Басай О. В. - Реалізація принципу судового захисту цивільних прав та інтересів (2018)
Бондаренко О. М. - До характеристики гарантій вирішення податкового спору (2018)
Головко К. В. - Систематизація муніципального законодавства України: визначення поняття (2018)
Гуйван П. Д. - Темпоральний аспект судового розсуду як механізму справедливого судочинства (2018)
Зварич Р. В. - Регулятивна функція права в традиційній правовій сім’ї (2018)
Копитова О. С. - Мета та призначення судового правозастосування: теоретичні аспекти (2018)
Луців М. С. - Загальнотеоретична характеристика поняття та способів захисту майнових прав інвесторів у сфері будівництва житла (2018)
Менджул М. В. - Принципи сімейного права в Естонії, Латвії та Литві (2018)
Ніколаєнко І. Р. - Відповідальність за порушення законодавства про захист прав пасажирів під час перевезень у міському та приміському сполученні (2018)
Орел А. О. - Ретроспектива зародження нотаріального посвідчення договору дарування (2018)
Устюшенко С. Е. - Поняття та ознаки судових витрат у цивільному процесі (2018)
Шимон Л. С. - Про визнання страхування особистим видом забезпечення виконання зобов’язання (2018)
Шуляк Д. О. - Захист інвестицій у країнах-членах Європейського Союзу та можливість застосування їхнього досвіду в Україні в контексті економічної безпеки (2018)
Богачова О. В. - Актуальні аспекти реалізації права законодавчої ініціативи в Україні та відповідний зарубіжний досвід (2012)
Козенко Ю. О. - Правосвідомість у ролі праобразної сутності поведінки особи (2012)
Куренда Л. Д. - Юридичне прогнозування та його елементи (2012)
Омельчук В. В. - Особливості еволюції канонічних актів у правовому просторі Візантійської імперії (2012)
Погорєлова А. І. - Розширення доступу громадян до законотворчого процесу в контексті конституційних змін (2012)
Скомороха Л. В. - Професійно-психологічні умови функціонування судової влади в Україні (2012)
Гаврилюк М. І. - Зарубіжний досвід конституційного регулювання права власності на землю (2012)
Коцюба Р. О. - Захист права людини на ядерну безпеку в практиці Європейського суду з прав людини (2012)
Мазур Т. В. - Системоутворюючі чинники сучасного фінансового права (2012)
Мищак І. М. - Закон України "Про громадські об’єднання" як новий етап на шляху реалізації конституційного права громадян на свободу об’єднання (2012)
Оржаховська А. А. - Правові передумови конституційно-правового статусу учня навчального закладу соціальної реабілітації (2012)
Радзієвська В. В. - До питання про запровадження в Україні інституту конституційної скарги (2012)
Янчук А. О. - Види правотворчої діяльності народу (2012)
Тищенко Ю. В. - Система і повноваження органів охорони та захисту прав споживачів в Україні (2012)
Білоус О. С. - Неможливість та ускладнення виконання договірного зобов’язання відповідно до принципів УНІДРУА (2012)
Гиль Г. А. - Підстави представництва прокуратурою інтересів дітей у суді (2012)
Дмитриченко Г. М. - До питання цивільно-правової кваліфікації географічного зазначення як об’єкта промислової власності (2012)
Клименко О. М. - Особливості нотаріального оформлення правочинів щодо викупу для суспільних потреб приватної нерухомості (2012)
Колосов Р. В. - Завдаток та його функції в праві України (2012)
Литвин І. В. - Правове регулювання утворення та діяльності благодійних організацій в Україні та ЄС: порівняльно-правовий аналіз (2012)
Петрова С. М. - Правовий статус нотаріуса: деякі проблеми визначення (2012)
Фролова О. В. - До питання про склад ухвал, які можуть бути об’єктом апеляційного оскарження (2012)
Ніколенко Л. М. - Поняття і ознаки перевірки та перегляду судових актів в господарському судочинстві (2012)
Ігнатюк О. В. - Становлення і розвиток категорії "судове провадження" в кримінальному процесі України (2012)
Квасневська Н. Д. - Віктимологічні аспекти запобігання насильницьким злочинам щодо неповнолітніх в Україні (2012)
Матвійчук В. К. - Тяжкі наслідки вчинення злочинів проти навколишнього природного середовища (2012)
Романова І. - До питання вдосконалення діяльності адвоката-захисника при зборі доказів (2012)
Рудик Д. В. - Віктимологічні засади протидії незаконній приватизації державного, комунального майна (2012)
Бабін Б. В. - Спільні операційні програми транскордонного співробітництва як форми міжнародно-правового програмного регулювання (2012)
Каліущенко І. М. - Сільськогосподарські відносини як об’єкт міжнародно-правового регулювання (2012)
Київець О. В. - Intra vires versus ultra vires у рішеннях міжнародних інституцій (2012)
Колодяжна В. В. - Генезис транскордонного співробітництва в контексті двосторонніх відносин України і Польщі (2012)
Коптєва О. О. - Зобов’язання erga omnes: регрес і прогрес міжнародного права (2012)
Крулько І. І. - Адаптація та гармонізація законодавства як правові категорії у праві Європейського Союзу (2012)
Магрело М. В. - Базові джерела міжнародно-правових зобов’язань України у сфері захисту фундаментальних прав (2012)
Новикова Л. В. - Міжнародна правосуб’єктність Європейського поліцейського офісу (2012)
Петров Р. А. - Угода про асоціацію між ЄС та Туреччиною як приклад транспозиції acquis Європейського Союзу до правових систем третіх країн (2012)
Стеценко О. А. - Система засобів альтернативного вирішення міжнародних суперечок: розмежування медіації та добрих послуг (2012)
Третьякова В. Г. - Про необхідність запровадження єдиних уніфікованих міжнародно-правових стандартів офіційного ставлення до евтаназії як біоетичної проблеми (2012)
Чернявський А. Л. - Зародження міжнародного права у Стародавній Індії (2012)
Бортницький В. А. - До питання вирішення задачі ідентифікації регіонів із найвищим потенціалом розвитку системних інноваційних процесів на галузевій основі (2012)
Линник С. О. - Сучасний стан виконання в Україні положень стратегії ВООЗ "Здоров’я для всіх у ХХІ столітті" щодо стандартизації медичної допомоги (2012)
Єднак В. М. - Історичний розвиток реформування системи правоохоронних органів в Україні (з давніх часів до утворення СРСР) (2018)
Куровська І. А. - Розвиток доктрини верховенства права в історичній ретроспективі (2018)
Курцев О. Ю. - Принцип унітаризму та система організації державної влади в Україні (2018)
Моргунов О. А. - Зміна засад публічного адміністрування сфер фізичної культури і спорту України в умовах поглиблення європейської інтеграції (2018)
Рожкова М. Г. - Історико-правові засади регулювання дошкільної освіти України (2018)
Бакумов О. С. - Конституційно-правова відповідальність як провідний вид юридичної відповідальності держави в сучасній Україні (2018)
Деркач А. Л. - Особливості механізмів координації національних конституційних систем захисту прав людини (2018)
Добкіна К. Р. - Становлення законодавства про участь прокурора у цивільному судочинстві (друга половина XVII – XIX століття) (2018)
Мехеда В. Д. - Укладання договору інжинірингу: підстави, порядок, специфіка (2018)
Садовська І. О. - Об’єкт оподаткування як підстава виникнення податкового обов’язку від здійснення адвокатської діяльності (2018)
Солошенко Ю. В. - Кваліфікаційно-професійні вимоги до нотаріусів в Україні та США (2018)
Любимов О. К. - Поняття комплексного забезпечення праці професійного публічного службовця в Україні (2018)
Обушенко Н. М. - До проблеми систематизації міжнародних нормативно-правових актів у сфері праці (2018)
Райко М. С. - Єдність і диференціація у правовому регулюванні оплати праці (2018)
Чернега Р. Т. - Методологічні основи дослідження охорони праці (2018)
Дегтярьова С. В. - Агропромисловий комплекс України як предмет адміністративно-правового регулювання (2018)
Корнієнко Г. С. - Сучасні методи дослідження агробізнесу як правової категорії (2018)
Білоус О. В. - Історико-політичне тлумачення понять та категорій адміністративного судочинства: поняття, прийоми та правила (2018)
Богданов А. П. - Адміністративно-правові засади публічного адміністрування у сфері земельних відносин в Україні (2018)
Богун С. С. - Досвід країн Європи щодо реалізації правоохоронної функції митними органами та можливості його використання в контексті вдосконалення принципів реалізації правоохоронної функції ДМС України (2018)
Бондаренко О. М. - До характеристики етапів вирішення податкового спору у адміністративному порядку (2018)
Брусакова О. В. - Державне регулювання діяльності аеропортів і цивільних аеродромів в Україні (2018)
Бугайчук К. Л. - Правові основи діяльності Національної поліції України (2018)
Веселова Л. Ю. - Принципи права в методології адміністративно-правового забезпечення кібербезпеки (2018)
Голобутовський Р. З. - Характеристика повноважень суб’єктів адміністрування публічної служби в органах судової влади (2018)
Данилевський М. А. - Сутність адміністративно-правових засад незалежності суддів в Україні (2018)
Євдокимов П. В. - Адміністративно-правовий статус підрозділу кадрової роботи органу публічної адміністрації України (2018)
Журавльов С. В. - Зарубіжний досвід правового регулювання дисциплінарних стягнень працівників Державного бюро розслідувань та можливості його використання в Україні (2018)
Заболотний А. В. - Щодо актуальності наукових досліджень з питань адміністративно-правового регулювання професійної діяльності у сфері державної служби (2018)
Замахін А. Л. - Сутність і значення взаємодії територіальних органів Національної поліції України з органами місцевого самоврядування (2018)
Карбовський Д. О. - Методи адміністративно-правового регулювання діяльності територіальних органів Національної поліції України (2018)
Квашин В. Ю. - До проблеми визначення напрямів удосконалення адміністративного законодавства, яке визначає правові засади забезпечення прав громадян в діяльності митних органів (2018)
Комірчий П. О. - Особливі питання удосконалення адміністративного законодавства, яке регламентує публічну службу в правоохоронній сфері України (2018)
Кошиков Д. О. - Загальнотеоретичні підходи до визначення сутності економічної безпеки держави (2018)
Крилов Д. В. - Реєстраційні процедури у діяльності Державної податкової служби України (2018)
Манжос Н. В. - Методи публічного адміністрування щодо запобігання та протидії домашнього насильства в Україні (2018)
Марин П. П. - Загальна характеристика категорій адміністративних справ, пов’язаних з публічною службою (2018)
Нікіфоренко В. С. - Особливості прийняття державно-управлінських рішень у сфері прикордонної безпеки (2018)
Писанець В. А. - Теоретико-правовий зміст категорії "доброчесність" у сфері правоохоронної діяльності (2018)
Семіног С. В. - Публічний інструментарій адміністративно-правового захисту прав дітей в Україні (2018)
Тригубенко В. М. - Місце та роль публічної адміністрації в механізмі реалізації державної політики забезпечення зайнятості населення в Україні (2018)
Фролова Ю. М. - Місце правил етичної поведінки в системі джерел службового права (2018)
Чумак Ю. Я. - Щодо визначення змісту адміністративно-правової протидії правопорушенням у сфері земельних відносин (2018)
Шаповал В. О. - Правові засади справляння туристичного збору в Україні (2018)
Шкляренко А. М. - Юридична відповідальність як елемент правового статусу поліції охорони в Україні (2018)
Щупаківський Р. В. - Юридичні особи публічного та приватного права як суб’єкти адміністративно-телекомунікаційного права (2018)
Юрах В. М. - Форми участі громадськості в управлінні державними справами, віднесеними до компетенції органів виконавчої влади (2018)
Алексєєв О. В. - Особливості правового регулювання проведення аудіо-, відеоконтролю місця підрозділами кримінальної поліції (2018)
Капустник В. В. - Зміст та завдання оперативно-розшукових заходів відомчого санкціонування (2018)
Коротюк О. В. - Особливості кримінально-правової охорони об’єктів права інтелектуальної власності на західноукраїнських землях, що входили до складу Польщі (2018)
Купрієнко В. М. - Зарубіжний досвід запобігання правопорушенням у сфері діяльності кредитних спілок (2018)
Оксаніченко А. С. - Питання кваліфікації злочинів, ознакою складів яких є злісність (2018)
Рогальська В. В. - Регламентація та реалізація права на інформування осіб, щодо яких здійснюється кримінальне переслідування, в контексті забезпечення справедливого судочинства: окремі аспекти (2018)
Стащак А. Ю. - Законність як принцип оперативно-розшукової діяльності (2018)
Стратонов С. Ю. - Предмет експертизи встановлення давності документу (2018)
Усачов Є. І. - Правозастовчі та правоохоронні функції Державної кримінально-виконавчої служби України як об’єкту контролю (2018)
Буждиганчук Є. Ю. - До питання типових слідчих ситуацій при розслідуванні сутенерства, вчиненого організованою групою (2018)
Кифлюк Р. В. - Слідчі (розшукові) дії та запобіжні заходи під час розслідування насильства в сім’ї (2018)
Князєв С. М. - Порядок взаємодії співробітника оперативного підрозділу та слідчого під час здійснення оперативно-розшукової діяльності: вітчизняний та зарубіжний досвід (2018)
Сімонцева Л. О. - Щодо питання запровадження альтернативних засобів розв’язання кримінально-правового конфлікту до кримінального процесу України (2018)
Шевцова К. В. - Процесуальна діяльність прокурора на початку досудового розслідування (2018)
Шумейко Д. О. - Судові рішення у спеціальному кримінальному провадженні (2018)
Юрченко О. В. - Окремі аспекти проведення негласних слідчих (розшукових) дій під час досудового розслідування перевищення влади або службових повноважень працівниками Національної поліції України (2018)
Колодчина А. Л. - Методологія дослідження реалізації Україною міжнародних стандартів у сфері захисту прав засуджених у місцях несвободи (2018)
Пацкан В. В. - Міжнародне співробітництво Рахункової палати як вищого органу аудиту України у рамках міжнародних організацій (2018)
Title (2022)
Contents (2022)
Ceko E. - A new approach to evaluate the index of ISO 9001 (2022)
Gurbanov N. - Digitalization and the Covid-19-led public crisis management: an evaluation of financial sustainability in the Azerbaijan business sector, Yagublu N. Akbarli N., Niftiyev I. (2022)
Mehta M. - Social listening through sentiment analysis of Twitter data: a case study of Paytm IPO, Arora S., Gupta S., Jhulka A. (2022)
Mim M. K. - An examination of factors affecting tourists’ destination choice: empirical evidence from Bangladesh, Hasan M. M., Hossain A., Khan M. Y. H. (2022)
Hazem F. - Empowering human resources to achieve the strategic goals of business companies, Sharif F. (2022)
Kaya H. D. - Regulations and the characteristics of entrepreneurs (2022)
Dotsenko T. - Bibliometric analysis of research of the behavioral and social dimension of the public health system of the world, Kolomiiets S. (2022)
Kashcha M. - The impact of indicators of macroeconomic stability on the destructive manifestation of Covid-19 in Ukraine, Dun V. (2022)
Guedjali A. - Status of Algerian women: between public policies and social practices (2022)
Jacob B. J. - Impact of human resource management on organizational performance in Nigeria: Nigeria breweries Kaduna plc as a case study, Ishaya Y., Bajama S. Y. (2022)
Fernando Alonso Ojeda Castro F. A. O. - The Asian entrepreneurship core in COVID-19 period: value chains, specialized education, massive participation of women and strategic accompaniment (2022)
Ibragimov Z. S. - The formation and stages of development of interstate activities of the Heydar Aliyev Foundation (2022)
Gentle P. F. - Book Review on Prof. Dr. Erwin Dekker (2021). Jan Tinbergen (1903-1994) and the Rise of Economic Expertise (2022)
Title (2022)
Contents (2022)
Yoshimori H. - An Education Gift — Integrated Cognitive and Non-Cognitive Skills — for Future Generations to Grow the Economy in the Digital Phase, Yoshimori M. (2022)
Cooper A.-A. - Assessment of Workplace Discrimination against Individuals with Autism Spectrum Disorder (ASD), Mujtaba B. G. (2022)
Hoxhaj M. - Analyses Of Demographic Changes, Labor Market Trends, And Challenges In Albania, Muharremi O., Nushi E. (2022)
Tovmasyan G. - The History, Culture and Architecture as a Potential of Urban Tourism Development: Evidence from Armenia, Gevorgyan M. (2022)
Louis R. - The Global Socioeconomic Impact of Mental Health (2022)
Ramli M. - Public Investment in Human Capital and Economic Growth in Algeria: An empirical study using ARDL approach, Boutayeba F., Nezai A. (2022)
Gentle P. - Some Economic Issues concerning the Loss of the Special Status Relationship between the United States and Hong Kong (2022)
Akpoviroro K. S. - Moderating Influence Of E-Learning On Employee Training And Development (A Study Of Kwara State University Nigeria), Oba Adenuga Olusegun Adeleke O. A. O. (2022)
Lopez B. S. - Innovation And Social Networks For Creating Social Value, Caetano I. M. S., Alcaide A. V. (2022)
Rakotoarisoa M. A. - Rethinking the Africa-China Trade: Some Policy Considerations and Implications, Fang C. (2022)
Salisu P. O. - Unemployment, Poverty And Governance Questions In Nigeria: Human Capital Development And Partnership Approach Options (2022)
Kolosok S. - Factor Analysis Of Energy Security: Net Import Dependency, Kovalenko Y. V. (2022)
Титул, зміст (2022)
Нікітін Д. В. - Теоретико-методологічні витоки інноваційних теорій (2022)
Сержанов В. В. - Динаміка демонстраційних формальних правил у сфері охорони здоров'я, Абрамов Ф. В. (2022)
Макарчук К. О. - Сучасний стан зовнішньоторговельних відносин Сінгапуру, Республіки Індонезія та Малайзії, Непрядкіна Н. В., Шинкаренко О. С. (2022)
Черноіванова Г. С. - Концептуально-методологічний підхід до організаційно-економічного забезпечення інноваційної праці (2022)
Князевич А. О. - Інноваційне підприємництво в системі креативного менеджменту (2022)
Хаустова В. Є. - Аналіз розвитку ІКТ-сфери в Україні за міжнародними індексами та рейтингами, Решетняк О. І., Хаустов М. М., Зінченко В. А. (2022)
Дмитришин Л. І. - Вплив неформальної освіти на розвиток ефективної економіки в Україні, Кондрацька А. С. (2022)
Новікова О. Ф. - Втрати трудового та освітнього потенціалу України за період воєнного стану, Хандій О. О., Шамілева Л. Л. (2022)
Куровська Н. О. - Стратегічні напрями розвитку соціальної відповідальності бізнесу, Недільська Л. В. (2022)
Гринько Т. В. - Роль лідерства та комунікацій у забезпеченні розвитку сучасних підприємницьких структур, Гвініашвілі Т. З., Загинайло В. А. (2022)
Полянський В. О. - Аналіз прогностичних властивостей композитних індексів невизначеності в системах превентивного управління кризами (2022)
Пилипенко А. А. - Системна парадигма організації бухгалтерського обліку в умовах четвертої промислової революції, Тирінов А. В. (2022)
Балюк Ю. С. - Сучасні стратегії експортно-імпортної діяльності промислових підприємств та їх обґрунтування (2022)
Титикало В. С. - Науково-практичний підхід до реалізації рефлексивного просторово-процесного управління складовими економічного потенціалу на підприємствах (2022)
Kramarenko A. О. - Effective Decision-Making: From Theory and Methods to Strategy and Leadership (2022)
Бондаренко О. М. - Самоменеджмент як фактор результативності студентів в умовах сучасної пандемії COVID-19 (2022)
Boiko N. O. - Peculiarities of Application of Internet Promotion Tools in the B2B Market (2022)
Berezivska L. D. - Creation of information and bibliographic resource "Outstanding educators of Ukraine and the world" and its influence on the development of digital humanities, Pinchuk O. P., Hopta S. M., Demyda Y. F., Sereda K. V. (2022)
Бушуєв С. Д. - Розвиток освітніх програм на основі їх цифрового сліду, Бушуєва Н. С., Бушуєв Д. А., Козир Б. Ю. (2022)
Гайтан О. М. - Порівняльний аналіз можливостей використання інструментарію вебінарорієнтованих платформ ZOOM, GOOGLE MEET та MICROSOFT TEAMS в онлайн-навчанні (2022)
Мицик Г. М. - Використання цифрових ігор у профілактиці порушення процесу читання у дітей старшого дошкільного віку (2022)
Vashchylo O. V. - Efficiency of distance learning for future philologists in the covid-19 pandemic (2022)
Гевко І. В. - Методика використання 3d-моделювання та друку у графічній підготовці майбутніх фахівців галузі цифрових технологій, Потапчук О. І., Луцик І. Б., Ящик О. Б., Макаренко Л. Л. (2022)
Поясок Т. Б. - Використання додатку доповненої реальності Blippar у процесі комбінованого навчання студентів технічних спеціальностей, Беспарточна О. І., Ченчева О. О., Ченчевой В. В. (2022)
Devare M. - Amalgamation of indirect gamification into development and operations (devops) course teaching (2022)
Zhyhadlo O. Y. - Application of digital game-based tools for formative assessment at foreign language lessons (2022)
Zhukov Y. D. - The current state and prospects of the use of distance learning instruments during study ship engineering, Haidai H. Y., Kudin O. O. (2022)
Круглова Н. В. - Добір математичної моделі для аналізу тестових завдань типу "вбудовані відповіді" з математичних дисциплін, Диховичний О. О. (2022)
Kucherova O. O. - Effectiveness of online testing in general english university course from teacher and student perspectives, Ushakova I. O. (2022)
Matviyenko O. V. - Application of reference internet resources in the teaching of aviation english to representatives of the digital native generation, Pershukova O. O., Vasiukovych O. M., Kudina V. V. (2022)
Наливайко О. О. - Проєктно-цифрова діяльність як засіб формування цифрової компетентності студентів гуманітарних спеціальностей, Прокопенко А. І., Кабусь Н. Д., Хатунцева С. М., Жукова О. А., Наливайко Н. А. (2022)
Олійник Т. О. - Особливості реалізації моделей відкритої освіти майбутніх педагогів суспільно-гуманітарного профілю (2022)
Романовський О. Г. - Цифрові освітні технології у підготовці майбутніх викладачів вищої школи в умовах карантину, Кайдалова Л. Г., Романовська О. О., Науменко Н. В. (2022)
Селігей П. О. - Лінгвістичний навчальний музей: переваги та можливості віртуальної експозиції (2022)
Сугоняк І. І. - Розробка та використання системи дистанційного навчання "elearning" у закладах вищої освіти, Коротун О. В., Марчук Г. В., Хропонюк О. Ю. (2022)
Хомік О. М. - Використання платформи microsoft teams для навчання студентів з обмеженими можливостями, Бєлікова Н. О., Індика С. Я., Ковальчук О. М. (2022)
Черноватий Л. М. - Компонентна модель технологічної компетентності майбутнього фахівця з усного перекладу, Ольховська А. С. (2022)
Буйницька О. П. - Моніторинг рейтингових показників викладача для прийняття управлінських рішень з використанням ІКТ, Тютюнник А. В. (2022)
Gura T. Y. - Peculiarities of onboarding in modern IT projects, Gura O. O., Chernikova L. A., Gura O. I. (2022)
Друшляк М. Г. - Типологія інтернет-ресурсів для розвитку інфомедійної грамотності молоді, Семеног О. М., Грона Н. В., Пономаренко Н. П., Семеніхіна О. В. (2022)
Литвинова С. Г. - Критерії та показники оцінювання якості освітніх об’єктів доповненої реальності в підручниках фізики, Соколюк О. М. (2022)
Khomyshak O. B. - Using digital learning technology in the process of linguomethodological training of future foreign language teachers (2022)
Галицька О. Б. - Основні напрями імпліментації інформаційно-комунікаційних технологій у процес навчання німецької мови студентів-філологів, Лозицька М. П. (2022)
Kvasova O. G. - Teaching independent listening comprehension online: findings of the preliminary study, Radchuk R. I., Trykashna Y. I. (2022)
Кицан О. В. - Інформаційно-комунікаційні технології навчання зарубіжної літератури у вищій школі, Романов С. М. (2022)
Lappo V. - Digital technologies of support the spiritual development of students, Soichuk R., Akimova L. (2022)
Maiier N. V. - Mobile technologies in the development of professionally oriented english speech interaction competence in information systems and technology military students, Yukhymenko V. O. (2022)
Міца О. В. - Інтерактивна карта діалектів як інструмент фахової підготовки студентів філологічних спеціальностей, Шумицька Г. В., Шаркань В. В., Венжинович Н. Ф., Дулішкович Г. І. (2022)
Паккі М. С. - Забезпечення надійності процедур оцінювання здобувачів в умовах онлайн навчання (2022)
Петрович О. Б. - Використання telegram-каналу у формуванні готовності майбутніх учителів української мови та літератури до професійної діяльності, Петрович С. Д., Пойда О. А. (2022)
Пікуляк М. В. - Удосконалення інформаційної технології побудови системи дистанційної освіти із застосуванням гібридного алгоритму навчання, Кузь М. В., Ворощук О. Д. (2022)
Писанко М. Л. - Використання інформаційно-комунікаційних технологій у професійній підготовці майбутніх фахівців з усного перекладу, Зайцева І. В. (2022)
Романовський О. Г. - Досвід використання інформаційної технології для виявлення схильності до лідерства майбутніх інженерів, Гура Т. В., Михайличенко В., Чеботарьов М. К. (2022)
Sankar J. P. - Effective blended learning in higher education during covid-19, Kalaichelvi R., Elumalai K. V., Alqahtani M. S. M. (2022)
Semenii N. O. - Digital tools as a means for increasing motivation of future teachers’ professional activity (2022)
Середа І. В. - Реалізація змішаного навчання у підготовці педагогів спеціальної освіти в умовах карантину (2022)
Цирульник С. М. - Сервіс IFTTT і засоби інтернету речей для проєктного навчання студентів фахових коледжів, Моторна Л. В. (2022)
Бульвінська О. І. - Використання масових відкритих онлайн курсів у професійному розвитку викладачів закладів вищої освіти, Капралова І. М. (2022)
Lokhvytska L. V. - The importance of ICT in senior preschoolers’ moral education, Andriushchenko T. K., Martovytska N. V., Joniliene M. (2022)
Кобильник Т. П. - PYTHON як засіб навчання основ алгоритмізації у закладах загальної середньої освіти, Сікора О. В., Жидик В. Б., Шаран О.В. (2022)
Семеніхіна О. В. - Підготовка майбутніх фахівців фізичної культури і спорту до використання засобів DIGITAL HEALTH у професійній діяльності, Юрченко А. О., Рибалко П. Ф., Шукатка О. В., Козлов Д. О., Друшляк М. Г. (2022)
Glazunova O. G. - Building the professional competence of future programmers using methods and tools of flexible development of software applications, Parkhomenko O. V., Korolchuk V. I., Voloshyna T. V. (2022)
Gurevych R. S. - Use of an e-textbook for pre-service teachers in autonomous learning of english for specific purposes, Dmitrenko N. Y., Petrova A. I., Podzygun O. A., Opushko N. R. (2022)
Kulić D. - Teachers’ perspective on emergency remote teaching during covid-19 at tertiary level, Janković A. (2022)
Mospan N. V. - Emergency higher education digital transformation: Ukraine’s response to the covid-19 pandemic, Ognevyuk V. O., Sysoieva S. S. (2022)
Spirin O. M. - Criteria for selecting a cloud-based learning management system for a higher education institution, Vakaliuk T. A., Ievdokymov V. V., Sydorenko S. I. (2022)
Hristov H. - Modelling of pedagogical patterns through e-learning objects, Yonchev E., Tsvetkov V. (2022)
Бодненко Д. М. - Хмароорієнтовані технології навчання як інструмент системи цифрової підготовки менеджерів, Яковенко І. В., Кучаковська Г. А., Локазюк О. В. (2022)
Музика О. Л. - Розроблення е-платформи для психологічного онлайн тестування обдарованих старшокласників і студентів, Музика О. О., Оснадчук Ю. О. (2022)
Marcial D. E. - Digital trust in the academe: people, software, and hardware, Arcelo A. Q., Montemayor J. O., Launer M. A. (2022)
Spivakovsky A. - Information technologies for measuring the qualitative and quantitative indicators of higher education institutions work, Vinnyk M., Poltoratskyi M., Tarasich Y., Omelchuk S. (2022)
Мар'єнко М. В. - Методологічні засади формування хмаро орієнтованих систем відкритої науки у закладах вищої педагогічної освіти, Шишкіна М. П., Коновал О. А. (2022)
Kyva V. Y. - Formation of cyber security skills through methods of hacking, bypassing and protecting the procedure for granting access in Microsoft Windows operating system, Zastelo O. V., Nakonechnyi O. M. (2022)
Курганова О. Ю. - Освітній потенціал електронних виставок історико-культурних фондів наукової бібліотеки, Лобузіна К. В. (2022)
Биков В. Ю. - Сучасний стан використання цифрових засобів для організації дистанційного навчання в закладах загальної середньої освіти: результати опитування 2022, Овчарук О. В., Іванюк І. В., Пінчук О. П., Гальпєріна В. О. (2022)
Олійник В. В. - Критерії та показники добору цифрової платформи електронного навчання для закладу загальної середньої освіти, Грабовський П. П., Коновал О. А. (2022)
Ostroukh V. I. - The teacher's electronic cartographic online platform as a modern tool and resource for studying geography, Lepetiuk V. B. (2022)
Semenikhina O. V. - STEM project as a means of learning modeling for pre-service mathematics and computer science teachers, Drushlyak M. G., Shishenko I. V. (2022)
Vakaliuk T. A. - Checking digital competence formation of foreign language future teachers using game simulators, Osova O. O., Chernysh O. A., Bashkir O. І. (2022)
Gluchmanová M. - Online language teaching and evaluation of engineering students (2022)
Гнітецька Т. В. - Курс "Інженерна та комп’ютерна графіка" для студентів технічних університетів, Гнітецька Г. О. (2022)
Головко М. В. - Самостійна робота з використанням хмаро орієнтованих технологій як засіб розвитку цифрової компетентності магістрів фізики, Крижановський С. Ю., Мацюк В. М. (2022)
Cavite F. A. M. - Correlates of learning satisfaction and learning engagement in online distance education, Marcial D. E. (2022)
Савєльєв А. О. - Концептуальні основи та зміст інформаційно-ресурсної підсистеми інформаційно-освітнього середовища мовної підготовки іноземних студентів технічного університету, Куніцин М. В., Прісовська Г. Є., Колесніченко Є. З. (2022)
Sanosi A. - To err is human: comparing human and automated corrective feedback (2022)
Nychkalo N. G. - Professional development of academic staff by means of information and communication technologies: the ukrainian experince, Muranova N. P., Voliarska O. S., Kudina V. V. (2022)
Драч І. І. - Досвід реалізації інституційних політик відкритої науки в європейських університетах, Литвинова С. Г., Слободянюк О. М. (2022)
Помиткін Е. О. - Використання віртуального помічника у підготовці літніх людей до подолання самотності, Помиткіна Л. В. (2022)
Донець Г. А. - Про деякі оптимізаційні задачі на перестановках, Білецький В. І. (2022)
Андрійчук В. В. - Дослідження природних алгоритмів та їх комплексне застосування для оптимізації завдань логістики, Третиник В. В. (2022)
Zozulya O. - Application of Artificial Neural Network Technology for Prediction of Sunflower Harvest Losses, Domrachev V., Tretynyk V. (2022)
Прімін М. - Магнітометричні дослідження біомагнітних сигналів: магнітокардіографія, Недайвода І. (2022)
Груша В. М. - Інтелектуальна обробка даних від хлорофіл-флуорометричних сенсорів (2022)
Головін О. М. - Розпізнавання геометричних фігур та визначення їх характеристик засобами комп'ютерного зору (2022)
Антонова Г. В. - Використання кластера бездротової сенсорної мережі у цифровому землеробстві, Кедич А. В. (2022)
Кондратов В. Т. - Прогнозування та визначення часу напрацювання на метрологічну відмову смарт-систем для прецизійного землеробства (2022)
Sokolova K. V. - In silico and in vivo screening of triamterene synthetic analogues as promising diuretics, Stavytskyi V. V., Voskoboinik O. Yu., Podpletnya O. A., Kovalenko S. I. (2022)
Попко С. С. - Динаміка клітинного складу лімфоїдних вузликів легень овальбумін-сенсибілізованих морських свинок (2022)
Bychkova S. V. - The role of bafilomycin as a therapeutic agent in the modulation of endo-lysosomal store of rat hepatocytes, Stasyshyn A. R., Bychkov M. A. (2022)
Kozlova Yu. V. - State of spatial memory and antioxidant system activity of rats in the dynamics of development of blast-induced traumatic brain injury, Maslak H. S., Abraimova O. E., Koldunov V. V., Khudyakov O. E. (2022)
Degtiar A. V. - Morphology of the rat knee joint after intraarticular injection of hydroxymethyl-quinoxaline dioxide (2022)
Shulyatnikova T. V. - Brain aquaporin-4 expression in the rat septic model (immunohistochemical study), Tumanskiy V. O. (2022)
Astakhov V. M. - Features of the organization of medical and psychological assistance in the situation of perinatal losses (literature review), Batsylyeva O. V., Puz I. V., Shudrikova N. V. (2022)
Крушинська Т. Ю. - Моделі англомовного навчання в медичному університеті, Шарун А. В., Захаров С. В., Степанський Д. О. (2022)
Колесник Т. В. - Особливості добового профілю артеріального тиску з урахуванням поліморфізму гена рецепторів ангіотензину II типу 1 у хворих на артеріальну гіпертензію, які перенесли інфаркт міокарда, Фурса О. В. (2022)
Koteliukh M. Yu. - A model for predicting acute heart failure in patients with acute myocardial infarction by taking into account energy and adipokine metabolism indicators (2022)
Dahmarde H. - Should renal resistive index be considered as a routine predictor in newly diagnosed acute hydronephrosis in patients with unilateral renal colic?, Fazeli F. (2022)
Садуллаєв А. С. - Вплив лапароскопічної ексцизії капсули ендометріоїдної кісти на оваріальний резерв (ретроспективний аналіз), Медведєв М. В. (2022)
Остафійчук С. О. - Асоціація надмірного блювання вагітних з ризиком розвитку малого для гестаційного віку плода, Волосовський П. Р., Прудніков П. М., Геник Н. І., Макарчук О. М. (2022)
Dynnik V. O. - Role of vitamin D in the formation of abnormal uterine bleeding in the pubertate period, Dynnik O. O., Druzhinina A. E. (2022)
Носов С. Г. - Клініко-патогенетичне прогнозування динаміки перебігу психозів при епілепсії, Юр’єва Л. М., Шустерман Т. Й., Некрасова О. В. (2022)
Сердюк В. М. - Вплив ортокератологічних лінз індивідуального дизайну на зорові функції в передчасно народжених дітей з міопією в шкільному віці, Устименко С. Б., Клопоцька Н. Г., Тихомирова В. В. (2022)
Garibeh E. - Charactirestics of vitamin D level in patients with atopic dermatitis, Bondаr S. А., Tokarchuk N. I., Vyzgha Y. V. (2022)
Бадюл П. О. - Вплив негативного тиску на зміни кровопостачання в донорських зонах формування перфорантних клаптів, Корпусенко О. І., Нор Н. М., Корпусенко І. В., Руденко О. І. (2022)
Afshari M. - Opium use and COVID-19 infection, a retrospective study in Iran, Shahramian I., Salarzaei M., Mirzaie H., Parooie F. (2022)
Самойленко А. В. - Матриксні металопротеїнази в ротовій рідині як характеристика запально-деструктивного процесу в тканинах пародонта, Тітовська С. О. (2022)
Polka N. S. - Hygienic assessment of new architectural and planning solutions of buildings of psychiatric health care facilities, Makhniuk V. M., Chorna V. V., Podolian V. M., Yurchenko S. T. (2022)
Dorohan` S. B. - Perception of the epidemic risks of the COVID-19 pandemic by the population of Ukraine, Shevchenko A. A., Kulagin A. A., Liashchenko O. V., Lobas V. M., Mikriukova N. G., Kostetsky I. V. (2022)
Коршун М. М. - Гігієнічна оцінка потенційного ризику для здоров'я населення через забруднення ґрунтових вод та поверхневих водойм пестицидами різних хімічних класів, Мартіянова Ю. В. (2022)
Vinogradov O. O. - The Impact of Restrictive Measures to Prevent the Spread of COVID-19 on Students’ Lifestyle, Guzhva O. I. (2022)
Кисельов С. М. - Вплив системних змін на якість надання медичної допомоги хворим на гострий інфаркт міокарда в Україні, Назаренко О. В. (2022)
Naumenko L. Y. - Place of injuries of elbow joint in the structure of primary permanent disability among Ukrainian population, Zub T. О., Mametyev A. О. (2022)
Франчук В. В. - Методика організації й виконання судово-медичних експертиз за "лікарськими справами", Михайличенко Б. В. (2022)
Lytvyn K. Yu. - Guillain-Barré syndrome as an early complication of a new coronavirus infection SARS-CoV-2 (clinical case), Mavrutenkov V. V., Yakunina О. M., Chykarenko Z. O., Bilokon O. O., Turchyn M. O. (2022)
Сидорчук А. С. - Клінічний випадок лептоспірозу в жінки на тлі хронічної алкогольної інтоксикації, Сорохан В. Д., Богачик Н. А., Драгануш А. Д., Фельдман І. В., Грубляк Л. В. (2022)
Tkach V. Ye. - Clinical cases of Darier-White follicular dyskeratosis, Voloshynovych M. S., Romanchuk S. M., Girnyk G. Ye., Matkovska N. R., Kozak N. V. (2022)
Титул, зміст (2022)
Ковальчук Т. Г. - Форсайт розвитку світового ринку природного газу в умовах переходу до низьковуглецевої економіки, Загарій В. К. (2022)
Романенко С. С. - Зарубіжний досвід управління розвитком спортивно-оздоровчої діяльності (2022)
Сопін Є. О. - Світові тенденції розвитку FinTech у контексті розбудови цифрової економіки (2022)
Кизим М. О. - Методичне забезпечення інтегрального оцінювання складових сталого розвитку регіонів України (на прикладі екологічної складової), Хаустова В. Є., Бєлікова Н. В., Козирєва О. В. (2022)
Оболенцева Л. В. - Обґрунтування напрямів стратегічного розвитку туристичної конкурентоспроможності регіону, Кондратенко Н. О., Чечетова Н. Ф. (2022)
Мединська Н. В. - Економічний механізм природокористування: інституціональне підґрунтя та інструментально-методологічне забезпечення (2022)
Рибалко-Рак Л. А. - Ринок праці України в сучасних умовах: проблеми та напрями їх вирішення, Гусаковська Т. О., Кужель Н. Л. (2022)
Лабунська С. В. - Визнання внутрішньо генерованого гудвілу як ідентифікатора оцінки нематеріальних активів у системі управлінського обліку підприємства, Собакар М. В. (2022)
Сотник В. В. - Вплив економічних проблем на обороноздатність країни (2022)
Примостка Л. О. - Трансформація фінансового сектора: чинники, форми, напрями, Чепіжко О. В. (2022)
Серікова О. М. - Корпоративна соціальна відповідальність бізнесу в умовах війни в Україні: національний і глобальний виміри (2022)
Калюжна Н. Г. - Кластеризація країн за національними культурними особливостями як інструмент розвитку корпоративної культури міжнародних компаній, Мамітько Ю. С. (2022)
Смерічевський С. Ф. - Формування стратегічних рішень при управлінні змінами на підприємстві, Ареф’єва О. В., Пілецька С. Т. (2022)
Чепелюк М. І. - Концептуальні засади формування системи стратегій підприємства (2022)
Тутова А. С. - Економічне стимулювання праці менеджерів стратегічного рівня управління підприємствами за результатами їх діяльності (2022)
Безтелесна Л. І. - Особливості реалізації управління продажем освітніх програм закладами вищої освіти, Мальчик М. В., Василів В. Б. (2022)
Богдан Н. М. - Інноваційні комунікаційні інструменти маркетингової діяльності підприємств туристського та готельного бізнесу, Писаревський І. М., Іванова О. М., Поколодна М. М. (2022)
Титикало В. С. - Методологічне підґрунтя формування системи забезпечення просторово-процесного управління економічним потенціалом підприємства (2022)
Яковенко В. С. - Методичні аспекти оцінювання туристичної інфраструктури України, Кучеренко С. К. (2022)
Титул, зміст (2022)
Бабець І. Г. - Підвищення конкурентоспроможності вітчизняних товаровиробників в умовах глобальних викликів: регіональний аспект, Жабинець О. Й. (2022)
Шуба М. В. - Старіння населення країн Європейського Союзу: особливості та соціально-економічні наслідки, Фролова В. Р. (2022)
Шуба О. А. - Сучасний стан необанкінгу в США та країнах Європи, Льоткіна В. В. (2022)
Xu W. - Implementation of Innovative Processes to Ensure the Development of the Social Infrastructure of China (2022)
Васильців Т. Г. - Декомпозиція та компаративний аналіз індикаторів фінансово-економічної безпеки пріоритетних галузей національної економіки України, Куницька-Іляш М. В. (2022)
Ніжейко К. А. - Транснаціоналізація українських ІТ-компаній, Власюк Р. О. (2022)
Алізаде А. Р. - Про одну задачу коінтеграції торговельних зв’язків України, Азербайджану та Грузії (2022)
Лола Ю. Ю. - Проблеми формування потенціалу макрорегіонів та їх вплив на національну безпеку, Михайленко Д. Г., Павловська І. Г. (2022)
Іванов Ю. Б. - Методичний підхід до вибору напрямів просторового розвитку об’єднаних територіальних громад в умовах децентралізації та воєнного стану, Іванова О. Ю. (2022)
Глазов О. М. - Практика співробітництва територіальних громад України в умовах децентралізації (2022)
Дуб А. Р. - Індустріальні парки як інструмент формування регіональних полюсів зростання (2022)
Кизим М. О. - Глобальні виклики та перспективи структурного розвитку електроенергетики України, Шпілєвський В. В., Зінченко В. А., Шпілєвський О. В. (2022)
Кизим М. О. - Аналіз сировинного потенціалу виробництва моторного палива в Україні та її регіонах, Хаустова В. Є., Шпілєвський В. В., Костенко Д. М. (2022)
Мединська Н. В. - Удосконалення економічного механізму природокористування в умовах інституціональних трансформацій: цілі, глобальні та національні детермінанти, Голян В. А., Заставний Ю. Б. (2022)
Шепель Т. В. - Вплив російської агресії на продовольчу безпеку України та світу (2022)
Полтавець А. М. - Забезпечення ефективності сталого землекористування механізму управління земельними ресурсами в системі менеджменту аграрних підприємств (2022)
Білецький І. В. - Ключові характеристики та структура ринку житлової нерухомості в поточних умовах (2022)
Подлепіна П. О. - Проблеми та перспективи розвитку міжнародного туризму в постковідному світі, Кучечук Л. В. (2022)
Бурєннікова Н. В. - Теоретичні засади результативності трансферу технологій: сутність, оцінювання, управління, Козлов Л. Г., Бурєнніков Ю. А., Завгородній І. В. (2022)
Гнатківський Б. М. - Властивості економічного потенціалу суб’єктів бізнесу в парадигмі інвестиційно-інноваційної моделі розвитку (2022)
Черноіванова Г. С. - Розробка механізму організаційно-економічного забезпечення управління інноваційною працею на підприємстві (2022)
Ватаманюк-Зелінська У. З. - Аналіз фінансового забезпечення інфраструктурних проєктів м. Львова (2022)
Костін Ю. Д. - Компанії-постачальники на енергетичному ринку України: конкуренція стратегій, Шведкий В. А. (2022)
Bogma O. S. - The Impact of European Integration on the Marketing Security of Domestic Business, Silakova H. V., Vialets O. V. (2022)
Миляник Р. В. - Інноваційні підходи до формування та розвитку управлінських компетентностей (2022)
Кондратенко Н. О. - Специфічні риси принципів та методів оцінки ефективності управлінських рішень на промислових підприємствах України, Новікова М. М., Боровик М. В., Тернова І. А. (2022)
Кірік Т. М. - Напрями поліпшення якості бізнес-планів, Хаустова В. Є., Решетняк О. І., Іванова О. А. (2022)
Чепелюк М. І. - Методологічний підхід до формування системи стратегій підприємства (2022)
Салашенко Т. І. - Оцінка результативності ринку електричної енергії України (2022)
Титул, зміст (2022)
Івашина О. Ф. - Соціокультурні фактори інституційної модернізації суспільства, Івашина С. Ю., Новікова Л. Ф. (2022)
Хаустова В. Є. - Теоретичні підходи до визначення поняття "мережева структура", Трушкіна Н. В. (2022)
Зеленько О. О. - Воднева енергетика та перспективи її розвитку в економіці України, Гуцан Т. Г., Осьмірко І. В. (2022)
Kornivska V. О. - The Role Played by the Digital Transformation of Ukraine’s Financial Sector in the Context of Post-War Reconstruction: Opportunities and Risks (2022)
Бондар-Підгурська О. В. - Інноваційна привабливість організацій у ситуаціях війни та післявоєнної розбудови економіки України: корпоративні відносини й інтелектуальна власність, Хоменко І. І., Коновалова Н. С. (2022)
Хаустов М. М. - Дослідження екосистем стартапів країн світу для забезпечення їх економічного зростання, Данько А. Т., Бондаренко Д. В., Юрченко О. К. (2022)
Матюк Т. В. - Інвестиційна привабливість у сучасних реаліях економіки України, Полуяктова О. В. (2022)
Каленюк І. С. - Сучасні виклики розвитку вищої освіти в умовах становлення розумної економіки, Орєхова Т. В., Унінець І. М. (2022)
Кишакевич Б. Ю. - Оцінка ефективності лізингових операцій у випадку ануїтетної схеми розрахунку лізингових платежів, Мігулка О. О. (2022)
Харченко Р. В. - Проблеми та перспективи розвитку малого бізнесу в Україні (2022)
Казановський А. А. - Проблематика розвитку виробничих аутсорсингових підприємств в Україні, Мірошниченко І. І. (2022)
Yasinovska I. F. - Financial Condition of Small Enterprises in Ukraine: Problems, Tendencies, Prospects, Loiek Y. D. (2022)
Наконечна Н. В. - Системні засади розроблення та реалізації державної політики забезпечення конкурентоспроможності регіонів України в умовах євроінтеграції, Градюк Н. М. (2022)
Зварич І. Т. - Трансформація світової економічної системи та її вплив на економічний розвиток регіону в умовах глобалізації, Зварич О. І. (2022)
Михайленко Д. Г. - Теоретичні аспекти формування механізму інноваційного розвитку регіонів України, Павловська І. Г., Шавлак М. А., Єремєєв О. В. (2022)
Matiichuk L. P. - Stabilization of Transformation Processes in the Energy Security Measurement System of Ukraine (2022)
Петренко О. І. - Аналіз діяльності суднобудівної промисловості в Україні та світі, Юрченко М. А. (2022)
Михайліченко Г. І. - Антикризова реанімація туристичної галузі України в післявоєнний період, Дворська І. В. (2022)
Гавдей С. В. - Аналіз традиційних і новітніх чинників розвитку туристичного сектора України (2022)
Кубецька О. М. - Управління оборотними активами підприємства в особливих умовах, Остапенко Т. М., Палешко Я. С. (2022)
Патинська-Попета М. М. - Удосконалення механізмів управління фінансовим потенціалом територіальних громад з урахуванням європейського досвіду, Абрамова І. В. (2022)
Лучко Г. Й. - Управління проєктами підвищення лояльності споживачів (2022)
Баймуратов М. О. - Мілітарний конституціоналізм: до питання про формування, розуміння і оформлення феноменології (Продовження), Кофман Б. Я. (2022)
Dzhuska A. V. - Problem issues of the translation of judgments of the European Court of Human Rights in Ukraine (legal aspect) (2022)
Жорняк А. М. - Історичні аспекти модернізації законодавства Німеччини щодо соціальної інтеграції осіб з інвалідністю (2022)
Котилко Я. М. - Модель державно-релігійних відносин у Республіці Польща (2022)
Литовченко І. І. - Аналіз правового механізму забезпечення функціонування сучасної системи охорони здоров’я Німеччини (2022)
Камінська Н. В. - Меритократія як конституційна цінність і ключова засада реформування публічної влади (2022)
Круглов В. В. - Формування основних напрямів стійкості держави до кіберзагроз (2022)
Воротіна Н. В. - Фінансові й бюджетні механізми відновлення економіки та інфраструктури України, зруйнованої збройною агресією Російської Федерації (2022)
Глущенко Ю. А. - Діджиталізація та цифрові трансформації банківської системи України, Ведмідь М. О. (2022)
Кришталь Г. О. - Корпоративне управління підприємствами: кодекси найвдаліших практик (2022)
Економіка аграрних перетворень (2021)
Гадзало Я. М. - Основні суперечності організаційно-економічного механізму розвитку аграрної сфери України та шляхи їх врегулювання, Лузан Ю. Я. (2021)
Кирилов Ю. Є. - Прогнозування конкурентоспроможного розвитку аграрних підприємств у системі формування їх конкурентних стратегій, Желуденко К. В. (2021)
Кравченко С. А. - Методи оцінки рівня розвитку суб’єктів аграрного підприємництва, Малік Л. М. (2021)
Шеленко Д. І. - Соціальний капітал у розвитку соціального підприємництва, Баланюк І. Ф., Баланюк В. С. (2021)
Кошкалда І. В. - Концептуальні засади формування Smart-територій в Україні, Трегуб О. М. (2021)
Носенко Ю. М. - Методика початкового маркетингового аналізу сайтів конкурентів у процесі просування науково-інноваційної продукції, Нечипоренко О. М., Сінельник Л. М. (2021)
Хаустова В. Є. - Державна політика у сфері впровадження біоенергетичних технологій в контексті її нормативно-правового забезпечення, Гришова І. Ю., Костенко Д. М., Бутенко Т. В. (2021)
Вітвіцький В. В. - Інституційні фактори розвитку продуктивності праці в аграрному підприємництві, Беженар І. М., Демченко О. В. (2021)
Козак О. А. - Формування продовольчих систем: теоретико-сутнісні аспекти, Пугачов М. І. (2021)
Кривун М. В. - Імперативи формування організаційного механізму ефективного функціонування молокопереробних підприємств (2021)
Лузан Юрій Якович – ювіляр! (2021)
Акімова Т. Ю. - Нормативно-правові засади розвитку громадянського суспільства в Україні (2021)
Верланов Ю. Ю. - Малий бізнес України у дзеркалі офіційної статистики (2021)
Волошин В. Г. - Медіації як спосіб профілактики конфліктів у сфері державного управління, Мустафаєва У. С. (2021)
Євтушенко О. Н. - Брендинг території громади – механізм формування локальної ідентичності та фактор конкурентоспроможності, Суслов М. М., Верба С. М. (2021)
Костєва Т. Б. - Сучасні механізми залучення молоді до розвитку громадянського суспільства (2021)
Круглов В. В. - Реалізація проєктів державно-приватного партнерства в аграрному секторі, Терещенко Д. А. (2021)
Палагнюк Ю. В. - Соціальна довіра до органів публічної влади як фактор розвитку громадянського суспільства (2021)
Соколов О. Є. - Теоретико-методологічні основи дослідження криз у публічному управлінні (2021)
Surgova S. - State policy of social protection of children as a social safety factor: historical experience of european countries from the 17th to 21th centuries, Faichuk O. (2021)
Тимошенко Т. О. - Концепція розумного управління туризмом в рамках виконання стратегій сталого розвитку територіальних громад (2021)
Хаджирадєва С. К. - Ефективність реалізації європейських програм підтримки реформування публічного управління в Україні, Шевцова О. В. (2021)
Продовольча безпека в сучасному вимірі (2021)
Пугачов М. І. - Сучасні виклики продовольчого забезпечення країни, Пугачов В. М. (2021)
Бутко М. П. - Інституціональні критерії впливу сучасних агроформувань України на рівень розвитку сільських територій, Колоша В. П., Мурашко М. І., Рассказов О. І. (2021)
Горбатюк О. В. - Індикативна оцінка результативності інноваційного розвитку підприємництва в аграрному секторі економіки (2021)
Міненко М. А. - Організація, організування, адміністрування, Піддубний В. А. (2021)
Беженар І. М. - Теорія сутності дефініції "сільські території", Мамчур В. А., Малік Л. М., Германюк Н. В., Демченко О. В. (2021)
Кошкалда І. В. - Розвиток біоорієнтованої економіки: досвід Європейського Союзу, Ряснянська А. М., Руденко С. В. (2021)
Лопатинський Ю. М. - Структурно-функціональні засади розвитку підприємництва на сільських територіях, Кобеля З. І., Галицький А. Е. (2021)
Кирилов Ю. Є. - Соціально-економічні чинники академічної мобільності у формуванні конкурентоспроможності представників науково-освітньої спільноти, Ігнатенко М. М., Грановська В. Г. (2021)
Шпикуляк О. Г. - Розвиток теорії та методології визначення економічної ефективності застосування інновацій у сфері охорони й раціонального використання ґрунтів (рецензія на монографію "Науково-методологічні засади визначення економічної ефективності застосування інновацій у сфері охорони й раціонального використання ґрунтових ресурсів", Кучер А. В., Улько Є. М., Анісімова О. В.) (2021)
Зміст журналу за 2021 рік (2021)
Арсенович Л. А. - Сутність кібербезпеки як напряму вироблення державної політики цифрового розвитку (2021)
Бліщук К. М. - Брендинг у сфері готельного бізнесу, Козак І. І. (2021)
Гаман Т. Б. - Формування та реалізація державної політики у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення в Україні (2021)
Лилик М. В. - Вплив глобалізації на розвиток міжкультурної комунікації в публічному управлінні (2021)
Медуна Б. Л. - Партисипаторна демократія як чинник забезпечення публічності конституційного процесу (2021)
Юкало В. В. - Методологічні підходи до дослідження проблематики публічного управління у сфері допоміжних репродуктивних технологій (2021)
Загорський В. С. - Якість життя в системі цілей сталого розвитку до 2030 року, Ліпенцев А. В., Борщук Є. М. (2021)
Нєма О. С. - Зміцнення спроможності територіальних громад: можливості щодо формування доходів бюджету та оптимізації видатків (2021)
Марцінків Р. Р. - Правові засади здійснення розвідувальної діяльності Службою безпеки Організації Українських Націоналістів (2018)
Романовська О. І. - Характеристика структурних підрозділів державної виконавчої служби України та їх функцій (2018)
Росовська І. Ю. - Проблема співвідношення права, релігії та держави в контексті світоглядних цивілізаційних шкіл (2018)
Сайнецький О. П. - Поняття та роль систематизації соціального законодавства (2018)
Таварткіладзе О. М. - Роль інституту судової експертизи при розгляді справ Одеською судовою палатою (2018)
Кайдаш О. Ю. - До питання доступності до правосуддя громадян України, Грохольський В. П. (2018)
Курчин О. Г. - Вдосконалення компетенції органів місцевого самоврядування у сфері містобудівної діяльності в умовах муніципальної реформи (2018)
Меденцев М. А. - Вітчизняна нормативно-правова база як джерело гарантій діяльності суддів в Україні (2018)
Воронятніков О. О. - Інвестиційна діяльність та публічно-приватне партнерство як перспективні економічні заходи підвищення рівня санітарного та епідемічного благополуччя населення (2018)
Холоденко Н. О. - Наукове забезпечення судової діяльності: вектори реалізації (2018)
Шубіна Н. М. - До проблеми дотримання прав і свобод людини і громадянина під час застосування поліцейського піклування (2018)
Кириченко Т. М. - Практика Європейського суду з прав людини у справах про відшкодування моральної шкоди, завданої працівнику (2018)
Куксін С. Ю. - Особливості діяльності працівників, обраних на виборні посади профспілкових органів (2018)
Лях І. О. - До характеристики принципів запровадження медіації при вирішенні трудових спорів в Україні (2018)
Марченко Ю. І. - До питання стратегії та політики оплати праці в умовах євроінтеграційних змін трудового законодавства (2018)
Швець В. О. - Право на стабільні трудові правовідносини та основні форми його захисту (2018)
Шкарупа К. В. - Методи реалізації державної політики у сфері зовнішньої трудової міграції (2018)
Абрамовський Р. Р. - Щодо місця права громадян на участь у прийнятті рішень у сфері охорони навколишнього природного середовища у правовому статусі громадян України (2018)
Біленко О. А. - Етапи розвитку національного законодавства про адміністративну відповідальність за правопорушення, пов’язані з корупцією (2018)
Білько Б. І. - Видання адміністративних актів як інструмент публічного адміністрування оренди в Україні (2018)
Болдирєва Ю. С. - Місце норм адміністративного права у правовому регулюванні відповідальності за порушення порядку використання повітряного простору безпілотними повітряними суднами (2018)
Бурбела В. Л. - Новітні доктрини християнських церков та їхній вплив на розвиток соціальної політики держави в умовах глобалізованої цивілізації (2018)
Володіна Д. А. - До проблеми визначення форм та методів менеджменту органів державної влади (2018)
Гуфман Г. Л. - Еволюція становлення поняття "податків" у системі політико-правової думки (2018)
Дмитренко С. О. - Державна податкова служба України та інші суб’єкти забезпечення реалізації правоохоронної функції держави у сфері оподаткування: проблеми взаємодії (2018)
Журавель Я. В. - Адміністративно-правове регулювання взаємодії органів виконавчої влади із органами місцевого самоврядування в Україні (2018)
Келеберда В. І. - Виконання судових рішень в адміністративних справах як стадія адміністративного судочинства України (2018)
Ковальчук М. О. - Принципи діяльності публічної адміністрації щодо запобігання корупції в Україні (2018)
Косинський В. В. - Критична інфраструктура України як об’єкт адміністративно-правового захисту (2018)
Костюк Т. В. - Шляхи вдосконалення адміністративного законодавства, нормами якого визначають правові засади реалізації адміністративних процедур у діяльності податкових органів (2018)
Кочеров М. В. - Шляхи удосконалення кадрового забезпечення Національної поліції в умовах реформ (2018)
Кравцова М. О. - Правова природа релігійних правовідносин в Україні (2018)
Криворучко Л. С. - До проблеми імплементації в Україні позитивного зарубіжного досвіду у сфері забезпечення захисту прав людини (2018)
Крикун В. В. - Завдання захисту об’єктів критичної інфраструктури в Україні: поняття, зміст і співвідношення з метою (2018)
Кусік І. В. - Принципи судового оскарження постанов у справах про адміністративні правопорушення в Україні (2018)
Левшина Я. О. - Види відповідальності арбітражного керуючого (2018)
Маруліна Л. О. - Адміністративна справа як чинник адміністративно-процесуального захисту прав, свобод та інтересів приватних осіб від суб’єктів владних повноважень (2018)
Мельник Ю. В. - До проблеми визначення поняття та особливостей податкових правовідносин (2018)
Нетудихатка А. В. - Шляхи удосконалення методів забезпечення законності в діяльності Національної поліції України (2018)
Новак Н. П. - Адміністративні послуги у сфері виробництва та обігу органічної продукції (2018)
Павліченко О. В. - Поняття механізму захисту соціальних прав жінок в Україні (2018)
Панасюк О. В. - Адміністративні комісії в системі суб’єктів провадження в справах про адміністративні проступки (2018)
Подолян Ю. О. - Становлення банківської системи в Україні: історико-правовий аспект (друга половина ХІХ–початок ХХ століття) (2018)
Рева В. В. - Деякі теоретично-прикладні питання адміністративного оскарження рішень, дій або бездіяльності посадових осіб митних органів (2018)
Семенников С. В. - Сутність та особливості здійснення контролю за діяльністю суб’єктів адміністративних процесуальних правовідносин (2018)
Токарєва К. С. - Етапи впровадження медіації в Україні (2018)
Шуберт Е. С. - Функції підзаконних нормативно-правових актів в Україні (2018)
Довбань І. М. - Дореволюційний період кримінально-правової протидії злочинам, що вчиняються державними службовцями (2018)
Єфімов М. М. - До питання протидії розслідуванню кримінальних правопорушень проти моральності (2018)
Свірець В. В. - Кадрове забезпечення реформування пенітенціарної системи (2018)
Смирнов В. А. - Класифікація підстав визнання доказів допустимими у кримінальному провадженні (2018)
Ткаченко О. В. - Лісова сфера як об’єкт кримінологічного дослідження (2018)
Балита Р. І. - Засади реалізації повноважень прокурором при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій (2018)
Крупєй В. Ю. - Особливості початку досудового розслідування порушень правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами (2018)
Льошенко О. Ю. - Актуальні питання забезпечення розумних строків у кримінальному провадженні (2018)
Нестеров Д. І. - Тактико-криміналістичне забезпечення проведення слідчих (розшукових) дій у кримінальних провадженнях за фактами обстрілів (вибухів) у районі проведення операції Об’єднаних сил (2018)
Савицька В. М. - Завідомість у кримінальному праві України як об’єкт наукового дослідження (2018)
Танривердієв Х. М. - Початок досудового розслідування у кримінальних провадженнях щодо народних депутатів України (2018)
Конюшенко Я. Ю. - Проблемні питання регламентації процесуального порядку проведення освідування у кримінальному провадженні (2018)
Єфремова К. В. - Основні засади правового регулювання донорства крові за законодавством ЄС: досвід для України (2018)
Боброва Ю. Ю. - Сучасне бачення реалізації ґендерної рівності: проблеми теорії та судової практики (2019)
Опішняк С. О. - Антропологія влади: становлення уявлень та сучасний стан (2019)
Шелих А. А. - Правосвідомість: доктринальні підходи до розуміння (2019)
Камардіна Ю. В. - Проблеми законодавчого визначення юридичної категорії "питання місцевого значення" в контексті муніципальної реформи в Україні (2019)
Макаренков О. Л. - Правові засади елімінації корупційних ризиків із виконавчо-розпорядчої роботи публічної адміністрації в умовах трансформації правової системи відкритого суспільства (2019)
Медведенко С. В. - Поняття та форми громадського контролю за діяльністю Національної поліції України (2019)
Палцулич Є. І. - Проблемні питання приватизації нематеріальних активів та їх вплив на державні інтереси (2019)
Пєший О. В. - Форми діяльності Міністерства розвитку громад і територій (2019)
Семенченко С. А. - Доходи місцевих бюджетів як правова категорія (2019)
Гуйван П. Д. - Концепція справедливого судочинства у світлі рішень ЄСПЛ (2019)
Лук’янчук О. І. - Умови добросовісного виконання дітьми обов’язку утримувати батьків (2019)
Коваленко Н. В. - Адміністративно-правовий режим використання природних ресурсів (2019)
Ковейно Ю. В. - Правове регулювання екологічної безпеки, Дресвяннікова В. Д. (2019)
Легеза Ю. О. - Окремі аспекти застосування заходів адміністративної відповідальності за вчинення екологічних правопорушень (2019)
Яремак З. В. - Соціальна природа еколого-правового конфлікту (2019)
Бойко О. В. - Особливості притягнення до відповідальності за відмову в наданні публічних послуг в Україні (2019)
Гуть Н. Ю. - Вплив державно-правових явищ на зовнішнє середовище у контексті визначення функцій адміністративного процесу (2019)
Ключик Ю. В. - До проблеми кваліфікації злочину, передбаченого ст. 220-2 КК України (2019)
Коротун О. М. - Методи управлінської діяльності у сфері забезпечення охорони прав суб’єктів інтелектуальної власності (2019)
Кузьменко Ю. В. - Адміністративна діяльність Національної поліції: протидія та запобігання домашньому насильству (2019)
Молдованов Д. В. - Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку як суб’єкт ринку альтернативної енергетики (2019)
Моргунов О. А. - Фізична культура та спорт як напрям публічного адміністрування в Україні (2019)
Пирога И. С. - Справедливая рыночная стоимость – базовый элемент налоговой системы. (2019)
Правоторова О. М. - Міжнародні стандарти адміністративно-правової охорони (2019)
Разіна Т. І. - Адміністративно-правові засоби забезпечення позитивного інвестиційного клімату в Україні (2019)
Селезень П. О. - Віднесення прибутку до постійного представництва в Індії (2019)
Скріпкін С. В. - Проблеми обрання оптимальної моделі фінансування видатків у галузі охорони здоров’я України (2019)
Сливка М. М. - Поняття, принципи та роль взаємодії суб’єктів охорони навколишнього природного середовища (2019)
Соф’їн М. І. - Напрями вдосконалення діяльності державних органів у сфері реалізації фіскальної політики в Україні (2019)
Cтупа В. Ф. - Специфічні риси службової недбалості як злочинного явища (2019)
Бабчинська Т. В. - Реалізація міжнародних стандартів права на захист при дослідженні показань під час судового засідання (2019)
Грига М. А. - Становлення законодавчого закріплення кримінальної відповідальності за підкуп виборця, Григорова Є. В. (2019)
Ільїна О. В. - Рішення Європейського суду з прав людини як джерела кримінального права України (2019)
Колос С. С. - Вина юридичної особи у кримінально-правовій доктрині (2019)
Любченко В. І. - Місце слідчого, керівника органу досудового розслідування та співробітника оперативного підрозділу в реалізації функції обвинувачення в її початковій (досудовій) формі (2019)
Пасечник М. Л. - Заходи забезпечення безпеки учасників кримінального провадження як елемент слідчої таємниц (2019)
Собко Г. М. - Різновиди психічного насильства у злочинах проти громадської безпеки (2019)
Обаль О. О. - Слідчо-оперативна група як оптимальна організаційно-правова форма взаємодії слідчого з оперативними підрозділами під час розслідування економічних злочинів (2019)
Щербанюк В. М. - Місце вчинення злочину як елемент криміналістичної характеристики втечі з місць позбавлення волі або з-під варти (2019)
Янковець І. В. - Практика Європейського суду з прав людини щодо застосування позитивних дій (2019)
Нікітенко О. І. - Рецензія на монографію І. С. Пироги "Механізм податкового стимулювання соціально-економічного розвитку України" (2019)
Андрощук О. - Удосконалення систем захисту інформації в комп’ютерних мережах Державної прикордонної служби України, Коваленко О., Тітова В., Чешун В., Поляков А. (2021)
Боровик О. - Модель організації протидії контрабандній діяльності на ділянці відповідальності підрозділу охорони державного кордону та оцінки її ефективності, Боровик Д. (2021)
Гула В. - Загальні засади координаційної діяльності органів охорони державного кордону з питань здійснення прикордонного контролю у пунктах пропуску, Дзяворук А., Бойко В., Андрушко В., Бойко В. (2021)
Залож В. - Методичні підходи щодо побудови ланок організаційної структури управління Державної прикордонної служби України, Мальцев А., Глуздань О. (2021)
Захарчук Д. - Методика обгрунтування рішень начальника відділу прикордонної служби в умовах активізації незаконної міграції, Бурбела С., Чорпіта М. (2021)
Зюман С. - Аудит як система надійного функціонування системи внутрішнього контролю, Яковлєва Т. (2021)
Король Я. - Специфічні аспекти та актуальні проблеми ведення хімічної, біологічної, радіаційної розвідки в умовах міста (2021)
Кривий І. - Методологічні основи стратегії ефективного реагування на кризові ситуації у прикордонному просторі, Андрушко В., Коротченко В., Мушинський С. (2021)
Луцький О. - Обґрунтування необхідності розробки нової концепції підготовки персоналу Державної прикордонної служби України (2021)
Мазур В. - Аналіз спроможності начальника відділу прикордонної служби з виконання завдань за призначенням, Стрельбіцький М., Філіппов М., Голіцин В. (2021)
Медвідь М. - Методика визначення раціонального варіанта використання мобільних прикордонних підрозділів для виконання завдань за призначенням (2021)
Нікіфоренко В. - Основні загрози національній безпеці України на державному кордоні та тенденції їх розвитку, Віхтюк А. (2021)
Павленко С. - Модель оцінювання ефективності заходів маскування підрозділів тилового забезпечення під час здійснення переміщення (маршу) при підготовці і в ході виконання бойового завдання, Путро О., Павлов Я., Купрієнко Ю. (2021)
Баранов Ю. - Рекомендації щодо ліквідації збоїв у процесі управління технічним станом військової техніки в умовах ведення бойових дій, Баранов А., Андрієнко А., Яльницький О., Пашковський В., Корольов О. (2021)
Горєлишев С. - Залежності ефективної поверхні розсіювання засобів доставки порушників при зовнішньому підсвічуванні, Волков П., Баулін Д., Башкатов Є., Новикова О. (2021)
Катеринчук І. - Датчик лазерного випромінювання на основі фрагмента сонячного елемента живлення, Білявець Б. (2021)
Кульчицький В. - Дослідження демаскуючих ознак оптичних приладів спостереження, Зайцев О., Лось О. (2021)
Міщенко Я. - Теоретичні дослідження впливу фізико-географічних умов України на прохідність бойових броньованих машин, Собченко В., Марченко О. (2021)
Нанівський Р. - Пропозиція щодо зменшення динамічних навантажень на елементи кріплення колійного катково-ножового мінного трала КМТ-7, Голушко С., Святий Ю. (2021)
Березовський Ю. В. - Перспективи розвитку інноваційних технологій переробки луб’яних культур, Кузьміна Т. О. (2021)
Бліщ Р. О. - Енергозберігаючі технології приготування пивного сусла, Петришин Н. З. (2021)
Горач О. О. - Використання насіння льону олійного та конопель у харчовій промисловості, Домбровська О. П. (2021)
Давидович О. Я. - Удосконалення технології печива пісочного із нетрадиційними добавками, Ощипок І. М. (2021)
Мусій Л. Я. - Розроблення технології йогурту, збагаченого селеном, Цісарик О. І., Сливка І. М. (2021)
Ощипок І. М. - Використання пастернаку у крафтовому кондитерському виробництві, Палько Н. С. (2021)
Cвідло К. В. - Технологія комбінованих фаршевих виробів із м’яса птиці оздоровчого призначення, Карпенко Л. К., Пересічна С. М., Мамченко Л. Є. (2021)
Степанькова Г. В. - Перспективи використання горохового борошна в технології пончиків, Шидакова-Каменюка О. Г., Болховітіна О. І., Горобець І. С. (2021)
Шелудько В. М. - Обґрунтування технології краффінів підвищеної харчової цінності (2021)
Шинкарук М. В. - Аналіз стану сировинної бази м’ясопереробної галузі, Найдьонова С. В. (2021)
Мартовицька О. В. - Поняття права на правову допомогу (2018)
Астаф’єв А. А. - Роль та значення проведення службового розслідування в органах Національної поліції Україні (2018)
Бережна Є. В. - До проблеми визначення місця адвоката в системі учасників адміністративного процесу (2018)
Бойко А. В. - Використання зарубіжного досвіду як умова вдосконалення адміністративно-правового забезпечення реалізації державної транспортної політики (2018)
Борискін С. А. - Особливості форм та методів контролю у сфері реалізації та захисту прав і свобод осіб з інвалідністю (2018)
Боровський В. Р. - Особливості правового регулювання діяльності прокурора як суб’єкта адміністративного процесу (2018)
Босий В. П. - Юридична відповідальність біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту (2018)
Віговський С. І. - Основні завдання контролю за діяльністю місцевих судів (2018)
Войтович І. І. - Стан наукової розробленості проблем протидії корупційній злочинності у сфері воєнної безпеки (2018)
Дєточка А. Ю. - Роль та значення принципів реалізації правоохоронної функції держави (2018)
Євдокимов Д. А. - Сутність адміністративного розслідування як стадії та етапу провадження у справах про адміністративні правопорушення (2018)
Захаров А. В. - Адвокатська діяльність як об’єкт адміністративно-правового дослідження (2018)
Ізотов В. В. - Сутність та види гарантій забезпечення та реалізації державної політики у сфері державного фінансового контролю (2018)
Калашніков Г. Ю. - До проблеми визначення поняття та видів адміністративних процедур у сфері будівельної діяльності (2018)
Кобильнік Д. А. - Межі податково-правового регулювання: постановка питання (2018)
Колісник А. С. - Європейський досвід адміністративно-правового регулювання сервісної діяльності митних органів (2018)
Колотілов О. О. - Адміністративно-процедурний аспект державної реєстрації фізичної особи підприємцем (2018)
Кононенко С. В. - Галузеві принципи адміністрування податків у сфері обігу підакцизних товарів (2018)
Кононець В. П. - Специфіка кримінальної відповідальності за невиконання судових рішень (2018)
Коренькова В. С. - До проблеми визначення рівнів координації діяльності органів виконавчої влади у сферах європейської та євроатлантичної інтеграції (2018)
Коробенко С. В. - Наукові погляди щодо сутності категорій "адміністративний процес", "юрисдикція", "адміністративна юрисдикція" як основи визначення адміністративно-процесуальних проваджень в діяльності митних органів (2018)
Котенко Л. В. - Принципи публічного адміністрування виробництва та обігу лікарських засобів в Україні (2018)
Кудін А. В. - Адміністративний примус як класичний метод діяльності суб’єктів публічної адміністрації у сфері патентної діяльності в Україні (2018)
Лаврентьєв Є. О. - Міжнародно-правові стандарти та відповідальність за адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією (2018)
Лаговська Н. В. - Удосконалення інформаційного забезпечення як напрям запобігання злочинності у сфері адміністративних послуг (2018)
Лапіка А. О. - Удосконалення адміністративного законодавства, яке регулює діяльність державних місцевих адміністрацій в галузі бюджету та фінансів (2018)
Лозінський В. О. - Адміністративно-правовий статус об'єднаної територіальної громадами в Україні (2018)
Маслов О. І. - Система принципів адміністративної діяльностІ Національної поліції України (2018)
Нікітін В. В. - До проблеми визначення поняття уникнення та ухилення від подвійного оподаткування (2018)
Павчук С. С. - До характеристики кадрових процедур в органах прокуратури України (2018)
Петров С. Є. - Відповідальність Головного сервісного центру МВС України як суб’єкта адміністративних правовідносин (2018)
Серединський І. В. - Міжнародні стандарти підготовки поліцейських: загальна характеристика (2018)
Скороход Г. М. - Поняття та правова природа державного боргу (2018)
Томчук А. В. - Зарубіжний досвід у сфері запобігання домашньому насильству (2018)
Чорней В. С. - Сутність та структура механізму застосування адміністративно-правового примусу органами прокуратури (2018)
Шевчук Т. О. - Місце та роль публічного контролю у системі адміністративно-правових засобів забезпечення безпеки атмосферного повітря (2018)
Байбак А. Г. - Правова (формальна) визначеність в системі властивостей і характеристик позитивного права (2018)
Мусіловський І. М. - Правове питання ідеалу у теорії Фоми Аквінського (2018)
Северінова О. Б. - Підготовка кадрів Збройних сил у 1940-х роках ХХ сторіччя (2018)
Гопанок І. В. - Поняття та характерні ознаки врегулювання спору за участю судді в господарському судочинстві (2018)
Луцька Г. В. - Обмеження здійснення цивільних прав громадян на тимчасово окупованій території України як передумова їх охорони і захисту (2018)
Ткаченко М. В. - Договір перевезення залізничним транспортом: цивільно-правовий та господарсько-правовий аспект (2018)
Бондаренко С. М. - До характеристики єдності правового регулювання трудових відносин із сезонними та тимчасовими працівниками (2018)
Гайдаренко Л. О. - До питання юридичної відповідальності у трудовому праві (2018)
Кісіль О. Ю. - Напрямки вдосконалення загального та спеціального законодавства України, яким визначаються правові засади соціального забезпечення поліцейських (2018)
Підпала І. В. - Правові гарантії трудових та соціальних прав моряків (2018)
Погорєлова Л. Г. - Щодо питання юридичної відповідальності за порушення законодавства у сфері забезпечення безпеки праці (2018)
Соіч О. В. - До проблеми визначення поняття та видів дистанційної роботи (2018)
Богаченко С. І. - Фактори соціальної зумовленості кримінально-правового регулювання протидії корупції в центральних органах влади України (2018)
Бурбело Б. А. - Кримінально-правовий аспект вивчення особи підозрюваного у кримінальному провадженні (2018)
Гальона І. І. - Кримінологічні ознаки торгівлі людьми (2018)
Гіряк С. І. - Зарубіжний досвід кримінально-правової протидії порушенню прав і інтересів жінок (2018)
Горбач-Кудря І. А. - Види спеціальних заходів щодо протидії домашньому насильству (2018)
Калита В. Г. - Кримінальна відповідальність неосудних осіб за законодавством окремих країн ЄС (2018)
Качмар В. Я. - Зарубіжний досвід кримінально-правової охорони культурних цінностей (2018)
Когут Ю. І. - Генеза наукової думки щодо напрямків протидії кібертероризму в Україні (2018)
Ліченко І. В. - Типологія сучасних правопорушень на українському страховому ринку (2018)
Мірковець Д. М. - Методологія дослідження контрольно-наглядової діяльності на досудовому розслідуванні (2018)
Мірошниченко С. С. - Проблеми та запобігання маніпулювання на фондовому ринку України (2018)
Мойсеєнко В. В. - Кримінальні правопорушення у сфері господарської діяльності як об’єкт кримінологічних досліджень (2018)
Талах А. М. - Деструктивні релігійні організації: проблематика кримінологічного аналізу визначення понять (2018)
Фоменко А. Є. - Кримінологічна діяльність Національної поліції як різновид поліцейської діяльності (2018)
Говорун Д. В. - Оперативно-розшукова характеристика розбійних нападів на водіїв автотранспорту (2018)
Гончарук Г. О. - Особливості використання спеціальних знань при розслідуванні пропозиції, обіцянки або надання неправомірної вигоди (2018)
Залозний Р. Ю. - Криміналістичне забезпечення проведення слідчих (розшукових) дій під час розслідування розбійних нападів, вчинених на водіїв автотранспортних засобів (2018)
Нікітін Д. Ю. - Запобігання злочинам щодо нецільового використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням (2018)
Нікітінський О. П. - Розслідування злочинів, пов’язаних із розпорядженням бюджетними коштами у сфері охорони здоров’я, де є ознаки службових (2018)
Підпалий В. В. - Типова "слідова картина" вчинення крадіжок в умовах великого міста (2018)
Приловський В. В. - Криміналістична характеристика як елемент методики розслідування втягнення неповнолітніх у протиправну діяльність (2018)
Рудніченко О. М. - Типові слідчі ситуації розслідування незаконного позбавлення волі або викрадення людини (2018)
Строк І. А. - Особа злочинця як елемент криміналістичної характеристики умисних тяжких тілесних ушкоджень, заподіяних у стані сильного душевного хвилювання (2018)
Уманець Р. В. - Оперативно-розшукова характеристика корупційних кримінальних правопорушень, які вчиняються в сфері житлового будівництва (2018)
Фарима М. М. - Типові слідчі ситуації та версії розслідування торгівлі дітьми або іншої незаконної угоди щодо дитини (2018)
Бакумов О. С. - До питання про класифікаційну характеристику юридичної відповідальності держави (2019)
Богачова Л. Л. - Дія підзаконних нормативно-правових актів у часі (2019)
Бондаренко Б. Д. - Закономірності як філософсько-правова категорія та її зв’язок із теорією права (2019)
Ганьба О. Б. - Нові види правових відносин у сфері прикордонної безпеки України та окремі критерії їх класифікації (2019)
Карпічков В. О. - Еволюція юридичної компаративістики в Україні (2019)
Nastuyk A. A. - Influence of usurious relations on the development of Kievan Rus (2019)
Сировацький В. І. - Темпорально-просторові координати державотворення і правотворення (правова освіченість громадян) (2019)
Байрачна Л. К. - Четверте покоління прав людини в просторі судової полеміки (на прикладі рішень Європейського суду з прав людини), Волкова Д. С. (2019)
Марчук М. І. - Територіальне самоврядування Республіки Польща як складник європейської регіональної стратегії (2019)
Панова Н. С. - Вимоги до осіб, які претендують на вступ на державну службу (2019)
Поличко Т. В. - Окремі питання застосування юридичної аргументації в діяльності Конституційного суду України (2019)
Садовнік В. П. - Структурованість системи наукового пізнання (2019)
Шамрай Б. М. - Правові аспекти обмеження конституційних прав та свобод військовослужбовців під час дії правового режиму воєнного стану (2019)
Бондарева А. В. - Виконання судових рішень як заключна стадія цивільного процесу, Дяченко С. В. (2019)
Бондаренко О. М. - Шляхи вдосконалення правового регулювання позасудового вирішення податкових спорів (2019)
Васильєв В. В. - Звичай як правовий засіб саморегулювання майнових цивільних відносин у сучасних умовах (2019)
Гуйван П. Д. - Юридичний зміст охоронних повноважень особи у сфері захисту її інформаційних прав (2019)
Каращук О. О. - Місце географічного зазначення серед об’єктів права інтелектуальної власності (2019)
Ковальчук О. С. - Концентрація цивільного процесу як засіб забезпечення своєчасного розгляду справи, Дяченко С. В. (2019)
Коротун О. Ю. - Захист прав інтелектуальної власності: сучасний стан розвитку процесуального законодавства (2019)
Костюкова А. О. - Щодо об’єкта правовідносин у сфері театрально-концертної діяльності (2019)
Подоляк А. В. - Правовий режим майна суб’єктів управління у державному секторі економіки (2019)
Рим Т. Я. - Активи пайового інвестиційного фонду як вид інвестицій у сфері будівництва (2019)
Слома В. М. - До питання про підстави виникнення субсидіарних цивільно-правових зобов’язань (2019)
Спасова К. І. - Порушення немайнових прав інтелектуальної власності в соціальних мережах (2019)
Турчин Л. Я. - Правова характеристика майнових прав на об’єкти авторського права та суміжних прав у контексті їх передання до статутного капіталу господарських товариств (2019)
Цувіна Т. А. - Інститут конституційної скарги та перегляд судових рішень за виключними обставинами в контексті принципу верховенства права (2019)
Шлапко Т. В. - Історичний розвиток вітчизняного законодавства у сфері медичного обслуговування населення, Тверитінова Д. О. (2019)
Янішевська К. Д. - Правове регулювання наукового відкриття як об’єкта інтелектуальної власності, Тертичний О. Р. (2019)
Грекова М. М. - Міжнародні трудові стандарти у сфері захисту прав жінок, Греков Є. А. (2019)
Діордіца І. В. - Деякі питання державного сприяння у працевлаштуванні за законодавством України, Чумакова М. В. (2019)
Китайгородська В. В. - Поняття та зміст права людини на працю (2019)
Кривенко Ю. В. - Військовослужбовець та доброволець: правовий і соціальний захист (2019)
Науменко С. Г. - Суб’єкти системи гарантування вкладів фізичних осіб в Україні, Герасименко Л. В. (2019)
Пащенко М. О. - Правове регулювання захисту природних прав людини: стан та шляхи вдосконалення (2019)
Савела Є. А. - Питання ґендерної політики в Національній поліції України: теоретико-правовий аспект, Ярошенко А. С. (2019)
Сіроха Д. І. - Значення актів локальної нормотворчості в регулюванні праці (2019)
Поклонська О. Ю. - Відповідальність за порушення норм земельного законодавства, Мамчур М. І. (2019)
Шуміло О. М. - До питання правової охорони довкілля від забруднення ртуттю (2019)
Бабінська А. В. - Принципи кадрового забезпечення органів прокуратури (2019)
Басалаєва А. В. - Місцеві суди як суб’єкти механізму захисту виборчих прав (2019)
Божок С. Г. - Професійна освіта поліцейського: напрями реформування (вдосконалення), Медведєва В. С. (2019)
Васильківська В. В. - Оцінювання державних службовців: особливості факторів, що впливають на результат (2019)
Вороніна Н. В. - Інститут страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (2019)
Гвоздій В. А. - Розвиток підходів до розуміння адміністративно-правового статусу самоврядних (саморегулівних) організацій (2019)
Давидюк А. М. - Правове забезпечення сучасних інформаційних процесів у діяльності Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (2019)
Дудченко В. В. - Принципи взаємодії органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та ювенальної превенції у сфері запобігання правопорушенням серед неповнолітніх (2019)
Єрмаков Ю. В. - Державна міграційна служба України як основний суб’єкт здійснення адміністративної процедури у сфері міграції (2019)
Жогов В. С. - Організація протидії комп’ютерній (цифровій) контрафактній продукції (2019)
Кікалішвілі М. В. - Сучасні тенденції корупційної злочинності в Україні (2019)
Корнута Л. М. - Праксеологічний підхід як основа ефективного забезпечення підвищення кваліфікації державних службовців в Україні (2019)
Крилов Д. В. - Правове регулювання правових відносин у сфері реалізації державної податкової політики: адміністративно-правовий аспект (2019)
Кузнєцова Є. А. - Поняття та ознаки професійних учасників ринку цінних паперів в Україні (2019)
Майоров В. В. - Проблемні питання адміністративно-правового регулювання завдань Національної поліції України в сучасних умовах (2019)
Моргунов О. А. - Правове забезпечення публічного адміністрування сфер фізичної культури і спорту в Україні (2019)
Мулявка Д. Г. - Напрями вдосконалення адміністративного законодавства у сфері правового забезпечення недержавної охоронної діяльності (2019)
Мусаєва С. С. - Питання протидії вуличній злочинності та підвищення рівня публічного порядку і безпеки на території Одеської області, Заєць О. М. (2019)
Прасюк В. М. - Державний фінансовий контроль: визначення поняття (2019)
Ромашов Ю. С. - Інструменти публічного адміністрування кадрового забезпечення Національної поліції (2019)
Свіріна К. С. - Компетенція військово-цивільних адміністрацій: адміністративно-правові підходи (2019)
Севрук Ю. Г. - Правові основи адміністративно-правового забезпечення реалізації функцій прокуратури України (2019)
Теслюк Я. О. - Зміст інституту адміністративної відповідальності власників транспортних засобів (2019)
Чернявська Б. В. - Юридичні дефекти у правовому забезпеченні реалізації права на свободу об’єднання у громадські організації в Україні (2019)
Чуприна Л. М. - Проблемні аспекти захисту прав платника податку у випадку зупинення та відмови в реєстрації податкової накладної, Мінчук Д. Л. (2019)
Шпарага Ю. І. - Нормативні засади діяльності регіонального департаменту соціального захисту населення: порівняльно-правовий аналіз (2019)
Яковлєв П. О. - Взаємодія суб’єктів публічного управління та інститутів громадянського суспільства в забезпеченні інформаційної безпеки України (2019)
Карелов К. Ю. - Спеціальні правила кваліфікації провокації злочинів, вчинених у співучасті: відмежування провокації від суміжних кримінально-правових понять (2019)
Кирбят’єв О. О. - Професійна діяльність працівників правоохоронних органів та перевищення ними влади: кримінологічний вимір (2019)
Клименко С. В. - Державні службовці як спеціальні суб’єкти корупційних злочинів, Абабіна Л. С. (2019)
Павленко І. В. - Заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою: (ст. 192 КК України): проблеми розмежування із суміжними складами злочинів (2019)
Сергійчук В. В. - Досвід деяких зарубіжних країн щодо кримінально-правової охорони державної таємниці (2019)
Щербініна І. Ю. - Наукові підходи до розуміння об’єкта злочину крізь призму заподіяння йому шкоди (2019)
Кобак М. В. - Генезис інституту слідчого судді у кримінальному процесуальному законодавстві України (2019)
Семеногов В. В. - Тактичні особливості обшуку під час розслідування інсценованих вбивств (2019)
Коротюк О. В. - Основні нетипові форми посягань на об’єкти права інтелектуальної власності за законодавством зарубіжних країн (2019)
Аксьонова В. І. - Гуманістичні обрії в освітянському просторі як феномен цивілізованого вибору України, Скловський І. З. (2015)
Ананьєва О. П. - Толерантність як механізм функціонування мультикультуралізму (2015)
Атаманюк З. М. - Роль свободи у сучасній українській освіті (2015)
Бакуменко Р. І. - Національна толерантність в умовах соціально-політичних змін українського суспільства (2015)
Большакова О. В. - Правовий атитюд як визначальний елемент правової свідомості: соціально-філософський аналіз (2015)
Борінштейн Є. Р. - Ідеологеми філософії логістики (2015)
Борінштейн Є. Р. - Віртуальний простір в умовах соціокультурних трансформацій, Пальчинська М. В. (2015)
Борисова Т. В. - Особенности философской культуры мышлени я в понимании истории и культуры (2015)
Гансова Е. А. - Значення української класичної соціологічної спадщини для розуміння процесу національної ідентифікації в сучасному українському суспільстві, Онищук В. М. (2015)
Гузенко М. С. - Структура динамической системы явления культуры и ее завершенная энергия движущихся начал энтелехии душа: "ум", "чувство", "воля". "треугольник" изменяющееся основание движущихся начал (2015)
Єршова-Бабенко І. В. - Концептуально-методологические возможности психосинергетических стратегий в условиях неравновесных фазовых переходов, порождаемых мультикультурностью. Роль макромасштаба сложного поведения психики и сознания (2015)
Зайцева Н. А. - Социокультурные основания понятия "архетип" в философии К. Г. Юнга (2015)
Іванова Н. В. - Мисленнєва діяльність у дихотомії раціонального та ірраціонального: соціовітальний контекст (2015)
Каменчук Т. О. - Стратегія і тактика у політиці, Зубар Н. В. (2015)
Каранфилова О. В. - Моральная трансформация общества в контексте философии образования, Крижантовский А. В. (2015)
Комаха Л. Г. - Логічний аналіз "деуніфікованої" моделі науки: аргументи і принципи (2015)
Куба В. В. - Соціально-філософське пізнання феномену "душі" як соціокультурного концепту (2015)
Пальчинська М. В. - Інноваційні технології у соціальному проектуванні (2015)
Плавич В. П. - Усовершенствование юридического толкования правовых норм и современной правоприминительной деятельности (2015)
Поплавская Т. Н. - О необходимости формирования холистической ментальности средствами философского образования (2015)
Походных Э. И. - Культура, как важнейший фактор развития общества. современные подходы к созданию музейных интерактивных образовательных программ (2015)
Рибка Н. М. - "Креативна деструкція" як управлінська технологія (2015)
Рудой В. В. - Социокультурные характеристики девиаций в обществе: понятие, природа, представление (2015)
Савусін М. П. - Категоріальні й теоретико-системні засади концепції простоти-складності (2015)
Самчук Л. С. - Мовна освіта у соціокомунікативному аспекті (2015)
Стоянова Л. Л. - Концептуально исторические представления об "и творческой элите" (2015)
Стовпець О. В. - Онтологічні засади інтелектуальної власності (2015)
Стояно О. О. - Функциональная значимость идеала в архитектонике самоидентичности (2015)
Тикаева Ю. И. - Медиареальность как пространство социокультурных взаимодействий (2015)
Тимохов О. В. - Панорамне мислення у розвитку свободи особистості та у формуванні новітніх концептів суспільного буття в Україні (2015)
Халапсис А. В. - Мультиверсум истории (2015)
Чуйкова О. В. - Ноосферний дикурс як виток для концептуальних переплетінь концепцій ноосфери, пневматосфери та семіосфери (2015)
Шиндаулова Р. Б. - Учение о ноосфере как фундаментальная основа ноогуманистического образования (2015)
Шостак В. М. - Моральний ідеал в українському суспільстві: минуле, сучасне, майбутнє (2015)
Погорєлова О. О. - Соціальне здоров'я як складова самореалізації особистості, Бузіян В. М. (2015)
Бойко А. І. - Рецензія на монографію Пальчинської Мар'яни Вікторівни "Віртуальний простір в умовах соціокультурних трансформацій" (2015)
Окороков В. Б. - Рецензія на монографію Пальчинської Мар'яни Вікторівни "Віртуальний простір в умовах соціокультурних трансформацій" (2015)
Попкова В. В. - Рецензія на монографію Пальчинської Мар'яни Вікторівни "Віртуальний простір в умовах соціокультурних трансформацій" (2015)
Палагута В. І. - Рецензія на монографію Кримець Людмили Володимирівни "Філософські аспекти влади в управлінні науково-освітнім простором" (2015)
Вихідні відомості (2015)
Ганечко О. М. - Напрями вдосконалення правового регулювання оплати праці в Україні в умовах євроінтеграції України (2018)
Гаспарян С. Г. - Система принципів кадрового забезпечення експертних установ України (2018)
Голопич Т. П. - Зарубіжний досвід правового регулювання договірних відносин (2018)
Малишевська З. Я. - Поняття режиму робочого часу (2018)
Сичова В. В. - Європейська (континентальна) модель локального регулювання трудових відносин та можливості її використання в Україні (2018)
Сокоринський Ю. В. - Тенденції розвитку правового регулювання пенсійного забезпечення (2018)
Ємець Л. О. - Застосування міжнародних індикаторів стану навколишнього середовища та перспективи їх використання в Україні (2018)
Орєхов С. М. - Еволюція нормативного забезпечення взаємодії України та ЄС у сфері охорони довкілля (2018)
Піддубна Д. С. - Оновлені зміни нормативно-правового характеру в органічній сфері та першочергові елементи щодо обґрунтування втілення (2018)
Бевз С. І. - Поняття та елементи механізму адміністративно-правового регулювання державного управління господарською діяльністю (2018)
Бучинський О. Й. - Особливості класифікації податкових спорів (2018)
Вишневський М. В. - Форми адміністративної діяльності суб’єктів публічної адміністрації, що здійснюють адміністративно-правове регулювання діяльності апарату суду в Україні (2018)
Гуть Н. Ю. - Історія розвитку наукової думки щодо адміністративного процесу (2018)
Дубинський О. Ю. - Зарубіжний досвід державного контролю за додержанням законодавства на транспорті та можливості його використання в Україні (2018)
Золота Л. В. - Форми адміністративно-правової охорони права інтелектуальної власності у сфері наукової діяльності (2018)
Іванов О. В. - Національне агентство з питань запобігання корупції в системі суб’єктів запобігання та протидії корупції (2018)
Карпенко Н. В. - Поняття пені як категорії податкового права та ґенеза її нормативного регулювання (2018)
Кобко Є. В. - Система суб’єктів публічної адміністрації в механізмі реалізації державної політики забезпечення національної безпеки України (2018)
Колєсніков Д. В. - Наукова інтерпретація адміністративно-правового забезпечення системи державного управління (2018)
Шахов С. В. - Адміністративне законодавство (щодо змісту категорії та складових елементів) (2018)
Ольшанецький І. В. - Характеристика проведення перевірок щодо додержання територіальними підрозділами Національної поліції законодавства під час застосування до неповнолітніх заходів впливу за адміністративні правопорушення (2018)
Пархоменко-Куцевіл О. І. - Проблеми формування та розвитку Вищого антикорупційного суду України: теоретичні засади (2018)
Рибалка К. І. - Адміністративно-правові методи публічного управління у галузі використання та охорони земель запасу України (2018)
Сарибаєва Г. М. - Систематизація адміністративного законодавства у сфері охорони здоров’я в Україні: праксеологічний аспект (2018)
Сінякевич О. О. - Сутність та особливості адміністративно-юрисдикційних проваджень прокуратури (2018)
Скрипа Є. В. - Розвиток транспортної інфраструктури як засада забезпечення безпеки на автомобільному транспорті (2018)
Сукманова О. В. - Сутність принципів ефективності публічного адміністрування охорони права власності (2018)
Терещук Г. А. - Напрями реалізації компетенції Національним агентством із запобігання корупції у сфері забезпечення транспарентності антикорупційної політики (2018)
Тильчик В. В. - Спори у сфері публічно-правових відносин: окремі теоретико-правові проблеми конфліктного підходу до визначення поняття (2018)
Ус М. В. - Деякі аспекти юридичної природи діяльності адвоката в провадженні у справах щодо оскарження індивідуальних та нормативно-правових актів (2018)
Ханова Н. О. - Права контролюючих органів як забезпечувальна складова частина реалізації їх функцій (2018)
Шаптала Є. Ю. - Принцип соціальної справедливості оподаткування під час реалізації податкових стимулів (2018)
Бояринцева М. А. - Напрями вдосконалення організації адміністративного судочинства в Україні (2018)
Васильчук Б. Г. - Функціональна природа прокуратури України як суб’єкта адміністративного права (2018)
Гусейнов І. В. - Щодо питання загальної характеристики механізму реалізації фінансово-правових норм (2018)
Данилевич Н. А. - Стан наукового розроблення здійснення адміністративних процедур у сфері громадянства, імміграції та еміграції (2018)
Залужний В. Г. - Поняття, сутність та правове регулювання методики оцінювання діяльності поліцейських в Україні (2018)
Книш С. В. - Санітарно-епідемічне благополуччя населення як об’єкт контрольно-наглядової діяльності (2018)
Когутич Є. Д. - Співвідношення категорій "форми" та "методи" державного контролю за діяльністю приватних виконавців (2018)
Парханов Г. Р. - Превентивна робота поліції у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху (2018)
Рибак О. О. - Перевірка на доброчесність працівників правоохоронних органів Чеської Республіки (2018)
Савранчук Л. Л. - Адміністративно-правовий механізм профілактики корупції в органах Національної поліції (2018)
Сибіга О. М. - Публічна інформація в контексті практики застосування адміністративними судами норм національного законодавства (2018)
Скороход І. В. - Правові форми здійснення податкової діяльності в Україні (2018)
Терзі О. О. - Ліцензування як напрям управлінської діяльності у сфері охорони здоров’я (2018)
Титко А. В. - Ознаки обмеження одержання подарунків як різновиду адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією (2018)
Халімон Т. М. - Принципи (засади) організації та здійснення банківської діяльності (2018)
Андрушко А. В. - Захоплення заручників: детермінанти та основні напрями запобігання (2018)
Доброскок А. Ю. - Класифікація вандалізму: традиційні підходи та сучасне розуміння (2018)
Коваленко А. В. - Сутність і реалізація кримінологічної політики: національний та міжнародний досвід (2018)
Підболячний М. В. - Окремі індивідуальні заходи запобігання корисливим насильницьким злочинам, що вчиняються етнічними організованими злочинними групами (2018)
Сачко О. В. - Доктринальна модель принципу верховенства права (2018)
Соловйова А. М. - Кримінально-правова охорона власності за законодавством країн мусульманської правової сім’ї (2018)
Титаренко О. О. - Ієрархія керівних документів стратегічного планування та програмування у сфері протидії злочинності (2018)
Ганжа Т. В. - Особа злочинця і потерпілого у криміналістичній характеристиці умисних убивств малолітньої дитини або жінки, яка завідомо для винного перебувала у стані вагітності (2018)
Кондратюк Л. В. - Предмет злочинного посягання у земельних злочинах: криміналістичний аналіз (2018)
Лепей О. В. - Щодо запровадження в Україні класичної моделі суду присяжних (2018)
Попович І. М. - Прокурор – ключовий суб’єкт сторони обвинувачення у досудовому розслідуванні (2018)
Рожик Є. М. - Місце негативних обставин у системі наслідків злочину (2018)
Черенков А. М. - Слідова картина незаконного збагачення та декларування недостовірної інформації (2018)
Чернобаєв С. І. - Повноваження слідчого у кримінальному провадженні щодо окремої категорії осіб (2018)
Спектор О. М. - Становлення міжнародно-правової відповідальності за порушення у сфері природоресурсних відносин (2018)
Стрельцова Є. Д. - Міжнародні організаційно-правові механізми впливу на уніфікацію внутрішньодержавного права (2018)
Чістякова І. М. - Генезис міжнародно-правового регулювання допоміжних репродуктивних технологій (2018)
Ленгер Я. І. - Конституційне право на свободу об’єднання в політичні партії в Україні: проблеми теорії та практики (рецензія на монографію С.В. Осауленко "Право на свободу об’єднання в політичні партії в Україні: конституційно-правовий аналіз") (2018)
Дрозд А. О. - Історико - порівняльний аналіз формування інституту конституційного контролю в Німеччині та Франції (2019)
Котуха О. С. - Права дитини в Україні: законодавче закріплення (2019)
Олійник В. С. - Проблеми конституційно-правового забезпечення недоторканності народних депутатів: зарубіжний досвід та українські реалії, Олійник В. В., Шумний А. О., Чабанюк Д. Ю. (2019)
Попадинець Г. О. - Проблемні питання конституційно - правової відповідальності органів державної влади (2019)
Прощаєв В. В. - Підзаконні нормативно-правові акти у сфері розвідувальної діяльності: порівняльна характеристика (2019)
Сирко М. В. - Кодекс Української РСР про адміністративні правопорушення 1984 р.: до питання про історичні витоки (2019)
Скибенко О. І. - Наукові джерела конституційно-правового статусу прокуратури України (2019)
Спосіб Д. П. - Класифікація функцій служби безпеки організації українських націоналістів (2019)
Тихомиров Д. О. - Безпека як предмет вітчизняних юридичних наукових досліджень (2019)
Гуйван П. Д. - Незалежність і безсторонність судової влади як визначальний показник справедливого судочинства (2019)
Квіт Н. М. - Комплексне правове регулювання діяльності комітетів з питань етики – ефективний інструмент біоетичного контролю допустимості створення та використання дослідницьких біобанків (2019)
Коломієць К. В. - Цивільно - правові наслідки невиконання зобов’язань за договором факторингу (2019)
Свистун Л. Я. - Співвідношення цивільно-правових та адміністративно - правових норм в контексті публічності договорів перевезення пасажирів автомобільним транспортом (2019)
Черкашин С. В. - Зменшення розміру неустойки судом: теоретико-практичний аспект (2019)
Малолітнева В. К. - Проблеми розмежування господарської та адміністративної судових юрисдикцій у справах про публічні закупівлі (2019)
Бонтлаб В. В. - Нормативно - правове забезпечення вирішення трудових спорів у ЄС (2019)
Данилюк Л. Р. - Проблемні аспекти поводження з побутовими відходами в Україні у контексті євроінтеграції (2019)
Мурихін С. В. - Система покарань за екологічні злочини за законодавством окремих зарубіжних країн (2019)
Шарапова С. В. - Комплексне використання земель в системі принципів земельного права (2019)
Біла В. Р. - Правові акти публічної адміністрації: теоретико - правове дослідження (2019)
Бояринцева М. А. - Принципи здійснення судочинства в європейському адміністративному просторі (2019)
Вінницький О. О. - Відповідальність як елемент адміністративно - правового статусу громадських рад при органах виконавчої влади (2019)
Галай В. О. - Зміст принципу верховенства права на публічній службі (2019)
Горбатова Д. І. - Форми державного управління у сфері охорони здоров’я (2019)
Гречанюк Р. В. - Адміністративна діяльність: загальноконцептуальні аспекти розуміння (2019)
Забуранна А. О. - Деякі правові аспекти у разі визначення підсудності земельних спорів (2019)
Золотухіна Л. О. - Захист публічного інтересу у адміністративному порядку: перспективи удосконалення чинного законодавства України (2019)
Копитова О. С. - Судове правозастосування: окремі загальнотеоретичні питання до складових елементів (2019)
Кравчук М. Ю. - Роль основних інституцій адміністративно-правового забезпечення протидії біотероризму (2019)
Логвиненко А. О. - Процесуальна форма реалізації компетенції органу публічної адміністрації: сутність і систематизація (2019)
Мельник С. М. - Повноваження кабінету міністрів України у сфері військового управління: сучасний стан та шляхи вдосконалення (2019)
Новицька М. М. - Імплементація міжнародних принципів та стандартів у сфері трансплантації анатомічних матеріалів у національне законодавство України (2019)
Терещук Г. А. - Інформаційно - правові засади діяльності органів публічної влади (2019)
Федоров Г. О. - Інвестиційна діяльність в Україні: історико - правовий аналіз (2019)
Дрозд С. М. - Значення та роль фінансово - правового регулювання медичного забезпечення поліцейських (2019)
Соф’їн М. І. - До проблеми визначення завдань та функцій фіскальної політики в Україні (2019)
Бабаніна В. В. - Предмет кримінально - правового регулювання як концептуальна основа механізму створення та реалізації кримінального законодавства (2019)
Олійник О. С. - Принципи кримінального права у світлі практики ЄСПЛ (2019)
Романов М. В. - Міжнародний досвід забезпечення права на медичну допомогу засудженим (2019)
Титаренко О. О. - Досвід Німеччини в програмуванні протидії злочинності в сучасних умовах (2019)
Гриньків О. О. - Щодо розуміння службово-бойової діяльності державної прикордонної служби України (2019)
Дерев’янко А. І. - Проблемні питання забезпечення права підозрюваного на захист на стадії досудового розслідування (2019)
Зінченко В. М. - Поняття та сутність достатності як процесуальної властивості доказів у кримінальному провадженні (2019)
Кузнецов М. Г. - Кримінологічні засади запобігання насильству в сім’ї (2019)
Курман О. В. - Тактичні та організаційні особливості початку досудового розслідування несанкціонованого втручання в роботу електронно - обчислювальних машин, автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку (2019)
Оржинська Е. І. - Використання спеціальних методів у протидії контрабанді наркотиків, Литвін О. Я. (2019)
Слюсарчук Х. Р. - Оскарження повідомлення про підозру у кримінальному провадженні: contra spem spero! (2019)
Мосейко А. Г. - Досвід Сполучених Штатів Америки щодо публічного адміністрування в сфері національної безпеки, Негодченко В. О. (2019)
Рим О. М. - Співвідношення принципів рівності та недискримінації у практиці суду Європейського Союзу (2019)
Шульга Є. В. - Основи міжнародно - правового забезпечення енергетичної безпеки (2019)
Яремчук В. В. - Поняття та особливості міжнародного договору в працях І. І. Лукашука (2019)
Бедь В. В. - Систематизація муніципального законодавства України: проблеми для обговорення (рецензія на монографію К. В. Головко "систематизація муніципального законодавства: український досвід") (2019)
Заяць О. С. - Антропологічна константа професійної адвокатської діяльності (2019)
Козяр Г. В. - Соціальна відповідальність як імператив правової держави: теоретичні засади наукового дискурсу (2019)
Нестор В. Р. - Поняття "територіальна громада" в Україні та Сполученому Королівстві (2019)
Таваткиладзе О. М. - Створення Одеської судової палати як основний елемент судової реформи 1864 року в Російській імперії (2019)
Чванкін С. А. - Електронний доказ як засіб доказування в цивільному судочинстві (2019)
Янушкевич О. І. - Збереження місця роботи (посади) – одна із основних гарантій для працівників на час виконання державних або громадських обов’язків (2019)
Бурлаченко Д. В. - Нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю як інститут трудового права (2019)
Пасечнік О. В. - Поняття і предмет колективного трудового спору за законодавством України та окремих зарубіжних країн (2019)
Чуприна Ю. А. - Деякі актуальні питання професійного розвитку науково-педагогічних працівників в аспекті міжнародної співпраці (2019)
Юркевич М. В. - Особливості правової охорони лісів в Австрійському лісовому законі 1852 р (2019)
Борисова Ю. В. - Підстави адміністративної відповідальності за адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією (2019)
Бронова Ю. Г. - Правова основа літакобудування: сучасний стан та перспективи (2019)
Григоренко О. В. - Зарубіжний досвід реалізації принципу дотримання прав людини в діяльності органів Національної поліції (2019)
Даниленко А. О. - Принципи національного врядування для країн-кандидатів та потенційних кандидатів на членство у Європейському Союзі (на прикладі України) (2019)
Кармаліта М. В. - Судове провадження як наслідок захисту порушеного інтересу у сфері оподаткування: практика ЄСПЛ та баланс приватного і публічного інтересу (2019)
Кочеров М. В. - Сучасна доктрина реформ в органах Національної поліції України (2019)
Левченко Д. С. - Система адміністративного інструментарію суб’єктів громадянського суспільства у публічному адмініструванні в Україні (2019)
Маслова Я. І. - Адміністративний нагляд: сутність та процедура застосування (2019)
Маслова А. Б. - Поняття та різновиди суб’єктів публічного адміністрування (2019)
Нікіфоренко В. С. - Правове та організаційне забезпечення функціонування системи суб’єктів у сфері безпеки державного кордону в України (2019)
Оксінь В. Ю. - До питання про визначення поняття публічного адміністрування місцевого розвитку в Україні (2019)
Олійник А. В. - Сутність відносин, пов’язаних із реалізацією соціально-економічних прав людини (2019)
Осипчук Р. С. - Загальна характеристика системи антикорупційного менеджменту Національного антикорупційного бюро України (2019)
Панфілов О. Є. - Адміністративний розсуд у діяльності суб’єктів публічної адміністрації, Білоус-Осінь Т. І. (2019)
Пристінська К. О. - Адміністративно-правові засоби протидії незаконному обігу наркотичних речовин (2019)
Рева Ю. О. - Верифікація антикорупційної декларації (2019)
Стець О. М. - Характеристика основних прав державного службовця як суб’єкта державно-службових правовідносин (2019)
Теленик С. С. - Щорічні звернення Президента України в системі стратегічних правових актів (2019)
Черній В. Д. - Президентські концепції розвитку системи органів місцевого самоврядування в Україні (2019)
Швець Ю. Ю. - Адміністративно-правові засади реалізації особою права на охорону здоров’я: ретроспективний огляд (2019)
Капітаненко Н. П. - Історико-правова природа регулювання у сфері реалізації права інтелектуальної власності (2019)
Калюга К. В. - Профайлінг як сучасний засіб встановлення особи злочинця (2019)
Подлєгаєв К. М. - Проблеми реалізації правових позицій Європейського суду з прав людини та прецедентної практики Верховного Суду України у кримінальних провадженнях (2019)
Грабович Т. А. - Сатисфакція як форма відшкодування шкоди, заподіяної міжнародно-протиправним діянням (2019)
Нікіфоренко В. С. - Правове та організаційне забезпечення функціонування системи суб’єктів у сфері безпеки державного кордону в України (2019)
Богдан Б. В. - Правові основи профілактики інфекційних хвороб як складової адміністративно-правової охорони населення (2019)
Бараненко Д. В. - Стратегія оптимізації принципів нормотворчої діяльності центральних органів виконавчої влади (2019)
Бойченко В. П. - Концептуальні основи кримінально-правової протидії злочинам проти моральності (2019)
Болдіжар С. О. - Правове регулювання донорства при застосуванні репродуктивних технологій (2019)
Вірт А. О. - Кримінальна політика протидії злочинам в сфері використання природних ресурсів (2019)
Калараш А. А. - Дорадянський період розвитку інституту найвищої судової інстанції на теренах України: особливості еволюції функції (2019)
Мамалуй О. О. - Податково-правові особливості інституту адміністративного арешту (2019)
Мельничук О. П. - Моделі відносин держави та церкви: критерії класифікації та правове забезпечення в Україні (2019)
Чорна В. В. - Патронатні служби Вищої ради правосуддя, Конституційного Суду України, Верховного Суду (Верховного Суду України), вищих спеціалізованих судів, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (2019)
Янкова Л. Ю. - Тактичні особливості допиту під час судового розгляду (2019)
Янушевич Я. В. - Якісно-змістовна характеристика участі військово-цивільних адміністрацій у забезпеченні сфери оподаткування в Україні (2019)
Хомініч С. В. - Соціальна роль охорони правосуддя в адміністративному праві (2019)
Стецюк В. В. - Особливості суспільних відносин в сфері державного кредиту як фінансово-правового інституту (2019)
Ящишин Є. М. - Особливості практичного використання терагерцового діапазону (2022)
Кушнір М. Я. - Особливості створення телекомунікаційних систем з використанням хаотичного сигналу, Галюк С. Д., Семенко А. І., Крояло П. М. (2022)
Пятін І. С. - Порівняння продуктивності завадостійких кодів на основі програмного HDL моделювання для захищених інформаційних технологій, Бойко Ю. М. (2022)
Стрелковська І. В. - Визначення місцезнаходження користувача в мережі 5G на базі комплексних сплайн-функцій, Соловська І. М., Стрелковська Ю. О. (2022)
Уривський Л. О. - FOG-мережа з адаптивною системою управління, Осипчук С. О., Будішевський О. В. (2022)
Почерняєв В. М. - Обмежувач потужності НВЧ на частково заповненому діелектриком прямокутному хвилеводі, Магомедова М. С., Сивкова Н. М. (2022)
Левченко В. В. - Спектр об'ємних хвиль зсуву у регулярно-шаруватому просторі, Павленко В. І. (2022)
Наритник Т. М. - Моделювання методів пеленгації джерел радіовипромінювання з використанням антенних решіток, Авдєєнко Г. Л., Якорнов Є. А. (2022)
Стрелковська І. В. - Узагальнена модель оцінки показників функціонування низькошвидкісних мереж зв`язку автоматизованих систем управління, Золотухін Р. В., Григор’єва Т. І. (2022)
Осадчук О. В. - Частотний перетворювач магнітного поля з сенсором холла на основі гетерометалевої комплексної сполуки, Осадчук В. С., Мартинюк В. В., Євсеєва М. В., Мартинюк Г. І. (2022)
Куликівська Н. І. - Розробка методу просторової селекції сигналів на базі алгоритмів пеленгації джерел радіовипромінювання, Авдєєнко Г. Л., Якорнов Є. А. (2022)
Пелішок В. О. - Особливості визначення та забезпечення пропускної здатності телекомунікаційних систем (2022)
Осадчук О. В. - Методи вимірювання опору напівпровідникових матеріалів, Осадчук Я. О., Думенко Д. О., Стальченко О. В. (2022)
Толюпа С. В. - Математична модель проектних відносин загроз та множин системи захисту інформаційної мережі, Лукова-Чуйко Н. В., Бучик С. С., Штаненко С. С. (2022)
Забара С. С. - Методи та засоби підвищення часової ефективності фрактального стиснення зображень, Зубко Р. А. (2022)
Onatskyi O. V. - Modification of the Shamir and Blakley threshold secret sharing schemes with elliptic curves, Dykyi O. V., Zharova O. V., Yona L. H. (2022)
Гіоргізова-Гай В. Ш. - Побудова мобільних додатків з використанням крос-платформного підходу, Зарічний Я. С. (2022)
Verlan A. I. - Review and comparison of machine learning methods for recognizing hydroacoustic signals, Oleksii A. O. (2022)
Мошинська А. В. - Ефективність використання мобільного застосунку в учбовому процесі на прикладі "Англо-український словник телекомунікаційних термінів", Голяткін А. О. (2022)
Кравцова М. О. - Роль міжнародних релігійних конфесій у врегулюванні релігійних правовідносин (2019)
Золотоноша О. В. - Розвиток держави та територіальних громад в процесі децентралізації (2019)
Курчин О. Г. - Міжнародні правові стандарти як джерело регулювання містобудівної діяльності (2019)
Байбак О. І. - Досвід зарубіжних країн щодо правового регулювання обмежень у правовому становищі суддів (на прикладі Польщі і Китаю) (2019)
Воронятніков О. О. - Поняття економічних заходів публічного адміністрування сферою санітарного та епідемічного благополуччя населення (2019)
Балик С. О. - Пріоритетні напрямки вдосконалення законодавства, яке визначає правові засади застосування заохочень до працівників поліції (2019)
Карпушова О. В. - Судова практика щодо виникнення трудових відносин із кандидатами на посаду судді в Україні (2019)
Куксін С. Ю. - Гарантії для працівників, обраних на виборні посади в органах місцевого самоврядування (2019)
Лях І. О. - До характеристики окремих етапів процедури медіації при вирішенні трудових спорів в Україні (2019)
Можечук Л. В. - Характеристика загальних юридичних гарантій пенсійного забезпечення працівників освіти (2019)
Сайнецький О. П. - Класифікація функцій кодифікації соціального законодавства (2019)
Сорока О. П. - Моральна шкода внаслідок нещасних випадків та професійних захворювань на виробництві: деякі актуальні питання (2019)
Швець В. О. - Проблемні питання правового регулювання механізму забезпечення стабільності трудових відносин (2019)
Шкарупа К. В. - Повноваження окремих органів державної влади щодо реалізації державної політики у сфері зовнішньої трудової міграції (2019)
Анохін О. Д. - До характеристики мети, завдань та функцій керівного складу органів Національної поліції (2019)
Богдан Б. В. - Правові основи профілактики інфекційних хвороб як складової адміністративно-правової охорони населення (2019)
Босий В. П. - Поняття юридичних гарантій адміністративно-правового статусу біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту в Україні (2019)
Запотоцька О. В. - Деякі аспекти правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху та законодавчі новації щодо посилення адміністративної відповідальності за їх вчинення, Тімашов В. О. (2019)
Іванцов В. О. - Роль принципів адміністративного права у питаннях формулювання державної політики України (2019)
Кузик В. В. - Організація запобіжної діяльності підрозділів протидії наркозлочинності Національної поліції України (2019)
Кузнецова О. В. - Умови легалізації фізичної особи як підприємця (2019)
Лук’янова Г. Ю. - Адміністративно-правове забезпечення координації суб’єктів протидії корупції: теоретичні підходи та методологія дослідження (2019)
Нікітін В. В. - До проблеми зловживання правом у сфері оподаткування (2019)
Осипчук А. В. - До проблеми визначення шляхів удосконалення адміністративного законодавства, яке регулює взаємодію прокуратури України з іншими правоохоронними органами (2019)
Селюков В. С. - Характеристика вищих органів державної влади як суб’єктів кінологічного забезпечення правоохоронної діяльності (2019)
Скакун І. В. - Принципи діяльності Національної поліції щодо протидії домашньому насильству (2019)
Cмик А. С. - До характеристики принципів адміністративно-правового регулювання медичного обслуговування поліцейських (2019)
Фесенко О. М. - Щодо механізму адміністративно-правовго регулювання та захисту інвестиційної діяльності (2019)
Березняк В. С. - Теоретико-прикладні засади протидії розслідуванню кримінальних правопорушень на первинному та вторинному ринках нерухомості (2019)
Забарний М. М. - Кримінологічний аналіз основних факторів сучасності, що впливають на стан злочинності та правопорушення (2019)
Конопельський В. Я. - Аналіз кримінальних проступків в системі злочинів проти власності в діючому Кримінальному кодексі України: законодавчі очікування, Гритенко О. А. (2019)
Олійник О. С. - Вплив рішень Конституційного Суду України на становлення та розвиток системи принципів права (2019)
Свірець В. В. - Особливості матеріально-технічного забезпечення реформування пенітенціарної системи (2019)
Чуфрин Ю. Ю. - Механізм злочинної діяльності як спосіб взаємодії злочинної організації із середовищем (2019)
Бігунець І. М. - Процесуальні можливості сторони захисту під час здійснення досудового розслідування в режимі відеоконференції (2019)
Вигівський І. М. - Особа злочинця як елемент криміналістичної характеристики захоплення заручників (2019)
Кратко Д. М. - Деякі концепції допустимості доказів у кримінальному процесі (2019)
Ткаченко О. В. - Детермінанти вчинення незаконної порубки або незаконного перевезення, зберігання, збуту лісу (2019)
Трясун П. Р. - Особливості початку досудового розслідування кримінальних правопорушень щодо хуліганства, вчиненого у публічних місцях (2019)
Чечіль Ю. О. - Щодо особливостей ототожнення нерухомого майна в ході судової оціночно-будівельної експертизи (2019)
Андрієшин В. В. - Сутність та законодавче визначення зловживання як об’єктивної ознаки складу злочину (2020)
Антонюк Н. О. - Загальні засади диференціації кримінальної відповідальності за суспільно небезпечні діяння, вчинені декількома особами (2020)
Давиденко В. Л. - Підстави та принципи криміналізації діянь проти власності (2020)
Ільїна О. В. - Основні аспекти правового забезпечення виконання вироків щодо неповнолітніх осіб (2020)
Мицька О. І. - Призначення неповнолітнім покарання у вигляді штрафу: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення (2020)
Орловський Б. М. - Кримінологічний підхід до вивчення детермінант вчинення самогубства та суїцидальної поведінки особи, Фокін А. С. (2020)
Орловський Б. М. - Детермінанти насильницьких статевих злочинів у кримінологічній науці (2020)
Павленко Л. М. - Характеристика об’єктивних ознак злочину, передбаченого ст. 263-1 Кримінального Кодексу України (2020)
Парамонова О. С. - Поняття та види насильницьких злочинів проти власності за Кримінальним Кодексом України (2020)
Резніченко Г. С. - Медіація у кримінальному законодавстві України (2020)
Семенишин М. О. - Аналіз кількісних показників корисливо - насильницької злочинності в Донецькій та Луганській областях (за матеріалами операції об’єднаних сил) (2020)
Сподарик Ю. В. - Журналіст як потерпілий у Кримінальному Праві України (2020)
Тома М. Г. - Професійна злочинність: "злодії в законі", їхній вплив на криміногенну ситуацію в країні (2020)
Бондаренко О. О. - Поняття та класифікація обізнаних осіб у кримінальному провадженні (2020)
Глиняний О. В. - Повернення обвинувального акта прокурору: проблемні питання (2020)
Єфімов М. М. - Особливості розслідування легалізації доходів, одержаних шляхом вчинення злочинів проти моральності (2020)
Комісарчук Р. В. - Діяльнісна природа практичного криміналістичного мислення (2020)
Косторниченко М. В. - Кримінальний процес Бразилії, Цилюрик І. І. (2020)
Кухта М. І. - Роль і місце посади прокурора на прикладі України та деяких іноземних держав, Кушпіт В. П. (2020)
Поляк У. Ю. - Деякі аспекти інституту свідоцького імунітету у кримінальному процесі (2020)
Рєзнік О. М. - Кримінально - правова характеристика об’єктивних ознак легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, Бондаренко О. С. (2020)
Салтиков С. М. - До питання визначення понятійного апарату при використанні конфіденційного співробітництва у кримінальному провадженні (2020)
Скрябін О. М. - Основні засади розумності строків у Кримінальному Процесуальному Кодексі України (2020)
Стратонов С. Ю. - Об’єкти експертизи встановлення давності документа (2020)
Топчій В. В. - Захист прокурором прав особи під час підтримання державного обвинувачення в суді, Курбатова І. С. (2020)
Торбас О. О. - Визначення сутності меж розсуду в кримінальному процесі (2020)
Туманянц А. Р. - Окремі проблеми практики накладення арешту на особисті документи в кримінальному провадженні, Медвєдєв В. І. (2020)
Циганюк Ю. В. - Повернення обвинувального акта прокурору в підготовчому провадженні: системний аналіз практики (2020)
Шевчук М. І. - Особливості обрання запобіжних заходів у вигляді домашнього арешту та особистої поруки (2020)
Шумейко Д. О. - Порядок вручення процесуальних документів підозрюваному під час здійснення спеціального досудового розслідування (2020)
Юрків Р. Р. - Спосіб підкупу медичних працівників як елемент криміналістичної характеристики (2020)
Григоров О. М. - Перші міжнародні інституції у сфері цивільної авіації (2020)
Допілка В. О. - Правове регулювання послуг морського транспорту у сфері туризму і міжнародних подорожей (2020)
Іванов А. Г. - Судовий характер міжнародних органів із встановлення фактів (2020)
Корнієнко М. С. - Процесуальні особливості розгляду клопотань про визнання та надання дозволу на виконання іноземних судових рішень (2020)
Худяк В. О. - Походження дитини та таємниця усиновлення: інформаційно - правовий аспект, Фуксман Д. М., Головко О. М. (2020)
Коваленко В. В. - Рецензія на монографію Осауленка Андрія Олександровича "законодавчі основи становлення та розвитку кримінально - виконавчої системи України (1990–2005 рр.)" (2020)
Федоренко В. Л. - Прикладний та творчий характер у викладанні Конституційного Права України (рецензія на навчальний посібник В. Ф. Нестеровича "практикум із конституційного права України") (2020)
Романадзе Л. Д. - Становлення інституту примирення на території сучасної України у дорадянський період (2019)
Зубко Г. Ю. - Розвиток інституційної спроможності держави у сфері безпеки та стійкості життєво важливої інфраструктури (2019)
Нестор В. Р. - Загальні положення про організаційні форми міського самоврядування (2019)
Пташинська А. О. - Законодавчі межі встановлення вимог до працівників (2019)
Білошицька Н. М. - Генезис адміністративного закону як базису розвитку системи стратегічного планування (2019)
Boiko O. M. - To the discussion on the content of the category administrative process (administrative judicial procedure) (2019)
Геращенко І. В. - До питання класифікації договорів у сфері оподаткування (2019)
Капітаненко Н. П. - Правові засади адміністративно-правового регулювання у сфері реалізації права інтелектуальної власності (2019)
Кобрусєва Є. А. - Актуальні питання провадження щодо розгляду та вирішення адміністративних справ щодо реалізації права на мирні зібрання (2019)
Куркова К. М. - Поняття, ознаки та види гарантій адміністративно-правового забезпечення науково-технологічного розвитку України (2019)
Мілієнко О. А. - Акти-дії та акти-плани як інструменти здійснення публічного адміністрування (2019)
Оксінь В. Ю. - Особливості публічного адміністрування розвитку туристичного потенціалу регіонів України (2019)
Тимошенко М. О. - Особливості правового режиму майна закладів вищої освіти (2019)
Тіщенко В. В. - Правовий статус громадян як предмет адміністративної діяльності поліції (2019)
Токмілова Л. М. - Щодо визначення процесуальних прав учасників адміністративного судочинства (2019)
Буга А. Ю. - Криміналістична класифікація злочинів, пов’язаних з незаконним обігом лікарських засобів (2019)
Кулянда М. І. - Інститут оскарження в апеляційному провадженні (2019)
Андрусів Л. М. - Особливості та проблемні аспекти оприлюднення законів України (2019)
Антошкіна В. К. - Способи і правила тлумачення норм права та договорів (2019)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського