Желязкова В. - Семіотичний аналіз назв декоративних квітів через призму асоціативних уявлень (2012)
Логвиненко М. - Роль риторичних запитань у комунікативній динаміці розгортання текстового концепту ВЛАСНЕ Я в прозі Е.–Е. Шмітта (2012)
Маріна О. - Аксіологічний вимір парадоксальності в образному просторі сучасної американської поезії (2012)
Михайлишин У. - Оцінні характеристики концепту "Arbeit” у німецьких прислів’ях та приказках (2012)
Руснак Н. - Когнітивний ракурс дослідження діалектних текстів (2012)
Чухонцева Н. - Концепти "гріх” і "спокута” у романах "Село не люди” Люко Дашвар та "Лоліта” Володимира Набокова (2012)
Відомості про авторів (2012)
Бабій Ю. - Роль апелятивних одиниць у творенні українських прізвищ (2015)
Баган М. - Заперечні компоненти як засоби формування семантичної структури українських прислівників (2015)
Власенко Л. - Периферійне значення форм дійсного способу (2015)
Глущук-Олея Г. - Уживання подвійного заперечення у латинській мові (2015)
Карабута О. - Структурно-дериваційні типи зоолексем: неморфологічний спосіб творення (2015)
Кульбабська О. - Поняття вторинної предикації в тлумаченні С. Смаль-Стоцького: історія та сучасність (2015)
Личук М. - Семантико-синтаксичні зміни в інтенсіоналі синтаксично нечленованих речень (2015)
Матулевська Т. - Функційний потенціал віддієслівних часток української мови в публіцистичних текстах початку ХХІ століття (2015)
Прадід О. - Конструкції з однорідними головними членами речення в назвах розділів і статей Кримінального кодексу України (2015)
Пянтковська А. - Спонукальна конструкція – прагматична частина діалогічної структури (2015)
Бондаренко Л. - Порівняння у художньому мовленні Сергія Жадана (на матеріалі збірки "Цитатник") (2015)
Гайдаєнко І. - Епітетні вербалізатори концептів чуттєвої концептосфери в художніх текстах (2015)
Гайдученко Г. - Актуалізація лексичних одиниць української мови кінця ХХ – початку ХХІ століття (2015)
Гоштанар І. - Етнокультурна інформація нумерологем у німецьких пареміях (2015)
Дельва О. - Метод інференційного аналізу семантики образного простору (на матеріалі художніх текстів О’Генрі та Дж. Джойса) (2015)
Загороднюк В. - Мовний концепт образу Євгена Рафаловича як виразника державотворчих ідей у романі "Перехресні стежки" Івана Франка (2015)
Засименко В. - Шляхи і способи збагачення англійської транспортної термінології (2015)
Зинякова А. - Персоніфіковані фразеологізми в українській мові (2015)
Іванишин Г. - Концепція та структура "Українсько-англійсько-арабського тлумачного словника медичних термінів" (2015)
Коробова І. - Розширення семантики новітніх запозичень (2015)
Личук С. - Народні назви схилу, краю гори, підвищення у говірках Івано-Франківщини (2015)
Мамич М. - Культуромовний контент журнальної публіцистики 60-х років ХХ століття (на матеріалі видання "Радянська жінка") (2015)
Мартос С. - Структурно-семантична характеристика емпоронімів м. Херсона (2015)
Мішеніна Т. - Метод лінгвістичного моделювання в дослідженні стилістичного потенціалу ономатопоетичних слів в українській мові (2015)
Орлова Н. - Історіографія вивчення термінології українського журналістикознавства (2015)
Сирко І. - Український щоденникознавчий дискурс: аналіз актуальних класифікаційних схем (2015)
Гаврилова Я. - До проблеми розрізнення "норми" і "помилки" у текстах періодичних видань (2015)
Добровольська Д. - Проблеми перекладу англомовних рекламних слоганів українською та російською мовами (2015)
Каленюк С. - Неологізми як джерело розвитку словникового складу мови ЗМІ Миколаївщини (2015)
Коваль Т. - Закономірності увиразнення медіатексту фонетичними засобами (2015)
Олексюк О. - Сугестивний компонент рекламного дискурсу (2015)
Рембецька О. - Моделі побудови тексту соціальної реклами (2015)
Желязкова В. - Семантичний потенціал екстенсионалів та інтенсионалів іконічних знакових одиниць у поезіях Д. Д. Кременя (2015)
Зубець Н. - Прагматика компліментного акту мовлення (2015)
Колоїз Ж. - Особливості історичної стилізації в романі "Орда" Романа Іваничука (2015)
Мехасюк С. - О стилистическом своеобразии диалогической речи в романе Л. Андреева "Дневник сатаны" (2015)
Пентилюк М. - Лінгвістичний аналіз тексту в методологічному ракурсі (2015)
Сенькович О. - Індивідуалізація мовного портрета людини в українській соціально-психологічній прозі 20 – 30-х років ХХ ст. (2015)
Сюта Г. - Типологія цитатних знаків у поетичному тексті (2015)
Тихоша В. - Синонімія у "Неймовірних оповіданнях" Павла Загребельного (2015)
Черкун Л. - Сравнения как средство реализации разных значений слова в поэзии и прозе Б. Пастернака (2015)
Юркова К. - Риторичні питання в американському поетичному мовленні: семантико-синтаксичний і комунікативно-прагматичний аспекти (2015)
Владимирова Т. - Русское межличностное общение: экзистенциальный аспект (2015)
Заболотська О. - Образно-асоціативний шар художнього концепту КОХАННЯ у поетичних текстах Л.Х’юза (2015)
Заболотська О. - Типологія комунікативних інтенцій (2015)
Стаднік І. - Метафоричне моделювання концепту WAR/ВІЙНА та його відтворення у перекладі (2015)
Суворова Т. - Лінгвокультурологічний аспект дослідження образності американських фольклорних балад (2015)
Shlyakhtina O. - Listening Skills Acquisition in ESP Course (2015)
Кондратенко Н. - Символічний світ української духовності (Рецензія на монографію О. В. Яковлєвої "Обрядовий дискурс у системі національної лінгвоментальності" (Одеса: Вид-во Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, 2014. – 394 с.) (2015)
Відомості про авторів (2015)
Content (2022)
Kabylda A. - Development of gluten-free pasta products based on multivariate analysis, Serikbay G., Myktabaeva M., Atanov S., Muslimov N., Tultabayev M. (2022)
Deng C. - Influence of substitution of wheat flour with modified potato starch on the quality of Chinese steamed bread, Melnyk O., Luo Y. (2022)
Zagorulko A. - Improvement of cupcake technology with the addition of dried beet pomace , Kasabova K., Zahorulko A., Serik M., Bolkhovitina O. (2022)
Makhmudov F. - Justification of safe shelf life of whole wheat flour of various sizes depending on the processing method, Azimova S., Kizatova M., Iztayev A., Shanina O. (2022)
Yerenova B. - Influence of the pressing technique and parameters on the yield of oil from melon seeds, Tlevlessova D., Kairbayeva A., Nabiyeva Z., Almaganbetova A., Sakyp N. (2022)
Dzyundzya O. - Technology of craft confiture from non-traditional local raw materials, Antonenko A., Brovenko T., Tolok G., Kryvoruchko M., Bozhko T., Antiushko D., Vezhlivtseva S., Lebedenko T., Kovalenko N. (2022)
Khastayeva A. - Justification of the selection of cereal crops for the production of new cereal beverages, Bekturganova A., Omaraliyeva A., Safuani Z., Baikhozhayeva B., Botbayeva Z. (2022)
Gadimova N. - Obtaining and investigation of the chemical composition of powdered malt and polymalt extracts for application in the production of non-alcoholic functional beverages , Fataliyev H., Allahverdiyeva Z., Musayev T., Akhundova N., Babashli A. (2022)
Kerimbayeva A. - The impact of grain sorghum on the carbohydrate composition of wort for non-alcoholic beer, Iztayev A., Baigaziyeva G., Kekibaeva A., Hrivna L., Bayazitova M. (2022)
Zhexenbay N. - Development technology of functional soft ice cream using beet pectin concentrate and probiotic, Kizatova M., Nabiyeva Z., Iskakova G., Grynchenko N., Foshchan A., Grinchenko O. (2022)
Abstract and References (2022)
Дьоміна Ю. В. - Current situation and problems of gender equality in the educational sector of ukraine: eu4skills project (2021)
Павленко А. І. - Знання нанонауки про наносвіт і нанотехнології у змісті stem-освіти (2021)
Волик О. Ю. - Педагогічні умови формування готовності майбутніх вчителів до розвитку творчого потенціалу молодших школярів (2021)
Ізбаш С. С. - Психолого-педагогічні умови формування медіаграмотності в курсантів національної академії національної гвардії україни (2021)
Прокопенко А. О. - Філософський та загальнонауковий рівні методологічних засад едукації майбутніх учителів в умовах діджиталізації освіти (2021)
Сташук О. О. - Реалізація принципів дуальної соціально-педагогічної освіти у вищій школі україни: компаративний пошук організаційно-методичних можливостей (2021)
Харківська А. І. - Розвиток креативних здібностей у процесі професійної підготовки майбутніх педагогів (2021)
Харківський В. С. - Контроверсійна правова основа формування уявлення майбутніх фахівців медичної галузі про захист прав пацієнта під час проведення медичних досліджень (2021)
Горішна Н. М. - Сучасний стан і потенційні можливості використання мкф-дп в інклюзивній освіті України, Слозанська Г. І. (2021)
Дмитренко К. А. - Особливості зорового сприйняття дітей зі зниженим зором і слабозорих (2021)
Журавльова Л. С. - Комплексна діагностика та корекція мовленнєвого розвитку дітей із дисграфією як наукова проблема (2021)
Никоненко Н. В. - Вплив новітніх викликів суспільства на підготовку спеціальних учителів різних спеціалізацій у США (2021)
Таран О. П. - Особливості психологічної адаптації до школи в учнів першого класу з порушеннями мовлення в умовах інклюзивного освітнього середовища, Саліонович М. О. (2021)
Тищенко В. В. - Обґрунтування типології первинного системного недорозвитку мовлення (2021)
Кузьміна М. О. - Наукові рефлексії спектра професійних компетенцій випускників спеціальності 231 "соціальна робота" (2021)
Лещук Г. В. - Сутнісні характеристики емпатії як професійно значущої риси соціального працівника (2021)
Николаєва В. І. - Моделі соціальної політики і соціальної роботи в європейському союзі: особливості й характерні риси, Малярчук Н. Г., Овчарова Л. М. (2021)
Харківська А. А. - Запобігання булінгу в закладах загальної середньої освіти: сучасний стан проблеми (2021)
Червоненко К. С. - Методика дослідження готовності майбутніх соціальних працівників до рганізації волонтерської діяльності учнівської молоді (2021)
Дашковська О. Р. - Особливості реалізації права на соціальний захист у контексті світової глобалізації (2018)
Словська І. Є. - Правова пропаганда як засіб запобігання правопорушенням і зміцнення законності, Зубатенко О. М. (2018)
Скоморовський В. Б. - Перетворення суб'єктивного змісту правосвідомості як складник правових парадигм на ціннісне правове явище у парадигмально-правовій концепції держави і права, Гдичинський В. Б. (2018)
Євдокимов В. В. - Утвердження системи парламентаризму в Галичині та її вплив на правосвідомість населення (2018)
Канєнберг-Сандул О. К. - Правове регулювання культурних прав і свобод німецьких колоністів Півдня України наприкінці XVIII – ХХ ст. (2018)
Коваленко А. В. - Наукове супроводження поліцейської діяльності в сучасній Україні: теоретичний та практичний підхід (2018)
Куксенко С. І. - Правовий нігілізм як одна з перешкод європейської інтеграції (2018)
Рагуліна К. А. - Вплив міжнародних договорів на національне законодавство України: загальнотеоретичний аспект (2018)
Чорнодід Г. С. - Історичні причини виникнення основ правового нігілізму в Україні (2018)
Корнієнко Г. П. - Права людини: історія вітчизняної філософсько-правової традиції (друга половина XIX – початок XX століття) (2018)
Карпушова К. Г. - Висновки щодо застосування норм права, викладені в постановах Верховного Суду, як нормативний регулятор правовідносин: новели сучасного законодавства (2018)
Нашинець-Наумова А. Ю. - Принципи забезпечення системи національної безпеки: конституційно-правовий аспект (2018)
Покатаєв П. С. - Адміністративні правопорушення у сфері благоустрою населених пунктів (2018)
Біла В. Р. - До питання сутності та змісту категорії "публічне адміністрування" (2018)
Скрипа Є. В. - Взаємодія суб'єктів забезпечення безпеки на автомобільному транспорті (2018)
Цвіркун Ю. І. - Формально-юридичні та фактичні підстави участі колегіальних суб’єктів публічної адміністрації в адміністративному судочинстві (2018)
Жуков С. В. - Сучасний погляд на предмет адміністративного права та правовідносини у сфері забезпечення доброчесності суддів (2018)
Сибіга О. М. - Доступ до державної таємниці: місце в системі режимів доступу до інформації та розвиток національного законодавства (2018)
Кушнір І. П. - Співвідношення понять "інформаційна безпека" та "захист інформації" в діяльності Державної прикордонної служби України (2018)
Мамалуй О. О. - До питання визначення поняття "процедура" в податковому праві (2018)
Бояринцева М. А. - Організаційно-правова структура адміністративного суду в умовах імплементації європейських принципів судочинства в Україні (на прикладі Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду) (2018)
Полубатко В. В. - Право на безпечне для життя і здоров'я довкілля: нормативно-правові засади (2018)
Шевченко М. В. - Перспективи охоплення публічних службовців без статусу публічного діяча спеціальними заходами запобігання та протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, що застосовуються до публічних діячів (2018)
Курява В. В. - Адміністративно-правові засади та передумови утворення в Україні Вищого суду з питань інтелектуальної власності (2018)
Дудченко В. В. - Поняття і види принципів провадження у справах про порушення митних правил (2018)
Озеруга О. В. - Стан наукової розробки фінансово-правового регулювання адміністрування митних платежів в Україні (2018)
Мамонтова О. М. - Сутність та зміст обставин, визнаних судом загальновідомими, як підстави звільнення від доказування в адміністративному судочинстві (2018)
Лебєдєва Т. О. - Антикорупційні обмеження державних службовців: поняття та зміст (2018)
Хромов А. - Архів українського німого кіно: формування, зберігання та правові засади доступу, Ємельянова Т. (2022)
Приходько Л. - "Сирітські твори" як об’єкти авторського права: поняття, правовий режим використання (2022)
Папакін Г. - Дописи під ревіння сирен (Продовження. Початок – у № 1, 2022 р.) (2022)
Касян Л. - Центральний державний кінофотофоноархів України імені Г. С. Пшеничного як суб’єкт професійної й наукової комунікацій (2022)
Ємчук О. - Документи про реформу українського правопису в особовому фонді Василя Німчука (2022)
Коник Ю. - Особливості ведення книг записів актів громадянського стану в Україні у 1920-х роках (на прикладі Херсонщини), Крючкова О. (2022)
Хлєбіна А. - Український музей в Празі онлайн (2022)
Куліковська Є. - Архівні інформаційні ресурси Франції: сучасні підходи в організації та використанні (2022)
Патик В. - "Автобіографія" Федора Шимченка як джерело дослідження життєвого шляху (за документами особового архівного фонду Інституту рукопису НБУВ) (2022)
Хоменко Д. - Документи архівної кримінальної справи історика В’ячеслава Заїкина як джерело до вивчення його біографії (2022)
Любарська Л. - Кров людська – не водиця (до 110-річчя від дня народження Михайла Стельмаха) (добірка фотодокументів) (2022)
Балишев М. - Досвід зі створення 3D-екскурсії приміщеннями Центрального державного науково-технічного архіву України, Андреєв Т., Голубкіна Г. (2022)
Войцехівська І. - У пошуках загубленого у часі (Рецензія на книгу: Томазов В., Дмитрієнко М. Патони: родинна хроніка. Київ: Академперіодика, 2018. 316 с., 40 с. іл.) (2022)
Луковська О. - Нове видання з архівної спадщини (Кара-Васильєва Т. Тонкі струни серця. Київ: Видавництво "Тропеа", 2022. 64 с., іл.) (2022)
Виставки, презентації, конференції, зустрічі (2022)
Комарницький О. Б. - Бригадно-лабораторний метод навчання і студентство педагогічних закладів освіти УСРР (середина 20-х – початок 30-х рр. ХХ ст.)., Комарницька Л. М. (2021)
Цибулько Л. Г. - Особливості іперспективи змішаного навчання у сучасному освітньому процесі, Сергієнко М. С. (2021)
Крашеніннік І. В. - Модель формування фахових компетентностей майбутніх інженерів-програмістів в умовах скороченого циклу професійної підготовки в університетах (2021)
Плахотник О. В. - Підготовка майбутніх фахівців вищої школи до професійного самовдосконалення, Соколовська І. А., Гончаренко О. М., Юхно Ю. О., Цимбал В. А., Будагов Р. І. (2021)
Прокопенко А. О. - Методологічні підходи до дослідження педагогічної концепції едукації майбутніх учителів в умовах діджиталізації освіти (2021)
Степанець І. О. - Науково-методична робота у закладі вищої педагогічної освіти як засіб підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників, Отрошко Т. В. (2021)
Тимченко Г. М. - Засоби діагностики режиму дня та стану здоров”я студентів (на прикладі практичної реалізації відкритих електронних курсів в класичному університеті), Літвінова А. М. (2021)
Харківська А. І. - Поліаспектність професійної підготовки обдарованих майбутніх педагогів (2021)
Харківський В. С. - Розвиток соціальної компетентності фахівців медичної галузі у системіпіслядипломної освіти (2021)
Шевцов А. Г. - Сучасний понятійний дискурс змішаної та гібридної форм навчання, Ласточкіна О. В. (2021)
Конопляста С. Ю. - Актуальні проблеми інтеграції в освіті дітей з особливими освітніми потребами в Україні, БєловаО. Б. (2021)
Пахомова Н. Г. - Комплексний підхід до діагностики мовленнєвих порушень органічного ґенезу, Лук’яненко А. В. (2021)
Пінчук Ю. В. - Корекція зв'язного мовлення дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвиненням мовлення засобами казко терапії, Марченко Ю. В. (2021)
Никоненко Н. В. - Тенденції підготовки вчителів спеціальної освіти у США у період глобального карантину (2021)
Савінова Н. В. - Критеріально-показникова база формування професійної культури майбутніх вчителів-логопедів, Берегова М. І., Кутержицька К. М. (2021)
Саєнко Т. А. - Особливості організації корекційно-розвиткового процесу для дітей з синдромом дауна на різних вікових етапах їхнього розвитку (2021)
Лещук Г. В. - Віктимблеймінг як соціальна проблема (2021)
Кузьміна М. О. - Соціальне партнерство як інструмент підготовки соціального працівника у закладі вищої освіти, Масюк О. П., Кузьмін В. В., Мєщан І. В. (2021)
Харківська А. А. - Формування емоційного інтелекту у майбутніх фахівців соціальної сфери (2021)
Вайнола Р. Х. - Характеристика педагогічної моделі формування соціальної відповідальності студентів засобами проєктних технологій, Сі Цзечень (2021)
Міщенко С. В. - Ефективність розмноження Сannabis sativa L. з насіння з низькою схожістю та життєздатністю в умовах in vitro (2018)
Накльока О. П. - Формування урожаю перцю солодкого залежно від віку розсади в умовах Правобережного Лісостепу України, Ковтунюк З. І., Слободяник Г. Я. (2018)
Наумов А. О. - Шляхи підвищення стійкості кавуна до дії стресових факторів ґрунтово-кліматичних умов півдня України, Лимар А. О. (2018)
Нетіс В. І. - Оптимізація технології вирощування сої на зрошуваних землях півдня України (2018)
Паламарчук В. Д. - Формування висоти закладання качанів у гібридів кукурудзи залежно від строків сівби, Коваленко О. А. (2018)
Писаренко П. В. - Вплив режиму зрошення й основного обробітку ґрунту на продуктивність кукурудзи й економіко-енергетичні показники технології її вирощування в умовах півдня України, Андрієнко І. О. (2018)
Примак І. Д. - Забур’яненість і продуктивність агрофітоценозів короткоротаційної сівозміни Правобережного Лісостепу України за різних систем основного обробітку й удобрення чорнозему типового, Панченко О. Б., Панченко І. А. (2018)
Сахненко В. В. - Обґрунтування заходів захисту пшениці озимої від шкідників сходів за прогресивних систем землеробства в Лісостепу України, Сахненко Д. В. (2018)
Сидякіна О. В. - Динаміка наростання надземної маси рослин ярих пшениці та тритикале залежно від фону живлення та передпосівного оброблення насіння, Іванів М. О., Дворецький В. Ф. (2018)
Собко З. З. - Моніторинг виробництва сільськогосподарських культур на території Рівненської області, Вознюк Н. М. (2018)
Темрієнко О. О. - Фотосинтетична та насіннєва продуктивність посівів сої залежно від технологічних прийомів вирощування в умовах Лісостепу Правобережного (2018)
Ткач О. В. - Агротехнические приемы возделывания сахарной свеклы, применимые для цикория корнеплодного (2018)
Томашук О. В. - Фотосинтетична продуктивність посівів кукурудзи під впливом різних систем землеробства в умовах Лісостепу Правобережного, Каменщук Б. Д. (2018)
Усик С. В. - Урожайність гороху в короткоротаційних сівозмінах залежно від інтенсивності природного зволоження чорнозему опідзоленого, Єщенко В. О. (2018)
Ушкаренко В. О. - Формування продуктивності гібрида томата СХД-277 залежно від мінерального живлення в умовах зрошення півдня України, Минкін М. В., Берднікова О. Г. (2018)
Ушкаренко В. О. - Раціональність використання поля старовікової люцерни та насівних кормових культур на різних фонах живлення, Сілецька О. В., Сидякіна О. В. (2018)
Цицюра Я. Г. - Особливості десикації посівів редьки олійної з огляду на морфогенез її плодоелементів в умовах Правобережного Лісостепу України (2018)
Чернишова Є. О. - Продуктивність моркви столової залежно від фону мінерального живлення та гібридного складу в зрошуваних умовах півдня України, Минкіна Г. О., Камінська М. О. (2018)
Шахова Н. М. - Особливості біології, шкодочинності клопа шкідлива черепашка та заходи захисту озимої пшениці в південному степу, Шаповалов А. І. (2018)
Яровий Г. І. - Конвеєрне виробництво продукції капусти кольрабі в умовах Лівобережного Лісостепу України, Щербина Є. В. (2018)
Онищенко Л. В. - М’ясна продуктивність свиней різних поєднань (2018)
Онищенко Л. В. - Показники росту молодняку свиней червоної білопоясої породи (2018)
Панкєєв С. П. - Альтернативні варіанти органічного свинарства (2018)
Пасєчко Д.-В. Д. - Тепловий стрес: виявлення, попередження, вплив на молочні породи великої рогатої худоби (огляд), Нежлукченко Т. І. (2018)
Пепко В. О. - Досвід профілактичної дегельмінтизації диких копитних у популяціях із високою щільністю тварин, Жигалюк С. В., Лисиця А. В. (2018)
Почукалін А. Є. - Порівняльний аналіз основних господарськи корисних ознак корів заводських (зональних) типів української червоної молочної породи, Прийма С. В., Різун О. В. (2018)
Сморочинський О. М. - Технологія виробництва м’ясних напівфабрикатів на спеціалізованій лінії, Петрова О. В., Стріха Л. О., Ващенко О. І. (2018)
Соболь О. М. - Селекційні ознаки собак породи "середньоазійська вівчарка" (САВ) в умовах аматорського утримання (2018)
Ульянченко О. В. - Консолідованість показників відтворної здатності свиноматок за різних варіантів їх штучного осіменіння, Церенюк О. М., Церенюк М. В. (2018)
Шуліка Л. В. - Асоціації поліморфізму генів інсуліну та міостатину з живою масою курей (2018)
Волошин М. М. - Управління поливами на основі екологічних вимог (2018)
Дементьєва О. І. - Умови формування урожаїв зерна кукурудзи різних груп стиглості за впливу та взаємодії досліджуваних чинників, Бойко Т. О. (2018)
Кузьменко В. Д. - Дослідження висотної геодезичної мережі на Північно-Кримському магістральному каналі, Мацко П. В., Бабушкіна Р. О. (2018)
Морозов О. В. - Формування показників родючості меліорованих ґрунтів в умовах регіональних змін клімату в південному регіоні України, Морозов В. В., Пічура В. І., Безніцька Н. В. (2018)
Морозов О. В. - Особливості формування гумусного стану темно-каштанових залишково слабо- і середньосолонцюватих ґрунтів за різних систем обробітку, Ісаченко С. О., Шепель А. В. (2018)
Корнієнко В. О. - Пошук оптимальних щільностей посадки під час вирощування цьоголіток стерляді для зариблення Нижнього Дніпра, Білик Г. В. (2018)
Кутіщев П. С. - Оцінка перспектив створення мідійного господарства морської акваторії Миколаївської області (2018)
Maмeдов A. Ш. - Пути рационального использования водных ресурсов высокомутных горных рек, Гулиев Ш. Ш., Mустафаев M. E. (2018)
Онищенко С. О. - Сучасний екологічний стан зрошувальних земель Херсонської області за основними показниками родючості ґрунтів, Алмашова В. С., Євтушенко О. Т. (2018)
Прищепа А. М. - Моніторинг кризових явищ агросфери зони впливу урбосистеми (2018)
Пушка І. М. - Вплив температурного режиму середовища стратифікації на проростання насіння хеномелесу японського різних помологічних сортів, Величко Ю. А. (2018)
Скиба В. П. - Причини деградаційних процесів у басейні р. Молочна, Вознюк Н. М. (2018)
Стратічук Н. В. - Оцінка сталого використання земель сільськогосподарського призначення на території Херсонської області (2018)
Хохлов А. В. - Деструктивні властивості біосорбційних комплексів під час знешкодження пестицидів у ґрунтах, Хохлова Л. Й., Титаренко М. В. (2018)
Цуркан Л. В. - Особливості зимівлі цьоголітків коропа в умовах півдня України, Воліченко Ю. М., Шерман І. М. (2018)
Content (2020)
Koltun P. - Cradle-to-gate life cycle assessment of the production of separated mix of rare earth oxides based on Australian production route, Klymenko V. (2020)
Abdellah W. R. - Rock slope stability analysis using shear strength reduction technique (SSRT) – case histories, Hussein M. Y., Imbabi S. S. (2020)
Malyarov P. - Mineral raw material disintegration mechanisms in ball mills and distribution of grinding energy between sequential stages, Dolgov O., Kovalev P. (2020)
Kobylianskyi B. - Improvement of safety management system at the mining enterprises of Ukraine, Mуkhalchenko H. (2020)
Kovalevska I. - Stability of the overworked slightly metamorphosed massif around mine working, Samusia V., Kolosov D., Snihur V., Pysmenkova T. (2020)
Zeqiri R. - Geostatistical analysis of the nickel source in Gllavica mine, Kosovo (2020)
Kalybekov T. - Substantiation of the intensified dump reclamation in the process of field development, Rysbekov K., Sandibekov M., Bi Y. L., Toktarov A. (2020)
Fyk M. - Modeling of the lifting of a heat transfer agent in a geothermal well of a gas condensate deposit, Biletskyi V., Abbood M., Al-Sultan M., Abbood M., Abdullatif H., Shapchenko Y. (2020)
Afradi F. - Prediction of tunnel boring machine penetration rate using ant colony optimization, bee colony optimization and the particle swarm optimization, case study: Sabzkooh water conveyance tunnel, Ebrahimabadi A., Hallajian T. (2020)
Dychkovskyi R. - Research into stress-strain state of the rock mass condition in the process of the operation of double-unit longwalls, Shavarskyi Ia., Saik P., Lozynskyi V., Falshtynskyi V., Cabana E. (2020)
Moshynskyi V. - Research into the process of storage and recycling technogenic phosphogypsum placers, Malanchuk Z., Tsymbaliuk V., Malanchuk L., Zhomyruk R., Vasylchuk O. (2020)
Krupnik L. - Substantiation and process design to manufacture polymer-concrete transfer cases for mining machines, Yelemessov K., Beisenov B., Baskanbayeva D. (2020)
Kofanov O. - Mitigation of the environmental risks resulting from diesel vehicle operation at the mining industry enterprises, Vasylkevych O., Kofanova O., Zozul’ov O., Kholkovsky Yu., Khrutba V, Borysov O., Bobryshov O. (2020)
Skrobala V. - Ecological patterns for vegetation cover formation in the mining waste dumps of the Lviv-Volyn coal basin, Popovych V., Pinder V. (2020)
Kirin R. - Features of legal support for the operation of small atypical Ukrainian coal mines under contractual conditions of a public-private partnership, Hryshchak S., Illarionov O. (2020)
Пілецька Л. С. - Соціально-психологічні засади життєстійкості та самореалізації молоді в професіях соціономічного типу, Сафонова С. О., Завацька Н. Є., Каширіна Є. В., Бровендер О. О. (2022)
Boyarin L. V. - Socio-psychological characteristics of self-fulfillment of youth and its resilience: internal and external dimensions, Zavatskyi Yu. A., Zavatska N. Ye., Pobokina H. M., Fedorova O. V. (2022)
Авраменко А. О. - Теоретико-психологічний аналіз моделей перфекціонізму (2022)
Бохонкова Ю. О. - Формування адаптаційних механізмів у здобувачів зво до умов дистанційного навчання в період дії воєнного стану, Козьменко О. І., Пелешенко О. В., Кобиляцька М. В., Іванова К. І. (2022)
Бочелюк В. Й. - Постравматичний стресовий розлад: стан проблеми, психодіагностика та психологічна допомога, Панов М. С., Турубарова А. В. (2022)
Бугайова Н. М. - Складові економічної соціалізації особистості, Пелешенко О. В., Бугайова О. О. (2022)
Гарькавець С. О. - Особливості прояву образи у дітей різного віку та можливості її опанування (2022)
Hoian I. M. - Optimization of the functioning of the emotional sphere of the personality by means of psychocorrection, Fedyk O. V. (2022)
Засєкіна Л. В. - Методологічні та наративні засади дослідження проблеми морального дистресу у контексті воєнного конфлікту, Федотова Т. В., Солоненко О. О. (2022)
Курова А. В. - Факторна структура психологічного здоров’я молоді в умовах невизначеності (2022)
Лосієвська О. Г. - Психологічні аспекти дослідження змістовно-смислової компетенції майбутніх фахівців професій типу "людина-людина", Сербін Ю. В., Мальнєв А. С. (2022)
Михайлишин У. Б. - Вплив темпераменту на стресостійкість у юнацькому віці, Нестерова І. А. (2022)
Пастрик Т. В. - Психодіагностика емоційної експресивності у наукових дослідженнях: об’єктивний рівень ставлення родини чи суб’єктивне переживання? (2022)
Пілецький В. С. - Психологічні особливості стресових реакцій здобувачів вищої освіти (2022)
Турбан В. В. - Структура та зміст соціокультурних детермінант розвитку психології особистості в Україні (ХХ-ХХІ століття) (2022)
Чудакова В. П. - Особливості та перспективи впровадження програми спеціальної підготовки експертів-тренерів і науково-методичного забезпечення реалізації "технології формування психологічних компетентностей конкурентоздатності особистості в умовах інноваційної діяльності", з використанням цифрових і stem засобів (2022)
Завацький Ю. А. - Структурно-рівневий аналіз адаптаційного потенціалу особистості, Шаповалова В. А., Завацька Н. Є., Гєтта О. М., Шелест О. В. (2022)
Бугайова Н. М. - Подолання дистресу як складової психологічного здоров’я особистості, Андрющенко І. О. (2022)
Вихідні відомості (2022)
Костова Н. І. - Інформація з обмеженим доступом за своїм нормативно-правовим режимом (2018)
Блажівська Н. Є. - Загальна характеристика застосування практики Європейського суду з прав людини під час захисту зобов'язального права вимоги (2018)
Гуменникова Т. Р. - Характеристика домашнього насильства: відповідальність і наслідки, Метіль А. С. (2018)
Воронько О. О. - Розшук майна боржника в процесі виконавчого провадження у Франції (2018)
Тарасенко В. С. - Проблеми забезпечення належного соціального захисту ветеранів війни (2018)
Байло О. В. - Окремі питання притягнення роботодавця до відповідальності за затримку розрахунку під час звільнення (2018)
Зіноватна І. В. - Міжнародні стандрати у сфері соціального забезпечення (2018)
Хренова Т. Ю. - Умови призначення житлових субсидій: сьогодення (2018)
Щербяк Ю. В. - Земельна ділянка як особливий і самостійний об'єкт земельних правовідносин (2018)
Тихонова О. В. - Питання кримінальної відповідальності за порушення бюджетного законодавства України (2018)
Андрушко А. В. - Проблеми кримінальної відповідальності за підміну дитини (2018)
Щоголєв Д. С. - Окремі проблеми визначення родового об'єкта злочинів, передбачених розділом ХХ Кримінального кодексу України (2018)
Лутчин В. І. - Поняття, зміст та обсяг класифікації кримінальних праворорушень за кримінальним правом України та Республіки Польща (2018)
Слюсар Д. Ю. - Історія жіночої злочинності (2018)
Бойко Ю. Ю. - Кримінально-правова характеристика медичної помилки (2018)
Лефтеров Л. В. - Кримінологічна характеристика осіб, підозрюваних у кіберзлочинах (2018)
Калатур М. В. - Сущность понятия оптимизации показателей оценки служебной деятельности следственных органов (2018)
Сачко О. В. - Повідомлення про підозру особам, які користуються статусом недоторканності та підвищеним ступенем захисту (2018)
Цуцкірідзе М. С. - Щодо меж пізнавальної діяльності слідчого (2018)
Притула А. М. - Визначення потенційної підслідності слідчих підрозділів Державної прикордонної служби України (2018)
Мирошниченко Ю. М. - Про детермінанти тактики суду в кримінальному провадженні (2018)
Ламах Т. Б. - Проблемні слідчі ситуації досудового розслідування масових заворушень (2018)
Градовська М. О. - Вплив міграційної кризи в країнах ЄС на безпекову ситуацію в Україні (2018)
Смолянінова О. Я. - Криміналістична характеристика кримінальних правопорушень, пов'язаних з ухиленням від сплати митних платежів (2018)
Аблямитова С. Ш. - О примирительных процедурах в уголовно-процессуальном законодательстве зарубежных стран (2018)
Мануїлова К. В. - Міжнародно-правовий режим нерозповсюдження ядерної зброї в сучасному міжнародному праві (2018)
Костенко С. К. - Генезис та сучасні форми прокурорського врядування в країнах-членах Ради Європи (2018)
Волощук О. М. - Показники водно-сольового обміну у тварин за умов різної забезпеченості раціону нутрієнтами, Лунгул І. М., Копильчук Г. П. (2021)
Худа Л. В. - Вплив композиційного препарату етилтіосульфанілату з поверхнево-активним рамноліпідним біокомплексом на вміст SH-груп у Daphnia magna, Андрущак М. П., Лубенець В. І., Карпенко О. В. , Покиньброда Т. Я., Семенюк І. В. , Худий О. І. (2021)
Borschovetska V. - The effect of low-level laser irradiation on free radical processes in the mitochondrial fractions induced by the bisphenol A administration, Marchenko M., Ivantsiv V. (2021)
Чебан Л. - Вплив церію на монокультуру Microcystis aeruginosa (Kützing) Kützing, Грушківський Є. , Жолобак Н. (2021)
Савчук Г. Г. - Вікові особливості гемоцитарного складу Apis mellifera L. осінньої генерації, Панчук І. І. (2021)
Кеца О. В. - Вплив низькодозового лазерного випромінювання на гемокоагуляційну ланку системи гемостазу щірів з трансплантованою карциномою Герена, Марченко М. М. (2021)
Копильчук Г. П. - Вміст залишкового азоту в плазмі крові щурів за умов токсичного ураження на тлі аліментарної нестачі протеїну, Николайчук І. М., Москалик Г. Г. (2021)
Паньков А. В. - Історичне поширення риб родини бичкові (Gobiiformes: Gobiidae) у Дністровсько-Нижньо-Дунайському та Дніпровсько-Південнобузькому екорегіонах в ХІХ – першій половині ХХ століт (2021)
Филипчук Т. В. - Аспекти використання окремих енергетичних культур, Ситнікова І. О. , Буркут В. І. (2021)
Токарюк А. І. - Поширення, ценотичні та екологічні особливості Bupleurum tenuissimum L. (Apiaceae) у Чернівецькій області, Чорней І. І. , Буджак В. В. , Волуца О. Д., Якушенко Д. М. (2021)
Розенблі Ю. В. - Ландшафтний розподіл рослинності дністровського каньйону в межах НПП "Подільські товтри" (2021)
Khokh A. N. - Morphological and anatomical peculiarities of the Scots Pine annual rings in moss-covered and ledum types of forests, Zvyagintsev V. B. (2021)
Орлов О. О. - Rudbeckia fulgida (Asteraceae) – новий ергазіофігофіт у флорі України, Шевера М. В. (2021)
Смага І. С. - Профілеутворюючі та супутні процеси в бурувато-підзолистих оглеєних грунтах Передкарпаття (2021)
Козьменко О. І. - Дослідження психічного здоров’я та благополуччя дітей та сімей українських біженців (досвід Естонії) (2022)
Пастрик Т. В. - Прояви емоційної експресивності в мові та мовленні (2022)
Zavatskyi Yu. A. - Psychosocial rehabilitation of personality: a systematic approach, Shapovalova V. A., Zavatska N. Ye., Getta O. M., Shelest O. V. (2022)
Бойсак А. Г. - Особливості міжособистісних взаємовідносин і самооцінки неповнолітніх з неповних сімей та їх корекція, Жигаренко І. Є., Завацький В. Ю., Чала Т. І. (2022)
Скрипник К. І. - Психологічна корекція постравматичних стресових розладів особистості у кризові та посткризові періоди життя, Жигаренко І. Є., Завацький В. Ю., Царенок Л. Б. (2022)
Семянистий Д. В. - Волонтерська робота та соціальне забезпечення в умовах сучасного соціуму: досвід і перспективи, Тоба М. В., Смирнова О. О., Kaминіна О. І., Хатіпов М. О. (2022)
Добровольська Н. А. - Показники обдарованості, обумовлені логікою особистісного розвитку в онто- і соціогенезі та соціальною активністю особистості, Завацька Н. Є., Петренко М. О., Духновська О. Г., Стрельченко Л. Е. (2022)
Омелянюк С. М. - Дискурсивні характеристики соціальних мереж та їх вплив на соціальну зрілість молоді, Бозоян М. А., Голенач Я. О., Гєтта А. Ю., Ворошилова В. Ю. (2022)
Ахтирська Ю. І. - Психічна саморегуляція молоді у міжособистісній взаємодії в умовах проблемного соціуму, Завацька Н. Є., Родченкова І. B., Голобородькo К. О., Горбань М. В. (2022)
Гоян І. М. - Психологічні особливості процесу самоорганізації молоді та розвитку її рефлексії в період суспільних трансформацій, Завацька Н. Є., Завацький Ю. А., Каськов І. О., Дерев’янко О. В. (2022)
Заверуха О. Я. - Соціально-психологічна програма корекції проявів адикції у неповнолітніх з сімей трудових мігрантів, Завацька Н. Є., Кацинська М. В., Сасунова Е. Е., Сердюк Ю. Ю. (2022)
Блискун О. О. - Соціокультурний контекст процесу реінтеграції молоді, Завацька Н. Є., Синявський І. О., Тєрєхов А. В., Ястремський П. Ф. (2022)
Корнієнко В. В. - Показники та механізми порушення процесу адаптації у структурі реабілітаційного потенціалу особистості, Завацький Ю. А., Завацька Н. Є., Коваленко В. О., Задорожня М. В. (2022)
Вихідні відомості (2022)
Балашов Е. - Структурно-функціональна модель саморегульованого навчання студентів (2019)
Беспалько А. - Досвід використання психологічної декомпресії в збройних силах країн НАТО (2019)
Волобуєва О. - Практичні рекомендації щодо проектування професійної компетентності офіцерів-прикордонників на засадах проблемного навчання, Чорний А. (2019)
Ганаба С. - Творчість як свобода: концептуальні ідеї та практичні стратегії, Пантєлєєв К. Т (2019)
Демський В. - Програма протидії негативному інформаційно-психологічному впливу на особовий склад органу охорони державного кордону, Кабачинський М., Юрчак Ю. (2019)
Дячкова О. - Психологічна підготовка фахівців до професійної діяльності в особливих умовах (2019)
Ковальчук Р. - Вплив фізичного виховання на формування особистості (2019)
Козак О. - Адаптація майбутніх педагогів до професійної діяльності як предмет психологічного дослідження (2019)
Кондратюк С. - Ціннісне ставлення особистості до майбутньої професійної діяльності, Волинець Н. (2019)
Лящ О. - Методичні рекомендації щодо розвитку емоційного інтелекту в юнацькому віці (2019)
Россова М. - Потенціал імпліцитного психологічного впливу вчителя на учнів (2019)
Скляренко І. - Психологічні аспекти підготовки фахівців туризму в морській галузі, Левченко О. (2019)
Тептюк Ю. - Про результати формувального експерименту із розвитку стресостійкості у соціальних працівників (2019)
Федик А. - Проблемне навчання в системі професійної підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників (2019)
Фомич М. - Критерії психічного здоров’я працівників ризиконебезпечних професій (2019)
Чорний А. - Результати порівняльного аналізу поглядів вітчизняних і зарубіжних учених на поняття "професійна компетентність” (2019)
Шемчук О. - Методичні основи тренінгу формування професійного мислення у майбутніх молодших спеціалістів – жінок-військовослужбовців Державної прикордонної служби України (2019)
Шинкарук О. - Аналіз професійно-рольових вимог до особистості офіцера-прикордонника та місце психологічного компонента у структурі його службово-професійної компетентності (2019)
Якимчук А. - Психологічна сутність та потенціал людини як різновид особистісного ресурсу (2019)
Винарчик М. П. - Роль інноваційних освітніх платформ у вивченні французької мови (2022)
Іваницький О. І. - Поєднання компетентнісного, контекстного та акмеологічного підходів до магістерської підготовки майбутніх педагогів закладів вищої освіти, Іваницька С. Г., Сузанська Н. С. (2022)
Лаппо В. В. - Гуманістичні засади формування духовних цінностей студентів в умовах закладу вищої освіти (2022)
Лебедик Л. В. - Втілення ідей Антона Макаренка у підготовку магістрів соціальної роботи. (2022)
Олексюк Н. С. - Формування соціальної відповідальності у майбутніх фахівців соціальної сфери як актуальна проблема (2022)
Стрельніков В. Ю. - Розвиток екологічної компетентності фахівців соціальної роботи у закладах неперервної освіти (2022)
Червоненко К. С. - Використання віртуальної дошки Padlet у процесі дистанційного навчання закладів вищої освіти (2022)
Шеремет М. К. - Тенденції розвитку вищої школи України: цінності освіти у світовому та національному вимірах, Супрун Д. М. (2022)
Валько Т. І. - Напрямки формування уявлень про сім’ю у підлітків з інтелектуальними порушеннями (2022)
Гура В. В. - Проєктування індивідуальної освітньої траєкторії студентів з функціональними освітніми труднощами спеціальності "музичне мистецтво" на матеріалах українського народнопісенного фольклору, Воротинцева О. О. (2022)
Лупінович С. М. - Особливості дидактичного проектування електронних форм навчання в умовах інклюзивного освітнього процесу, Лапшина І. С. (2022)
Бачинська М. В. - Організаційно-методичні особливості педагогічної та соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді під час воєнних дій в Україні (2022)
Бойко Г. В. - Вплив групових заходів із популяризації волонтерства на інформованість і вмотивованість шкільної та студентської молоді, Овчарова В. С., Буренков В. О. (2022)
Котелевець А. М. - Дослідження напрямів волонтерської діяльності під час російсько-української війни (2022)
Петрочко Ж. В. - Навчання та підтримка біологічних сімей з дітьми: сучасний досвід Чеської Республіки та України., Денисюк О. М. (2022)
Соляник М. Г. - Актуальний дискурс організації соціальної підтримки внутрішньо переміщених осіб. (2022)
Файдюк О. В. - Соціально-психологічна допомога жінкам, які зазнали насильства у воєнний час (2022)
Хижняк Л. М. - Уявлення про бездомних осіб як елемент комунікації з ними, Сичова В. В., Хижняк О. В. (2022)
Ящищак І. В. - Діяльність студентської служби в університетах США як різновид соціальної підтримки студентів (2022)
Водько Н. П. - Глобализация образования или его уничтожение? (2018)
Корнієнко І. В. - Організація адвокатури в південноукраїнських губерніях кінця ХІХ – першої чверті ХХ ст.: порівняльно-правова характеристика (2018)
Зварич Р. В. - Регулятивна функція права в правових системах англо-американської правової сім'ї (2018)
Забокрицький І. І. - Транснаціональне громадянське суспільство як ознака транснаціоналізації сучасного конституціоналізму (2018)
Сачко О. В. - Доктрина верховенства права та удосконалення інститутів кримінального процесу (2018)
Федоренко В. В. - Роль та місце традицій у системі суспільно-психологічних компонентів моральної та правової свідомості військовослужбовців Збройних Сил України (2018)
Фляжнікова Я. В. - Історіографія правового регулювання правил адвокатської етики новітнього часу (2018)
Акуленко Д. Ю. - Окремі проблеми побудови громадянського суспільства в Україні та його взаємодії з державою (2018)
Андрущенко О. Ю. - Герменевтичні обриси конфлікту інтересів у правосудді (2018)
Гиренко І. В. - Правове регулювання відносин у сфері надання медичної допомоги під час проведення медичної реформи, Тарнавська І. Я. (2018)
Покатаєва О. В. - Спірні питання виникненя податкового обов'язку зі сплати плати за землю в разі відсутності документів на право власності або право користування земельною ділянкою (2018)
Сарибаєва Г. М. - Систематизація адміністративного законодавства у сфері охорони здоров'я в Україні: системний аналіз (2018)
Кобко Є. В. - Громадський контроль як засіб забезпечення національної безпеки (2018)
Стрельченко О. Г. - Адміністративно-правова характеристика стадій та уповноважених суб'єктів створення лікарських засобів (2018)
Кириченко Ю. М. - Проблема сутності та видів функцій органів місцевого самоврядування як суб'єктів адміністративного права (2018)
Рекуненко Т. О. - Правопорушення як фактична підстава адміністративної відповідальності (2018)
Атаманчук Н. І. - Особливості правового регулювання акцизного податку з алкогольних напоїв в Україні (2018)
Бевз С. І. - Державне управління господарською діяльністю як об'єкт і предмет адміністративно-правового регулювання (2018)
Гуть Н. Ю. - Види функцій адміністративного процесу та особливості їх прояву (2018)
Скрипа Є. В. - До проблеми вдосконалення відповідальності у сфері забезпечення безпеки на автомобільному транспорті (2018)
Шахов С. В. - Правова якість адміністративного законодавства: властивості та поняття (2018)
Терещук Г. А. - Теоретичне визначення принципу транспарентності органів публічної адміністрації (2018)
Колєсніков Д. В. - Позитивний досвід Сербії та Грузії з удосконалення адміністративно-правового регулювання в системі державного управління в умовах демократизації публічних відносин (2018)
Сибіга О. М. - Сфери реалізації законодавства про доступ до публічної інформації (2018)
Руснак Л. М. - Державне регулювання фармацевтичної діяльності в Україні (2018)
Скороход І. В. - Методи податкової діяльності та їх класифікація (2018)
Зубрицький М. І. - Проблеми притягнення до юридичної відповідальності державних службовців (2018)
Миколаєць В. А. - Зразкові й типові справи як новий механізм в адміністративному судочинстві (2018)
Сукманова О. В. - Форми публічного адміністрування охорони права власності в Україні (2018)
Тополя Р. В. - Адміністративно-правовий статус експерта під час здійснення експертно-криміналістичних досліджень транспортних засобів (2018)
Сказко О. М. - Альтернативне вирішення доменних спорів (2018)
Литвиненко О. А. - Становлення та етапи розвитку нормативно-правового забезпечення адміністративно-правового регулювання відносин у сфері енергоефективності та енергозбереження (2018)
Калінічев А. А. - Трансформація ставки туристичного збору за податковим законодавством України: pro і contra (2018)
Сугоняко Н. В. - Речові докази як об'єкти інформаційної діяльності судів України (2018)
Карпенко Н. В. - Вплив визнання податкового боргу безнадійним на реалізацію механізму пені (2018)
Парханов Г. Р. - Адміністративно-правовий статус Національної поліції України як суб'єкта здійснення превентивної діяльності: поняття та структура (2018)
Ханова Н. О. - Обов'язки контролюючих органів у сфері оподаткування (2018)
Данилевич Н. А. - Зміст стадій адміністративної процедури у сфері імміграції у вигляді оформлення запрошень фізичними та юридичними особами (2018)
Вишневський М. В. - Методи адміністративної діяльності суб'єктів публічної адміністрації, що здійснюють адміністративно-правове регулювання діяльності апарату суду в Україні (2018)
Кіцул С. Ю. - Газовидобувна галузь України як об'єкт публічного адміністрування (2018)
Свіріна К. С. - Особливості адміністративно-правового забезпечення повноважень військово-цивільних адміністрацій (2018)
Васильчук І. - Нормативно-правові і технологічні засади вдосконалення освітньої підготовки персоналу Державної прикордонної служби України в контексті трансформації військової освіти, Коваль Б., Боровик О. (2022)
Ворохобіна Д. - Лідерська компетентність фахівців з навігації та управління судном: теоретичні аспекти (2022)
Гнидюк О. - Особливості діагностики фізичної підготовленості офіцерів-прикордонників на тактичному та оперативному рівнях військової освіти (2022)
Дияк В. - Особливості соціально-економічної підготовки офіцерів оперативного рівня у вищих військових навчальних закладах (2022)
Ісламова О. - Використання тренажерних комплексів на основі технології віртуальної реальності у підготовці персоналу прикордонних відомств країн Європейського Союзу (2022)
Калинюк Н. - Розвиток навчальної мотивації курсантів до вивчення іноземної мови, Лемешко О. (2022)
Клачко В. - Стан, проблеми та перспективи трансформації військової освіти в контексті реалізації стандартів НАТО, Білявець С., Діденко О., Дем’янюк Ю. (2022)
Левадний І. - Стан та актуальні проблеми освітньої підготовки персоналу Державної прикордонної служби України в контексті трансформації військової освіти, Фігура О., Боровик О. (2022)
Луханін В. - Особливості підготовки та підвищення кваліфікації наукових і науково-педагогічних працівників Збройних Сил України, Сарафанюк Е., Манойло О., Білорус Г. (2022)
Moroz N. - Current trends in the professional English language teaching of the Ukrainian border guard agency personnel, Shchegoleva T., Hrishko-Dunaievska V., Petrash A. (2022)
Ryzhykov V. - Core components of professional competence of a researcher of a higher military educational institution: scientific and practical analysis and characteristics, Horiacheva K., Prokhorov O., Snitsa T. (2022)
Саган В. - Реалізація практичної підготовки майбутніх офіцерів до ведення військового та корабельного господарства підрозділів Державної прикордонної служби України у польових умовах (2022)
Сердюк С. - Шляхи та способи розв’язання актуальних проблем освітньої підготовки персоналу Державної прикордонної служби України в контексті трансформації військової освіти, Луцький О., Боровик О. (2022)
Сінкевич С. - Характеристика пауз, що виникають під час навчальних занять із загальновійськової підготовки (на прикладі дисципліни "Основи бойового забезпечення”), Гаврилюк В. (2022)
Ярмоленко М. - Роль гуманітарної освіти у розвитку ключових компетентностей конкурентоспроможних фахівців морської галузі (2022)
Бессалов А. В. - Особливі властивості закону додавання точок нециклічних кривих Едвардса, Абрамов С. В. (2022)
Schlesinger M. I. - Minimax deviation strategies for machine learning and recognition with short learning samples, Vodolazskiy E. V. (2022)
Соловйов В. І. - Метод ідентифікації апаратури цифрового відеозапису та цифрових фотоапаратів, Рибальський О. В., Журавель В. В. , Шабля О. М., Тимко Є. В. (2022)
Волков О. Є. - Технологія автономного зльоту та посадки для сучасного навігаційно-пілотажного комплексу безпілотного літального апарата, Комар М. М., Рачковський Д. А., Волошенюк Д. О. (2022)
Литвиненко О. Є. - Декомпозиційний метод обчислення вагових коефіцієнтів бінарної нейронної мережі, Кучеров Д. П., Глибовець М. М. (2022)
Стецюк П. І. - Модифікації двоетапної транспортної задачі та їхні застосування, Стовба В. О., Трегубенко С. С., Хом’як О. М. (2022)
Вагіс О. А. - Розв’язність NP-повних задач, Гупал А. М. (2022)
Пепеляєв В. А. - Новий метод оптимізації надійності в класичній постановці задачі, Голодніков О. М., Голоднікова Н. О. (2022)
Горбачук В. М. - Вплив технологій та факторів конфлікту на рівноважні стани, Заславський В. А., Кнопов П. С. (2022)
Чикрій А. О. - Модифікації умови Понтрягіна у проблемі зближення конфліктно-керованих об’єктів, Раппопорт Й. С. (2022)
Котуляк І. - Застосування алгоритмів декомпозиції для прискорення оброблення великих масивів даних у геоінформаційній системі, Хиленко В. В., Басараб Р. М., Ріїс М. (2022)
Перун Г. М. - Задача Коші для стохастичного параболічного рівняння з відхиленням аргументу, Ясинський В. К. (2022)
Жигалло Т. В. - Перетворення Фур’є підсумовувальної функції Абеля–Пуассона, Харкевич Ю. І. (2022)
Васянін В. О. - Задача маршрутизації збірних вантажів у багатопродуктовій транспортній мережі із заданими тарифами і обмеженнями на час доставки, Трофимчук О. М., Ушакова Л. П. (2022)
Бєлих Т. В. - Алгоритми внутрішніх точок: історія створення, результати досліджень, застосунки та перспективи, Зоркальцев В. І. (2022)
Muratuly D. - Information technology for the proctor to detect violations during the exam, Denissova N. F., Krak Iu. V. (2022)
Задірака В. К. - Паралельні методи представлення чисел для тестування операцій багаторозрядної арифметики, Терещенко А. М. (2022)
Лавренюк М. С. - Огляд методів глибинного навчання у прикладних задачах економічного моніторингу на основі геопросторових даних, Шуміло Л. Л., Яйлимов Б. Я., Куссуль Н. М. (2022)
Писаренко В. Г. - Математична модель функціонування умовних рефлексів, Писаренко Ю. В. (2022)
Stefanowski N. - Biomarkers of oxidative stress in the muscle tissue of rainbow trout (Oncorhynchus Mykiss Walbaum) after in vitro treatment by extracts derived from stalks and roots of greater celandine (Chelidonium Majus L.), Tkachenko H., Kurhaluk N., Aksonov Ie. (2021)
Stefanowski N. - Antimicrobial efficacy of ethanolic extracts derived from stalks and roots of Chelidonium Majus L. against different types of Staphylococcus Aureus and Escherichia Coli Strains, Tkachenko H., Kurhaluk N. (2021)
Адмін О. Є. - Результати аналізуючого схрещування айрширської худоби, Адміна Н. Г. (2021)
Борщ О. О. - Продуктивність та поведінка корів різного віку за зміни технології доїння, Борщ О. В., Федорченко М. М. (2021)
Бучковська В. І. - Ефективність використання кормів дійними коровами різних порід, Євстафієва Ю. М. (2021)
Корх О. В. - Показники м’ясної продуктивності відгодівельного молодняку кролів за використання пробіотика, Платонова Н. П., Аксьонов Є. О., Петраш В. С., Сметана О. І. (2021)
Ладика В. І. Павленко Ю. М. - Дослідження поліморфізму гену бета-казеїну та його зв'язок з складом молока у корів української чорно-рябої молочної породи, Древицька Т. І., Досенко В. Є., Скляренко Ю. І. (2021)
Марченко В. А. - Параметри технології утримання та годівлі великої рогатої худоби з використанням роботизованого доїння корів, Гребінь Л. Г., Трішин О. К., Чигринов Є. І. (2021)
Мельник В. О. - Вплив різних способів регенерації використаної підстилки для індиків на кінетику процесу її біотермічної обробки та мікробне обсіменіння, Рябініна О. В., Комар Т. В. (2021)
Михальченко С. А. - Оцінка біологічної цінності протеїну яловичини бугайців залежно від породних і вікових параметрів, Чечуй О. Ф. (2021)
Помітун І. А. - Продуктивність і відтворна здатність овець таврійського внутрішньопородного типу асканійської тонкорунної породи за різних методів розведення в умовах цілорічного стійлового утримання, Косова Н. О., Корх І. В., Бойко Н. В., Помітун Л. І., Туринський В. М., Богданова Н. В. (2021)
Помітун І. А. - Особливості адаптивної реакції організму овець м’ясного напряму продуктивності різного екогенезу, Косова Н. О., Паньків Л. П. (2021)
Піскун В. І. - Вплив паратипових чинників на ефективність вирощування ремонтних телиць, Антоненко С. Ф., Адмін О. Є., Осипенко Т. Л., Адміна Н. Г., Золотарьов А. П., Сікун М. В. (2021)
Руденко Є. В. - Використання захищеного від розпаду в рубці корів білка та крохмалю для зниження викидів парникових газів та аміаку, Подобед Л. І., Василевський М. В., Єлецька Т.О., Седюк І. Є., Золотарьов А. П., Чигринов Є. І., Тришін О. К. (2021)
Фролова Г. О. - Оцінка жеребців-плідників орловської рисистої породи української популяції, Ткачова І. В., Платонова Н. П. (2021)
Халак В. І. - Відгодівельні і м’ясні якості молодняку свиней різної внутріпородної диференціації за селекційним індексом СИ4 та індексом Сазера - Фредіна, Гутий Б. В., Бордун О.М. (2021)
Правила оформлення статей (2021)
Бурбела С. - Методи дистанційного навчання у вивченні графічних оперативно-службових документів, Богун В. (2022)
Васильчук І. - Оцінка ефективності реалізації перспективних моделей освітньої підготовки персоналу Державної прикордонної служби України: фінансовий аспект, Боровик О., Степанова Ю., Стрельбіцький М. (2022)
Волобуєв В. - Питання формування професійної готовності майбутніх офіцерів-прикордонників до проєктного управління (2022)
Voitiuk О. - Officers’ leadership courses in the structural-functional model of border guard cadets’ foreign language training, Bloshchynskyi I. (2022)
Галімов А. - Теоретичні основи формування готовності до лідерства у майбутніх офіцерів-прикордонників у ході освітнього процесу, Степанова Ю. (2022)
Гевко О. - Інноваційні методи викладання історії України у вищих навчальних закладах в контексті дистанційної освіти, Макогончук Н. (2022)
Ісламова О. - Особливості формування іншомовної комунікативної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників в умовах дистанційного навчання (2022)
Коваль Б. - Щодо механізмів сертифікації результатів освітньої підготовки персоналу Державної прикордонної служби України за стандартами НАТО, Боровик О., Ставицький О. (2022)
Пепельніцина Т. - Розвиток творчого потенціалу особистості на заняттях з дисципліни "Безпека життя і діяльності”, Підгайчук С. (2022)
Руденко Л. - Методичні аспекти навчання майбутніх фахівців соціального захисту професійної комунікації у конфліктних ситуаціях, Боровик Л. (2022)
Свінціцька О. Третько В. - Особливості підготовки майбутніх фахівців прикордонних служб до професійної комунікативної взаємодії: зарубіжний досвід (2022)
Сердюк С. - Концепція трансформації освітньої підготовки персоналу Державної прикордонної служби України, Боровик О. (2022)
Торічний О. - Методика використання методів активного навчання у формуванні військово-спеціальної компетентності у майбутніх офіцерів-прикордонників (2022)
Фігура О. - Оцінка можливості ефективної реалізації перспективних моделей освітньої підготовки персоналу Державної прикордонної служби України: кадровий аспект, Боровик О., Полюк В., Маланчій М. (2022)
Шпак В. - Управління дослідницькою діяльністю учнів нової української школи як основа формування креативного мислення, Нінова Т. (2022)
Шумовецька С. - Інтерактивні технології і формування у майбутніх офіцерів-прикордонників навичок медіаграмотності та протидії негативному інформаційному впливу (2022)
Клименко О. В. - Історія розвитку правового регулювання трансплантації органів у країнах Євразії, Патратій О. В. (2018)
Олійник А. Ю. - Види обмежень конституційної свободи особи на підприємницьку діяльність в Україні (2018)
Кириченко В. М. - Загальна декларація прав людини: історико-правові аспекти (до 70-річчя прийняття), Соколенко Ю. М. (2018)
Вакарова О. В. - Національна поліція України як орган забезпечення прав і свобод людини та громадянина (2018)
Кривенко В. В. - Результати дослідження проблеми запобігання корупційним і пов'язаним із корупцією правопорушенням в органах місцевого самоврядування України (2018)
Степанова Т. В. - Право на інформацію – багатоелементний складник судового процесу (2018)
Грудницька С. М. - Правові основи громадського контролю за діяльністю основних учасників енергопростору, Титова О. В. (2018)
Басай О. В. - До питання про розвиток вчення про принципи цивільного права (2018)
Скрипник В. Л. - Послуги як особливий об'єкт цивільних прав (2018)
Менджул М. В. - Принципи правового регулювання сімейних відносин у Великобританії та Ірландії (2018)
Гуйван П. Д. - Щодо меж здійснення дискреції під час правозастосування (2018)
Швидка Т. І. - Проблеми міжнародно-правового регулювання захисту економічної конкуренції (2018)
Сергієнко Н. А. - правові наслідки смерті фізичної особи, яка була стороною виконавчого провадження (2018)
Можайкіна О. С. - Медіатор у врегулюванні конфлікту: окремі аспекти правового статусу (2018)
Парагайло В. О. - Основні підходи до визначення поняття "культурні цінності" в нормативних актах та юридичній літературі (2018)
Орел А. О. - Поняття та особливості нотаріального посвідчення договору дарування (2018)
Сокоринський Ю. В. - Особливості та зміст недержавного пенсійного забезпечення (2018)
Баглаєнко С. С. - Гарантії дотримання прав осіб, щодо яких здійснюється службове розслідування в органах Національної поліції України (2018)
Мішок С. М. - Особливості правового становища атестаційних комісій, утворених роботодавцем (2018)
Власенко Ю. Л. - правові засади формування та реалізації основних напрямів екологічної політики України на сучасному етапі (2018)
Орєхов С. М. - Особливості відповідальності за екологічну шкоду в рамках Європейського Союзу (2018)
Піддубна Д. С. - Інвестиційна державна політика – елемент збереження природних ресурсів для здійснення органічного господарювання (2018)
Андрушко А. В. - Доктрина кримінального права другої половини ХІХ – початку ХХ століття про злочини проти честі та гідності особи (2018)
Соловйова А. М. - Кримінально-правова охорона власності за законодавством країн Далекого Сходу (Китай, КНДР, Республіка Корея, Монголія) (2018)
Коваленко А. В. - Взаємозв'язок інформаційно-аналітичного забезпечення та наукового супроводження поліцейської діяльності в україні (2018)
Максіменцев М. Г. - Кримінологічна характеристика осіб, які вчиняють злочини, передбачені статтею 240 Кримінального кодексу України (2018)
Ольшанецький І. В. - Особливості нагляду ювенального прокурора за додержанням законів під час виконання покарань стосовно неповнолітніх: теоретико-правовий аспект (2018)
Кондратюк Л. В. - Криміналістична характеристика осіб, які вчиняють злочини у сфері земельних відносин (2018)
Макодзьоб А. В. - Співвідношення предмета злочину та засобів і знарядь вчинення злочину (2018)
Головков О. М. - Організаційно-правові засади взаємодії дільничного офіцера поліції з іншими суб'єктами у питаннях реалізації адміністративного нагляду за особами, звільненими з місць позбавлення волі (2018)
Березнер В. В. - Підкуп як кримінально-правове поняття: проблеми визначення та класифікації (2018)
Доброскок А. Ю. - Поняття і сутність вандалізму як об'єкта кримінологічного дослідження (2018)
Кізіменко Є. В. - Кримінологічна характеристика особи злочинця, який учиняє незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (2018)
Воробчак А. Р. - Допит експерта в кримінальному провадженні: мета, умови та предмет (2018)
Лепей О. В. - Спрощений судовий розгляд у кримінальному провадженні (2018)
Чигрина Г. Л. - Документи як основні процесуальні джерела доказів вчиненої легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (2018)
Ольховська М. М. - Про питання законодавчого забезпечення права на оскарження рішення прокурора, слідчого про відмову у визнанні потерпілим під час досудового розслідування (2018)
Дрозд А. В. - Деякі проблемні питання арешту майна в кримінальному провадженні (2018)
Ганжа Т. В. - Особливості початку кримінального провадження щодо умисних вбивств малолітньої дитини або жінки, яка завідомо для винного перебувала у стані вагітності (2018)
Попович І. М. - Проблеми процесуального положення законного представника підозрюваного в досудовому розслідуванні (2018)
Діденко С. В. - Правила використання зброї працівниками поліції у зарубіжних країнах (2018)
Гольденберг Т. В. - Основні напрями міжнародно-правового співробітництва України зі Всесвітньою організацією охорони здоров'я (2018)
Галась І. А. - Тимчасове вилучення майна в кримінальному процесуальному законодавстві країн англосаксонської правової системи (2018)
Єднак В. М. - До питання організаційного устрою органів прокуратури України (2018)
Крестовська Н. М. - Правові аспекти діяльності державних органів із питань тимчасово окупованих територій (рецензія на наукову публікацію) (2018)
Burlay T. V. - The social quality policy: theory and international approaches in the context of the Ukraine’s post-war reconstruction task, Dmytruk D. A., Kostrytsia V. І., Levin R. Ya. (2022)
Лапан Т. Д. - Російсько-українська війна: теорія та практика соціологічного осмислення, Химович О. С., Черниш Н. Й. (2022)
Iesue L. - Who is suffering gender-based violence in Ukraine? A snapshot of domestic violence during war and a global pandemic, Lozovska O., Timmer A., Jawaid A. (2022)
Шишков С. Є. - Залучення індивідуальних інвесторів до фондового ринку України: технології та інструментарій (2022)
Дейнеко Л. В. - Інструментарій збереження та розвитку інтелектуального кадрового потенціалу промисловості України, Шелудько Е. І., Завгородня М. Ю., Галаєва Л. В. (2022)
Прокопа І. В. - Інституційні аспекти залучення сільських спільнот до інклюзивного розвитку територіальних громад (2022)
Дікова-Фаворська О. М. - Функціонал директора закладу загальної середньої освіти в умовах війни (2022)
Демчук В. С. - Дайджест опитувань U-Report: III квартал 2022 р. (повернення українців з-за кордону, торгівля людьми, управління відходами) (2022)
Шульга М. О. - Про колегу та друга, Максименко О. О. (2022)
Пам’яті Світлани Андріївни Щудло (2022)
Афонін Е. А. - 13 Міжнародний теоретико-методологічний семінар і Х Міжнародний конкурс молодих науковців за темою: "Архетипіка та публічне управління: від імажинеру до технологій постмодерної сучасності” (2022)
Автори номера (2022)
Bayadyan A. - Issues of the international experience of crediting of agricultural farms (2022)
Вівчар О. Й. - Запобігання ризикам виникнення фінансової кризи в учасників територіальної громади, Волошин О. П., Червінська О. С. (2022)
Голод А. П. - Модернізація санаторно-курортного господарства як чинник маркетингової політики регіонального розвитку туризму, Головчук Ю. О., Мороз С. Р., Дудаш О. І. (2022)
Горобінська І. В. - Механізм управління економічним розвитком автотранспортного підприємства (2022)
Райковська І. Т. - Функціональний склад підсистеми комп’ютеризації економічного аналізу трудового потенціалу підприємства, Овчарик Р. Ю., Шпак В. А. (2022)
Феленчак Ю. Б. - Стратегічні пріоритети соціально-економічного розвитку туристичних дестинацій в умовах глобальної нестабільності, Графська О. І., Крижанівський Т. Я., Базюк М. Б. (2022)
Chunikhina T. - The variation modeling of the marketing pricing strategies of the industrial enterprise, Chernyshov O., Liganenko I., Kubai O. (2022)
Yudina O. - Management of the marketing strategy of the company based on partnership relations, Chatchenko O., Semenova L., Fisunenko N. (2022)
Гримак А. В. - Економічний аналіз діяльності підприємств ветмедицини, як чинник забезпечення ефективності їх функціонування, Кравців І. К., Урбан І. Р. (2022)
Чернобровкіна С. В. - Аналіз факторів впливу на конкурентоспроможність мікро-, малих та середніх підприємств України на світовому ринку (2022)
Bashynska I. - Methodological principles of smartization: determination of priority directions (2022)
Hongyue W. - Elaborating strategies for sustainable development in china regions: key principles (2022)
Батченко Л. В. - Формування наукового середовища і академічної культури в університетах України: організаційно-економічний аспект, Гончар Л. О. (2022)
Продіус О. І. - Аутсорсинг — як інструмент підвищення ефективності діяльності малого та середнього бізнесу в Україні, Костіна О. С. (2022)
Литвиненко А. О. - Міжнародна торгівля в умовах цифровізації глобальної економіки, Литвиненко О. Д. (2022)
Зоріна О. А. - Впровадження системи управлінського обліку на підприємстві: організаційний аспект (2022)
Melnyk T. - Current stock market indicator trends against the background of COVID‑19 and the Russian-Ukrainian war, Pavliuk O., Rula O., Luhova K. (2022)
Абрамович М. - Стійкість до банкрутства як потенціал розвитку бізнес-структури, Русин-Гриник Р. Р., Гарасим Л. С., Коновалюк І. В., Пилипенко І. М., Погребняк А. Т. (2022)
Гура В. Л. - Використання нових методів трансферу знань для навчання фахівців з експортного контролю, Богуславський О. В. (2022)
Ilchuk P. - The enterprises` assets as the source of national economy post-war recovery, Kots O., Adamenko D. (2022)
Дропа Я. Б. - Фінансовий потенціал закладів вищої освіти України: економічна природа, проблеми та можливості зростання, Коваленко В. М., Заплатинський М. В. (2022)
Ливдар М. В. - Блокчейн як технологія: проблеми та перспективи розвитку (2022)
Удовенко І. О. - Оцінка ефективності використання земельних ресурсів на регіональному рівні, Рудий Р. М., Шемякін М. В. (2022)
Матвєєв В. В. - Принципи моделювання пористих реагуючих електродів (огляд літератури) (2022)
Атаманюк В. М. - Дослідження процесу дегідратації залізо(ІІ) сульфат гептагідрату фільтраційним методом, Кочубей В. В., Кіндзера Д. П., Цюра Н. Я. (2022)
Волнянська О. В. - Іонометричний сенсор для експрес-визначення гексаметилентетрааміну, Мироняк М. О., Лабяк О. В., Ніколенко М. В. (2022)
Hordieiev Yu. S. - Influence of R2O3 (R=Al, La, Y) on the structure and properties of strontium borosilicate glasses, Zaichuk A. V. (2022)
Zaichuk O. V. - Thermodynamic analysis of the reactions of diopside phase formation during synthesis of ceramic pigments from granulated blast-furnace slag, Amelina O. А., Hordieiev Yu. S., Rudnieva L. L. (2022)
Кузьменко М. Я. - Використання олігодиуретандиізоціанатів у триацетатцелюлозних композиціях, Шапка В. Х., Кузьменко О. М., Хотинець Б. О., Філінська Т. Г. (2022)
Литвинчук І. В. - Синтез, будова та деякі властивості 2-, 3-, 4-амінофенілоцтових кислот гексафторосилікатів, Грицюк А. Г., Гельмбольдт В. О. (2022)
Ludyn А. М. - Binary catalytic systems for the industrial cyclohexane oxidation process, Reutskyy V. V., Reutskyy Vol. V. (2022)
Нефедов В. Г. - Фазові та структурні перетворення води при плавленні льоду, Матвєєв В. В. (2022)
Protsenko V. S. - Electrode processes in a deep eutectic solvent containing dissolved chromium(III) chloride, Bobrova L. S. (2022)
Sybir A. V. - Effect of parameters of the anthracite heat treatment on the properties of carbon materials during shock heating, Hubynskyi M. V., Balalaiev О. K., Burchak O. V., Sukhyy K. M., Fedorov S. S., Pinchuk V. O., Hubynskyi S. M., Vvedenska T. Y. (2022)
Smetanin N. V. - Atom-economic Michael reaction between hydroacridines and arylmaleimides without catalyst/additive, Varenichenko S. A., Mazepa A. V., Farat O. K., Kharchenko A. V., Markov V. I. (2022)
Storchai N. S. - Use of ilmenite ore enrichment wastes in the production of Portland cement clinker, Savin Yu. L. (2022)
Shabanova H. M. - Optimizing the compositions of refractory cements produced using the waste of chemical industry, Korohodska A. M., Hamova O. O., Levadna S. V. (2022)
Адамчук Ю. - Теоретичні основи формування готовності молодших інспекторів прикордонної служби до професійної діяльності у пунктах пропуску для міжнародного сполучення (2022)
Аніщенко В. - Формування готовності до службово-професійної діяльності офіцерських кадрів сектору безпеки і оборони, Галімов А., Руденко Л., Івашкова Т. (2022)
Базильчук В. - Оцінка поінформованості студентів про роль рухової активності у життєдіяльності молоді (2022)
Білик В. - Зміст і структура дисципліни "Пакети прикладних програм” (2022)
Білявець А. - Сутність, структура та зміст професійної компетентності молодших інспекторів прикордонної служби (2022)
Bhinder N. - Peculiarities of forming future security and defense sector officers’ social and communicative competence, Demyanyuk Yu., Kravchenko O. (2022)
Вінтюк Ю. - Розробка навчального курсу "Психологічні служби у різних організаціях” для студентів-психологів (2022)
Гащук І. - Порівняльний аналіз та обґрунтування вибору програмних засобів для організації дистанційного навчання здобувачів вищої освіти, Трасковецька Л., Боровик Л. (2022)
Гнидюк О. - Зміст і особливості професійної та фізичної підготовки офіцерів збройних сил Франції (2022)
Голярдик Н. - Дистанційні платформи для навчання і саморозвитку здобувачів вищої освіти на заняттях з "Української мови за професійним спрямуванням” під час воєнного стану, Гевко О., Макогончук Н. (2022)
Грузевич Т. - Результати дослідно-експериментальної роботи з громадянського виховання учнів старших класів загальноосвітнього навчального закладу, Ставицький О., Потапчук Т. (2022)
Гуржій А. - Концепт і генеза поняття "онлайн енциклопедія” на сторінках вітчизняної наукової літератури, Яцишин А., Лупаренко Л. (2022)
Діденко О. - Особливості змісту поняття "лідерська компетентність майбутніх фахівців з навігації та управління судном”, Ворохобіна Д. (2022)
Діденко О. - Лідерська компетентність як предмет наукових досліджень, Костюченко М. (2022)
Жаровська О. - Роль самовиховання у структурі громадянського виховання старшокласників на основі національних традицій, Цвяк Л. (2022)
Житомирська Т. - Технічна культура майбутніх менеджерів морської галузі (2022)
Жур’ян В. - Розвиток екологічної компетентності у майбутніх судноводіїв (2022)
Заболотний С. - Актуальні проблеми викладання дисципліни "Вогнева підготовка” в аспектах використання прикордонниками вогнепальної зброї, Резнік О. (2022)
Завидович В. - Аналіз сучасних трансформацій комунікативних стратегій у процесі розвитку комунікативної компетентності офіцерів-прикордонників – майбутніх керівників (2022)
Кравчук В. - Перспективи підготовки молодших спеціалістів (бакалаврів) тилу в системі Державної прикордонної служби України (2022)
Красносілецький Д. - Тенденції пізнання основ археології в позаурочний час: теорія, практика, законодавчі застереження (2022)
Кудла М. - Професійний практикум як метод управління самоосвітою у процесі професійної підготовки (2022)
Левчук Н. - Підготовка курсантів вищого військового навчального закладу Державної прикордонної служби України до здійснення логістичного забезпечення прикордонного підрозділу (2022)
Матеюк О. - Науково-методичні та організаційні засади проведення загальноекологічної навчальної практики за технологіями дистанційного навчання, Єфремова О., Дячук А., Казімірова Л., Шевченко С. (2022)
Мельніков А. - Управління розвитком фізичних якостей у майбутніх офіцерів-прикордонників, Рефель В., Токовенко О. (2022)
Мороз Н. - Упровадження сучасних підходів до професійної іншомовної підготовки офіцерів-прикордонників: досвід США, Грішко-Дунаєвська В., Петраш А., Бец І., Бец Ю., Калинюк Н. (2022)
Moskalenko O. - Formation of social-communicative competence of future officers as a pedagogical problem (2022)
Назаренко Н. - Особливості навчання майбутніх офіцерів- прикордонників письмового перекладу, Ісламова О. (2022)
Осередчук О. - Cутнicть i cтpуктуpa понять "якість”, "якість освіти”, "моніторинг”, "моніторинг в освіті”, "моніторинг якості вищої освіти” (2022)
Райко В. - Використання тренінгових технологій для формування професійної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників, Мацишин М., Мірошніченко В. (2022)
Саган В. - Методика впровадження педагогічних умов формування професійної готовності майбутніх офіцерів до ведення військового (корабельного) господарства у підрозділах Державної прикордонної служби України (2022)
Сопівник І. - Громадянське виховання старшокласників як чинник їх професійної орієнтації, Лазоренко О. (2022)
Тріфаніна Л. - Методичні аспекти формування готовності молодших інспекторів прикордонної служби до професійної діяльності, Мірошніченко В., Дияк В. (2022)
Середюк Л. В. - Клініко-функціональні та психоемоційні закономірності перебігу постійної й пароксизмальної форми фібриляції передсердь, Вакалюк І. П. (2021)
Родіонова І. О. - Гіпертромбоцитоз у практиці лікаря-терапевта (2021)
Кулаєць В. М. - Післятравматичний стресовий розлад як основний симптомокомплекс типових постстресових розладів у практиці лікаря-інтерніста, Кулаєць Н. М. (2021)
Лісецька І. С. - Стан гігієни ротової порожнини й рівень санітарно-гігієнічних знань в осіб підліткового та юнацького віку, які палять, Рожко М. М. (2021)
Кононова О. В. - Роль психоемоційного стресу в розвитку стоматологічних захворювань, Борисенко А. В. (2021)
Кіндрат Г. В. - Застосування біологічно активних речовин у стоматологічній практиці: досвід і перспективи (огляд літератури), Кіндрат І. П., Рожко М. М. (2021)
Панчак О. В. - Вплив смерті хворих на формування механізмів психологічного захисту в лікарів, Козова І. Л., Рожко М. М. (2021)
Кустрьо Т. В. - Ситуативний аналіз експресії антимікробних пептидів ротової рідини у хворих із генералівзованим пародонтитом, асоційованим із непереносимістю глютену (2021)
Катеренчук І. П. - Особливості постінфарктного ремоделювання серця в пацієнтів із супутньою артеріальною гіпертензією та цукровим діабетом 2-го типу (огляд літератури), Заяць Ю. Б. (2021)
Попов Р. В. - Одонтоген і верхньощелепні синусити — міждисциплінарна проблема клінічної медицини: погляд лікаря-стоматолога та оториноларинголога, Дземан Н. А., Головчанська О. Д., Берест Д. В. (2021)
Боднарчук Ю. В. - Морфологічні та функціональні зміни печінки при експериментальному цукровому діабеті на 56-ту добу експерименту (2021)
Титул, зміст (2022)
Ахонін С. В. - Рафінування ніобію способом електронно-променевої плавки з проміжною ємністю, Березос В. О., Пікулін О. М., Котенко О. О., Іщук Ю. Т. (2022)
Устінов А. І. - Вплив міді на жаростійкість тонких фольг високоентропійних сплавів системи Cr–Fe–Co–Ni–Cu, отриманих методом електронно-променевого осадження, Демченков С. О., Мельниченко Т. В., Клепко О. Ю. (2022)
Порохонько В. Б. - Вплив зовнішнього поздовжнього магнітного поля на формування поверхні зливків ЕШП, Протоковілов І. В., Петров Д. А. (2022)
Стовпченко Г. П. - Оцінка економічної ефективності електрошлакових технологій з використанням витратного електрода та рідкого металу, Полішко Г. О., Коломієць Д. В., Медовар Л. Б. (2022)
Шаповалов В. О. - Дослідження енергетичного балансу в системі кристал–високочастотний нагрівальний модуль при плазмово-індукційному вирощуванні монокристалів тугоплавких металів, Никитенко Ю. О., Гніздило О. М., Бурнашев В. Р., Карускевич О. В., Дубова Т. І., Якуша В. В. (2022)
Петров С. В. - Плазмохімічний процес отримання нанокремнію для літій-іонних батарей, Бондаренко С. Г., Сато К. (2022)
Ахонін С. В. - Структура та механічні властивості жароміцного титанового сплаву системи Ti–Al–Zr–Si–Mo–Nb–Sn після деформаційної обробки, Северин А. Ю., Пікулін О. М., Кузьменко М. М., Кулак Л. Д., Шевченко О. М. (2022)
Коржик В. М. - Дослідження процесу одержання фторфлогопітового розплаву в дуговій електропечі для виробництва масивних корозієстійких виробів для кольорової металургії, Щерецький В. О., Малявін А. Г., Цзянлун І., Альошин А. О., Альошин А. А. (2022)
Бзунько Г. Б. - Створення системи закладів вищої освіти у Східній Галичині (1867–1914 рр.), Петруня-Пилявська Н. А., Білоус Л. В. (2022)
Бандура Ю. Б. - Переваги та недоліки синхронного та асинхронного дистанційного навчання (2022)
Fialko N. - Thermophysical properties and structure of the polymer matrix of micro- and nano-composites based on polyethylene, Dinzhos R., Sherenkovskii J., Prokopov V., Meranova N., Fedosenko L., Yurchuk V., Dashkovska I., Popruzhuk I., Klishch A. (2022)
Кропивницька В. Б. - Застосування штучних нейромереж для вирішення проблем нафтогазової промисловості, Магас Д. М. (2022)
Мельник О. М. - Огляд міжнародної практики забезпечення кібербезпеки в морській галузі, Волошин А. О., Пуляєв І. О., Бурлаченко Д. А., Щенявський Г. С. (2022)
Сенніков В. Ю. - Деякі питання вдосконалення законодавства у контексті конституційно-правового регулювання всеукраїнського референдуму (2022)
Stepanov V. - Tourism as intercultural communication (2022)
Греян А. А. - Управління продуктивністю праці на підприємстві в сучасних умовах (2022)
Марченко О. І. - Механізм процесного підходу в мотивації персоналу підприємства, Вощула К. О. (2022)
Швидкий А. Л. - Перезавантаження процесу фінансового менеджменту за допомогою інновацій, Добровольська О. В. (2022)
Andriushchenko M. - Main peculiarities of creating artistic media content in the digital media landscape for journalists (2022)
Іванішин І. В. - Використання методів Віоли-Джонса і K найближчих сусідів для детекції та розпізнавання облич (2022)
Фіалко Н. М. - Теплопровідність полімерних мікро- і нанокомпозитів на основі полікарбонату та ступінь кристалічності полімерної матриці, Дінжос Р. В., Шеренковський Ю. В., Меранова Н. О., Прокопов В. Г., Федосенко Л. П., Кутняк О. М., Юрчук В. Л., Попружук І. О., Кліщ А. В. (2022)
Фіалко Н. М. - Прогресивна теплоутилізаційна технологія для модернізації газоспоживальних парових котлоагрегатів, Пресіч Г. О., Навродська Р. О., Гнєдаш Г. О., Глушак О. Ю. (2022)
Халтурин М. Б. - Видова різноманітність іхтіофауни водойм комплексного призначення лісостепової зони України за басейнами річок, Климковецький А. А., Шевченко П. Г. (2022)
Леуський М. В. - Структурні показники популяції плос¬кирки (Blicca bjoerkna Linnaeus, 1758) Кременчуцького водосховища, Бузевич О. А., Рудик-Леуська Н. Я., Котовська Г. О., Христенко Д. С. (2022)
Максименко М. Л. - Знаряддя любительського рибальства на Каховському водосховищі (2022)
Добрянська О. П. - Перспективи застосування пребіотиків на основі манано¬оліго-сахаридів у годівлі риб (огляд), Симон М. Ю., Колесник Р. Р. (2022)
Козій М. С. - Гістологічна характеристика печінки плітки (Rutilus rutilus Linnaeus, 1758) як біоіндикатора якості водного середовища (2022)
Рудь Ю. - Скринінг вірусних захворювань у чорноморської камбали-калкана (Scophthalmus maeoticus, Pallas, 1814) у північному Причорномор’ї та Азовському морі, Чащин О., Грициняк І., Бучацький Л. (2022)
Гущин В. О. - Гідрохімічні показники ставів ДП ДГ "Нивка" ІРГ НААН України в контексті вимог до водного середовища великоротого окуня (Micropterus salmoides Lacepede, 1802) (2022)
Романова А. С. - Морально-правові аспекти стигматизації в суспільстві (2019)
Манько Д. Г. - Юридичні технології: поняття й особливості співвідношення із суміжними категоріями (2019)
Григорчук М. В. - Теоретико-правовое понимание видов объектов защиты прав в сфере хозяйственной деятельности (2019)
Двірська О. В. - Медичне право як наука, галузь права та навчальна дисципліна: теоретико-правовий аспект (2019)
Корнієнко Г. П. - Обґрунтування прав людини: від класичного до сучасного лібералізму (2019)
Симоненко Т. В. - Впровадження у національне право України міжнародного механізму забезпечення права дитини на захист від усіх форм насильства: загальнотеоретичний аспект (2019)
Волкова Д. Є. - Ознаки громадських організацій в Україні як підстави для виокремлення їх організаційно-правових форм (2019)
Головко К. В. - Кодифікація муніципального законодавства України: до питання систематизації бюджетних та фінансових норм (2019)
Зозуля О. І. - Особливості зміни персонального складу комітетів Верховної Ради України (2019)
Піфко О. О. - Особливості закріплення гарантій діяльності професійних спілок у конституції України та в конституціях країн Європейського Союзу (2019)
Чижов Д. А. - Конституційний погляд на охорону інтернет-сайтів як об'єктів авторського права (2019)
Констанкевич Ю. З. - Роль морально-етичних стандартів у комунікації конституційних суб'єктів (2019)
Станік С. Р. - Щодо визначення кола суб'єктів притягнення до конституційно-правової відповідальності парламентаріїв України (2019)
Ярошенко І. С. - Межі адміністративно-правового захисту соціальних прав мігрантів – внутрішньо переміщених осіб (2019)
Косиця О. О. - Застосування практики Європейського суду з прав людини щодо захисту прав викривачів в адміністративному судочинстві (2019)
Єрменчук О. П. - Правове регулювання захисту об'єктів критичної інфраструктури від загроз національній безпеці природного й техногенного характеру (2019)
Коваленко А. А. - Про функції фінансового права в галузевому розмежуванні (2019)
Соф'їн М. І. - Становлення та розвиток фіскальної політики в незалежній Україні (2019)
Хомутянський В. В. - Особливості адміністративної відповідальності за порушення митних правил у співвідношенні із загальною адміністративною відповідальністю (2019)
Іщенко С. О. - Поняття й ознаки адміністративно-правового статусу військовослужбовця Збройних Сил України (2019)
Сидоренко О. В. - Адміністративно-примусові повноваження митних постів митниць Державної фіскальної служби України (2019)
Лебєдєва Т. О. - Міжнародно-правові засади протидії корупційним правопорушенням (2019)
Еннан Р. Є. - Захист прав на промисловий дизайн: досвід зарубіжних країн (2019)
Пічко Р. С. - Правила добровільного страхування права інтелектуальної власності (2019)
Кашперський Р. В. - Еволюція правового регулювання інституту доказів і доказування у справах окремого провадження (2019)
Зеленський В. М. - Теоретичні проблеми припинення трудових правовідносин в Україні (2019)
Любимов О. К. - Проблемні питання притягнення державних службовців до дисциплінарної відповідальності (2019)
Бабенко Е. В. - Дотримання процедури масового вивільнення як гарантія для працівників (2019)
Черкунов О. В. - Сутність виробничої функції трудового права України (2019)
Авраменко А. В. - Удосконалення законодавства у сфері обігу персональних даних працівників (2019)
Шоха Т. П. - Зарубіжний досвід правового регулювання екологічного страхування (2019)
Кирбят'єв О. О. - Об'єкт злочинів, що посягають на професійну діяльність працівників правоохоронних органів (2019)
Сердюк Є. В. - Кримінальні правові та процесуальні аспекти причинності в Україні, Сердюк В. П. (2019)
Лукашкіна Т. В. - Деякі проблемні питання законодавчого регулювання кримінального провадження щодо неповнолітніх (у світлі дії принципу правової визначеності), Гуртієва Л. М. (2019)
Білецький В. О. - Сутність законності в оперативно-розшуковій діяльності Державної прикордонної служби України (2019)
Довженко О. Ю. - До питання про тактику допитів у справах про кіберзлочини (2019)
Панасюк А. О. - Наукові тенденції у використанні мережі Інтернет під час виявлення та розслідування злочинів (2019)
Войтович П. П. - Міжнародне право, розвиток і вибір держави: хто відповідальний? (2019)
Рим О. М. - Правові аспекти реалізації Європейським Союзом політики у сфері зайнятості (2019)
Гожій І. О. - Проблемні аспекти застосування особистого закону фізичної особи, Солончук І. В. (2019)
Бучинський О. Й. - Вплив практики Європейського суду з прав людини на розвиток правових систем країн – членів Ради Європи (2019)
Билиця І. О. - Шляхи попередження та усунення наслідків професійної деформації (2019)
Ковальчук І. С. - Порядок добору на посаду прокурора (2019)
Коваленко А. В. - Поліція як суб'єкт запобігання злочинності (2019)
Вітюк Г. С. - Професійна етика судді та її зв'язок із антикорупційними заходами (2019)
Позняк С. П. - Знання про ґрунти у цивілізаціях Стародавнього світу, Іванюк Г. С. (2022)
Мольчак Я. О. - Теоретичні основи еколого-економічної оцінки водокористування, Миськовець І. Я. (2022)
Федонюк В. В. - Науковий шлях М.П.Косача, одного з перших українських метеорологів, Панькевич А. С., Федонюк М. А., Панькевич С. Г. (2022)
Варакута О. М. - Інноваційні технології та моделі змішаного навчання в освітньому процесі з географії (2022)
Чернюк Г. В. - Оцінка зволоження території Вінницької області за розподілом опадів і випаровуваності, Касіяник І. П., Матуз О. В., Матвійчук Б. В. (2022)
Барна І. М. - Регіональні тренди глобальної зміни клімату на території Тернопільської області, Софінська О. В. (2022)
Костенюк Л. В. - Особливості руслових процесів на гірських річках в межах Ворохто-Путильського низькогір’я (басейн Черемошу), Заблотовська Н. В. (2022)
Борис Я. Я. - Особливості урбаноземів міста Львова, Телегуз О. Г. (2022)
Заставецька Л. Б. - Суспільно-географічний вимір демографічних процесів в Україні в період незалежності (з 1991 р. до 2022 р., Заставецький Т. Б. (2022)
Дем'янчук П. М. - Особливості й тенденції сучасних процесів відтворення населення м. Тернополя, Сивий М. Я., Заставецька Л. Б. (2022)
Емінов З. - Медико-географічні проблеми неінфекційних захворювань у світі та Азербайджані, Масімов М., Маммадова А. (2022)
Дністрянський М. С. - Етногеографічна безпідставність та деструктивна геополітична спрямованість антиукраїнського проекту політичного русинства (2022)
Кузишин А. В. - Сучасні детермінанти геополітичного простору України: національний та європейський аспект (2022)
Гудзеляк І. І. - Політична карта світу: актуальний аналіз головних елементів (2022)
Міщенко О. В. - Закономірності розташування та функціонування храмових та монастирських ландшафтів у структурі міста (2022)
Остапчук С. М. - Демографічні особливості розвитку села Рисв’янка Рівненської області (2022)
Царик П. Л. - Регіональний ландшафтний парк "Дністер" у територіальній рекреаційній системі Поділля, Царик Л. П. (2022)
Мариняк Я. О. - Нові реалії паломницької діяльності у Тернопільській області, Сткецько Н. П. (2022)
Долинська О. О. - Туристичний потенціал використання бальнеологічних ресурсів Хмельницької області (2022)
Фесюк В. О. - Методика та практична імплементація застосування даних ДЗЗ для моніторингу евтрофікації водойм (на прикладі Турського озера), Полянський С. В., Копитюк Т. В. (2022)
Залізняк Я. І. - Геоекологічні дослідження басейну Південного Бугу в межах Вінницької області (2022)
Серкіз А. С. - Геоекологічні аспекти автотранспортного забруднення і продукування парникових газів у м. Тернополі (2022)
Гавришок Б. Б. - Лісогосподарське землекористування Буського лісгоспу: історико-географічні особливості та сучасний стан, Сивий М. Я., Лісова Н. О., Клапоущак І. Д., Шмигельська Х. В. (2022)
Ковальчук І. П. - Засади, проблеми і перспективи реалізації екомережевого підходу до оптимізації природокористування й охорони природи Подільського регіону України, Царик Л. П., Царик П. Л. (2022)
Янковська Л. В. - Басейновий підхід до дослідження проблем природокористування (на прикладі річки Качава), Новицька С. Р., Цідило А. В. (2022)
Кузик І. Р. - Геоекологічна оцінка структури землекористування басейну малої річки Гніздечна, Вітенко І. М., Царик В. Л. (2022)
Визначні події, постаті (2022)
Відомості про авторів (2022)
Бабанін С. В. - Питання законодавчого врегулювання медіації в Україні (2019)
Купіна Л. Ф. - Теоретичні підходи до класифікації ефективності норм трудового права (2019)
Грещук Г. І. - Особливості використання судами засобів доказування при вирішенні земельних спорів (2019)
Радзілевич Д. А. - Релігія та правовий порядок у регіональному вимірі (до постановки проблеми) (2019)
Салей М. І. - Конституційна правосвідомість у механізмі дії конституційних цінностей (2019)
Баранов С. О. - Правовий статус суб'єктів владних повноважень у процесі децентралізації державної влади в Україні (2019)
Олійник А. Ю. - Конституційне та законодавче регулювання свободи особи на підприємницьку діяльність в Україні (2019)
Косяк Н. В. - Судове рішення та рішення суду: співвідношення понять (2019)
Мельник С. М. - Військове управління в системі забезпечення національної безпеки (2019)
Шахов С. В. - Історичний підхід у парадигмі методології наукового пізнання феномену ефективності норм адміністративного права (2019)
Романюк У. В. - Аналіз стану розпорядження майном, вилученим митницями ДФС України (2019)
Коваленко А. А. - Особливості регулятивної функції фінансового права (2019)
Сирота А. І. - Новації правового регулювання аудиту банків в Україні (2019)
Сидоренко В. В. - Загальнотеоретичні засади модернізації інституту державної служби в Україні, Новак Я. В., Півторак М. В. (2019)
Дракохруст Т. В. - Суб'єкти формування державної міграційної політики: специфіка їх компетенції та повноважень (2019)
Книш С. В. - Поняття об'єкта адміністративно-правових відносин у сфері охорони здоров’я в Україні (2019)
Томчук О. В. - Характеристика правового статусу суб'єктів фінансової безпеки України (2019)
Васильєва В. П. - Корупційні правопорушення як одна з підстав протидії корупції: правовий огляд законодавства України та США (2019)
Вінецька Р. М. - Систематизація процедур надання адміністративних послуг у сфері освітньої діяльності (2019)
Рим Т. Я. - Поняття та види здійснення інвестицій у будівництві (2019)
Гуц Н. Б. - Реформування правового статусу організацій колективного управління в Україні (2019)
Пучковський С. В. - Звернення стягнення на майно іпотекодавця серед правових наслідків порушення зобов'язання (2019)
Пожарова О. В. - Охорона материнства за законодавством окремих зарубіжних країн: досвід для України (2019)
Тарасенко В. С. - Перспективи впровадження накопичувальної системи пенсійного страхування (2019)
Наньєва М. І. - Укладення трудового договору з дистанційними працівниками за законодавством України (2019)
Малюга Л. Ю. - Швейцарія як соціальна держава: використання позитивного досвіду в україні (2019)
Гнатенко К. В. - Єдність і диференціація – основа соціального забезпечення (2019)
Корнілова О. В. - Правове регулювання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги (2019)
Найда Д. І. - Щодо визначення правового статусу й відповідного правового режиму штучно створених земельних ділянок (2019)
Степаненко О. В. - Особливості кримінальної відповідальності за готування до кримінального правопорушення та за замах на кримінальне правопорушення (2019)
Калімбет І. Л. - Злочини неповнолітніх, скоєні під впливом наркотичних засобів (2019)
Пахнік К. - Вимагання як різновид соціальної патології в польському кримінальному праві (2019)
Шалгунова С. А. - Антинаркотичне законодавство України у сфері протидії наркозлочинності: принципи реалізації антинаркотичної політики, Шевченко Т. В. (2019)
Гуйван П. Д. - Кримінальний та суспільний феномени провокації як методу боротьби з корупцією (2019)
Титаренко О. О. - Досвід Бразилії в програмуванні протидії злочинності (2019)
Метіль А. С. - Реформування галузі освіти щодо запобігання проявів плагіату та корупції у вищих навчальних закладах України (2019)
Галицька О. К. - Теоретичні основи криміналістичної характеристики злочинів, пов'язаних із забрудненням водойм та моря (2019)
Кібальник С. О. - Детермінація незаконного переправлення осіб через державний кордон України (2019)
Косинська Є. В. - Запобігання злочину "Втеча з місця позбавлення волі або з-під варти": міжнародний та закордонний досвід (2019)
Даньшин М. В. - Взаємодія слідчого з оперативними підрозділами під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальних провадженнях щодо економічних злочинів, Обаль О. О. (2019)
Меденцев А. М. - Про механізм злочинів у сфері державних закупівель (2019)
Войтович Є. М. - Особливості процесуальних повноважень слідчого судді апеляційного рівня (2019)
Костюченко Я. М. - Лібералізація візового режиму відповідно до вимог Європейського Союзу (2019)
Мохд Н. О. - Доктринальные подходы к взаимодействию национального и международного права (2019)
Пасечнік О. В. - Правове регулювання вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) за законодавством України, Республіки Білорусь та Республіки Молдова (2019)
Лавренова О. І. - Окремі аспекти правового статусу помічника судді, Сандул Я. М. (2019)
Каденко О. О. - Функції Національної асоціації адвокатів України (2019)
Бахмат М. І. - Біометричні показники рослин ромашки лікарської залежно від строку сівби і норми висіву в умовах Правобережного Лісостепу, Падалко Т. О. (2018)
Білявська Л. Г. - Колекційні зразки сої – цінний вихідний матеріал для селекції, Рибальченко А. М. (2018)
Бунчак О. М. - Фотосинтетична та насіннєва продуктивність сої залежно від застосування органічних добрив, виготовлених за новітніми технологіями (2018)
Вожегова Р. А. - Якість насіння пшениці озимої залежно від удобрення та захисту рослин в умовах півдня України, Сергєєв Л. А. (2018)
Домарацький Є. О - Позакореневі азотні підживлення та рістрегулюючі препарати як фактори формування фотосинтетичного потенціалу рослин ріпаку озимого (2018)
Зеленянська Н. М. - Вплив різних рівнів передполивної вологості ґрунту виноградної шкілки на якість щеплених саджанців винограду, Борун В. В. (2018)
Каленська С. М. - Особливості формування урожайності гібридів кукурудзи залежно від удобрення, густоти стояння рослин та погодних умов, Таран В. Г., Данилів П. О. (2018)
Каращук Г. В. - Вплив способу підготовки розсади на продуктивність сортів суниці садової різних груп стиглості за зрошення на півдні України, Казанок О. О. (2018)
Кисельов Д. О. - Вплив низьких температур на вміст сухих і пектинових речовин в плодах яблуні, Гриник І. В., Чеченєва Т. М. (2018)
Коваленко О. А. - Вплив норм висіву насіння, біопрепаратів і мікродобрив на формування висоти рослин сортів і гібридів сорго цукрового в умовах півдня України, Чернова А. В. (2018)
Кривенко А. І. - Продуктивність та якість пшениці озимої за довготривалого використання добрив, Бурикіна С. І. (2018)
М’ялковський Р. О. - Екологічна стабільність та пластичність сортів картоплі в умовах Правобережного Лісостепу України (2018)
Орленко Н. С. - Особливості сховища даних та оброблення результатів кваліфікаційної експертизи сортів рослин, Карпич М. К., Коховська І. В. (2018)
Писаренко П. В. - Динаміка водоспоживання та ефективність використання вологи рослинами кукурудзи залежно від режиму зрошення та обробітку ґрунту в умовах півдня України, Андрієнко І. О. (2018)
Сендецький В. М. - Продуктивність соняшнику при застосуванні регуляторів росту в адаптивній технології його вирощування (2018)
Солоненко С. В. - Схожість та виживання рослин сафлору красильного залежно від досліджуваних факторів (2018)
Столярчук Т. А. - Польова схожість насіння льону олійного залежно від норми висіву та ширини міжрядь (2018)
Строяновський В. С. - Урожайність і якість плодів фенхелю звичайного залежно від технологічних факторів в умовах Лісостепу західного (2018)
Ткаченко О. Б. - Вплив підщепи на вегетативний ріст, урожайність і якість винограду сорту Каберне Совіньон, Іукурідзе Е. Ж., Пашковський О. І. (2018)
Цицюра Я. Г. - Особливості формування сходів редьки олійної залежно від структурно-агрегатного стану ґрунту в умовах Правобережного Лісостепу України (2018)
Шахід Алі - Вплив норм мінеральних добрив на ріст та розвиток рослин гірчиці білої в умовах північно-східного Лісостепу України (2018)
Грициняк І. І. - Аналіз окремих фізіолого-біохімічних особливостей помісних коропів української рамчастої породи, Особа І. А., Грішин Б.О. (2018)
Калинка А. К. - Ефективність годівлі бугайців різних порід та їхніх помісей під час виробництва яловичини в умовах регіону Покуття (2018)
Онищенко Л. В. - Проявлення спадкових признаків нащадків червоної білопоясої породи м’ясних свиней залежно від інтенсивності розвитку їх батьків у період вирощування (2018)
Скляренко Ю. І. - Порівняльна характеристика показників господарського використання корів української бурої молочної та української червоно-рябої молочної порід, Павленко Ю. М. (2018)
Бабич О. А. - Трансформація фізичних властивостей ґрунтів Південно-Бузької зрошувальної системи (2018)
Бикін А. В. - Динаміка фракційного складу сполук фосфору у темно-сірому опідзоленому ґрунті за внесення рідких фосфорних добрив, Бордюжа І. П. (2018)
Макарова Т. К. - Зміна показників осолонцювання зрошуваних чорноземів при проведенні хімічної меліорації (2018)
Дмітрієвцева Н. В. - Дослідження впливу мінеральних добрив на міграцію радіонуклідів на торфових ґрунтах (2018)
Копетчук О. В. - Фінансування заходів з охорони атмосферного повітря: критерій відповідності (2018)
Ловинська В. М. - Вивчення закономірностей формування крони сосни звичайної північного Степу України (2018)
Охріменко О. В. - Методи переробки твердих побутових відходів, Вогнівенко Л. П., Біла Т. А. (2018)
Приймак В. В. - Екологічна оцінка вмісту нітратів у рослинній продукції, Семенюк С. К., Ласька С. С. (2018)
Славгородська Ю. В. - Екологічна оцінка антропогенного перетворення природних територій Центрального Лісостепу України (2018)
Чухрай Р. В. - Екологічні чинники впливу на чисельність основних шкідників ячменю в Правобережному Лісостепу України (2018)
Колот А. М. - Темпоральні імперативи соціально-трудового розвитку першої половини ХХІ ст., Герасименко О. О. (2022)
Уманців Ю. М. - Інституційні детермінанти конкурентної політики на ринку фінансових послуг, Шкуропадська Д. Б. (2022)
Сіденко С. В. - Пріоритети й чинники інноваційної політики: досвід окремих країн Східної Азії і стратегічні імперативи для післявоєнної відбудови України (2022)
Бутко М. П. - Сучасні аспекти цифровізації і впровадження штучного інтелекту в діяльності закладів вищої освіти України, Мурашко М. І., Назарко С. О. (2022)
Науковець-економіст, який випереджав час (2022)
Редакційна політика та етичні норми (2022)
Демуз І. О. - Біографічні дослідження: методологічні засади вивчення наукової термінології (2020)
Балян А. В. - Європейський досвід транскордонного співробітництва (2020)
Смехович Н. В. - Модернизация аграрного производства в СССР и ее результаты в БССР (1953–1964 гг.) (2020)
Рогожа М. М. - Життєвий і творчий шлях генерала Андрія Вовка, Рогожа М. М. (2020)
Рушай Е. І. - Наукова спадщина краєзнавця О. М. Цинкаловського (1898–1983 рр.) в контексті розвитку "Волиніани" (2020)
Балишев М. А. - Динамічна астрономія в Харківському університеті у 20-ті – 30-ті рр. ХХ ст. в контексті діяльності професора О. І. Раздольського (1877–1942) (2020)
Голікова О. М. - Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва в роки окупації гітлерівськими військами (1941–1943 рр.) (2020)
Demkovych L. - Formation and development of animal and plant physiology, Shevchuk O. (2020)
Дем’яненко Н. Д. - Технологічні засоби для добування та переробки воску в експозиції Музею історії бджільництва Середньої Наддніпрянщини Національного історико-етнографічного заповідника "Переяслав" (2020)
Журило Д. Ю. - Науково-організаційна діяльність Аполлона Мевіуса в галузі металургії (до 200 річчя від дня народження) (2020)
Коцур Р. - "Харківський період" науково-організаційної діяльності В.Ф. Ніколаєва (1922 – 1927) (2020)
Рубцова О. Л. - Науково-організаційна діяльність професора Л.І. Рубцова у 1946-1947 рр., Клименко С. В., Похильченко О. П., Чувікіна Н. В., Бреяк О. В., Горб В. К., Довгалюк Н. І. (2020)
Солдатова Г. В. - Значення діяльності академіка Є.П. Вотчала (1864–1937) В УАН-ВУАН-АН УСРР/УРСР (2020)
Товмаченко В. М. - Внесок академіка НАН України Олексія Григоровича Ситенка (1927–2002 рр.) в розвиток теоретичної фізики (2020)
Шеремета Л. О. - Жінки – дійсні члени (академіки) Національної академії наук України (1918–2018) (2020)
Янін В. А. - Роль залізничного транспорту для розвитку економіки Російської імперії (1905–1916) у творчому доробку академіка М.П. Петрова (2020)
Руденко В. П. - Географія науки і культури України (УСРР) в оцінці проф. Мирона Кордуби, Баран Л. В. (2022)
Лісовський А. С. - Географічні дослідження топонімів Хмельницької області, Гарбар В. В., Предеткевич С. С. (2022)
Позняк С. П. - Естетична цінність ґрунтів, Гавриш Н. С., Іванюк Г. С., Вітвіцький Я. Й. (2022)
Вітвіцький Я. Й. - Переущільнення чорноземів Придністерської височини в умовах агротехнічного навантаження, Гаськевич В. Г. (2022)
Барна І. М. - Аналіз паводкового режиму р. Дністер (у межах Івано-Франківської та Тернопільської областей), Софінська О. В. (2022)
Чернюк Г. В. - Морфологія ландшафтів та геофізичні показники в екосистемах природних районів Хмельницького Придністер’я, Касіяник І. П., Матвійчук Б. В., Матуз О. В. (2022)
Зеленчук В. В. - Дендрохронологічні методи у дослідженні небезпечних геоморфологічних процесів у Карпатах, Холявчук Д. І. (2022)
Nadirov M. A. - Assessment of modern landscape potentıal ın the Caspıan coastal plaıns (2022)
Склярська О. І. - Функціонування спроможних територіальних громад України: суспільно-географічні аспекти (2022)
Заблоцький Б. В. - Облік площ земель сільськогосподарського призначення територіальних громад Тернопільської області: джерела, повнота та репрезентативність інформації, Гавришок Б. Б., Дем'янчук П. М. (2022)
Dolynska O. - Resource and recreational potential of Khmelnitsky region (2022)
Хіміч М. - Передумови та туристсько-рекреаційне значення сакралізації пам’яток неживої природи в Івано-Франківській області (2022)
Tsaryk L. - Russian-Ukrainian war: environmental aspect, Kuzyk I. (2022)
Петлін В. М. - Сакральні джерела Львівської області в структурі ландшафтів, Міщенко О. В. (2022)
Yankovska L. - Problems of natural resource management and nature protection in the Kachava river basin, Novytska S., Taranova N. (2022)
Bytsyura L. - Issue of transformation of water use in Ukraine, Kapusta T. (2022)
Царик П. Л. - Річково-басейнові системи малих річок Західного Поділля в умовах антропогенних навантажень: порівняльний аналіз, Вітенко І. М., Царик В. Л. (2022)
Мізіна С. - Сучасний стан та несприятливі процеси Трубізької водогосподарської ландшафтно-технічної системи (2022)
Визначні події, постаті (2022)
Відомості про авторів (2022)
Палюх А. Я. - Правова регламентація спорту та його видів (2019)
Кравчук С. М. - Проект закону про культуру в Україні (науково-теоретична розробка) (2019)
Півень Д. О. - До питання історії викладання церковного права в Одеській духовній семінарії (2019)
Винарчик О. П. - Звільнення від відбування покарання за кримінальним кодексом Польщі 1932 року (2019)
Животовська І. Ю. - Правове регулювання законодавчої ініціативи громадян (на прикладі законодавства деяких зарубіжних країн) (2019)
Зозуля О. І. - Дисциплінарна та матеріальна відповідальність посадових осіб і членів комітетів Верховної Ради України (2019)
Шюкюров Гулам Хейбат оглы. - Свобода получения информации (2019)
Литвин Н. А. - Щодо форм взаємодії між Державною службою фінансового моніторингу України та Національним антикорупційним бюро України (2019)
Корнієнко М. В. - Форми та напрями міжнародної співпраці під час розслідування насильницьких злочинів щодо дітей в Україні (2019)
Желтобрюх І. Л. - Критичний аналіз сучасної наукової літератури щодо адміністративно-процесуального статусу учасників адміністративного судочинства (2019)
Кравчук М. Ю. - "Маскування" інтенсивного виробництва біологічної зброї в період СРСР: владно-правовий аспект (2019)
Кузьменко Ю. В. - Адміністративна відповідальність як складник механізму протидії корупції в Україні (2019)
Замрига А. В. - Сервісні адміністративні дії публічної адміністрації у сфері забезпечення господарської діял ьності в Україні (2019)
Герич А. Й. - Правове регулювання видачі та обліку документів, що посвідчують особу, у структурі міграційного контролю (2019)
Лапінська Є. І. - Основні питання законодавства України у сфері інформаційної безпеки (2019)
Гедульянов В. Е. - Окремі проблемні питання юридичної характеристики корупційного та пов'язаного з корупцією правопорушення (2019)
Логвиненко А. О. - Юрисдикційна та неюрисдикційна процесуальна компетенція суб'єктів публічної влади: критерії розмежування (2019)
Сагайдак В. В. - Нерухомість як специфічний об'єкт оподаткування (2019)
Гудима-Підвербецька М. М. - Специфіка договірних субсидіарних зобов'язань в аспекті дихотомічного поділу цивільно-правових субсидіарних зобов'язань за підставами їх виникнення (2019)
Гуйван П. Д. - Складові елементи справедливого суду: принципи ЄСПЛ (2019)
Акімова А. О. - Сутність спадкового позову та його значення для класифікації справ щодо спадкування (2019)
Оніщенко О. Ю. - Окремі термінологічні визначення, що застосовуються законодавством про тваринний світ (2019)
Самощенко І. В. - Характеристика шантажу за кримінальним правом України та зарубіжних країн (2019)
Ісраєлян А. О. - Особливості звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв'язку з примиренням винного з потерпілим, якщо потерпілим є неповнолітня особа (2019)
Самокиш І. В. - Об'єктивна сторона злочинів проти власності за законодавством України та країн Східної Європи (2019)
Костюк В. В. - Досвід європейських країн щодо запобігання злочинності у сфері інтелектуальної власності (2019)
Заболотна Ю. В. - Проблеми взаємодії під час розслідування кіберзлочинів, Іванко Є. Б. (2019)
Rozhnova V. V. - On effective confidence-based law enforcement (in terms of the criminal procedural legislation of Ukraine), Savytskyi D. O. (2019)
Падалка А. М. - Організована злочинність у сфері оподаткування: механізм злочинної діяльності (2019)
Ващенко І. О. - Теоретичні та прикладні основи використання спеціальних знань у розслідуванні злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів (2019)
Кедик В. П. - Поняття повернення обвинувального акту та клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру прокурору (2019)
Влад В. Ф. - Класифікація втеч з місць позбавлення волі (2019)
Ліпін Ю. О. - Сучасні способи заволодіння державними коштами та іншим майном шля хом зловживання службовим становищем у сфері енергетики (2019)
Станкович М. І. - Оцінка достатності меж доказування на етапі закінчення досудового розслідування (2019)
Черенков А. М. - Криміналістична характеристика предметів декларування недостовірної інформації (2019)
Бутенко В. Б. - Ґенеза підходів щодо визначення системи запобіжних заходів, не пов'язаних з ізоля цією особи (2019)
Перова Л. В. - Міжнародно-правові аспекти превентивної дипломатії Організації Об'єднаних Націй (2019)
Бондаренко П. Г. - Вплив довжини вставки ВСЛ-2 на ростові процеси в інтенсивних насадженнях черешні в зоні Південного Степу України (2018)
Вінюков О. О. - Особливості реалізації потенціалу продуктивності сортів пшениці озимої в агрокліматичних умовах Донецької області, Бондарева О. Б., Чугрій Г. А. (2018)
Вожегов С. Г. - Моделювання насіннєвої продуктивності сортів рису за вирощування в південному степу України, Цілинко М. І., Зоріна Г. Г. (2018)
Герецький Р. В. - Вплив препаратів мінерального та мікробіологічного походження на вияв симптомів ески винограду та продуктивність сорту Одеський чорний (2018)
Зеленянська Н. М. - Вплив ЕМ-препаратів на розвиток кореневої системи щеплених саджанців винограду, Бах Н. К. (2018)
Зеленянська Н. М. - Вплив різних рівнів передполивної вологості ґрунту виноградної шкілки на агробіологічні показники щеплених саджанців винограду, Борун В. В. (2018)
Карпенко В. П. - Активність глутатіон-S-трансферази та перебіг реакцій пероксидного окиснення ліпідів у листках пшениці полби звичайної за дії гербіциду та регулятора росту рослин, Притуляк Р. М., Павлишин С. В. (2018)
Карпенко В. П. - Чисельність мікробіоти ризосфери соризу за використання гербіциду й регулятора росту рослин, Шутко С. С. (2018)
Козлова О. П. - Формування врожайності гібридів соняшнику залежно від фунгіцидів біологічного походження та стимуляторів росту (2018)
Кривенко А. І. - Пигментна система фотосинтетичного апарату пшениці озимої за дії мікроелементу цинк, Бурикіна С. І. (2018)
М’ялковський Р. О. - Динаміка нагромадження біомаси рослин картоплі в умовах правобережного лісостепу України (2018)
Сахненко В. В. - Особливості розмноження та виживання шкідників зернових культур за застосування сучасних добрив у лісостепу України, Сахненко Д. В. (2018)
Столярчук Т. А. - Вплив норми висіву та ширини міжрядь на висоту рослин льону олійного (2018)
Баняс Ю. Ю. - Вплив ступеня подрібнення грубих кормів раціону на жувальну активність корів, Костенко В. І. (2018)
Гунчак А. В. - Інтенсивність протеїнового обміну в організмі перепілок та їхня несучість за використання мікроелементних добавок до раціонів, Медвідь С. М., Сірко Я. М. (2018)
Калинка А. К. - Створювана буковинська породна група червоно-рябої молочної худоби нової популяції на молочних фермах Буковини, Лесик О. Б., Казьмірук Л. В. (2018)
Корх І. В. - Оцінювання ефективності підбору пар за стереотипом статевої поведінки під час розведення сріблясто-чорних лисиць, Корх О. В., Петраш В. С. (2018)
Костенко С. О. - Біотехнологічні методи розведення риб (2018)
Приліпко Т. М. - Хімічний склад продуктів забою бичків симентальської породи залежно від згодовування в раціоні добавок "Е-селен" і "Девівіт", Захарчук П. Б. (2018)
Галицька М. А. - Гуміфікаційно-мінералізаційні процеси як показник акумуляції карбону в ґрунтах, Писаренко П. В., Кулик М. А. (2018)
Пліско І. В. - Лінійні та нелінійні моделі в оцінюванні якості ґрунтів (2018)
Приймак В. В. - Вивчення методів зниження вмісту нітратів в овочевих культурах, Ласька С. С. (2018)
Прищепа А. М. - Сучасний стан і тенденції аеротехногенного забруднення урбосистем Рівненщини, Брежицька О. А. (2018)
Стратічук Н. В. - Оцінювання зменшення викидів шкідливих речовин шляхом упровадження енергозберігаючих заходів об’єктами житлового фонду (2018)
Савчук С. - Моніторинг руху земної кори в межах україни з використанням мережі GNSS-станцій, Доскіч С. (2017)
Бурштинська Х. - Дослідження горизонтальних зміщень частини річки Дністер з використанням даних дзз та ГІС-технології, Третяк С., Галочкін М. (2017)
Заяць О. - Високоточні нахиломірні вимірювання для моніторингу території шахтних полів рудника № 2 Стебницького калійного родовища, Наводич М., Петров С., Третяк К. (2017)
Тадеєв О. - До проблеми елімінації ефектів втрати інваріантності в оцінюванні деформаційних полів землі за GNSS-даними (2017)
Копп М. - Реконструкція кайнозойських напруг/деформації сходу російської плити та шляхи її застосування для вирішення регіональних і прикладних задач, Колесніченко А., Васильєв Н., Мострюков А. (2017)
Мороз М. - Геолого-палеоокеанографічні умови пізньоюрського седиментогенезу в карпатському сегменті океану тетіс (зовнішня зона передкарпатського прогину) (2017)
Старостенко В. - Неоднорідність літосфери Дніпровсько-Донецької западини і її геодинамічні наслідки. ii частина. геодинамічна інтерпретація, Пашкевич І., Макаренко І., Куприенко П., Савченко О. (2017)
Мончак Л. - Відображення тектонічної будови західного регіону України у гравімагнітних полях, Анікеєв С. (2017)
Коболєв В. - Земля: віртуальність тектоніки плит, конформність фіксизму та мобілізму (2017)
Церклевич А. - Фігура Землі і геодинаміка, Шило Є., Шило О. (2017)
Вимоги до оформлення статей журналу "Геодинаміка” (2017)
Requirements for papers arrangment for journal "Geodynamics” (2017)
Клапчук С. М. - Роль української культури в боротьбі за утвердження етнічної і культурної самобутності та незалежності упродовж другої половини ХІХ – початку ХХ століть (2020)
Погромський В. О. - Економічний ефект політики ізоляціонізму США у гуманітарних процесах в Європі 20-х рр. ХХ ст. (2020)
Сеньківська Г. Я. - Історичне краєзнавство на Тернопільщині у середині 40-х рр. ХХ ст. – на початку ХХІ ст.: джерелознавчий аналіз (2020)
Балишев М. А. - Наукова біографія українського астронома-теоретика, професора К. М. Савченко (1910–1956) (2020)
Borodai І. S. - Professor O.O. Brauner (1857–1941) – founder of the theoretical foundations of animal science, organizer of experimental work in livestock of Ukraine (2020)
Журило Д. Ю. - Науково-організаційна діяльність українських вчених у галузі безперервного лиття до 70-х рр. ХХ сторіччя (2020)
Коваленко Н. П. - Предмет "Історія сільськогосподарської науки" в контексті глобалізації досліджень науковців-істориків (2020)
Корзун Д. Ю. - "Нова система землеробства" І. Є. Овсінського на полтавському дослідному полі (1899-1903 рр.) (2020)
Кривоконь О. Г. - Діяльність Всеукраїнського тракторного комітету в 20-х роках ХХ сторіччя, Козоріз В. П. (2020)
Маліцький Е. Б. - Фінансування космічної галузі України в контексті світових тенденцій і досвіду провідних країн (історико-наукознавчий аналіз) (2020)
Мамчур Т. В. - Формування гербарію випускника Уманського училища землеробства і садівництва Юліуса Робертовича Ланцького в умовах кінця ХIX сторіччя (2020)
Пархоменко В. В. - Використання електронних таблиць Excel в історичних дослідженнях для аналізу бібліографічних даних (на прикладі наукової діяльності В.Г. Аверіна) (2020)
Пилипчук О. Я. - Видатний американський еволюціоніст Отніел Марш (1831–1899): внесок у розвиток палеозоології (2020)
Cитнікова А. С. - Сортовипробування цукрових буряків у мережі дослідних установ сортівничо-насіннєвого управління Цукротресту на початку 1920-х років (2020)
Щебетюк Н. Б. - Творення наукового аграрного дискурсу наприкінці 20-х – у 30-і рр. ХХ ст. в УСРР/УРСР (2020)
Татарчук Л. М. - Вергунову В. А. – 60!, Аннєнкова Н. Г. (2020)
Бідаков А. М. - Міцність ПКД панелей при розтягу та стиску вздовж волокон, Распопов Є. А., Пустовойтова О. М., Страшко Б. О. (2020)
Афанасьєв Б. А. - Моделювання технології утеплення проекту будинку з складними формами фасадів, Бабій І. М., Борисов О. О., Кучеренко Л. В., Хлицов М. В. (2020)
Андрухов В. М. - Основні засади BIM проектування при розробці конструктивних рішень в Autodesk Revit, Матвійчук В. В. (2020)
Гамеляк І. П. - Використання готових ущільнювачів швів в цементобетонних покриттях автомобільних доріг і аеродромів, Дмитриченко А. М., Попелиш І. І. (2020)
Сердюк В. Р. - Порівняльні показники енергоємності виробництва автоклавного газобетону та інших стінових матеріалів, Рудченко Д. Г. (2020)
Ясній П. В. - Експериментальні дослідження суцільної деревини конструкційних розмірів з врахуванням фактора вологості, Гомон С. С. (2020)
Швець В. В. - Сучасний стан та перспективи виробництва стінових блоків з підвищеними теплотехнічними характеристиками, Слівінський В. В. (2020)
Ковров О. С. - Аналіз підходів щодо визначення міцнісних характеристик гірських порід для прогнозу зсувонебезпечності укосів, Терещук Р. М. (2020)
Моргун А. С. - Прогнозування поведінки дисперсного грунту в основах бурових опор-колон за МГЕ, Меть І. М., Задорожнюк В. О. (2020)
Ратушняк Г. С. - Моделювання теплопередавання у вузлі примикання балконної плити до зовнішньої стіни, Горюн О. Ю., Дацюк В. І. (2020)
Риндюк С. В. - Сучасний ландшафтний дизайн як діяльність по організації середовища, Семко Т. В. (2020)
Джеджула В. В. - Забезпечення ефективного мікроклімату при реконструкції історичних будівель закладів культури (2020)
Бікс Ю. С. - Установка для дослідження теплопровідності енергоефективних теплоізоляційних матеріалів рослинного походження, Ратушняк Г. С., Ратушняк О. Г., Лялюк А. О. (2020)
Віеііакоу K. - Simulation of the system for calculating the supply needs of subdivisions whith of unmanned aerial vehicles, Нгіtsепок К., Ниііу V., КиЬік S. (2022)
Бондаренко Л. О. - Оцінка ефективності функціонування радіоліній з псевдовипадковою перебудовою робочої частоти, Руденко В. І., Ченченко В. А., Плугова О. Б. (2022)
Драглюк О. В. - Застосування технологій Virtual Desktop Infrastructure в інформаційних інфраструктурах учасників сектору безпеки та оборони, Радченко М. М., Коротков М. М., Павлюк Д. О. (2022)
Залужний О. В. - Шляхи підвищення достовірності передачі повідомлень в інформаціййно-комунікаційних системах з використанням односторонніх радіоканалів, Чевардін В. Є., Артемчук М. В., Андреєв А.О. (2022)
Кузьменко М. Д. - Особливості організації та проведення онлайн психологічного вивчення персоналу Збройних сил України, Дегтярьов А. С., Кіка І. А., Кузенков В. С. (2022)
Любарський С. В. - Підхід у реалізації моделі обліку збитку та контролю відновлення зруйнованого в результаті російської агресії нерухомого майна Міністерства оборони України на основі статистично-аналітичної обробки даних (2022)
Ольшанський В. В. - Аналіз систем радіозв’язку за показниками ефективності, Філіпов В. В. (2022)
Панченко І. В. - Варіант системи електронної ідентифікації та автентифікації на основі 2D (QR) коду, Слотвінська Л. І., Ляшенко В. О. (2022)
Радзівілов Г. Д. - Частотно неселективний просторовий канал з використанням адаптивних антенних решіток, Цатурян О. Г., Бєляков Р. О., Цимбал І. В. (2022)
Ченченко В. А. - Аналіз завадозахищених режимів роботи сучасних військових УКХ радіостанцій тактичної ланки управління та практичні рекомендації щодо їх використання, Руденко В. І., Бондаренко Л. О., Зінченко М. О. (2022)
Автори номера (2022)
Пам'ятка автору (2022)
Боголій С. М. - Підвищення завадозахищеності мобільних радіомереж з використанням технології адаптивного діаграмоутворення, Гурський Т. Г., Макарчук В. І., Хижий О. І. (2022)
Кузавков В. В. - Аналіз параметрів надійності об’єктів радіоелектронної техніки з надлишковістю, Михайлюк С. С., Погребняк С. В. (2022)
Lavryk I. V. - Assessment of the security level of modern standartized cryptographic transformations, Chevardin V. E., Marchyk O. V. (2022)
Макарчук О. М. - Комбінований алгоритм навчання нейронних мереж прямого поширення, Остапчук В. М., Бовда В. Е. (2022)
Міночкін А. І. - Варіант архітектури та функціонування підсистеми управління мережевою безпекою, Лазута Р. Р., Остапук О. І., Плугова О. Б. (2022)
Панченко І. В. - Аналіз бойового застосування мультироторних безпілотних літальних апаратів в умовах роботи спеціального озброєння (2022)
Самойлов І. В. - Послідовний метод настройки нечітких відношень інтервального типу для оцінки захищеності інформаційних систем, Чевардін В. Є., Конотопець М. М., Сторчак А. С. (2022)
Толюпа С. В. - Методика проєктування роботизованих систем в базісі САПР Intel Quartus Prime, Штаненко С. С., Побережець Т. В., Лозунов В. К. (2022)
Фесенко О. Д. - Імітаційне моделювання безплатформної інерціальної навігаційної системи БпЛА на основі нейромережевих алгоритмів, Бєляков Р. О., Радзівілов Г. Д. (2022)
Чередниченко О. Ю. - Аналіз досвіду бойового застосування безпілотних літальних апаратів проти зенітно-ракетних комплексів у військовому конфлікті в Нагірному Карабасі, Процюк Ю. О., Шемендюк О. В., Лебідь Є. В. (2022)
Автори номера (2022)
Пам’ятка автору (2022)
Костишин А. Б. - Електроміографія в українській ортопедичній стоматології: досягнення, проблеми, перспективи, Рожко М. М., Пелехан Л. І. (2011)
Андрейчин В. А. - Оптимізація лікування переломів з розладами репаративного остеогенезу (2011)
Глагович М. В. - Лапароскопічна корекція варікоцеле у дітей, Фофанов О. Д., Доценко Ю. Р., Борис О. Я., Никифорук Р. І., Котурбаш Р. Й., Матіяш Я. В., Мельник Т. М. (2011)
Децик О. З. - Динаміка показників дитячої інвалідності в Івано-Франківській області, Юрцева А. П., Цихонь З. О., Кольцова Н. І., Мамчура М. В., Антонюк Р. І. (2011)
Дутчак Г. М. - Інтегральна оцінка якості життя у дітей з атопічним дерматитом, Синоверська О.Б. (2011)
Карпінець І. М. - Особливості соціально-економічного статусу хворих наалкоголізм (2011)
Кучера М. В. - Застосування ультразвукової доплерографії для вивчення судинної циркуляції жувального апарату після ортопедичного лікування незнімними конструкціями, Библюк Ю. Й. (2011)
Лембрик І. С. - Терапевтична корекція порушень оксидантної системи у дітей із панкреатитом (2011)
Литвинець Є. А. - Доцільність, ефективність та безпечність використання препарату Кетолонг-Дарниця у лікуванні ниркової коліки у хворих на сечокам’яну хворобу, Соломчак Д. Б., Гоцуляк Я. В., Сандурський О. П. (2011)
Плав’юк Л. Ю. - Деякі аспекти кальцій-магнієвого балансу та вплив його корекції на перебіг генералізованого пародонтиту у хворих із супутнім остеопорозом (2011)
Романенко И. Г. - Результаты биохимического исследования состояния метаболизма костной системы пациентов в ретенционном периоде ортодонтического лечения, Вагин П. В. (2011)
Руденко Н. М. - Ехокардіографічна характерисика стенозу легеневої артерії у дітей та її зміни в процесі динамічного спостереження, Царук О. Я., Алексеєва Ю. І. (2011)
Сніжко Т. Б. - Сучасні підходи до діагностики та лікування генітального ендометріозу у жінок з безпліддям, Остафійчук С. О., Геник Н. І., Кравчук І. В. (2011)
Цимбаліста О. Л. - Корекція патогенетичної терапії ускладненої позалікарняної пневмонії у дітей, Ерстенюк Г. М., Гаврилюк О. І. (2011)
Чаплинська Н. В. - Аспекти диференційної діагностики кашлю, Заячук В. М., Позур Н. З. (2011)
Шаповал О. А. - Клініко-лабораторна характеристика хворих на цироз печінки (2011)
Шеремета Л. М. - Про побічну дію антимікробних засобів, що найчастіше реєструється лікарями в Івано-Франківській області (2011)
Багрій М. М. - Синдром Елерса-Данлоса: клініко-патоморфологічний аналіз фатального випадку, Ходан В. В., Левандовський В. І., Дулінець Т. Г., Джумурат Р. В., Гевка О. І., Гурик З. Я., Кіндратів Е. О., Дем’янчук М. В. (2011)
Кочерга З. Р. - Випадок постнатальної діагностики хондродистрофії з полідактилією. Тип Сальдіно-Нунан, Ковальчук Л. Є., Колосовська Л. Ю. (2011)
Шеремета Л. М. - Побічна дія ліків і роль лікарських помилок у її розвитку, Гудивок Я. С. (2011)
Антонів Р. Р. - Організація самостійної роботи студентів на кафедрі урології в умовах кредитно-модульної системи навчання, Зеляк М. В., Литвинець Є. А. (2011)
Лучко І. М. - Сприйняття кредитно-модульної системи навчання студентами факультету підготовки іноземних громадян, Ємельяненко І. В., Пелехан Л. І. (2011)
Попович В. І. - Особливості викладання оториноларингології на факультеті підготовки іноземних громадян, Оріщак Д. Т., Василюк Н. В., Семчук О. Б. (2011)
Скрипник Н. В. - Сучасні технології вищої медичної освіти: студентська міждисциплінарна наукова конференція "Метаболічний синдром” з елементами лекції і дискусії, Боцюрко В. І., Гриб В. А., Геник Н. І., Дудій П. Ф., Семотюк М. М., Ромаш Н. І., Дорошенко О. О. (2011)
Стефанко С. Л. - Сучасні підходи до типології і структури заняття під час вивчення клінічних дисциплін у медичних ВУЗах (2011)
Шеремета Л. М. - Досягнення і перспективи навчання іноземних студентів на кафедрі фармакології в ІФНМУ, Струтинський Г. М. (2011)
Вороненко В. В. - Проблеми міжнародного співробітництва у сфері протидії ядерному розповсюдженню та ядерному тероризму (2011)
Стефанко С. Л. - Основні засади створення госпрозрахункових відділень міських стоматологічних поліклінік, Масляк Т. Р. (2011)
Вимоги до авторів (2011)
Двуліт П. - Застосування методів некласичної теорії похибок для абсолютних вимірювань галілеєвого прискорення, Джунь Й. (2017)
Гнилко О. - Структури латерального витискання в Карпатах (2017)
Наумко І. - Вуглеводневі сполуки та вірогідний механізм газогенерації у перспективних на "сланцевий” газ відкладах силуру львівського палеозойського прогину), Куровець І., Зубик М., Бацевич Н., Сахно Б., Чепусенко П. (2017)
Радковець Н. - Безкисневий седиментогенез нашарувань едіакару та силуру Південно-Західного схилу східноєвропейської платформи (2017)
Шлапінський В. - Уточнення геологічної будови пенінського покриву Українських Карпат, Жабіна Н., Мачальський Д., Тернавський М. (2017)
Анікеєв С. - Густинна модель коломийської палеодолини по геотраверсу СГ-І (67) Надвірна – Отинія – Івано-Франківськ, Максимчук В., Мельник М. (2017)
Карпенко В. - Дослідження фактора геотермальної енергії в глибоких свердловинах, Стародуб Ю. (2017)
Кузьменко Е. - Оцінка небезпеки приповерхневих деформацій гірських порід у межах Стебницького калійного родовища методом ПІЕМПЗ, Багрій С., Чепурний І., Штогрин М. (2017)
Пак Р. - Моделювання хвильового поля, збудженого глибинним або поверхневим джерелом у горизонтально-шаруватому півпросторі (2017)
Старостенко В. - Неоднорідність літосфери Дніпровсько-Донецької западини і її геодинамічні наслідки. Частина I. Глибинна будова, Пашкевич І., Макаренко І., Купрієнко П., Савченко О. (2017)
Новосядлий Б. - Науково-освітній консорціум "Геогеліоастрофізика” західного наукового центру НАН України і МОН України (2017)
Гінтов О. - Про Міжвідомчий тектонічний комітет України (2017)
Вимоги до оформлення статей журналу "Геодинаміка” (2017)
Requirements for papers arrangment for journal "Geodynamics” (2017)
Третяк А. М. - Концептуальні засади розвитку економіки землевпорядкування в Україні, Третяк В. М., Гунько Л. А. (2022)
Нестеренко С. С. - Управління лісовим господарством: макро- та мікроекономічний рівень (2022)
Maslihan O. - Management of quality-of-service production in the clusters of tourism and hotel-restaurant business, Tereshchuk O. , Kiziun A. , Hutsol A. (2022)
Vavdiichyk I. - Environmental security — an important european integration vector of Ukraine (2022)
Прядка Т. М. - Землевпорядні проблеми розвитку земельного устрою територіальних громад: планування та комплексна оцінка (2022)
Комарова Н. В. - Актуальні проблеми збалансованого використання та охорони земель природно-заповідного фонду, Скрипник Л. Р., Комаров Д. Ю., Тарнавський В. А. (2022)
Довжик О. О. - Звіт про фінансові результати: підходи та особливості складання відповідно до міжнародного досвіду, Подгорський В. П. (2022)
Олещук В. Т. - Функції управління інформаційними потоками у туристичному бізнесі (2022)
Мартиненко О. В. - Оцінювання впливу організаційно-економічних факторів на реалізацію експортного потенціалу деревообробних підприємств (2022)
Академік НАН України Ігор Крівцун: "Ми продовжуємо справу Бориса Патона" (2022)
Коваленко Д. В. - Застосування A-TIG зварювання для вдосконалення технології виготовлення та ремонту вузлів газотурбінних двигунів і установок із титанових сплавів, Коваленко І. В., Задерій Б. О., Звягінцева Г. В. (2022)
Размишляєв О. Д. - Вплив конфігурації зовнішнього електромагнітного поля на структуру металу зварних з’єднань конструкційної сталі, Максимов С. Ю., Берднікова О. М., Прилипко О. О., Кушнарьова О. С., Алексеєнко Т. О. (2022)
Гущин К. В. - Особливості попереднього нагріву опором при контактному стиковому зварюванні оплавленням товстостінних деталей з алюмінієвих сплавів, Зяхор І. В., Самотрясов С. М., Завертанний М. С., Левчук А. М., Wang Q. (2022)
Серебряник І. П. - Особливості формування та властивості з’єднання латунь–сталь, отриманого плакуванням в автовакуумі, Полещук М. А., Зубер Т. О., Бородін А. І., Тунік А. Ю., Лось О. А. (2022)
Жерносєков А. М. - Вищі гармоніки струму в трансформаторних джерелах живлення з імпульсними пристроями стабілізації горіння зварювальної дуги, Андріанов О. А., Римар С. В., Шатан О. Ф., Муха А. О. (2022)
Колісніченко О. В. - Нанесення керамічного покриття на поверхню пористої матриці інфрачервоного газового пальника, Тюрін Ю. М., Полещук М. А. (2022)
Пащенко В. М. - Спеціалізовані плазмові пристрої для створення градієнтних покриттів плазмово-порошковим напиленням (2022)
75-та асамблея Міжнародного інституту зварювання (2022)
Співпраця ІЕЗ та "СМНВО-Інжиніринг" (2022)
Швидкий і простий метод зварювання TIG холодним дротом (2022)
ПАТОН ІНТЕРНЕШНЛ – продовжуємо працювати на економіку України (2022)
Календар жовтня (2022)
НВО "Червона Хвиля" — 25! (2022)
Лобанов Л. М. - Вплив форми електрода на напружено-деформований стан сплаву АМг6 при його електродинамічній обробці, Пащин М. О., Миходуй О. Л., Гринюк А. А., Гончаров П. В., Альошин А. О., Соломійчук Т. Г., Сидоренко Ю. М., Устименко П. Р., Yuhui Y. (2022)
Головко В. В. - Вплив інокулянтів на особливості формування структури зварних швів низьколегованих сталей (Огляд) (2022)
Борисов Ю. С. - Вплив параметрів процесу магнетронного напилення на фазовий склад і структуру покриттів з нітриду вуглецю, Волос О. В., Вігілянська Н. В., Задоя В. Г., Стрельчук В. В. (2022)
Аджамський С. В. - Вплив термічної обробки зразків з Ti6Al4V, виготовлених за технологією вибіркового лазерного плавлення, на структуру та механічні властивості, Кононенко Г. А., Подольський В. Р. (2022)
Пальцевич А. П. - Взаємодія розчиненого водню з дислокаційною структурою низьковуглецевого наплавленого металу (2022)
Ващук А. В. - Хімічне зварювання внапусток епоксидних вітримерів та їх нанокомпозитів, Мотруніч С. І., Демченко В. Л., Юрженко М. В., Ковальчук М. О., Мамуня Є. П. (2022)
Царик Б. Р. - Математична модель визначення залишкових напружень і деформацій при зварюванні тертям з перемішуванням алюмінієвого сплаву, Мужиченко О. Ф., Махненко О. В. (2022)
Войнарович С. Г. - Мікроплазмове напилення покриття з використанням цирконієвого дроту, Алонцева Д. Л., Кислиця О. М., Калюжний С. М., Цимбаліста Т. В., Димань М. М. (2022)
Драченко М. П. - Високопродуктивне обладнання для тандемного ММА зварювання (наплавлення), Коротинський О. Є. (2022)
П. О. Косенку – 80! (2022)
Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона посилює співпрацю з німецькими колегами (2022)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського