Budakva Ye. O. - Determination of the genetic structure of pro-maternal pig breeds of Irish selection using mitochondrial DNA markers (2022)
Хижняк С. В. - Елементний склад тканин печінки та нирок щурів за впливу фунгіцидів, Велинська А. О., Біщук Є. В., Войціцький В. М. (2022)
Кустуров В. Б. - Показники клітинної ланки імунітету у серопозитивних та серонегативних котів за токсоплазмозу, Брошков М. М. (2022)
Тези доповідей ХX Всеукраїнської науково-практичної молодих вчених, присвяченої 90-річчю від дня народження доктора біологічних наук, професора, члена-кореспондента НААН, заслуженого діяча науки і техніки України Макара Івана Арсентійовича (19 травня 2022 року, м. Львів) (2022)
Андрошулік Р. - Життєздатність медоносних бджіл за дії різних доз пробіотика Laсtobaсillus сasei В-7280 в умовах термостату (2022)
Біла Г. - Нові неінвазивні методи оцінки ушкодження тканин печінки за неалкогольного стеатогепатиту в тварин (2022)
Білан М. - Оцінка антибактеріальної активності препаратів колоїдного срібла за кон’юнктивіту собак, Білогуб С. (2022)
Білан М. - Дослідження стану гідроекосистеми акваріуму при годівлі риб Роесiliа rеtiсulаtа різними кормами, Запаря О. (2022)
Боднар Ю. - Інтенсивність синтезу статевих гормонів клітинами гранульози залежно від розміру фолікулів яєчників корів, Горчин С. (2022)
Бонюк Н. - Роль ентерохромафінних клітин шлунково-кишкового тракту у забезпеченні морфофункціонального гомеостазу організму тварин (2022)
Budakva Ye. O. - Identification of a biological representative (Sus scrofa domestica) using mitochondrial DNA markers (2022)
Буслик Т. В. - Генетична детермінація забарвлення кролів (Oryctolagus cuniculus) (2022)
Гайдар Ю. А. - Морфологічні відмінності печінки щурів на різних термінах алкогольного ураження, Милостива Д. Ф., Галінський О. О., Грабовська О. І. (2022)
Галінська А. - Морфологічні зміни паренхіми печінки щурів за умов хронічного тетрахлорметан-індукованого ураження та його корекції, Ошмянська Ошмянська, Карачинова Н. В., Кленіна І., Галінський О. (2022)
Германович Д. - Вплив полімерної речовини NВП-ВА-МАНГ на Са2+, Mg2+-АТФазну активність ооцитів Misgurnus fossilis L., Бура М., Заіченко О. (2022)
Герцик Д. - Антиоксидантна та діабет-коригувальна активності екстракту з виноградних вичавок,  Стецюк В.,  Сабадашка М.,  Сибірна Н. (2022)
Грабовська О. І. - Мікрофлора та леткі жирні кислоти кишечника щурів за моделювання токсичного ураження печінки та його корекції, Татарчук О. М., Кленіна І. А., Галінський О. О., Вішнаревська Н. С. (2022)
Гурза В. - Вплив маргарину на вміст пероксидів ліпідів у різних органах мишей, Ватащук М., Дем’янчук О. (2022)
Гутий Б. В. - Біохімічні показники сироватки крові та їхній зв’язок з відгодівельними і м’ясними якостями молодняку свиней великої білої породи зарубіжного походження, Халак В. І., Денисюк О. В. (2022)
Дем’янчук О. - Вплив дієти з високим вмістом жирів і фруктози на гліколіз і фруктоліз та коригувальний ефект альфа-кетоглютарату, Господарьов Д., Ватащук М., Лилик М., Байляк М. (2022)
Дичок-Нідзельська А. З. - Репродуктивні показники кролематок за використання сполук сульфуру, Лесик Я. В. (2022)
Дуда Ю. - Вплив Eimeria spp. з різним рівнем інтенсивності інвазії на мікробіологічні показники м’яса кролів, Ревуцька К. (2022)
Зінченко В. - Вплив похідного бензофурану у комбінації з полімерним носієм in vivo та in vitro на життєві параметри мишей з лімфомою NK/LY, Бура М., Попович М., Гренюх В., Бабський А. (2022)
Касяненко О. - Аналіз динаміки чисельності поголів’я птиці в Україні, Нестеренко О. (2022)
Котик Б. - Показники фосфоліпідного складу плазми крові щурів за впливу етилтіосульфанілату на фоні Хром(VI)-індукованої токсичності, Іскра Р., Любас Н. (2022)
Кошевой В. - Порівняльна ефективність засобів корекції неплідності кнурів, Науменко С. (2022)
Kravchenko A. - Determination of cytotoxic activity of rabbit blood lymphocytes on the example of MTT assay (2022)
Кремпа К. - Спостереження чайок (Vanellus vanellus) в агроценозах м. Дубляни (Львівська ОТГ) (2022)
Криця Я. - Аналіз проблеми благополуччя і захисту коней (2022)
Лизогуб О. - Вплив середовищ на життєздатність деконсервованих сперміїв кнура під час підготовки до запліднення, Щербак О. (2022)
Майкович О. - Синтез гідрогелів на основі желатину та дослідження їх цитотоксичності, Сачук А., Шабікова В., Боцула Д., Носова Н., Остапів Д. (2022)
Масюк М. Б. - Вплив вітамінів А, D3, Е та мікроелементів Цинку, Селену і Йоду на обмін ліпідів і активність системи антиоксидантного захисту у коропа в переднерестовий період, Смолянінов К. Б., Мудрак Д. І. (2022)
Мигаль Н. - Ефективність застосування міоінозитолу за теплового стресу у курей, Росаловський В. (2022)
Михалюк В. - Кількісні і якісні показники жиропоту та стан радіоактивності вовни овець різних порід залежно від кліматичних зон їх розведення, Пахолків Н., Стапай П. (2022)
Мінченг Л. - Екстракція загальної РНК з мікросудинних ендотеліальних клітин головного мозку білих мишей, Касяненко О. (2022)
Moskalov V. - Biomodelling and breeding work, Rusanova R., Veklych A. (2022)
Остапів Р. - Структура і склад комплексів антибіотиків з полімерами-транспортерами, Стасюк А., Шабікова В., Самарик В., Остапів Д. (2022)
Павленко Ю. - Формування господарсько корисних ознак у корів української бурої молочної породи різних комплексних генотипів CSN2/CSN3, Ладика В., Скляренко Ю. (2022)
Передерій Д. - Біохімічні маркери теплового стресу у тварин (2022)
Петько М. - Льотна діяльність та воскова продуктивність бджолосімей різних селекційних кросів карпатської породи (2022)
Подлесна Я. - Кардіоміопатія кішок (2022)
Понкало Л. - Соматичі клітини як показник якості молозива за впливу імунотропних препаратів (2022)
Prokopenko O. O. - Hematological profile, growth and vitality of calves for the action of synbiotic drug of iodine and selenium, Vishchur О. I. (2022)
Проценко К. - Ідентифікація LCC-каналів у клітинах різного типу, Котик О., Діденко О., Надтока С., Тарнопольська О., Котлярова А., Марченко С. (2022)
Пустова Н. - Виробництва екологічного харчового яйця курей яєчних кросів різної селекції в умовах приватних господарств населення, Попов В. (2022)
Rodina A. - Clinical diagnosis of demodicosis in dogs (2022)
Саєнко А. М. - ДНК-типування свиней за геном теломеразної зворотньої транскриптази (TERT), Будаква Є. О., Пека М. Ю. (2022)
Сачко С. - Застосування монензину для профілактики кетозу корів у транзитний період, Пахолків Н. (2022)
Symynets S. - Genetic features and anomalies of the Hereford breed of cattle (2022)
Сливчук О. - Оцінка життєздатності сперміїв кнурів за додавання різних концентрацій глутамату цинку, Штапенко О., Гевкан І., Яремчук І., Корнят С. (2022)
Собко Г. В. - Гематологічні показники крові у корів, хворих на субклінічну форму маститу, за дії апіфітопрепарату "Антимаст" у формі мазі, Брода Н. А.,  Куртяк Б. М., Пундяк Т. О. (2022)
Тюфанова І. - Діагностика недостатності аортального клапану у коней, Немова Т. (2022)
Федишин С. - Поживна цінність зерна нових сортів озимого ячменю для тварин,  Огородник Н. (2022)
Федорович О. - Показники крові однорічнок коропа лускатого, уражених диплозоонозом (2022)
Федькалова Т. - Динаміка вмісту білків крові цуценят протягом двох місяців після народження залежно від статі, Брошков М., Данчук О. (2022)
Fihurka N. - Antimicrobial properties of hydrogels based on gelatin and bifunctional dioxirane crosslinkers, Pomyluiko O., Matiishyn R., Korol I., Kuzmina N., Varvarenko S. (2022)
Шаран О. - Якість сперміїв баранів за згодовування ліпосомальної вітамінно-мінеральної добавки в період статевого спокою, Стефаник В. (2022)
Шелевач А. - Жирнокислотний склад біляниркового жиру бугайців за згодовування їм клітковиновмісного корму (2022)
Шелінговський Д. В. - Дослідження видового складу фауни Білгород-Дністровського району, Дерик О. В. (2022)
Шелінговський Д. В. - Екологічні проблеми північно-західної частини Чорного моря, Дерик О. В. (2022)
Шуляр А. - Оцінка технологічних параметрів виробництва продукції птахівництва, Шуляр А., Омелькович С. (2022)
Юзик Д. - Некрофагія у стрічкарки тополевої (Limenitis populi L., 1758) в Національному природному парку "Черемоський" (2022)
Январьов Є. Б. - Аналіз можливих математичних підходів до оптимізації мікробного синтезу екзополісахаридів та біосурфактантів, Гавриляк В. В. (2022)
Оголошення (2022)
Реклама (2022)
Лисенко В. П. - Машинне навчання в сценаріях керування температурно-вологісним режимом для теп-личних комплексів, Поліщук Д. В. Заєць Н. А. (2022)
Скроцька О. І. - Наночастки срібла та золота: практичне застосування, біосинтез з використанням дріжджів, біологічна активність, Лазюка Ю. В., Харченко Є. В. (2022)
Грущенко А. В. - Особливості застосування інтернет-реклами та PR закладу харчування ТОВ "Домiнос Піцца Юкрейн", Степанчук С. О. (2022)
Гринюк Ю. М. - HR-навігатор з антидискримінаційного законодавства на етапі пошуку та підбору кандидатів (2022)
Кундєєва Г. О. - Мікроекономічній аналіз ринку ковбасних виробів: попит, Тур О. В. (2022)
Яремич Г. С. - Методи управління кофліктами в організації (2022)
Зінькевич П. О. - Порівняльний аналіз методів короткострокового багатокрокового прогнозування електричного навантаження, Балюта С. М., Куєвда Ю. В. (2022)
Михайлов В. М. - Інтенсифікація процесів концентрування та ІЧ-сушіння рослинної сировини, Загорулько А. М., Загорулько О. Є. (2022)
Петренко В. П. - Швидкість температурних релаксацій на випарних установках у перехідних режимах, Масліков М. О., Бойко В. О., Мирошник М. М. (2022)
Філоненко В. М. - Рециркуляційна система регулювання подачі відцентрового насоса: науково-технічні аспекти реалізації (2022)
Павлюченко О. С. - Теоретичне і практичне обґрунтування рецептурного складу мафінів яблучних спеціального призначення, Дейниченко Л. Г., Кравчук А. В., Матиящук О. В., Силка І. М. (2022)
Бужанська М. В. - Фізико-хімічні властивості крохмалю та крохмалепродуктів як перевага їхнього використання в харчовій промисловості, Ощипок І. М. (2022)
Адамчук Л. О. - Мелісопалінологічні дослідження медів з Українських Карпат (2022)
Сімахіна Г. О. - Використання ягід чорної смородини для виробництва порошкоподібних дієтичних добавок, Науменко Н. В. (2022)
Демидова А. О. - Дослідження антиоксидантної активності рослинної сировини із ягідних культур, Носенко Т. Т. (2022)
Дубівко А. С. - Перспективи використання колоїдного розчину цинку при пророщуванні зерна голозерного вівса, Кочубей-Литвиненко О. В., Чернюшок О. А., Пушанко Н. М. (2022)
До відома авторів (2022)
Романовська Т. І. - Основні вимоги до систем управління безпечністю промислового харчового виробництва, Осейко М. І., Романов-ська Н. І., Романовський Н. О. (2022)
Пирог Т. П. - Вплив інактивованих клітин конкурентних мікроорганізмів на біологічну активність поверхнево-активних речовин Rhodococcus erythropolis ІМВ Ас-5017, Ключка І. В., Ключка Л. В. (2022)
Кундєєва Г. О. - Стійкість розвитку: продовольча безпека та безпека харчування як результат стійкості продовольчої системи, Скопенко Н. С. (2022)
Шеремет О. О. - Типові характеристики HR-проєктів та їх пілотних версій, Гринюк Ю. М. (2022)
Балюта С. М. - Системи електрозабезпечення промислових і цивільних об’єктів з використанням відновлювальних джерел енергії та накопичувачів, Копилова Л. О., Куєвда Ю. В., Чорний Ю. А., Куєвда В. П., Зінькевич П. О. (2022)
Філоненко В. М. - Діаметр паропроводу: теплоенергетичний аспект (2022)
Слюсенко А. М. - Дослідження процесу розпилення рідини за допомогою CFD-технологій, Пономаренко В. В., Блаженко С. І., Хитрий Я. С. (2022)
Дорохович В. В. - Визначення впливу насіння чіа на якісні показники здобного печива на цукрі і фруктозі, Михальська Л. В. (2022)
Сімахіна Г. О. - Культивовані гриби — джерело нутрієнтів для виробництва харчових продуктів та дієтичних добавок, Науменко Н. В., Межубовський О. М. (2022)
Rubanka K. - Application of potato pulp in technology of snacks, Shevchenko О. (2022)
Башта А. О. - Дослідження технології халви оздоровчого призначення, Івчук Н. П., Бажай-Жежерун С. А. (2022)
Адамчук Л. О. - Дослідження меду натурального на вміст залишків антибіотиків, Постоєнко Г. В., Баль-Прилипко Л. В., Двикалюк Р. М., Антонів А. Д., Пилипко К. В. (2022)
Гойко І. Ю. - Дослідження впливу фітокомпозиції антиоксидантної дії на комплексну оцінку якості йогурту, Стеценко Н. О. (2022)
Пасічний В. М. - Дослідження продуктів переробки насіння конопель для використання у мʼясних продуктах, Шубіна Є. А., Тищенко В. І., Божко Н. В., Мороз О. О. (2022)
До відома авторів (2022)
Луцька Н. М. - Системи керування технологічними об’єктами харчової промисловості з прогнозувальними моделями, Байдаєв Р. В., Герасименко Т. М., Власенко Л. О. (2022)
Роганова Г. О. - Аналіз фінансового стану підприємства на прикладі АТ "Укрпошта", Приймачок А. О. (2022)
Арич М. І. - Сучасний стан, ризики та перспективи торгівлі цінними паперами в Україні, Дем’яненко І. В. (2022)
Гапонич Л. С. - Оцінка потенціалу виробництва RDF на основі визначених технологічних і морфологічних властивостей твердих побутових відходів України, Топал О. І., Голенко І. Л., Кобзар С. Г. (2022)
Філоненко В. М. - Техніко-економічні аспекти номінальної теплової та електричної потужності турбоагрегатів на базі парових турбін з протитиском (2022)
Балюта С. М. - Аналіз систем розосередженої генерації, Шестеренко В. Є., Ізволенський І. Є. (2022)
Онищенко Я. Д. - Аналіз тенденцій споживання енергетичних ресурсів харчовою промисловістю України, Замулко А. І. (2022)
Сімахіна Г. О. - Біологічно активні природні сполуки у життєзабезпеченні організму людини, Науменко Н. В., Камінська С. В., Горлата Н. О. (2022)
Ощипок І. М. - Сучасні інноваційні підходи до розробки аналогів мʼяса з нетрадиційних джерел білка (2022)
Василишина О. В. - Вплив попередньої обробки розчином карагенану на технологічну якість плодів вишні (2022)
Петрова Ж. О. - Теоретичний аналіз сучасного стану переробки ягід лохини відомими методами сушіння, Слободянюк К. С., Граков О. П. (2022)
Dorokhovych V. - The use of corn and tapioca starch in the production of low-protein cookies for patients with phenylketonuria, Hrytsevich M. (2022)
Чорна Т. М. - Аналіз нормативних документів ЄС щодо якості та безпечності цукрів у контексті розширення експортного потенціалу галузі, Гусятинська Н. А. (2022)
До відома авторів (2022)
Ахаїмова А. О. - Особливості сучасного досвіду проєктування та будівництва культових об’єктів православного обряду Дніпропетровщини, Подолинний С. І., Болдирєва О. Г., Галаницька А. А. (2022)
Білоконь А. І. - Аналіз основних технічних рішень у проєктах знесення будівель та споруд, Несевря П. І., Наумов В. О. (2022)
Бондаренко А. - Удосконалення методичних основ визначення герметичності оболонки будівлі, Юрченко Є. Л., Коваль О. О., Тимошенко О. А. (2022)
Гасенко А. В. - Досвід створення попередніх самонапружень у стиснутих сталезалізобетонних елементах (2022)
Гутнік О. О. - Необхідність і перспективи розвитку технології "SMART CITY" в Україні, Чайка Ю. І. (2022)
Жидкова Т. В. - Програма заходів, щодо сучасних засобів захисту цивільного населення, Глеба В. Ю., Насібович А. О., Жлобніцький А. В. (2022)
Кравчуновська Т. С. - Обґрунтування вибору раціонального організаційно-технологічного рішення спорудження підземної частини висотних будівель при застосуванні методу "вверх-вниз", Заяць Є. І., Дадіверіна Л. М., Ткач Т. В. (2022)
Нестер А. А. - Навчання дисциплін спеціальності "цивільна безпека" в закладах вищої освіти, Романішина О. В., Мітюк Л. О., Нікітін О. О. (2022)
Рудинець М. В. - Обґрунтування застосування віртуальної реальності як інноваційного елементу проектів системи захисту населення від надзвичайних ситуацій, Федорчук-Мороз В. І. (2022)
Савицький М. В. - Еволюція зведення та експлуатації каскаду гідроелектростанцій на річці Дніпро, Огданський І. Ф., Савицький О. М., Огданський К. М. (2022)
Сопільняк А. М. - Новітні технології для сонячних будинків з використанням BIM, Титюк А. А., Ярова Т. П., Середа С. Ю., Вершкова Ю. С. (2022)
Харченко К. С. - Ландшафтно-екологічні основи гуманізації архітектурномістобудівної інфраструктури міського середовища, Краснюк А. В. (2022)
Devi R. - Pion production in νμ charged current interactions on 40Ar in Deep underground neutrino experiment, Potukuchi B. (2022)
Sharma H. R. - Quantifying effects of final-state interactions on energy reconstruction in DUNE, Nagu S., Singh J., Singh R. B., Potukuchi B. (2022)
Grinyuk B. E. - Model-independent solution of nd-scattering problem in the quartet state, Simenog I. V. (2022)
Uvarov V. N. - Effect of atomic substitutions on the electronic structure of Pt1 – xNixMnSb alloys (x = 0.0–1.0), Uvarov N. V., Zagorodnii V. V., Kruk A. S. (2022)
Soave E. - Low-field Feshbach resonances and three-body losses in a Fermionic quantum gas of 161Dy, Corre V., Ravensbergen C., Han J. H., Krey¬er M., Kirilov E., Grimm R. (2022)
Кособуцький П. С. - Статистичний аналіз нормально розподілених даних із обмеженим інтервалом розсіяння значень, перетворених прямими g(x) = x2; cos x; ax та оберненими до них функціями (2022)
Teslyk M. V. - Quantum logic under semiclassical limit: Information loss, Teslyk O. M., Zadorozhna L. V. (2022)
Забашта Ю. Ф. - Визначення коефіцієнта поверхневого натягу полімерного гелю, Ковальчук В. І., Свечнікова О. С., Булавін Л. А. (2022)
Romaka V. V. - Features of mechanisms of electrical conductivity in semiconductive solid solution Lu1 – xScxNiSb, Romaka V. A., Stadnyk Y. V., Romaka L. P., Demchenko P. Y., Pashkevych V. Z., Horyn A. M. (2022)
Нагорний Є. В. - Структура корисності обслуговування населення пасажирським транспортом, Іванов І. Є. (2021)
Хаврук В. О. - Критерії оцінки й вибору рухомого складу АТП, Пархоменко О. О. (2021)
Kostin M. O. - Determination of Energy and Electric Capacity of On-Board Supercapaci-tor Regenerative Energy Storage, Mukha A. M., Sheikina O. H., Kurylenko O. Y. (2021)
Міщенко Т. М. - Методологія та моделі комбінованого моделювання електромагнітних процесів у системах електричної тяги (2021)
Скалозуб В. В. - Комплексні моделі впорядкування мультипослідовностей із нечіткими параметрами, Горячкін В. М., Мурашов О. В. (2021)
Vakulenko I. O. - Strain Hardening of Low-Carbon Steel in the Area of Jerky Flow, Bolotova D. M., Proidak S. V., Kurt B., Erdogdu A. E., Chaikovska H. O., Asgarov K. (2021)
Ічетовкін A. О. - Методика оцінки параметрів у механізмі вибору організаційно-технологічних рішень (2021)
Ульянов В. Ю. - Шляхи підвищення ефективності термопресіометрії (2021)
Шаповал В. Г. - Осідання дорожнього полотна на складених зі слабких ґрунтів основах, Іванова Г. П., Терещук Р. М., Нестерова О. В. (2021)
Burchenkov V. V. - Influence Assessment of the Information Concerning the Bearing Type of Axle Box of Cars on the Automatic Classification Accuracy of Heated Boxes (2021)
Патласов О. М. - Допустимі значення динамічної дії рухомого складу на залізничну колію в разі підвищенняосьового навантаження, Федоренко Є. М. (2021)
Zhevaho О. O. - An Overview of Tools for Collecting Data on Software Development and Debugging Processes from Integrated Development Environments (2021)
Пахомова В. М. - Програмна модель для визначення оптимальних маршрутів у комп’ютерній мережі за двоколоніальним мурашиним алгоритмом, Опрятний А. О. (2021)
Куроп'ятник О. С. - Параметрична оптимізація стрічкових конвеєрів за критерієм енергоефективності (2021)
Ловська А. О. - Дослідження динамічної навантаженості несучої конструкції піввагона з пружно-в’язким наповнювачем у хребтовій балці, Фомін О. В., Рибін А. В. (2021)
Шаповал В. Г. - Визначення конструктивних параметрів дискретних утримувальних споруд, Пономаренко І. О., Іванова Г. П., Терещук Р. М., Шашенко Д. О. (2021)
Маренич О. Л. - Збільшення коефіцієнта потужності електроприводів маневрових залізничних лебідок, Карзова О. О. (2021)
Устименко Д. В. - Удосконалення методу стендових випробувань ковзних контактів електротранспорту, Аль Саід Ахмад Мохаммад Ахмад Діаб (2021)
Астахов Д. С. - Аналіз сучасного антивірусного програмного забезпечення в задачах кібербезпеки, Лисенко Н. О., Мазуренко В. Б., Федорович А. І. (2021)
Горбова О. В. - Дослідження автомобільних потоків засобами імітаційного моделювання, Мерзлий О. Д. (2021)
Горбова О. В. - Дослідження складних процесів на основі поетапного моделювання, Муркович М. С. (2021)
Бабаченко О. І. - Вплив методів гарячого деформування на пророблюваність металу за перерізом під час виробництва осьових заготовок, Балаханова Т. В., Сафронова О. А., Кононенко Г. А., Дьоміна К. Г. (2021)
Барибін М. А. - Удосконалення тягових розрахунків та режимів ведення тягового рухомого складу, Фалендиш А. П., Клецька О. В., Іванченко Д. А., Кіріцева О. В. (2021)
Равлюк В. Г. - Оцінка ресурсу гальмових колодок вантажних вагонів в умовах експлуатації, Ламнауер Н. Ю., Елязов огли І. Ш., Кириченко І. К., Скубак Н. М. (2021)
Kebal I. Y. - Modernization of Platform Schnabel Car with a Carrying Capacity of 220 Tons, Krasnoshchok O. L. (2021)
Улбянов В. Ю. - Застосування радонометрії для виявлення зон тектонічних розломів під час проходження тунелів метрополітену в м. Дніпро (2021)
Title (2017)
Semerikov S. O. - Preface, Striuk A. M., Shyshkina M. P. (2017)
Франчук Н. П. - Сучасне освітнє середовище (2017)
Дамницька А. В. - Xмаро орієнтовані платформи, засоби і послуги (2017)
Білоусова Л. І. - Хмарні сервіси як ефективний інструмент візуалізації, Житєньова Н. В. (2017)
Філоненко М. М. - Електронне портфоліо в системі післядипломної освіти викладачів медичних (фармацевтичних) закладів вищої освіти: психолого-педагогічний аспект, Подковко Х. В. (2017)
Кадемія М. Ю. - Реалізація SMART-навчання засобами сучасних мережевих технологій, Кобися В. М. (2017)
Грицук Ю. В. - Організація тестування студентів з використанням Office 365, Грицук О. В. (2017)
Кобися А. П. - Використання хмарних технологій у проектній роботі студентів (2017)
Kiyanovska N. M. - Free and open source cloud technology based on the type Software as a Service (2017)
Ворожбит А. В. - Створення мультимедійного контенту хмаро орієнтованого навчального середовища технічного ліцею (2017)
Сороко Н. В. - Проблема проектування цифрової навчальної екосистеми масових онлайн курсів для розвитку інформаційно-комунікаційної компетентності вчителів (досвід Естонії) (2017)
Остапенко Л. П. - Масові відкриті онлайн курси в системі підготовки майбутнього вчителя до медіаосвітньої діяльності, Соловйова О. К. (2017)
Лешко К. В. - Формування професійно-пізнавальної активності майбутніх педагогів з використанням засобів доповненої реальності, Рикова Л. Л. (2017)
Грановська Т. Я. - Мобільні технології як засіб електронної підтримки при вивченні шкільного курсу неорганічної хімії, Лаптєва М. В. (2017)
Карпова О. О. - Особливості впровадження мобільного навчання іноземної мови в економічному ЗВО (2017)
Дехтярьова Ю. О. - Інтерактивний інструмент SMART kapp у сучасній освіті (2017)
Кучерявий А. О. - Технологічні засади проектування курсів дистанційного навчання (2017)
Лапузіна О. М. - Створення циклу дистанційних курсів з природничих дисциплін для іноземних студентів підготовчого етапу навчання українською, російською, англійською мовами, Лісачук Л. М. (2017)
Назар М. М. - Компоненти продуктивного дистанційного навчального курсу (2017)
Назар М. М. - До питання розробки та застосування моделі учасника Інтернет-тренінгів, Мещеряков Д. С. (2017)
Гризун Л. Е. - Комп'ютерні моделі для підтримки міжпредметних зв'язків у старшій школі, Шерстюк Д. Г. (2017)
Колгатіна Л. С. - Специфіка самостійної роботи студентів з дисциплін природничо-математичного циклу в умовах змішаного навчання, Пономарева Н. С. (2017)
Попель М. В. - Дидактичний потенціал CoCalc у навчанні природничо-математичних та інформатичних дисциплін, Семеріков С. О., Шокалюк С. В. (2017)
Дяченко О. Ф. - Дидактичні можливості хмарних технологій при вивченні інформатичних дисциплін бакалаврів із системного аналізу (2017)
Пономарьова Н. О. - Актуальні проблеми професійної орієнтації школярів на ІТ-спеціальності (2017)
Рассовицька М. В. - Використання хмаро орієнтованих систем автоматизованого проектування у професійно-практичній підготовці майбутніх інженерів-механіків, Стрюк А. М. (2017)
Шеіна М. М. - Застосування SMART-дошки на уроках в початковій школі (2017)
Шустакова Т. Б. - Формування пізнавальної самостійності учнів засобами сервісів Google (2017)
Потапова О. М. - Використання хмарних обчислень у дослідницькій діяльності майбутніх інженерів під час навчання вищої математики (2017)
Попель М. В. - Диференціація навчання майбутніх вчителів математики комплексному аналізу засобами CoCalc, Бобилєв Д. Є. (2017)
Андрієвська В. М. - Теоретико-методичні засади інформатизації початкової математичної освіти (2017)
Крамаренко Т. Г. - Підготовка учителя до організації спільної роботи школярів з навчальними ресурсами хмаро орієнтованих проектів (2017)
Хомутенко М. В. - Навчальний фізичний експеримент як засіб дослідження в хмаро орієнтованому навчальному середовищі (2017)
Title (2022)
Content (2022)
Kiv A. E. - 9th Workshop on Cloud Technologies in Education: Report, Semerikov S. O., Shyshkina M. P., Striuk A. M., Striuk M. I., Yechkalo Yu. V., Mintii I. S., Nechypurenko P. P., Kalinichenko O. O., Kolgatina L. S. (2022)
Simakhova A. O. - Problematic issues of digitalization of education in Eastern Europe, Artyukhov A. E., Shmarlouskaya H. A. (2022)
Ovcharuk O. V. - The use of digital tools by secondary school teachers for the implementation of distance learning in the context of digital transformation in Ukraine, Gurzhii A. M., Ivaniuk I. V., Kartashova L. A., Hrytsenchuk O. O., Vakaliuk T. A., Shyshkina M. P. (2022)
Gryzun L. E. - Computer modeling of the tournament of game algorithms in the process of learning of basics of algorithmization and programming by pre-service IT-specialists, Shcherbakov O. V., Lytvynova S. H. (2022)
Lukychova N. S. - ICT and current trends as a path to STEM education: implementation and prospects, Osypova N. V., Yuzbasheva G. S. (2022)
Bielinskyi A. O. - Complex systems and physics education, Kiv A. E., Prikhozha Yu. O., Slusarenko M. A., Soloviev V. N. (2022)
Artyukhov A. E. - Agile methodology in higher education quality assurance system for SDGs 4, 8 and 9 achievement: national experience, Volk Iu. Iu., Vasylieva T. A. (2022)
Morze N. V. - Experience in training specialists with mathematical computer modeling skills, taking into account the needs of the modern labor market, Mashkina I. V., Boiko M. A. (2022)
Kovalchuk V. I. - Digital transformation of vocational schools: problem analysis, Maslich S. V., Movchan L. G., Soroka V. V., Lytvynova S. H., Kuzminska O. H. (2022)
Panchenko L. F. - Social dimension of higher education: definition, indicators, models, Korzhov H. O., Khomiak A. O., Velychko V. Ye., Soloviev V. N. (2022)
Morze N. V. - Designing a rating system based on competencies for the analysis of the university teachers' research activities, Buinytska O. P., Smirnova V. A. (2022)
Ryabko A. V. - Methods for predicting the assessment of the quality of educational programs and educational activities using a neuro-fuzzy approach, Zaika O. V., Kukharchuk R. P., Vakaliuk T. A., Osadchyi V. V. (2022)
Valko N. V. - Cloud technologies for basics of artificial intelligence study in school, Goncharenko T. L., Kushnir N. O., Osadchyi V. V. (2022)
Vlasenko K. V. - UI/UX design of educational on-line courses, Lovianova I. V., Volkov S. V., Sitak I. V., Chumak O. O., Krasnoshchok A. V., Bohdanova N. G., Semerikov S. O. (2022)
Kravtsova L. V. - The optimum assessment of the information systems of shipboard hardware reliability in cloud services, Zaytseva T. V., Bezbakh O. M., Kravtsov H. M., Kaminska N. H. (2022)
Holovnia O. S. - Selecting cloud computing software for a virtual online laboratory supporting the Operating Systems course, Oleksiuk V. P. (2022)
Lehka L. V. - Hardware and software tools for teaching the basics of quantum informatics to students of specialized (high) schools, Shokaliuk S. V., Osadchyi V. V. (2022)
Bodnenko D. M. - Using the Yammer cloud service to organize project-based learning methods, Kuchakovska H. A., Lokaziuk O. V., Proshkin V. V., Lytvynova S. H., Naboka O. H. (2022)
Petrovych O. B. - The didactic potential of cloud technologies in professional training of future teachers of Ukrainian language and literature, Vinnichuk A. P., Poida O. A., Tkachenko V. I., Vakaliuk T. A., Kuzminska O. H. (2022)
Velychko V. Ye. - Creation of open educational resources during educational practice by means of cloud technologies, Fedorenko E. G., Soloviev V. N., Dolins'ka L. V. (2022)
Sherman M. I. - Development of an electronic system for remote assessment of students' knowledge in cloud-based learning environment, Samchynska Ya. B., Kobets V. M. (2022)
Popov O. O. - The use of specialized software for liquid radioactive material spills simulation to teach students and postgraduate students, Kyrylenko Yu. O., Kameneva I. P., Iatsyshyn A. V., Iatsyshyn A. V., Kovach V. O., Artemchuk V. O., Bliznyuk V. N., Kiv A. E. (2022)
Batsurovska I. V. - Technology of application of 3D models of electrical engineering in the performing laboratory work, Dotsenko N. A., Soloviev V. N., Lytvynova S. H., Gorbenko O. A., Kim N. I., Haleeva A. P. (2022)
Liubchak V. O. - Immersive learning technology for ensuring quality education: Ukrainian university case, Zuban Yu. O., Artyukhov A. E. (2022)
Falfushynska H. I. - Enhancing digital and professional competences via implementation of virtual laboratories for future physical therapists and rehabilitologist, Buyak B. B., Torbin G. M., Tereshchuk G. V., Kasianchuk M. M., Karpiński M. (2022)
Voloshynov S. A. - Formation of professional competency in life saving appliances operation of future seafarers by means of online and simulation VR technologies, Popova H. V., Dyagileva O. S., Bobrysheva N. N., Fedorova O. V. (2022)
Nezhyva L. L. - Clouds of words as a didactic tool in literary education of primary school children, Palamar S. P., Marienko M. V. (2022)
Title (2021)
Content (2021)
Semerikov S. O. - 8th Workshop on Cloud Technologies in Education: Report, Shyshkina M. P., Striuk A. M., Striuk M. I., Mintii I. S., Kalinichenko O. O., Kolgatina L. S., Karpova M. Ye. (2021)
Pikilnyak A. V. - Comparative analysis of online dictionaries in the context of the digital transformation of education, Stetsenko N. M., Stetsenko V. P., Bondarenko T. V., Tkachuk H. V. (2021)
Tarasenko R. A. - Comparison of ontology with non-ontology tools for educational research, Shapovalov V. B., Usenko S. A., Shapovalov Ye. B., Savchenko I. M., Pashchenko Ye. Yu., Paschke A. (2021)
Shapovalov Ye. B. - A semantic structuring of educational research using ontologies, Shapovalov V. B., Tarasenko R. A., Usenko S. A., Paschke A. (2021)
Iatsyshyn A. V. - Applying digital technologies for work management of young scientists' councils, Hubeladze I. H., Kovach V. O., Kovalenko V. V., Artemchuk V. O., Dvornyk M. S., Popov O. O., Iatsyshyn A. V., Kiv A. E. (2021)
Osadcha K. P. - The use of cloud computing technology in professional training of future programmers, Osadchyi V. V. (2021)
Oleksiuk V. P. - Some experience in maintenance of an academic cloud, Oleksiuk O. R., Spirin O. M., Balyk N. R., Vasylenko Ya. P. (2021)
Strutynska O. V. - Digitalization of the educational process for the training of the pre-service teachers, Torbin G. M., Umryk M. A., Vernydub R. M. (2021)
Morze N. V. - Ways to design a digital educational environment for K-12 education, Kucherovska V. O. (2021)
Shabelnyk T. V. - Integration of chatbots into the system of professional training of Masters, Krivenko S. V., Rotanova N. Yu., Diachenko O. F., Tymofieieva I. B., Kiv A. E. (2021)
Bilousova L. I. - Features of design of digital aids for training students with autistic disorders, Gryzun L. E., Volkova N. P. (2021)
Uchitel A. D. - Implementation of future agricultural engineers' training technology in the informational and educational environment, Batsurovska I. V., Dotsenko N. A., Gorbenko O. A., Kim N. I. (2021)
Bykova T. B. - Blended learning in the context of digitalization informatization, Ivashchenko M. V., Kassim D. A., Kovalchuk V. I. (2021)
Falfushynska H. I. - Strengthening of e-learning at the leading Ukrainian pedagogical universities in the time of COVID-19 pandemic, Buyak B. B., Tereshchuk H. V., Torbin G. M., Kasianchuk M. M. (2021)
Bulatetska L. V. - Operation system features and cloud services for lecturer work, Bulatetskyi V. V., Hryshanovych T. O., Pavlenko Yu. S., Cheprasova T. I., Pikilnyak A. V. (2021)
Nagaraju K. C. - Research on efficacy of webinars organized for faculty during lockdown of COVID-19, Madhavi K., Murthy J. N. (2021)
Valko N. V. - Cloud resources use for students' project activities, Osadchyi V. V., Kruhlyk V. S. (2021)
Velychko V. Ye. - The support of the process of training pre-service mathematics teachers by means of cloud services, Fedorenko E. H., Kaidan N. V., Soloviev V. N., Bondarenko O. V. (2021)
Vlasenko K. V. - Management of online platform development and support process, Volkov S. V., Lovianova I. V., Chumak O. O., Sitak I. V., Bobyliev D. Ye. (2021)
Sultanova L. Yu. - The potential of Google Classroom web service for lecturers of higher educational establishments under pandemic conditions, Tsiuniak O. P., Milto L. O., Zheludenko M. O., Lyktei L. M., Petrenko L. M., Uchitel A. D. (2021)
Martyniuk O. O. - Formation of informational and digital competence of secondary school students in laboratory work in physics, Martyniuk O. S., Muzyka I. O. (2021)
Vakaliuk T. A. - The selection of cloud services for ER-diagrams construction in IT specialists databases teaching, Korotun O. V., Semerikov S. O. (2021)
Sikora Ya. B. - Approaches to the choice of tools for adaptive learning based on highlighted selection criteria, Usata O. Yu., Mosiiuk O. O., Verbivskyi D. S., Shmeltser E. O. (2021)
Diahyleva O. S. - Computerized adaptive testing in educational electronic environment of maritime higher education institutions, Gritsuk I. V., Kononova O. Y., Yurzhenko A. Y. (2021)
Neroda T. V. - Adaptive toolkit of branch-oriented workshop environment for enlargement the cloud-based e-learning media platform, Slipchyshyn L. V., Muzyka I. O. (2021)
Munk R. - Cloud enabling educational platforms with corc, Marchant D., Vinter B. (2021)
Drushlyak M. G. - Methodology of formation of modeling skills based on a constructive approach (on the example of GeoGebra), Semenikhina O. V., Proshkin V. V., Kharchenko S. Ya., Lukashova T. D. (2021)
Chornyi O. P. - The learning process simulation based on differential equations of fractional orders, Herasymenko L. V., Busher V. V. (2021)
Mazorchuk M. S. - Cloud technologies and learning analytics: web application for PISA results analysis and visualization, Vakulenko T. S., Bychko A. O., Kuzminska O. H., Prokhorov O. V. (2021)
Kondratenko L. O. - Computer simulation of processes that influence adolescent learning motivation, Samoylenko H. T., Kiv A. E., Selivanova A. V., Pursky O. I., Filimonova T. O., Buchatska I. O. (2021)
Tsidylo I. M. - Simulation of intellectual system for evaluation of multilevel test tasks on the basis of fuzzy logic, Semerikov S. O., Gargula T. I., Solonetska H. V., Zamora Ya. P., Pikilnyak A. V. (2021)
Varina H. B. - Peculiarities of cloud computing use in the process of the first-year students' adaptive potential development, Osadchyi V. V., Osadcha K. P., Shevchenko S. V., Lytvynova S. H. (2021)
Title (2020)
Content (2020)
Kiv A. E. - CTE 2019 – When cloud technologies ruled the education, Shyshkina M. P., Semerikov S. O., Striuk A. M., Striuk M. I., Shalatska H. M. (2020)
Moiseienko M. V. - Digital competence of pedagogical university student: definition, structure and didactical conditions of formation, Moiseienko N. V., Kohut I. V., Kiv A. E. (2020)
Yahupov V. V. - The methodology of development of information and communication competence in teachers of the military education system applying the distance form of learning, Kyva V. Yu., Zaselskiy V. I. (2020)
Kharkivska A. A. - Technology of forming future journalists' social information competence in Iraq based on the use of a dynamic pedagogical site, Shtefan L. V., Alsadoon M., Uchitel A. D. (2020)
Yaroshenko O. G. - An integrated approach to digital training of prospective primary school teachers, Samborska O. D., Kiv A. E. (2020)
Korobeinikova T. I. - Google cloud services as a way to enhance learning and teaching at university, Volkova N. P., Kozhushko S. P., Holub D. O., Zinukova N. V., Kozhushkina T. L., Vakarchuk S. B. (2020)
Vakaliuk T. A. - The state of ICT implementation in institutions of general secondary education: a case of Ukraine, Antoniuk D. S., Soloviev V. N. (2020)
Iatsyshyn A. V. - Application of augmented reality technologies for education projects preparation, Kovach V. O., Lyubchak V. O., Zuban Yu. O., Piven A. G., Sokolyuk O. M., Iatsyshyn A. V., Popov O. O., Artemchuk V. O., Shyshkina M. P. (2020)
Tarasov A. F. - Methodical aspects of preparation of educational content on the basis of distance education platforms, Getman I. A., Turlakova S. S., Stashkevych I. I., Kozmenko S. M. (2020)
Babenko V. O. - MarkHub Cloud Online Editor as a modern web-based book creation tool, Yatsenko R. M., Migunov P. D., Salem A.-B. M. (2020)
Ivanova H. I. - The students' brainwork intensification via the computer visualization of study materials, Lavrentieva O. O., Eivas L. F., Zenkovych Iu. O., Uchitel A. D. (2020)
Hlushak O. M. - The usage of digital technologies in the university training of future bachelors (having been based on the data of mathematical subjects), Semenyaka S. O., Proshkin V. V., Sapozhnykov S. V., Lytvyn O. S. (2020)
Symonenko S. V. - Cloud technologies for enhancing communication of IT-professionals, Osadchyi V. V., Sysoieva S. O., Osadcha K. P., Azaryan A. A. (2020)
Khrykov Ye. M. - Modeling the training system of masters of public service using Web 2.0, Kharkivska A. A., Ponomarova H. F., Uchitel A. D. (2020)
Panchenko L. F. - Using Twitter in Ukrainian sociology majors training, Khomiak A. O., Pikilnyak A. V. (2020)
Makhachashvili R. K. - Technology of poetry presentation via Emoji Maker platform: pedagogical function of graphic mimesis, Kovpik S. I., Bakhtina A. O., Shmeltser E. O. (2020)
Korotun O. V. - Model of using cloud-based environment in training databases of future IT specialists, Vakaliuk T. A., Soloviev V. N. (2020)
Mintii I. S. - Using Learning Content Management System Moodle in Kryvyi Rih State Pedagogical University educational process (2020)
Abdula A. I. - Peculiarities of using of the Moodle test tools in philosophy teaching, Baluta H. A., Kozachenko N. P., Kassim D. A. (2020)
Pererva V. V. - The technique of the use of Virtual Learning Environment in the process of organizing the future teachers' terminological work by specialty, Lavrentieva O. O., Lakomova O. I., Zavalniuk O. S., Tolmachev S. T. (2020)
Voloshynov S. A. - The use of digital escape room in educational electronic environment of maritime higher education institutions, Popova H. V., Yurzhenko A. Y., Shmeltser E. O. (2020)
Tarasenko R. O. - Improving the content of training future translators in the aspect of studying modern CAT tools, Amelina S. M., Azaryan A. A. (2020)
Tarasenko R. O. - Integrated testing system of information competence components of future translators, Amelina S. M., Azaryan A. A. (2020)
Kazhan Yu. M. - The use of mobile applications and Web 2.0 interactive tools for students' German-language lexical competence improvement, Hamaniuk V. A., Amelina S. M., Tarasenko R. O., Tolmachev S. T. (2020)
Shalatska H. M. - Moodle course in teaching English language for specific purposes for masters in mechanical engineering, Zotova-Sadylo O. Yu., Muzyka I. O. (2020)
Valko N. V. - Cloud technologies for STEM education, Kushnir N. O., Osadchyi V. V. (2020)
Shapovalov Ye. B. - Analyzing of main trends of STEM education in Ukraine using stemua.science statistics, Shapovalov V. B., Andruszkiewicz F., Volkova N. P. (2020)
Soroko N. V. - Educational electronic platforms for STEAM-oriented learning environment at general education school, Mykhailenko L. A., Rokoman O. G., Zaselskiy V. I. (2020)
Kholoshyn I. V. - Cloud technologies as a tool of creating Earth Remote Sensing educational resources, Bondarenko O. V., Hanchuk O. V., Varfolomyeyeva I. M. (2020)
Fedorenko E. H. - Learning free software using cloud services, Velychko V. Ye., Omelchenko S. O., Zaselskiy V. I. (2020)
Modlo Ye. O. - Methods of using mobile Internet devices in the formation of the general professional component of bachelor in electromechanics competency in modeling of technical objects, Semerikov S. O., Shajda R. P., Tolmachev S. T., Markova O. M., Nechypurenko P. P., Selivanova T. V. (2020)
Stepanyuk A. V. - Methodology of using mobile Internet devices in the process of biology school course studying, Mironets L. P., Olendr T. M., Tsidylo I. M., Stoliar O. B. (2020)
Shokaliuk S. V. - Technologies of distance learning for programming basics on the principles of integrated development of key competences, Bohunenko Ye. Yu., Lovianova I. V., Shyshkina M. P. (2020)
Bilousova L. I. - Informatics teacher's training for design of innovative learning aids, Gryzun L. E., Rakusa Ju. O., Shmeltser E. O. (2020)
Olefirenko N. V. - Training elementary school teachers-to-be at Computer Science lessons to evaluate e-tools, Kostikova I. I., Ponomarova N. O., Lebedieva K. O., Andriievska V. M., Pikilnyak A. V. (2020)
Oleksiuk V. P. - Methodology of teaching cloud technologies to future computer science teachers, Oleksiuk O. R. (2020)
Proskura S. L. - The approaches to Web-based education of computer science bachelors in higher education institutions, Lytvynova S. H. (2020)
Petrenko L. M. - Motivation readiness of future software engineer's professional self-improvement and prospects of its formation in college cloud environment, Varava I. P., Pikilnyak A. V. (2020)
Vlasenko K. V. - Web-based online course training higher school mathematics teachers, Volkov S. V., Kovalenko D. A., Sitak I. V., Chumak O. O., Kostikov A. A. (2020)
Zhylenko T. I. - Auto Checker of Higher Mathematics – an element of mobile cloud education, Martynova N. S., Shuda I. A., Chykalov Ye. A., Kuzmuk D. A. (2020)
Astafieva M. M. - E-learning as a mean of forming students' mathematical competence in a research-oriented educational process, Zhyltsov O. B., Proshkin V. V., Lytvyn O. S. (2020)
Shyshkina M. P. - The use of the cloud services to support the math teachers training, Marienko M. V. (2020)
Kramarenko T. H. - Application of GeoGebra in Stereometry teaching, Pylypenko O. S., Muzyka I. O. (2020)
Title (2019)
Content (2019)
Kiv A. E. - CTE 2018 – How cloud technologies continues to transform education, Soloviev V. N., Semerikov S. O. (2019)
Fedorenko E. H. - Informatization of education as a pledge of the existence and development of a modern higher education, Velychko V. Ye., Stopkin A. V., Chorna A. V., Soloviev V. N. (2019)
Kupin A. I. - Defining and modeling of students' professional thinking development dependence on their training process organization, Tarasova O. V., Sulyma T. S., Sokolova S. V., Muzyka I. O., Tron V. V. (2019)
Volkova N. P. - Data science: opportunities to transform education, Rizun N. O., Nehrey M. V. (2019)
Tokarieva A. V. - Educational digital games: models and implementation, Volkova N. P., Harkusha I. V., Soloviev V. N. (2019)
Pinchuk O. P. - Digital transformation of learning environment: aspect of cognitive activity of students, Sokolyuk O. M., Burov O. Yu., Shyshkina M. P. (2019)
Lavrentieva O. O. - Theoretical and methodical aspects of the organization of students' independent study activities together with the use of ICT and tools, Rybalko L. M., Tsys O. O., Uchitel A. D. (2019)
Yankovych O. I. - Technology of forming media literacy of children of the senior preschool age of Ukraine, Chaika V. M., Ivanova T. V., Binytska K. M., Kuzma I. I., Pysarchuk O. T., Falfushynska H. I. (2019)
Tereshchuk H. V. - The formation of a successful personality of a pupil in Ukrainian primary school during media education implementation, Kuzma I. I., Yankovych O. I., Falfushynska H. I. (2019)
Popel M. V. - The areas of educational studies of the cloud-based learning systems, Shyshkina M. P. (2019)
Nosenko Yu. H. - The state of the art and perspectives of using adaptive cloud-based learning systems in higher education pedagogical institutions (the scope of Ukraine), Popel M. V., Shyshkina M. P. (2019)
Kolgatin O. H. - Systematicity of students' independent work in cloud learning environment, Kolgatina L. S., Ponomareva N. S., Shmeltser E. O. (2019)
Iatsyshyn A. V. - Cloud services application ways for preparation of future PhD, Kovach V. O., Romanenko Ye. O., Iatsyshyn A. V. (2019)
Tsidylo I. M. - Methodology of designing computer ontology of subject discipline by future teachers-engineers, Tereshchuk H. V., Kozibroda S. V., Kravets S. V., Savchyn T. O., Naumuk I. M., Kassim D. A. (2019)
Shapovalov Ye. B. - TODOS as digital science-support environment to provide STEM-education, Shapovalov V. B., Zaselskiy V. I. (2019)
Shapovalov V. B. - Centralized information web-oriented educational environment of Ukraine, Shapovalov Ye. B., Bilyk Zh. I., Atamas A. I., Tarasenko R. A., Tron V. V. (2019)
Prykhodko A. M. - Use of Web 2.0 technology tool – educational blog – in the system of foreign language teaching, Rezvan O. O., Volkova N. P., Tolmachev S. T. (2019)
Amelina S. M. - Information and technology case as an indicator of information competence level of the translator, Tarasenko R. O., Azaryan A. A. (2019)
Pavlenko O. O. - The enhancement of a foreign language competence: free online resources, mobile apps, and other opportunities, Bondar O. Ye., Yon B. G., Kwangoon C., Tymchenko-Mikhailidi N. S., Kassim D. A. (2019)
Chorna O. V. - Use of YouTube on lessons of practical course of German language as the first and second language at the pedagogical university, Hamaniuk V. A., Uchitel A. D. (2019)
Ustinova V. O. - Modern techniques of organizing computer support for future teachers' independent work in German language, Shokaliuk S. V., Mintii I. S., Pikilnyak A. V. (2019)
Tarasenko R. O. - Features of the use of cloud-based translation systems in the process of forming information competence of translators, Amelina S. M., Azaryan A. A. (2019)
Bilousova L. I. - Cloud-based complex of computer transdisciplinary models in the context of holistic educational approach, Gryzun L. E., Sherstiuk D. H., Shmeltser E. O. (2019)
Kiv A. E. - The overview of software for computer simulations in profile physics learning, Merzlykin O. V., Modlo Ye. O., Nechypurenko P. P., Topolova I. Yu. (2019)
Herts A. I. - Cloud service ThingSpeak for monitoring the surface layer of the atmosphere polluted by particulate matters, Tsidylo I. M., Herts N. V., Tolmachev S. T. (2019)
Bondarenko O. V. - The use of cloud technologies when studying geography by higher school students, Pakhomova O. V., Zaselskiy V. I. (2019)
Kholoshyn I. V. - Pedagogical techniques of Earth remote sensing data application into modern school practice, Varfolomyeyeva I. M., Hanchuk O. V., Bondarenko O. V., Pikilnyak A. V. (2019)
Kholoshyn I. V. - Cloud ArcGIS Online as an innovative tool for developing geoinformation competence with future geography teachers, Bondarenko O. V., Hanchuk O. V., Shmeltser E. O. (2019)
Modlo Ye. O. - The use of mobile Internet devices in the formation of ICT component of bachelors in electromechanics competency in modeling of technical objects, Semerikov S. O., Nechypurenko P. P., Bondarevskyi S. L., Bondarevska O. M., Tolmachev S. T. (2019)
Havrilova L. H. - Distance learning courses in developing future music teachers' instrumental performance competence, Ishutina O. Ye., Zamorotska V. V., Kassim D. A. (2019)
Olefirenko N. V. - E-learning resources for successful math teaching to pupils of primary school, Kostikova I. I., Ponomarova N. O., Bilousova L. I., Pikilnyak A. V. (2019)
Lovianova I. V. - Cloud calculations within the optional course Optimization Problems for 10th-11th graders, Bobyliev D. Ye., Uchitel A. D. (2019)
Hlushak O. M. - Using the e-learning course "Analytic Geometry" in the process of training students majoring in Computer Science and Information Technology, Proshkin V. V., Lytvyn O. S. (2019)
Volikova M. M. - Practical use of cloud services for organization of future specialists professional training, Armash T. S., Yechkalo Yu. V., Zaselskiy V. I. (2019)
Markova O. M. - Implementation of cloud service models in training of future information technology specialists, Semerikov S. O., Striuk A. M., Shalatska H. M., Nechypurenko P. P., Tron V. V. (2019)
Pokryshen D. A. - Blogger and YouTube services at a distant course "Database management system Microsoft Access", Prokofiev E. H., Azaryan A. A. (2019)
Mintii I. S. - Import test questions into Moodle LMS, Shokaliuk S. V., Vakaliuk T. A., Mintii M. M., Soloviev V. N. (2019)
Title (2018)
Semerikov S. O. - Preface, Shyshkina M. P. (2018)
Шишкіна М. П. - Сервісні моделі формування хмаро орієнтованого середовища вищого навчального закладу (2018)
Литвинова С. Г. - Хмаро орієнтоване навчальне середовище загальноосвітнього навчального закладу (2018)
Мерзликін П. В. - Сервіси середовища SageMathCloud та їх дидактичний потенціал у процесі навчання інформатичних та математичних дисциплін, Попель М. В., Шокалюк С. В. (2018)
Рассовицька М. В. - Система хмаро орієнтованих засобів навчання інформатичних дисциплін студентів інженерних спеціальностей, Стрюк А. М. (2018)
Маркова О. М. - Засоби хмарних технологій навчання основ математичної інформатики студентів технічних університетів (2018)
Модло Є. О. - Xcos on Web як перспективний засіб навчання моделювання технічних об’єктів бакалаврів електромеханіки, Семеріков С. О. (2018)
Козловский Е. О. - Мультимедийная виртуальная лаборатория по физике в системе дистанционного обучения, Кравцов Г. М. (2018)
Кравцов Г. М. - Методи використання хмарних сервісів у навчанні іноземної мови, Гнєдкова О. О. (2018)
Ткачук В. В. - Доповнена реальність у навчанні студентів із особливими освітніми потребами, Єчкало Ю. В., Маркова О. М. (2018)
Title (2015)
Semerikov S. O. - 3rd Workshop on Cloud Technologies in Education, Striuk A. M., Teplytskyi I. O. (2015)
Носенко Ю. Г. - Характеристика хмарних сервісів Google в аспекті управління дошкільним навчальним закладом, Богдан В. О. (2015)
Литвинова С. Г. - Всеукраїнський проект "Хмарні сервіси в освіті" як чинник розвитку хмаро орієнтованих навчальних середовищ у загальноосвітніх навчальних закладах (2015)
Шокалюк С. В. - Хмарні технології у загальноосвітніх навчальних закладах, Закарлюка І. С. (2015)
Бахмат Н. В. - Теоретичні засади проектування хмаро орієнтованого педагогічного середовища підготовки вчителів початкових класів (2015)
Олексюк Н. В. - Про можливості використання хмарних технологій у роботі вчителів початкових класів (2015)
Мартиненко А. П. - Хмарні технології для навчальних закладів (2015)
Мельников А. Ю. - Об опыте внедрения облачных технологий в Донбасской государственной машиностроительной академии (2015)
Ніжегородцев В. О. - Використання хмарних технологій у підготовці майбутніх податківців Державної фіскальної служби України (2015)
Русіна Н. Г. - Упровадження засобів інформаційно-комунікаційних технологій при підготовці майбутніх правознавців (2015)
Андрієвська В. М. - Використання хмарних технологій у процесі підготовки майбутнього вчителя, Олефіренко Н. В. (2015)
Олійник Т. О. - Особливості підготовки вчителя як лідера впровадження ІКТ інновацій (2015)
Федоренко О. Г. - Підвищення ефективності самоосвітньої діяльності майбутніх учителів технологій (2015)
Хміль Н. А. - Досвід підготовки майбутніх учителів до використання у навчально-виховному процесі хмарних сервісів для створення презентацій (2015)
Хіврич В. В. - Проектування інформаційно-комунікаційного середовища освіти Запорізької області (2015)
Вакалюк Т. А. - LMS за послугою SaaS – альтернативне вирішення проблеми проектування хмаро орієнтованого навчального середовища для підготовки бакалаврів інформатики (2015)
Поттосина С. А. - Применение облачных вычислений в электронном обучении, Дебихина Т. С. (2015)
Столбов Д. В. - Особливості проектування програмного середовища навчання підлітків безпеці в мережі Інтернет (2015)
Боднар Б. Є. - Організаційні аспекти створення й експлуатації хмарних систем, Косолапов А. А., Боднар Є. Б. (2015)
Носенко Ю. Г. - Міжнародна стандартизація в сфері хмарних обчислень (2015)
Кухаренко В. М. - Хмарні технології у наукових дослідженнях (2015)
Галицький О. В. - Хмарні технології як засіб підтримки онлайн-заходів, Микитенко П. В., Франчук В. М. (2015)
Главчева Ю. М. - Відкритий дистанційний курс "Куратор змісту": практичний досвід, Кухаренко В. М. (2015)
Панченко Л. Ф. - Data science спеціалізація проекту Coursera (2015)
Пікалова В. В. - Вдосконалення підготовки майбутнього вчителя математики із застосуванням масових відкритих дистанційних курсів (2015)
Богачков Ю. Н. - Использование платформы HN-MOOC для поддержки обучения в общеобразовательной средней школе, Яковенко Ю. В., Ухань П. С. (2015)
Кислова М. А. - Хмарні засоби побудови мобільних навчальних середовищ з вищої математики, Словак К. І. (2015)
Гордієнко М. М. - Технології хмаро орієнтованого і мобільного навчання у професійній підготовці фахівців у вищому навчальному закладі (2015)
Лякутин В. В. - Аспекты применения мобильных технологий в дистанционном обучении (2015)
Петрашенко М. В. - Використання хмарних конструкторів додатків у навчальному процесі (2015)
Носенко Ю. Г. - Хмарні рішення Citrix для навчання дітей з особливими потребами в США (2015)
Мінаєв О. А. - Вища інженерна освіта в ДонНТУ: від традицій до інновацій, Башков Є. О., Дацун Н. М. (2015)
Герасименко І. В. - Використання хмарних сервісів в електронному навчальному курсі, Глущенко В. В. (2015)
Лебедева И. Л. - Облачные технологии как средство повышения эффективности профессионального обучения (2015)
Процька С. М. - Компоненти комп'ютерно орієнтованої методики формування професійних компетентностей майбутніх філологів (2015)
Богачков Ю. Н. - Сервис дистанцион­ной поддержки обучения для вечерних общеобразовательных школ, Закомирный И. Н., Ухань П. С. (2015)
Литвин А. В. - Розвиток електронного навчання компанією Microsoft: від локальних технологій до хмарних сервісів (2015)
Папка О. С. - Переваги впровадження хмарних технологій Microsoft в освітніх установах (2015)
Матвеева Э. Ф. - Вир­туальное обучение как инновационная педагогическая деятельность, Мкртчян В. С., Степкина Н. Н., Амреева М. Д. (2015)
Lebedev S. S. - Virtual conferences for professional training and retraining (2015)
Тарнавская Т. В. - Проблемы создания персональной учебной среды (2015)
Залойко Е. В. - Web-орієнтований програмний засіб для розв'язування задач лінійного програмування графічним методом, Триус Ю. В. (2015)
Манько М. О. - Створення web-орієнтованої експертної системи для розв'язування задач оптимізації, Триус Ю. В. (2015)
Гуляйло Л. Ю. - Web-орієнтований програмний продукт для оцінювання рівня ризику банкрутства підприємства, Триус Ю. В. (2015)
Жицький О. О. - Web-орієнтований програмний засіб для експертного оцінювання анкетним методом, Триус Ю. В. (2015)
Пономарьова Н. О. - Підготовка майбутніх учителів інформатики до профорієнтаційної роботи зі старшокласниками на ІТ-спеціальності (2015)
Величко В. Є. - Використання хмарних технологій при підготовці та публікації текстів математичного напряму (2015)
Швачич Г. Г. - Использование современных информационных технологий при комбинированном обучении фундаментальным дисциплинам, Коноваленков В. С., Заборова Т. М. (2015)
Кіяновська Н. М. - Упровадження комбінованого навчання у процес навчання вищої математики (2015)
Олевский В. И. - Использование облачных технологий при изучении точных наук в общеобразовательной школе, Олевская Ю. Б. (2015)
Мерзликін О. В. - Результати впровадження методики використання хмарних технологій як засобу формування дослідницьких компетент­ностей старшокласників у процесі профільного навчання фізики (2015)
Садовий М. І. - Побудова курсу в Moodle та використання Ejsapp для навчання фізики, Трифонова О. М., Хомутенко М. В. (2015)
Shatalov V. M. - Through global monitoring to school of the future: smartphone as a laboratory in pocket of each student, Martynyuk V. S., Saveliev M. V. (2015)
Title (2014)
Semerikov S. O. - CTE 2013: 2nd Workshop on Cloud Technologies in Education, Striuk A. M., Teplytskyi I. O. (2014)
Shyshkina M. P. - The cloud-based learning environment of educational institutions: the current developments (2014)
Вакалюк Т. А. - Вітчизняний досвід проектування хмаро орієнтованого навчального середовища для закладів освіти (2014)
Олексюк В. П. - Застосування хмарних технологій у процесі проектування ІТ-інфраструктури ВНЗ (2014)
Стрюк А. М. - Побудова хмаро орієнтованого навчального середовища підрозділу ВНЗ на базі системи ownCloud, Рассовицька М. В. (2014)
Пліш І. В. - Хмарні сервіси як сучасний засіб в управлінні навчальним закладом (2014)
Грицук Ю. В. - Онлайн-анкетування як елемент зворотного зв'язку при побудові хмарного освітнього середовища, Грицук О. В. (2014)
Matveeva E. F. - Analysis, specification and verification requirements for control systems cloud training platforms, Unland R., Gröger M., Brandt D., Brinda T., Mkrttchian V. S. (2014)
Shiyan N. I. - Really modern issues for masters from World German Cloud University, Unland R., Gröger M., Brandt D., Brinda T., Mkrttchian V. S. (2014)
Сук О. П. - Набуття та розвинення е-компетенцій в системі підвищення кваліфікації викладачів (2014)
Бобрицька В. І. - Комп'ютерно орієнтоване освітнє середовище вищого навчального закладу як засіб формування професійних компетентностей у майбутніх учителів, Процька С. М. (2014)
Житєньова Н. В. - Візуалізація навчальної інформації з використанням сервісів хмарних технологій (2014)
Смирнова А. И. - Пути повышения эффективности работы преподавателя (2014)
Ішутіна О. Є. - Е-портфоліо засобами Google Apps у структурі моніторингу лінгвометодичної компетентності студентів-філологів (2014)
Адаменко О. В. - Порівняльна характеристика "масових відкритих" та "традиційних" дистанційних курсів крізь призму досвіду учасника (2014)
Панченко Л. Ф. - Дослідження курсів з аналізу даних проекту Coursera (2014)
Величко В. Є. - Хмарні технології як засіб переходу на вільне програмне забезпечення (2014)
Кухаренко В. Н. - Базовые облачные технологии куратора содержания (2014)
Маркова Є. С. - Використання соціальних мереж для організації самостійної роботи студентів (2014)
Єчкало Ю. В. - Елементи мобільного навчального середовища (2014)
Черничкина Т. И. - Использование Google Drive в качестве облачного сервиса в мобильном обучении (2014)
Гнєдкова О. О. - Методичні аспекти використання комбінованого навчання під час вивчення дисципліни "Методика і технології дистанційного навчання" у ВНЗ (2014)
Pratt G. L. - It takes a "village" to select a learning management system – or – How you can benefit from a collaborative statewide LMS selection process, Dean D. E. (2014)
Гриценко В. Г. - Огляд онлайн систем контролю знань, Гладка Л. І. (2014)
Ткачук В. В. - Аналіз популярних систем дистанційного навчання з відкритим доступом, Кулініч Ю. А. (2014)
Железнякова Е. Ю. - Організація самостійної роботи студентів у системі Moodle, Зміївська І. В. (2014)
Глущенко В. В. - Підготовка майбутніх кваліфікованих робітників у ПТНЗ з використанням системи підтримки дистанційного навчання (2014)
Косова Е. А. - Дистанционный курс "Информационные системы и технологии" для направления подготовки "Туризм" (2014)
Томіліна А. О. - Структура електронного навчального курсу з англійської мови у Moodle, Малоіван М. В. (2014)
Модло Є. О. - Розробка фільтру SageMath для Moodle, Семеріков С. О. (2014)
Маркова О. М. - Хмарні технології навчання: спроба визначення (2014)
Яцько О. М. - Хмарні технології у навчанні інформатики майбутніх економістів (2014)
Хараджян Н. А. - Формування освітнього середовища на основі хмарних технологій для підготовки фахівців з програмування (2014)
Антіпова Н. А. - Хмарні ресурси з теорії і методів нечітких множин і нечіткої логіки, Кулагін О. І. (2014)
Ємець М. П. - Використання платформи 1С як платформи для хмарних обчислень на підприємствах і ВНЗ, Кобзар Д. С. (2014)
Рашевська Н. В. - Розвиток хмарних технологій у процесі навчання математичних дисциплін як наукова проблема (2014)
Kiianovska N. M. - The development of theory and methods of using cloud-based information and communication technologies in teaching mathematics of engineering students in the United States (2014)
Чухно М. В. - Оперативний обмін електронно-освітніми ресурсами засобами хмароподібних технологій, Михалевич В. М. (2014)
Попель М. В. - Хмарні технології у навчанні майбутніх учителів математики (2014)
Бас С. В. - Способи опрацювання запитів та характеристика мобільного доступу до Wolfram|Alpha, Словак К. І. (2014)
Сорокопуд М. А. - Хмарні засоби навчання фізики (2014)
Мерзликін О. В. - Електронний журнал як засіб моніторингу рівня сформованості дослідницьких компетентностей учнів з фізики (2014)
Title (2013)
Semerikov S. O. - CTE - Workshop on Cloud Technologies in Education, Striuk A. M. (2013)
Чорна О. В. - Використання циклу надочікувань для виявлення тенденцій розвитку хмарних технологій (2013)
Шишкіна М. П. - Сучасні тенденції формування і розвитку науково-освітнього середовища вищого навчального закладу (2013)
Туравініна О. М. - Хмарні технології навчання у системі інформаційно-комунікаційних технологій навчального призначення (2013)
Моісеєнко М. В. - Інтеграція освіти, науки та промисловості на основі хмарних технологій: світовий досвід, Моісеєнко Н. В. (2013)
Сохина С. И. - Перспективы применения облачных технологий в ВУЗе, Малинина З. З., Шевченко О. Н. (2013)
Мкртчян В. С. - Об образовательной среде облачной платформы управления и моделирования переменной структуры в скользящем режиме, Шиян Н. И. (2013)
Матвеева Э. Ф. - Виртуальное образование – инновационное средство самообразования будущего учителя, Мкртчян В. С. (2013)
Галасун К. І. - Про створення інформаційної логістичної системи ВНЗ на основі хмарних технологій, Триус Ю. В. (2013)
Магер Є. В. - Розробка ІТ-проекту "Логістика" на основі хмарних технологій, Рудь Ф. В., Ткаченко Б. Л., Фіалковський В. В., Триус Ю. В. (2013)
Григорович В. Г. - Використання хмарних обчислень в організації інтелектуальних освітніх систем (2013)
Маклаков Г. Ю. - Использование облачных вычислений в виртуальной учебной среде подготовки авиационных специалистов (2013)
Скороход Г. И. - Социальная сеть преподавателей учебной дисциплины (2013)
Олійник Т. О. - Шляхи ефективної організації самостійної роботи студентів ВНЗ (2013)
Гриценко В. Г. - Формування навчального середовища з використанням соціальних хмарних сервісів (2013)
Качан В. М. - Перспективи використання соціальних мереж в освіті, Гриценко В. Г. (2013)
Теплицький О. І. - Хмарні засоби навчання об'єктно-орієнтованого моделювання (2013)
Баранчук І. Д. - Web-орієнтована експертна система діагностики несправностей підключення комп'ютера до мережі Internet (2013)
Франчук Н. П. - Комп'ютерний переклад та Web 2.0 (2013)
Модло Є. О. - Використання десктопних програм у хмарному середовищі (2013)
Тарасов І. В. - Ulteo OVD як хмарне навчальне середовище (2013)
Мартакова Н. Є. - Використання онлайн-освіти у навчальному процесі (2013)
Андронова Е. С. - Исследование облачных технологий для создания виртуальной системы обучения, Левыкин И. В. (2013)
Ванькевич Д. Є. - Використання приватної хмари на базі дистрибутиву ProxmoxVE в навчальному процесі, Злобін Г. Г. (2013)
Хараджян Н. А. - Використання хмарних технологій в курсі "Основи організації електронного документообігу" (2013)
Бузян О. С. - Реалізація педагогічних підходів І. Є. Тамма в сучасних умовах розвитку ІКТ, Трифонова О. М. (2013)
Шадхін В. Ю. - Класифікація атак на хмарні системи, Компанієць В. О., Дель Д. Г. (2013)
Чудак О. О. - До питання про хмарну криптографію (2013)
Маковоз К. О. - Методи виявлення вторгнень у хмарних системах відеоспостереження (2013)
Ткачук В. В. - Хмарні обчислення як основа мобільного навчання (2013)
Кухаренко В. М. - Проблеми проведення масових відкритих дистанційних курсів у СНД (2013)
Запорожченко Ю. Г. - Хмарні технології як засоби відкритої освіти (2013)
Андруховський А. Б. - Використання хмарних технологій у сучасних системах дистанційного навчання (2013)
Удовенко В. О. - Розширення можливостей викладача засобами хмарних технологій (2013)
Москалева Ю. П. - Облачная архитектура и её реализации для университетов, Сейдаметова З. С., Темненко В. А. (2013)
Кадемія М. Ю. - Можливості, що надають хмарні технології, Кобися В. М. (2013)
Грицук Ю. В. - Хмарні технології в технічному ВНЗ: огляд та перспективи (2013)
Толстых В. К. - Облако регистрационных данных контингента школы для учета успеваемости учеников, Кожемякин А. Ю. (2013)
Архіпова Т. Л. - Технології "хмарних обчислень" в освітніх закладах, Зайцева Т. В. (2013)
Смагіна О. О. - Використання хмарних технологій в організації діяльності університетської кафедри (2013)
Шиман О. І. - "З чіпких тенет всесвітньої павутини – в захмарні висоти знань" (погляд з початкової школи) (2013)
Маркова Є. С. - Перспективи використання хмарних технологій у педагогічній діяльності вчителя початкової школи (2013)
Волкова Т. В. - Формування інформаційно-освітнього середовища ПТНЗ засобами блогів, Гуменний О. Д. (2013)
Мацейко О. В. - Хмарні технології у підготовці кваліфікованих робітників (2013)
Садовий М. І. - Дистанційна освіта в умовах використання хмарних освітніх технологій як основа профорієнтаційної роботи з абітурієнтами, Трифонова О. М. (2013)
Дем'яненко В. Б. - Тенденції використання технологій хмарних обчислень для створення персоніфікованих навчальних траєкторій учнів Малої академії наук України (2013)
Каплун С. В. - Хмарні технології у післядипломній освіті учителів (2013)
Сейтвелиева С. Н - Программы сертификации специалистов в области облачных вычислений,  Манжос Л. А. (2013)
Рубан Ю. Я. - Хмарні технології в системі атестації фахівців будівельної галузі, Вовк А. І., Гірник А. В. (2013)
Дорошенко Ю. О. - Хмарні технології в архітектурній освіті, Бірілло І. В. (2013)
Сороко Н. В. - Моніторинг електронних освітньо-наукових ресурсів за допомогою Google Analytics, Шиненко М. А. (2013)
Литвин В. А. - Застосування хмарних технологій для активізації самостійної діяльності студентів (2013)
Франчук В. М. - Використання хмарних технологій у ВНЗ. Служби Google (2013)
Плаксій Я. І. - Організація навчального процесу засобами Диска Google у Вінницькій ІТ-Академії (2013)
Бабич О. В. - Використання хмарних сервісів Google для забезпечення діяльності навчального закладу, Бабич О. В. (2013)
Олевська Ю. Б. - Побудова мережевих продуктів для шкільної освіти на основі хмарних технологій, Олевський В. І., Сидоренков Є. Є., Клименко Д. В. (2013)
Крамаренко Т. Г. - Використання хмарних сервісів у ході тренінгів за програмою Intel "Навчання для майбутнього", Шокалюк С. В. (2013)
Гладка Л. І. - Концепція формування навчального середовища на базі хмарних сервісів Google Apps for Education, Гриценко В. Г. (2013)
Брескіна Л. В. - Використання сервісу Академія Google при формуванні інформатичних компетентностей майбутніх учителів (2013)
Регета Д. М. - Хмарна платформа Windows Azure (2013)
Козыренко В. П. - Облачные решения в развитии информационного обеспечения учебного заведения (2013)
Литвин А. В. - Освітні можливості новітніх технологій Microsoft (2013)
Тевяшев А. Д. - Досвід використання хмарних технологій у навчанні математичних дисциплін, Литвин О. Г. (2013)
Михалевич В. М. - Наближена модель приватної хмари у навчанні вищої математики, Хошаба О. М., Чухно М. В. (2013)
Жиленко Т. І. - Застосування хмарних технологій при вивченні вищої математики, Захарченко Н. М. (2013)
Крамаренко Т. Г. - Використання проекту Wolfram|Alpha у навчанні майбутніх вчителів математики, Логвиненко Ю. С. (2013)
Бас С. В. - Wоlfram|Alpha – хмарно-орієнтований сервіс навчання математики (2013)
Лисенко О. А. - Можливості використання хмарних технологій в інтерактивних електронних курсах, Козлова Є. К. (2013)
Доброштан О. О. - Упровадження технологій хмарних обчислень у навчальний процес вищих морських навчальних закладів (2013)
Рашевська Н. В. - Хмарні обчислення у навчанні вищої математики в технічних університетах (2013)
Кіяновська Н. М. - Хмарно орієнтовані засоби навчання вищої математики майбутніх інженерів: досвід США (2013)
Словак К. І. - Мобільні математичні середовища як засіб хмарних технологій (2013)
Кислова М. А. - Використання хмарних технологій в навчанні вищої математики (2013)
Мерзликін О. В. - Перспективи використання хмарних технологій у шкільному навчальному фізичному експерименті (2013)
Ткаченко І. А. - Використання хмарних технологій у підготовці майбутнього вчителя астрономії (2013)
Денисенко О. І. - Адаптивність інноваційних технологій до ресурсозабезпечення при викладанні фізики, Цоцко В. І. (2013)
Лазаренко Д. С. - Використання системи управління контентом для спільного доступу до навчальних ресурсів (2013)
Єчкало Ю. В. - Сервіси Google як складова частина навчального середовища з фізики (2013)
Лопаткин Р. Ю. - Облачные технологии в обучении моделированию сложных систем, Иващенко В. А. (2013)
Поліщук О. П. - GlowScript – хмарний засіб навчання комп'ютерного моделювання фізичних процесів, Теплицький І. О., Семеріков С. О. (2013)
Адаменко О. В. - Хмарні технології аналізу даних, Панченко Л. Ф. (2013)
Стрюк А. М. - Методичні аспекти застосування хмарно орієнтованих засобів у підготовці фахівців з інформаційних технологій, Стрюк М. І. (2013)
Триус Ю. В. - Хмарні технології у професійній підготовці студентів комп'ютерних спеціальностей (2013)
Бодненко Т. В. - Використання хмарних технологій у процесі підготовки інженера з комп'ютерних систем, Харченко О. В. (2013)
Лазорик В. В. - Використання хмарних технологій для перевірки та обліку розв'язків завдань з програмування, Чернов В. М. (2013)
Трегуб О. Д. - Хмарні технології у проблемному навчанні інформатичних дисциплін (2013)
Нарышкин Д. Г. - Возможности облачных образовательных технологий при изучении физической химии (2013)
Ван Хайлун - Методичні аспекти формування готовності студентів факультетів мистецтв до творчо-інтерпретаційної діяльності (2021)
Вей Лімін - Культурологічна функція формування творчої самореалізації студентів факультетів мистецтв (2021)
Вен Чаоцянь - Творчий характер фахової діяльності вчителя музичного мистецтва як основа формування креативного педагогічного мислення (2021)
Кауров П. - Специфіка фахової підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій (2021)
Хоружа О. - Виховні ідеали українства в етнопедагогічному вимірі (2021)
Чень Веньфень - Формування вмінь самоконтролю у процесі фортепіанного виконавства: педагогічний інструментарій (2021)
Ю Юйхуй - Рефлексивний підхід до формування музично-ритмічних умінь студентів факультетів мистецтв педагогічних університетів (2021)
Боряк О. - Вплив оперного та хореографічного мистецтва на емоційний стан старших школярів із тяжкими порушеннями мовлення (2021)
Авраменко В. - Концептуальні засади неформальної підприємницької освіти дітей та учнівської молоді: європейський досвід (2021)
Boichenko M. - Citizenship education in the out-of-school education institutions of Ukraine: methodological foundations (2021)
Зайцев І. - Підготовка майбутніх офіцерів збройних сил за кордоном: досвід та перспективи для української системи військової освіти (2021)
Зябловська Д. - Художньо-мистецький компонент у підготовці дизайнерів одягу в університетах і коледжах Данії (2021)
Огієнко О. - Специфіка професійної підготовки фахівців економічного профілю у розвинених країнах (2021)
Федорець М. - Загальна музична освіта в умовах глобальної пандемії: досвід та проблеми, Ян Цзе (2021)
Бортнюк І. - Моніторинг якості освіти (2021)
Коваленко О. - Методика проведення занять з фізичної культури з дітьми старшого дошкільного віку із затримкою психічного розвитку, Гвоздецька С. (2021)
Кулава К. - Розвиток державної політики у сфері протидії торгівлі людьми (2021)
Максименко Л. - Іноваційні підходи підвищення рівня рухової активності дітей у закладах дошкільної освіти, Зайцева В. (2021)
Осередчук О. - Методологія вивчення моніторингу якості освіти (2021)
Пріма Р. - Гурткова робота – простір здоров’язбережувальної творчої діяльності, Пріма Д., Десятник К., Рославець Р. (2021)
Руденко О. - Аналіз показників стрільби біатлоністів різних вікових груп на Чемпіонаті світу 2021 року, Ворона В. (2021)
Смоляк П. - Модель формування соціальних навичок студентів аграрних закладів вищої освіти (2021)
Топчу І. - Методика формування комунікативних компетенцій учнів на заняттях з англійської мови (2021)
Яблоков С. - "Перевернуте" навчання англійської мови за професійним спрямуванням (2021)
Гура В. - Застосування інтегративного підходу в процесі викладання курсу "музичне краєзнавство" (2021)
Єременко О. - Підготовка майбутніх учителів музичного мистецтва у процесі фортепіанного навчання на засадах інтегративного підходу (2021)
Кінах Н. - Підприємницька активність як складова професійного розвитку вчителя початкової школи (2021)
Козаченко Ю. - Вплив стресу на навчальний процес студентів, Лобатюк М. (2021)
Korzh-Usenko L. - Development of the Ukrainian free university: national identity and dialogue of cultures, Sydorenko O., Dovhopolova H. (2021)
Кушнір В. - Актуальні аспекти освітньої підготовки web-дизайнерів до підприємницької діяльності (2021)
Mykhailychenko I. - Factors of personality formation of l. Kirdishcheva as prospective professional, Kozlov D., Kozlova O. (2021)
Пахненко І. - Підготовка майбутніх викладачів лінгвістичних та лінгвометодичних дисциплін до організації науково-дослідної роботи студентів-філологів (2021)
Романишина Л. - Інформаційно-комунікаційні технології в підготовці майбутніх учителів природничих спеціальностей, Шквир О., Казакова Н. (2021)
Ткаченко І. - Розвиток фізичних якостей майбутніх фахівців хореографії засобами партерного тренажу (2021)
Хрик В. - Педагогічні аспекти формування дослідницької компетентності у майбутніх фахівців лісового господарства (2021)
Шаоцян Юйань - Специфіка реалізації здоров’язбережувальних технологій у процесі вокальної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва (2021)
Швець О. - Методи імплементації сучасних європейських тенденцій у дизайні в професійну підготовку майбутніх українських дизайнерів (2021)
Шупик Т. - Теоретичні основи підготовки майбутнього вихователя до творчого розвитку дітей старшого дошкільного віку засобами казки (2021)
Титул, зміст (2022)
Гич Г. М. - Ювілейники-краяни: діяльність Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (2022)
Шуляр В. І. - Бібліотерапевтичний потенціал літературних казок ("Лис Микита" Івана Яковича Франка та "Снігова Королева" Ганса Крістіана Андерсена), Гладишев В. В. (2022)
Романюк І. А. - Побудова розпорядку дня закладу дошкільної освіти для різноманітної діяльності з дітьми в ранкові години (2022)
Лебідь Г. С. - Реалізація Всеукраїнського проєкту "Інтелект України" на Миколаївщині: особливості впровадження, Бондаренко В. В. (2022)
Рибачук О. А. - Особливості інтегрованого курсу "Культура добросусідства" в контексті Нової української школи (2022)
Смола О. М. - Розвиток емоційного інтелекту в дошкільному та молодшому шкільному віці засобами театралізації (2022)
Бондаренко В. В. - Проблеми соціальної адаптації молодших школярів в умовах воєнного часу (2022)
Маланчук О. В. - Теоретичні основи та педагогічні умови розвитку словника трирічних дітей у процесі ознайомлення із засобами малих фольклорних жанрів (2022)
Погорєлова Л. В. - Використання методу проєктів у контексті вивчення предмета "Основи здоров’я" як інтегральний засіб формування життєвих навичок учнів основної школи, Мацокіна О. О. (2022)
Олійник Л. М. - Післядипломна педагогічна освіта в умовах воєнного стану (2022)
Грона Н. В. - Робота з медіатекстом у процесі підготовки фахівців різних напрямів (2022)
Бирюк О. - Методичний потенціал практичних занять з іноземної мови, Дивнич Г., Гайдай Н. (2021)
Бортнюк Т. - Формування підприємницької компетентності майбутнього вчителя початкової школи: критеріальна характеристика (2021)
Герман В. - Формування медіаграмотності майбутнього вчителя в умовах професійної філологічної підготовки ("Методика навчання української мови" і "Культура української мови"), Громова Н. (2021)
Грона Н. - Розвиток soft skills майбутніх учителів в умовах закладів фахової передвищої та вищої освіти: міжрегіональний проєкт, Семеног О. (2021)
Денисова Л. - Моніторинг сформованості готовності до професійної діяльності майбутніх магістрів фізичної культури і спорту в умовах сучасної парадигми вищої освіти, Сущенко Л., Шинкарук О., Усиченко В. (2021)
Довгополова Г. - Сучасний університет як соціальна корпорація, Корж-Усенко Л. (2021)
Зайцев І. - Структурно-функціональна модель підготовки майбутніх офіцерів морської піхоти засобами інформаційно-комунікаційних технологій (2021)
Калашник Д. - Інноваційні технології професійної підготовки педагогів зі спеціальності 014.11 "Середня освіта. Фізична культура", 017 "Фізична культура та спорт", Аксьонов Д. (2021)
Koriakin O. - Professional competence of musical art masters: theoretical aspect, Yeremenko O. (2021)
Кривонос О. - Засоби музейної педагогіки як важливий чинник виховання студентів, Кот А. (2021)
Лисенко А. - Аналіз результатів змагальної діяльності студентів групи підвищення спортивної майстерності з футзалу, Кірюшко Я., Скрипка І. (2021)
Ляховська Ю. - Особливості професійної діяльності майбутніх учителів іноземної мови (2021)
Мантуло Н. - Теоретичні аспекти формування комунікативної компетентності іноземних студентів інженерного профілю засобами української мови (2021)
Нестуля С. - Методична система формування лідерської компетентності майбутніх менеджерів (2021)
Осередчук О. - Функції моніторингу якості вищої освіти (2021)
Чепок Р. - Розвиток творчих здібностей, як першочергова психолого-педагогічна мета в роботі викладача закладу професійної освіти (2021)
Коропатніцька Т. - Формування іншомовної комунікативної компетентності молодших школярів методом повної фізичної реакції, Лабінська Б., Колісниченко Т. (2021)
Кулава К. - Торгівля людьми: основні поняття та види експлуатації (2021)
Парфілова С. - Організація рефлексивної діяльності молодших школярів з використанням стратегій критичного мислення, Кєрєзора К. (2021)
Боряк О. - Формування хореографічної культури у дітей старшого шкільного віку засобом вивчення французької опери ХІХ століття (2021)
Лазоренко С. - Хронологія давньогрецьких олімпійських ігор у світлі сучасного аналізу історичної інформації, Чхайло М., Лазоренко С. (2021)
Огієнко О. - Нормативно-правове забезпечення позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму у 70-их роках ХХ століття на території Північно-Східного регіону України, Усатих Т. (2021)
Бойченко М. - Заклади художньо-ремісничої освіти України початку ХХ століття, Никифоров А., Гулей О., Капран О. (2021)
Ван Цзялє - Формування педагогічно-інтерпретаційного тезаурусу майбутніх учителів музичного мистецтва: інструментарій (2021)
Сюй Сінчжоу - Вокальна підготовка майбутніх учителів музичного мистецтва як умова формування художньо-естетичного досвіду (2021)
Ткаченко І. - Роль хореографії у підготовці спортсменів з естетичної групової гімнастики (2021)
Тун Ліньге - Теоретико-методичне забезпечення вдосконалення підготовки майбутніх учителів до розвитку музичних здібностей школярів на уроках музичного мистецтва (2021)
Заболотна О. - Менторинг як форма педагогічної підтримки майбутніх учителів в Україні та Великій Британії, Палагута І. (2021)
Чистякова І. - Порівняльний аналіз методів підготовки хорового диригента в системі вищої музичної освіти США та України, Карпенко Є. (2021)
Завальнюк О. М. - Професор Олександр Федьков: яскрава особистість, інтелектуал, талановитий історик, патріот України, Глушковецький А. Л. (2022)
Заводовський А. А. - Постать "будителя" Анатолія Кралицького у працях науковців (2022)
Колесник В. Ф. - В ідеологічно-політичних лещатах: радянська історіографія другої половини 1940-х – 1980-х рр. українських партій у Російській імперії на початку ХХ ст., Чеберяко О. В. (2022)
Баженов Л. В. - Професор Володимир Ґеринович і становлення екскурсійної справи на Кам'янеччині в 20-ті роки ХХ ст. (2022)
Левченко Л. Л. - Особиста трагедія Олександри Соколовської: унікальні документи з провінційного архіву України (2022)
Гриценко А. П. - Поховання 1922-1991 рр. Глухівського єврейського цвинтаря в контексті історії єврейської громади міста, Назарова В. В. (2022)
Тимофійко С. О. - Національне питання на конференції національних соціалістичних партій Російської імперії біля міста Гельсингфорс (16-20 квітня 1907 р.) (2022)
Кіцак В. М. - Британська позиція щодо узгодження радянсько-польського кордону під час другої світової війни: на матеріалах радянських опублікованих документів (2022)
Слесаренко А. В. - Голокост у чехословацькому кінематографі 1960-х років: мистецький та суспільний аспекти, Михальчук Р. Ю. (2022)
Хоптяр Ю. А. - Родина Ярмолинських та її вплив на розвиток Ярмолинеччини Кам'янецького староства (1400–1690-ті рр.), Хоптяр А. Ю. (2022)
Газін В. В. - Трагічний 1657 р.: Українська держава у вирі внутрішніх та зовнішніх викликів (2022)
Піддубний І. А. - Місце та роль Бенно Штраухера у житті єврейської громади Чернівців та Буковини кінця ХІХ – першої чверті ХХ ст. (2022)
Адамський В. Р. - Подільський губернський комісар у революційну добу (березень–листопад 1917 року): виникнення та становлення інституту влади (2022)
Кароєва Т. Р. - Інституційна роль промисловості в радянському місті 1920-х рр. (на прикладі Вінниці) (2022)
Криськов А. А. - Українська партія соціалістів-революціонерів у міжвоєнній Чехословаччині (2022)
Скрипник А. Ю. - Соціальний склад та політичні настрої мешканців Надзбруччя наприкінці 40-х рр. ХХ ст. (на прикладі села П'ятничани) (2022)
Атаманенко А. Є. - Українці Словаччини як чинник українсько-словацької міжкультурної взаємодії другої половини ХХ – першого двадцятиліття ХХІ ст. (2022)
Хоміцький В. Р. - Інституалізація УПЦ КП в західній Україні (1992–2018 рр.) (2022)
Блінов А. В. - Глобальні тренди формування та регулювання ринку криптовалют (2020)
Опанасюк Ю. А. - Методологічні основи оцінювання інвестиційної привабливості рекреаційного комплексу міських агломерацій (2020)
Боронос В. Г. - Розвиток базового рівня фінансової системи України в умовах глобалізації, Рябушка Л. Б., Відменко Ю. В. (2020)
Павлик А. В. - Еколого-економічне оцінювання наслідків використання відновлюваних джерел енергії, Жулавський А. Ю., Шкодкіна Ю. М., Маслій М. Ю. (2020)
Похилько С. В. - Необхідність застосування міжнародного досвіду використання кешбеків для електронної комерції в Україні, Єременко А. Ю. (2020)
Хомутенко Л. І. - Принципи формування "зеленого" інвестування країни, роль та значення для конкурентоспроможності, Кіріл’єва А. В. (2020)
Росохата А. С. - Окремі питання економічної безпеки: дослідження впливу змін у міграційних процесах на економічний та інноваційний розвиток країн, Сагер Л. Ю. (2020)
Дегтяренко О. Г. - Організаційно-економічний механізм раціонального використання ресурсного потенціалу водних об’єктів на регіональному рівні, Місечко О. В. (2020)
Жукова Т. А. - Сучасні проблеми аудиторських послуг в Україні, Єрмоленко К. О., Плікус І. Й. (2020)
Мордань Є. Ю. - Структурно-логічна схема державного регулювання банківської системи України, Онопрієнко Ю. Ю. (2020)
Рекуненко І. І. - Особливості формування та застосування системи фінансового моніторингу в Україні, Кобець Ж. О., Швидько І. О. (2020)
Рибіна О. І. - Сила "лайку". Вплив маркетингу в соціальних мережах на залучення клієнтів, Шепілов Д. О., Писаренко К. О. (2020)
Petrushenko Yu. - Assessment of demand for public goods in the non-market services sector, Mayboroda T., Onopriyenko K. (2020)
Кобушко Я. В. - Фандрайзинг як інструмент фінансування закладів вищої освіти, Майборода О. В. (2020)
Кузнєцова А. Я. - Методологічний інструментарій дослідження впливу тіньових фінансових транзакцій на розвиток національної економіки, Боженко В. В. (2020)
Жилінська О. І. - Ефективність державної політики протидії тінізації економіки: кількісна та якісна складова, Бойко А. О. (2020)
Циганюк Д. Л. - Аналіз фінансового стану банківського сектору України, Рудняк А. Д. (2020)
Мирошниченко Ю. О. - Вплив концепції Ukraine`s green deal та пандемії COVID-19 на траекторію інноваційного розвитку України, Люльов О. В. (2020)
Полчанов А. Ю. - Аналіз взаємозв’язків результатів фінансової та інвестиційно-інноваційної політики на місцевому рівні, Захаркіна Л. С. (2020)
Зайцев О. В. - Знайомство з валютним ринком FOREX, Дворянова Т. В. (2020)
Касьян О. О. - Моделювання розвитку інтелектуального потенціалу стартапу "сумка” у галузі туризму, Таранюк К. В., Таранюк Л. М. (2020)
Яровенко Г. М. - Вплив рівня економічного розвитку країни на залежність використання персональних засобів інформаційної безпеки та наслідків кіберзлочинів (2020)
Ткачова Т. С. - Методологічні підходи до прийняття управлінських рішень на промисловому підприємстві (2020)
Люльов О. В. - Проблеми оцінки та управління інвестиційною привабливістю на макроекономічному рівні, Москаленко Б. А. (2020)
Данько Ю. І. - Рецензія на рукопис наукової монографії "Фінансова політика місцевого розвитку" д.е.н. Петрушенка Ю. М., к.е.н. Венцеля В. Т., к.е.н. Височиної А. В. (2020)
Д'яконова І. І. - Рецензія на монографію "Фінансова політика місцевого розвитку" (2020)
Школьник І. О. - Рецензія на рукопис наукової монографії "Фінансова політика місцевого розвитку" д.е.н. Петрушенка Ю. М., к.е.н. Венцеля В. Т., к. е. н. Височиної А. В. (2020)
Мельник Л. Г. - Флуктуаційні глибини економічної теорії (рецензія на монографію О. В. Кубатка "Флуктуації розвитку еколого-економічних систем") (2020)
Кобушко І. М. - Рецензія на монографію Люльова Олексія Валентиновича "Макроекономічна стабільність національної економіки" (2020)
Педченко Н. С. - Рецензія на монографію Пімоненко Тетяни Володимирівни "Маркетинг і менеджмент зелених інвестицій: теоретичні засади, сучасні виклики та перспективи розвитку" (2020)
Відомості про випуск журналу "Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка" (2020)
Швіндіна Г. О. - Коопетиційна модель розвитку підприємств Cумщини як передумова запобігання трудовій міграції, Кущ В. О. (2020)
Воронцова А. С. - Теоретичний аналіз факторів, що зумовлюють трудові міграції (2020)
Безугла К. М. - Світовий ринок нафтопродуктів: сучасний стан та перспективи розвитку, Костюченко Н. М. (2020)
Вакуленко І. А. - Ціноутворення на ринку природного газу України в умовах енергетичної інтеграції України та ЄС, Васильєва Т. А. (2020)
Miщенко В. А. - Превентивне оцінювання фінансового стану підприємства з позиції можливого банкрутства, Таранюк Л. М., Домніна І. І. (2020)
Заруцька О. П. - Прозорість банківського нагляду, як необхідна умова незалежності національного банку України, Павлов Р. А. (2020)
Виговська Н. Г. - Реформування системи фінансового контролю за виконанням місцевих бюджетів, Дячек С. М. (2020)
Васильєва Т. А. - Формалізація фінансових ризиків діяльності промислових підприємств в контексті управління вартістю на основі VBM-підходу, Боронос В. М., Гуменна Ю. Г. (2020)
Матвєєва Ю. Т. - Урахування геопросторових, фінансових, людських та часових факторів при дослідженні розвитку відновлювальної енергетики, Мирошниченко Ю. О., Колосок С. І., Котюк Р. В. (2020)
Васильєва Т. А. - Управління фінансовими ризиками промислового підприємства, Антонюк Н. А. (2020)
Лєонов С. В. - Теоретичні основи формування інформаційної бази дослідження ризику використання фінансових установ України з метою легалізації кримінальних доходів, Кузьменко О. В., Кушнерьов О. С., Люльов О. В., Квілінський О. С. (2020)
Макаренко М. І. - Україна і Європейський Банк Реконструкції та Розвитку: сучасна зміна вектору співробітництва, Віннік М. В. (2020)
Ганус І. С. - Рейтингування дебіторів як інструмент управління дебіторською заборгованістю, Плікус І. Й., Жукова Т. А. (2020)
Похилько С. В. - Соціальні мережі як майданчик для створення та розвитку бізнес-проектів, Єременко А. Ю. (2020)
Бєлозорова А. А. - Освітня міграція як невід'ємна частина інтелектуальної міграції в Україні, Коровіна Н. В. (2020)
Письменна У. Є. - Фактори управління сталими енергетичними трансформаціями в енергосекторі України, Трипольська Г. С., Курбатова Т. О., Кубатко О. В. (2020)
Кузнєцова А. Я. - Аналіз фінансової самодостатності місцевих бюджетів на прикладі Сумської області, Боронос В. М., Захаркін О. О., Чухно Р. Ю. (2020)
Бєлова І. В. - Аналіз факторів впливу на смертність, спричинену захворюванням на COVID-19, Д’яконова І. І., Таранюк Л. М., Деміхов О. І. (2020)
Рябушка Л. Б. - Фіскальні ризики виконання бюджету міста Суми у зв’язку з поширенням COVID-19, Пахненко О. М., Куліш О. В. (2020)
Школьник І. О. - Сучасний стан транспарентності публічних фінансів України, Мірошниченко О. В., Іванченко А. О., Гавриш Ю. С. (2020)
Летуновська Н. Є. - Пандемія COVID-19 як кризоформуючий фактор здорового розвитку регіонів, Васильєва Т. А., Сміянов В. А. (2020)
Карінцева О. І. - Залучення іноземних інвестицій як інструмент забезпечення конкурентоспроможності та сталого розвитку країни, Дегтярьова І. Б., Харченко М. О., Долгошеєва О. І., Кіріл’єва А. В. (2020)
Клиновський Д. О. - Дослідження впливу забруднення атмосферного повітря на продуктивність праці у виробничому секторі (2020)
Захаркін О. О. - Застосування концепції "values-based investing" у світовій практиці інвестування, Захаркіна Л. С., Соломко Ю. О., Ємельянов Д. Ю. (2020)
Зайцев О. В. - Огляд функціонування та розвитку ринку похідних цінних паперів, Олондар А. А. (2020)
Люльов О. В. - Управління бізнес-процесами в туристичній галузі: вплив пандемії COVID-19, Пімоненко Т. В., Хаба А. П., Ус Я. О., Гусейнадзе К. Р. (2020)
Мішенін Є. В. - Програма дій для сталого розвитку: огляд концепцій зеленої, синьої та циркулярної економіки, Коблянська І. І. (2020)
Yarova I. - International economic cooperation of Ukraine with Poland: assessment of the situation and strategic directions, Ivanenko O. (2020)
Серпенінова Ю. С. - Теоретичні та методичні аспекти змін в обліковій політиці за міжнародними та національними стандартами, Кобилецька Л. Я., Городецька М. О. (2020)
Боронос В. Г. - Аналіз та класифікація факторів впливу на обсяг капітальних інвестицій в Україні, Бульбах О. О., Демідова О. А. (2020)
Павленко О. О. - Роль бізнес-процесів підприємства в формуванні інвестиційної привабливості регіону, Максименко І. О., Гребенюк М. М. (2020)
Євдокимова А. В. - Застосування проектного підходу до розбудови енергомереж в Україні, Дехтяренко А. О., Петренко Н. О. (2020)
Михайлов А. М. - Конкурентоспроможність підприємств: передумови екологізації, Михайлова Л. І., Стоянець Н. В., Буднік Д. Ю. (2020)
Золковер А. О. - Підходи до оцінювання макроекономічної стабільності, Боженко В. В. (2020)
Васильєва Т. А. - Реінжиніринг бізнес-процесів підприємств: від традиційного до цифрового маркетингу, Ус Я. О., Люльов О. В., Пімоненко Т. В. (2020)
Педченко Н. С. - Підходи до оцінки рівня боргової безпеки держави, Гусаковська Т. О. (2020)
Ткачова Т. С. - Нейромережева модель для ефектиності прийняття управлінських рішень на машинобудівному підприємстві (2020)
Відомості про випуск журналу "Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка" (2020)
Павленко О. О. - Роль державного регулювання в формуванні бізнес-процесів підприємства в контексті сталого розвитку, Лаврик Є. І., Калюжна Я. М. (2020)
Оніщенко М. Л. - Теоретичні аспекти контролінгу в системі управління підприємством, Дутченко О. О., Котюк Р. В. (2020)
Захаркін О. О. - Аналіз впливу пандемічної кризи COVID-19 на фінансову безпеку бізнесу в Україні, Захаркіна Л. С., Білоус Ю. Г., Головата В. О. (2020)
Сагер Л. Ю. - Розвиток онлайн-торгівлі в умовах пандемічної кризи COVID-19, Лазоренко В. Є., Шевченко К. В. (2020)
Швіндіна Г. О. - Формування принципів переходу від деструктивного до трансформаційного лідерства, Балагуровська І. О., Білоцерківська О., Квілінський О. С. (2020)
Зайцев О. В. - Підробіток для студентства денної форми навчання, Дворянова Т. В. (2020)
Бондаренко А. Ф. - Впровадження ефективної інноваційної політики в діяльності компанії ТОВ "Нова пошта", Гордієнко В. П., Мінченко М. Г., Броннікова Л. О. (2020)
Макаренко Н. О. - Оптимізація логістичних рішень щодо забезпечення стратегічного управління розвитком аграрних підприємств, Вовчок С. В. (2020)
Жукова Д. А. - Методичний підхід щодо формування системи стратегічного вибору підприємства (2020)
Шахова С. В. - Креативна економіка як інструментарій підвищення потенціалу порцеляново-фаянсової промисловості України: проблеми та перспективи, Таранюк Л. М. (2020)
Артюхов А. Є. - Формування та розвиток внутрішньої системи забезпечення якості освіти в університеті як фактор соціально-економічного розвитку держави (2020)
Гусаковська Т. О. - Боргова безпека як важливий елемент системи забезпечення економічної безпеки України, Шимановська-Діанич Л. М., Рибалко-Рак Л. А. (2020)
Бєлова І. В. - Аналіз моделі поведінки домогосподарств в Україні напередодні та в умовах поширення COVID-19, Д’яконова І. І., Пахненко О. М., Бухтіарова А. Г. (2020)
Захаркіна Л. С. - Екологічне оподаткування в Україні: перспективи удосконалення на основі зарубіжного досвіду, Новіков В. М. (2020)
Babenko V. - Challenges of the dual studies management: the case of Ukraine, Shylovtseva N., Laptieva A., Pokhodenko B., Samoylenko H. (2020)
Мішеніна Г. А. - Особливості та перспективи застосування Agile в діяльності органів публічної влади в умовах трансформаційних перетворень системи державного управління України, Павленко Д. С. (2020)
Жулавський А. Ю. - Професійна компетентність державного службовця як фактор успішності публічного управлінця, Гордієнко В. П., Малько Н. О. (2020)
Філатова Г. П. - Розрахунок інтегрального показника боргової безпеки України, Макаренко І. О. (2020)
Кузьменко О. В. - Забезпечення національної безпеки України: об'єктивні обмеження та таргети оптимізації, Бойко А. О., Левченко В. П. (2020)
Пудрик Д. - Сучасні тенденції та проблеми розвитку системи освіти в Україні: вплив на міграцію інтелектуального капіталу, Квілінський О., Василина Т. (2020)
Нєшева А. Д. - Управління сталою інфраструктурою міста в контексті досягнення цілей сталого розвитку, Смоленніков Д. О., Лаврик Є. І., Лютий В. О. (2020)
Відомості про випуск журналу "Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка" (2020)
Новини АПК (2020)
Прокопенко Н. П. - Птахівництво України у 2019 році: поголів'я птиці та виробництво яєць і м'яса, Мельник В. В., Базиволяк С. М. (2020)
Мельник В. О. - Компостування птиці, що загинула, Рябініна О. В., Гавілей О. В., Чаплигін Є. М. (2020)
Ситенко М. - Інноваційні рішення для здоров'я птиці (2020)
Гончар В. В. - Вплив астаксантину та лікопіну на хімічний склад курячих харчових яєць за різних режимів зберігання, Якубчак О. М., Кудрявченко О. П. (2020)
Marchyshyna Ye. - Features of safe and healthy behavior of ostrich care workers, Melnyk V., Yaremchuk M. (2020)
Це цікаво (2020)
Запрошуємо на навчання (2020)
Asagba S. O. - Palm Oil Fractions Alter Acute Cadmium Mediated Haematotoxicity, Ichipi-Ifukor P. C., Ichipi-Ifukor R. N., Oyem J. C. (2019)
Курташ О. О. - Алгоритм хірургічного лікування дітей із хворобою Гіршпрунга (2019)
Nesterak R. V. - Клініко-функціональна динаміка фізичної працездатності та психологічної адаптації у хворих на гострий коронарний синдром на етапах реабілітації, Bardashevska S. M. (2019)
Ozhogan Z. - Taxonomic Composition and Population Level of the Prosthetic Bed Mucosa Microbiota in Case of Dentition Defects in Patients Wearing Partial Dentures, Yasinskyi M., Belikov O., Levandovskyi R. (2019)
Rozhko S. M. - Study of Early Adhesion of Some Oral Microflora Representatives to Basic Materials of Removable Dentures, Kutsyk R. V. (2019)
Sabadosh R. V. - Prevalence of Chronic Venous Diseases in Students of Ivano-Frankivsk National Medical University, Ryziuk M. D., Ryziuk N. M. (2019)
Tokaruk N. S. - Substantiation of the Results of Morphological Examination of the Urinary Bladder Wall in Experimental Diabetic Cystopathy (2019)
Farazi A. - DNA Fingerprinting of Resistant Mycobacterium tuberculosis Isolates in Iran by IS6110-RFLP Method, Sofian M., Keshavarz R., Malekmohammadi S. (2019)
Ashraf D. S. - Radiological Findings in Chronic Contained Rupture of Abdominal Aortic Aneurysm in a Patient Presenting with Lower Back Pain, Prabhakar D. A., Sharma D. S., Wani D. D. I. (2019)
Eren F. - Ecstasy Intake Related Coagulopathy, Inanir N. T., Eren B., Gurses M. S., Ioan B., Gundogmus U. N. (2019)
Achuba F. I. - Effect of Methanolic Extract of Justicia Flava on Petroleum-Induced Reduced Cell Division and DNA Damage, Mordi J. C. (2019)
Vatseba T. - The Role of Insulin, IGF-1 and PRAS40 in the Processes of Oncogenesis in Women with Type 2 Diabetes Mellitus and Endometrial Cancer (2019)
Ayran G. - Effect of Internet Addiction on Sleep Quality in University Students, Gundogdu G., Işık N. A. (2019)
Ковалишин Х. В. - Стан тканин пародонта у хворих на ревматоїдний артрит, які проживають на екологічно несприятливих територіях, Рожко М. М., Кривенький Т.П., Дмитришин Т.М. (2019)
Корж Н. В. - Вплив надмірної маси тіла хворих та розвитку загострення ХОЗЛ ІІІ ступеня бронхообструкції на рівні лептину, Островський М. М. (2019)
Levandovska Kh. V. - Changes in the Levels of Modern Biomarkers in Patients with Decompensated Heart Failure After Myocardial Infarction Under the Influence of Treatment with Succinic Acid and Arginine Preparations (2019)
Nesterak R. V. - Clinico-Pathogenetic Regularities of Evaluation of the Effectiveness of the Restorative Treatment in Patients after Acute Coronary Syndrome at the Stages of Rehabilitation (2019)
Остафійчук С. О. - Вплив патологічного збільшення маси тіла під час вагітності на подальшу лактацію (2019)
Romash I. B. - Improvement of Magnesium and Calcium Deficiency in Patients with Gastroesophageal Reflux Disease Associated with Undifferentiated Connective Tissue Disease, Mishchuk V. H. (2019)
Sarapuk V. - The Use of the Test for Oral Muscular Coordination Ability to Increase the Level of Adaptive Capacity of Oral Cavity Organs to Prosthodontic Treatment of Patients with Completely Absent Dentition (2019)
Стецев’ят В. Б. - Особливості метаболізму щурів із інсулінорезистентністю, індукованою фруктозою, на тлі вродженого і набу- того йододефіциту (2019)
Ichipi-Ifukor P. C. - Possible Mechanism of Aframomum Sceptrum Extracts Mediated Modulation of Renal Function after Monosodium Glutamate Exposure, Ogbeke G. I., George B. O. (2019)
Shalamai U. - Clinical Aspects of Physiology Teaching for Ergotherapists, Pobigun N. (2019)
Ölmez H. - Cardıovascular Dısease Rısk in Patıents wıth Obstructıve Sleep Apnea Syndrome, Işık N. A. (2019)
Семидоцкая Ж. Д. - Микробиота и сетевая медицина, Чернякова И. А., Неффа М. Ю., Чернякова А. Е. (2019)
Журавлева Л. В. - Сердечная недостаточность у больных диабетической кардиомиопатией: особенности патогенеза и диагностики, Рогачева Т. А., Сокольникова Н. В. (2019)
Бабак О. Я. - Потенційна роль калістатину як нового біомаркера неінвазивної діагностики неалкогольної жирової хвороби печінки на тлі гіпертонічної хвороби, Железнякова Н. М., Рождественська А. О. (2019)
Пасієшвілі Л. М. - Хвороби сполучної тканини. Системний червоний вовчак: розповсюдженість, етіопатогенез, серологічна діагностика, Железнякова Н. М. (2019)
Гончаров В. Е. - Роль депрессии во врачебной практике, Козидубова В. М., Долуда С. М., Барычева Э. Н., Гурницкий А. В. (2019)
Спіріна І. Д. - Аналіз рівня депресії та тривожності у ВІЛ інфікованих в залежності від наявності девіантної поведінки, Гненна О. М. (2019)
Звягінцева Т. Д. - Ерозивна та неерозивна гастроезофагеальна рефлюксна хвороба: сучасні тенденції в діагностиці та лікуванні, Гаманенко Я. К. (2019)
Опарин А. А. - Медицина Киевской Руси и двоеверие (2019)
Корж О. М. - Діагностика і лікування стабільної ішемічної хвороби серця в практиці сімейного лікаря (2019)
Перцева Ж. М. - Родоначальник харківської наукової акушерської школи Іван Павлович Лазаревич (до 190-річчя від дня народження) (2019)
Внукова А. С. - Особливості моторно-секреторних порушень у хворих на ішемічну хворобу серця із супутньою гастроезофагеальною рефлюксною хворобою (2019)
Флорикян В. А. - Арахноидиты головного мозга, Завальная Е. П., Тондий О. Л., Мороз И. В. (2019)
Просоленко К. О. - Оцінка показників фетуїну-А у пацієнтів з коморбідностю неалкогольної жирової хвороби печінки та артеріальної гіпертензії (2019)
Кудрявцев А. А. - Роль та місце греліну в патології захворювань органів шлунково-кишкового тракту (2019)
Іванченко С. В. - Питання й проблеми діагностики та лікування залізодефіцитної анемії вагітних, Аралова В. О. (2019)
Вовк К. В. - Тактика сімейного лікаря при захворюваннях жовчовивідної системи (діагностичні критерії), Сокруто О. В., Резніченко О. Г., Гріднєва С. В., Мартиненко М. В. (2019)
Опарин А. Г. - Роль эндотелина-1 и мелатонина в механизмах коморбидного течения гастроэзофагеальной рефлюксной болезни и синдрома обструктивного апноэ сна, Мургузов М. А. (2019)
Васильев К. К. - К 200-летию выхода в свет книги Р. Лаэннека "О посредственной аускультации или распознавании болезней легких и сердца, основанном главным образом на этом новом методе исследования" (2019)
Ткач Б. В. - Товариство подільських лікарів — одне із перших наукових лікарських товариств на території України (2019)
Ніколенко Є. Я. - Внесок артеріальної гіпертензії у формування кінцевих крапок хвороб системи кровообігу за даними популяційних досліджень (2019)
Єрмілов В. С. - Випускники медичного факультету Харківського університету в Миколаєві (2019)
Троян В. І. - Професор М. Л. Володось та його роль у розвитку світової хірургії. До 85-річчя від дня народження, Снурніков О. С., Чинілін А. В., Прасол В. О. (2019)
Рецензия на монографию профессора А. А. Опарина "Медицина Киевской Руси" (2019)
Банк тестів (2019)
Salyha Y. - Dear participants of the First Ukrainian-Polish Scientific Forum AGROBIOPERSPECTIVES! (2021)
Forum Organizing Committee (2021)
Abstracts of The First Ukrainian-Polish Scientific Forum AGROBIOPERSPECTIVES (2021)
Ahmadi B. - Associations between ultrasonographic attributes and chemical constituents of skeletal muscles: implications for meat industry and clinical practice, Schwarz T., Murawski M., Bartlewski P. M. (2021)
Akymenko L. - Development of a standard operating procedure for determining the quality of honey and beekeeping products according to microbiological indicators, Lazareva L., Postoienko H. (2021)
Arczewska-Włosek A. - Nutritional methods in the prevention of coccidiosis in broiler chickens — the results of the studies conducted at the National Research Institute of Animal Production in Kraków, Świątkiewicz S. (2021)
Balkovskyi V. - Influence of feeding with rapeseeds on fatty acid composition of cows’ milk fat, Pavkovych S., Ohorodnyk N. (2021)
Bartlewski P. M. - Major intrinsic determinants and predictors of suprovulatory responses in small ruminants (2021)
Barvenashvili M. - Young ostrich hematological indices (2021)
Bila G. - Targeting granulocytic tumor cells with cholic acid prodrug conjugates, Lootsyk M., Mokhir A., Vishchur O., Bilyy R. (2021)
Bodnar Yu. - Catalase isozymes content in granulose layer cells from follicles ovaries of cows, Kuzmina N. (2021)
Bogdaniuk A. - In vitro fertilization of Saanen goat oocytes in non-breeding season with epididymal spermatozoa, Garkavii V., Petrushko M. (2021)
Boiko O. P. - Features of infectious and epizootic processes of mycobacteriosis in cattle, Kurtyak B., Shevchuk V., Boiko P., Romanovych M. (2021)
Boiko О. V. - Influence of I, Se, S nanoaquacitrates solution drinking on parameters of young rabbits’ body, Honchar О., Lesyk Y. (2021)
Branets R. - Hematological indicators of the pig’s body after feeding metal salts in the composition of polymer transporter, Oleksa V. (2021)
Broda N. - The state of the natural and adaptive immunity of pregnant cows and their calves under the conditions of technogenic contamination and the action of the drug "Pregnavitan”, Vishchur O., Matiukha I. (2021)
Buchko О. - The effect of plant extract on the hematological and biochemical parameters of the blood in piglets after weaning, Havryliak V. (2021)
Buslyk T. - Application of the polymerase chain reaction method for animal feeds safety analysis, Rosalovsky V., Salyha Y. (2021)
Czyżowski P. - A comparison of the selected population parameters of pheasants Phasianu scolchicus in agricultural and urban areas, Beeger S., Wójcik M., Flis M. (2021)
Dadashpour Davachi N. - Induction of ovulation after artificial insemination in rabbits: intramuscular injection of gonadotropin-releasing hormone analogue versus intravenous administration of mated doe serum, Masoudi R., Bartlewski P. M., Ahmadi B., Didarkhah M. (2021)
Danchenko O. - Effect of Avena sativa extract on antioxidant activity of liver in geese during physiological stress, Nikolaeva Y., Danchenko M., Fedorko A., Dzyuban O. (2021)
Danchuk O. - Modern research methods for the study of conditional reflex activity in horses, Tsymbalyuk O. (2021)
Danchuk V. - Methodology of risk assessment of possible contamination by mycotoxins in milk and dairy products, Midyk S., Ushkalov V., Vygovska L., Kornienko V. (2021)
Domaradzki P. - Slaughter value and meat quality of young bulls of three genotypes fed a semi-intensive system involving flax extrudate, Litwińczuk Z., Kowalczyk M., Żółkiewski P., Stanek P., Kaliniak-Dziura A., Kowalczuk-Vasilev E. (2021)
Dovhanyuk V. - Investigation into the biological effects of chlorpyrifos chronic intoxication using zebrafish embryos, Salyha Y. (2021)
Dydiv A. - Ecological problems of modern poultry farming, Khirivskyi P., Datsko T., Korinets Y., Ivankiv M. (2021)
Dzen Ye. - Zinс content in the hay of the cattle ration in farms of different biogeochemical provinces of Ukraine,  Luchka I.,  Salyha Y. (2021)
Dzitsiuk V. - The role of chromosomal variability in the formation of the genetic structure of farm animals, Typylo Kh. (2021)
Fedorovych O. - The effect of monogens on the body of carp fish, Stybel V. (2021)
Fedorovych V. - Influence of genetic factors on productive longevity of dairy cattle, Mazur N., Fedorovych Ye., Fyl S. (2021)
Fedorovych Ye. - Economically useful features of cows of different production types of Simmental breed, Fedorovych V., Mazur N., Orikhivskyi Т. (2021)
Fedorovych Ye. - Peculiarities of the molting process in crawfish of different species, Muzhenko A., Slusar N. (2021)
Fedoruk R. - Biological effects of different doses of citrate I, Se, S in broiler chickens in the presence and absence of coccidiostats in feed, Tsap M., Tesarivska U., Kovalchuk I., Koleschuk O. (2021)
Flis M. - Rabies is a local or global problem? (2021)
Fryc K. - Effects of ewe age on oocyte viability and timing of early embryo cleavage, Bartlewski P. M., Murawski M. (2021)
Fyalkovsky P. M. - The state of cellular and humoral immune response in chicken broilers under the influence of the synbiotic preparation in the complex with aqueous solution of iodine and selenium, Mudrak D. I., Solovodzinska I. E. (2021)
Galatiuk O. - Bioperspectives in the treatment and prevention of enterobacteriosis of bees in organic production of beekeeping products, Lakhman А., Romanishina T., Zastulka O., Kurtyak B., Kovalchuk I., Pundyak T. (2021)
Gevkan I. - Complex hormonal-vitamin nanosomal preparations of argentum, zinc and copper nanoparticles for effective treatment of cows’ endometritis, Syrvatka V., Shtapenko O. (2021)
Giorgadze A. - Innovative technology in quail egg incubation (2021)
Goncharenko І. - Therapeutic properties of koumis and prospects of its production in Ukraine, Hrеk О. (2021)
Hiżewska L. - Changes in rat hippocampus during diabetes, Matysek M., Arciszewski M. B. (2021)
Hladii M. - Genesis of conceptual principles of preservation and rational use of farm animals, Polupan Yu., Kovtun S., Borodai I. (2021)
Ishchenko Y. - Application of Atoxvet phytocomplex to reduce the negative effects of mycotoxins and stimulation of laying chicken productivity, Biletska V., Ishchenko L., Boiko N., Solomon V., Ishchenko V. (2021)
Ivankiv M. - Environmental impact assessment from livestock production, Datsko T., Kachmar N., Dydiv A. (2021)
Kapustka J. - Assessment of flight distance in alpacas during response to familiar and unfamiliar humans, Budzyńska M. (2021)
Karpiński M. - Impact of COVID-19 pandemic on the welfare and behavior of companion animals: dogs and cats, Krowisz A., Czyżowski P. (2021)
Khirivskyi P. - Regularities of accumulation of nitrate-nitritic nitrogen in livestock products, Snitynskyi V., Korinets Y. (2021)
Kitaeva A. - Physicochemical parameters of milk from goats of different breeds, Voronyuk O. (2021)
Klymets H. - The effect of vanadium citrate on platelet characteristics in male and female rats, Iskra R., Zolototska O. (2021)
Kolomiiets I. - Physiological mechanisms of the regulation of erythron and protein in blood of piglets at the development of adaptative syndrome, Kovalchuk I., Slepokura O., Golovach P., Kolotnytskiy V., Zmiya M., Kamratska О. (2021)
Komplikevych S. - Metal-resistant bacteria Ochrobactrum rhizosphaerae K 3-1, isolated from the lake of infiltrates of Lviv solid waste landfill, Maslovska O., Hnatush S. (2021)
Koretchuk S. - The impact of feed additives and synbiotics on the activity of hydrolytic enzymes in quails, Stefanyshyn O., Sirko Ya. (2021)
Korinets Y. - Effect of reduction of easily digestible protein in the diet of cows on intensity of microbial protein synthesis in the rumen and formation of the fund of milk protein predecessors, Snitynskyi V., Khirivskyi P., Zelisko O. (2021)
Kornyat S. - Quality of deconserved bull sperm for the action of nanocitrates Zn, Cu, and Mn in the diluents, Sharan М., Ostapiv D., Korbeckij А., Yaremchuk І., Andrushko О. (2021)
Kotyk B. - Effect of ethylthiosulfanylate on hematological indicators of rats under the toxic effect of Chromium(VI), Liubas N., Iskra R. (2021)
Kovalchuk I. - Content of total protein and its fractions in hemolymph of bees depending on the level of citrates Mg introduction to sugar syrup, Androshulik R., Tsap M. (2021)
Kovalchuk I. - Minerals composition and quality indexes of production of beekeeping after feeding Ge and Co citrate, Kikish I. (2021)
Kovalchuk I. - The influence of introduction of a mixture of citrates of mineral elements to growth, development and maintenance of broiler chickens, Tsap M., Koleschuk O., Kurtyak B., Sobko G., Romanovych L. (2021)
Kowalski Z. M. - Hyperketolactia in dairy cows in Poland — prevalence and consequences, Sabatowicz M., Van Saun R. J., Jagusiak W., Młocek W. (2021)
Kras K. - The effect of prenatal exposure to fumonisins on the structure of the enteric nervous system of the rat (2021)
Kucheryavenko R. - Serologic studying bovine coronavirus infection in Ukraine, Trizna L. (2021)
Kuziv M. - Development of dairy productivity of cows of Ukrainian Black-and-White dairy breed depending on different factors, Kuziv N., Fedorovych V. (2021)
Kyryliv B. - Hydrolytic enzyme activity in quails upon introduction of enzyme mixtures and various sulfur forms into their diet, Hunchak A., Stefanyshyn O., Sirko Ya. (2021)
Laskowska-Woźniak D. - The intestinal barrier in health and disease in livestock animals (2021)
Lesyk Y. - Influence of sulfur compounds drinking on blood parameters and resistance of rabbits, Dychok-Niedzielska A., Grabovska O., Khomyn M., Denys G., Luchka I., Shakh L. (2021)
Lyutskanov P. - Morphoproductive indicators of the Assaf sheep of local reproduction, Mashner O., Turcan A. (2021)
Makovska N. - Regularities of correlation variability of non-specific resistance and growth intensity of calves, Biriukova O., Melnik Yu., Lesniak Yu. (2021)
Małopolska M. - Influence of pig immunocastration on fattening parameters, Tyra M., Lasek J. (2021)
Mamedova V. - Influence of morphological indicators of testicles in rams of different breeds on the quantity and quality of sperm production (2021)
Martyniuk I. M. - Stimulating effect of pheromone at different seasons on sexual function of sows, Strizhak T. A. (2021)
Martyniv Yu. - Characteristics of different schemes for the treatment of microsporia, Kisera Ia. (2021)
Masiuk M. - Fatty acid composition in carp liver and skeletal muscles after vitamin and mineral supplementation, Smolianinov K., Vishchur O. (2021)
Mazurak O. - Bioenergy potential and technological features of animal waste utilization, Kachmar N., Zelisko O. (2021)
Meniv N. - Phylogenetic analysis of Streptomyces genus isolates from the spoil heap of central enrichment factory "Chervonohradska”, Halushka A., Hnatush S. (2021)
Molik E. - Changes in the chemical composition of milk in sheep grazed in mountain pastures in Pieniny, Flis Z., Stękała K., Pustkowiak H. (2021)
Myhal N. - The use of inositol for poultry, Salyha Y., Petruk A., Vudmaska I. (2021)
Mykhaliuk V. - Human hair keratin-based film for biomedical applications (2021)
Nevostruyeva I. - Intoxication of rumen microbiota with hexavalent chromium and its correction by Selenium and carotene in vitro, Pakholkiv N., Sachko R. (2021)
Nosova N. - Antiseptic hydrogel bandages for use in veterinary medicine, Bukartyk M., Dron І., Bukartyk N., Ostapiv D., Vlizlo V., Mysak А., Samaryk V. (2021)
Ohorodnyk N. - Influence of immunotropic liposomal preparation on forming immune response in weaned piglets, Balkovskyi V., Pavkovych S. (2021)
Onyskovets М. - The expression of heat shock proteins in fish as a sensitive biomarker of pollution by heavy metals, Lopotich N., Panas N. (2021)
Panas N. - Environmental risks and prospects in the field of animal waste disposal, Lisak G., Mentukh O., Lopotich N. (2021)
Pavkovych S. - Influence of changes in the diet structure on the fatty acid of cows’ milk lipids, Ohorodnyk N., Balkovskyi V. (2021)
Pavlovskyi S. - Selection characteristics of horses of Novooleksandrivska draft breed, Tkachova I. (2021)
Petko M. - Selection features of Carpathian breed bees, Fedorovych V. (2021)
Petruh І. - The content of phospholipids and their fractional composition in plasma of healthy and ketotic cows, Simonov M., Vlizlo V., Ostapiv D., Kozak M. (2021)
Pîrlog A. - The influence of biologically active preparations on the reproductive qualities of sows, Carapirea A., Darie G., Cibotaru E., Chiselita O. (2021)
Poliuzhyn L. - Fatty acids content control in food products by gas chromatography, Dushna О., Korobova О. (2021)
Połtowicz K. - Frequency of white stripping myopathy and physicochemical characteristics of pectoral muscles of fast and slow growing chickens, Nowak J. (2021)
Prokopenko O. - The role of synbiotic drugs, iodine and selenium in the regulation of immune function in calves, Vishchur O., Kychun I. (2021)
Prudius Т. - Effect of EnzActive MIX feeding on the piglet hematological parameters (2021)
Rumynska T. - Influence of NSAIDs on the microbiocenosis of the oral cavity in animals, Hural A., Salyha Y. (2021)
Rybachuk Zh. - Prophylactic of the calves dyspepsias by the "Enbiotic” in different epizootic conditions of the farms, Kryvda M., Furman S., Romanovych M., Sobko G. (2021)
Sachko S. - Effect of hop cones and vitamin E on ketogenesis and some blood parameters in transition dairy cows, Vudmaska I. (2021)
Salamakha I. - Problems of poultry products pollution by heavy metals (2021)
Salyha N. - Changes in biochemical indices in rats intoxicated with carbon tetrachloride and treated with L-glutamic acid, Ponkalo L. (2021)
Saranchuk I. - Influence of various amounts of flax oil on the fatty acid composition of total lipids of thorax tissues and productivity of bees (2021)
Schwarz T. - Natural versus pharmacological methods of controlled swine reproduction, Murawski M., Tuz R., Małopolska M. (2021)
Schwarz T. - Correlations among ultrasonographic, physicochemical and sensory characteristics of pectoralis major muscles in turkeys reared in a sustainable farming system, Węglarz A., Andres K., Wojtysiak D., Murawski M., Ahmadi Behnaz, Bartlewski P. M., Ahmadi Bahareh (2021)
Shakhova Yu. - The effectiveness of an improved method of thawing sexed spermatozoa (2021)
Sharan O. - Quality of ram spermatozoa in diluent with addition of Cu2+, Zn2+ and Mn2+ nanocitrate as microelement after thawing, Stefanyk V., Ostapiv D. (2021)
Sharan M. - Introduction of modern biotechnological methods of sheep reproduction — successes of Ukrainian-Polish scientific cooperation, Murawski M. (2021)
Shuliar A. - Productive traits of laying hens of different crosses, Shuliar A., Tkachuk V., Omelkovych S. (2021)
Sirko Ya. - Effect of the enzyme preparation "Natuzym” and sulfur citrate on the lipid metabolism of quails, Hunchak A., Kyryliv B., Stefanyshyn O. (2021)
Stapaj P. - Sulfur-containing compounds of wool and their role in the processes of wool growth and the formation of physicochemical properties of fibers, Stakhiv N., Tyutyunnyk O., Smolianinova O.,  Grabovska O. (2021)
Stefanyshyn O. - Impact of exogenous enzymes and sulfur citrate on intestinal microbiocenosis of broiler chicken, Hunchak A., Ratych I. (2021)
Suprovych T. - Genetic profiles of Ukrainian breeds of cattle by the BoLA-DRB3 gene, Suprovych M., Biriukova O. (2021)
Sushko O. - Effect of vanadium and chromium citrates on lipid composition in blood plasma of rats with experimental diabetes, Iskra R. (2021)
Świątkiewicz M. - Research work of the Institute of Animal Production in the field of pig nutrition — feed supplements enhancing pig health and productivity (2021)
Świątkiewicz S. - Safety of genetically modified feed materials in animal nutrition — results of studies of National Research Institute of Animal Production in Kraków, Świątkiewicz M., Strzetelski J., Arczewska-Włosek A., Szymczyk B., Furgał-Dierżuk I. (2021)
Sydorenko O. - Population-genetic monitoring in the cattle biodiversity conservation system in situ, Voitenko S., Dzhus P. (2021)
Syrvatka V. - Microbial and antimicrobial-based technologies in the agrobiotechnological industry: science & applications, Gromyko O., Roman I., Tistechok S., Fedorenko V. (2021)
Terzeman D. - Vitamin and mineral nutrition of ducks (2021)
Tkachova I. - Population and genetic analysis of the horse gene pool of Ukraine (2021)
Tsiumpala S. - Roundup exposure affects longevity, body weight and feeding rate in Drosophila, Strutynska T., Yurkevych I., Strilbytska O., Burdyliuk N. (2021)
Varvarenko S. - Development of microelement supplements based on N-substituted glutamic acid for animals feed correction, Oleksa V., Stasiuk A., Ostapiv R., Vlizlo V., Ostapiv D., Samaryk V. (2021)
Voitenko S. - Selection factors of improving Ayrshire cattle breed productivity (2021)
Witarski W. - Artificial meat production — challenges and perspectives, Piórkowska K. (2021)
Wojtaś J. - Hormonal interactions between humans and dogs in Search and Rescue (SAR) teams (2021)
Yaremchuk І. - Post thawing quality of bull spermatozoa in diluent with additives of microelements linked with polymer-transporter, Sharan М., Ostapiv D., Kornyat S., Korbeckij A., Andrushko О. (2021)
Yavorska N. - Hydroxycinnamic acids of highbush blueberry — the potential of application, Vorobets N., Salyha Y., Vishchur O. (2021)
Yurkevych M. - Spectrophotometric determination of ceftiofur hydrochloride in suspensions for veterinary medicine, Smolinska M., Kotsiumbas I., Tesliar H. (2021)
Zelenina O. - Protein content in rats’ blood under the influence of various forms of enrofloxacin, Kozak M., Ostapiv D., Vlizlo V. (2021)
Zhylishchich Y. - Metabolic adaptations of blood erythroid cell populations and hematopoietic organs in condition of cadmium intoxication, Krektun B., Antonyak H., Snitynskyi V. (2021)
Zieliński D. - Environmental enrichment for Eublepharis macularius in a different captive environment (terrarium vs. rack system) (2021)
Index of authors (2021)
Реклама (2021)
Губергріц Н. Б. - Передмова головного редактора (2022)
Губергріц Н. Б. - Диспепсія при функціональних та органічних захворюваннях органів травлення: між Сціллою і Харібдою (2022)
Губергріц Н. Б. - Деякі аспекти реабілітації хворих на рак підшлункової залози та інших онкологічних хворих, Бондар В. Г., Васильєв В. В., Кайряк О. В. (2022)
Гонцарюк Д. О. - Значення патогенетичних механізмів, що сприяють коморбідному, мультиморбідному перебігу хронічного панкреатиту з хронічним обструктивним захворюванням легень, Христич Т. М., Жигульова Е. О. (2022)
Губергріц Н. Б. - Синдром Труссо — зловісна "маска" раку підшлункової залози, Бєляєва Н. В. (2022)
Просоленко К. О. - Роль і місце препаратів урсодезоксихолевої кислоти у схемах лікування захворювань гепатобіліопанкреатичної зони, асоційованих з метаболічним синдромом (2022)
Христич Т. М. - Хронічний панкреатит: про можливі особливості перебігу у постковідному періоді, Гонцарюк Д. О. (2022)
Губергріц Н. Б. - Гіперпаратиреоз: панкреатит та інші гастроентерологічні прояви, Бєляєва Н. В. (2022)
Христич Т. М. - Хронічний панкреатит: значення ураження жовчного міхура та жовчовивідних шляхів у його розвитку (2022)
Katona B. W. - Зміни у диспансерному спостереженні за пацієнтами високого ризику раку підшлункової залози, пов'язані з COVID-19, Mahmud N., Dbouk M., Ahmad N., Chhoda A., Dudley B., Hayat U., Kwon R. S., Lee L. S., Rustgi A. K. (2022)
Ферфецька К. В. - Обґрунтування використання комбінації симвастатину з езетимібом у хворих на хронічний панкреатит у поєднанні з цукровим діабетом 2 типу, Піц Л. О., Стефанюк Є. С. (2022)
Гонцарюк Д. О. - Хронічний панкреатит у коморбідності з ішемічною хворобою серця: загальні етіологічні, патогенетичні ланки розвитку і прогресування (огляд літератури і власні дані) (2022)
Губергріц Н. Б. - Рецензія на монографію Христич Т. М., Телекі Я. М., Гонцарюка Д. О., Оліник О. Ю., Жигульової Е. О. "Хронічний панкреатит: клінічно-патогенетичні особливості розвитку поєднаних захворювань та методи медикаментозної корекції" (2022)
Спогади професора Я. С. Циммермана про свого вчителя. З книги "Яків Циммерман" (серія "Портрет інтелекту") (2022)
Пархоменко Л. К. - Оцінка фізичного та статевого розвитку підлітків в практиці сімейного лікаря, Страшок Л. А., Завеля Е. М., Ісакова М. Ю., Єщенко А. В. (2020)
Корж О. М. - Діагностика та лікування пацієнта з болем у спині, Корж І. В. (2020)
Тихонова Т. М. - Міокардіальні м'язові містки коронарних артерій: діагностика і лікування у практиці сімейного лікаря, Бичкова О. Ю., Бутова Т. С., Внукова А. С. (2020)
Журавлева Л. В. - Сердечная недостаточность у больных диабетической кардиомиопатией: современные методы лечения, Сокольникова Н. В., Рогачева Т. А. (2020)
Опарин А. А. - Медицинские факультеты средневековых университетов: история, система управления, особенности преподавания (2020)
Кириченко Н. М. - Рівні біомаркерів системного запалення у жінок з артеріальною гіпертензією та ожирінням в залежності від наявності супутнього цукрового діабету 2 типу (2020)
Філіпенко Н. Є. - Віталій Миколайович Бокаріус — славетний продовжувач великої династії (2020)
Бобина И. В. - В. П. Бобин — врач-распорядитель бесплатных лечебниц и больниц Харьковского медицинского общества, Кравцова В. И. (2020)
Васильев К. К. - Терапевты — политические эмигранты. (Из истории послеоктябрьского исхода) (2020)
Лекомцева Е. В. - Клинико-параклинические показатели эффективности применения препаратов метаболической группы в комплексной терапии больных с отдаленными последствиями закрытой черепно-мозговой травмы (2020)
Сорочан С. Б. - Парамедицина Византии (2020)
Бабінець Л. С. - Актуальні питання ведення пацієнта з хронічним простатитом і еректильною дисфункцією в амбулаторній практиці: клінічний випадок, проблеми та їх вирішення (2020)
Гончаров В. Е. - Три истории о психосоматике, Козидубова В. М., Долуда С. М., Барычева Э. Н., Гурницкий А. В. (2020)
Ніколенко Є. Я. - Аутоімунний тиреоїдит: погляд на проблему очами сімейного лікаря, Салун О. О., Вовк К. В., Павлова О. Л. (2020)
Просоленко К. О. - Вплив поліморфізму гена адипонектину на тяжкість метаболічних порушень та деякі печінкові показники у пацієнтів з неалкогольною жировою хворобою печінки у поєднанні з гіпертонічною хворобою (2020)
Балаклицька І. О. - Порушення сну, його механізми та корекція у хворих на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу та нейроциркуляторну дистонію (2020)
Яранцева Н. А. - Клинико-патогенетические параллели при сочетанном течении аутоиммунного тиреоидита и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни у лиц молодого возраста (2020)
Опарин А. Г. - Роль препарата мелатонина в комплексной терапии пациентов с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью и с синдромом ночного апноэ сна, Мургузов М. А. (2020)
Кочуева М. Н. - К вопросу о возможностях выявления туберкулеза в практике семейного врача, Крутько В. С., Опарин А. А., Николаева Л. Г., Майстат Т. В., Рогожин А. В. (2020)
Рецензія на рукопис монографії "Медицинский факультет Харьковского университета (1805—1920 гг.)" (2020)
Банк тестів (2020)
Мельник Л. Г. - Сестейновая экономика как основа перехода к сестейновому развитию (2014)
Кобзар О. М. - Економічні механізми екологічної політики: порівняльний аналіз України та Албанії (2014)
Шкарупа О. В. - Особливості застосування інформаційних інструментів при формуванні портфеля екологоорієнтованих інноваційних проектів на регіональному рівні, Бурич І. В. (2014)
Могилова А. Ю. - Управління капіталізацією підприємства на основі погодження взаємодій стейкхолдерів (2014)
Петрашко Л. П. - Інформаційна прозорість українського бізнесу в умовах формування вітчизняної моделі відповідального інвестування, Романьок Т. В. (2014)
Мішенін Є. В. - Логістичні орієнтири розвитку туристичного ринку України, Коблянська І. І. (2014)
Румянцева С. Ю. - Идеи циклического развития в природе и обществе и цивилизационные сдвиги: экономический срез (2014)
Мельник Л. Г. - Социальная и солидарная экономика при переходе к сестейновому развитию: опыт ЕС, Дегтярёва И. Б., Шкарупа Е. В., Чигрин Е. Ю. (2014)
Вдовенко Н. М. - Нормативно-правове забезпечення державного регулювання аграрного сектору (2014)
Боронос В. Г. - Механізм забезпечення фінансової самостійності територій на засадах децентралізації, Плікус І. Й., Пронікова Ж. С. (2014)
Ілляшенко К. В. - Податок на нерухоме майно в контексті бюджетної децентралізації в Україні: сучасний стан та перспективи реформування, Ілляшенко Т. О., Антонюк Н. А. (2014)
Старченко Л. В. - Аналіз ефективності використання енергоресурсів для побутових потреб, Лукаш О. А., Пронікова Ж. С. (2014)
Курбатова Т. О. - Економічні механізми стимулювання розвитку відновлювальної енергетики в Європейському Союзі (2014)
Височина А. В. - Формалізація науково-методичного підходу до оцінювання рівня використання фінансового потенціалу регіонів України (2014)
Чернявський І. Б. - Порядок вибору стратегії регіонального розвитку філіальної мережі банку (2014)
Скрипник Н. А. - Анализ кадрового потенциала предприятия как сложной многоуровневой динамической системы (2014)
Самусевич Я. В. - Визначення ролі податкового адміністрування у формуванні податкової конкурентоспроможності країни (2014)
Вимоги до матеріалів, які публікуються у міжнародному науковому журналі "Механізм регулювання економіки" (2014)
Байдур О. В. - Моделювання каналу передавання фрактальних сигналів в умовах впливу адитивного гаусового шуму за допомогою пакету Scilab (2019)
Бєляков Р. О. - Аналіз застосування алгоритмів адаптивної фільтрації сигналів в адаптивних антенних решітках, Фесенко О. Д., Радзівілов Г. Д., Цатурян О. Г. (2019)
Бондаренко Л. О. - Системні аспекти ефективності створення і функціонування пунктів управління інформаційно-телекомунікаційною системою спеціального призначення, Бондаренко О. Є., Єфанова К. О., Масесов М. О. (2019)
Гурський Т. Г. - Напрямки вдосконалення множинного доступу в мобільних радіомережах з направленими антенами, Сова О. Я., Боголій С. М., Гриценок К. М. (2019)
Кузавков В. В. - Тепловий неруйнівний контроль складних напівпровідникових структур радіоелектронного обладнання, Романенко М. М. (2019)
Малих В. В. - Аналіз характеристик антен зенітного випромінювання для зв’язку іоносферною хвилею в русі, Макарчук В. І., Ляшенко Г. Т., Станович О. В. (2019)
Науменко М. І. - Метод просторово-часового блочного кодування з дворежимною індексною модуляцією піднесучих OFDM для частотно-селективних каналів безпроводового зв’язку, Солодовник В. І., Погребняк Л. М. (2019)
Панченко І. В. - Оцінка дальності зв’язку бездротової сенсорної мережі на основі технології Lora, Восколович О. І., Колтовсков Д. Г. (2019)
Рибка С. В. - Методика автоматизованого вирішення задачі апроксимації цифрових фільтрів на основі частотної вибірки, Корольов А. П., Мацаєнко А. М., Варава І. А. (2019)
Романюк В. А. - Модель позиціонування телекомунікаційних аероплатформ для оптимізації пропускної здатності повітряної мережі, Степаненко Є. О. (2019)
Руденко В. І. - Побудова системи моніторингу інформаційнотелекомунікаційної інфраструктури Збройних Сил України, Станович О. В., Михайлюк С. С., Остапук О. І. (2019)
Симоненко О. А. - Аналіз методів багато шляхової маршрутизації в програмно-конфігурованих телекомунікаційних мережах, Троцько О. О., Кушніпенко Д. М. (2019)
Станович О. В. - Методичний підхід до визначення раціонального варіанта складу органів управління зв’язком військ (сил) за рахунок використання імітаційного моделювання інформаційних процесів, Панченко С. М., Жовтун А. А., Сергієнко А. В., Гетьман А. В. (2019)
Чевардін В. Є. - Метод генерації криптографічних псевдовипадкових послідовностей на еліптичних кривих підвищеної стійкості до передбачення, Мазулевський О. Є., Пономарьов О. А. (2019)
Автори статті (2019)
Пам'ятка автору (2019)
Матеріали третього з'їзду істориків медицини України з міжнародною участю присвяченого 175-рiчницi з дня народження I. I. Мечнікова (2020)
Вітання учасникам III з'їзду істориків медицини України (2020)
Белозеров И. В. - Илья Ильич Мечников и медицинский факультет Харьковского университета, Кириченко М. И., Проценко Е. С., Мищенко Т. С., Ремнёва Н. А., Лядова Т. И. (2020)
Рогожин Б. А. - Харьков в жизни И.И. Мечникова: лица, дома, улицы (2020)
Петрова З. П. - Почетный член Харьковского университета Иван Петрович Щелков (2020)
Стамблер И. - Илья Мечников — основатель геронтологии (2020)
Васильев К. К. - К истории борьбы с пандемией испанки: Киев и Харьков, Васильева Е. Г. (2020)
Бервено О. М. - Про музей І. І. Мечнікова у Дворічній (2020)
Балаклицкий М. А. - Народная медицина и магическое мышление (2020)
Єрмілов В. С. - Розвиток лікарняної справи у дорадянському Миколаєві (2020)
Ткач Б. В. - Роль медиків Поділля в українській національній революції 1917–1921 рр. (2020)
Ступак Ф. Я. - Сторінки історії медичного факультету київського університету св. Володимира (До 180-річчя НМУ імені О. О. Богомольця) (2020)
Магльований А. В. - Музеї Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, Гриновець В. С. (2020)
Гриновець В. С. - Львівська університетська стоматологічна школа під час ІІ Світової війни (2020)
Опарин А. А. - Медицина Византийской империи: история и философия (2020)
Мазур И. П. - История медицины Украины в древние времена: социально-религиозные истоки медицины верхнего палеолита (2020)
Корж М. О. - Історія заснування медико-механічного інституту в Харкові: ключові постаті – Микола фон Дітмар, Олександр Фенін, Карл Вегнер, Михайло Ситенко, Диннік О. А., Нікольченко О. А. (2020)
Корж А. Н. - Сердечная недостаточность: исторические аспекты изучения проблемы (2020)
Осецкий А. И. - Криогенные технологии в биологии и медицине, Снурников А. С. (2020)
Нечаїв С. В. - До 100-річчя російського медичного словника М. Галина (2020)
Малиш О. - Історія розвитку науки з організації медичного забезпечення військ в Україні (ХV—XIX ст.) (2020)
Васильев К. К. - К 85-летию украинского историка медицины, профессора Юрия Константиновича Дупленко (2020)
Светлой памяти Анатолия Михайловича Коробова (2020)
Титул, зміст (2017)
Чому українські ласощі втрачають популярність за кордоном (2017)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського