Raihan M. Z. - Impact of corporate governance practices on performances in some selected private commercial banks in Bangladesh, Hoque K. E. (2013)
Sadiq M. - Customers' perception of service quality in banking and the level of customers' satisfaction: a study of Maybank Berhad, Saif-Ur-Rehman Saif-Ur-Rehman, Jamil Anjum K. M. (2013)
Skublewska-Paszkowska M. - Comparison of arm animation (2013)
Sobon M. - Online communication in the healthcare system in Poland (2013)
Sun Z. - Decoupling effects of energy-related CO2 emissions in china: a LMDI-based analysis, Zhou D., Zhou P. (2013)
Hsu Y.-L. - Global travel trend in rail tourism development, Ting Y.-S., Chen K.-Y. (2013)
Totic M. - The common market: paradigm of the integration processes within the European Community and the European Union, Nazifov-Totic I. (2013)
Zhang N. - Is it feasible for Chinese thermal power plants to improve CO2 emission? Total-factor productivity and carbon intensity indicator approach, Choi Y. (2013)
Jong K. H. - The political economy of regional free trade agreements in East Asia: more political than economic, Ping L. P. (2013)
Shaikin D. N. - Age criteria and definitions of youth at the labor market in Kazakhstan (2013)
Swic A. - A method of qualification of parts for production in a flexible manufacturing system, Gola A. (2013)
Теоретико-методологічні основи формування управлінської обліково-аналітичної системи (2013)
Відомості про авторів (2013)
У наступному номері журналу (2013)
Белевцев Р. Я. - Поведение свинца и меди в системе почва-растение по экспериментальным данным, Кузенко С. В., Самчук А. И., Спивак С. Д., Высотенко О. А., Горбунова С. Ф. (2004)
Ковальчук М. С. - Біомінералізація золота в осадових комплексах України та її екологічні аспекти, Фігура Л. А. (2004)
Самчук А. И. - Формы нахождения тяжелых металлов в почвах техногенно загрязненных територий на примере Артемовского и Днепропетровского металлургических комбинатов, Маничев В. И., Кураева И. В., Высотенко О. А., Островская Г. П., Петриченко А. В., Билык В. Ж. (2004)
Кулик С. Н. - Особенности сорбции хрома почвами лесостепной зоны Украинского щита (2004)
Крюченко Н. О. - Особенности миграции тяжелых металлов в природных и сточных водах, Седов А. О., Сас Д. П. (2004)
Shabalin B. G. - Mineralogy of conserving mineral-like matrixes of high-level waste with garnet structure, Bogacheva D. O. (2004)
Сьомка В. В. - Метод додаткової дози у дослідженні онтогенії аліту Дніпровсько-Донецької западини, Шехунова С. Б., Литовченко А. С. (2004)
Новикова Л. Н. - Детализация техногенных литохимических аномалий как метод выявления групп населения, проживающих в условиях повышенного экологического риска, Новиков Ю. А. (2004)
Бастрыгина Т. М. - Микроэлементы в древних почвах как индикаторы антропогенного загрязнения, Маничев В. И. (2004)
Жук Е. А. - Эколого-геохимическое изучение урболандшафтов г. Киев с учетом их типизации, Жук А. М. (2004)
Язвинська М. В. - Рухомі форми важких металів у грунтах Житомирського Полісся (Коростенський район) (2004)
Селівачова У. М. - Карбонатні новоутворення дренажної штольневої системи в лівому схилі Наводницької балки в м. Київ (2004)
Розко А. М. - Сорбційні властивості глинистих мінералів і органічних кислот відносно основних дозоутворюючих радіонуклідів 197Cs і 90Sr, Коромисліченко Т. І. (2004)
Андрієвська О. А. - Еколого-геохімічні і санітарно-гігієнічні аспекти вивчення геохімії цинку (2004)
Жовинский Э. Я. - Связь гидрогеохимических аномалий радона и фтора с участками тектонических нарушений (на примере г. Киев), Комов И. Л., Диденко П. И., Макаренко Н. Н., Крюченко Н. О. (2004)
Чебаненко С. И. - О коэффициенте равномерности распределения химических элементов (радионуклидов) в природных объектах (2004)
Гайдучок-Ємець В. В. - Формування та гідрогеохімічні особливості нижньопермсько-верхньокам'яновугільного нафтогазоносного комплексу центральної частини Дніпровсько-Донецької западини, Ємець О. В. (2004)
Головченко Д. М. - До питання про можливість застосування деяких термобарогеохімічних методів для вирішення проблем пошукової геохімії (на прикладі дослідження жильних утворень з флішових відкладів Кросненської та Дуклянської структурно-тектонічних одиниць Українських Карпат) (2004)
Шестаков О. Ю. - Фракціонування геохімічно споріднених елементів у профілі кори вивітрювання як індикатор міграції та концентрації золота (2004)
Архіпова Т. О. - Попередні результати геохімічних та дистанційних досліджень ландшафтів при розв'язанні нафтогазопошукових задач (2004)
Бордон В. Е. - Минералогическая специализация мезозойских отложений Беларуси, Бордон С. В., Бирюкова А. А. (2004)
Огар О. М. - Формування керуючих дій на процес скочування відчепів з гірки (2013)
Кулешов В. В. - Застосування методів моделювання для моніторингу перевезень власними парками операторських компаній (2013)
Ломотько Д. В. - Розробка моделі функціонування пункту концентрації комерційної роботи в умовах реструктуризації залізничного транспорту, Арсененко Д. В. (2013)
Котенко А. М. - Оцінка ефективності роудрейлерних перевезень, Шапатіна О. О., Воропай М. О. (2013)
Запара Я. В. - Аналіз стану технології охорони вантажів на залізницях України (2013)
Котенко А. М. - Розвиток контрейлерних перевезень вантажів на залізницях України, Шилаєв П. С., Світлична А. В. (2013)
Ломотько Д. В. - Сучасний стан впровадження логістики на залізничному транспорті України, Кривич О. Ю. (2013)
Петрушов В. В. - Перспективи організації мережі мультимодальних терміналів на території України (2013)
Устенко О. В. - Побудова динамічної моделі віртуального інформаційного простору (2013)
Бабанін О. Б. - Прогнозування зношування колісних пар електропоїздів в експлуатації, Бульба В. І. (2013)
Жалкін Д. С. - Удосконалення екіпірування маневрових тепловозів (2013)
Остапчук В. Н. - Разработка способов восстановления изношенных поверхностей деталей средств транспорта (2013)
Братченко О. В. - Особливості оптимізаційного проектування технічних засобів транспорту з використанням математичного планування експерименту (2013)
Бобрицький С. В. - Визначення характеристик зачеплення тягових зубчатих передач з реальними профілями зубців (2013)
Ольховська Т. О. - Вибір постачальників у системі матеріально-технічного постачання на основі аналізу ієрархій (2013)
Эльязов И. Ш. - Особенности оценки ремонтопригодности вагонных конструкций (2013)
Чубикало М. Б. - Гідравлічний насос з регульованою подачею для транспортних засобів (2013)
Мартинов К. І. - Дослідження динамічних якостей вагона з пневматичними ресорами (2013)
Бондаренко В. В. - Фотоелектрична система пасажирського вагона, Скуріхін Д. І., Гончаренко М. В. (2013)
Кузінок О. О. - Удосконалення проведення ревізії букс пасажирських вагонів засобами діагностики (2013)
Придубков П. Я. - О взаимном влиянии электромагнитных векторов движущихся электрических систем (2013)
Щербак Я. В. - Аналіз динамічних характеристик комбінованого фільтра тягової підстанції, Семененко Ю. О. (2013)
Плахтий О. А. - Обзор схем трехфазных активных выпрямителей с коррекцией коэффициента мощности для тяговой подстанции постоянного тока (2013)
Івакина Е. Я. - Анализ динамических процессов системы автоматического регулирования напряжения преобразователя с ШИМ (2013)
Даренский А. Н. - Результаты экспериментальных исследований относительной изгибной жесткости рельсов в зоне стыков (2013)
Плугин А. Н. - Исследование особенностей процесса гидратации извести растворами электролитов, Шабанова Г. Н., Киселева С. А. (2013)
Воронін С. В. - Вплив частоти коливань електричного поля на процес коалесценції води в робочій рідині, Сафонюк І. Ю., Олійник А. В. (2013)
Плугин Ал. А. - Трещино-образование в обводненном бетоне при воздействии постоянного электрического тока, Плугин А. Н., Плугин А. А., Конев А. А., Забияка А. А. (2013)
Глазунов Ю. В. - Експериментальні дослідження сталебетонних колон при навантаженні на центральний стиск (2013)
Шраменко В. П. - Дослідження напружено-деформованого стану дерев’яної шпали метрополітену за допомогою програмного комплексу "ЛИРА", Фаст Д. А., Богданова О. В. (2013)
Штомпель А. М. - Шляхи підвищення строку служби рейкових плітей при експлуатації безстикової колії, Нятягова Л. А., Портянкін М. В. (2013)
Романенко О. В. - Особливості технології виробництва залізобетонних шпал (2013)
Омаров А. Д. - Промерзание грунтов оснований железных дорог Казахстана, Саржанов Т. С., Мусаева Г. С. (2013)
Омарова К. Т. - Типы грунтов земляного полотна железных дорог Казахстана (2013)
Поздеев С. В. - Оценка огнестойкости железобетонной колонны экспериментально-расчетным методом на основе ее огневых испытаний, Словинский В. К., Омельченко А. М., Кропива М. А. (2013)
Хронеос А. І. - Самодифузія кисню в апатитах, Вовк Р. В., Гресь В. Ю. (2013)
Волков О. С. - Дослідження принципів побудови цифрових систем комутації мереж оперативно-технологічного зв’язку, Жученко О. С., Полянськова Н. В., Чітак К. В., Цапенко К. Е. (2013)
Мазуренко О. О. - Удосконалення роботи станції обміну груп вагонів по обслуговуванню двогрупних поїздів (2013)
Данько М. І. - Огляд закордонних наукових розробок і практичного досвіду функціонування та розвинення транспортних систем, Ходаківський О. М., Бондаренок Б. Р., Драгіцин О. Г., Лапко О. О., Соколов Д. М. (2013)
Лаврухін О. В. - Аналіз основних показників експлуатаційної роботи залізничного транспорту в умовах виконання контактного графіку, Кіман А. М. (2013)
Окороков А. М. - Цільова функція процесу транспортного обслуговування вантажовласників в транспортному вантажному комплексі (2013)
Козаченко Д. М. - Програмні засоби для функціонального моделювання залізничних станцій, Журавель І. Л., Пасічний О. М. (2013)
Куриленко О. Я. - Стендові дослідження напруги відпускання аварійних реле (2013)
Пахомова В. М. - Дослідження запобігання нестабільностям роботи протоколу RIP на програмній моделі (2013)
Головко А. В. - Подсистема исследования статистических характеристик биполярных транзисторов, использующих модель Эберса-Молла и эффект Эрли, Цехмистро Р. И. (2013)
Король О. Г. - Оцінка ризику реалізації загроз безпеки у телекомунікаційних системах, Огурцова К. В., Євсеєв С. П. (2013)
Бойнік А. Б. - Модель руху транспортного засобу для синтезу лінійного алгоритму оцінки координатної інформації, Хісматулін В. Ш., Воліченко І. Г. (2013)
Сотник В. О. - Нейромережева модель розпізнавання тривалості імпульсів та інтервалів кодів АЛСН, Бабаєв М. М., Чепцов М. М. (2013)
Гайворонская Г. С. - Некоторые аспекты использования статистического аппарата для анализа развития технологий широкополосного доступа, Назаренкл А. А., Яцук П. П. (2013)
Ткаченко Н. О. - Принципи функціонування адаптивної інформаційно-пошукової системи зі зворотним зв'язком, Воропаєва В. Я., Дученко М. М. (2013)
Молоковский И. А. - Исследование особенностей проектирования систем связи с использованием излучающего кабеля (2013)
Чернышев Н. Н. - Адаптация параметров математической модели в режиме реального времени методом стохастической аппроксимации (2013)
Устенко О. В. - Створення моделі віртуального підприємства (2013)
Дзюба А. В. - Особеннсти математической модели нагрева воды и парообразования в котлоагрегатах СКД (2013)
Cheptsov M. N. - Project Near²-Network of European/Asian Rail Research Capacities (Signaling System), Tsykhmistro S. I., Boinik A. B., Bakhal I. G. (2013)
Муха А. М. - Дослідження ЕМС тягового перетворювача багатосистемного електровозу у режимі живлення "змінний струм" (2013)
Чубыкало М. Б. - Новая конструкция роторных гидравлических машин для технических транспортных средств (2013)
Зіньківський А. М. - Дрслідження перспектив забезпечення рухомим складом пасажирських перевезень на малозадіяних лініях залізниць України (2013)
Басов Г. Г. - Аналіз методів дефектометрії при ультразвуковому діагностуванні елементів та систем рухомого складу залізниць, Кірєєв А. М., Горобченко О. М. (2013)
Горобченко О. М. - Розробка методики оцінки інформаційного навантаження на локомотивну бригаду (2013)
Жалкін Д. С. - Удосконалення технології технічного обслуговування маневрових тепловозів (2013)
Сирота О. В. - Визначення похибки вимірювань при дослідженні індикаторних показників ДВЗ (2013)
Грицук І. В. - Особливості математичного моделювання параметрів роботи теплонакопичувача керованої передпускової системи мащення двигуна внутрішнього згорання у складі системи комбінованого прогріву, Гущин А. М., Адров Д. С., Вербовський В. С., Краснокутська З. І. (2013)
Фалендиш А. П. - Аналіз варіантів модернізації тепловозів серії ЧМЕЗ, Сумцов А. Л., Клименко О. В. (2013)
Гатченко В. О. - Удосконалення системи керування дизель-генераторною установкою тепловозів серії ЧМЕЗ (2013)
Борисов Э. А. - Высотные определения на станциях (2013)
Письменный Е. А. - Анализ факторов верхнего строения пути не учтенных в современных программах и методиках сертификационных испытаний железнодорожной техники, Кобозев А. Я., Гергель Н. А., Викторова Е. А. (2013)
Дорохов Н. Ю. - Повышение эксплуатационной надежности полиспастной системы крана путеукладчика (УК) при подъеме груза во время работы и обрыва каната, Швачунов А. С. (2013)
Гримич М. - Метод, методика та методологія в сучасній етнологічній науці (2006)
Кожолянко Г. - Проблеми розвитку національної культури українців у працях Володимира Шаяна (2006)
Китова С. - Християнські мотиви в українському весіллі (2006)
Дмитренко А. - Мисливські табу, повір'я і прикмети (за матеріалами Західного Полісся) (2006)
Косміна О. - Українське традиційне вбрання в сучасному урбаністичному середовищі (з досвіду етносоціологічного дослідження) (2006)
Мойсей А. - Водохрещенські звичаї та обряди румунів Буковини (2006)
Прігарін О. - Комп'ютерні технології в етнології: удосконалення інструментарію або методи етнометрики (2006)
Аксьонова Н. - Методика дослідження народних ігор (2006)
Скляр В. - Зміни чисельності україномовних українців у Західних та Центральних областях України (за матеріалами переписів населення 1989 та 2001 рр.) (2006)
Калакура О. - Теоретико-методологічні засади історико-етнополітологічного дослідження польської меншини в Україні XX ст. (2006)
Прохоров Д. - Кримські татари в умовах реформування системи народної освіти "інородців" в Криму в другій половині XIX ст. (2006)
Копцюх Б. - Топоніміка Прикарпаття як джерело реконструкції дописемного періоду історії українців (2006)
Алієва М. - Традиційна календарна обрядовість азербайджанців Київщини (2006)
Бартуш Д. - Етноекологічна методика дослідження регіональної кухні Франції (1890–2002) (2006)
Гасиджак Л. - Історіографія вивчення українців Донеччини у XX – XXI ст. (2006)
Громова Н. - Святий вечір в сучасному бойківському селі (2006)
Стасюк О. - Харчування та замінники їжі українського селянства на поч. 30-х років XX ст. (2006)
Кондратюк О. - Дослідження побратимства (посестринства) та "кумлення" в традиційному українському суспільстві (2006)
Індиченко Г. - Етнічні риси в археологічних джерелах (за матеріалами пізнього палеоліту України) (2006)
Китов Д. - Українські акватичні символи природного походження (2006)
Корнієнко В. - Методика використання в туризмі пам'яток етнічної історико-культурної спадщини України (2006)
Хаврук Я. - Походження, зміст і втілення ідеї патріархату в східнослов'янських землях (2006)
Гоцалюк А. - Етнопедагогічні функції зимової обрядовості українців Гуцульщини (2006)
Сушко В. - Слобожанщина в етнологічних дослідженнях XVIII–XXІ ст. (2006)
Юрченко В. - Організація та проведення торгів у Подільській губернії наприкінці XIX – на початку XX ст. (2006)
Прокурашко О. - Методика дослідження кримськотатарського художнього шитва (2006)
Умебаясі М. - Останні свята зимового циклу: українська Масниця та японський Сецубун (2006)
Гримич М. - Взірцевий науковець, учитель, патріот (до 70-річчя Михайла Петровича Тиводара) (2006)
Кондратович О. - Волинські постові пісні (2006)
Ігнатюк І. - Етнографічні матеріали. Про хліб. Знахарство (2006)
Наші автори (2006)
Жовинський Е. Я. - Щодо можливості використання радонометрії для виявлення і трасування зон тектонічної активності, Крюченко Н. О., Дмитренко К. Е. (2006)
Архіпов О. І. - Геохімічні та аерокосмічні методи пошуку вуглеводнів як складові частини комплексного підходу до визначення першочергових об'єктів проведення пошуково-розвідувальних робіт в нафтовій галузі, Архіпова Т. О., Шибецька Т. І., Шибецька А. Ю. (2006)
Ємець О. В. - Геохімічні особливості благороднометального зруденіння та умови формування самородномідних руд в неопротерозойських трапах Волині, Пересадько М. П. (2006)
Новиков Ю. А. - Наложенные вторичные ореолы рассеяния золотого оруденения и их поисковое значение в условиях Украинского щита, Новикова Л. Н. (2006)
Киселев Н. Н. - Состояние и пути решения проблемы утилизации пестицидов, Филатов В. Ф., Пащенко А. А. (2006)
Радченко А. И. - Содержание тяжелых металлов в средах и объектах еколого-геохимических зон Крыма (2006)
Карабин В. В. - Оцінка природних і техногенних ризиків забруднення фенолами питних вод Передкарпаття, Козак Ю. З., Колодій В. В. (2006)
Язвинська М. В. - Вертикальний розподіл металів у грунтах рацону розробки титан-цирконієвих розсипищ (2006)
Самчук А. И. - Влияние физико-химических свойств почв на образование мобильных форм тяжелых металлов, Кураева И. В., Худайкулова О. А., Красюк О. П., Огар Т. В., Деревицкая Ю. А. (2006)
Матвеев А. В. - Влияние зон разрывных нарушений на геохимические особенности покровных отложений на территории Белорусского Полесья, Бордон В. Е., Нечипоренко Л. А., Савчик С. Ф. (2006)
Кулинич Ю. В. - Важкі метали в зоні впливу полігонів твердих побутових відходів (на прикладі Київського полігону ТПВ №5) (2006)
Жук Е. А. - Эколого-геохимические исследования урбоэкосистем (2006)
Жовинский Э. Я. - Прикладное значенте геохимии фтора, Крюченко Н. О. (2007)
Самборская И. А. - Геохимия архейской анортозит-диорит-гранодиорит-плагиогранитной серии Александровской структуры (Среднеприднепровский мегаблок УЩ, Артеменко Г. В., Бондаренко И. Н., Мартынюк А. В. (2007)
Самборская И. А. - Геохимия архейских кумулятивных ультрамафитов Александровской структуры (Среднеприднепровский мегаблок УЩ, Артеменко Г. В., Бондаренко И. Н., Мартынюк А. В. (2007)
Бордон В. Е. - Техногенное загрязнение покровных отложений на территории Белорусского Полесья, Матвеев А. В., Нечипоренко Л. А. (2007)
Жовинский Э. Я. - Радон в окружающей среде г. Киев и г. Афины, Крюченко Н. О. (2007)
Долин В. В. - Методические подходи к оценке степени техногенной нагрузки на донные отложения (на примере Южно-Бугского лимана), Смирнов В. Н., Смирнова С. М. (2007)
Самчук А. И. - Формы нахождения тяжелых металлов в почве Украинского Полесья, Огарь Т. В., Дмитренко К. Э. (2007)
Язвинська М. В. - Моніторинг стану грунтів заповідних територій степової ландшафтно-геохімічної зони України, Жук О. А., Дмитренко К. Е. (2007)
Наше видання – п'ять років від заснування (2007)
Із зали засідань Президії НАН України (11 грудня 2013 р.) (2014)
Із зали засідань Президії НАН України (20 грудня 2013 р.) (2014)
Із зали засідань Президії НАН України (25 грудня 2013 р.) (2014)
Кузьмін В. Є. - Комп’ютер – ваш Вергілій у світі атомів (2014)
Білоголовський М. О. - Мемристор – новий нанорозмірний елемент електронної схемотехніки (2014)
Бондар О. І. - Сучасні проблеми гідротехнічних споруд в Україні, Михайленко Л. Є., Ващенко В. М., Лапшин Ю. С. (2014)
П’ята орбіта Володимира Павловича Горбуліна (інтер в’ю з академіком НАН України В.П. Горбуліним) (2014)
Загородній А. Г. - Національна мережа біосферних резерватів ЮНЕСКО в Україні (до 40-річчя Національного комітету України з програми ЮНЕСКО "Людина і біосфера"), Черінько П. М., Полторацька Т. В. (2014)
Наумовець А. Г. - Нанорозмірні системи: будова, властивості, технології (Міжнародна наукова конференція НАНСИС-2013), Беспалов С. А. (2014)
Шевченко В. Я. - Пространства существования химических веществ – наносостояние (пленарный доклад на международной конференции НАНСИС-2013) (2014)
Дробот Л. Б. - Протеїни: від народження до смерті (ІХ Парнасівська конференція з біохімії та молекулярної біології) (2014)
Кальченко О. С. - Радіаційне розпухання матеріалів внутрішньокорпусних пристроїв реакторів ВВЕР (за матеріалами наукового повідомлення на засіданні Президії НАН України 2 жовтня 2013 р.) (2014)
Костенко О. О. - Віктор Петрович Шестопалов: життя в науці, Масалов С. О., Мележик П. М. (2014)
80-річчя академіка НАН України Ю.М. Мацевитого (2014)
70-річчя члена-кореспондента НАН України О.М. Григорьєва (2014)
70-річчя члена-кореспондента НАН України М.Д. Тронька (2014)
60-річчя члена-кореспондента НАН України В.Г. Дрінфельда (2014)
60-річчя члена-кореспондента НАН України В.П. Бабака (2014)
Наукові прориви 2013 року за версією журналу Science (2014)
Артеменко Г. В. - Архейские субщелочные метабазиты в кайинкульской толще западноприазовской серии (Приазовский мегаблок УЩ), Швайка И. А., Самборская И. А., Демедюк В. В. (2008)
Матвеев А. В. - Геохимическая диагностика зон разломов: ассоциации элементов, уровень их накопления, индикаторы, Бордон В. Е. (2008)
Жовинський Е. Я. - Важливі метали в грунтах та рослинності Чорногірської ландшафтно-геохімічної зони на прикладі Карпатського біосферного заповідника, Папарига П. С., Крюченко Н. О. (2008)
Жук Е. А. - Эколого-геохимические исследования на Иван-Рыбалчанском участке Черноморского биосферного заповедника (2008)
Язвинська М. В. - Вміст металів у компонентах ландшафтів Південного (Житомирського) Полісся (2008)
Гончарук Т. Г. - А. О. Скальковський як дослідник та оборонець прав транзитної торгівлі Одеси першої половини XIX ст. (2008)
Кисельова О. М. - Діяльність меншовиків України на початку революції 1905 року (2008)
Коляда І. А. - Українська інтелігенція: етнонаціональне самоусвідомлення. Творчість I. Нечуя-Левицького у загальноісторичному контексті другої половини XIX — початку XX ст. (2008)
Лапшин С. А. - Заходи Правління гетьманського уряду щодо кодифікації українського законодавства (2008)
Магась В. О. - "Селянська республіка" на Сумщині в роки Першої російської революції (2008)
Мельничук О. А. Соціальне страхування в програмних документах більшовиків на початку XX ст. - (2008)
Мордвінцев В. М. - Реформи другої чверті XIX ст. в Росії (2008)
Омельченко Г. М. - Українські партії в роки Першої світової війни (2008)
Хитровська Ю. В. - Російське самодержавство та офіційна політична позиція православного духовенства Правобережної України у XIX — на початку XX ст. (2008)
Циганенко Л. Ф. - Культурно-освітня діяльність дворянської громадськості Бессарабії XIX — початку XX ст. (2008)
Цубенко В. Л. - Місіонерська діяльність православної церкви серед населення Києво-Подільського військового поселення кавалерії (2008)
Андрухів І. О. - Боротьба органів радянської влади проти збройних формувань ОУН та УПА на теренах Станіславської (Івано-Франківської) області в 40 — 50-х роках XX століття, Любінець І. Я. (2008)
Антонишин А. П. - Аграрні перетворення на Поділлі в добу Гетьманату П. Скоропадського (квітень — листопад 1918 року) (2008)
Безносюк О. П. - Діяльність винищувальних батальйонів на теренах Станіславської області в 1946 — 1948 роках (2008)
Слободянюк О. Р. - Українська інтелігенція першої третини XX століття, Глушкова Н. М. (2008)
Іващук В. - Участь наддніпрянських політичних емігрантів у діяльності галицької громадської організації "Український Горожанський Комітет" в 1921 році (2008)
Ковалик В. В. - Порушення законності працівниками НКВС-МВС та інших правоохоронних структур на теренах Станіславської області в перші повоєнні роки (1945 — 1947 рр.): причини і наслідки (2008)
Михальчук О. Л. - Проблеми кадрового забезпечення і матеріальна база сільських закладів культури Волині у 1960 — 70-х роках (2008)
Салтан Н. М. - До питання про державну політику в галузі української професійно-технічної освіти 20 — 30-х років XX століття (2008)
Фомкін О. В. - До питання про роль Петербурзької балетної школи у формуванні системи балетної освіти в Росії та країнах СНД (2008)
Чорнодід Л. В. - Українізаційні процеси в академічному секторі української науки у 20-і роки XX ст. (2008)
Шановська О. А. - Роль творчих спілок у процесах культурно-національного відродження в Україні доби перебудови (2008)
Вдовиченко А. М. - Історична відповідальність наукової інтелігенції і влади за майбутнє України, Нагайник В. А. (2008)
Кіндрачук Н. М. - Участь Народного Руху України в конституційному процесі (2008)
Цуп О. В. - Українсько-чеське співробітництво в сфері культури і освіти (90-і рр. XX століття) (2008)
Шевченко Б. Г. - Вибір України — відповідальність еліти (2008)
Винник Н. М. - Католицький русько-народний союз в українській історіографії (2008)
Дузь Л. П. - Операція "Вісла": у пошуках об'єктивного погляду на події (2008)
Лебедєва Г. О. - Історіографія діяльності загальноросійських партій есерів і меншовиків в Україні (1917 — 1920 рр.) (2008)
Пшенишна О. О. - Чеські общини Волині: з історії дослідження першої половини XX ст. (2008)
Якиминська Л. В. - Етнопсихологічна проблематика у сучасних дисертаційних дослідженнях (2000 — 2005 рр.) (2008)
Федорова А. І. - Святкування 70-річчя професора Григорія Гончарука (2008)
Боряк О. - Постать баби-повитухи крізь символіку обряду очищення: післяпологові "зливки" (2007)
Косміна О. - Соціальна символіка українського традиційного вбрання (2007)
Пономарьова І. - Особливості сільських поселень греків Приазов'я (2007)
Сорока Ю. - Польсько-українське військово-політичне протиборство у роки Другої світової війни (2007)
Борисенко М. - Соціальні витоки конфлікту серед мешканців комунальних квартир Києва в 1920-х роках (2007)
Колодюк І. - Традиційні уявлення українців про Божу кару за гріх "витравлювання плоду" (2007)
Кондратюк Г. - Методологія і методика дослідження історії освіти в Кримській АРСР в 1920–1930-х роках (2007)
Метка Л. - Умови життя та домашнього виробництва у сім'ях слобожанських гончарів (2007)
Шваб Л. - Громадянське самовираження поляків в умовах тоталітаризму (1953–1956 рр.) (2007)
Воропай М. - Вивчення культури населення українсько-російського порубіжжя Слобожанщини в другій половині XX – на початку XXI ст. (2007)
Гасиджак Л. - Етнічний склад населення Донбасу: політизація проблеми (2007)
Гребеньова В. - Концептуальні традиції "нативізму" та "емпіризму" в українській субкультурі етнографії дитинства (XX – початок XXI століття) (2007)
Кондратюк О. - Ступінь спорідненості при укладенні шлюбу серед селян у XIX ст. (2007)
Наконечний В. - Історична доля та культурне відродження лемків (2007)
Осипчук О. - Формування культури населення приміської зони Київщини у другій половині XX ст. (2007)
Парахіна М. - Національно-культурна політика України (1921–1939 рр.): історіографічний аналіз, Полушкіна Т. (2007)
Стасюк О. - Трансформація сімейної обрядовості українців наприкінці 20-х – на початку 30-х рр. XX ст. (2007)
Умебаясі М. - Свята японської імператорської родини (2007)
Hong S. - Church Community and Ethnicity of Ukrainian Canadiens (2007)
Хаврук Я. - Київська митрополія на шляху до Берестейської унії: історична ретроспектива (2007)
Щербань О. - Опішненська керамічна кустарно-промислова школа (1925–1932) (2007)
Юрченко В. - Вивчення ярмаркування як явища традиційної культури населення Подільської губернії другої половини XIX – початку XX ст. (2007)
Буйських Ю. - Проблема класифікації персонажів нижчої міфології в українській та зарубіжній історіографії (2007)
Петрик Т. - Формування етнографічних меж Волині (2007)
Бріцина О. - Рец. на кн.: Колодюк І.В. Народна медицина утрадиційній культурі українців Центрального Полісся (остання чверть XX – початок XXI ст.). – К., 2006. – 152 с. (2007)
Наші автори (2007)
Жулинський М. Г. - Духовний провідник українського народу (до 200-річчя від дня народження Т.Г. Шевченка) (2014)
Бурбела В. А. - Інформація щодо участі установ НАН України у виконанні державних ювілейних заходів з підготовки та відзначення 200-річчя від дня народження Т.Г. Шевченка (2014)
Із зали засідань Президії НАН України (12 лютого 2014 р.) (2014)
Із зали засідань Президії НАН України (26 лютого 2014 р.) (2014)
Петров В. В. - Новітня технологія довготривалого зберігання інформації на сапфірових оптичних дисках (стенограма спільної доповіді на засіданні Президії НАН України 12 лютого 2014 р.), Семиноженко В. П. (2014)
Федоров О. П. - Дослідження ближнього космосу: досягнення та перспективи (за матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 26 лютого 2014 р.) (2014)
Буцан Г. П. - Щодо підвищення якості та збільшення обсягу освітніх послуг для іноземних студентів, Самойленко А. М. (2014)
Чекман І. С. - Раціональний дизайн ліків – новий напрям у фармакології, Казакова О. О., Горчакова Н. О., Сирова Г. О., Пацко В. В. (2014)
Большаков Вад. І. - Про неповноту формальної аксіоматики в задачах ідентифікації структури металу, Большаков В. І., Дубров Ю. І. (2014)
Алєксєєнко І. Р. - Міжнародне співробітництво у галузі охорони довкілля. Історичний аспект (2014)
Мазур О. А. - Формування національної термінологічної системи в галузі зварювання на основі віртуальних лексикографічних лабораторій, Петрук В. С., Пустовойт С. В., Надутенко М. В., Остапова І. В., Сидорчук Н. М., Широков В. А. (2014)
Бусуйок Д. В. - Правове регулювання управлінських і сервісних відносин у сфері використання та охорони земель – актуальні напрями удосконалення правового регулювання земельних відносин (наукове повідомлення на засіданні Президії НАН України 12 лютого 2014 р.) (2014)
Горбулин В. П. - Главный конструктор систем управления ракетно-космической техники (к 100-летию со дня рождения академика В.Г. Сергеева), Василенко Б. Е., Митрахов Н. А. (2014)
Онищенко О. С. - Унікальне дослідження багатовікового розвитку української культури (рецензія на 5-томне видання "Історія української культури") (2014)
90-річчя академіка НАН України Ю.П. Зайцева (2014)
80-річчя члена-кореспондента НАН України Й.В. Островського (2014)
60-річчя члена-кореспондента НАН України Л.П. Яценка (2014)
Титул, зміст (2011)
Долин В. В. - Эколого-геохимические критерии формирования поля загрязнения урболандшафтов Николаевской городской агломерации тяжелыми металлами, Смирнова С. М., Ищук А. А. (2011)
Самчук А. І. - Використання хелатних сорбентів під час проведення геохімічного моніторингу довкілля, Огар Т. В., Попенко Е. С., Макаренко Т. І. (2011)
Грехнев Н. И. - Геохимическая трансформация гипогенных минералов в хвостохранилищах юга Дальнего Востока (2011)
Папарига П. С. - Цинк у шпильках ялиці білої як індикатор техногенного забруднення (на прикладі Чорногірського масиву Карпатського біосферного заповідника) (2011)
Кроїк Г. А. - Проблеми забруднення об'єктів навколишнього середовища при зберіганні твердих відходів (2011)
Язвинська М. В. - Стан та задачі досліджень геохімічних ландшафтів території розробки титанових родовищ Житомирського Полісся (2011)
Клос В. В. - Токсичність снігових "відходів" автотранспорту м. Києва, Жовинський Е. Я. (2011)
Крюченко Н. О. - Геохімія галогенів підземних вод (на прикладі Полтавської області), Кухар М. В. (2011)
Макаренко И. Д. - Мониторинговые исследования атмосферных осадков в условиях заповедных зон (на примере Карпатского биосферного заповедника), Жовинский Э. Я. (2011)
Марченков Д. Ф. - Пегматити Коростенського плутону (Український щит): новий геохімічний банк даних та перспективи його подальшого застосування, Шнюков С. Є., Лазарева І. І., Андреєв О. В., Загородній В. В., Митрохин О. В., Морозенко В. Р. (2011)
Жовинський Е. Я. - Пошуки золота за вторинними ореолами (на прикладі рудопрояву Сидори), Крюченко Н. О., Павлюк В. М., Жук О. А., Дмитренко К. Е. (2011)
Белевцев Р. Я. - Генезис и прогнозирование золотого и уранового оруденения в докембрии Украинского щита, Белевцев А. Р., Спивак С. Д., Дудко В. С., Мельниченко Б. Ф., Бондаренко С. Н., Николаенко В. И., Лазаренко Е. Е., Блажко В. И. (2011)
Наші автори (2011)
Титул, зміст (2012)
Компанець Г. С. - Геохімія верхньоюрської червоноколірно-теригенної субформації ридобрудзького прогину, Ковальчук М. С., Константиненко Л. І., Шестаков Ю. С. (2012)
Бордон Б. Е. - Состояние минерально-сырьевой базы нетрадиционного агрохимического сырья в Беларуси, Матвеев A. B. (2012)
Жовинський Е. Я. - Ретроспективна оцінка екологічної ситуації за результатами вивчення річних кілець зрізу бука (Угольський масив Карпатського біосферного заповідника), Крюченко Н. О., Папарига П. С. (2012)
Пономаренко О. М. - Визначення Se в об'єктах довкілля за допомогою методу мас-спектрометрії з індукційно зв'язаною плазмою, Самчук А. І., Огар Т. В., Попенко Е. С. (2012)
Федоренко Ю. Г. - Синтез глинополимерных нанокомпозитов с использованием минеральных смесей, Розко А. Н. (2012)
Крюченко Н. О. - Критерії розбракування природних і техногенних аномалій (за формами знаходження хімічних елементів), Жовинський Е. Я., Жук O. A., Кухар M. B. (2012)
Моисеев А. Ю. - Влияние экологических и геохимических факторов на минеральный баланс организма (2012)
Клос В. Р. - Регіональні геохімічні дослідження ґрунтів України в рамках міжнародного проекту з геохімічного картування сільськогосподарських та пасовищних земель Європи (GEMAS), Бірке М., Жовинський Е. Я., Акінфієв Г. О., Амаїиукелі Ю. А., Кламенс Р. (2012)
Наші автори (2012)
Капелюшний В. - Критика новітніх ревізіоністів національного державотворення в Україні (2007)
Боряк О. - Роль баби-повитухи у віщуванні долі дитини (кінець XIX – початок XX століття) (2007)
Косміна О. - Регіональна символіка традиційного вбрання українців (до проблем класифікації) (2007)
Сорока Ю. - Кадрова політика радянської влади на західноукраїнських землях в 1944–1950-х роках (2007)
Борисенко М. - Суспільно-політичні інститути радянської комунальної квартири та їх функції. (20–30-ті роки XX століття) (2007)
Колодюк І. - Концепт зачаття та його відображення в українській традиційній культурі (2007)
Зан М. - Українці Пряшівщини та Мараморощини на початку XXI століття (словацька та румунська моделі асиміляційних процесів), Леньо П. (2007)
Петрова Н. - З досвіду роботи студентів у справі збереження української традиційної культури на Одещині (2007)
Скляр В. - Україномовні українці в Південно-Східній Україні: динаміка чисельності (1989–2001 роки.) (2007)
Воропай М. - Проблеми збереження національної ідентичності українців Вороніжчини та Курщини наприкінці XIX – на початку XXI століття (2007)
Гасиджак Л. - Шахтарська субкультура в контексті урбанізаційних процесів на Донеччині (2007)
Гребеньова В. - Рукописна збірка дитячого музичного фольклору (2007)
Кітов Д. - Героїзація образу Дніпра в билинах Київського циклу (2007)
Моїсеєнко Є. - Журнал "Ант": проблематика, характер та науковий рівень публікацій (2007)
Родінова Н. - Етнографічний доробок Бориса Грінченка під час перебування на Чернігівщині (2007)
Соболєва О. - Вивчення весільної обрядовості кримських татар (2007)
Юрченко В. - Ярмарковий репертуар кобзарів і лірників Поділля (друга половина XIX – початок XX століття) (2007)
Петрик Т. - Передвесільний етап одруження на Рівненщині (друга половина XIX – перша половина XX століття) (2007)
Божко Л. - Етнографічне дослідження Поділля у 20-х – на початку 30-х років XX століття (2007)
Кузнєцов Є. - Трансформація хорватської зовнішньої політики у 2000–2005 роках (2007)
Осипчук О. - Впровадження радянської обрядовості в 1970-х роках на Київщині (2007)
Роговий В. - Діяльність Товариства прихильників Української господарської академії в Подєбрадах як приклад єднання українства на чужині (2007)
Казакевич Г. - Стародавні кельти: історична реальність чи історіографічна конструкція? (2007)
Орлик В. - Іноземні переселенці й колоністи в податковій політиці Російської імперії у кінці XVIII – середині XIX століття (2007)
Патриляк І. - Трагедія нескореного регіону. Реценз. на: Сорока Ю.М. Населення західноукраїнських земель: депортації, переселення, мобілізації, міграції (1939–1950-ті рр.): Монографія. – К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2007. – 275 с. (2007)
Гримич М. - Народне православ'я у трактуванні Олександра Панченка (2007)
Гасиджак Л. - Регіональна конференція "Роль етнічних спільнот Донеччини в розбудові української державності" (2007)
Наші автори (2007)
Крюченко Н. О. - Геохімічні пошуки за вторинними сольовими ореолами на території Українського щита (2007)
Титул, зміст (2013)
Жовинський Е. Я. - Геохімічні аномалії золота в корах вивітрювання Брусилівської шовної зони, Павлюк В. М., Крюченко Н. О., Жук О. А., Дмитренко К. Е., Слободенюк Т. М., Жук О. М. (2013)
Федоренко Ю. Г. - Поглощение солевого имитата трапных вод АЭС глинополимерными нанокомпозитами с наполнителем, Розко А. Н., Шабалин Б. Г. (2013)
Безрук К. О. - Геохімічні особливості водної міграції ртуті у північно-західній частині Донецької складчастої споруди, Суярко В. Г. (2013)
Розко А. Н. - Сорбция 137Cs и 90Sr глинополимерными (нано) композитами из солевых растворов, Федоренко Ю. Г., Шабалин Б. Г., Коромисличенко Т. И. (2013)
Панаіт Е. В. - Особливості розподілу радону в підґрунтовому повітрі (2013)
Кухар М. В. - Гідрогеохімічні критерії міграції підземних вод Дніпровсько-Донецького артезіанського бассейну, Крюченко Н. О. (2013)
Клос В. Р. - Еколого-геохімічні дослідження мулових полів стічних вод та їх вплив на довкілля прилеглих територій (на прикладі ділянки Гнідин), Жовинський Е. Я., Акінфієв Г. О., Амашукелі Ю. А. (2013)
Крюченко Н. О. - Мікроелементний склад снігового покриву субальпійського та середньогірного висотних поясів Карпатського біосферного заповідника, Жовинський Е. Я., Папарига П. С. (2013)
Наші автори (2013)
Жовинский Э. Я. - Геохимические ассоциации химических элементов и их поисковое значение (на примере Полоховского месторождения лития), Жук Е. А., Крюченко Н. О., Бугаенко В. Н. (2009)
Бордон В. Е. - Геохимия отложений Полоцко-Курземского пояса разломов (в пределах Беларуси), Матвеев А. В., Астапенко В. Н., Бордон С. В. (2009)
Ковальчук М. С. - Аспекти геохімії золота в корах вивітрювання (2009)
Артеменко Г. В. - Геохимические отложения перидотитовых и пироксенитовых коматитов зеленокаменных поясов Приазовского и Среднеприднепровского мегаблоков УЩ, Самборская И. А. (2009)
Жовинський Е. Я. - Геохімічні критерії впливу зон тектонічних порушень на екологічну обстановку в Білорусі і Україні, Крюченко Н. О., Дмитренко К. Е. (2009)
Стеценко Д. О. - Важкі метали в грунтах радіоактивно забруднених лісових екосистем, Долін В. В. (2009)
Андрієвська О. А. - Геохімічний огляд розподілу цинку у компонентах ландшафтів поблизу військових полігонів України (2009)
Крюченко Н. О. - Біогеохімічні провінції Закарпаття, Папарига П. С., Осадчук Ю. К. (2009)
Язвинська М. В. - Екологічний моніторинг заповідних ділянок степової зони України, Жук О. А. (2009)
Капелюшний В. - Державні кордони та етнічні межі України: минуле та сьогодення (2008)
Борисенко М. - Побут міських мешканців України в 30-х роках ХХ століття (2008)
Мельник Е. - Гетьманщина і проблеми забезпечення української школи підручниками (квітень – грудень 1918 р.) (2008)
Опанащук П. - Про діяльність редакційного колективу газети "Рада" (1906–1914 рр.), Розовик Д. (2008)
Громова Н. - Живий вертеп як основна форма бойківського різдвяного рядження (кінець ХХ – початок ХХІ століття) (2008)
Конта Р. - Податкова реформа в Київській Русі періоду княжіння Ольги (2008)
Костенко О. - Європейська сільськогосподарська освіта в ХІХ – на початку ХХ століття (2008)
Таран О. - Досвід українознавчих студій в Російському антропологічному товаристві наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття (2008)
Леньо П. - Словацька етнологія у другій половині ХХ століття (1948–1989) (2008)
Алієва М. - Різні тлумачення терміну "діаспора" (2008)
Божко Л. - Викладання народного мистецтва в школі В.Гагенмейстера на Поділлі (1920–1930-і роки) (2008)
Буйських Ю. - Традиційні вірування українців у надприродні істоти: проблема наукових дефініцій (2008)
Воропай М. - Весільна обрядовість українців Воронежчини, Курщини та Білгородщини у другій половині ХХ століття (2008)
Гребеньова В. - Українська народна тематика у виховному процесі дошкільних закладів Вінниці (2008)
Моїсеєнко Є. - Часопис "Народознавчі зошити" та його внесок у розвиток сучасної етнології (2008)
Осипчук О. - Особливості вивчення етнокультури українців другої половини ХХ століття (2008)
Перещ В. - "Мінойський матріархат" (про роль чоловіка та жінки в державному житті мінойського Криту) (2008)
Соболєва О. - Динаміка змін передвесільних звичаїв кримських татар у другій половині ХХ – на початку ХХІ століття (2008)
Юрченко В. - Народні звичаї на ярмарках України у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття (2008)
Копцюх Б. - Історичний зміст Карпатських і Прикарпатських переказів про велетів (2008)
Шостак Д. - Сучасна весільна обрядовість на Миколаївщині (2008)
Старовойтов М. - Юридичні документи про голодомор в дитячому будинку м. Старобільськ у квітні 1933 року (2008)
Вакуленко І. - З досвіду використання етнологічного матеріалу на уроках історії України в 9 класі загальноосвітньої школи (2008)
Ремі Й. - Дипломатичні відносини між Україною і Фінляндією в 1918–1921 роках, Пилипенко В. (2008)
Кіян О. - Доходи імперії Романових. Рецензія на книгу Орлик В.М. Податкова політика Російської імперії в Україні в дореформений період: Монографія. – Кіровоград: Імекс ЛТД, 2007. – 631 с. (2008)
Наші автори (2008)
Жовинський Е. Я. - Комплексні геохімічні критерії виявлення тектонічних зон, перспективних на пошуки молібденових рудопроявів Волиснького мегаблоку, Крюченко Н. О., Кондратенко П. А., Жук О. А., Слободенюк Т. М., Дмитренко К. Е. (2010)
Фалькович А. Л. - Положение месторождений клинцовского типа в системе месторождений раннего докембрия (2010)
Демедюк В. В. - Возраст гранитов и интрузии пироксенитов в восточном обрамлении Новогоровской зеленокаменной структуры (Орехово-Павлоградская структура) (2010)
Белевцев Р. Я. - Геохими литоненза овручских кварцито-песчаников рифея, Шестопалов В. М., Спивак С. Д., Николаенко В. И., Блажко В. И., Дудко В. С., Крюченко Н. О., Кузенко С. В., Лазаренко Е. Е., Самчук А. И. (2010)
Компанець Г. С. - Геохімічна характеристика відкладів середньої (продуктивної) товщі неогенової морської червоноколірно-теригенної субформації Передкарпатського прогину (2010)
Шестаков О. Ю. - Золото та його елементи-супутники в корі вивітрювання родовища Балка Широка, Ковальчук М. С. (2010)
Крюченко Н. О. - Геохимические особенности распределения лития в осадочных породах Приднестровья, Жовинский Э. Я., Жук Е. А. (2010)
Фомин Ю. А. - Сера в процессе эволюции урановых месторождений альбитовой формации (Кировоградский мегаблок), Демихов Ю. Н. (2010)
Жук Е. А. - Сорбция-десорбция лития глинистыми минералами (экспериментальные исследования), Слободенюк Т. Н., Жовинский Э. Я., Крюченко Н. О. (2010)
Андрієвська О. А. - Спосіб очищення природних або стічних водойм від катіонів важких металів, Жовинський Е. Я., Крюченко Н. О. (2010)
Стеценко Д. О. - Особливості розподілу Zn та Mn в компонентах екосистеми грабу звичайного, Долін В. В., Орлов О. О., Бобков В. М., Смирнов В. М. (2010)
Аблаева Л. А. - Эколого-геохимические исследования почв на территории Армянско-Красноперикопского района (северный Крым), Новикова Л. Н. (2010)
Язвинська М. В. - Геохімічні аспекти рекультивації (на прикладі розробки титанових родовищ Житомирського Полісся) (2010)
Борисенко В. - Голодомор 1932–1933 років у місті Києві та передмісті (2008)
Гримич М. - Моделі адаптації до нового етнокультурного середовища (на матеріалах ранньої української імміграції в Канаді) (2008)
Крюкова С. - Современная сельская семья России: традиционный идеал и новая реальность (2008)
Фролова А. - Советские праздники в постсоветском обществе: пути и формы трансформации (2008)
Несен І. - Структурно-семіотичний аналіз та його застосування в етнологічних дослідженнях (2008)
Вовк О. - Встановлення радянської влади і насильницька трансформація традиційного життя села (2008)
Волос О. - Краєзнавча діяльність науковців та земських установ з дослідження етнічного складу населення Херсонської губернії (друга третина ХІХ – поч. ХХ ст.) (2008)
Левкович Н. - Упир-дводушник в системі демонологічних уявлень бойків (2008)
Пахолок С. - Звичай гостинності в родильній обрядовості українців західних областей (2008)
Пилипак М. - Трансформація весільної обрядовості населення Південно-Східного Поділля. (20–30 рр. XX ст. – початок XXI ст.) (2008)
Соболєва О. - Ісламські традиції у весіллі кримських татар кінця ХІХ – початку ХХІ століття (2008)
Тхоржевська Т. - Етнічний стереотип українця в уявленні студентів-українців м. Одеси (2008)
Болюк О. - Дерев'яне облаштування церков: проблеми збереження, питання новаторства (2008)
Кожолянко Г. - Весняне свято Юра-Рая на Буковині (2008)
Кушнір В. - Килимарство українців південного лісостепу і степової зони Буго-Дністровського межиріччя та Буджака (2008)
Hong S. - Ukrainian Ethnicity in the Homogeneous Mainstream Culture (2008)
Петрова Н. - Весілля українців Добруджі: до питання структури та варіативності (2008)
Таран О. - Державна політика в галузі збереження традиційної культури та проблема асиміляції в урбанізованому середовищі (досвід Тайваню) (2008)
Радович Р. - Етнографічне районування народного житла Північно-Західної Галичини та Південно-Західної Волині (2008)
Борисенко М. - Архітектурно-просторова організація приватного будинку в містах України в 20-х роках ХХ століття (2008)
Громова Н. - Різдвяні колядки у сучасному побутуванні (на прикладі Бойківщини) (2008)
Наші автори (2008)
Титул, зміст (2013)
Від редакції (2013)
Koval O. М. - Input-output model in national accounting system (2013)
Ковальчук Т. Т. - Глобальна інформаційно-мережева економіка: цивілізаційні перспективи (2013)
Одноволик В. І. - Контролінг – кібернетична система управління економічними об'єктами на основі інформаційних технологій (2013)
Zhabynets O. I. - Globalization in the world insurance sector and its impact on national insurance market (2013)
Melnyk L. G. - The EU experience in economic systems adaptation to resource fluctuations through stimulation of green innovations, Kubatko O. V. (2013)
Badzym O. S. - Problems and prospects of housing leasing development in Ukraine, Drevush A. R., Cherevatenko V. A. (2013)
Кукса І. М. - Пріоритетні напрями розвитку діяльності АПК в умовах сучасної економіки (2013)
Скребець І. В. - Вплив економічної безпеки на стратегічну захищеність підприємства на макрорівні (2013)
Babyna O. E. - Conceptual directions in the development of enterprises' ecologistics activities (2013)
Karpenko O. O. - Conceptual framework for innovation clusters formation and functioning (2013)
Kovbatyuk M. V. - Improvement in classification of factors affecting enterprise' activity, Shklyar V. V. (2013)
Kochevoy M. M. - Theoretical and methodological framework for integrated support for secure economic development of industrial enterprises (2013)
Pashkevich M. S. - Career promotion and time spent on communication: company's gains and losses, Tertychko T. V. (2013)
Теребух А. А. - Оцінювання конкурентоспроможності господарських рішень (2013)
Березька К. М. - Оцінювання диспропорцій регіонального розподілу іноземних інвестицій в Україні, Березький О. М., Маслій В. В. (2013)
Білак Г. Г. - Діагностика подібності регіонів України за проблемами соціально-економічного розвитку (2013)
Ліпич Л. Г. - Інформаційне забезпечення еколого-економічних інтересів підприємства, Ющишина Л. О. (2013)
Slavik R. V. - Evaluation of investment attractiveness in recreation areas of Transcarpathian region (2013)
Гончаров Ю. В. - Система соціальних пільг у контексті стратегії стабілізації, Щербина І. В. (2013)
Kalchenko S. V. - Current development prospects of farm households (2013)
Ксьонжик І. В. - Економічна активність сільського населення України (2013)
Лизанець А. Г. - Теоретичні основи і прикладні аспекти управління якістю праці на підприємстві (2013)
Мних О. Б. - Актуальні проблеми впровадження концепції соціальної відповідальності корпоративних структур, Далик В. П. (2013)
Vasilyeva T. A. - Analysis of internal and external imbalances in the financial sector of Ukraine's economy, Leonov S. V., Lunyakov O. V. (2013)
Volkova N. I. - Methodical aspects of the development of bank's innovation credit policy mechanisms subject to economic cycles' impact, Gavrikova A. V. (2013)
Колодізєв О. М. - Обґрунтування системи показників для оцінювання якості фінансового планування в банку, Киркач С. М. (2013)
Fedyshyn N. І. - Tax burden: essence, types and factors of influence (2013)
Chumakova I. I. - Innovations in internal control and managerial accountability perspectives in the public sector of Ukraine (2013)
Журавський В. Л. - Комп'ютерне тестування професійної компетентності державних службовців, Журавська Л. М. (2013)
Иващенко В. П. - Некоторые аспекты развития и применения средств мобильного обучения, Швачич Г. Г., Алишов А. Н.-о. (2013)
Копитко С. Б. - Апробація комплексу економіко-математичних моделей управління ефективністю системи захисту комп'ютерної інформації (2013)
Коркуна Н. М. - Економіко-математичні методи і моделі удосконалення механізму податкового навантаження, Цегелик Г. Г. (2013)
Кривов'язюк І. В. - Проблеми застосування інформаційних технологій в управлінні логістичною системою підприємства, Кулик Ю. М. (2013)
Магдич І. П. - Сутність і застосування методу "Cash Flow Waterfall" в управлінні грошовими потоками підприємства (2013)
Медиковський М. О. - Засоби інтелектуальної обробки даних у системі управління енергоефективністю економіки регіону, Цмоць І. Г., Цимбал Ю. В. (2013)
Мойсеєнко І. П. - Моделювання економічної безпеки держави за параметрами інтелектуального потенціалу, Ревак І. О., Демчишин М. Я. (2013)
Огнистий А. А. - Агентна модель конкурентоспроможності України на міжнародному ринку автотранспортних перевезень (2013)
Хомин О. Й. - Інформаційні технології в системі забезпечення демографічної безпеки країни (2013)
Чорій М. В. - Роль Інтернет-маркетингу при виборі туристської дестинації, Ільтьо Т. І. (2013)
Шацька С. Є. - Інформаційні аспекти впровадження процесного управління в діяльність організацій (2013)
Шиберко В. В. - Застосування комп'ютерно-інформаційних технологій для визначення характеристик структурно неоднорідних матеріалів, Рудь В. Д., Рудь Н. Т. (2013)
Ahmed Alhindi W. - Theoretical framework for determining the dividend policy in Pakistani organisations, Muneer S., Jahanzeb A. (2013)
Blajer-Golebiewska A. - European integration and changes in the branch structure (2013)
Bobera D. - Barriers to entrepreneurship: data analysis and research findings in Montenegro, Lekovic B., Djurovic S. (2013)
Wu W.-C. - Performance evaluation of implementation CRM systems into catering industry: the application of data envelopment analysis (2013)
Гончаренко Л. П. - Ретроспектива развития ноу-хау в России (2013)
Guner U. - Immigration and economic growth in Europe and their spatial allocation, Yaliniz M. (2013)
Davidovic M. - Currency substitution and bank profitability: panel evidence from Serbia, Milenkovic I., Furtula S. (2013)
Doskeyeva G. - Assessment of the current state of the financing system of public healthcare in Kazakhstan, Rakhimbekova A. (2013)
Edelhauser E. - A research on management of information systems in Romanian organizations, Ionica A., Leba M. (2013)
Yepanchintseva S. E. - Light industry goods market in Kazakhstan: current trends and opportunities for growth (2013)
Липкова Л. - Кризис в южной периферии еврозоны – пример Кипра (2013)
Markovic Hribernik T. - Performance evaluation of mutual fund managers in Slovenia, Vek U. (2013)
Merlo P. - Probabilistic and statistical methods of risk analysis in the investments effectiveness evaluation and their application in business practice, Dankiewicz R., Ostrowska-Dankiewicz A. (2013)
Obolewicz J. - Legal and administrative framework for health and safety assessment in the construction sector after Poland's accession to the European Union (2013)
Osmanova D. B. - The issues of corruption offences in economic activity, Kerimkulov A. Е. (2013)
Panczyk M. - Effective use of modern hardware on the example of selected numerical libraries implementation in boundary element method (2013)
Ramly Z. - Corporate governance and the cost of debt at emerging markets: the case of Malaysian listed firms (2013)
Ramli N. A. - A study on eco-efficiency of the manufacturing sector in Malaysia, Munisamy S. (2013)
Sailaubekov N. - Rating of the quality of education based on the dynamic normative model, Bagitova S., Kirichok O. (2013)
Seitkhozhina J. A. - Human capital assessment under economic crisis (2013)
Smolka J. - Efficiency of data interpolation methods (2013)
Stankovic J. - Multicriteria analysis of social capital influence on business performance indices, Jankovic-Milic V., Andjelkovic-Pesic M. (2013)
Trojanek R. - Buyers at the housing market of Poznan (2013)
Florek M. - Defining place brand identity: methods and determinants of application, Janiszewska K. (2013)
Szabelski J. - Predicting the strength of lap adhesive joints based on multidimensional analysis of mean destructive shear stresses, Dominczuk J. (2013)
Shaikin D. N. - Theoretical approaches to the research of labor potential formation under modern conditions, Tukachyov A. A., Sadakbayeva D. N. (2013)
Schlossberger O. - The possibility of alternative dispute resolution, focusing on the role of financial arbitration in the Czech Republic (2013)
Jaksic M. - Financial system transition in Serbia: the first decade of XXI century, Grbic M., Dindic S. (2013)
"Золота Фортуна" – успіх, об'єктивність, визнання! (2013)
Відомості про авторів (2013)
У наступному номері журналу (2013)
Привітання (2013)
Гогаева Е. К. - Механизм развития ишемии миокарда при миокардиальных мостиках (2013)
Руденко Ю. В. - Рекомендації Європейського товариства кардіологів 2010 року щодо ведення дорослих із природженою вадою серця. Частина ІII, Січінава Д. Ш., Мостбауер Г. В. (2013)
Фуркало С. Н. - Оценка риска и результаты эндопротезирования аорты у пациентов старших возрастных групп, Хасянова И. В., Костылев М. В., Сухачёв С. В. (2013)
Кубышкин В. Ф. - Сосудистый эндотелиальный фактор роста у больных артериальной гипертензией І степени, Мангилёва Т. А., Малый К. Д. (2013)
Паламарчук В. І. - Оцінка і порівняння ефективності інтраопераційної мікропінної флебосклерооблітерації, ендовенозної лазерної коагуляції і стандартної флебектомії при лікуванні варикозної хвороби нижніх кінцівок, Ходос В. А., Криса В. М. (2013)
Міщенко Л. А. - Предиктори прогресування ураження сонних артерій у хворих на гіпертонічну хворобу, Свіщенко Є. П., Яринкіна О. А. (2013)
Черняк В. А. - Хірургічне лікування критичної ішемії нижніх кінцівок (2013)
Саєнко Я. А. - Цереброваскулярна реактивність у хворих на цукровий діабет 2 типу, Коваленко А. В., Маньковський Б. М. (2013)
Амосова Е. Н. - Отдаленные клинико-лабораторные результаты медикаментозной коррекции железодефицита у больных коронарогенной хронической сердечной недостаточностью с сопутствующей анемией без явных причин потери железа и ее влияние на функциональное состояние больных, Царалунга В. Н., Сидорова Н. Н. (2013)
Пакришень С. В. - Вплив антагоністів кальцію дигідропіридинового ряду на ультраструктурні зміни міокарда лівого шлуночка у щурів з експериментальною доксорубіциновою кардіоміопатією (2013)
Літвінова Н. Ю. - Перспективи використання пуповинної крові для лікування ішемії нижніх кінцівок, Салютін Р. В., Панченко Л. А., Нагалюк Ю. В., Панчук О. В. (2013)
Коваль Е. А. - Возможности медикаментозной коррекции высокого тромбоэмболического риска у госпитализированных терапевтических больных (2013)
Мішалов В. Г. - Ідіопатичні тромбози в хірургії, Селюк В. М., Малиновська Л. Б., Войтович О. І. (2013)
Березин А. Е. - Остеопротегерин как потенциальный маркер васкулярного ремоделирования и сердечно-сосудистого риска, Кремзер А. А. (2013)
Кіхтяк О. П. - Харчові предиктори та провокатори розвитку цукрового діабету 2 типу і серцево-судинних уражень (2013)
Ватутин Н. Т. - Тромбоэмболия легочной артерии (основные сведения и собственное наблюдение), Калинкина Н. В., Ещенко Е. В., Костогрыз В. Б., Касем С. С. (2013)
Деркач К. В. - Оцінка здатності до прямої регенерації у ліній кукурудзи селекційної групи Ланкастер, Абраімова О. Є., Сатарова Т. М., Молитва О. А., Калугина В. С., Панасенко М. Г., Печорна С. С. (2013)
Пахомов О. Є. - Вплив іонів Ni на активність аспартатамінотрансферази в листках Glechoma hederacea в умовах рийної діяльності ссавців, Василюк О. M., Замєсова Т. А. (2013)
Чернетченко Д. В. - Автоматизована система реєстрації біоелектричних потенціалів, Моцний М. П., Боцьва Н. П., Єліна О.В., Мілих М.М. (2013)
Ситник С. А. - Лісівничо-таксаційний аналіз лісів Дніпропетровської області, Ловинська В. М., Величко В. М. (2013)
Ткаченко М. Ю. - Особливості плодючості бичка кругляка (Neogobius melanostomus) за різних екологічних умов (2013)
Голобородько К. К. - Лускокрилі (Lepidoptera), які охороняються в Національному природному парку "Великий Луг", Махіна В. О. (2013)
Кочубей C. O. - Вплив синхронного та асинхронного сигналів від пірамідних нейронів на синхронізацію в мережах ГАМКергічних інтернейронів гіпокампа (2013)
Рогожин Е. А. - Вредоносность нематоды Longidorus leptocephalus на ягодных культурах в условиях вегетационного опыта (2013)
Шевцова Т. В. - Белково-липидный состав пыльцы березы бородавчатой (Betula verrucosa) и ее антиоксидантная активность в зависимости от места произрастания, Гаркавая Е. Г., Бриндза Я., Брюзгина Т. С., Гроза В. А. (2013)
Ушакова Г. О. - Мультипотентна роль металотіонеїну в нервовій системі, Ковальчук Ю. П. (2013)
Вихідні дані (2013)
Борисенко В. - Рослинна символіка у весільному обряді українців: традиції і сьогодення (2008)
Певна О. - Церква Святого Кирила Олександрійського в Києві: важливість візуальної культури в розвитку релігії та віри на Русі (2008)
Гальчак Б. - Проблеми національної ідентичності лемків в Польщі (2008)
Пушкарева Н. - Методы и методология современной этнологической науки: вклад феминистской антропологии (2008)
Бріцина О. - Народна релігія українців (статус усного та писаного текстів) (2008)
Булгакова Л. - Особливості розвитку жіночого безрукавного вбрання в етноконтактній зоні Західного Полісся (2008)
Кухаронак Т. - Традыцыйны народны каляндар украінцаў Беларусі: па матэрыялах сучасных палявых даследаванняў (2008)
Кремлева И. - Похоронно-поминальный обряд в современной деревне России: некоторые его элементы и тенденции изменений (на примере сельского населения Тамбовской области) (2008)
Прігарін О. - Про варіативність польової "поведінки" в етнології: критичний погляд на евристичні можливості (2008)
Тюхтенева С. - "Крутить хвосты баранам" как метафора трансформационных процессов у алтайцев (2008)
Харчишин О. - Сучасна студентська субкультура в Україні (2008)
Длінна Т. - Особливості "народного богослов'я" українців: на основі аналізу релігійних колядок у сучасних записах (2008)
Михальчук О. - "Нова обрядовість" на Волині в 1960–80-х роках (2008)
Барташук О. - Трансформації в системі жнивної обрядовості подолян (20–80-ті роки ХХ століття) (2008)
Божко Л. - Історіографія етнографічних досліджень Поділля 20–30-х років ХХ століття (2008)
Буйських Ю. - Домовик у традиційних віруваннях українців: походження образу (2008)
Гребеньова В. - Побутування народних дитячих ігор на Вінниччині в другій половині XX – на початку XXI століття (2008)
Лукашенко А. - Есхатологічні очікування в Європі XV–XVII ст. та їх вплив на формування суспільства сучасного типу (2008)
Олюнина И. - Трансформации социальной культуры Полесья в исследованиях польских этнологов в 1920–30-х годах (2008)
Гирич Я. - Міста радянської України 50–60-х років ХХ століття як історичне явище (2008)
Чорна Л. - Формування та діяльність системи освітніх закладів національних меншин м. Києва (1920–1930 рр.) (2008)
Онищук С. - Субкультура футбольних хуліганів в Україні (2008)
Наші автори (2008)
Лянна О. Л. - Ендогенний інгібітор цистеїнового катепсину В із тканин головного мозку (2013)
Микайло І. І. - Моніторинг вмісту нітратів в овочевих культурах Ужгородського району, Кривцова М. В., Ніколайчук В. І. (2013)
Онуфрович О. К. - Вплив препаратів з антиоксидантними властивостями на стан антиоксидантної системи сперматозоїдів при екскреторно-токсичній формі неплідності чоловіків, Воробець Д. З., Воробець З. Д. (2013)
Мельник О. В. - Властивості Na+,K+-активованої, Mg2+-залежної АТФ-гідролази лімфоцитів крові у хворих на реактивний артрит, Корнійчук О. П., Першин О. І., Воробець З. Д. (2013)
Ржевская В. С. - Колонизация ризопланы корней огурцов микроорганизмами, входящими в состав микробного препарата "Эмбико®", Теплицкая Л. М., Отурина И. П. (2013)
Кілочицька Н. П. - Стаціальний розподіл самок кровосисних комарів у Солом’янському районі Києва (2013)
Шоляк К. В. - Мікробоценози стічних вод Львова на різних етапах очищення, Гнатуш С. О., Перетятко Т. Б., Гудзь С. П. (2013)
Вихідні дані (2013)
Сторінка редактора (2013)
Амосова Е. Н. - Являются ли β-адреноблокаторы препаратами первого ряда для лечения артериальной гипертензии? (2013)
Руденко Ю. В. - Рекомендації Європейського товариства кардіологів 2012 року щодо профілактики серцево-судинних захворювань у клінічній практиці. Частина І, Рокита О. І. (2013)
Мишалов В. Г. - Сравнительная оценка результатов радикального оперативного лечения больных острым варикотромбофлебитом и варикозной болезнью нижних конечностей в проспективном трехлетнем наблюдении с использованием количественной шкалы VSS, Маркулан Л. Ю., Бейчук С. В. (2013)
Урсуленко В. И. - Хирургическое лечение сочетанной коронарной и клапанной патологии: проблемы защиты миокарда, Купчинский А. В., Береговой А. А., Прудкий И. И., Ящук К. В., Дзахоева Л. С., Клименко Л. А., Клименко С. Г., Осипенко Н. С. (2013)
Кондратюк В. Є. - Особливості змін електричної гомогенності міокарда у взаємозв'язку з показниками структурно-функціонального стану серця у хворих старшого віку, які перенесли ішемічний інсульт, на тлі артеріальної гіпертензії, Єна Л. М. (2013)
Колчин Ю. М. - Клінічна ефективність і вплив івабрадину на показники систолічної функції і ремоделювання лівого шлуночка у пацієнтів з післяінфарктним кардіосклерозом у поєднанні з ожирінням та артеріальною гіпертензією, збереженою фракцією викиду лівого шлуночка у разі жорсткого контролю ЧСС: результати 12-місячного спостереження, Капранова Ю. С. (2013)
Пакришень С. В. - Структурно-функціональні зміни мітохондрій кардіоміоцитів під дією блокатора Са2+каналів дигідропіридинового рядудимеодипіну на тлі доксорубіцинової кардіоміопатії, Мохорт М. А., Килимник О. М. (2013)
Целуйко В. И. - Влияние терапии олмесартаном на показатели центрального аортального давления у больных артериальной гипертензией, Брегвадзе Т. Р., Мищук Н. Е., Бережная Т. Ф., Белоус Н. М., Ходин В. М. (2013)
Амосова Е. Н. - Дифференциальная диагностика пароксизмальных тахикардий, Руденко Ю. В. (2013)
Коноплёва Л. Ф. - Опухоли сердца. Возможности клинической диагностики, Кушнир С. Л. (2013)
Березин А. Е. - Постнатальные эндотелиальные прогениторные клетки как биологические маркеры неоангиогенеза и реэндотелизации, Кремзер А. А. (2013)
Мітченко О. І. - Чинники серцево-судинного ризику у хворих з морбідним ожирінням та шляхи їх медикаментозної, немедикаментозної і хірургічної корекції, Лаврик А. С., Романов В. Ю., Чулаєвська І. В., Шкрьоба A. О. (2013)
Ткачук О. Л. - Чи можуть прекурсори азоту оксиду поліпшити наслідки оперативного лікування хворих із хронічною критичною ішемією нижніх кінцівок?, Гудз О. І. (2013)
Шпак Я. В. - Аускультация в современной кардиологии: продолжение истории, начавшейся двести лет назад, Мартынюк Т. В., Колесников И. В. (2013)
Жураєв Р. К. - Міжнародний конгрес, присвячений патології аорти: нове розуміння старої проблеми (2013)
Титул, Зміст (2009)
Завадський І. О. - Організація, зміст та результати конкурсу (2009)
Казанцева О. П. - Урок на тему "Поняття про стиснення даних. Архівація файлів" (2009)
Зінченко С. М. - Використання ділових ігор у ході вивчення теми "Текстовий редактор" (2009)
Пасічник О. В. - Дистанційна форма уроку (2009)
Кіндякова Н. Г. - Урок на тему "Робота з таблицями в середовищі Access 2003" (2009)
Мирошниченко О. В. - Урок у 10-му класі на тему "Стиснення даних. Архівація файлів" (2009)
Олійник О. І. - Урок на тему "Оригінальні задачі, що містять команду повторення" (2009)
Бобкова Н. О. - Урок на тему "Операційна система Windows" (2009)
Мальована А. П. - Урок-ділова гра з елементами проектування "Туристична агенція" (2009)
Кишкан С. І. - Урок на тему "Програми-архіватори, робота з ними" (2009)
Залевська А. А. - Урок на тему "Виконання обчислень у середовищі табличного процесора" (2009)
Бабуняк Н. Ф. - Урок на тему "Створення та редагування програм на опрацювання табличних величин" (2009)
Шульженко І. А. - Урок на тему "Розробка лінійних програм" (2009)
Бондаренко В. В. - Задачі XXII Всеукраїнської олімпіади з інформатики та рекомендації щодо їх розв’язування, Галковський Т. О., Коротков А. С., Нейтер Д. Ю., Ягiяєв Ш. I. (2009)
XXII Всеукраїнська олімпіада з інформатики (2009)
Науково-практичний семінар на базі НВК №2 м. Хмельницького (2009)
Комп’ютерні новини (2009)
Автори номера (2009)
Соколов М. Ю. - Реестр перкутанных коронарных вмешательств: первые результаты анализа (2013)
Амосова Е. Н. - Рекомендации Европейского общества гипертензии и Европейского общества кардиологов по ведению пациентов с артериальной гипертензией 2013 года: старые истины и новые перспективы, Руденко Ю. В. (2013)
Руденко Ю. В. - Рекомендації Європейського товариства кардіологів 2012 року щодо профілактики серцево-судинних захворювань у клінічній практиці. Частина IІ, Рокита О. І. (2013)
Кобза І. І. - Профілактика ішемічного інсульту в пацієнтів з оклюзією внутрішньої сонної артерії: магістралізація зовнішньої сонної артерії, Мелень А. П., Трутяк Р. І., Кобза Т. І. (2013)
Несукай Е. Г. - Сравнительная оценка динамики показателей иммунного статуса, размеров полости и систолической функции левого желудочка у пациентов с острым диффузным миокардитом в ходе однолетнего проспективного наблюдения, Чернюк С. В. (2013)
Бабляк О. Д. - Аналіз результатів хірургічного лікування атрезії легеневої артерії з великими аортолегеневими колатеральними артеріями, Ялинська Т. А., Руденко Н. М., Ємець І. М. (2013)
Мітченко О. І. - Корекція чинників серцево-судинного ризику та сурогатних маркерів атеросклерозу в жінок із синдромом полікістозу яєчників, Корнацька А. Г., Романов В. Ю., Чулаєвська І. В., Сопко О. В. (2013)
Целуйко В. И. - Уровни галектина-3, мозгового натрийуретического пептида и состояние диастолической функции левого и правого желудочков у пациентов с инфарктом миокарда с зубцом Q задней стенки левого желудочка с вовлечением правого желудочка, Лозовая Т. А. (2013)
Бойко В. В. - Ультраструктура скелетных мышц нижних конечностей при хронической венозной недостаточности, Невзоров В. П., Прасол В. А., Невзорова О. Ф., Руденко Е. А. (2013)
Дєєв Р. В. - Фаза 2б-3 клінічного дослідження геноопосередкованого терапевтичного ангіогенезу (vegf165) та відстрочене спостереження за пацієнтами з хронічною ішемією нижніх кінцівок IIа—III стадії, Бозо І. Я., Мжаванадзе М. Д., Нерсесян Е. Г., Чухраля О. В., Рожко О. А., Швальб П. Г., Червяков Ю. В., Старовєров І. Н., Калінін Р. Е. (2013)
Паничкин Ю. В. - Эндоваскулярное закрытие ятрогенной псевдоаневризмы восходящей аорты окклюдером ASD: клинический случай, Черпак Б. В., Дитковский И. А., Бешляга В. М., Коноплёва Ю. Л., Бацак Б. В., Ящук Н. С. (2013)
Фуркало С. Н. - Эндоваскулярное лечение аневризмы почечной артерии, Хасянова И. В. (2013)
Тодуров Б. М. - Закрытие постинфарктного дефекта межжелудочковой перегородки интервенционным способом, Хохлов А. В., Дитковский И. А., Ковтун Г. И., Бойко К. С., Максаков А. А., Шиманко М. В., Хоррам С., Антонюк Я. А., Шныркова Е. В. (2013)
Кондратюк В. Е. - Антифосфолипидный синдром в практике врачей разных специальностей: сложности диагностики, Карпович Л. Г., Тер-Вартаньян С. Х. (2013)
Барабаш О. С. - Ехокардіографічна оцінка функціонального стану правого шлуночка у хворих на артеріальну гіпертензію, Іванів Ю. А., Телішевська М. Ю., Паламарчук Ю. О. (2013)
Ушаков А. В. - Регуляция изменений несократительных элементов сердечной мышцы при развитии инфаркта миокарда, Гагарина А. А. (2013)
Памяти Александра Иосифовича Грицюка (2013)
Резолюція V Конгресу серцево-судинних хірургів України і Польщі на тему: "Актуальні питання серцево-судинної хірургії", присвяченого сторіччю від дня народження академіка М. М. Амосова (2013)
Титул, Зміст (2009)
Соловйов Ю. І. - Проекти інформатизації освіти Донеччини (2009)
Чернишов О. І. - Інформатизація освіти Донецької області: стан, проблеми, перспективи (2009)
Волобуєва Т. Б. - Управлінський аспект інформатизації освіти Донецької області (2009)
Глухова М. В. - Досвід роботи з обдарованими дітьми в галузі ІКТ, Герман А. Ю. (2009)
Сіпачова О. В. - Напрями формування інформатичної компетентності учня на уроках інформатики (2009)
Зоненко Н. В. - Метод проектів на уроках інформатики (2009)
Сарахман О. С. - Досвід використання комп’ютерних технологій в управлінській діяльності (2009)
Семенова О. І. - Шляхи формування алгоритмічних умінь і навичок учнів (2009)
Родигіна І. В. - Використання інформаційних технологій у процесі вивчення історії хімії, Родигін К.М. (2009)
Рагуліна О. А. - Проектно-орієнтоване навчання на уроках інформатики (2009)
Грищенко Л. О. - Використання інформаційних комп’ютерних технологій в системі районної освіти (2009)
Неспірний В. М. - Досвід проведення олімпіади з інформатики в Донецькій області, Глухов В. О. (2009)
Шилова Ю. В. - Досвід підготовки учнів 6-8 класів до олімпіад з інформатики (2009)
Поліщук В.Б. - Державна науково-технічна політика у сфері програмного забезпечення в освіті і науці (2009)
Про забезпечення функціонування української мови в інформаційному комп’ютерному середовищі (2009)
Примірне Положення про класи з поглибленим вивченням окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах (2009)
Вільне програмне забезпечення набуде ширшого застосування (2009)
Семінар "Навчально-методичне забезпечення курсу інформатики в 9 класі" в Запорізькій області (2009)
Автори номера (2009)
Глянцев С. П. - Великий сын Украины и России Николай Михайлович Амосов (1913 — 2002), Андреева А. В. (2013)
Из книги М. М. Амосов. Спогади, роздуми, зустрічі (2013)
Амосова К. М. - Залізодефіцит як нова терапевтична мета у хворих із хронічною серцевою недостатністю, Царалунга В. М. (2013)
Руденко Ю. В. - Рекомендації Європейського товариства кардіологів 2012 року щодо профілактики серцево-судинних захворювань у клінічній практиці. Частина ІIІ, Рокита О. І. (2013)
Березин А. Е. - Циркулирующие эндотелиальные прогениторные клетки как маркер миокардиальной дисфункции ишемического генеза, Кремзер А. А. (2013)
Жарінов О. Й. - Клінічні та ехокардіографічні предиктори рецидиву персистентної фібриляції передсердь після кардіоверсії при шестимісячному спостереженні, Левчук Н. П., Ікоркін М. Р., Сичов О. С. (2013)
Питык А. И. - Ангиографическая характеристика окклюзионно-стенотических поражений артерий нижних конечностей у больных с критической ишемией и выбор метода реваскуляризации (2013)
Амосова К. М. - Прогнозування ефективності тривалого лікування хворих з легеневою артеріальною гіпертензією низькими дозами інгібітора фосфодіестерази-5 силденафілу, Конопльова Л. Ф., Кричинська І. В., Дяченко В. В., Таранухін С. С. (2013)
Лызиков А. А. - Адекватность венозного оттока после аутовенозных реконструкций окклюзирующих поражений аорто-подвздошного сегмента у пациентов с высоким риском гнойно-некротических осложнений (2013)
Коваленко В. М. - Оцінка систолічної функції лівого шлуночка за даними спекл-трекінг ехокардіографії у пацієнтів, які перенесли інфаркт міокарда із зубцем Q, Несукай О. Г., Даниленко О. О. (2013)
Урсуленко В. И. - Технические трудности и пути их решения при каскадных стенозах всех коронарных артерий или в сочетании с ≪проблемной≫ аортой у больных ишемической болезнью сердца при операциях шунтирования коронарных артерий, Руденко А. В., Демус В. В. (2013)
Целуйко В. Й. - Клінічна характеристика і порівняльна оцінка атеросклеротичного ураження різних судинних басейнів у хворих на хронічну ішемічну хворобу серця залежно від поліморфізму Т(–786)С промотора гена ендотеліальної NO-синтази, Яковлева Л. М. (2013)
Гуменюк Б. М. - Гемодинамічна корекція кардіалгії з гіпертензивним синдромом ізосорбіду динітратом та верапамілом у хворих на ішемічну хворобу серця з гіпертонічною хворобою до та під час коронарографії (2013)
Яворовський О. П. - Структурні зміни комплексу інтима — медіа загальної та внутрішньої сонних артерій при мікросатурнізмі, Шейман Б. С., Карлова О. О., Мінченко П. П. (2013)
Ватутин Н. Т. - Поражение сердечно-сосудистой системы при ВИЧ-инфекции, Калинкина Н. В., Лагуненкова О. И., Шевелёк А. Н. (2013)
Панічкін Ю. В. - Методи лікування ішемічної хвороби серця у пацієнтів похилого та старечого віку, Руденко А. В., Берестовенко В. С., Сало С. В., Бешляга Є. В., Лебедєва Є. О., Атаманюк М. Ю., Бешляга В. М. (2013)
Лысак З. В. - Кожные реакции гиперчувствительности к клопидогрелю: проблемы и пути их решения, Дубинская С. Н., Стременюк О. Т. (2013)
Титул, Зміст (2009)
Руденко В. Д. - Шкільна інформатика: сучасні проблеми та погляд у майбутнє (2009)
Антикуз О. В. - Навчально-методичний комплекс "Фізика-7" та методика його використання (2009)
Пасіхов Ю. Я. - Досвід створення та використання інформаційно-освітнього середовища на регіональному рівні (2009)
Петрович С. Д. - Можливості використання мобільних технологій передачі знань (2009)
Чала М. С. - Авторський факультативний курс інформатики для учнів початкової школи (2009)
Пилипчук О. П. - Графічні редактори OpenSource для профільного навчання (2009)
Людвік А. А. - Вивчаємо CORELDRAW разом (2009)
Шашолко С. І. - Злиття документів у середовищі MS Office (2009)
Вовчук І. С. - Електронний посібник для учнів початкових класів (2009)
Слуцька І. А. - Використання мультимедійного комплексу в початковій школі (2009)
Костриба М. О. - Вимоги до електронних підручників (2009)
Наказ МОН України від 12.06.2009 р. №507 "Про затвердження вимог до специфікації навчального комп'ютерного комплексу кабінетів інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання для навчальних закладів системи загальної середньої освіти" (2009)
Конкурс "Успішний проект" (2009)
Рейтинг участі учнівських команд у IV етапі Всеукраїнської олімпіади з інформатики за 2008-2009 роки (2009)
Методичні рекомендації щодо вивчення інформатики у 2009/2010 навчальному році (Лист МОН України від 22.05.2009 №1/9-353) (2009)
Конкурс МОН України та корпорації Intel на найкращу модель використання персональних мобільних комп'ютерів учня (2009)
Автори номера (2009)
Титул, зміст (2012)
Борисюк П. Г. - Бурякоцукрова галузь-2011: підсумки, уроки і перспективи, Руденко О. А. (2012)
Бех Н. С - Добір тетраплоїдних форм цукрових буряків у культурі in vitro з використанням непрямих методів визначення плоїдності, Роїк М. В., Войтовська В. І., Недяк Т. М. (2012)
Корнєєва М. О. - Селекція ЧС гібридів цукрових буряків на понижений вміст калію в коренеплодах, Мельник Я. А. (2012)
Костогриз Л. А. - Вплив гібридизації на продуктивність потомств у рослин буряків (2012)
Курило В. Л. - Продуктивність сорго цукрового для виробництва біопалива залежно від строків сівби та глибини загортання насіння, Герасименко Л. А. (2012)
Доронін В. А. - Якість насіння цукрових буряків залежно від умов його зберігання, Бусол М. В., Кравченко Ю. А., Карпук Л. М. (2012)
Бойко І. І. - Продуктивність гібридів цукрових буряків залежно від технологічних фракцій насіння (2012)
Макух Я. П. - Особливості формування забур'янення гороху та ефективність його захисту (2012)
Титул, зміст (2012)
Геєць В. М. - Про єдність і суперечності у розвитку суспільства, держави та економіки (2012)
Оскольський В. В. - Економічні аспекти управління водними ресурсами та водокористування (2012)
Асаул А. М. - Основні напрями підвищення якості та ефективності розробки і прийняття управлінських рішень у підприємницьких структурах, Коваль О. С. (2012)
Мазур В. Л. - Нереалізовані можливості наповнення бюджету України, Тимошенко М. В. (2012)
Бородіна О. М. - Інституційний розвиток сільського господарства та села України і Росії та його гармонізація з європейською політичною практикою (2012)
Кирилюк Є. М. - Реалізація інтересів суб’єктів аграрного ринку у господарській системі сучасної України (2012)
Ярош О. Б. - Економічні ризики у сфері державної тарифної політики на послуги ЖКГ, Пушкарьов О. Б. (2012)
Видатний економіст-міжнародник (2012)
Грінберг Р. С. - Чим небезпечна перемога Мітта Ромні? (2012)
Варналій З. С. - Конституційна економіка України: сутність, проблеми, перспективи, Швабій К. І. (2012)
Базилевич В. Д. - Новий підручник з міжнародної економіки (2012)
VII Пленум Спілки економістів України та Всеукраїнська науково-практична конференція (2012)
Драч О. О. - Зміни життєвої стратегії жіноцтва в контексті суспільної модернізації в Російській імперії другої половини XIX ст. (2008)
Тиганій К. А. - Євреї в одеському міському самоврядуванні в XIX столітті, Тхоржевська Т. В. (2008)
Хитровська Ю. В. - Правобережне православне духовенство та український національний рух у XIX — на початку XX ст. (2008)
Абакумова В. І. - Лібералізація художньої творчості із обмеженням ідеологічного тиску й цензури (Україна, др. пол. 80-х рр. XX ст.) (2008)
Барцьось В. В. - Передумови створення соціально-економічної програми Народного Руху України (2008)
Борисов В. Л. - Участь інтелігенції у роботі органів місцевого самоуправління м. Дніпропетровська в 1941—1943 рр. (2008)
Вітюк О. О. - Деякі питання щодо розвитку загальноосвітньої школи в діяльності революційних комітетів Поділля у 1918—1920 рр. (2008)
Гуцало Л. В. - Розвиток промисловості в національних районах України у 1920—1930-ті рр. (2008)
Д'яченко(Кіндрачук) Н. М. - Перший Всеукраїнський з'їзд Народного Руху України як етапна подія на шляху творення майбутньої незалежної Української держави (2008)
Коляструк О. А. - Діяльність Всеукраїнського комітету сприяння вченим у 20-ті рр. XX ст. (2008)
Кривуля О. О. - Жінки і профспілки в УРСР (1920-ті роки) (2008)
Мельничук О. А. - Організаційно-правові основи соціального страхування тимчасової непрацездатності в УСРР у 20-ті рр. XX ст. (2008)
Потіха О. Б. - Участь УНДО у виборах до польського парламенту восени 1930 року (2008)
Присяжнюк О. М. - Історія формування системи охорони пам'яток культурної спадщини в Одеській області (20—80-ті рр. XX ст.) (2008)
Чорна Л. М. - Репресії німецької інтелігенції в м. Києві (30-ті роки XX століття) (2008)
Шановська О. А. - Політичні передумови виникнення інтелектуально-духовної опозиції радянському режимові наприкінці 1980-х рр. (на прикладі УРСР) (2008)
Шевченко Б. Г. - Молодь у сучасному українському суспільстві (2008)
Гончарова Н. О. - Студентський рух у підросійській Україні на межі XIX—XX ст.: історіографічний огляд проблеми (2008)
Дмитрук І. Ф. - Внесок української інтелігенції у дослідження етнографії Гуцульщини (кінець XIX — початок XX ст.) 189-199 (2008)
Міщук С. М. - Колекція рукописних книг бібліотеки Одеського товариства історії та старожитностей у другій половині XIX — на початку XX ст. та їх науковий опис (2008)
Остапенко С. В. - кторія виникнення та розвиток давніх правових пам'яток у науковій концепції М. О. Максимейка (2008)
Пшенишна О. О. - Висвітлення питань формування уряду Української держави 1918 р. в історіографії української діаспори (2008)
Хададова М. В. - Масонство та польський конспіративний рух у Правобережній Україні в першій чверті XIX ст.: історіографія питання (2008)
Шологон Л. І. - Листування Лесі Українки як джерело з історії національно-культурного життя українців Галичини кінця XIX — початку XX ст. (2008)
Духняк Т. О. - Аналіз ринку праці в Україні та перспективи його розвитку (2014)
Курьянова Е. А. - Анализ и состояние рынка труда Украины (2014)
Чурилина Б. И. - Инфляция как естественное явление или искусственный способ обмана (2014)
Наумова М. В. - Прибуток і фактори, які на нього впливають (2014)
Ніколаєва І. І. - Економічна безпека національної економіки в контексті державної політики (2014)
Воргуль Т. В. - Сучасні тенденції та особливості розвитку рекламного ринку України (2014)
Костенко Д. С. - Теоретичні засади збутової діяльності підприємства (2014)
Бесага П. О. - Аналіз деяких недоліків Закону України "Про рекламу" та ефективність рекламної комунікації (2014)
Листопадова Н. С. - Формування концепції бренда (2014)
Колісниченко С. В. - Конкурентоспроможність підприємства та методи її оцінювання (2014)
Бойко К. В. - Особливості збуту промислової продукції в сучасних умовах (2014)
Кісільова Т. Л. - Особливості комунікаційної політики сучасних підприємств (2014)
Крокус К. В. - Теоретичні засади визначення сутності понять "стратегія" та "стратегічне планування" (2014)
Насєдкіна Ю. М. - Аналіз специфіки функціонування системи маркетингових комунікацій у сучасних умовах господарювання (2014)
Прядкіна С. О. - Конкурентні переваги підприємства оптової торгівлі (2014)
Меша Л. С. - Просування продукції на ринок (2014)
Романенко К. А. - Ambient-media: нестандартний рекламоносій (2014)
Савельєва П. В. - Маркетингова стратегія як основа розробки рекламної кампанії (2014)
Акулова К. І. - Проблеми та перспективи розвитку мобільного зв’язку в Україні (2014)
Кутепова В. О. - Інтернет-маркетинг в Україні, проблеми та перспективи розвитку (2014)
Колп В. В. - Управління маркетинговою комунікаційною політикою на підприємстві (2014)
Ніколаєнко О. С. - Трендвотчинг – маркетинговий інструмент визначення стратегічних напрямів розвитку підприємства (2014)
Новосельцева К. В. - Оцінка конкурентоспроможності продукції підприємства на прикладі ТМ "Приправка" (2014)
Ліхота А. І. - Міжнародні системи менеджменту якості, що діють в Україні (2014)
Гусаченко К. В. - Ремаркетинг в Интернете как инструмент эффективного взаимодействия с целевой аудиторией (2014)
Баллыева А. Б. - Позиционирование как этап разработки маркетинговой стратегии предприятия (2014)
Горбачова Н. П. - Маркетинг банківських інновацій (2014)
Дудка А. І. - Економічні передумови розвитку інформаційних послуг України (2014)
Калиниченко А. В. - Необхідність розробки бізнес-плану в сучасних умовах ринку (2014)
Кудринская О. В. - Формирование модели отношения покупателя к товару в современных рыночных условиях (2014)
Родоманченко В. О. - Управління маркетингом як основа для успішного розвитку підприємства (2014)
Цигичко С. Е. - Построение математической модели формирования позиции потребителей при выборе товаров (2014)
Тимофєєва Н. Я. - Проблеми ціноутворення в Україні (2014)
Балбазан В. С. - Особливості концепцій життєвого циклу організації (2014)
Білокудря Т. С. - Огляд сучасних методик прогнозування ймовірності банкрутства підприємств (2014)
Зосімова А. В. - Формування технології оцінки та аналізу ефективності діяльності підприємства (2014)
Нерода А. Ю. - Фактори макросередовища, що впливають на діяльність підприємств (2014)
Повелиця Є. В. - Система управління економічною безпекою підприємства (2014)
Пушкарьов С. В. - Вплив конкурентоспроможності персоналу на безпеку підприємства (2014)
Скорик М. Ю. - Некоторые аспекты организационного развития предприятий (2014)
Шрам В. В. - Еволюція поглядів на теорію організації (2014)
Бородай Д. О. - Організація складського господарства на підприємстві та напрями його вдосконалення (2014)
Волошина В. О. - Сучасні логістичні технології на транспорті (2014)
Гайдаманчук К. В. - Аналіз застосування технології радіочастотної ідентифікації в управлінні поставками та складськими ресурсами (2014)
Галушкова О. О. - Стан, проблеми та тенденції розвитку консалтингу в Україні (2014)
Даниленко І. В. - Сучасні світові тенденції розвитку логістичної підсистеми вантажопереробки (2014)
Євченко Д. А. - Нормативно-правові засади функціонування закупівельної діяльності на виробничому підприємстві (2014)
Журавель Н. О. - Методи вибору постачальників (2014)
Заєць О. О. - Оцінка ефективності інформаційного забезпечення промислових підприємств України (2014)
Кузнєцова А. В. - Застосування стратегічного планування на підприємстві: переваги та недоліки (2014)
Лебедєва А. В. - Формування системи мотивації праці на підприємстві (2014)
Лубчинський Д. О. - Формування системи логістичного обслуговування споживачів (2014)
Месечка В. А. - Організація формування відділу інноваційного розвитку (2014)
Павлюк В. А. - Особливості стимулювання праці на підприємствах України (2014)
Погрібняк А. О. - Визначення світових тенденцій організації маркетингових досліджень (2014)
Парфьонова А. А. - Сучасний стан та перспективи розвитку будівельної галузі України (2014)
Пoтапoва В. O. - Іннoваційний рoзвитoк вітчизнянoї нафтoгазoвидoбувнoї галузі як чинник забезпечення її кoнкурентoспрoмoжнoсті на технoлoгічних засадах (2014)
Сметаніна А. В. - Взаємодія служби логістики із суміжними структурними підрозділами (2014)
Соломка Р. Е. - Контроль за станом запасів продукції на складі (2014)
Ульянова Г. С. - Удосконалення процесу планування на підприємстві (2014)
Хозяінова Ю. С. - Аналіз функціонування логістичної системи ТОВ "ТЕХЕКС-ГАЗ" (2014)
Чигрина С. В. - Кадрова безпека підприємства як одна з найголовніших складових економічної безпеки (2014)
Aloshkina A. - Improvement of a Risk Management of Innovative Project (2014)
Shatalov I. - Substantiation of Factors and Principles of Innovative Activity (2014)
Kinoshenko K. - Organizational Structure of an Enterprise and Principles of its Construction (2014)
Бойченко О. В. - Психологические аспекты власти (2014)
Антипенко Т. Ю. - Понятие государства и права в философии Аристотеля (2014)
Ковтуненко А. П. - Гедонизм как этическая концепция (2014)
Вінюкова Д. В. - Найоптимальніша виборча система для сучасної України (2014)
Бочарникова Е. В. - Политическое влияние СМИ. Интернет и демократия (2014)
Отлейкина П. В. - Политический риск и методы его оптимизации (2014)
Иснюк М. Н. - Взаимодействие религии и политики в Украине (2014)
Колесник А. В. - Средства массовой информации как орудие политики (2014)
Недавняя А. В. - Эволюция политических взглядов Грушевского М. С.: от национал-демократа до социал-революционера (2014)
Столярова А. А. - Векторы международной политики Украины (2014)
Шурмиль М. И. - Проблемы развития демократии в Украине (2014)
Saidalieva T. - Plato’s Ideal State and Its Place in History (2014)
Рижков Д. В. - Дослідження історії становлення спрощеної системи оподаткування в розрізі економіко-політичних факторів (2014)
Дроздовська С. Б. - Алельний поліморфізм генів рецепторів, що активуються проліфераторами пероксисом (PPAR) та їхнього коактиватора (PPARGC1B) у спортсменів різних видів спорту, Досенко В. Є., Ільїн В. М. (2013)
Kozeretska I. A. - Reduced reproductive success in Drosophila melanogaster from radioactively contaminated regions of Ukraine, Prosenko O. V., Kunda-Pron’ I. V., Fuller B. A., Møller A. P., Mousseau T. A. (2013)
Кочубей Т. О. - Ізоформи фітогемаглютиніну як індуктори апоптозу пухлинних клітин in vitro, Максимчук О. В., Мацевич Л. Л., Півень О. О., Лукаш Л. Л. (2013)
Мамєєва О. Г. - Взаємозв’язок жирнокислотного складу клітинної стінки дріжджів Kluyveromyces marxianus штаму УКM Y-305 з продукуванням 2-фенілетанолу та етанолу (2013)
Моргун В. В. - Частота і спектр мутацій в М2-М3 озимої м'якої пшениці, індукованих хіральними стереоізомерами нітрозоалкілсечовини, Катеринчук О. М., Чугункова Т. В. (2013)
Мосула М. З. - Генетичне різноманіття популяцій Gentiana lutea L. з хребта Свидівець Українських Карпат, Конвалюк І. І., Мельник В. М., Андрєєв І. О., Бублик О. М., Дробик Н. М., Кунах В. А. (2013)
Руснак Т. О. - Окисна модифікація білків у Arabidopsis thaliana дикого типу та мутантної лінії КО-СAT2 за дії теплового стресу, Волков Р. А., Панчук І. І. (2013)
Сливец М. С. - Экспрессия трансгена desC цианобактерии в растениях рапса не изменяет их холодоустойчивости, Сахно Л. А. (2013)
Статна А. П. - Молекулярна організація та еволюція 5S рибосомної ДНК Sphinx ligustri, Череватов О. В., Волков Р. А. (2013)
Чередник Ю. О. - ETR-VNTR та групоспецифічне SNP-типування штамів Mycobacterium tuberculosis, що циркулюють у м. Києві, Анопрієнко О. В., Горовенко Н. Г., Фещенко Ю. І. (2013)
Шихлинский Г. М. - Взаимосвязь признаков милдьюустойчивости и оидиумоустойчивости в гибридном потомстве F1 винограда, Мамедова Н. Х., Акперов А. И. (2013)
Щербина О. З. - Успадкування та селекційна цінність популяцій сої F2 за ознакою "маса 100 насінин", Михайлов В. Г., Тимошенко О. О. (2013)
Стегний В. Н. - Эволюционные аспекты сруктурно-функциональной организации видовых геномов и проблема оценки перспективных для селекции видов (2013)
Вагин Ю. В. - Роль генетического полиморфизма в эволюции: концепция неодарвинизма (2013)
Малецкий С. И. - Геометрический код жизни по Владимиру Вернадскому (2013)
Дробик Н. М. - Генетичні основи еволюції, селекції і біотехнології та проблеми біосферології, Кунах В. А. (2013)
Кунах В. А. - Професор А. І. Опалко – відомий український селекціонер і генетик (до 70-річчя від дня народження) (2013)
Драгавцев В. А. - Рецензия на книгу В. А. Кунаха "Мобильные генетические элементы и пластичность генома растений" (Киев: Логос, 2013. – 298 с.) (2013)
Іван Петрович Петренко (до 75-річчя від дня народження) (2013)
IX Міжнародна наукова конференція "Фактори експериментальної еволюції організмів". Інформаційний лист (2013)
Мовний порадник (2013)
Герінбург О. В. - Дослідження соціального складу населення Херсонської губернії земськими статистиками (80-ті рр. ХІХ ст.) (2008)
Лицур Н. М. - Побут української міської інтелігенції Галичини в кінці ХІХ — початку ХХ століття (на прикладі адвоката А. Чайковського) (2008)
Мельник О. В. - Питання взаємовпливу наукового суспільства і влади під час організації системи вищої жіночої освіти в Російській імперії середини ХІХ — початку ХХ століття (2008)
Моісеєва Т. М. - Одеське відділення Опікунства імператриці Марії Олександрівни про сліпих: формування структури та засад діяльності (1887-1915 рр.) (2008)
Сусоров С. В. - До питання про особливості аграрного розвитку Півдня України в кінці ХІХ — на початку ХХ століття (2008)
Федорова А. І. - Запровадження єдиновірства в Південній Бессарабії (2008)
Циганенко Л. Ф. - Предводителі дворянства Бессарабської губернії та їх роль у системі управління краєм (перша половина ХІХ ст.) (2008)
Цубенко В. Л. - Історія розвитку пожежної охорони Українського (Харківського) та Києво-Подільського військових поселень кавалерії (1817-1857 рр.) (2008)
Богуславська Ю. Ю. - Динаміка чисельності єврейського населення Одеської області у другій половині ХХ ст. (2008)
Вєтров Р. І. - Про входження національно-комуністичних партій України до лав КП(б)У (1920-1925 рр.), Зборець С. В. (2008)
Єпішева А. О. - Профспілки України у сфері пенсійного забезпечення (середина 50-х — середина 60-х рр. ХХ ст.) (2008)
Кіндрачук Н. М. - Перший Всеукраїнський з'їзд Народного Руху України як етапна подія на шляху творення майбутньої незалежної української держави (2008)
Концур В. В. - Організаційна будова профспілок крізь призму тотальної ідеологізації суспільства (середина 50-х — середина 60-х рр. ХХ ст.) (2008)
Струченков О. В. - Інженерно-технічна інтелігенція Донбасу та стахановський рух у другій половині 1930-х років (2008)
Шановська О. А. - Інтелігенція на захисті історичних пам'ятників (про один інцидент на Одещині) (2008)
Войтенко Г. М. - Вплив історичних факторів на сучасну українську драматичну поему (2008)
Євсюкова Н. В. - Доцільність політизації профспілок у контексті трудового законодавства (1991-2007 рр.) (2008)
Лопаков В. С. - Актуальні питання пенсійної реформи (2008)
Антонишин А. П. - Поділля в добу Гетьманату Павла Скоропадського: історіографія проблеми (2008)
Міщук С. М. - Рукописно-книжкова колекція музею українських старожитностей В. В. Тарновського наприкінці ХІХ — на початку ХХ ст.: історія формування та зміст (2008)
Овсієнко С. Л. - Преса та видання приватного, індивідуального походження як джерело вивчення діяльності Народного Руху України в умовах внутрішньопартійної кризи (1997-2002 рр.) (2008)
Самойленко О. Г. - Він хотів примножувати славу української науки (2008)
Ярмошик І. І. - Історичні праці Тадеуша Чацького в контексті польської історіографії Волині ХІХ століття (2008)
Бондаренко О. О. - Тенденції та перспективи ринку логістичних послуг України (2013)
Гаврись П. О. - Практичні аспекти побудови інтегрованих систем інформаційної підтримки прийняття рішень на підприємствах (2013)
Ганус А. И. - Концепция стратегической оптимизации деятельности электроэнергетических систем, Власенко А. В. (2013)
Геворкян А. Ю. - Особенности разработки стратегии ВЭД для украинских предприятий, Линь Чжитун (2013)
Глушко О. В. - Вплив інституцій на забезпечення економічної стійкості підприємств (2013)
Давидова Т. В. - Теоретичне обґрунтування привабливості інвестування інноваційного розвитку залізничного транспорту (2013)
Демченко Т. А. - Економічний аналіз в системі управління акціонерним товариством (2013)
Дикань В. В. - Структурна трансформація промисловості України в бік розвитку високотехнологічного виробництва (2013)
Жорова Є. Р. - Оцінка вартості підприємства як індикатор ефективності управлінської діяльності (2013)
Замора О. І. - Аналіз зайнятості та безробіття в умовах ринкових перетворень (2013)
Карпов Э. А. - Схема реструктуризации металлургического предприятия, Карпова В. А., Косарева И. Н. (2013)
Касич А. О. - Теоретичні основи оцінки та обліку нематеріальних активів в Україні, Хімич І. Г. (2013)
Квятковська Л. А. - Комплексний підхід до оцінки ефективності управління підприємством, Воробйова Л. Д. (2013)
Ким А. А. - Особенности затрат на производство в металлургической отрасли и пути их снижения, Темникова А. В. (2013)
Котуха І. А. - Проблеми вибору ключових показників вартісно-орієнтованого управління (2013)
Лернер Ю. И. - Новые методы обучения студентов экономических специальностей. Часть III, IV, V методические указания по проведению ККР, МКРИ ПЗ (2013)
Лернер Ю. И. - Новые методы обучения студентов экономических специальностей. Часть VI Инструкция по разработке методических положеий преподавания экономических дисциплін (2013)
Малиш І. М. - Формування імовірнісних параметрів грошового потоку, що забезпечують надійність показників ефективності (2013)
Михайловина С. О. - Внутрішньогосподарський контроль як необхідний елемент управління сільськогосподарським підприємством (2013)
Мищенко В. А. - Анализ состояния малого и среднего бизнеса в Украине , Мозенков О.В., Чжу Ли Цзюань (2013)
Мищенко В. А. - Конкурентоспособность украинских предприятий на внешнем рынке, Мозенков О.В., Чжан Лу (2013)
Науменко А. О. - Економічна сутність, особливості та напрями інтенсифікації в аграрних підприємствах, Науменко І. В. (2013)
Омеляненко Т. В. - Визначення стратегії управління взаємовідносинами з клієнтами енергопостачальних підприємств (2013)
Остапенко А. С. - Ділова репутація: сутність, складові та її вплив на фінансовий розвиток фірми, Головченко Т. М. (2013)
Портна О. В. - Небанківські фінансові установи у складі сукупного фінансового потенціалу України (2013)
Пушкар О. І. - Стратегічні альянси в умовах глобалізації економіки, Стрельченко Н. Д. (2013)
Ратушенко О. І. - Стратегія управління трудовим потенціалом (2013)
Семенець А. О. - Методичні аспекти управлінського аналізу реалізації продукції (2013)
Слєсар Т. М. - Інвестиційні та інноваційні процеси в галузі льонарства (2013)
Янковська В. А. - Фінансова стратегія та її роль у розвитку підприємства (2013)
Зимена В. А. - Прожиточный минимум в Украине (2014)
Непран І. В. - Підвищення ефективності фінансового контролю на підприємствах в Україні (2014)
Козаченко Д. А. - Проблемы коммерческих банков Украины и пути их решения (2014)
Буряк М. М. - Проблеми залучення іноземних інвестицій в економіку України (2014)
Сонина А. С. - Теневая экономика в Украине: причины и методы борьбы с ней (2014)
Фещенко С. С. - Сучасні проблеми розвитку підприємництва в Україні (2014)
Крюкова К. А. - Состояние фондового рынка Украины. Проблемы и пути их решения (2014)
Білецька В. О. - Удосконалення організаційної структури підприємства (2014)
Осипенко А. М. - Значення професійного навчання робітників для ефективності діяльності вітчизняних сільськогосподарських підприємств (2014)
Артюх І. С. - Методика покращення якості трудового життя (2014)
Житченко В. О. - Значення нормування праці в сучасних умовах (2014)
Тищенко О. О. - Особливості формування процесу адаптації (2014)
Мальована А. Г. - Використання HR-метрик для оцінки ефективності діяльності кадрової служби (2014)
Гринчук О. В. - Направление улучшения материнского здоровья: социоэкономический аспект (2014)
Шовчко Г. В. - Порівняльний аналіз джерел залучення персоналу (2014)
Шевченко К. С. - Політика зайнятості як основа добробуту держави (2014)
Шершнева Ю. В. - Эффективное управление персоналом как главная составляющая успеха предприятия (2014)
Берегова Ж. С. - Податок на нерухоме майно як додаткове джерело наповнення місцевих бюджетів (2014)
Мудрак А. Ю. - Значення та види юридичної відповідальності в галузі оподаткування (2014)
Денисенко Є. І. - Інвестиції в персонал як основа розвитку організації (2014)
Бурдіна Н. О. - Just in Time як новий засіб нормування виробничих процесів (2014)
Дограшвілі М. Б. - Облік довгострокових біологічних активів рослинництва (2014)
Вдовиченко А. С. - Особенности сертификации, маркировки, этикетирования и штрих-кодирования в Украине (2014)
Матвєєва Г. С. - Особливості ліцензування та патентування торговельної діяльності, відображення витрат на придбання ліцензій та патентів в обліку (2014)
Фоменко К. Ю. - Страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств: виды, ставки, документальное оформление, учет (2014)
Терехина Д. И. - Особенности учета текущих биологических активов (2014)
Бистро В. В. - Розпродаж товарів: сутність, документальне оформлення, облік (2014)
Нікітіна Г. Ю. - Особливості обліку у фермерських господарствах (2014)
Галущак А. В. - Государственное регулирование цен в торговле: государственный контроль и ответственность субъектов предпринимательской деятельности за нарушения в сфере ценообразования (2014)
Рощупкіна М. С. - Особливості обліку товарних втрат і нестач товару. Переоцінка товару (2014)
Лук’яненко І. В. - Особливості проведення сертифікації продукції та систем якості в Україні (2014)
Бебех А. О. - Облік зовнішньоекономічного бартеру товарів та послуг (2014)
Монаршенко І. М. - Облік реалізації товарів у кредит та з розстрочкою платежу (2014)
Кочена А. С. - Сутність та аналіз стану платіжних карток (2014)
Біленко А. О. - Особливості обліку наявності та руху транспортних засобів (2014)
Бублик М. О. - Проблеми управління виробничими запасами на підприємствах та шляхи їх вирішення (2014)
Костишин К. В. - Основні аспекти побудови облікової політики основних засобів підприємства (2014)
Кібкало А. С. - Удосконалення організації обліку і контролю запасів у бюджетних установах (2014)
Нікітенко Г. М. - Формування страхових резервів страховика як запорука вдосконалення процесу управління капіталом (2014)
Чижова О. В. - Конкурентоспроможність підприємства: сутність та фактори формування (2014)
Месечка В. А. - Принципи інвестування інноваційних проектів підприємств (2014)
Кобринська С. А. - Організаційне забезпечення комерціалізації інтелектуальної власності на підприємстві (2014)
Лисиця Л. В. - Інвестиційний проект як економічна категорія (2014)
Лісова Ю. А. - Застосування електронного постачання для вдосконалення управління матеріальними потоками (2014)
Чигрина С. В. - Теоретичні засади поняття "лояльність" персоналу як складові забезпечення кадрової безпеки підприємства (2014)
Заєць О. О. - Джерела інформаційного забезпечення інноваційної діяльності підприємства (2014)
Тропов О. В. - Збутова політика підприємства: сутність та складові (2014)
Журавель Н. О. - Організаційна регламентація бізнес-процесів як умова забезпечення їх ринкової безпеки (2014)
Ульянова Г. С. - Система планування інноваційних процесів на підприємстві (2014)
Бутков Д. В. - Удосконалення системи мотивації персоналу промислового підприємства ПАТ "Куп’янський машинобудівний завод" (2014)
Петрик М. О. - Поняття системи стимулювання інноваційної праці виробничого персоналу (2014)
Верелюсова М. Є. - Форми стимулювання інвестування інноваційних процесів суб’єктів господарювання (2014)
Полькіна А. С. - Аналіз сучасного стану та тенденцій розвитку металургії (2014)
Киця Д. К. - Механізм управління грошовими потоками банку (2014)
Меша Л. С. - Стимулювання продажів товарів попереднього попиту (2014)
Марченко Ю. О. - Основні елементи системи управління розвитком творчого потенціалу персоналу організацій (2014)
Блінов А. В. - Аналіз сучасного стану пасивних операцій банків (2014)
Попова К. О. - Удосконалення управління депозитною політикою в банку (2014)
Борець А. М. - Економічна сутність та підходи до визначення поняття "фінансова безпека банку" (2014)
Гершун Д. С. - Особливості антикризового управління в банку (2014)
Гончарова К. В. - Визначення сутності поняття "депозитна політика банку" (2014)
Вицихович О. В. - Аналіз впливу обсягів агентської винагороди на рівень захисту прав та інтересів споживачів у страхуванні (2014)
Селезень Ю. Ю. - Недержавне пенсійне забезпечення як напрям розширення системи соціального захисту населення в Україні (2014)
Кістечок О. Д. - Умови стабільності руху заглибленого фронтального плуга, Надикто В. Т. (2013)
Шкарівський Г. В. - До уточнення марок мобільних енергетичних засобів (2013)
Братішко В. В. - Момент на валу гвинта гранулятора зі змінними геометричними параметрами гвинта (2013)
Мохнатко І. М. - Експериментальні дослідження з оптимізації ефективності очищення повітря від пилу за допомогою ротаційного протипотокового очисника повітря (2013)
Мохнатко І. М. - Дослідження та обґрунтування параметрів конструкції ротаційного протипотокового очищувача повітря з метою використання його в системі вентиляції кабін тракторів (2013)
Мітков Б. В. - Вплив якості палива пропонуємого АЗС України на роботу двигунів внутрішнього згорання, Мітков В. Б., Ігнатьєв Є. І., Лиса Ю. Ю. (2013)
Ванг Шу Єнь - Вивчення факторів, що впливають на гістерезисні помилки сенсору, Ванг Ксу, Женг Лі На (2013)
Ванг Шу Єнь - Схема зменшення дрейфу нуля підсилювача датчика, Ванг Ксу (2013)
Волошина А. А. - Конструктивні особливості гідромашин планетарного типу, що застосовуються у гідроагрегатах мобільної техніки (2013)
Волошина А. А. - Математична модель робочих процесів витискувальної системи гідрообертача планетарного типу (2013)
Шабала М. О. - Аналіз застосування комплексу машин на базі трактора ХТЗ-163 при вирощуванні польових культур, Болтянський В. М., Мітін В. М., Мітков Б. В. (2013)
Болтянська Н. І. - Роль технічного сервісу при забезпеченні високоефективного функціонування технологічного процесу виробництва продукції тваринництва (2013)
Хоменко А. М. - Удосконалення обкатки двигунів внутрішнього згоряння за рахунок використання зворотного зв’язку, Мовчан С. І., Болтянський О. В. (2013)
Кувачов В. П. - Землевикористання при облаштуванні поля для роботи енерготехнологічних засобів мостового типу (2013)
Шульга О. В. - Визначення оптимальної ширини загінки для руху збирального агрегату по півколу при здійсненні ним безпетльових поворотів на полі, зрошуваному машиною кругової дії (2013)
Чижиков І. О. - Визначення ступеня пошкодження тканин підщеп плодових культур в процесі їх садіння апаратом дискового типу (2013)
Шепеленко І. В. - Вплив стану вхідної поверхні на процес ФАБО, Черкун В. В. (2013)
Кішко М. Л. - Досвід вирощування озимої пшениці, Кішко М. Л., Ігнатьєв Є. І., Болтянський В. М., Мітков Б. В. (2013)
Вороновський І. Б. - Моделювання процесу зносу ТНВД розподільного типу (2013)
Бабка В. М. - До теорії складного руху матеріальної частинки по площині (2013)
Бабка В. М. - Ударна взаємодія вібраційного копача з коренеплодом, Маліновський А. С. (2013)
Василюк В. І. - Перспективи виробництва картоплі (2013)
Кузьменко В. М. - Атестація робочих місць за умовами праці на підприємствах АПК, Марчишина Є. І. (2013)
Шкарівський Р. Г. - Валова продукція сільського господарства – підвалини формування, Шкарівський Г. В. (2013)
Чорна Т. С. - Аналіз способів оцінювання стійкості та керованості робочого руху посівних агрегатів (2013)
Чуксін П. І. - Методика аналізу і прогнозу оптимальної системи ґрунтообробітку для півдня України, Чорна Т. С. (2013)
Титул, Зміст (2009)
Ляшенко О. І. - Сучасний зміст шкільної освіти: яким йому бути? (2009)
Шолом Г. І. - Поняття критичного мислення та формування його складових у старшокласників на уроках інформатики (2009)
Кушнір В. А. - Технологія дослідження математичних функцій засобами комп'ютерного моделювання, Ріжняк Р. Я. (2009)
Стеценко Г. В. - Практичне використання вікі-енциклопедії в навчально-виховному процесі (2009)
Литвинова С. Г. - Сучасні можливості е-навчання учнів, які протягом довгого часу не відвідують школу (2009)
Петрова О. М. - З досвіду використання об'єктно-орієнтованого середовища програмування Scratch (2009)
Сидоренко Т. М. - Електронні тести оцінювання успішності як засіб підвищення ефективності навчального процесу, Бугаєць Н. О. (2009)
Копняк Н. Б. - Цілі оцінювання результатів навчання інформатики в умовах особистісно-орієнтованого та компетентнісного підходів (2009)
Пойда С. А. - Роль учителя інформатики в освітній діяльності середньої школи (2009)
Гуржій А. М. - Завдання ХХІ Міжнародної олімпіади з інформатики та рекомендації щодо їх розв'язання, Бондаренко В. В. (2009)
Руденко В. Д. - База даних – основна складова інформаційної системи (2009)
Перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в основній і старшій школі у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням українською мовою у 2009/2010 навч. році (2009)
Комп'ютерні новини (2009)
Автори номера (2009)
Архипова Л. М. - Проторовий розподіл параметрів екологічної безпеки поверхневих вод Закарпаття, Адаменко Я. О. (2013)
Бредун В. І. - Методологія синтезу підсистеми управління еколоічною безпекою щодо елементів сейсмотехносередовища (2013)
Харламова О. В. - Освітньо-інформаційні чинники в забезпеченні екологічної безпеки (2013)
Уткіна К. Б. - Впровадження комплексного управління відходами в Україні: Сучасний стан та перспективи (2013)
Дмитриков В. П. - Структурные приоритеты экспертной системы экологического мониторинга, Бахарєв В. С. (2013)
Криваковська Р. В. - Картографування забруднення атмосфери двоокисом азоту та сірки в індустріальних містах Дніпропетровської області, Харитонов М. М., Хлопова В. М. (2013)
Зінченко В. Ю. - Розробка математичної моделі і методу рішення задачі прогнозної оцінки екологічного ризику від групи точкових джерел, Фалько В. В. (2013)
Герецун Г. М. - Аналіз ризикформуючих факторів атмосферних опадів м. Чернівці, Масікевич Ю. Г. (2013)
Козій І. C. - Аналіз забруднення приземного шару атмосфери пилом рослинного походження, Віниченко Н. О. (2013)
Магась Н. І. - Оцінка сучасного антропогенного навантаження на басейн річки Південний Буг, Трохименко А. Г. (2013)
Радловська К. О. - Природно-техногенний стан довкілля у зоні впливу Богородчанського газотранспортного вузла на Прикарпатті (2013)
Radomska M. - The analysis of aircraft impact on microclimate change at airport area (2013)
Атамась А. І. - Результати досліджень екологічних характеристик автомобіля з дизелем під час використання біопалива (2013)
Бугаєнко О. М. - Теоретико-экспериментальный анализ использования биодеструкторов для ликвидации нефтяного загрязнения почвы и акватории Мариупольского торгового порта (2013)
Бондар С. М. - Використання відходів плодовоовочевоконсервної галузі для концентрування пектинвмісних екстрактів, Чабанова А. А., Чабанова О. Б. (2013)
Гурець Л. Л. - Адсорбція добре розчинних газів в апаратах з провальними тарілками великих отворів (2013)
Калініхін О. М. - Оцінка впливу впровадження технології спалення водовугільного палива на викиди теплових електростанцій (2013)
Рижков С. С. - Дослідження кінетики термічної деструкції органічних відходів, Маркіна Л. М., Крива М. С. (2013)
Єрофеєв В. А. - Використання сорбентів на основі відходів перероки росдинної сировини при очищенні стічних вод і технологічних середовищ, Культенко Е. А., Черкашина Н. І. (2013)
Мельник В. М. - Дослідження змішувача для утворення паливних сумішей сивушних масел з товарними паливами (2013)
Негадайлов А. А. - Оптимізація розподілу кускового матеріалу по діаметру шахтної печі з метою зменшення шкідливих викидів в атмосферне повітря від вапнякового виробництва, Негадайлов П. А., Шапорєв В. П. (2013)
Рой І. О. - Використання магнітної обробки природних вод для інтенсифікації окислення органічних сполук озоном, Пляцук Л. Д. (2013)
Шапко В. Ф. - Покращення екологічності автомобіля з дизелем під час зупинок з працюючим двигуном використанням біопалива (2013)
Крусір Г. В. - Перспективи використання дріжджового осаду виноробних підприємств, Соколова І. Ф. (2013)
Бондаренко Н. Ю. - Основні словотворчі процеси в канадському варіанті англійської мови (2009)
Бузько С. А. - Функціонування науково-термінологічної лексики в українських постмодерних текстах (2009)
Вакуленко В. Ф. - Взаємодія давноузвичаєних і новітніх запозичень з давньогрецької і латинської мов на лексичному рівні (2009)
Дегтярьова Н. І. - Семантичні аспекти концептів культура та kultura в сучасному мас-медійному дискурсі (на матеріалі українських і польських газет) (2009)
Дубова О. А. - Структурно-типологічні властивості української і російської мов (еволюційний аспект) (2009)
Іванова Н. Д. - Лексичні асоціації назв емоцій у ліриці Івана Франка (2009)
Каленич В. М. - Семантико-синтаксична неелементарність речень з одновалентними дієслівними предикатами (2009)
Кишко С. М. - Прояви прагматичної інтенції стриманості в англомовному дискурсі (2009)
Клімчук Г. П. - Лексичні германізми в публіцистиці Михайла Грушевського (2009)
Колодіна Л. С. - Поетичне мовлення і сучасна акцентна норма (на матеріалі поезії Володимира Сосюри) (2009)
Колоїз Ж. В. - Українська неологія: здобутки та перспективи (2009)
Кульбабська О. В. - Семантичні та морфологічні варіанти темпоральних синтаксем у простому неелементарному реченні (2009)
Лось О. А. - Заклик як прагмалінгвістична складова агітаційного впливу в політичному дискурсі (2009)
Мартиняк О. А. - До проблеми запозичень в українській науково-технічній термінології (2009)
Марченко Т. В. - Еволюція поглядів на неповне речення (2009)
Матвійчук Т. П. - Структурні типи антецедентів займенникових контекстів (2009)
Місяк Н. В. - Еволюція функціонування паралельних закінчень іменників чоловічого роду -ові (-еві, - єві) // -у (-ю), Соломахін А. Ф. (2009)
Мочалова Н. С. - Концепт біль у мовній картині світу Андрія Гудими (2009)
Панкова М. В. - Еволюція лінгвістичних поглядів на питальні речення: семантичний і комунікативний аспекти (2009)
Сікорська З. С. - До проблеми "Мовно-національний розвиток в Україні" (2009)
Сікорська О. О. - Конструкції з незалежним інфінітивом для вираження значення необхідності (2009)
Скрипник Н. І. - Еволюція концептуальної і мовної картини світу українців на тлі суспільних процесів (на матеріалі обрядової поезії) (2009)
Слободинська Т. С. - Функціональна граматика в контексті системних міждисциплінарних досліджень мовленнєвої комунікації (2009)
Тимченко О. І. - Персоніфікація та метафора як етапи еволюції мовної картини світу українських загадок (2009)
Труш О. М. - Безсполучникові багатокомпонентні речення в науковому мовленні Івана Франка (2009)
Тулузакова О. Г. - Актуалізація лексики західноукраїнського мовно-літературного варіанта (на матеріалі творів представників Станіславського феномену) (2009)
Тур О. М. - Семантичне переосмислення лексем як один зі способів творення сучасних термінів землеустрою та кадастру (2009)
Южакова О. І. - Сучасний стан термінології холодильної техніки (2009)
Бодров Ю. І. - Умансько-Липовецьке сільськогосподарське товариство про приватновласницьке землеволодіння регіону початку ХХ століття (2009)
Бойков О. Ю. - Православна ідея та український рух Півдня України в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2009)
Гончарук Т. Г. - Проекти організації транзитної торгівлі через дунайські порти Російської імперії у 1820 – 1830-х. рр. (2009)
Губенко І. Я. - Вища жіноча медична освіта в Російській імперії: народження ідеї та суспільна реакція, Драч О. О. (2009)
Клапчук В. М. - Тваринництво Гуцульщини другої половини ХІХ — першої третини ХХ століть (2009)
Федоренко С. А. - Організація та функціонування закладів духовного відомства в ХІХ – на початку ХХ століття (на прикладі Полтавської єпархії) (2009)
Хитровська Ю. В. - Вплив національної політики російського самодержавства на стосунки між православним духовенством Правобережної України та європейським населенням наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. (2009)
Циганенко Л. Ф. - Інкорпорація бессарабського боярства до стану російського дворянства (перша половина ХІХ ст.) (2009)
Чанцов І. М. - Дунайські князівства та політика Франції 1856 — 1870 рр. (за матеріалами російської публіцистики) (2009)
Барцьось В. В. - Змагання Народного Руху України за втілення програмних положень в соціально-економічній сфері української держави (кінець 80-х — 90-ті рр. ХХ ст.) (2009)
Добржанський С. О. - "Руська бесіда" часів румунського панування (1918 – 1940) (2009)
Кіндрачук(Дяченко) Н. М. - Внесок Народного Руху України у прийняття Верховною Радою України "Декларації про державний суверенітет України" (2009)
Мардаренко О. В. - НРУ та формування громадського суспільства в Україні (2009)
Мартинюк Я. М. - Господарська діяльність органів самоврядування на Волині (1921-1939 рр.) (2009)
Михальчук О. Л. - Вплив державної політики на навчально-виховний процес сільських шкіл Волині у 1960-1980-х рр. (2009)
Міщанин В. В. - Закарпатська молодь в школах ФЗН: навчання чи змушена міграція? (2009)
Овсієнко С. Л. - Фракція Народного Руху у Верховній Раді України (1998 – початок 1999 рр.) (2009)
Сушик І. В. - Формування вчительських кадрів загальноосвітніх шкіл Волині у 40-50-х рр. ХХ ст. (2009)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського