Конопельський В. Я. - Роль диференціації та індивідуалізації виконання покарання у виді позбавлення волі у протидії рецидивній злочинності в Україні (2013)
Монартович О. І. - Проблеми кваліфікації деяких злочинів, об’єктивна сторона яких характеризується знищенням або пошкодженням майна (2013)
Піцур М. В. - Державний службовець як суб’єкт корупційних правопорушень (2013)
Масол Д. І. - Кримінально-правове значення мотиву злочину (2013)
Грищенко О. В. - Проблеми кваліфікації та відмежування побоїв та мордування від суміжних злочинів (2013)
Притула В. В. - Оптимізація покарання за погрозу або насильство щодо державного чи громадського діяча (2013)
Литвиненко В. І. - Сучасні підходи до формування теорії економічної безпеки суб`єктів господарської діяльності (2013)
Потоцький М. Ю. - Виконання обов’язку в натурі як спосіб захисту прав інтелектуальної власності суб’єктів господарювання (2013)
Пригунов П. Я. - Особливості використання сучасних концепцій управління в системі забезпечення економічної безпеки підприємств (2013)
Карпова К. В. - Функціональні складові економічної безпеки вищого навчального закладу: критерії та індикатори (2013)
Воєводін Б. В. - Цивільно-правові аспекти тарґетованої (цільової) реклами, персоналізації та приватності у рекламі (2013)
Бажанов В. О. - Загальна характеристика ліцензійного договору (2013)
Васьковець Д. С. - Комунально-приватне партнерство як правова форма організації господарської діяльності у комунальному секторі економіки (2013)
Ніколенко О. В. - Механізми протидії корупційній злочинності в правоохоронних органах: кримінологічні засади (2013)
Потудінська О. В. - Комерційне посередництво (агентська діяльність) у підприємницькый діяльності України (2013)
Черновський О. К. - Вплив внутрішньо-психологічних чинників на прийняття суддею рішень по кримінальній справі (2013)
Несправа М. В. - Вплив релігійного фактора на інтеграційні процеси в країнах Європи (2013)
Мирсайев Х. С. - Проблемы правового регулирования установления происхождения ребенка в международно-правовых отношениях (2013)
Рожнова Т. С. - Адаптація нормативно-правової системи України до загальноєвропейських стандартів та напрями подальшого розвитку стратегічних відносин Україна – ЄС (2013)
Глоба Н. С. - Щодо ефективності заходів НБУ у сфері стимулювапння безготівкових розрахунків (2013)
Ярмак І. М. - Поняття принципів фінансового контролю (2013)
Петрушевська О. - Оскарження в адміністративному судочинстві дій чи бездіяльності посадових осіб контролюючих органів з урахуванням європейських вимог (2013)
Іксарова Н. О. - Європейський досвід економічного відновлення після світової фінансової кризи (2013)
Коваленко І. В. - Сучасні методи конкурентної боротьби у стратегії розвитку фірм (2013)
Брік І. Є. - Передумови та перспективи діяльності малих інноваційних компаній в економіці України (2013)
Будинська О. Ю. - Фінансова спроможність підприємства до самофінансування інтегральних іммобілізованих матеріальних витрат (2013)
Фурман В. М. - Основні напрямки формування банками ефективної корпоративної стратегії (2013)
Алексеєнко М. Д. - Кредитні установи як провідні інституції фінансового посередництва (2013)
Парасій-Вергуненко І. М. - Організаційно-методичні аспекти міжбанківського конкурентного аналізу (2013)
Бондар Є. - Теоретичні погляди на економічну сутність позикового капіталу у відтворювальному процесі (2013)
Єщенко П. С. - Як Україні вирватися з пастки інерційної моделі розвитку (2013)
Гнилицька Л. В. - Удосконалення теоретичних основ бухгалтерського обліку в контексті забезпечення потреб економічної безпеки підприємства (2013)
Малишкін О. І. - Аудиторська діагностика внутрішнього контролю платника податків (2013)
Гладченко Л. П. - Фінансові інструменти впливу уряду на сталий розвиток суспільства (2013)
Радзієвська В. М. - Відсоткові ставки фінансового ринку: теоретичні аспекти (2013)
Сивульська Н. М. - Вплив реформування бюджетної системи на доходи місцевих бюджетів України (2013)
Златіна Н. Е. - Правовий статус Національного банку України та Голови Національного банку України за основним законом України (2013)
Данилов В. Я. - Прогнозування розвитку туристичної галузі України, Жиров О. Л., Жирова А. О. (2013)
Пасенченко Ю. А. - Методологія вибору бізнес партнерів у ланцюгу створення вартості товарів комбінацією методів Topsis і ahp.methods, Назаренко О. І. (2013)
Балакірєв К. О. - Культурно орієнтоване спілкування в Інтернет-просторі як віддзеркалення процесів інтенсифікації взаємодії національних культур (2012)
Жихарєва О. Л. - Наукова полеміка навколо глотогонічної теорії О. О. Шахматова (2012)
Кикоть В. М. - Ідіолектна символіка, підтекст та переклад (2012)
Скиба І. Г. - Словники Є. Желехівського, С. Недільського та за редакцією Б. Грінченка як важливе джерело дослідження назв спорідненості (2012)
Барилова Г. К. - Текст народної гри як об’єкт дослідження (2012)
Волошинова М. О. - Номінація обрядової та святкової їжі в мовленні слобожан (2012)
Глуховцева К. Д. - Багатозначність і семантична дифузія слова усного мовлення (2012)
Гревцова Т. Е. - Хлеб как элемент предметного кода в свадебной обрядности бывшего Донецкого округа Области Войска Донского (на материале юртов Луганской и Митякинской станиц) (2012)
Левенець О. Ю. - Лексико-семантичні групи темпоральних прислівників у діалектних текстах (на матеріалі українських східнослобожанських говірок) (2012)
Литвинова Н. Б. - Синтаксис діалектного висловлення в контексті взаємовпливу народного та літературного мовлення (2012)
Романина І. Р. - Текст як джерело діалектного словника (2012)
Скорофатова А. О. - Широкозначність та множинність інтерпретацій у діалектному дискурсі (2012)
Хібеба Н. В. - Номінація обрядодій дня шлюбу в бойківських говірках (2012)
Арефьева Н. Г. - Концепт "кровь” в славянской фразеологии (2012)
Балабан О. О. - Лінгвокультурний аналіз фразеологічних одиниць з ономастичним компонентом в англійській та українській мовах (2012)
Глуховцева І. Я. - Трансформація традиційних прислів’їв у сучасних засобах масової інформації (2012)
Лєснова В. В. - Засоби вираження лінгвістичної категорії оцінки в українських прислів’ях (2012)
Ляшчынская В. А. - Месца і роля эмоцыі смутку ў фразеалагічнай карціне свету беларусаў (2012)
Мізін К. І. - Особливості об’єктивації концептів-соматизмів англ. LEG / FOOT, нім. BEIN / FUß, укр. НОГА та рос. НОГА: зіставно-лінгвокультурологічний аспект (на матеріалі усталених порівнянь) (2012)
Мілєва І. В. - Евфемістичні фразеологізми сфери подружнього життя (фрагмент діалектного словника) (2012)
Шестаков А. О. - Семантика та функціонування фразеологізмів з флористичним компонентом в українській та англійській мовах (2012)
Шипицына Г. М. Шипицына Г. М. - Языковые механизмы образования новых фразеологизмов в русском языке, Коржевицкая  К. Ю. Коржевицкая  К. Ю. (2012)
Клименко О. С. - Французький амодальний Subjonctif як механічна помилка щодо норми (2012)
Фомічова В. О. - Аморфізація в іменниковій системі сучасної української мови (2012)
Відомості про авторів (2012)
Шутак І. Д. - Теоретичний аналіз можливостей формування механізму правового регулювання парламентського лобізму в Україні (2013)
Малига В. А. - Правове забезпечення збалансованості державної регуляторної політики (2013)
Дорошева О. М. - Соціокультурні основи поняття прав людини в конституції Угорщини 2011 року (2013)
Бандурка О. О. - Проблеми земельної реформи в Україні, Попова С. М. (2013)
Валитов С. С. - Определение доминирующего положения субъектов хозяйствования в конкурентных делах (2013)
Адабаш О. В. - Поняття, сутність та ознаки адміністративно-правових режимів (2013)
Борсук Н. Я. - Деякі правові аспекти узгоджених дій суб’єктів господарювання (2013)
Куцевич М. П. - Проблеми застосування звільнення від кримінальної відповідальності за ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) та страхових внесків, пов’язані з дією нового КПК України (2013)
Малярова В. О. - Криміналістична класифікація злочинів проти моральності у сфері статевих стосунків (2013)
Пиріг Н. М. - Особливості провадження по кримінальним справам в європейському суді з прав людини та проблеми виконання їх рішень на території України (2013)
Романченко А. О. - Термінологічно-правові проблеми визначення поняття "хворий" як потерпілий від злочину, передбаченого статтею 139 КК України (2013)
Суворова Р. В. - Правові основи контролю за вчиненням злочину та забезпечення дотримання прав людини при його проведенні (2013)
Сімонян Н. А. - Удосконалення форм, методів та організаційних засад здійснення цивільного контролю за діяльністю органів прокуратури (2013)
Потоцький М. Ю. - Припинення дій, що порушують право або створюють загрозу його порушення як спосіб захисту прав інтелектуальної власності суб’єктів господарювання (2013)
Білоусов Є. М. - Юридична природа економічної безпеки як категорії господарського права (2013)
Біла Ю. З. - Правові засади ліцензування комерційних банків в Україні (2013)
Поліщук О. Г. - Окремі проблеми правового регулювання проведення земельних торгів (2013)
Прокопченко С. В. - Проблеми відповідальності суб’єктів архітектурної діяльності: явні та приховані (2013)
Куцевич О. П. - Зарубіжний досвід правового забезпечення консолідації земель: можливість використання в Україні (2013)
Бандурка С. С. - Поняття термінології кредитної системи України (2013)
Попова Л. М. - Місцеві податки та збори як основа ефективної діяльності органів місцевого самоврядування (2013)
Бухтіяров О. С. - Зарубіжний досвід фінансування соціального забезпечення (на прикладі Німеччини) (2013)
Князьков В. В. - Деякі аспекти фінансово-правового регулювання господарської діяльності (2013)
Мельник О. М. - Характеристика транзиту як виду митного режиму (2013)
Рядінський Є. О. - Методи фінансово-правового регулювання виробництва та обігу алкогольної продукції (2013)
Ярмак І. М. - Класифікація принципів фінансового контролю на принципи організації і здійснення у наукових доробках вітчизняних і зарубіжних авторів (2013)
Черновський О. К. - Міжнародна практика нормативно-правового забезпечення кримінального судочинства (2013)
Ніколенко Л. М. - Визначення судового прецеденту в системі міжнародного права (2013)
Карман В. - Правове врегулювання україно-російських відносин стосовно чорноморського флоту (2013)
Іванова Л. Г. - Українське питання в польському повстанні 1863 р. (2013)
Терованесов М. Р. - Внутрішні та зовнішні протиріччя розвитку системи вищої освіти (2013)
Гурняк О. Г. - Деякі аспекти міжнародно-правової оцінки діяльності комуністичного тоталітарного режиму та відновлення історичної пам’яті в Україні на державному рівні (2013)
Парута О. - Суб’єкт правової ідентичності : загальнотеоретичні аспекти (2013)
Павлов Е. А. - Конституционно-правовая охрана и защита имущественных прав и интересов предпринимателя в Российской Федерации (2013)
Олійник В. М. - Щодо проблеми забезпечення громадської безпеки (2013)
Олійник Р. В. - Адміністративно-правовий статус прокуратури України (2013)
Лушер В. В. - Поняття та зміст інформації в органах прокуратури України (2013)
Курко М. Н. - Сучасний стан і шляхи пріоритетного розвитку інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності органів прокуратури України, Біленчук П. Д., Воронова А. О. (2013)
Горзов А. П. - Організація роботи з кадрами в органах прокуратури (2013)
Шейбут В. В. - Сучасне розуміння міграції та міграційних процесів в Україні (2013)
Луценко Ю. В. - Застосування конструкції усіченого складу до злочинів проти державної безпеки України, Клименко С. В. (2013)
Куслій В. О. - Відповідальність за порушення фінансового законодавства в системі юридичної відповідальності (2013)
Нестеренко Є. В. - Особливості судового розгляду справ про адміністративні правопорушення у сфері встановленого порядку управління на підготовчому етапі (2013)
Король В. В. - Зміст процесу доказування в адміністративному судочинстві України (2013)
Жидков Д. В. - Організація підготовки посадових осіб Державтоінспекції для здійснення повноважень у справах про адміністративні правопорушення (2013)
Фуглевич К. А. - Правовий статус суб’єктів звернення та надання адміністративної послуги (2013)
Триньова Я. О. - Етико-правові проблеми використання стовбурових клітин людини та їх клонування (2013)
Чухраєв Д. А. - Методи пізнання на початкових етапах кримінального провадження (2013)
Маланчук А. Г. - Сприйняття роз’яснень експерта у режимі відеоконференції (2013)
Пєчук І. С. - Підстави криміналізації порушень у сфері безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту (2013)
Притула В. В. - Відмежування погрози або насильства щодо державного чи громадського діяча (ст . 346 КК України) від інших суміжних з ним злочинів за кримінальним законодавством України (2013)
Євтиф’єв В. О. - Розвиток підходів до поняття злочину у кримінальному праві України та зарубіжних країн (2013)
Суворова Р. В. - Проведення контролю за вчиненням злочину при розслідуванні злочинів в економічній сфері (2013)
Лагнюк О. М. - Особливості кваліфікації незаконних дій щодо майна, на яке накладено арешт, заставленого майна або майна, яке описане чи підлягає конфіскації (2013)
Кирсанов А. Ю. - Понятие и виды профессиональных юридических сообществ, оказывающих квалифицированную юридическую помощь в Российской Федерации (2013)
Шокотько М. А. - Экономические и правовые аспекты системы управления высшими учебными заведениями в России (2013)
Гавриш О. О. - Проблеми принципу свободи договору в інституті публічного договору (2013)
Квітченко Я. О. - Напрямки вирішення проблем цивільно-правової відповідальності (2013)
Федотова Т. О. - Підстави відмови страховиком від страхового відшкодування (2013)
Костюченко М. Є. - Актуальні питання процесу одержання ліцензій на здійснення певного виду господарської діяльності (2013)
Ахмедов Назим Гидаят оглы - Направления развития торгово-экономических связей Азербайджана и Украины (2013)
Коміренко В. І. - Моніторинг економічної парадигми епохи потрясінь, Коміренко Д. В. (2013)
Рожкова Т. С. - Адаптація нормативно-правової системи України до загальноєвропейських стандартів та напрями подальшого розвитку стратегічних відносин Україна – ЄС (частина 2) (2013)
Марченко К. В. - Регулювання розвитку ТНК: посткризові імперативи і стратегії (2013)
Пальчик І. М. - Менеджмент ефективності внутрішньогосподарської переробки продукції тваринництва (2013)
Contents (2010)
Даниленко А. І. - Грошово-кредитний ринок України: кризові уроки та короткострокові перспективи, Шелудько Н. М. (2010)
Федулова Л. І. - Технологічна політика в системі стратегії економічного розвитку (2010)
Бобух І. М. - Економічна оцінка основного капіталу: міжнародна практика та українські реалії (2010)
Короткевич О. В. - Формування системи оподаткування нерухомого майна фізичних осіб, Багрій О. О. (2010)
Антонов С. М. - Визначення ринкової вартості цінних паперів: основні проблеми та шляхи їх вирішення, Шишков С. Є. (2010)
Черевиков Є. Л. - Передумови розвитку публічно-приватного партнерства у сфері житлово-комунального господарства України (2010)
Балакирева О. Н. - Соціально-трудовий статус та розшарування за доходами як детермінанти соціального самопочуття та економічної поведінки населення України, Ноур А. М. (2010)
Киризюк С. В. - Нові виклики для аграрного сектора у світлі формування зони вільної торгівлі Україна – ЄС (2010)
Ганначенко С. Л. - Світовий ринок агропродовольства на сучасному етапі розвитку: перспективи для України (2010)
Аннотации (рос. мовою) (2010)
Summaries (англ. мовою) (2010)
До відома авторів (2010)
Contents (2010)
Єщенко П. С. - Преодоление рыночного романтизма и фундаментализма – экономический императив современности, Арсеєнко А. Г. (2010)
Шумська С. С. - Інструментарій моніторингу та оцінки загроз стабільності економічного розвитку України, Скрипниченко М. І. (2010)
Шинкоренко Т. П. - Макроекономічні шоки: теоретичні та емпіричні аспекти (2010)
Волощенко Л. Ю. - Зовнішній сектор економіки України: уроки для посткризового періоду (2010)
Ніколайчук С. А. - Дефіцит поточного рахунку платіжного балансу: оцінка прийнятного рівня для України, Шаповаленко Н. В. (2010)
Лондар С. Л. - Облігації з індексованою доходністю як фінансовий інструмент нівелювання наслідків високих інфляційних очікувань, Башко В. Й. (2010)
Бородіна О. С. - Соціоекономічний підхід до моделювання розвитку аграрного сектора України (2010)
Венгер В. В. - Особливості взаємодії держави та бізнесу у сфері гірничо-металургійного комплексу України:від підтримки до партнерства, Точилін В. О. (2010)
Подолець Р. З. - Ринкові чинники енергозабезпечення економіки (2010)
Індутна К. І. - Проблеми розвитку книговидавничої справи в Україні (2010)
Посібник для поглибленого вивчення макроекономіки (рецензія на навчальний посібник Радіонової І. Ф., Бурлай Т. В., Алімпієва Є. В. "Макроекономіка-2") (2010)
Аннотации (2010)
Summaries (2010)
До відома авторів (2010)
Крахмалова О. О. - Оцінка впливу комбінованої терапії карведілолом та лізиноприлом на функціональний стан лівого шлуночка у хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки в поєднанні із кардіоваскулярною патологією, Козлов О. П. (2013)
Волков В. И. - Особенности липидного обмена у женщин в периоде перименопаузы с низким и средним сердечно­сосудистым риском, Исаева А. С., Ченчик Т. А., Бондарь Т. Н., Вовченко М. Н., Белодед О. А., Струк Т. А. (2013)
Купновицька І. Г. - Профілактика аміодароніндукованої дисфункції щитоподібної залози у хворих із фібриляцією передсердь шляхом корекції оксидантного стресу та ендогенної інтоксикації, Данилюк О. І. (2013)
Коваль С. М. - Комбінована терапія хворих на гіпертонічну хворобу в поєднанні із цукровим діабетом 2 типу, Першина К. С., Старченко Т. Г. (2013)
Криницька І. Я. - Показники електролітів у щурів з модельованим гепатопульмональним синдромом (2013)
Железнякова Н. М. - Роль генетических факторов в оценке кардиоваскулярного риска у пациентов с сочетанным течением хронического обструктивного заболевания легких и хронического панкреатита, Кишеня М. С. (2013)
Трифонова Н. С. - Інтерлейкін-­6 і фактор некрозу пухлин­a-L у хворих на нестабільну стенокардію залежно від наявності чи відсутності цукрового діабету 2 типу (2013)
Питецька Н. І. - Антропометричні предиктори структурно­функціональних змін лівого шлуночка у хворих на артеріальну гіпертензію (2013)
Ханюков А. А. - Влияние комбинированного (хирургического и медикаментозного) лечения на качество жизни больных с мультифокальным атеросклерозом (2013)
Валуєва С. В. - Український реєстр "STIMUL": гендерно­вікові особливості прихильності до лікування та шестимісячний прогноз хворих, які перенесли гострий Q-­інфаркт міокарда (2013)
Мухиддинова Н. Х. - Состояние правого желудочка сердца в динамике воздействия различных видов терапии у больных хронической обструктивной болезнью легких (2013)
Бабак О. Я. - Гормональні зміни в жировій тканині хворих на гіпертонічну хворобу й ожиріння, Андрєєва А. О. (2013)
Чернышов В. А. - Синдром отмены статинов: существует ли он?, Богун Л. В. (2013)
Березин А. Е. - Прогностическое значение компонентов системы натрийуретических пептидов как маркеров миокардиальной дисфункции, ассоциированной с сепсисом и септическим шоком (2013)
Рудык Ю. С. - Прикладное значение фармакогенетики в лечении больных с сердечной недостаточностью, Пивовар С. Н. (2013)
Губергріц Н. Б. - Оптимізація лікування ерозивно-­виразкових уражень гастродуоденальної зони в поєднанні з неалкогольним стеатогепатитом на тлі атеросклерозу черевної аорти та мезентеріальних артерій, Фоменко П. Г., Голубова О. О., Лукашевич Г. М. (2013)
Фадєєнко Г. Д. - Коморбідність і високий кардіоваскулярний ризик — ключові питання сучасної медицини, Гріднєв О. Є., Несен А. О., Чернишов В. А., Грунченко М. М., Шкапо В. Л. (2013)
Копица Н. П. - Механические осложнения острого инфаркта міокарда, Аболмасов А. Н., Литвин Е. И., Сакал В. В. (2013)
Звіт про роботу Проблемної комісії "Терапія" МОЗ та НАМН України за друге півріччя 2012 року (2013)
X науково-практична конференція за участю провідних спеціалістів Європи та держав СНД "Щорічні терапевтичні читання: лікувально-діагностичні технології сучасної терапії" (25—26 квітня 2013 р.) (2013)
Науково-практична конференція за участю міжнародних спеціалістів, присвячена Дню науки "Внесок молодих спеціалістів у розвиток медичної науки і практики" (16 травня 2013 р.) (2013)
IV Міжнародний медичний форум (16—19 квітня 2013 р.) (2013)
Contents (2010)
Шелудько Н. М. - Фінансові ринки України і Росії: уроки кризи та перспективи розвитку (2010)
Ануфрієва К. В. - Транспарентність у системі критеріїв залучення банками України зовнішніх фінансових ресурсів (2010)
Хаустов В. К. - Украина и Россия в мировой системе охраны промышленной собственности (2010)
Місяць Т. В. - Торгівля України та ЄС під час і після світової кризи (2010)
Федулова Л. І. - Методологічні засади формування технологічних кластерів (2010)
Прокопа І. В. - Диференціація господарств населення за характером виробництва: наслідки ринкової трансформації, Беркута Т. В., Бетлій М. Г. (2010)
Шубравська О. В. - Інноваційні трансформації агропродовольчого сектора економіки: світові тенденції та вітчизняні реалії (2010)
Крисанов Д. Ф. - Якість і безпечність харчової продукції (2010)
Балакірєва О. М. - Вимір людського капіталу через показник залучення до навчання впродовж життя, Левін Р. Я. (2010)
Сухотеплий В. Т. - Оптимізація рівня концентрації галузі з граничними значеннями індексу Херфіндала–Хіршмана (2010)
Аннотации (рос. мовою) (2010)
Summaries (англ. мовою) (2010)
До відома авторів (2010)
Сухомлинська О. - Рефлексії про генезу духовності в контексті виховання: на шляху до синтезу парадигм (2005)
Біда О. - Зародження природознавчої освіти, постановка її викладання у ХІІІ – ХІХ ст. на українських землях (2005)
Пархета Л. - Роль учителя у вивченні української літератури (2005)
Дічек Н. - Ідеї А. Макаренка і соціальна педагогіка зарубіжжя (70-90-ті роки ХХ ст.) (2005)
Завгородня Т. - Проблеми виховання особистості у творчій спадщині галицького педагога Ярослава Кузьміва (2005)
Побірченко Н. - Михайло Максимович і Пантелеймон Куліш: до історії взаємин (2005)
Кривошея І. - Уманська василіанська школа в період свого розквіту (1796-1830 рр.) (2005)
Сейко Н. - "Едукаційні фундуші” як форми доброчинності на Правобережній Україні у ХІХ ст. (2005)
Шумілова І. - Земські школи Північного Приазов’я (2005)
Малий Кобзар для дітей Т. Г. Шевченка (Публікація Наталі Побірченко) (2005)
Коляда Н. - Історико-педагогічна література з питань розвитку школи та освіти на Черкащині (2005)
Островська О. - Рекомендаційний бібліографічний список праць Я. А. Коменського (2005)
Скоропад І. - Бібліографія праць Володимира Науменка (2005)
Український педагогічний календар ювілейних та пам’ятних дат (2005)
Contents (2010)
До відома авторів (2010)
Матковський Р. Б. - Теоретичні засади розвитку мезоекономічних систем (2010)
Степаненко Б. В. - Концептуальні підходи до визначення поняття "зелений бізнес" (2010)
Шумська С. С. - Розвиток світової банківської індустрії та системна криза 2008–2010 років (2010)
Запатріна І. В. - Публічно-приватне партнерство в Україні: перспективи застосування для реалізації інфраструктурних проектів і надання публічних послуг (2010)
Корнівська В. О. - Фінансово-інституційні аспекти економічного співробітництва України й Росії (2010)
Степаненко А. І. - Незалежність центрального банку як головний чинник його діяльності (2010)
Попова О. Л. - Соціальні і екологічні параметри діяльності сільськогосподарських підприємств: диференціація за економічними класами, Панкратова Л. Л., Бетлій М. Г. (2010)
Алімпієв Є. В. - Моделювання фінансово-монетарної трансмісії в економіці України (2010)
Довбенко М. В. - Циклічні індикатори А.Бернса як один з інструментів економічного прогнозування (2010)
Аннотации (рос. мовою) (2010)
Summaries (англ. мовою) (2010)
Покажчик статей, опублікованих у журналі "Економіка і прогнозування" 2010 року (2010)
Указатель статей, опубликованных в журнале "Экономика и прогнозирование" в 2010 году (2010)
Index of the articles published in journal "Economy and forecasting" in 2010 (2010)
Березівська Л. - Реформа освіти у діяльності Державної думи: дискусії навколо національної школи (1906-1917) (2006)
Гуральник Н. - Історичні завоювання фортепіанної школи у контексті розвитку української музичної культури ХХ століття: аналіз періодизацій (2006)
Сейко Н. - Доброчинність як підґрунтя діяльності дитячих притулків в Україні у ХІХ – поч. ХХ ст. (2006)
Матвеєва Н. - Внутрішкільна науково-методична робота з учителями початкових загальноосвітніх шкіл України (1945-1990 роки) (2006)
Пацалюк О. - Математичні дисципліни у навчальних планах і програмах середніх загальноосвітніх закладів України початку XX ст. (2006)
Побірченко Н. - Запізнілий романтик Тадей Рильський (2006)
Галів М. - Виховання характеру як морально-вольової якості особистості у творчості В. Сухомлинського (2006)
Єршова Л. - Умови навчання у жіночих закладах Волині (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2006)
Музиченко О. - Виховуючий вплив навчання (Публікація Ольги Сухомлинської) (2006)
Науменко В. - Програма викладання російської мови (Публікація Ірини Скоропад) (2006)
Коляда Н. - Архівні джерела: недільні школи в Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2006)
Адаменко О. - Публікації й дисертації 50-х років ХХ століття з питань управління загальноосвітньою школою (2006)
Палащина Н. - Наукове інформаційно-бібліографічне забезпечення інноваційних напрямів освітянської галузі (2006)
Інформація (2006)
Березівська Л. - Реформування шкільної освіти в період гетьманату П. Скоропадського (29 квітня-13 грудня 1918) (2006)
Пироженко Л. - Педагогічна преса як джерело дослідження проблем реформування змісту загальноосвітньої школи в кінці 50-х рр. ХХ ст. (2006)
Сивачук Н. - Питання виховного потенціалу фольклору на сторінках журналу "Світло" (2006)
Дергач М. - Вплив соціокультурного життя України початку ХХ століття на формування особистості (на матеріалі театрального мистецтва) (2006)
Зайченко І. - Ідея української національної школи в пресі другої половини ХІХ – початку ХХ століття (2006)
Петренко О. - Відображення проблем гендерної освіти та виховання у радянській педагогічній пресі періоду НЕПу (1921-1929 рр.) (2006)
Федяєва В. - Актуальні питання сімейного виховання на сторінках вітчизняних періодичних видань другої половини ХІХ століття (2006)
Бондар Л. - Педагогічна діяльність Христини Алчевської в контексті руху за освіту дорослих (До 165-річчя від дня народження) (2006)
Побірченко Н. - Апостол кращої долі України – Микола Іванович Костомаров (2006)
Сейко Н. - Родина Безбродьків у системі доброчинності в сфері освіти України ХІХ століття (2006)
Радченко І. - Розвиток професійної освіти на Черкащині на рубежі ХІХ-ХХ ст. (2006)
Сараєва О. - Педагогічна преса про виховання у Павлиській школі: історіографічний аспект (2006)
Слюсаренко Н. - Соціалізація молоді в навчальних закладах Херсонської губернії кінця ХІХ – початку ХХ ст. (2006)
Рильський Т. - К изучению украинского народного мировоззрения (Частина І) (Публікація Наталії Побірченко) (2006)
Гущина С. - Бібліографія: приватні заклади освіти (ХХ – поч. ХХ століття) (2006)
Кочубей Т. - Бібліографічний огляд життєвого і творчого шляху І. Галятовського (2006)
Інформація (2006)
Дзейко Ж. О. - Стаття, глава, розділ закону як елементи його структури (2014)
Бокало Н. І. - До питання юридичної регламентації ідеї рівності у міжнародному праві та законодавстві України (2014)
Котенко Т. В. - Різновиди основ місцевого самоврядування як чинники його функціонування (2014)
Дякович О. В. - Правова глобалістика як міждисциплінарна юридична наука: дискусійні питання (2014)
Олійник В. М. - Співвідношення громадської безпеки з іншими сферами життєдіяльності (2014)
Олійник Р. В. - Система та структура прокуратури Україні (2014)
Дивак М. М. - Шляхи вдосконалення інституту проходження служби в органах внутрішніх справ України (2014)
Шейбут В. В. - Мігрант як один з найважливіших елементі в мі граційного процесу (2014)
Бабенко В. І. - Щодо визначення функцій діяльності органів публічної влади (2014)
Даніш С. П. - Шляхи вдосконалення адміністративно-правового забезпечення контролю у сфері захист у економічної конкуренції в Україні (2014)
Курко М. Н. - Аудіовізуальна діагностика людини у сфері судочинства: новітні засоби і грід-технології, Біленчук П. Д. (2014)
Берзін П. С. - Наукова діяльність С. І. Тихенка у галузі кримінального права впродовж 1946-1968 років (на основі аналіз у документі в із особистого архіву С. А. Тарарухіна) (2014)
Волошенко А. В. - Вплив корупції на бізнес-середовище (2014)
Лагнюк О. М. - Особливості кваліфікації незаконних дій щодо майна, на яке накладено арешт, заставленого майна або майна, яке описане чи підлягає конфіскації (2014)
Човган В. О. - Правообмеження засуджених, що обумовлені ізоляцією (частина 2) (2014)
Швець В. Д. - Поняття адміністративно-правового статусу суб’єктів землекористування (2014)
Синєгубов О. В. - Межі здійснення особистих немайнових прав дітей (2014)
Бандурка С. С. - Поняття промислового підприєства (2014)
Сідей О. В. - Аналіз поняття "договір" у цивільному праві України (2014)
Лотоцька О. Л. - Актуальні проблеми цивільно-правового статусу державних комерційних підприємств (2014)
Мельник І. С. - Окремі проблемні аспекти вчинення виконавчих написів щодо стягнення заборгованості з орендної плати за користування державним чи комунальним майном (2014)
Котляр А. О. - Участь України в системі міжнародної охорони виключних авторських прав на основі багатосторонніх міжнародних нормативно-правових актів (2014)
Суходольський А. Ю. - Способи забезпечення законності при реалізації адміністративних стягнень за правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху (2014)
Фомін А. Ю. - Особливості оскарження дій уповноважених осіб до суду під час виконавчого провадження (2014)
Шуба Б. В. - Хозяйственные общества и теория реальной правосубъектности юридического лица (2014)
Черновський О. К. - Психологічні особливості укладення угод про примирення між потерпілим та підозрюваним, обвинуваченим, Федіна А. В. (2014)
Зяка Агиль оглы Мирзаев - Слабые стороны механизма контроля Европейской Социальной Хартии (2014)
Лаб’як О. І. - Загальнотеоретична характеристика загальних принципів права: від позитивізм у доюснатуралізму (2014)
Сірош М. В. - Сутність принципу законності у контрольному процесі (2014)
Ярмоленко Ю. В. - Економі ко-правові умови появи та функціонування фінансових пірамід в Україні (2014)
Ярмак І. М. - Принципи об’єктивності і незалежності як основоположні принципи фінансового контролю (2014)
Пельо А. Б. - Інформаційно-комунікаційні технології як імператива модернізації світової валютно-фінансової системи (2014)
Марчук І. Ю. - Зміст та співвідношення понять "звід законів" і "звід законодавства" (2014)
Лекарь С. И. - Администрирование налогов в системе обеспечения экономической безопасности государства (2014)
Олійник В. М. - Принципи забезпечення громадської безпеки (2014)
Євчук Т. В. - Окремі напрями наглядової прокурорської діяльності в Україні та їх трансформація у світлі вимог європейського союзу (2014)
Петренко О. С. - Питання застосування спеціальних засобів та зброї працівниками державної автомобільної інспекції при здійсненні охорони громадського порядку та громадської безпеки (2014)
Максимов В. І. - Використання конфіденційного співробітника у кримінальному провадженні (2014)
Хараберюш О. І. - Виникнення і розвиток законодавства України щодо відповідальності за контрабанду: історичний аспект (2014)
Ігнатов О. М. - Рівень загальнокримінальної насильницької злочинності в Україні (2014)
Маханьков Д. Г. - Кримінально-правові заходи заохочення щодо припинення діяльності, передбаченої ст. 306 КК України (2014)
Онофрейчук А. Д. - Особливості правового регулювання оперативно-розшукової діяльності: проблеми та перспективи розвитку (2014)
Назаренко Д. О. - Кримінологічний аналіз показників насильства в сім’ї як фонового для злочинності явища (2014)
Батюкова В. Е. - Определение объекта преступного посягательства в квалифицированных составах хулиганства (2014)
Бесчасна В. В. - Проблемні питання кримінально-правової регламентації обставин, що виключають злочинність діяння (2014)
Чухраєв Д. А. - Про необхідність вдосконалення кримінальної процесуальної регламентації провадження на підставі угоди про визнання винуватості (2014)
Серкевич І. Р. - Сутність тероризму: кримінологічні виміри (2014)
Сидор В. Д. - Державний земельний банк: зарубіжний досвід та вітчизняні реалії (2014)
Вердиян Г. В. - Принцип добросовестности и правозащитная функция государства в гражданском праве Российской Федерации (2014)
Мухтасарова Т. Р. - Правовая природа правоотношений собственности в Российской Федерации (2014)
Бондарєва М. В. - Процесуальні особливості виконання аліментного обов’язку батьками (2014)
Кирєєва І. В. - Відносини припинення прав суб’єктів господарювання щодо використання природних об’єктів (2014)
Волинець Т. В. - Претензійно-позовна робота як один із важливіших напрямів правової роботи юридичної служби (2014)
Понікаров В. Д. - Контроль за використанням та охороною земельних ресурсів, Попова С. М. (2014)
Мягкоход Ю. В. - Визнання договорів (правочинів, угод) недійсними як спосіб захисту земельного права (2014)
Перекрестная О. О. - Штрафні санкції за зловживання процесуальними правами в господарському судочинстві (2014)
Білас А. - Р. І. - Сучасне українсько-турецьке співробітництво та перспективи розвитку (міжнародно-правовий аналіз) (2014)
Дорошева О. М. - Міжнародний досвід правової регламентації типів виборчих систем сучасності (2014)
Канцір В. С. - Тероризм як деструктивний, дисбалансний фактор міжнародних відносин (2014)
Черновський О. К. - Юридико-психологічна характеристика суб’єкта суддівської діяльності (2014)
Луцький А. І. - Методологія дослідження правової ідеології крізь призму аналізу фундаментальних принципів та теоретичних наукових методів (2014)
Сірант М. М. - Терор і тероризм як типи агресивної, злочинно-мотивованої поведінки у внутрішніх та міжнародних відносинах (2014)
Ярмоленко Ю. В. - Окремі питання попередження виникнення та діяльності фінансових пірамід в Україні (2014)
Рожкова Т. С. - Розвиток конкурентоспроможності держави на підґрунті інноваційної складової та технологічного прогресу в межах геоекономічного вектору (2014)
Прокоф’єва О. В. - Інтеграція українських страхових (перестрахових) компаній у світовий перестраховий ринок (2014)
Кліпкова О. І. - Дослідження мотиваційного процесу в аспектах формування креативного потенціалу працівників підприємства (2014)
Адаменко О. - Статті у науково-педагогічних часописах як джерело для визначення особливостей розвитку педагогічної науки в Україні в другій половині ХХ століття (2007)
Березівська Л. - Розробка Наркомосом УСРР системи шкільної освіти та її апробація в контексті соціально-економічних та суспільно-політичних детермінант (1920-1924) (2007)
Бондаренко Г. - Формування риторичної культури особистості у школах Давньої Греції і Давнього Риму (2007)
Лобода С. - Преса Закарпаття як складова педагогічної періодичної преси України 1900 – 1930-х рр. ХХ ст. (2007)
Філімонова Т. - Перші журнали з проблем дошкільного виховання в історії розвитку української педагогічної думки (2007)
Калюжна О. - Використання здоров’язберігаючої концепції В. О. Сухомлинського в умовах загальноосвітніх навчальних закладів (2007)
Кочубей Т. - Творчість І. Гізеля в оцінці українських істориків педагогіки (2007)
Побірченко Н. - Повернення Миколи Аркаса (1852-1909) (2007)
Скоропад І. - Вплив М. Максимовича на формування особистості В. Науменка (2007)
Гарбузова І. - Культурно-просвітницька діяльність Уманської кооперативної спілки (2007)
Коляда Н. - До історії діяльності недільних шкіл в Україні (60-ті роки ХІХ ст.) (2007)
Музиченко О. - Краєзнавство в комплексних програмах та його метода (Публікація Людмили Войтової) (2007)
Рильський Т. - К изучению украинского народного мировоззрения. Частина ІІ. Семейные отношения (Публікація Наталії Побірченко) Устав Коллегии Павла Галагана (Публікація Оксани Шевчук) (2007)
Кравченко О. - Бібліографія праць Пантелеймона Куліша (2007)
Інформація (2007)
Ляхоцький В. - У контексті сучасної науки (Генеза огієнкознавства, сучасний стан та перспективи) (2007)
Хриков Є. - Закони та закономірності розвитку педагогічної науки (2007)
Сейко Н. - Стипендіальні фонди як форма доброчинності в Україні у ХІХ – початку ХХ століття (2007)
Мисечко О. - Спеціальні лінгвістичні навчальні заклади як нова форма підготовки в Україні викладачів іноземних мов у 30-х рр. ХХ ст. (2007)
Кочубей Т. - Розвиток освіти на українських землях у ІІ пол. XVII – кін. XVIII ст. (2007)
Дічек Н. - Феофан Прокопович і слов’янське освітнє бароко (2007)
Алєйкіна В. - Педагогічна діяльність В. О. Біднова (1874-1935) (2007)
Дутко О. - М. І. Костомаров про історію розвитку освіти на українських землях (2007)
Петренко О. - Новаторські ідеї К. Ф. Лебединцева щодо організації спільної освіти дітей обох статей (початок ХХ ст.) (2007)
Саяпіна С. - Погляди М. Корфа на систему підготовки й перепідготовки вчителів (ІІ пол. ХІХ ст.) (2007)
Левківський М. - Педагогічне краєзнавство Волині (2007)
Екало С. - Від парафіяльної до єдиної трудової школи на Черкащині на початку ХХ століття (2007)
Коляденко С. - Кадровий потенціал Кременецького ліцею у ХІХ ст. (2007)
Войтова Л. - До історії розвитку шкільних музеїв (2007)
Шевчук О. - Бібліографія: Колегія Павла Галагана (1871-1920 рр.) (2007)
Інформація (2007)
Киров С. О. - Социальный имидж организации (2014)
Швайка М. А. - Перемога народної революції вимагає реальних практичних дій влади, Наконечний В. М. (2014)
Прохорович А. А. - Развитие государственно-частного партнерства: зарубежный и отечественный опыт (2014)
Козьмук Н. І. - Оцінювання стану ліквідності банківської системи і чинників, які на неї впливають у період фінансової нестабільності та посткризовий період (2014)
Замрига А. В. - Інноваційна діяльність, як фактор конкурентоспроможності підприємств аграрного сектору (2014)
Іванов І. В. - Особливості розвитку освіченого абсолютизму в австрійській імперії, Олейников В. В. (2014)
Саленко Я. Ю. - Щодо питання обмеження права на свободу думки і слова з урахуванням суспільно необхідної інформації (2014)
Шармар О. М. - Організаційно-правові засади проведення органами державного політичного управління (ДПУ) політичних репресій проти селянства під час колективізації та голодомору в Україні у 1929–1934 рр. (2014)
Лотюк О. С. - Громадянське суспільство як філософсько-політична ідея (2014)
Саленко О. В. - Застосування в Україні європейських стандартів для забезпечення належного кваліфікаційного рівня судді (2014)
Синчук В. Л. - Ознаки контролю за діяльністю органів прокуратури (2014)
Сіверін Д. В. - Зарубіжний досвід діяльності органів, що здійснюють повноваження, пов’язані із виконанням судових рішень, та його адаптація до вітчизняної правової системи (2014)
Мельник О. М. - Сутність та особливості адміністративно-правового статусу працівників митної служби (2014)
Сидоренко В. В. - Класифікація заходів нетарифного регулювання зовнішньої торгівлі (2014)
Скорейко Н. І. - Суб’єкти державного контролю в галузі електроенергетики (2014)
Журавльов А. В. - Контроль діяльності управління державної охорони України (2014)
Ніколайчук А. І. - Законодавче визначення та закріплення понять "сім’ї" та "її членів" (2014)
Румянцева - Козовник А. В. - Форми та методи адміністративної діяльності ОВС з охорони прав дитини (2014)
Курко М. Н. - Правове і наукове забезпечення мистецтвознавчих досліджень в Україні: системний аналіз, Біленчук П. Д., Шульга О. О. (2014)
Кимлик Н. В. - Юридична особа як суб’єкт корупційного злочину (2014)
Веприцький Р. С. - Поняття та зміст заходів протидії злочинності (2014)
Падалка А. М. - Місце юридичної відповідальності в системі процесуального статусу учасників кримінального судочинства (2014)
Волинець Р. А. - Проблеми конкретизації ознак предмета злочину у складах злочинів у сфері господарської діяльності (2014)
Масол Д. І. - Відмежування злочинів, вчинених з мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості, від тих, що скоєні з хуліганських спонукань (2014)
Козаченко В. - Сутність та значення принципу законності у кримінальному процесі України (2014)
Корнієнко Є. В. - Кримінальне законодавство сполучених штатів Америки щодо зараження віл (2014)
Ященко А. М. - Типовий ступінь тяжкості вчиненого злочину як засіб індивідуалізації покарання (2014)
Швець В. Д. - Методи дослідження адміністративно-правового захисту суб’єктів землекористування (2014)
Андрєєва Н. С. - Поняття та ознаки фактичних шлюбних відносин (2014)
Пілігрім Г. С. - Проблеми та перспективи впровадження концесій у комунальний сектор економіки України (2014)
Москаленко К. В. - Неустойка як спосіб забезпечення виконання зобов’язань за продюсерським договором (2014)
Чубарева Ю. О. - Місце права господарського відання й оперативного управління у системі речових прав (2014)
Войналович Л. - Педагогічні курси для національних меншин як нова форма підготовки національних педагогічних кадрів: досвід 20-х рр. ХХ століття (2008)
Кулікова Л. - До історії питання про спеціальне вивчення греко-римської міфології (2008)
Кільова Г. - Укази імператора та циркуляри міністра народної освіти як джерело з історії Київського учбового округу в період 1833-1834 рр. (за матеріалами "Журнала министерства народного просвещения") (2008)
Максимовська Н. - Осмислення материнського призначення жінки в історії суспільно-педагогічної думки (2008)
Мисечко О. - Становлення професійної підготовки вчителя іноземної мови в Україні як системи (2008)
Сидорчук Н. - Історико-педагогічні передумови становлення освіти у найдавніші часи (2008)
Бондаренко В. - Виховні традиції православ’я у творчий спадщині Д. С. Туптала (Димитрія Ростовського) (2008)
Гіптерс З. - Реалізація педагогічних ідей Дениса Коренця в економічній освіті молоді (західноукраїнські землі кінця ХІХ – початку ХХ ст.) (2008)
Криловець Ю. - П. Г. Редкін – Учитель видатного педагога (2008)
Білецький О. - Методичне забезпечення навчального процесу у народних школах Катеринославської губернії (друга половина XIX – початок XX століття) (2008)
Дічек Н. - Виховне новаторство у діяльності Одеської школи-комуни №1 (початок 20-х років ХХ ст.) (2008)
Кушик М. - Роль медичних товариств і організацій у загальнокультурному розвитку України в другій половині ХІХ – початку ХХ ст. (2008)
Луканюк С. - Особливості організації навчального процесу в народних школах німців-колоністів Галичини кінця ХVІІІ ст. – першої половини ХІХ ст. (2008)
Куліш П. - Чтение о русской словесности (Публікація Оксани Кравченко) (2008)
Войтова Л. - Бібліографія праць з проблеми розвитку шкільного краєзнавства (20-30-ті роки ХХ століття) (2008)
Краснобока О. - Організаційні засади діяльності шкіл в німецьких поселеннях на українських землях (20-ті роки ХІХ століття – 30-ті роки ХХ століття): бібліографічний огляд (2008)
Інформація (2008)
Бабич Є. М. - Геотехнічні дослідження та їх значення в попередженні гідродинамічних аварій на Здолбунівському гідровідвалі, Романюк Л. С., Романюк Ю. С. (2012)
Богомолова О. А. - Моделирование процесса образования и развития областей пластических деформаций в основании двухщелевого фундамента, Иванов А. А., Прокопенко А. В., Богомолов А. Н. (2012)
Богомолов А. Н. - Об определении интенсивности нагрузки по величине осадки участка грунтового массива. I. случай произвольной треугольной нагрузки, Ушаков А. Н. (2012)
Богомолов А. Н. - Об определении интенсивности нагрузки по величине осадки участка грунтового массива. ІІ. случай произвольной трапециевидной нагрузки, Ушаков А. Н. (2012)
Бойко И. Л. - Грунты Нигерии как основания фундаментов, Алхассан М., Адеджумо Т. В. (2012)
Бойко І. П. - Дослідження влаштування паль у фундаменті різної довжини, Підлуцький В. Л. (2012)
Великодний Ю. Й. - Особливості геоморфологічної та геологічної будови Полтавської області, Біда С. В., Ягольник А. М., Пащенко О. Ю., Житник В. С. (2012)
Гранько О. В. - Чинники неоднорідності основ і фундаментів при реконструкції будівель, Семко О. В., Суходуб О. В. (2012)
Гришин А. В. - Расчет берегозащитного сооружения от волнового воздействия, Сипливец А. А. (2012)
Джура В. М. - Уточнення коефіцієнтів апроксимації діаграми стиснутого бетону у вигляді полінома 5-го степеня, Юрко П. А. (2012)
Домбровский Я. И. - Особенности работы свайных фундаментов в грунтах основания при действии горизонтальных нагрузок (2012)
Дяченко Ю. Т. - Опыт усиления основания установки обогащения Демуринского ГОКа, Седин В. Л., Бикус Е. М. (2012)
Єрмакова І. А. - Зведення земляного полотна з використанням відходів гірничозбагачувальної промисловості - "хвостів" (2012)
Иванова М. С. - Определение характеристик грунтов при строительстве на территориях с просадочными грунтами, Иванов А. П. (2012)
Клименко В. В. - Особливості схемних рішень заглиблених плодоовочесховищ, які використовують природний холод, Скрипник О. В. (2012)
Коваленко В. І. - Методика визначення механічних властивостей ущільнених укочуванням розкривних пісків, Лопан Р. М., Василенко В. А., Литвиненко Т. А., Омельченко П. М. (2012)
Корнієнко М. В. - Про особливості використання методу Остерберга при випробуванні паль великого діаметра, Дворнік С. О., Заварзіна І. Ю. (2012)
Корнієнко М. В. - Особливості проектування будівель каркасного типу на плитних фундаментах на ділянках щільної міської забудови в умовах підтоплення, Жук В. В., Чегодаєв І. С. (2012)
Маєвська І. В. - Урахування роботи ростверку у складі стрічкового пальового фундаменту та підсиленого палями стрічкового фундаменту мілкого закладання, Блащук Н. В. (2012)
Малишев О. В. - Осідання одиночних вдавлюваних паль (2012)
Маркова М. А. - Поедупреждение и устранение повреждений в зданиях на просадочных грунтах, Серая Ю. И. (2012)
Марченко М. В. - Оценка бокового давления в полевых условиях, Тугаенко Ю. Ф. (2012)
Маслов О. Г. - Аналітичні дослідження коливань вібраційної установки для формування бетонних виробів для дорожного будівництва у режимі холостого ходу, Нестеренко М. П., Скляренко Т. О. (2012)
Митинский В. М. - Использование существующего свайного поля при новом освоении площадки (2012)
Нестеренко М. П. - Числовий аналіз динамічних характеристик фундаментів для вібраційних площадок із просторовими коливаннями робочого органа, Бандуріна О. В. (2012)
Новицький О. П. - Вплив пластифікуючих добавок на міцність грунтоцементу, Солонін О. С. (2012)
Петраш О. В. - Забезпечення ефективної роботи підземних конструкцій інженерних споруд, які виготовлені з грунтоцементу (2012)
Петруняк М. В. - Методика виготовлення та дослідження грунтоцементу в лабораторних умовах (2012)
Савенко Р. Г. - Моделювання впливу відвалів гірничо-збагачувального виробництва на близькорозташовані споруди, Винников Ю. Л., Повзик Р. О. (2012)
Самородов А. В. - Ленточный фундамент с продольным вырезом по подошве, Лучковский И. Я., Кротов О. В. (2012)
Шаповал В. Г. - Прознозування осідань армованих основ зерносховищ у часі з урахуванням механічних і реологічних властивостей грунту, Шаповал А. В., Марченко В. І. (2012)
Седин В. Л. - Мониторинг изменения деформаций жилого дома и рекомендации по устранению предаварийного состояния, Крысан В. И., Бикус Е. М. (2012)
Сєдін В. Л. - Вплив асиметричного прикладанння динамічного навантаження на розвиток коливань у системі "основа - фундамент - машина", Левченко Г. М., Капленко Г. Г., Яхновець В. С. (2012)
Тимофєєва К. А. - Застосування грунтоцементу як протифільтраційного екрану амбарів-шламонакопичувачів для відходів буріння та експлуатації нафтогазових свердловин (2012)
Тимченко Р. А. - Мониторинг состояния высотных зданий и сооружений, Попов С. О., Кришко Д. А., Милько П. А. (2012)
Храпатова И. В. - Учет набухания и усадки грунтового основания на НДС системы "основание - фундамент - сооружение" в условиях плоской деформации (2012)
Харченко М. О. - Методика експериментальних граничних фібрових деформацій залізобетонних фундаментних балок таврового профілю при косому деформування (2012)
Харченко М. О. - Просторова задача моделювання напруженого-деформованого стану системи "стрічковий ростверк - набивні палі у пробитих свердловинах - основа", Винников Ю. Л., Мірошниченко І. В. (2012)
Хімченко Ю. Є. - Підсилення основ фундаментів будівель і споруд за бурозмішувальною технологією (2012)
Червинский А. Я. - Определение вертикальных дополнительных напряжений в основаниях зданий на свайных фундаментах, представленных системой круглых условных фундаментов внутри линейно-деформированного полупространства (2012)
Червинський Я. Й. - Аналіз стану нормативного та інструментального забезпечення дослідження динамічних властивостей грунтів в Україні, Дворник А. М. (2012)
Червинский Я. И. - Определение давления грунта на подземные части зданий и сооружений при строительстве на склонах, Шуминский В. Д., Шидловская О. В., Степанчук С. В. (2012)
Шаповал А. В. - Экспериментальные исследования напряженно-деформированного состояния рамной конструкции на грунтовом слое конечной толщины, Титякова Е. С., Шаповал В. Г. (2012)
Шокарев Е. А. - Опыт устранения неравномерных деформаций здания на лессовых просадочных грунтах, Шаповал А. В., Шаповал В. Г., Шокарев А. С. (2012)
Школа А. В. - Боковое давление анизотропных сыпучих сред на близкорасположенные крутые наклонные стенки. Решения осесимметричной и плоской задач, Анискин А. А., Солдо Божо (2012)
Ясько С. Г. - Контроль якості грунтоцементних елементів методом статичного зондування розширеним наконечником, Зоценко В. М. (2012)
Савинов А. В. - Вклад инженера-архитектора А. М. Салько из г. Полтавы в формирование исторического облика г. Саратова (2012)
Сенаторов В. Н. - Международные премии в области геотехники, Козелецкий П. М. (2012)
Глазкова С. В. - Дев'ята всеукраїнська науково-технічна конференція "Будівництво в сейсмічних районах" (2012)
Пироженко Л. - Пошуки теоретичних засад реформування змісту загальної середньої освіти у 1964-1966 рр. (2008)
Лучкевич В. - До питання коменологічних студій в Україні (2008)
Кравчук Л. - Періодизація етапів іншомовної підготовки учнів загальноосвітніх шкіл України (1950-2006) (2008)
Грабовий А. - Розвиток ідей про учнівський хімічний експеримент у вітчизняній педагогіці (2008)
Плахотнюк О. - Формування гуманістичної парадигми в теорії і практиці педагогіки США (2008)
Попова Т. - Роль майстра виробничого навчання в організації виробничої практики учнів професійно-технічних училищ швейного профілю (друга половина ХХ ст.) (2008)
Богуславский М. - Динамика целеценностных смыслов воспитания в педагогической системе В. А. Сухомлинского (2008)
Ликов В. - Вивчення народнопедагогічної системи В. О. Сухомлинського: наукові підходи (2008)
Бондар Л. - Система інтенсивного навчання педагога-новатора В. Ф. Шаталова (2008)
Заболоцька Л. - Педагогічні погляди Олександра Івановича Павловича та сучасність (2008)
Коляда Н. - Микола Миколайович Миронов (1901-1998) – історик, ідеолог та популяризатор дитячого руху в Україні (2008)
Миловидов Л. - Краєзнавство в нових програмах трудшкіл І-го концентру (Публікація Людмили Войтової) (2008)
Устав Ольшанского школьного общества потребителей "Родная жизнь" (Публікація Інни Гарбузової) (2008)
Кравченко О. - "Бібліографія праць П. О. Куліша та писань про нього" Є. Кирилюка у контексті сучасних наукових досліджень (2008)
Інформація (2008)
Содержание (2013)
Козюк В. - Теоретические проблемы взаимосвязи между монетарной политикой и финансовой нестабильностью, Чирак И. (2013)
Кайт Г. - Влияние IT-аутсорсинга на объемы выпуска продукции, производительность и техническую эффективность: на основе данных индийских фирм (2013)
Нваубани Дж. С. - Рынок мобильной связи Африки: Нигерия, Капулас Н. (2013)
Анастасиос А. - Эффективность экспорта и внутриотраслевой торговли в экономиках стран Черноморского региона, Иоанис А. (2013)
Бессана А. - Реклама и нематериальные активы итальянского изобразительного искусства и пейзажной живописи (2013)
Кулишов В. - Тенденции и проблемы инновационной экономики (2013)
Осидач О. - Международное исследование понимания предприятиями инновационной способности (2013)
Козын Л. - Социально-ответственный маркетинг алкогольных предприятий: европейский опыт (2013)
Хе К. - Моральный риск контракта и нормирование кредитов на непрозрачных кредитных рынках (2013)
Наши авторы (2013)
Богуславский М. - Моделирование процесса развития отечественной педагогики ХХ века (2009)
Березівська Л. - Реформування шкільної освіти в Україні у ХХ ст.: історіографія питання (2009)
Філімонова Т. - Київське дитяче містечко "Ленінське" (1923–1931) (2009)
Ситняківська С. - Змістові та організаційні характеристики діяльності ремісничих навчальних закладів України в другій половині ХІХ – на початку ХХ століття (2009)
Гуцол А. - Нормативно-правове забезпечення позашкільної освіти у 1946–1979 рр. (2009)
Дічек Н. - Ідеї мануалізму у вітчизняній педагогіці: трудова школа П. Христиановича (1890 – близько 1912) (2009)
Су С. - Распространение и влияние педагогических идей В. А. Сухомлинского в Китае (2009)
Заліток Л. - Форми роботи з книжкою у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського (2009)
Бадья Л. - Хронологія проведення земствами України літніх вчительських курсів (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2009)
Потапюк Л. - Початки національного відродження на західноукраїнських землях у першій половині ХІХ ст. (2009)
Радьо Т. - Тенденції розвитку вітчизняного освітнього краєзнавства в ХІХ ст. (2009)
Фещенко Г. - Циркулярний лист № 1 Всеукраїнського центрального бюро з перепідготовки працівників освіти (2009)
Інформація (2009)
Адонина Л. В. - Типовые модели севастопольской городской топонимии: структурно-семантический аналіз (2012)
Гаргаєва О. В. - Лінгвокультурологічні особливості слів-реалій у газетно-публіцистичному стилі новогрецької мови (2012)
Кобиленко Н. К. - Метафора в міфологічному дискурсі (2012)
Ковтун Т. В. - Слова с культурным компонентом в современном русском языке (2012)
Осташ Л. Р. - Мовний світ поліської дитини (на матеріалі повісті Віталія Нечитайла "Хліб від зайця”), Осташ Р. І. (2012)
Покровська І. Л. - Еволюція значень суфійських лексем дервіш та текке в сучасній турецькій мові (2012)
Слободзяник О. З. - Географічні апелятиви – питомі й запозичені – в староукраїнській мові (2012)
Туленинова Л. В. - О гендерной составляющей концептов "здоровье” и "болезнь” (на материале английского и русского языков) (2012)
Форостюк О. Д. - До питання про походження найменувань "Лугань” і "Луганськ” (2012)
Шутова Л. І. - Лексико-семантична структура фемінативів у "Словнику української мови” Б. Грінченка (2012)
Ярмолович О. И. - Лингвокультурная специфика архетипов в формировании концепта "красный” (2012)
Акімова Н. В. - Про лінгвістичні механізми виникнення варіативності розуміння тексту (2012)
Бобух Н. М. - Абстрактні контрастиви в поетичному дискурсі (2012)
Зимич Е. В. - Влияние гендерного фактора на речевую деятельность коммуникантов в маритальном диалогическом дискурсе (2012)
Иванова Н. П. - Оппозиция "свое – чужое” в ментальном пространстве Н. В. Гоголя (2012)
Ігнатьєва С. Є. - Архетип як основна формотворча модель щоденникового дискурсу (2012)
Клименко О. О. - Зіставний аналіз риторичних засобів вираження осуду в українській та американській соціальній рекламі (2012)
Коротич К. В. - Жіночі психологічні типи "приз”, "хазяйка” і "муза”: особливості комунікативної взаємодії (за "valse mélancolique” О. Кобилянської) (2012)
Кравченко Н. К. - Нарративные структуры диалогической речи в ракурсе интертекстуальности и ролевого позиционирования говорящих (2012)
Лосєва І. В. - Політична полеміка як жанр, наратив, дискурс (2012)
Найрулін А. О. - Мовне питання в епістолярію М. Коцюбинського й Б. Грінченка як вияв історико-лінгвістичної компетенції (2012)
Ніколаєнко І. О. - Функціонування варіантів дієслівних форм у поезіях Івана Низового (2012)
Світлична Т. В. - Евфемічна лексика в мовотворчості Марини Гримич (на матеріалі роману "Фріда”) (2012)
Сподарик О. В. - Комбінаторика вживання ілюстрації як елемента полікодового художнього тексту (2012)
Торговец М. А. - Снег в индивидуально-авторском осмыслении Ларисы Миллер (на материале лирических произведений) (2012)
Чаус К. Ю. - Звертання як засіб інтимізації у публічному мовленні (на матеріалах публічних виступів та звернень українських політичних лідерів) (2012)
Відомості про авторів (2012)
Калабська В. - До питання формування патріотизму в історико-педагогічній думці другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (2010)
Кочерга О. - Проблема формування соціальної відповідальності вчителя в спадщині педагогів-класиків другої половини ХІХ століття (2010)
Крутько О. - Часопис "Радянська школа" про програмоване навчання в Україні в 60-ті роки ХХ століття (2010)
Березівська Л. - Принцип індивідуального підходу до учнів у творчій спадщині В. О. Сухомлинського і О. А. Захаренка (2010)
Лаврова О. - Розвиток чуттєвої сфери дошкільників у творчій спадщині І. Сікорського (2010)
Левківський М. - Педагогічна система А. Макаренка: погляд із сьогодення (2010)
Коляда Н. - Едвін Гернле (1883–1952) – ідеолог, теоретик та організатор дитячого руху (2010)
Побірченко Н. - Загадкова сторінка родинного літопису Рильських (2010)
Стрельнікова Н. - К. Д. Ушинський про мистецтво виховання дітей батьками (2010)
Калініченко Н. - Шкільна політика щодо трудової підготовки учнів народних училищ у центральному регіоні України (ХІХ століття) (2010)
Ваховський Л. - Модернізм як методологічний проект радянської педагогіки (2010)
Котельнікова Н. - Періодизація історії розвитку післядипломної педагогічної освіти в КНР (2010)
Пермінова А. - Характеристика розвитку інженерно-педагогічної освіти з початку 1960-х рр. до теперішнього часу (2010)
Самаріна С. - Позашкільний нагляд за учнями у контексті формування шкільної дисципліни (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) (2010)
Ситняківська С. - Реміснича освіта в Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ століття): історіографія питання (2010)
Скварок Н. - Класичні й новітні мови у навчальному процесі першої Української Львівської Академічної гімназії (2010)
Янкович О. - Освітні інновації вищої педагогічної школи України у ретроспективі: основні чинники занепаду (2010)
Інформація (2010)
Коцур В. - Наші ювіляри. Учений. Педагог. Товариш (до 70-річчя з дня народження доктора історичних наук, професора В. Й. Борисенка), Дем’яненко Б. (2012)
Тарапон О. - Світ давнини - цікавий і захоплюючий, Ставицька А. (2012)
Балух О. - Буковина у складі Молдавської держави у 1539-1563 рр. (2012)
Хмельницька Л. - Поняття держави та бездержавності в концепції громадівського соціалізму М. Драгоманова (2012)
Грукач В. - Зміна курсу політики влади на Правобережній Україні у другій чверті ХІХ cт. (2012)
Ткаченко Т. - Київський одноденний перепис 1874 р.:аналіз статистичних відомостей, Ткаченко Г. (2012)
Фартучна Г. - Національний та соціальний склад учасників студентського руху міста Києва на початку ХХ ст. (2012)
Чеберяко О. - Роль прибутково-майнового податку громадян у фінансуванні державного бюджету УСРР у 1920-ті рр. (2012)
Тарапон О. - Процеси урбанізації та їх вплив на повсякденне життя міського населення України 1920-1930-х рр. (2012)
Зленко В. - Соціально-економічні пріоритети у сфері діяльностісистеми ООН (досвід 90-х років ХХ ст.) (2012)
Бузян Г. - Нові знахідки ставрографічних старожитностей давньоруського часу на території центральної Переяславщини, Тетеря Д. (2012)
Моргунов Ю. - Еще раз о защитных акциях Владимира Святославича на Переяславском Левобережье (2012)
Колибенко О. - Переславський князь Андрій Добрий, Колибенко О. (2012)
Кабанець Є. - Мартирії святого Бориса на Переяславщині (2012)
Сергєєва М. - Робота С. Магури з косторізної справи у науковому архіві Інституту археології НАН України (2012)
Мареш Т. - Восстание Богдана Хмельницкого – одно событие в истории двух народов. Cравнительный анализ современных польских и украинских школьных учебников по истории (2012)
Левицька Н. - Соціальний склад та чисельність студентів-гуманітаріїв Наддніпрянської України (друга пол. ХІХ – поч. ХХ ст.) (2012)
Лисенко А. - Суспільно-політична ситуація на Переяславщині у 1919 р. (2012)
Кухарєва Н. - Православні сповідники в новітній історії Переяславського краю (за матеріалами архівно-слідчої справи № 540), Вишаровський В. (2012)
Дембіцький С. - Боротьба за незалежність України на Переяславщині у 1989-1991 роках (2012)
Литвин Н. - Особливості висвітлення новітнього періоду історії Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника (2012)
Тетеря С. - Трансформація традиційного українського народного розпису в сучасних роботах Григорія Сокола (2012)
Бондаренко М. - Колекція дівочих головних уборів у зібранні Національного історико-етнографічного заповідника "Переяслав" (2012)
Павлик Н. - Етнографічні лексеми в творчості Станіслава Вишенського як асоціативні сегменти текстових пластів (2012)
Демуз І. - Історичне товариство Нестора-літописця: історіографічні студії радянського періоду (2012)
Казанков Р. - Концептуалізація Чорноморського регіону в історичній думці 1920-х років (2012)
Кір’янова О. - Сучасна вітчизняна історіографія (2000 р. - 2011 р.) про професійну діяльність української науково-педагогічної інтелігенції в культурно-освітніх процесах Радянської України в 20-30-х рр. ХХ ст. (2012)
Михайлюк М. - Спогади як джерело дослідження проблеми взаємовідносин населення Кіровоградщини з нацистською окупаційною владою (2012)
Мельнічук Л. - Основні тенденції висвітлення проблем функціонування органів місцевого управління Райхскомісаріату "Україна" у радянській історіографії (2012)
Сіропол В. - Висвітлення проблем медичного забезпечення Червоної Армії 1941-1945 рр. у працях радянських учених у середині 1970-х рр.(на матеріалах "Военно-медицинского журнала") (2012)
Березанська І. - Інформатизація педагогічних вузів України І-ІІ рівнів акредитації в 2002-2011 рр.: історіографія (2012)
Кістер Л. - Інструменти дослідницької стратегії "ситуативного аналізу" (2012)
Кривопішин О. - Передумови виникнення залізниць на території Південно-Західного краю Російської імперії (2012)
Коцур Н. - Науково-організаційні засади становлення і розвитку гігієнічної науки в Київському університеті св. Володимира (друга половина ХІХ – початок ХХ століття): історіографія (2012)
Трускавецька І. - Розвиток біологічної науки в Україні у другій половині ХІХ – на початку ХХ  ст.: історіографічний огляд (2012)
Гончаренко О. - Науково-дослідні роботи з грунтово-агрохімічного дослідження бурякових машинно-тракторних станцій та їх колгоспів (1934-1937 рр. ХХ ст.), Пильтяй О. (2012)
Потапенко Я. - Особливості конструювання "нової тілесності" в маніпулятивно-пропагандистському дискурсі радянського тоталітарного режиму (2012)
Чернов Б. - Історіографічний огляд еволюції проблем дослідження в географічній науці (друга половина ХХ ст.) (2012)
Куйбіда В. - Етапи розвитку виробничої культури людства у зоологічному називництві (2012)
Васенко О. - Науково-просвітницька діяльність М.М. Щербака в галузі зоології (2012)
Мироненко Н. - Матеріально-технічне забезпечення освітніх закладів та його взаємозв’язок із технологічною підготовкою на уроках трудового навчання в Україні в 70-80 рр. ХХ ст. (2012)
Ріжняк Р. - Створення правового забезпечення організації вирішення глобальних функціональних задач інформатизації вищої освіти України (початокХХІ ст.) (2012)
Говоровська Н. - Парадигми вищої освіти у контексті розвитку євроінтеграційних процесів ХХІ ст. (2012)
Вітковський С. - Медична секція ВУАН у 1920-і рр.: науковий внесок професора В.В. Удовенка в розвиток профілактичної медицини (2012)
Білан С. - Роль партійного керівництва УРСР у процесі її постголодоморної відбудови (2012)
Хімей В. - До питання позиціювання України в умовах глобальних проблеми розвитку сучасної цивілізації (2012)
Відомості про авторів (2012)
Коцур В. - Вчений, педагог, наставник (до 80-річчя від дня народження В.П. Шевчука), Бобровнік Ю. (2012)
Білецький Б. - Сходження до вершин науки (2012)
Демуз І.О. - Слово про подвижника української історичної науки (до ювілею доктора історичних наук, професора А.П. Коцура) (2012)
Піскун О. - Основні чинники етноідентифікаційних процесів на Слобожанщині: регіональна специфіка (2012)
Сіренко С. - Верша: особливості будови та способи лову (2012)
Науменко Л. - Історико-культурні заповідники України – діалог сучасників з минулим мовою експонатів (2012)
Колибенко О. - Юрій–Георгій Володимирович (Долгорукий): історикоісторіографічний портрет переяславського князя, Колибенко О. (2012)
Янченко В. - Археологічне вивчення київського дитинця як джерело історичної реконструкції (2012)
Іваненко А. - Українське козацьке військо Гетьманщини у сфері впливу московського царизму в 50-х – 90-х роках XVІІ ст. (2012)
Черепанов А. - Соціально-економічне становище Київщини напередодні російсько-французької війни 1812 р. (2012)
Іщенко Ж. - Польський аспект у зовнішній політиці Російської імперії напередодні 1812 р. (2012)
Соловйова Т. - Організація господарств Правобережної України у дореформений період, Ткаченко О. (2012)
Дмишук О. - Діяльність першого ректора Київської Духовної академії Мойсея (Богданова–Платонова) в контексті соціокультурних процесів початку ХІХ ст. (2012)
Торубара А. - Студентська спільнота Ніжинського юридичного ліцею князя Безбородька (2012)
Хмельницька Л. - Роль та місце Марії Заньковецької у становленні та розвитку українського професійного театру (2012)
Грукач В. - Нормативно-правова база діяльності органів місцевої влади в Україні у ХІХ – на початку ХХ ст. (2012)
Фартучна Г. - Національний рух українського студентства в умовах "реакції" (1907–1914 рр.) (2012)
Сокур Л. - Особливості формування державної політики УСРР та організації діловодства в період становлення більшовицької влади (1918–1920-ті рр.) (2012)
Лисенко А. - Два арешти Пилипа Кузьмовича Миронова (2012)
Ставицька А. - Одеський археологічний інститут (1921–1923 рр.) (2012)
Лазур М. - Оцінка В.І. Леніним і його прибічниками політики непу (2012)
Тарапон О. - Демографічний, національний та соціальний склад населення УСРР–УРСР 1920–1930-х рр. у розрізі повсякденного життя (2012)
Лукашевич О. - Медичне обслуговування міського населення України у 1920–30-х рр., Тарапон О. (2012)
Гусак Р. - Культура українців у міжвоєнній Польщі (1921–1939 рр.) (2012)
Гончаренко І. - Підготовка фахівців із середньою спеціальною освітою у галузі сільського господарства на теренах Райхскомісаріату "Україна" (1941–1944 рр.) (2012)
Мелешко Н. - Перевірочно-фільтраційні пункти радянських органів внутрішніх справ на території України в період масової репатріації "переміщених осіб" (1944–1945 рр.): організаційно-структурний аспект (2012)
Гула Р. - Національний та інтернаціональний аспекти у патріотичному вихованні особового складу Робітничо-Селянської Червоної Армії у період визволення України (1942–1944 рр.) (2012)
Шевченко Р. - Отношение населения к советскому режиму в Молдове (1944-1947 гг.) (2012)
Дем’яненко Б. - Заходи республіканського компартійного керівництва щодо будівництва та переселення села Циблі Переяслав-Хмельницького району (1967–1972 рр.), Дем’яненко В. (2012)
Хоменко С. - Розвиток кустарного виробництва в українському селі 1960–80-х рр. (2012)
Висовень О. - Проблема взаємовідносин Євангельської християн баптистської церкви із радянським режимом (60-ті–80-ті рр. хх ст.) (2012)
Ріжняк Р. - Еволюція правового забезпечення процесу інформатизації вищої освіти України (кінець ХХ – початок ХХІ ст.) (2012)
Коцур В. - Вірмени в етнополітичному просторі України 1991–2012 рр.: правова, культурна, громадська та релігійна самобутність, Домбровська Л. (2012)
Орлик В. - До питання створення та діяльності інституту податних інспекторів в українських губерніях Російської імперії, Годунова Л. (2012)
Юрченко О. - Історіографія археологічних досліджень Переяславщини ХІХ ст. (2012)
Буряк Л. - Пам’ять про Михайла Грушевського у спогадах його сучасників: штрихи до просопографічного портрету людини, політика, вченого (2012)
Левицька Н. - Становлення та розвиток вищої гуманітарної освіти Наддніпрянської України: історіографія проблеми (ІІ пол. ХІХ – поч. ХХ ст.) (2012)
Демуз І. - Фізичні наукові товариства України кінця ХІХ – початку ХХ ст.: досвід студіювання проблеми (2012)
Коцур Г. - Соловецький в’язень Петро Калнишевський у науковій спадщині радянського вченого-історика Г.Г. Фруменкова (2012)
Іванченко Л. - Давньоруське оборонне будівництво у працях М.П. Кучери, Моця О. (2012)
Ткаченко В. - Джерельна база дослідження писанкарства (2012)
Хомич І. - Основні тенденції сучасної архівної науки та освіти в Україні у дослідженнях вітчизняних науковців (2012)
Кір’янова О. - Науково-педагогічна і вчительська інтелігенція Радянської України в культурно-освітніх зрушеннях 20–30-х рр. ХХ ст.: сучасний стан і напрямки історіографічних досліджень (2012)
Мельнічук Л. - Проблеми функціонування органів місцевого управління райхскомісаріату "Україна" у сучасній вітчизняній історіографії (2012)
Білан С. - Перепис населення 1937 р. як джерело вивчення історії українського селянства у передвоєнну добу (2012)
Старченко М. - Надзвичайні органи, цензура в радянській Україні 1920-1930-х рр.: сучасна історіографія (2012)
Довбня Л. - Постать О. О. Потебні в історії українського та російського мовознавства (2012)
Кривопішин О. - Військово-політичні та фінансово-економічні причини об’єднання Києво-Брестської, Бресто-Граєвської і Одеської залізниць в одне акціонерне товариство (2012)
Лазоренко Ю. - Симиренки – видатні українські вчені помологи-садознавці, промисловці, меценати (2012)
Шпиталь М. - Демографічні проблеми сьогочасної України у світлі людиноцентричних ідей академіка М.В. Птухи(1884-1961) (2012)
Давиденко М. - Внесок академіка А.М. Гродзинського в історію науки (2012)
Галах В. - Міжнародна наукова співпраця професора О. Г. Черняхівського (1869–1939) (2012)
Гуменюк Т. - Розвиток української філології у західних областях УРСР в другій половині 1940-х – першій половині 1980-х рр. ХХ століття: стан і перспективи дослідження (2012)
Потапенко Я. - Дослідження тілесних аспектів соціокультурного буття через призму вивчення сексуальних практик і уявлень в історичній науці ХХ – початку ХХІ ст., Ластовський В. (2012)
Удре В. - Внесок переяславчан у науки про землю (в контексті наукових досліджень українських землезнавців другої пол. ХХ – поч. ХХІ ст.) (2012)
Чернов Б. - Еволюція шкільної географічної освіти і методів навчання у Франції (2012)
Вітковський С. - Наукові надбання та історична доля вчених УАН-ВУАН-АН УРСР в галузі соціальної медицини (1917-1930-і рр.) (2012)
Бондарчук С. - Медичний факультет Київського університету св. Володимира в другій половині ХІХ ст.: структуризація гігієнічного напряму, людиновимірність наукових здобутків (2012)
Водяний О. - Формування М.А. Кудрицького як ученого-гігієніста (перша чверть ХХ ст.) (2012)
Брехунець Н. - Етапи формування історичних знань про функціонування вищої освіти в Україні 50-80 рр. ХХ ст. (2012)
Андреева И. В. - Роль каротидной ангиографии в визуализации ветвей наружной сонной артерии, Воликов В. В., Провизион Ю. А. (2013)
Безатян М. А. - Антропометрические индексы современных подростков, Виноградов А. А. (2013)
Кошарный В. В. - Изменения в конечностях крыс и сосудах гемомикроциркуляторного русла при повреждении спинномозговых нервов, Абдул-Оглы Л. В., Демьяненко И. А., Царёв А. А. (2013)
Кошарный В. В. - Трансформирование и комбинация методов образования, приводящих к повышению мотивационных аспектов на морфологических кафедрах в медицинских вузах, Абдул-Оглы Л. В., Демьяненко И. А. (2013)
Криворучко М. Е. - Физическое развитие и состояние осанки у детей периода второго детства (2013)
Савенкова О. О. - Експериментальне дослідження ембріотоксичності ацетату свинцю окремо та в комбінації з наносріблом (2013)
Шиян Д. Н. - Морфологические особенности структурной организации ядер мозжечка человека (2013)
Виноградов А. А. - Особенности фиксации лабораторных животных при экспериментальных исследованиях, Стрюков Д. А. (2013)
Кащенко С. А. - Изменения органометрических показателей тимуса и селезенки белых крыс половозрелого возраста после введения высокой дозы циклофосфана, Золотаревская М. В., Захаров А. А., Чурилин О. А., Бородина М. А. (2013)
Андреева И. В. - Возможности исследования височно-нижнечелюстного сустава при ортопантомографии, Седых О. М., Чертов С. Н. (2013)
Яремчук А. Г. - Дифференциальная диагностика кист челюстей, Андреева И. В. (2013)
Виноградов О. О. - Морфофункціональні зміни в головному мозку при розвитку гострої стадії набряку-набухання після черепно-мозкової травми, Виноградов О. А. (2013)
Pilkevitch N. B. - The Occurrence of Oculomotor Apparatus Among Children (2013)
Станишевская Н. В. - Содержание воды в миокарде желудочков сердца при моделировании некоронарогенного некроза после введения алкилселенонафтиридина (2013)
Калина Н. В. - Магнитнорезонансная томография в исследовании артерий головы и шеи, Андреева И. В. (2013)
Громченко Ю. А. - Клинико-лабораторные особенности негоспитальной пневмонии в настоящее время (2013)
Пількевич Н. Б. - Вплив гіпоксичних станів на зміни в показниках гомеостазу новонароджених, Ніжельський В. Є., Пількевич О. А., Решетняк А. О., Стеріоні І. В. (2013)
Бабкіна О. П. - До питання встановлення давності виникнення механічної травми за змінами гістологічних показників підшлункової залози, Шевченко Л. А., Шевченко В. В. (2013)
Лысенко А. С. - Изменение белоксинтетической функции печени крыс в условиях токсического гепатита, Виноградов А. А. (2013)
Пантелеева В. Г. - Поражение глаз у детей, больных хроническими гепатитами, Шейко В. И. (2013)
Смирнов С. Н. - Структурно-функциональные изменения в печени крыс, перенесших воздействие общей хронической гипертермии средней степени тяжести, Мочалова И. С., Смирнова М. П., Бадин М. М. (2013)
Гаврілов В. О. - Спосіб підготовки зуба до ендодонтичного лікування у вагітних жінок, Хашм Хамад Ель Аммурі, Шейко В. І., Тарасова Д. А., Шубладзе Г. К., Косенко Ю. В. (2013)
Казимирко Н. К. - Иммунный и метаболический статус спортсменов с хроническим периодонтитом, Флегонтова В. В., Шейко В. И., Изотова О. А., Яремчук А. И. Яремчук А. И., Лактин Д. И., Боярчук Е. Д. (2013)
Бойко Л. Т. - Взаємозв’язок рівнів високочутливого С-реактивного білка і простатспецифічного антигену при початкових стадіях раку простати, Ткач Ю. І., Нессонова Т. Д. (2013)
Виноградов О. А. - История измерения артериального давления (литературный обзор) (2013)
Відомості про авторів (2013)
Титул, зміст (2008)
Chochół D. - United States – China trade-economic relations (2008)
Лифиц И. - Характеристика критериев конкурентоспособности товаров и услуг (2008)
Рудавська Г. - Інновації у виробництві та асортименті екструдованих продуктів, Аннєнкова Н. (2008)
Бондаренко Є. - Споживчі переваги харчових продуктів для спортсменів (2008)
Беднарчук М. - Проблеми формування асортименту спортивного одягу та взуття, Семак Б. (2008)
Наконечна А. - Стан і перспективи розвитку ринку паперових шпалер в Україні (2008)
П’ятницька Г. - Удосконалення якості та організації харчування студентів (2008)
Шевченко О. - Мерчандайзинг у ресторанному господарстві (2008)
Пересічний М. - Сухі суміші функціонального призначення для бісквітних напівфабрикатів, Федорова Д., Марцин Т. (2008)
Григоренко О. - Оптимізація мінерального складу солодких страв, збагачених розторопшею (2008)
Собко А. - Використання свіжого шпинату в технології желе функціонального призначення (2008)
Дорохович В. - Доцільність застосування цукрозамінників нового покоління в технології кондитерських виробів (2008)
Мусійчук О. - Перспективи використання продуктів переробки молочної сироватки (2008)
Белінська С. - Моделювання рецептур багатокомпонентних овочевих напівфабрикатів, Орлова Н., Краснощок В. (2008)
Пересічна С. - Поживна цінність борошняних кондитерських виробів з лецитином соєвим (2008)
Богомолова В. - Дослідження властивостей карагенанів для застосування при виробництві рибних продуктів (2008)
Дроба Н. - Теплофізичні параметри пісочного печива при випіканні, Романенко О., Романенко Р. (2008)
Шкабара Т. - Особливості формування якості ресторанного продукту (2008)
Пиріков О. - Вплив рідкого каучуку на споживчі властивості епоксидних клейових композицій, Лойко Д. (2008)
Глушкова Т. - Сучасні вимоги до якості виробів із паперу, Барабаш С. (2008)
Steinka I. - The quality of fermented dairy products available in the Polish market in conditions of implemented HACCP system (2008)
Артюх Т. - Проблеми безпечності та якості ювелірних виробів, Григоренко І. (2008)
Андрієвська Л. - Дослідження показників безпеки матеріалів для дитячого взуття (2008)
Михайлов С. - Оцінка екологічної безпеки мийних засобів, Михайлов В. (2008)
Ткачук В. - Токсиколого-гігієнічні дослідження біодизельного палива (2008)
Колтунов В. - Біоенергетична та економічна ефективність вирощування і зберігання моркви, Довгаль М., Рябченко А. (2008)
Гарбуз О. - Вплив способів і режимів зберігання на якість капусти червоноголової, Маслій О. (2008)
Осокіна Н. - Застосування речовин антимікробної дії для підвищення терміну зберігання ягід чорної смородини, Герасимчук О. (2008)
Василишина О. - Вплив антимікробних речовин на якість плодів вишні при зберіганні (2008)
Відомості про авторів (2008)
Резюме (2008)
Титул, зміст (2008)
Інформація про 16-й симпозіум IGWT (2008)
Марцин В. - Грошово-кредитна політика України на шляху до макроекономічної стабілізації (2008)
Джумасейтова А. - Интеграция республики Казахстан в мировые товарные рынки (2008)
Артюх Т. - Сучасні напрями розвитку ринку культивованих перлів, Індутна Т. (2008)
Притульська Н. - Вибір упаковки для морозива за принципами мерчандайзингу, Бондаренко Є., Мотузка Ю. (2008)
Кюрчева Л. - Економічна ефективність заморожування і зберігання столового винограду (2008)
Пересічний М. - Оцінка якості харчування студентів у вищих навчальних закладах України, Завадинська О., Зубар Н. (2008)
Голуб Б. - Біфідогенні властивості цикорію (Cichorium intybus), Даниленко С., Рудавська Г. (2008)
Битютська О. - Удосконалення технології виробництва біологічно активної добавки з чорноморської мідії (2008)
Корзун В. - Медико-біологічна оцінка борошняних кондитерських виробів із ламінарією та селеном, Собко А. (2008)
Коваль О. - Кінетична теорія моделювання якості й прогнозування терміну придатності харчових продуктів, Гуць В. (2008)
Белінська С. - Особливості кристалоутворення під час заморожування суниць, Орлова Н., Китаєв О. (2008)
Заморська І. - Підвищення вітамінної цінності замороженого пюре з вишні (2008)
Камєнєва Н. - Оцінка якості заморожених томатів у власному соку (2008)
Василишина О. - Проектування вишневих джемів, збагачених пектиновмісним плодовим пюре, Осокіна Н. (2008)
Токар А. - Біологічно активні речовини некріплених плодово-ягідних виноматеріалів, Мазур В. (2008)
Рябченко Н. - Асортимент і якість м’яких розсільних сирів на ринку України (2008)
Лебська Т. - Порівняльний аналіз харчової та біологічної цінності мідій різних морів, Курбатова І. (2008)
Медведєва А. - Використання субтропічної сировини в технологіях самбуків, Дзюндзя О. (2008)
Григоренко О. - Оцінка раціонів харчування учнів у професійно-технічних навчальних закладах України (2008)
Яценко Ю. - Удосконалення практичної класифікації тканин (2008)
Глушкова Т. - Поліпшення властивостей паперу для зошитів при використанні композицій волокнистих напівфабрикатів, Барабаш С. (2008)
Мельник А. - Вплив багаторазового прання на фізико-механічні властивості вибілених лляних столових тканин, Зіміна Н. (2008)
Ucherek M. - Present-day solutions with regard to packaging of food product (2008)
Сидоренко О. - Наукове обґрунтування режиму стерилізації риборослинних консервів (2008)
Відомості про авторів (2008)
Резюме (2008)
Коцур В. - Актуальні напрями та організаційні засади сучасних досліджень середньовічної нумізматики в Україні (2013)
Реєнт О. - Краєзнавство – міцний фундамент історичної пам’яті: нумізматика в системі історичного краєзнавства (2013)
Надвірняк О. - Про деякі особливості обігу римської монети і проблематику виникнення та формування черняхівської культури в межиріччі Середнього Подністер’я і Південного Побужжя, Погорілець О., Надвірняк О. (2013)
Бєлая О. - Архівні джерела про монетні скарби Києва (2013)
Кулешов С. - Наслідування європейським денаріям VIII–XI століть як об’єкт нумізматичного дослідження (2013)
Хромов К. - Медные восточные монеты второй половины ХI – первой трети ХIII вв. на территории Киевского княжества в контексте проблемы "безмонетного периода” на Руси (2013)
Орлик В. - Монеты государства Тевтонского ордена в Пруссии в составе денежных и денежно-вещевых кладов, найденных на территории Украины (2013)
Дубіцька В. - До питання класифікації давньоруських гривень київського типу в нумізматичній збірці НМІУ (2013)
Прядко О. - Давньоруське городище поблизу міста Золотоноша.Нові археологічні та нумізматичні знахідки (2013)
Козубовський Г. - Про один платіж кінця XIV ст. (2013)
Саввов Р. - Проблеми атрибуції київського півгроша (2013)
Шостопал А. - Басейн р. Тясмин: на перетині двох монетних систем (2013)
Бойко-Гагарін А. - Види браків монетного виробництва доби Середньовіччя (2013)
Зайончковский Ю. - Джучидские серебряные монеты, отчеканенные от имени хана Саид Ахмада (2013)
Зразюк З. - Монетні cкарби другої половини XVI ст. на території Павобережної України (Київське, Волинське, Подільське, Брацлавське воєводства Речі Посполитої) (2013)
Ластовський В. - З приводу фальшування литовських півгрошей Остафієм Дашковичем (2013)
Юргенсон В. - Динамика изменений в денежном обращении Гродненщины в первой трети XVII столетия (на основе анализа кладовых комплексов Гродненского государственного историко-археологического музея) (2013)
Dutkowski J. - Polityka rady miasta Gdańska wobec Władysława IV Wazy świetle medali gdańskich (2013)
Старовєров Д. - Пуансонний аналіз монет на прикладі діяльності магістратського і державного монетних дворів у Ризі в XVII ст. (2013)
Бакалець О. - Волковинський скарб європейських монет XVII – початку XVIII ст., Курок О. (2013)
Середа А. - Зміна атрибутів влади у двоголового орла на червонцях Росії (1701–1796 рр.) (2013)
Демешко Ю. - Нагородні медалі новоросійських купців на межі XVIII–ХІХ ст. (2013)
Filipow K. - Natalia Kicka (1801–1888) – patriotka i kolekcjonerka "Pamiątek Narodowych” (2013)
Юрченко О. - Дукач із с. Лецьки на Переяславщині (2013)
Цыганенко Л. - Вопросы нумизматики на страницах журнала "Записки Одесского общества истории и древностей” (2013)
Пасічник Н. - Еволюція оцінки колекційної вартості монет (друга половина ХІХ – кінець ХХ століття), Ріжняк Р. (2013)
Латушкова Ю. - К вопросу о котировке валют в Минске в период немецкой оккупации (21 февраля – 10 декабря .) (2013)
Озолиня А. - Исследование монетных кладов Латвии:традиции, результаты и проблемы (2013)
Гринберга Л. - Об орденах Латвийской Республики и о лицах награжденных ими (2013)
Parchimowicz J. - Komercyjne podejście do monety jako produktu handlowego, w kontekście rozwoju numizmatyki (2013)
Голиш Г. - Нумізматичні дослідження в сучасній українській історіографії: здобутки, проблеми, перспективи (2013)
Балух О. - Джерела з історії Буковини (40-і роки XIV – перша третина XVI ст.) (2013)
Воронін В. - Проекти першого секретаря ЦК КП України П.Ю.Шелеста по розширенню нагородної системи УРСР (2013)
Шевченко Н. - "Слово о полку Ігоревім" та культура Київської Русі у наукових студіях М.О. Максимовича (2013)
Ластовська О. - Сучасна історіографія православних монастирів східної та південної України (2013)
Радченко Л. - Аграрний сектор за умов ринкової економіки (на основі розробок наукової школи академіка І.І. Лукінова) (2013)
Верговська М. - Поліське житло в дослідженнях українських вчених ХІХ – початку ХХІ століття (2013)
Орлик С. - Вплив фінансових реформ на курс рубля у 60-х роках XIX століття в Російській імперії (2013)
Бондаренко О. - Радянська історіографія взаємин міського самоврядування з органами державної влади у Російській імперії в 1775–1870 рр. (2013)
Демуз І. - Громадсько-санітарна та науково-популяризаторська діяльність медичних товариств України у 1903 р.(за матеріалами річних звітів) (2013)
Палієнко О. - Пріоритетні наукові напрями академіка В.В. Фролькіса в галузі вітчизняної та світової геронтології (2013)
Мироненко Н. - Вплив науково-технічного прогресу на зміст та навчально-матеріальне забезпечення трудового навчання у 70-80-х рр. ХХ ст. (2013)
Лисенко А. - Монетарна політика різних політичних режимів на українських землях у 1918-1919 рр. (2013)
Потапенко Я. - Історико-політичні та соціокультурні наслідки впровадження псевдорелігійної концепції "Русского міра" в сучасній Україні (2013)
Сіропол В. - Медичне забезпечення Червоної Армії в роки Великої Вітчизняної війни на сторінках "Военно-медицинского журнала": 1991 – 2012 рр. (2013)
Шпак В. - Формування нової генерації фахівців видавничої справи. історичний аспект (2013)
Відомості про авторів (2013)
Karachevtseva L. A. - Influence of electron-phonon interaction on Wannier-Stark effect in macroporous silicon structures with SiO2 nanocoatings, Goltviansky Yu. V., Sapelnikova O. Yu., Lytvynenko O. O., Stronska O. I. (2014)
Terebinska M. I. - Frequencies of normal vibrations of oxygen complexes on silicon (111) face, Lobanov V. V., Grebenyuk A. G. (2014)
Кравченко А. А. - Квантовохімічне моделювання протолітичної рівноваги поверхні кремнезему, Дем’яненко Є. М., Гребенюк А. Г., Лобанoв В. В. (2014)
Махно С. М. - Електрофізичні властивості системи поліхлортрифторетилен–оксид міді (2014)
Кізюн О. В. - Фізико-хімічні властивості поверхні VPO-каталізаторів, модифікованих йонами перехідних металів, Зажигалов В. О. (2014)
Сонцев В. М. - Конверсия смеси пропиленгликоль-ацетон в 2,2,4-триметил-1,3-диоксолан на кислотных катализаторах Dowex DR-2030 и ZrO2-SiO2, Брей В. В. (2014)
Редькина А. В. - Синтез ванадийсодержащих Ti-MCM-41 силикатов и их каталитические свойства в процессах дегидрирования пропана, Коновалова Н. Д., Хоменко К. Н. (2014)
Ракитская Т. Л. - Адсорбционные свойства природных сорбентов относительно диоксида серы и паров воды, Киосе Т. А., Каменева Е. В. (2014)
Водолазкая Н. А. - Кислотно-основные и таутомерные равновесия флуоресцеина в смешанных мицеллах цвиттерионного сульфобетоинового ПАВ с катионным, анионным и неионным ПАВ (2014)
Петрик І. С. - Синтез та стабілізація наночастинок Cu у водних розчинах та їх бактерицидна активність, Єременко Г. М., Смірнова Н. П., Корчак Г. І., Міхієнкова А. І. (2014)
Фреїк Д. М. - Явища переносу у парофазних конденсатах PbTe-Bi2Te3 на поверхні слюди, Дзундза Б. С., Яворський Я. С., Люба Т. С., Матківський О. М. (2014)
Косенок Я. А. - Исследование морфологии наночастиц SiO2 в полирующих суспензиях методами АСМ и СЭМ, Гайшун В. Е., Тюленкова О. И., Денисман В. Г., Герасименя Т. А., Матюшонок О. А. (2014)
Больбух Ю. М. - Хітозанові плівки з вуглецевими нанотрубками, декорованими частинками магнетиту, Гунько Г. С., Приходько Г. П., Тьортих В. А. (2014)
Косілов В. В. - Нанокомпозит LiFePO4/C як катодний матеріал для літій-іонних акумуляторів високої потужності, Чернухін С. І., Романова І. В., Кириллов С. О. (2014)
Герцик О. М. - Вплив термообробки та змінного магнітного поля на елементний склад та електрохімічну поведінку поверхні аморфних сплавів на основі заліза, Переверзєва Т. Г., Ковбуз М. О., Бойчишин Л. М. (2014)
Содержание (2013)
Михайлов В. А. - Систематический список жужелиц (Сoleoptera: Carabidae) Таджикистана (с элементами распространения по региону и зоогеографии) (2013)
Назаренко В. Ю. - Находка редкого жука-долгоносика Neoglocianus albovittatus Germar, 1824 (Coleoptera: Curculionidae: Ceutorhynchinae) в Одесской области (Украина), Некрасова О. Д. (2013)
Korb S. K. - Additional data to the Noctuoidea (Insecta: Lepidoptera) fauna of South-East Kazakhstan (2013)
Проценко Ю. В. - Роющие осы рода Ectemnius подрода Tyreocerus (Hymenoptrera: Crabronidae) фауны Украины, Горобчишин В. А. (2013)
Олигер А. И. - К вопросу о распределении стрекоз (Insecta: Odonata) по экологическим нишам (2013)
Андрусевич Е. В. - Трансформация почвенной мезофауны в условиях агроценоза с применением технологий органического земледелия (2013)
Штирц А. Д. - Пространственная организация сообщества панцирных клещей (Acari: Oribatida) в почве сельскохозяйственного поля в условиях степной зоны Украины, Задорожная Г. А., Кунах О. Н., Жуков А. В. (2013)
Омери И. Д. - Доминирующий вид Euseius finlandicus Oudemans, 1915 (Parasitiformes: Phytoseiidae) акарокомплексов семейства Phytoseiidae в садово-парковых фитоценозах Лесостепи Украины (2013)
Форощук П. В. - К изучению населения пауков (Arachnida: Aranei) на землях, прилежащих к терриконам угольных шахт в Луганской области (Украина), Полчанинова Н. Ю. (2013)
Правила для авторов (2013)
Колибенко О. - Переяславські козаки на Переяславській раді 1654 р., Колибенко О. (2014)
Лоха В. - Етносоціальна структура міщан переяслава за "Ревізькою книгою Переяславського полку 1726 р.", "Генеральним (Румянцевським) описом Малоросії 1765 – 1769 рр." та іншими джерелами (2014)
Лоха В. - Переяславські єпископи: їх функції та роль у становленні і генезі єпархії та ієрархія церковного управління, Лоха А. (2014)
Ткаченко Т. - Формування мережі дитячих притулків відомства імператриці Марії в Україні в ХІХ ст., Ткаченко Г. (2014)
Торубара А. - Організація навчального процесу в Ніжинському юридичному ліцеї князя Безбородька (2014)
Лада О. - Основні етапи розвитку наукових товариств України першої половини ХІХ – початоку ХХ ст.: історіографія (2014)
Куценко Ю. - Заснування та розвиток Переяславської чоловічої гімназії (1906-1919) (2014)
Дудар В. - Українська греко-католицька церква в Східній Галичині у 20-30-х роках ХХ століття (2014)
Ткаченко В. - Великодня обрядовість та писанкарство на Волині в архівній спадщині Никанора Дмитрука (2014)
Піскун О. - Ідентифікаційні процеси на Слобожанщині: джерельна база дослідження (2014)
Мічуда В. - Діяльність сільських закладів культури в 1945 – середині 1950-х рр. (2014)
Черкасов О. - С. М. Бібіков та первісна археологія Криму (2014)
Бардашевська Ю. - Побутове обслуговування населення Української РСР в роки перебудови (1985 – 1991): програмні завдання і реалії (2014)
Кикоть С. - Причини і передумови виникнення громадських об’єднань молоді в Україні в другій половині 80-х – на початку 90-х рр. ХХ ст. (2014)
Потапенко Я. - Посттоталітарний і постколоніальний характер сучасної України: чи відбулися зміни після Євромайдану? (2014)
Левченко І. - Наукова діяльність природничих наукових товариств на теренах України в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2014)
Башли М. - Участь дворянства в діяльності "Товариства сільського господарства Південної Росії" (2014)
Кикоть М. - Становлення та розвиток економічної географії в Україні у другій половині ХІХ – на початку ХХ століть (2014)
Варивода К. - Пріоритетні наукові напрями академіка В.Ю. Чаговця в галузі електрофізіології (кінець ХІХ – середина ХХ століття) (2014)
Дрок П. - Науковий внесок Архипа Люльки в розробку турбореактивних двигунів (2014)
Гайдаєнко І. - Альтернативна енергетика в Україні: стан та перспективи розвитку (2014)
Бортняк В. А. - Провадження у справі про банкрутство як процедура правового супроводження погашення податкової заборгованості (2009)
Валінкевич Н. В. - Деякі аспекти та перспективи розвитку інноваційного процесу в промисловості Житомирської області (2009)
Вишневська Н. М. - Механізм формування попиту населення України на продовольчому ринку (2009)
Вікарчук О. І. - Стратегічні цілі бютжетної політики і фінансові аспекти інвестування інноваційної сфери (2009)
Данилишин Б. М. - Соціальні пріорітети економічного розвитку (2009)
Захарчук С. С. - Деякі регіональні аспекти розвитку харчової промисловості Житомирської області (2009)
Каяліна С. В. - Кваліметрична оцінка рівнів пізнавальної самостійності студентів (2009)
Кільніцька О. С. - Інвестиційна привабливість та діяльність Житомирської області, Соколова А. О. (2009)
Корінчевська І. А. - Фактори впливу на демографію регіональних територій України (2009)
Куценко В. І. - Модернізація післядипломної освіти у контексті розбудови європейського відкритого інтелектуального простору (2009)
Кушніренко О. М. - Організаційно-економічний механізм управління інноваційним оновленням матеріально-технічної бази виробництва (2009)
Момонт Т. В. - Основні засади функціонування ринку туристичних послуг (2009)
Нікітчина О. В. - Пенсійне страхування та його роль у забезпеченні соціального захисту населення (2009)
Уразов А. У. - Укаїна на шляху до Світової органцзації торгівлі (2009)
Харчишина О. В. - Дискусійні питання організаційно-культурного підходу в системі управління підприємствами (2009)
Царук І. М. - Теорретичні підходи щодо визначення соціальної сфери як складової економіки та її функцій (2009)
Янковська О. І. - Економічна сутність інновацій (2009)
Бакуліна О. С. - Методи оцінки мотивації персоналу сільськогосподарських підприємств (2009)
Бойко О. С. - Організаційно-економічні умови активізації інноваційної діяльності (2009)
Бубенко І. В. - Оцінка впливу залучення позикових коштів на ефективність діяльності підприємства, Разінкова В. П. (2009)
Вдовиченко А. М. - Поєднання держави і бізнесу – головна умова підвищення конкурентоспроможності України в період глобалізації та фінансово-економічної кризи, Нагайник В. А. (2009)
Великий Ю. В. - Інноваційно-технологічний потенціал підприємств миколаївської області (2009)
Вишневська Н. М. - Якість товару як головний чинник підвищення конкурентоспроможності продовольчої продукції (2009)
Вікарчук О. І. - Інвестиційний фактор у формуванні ресурсного потенціалу (2009)
Гаврилюк І. В. - Розвиток персоналу як фактор конкурентоспроможності працівників та організації (2009)
Герасимчук Н. А. - Конкурентоздатність малого агротуристичного підприємства в умовах кризи (2009)
Гольцман І. О. - Теоретичні засади формування системи мотивації в кадровому менеджменті як важливий чинник забезпечення конкурентоспроможності (2009)
Гринин В. Г. - Деякі уроки світової кризи: не всі убожіють (2009)
Дейнеко Л. В. - Інноваційний шлях виходу агропродовольчого сектора з кризи, Троян В. Л., Шелудько Е. І. (2009)
Захарчук С. С. - Деякі проблеми державного регулювання економіки в аспекті підвищення конкурентоспроможності продовольчого сектора України (2009)
Іскренко Л. П. - Фінансове забезпечення молочної галузі України після вступу до Світової організації торгівлі: загрози та перспективи (2009)
Калініченко О. О. - Кризові явища вітчизняних підприємств (2009)
Карпюк О. А. - Проблеми оцінки конкурентоспроможності освітніх послуг (2009)
Кішка О. С. - Удосконалення електронного обліку та звітності господарської діяльності (2009)
Колесник О. О. - Оцінка стану конкурентоспроможності туристичних підприємств України (2009)
Кончин В. І. - Реформування системи економічної освіти у вищій школі: відхід від канонічної освітньої політики МОН України та необхідність посилення механізмів лібералізації (2009)
Купчак П. М. - Інноваційний розвиток харчової промисловості як чинник галузевої і національної конкурентоспроможності (2009)
Куценко В. І. - Аграрний й екологічний туризм в якості локомотива розвитку сільської економіки (2009)
Левківська Л. М. - Перспективи розвитку маркетингової інфраструктури аграрного ринку (2009)
Мациборська Г .К. - Аналіз конкурентоспроможності регіонів України в умовах глобалізації світової економіки, Пугачевська О. В. (2009)
Момонт Т. В. - Особливості формування ринку конкурентоздатних туристичних послуг (2009)
Нестеренко Л. О. - Планування комплексу мерчандайзингу (2009)
Нікітчина О. В. - Роль та значення страхового ринку в умовах ринкової трансформації (2009)
Патарідзе-Вишинська М. В. - Управлінський аспект визначення фінансового результату (2009)
Пацалюк К. О. - Теоретичні підходи щодо оцінки персоналу (2009)
Польова О. Л. - Оцінка ефективності виробництва за рівнем енергоощадності реконструкції тваринницьких будівель (2009)
Пунько Б. М. - Глобалізація кризи як наслідковий процес глобалізації економіки: регуляторні індикатори стабілізації і спокою економічних процесів (2009)
Савіна Н. Б. - Особливості управління логістичною системою на етапі повернення інвестиційних ресурсів (2009)
Самійленко Г. М. - Сучасний погляд на формування промислового комплексу регіону (2009)
Саух І. В. - Методологічні підходи до формування кластерної моделі регіонального розвитку (2009)
Сорока С. П. - Валютний курс і його фактори в умовах фінансової нестабільності (2009)
Стожок О. З. - Методичні аспекти формування системи показників оцінки ефективності виробництва товарів та послуг, Бурбела Т. Н. (2009)
Тищенко С. В. - Конкурентоспроможність трудових ресурсів села, Якобчук В. П. (2009)
Харчишина О. В. - Порівняльний аналіз сучасних підходів до типології організаційних культур (2009)
Шабардіна Ю. В. - Аспекти конкурентоспроможності рекреаційної сфери (на прикладі Чернігівської області) (2009)
Шиманська В. В. - Економічна безпека як фактор підвищення конкурентоспроможності держави, Саух І. В. (2009)
Юзик Л. О. - Конкурентоспроможність підприємства на засадах соціально-орієнтованого маркетингу (2009)
Яковенко Н. М. - Проблеми розвитку малого бізнесу України в умовах глобалізації економіки (2009)
Янковська О. І. - Еволюція моделей інноваційного процесу (2009)
Клименко Г. В. - Йодний дефіцит та патологічні стани, що з ними пов’язані, Вітріщак С. В., Татаренко Д. П. (2013)
Горохивец Н. А. - Разнообразие типов окрасок семянок подсолнечника Helianthus annuus L., Ведмедева Е. В., Лях В. А. (2013)
Дубова О. В. - Анатомо-морфологічні та фізіологічні особливості деяких диких видів соняшника, Міщук А. О., Шевчук О. В, Лях В. О. (2013)
Руденко К. В. - Пошкоджуваність листогризучими шкідниками дубових насаджень острова Хортиця, Горбань В. В. (2013)
Дударєв Д. В. - Порівняння темпів росту піленгаса за отолітами у нативному та інтродукованому регіоні, Петриченко В. В. (2013)
Дударєва Г. Ф. - Моніторинг хлорорганічних пестицдів в грунтах Запорізької області, Cезоненко О. О., Мозолюк І. І., Карабута Л. П., Куріцина Л. О. (2013)
Новосад Н. В. - Активність мієлопероксидази та рівень катіонних білків у нейтрофілах крові озерної жаби (Pelophylax ridinundus) в залежності від умов існування, Подимай А. Ю. (2013)
Синяєва Н. П. - Розробка експрес-методів визначення карбонуі нітрогену в карбіді титану і карбонітриді титану, Дем’янова Л. Г. (2013)
Яненко О. А. - Фiзико-хiмiчнi показники якості води Запорізького залізорудного комбінату, Панасенко Т. В. (2013)
Мірчева С. С. - Фізико-хімічні властивості (хінолін-4-ілтіо)карбонових кислот, Кучай І. М., Бражко О. А. (2013)
Чернієнко В. О. - Транзитологія в контексті теорії соціокультурних трансформацій (2014)
Артеменко А. П. - Концепт "об'єктність": філософська інтерпретація поняття соціальної теорії, Артеменко Я. І. (2014)
Залужна А. Є. - Трансформаційні процеси культури постмодерну: морально-естетичний аспект (2014)
Філіппов В. Л. - Про деякі аспекти взаємодії культури й картини світу (2014)
Количева Т. В. - Вплив психоаналізу на гештальт-теорію (2014)
Компаниец Л. В. - Метаизмерение идеи реинкарнации в текстах Я. Бёме и Э. Сведенборга (2014)
Прилуцька А. Є. - Соціодинамічні детермінанти формування художньо-культурного ландшафту сучасного міста (2014)
Домнич С. П. - Коммуникация в социокультурном пространстве: философско-антропологические интерпретации (2014)
Лебедев В. А. - Массовая культура и власть (2014)
Дмитренко М. Й. - Людський вимір корпоративної культури: тенденції та перспективи розвитку (2014)
Бевзюк Н. П. - Религиозное сознание и социальная структура (2014)
Кодьєва О. П. - Актуальні естетичні категорії в гуманітарній освіті (2014)
Ірдинєнко К. О. - Теоретична спадщина Жіля Дельоза: естетико-мистецтвознавчий аспект (2014)
Юхимик Ю. В. - Міметична проблематика в естетичній думці грецької класики (2014)
Вимоги до оформлення статей (2014)
Відомості про авторів (2014)
Сидоренко В. - Обращение к неведению (Вместо предисловия) (2012)
Аккаш Е. - Человек в кальсонах: Искушение прошлым и очарование будущим (2012)
Босенко А. - Оправдание времени как искусство забывать: Виктор Сидоренко и его/наше время (2012)
Бурлака В. - Виктор Сидоренко: ММХII (2012)
Горшков А. - Язык современного искусства в аспекте социального конструкционизма (2012)
Корсунь Д. - Полеты во времени Виктора Сидоренко (2012)
Мусієнко Н. - Художні кроки до пізнання епохи (2012)
Пучков А. - Майстерність інтервалу, або Generalized Other Віктора Сидоренка (2012)
Сидоренко А. - Отражения в неизвестном (2012)
Шкепу М. - Три удара Виктора Сидоренко (2012)
Авраменко О. - "…З’їжте полотно…" (Лесь Подерев’янський) (2012)
Баканурский А. - Коммуникативная ситуация "драматург — режиссёр" (2012)
Босенко А. - К музыке: Немузыкальное приношение (2012)
Ковальчук О. - Молоде покоління українських сценографів: Питання навчання. Пошуки. Експерименти (2012)
Кондратьєва М. - Інше кіно: Життя довжиною в 16 кварталів (2012)
Кондратьєва М. - Турист, кохання без кохання та зірковий статус (2012)
Кондратьєва М. - Шкіра, в якій не хочеться бути (2012)
Кондратьєва М. - "Банзай" Такесі Кітано (2012)
Липківська А. - До проблеми комунікації у театральному мистецтві (2012)
Петрова О. - Звільняючий ефект українського образотворчого радикалізму (2012)
Протас М. - Теория стиля в зеркале пленэров (2012)
Протас М. - Саnicula вакантных скульпторов (2012)
Протас М. - Лики памяти Юрика Степаняна (2012)
Ременяка О. - Саша Прахова: "Femina. Lex fati" (2012)
Ременяка О. - Тінь слова в імпульсі штриха: Графіка Гражини Міхаляк-Базилевич і Здіслава Базидевича (2012)
Савчук І. - Нові тенденції в українському фортепіанному виконавстві зламу ХХ–ХХІ століть у дзеркалі сучасної композиторської творчості (2012)
Сидор-Гібелинда О. - Наступні 25: Доповнення до "Термінології сучасного мистецтва" (2012)
Сидор-Гібелинда О. - Доповнення до словника термінів сучасного мистецтва (2012)
Сидоренко В. - До проблеми розробки і використання новітніх мистецьких технологій у сучасній художній практиці (2012)
Сьомка С. - Феномен пропорціювання в архітектурному формотворенні (2012)
Тартаковский А. - Неоимпрессионистический детектив в стиле эгоцентрического арт-энерго (2012)
Чепелик О. - Феномен мультидисциплінарних фестивалів (2012)
Чепелик О. - Імерсивні середовища в інсталяціях бієнале сучасного мистецтва Аrsenale ’2012 (2012)
Автори (2012)
Аккаш Е. - Конформизм и протест как формы существования современного искусства (2013)
Бурлака В. - Василий Цаголов: Отрицание отрицания (2013)
Веселовська Г. - Тотальний театр у сучасній пластичній версії (2013)
Габрель Т. - Рефлексія в дизайні: Особливості та роль (2013)
Гончаренко Д. - Антитрадиціоналізм у візуальному мистецтві доби авангарду (2013)
Клековкін О. - Фізіологія театру в Україні ХІХ ст. (2013)
Котова О. - Мистецький нонконформізм Одеси 1960–1980-х (2013)
Липківська А. - До історії російських театрів в Україні ХХ — початку ХХІ століття (2013)
Мазніченко О. - Благодійний фонд розвитку архітектури імені Н. Б. Чмутіної: Від особистості митця до архітектурної школи (2013)
Миронова Т. - Досвід створення музейної інституції в Україні (2013)
Оленєв О. - Мистецтво нових медіа та масові комунікації: Спільне й відмінне (2013)
Пінчевська Б. - Матвій Вайсберг: Милосердні тумани індустріального краєвиду (2013)
Петрова О. - Шокуюче як мистецтво — від бунту до ринку (2013)
Петрова О. - Критичний реалізм "Жлобарту" (2013)
Протас М. - Космологическая константа Вячеслава Гутыри (2013)
Роготченко О. - Ювелірне мистецтво України ХХ сторіччя: Особливості розвитку (2013)
Скляренко Г. - "Ігри з історією" в сучасному українському мистецтві (2013)
Сидор-Гібелинда О. - Доповнення до словника термінів сучасного мистецтва (2013)
Чепелик О. - Мистецтво, що досліджує конфлікти: Британська премія Artraker (2013)
Скляренко Г. - Гіперреалізм в контексті українського мистецтва другої половини ХХ століття (2013)
Юр М. - Міжвидова транзитивність як прийом формування сучасного просторово-пластичного зображення (2013)
Титул, зміст (2009)
Ружевичюс Ю. - Системи і засоби соціально відповідального та стійко розвиваючого підприємництва: національний та міжнародний контекст (2009)
Павлова О. - Проблеми функціонування виноробних підприємств в умовах інноваційного розвитку (2009)
Козлова С. - Ринок морепродуктів України: аналіз і тенденції (2009)
Ткаченко Т. - Рейтингова оцінка регіонального рівня розвитку виставкової діяльності в Україні, Дупляк Т. (2009)
Галик І. - Роль товарознавства у формуванні та стандартизації еколого-гігієнічних вимог до товарів легкої промисловості України, Семак Б. (2009)
Пушкар Г. - Проблеми формування сегмента ринку інтер’єрного текстилю в Україні, Семак Б. (2009)
Пивоваров Є. - Кінетика процесу структурування харчових модельних систем на основі іонотропного полісахариду натрію альгінату (2009)
Дмитрик І. - Особливості використання харчових текстур у молекулярній технології (2009)
Дзюндзя О. - Перспективи використання хурми у виробництві продуктів харчування функціонального призначення (2009)
Мусійчук О. - Нові види функціональних бутербродних паст на основі продуктів переробки молочної сироватки (2009)
Антоненко А. - Наукове обґрунтування і розроблення фруктових систем як основи для солодких соусів, Кравченко М. (2009)
Пересічний М. - Технологія молочних і овочевих напоїв радіозахисної дії, Неіленко С. (2009)
Корзун В. - Радіозахисні властивості салатів із бурими морськими водоростями, Антонюк І., Буряченко Л. (2009)
Тарабріна І. - Конкурентоспроможність сортів столового винограду (2009)
Колтунов В. - Товарознавча оцінка сортів гарбуза, районованих у Поліській зоні України, Вовк М. (2009)
Бєлінська Є. - Зміни хімічного складу редису залежно від виду упаковки (2009)
Сєногонова Л. - Сенсорні властивості цукерок для спортсменів (2009)
Голуб Б. - Вплив пропіоновокислих бактерій на динаміку біфідофлори під час ферментації молока, Даниленко С., Рудавська Г. (2009)
Рябченко Н. - Структурно-механічні властивості як складова якості м’яких розсільних сирів, Гуць В., Губеня О. (2009)
Сидоренко О. - Реологічні властивості стабілізаційних систем для заливних рибних продуктів, Москалюк Р., Дроба Н. (2009)
Хлібійчук В. - Якість раціонів шкільного харчування (2009)
Хлєбнікова Н. - Проблеми понятійно-терміно-логічного апаратув нормативних документах хутряної галузі, Омельченко Н. (2009)
Калашник О. - Обґрунтований вибір номенклатури показників споживчих властивостей – основа оцінювання конкурентоспроможності хутряних напівфабрикатів (2009)
Григоренко І. - Аналіз дефектів ювелірних виробів, що виникають під час лиття (2009)
Белінська С. - Управління біологічною безпечністю швидкозамороженої плодоовочевої продукції (2009)
Орлова Н. - Безпечність заморожених напівфабрикатів із томатних овочів, Камєнєва Н. (2009)
Відомості про авторів (2009)
Резюме (2009)
Михайлов Б. В. - Эмоциональные нарушения у больных с паническими расстройствами и их психотерапевтическая коррекция, Кудинова Е. И. (2014)
Заседа Ю. И. - Современные представления о психотерапевтическом процессе с позиций персонализированной медицины (2014)
Товажнянская Е. Л. - Цереброваскулярная недостаточность и диабетическая энцефалопатия у больных сахарным диабетом 2-го типа, Безуглова И. О. (2014)
Ярошевский А. А. - Динамика эмоциональных и вегетативных показателей у пациентов с миофасциальными болевыми синдромами шейно-плечевой локализации под влиянием немедикаментозной терапии (2014)
Мартынович Т. В. - Анализ генетических факторов у больных хронической сердечной недостаточностью, Акимова Н. С., Федотов Э. А., Шварц Ю. Г. (2014)
Сафаргалина-Корнилова Н. А. - История и клиническое значение электрокардиографии: от истоков до современности, Иванченко С. В., Герасимчук Н. Н. (2014)
Болокадзе Е. А. - Этиология, патогенез и диагностика хронического обструктивного заболевания легких на современном этапе (2014)
Химич Т. Ю. - Роль иммунокорригирующей терапии в лечении пациентов с внебольничной пневмонией, Бильченко О. С., Авдеева Е. В., Клапоух В. А., Сирота В. В. (2014)
Щербина Н. А. - Профилактика перинатальных осложнений у беременных после применения вспомогательных репродуктивных технологий, Лазуренко В. В., Пасиешвили Н. М., Антонян М. И. (2014)
Кузьмина И. Ю. - Современные аспекты комплексной терапии рецидивирующей папилломавирусной инфекции, Калиновская О. И., Кузьмина О. А., Федорченко В. А. (2014)
Тимофеева С. В. - Медикаментозно-физиотерапевтическое лечение при патологии шейки матки воспалительного генеза у женщин репродуктивного возраста (2014)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського