Коваленко В. - Актуальність ідей Г. Сковороди щодо позашкільної еколого-натуралістичної освіти школярів з інтелектуальними порушеннями (2022)
Беземчук Л. - Методика підготовки майбутніх вчителів музичного мистецтва (на прикладі матеріалів віртуальної екскурсії "Григорій Сковорода — митець, філософ, просвітитель"), Фомін В. (2022)
Сіра І. - Науково-педагогічна діяльність учених Харківської науково-педагогічної школи (20 — 80-ті роки ХХ ст.) та їхні думки про педагогічні ідеї Г.С. Сковороди (2022)
Левченко Н. - Сковородинська префігурація в контексті біблійної гевристики і ноематики (2022)
Анотації (2022)
Instructions for authors (2022)
Obiri-Korang P. - Primary Connecting Factors Considered by South African Courts to Determine the Applicable Law of International Contracts on the Sale of Goods (2022)
Bilenets D. - Three Seas Initiative and Ukrainian Seaports’ Prospects amid Russian Aggression, Ulianova H., Vozniakovska K. (2022)
Görömbölyi D. - China, Its Belt and Road Initiative, and Its Uniquely Matching Latin American Host Environment (2022)
Title (2022)
Contents (2022)
Kliuiev O. - Theory and Practice of Forensic Science and Criminalistics: War Challenges (2022)
Kaplina O. - Issues of Compensation for Damages Caused to a Citizen as a Result of Armed Aggression: Criminal and Procedural Aspects, Sharenko S. (2022)
Shepitko M. - Problems of Russian Aggression Investigation against Ukraine (2022)
Derecha L. - Identifying Taxonomic Belonging of Animal Hair Using Instrumental and Microscopic Methods, Borzov O., Rusitorіu F. (2022)
Kolomiitsev O. - Peculiarities of Determining Affecting Properties of Small-bore Bullets After Ricochet, Sapielkin V., Giverts P., Herman O. (2022)
Aleksandrenko O. - Problematic Issues on the Use of Forensic Analysis During Investigation of Crimes (2022)
Klimchuk A. - Research on Grape and Fruit and Berry Wines and Detection of their Falsification, Bui O., Colodras J. M., Pashkova O. (2022)
Panchenko N. - Forensic Economics Regarding Fuel Accounting in Armed Forces of Ukraine, Нordiіenko I., Grek O. (2022)
Koshkarov A. - Technical Malfunctions Determination of Vehicle Brake System while Road Accident Analysis (2022)
Brendel O. - Possibilities of Forensic Video and Audio Analysis while Investigation of Crimes, Related to Human Trafficking, Nikulin K., Aslanovi E. (2022)
Baghdasaryan A. - Research Peculiarities of Sebaceous Traces of Palms and Fingers Using the Projectina Docustat DS-210 device (2022)
International Round Table: Forensic Expert Activity: Challenges of War (2022)
ENFSI Annual Meeting 2022 European Academy of Forensic Science Conference (EAFS 2022) (2022)
All-Ukrainian Scientific and Practical Conference (with international participation): Actual Issues of forensic psychology analysis in Cases on Claims for Compensation for Moral Damage (2022)
In Memory of Leonid Vitaliyovych Bokarius (2022)
Title (2022)
Від головного редактора (2022)
Білавич Г. - Організація комунікативної діяльності учнів з особливими освітніми потребами, Копчук-Кашецька М., Гаврилів М. (2022)
Кисла О. - Проблема підручникотворення в Україні: сучасний підручник – який він?, Коваль В. (2022)
Янченко Т. - Modern scientific approaches to future doctors of philosophy training (educational and scientific programm "General pedagogy and history of pedagogy"), Гавриленко Т., Першукова О. (2022)
Cавчук Б. - Особливості використання коучингової техніки "сильних запитань" в особистісно-професійному розвитку майбутніх учителів початкової школи, Височан Л. (2022)
Бахмат Н. - Методична компетентність вчителя в умовах інклюзивного навчання (2022)
Лисенко Н. - Науково-методичні та інструментально-технологічні аспекти самостійної роботи магістрантів у процесі їх фахової підготовки у закладі вищої освіти, Лисенко О., Матішак М. (2022)
Смолянко Ю. - Технологія розроблення електронного навчального посібника з дисципліни "Педагогіка дошкільна", Валентьєва Т. (2022)
Нікітіна Н. - Читання як вагомий інструмент формування критичного мислення у здобувачів освіти (2022)
Гавриленко Т. - V Всеукраїнська науково-практична конференція "Просоціальна особистість у гендерному вимірі: теоретико-методологічні та прикладні аспекти" (2022)
Гавриленко Т. - Благодійний концерт на підтримку України (2022)
Лимар Ю. - Благодійна українська вечеря (2022)
Онопрієнко О. - Методичні посібники для вчителя Нової Української Школи (2022)
Наукові конференції, що проводитимуться на базі Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (2022-2023 н.р.) (2022)
Вимоги до написання та оформлення статей (2022)
Гудзь Т. - Діагностика як функція управління фінансовою рівновагою підприємства (2018)
Карпов В. - Аналіз умов місцевого економічного розвитку міста Новоукраїнка, Гавриленко Г. (2018)
Коваленко А. - Податок на виведений капітал: міжнародний досвід та українські реалії, Бабміндра Д. (2018)
Ковальов А. - Формування економічного механізму використання відновлювальних джерел енергії на підприємствах, Тащеєв Ю. (2018)
Корольков В. - Удосконалення механізму стимулювання торговельно-оперативного персоналу мережі "Сільпо", Ткачук О., Корогод М. (2018)
Міщенко М. - Вдосконалення методології тарифоутворення як засіб покращення фінансового стану підприємств міського транспорту, Тараненко А. (2018)
Набиев Махайад Анвар оглы - Сущность и классификация финансовых рисков и методы их оценки (2018)
Поліщук В. - До проблеми вартості в праці Д. Рікардо "Начала політичної економії та оподаткування" (1817), Несененко П. (2018)
Popovskyi Yu. - Theoretical aspects of strategic analysis of enterprises competitiveness, Kerekesha O. (2018)
Слободяник Ю. - Особливості контролю доходів підприємств міського пасажирського транспорту (2018)
Сментина Н. - Методологічний аспект стратегічного планування розвитку об’єднаних територіальних громад, Гейко Л., Байрам Р. (2018)
Тарасенко Д. - Досвід США при формуванні соціальних складових політики сталого розвитку (2018)
Фіалковська А. - Сучасні тенденції розвитку ринку спортивного одягу, Ковальчук І. (2018)
Остащук В. - Науково-дослідна діяльність гуманітарних факультетів Одеського університету в період румунської окупації м. Одеси (1941-1944 рр.) (2018)
Наші автори (2018)
Артемов В. - Тенденції розвитку електронної комерції в Україні, Бахчеван Е., Данько Т. (2018)
Вдовічен А. - Визначення та особливості управління структурними диспропорціями трудової сфери України в умовах інклюзивного розвитку (2018)
Гудзь Т. - Стратегія управління фінансовою рівновагою підприємства (2018)
Кобець В. - Поведінковий механізм прийняття фінансових рішень в електронних аукціонах (2018)
Корольков В. - Впровадження концепції безперервного вдосконалення як форма реалізації потенціалу знань людського капіталу, Березовська О., Литвин К. (2018)
Кравченко В. - Роль корпоративної культури підприємства в концепції організаційних змін, Бандура О. (2018)
Ларін І. - Формування методичного підходу до управління результативністю діяльності підприємств, Карпенко Ю. (2018)
Орлов Є. - Моментний підхід до опису динаміки цін акцій (2018)
Слатвінська М. - Методологічний інструментарій дослідження фіскальної політики держави (2018)
Slobodyanik Yu. - Influence of the mechanism of compensation for the free transport of the citizens entitled to the benefits on the financial result of the urban passenger transport enterprises (2018)
Сохраньова А. - Оцінка конкурентоспроможності Одеського регіону в умовах глобалізації, Сілічєва Н. (2018)
Гришина К. - Особливості революції Італії з Австрійською імперією 1848–1849 років у висвітленні часопису "Вісник Європи" (2018)
Остащук В. - Передумови відкриття вищих навчальних закладів в період румунскої адміністрації (1941-1944 рр.) (2018)
Наші автори (2018)
Антонюк П. - Кадровий потенціал підприємства як основа зростання продуктивності праці (2018)
Береза І. - Модель розрахунку величини плати за доступ до об'єктів міської пасажирської інфраструктури з урахуванням участі підприємств транспортного будівництва у процесах її розвитку, Міщенко М. (2018)
Вдовічен А. - Управління державними борговими зобов’язаннями як фактор можливого поглиблення дисбалансів національної економіки (2018)
Грішнова О. - Підвищення продуктивності праці – головна конкурентна перевага сучасного підприємства (2018)
Іжко І. - Стан та перспективи розвитку галузі інформаційних технологій в Україні (2018)
Ковальов А. - Методи оптимізації капіталоозброєності на підприємствах України в умовах ринку, Янковий В. (2018)
Кузнецова І. - Формування конкурентної стратегії лідирування за витратами на засадах бережливого виробництва, Горбатюк В. (2018)
Маммадова Н. - Діагностичні основи експертизи і деталізація хімічного складу і харчової цінності сухого молока, Балаев Г. (2018)
Полянська А. - Проектна діяльність як інструмент розвитку енергетичних підприємств в умовах ринкових трансформацій, Савка Ю. (2018)
Салавеліс Д. - Сучасні підходи до оцінки конкурентоспроможності потенціалу підприємства (2018)
Танасюк І. - Основні напрями підвищення продуктивності праці персоналу в сучасних умовах, Орленко О. (2018)
Тарасевич Н. - Основні тенденції банківського кредитування фізичних осіб в Україні, Брит А. (2018)
Тарасенко Д. - Моделювання еколого-економічних процесів для забезпечення ефективної політики сталого розвитку та зеленої модернізації (2018)
Алиев З. - Территориальная политика царской России и советской власти на Южном Кавказе в начале ХХ века (2018)
Намазова Э. - О некоторых первых средневековых религиозных памятниках Товузского района (2018)
Остащук В. - Органи виконавчої влади губернаторства Трансністрії (2018)
Наші автори (2018)
Куриляк М. Р. - Випадкові банахово-значні ряди Діріхле зі зростаючою детермінованою послідовністю додатних показників, Скасків О. Б. (2022)
Бандура А. І. - Обмеженість індексу аналітичних розв’язків диференційного рівняння з математичної моделі асинхронного двигуна, Курляк П. О., Михайлів В. І., Соломчак О. В. (2022)
Pukach P. Ya. - On one nonlinear mathematical model of blood circulation with the Vessel walls reaction within the hereditary theory, Vovk M. I., Pukach P. P. (2022)
Буртняк І. В. - Функція Гріна одного класу вироджених параболічних рівнянь другого порядку, Малицька Г. П. (2022)
Заторський Р. А. - Алгеброїди та комбінаторні інтерпретації, Махней О. В., Пилипів В. М. (2022)
Никифорчин О. Р. - Компактні ультрапсевдометрики та зворотні спектри, Копорх К. М., Никорович С. І. (2022)
Мойсишин В. М. - Удосконалена методика обробки результатів факторного експерименту, Івасютин А. П., Процюк В. Р., Возний І. І. (2022)
Лютак І. З. - Використання компонентного підходу обчислення параметрів поширення ультразвукової спрямованої моди, Лютак З. П., Хамурда А. В. (2022)
Лях М. М. - Дослідження впливу геометричних параметрів сопла Лаваля на зміну температури потоку газу, Михайлюк В. В., Яцишин Т. М., Витриховський Є. А. (2022)
Горбань І. М. - Взаємодія поверхневої поодинокої хвилі із зануреним та напівзануреним хвилегасниками, Корольова А. С., Лебідь О. Г. (2022)
Цідило І. В. - Стійкість маховичного двигуна в кардановому підвісі, Цідило К. І. (2022)
Матківський С. В. - Оптимізація умов експлуатації газових і газоконденсатних свердловин на завершальній стадії розробки, Матіїшин Л. І. (2022)
Матківський С. В. - Узагальнення основних методів підготовки природного газу з високим вмістом діоксиду вуглецю (2022)
Грудз В. Я. - Принципи оптимізації керування режимами роботи газотранспортних систем за умови їх неповного завантаження, Грудз Я. В., Процюк В. Р., Підлуський В. П., Портечин О. М., Гершун Б. І. (2022)
Мартинюк Р. Т. - Сучасні методи ремонту трубопроводів, Чернова О. Т. (2022)
Грабовський Р. С. - Статистичний аналіз відмов бурильних труб групи міцності G-105, Тирлич В. В., Витязь А. О. (2022)
Лазарєва О. В. - Обгрунтування змін у землекористуванні з урахуванням викликів сьогодення, Белінська С. М. (2022)
Горин В. П. - Соціетальні детермінанти трансформації соціальної функції держави (2022)
Свиноус І. В. - Організаційні підходи до формування системи внутрішнього аудиту суб'єктів підприємницької діяльності, Присяжнюк Н. М., Слободенюк О. І., Гаврик О. Ю., Свиноус Н. І. (2022)
Ткачук В. А. - Соціально-економічні важелі державного регулювання сільського розвитку, Мірошниченко О. В. (2022)
Брикова Т. М. - Поживні характеристики яблучного соку та яблучних вичавків як пектиновмісної сировини (2022)
Щербина В. І. - Розвинення методологій викладання математики при формуванні фахових компнетентностей економістів, Кагадій Т. С., Сушко Л. Ф., Бабець Д. В. (2022)
Teereshko Yu. - Modern trends and digital vectors of deposit corporations' development, Tardaskina T., Alkhimova V., Bilous O. (2022)
Антонюк Г. О. - Теоретичні підходи до еволюції поняття "стратегія" в контексті управління підприємством (2022)
Гомон О. В. - Теоретичні засади стратегічного управління сільськогосподарськими підприємствами (2022)
Єлісєєва Л. В. - Економічний зміст та види соціального капіталу (2017)
Філон М. М. - Розвиток реклами від виникнення до сьогодення, Іванчо Є. А. (2017)
Варшавська Н. Г. - Розвиток та зміни ролі регіонів та регіональної інтеграції під впливом глобальних економічних зрушень, Кулявець В. Г. (2017)
Власенко Л. В. - Домінантні тенденції розвитку українсько-китайської торгівлі (2017)
Дербеньова Я. В. - Особливості формування зон вільної торгівлі у хх та ххі столітті (2017)
Іваненко Л. М. - Основи формування концепту глобального брендингу (2017)
Никифорак О. Я. - Основні напрями економічної співпраці в межах угоди про асоціацію між Україною та ЄС, Кузьмук І. Я. (2017)
Швець Ю. О. - Проблеми і перспективи організації та розвитку зеленого туризму в Україні з урахуванням європейського досвіду (2017)
Васіна А. Ю. - Аспекти моделювання інституційного середовища структурної модернізації національної економіки (2017)
Васюник Т. І. - Аналіз інвестиційного забезпечення відтворення основного капіталу (2017)
Горбань В. Б. - Енергетична безпека самоврядних територіальних одиниць: проблеми та перспективи (2017)
Котис Н. В. - Роль засобів та інструментів логістики в забезпеченні розвитку сектора домашніх господарств України (2017)
Кравчук І. А. - Теоретичні засади дослідження формування доданої вартості (2017)
Прокоп Л. І. - Особливості ресурсних складових аграрного підприємництва в Україні, Кутаренко Н. Я., Буринська О. І. (2017)
Яремчук І. О. - Міжнародний досвід та необхідність трансформації податку на додану вартість в Україні (2017)
Андибур А. П. - Мотиваційний чинник необхідності і доцільності забезпечення неперервного розвитку людських ресурсів нафтогазової галузі (2017)
Андрощук М. С. - Маркетингові комунікації в розвитку освітнього ринку Польщі (2017)
Антипцева О. Ю. - Теоретичні аспекти розвитку персоналу в умовах економіки знань (2017)
Білявська Ю. В. - Якість торговельного обслуговування як елемент операційної системи підприємства, Силкіна Ю. О. (2017)
Головко Т. В. - Показники оцінки ефективності та якості розроблених планів грошових потоків підприємств торгівлі (2017)
Горик-Чубатюк М. О. - Фінансовий контролінг як ефективний інструмент у менеджменті, Добровольська О. М. (2017)
Гриб С. В. - Окремі аспекти класифікації витрат підприємств (2017)
Грибіненко О. М. - Сутність та шляхи забезпечення економічної безпеки підприємства, Шагоян С. М. (2017)
Давидов О. І. - Оцінка вартості позикового капіталу у процесі визначення вартості підприємств (2017)
Євтушенко В. А. - Технічне переоснащення як умова економічної відбудови промислових підприємств в умовах турбулентності ринку, Кудінова М. М., Тимків Н. Я. (2017)
Єременко Д. В. - Теоретико-методичні засади оцінки конкурентоспроможності фермерських господарств сімейно-трудового типу (2017)
Іванова В. Б. - Дослідження фрактальних властивостей показника інноваційної активності промислових підприємств України (2017)
Коць І. І. - Фундаментальна діагностика толінгових операцій на переробному підприємстві (2017)
Кутузова М. М. - Економічна безпека: концептуальне визначення та шляхи забезпечення (2017)
Кухта К. О. - Баланс підприємства: становлення, історія виникнення та розвитку, Рудь Я. О. (2017)
Бондар В. А. - Органічне виробництво – основа підвищення конкурентоспроможності зернопереробних підприємств (2017)
Зеленко О. О. - Система економічних відносин у контексті соціального діалогу як основа регіонального розвитку (2017)
Пушак Я. Я. - Рівень тіньової економіки україни та її вплив на соціальну компоненту економічної безпеки держави, Вінічук М. В. (2017)
Іванов О. Ю. - "Георгіївський трактат" 1783 р. про союз Російської імперії та Грузії: російська пропаганда й історико-правова реальність (2020)
Луцька Г. В. - Теоретична модель нотаріального процесу, ускладненого дією правового режиму тимчасово окупованих територій України (2020)
Мерник А. М. - До питання обмеження прав і свобод людини та громадянина інститутами державної влади (2020)
Парасюк М. В. - Проблема сім'ї та сімейних відносин у "Філософії права" Г. Гегеля (до 190-річчя від дня смерті) (2020)
Олійник А. Ю. - Реалізація конституційної свободи особи на підприємницьку діяльність у процесі товарно-грошових, товарно-обмінних та фінансових операцій (2020)
Павленко В. В. - Вибори та виборча система в Україні: історико-правовий аналіз (2020)
Писарєва Е. А. - Контроль за виконанням рішень та додержанням висновків Конституційного суду України: деякі проблемні аспекти, Воронов Д. О. (2020)
Халюк С. О. - Методологічні аспекти дослідження конституційно-правового статусу Вищої ради правосуддя України (2020)
Чайковський О. І. - Конституційно-правові аспекти категорії "житло" (2020)
Абдукадирова К. Е. - Конфлікт у сфері митних правовідносин як передумова виникнення митного спору (2020)
Бараненко Д. В. - Проблеми адміністративно-правового регулювання процесу надання адміністративних послуг центральними органами виконавчої влади (2020)
Білокур Є. І. - Адміністративно-правовий статус міністерств як центральних органів виконавчої влади в Україні, Сідор М. І. (2020)
Бойко О. М. - Предмет адміністративного договору: досвід зарубіжних країн (2020)
Дячук Н. Д. - Поняття "нормативна система адміністративно-правового регулювання захисту Українських Карпат" і його елементи (2020)
Іваненко Т. М. - Доступність адміністративного судочинства в Україні, Тильчик В. В. (2020)
Клипа О. П. - Сучасний стан соціального захисту працівників поліції Республіки Болгарія та Республіки Грузія (2020)
Князєв В. С. - Організаційно-правові засади відповідальності підприємств, які здійснюють надання послуг відповідального зберігання товарів (2020)
Князюк О. Г. - Передовий закордонний досвід правового регулювання надання права на керування транспортними засобами як джерело вдосконалення адміністративних послуг у правоохоронній сфері України (2020)
Кобрусєва Є. А. - Аналіз судових рішень у справах щодо порушення права на мирні зібрання за ст. 185-1 КУпАП України (2020)
Коваль О. А. - Суб’єкти адміністративно-правового забезпечення здійснення реформи адвокатури (2020)
Колісник С. А. - Судові витрати в адміністративному судочинстві: співвідношення понять (2020)
Кудін А. В. - Адміністративно-правова природа патентної документації в Україні (2020)
Лавренюк Ю. Ф. - Адміністративно-правові засади діяльності щодо забезпечення економічних інтересів у сучасній парадигмі адміністративного права (2020)
Лемеха Р. І. - Адміністративно-правове регулювання митних режимів у Канаді: позитивний досвід для України, Тильчик В. В. (2020)
Lipynskyi V. V. - Analysis of components of the system of interpretation of administrative-tort legal norms (2020)
Мазурик Р. В. - Особливості реалізації функції представництва інтересів держави в суді органами прокуратури на регіональному рівні (2020)
Мілієнко О. А. - До питання відкликання адміністративних актів (2020)
Нечитайло Б. В. - Адміністративно-правове забезпечення діяльності суб'єктів запобігання та протидії домашньому насильству в Україні (2020)
Петрішак І. В. - Правоохоронні органи як суб’єкти адміністративно-правового механізму державного захисту (2020)
Пищида М. М. - Особливості оцінки професійних навичок та морально-ділових якостей у межах процедури добору на посаду судді (2020)
Поліщук В. Ю. - Механізм запобігання та протидії зловживанню процесуальними правами в адміністративному судочинстві (2020)
Приваліхіна А. І. - Правові основи запровадження інформатизації діяльності суду (2020)
Пророченко В. В. - Адміністративний примус як метод державного управління, Шестак Л. В. (2020)
Рябченко Я. С. - Роль медіації під час захисту суб’єктивних публічних прав учасників адміністративних відносин та її правове регулювання (2020)
Чернявська Я. А. - Організаційні особливості адміністративно-правової діяльності Національної поліції у сфері охорони лісів (2020)
Юнін О. С. - Адміністративно-правові основи громадського контролю за діяльністю Національної поліції України (2020)
Янушевич Я. В. - Правова основа інституційного механізму забезпечення сфери оподаткування: національний аспект (2020)
Бондарчук А. М. - Шляхи вдосконалення господарського законодавства у сфері регулювання біржової торгівлі сільськогосподарською продукцією (2020)
Жук А. В. - Застосування відновлення становища, яке існувало до порушення, як способу захисту прав на об'єкти інтелектуальної власності (2020)
Комісаренко В. Д. - Поняття особистих немайнових прав батьків та дітей у законодавстві та правовій доктрині України (2020)
Костицький В. В. - Соціальні, економічні і правові основи виокремлення господарської функції закладів вищої освіти, Тимошенко М. О. (2020)
Москалюк Н. Б. - Припинення права державної власності на землі сільськогосподарського призначення через передачу їх у комунальну власність: нормативно-правові вимоги та практика їх упровадження (2020)
Гнатенко К. В. - Власні принципи соціального забезпечення як елемент галузевого правового режиму (2020)
Козін С. М. - До характеристики форм захисту трудових прав мігрантів (2020)
Купіна Л. Ф. - Визначення правильної мети та цілей норми трудового права як умова її ефективної реалізації (2020)
Мазуренко О. А. - Правова природа захисту трудових прав та законних інтересів працівників (2020)
Погорєлова О. С. - Правові ідеї як основа формування вітчизняного законодавства про працю на межі XIX – ХХ сторіч (2020)
Міськевич Л. Р. - Істотні умови договору оренди земельної ділянки в комплексі з розташованим на ній водним об'єктом (2020)
Андросович Л. Г. - Актуальні питання протидії організованій злочинній діяльності у фінансовій сфері (2020)
Григор'єва М. Є. - Специфіка заохочувальної норми, яка передбачає звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв'язку з її дієвим каяттям (2020)
Кубрак Р. М. - До питання забезпечення права засуджених на медичну допомогу, Тюфтій С. М. (2020)
Мотовилець В. В. - Кримінально-правова оцінка дій правоохоронних органів, спрямованих на виявлення пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою (2020)
Тавлуй О. В. - Соціальна зумовленість встановлення кримінальної відповідальності за розголошення таємниці усиновлення (2020)
Фоменко А. Є. - Досвід кримінологічної діяльності Поліції Грузії (2020)
Шостак О. М. - Європейський вимір українського кримінального права (2020)
Batiuk O. V. - Regarding the understanding of the concept of critical infrastructure facilities as a subject of the criminal study (2020)
Водько М. П. - Проблеми слідчої таємниці (2020)
Завидняк І. О. - Поняття й сутність міжнародного співробітництва в розслідуванні фінансових злочинів транснаціонального характеру (2020)
Кириченко С. І. - Інвалідизована особа в кримінальному провадженні: історико-правовий ракурс (2020)
Конюшенко Я. Ю. - Учасники проведення огляду трупа, пов’язаного з ексгумацією (2020)
Савицький О. А. - Повноваження слідчого судді Вищого антикорупційного суду у кримінальному провадженні (2020)
Сара А. В. - Стан наукової розробленості проблеми виявлення та розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних із державними закупівлями у сфері будівництва (2020)
Сердюк В. П. - Актуальні питання відводів у кримінальному провадженні України, Сердюк Є. В. (2020)
Костиря О. В. - Історичний аспект розвитку правового регулювання безпеки мореплавства (2020)
Тичина В. П. - Міжнародно-правові особливості набуття членства в Організації економічного співробітництва та розвитку (2020)
Ткаченко Є. А. - Правова природа майнових відносин подружжя в міжнародному сімейному праві (2020)
Корнієнко Д. М. - Історичні передумови формування підрозділів Національної гвардії України в ХХ столітті, Приймак В. П. (2020)
Мацелик Т. О. - Рецензія на монографію Кожури Людмили Олександрівни "Право осіб з інвалідністю на охорону здоров'я: адміністративно-правове дослідження" (2020)
Ареф'єва А. - Пострефлексія музичного синтезу в творчості композиторів другої половини ХХ століття (2022)
Воронкова В. - Філософія цифрового розвитку креативного міста, Нікітенко В., Васильчук Г. (2022)
Kozlovets M. - Ecohumanism as a prerequisite for the sustainable development of humanity, Gold O., Hlushko T., Horokhova L. (2022)
Корсак К. - "Homo-8 млрд" на старті двох меганоореволюцій-виробничої та гуманітарної. А яким буде фініш? (2022)
Кубальський О. - Сутність та основні виклики соціально-турбулентного простору сучасної цивілізації (2022)
Khvoinytska-Pereima K. - The phenomenon of modern stoicism: Is ethics possible without metaphysics (2022)
Bilohur V. - The concept of sports management as a factor of effective sports activities, Skrypchenko I., Nepsha O. (2022)
Мальцев О. - Виникнення нової стрілецької дисципліни. Підхід "UTS" (Urban Tactical Shooting) до підготовки стрільця (2022)
Турчак О. - Сучасні еталони корпоративної культури викладача вищої школи, Поцюрко М., Гузенко І., Гузенко А. (2022)
Nikitenko V. - Digital transformation as a factor of professionaly oriented foreign language teaching improvement (2022)
Руско Н. - Трансформація сакрального простору через чудотворні ікони як імпліментації духовної опори галичан (2022)
Beriozovas O. - Problems of legal regulation of inheritance relations in Lithuanian law in the context of European Union law, Perkumienė D., Legkova L. (2022)
Elvan O. D. - Legal analysis of forest fire crimes in Türkiye and Lithuania, Perkumienė D. (2022)
Perkumienė D. - Problems of legal regulation of the protection of cultural heritage as a tourism object, Larbi S. (2022)
Крупа А. - Технологія чат-бот як чинник комп'ютерно-посередницької комунікації цифрового суспільства (2022)
Нікітенко В. - Концепція цифрової трансформації як чинник підтримки сталого екологічного, соціального та економічного розвитку, Метеленко Н., Шапуров О. (2022)
Паска М. - Інновації в готельно-ресторанній індустрії, Радзімовська О., Гузенко І., Гузенко А., Холявка В. (2022)
Cherep A. - Tolerance in the discurse practices of European society and business, Voronkova V., Cherep O. (2022)
Svagzdiene B. - The internal environment of a modern and socially responsible organization: psychological well-being, Andriukaitiene R., Paliulionis D. (2022)
Наші автори (2022)
Вимоги до оформлення наукових статей (2022)
Вихідні відомості (2022)
Криховецький І. З. - Австрійський конституціоналізм та формування засад парламентаризму в Галичині другої половини ХІХ ст. (2020)
Бойко А. В. - Функції адміністративно-правового забезпечення державної транспортної політики: сутність та класифікація (2020)
Кононець В. П. - Судовий контроль як механізм підвищення ефективності судових рішень (2020)
Кошиков Д. О. - Поняття та система методів реалізації державної політки у сфері забезпечення економічної безпеки держави (2020)
Лук’янова Г. Ю. - Адміністративно-правове забезпечення координації суб’єктів протидії корупції: сучасні недоліки та тендеції (2020)
Петров С. Є. - Методологічні підходи до правової характеристики адміністративно-правового статусу Головного сервісного центру МВС України (2020)
Яра О. С. - Акредитація освітніх правових програм як інструмент публічного адміністрування забезпечення вищої юридичної освіти в Україні (2020)
Луцька Г. В. - Науково-практичний аналіз законопроекту про медіацію в частині забезпечення охорони та захисту прав громадян України, які проживають на тимчасово окупованих територіях України (2020)
Резворович К. Р. - Рішення Конституційного Суду України як підстава перегляду судових рішень у соціальних справах за виключними обставинами (2020)
Ганжа О. О. - Правові засади припинення служби в органах Національної поліції України (2020)
Підпала І. В. - Міжнародно-трудові правовідносини діяльності моряків (2020)
Бахуринський В. С. - Соціальна зумовленість вчинення рейдерства (2020)
Дмитращук О. С. - Загально-соціальні заходи запобігання домашньому насильству (2020)
Березняк В. С. - До питання початку досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері нерухомості (2020)
Яцик Т. П. - Щодо розмежування понять "інформаційна безпека" та "кібербезпека", Бодунова О. М. (2020)
Василенко М. О. - Сукупність умисних вбивств при обтяжуючих обставинах (2020)
Войтович І. І. - Соціально-економічні фактори корупційної злочинності у сфері воєнної безпеки (2020)
Деркач В. Г. - Суб'єкт порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї (2020)
Петришина А. Ю. - Визначення окремих причин та умов, що детермінують привласнення, розтрати або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем (2020)
Title (2022)
Contents (2022)
Gulu-zade E. S. - Formation and distribution income of the enterprise, Bugayko D. O., Alekperova F. F. (2022)
Hryhorak M. Yu. - Infrastructure provision of industrial waste management in the context of the strategy for recovery of the national economy of Ukraine, Zakharchenko O. V., Harmash O. M., Trushkina N. V., Lunov L. Ye. (2022)
Karpun O. V. - Logistic approach to the segmentation of the company's customers as a basis for the formation of logistics services, Marchuk V. Ye. (2022)
Kolodinskyi S. B. - Management of inter-firm cooperative relations for the exchange of innovations by enterprises of Ukraine, Hutsaliuk O. M., Kramskyi S. O. (2022)
Banar O. V. - Assessment of factors for forming the financial potential of agricultural production of the national economy, Starynets O. H., Kozlovtseva V. A., Bondar Iu. А. (2022)
Шпикуляк О. Г. - Роль ринку і підприємництва у забезпеченні сталого розвитку сільських територій, Шеленко Д. І., Алєксєєва О. В., Ксенофонтова К. Ю., Суховій А. І. (2022)
Махмудов Х. З. - Мотиваційний механізм розвитку суб'єктів підприємницької діяльності, Самойлик Ю. В., Дем'яненко Н. В., Чепур І. В., Колінько В. А. (2022)
Duginets G. - Knowledge methods of TNC competitiveness, Busarieva T. (2022)
Халатур С. М. - Концептуальні засади побудови системи управління потенціалом фінансово-господарської діяльності підприємства, Карамушка Д. К., Базавлуцький О. О. (2022)
Ібатуллін М. І. - Розвиток кооперативних зв'язків в свинарстві, як основи інноваційного розвитку галузі та продовольчого забезпечення країни, Свиноус І. В., Хахула Б. В., Свиноус Н. І. (2022)
Марчук Ю. М. - Інструментально-методологічне забезпечення фінансово-економічного механізму лісогосподарювання в умовах інституціональних трансформацій, Карпук А. І., Дзюбенко О. М., Буценко Р. А. (2022)
Місевич М. А. - Система управління виробничим потенціалом підприємства, Фана О. А., Ільюк Ю. О. (2022)
Костюк О. М. - Методичні підходи до класифікації ризиків сільськогосподарських підприємств (2022)
Title (2021)
Contents (2021)
Antoshchenko M. - On the possibilities to apply indices of industrial coal-rank classification to determine hazardous characteristics of workable beds, Tarasov V., Nedbailo O., Zakharova O., Yevhen R. (2021)
Šimková Z. - Evaluation of exploiting barite, the critical raw material in Slovakia, and benefits of its mining, Pavolová H., Bednárová L. (2021)
Sadiku M. - Impact of Artana mine on heavy metal pollution of the Marec river in Kosovo, Kadriu S., Kelmendi M., Latifi L. (2021)
Shcherbakov P. - Mathematical model to optimize drilling-and-blasting operations in the process of open-pit hard rock mining, Tymchenko S., Bitimbayev M., Sarybayev N., Moldabayev S. (2021)
Barvor Y. J. - Research on the coupling effect of the composite slope geometrical parameters, Bacha S., Qingxiang C., Zhao C. S., Mohammad N., Jiskani I. M., Khan N. M. (2021)
Nosal D. - Determination of the injury probability among coal mine workers, Konovalov S., Shevchenko V. (2021)
Hassan D. - Protecting buried pipelines using different shapes of geofoam blocks (2021)
Bulat A. - Mathematical modelling of thermal stresses within the borehole walls in terms of plasma action, Osіnnii V., Dreus A., Osіnnia N. (2021)
Kiani M. - Risk criteria classification and the evaluation of blasting operations in open pit mines by using the FDANP method, Hosseini S. H., Taji M., Gholinejad M. (2021)
Kondrat R. - Development of composition of cementing slurry for fastening of low-cemented rocks, Dremliukh N., Khaidarova L. (2021)
Ali M. A. M. - Quality evaluation and loss estimation at gravel quarries around the Qena Governorate, Egypt: A case study, Hassan M. M. A., Kim J.-G., Kim J.-G. (2021)
Matkivskyi S. - Studying the influence of the carbon dioxide injection period duration on the gas recovery factor during the gas condensate fields development under water drive, Kondrat O. (2021)
Uteshov Y. - Potential for increasing the efficiency of design processes for mining the solid mineral deposits based on digitalization and advanced analytics, Galiyev D., Galiyev S., Rysbekov K., Nаuryzbayeva D. (2021)
Kononenko M. - New theory for the rock mass destruction by blasting, Khomenko O. (2021)
Lazar M. - Factors influencing the flooding process of former coal open-pits, Apostu I., Faur F., Rotunjanu I. (2021)
Zeylik B. - New technology for mineral deposits prediction to identify prospective areas in the Zhezkazgan ore region, Arshamov Y., Baratov R., Bekbotayeva A. (2021)
Бараненко Д. В. - Транспарентність центральних органів виконавчої влади: адміністративно-правовий аспект, Дідківська Г. В. (2020)
Зубко Г. Ю. - Сучасні підходи до визначення поняття державної інфраструктурної політики (2020)
Капітаненко Н. П. - Особливості адміністративно-правового статусу державного інспектора з питань інтелектуальної власності (2020)
Князєв В. С. - Розпорядження товарами та транспортними засобами комерційного призначення: митно-правовий аспект (2020)
Кобильнік Д. А. - Сучасні підходи до характеристики податково-правового примусу (2020)
Кобрусєва Є. А. - Сучасні методологічні підходи до дослідження права на мирні зібрання в Україні (2020)
Коваленко Б. В. - Законодавчі акти як джерела засад службового права (2020)
Куркова К. М. - Поняття та сутність адміністративно-правового механізму забезпечення науково-технологічного розвитку (2020)
Мілієнко О. А. - Дострокове припинення адміністративних актів (2020)
Оксінь В. Ю. - Засади модернізації публічного адміністрування місцевого розвитку в Україні (2020)
Сусак М. С. - Зміст процесуального розсуду адміністративного суду першої інстанції в адміністративних справах за позовами щодо суб’єктів владних повноважень (2020)
Трохимець О. П. - Правосуб’єктність комісії з добору кандидатів на посади членів національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг та її членів (2020)
Пташинська А. О. - Поняття та види вимог до працівників (2020)
Кузьменко С. С. - Індивідуально-профілактичні заходи запобігання насильницьким злочинам проти статевої свободи та статевої недоторканості дитини (2020)
Ладанівська Н. І. - Розмежування дефініцій: "потерпілий від кримінального правопорушення" та "жертва кримінального правопорушення" (2020)
Прасов О. О. - Право осіб, засуджених до позбавлення волі, на листування (2020)
Закревська Т. О. - Правовий статус свідка у кримінальному провадженні (2020)
Рожик Є. М. - Особа злочинця та наслідки злочину: криміналістичний аналіз (2020)
Стець О. М. - Спеціальна перевірка як передумова виникнення державно-службових правовідносин (2020)
Мельничук О. П. - Заборона дискримінації релігійних організацій та її адміністративно-правове забезпечення (2020)
Тетерятник Г. К. - Окремі питання правового регулювання кримінального провадження в умовах надзвичайних правових режимів (2020)
Єрмак О. О. - Контрольно-перевірочні повноваження НАДС як гарантія захисту прав державних службовців правоохоронних органів (2020)
Шевченко Д. А. - До питання понятійно-категоріального апарату інституту майнових відносин подружжя (на матеріалах українських губерній у складі Російської Імперії) (2020)
Рубель А. М. - Криміналістична характеритика злочинних спільнот і злочинних організацій (2020)
Малетич М. М. - Розвиток теоретико-правових підходів до розуміння сутності адміністративного процесу та його структури: порівняльно-правове дослідження (2020)
Соцький А. М. - Повноваження та компетенція центральних органів виконавчої влади в лісовій сфері (2020)
Кремова Д. С. - Присяга у службовому праві як різновид присяги у праві: поняття та ознаки (2020)
Мамедова Е. А. - Соціальні мережі та кібербезпека патрульної поліції (2020)
Молчанова А. В. - Податкова інформація та законні вимоги посадових осіб податкових органів (2020)
Title (2021)
Contents (2021)
Subari Subari - Potential utilization of quartz sand and kaolin from tin mine tailings for whitewares, Erlangga B. D., Maryani E., Arifin D. N. (2021)
Barabash M. - Technical and technological aspects of the coal mine closure based on the geomechanical component assessment, Salieiev I., Symanovych H. (2021)
Florea V. A. - Reliability and maintainability of scraper conveyor used in coal mining in the Jiu Valley, Pasculescu D., Pasculescu V. M. (2021)
Rudakov D. - Analytical modeling of mine water rebound: Three case studies in closed hard-coal mines in Germany, Westermann S. (2021)
Ghazdali O. - Study and evaluation of the stability of underground mining method used in shallow-dip vein deposits hosted in poor quality rock, Moustadraf J., Tagma T., Alabjah B., Amraoui F. (2021)
Aben E. - Analyzing changes in a leach solution oxygenation in the process of uranium ore borehole mining, Toktaruly B., Khairullayev N., Yeluzakh M. (2021)
Brovender Y. - Mining under the early metal in the context of Kartamysh ore occurrence of Ukrainian Donbas, Haiko H., Brovender O. (2021)
Lashko S. - Northeastern part of the Bilanivske ferruginousquartzite quarry: Risks of mining allotment (2021)
Movchan I. - Early assessment of seismic hazard in terms of Voronezh massif-Moscow Depression contact, Yakovleva A., Movchan A., Shaygallyamova Z. (2021)
Deva N. - Substantiation of refractory lining influence on the electric furnace efficiency for the production of ferronickel, Ibrahimi I. (2021)
Matayev A. - Research into technology of fastening the mine workings in the conditions of unstable masses, Abdiev A., Kydrashov A., Musin A., Khvatina N., Kaumetova D. (2021)
Vynohradov B. - The ways to enhance durability and bearing capacity of the open gear drum mills, Karpenko V., Lahoshna O., Bas K., Slovska I. (2021)
Kenzhetaev Z. - Methods for intensification of borehole uranium mining at the fields with low filtration characteristics of ores, Nurbekova M., Togizov K., Abdraimova M., Toktaruly B. (2021)
Kulynych V. - Modelling the influence of gaseous products of explosive detonation on the processes of crack treatment while rock blasting, Chebenko V., Puzyr R., Pieieva I. (2021)
Atakoglu O. O. - Geochemical characterization of the Sutlegen bauxite deposit, SW Antalya, Yalcin M. G. (2021)
Ihnatov A. - Analyzing mechanics of rock breaking under conditions of hydromechanical drilling (2021)
Hussan B. - Research into influence of drilling-and-blasting operations on the stability of the Kusmuryn open-pit sides in the Republic of Kazakhstan, Takhanov D., Kuzmin S., Abdibaitov S. (2021)
Альошин Г. В. - Шляхи розвитку теорії систем автоматичного керування, Панченко С. В., Приходько С. І. (2017)
Жученко А. С. - Биоинспирированные методы декодирования помехоустойчивых кодов, Панченко С. В., Приходько С. И., Штомпель Н. А. (2017)
Бунчуков О. А. - Ключові аспекти розвитку мереж технологічного зв’язку залізничного транспорту України, Панченко С. В., Приходько С. І. (2017)
Ястребов Є. С. - Перспективи впровадження систем технологічного радіозв’язку на основі технології DMR, Жученко О. С., Лисечко В. П., Штомпель М. А. (2017)
Мороз В. П. - Підхід до створення комплексної системи контролю стану об'єктів інфрастуктури на залізничному транспорті, Змій С. О. (2017)
Солодовник І. В. - Організація оперативно технологічного зв’язку залізничного транспорту на основі обладнання АССЦ, Семчук Р. В., Жученко О. С., Лисечко В. П., Штомпель М. А. (2017)
Борщов В. Д. - Аналіз напрямів удосконалення волоконно-оптичних напрямних систем залізничного транспорту, Жученко О. С., Лисечко В. П., Штомпель М. А. (2017)
Казаков О. В. - Аналіз принципів побудови та технічної реалізації мереж оперативно-технологічного зв’язку залізничного транспорту, Жученко О. С., Лисечко В. П., Штомпель М. А. (2017)
Комендант О. М. - Аналіз принципів побудови IP-мереж, Жученко О. С., Лисечко В. П., Штомпель М. А. (2017)
Лістровий С. В. - Метод планування ресурсів в кластерах Grid-систем на основі рангових алгоритмів вирішення задач нелінійного булевого програмування, Курцев М. С. (2017)
Ломотько Д. В. - Формування логістико-орієнтованих інформаційно-керуючих систем залізничного транспорту (2017)
Стасюк О. І. - Математичні моделі і методи організації синхронних векторних вимірів параметрів електричних мереж (2017)
Гончарова Л. Л. - Моделі оцінки рівня кібербезпеки комп’ютерних мереж керування електропостачанням тягових підстанцій (2017)
Трубчанінова К. А. - Напрямки підвищення спектральної ефективності систем зв'язку та збільшення канальної швидкості, Ковтун І. В. (2017)
Єлізаренко А. О. - Впровадження сучасних радіотехнологій на мережах рухомого радіозв’язку залізниць, Єлізаренко І. О. (2017)
Володарский B. A. - О глубине восстановления ресурса технических устройств (2017)
Приходько С. І. - Аналіз методів декодування завадостійких каскадних кодів, Ричков С. О. (2017)
Мирошник М. А. - Методы обнаружения ошибок проектирования в конечных автоматах с использованием синхронизирующих последовательностей, Пахомов Ю. В. (2017)
Сіроклин І. М. - Можливості вдосконалення методів контролю експлуатаційних характеристик рухомого складу (2017)
Бутько Т. В. - Удосконалення роботи вокзального комплексу в умовах інформатизації, Артеменко Р. А. (2017)
Меркулов В. С. - Організація користувальницького інтерфейсу автоматизованої системи оперативного планування вантаження-вивантаження, Бізюк І. Г. (2017)
Меркулов В. С. - Структуризація процесу проектування автоматизованої системи технічного нормування, Бізюк І. Г. (2017)
Володарець М. В. - Використання ARIS PPM в системі технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів, Гатченко В. О., Фалендиш А. П. (2017)
Артеменко О. В. - Оцінка параметрів двигуна тепловоза, що працює на холостому ходу, як джерела енергії для самообігріву, Клецька О. В., Фалендиш А. П. (2017)
Іохов О. Ю. - Сучасні інформаційні технології в навчальному процесі, Романюк В. А. (2017)
Серков О. А. - Оцінка ефективності застосування біполярних імпульсних сигналів, Бреславець В. С., Толкачов М. Ю. (2017)
Оленченко В. Т. - Перспективи використання програмного забезпечення з відкритими кодами у відомчих телекомунікаційних мережах, Сальніков О. М. (2017)
Прохорченко А. В. - Дослідження причин збитковості операційної діяльності залізничного транспорту України в умовах реформування, Ломотько М. Д. (2017)
Bilan S. M. - The system of identification of moving objects based on the individual frames processing of video information with one characteristic, Atlas N. V. (2017)
Шевченко В. І. - Дослідження показників роботи структурних підрозділів вагонного господарства, Гаращук Ю. Ю., Гуровой С. А., Продащук М. В. (2017)
Свергунова Ю. О. - Підвищення абонентської ємності когнітивних радіомереж за допомогою методу QOFDM, Лисечко В. П., Іщенко С. В. (2017)
Куценко М. Ю. - Визначення оптимальної потужності гальмових позицій спускної частини сортувальної гірки (2017)
Нерубацький В. П. - Дослідження тягового електроприводу електрорухомого складу змінного струму з активними 4QS-перетворювачами, Плахтій О. А. (2017)
Продащук С. М. - Інноваційні технології пасажирських перевезень, Шаповал Г. В., Тоцька О. В. (2017)
Продащук С. М. - Визначення доцільності роботи малодіяльної станції, Шаповал Г. В., Якименко О. І., Вольєв В. М. (2017)
Желавский Д. Н. - Проектирование и оптимизация информационных сетей с протоколом ТСР, Карпухин А. В. (2017)
Лагута В. В. - Выбор режима движения поезда в задаче векторной оптимизации тяговых расчетов (2017)
Капица М. И. - Определение системы диагностирования ТЭД с учетом выбора предпочтительных элементов с изменяющейся интенсивностью отказов, Лагута В. В., Сердюк Т. Н. (2017)
Жуковицький І. В. - Дослідження можливості використання штучного інтелекту при випробуваннях гідравлічних передач тепловозів, Клюшник І. А., Очкасов О. Б. (2017)
Баранник В. В. - Кодирование ресурсных блоков применением метода неравновесного кодообразования, Королева Н. А., Окладной Д. Е. (2017)
Баранник В. В. - Синтаксическое представление трансформант предсказанных кадров для динамических видео ресурсов в телекоммуникационных системах, Тарасенко Д. А., Хименко В. В. (2017)
Доценко С. І. - Методологія цілісного підходу до дослідження інтелектуальних систем: антиномії цілісності (2017)
Лаврухін О. В. - Удосконалення роботи залізничного транспорту при застосуванні комбінованих перевезень вантажів, Шапатіна О. О., Кануннікова С. П. (2017)
Хісматулін В. Ш. - Сумісне оцінювання координатної інформації за даними локомотивного швидкостеміра та точкових колійних датчиків, Сагайдачний В. Г. (2017)
Воліков В. В. - Автоматизовані системи управління на струнному транспорті Sky Way (2017)
Примаченко Г. О. - Підвищення ефективності управління пасажирськими перевезеннями на залізничному транспорті за рахунок впровадження інтермодальних терміналів (2017)
Саяпіна І. О. - Дослідження впливу завад на тональне рейкове коло, електрифіковане постійним струмом, Караєв П. Ю. (2017)
Сытник Б. Т. - Структурно-параметрическая идентификация в адаптивных системах управления движением поездов (2017)
Сорочинська О. Л. - Заходи з підвищення ефективності процесів управління охороною праці на залізничному транспорті (2017)
Малішевська А. С. - Визначення основних видів дефектів рейок та рекомендації щодо їх запобігання для Xарківського метрополітену (2017)
Індик С. В. - Оптимізація складових оптичних систем за допомогою методів нелінійного програмування (2017)
Трикоз Л. В. - Розробка автономних комп'ютерних систем для інтелектуального управління змінами експлуатаційних властивостей, Плугін Ант. А., Чала Л. Е., Герасименко О. С., Конєв В. В. (2017)
Бабаєв М. М. - Особливості математичного моделювання характеристик зачеплення тягових зубчатих передач з урахуванням ступеня зносу зубців, Громов В. І. (2017)
Каргін А. О. - Система автоматизованої розробки додатків, які створюються за концепцією гранулярного комп’ютингу, Ісаєнков К. О. (2017)
Бутенко В. М. - Оптимізація моделей розподілених інформаційно-вимірювальних систем залізничного транспорту, Ушаков М. В. (2017)
Мазіашвілі А. Р. - Обгрунтованність використання нейромережевих технологій для систем стиску об'єктно-орієнтованих моделей подання, Корольова Н. А. (2017)
Бойнік А. Б. - Перспективи застосування та удосконалення колійних датчиків, Прилипко А. А. (2017)
Прохорченко Г. О. - Моделювання розповсюдження затримок поїздів у графіку руху поїздів на залізничній мережі України (2017)
Букін А. Ю. - Практичні рішення побудови мережі технологічного зв’язку на дільниці Київ-Миронівка Південно-західної залізниці на базі технології мультисервісних мереж, Півень О. А., Піневич Т. О. (2017)
Бутько Т. В. - Удосконалення планування роботи сортувальної станції в умовах ризиків, Чехунов Д. М. (2017)
Смолій О. В. - Обробка поїзних перевізних документів на прикордонних станціях і міждержавний обмін інформацією між Україною і третіми країнами, Селецький В. С. (2017)
Мойсеєнко В. І. - Проблеми обліку дизельного палива в локомотивному господарстві, Котов М. О. (2017)
Басова А. Є. - Система управления нелинейным подвижным объектом на базе перевернутого маятника (2017)
Музикін М. І. - Удосконалення системи організації роботи залізничного напрямку шляхом визначення інтенсивності руху спеціалізованих поїздопотоків (2017)
Пузир В. Г. - Основи автоматизованого управління локомотиворемонтним середовищем, Дацун Ю. М. (2017)
Косолапов А. А. - Гибридная семиотико-агентно-онтологическая модель в задачах системного проектирования АСУ (2017)
Багінський С. В. - Системи технічного зору транспортних комплексах, Дергачев К. Ю. (2017)
Смачило Ю. В. - Доцільність розроблення нових методів оцінки рівня безпеки руху на залізницях України (2017)
Кулагін Д. О. - Перспективи використання векторних систем керування тяговими електроприводами, Куланіна Є. В. (2017)
Рибальченко Л. І. - Удосконалення системи вантажних перевезень на залізничному транспорті, Чередниченко М. О. (2017)
Горобець В. Л. - Шляхи підвищення ефективності та якості перевізного процесу, Нестеренко Г. І., Авраменко С. І., Музикін М. І. (2017)
Костерная Е. Ю. - Применение нетрадиционного источника энергии для объектов регулирования движения железной дороги, Барсов В. И. (2017)
Плахотний А. В. - Использование web-приложений для удаленного управления и контроля железнодорожного транспорта, Барсов В. И. (2017)
Галич Г. Б. - Модель ідентифікації та проходження перешкоди в мобільних пристроях з урахуванням актуальності сенсорної інформації (2017)
Piavka I. - The unmanned aerial vehicle with the computer vision system for solving patrol`s problems (2017)
Носко Н. А. - Определения понятия малодеятельные участки (2017)
Пявка Є. В. - Алгоритм распознавания световой сигнализации железнодорожной инфраструктуры в реальном масштабе времени (2017)
Бойник А. Б. - Развитие научных основ и практических подходов к обеспечению и доказательству безопасности систем железнодорожной автоматики, Кустов В. Ф., Каменев А. Ю., Щеблыкина Е. В. (2017)
Мойсеенко В. И. - Усовершенствоание методов и средств определения технического состояния устройств железнодорожной автоматики, Каменев А. Ю., Гаевский В. В. (2017)
Шандер О. Е. - Удосконалення технології управління парком вантажних вагонів в умовах реформування залізничного транспорту, Шандер Ю. В. (2017)
Герцій О. А. - Дослідження параметрів ефективності використання IP-мереж (2017)
Кустов В. Ф. - Микропроцесорная система электрической централизации станции "Kоксовая" - 40 централизованных стрелок без реле и рельсовых цепей (2017)
Кощей Л. Д. - Разработка и производство микропроцессорных систем железнодорожной автоматики, Кустов В. Ф. (2017)
Каргін А. О. - Моделювання управління роботом-стюардом розумного вагону, Вовк Ю. Р., Савельєва Є. В., Семікрас В. В., Шевченко М. В. (2017)
Каргін А. О. - Організація взаємодії розумних машин та інтелектуальних сенсорів в інтернеті речей, Іванюк О. І., Лахно О. Г. (2017)
Каргін A. O. - Управління роботом-розвідником пожежонебезпечних ситуацій на підставі нечітких ситуаційних правил, Лавров М. О. (2017)
Лапко А. О. - Управління виробничим процесом в умовах дистанції сигналізації та зв’язку (2017)
Бауліна Г. С. - Оптимізація роботи перевантажувального терміналу прикордонної станції (2017)
Havryliuk V. I. - Ensuring of the train movement safety in the ERTMS/ETCS (2017)
Havryliuk V. I. - Distribution of the traction current harmonics in rails (2017)
Havryliuk V. I. - Automation of the detecting defects in movable armature of the signalling relay (2017)
Havryliuk V. I. - AC impedance of r65 type rails on 1520 mm track in the audio frequency range (2017)
Бутько Т. В. - Формування автоматизованої технології комбінованих перевезень на залізничній мережі, Колісник А. В. (2017)
Нейчев О. В. - Завадозахищеність ліній зв`язку з CAN інтерфейсом в умовах залізничних станцій (2017)
Богомазова Г. Є. - Оптимізація процесів управління вантажними перевезеннями на залізничному транспорті (2017)
Ковальов А. О. - Підвищення ефективності управління розподілом порожніх вагонів на залізничному транспорті, Ковальова О. В. (2017)
Харламова О. М. - Сучасні логістичні технології на транспорті (2017)
Твердохлеб В. В. - Концепция метода динамической коррекции интенсивности видеопотока (2017)
Лук'янець В. І. - Система "Smart University" для автоматизації бізнес-процесів у вищій школі, Немченко В. П., Грек Ю. Ю. (2017)
Сікачов Є. М. - Learning Management Systems: види та напрямки розвитку (2017)
Костєнніков О. М. - Впровадження закордонних моделей мультимодальних перевезень в Україні, Рудовол П. С. (2017)
Шиленко М. В. - Комп’ютерна модель активного радіомаскування військових підрозділів, Іохов О. Ю., Малюк В. Г. (2017)
Лазарєва Н. М. - Методи перевірки якості тесту та оцінка ризиків, Ушаков М. В., Лазарєв О. В. (2017)
Лазарєва Н. М. - Запис моделей нечіткого керування з використанням нотації мови FCL (2017)
Бобрицький С. В. - Розробка програмного забезпечення для визначення зносу зубців зубчатих коліс тягових приводів рухомого складу (2017)
Мирошник М. А. - Автоматизация проектирования тестопригодных цифровых автоматов без использования синхронизирующих последовательностей, Шкиль А. С., Кулак Э. Н., Пахомов Ю. В. (2017)
Додонов В. А. - Управление мобильным роботом в условиях неполной информации (2017)
Филатов В. А. - Модульный подход к проектированию информационных систем на основе структурно-логического синтеза универсальных модулей, Маврова Е. Г. (2017)
Баранник В. В. - Концептуальный метод устранения дешифровочной избыточности в аэрофотоснимках, Красноруцький А. О., Хименко В. В. (2017)
Коваленко Т. В. - Информационная технология обработки цифровых текстурных изображений для задач аэрокосмического мониторинга (2017)
Петренко Т. Г. - Модель системи моніторингу за комфортністю для розумного вагону, Ножкін О. С., Мірошник В. Р., Старієнко Р. Е., Величко А. Ю., Яценко В. В. (2017)
Список авторів (2017)
Title (2022)
Contents (2022)
Rehman Z. U. - Numerical modelling for geotechnical assessment of rock mass behaviour and performance of support system for diversion tunnels using optimized Hoek-Brown parameters, Hussain S., Tahir M., Sherin S., Mohammad N., Dasti N., Raza S., Salman M. (2022)
Snihur V. - Optimization solution substantiation for resource-saving maintenance of workings, Bondarenko V., Kovalevska I., Husiev O., Shaikhlislamova I. (2022)
Ayodele V. A. - Ceramic properties of clay deposits from Anambra Basin, South Eastern Nigeria, Saliu M. A., Olaoluwa B. O. (2022)
Rudakov D. - Evaluation of heat supply with maintaining a safe mine water level during operation of open geothermal systems in post-coalmining areas, Inkin O. (2022)
Gul E. - Mineral extraction and processing industries: Do they have socioeconomic benefits in a developing country scenario? (2022)
Lyashenko V. - Substantiation of mining-technical and environmental safety of underground mining of complex-structure ore deposits, Andreev B., Dudar T. (2022)
Serdaliyev Y. - Research into electro-hydraulic blasting impact on ore masses to intensify the heap leaching process, Iskakov Y. (2022)
Zuska A. - Methods of mapping the lands disturbed by mining operations and accuracy of cartographic images obtained from Unmanned Aerial Vehicles: A review, Goychuk A., Riabchii V., Riabchii V (2022)
Malanchuk Y. - Analysis of the regularities of basalt open-pit fissility for energy efficiency of ore preparation, Moshynskyi V., Khrystyuk A., Malanchuk Z., Korniienko V., Abdiev A. (2022)
Kaumetova D. - Reprocessing of ore heap leach tailings at the Vasilkovsky GOK, Kazakhstan, Arystan I., Absalyamov K., Zhusupova K., Zhanienov D. (2022)
Baykenzhin M. - Modeling the influence of rolled profile strengtheners on the arch support load-bearing capacity, Asanova Z., Rashid Z., Kasimov A., Ivadilinova D., Zhunis G. (2022)
Chehreghani S. - Stability analysis and support system design of Angouran underground mine batching room, Sola H. A., Chakeri H. (2022)
Markevych K. - Mining sustainability and circular economy in the context of economic security in Ukraine, Maistro S., Koval V., Paliukh V. (2022)
Matkivskyi S. - Increasing hydrocarbon recovery of Hadiach field by means of CO2 injection as a part of the decarbonization process of the energy sector in Ukraine (2022)
Chen L. - Impact research of CH4 replacement with CO2 in hydrous coal under high pressure injection, Zhao M., Li X., Liu Y. (2022)
Vu T. T - Solutions to prevent face spall and roof falling in fully mechanized longwall at underground mines, Vietnam (2022)
Крижановський А. Ф. - Правові реформи і правовий порядок в Україні: чи буде використаний потенціал синергії? (2021)
Боброва Ю. Ю. - Сучасна японська ґендерно-правова парадигма (2021)
Skovronskyi D. M. - Strategy and tactics of appearing in court: theoretical approach (2021)
Пилипишин П. Б. - Монадологія як поворот до осмислення індивідуальності у філософії права Г. Лейбніца (2021)
Добренька Н. В. - Реалізація фактичного впровадження норм ДБН у частині безперешкодного доступу осіб з інвалідністю до об'єктів соціальної інфраструктури міст, сіл, селищ (2021)
Перепелиця М. О. - Проблеми правового регулювання структури національної системи фінансового моніторингу в контексті міжнародних правил та положень (2021)
Рядінська В. О. - Окремі аспекти характеристики правової природи контрольних відносин в адміністративній сфері, Костенко Ю. О. (2021)
Співак М. В. - Інтеграція ґендерних підходів у практику притягнення до адміністративної відповідальності (2021)
Лавренюк Ю. Ф. - Адміністративно-правові гарантії законності у сфері публічного адміністрування щодо забезпечення економічних інтересів України та адміністративно-правові способи забезпечення законності реалізації вказаних інтересів: проблематика співвідношення (2021)
Янюк Н. В. - Правовий режим надзвичайного стану чи надзвичайна ситуація в умовах пандемії: проблеми процедури введення в Україні (2021)
Боровик А. В. - Адміністративно-правовий механізм реалізації державної політики у сфері запобігання домашньому насильству, Томчук А. В. (2021)
Коваленко І. А. - Порівняльний аналіз зарубіжного та національного досвіду України в адмініструванні податку на додану вартість (2021)
Сергієнко Н. А. - Міжгалузеві зв'язки виконавчого права України й адміністративного права України (2021)
Маркова О. О. - Адміністративна процедура контролю (нагляду) (2021)
Цвігун Д. П. - До питання адміністративно-правового регулювання сфери охорони здоров'я в умовах пандемії короновірусної інфекції (2021)
Сливка В. В. - Пропозиції щодо вдосконалення правового регулювання статусу суб'єктів процедури примирення сторін в адміністративному судочинстві (2021)
Валевська Н. О. - Публічні послуги у сфері культури, їх класифікація (2021)
Кліменко Д. І. - Актуальні аспекти правового регулювання процедур введення у дію місцевих податків в умовах пандемії (на прикладі податку на майно) (2021)
Максимович А. М. - Особливості адміністративно-правового статусу Дисциплінарної комісії Державного бюро розслідувань (2021)
Спєсівцев Д. С. - Проблеми визнання права власності на об'єкт незавершеного будівництва в контексті сучасних законодавчих ініціатив (2021)
Жмудінський В. П. - Податкове застереження як умова господарського договору (2021)
Зінькевич Ю. Є. - Договори про розподіл спадщини: поняття та характерні ознаки (2021)
Єпанчінцев О. С. - Реалізація права на розгляд справи у спрощеному позовному провадженні (2021)
Гришина Ю. М. - Правові засади реалізації молодіжної політики України з урахуванням викликів сучасного світу, Малюга Л. Ю. (2021)
Ваганова І. М. - Управлінські аспекти організації праці (2021)
Корнєєв Ю. В. - Поняття та правове регулювання екологічної безпеки в Україні (2021)
Луц Д. М. - Організаційно-правові засади державної підтримки розвитку органічного виробництва в Україні: регіональний вимір (2021)
Шкута О. О. - Загальнотеоретичні аспекти криміналістичної характеристики кримінальних правопорушень (2021)
Допiлка В. О. - Типологiя економічних правопорушень, пов'язаних з обманом на морському суднi, Загороднюк С. О. (2021)
Лисодєд О. В. - Обмеження волі, арешт та пенітенціарний пробаційний арешт (2021)
Шуп'яна М. Ю. - Ознаки кримінально караного діяння: доктрина та практика Республіки Польща (2021)
Подобний О. О. - Наукова розробленість проблеми використання конфіденційного співробітництва на досудовому слідстві, Бельський Р. О. (2021)
Мануїлова К. В. - Становлення правового регулювання дипломатичної діяльності (2021)
Краснікова О. В. - Правова проекція підвищення рівня світового океану у міжнародному морському праві (2021)
Меденцев А. М. - Щодо тактико-спеціальної підготовки правоохоронців в умовах запровадження ринку цивільної вогнепальної зброї (2021)
Кушнір С. П. - Змістовні компоненти професійної компетентності державних службовців (2021)
Громовенко К. В. - Проблеми загальних принципів права в міжнародному праві (2021)
Панченко С. В. - Перспективи застосування систем управління когнітивного радіо на основі нечітких нейронних мереж, Приходько С. І., Лисечко В. П., Жученко О. С. (2018)
Кривуля Г. Ф. - Компьютерная система мониторинга с использованием линейных сенсорных сетей (2018)
Ломотько Д. В. - Підхід до моделювання технології перевезень зернових вантажів за допомогою мереж Петрі, Арсененко Д. В., Маслюк А. О. (2018)
Альошин Г. В. - Ефективність функціоналу правдоподібності за Bудвордом (2018)
Жуковицький І. В. - Використання нейронної мережі для удосконалення інформаційної технології вимірювання частоти обертання, Ключник І. А. (2018)
Жуковицький І. В. - Формування інтелектуальних інформаційних технологій залізничного транспорту на основі моделей аналітичних серверів та онтологічних систем, Скалозуб В. В., Устенко А. Б. (2018)
Нейчев О. В. - Перспективна система діагностування стану рухомого складу (2018)
Каргин А. А. - Система планирования маршрута для модели робота стюарда разумного вагона, Сытник Б. Т., Алмамедова М. Г. (2018)
Щербак В. К. - Применение датчика Kinect для компьютерного диагностирования динамических объектов (2018)
Бутько Т. В. - Удосконалення технології роботи під’їзної колії підприємства ПрАТ "Дружківське рудоуправління" зі станцією Дружківка на логістичних засадах, Клочкова С. В. (2018)
Бутько Т. В. - Удосконалення технології роботи станції Mаріуполь при взаємодії з портом в умовах можливих ризиків, Насибулліна Д. Р. (2018)
Бутько Т. В. - Удосконалення технології роботи станцій Гродівської дільниці на логістичних засадах, Сухова В. Д. (2018)
Капица М. И. - Оценка остаточного ресурса корпусной изоляции ТЭД методом классификации ее состояний, Козик Ю. Г., Лагута В. B. (2018)
Serkov A. A. - Broadband signal emmiters in wireless communication systems, Lazurenko B. A. (2018)
Нерубацький В. П. - Динаміка взаємодії струмоприймача, оснащеного системою автоматичного регулювання натискання, з контактною підвіскою, Гордієнко Д. А. (2018)
Володарский В. А. - Расчет надежности профилактируемых резервированных систем (2018)
Бутько Т. В. - Удосконалення технології роботи ДН-3 Cуми в умовах перевезень небезпечних вантажів, Шуба Ю. Р. (2018)
Мирошник М. А. - Интеллектуальные системы обработки данных в телекоммуникационных сетях, Клименко Л. А. (2018)
Мирошник М. А. - Синтез легкотестируемых двумерных сетей, Королева Я. Ю. (2018)
Мирошник М. А. - Проектирование логических блоков управления с помощью шаблонов описания конечных автоматов, Салфетникова Ю. Н., Пахомов Ю. В. (2018)
Доценко С. І. - Методологія цілісного підходу до дослідження інтелектуальних систем: антиномії цілісності (Частина другa) (2018)
Бараннік В. В. - Мультиагентна модель управління процесом кодування кадру, Стеценко О. М., Сорокун А. Д., Корольова Н. А. (2018)
Єлізаренко А. О. - Експериментальні дослідження структури напруженості поля при просторових флуктуаціях в каналах залізничного технологічного радіозв’язку, Єлізаренко І. О. (2018)
Бутько Т. В. - Удосконалення технології роботи станції Яреськи на основі інформатизації, Черкаська Я. О. (2018)
Шапатіна О. О. - Моделювання зони ефективного використання бімодального транспорту (2018)
Меркулов В. С. - Автоматизована система планування вантаження-вивантаження: прийняття управляючих рішень з використанням ситуаційно-евристичного методу, Бізюк І. Г. (2018)
Меркулов В. С. - Автоматизована система планування вантаження-вивантаження: структура та функціональне наповнення моделі, Бізюк І. Г. (2018)
Балака Є. І. - Використання електропоїздів для прискорених вантажоперевезень невеликими відправленнями, Лючков Д. С. (2018)
Кошовий М. Д. - Волоконно-оптичні датчики тиску, Рожнова Т. Г., Кошова І. І. (2018)
Бойнік А. Б. - Удосконалення методів захисту точкових колійних датчиків від впливу електромагнітних завад, Прилипко А. А. (2018)
Корольова Н. А. - Застосування технології MPLS і переваги її використання (2018)
Чехунов Д. М. - Організація вантажопотоків із небезпечними вантажами на основі оптимізації плану формування поїздів (2018)
Семененко О. І. - Динамічні характеристики перетворювача активного фільтра-стабілізатора при несиметрії напруги живлення перетворювального агрегату, Супрун О. Д., Семененко Ю. О. (2018)
Бондаренко А. О. - Методи підвищення ефективності перевезень пасажирів комунальним підприємством "Xарківський метрополітен", Давідіч Ю. О. (2018)
Крашенінін О. С. - Територіальне закріплення локомотивних депо за сервісними центрами, Яковлев С. С. (2018)
Шовкопляс І. С. - Швидкісні транспортні системи і області їхнього використання, Давідіч Ю. О. (2018)
Рябушка Ю. А. - Система організації вантажних перевезень на основі тактичного планування (2018)
Шаповал Г. В. - Удосконалення технології просування вагонопотоків у припортовому вузлі, Шелехань Г. І., Собина А. В. (2018)
Обіход Я. Я. - Метод вибору каналів когнітивного радіо при множинному доступі первинних та вторинних користувачів, Лисечко В. П., Сколота С. В. (2018)
Прохоров В. М. - Удосконалення технології планування оперативної роботи сортувальної станції в умовах перевезень небезпечних вантажів, Карнаух І. В. (2018)
Максименко А. О. - Оптимізація системи вантажних залізничних перевезень на основі автоматизації процесу побудови плану формування поїздів, Максюта К. К., Шевченко Т. Т. (2018)
Прохоров В. М. - Удосконалення технології пасажирських перевезень у міжнародному сполученні на основі корегування плану формування поїздів, Масалітін М. П. (2018)
Баранчук Б. В. - Удосконалення оперативного планування роботи сортувальної станції на основі автоматизації, Гогадзе І. О., Куряченко О. Ю., Титарчук В. В. (2018)
Михайличенко В. Д. - Підвищення ефективності функціонування вантажної станції, Шмаков О. О., Хмеловський О. О. (2018)
Гожа А. С. - Удосконалення конструктивних параметрів пасажирських станцій, Соколов М. В., Дріга Т. О. (2018)
Дідорак Т. О. - Удосконалення технології обслуговування станцій залізничного вузла, Медведєва В. В., Бесараб Ю. І. (2018)
Базанов О. Ю. - Удосконалення роботи сортувальної станції у зв’язку із змінами обсягів перевезень, Бадалбейлі І. Ч., Абдулаєв Е. М. (2018)
Курцев М. С. - Моніторинг ресурсів в розподілених середовищах (2018)
Прохорченко А. В. - Нова концепція операційної моделі залізничних перевезень для вагонних і групових відправок для залізничного транспорту України, Бантюкова Н. С. (2018)
Прохорченко А. В. - Удосконалення системи орієнтування пасажирів на залізничних вокзалах України при високошвидкісному руху поїздів, Ломотько М. Д. (2018)
Долгополов П. В. - Оптимізація технології взаємодії елементів залізничного вузла на основі теорії розкладів, Данько Г. В. (2018)
Харламова О. М. - Сучасні тенденції розвитку інформаційно-логістичних систем на транспорті, Харламов П. О. (2018)
Свергунова Ю. О. - Порівняльний аналіз методів QOFDM та N-OFDM, Лисечко В. П., Сколота С. В. (2018)
Сіроклин І. М. - Сучасні підходи до побудови інтелектуальних систем контролю технічного стану рухомого складу, Кладко А. С. (2018)
Корольова Н. А. - Розробка методу відновлення зображення на основі математичного апарату штучних нейронних мереж з використанням удосконаленого методу ієрархічної інтерполяції, Мазіашвілі А. Р. (2018)
Кулешов В. В. - Удосконалення систем супутникової навігації в умовах розвитку пасажирського комплексу при швидкісних перевезеннях, Кулешов А. В. (2018)
Ломотько Д. В. - Роль ПАТ "Укрзалізниці" у вирішенні проблем щодо експлуатації малодіяльних дільниць України, Носко Н. А. (2018)
Родіонов С. В. - Дослідження напрямків розвитку мереж технологічного радіозв’язку залізничного транспорту на основі стандарту TETRА (2018)
Букін А. Ю. - Технічна експлуатація телекомунікаційних мереж на залізничному транспорті, Піневич Т. О. (2018)
Індик С. В. - Параметризація оптичних систем програмними засобами (2018)
Ситнік Б. Т. - Проектування нейронних і нечітких моделей гарантованої точності, Бриксін В. О. (2018)
Ситнік Б. Т. - Удосконалення моделі електропередачі і адаптивної системи керування рухомим об'ектом, Овчаренко О. О., Гавришенко В. О. (2018)
Шандер О. Е. - Удосконалення технології управління вагонопотоками в умовах Xарківської дирекції, Винниченко О. Ю. (2018)
Шандер Ю. В. - Удосконалення організації роботи вокзальних комплексів в умовах впровадження швидкісного руху, Бондарчук А. Є., Давидчук М. М. (2018)
Мойсеєнко В. І. - Нові процедури обслуговування інформаційно-керуючих систем та контроль фактичного виконання роботи, Бутенко В. М., Гаєвський В. В. (2018)
Бутенко В. М. - Контроль параметрів технологічних процесів апаратно програмними засобами інформаційно-вимірювальної техніки, Головко О. В., Ушаков М. В. (2018)
Нестеренко Г. І. - Формування нетарифних надходжень за рахунок додаткових послуг на станції Дніпро-головний, Музикін М. І., Авраменко С. І. (2018)
Ситнік Б. Т. - Моделювання нечітких дискретних цифрових систем керування швидкістю РО на ділянці проїзду й на станції, Псяренко О. В., Погорєлов Є. С., Ситнік В. В. (2018)
Бутрик Н. О. - Структурна організація багаторівневих схем пам`яті із загальним автоматом стратегії (2018)
Бойнік А. Б. - Особливості тестування програмного забезпечення систем керування з відкритим кодом, Прогонний О. М., Каменєв О. Ю., Лапко А. О. (2018)
Каменєв О. Ю. - Вдосконалення процедур синтезу випробувальних моделей залізничної автоматики, Щебликіна О. В. (2018)
Каменєв О. Ю. - Розвиток науково-практичних основ автоматизованого проектування та конфігурування програмно-апаратних засобів залізничної автоматики, Лапко А. О. (2018)
Кузьменко Д .М. - Доказ безпечності мікропроцесорної системи напівавтоматичного блокування з радіоканалом, Щебликіна О. В. (2018)
Костєнніков О. М. - Удосконалення технології раціонального використання вантажного рухомого складу, Богомазова Г. Є. (2018)
Кустов В. Ф. - Перспективи впровадження мікропроцесорних систем електричної централізації стрілок та сигналів на залізничному транспорті України, Капля А. С., Татаренко В. Ю. (2018)
Кустов В. Ф. - Повышение достоверности доказательства функциональной безопасности устройств и систем железнодорожной автоматики (2018)
Прохорченко А. В. - Аналіз методів моделювання розповсюдження затримок поїздів у графіку руху поїздів, Білокудря В. В., Масалов О. А. (2018)
Прохорченко Г. О. - Передумови необхідності розробки методів встановлення резервів часу у нормативному графіку руху поїздів (2018)
Прохорченко Г. О. - Удосконалення технології роботи залізничного напрямку в умовах подовження дільниць обслуговування локомотивів, Шость В. І., Трач Є. С., Чичельник В. Ю. (2018)
Бауліна Г. С. - Ефективність контейнерних перевезень на залізничному транспорті, Дахно І. С. (2018)
Бриксін В. О. - Реалізація програмного та ситуаційного управління мобільним роботом, Іванюк О. І., Матюхова Н. О., Луцький Д. Е. (2018)
Бауліна Г. С. - Удосконалення технології перевезення зернових вантажів, Мішков В. С. (2018)
Каргін А. О. - Застосування часової логіки в алгоритмах дослідження оточення мобільного робота, Іванюк О. І. (2018)
Косолапов А. А. - Мобильная интерактивная система для обучения и оперативного тестирования, Павленко И. А., Фролов Н. И. (2018)
Каргін А. О. - Система нечіткого управління інженерними спорудами розумного дому, Доманіч М. Є. (2018)
Бертаев Н. Д. - Применение на учебных занятиях модернизированной тренажерной кабины электровоза KZ4AS, Момбиева У. А., Султанов Б. Г. (2018)
Герцій О. А. - Застосування методу перерізів для класифікації динамічних зображень (2018)
Пархоменко Л. О. - Удосконалення технології роботи станції в частині покращення організації обслуговування пасажирів, Грицай В. О. (2018)
Шкіль О. С. - Мікроконтролерна система керування автоматичним залізничним переїздом, Філіппенко І. В., Гога М. В. (2018)
Лазарєва Н. М. - Визначення типових станів об’єктів керування на основі нечіткої кластерізації поточних ситуацій (2018)
Лазарєв О. В. - Принципи оцінки технічного стану об’єкту при реалізації інтелектуальної системи діагностики та контролю (2018)
Лазарєв О. В. - Порівняння стратегій кураторської роботи у ВНЗ з застосуванням сучасних технологій, Ушаков М. В. (2018)
Кошевий С. В. - Дослідження умов роботи автоматичної локомотивної сигналізації в рейкових колах з дросель-трансформатором для відводу зворотного тягового струму з рейкової лінії на тягову підстанцію, Мороз В. П. (2018)
Нейчев О. В. - Система керування стрілочним електроприводом з нульовою кінцевою швидкістю шибера, Сосунов О. О., Хісматулін В. Ш. (2018)
Сорочинська О. Л. - Впровадження міжнародних стандартів як один з ключових засобів вдосконалення стану охорони праці на залізничному транспорті (2018)
Ковтун І. В. - Дослідження методів передачі відеоінформації в телекомунікаційних мережах, Трубчанінова К. А. (2018)
Список авторів (2018)
Патлачук В. Н. - Правове регулювання релігійних питань у Польських Конституціях першої половині ХХ століття (2021)
Кантор Н. Ю. - Правова антикультура в суспільстві ризику (2021)
Умеров Е. Ш. - Вторинна інституціоналізація державної влади в он-уйгурській і булгарській кочових спільнотах (2021)
Шестак Л. В. - Проблеми правового регулювання застосування заходів адміністративної відповідальності до неповнолітніх (2021)
Павлютін Ю. М. - Принципи організації публічного адміністрування у сфері забезпечення національної безпеки України (2021)
Гіденко Є. С. - Кібербулінг: насильство в соціальній мережі (2021)
Булат Є. А. - Промисловий зразок у сучасних реаліях розвитку й оновлення законодавства з інтелектуальної власності, Пічко Р. С. (2021)
Андрієнко В. В. - Особливості виконання договору форфейтингу (2021)
Гуйван П. Д. - Віндикаційний механізм як спосіб захисту нетитульного володіння та елемент посесорного захисту (2021)
Кузьмич О. Я. - Правові наслідки порушення третіми особами покладеного на них обов'язку боржника (2021)
Ільків О. В. - Правова природа довірчої власності (2021)
Чопко Х. І. - Термінологічні розбіжності у визначенні поняття тваринного світу в законодавстві України та в еколого-правовій доктрині (2021)
Цитряк В. Я. - Фактори підкупу в публічній сфері управління (2021)
Допілка В. О. - Правове забезпечення телекомунікаційних засобів у морському судноплавстві, Загороднюк С. О. (2021)
Біловол О. О. - Суспільно небезпечні наслідки домашнього насильства (ст. 126-1 КК України) (2021)
Гранкіна В. І. - Щодо дефініцій та сутності діяльності пробації (2021)
Лісний І. А. - Зарубіжний досвід кримінально-правового захисту ринку цінних паперів, Коваленко В. Ф. (2021)
Фєрьєва Н. П. - Зміст та характеристика суб'єктних ознак складу кримінального правопорушення "погроза або насильство щодо начальника" (стаття 405 Кримінального кодексу України) (2021)
Бруссо К. М. - Загальна характеристика корупційних кримінальних правопорушень у сфері житлового будівництва (2021)
Семенишина-Фіголь Б. М. - Загальносоціальні заходи запобігання кримінальним правопорушенням у сфері земельних відносин в Україні (2021)
Неледва Н. В. - Деякі проблеми розшуку підозрюваного, Ліненко С. О. (2021)
Нікітіна-Дудікова Г. Ю. - Теоретичні основи дослідження криміналістичної методики розслідування злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості дітей (2021)
Лісіцький А. В. - Особливості проведення слідчих (розшукових) дій під час розслідування злочинів, вчинених шляхом підпалу (2021)
Коруц У. З. - До питання міжнародно-правової відповідальності за пропаганду агресивної війни (2021)
Леган І. М. - Особливості міжнародного співробітництва щодо запобігання і протидії кіберзлочинності та кібертероризму (2021)
Szachta J. - Finansowanie postępowania egzekucyjnego w Polsce: zagadnienia wybrane (2021)
Ptashnyk I. R. - Should the truth commission's case be implemented in Ukraine? (2021)
Чорноус Ю. М. - Рецензія на монографію кандидата юридичних наук, доцента Батюка Олега Володимировича "Криміналістичне забезпечення протидії злочинам на об'єктах критичної інфраструктури" (2021)
Бабій І. М. - Експериментальні дослідження ударного шуму конструкції підлоги зі зміною товщини матеріалів та крупності заповнювача, Кучеренко Л. В., Кальченя Є. Ю. (2021)
Кушнарьова Г. О. - Аналіз ушкодженості матеріалу конструкцій, Ісмаілова Н. П., Радченко І. Г., Рабоча Т. В., Кучеренко Л. В. (2021)
Gasii Grygorii - Laboratory testing the combined elongate structural elements of support of a mine opening, Hasii Olena (2021)
Корчевський Б. Б. - Визначення напружень в армованій основі, зусиль в арматурних елементах і відстані між ними, Шевченко А. В. (2021)
Ковальський В. П. - Аналіз способів підвищення радіаційно-захисних властивостей будівельних матеріалів, Друкований М. Ф., Олійник Ю. Г. (2021)
Гамеляк І. П. - Удосконалення методики оцінки міцності цементобетонну при непрямих вимірюваннях методами неруйнівного контролю, Кулак В. В., Захарченко Є. О. (2021)
Лучко Й. Й. - Вібродинамічний моніторинг грунту та конструкцій при влаштуванні шпунтового огородження котловану в умовах щільної міської забудови, Мар’єнков М. Г., Бабік К. М. (2021)
Моргун А. С. - Пружно-пластичний прогноз за МГЕ несучої спроможності пірамідальних паль, Меть І. М., Шевченко І. І. (2021)
Morgun A. - Method of calculating the foundations in compacted pit using boundary element method, Met I., Shevchenko I. (2021)
Попов В. О. - Аналітичне моделювання напружено-деформованого стану резервуару для зберіган-ная метанолу від технологічних і кліматичних впливів, Попова А. В. (2021)
Попов В. О. - Моделювання будівельних конструкцій машинного відділення суднонавантажувача для виявлення причин понаднормативної вібрації, Попова А. В. (2021)
Ісмаілова Н. П. - Моделювання спряжених криволінійних поверхонь на базі кінематичного гвинта, Могилянець М. Т. (2021)
Буряченко О. В. - Моделювання системою управління ризиками інноваційного проекту (2021)
Риндюк С. В. - Сучасні прийоми організації зелених зон в ущільненій забудові міста, Максименко М. А. (2021)
Швець В. В. - Оптимізація ритуальної інфраструктури в умовах сучасного українського міста, Підгорна О. В., Колеснік О. О. (2021)
Джеджула В. В. - Сучасні підходи до формування гідравлічних режимів систем холодопостачання (2021)
Ткаченко С. Й. - Рушникосушарка як елемент сучасної системи теплопостачання, Степанова Н. Д., Степанов Д. В., Степанов О. Д. (2021)
Сердюк Т. В. - Актуальність реновації застарілого житлового фонду в контексті забезпечення його енергоефективності, Франишина С. Ю. (2021)
Ратушняк Г. С. - Теплотехнічні особливості світлопрозорих огороджувальних конструкцій будівель, Панкевич О. Д., Панкевич В. В. (2021)
Парасюк М. В. - Австрійський цивільний кодекс 1811 р. та його роль у функціонуванні цивільно-правових відносин у Галичині (2021)
Іванов О. Ю. - Польська державність Х–XVIII ст. як об'єкт московської експансії: історико-правовий вимір (2021)
Дмитрієва М. М. - Проблеми правової визначеності в правотворчості (2021)
Калугіна І. О. - Суб'єкти формування, реалізації та забезпечення антикорупційної правової політики в Україні (2021)
Шередько О. М. - Вплив Г. Лаутерпахта на закріплення фундаментальних прав людини (2021)
Кравченко В. В. - Теоретичні та прикладні аспекти розвитку статусу депутатів місцевих рад, Лебідь Т. І. (2021)
Іванський А. Й. - Деякі шляхи правового вдосконалення діяльності Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації (2021)
Шевчук О. Р. - Порядок державної реєстрації шлюбу в Україні та державах – членах ЄС: порівняльно-правовий аспект, Кузь Т. В. (2021)
Кожушко О. О. - Проблеми та перспективи розвитку електронних адміністративних послуг в Україні (2021)
Гачак-Величко Л. А. - Адміністративні правопорушення серед неповнолітніх (2021)
Москаленко А. О. - Юридичні особи публічного права: змістово-понятійна характеристика (2021)
Бондарчук Р. А. - Зарубіжний досвід реалізації процедури притягнення судді до дисциплінарної відповідальності та напрями його впровадження в Україні (2021)
Костецький С. С. - Механізм запобігання порушенням законності в адміністративному судочинстві (2021)
Нагнибіда В. І. - Правове регулювання цифрових активів у новітньому законодавстві країн світу, Іщук А. Ю. (2021)
Гринько С. Д. - Публічний порядок та його роль у сучасному цивільному праві, Костяшкін І. О. (2021)
Цвігун Д. П. - Особливості застосування сервітуту як одного з видів речових прав на чуже майно (2021)
Сулейманова С. Р. - До питання дотримання принципу верховенства права (у світлі практики Європейського суду з прав людини), Островська Л. А. (2021)
Баранкова В. В. - Принцип обґрунтованості нотаріальних актів (2021)
Ільків О. В. - Предмет застави як критерій диференціації заставних речових відносин (2021)
Сергієнко Н. А. - Міжгалузеві зв'язки виконавчого права України та цивільного процесуального права України (2021)
Гумін О. М. - Кримінальне правопорушення особи в стані афекту: його оцінка та кваліфікація (2021)
Ободовський О. В. - Загальна характеристика військових кримінальних правопорушень (2021)
Калімбет І. Л. - Історичний аналіз процесу криміналізації правопорушень, пов'язаних із незаконним обігом наркотичних засобів, вчинених неповнолітніми (2021)
Беньківський В. О. - Спеціальні питання проблематики причинного зв'язку: кримінально-правовий аспект (2021)
Чумакова Т. К. - Діяння як ознака об'єктивної сторони складу кримінального правопорушення – незаконної приватизації державного, комунального майна: теоретичний та практичний аспекти (2021)
Крет Г. Р. - Контроль за вчиненням злочину: нормативне закріплення та практика проведення (2021)
Даньшин М. В. - Місце й роль сторони обвинувачення в досудовому розслідуванні, Костенко М. В., Опанасенко Н. О. (2021)
Мурзановська А. В. - Медіація в кримінальному процесі: досвід України та Польщі, Пожар В. Г. (2021)
Нікітіна-Дудікова Г. Ю. - Праксеологічні основи криміналістичної методики розслідування злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості дітей (2021)
Лисеюк А. М. - Адміністративно-правове регулювання судових експертиз в Україні, Очеретний М. В. (2021)
Казьмірова І. В. - Тимчасовий доступ до речей і документів як засіб формування інформаційно-доказової бази (2021)
Карпенко В. М. - Професійна правнича допомога свідку під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження (2021)
Ignatievа A. I. - The system of military law of Ukraine and Great Britain in modern international law (2021)
Кузьма В. Ю. - Особливості дипломатичного та консульського захисту осіб із подвійним громадянством, Репецький В. М. (2021)
Спільник С. І. - Кримінологічна діяльність Державної кримінально-виконавчої служби України як окремий напрямок державної політики у сфері боротьби зі злочинністю (2021)
Данієлян С. А. - До питання змістовного наповнення поняття "принципи права" (2021)
Contents (2022)
Alaa H. - A new Lattice Boltzmann method for a Gray–Scott based model applied to image restoration and contrast enhancement, Alaa N., Aqel F., Lefraich H. (2022)
Kozhushko O. - Field scale computer modeling of soil moisture with dynamic nudging assimilation algorithm, Boiko M., Kovbasa M., Martyniuk P., Stepanchenko O., Uvarov N. (2022)
Kafle J. - Analysis of blood flow through curved artery with mild stenosis, Gaire H., Pokhrel P., Kattel P. (2022)
Pradhan R. - Mathematical modeling of mixed-traffic in urban areas, Shrestha S., Gurung D. (2022)
Assoudi R. - High accurate method to calculate a singular integral related to Hankel transform, Bougtab S., Allouche H., Lamzoud K., Feuillebois F., Chaoui M. (2022)
El Bhih A. - On the maximal output set of fractional-order discrete-time linear systems, Benfatah Y., Ghazaoui A., Rachik M. (2022)
Vavrukh M. - White dwarfs with rapid rotation, Dzikovskyi D., Smerechynskyi S. (2022)
Belogurov V. - In memory of V. F. Chekurin, Kosolapov S. (2022)
El Yamani M. - Stochastic machine learning modeling for the estimation of some uncertain parameters. Case study: Retardation factor in a radionuclide transport model, Lazaar S. (2022)
Kosobutskyy P. - Simulation of statistical mean and variance of normally distributed random values, transformed by nonlinear functions |X| and √ X, Karkulovska M. (2022)
Liubinskyi B. - Architecture of the License Software Manager using Blockchain technology, Demediuk M., Topylko P. (2022)
Suganya G. - Mathematical modeling and analysis of Phytoplankton–Zooplankton–Nanoparticle dynamics, Senthamarai R. (2022)
Alaa N. - A new mathematical model for contrast enhancement in digital images, Alaa K., Atounti M., Aqel F. (2022)
Ben-Loghfyry A. - Time-fractional diffusion equation for signal and image smoothing, Hakim A. (2022)
Mohaoui S. - Low-rank tensor completion using nonconvex total variation, El Qate K., Hakim A., Raghay S. (2022)
Mahmoudi M. - Solving a class of nonlinear delay Fredholm integro-differential equations with convergence analysis, Ghovatmand M., Noori Skandari M. (2022)
Vijayalakshmi T. - Study of two species prey–predator model in imprecise environment with harvesting scenario, Senthamarai R. (2022)
Gayvas B. - Investigation of drying the porous wood of a cylindrical shape, Dmytruk V. (2022)
Husarova I. - Mathematical modeling of non-stationary gas flow modes along a linear section of a gas transmission system, Tevyashev A., Tevyasheva O. (2022)
Musii R. - Thermomechanical behavior of a solid electroconductive ball under the action of amplitude modulated radioimpulse, Melnyk N., Drohomyretska Kh., Duza-Zadorozhna M., Druzhbiak S. (2022)
Tokarchuk M. - To the kinetic theory of dense gases and liquids. Calculation of quasi-equilibrium particle distribution functions by the method of collective variables (2022)
Svidrak I. - Determination of coordinates of unmanned aircrafts by means of kinematic projection, Aftanaziv I., Shevchuk L., Strogan O. (2022)
Вишневський О. С. - Смарт-спеціалізація з позицій провідних шкіл економічної теорії (2022)
Васюренко О. В. - Медіація як альтернативний спосіб вирішення спорів у сфері інтелектуальної власності, Дяченко В. С., Дяченко Н. П., Задояний А. Г., Слободян В. Р. (2022)
Островецький В. І. - Управління підземними водами в Україні: тенденції, напрями розвитку та удосконалення (2022)
Грещук Г. І. - Нормативно-правове регулювання сталого використання земель сільськогосподарського призначення (2022)
Столярова В. В. - Системне стратегічне планування і бюджетування людиноцентриського соціально-економічного розвитку держави і регіонів (інституалізація бюджетного федералізму унітарної держави) (2022)
Рогоза М. Є. - Сталий розвиток на рівні промислових районів: проєктний підхід стратегування, Петрова І. П. (2022)
Захарченко В. І. - Уточнення процесу формалізації для моделей економічної динаміки при дослідженні розвитку організаційно-технологічних систем, Онешко С. В. (2022)
Пілецька С. Т. - Механізм забезпечення економічної безпеки підприємства, Коритько Т. Ю., Кравчук Н. М. (2022)
Сухачова О. О. - Галузеві особливості розробки та прийняття управлінських рішень на підприємствах сфери зв’язку України (2022)
Падерін І. Д. - Концептуально-методичні засади оцінювання інноваційного розвитку соціально-економічних систем, Горященко Ю. Г. (2022)
Лещенко Г. А. - Соціально-економічний розвиток науково-дослідної діяльності закладів вищої освіти, Бондар Ю. А., Кирстя А. В. (2022)
Жмай О. В. - Диференціація мотивації персоналу в контексті теорії поколінь, Мозгальова М. Ю. (2022)
Шелеметьєва Т. В. - Оцінювання стану конкуренції на туристичному ринку України (2022)
Шевченко Н. В. - Проблеми розвитку вітчизняних лізингових компаній в умовах кризи, Пушак Г. І. (2022)
Завербний А. С. - Проблеми і потенційні можливості розвитку ІТ-сфери в Україні за умов активізування процесів інтегрування до міжнародного ринку: управлінський аспект, Пушак Я. Я. (2022)
Андрушків Б. М. - Аналітика соціолого-інформаційного розрізу економічних та воєнно-оборонних проблеми в Україні на сучасному етапі (Уніфікований публіцистичний матеріал cформовано на базі дискусійних заходів в об’єднаних територіальних громадах), Кирич Н. Б., Погайдак О. Б., Ратинський В. В. (2022)
Бородіна О. А. - Повоєнне відновлення економіки: світовий досвід та спроба його адаптації для України, Ляшенко В. І. (2022)
Іванов С. В. - Стратегічні напрями розвитку трудового потенціалу у відповідності до вимог роботодавців в умовах відновлення економіки Дніпропетровської області, Осадча Н. В., Затишняк В. В. (2022)
Бойченко М. В. - Управління ланцюгами поставок у повоєнний період (2022)
Григорак М. Ю. - Трансформація професійних компетентностей логістів під впливом пандемічних і військових обмежень та їх розвиток в умовах відновлювальної економіки, Воловик О. І., Цапенко О. А. (2022)
Антонюк В. П. - Проблеми формування людського капіталу України в системі освіти та його ризики в реаліях війни (2022)
Азьмук Н. А. - Трансформація ринку праці в умовах війни: виклики та стратегії відтворення робочої сили (2022)
Шамілева Л. Л. - Основні тренди та наслідки поглиблення дисбалансів трудової сфери протягом першого півріччя воєнного стану в країні, Хандій О. О. (2022)
Задорожний Г. В. - Уном людяності як безмежний таємничий потенціал господарюючої особистості та онтологічна засада перемоги у загарбницькій війні (2022)
Столяров В. Ф. - Композиційне планування відновлення соціально-економічного розвитку на різних рівнях державотворення (2022)
Новак І. М. - Захист зайнятості в умовах воєнного стану (2022)
Прокопишин О. С. - Щодо організації зовнішньоекономічної логістичної діяльності аграрних підприємств в умовах війни, Трушкіна Н. В., Сербіна Т. В. (2022)
Задорожний Г. В. - Триалектичні засади нової парадигми господарствобачення: уноміка, трансперсональна психологія і духовно-моральнісна глобалістика, Задорожна О. Г. (2022)
Український корифей науково-методичного забезпечення територіального планування і управління. З нагоди 90-річчя Пили Василя Івановича (2022)
З нагоди 75-річчя з дня народження Харазішвілі Юрія Михайловича (2022)
Пошук істин в науці та виховання молоді. Ювілей Брюховецької Наталі Юхимівни (2022)
До 75-річчя академіка-засновника АЕНУ Андрушківа Богдана Миколайовича (2022)
Анотації (2022)
Вихідні відомості (2022)
Верстяк А. В. - Еколого-економічне зростання: дискурс глобальних ініціатив та концепцій, Верстяк О. М. (2021)
Чорновол А. О. - Cучасний інструментарій державної фінансової політики України в умовах пандемії, Томнюк Т. Л. (2021)
Долга Г. В. - Pизик-менеджмент як спосіб забезпечення стійкого функціонування підприємства в умовах невизначеності (2021)
Романовська О. Л. - Оцінка економічної ефективності впровадження технології бісквітів на основі борошняних сумішей (2021)
Чаплінський Ю. Б. - Pекламна підтримка імплементації програми лояльності, Бозуленко О. Я. (2021)
Шупрудько Н. В. - Детермінанти успіху менеджменту інформаційної безпеки малого та середнього бізнесу (2021)
Бенько М. М. - Автоматизація бухгалтерського обліку в Україні: проблемні аспекти та ключові досягнення (2021)
Лучик С. Д. - Oбліково-аналітичне забезпечення управління ризиками економічної безпеки птахівничого підприємства, Гринько О. Р. (2021)
Маначинська Ю. А. - Бухгалтерський облік в умовах штучного інтелекту (ШІ), Мельниченко Г. (2021)
Григорків М. В. - Двосекторна модель економіки в умовах екологізації виробництва та споживання, Григорків В. С. (2021)
Shakaliі S. - Peculiarities of growth and development of sunflower depending on biopreparations, Yurchenko S., Bahan A., Shevchenko V., Zaroza A. (2022)
Рибальченко А. М. - Особливості формування сортових ресурсів та урожайності сої в Україні (2022)
Криворучко Л. М. - Вплив стресових умов середовища на формування показників якості зерна сортів пшениці озимої селекції Полтавського державного аграрного університету, Тищенко В. М., Макаова Б. Є. (2022)
Філоненко С. В. - Реалізація продуктивного потенціалу кукурудзи за позакореневого внесення регуляторів росту, Тищенко М. В., Попов О. О. (2022)
Єремко Л. С. - Особливості формування індивідуальної продуктивності рослин сої (Glycine hispida Moench.) за різної забезпеченості елементами мінерального живлення, Гангур В. В. (2022)
Бєлашов О. М. - Біологічна врожайність зерна тритикале озимого за різних варіантів передпосівного внесення добрив і підживлень у Північному Степу України, Рожков А. О. (2022)
Косенко Н. П. - Удосконалення елементів біологізації технології вирощування аспарагусу за краплинного зрошення на Півдні України, Бондаренко К. О. (2022)
Pospielova G. - Efficiency of the application of fungicides in the protection of winter wheat from dominant spots, Kovalenko N., Nechiporenko N., Barabolia О., Korsun M., Litvinov I. (2022)
Тригуб О. В. - Визначення високопродуктивних сортів гречки в зоні Південного Лісостепу України, Ляшенко В. В., Куценко О. М., Бараболя О. В., Короткова І. В., Ляшенко К. В. (2022)
Писаренко В. М. - Агротехнічні заходи по раціональному використанню вологи, Писаренко П. В., Піщаленко М. А., Мельничук В. В., Євстаф’єва В. О. (2022)
Решетченко А. І. - Дослідження вразливості до кліматичних змін річкового стоку урбосистем на засадах сталого розвитку (2022)
Біла В. В. - Дослідження амінокислотного складу молока отриманого в Київській, Вінницькій та Черкаській областях як сировини для м’яких сирів, Мерзлова Г. В. (2022)
Ващенко П. А. - Гематологічні особливості свиней різних генотипів, Сухно В. В. (2022)
Іванов В. О. - Приміщення для вирощування свинок і кнурців, Засуха Л. В., Онищенко А. О., Конкс Т. М., Руденко Є. В. (2022)
Євстаф’єва В. О. - Моніторинг шлунково-кишкових паразитозів водоплавної птиці у світі, Канівець Н. С., Мельничук В. В., Кравченко С. О. (2022)
Киричко О. Б. - Фізіологічний статус собак при застосуванні розчину Полтавського бішофіту за парвовірусного ентериту, Тітаренко О. В., Шерстюк Л. М., Ісичко В. М. (2022)
Кручиненко О. В. - Поширення та діагностика дирофіляріозу собак у місті Полтава (2022)
Зарицький С. М. - Кардіопатія у свійського собаки на фоні ожиріння (огляд літератури), Локес-Крупка Т. П. (2022)
Суртаєва Ю. В. - До патогенезу експериментального фіброзу легень у тварин (клініко-гематологічні дослідження), Мазуркевич А. Й. (2022)
Чечет О. М. - Визначення наслідків бактерицидної дії на бактерії E. coli нового дезінфікуючого засобу "Діолайд", його фенольного коефіцієнту та білкового індексу, Коваленко В. Л., Горбатюк О. І., Гайдей О. С., Кравцова О. Л., Андріящук В. О., Мусієць І. В., Ординська Д. О. (2022)
Котелевич В. А. - Ветеринарно-санітарна оцінка тваринницької продукції, що виробляє ТОВ "Житомирський м’ясокомбінат", за показниками якості та безпечності (2022)
Киричко Б. П. - Поширення патології копит у віслюків у Центральних і Східних регіонах України, Сахарова О. Ю. (2022)
Євстаф’єва В. О. - Епізоотологічні особливості дирофіляріозу собак у місті Харків, Криворученко Д. О. (2022)
Михайлютенко С. М. - Клінічний перебіг та лікувальні заходи за псороптозу кролів, Клименко О. С. (2022)
Малюк М. О. - Ефективність застосування гемотрасфузії за анемії у кішок: клінічний випадок, Климчук В. В., Куліда М. А., Єгоров О. В. (2022)
Лапенко Г. О. - Обґрунтування вибору параметрів шліфувальних кругів та режимів шліфування, Яхін С. В., Лапенко Т. Г., Павлик О. Г. (2022)
Борисенко В. В. - Вплив густоти посіву та ширини міжрядь на урожайність різностиглих гібридів соняшника, Новак А. В., Калієвський М. В. (2018)
Вінюков О. О. - Вплив органічних добрив та біостимуляторів на ріст і розвиток рослин ячменю ярого в умовах Донецької області (2018)
Гамаюнова В. В. - Продуктивність пшениці озимої залежно від елементів технології вирощування в умовах Південного Степу України, Панфілова А. В., Аверчев О. В. (2018)
Гнатюк Т. О. - Вплив систем удобрення на особливості ростових процесів у бульб картоплі (2018)
Грабовський М. Б. - Вплив рівня мінерального живлення на ріст, розвиток та водоспоживання рослин сорго цукрового та кукурудзи в одновидових та сумісних посівах, Федорук Ю. В., Правдива Л. А., Грабовська Т. О. (2018)
Зеленянська Н. М. - Формування листкового апарату щеплених саджанців винограду за умов краплинного зрошення, Борун В. В. (2018)
Карнаух О. Б. - Забур’яненість посівів та урожайність сої за різних заходів основного обробітку ґрунту, Накльока Ю. І., Накльока О. П., Калієвська І. А. (2018)
Карнаух О. Б. - Забур’яненість посівів і врожайність сої залежно від інтенсивності основного зяблевого обробітку чорнозему опідзоленого на півдні Правобережного Лісостепу України, Калієвський М. В., Калієвська І. А., Коваль Г. В. (2018)
Карпенко В. П. - Активність мікробіоти в ризосфері сочевиці за дії біологічних препаратів, Притуляк Р. М., Новікова Т. П. (2018)
Коваль Г. В. - Вплив інтенсивності основновного обробітку ґрунту на поширеність шкідників у посівах ярих культур п’ятипільної сівозміни, Калієвський М. В., Єщенко В. О., Накльока Ю. І. (2018)
Ковтунюк З. І. - Динаміка наростання біометричних показників рослин капусти кольрабі під дією регуляторів росту, Накльока О. П., Слободяник Г. Я. (2018)
Коробова О. М. - Вплив попередників та фону живлення на рівень продуктивності рослин ячменю ярого, Вінюков О. О. (2018)
Косенко Н. П. - Удосконалення технології насінництва моркви столової за краплинного зрошення, Сергеєв А. В. (2018)
Макаренко Н. А. - Ідентифікація і контроль небезпечних чинників у процесі виробництва органічної продукції рослинництва (за системою НАССР), Подзерей Р. В. (2018)
Мулярчук О. І. - Технологія вирощування сорго цукрового для виробництва біопалива в умовах Поділля, Безвіконний П. В., Кобринська Л. В. (2018)
Накльока О. П. - Продуктивність перцю солодкого залежно від схем розміщення і густоти рослин, Калайда К. В. (2018)
Пузік Л. М. - Вплив регуляторів росту рослин на ріст, розвиток і формування врожаю гібридів капусти цвітної, Гайова Л. О. (2018)
Рибальченко А. М. - Прояв ознаки "маса 1 000 насінин" у генотипів сої в умовах Лівобережного Лісостепу України (2018)
Рудік О. Л. - Динаміка водного режиму ґрунту під час вирощування льону олійного на неполивних і зрошуваних землях півдня України (2018)
Сахненко В. В. - Добрива й засоби захисту рослин у вирощуванні пшениці озимої в лісостепу України, Сахненко Д. В. (2018)
Томашук О. В. - Оцінювання No-till технології вирощування кукурудзи на конкурентоспроможність (2018)
Фурманець О. А. - Програмування раціональної технології вирощування кукурудзи з урахуванням кліматичних змін (2018)
Цицюра Я. Г. - Формування анатомічних особливостей будови стебла редьки олійної залежно від параметрів формування її агрофітоценозів в умовах Правобережного Лісостепу України (2018)
Ярчук І. І. - Вплив строків застосування препаратів на врожайність пшениці твердої озимої в умовах північного Степу, Мельник Т. В. (2018)
Ярчук І. І. - Вплив комплексних ріст-регулювальних препаратів залежно від фону удобрення на формування продуктивності пшениці озимої, Позняк В. В. (2018)
Балабанова І. О. - Розробка технології виробництва питного йогурту з медом, Бовкун Т. С. (2018)
Вакулик В. В. - Экологические деструкции антропогенного происхождения в современном свиноводстве Украины, Ракитянский В. Н., Масликов С. М., Скляров П. М. (2018)
Галімов С. М. - Вплив двох породних кнурів на відтворювальні якості свиноматок (2018)
Калинка А. К. - Збереження гірської локальної породи пінцгау худоби та її раціональне використання у селекційному процесі в умовах Карпатського регіону України (2018)
Калинка А. К. - Нова популяція сименталів на Буковині, Лесик О. Б., Шпак Л. В. (2018)
Пелих В. Г. - Оптимізація якісних та кількісних показників молока при виробництві сметани, Балабанова І. О., Катан Н. В. (2018)
Сморочинський О. М. - Порівняльна характеристика напівсинтетичних ковбасних оболонок, Петрова О. В., Тригубко А. С., Аксьонова Я. В. (2018)
Скрильник Є. В. - Характеристика ґрунтополіпшувачів на основі сапропелю та біовугілля як матеріалів для поліпшення водно-фізичних властивостей ґрунтів, Гетманенко В. А., Кутова А. М. (2018)
Трофименко П. І. - Газовий склад надґрунтового шару повітря атмосфери та його роль у формуванні обсягів емісії газів з ґрунту (2018)
Філіпович Ю. Ю. - Методика перерахунку робочих параметрів технологічних процесів вакуумних систем заливу відцентрових насосів меліоративних автоматизованих насосних станцій (2018)
Фурман В. М. - Моніторинг агроекологічного стану ґрунтів Рівненського району Рівненської області, Люсак Г. В., Солодка Т. М. (2018)
Бургаз М. І. - Рибогосподарське використання озера Кагул, Матвієнко Т. І. (2018)
Єсіпова Н. Б. - Цитометричні особливості молюсків родини Thiaridае, що утворюють обростання в гідротехнічній системі Запорізької АЕС (2018)
Макаренко А. А. - Характеристика видового різноманіття фітопланктону в рибоводних ставах, Шевченко П. Г., Ситник Ю. М. (2018)
Приймак В. В. - Екологічний стан сільськогосподарських угідь Каховського району Херсонської області, Димов В. О. (2018)
Симон М. Ю. - Вплив пекарських дріжджів у складі стартових кормів на активність травних ензимів молоді російського осетра (Acipenser gueldenstaedtii), Забитівський Ю. М., Грициняк І. І. (2018)
Стадник А. П. - Стан виконання певних нормативно-правових вимог щодо оптимізації структури сільськогосподарських ландшафтів Центрального Лісостепу України, Славгородська Ю. В. (2018)
Базалій В. В. - Ефективність добору гібридних біотипів пшениці озимої за кількісними ознаками і проблеми їх ідентифікації, Бойчук І. В., Тетерук О. В., Базалій Г. Г. (2018)
Базалій В. В. - Сучасний сортовий склад пшениці м’якої озимої та параметри його екологічної стійкості за різних умов вирощування (огляд літератури), Домарацький Є. О., Ларченко О. В. (2018)
Бахмат М. І. - Обґрунтування площі живлення рослин для технології вирощування цикорію коренеплідного, Ткач О. В. (2018)
Вожегов С. Г. - Аналіз і класифікація характеристик сортового складу рису із застосуванням ІС Statistica, Цілинко М. І., Зоріна Г. Г. (2018)
Гамаюнова В. В. - Економічна ефективність вирощування рижію ярого за оптимізації живлення в умовах Південного Степу України, Москва І. С., Аверчев О. В. (2018)
Горбатюк Е. М. - Біометричні показники гібридів соняшнику за різних строків сівби та ширини міжрядь (2018)
Гриник С. І. - Ефективність вирощування пшениці ярої залежно від обробітку ґрунту та системи живлення в умовах Передкарпаття (2018)
Доля М. М. - Екологічне обґрунтування моніторингу та контролю чисельності озимої совки Agrotis segetum Schiff. у сучасних агроценозах Лісостепу України, Мороз С. Ю., Стороженко Н. М. (2018)
Жуйков О. Г. - Елементи біологізації технології вирощування соняшнику в контексті їх впливу на кількісно-якісні показники врожаю в умовах Південного Степу, Бурдюг О. О. (2018)
Кисельов Д. О. - Аналіз якісних показників яблук за тривалого зберігання, Гриник І. В. (2018)
Маслійов С. В. - Вплив мікродобрив та окремих елементів технології вирощування на формування якісних показників озимої пшениці, Беседа О. О., Гончаренко А. О. (2018)
Маслійов С. В. - Захист зернової кукурудзи від бур’янів в умовах Луганської області, Цилюрик О. І., Циганкова Н. А., Баранов О. С. (2018)
Мельник А. В. - Врожайність та якість насіння сучасних гібридів високоолеїнового соняшнику в умовах Лівобережного Лісостепу України, Макарчук А. В., Акуаку Д. (2018)
Погорєлова В. О. - Урожайність плодів і насіння томата за краплинного зрошення на півдні України (2018)
Сахненко В. В. - Технологічні рішення щодо оптимізації захисту пшениці озимої від коваликів (Elateridae) в Лісостепу України (2018)
Sydiakina О. V. - Weed infestation of white sweet clover crops on saline soils in the south of Ukraine depending on the cover crop and seeding rates, Ivaniv М. О., Chekanovych V. G., Kononenko V. G. (2018)
Улянич О. І. - Вплив віку розсади та способу вирощування рослин на продуктивність огірка в умовах Лісостепу України, Тернавський А. Г., Щетина С. В., Слободяник Г. Я., Воробйова Н. В. (2018)
Федорчук М. І. - Зимостійкість сортів озимого ячменю за лабільних параметрів клімату на півдні України, Нагірний В. В. (2018)
Фурманець О. А. - Вплив вапнякового шламу на кислотність дерново-підзолистого супіщаного ґрунту Західного Полісся України, Піддубняк В. А. (2018)
Евтушенко Г. О. - Вплив термінів, способів та глибини внесення гербіцидів на засміченість посівів і врожай кукурудзи в умовах Луганської області, Хворостян В. М., Маслійов Е. С. (2018)
Ярчук І. І. - Вплив площі живлення та кількості обробок ґрунту на продуктивність сортів соняшника в умовах Луганської області, Степанов В. В., Соломенний А. С. (2018)
Калинка А. К. - М’ясні та відгодівельні якості бугайців із використанням різних моделей раціонів за середнього рівня годівлі в умовах передгірської зони Карпатського регіону Буковини (2018)
Калинка А. К. - Газоенергетичний обмін у телиць нової популяції м’ясного комолого сименталу жуйних за різних технологій утримання в умовах регіону Буковини, Лесик О. Б., Довгань-Мартинюк М. Б., Казьмірук Л. В. (2018)
Кулик М. І. - Урожайність та ефективність виробництва біомаси енергетичних культур залежно від елементів технології вирощування, Сиплива Н. О., Рожко І. І. (2018)
Пророченко С. С. - Економічна та енергетична ефективність вирощування люцерно-злакових травостоїв (2018)
Слюсаренко Ю. Л. - Динаміка змін показників промірів коней залежно від лінійної належності батька (2018)
Щербатюк Н. В. - Молочна продуктивність і морфофункціональні властивості вимені корів подільського заводського типу української чорно-рябої молочної породи, Шуплик В. В., Каспров Р. В. (2018)
Господаренко Г. М. - Вплив доз і співвідношень добрив у польовій сівозміні на родючість ґрунту та продуктивність пшениці озимої в Правобережному Лісостепу України, Бойко В. П., Стасінєвич О. Ю., Черно О. Д. (2018)
Морозов О. В. - Особливості формування вмісту рухомого фосфору в темно-каштанових залишково слабо- і середньосолонцюватих ґрунтах за різних систем обробітку, Ісаченко С. О. (2018)
Садова Д. Ш. - Основні властивості схилових чорноземних ґрунтів Правобережного степу України (2018)
Trofymenko P. I. - Organic carbon stocks and losses in sod-podzol soils of the Central Polissya agrocenoses of Ukraine, Trofymenko N. V. (2018)
Хасаев Г. А. - Обобщение возможностей повышения эффективности проводимых мероприятий по рассолению засоленных земель, Мадяшов А. Г. (2018)
Симон М. Ю. - Використання сухих інстантних пекарських дріжджів у годівлі молоді російського осетра (Acipenser gueldenstaedtii), Забитівський Ю. М., Грициняк І. І. (2018)
Денисенко М. П. - Система управління ризиковими ситуаціями в умовах підвищення інвестиційної привабливості та безпеки бізнесу, Юринець З. В. (2022)
Лазарєва О. В. - Об'єктивна необхідність ліквідації негативних наслідків у землекористуванні, Белінська С. М. (2022)
Третяк А. М. - Територіальні особливості ринку земель у сільській місцевості України: стан та проблеми, Третяк В. М., Третяк Н. А. (2022)
Нестеренко С. С. - Стратегії конкурентоспроможного розвитку підприємств лісової галузі (2022)
Maslyhan О. - Modern tools for modeling financial market in mathematica environment, Korolovych O., Liba N., Tereshko Yu. (2022)
Смерічевський С. Ф. - Методологічні аспекти типології соціальної орієнтації в управлінні підприємствами, Колесник М. В. (2022)
Зеліско І. М. - Імперативи інноваційної діяльності телекомунікаційних підприємств України (2022)
Назаренко І. М. - Облік та аналіз фінансових результатів підприємства: особливості, тенденції та проблеми, Чуйко В. Ю. (2022)
Li P. - The entropy approach in the system of assessing the state of economic security of the country, Ivanytska O. (2022)
Вітюк А. В. - Машинобудівні підприємства в Україні: техніко-економічні особливості (2022)
Sadigov A. - Marketing communications in the modern conditions: issues of theory (2022)
Тілікіна Н. В. - Проблеми українських біженців та осіб, які шукають тимчасовий прихисток за кордоном, внаслідок повномасштабного вторгнення РФ на територію України (2022)
Озерчук О. В. - Особливості функціонування небанківських фінансово-кредитних установ України в умовах дії воєнного стану, Клименко К. В. (2022)
Захожай К. В. - Особливості фінансування збалансованого розвитку держави, Шаталов Є. В. (2022)
Симоненко Л. І. - Механізми реалізації промислової політики в умовах глобальних процесів, Симоненко О. В. (2022)
Skrypnikova O. - Financing mechanisms of ophthalmological care in Ukraine: current state and main problems, Yurochko T. (2022)
Терещук О. С. - Методика класифікації учасників кластера туризму і готельно-ресторанної справи за потенційною прибутковістю, Мицик П. П., Кошеля Д. І., Новак Є. В. (2022)
Яременко Л. М. - Аналіз ринку освітніх послуг національної системи вищої освіти як фактор конкурентоспроможності економіки, Малишко В. В., Петрик Б. О. (2022)
Глушаченко І. В. - Напрями здійснення фінансового контролю у медичній сфері (2022)
Biloshchytskyi A. O. - Model of multi-criteria selection of scientists and higher education institutions for the scientific organization, Andrashko Y. V., Kuchansky A. Y., Faizullin A. R., Toxanov S. N. (2022)
Bondarenko V. M. - On a criterion of the finiteness of the representation type for families of the categories of injective representations, Styopochkina M. V. (2022)
Бондаренко В. М. - Про категорiю зображень комутативної нециклiчної напiвгрупи третього порядку без одиничного i нульового елементiв, Зубарук О. В. (2022)
Десницький О. М. - Асимптотична поведiнка розв’язкiв лiнiйних диференцiальних рiвнянь загального вигляду збурених за допомогою вiнерiвського процесу, Млавець Ю. Ю., Орловський I. В., Тимошенко О. А. (2022)
Ilienko M. K. - On the convergence of Baum-Katz series for sums of linear 2-nd order autoregressive sequences, Polishchuk A. Yu. (2022)
Kapustyan O. V. - Stability of limit regimes in general reaction-diffusion type systems, Yusypiv T. V. (2022)
Lysetskyi T. B. - On a number of emigrants in decomposable age-dependent branching processes (2022)
Лукашiв Т. О. - Достатнi умови iснування допустимого керування для лiнiйних стохастичних систем випадкової структури з марковськими перемиканнями i пуассоновими збуреннями, Малик I. В., Горбатенко М. Ю. (2022)
Собчук В. В. - Побудова асимптотики розв’язку системи СЗДР 4-го порядку з диференцiальною точкою звороту методом iстотно особливих функцiй, Зеленська I. О. (2022)
Бабич С. Ю. - Аналiтичнi розв’язки статичної задачi про тиск попередньо напружених пiвпросторiв та пружного цилiндра з початковими напруженнями, Ярецька Н. О., Лазар В. Ф., Щекань Н. П. (2022)
Бедратюк Л. П. - Моменти Ермiта зображень та їхнi iнварiанти, Бедратюк Г. I. (2022)
Добуляк Л. П. - Використання глибинного навчання у задачах класифiкацiї звукiв навколишнього середовища, Фербей Д. О., Костенко С. Б. (2022)
Полiщук В. В. - Комплексна гiбридна математична модель доцiльностi фiнансування проектiв, Петранова М. Ю., Повханич В. I. (2022)
Роботишин М. В. - Аналiз деяких методiв розв’язання задачi розпiзнавання дефектiв на зображеннях, Маляр М. М. (2022)
Сальник С. В. - Метод монiторингу стану функцiонування системи управлiння потоками даних в мобiльних радiомережах з використанням нейронних мереж (2022)
Шаркадi М. М. - Нечiткi множини другого роду (2022)
Коваленко О. А. - Рослинність союзу Nymphaeion albae Oberdorfer 1957 Національного природного парку "Пирятинський”, Каліста М. С. (2022)
Панкова О. В. - Онтоморфогенез рослин видів роду Amaranthus L. в умовах Кременецького ботанічного саду, Мельничук О. А., Кубінська Л. А. (2022)
Голіней Г. М. - Матеріали до фауни родини Pieridae (Insecta, Lepidoptera) в областях Західної України, Прокоп’як М. З., Крижановська М. А., Яворницька Н. В. (2022)
Микітчак Т. І. - Гіллястовусі (Cladocera) й веслоногі (Copepoda: Calanoida, Cyclopoida) ракоподібні Мармароських гір (Українські Карпати) (2022)
Паламаренко О. В. - Орнітофауна дендрарію Ботанічного саду Національного лісотехнічного університету України (2022)
Fedorko A. S. - Breed-specific prooxidant-antioxidant balance of geese musсle tissue in ontogenesis, Danchenko O. O., Yakoviichuk O. V., Diuzhykova T. M. (2022)
Кривошапка В. А. - Оцінка посухостійкості ягідних кущових рослин в умовах лісостепової зони України, Лагутенко О. Т., Шевченко В. Г., Настека Т. М., Ковташ О. В. (2022)
Гупало О. О. - Порівняльна характеристика іхтіофауни річки Стрий та ділянки верхнього і середнього Дністра, Афанасьєв С. О., Лєтицька О. М., Романь А. М., Абрам’юк І. І., Тимошенко Н. В., Голуб О. О. (2022)
Куриленко А. О. - Вплив метаболічно активних речовин на структуру врожаю та врожайність озимого жита сортів Синтетик 38 і Забава, Кучменко О. Б. (2022)
Барна М. М. - Відійшов у вічність "Хранитель Cофіївки" – видатний український учений у галузі дендрології й садово-паркового мистецтва, член-кореспондент НАН України, доктор біологічних наук, професор Косенко Іван Семенович (03.12.1940 – 10.04.2022), Дробик Н. М., Пида С. В., Барна Л. С. (2022)
Барна М. М. - Пам'яті видатного вченого в галузі фізіології рослин, біохімії й екології, професора Степана Степановича Костишина (07.02.1932 – 12.04.2022), Дробик Н. М., Пида С. В., Барна Л. С. (2022)
Лихолат Ю. В. - Пам’яті видатного ученого-біолога, професора, член-кореспондента НАН України, заслуженого діяча науки і техніки Григорюка Івана Панасовича (24.10.1941 – 19.05.2022), Пида С. В., Карпенко В. П., Барна М. М., Барна Л. С. (2022)
Алекберов Ф. Ш. - Влияние биопрепаратов на урожайность и структурные элементы урожая томата в тепличном грунте, Алекберова М. М., Казимова Ж. М. (2019)
Alizadeh G. A. - Predatory actinedid mites of Zagatala district (Acariformes), Aslanov O. K. (2019)
Бабаева У. А. - Растительный покров Лянкяранской физико-географической области и пути его охраны (2019)
Бунчак О. М. - Формування урожайності та якісних показників зерна ярої пшениці залежно від системи живлення рослин (2019)
Василишина О. В. - Формування біологічно активних речовин плодів вишні за дії погодних умов періоду вегетації (2019)
Гадзовський Г. Л. - Вміст хлорофілу в листках рослин та урожайність сої за внесення хелатних мікродобрив, Новицька Н. В., Мартинов О. М. (2019)
Герецький Р. В. - Економічні аспекти ураження винограду грибними хворобами багаторічної деревини (2019)
Горбась С. М. - Вплив сортових особливостей груші на розвиток парші в умовах північно-східного Лісостепу України (2019)
Демидась Г. І. - Щільність і висота багаторічних агрофітоценозів залежно від видового складу та удобрення, Пророченко С. С., Бурко Л. М. (2019)
Доктор Н. М. - Вплив мінеральних добрив та інокуляції насіння на симбіотичну діяльність рослин квасолі звичайної, Новицька Н. В. (2019)
Дрозд І. Ф. - Вплив грунтово-кліматичних умов Передкарпаття України на мінливість кількісних ознак льону олійного, Шпек М. П. (2019)
Дудкіна А. П. - Залучення вермідобрив при вирощуванні кукурудзи на рекультивованих ландшафтах (2019)
Захлєбаєв М. В. - Економічна оцінка вирощування буркуну білого в чистих та сумісних посівах з однорічними злаковими культурами, Демидась Г. І., Федорчук В. Г. (2019)
Каленська С. М. - Якісний склад зерна сорго залежно від елементів технології вирощування, Найденко В. М. (2019)
Каращук Г. В. - Урожай і якість зерна сортів пшениці озимої залежно від регуляторів росту рослин під час зрошення на півдні України, Поліщук О. В. (2019)
Кормош С. М. - Шляхи збагачення асортименту високовітамінної продукції за рахунок ароматичних видів зелених овочевих рослин (2019)
Макуха О. В. - Економічна ефективність вирощування фенхелю звичайного залежно від агротехнічних заходів в умовах півдня України (2019)
Минкін М. В. - Продуктивність соняшника в післяжнивних посівах на зрошенні в умовах півдня України, Минкіна Г. О., Берднікова О. Г. (2019)
Мирзоев Н. С. - Финансирование инновационной деятельности и развитие предпринимательства в аграрном секторе (2019)
Нагірний В. В. - Вплив агрометеорологічних умов середовища на розвиток рослин ячменю озимого різних строків сівби (2019)
Петриченко В. Ф. - Вплив факторів інтенсифікації на якість зерна ячменю ярого в умовах Лісостепу правобережного, Романюк В. І. (2019)
Рарок А. В. - Застосування десикації в технології вирощування гречки, Рарок В. А. (2019)
Сахненко В. В. - Особливості виживання та розвитку злакових (Chloropidae) та квіткових мух (Anthomyidae) на пшениці озимій у Лісостепі України, Сахненко Д. В. (2019)
Сендецький В. М. - Урожайність та якісні показники зерна кукурудзи за сумісного застосування соломи та сидератів (2019)
Tsentylo L. V. - Agrophysical characteristics of typical black soil in agrophytocenoses of winter wheat depending on cultivation and fertilization (2019)
Іванова І. Є. - Аналіз біохімічного складу свіжих та свіжозаморожених плодів черешні трьох строків достигання, що вирощені в умовах Південного Степу України, Герасько Т. В., Долгова С. В. (2019)
Калинка А. К. - Продуктивність нової популяції створюваного буковинського зонального типу м’ясного сименталу жуйних у Карпатському регіоні України (2019)
Палій А. П. - Вплив санітарно-гігієнічного стану корів на якість молока з розробкою комплексної системи оцінювання гігієни тварин (2019)
Папакіна Н. С. - Зв’язок сервіс-періоду з молочною продуктивністю корів ДП ДГ "Асканійське", Архангельська М. В., Кушнеренко В. Г. (2019)
Сморочинський О. М. - Сучасні технології виробництва варених ковбас різної рецептури, Петрова О. В., Корж А. В., Юзюк Т. В., Мащенко І. О. (2019)
Соболь О. М. - Оціночний прогноз прояву новоутворень у коней спортивного напряму (2019)
Зацерковний В. І. - Аналіз підходів та ефективності використання компонентів прецизійного землеробства, Македонська І. О., Трофименко П. І., Трофименко Н. В. (2019)
Малярчук М. П. - Продуктивність сорго зернового за різних систем основної обробки ґрунту та удобрення в сівозміні на зрошенні, Лужанський І. Ю., Марковська О. Є. (2019)
Морозов О. В. - Зміна фізико-хімічних властивостей темно-каштанових ґрунтів за різних систем обробки в умовах Південного Степу України, Керімов А. Н., Ісаченко С. О. (2019)
Семенцова К. О. - Метрологічна характеристика неоднорідності ґрунтового матеріалу за вмістом мікроелементів (2019)
Бабушкіна Р. О. - Дослідження рівня забруднення ґрунтів Херсонської області в місцях несанкціонованих звалищ промислових відходів, Мацко П. В., Ємельянова Т. А. (2019)
Бузіна І. М. - Дослідження питань забруднення водних екосистем важкими металами в умовах змін клімату, Хайнус Д. Д. (2019)
Щербина В. В. - Сопряженность агроландшафтов по эколого-агрохимическим показателям и перспективы выращивания пшеницы озимой в пределах Восточного Подолья, Ганчук М. Н. (2019)
Тронько М. Д. - Цитологічно підтверджений вузловий зоб у членів Українсько-Американського когортного дослідження: дескриптивний аналіз результатів обстеження за 1998-2015 роки, Страфун Л. С., Терехова Г. М., Замотаєва Г. А., Пастер І. П. (2022)
Біляєва К. С. - Підлітковий вік та цукровий діабет 1-го типу: виклики для кісткової системи та ступінь забезпеченості вітаміном D, Власенко М. В. (2022)
Сергієнко В. О. - Цукровий діабет, дисліпопротеїнемії та статини, Сергієнко О. О. (2022)
Тронько М. Д. - Генерування інсулін-продукуючих клітин зі стовбурових клітин. Перепрограмування соматичних клітин, Пушкарьов В. М., Ковзун О. І., Соколова Л. К., Пушкарьов В. В. (2022)
Соколова Л. К. - Хронічна хвороба нирок у практиці ендокринолога: підходи до діагностики та лікування (2022)
Коваленко А. Є. - Дисекції шиї при метастазах високодиференційованого раку щитоподібної залози, Остафійчук М. В. (2022)
Reznikov A. G. - Antiandrogens, nanoparticles and bioactive peptides: experimental and clinical issues (2022)
Голян В. А. - Фінансово-інвестиційне забезпечення сфери поводження з відходами: напрями формування інституціонального середовища, Мединська Н. В., Лучечко Ю. М., Заставний Ю. Б. (2022)
Маслиган О. О. - Методика моделювання фінансового ринку на основі діаграми Ейлера-Венна, Королович О. О., Ліба Н. С., Рибак О. М. (2022)
Здирко Н. Г. - Удосконалення елементів системи енергетичного аудиту в забезпеченні енергоефективності та енергоощадності (2022)
Назаренко І. М. - Ключові аспекти моделювання стратегії оподаткування підприємства (2022)
Варава Л. М. - Моделі розвитку функціональних стратегій в умовах гірничорудних підприємств України, Варава А. А. (2022)
Стоянова-Коваль С. С. - Сучасний стан та тенденції розвитку циркулярної економіки України у контексті світових трендів, Слуцький Є. В., Степаненко С. В. (2022)
Nazarenko O. - Current status and prospects of the development of the information component of family farm management in China, Lichen Niu (2022)
Sadigov A. - The issue on some econometric aspects of marketing communications research methodology (2022)
Бондаренко С. М. - Система "Бережливе виробництво плюс шість сигм" як інструмент підвищення якості бізнес-процесів та сталого розвитку підприємства (2022)
Міндова О. І. - Пропозиції щодо оцінки факторів впливу на розвиток зовнішньої торгівлі України (2022)
Олещук В. Т. - Напрями використання інформаційних потоків в управлінні відносинами з клієнтами в туризмі (2022)
Клименко Н. Г. - Забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення в умовах пандемії Covid-19: організаційно-правовий аспект (2022)
Козаченко Т. П. - Концепт екологічної ідентичності публічного службовця, Улицький О. А. (2022)
Васильєв І. О. - Управління організацією оповіщення та евакуації людей під час пожежі в торговельнорозважальних центрaх — один з головних пріоритетів при ліквідації надзвичайних ситуацій, Тищенко В. О., Пруський А. В., Сидоренко В. Л., Скоробагатько Т. М. (2022)
Бондар Д. В. - Механізм цивільного захисту Європейського Союзу як організаційно-правовий інструмент реагування на виникнення кризових і надзвичайних ситуацій (2022)
Селіванов С. В. - Феноменологія професіоналізації державної служби в науковому дискурсі (2022)
Цимбал Б. М. - Основні форми забезпечення безпеки особистості на стадії соціальної трансформації та реформування (2022)
Цимбал В. В. - Реалізація права на соціальне забезпечення у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності, Гбур З. В. (2022)
Масло І. Р. - Організаційно-правові засади державного регулювання екологічною сферою, Писаренко В. П. (2022)
Мазовецький Р. І. - Поняття та сутність соціального захисту, її особливості в умовах професійної армії (2022)
Коханій М. С. - Стан та напрями удосконалення нормативно-правового регулювання управління комунальною власністю територіальних громад в Україні (2022)
Бугай О. В. - Можливості та обмеження алгоритмічного прийняття рішень у публічному управлінні (2022)
Карпеченкова Г. В. - Вплив домашнього насильства на розвиток суспільства та соціальних відносин (2022)
Притула К. В. - Публічні комунікації в умовах кризи (2022)
Парфенюк Т. В. - Механізми взаємодії з громадськістю в енергетичній сфері України (2022)
Борисенко В. В. - Вплив густоти посіву та ширини міжрядь на олійність різностиглих гібридів соняшника, Чаплоуцький А. М., Сорока Л. В. (2019)
Vyshnevska L. V. - Productivity of sugar beet hybrids under the conditions of the Right-Bank Forest Steppe of Ukraine, Kononenko L. M., Rogalskyi S. V., Kravchenko V. S. (2019)
Герасько Т. В. - Вплив системи утримання ґрунту в органічному саду на показники якості плодів черешні, Вельчева Л. Г., Іванова І. Є. (2019)
Горбась С. М. - Вирощування груші при використанні інтеркалярної вставки в умовах Північно-східного Лісостепу України (2019)
Грабовський М. Б. - Потенціал виробництва біогазу із силосної маси сорго цукрового та кукурудзи (2019)
Доля М. М. - Біологічні особливості формування популяції основних ґрунтових шкідників соняшнику в Лісостепу України, Сахненко В. В., Мороз С. Ю. (2019)
Домарацький Є. О. - Вплив рістрегулюючих речовин біологічного походження на формування надземної біомаси рослин соняшника, Козлова О. П., Домарацький О. О. (2019)
Домарацький О. О. - Вплив регуляторів росту на ріст, розвиток та формування врожайності соняшнику в умовах недостатнього зволоження південного степу України, Оніщенко С. О., Ревтьо О. Я. (2019)
Єщенко В. О. - Бур’яни й урожайність ріпаку ярого за різної інтенсивності основного обробітку ґрунту, Калієвський М. В., Накльока Ю. І., Коваль Г. В. (2019)
Заболотний О. І. - Залежність формування висоти та листкової поверхні рослин кукурудзи від внесення гербіциду "Бату, в. г.", Заболотна А. В. (2019)
Каленська С. М. - Реакція гібридів кукурудзи різних груп стиглості на удобрення та економічна ефективність вирощування, Єрмакова Л. М., Крестьянінов Є. В., Антал Т. В. (2019)
Карпенко В. П. - Стан пігментної системи гороху озимого за використання гербіциду МаксіМокс, регулятора росту рослин Агріфлекс Аміно та мікробного препарату Оптімайз Пульс, Бойко Я. О. (2019)
Кравченко Н. В. - Вплив місць випробування на прояв середньої маси однієї бульби в міжвидових гібридів картоплі, їх беккросів, Бондус Р. О., Дегтярьова М. С. (2019)
Кривенко А. І. - Вплив строків сівби на якість зерна нових сортів озимих пшениці та ячменю в умовах Південного Степу України (2019)
Минкін М. В. - Формування продуктивності кукурудзи на зерно залежно від живлення та густоти стояння в умовах Півдня України, Берднікова О. Г., Минкіна Г. О. (2019)
Орленко Н. С. - Аналіз урожайності та якісних характеристик нових сортів сої культурної (Glycine Max (L.) Merrill), Костенко Н. П., Лікар С. П., Душар М. Б. (2019)
Паламарчук В. Д. - Тривалість окремих міжфазних та вегетаційного періодів гібридів кукурудзи залежно від строків сівби, Коваленко О. А. (2019)
Подгаєцький А. А. - Характеристика другого бульбового покоління потомства від беккросування складних міжвидових гібридів картоплі за кількістю бульб у гнізді, Кравченко Н. В., Собран І. В. (2019)
Рудік О. Л. - Фізико-механічні показники та урожайність соломи льону низького, призначеного для подвійного використання за різних технологій збирання (2019)
Слободяник Г. Я. - Ефективність способів вирощування цибулі порей на краплинному зрошенні в Лісостепу України, Тернавський А. Г., Накльока О. П. (2019)
Сябрук О. П. - Вплив вирощування рису на емісію вуглекислого газу з ґрунту, Дудченко К. В. (2019)
Чумбей В. В. - Енергетична ефективність вирощування гречки посівної залежно від основного та передпосівного обробітку грунту в Прикарпатті України (2019)
Яценко В. В. - Господарсько-біологічне оцінювання сортозразків часнику озимого (2019)
Данильчук Г. А. - Оцінка м’ясної якості товарної риби, Руда А. М. (2019)
Іванова І. Є. - Сортодослідження свіжих та свіжозаморожених плодів вишні, що вирощені в умовах Південного Степу України, Білоус Е. С., Шкіндер-Барміна А. М. (2019)
Крамаренко О. С. - Ентропійно-інформаційний аналіз молочної продуктивності корів, Кузьмічова Н. І., Жук І. О. (2019)
Панкєєв С. П. - Сучасні питання підвищення ефективності органічного землеробства у конкурентоспроможності аграрних підприємств (2019)
Підпала Т. В. - Оцінка особливостей інтенсивної технології виробництва молока, Стріха Л. О., Ветушняк Т. Ю. (2019)
Soloviova L. M. - Clinical and laboratory diagnostic and treatment of horses’ babesiosis by drug Azidin-Vettm produced "Brovafarma", Erohina O. M., Peresunko O. D., Chovgun A. M. (2019)
Супрович Т. М. - Забійні показники та якість свинини за згодовування добавки "Мінактивіт", Коваль Т .В., Приліпко Т. М. (2019)
Ализаде Ш. А. - Факторы, влияющие на эколого-мелиоративное состояние земель ленкорано-астаринской зоны (2019)
Ісаченко С. О. - Комплексна оцінка еколого-агромеліоративного стану земель за різних систем обробітку ґрунту, Морозов О. В., Морозов В. В. (2019)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського