інформаційно-комунікаційної системи підприємства на базі 5G (2022)
Алфавітний покажчик (2022)
Калетнік Г. М. - Симуляція процесу тепломасообміну теплообмінника побічно-випарного типу, Яропуд В. М. (2022)
Грушецький С. М. - Обґрунтування основних конструктивних параметрів ротаційного робочого органу коренебульбозбиральної машини, Омельянов О. М. (2022)
Ковальчук Ю. О. - Підвищення зносостійкості деталей автомобільного транспорту в АПК шляхом застосування лазерного наплавлення, Пушка О. С., Войтік А. В., Ковальчук А. О. (2022)
Kholodiuk O. - Preparation features of technical means for haymaking, Kuzmenko V., Zhukov V. (2022)
Спірін А. В. - Ергономічні аспекти охорони праці в сільському господарстві, Цуркан О. В. Твердохліб І. В., Борисюк Д. В. (2022)
Алієв Е. Б. - Аналіз техніко-технологічного оснащення процесів експандованого приготування кормів, Лінко М. О. (2022)
Веселовська Н. Р. - Експериментальне дослідження роботи гідростатичної трансмісії типу ГСТ-90, Шаргородсткий С. А., Ящук Є. В., Гречко Р. О. (2022)
Возняк О. М. - Автоматизована система сушки жому цукрового виробництва, Бабин І. А. (2022)
Sevostianov I. - Modelling of working process of equipment with hydraulic drive for separation of damp dispersive materials, Ivanchuck Y. (2022)
Матвійчук В. А. - Перспективи створення поверхневих шарів деталей з підвищеними трибологічними характеристиками із застосуванням газодинамічного напилення, Гайдамак О. Л., Карпійчук М. Ф. (2022)
Пазюк В. М. - Основні характеристики осадів стічних вод, Токарчук О. А. (2022)
Полєвода Ю. А. - Дослідження процесу низькотемпературного концентрування харчової сировини для виробництва зефіру, Соломон А. М., Бондар М. М. (2022)
Присяжнюк Д. В. - Дослідження енергофізичних та термодинамічних процесів в електронному пристрої для синтезу озону (2022)
Kravets S. - Perfection of fundamentals of mathematical method of design of hydrosystems of drive of technical machines (2022)
Сивак Р. І. - Дослідження компоновки універсально-складального пристрою із зміною конструктивних параметрів елементів втулки розрізної, Островський А. Й., Богатюк М. О. (2022)
Цуркан О. В. - Передумови для побудови математичної моделі процесу фільтраційного сушіння насіння гарбуза (2022)
Яропуд В. М. - Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів адаптивного тритрубного теплоутилізатора тваринницьких приміщень, Купчук І. М., Бурлака С. А. (2022)
Возняк О. М. - Дослідження моделі галузі електроенергетики та методики виконання вимірювань якості електроенергії, Штуць А. А., Тихонов В. К. (2022)
Граняк В. Ф. - Оцінювання систематичних похибок смугового несиметричного сенсора вологості, Кожушко О. В. (2022)
Бензар І. М. - Лікування лімфатичних мальформацій у дітей: 10-річний досвід, Левицький А. Ф., Дєгтярьова Д. С., Годік О. С., Дубровін О. Г. (2022)
Tymofieiev O. - Pathomorphology of Ameloblastomas, Ushko N. (2022)
Слєпов О. К. - Перший в Україні досвід закриття тотального дефекту діафрагми (при її аплазії) м’язовим аутотрансплантатом у новонародженої дитини, Пономаренко О. П., Знак К. Л., Гладишко О. П., Голопапа Г. В. (2022)
Левицький А. Ф. - Тактика хірургічного лікування вроджених деформацій хребта в дітей, Бур’янов О. А., Бензар І. М., Омельченко Т. М., Овдій М. О. (2022)
Кривченя Д. Ю. - Хірургічне лікування секвестрації легень у дітей, Руденко Є. О., Притула В. П., Хуссейні С. Ф., Шульжик І. І. (2022)
Скиба В. В. - Одвічна проблема хірургії - апендицит: його ускладнення та результати лікування хворих, Рибальченко В. Ф., Лисиця В. В., Войтюк Н. В., Дар Я. А. (2022)
Рибальченко В. Ф. - Травма прямої, товстої кишки та промежини в дітей, Русак П. С., Борис Р. М., Брагинська С. А., Рінзберг Б. С., Мамонтов Д. С. (2022)
Наконечний Р. А. - Симультанні мініінвазивні втручання в дітей з конкрементами у сечовидільних шляхах, Боржієвський А. Ц., Наконечний Й. А., Наконечний А. Й. (2022)
Фофанов В. О. - Діагностика та лікування анальної інконтиненції після хірургічної корекції вродженої аноколоректальної патології в дітей, Юрцева А. П., Фофанов О. Д., Дідух І. М., Бубнів Л. Г. (2022)
Чемерис О. М. - Підходи до хірургічного лікування глибоких опіків кисті, обтяжених синдромом субфасціальної гіпертензії, Хіміч С. Д., Савчин В. С. (2022)
Nagaichuk V. - Successful treatment of severely burned pediatric patient with comorbid disease burden, Chornopyshchuk R., Nazarchuk O., Khimich S., Povoroznyk A. (2022)
Shevchuk D. - Endoscopic resection of bladder urothelial neoplasm in a child: a case report, Zaremba V. , Vasianovych A. (2022)
Ханес Г. С. - Досвід лікування новонародженого з раннім колі-клебсіельозним сепсисом, що ускладнився некрозом м’яких тканин волосистої поверхні голови, Максакова І. С., Гримальська А. О., Олійник К. В., Рибальченко І. Г., Жернов А .О. (2022)
Дігтяр В. А. - Клінічний випадок подвоєння уретри зі збереженням функції та єдиним сечовим міхуром, Вернігора Д. Г., Харитонюк Л. М., Бойко М. В., Обертинський А. В. (2022)
Пам’яті вчителя - Кукурузи Юрія Петровича (2022)
Правила подачі та оформлення статей (2022)
Nguindip N. Ch. - "How can a property own a property" rejecting female right to inheritance under customary law in Cameroon: a continuous frustration platform violating female right to property in Cameroon (2022)
Strémy Ja. - Law and safety in liquidation and dissolution of companies (2022)
Бугайчук К. Л. - Нормативно-правові аспекти вдосконалення санкційної політики України (2022)
Калєніченко Л. І. - Поняття, ознаки та види корупції, Слинько Д. В. (2022)
Кікінчук В. В. - Особливості використання спеціальних знань під час розслідування вбивств, учинених засудженими в місцях позбавлення волі, Мішина К. Г. (2022)
Подорожній Є. Ю. - Вплив підготовки та підвищення кваліфікації працівників поліції на їх конкурентоспроможність (2022)
Кобко Є. В. - До проблеми оптимізації критеріїв оцінювання ефективності забезпечення національної безпеки держави (2022)
Лазарєв В. В. - Концептуалізація юридичної термінології: необхідність прозорого термінологічного підходу (2022)
Юшкевич О. Г. - Аналіз судової практики у справах про булінг у закладах професійної (професійно-технічної) освіти (2022)
Васильєв С. В. - Особливості правового регулювання трудових відносин працівників закладів дошкільної освіти, Братко М. В. (2022)
Фоміна Т. Г. - Медіація у кримінальному провадженні: новели законодавства та перспективи його вдосконалення (2022)
Войціховський А. В. - Міжнародно-правовий статус "невизнаних держав" як особливих політико-територіальних утворень, Марчук М. І., Логвиненко Є. С. (2022)
Орлов Ю. В. - Кримінологічні засади перехідного правосуддя для України: зони криміногенних ризиків, Дундич Л. В. (2022)
Загуменна Ю. О. - Публічна безпека в докласичній політико-правовій думці античної Греції (2022)
Самбор М. А. - Особливості правозастосовної практики у зборі та оцінюванні доказів із захисту соціальних прав поліцейських (2022)
Чиж С. А. - Організаційні особливості оперативного обслуговування підрозділами кримінальної поліції ліній роботи (2022)
Невзоров І. Л. - Щодо подальших перспектив інновації законодавчої основи нормотворчості (2022)
Лисько Т. Д. - Кримінально-правова охорона статевої недоторканості особи: деякі проблемні аспекти (2022)
Загуменний О. О. - Проблемні питання використання сучасних інформаційних та інших технологій при виконанні оперативними підрозділами доручень слідчого і дізнавача (2022)
Тройчук Р. Д. - Об’єкт порушення вимог фінансового контролю (2022)
Бортнік О. Г. - Правові стимули в договірному регулюванні правовідносин подружжя, Степаненко Т. В. (2022)
Сезонов В. С. - Поняття документа у криміналістиці (2022)
Шишка О. Р. - Строк позовної давності і негаторний позов: огляд судової практики, роздуми та проблеми (2022)
Черкасський Р. А. - Зміст поняття "запобігання злочинності в митній сфері" (2022)
Гонтаренко В. П. - Стан наукового дослідження проблем розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних із домашнім насильством (2022)
До уваги авторів наукового журналу "Право і безпека" (2022)
Випускні відомості (2022)
Галів М. - Повсякденні аспекти шкільництва на Дрогобиччині в 1947–1948 р.: нове документальне свідчення, Свйонтик О. (2021)
Ільницький В. - Суспільно-політичні настрої буковинських селян у роки Першої світової війни (за документами державного архіву Чернівецької області), Глібіщук М. (2021)
Стецик Ю. - Новели у духовному вишколі чернецтва Перемишльської унійної єпархії (кінець XVII – XVIII ст.) (2021)
Kolos A. - Precondition for emergence of Taiwanese identity, its relation to China and critique of modernist approach (2021)
Борисова С. - Психологічні й технологічні принципи проєктування книжкового образотворчого видання, Гончаренко М. (2021)
Вільховецька К. - Сакральні образи в сучасному мистецтві: популяризація не без профанації (2021)
Денисюк О. - Скіфський цикл Бориса Негоди як символ праісторії українського етносу, Попіль П. (2021)
Dietochka O. - The influence of the East India company on the interrelation of fine ceramic art of Spain and England (2021)
Домашич Н. - Спадкоємні традиції українських балалаєчних шкіл: взаємодія виконавських і методичних засад (2021)
Єременко Є. - Дискурсивність поняття "художня реальність" у сучасних композиторських практиках (2021)
Захарова О. - Мистецтво в дипломатії ХІХ століття. Імператори – дипломати (2021)
Качмарчик Н. - Теоретичні питання дослідження специфічних прийомів гри на духових інструментах (2021)
Козінчук В. - Раннє християнське мистецтво Вселенської Церкви: канон і стиль (2021)
Коршомна К. - Камерно-інструментальні твори Павла Юона як інтерпретація стилю композитора (2021)
Кравченко О. - Ігор Гайденко: митець і людина, Єрьоменко А. (2021)
Bahatska O. - The nominative space of neologisms in contemporary English mass media, Kozlova V., Kovalenko A. (2021)
Бандрівська Н. - Творчість Вільяма Голдінга у контексті англійської літератури 60–70 років XX століття (2021)
Белей Л. - Проблеми передання запозичень з англійської засобами української мови (2021)
Васянович Є. - Асоціативний експеримент у період пандемії, Дубовик Н. (2021)
Веремчук Е. - Внутрішня форма базових одиниць англійськомовного словника торгівельної сфери, Гудзовата С. (2021)
Виниченко В. - Сім’я у творчості Є. Кононенко: часопросторові характеристики (у зрізі відносин "чоловік–жінка"), Бобро М. (2021)
Вільчинська А. - Метафоричне осмислення образу джазу в романі В. Ковалевського "Ексцентрики" (2021)
Гайда О. - Специфіка перекладу англійських атрибутивних словосполучень, Бойко Г. (2021)
Голубенко Н. - Концептуальні підходи до дослідження кінотексту в аспекті інтерсеміотичного перекладу (2021)
Адамюк Н. - Концептуальні засади ранньої освіти дітей з особливими освітніми потребами, Замша А., Федоренко О. (2021)
Антонюк Д. - Доцільність навчання протягом життя фахівців для суб’єктів IT-галузі (2021)
Апрєлєва І. - Концептуальні основи, цілі і цінності дошкільної освіти України (2021)
Балануца О. - Ціннісно-мотиваційний компонент у підготовці майбутнього дипломата (2021)
Бобро А. - Формування медіакомпетентності майбутніх учителів початкових класів у процесі вивчення інформатичної освітньої галузі, Бугаєць Н. (2021)
Бондаренко Г. - Сучасний урок української мови в контексті НУШ (2021)
Бородій Л. - Особливості підготовки майбутніх хореографів у закладах вищої освіти до репетиційної діяльності, Стеценко А. (2021)
Бурковська Д. - Розвиток творчих здібностей обдарованих дітей – учнів початкової школи, Шпаляренко Ю. (2021)
Бущак О. - Формування та співпраця команди психолого-педагогічного супроводу дитини в умовах інклюзивних груп, Сенів Х. (2021)
Васютіна Т. - Розвиток основ критичного мислення в учнів 1-го класу засобом цифрових ресурсів Mozaik та MozaBook, Золотаренко Т., Клямар А. (2021)
Васютіна Т. - Особливості організації групової роботи учнів початкової школи засобом інструментарію швейцарсько-українського проєкту DOCCU – розвиток громадянських компетентностей в Україні, Коваль Т., Тарасенко О. (2021)
Вдовенко В. - Формування основ інформаційної культури у дітей старшого дошкільного віку, Кравець Н., Роменська Т. (2021)
Вовкушевська О. - STEM-урок як засіб формування STEM-компетентностей в учнів початкової школи, Масюк О., Титаренко Л. (2021)
Voloshin V. - Ensuring the development of physical preparedness of future border officers in a higher military educational institution, Hotin Eu. (2021)
Гадючко О. - Сучасні суб’єкти, стандарти та критерії ефективності управлінського процесу підготовки майбутніх тренерів ігрових видів спорту в закладах вищої освіти (2021)
Галацин К. - Педагогічні умови ефективного формування англомовної комунікативної компетентності майбутніх інженерів, Фещук А., Ярошенко О. (2021)
Денькович Н. - Дослідження професійної підготовки фахівців за професією "живописець" у закладах професійної (професійно-технічної) освіти в умовах інклюзивного навчання: результати формувального експерименту (2021)
Закордонець Н. - Особливості міжкультурної комунікації в поліетнічних групах у дистанційному навчанні, Левчик І., Мазур О. (2021)
Куліш Ю. - Особливості трактування портретних образів у мистецтві українського авангарду (2021)
Лопухова Н. - Розвиток сучасних тенденцій графічного дизайну (2021)
Лук’яненко К. - Різновиди та специфіка створення вистав із урахуванням сприйняття незрячих і слабозорих глядачів (2021)
Маланюк В. - Сучасні тенденції в архітектурі корпоративних музеїв (2021)
Маслобойщиков С. - Візуальний образ як динамічний простір у сценографії в театрі, кіно та екранних мистецтвах (тези для викладання у Національній академії образотворчого мистецтва і архітектури) (2021)
Матковська І. - Символи, закодовані Зеновієм Флінтою в пейзажах 1960–1980-х років як втілення образів всесвіту митця (2021)
Микуланинець Л. - Сучасний мистецтвознавчий життєпис: концептуальні й типологічні особливості (2021)
Мовчан О. - Баян у композиторсько-виконавській ансамблевій творчості Єгора Забєлова (2021)
Молчко У. - Імпресіоністична домінанта "Прелюдів" Миколи Фоменка (2021)
Мостова І. - Хореографічна інтерпретація драми "Довбуш" як засіб збереження танцювальної культури Прикарпаття, Островська К., Брагіна Т. (2021)
Мотузок Д. - Типи компактних вільно-язичкових аерофонів у ХХІ столітті (2021)
Нагорна Г. - Формування та розвиток музичного мислення в умовах рефлексивного управління самокритичною діяльністю студентів (2021)
Пандирєва Є. - Художній образ як невіддільний складник рукотворного графічного напису у візуальному середовищі міста (2021)
Горін О. - Концептуально-поетична функція лексики на позначення природних стихій у поезії Сильвії Плат, Гайдук М., Брига Т. (2021)
Гурбанська А. - Постколоніальний погляд на українські анекдоти, Даниленко В. (2021)
Денисевич О. - Усна історія як засіб реконструкції мовної картини світу поляків Житомирщини (2021)
Дідур Ю. - Джерела синонімії в лінгвістиці та деякі аспекти англійських дієслівних синонімів, Заволока С., Георгієвська З. (2021)
Dunaievska O. - Forming professional vocabulary for law making, Levchenko Z. (2021)
Завалевська О. - Лінгвокультурологічний контекст у навчанні іншомовного говоріння, Веретенникова В., Радіус О. (2021)
Касинець Д. - Формування лексичних навичок у студентів коледжу (2021)
Кобякова І. - Прагматика евфемізмів і дисфемізмів в англомовному публіцистичному дискурсі, Іконописцева М. (2021)
Мельничук І. - Куртуазно-лицарський дискурс у поетичному просторі Лесі Українки, Євмененко О. (2021)
Казак Ю. - Рідна мова як інструмент для зменшення тривожності здобувачів загальної середньої освіти на заняттях з іноземної мови (2021)
Каткова Т. - Цифрова трансформація української вищої освіти: сутність та проблеми кліпового мислення в умовах пандемії COVID-19, Боднар П., Боднар Т. (2021)
Козак М. - Психолого-педагогічні аспекти формування здорового способу життя учнів у сучасній українській школі, Федорчук І., Куриця Д. (2021)
Колісник В. - Ефективність застосування особистісно орієнтованого навчання у викладанні іноземної мови для майбутніх інженерів-програмістів, Литвиненко В. (2021)
Kolosova H. - Encouraging students to critical thinking in English classes for special purposes as a component of soft skills complex development (2021)
Коновалова М. - Особливості вивчення оглядових тем на уроках української літератури в старших класах, Шаталова Д. (2021)
Копилова С. - Гуманістична й антропоцентрична парадигми у сучасній науці: порівняльний аналіз (2021)
Кореняк О. - Розвиток музичного слуху в роботі над інтонацією скрипаля-виконавця в педагогічній практиці зі студентами кафедри інструментально-виконавської майстерності Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка, Пилипенко Н. (2021)
Кузнєцова А. - Вивчення іноземної мови за допомогою серіалів і телевізійних шоу, Амірханова М. (2021)
Кузнєцова О. - Формування іншомовної комунікативної компетентності під час фахової підготовки студентів (2021)
Лазаренко Л. - Особливості дистанційного навчання професійно орієнтованого читання англійською мовою майбутніх соціальних працівників (2021)
Лимар Л. - Основні підходи до визначення англомовної академічної комунікативної компетентності докторів філософії медичних спеціальностей (2021)
Лисенко О. - Особливості програм підготовки вчителів-філологів в університетах Ірландії (2021)
Мейхуань Лю - Формування та становлення музичної культури у закладах вищої освіти Китаю (2021)
Маслова Л. - Методика навчання студентів аналізу тексту за допомогою біхевіоризму та лексичного підходу (2021)
Михаськова М. - Проблеми формування досвіду музичної діяльності майбутніх учителів музичного мистецтва, Каленик І. (2021)
Наконечна М. - Теоретичні підходи до трактувння проєктної компетентності під час підготовки майбутніх бакалаврів з будівництва та цивільної інженерії (2021)
Небеленчук І. - Основні концепти поетичного стилю Ігоря Герасименка, особливості та мотиви творчості у збірці "Рапсодія Псла і Дніпра" (2021)
Овчатова А. - Особливості оформлення класної кімнати в початковій школі, Яловега С. (2021)
Онипченко О. - Насильство щодо жінок як форма соціостатевої нерівності в сучасному суспільстві, Воровка М. (2021)
Осадченко Т. - Конструювання практико-орієнтованого здоров’язбережувального середовища закладу вищої освіти під час підготовки майбутніх учителів початкової школи в Україні (2021)
Плуталов С. - Концептуалізація сутності репертуарної політики театрів ляльок: сучасний погляд, Солдатова Л. (2021)
Примак М. - Бандурне мистецтво у ракурсі камерного виконавства (2021)
Севоян Г. - Зародження балету в Одеському театрі у першій половині ХІХ століття (2021)
Synieokyi O. - "We all came out to Montreux..." (a phonodocumentary study on the Swiss rock music) (2021)
Скляренко Н. - Рослинні еко-компоненти у дизайні динамічних візуальних комунікацій: методи інтеграції, Романюк О. (2021)
Сливка О. - Тарас Баран: музикант, педагог-науковець і майстер-винахідник, Гулянич Ю. (2021)
Сліпченко К. - Жанр домрового концерту у доробку українських композиторів (2021)
Тутаюк Сабина Джалил кызы - Взаимные решения анализа и синтеза художественной цветовой гаммы декора культовых архитектурных построений (2021)
Уланова С. - Хореографія та пластика як виразний елемент у виставах Луганського обласного академічного українського музично-драматичного театру, Майкут К., Старікова К. (2021)
Хмилюк Т. - "Messa-memoria" М. Попова: канонічне та неканонічне прочитання жанру (2021)
Цзань Хуамэйцо - Инструментальная музыка в системе звукозрительной образности традиционного тибетского театра (аче лхамо), Гу Чэнъюань (2021)
Шаповалова Р. - Стиль "ретро" в українській популярній музиці (на прикладі пісні "Верше" Квітки Цісик) (2021)
Шнуренко Т. - Домініка Чекун. Феномен сучасної пісенної традиції Полісся (2021)
Олійник Н. - Художнє відображення реалій епохи в романі В. Даниленка "Клітка для вивільги" (2021)
Орел І. - Шляхи семантичного розвитку німецьких фразеологізмів з компонентом-антропонімом на позначення стереотипів (2021)
Оськіна Н. - Англомовні запозичення у рекламних текстах сучасної китайської мови, Мінкіна Б. (2021)
Печерських Л. - Дискурс соцреалізму у романі "Ворошиловград" С. Жадана (2021)
Svitlychna Ye. - To the problem of "Latin in pharmacy" course modernization, Savina V., Tomarieva N. (2021)
Сікорака В. - Вербалізація концепту ТЕРОРИЗМ за матеріалами асоціативного експерименту (2021)
Сліпушко О. - Українська модель мислення у повісті Тараса Шевченка "Музыкант", Шаповалова А., Фань Жуй. (2021)
Сліпушко О. - Образна парадимга князь-гетьман у трагікомедії Феофана Прокоповича "Володимир", Янкова Н., Хуан Меймей. (2021)
Труба Г. - Мережевий дискурс: його тактики та віртуальний вимір (2021)
Швець Ю. - Дослідження кодів української густаторної лексики методом вільного асоціативного експерименту (2021)
Парфьонова О. - Імідж викладача закладу вищої освіти як необхідний складник професійної компетентності, Богдан О. (2021)
Пилипенко О. - Дистанційне навчання іноземних мов: результати досвіду українських ЗВО (2021)
Плотнікова К. - Трансформація змісту підготовки тренерів-викладачів з водних видів спорту в закладах вищої освіти України (друга половина ХХ – початок ХХІ століття) (2021)
Починкова М. - Психолого-педагогічний портрет майбутнього вчителя початкової школи у світлі формування критичного мислення (2021)
Райчук М. - Особливості та доцільність використання гри на трубі в процесі корекції мовлення дітей із ТПМ (тяжкими порушеннями мовлення), Міщенко О., Дмитриченков А. (2021)
Сергійчук О. - Підготовка майбутніх педагогів в умовах COVID-19 і викликів часу (2021)
Сільвейстр А. - Діагностика, оцінювання і контроль предметних компетентностей із курсу загальної фізики у майбутніх учителів природничих наук, Моклюк М., Лисий М. (2021)
Степаненко О. - Самостійна робота як засіб розвитку професійних компетенцій студентів, Приймак Л., Семенишина І. (2021)
Столярчук Л. - Полідисциплінарний підхід фортепіанної освіти майбутніх вчителів музичного мистецтва, Шуманська Б. (2021)
Tang Zhong - Motivational component of formation of emotional stability in music-performance activity of students of children’s music school (2021)
Тищенко М. - Корекційна педагогіка у закладах вищої освіти. Її місце та роль у формуванні сучасного фахівця, Огурцова О. (2021)
Триндяк І. - Основні методи навчання аудіювання. Вимоги до базового рівня володіння аудіюванням (2021)
Fedorova O. - Methodology of blended learning for maritime officers of senior courses with involvement of the latest informational technologies, Bobrysheva N. (2021)
Фоміна І. - Особливості використання медіа-текстів у процесі навчання української мови як іноземної (2021)
Хомик А. - Роль метакогнітивних, когнітивних стратегій та стратегій використання іноземної мови у процесі формування стратегічної компетентності майбутніх IT-фахівців (2021)
Хріник Є. - Актуальні питання формування медіакультури майбутніх вихователів (2021)
Цехмістер Я. - Розробка концепції підвищення академічної доброчесності учнів середньої школи в умовах дистанційного карантинного навчання (2021)
Chepelyuk N. - Teaching ESP course for the students of different language competency who are majoring in Cybersecurity (2021)
Червяковська Н. - Організаційно-педагогічні умови професійно орієнтованого навчання інформатичних дисциплін майбутніх учителів початкової школи в закладах фахової передвищої освіти (2021)
Шапран Ю. - Організація енвайронментальної освіти учнів в умовах довкілля засобами ігрових технологій, Довгопола Л., Гьонгюрдю М. (2021)
Ярушак М. - Використання технологій доповненої реальності (AR) у навчальному процесі, Хандоняк Н. (2021)
Плаксієва К. Д. - Міома матки: синтез сучасних знань. Огляд літератури, Татарчук Т. Ф., Косей Н. В., Мельник К. Є., Козлов О. С. (2022)
Лучицький Є. В. - Лікування синдрому дефіциту тестостерону в чоловіків, хворих на цукровий діабет 2-го типу та ожиріння, Зубкова Г. А., Рибальченко В. М., Лучицький В. Є., Складанна І. І. (2022)
Тутченко Т. М. - Практичні підходи до використання маркерів біохімічної гіперандрогенії у жінок. Огляд літератури, Бурка О. А., Сідорова І. В., Ноговська I. Г., Маринчина І. М., Щербатєй Н. М. (2022)
Большова О. В. - Взаємозв'язок системи гормон росту/інсуліноподібний чинник росту-1 та вітаміну D у дітей із низькорослістю, Спринчук Н. А., Кваченюк Д. А., Музь Н. М., Ризничук М. О., Лукашук І. В., Маліновська Т. М., Самсон О. Я., Вишневська О. А., Пахомова В. Г. (2022)
Медведь В. І. - Первинний альдостеронізм і вагітність, Кирильчук М. Є., Гусєва А. Є. (2022)
Кравченко О. В. - Збереження репродуктивного здоров’я до настання першої вагітності (2022)
Щурко Д. М. - Оцінювання стану фетоплацентарного комплексу та системи гемостазу в перинатальному супроводі вагітних із вродженими вадами розвитку плода, Щурко M. І., Рожковська Н. М., Посохова С. П., Ситнікова В. О. (2022)
Козуб М. І. - Перший досвід відновлення репродуктивної функції пацієнток із синдромом Ашермана з застосуванням аутологічних мезенхімальних стовбурових клітин. Клінічний випадок, Граматюк С. М., Козуб М. М., Cокол М. П., Гирман Л. І., Кнігавко О. В., Савельєва Л. М. (2022)
Веропотвелян М. П. - Ультразвукова пренатальна діагностика атріовентрикулярної комунікації в поєднанні з тетрадою Фалло у плода з фенотипом синдрому Дауна, Бондаренко А. О., Шашко О. В., Усенко Т. В., Лайло Д. І. (2022)
Dyndar O. A. - Features of biochemical parameters and non-specific resistance factors of vaginal contents in women with urogenital trichomoniasis and cervical intraepithelial neoplasia against the background of papillomavirus infection, Beniuk V. O., Kovaliuk T. V., Nykoniuk T. R., Neymark O. S. (2022)
Nesteruk H. V. - Influence of conditioned media from glial cell cultures on contractility of uterine in rats of different ages, Alabedalkarim N. M., Komaromi N. A., Tkachenko N. О., Protsenko O. S., Lehach Y. I. (2022)
Бутіна Л. І. - Клініко-морфологічні особливості посткастраційного синдрому в жінок після хірургічної менопаузи, Ольшевська О. В., Шелестова Л. П., Ханча Ф. О. (2022)
Бліхар М. М. - Правові відносини у сфері репродуктивної діяльності людини, Жаровська І. М., Шандра Б. Б., Заяць О. С. (2022)
Table of contents (2022)
Звернення членів редколегії журналу (2022)
Романенко Т. Г. - Сучасний погляд на переривання небажаної вагітності нехірургічним методом, Морозова О. В. (2022)
Fedosiuk K. V. - Assessment of vitamin D level in women with abnormal uterine bleeding and chronic psychogenic stress (2022)
Мамчур В. Й. - Що треба враховувати під час вибору препарату для локальної терапії неспецифічних вагінітів та бактеріального вагінозу, Хомяк О. В. (2022)
Сюсюка В. Г. - Мультидисциплінарний підхід у веденні пацієнток з акне, Макуріна Г. І., Чорненька А. С., Сергієнко М. Ю., Єршова О. А. (2022)
Жук С. І. - Синдром системної запальної реакції плода (Клінічна лекція), Щуревська О. Д. (2022)
Медведь В. І. - Трансплантована нирка і вагітність (Огляд літератури), Кирильчук М. Є., Гайдай А. П., Булик Л. М. (2022)
Туманова Л. Є. - Особливості психоемоційного стану вагітних із різними видами безплідності в анамнезі, Коломієць О. В. (2022)
Пирогова В. І. - Репродуктивні порушення у жінок дітородного віку, які перенесли ургентні операційні втручання на репродуктивних органах, Дякунчак Ю. Р. (2022)
Данилова А. О. - Якість життя жінок з аденоміозом та папілярною карциномою щитоподібної залози в анамнезі (2022)
Доступ до післяабортної контрацепції. Погляд комітету експертів Американського коледжу акушерів і гінекологів (2022)
Аліпова Т. С. - Аналіз та оцінка рівня фізичного здоров’я студентів першого курсу (2021)
Анічкіна О. В. - Особливості викладання фізичної хімії в закладах вищої освіти, Камінський О. М., Романишина Л. М. (2021)
Аношкова Т. А. - Глобальна освіта у вищій школі США: теоретичні засади (2021)
Бєлкова Т. О. - Теоретичні аспекти здоров’язберігаючих технологій у вищих медичних закладах освіти: реалії сьогодення, Малахова Ж. В., Якушевський В. О. (2021)
Бєльчев П. В. - Впровадження медіаосвітніх технологій в освітній процес із дисциплін фізико-математичного циклу в закладах вищої освіти, Бурцева О. Г. (2021)
Вихор В. Г. - Особливості застосування дистанційних технологій навчання (2021)
Гальчун Н. П. - Становлення міжкультурної компетентності як самостійного наукового напряму (2021)
Герман Л. В. - Сучасні підходи до викладання іноземної мови за професійним спрямуванням, Шульга І. В., Кузіна В. Ю. (2021)
Голубнича Л. О. - Предмет дидактики: аналіз визначень науковцями другої половини ХХ – початку ХХІ століття (2021)
Гуменюк В. В. - Специфіка професійно-педагогічного світогляду майбутніх магістрів медицини та інноваційні шляхи його формування у закладах вищої медичної освіти (2021)
Давиденко О. Б. - Проблеми вивчення іноземної мови на немовних спеціальностях в умовах дистанційної форми навчання, Задорожна Т. П. (2021)
Дем’яненко А. М. - Критерії, показники та рівні правової вихованості підлітків у громадських об’єднаннях: сутність й основні характеристики, Шевченко Ю. В. (2021)
Драч І. В. - Аналіз фінської моделі освіти у контексті модернізації системи підготовки майбутніх учителів початкових класів, Поберецька В. В. (2021)
Ємельянова Д. В. - Формування лінгвокультурологічної толерантності українських студентів у разі навчання китайської мови (2021)
Єрьоміна Л. Є. - Ідеї арт-педагогічного супроводу в професійній підготовці майбутніх педагогів дошкільної освіти і соціальних працівників, Журавльова Л. С., Волкова В. А. (2021)
Замша А. В. - Концепція комунікативної доступності освітнього середовища для глухих та напівглухих здобувачів освіти (2021)
Іванчук С. А. - Закономірності та принципи професійної підготовки майбутніх вихователів до формування екологічно доцільної поведінки дітей дошкільного віку (2021)
Кикіньова Л. М. - Особливості вдосконалення фортепіанного навчання майбутніх учителів музичного мистецтва засобами комплексу евристичних прийомів, Зиско В. В. (2021)
Коростіянець Т. П. - Самостійна робота студентів в умовах дистанційного навчання, Нєдялкова К. В. (2021)
Крюкова Ю. Д. - Формування інноваційного освітнього середовища при вивченні іноземної мови (на прикладі студентів немовних спеціальностей) (2021)
Курок Р. О. - Моделювання системи розвитку правової компетентності педагогічних працівників економічних коледжів: теоретичний аспект (2021)
Левченко Н. В. - Становлення та розвиток програми "Молодіжний працівник" в Україні, Коляда Н. М. (2021)
Максимова К. В. - Експериментальна перевірка ефективності впровадження вибіркової навчальної дисципліни "основи фітнес-культури" у різнопрофільні заклади вищої освіти України, Соїна І. Ю., Петрусенко Н. Ю. (2021)
Марчук В. С. - Особливості порушень опорної здатності нижніх кінцівок у дітей (2021)
Матвеєва Н. О. - Розвиток дошкільної інклюзивної освіти в Україні: засадничі підвалини, Матішак М. В. (2021)
Мельник В. І. - Корекційна спрямованість освітнього процесу для дітей із порушеннями зору, Гребенюк Т. М. (2021)
Наші автори (2021)
Алендарь Н. І. - Використання здоров’язбережувальних технологій у практиці сучасних закладів дошкільної освіти, Антонюк В. З. (2021)
Антонець Н. Б. - Умови формування особистості Софії Русової: до 165-річчя від дня народження (2021)
Артемьєва І. С. - реалізація компетентнісного підходу в професійній підготовці майбутнього фахівця в галузі дизайну (2021)
Bartosh O. P. - Training of social workers specializing at work with "At risk" children in the USA, Great Britain and Ukraine: comparative analysis (2021)
Белінська Т. В. - Психолого-педагогічні умови формування професійної компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва засобами міждисциплінарної інтеграції, Кравцова Н. Є., Дабіжа К. Л., Плакидюк О. Ю. (2021)
Бондар Н. О. - Формування лідерських якостей студентів спеціальності "Туризм" у позанавчальній діяльності закладів вищої освіти, Данченко І. О. (2021)
Бурак В. Г. - Критерії та показники готовності майбутніх фахівців готельно-ресторанної справи до професійної діяльності (2021)
Вакалюк Т. А. - Використання ІКТ управління проєктами у процесі неформальної освіти фахівців ІТ-компаній: понятійно-термінологічний апарат дослідження, Рантюк І. І. (2021)
Височіна Н. Л. - Перспективи впровадження в систему фізичної підготовки майбутніх офіцерів інституцій сектора безпеки і оборони України сучасних тренажерних засобів, Іванченко О. М., Карасевич С. А., Леоненко А. В., Кравченко О. С. (2021)
Волкова В. А. - Використання колискових пісень національних спільнот Мелітопольщини на музичних заняттях як засіб формування етнокультурної компетентності у дітей старшого дошкільного віку, Жейнова С. С., Сухомлінова А. С. (2021)
Волобуєв В. В. - Методичні рекомендації щодо формування організаторської компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників (2021)
Воробель М. М. - Самовиховання як педагогічний чинник розвитку особистості, Сірант Н. П. (2021)
Вороненкова Т. О. - Педагогічна технологія формування комунікативної компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі вивчення дисциплін гуманітарного циклу (2021)
Вороновська Л. П. - Особливості формування професійних компетенцій студентів соціогуманітарних напрямів підготовки у процесі викладання вищої математики (2021)
Гончарук В. В. - Інноваційні процеси у вищій освіті України: врахування зарубіжного досвіду, Вітенко В. А., Собченко Т. М., Люльчак С. Ю. (2021)
Гуцуляк Л. І. - Особливості роботи шкільного соціального працівника у Сполучених Штатах Америки (2021)
Завулічна І. І. - Стипендіальні фонди як форма доброчинності у сфері освіти в незалежній Україні (2021)
Загородня А. А. - Модель реалізації профільного навчання в старших класах середніх загальноосвітніх шкіл України (2011–2017 роки) (2021)
Загородня Л. П. - Розвиток естетичної компетентності майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти у процесі вивчення навчальної дисципліни "Основи природозназнавства з методикою", Аторіна В. М. (2021)
Замфереско О. В. - Проблеми та переваги дистанційного навчання у вищих професійних училищах (2021)
Зуєв В. М. - Соціальна проблема як континуанта соціального забезпечення, Новіков Б. В., Сторожик М. І. (2021)
Іщенко Л. В. - Підготовка педагогів до розвитку у дітей старшого дошкільного віку пізнавального інтересу до предметного світу в проєктній діяльності, Підлипняк І. Ю., Журавко Т. В. (2021)
Кавиліна Г. К. - Загальні стратегії підтримки дітей із порушеннями опорно-рухового апарату в умовах інклюзивного освітнього середовища, Подгорна В. В. (2021)
Каліманова О. О. - Сучасна дитяча проза як дієвий чинник національної ідентифікації учнів (2021)
Кишакевич С. В. - Деякі аспекти навчання естрадного співу за методиками зарубіжних вокальних педагогів (2021)
Кісіль Л. М. - Реферування наукового тексту зі спеціальності як складник навчання професійного мовлення іноземних студентів технічних закладів вищої освіти (2021)
Ковальчук І. Л. - Права людини в освітньому процесі: ключові положення, Боремчук Л. І., Оксенчук Т. В. (2021)
Король Т. В. - Особливості проведення лабораторного практикуму з дисципліни "Фізіологія людини і тварин" для студентів біологічних спеціальностей в умовах дистанційного навчання, Іккерт О. В. (2021)
Косенко Ю. М. - Становлення шкільної правознавчої освіти в Україні: початок ХХ століття – кінець 1970-х років, Боряк О. В. (2021)
Костенко Л. Д. - Типи позашкільних закладів радянської України (2021)
Котова А. В. - Формування інтелектуальних умінь студентів за допомогою інформаційних технологій, Федорченко Ю. Ф. (2021)
Кравченко Т. В. - Cучасні патріотичні настрої британського суспільства: освітні та практичні аспекти (2021)
Кулішов В. С. - Реалізація сучасних освітніх практик у процесі позааудиторної навчальної діяльності майбутніх фахівців із поліграфії, Щипська Т. П. (2021)
Наші автори (2021)
Винник Р. Ю. - Державне регулювання інклюзивної економіки в Україні (2021)
Гарькава В. Ф. - Концептуальні підходи до управління економічною безпекою на регіональному рівні, Кліщевська А. Ю. (2021)
Гоблик В. В. - Інвестиційна привабливість особистих селянських господарств у прикордонному регіоні, Реслер М. В., Дем’ян Я. Ю. (2021)
Єфімцева Л. О. - Машино-технологічні станції із врахуванням історичного досвіду як один із напрямів розвитку ринку агротехнологічних робіт та послуг (2021)
Никоненко А. В. - Світова практика використання електронних систем для організації тендерів, Капінус Л. В. (2021)
Скриньковський Р. М. - Інноваційні технології в управлінні бізнес-процесами підприємств сфери готельно-ресторанних та туристичних послуг, Хмиз М. В., Тиркало Ю. Є., Кайдрович Х. І., Гарасим Л. С. (2021)
Смаглюк А. А. - Демократія, економічна складність і соціально-економічний розвиток: проблеми взаємозв’язку та шляхи їх підвищення в Україні, Покотило Т. В. (2021)
Fayvishenko D. - Corporate style with media design tools, Melnichenko O. (2021)
Значек Р. Р. - Удосконалення комунікаційної політики ФОП Кульчицький К.В. (Кав’ярня № 1), Мунтян І. В., Князєва О. В. (2021)
Лозовська Г. М. - Digital-маркетинг: сучасні тенденції розвитку і особливості застосування його інструментів, Значек Р. Р. (2021)
Страшинська Л. В. - Маркетингова діяльність державного замовника при організації тендеру, Никоненко А. В. (2021)
Hruzina I. - Est imating value of business in the process of consulting company’s strategy development, Poliukhovych M. (2021)
Гордєєва І. О. - Аналіз взаємозв’язку та взаємовпливу між стратегією і життєвим циклом організації в контексті проектної діяльності (2021)
Чернобай Л. І. - Систематизація соціально-психологічних методів управління за життєвим циклом працівника, Широн Ю. О. (2021)
Скрипник С. В. - Бухгалтерський облік амортизації основних засобів як фактор забезпечення безперервності виробничої діяльності підприємства, Шепель І. В., Кононова О. Є. (2021)
Бойчик І. М. - Основні тренди розвитку роздрібної торгівлі України в період нестабільності, Собко О. М., Спяк Г. І. (2021)
Надточій А. О. - Трудовий потенціал України: тенденції розвитку та пріоритети державної політики, Покотило Т. В. (2021)
Zhuoran Z. - Venture capital and IPO underpricing in China, Delas V. (2021)
Галів М. - Два документи до історії повсякденного життя населення Станіслава у перші повоєнні роки (1946 – 1947), Гранд М. (2021)
Ільницький В. - Буковинське селянство у революційних подіях 1918 року, Глібіщук М. (2021)
Кондратюк В. - Освітнє питання в діяльності українських політичних партій на Волині у міжвоєнний період (2021)
Корсак Р - Роль готельно-ресторанної індустрії в організації подієвих заходів на Закарпатті, Годя І. (2021)
Подрєз Ю. - Сучасний стан та перспективи врегулювання проблем біженців та інших категорій мігрантів у Європі, Жуков О. (2021)
Сінкевич Є. - Проблема наукової школи в польській історіографії (2021)
Chengzhang Z. - Soviet international peace prizes in the ideological dimension of the "Cold War" (2021)
Берлач О. - Дослідження й атрибуція зразків пізнього Середньовіччя та Нової доби фондової збірки Музею Волинської ікони (2021)
Верещинська Ж. - Способи інтерпретації поліської орнаментики в сучасному інтер’єрі, Мотиль Р. (2021)
Голубцова Л. - Інклюзивний театр: залучення дітей-аутистів у творчий процес, Плуталов С., Джаламага К. (2021)
Захарова О. - Місце та роль мистецтва у формуванні бального образу (2021)
Козінчук В. - Еволюція і трансформація іконографічного канону в українському мистецтві (2021)
Кондратенко І. - Вокальний гурток як форма культурного просвітництва студентської молоді (2021)
Маланюк В. - Унікальна архітектура корпоративних музеїв як представлення цінності бренду (2021)
Ahmadoghlu A. - The heroic codes in the book of Dada Qorqud (2021)
Багаєва І. - Особливості перекладу англомовних неологізмів українською мовою (2021)
Бунятова К. Н. к. - Кинематографические особенности прозы Ильяса Эфендиева (2021)
Гаврилюк О. - Лінгвокультурологічний аспект дослідження спортивного дискурсу в умовах пандемії, Білецька Т. (2021)
Гапонова Л. - "Інтелектуальний роман" Г. Гессе "Гра в бісер" (2021)
Голоцукова Ю. - Вплив дієслівних категорій на вибір терміна під час перекладу з російської мови на українську, Маслова Г., Дубовик Л. (2021)
Гурдуз А. - Національне питання в гексалогії Ренсома Ріґґза "Дім дивних дітей" (2021)
Доній Т. - Переклад текстів політичного дискурсу: стратегії, виклики, перспективи (2021)
Кавун Л. - Пам’ять й ідентичність у художній прозі Валентини Коваленко (2021)
Конопелькіна О. - Специфіка предикативного аранжування малоформатних текстів – англомовних гороскопів (2021)
Арістархова М. - Особливості розвитку іншомовної компетентності засобами інформаційно-комунікаційних технологій, Арістархов О. (2021)
Akhmad I. - Distance learning: problems and opportunities for the English language teachers at technical universities, Mikhnenko G., Chmel V. (2021)
Бойко С. - Роль динамічної взаємодії викладача та студента у вивченні іноземних мов, Гаврилова О., Пряницька В. (2021)
Вилінський С. - Формування мовної ідентичності у студентів закладів вищої освіти (2021)
Гаврілова Л. - Теоретичні аспекти професійної підготовки хореографів в Литві: аналіз хореографічно-педагогічних досліджень, Максимюк А. (2021)
Гелеш А. - Взаємозв’язок структурних складників силабусу в системі внутрішнього забезпечення якості вищої освіти (2021)
Григорчук Т. - Особливості підготовки майбутніх вчителів початкової школи до формування логічного мислення учнів (2021)
Жданкіна А. - Компоненти, критерії, показники та рівні патріотизму учнівської молоді у контексті педагогічного дослідження (2021)
Заярна І. - Методичні аспекти навчання англійського академічного письма здобувачів ступеня доктора філософії в галузі права (2021)
Kulova I. - Branding – a key advantage for distinguishing the identity of bulgarian wine among the competitive world wine market (2021)
Pylypenko N. - Empirical analysis of social entrepreneurship development in communities based on behavioral theory, Karpets O. (2021)
Басюк Т. О. - Економічні та конструктивно-географічні засади лісорекреаційного природокористування Рівненської області, Романів О. Я., Скабара Р. М. (2021)
Ізмайлов Я. О. - Міжнародна і регіональна безпека України при оподаткуванні електронної комерції, Єгорова І. Г. (2021)
Павлов К. В. - Формування об’єднаних територіальних громад в регіонах України, Павлова О. М., Куденьчук А. І. (2021)
Рущишин Н. М. - Збалансований ринок праці як превентивний інструмент стримування зовнішньої трудової міграції, Мульска О. П. (2021)
Скорик М. О. - Інфраструктурні виклики об’єднаних територіальних громад України (2021)
Скриньковський Р. М. - Основні фактори впливу на функціонування готельно-ресторанних комплексів та туризму в Україні, Князь С. В., Хмиз М. В., Тиркало Ю. Є., Кайдрович Х. І., Зельман Л. Н. (2021)
Чалюк Ю. О. - Вплив COVID 19 на соціально-економічну стабільність середнього класу (2021)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського