Фрайт О. - Музична номеносфера як індикатор емінентності літературних текстів (2021)
Чорний М. - Художні та стилістичні особливості творчих пошуків майстрів косівської мальованої кераміки (2021)
Лисенко Н. - Неологізми доби пандемії COVID‑19 як відображення динамізму сучасного французького лексикону (2021)
Масло О. - Композиційні прийоми відображення часового простору, Волкова І., Яковчук А. (2021)
Наумовська О. - Сучасна демонологічна билиця: образні константи та модифікації, Грищенко І. (2021)
Ординська І. - Семантика твірних лексем ойконімів Північної Хмельниччини (2021)
Поліна Г. - Специфіка англійського реалізму в романі Чарльза Дікенса "Пригоди Олівера Твіста", Овчатова А., Купрійчук А. (2021)
Рахімова О. - Принципи мовного коучингу у викладанні іноземних мов (2021)
Савенко О. - Художній прийом аналогії у "Молінні" Данила Заточника (2021)
Sobol L. - Enhancement of Ukrainian graphics and development of orthography (2021)
Терехова І. - Художня інтерпретація проблеми братовбивства в прозі Євгена Гребінки (2021)
Іншаков А. - Емоційне вигорання вихователів закладів дошкільної освіти і шляхи його подолання, Іншакова І., Суятинова К. (2021)
Кваша А. - Булінг: поняття і сутність (2021)
Кириченко Т. - Сутність кроскультурної взаємодії у навчанні дорослих іноземної мови, Рідель Т. (2021)
Коцан О. - Міждисциплінарний контекст музично-виконавської та педагогічної підготовки майбутніх викладачів фортепіано (2021)
Кузьменко А. - Вимоги до доктора філософії в Україні як суб’єкта академічної доброчесної діяльності (2021)
Liu Yanshi - The approaches to improving the core competences of bachelor-translators based on the social demands (2021)
Мартин О. - Особливості розвитку педагогічної освіти у Швеції на початку ХХІ століття (2021)
Онисенко С. - Тема "Моя майбутня професія" в межах курсу "Іноземна мова (українська мова) за професійним спрямуванням" під час підготовки іноземних студентів медичних спеціальностей (2021)
Postykina Ie. - Use of IT (information technologies) in the work with students of the economic specialities (2021)
Семида О. - Особливості мотивації студентів під час дистанційного навчання іноземної мови, Гурєєва Л. (2021)
Тонконог Н. - Використання сучасних цифрових технологій під час дистанційного навчання іноземних мов, Черепинська А., Лисенко Т. (2021)
Філатова Л. - Педагогіка партнерства: апгрейд інструментарію сучасного учителя початкових класів (2021)
Шалигіна Н. - Педагогічні умови підвищення якості мовної підготовки військових фахівців під час дистанційного навчання, Каменцев Д., Гавришків О. (2021)
Шипка М. - Моральне виховання у спадщині Блаженнішого Любомира Гузара (2021)
Кушнір В. - Рецензія на монографію Шевченка Андрія Михайловича "Господарський комплекс Буджака у ХІХ – на початку ХХ ст.: історія регіональної економіки" (2021)
Авраменко Б. В. - Аналіз помилок у процесі навчання фонетики турецької мови (2022)
Бабич В. І. - Формування соціального здоров’я дітей із особливими потребами в умовах інклюзивної освіти, Дубовой В. В., Дубовой О. В., Бабич Л. М., Галюза С. C. (2022)
Белінська Т. В. - Формування художньо-творчої толерантності майбутніх педагогів-музикантів у процесі диригентсько-хорової підготовки, Газінська О. В., Стрєбкова Д. В., Науменко І. В. (2022)
Белоус І. В. - Використання персоніфікованого хмаро орієнтованого освітнього середовища у навчанні фахових медичних дисциплін, Науменко О. М., Стучинська Н. В. (2022)
Білозерська Г. О. - Технологія розвитку критичного мислення майбутнього педагога-музиканта на заняттях з хорового диригування, Сізова Н. С., Кравцова Н. Є., Кравченко І. М. (2022)
Boyko G. I. - Advantages and disadvantages of the virtual learning environment from Ukrainian as a foreign language for students of the 2nd course of technical higher education institution (2022)
Бровко К. А. - Розвиток пізнавального інтересу студентів медіазасобами у процесі навчання іноземної мови за професійним спрямуванням: науково-етичний підхід, Дурдас А. П., Сопова Д. О., Андрощук К. Г. (2022)
Буцик І. М. - Особливості організації групової навчальної діяльності студентів ЗВО в умовах змішаного навчання (2022)
Ван Інчжи - проблеми сучасної фортепіанної підготовки вчителів музики у Китайській Народній Республіці (2022)
Vasilenko L. M. - Vocal training of music students based on the hedonistic imperative of a person (2022)
Василишина О. В. - Технології впровадження дидактичних завдань для ефективного формування готовності майбутніх менеджерів організацій до управлінської діяльності в умовах ЗВО (2022)
Voronina H. R. - Effective strategies of learning ESP vocabulary for technical students, Meleshko I. V., Kriukova Ye. S., Yamshynska N. V. (2022)
Гарєєва Ф. М. - Підвищення ефективності вивчення фізики іноземними студентами засобами цифрових технологій, Чурсанова М. В., Савченко Д. В., Матвєєва Т. В. (2022)
Григоренко Г. В. - Взаємодія суб’єктів освітнього процесу професійно-педагогічної підготовки фахівців у галузі фізичного виховання, Григоренко Д. П. (2022)
Гриценко А. П. - Педагогічні умови формування інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх учителів історії у процесі професійної підготовки, Ухналь О. М. (2022)
Дембіцька О. О. - Застосування інноваційних технологій у процесі фізичного виховання студентської молоді, Гайдай С. І., Хапсаліс Г. Л., Чайченко Н. Л. (2022)
Демянчук М. Р. - Дидактичний потенціал курсів "Обстеження та оцінка здоров’я людини" й "Медична та соціальна реабілітація" у формуванні професійної компетентності бакалаврів сестринської справи (2022)
Ємельянова Д. В. - Формування лінгвокультурологічної толерантності українських студентів у процесі навчання китайської мови (2022)
Журавська Н. С. - Форми організації та методи навчання на основі самопізнання (2022)
Івах С. М. - Методичні аспекти підвищення педагогічної майстерності вихователя сучасного закладу дошкільної освіти (2022)
Кір’янова О. В. - Теоретичні аспекти мовної освіти іноземних студентів, Долгопол О. О. (2022)
Левченко Н. В. - Молодіжні клуби: вітчизняний та міжнародний досвід (2022)
Макаренко А. В. - Модульний підхід до розробки навчальних програм з фахових дисциплін у процесі підготовки фахівців фізичного виховання, Яковенко В. Г., Буров Ю. В. (2022)
Максимова К. В. - Визначення рівня задоволеності якістю життя студентів під час занять різними фітнес-програмами в різнопрофільних ЗВО м. Харкова, Соїна І. Ю., Петрусенко Н. Ю. (2022)
Мельник А. Ю. - Розвиток швидкісно-силових здібностей волейболістів за рахунок комплексу вправ за протоколом Табата, Стрельникова Є. Я. (2022)
Mесарош Л. В. - Професійні компетенції майбутніх учителів фізики та математики (2022)
Невзоров Р. В. - Особливості педагогічного вимірювання операційного компоненту фахової готовності до бойових польотів майбутніх льотчиків тактичної авіації (2022)
Омельчук В. В. - Думки та поради Василя Сухомлинського щодо виховання жінки-матері та чоловіка-батька (2022)
Опанасенко Н. І. - Академічна доброчесність як одна з вимог написання наукових робіт магістрами початкової освіти, Черненко Г. М. (2022)
Піддубцева О. І. - Особливості організації змішаного навчання під час викладання іноземних мов у закладах аграрної вищої освіти (2022)
Позняк О. С. - До проблеми створення інклюзивного освітнього середовища в закладах загальної середньої освіти (2022)
Пономаренко Т. О. - Формування пізнавальної активності дітей дошкільного віку як феномен наукового дослідження, Кузіна О. Т. (2022)
Резунова О. С. - Формування педагогічної самоефективності викладача як невід’ємний складник його інноваційної професійної діяльності, Передерій О. Л. (2022)
Ремзі І. В. - Вплив української народної фізичної культури на стан фізичної підготовленості здобувачів вищої освіти, Аксьонов В. В., Калашник Д. С. (2022)
Рибалко А. П. - Організація онлайн-навчання з вищої математики під час карантину, Денисова Т. В. (2022)
Rudyk T. O. - Considering professional competence of a teacher of higher mathematics at the technical university, Sulima O. V. (2022)
Сіка Ю. М. - Методичні засади формування диригентсько-хорової культури майбутніх фахівців в умовах педагогічних вузів (2022)
Слободяник А. Д. - Можливості сучасних математичних редакторів під час вивчення теорії коливань у закладах вищої освіти, Моклюк М. О., Сільвейстр А. М. (2022)
Соловей О. М. - Особливості та аналіз реалізації штрафних кидків у гандболі, Богуславський В. В., Журавель О. А., Білан Д. А., Марков Р. А. (2022)
Стародубцева К. В. - Сертифікація педагогічних працівників: регіональний аспект упровадження (2022)
Стечкевич О. О. - Методична система формування інформаційно-комунікаційних компетентностей майбутніх учителів (2022)
Сторонська О. С. - Формування методичної компетентності вчителів іноземної мови у вищих навчальних закладах Німеччини (2022)
Суятинова К. Є. - Національно-мовленнєва особистість: стан дослідження дефініції (2022)
Твердохліб Т. С. - особливості педагогічної підготовки майбутніх учителів мистецьких дисциплін у сучасних закладах вищої освіти України, Май Вень (2022)
Khromchenko O. V. - From creative to academic writing (2022)
Червоненко К. С. - Формування професійної мобільності майбутніх соціальних працівників у процесі волонтерської діяльності (2022)
Чиченьова О. М. - Внутрішня інтуїція і її значення під час навчання технічних ударів гри в настільний теніс та змагань студентів, Новікова І. В., Ганул О. В. (2022)
Чорнобай Б. В. - Особливості оцінювання готовності фахівців з агроінженерії до застосування інноваційних технологій під час вивчення сільськогосподарських машин (2022)
Shumylo M. Yu. - Theoretical principles of medical education development in the USA (2022)
Яготін Р. С. - Вплив помірних фізичних навантажень і природних чинників на функціональний стан організму студентів, Сергєєва Т. П., Халайджі С. В., Кананихіна О. М. (2022)
Якимович Т. Д. - Особливості формування відеокультури сучасного педагога, Зінчук І. В., Мичка-Левченко Ю. З. (2022)
Наші автори (2022)
Адамюк Н. Б. - Проблеми комунікативної доступності в сучасній сурдопедагогіці (2021)
Анацька Н. В. - Етика соціальної роботи: первинний етап, Новіков Б. В., Свідло Т. М. (2021)
Андрєєв А. М. - Квазіпрофесійна діяльність як важливий компонент підготовки майбутнього вчителя фізики в університеті, Тихонська Н. І. (2021)
Андрійчук Ю. М. - Вплив експериментальної програми секційних занять волейболом на руховий розвиток високорослих підлітків, Гордійчук В. І., Дишко О. Л. (2021)
Антоненко І. І. - Роль англійської мови в академічній мобільності студентів, Чіжова Н. В. (2021)
Бєлова О. Б. - Особливості розвитку мовлення в дітей із розладами аутистичного спектра (2021)
Бистра І. І. - Аналіз ринку фітнес-послуг в оздоровчо-спортивній сфері в умовах карантину, Чайченко Н. Л., Клименко Г. В., Ковальова А. О. (2021)
Білик Л. В. - Ключові складники професійної компетентності медичного фахівця (2021)
Бірюк Л. Я. - Сутність і структура готовності майбутніх учителів початкової школи до застосування інтегрованих форм освітнього процесу, Голубенко С. М. (2021)
Врубель Г. Ф. - Особливості використання інформаційних технологій у професійній діяльності педагога-музиканта, Мітєва А. М. (2021)
Гавришків О. Б. - Формування готовності до професійної діяльності в майбутніх офіцерів на засадах акмеологічного підходу (2021)
Гладун Т. С. - Навчально- та науково-дослідницька робота магістрантів у процесі вивчення методик навчання природничих дисциплін (2021)
Holubova H. V. - PHD students’ foreign language studies in the educational space of higher school (2021)
Грицкова Ю. В. - Виховання в дітей старшого дошкільного віку гуманного ставлення до тварин засобами художньої літератури (2021)
Гузь І. Б. - Художньо-продуктивна діяльність старших дошкільників зі зниженим зором (2021)
Дубровська Л. О. - Використання ЛЕГО-технологій на уроках математики в початковій школі, Дубровський В. Л. (2021)
Дяченко А. В. - Перспективи розвитку системи українського національного дизайну в мистецьких закладах (2021)
Дяченко М. Д. - Професійна відповідальність у контексті формування професіоналізму майбутніх журналістів (2021)
Євдокимова І. А. - Соціальна робота в Україні: спроба прогнозування, Бутиліна О. В. (2021)
Зайцева В. В. - Технічні засоби навчання української мови, Яремчук Н. С. (2021)
Ільченко О. А. - Інтегрування елементів медіаграмотності в курс лідерства для майбутніх офіцерів Нацгвардії, Ткач П. Б. (2021)
Канарова О. В. - Принципи й закономірності формування колективних взаємин дошкільників із дорослими та однолітками (2021)
Киричок І. І. - Педагогічні умови формування лінгвістичної компетенції молодших школярів на уроках української мови (2021)
Ковальов І. М. - Результати дослідно-експериментальної перевірки педагогічних умов формування готовності майбутніх офіцерів-правоохоронців до виконання завдань за призначенням, Погребняк Д. В., Березяк К. М., Корнієнко О. Д., Малахов Є. В. (2021)
Костенко Л. Д. - Діяльність Малої академії наук у 1994–2014 рр. (2021)
Костенко М. П. - Застосування сучасних інформаційних технологій на заняттях із фізичного виховання у студентів в умовах пандемії коронавірусу COVID-19, Дубовік Р. Г., Отрошко О. В. (2021)
Кравченко О. Л. - Модель професійної діяльності майбутнього фахівця із харчових технологій за дуальною формою здобуття освіти (2021)
Крекотень О. В. - Стратегії розвитку особистісної харизми у процесі формування іншомовної компетентності, Байдак Л. І. (2021)
Кудрявцева О. А. - Теоретичні та практичні аспекти формування основ економічної культури старших дошкільників, Шнайдер А. В. (2021)
Куксова А. С. - Спортивні ігри як один із засобів фізичного виховання серед студентів у закладах вищої освіти, Ковальова А. О., Головіна С. С. (2021)
Лиходід В. В. - Метод проєктів як засіб формування професійних компетентностей у період практики з механізації садово-паркового господарства (2021)
Лютий В. П. - Профілактична "Програма 15": досвід упровадження та оцінювання, Петрович В. С. (2021)
Мазуренко Ю. А. - Структурно-функціональна модель підготовки майбутніх авіаційних інженерів-механіків до професійної комунікації (2021)
Молодиченко В. В. - Підготовка майбутніх учителів до роботи в умовах полікультурного освітнього середовища, Молодиченко Н. А. (2021)
Моргунов О. А. - Удосконалення фахової підготовки тренерів з одноборств у системі самоосвіти, Чудик А. В., Березяк К. М., Білобров В. М., Гоговський Є. В. (2021)
Оберемок А. М. - Формування адиктивної поведінки в підлітків у дисфункційних сім’ях (2021)
Радзієвська І. В. - Неперервна освіта як складник системи навчання медичних та фармацевтичних фахівців (2021)
Рибалко П. Ф. - Результати дослідно-експериментальної перевірки педагогічних умов формування готовності здобувачів вищої освіти, які спеціалізуються на одноборствах, до змагальної діяльності, Васецький Ю. В., Солодка О. В., Красілов А. Д., Хоменко О. С. (2021)
Рибалко П. Ф. - Розроблення та апробація інтерактивної методики вогневої підготовки учнів закладів спеціалізованої освіти військового профілю, Самсонов Ю. В., Марков О. В., Соколовський В. В., Безбородов Є. В. (2021)
Слободянюк О. М. - Формування системи забезпечення академічної доброчесності в університетах США: вивчення позитивного досвіду (2021)
Сологуб В. Д. - Методика викладання фахових дисциплін за ОПП "Інструментально-оркестрове мистецтво" (2021)
Стаднік Н. В. - Педагогічні умови формування готовності майбутніх дошкільних педагогів до роботи з батьками дітей раннього віку, Панченко Т. Л., Волинець Ю. О., Панченко М. Г. (2021)
Юник І. Д. - Інноваційні методи вдосконалення презентативності бренду науково-педагогічного працівника вишу в соцмережах (2021)
Bondarchuk O. P. - Morphological features and productive potential of plants of the genus Vigna Savi. in the conditions of the Right-Bank Forest-Steppe of Ukraine, Rakhmetov D. B., Vergun O. M., Rakhmetova S. O. (2022)
Меженський В. М. - До питання впорядкування українських назв рослин. Повідомлення 13. Таксономічне різноманіття та назви субтропічних плодових рослин колекції Хорольського ботанічного саду, Меженська Л. О., Красовський В. В., Черняк Т. В., Федько Р. М. (2022)
Kholod S. M. - Characteristics of introduced varieties of pea (Pisum sativum L.) in the zone of the Southern Forest-Steppe of Ukraine, Kuzmyshyna N. V., Kirian V. M., Tryhub O. V. (2022)
Кузьменко Є. А. - Оцінювання параметрів генетичної варіації пшениці ярої твердої (Triticum durum Desf.) за ознакою "кількість зерен з головного колоса", Пірич А. В., Федоренко М. В. (2022)
Боровик В. О. - Значення джерел цінних ознак для селекції бавовнику, Вожегова Р. А., Марченко Т. Ю., Бояркіна Л. В., Хоменко Т. М. (2022)
Войтовська В. І. - Оцінювання продуктивності різних сортів соризу (Sorghum orysoidum), Сторожик Л. І., Любич В. В., Яланський О. В. (2022)
Яценко В. В. - Сортова продуктивність Phaseolus vulgaris L. на зелені боби в умовах Лісостепу України, Воробйова Н. В., Яценко А. О. (2022)
Сторожик Л. І. - Біохімічний склад та алелопатичні властивості насіння сорго цукрового, Войтовська В. І., Терещенко І. С., Завгородня С. В. (2022)
Молчко У. - Фортепіанна композиція "Балада" тв. 42 Сергія Борткевича: виконавський аспект (2022)
Надобко С. - Концепція соціалістичного реалізму в контексті становлення станкового живопису Китаю (на прикладі другої половини ХХ століття), Сін Х. (2022)
Настюк О. - Музично – хореографічна складова реформаторського театру Леся Курбаса (2022)
Павлишин А. - Цикл картин "Зародження життя" Ірени Носик як мистецько-біологічний тандем в обрисах абстрактної фігуративності (2022)
Палій І. - Втілення жанру болеро в рок-музиці (2022)
Полюга В. - Філософія музики (форми і методи осмислення музичного буття) (2022)
Рибченко О. - Творча співдружність Куліш – Курбас – Меллер як приклад співпраці, що досягла вершин в українській сценографії поч. ХХ ст. (2022)
Рудика О. - Виконавська і педагогічна діяльність професора Паризької консерваторії А. Юго (2022)
Синєок В. - Патріотичне виховання молоді засобами народного хореографічного мистецтва, Калієвський К. (2022)
Скляров О. - Компаративний аналіз інтерпретацій етюдів ор. 8 (№ 2, 4, 11, 12) О. Скрябіна видатними піаністами ХХ – ХХІ ст. (2022)
Соловей В. - Місце Барської кераміки у гончарній спадщині України (2022)
Стрельченко К. - Гармонізація та акомпанемент естрадно-джазових творів для баяна й акордеона в аспекті аранжування у стилі bossa nova (2022)
Козоріз О. - Критерії визначення якості лінгвістичних корпусів на прикладі китайської, японської та індонезійської мов (2022)
Любчук Н. - Відтворення у перекладі прагматичного потенціалу заголовка політичного коментаря (2022)
Мафтин Н. - Рання проза Григорія Штоня крізь призму екокритики, Сокол Г. (2022)
Musayev N. - A look at the themes, stages and directions of Shah Ismail Khatai’s literary heritage through the prism of abdulbagi golpinarli (2022)
Opryshko A. - Theoretical foundations of comparative analysis of phraseological units of different structural languages (2022)
Slipetska V. - "Grammar of emotions": English affixal morphemes, adverbs of frequency, word-order, auxiliaryverbs as a means of verbalization of emotions (2022)
Солощук Л. - Дискурсивна особистість "детектив – аматор" (на матеріалі творів А. Крісті) (2022)
Тараненко А. - Своєрідність інкорпорації "чужого мовлення" в повісті "Час глибокої осені" С. Носаня (2022)
Хабарова Н. - Суттєві ознаки текстів масової інформації (2022)
Хоменко Т. - Міфологеми потойбічного світу в мовній картині світу давніх германців (2022)
Коханко О. - Підготовка майбутніх учителів початкової школи до реалізації ідей педагогіки партнерства (2022)
Курок Р. - Обґрунтування цілей розвитку правової компетентності педагогічних працівників економічних коледжів (2022)
Кушнір В. - Особливості навчання фахового англомовного монологічного та діалогічного говоріння студентів-медиків (2022)
Лазаренко Л. - Основні тенденції формування навичок англомовного діалогічного фахового мовлення у студентів-майбутніх соціальних працівників при дистанційному навчанні (2022)
Лимар Л. - З досвіду запровадження курсу "Академічна англійська мова" для майбутніх докторів філософії-медиків з метою формування англомовної професійної та академічної комунікативної компетентності (2022)
Логвіненко Н. - Дидактичні засади морально-етичної парадигми творів сучасного українського фентезі (2022)
Лотоцька Л. - Пандемія COVID-19: вплив карантину на якість життя студентів-медиків, Блавацька О. (2022)
Марєєва Т. - Професійна підготовка майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти для роботи з дітьми з мовленнєвими порушеннями, Кравець Н., Токарик Л. (2022)
Мовчан Л. - Змішане навчання як інноваційна організація освітнього процесу у закладах вищої освіти України на основі зарубіжного досвіду, Комісаренко Н. (2022)
Mukan N. - Structuring of the course "Methods of preparing scientific publications" for PhD students in VLE (the case of Lviv Polytechnic National University), Kravets S. (2022)
Mukan N. - Advantages and disadvantages of using elements of distance learning in the process of economic disciplines studying, Morska N. (2022)
Осіп Н. - Педагогічні умови підготовки майбутніх вихователів до фізичного виховання дітей у закладах дошкільної освіти (2022)
Піддубцева О. - Особливості іншомовної підготовки в українських аграрних закладах вищої освіти (2022)
Плахотнюк Н. - Формування навичок професійного спілкування іноземною мовою у майбутніх фахівців сфери обслуговування, Макаревич О. (2022)
Погодаєва І. - Волонтерська діяльність на уроках англійської мови в умовах Нової української школи (2022)
Сливка Л. - Історіографічний контекст проблеми здоров’язбережувального виховання учнівства у Польщі: вибрані аспекти (2022)
Стукало О. - Методичні особливості викладання латинської мови майбутнім ветеринарам (2022)
Талалай Ю. - Іноземні мови як складова змісту освіти в старшій школі в Республіці Австрія (2022)
Філімонова Т. - Формування природознавчої компетентності в майбутніх учителів початкової школи засобами інноваційних технологій в реалізації концепції Нової української школи (2022)
Філь Г. - Науково-дослідницька робота як важливий фактор підготовки педагогічних кадрів до роботи з академічно обдарованими дітьми та молоддю, Філь В. (2022)
Хачатурян К. - Педагогічні та організаційні умови ефективного поєднання очного навчання та застосування технологій дистанційного навчання (2022)
Хріник Є. - Аналіз готовності майбутніх вихователів до формування медіакультури у дітей старшого дошкільного віку (2022)
Черниш Л. - Важливість впровадження країнознавчого матеріалу при навчанні англійській мові студентів немовних спеціальностей (2022)
Chuienko V. - Assessing the development of students’ sustainability competencies during foreign language for specific purposes acquisition (2022)
Швай Р. - Виховне середовище як чинник успішності учнів у навчанні (2022)
Шевчук Г. - Розвиток цифрових компетентностей викладача в умовах пандемії COVID-19 (2022)
Яковенко Н. - Теоретико-методичні засади забезпечення самостійної роботи з іноземної мови курсантів вищих військових закладів освіти (2022)
Liu Ya. - The culture teaching model from the perspective of cross-cultural competence: building and practice (2022)
Атаманський Д. В. - Методи спектрального оцінювання для комбінованої системи виявлення нешумливих цілей і пеленгації джерел шумових випромінювань, Рябуха В. П., Карташов В. М., Семеняка А. В., Прокопенко Л. В. (2022)
Zaichenko O. B. - Systematization of the formulas of the resonant ferrite isolator loss, Zaichenko N. Ya. (2022)
Kodnyanko V. A. - Fast algorithm for solving a one-dimensional unclosed desirable neighbors problem (2022)
Kushnir M. Ya. - Properties of generators of pseudo-random sequences constructed using fuzzy logic and two-dimensional chaotic systems, Kosovan Hr. V., Kroyalo P. M. (2022)
Kuzmych V. A. - Solving poisson equation with convolutional neural networks, Novotarskyi M. A., Nesterenko O. B. (2022)
Prots’ko I. - The modular exponentiation with precomputation of redused set of residues for fixed-base, Gryshchuk O. (2022)
Tarasov V. N. - Two pairs of dual queueing systems with conventional and shifted distribution laws, Bakhareva N. F. (2022)
Бодянський Є. В. - Швидка нечітка правдоподібна кластеризація на основі аналізу піків щільності розподілу даних, Плісс І. П., Шафроненко А. Ю. (2022)
Khabarlak K. S. - Faster optimization-based meta-learning adaptation phase (2022)
Kovalenko I. I. - Development of mathematical models of group decision synthesis for structuring the rough data and expert knowledge, Shved A. V., Davydenko Ye. O. (2022)
Kozhukhivskyi A. D. - Developing a fuzzy risk assessment model for erp-systems, Kozhukhivska O. A. (2022)
Subbotin S. A. - Neuromodeling of operational processes, Pukhalska H. V., Leoshchenko S. D., Oliinyk A. O., Gofman Ye. O. (2022)
Кравець П. О. - Моделювання iгрової задачі призначення персоналу для виконання ІТ-проектів на основі онтологій, Литвин В. В., Висоцька В. А. (2022)
Freyman V. I. - The reliability improving of computer system elements with using modular encoding (2022)
Vlasenko L. O. - Domain ontology development for condition monitoring system of industrial control equipment and devices, Lutska N. M., Zaiets N. A., Shyshak A. V., Savchuk O. V. (2022)
Irodov V. F. - Decision-making at evolutionary search during limited number of fuzzy experiments with multiple criteria, Shaptala M. V., Dudkin K. V., Shaptala D. E., Chirin D. A. (2022)
Антонюк Г. - Організація тестування засобами Moodle при вивченні німецької мови як другої іноземної, Черниш Л. (2022)
Байша К. - Ресурси CLIL-технології у вирішенні професійних і освітніх завдань підготовки здобувачів технічних ЗВО (2022)
Брайко Ю. - Неологізми у текстах публіцистичного стилю, Радецька С. (2022)
Башук Н. - Концепт "РОБОТА/ ARBEIT" в українській та німецькій лінгвокультурах (2022)
Вахніна Ю. - Структурно-семантичні особливості епонімів, Козоріз І. (2022)
Вінниченко М. - Роль кольоронайменувань політичних партій ФРН (на матеріалі німецькомовних публіцистичних текстів), Козоріз І. (2022)
Hlavatska Yu. - Fake news: scientific approaches of its investigation (2022)
Holovatska Yu. - Functioning of latinisms in english and ukrainian legal texts, Yarema O., Mykhailyshyn L. (2022)
Honcharova-Ilina T. - The problem of foreign language anxiety as an affective filter in second language acquisition (2022)
Гончарук Р. - Вербалізація концептів "freundschaft" та "liebe" в німецькомовній дитячій літературі (на матеріалі роману А. Зоммер-Боденбург "Der Kleine Vampir") (2022)
Дмитерко М. - Специфіка німецько-українського перекладу наукових текстів з галузі логістики, Подвойська О. (2022)
Дуднік Г. - Англомовні запозичення в засобах масової інформації та особливості їх перекладу, Данік Л. (2022)
Зубченко Г. - Номінальний стиль у німецькомовній технічній літературі, Подвойська О. (2022)
Карпенкова Н. - Секція "письмо" міжнародного тесту IELTS: специфіка другого завдання та рекомендації щодо написання (2022)
Летюча Л. - Застосування метапредметного підходу під час навчання іноземній мові в умовах on-line, Бочарова І. (2022)
Лоскутова Н. - Структурно-змістовний аналіз новорічних звернень Еммануеля Макрона (2022)
Мазур О. - Фактори перекладності метафор у науково-публіцистичних текстах, Ярмолюк А. (2022)
Мартиненко С. - Новітні тенденції онлайн викладання іноземної мови, Гончаренко Н. (2022)
Mukhanova O. - Linguocultural specifics of the language of animation as text, Shepelieva O. (2022)
Нагрибельний Б. - Методика використання застосунку Word It Out на заняттях з англійської мови (2022)
Петренко Є. - Аналіз комбінаторики та семантики ядерних емотивів-номінативів на позначення "розпачу" з іменниками в українській, російській, англійській та німецькій мовах (2022)
Pindosova T. - Warm-up at english lessons for marine navigators (2022)
Подвойська О. - Авіаційна лексика у виробничому романі "Аеропорт" А. Гейлі: перекладацький аспект, Зварич Л. (2022)
Стеценко Н. - Домашнє читання як засіб формування іншомовної професійно-комунікаційної компетентності студентів технічних університетів (2022)
Tschepurna Z. - Der fremdsprachenunterricht an der Nationalen Technischen Universität der Ukraine "Igor Sikorskiy polytechnisches institut": die rationalisierungsmethoden (2022)
Шеремета К. - Корпусне дослідження освітніх термінів фахової мови вищої освіти США (2022)
Якушенко І. - Методологічні засади укладання навчального посібника для підготовки студентів старших курсів до складання ЄВІ з іноземної мови, Приходько О. (2022)
Ярошевич О. - Повільні коливання дебалансного віброзбудника при проходженні зони резонансу вібромашини (2021)
Мініцький А. В. - Вплив параметрів плакування нікелем на властивості порошків карбіду вольфраму, Биба Є. Г., Юркова О. І., Мініцька Н. В. (2021)
Данилюк Н. В. - Експрес-метод колориметричного визначення іонів Fe(III) у воді за допомогою смартфону: RGB-аналіз цифрових зображень, Заторський Р. А., Шийчук А. О., Татарчук Т. Р. (2021)
Федосов С. А. - Аналіз стану досліджень полімерних композитних матеріалів в Україні та світі, Одарчук Ю. О., Сахнюк В. Є., Захарчук Д. А., Вілігурський О. М. (2021)
Грицюк І. В. - Математичне моделювання складових втрат активної потужності в електромережах з розосередженими джерелами енергії, Грицюк Ю. В., Басалко І. А. (2021)
Никируй Л. І. - Прикладні області досліджень сучасної фізики: медична і комп’ютерна фізика, Федосов С. А., Яремій І. П., Замуруєва О. В., Тимощук А. Б., Федосов В. С. (2021)
Селезньов Д. Е. - Автоматизований розрахунок тарілчастої абсорбційної колони, Селезньов Е. Л., Муравинець Ю. В., Назарчук Л. В. (2021)
Кошель А. В. - Впровадження машинного навчання на мобільні пристрої (2021)
Duan Mnatang - Strengthening and toughening of aluminum alloys, Zhong Ziqiao (2021)
Решетило Б. О. - Візуалізація та обробка медичних зображень формату DICOM засобами Python, Лотиш В. В., Яковенко О. К. (2021)
Кашицький В. П. - Розробка складу біокомпозитів, наповнених деревним борошном, з підвищеною стійкістю до горіння, Малець В. М., Садова О. Л., Вишинський М. І., Голодюк Р. П. (2021)
Гусачук Д. А. - Оптимізація процесу гарячого штампування поковки вушка гідроциліндру в програмному комплексі QForm, Клименко О.Д., Парфентьєва І. О., Дмитріюк М. В., Імбірович Н. Ю., Фещук Ю. П., Карпюк М. М. (2021)
Сахнюк В. Є. - Вплив симетрії параметра впорядкування на струм-фазову залежність в SIS контактах, Шутовський А. М., Федосов С. А., Вілігурський О. М. (2021)
Карасевська О. П. - Вплив термообробки на напружено-деформований стан матеріалів, отриманих за технологією інжекційного лиття порошку, Троснікова І. Ю., Соловйова Т. О., Завадюк С. В., Лобода П. І. (2021)
Кузьмов А. В. - Знаходження обчислювальними методами мікромеханіки різноопірної реології спікання порошкових матеріалів які містять площинні дефекти, Штерн М. Б. (2021)
Примиська С. О. - Математичне моделювання технологічних процесів каталітичної очистки (2021)
Жигуц Ю. Ю. - Технологія лазерного напилення тонких плівок, Рудь В. Д. (2021)
Сяський А. О. - Моделювання контакної взаємодії берегів міжфазного розрізу по дузі кола між ортотропною пластинкою і замкненим пружним ребром , Сяський В. А., Шевцова Н. В. (2021)
Коробка С. В. - Обґрунтування параметрів конструкції плоского дзеркального концентратора для потоку сонячних променівї, Стукалець І. Г., Толстушко Н. О., Толстушко М. М. (2021)
Карасевська О. П. - Вплив розміру частинок на відновлення та спікання Fe порошків, Соловйова Т. О., Лобода П. І., Наконечний С. О., Елькаді М., Завадюк С. В. (2021)
Юхимчук С. М. - Енергетика брання стебел льону бральним апаратом з прямолінійними поперечними рівчаками, Юхимчук С. Ф., Толстушко Н. О., Дацюк Л. М. (2021)
Дмитріюк М. В. - Встановлення кореляції "коефіцієнт теплопровідності- інтенсивність зношування" у мідистих високоміцних чавунах з структурою нижнього бейніту, Гусачук Д. А. (2021)
Солоніченко О. Д. - Дослідження інтенсифікації теплообміну у випарному апараті за рахунок зміни геометрії труб у гріючій камері, Поводзинський В. М. (2021)
Шимчук С. П. - Використання ланцюгових передач в різних галузях сучасного машинобудування, Півницький М. С., Зайчук Н. П. (2021)
Павлиго Т. М. - Значення стандартизації у інноваційних процесах (2021)
Пальчевський Б. О. - Аналіз взаємодії робочого і інформаційного процесів в кібер-фізичній виробничій системі (2021)
Верешко О. В. - Деформівні показники деревини сосни та берези під дією кислотних середовищ, Гомон Св. Св., Гомон Св. Ст., Довбенко Т. О. (2021)
Окрепкий Б. С. - Контактна взаємодія гарячого циліндричного штампа з пружним шаром при неідеальному тепловому контакті, Новосад І. Я., Пиндус Т. Б., Шелестовський Б. Г. (2021)
Абгарян Ю. С. - Щодо питання побудови архітектури сучасних корпоративних додатків на Node.js (2021)
Ганзюк А. Я. - Отримання та тестування глуконітового грануляту, Стремецький О. І., Шелестюк О. П., Міщук О. М. (2021)
Олексин Ж. Р. - Моделювання впливу параметрів буферного шару на властивості фотоелектричної комірки, Никируй Л. І., Яворський Р. С., Малярська І. В., Матківський О. М., Замуруєва О.В., Федосов С.А. (2021)
Aleksandruk O. D. - Diagnostic criteria and clinical course of atopic dermatitis in adults (2021)
Волинський Д. А. - Перспективи застосування мельдонію та фолієвої кислоти для покращення стану пацієнтів з ішемічною хворобою серця та супутньою артеріальною гіпертензією (2021)
Воронкіна І. А. - Характеристика складу мікрофлори зубоясневих кишень, виділеної від хворих на гнійно-запальні захворювання у тканинах пародонту , Дяченко В. Ф., Марющенко А. М., Сердечна Е. С., Русанова В. Г. (2021)
Ган Р. З. - Особливості способу життя української молоді очима підлітка та його матері, Горбань Н. Є., Слободченко Л. М. (2021)
Горзов Л. Ф. - Чинники ризику в процесі трудової діяльності медичних працівників стоматологічного профілю, Кривцова М. В., Костенко Є. Я., Балега М. І., Войтович В. І. (2021)
Дрогомирецька Н. В. - Медико-соціальні особливості перебігу хронічних запальних процесів внутрішніх статевих органів у жінок на тлі варикозного розширення вен малого таза (2021)
Maslovskyi V. I. - Gender features of structural-geometric remodeling of the left ventricle in patients with Myocardial Infarction without elevation of ST segment (2021)
Махлинець Н. П. - Соціальний стрес у дітей та його вплив на розвиток шкідливих звичок, Ожоган З. Р., Пюрик М. В. (2021)
Омельченко-Селюкова А. В. - Характер і частота розвитку ускладнень у пацієнтів з політравмою на фоні хронічної алкогольної інтоксикації, Дубівська С. С., Волкова Ю. В. (2021)
Orfin A. Ya. - Anthropometric profile of patients living with HIV/AIDS in Lviv region, Mazepa M. A. (2021)
Рожко М. М. - Вплив кверцетину та хлоргексидину-дента на зміни у тканинах пародонта у дітей, які проживають в екологічно забруднених регіонах Прикарпаття, Павлишин М. В., Грибик А. І. (2021)
Саволюк С. І. - Комплексний передопераційний підхід та ендовенозне електрозварювання в лікуванні хронічної венозної недостатності С6 клінічного класу, Дембіцький А. Р. (2021)
Стасів І. Д. - Діагностична роль компресійної соноеластографії у мультипараметричному ультразвуковому дослідженні при виявленні доброякісних утворень яєчників, Рижик В. М. (2021)
Ткачук О. Л. - Порівняльна характеристика динаміки кардіоваскулярних та респіраторних ефектів пневмоперитонеуму на основі вуглекислого газу та аргону при лапароскопічній холецистектомії, Парахоняк Р. Л., Мельник С. В., Ткачук-Григорчук О. О. (2021)
Трутяк О. Р. - Особливості клінічної симптоматики і вплив чинників ризику на виникнення та перебіг бронхіальної астми у дітей різного віку Львівської області, Личковська О. Л., Головин Р. Р., Дац-Опока М. І. (2021)
Фельдман Д. А. - Прогностичне значення ендотеліального моноцитактивуючого пептиду-II у хворих на гострий інфаркт міокарда в поєднанні з цукровим діабетом 2 типу як маркера розвитку повторних серцево-судинних подій протягом 6 місяців спостереження (2021)
Чурпій І. К. - Особливості реабілітаційної програми в післяоперацйному періоді для хворих похилого та старечого віку з гострим калькульозним холециститом, Чурпій В. К., Чурпій К. Л., Голод Н. Р., Федорівська Л. П. (2021)
Biben A. V. - Aesthetic training is an important factor of a future doctors' professional formation (2021)
Біцька І. В. - Особливості роботи хірургічного студентського наукового гуртка в умовах карантину (2021)
Kostyshyn A. B. - Motivation peculiarities of dentists' continuous professional development, Kostyshyn Z. T., Lukach U. R., Boychuk-Tovsta O. G., Repetska O. M., Panchak O. V. (2021)
Тягур Р. С. - Менеджмент освітніх організацій: сутність, функції, особливості, Лісовський Р. П., Шуфнарович М. А. (2021)
Chubii I. Z. - Volunteering in the youth environment during a COVID-19 pandemic (2021)
Пелехан Б. Л. - Клінічний випадок лікування повної відсутності зубів на нижній щелепі ортопедичною конструкцією з опорою на імплантатах, Рожко М. М., Пелехан Л. І. (2021)
Атаманюк О. Ю. - Транскультурна адаптація та валідація україномовної версії спеціалізованого флебологічного опитувальника оцінки якості життя, Скрипко В. Д., Атаманюк В. М., Тромбола О. В. (2022)
Боцюрко В. І. - Лікувально-оздоровчі продукти із фруктово-ягідних порошків та їх використання в медичній практиці, Боцюрко Ю. В., Касіянчук В. Д., Касіянчук М. В. (2022)
Вакалюк І. П. - Особливості оксидативного стресу у хворих на гострий інфаркт міокарда із залізодефіцитною анемією, Бойчук О. С. (2022)
Voloshynovych M. S. - The role of dermoscopy in the differential diagnosis of skin diseases caused by human papilloma virus, Girnyk G. Ye., Chmut V. G., Tkach V. Ye., Kozak N. V. (2022)
Гвоздецька Г. С. - Зміни імунологічного статусу у вагітних із ранніми гестозами (2022)
Децик О. З. - Вплив пандемії COVID-19 на основні показники онкологічної, зокрема онкогінекологічної, захворюваності та смертності в Україні, Бурак О. Л., Кольцова Н. І., Митник З. М., Ковальчук Р. Є. (2022)
Заяць Л. М. - Стан прооксидантної та антиоксидантної систем крові у білих щурів при експериментальному цукровому діабеті, Федорченко Ю. В. (2022)
Куца С. О. - КПКТ – радіологічна анатомія порожнини носа та приносових пазух (2022)
Куравська Ю. В. - Ефективність відновлення психоемоційного та фізичного статусу жінок, які перенесли кесарів розтин, засобами фізичної терапії, Аравіцька М. Г. (2022)
Лавринович О. М. - Особливості дефіциту вітаміну D і його впливу на показники ліпідного обміну у хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки в поєднанні з остеоартрозом, Вірстюк Н. Г. (2022)
Локота Ю. Є. - Клінічна оцінка атрофічних змін тканин протезного ложа при лікуванні пацієнтів повними знімними пластинковими протезами з використанням озонотерапії (2022)
Maslovskyi V. I. - Analysis of the occurrence of various cardiovascular events in patients with myocardial infarction without st segment elevation during 6th and 12th months (2022)
Оріщак І. К. - Наслідки програми допоміжних репродуктивних технологій у жінок з гіперпластичними процесами ендометрію (2022)
Остафійчук С. О. - Деякі практичні аспекти менеджменту пацієнток з хронічним тазовим болем, Волосовський П. Р., Прудніков П. М., Геник Н. І. (2022)
Парахоняк Р. Л. - Залежність інтенсивності больового синдрому після лапароскопічної операції від залишкового об’єму робочого газу в черевній порожнині (2022)
Redushko Yu. V. - Study of cytological profile of mucous membrane of prosthetic bed in patients, used by different adhesive agents for fixation of complete removable plate prostheses, Dmytryshyn T. M. (2022)
Цимбала Е. М. - Зміни білкової та ліпідної пероксидації в органах гепатопанкреатобіліарної системи, ферментативних антиоксидантів у щурів за умов перебування на дієтах з надмірним вмістом вуглеводів або жирів, Воронич-Семченко Н. М. (2022)
Shulyatnikova T. V. - Immunohistochemical study of the brain Aquaporin-4 in the rat acute Liver Failure model, Tumanskiy V. O. (2022)
Shchukina O. S. - Features of the clinical course of Non-ST-Segment Elevation Acute Coronary Syndrome depending on the indicator of the pulse wave velocity (2022)
Biben A. V. - Students' democratic values formation – a guarantee of higher education quality (2022)
Дубель Н. І. - Дослідження впливу дистанційної форми навчання на життєдіяльність студентів-фармацевтів в умовах пандемії COVID-19 (2022)
Кіндратів Е. О. - Значення студентського наукового гуртка "патологічна анатомія" у процесі формування сучасного лікаря, Гурик З. Я., Князевич-Чорна Т. В., Костюк В. М., Лаб’як І. Г. (2022)
Kostyshyn A. B. - The role of environmental education in society’s development, Kostyshyn Z. T., Lukach U. R., Verbovska R. I., Divnych T. Ya. (2022)
Бакалюк Т. Г. - Застосування ударно-хвильової терапії в нейрореабілітації (огляд літератури), Гордійчук І. Б., Стельмах Г. О., Макарчук Н. Р., Столярчук В. М. (2022)
Григус І. М. - Теоретичне обґрунтування засобів фізичної терапії хворих на остеохондроз поперекового відділу хребта, Нестерчук Н. Є., Крук І. М., Кособуцький Ю. Ф., Петрук Л. А. (2022)
Кочерга З. Р. - Сучасні погляди на поширеність пневмоній у дітей, роль лабораторної та інструментальної діагностики: огляд літератури, Дутчук О. В., Жиляк О. В., Цицюра О. О., Шлімкевич І. В. (2022)
Федорівська Л. П. - Сучасний стан ерготерапії в Україні, Чурпій І. К., Голод Н. Р., Янів О. В., Кравчук М. І. (2022)
Деніна Р. В. - Скринька Пандори або феномен "no-reflow" (клінічний випадок), Середюк Н. М., Матлах А. Я., Діденко О. С., Королюк В. Д., Гнатик М. Я. (2022)
Гранд М. - Громадсько-політична діяльність Костя Паньківського наприкінці Другої світової війни та у перші післявоєнні роки (1944 – 1948) (2022)
Іваньо С. - Ключові аспекти діяльності Львівського відділення Польського доісторичного товариства та його роль у популяризації археології у міжвоєнній Галичині (2022)
Калініченко В. - Металеве зооморфне навершя бойової пліті з Чорнівського городища ХІІІ ст., Пивоваров С. (2022)
Корсак Р. - Перспективні шляхи організації обслуговування у вітчизняній готельно-ресторанній індустрії в умовах розвитку євроінтеграційних процесів, Світлинець О., Коваль О. (2022)
Лівінська Ю. - Збройні конфлікти за участю Російської Федерації в Нагірному Карабасі, Придністров’ї, Грузії та в Україні в українській історіографії (2022)
Монсевич В. - Розвиток тематичної картини в історико-батальному живописі України другої половини ХХ століття (2022)
Серпутько О. - Історична роль жіноцтва у розвитку бойових диcциплін Будо, Степанюк С., Лемешко О. (2022)
Андрощук Л. - Роль концепції хореоавтора у втіленні авторської ідеї при постановці хореографічного твору (2022)
Бондаренко К. - Людиноцентричність як сучасний підхід до формування інтер’єрів офісів на основі принципів універсального дизайну (2022)
Гаврилюк Б. - Муралізм Олексія Бордусова "Aec" та Володимира Манжоса "WaOne", "Interesni Kazki" (2022)
Захарова О. - Репертуарна політика академічних оперних театрів України як складова радянської музичної доктрини (30-ті – 50-ті роки ХХ ст.) (2022)
Кравченко Н. - Буддійсько-медитативні відголоски Сякухаті у флейтових соло композиціях Віла Офферманса в контексті "захід – схід" (2022)
Гайдар В. - Деякі особливості розкриття теми смерті у поезії Івон Боланд (на матеріалі вірша "Fever") (2022)
Головенко К. - Внутрішня форма метафори на позначення концепту LOVE / ЛЮБОВ в англійській та українській мовах (2022)
Корольова Н. - Репрезентація комічного у гумористичних фейкових новинах (2022)
Krasovska I. - Styles of speech: suprasegmental parameters of classification (2022)
Кунцьо О. - Ментальні виміри образності в художньому тексті: когнітивно-граматичний аспект (2022)
Басовська С. - Формування методичних засад і становлення професійної української вокальної школи у контексті європейської вокальної культури кінця ХІХ – початку ХХ століття, Лановенко-Мельник Н., Червоній М. (2022)
Беньковська Н. - Проблема професійної підготовки майбутніх офіцерів Військово-Морських Сил Збройних Сил України у педагогічній теорії (2022)
Білан Т. - Емоційна культура як складова педагогічної взаємодії, Петрів О. (2022)
Валентьєва Т. - Проблемне навчання у закладах вищої освіти як засіб формування професійної компетентності майбутніх педагогів, Смолянко Ю., Семеняко Ю. (2022)
Чжецін В. - Педагогічні умови формування духовної культури майбутніх учителів музичного мистецтва (2022)
Волинець Ю. - Розвиток уявлень про кількість у дітей раннього віку життя, Стаднік Н., Панченко Т. (2022)
Галів М. - Василь Сухомлинський про виховання морально-вольових рис у дітей: гендерні аспекти, Бурковська З. (2022)
Галіцан О. - Проблема підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до інноваційної музично-педагогічної діяльності у координатах міждисциплінарних досліджень, Шиман І. (2022)
Гнатик К. - Граматичний аспект вивчення іноземної (англійської) мови: від теорії до практики, Фодор К. (2022)
Горожанкіна О. - Розвиток музичної пам’яті у процесі фортепіанного навчання учнів мистецьких шкіл (2022)
Горохівська Т. - Аналіз моніторингового дослідження рівня розвитку професійно-педагогічної компетентності викладачів фахових дисциплін технічних ЗВО (2022)
Данік Л. - Коронеологізми як інструмент відтворення картини світу, Дуднік Г. (2022)
Демянчук М. - Комунікативна підготовка майбутніх бакалаврів фізичної реабілітації в медичній академії – виклик часу (2022)
Dobrovolska S. - Motivating learning activities of higher education students to study foreign languages under distance learning program, Opyr M., Panchyshyn S. (2022)
Yevdokimova-Lysohor L. - Formation of the communication culture of the future specialist in the international business (2022)
Зайцева С. - Набуття навички письма іноземними студентами за допомогою вебзастосунку Google Форми на заняттях з української мови як іноземної, Мадхайян Л. (2022)
Іванова О. - Освітня інтеграція крізь призму академічної мобільності студентів, Горицька О., Шаповалова Т. (2022)
Ivashchuk A. - Methodological principles of emergence and development of French teaching methods in Galicia (second half of the XIX – first half of the XX century) (2022)
Ілляш С. - Інноваційна культура вчителя початкових класів та механізми її формування, Садова І., Кутняк І. (2022)
Канішевська Л. - Формування готовності до відповідального батьківства у старшокласників інтернатних закладів (2022)
Климович Ю. - Вплив освітніх трендів та тенденцій на професійну підготовку філологів в умовах соціально-економічних перетворень (2022)
Ковальова К. - Рольова гра як ігрова технологія навчання на заняттях іноземної мови (2022)
Кожушана І. - Інформаційне забезпечення співпраці зі стейкхолдерами закладів вищої освіти як інструмент удосконалення освітніх програм, Вовк Н. (2022)
Кузьменко О. - Використання освітнього потенціалу онлайн-дошок в аспекті розвитку діалогічного мовлення учнів, Лісова Ю., Новік К. (2022)
Логвиненко В. - Деонтологічні засади професійної діяльності фахівців ДСНС України, Костишин Е. (2022)
Бондар О. М. - Гірськ: містечко, що не відбулося (2022)
Осадчий Є. М. - Літописне місто Хотень, Дегтярьов С. І. (2022)
Кухаренко О. О. - Роль кульмінації в структурі циклу весільних обрядів (2022)
Кудінов Д. В. - Нарис історії автомобільного руху початку ХХ ст. в м. Суми (2022)
Гриценко А. П. - Початковий період кампанії ліквідації неписьменності на Сумщині у 20-х роках ХХ ст.: агітація за грамотність, заохочення до навчання та ідеологічний чинник (за документами Державного архіву Сумської області), Чумаченко О. А., Прокопчук В. С. (2022)
КОроль В. М. - Діяльність системи державних трудових резервів як фактор урбанізації у повоєнній Україні (1945 – початок 1950-х років) (2022)
Vasetsky Yu. M. - Impedance boundary condition of non-uniform electromagnetic field penetration into conducting half-space (2022)
Artemenko M. Y. - The efficiency improvement of a multiphase power supply system by using energy-saving shunt active filtration strategies, Chopyk V. V., Mykhalskyi V. M., Shapoval I. A., Polishchuk S. Y. (2022)
Гуцалюк В. Я. - Послідовні резонансні інвертори з модульною структурою для високочастотних установок індукційного нагрівання (2022)
Grebenikov V. V. - Comparative analysis of electric machines characteristics with permanent magnets for electric vehicles and wind turbines, Pavlov V. B., Gamaliia R. V., Popkov V. S. (2022)
Bondar R. P. - Resonant modes of a linear permanent magnet vibratory motor (2022)
Шуруб Ю. В. - Застосування комбінованої схеми однофазного включення асинхронного двигуна як засіб підвищення енергоефективності гідроприводу поступального руху, Цицюрський Ю. Л. (2022)
Блінов І. В. - Модель оптимального використання ресурсів гідроелектростанцій на ринку електричної енергії, Олефір Д. О., Парус Є. В. (2022)
Денисюк С. П. - Синтез моделей локальних електроенергетичних систем з джерелами розосередженої генерації, Дерев'янко Д. Г., Бєлоха Г. С. (2022)
Кацадзе Т. Л. - Визначення складових втрат активної потужності в дальній електропередачі змінного струму, Чижевський В. В., Буслова Н. В., Черкашина В. В. (2022)
Сичова В. В. - Прогнозування добових графіків сумарних небалансів електричної енергії в ОЕС України (2022)
Гориславець Ю. М. - Моделювання електромагнітних процесів в секційному кристалізаторі для електрошлакового наплавлення металу, Бондар О. І., Проскудін В. М., Кусков Ю. М., Римар С. В., Нетяга А. В. (2022)
Шидловська Н. А. - Фізичні і техніко-економічні аспекти сучасних методів підготовки води для теплової і атомної енергетики, Захарченко С. М., Захарченко М. Ф., Мазуренко І. Л., Куліда М. А. (2022)
Melnyk V. G. - Optimization of balancing in a bridge measuring circuit with a differential conductometric sensor, Borshchov P. I., Vasylenko O. D., Brahynets I. O. (2022)
Киричок П. - Шановні науковці! (2021)
Киричок Т. Ю. - Вплив параметрів друкувальних елементів форм інтагліодруку, отриманих прямим лазерним гравіюванням, на графічну та градаційну точність відбитків, Коротенко О. В., Баглай В. А. (2021)
Сфікова О. П. - Аналіз факторів впливу на якість виготовлення гнучких паковань глибоким способом друку, Хмілярчук О. І. (2021)
Мельников О. В. - Роль та місце галузевих науково-дослідних лабораторій у прогресі матеріального виробництва (на прикладі галузевої науково-дослідної лабораторії алмазного інструмента при Українському поліграфічному інституті ім. Івана Федорова), Шахбазов Я. О., Семенюк Е. П. (2021)
Огірко М. О. - Дослідження процесу оздоблення та захисту паковань друкарськими лаками з ароматизованими та люмінесцентними домішками (2021)
Роїк Т. А. - Підвищення якості робочих поверхонь самозмащувальних композитних деталей друкарської техніки тонким ельборовим шліфуванням, Гавриш О. А., Віцюк Ю. Ю., Бровкин А. О. (2021)
Палюх О. О. - Дослідження особливостей застосування клейового апарата лінії для виготовлення півжорстких обкладинок, Дзядик Є. А., Воробей В. О., Палюх Д. О. (2021)
Кулішова Н. Є. - Створення та використання динамічних масок при розробці тривимірних моделей для мобільних ігор, Зуєвський Д. Р. (2021)
Хохлова Р. А. - Фактори впливу на якість текстових квестів, Горбачова К. С., Шульженко О. М. (2021)
Фіялка С. Б. - Формулювання дослідницької проблеми та гіпотез у наукових статтях у галузі соціальних комунікацій (2021)
Колектив НН ВПІ КПІ ім. Ігоря Сікорського - Освіта — скарб; праця — ключ до нього (до ювілею Олени Михайлівни Величко) (2021)
Реферати (2021)
Бондарчук В. - Дмитро Гнатюк у роботі над оперою Джузеппе Верді "Травіата" (2021)
Ракочі В. - Концерти Антоніо Вівальді:інновації викладу та їх вплив на родвиток оркестру (2021)
Запевалова Л. - Другий фортепіанний концерт (СІ-БЕМОЛЬ МАЖОР) Людвіга ван Бетховена: у "пошуках" авторського стилю (2021)
Ваврищук С. - "Віють вітри" Ганни Гаврилець у театралізованій інтерпретації камерного хору "Київ" (2021)
Лю Лє - Китайські композитори на заході: на шляху до нової стильової ідентичності (на прикладі опери "Мрія червоної палати" Брайт Шена (2021)
Краснощок К. - Цикл віршів Г. Аполлінера "Бестіарій або кортеж Орфея" в композиторських інтерпретаціях Л. Дюрея та Ф. Пуленка (2021)
Опанасюк О. - Модернізм і постмодернізм: об'єктивація змісту явищ (культурологічний аспект) (2021)
Майхрович Ю. - Явище регіонального брендингу в культурно-мистецькому середовищі західної України (2021)
Ляо Моя - Фортепіанна мініатюра як форма проєкції іміджевої моделі піаніста у виконавському конкурсі (2021)
Колесник Є. - Інтерпретація образу головної героїні опери Крістофа Віллібальда Глюка "Іфігенія в Тавриді" (2021)
Касьянова О. - Архітектоніка "Танцю семи покривал" з опери Ріхарда Штрауса "Саломея" крізь призму історичної реконструкції (2021)
Даць І. - Формат підготовки режисера музичного театру в соціокультурних реаліях незалежної України (2021)
Шутько С. - Сучасна музична режисура — новаторство чи авантюризм? (2021)
Тітова Г. - Опера "Севільський цирульник" Джоаккіно Россіні у вітчизняних парадигма (2021)
Воробйов С. - Режисерський аналіз еволюційних модифікацій твору Миколи Лисенка "Утоплена" (2021)
Співаковський О. - Режисерсько-дослідницький концепт сценічних утілень опери Белли Бартока "Замок герцога синя борода" 2020-2021 років (2021)
Шевельова О. - Сучасний дитячий мюзикл "Жаба Маша" О. Спіліоті в контексті режисерського моделювання творчого мистецького проєкту (2021)
Для нотаток (2021)
Вихідні відомості (2021)
Aleksandruk O. D. - Disease coping issues in patients with chronic allergic skin diseases (2022)
Бігун Р. В. - Ендометріоїдна хвороба яєчників: фактори ризику прогресування процесу та рецидивів, Геник Н. І. (2022)
Герич О. М. - Реакція носових поліпів при алергенспецифічній імунотерапії грибковими алергенами у хворих з назальним поліпозом на фоні грибкової сенсибілізації (2022)
Голод Н. Р. - Результати функціональної здатності м’язів черевного пресу у пацієнток після лапароскопічної холецистектомії в довготривалому періоді реабілітації (2022)
Голубченко О. Ю. - Уніфікований алгоритм реабілітації пацієнтів з оклюзійними порушеннями ятрогенного генезу, сполученими з аномаліями прикусу у вертикальній площині, Фліс П. С. (2022)
Данильців Л. О. - Дослідження структурно-функціональної кислотостійкості емалі постійних зубів у дітей залежно від особливостей вияву різних рівнів тривожності, Рожко М. М. (2022)
Деркач А. Д. - Комплекс заходів профілактики плацентарної недостатності після грипу, перенесеного на ранніх термінах вагітності, Коломійченко Т. В. (2022)
Дорофеєва У. С. - Особливості безпліддя та його лікування методами ДРТ у жінок старшого репродуктивного віку, Бойчук О. Г. (2022)
Ласитчук О. М. - Покращення відновлення епітелію шийки матки та профілактика ускладнень після електрохірургічного лікування, Бажан О. І., Пахаренко Л. В., Жураківський В. М., Басюга І. О., Курташ Н. Я. (2022)
Локота Ю. Є. - Динаміка показників стану мікробіоценозу ротової порожнини при лікуванні пацієнтів повними знімними пластинковими протезами з використанням озонотерапії, Палійчук І. В. (2022)
Махлинець Н. П. - Хірургічні аспекти комплексного лікування хворих на зубощелепні аномалії на фоні порушень архітектоніки присінка рота (2022)
Melnyk I. V. - Experimental reasoning alloplasty of complicated hernia, Churpiy I. K., Melnyk M. I., Melnyk R. I. (2022)
Міщук В Г. - Зміни якості життя та вираженості тривоги і депресії у хворих на дивертикулярну хворобу товстої кишки, Мізюк Т. М., Міщук В. В. (2022)
Оренчук І. В. - Прогнозування маткового фактору непліддя у жінок пізнього репродуктивного віку, Бойчук О. Г. (2022)
Орловська Р. М. - Діагностична цінність мультипараметричного ультразвукового дослідження у хворих з рекурентним тонзилітом, Дудій П. Ф. (2022)
Процик А. Л. - Роль пробіотиків у лікуванні дисбіозу кишечника у хворих на лямбліоз та аскаридоз, Пришляк О. Я., Бойчук О. П., Васкул Н. В., Тиліщак З. Р. (2022)
Скакун О. З. - Антагоністи РААС у лікуванні артеріальної гіпертензії в пацієнтів із коронавірусною хворобою COVID-19, ускладненою пневмонією, Середюк Н. М. (2022)
Фегер О. В. - Особливості захворюваності та смертності від злоякісних новоутворень, в тому числі органів дихання, в Україні, Погоріляк Р. Ю. (2022)
Федосюк К. В. - Корекція гормональних порушень у жінок з аномальними матковими кровотечами в умовах хронічного психоемоційного стресу (2022)
Шапринський В. О. - Тонко- та товстокишкові стоми: етіологія та види ускладнень, Верба А. В., Шапринський Є. В., Хорошун Е. М. (2022)
Швед М. І. - Корекція інсулінорезистентності у хворих на інфаркт міокарда з надлишковою масою тіла та коморбідним метаболічним синдромом, Ястремська І. О. (2022)
Бульбук О. І. - Анкетування студентів у системі забезпечення якості фахової передвищої освіти, Шулепа С. Г., Глов’як В. Г., Гвоздецька Г. С., Бульбук О. В., Рипан В. І. (2022)
Дубель Н. І. - Формування професійної компетентності майбутніх фармацевтів в Івано-Франківському національному медичному університеті (2022)
Тягур Р. С. - Менеджмент освітніх організацій: закони, принципи, правила, Шуфнарович М. А., Лісовська С. А. (2022)
Levitsky I. V. - Modern aspects of the etiopathogenesis of istmic-cervical insufficiencyі, Kinash N. M. (2022)
Ареф'єва А. Ю. - Авангардний образ людини в хореографії початку ХХ століття (2022)
Voronkova V. - Formation of digital society and digital man values in the globalization conditions and Industry 4.0, Kaganov Y., Metelenko N. (2022)
Гончарова О. О. - Темпоральність в умовах миру та війни: до питання зміни орієнтацій особистості у соціальному часі (2022)
Макєшина Ю. В. - Формування особистості як цілісної системи та процесу її активного розвитку у контексті соціально-філософських наук, Лисенко С. О., Самошкіна М. Г., Кравченко А. В. (2022)
Нікітенко В. О. - Модель цифрового міста як чинник креативного розвитку, Васильчук Г. М. (2022)
Obiedkov O. - Retrospective analysis of the philosophical category "freedom" (2022)
Тесленко Т. В. - Еволюція концепцій економіки від промислової революції до цифрової (2022)
Сергієнко Т. І. - Консолідація українського суспільства в умовах військової агресії Російської Федерації проти України, Куріс Ю. В. (2022)
Bilohur V. - Sports philosophy and motor activity development and own body as human health basis, Kotova О., Sukhanova G. (2022)
Molokanoviene D. - Social responsibility practise application in sports organization, Andriukaitiene R., Bilohur V. (2022)
Воронкова В. Г. - Концепція активного відповідального громадянства для розвитку демократії та громадянського суспільства, Кивлюк О. П. (2022)
Дорошенко І. М. - Принципи модернізації мовних стратегій: виклики глобалізації (2022)
Кубальський О. Н. - Конкуренція в науці та культурно-гуманістичні цінності (2022)
Jaciūnė G. - The university's receptivity to social innovations: theoretical aspect, Fominienė B. V. (2022)
Lošaks G. - Latvian approach of recognising the interest of the group. Is there a need for ammendments?, Perkumienė D. (2022)
Perkumienė D. - Problems of legal regulation in termination of the marriage in case law: experience of Lithuania, Seržintienė L. (2022)
Капітаненко Н. - Правові засади реалізації права інтелектуальної власності у цифровому суспільстві (2022)
Ажажа М. А. - Зарубіжний досвід регіонального економічного розвитку: інновації, екосистема, місцеве самоврядування, Фурсін О. О., Венгер О. М. (2022)
Svagzdiene B. - Teamwork: tourism and sport service advertising creation aspects, Bradauskiene K., Bojarciene N. (2022)
Mejeryte-Narkeviciene K. - The evaluation of integrated innovations in rural tourism organizations, Paulauskas P. (2022)
Привітання Олександру Васильовичу Сосніну з 75-річчям (2022)
Хроніка. Про проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції "Соціально-відповідальне суспільство: український та європейський контекст розвитку" м. Мелітополь, 10 грудня 2021 р. Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного (2022)
Наші автори (2022)
Вимоги до оформлення наукових статей (2022)
Голубченко О. Ю. - Оцінка ефективності застосування міждисциплінарного підходу у лікуванні пацієнтів з ятрогенними функціональними розладами зубощелепно-лицьової ділянки, сполученими з первинно-глибоким прикусом, згідно з динамікою змін показників електроміографічного дослідження, Фліс П. С. (2022)
Гонцарюк Д. О. - Особливості клінічної та сонографічної симптоматики при поєднанні хронічного панкреатиту з ішемічною хворобою серця, Ферфецька К. В., Піц Л. О., Кравчук А. А. (2022)
Гуменна А. В. - Визначення антимікробної активності диметилгідразонів, Листван В. В., Листван В. М., Яковичук Н. Д., Бліндер О. О., Ротар Д. В. (2022)
Москалюк В. Д. - Епідеміологічна характеристика SAR-CОV-2 Омікрон, Сирота Б. В., Баланюк І. В., Чернецька Н. В., Меленко С. Р., Колотило Т. Р. (2022)
Нікітіна І. М. - Аналіз факторів ризику розвитку гіперпроліферативних процесів ендометрія у жінок раннього репродуктивного віку, Микитин К. В., Дядюшка Ю. В. (2022)
Смалюх О. В. - Прозапальні цитокіни у хворих на гострий коронарний синдром (2022)
Фік В. Б. - Морфологічна реорганізація тканин пародонта при експериментальному опіоїдному впливі упродовж дванадцяти тижнів, Савка І. І., Матківська Р. М., Масна З. З., Пальтов Є. В. (2022)
Шурма А. І. - Експериментальне обґрунтування визначення оптичної густини плазми венозної крові для визначення життєздатності кишок, Гринчук Ф. В. (2022)
Davydova N. V. - The glutathione system state in rats exposed to ethanol intoxication, its combination with caffeine and modified photoperiod, Hryhorieva N. P., Salekhi D. D. (2022)
Kmet O. G. - Mitochondrial cerebral dysfunction in rats with scopolamine-induced neurodegeneration under enalapril effect, Filipets N. D., Kmet T .I., Andriychuk N. Y., Tymkul D. M. (2022)
Zorii I. A. - Clinical and electroneuromyographic peculiarities of spastic syndrome in children with organic lesions of the nervous system, Vasylieva N. V., Krychun I. I., Nicka O. M., Kharmanska I. B. (2022)
Світлик Г. В. - Синдром Велленса на ґрунті критичної оклюзії медіального сегмента передньої міжшлуночкової гілки лівої коронарної артерії (клінічний випадок), Баган У. Р., Смалюх О. В., Сало В. М. (2022)
Рингач Н. О. - Урбанізація і вплив на здоров’я забруднення повітря в україні: загрози та можливості, Власик Л. Й., Власик Л. І., Колодніцька Т. Л. (2022)
Biduchak A. S. - Doctor and patient: two parties of one conflict (2022)
Козловська І. М. - Переваги симуляційного навчання у відпрацюванні практичних навичок і маніпуляцій майбутніх лікарів, Колотило О. Б., Кулачек Я. В., Русак О. Б., Марусик У. І., Смандич В. С. (2022)
Пішак В. П. - Мелатонін: біологічна роль та оптимізація його застосування, Кривчанська М. І., Ризничук М. О., Булик О. Р., Лукань Ю. Р. (2022)
Мельник В. В. - Застосування стовбурових клітин у лікуванні трофічних виразок венозного генезу, Кривецький В. В., Проняєв Д. В., Волошин В. Л., Колеснік О. В. (2022)
Сидорчук І. Й. - Академік Широбоков Володимир Павлович до 80-річчя від дня народження, Дейнека С. Є., Міхєєв А. О., Сидорчук Л. І (2022)
Бінь Л. - Аналіз стану наукового дослідження проблем формування дизайну арт-інсталяцій в системі міського середовища КНР, Кривуц С. (2022)
Маланюк В. - Корпоративні музеї Італії: архітектурний аспект (2022)
Марків К. - Актуальні техніки письма у скрипкових сонатах одеських композиторів кінця ХХ століття (2022)
Рибченко О. - Символ і художній образ як основні компоненти аналізу творчості провідних митців в українській сценографії поч. ХХ ст. (2022)
Савчук О. - Опера та сучасні арт-технології. Виклики часу перед професією режисера (2022)
Созінова В. - Поняття та структура професійної компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва (2022)
Лях Т. - Простір капрійських новел Михайла Коцюбинського у контексті онтологічної поетики (2022)
Максимова А. - Способи перекладу нової американської фразеології сфери економіки та бізнесу (2022)
Охріменко М. - Семантика фразеологічних одиниць із компонентом "око" на позначення характеристики якостей людини (на матеріалі сучасних перської і української мов), Даліда А. (2022)
Пуздрак Л. - Причини маргіналізації емігранта у польській сучасній еміграційній літературі (2022)
Розлуцький І. - Фольклористичний аспект у світоглядному становленні літературно-критичного дискурсу М. Євшана (2022)
Савченко О. - Сучасні підходи до вивчення української мови в закладах фахової передвищої освіти, Коверсун Н., Шлемко М. (2022)
Малишевський О. - Реалізація інноваційних технологій навчання у процесі фахової підготовки майбутніх фахівців професійної освіти, Філімонова І. (2022)
Мединська С. - Особливості професійної діяльності майбутніх фахівців у галузі туризму в контексті компетентнісного підходу (2022)
Мішенюк Р. - Позиціонування загальновійськових навчальних дисциплін у системі професійної підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників (2022)
Мойсеєнко І. - Характеристика структурних компонентів сенсомоторної компетентності дітей з РАС (2022)
Мудра О. - Вплив європейської освітньої політики на формування вищої освіти у Великій Британії, Мудрий Я. (2022)
Муляр Н. - Шляхи формування ненасильницької міжособистісної взаємодії молодших школярів, Даниляк Р. (2022)
Осадча К. - Аналіз досвіду змішаного навчання: огляд сучасної практики професійної підготовки майбутніх фахівців в Україні, Осадчий В., Спірін О., Круглик В. (2022)
Павлюк Н. - Формування ділової комунікації майбутнього маркетолога у ЗВО (2022)
Паласевич І. - Особливості розвитку словника дітей старшого дошкільного віку (2022)
Пантюк М. - Екологічне виховання учнів у закладах загальної середньої освіти за екоцентричною парадигмою, Стахів Л., Стахів В., Волошин С. (2022)
Прибора Т. - Організація освітньо-розвивального середовища у закладах дошкільної освіти (2022)
Роїк Ю. - Декоративно-прикладне мистецтво як підґрунтя у формуванні компетентностей з етнодизайну кераміки, Оверчук О. (2022)
Савка І. - Актуальність використання інтерактивних методів навчання в освітньому процесі закладів вищої освіти, Яремко Т., Гульченко С. (2022)
Сахневич І. - Педагогічні умови упровадження медіаосвітніх технологій у процес онлайн-навчання: фейкова інформація як виклик сьогодення, Тимків Н. (2022)
Сергійчук О. - Підготовка майбутнього педагога до професійної діяльності в умовах інклюзивного освітнього середовища (2022)
Совва С. - Роль сім’ї в громадянському вихованні учнів старших класів загальноосвітніх навчальних закладів, Мірошніченко В. (2022)
Суятинова К. - Медіакультура як компонент медіапростору, Древняк Л. (2022)
Ткаченко О. - Етнопедагогічний аспект партнерської взаємодії вчителя-вихователя (2022)
Толочко С. - Реалізація компетентнісного потенціалу формування екологічної компетентності в освітньому процесі закладів загальної середньої освіти, Бордюг Н. (2022)
Фенко М. - Лігводидактична парадигма становлення і розвитку мовлення дітей раннього віку, Мацюк З. (2022)
Цихмейструк О. - Розвиток громадянської компетентності майбутніх вчителів початкової школи (2022)
Ілей Ч. - Підготовка вчителів музичного мистецтва в КНР та Україні у культурній перспективі (2022)
Човрій С. - Архівні джерела дослідження педагогічної освіти у Закарпатті (кінець ХVІІІ – 40-і роки ХХ століття) (2022)
Чорна А. - Комплекс тренінгових вправ для професійної підготовки вчителів інформатики, Крашеніннік І. (2022)
Шаповал Л. - Можливості шкільного курсу біології у формуванні екологічної компетентності учнів (2022)
Швидун Л. - Моніторинг як засіб оцінювання реформи початкової школи, Виноградова О. (2022)
Шевчук Г. - Освіта дорослих в Україні: основні засади та перспективи (2022)
Шиліна Н. - Розвиток творчого мислення магістрів засобами метафоричних карт (2022)
Роздольська І. - Радість як "point of view": рецензія на монографію Роксоляни Кохан "Як воно: "отримати в подарунок увесь світ?": поетологічне розгадування радісної головоломки" (2022)
Біда О. А. - Теоретичні основи професійної підготовки майбутніх фахівців лісового господарства: стратегічні цілі забезпечення екологічної стійкості, Кучай О. В., Гончарук В. В. (2022)
Іванова В. В. - Роль і значення педагогічної взаємодії у формуванні міжкультурної компетентності майбутнього педагога (2022)
Kempinska U. - The issue of free time in the era of covid-1 (2022)
Котелянець Ю. С. - Формування іншомовної компетентності молодших школярів засобами ТРВЗ-педагогіки, Нікітіна О. О. (2022)
Кучай Т. П. - Формування у фахівців лісового господарства ціннісного ставлення до праці та світосприйняття, Кучай О. В., Рокосовик Н. В. (2022)
Левченко І. М. - Порівняльна характеристика законодавчої бази України та країн Європи у сфері охорони праці (2022)
Окольнича Т. В. - Виховний ідеал української селянської сім'ї (XIX – перша чверть XX століття), Яковенко С. А. (2022)
Приймак С. Г. - Медико-біологічна складова підготовки учителя фізичної культури (2022)
Черкасов В. Ф. - Загальне музичне виховання дітей і молоді в Грецькій Республіці (2022)
Барило С. Б. - Шляхи формування медіакомпетентності майбутніх учителів початкової школи, Максименко Н. Б. (2022)
Благодир Л. А. - Попередження помилок учнів під час вивчення теми "Многочлени", Колмакова В. О. (2022)
Бойко Л. М. - Самостійна робота як засіб розвитку пізнавальної самостійності студентів, Семакова Т. О. (2022)
Бортнюк Т. Ю. - Методологічні підходи до формування підприємницької компетентності майбутнього вчителя початкової школи (2022)
Донченко С. В. - Шляхи підвищення якості надання освітніх послуг в період епідеміологічних заходів, Найдьонова Г. Г., Омельченко Г. В. (2022)
Запотічна Р. А. - Використання матеріалів відеолекцій TED talks для формування іншомовної компетентності майбутніх економістів, Романюк О. М. (2022)
Заришняк І. М. - Переваги та недоліки надзвичайного віддаленого навчання у закладах вищої освіти, Грабович М. В. (2022)
Кожевнікова Л. В. - Формування асоціативно-образного мислення майбутніх учителів у класі фортепіано (2022)
Козій О. Б. - Система вправ для роботи з художніми текстами в процесі вивчення іноземної мови (2022)
Кулікова С. В. - Формування техніки співу на опорі у майбутніх педагогів-музикантів, Шафарчук Т. Г., Десятникова Н. Л. (2022)
Lisovska R. K. - Theoretical grounds of implementing the competency approach in the future specialists’ training, Rychka T. I. (2022)
Лиманська О. В. - До визначення принципів та техніки танцю етноконтемпорарі в процесі оволодіння курсом "Хореологія", Барабаш О. В., Редько К. В. (2022)
Мороз О. Л. - Принципи формування змістового компоненту робочих програм з морської англійської мови (2022)
Мурована І. В. - Поєднання традиційних та інноваційних педагогічних методів в процесі вивчення хореографічної спадщини народно-сценічного танцю (2022)
Негребецька О. М. - Педагогічні технології у музичній культурі (2022)
Осередчук О. А. - Зовнішній та внутрішній моніторинг якості освіти (2022)
Ранюк О. П. - Способи підвищення мотивації під час вивчення польської мови студентами спеціальності "Готельно-ресторанна справа" (2022)
Руденко Ю. Ю. - Підготовка студентів – майбутніх соціальних працівників до роботи з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування (2022)
Сігетій І. П. - Аналіз зарубіжного досвіду післядипломної освіти педагогів у контексті перспектив їхнього професійного розвитку (2022)
Стрілець-Бабенко О. В. - Професійна адаптація майбутніх соціальних працівників (2022)
Токарєва Т. С. - Монологічне мовлення як засіб розвитку комунікативних навичок аудіювання та читання при вивченні німецької мови в закладах загальної середньої освіти (2022)
Уличний І. Л. - Розвиток готовності до професійного самовдосконалення у здобувачів вищої педагогічної освіти, Семез А. А. (2022)
Хрик В. М. - Психолого-педагогічні аспекти компетентнісної підготовки дослідництва у бакалаврів лісового господарства (2022)
Chabanovych N. B. - Basic approaches to continuing education of anesthesiologists-resuscitators in North America (2022)
Chernionkov Y. O. - Profile schools in the process of foreign language teacher’s professional training: practical aspect (2022)
Чурпій В. К. - Фактори ризику розвитку порушень маси тіла у студентів закладів вищої освіти (2022)
Шаманська О. І. - Особливості освіти дорослих у Великій Британії: історичний аспект (2022)
Юрійчук Н. Д. - Сучасні підходи до формування мовної особистості учнів ЗЗСО (2022)
Язловецька О. В. - Проблеми розвитку інклюзивної освіти у сфері фізичної культури в Україні (2022)
Аркушина Ю. В. - Педагогічні умови формування іншомовної комунікативної компетентності майбутніх фахівців права (2022)
Bulakh V. P. - American esol state licensure exams: reassurance for public, objectivity for teachers, impartiality for universities (2022)
Вiзавер В. А. - Проблема використання здоров’язбережувальних технологій в освітньому процесі вищої школи у психолого-педагогічних дослідженнях (2022)
Греба І. З. - Організація проєктного навчання учнів в інклюзивному освітньому середовищі, Вайнтраух Е. Й. (2022)
Лобода О. Є. - Спецкурс з розвитку інтелектуально-творчих здібностей майбутніх педагогів-музикантів (2022)
Nikolenko L. I. - Theoretical and methodological foundations of the formation of professional culture of the future teacher of musical art (2022)
Рахманіна А. С. - Особливості LEGO-технологій, як засобу розвитку учнів початкової школи (2022)
Ляшенко О. Д. - Формування творчої особистості майбутнього інструменталіста-виконавцяу вищій школі, Бутенко Т. М. (2022)
Анотації (2022)
Артимишин П. - Українські революції кінця ХХ – початку ХХІ ст.: причини та наслідки, Ільницький В. (2022)
Біліченко Л. - Історіографія дослідження системи каторжних тюрем України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2022)
Гетьманчук М. - Ставлення політичної еліти Російської Федерації до незалежності України на етапі становлення українсько-російських міждержавних відносин (1991 – 2000 рр.), Луцишин Г. (2022)
Іваньо С. - Пропольські наративи вивчення та популяризації історії Львова як ключовий аспект культурно- просвітницької діяльності товариства любителів історії Львова (1906 – 1939) (2022)
Красносілецький Д. - Період ув’язнення та заслання дружини отамана Якова Гольчевського Марії Шуматій (1922 – 1927) (2022)
Курдина Ю. - Українці в Бразилії: нариси життєпису інженера-випускника Львівської політехніки Павла Борушенка (2022)
Малець О. - Формування української ідентичності у закарпатських русинів-українців другої половини ХІХ – початку ХХ століття, Калій В., Малець Н. (2022)
Монсевич В. - Українська військова історія у батальному живописі Андрія Серебрякова (2022)
Приходько М. - Кристалізація народно-демократичного руху на польських землях наприкінці 19 ст. – першій чверті 20 ст. в призмі партійної преси (2022)
Ронай Л. - Забезпечення релігійної свободи та конфесійної рівноправності в Угорщині у міжвоєнний період (2022)
Філоретова Л. - Окремі аспекти будівництва ліній електричного трамваю у місті Єлисаветграді наприкінці ХІХ століття, Безшкуренко А. (2022)
Хан Є. - Рашизм як політична ідеологія та соціальна практика в сучасній Російській Федерації (2022)
Borangulova A. - On the issue of working on a musical work in the class of instrumental training (bayan / accordion), Dushniy А. (2022)
Буга О. - Костянтин Мясков. Принципи вільної обробки народних пісень (2022)
Ваврищук С. - Хорова театралізація творів інструментальної генези (на прикладі проєкту "Симфонічні танці Мирослава Скорика" камерного хору "Київ") (2022)
Дєточка О. - Особливості формотворення тонкокерамічних чайників Британії другої половини ХVIІ – першої половини ХІХ століть (2022)
Дробиш А. - "Сатири" Леоніда Лісовського: жанрово-стильовий аспект (2022)
Захарова О. - Атрибуція мистецьких творів радянського дипломатичного подарункового фонду (2022)
Іщенко О. - Виконавська особистість в українській вокально-естрадній творчості XXI ст. (2022)
Козій О. - Робота над художнім образом у вокальних творах, Тарасюк Л. (2022)
Кондратенко І. - Організація музичними факультетами освітнього процесу під час війни, Роговець Л., Борщ Р. (2022)
Король А. - Теоретичні основи зображення верхніх кінцівок людини та практична реалізація їх у студії "Вечірній малюнок" (2022)
Малежик Ю. - Тенденції дизайнерського еко-арту у сучасному українському мистецтві, Перетрухіна Т. (2022)
Нагорняк Х. - Маловідомі імена в мистецтвознавчих працях Володимира Луканя (2022)
Ніколаєва К. - Особливості індивідуального стилю та композиторської манери Володимира Івасюка на прикладі його вокальних творів (2022)
Панченко Ю. - Культура як двигун економічного зростання в Україні (2022)
Перцов М. - Специфіка опанування дисципліни "Читання хорових партитур" (2022)
Польська І. - Система фортепіанного виконавства: жанрова специфіка та типологія (2022)
Самборська О. - Художньо-образне обґрунтування вишитого рушника "дерево життя" за мотивами Самчиківського розпису (2022)
Семчук Л. - Домінуючі кольори у художній системі народного вбрання Гуцульщини другої половини ХІХ століття (2022)
Сидорченко В. - Трактовка інструментів мідної духової групи у першому оркестровому концерті "Музичний дарунок Києву" Івана Карабиця (2022)
Сташевська І. - Основні детермінанти й тенденції розвитку жанру дитячої пісні в німецькій культурі кінця ХVI – ХVIІІ століття (2022)
Шемет Л. - Соціокультурний контекст еволюції акордеонного мистецтва у США (2022)
Штикало Т. - Образ героя в скульптурному мистецтві, Величко Д. (2022)
Гавриленко В. - Особливості перекладознавчого аспекту явища кліше у документах підмови юриспруденції, Коломієць В. (2022)
Гнатюк О. - Творчість Василя Стефаника в дискурсі світового літературного процесу кінця ХІХ – початку ХХ століть (2022)
Гойда О. - Використання англіцизмів у сучасній німецькій мові (2022)
Голубенко Н. - Когнітивно-дискурсивні особливості функціонування лексичних засобів вираження модальності в інтерсеміотичному перекладі (2022)
Гончаренко А. - Теонімна лексика у Києво-Печерському патерику (2022)
Грищук Ю. - Адаптація комп’ютерно-інформаційного сервісу "STIMULUS" до процедури опрацювання результатів психолінгвістичного експерименту (2022)
Гурдуз А. - Концептуалізм роману Стивена Шеррила "Мінотавр вийшов покурити" (2022)
Дергачова О. - Очі як виразник психосвіту героя (на матеріалі творчого доробку Олександра Жовни) (2022)
Dyndarenko O. - Auldous Huxely as a literary prophet: from Utopia to Anti-Utopia (Dystopia) (2022)
Добровольська О. - Функційна асиміляція нормандських запозичень в середньоанглійській мові: хронологічний аспект (2022)
Долгушева О. - Медіативна компетентність у професійно-орієнтованому мовленні студентів, які вивчають англійську мову як фах, Кібальнікова Т. (2022)
Yehorova O. - The semantics of terrorism: notional profile of language expression, Zinchenko A., Turysheva O. (2022)
Lytvynenko O. - Ways of mastering scientific terminology in the process of studying English as a foreign language by students of non-philological specialties, Ryzhchenko O. (2022)
Liulka V. - Communicative strategies of English within the framework of the learning discourse, Dedukhno A. (2022)
Малишівська І. - "Амстердам" Ієна Мак’юена в контексті екфрастичного дискурсу, Білик О., Пилячик Н. (2022)
Михайленко В. - Микола Чирський – самобутній митець української діаспори (2022)
Мірошніченко Л. - Своєрідність жіночих образів у збірці "Руки і душа" Мирослава Дочинця (2022)
Nikiforova Ye. - Semantic space of the perfume and cosmetic names, Popivniak O., Galitska E. (2022)
Павлик Н. - Образ Тараса Шевченка в проєкціях негативу (2022)
Сотникова В. - Авторська концепція митця і мистецтва за Володимиром Базилевським (2022)
Fedorenko S. - Radicalization of Russian political discourse, Beskletna O. (2022)
Федько О. - Формування комунікативної компетенції студентів-іноземців у процесі вивчення української мови (2022)
Фецко І. - Лінгвістичні аспекти аналізу терміносистеми природничомузейної справи (2022)
Школяр Л. - Підручник французької мови. Концепція та структура (на матеріалі підручника В. В. Хмеля "Communication dans le domaine des relations économiques internationales"), Дегтярьова Є., Хмель В. (2022)
Ярова Л. - Мовні особливості заголовкого комплексу мережевого новинного тексту, Поліщук Г. (2022)
Ярцева О. - Лінгвальні принципи профілювання віртуальної особистості (2022)
Алтынай А. Э. - Использование активных и интерактивных методов обучения в подготовке педагогических кадров (2022)
Апрєлєва І. - Характеристика особистості педагога у контексті реалізації принципів та ідей педагогіки партнерства, Колосова С. (2022)
Барбінова А. - Розвиток інформаційно-цифрової компетентності майбутніх менеджерів освіти в умовах інноваційної освітньої діяльності (2022)
Белінська Т. - Використання інтерактивних методів на уроках музичного мистецтва як засобу формування soft skills в учнів початкової школи, Василевська-Скупа Л., Костюк Л. (2022)
Бєлова О. - Діагностика мотиваційної спрямованості дітей старшого дошкільного віку з логопатологією (2022)
Білоус Л. - Гуманітаризація вищої технічної освіти України: дослідження у вітчизняній науковій періодиці (2022)
Гапон Л. - Формувальне оцінювання на уроках української мови й літератури в контексті впровадження Нової української школи, Петришина О. (2022)
Гарцунова Л. - Використання ІКТ у професійній підготовці перекладачів: створення сайта-портфоліо, Андрейко Л. (2022)
Гнидюк О. - Проблеми організації фізичної підготовки країн-вихідців Радянського Союзу, Штикун О., Порядко А. (2022)
Го С. - Поліфункціональний підхід як засада забезпечення вокально-фахової і диригенсько-хорової підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва, Осадча Т. (2022)
Гончар Л. - Теоретична інтерпретація сімейно-спрямованих очікувань сучасної учнівської молоді (2022)
Гордієнко О. - Проблема вивчення українського мистецтва слова у взаємозв’язках із зарубіжною літературою в історичному аспекті (2022)
Гринько В. - Формування національної та громадянської свідомості здобувачів початкової освіти засобами педагогічного краєзнавства, Матіяш В., Ваколя З. (2022)
Джаббарова Т. Б. - Критерии формирования нового педагогического мышления (2022)
Долгіх Я. - Музична практика фахівців музичного мистецтва крізь призму теорії соціокультурної діяльності (2022)
Дольнікова Л. - Чинники формування і розвитку творчості на основі технічної грамотності, Гудзь І. (2022)
Залуцька Г. - Історія викладання іноземних мов у національному університеті "Львівська політехніка" у 1816 – 1939 рр. (2022)
Искендерова К. Я. - Особенности экспериментального обучения при изучении временных форм английского языка (2022)
Katis Ch. - The professional development of teachers in Greece: a critical overview of the concept (2022)
Kindzhybala O. - The content of Korean-speaking linguistic and socio-cultural competence in the speech of future philologist (2022)
Книш Т. - Психолого-педагогічні особливості адаптації освітнього процесу в закладах вищої освіти в умовах воєнного стану, Козак А., Іванашко О. (2022)
Коваленко А. - Інтеграція видів мовленнєвої діяльності в контексті комунікативного методу навчання іноземної мови у базовій середній школі, Глушок Л. (2022)
Ковтун А. - Організаційно-педагогічні умови підготовки майбутніх вихователів до застосування музики в художньо-естетичному вихованні дітей старшого дошкільного віку, Кордубан М. (2022)
Кондрашова А. - Роль інтерактивних платформ у вивченні іноземних мов студентами технічних ЗВО, Назаренко І., Дем’янюк Н. (2022)
Костенко Л. - Естетичне виховання учнів закладів середньої освіти в позанавчальній діяльності в Херсонській губернії (друга половина ХІХ – початок ХХ століття), Окольнича Т. (2022)
Лазаренко С. - Ігрові методи та технології у процесі викладання української мови як іноземної (2022)
Лимар Л. - Методичні особливості формування англомовної комунікативної академічної компетентності у майбутніх докторів філософії медиків дистанційно (2022)
Литвиненко А. - Інформаційні технології у професійній діяльності культуролога (2022)
Лук’янчук С. - Формування іншомовної комунікативної компетентності в здобувачів освіти педагогічних ЗВО: практичний досвід, Комогорова М. (2022)
Мазін Д. - Способи налагодження психологічного контакту у ході викладання професійно-орієнтованої іноземної мови (на прикладі англійської мови), Нестеренко Л. (2022)
Малишевський О. - Дослідження окремих аспектів генезису поняття "професійна культура", Гвоздецька Ю. (2022)
Марків О. - Коментар як інструмент маніпулювання суспільною свідомістю в умовах війни (до питання інформаційно-психологічних операцій), Зарівна О., Марків І. (2022)
Моренцова А. - Саморегульоване навчання у закладах вищої освіти (2022)
Мустафаева Ф. Ф. к. - Роль моделирования в обучении математике в начальной школе (2022)
Новаківська Л. - Практичне застосування письмових вправ як передумова творчої діяльності учнів у педагогічній спадщині І. Гаврилова (2022)
Носаченко Т. - Формування візуальної культури майбутніх учителів образотворчого мистецтва засобами флористичного дизайну, Шпитальова О. (2022)
Озьмінська І. - Вплив інноваційних технологій на мотивацію та результативність вивчення іноземної мови (2022)
Опачко М. - Сучасні тенденції підготовки педагогічних кадрів у полікультурному просторі США, Марусинець М. (2022)
Павлюк А. - Мовна картина світу в сучасних підручниках з німецької мови для середніх шкіл (2022)
Пак А. - Формування соціокультурної компетенції у процесі вивчення корейської мови у ВНЗ (2022)
Пасько О. - Здійснення міждисциплінарного зв’язку композиції та кольорознавства в процесі підготовки майбутніх дизайнерів, Донченко С. (2022)
Pylaieva T. - Use of video materials in foreign language classes as a means of forming communicative competence, Leshchinska A. (2022)
Риженко М. - Використання подкастів для розвитку навичок говоріння та аудіювання при вивченні іноземних мов, Анісенко О., Гнатишева О. (2022)
Салі О. - Дистанційне навчання як одна з форм формування іншомовної соціокультурної компетентності майбутніх філологів (2022)
Сидорович М. - Упровадження STEM-освіти як міждисциплінарного підходу засобами науково-дослідницької діяльності здобувачів у підготовку майбутніх вчителів біології (2022)
Симоненко Н. - Особливості застосування технології "перевернутого класу" у вищій медичній освіті США (2022)
Турчин Т. - Формування професійної компетентності майбутнього педагогічного працівника в умовах дуальної освіти, Форостюк Т., Форостюк В. (2022)
Уліщенко А. - Особливості застосування імерсійних технологій навчання у вищий освіті, Уліщенко В. (2022)
Цигура Г. - Специфіка організаційно-педагогічних умов підготовки майбутніх фахівців фізичної культури і спорту до освітньої діяльності для сталого розвитку (2022)
Чернишова Н. - Впровадження елементів CLIL під час викладання англійської мови студентам немовних спеціальностей (2022)
Черновол О. - Міжнародний та національний досвід підготовки іноземних студентів медичних спеціальностей до професійного спілкування за дистанційною формою навчання (2022)
Chekhratova O. - Developing future foreign language teachers professional competence by creating a favorable educational environment, Pohorielova T. (2022)
Швець Т. - Методика формування лінгвокраїнознавчої компетенції майбутніх учителів іноземних мов закладів загальної середньої освіти (лінгвістичний аспект), Швець Н., Швець О. (2022)
Шевчук Г. - Українська освіта в умовах викликів воєнного часу (2022)
Зимомря І. - Моделі людиноцентричної педагогіки в польсько-українському науковому діалозі, Якубовська М., Зимомря М. (2022)
Тельвак В. - Нова праця про інтелектуальну культуру української еміграції: академічна традиція українського зарубіжжя: історія і сучасність (2022)
Contents (2022)
Bovsunivska N. M. - Pedagogical and artistic ideas of Modest Levytskyi (2022)
Stynska V. V. - The activities of charitable funds of the city of Ivano-Frankivsk: history and modernity, Zavulichna I. I. (2022)
Sokoliuk L. Yo. - Рre-professional training of pupils in the educational environment of the lyceum, Romaniuk R. K., Shevchuk S. Yu. (2022)
Vapnichnyi S. D. - Features of the four-level approach to training for student olympiads in computer science (2022)
Bielikov І. О. - State of formation of organizational competence in future specialists in physical education and sport of the Armed Forces of Ukraine (2022)
Hordiichuk S. V. - Structure and content of the educational and professional program of training specialists in physical therapy and occupational therapy (on the example of Zhytomyr medical institute), Makhnovska I. R., Krukovska І. М., Kovalenko V. O. (2022)
Dubasenyuk О. A. - The research into acme-features of productive scientific and pedagogical activity of higher education institutions teachers, Voznyuk О. V. (2022)
Kalinina L. V. - Future philologists' language competence formation on the basis of aspect integration, Grygorieva T. Yu., Chumak L. M. (2022)
Kosenchuk O. H. - Topical problems of preparation of future teachers for the implementation of the follow-up between preschool and primary levels of education (2022)
Vitvytska S. S. - The pedagogical conditions of effective learning activity of the applicants for the second (master's) level of higher education (2022)
Poplavska S. D. - Formation of health-preserving competence of higher education seekers during ukrainian language classes in the conditions of distance learning in institutions of higher medical education, Hordiichuk S. V., Antonov O. V., Kiriachok M. V., Horai O. V. (2022)
Pavlyk N. P. - Methods of applying the concept of visible thinking in the educational component "Selfmanagement of leadership qualities and social leadership", Seiko N. A., Sytniakivska S. M. (2022)
Savelchuk I. B. - Internet educational resources aimed at expansion of innovative opportunities for future social workers, Andriichuk N. M., Bybyk D. D. (2022)
Kosovska A. O. - Professional activity of a correctional teacher at the institutions for children with special educational needs (2022)
Borysova N. V. - The use of distance learning technologies by foreign language teachers, Shemuda M. H. (2022)
Kryvonos О. М. - The use of visual electronic circuits modelling and designing software Fritzing in the educational process, Strutynska O. V., Kryvonos М. Р. (2022)
Lazarenko І. S. - Development of media literacy of applicants for agronomic specialities by the means of journalistic webquests, Rybak T. M., Konovalova V. A., Moroz M. V. (2022)
Semchuk B. I. - Preparation of future educators of preschool education institutions for the use of media technologies in psychological and pedagogical research (2022)
Serdiuk N. Yu. - The use of Google Earth platform by the english language teacher during teaching grammar (2022)
Voznyuk О. V. - The application of the theory of fractals for studying the regularities of forming the infosphere of training applicants for nursing specialities, Malinovsky E. F., Svyrydiuk V. V. (2022)
Yahupov V. V. - The use of SMART-complexes in training of future tourist industry specialists, Maslich S. V., Shchypska T. P. (2022)
Авраменко О. - Наступність у роботі закладу дошкільної освіти та сучасної школи, Рябошапка О., Журавко Т. (2021)
Ємчик О. - Особливості організації освітньої діяльності з дітьми в умовах різновікової групи закладу дошкільної освіти (2021)
Казачінер О. - Ляльки – "моральні путівники" як засіб формування життєвої компетентності дітей дошкільного віку, Бойчук Ю. (2021)
Незамай М. - Формування готовності майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти до педагогічної взаємодії із сім’ями дітей внутрішньо переміщених осіб (2021)
Табака О. - Зарубіжна педагогіка про розвиток мовлення дошкільників (2021)
Томашевська І. - Самоефективність як акмеологічний інваріант професіоналізму фахівців дошкільної освіти (2021)
Валуєва І. - Лінгводидактичні засади використання знань з української мови на уроках англійської мови в початковій школі, Сугейко Л. (2021)
Вітюк В. - Правописне портфоліо як індикатор індивідуальної траєкторії формування та вдосконалення правописної компетентності майбутніх учителів Нової української школи (2021)
Звєкова В. - Розвиток інтелектуальної культури молодших школярів (2021)
Ільїна О. - Використання технології проєктного навчання в Новій українській школі (2021)
Іовхімчук Н. - Формування культури мовлення учнів початкових класів (2021)
Крамаренко А. - Застосування технології критичного мислення в процесі вивчення здобувачами початкової освіти курсу "Я досліджую світ" (2021)
Красовська О. - Діагностика ціннісно-естетичного компонента професійної готовності майбутніх учителів початкової школи до навчання інтегрованих курсів "Я досліджую світ" і "Мистецтво" в умовах Нової української школи, Хом’як О., Веремчук А. (2021)
Ладиняк Н. - Застосування інформаційних і цифрових технологій на заняттях із мовознавчих дисциплін, Сукаленко Т. (2021)
Ольхова Н. - Організація фахової підготовки майбутнього вчителя засобами сучасних інформаційно-комунікаційних технологій (2021)
Остапйовська І. - Роль медіаосвіти у формуванні культури інформаційної діяльності майбутніх учителів початкової школи (2021)
Остапйовський І. - Батьківська школа як важливий чинник забезпечення партнерської взаємодії закладу освіти й сім’ї в спадщині В.О. Сухомлинського, Остапйовська Т. (2021)
Полякова І. - Soft skills: універсальні навички на уроках української мови й читання в початковій школі, Корсікова К. (2021)
Проц М. - Розвиток педагогічних технологій: структурно-змістовний аналіз (2021)
Раєвська І. - Розвиток дослідницьких умінь майбутніх учителів початкових класів в умовах дистанційного освітнього процесу, Бальоха А. (2021)
Русин Г. - Етнопедагогічна складова частина змісту і форм діяльності громадських об’єднань та рухів у Західній Україні наприкінці XVIII – на початку XX століття (2021)
Рославець Р. - Предметна природнича компетентність – одна з головних рис професійності вчителя, Орлова С. (2021)
Філатова Л. - Використання мультимедійних технологій у підготовці майбутніх учителів початкових класів, Дробіна А. (2021)
Чупрун О. - Підготовка майбутнього вчителя початкової школи до організації культурно-дозвіллєвої діяльності у сучасних дослідженнях (2021)
Яструб О. - Шкільна адаптація першокласників (2021)
Абільтарова Е. - Культура безпеки професійної діяльності майбутніх інженерів з охорони праці: аналіз дефініції (2021)
Антіпова Ж. - Нові підходи у застосуванні оздоровчої гімнастики на заняттях з фізичного виховання зі здобувачами віщої освіти, Шурхал Л. (2021)
Бодарєва М. - Проблеми і перспективи клінічної логопедії в дзеркалі профільної освіти (2021)
Боряк О. - Дослідження сформованості показників психічного здоров’я дошкільників з інтелектуальними порушеннями, Чобанян А. (2021)
Брушневська І. - Організація комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини з особливими освітніми потребами (2021)
Вошколуп Г. - Чинники формування професійного іміджу сучасного психолога (2021)
Єсікова І. - Тенденції розвитку інклюзивної освіти під час вивчення хімії в умовах дистанційного навчання в закладах загальної середньої освіти (2021)
Остапович Н. - Використання відео для навчання майбутніх лікарів медичної та біологічної фізики – потреба сьогодення (2021)
Петрикіна А. - Порівняльний аналіз особливостей сформованості синергетичного компонента творчої активності підлітків із порушеннями зору й із нормальним зором, Омельченко І., Кобильченко В. (2021)
Рогожина О. - Сексуальна освіта школярів як наукова проблема (2021)
Трофаїла Н. - Психолого-педагогічні особливості та організація адаптивного фізичного виховання у дітей з патологією слуху (2021)
Червінська І. - Психолого-педагогічні механізми розвитку обдарованості учнів на уроках географії в умовах гірського середовища, Атаманюк Я., Червінський А. (2021)
Алєко О. - Аналіз сучасних підходів до формування математичної компетентності дітей дошкільного віку, Авдєєва А. (2021)
Єнгаличева І. - Можливості використання ігрової діяльності під час ознайомлення дітей дошкільного віку з літературними творами (2021)
Смолянко Ю. - Розвиток Soft skills у дітей старшого дошкільного віку, Ігнатенко О. (2021)
Смолянко Ю. Я. - Педагогічні умови формування комунікативної культури дітей старшого дошкільного вік, Рой А. (2021)
Богданова О. - Виявлення педагогічних умов формування компетентності спілкування іноземною мовою у здобувачів вищої освіти (2021)
Бортнюк Т. - Підприємницька компетентність майбутнього вчителя початкової школи: компонентна структура (2021)
Захарова Г. - Важливість засобів масової комунікації у відображенні педагогічного досвіду (друга половина ХХ століття), Лютвієва Я. (2021)
Кінах Н. - Критерії та показники сформованості професійно-педагогічного підприємництва вчителя початкової школи (2021)
Левицький О. - Варіативне управління процесом формування здорового способу життя студентів, Трач О. (2021)
Макарук О. - Психологічні засади формування мовно-мовленнєвої компетентності у здобувачів початкової освіти нової української школи (2021)
Плугіна А. - Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх учителів початкових класів до формування медіаграмотності в учнів (2021)
Потапчук Т. - Аналіз сучасного досвіду застосування нетрадиційних підходів до процесу співацького розвитку молодших школярів, Біда О., Гундер Л. (2021)
Прокопів Л. - Особливості формування професійної компетентності майбутніх учителів НУШ у процесі педагогічної практики (2021)
Титаренко Л. - Шляхи формування проєктивно-моделювального складника методичної компетентності майбутніх учителів початкової школи, Масюк О., Сінопальнікова Н. (2021)
Фесенко О. - Тенденції реформування нової української школи в контексті запровадження сучасних методів та підходів в освіті, Якимчикас Є. (2021)
Хромова В. - Обґрунтування ролі освітніх інформаційно-комунікаційних технологій для закладів початкової загальної освіти в умовах пандемії коронавірусної інфекції, Бойченко Є. (2021)
Цуранова О. - Методичні рекомендації щодо впровадження технології коучингу в освіті, Татаринцева Ю., Бившева Т., Погода О. (2021)
Чепурна С. - Компаративний аналіз практико-орієнтованої підготовки майбутнього вчителя початкової школи в європейських країнах (2021)
Черненко Г. - Формування професійних компетентностей у майбутніх учителів закладів початкової освіти під час вивчення дисципліни "Методика навчання інтегрованого курсу "Я досліджую світ" (2021)
Візірякіна О. - Войта-терапія – новітній об’єкт у підготовці фізичних терапевтів (2021)
Гусєва Т. - Працетерапія осіб з інвалідністю в умовах реабілітаційної установи, Бондаренко Ю. (2021)
Добровольська Л. - Інтегративний підхід до навчання англійської мови для спеціальних цілей у полікультурних групах університету, Ануфрієва Н., Добровольська Д. (2021)
Заярна І. - До питання визначення критеріїв оцінки якості підручника з юридичної англійської мови (2021)
Матвіїв-Лозинська Ю. - Особливості викладання іноземних мов для осіб з особливими освітніми потребами (2021)
Осередчук О. - Методи та інструменти збору інформації про якість освіти (2021)
Сільвейстр А. - Реалізація міждисциплінарних зв’язків під час вивчення фізики у системі підготовки студентів хімічних і біологічних спеціальностей педагогічних університетів, Моклюк М. (2021)
Сур’як М. - Трагедія Кассандри в рецепції Есхіла та Лесі Українки (2021)
Тушко К. - Дидактичні особливості застосування тьюторської технології в сучасній військовій освітній системі України, Ковальська І., Мацьків І. (2021)
Хрик В. - Система професійної мотивації та ціннісних орієнтацій майбутніх фахівців лісового господарства (2021)
Хромова В. - Технологія особливостей використання нетрадиційних методів навчання англійської мови у старших класах, Ізмайлова А. (2021)
Izmailova A. - Модуси поетичного мовчання в "Лісовій пісні" Лесі Українки, Яручик В., Сур’як М. (2021)
Aghayeva S. Сh. - The impact of occult hepatitis b infection on the course of chronic hepatitis c treatment with direct-acting antivirals, Hidayatov A. A. (2022)
Березняков В. І. - Кислотно-основний стан крові та змішаної слини порожнини рота у хворих на негоспітальну пневмонію та його значення в діагностиці та прогнозуванні захворювання (2022)
Ваценко А. І. - Вікові особливості перебігу коронавірусної хвороби covid-19 у госпіталізованих пацієнтів у Полтавській області, Марченко О. Г. (2022)
Волошин О. М. - Еритроцитарні та тромбоцитарні показники у дітей дошкільного віку з рекурентними респіраторними інфекціями, Марушко Ю. В., Савченко І. І., Кондратов С. О. (2022)
Hasanzade L. Yu. - Evaluation of stereovision findings using the titmus test in children and adolescents with refractive errors (2022)
Дун Фан Хуі - Визначення безпечної тривалості використання комп’ютерних пристроїв без впливу на слізну плівку, Безкоровайна І. М. (2022)
Ждан В. М. - Оцінка гепатотоксичного ефекту тривалого прийому статинів за результатами зсувнохвильової еластометрії, Лебідь В. Г., Іваницький І. В., Іщейкіна Ю. В., Боряк Х. Р. (2022)
Кононенко С. В. - Роль передопераційного планування в покращенні ефективності лікування переломів діафізу плечової кістки (2022)
Моісєєва Н. В. - Нейрометаболічна стратегія фармакотерапії пацієнтів з серонегативними артритами, Вахненко А. В., Капустянська А. А., Островська Г. Ю., Рум’янцева М. О. (2022)
Муковоз О. Е. - Порівняння різних схем передопераційного опромінення при лікуванні пацієнтів з аденокарциномою прямої кишки в умовах пандемії COVID-19 (2022)
Фесенко М. Є. - Оцінка мікробіоцинотичних порушень у дітей раннього віку з різними клінічними формами бронхітів, Козакевич В. К., Калюжка О. О., Фастовец М. М., Жук Л. А. (2022)
Шлемкевич А. М. - Особливості перебігу вагітності та пологів у жінок з безпліддям в анамнезі, Шаргородська Є. Б., Школьник О. С., Гнатейко О. З. (2022)
Бамбуляк А. В. - Результати променевих методів дослідження у пацієнтів після відновлення кісткових дефектів остеопластичними матеріалами із застосуванням клітинних технологій, Кузняк Н. Б., Лопушняк Л. Я. (2022)
Глущенко Т. А. - Клінічна оцінка ефективності комплексного лікування генералізованого пародонтиту у хворих із метаболічним синдромом (2022)
Голубченко О. Ю. - Пошук фізіологічного співвідношення щелеп та міжальвеолярної висоти у пацієнтів з оклюзійними порушеннями сполученими з первинно глибоким прикусом, що виникли після проведення некоректних стоматологічних втручань (2022)
Kerzyk O. P. - Status of oral mucosa microbiotope in patients with gastroesophageal reflux disease, Rozhko M. M. (2022)
Мельник С. В. - Клініко-гігієнічні особливості впливу шкідливих факторів у роботі лікаря за спеціальністю "Стоматологія", Горзов Л. Ф., Мельник В. С. (2022)
Ганчо О. В. - Антибіотикорезистентність збудників хірургічних інфекцій, Лобань Г. А., Федорченко В. І., Чапала А. М., Сивовол В. М. (2022)
Кока В. М. - Структурні особливості малих слинних залоз язика за умов комбінованого впливу харчових добавок в експерименті, Старченко І. І., Ройко Н. В., Филенко Б. М., Мустафіна Г. М. (2022)
Максименко О. С. - Загальний план будови та принципи морфометричного аналізу великого чепця білих щурів, Гринь В. Г., Костиленко Ю. П. (2022)
Петров І. В. - Антагоністична активність іммобілізованих пробіотиків після зберігання за низьких температур, Висеканцев І. П., Черкашина Я. О., Нардід Е. О. (2022)
Соловйов В. В. - Моделювання антиоксидантної активності мелатоніну в аспекті його клінічного застосування при COVID-19, Кузнецова Т. Ю., Ілляш О. Е., Соловйова Н. В., Іванченко А. В., Ярмола Т. І. (2022)
Таран О. В. - Вплив модуляторів транскрипційних чинників на вуглеводний і ліпідний обмін у щурів після лапаратомії за умов ліпополісахарид-індукованої системної запальної відповіді, Костенко В. О. (2022)
Френкель Ю. Д. - Індукція транскрипційного фактора nrf2 пригнічує продукцію активних форм кисню і азоту в печінці щурів при моделюванні метаболічного синдрому за умов цілодобового освітлення, Черно В. С., Костенко В. О. (2022)
Чумак Ю. В. - Вивчення чутливості типових штамів та клінічних ізолятів staphylococcusspp. до декасану, хлоргексидину і йодоформу диско-дифузійним методом EUCAST, Лобань Г. А., Ананьєва М. М., Фаустова М. О., Гаврильєв В. М. (2022)
Акімов О. Є. - Доцільність включення елективного курсу з молекулярної патології до освітньої програми здобувачів освіти на іі (магістерському) рівні вищої освіти (2022)
Акімов О. Є. - Методичний підхід до викладання патофізіології гіпоксичних станів для студентів медичного факультету, Соловйова Н. В., Заколодна О. Е., Міщенко А. В., Костенко В. О. (2022)
Атаманчук О. В. - Особливості викладання вибіркових дисциплін кафедрою гістології, цитології та ембріології ІФНМУ (2022)
Бублій Т. Д. - Традиції компетентнісного навчання на кафедрі терапевтичної стоматології ПДМУ, Петрушанко Т. О., Костиренко О. П., Дубовая Л. І. (2022)
Дерев’янко Т. В. - Формування професійної компетентності майбутніх медичних сестер при викладанні освітньої компоненти "Мікробіологія", Звягольська І. М., Полянська В. П. (2022)
Єрошенко Г. А. - Проблеми та перспективи освітнього процесу у здобувачів стоматологічного факультету з нормативним терміном навчання, Лисаченко О. Д., Пелипенко Л. Б., Шевченко К. В., Волошина О. В. (2022)
Остафійчук М. О. - Застосування педагогічних технологій при підготовці майбутніх стоматологів, Батіг В. М., Бамбуляк А. В., Лопушняк Л. Я. (2022)
Ананьєва М. М. - Сучасні підходи комітету EUCAST до визначення чутливості збудників одонтогенних інфекцій до антибіотиків, Фаустова М. О., Лобань Г. А., Чумак Ю. В. (2022)
Дельва І. І. - Хронічне захворювання нирок та цереброваскулярна патологія (2022)
Zamanova U. N. - The interleukin-17 family in pneumonia (2022)
Нємченко І. І. - Сучасні принципи місцевого лікування гнійних ран, Ляховський В. І., Лисенко Р. Б., Люлька О. М., Краснов О. Г., Рябушко Р. М., Кизименко О. О., Городова – Андрєєва Т. В., Сидоренко А. В. (2022)
Овчаренко Л. К. - Хронічна серцева недостатність: причина чи наслідок, Циганенко І. В., Заяць Ю. Б. (2022)
Мінцер О. П. - Неінфекційні захворювання: концепція загального континууму розвитку патології (перше повідомлення), Потяженко М. М., Невойт Г. В. (2022)
Городова-Андрєєва Т. В. - Застосування розчину донатору оксиду азоту при проведенні вакуум-терапії у лікуванні гнійних ран м’яких тканин, Ляховський В. І., Сидоренко А. В. (2022)
Цікало Є. - Теоретико-концептуальні основи реалізації інтеграційного базису системи управління суб’єкта господарювання (2022)
Jianfu Y. - The practice of Amoeba post-practice sustainable business model in real estate – taking zhongliang as example, Yawen L., Zvarych I. (2022)
Шведюк Ю. - Концептуальні засади менеджменту природно-заповідних територій (2022)
Кифяк О. - Маркетинг в організації розвитку екологічного туризму Карпатського регіону (2022)
Пархоменко Н. - Маркетингові стратегії бізнес-систем у глобальному середовищі (2022)
Задорожний З.-М. - Облік пасажирських перевезень в умовах автоматизованого управління пасажиропотоками, Корнят І. (2022)
Шерстюк О. - Перевірка тверджень управлінського персоналу в аудиті надзвичайних подій, Жук Н., Волошина О. (2022)
Костишин Н. - Обліково-податкова система в умовах воєнного стану: як діяти та, які наслідки, Яковець Т. (2022)
Мельник А. - Трансформаційна модель ринку охорони здоров’я в Україні в умовах сучасних викликів (2022)
Muravskyi V. - Accounting and audit of electronic transactions in metaverses, Denchuk P., Reveha O. (2022)
Зварич Р. - Соціальна відповідальність бізнесу як інструмент міжнародного корпоративного менеджменту в умовах кризи, Гомотюк В., Рівіліс І., Дейнека Ю. (2022)
Пімоненко Т. - Ринок енергоінновацій: аналіз тенденцій та проблеми функціонування, Люльов О., Зябіна Є., Василина Т. (2022)
Люба О. - Митна вартість товару: проблемні аспекти та шляхи їх вирішення (2022)
Гаращук О. - Траєкторія розвитку освітнього простору (стратегічний аспект), Куценко В. (2022)
Шкільняк М. - Управління життєдіяльністю територіальних гром ад в умовах воєнного стану: виклики й механізми реагування, Мельник А., Монастирський Г., Васіна А., Іванова О., Дудкіна О. (2022)
Вихідні відомості (2022)
Смирнов І. - Відкладений попит на туристичні послуги як чинник розвитку туризму в постпандемічний час у світі та в Україні, Любіцева О. (2022)
Козловський Є. - Проблеми та перспективи розвитку міжнародного туризму в період пандемії COVID-19, Яцюк І., Столож К. (2022)
Устименко Л. - Вплив лідерів думок на просування туристичного продукту, Булгакова Н., Виставна А. (2022)
Самілик М. - Вплив локаворства на розвиток гастрономічного туризму Сумщини (2022)
Доценко А. - Пам’ятки українського козацтва як туристичний ресурс, Басюк Т. (2022)
Антоненко В. - Вплив російської військової агресії на природні туристичні ресурси України, Хуткий В. (2022)
Саліхова О. Б. - Фармацевтика України: від залежності до ендогенного розвитку, Гончаренко Д. О. (2020)
Юрик Я. І. - Неформальна зайнятість в Україні та формування інституційних умов її мінімізації (2020)
Трипольська Г. С. - Оцінка витрат на заходи з адаптації до зміни клімату в Україні (2020)
Федяй Н. О. - Середньострокові перспективи функціонування морських портів України (2020)
Бородіна О. М. - Землекористування та просторова справедливість у країнах Латинської Америки: уроки для України, Михайленко О. В., Фраєр О. В. (2020)
Шаповал Ю. І. - Цифрові валюти центральних банків: досвід пілотних проєктів та висновки для НБУ (2020)
Намазов В. Ф. - Торгівля структурованими фінансовими продуктами та перспективи її впровадження в нових економіках (2020)
Мухсімова Д. Х. - Вплив розвитку переробної промисловості на економічне зростання: досвід Узбекистану (2020)
Новаковський Л. Я. - Управління землекористуванням: проблеми охорони основного національного багатства, Євсюков Т. О., Новаковська І. О. (2022)
Дорош О. С. - Роль управлінських процесів, що грунтуються на інституціональному підході у формуванні екологобезпечного та високоефективного сільськогосподарського землекористування, Дорош Й. М., Застулка І. О. (2022)
Новаковська І. О. - Інвентаризація земель історико-культурного призначення, Скрипник Л. Р., Новаковский Д. Л. (2022)
Малашевський М. А. - Консолідація сільськогосподарських земель, які зазнали заліснення, Малашевська О. А. (2022)
Дорош Й. М. - Концептуальні засади формування системи раціонального сільськогосподарського землекористування, Барвінський А. В., Дорош А. Й. (2022)
Третяк А. М. - Стан та проблеми розроблення комплексних планів просторового розвитку землекористування території територіальних громад, Третяк В. М., Прядка Т. М., Третяк Р. А., Комарова Н. В. (2022)
Сакаль О. В. - Інституційне середовище сучасних земельних відносин, Колісник Г. М., Харитоненко Р. А. (2022)
Третяк А. М. - Економічна оцінка земель: наукові та законодавчо-нормативні проблеми розвитку, Третяк В. М., Ковалишин О. Ф. (2022)
Kupriianchyk І. - Methodical approach to assessing the level of environmental safety of agricultural land use (2022)
Бутенко Є. В. - Цифровізація інформації про земельні ділянки: проблеми і перспективи для територіальних громад, Немченко І. М. (2022)
Янчук Р. М. - Ідентифікація та моніторинг стану земель нелегального видобутку бурштину, Дмитрів О. П., Остапчук С. М., Прокопчук А. В., Трохимець С. М., Янчук О. Є. (2022)
Мартин А. Г. - Методика геоінформаційного моделювання ділянок, порушених внаслідок видобування бурштину, Качановський О. І., Булакевич С. В. (2022)
Пустовойт О. В. - Цінова та ціннісна конкурентоспроможність товарного експорту України (2021)
Соколовська А. М. - Методологічні підходи до оцінювання використання податкових пільг (2021)
Яценко Г. Ю. - Чинники постковідного відновлення зростання економіки України у 2021–2022 роках (2021)
Зимовець В. В. - Короткострокова заборгованість корпоративного сектора та її вплив на стабільність фінансової системи України, Єршова Г. В. (2021)
Дробязко А. О. - Ринкові трансформації у банківському секторі України: погляд крізь призму "неекономічної" політики (2021)
Глущенко С. В. - Банківське кредитування в Україні та його моделювання методами системної динаміки, Івахненков С. В., Демків С. А. (2021)
Трипольська Г. С. - Перспективи державної підтримки розвитку галузі біометану в Україні до 2040 року (2021)
Бережницька У. Б. - Засади функціонування інституцій організацій підтримки та розвитку малого і середнього підприємництва (2021)
Сіденко В. Р. - Глобальний контекст лібералізації земельного ринку в Україні: можливості та ризики для сільського розвитку (2021)
Крючкова І. В. - Формування інституційних структурних детермінант ендогенного впливу на рівень валового заощадження в Україні (2021)
Шовкун І. В. - Структурні зрушення: вплив на продуктивність і зростання економіки України (2021)
Попова О. Л. - Актуалізація сталих продовольчих продуктів у Євросоюзі: концепт і виклики (2021)
Саліхова О. Б. - Виклики COVID-19 фармацевтичній промисловості: відповіді ЄС та України, Гончаренко Д. О. (2021)
Назукова Н. М. - Інструментарій оцінки напрямів бюджетного фінансування освіти у посткризових умовах (2021)
Лігоненко Л. О. - Корпоративне підприємництво: стан, організаційний дизайн, проблеми і перспективи розвитку, Мисилюк В. С. (2021)
Радіонова І. Ф. - Історія, яка пояснює майбутнє: дослідження творчості Всеволода Голубничого (2021)
Бабаченко О. І. - Дослідження впливу співвідношення вмісту Si/Mn на дендритну структуру сталей для залізничних осей, Балаханова Т. В., Сафронова О. А., Кононенко Г. А. (2022)
Глотка О. А. - Закономірності впливу хімічного складу на морфологію і тип карбідів в жароміцному нікелевому сплаві, Грешта В. Л., Ольшанецький В. Ю. (2022)
Мазур В. І. - Евтектична кристалізація Fe-C Сплавів за участю зацементитного карбіду (2022)
Малінов Л. С. Малінов В. Л. Бурова Д. В. - Підвищення механічних властивостей маловуглецевих низьколегованих сталей нормалізацією і гартуванням з витримкою у міжкритичному інтервалі температур (2022)
Лебедєв В. О. - Експлуатаційні характеристики конструкцій з нікельвмісних сталей при механізованому зварюванні-наплавленні з модифікованою (дозованою) імпульсною подачею електродного дроту, Жук Г. В., Бриков М. М. (2022)
Сидорчук О. М. - Штампова сталь 4Х4Н5М4Ф2 для гарячого деформування міді (2022)
Качан О. Я. - Підвищення довговічності зварних барабанів роторів компресорів обробкою в псевдозрідженому шарі абразиву, Уланов С. О. (2022)
Штанько П. К. - Коливання математичного маятник з урахуванням обертання земної кулі, Рягін С. Л. (2022)
Лебедєв В. О. - Вивчення особливостей механізованого електро-дугового наплавлення з періодичною зміною режимів процесу, Тіщенко В. О., Бриков М. М. (2022)
Рягін С. Л. - Експериментальне визначення модуля юнга зварного шва коробчастої балки із сталі 09Г2С70-73 (2022)
Ольшанецький В. Ю. - Термодинамічні аспекти фазових перетворень в подвійних металевих системах, Глотка О. А., Кононенко Ю. І. (2022)
Плескач В. М. - Використання стандартної термінології у порошковій металургії (2022)
Слинько Г. І. - Покращення характеристик двигуна МЕМЗ-317 з системою ГБО шляхом встановлення варіатора випередження кута запалювання, Євсєєва Н. О., Курилов М. С., Сухонос Р. Ф., Слинько В. В. (2022)
Липов В. В. - Непередбачувані наслідки і проблема забезпечення сталого розвитку (2021)
Осташко Т. О. - Багатополярність світової торгівлі: виклики і "коридор можливостей" для України (2021)
Рябчин О. М. - Концептуальні підходи до удосконалення оподаткування викидів двоокису вуглецю в Україні, Новицька Н. В., Хлєбнікова І. І. (2021)
Дячук О. А. - Методи та моделі оцінки енергетичного переходу на прикладі Житомирської об’єднаної територіальної громади, Семенюк А. О. (2021)
Бандура О. В. - Оптимізація монетарної політики та стабілізація циклічної економічної динаміки (2021)
Фролова Н. Б. - Оцінка податкового розриву по податку на прибуток у контексті збільшення фіскального простору (2021)
Шовкун І. В. - Структурні зрушення: вплив на продуктивність і зростання економіки України (закінчення) (2021)
Білозьоров Є. В. - Природний тип розуміння права як підґрунтя діяльнісної теорії правознавства (2022)
Волошенюк О. В. - Теоретична характеристика категорії "фундаментальні права людини" (2022)
Матвєєва Т. О. - Становлення континентальної системи європейського права на прикладі Стародавніх Афін і Спарти (2022)
Наливайко І. О. - Роль інститутів громадянського суспільства у запобіганні і протидії корупції в органах публічної влади (2022)
Черваньова Д. А. - Універсальність прав людини, як основна їх властивість (2022)
Іванов А. Б. - Особливості формування та порядку здійснення повноважень Вищої ради магістратури: досвід Франції (2022)
Бочарова Н. В. - Інформаційно-аналітичні ресурси щодо розвитку сучасного парламентаризму, Палєєва Ю. С., Тодорошко Т. А. (2022)
Громовчук М. В. - Релігія та право: теоретико-методологічні засади співвідношення, Бєлов Д. М. (2022)
Котляренко О. П. - Характеристика змісту та обсягу повноважень Президента України як Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України (2022)
Кулініч О. О. - Гарантування прав і свобод внутрішньо переміщених осіб в Україні в умовах воєнного стану: загальна характеристика (2022)
Турченко О. Г. - Забезпечення прав дітей в умовах збройного конфлікту в Україні, Пилипишина І. І. (2022)
Ковтуняк В. - Особливості співвідношення конституційного процесу та внесення змін до конституції (2022)
Долинська М. С. - Медіація як одна із функцій українського нотаріального процесу (2022)
Заборовський В. В. - Деякі питання щодо механізму реалізації права особи на евтаназію, Черевко П. П. (2022)
Іванюра І. С. - Предметна та суб’єктна юрисдикція у площині правової визначеності: проблеми в цивільному процесуальному законодавстві, Шевченко Д. В., Хохленкова Є. В. (2022)
Парасюк В. М. - Встановлення опіки над майном особи, зниклої безвісти за особливих обставин: теоретичні та практичні аспекти (2022)
Словська І. Є. - Що таке сексизм? (2022)
Тимченко Г. П. - До питання про судову правотворчість в цивільному судочинстві, Котвяковський Ю. О. (2022)
Князєва-Єрмоленко Л. - Визначення інформації про фізичну особу у складі об’єктів цивільних прав міжнародним та національним законодавством, Мошняга Л. (2022)
Явор О. А. - Особливі обставини зміни або припинення договору найму (оренди) житла за сучасних умов воєнного стану в Україні (2022)
Щербина В. А. - Розумні строки судового розгляду як елемент захисту права на справедливий суд у контексті практики ЄСПЛ: досвід Італії (2022)
Яремак З. В. - Конфлікти і колізії як юридичні протиріччя в екологічному праві (2022)
Владовська К. - До питання про правову природу поняття "публічна служба" у законодавстві України та в адміністративно-правовій доктрині (2022)
Воловик В. О. - Проблемні питання співвідношення між підготовкою до військової служби та підготовкою до національного спротиву (2022)
Гарбінська-Руденко А. В. - Правові проблеми функціонування фінансової системи України в період дії воєнного стану, Дудник В. М., Яценко Ю. Г. (2022)
Жукова Є. О. - Публічне адміністрування та державне управління: особливості співвідношення (2022)
Коробцова Д. В. - Правове забезпечення фінансової безпеки держави в умовах воєнного стану (2022)
Миргород-Карпова В. В. - Зміст категорії "правоохоронний орган" в умовах реформування вітчизняної системи, Кисельова О. І., Корощенко К. Р. (2022)
Кравченко І. А. - Економічне насильство як спосіб вчинення домашнього насильства: відмежування адміністративного правопорушення від злочину (2022)
Лопаєва О. М. - Охорона публічного порядку під час масових заходів: міжнародний досвід, Бойко О. І. (2022)
Ковтун М. С. - Проблеми надання електронних послуг в Україні, Моісеєва Є. О., Маркосян В. Г. (2022)
Михайловська Є. В. - Організаційно-правові засади професійного розвитку співробітників Державної прикордонної служби України, Видюк М. В. (2022)
Приймак В. А. - Стратегічні напрямки удосконалення превентивних антикорупційних механізмів в органах військового управління (2022)
Смірнова Д. Д. - Державна політика України у сфері протидії нелегальній міграції управління (2022)
Веселов М. Ю. - Роль громадського контролю у запобіганні та протидії домашньому насильству, Пилипів Р. М. (2022)
Строга Є. О. - Судовий контроль за дискреційними повноваженнями органів публічної влади, Довгалюк Ю. М. (2022)
Топольніцький В. В. - Повноваження глави держави щодо введення надзвичайного та воєнного стану: вітчизняний та зарубіжний досвід (2022)
Туровець Ю. М. - До питання про методологію дослідження адміністративних послуг у сфері будівництва (2022)
Феєр О. І. - Доступ до публічної інформації як чинник формування інститутів громадянського суспільства в Україні (2022)
Хаустова М. Г. - Державна політика в умовах цифровізаціі суспільства. міжнародний досвід реалізації програм та стратегії цифровізації (2022)
Ярусевич А. С. - Передумови реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності: законодавчий аспект (2022)
Павлович-Сенета Я. П. - Адміністративно-правові передумови для економічного розвитку об’єднаних територіальних громад в умовах воєнного стану (2022)
Веснін С. О. - Поняття, ознаки та функції органів адвокатського самоврядування (2022)
Павловська Н. В. - Деякі питання розгляду справ про адміністративні правопорушення (делікти) під час воєнного стану (2022)
Зінсу О. І. - Кримінологічна характеристика особистості злочинця, який вчинив домашнє насильство (2022)
Пилипенко Д. О. - Засада гуманізму кримінально-виконавчого права (2022)
Пустова Н. О. - Декриміналізація кримінальних правопорушень у контексті кримінально-правової політики (2022)
Сенько В. В. - Актуальні питання кібергрумінгу в Україні (2022)
Шевченко Т. В. - Особливості кваліфікації кримінальних правопорушень, передбачених Розділом XVI КК України вчинених у співучасті (2022)
Шершак-Гукова А. М. - Соціальна обумовленість криміналізації прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою (2022)
Панькевич В. М. - До питання кримінальної відповідальності за домашнє насильство, Сухоребра Т. І. (2022)
Лоскутов Т. О. - Правове регулювання гібридів кримінальних процесуальних дій в умовах воєнного стану (2022)
Тішин М. В. - Забезпечення прокурором допустимості доказів в умовах воєнного стану (2022)
Червінко М. В. - Законний представник неповнолітнього у кримінальному провадженні: проблемні аспекти (2022)
Осуховський Р. В. - Характеристика не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань, створених в умовах збройної агресії (2022)
Бадзелюк П. П. - До питання про забезпечення кібербезпеки адвокатської діяльності (2022)
Іванів І. - Теоретико-прикладне осмислення ролі судової влади на сучасному етапі (2022)
Макосій Ю. Д. - Місце прокуратури в інституційному вимірі захисту конституційних прав та свобод людини і громадянина державотворення (2022)
Вовк В. М. - Війна як утилітарна соціальна практика і міжнародне право (2022)
Дербак В. І. - Транскордонне співробітництво як сучасна правова категорія (2022)
Жукорська Я. М. - Порушення міжнародно-правових зобов’язань Організацією Об’єднаних Націй у контексті здійснення збройної агресії Російською Федерацією проти України (2022)
Калинюк С. С. - Презумпція невинуватості в міжнародному кримінальному процесі: міжнародна та європейська практика (2022)
Купченя Л. І. - Оновлення права СОТ та забезпечення права на міжнародний порядок: сучасний дискурс (2022)
Вовк В. М. - Гіпермодерн і соматичні права людини (2022)
Тягло О. В. - Логіка юридичних міркувань (2022)
Геєць В. М. - Актуальні аспекти політики соціальної якості в постконфліктній економіці України, Близнюк В. В., Никифорук О. І. (2022)
Устименко В. А. - Економіко-правовий вимір забезпечення урбоекологічної безпеки: світовий досвід і висновки для України, Тарасевич О. В., Кірін Р. С., Градобоєва Є. С. (2022)
Бородіна О. М. - Воєнні загрози глобальній продовольчій безпеці та перші міжнародні реакції щодо подолання їх наслідків: політекономічний зріз (2022)
Риндзак О. Т. - Оцінювання соціальної вразливості: теоретико-методологічні аспекти (2022)
Safarli E. - Assessment of the сustomer satisfaction in Azerbaijan рri­vate вanking system, Gasimzade N. (2022)
Pawlowski K. - The way of Ukraine to Europe: overcoming obstacles (2022)
Редакційна політика та етичні принципи (2022)
Піляєв І. С. - Трансформація глобалізаційних процесів у контексті наслідків повномасштабного російського вторгнення в Україну (2022)
Шубравська О. В. - Забезпечення продовольчої безпеки України: повоєнний контекст, Прокопенко К. О. (2022)
Дульська І. В. - Шляхи подолання цифрових інфраструктурних і навичкових розривів в Україні (2022)
Олексюк Г. В. - Маркетингова стратегія як інструмент реалізації стратегічного плану розвитку територіальних громад, Хром’як Й. Я., Попадинець Н. М. (2022)
Дороніна О. А. - Соціальний захист населення: теоретичні засади і досвід України (2022)
Редакційна політика та етичні принципи (2022)
Алєко О. - Співпраця закладу дошкільної освіти та родини необхідність і вимога сьогодення, Дьома С. (2021)
Бабакіна О. - Використання ресурсів неформальної освіти як фактора успішної професійної самореалізації майбутнього вчителя, Блудова Ю. (2021)
Богданов Є. - Підготовка учнівської молоді з питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльності в системі позашкільної освіти у 1970–2020 роках (2021)
Ворона Л. - Дистанційне навчання в закладах позашкільної освіти (2021)
Григор’єва Т. - Інтерактивні методи навчання іноземних мов доросли, Михайлова О., Гуманкова О. (2021)
Hulych M. - Polycultural education in Ukraine in the context of the teacher’s personality development (2021)
Zhumbei M. - Distance learning as the alternative to tradional education in times of COVID-19 pandemic (2021)
Задорожна-Княницька Л. - Становлення та розвиток державно-громадського управління початковою освітою на Південному Сході України (ХVІІІ – початок ХХ ст.) (2021)
Заря Л. - Шляхи навчання грі на фортепіано в педагогічних закладах освіти (2021)
Zubkova L. - Pedagogical approaches to the formation of life competence in classical university students, Bieliaieva E. (2021)
Ільченко О. - Інтеграція інфомедійної грамотності в програму підготовки майбутніх офіцерів Національної гвардії України (2021)
Катеринюк Х. - Роль розвитку логічного мислення в сучасній математичній освіті, Шульга А. (2021)
Керекеша О. - Сучасні тенденції у вищій освіті: досвід впровадження нової спеціальності в Одеському національному економічному університеті (2021)
Компанець Н. - Можливості застосування інноваційних методик зі студентами – фізичними терапевтами (2021)
Кондратюк О. - Педагогічні умови формування дослідницьких умінь молодших школярів на уроках математики засобами інтегрованого навчання, Шульга Р. (2021)
Костенко Л. - Методичне забезпечення організації позашкільної освіти України (1952–1991 рр.) (2021)
Кравченко Т. - Вплив вивчення історичного минулого на формування патріотичних настроїв молоді Великобританії (2021)
Кудрявцева В. - Можливості активного навчання у курсі морської англійської мови (2021)
Kulikova I. - Peculiarities of the teaching extensive reading at the English lesson for mariners (2021)
Ленюк Н. - Використання навчальних стратегій у процесі самостійної роботи студентів нелінгвістичних спеціальностей (2021)
Лісовська Т. - Сутність інтерактивних технологій навчання та їх можливості в розвитку творчих здібностей особистості (2021)
Невзоров Р. - Наземне навчання бойових польотів майбутніх льотчиків тактичної авіації в сучасному динамічному відкритому освітньому просторі: до постановки проблеми (2021)
Несторук Н. - Альтернативна диспозиція концепції вимог до підготовки викладачів вишів, Врюкало В. (2021)
Nikitina N. - Use of digital tools in English teaching, Lakiychuk O. (2021)
Серман Л. - Проблема самопрезентації викладача іноземних мов у системі дистанційної освіти (2021)
Сливка Л. - Стан здоров’я дітей і молоді як джерело конструювання змісту здоров’язбережувального виховання в загальноосвітніх школах Польщі, Мачинська Н. (2021)
Cтинська В. - Тренінгові технології у практиці підготовки майбутніх викладачів закладу вищої освіти, Карпенко О. (2021)
Стовпник Н. - Iнтерaктивнi форми вивчення української мови як іноземної, Андріяшик О. (2021)
Супрун О. - Застосування технологій веб-квесту на заняттях з іноземної мови, Зайцева Н., Симоненко С. (2021)
Таможська І. - Моделювання професійно-комунікативних ситуацій як засіб удосконалення вмінь ділового спілкування іноземних студентів медичних факультетів закладів вищої освіти (2021)
Тіщенко О. - Специфіка викладання англійської мови (за професійним спрямуванням) у морських закладах вищої освіти (2021)
Filonenko O. - Monitoring of problems of organization and conduct of pedagogical practice of university students, Samoilenko O., Demchenko N. (2021)
Чумак М. - Метапредметний підхід до організації навчальної діяльності в академічних умовах (2021)
Холод С. Б. - Зелені технології в малому бізнесі: розвиток і перспективи впровадження, Татаринов В. В., Татаринов В. С. (2022)
Ключник Р. М. - Основні чинники бідності в сучасних умовах (2022)
Кордзая Н. Р. - Основи розробки рекламної кампанії закладу вищої освіти (2022)
Kuzminov S. V. - Problems of price regulation of competition and monopoly in the XXI century, Herashchenko S. O. (2022)
Лимонова Е. М. - Наслідки вторгнення росії на українську територію для світового продовольчого та енергетичного ринку (2022)
Незгода О. К. - Перспективи використання промислового аутсорсингу на підприємствах сільського господарства України, Тарнавська О. Б. (2022)
Орлова В. М. - Особистий продаж у торгівлі як складова комунікації з клієнтом, Кузьменко О. В., Сергєєва О. Р. (2022)
Паршина О. А. - Концептуальні аспекти міждисциплінарного підходу до регіональних студій в системі глобальної економіки, Паршина М. Ю. Чумак Т. В. (2022)
Пестовська З. С. - Практичні аспекти сучасного антикризового фінансового менеджменту, Романова К. С., Розенбург О. С. (2022)
Shkura I. S. - Practical aspects of elaboration of international investment project in education sphere in Japan, Yaloza O. O. (2022)
Деркач А. Д. - Оптимізація тактики ведення вагітності при синдромі плацентарної дисфункції після грипу, Жданович О. І. (2022)
Туманова Л. Є. - Показники деяких статевих гормонів та кортизолу в динаміці вагітності в жінок, які мали різні види безплідності в анамнезі, Коломієць О. В. (2022)
Дорофеєва У. С. - Медико-соціальні особливості пацієнток пізнього репродуктивного віку зі зниженим оваріальним резервом, Бойчук О. Г. (2022)
Балан А. В. - Особливості перебігу коронавірусної хвороби у вагітних та частота виникнення перинатальних ускладнень залежно від ступеня тяжкості захворювання (2022)
Титаренко Н. В. - Що потрібно змінити для підвищення ефективності знеболювання після кесаревого розтину? Аналіз результатів опитування анестезіологів Вінницької області, Вознюк А. В., Костюченко А. В., Дацюк О. І., Кукуруза І. Л.,  Засаднюк О. П., Бевз Г. В. (2022)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського