Савицька Н. А. - Правоохоронна функція держави та роль нотаріату в її реалізації (2019)
Веркалець І. Д. - Роль правової культури в реалізації функцій права (2019)
Іваничук Р. А. - Конституційний рівень юридичного закріплення функцій права в Україні (2019)
Бакумов О. С. - Судова влада в системі відповідальності Української держави: конституційно-правовий аналіз (2019)
Юрах В. М. - Нормативно-правове забезпечення участі громадськості в підвищенні ефективності функціонування органів виконавчої влади (2019)
Чечерський В. І. - Штучне переривання вагітності та право на життя ненародженого: аксіологічний аспект (2019)
Ларін Є. О. - Конституційне право на інформацію: поняття й сутність (2019)
Єрмак В. В. - Щодо визначення стадій затвердження та виконання місцевих програм у сфері житлово-комунального господарства органами місцевого самоврядування (2019)
Волошенюк Г. Б. - Місце джерел виборчого права в системі джерел конституційного права України (2019)
Ніколенко М. О. - Система корпоративних інтересів, що реалізуються під час укладення корпоративного договору (2019)
Левицький М. О. - Право військовослужбовців на честь та гідність (2019)
Панченко С. В. - Цивільно-правовий договір як джерело цивільного договірного права (2019)
Ромась М. І. - Особливості договірних зобов'язань за участю держави Україна (2019)
Сіроха Д. І. - Проблеми усунення недоліків правового регулювання нормотворчості суб’єктів трудового права (2019)
Обушенко Н. М. - Стан дослідження проблеми систематизації трудового законодавства (2019)
Потопахіна О. М. - Щодо правомірності припинення трудового договору за пунктом 3 статті 36 КЗпП України з особами, які проходять військову службу в особливий період (2019)
Амелічева Л. П. - Право працівника на поважне ставлення до його честі та гідності у вимірі гідної праці (2019)
Дегтярьова С. В. - Роль держави в реформуванні агропромислового комплексу (2019)
Ісакова В. М. - Принципи міжнародного екологічного права: поняття та ознаки (2019)
Кондратенко Д. Ю. - Інвентаризація земель як правова форма обліку земель (2019)
Князєв С. М. - Особливості прокурорського нагляду за здійсненням оперативно-розшукової діяльності та негласної роботи підрозділами Національної поліції України (2019)
Крет Г. Р. - Право на справедливий судовий розгляд як основа для виокремлення міжнародних стандартів справедливого правосуддя у кримінальному провадженні (2019)
Мирошниченко Ю. М. - З історії криміналістичної тактики (донауковий період) (2019)
Пастух А. Є. - Закриття кримінального провадження на стадії підготовчого провадження: практичний аспект (2019)
Щоголєв С. В. - Окремі аспекти протидії транснаціональній організованій злочинності (міжнародний досвід) (2019)
Єднак В. М. - До обґрунтування необхідності приведення національного законодавства, яке регламентує діяльність органів прокуратури, у відповідність до міжнародних норм і стандартів (2019)
Спасова К. І. - Відшкодування шкоди завданної розповсюдженням недостовірної інформації в соціальних мережах (2019)
Котляревська Г. М. - Механізм розгляду звернень громадян митними органами (2019)
Бондаренко І. М. - Деякі аспекти процедурного регулювання бюджетних відносин (2019)
Панова Н. С. - Підвищення рівня професійної компетентності державних службовців: форми та правове регулювання (2019)
Моргунов О. А. - Публічне адміністрування масового спорту (спорту для всіх) в Україні: сучасний стан та перспективи (2019)
Терницький С. М. - Розвиток інституту конкурсного відбору на державну службу в період існування СРСР (2019)
Шаренко М. С. - Правове регулювання податкових правовідносин фізичних осіб-підприємців в Україні (2019)
Греца Я. В. - Практичні аспекти виконання обов'язку доказування в податкових спорах та їхнє значення для здійснення податкового планування (2019)
Мулявка Д. Г. - До питання створення національної моделі адміністративно-правового забезпечення приватної детективної діяльності (2019)
Тильчик В. В. - Особливості вирішення адміністративними судами україни спорів у сфері діяльності суб’єктів формування та реалізації соціальної політики в умовах євроінтеграції (2019)
Шарая А. А. - Верховенство права як базовий принцип адміністративно-процедурного права (2019)
Мамалуй О. О. - До питання визначення поняття "податкові відносини" (2019)
Сіделковський О. Л. - Співпраця приватної та комунальної систем охорони здоров'я в контексті єдиного медичного простору: адміністративно-правовий вимір (2019)
Рогозіннікова К. С. - Міжнародний досвід організації адміністративно-правової охорони податкових відносин та напрями його використання в Україні (2019)
Стецюк С. П. - Удосконалення функцій Міністерства оборони України (2019)
Рогова Є. І. - Поняття системи забезпечення інформаційної безпеки та аналіз її головних складників (2019)
Таможня О. О. - Шляхи вдосконалення правового регулювання адміністративних юрисдикційних проваджень прокуратури України (2019)
Данилевський М. А. - Принципи адміністративно-правового забезпечення незалежності суддів в Україні (2019)
Borysenko A. O. - The system of taxation of activities in the field of use of natural resources (2019)
Пацкан В. В. - Структура Рахункової палати як вищого органу аудиту України (2019)
Єрмаков Ю. В. - Судовий порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів влади щодо здійснення адміністративних процедур у сфері міграції (2019)
Купрієнко В. М. - Кредитні спілки на ринку фінансових послуг України (2019)
Марцинкевич С. А. - Щодо підстав забезпечення позову в адміністративному судочинстві (2019)
Давидович І. І. - Правила встановлення співвідношення між санкціями статей (частин статей) особливої частини кк в окремих кримінально-правових ситуаціях (2019)
Однолько І. В. - Українська євроінтеграція: причини наявності корупції в державах Європейського Союзу (2019)
Скоромний Д. А. - Системний критерій справедливості кримінальної відповідальності (2019)
Дундич Л. В. - Проблема злочинності серед неповнолітніх в Україні та заходи запобігання їй (2019)
Довбань І. М. - Методологічний інструментарій дослідження злочинності державних службовців (2019)
Капустін О. Б. - Сильне душевне хвилювання у кримінальному законодавстві України та окремих зарубіжних країн: порівняльно-правова характеристика (2019)
Андрієшин В. В. - Структуризація об'єктів злочинів, які вчиняються службовими особами (2019)
Шопіна Ю. О. - Об’єкт злочинів, передбачених ст. Ст. 131, 132, 134, 139–145 Кримінального кодексу України (2019)
Глоба М. М. - Європейський досвід кримінально-правового регулювання призначення покарання на підставі угоди про визнання винуватості (2019)
Патлачук В. Н. - Компаративний аналіз проектів польських Конституцій від 31 липня 2017 р. та 11 листопада 2018 р. (2019)
Гуйван П. Д. - Регулювання охорони персональних даних в актах міжнародного права (2019)
Коруц У. З. - Протидія негативним проявам пропаганди в Європейському Союзі (2019)
Кононенко Д. Ф. - Акти Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй та інших міжнародних організацій про введення економічних санкцій як джерело міжнародного приватного права (2019)
Кельман М. С. - Щодо питання про суб'єктивну сторону правозастосування в правовій державі, Коваль І. М. (2020)
Макаренков О. Л. - Антропний вимір антикорупційних норм права в складі гарантій національної безпеки відкритого суспільства (2020)
Копча В. В. - Сучасна держава: основні підходи до розуміння (2020)
Бабанін С. В. - Законодавче врегулювання медіації як соціальної послуги (2020)
Ковбас І. В. - Нагородна справа як об'єкт доктринального правового дослідження: пріоритетні вектори (2020)
Гомонай В. В. - Роль Верховної Ради України в механізмі реалізації зовнішньої політики держави (2020)
Кириченко В. М. - Предмет референдуму: порівняльно-правовий аналіз Конституцій України та європейських держав, Соколенко Ю. М. (2020)
Кириченко Ю. М. - Адміністративні акти органів місцевого самоврядування: проблеми визначення й реалізації (2020)
Піддубний О. Ю. - Про межі диспозитивності під час укладення адміністративного договору в порівнянні із цивільно-правовим договором (2020)
Теремецький В. І. - Сучасний стан адміністративно-правового забезпечення реалізації права на охорону здоров'я, Муляр Г. В. (2020)
Журавель Я. В. - Діяльність органів виконавчої влади в період установлення або зміни адміністративно-територіального устрою України (2020)
Веселова Л. Ю. - Механізм адміністративно-правового забезпечення кібербезпеки (2020)
Ананьєва Є. А. - Об'єднана територіальна громада як суб'єкт фінансових правовідносин (2020)
Хатнюк Ю. А. - Аналіз сучасних загроз національній безпеці України (2020)
Яковлєв П. О. - Адміністративна відповідальність за поширювання неправдивих чуток у контексті забезпечення інформаційної безпеки України (2020)
Ярошенко А. С. - Реформування фінансового контролю як засобу протидії корупції в контексті підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом, Антропов Б. О. (2020)
Карцигін Д. С. - Адміністративно-управлінські форми взаємодії влади та громадськості в екологічній сфері: стан і проблеми реалізації (2020)
Дудченко В. В. - Зміст гармонізації митного законодавства України до норм і стандартів ЄС (2020)
Сидоренко А. О. - Центральні органи виконавчої влади як суб'єкти адміністративно-правового регулювання донорства крові та її компонентів (2020)
Дрозд С. М. - Право на медичне забезпечення поліцейських і чинники, що на нього впливають (2020)
Рябченко Ю. Ю. - Судовий прецедент і джерела цивільного процесуального права: проблеми та перспективи (2020)
Сірко Р. Б. - До питання договірного регулювання відносин із перевезення залізничним транспортом (2020)
Квіт Н. М. - Нові правові й етичні виклики донорства гемопоетичних стовбурових клітин в україні (2020)
Москалюк Н. Б. - Реституція в системі припинення державної власності: законодавчі недоліки та правозастосовні проблеми (2020)
Гуйван П. Д. - Міжнародно-правове регулювання права на свободу волевиявлення (2020)
Майка М. Б. - Перегляд судових рішень у цивільному процесі України в касаційному порядку: правовий аналіз законодавчих змін 2020 року, Трач О. М. (2020)
Бабецька І. Я. - Охорона інтересів учасників підприємницьких товариств, Вівчарук Д. П. (2020)
Лубяна К. А. - Діяльність адвоката до стадії пред'явлення позову в порядку спрощеного позовного провадження й у межах надання правничої допомоги щодо складання документів процесуального характеру на такій стадії (2020)
Ходак С. М. - Поняття та структура охоронюваних законом інтересів (2020)
Поклонська О. Ю. - Форма трудового договору в контексті національного законодавства (2020)
Шуп'яна М. Ю. - Наклеп та образа як кримінально карані діяння в законодавствах України й Польщі (2020)
Шевчук В. М. - Інновації у криміналістичній техніці: сучасні можливості й проблеми застосування (2020)
Канцір В. С. - Особливості допиту неповнолітніх осіб, які постраждали від сексуального насильства, Петрик В. В. (2020)
Савченко В. А. - Повноваження поліції відповідно до кримінального процесуального законодавства ФРН, Равлюк І. І. (2020)
Коваль М. М. - Експертизи, які проводяться під час розслідування кримінальних проваджень про зґвалтування, Малиновська А. В. (2020)
Никоненко М. Я. - Пояснення в системі джерел доказів у кримінальних провадженнях про кримінальні проступки (2020)
Ікаєв А. Р. - Джерела криміналістично значущої інформації під час розслідування втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність (2020)
Бойко О. В. - Право на справедливий судовий розгляд як конвенційний стандарт кримінального провадження (2020)
Калька І. З. - Підстави й умови здійснення спеціального досудового розслідування кримінальних правопорушень, зарахованих до підслідності Національного антикорупційного бюро України (2020)
Гришко І. К. - Самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво: поняття й види тактичних засобів розслідування (2020)
Громовенко К. В. - Стандарти вищої освіти у праві Європейського Союзу (2020)
Мануїлова К. В. - Міжнародний режим нерозповсюдження ядерної зброї: становлення й розвиток (2020)
Нагнибіда В. І. - Правосуб'єктність фізичних осіб як сторони арбітражних угод у разі вирішення спорів у міжнародних арбітражах (2020)
Деменчук М. О. - Щодо питання корупції в судовій гілці влади (2020)
Рябчинська О. П. - Фахове компаративістське дослідження проблем кримінальної відповідальності за економічні злочини (рецензія на монографію Д. В. Каменського "Відповідальність за економічні злочини в США та Україні: порівняльно-правове дослідження") (2020)
Title (2022)
Contents (2022)
Chumachenko O. I. - Using of Artificial Intelligence to Solve the Problem of Cardiovascular Disease Diagnostics, Kolomoiets S. O. (2022)
Sineglazov V. M. - Generation of UAV-based Training Dataset using Semi-supervised Learning, Kalmykov V. V. (2022)
Tovkach S. S. - Control Laws of the Aviation Gas Turbine Engine (2022)
Sineglazov V. M. - Camera Image Processing on ESP32 Microcontroller with Help of Convolutional Neural Network, Khotsyanovsky V. P. (2022)
Sineglazov V. M. - Hand Gestures Recognition and Tracking Within Virtual Reality using Hybrid Convolutional Neural Networks, Boryndo I. O. (2022)
Sibruk L. V. - Recurrent Neural Networks for Time Series Forecasting. Choosing the best Architecture for Passenger Traffic Data, Zakutynskyi I. V. (2022)
Bezkorovainyi Y. M. - Influence of Magnetic Field Created by UAV Motors on Accuracy of Flight Control, Sushchenko O. A., Melashchenko O. M. (2022)
Melnyk O. S. - Two-digit Quantum-dot Cells Multiplier, Kozarevych V. O., Kogut E. I. (2022)
Filyashkin M. K. - Damped Micromechanical Hyrovertical, Smirnov O. I. (2022)
Cherednichenko K. V. - On Prospects of Analytic Hierarchy Process Application for Freight Transportation Safety Management in Integrated Transport Systems, Sokolova O. E. (2022)
Requirements for Articles (2022)
Publisher's imprint (2022)
Kremen V. H. - Philosophy of Human-Centrism in the System of Anthropological Studies, Ilin V. V. (2022)
Kostiuchkov S. K. - Philosophical Anthropology as a Space for the Evolution of Biopolitical Knowledge: From Ancient Natural Philosophy to Modern Microbiopolitics, Kartashova I. I. (2022)
Liashenko S. - Motif of Death in Ukrainian-Canadian Poetry (2022)
Kovtun L. V. - Anthropology of "Philosophy of Translation": Contemporary Ukrainian Philosophical Dimension, Shabanova Y. O. (2022)
Drapushko R. G. - Youth as a Representation of Essentialities of Human Being, Drapushko N. A. (2022)
Filatov B. A. - Philosophical Senses of Patriotism in the Conditions of Contemporary World Development: Perspective and Retrospective Dimensions (2022)
Melnyk V. P. - Revising Anthropocentrism of Technics in the Light of the 21st Century New Anthropological Models, Lushch-Purii U. I. (2022)
Goncharova O. M. - Anthropological Aesthetics of Greek Antiquity as a Narrative of Philosophical Discourse (2022)
Korkh O. M. - Formation of the "Self-Made-Man" Idea in the Worldview of the Renaissance and Reformation, Antonova V. Y. (2022)
Liakh V. V. - Charles Taylor’s Ideal of Modern Identity in the Context of the "Liquid Modernity" Realities (2022)
Malivskyi M. - Gogol on the man’s calling in European philosophy and Russian messianism, Snitko D. Y. (2022)
Alchuk M. P. - The Spirituality of Hryhorii Skovoroda’s Work in Taras Zakydalsky’s Research, Pavlyshyn A. D. (2022)
Okorokov V. B. - On the purity of European consciousness in the existential anthropology of early M. Heidegger (2022)
Берназюк Я. О. - Вирішення колізій між актами законодавства різної юридичної сили та між правовими висновками (позиціями) Верховного Суду (2022)
Веселов М. Ю. - Юридична відповідальність нотаріусів за правом України в контексті його приналежності до нотаріальної системи латинського типу, Ладіна Л. С. (2022)
Іванов С. Б. - Magna Carta 1215 та Конституція Орлика 1710: гносеологічний потенціал застосування компаративно-правового підходу (2022)
Магновський І. Й. - Загальнотеоретичні аспекти інтерпретації рецепції права (2022)
Остапенко О. Г. - Проблемні питання функціонування Вищої кваліфікаційної комісії суддів України як органу суддівського врядування в Україні, Cущ О. П. (2022)
Денисов С. Ф. - Дострокове звільнення засуджених до позбавлення волі з метою залучення до участі в бойових діях, Заїка Д. Є. (2022)
Дудоров О. О. - Істотна шкода як наслідок незаконної порубки лісу: ретроспектива, сьогоднішній стан і перспектива кримінального закону, Мовчан Р. О., Письменський Є. О. (2022)
Лук’янчиков Є. Д. - Нормативне врегулювання освідування як засобу інформаційного забезпечення кримінального провадження, Лук’янчиков Б. Є., Микитенко О. Б. (2022)
Максимович Р. Л. - Значення судового прецеденту для розвитку кримінального законодавства (2022)
Навроцька В. В. - Підстави продовження, зміни чи припинення застосування примусових заходів медичного характеру (2022)
Письменська О. В. - Oб’єктивна сторона розбещення неповнолітніх: аналіз теоретичних положень та кримінально-правових засад установлення (2022)
Теремецький В. І. - Проблеми взаємодії органів державної влади та суддівського врядування з іншими державними органами та установами системи правосуддя (2022)
Щербаковський М. Г. - Критерії та види процесуальних порушень як підстави недопустимості висновку експерта, Дементьєв М. В., Проценко А. М. (2022)
Колодчина Р. В. - Соціальний захист осіб, які страждають на психічні захворювання (2022)
Мелех Л. В. - Форми закінчення розгляду цивільних справ без ухвалення рішення по суті справи: історико-правовий аспект (2022)
Sieriebriak S. V. - Features of the establishment and development of the legislation of Ukraine on the procedure for carrying out economic activities under the conditions of marital state (2022)
Худенко О. О. - Процесуальна аналогія в господарському судочинстві (2022)
Бондар В. С. - Про завдання органів досудового розслідування в умовах подолання наслідків агресії рф на деокупованих територіях: до постановки проблеми, Яковенко М. О. (2022)
Гусєва В. О. - Криміналістична класифікація кримінальних правопорушень, пов’язаних із рейдерством, елементи їх криміналістичних характеристик (2022)
Коваленко А. В. - Криміналістичне (сигналетичне) 3D-сканування зовнішності людини (2022)
Максимів Л. В. - Окремі аспекти взаємодії слідчого з експертом та спеціалістом у кримінальному провадженні в умовах воєнного стану (2022)
Плетенець В. М. - Особливості взаємодії слідчих органів національної поліції з підрозділами карного розшуку в підвищенні ефективності подолання протидії розслідуванню (2022)
Степанюк Р. Л. - Цифрова криміналістика й удосконалення системи криміналістичної техніки в Україні, Перлін С. І. (2022)
Gobov D. - Dependencies between requirements elicitation techniques: a survey study in Ukrainian companies (2022)
Yesilevskyi V. - Development of a video processing module for the task of air object recognition based on their contours, Koliadin A., Sereda O. (2022)
Korablyov M. - System-information models for intelligent information processing, Lutskyy S. (2022)
Solovei O. - New organization process of feature selection by filter with correlation-based features selection method (2022)
Fedorovich O. - Methods and models of research of investment attractiveness and competitiveness of project-oriented enterprise in the process of creating innovative high-tech, Kosenko V., Lutai L., Zamirets I. (2022)
Yuvchenko K. - Human emotion recognition system using deep learning algorithms, Yesilevskyi V., Sereda O. (2022)
Andrusevich A. - Study of the influence of the modern robotisation level on the challenges and risks of the economic security of an industrial enterprise, Omarov S., Starodubcev N., Nevliudova V. (2022)
Alphabetical index (2022)
Бойко О. М. - Сутність та завдання інноваційної політики соціального спрямування в умовах сьогодення, Кучеренко С. Ю. (2022)
Микитюк І. С. - Теоретичні засади цифровізації казначейства України (2022)
Чабан Г. В. - Застосування інноваційних факторів підвищення продуктивності праці, Чабан В. Г. (2022)
Ігнатенко М. М. - Підвищення конкурентоспроможності розвитку малих підприємств на засадах формування і поширення цифрових бізнес-процесів, Захарін С. В., Красножон А. С. (2022)
Мармуль Л. О. - Механізми, мотиви та стимули забезпечення стратегічних пріоритетів розвитку туристичних підприємств на селі, Леваєва Л. Ю., Яровий В. Ф. (2022)
Паламарчук О. М. - Міжнародні бізнес-стратегії підвищення рівня конкурентоспроможності підприємств, Кузнєцова Т. В. (2022)
Перчук О. В. - Теоретичні основи обліку виплат працівникам закладів охорони здоров’я, Ляшенко М. С., Мала Ю. В. (2022)
Романюк І. А. - Сертифікація підприємств та стандартизація послуг як інструменти управління конкурентоспроможністю туристичної діяльності в Україні, Марченко О. А. (2022)
Скрипник С. В. - Удосконалення обліку та розрахунків з оплати праці в аграрних підприємствах на засадах системного підходу та організаційних інновацій, Коваль С. В., Шепель І. В. (2022)
Слюсар С. Т. - Екологічне оподаткування і відображення його основних елементів в системі бухгалтерського обліку (2022)
Варналій З. С. - Багатоступенева структура безпеки держави (на прикладі економічної та фінансової безпеки) (2022)
Воловик Л. М. - Трансформаційні процеси в рекреаційно-туристичній індустрії країн Європи на сучасному етапі (2022)
Костик Є. П. - Соціально-економічний внесок кооперативного видавництва "Гарт" у розвиток видавничої галузі України (2022)
Семененко О. Г. - Методичні підходи до діагностики соціально-економічного розвитку регіону, Гаврилко О. Ю. (2022)
Арістов Ю. Ю. - Формування та реалізація бюджетної політики в країнах з розвинутою та трансформаційною економікою (2022)
Галабурда А. С. - Податкова політика в умовах воєнного стану, Шевченко С. О. (2022)
Клименко А. М. - Теоретико-методичні засади податкового регулювання розвитку територіальних громад в Україні (2022)
Кривенко Ю. В. - Іноземні інвестиції та їх залучення в економіку України за допомогою фондового ринку (2022)
Кужелєв М. О. - Методи встановлення відповідності умов контрольованих операцій принципу "витягнутої руки", Сиволап І. М. (2022)
Макогон В. Д. - Стратегічні пріоритети боргової політики країни, Адаменко І. П. (2022)
Малишко В. В. - Джерела формування та напрями використання бюджету Пенсійного фонду України (2022)
Стежко З. В. - Академічна доброчесність у вищій освіті: прояви та мотиваційні чинники, Шалімова Н. С., Андрощук І. І. (2022)
Голос Г. А. - Педагогічне партнерство у ЗВО: доцільність і можливості (2022)
Шумська Л. Ю. - Педагогічний коучинг як технологія бакалаврської підготовки хорових диригентів (2022)
Кириченко В. І. - Аналіз стану здоров’яорієнтованого середовища сучасних закладів загальної середньої освіти, Єжова О. О., Успенська В. М. (2022)
Бирко Н. М. - Пріоритетні підходи універсального дизайну (2022)
Спасскова О. П. - До 100-річчя бібліотеки Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського: історія та сьогодення, Гончаренко Н. Л. (2022)
Ма Ши - Системне уявлення вчителя музики щодо національної музичної культури (2022)
Дмитрищук Н. В. - Мотиваційно-цільова діяльність викладачів морського ЗВО у формуванні в майбутніх судноводіїв комунікативної самоефективності, Линенко А. Ф. (2022)
Дразіна(Долгієр) Є. В. - Теоретико-практичні засади ефективності програми психологічної підготовки в повноконтактному карате, Кернас А. В. (2022)
Буднік А. О. - Використання мініпроєктів у роботі зі студентами-філологами, Хижняк І. А. (2022)
Биков І. В. - Теоретичні засади розвитку професійної успішності майбутніх учителів Нової української школи (2022)
Гребеник Т. В. - Проблеми формування та розвитку медіакультури викладачів вищої школи: історико-теоретичний аспект (2022)
Грищенко С. В. - Проблема об'єктивного оцінювання в процесі використання здоров'язбережувальних технологій у вищій школі, Бужина І. В., Шапаренко І. Є. (2022)
Завацька Л. М. - Особливості наснаження та мобілізації ресурсів сімей, які виховують дітей з особливими освітніми потребами (2022)
Зайченко Н. І. - Континуум соціальної і політичної педагогіки в іспанському педагогічному дискурсі 1910–1950-х років (2022)
Імерідзе М. Б. - Формування громадянської зрілості в процесі національно-патріотичного виховання здобувачів вищої освіти, Люльчак С. Ю. (2022)
Книш С. І. - Методичні аспекти підготовки майбутніх учителів основ здоров'я в контексті вимог Нової української школи, Пшенична Н. С., Томіч Л. М. (2022)
Коленіченко Т. І. - Методологічні принципи соціальної реінтеграції ветеранів гібридної війни (2022)
Коленіченко Т. І. - Соціально-психологічні детермінанти соціальної реінтеграції ветеранів гібридної війни в умовах сучасного соціуму (2022)
Koryahin V. - Scientific-and-methodological approaches to the training of basketball players aged 10-14 in institutions of out-of-school education, Hrebinka H. (2022)
Михайленко О. В. - Формування професійно-етичної культури майбутніх фахівців соціальної сфери (2022)
Могильний Ф. В. - Організація та зміст роботи закладу оздоровлення та відпочинку дітей в умовах пандемії COVID-19 (2022)
Нечепорук Я. С. - Особливості іншомовної професійної підготовки у вітчизняних льотних навчальних закладах (50–60-ті роки) (2022)
Платонова О. Г. - Особливості становлення дитячого колективу в закладі дошкільної освіти (2022)
Рень Л. В. - Формування іншомовної комунікативної компетентності у майбутніх фахівців із соціальної роботи засобами аналізу публічних виступів на ТED (2022)
Смоліна С. В. - Порівняльний аналіз предметів вітчизняних дисертаційних досліджень з питань осмислення постаті вчителя (1985–2015 рр.) (2022)
Согоконь О. А. - Методологічні засади інтеграції природничо-наукової підготовки майбутнього фахівця фізичної культури, Донець О. В., Шостак Є. Ю. (2022)
Хольченкова Н. М. - Вплив сучасної хореографії на емоційно-вольову сферу та духовний розвиток підлітків (2022)
Янченко Т. В. - Освіта дітей з інвалідністю: історико-педагогічний дискурс (2022)
Яхнич М. В. - Виховна робота з безпритульними дітьми Дніпропетровщини у контексті дитячого руху 20-х рр. ХХ століття (2022)
Ящишина І. В. - Соціальні наслідки цифровізації: досвід Європейського Союзу, Боднарчук Т. Л. (2022)
Микитенко В. В. - Типізація систем сталого господарювання та формалізація їхніх базових моделей (2022)
Єгоров І. Ю. - Розвиток підходів до оцінювання результатів діяльності науково-дослідних установ, Жукович І. А. (2022)
Грачев О. О. - Сучасні стратегії організації досліджень і формування кадрового потенціалу в установах академічного типу, Хоревін В. І. (2022)
Попович О. С. - Про завершення та основні підсумки комплексного прогнозно-аналітичного дослідження з метою виявлення найбільш актуальних напрямів наукового пошуку (2022)
Овчарова Л. П. - Фінансове забезпечення досліджень і розробок у США: динаміка, структура та пріоритети, Рибачук В. П., Бодеко В. П. (2022)
Балишев М. А. - Історико-біографічне дослідження життя та творчості українського астронома-аматора Леоніда Леонідовича Андренка (2022)
Ювілеї та пам’ятні дати (2022)
Хроніка наукового життя (2022)
Рецензії (2022)
Правила для авторів (2022)
Глєбов В. В. - Розроблення бойового наземного роботизованого комплексу важкого класу на базі бронетранспортера БТР-4Е, Жадан В. А., Корольов В. М., Мормило Я. М., Стрімовський С. В., Волковой О. М., Ганзера Ю. І., Липовець В. В., Фолунін С. О. (2022)
Крайник Л. В. - Концептуальні основи формування гібридного привода автомобіля високої прохідності, Кіхтан А. В., Кохан В. Ф., Волощук М. Я. (2022)
Майданюк В. А. - Аналіз проблемних питань малокутового наближення в математичних моделях польоту снаряда (2022)
Мартинюк І. М. - Роботизовані вогнеметні комплекси як перспектива розвитку вогнеметних підрозділів, Шматов Є. М., Стаднічук О. М., Погребняк Т. Д., Ларіонов В. В., Гоменюк І. Б. (2022)
Трач І. Б. - Проєктування мікропроцесорних пристроїв для визначення напрямку до джерела звуку, Клим Г. І., Дячок Р. В., Карбовник І. Д. (2022)
Шульгін А. В. - Аналіз балістичної звукової хвилі кулі або снаряда для визначення точки влучення в мішень, Тимощук О. В., Хаустов Д. Є., Бурашніков О. О., Вільгуш Д. В., Настишин Ю. А. (2022)
Глова Т. Я. - Дослідження напружено-деформованого стану стінки та днища циліндричних ємностей для зберігання вибухонебезпечних речовин, Глова Б. М., Баранов А. В., Корольова О. В. (2022)
Ткачук П. П. - Вплив відхилення маси снаряда на його динаміку, Величко Л. Д., Войтович М. І., Сорокатий М. І. (2022)
Гапоненко Г. М. - Конструктивні особливості підводних дихальних апаратів, Мельник Р. М., Горчинський І. В., Каршень А. М., Фтемов Ю. О., Ліщинський О. Ю. (2022)
Сакович Л. М. - Методика розробки діагностичного забезпечення багатовихідних об’єктів під час їх проєктування та експлуатації, Рижов Є. В., Мирошниченко Ю. В., Гриндей А. О., Настишин Ю. А. (2022)
Чорний М. В. - Алгоритм підтримки прийняття рішення щодо розміщення підрозділів резерву і логістичного забезпечення військового формування на місцевості за мінімаксним критерієм, Матузко Б. П., Міщенко Я. С., Загребельний С. М. (2022)
Остапенко Т. О. - Юридичне оформлення системи злочинів проти моралі на українських землях у кримінальному законодавстві Австро-Угорської імперії (2020)
Баранов С. О. - Особливості реалізації правоохоронної функції Державної прикордонної служби України в сучасних умовах, Рибаченко С. П. (2020)
Завальнюк І. В. - Поняття "право на судовий захист": сучасні науково-теоретичні погляди (2020)
Курцев О. Ю. - Поняття та ознаки унітаризму як принципу конституційного ладу України (2020)
Шустрова К. В. - Актуальні питання гарантування прав журналістів в Україні, Шурупова К. В. (2020)
Крикун В. В. - Органи місцевого самоврядування в системі суб'єктів захисту об’єктів критичної інфраструктури в Україні (2020)
Кононець В. П. - Роль Європейського суду з прав людини у контролі за виконанням судових рішень органами публічної адміністрації в Україні (2020)
Лещинський В. П. - Систематизація суб'єктів правовідносин щодо дозвільної діяльності у сфері містобудування (2020)
Новак Н. П. - Державна підтримка виробництва та обігу органічної продукції (2020)
Поштаренко О. В. - Особливості проваджень у справах щодо застосування заходів адміністративної відповідальності до осіб, що вчинили насильство стосовно фізичної особи (2020)
Кухарчук А. М. - Підвідомчість спорів за участі фізичних осіб як суб'єктів владних повноважень та як суб'єктів організаційно-господарських повноважень: окремі аспекти (2020)
Пристінська К. О. - Причини поширення наркотичних засобів в Україні (2020)
Карпушин Г. Л. - Законодавча регламентація ставки збору за місця для паркування транспортних засобів: минуле, сучасний стан та перспективи вдосконалення (2020)
Небесна М. О. - Юридична сила та чинність адміністративних актів контролюючих органів у сфері оподаткування (2020)
Танчик О. М. - Санкції в адміністративному праві: сучасний погляд (2020)
Короєд С. О. - Похідні (непрямі) позови засновників юридичних осіб як форма реалізації доктрини зняття корпоративної вуалі, Махінчук В. М. (2020)
Білоус Т. Й. - Виконавчий напис як елемент захисту прав людини: проблеми та шляхи вдосконалення (2020)
Гуйван П. Д. - Про необхідність дотримання балансу приватних та публічних інтересів під час реалізації права на вільне вираження поглядів (2020)
Козін С. М. - До проблеми визначення принципів захисту трудових прав мігрантів (2020)
Науменко К. С. - Єдність та диференціація правового регулювання трудової діяльності працівників Державного бюро розслідувань (2020)
Кириченко Т. М. - Позитивний зарубіжний досвід правового регулювання трудових правовідносин (2020)
Сірант М. М. - Ліцензійно-дозвільні засоби забезпечення екологічної безпеки (2020)
Каменський Д. В. - Методологічні особливості порівняльних кримінально-правових досліджень: здобутки української та американської доктрин (2020)
Василенко Ю. В. - Ювенальна пробація за законодавством України та Канади (порівняльно-правовий аспект) (2020)
Bondarenko O. S. - Criminal legal characteristics of corruption criminal offenses in the field of economic activity (2020)
Матвійчук М. А. - Кровава помста в Московській державі та Російській імперії в працях І. Малиновського: кримінально-виконавчий аспект (2020)
Погорецький М. А. - Забезпечення особі права на ефективну, реальну та практичну правову допомогу в кримінальному провадженні в контексті практики Європейського суду з прав людини, Саленко О. В. (2020)
Арешонков В. В. - Класифікація техніко-криміналістичних досліджень у розслідуванні злочинів (2020)
Нікітіна-Дудікова Г. Ю. - Окремі питання кваліфікації злочинних дій у разі вчинення кримінальних правопорушень проти статевої свободи та статевої недоторканості дітей (на прикладі ст. 153, ст. 156 Кримінального кодексу України) (2020)
Сухачова І. О. - Сучасні концепції доказування та їх вплив на реалізацію прокурором функції обвинувачення під час доказування кримінальних правопорушень на досудовому розслідуванні (2020)
Степанов В. О. - Стан наукової розробленості проблем протидії розкраданню нафто- і газопродуктів з магістральних нафтопродуктопроводів (2020)
Томков О. М. - Особа злочинця як елемент оперативно-розшукової характеристики незаконного обігу зброї, що вчиняється організованою злочинністю (2020)
Костиря О. В. - Правова регламентація діяльності контролю держави порту (Port State Control) (2020)
Легких К. В. - Роль емпатії у професійній діяльності суддів (2020)
Білоус О. В. - Органи прокуратури та їх місце і роль в охороні та захисті прав людини і громадянина в Незалежній Україні (ретроспективно-правовий аспект) (2020)
Скрябін О. М. - Історичні етапи розвитку апеляції в Україні та формування доказів в апеляційній інстанції (2020)
Іванов О. Ю. - Псевдолегітимація захоплення тюркських та угро-фінських народів у російській пропаганді: історико-правова парадигма (2020)
Ковальова С. Г. - Ремісники Кримського ханства (XV – XVIII ст.): форми соціально-виробничої організації та місце у соціальній структурі (2020)
Парасюк М. В. - Проблема прогресивного розвитку суспільства й держави в історико-філософських концепціях Гегеля (2020)
Захарчин Н. Г. - Система територіального самоврядування міжвоєнної Польщі у контексті діяльності Степана Барана, Шептицька Л. Б. (2020)
Берченко Г. В. - Установча влада: еволюція і сучасні інтерпретації (2020)
Нестор В. Р. - Класифікація міст: досвід України та Сполученого Королівства Великобританії і Північної Ірландії (2020)
Маслова Я. І. - Про окремі заходи, які спрямовано на протидію поширенню COVID-19, Сандул Я. М. (2020)
Калімбет А. Л. - Адміністративно-правове забезпечення державного захисту працівників правоохоронних органів, Білокур Є. І. (2020)
Cтець О. М. - Механізм антикорупційного декларування в діяльності державних службовців (2020)
Скорик В. О. - Адміністративно-правова характеристика інтерактивного навчання в процесі підготовки працівників Національної поліції України, Стрельченко О. Г. (2020)
Пундор Ю. О. - Про діяльність Державної митної служби України ("Нової митниці") (2020)
Черній В. Д. - Адміністративно-правове регулювання функціонування системи органів місцевого самоврядування в Україні: стан дослідженості (2020)
Мороз В. П. - Перспективи трансформації податкового законодавства України в аспекті застосування принципу належної обачності (2020)
Бурлака О. С. - Правова природа договору на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг (2020)
Короєд С. О. - Відшкодування моральної шкоди як спосіб захисту прав споживачів: новели судової практики (2020)
Нагнибіда В. І. - Загальна характеристика застосування імперативних норм під час вирішення спорів у порядку міжнародного комерційного арбітражу (2020)
Гуйван П. Д. - Позиція Європейського суду щодо свободи вираження та її співвідношення з охороною права особи на приватність (2020)
Швець В. О. - Рейдерство як фактор дестабілізації господарської діяльності (2020)
Горбачова В. С. - Договір про задоволення вимог іпотекодержателя в контексті поділу цивільно-правових договорів на основні та додаткові (2020)
Яковлєв О. А. - Атестація робочих місць як дієвий захід гарантування для працівників належних, безпечних і здорових умов праці (2020)
Карпінська Н. В. - Специфіка розвитку законодавства на етапі підготовки до вступу України до СОТ та гармонізації з її вимогами у сфері застосування санітарних та фітосанітарних заходів (2020)
Шульга А. М. - Особливості внутрішнього змісту об'єктивної сторони кримінальних правопорушень проти земельних ресурсів України (2020)
Степаненко О. В. - Економічне домашнє насильство: визначення й питання кваліфікації, Хімченко С. А. (2020)
Меденцев А. М. - Основні складники організованої злочинності в Україні, Калімбет І. Л. (2020)
Кирбят'єв О. О. - Результати дослідження проблеми удосконалення системи кримінально-правової охорони професійної діяльності працівників правоохоронних органів (2020)
Довбань І. М. - Державний службовець як спеціальний суб'єкт кримінального правопорушення (2020)
Камінський П. В. - Генезис кримінально-правового захисту від примушування до шлюбу (2020)
Подобний О. О. - Організаційні заходи забезпечення слідчої таємниці, пов'язані зі створенням слідчо-оперативних груп, Пасечник М. Л. (2020)
Грищенко О. В. - теоретико-правові засади використання балістичного обліку Експертної служби МВС України у розслідуванні кримінальних правопорушень (2020)
Форманюк В. В. - Значення діяльності ІКАО в боротьбі з COVID-19, Канєнберг-Сандул О. К., Хендель Н. В., Пасечник О. В. (2020)
Дурнов Є. С. - Інститут адвокатури в роки становлення незалежної України (2020)
Легких К. В. - Справедливість у судовій діяльності давньоримської доби (2020)
Філіпська Н. О. - Роль правоохоронних органів у розбудові інклюзивного суспільства: зарубіжний досвід (2020)
Рувін С. О. - Філософсько-правовий вимір суспільної моралі транзитивного суспільства (2020)
Ковальова О. В. - Інформаційно-пізнавальна складова досудового розслідування (2020)
Бандурян Б. Б. - Інформаційна вимірювальна система оцінки стану безпеки, Ковалевський В. В. (2022)
Ablieieva I. - Scientific and methodological approaches to assessing the safety of oil production complexes as potentially dangerous objects, Plyatsuk L., Trunova I., Burla O., Krasulia B. (2022)
Красовський С. А. - Аналіз на вміст рідкоземельних елементів відвалу вуглевидобування ДТЕК ШУ "Героїв Космосу" з подальшою перспективою біовилуговування, Ковров О. С., Клімкіна І. І. (2022)
Захарченко Ю. В. - Формування трас польоту безпілотних літальних апаратів під час оперативного моніторингу окремої місцевості, де сталася надзвичайна екологічна ситуація, Іванець Г. В., Іванець М. Г., Калугін В. Д., Тютюник В. В. (2022)
Козуб П. А. - Метод визначення послідовності реакцій для прогнозування наслідків техногенного забруднення, Козуб С. М., Лук’янова В. А., Резніченко Г. М., Колошко Ю. В., Саідоглу Н. (2022)
Kruchyna V. - Electropulse erosion of electrodes in a liquid medium during the treatment of galvanic wastewater, Bereshko I., Kuznetsova N., Kleevskaya V. (2022)
Козій І. С. - Системний підхід до вибору природозахисного обладнання (2022)
Душкін C. С. - Модифікація кварцового завантаження контактних освітлювачів при підготовці питної води (2022)
Адаменко М. І. - Шляхи удосконалення методу обчислення обсягу стоку з поверхні ґрунту, Васильченко О. В., Дармофал Е. А., Данілін О. М. (2022)
Мадані М. М. - Зниження запиленості повітря робочої зони на деревообробних підприємствах (2022)
Супронюк О. - Книжкова спадщина Богдана Лепкого у боротьбі за створення нового культурного наративу України (2022)
Максимчук О. - Мольєріана у фондах відділу стародруків та рідкісних видань Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: до 400-річчя від дня народження великого комедіографа (2022)
Ціборовська-Римарович І. - Медичні стародруки з фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2022)
Зінько О. - "Бібліотекарям треба кинути оком на минуле бібліотек та заглибити зір у майбутнє": актуалізація професійного досвіду Романа Луцика (2022)
Клименко О. - Бібліотечно-інформаційний комплекс: сучасні пріоритети організації та управління (2022)
Лобузіна К. - Цифрові бібліотечні технології організації знань, Гарагуля С., Коновал Л. (2022)
Закіров М. - Електронні ресурси бібліотек як складова інформаційної основи сучасного національного розвитку (2022)
Ковальчук Г. - Трансформація українського книгознавства: до 100-річчя Українського наукового інституту книгознавства, Мяскова Т. (2022)
Шаповал А. - Архівна та рукописна наукова спадщина: традиції та перспективи формування, дослідження, цифровізаційні виклики (2022)
Івченко Л. - Музична культура і музичні фонди бібліотек та архівів в умовах сьогодення, Руденко Л. (2022)
Плющик О. - Сучасна біографіка та біобібліографія: нові форми і методи дослідницької та інформаційної роботи, інтеграції та поширення біографічних знань (2022)
Дзира О. - Дослідники української діаспори (2022)
Дем’яненко Л. - Роль інституту президентства у кризові часи: український та зарубіжний досвід (2022)
Черноіваненко В. - Збереження і вивчення єврейської друкованої спадщини України, Батанова Т. (2022)
Затока Л. - Актуальні проблеми збереження бібліотечних фондів, які становлять культурне надбання України (2022)
Наука та бібліотечна справа в умовах воєнного стану в Україні: міжнародна підтримка (2022)
Покажчик змісту журналу "Бібліотечний вісник" за 2022 р. (2022)
Іванов О. Ю. - Засоби реалізації російської експансії щодо тюркських та угро-фінських народів (остання чверть XVI – друга половина ХІХ ст.): історико-правовий аналіз (2020)
Берченко Г. В. - Право народу визначати і змінювати конституційний лад в аспекті здійснення установчої влади (2020)
Колодій О. А. - Спеціально-юридичні гарантії конституційно-правового статусу Українського народу: поняття, ознаки та класифікація (2020)
Писарєва Е. А. - Деякі проблемні питання виконання рішень конституційного суду України, Моніч Б. С. (2020)
Бараненко Д. В. - Принципи діяльності центральних органів виконавчої влади (2020)
Нестор В. Р. - Міське самоврядування: досвід України та Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії (2020)
Казанчук І. Д. - Сучасний стан і пропозиції до українського адміністративного законодавства у сфері забезпечення екологічних і техногенно-безпечних умов життєдіяльності суспільства (2020)
Cтець О. М. - Зміна істотних умов державної служби як підстава припинення державно-службових правовідносин (2020)
Кожура Л. О. - Поняття права осіб з інвалідністю на охорону здоров'я серед загальних прав людини і громадянина (2020)
Ліпинський В. В. - Сутність та зміст ефективності тлумачення адміністративно-деліктних правових норм (2020)
Мазурик Р. В. - Методологія дослідження адміністративно-правових засад організації та діяльності обласних прокуратур України (2020)
Мілієнко О. А. - Концепція адміністративного акта у дослідженнях "радянського" періоду розвитку України (2020)
Князєв В. С. - Організаційно-правові засади функціонування складів митних органів (2020)
Лещинський В. П. - Систематизація адміністративно-правових способів забезпечення законності дозвільної діяльності у сфері містобудування (2020)
Чорнописька В. З. - Адміністративно-правові гарантії діяльності інституту капеланства: стан та перспективи (2020)
Брояков С. В. - Ґенеза розвитку податкових консультацій крізь призму історичної ретроспективи (2020)
Капран Р. В. - Акти-документи судової гілки влади та конституційного суду України як джерела адміністративного права (2020)
Корнійченко А. О. - Адміністративно-правовий механізм запобігання булінгу: перспективний досвід Республіки Корея (2020)
Кудін А. В. - Поняття адміністративно-правового забезпечення патентної діяльності в Україні (2020)
Чайковська В. В. - Щодо потреб розширення господарської компетенції державних підприємств у сфері спільного зовнішньоекономічного інвестування (2020)
Панова Л. В. - Банківські правовідносини: приватно-правовий і публічно-правовий аспект (2020)
Чернега В. М. - Поняття, ознаки, форми санкціонування звичаїв та їхнє значення в механізмі правового регулювання сімейних відносин (2020)
Тимошенко М. О. - Теоретичні засади визначення господарсько-правового статусу закладу вищої освіти (2020)
Гуйван П. Д. - Темпоральні межі права особи на захист свого суб'єктивного права (2020)
Захарова О. С. - Критерії розмежування судової юрисдикції у справах про захист немайнових прав подружжя, Скіченко А. А. (2020)
Донцов Д. Ю. - Особливості цивільно-правового регулювання державних цінних паперів (2020)
Яш К. П. - Питання схожості торгових марок та введення споживача в оману (2020)
Пижова М. О. - Особливості класифікацій юридичних гарантій реалізації прав на справедливу оплату праці (2020)
Козін С. М. - До характеристики системи суб’єктів захисту трудових прав мігрантів (2020)
Суліменко Д. В. - До питання принципів правового регулювання оцінювання працівників (2020)
Третяк Т. О. - Особливості володіння земельними ділянками (2020)
Карпінська Н. В. - Періодизація розвитку законодавства щодо регулювання санітарних і фітосанітарних заходів в Україні (2020)
Михайліченко Т. О. - Кримінальні проступки проти власності, Рак С. В. (2020)
Довбань І. М. - Теоретико-правові підходи до визначення системоутворюючих ознак службової особи у кримінальному праві України (2020)
Кошинець В. В. - Процесуальна діяльність прокурора в суді присяжних: проблеми та шляхи вирішення, Наливайко Є. О. (2020)
Федосова О. В. - Становлення та перспективи розвитку криміналістичної методики розслідування злочинів (2020)
Севрук В. Г. - Класифікація організованих груп і злочинних організацій, які сформовані на етнічній основі (2020)
Сердюк В. П. - Практичне значення поняття доказів і їхніх джерел у кримінальному провадженні України, Сердюк Є. В., Терещенко А. Л. (2020)
Леган І. М. - Тенденції розвитку сучасної системи безоплатної правової допомоги в Україні (2020)
Вилцан А. O. - Інститут відшкодування (компенсації) шкоди, завданої агентами держави у сфері кримінального судочинства: зарубіжний досвід (2020)
Фортуна Т. Я. - Гармонізація права України та Європейського Союзу у сфері визнання і виконання рішень іноземних судів (2020)
Горішня М. Л. - Компаративний аналіз міжнародного досвіду правової регламентації архівної справи в умовах діджиталізації (2020)
Деменчук М. О. - Статистичні дані як показник ефективності роботи судів (2020)
Contents (2022)
Filatova A. E. - Synthesis of an integral signal for solving the problem of morphological analysis of electrocardiograms, Povoroznyuk A. I., Nosachenko B. P., Fahs M. (2022)
Horpenko D. R. - A conceptual model of decision-making support of the volunteer team in conditions of dynamic changes (2022)
Volkova N. P. - Texture segmentation method for computer-assisted dermatologic diagnostic system, Ishchenko A. V. (2022)
Voitsekhovska M. M. - Functional modeling of the organization’s information security culture state monitoring system development, Dorosh M. S., Grechaninov V. F., Verenych O. V. (2022)
Zaykov V. P. - Control of a thermoelectric cooling unit complex mixed electrical connection in an uneven temperature field, Mescheryakov V. I., Zhuravlov Yu. I. (2022)
Kozyr S. A. - Application of fuzzy evolutionary methods for the development of dual-education projects, Molokanova V. M. (2022)
Author list (2022)
Scientific publication (2022)
Титул, зміст (2022)
Передмова головного редактора (2022)
В Україні зареєстровано нове показання для препарату Форксіга (дапагліфлозин 10 мг): лікування хронічної хвороби нирок (2022)
Ждан В. М. - Полтавський державний медичний університет і Литовський університет наук про здоров’я: вшанування пам’яті видатного литовського вченого академіка Юргіса Бредікіса (1929–2021), Потяженко М. М., Бумбліте І. А., Вайнорас А., Невойт Г. В. (2022)
Чабан О. С. - Медико-психологічні наслідки дистресу війни в Україні: що ми очікуємо та що потрібно враховувати при наданні медичної допомоги?, Хаустова О. О. (2022)
Демчук І. В. - Медична наука в Україні: реальний стан, проблеми, перспективи (2022)
Дубенко А. Е. - Cтартова монотерапія пацієнтів з епілепсією — запорука подальшого терапевтичного успіху, Набока М. В. (2022)
Порівняння прихильності до лікування оригінальним та генеричним препаратом метформіну в монотерапії цукрового діабету 2-го типу (2022)
Молнупіравір у лікуванні пацієнтів із COVID-19 легкого та середнього ступеня тяжкості: дані клінічних досліджень (2022)
Можина Т. Л. - Фармакотерапевтичне порівняння блокаторів β-адренорецепторів (бісопрололу, карведилолу, небівололу): фокус на сучасні дані доказової медицини (2022)
Зозуля І. С. - Особливості реабілітації хворих з перенесеним ішемічним інсультом на тлі кардіальної і церебральної патології, Волосовець А. О., Зозуля А. І., Пархоменко Б. Л. (2022)
Беш Л. В. - Алергія на кліщів домашнього пилу: практичні поради (як розпізнати, діагностувати, лікувати та попереджати симптоми захворювання), Слюзар З. Л., Мацюра О. І. (2022)
Мосійчук Л. М. - Феномен взаємного обтяження СОVІD-19 та гастроезофагеальної рефлюксної хвороби з ларингофарингеальними проявами (2022)
Сичов О. С. - Відомі та невідомі можливості моксонідину, Романова О. М., Романов В. Ю. (2022)
Баті В. В. - Вплив мікробіому кишечнику на психологічний стан людини, Бугина Л. М., Коваль Г. М. (2022)
Господарський І. Я. - Медикаментозні ураження печінки у пацієнток після цитостатичної терапії з приводу раку молочної залози: можливості корекції, Прокопчук О. В. (2022)
Коломоєць А. В. - Аналіз фінансового стану та оцінка ефективності логістики в КНП "Київський міський консультативно-діагностичний центр", Михальчук В. М. (2022)
Стовбан М. П. - Концептуальна функціонально-організаційна модель системи взаємодії закладів охорони здоров’я в межах одного госпітального округу (2022)
Феськов О. М. - Вплив внутрішньоматкового введення мононуклеарних клітин периферичної крові на частоту імплантації ембріонів у пацієнток із численними невдалими спробами естракорпорального запліднення, Жилкова Є. С., Нестерук Г. В., Зозуліна О. М. (2022)
Біляєва О. О. - Сучасні підходи до диференційної діагностики стадій перитоніту, Кароль І. В. (2022)
Богомаз В. М. - Мамографічний скринінг раку молочної залози у медичних працівників, Єгорова О. О., Ковальова А. В. (2022)
Демидас О. В. - Клінічні характеристики стану вегетативної нервової системи та їх кореляційні взаємозв’язки з психометричними показниками у пацієнтів із виразкою дванадцятипалої кишки в стадії загострення та ремісії, Ткаченко О. В. (2022)
Кириченко О. В. - Характеристика ішемічного інсульту залежно від прихильності пацієнтів до антигіпертензивної терапії (2022)
Скибчик В. А. - Характеристика гемодинамічних показників та якості життя у хворих на стабільну стенокардію з післяінфарктним кардіосклерозом із наявними факторами ризику та різними варіантами серцевої недостатності, Мизак Я. В. (2022)
Бойко В. В. - Відгук на монографію колективу авторів О. П. Мінцера, М. М. Потяженко, Г. В. Невойт "Магнітоелектрохімічна теорія обміну речовин" у двох томах (2022)
Грибенюк С. М. - Аналіз напружено-деформованого стану трамвайної плити покриття за різних варіантів спирання (2022)
Губенко С. І. - Особливості утворення тріщин у гетерофазних включеннях типу "дисперсні фази в неметалевій матриці", Парусов Е. В., Чуйко І. М. (2022)
Губенко С. І. - Особливості утворення тріщин у гетерофазних включеннях типу "евтектика включення − матриця" (2022)
Калініна Н. Є. - Підвищення корозійної стійкості зварних з’єднань у результаті термічної обробки, Носова Т. В., Цокур Н. І., Глушкова Д. Б., Кириченко І. Г., Демченко С. В. (2022)
Краснощок С. Л. - Використання супутникової геодезії в транспортній інфраструктурі України, Нікіфорова Н. А., Нетеса А. М., Косячевська С. М. (2022)
Кривчик Л. С. - Зміцнення трубопресового інструменту для виробництва корозійностійких труб за допомогою хіміко-термічної обробки, Романова Н. С. (2022)
Сєдін В. Л. - З досвіду георадарних досліджень на ділянці розташування церкви Різдва Богородиці у селі Мала Петриківка Дніпропетровської області, Ульянов В. Ю., Ковба В. В., Горлач С. М. (2022)
Колодій З. - Залежність дисперсії результатів вимірювання від тривалості вимірювань, Яців М. (2019)
Yatsyshyn S. - Virtual device for measuring the immitance, Midyk I., Lysa O. (2019)
Sydorko I. - Management decisions in clinical laboratory diagnostics, Baitsar R., Shavlach S. (2019)
Микийчук М. - Математична модель процесів надання медичних послуг, Чабан О. (2019)
Стадник Б. - Термоелектричне матеріалознавство і нанотехнології. Практика і теорія, Яцишин С., Луцик Я., Бубела Т., Фрьоліх Т. (2019)
Фединець В. - Первинні перетворювачі для вимірювання температури в металургії, Юсик Я., Васильківський І., Гук Н. (2019)
Яцишин С. - Похибки вимірювання температури рідинними термометрами при зменшенні їх лінійних розмірів, Мельник Х. (2019)
Hots N. - Method of increasing accuracy of infrared temperature measurement, Parakuda V., Dzikovska Y. (2019)
Яцук В. - Забезпечення метрологічної надійності вимірювальних систем в реальному масштабі часу, Яцук Ю. (2019)
Костеров О. - Ключове регіональне звірення COOMET.AUV.A-K5. Аналіз результатів, Паракуда В. (2019)
Новак А. А. - Особливості радіального приросту фенологічних форм дуба звичайного (Quercus robur L.) у Західному Лісостепу України, Копій С. Л., Агій В. О. (2022)
Андреєва О. Ю. - Різноманіття флори на деяких об'єктах природно-заповідного фонду ДП "Коростенське лісомисливське господарство" Житомирської області, Марков Ф. Ф., Іванюк Т. М., Корма О. М., Кірейцева Г. В. (2022)
Шишканинець І. Ф. - Експериментальні ділянки з переформування насаджень в Національному природному парку "Зачарований край", Лутак В. В. (2022)
Данильчук Н. М. - Рід Acer L. у зелених насадженнях Кривого Рогу, Юхименко Ю. С., Бойко Л. І. (2022)
Пушка І. М. - Особливості формування зелених насаджень кампусу закладу вищої освіти на прикладі Уманського національного університету садівництва, Шлапак В. П., Поліщук В. В., Величко Ю. А., Осіпов М. Ю. (2022)
Жуковський О. В. - Поширення короїда верхівкового (Ips acuminatus (Gyllenhal, 1827) і трахеомікозу хвойних стовбуром сосни звичайної, Краснов В. П., Іванюк І. Д., Курбет Т. В., Зборовська О. В. (2022)
Кочмар І. М. - Форми знаходження Cr та Mn у породах терикона Центральної збагачувальної фабрики "Червоноградська" Львівсько-Волинського кам'яновугільного басейну, Карабин В. В. (2022)
Дубневич П. Б. - Енергетичний перехід в умовах нових викликів для сталості: можливості застосування економічних інструментів екологічної політики, Соловій І. П. (2022)
Дзюба Л. Ф. - Моделювання поперечних коливань механізму різання круглопилкового верстата, Чмир О. Ю., Меньшикова О. В., Ліщинська Х. І. (2022)
Залипка В. Д. - Особливості створення та застосування наземних роботизованих комплексів у провідних країнах світу та Україні (2022)
Пасічник В. В. - Використання нечіткої логіки у процесі експертного оцінювання електронних навчальних ресурсів, Юнчик В. Л., Кунанець Н. Е., Федонюк А. А. (2022)
Базилевич Р. П. - Декомпозиція вхідних даних у задачах генерування модульних тестів, Франко А. В. (2022)
Дендюк М. В. - Автономна інформаційна система "VSTUP_NLTU" для роботи приймальної комісії НЛТУ України, Процик Ю. С., Флуд Л. О., Яцишин С. І. (2022)
Грицюк Ю. І. - Інтерполяція таблично-заданих функцій з використанням многочлена Фур'є (2022)
Андрусяк І. П. - Ґендерний вимір діяльності українського жіночого руху в Канаді та Австралії (2022)
Гарматюк В. О. - Теоретично-правові аспекти протидії корупції в Україні (2022)
Дудник Р. - Гендерне право та система права: проблеми теорії та практики (2022)
Передерій О. С. - Проблематика втілення "антиолігархічного законодавства" в аспекті інноваційних трансформацій правової системи України, Григоренко Є. І. (2022)
Навроцька Ю. О. - Тлумачення права як особлива правова форма діяльності державних органів: поняття, ознаки, види (2022)
Попович Т. П. - Розуміння обов’язку згідно з вченням Г. Харта (2022)
Абдуллазаде Ф. - Участь громадськості у законодавчому процесі Республіки Азербайджан: сучасний стан правового регулювання та перспективи подальшого розвитку законодавства (2022)
Маржина А. А. - Складові механізму нотаріальної діяльності: теоретико-правовий вимір (2022)
Бєлов Д. М. - Прийняття конституції: загальні засади, Данко В. Й. (2022)
Бєлова М. В. - Біоюриспруденція – фундаментальна частина сучасного загальнотеоретичного правознавства, Данко Д. В., Данко А. В. (2022)
Галіахметов І. А. - Змістова характеристика прав внутрішньо переміщених осіб та хост-територіальних громад (2022)
Славко А. С. - Право на спорт у конституційному законодавстві: порівняльно-правовий аспект (2022)
Халюк С. О. - Кадрові повноваження Вищої ради правосуддя в Україні (2022)
Щербанюк О. В. - Сучасні аспекти легітимності конституційного контролю в країнах Європи, Бзова Л. Г. (2022)
Afonina O. V. - Constitutional and legal forms of political activity of citizens implemented with the help of information and communication technology: concepts, tasks and functions (2022)
Гаврік Р. - Особливості застосування способів захисту сімейних прав та інтересів органами опіки та піклування: питання змісту (2022)
Гуйван П. Д. - Юридична кваліфікація цивільних строків за критерієм їхньої визначеності (2022)
Котенко О. М. - Відповідальність сторін за порушення умов договору на виконання науково-дослідних робіт (2022)
Кронда О. Ю. - Інтелектуальна власність в Україні в умовах воєнного стану, Зосименко О. М. (2022)
Левицький М. О. - Поняття захисту особистих немайнових прав військовослужбовців (2022)
Погребняк М. В. - Свобода договору довічного утримання (догляду) щодо його розірвання (2022)
Сердечна І. Л. - Договір як джерело правового регулювання цивільних та сімейних відносин (2022)
Черевко П. П. - Загальні особисті немайнові права автора в механізмі правової охорони твору (2022)
Гарагонич О. В. - До питання про сутність господарської правоздатності (2022)
Манзюк В. В. - (Не)порушність права власності суб’єктів господарювання: окремі експозе з практики ЄСПЛ, Заборовський В. В., Орлова О. С. (2022)
Турченко Є. І. - Створення наукових парків як фактор розвитку інноваційної діяльності (2022)
Бурка А. В. - Правове регулювання протидії дискримінації в рекламі про вакансії: національний та зарубіжний досвід, Боднарук М. І. (2022)
Гончар Р. В. - Розірвання трудового договору за порушення трудової дисципліни з підстав, передбачених спеціальними законами (2022)
Купрун Є. П. - Особливі ознаки пенсійної форми соціального захисту працівників органів прокуратури України (2022)
Стадніченко С. В. - Особливості правового регулювання працевлаштування молодих спеціалістів (2022)
Черниш А. Р. - Соціальна інтеграція молоді, як вид соціального захисту молоді (2022)
Шаль В. Р. - Сучасний стан та пріоритетні тенденції розвитку законодавства у сфері надання соціальних допомог та інших виплат прокурорам і членам їх сімей (2022)
Станіславський В. П. - Правові проблеми раціонального землекористування в умовах екологізації аграрного виробництва (2022)
Глуховеря К. М. - Адміністративна правотворчість в діяльності публічної адміністрації: сутнісна характеристика (2022)
Дідик Н. І. - Адміністративно-правові основи державної політики європейської інтеграції України, Ілюшик О. М. (2022)
Легеза Є. О. - Оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів влади щодо надання електронних послуг у сфері міграції та громадянства в адміністративному судочинстві, Щербина Є. М. (2022)
Остапенко О. І. - Про деякі теоретичні аспекти діяльності органів місцевого самоврядування щодо забезпечення безпеки населення, Баїк О. І. (2022)
Павлович-Сенета Я. П. - Територіальні громади в умовах воєнного стану в Україні: адміністративно-правове забезпечення та особливості функціонування, Лепіш Н. Я. (2022)
Самілик Л. О. - Забезпечення ґендерного балансу в сімейних відносинах: національний та європейський досвід, Динюк А. А. (2022)
Турчак О. В. - Нормативно-правова база з організації діяльності військово-історичних музеїв (кімнат бойових традицій) у Збройних Силах України, Надрага М. С., Гузенко І. І. (2022)
Хомишин І. - Суб’єктивні ознаки адміністративних правопорушень у сфері обігу інформації (2022)
Sheviakov М. О. - Prevention of administrative offenses affecting public order and public security as a method of protecting human rights and fundamental freedoms (2022)
Ярема О. Г. - Система правових засобів забезпечення інформаційної безпеки, Ілюшик О. М. (2022)
Дрофич Ю. В. - Особливості юридичного складу адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією (2022)
Турчак А. М. - Чинність адміністративного акту: умови та правила (2022)
Єрохіна Н. А. - Інституційна модель контролю за дотриманням законодавства про рекламу: сучасний стан та перспективи вдосконалення (2022)
Гарбінська-Руденко А. В. - Поняття та значення державного боргу України в умовах воєнного стану, Лямзіна О. В. (2022)
Татаренко О. Ю. - До питання строків у правовому регулюванні місцевих податків та зборів (2022)
Айдинян А. В. - Деякі особливості юридичної конструкції кримінального правопорушення, передбаченого ст. 201-2 Кримінального кодексу України (2022)
Єфтемій С. М. - Розвиток вітчизняного кримінального законодавства щодо відповідальності за перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу (2022)
Зінсу О. І. - Домашнє насильство (ст. 126-1 КК України): деякі проблемні питання кримінально - правової кваліфікації (2022)
Кибиш І. В. - Запобігання кримінальним правопорушенням, пов’язаним із використанням криптовалюти, Лугіна Н. А. (2022)
Коваль І. Ф. - Кримінальні правопорушення у сфері господарської діяльності (ст. ст. 147, 150) за Кримінальним кодексом 1960 р.: історико-правовий аналіз, Мартинюк О. В. (2022)
Кривопускова К. Л. - Соціальна обумовленість кримінально-правових норм про публічні заклики до вчинення кримінальних правопорушень проти основ національної безпеки України (2022)
Кузнецов В. В. - Кримінально-правова охорона діяльності експерта з питань права (2022)
Пилипенко Д. О. - Принцип диференціації та індивідуалізації виконання покарань (2022)
Старко О. Л. - Суб’єктивні ознаки зараження венеричною хворобою (2022)
Чебан О. М. - Аналіз окремих законодавчих змін до Кримінального кодексу України у зв’язку із збройною агресією рф (2022)
Шуліка В. І. - Порівняльно-правова характеристика пенітенціарних систем Англії, Північної Ірландії, Шотландії та Уельсу (2022)
Мулик К. Т. - Теоретичні аспекти початку досудового розслідування (2022)
Кузнєцов Р. В. - Особливості трасологічного дослідження динамічних слідів знарядь зламу, Євсєєв П. О. (2022)
Пчеліна О. В. - Тактика накладення арешту на електронні активи, одержані злочинним шляхом, у кримінальному провадженні, Пчелін В. Б., Полтавський Е. М. (2022)
Савченко В. А. - Перспективні напрями вдосконалення судово-експертної діяльності з урахуванням зарубіжного досвіду, Коропецька С. О. (2022)
Самойленко С. В. - Обставини, що підлягають встановленню під час розслідування провокації підкупу (2022)
Стельмах А. П. - Сутність приватного спілкування у кримінальному процесі: окремі теоретико-правові та прикладні аспекти (2022)
Туманянц А. Р. - Зловживання правом на початок проведення окремих слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій без дозволу слідчого судді, Криворучко Д. В. (2022)
Фоміна Т. Г. - Затримання особи в умовах воєнного стану: підстави та уповноважені службові особи на здійснення, Рогальська В. В. (2022)
Юхименко К. А. - Винятки з концепції "плодів отруєного дерева": застосування у судовій практиці, Тітко І. А. (2022)
Гнітій А. О. - Міжнародно-правові засади співробітництва України із FRONTEX (2022)
Горбаченко О. - Порівняльно-правовий аналіз структури зовнішніх функцій України та Угорщини: імплементація досвіду (частина 2) (2022)
Петруненко Я. В. - Гносеологічний підхід до вивчення особливостей непрямої експропріації у сучасних реаліях міжнародно-правового контексту (2022)
Бундак О. А. - Використання метода Сократа при підготовці юристів, Пікалюк С. С., Попов А. А. (2022)
Романова А. С. - Ювенальна превенція під час війни: особливості реалізації повноважень (2022)
Ковальчук С. О. - Рецензія на монографію Марини Сергіївни Городецької виконана на тему "Предмет відання у кримінальному процесі" (2022)
Демуз І. О. - Аграрна біографіка vs аграрна біографістика: концепт, інформаційний ресурс, рефлексивний потенціал (2020)
Зеркаль М. М. - Міграційні хвилі молдован на теренах Північно-Причорноморського регіону: історичний аналіз (2020)
Харковенко Р. В. - Особливості пам’яткоохоронного законодавства республіки Естонія (2020)
Юцевич П. О. - Гончарна майстерня у селі Олешня, як особливе вшанування пам’яті О. Ф. Ліндфорса (2020)
Балишев М. А. - Харківська астрономічна обсерваторія під час німецької окупації (1941–1943) у роки Другої світової війни (2020)
Бородай І. С. - Професор І.І. Клодницький (1884–1949) – організатор галузевої вищої освіти та дослідної справи в Україні, розробник генетичних основ селекції сільськогосподарських тварин (2020)
Голікова О. М. - Початковий період історії Харківського національного аграрного університету Ім. В. В. Докучаєва у вимірі європейського процесу становлення сільськогосподарської освіти і науково-дослідної справи (кінець XVIII – перша половина ХІХ ст.) (2020)
GrebnevYa. V. - The life of prince S.P. Urusov (1859 – 1918): unknown pages (2020)
Пинда Л. А. - Й. Олеськів – український вчений та освітянин з Галичини (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2020)
Присяжнюк М. В. - Харківський період в освітньо-науковій діяльності академіка ВАСГНІЛ М. Ф. Іванова (1900-1914) (2020)
Рогожа М. М. - Полтавський орнітолог М.І. Гавриленко: вивчення птахів України та Радянського Союзу, Рогожа М. М. (2020)
Рубцова О. Л. - Наукова спадщина доктора біологічних наук професора Леоніда Івановича Рубцова, Чувікіна Н. В. (2020)
Перегінчук Т. М. - Історіографія проблеми виховання "доброго громадянина" в українській та світовій етнопедагогіці (2020)
Cитнікова А. С. - Наповнення інформаційного ресурсу ННСГБ НААН іноземними виданнями (2020)
Елина О. Ю. - Республиканские павильоны на Первой советской аграрно-промышленной выставке: наука, технологии, ресурсы, художественные образы (2020)
Вергунов В. А. - Жити в ім’я науки: штрихи до наукового портрета професора Л. А. Дубровіної (2020)
Коваленко Наталії Петрівні – 50 (2020)
Коробченко А. А. - Рец. на монографію О.О. Пилипчук. Київське юридичне товариство: 1877–1917 рр. Київ: Талком, 2020. 520 с. (2020)
Кушлакова Н. М. - Варфоломій Степанович Савчук До 75-річчя від дня народження (2020)
Філіпович Є. О. - Рец. на кн. : Вергунова В. А. Культура боліт та луківництва в українському Поліссі: професор Олексій Степанович Шкабара (1886 – 1959). Вінниця: ТВОРИ, 2020. 88 с. (Іст.-бібліогр. сер. "Аграрна наука України в особах, документах, бібліографії" ; кн. 116) (2020)
Бородай І. С. - Пам'яті С. М. Клапчука, Аннєнкова Н. Г., Підгайна Т. М. (2020)
Харковенко Р. - Історичний аспект формування культурної спадщини Грузії (2020)
Бутко А. - Розвиток промислів на території Задніпровських місць Гетьманщини (ХVІІ – перша половина ХVІІІ ст.) (2020)
Гуменюк О. - Українська радянська сім’я: етапи становлення (2020)
Дьякова О. - Життєпис Богдана Гнатовича Хоткевича, Топчий Д., Стешенко Н. (2020)
Kotsur H. - Article "To the centenary of death of the last kish ataman of the Zaporozhian Army Petro Kalnyshevsky" in "Kyivska starovyna" and it’s historiographical and archeographical significance (2020)
Кучер В. - Українське селянство в умовах "воєнного комунізму": з історії питання (2020)
Тарапон О. - Візантійські впливи на культурно-мистецький розвиток Переяславля Руського через призму діяльності єпископа Єфрема, Потапенко Р. (2020)
Юцевич П. - Участь О. Ф. Ліндфорса у роботі Південно-Західного відділу Імператорського Російського географічного товариства (2020)
Голікова О. - Трансформація науково-організаційних засад діяльності сільськогосподарських ЗВО в 30-х рр. ХХ ст.: на прикладі Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва (2020)
Журило Д. - Наукова біографія професора С. М. Андоньева (1910-84 рр.) (2020)
Косско Т. - Діяльність А.І. Троцана в галузі матеріалознавства (2020)
Mazna O. - Fruitful way of the scholar, agrarian, economist, professor Kyryl George Teleshek (1894–1977) (2020)
Фірсов О. - До історії винаходу та створення перших двигунів внутрішнього згоряння з наддувом (2020)
Коваленко С. - Серійні видання Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН як складник галузевої бібліографії (2020)
Мишак А. - Інформаційні ресурси сучасних бібліотек: світовий досвід (2020)
Демуз. І. - Академічна доброчесність чи наукові маніпуляції:що переможе? Рецензія на монографію: Лисенко М. С. Сільськогосподарські товариства українських губерній Російської імперії в модернізаційних процесах: люди, структури, справи (1861-1917 рр.): монографія. Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020. 363 с., Корзун О., Аннєнкова Н. (2020)
Каденюк О. - "Аграрна історія України" у формуванні світогляду сучасного українського студентства. Рецензія на навчальний посібник "Аграрна Історія України", у трьох частинах, автори С.С. Падалка, І.Г. Кириленко, В.А. Вергунов. (2020)
Алексєєва О. Р. - Феномен виховного простору соціокультурного пограниччя сходу України у формуванні громадянськості студентської молоді (2022)
Antonova G. A. - The Social Status of the Japanese Teacher and the Influence of the Teacher’s Personality on the Moral Education of Students, Solopova T. G. (2022)
Боднарук І. М. - Концертно-виконавська діяльність як засіб духовного розвитку здобувачів вищої музично-педагогічної освіти (2022)
Борисова С. В. - Анатолій Білошицький – педагог (з історії Київської муніципальної академії музики ім. Р. М. Глієра), Литвинов О. М., Полстянкіна І. П. (2022)
Букач М. М. - Григорій Савич Сковорода та громадський бюджет як форма взаємодії влади і суспільства (2022)
Вдовіченко О. В. - Психологічні особливості толерантності майбутніх психологів, Кондратьєва І. П., Балла Л. В. (2022)
Вітченко А. О. - Дієвий гуманізм захисників України як противага рашизму (2022)
Зеленов Є. А. - Виховання культури миру як запорука планетарної безпеки (2022)
Карпець Л. А. - Рідна мова як духовна сила народу, Лінченко Н. Ю. (2022)
Козьменко О. І. - Освіта як засіб формування культури миру (2022)
Кондрацька Л. А. - Культура миру: духовний вимір освіти майбутнього (2022)
Нелін Є. В. - Гуманістичний психоаналіз Еріха Фромма та його значення для сучасної педагогічної науки (2022)
Онегіна В. М. - Основи глобальної продовольчої безпеки, Антощенкова В. В. (2022)
Охріменко З. В. - Роль трудового виховання і профорієнтації в умовах воєнного стану (2022)
Панчук А. П. - Сучасні підходи вдосконалення фізичної підготовки студентів у вищих закладах освіти, Панчук І. В., Шелюк В. О., Кашуба А. А. (2022)
Пелех Ю. В. - Ціннісний інтелект в контексті формування світогляду особистості у новітньому поствоєнному світі, Матвійчук А. В. (2022)
Потапчук Т. В. - Цифрові технології у професійно-педагогічному розвитку педагога, Пукас І. Л., Серман Т. В. (2022)
Сафонова І. О. - Ідея "внутрішньої людини" у вихованні позитивної особистості (2022)
Сбітнєва Л. М. - Розвиток вокально-хорових жанрів у творчості композиторів і педагогів Донеччини (2022)
Сбітнєва О. Ф. - Відродження традицій дитячого хорового виконавства в Україні у ХХІ столітті (2022)
Сізов В. В. - Педагогічні імплікації культурно-історичної теорії Л. Виготського, Шевяков О. В., Славська Я. А. (2022)
Толочко С. В. - Екологічна безпека як складник культури миру в українців, Шевченко Н. О. (2022)
Трусей Л. Г. - Кордоцентризм як проявлення духовності в українській філософській думці (2022)
Тюріна Т. Г. - Інтуїція як активна дійова складова духовного пробудження особистості (2022)
Шередько І. Г. - Використання українського музичного фольклору в організації системи занять з учнями початкової школи як спосіб формування ціннісного ставлення до Батьківщини (2022)
Шетеля Н. І. - Методичні аспекти експериментальної перевірки ефективності моделі аксіорозвивального середовища як засобу професійної підготовки майбутнього фахівця в галузі культури і мистецтв (2022)
Біляк Т. О. - Напрями застосування проєктного аналізу в управлінській діяльності (2022)
Ісаєв А. М. - Теоретичні засади оцінки цифрової трансформації економічних процесів компанії, Шиманська К. В. (2022)
Шестакова А. В. - Цифрові можливості аграрної економіки України у воєнний період, Ткачук В. О., Мельник Т. Ю., Травін В. В. (2022)
Zhalinska I. V. - Current approaches to hotel service quality management: their development and state in Ukraine (2022)
Арсенович Л. А. - Введення в органах публічної влади посад офіцерів із кіберзахисту як покращення стану кібербезпеки держави (2022)
Войціцька К. М. - Економічний розвиток урбанізованих територій як наукове дослідження в сфері публічного управління (2022)
Леган І. М. - Соціальне страхування в системі реалізації пріоритетів сталого розвитку, Мельничук Д. П., Войналович І. А. (2022)
Сергієнко Л. В. - Теоретико-методологічна конструкція дослідження проблем державної політики гарантування безпеки урбанізованих територій (2022)
Шушковська Ю. Ю. - Науково-методичні засади державного управління службою кардіологічної допомоги Східного Поділля в контексті стратегії сталого розвитку регіону, Воровський О. О., Мудрак О. В. (2022)
Виговська Н. Г. - Оцінка фінансового потенціалу підприємств IT-галузі в Україні, Полчанов А. Ю., Литвинчук І. В., Виговська О. А., Полчанов О. Ю. (2022)
Петрук О. М. - Теоретичні засади забезпечення безпеки операцій банків з похідними фінансовими інструментами, Петрук А. О. (2022)
Вихідні відомості (2022)
Безлуцька О. - Педагогічна та просвітницька діяльність Олександра Олександровича Браунера (2021)
Демуз І. - Аграрна жіноча біографіка в контексті гендерних студій (2021)
Kotsur А. - Features of activity of the library commission of the Kyiv Literacy Society on the distribution of literature among the population of Right-Bank Ukraine (end of XIX – beginning of the XX century) (2021)
Омельченко С. - Краєзнавство як складова суспільної географії у творчому доробку професора К.В. Дубняка (1890-1948) (2021)
Харковенко Р. - Розвиток туристичної інфраструктури в контексті охорони культурної спадщини України (2021)
Цибульський В. - Київський гідромеліоративний інститут на початку німецько–радянської війни (2021)
Аннєнков І. - Способи тенденційної обробки історичної інформації в радянській історіографії електромашинобудування УСРР/УРСР періоду 1920-х – 1930-х років (2021)
Apostol M. - Professor V.P. Ustyantsev's (1875-1935) activities in the context of the formation of agricultural experimental work and higher professional education in Ukraine (2021)
Коломієць Л. - Теоретико-методологічні та прикладні аспекти заходів із захисту ґрунтів від ерозії в Україні з врахування локальних та глобальних викликів (у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст.) (2021)
Костюк М. - Практичне поле Уманського училища землеробства і садівництва у другій половині XIX – на початку XX ст., Гарбар О. (2021)
Подоба Б. - Професор Г. Ф. Подоба (1872–1943) – розробник методичних основ племінної справи, організатор системи зоотехнічної освіти в Україні, Бородай І. (2021)
Рубцова О. - Наукова спадщина Миколи Андрійовича Гартвиса – другого директора Нікітського ботанічного саду, Чувікіна Н. (2021)
Тверитникова О. - Професор Б. Ф. Вашура (1889–1969) – засновник напряму низьковольтного електроапаратобудування України, Гутник М., Гречко О. (2021)
Товкун Л. - Наукові погляди видатного вченого-гігієніста професора А. Ф.Суліма-Самойло (1874-1933) (2021)
Капралюк О. - Інформаційне забезпечення сільського господарства УРСР: історичний аспект, Щиголь Г. (2021)
Опара М. - Рецензія на монографію Вергунова В. А. (2021)
Ткаченко В. - Рецензія на монографію Висовень О. І. (2021)
Тронько М. Д. - Проблема акромегалії в Україні. Створення Всеукраїнського національного реєстру хворих на акромегалію та аналіз попередніх даних, Караченцев Ю. І., Кваченюк А. М., Хижняк О. О., Гук М. О., Возняк О. М., Луценко Л. А. (2022)
Пушкарьов В. В. - Рівні аполіпопротеїнів A1/B, окислених ліпопротеїнів низької щільності та субстрату рецептора інсуліну-1 у плазмі крові хворих на COVID-19 і коморбідні захворювання, як можливі маркери важкості хвороби, Соколова Л. К., Фурманова О. В., Вишневська О. А., Червякова С. А., Бельчина Ю.Б., Ковзун О. І., Пушкарьов В. М. (2022)
Остафійчук М. В. - Хірургічне лікування радіойодрезистентних метастазів високодиференційованої тиреоїдної карциноми в лімфатичні вузли шиї, Коваленко А. Є., Зелінська Г. В., Таращенко Ю. М. (2022)
Зінич Л. В. - Дистрес при цукровому діабеті, Корпачев В. В., Ховака В. В. (2022)
Тронько М. Д. - Основні напрямки досліджень і досягнення відділу фундаментальних та прикладних проблем ендокринології ДУ "Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України", Ковзун О. І., Пушкарьов В. М., Левчук Н. І., Лукашеня О. С., Пушкарьов В. В. (2022)
Кондратишин А. Р. - Показники контролю рівня глікемії: сучасний стан питання, Фік М. С., Наумова У. О., Наумова Л. В. (2022)
Чернишов С. В. - Рідкісний випадок папілярної тиреоїдної карциноми в горбику Цуркенкандля: особливості оперативного лікування, Тимків А. В. (2022)
Тронько М. Д. - Результати роботи ДУ "Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України" за 2021 рік, Ковзун О. І., Сологуб Н. В., Пастер І. П. (2022)
Віктор Іванович Кравченко — до 80-річчя від дня народження (2022)
Тронько М. Д. - Сучасний стан та перспективи розвитку пріоритетних напрямків ендокринної хірургії в Україні, Болгов М. Ю., Омельчук О. В. (2022)
Тронько М. Д. - Дослідження йодної забезпеченості населення України в межах проєкту Steps "Вивчення поширеності факторів ризику неінфекційних захворювань" Всесвітньої організації охорони здоров’я, Кравченко В. І., Бондар Т. В. (2022)
Тронько М. Д. - Мезенхімальні стовбурові клітини — головний ресурс клітинної терапії. Використання для лікування цукрового діабету, Пушкарьов В. М., Ковзун О. І., Соколова Л. К., Пушкарьов В. В. (2022)
Черська М. С. - Особливості показників спекл-трекінг ехокардіографії в пацієнтів з ендокринними захворюваннями, Онищук Л. В. (2022)
Шупрович А. А. - Значення поліморфізму генів фолатного циклу та їх епігенетичних модифікацій у патогенезі цукрового діабету 2-го типу і його ускладнень, Трофименко О. М. (2022)
Лучицький В. Є. - Функція нирок у чоловіків із метаболічним синдромом, Лучицький Є. В., Зубкова Г. А., Рибальченко В. М., Складанна І. І. (2022)
Кравченко В. І. - Основні етапи становлення та вагомі досягнення відділу епідеміології ендокринних захворювань ДУ "Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України" (2022)
Фурманова О. В. - Надзвичайно низький рівень аполіпопротеїну А1 у хворого з тяжким перебігом COVID-19, гіперглікемією та ожирінням, що закінчився летально: опис клінічного випадку, Вишневська О. А., Соколова Л. К., Попова В. В., Пушкарьов В. В., Черв’якова С. А., Пушкарьов В. М. (2022)
Пам’яті Вадима Валерійовича Корпачева (2022)
Харковенко Р. - Деякі аспекти охорони пам’яток архітектури в контексті сучасного містобудування республіки Туркменістан (2021)
Галів М. - Репресований лікар Северин Данилевич (1921–1993): біографічний нарис за матеріалами архівно-кримінальної справи, Михаць Р. (2021)
Ільницький В. - Володимир Листопад: життя і творчість в умовах радянської дійсності (1912 – 1985), Бойчук А., Душний А. (2021)
Балишев М. - Створення та розвиток астрономічної обсерваторії Харківського університету у 80-х та 90-х роках ХІХ ст. (2021)
Бородай І. - Лідери дворянства Катеринославської губернії С.С. Деконський та Е.К. Бродський – розробники основ племінного вдосконалення сільськогосподарських тварин (2021)
Голікова О. - Науково-організаційні засади становлення і розвитку сільськогосподарської дослідної справи в імператорських Харківському і Київському університетах (початок ХІХ ст. – 1860-ті рр.) (2021)
Журило Д. - Діяльність В. М. Сойфера в галузі металургії та ливарництва, Жуменкова Д. (2021)
Kovalenko N. - Activity of academician of the Academy of Sciences of Ukrainian SSR V. P. Vasyliev in the context of development of entomologic researches of fruit crops in the second half of the 20th century, Shabelnykova К. (2021)
Миздренко О. - Збереження здоров’я дітей та молоді, охорона материнства засобами фізичної культури та євгеніки у науковій спадщині професора В.Я.Підгаєцького, Годун Н. (2021)
Prysiazhniuk O. - Oskar von Miller's contribution to the formation of the German Museum of Outstanding Achievements in Natural Science and Technology (2021)
Safarians H. - I. M. Yeremeiev’s activities at the Pushkin branch of the All-Russia Institute OF Plant Industry (2021)
Фірсов О. - Щодо Правильності Написання Прізвища Відомого Конструктора І Винахідника Українського Походження Б. Г. Луцького (2021)
Цибульський В. - Київський гідромеліоративний інститут в період нацистської окупації (2021)
Ситнікова А. - Бібліотеки світу: історія створення та сучасні інформаційні можливості (на прикладі Франції та Німеччини) (2021)
Татарчук Л. - Організація архівної справи як дієвого галузевого інформаційного ресурсу Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки Національної академії аграрних наук України (2021)
Ріжняк Р. - Рецензія на монографію: Бондаренко О.В. Міста Наддніпрянської України за імперської доби (1785–1917 рр.): історіографічний дискурс: монографія. Кропивницький: Видавець Лисенко В.Ф., 2021. 364 с. (2021)
Ткаченко О. - Краєзнавчо-етнографічні видання про Південно-Західне Поділля. Рецензія на монографії: Юрійчук М., Ткаченко В. Сімейні звичаї та обряди Південно-Західного Поділля: монографія. Київ: Видавець Олег Філюк, 2016. – 246 с., іл. та Заяць В., Заяць Г. Новосілка Костюкова – неопалима купина України: історико-краєзнавчий нарис. Чернівці: Друк Арт, 2019. 416 с. :іл. (2021)
Шевченко М. М. - Російсько-українська війна: особливості реалізації загроз державному суверенітету України та перспективи виходу з війни, Зозуля О. С., Храпач Г. С., Лепіхов А. В. (2022)
Загорка О. М. - Розвиток зенітних ракетних комплексів і систем для оборони військ та об’єктів від ударів нестратегічних балістичних ракет, Дейнега О. В. (2022)
Хімченко О. С. - Формалізація завдання з дезорганізації системи управління військами (силами) противника під час нанесення зустрічного удару ракетними військами (2022)
Попельський М. І. - Рекомендації щодо планування та підготовки руху опору на території держави, Гудим В. М. (2022)
Слісар П. О. - Удосконалена методика визначення ймовірності досягнення потрібного ефекту координації вогневого ураження противника в операції (2022)
Сніцаренко П. М. - Методичний підхід до управління ризиками безпеки інформації як складової забезпечення інформаційної безпеки держави, Саричев Ю. А., Зубков В. П., Піщанський Ю. А. (2022)
Саганюк Ф. В. - Проблеми нормативно-правового забезпечення стратегічного планування у сфері оборони, Лобко М. М., Мудрак Ю. М. (2022)
Коваль М. В. - Обґрунтування підходу до вдосконалення стратегічного планування в силах оборони, Наливайко А. Д. (2022)
Ворович Б. О. - Аналіз нормативно-правової бази системи стратегічного планування в Міністерстві оборони України та Збройних Силах України (2022)
Семененко О. М. - Оцінювання рівня воєнно-економічної безпеки країн світу та України за результатами аналізу динаміки їх воєнно-економічних показників розвитку (2012–2021 рр.), Бойко Р. В., Воронченко О. І., Таран О. В. (2022)
Павлунько М. Я. - Особливості підготовки та проведення стратегічних командно-штабних навчань "Захід-2021”, Посмітюх О. І., Богатов О. І., Кізяк Я. О., Черевко Р. М. (2022)
Мосов С. П. - Тенденції застосування сил і засобів аерокосмічної розвідки у воєнних конфліктах сучасності (2022)
Бутенко М. П. - Модель управління процесом забезпечення сил оборони боєприпасами під час проведення операцій з відсічі збройної агресії, Гріненко О. І., Кутовий О. П., Васюхно С. І. (2022)
Плющ О. Г. - Імітаційна комп’ютерна модель штучної довгої лінії з використанням неявного алгоритму Ейлера, Рибидайло А. А. (2022)
Романюк А. М. - Особливості та вимоги до виконання Силами територіальної оборони Збройних Сил України завдання з посилення охорони та захисту державного кордону, Гудим В. М. (2022)
Шпанчук Г. В. - Застосування тайм-менеджменту у військово-адміністративній діяльності військових організаційних структур Збройних Сил України, Чайковська О. Є. (2022)
Стужук Ю. П. - Співробітництво України та Великої Британії в умовах російсько-української війни (2022)
Вимоги до статей (2022)
Вихідні відомості (2022)
Ващук В. В. - Фосфоміцин: резюме відомого препарату і перспективи застосування в хірургічній практиці, Кирик Т. П., Хомченко Т. В., Кушнірчук М. І., Байдала Р. П., Крат М. Й., Морозович О. М. (2022)
Melnyk O. V. - Oxidative stress in infertile men with concomitant pathology, Vorobets M. Z., Fafula R. V., Onufrovych O. K., Vorobets D. Z. (2022)
Беденюк А. Д. - Лапароскопічна колоректальна хірургія: аналіз перших операцій, Гриценко Й. М., Дзюбановський І. Я., Запорожець В. В., Гусак О. М., Кіт О. В., Гриценко С. Й., Стефанчук С. С. (2022)
Бенедикт В. В. - Деякі аспекти використання ненатяжного способу хірургічного лікування пахових гриж, Продан А. М., Яцук К. Ю. (2022)
Венгер О. П. - Впровадження в навчальний процес лікарів-інтернів та студентів комплексної програми надання допомоги людям, що постраждали внаслідок воєнних дій, Іваніцька Т. І., Мисула Ю. І., Смашна О. Є., Сас Л. М., Білоус В. С., Люта О. О., Гусєва Т. П., Коваль М. Є., Пастушак В. О. (2022)
Возіанов С. О. - Роль електроміографії у вивченні ефективності застосування контактної пневматичної літотрипсії в лікуванні каменів сечового міхура, Черненко В. В., Чабанов П. В., Севастьянова Н. А., Угаров В. Ю., Черненко Д. В., Желтовська Н. І., Ладнюк Р. Є., Савчук В. Й., Репринцева А. С. (2022)
Грубар Ю. О. - Ефективність застосування внутрішньосуглобових та субакроміальних дистензійних ін’єкцій пролонгованих глюкокортикоїдів при адгезивному капсуліті, Грубар М. Ю. (2022)
Дацко В. А. - Вплив L-орнітину L-аспартату на вміст TNF-a та TGF-ß у печінці при експериментальному цирозі на фоні блокади синтезу оксиду азоту та поліамінів, Олещук О. М. (2022)
Дзюбановський І. Я. - Детермінантні фактори атеросклеротичного ураження коронарних судин у клінічному перебігу гострого інфаркту міокарда, Маслій Б. Я. (2022)
Камуть Н. В. - Ключові етапи менеджменту діагностики, лікування та профілактики атопічного дерматиту залежно від ступеня тяжкості у дітей, Кісельова М. М., Суханова К. C. (2022)
Князєва О. В. - Якість життя та функціональний стан пацієнтів зі стабільною ішемічною хворобою серця в поєднанні з хронічним обструктивним захворюванням легень (2022)
Костів С. Я. - Післяопераційні ускладнення ендоваскулярної ревакуляризації багаторівневого стенотично-оклюзивного атеросклеротичного процесу інфраінгвінального артеріального русла та їх лікувальна тактика, Венгер І. К., Орлов М. П., Сельський Б. П., Цюприк Н. І., Фарина І. В. (2022)
Петрук А. М. - Вплив Лайм-бореліозу на перебіг кропив’янки (2022)
Процайло О. М. - Морфометричне вивчення особливостей ремоделювання структур товстої кишки в умовах пострезекційної портальної гіпертензії, Гнатюк М. С., Татарчук Л. В., Монастирська Н. Я. (2022)
Сабат З. І. - Стан параметрів варіабельності серцевого ритму пацієнтів із хронічним панкреатитом в залежності від індексу маси тіла, Бабінець Л. С. (2022)
Серединська Н. М. - Спосіб поглибленої оцінки гастро- та ентеротоксичного впливу як побічної дії ліків різних фармакологічних груп, Марченко-Толста К. С., Суворова О. С., Бершова Т. А. (2022)
Смашна О. Є. - Порушення функціонування у ветеранів із посттравматичним стресовим розладом та легкою черепно-мозковою травмою (2022)
Новаковська І. О. - Сучасні проблеми землеустрою в контексті охорони земель (2022)
Дорош Й. М. - Обґрунтування необхідності доповнення переліку обмежень щодо використання земель та земельних ділянок еколого-технологічними обмеженнями, Дорош О. С., Стецюк М. П., Харитоненко Р. А. (2022)
Чумаченко О. М. - Природоохоронні території як основа збереження біорізноманіття та надання екосистемних послуг у Європі: оцінка внеску України, Кривов’яз Є. В., Кустовська О. В., Колганова І. Г. (2022)
Дорош Й. М. - Еколого-технологічні обмеження як ефективний інструмент землевпорядного забезпечення раціонального використання та охорони земель, Барвінський А. В., Купріянчик І. П., Свиридова Л. А. (2022)
Koshel A. - On the question of the rules for the development of working projects by the land development regarding the protection of lands from acidification (liming of acid soils), Kolhanova I. (2022)
Дорош О. С. - Критерії здійснення стратегічної екологічної оцінки заходів запропонованих у документації із землеустрою, Деркульський Р. Ю., Дорош А. Й. (2022)
Дорош Й. М. - Екологічні критерії та показники для оцінки оптимальності параметрів системи сільськогосподарського землекористування, Барвінський А. В., Дорош О. С., Застулка І.-О. Ю., Смоленський В. Є. (2022)
Bogdanets V. - Indicators of sustainable development of safety land use and assessment of degradation processes development of soil cover using gis models, Nosenko V. (2022)
Дребот О. В. - Орендні відносини та сільськогосподарське землекористування в Україні, Войтенко С. П., Кудрик А. П., Коткова Т. М., Лук’яненко О. П., Савчук О. І. (2022)
Карась І. Ф. - Картосхема житлового фонду Житомирської області: якісний та кількісний аналіз, Коткова Т. М., Піціль А. О., Войтенко С. П., Лук’яненко О. П. (2022)
Чабанюк В. С. - Головні концептуальні положення створення електронного державного реєстру культурної спадщини України. Частина 2: процеси, Дишлик О. П., Поливач К. А., Піоро В. І., Колімасов І. М., Нечипоренко Ю. В. (2022)
Ткаченко М. М. - Особливості рентгенологічної картини ураження легень при COVID-19 у дорослих пацієнтів, хворих на муковісцидоз, Морозова Н. Л., Танасічук-Гажиєва Н. В., Черкасова Л. А. (2022)
Грязов А. Б. - Стереотаксична радіохірургія радіорезистентних гліобластом. Шляхи подолання радіорезистентності гіпоксичних пухлин, Грязов А. А., Гридіна Н. Я. Cтулей В. А. (2022)
Сакало А. В. - Прогностичне значення лімфоваскулярної інвазії у хворих на м’язево-інвазивний рак сечового міхура, Гацерелія З. В., Сакало В. С. (2022)
Тарасенко Т. Є. - Клінічне значення поліморфізмів гена рецептора естрогену у хворих на метастатичний люмінальний (Her2-негативний) рак грудної залози (2022)
Асланян С. А. - Сучасні погляди на біопсію шкіри в алгоритмі діагностики дерматоонкологічних захворювань, Гуменюк К. В., Лисенко Д. А. (2022)
Лукашова О. П. - Вплив неоад’ювантної хіміотерапії на структурно-функціональний стан пухлинних клітин при вторинно-набряковій формі раку грудної залози, Білий О. М., Пахомов В. С., Шутов С. В., Слободянюк О. В., Лепеха І. В., Тесленко І. М. (2022)
Кулініч Г. В. - Клінічні спостереження генералізованої та неоперабельної місцево-розповсюджених форм базально-клітинної карциноми, Прохорова Е. Б., Москаленко М. В., Насонова А. М., Данилюк С. В. (2022)
Алієв Р. Б. - Епідеміологія метаболічного синдрому та концепції механізмів його розвитку (2022)
Бучинський О. С. - Переміжна пневматична компресія у реабілітаційній та спортивній медицині, Варвінський О. П., Зайцев Д. В. (2022)
Зайченко Г. В. - Залізо: біохімічні, фармакологічні, клінічні дані, Горчакова Н. О., Шумейко О. В., Клименко О. В. (2022)
Isaieva I. M. - Excessive Weight Gain: the Problems and Solutions, Karmazina I. S. (2022)
Русанов А. П. - Роль пропріоцептивної нейром’язової фасилітації у фізичній терапії пацієнтів з адгезивним капсулітом плечового суглобу, Рой І. В., Борзих Н. О., Кудрін А. П., Вітомський В. В. (2022)
Снігурська І. О. - Патогенетична роль мікрофлори кишечника в розвитку ожиріння, Божко В. В., Милославський Д. К., Пенькова М. Ю. (2022)
Ханюков О. О. - Поширеність і патогенез анемії при хронічній серцевій недостатності, Пісоцька Л. А., Сапожниченко Л. В. (2022)
Чернишов В. А. - Фактори ризику, асоційовані з діабетичною нефропатією та їх клінічне значення, Несен А. О., Семенових П. С., Шкапо В. Л. (2022)
Адамович О. О. - Аналіз ступенів ризику наявності новоутворів у молочних залозах жінок зрілого і літнього віку за даними скринінгової мамографії, Василів М. А. Л., Масна З. З. (2022)
Артьомов О. В. - Гістоморфологічні особливості демодекозу повiк, Бурячківський Е. С., Мурзiн В. М. (2022)
Гарвасюк О. В. - Органометричні параметри плаценти при передчасних пологах на тлі залізодефіцитної анемії вагітних, Іліка В. В., Давиденко І. С., Іліка О. В. (2022)
Федота О. М. - Ефекти інбридингу на поширеність хромосомних порушень серед населення Слобожанщини, Садовниченко Ю. О., Дорофєєва В. Р., Мовчан Н. В., Данильченко С. І. (2022)
Ждан В. М. - Особливості ведення остеопорозу у пацієнтів із хронічним панкреатитом, Іваницький І. В., Бабаніна М. Ю., Кирьян О. А. (2022)
Ждан В. М. - Остеопороз у пацієнтів із хронічним панкреатитом – особливості діагностики, Іваницький І. В., Іщейкіна Ю. А. (2022)
Коваль С. М. - Трансформуючий фактор росту- ?1 в формуванні патологічного ремоделювання серця при артеріальній гіпертензії з цукровим діабетом 2 типу та ожирінням, Старченко Т. Г., Рєзнік Л. А., Божко В. В., Пенькова М. Ю. (2022)
Kuzienkova G. A. - Urinary Melatonin Metabolite in Premature Infants with Extremely and Very Low Birth Weight, Klymenko T. M. (2022)
Кузьміних С. С. - Фармакоекономічний аналіз інфузійної терапії N-хлортаурином в лікуванні пацієнтів з перитонітом, Макаренко О. В. (2022)
Мехтієва Ф. Б. - Оцінка механічної диссинхронії міокарду у хворих з різними формами коронарної хвороби серця, яким проводилась реваскуляризація, Більченко О. В. (2022)
Мітюрєв Д. С. - Ренальна дисфункція у пацієнток із післяпологовими кровотечами (2022)
Opalenyk S. M. - Leptin Resistance as a Risk Marker of Type 2 Diabetes Mellitus in Obese Patients, Patskun S. V. (2022)
Ханюков О. О. - Розвиток лейкозу після перенесеної інфекції COVID-19, Пісоцька Л. А., Бучарський О. В., Щукіна О. С. (2022)
Mekhtiyeva A. F. - The Relationship between Socio-Demographic Indicators and the Age of Marriage of Women in Azerbaijan, Jafarova A. G., Agayev A. A., Naghiyeva R. G. (2022)
Стовбан М. П. - Медико-соціальне обгрунтування фінансово-економічного стану Коломийської РЦПМСД до та після запровадження госпітального округу, Толстанов О. К. (2022)
Ткачова О. В. - Застосування діуретиків у медицині та спорті та моніторинг їх споживання в Україні, Бутко Я. О., Герасимова О. О. (2022)
Ahmedbeyli R. M. - Integrated Approach to the Diagnosis and Treatment of Endo-Periodontal Lesions, Bayramova V. M., Mammadov F. Y., Arkhmammаdova G. M. (2022)
Гнідь М. Р. - Дослідження маркерів пуринового та білкового обміну сироватки крові у хворих на генералізований пародонтит, асоційований з подагрою, Пупін Т. І., Виноградова О. М., Гнідь Р. М., Мінько Л. Ю., Слобода М. Т. (2022)
Драмарецька С. І. - Інтенсивність карієсу та структурно-функціональна кислотостійкість емалі зубів у дітей з ортодонтичною патологією, Удод О. А., Вороніна Г. С. (2022)
Клітинська О. В. - Клініко-статистична оцінка психоемоційного статусу підлітків на стоматологічному прийомі, Лайош Н. В. (2022)
Лещишин Н. І. - Експериментально-клінічне дослідження перебігу запального процесу м'яких тканин щелепно-лицевої ділянки на тлі хронічної алкогольної інтоксикації, Матолич У. Д., Винарчук-Патерега В. В., Закалик М. С. (2022)
Мокрик О. Я. - Психологічний та пупілоалгометричний моніторинги стоматологічних хворих під час їх антистресорної терапії, Сороківська Н. М., Сороківський І. С., Лещишин Н. І. (2022)
Бабкіна О. П. - Алгоритм дії лікаря при фіксації сексуального насильства під час збройних конфліктів та воєнного стану в Україні, Данильченко С. І., Косован М. І., Бенаісса М. В., Нікоян А. А. (2022)
Дзісь О. Є. - Оцінка ефективності фізичної терапії в реабілітації пацієнтів із COVID 19 пневмонією, Коритко З. І., Томашевська О. Я., Дзісь Є. І. (2022)
Дідоха І. В. - Ефективність корекції фізичного статусу хворих з коморбідністю хвороби Паркінсона та старечої астенії засобами фізичної терапії як передумови обмеження активностей повсякденного життя (2022)
Кононенко Н. М. - Когнітивна реабілітація у пацієнтів з церебральною патологією, Чікіткіна В. В. (2022)
Прокопчук В. Ю. - Ефективність корекції маси тіла як частини реабілітаційних заходів у хворих на цукровий діабет 2 типу, поєднаний з ожирінням та хронічним панкреатитом, Шарапа Г. Ф., Копаниця О. М., Гевко У. П., Марущак М. І. (2022)
Mintser O. P. - Informational Analytical Representations of the Magneto-Electrochemical Theory of Metabolism, Life and Health, Potiazhenko M. М., Vainoras A. L., Bumblyte I. B., Nevoit G. V. (2022)
Дейнега Т. Ф. - Найбільш вживані епоніми при вивченні анатомії нервової системи людини, Тихонова О. О., Тарасенко Я. А., Акжитова Г. О. (2022)
Жаріков М. Ю. - Особливості організації навчального процесу з викладання анатомії людини студентам міжнародного факультету, Нефьодова О. О., Крамар С. Б., Рутгайзер В. Г., Козловська Г. О., Онул Н. М., Федченко М. П. (2022)
Рябушко М. М. - Формування основних компетенцій при реалізації ОПП "Медицина" на медичному факультеті №1 Полтавського державного медичного університету, Гринь В. Г., Гринь К. В., Саргош О. Д., Драбовський В. С., Рибалка Я. В. (2022)
Бевзо В. В. - Оцінка змін біохімічного складу ротової рідини при фізичних навантаженнях високої інтенсивності (2022)
Денисенко С. А. - Показники прооксидантно-антиоксидантної системи і білкового обміну у щурів, після впливу слабких електромагнітних полів, Гойдіна В. С., Попова Т. М. (2022)
Латіна Г. О. - Оцінка режиму та раціону харчування учнів 10-16 років закладів загальної середньої освіти, Заікіна Г. Л. (2022)
Рєпін М. В. - Кількісний та якісний склад кріоекстрактів плаценти щурів до та після ліофілізації, Марченко Л. М., Чиж Ю. О., Говоруха Т. П., Строна В. І. (2022)
Данищук Сергій - Проблематика науково-методичного обговорення фізичної підготовки спортсменів у таеквон-до ІТФ (2022)
Біла А. А. - Особливості психофізіологічного статусу студентів з різними типами вегетативної регуляції в умовах навантаження, Чеботар Л. Д., Бондаренко І. Г., Бондаренко О. В. (2022)
Коваленко М. В. - Застосування тест-тренажерів для контролю психофізіологічного стану юних спортсменів, Жиденко А. О. (2022)
Вербіцький С. Ю. - Пріоритети застосування інтерактивних методів навчання в технічній підготовці волейболістів на етапі початкової підготовки, Пітин М. П., Каратник І. В., Гнатчук Я. І. (2022)
Ді Хуан - Характеристика стійкого стану функцій спортсменів у видах спорту з варіативними умовами змагальної діяльності, Кіприч С. (2022)
Одеров А. М. - Дослідження рівня фізичної підготовленості курсантів-артилеристів, Романчук С. В., Афонін В. М., Сидорко О. Ю., Фіщук І. М., Байдала В. Р., Лещінський О. В., Бабич М. О. (2022)
Случак О. І. - Вплив gamecrize-засобів на втрату ваги у жінок-вітуберок на прикладі Ring Fit Adventure, Конопляник О. В., Сергієнко Ю. М. (2022)
Федоров С. І. - Особливості зміни функціональних можливостей спортсменів в процесі силової підготовки в хортингу в умовах різних комбінацій використання базових та ізольованих вправ, Пантик В. В. (2022)
Хіменес Х. Р. - Еволюція чемпіонату професійної асоціації гольфу та його розвиток в умовах сучасності, Бріскін Ю. А., Слімаковський О. В., Балушка Л. М., Флуд О. (2022)
Чжао Цзе - Особливості впливу навантажень з використанням вправ на тренажерах та з вільною вагою обтяження на розвиток максимальної м’язової сили у бодібілдерів, Олешко В. Г. (2022)
Штефюк І. К. - Характер зміни показників ударної підготовки спортсменів ММА в залежності від особливостей режимів силового навантаження, Савенко А. О. (2022)
Яцковський В. В. - Показники змагальної діяльності команд різної кваліфікації у баскетболі 3х3, Мельник В. О., Ковцун В. І. (2022)
Адамович І. В. - Завдання ефективного розвитку напрямів STEAM-освіти (2022)
Бартош О. П. - Глобальні виклики в життєвих ситуаціях української молоді (2022)
Бондарчук Н. Я. - Застосування диференційованого підходу при розробці програм занять оздоровчою ходьбою для осіб другого зрілого віку, Тулайдан В. Г., Тимочко О. І. (2022)
Бойко С. П. - Соціальне становлення дитини дошкільного віку з психофізичними порушеннями як соціально-педагогічна проблема (2022)
Бойчук В. С. - Дефініційний аналіз феномену міжкультурної комунікації (2022)
Волошин О. Р. - Роль шкільних та позашкільних чинників у розвитку здоров’язбережувальної освіти на західноукраїнських землях (1918 – 1939 рр.), Мусієнко О. В., Білас П. П. (2022)
Гиндрюк В. В. - Компетентнісний підхід до викладання математики та вищої математики для студентів спеціальності 181 харчові технології на прикладі застосування правила Крамера, Юрченко Н. В. (2022)
Дмитрів Ю. М. - Соціально-історичні та педагогічні передумови становлення домашньої освіти у США (1970-1990-ті рр.) (2022)
Єпіхіна М. А. - Базові тенденції професійної підготовки майбутнього вчителя початкової школи у контексті сучасних викликів (2022)
Желанова В. В. - Мультимедійний супровід інноваційних аспектів сучасної вищої освіти (2022)
Жиленко Р. В. - Локальний вимір потреб внутрішньо переміщених осіб: приклад ужгородської територіальної громади, Афанасьєв Д. М. (2022)
Канюк О. Л. - Деякі наукові підходи до розуміння терміну "толерантність", Іваничко І. І. (2022)
Козубовська І. В. - Готовність магістрів медицини до професійного педагогічного спілкування як важлива умова їх успішної педагогічної діяльності у вищій школі, Товт-Коршинська М. І. (2022)
Кондрацька Г. Д. - Педагогічні умови формування сучасного вчителя фізичної культури: диференційований підхід у підготовці, Федорищак Р. Л. (2022)
Леврінц М. І. - Труднощі викладання англійської мови: поточні та ретроспективні перцепції вчителів (2022)
Леонтьєва І. В. - Метафорична ділова гра у професійній підготовці фахівців сфери корпоративної освіти (2022)
Мельничук В. О. - Залучення підлітків до комерційного сексу як соціальна проблема, Черноморець В. В. (2022)
Месарош Л. В. - Аспекти формування інтелектуальної компетентності майбутніх фахівців у галузі природничих наук у епоху інформаційних технологій (2022)
Орос В. М. - Самостійна діяльність учнів при вивченні математики, Петечук Ю. В. (2022)
Петечук А. - Досвід організації дошкільної освіти у полікультурному середовищі Закарпаття в 1919-1938 роках (2022)
Повідайчик О. С. - Врахування індивідуально-стильових особливостей у процесі професійної підготовки математиків, Повідайчик М. М., Карбованець Е. О. (2022)
Прожога І. В. - Досвід підготовки соціальних працівників в умовах змішаного навчання, Радченко М. І., Вішталюк В. В. (2022)
Пупена В. Ю. - Поняття, зміст і структура гуманітарної культури майбутніх учителів іноземної мови (2022)
Розлуцька Г. М. - Формування інформаційної компетентності учнів закладів загальної середньої освіти і ступеня засобами сервісів Google, Невмержицька О. В., Назаров В. С. (2022)
Ростока М. Л. - Виставкова діяльність у контексті інформаційно-аналітичного супроводу модернізації національної освіти, Кушнір В. В. (2022)
Рудченко В. А. - Вектори розвитку педагогічної майстерності майбутніх викладачів хімії у процесі професійної підготовки (2022)
Синякова В. Б. - Дослідження особливостей життєдіяльності українських прийомних сімей переміщених на територію швейцарської конфедерації під час війни в Україні (2022)
Сікора Я. Б. - Адаптація як об’єкт наукового дослідження: психолого-педагогічний аналіз (2022)
Сіра Л. І. - Комунікативно-діяльнісний підхід у компетентнісно орінтованому освітньому процесі вищої школи (2022)
Cобченко Т. М. - Формування інформаційно-цифрової компетентності майбутніх учителів в освітньому середовищі педагогічного університету, Ткачова Н. О., Ткачов А. С. (2022)
Сокол М. О. - Особливості академічної доброчесності НДР студентів природничих спеціальностей, Русин Г. А., Фекета І. Ю. (2022)
Стойка О. Я. - Цифровізація професійної підготовки вчителів в Угорщині (2022)
Сущенко Л. О. - Цифрова трансформація закладів вищої освіти в умовах діджиталізації суспільства: виклики і перспективи, Андрющенко О. О., Сущенко П. Р. (2022)
Таяновський В. О. - Сутність і ґенеза академічної свободи студентів сучасного університету (2022)
Теличко Н. В. - Тестування як один з науково обґрунтованих дослідницьких методів педагогічного вимірювання та оцінювання, Моргун І. В. (2022)
Теличко Т. В. - Професійна підготовка майбутніх вихователів закладу дошкільної освіти: психолого-педагогічний аспект (2022)
Товканець Г. В. - Застосування методу ситуаційного аналізу у початковій школі (2022)
Товканець О. С. - Педагогічні умови забезпечення здоров’язберігаючого середовища закладу освіти (2022)
Трубачева С. Е. - Технологія самостійного набуття знань учнями в умовах дистанційної освіти, Замаскіна П. І. (2022)
Файдюк О. В. - Учасниці бойових дій як об’єкт соціальної роботи (2022)
Хоружа Л. Л. - Визнання іноземних документів про освіту (нострифікація) в Україні, Коваленко С. П., Бовтрук Н. С. (2022)
Contents (2022)
Dobrynin Y. V. - Development of a universal binary classifier of the state of artillery barrels by the physical fields of shots, Boltenkov V. O., Kuzmenko V. V., Maksymov O. M. (2022)
Burian S. O. - Neural network pressure observer for a turbomechanism electromecha- nical system powered by a wind generator, Zemlianukhina H. Yu. (2022)
Zaykov V. P. - Control of complex thermoelectric cooling units with mixed electrical connection in a uniform temperature field, Mescheryakov V. I., Zhuravlov Yu. I. (2022)
Arsirii V. A. - Structural and parametric models of hydro-aerodynamic systems for increasing the efficiency of energy infrastructure facilities, Arsirii O. O., Kravchenko O. V., Ryabokon P. V., Kroshka O. V. (2022)
Khlevna I. L. - Development of infrastructure for anomalies detection in big data, Koval B. S. (2022)
Kosiv Yu. A. - Three language political leaning text classification using natural language processing methods, Yakovyna V. S. (2022)
Mishchenko M. V. - Semantic analysis and classifi- cation of malware for UNIX-like operating systems with the use of machine learning methods, Dorosh M. S. (2022)
Author list (2022)
Scientific publication (2022)
Артюх Т. М. - Категорія цінності в товарознавстві, Григоренко І. В., Чернишова А. С. (2013)
Лойко Д. П. - Товарознавча сутність категорії "якість", Стріжак Т. О., Кіріченко О. Є. (2013)
Березовський Ю. В. - Теоретичні аспекти розвитку екобрендингу лляних та льоновмісних товарів в Україні (2013)
Васильєва І. І. - Товарознавче оцінювання якості мобільних телефонів (2013)
Григоренко М. О. - Вплив активних розріджувачів на споживні властивості епоксидно-тіоколової клейової композиції для ремонту будівельних конструкцій, Лойко Д. П. (2013)
Дегтярьов Д. С. - Аналіз асортименту та тенденції споживання синтетичних мийних засобів на ринку України (2013)
Єрмолюк Р. С. - Використання допоміжних речовин для поліпшення властивостей водно-дисперсійних фарб (2013)
Захарова С. Л. - Сучасний стан та тенденції розвитку ринку авіаційного гасу в Україні, Кисельов Г. М. (2013)
Катрич В. М. - Аналіз причинно-наслідкових зв’язків між носінням небезпечного взуття та здоров’ям дітей (2013)
Кочергін Ю. С. - Перспективи розвитку асортименту термопластичних клейових композицій з підвищеними споживними властивостями, Безгін В. С. (2013)
Куделіна Г. М. - Ринок споживчої тари з паперу та картону в Україні та можливі методи його структурування (2013)
Осипенко Н. І. - Оцінювання якості декоративних тканин за показниками займистості, Колчева Д. В. (2013)
Осипенко Н. І. - Обґрунтування необхідності збільшення виробництва та розширення асортименту тканин для спеціального одягу шахтарів в Україні, Реміга А. О. (2013)
Ткаченко Г. А. - Особливості становлення ринку електропобутових товарів в Україні (2013)
Василишина О. В. - Дослідження зв’язків між компонентами хімічного складу плодів вишні протягом зберігання методом кореляційних плеяд (2013)
Лобачов В. Л. - Оцінка якості солоду та хмелю, що використовується для виготовлення пива вітчизняного виробництва, Айдарова Л. В. (2013)
Лукомський Ю. О. - Товарознавче оцінювання пасти з квасолі білої продовольчої (2013)
Малигіна В. Д. - Оптимізація асортименту на ринку дитячого харчування в умовах мінливого ринкового середовища, Булгакова О. В. (2013)
Медведкова І. І. - Товарознавча оцінка ефективності зберігання свіжих культивованих грибів за різних температурних режимів, Попова Н. О. (2013)
Оносова І. А. - Моніторинг і оцінка стану гармонізації національних стандартів на харчову продукцію в контексті державної політики України (2013)
Породіна Л. В. - Сучасний стан регулювання ринку безпечного продовольства: світовий досвід (2013)
Федоркіна І. А. - Вплив режимів теплової обробки м'ясопродуктів на якість і безпеку готових виробів (2013)
Юдічева О. П. - Органолептична оцінка біофортифікованих маринованих томатів, Дейниченко Г. В. (2013)
Єфременкова Н. А. - Аналіз експертних методів дослідження лакофарбових матеріалів (2013)
Крюк Т. В. - Сучасні методи експертизи харчових олій, Транковська Р. С. (2013)
Малигіна В. Д. - Системний підхід до ідентифікації кисломолочних продуктів, Антошина К. А. (2013)
Шевчук Т. О. - Інформативність маркування як засіб ідентифікації органічної продукції (2013)
Поліщук Л. В. - Необхідність вдосконалення класифікації корсетних виробів, Калашник О. В., Мартосенко М. Г. (2013)
Клюєв О. - "Теорія та практика судової експертизи і криміналістики": виклики війни (2022)
Капліна О. - Проблеми відшкодування збитків, завданих громадянинові внаслідок збройної агресії: кримінальний процесуальний аспект, Шаренко С. (2022)
Шепітько М. - Проблеми розслідування російської агресії проти України (2022)
Дереча Л. - Встановлення таксономічної належності волосся тварин за допомогою інструментальних і мікроскопічних методів, Борзов О., Русіторіу Ф. (2022)
Коломійцев О. - Особливості визначення уражаючих властивостей малокаліберних куль після рикошету, Сапєлкін В., Ґіверц П., Герман О. (2022)
Александренко О. - Проблемні питання використання криміналістичного аналізу під час розслідування злочинів (2022)
Клімчук А. - Дослідження виноградних і плодово-ягідних вин та виявлення їх фальсифікації, Буй О., Колодрас Х. М., Пашкова О. (2022)
Панченко Н. - Судові економічні експертизи з питань обліку пального у Збройних силах України, Гордієнко І., Грек О. (2022)
Кошкаров А. - Визначення технічної несправності гальмової системи транспортного засобу під час проведення автотехнічної експертизи (2022)
Брендель О. - Можливості експертизи відео-, звукозапису під час розслідування злочинів, пов’язаних із торгівлею людьми, Нікулін К., Асланова Е. (2022)
Багдасарян А. - Особливості дослідження потожирових слідів долонь і пальців рук за допомогою пристрою Projectina Docustat DS-210 (2022)
Міжнародний круглий стіл "Судово-експертна діяльність: виклики війни" (2022)
Щорічна зустріч установ — членів ENFSI та конференція Європейської академії криміналістики EAFS 2022 (2022)
Всеукраїнська науково-практична конференція (за міжнародною участю) "Актуальні питання судової психологічної експертизи у справах за позовами про відшкодування моральної шкоди" (2022)
Пам’яті Леоніда Віталійовича Бокаріуса (2022)
Базів В. - Становлення наукового виміру землецентризму як соціокультурного концепту історичного розвитку українського суспільства (2021)
Харковенко Р. - Розвиток пам’яткоохоронної галузі України в контексті системи охорони пам’яток культурної спадщини в Європі (2021)
Галів М. - Репресований ректор Станіславської духовної семінарії Авксентій Бойчук (1888 – 1971): за матеріалами архівно-кримінальної справи, Михаць Р. (2021)
Куций І. - "Новоєвропейство" як культурно-цивілізаційний пріоритет Михайла Драгоманова, Куца О. (2021)
Миздренко О. - Педагогічна діяльність академіка О.І. Душечкіна у вищих навчальних закладах Києва, Годун Н. (2021)
Аннєнкова Н. - Зародження промислового виробництва сільськогосподарських машин та обладнання для переробної промисловості на українських землях Російської імперії у 40-50-х роках ХІХ ст., Бей Р., Коцур В. (2021)
Балишев М. - Створення та діяльність школи-майстерні точної механіки Харківського університету (1915–1919) (2021)
Вергунов В. - Іван-Матвій Овсінський без міфів в реальності: формування особистості та перша репрезентація "Нової системи землеробства" (2021)
Вісин О. - Становлення та розвиток системи випробування сільськогосподарської техніки на Галичині (70-ті роки ХІХ – 20-ті роки ХХ ст.) (2021)
Онищенко А. - Науково-організаційна та педагогічна діяльність професора Іринарха Щоголева (1919–1929) (2021)
Рогожа М. - Маньківська державна сортодослідна станція: передумови виникнення (2021)
Царенко О. - Вітчизняні фундатори вакуумної електроніки, Ріжняк Р. (2021)
Чувікіна Н. - Науково-організаційна діяльність професора Ю.А. Утеуша в Національному ботанічному саду імені М.М. Гришка НАН України (до 110 річчя від дня народження), Рахметов Дж. (2021)
Yanin V. - Academician Mykola Pavlovych Petrov (1836-1920): life and activities (2021)
Щебетюк Н. - Архівні матеріали як складова джерельної бази вивчення історії аграрного дослідництва України (1920-і роки), Коваленко Н., Кучер В. (2021)
Молоткіна В. - Рецензія на монографію О. О. Стасюк "Становлення, формування, діяльність тоталітарної інституції уповноважених в УСРР в роки Голодомору-геноциду". Переяслав, 2021 (2021)
Базів В. - До змін аграрного мислення: від культурних рослин до культури землеробства (2021)
Харковенко Р. - Міжнародний досвід та збереження культурної спадщини Республіки Казахстан в умовах глобалізації (2021)
Білик Н. - Іоанн Георгій Пінзель у соціокультурному просторі України, Угрин А. (2021)
Демиденко Н. - Климент Квітка (1880-1953) – видатний етнограф, педагог, громадський діяч, "друг ідей" Лесі Українки (2021)
Дьякова О. - Професійна діяльність та політичні погляди С.П. Тимошенка, Бондаренко А. (2021)
Левкун О. - Чисельний, національний та соціальний склад населення Городенківського повіту Станіславського воєводства у міжвоєнний період 1919 – 1939 рр) (2021)
Аннєнкова Н. - Забезпечення агровиробників на українських землях Російської Імперії сільськогосподарськими машинами та перероблювальним обладнанням У 60-70-х роках ХІХ ст., Бей Р. (2021)
Балишев М. - Участь Харківської астрономічної обсерваторії у спостереженні повного сонячного затемнення в червні 1936 року (2021)
Грюнвальд Н. - Історичні аспекти культури амаранту в Україні (2021)
Коломієць М. - Історія формування, структура та документальний склад особового архівного фонду члена-кореспондента НАН України О. І. Степанця (2021)
Косско Т. - Історія статистичних спостережень винахідницької діяльності в наукових установах та закладах вищої освіти України (2021)
Kulakova O. - History of the world citric acid market development (2021)
Підгайна Т. - Значення Першого губернського з’їзду промислової кооперації 16–19 листопада 1922 р. для розвитку цукровиробництва (2021)
Уткін О. - Професор Є.В. Храпливий та його система підготовки аграрних кадрів (2021)
Царенко О. - Фундатори зародження та розвитку вітчизняної напівпровідникової галузі, Ріжняк Р. (2021)
Кучер В. - Рецензія на книгу: Коваленко Н. П., Бойко В. В. Рід Ґалаґанів: зі спогадів Бойка Василя Михайловича. Науковий редактор доктор с.-г. наук, професор П. І. Бойко. Черкаси: "ІнтролігаТОР", 2021. 280 с. (2021)
Hutsaliuk V. - Sanctions as an EU Normative Foreign Policy Instrument and Their Imposition on Russia Over Ukraine (2022)
Подворна O. - Російсько-українська війна як фактор трансформації зовнішньої та безпекової політики ФРН (2022)
Федуняк С. - Російсько-українська війна як чинник переформатування постбіполярної міжнародної системи (2022)
Филипчук О. - Використання середньовічного минулого в Російській Федерації: Володимир Святий, "Свята Русь" та російсько-українська війна (2022)
Фісанов В. - Україна у міжнародних відносинах Поствестфальської доби: зміна геостратегічної ролі (2022)
Воронецький О. - Особливості міжнародної суб’єктності Європейського Союзу: місце у постбіполярному порядку (2022)
Дерещук Т. - Європейське поліційне агентство в контексті безпекового виміру функціонування ЄС, Гаврилишин П. (2022)
Марусик Т. - Об’єкти Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО як елемент іміджевої складової України, Макар В. (2022)
Пашков В. - Передумови та специфіка становлення українсько-американських відносин на початку 1990-х рр. (2022)
Романюк Р. - Кроспарадигмальні контексти науки про міжнародні відносини: інструменталізація теорії "демократичного миру" для потреб політичного реалізму, Романюк Н. (2022)
Бурдяк В. - Політична криза в Республіці Болгарія та можливість її врегулювання, Федорчак Т. (2022)
Круглашов А. - Еволюція моделі виборів місцевих Рад в Україні, Трач Ю. (2022)
Литвин В. - Динаміка розвитку політичних режимів у рамках різних типів напівпрезиденталізму: порівняльний аналіз на прикладі країн Європи (2022)
Семенко В. - Особливості позачергових парламентських виборів у Австрії 2019 р. (2022)
Khoma N. - Digital Authoritarianism: Concept, Features, Threats, Nikolaieva M. (2022)
Білик В. - Духовні та культурно-філософські витоки Реформації, Шваб Л. (2022)
Żarna K. - Kształtowanie granicy czechosłowacko-polskiej na Orawie i Spiszu (1918-1920) (2022)
Каль Е. - Погляд на український авангард та соцреалізм: переосмислення у вимірі польської перспективи (2022)
Мотика Ґ. - Операція "Вісла" у Бещадах: діяльність 1-ї дивізії Корпусу внутрішньої безпеки (2022)
Юрій М. - Цивілізаційний формат становлення української релігійної ідентичності (2022)
Ковальчик Я. - Історія та пам’ять у контексті інформаційної війни Росії проти України, Стецюк А. (2022)
Шородок О. - Актуальні проблеми зовнішньої політики України (2022)
Яценюк Ф. - Українська літературна інтелігенція Галичини й Буковини кінця ХІХ – початку ХХ століть – генератор національної ідеї: Гуйванюк М. "На шляху поступу ми лиш каменярі…". Українська літературна інтелігенція в суспільно-політичному та культурно-освітньому житті Галичини й Буковини (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2022)
Базів В. - Становлення моделі розвитку аграрної справи в умовах трансформаційних процесів (2022)
Кухаренко О. - Використання структурно-функціонального методу для дослідження української родинної обрядовості (2022)
Tarapon O. - The way to independence: the political experience of lLithuania and Ukraine in the late 1980’s - early 1990’s, Potapenko R. (2022)
Демуз І. - Сільськогосподарські громадські об’єднання на теренах України ХІХ – початку ХХ ст.: типологія та особливості функціонування (2022)
Жам О. - До історії музеєфікації пам’яток з українського полісся в музеї народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини, Шакула В. (2022)
Пилипенко Л. - Східна політика польської держави в зарубіжній історіографії (1918 – 1939 рр.) (2022)
Борзих О. - Інститут захисту рослин Національної академії аграрних наук України (75 років діяльності), Гаврилюк Л., Круть М. (2022)
Дейнека М. - Розвиток вітчизняного бджільництва в світовому контексті: історичні віхи (2022)
Журило Д. - Науково-педагогічна діяльність Петра Мухачова в 1887-1935 рр., Кабачек В., Кириченко О. (2022)
Капралюк О. - Агрономічні наради з питань розповсюдження сільськогосподарських знань (початок ХХ ст), Щиголь Г. (2022)
Незліна О. - Діяльність академіка Є. О. Патона в роки Другої світової війни (1941–1945 рр.) (2022)
Панасюк А. - Наукова та педагогічна спадщина В. І. Альбіцького в історіографії (2022)
Сафонюк Т. - Науково-практична діяльність Григорія Олексійовича Латишева в Харківському технологічному інституті наприкінці ХІХ ст. (2022)
Татарчук Л. - Модель трансформації діяльності Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН відповідно до вимог й потреб інформаційного суспільства, Бородай І. (2022)
Товмаченко В. - Науково-інформаційне забезпечення аграрного сектора економіки (історичний досвід вітчизняних і світових бібліотек і установ) (2022)
Дьякова О. - Діяльність Олександра Попова на освітянській та духовній ниві, Топчій Д. (2022)
Кухаренко О. - Статуси та функції учасників поховальних обрядів (2022)
Левкун О. - Перша писемна згадка про Городенку на Покутті (2022)
Pylypenko L. - The polish ethno-political component of the UPR/WUPR statehood formation (1918–1939) (2022)
Annienkov I. - Ways to form of the scientific-technical personnel resource in an electrical machine-building at the Kharkiv Electromechanical Plant during the 1920s (2022)
Журило Д. - Пам’яті ректора ХТІ, професора Дмитра Степановича Зернова, Кабачек В. (2022)
Круть М. - Видатний вчений-ентомолог В. П. Поспєлов (до 150-річчя від дня народження) (2022)
Куценко Н. - Формування наукових основ вирощування м’яти перцевої в Україні: історичний екскурс (2022)
Петрученко О. - До історії спорудження Бресто-Граєвської та Бендеро-Галацької Південно-Західних залізниць (2022)
Пилипчук О. - Еволюційні погляди М.О. Максимовича на розвиток органічного світу (2022)
Рогожа М. - Аграризм Євгена Чикаленка: досвід теоретико-методологічного осмислення (2022)
Сергєєва І. - Витоки контрольно-насіннєвої справи на Слобожанщині (1905-1911 рр.) (2022)
Янін В. - Місце академіка М.П. Петрова в розвитку техніки колійного господарства залізниць (2022)
Мишак А. - Квасоля звичайна (Phaseolus vulgaris l.) у звітах науково-дослідних установ з фондів Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН України (2022)
Нижник С. - Електронні бібліографічні ресурси Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН: місце у віртуальному просторі, Лямець Л. (2022)
Юрчак Е. - Формування документно-інформаційних ресурсів архівної спадщини академічної аграрної науки: досвід, критерії, перспективи (2022)
Аннєнкова Н. - Рецензія на монографію: Балишев М. А. Астрономічні дослідження у Харкові наприкінці ХІХ ст. – першій половині ХХ ст. Київ: Наукова думка, 2022. 560 с. (2022)
Бойчук Ю. - Освіта збереже Україну! (2022)
Пономарьова Н. - Іван Матвійович Неклюдов та Іван Федорович Прокопенко: освіта і наука як сенс життя (2022)
Ворожбіт-Горбатюк В. - Кордоцентризм педагогічного світогляду Івана Прокопенка і Григорія Сковороди, Боярська-Хоменко А., Собченко Т. (2022)
Се Кежань - Партнерство — константа життєтворчості Івана Прокопенка і Григорія Сковороди (2022)
Постригач Н. - Європейський інструментарій забезпечення якості педагогічної освіти наприкінці ХХ — початку ХХІ століття: виклики для України (2022)
Мельникова О. - Досвід практичної підготовки магістрантів спеціальності "Економіка" в умовах онлайн навчання, Олійник Ю. (2022)
Галкіна Т. - Використання мережних технологій в практиці освітньої підготовки та перепідготовки військових лікарів (2022)
Доценко С. О. - Формування інтернет-культури майбутнього викладача музичного мистецтва в освітньому середовищі ЗВО, Чжоу Ань (2022)
Соляр В. - Економічна школа Прокопенка, Радченко Л. (2022)
Андрієвська В. - Цифрова та медіаграмотність як умова становлення сучасного покоління, Шинкарьова Д. (2022)
Batyuk L. - Modern educational digital competence of future doctors of Poland as a European state, Zhernovnykova O. (2022)
Дементьєва Т. - Артистизм як необхідний компонент педагогічного професіоналізму викладача (2022)
Власенко Я. - Поняття фінансової грамотності у дослідженнях Івана Прокопенка і зарубіжних фахівців (2022)
Му Веньлун - Роль інформаційно-комунікаційних технологій у підготовці музично-педагогічних працівників у процесі навчання у КНР (2022)
Левченко Н. - Знакові системи біблійної герменевтики в площині поетики творів давньої української літератури (2022)
Анотації (2022)
Пазиніч С. - Педагог-мандрівник, Пономарьов О., Черемський М. (2022)
Паньок Т. Г. - Сковорода в творчості українських художників (2022)
Довженко Т. - Філософія серця Григорія Сковороди: педагогічний погляд на вчення видатного українського мислителя, Небитова І. (2022)
Северин Н. - Педагогічна система та морально-етичне вчення Григорія Сковороди через призму трьох століть, Северин В. (2022)
Бакай С. - Використання та реалізм байок Григорія Сковороди як одна з граней української культурної спадщини під час підготовки майбутніх вихователів (до 300-річчя від дня народження) (2022)
Казачінер О. - Значення філософських байок Г. С. Сковороди у практиці казкотерапії, Бойчук Ю., Галій А. (2022)
Золотухіна С. - Природовідповідність як принцип виховання в педагогічному досвіді С.І. Миропольського, Башкір О. (2022)
Коваленко В. - Актуальність ідей Г. Сковороди щодо позашкільної еколого-натуралістичної освіти школярів з інтелектуальними порушеннями (2022)
Беземчук Л. - Методика підготовки майбутніх вчителів музичного мистецтва (на прикладі матеріалів віртуальної екскурсії "Григорій Сковорода — митець, філософ, просвітитель"), Фомін В. (2022)
Сіра І. - Науково-педагогічна діяльність учених Харківської науково-педагогічної школи (20 — 80-ті роки ХХ ст.) та їхні думки про педагогічні ідеї Г.С. Сковороди (2022)
Левченко Н. - Сковородинська префігурація в контексті біблійної гевристики і ноематики (2022)
Анотації (2022)
Instructions for authors (2022)
Obiri-Korang P. - Primary Connecting Factors Considered by South African Courts to Determine the Applicable Law of International Contracts on the Sale of Goods (2022)
Bilenets D. - Three Seas Initiative and Ukrainian Seaports’ Prospects amid Russian Aggression, Ulianova H., Vozniakovska K. (2022)
Görömbölyi D. - China, Its Belt and Road Initiative, and Its Uniquely Matching Latin American Host Environment (2022)
Title (2022)
Contents (2022)
Kliuiev O. - Theory and Practice of Forensic Science and Criminalistics: War Challenges (2022)
Kaplina O. - Issues of Compensation for Damages Caused to a Citizen as a Result of Armed Aggression: Criminal and Procedural Aspects, Sharenko S. (2022)
Shepitko M. - Problems of Russian Aggression Investigation against Ukraine (2022)
Derecha L. - Identifying Taxonomic Belonging of Animal Hair Using Instrumental and Microscopic Methods, Borzov O., Rusitorіu F. (2022)
Kolomiitsev O. - Peculiarities of Determining Affecting Properties of Small-bore Bullets After Ricochet, Sapielkin V., Giverts P., Herman O. (2022)
Aleksandrenko O. - Problematic Issues on the Use of Forensic Analysis During Investigation of Crimes (2022)
Klimchuk A. - Research on Grape and Fruit and Berry Wines and Detection of their Falsification, Bui O., Colodras J. M., Pashkova O. (2022)
Panchenko N. - Forensic Economics Regarding Fuel Accounting in Armed Forces of Ukraine, Нordiіenko I., Grek O. (2022)
Koshkarov A. - Technical Malfunctions Determination of Vehicle Brake System while Road Accident Analysis (2022)
Brendel O. - Possibilities of Forensic Video and Audio Analysis while Investigation of Crimes, Related to Human Trafficking, Nikulin K., Aslanovi E. (2022)
Baghdasaryan A. - Research Peculiarities of Sebaceous Traces of Palms and Fingers Using the Projectina Docustat DS-210 device (2022)
International Round Table: Forensic Expert Activity: Challenges of War (2022)
ENFSI Annual Meeting 2022 European Academy of Forensic Science Conference (EAFS 2022) (2022)
All-Ukrainian Scientific and Practical Conference (with international participation): Actual Issues of forensic psychology analysis in Cases on Claims for Compensation for Moral Damage (2022)
In Memory of Leonid Vitaliyovych Bokarius (2022)
Title (2022)
Від головного редактора (2022)
Білавич Г. - Організація комунікативної діяльності учнів з особливими освітніми потребами, Копчук-Кашецька М., Гаврилів М. (2022)
Кисла О. - Проблема підручникотворення в Україні: сучасний підручник – який він?, Коваль В. (2022)
Янченко Т. - Modern scientific approaches to future doctors of philosophy training (educational and scientific programm "General pedagogy and history of pedagogy"), Гавриленко Т., Першукова О. (2022)
Cавчук Б. - Особливості використання коучингової техніки "сильних запитань" в особистісно-професійному розвитку майбутніх учителів початкової школи, Височан Л. (2022)
Бахмат Н. - Методична компетентність вчителя в умовах інклюзивного навчання (2022)
Лисенко Н. - Науково-методичні та інструментально-технологічні аспекти самостійної роботи магістрантів у процесі їх фахової підготовки у закладі вищої освіти, Лисенко О., Матішак М. (2022)
Смолянко Ю. - Технологія розроблення електронного навчального посібника з дисципліни "Педагогіка дошкільна", Валентьєва Т. (2022)
Нікітіна Н. - Читання як вагомий інструмент формування критичного мислення у здобувачів освіти (2022)
Гавриленко Т. - V Всеукраїнська науково-практична конференція "Просоціальна особистість у гендерному вимірі: теоретико-методологічні та прикладні аспекти" (2022)
Гавриленко Т. - Благодійний концерт на підтримку України (2022)
Лимар Ю. - Благодійна українська вечеря (2022)
Онопрієнко О. - Методичні посібники для вчителя Нової Української Школи (2022)
Наукові конференції, що проводитимуться на базі Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (2022-2023 н.р.) (2022)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського