Кучменко О. Б. - Методика організації навчальної діяльності студентів на прикладі біологічних дисциплін (2013)
Локшин В. С. - Позиционирование персонального бренда в контексте формирования профессиональной компетености менеджеров социокультурной сферы (2013)
Лосік В. Г. - Шляхи модернізації процесу фізичного виховання у вищому навчальному закладі неспортивного типу, Соломко Н. Ф., Цимбал В. П., Єрмоленко О. В. (2013)
Поніманська Т. І. - Формування гуманістичної особистісно-професійної позиції у процесі підготовки вихователя (2013)
Пристинський В. М. - Соціально-педагогічні умови адаптації учнів молодшого шкільного віку до навчання в процесі фізкультурної діяльності, Пристинська Т. М., Ахременко І. В. (2013)
Рамзані Е. В. - Структурно-функціональна модель формування психологічної компетентності майбутнього вчителя (2013)
Сергєєва Н. В. - Проблеми збереження традиції народної культури в умовах євроінтеграційних процесів (2013)
Сищик А. С. - Теоретико-методологічні підходи виховання толерантності у іноземних студентів вищих навчальних закладів (2013)
Славська Я. А. - Досвід еколого-естетичного виховання молоді України у другій половині ХХ – на початку ХХІ століть (2013)
Сопівник І. В. - Сутність відповідального ставлення до інституту сім’ї та батьківства у сучасному суспільстві (2013)
Сюй Чже - Національна свідомість як структурно-функціональний компонент процесу формування національних цінностей у студентів музичних спеціальностей у навчально-виховному процесі університету (2013)
Толкачова А. С. - Дослідження проблемиформування комунікативної компетентності учнів молодшого шкільного віку в позаурочній діяльності шкіл-інтернатів (2013)
Фунтікова Н. В. - Соціокультурні характеристики студентства в контексті дослідження проблеми виховання інтелігентності у вищій школі (2013)
Чернышова М. В. - Идеи личностно ориентированного воспитания детей в семейной педагогике В. А. Сухомлинского (2013)
Шабанов В. П. - Визначення поняття та структурних компонентів професійної етичної компетентності сучасного інженера (2013)
Щербакова А. В. - Створення полікультурного навчально-виховного середовища як педагогічна умова формування полікультурної компетентності студентів-медиків (2013)
Гвоздік О. І. - Семантико-модельні основи логіки права (2010)
Дротянко Л. Г. - Особливості диверсифікації закладів вищої освіти в інформаційну епоху (2010)
Ильин В. В. - Философия экономики: предмет и метод (2010)
Лубський В. І. - Два погляди на релігійну віру (за Фомою Аквінським і Уільямом Джеймсом), Горбаченко Т. Г. (2010)
Оноприенко В. И. - Нарратив как стратегия и практика постмодернистского обновления методологии социогуманитарного знания (2010)
Синяков С. В. - Методологические проблемі в российской философии истории конца ХІХ - начала ХХ вв. , Сластенко Е. Ф. (2010)
Держко І. З. - Об'єкти метафізичного пізнання: сутність і продуктивний зміст (2010)
Кошетар У. П. - Екзистенційно-особистісні виміри людського буття ( С. К'єркегор, О. Леонтьєв, Р. Мей) (2010)
Льовкіна О. Г. - Думка як іманентна сутність дії у філософії Ральфа Емерсона (2010)
Морозов А. Ю. - Трансформація розуміння трансцендентного в контексті розвитку європейської культури (2010)
Онопрієнко М. В. - Інформаційне і знаннєве суспільство: співвідношення понять (2010)
Ороховська Л. А. - Телекратія та її вплив на суспільну свідомість (2010)
Сідоркіна О. М. - Релігійна свідомість у контексті сучасних соціальних процесів (2010)
Сухова Н. М. - Освіта ХХІ століття як втеча від голих знаків порожнечі (2010)
Фоменко А. Н. - Социальные измерения личности в "радикальном гуманизме" Э. Фромма (2010)
Харченко Ю. В. - Соціально-філософський аналіз феномену політичної свідомості як форми відображення політичної комунікативної практики (2010)
Черноног Р. А. - Громадянське суспільство перед викликами глобалізації (2010)
Ягодзінський С. М. - Ігровий простір наукового дискурсу (2010)
Кравченко В. М. - Погляди Фоми Аквінського на проблему сенсу життя людини (2010)
Мирошниченко С. А. - Логіко-методологічний аналіз концепту "Саморозпад соціальних систем" (2010)
Овчелупова О. М. - Мережева організація суспільства у контексті сучасної критичної теорії (2010)
Пода Т. А. - Проблеми сучасної світової політики як предмет філософської рефлексії (2010)
Русяєва Т. Г. - Діалогова епістемологія в умовах сучасного розвитку науки (2010)
Хилько М. І. - Демографічний чинник екологічної політики (2010)
Ашиток Н. І. - Праксеологічна мовна картина світу про аграріїв у філософсько-освітньому аспекті (2010)
Богдановський І. В. - Маніпуляція і контроль свідомості як основні механізми соціально-психологічного впливу на адептів нетрадиційних релігійних об'єднань (2010)
Волков А. Г. - Феномен "Черной дыры" в политическом дискурсе (2010)
Даренський В. Ю. - Діалогіка мистецтва: людинотворчий вимір (2010)
Кунденко Я. Н. - Искусствознание и естествознание: современные возможности взаимодействия, Старикова Г. Г. (2010)
Матюхіна О. А. - Козацький етос - домінанта української духовної культури (2010)
Науменко Г. Г. - Екологічна освіта та екологічні знання - базові компоненти формування культури особистості (2010)
Попков В. В. - М. Бердяєв про проблему революції у творчості Ф. Достоєвського і Л. Толстого (2010)
Трач Ю. В. - Інформація та знання в процесі трансформації сучасної культури (2010)
Шалюкова В. Д. - Проблема военно-исторической реальности (2010)
Кохановська М. Г. - Проблема соціальних детермінант становлення особи у філософсько-богословській спадщині Папи Івана Павла ІІ (2010)
Михалевич В. В. - Розуміння давньослов'янської символіки у філософії Г. С. Сковороди (2010)
Живага О. В. - Культурознавчий зміст розвитку педагогічної науки України (2010)
Русул О. В. - Національна ідентичність і глобалізація (2010)
Садов'як О. Д. - Коран у контексті епістемології мови (2010)
Скиба О. П. - Культурно-історичний вимір стилю наукового мислення (2010)
Кулаковський П. - Полянівський мирний договір 1634 р. і спроби створення військового союзу між Річчю Посполитою та Московською державою (2010)
Павлюк В. - Ада Єжи Чарторийський і зовнішня політика Росії на початку ХІХ ст. (2010)
Ковальчук Т. - Організація туризму на території Волинського воєводства у міжвоєнний період (1921-1939) (2010)
Шишкін І. - Україна в геополітичних концепціях польського "лондонського табору" в 1939-1945 рр. (2010)
Матлай Л. - Суспільно-політичні погляди Фернандо Морана Лопеса та його діяльність на посаді глави МЗС Іспанії (1982-1985 рр.) (2010)
Сидорук Т. - Позиції та інтереси держав-членів у формуванні сучасної східної політики Європейського Союзу (2010)
Семенович А. - Особливості реорганізації регіонального врядування у Польщі в ХХ ст. (2010)
Подворна О. - Стратегічне партнерство Росії та США: економічна площина (2010)
Сидорук М. - Особливості інтеграції держав Балтії до ЄС (2010)
Павлюк Т. - Передвступна допомога Європейського Союзу для Хорватії (2010)
Мединська Т. - Зони економічного впливу американських транснаціональних компаній (2010)
Савчак М. - Періодизація російсько-американських відносин у постбіполярну епоху (2010)
Козачук К. - Україна та ЄС на шляху до Угоди про асоціацію (2010)
Голуб В. - Становище курдської меншини на території Туреччини, Ірану, Іраку та Сирії наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. (2010)
Шаправський С. - Стан та шляхи врегулювання проблем державного кордону між Україною та Білоруссю (2010)
Барташ В. А. - Диагностика пригодности к двигательной деятельности в условиях временной и альтернативной неопределенности на основе показателей сенсомоторных реакций прогнозирования, Каранкевич А. И., Печковский И. В. (2013)
Бріскін Ю. А. - Засоби моніторингу силової витривалості студентів спеціальних медичних груп ВНЗ, Блавт О. З. (2013)
Воронович Ю. В. - Программно-аппаратный комплекс контроля и коррекции техники тяжелоатлетических упражнений, Лавшук Д. А. (2013)
Гамалий В. В. - Основы качественного биомеханического анализа физического упражнения на примере изучения техники подачи в теннисе, Литвиненко Ю. В. (2013)
Горошко Ю. В. - Передумови використання засобів інформаційно-комунікаційних технологій при викладанні фахових дисциплін майбутнім учителям фізичної культури, Толочний В. М. (2013)
Дышко Б. А. - Интегральный критерий оценки рекуперативных свойств мышечно-сухожильных структур голеностопного сустава – "эквивалентная биомеханическая добротность" (2013)
Ильницкая А. С. - Образовательный компонент интернет-технологий как стимулирующий фактор к занятиям физической культурой (2013)
Клопов Р. В. - Практичні аспекти розробки і застосування дистанційних курсів у вищій фізкультурній освіті (2013)
Козина Ж. Л. - Авторские информационные, педагогические и медико-биологические технологии для формирования здорового образа жизни (2013)
Позюбанов Э. П. - Качественный биомеханический анализ финального разгона в метании копья, Сотский Н. Б., Полубок В. С., Шахдади А. Н. (2013)
Попадюха Ю. А. - Пути восстановления биомеханики поясничного отдела позвоночника при остеохондрозе, осложненным нестабильностью сегментов и протрузиями межпозвонковых дисков (2013)
Самуйленко В. Е. - Методика развития силовой выносливости у квалифицированных гребцов на байдарках и каноэ (2013)
Семенюк М. В. - Обеспечение вариативности силовой нагрузки при выполнении бросков в спортивной борьбе на основе управления инерционными характеристиками специального тренировочного устройства, Сотский Н. Б. (2013)
Твердохліб О. Ф. - Дослідження поз культових психосоматичних вправ трипільської культури у позиціях стоячи на стопах, Кузьминова М. І. (2013)
Архипов О. А. - Альтернативні засоби психолого-фізичної реабілітації для поліпшення стану здоров’я у студентської молоді, Копочинська Ю. В., Примаков О. О. (2013)
Башавець Н. А. - Сучасні проблеми здоров’язбереження у фізкультурній освіті (2013)
Білуха Р. Г. - Гігієнічні аспекти професійної адаптації студентів до умов навчання у вищих навчальних закладах як засобів оптимізації щодо збереження і зміцненню їх здоров’я (2013)
Боднар І. Р. - Поширення шкідливих звичок у школярів різних медичних груп, Пазичук М. В., Пазичук О. В., Пазичук О. О. (2013)
Божик М. В. - Стан професійного здоров’я майбутніх учителів-предметників (2013)
Бойко Г. М. - Рекреаційна діяльність як складова філософії здорового способу життя (2013)
Бондар Т. С. - Соціально-педагогічні передумови використання самоврядування батьків в структурі шкільного фізичного виховання, Чернігівська Я. Г., Сорока Н. В. (2013)
Бужина І. В. - Використання ігрового методу при початковому навчанні плаванню, Дікалова О. О., Гричик Д. В. (2013)
Бурлака І. В. - Теніс у системі фізичного виховання вищого навчального закладу, Лукачіна А. В. (2013)
Ващенко І. М. - Історичні аспекти фізичної культури на території України, Козерук Ю. В., Буланов О. М., Шурхал І. А. (2013)
Віндюк П. А. - Особливості фізичної реабілітації підлітків, хворих на церебральний параліч (2013)
Власенко Н. В. - Цінності здоров’я у сфері мислення студентів факультетів фізичного виховання, Воліченко А. І., Гогоць В. Д. (2013)
Волкова С. С. - Особливості застосування методики "м’яч-батут-розтягнення" у фізичній реабілітації дітей хворих на церебральний параліч, Приходько А. В. (2013)
Воскобойнікова Г. Л. - Здоров’язбереження учасників педагогічного процесу професійної підготовки майбутніх педагогів галузі фізичного виховання, спорту і здоров’я людини (2013)
Гакман А. В. - Характеристика засобів фізичної рекреації в оздоровчих таборах відпочинку та їх рекреаційний ефект (2013)
Гацко О. В. - Вплив бігу на здоров’я дітей, що займаються оздоровчим бігом в шкільних секціях, Євдокимова Л. Г., Соляник Т. В., Гнутова Н. П. (2013)
Годлевський П. М. - Формування у студентів потреби фізичного удосконалення засобами самозахисту (2013)
Гончарук С. В. - Эффективность средств физической культуры в профилактике наркомании, Гончарук Я. А. (2013)
Глазирін І. Д. - Особливості біологічного дозрівання учнівської та студентської молоді жіночої статі визначеного за формуванням постійної зубної формули (2013)
Горобей М. П. - Головні причини шкідливих звичок і залежностей школярів та студентів (2013)
Горобей М. П. - Особливості впливу режиму дня на стан здоров’я студентів, Богдан Ю. М., Роскін О. А. (2013)
Гришко Л. Г. - Питання самовизначення особистості в системі оздоровчої освіти і виховання молоді, Донець І. О., Короп М. Ю., Міненок А. О., Сікура А. Й. (2013)
Грищенко С. В. - Профілактика вживання психоактивних речовин серед учнівської молоді (2013)
Гулай В. С. - Фізичний стан студентів при заняттях атлетичною гімнастикою, Коцеруба Л. І. (2013)
Гуртова Т. В. - Фундаменталізація змісту здорового способу життя у фізкультурно-оздоровчій освіті студентів спеціальних медичних груп ВНЗ, хворих на ожиріння (2013)
Гуцул Н. З. - Диференційований підхід до дітей старшого шкільного віку в системі фізичного виховання (2013)
Давиденко А. А. - Використання естетичної гімнастики у фізичному вихованні дівчаток молодшого шкільного віку, Литвин Т. С. (2013)
Дегтярёва Н. В. - Исследование влияния оздоровительной направленности секционных занятий и занятий общей физической подготовкой на повышение функциональной подготовленности студентов машиностроительного профиля (2013)
Дзюла Б. В. - Рівень соматичного здоров’я студентів-першокурсників технічного коледжу ТНТУ ім. І. Пулюя (2013)
Дичко В. В. - Оцінка психофізичного і психомоторного статусу сліпих та слабкозорих дітей віком 7-17 років, Курильченко І. Ю., Бобирєв В. Є., Дичко Д. В. (2013)
Дичко О. А. - Оцінка психомоторики у дітей зі сколіозом з урахуванням індивідуальних особливостей і психофізичного статусу (2013)
Ермаков С. С. - Уровень здоровья студентов специальных медицинских групп в контексте повышения качества жизни, Чеслицка М., Пилевска В., Шарк-Ецкардт М., Подригало Л. В., Кривенцова И. В. (2013)
Еракова Л. А. - Взаимосвязь двигательной активности и физического состояния студентов физкультурного ВУЗа (2013)
Єрмакова Т. С. - Формування культури здоров’я школярів у загальноосвітньому закладі (2013)
Єрмоленко О. В. - Об’єктивні та суб’єктивні чинники формування потреби в спортивно-орієнтованій руховій активності студентів, Голубєва М. В. (2013)
Завадич В. Н. - Культура движений как проявление взаимодействия физического и эстетического воспитания на уроках физической культуры (2013)
Знатнова Е. В. - Исследование проблемы деформации свода стопы у детей старшего дошкольного возраста (2013)
Каніщева О. П. - Потреби та інтереси студентів з низькими адаптаційними можливостями організму до самостійних занять руховою активністю (2013)
Кириленко Г. В. - Формування основ здоров’я підлітків засобами фізичної культури, Кириленко О. І. (2013)
Кириченко О. В. - Формування правильного дихання у фізичному вихованні студентів спеціального медичного відділення, Горобей Н. В., Терьохіна О. Л. (2013)
Колумбет О. М. - Дослідження рівня загальнофізичної підготовленості та здоров’я студентської молоді (2013)
Коновалова Л. А. - Влияние двигательной активности на организм человека зрелого и пожилого возраста, Удовиченко О. В. (2013)
Корносенко О. К. - Роль фітнесу в системі оздоровчої фізичної культури (2013)
Коротков В. П. - Друга максимально спрощена модель як основа для побудови ендогенних технологій по збереженню здоров’я й вдосконаленню людини (2013)
Костюк Ю. С. - Характеристика фізичного розвитку учнів 5 –9 класів (10 –14 років) сільських малокомплектних шкіл (2013)
Кузьмінова М. І. - Контроль на заняттях з фізичного виховання в сучасному вищому навчальному закладі, Ускова С. М. (2013)
Лазоренко С. А. - Особливості висвітлення питань організації фізкультурно-оздоровчої роботи у друкованих засобах масової інформації Сумського регіону (2013)
Люлина Н. В. - Методика развития силовых способностей с использованием специальных упражнений на гимнастических снарядах, Захарова Л. В. (2013)
Макаренко А. В. - Валеологічні аспекти формування активної свідомості у студентської молоді щодо потреби у веденні здорового способу життя, Гнилицька О. Б., Бабак В. В., Мусенко Є. Я. (2013)
Мельник А. Ф. - Система застосування засобів і методів організації занять атлетичною гімнастикою хлопців 10-11 класів (2013)
Могильний Ф. В. - Моделювання фізичного розвитку школярів основної школи, Дяговець О. В., Бенсбаа Абделькрим (2013)
Момот О. О. - Рухова активність як запорука здорового способу життя (2013)
Олефіренко К. . - Формування здорового способу життя засобами українського народного танцю у дітей молодшого шкільного віку (2013)
Опришко Н. О. - Порівняльний аналіз ставлення студенток до занять з фізичного виховання (2013)
Осіпцов А. В. - Сучасний стан та перспективи розвитку професійно-прикладної фізичної підготовки в вищіх навчальних закладах (2013)
Павлова Ю. О. - Вплив професійних ризиків співробітників аварійно-рятувальних служб на їх здоров’я, Трачук М. М., Виноградський Б. А. (2013)
Паначев В. Д. - Здоровый образ жизни студентов: опыт социологического исследования (2013)
Петрук Л. А. - Рівень фізичного стану як чинник мотивації студенток спеціальних медичних груп університету до фізкультурно-оздоровчої діяльності, Кузнєцова О. Т. (2013)
Петрукович Н. П. - Подвижные игры как средство гармоничного развития ребенка в семье (2013)
Попичев М. И. - Некоторые аспекты медико-биологического исследования влияния учебно-тренировочных занятий на состояние здоровья и физическое развитие студентов–юристов (2013)
Репина Н. В. - Воздействие физической культуры и спорта на экономический рост и благосостояние населения, Ушакова Е. В., Колесник М. П. (2013)
Романчук В. М. - Оцінка функціонального стану науково-педагогічних працівників вищих військових навчальних закладів (2013)
Романчук О. П. - Щодо впровадження автоматизованого моніторингу функціонального стану організму в систему лікарського контролю за особами, що займаються фізичним вихованням та спортом (2013)
Свєртнєв О. А. - Фізична культура та оптимізація режиму рухової активності – найважливіші компоненти здорового способу життя, Кириленко Л. Г., Голуб Л. О. (2013)
Севдалев С. В. - Организационно–методические особенности оздоровительных занятий шейпингом со студентами, Скидан А. А., Врублевский Е. П. (2013)
Селищева Е. В. - Развитие коммуникативных способностей младшего школьника средствами физического воспитания как необходимое условие для включения его в жизненный мир (2013)
Скачек А. І. - Оптимізація програми з фізичного виховання шляхом включення пляжного волейболу як засобу виховання студентів ВНЗ (2013)
Смірнов К. М. - Використання занять з плавання для оздоровлення студентів, Черевичко О. Г. (2013)
Смоляр Е. В. - Заняття дитячим фітнесом як засіб формування здорового способу життя в дітей 5 – 6 років, які займаються бальними танцями (2013)
Статьєв С. І. - Ефективність впливу експериментальної методики занять з музично-ритмічного виховання на показники сформованості основних складових танцювальних рухів глухих дітей молодшого шкільного віку (2013)
Трачук С. В. - Аналіз добової рухової активності школярів 13-14 років впродовж навчального року, Нападій А. В. (2013)
Хіміч І. Ю. - Чинники погіршення здоров’я, зниження розумової і фізичної працездатності студентів ВУЗів (2013)
Цись Д. І. - Порівняльна характеристика соматичного здоров’я студентів I-IV курсів (2013)
Шарафутдінова С. У. - Особливості фізичного розвитку студенток (2013)
Шейко Л. В. - Оздоровительное плавание как средство укрепления здоровья и оптимизации физического состояния мужчин 50-60 лет (2013)
Школа О. М. - Інноваційні підходи в системі оздоровчо-виховної роботи з дітьми дошкільного віку (2013)
Шмалєй С. В. - Еволюція організаційно-педагогічних умов формування здорового способу життя в процесі фізичного виховання школярів (2013)
Микола Михайлович Амосов — основоположник дитячої торакальної та кардіохірургії (2013)
Данилов А. А. - Механизм формирования и клиническое течение сгибательных контрактур коленных суставов у детей с церебральным параличом, Балицкая Ю. Л., Моця М. А. (2013)
Дементьєва Н. А. - Про природну та індуковану пропранололом інволюцію дитячих гемангіом, Мамчур В. Й., Дігтяр В. А. (2013)
Тетруева Н. А. - Тактика лечения гемангиом челюстно­лицевой области у детей. Применение пропранолола в качестве первой линии терапии гемангиом сложных локализаций, Поворознюк В. С., Тополова К. В., Тимошенко А. В., Лучинский Д. В. (2013)
Данилов О. А. - Оцінка безпеки та ефективності застосування препарату "Тирозур" для місцевого лікування гнійно­запальних захворювань шкіри та ранової інфекції у дітей, Талько М. О., Стрельцова С. В. (2013)
Конопліцький В. С. - Особливості структури і функції елементів аноректальної зони прямої кишки в дітей, хворих на хронічний колостаз (морфологічне дослідження) (2013)
Момотов А. А. - Иммунологические показатели у детей с хроническими колостазами (2013)
Байбаков В. М. - Клініко­морфологічні зміни артеріального русла як ланки дренажних систем яєчка при його хіругічних захворюваннях у дітей (2013)
Гук Ю. М. - Ортезування хворих з ортопедичними виявами спинномозкової грижі, Чеверда А. І., Шкурко Ю. М. (2013)
Стахов В. В. - Діагностика та лікування інвагінації кишечника в дітей (2013)
Шевчук Д. В. - Хірургічне лікування нервово­м’язової дисфункції сечового міхура в дітей (2013)
Русак П. С. - Перфорація недіагностованої кісти загальної жовчної протоки з розвитком перитоніту (2013)
Петербургський В. Ф. - Історія розвитку дитячої урології в Україні (2013)
VIII Український форум вроджених вад серця (2013)
Максименко С. Д. - Стан та перспективи когнітивної психології в Україні, Пасічник І. Д. (2009)
Чепелєва Н. В. - Розуміння та інтерпретація особистого досвіду у контексті психологічної герменевтики (2009)
Джонсон Ф. - Використання методу багатофакторного шкалювання у дослідженні основного принципу суджень про легкість вивчення (2009)
Смульсон М. Л. - Інтелект і ментальні моделі світу (2009)
Павелків Р. В. - Особливості дослідження когнітивних аспектів у розвитку моральної свідомості молодших школярів (2009)
Засєкіна Л. В. - Психологія значення: відбиття діяльнісного підходу у когнітивній парадигмі (2009)
Бучко В. Б. - Когнітивний чинник у розв’язуванні судових спорів (2009)
Гандзілевська Г. Б. - Роль когнітивних технік у процесі самореалізації особистості (2009)
Жорник О. Є. - Моделювання розподілу уваги (2009)
Каламаж Р. В. - Я-концепція в контексті когнітивних стилів (2009)
Коробко О. М. - Роль психологічного механізму випереджального відображення у процесі формування навичок говоріння іноземною мовою (на прикладі англійської мови) (2009)
Мельник О. Г. - Емоційний інтелект і критичне мислення (2009)
Оксентюк Н. В. - Когнітивний аналіз концепту інтелігенція (2009)
Плиска Ю. С. - Інтегральна характеристика особистості вчителя в контексті індивідуальних стилів (2009)
Романюк В. Л. - Дзеркальні нейрони та проблеми когнітивної психофізіології (2009)
Савелюк Н. М. - Дослідження смислових засад функціонування громадянської свідомості українського студентства методом асоціативного експерименту (2009)
Сусська О. О. - Інформаційна діяльність і проблеми становлення особистості (2009)
Харченко С. В. - Соціальний інтелект і особливості сприйняття та переробки інформації (2009)
Ширяєва Т. М. - Психолінгвістичні особливості розвитку когнітивної сфери студентів засобами іноземної мови (2009)
Шугай М. А. - Етнічна ідентичність і конструювання ментальних репрезентацій (2009)
Юрченко В. М. - Психічні стани в контексті дослідження когнітивної сфери людини (2009)
Raszkiewicz H. - Tendencja narcystyczna w srodkach przekazu: preferencje medialne a zachowanie o cechach narcyzmu (2009)
Содержание (2012)
Журавель М. Ю. - Використання герпетобіонтних членистоногих для моніторингу рекультивації ґрунту на території нафтогазового родовища, Леженіна І. П., Полчанінова Н. Ю., Яременко В. В. (2012)
Коновалова Я. П. - Видовий склад бабок (Insecta: Odonata) на території Переяслав-Хмельницького району Київської області, Буй Д. Д. (2012)
Грандова М. А. - Водные полужесткокрылые (Heteroptera) малых водоёмов степной зоны Украины и сезонные изменения их численности и биомассы, Пучков А. В. (2012)
Слинько В. О. - Особливості структури угруповань турунів (Coleoptera: Carabidae) навколоводних екосистем Присамар’я, Бригадиренко В. В. (2012)
Гонтаренко А. В. - Оценка использования различных методов сбора жуков-стафилинид (Coleoptera: Staphylinidae) в северо-западном Причерноморье (Украина) (2012)
Иванова Е. С. - Новый вид жука-кравчика рода Lethrus Scop., 1977 (Coleoptera: Geotrupidae) из Таджикистана (2012)
Андреева А. С. - Пищевая специализация и хозяйственное значение земляных блошек (Coleoptera: Chrysomelidae: Alticinae) на территории белгородской области (Россия), Присный А. В. (2012)
Назаренко В. Ю. - Описание куколки жука-долгоносика Minyops costalis Gyllenhal, 1834 (Coleoptera: Curculionidae) (2012)
Гугля Ю. А. - Ревизия коллекции бабочек-древоточцев (Lepidoptera: Cossidae) музея природы харьковского национального университета им. В. Н. Каразина (2012)
Пожаров О. Н. - Эколого-фаунистическая структура герпетобионтных жесткокрылых (Insecta: Coleoptera) агрофитоценозов кукурузы в условиях Левобережной Лесостепи Украины (2012)
Скляр В. Е. - Четыре новых и два редких вида семейства Hypoaspididae (Parasitiformes: Gamasina) из Украины (2012)
Правила для авторов (2012)
Александрова А. В. - Лосевская методология в поиске смысловой силы философского понятия (2010)
Grzelinski А. - Тhe berkeleyan conception of nature (2010)
Дротянко Л. Г. - Феномен дискурсу в культурі постсучасного суспільства (2010)
Лях В. В. - Дискурси раціональності в постмодерній перспективі (2010)
Рижко Л. В. - Інформаційне суспільство: особливості наукового простору (2010)
Шенгерій Л. М. - Продукування принципів стандартизації знання в доробку Аристотеля (2010)
Ашиток Н. І. - Мовна картина світу у філософсько-освітньому аспекті (2010)
Давиденко В. О. - Філософська рефлексія феномену маргінесу:природа, сутність, зміст та форми (2010)
Морозов А. Ю. - Особистість, ідентичність і трансценденція (2010)
Онопрієнко М. В. - Філософія прагматизму і прагматична концепція інформатики (2010)
Ороховська Л. А. - Сутнісний вимір соціальної людини (2010)
Семенков В. Е. - О модусах социальной востребованности философского знания (2010)
Сухачов С. Я. - Особистісний вимір трудових відносин постіндустріального суспільства (2010)
Сухова Н. М. - Проблематика комунікації в творчості Ж. Бодрійяра (2010)
Харченко Ю. В. - Філософський аспект комунікативних засад свідомості (2010)
Ягодзінський С. М. - Інноваційна складова пізнавальних стратегій у мережевому суспільстві (2010)
Автомонова Т. І. - Самореалізація людини в інтерпретації Е. Тоффлера (2010)
Антіпова О. П. - Соціокультурна особливість мови науки в умовах інформатизації (2010)
Ігнатенко І. В. - Філософсько-антропологічні контури феномену усамітнення (2010)
Іщук С. М. - Філософія комунікації: основні парадигми (2010)
Пода Т. А. - Міжнародні відносини як складова частина світової політики (соціально-філософський аспект) (2010)
Сідоріна Є. В. - Філософія антропології ісихастської практики (2010)
Сколеба І. І. - Проблема цінностей в російській філософії(кінець ХІХ – початок ХХ ст.): методологічні аспекти дослідження (2010)
Терехова Л. В. - Філософський потенціал трактату "Liber vitae meritorum" Хільдегарди Бінгенської (2010)
Ченбай Н. А. - Фундаменталізація науково-технічного знання в технічному університеті в інформаційному суспільстві (2010)
Шоріна Т. Г. - Особливості сучасного самовідчуження та проблема історичних перспектив (2010)
Лубська М. В. - Загальні аспекти реформування мусульманського шлюбно-сімейного права у контексті визнання правового статусу особи в державах ісламської традиції (2010)
Оноприенко В. И. - Биографический метод в психологии и социологии (2010)
Хилько М. І. - Комунікативно-технологічний вимір сучасного екологічного дискурсу (2010)
Богдановський І. В. - Наслідки участі в нетрадиційних релігійних організаціях (2010)
Гнатюк С. Л. - Національні медіа як чинник формування сучасної української ідентичності та консолідації суспільства (2010)
Матвійчук О. Є. - Бібліотека як соціокультурний інститут: освітньо-виховна місія (2010)
Матюхіна О. А. - Вплив античності на культуру України (2010)
Машталер А. А. - Пролегомени інформаційної реальності:письмо, текст, знання, освіта (2010)
Мокляк Л. І. - Класичне мистецтво як механізм формування естетичного досвіду особистості (2010)
Остащук І. Б. - Символічна комунікація як вираження християнської ідентичності (2010)
Сідоркіна О. М. - Релігійна свідомість в Україні у системі трансляції традиційного соціокультурного досвіду (2010)
Цимбалюк О. К. - Семіотичні рефлексії театральних костюмів(на прикладі костюмів В.Фурика за драматичним етюдом Лесі Українки "Йоганна, жінка Хусова") (2010)
Чупрій Л. В. - Історико-культурні проблеми та перспективи гуманітарної безпеки України (2010)
Аулін О. А. - Особливості формування системи соціальної міфології Туркменістану (2010)
Грушко Е. А. - Культур-маргінальність у проблемному полі ідентичності (2010)
Захарова С. О. - Людиновимірна природа дизайнерської діяльності як предметної творчості людини (2010)
Кононенко О. В. - Маніпулювання суспільною свідомістю як соціокультурний феномен (2010)
Корбуш Ю. О. - Іван Огієнко: особливості духовно-релігійних вимірів буття українського народу (2010)
Михалевич В. В. - Символ центру в герметизмі Відродження (2010)
Смольницька О. О. - Філософські проблеми шевченкознавства Київського університету кінця ХІХ – початку ХХ ст. (2010)
Содержание (2012)
Гонтаренко А. В. - Неожиданная находка жужелицы рода Mioptachys (Coleoptera: Carabidae) под Одессой (2012)
Гонтаренко А. В. - Новые и малоизвестные жуки-стафилиниды (Coleoptera: Staphylinidae) фауны Украины (2012)
Мартынов В. В. - Контрольный список пластинчатоусых жуков (Coleoptera: Scarabaeoidea) фауны Украины (2012)
Иванова Е. С. - Новый вид рода Onthophagus Latr., 1802 (Coleoptera: Scarabaeidae) из Афганистана (2012)
Назаренко В. Ю. - Жуки надсемейства Curculionoidea (Coleoptera) Днепровских островов г. Киева (2012)
Гугля Ю. А. - Изучение фауны минирующих мушек подсемейства Agromyzinae (Diptera: Agromyzidae) Украины. Сообщение 2. 14 новых видов для фауны Украины. Первая находка Melanagromyza provecta (De Meijere, 1910) в Европе (2012)
Мешкова В. Л. - Платановая моль-пестрянка, Phyllonorycter platani (Staudinger, 1870) (Lepidoptera: Gracillariidae) в Херсонской области, Назаренко С. В. (2012)
Евтушенко Н. Д. - Сезонная динамика численности рапсового цветоеда, Meligethes aeneus (F., 1775) (Coleoptera: Nitidulidae) на яровом рапсе и горчице в Харьковском районе, Станкевич С. В. (2012)
Полчанінова Н. Ю. - Пояснення до "Каталогу павуків (Arachnida: Aranei) Лівобережної України", Прокопенко О. В. (2012)
Пучков О. В. - Рецензія на монографію З. Ф. Ключко, К. К. Голобородька, О. Є. Пахомова, В. О. Афанасьєвої "Біорізноманіття України. Дніпропетровська область. Вищі різновусі лускокрилі. Частина 2. Совки (Lepidoptera: Noctuidae) / за заг. ред. проф. О. Є. Пахомова. – Дніпропетровськ : вид-во ДНУ. — 2011. — 504 с." (2012)
Правила для авторов (2012)
Онищенко О. Г - Розроблення ефективних машин і обладнання для комплексної механізації опоряджувальних робіт, Іваницька І. О. (2009)
Онищенко О. Г. - Зменшення шкідливого об'му робочої камери розчинонасоса шляхом модернізації всмоктувального клапанного вузла, Васильєв Є. А., Іваницька І. О. (2009)
Онищенко О. Г - Малогабаритна розчинозмішувальна установка з гідравлічним приводом, Матвієнко А. М., Вірченко В. В. (2009)
Онищенко О. Г. - Використання новітніх технологій трубопровідного транспортування будівельних розчинів, Матвієнко А. М. (2009)
Онищенко О. Г. - Модель зношування робочих поверхонь розчинонасосі під дією рухомих незакріплених абразивних частинок піску, Васильєв О. С. (2009)
Онищенко О. Г. - Дослідження процесу приготування штукаиурних розчинів у розчиннозмішувачі з вертикальним шнековим робочим органом, Рогозін І. А., Бейгул С. Б. (2009)
Онищенко О. Г. - Малогабаритна установка мобільного типу УРЗ-3,8 для комплесно-механізованої технології будівництва та реконструкції малоповерхових житлових будинків, Рябіко Г. Д, Лях В. М., Дмитренко А. Ю. (2009)
Аврунин Г. А. - Испытание шариков-поршней для обьемных гидромашин, Кабаненко И. В., Дудко В. В., Токарь С. В., Початовский С. В. (2009)
Аврунин Г. А. - Современные регуляторы изменения рабочего объема гидромашин, Назаров Л. В., Мазничко В. А. (2009)
Баранов А. Н. - Исследования эфективности работы нового двухстадийного воздушного сепаратора для сухого измельчения в замкнутом цикле, Рыбалко Р. И. (2009)
Буцький В. О. - Матиматичне описання робочого процесу активації в агрегаті барабанно-валкового типу безперервної дії, Крот О. Ю., СавченкоК О. Г. (2009)
Ващенко К. М. - Розрахунок конструктивних параметрів і споживаної потужності бункера з антисегрегаційним пристроєм, Капшук Д. М. (2009)
Гавриш В. С. - Дослідження робочого процесу машини для виготовлення габіонної сітки, Медвідь О. С. (2009)
Гарнець В. М. - Режимно-параментраційний аналіз роботи механізмів бетоноформуючих агрегатів, Булавка О. О. (2009)
Дейнека К. Ю. - Експерементальне визначення динамічних параметрів внутрішнтокамерного завантаження барабанного млина методом візуалізації (2009)
Емельяненко Н. Г. - Совершенствование методик расчета вибропрессов для производства мелкоштучных бетонных изделий (2009)
Емельянова И. А. - Опредиление условий работы трехвального бетоносмисителя для приготовления строительных смесей высокой однородности, Блажко В. В., Доброходова О. В. (2009)
Емельянова И. А. - Использование малогабаритного оборудования для работы на крупнозернистых бетонных смесях, Воблых В. А., Задорожный А. А., Непорожнев А. С., Гузенком С. А. (2009)
Истомин В. П. - Определение показателей надежности отдельных узлов автогрейдера ДЗК-250, Розенфельд Н. В., Овсянников С. И., Бей В. С. (2009)
Кириченко И. Г. - Определение обобщенных сил шарнирно-сочлененного автогрейдера в случае "рыскание-керн", Кулешова М. Ф., Щербак О. В. (2009)
Титул, содержание (2013)
Бурчинский С. Г. - Проблемы старения и старости в жизни и творчестве Н. М. Амосова (2013)
Сухова Л. Л. - Уровень тестостерона и альдокеторедуктазная активность крови у крыс разного возраста, Давыдов В. В., Волкова Ю. В. (2013)
Толстун Д. А. - Влияние обогащенной гелием атмосферы на скорость продукции углекислого газа, двигательную активность и кислотно-щелочное равновесие у дрозофил разного возраста (2013)
Радченко О. М. - Застосування бета-блокаторів для лікування коморбідних хвороб дихальної та серцево-судинної систем у пацієнтів старшого віку (огляд літератури), Кіт З. М. (2013)
Ена Л. М. - Роль гемодинамических и гуморальных факторов в патогенезе миокардиального фиброза у пациентов пожилого возраста с артериальной гипертензией и фибрилляцией предсердий (обзор литературы), Бевзюк Л. В. (2013)
Павленко С. В. - Детерминанты диастолических показателей левого желудочка у пациентов разного возраста с гипертонической болезнью (по данным тканевой допплерэхокардиографии), Матова Е. А., Мищенко Л. А., Свищенко Е. П. (2013)
Полягушко Л. Г. - Апаратно-програмний комплекс для проведення гіпоксичних тренувань "Гіпотрон" та ефективність його використання в комплексному лікуванні хворих літнього віку з ішемічною хворобою серця, Шатило В. Б., Іщук В. О. (2013)
Войтенко В. П. - Смертность от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний людей пожилого возраста, переживших в детстве Голодомор в Украине, Писарук А. В., Вайсерман А. М., Мехова Л. В. (2013)
Синєок Л. Л. - Харчування при метаболічному синдромі в літньому віці, Гавалко Ю. В., Романенко М. С., Мельничук Н. О., Сапожніков І. В. (2013)
Новые книги (2013)
Содержание XXII тома, 2013 г. (2013)
Авторский указатель (2013)
До 150-річчя від дня народження академіка В. І. Вернадського (2013)
Багров М. В. - Українські паралелі академіка В. І. Вернадського, Вахрушев Б. О., Швець О. Б. (2013)
Руденко Л. Г. - Ноосферна філософія В. І. Вернадського - фундамент сталого (збалансованого) планетарного розвитку (2013)
Черваньов І. Г. - Інвайронменталізм у світовій науці: значення для вітчизняної географії, Грищенко Н. В. (2013)
Бакланов П. Я. - Географічні виміри: види, шкали, параметри (2013)
Логінов В. Ф. - Сезонні особливості багаторічних змін глобального клімату та їх причини (2013)
Руденко Л. Г. - Ландшафтна програма Черкаської області: методичні підходи та основні результати планування, Голубцов О. Г., Лісовський С. А., Маруняк Є. О., Фаріон Ю. М., Чехній В. М. (2013)
Спиця Р. О. - Принципи, методи та критерії виявлення неотектонічно активних розломів (2013)
Руденко Л. Г. - Україна: зміни міського простору, Савчук І. Г. (2013)
Єрошина Т. В. - Методичні засади суспільно-географічного дослідження виробництва екологічно чистої продукції АПК (2013)
Ковальчук І. П. - Ландшафтознавчо-лімнологічний аналіз озерно-басейнової системи (на прикладі озера Ніговище), Мартинюк В. О. (2013)
Смаль В. В. - Західні географи про вищу географічну освіту: досвід для України (2013)
До 70-річчя С. П. Позняка (2013)
Пам’яті В. Г. Єни (2013)
Онищенко О. Г. - Керований закон руху робочого органа диференціального розчинонасоса, Васильєв Є. А., Зіжко С. В. (2010)
Онищенко О. Г. - Дослідження впливу витоків через манжетні ущільнення на ефективність роботидиференціальних розчинонасосів, Васильєв О. С., Бейгул C. Б. (2010)
Онищенко О. Г. - Розрахунок параметрів об’ємного гідроприводу робочих органів розчинозмішувачів типу АШГ4, Попов С. В., Вірченко В. В. (2010)
Онищенко О. Г. - Аналіз утворення та існування "мертвих зон" у змішувачах, Рогозін І. А., Іваницька І. О. (2010)
Алёшин С. П. - Кластерный анализ данных в среде statsoft для технологии энергосбережения (2010)
Баранов А. М. - Вплив структури повітряного потоку та нструкційних особливостей сепараторів на ефективність розділення, Рибалко Р. І. (2010)
Зав’ялова Л. І. - Аналіз впливу кутів відведення коліс транспортних засобів на показники стійкості їх руху, Криворот А. І. (2010)
Кондращенко О. В. - Рух частинок у випалювальному реакторі та в камері томління при реалізації двостадійної технології теплової обробки гіпсу, Баранова А. А., Баранов А. М. (2010)
Надобко В. Б. - Перспективи використання гумових футеровок робочих поверхонь барабанних трубних млинів, Швиденко С. В. (2010)
Назаренко І. І. - Методика та визначення основних параметрів низькочастотного електромагнітного збудника коливань, Баранов Ю. О., Басараб В. А. (2010)
Назаренко І .І. - Дослідження структурних і конструктивних схем віброударних машин для ущільнення будівельних сумішей, Ручинський М. М., Свідерський А. Т. (2010)
Нестеренко М. П. - Визначення коефіцієнта приєднаної маси цементобетонної суміші при вертикальних коливаннях залежно від властивостей та умов формування виробів (2010)
Нестеренко М. П. - Передумови для створення формувальної установки для виготовлення залізобетонних шпал, Молчанов П. О. (2010)
Нестеренко М. П. - Віброзбуджувач із вертикальним валом, Хименко О. І., Нестеренко Т. М. (2010)
Орисенко О. В. - Динамічний розрахунок металевої форми для виготовлення арболітових стінових блоків, Нестеренко М. М. (2010)
Орисенко О. В. - Математичне моделювання руху робочого органа вібраційної машини для формування залізобетонних кілець з урахуванням впливу бетонної суміші, що ущільнюється, Нестеренко Т. М. (2010)
Сівко В. Й. - Практичне обґрунтування взаємодії робочих органів землерийних машин для капітального ремонту трубопроводів із середовищем, Кузьмінець М. П. (2010)
Хмара Л. А. - Выбор экскаваторов, скреперов, бульдозеров для эффективного ведения строительства, Кононов С. И. (2010)
Хмара Л. А. - Технологія та обладнання для переробки уламків і елементів зруйнованих будівель, Шатов С. В. (2010)
Черевко О. М. - Вплив параметрів вібрації на процес ущільнення бетонних сумішей, Давиденко Ю. О., Черевко П. О. (2010)
Шевченко М. В. - Коригування властивостей вапняного розчину для механізованих штукатурних робіт (2010)
Содержание (2013)
Булат А. Ф. - Некоторые проблемы газодинамических явлений в угольном массиве в контексте нелинейной неравновесной термодинамики, Дырда В. И. (2013)
Дырда В. И. - Биосферно-ноосферная концепция В. Вернадского в контексте устойчивого развития, Воловик И. А. (2013)
Дырда В. И. - Владимир Иванович Вернадский, Воловик И. А. (2013)
Дырда В. И. - Закономерность разрушения эластомеров при длительном циклическом нагружении, Звягильский Е. Л., Булат Е. А., Кобец А. С. (2013)
Кобець А. С. - Робочий орган для розкидання сипучих матеріалів, Науменко М. М., Пономаренко Н. О. (2013)
Васильев Д. Л. - Совершенствование метода расчёта предела прочности горных пород при одноосном сжатии (2013)
Дырда В. И. - Расчёт долговечности упруго-наследственных сред при длительном циклическом нагружении, Сокол С. П., Калганков Е. В., Колбасин В. А., Толстенко А. В. (2013)
Потапенко А. А. - Результаты исследования распределения пульсаций давления по длине трубы-имитатора скважины (2013)
Новикова А. В. - Решение задачи о сжатии со сдвигом призматических резино-металлических элементов (2013)
Калганков Є. В. - Деякі проблеми гідроабразивно-втомного зносу деталей об’ємного гідроприводу мобільних машин (2013)
Бунько Т. В. - Обобщённый алгоритм расчёта утечек воздуха через выработанное пространство для различных схем проветривания выемочных участков, Кокоулин И. Е., Головко С. А. (2013)
Толстенко А. В. - Способ обработки металла в атмосфере водорода (2013)
Дырда В. И. - Прогнозирование долговечности резиновых деталей с помощью прикладных критериев разрушения, Сокол С. П., Твердохлеб Т. Е., Толстенко А. В., Овчаренко Ю. Н., Калганков Е. В., Черний А. А., Цаниди И. Н. (2013)
Калганков Є. В. - Синергетична модель взаємодії поверхонь тіл за умови фрикційного контакту з’єднання "п’ята плунжера - похила шайба" об’ємного гідропривода трансмісії мобільних машин, Науменко М. М. (2013)
Ангеловский А. А. - Обоснование рабочего давления нагнетания воды при гидроимпульсном рыхлении угольных пластов, Васильев Д. Л., Жулай Ю. А. (2013)
Давыдов С. Л. - Расчётные показатели переработки углей и отходов их обогащения методом пароплазменной газификации (2013)
Агальцов Г. Н. - Виброизоляция вихревых смесителей аглофабрик с помощью резиновых элементов (2013)
Булат А. Ф. - Сравнение параметров связанных процессов изменения НДС и фильтрации жидкости и газа при различных режимах нагнетания воды в угольный пласт, Круковская В. В., Зберовский В. В. (2013)
Васильев Д. Л. - Метод расчёта предела прочности при сжатии усечённо-конусных образцов горных пород при постоянном контактном касательном напряжении, Поляков Ю. Е., Костандов Ю. А., Локшина Л. Я. (2013)
Каспаров А. А. - Брекер радиальной шины и способы его изготовления, Растеряев Ю. К., Агальцов Г. Н. (2013)
Усов О. А. - Сравнение энергии воздействия кавитационных колебаний воды на стенки скважины с энергией воздействия на массив отбойного молотка, Потапенко А. А. (2013)
Стецюк М. В. - Проблемы эксплуатации резиновой футеровки вибропитателей при добыче урановых руд, Луценко С. Н. (2013)
Здвіжков Ю. - Особливості застосування полімерних носіїв на основі поліетиленгліколю для доставки ліків в орган-мішень, Бура М. (2014)
Константиненко Л. - Реєстр прісноводних круговійчастих інфузорій України (2014)
Стадник І. - Роль трансмембранного потенціалу і циклін-залежних кіназ у контролі проліферації та диференціації клітин (2014)
Воробєй Є. - Лікувально-профілактичні препарати бактеріофагів, Воронкова О., Сірокваша О., Вінніков А. (2014)
Корзіна Н. - Розвиток експлантiв ломиносу (Clematis L.) на етапi введення за умов in vitro, Митрофанова І. (2014)
Бено Ю. - Дисперсійний аналіз впливу постійного магнітного поля на проростання насіння та ріст кореня і стебла дурману звичайного на ранніх етапах онтогенезу, Дика М., Скварко К. (2014)
Яремчук М. - Процеси ліпопероксидації зародків в’юна за впливу мікрохвильового випромінювання, Дика М., Санагурський Д. (2014)
Бучко О. - Вільнорадикальні процеси й антиоксидантна система організму свиней за дії гумінової добавки, Степченко Л. (2014)
Шибкова Д. - Цитологічні ефекти у клітинах кісткового мозку при хронічному низькоінтенсивному гамма–опроміненні експериментальних тварин, Єфімова Н., Сибірна Н., Аклєєв О. (2014)
Моравська О. - Окремі показники ліпідного обміну в сироватці крові гусей залежно від додаткового введення різних доз вітаміну E в раціон у репродуктивний період (2014)
Фіщук О. - Морфологія та васкулярна анатомія квіток Dracaena surculosa Lindl. і Sansevieria aethiopica Thunb. (Asparagaceae Juss.), Одінцова А. (2014)
Буньо Л. - Мікологічна характеристика кореневої зони рослин Carex hirta L. у нафтозабрудненому дерново-підзолистому ґрунті, Худик О., Оліферчук В., Цвілинюк О., Терек О. (2014)
Боровик Л. - Видовий склад перелогових угруповань початкових стадій сукцесії на північному сході Луганської області (2014)
Фостяк Т. - До історії дослідження рослинності високогір’я Свидовецького масиву Українських Карпат (2014)
Гелеш М. - Біоморфологічні особливості Veronica aphylla L., Прокопів А. (2014)
Начичко В. - Рід Thymus L. (Labiatae Juss.) у флорі Українських Карпат: систематика і таксономічні проблеми (2014)
Акініна Г. - Гененетична структура колекції сортів нуту за морфологічними та молекулярними маркерами, Попов В. (2014)
Лановенко О. - Регіональний моніторинг природжених вад розвитку в Херсонській області (2014)
Ципік О. - YtrA–подібний регуляторний ген SSFG_05654 впливає на морфогенез і стійкість до антибіотиків у Streptomyces ghanaensis ATCC14672, Дацюк Ю., Флярд К., Федоренко В., Осташ Б. (2014)
Боднар І. - Порівняльна характеристика харчових ароматизаторів різних виробників щодо мутагенної активності, Ільков О., Горбулінська С., Боднар Л. (2014)
Блаженко О. - Делеція гена MET4 знижує толерантність до іонів кадмію та їх акумуляцію у клітинах дріжджів Hansenula polymorpha і Saccharomyces cerevisiae (2014)
Лозинська М. - Прогностичне значення анеуплоїдії та поліплоїдії у колоректальному канцероґенезі, Лозинський Р. (2014)
Мутенко Г. - Порівняння активності трьох гетерологічних промоторів у Streptomyces ghanaensis ATCC14672, Лопатнюк М., Горбаль Л., Лужецький А., Федоренко В., Осташ Б. (2014)
Коломбар Т. - Роль педотурбаційної активності сліпака звичайного (Spalax microphthalmus) у формуванні структури ґрунтового покриву, Пахомов О., Жуков О. (2014)
Савосько В. - Вміст і розподіл органічного вуглецю у культурбіогеоценозах деревних насаджень степу в умовах промислового регіону (2014)
Стадниченко А. - Вплив біотичних чинників на ритм серцевих скорочень у перлівницевих (Bivalvia, Unioninae, Anodontinae), Гирин В. (2014)
Стах В. - Морфологічний та генетичний поліморфізм зелених жаб (Pelophylax) водойм Західної України, Белоконь М., Хамар І., Белоконь Ю., Решетило О. (2014)
Медовник Д. - Характеристика іхтіофауни колектора на р. Нивка (м. Київ), Алексієнко В. (2014)
Шевчук Т. - Видовий склад і поширення кліщів роду Unionicola (Acari: Hydracarina: Unionicolidae) – паразитів перлівницевих (Mollusca: Bivalvia: Unionidae) у річкових басейнах України (2014)
Іванець О. - Таксономічна структура кладоцероценозів Українського Розточчя (2014)
Масловська О. - Інтенсивність процесів перекисного окиснення ліпідів і показники системи антиоксидантного захисту клітин Desulfuromonas acetoxidans IMB B-7384 за впливу ферум (III) цитрату, Гнатуш С. (2014)
Громико О. - Антагоністичні властивості актиноміцетів, виділених із ризосфери чистотілу великого Chelidonium majus L. (2014)
Жадько С. - Раннє збільшення вмісту Н2О2 і активності пероксиредоксину й тіоредоксину в культурі тканини Arabidopsis thaliana при осмотичному стресі різної інтенсивності (2014)
Більчук В. - Зміни активності ферментів антиоксидантного захисту в вегетативних органах Populus nigra L. в умовах аеротехногенного забруднення середовища, Россихіна-Галича Г. (2014)
Парфенюк А. - Вплив Micrococcus luteus ЛБК1 на ріст рослин сортів/гібридів огірка і перцю солодкого, Стерлікова О., Безноско І. (2014)
Федак В. - Аніонні жирні кислоти в зерні кукурудзи у період його дозрівання за впливу зеастимуліну та рівня ґрунтового живлення, Мамчур О., Ривіс Й. (2014)
Фролов О. - Життєздатність нижчих ракоподібних під впливом біологічно активних речовин біотехнологічної води з-під медичної п’явки (Hirudo verbаna), Литвиненко Р. (2014)
Пахольченко В. - Поведінкова реакція на стрес у щурів із різним соціальним статусом, Тубальцева І., Тукаленко Є., Макарчук М. (2014)
Бондаренко О. - Вплив N-стеароїлетаноламіну в різних дозах на поведінкові реакції хронічно алкоголізованих щурів у тесті відкрите поле, Гула Н., Макарчук М., Горідько Т. (2014)
Содержание (2013)
Булат А. Ф. - Эластомеры в угольной промышленности. Вопросы безопасности, Дырда В. И., Хохотва А. И. (2013)
Скипочка С. И. - К вопросу определения критических уровней потери устойчивости композитных материалов, Паламарчук Т. А., Бобро Н. Т., Куринной В. П. (2013)
Монастырский В. Ф. - Продольно-поперечные колебания упругой системы разгрузочной тележки распределительного конвейера, Кирия Р. В., Номеровский Д. А., Ванин С. Р. (2013)
Надутый В. П. - Исследование влияния эффекта объемного сжатия при определении параметров защитных покрытий из эластомеров, Сухарев В. В., Белюшин Д. В. (2013)
Пономаренко С. Н. - Влияние характеристик аэросмеси на технологические параметры пневмотранспортирования закладочными установками эжекторного типа (2013)
Лапшин Е. С. - Результаты разделения по крупности и обезвоживания строительных песков новым способом вибрационного грохочения, Шевченко А. И. (2013)
Маметова Л. Ф. - Вплив структурних деформацій мінералів на руйнування гірських порід, Карамушка О. О. (2013)
Шевченко В. Г. - Способ и устройство оперативного визуального контроля состояния выработок и технических средств на шахтах, Зайцев М. С. (2013)
Волошин А. И. - Исследование неравномерности концентрации частиц угольной пыли в прямоточном горизонтальном канале реактора термохимической подготовки топлива, Жевжик А. В., Горячкин В. Н., Потапчук И. Ю. (2013)
Ладик С. Л. - Исследование динамики приводов стрелочных переводов горного транспорта, Говоруха А. В. (2013)
Красник В. Г. - Влияние угловой зоны забоя на сопротивление породы внедрению породоразрушающего инструмента (2013)
Семененко Е. В. - Расчет параметров гидротранспорта в полиэтиленовых трубах при существенной неоднородности плотности и крупности транспортируемых частиц, Татарко Л. Г. (2013)
Медведева О. А. - Обоснование технологий совместного складирования отходов обогащения с различной степенью сгущения, Киричко С. Н. (2013)
Баранов П. Н. - Проблемы и перспективы освоения цветного мрамора Крыма, Проскуряков О. А., Шевченко С. В., Матюшкина О. П. (2013)
Козіна І. В. - Обґрунтування параметрів транспортно-технологічних схем управління вантажопотоками вугільних шахт (2013)
Житленок Д. М. - Проведение гидродинамического воздействия на сближенные выбросоопасные угольные пласты перед их пересечением, Гаврилов В. И., Петух А. П., Власенко В. В., Пищев А. В. (2013)
Бунько Т. В. - Разработка методов математического моделирования эмиссии шахтного метана, Боровский А. В., Кокоулин И. Е., Бокий А. Б. (2013)
Алабьев В. Р. - Моделирование теплообменных процессов в тупиковых выработках при естественных условиях формирования теплового режима, Бокий Б. В. (2013)
Дудник М. Н. - Выбор и обоснование аэродинамических параметров крыльчатки переносного рудничного анемометра АПР-2, Веретенник В. Н., Вишницкий А. И. (2013)
Бондаренко А. А. - Разработка грунтозаборного устройства землесосного снаряда МЗ-8 (2013)
Надутый В. П. - Результаты исследований взаимодействия кусковой горной массы с валками вибрационного классификатора, Ягнюков В. Ф., Ягнюкова И. В. (2013)
Курмелев И. И. - Тектоническая нарушенность Снежнянской площади и ее редкометальное обруднение (2013)
Трофимов В. О. - Комп’ютерне моделювання реверсивного режиму вентиляції шахти, Кавєра О. Л. (2013)
Звягинцева А. В. - Оценка опасности загрязнения атмосферного воздуха промышленных городов Украины (2013)
Содержание (2013)
Булат А. Ф. - Проблемы горного дела, энергетики и экологии, Четверик М. С. (2013)
Анисимов О. А. - Определение максимальной высоты забоя взорванной горной массы при работе фронтальных погрузчиков (2013)
Бабий Е. В. - Переработка крупнокусковой горной массы на железорудных карьерах, Косенко В. И., Икол А. А. (2013)
Белогуб О. Ю. - Разработка критерия вывалообразования пород кровли очистных забоев, Соловьев Г. И., Бачурин Л. Л., Сергиенко А. И., Федоренко М. В., Козырь С. В. (2013)
Гвинианидзе Д. В. - Исследование граничных угловых параметров на шахтах Западного Донбасса, Назаренко В. А., Кучин А. С. (2013)
Григор’єв Ю. І. - Аналіз теоретичних основ і методології оцінки сумісної комплексної розробки техногенних і геогенних родовищ (2013)
Дякун И. Л. - Энергетическая эффективность когенерационных схем шахтного энергокомплекса, Козарь И. Ю. (2013)
Кошка А. Г. - Отработка тонких и весьма тонких пластовс оставлением пустых пород в шахте, Яворский А. В., Малашкевич Д. С., Яворская Е. А. (2013)
Кузьменко А. М. - Состояние и перспективы развития закладочных работ на подземных рудниках Украины, Петлёваный М. В. (2013)
Лаврик М. О. - Анализ экологического состояния и степени засоления почв в условиях Западного Донбасса, Павличенко А. В. (2013)
Максимова Э. А. - Освоение газогидратных технологий – путь к получению дополнительного энергоресурса в Украине, Ганушевич К. А., Сай Е. С. (2013)
Павличенко А. В. - Екологічна небезпека породних відвалів ліквідованих вугільних шахт, Коваленко А. А. (2013)
Семененко Е. В. - Обоснование методики расчета гидравлического уклона при течении пульпы с концентрацией пасты, Киричко С. Н. (2013)
Сергиенко В. Н. - К оценке долговременной устойчивости потолочинвыработок гипсовых шахт в зонах геологических нарушений, Амелин В. А., Васильев Б. В., Войтович Т. Г., Амелина Л. В. (2013)
Симоненко В. І. - Раціональне виймально-наватажувально-транспортне обладнання на щебеневих кар’єрах з мобільними пересувними комплексами, Ярошик Н. І. (2013)
Софийский К. К. - Снижение газонасыщенности пологого угольного пласта i31 гидродинамическим воздействием, Гаврилов В. И., Власенко В. В. (2013)
Столбченко О. В. - Визначення концентрации метану у вихідномуструмені тупикової виробки (2013)
Турчин Ю. Ю. - Исследование влияния притока подземных вод на скорость подготовки горизонтов карьеров (2013)
Халимендик Ю. М. - Поддержание штрека канатными анкерами в условиях слабых боковых пород, Бруй А. В., Барышников А. С. (2013)
Четверик М. С. - Технологические схемы ведения горных работ в зонах обрушения при открытой разработке крутопадающих рудных месторождений, Ворон Е. А., Левченко Е. С., Перетятько Г. В. (2013)
Шевченко В. Г. - Моделирование безопасного управления процессом добычи при использовании оперативного визуального контроля состояния выработок и технических средств, Зайцев М. С. (2013)
Шматовский Л. Д. - Разработка метода расчета параметров самонапряжения тампонажного камня, Коломиец А. Н., Зайцев М. С., Тынына С. В. (2013)
Ярошевич И. Н. - Обоснование оптимальных условий работы водозабора г. Комсомольское при углублении карьера "Северный" до горизонта (-50 м) в условиях функционирования сложной техносистемы, Подрезенко И. Н., Пигулевский П. И. (2013)
Терещенко В. В. - Перспективное развитие сырьевой базы открытым способом карьера публичного акционерного общества "ИнГОКа", Швец Д. В. (2013)
Губанов В. В. - Вплив ексцентриситету стикування царг на НДС оболонок металевих димових труб, Василев В. М., Голіков А. В., Кульчицький А. Н. (2013)
Кущенко В. М. - Закономірності розподілу місцевих напружень у підшківних конструкціях рамних укісних копрів, Нечитайло О. Є. (2013)
Василев В. М. - Методологія експериментально-теоретичного дослідження складальних зусиль у шарнірно-стержньовій системі із використанням системи управління, Миронов А. М., Югов А. М., Бондарев О. Б. (2013)
Кущенко В. М. - Аналіз впливу динамічного характеру технологічного навантаження на напружено-деформований стан прольотної будови гратчастої конвеєрної галереї, Губарев М. В. (2013)
Денисов Є. В. - Гашення коливань конструкцій балкового типу громадської будівлі ДП КСКЦ ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ", Фоменко С. О., Кострицький О. С., Радченко О. В., Денисов О. В. (2013)
Дикань В. Л. - Реанимирование экономики Украины (2014)
Кондусова Л. Ф. - Шляхи оздоровлення економіки України (2014)
Маковоз О. В. - Антикризове регулювання як ефективний вплив держави на розвиток економіки, Глазкова А. С., Кириченко Є. О. (2014)
Бакалінський О. В. - Пілотне дослідження завад пересуванню людей приміщеннями вокзалів станції Київ-Пасажирський (2014)
Гриценко Н. В. - Розвиток залізничного транспорту та важливість його економічного потенціалу (2014)
Момот А. В. - Основні фактори, що впливають на підвищення мобільності населення та принципи оптимізації швидкісних пасажирських перевезень (2014)
Пєтухова Т. О. - Методичний підхід до діагностування стратегічних фінансових можливостей розвитку ГТС України, Кроленко О. Є. (2014)
Соляннік К. В. - Сутність та фактори розвитку транзитного потенціалу залізничного транспорту України (2014)
Дикань В. Л. - Логістичне управління матеріально-технічним забезпеченням підприємств залізничного транспорту, Борозенець Т. Ю. (2014)
Берест М. М. - Формування системи показників моніторингу розвитку кризових явищ на підприємстві (2014)
Бормотова М. В. - Принципи та фактори формування і використання інвестиційного потенціалу підприємства, Москаленко Б. А., Сухоребрий Є. В. (2014)
Гришко О. А. - Система менеджменту якості як інструмент удосконалення діяльності підприємств залізничного транспорту (2014)
Зайцева І. Ю. - Шляхи отримання фінансової вигоди від альянсів, злиттів, поглинань та розробка стратегії недружнього поглинання (2014)
Зоріна О. І. - Фактори підвищення рівня соціально-економічного розвитку підприємств залізничного транспорту (2014)
Кильницька Є. В. - Статистичний аналіз ефективності управління дебіторською заборгованістю на підприємствах вантажного автотранспорту, Глухова С. В. (2014)
Кобець С. П. - Формування управлінських рішень у залежності від рівнів конкурентоспроможності та конкурентної стійкості машинобудівних підприємств (2014)
Костюк Ж. С. - Шляхи попередження та нейтралізації ризиків та загроз економічній безпеці підприємств залізничного транспорту (2014)
Курган Н. В. - Інформаційне забезпечення рентабельності експортних операцій підприємства в умовах автоматизації обліково-аналітичного процесу (2014)
Лаврова Ю. В. - Інтереси економічних агентів підприємства як основа визначення стану його фінансової безпеки (2014)
Обидєннова Т. С. - Структурні перетворення машинобудівних підприємств: підходи до управління (2014)
Плохіх Д. О. - Сутність та систематизування поняття "економічна безпека підприємства" (2014)
Посохов І. М. - Організаційно-економічний механізм корпоративної взаємодії в рамках корпоративної структури "МЕТЗАЛМАШБУДЕНЕРГО" (2014)
Сумець О. М. - Основні положення і принципи формування системи оцінних показників логістичної діяльності підприємств АПК (2014)
Токмакова І. В. - Ресурсний потенціал підприємств залізничного транспорту як базис стійкого зростання (2014)
Толстова А. В. - Теоретичні основи оцінювання виробничого потенціалу підприємств залізничного транспорту, Борох Ю. О. (2014)
Устенко М. О. - Регіональний транспортно-логістичний центр як суб’єкт та об’єкт партнерських відносин (2014)
Царук А. Ю. - Структура системи інформаційного забезпечення аналізу та оцінки ефективності гірничо-збагачувального виробництва у контексті природоохоронної діяльності (2014)
Шаповал О. А. - Специфіка управління матеріальними потоками в системі матеріального забезпечення воєнної організації держави (2014)
Якименко Н. В. - Реінжиніринг та організаційно-управлінські заходи на підприємствах телекомунікацій, Коваленко А. І. (2014)
Андрєєва О. В. - Передумови удосконалення управління інвестиційними процесами на залізничному транспорті (2014)
Геращенко И. А. - Антикризисное управление персоналом, Джумандурдиев Г. (2014)
Грабовський Є. М. - Аналіз специфіки підвищення ефективності маркетингових заходів підприємств харчування, Костюк Я. О. (2014)
Грабовський Є. М. - Управління процесом контролю якості продукції підприємства харчування, Слабченко І. О. (2014)
Гуржій Н. Г. - Теоретико-методичні аспекти стратегічного управління збутовою діяльністю підприємства (2014)
Захарченко Л. А. - Оцінка сучасного стану та перспектив розвитку корпоративного управління телекомунікаційного операторa (2014)
Каличева Н. Є. - Організація управління на підприємствах залізничного транспорту в сучасних умовах (2014)
Кірдіна О. Г. - Процесні технологічні інновації в системі антикризового управління (2014)
Литовченко О. Ю. - Структурно-функціональне моделювання процесу управління фінансовою стійкістю підприємства, Калініченко А. Ю. (2014)
Лях І. О. - Механізм управління фінансово-економічною діяльністю підприємства на основі адаптивно-реноваційного підходу (2014)
Мушников О. О. - Механізм управління стійкістю інноваційно-інвестиційного розвитку машинобудівних підприємств (2014)
Науменко М. О. - Розробка методичного забезпечення стратегічного управління підприємством, Луханіна К. Д. (2014)
Полоус О. В. - Фактори управління формуванням трудового потенціалу аеропортів (2014)
Сичова О. Є. - Маркетинг-аудит ринку реалізації продукції житлового будівництва та розробка методології формування моделі будівельного кластеру (2014)
Сластяникова А. І. - Концепуальні засади управління ресурсним потенціалом керовано-організаційного розвитку підприємств машинобудування (2014)
Тесленко Т. В. - Вдосконалення механізму управління підприємствами залізничного транспорту з вантажних перевезень (2014)
Федорко І. П. - Стратегічне управління якістю транспортних послуг залізниць (2014)
Чередниченко А. О. - Категорії інформаційної безпеки та категорії "інформаційної системи" в системі корпоративного управління підприємств будівельної галузі (2014)
Якименко Н. В. - Механізм управління персоналом підприємства та його конкурентоспроможність, Антіпова А. С. (2014)
Єфіменко Т. І. - Облікове забезпечення визнання об’єктів інноваційної діяльності в залізничному комплексі (2014)
Науменко М. О. - Обґрунтування плану інноваційного проекту підприємства, Шаптала О. С. (2014)
Третяк В. П. - Управління інноваційними процесами розвитку залізничного транспорту України та його соціальної інфраструктури (2014)
Гамбаров Л. А. - Параметрична декомпозиція багатоетапних транспортних моделей, Шевченко С. В., Чернишова Н. П., Свєтлова Л. Ф. (2014)
Ермоленко А. А. - Совершенствование налоговой системы Республики Азербайджан в современных условиях, Зейналли Т. Э. (2014)
Ковылина М. А. - Условия и факторы формирования конурентноустойчивости регионального круизного судоходства (2014)
Коковіхіна О. О. - Фінансова безпека комерційного банку: подальше удосконалення визначення, Високорода М. С. (2014)
Коковіхіна О. О. - Грошово-кредитна політика: подальше удосконалення визначення, Новікова О. Ю. (2014)
Лисьонкова Н. М. - Напрями вдосконалення процесу формування місцевих бюджетів в Україні, Резніченко А. К. (2014)
Непрядкіна Н. В. - Переваги розвитку міжнародного факторингу в Україні (2014)
Попова О. С. - Транспортировка зерновых грузов на территории Украины (2014)
Чередниченко О. Ю. - Проблемні питання детективної (розшукової) діяльності в Україні, історія розвитку, світовий досвід, ринок приватної детективної (розшукової) діяльності, Чередниченко А. О. (2014)
Янченко Н. В. - Перспективи розвитку іпотечного кредитування в Україні (2014)
Вовк В. А. - Сучасні тенденції міжнародної міграції робочої сили в рамках інтеграції України до ЕС, Серпухов М. Ю. (2014)
Зубенко В. О. - Удосконалення методики розрахунку премії для працівників залізниці за винахід нової техніки і прогресивних технологій, Луценко А. О. (2014)
Компанієць В. В. - Ефективна трудова поведінка: сутність, умови формування, підходи до оцінювання, Польова В. В. (2014)
Пакуліна А. А. - Пріоритети соціальної політики регіону щодо підвищення якості життя населення, Пакуліна Г. С. (2014)
Шумська Г. М. - Проблемні аспекти розробки профілів професійної компетентності посад державних службовців в регіональних органах державної влади (2014)
Грохольський В. Л. - Нормативно-правове забезпечення вдосконалення державного управління в Україні (2013)
Дубко Ю. В. - Реформування МВС України як складової сил охорони правопорядку (2013)
Конопельський В. Я. - Про деякі наслідки застосування у виправних колоніях україни принципу диференціації та індивідуалізації виконання покарань (2013)
Любчик В. Б. - Перспективи протидії загальнокримінальній злочинності органами внутрішніх справ (2013)
Авадані В. А. - Роль, взаємодія кримінальної міліції у справах дітей у попередженні та профілактиці проявів дитячої жорстокості (2013)
Грекова І. В. - До питання психологічного впливу на неповнолітніх в оперативно-розшуковому попередженні наркозлочинів (2013)
Мисюра А. М. - Міжнародні правові засади подолання протидії кримінальному провадженню з боку злочинних угруповань, причетних до торгівлі людьми (2013)
Тарасенко В. Є. - Окремі аспекти методики попередження злочинів на стадії досудового розслідування (2013)
Челпан О. В. - Профілактика правопорушень на транспорті (2013)
Ярмакі В. Х. - Правові засади протидії нелегальній міграції державною прикордонною службою України (2013)
Афанасенко С. І. - Права та свободи людини і громадянина (2013)
Бортняк А. Ф. - Правове мислення як семіотичне відтворення правової реальності (2013)
Градова Ю. В. - Міжнародний договір як об’єкт правового моніторингу (2013)
Дунаєва О. М. - Принцип розподілу влад в інституційному балансі ЄС (2013)
Мельник Ю. П. - Групи інтересів як рушійні сили суспільно-політичних процесів у державі (2013)
Пядишев В. Г. - Комплексний підхід до боротьби з транснаціональною організованою злочинністю в зонах міжнародних операцій з підтримання миру — нагальна вимога часу: організаційні та міжнародно-правові аспекти (2013)
Якусик Д. В. - Поняття та суть "квазізаконів" у сучасних світових системах права (2013)
Дрішлюк В. І. - Елементи позову в господарських справах (2013)
Макарчук Л. В. - Порядок розірвання договору шляхом односторонньої відмови від нього (2013)
Ніколенко Л. М. - Передумови права на подання касаційної скарги в господарському судочинстві України (2013)
Потудінська О. В. - Окремі проблеми реформування інституту комерційного посередництва (2013)
Рядінська В. О. - Соціальна справедливість при оподаткуванні доходів фізичних осіб (2013)
Середницька І. А. - Цивільні процесуальні правовідносини: виникнення, зміна та припинення, Даниленко С. К. (2013)
Андрієнко І. С. - Всезагальність соціального забезпечення в контексті надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим особам (2013)
Гаверський В. В. - Колективні договори та угоди як форма соціального партнерства у сфері праці (2013)
Губарєв С. В. - Юридична відповідальність за порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища (2013)
Шигоніна Л. О. - Поняття земельної ділянки як об’єкта цивільних прав (2013)
Ярмакі Х. П. - Механізм адміністративно-правового регулювання (2013)
Бірюков В. П. - Прикордонна безпека як складова національної безпеки України (2013)
Березан В. М. - Система суб’єктів забезпечення охорони громадського порядку та громадської безпеки під час проведення масових заходів (2013)
Бокій О. М. - Організаційно-правові засади взаємодії органів внутрішніх справ з іншими силами охорони правопорядку в особливих умовах (2013)
Вакуленко Е. П. - Організація та проведення антитерористичних операцій (за матеріалами країн СНД) (2013)
Денисова А. В. - Проблемні питання контролю за організацією нотаріальної діяльності, Проданчук І. В. (2013)
Загородній А. Ф. - Шляхи удосконалення адміністративно-наглядової діяльності щодо забезпечення дотримання правил паспортно-реєстраційної системи в Україні та протидії нелегальній міграції (2013)
Ізбаш К. С. - Громадські та виправні роботи як вид адміністративного стягнення (2013)
Малін О. Л. - Правомірність діяльності членів колегіального органу як основа протидії корупції (2013)
Подоляка С. А. - Адміністративні процедури в прокурорській діяльності щодо притягнення винних до дисциплінарної відповідальності (2013)
Фалатюк О. С. - Роль технічних систем моніторингу руху автотранспортних засобів при перевезенні вантажів у внутрішньому та міжнародному сполученні (2013)
Позюбанов Р. П. - Правовий статус державного службовця та працівника міліції України: порівняльний аналіз (2013)
Заєць О. В. - Адміністративно-правові гарантії права на інформаційну безпеку особи (2013)
Юнін О. С. - Порівняльний аналіз підходів до боротьби з корупцією за кордоном та в Україні (2013)
Цільмак О. М. - Об’єкти криміналістичного спостереження (2013)
Демченко О. М. - Щодо етичної складової залучення громадян до негласного виконання завдань оперативно-розшукової діяльності (2013)
Ігнатов О. М. - Соціально-демографічна характеристика осіб, які вчиняють умисні вбивства (2013)
Каранікола О. П. - Класифікація умисних вбивств заручника або викраденої людини (2013)
Коваленко І. А. - Особливості суб’єктного складу при відшкодуванні шкоди, завданої малолітніми, неповнолітніми особами 146-149 (2013)
Лисюк Ю. В. - Окремі аспекти забезпечення прав потерпілого з огляду отримання доказів у досудовому розслідуванні (2013)
Тарасенко Р. В. - Проблема захисту потерпілих та свідків під час проведення першочергових оперативно-розшукових заходів (2013)
Тюнін В. О. - Типологія злочинців, які сприяють учасникам злочинних організацій та укривають їх злочинну діяльність (2013)
Холостенко А. В. - Проблематика проведення огляду під час розслідування злочинів у сфері одержання неправомірної вигоди (2013)
Царенко О. О. - Щодо факторів вчинення насильницьких злочинів неповнолітніми (2013)
Шаповалова І. О. - Суспільна небезпека хуліганства, що вчиняється на транспорті (2013)
Черниш М. О. - Соціально-правові передумови кримінально-правової заборони незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами, Гайдаржи І. С. (2013)
Пойзнер О. Б. - Проблемні питання тактики та методики досудового розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів (2013)
Скоробагатько А. В. - Особливості розвитку пенсійного забезпечення в період Великої Вітчизняної війни та повоєнні роки (2013)
Мирза С. С. - Учення про джерела римського права в наукових працях цивілістів Новоросійського університету (2013)
Гончарук Д. О. - Формування законодавства про надзвичайні ситуації техногенного характеру за часів срср: історико-правовий аспект (2013)
Чернишова О. О. - Історико-правові питання протидії правопорушенням у сфері інтелектуальної власності (2013)
Волощук А. М. - Основні підходи, на яких базується політика держав щодо нелегального обігу наркотиків (2013)
Меркулова В. О. - Кримінальна відповідальність та заходи кримінально-правового впливу: проблеми чинного кримінального та кримінально-процесуального законодавства (2013)
Ганеліна К. І. - Особистісна площина надійності працівника карного розшуку транспортної міліціЇ (2013)
Домніцак В. В. - Формування мотиваційної готовності курсантів ВНЗ МВСУукраїни до дій в екстремальних умовах праці (2013)
Пасько О. М. - Структурно-логічна модель професійної готовності працівників соціономічної сфери діяльності (2013)
Петриченко В. Г. - Особливості морально-психологічної підготовки сил охорони правопорядку до спеціальних операцій (2013)
Проценко О. О. - Тактико-психологічні особливості спостереження за особою, річчю або місцем (2013)
Балтовський О. А. - Побудова моделей управління та обробки інформації для прогнозування стану оперативної обстановки в умовах багатопараметричного впливу на зовнішнє середовище, Сіфоров О. І. (2013)
Стецюк Б. Р. - Цивільний процес в УСРР в 1924 – 1929 рр. (2013)
Содержание (2008)
Главацкий А. Н. - Значение трансформирующего фактора роста В1 и вариабельности сердечного ритма в структурно-функциональных изменения миокарда левого желудочка у больных гипертонической болезнью в сочетании с сахарным диабетом 2 типа, Березин А. Е. (2008)
Колесник Т. В. - Влияние согласованности суточного ритма артериального давления на тяжесть течения артериальной гипертензии (2008)
Цубанова Н. А. - Стан кардіогемодинаміки щурів при гострому інфаркті міокарда під впливом мексидолу і нового структурного аналогу мелатоніну, Березнякова А. І. (2008)
Кривенко В. І. - Оцінка нейрогуморального статусу в процесі лікування хворих на гіпертонічну хворобу, які постійно проживають в урбанізованому регіоні, Гріненко Т. Ю. (2008)
Садырова Ж. А. - Особенности цитокинового статуса у больных хронической ревматической болезнью сердца, осложненной сердечной недостаточностью (2008)
Черенько С. О. - Цитокіновий профіль у хворих вперше діагностований туберкульозом легень залежно від тяжкості захворювання, Скороходова Н. О., Шпак О. І., Гавриленко Т. І., Яцина М. Ф. (2008)
Разнатовська О. М. - Особливості бронхіальної патології у хворих на туберкульоз легень з порушеннями функції зовнішнього дихання в залежності від типу специфічного процесу, Пухальська Н. С., Растворов О. А., Хлистун В. М. (2008)
Козелкин А. А. - Взаимоотношения когнитивных функций, уровней мелатонина и серотонина у больных с хроническим нарушением мозгового кровообращения (ДЭП-II) на фоне комплексного лечения с применением препарата "Тиоцетам", Черкет А. Н., Шикаева Ф. В. (2008)
Клименко В. І. - Інтеграція психотерапевтичної служби в систему медичної допомоги кардіологічним хворим (2008)
Мельник В. І. - Профілактика аутоагресивної поведінки хворих на епілепсію, Щеглова Я. В. (2008)
Беликова В. В. - Клинико-иммунологические изменения у детей, больных ВИЧ-инфекцией, Александров А. В., Боярская Л. Н., Попова И. В. (2008)
Фетісова В. В. - Динаміка морфофункціональних показників фізичного стану висококваліфікованих плавців при відновних фізичних тренуваннях після гострих респіраторних захворювань (2008)
Щудро С. А. - Особливості формування здоров'я учнів на сучасному етапі (2008)
Визир В. А. - Гомоцистеин как фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний: современные взгляды на проблему, Буряк В. В. (2008)
Потапенко М. С. - Периоперационная миокардиальная ишемия и инфаркт: тактика ведения больных (2008)
Набока О. І. - Основні біохімічні механізми водно-сольового гомеостазу організму (2008)
Барковский Д. Е. - Рациональная антибиотикопрофилактика и антибиотикотерапия в акушерско-гинекологической практике (2008)
Сиволап В. Д. - Особливості лікування інфаркту міокарда, асоційованого з метаболічним синдромом, Михайловська Н. С. (2008)
Новак А. А. - Влияние нормобарической прерывистой нервной системы при восстановительном лечении больных ишемической болезнью сердца и артериальной гипертензией (2008)
Сыволап В. В. - Неинвазивная диагностика хронического атрофического гастрита, Олейник А. И., Кремзер А. А., Шевченко И. Н. (2008)
Кошля В. И. - Динамика показателей кровообращения под влиянием периндоприла у больных хронической сердечной недостаточностью, Токаренко А. И., Кошля Е. В. (2008)
Рылов А. И. - Диагностика и лечение повреждений двенадцатиперстной кишки, Кравец Н. С., Мортуладзе Д. Ш. (2008)
Рябоконь Е. В. - Особенности современного течения кори у взрослых, Фирюлина О. М., Ушенина Л. А., Рябоконь Ю. Ю. (2008)
Воробьев А. Ф. - К вопросу о профилактике дефектов опорно-двигательного аппарата у школьников (2008)
Мозолюк В. И. - Практические аспекты ранней диагностики туберкулезного спондилита, Лихолит С. Д. (2008)
Карпенко А. В. - Фармакологические средства как индикаторы биологической активности низкочастотного переменного магнитного поля (2008)
Іванченко Д. Г. - Синтез та вивчення антиоксидантної дії 8-ариліденгідразино-1-n-хлоробензилтеобромінів, Романенко М. І., Глущенко М. В., Милосердова Г. В., Бєленічев І. Ф. (2008)
Романенко М. І. - Синтез та вивчення антиоксидантної активності 8-амінозаміщених 7-етил-3-метилксантину, Милосердова Г. В., Прийменко Б. О. (2008)
Гоцуля А. С. - Комп'ютерне прогнозування можливих видів біологічної активності S-похідних 1,2,4-тріазола, Каплаушенко А. Г., Парченко В. В., Маковик Ю. В., Панасенко О. І., Книш Є. Г., Куліш С. М., Каплаушенко Т. М. (2008)
Набока О. І. - Вивчення можливої ульцерогенної та місцевоподразнюючої дії хрометкарбу, Вороніна Л. М., Самура Б. А. (2008)
Мозуль В. И. - Фитохимическое изучение лофанта анисового, Доля В. С., Цокало И. Е. (2008)
Козира С. А. - Жирнокислотний та амінокислотний склад Geum Urbanum L., Кулагіна М. А., Сербін А. Г. (2008)
Шкроботько П. Ю. - Изучение элементного состава различных органов некоторых видов двух подсекций рода валериана (2008)
Демченко В. О. - Кількісне визначення клотримазолу у лікарських формах методом спектрофотометрії за реакцією з алізариновим червоним С, Петренко В. В. (2008)
Чернега Г. В. - Модельная интерпретация адсорбционного поведения эфиров салициловой кислоты, Похмелкина С. А. (2008)
Чуб Е. В. - Микробиологические исследования по выбору консерванта и его концентрации при создании депигментирующего тоника, Стрилец О. П., Мартынюк Т. В. (2008)
Струс О. Є. - Застосування натуральних каротиноїдів при створенні нових лікувально-профілактичних засобів (2008)
Кононенко Н. М. - Вплив антиоксидантів на структурні компоненти клітин слизової оболонки шлунка при експериментальній виразці шлунка, Березняков В. І. (2008)
Кайдалова А. В. - Впровадження систем якості на фармацевтичних підприємствах, Коваленко С. М. (2008)
Немченко А. С. - Методичні підходи до визначення вартості лікарських засобів, що виготовляються в умовах аптек за індивідуальними прописами та у вигляді внутрішньоаптечної заготовки, Глущенко О. М. (2008)
Глєбушкін Р. О. - Моделювання та оптимізація інформаційних потоків на військово-медичному складі, Голуб А. Г., Убогов С. Г., Трохимчук В. В., Шматенко О. П., Гульпа В. С., Козіна С. В. (2008)
Щербак Е. А. - Влияние рифлана на процессы регенерации при асептическом повреждении мягких тканей, Малоштан Л. Н. (2008)
Березнякова А. І. - Пошук анаболічних засобів серед похідних хінолон-карбонових кислот, Тацький О. Ф., Тіщенко І. Ю., Торянік Е. Л. (2008)
Пахольчук Т. М. - Роль курсу дитячих інфекційних хвороб у вихованні молодого лікаря, Усачова О. В., Леженко Г. О. (2008)
Павличенко В. И. - Курс по выбору "Современные проблемы молекулярной биологии" (2008)
Оніщенко Т. Є. - Кредитно-модульна система та досвід впровадження її елементів на кафедрах, що вивчають інфекційні хвороби, Пахольчук Т. М., Рябоконь О. В., Савельєв В. Г., Усачова О. В. (2008)
Веретельник А. В. - Некоторые особенности организации работы иностранных студентов в научном кружке на кафедре дерматовенерологии, Головкин А. В., Ковалева Т. Д. (2008)
Василенко Г. В. - Значення міжпредметних зв'язків в професійній підготовці студентів медичного факультету, Ганчева О. В., Демиденко О. В., Бойко К. А. (2008)
Кравченко В. І. - Організація кредитної системи оцінки успішності студентів в США, Свістун С. І., Кравченко Т. В. (2008)
Чернега Г. В. - Проблеми викладання фундаментальних природничих дисциплін в медичному вузі, Похмьолкіна С. О. (2008)
Туманський В. О. - Щодо організації викладання правових дисциплін в медичних та фармацевтичних навчальних закладах III-IV рівнів акредитації, Алексєєв О. Г. (2008)
Бірьова О. Ю. - Здобуття Слобідськими старшинами дворянського звання (2012)
Чорнописька В. З. - Новаторська ідеологія Климентія Шептицького у розвитку студитських монастирів у Східній Галичині (20 – 30 рр. ХХ ст.) (2012)
Сердюк О. С. - З пам’яттю в серці: Л. К. Кудрявцев – перший художник-популяризатор форсування Дніпра (2012)
Греков В. Д. - Бойові сокири Південно-Західної Русі Х – першої половини XIII ст. (2012)
Маслов М. П. - Участь українських кустарів у вітчизняних й світових народногосподарських виставках ХІХ сторіччя (2012)
Вановська І. М. - Динаміка жіночого домашнього промислового підприємництва в Україні у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття (2012)
Олійник О. М. - Розвиток державних органів по регулюванню трудових відносин в Ураїні в 20-ті роки (2012)
Малишев О. В. - Виникнення, діяльність і витіснення фіктивних кооперативів з кустарно-промислового середовища УРСР у 1921 – 1928 рр. (2012)
Олянич В. В. - Оподаткування селянських господарств в УРСР у другій половині 1920-х рр. (2012)
Москальов Б. Г. - Більшовицька технічна модернізація і підготовка інженерних кадрів для села наприкінці 20-х – на початку 30-х років ХХ ст., Москальова Н. П. (2012)
Мороз С. В. - Формування нормативно-правової бази економічної співпраці Харківської та Бєлгородської областей у 1991-2010 роках (2012)
Ніколаєнко О. О. - Гендерні аспекти організації простору у польських маєтках Південно-Західних губерній Російської Імперії (2012)
Мясникова А. С. - Події 9 січня 1905 року: передумови, хід, наслідки (2012)
Тітовська Ж. В. - Особливості розвитку "Сестринського руху" в Російській Імперії під час Першої світової війни (1914 – 1918 рр.) (2012)
Вінниця Г. Р. - Стан санітарії і медичного обслуговування в місцях ізоляції єврейського населення Східних областей Білорусі в період окупації в 1941 – 1944 роках (2012)
Ямпольська Л. М. - "Європейське питання" у зовнішній політиці Сполученого Королівства у першій половині 70-х рр. ХХ ст. (2012)
Брацюн В. В. - Правовий статус трудових мігрантів-громадян України на території Російської Федерації в 1991-1993 рр. (2012)
Балера О. В. - Формування правової бази щодо забезпечення національнокультурних потреб української діаспори та її реалізація стосовно українців Російської Федерації (1991 – 2011 рр.) (2012)
Піткевич В. В. - Провладні політичні молодіжні організації Росії (2000 – 2008 рр.) (2012)
Коляда І. А. - Вчительська інтелігенція Наддніпрянської України: порівняльний аналіз матеріального та побутового становища (друга половина ХІХ – початок ХХ сторіччя) (2012)
Підлісний Д. В. - Радянська "професіоналізація" вітчизняної вищої школи (1920-1921 рр.) (2012)
Харламов М. І. - Фінансування індустріальних професійно-технічних шкіл в УРСР у 1921-1929 рр. (2012)
Звонкова Г. Л. - Науковий потенціал України етапу науково-технічної революції: загальна характеристика (2012)
Кухтин А. В. - Розвиток історичної освіти та науки в Харківському державному педагогічному інституті у 1933-1941 роках (2012)
Кучемко М. М. - Вчена рада Харківського державного педагогічного інституту імені Г.С. Сковороди в 1960-ті – першій половині 1980-х рр. (2012)
Бугрій В. С. - Зміст шкільного краєзнавства у нормативно-правових документах про освіту (50-80-ті рр. ХХ ст.) (2012)
Литвиненко Т. А. - Місце і роль приватних середніх та вищих навчальних закладів в українській національній системі освіти в кінці ХХ – на поч. ХХІ ст. (2012)
Наконечна К. О. - Традиційні обрядові та святкові страви українців-слобожан (2012)
Татаринов С. Й. - Греки Бахмуту у 2-й половині ХІХ – на початку ХХ століть, Федотов С. А. (2012)
Саламахін І. О. - Вплив земства на розвиток селянських господарств Харківської губернії у другій половині ХІХ – на початку ХХ сторіччя (2012)
Чернуха О. В. - Боротьба міліції Харківщини з бандитизмом у роки НЕПу (2012)
Шандра І. О. - Харківська кам’яновугільна та залізоторгова біржа (1902 – 1917 рр.) (2012)
Кисиленко В. Ю. - Розвиток слободи безлюдівка у 1914-1920 рр. (2012)
Ганшина К. В. - Реформування системи місцевого самоврядування у Харкові після ліквідації районних у місті рад (2012)
Сеньківська Г. Я. - Краєзнавчі дослідження у вищих і середніх навчальних закладах Тернопільщини (середина 40-х рр. ХХ – початок ХХІ ст.) (2012)
Стешенко Н. Л. - Міґраційна урядова політика в південній україні середини XVІI–XVIII ст.: ліберальна історіоґрафія (друга половина XIX – початок ХХ ст.) (2012)
Трубчанінов М. А. - Дорадянська історіографія історії виробництва землеробських знарядь та техніки в Російській Імперії у другій половині ХІХ – на початку ХХ сторіччя (2012)
Калініченко В. В. - Сучасна російська історіографія інституту земельної громади в доколгоспному селі (1917–1930 рр.) (2012)
Новікова А. О. - Соціальна опіка в Харкові (кінець 1919 – 1934 рр.): історіографія проблеми (2012)
Лосінська С. В. - Історичні передумови виникнення музеїв історії авіації і космонавтики в Україні з середини ХХ ст. (2012)
Ситник К. М. - XVII Міжнародний ботанічний конгрес та перспективи розвитку української ботаніки (2005)
Дідух Я. П. - Еколого-енергетичні аспекти у співвідношенні лісових і степових екосистем (2005)
Ткаченко В. С. - Синфітоіндикація постірогенних змін екотипічних характеристик лучного степу "Михайлівська цілина на Сумщині (Україна), Лисенко Г. М. (2005)
Фельбаба-Клушина Л. М. - Фітоценологічна характеристика та охорона угруповань Syringa josikaea Jacq. (Oleaceae) в Українських Карпатах (2005)
Тихоненко Ю. Я. - Знахідки іржастих грибів (порядок Uredinales) у Національному природному парку "Святі гори", Дудка І. О. (2005)
Михайлова О. Б. - Культурально-морфологічні особливості представників Morchellaceae (Ascomucetes) на агаризованих живильних середовищах, Бухало А. С. (2005)
Кондратюк С. Я. - Нові для мікобіоти України та рідкісні види роду Lichtnostigma Haf. (Arthoniales, Ascomycotina) (2005)
Зеленко С. Д. - Toninia talparum Timdal (Lecideaceae, Ascomycetes) — новий для ліхенобіоти Євразії вид з Подільської височини (2005)
Смоленський І. М. - До оцінки фонового забруднення лісових екосистем Горган, Клід В. В. (2005)
Федорончук М. М. - Особливості будови пилкових зерен видів (Caryophyllaceae Juss.) та їх значення для цілей систематики (2005)
Паламар-Мордвинцева Г. М. - Підсумки та сучасні завдання вивчення Charales України, Борисова О. В., Царенко П. М. (2005)
Савицький В. Д. - Морфологічні особливості і тенденції еволюції багатопорового пилку дводольних: Ranunculaceae, Зиман С. М. (2005)
Панченко С. М. - Інвазійна спроможність північноамериканського виду Conyza canadensis (L.) Cronq. в НПП "Деснянсько-Старогутський" (2005)
Губарь Л. М. - Урбанофлора Нетішина: систематична, біоморфологічна та екологічна структури (2005)
Васюк В. А. - Участь абцизової кислоти в регуляції росту первинного листка Phaseolus vulgaris L., Генералова В. М., Веденічева Н. П., Мартин Г. І., Мусатенко Л. І. (2005)
Топчий Н. М. - Структурно-функциональні характеристики фотосинтетичного апарату гороху (Pisum sativum L.) в умовах варіації спектрального складу світла в червоному діапазоні, Сиваш О. О. (2005)
Андрієнко Т. Л. - Флора та рослинність проектованого міждержавного українсько-румунського біосферного резервату "Мармароські та Чивчино-Гринявські гори", Чорней І. І., Онищенко В. А., Буджак В. В. (2005)
Ситник К. М. - Ханс Петер Моліторіс (до 70-річчя від дня народження), Бухало А. С., Вассер С. П., Дудка І. О., Багрій-Шахматова Л. М., Григанський А. П., Лисовська В. Й. (2005)
Аніщенко І. М. - Безмежний Інтернет-простір наукової літератури або путівник по сторінках спеціалізованих веб-сайтів (2005)
Гуменюк А. Ю. - Підготовка та висадка армії союзників в Криму у вересні 1854 р. (2012)
Овчаренко В. П. - Державно-правове регулювання релігійної освіти та катехізації в Україні в 1920-х роках (2012)
Прилипко Р. Д. - Грошова допомога як одна із форм соціального захисту безробітних в УССР у 20-х рр. ХХ ст. (2012)
Коханова О. О. - Суспільно-політичне становище жінки в радянській Україні (20-30-ті рр. XХ ст.) (2012)
Іванова О. М. - Культурні зв’язки Харківської і Бєлгородської областей (90-ті роки ХХ ст. - початок ХХІ ст.) (2012)
Рогоза О. М. - Діяльність земства України із надання продовольчої допомоги сільському населенню наприкінці ХІХ – на поч. ХХ ст. (2012)
Ніколенко Ю. В. - Розвиток в Росії кустарних текстильних виробництв та участь в них українського етнічного населення (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) (2012)
Хряпін Е. О. - Організаційні форми утворення та діяльності іноземних капіталів і підприємництва України (на прикладі Донецько-Криворізького басейну 1861-1914 рр.) (2012)
Кравченко О. В. - Опіка над сліпими дітьми в Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2012)
Маслов М. П. - Світові та вітчизняні народногосподарські виставки першої третини ХІХ сторіччя як показник позитивних змін у розвитку української кустарної промисловості (2012)
Олянич В. В. - Господарсько-трудова активність селянства в УССР у 20-х рр. ХХ ст. (2012)
Олянич Л. В. - Створення товариства "Друзі дітей” (2012)
Стешенко Н. Л. - Система оподаткування та натуральних реквізицій у Амвросіївському районі під час нацистської окупації (1941–1943 рр.), Хандєєв М. В. (2012)
Кривоконь О. Г. - До проблеми становлення тракторобудування в Україні (2012)
Дробилко Т. О. - Особливості виноробства в стародавньому Римі в ІІІ-І ст. до н. е. (2012)
Гончарова Н. О. - Попечительська діяльність Івана Інзова (2012)
Новіков І. О. - Український фронтир Російської Імперії на Південному Уралі у XVIII – початку ХХ ст. (2012)
Миколенко Д. В. - Македонське питання на шпальтах болгарської проурядової газети "Свобода" (1887–1894 рр.) (2012)
Трубчанінов М. А. - Розвиток кустарної металообробки в Російській Імперії у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2012)
Вінниця Г. Р. - Побутові умови існування єврейського населення східних областей Білорусі в гетто в період окупації в 1941 – 1944 роках (2012)
Корлиханова І. О. - Київська швацька фабрика на Південному Уралі у роки Великої Вітчизняної війни: ще один крок до перемоги (2012)
Решетняк Н. - Горлівський машинобудівний завод на Уралі в роки Великої Вітчизняної війни (1941-1945), Шмакова Н. П. (2012)
Легкошкур О. М. - Удосконалення бойового мистецтва тайців муай-тай у ХХ столітті (2012)
Беззубенко А. В. - Хельсинський фонд з прав людини в Польщі (1989 – 2004 рр.) (2012)
Макєєв С. П. - Політичні відносини України та республіки Білорусь на рівні глав держав (2005–2010 рр.) (2012)
Поволоцька Т. М. - Роль громадськості у педагогічному русі на Харківщині другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (2012)
Каленик О. В. - Особливості організації начальної та виховної роботи у Харківському інституті шляхетних дівчат в 1812-1919 роках (2012)
Мірошніченко С. В. - Педагогічний часопис "Наука и школа" (1915-1917 рр.): Започаткування, видавничо-редакторський корпус, проблемно-тематична спрямованість (2012)
Цепков Д. О. - Українізація школи на Харківщині за часів Центральної Ради (березень 1917 – квітень 1918 року) (2012)
Литовський Д. В. - Утворення перших професійних учительських організацій в Російській Імперії на початку ХХ ст. (2012)
Маньківська Т. О. - Політика радянської влади по відношенню до вчительства в 1917 – 1921 роках (за матеріалами Слобожанського регіону) (2012)
Іванцова Н. І. - "Політичне завоювання" більшовиками вищої школи в Україні у 20–х рр. ХХ ст. (2012)
Кучемко М. М. - Вчена рада Харківського державного педагогічного інституту ім. Г.С. Сковороди в 1960-ті – першій половині 1980-х рр. (2012)
Звонкова Г. Л. - Управління науково-технічним розвитком в Українській РСР. 1970-1980 роки (2012)
Носенко Н. І. - З досвіду використання елементів інтерактивних технологій та інших прийомів особистісно орієнтованого навчання на уроках історії у 5-6 класах Харківського ліцею № 161 "Імпульс" (2012)
Середа А. В. - Історія люботинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4 (2012)
Піскун О. О. - Основні етапи й аспекти дослідження історико-етнографічного регіону "Слобожанщина" (2012)
Приходько В. Б. - Кобзарські традиції Слобожанщини (ІІ пол. XVII – XVIII ст.) (2012)
Кравченко Р. І. - Харківський тюремний замок – перша кам’яна в’язниця міста (2012)
Соколовська Ю. В. - Допомога хворим дітям та дітям з обмеженими можливостями у Харківській губернії в другій половині ХІХ – на початку ХХ століть (2012)
Татаринов С. Й. - Створення та діяльність притулків у Бахмуті в кінці ХІХ – на початку ХХ століть, Федотов С. А. (2012)
Клименко Ю. С. - Історико-краєзнавча діяльність музейних закладів Харківської губернії у ІІ половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2012)
Кисиленко В. Ю. - Розвиток села Безлюдівка у 1921-1922 рр. (2012)
Рачков Є. С. - Динаміка рівня етнічної різноманітності населення харківської області у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст.(за даними загальних переписів населення 1959 – 2001 рр.) (2012)
Ганшина К. В. - Вплив органів місцевого самоврядування на розвиток гуманітарної сфери м. Харкова (2012)
Зінченко Х. М. - Діяльність Харківського товариства Польської культури (1991 – 2011 роки) (2012)
Миловидова О. В. - Правління Олексія Комніна у спогадах його дочки Анни (2012)
Абуков С. Н. - Джерела з історії дворянського землеволодіння Катеринославської губернії (1877-1905 рр.) (2012)
Богдашина О. М. - Позитивізм у ранніх працях Д. М. Петрушевського (2012)
Малютіна О. К. - Харківська кадетська газета "Утро" про "Люботинську республіку" в період першої російської революції (2012)
Бадєєва Л. І. - Вацлав Собєський про Станіслава Оріховського, Явтушенко В. М. (2012)
Журавльов С. А. - Еволюція поглядів М. С. Грушевського на Українську державу (2012)
Стопчак М. В. - Зовнішньополітична діяльність директорії УНР в інтерпретації радянської історіографії (2012)
Чернікова І. В. - Нищення музейної справи на Харківщині (1933 р.) (2012)
Потапенко Я. О. - Актуалізація соматичної проблематики як наслідок "лінгвістичного повороту” в історичній науці (2012)
Демочко Г Л. - Історія у білих халатах: деякі аспекти роботи музею історії Харківського національного медичного університету (2012)
Haber J. A. - Global Rivalry as a Driving Force of the Transatlantic Alliance (2013)
Виклюк М. І. - Діагностика сучасного стану індикаторів розвитку податкової системи України, Мостіпан Ю. Є. (2013)
Гедз М. Й. - Моделювання процесів регіонального економічного розвитку (2013)
Гуменюк О. С. - Фінансовий потенціал як складова ендогенного потенціалу інноваційного розвитку економіки (2013)
Лемещенко П. С. - Иррациональность современного экономического мышления и проблема диалога научного сообщества и хозяйственной практики (2013)
Навроцький С. А. - Система фінансового регулювання доходів домогосподарств у сучасних умовах, Петлін І. В. (2013)
Обрусна С. Ю. - Місце банківського права у системі права України (2013)
Овчарук М. П. - Особливості поширення та впливу ТНК на економіку України, Мотриченко В. М. (2013)
Пантєлєєва Н. М. - Інноваційні бізнес-моделі банків як відповідь на виклики та наслідки фінансової кризи (2013)
Ткаченко Н. В. - Прагматика і проблематика впровадження програмно-цільового методу в бюджетний процес (2013)
Вовченко Р. С. - Напрями підвищення фінансової безпеки банківського сектору економіки України (2013)
Коваль Л. П. - Понятійно-категоріальний апарат дослідження фінансової безпеки (2013)
Мігус І. П. - Методичний підхід до оцінки впливу загроз на економічну безпеку емісійної діяльності акціонерного товариства (2013)
Цікановська Н. А. - Інтерпретація понять "виклик", "небезпека", "загроза" та "ризик" у теорії фінансової безпеки (2013)
Шутєєва О. Ю. - Теоретичні засади визначення сутності фінансового забезпечення функціонування ринку цінних паперів (2013)
Адаменко А. П. - Стратегічне планування інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств (2013)
Д'якова Т. А. - Чинники забезпечення економічної стійкості розвитку сільськогосподарських підприємств Сумського регіону (2013)
Замятіна Н. В. - Теоретико-методичні засади управління інвестиційною діяльністю підприємства (2013)
Клапків Ю. М. - Дефініція та особливості класифікації катастрофічних ризиків у теорії страхування (2013)
Кнейслер О. В. - Ідентифікація перестрахувальної послуги у системі страхових відносин (2013)
Кузьменко О. Г. - Інвестиційна діяльність страхових компаній (2013)
Третяк Н. М. - Фактори формування інвестиційного клімату в Україні (2013)
Стойко С. М. - Раритетний фітоценофонд України та концепція національної "Зеленої книги", Шеляг-Сосонко Ю. Р. (2005)
Мосякін С. Л. - Роль філогеографічних методів і підходів у сучасних реконструкціях історії рослинного світу Європи, Мосякін А. С., Безусько Л. Г. (2005)
Васюк В. А. - Фізіологічні особливості росту первинного листка Phaseolus vulgaris L. в умовах водного дефіциту після інкубації насіння в розчині АБК, Генералова В. М., Веденічева Н. П., Мартин Г. І., Мусатенко Л. І., Ситник К. М. (2005)
Федорончук М. М. - Типіфікація та критичний аналіз описаних з території України видів родини Apiaceae Lindl. роди: Gasparinia Bertol. — Rumia Hoffm. (2005)
Парнікоза І. Ю. - Сучасний стан ценопопуляцій рідкісних рослин регіонального ландшафтного парку "Лиса гора" м. Київ, Іноземцева Д. М. (2005)
Пашкевич Н. А. - Фенотипічна мінливість хвої видів роду Pinus L. на території України (2005)
Мороз О. М. - Паліноморфологічна характеристика представників секцій Adenolinum (Reichenb.) Juz., Dasylinum (Planch.) Juz., Linopsis (Reinchenb.) Engelm. роду Linum L. флори України, Цимбалюк З. М. (2005)
Голуб Н. П. - Антропогенна трансформація гідрофільної флори Придніпровської височини: тенденції та прогноз змін (2005)
Жиляєв Г. Г. - Ідентифікація рівнів життєвості в онтоморфогенезі трав'яних багаторічників (2005)
Панченко С. М. - Вікова та віталітетна структура популяцій Diphasiastrum complanatum s.l. у НПП "Деснянсько-Старогутський", Чорноус О. П. (2005)
Коваленко І. М. - Структура популяцій домінантів трав'яно-чагарникового ярусу в лісових фітоценозах Деснянсько-Старогутського національного природного парку. І. Онтогенетична структура (2005)
Вірченко В. М. - Рід Zygodon Hook. et Taylor (Orthotrichaceae, Bryophyta) в Україні (2005)
Смеречинська Т. О. - Нові для України види лишайників з природного заповідника "Медобори" (2005)
Малишева К. Ф. - Матеріали з вищих базидіоміцетів Жигулів. І. Рідкісні види триби Marasmieae (Tricholomataceae) (2005)
Дудка І. О. - Міжнародна конференція "Гриби у природних і антропогенних екосистемах", Андріанова Т. В., Придюк М. П. (2005)
Федорончук М. М. - "Флора Східної Європи (1974—2004) — цінне флористичне зведення ХХ—ХХІ століть", Протопопова В. В., Шиян Н. М., Шевера М. В. (2005)
Aliqoriev O. - Global Financial Inclusion Challenges for Banking System of Uzbekistan (2013)
Александров О. В. - Банковская тайна. Транспарентность и новые принципы ведения бизнеса: вызовы современного финансового мира, Зубарєв М. О. (2013)
Котелевська Ю. В. - Активізація діяльності банківських установ на роздрібному ринку банківських послуг, Новікова Т. В. (2013)
Марченко Л. М. - Оценка устойчивости функционирования банковской системы Беларуси, Федосенко Л. В. (2013)
Огієнко В. І. - Розвиток інтернет-банкінгу в контексті формування конкурентних переваг банків, Боярко І. М. (2013)
Піскун О. В. - Попередня обробка вхідних даних для системи моніторингу фондових ринків (2013)
Чепелюк Г. М. - Стратегия усовершенствования банковского образования в Украине, Хуторна М. Е. (2013)
Босак О. В. - Дослідження впливу інструментів нейромаркетингу на поведінку споживачів (2013)
Ботвіна Н. О. - Активізація інвестиційної діяльності підприємств як чинник фінансової безпеки країни (2013)
Гончар В. В. - Інструменти стратегічного планування діяльності будівельного підприємства на стадіях життєвого циклу (2013)
Гудзь О. Є. - Фінансові стратегії забезпечення конкурентоспроможності підприємства (2013)
Кінзерська Н. В. - Система контролю торговельного підприємства: критичний аналіз та напрями удосконалення (2013)
Совик Л. Є. - Сценарно-параметрический подход в оценке кредитоспособности предприятия продовольственной сферы, Совик І. І. (2013)
Вдовиченко Ю. В. - Оцінка системи корпоративного управління міжнародного бізнесу в контексті створення міжнародних конкурентних переваг (2013)
Гедз М. Й. - Особливості модернізації промислового комплексу регіону на сучасному етапі розвитку суспільства (2013)
Грянило А. В. - Міжнародний туризм: проблеми та перспективи розвитку в Україні, Мацур Н. І. (2013)
Дворянінов А. В. - Напрями детінізації економіки України через застосування податкових механізмів (2013)
Попадинець Н. М. - Структурні диспропорції внутрішнього ринку України : напрями їх вирішення (2013)
Ткаченко Н. В. - Аналіз сучасного ринку добровільного страхування автотранспортних засобів в Україні, Криниця С. О. (2013)
Гузар У. Є. - Дослідження етапів трансформації трудової діяльності в Україні (2013)
Красномовець В. А. - Перспективи розвитку системи соціального партнерства в Україні (2013)
Луцик М. В. - Теоретичні концепції розвитку інтелектуальних ресурсів (2013)
Маренич А. І. - Наслідки євроінтеграції : соціальний аспект, Мехеда Н. Г. (2013)
Пасєка С. Р. - Трансформація освітнього менеджменту на етапі інноваційних змін (2013)
Семикіна А. В. - Капіталізація продуктивних здібностей людей похилого віку: пошук соціальних інновацій (2013)
Клипков С. И. - Гиперкомплексные параметрические числовые системы в математическом моделировании (2013)
Яремчук Ю. Є. - Розробка алгоритмів прискореного обчислення елементів рекурентних послідовностей для криптографічних застосувань (2013)
Коломієць І. С. - Дослідження ортогоналізуючих властивостей поздовжньо неоднорідних недеполяризуючих середовищ, Савенков С. М., Оберемок Є. А. (2013)
Калиновский Я. А. - Структура гиперкомплексного метода быстрого вычисления линейной свертки дискретных сигналов (2013)
Балагура І. В. - Дослідження параметрів важливості вузлів у мережах співавторів, Ланде Д. В., Горбов І. В. (2013)
Ляховец A. B. - Кластеризация с помощью нейронной сети Кохонена и модифицированного алгоритма иерархической кластеризации Хамелеон в различных предметных областях (2013)
Соловьев В. И. - Идентификация аппаратуры аудиозаписи по статистическим характеристикам аудиофайлов (2013)
Погорілий С. Д. - Новітні архітектури відеоадаптерів. Технологія GPGPU. Частина 2, Вітель Д. Ю., Верещинський О. А. (2013)
Pоrуev G. V. - Binary Trees Approach to Speedup Address Range Lookup in Peer-to-Peer Solutions (2013)
Циганок В. В. - Удосконалення методу цільового динамічного оцінювання альтернатив та особливості його застосування (2013)
Чоха Ю. М. - Прикладні моделі застосування комплексного методу поглибленого діагностування складних динамічних об'єктів експлуатації (2013)
Реферати (2013)
Самко В. В. - Становлення відносин українського козацтва та Московської держави у ХVІ ст. (2012)
Шалашна Н. М. - Філософські погляди Стефана Яворського та іконопис українського бароко (2012)
Приймак О. О. - Публіцистична діяльність В.К. Липинського напередодні Першої світової війни (2012)
Вороніна М. С. - Проблема мотивації більшовичок у виборі професійної діяльності після встановлення радянської влади (2012)
Овчаренко В. П. - Участь НКВС у проведенні радянської релігійної політики в Україні в 1919-1922 роках (2012)
Тукан В. К. - Суспільно-політична діяльність Н.І. Махно в еміграції 1921-1934 рр. (2012)
Білоус С. В. - Утворення Молдавської автономної радянської соціалістичної республіки у складі УРСР 1924 р.: причини і наслідки у контексті сучасної проблеми Придністров’я (2012)
Скрипник О. С. - Вплив органів радянської влади на розвиток курортної системи Криму (перша половина 20-х рр. XX ст.) (2012)
Бех М. В. - Монографічне дослідження села в етнології: історія та подальші перспективи (2012)
Турков В. В. - Політичні репресії проти болгарського населення УРСР наприкінці 30-х рр. ХХ ст. (2012)
Радченко Ю. Ю. - "Найбільший ворог людства": антисемітська пропаганда на шпальтах газети "Нова україна" (2012)
Шляхтич Р. П. - Формування системи підпілля ОУН(б) на території Західної України протягом 1941-1944 років (2012)
Овчаренко М. В. - Вплив проголошення незалежності України на самосвідомість громадян (2012)
Голубенко А. О. - Виникнення та становлення українського народного костюму на Слобідській Україні (XVII – XVIII ст.) (2012)
Маслов М. П. - Історичний розвиток млинарської енергетики в Україні у другій половині ХІХ - першій третині ХХ сторіччя (2012)
Петровська Ю. М. - Діяльність земських установ Чернігівської губернії з продовольчого забезпечення населення під час російсько-японської війни 1904–1905 рр. (2012)
Олійник О. М. - Зміни в сфері оплати праці в перші роки НЕПу (1921-1923 рр.) (2012)
Олянич В. В. - Вплив соціально-класової диференціації на розвиток рільництва в УСРР у 20-х рр. ХХ ст. (2012)
Олянич Л. В. - Суспільно-організаційна та соціально-профілактична діяльність товариства "Друзі дітей" (2012)
Мороз С. В. - Історичне підґрунтя економічної співпраці Бєлгородської та Харківської областей (2012)
Саманцов О. П. - Особливості процесу заселення Новоросійського краю сербами (XVІІІ ст. ) (2012)
Мельничук О. А. - Розвиток науки радянського соціального страхування у 20-х рр. ХХ ст. (2012)
Павлючик Т. В. - Ставлення СРСР до Мюнхенської угоди 1938 р. (2012)
Лисенко В. С. - Інституційне забезпечення формування політичної системи республіки Польща, Дереженко М. С. (2012)
Кожухар О. І. - Проблема демократизації пострадянських країн Центральної Азії (2012)
Носенко М. В. - Придністровський конфлікт: витоки та основні етапи розгортання (2012)
Темна І. О. - Розвиток освіти в німецьких колоніях на території Ізюмського повіту Харківської губернії (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2012)
Сорочан Н. А. - Ліквідація Харківського навчального округу в Україні у 1917 – 1919 роках (2012)
Салтан Н. М. - Основні форми підготовки кваліфікованої робочої сили в Українській РСР у 1920-х – на початку 1930-х років (2012)
Бугрій В. С. - Структура та діяльність краєзнавчих гуртків загальноосвітніх шкіл України (40-50 рр. ХХ ст.) (2012)
Лиман Ю. О. - Становище національних шкіл в українській РСР у другій половині 40-х – на початку 50-х рр. ХХ ст. (2012)
Задорожна Л. В. - Інноваційні підходи до шкільного історичного краєзнавства (2012)
Грінченко О. І. - Підготовка вчителів до викладання предмета "Харківщинознавство", Губіна С. Л., Дух Л. І. (2012)
Буланов Ю. І. - Виховання патріотизму засобами краєзнавства (2012)
Коляструк О. А. - Етнографічно-краєзнавчі дослідження поділля в системі історичної освіти в інституті історії, етнології і права у Вінницькому педуніверситеті (2012)
Лисенко Л. Г. - Роль шкільного музею у формуванні ціннісних орієнтирів молоді (2012)
Луценко М. В. - Землеволодіння російських та іноземних поміщиків Слобожанщини у XVIII ст. (2012)
Саніна І. В. - Особливості проведення селянської реформи 1861 року в Харківській губернії (2012)
Пересада О. С. - Діяльність харківського земства в забезпеченні селян землеробським реманентом (2012)
Іхненко В. М. - Промисловість Слобожанщини в дорадянську добу (2012)
Будзар М. М. - Садиба Ґалаґанів у Сокиринцях на Чернігівщині за 200 років: історичні та культурні перетворення (2012)
Лисак Т. К. - Місце сім’ї Бантишів у розвитку Слов’янщини (2012)
Полянська Є. С. - Організація роботи та стан поштового сполучення в Таврійській губернії під час Кримської війни (2012)
Татаринов С. Й. - Податкові відносини у Бахмутському повіті, Федотов С. А. (2012)
Скоренок С. Г. - Участь А. В. Верзилова у роботі Чернігівської губернської вченої архівної комісії (2012)
Казимір В. А. - Науково-організаційна діяльність В. Дубровського (1919 – 1925) (2012)
Григор’єв А. В. - Північний корпус Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна: архітектурний силует на фоні епохи (2012)
Товстоляк Н. М. - Технічна культура Качанівської садиби початку ХХ ст. (2012)
Вишнякова Н. Є. - Доля земельної власності родини Шлеє у контексті трансформації німецького землеволодіння у Таврійській губернії на початку ХХ століття (2012)
Скакальська І. Б. - Громадсько-релігійна та краєзнавча діяльність Арсена Річинського (2012)
Печеніна Н. А. - Описові матеріали ХVІІІ – першої половини ХІХ ст. як джерела краєзнавчих досліджень з історії Слобожанщини (2012)
Богдашина О. М. В. В. - Лесевич–популяризатор позитивізму (2012)
Трубчанінов М. А. - Радянська та пострадянська історіографія історії виробництва землеробської техніки в Російській Імперії у другій половині ХІХ – на початку ХХ сторіччя (2012)
Брагіна Т. М. - Роль соціологічних категорій у науках про культуру М. Вебера (2012)
Дейнека Н. В. - Становище сільського господарства у зонах Румунської окупації (1941-1944 рр.): Радянська і Українська історіографія (2012)
Пікалова Т. І. - Історичний факультет ХНПУ імені Г.С. Сковороди в особах: І.Л. Шерман до 100-річчя від дня народження (2012)
Содержание (2012)
Красовський В. П. - Дослідження змочування фторидів лужних металів (LiF, NaF) розплавами металів, Красовська Н. О. (2012)
Стороженко М. С. - Закономірності змочування та контактної взаємодії в системі (TiB2—SiC)—(Ni—Mo) (2012)
Бошицька Н. В. - Фізико-хімічна стабільність та особливості міжфазної взаємодії матеріалів на основі порошків тугоплавких нітридів з біологічними середовищами організму (2012)
Дуров А. В. - Кинетика смачивания диоксида циркония платиной, Карпец М. В., Коваль А. Ю. (2012)
Габ І. І. - Методично-апаратурна розробка для дослідження змочування твердих тіл низькотемпературними рідинами в земних умовах та при дії мікрогравітації на борту МКС, Стецюк Т. В., Костюк Б. Д. (2012)
Григоренко М. Ф. - Дослідження змочування та кінетики розтікання у деяких модельних системах з фізичним типом взаємодії, Черніговцев Є. П., Полуянська В. В. (2012)
Коновал В. П. - Дослідження контактної взаємодії композитів на основі дибориду титанухрому із сплавом на основі NiAl (2012)
Уськова Н. А. - Особенности формирования структуры и адгезионных свойств Fe―Ti―B―C покрытий на пористых железоуглеродистых сплавах, Баглюк Г. А., Бездорожев А. В. (2012)
Найдіч Ю. В. - Кінетика диспергування при відпалі у вакуумі ніобієвих та гафнієвих наноплівок, нанесених на неоксидні матеріали, Габ І. І., Стецюк Т. В., Костюк Б. Д., Кузьменко Є. Ф. (2012)
Терентьев А. Е. - Исследование закономерностей смачивания боридов циркония, титана, хрома и карбида титана самофлюсующимся сплавом на никелевой основе, Красовский В. П., Стороженко М. С., Уманский А. П., Марценюк И. С. (2012)
Суховая Е. В. - Управление структурой и свойствами износостойких композиционных материалов, Сыроватко Ю. В. (2012)
Адамовский А. А. - Триботехнические характеристики сверхтвердых и высокомодульных материалов, Зюкин Н. С., Варченко В. Т. (2012)
Дуров А. В. - Пайка керамик TiO2 и HfO2 (2012)
Требования по оформлению статьи (2012)
Выходные данные (2012)
Лапчук А. С. - Аналіз ближньопольового методу оптичного запису інформації мікросмужковим зондом в освітлювальному режимі, Морозов Є. М. (2013)
Beliak Ie. V. - Design of Nanostructured Luminofor Сoating for a Multi-Junction Solar Cell, Manko D. Yu., Kryuchyn A. A. (2013)
Липинский А. Ю. - Математическая модель паттерна межсоединений в оптических вычислительных устройствах с динамически изменяемой архитектурой (2013)
Ландэ Д. В. - Гиперкомплексный подход к моделированию репутации в социальных сетях, Калиновский Я. А., Бояринова Ю. Е. (2013)
Кравцов Г. А. - Подход к минимизации необходимых технических ресурсов при хранении метрологических данных в Smart Grid (2013)
Матов О. Я. - Захист цілісності інформації при застосуванні коду "зважених груп", Василенко В. С., Василенко М. Ю. (2013)
Iwaniak M. - Coloured Petri Net Model of Two-Phase Commit Protocol With Multiple Participants, Khadzhynov W. (2013)
Штукин М. В. - Минимизация риска жизнедеятельности при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, Кузёмин А. Я., Сироджа И. Б. (2013)
Реферати (2013)
Ніжинська Ю. В. - Розробка та складання карт регіонального агрокліматичного атласу (на прикладі Хмельницької області) (2013)
Патиченко О. М. - Тематичні карти в нормативній грошовій оцінці земель населених пунктів (2013)
Рожко О. В. - Геоінформаційні технології дослідження стану земельних ресурсів і процесів їх трансформування (2013)
Білоус А. В. - Фототуризм як інноваційний вид туристичної діяльності (2013)
Драпіковський О. І. - Нові тенденції в розвитку системи землекористування Києва, Іванова І. Б. (2013)
Лозовіцький П. С. - Якість води Десни на кордоні з Росією та транскордонне перенесення речовин зі стоком (2013)
Іванок Д. В. - Оцінка етологічного заблокування гідромережі басейнової геосистеми річки Десна в контексті моделювання її гідромережної каналізаційно-підпірної фазово-етологічної стійкості (2013)
Кривошеїн О. О. - Порівняння наземних вимірювань сонячної радіації із супутниковими даними в межах областей України за період 2001 – 2009 рр. (2013)
Лозовіцький П. С. - Моніторинг якості води озера Кугурлуй (2013)
Смирнов І. Г. - Екологічна орієнтація управління логістикою виробничо-сервісних систем (2013)
Курач Т. М. - Теоретичні й практичні аспекти курсу "Проектування та складання карт", Підлісецька І. О. (2013)
Вампилова Л. Б. - Обеспеченность старыми картами российской части Баренцрегиона (2013)
Колосов В. О. - Чи вирішить розширення адміністративних меж проблеми Москви? (2013)
Нудельман В. І. - Київ в опорному каркасі головних ліній і вузлів урбанізації Європи - сценарії майбутнього (2013)
Кукурудза С. І. - Метризація природного середовища як актуальна природничо-географічна проблема (2013)
Палієнко В. П. - Проблеми та принципи геоморфологічої кореляції неогеодинамічних подій (2013)
Сорокіна Л. Ю. - Оцінка антропогенної трансформованості ландшафтів транскордонного поліського регіону (2013)
Олійник Я. Б. - Методичні підходи до дослідження територіальної ідентичності населення, Гнатюк О. М. (2013)
Ухаль К. В. - Методичні засади дослідження соціально-економічного потенціалу регіону (2013)
Глібчук П. В. - Витоки формування мережі міських поселень на території сучасної України (2013)
Яковлєва Ю. К. - Вплив промислового розвитку на формування поселенської мережі Донецької області у ХХ столітті (2013)
Поливач К. А. - Формування системи моніторигу об’єктів культурної спадщини в Україні (2013)
Іваненко Є. І. - Аналіз розміщення природно-заповідного фонду України: підхід, стан, проблеми (2013)
Котляков В. М. - ХVІІ сесія Об’єднаної наукової ради з фундаментальних географічних проблем при Міжнародній асоціації академій наук, Руденко Л. Г., Маруняк Є. О., Глезер О. Б. (2013)
Руденко Л. Г. - Перший в Україні міжнародний науковий семінар із питань геоурбаністики, Савчук І. Г. (2013)
До ювілею президента Міжнародного географічного союзу професора В. О. Колосова (2013)
Пам’яті Ю. Д. Качаєва (2013)
Титул, зміст (2014)
Ісаєнко В. - Жінки, закохані в науку (2014)
Ісаєнко В. - Закономірні випадковості Валентини Назаренко (2014)
Офіційна хроніка. Держветфітослужба україни – здобутки й плани (2014)
Сорока Н. М. - Блутанг сільськогосподарських і диких жуйних тварин, Козачок В. С. (2014)
Katsymon V. - Development of diagnostic PCR test system for genome indicating of distemper virus, Karpulenko M., Golovko O. (2014)
Короленко Л. С. - Сучасний стан щодо ендопаразитарних захворювань свійської птиці у господарствах степової зони України, Маршалкіна Т. В., Заікіна Г. В. (2014)
Максимович І. А. - Електрокардіографія у собак: Аналіз електрокардіограми (частина 3), Слівінська Л. Г. (2014)
Вичерова Ю. І. - Стан і перспективи штучного осіменіння кролів в Україні та світі (2014)
Шуляк С. В. - Оптимізація мікробіологічних показників води для перепелів і повітряного середовища пташників, Засєкін Д. А. (2014)
Рубан А. М. - Дегельмінтизація собак (2014)
Леськів І. М. - З досвіду роботи лікаря (2014)
Курило В. Г. - Наукова конференція "Актуальні проблеми сучасної ветеринарної медицини", Присяжнюк С. М. (2014)
Рудик С. К. - Українська ветеринарна термінологія (2014)
Кравчук В. Ф. - Чули новину? (2014)
Кравчук В. Ф. - Експертиза (2014)
Ситник К. М. - Про підручники, посібники та практикуми з ботанічних наук (2005)
Шеляг-Сосонко Ю. Р. - Біорізноманітність: значення, методологія, теорія та структура (2005)
Мосякін С. Л. - Релікти, рефугіуми та міграційні шляхи рослин Європи у плейстоцені-голоцені: короткий огляд філогеографічних свідчень, Безусько Л. Г., Мосякін А. С. (2005)
Михайлова О. Б. - Мікроструктури міцелію представників Morchellaceae (Ascomycota), Бухало А. С. (2005)
Малишева К. Ф. - Матеріали з вищих базидіоміцетів Жигулів. ІІ. Рідкісні види трити Myceneae (родина Tricholomataceae (2005)
Віннікова О. І. - Вплив лісотвірної породи і зволоженості місцезростання на мікобіоту і фітоедафон лісових насаджень, Шеховцов О. Г. (2005)
Войтенко Л. В. - Розподіл цитокінінів у таломі Chara contraria A. Br. (Chlorophyceae), Мусатенко Л. І. (2005)
Мороз О. М. - Паліноморфологічна характеристика представників секцій Syllinum Griseb ., Linum, Cathartolinum (Reichenb.) Griseb. роду Linum L. флори України, Цимбалюк З. М. (2005)
Барановський Б. О. - Новий вид для Правобережної України — Delphinium sergii Wissjul. (Ranunculaceae), Лоза І. М. (2005)
Коваль Л. В. - Систематичний аналіз флори Придеснянського плато (Сумська обл., Україна) (2005)
Бурда Р. І. - Професору К. Ростаньському — 75 років, Протопопова В. В., Тохтарь В. К., Шевера М. В. (2005)
Ситник К. М. - Класичний ботанік ХХ століття (до 110-річчя академіка НАН України Д.К. Зерова), Безусько А. Г. (2005)
Дідух Я. П. - Ботаніко-географічні нариси гірської системи Атлас, Ромо А., Боратинський А. (2005)
Стойко С. М. - Іван Волощук. Охорона природи і ландшафту (2005)
Сухомлин М. М. - Дудка І. О., Гелюта В. П., Тихоненко Ю. Я., Андріанова Т. В., Гайова В. П., Придюк М. П., Джаган В. В., Ісіков В. П. Гриби природних зон Криму / Під. заг. ред. І. О. Дудки. - К.: Фітосоціоцентр, 2004 - 452 с. (2005)
Содержание (2012)
Лантух-Лященко А. І. - Нормативне регулювання у сфері проектування й експлуатації мостів (2012)
Жданюк И. И. - Анализ и оценка факторов, влияющих на технико-экономические показатели при принятии решений по ремонту искусственных сооружений, Джалалов М. Н. (2012)
Боднар Л. П. - Програмний комплекс АЕСУМ: досвід впровадження, сучасний стан та напрями подальшого розвитку, Канін О. П., Панібратець Л. Г. (2012)
Рачкевич В. С. - Розширення і підсилення бездіафрагмових прольотних будов зі збірних залізобетонних балок з багаторядковою арматурою за ТП вип. 56Д, Кваша В. Г., Салійчук Л. В., Тузяк А. А. (2012)
Більченко А. В. - Спосіб ремонту температурно-нерозрізних прольотних будов мостових споруд, Кіслов О. Г. (2012)
Більченко А. В. - Про можливий спосіб підвищення надійности експлуатації діафрагмових прольотних будов мостів, Краснов С. М., Кіслов О. Г. (2012)
Безбабичева О. И. - О продлении срока службы балочно-консольных монолитных мостов, Краснов С. Н., Лозицкий А. С. (2012)
Панченко О. В. - Гнучкі стержневі і клеєстержневі анкери при розширенні й підсиленні залізобетонних мостів, Кваша В. Г., Салійчук Л. В. (2012)
Катвицький Р. М. - Випробування на морозостійкість бетонних зразків, підсилених вуглецевими стрічками (2012)
Теміргалієв В. А. - Особливості застосування нових типів попередньо напружених мостових балок при проектуванні автодорожніх мостів, Гриневицький Б. В. (2012)
Краснов С. Н. - Конструктивная система сталежелезобетонных мостов, Краснова Е. С., Вихров Е. А. (2012)
Шмуклер В. С. - Экспериментальные исследования пролётного строения пешеходного моста нового типа, Краснова Е. С., Краснов С. Н. (2012)
Бугаевский С. А. - Метод возведения каркасных систем нового типа (2012)
Круль Ю. Н. - Испытания сталежелезобетонного автомобильно-дорожного моста (2012)
Лантух-Лященко А. И. - К вопросу определения граничного износа сталежелезобетонного пролётного строения автодорожного моста, Медведев К. В. (2012)
Теміргалієв В. А. - Особливості розрахунку нерозрізних, монолітних криволінійних естакад, Гриневицький Б. В. (2012)
Шиндер В. К. - Математичне моделювання напружено-деформованого стану будівельних конструкцій за умови електромагнітного випромінювання, Волоцюга В. В. (2012)
Кожушко В. П. - Некоторые соображения о действующих нормах по правилам проектирования мостов и труб (2012)
Голеско В. О. - Аналіз змінювання внутрішніх зусиль в елементах висячої комбінованої системи залежно від співвідношення її параметрів за статичного навантаження, Віхров Є. О., Лукін Д. О., Лизогуб А. В. (2012)
Кобзева Е. Н. - Расчет сталебетонных балок по несущей способности, исключающей работу растянутой зоны бетона, Игнатенко А. В. (2012)
Яцко Ф. В. - Чутливість моделі деградації залізобетонних елементів мостів (2012)
Жданюк В. К. - Дослідження впливу модифікуючих добавок до бітуму на фізико-механічні властивості та колієстійкість дрібнозернистого асфальтобетону, Макарчев О. О., Шрестха Р. Б., Костін Д. Ю., Воловик О. О. (2012)
Титар В. С. - Шляхи вдосконалення гідроізоляції залізобетонних водопропускних труб (2012)
Пархоменко О. Ю. - Особливості використання віброакустичного методу для визначення товщини конструкцій з цементобетону, Кіяшко І. В. (2012)
Лучковский И. Я. - Анализ изменения напряженно-деформированного состояния очистных сооружений при изменении конструкции их днища, Плащев С. А. (2012)
Индутный И. З. - Оптическая запись микро- и наноразмерных рельефных структур на неорганических резистах Ge-Se, Крючин А. А., Бородин Ю. А., Данько В. А., Луканюк М. В., Минько В. И., Шепелявый П. Е., Гера Э. В., Рубиш В. М. (2013)
Субботин С. А. - Разбиение исходной выборки большого объема для решения задач диагностики и распознавания образов на основе методов вычислительного интеллекта (2013)
Котило М. О. - Моделювання консолідованого інформаційного ресурсу для комунікативної взаємодії користувачів веб-сторінки кафедри, Сєров Ю. О. (2013)
Додонов О. Г. - Архітектура системи моніторингу, адаптивного агрегування та узагальнення інформації, Ланде Д. В., Путятін В. Г., Жигало В. В. (2013)
Антонов Є. Є. - Оптичні властивості серії гальванічних матриць мікрорельєфних світлоповертальних структур, Панкратова А. В., Шиховець О. В. (2013)
Прокопенко С. Д. - О копировании данных НЖМД с дефектными секторами при производстве компьютерно-технических экспертиз, Коженевский С. Р. (2013)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського