Бондар О. І. - Шлях зниження промислового пиловиділення під час підготовки вугільної шихти до коксування, Гончаренко М. І., Засельський В. Й., Пополов Д. В., Сусло Н. В., Зайцев Г. Л., Сагалай Д. В. (2020)
Бондар О. І. - Накопичення шлаків металургійних підприємств: оцінка впливу на довкілля та екологічно обґрунтоване поводження, Риженко Н. О., Салій І. В. (2020)
Гапонич Л. С. - Перспективы использования SRF и RDFна цементных заводах Украины, Голенко И. Л., Топал А. И. (2020)
Горобей М. С. - Екологічні шкоди карбоновмісного пилу та зменшення його негативного впливу на довкілля як складник сталого розвитку гірничовидобувної галузі (2020)
Шатоха В. І. - Моделювання сценаріїв модернізації металургійної галузі України до 2030 року з метою скорочення викидів діоксиду вуглецю, Матухно О. В. (2020)
Zaichenko S. V. - Improving the environmental performanceof vehicles upgrading the cooling system of an internal combustion engine, Shalenko V. O., Zaichenko L. I., Krupa K. V. (2020)
Пилипчук О. Я. - Сучасні шляхи зниження впливу залізничного транспорту на навколишнє середовище: проблема очищення ґрунту від нафтопродуктів, Висоцька Т. І., Пічкур Т. В. (2020)
Борисенко М. М. - Оцінка впливу роботи Канівської ГЕС у нижньому б’єфі на показники забрудненості води за біотичними індексами, Лукашов Д. В. (2020)
Валерко Р. А. - Органічне сільське господарство як фактор впливу на вміст нітратів у питній воді джерел нецентралізованого водопостачання сільських населених пунктів, Герасимчук Л. О. (2020)
Верголяс М. Р. - Оцінка токсичності нітратів у воді з використанням цитоморфологічних показників тест - організмів (2020)
Крайнюков О. М. - Дослідження актуальності використання мікроядерного тесту для захисту водної екосистеми від впливу небезпечних хімічних речовин, Деменко А. В. (2020)
Саламатін Д. М. - Застосування методів біотестування у моніторингових дослідженняхприродних поверхневих та підземних, а також промислових стічних вод, Дігтяр С. В. (2020)
Якименко Г. М. - Вплив метеорологічних умов на скринінгові показники радіаційної безпечності води (2020)
Андрющенко Ю. О. - Експертна оцінка стану орнітофауни та загроз для птахів на території проєктованої вітрової електростанції в Північно-Західному Приазов’ї, Кошелєв О. І., Дядічева О. А., Кошелєв В. О., Попенко В. М., Черничко Й. І., Черничко Р. М., Винокурова С. В. (2020)
Гавриленко Н. О. - Збереження созофітів світової флори ex situ на півдні України (2020)
Гетьман В. І. - Мораль і мудрість заповідної природи (2020)
Калашнікова Л. В. - Комплексна оцінка раритетних видів відділу Magnoliophyta колекції дендропарку "Олександрія", Дорошенко Ю. В. (2020)
Мазура М. Ю. - Аналіз чутливості пилку рослин Canna L.в умовах аеротехногенного пресингу, Лещенюк О. М., Тесленко І. К., Юрчук М. І. (2020)
Трускавецька І. Я. - Видове різноманіття лускокрилих родини Бражники (Sphingidae) в урочищі Рожена Криниця Канівського району (2020)
Шевчук Л. М. - Стан популяцій двостулкових молюсків родин Unionidae та Pisidiidae (Mollusca: Bivalvia) у басейні Случі в умовах загострення екологічної ситуації, Билина Л. В., Бітнер Д. В. (2020)
Баштовенко О. А. - Екологічний та здоров’язбережувальний складники освіти (2020)
Відомості про авторів (2020)
Базалій В. В. - Особливості росту й розвитку материнських ліній соняшнику на ділянках гібридизації в умовах зрошення півдня України, Гонтарук В. Т. (2012)
Базалій В. В. - Еколого-технологічне обґрунтування способу основного обробітку ґрунту при вирощуванні гірчиці білої в зоні сухого Степу, Жуйков О. Г. (2012)
Базалій В. В. - Моделювання продукційного процесу рослин кукурудзи в умовах зрошення півдня України з використанням інформаційних технологій, Коковіхін С. В., Михаленко І. В. (2012)
Базалій В. В. - Характер прояву довжини стебла і ознак стійкості до вилягання сортів пшениці озимої залежно від фону живлення, Панкєєв С. В., Жужа О. О., Каращук Г. В. (2012)
Базалій В. В. - Принципи адаптивної селекції сортів пшениці озимої м’якої, Бойчук І. В., Ларченко О. В. (2012)
Аверчев О. В. - Економічна ефективність вирощування проса залежно від попередників в умовах зрошення Південного Степу України (2012)
Білошкуренко Л. Д. - Стан виробництва насіння ріпаку і продуктів його переробки у Херсонській області (2012)
Боженко А. І. - Селекція люцерни синьогібридної на Носівській селекційно-дослідній станції (до 100-річчя Носівської селекційно-дослідної станції) (2012)
Василенко Н. Є. - Економічна оцінка ефективності вирощування сортів рицини (2012)
Вожегова Р. А. - Енергетична оцінка елементів технології вирощування нових сортів рису в умовах АР Крим, Климченко М. С. (2012)
Гамаюнова В. В. - Формування врожайності зерна пшениці озимої залежно від режимів зрошення, удобрення та погодних умов років досліджень в умовах півдня України, Шепель А. В., Берднікова О. Г. (2012)
Глухова Н. А. - Вміст цукрів у нектарі ерукових та безерукових форм ріпаку озимого, Деребізова О. Ю., Тимчук С. М., Супрун О. Г. (2012)
Горган Н. О. - Фітопатологічний моніторинг і прогнозування появи пероноспорозу на насінниках цибулі ріпчастої в умовах Носівської СДС (2012)
Грабовський П. В. - Вплив умов зволоження та фону мінерального живлення на площу асиміляційної поверхні рослин пшениці твердої озимої (2012)
Дзюбецький Б. В. - Адаптивна здатність та екологічна стабільність самозапильних ліній зародкових плазм Айодент, Лаукон та Змішана, Заплітний Я. Д. (2012)
Єфімова Н. М. - Затоплення післяжнивних посівів проса в агромеліоративному полі рисової сівозміни як захід гарантованого отримання врожаю (2012)
Заєць С. О. - Реакція різних сортів ячменю ярого на строки сівби і захист рослин у Південному Степу України, Онуфран Л. І. (2012)
Ізотов А. М. - Ефективність застосування методу блоків при проведенні багатофакторних польових експериментів з озимою пшеницею, Тарасенко Б. А. (2012)
Коковіхін С. В. - Формування продуктивності ріпаку залежно від комплексного впливу агрозаходів в умовах Південного Степу України, Гусєв М. Г., Донець А. О. (2012)
Кононенко В. Г. - Формування стеблостою буркуну білого залежно від норми висіву та покривної культури в незрошуваних умовах півдня України, Лавренко С. О. (2012)
Марченко Т. Ю. - Прояв гетерозису за ознакою "маса 1000 насінин" у гібридів сої в умовах зрошення півдня України (2012)
Новак О. Л. - Продуктивність та водоспоживання буряків столових у післяукісних та післяжнивних посівах (2012)
Онищенко С. О. - Особливості дії мікроелементів бору, молібдену та препарату ризоторфін на показники родючості грунту після збирання гороху овочевого, Алмашова В. С. (2012)
Орлюк А. П. - Ідентифікація перспективних зразків рису на різних етапах селекційного процесу, Цілинко М. І. (2012)
Сілецька О. В. - Резерви підвищення продуктивності поля старовікової люцерни в рік його розорювання (2012)
Усова З. В. - Мінливість ознак структури колосу та алелей гліадинів у міжвидових гібридів за участю амфідиплоїду aegilotriticum cylindroaestivum, Діденко С. Ю., Звягін А. Ф., Копитіна Л. П. (2012)
Федорчук М. І. - Біологічні особливості росту та розвитку фенхелю звичайного в посушливих умовах Херсонської області, Макуха О. В. (2012)
Фролов В. В. - Метод визначення відносної посухостійкості сортів дині, Чинова Л. Ю. (2012)
Черниченко М. І. - Продуктивність картоплі з мінібульб за різних умов зволоження ґрунту в Південному Степу України (2012)
Чернишова Є. О. - Вплив передпосівного фону та режиму зрошення на фізичні властивості ґрунту в проміжних посівах проса й гречки (2012)
Шабля О. С. - Методичні підходи щодо визначення конкурентоспроможності вітчизняних сортів баштанних культур (2012)
Шевченко І. В. - Потенційні ризики культивування промислових насаджень винограду, Минкіна Г. О., Гонтар В. Т. (2012)
Шепель А. В. - Льон олійний як попередник круп'яних культур у проміжних посівах в умовах півдня України, Чернишова Є. О. (2012)
Ярмак В. О. - Прояв висоти рослин та надземної біомаси кукурудзи гібриду пако під впливом фону живлення та густоти стояння рослин (2012)
Ярчук І. І. - Зимостійкість ячменю озимого залежно від строків сівби, норм висіву, доз та співвідношень мінеральних добрив, Божко В. Ю., Невтриніс А. В. (2012)
Рябініна Н. П. - Ефективність використання води рослинами розсадних томатів залежно від фону живлення, способу та глибини основного обробітку ґрунту за краплинного зрошення на півдні України (2012)
Галушко І. А. - Використання ентропійного аналізу для оцінки динаміки живої маси телиць голштинської породи зарубіжної селекції різних ліній, Баркарь Є. В. (2012)
Кропивка C. Й. - Вміст жирних кислот і фенолів у крові телиць за умов аліментарного навантаження селеном, цинком та кадмієм (2012)
Лучин І. С. - Система лінійної гібридизації кролів у господарствах Прикарпаття (2012)
Чигринов Є. І. - Удосконалення технології виробництва продукції нутріївництва, Свириденко К. О., Свириденко О. І. (2012)
Адамень Ф. Ф. - Екологічна оптимізація систем захисних лісових насаджень степового Криму, Паштецький В. С., Плугатар Ю. В., Стрельчук Л. М. (2012)
Алхімова Ю. М. - Оцінка впливу розвитку кормової бази на рибопродукційні показники ставів, Поліщук В. С. (2012)
Андрусенко І. І. - Моніторинг методів управління водним режимом грунтів (2012)
Андрусенко І. І. - Ріст, розвиток та продуктивність винограду при різних способах і режимах поливу, Задніпряний К. О. (2012)
Беспалова Л. Є. - Рекомендації щодо виробництва ліофілізованих вірусних і бактеріальних біопрепаратів, Рачковський А. В., Черевко Є. В. (2012)
Лянзберг О. В. - Рибницько-біологічні особливості вирощування посадкового матеріалу коропових риб, Пентилюк Р. С. (2012)
Павлов В. В. - Еколого-морфологічний аналіз рослин родини caryophyllaceae juss флори північного Присивашшя (2012)
Пилипенко Ю. В. - Оцінка екологічного стану водних ресурсів р. Інгулець, Шахман І. О., Дем’янова О. О. (2012)
Бавико О. Є. - Постіндустріальна парадигма просторової організації економіки (2012)
Боднар О. А. - Удосконалення системи управління соціально-економічним розвитком сільських територій (2012)
Іванова Н. Є. - Основні аспекти стратегії управління доходами сільськогосподарського підприємства, Бурковська А. В. (2012)
Кириченко Н. В. - Проблеми впровадження інновацій у діяльність аграрних підприємств (2012)
Коваль С. В. - Організація обліку інвестиційної діяльності у галузях сільського господарства (2012)
Лебедь Д. А. - Наукові засади формування трудових ресурсів аграрних підприємств у сучасних умовах господарювання (2012)
Лобода О. М. - Використання виробничих функцій для економічного аналізу діяльності підприємства з фіксованою кількістю землі (2012)
Макуріна М. І. - Аналітична оцінка і напрями вдосконаленя системи заробітної плати на прикладі Миколаївської області, Бурковська А. В. (2012)
Олексенко С. В. - Сучасні підходи до оцінки конкурентоспроможності продукції фермерських господарств (2012)
Петренко В.С. - Аналіз організації фінансування вітчизняної системи насінництва (2012)
Подаков Є. С. - Напрями державної підтримки сільського господарства в сучасних умовах (2012)
Сакун А. Ж. - Теоретичні аспекти організації обліку операційних витрат, їх визначення та оцінки, Сакун К. В. (2012)
Сарапіна О. А. - Аналіз основних напрямів політики управління оборотними засобами на підприємствах (2012)
Севрюкова С. М. - Значення та проблеми маркетингового дослідження ринку плодоягідної продукції (2012)
Сіренко Н. М. - Інвестиційні механізми інноваційного розвитку аграрного сектора економіки (2012)
Танклевська Н. С. - Зарубіжний досвід функціонування систем страхування депозитів (2012)
Федорчук О. М. - Вплив ресурсозабезпечення на ефективність роботи сільськогосподарських підприємств Херсонської області (2012)
Худолій Л. М. - Напрями залучення заощаджень населення на фінансовий ринок (2012)
Чернявська Т. А. - Поняття і сутність інформаційної безпеки та її місце в системі забезпечення транспортної безпеки України (2012)
Шарко М. В. - Критерії прийняття рішення в умовах невизначеності, Медвідь А. В. (2012)
Ширенко В. Б. - Теоретичні основи управління конкурентоспроможністю сільськогосподарських кооперативів, Петлюченко В. В. (2012)
Шукліна В. В. - Основні методи управління на підприємствах будівельної промисловості, Височкіна М. Ю. (2012)
Анотації (2012)
Аннотации (2012)
Abstracts (2012)
Абдуллазаде Фюрган Шірали Огли - Поняття законодавчого процесу: проблеми доктринального визначення (2019)
Берченко Г. В. - Попередній контроль за змінами конституції: юридичні позиції Конституційного Суду України (2019)
Гоцуляк Ю. В. - Історико - національні основи правового буття у вченні Ф. К. Фон Савіньї (2019)
Zabokrytskyy I. I. - Trends of human rights protection in the european union as a feature of modern constitutionalism transnationalization (2019)
Кантор Н. Ю. - Сумірність загальних засад судочинства і принципів медіації (2019)
Корнієнко М. В. - Деякі питання нормативно-правової регламентації права на вільний доступ до вогнепальної зброї, Сокол Д. О. (2019)
Кравцова Т. М. - Національна поліція як основний суб'єкт забезпечення охорони прав і свобод людини, Назаренко-Хамаєва О. В. (2019)
Кушніренко О. Г. - Міжнародно-правові стандарти права людини на достатній рівень життя та їх імплементація в соціальній політиці України (2019)
Левенець Б. Б. - Моделі судового правозастосування України та Франції: порівняльно - правове дослідження (2019)
Маслова Н. Г. - Діяльність правоохоронних органів України у сфері запобігання кримінальному радикалізму (2019)
Міхайліна Т. В. - Системний підхід у побудові формально - ідеальної моделі правової системи (2019)
Саркісян В. М. - Конституційно - правові засади здійснення громадського контролю за діяльністю Національної поліції під час проведення виборів в Україні (2019)
Северінова О. Б. - Інформаційно - правовий простір: питання розвитку в умовах реформування (2019)
Василенко Л. П. - Правочини щодо нанесення татуювання з огляду на межі цивільної дієздатності, Комар К. О. (2019)
Гуйван П. Д. - Відсутність належної мотивації правозастосовних рішень – проблема національної правової системи (2019)
Косяченко К. Е. - Участь військовослужбовців у цивільних правовідносинах, Ткаченко П. І. (2019)
Сергієнко Н. А. - Правовий статус прокурора у виконавчому провадженні: реалії та перспективи (2019)
Слома В. М. - Треті особи як суб'єкти цивільно-правових зобов'язань (2019)
Суханов М. О. - Роль статуту в механізмі правового регулювання корпоративних прав та обов'язків учасника товариства з обмеженою відповідальністю (2019)
Татарінов В. І. - Поняття, сутність та види функцій цивільного права, Демінова А. В. (2019)
Ходико Ю. Є. - Щодо розуміння сутності результату робіт та послуг як об'єктів цивільних правовідносин (2019)
Моргунова Т. І. - Юридична відповідальність за зловживання монопольним (домінуючим) становищем на ринку (2019)
Погрібний Д. І. - Сучасні тенденції визначення правового статусу криптовалют (господарсько - правовий аспект) (2019)
Боднарук м. І. - Щодо охорони трудових прав осіб з інвалідністю, Козуб І. Г. (2019)
Єрофєєнко л. В. - Правовий аналіз трудового договору за проектом трудового кодексу України, остапенко О. Г. (2019)
Карасьов О. Г. - Відшкодування роботодавцем моральної шкоди: трудовий чи цивільно - правовий аспект, Коломоєць Ю. О., Виприцький А. О. (2019)
Корнілова О. В. - Поняття та основні ознаки третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги (2019)
Шабанов Р. І. - Щодо права власності на пенсійні виплати (2019)
Бігдаш В. О. - Правове регулювання переробки пластику в Україні: зарубіжний досвід, Ставнічук Г. П., Туліна Е. Є. (2019)
Пльохова А. Ю. - Особливості правого регулювання відносин екологічної безпеки під час експлуатації вугільних шахт (2019)
Чопко Х. І. - Окремі правові аспекти екологічного нормування в Україні та шляхи його вдосконалення (2019)
Салій І. В. - Захворюваність органів дихання населення в екологічно небезпечному регіоні, Павленко О. І., Орєхова О. В. (2020)
Бондар О. І. - Технологія побудови автоматизованої системи екологічного моніторингу з використанням дистанційно пілотованих літальних апаратів, Машков О. А., Міхеєв В. С., Жукаускас С. В., Нігородова С. А. (2020)
Салій І. В. - Аналіз і дослідження стану ґрунтів і гідросфери Кривбасу, Засельський В. Й., Криворучкіна О. В., Пополов Д. В., Сусло Н. В., Сагалай Д. В., Фортуна В. О. (2020)
Суха Н. О. - Місце індикативних вимірювань у системі моніторингу якості атмосферного повітря, Григор’єва Л. І. (2020)
Шевченко Р. Ю. - Аннали картографування стану національної екологічної безпеки України (2020)
Васютинська К. А. - Небезпека створення дефіциту водних ресурсів у регіонах України в умовах урбанізації, Барбашев С. В., Кімінчиджи М .І. (2020)
Верголяс М. Р. - Экотоксикологическая оценка антропогенного загрязнения поверхностных вод, Вихляева М. В., Шеремета А. И., Шамкина К. К. (2020)
Езловецкая И. C. - Анализ состояния природно-техногенной безопасности источников питьевого водоснабжения (на примере бассейна Днестра) (2020)
Пожарська А. - О. Ю. - Річкові острови у географічних дослідженнях (2020)
Скок С. В. - Екологічна оцінка впливу урбосистем на якість водних ресурсів (2020)
Кияшко В. Т. - До аналізу напружено-деформованого стану дорожнього одягу жорсткого типу, Косарчук В. В., Агарков О. В., Ковальчук В. В., Чаусов М. Г. (2020)
Бондар О. І. - Оцінка ймовірних впливів на довкілля за здійснення плану дій з реалізації використання промислових відходів у Криворізькому промисловому регіоні, Риженко Н. О., Салій І. В. (2020)
Бордюг Н. С. - Управлінські аспекти запровадження екологічних ініціатив на гірничодобувних підприємствах Житомирської області, Ращенко А. В., Марченко С. А., Козоріз Д. А. (2020)
Босак П. В. - Еко-геоінформаційна технологія захисту довкілля від підтериконових вод Нововолинського гірничопромислового району, Попович В. В. (2020)
Кияшко В. Т. - Перспективні напрями утилізації відходів гірничо-збагачувального виробництва, Салій І. В., Яковенко Л. О., Малиновський Ю. О. (2020)
Kulikova D. V. - Improvement of mine water treatment technological scheme by implementing rapid sand filters, Kovrov O. S. (2020)
Сараненко І. І. - Кластерний аналіз яружно-балкових систем районів родовищ залізних і марганцевих руд (2020)
Середа Т. М. - Апробація методичних підходів до вивчення планктостоку в гирловій ділянці річки Десни в системі рипаль - медіаль, Громова Ю. Ф. (2020)
Чернова О. Т. - Аналіз небезпек на газонаповнювальних пунктах, Кривенко Г. М. (2020)
Валерко Р. А. - Екологічний розвиток сільських населених пунктів радіоактивно забрудненої території на основі показників якості питної води, Герасимчук Л. О. (2020)
Войціцький В. М. - Екологічні ризики: природа і критерії, Хижняк С. В., Данчук В. В., Мідик С. В., Грищук І. А., Ушкалов В. О. (2020)
Yermishev O. V. - Functional and ecological expertise in Nemyriv district in Vinnytsia region, Mudrak O. V. (2020)
Кратюк О. Л. - Біоценотичний вплив вольєрного утримання ратичних Artiodactyla на хімічні властивості ґрунтів у борах і суборах в умовах Західного і Центрального Полісся, Кравчук М. М., Довбиш Л. Л. (2020)
Люльчик В. О. - Науково-методичні підходи до розроблення робочих проектів землеустрою щодо створення полезахисних лісових смуг, Русіна Н. ., Кийко Н. М., Кушнірук О. М., Рудько О. М. (2020)
Борисов В. В. - Сезонна динаміка консортивних зв’язків птахів у приватних садах міста Вільнянська (Запорізька область), Кошелєв В. О., Кошелєв О. І. (2020)
Губарь Л. М. - Інвазійні чужорідні види рослин урочища "Феофанія", Конякін С. М. (2020)
Павліченко В. І. - Еколого - ЙК_морфологічні дослідження мошок (Diptera, Simuliidae) степового Придніпров’я (2020)
Риженко Н. О. - Екологічна оцінка вмісту Hg у системі "ґрунт - рослина" екосистем Національного природного парку "Голосіївський", Риженко Д. І., Ястребцова Н. І. (2020)
Саварин А. А. - Новая регистрация сипухи (Tyto alba) и мелкие млекопитающие в ее питании на юго-западе Беларуси, Китель Д. А. (2020)
Чипиляк Т. Ф. - Декоративність хризантеми гібридної (Chrysanthemum × hortorum Bailey) в умовах степового Придніпров’я, Коршиков І. І., Лінкевич О. О. (2020)
Пикало С. В. - Молекулярні маркери для ідентифікації посухостійких генотипів пшениці в умовах змін клімату, Демидов О. А., Юрченко Т. В., Хоменко С. О., Гуменюк О. В., Харченко М. В. (2020)
Веренікін О. М. - Організація енергоефективного та екологічно чистого виробництва мийних засобів, Слива Ю. В. (2020)
Яремчук О. М. - Аналіз впливу шумового забруднення на людину шляхом картографування шумового забруднення автомагістралей м. Миколаєва засобами ГІС-технологій (із використанням програмного пакету ARCGIS), Жук І. Ю., Сарафанюк Н. Л. (2020)
Давидова І. В. - Оцінка дієвості засобів пропаганди екологічних знань, Корбут М. Б., Бондарчук В. М. (2020)
Горобець О. В. - Класифікація сільськогосподарських відходів і вибір технології їх утилізації (2020)
Маркіна Л. М. - Анкетування як метод виявлення проблем у поводженні з відходами в місті Миколаєві, Ушкац С. Ю., Жолобенко Н. Ю., Іванчатенко А. (2020)
Відомості про авторів (2020)
Балобанов О. О. - Адміністративна відповідальність як засіб забезпечення боротьби з правопорушеннями на морському транспорті: поняття й особливості, Бурдейний Є. П. (2019)
Бернадін В. А. - Зарубіжний досвід протидії правопорушенням у сфері обігу підакцизних товарів (2019)
Білоцерковець Н. В. - Адміністративно-правове регулювання державного нагляду (контролю) у сфері надання електронних довірчих послуг і напрями його вдосконалення (2019)
Горінов П. В. - Єдність системи суб'єктів призначення на посаду судді як гарантія незалежності судової влади (2019)
Дорошенко В. А. - Особливості об'єктів громадського контролю за діяльністю Національного антикорупційного бюро України (2019)
Ємець Л. О. - Окремі питання криміналізації декларування недостовірної інформації, Прокопенко А. В. (2019)
Кондратюк М. В. - Кібербезпека України в системі національної безпеки (2019)
Кравчук М. Ю. - Міжнародне співробітництво України у сфері протидії загрозам біологічного тероризму (2019)
Приходько А. А. - Корупційний чинник як дистабілізаційний елемент на шляху до євроінтеграції (2019)
Севрук Ю. Г. - Історія виникнення та розвитку адміністративно-правового забезпечення реалізації функцій прокуратури України (2019)
Федосєєв П. М. - Сучасний стан і перспективи застосування інформаційних технологій у процесі здійснення та захисту суб'єктивних цивільних прав (2019)
Хомутянський В. В. - Сучасні проблеми юридичної кваліфікації порушень митних правил (2019)
Хрідочкін А. В. - До характеристики форм публічного адміністрування в сучасній податковій системі України, Євтушенко М. М. (2019)
Кікалішвілі М. В. - Визначення поняття стратегії й тактики протидії корупційній злочинності як елементів антикорупційної політики та їх співвідношення (2019)
Романюк Ю. П. - Правове регулювання публічного кредиту (2019)
Андрушко А. В. - Кількісно - якісні показники незаконного позбавлення волі або викрадення людини (2019)
Будяченко О. М. - Істотна шкода як обов'язкова ознака об'єктивної сторони злочину за статтею 246 Кримінального Кодексу України (2019)
Гусар Л. В. - Поняття й ознаки серійних вбивств (2019)
Данченко К. М. - Порівняльний аналіз застосування аналогії права у кримінальному законодавстві, Лук'янович Я. О. (2019)
Данченко К. М. - Поняття кримінально - правової політики України у сфері виконання покарань, Широкова А. А. (2019)
Пивоваров В. В. - Деструктивний контент у соціальних мережах як фактор криміногенного впливу на суспільну свідомість (2019)
Плаксюк І. Ю. - Зарубіжний досвід боротьби з умисним введенням в обіг на ринок небезпечної продукції (2019)
Тома М. Г. - Становлення інституту спеціальної конфіскації: соціально-правова обумовленість (2019)
Карпенко М. О. - Право власності у кримінальному провадженні крізь призму практики Європейського суду з прав людини, Вартовнік О. М. (2019)
Кисельов О. О. - Міжнародні стандарти захисту прав осіб, які є потерпілими від кримінальних правопорушень, Д’яченко Г. Є. (2019)
Легка О. В. - Корупція як асоціальний феномен сучасного суспільства України: кримінально - правовий аспект, Верменич В. А. (2019)
Мироненко Т. Є. - Роль прокурора у відібранні зразків для проведення судової експертизи (2019)
Нор В. Т. - Обґрунтована підозра як підстава для обрання запобіжного заходу та продовження його строків: практика Європейського суду з прав людини та українські реалії, Шевчук М. І. (2019)
Савенко М. Є. - Суб'єкти реалізації права на апеляційне оскарження ухвал слідчого судді (2019)
Чернов В. С. - Інститут слідчих суддів та імперативні рішення слідчого судді: зарубіжний досвід (2019)
Лекарь С. І. - Світовий досвід державного регулювання публічних закупівель (2019)
Сорока Л. В. - Правовые основы и возможные риски использования искусственного интеллекта и космических технологий (2019)
Бакалов В. Г. - Математичне моделювання живучості артилерійського підрозділу під час ведення бойових дій, Кузьменко В. О., Нікітченко В. І., Яриш І. Ю. (2022)
Бойко В. М. - Існуючі проблеми військово-метрологічного супроводження при створенні зразків озброєння та військової техніки для потреб Збройних Сил України та шляхи їх вирішення, Коломійцев О. В., Олійник Н. О., Живець Ю. М., Шумигай О. В. (2022)
Голуб В. М. - Оцінка впливу показників безвідмовності вертольотів Ми-8МСБ-В та Ми-8МТ(МТВ) на показники безпеки польотів за 2017–2021 роки, Акимов О. О., Бояров В. Т., Жданюк М. М., Холодний Р. В. (2022)
Дарницький Ю. В. - Особливості застосування системи вимірювання дульної швидкості SL–520PЕ та допплерівської радарної системи MFTR-2100/40 під час проведення випробувань артилерійського озброєння, Ляшенко В. А., Швець С. І., Павлюк Т. В. (2022)
Денисов Ю. О. - Управління робочим органом механізмів позиціонування бортової авіаційної техніки за допомогою крокового двигуна в режимі дроблення кроку, Денисов О. І., Бурсала О. Л., Бурсала О. О. (2022)
Кірсанов С. О. - Метод обгрунтування вимог до живучості перспективної автоматизованої системи управління військами (2022)
Корнієнко С. П. - Механізм розподілу персоналу при автоматизації управлінських процесів планування випробувань, Корнієнко І. В., Шевага В. В., Доманов І. О., Жирна О. В. (2022)
Кузнецов В. О. - Особливості проведення лабораторних випробувань бронетанкової та автомобільної техніки щодо впливу зовнішніх механічних і кліматичних факторів, Добришкін Ю. М., Лаппо І. М., Приходько С. М. (2022)
Кушніренко О. В. - Використання перехідного кріплення для застосування лужної акумуляторної батареї, Сиворакша Д. В., Дудник Т. Г., Климок Ю. П. (2022)
Опенько П. В. - Математична модель технічного обслуговування зразків озброєння та військової техніки з використанням розподілу часу безвідмовної роботи виробів у вигляді закону Вейбула, Яблонський П. М., Миронюк М. Ю., П’явчук О. О., Козир А. Г. (2022)
Пилипенко О. І. - Ресурси, строки служби та оцінка залишкового ресурсу редукторів вертольотів типу Ми-8, Кохан В. В., Вусатий Ю. П., Журахов О. В., Сиворакша Д. В. (2022)
Сиза О. І. - Захист від корозійних ушкоджень озброєння та військової техніки, Савченко О. М., Корольов О. О., Гута С. С. (2022)
Собора А. І. - Пропозиції щодо складу лабораторного обладнання для визначення їх характеристик (2022)
Старцев В. В. - Методики оцінювання ефективності відновлення озброєння та військової техніки Повітряних Сил Збройних Сил України, Мусієнко О. П., Гурін О. М., Просяник В. В., Коломійцев О. В. (2022)
Хмель Є. В. - Концептуальний підхід до визначення вимог до фізико-механічних властивостей тканин для виготовлення льотно-технічного обмундирування для авіації Збройних Сил України, Корольов О. О., Андрієнко О. В, Бойченко О. І. (2022)
Шейн І. В. - Вивчення можливостей вдосконалення та обґрунтування варіанту структури системи контролю безпеки польотів державної авіації, Аркушенко П. Л., Андрушко М. В., Кузьміч О. Є., Сокоринська Н. В. (2022)
Андрусів Л. М. - Засоби оприлюднення нормативно - правових актів (2020)
Берназюк І. М. - Окремі аспекти реалізації конституційного права особи на доступ до публічної інформації (2020)
Величко О. О. - Скасування застарілого законодавства часів СРСР, Берлач А. І. (2020)
Гоцуляк Ю. В. - Правове буття у доктрині юридичного позитивізму (2020)
Джафаров К. А. - Совершенствование механизма правового регулирования прав и свобод человека и гражданина по конституции Азербайджанской республики (2020)
Донченко В. В. - Правове регулювання підготовки кадрів в органах місцевого самоврядування, Лялюк О. Ю. (2020)
Zabokrytskyy I. I. - European integration of ukraine in the context of transnationalization of modern constitutionalism (2020)
Заворотченко Т. М. - Політичне право громадян обирати й бути обраними: методологічні, понятійні та практичні проблеми наукового пізнання (2020)
Мошняга Л. В. - Сучасне законодавче регулювання протидії корупції в Україні та іноземних державах: теоретико - правове дослідження (2020)
Наконечна А. М. - Вплив позитивного правового регулювання на стан задоволення людських потреб та інтересів (2020)
Науменко А. В. - Проблеми правового регулювання електронного урядування у сфері місцевого самоврядування в Україні та зарубіжних країнах, лялюк О. Ю. (2020)
Немченко К. С. - Фіскальна функція держави в системі функцій соціальної держави (2020)
Нестерович В. Ф. - Поняття "державотворення в Україні" та його сутнісні риси (2020)
Політанський В. С. - Загальна характеристика виникнення, розвитку та функціонування електронного банку (2020)
Поляруш - Сафроненко С. О. - Правове регулювання конституційного права особи на відшкодування шкоди (2020)
Размєтаєва Ю. С. - Демократія, права людини та інтернет (2020)
Турянський Ю. І. - Соматичні права як новітня юридична категорія (2020)
Фролов Ю. М. - Межі здійснення конституційного права на приватну власність людини та громадянина в Україні, Фролова Г. І. (2020)
Шевченко А. Є. - Роль і значення правових звичаїв у процесі тлумачення, Антошкіна В. К. (2020)
Шишлюк в. Р. - Правове забезпечення продовольчої безпеки України: сучасний стан та перспективи, самокиш В. П. (2020)
Башурин Н. Я. - Правовий захист прав на науково - технічну інформацію (2020)
Гудима М. М. - Актуальні проблеми переходу речових прав на чужі речі в доктрині цивільного права (2020)
Гуйван П. Д. - Українські реалії щодо дотримання принципу темпоральної правової визначеності (2020)
Нестерцова - Собакарь О. В. - Еволюція поглядів на зміст принципів цивільного процесу України (2020)
Погребняк В. Я. - Відчужуваність суб'єктивних цивільних прав як властивість, що детермінує їх здатність до переходу (2020)
Цувіна Т. А. - Спеціальні механізми забезпечення єдності судової практики в цивільному судочинстві: досвід зарубіжних держав (2020)
Черкашин С. В. - Завдаток: форма відповідальності чи відступне? (2020)
Добровольська В. В. - Поняття та ознаки державного контролю у сфері господарювання (2020)
Щербина В. С. - Поняття та склад майна господарського призначення (2020)
Вишновецька С. В. - Структура науки права соціального забезпечення, Туз А. О. (2020)
Іванова Н. В. - Страховий ризик як один з істотних елементів страхування (2020)
Малюга Л. Ю. - Сучасні тенденції розвитку адаптації соціального законодавства до європейського законодавства як складової частини процесу інтеграції України до ЄС (2020)
Ігнатенко І. В. - Особливості правового регулювання використання штучно створених земельних ділянок для здійснення забудови територій (2020)
Сидоров Я. О. - Правове забезпечення державної політики розвитку аграрних інноваційних відносин: теоретичні та практичні питання (2020)
Базалій В. В. - Енергетична оцінка елементів технології вирощування гібридного насіння соняшнику на зрошуваних землях півдня України, Гонтарук В. Т. (2012)
Базалій В. В. - Вплив біопрепаратів на врожайність та адаптивні властивості сортів пшениці м’якої озимої, Домарацький Є. О. (2012)
Адамень Ф. Ф. - Вплив строків посіву та норми висіву на врожайність та водоспоживання льону олійного, Лазер П. Н., Рудік О. Л., Патраков О. І. (2012)
Адамень Ф. Ф. - Вплив мікродобрив на продуктивність сафлору красильного в незрошуваних умовах півдня України, Прошина І. О. (2012)
Балюк С. А. - Шляхи покращення еколого-агромеліоративного стану земель Інгулецької зрошувальної системи, Ладних В. Я., Морозов О. В., Козленко Є. В. (2012)
Біднина І. О. - Ефективність застосування мінеральних добрив на темно - каштановому ґрунті при вирощуванні льону олійного (2012)
Бойчук І. В. - Характер прояву стійкості до грибних захворювань (бура іржа – Piccinia recordite f, Jp. Tritici, борошниста роса – Erysiphe qraminis Dc. f. tritici) сортів пшениці озимої залежно від умов вирощування, Базалій В. В., Базалій Г. Г., Ларченко О. В. (2012)
Борищук Р. В. - Продуктивність ячменю озимого за різних способів обробітку грунту і доз азотних добрив у сівозміні на зрошенні (2012)
Бульба І. О. - Продуктивність ріпаку ярого у плодозмінній сівозміні на зрошенні (2012)
Василенко Н. Є. - Якісні показники насіння рицини залежно від технологічних прийомів вирощування сортів рицини (2012)
Жуйков О. Г. - Біометричні показники, господарсько цінні ознаки та рівень насіннєвої продуктивності гірчиці білої залежно від способу сівби та норми висіву в умовах півдня України (2012)
Іванів М. О. - Мінливість урожайності гібридів кукурудзи різних груп стиглості в умовах зрошення залежно від грунтово-екологічних умов (2012)
Лазер П. Н. - Агроекологічне обгрунтування вирощування сафлору красильного в зоні сухого степу, Рудік О. Л., Найдьонов В. Г., Нижеголенко В. М. (2012)
Лимар В. А. - Результати досліджень з розроблення технології вирощування кавуна столового при зрошенні (2012)
Лимар А. О. - Екологічна ситуація Причорномор’я залежно від зміни клімату (2012)
Лимар А. О. - Вплив режимів зрошення, способів поливу, доз добрив на врожай цибулі ріпчастої в зоні Нижньодніпровських піщаних ґрунтів, Лимар В. А., Наумов А. О. (2012)
Лимар А. О. - Вплив фону живлення, способу та глибини основного обробітку ґрунту на якісні показники плодів розсадного томата на краплинному зрошенні, Рябініна Н. П. (2012)
Малярчук А. С. - Якість насіння ріпаку озимого за різних доз азотних добрив у зрошуваних умовах (2012)
Манушкіна Т. М. - Фізіологічні особливості розвитку ізольованих меристем лаванди в культурі in vitro (2012)
Марковська О. Є. - Енергозберігаючі способи основного обробітку темно- каштанового ґрунту в 4-пільній ланці зрошуваної сівозміни півдня України (2012)
Марущак Г. М. - Водно-сольовий режим каштанових ґрунтів у рисовій сівозміні зони сухого Степу України, Флінта О. І., Бочко Т. Ф. (2012)
Морозов В. В. - Технологія використання дренажно-скидних вод рисових зрошувальних систем для поливу сільськогосподарських культур, Дудченко К. В. (2012)
Морозов В. В. - Нові сорти сої в умовах південного регіону України на зрошенні та богарі залежно від густоти стояння рослин, Писаренко П. В., Суздаль О. С., Булигін Д. О. (2012)
Морозов О. В. - Вплив зрошення на еколого-меліоративний стан сільськогосподарських земель пілотних територій у Херсонській області, Діденко Н. О. (2012)
Морозов Р. В. - Прогнозування еколого-економічного і соціального розвитку галузі рисівництва (2012)
Найдьонова В. О. - Вплив основного обробітку ґрунту та прямої сівби на водопроникність та щільність в умовах сухого степу України, Волошенюк А. В., Нижеголенко В. М. (2012)
Орленко О. В. - Деякі теоретичні аспекти мотивації персоналу круп’яного підкомплексу, Петренко М. П. (2012)
Орлюк А. П. - Ефективність використання факторіальних ознак у селекції рису на підвищення продуктивності, Цілинко М. І. (2012)
Панфілова А. В. - Вплив мінеральних добрив і способу обробітку ґрунту на елементи структури продуктивності ячменю ярого, Гамаюнова В. В. (2012)
Рябініна Н. П. - Ефективність використання води рослинами розсадних томатів залежно від фону живлення, способу та глибини основного обробітку ґрунту за краплинного зрошення на півдні України (2012)
Семен Д. Т. - Особливості вирощування гарбуза на насіння у зрошуваних умовах півдня України (2012)
Сидякіна О. В. - Водно-фізичні властивості темно-каштанового ґрунту залежно від способів його обробітку під посівом гороху в умовах південного Степу України, Нижеголенко А. В. (2012)
Сторчак М. В. - Еколого-безпечна десикація посівів люцерни на крапельному зрошенні, Носкова О. Ю., Новицький Г. І. (2012)
Тищенко О. П. - Сольовий баланс рисового чека в міжполивний період, Ляшевський В. І. (2012)
Ушкаренко В. О. - Призначення чергового терміну поливу сільськогосподарських культур за допомогою гідравлічних грунтових балансомірів, Тищенко О. П. (2012)
Фролов В. В. - Підсумки селекційної роботи інституту південного овочівництва і баштанництва НААН з баштанними культурами за період 2005 - 2011рр., Холодняк О. Г. (2012)
Шевченко І. В. - Ефективність режимів краплинного зрошення насаджень винограду, Минкін М. В., Минкіна Г. О. (2012)
Шепель А. В. - Особливості росту та розвитку проса в проміжних посівах після льону олійного в умовах південного Степу України, Чернишова Є. О. (2012)
Ярчук І. І. - Зимостійкість ячменю озимого залежно від строків сівби, норм висіву, доз та співвідношень мінеральних добрив, Божко В. Ю., Невтриніс А. В. (2012)
Атановська-Маслюк О. Й. - Відтворювальна здатність і продуктивність вівцематок асканійського типу чорноголових овець асканійської м’ясо-вовнової породи залежно від типу їх народження, віку і рівня годівлі (2012)
Вовченко Б. О. - Вплив біопрепаратів на продуктивність баранців, Пентилюк С. І., Сморочинський О. М. (2012)
Вовченко Б. О. - Вплив пробіотичного препарату на молочну продуктивність овець, Пентилюк С. І., Пентилюк Р. С. (2012)
Гузєєв Ю. В. - Генезис методів породотворчого процесу (2012)
Дєбров В. В. - Шляхи підвищення економічної ефективності галузі вівчарства (2012)
Єфремов Д. В. - Перспективи розширення спектра нормованих показників у годівлі овець (2012)
Іванов В. О. - Програма підвищення ефективності вівчарства з використанням біотехнологічних прийомів, Волощук В. М., Іванова Л. О., Сурженко М. В. (2012)
Іванова Л. О. - Розробка інформаційно-довідкової системи для тонкорунного та напівтонкорунного вівчарства, Іванов В. О., Волощук В. М. (2012)
Каратєєва О. І. - Використання ентропійно-інформаційного аналізу кількісних ознак корів залежно від різної інтенсивності формування їх організму (2012)
Кононенко С. И. - Кормовое сорго в кормлении овец, Бугай И. С. (2012)
Любінецька О. О. - Продуктивні якості овець багатоплідного типу асканійської каракульської породи (2012)
Могильницька С. В. - Особливості вівцематок асканійської каракульської породи за молочною продуктивністю (2012)
Нечмілов В. М. - Молочне вівчарство – один із факторів підвищення конкурентоздатності галузі (2012)
Олійник С. О. - Використання особливостей поведінки тварин у промисловій технології (2012)
Польська П. І. - Складові успішного відновлення галузі вівчарства в Україні (2012)
Польська П. І. - Лінія барана № 664 асканійських чорноголових овець з видатною скороспілістю і м’ясною продуктивністю, Калащук Г. П. (2012)
Похил В. І. - Формування вовнового покриву в овець різного напряму продуктивності, Гончаров А. О. (2012)
Свістула М. М. - Вплив різного рівня ліпідів у раціоні на продуктивність вівцематок і ріст ягнят у період підсису (2012)
Тимофійшин І. І. - Стан та шляхи відродження вівчарства Хмельниччини, Дереш О. М. (2012)
Яковчук В. С. - Вплив відгодівлі та нагулу на якісні показники жирової тканини молодняку овець (2012)
Гудков І. Н. - Причини змін у складі фітоценозів у зоні аварії на Чорнобильській АЕС, Майдебура О. П. (2012)
Ладичук Д. О. - Сучасні методи визначення типовості агроландшафтів, Гайдабура О. М. (2012)
Ляшенко О. М. - Інформаційна система планування комплексу заходів щодо попередження виникнення лісових пожеж (2012)
Михайлов В. О. - Вплив зоогенних факторів на динаміку росту річних радіальних кілець сосни звичайної, Назаренко С. В. (2012)
Москалець В. В. - Стан та екологічна роль агрофітоценозів тритикале озимого за різних агротехнологій в умовах радіонуклідного забруднення, Москалець Т. З., Лавров В. В., Полінкевич В. А. (2012)
Оліфіренко В. В. - Особливості розподілу важких металів у організмі коропових риб Дніпровсько-Бузького естуарію, Рачковський А. В., Воліченко Ю. М. (2012)
Фурдичко О. І. - Основні засади систематизації і оптимізації критеріїв та індикаторів пан-європейської стратегії збалансованого управління лісами, Шершун М. Х., Нейко І. С. (2012)
Шахман І. О. - Сучасні джерела забруднення водних ресурсів басейну р. Інгулець, Пилипенко Ю. В., Дем’янова О. О. (2012)
Шевчук В .В. - Історія виникнення Нижньодніпровських пісків та лісорозведення на них, Сірик Н. М., Сірик А. А. (2012)
Вермієнко Т. Г. - Розвиток інноваційної діяльності України в умовах трансформаційних процесів (2012)
Кирилов Ю. Є. - Економічні системи в умовах глобалізації: розвиток, трансформація, модернізація, реформування (2012)
Комліченко О. О. - Трудовий потенціал регіону та його реалізація на ринку праці (2012)
Кузів І. В. - Генезис наукових поглядів на заощадження домогосподарств (2012)
Майн В. В. - Сучасний стан і проблеми формування ринку картоплі в Україні (2012)
Петіна Л. В. - Напрями зростання інвестиційного потенціалу аграрних підприємств (2012)
Покотилова О. І. - Рефлексивний підхід у системі формування товарного асортименту підприємства (2012)
Скрипник С. В. - Зовнішньоекономічні чинники формування конкурентоспроможності аграрних підприємств, Собченко А. М. (2012)
Шабля О. С. - Організаційно-управлінські засади формування і функціонування логістично-збутового об'єднання в плодоовочевому підкомплексі України (2012)
Мохненко А. С. - Перспективи розвитку м’ясного скотарства у фермерських господарствах (2012)
Фурдичку Оресту Івановичу – 60 років (2012)
Анотації (2012)
Аннотации (2012)
Summaries (2012)
Борисова Ю. В. - Адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, як різновид адміністративного правопорушення (2018)
Буланова Ю. М. - Місце правил етичної поведінки в системі джерел службового права (2018)
Демідова М. О. - Щодо гібридності правової природи суб’єктів публічного адміністрування (2018)
Євдокимов П. В. - Адміністративно-правовий статус підрозділу кадрової роботи органу публічної адміністрації в Україні (2018)
Зінухова В. М. - Створення фінансово-правових основ стимулювання розвитку загальної середньої освіти в Україні (2018)
Коваленко В. В. - Захист адміністративними судами прав на публічну інформацію про стан довкілля як складник національної безпеки України (2018)
Кочеров М. В. - Місце та роль Національної поліції в системі реформ МВС України (2018)
Куц М. О. - Особливості врегулювання деяких категорій податкових спорів щодо трансфертного ціноутворення (2018)
Максименко О. Ю. - Особливості обліку і зберігання Національного архівного фонду (2018)
Нестор В. Р. - До питання визначення поняття "місто" в Україні та Сполученому Королівстві (2018)
Хейлик В. В. - Методологічні засади запобігання порушенням правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту підрозділами Національної поліції України (2018)
Черній В. Д. - Складові cистеми органів місцевого самоврядування в Україні (2018)
Подлєгаєв К. М. - Застосування судових прецедентів у кримінальному процесі України (2018)
Матвєєвський О. В. - Міжнародно-правові стандарти судової експертизи та їх національна реалізація, Бабін Б. В. (2018)
Грабович Т. А. - Первинні та вторинні норми міжнародного права в контексті питання відповідальності держави (2018)
Колодчина А. Л. - Методологія дослідження реалізації Україною міжнародних стандартів у сфері захисту прав засуджених у місцях несвободи (2018)
Нуруллаєв І. С. о. - Судові рішення в системі джерел міжнародно-правового регулювання співробітництва у протидії злочинності (2018)
Курчин О. Г. - Просторове планування, як основний напрям взаємодії органів місцевого самоврядування та суб’єктів містобудівної діяльності в умовах децентралізації (2018)
Воронятніков О. О. - Поняття, особливості застосування та види заходів публічного адміністрування у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, які мають сервісну природу (2018)
Артеменко Я. В. - Місце та роль норм адміністративного законодавства України у нормативному забезпеченні національної системи кібербезпеки (2018)
Бондаренко О. М. - Стан дослідження проблеми правового регулювання вирішення податкових спорів в Україні (2018)
Бугайчук К. Л. - Зміст та значення мотивації в процесі публічного адміністрування в органах Національної поліції (2018)
Бурлака І. С. - Шляхи удосконалення організаційних засад взаємодії Державної міграційної служби України з правоохоронними органами у сфері протидії нелегальній (незаконній) міграції (2018)
Вовк П. В. - Сутність дифамації як прийому незаконного впливу на незалежність суддів адміністративних судів в Україні (2018)
Галюк А. В. - Правові засади діяльності Національної поліції України щодо запобігання та протидії наркоманії на регіональному рівні (2018)
Данилевський М. А. - Суддівська незалежність як об’єкт адміністративно-правового регулювання (2018)
Дегтярьова С. В. - До характеристики сфери предмету адміністративно правового регулювання АПК (2018)
Єднак В. М. - До проблеми визначення поняття та ознак правоохоронних органів (2018)
Журавель Я. В. - Система органів виконавчої влади в Україні: організаційно-правовий аспект (2018)
Зирін Б. О. - Особливості національних стратегій у сфері фізкультурно-оздоровчої діяльності країн-учасниць ЄС (2018)
Карпушова О. В. - Актуальні питання вдосконалення функціонування судів та суддів у контексті євроінтеграційних завдань України (2018)
Келеберда В. І. - Значення підготовчого провадження як стадії адміністративного судочинства України (2018)
Кирик І. С. - Принципи взаємодії органів Національної поліції України та Державної міграційної служби України (2018)
Кішлян В. Л. - Адміністративна відповідальність капітана морського судна (2018)
Комірчий П. О. - Адміністративно-правовий статус персоналу органу публічної служби у правоохоронній сфері України (2018)
Кочеров М. В. - Поняття компетенції Національної поліції як суб’єкта забезпечення реформ у сфері публічного порядку та безпеки (2018)
Кошиков Д. О. - Роль інституцій громадянського суспільства в механізмі реалізації державної політики у сфері забезпечення економічної безпеки держави (2018)
Крикун В. В. - Принципи захисту об’єктів критичної інфраструктури в Україні (2018)
Лавренікова О. С. - Форми реалізації публічного адміністрування будівництва в Україні (2018)
Маруліна Л. О. - Поняття та особливості розгляду адміністративних справ в судах першої інстанції в Україні (2018)
Моргунов О. А. - Забезпечення прозорості та відкритості діяльності суб’єктів публічного адміністрування сфер фізичної культури та спорту (2018)
Нікітін В. В. - До проблеми установлення резидентства фізичної особи з метою уникнення подвійного оподаткування (2018)
Новак Н. П. - Принципи у сфері виробництва та обігу органічної продукції (2018)
Пацкан В. В. - Принцип гласності у роботі Рахункової палати (2018)
Рева В. В. - Поняття і сутність митного спору як виду публічно-правового спору (2018)
Романовська О. І. - Формування чинників ефективності адміністративно-правового забезпечення діяльності органів державної виконавчої служби України (2018)
Семіног С. В. - Адміністративно-правовий захист прав дітей в Україні: дефініювання терміну та зміст концепту (2018)
Ховпун О. С. - Адміністративна відповідальність у фармацевтичній сфері: поняття, види та проблеми правової регламентації (2018)
Циганок С. В. - Проблемні питання реформування прокуратури на сучасному етапі: адміністративно-правовий аспект (2018)
Чекомасова Н. Б. - Адміністративні процедури здійснення дозвільної та реєстраційної діяльності: поняття, етапи та проблемні аспекти (2018)
Щупаківський Р. В. - Поняття та основні складові елементи системи адміністративно-телекомунікаційного права (2018)
Юрах В. М. - Бар’єри в підвищенні ефективності функціонування органів виконавчої влади в Україні (2018)
Босий В. П. - Зміст основних обов’язків біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту (2018)
Конюшенко Я. Ю. - Арешт, огляд та виїмка кореспонденції як різновиди негласних слідчих (розшукових) дій, пов’язаних із втручанням у приватне спілкування (2018)
Мартовицька О. В. - Правова допомога та її ознаки в національному законодавстві (2018)
Мірошниченко С. С. - Кримінологічний аналіз стану вчинення крадіжок неповнолітніми (2018)
Мусіловський І. М. - Трактування сутності права з позицій теологічної теорії Ф. Аквінського (2018)
Петров С. Є. - Відповідальність як елемент адміністративно-правового статусу головного сервісного центру МВС України (2018)
Серединський І. В. - Учасники освітнього процесу з підготовки персоналу поліції в Україні: адміністративно-правовий аспект (2018)
Веркалець І. Д. - Правосвідомість суб’єктів у процесі здійснення функцій права (2020)
О. М. Ганчук - Інституціоналізація прав людини як основа правопорядку (2020)
Іщук Д. О. - До характеристики повноважень Національного антикорупційного бюро України (2020)
Марущак Н. В. - Розуміння правосвідомості та сутності держави у творчості І. О. Ільїна (2020)
Худик А. М. - Правова природа податку та податкових правовідносин за Конституцією України (2020)
Габріадзе М. Р. - Правове регулювання договору експедування за цивільним законодавством (2020)
Громовенко К. В. - Право на вищу освіту в діяльності організації з безпеки та співробітництва в Європі (2020)
Завальнюк С. В. - Осмислення проблематики ролі, місця і значення прогалин у цивільному законодавстві в парадигмі регулювання цивільних правовідносин (2020)
Марченко В. М. - Окремі питання впровадження в Україні системи Е-нотаріату (2020)
Москалюк Н. Б. - Механізм корпоратизації як передумова до припинення права державної власності: історичні аспекти, сучасний стан і перспективи розвитку (2020)
Скрипник В. Л. - Сервітут як об’єкт цивільних прав (2020)
Тищук Н. О. - "Дрібні побутові правочини" як основний вид правочинів, які вчиняють малолітні особи (2020)
Гутченко К. А. - Теоретичні проблеми здійснення митної процедури транзиту в Україні (2020)
Доценко О. С. - Основні підходи до порядку забезпечення суб’єктів протидії організованій злочинності інформаційно-аналітичною інформацією (2020)
Журавель Я. В. - Нормативно-правовий рівень оптимізації системи центральних органів виконавчої влади в Україні (2020)
Залуговська Г. П. - Особливості правового та соціального захисту науково-педагогічних працівників, які проходять державну службу особливого характеру в Державній кримінально-виконавчій службі України (2020)
Ковбас І. В. - Нагородна справа як об’єкт адміністративно-правового регулювання: поняття та зміст (2020)
Корнієнко М. В. - Деякі аспекти використання міжнародного досвіду під час розслідування насильницьких злочинів щодо дітей (2020)
Кригіна Д. Г. - До питання нормативних приписів процедурного характеру в податковому праві (2020)
Лісніченко А. С. - Адміністративно-територіальні аспекти реалізації територіальними громадами права на місцеве самоврядування (2020)
Матросова Є. О. - Державна реєстрація в Німеччині: становлення, розвиток, сучасний стан (2020)
Мельник В. І. - Структура та особливості правового забезпечення функціонування системи економічної безпеки України (2020)
Миколенко О. І. - Ефективність адміністративно-правового механізму реалізації прав осіб у сфері місцевого самоврядування (2020)
Надобко С. В. - Концептуальні аспекти адміністративної відповідальності у сфері інтелектуальної власності (2020)
Пісоцька К. О. - Нормативно-правове забезпечення діяльності підрозділів ювенальної превенції (2020)
Радишевська О. Р. - До питання про предмет адміністративного права у вітчизняній та європейських правових доктринах в умовах трансформаційних змін (2020)
Сінякевич О. О. - Зарубіжний досвід щодо адміністративно-юрисдикційних проваджень прокуратури (2020)
Тарасюк А. В. - Пріоритети правового забезпечення кібербезпеки в Україні на сучасному етапі (2020)
Тімашов В. О. - Загальні засади забезпечення інформаційної безпеки громадян України: проблеми та перспективи вирішення, Орлова Т. Б. (2020)
Чернявська Б. В. - Роль інститутів громадянського суспільства в діяльності публічної адміністрації: український та міжнародний аспект (2020)
Шевчук О. М. - Надання згоди при трансплантації анатомічних матеріалів людини в Україні та ЄС: порівняльно-правовий аналіз, Юхименко Д. С. (2020)
Шум М. С. - Визначення шляхів удосконалення адміністративно-правового регулювання організації діяльності апарату суду (2020)
Анісімов Д. О. - Зарубіжний досвід окремих країн щодо кримінальної відповідальності за протиправний вплив на результати офіційних спортивних змагань (2020)
Гураленко Н. А. - Протидія торгівлі людьми в Україні: шляхи вдосконалення правової політики, Коханюк Т. С. (2020)
Ільїна О. В. - Ресоціалізація засуджених неповнолітніх, які відбувають покарання в місцях несвободи (2020)
Назарова О. О. - Джерела визначення мобінгу та булінгу у вітчизняній правовій науці (2020)
Шумейко Д. О. - Повідомлення про підозру як умова здійснення спеціального досудового розслідування (2020)
Юрчишин І. Б. - Генезис кримінальної відповідальності за незаконне збагачення в Україні (2020)
Давченко Т. М. - Особа як елемент криміналістичної характеристики доведення до банкрутства (ст. 219 Кримінального кодексу України) (2020)
Полуніна Л. В. - Особливості тактики проведення слідчих (розшукових) дій під час розслідування незаконного збирання та розголошення комерційної або банківської таємниці (2020)
Потапенко А. С. - Теоретичне пізнання кваліфікації злочинів, підслідних органам, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, Царюк C. В. (2020)
Семенишина-Фіголь Б. М. - Міжнародне співробітництво в кримінальному провадженні, Микoлюк В. В. (2020)
Торбас О. О. - Способи реалізації суддівського розсуду в кримінальному процесі України (2020)
Чемерис І. М. - Використання спеціальних знань, призначення експертиз та арешт безготівкових коштів як засіб забезпечення подальших слідчих дій (2020)
Клєцова Н. В. - Порівняння міжнародного досвіду впливу оприлюднення інформації щодо пандемії COVID-19 на основоположні права людини, Шишлевська П. Р. (2020)
Нагнибіда В. І. - Ефективний захист як ціль правозастосування в міжнародному комерційному арбітражі (2020)
Ребкало М. М. - Аспекти ефективності охорони екології Чорного моря: міжнародно-правовий огляд (2020)
Яковлєв П. О. - Універсальні міжнародно-правові стандарти державного управління у сфері забезпечення інформаційної безпеки (2020)
Биков О. М. - Рецензія на монографію І. О. Костицької "Юридична відповідальність парламентарія в системі відповідального представницького правління: конституційно-правовий аналіз" (2020)
Сінькевич О. В. - Основні види динаміки функцій галузі національного конституційного права (2020)
Єрмак О. О. - Дисциплінарна відповідальність державних службовців правоохоронних органів (2020)
Жельне С. Ч. - Тенденції у функціонуванні та розвитку системи державного арбітражу у радянській Україні (1930-ті – на початку 1970-х рр.) (2018)
Коротюк О. В. - Кримінально-правова охорона об’єктів права інтелектуальної власності на західно-українських землях, що входили до складу Польщі (2018)
Куровська І. А. - До питання про правову природу та зміст принципу верховенства права у вітчизняній правовій доктрині (2018)
Гопанок І. В. - До проблеми визначення напрямків вдосконалення господарського процесуального законодавства щодо врегулювання спору за участю судді (2018)
Губарєв С. В. - Сервітути у цивільному праві України (2018)
Добкіна К. Р. - Наглядове провадження як форма участі органів державної влади у цивільному судочинстві за радянським процесуальним законодавством (2018)
Ковальський М. М. - Застосування "системи вибору" під час виникнення цивільно-правових відносин посмертного донорства в Україні (2018)
Луцька Г. В. - Судова форма захисту в механізмі забезпечення цивільних прав громадян на тимчасово окупованій території (2018)
Бойко С. Ю. - Поняття і суттєві ознаки трудо-правових заходів запобігання корупції і врегулювання конфлікту інтересів (2018)
Войтенко О. О. - Примусова праця і принципи її заборони в сучасних умовах (2018)
Давиденко А. О. - Перспективи запровадження міжнародних стандартів у сфері охорони праці на підприємствах зі шкідливими умовами праці (2018)
Любимов О. К. - Правосуб’єктність професійного публічного службовця в Україні (2018)
Лях І. О. - До характеристики предмета трудового спору, як важливого елемента структури процедури медіації (2018)
Обушенко Н. М. - До проблеми систематизації підзаконних нормативно-правових актів у сфері праці (2018)
Павліченко О. В. - Особливості елементів механізму забезпечення права на соціальний захист жінок в Україні (2018)
Панченко М. В. - Поняття правового механізму забезпечення гідної праці державних службовців (2018)
Сайнецький О. П. - Характеристика сутності та змісту кодифікації соціального законодавства (2018)
Швець В. О. - Трудові правовідносини та їх основні ознаки (2018)
Бортницька В. В. - Особливості застосування спеціального правила щодо меж кримінальної відповідальності (2018)
Руфанова В. М. - Гендерний паритет у нормах діючого законодавства (2018)
Фоменко А. Є. - Стан наукових досліджень кримінологічної діяльності та споріднених з нею правових феноменів (2018)
Ярема Т. І. - Схиляння неповнолітніх осіб до вживання речовин з одурманюючим ефектом дії: об’єктивні фактори (2018)
Беззубенко М. В. - Особа злочинця як елемент криміналістичної характеристики ухилень від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування (2018)
Єфімов М. М. - Типові слідчі ситуації при розслідуванні кримінальних правопорушень проти моральності (2018)
Ігнатюк О. В. - Аналіз законодавства пострадянських країн щодо використання результатів негласних розслідувань під час доказування у судовому провадженні (2018)
Капустник В. В. - Стан правового регулювання проведення оперативно-розшукових заходів відомчого санкціонування підрозділами Національної поліції (2018)
Коломієць А. М. - Аналіз сучасного стану наукової розробки злочинів щодо незаконного публічного вживання наркотичних засобів (2018)
Лакійчук Я. О. - До характеристики організаційних заходів поліції щодо здійснення нею превентивних заходів (2018)
Лупашку С. В. - Особливості проведення окремих слідчих (розшукових) дій процесуальним керівником у кримінальних провадженнях у справах про земельні відносини (2018)
Льошенко О. Ю. - Проблемні питання оскарження ухвал слідчого судді (2018)
Піддубний В. В. - Проведення негласних слідчих (розшукових) дій щодо подолання протидії розслідуванню злочинів економічної спрямованості (2018)
Стащак А. Ю. - Реалізація принципу конспірації під час здійснення оперативно-розшукової діяльності (2018)
Холондович І. І. - Наукові основи оскарження повідомлення про підозру у кримінальному провадженні (2018)
Дубовик В. Б. - Історія становлення організації з безпеки і співробітництва Європи (2018)
Биков О. М. - Рецензія на рукопис монографічного дослідження В. М. Андріїва, О. Л. Кучми, Л. М. Сіньової "Пенсійне забезпечення у солідарному рівні зальнообов’язкового державного страхування" (2018)
Гуменюк В. В. - Природні багатства Української Далекосхідної Республіки (2022)
Маркович Х. М. - Громадські організації: ідеологічно-правовий вплив на громадянське суспільство (2022)
Маєтний М. І. - Правові підстави для обмеження прав і основних свобод людини в умовах воєнного стану (2022)
Халюк С. О. - Повноваження Вищої ради правосуддя щодо забезпечення незалежності суддів та авторитету правосуддя (2022)
Андронов І. В. - Держава як сторона у позовному провадженні (2022)
Гаврік Р. О. - Проблеми класифікації способів захисту сімейних прав та інтересів у сімейно-правовій доктрині (2022)
Журило С. С. - Захист прав та інтересів дітей в умовах воєнного стану, Владишевська В. В. (2022)
Mazurenko S. V. - Legal regulation of contractual relations in architectural activity (2022)
Пожоджук Р. В. - До питання про поняття та ознаки споживчих відносин (2022)
Voloshina S. M. - General principles of labor law of the European Union (2022)
Шульга М. В. - Правові аспекти використання земель рекреаційного призначення для туризму (2022)
Бойко О. В. - Вплив курсу економічного розвитку в пострадянських державах на специфіку побудови моделей нетарифного регулювання зовнішньої торгівлі в них (на прикладі Казахстану, Узбекистану та Литви) (2022)
Герасименко О. О. - Загальний об’єкт адміністративних правопорушень у сфері інтелектуальної власності (2022)
Григорчак Ю. П. - Ознаки адміністративного правопорушення в сфері забезпечення безпеки дорожнього руху (2022)
Колодін Д. О. - Права людини в цифрову епоху: проблеми теорії і практики, Веретільник А. І. (2022)
Куліш А. М. - Відповідальність високопосадових осіб за неналежне виконання обов’язків, покладених державою, Кобзєва Т. А. (2022)
Riaboshapchenko А. О. - International legal regulation of information relations at the current stage of the development of the information sphere, Zhebrovska К. А. (2022)
Спасенко В. О. - Забезпечення права на безоплатну правничу допомогу в адміністративному судочинстві (2022)
Чайка О. С. - Класифікація темпоральних характеристик судового адміністративного процесу при вирішенні податкових спорів під час дії карантину (2022)
Андросович Л. Г. - Теоретико-правові засади протидії організованої злочинності у фінансовій системі (2022)
Маслова О. О. - Щодо значення факультативних ознак об’єктивної сторони складу кримінального правопорушення (2022)
Борейко Г. Д. - Обмова підозрюваним/обвинуваченим завідомо невинуватої особи як свобода від самовикриття чи зловживання правом? (2022)
Остапчук Л. Г. - До питання правової природи електронного документу та його місця у системі доказів кримінального процесу, Смаль І. А. (2022)
Скубак Е. О. - Дієвість процесуальних гарантій сторін кримінального провадження після спливу строку досудового розслідування та форми його закінчення (2022)
Новосад І. В. - Теоретичні засади дослідження питань уніфікації міжнародного приватного права в умовах глобалізації (2022)
Фурса Є. Є. - Посвідчення консулом шлюбних договорів: співвідношення норм Закону України "Про міжнародне приватне право" та міжнародних договорів (2022)
Чокля О. І. - Специфіка державно-правового регулювання фізичної культури і спорту в Україні, Фальковський А. О. (2020)
Єгорова В. С. - Зміни у виборчому праві (2020)
Колодій О. А. - Правосуб’єктність українського народу (2020)
Олійник А. Ю. - Реалізація конституційної свободи особи на виробничу підприємницьку діяльність (2020)
Бельо Л. Ю. - Сучасний стан та перспективи розвитку правового регулювання використання допоміжних репродуктивних технологій (2020)
Бучинська А. Й. - Банкрутство фізичних осіб за законодавством України та Польщі (2020)
Гуйван П. Д. - Правові передумови обмеження права на висловлювання власних думок (2020)
Калінюк А. Л. - Право вітчима, мачухи на виховання пасинка, падчерки за сімейним законодавством України (2020)
Квіт Н. М. - Правове регулювання відносин у біомедичній сфері в контексті євроінтеграції (2020)
Піддубний О. Ю. - До питання про розмежування цивільних і господарських договорів і його вплив на інші види договорів (2020)
Гнатенко К. В. - Принципи соціального забезпечення – основа галузі права соціального забезпечення (2020)
Марченко Ю. І. - Гідна оплата праці – необхідний атрибут соціальної держави (2020)
Сокол М. В. - Сім’я як суб’єкт соціально-забезпечувальних правовідносин у сфері державних соціальних допомог (2020)
Сохань М. Ю. - Загальнообов’язкове державне соціальне страхування як форма соціального захисту осіб із сімейними обов’язками (2020)
Данелія Т. С. - Принципи сталого розвитку Світового океану (2020)
Єрмолаєва Т. В. - Проблеми розгляду судами екологічних спорів (2020)
Безега В. В. - Розвиток адміністративного законодавства в частині вдосконалення діяльності Національної поліції як суб’єкта сектору безпеки і оборони (2020)
Бухарін Г. О. - Дослідження підходів нормативно-правового регулювання галузі фінтех на прикладі регулювання діяльності установ – емітентів електронних грошей (2020)
Іщук Д. О. - Особливості адміністративно-правового статусу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (2020)
Іщук Л. П. - Особливості розгляду публічно-правових спорів у фіскальній сфері в адміністративному судочинстві (2020)
Кравченко Т. А. - Природно-правова модель легітимності державної влади (2020)
Соцька А. М. - Особливості державної політики щодо захисту осіб з інвалідністю від інфекційних хвороб (2020)
Тарасюк А. В. - Системний підхід у дослідженні правових основ кібербезпеки (2020)
Теленик С. С. - Поняття та зміст державної системи захисту критичної інфраструктури (2020)
Теремецький В. І. - Сучасні понятійні інтерпретації терміна "фармація" як адміністративно-правової категорії, Ховпун О. С. (2020)
Тімашов В. О. - Адміністративно-правова протидія булінгу та дослідження неврегульованих законодавством форм насилля, Мацейчук В. М. (2020)
Федчишин С. А. - Оцінювання результатів службової діяльності посадових осіб дипломатичної служби України: пропозиції щодо вдосконалення (2020)
Швець Ю. Ю. - Місце права особи на охорону здоров’я в системі прав людини (2020)
Ярошенко А. С. - Ефективність антикорупційної політики: позитивний досвід зарубіжних країн, Лактіонова В. В., Буряк А. С. (2020)
Антонюк Н. О. - Категоризація злочинів як основа диференціації кримінальної відповідальності (2020)
Воронцов А. В. - Запобігання вчиненню окремих злочинів проти правосуддя службовими особами органів досудового розслідування Національної поліції України (2020)
Нетудихатка А. В. - Особливості прокурорського нагляду за дотриманням законності та дисципліни в діяльності Національної поліції України (2020)
Пучков О. О. - Особливості методики розслідування злочинів, що вчиняються у кредитно-банківській сфері, Гордієнко С. В. (2020)
Ситайло О. І. - Суб’єкти правовідносин щодо застосування застави у кримінальному провадженні (2020)
Городецька М. С. - До питання помилкового визначення предмету відання на досудовому розслідуванні (2020)
Коваленко В. В. - Типові способи, сліди й обстановка вчинення злочину як елементи криміналістичної характеристики торгівлі людьми (2020)
Пчеліна О. В. - Обставини, що підлягають з’ясуванню під час розслідування кримінальних правопорушень, і їхнє місце у структурі окремої криміналістичної методики (2020)
Дубовик В. Б. - Інституційна структура Організації з безпеки і співробітництва в Європі (2020)
Пальченкова В. М. - Рецензія на монографію Ю. В. Цвєткової "Правова традиція релігійної толерантності в державах Європи з федеративним устроєм (V ст. до н.е. – XVII ст.)" (2020)
Леган І. М. - Перспективи розвитку законодавчого регулювання системи безоплатної правової допомоги в Україні в контексті європейської інтеграції, Антонюк А. Б. (2020)
Гуйван П. Д. - Учасники відносин щодо вільного вираження своїх ідей, поглядів та думок (2020)
Завальнюк С. В. - Прогалинність як характерна ознака цивільного законодавства (2020)
Микитюк В. О. - Страхові відносини як необхідний елемент функціонування суспільства (2020)
Рим Т. Я. - Цивільно-правова відповідальність учасників інвестиційних відносин у будівництві: загальнотеоретичний аспект (2020)
Спєсівцев Д. С. - Визнання права власності на нерухомість у контексті вимоги закону про його державну реєстрацію: еволюція правозастосовного підходу (2020)
Бліхар М. М. - Теоретичні засади дослідження об’єктів бюджетних правовідносин в Україні (2020)
Дніпров О. С. - Адміністративно-правові засади громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади: проблеми законодавчого регулювання (2020)
Лемеха Р. І. - Правові засади митних режимів в Україні: сучасний стан і напрями вдосконалення (2020)
Луценко Ю. В. - Теоретико-правові аспекти воєнної сфери в системі державної безпеки України (2020)
Смичок Є. М. - Презумпція правомірності рішень платника податків у практиці адміністративних судів (2020)
Солодан К. В. - Правове регулювання оподаткування електронної комерції у Сполучених Штатах Америки: аналіз ключових прецедентів (2020)
Сторожук І. П. - Інформаційне правопорушення як підстава адміністративної відповідальності (2020)
Чуб А. В. - Суб’єктивні публічні права приватної особи як предмет адміністративного права (2020)
Шепета О. В. - Основні вимоги до створення служби захисту інформації на підприємстві, Тугарова О. К. (2020)
Гуляков К. В. - Рухомі предмети, що походять із об’єктів археологічної спадщини: проблеми визначення (2020)
Мельниченко В. С. - До проблеми кримінальної відповідальності за зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми (2020)
Корецький О. П. - Методологічний підхід до теорії пізнання у кримінальному процесі (2020)
Плетенець В. М. - Стиль керівництва як фактор управлінської діяльності керівника слідчо-оперативної групи в подоланні протидії розслідуванню (2020)
Ратнова А. В. - Проведення огляду облікового запису користувача в соціальній мережі під час досудового розслідування кримінального провадження (2020)
Валко П. - Поняття та сутність безоплатної правової допомоги в Україні, її система та види (2018)
Погорєлова Л. Г. - Загальнотеоретичні аспекти правового регулювання забезпечення безпеки праці (2018)
Сердюк Н. А. - Роль України в процесі консолідації нації (2018)
Сировацький В. І. - Онтологічне обґрунтування темпорально-просторових складників державного примусу (2018)
Байбак О. І. - Питання нормативної регламентації обмежень правового статусу суддів в Україні (2018)
Барнич К. І. - Реалізація права на свободу вираження: досвід окремих європейських країн (2018)
Діхтярук А. Б. - Поняття та зміст конституційного права на вищу освіту (2018)
Нечипорук Г. Ю. - Виконання пілотного рішення Європейського суду з прав людини в справі "Юрій Миколайович Іванов проти України": вжиття заходів загального характеру (2018)
Поличко Т. В. - Соціальність та структуризація як властивість конституційних норм (2018)
Савич Є. С. - Дуалістична природа конституційного права людини на звернення (2018)
Бойченко Е. Г. - Окремі проблеми правового регулювання адміністративно-господарських санкцій, Гофман О. Р. (2018)
Левшина Я. О. - Види відповідальності арбітражного керуючого (2018)
Бондар В. І. - До проблеми кадрового відбору на службу до правоохоронних органів (2018)
Давиденко А. О. - До характеристики суб’єктів охорони праці на підприємствах зі шкідливими умовами праці (2018)
Карпушова О. В. - Особливість роботи суддів у сучасній правовій демократичній державі (2018)
Корольчук Б. Л. - Особливості трудової функції поліцейського (2018)
Кривенко Д. Є. - Порівняльно-правовий аналіз медіації та страйку як способу вирішення трудових спорів (2018)
Попик А. В. - Методи реалізації кадрової політики у системі правосуддя України (2018)
Рижеченко К. С. - До проблеми визначення поняття "гарантії реалізації права на працю працівниками закладів вищої освіти" (2018)
Сорока О. П. - Відшкодування моральної шкоди внаслідок нещасних випадків та професійних захворювань: законодавство та практика (2018)
Пінкевич Н. С. - Проблеми правового регулювання поводження з відходами в Україні та шляхи їх усунення (2018)
Аблов Є. В. - Принципи адміністративного судочинства у справах, пов’язаних з проходженням публічної служби в Україні (2018)
Базан О. В. - Адміністративна відповідальність за правопорушення у сфері охорони навколишнього природного середовища в Україні (2018)
Вовк П. В. - Цінності адміністративного судочинства в парадигмі правової держави (2018)
Коваль М. В. - Європейський досвід організації діяльності митних адміністрацій та можливості його застосування в Україні (2018)
Крусян А. В. - Судове адміністративне процесуальне право: до постановки питання про поняття та джерела (2018)
Курчин О. Г. - Поняття компетенції органу місцевого самоврядування у сфері містобудівної діяльності (2018)
Лавренікова О. С. - Засади публічного адміністрування будівництва в Україні (2018)
Мамалуй О. О. - Ознаки податкових відносин (2018)
Мельник-Томенко Ж. М. - Принципи адміністративного судочинства: поняття та класифікація (2018)
Однолько І. В. - Ґенеза появи та розвитку корупції в історичний період (2018)
Охендовський М. В. - Виборче право як об’єкт національного та міжнародного правового регулювання (2018)
Пастушенко В. А. - Нормативно-правове регулювання адміністративно-правового статусу місцевих державних адміністрацій в Україні (2018)
Приходько А. А. - Міжнародна ретроспектива розвитку стандартів протидії корупції (2018)
Рябець О. М. - Публічне адміністрування діяльності юридичних компаній: аспекти категорійно-понятійного складника (2018)
Ткачук С. П. - Зарубіжний досвід правового регулювання публічних закупівель (2018)
Хижня Л. Є. - Адміністративна відповідальність юридичних осіб за вчинення правопорушень у сфері охорони довкілля (2018)
Шепель М. А. - Способи вирішення адміністративних спорів у сфері захисту права людини на безпечне довкілля (2018)
Вербієць А. С. - Легалізація бурштину – крок вперед, два назад (2018)
Кратко Д. М. - Оцінка доказів та обгрунтування висновків у кримінальному провадженні: правовий та гносеологічний аспект (2018)
Марейченко О. М. - Суб’єктивна сторона бандитизму (2018)
Макаренков О. Л. - Антикорупційна спрямованість трансформації публічно-правових інститутів впливу народу на парламент (2018)
Савицька В. М. - Завідомість у кримінальному праві України як об’єкт наукового дослідження (2018)
Александрова В. А. - Правова природа арешту майна у кримінальному процесі України (2018)
Коцур М. М. - Кримінальна відповідальність за незаконний обіг наркотиків у перші роки радянської влади та часи НЕП (2018)
Кримчук С. Г. - Наукові підходи до розуміння поняття "повідомлення про підозру" (2018)
Ніколайчук Г. А. - Проблемні аспекти діяльності прокурора в процесі судового розгляду (2018)
Посашков О. О. - Формування методики розслідування втручань в діяльність судового експерта як перспективний напрям розвитку криміналістичної методики (2018)
Свінцицький А. В. - Перспективи реформування інституту забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні (2018)
Скок С. Г. - Система норм про умисне вбивство у Кримінальному кодексі України (2018)
Севрюков Д. Г. - Рецензія на монографічне дослідження В. М. Андріїва, О. Л. Кучми, Л. М. Сіньової "Пенсійне забезпечення у солідарному рівні зальнообов’язкового державного страхування" (2018)
Завальнюк І. В. - Еволюція концепції "справедливий суд" у конституційно-правовій доктрині (2020)
Кузьменко О. В. - Статус Конституційного Суду України як судового органу, Берченко Г. В. (2020)
Митник О. В. - Особливості судового захисту конституційних прав і свобод у межах Європейської системи захисту прав людини (2020)
Нестор В. Р. - Міське самоврядування в Україні кінця XX – початку XXI століть (2020)
Бондарчук А. М. - Особливості предмета біржової торгівлі сільськогосподарською продукцією (2020)
Гришко І. Ю. - Проблеми захисту прав інтелектуальної власності в Україні, Уткіна М. С. (2020)
Коваленко І. А. - Правові наслідки укладення правочинів особами з вадами волі (2020)
Юрків Р. О. - Умови видачі примусових ліцензій на винаходи (корисні моделі) (2020)
Китайгородська В. В. - Поняття "посадова особа" у трудовому праві (2020)
Сірант М. М. - Гарантії реалізації права на сприятливе навколишнє природне середовище (2020)
Шпарик Н. Я. - Проблеми та перспективи правового регулювання поводження з дикими тваринами в Україні (2020)
Лемеха Р. І. - Принципи правового регулювання митних режимів в Україні (2020)
Оврамець Ю. О. - Зміст та етапи адміністративної процедури авторизації електронних майданчиків (2020)
Смокович М. І. - Адміністративна юстиція та електронне судочинство в Україні (2020)
Матвійчук М. А. - Смертна кара в Московській державі та Російській імперії в працях І. Малиновського: кримінально-виконавчий аспект (2020)
Хлопов А. О. - Поняття та ознаки таємниці у кримінальному праві України в розрізі інформації приватного характеру (2020)
Школа С. М. - Суб’єкт привласнення, розтрати або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем (2020)
Арешонков В. В. - До питання вдосконалення суб’єктного складника технології техніко-криміналістичних досліджень (2020)
Гриненко К. В. - Допустимість доказів, отриманих під час пред’явлення особи для впізнання (2020)
Гусар Л. В. - Побудова пошукового портрета серійного злочинця (2020)
Первій В. Ю. - Доказування у кримінальних провадженнях щодо злочинів, пов’язаних зі зловживанням владою або службовим становищем: поняття та зміст (2020)
Костиря О. В. - Лідерство в багатонаціональному екіпажі: вимоги Міжнародної морської організації (2020)
Виприцький А. О. - Державна служба України з питань праці як суб'єкт надання адміністративних послуг, Пилипенко О. В. (2020)
Гвоздій В. А. - Збалансованість адміністративно - правового забезпечення діяльності органів адвокатського самоврядування в Україні (2020)
Євдокимов П. В. - Напрями адміністративно - правового забезпечення реалізації кадрової політики в органах публічної адміністрації України (2020)
Капличний В. А. - Поняття, ознаки та особливості фізичної культури (2020)
Кондуфорова Л. В. - Поняття "приватний інтерес" та його співвідношення із суміжними правовими категоріями (2020)
Костан О. В. - Проблемні аспекти адміністративно- правового регулювання використання теплоенергетичних вод в Україні (2020)
Куварзін О. С. - Удосконалення адміністративної відповідальності за порушення порядку проведення розрахунків із використанням електронних платіжних засобів за товари (послуги) (2020)
Лещинський В. П. - Системний підхід як основа дослідження історичного розвитку законності дозвільної діяльності (2020)
Мельниченко Б. Б. - Адміністративно - правове забезпечення публічного управління в країнах Європейського Союзу (2020)
Михайлюк Я. Б. - Правове регулювання адміністративних процедур: сучасний стан та перспективи розвитку (2020)
Мулявка Д. Г. - Об’єкт адміністративно - правового забезпечення недержавної охоронної діяльності (2020)
Мушенок В. В. - Дорадча діяльність як вид підтримки суб’єктів аграрного сектору економіки України (2020)
Ніконорова К. Ю. - Рішення європейського суду з прав людини як джерело адміністративного права (2020)
Прохоров К. О. - Об’єкт адміністративної відповідальності за несвоєчасне подання без поважних причин декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (2020)
Стецюк С. П. - Місце міністерства оборони України в системі центральних органів виконавчої влади (2020)
Терещук В. В. - Поняття, ознаки та структура суб'єктів публічного адміністрування України (2020)
Ткачук Н. В. - Систематизація чинників, що здійснюють вплив на допустимість касаційної скарги в адміністративному судочинстві (2020)
Вдовічена Л. І. - Втрата статусу податкового резидента: прогалина законодавства (2020)
Картамишева О. Є. - До питання про створення державного земельного (іпотечного) банку в Україні (2020)
Оніщик Ю. В. - Правове регулювання оподаткування доходів адвокатського бюро, Садовська І. О. (2020)
Пивоваров В. В. - Жертва та віктимологічні чинники в механізмі корупційного діяння, Сірець О. О. (2020)
Полтава К. О. - Кримінологічна оцінка рівня і динаміки жорстокого поводження з тваринами в Україні та напрями його запобігання (2020)
Шульга А. М. - Методологічні засади дослідження проблем кримінально-правової охорони земельних ресурсів України (2020)
Ющик О. І. - Зміна обстановки як підстава звільнення від кримінальної відповідальності (2020)
Яремко Г. З. - Асоціація норм про злочини терористичного характеру у Кримінальному Кодексі України (2020)
Головко М. Б. - До питання експертизи державних таємниць у кримінальному провадженні (2020)
Кіцен Н. В. - Деякі кримінально - процесуальні аспекти інституту звільнення від кримінальної відповідальності (2020)
Шевчук М. І. - Правовий статус поручителя як учасника кримінального провадження (2020)
Коруц У. З. - Зміст пропаганди та обмеження свободи вираження поглядів у практиці Європейського Суду з прав людини (2020)
Литвиненко А. А. - Захист персональних даних у сфері банківської таємниці: практика судів деяких країн англосаксонської і континентальної правових сімей, сучасна практика Європейського Суду з прав людини та практика Європейського Суду справедливості (2020)
Поліванова О. М. - Визначення Міжнародним судом ООН предмета спору у справі "Україна проти Російської Федерації" (2020)
Zverev S. M. - Specifics of the conceptualization and legal culture of the military serviceman, Ignatievа A. I. (2020)
Титул, зміст (2022)
Нікішина О. В. - Стійкість функціонування ринку молочних продуктів у системі вертикально суміжних ринків України, Тараканов М. Л., Бочкарьов Д. О., Чеботарьова Н. Й. (2022)
Ніколюк О. В. - Система управління розвитком ринку продукції птахівництва, Савченко Т. В., Бордун Т. В. (2022)
Петренко О. П. - Державне регулювання грошового обороту та грошового ринку в умовах воєнного стану (2022)
Седікова І. О. - Людський потенціал: артикуляція понять, Мироненко Б. В. (2022)
Седікова І. О. - Нові парадигми менеджменту в умовах цифрової економіки, Седіков Д. В. (2022)
Нікішина О. В. - Інструменти державного маркетингу, як складова селективного регулювання товарних ринків в умовах нестабільності, Тараканов М. Л., Зеркіна О. О. (2022)
Трішин Ф. А. - Організаційна спроможність фермерських господарств до цифрових інновацій у післявоєнний період, Ніколюк О. В. (2022)
Демченко І. С. - Принцип солідарності у контексті доступу до лікарських засобів (2020)
Зубко Г. Ю. - Мультиплікативність системи правового регулювання державної інфраструктурної політики (2020)
Кім К. В. - Основні напрями трансформації суспільної правосвідомості в аспекті європейської інтеграції України (2020)
Лабенська Л. Л. - Інститут виборчих цензів (вимог): історія розвитку та практика застосування в Україні (2020)
Левченко А. В. - Право на таємницю кореспонденції засуджених: окремі аспекти реалізації (2020)
Легка О. В. - Основні детермінанти, які зумовлюють корупційні правопорушення в Україні (2020)
Олійник А. Ю. - Види гарантій реалізації конституційної свободи особи на підприємницьку діяльність в Україні (2020)
Сінькевич О. В. - Функції держави та функції галузі конституційного права України (економічна та політична функції) (2020)
Габріадзе М. Р. - Особливості цивільно-правового регулювання спільної діяльності (2020)
Куницький Є. В. - Мирова угода як форма примирення сторін у цивільному процесі (2020)
Смітюх А. В. - Щодо узуфрукту корпоративних паїв (часток, акцій) (2020)
Цибуляк - Кустевич А. С. - Вектори судового реформування (очима теоретиків і практиків) (2020)
Кравченко Т. С. - Способи захисту права на ділову репутацію суб'єктів господарювання: поняття та критерії вибору ефективного способу захисту (2020)
Бурлака О. С. - Теоретичні підходи до удосконалення соціального захисту сім’ї, дитинства, материнства та батьківства в Україні (2020)
Рим О. М. - Правове регулювання робочого часу в Європейському Союзі (2020)
Шумна Л. П. - Проблеми застосування юридичної техніки у трудовому праві, Огородник О. Г., Огородник О. О., Заліська Ю. В., Сікун А. М. (2020)
Артеменко А. В. - Адміністративно - правова відповідальність за невиконання обов’язків по утриманню та вихованню неповнолітніх їх батьками (іншими законними представниками) (2020)
Білоброва Т. В. - Міжнародний досвід протидії кіберзлочинності органами кіберполіції (2020)
Grechana S. I. - Features of the formation and development of administrative proceedings (2020)
Dzhemlikhanov T. H. - Application of administrative and legal regulations for customs clearance on certain types of sea transport (2020)
Дубов С. М. - Правовий механізм публічного адміністрування у сфері туристичної діяльності (2020)
Ковбас І. В. - "Обов’язкові" суб’єкти нагородної процедури як виду адміністративної процедури за законодавством України (2020)
Корнієнко М. В. - Конвенція про захист прав людини та основоположних свобод як джерело адміністративного права (2020)
Мейко О. В. - Особливості реалізації інформаційно - аналітичної діяльності під час підготовки рішень щодо формування організаційно - штатних структур прикордонних підрозділів (2020)
Перун Т. С. - Організаційно - правові моделі реалізації політики інформаційної безпеки України (2020)
Суханов С. А. - Створення та завдання державної служби України з питань праці (2020)
Яковлєв П. О. - Об’єкт і предмет державного регулювання у сфері забезпечення інформаційної безпеки України (2020)
Коломієць П. В. - Податкові пільги як втрати доходів бюджету: ризики, що загрожують податковій безпеці України (2020)
Олендер І. Я. - Правила уникнення зовнішнього подвійного оподаткування: теоретико-правовий аспект (2020)
Богатирьова О. І. - Деякі засоби впливу на засудженого з метою запобігання вчиненню ним нового злочину у виправній колонії України, Колодчина А. Л. (2020)
Гришко І. К. - Тактичні операції та їх роль у підвищенні ефективності розслідування самовільного зайняття земельної ділянки та самовільного будівництва (2020)
Пасько О. М. - Напрями вдосконалення функцій слідчих підрозділів органів Національної поліції (2020)
Годжек Я. С. - Нормативні гарантії статусу військовополонених у міжнародному праві та їх значення для України (2020)
Гожій І. О. - Деякі проблемні аспекти сурогатного материнства з іноземним елементом, Тофан А. О. (2020)
Попов В. М. - Міжнародне космічне право і мілітаризація космосу, Богатов О. І. (2020)
Тіщенко В. В. - Принципи адміністративної діяльності поліції у сфері (2020)
Білошицька Н. М. - Акти стратегічного планування в системі адміністративно - правового регулювання (2020)
Плохий В. М. - Техногенні відходи як об’єкт адміністративно - правового регулювання (2020)
Cтець О. М. - Отримання державним службовцем негативної оцінки за результатами службової діяльності як підстава припинення державно - службових правовідносин (2020)
Смичок Є. М. - Теоретичні уявлення про статичність та взаємопов’язаність судових доктрин із вирішення податкових спорів (2020)
Лісна І. С. - Загальнотеоретичний підхід до визначення понять "судова влада" та "судова система" (2018)
Єрмакова Г. С. - Міжконфесійні відносини в системі релігійних прав людини й громадянина та їх конституційно-правове забезпечення (2018)
Петренко А. О. - Загальні збори громадян за місцем проживання у рішеннях українських судів (2018)
Подвірна О. В. - Теоретико-правова характеристика конституційного ладу України та його роль у розбудові держави (2018)
Баб’юк М. П. - Захист вищим навчальним закладом персональних даних (2018)
Гуйван П. Д. - До питання про соціальне призначення позовної давності (2018)
Клюєва Є. М. - Правовий режим електронної комерції в Україні: теоретично-правові аспекти, Шаповал Б. О. (2018)
Воронятніков О. О. - Становлення та розвиток паспортно-реєстраційних органів в Україні (2018)
Запотоцька О. В. - Розмежування правових категорій "харчові продукти", "виробництво харчових продуктів", "харчові добавки", "обіг харчових продуктів" (2018)
Коров’як О. Я. - Проблеми впровадження електронного урядування в Україні (2018)
Лісовська Ю. П. - Юридична логіка публічного адміністрування в антикорупційному забезпеченні кіберкапіталу України (2018)
Тицька Я. О. - Державна політика у сфері освіти: правовий аспект (2018)
Пахомов В. В. - Військова адвокатура, Дегтяр Р. О. (2018)
Корнієнко М. Т. - Відшкодування шкоди, завданої працівниками органів дізнання, слідства, прокуратури та суду, Коваль О. М. (2018)
Біла-Кисельова А. А. - Правові аспекти щодо механізму захисту прав людини на регіональних рівнях (2018)
Чигрина Г. Л. - Перспективи запровадження міжнародного досвіду електронного кримінального провадження в Україні (2018)
Заворотченко Т. М. - Охорона та захист виборчих прав громадян України: основні аспекти конституційно - правового регулювання (2022)
Іванченко О. М. - Місце легітимності права в конструкції правової держави (2022)
Козинець О. Г. - Поняття евтаназії та проблеми правового регулювання в зарубіжних країнах, Пальона А. В. (2022)
Проць О. Є. - Проблеми правового захисту дітей в Україні від домашнього насильства, Носилевська Т. В. (2022)
Скиба В. М. - Етичні засади культури професійно - правового спілкування працівників юридичної галузі, Гакало І. Г. (2022)
Череватий М. Ю. - Європейські стандарти незалежності суддів: щодо питання впровадження в Україні (2022)
Чубата М. В. - Висвітлення правознавцями законодавчих засад діяльності вищих органів влади за доби української центральної ради: маловідомі та дискусійні аспекти дослідження (2022)
Янчук Н. Д. - Роль вищої юридичної освіти у забезпеченні концепції сталого розвитку: теоретико - правовий аналіз, Друга Г. А. (2022)
Андрійчук Б. І. - Співвідношення терміна "медична послуга" та дотичних понять у сфері медичного обслуговування (2022)
Рябченко Ю. Ю. - Судова правотворчість як спосіб забезпечення верховенства права (2022)
Смірнов Г. Ю. - Корпоративне право на здійснення управління: вдосконалення окремих аспектів (2022)
Хорошенюк О. В. - Медіація в договірних відносинах, Голдзіцька О. К. (2022)
Бочков П. В. - Напрями розвитку законодавства, що забезпечує господарські відносини за участю релігійних організацій (2022)
Сливінська А. В. - Проблематика суб’єктного складу корпоративних спорів (2022)
Лісова Т. В. - Меліорація земель як захід їх відновлення: сучасні проблеми правового забезпечення (2022)
Оверковська Т. К. - Правові засади відтворення природних ресурсів (2022)
Берендєєва А. І. - Стан реалізації програми для кривдників як спеціального заходу щодо протидії домашньому насильству: проблеми правозастосування, Томіна В. Ю. (2022)
Болгар О. В. - Публічно - правові принципи державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (2022)
Буцьких Д. О. - Стан нормативно - правового забезпечення охорони вод і відтворення водних ресурсів та способи його оптимізації (2022)
Гудим І. В. - Концептуальний погляд на сутність та особливості адміністративно - юрисдикційних правовідносин як складника адміністративного процесу (2022)
Ковальова О. В. - Становлення системи інформаційного забезпечення досудового розслідування (2022)
Мазурик Р. В. - Актуальні питання реалізації концепції електронного кримінального провадження у діяльності органів прокуратури: адміністративно - правовий аспект (2022)
Буга Г. С. - Особливості нагляду за діяльністю небанківських фінансових установ (2022)
Оніщик Ю. В. - Добросовісне виконання обов’язку зі сплати податку на доходи від прийняття спадщини, Жук Л. Б. (2022)
Паліюк А. В. - Заходи протидії торгівлі органами й анатомічними матеріалами людини, Головкін Б. М. (2022)
Резніченко С. В. - Деякі проблеми визначення поняття "потерпілий" у кримінальному законодавстві України, Резніченко Г. С. (2022)
Щирська В. С. - Кваліфікація вимагання за сукупністю кримінальних правопорушень (2022)
Сташевська І. В. - Реалізація гарантії незалежності судового експерта в контексті його матеріального і соціального забезпечення: сучасний стан, Мартинова Л. В. (2022)
Торбас О. О. - Передача матеріалів досудового розслідування між різними кримінальними провадженнями: аналіз нормативного регулювання та можливі способи реалізації, Чебанов А. В. (2022)
Чайка І. М. - Стан наукового розроблення проблем запобігання шахрайству в кримінологічній та кримінально - правовій науці України (2022)
Копильцов І. В. - Актуальні проблеми пріоритетного застосування міжнародних договорів у національному праві (2022)
Тицька Я. О. - Регламентація наукових досліджень у резолюціях генеральної асамблеї ООН (2022)
Карп'як О. О. - Державно - управлінська та фінансова діяльність на українських територіях (XVIII – перша половина ХІХ століття) (2020)
Курах Л. В. - Поняття та правове регулювання євгеніки: історичний екскурс (2020)
Пономаренко П. О. - Нормативно - правові засади страхової діяльності на українських землях у складі Російської імперії (2020)
Шишкін Є. С. - Кримінальна та адміністративно - правові форми відповідальності іноземців (на матеріалах українських губерній у складі Російської імперії) (2020)
Купіна Л. Ф. - Критерії ефективності норм трудового права (2020)
Бараненко Д. В. - Аналіз сучасних проблем адміністративно-правового регулювання нормотворчої діяльності центральних органів виконавчої влади (2020)
Болдіжар С. О. - Право на евтаназію у практиці ЄСПЛ та перспективи впровадження в Україні (2020)
Капітаненко Н. П. - Адміністративно - правовий статус суб'єктів у сфері реалізації права інтелектуальної власності (2020)
Мельничук О. П. - Відносини держави та церкви: їх моделі, конституційні принципи та адміністративно - правове регулювання в Україні (2020)
Мілієнко О. А. - Припинення дії адміністративних актів у зв'язку з виконанням вимог (2020)
Омельченко Л. В. - Моделі адміністративно-правового захисту конкуренції розвинутих держав (2020)
Подзігун Г. В. - Суспільні відносини у сфері цифрової трансформації як об'єкт публічного адміністрування (2020)
Прасов О. О. - Право на життя осіб, засуджених до позбавлення волі (2020)
Скрипченко С. М. - Форми публічного адміністрування функціонування політичних партій в Україні (2020)
Сливка В. В. - Поняття та система функцій примирення сторін в адміністративному судочинстві україни (2020)
Суходольська А. А. - Проблеми реалізації права на свободу віросповідання внутрішньо переміщеними особами (2020)
Чорна В. В. - Патронатні служби Президента України, Офісу Президента України (2020)
Шульга М. В. - Поняття та особливості адміністративно-правового статусу курсантів та слухачів закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських (2020)
Шульга є. В. - Проблеми адміністративно - правового забезпечення поводження з медичними відходами в період пандемії в Україні, Карнаух - Голодняк О. В. (2020)
Гончаренко С. Ю. - Рекомендації ФАТФ з урегулювання обміну віртуальних активів як протидія загрозам глобальній фінансовій системі (2020)
Богдан Ю. М. - Права засуджених як змістовний елемент їх правового статусу (2020)
Вірт А. О. - Незаконне видобування корисних копалин у ракурсі сучасного українського дискурсу (2020)
Фоменко А. Є. - Досвід кримінологічної діяльності поліції Угорщини та Естонської республіки (2020)
Title (2022)
Contents (2022)
Borak T. - Microprocessor Subsystem of the Smart House to Control the Multichannel Irrigation of the Room Plants, Kushnir D, Paramud Y. (2022)
Britvin A. - Client-Server System for Parsing Data from Web Pages, Alrawashdeh J. H., Tkachuck R. (2022)
Feshchenko Z.-F. - Service for Monitoring the Conditions of Vaccination of the Population against Coronavirus Infection, Yurchak I. (2022)
Kose B. O. - A Secure Design on Mifare Classic Cards for Ensuring Contactless Payment and Control Services, Uluoz H., Coskun V. (2022)
Lozynskyi Y. - Smart Information Board Based on PSOC 6 MCU, Torubka T. (2022)
Kundys S. - Software System for Monitoring the Situation in the Settlement, Havano B., Morozov M. (2022)
Progonov D. - Performance Analysis of Stego Image Calibration with the Usage of Denoising Autoencoders (2022)
Zaiats T. - Features of Using Large Keys in "Kalyna” Algorithm, Bilenko V., Hlukhov V. (2022)
Амелін О. Ю. - Імідж прокурорів та прокуратури в Україні: сучасний концепт (2022)
Ківало Л. В. - Незаконне звільнення з публічної служби як підстава звернення до адміністративного суду (2022)
Левандовскі А. - Публічно-правовий договір в адміністративному праві Німеччини (2022)
Миколенко О. І. - Практичне значення положень Закону України "Про адміністративну процедуру" (критичний аналіз) (2022)
Кулієв А. Ю. - Питання розвитку річкового транспорту у програмних документах довгострокового планування, Гаверський В. В. (2022)
Святошнюк С. С. - Деякі аспекти цивільно-правової відповідальності сторін за договором банківського рахунку (2022)
Бартош І. І. - Про суспільно небезпечні діяння, передбачені ст. 232-3 Кримінального кодексу України (2022)
Нарожна О. В. - Латентна віктимізація населення: окремі методи її виявлення (2022)
Петруненко Я. В. - Стандарт повного захисту та безпеки як превентивний інструмент захисту іноземного інвестора від протиправних дій приймаючої держави (2022)
Підгородинська Ю. І. - Підходи до забезпечення дотримання міжнародних договорів про охорону навколишнього середовища: між сприянням та примусом (2022)
Pavlyuk O. - Results of experimental verification of the realization of pedagogical technology of pe teachers’ self-improvement in the process of professional activity at various stages of professional development, Skaliy O., Pavlyuk Y. (2022)
Губар І. - Ставлення тренерів-викладачів до теоретичної підготовки в плаванні (2022)
Маркович О. - Особливості лікувальної фізкультури при остеоартрозах суглобів нижніх кінцівок, Чижишин Б., Коробко Л., Примачок Л. (2022)
Майструк М. - Сучасні аспекти використання дихальних вправ в практиці фізичного терапевта у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень (2022)
Dutchak J. - Ogólne podejścia naukowe do zabezpieczenia jakości kształcenia zawodowego przyszłych specjalistów w dziedzinie kultury fizycznej i sportu, Sushchenko L. (2022)
Андрійчук О. - Соціальний паспорт пацієнта з депресією при формуванні індивідуальної програми фізичної терапії, Сахарук Л. (2022)
Солтик О. - Удосконалення безпекових умінь майбутніх учителів фізичної культури, Солтик І. (2022)
Гнатчук Я. - Інтелектуальна інформаційна технологія для організації змагань з плавання (2022)
Чижишин Б. - Актуальні проблеми накладання кровоспинного джгута при артеріальній кровотечі з верхньої кінцівки, Коробко Л., Маркович О. (2022)
Квасниця О. - Особливості структури та змісту загальної фізичної підготовленості кваліфікованих гравців, що спеціалізуються у регбі-7, Тищенко В., Квасниця І. (2022)
Антонюк О. - Визначення модельних характеристик траєкторії руху штанги у підніманні на груди важкоатлетками високої кваліфікації (2022)
Чопик Т. - Аналіз й узагальнення психологічної підготовки спортсменів, Рудніченко М. (2022)
Коробко Л. - Фахова медична допомога фізичного терапевта з профілактики контрактур після ампутації нижніх кінцівок, Маркович О., Чижишин Б. (2022)
Базильчук В. - Сучасні оздоровчі технології відновлення здоров’я спортсменів, Базильчук О. (2022)
Павлюк О. - Формування мотивації до самовдосконалення викладачів фізичного виховання у процесі професійної діяльності (2022)
Андрійчук О. - Як не пропустити фізичному терапевту депресію у пацієнта?, Ульяницька Н., Сітовський А., Грейда Н. (2022)
Дутчак Ю. - Європейський досвід становлення та розвитку системи забезпечення якості вищої освіти, Антонець В. (2022)
Павлюк Є. - До проблеми формування професійної компетентності майбутніх фахівців з фізичної культури та спорту у процесі фахової підготовки, Скалій О. (2022)
Чопик Т. - Педагогічні умови професійної підготовки майбутніх фахівців галузі фізичної культури та спорту у закладах вищої освіти (2022)
Майструк М. - Інформаційна складова в реабілітаційному процесі хворих на хронічне обструктивне захворювання легень (2022)
Кондрацька Г. - Аналіз розвитку швидкості у юних спортсменів циклічних видів спорту (2022)
Бажанов В. О. - Загальна характеристика сучасних правових систем, Бажанова В. О. (2020)
Білозьоров Є. В. - Методологічні підходи до дослідження правозахисної діяльності: доктринальний аспект (2020)
Грень Н. М. - Міжнародні інституційні органи попередження та протидії дискримінації осіб літнього віку (2020)
Зубко Г. Ю. - Адміністративно - правове регулювання державної інфраструктурної політики Швеції (2020)
Мисак О. І. - До питання про понятійно - категоріальний апарат юридичної відповідальності (2020)
Олійник А. Ю. - Реалізація конституційної свободи особи на підприємницьку діяльність у процесі надання послуг (2020)
Пищида М. М. - Нормативно - правове забезпечення процедури добору на посаду судді в Україні та напрями його вдосконалення (2020)
Тимошенко М. О. - Право на вищу освіту у теоретико - правовому вимірі (2020)
Волинець І. П. - Законодавчі засади протидії "патентному тролінгу" на ринку лікарських засобів на прикладі США та України (2020)
Громова А. О. - Окремі питання недійсності кредитних зобов'язань (2020)
Кулієв А. Ю. - Сучасний стан функціонування інституту страхування відповідальності судновласника, Бульба О. В. (2020)
Кухарєв О. Є. - Захист прав кредиторів спадкодавця у сфері спадкового права (2020)
Шеремет А. М. - Етичні та кваліфікаційні вимоги до медіатора (2020)
Алфьорова Т. М. - Майнові та немайнові корпоративні права учасника господарського товариства в Україні (2020)
Ангеловська О. С. - Щодо визначення сутності поняття "культурні цінності" в митному законодавстві (2020)
Курандо К. В. - Представництво іноземних осіб у господарських судах України (2020)
Луцька Г. В. - Особливості вчинення нотаріальних проваджень щодо відчуження нерухомого майна, розташованого на тимчасово окупованій території України (2020)
Нікітін В. В. - До проблеми надання допомоги при міжнародному співробітництві щодо запобігання та протидії ухиленнями від сплати податків (2020)
Татьков Б. В. - Еволюція КСВ та її господарсько - правового регулювання (2020)
Бараненко Д. В. - Адміністративно - правові аспекти взаємодії центральних органів виконавчої влади і громадянського суспільства (2020)
Бойко О. М. - Адміністративне судочинство як процесуальний порядок розгляду та вирішення спорів, що виникають з адміністративних договорів (2020)
Герасименко Є. С. - Регіональні стандарти визначення біженців і їх відмежування від суміжних категорій мігрантів (2020)
Іваненко М. М. - Сучасна адміністративно - правова парадигма місцевого оподаткування на території сільської громади (2020)
Іваненко Т. М. - Доступність адміністративного судочинства як елемент верховенства права, Тильчик В. В. (2020)
Капітаненко Н. П. - Державний контроль у сфері реалізації права інтелектуальної власності: адміністративно - правові засади (2020)
Князєв В. С. - Договір зберігання та реалізації товарів, які перейшли у власність держави (2020)
Кобрусєва Є. А. - Практика європейського суду з прав людини щодо забезпечення права на мирні зібрання та ефективного захисту на справедливий суд в Україні (2020)
Ковалко Н. М. - Конфлікт інтересів: теоретико - практичні аспекти крізь призму етичного принципу адвокатської діяльності (2020)
Кожура Л. О. - Гарантії реалізації права осіб з інвалідністю на охорону здоров’я (2020)
Колісник С. А. - Іноземний досвід регулювання витрат, пов'язаних із розглядом судами публічно - правових спорів, Тильчик В. В. (2020)
Корнієнко Д. М. - Удосконалення організаційно - правових засад діяльності Національної гвардії України по забезпеченню громадської безпеки, Толстоносов Д. Ю. (2020)
Янушевич Я. В. - Особливості функціонування інформаційно - довідкового департаменту Державної податкової служби України у структурі інституційного механізму забезпечення сфери оподаткування (2020)
Єрмак О. О. - Принципи проходження державної служби в правоохоронних органах (2020)
Title (2022)
Contents (2022)
Shakhovska N. - Gamification in Educational Process: Realization, Rejman K., Bobalo Y., Brygilevych V. (2022)
Dyvak M. - Control of Mathematical Modeling Process of Dynamics of Harmful Substances Concentrations on the Basis of Ontological Approach, Melnyk A., Pukas A., Dostalek L. (2022)
Emets V. - Scattering of Plane Waves by an Open Arc with Different Boundary Conditions on its Sides (2022)
Lupenko A. - Buck Converter with Magnetic Coupled Inductors for Power Factor Corrector (2022)
Maksymych V. - Quantum Accumulation of Electrical Energy at Interfacial Boundaries in Heterophase Inorganic / Organic Clathrates, Shvets R., Ivashchyshyn F. (2022)
Malyk O. - Transport Phenomena in Copper Doped Cadmium Telluride: Calculation from the First Principles, Petrovych I., Kenyo H. (2022)
Tchaban V - Differential Equations of a Nonlinear Multipolar Element (2022)
Tovstyuk C. - The Shift of the Constant Energy Level After the Interaction of Particles with the Polarizing Phonons (2022)
Preparation of Papers for CPEE (English) (2022)
Вимоги до оформлення статей для подання до друку в журнал CPEE (2022)
CALL FOR PAPERS IEEE INTERCON 2022 (2022)
CALL FOR PAPERS APET 2022 (2022)
CALL FOR PAPERS ICSEE 2022 (2022)
Список друкованих (електронних) періодичних видань, що входять до Переліку наукових фахових видань України (2022)
Із зали засідань Президії НАН України (7 вересня 2022 р.) (2022)
Із зали засідань Президії НАН України (21 вересня 2022 р.) (2022)
Із зали засідань Президії НАН України (5 жовтня 2022 р.) (2022)
Скок М. В. - Холінергічні механізми розвитку нейрозапалення і нейродегенерації (стенограма доповіді на засіданні Президії НАН України 7 вересня 2022 р.) (2022)
Чирков О. Ю. - Нові методи оцінювання міцності та прогнозування ресурсу критичних елементів обладнання АЕС (стенограма доповіді на засіданні Президії НАН України 7 вересня 2022 р.) (2022)
Блюм Я. Б. - Грегор Мендель і його роль у розвитку генетичної науки: до 200-річчя від дня народження (за матеріалами доповіді на засіданні Президії НАН України 21 вересня 2022 р.) (2022)
Кузьмін В. Є. - Хемоінформатика як ефективний інструмент прогнозування і конструювання нових речовин з комплексом необхідних властивостей (стенограма доповіді на засіданні Президії НАН України 21 вересня 2022 р.) (2022)
Снєжкін Ю. Ф. - Нові технології і методи теплоенергопостачання в комунальній енергетиці (стенограма доповіді на засіданні Президії НАН України 5 жовтня 2022 р.) (2022)
Лукаш Л. Л. - Клітинні біотехнології з розроблення нових еквівалентів дерми для лікування масивних опіків (стенограма доповіді на засіданні Президії НАН України 5 жовтня 2022 р.) (2022)
Загороднюк І. В. - Втрати та зміни біорізноманіття в зонах тривалих бойових дій в Україні: теріологічна складова (2014—2022), Вишневський Д. О. (2022)
Єгоров І. Ю. - Аналіз результатів оцінювання ефективності діяльності наукових установ НАН України в першому раунді оцінювання за період 2016—2022 рр., Жукович І. А., Ступіна Л. В., Артюшенко В. В. (2022)
80-річчя академіка НАН України Б. В. Буркинського (2022)
70-річчя академіка НАН України В. Г. Радченка (2022)
90-річчя члена-кореспондента НАН України Є. Л. Кордюм (2022)
70-річчя члена-кореспондента НАН України Ю. Л. Забулонова (2022)
70-річчя члена-кореспондента НАН України В. П. Мельника (2022)
Gorobets V. F. - The origin of Herbaceous hybrid Group peony cultivars of the M. M. Gryshko National Botanical Garden of NAS of Ukraine collection and the prospects for their use, Shcherbakova T. O. (2022)
Молодченкова О. О. - Окиснювальні та антиокcидантні процеси в рослинах пшениці за інфікування септоріозом, Литвиненко М. А., Міщенко Л. Т., Рищакова О. В., Безкровна Л. Я., Фанін Я. С., Тихонов П. С. (2022)
Литвиненко М. А. - Ефективність використання пшенично-житніх транслокацій (ПЖТ) 1AL/1RS і 1ВL/1RS у селекції пшениці м’якої озимої, Голуб Є. А., Хоменко Т. М. (2022)
Мурашко Л. А. - Створення вихідного селекційного матеріалу пшениці м’якої озимої з комплексом господарсько-цінних ознак, Муха Т. І., Гуменюк О. В., Судденко Ю. М., Новицька Н. В., Мартинов О. М. (2022)
Парфенюк О. О. - Селекція високопродуктивних гібридів буряків цукрових з поліпшеною формою коренеплоду, Труш С. Г. (2022)
Василенко Н. В. - Урожайність та борошномельні властивості сортів пшениці м’якої ярої залежно від умов вирощування, Правдзіва І. В. (2022)
Кулик М. І. - Інтродуковані та зареєстровані сорти проса прутоподібного (Panicum virgatum L.) як вихідний матеріал для селекції за продуктивністю біомаси, Рожко І. І. (2022)
Topko R. I. - Remote spectral analysis of varieties and lines of winter wheat during the flowering period, Kovalyshyna H. M. (2022)
Болдіжар С. О. - До питання про склад правовідносин у сфері забезпечення "медичного виміру" прав людини четвертого покоління (2020)
Гнатенко К. В. - Власні принципи як критерій виокремлення галузі права соціального забезпечення (2020)
Козін С. М. - До проблеми державного захисту трудових прав мігрантів (2020)
Микитюк С. О. - Правове регулювання психологічного аспекту умов праці, Микитюк В. О. (2020)
Самойленко Ю. С. - Особливості, вади та шляхи вдосконалення правового забезпечення захисту персональних даних в Україні (2020)
Склема Т. Ю. - Загальна характеристика юридичних гарантів реалізації прав громадян України на трудову діяльність за кордоном (2020)
Дьоменко С. В. - Проблематика визначення безпосереднього об’єкта кримінального правопорушення "проектування чи експлуатація споруд без систем захисту довкілля" (2020)
Кулієв А. Ю. - Про деякі питання нормативно - правового забезпечення державного регулювання та управління безпекою мореплавства, Бондар Н. В. (2020)
Чернявська Я. А. - Форми взаємодії органів державної влади та міністерства внутрішніх справ України у сфері охорони лісів (2020)
Корнієнко М. В. - Перспективи освіти поліцейських: майбутні правники чи токсоти?, Берендєєва А. І. (2020)
Кудін А. В. - Корисна модель як об’єкт адміністративно - правового захисту в Україні (2020)
Ліпинський В. В. - Критерії ефективності тлумачення адміністративно - деліктних правових норм (2020)
Мілієнко О. А. - Теоретико - методологічні підходи до дослідження системи адміністративних актів: сучасний стан наукового розроблення проблеми (2020)
Науменко С. Г. - Контроль діяльності фонду гарантування вкладів фізичних осіб: адміністративно - правовий аспект (2020)
Павлютін Ю. М. - Економічна безпека як об’єкт публічного адміністрування (2020)
Петрішак І. В. - Конституційні гарантії державного захисту працівників суду і правоохоронних органів і їхніх близьких родичів (2020)
Поліщук В. Ю. - Зловживання процесуальними правами як категорія адміністративного процесуального права (2020)
Пономаренко І. С. - Правове регулювання захисту персональних даних у медичній сфері: вітчизняний та міжнародний досвід (2020)
Поштаренко О. В. - Особливості судового розгляду справ про адміністративні правопорушення і статусу судді в адміністративно-деліктному провадженні (2020)
Сахнюк В. В. - Принципи державної політики у сфері надання безоплатної правової допомоги: теоретичний аспект (2020)
Степаненко В. В. - Питання дослідження досвіду правового регулювання інвестиційної діяльності в аграрній сфері, Ченшова Н. В. (2020)
Чуб А. В. - Електронні консультації з громадськістю як форма реалізації суб'єктивних публічних прав (2020)
Булигіна О. Ю. - Особливості правового регулювання внутрішнього аудиту в органах державної казначейської служби України (2020)
Авраменко С. М. - Аналіз судових рішень за вчинення умисного вбивства в разі перевищення меж необхідної оборони та розмежування діянь, передбачених статтями 36, 115 та 118 КК України (2020)
Чалий І. С. - До питання практики забезпечення соціальної реабілітації засуджених та звільнених у США (2020)
Аркуша Л. І. - Бюро економічної безпеки України: перспективи та ризики, Стародубов С. В., Стоянов М. М., Торбас О. О., Шилін Д. В. (2020)
Batiuk O. V. - Methodological basis of the forensic providing on the identification and the pre-trial investigation of crimes at critical infrastructure facilities (2020)
Лукомська А. В. - Поняття інституту спеціальної конфіскації майна у кримінальному законодавстві України (2020)
Мезенцева А. А. - Процесуальний порядок проведення негласних слідчих (розшукових) дій, пов’язаних із втручанням у приватне спілкування (2020)
Рожик Є. М. - Співвідношення способу вчинення злочину та наслідків злочину (2020)
Фаст О. О. - Роль європейського Середньовіччя у формуванні міжнародного права (2020)
Калиновський Б. В. - Рецензія на монографію Колодія Олексія Анатолійовича "Конституційно - правовий статус українського народу: доктрина, регламентація, поняття та елементи" (2020)
Title (2022)
Content (2022)
Бешлей М. - Інтелектуальна система моніторингу та аналізу трафіку для виявлення атак в програмно-конфігурованих мережах, Прислупський А., Медвецький М., Бешлей Г. (2022)
Климаш М. - Дослідження ефективності використання розподілених баз даних в системах IIOT, Гордійчук-Бублівська О., Чайковський І., Костів О. (2022)
Юнак О. - Побудова фрактального зображення типу "канторів пил", з використанням рандомізованої системи ітераційних функцій, Стрихалюк Б., Климаш М., Шпур О. (2022)
Шубин Б. - Модель інтеграції федеративного навчання в мережі мобільного зв’язку п’ятого покоління, Максимюк Т., Яремко О., Фабрі Л., Мрозек Д. (2022)
Шпур О. - Дослідження і проєктування інформаційної системи вищого навчального закладу, Пиріг Я., Гордійчук-Бублівська О., Пиріг Ю. (2022)
Бучик С. - Інструменти віртуальної лабораторії тестування співробітників для визначення готовності протидії фішинговим атакам Радіоелектроніка, Толюпа С., Бучик О., Мовчан Д. (2022)
Лозинський А. - Використання багатопозиційної інтерферометрії для визначення положення об’єктів, Івантишин О., Русин Б. (2022)
Большакова І. - Cтруктура та калібрування функціонально-інтегрованих пристроїв магнітної діагностики термоядерних реакторів, Барило Г., Голяка Р., Марусенкова T., Шуригін Ф. (2022)
Озірковський Л. - Вплив параметрів стратегії технічного обслуговування на частоту потрапляння в аварійну ситуацію системи коміркового зв’язку, Маринович В., Колодій Р. (2022)
Фабіровський С. - Побудова малогабаритних пристроїв для радіоелектронного подавлення малорозмірних безпілотних літальних апаратів, Сторож В., Прудиус І., Герей І. (2022)
Політанський Р. - Дослідження ентропії двійкових послідовностей, фрагментованих на підпослідовності сталої довжини Електроніка та інженерія, Качур В. (2022)
Petrovska H. - Study of liquid crystal cell doped with BODIPY for lasing application, Yaremchuk I., Melnykov S., Volyniuk D., Stakhira P. (2022)
Дружинін А. - Використання мікрокристалів кремнію, легованих бором та нікелем, у сенсорній техніці, Островський І., Ховерко Ю., Лях-Кагуй Н. (2022)
Title (2022)
Басюк Т. - Інформаційні технології підвищення популяризації комерційних інтернет-ресурсів, Василюк А. (2022)
Татчин С. - Інформаційна система супроводу процесу захищеного голосування, Басюк Т. (2022)
Пришляк А. - Процеси та складові елементи аналізу великих даних у системах дистанційного навчання, Кунанець Н., Пасічник В. (2022)
Кунанець Н. - Система обміну повідомленнями та опрацювання даних еколого-природничих спільнот, Жмуркевич О. (2022)
Сеник А. - Інформаційна система підтримки процесів прийняття рішень при формуванні портфеля цінних паперів, Манзій О., Футрик Ю., Степанюк О., Сеник Ю. (2022)
Батюк Т. - Інформаційна підтримка процесів соціалізації особистості на основі спільних інтересів, Висоцька В. (2022)
Пасічник В. - Процедури оцінювання якості електронних навчальних ресурсів з використанням пелюсткових діаграм, Юнчик В., Федонюк А. (2022)
Baranov M. - Comprehensive analysis of few-shot image classification method using triplet loss, Shcherbyna Y. (2022)
Калинич Ю. - Аналіз процесів формування симуляцій з використанням графічного процесора, Білак Ю., Небесний Р., Федорка П. (2022)
Верес О. - Рекомендаційна система планування дозвілля в умовах карантину, Левус Я. (2022)
Олексів Н. - Мобільна інформаційна система контролю раціону харчування людини, Висоцька В. (2022)
Бігун Р. - Моделювання процесів розвитку територіальних громад, Литвин В. (2022)
Title (2022)
Contents (2022)
Perederii N. M. - Logistics control in the system of business process management at enterprises in the transport industry, Marchuk V. Ye., Ovdiienko O. V. (2022)
Volovyk O. I. - Exploring Current Project Management Methodologies in the Context of their Best Applications, Harmash O. M. (2022)
Lysenko O. I. - Secrets of successful implementation of 5S, Lebedev D. Yu., Davydenko V. V., Myroshnychenko A. P. (2022)
Mostenska T. L. - Circular economy and renewable business models, Davydenko V. V. (2022)
Секундант С. - Вольф і еклектицизм: від поняття відкритої системи до систематичного інтелекту (2021)
Стрелкова А. - Три поняття буддійської філософії: "мислення", "розум", "свідомість" (до проблеми перекладу) (2021)
Vabalaite R. M. - Between Locality and Globality: The Problems of the History of Philosophy in Lithuania (2021)
Бартусяк П. - Стоїцизм Дельоза. Jonhson, R. J. (2020). Deleuze, a Stoic. Edinburgh: Edinburgh University Press (2021)
Завгородній Ю. - Класична індійська філософія в оксфордській серії "Історія філософії без жодних прогалин". Adamson, P., & Ganeri, J. (2020). Classical Indian Philosophy: a History of Philosophy Without any Gaps. Oxford: Oxford University Press. Volume 5 (2021)
Карівець І. - Деконструкція та реконструкція поняття дг’яна: стратегії та перспективи. Данилов, Д. (2020). Трансформація поняття "дг’яна" у вченні йоґи. Київ: Дух і Літера (2021)
Корнієнко О. - У пошуках ідентичності (Історико-філософський аналіз арабської думки). Corm, G. (2020). Arab Political Thought: Past and Present. London: Hurst & Company (2021)
Хома О. - "Аристократична метафізика” і стереотипи. Jolibert, B. (2020). Descartes en questions: l'urgence d'un retour aux textes. Paris: L'Harmattan (2021)
Козловський В. - Геґель і українська філософія 70–80-х років. Частина ІІІ, Давіденко І., Круглик К., Попіль Д. (2021)
Лой А. - Розум за "залізною завісою": українська філософія пізнього СРСР та світова наука, Давіденко І., Мирошник К., Попіль Д. (2021)
Кравчик М. - Перша сесія семінару з історії модерної філософії (2021)
Заворотченко Т. М. - Суб'єктивні політичні права і свободи людини й громадянина в Україні: методологічні основи механізму реалізації (2021)
Котик Г. В. - Юридичні технології консолідації ювенального законодавства України (2021)
Пилипишин П. Б. - Розкриття сутності людини як стержень індивідуалістичної концепції у філософії права Імманнуїла Канта (2021)
Політанський В. С. - Теоретико - правові засади системи електронного документообігу в Україні (2021)
Шаблін Є. І. - Міжнародні підходи до стандартів прокурорської незалежності: теоретичний аналіз (2021)
Шморгун Я. О. - Розвиток конституційних прав, свобод та обов'язків як загальнодемократична тенденція (2021)
Щебетун І. С. - Право на мирні зібрання та його обмеження, Соляннік К. Є. (2021)
Гончарова А. В. - Судовий порядок встановлення прав на спадкування та їх позбавлення (2021)
Кириченко Т. С. - Правове значення формули винаходу в разі порушення патентних прав (2021)
Силкіна А. О. - Класифікація форматів: національний та міжнародний підхід (2021)
Скіченко А. А. - Немайнові правовідносини за участю подружжя (2021)
Дишкантюк Ю. І. - Договір як форма надання сервісних послуг у сфері господарювання (2021)
Щербина В. С. - Державний контракт (договір) у сфері оборонних закупівель, Боднар Т. В. (2021)
Зімін М. В. - Щодо поняття потерпілого за законодавством України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання (2021)
Кузніченко С. О. - Нормативно-правове регулювання захисту прав дитини Національною поліцією України (2021)
Олійник А. Ю. - Реалізація конституційної свободи особи на підприємницьку діяльність у процесі заняття торгівлею (2021)
Чічкань М. В. - Загальнообов'язкове державне соціальне страхування як основа сучасної системи соціального захисту в Україні (2021)
Лісова Т. В. - Деякі питання збереження земель України як основного національного багатства (2021)
Павлига А. В. - Закордонний досвід правового забезпечення інноваційного використання відновлювальних джерел енергії (2021)
Шарапова С. В. - Особливості правового режиму земель за умови комплексного їх використання (2021)
Благодир А. А. - Питання вдосконалення діяльності патрульної поліції щодо забезпечення безпеки дорожнього руху, Благодир В. С., Благодир С. М. (2021)
Лавренюк Ю. Ф. - Систематизація принципів адміністративно-правового забезпечення економічних інтересів України (2021)
Родін С. В. - Домашнє насильство та суміжні поняття: порівняльно - правовий аспект (2021)
Цибульник Н. Ю. - Деякі питання сектора безпеки України як об'єкта адміністративно - правового регулювання (2021)
Червякова О. Б. - Зобов’язання держави щодо захисту інформації про стан здоров’я пацієнтів: європейські стандарти та українські реалії, Мех Ю. В. (2021)
Бабіков Д. В. - Зарубіжний досвід кримінально-правової протидії незаконному переміщенню предметів через митний кордон (2021)
Блага А. Б. - Кримінологічна характеристика кримінальних правопорушень, які вчиняються на автомобільному та міському електротранспорті, Короленко О. В. (2021)
Завалішина О. С. - Предмет хабарництва за радянським кримінальним законодавством другої половини XX ст. (2021)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського