Лисичка О. М. - Інтроспективність як ознака лірико-драматичного жанру Скрипкового концерту Е. Елгар (2021)
Кашуба Д. В. - Каденція в сольно-оркестровому концерті на перехресті наукових поглядів (2021)
Старцев Д. А. - Графічна репрезентація прийомів композиторської техніки Й. Брамса у Фортепіанному квінтеті f-moll op. 34 (2021)
Дробиш А. А. - Комічні жанри в камерно-вокальній творчості Леоніда Лісовського: стильовий аспект (2021)
Данилюк Я. В. - Концерт для домри з симфонічним оркестром Д. Клебанова в контексті розвитку жанру (2021)
Калоян А. М. - Маска в постановці опери С. Прокоф’єва "Любов до трьох апельсинів" CXID-OPERA 2019 р. (2021)
Гордєєв С. І. - Театрально-педагогічні принципи В. І. Цвєткова у формуванні українського актора та режисера (2021)
Краснощок К. Ю. - Професор Юлій Федорович Вахраньов: мистецтво педагогіки та педагогіка в мистецтві, Григор’єва О. Б., Тальвінська М. М., Тарабанов А. П. (2021)
Колчанова Л. М. - Його покликання – наука, творчість, педагогіка (творчий доробок заслуженого діяча мистецтв України О. І. Чепалова) (2021)
Маслюк І. - Модернізація етапів економіко-математичного моделювання розвитку складових інвестиційного потенціалу сільськогосподарського виробництва України, Маслюк Г. (2021)
Котелевець Д. - Категоріальний простір обґрунтування сутності цифрової економіки (2021)
Лозиченко О. - Роль домогосподарств у розвитку національної економіки (2021)
Музика В. - Теоретичні положення функціонування та розвитку мисливського господарства в Україні (2021)
Баженков Є. - Системно-функціональний концептуалізм стратегічного управління освітньої галузі (2021)
Гонта О. - Дослідження розвитку кризових ситуацій у період пандемії COVID-19 у регіонах України (2021)
Ханін С. - Становлення креативної економіки регіонів під впливом детермінант інтелектуальноінноваційного розвитку (2021)
Коваленко Ю. - Концептуальні засади інвестицій та їх особливості на ринках капіталу, Біловус Т., Хелемський В., Шульга Т. (2021)
Абрамова А. - Тенденції розвитку та особливості управління операційними ризиками комерційних банків (2021)
Садчикова І. - Теоретичні засади обґрунтування сутності поняття "кредитний ринок" (2021)
Забаштанська Т. - Сучасний стан досліджень у сфері цифрового маркетингу (2021)
Булеца Н. В. - Іноземне інвестування як метод стимулювання соціально-економічний розвиток України, Травницька О. М. (2021)
Гапак Н. М. - Культурна молодіжна політика у стратегічних документах: регіональний зріз, Бойко Я. М. (2021)
Кубіній Н. Ю. - Сильні сторони регіону як складова стратегії розвитку Закарпатської області, Чекан І. В., Тізеш П. П. (2021)
Огородник В. О. - Вдосконалення оцінки детермінант-фактору стратегічного розвитку регіональної економіки, Латинін К. І., Сіра Е. О. (2021)
Слава С. С. - Внутрішньо-організаційні особливості діяльності готельних підприємств Закарпатської області в умовах пандемії, Чиняк В. В., Пугінська В. В. (2021)
Агій Я. Ю. - Моделі підприємства: сучасний ракурс, Данайканич О. В., Кубіній В. В. (2021)
Ahiy Ya. - Theoretical fundamentals and principles of using marketing management in enterprises, Popovich O., Kupriyenko I. (2021)
Зарічна О. В. - Інноваційні підходи до управління в туристичному бізнесі (2021)
Мікловда В. П. - Персонал як фактор конкурентоспроможності підприємства, Попович О. О. (2021)
Молнар О. С. - Особливості реалізації комунікативних функцій підприємств з допомогою інтернет-засобів, Колодійчук А. В., Решко Е. Ю. (2021)
Проскуріна Н. М. - Система контролю якості аудиторських послуг: організаційні аспекти, Зубачова В. І. (2021)
Шеверя Я. В. - Фінансова звітність у системі інформайного забезпечення прийняття стратегічних рішень: проблеми і перспективи розвитку в Україні, Даньків Й. Я., Ганусич В. О. (2021)
Annotation (2021)
Аннотация (2021)
Михайлов В. - Дослідження строку придатності вогнезахисного покриву (просочення) вогнезахисних засобів для деревини, Коваленко В., Корнієнко О., Свірський В., Копильний М., Онищук А. (2021)
Циганков А. - Вплив часу прибуття підрозділів пожежної охорони до місця виклику на тривалість гасіння пожежі на території зони відчуження, Ніжник В., Балло Я., Сізіков О., Жихарєв O., Тесленко O. (2021)
Нуянзін O. - Наукове обґрунтування методу розрахункової оцінки класу вогнестійкості будівельних конструкцій кабельних тунелів, Самченко Т., Нуянзін В., Майборода А. (2021)
Балло Я. - Вимоги пожежної безпеки до висотних громадських будівель з умовною висотою від 100 м до 150 м, Голікова С., Сізіков О., Жихарєв О., Савченко О., Несенюк Л. (2021)
Новак С. - Оцінювання вогнезахисних властивостей покриттів і облицювань для сталевих конструкцій, Дріжд В., Добростан О. (2021)
Мосов C. - Класифікація, функції та завдання безпілотної авіації у сфері цивільного захисту України, Хижняк В., Литовченко А., Ядченко Д. (2021)
Новак С. - Оцінювання теплофізичних властивостей реактивних вогнезахисних покриттів для сталевих конструкцій, Новак М., Дріжд В. (2021)
Скоробагатько Т. - Питання безпечного гасіння пожеж на об’єктах з наявністю сонячних електростанцій, Борисов А., Іллюченко П., Пруський А., Дівізінюк М., Гудович О. (2021)
Слюсар А. - Oгляд цивільного захисту: нормативно правова база, шляхи реалізації та кінцеві результати, Калиненко Л., Фомін А., Запольський Л., Ільїна Н., Морщ Є. (2021)
Климась Р. - Eкспериментальні дослідження встановлення закономірності зниження температури і припинення горіння трансформаторного масла залежно від параметрів гравійної засипки маслоприймача, Ніжник В., Нікулін О., Крикун О., Середа Д., Цимбалістий С. (2021)
Кириченко Є. - Закономірності впливу технологічних параметрів і зовнішніх чинників на температуру займання та час згоряння частинок магнію та алюмінію в продуктах розкладання оксидів металів, Гвоздь В., Ващенко В., Кириченко О., Дядюшенко О., Мельник В. (2021)
Амин Ра - Идея циклического времени: Платон и Цицерон (2015)
Аксьонова В. І. - Пошук єдності громадського суспільства у площині особливостей соціокультурного плюралізму, Скловський І. З. (2015)
Атаманюк З. М. - Проблема свободи у релігійному контексті компендіуму соціальної доктрини католицької церкви (2015)
Бакуменко Р. И. - Национальное сознание в условиях социально–политических изменений украинского общества (2015)
Балашенко І. В. - Духовні цінності як основа патріотичного виховання, Колесник Д. М. (2015)
Борінштейн Є. Р. - Стратегії мислення сучасної соціокультурної реальності: соціально - філософський аналіз, Іванова Н. В. (2015)
Борінштейн Є. Р. - Філософська проблематика співвідношення "інтелектуального" і "творчого" в сучасних інформаційних реаліях, Стовпець О. В. (2015)
Гансова Э. А. - Место и роль образования в процессе социализации личности в условиях современного украинского общества (2015)
Гольд О. Ф. - Урбанизация в глобальном обществе как культурно-исторический процесс (2015)
Звонок О. А. - Віртуальна релігійність: проблеми релігійної культури у просторі мережі інтернет (2015)
Мисик І. Г. - Ритм в аспекте социального времени (2015)
Олейніков Ю. В. - Місце естетики в системі філософського знання та її функції (2015)
Орленко И. Н. - Социальная дезадаптация как объект социально-философского исследования (2015)
Petinova O. - The Homo economicus model: system-wide parameters (2015)
Плавич В. П. - Право і економіка в умовах глобалізації (основні тенденції розвитку) (2015)
Поплавская Т. Н. - Значення філософської освіти у формуванні холістичного світогляду особистості (2015)
Савусін М. П. - Критерії порівняння складності систем через зв'язки та залежності між системними дескрипторами. Степені цілісності та складності (2015)
Стовпець О. В. - Теоретико-методологические основы исследования интеллектуальной собственности в качестве социального института (2015)
Чернега Т. М. - До питання про вивчення співвідношення загальнофілософських та соціально-економічних передуAмов виникнення класичної науки в контексті викладання магістрам навчальної дисципліни "Філософія науки" (2015)
Ханжи В. Б. - Проблема теодицеи в средневековой мысли. Часть 1. Августин Аврелий: "Меж двух огней" божьего предопределения и человеческой свободы (2015)
Вихідні відомості (2015)
Барікова А. А. - Вплив публічної фінансової політики на реалізацію принципу стабільності (2022)
Галушко О. І. - Гідний рівень соціального забезпечення осіб в Україні: проблеми законодавчого понятійного апарату (2022)
Дрофич Ю. В. - Поняття та основні ознаки адміністративної відповідальності: аналіз сучасної адміністративно-правової літератури (2022)
Єрохіна Н. А. - Кваліфікація інформації та зображень як реклами: критерії за законодавством України та судовою практикою (2022)
Кирюха К. І. - Напрями підвищення ефективності адміністративно-правового регулювання запобігання корупції в органах Національної Поліції України (2022)
Кройтор О. М. - Нормативно-правове забезпечення взаємодії патрульної поліції з іншими суб'єктами профілактики правопорушень (2022)
Куйбіда А. А. - Форми адміністративного судочинства (2022)
Легеза Є. О. - Деякі особливості правового регулювання статусу Державної служби фінансового моніторингу України, Бєлов Д. М. (2022)
Лук'янова Г. - Особливості зародження та формування інституту адміністративно–правового забезпечення координаційної функції держави в контексті історико–правового аналізу періоду Київської Русі (2022)
Лютіков П. С. - Процедура прийняття адміністративного акту як умова його правомірності, Турчак А. М. (2022)
Міщук І. В. - Принципи пропорційності та невідворотності адміністративної відповідальності за порушення правил карантину (2022)
Моргун Н. С. - Зарубіжний досвід забезпечення економічної безпеки держави правоохоронними органами, Марчевський С. В., Шевчук О. О. (2022)
Степанова Ю. - Правові засади застосування заходів примусу військовослужбовцями та працівниками Державної прикордонної служби України (2022)
Кельман М. С. - Лінія фронту по нашому життю (2022)
Сиводєд І. С. - Зміни у кримінальному законодавстві з початку військової агресії рф в 2014 та військових дій з лютого 2022 року в Україні (2022)
Сидорук І. - Санкції та покарання за розбещення неповнолітніх (2022)
Амеліна А. С. - Застосування спеціальних знань при проведенні спостереження за особою, річчю, місцем у кримінальному провадженні, Середня А. І. (2022)
Бабіков Д. В. - Момент закінчення кримінальних правопорушень, пов’язаних із незаконним переміщенням предметів через митний кордон України: аналіз наукових позицій (2022)
Вапнярчук В. В. - Щодо окремих особливостей оцінки доказування в різних правових системах та в практиці Єропейського суду з прав людини, Беспалько І. Л. (2022)
Вознюк А. А. - Експертне забезпечення визначення розміру шкоди та збитків від пошкодження і руйнування будівель, споруд та інших об’єктів інфраструктури внаслідок збройної агресії РФ, Грига М. А. (2022)
Крушеницький А. В. - Особливості окремих об’єктів витребування стороною обвинувачення (2022)
Моца В. В. - Теоретико-методологічні засади використання кримінального аналізу оперативними підрозділами правоохоронних органів України (2022)
Пунда О. О. - Спрощений порядок судового провадження на основі угод: досвід процесуального законодавства США (2022)
Яценко І. В. - Предмет судово-ветеринарної експертизи та його значення в теорії і практиці судової експертизи (2022)
Данко В. Й. - Правові позиції Конституційного Суду України: аналіз правової доктрини, Бєлов Д. М. (2022)
Заборовський В. В. - Можливі види конфліктів інтересів в адвокатській діяльності та критерії їх класифікації (2022)
Бєлова М. В. - Право людини на життя: міжнародні нормативне регулювання та практика національного правозастосування, Данко Д. В., Данко А. В. (2022)
Чижмарь В. Ю. - Поняття та дефінітивна характеристика міжнародних виборчих стандартів (2022)
Бліхар М. М. - Вплив правопорядку на подання доказів: когнітивний дисонанс та адміністративно-правова характеристика (2022)
Вдовічен В. В. - Компетенція конституційних судів у питаннях конституційного контролю, Гураленко Н.А. (2022)
Слінько Т. М. - Компетенція Федерального конституційного суду Німеччини та Конституційного Суду України: порівняльно-правовий аналіз (2022)
Щербанюк О. В. - Міграційні процеси та подолання кордонів: діапазони переміщення (2022)
Гордєєв В. В. - Діалог прецедентного права між Конституційним Судом України та Європейським судом з прав людини (2022)
Головач А. Й. - Глобальний рівень міжнародної екологічної безпеки в сучасному міжнародному праві навколишнього середовища (2022)
Гавриленко О. А. - Становлення основ кримінального права в середньовічній Кафі та Будві:порівняльно-правове дослідження (2022)
Міхневич Л. В. - Правова регуляція авторського права на українських землях Російської Імперії (2022)
Передерій О. С. - Реформування законодавства про національні меншини України у контексті європеїзації правової системи України (теоретико-правовий аспект) (2022)
Погорєлова З. О. - Нормотворча діяльність Президента України як правова форма реалізації нормотворчих повноважень (2022)
Попович Т. П. - Природа обов’язку у поглядах Дж.Ст. Мілля та Дж. Остіна (2022)
Бєлова М. В. - Принцип гуманізму, як передумова змісту окремих категорій прав людини, Марцеляк М. О. (2022)
Гурчумелія У. І. - Правові та практичні аспекти міжнародного співробітництва територіальних громад через призму реалізації європейської політики сусідства (2022)
Іванов А. Б. - Вища рада правосуддя як орган посилення незалежності судової гілки влади (2022)
Ірклієнко А. І. - Вірність Конституції України як основний тип праворозуміння (2022)
Кравцова З. С. - Окремі аспекти конституційно-правової відповідальності органів і посадових осіб державної влади в Україні (2022)
Фоміна С. В. - Конституційне правосуддя як елемент правозахисної функції держав ЄС (2022)
Гуйван П. Д. - Сутність невстановленого цивільного строку та його співвідношення із строком, визначеним моментом вимоги вірителя (2022)
Козолис А. - Поняття та види цивільних відносин у сфері надання реабілітаційних послуг учасникам бойових дій внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України (2022)
Кривенко Ю. В. - Банківські договори в системі цивільно-правових договорів (2022)
Лавров В. В. - Перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами в цивільному судочинстві у практиці Верховного Суду (2022)
Музичко С. - Поняття принципу процесуальної економії в цивільному судочинстві (2022)
Недоступ К. К. - Збір за місця для паркування транспортних засобів: визначення податково-правового поняття, Ільющенко Г. В. (2022)
Сидоренко Н. О. - Проблеми правового регулювання участі прокурора у цивільному процесі (2022)
Чаплик І. Д. - Проблеми правового регулювання реквізиції рухомих речей за законодавством України (2022)
Юркевич Ю. М. - Деякі питання правового регулювання припинення права користування житлом, Майкут Х. В. (2022)
Холмогорова Л. В. - Відкриття позовного провадження в цивільному процесі на українських землях у складі Польщі та Литви (сер. ХІV – сер. ХVІІ ст.) (2022)
Кикоть П. В. - Предмет договору комерційної концесії на використання об’єктів інтелектуальної власності у підприємництві (2022)
Мулик А. К. - Питання економіко-правових передумов виникнення і розвитку комплаєнсу в сфері банківської діяльності (2022)
Петруненко Я. В. - Створення спеціальних (вільних) економічних зон як засіб державного стимулювання економічного розвитку окремих територій (2022)
Андрушко А. В. - Трудові відносини у період воєнного стану (2022)
Вапнярчук Н. М. - До питання дискримінації у сфері трудових відносин в умовах сьогодення (2022)
Давидович К. О. - Види правовідносин у сфері відтворення природних рослинних ресурсів (2022)
Коваленко Т. О. - Міжнародно-правова охорона Карпат: український вимір, Заєць О. І. (2022)
Козмуляк К. А. - Правове регулювання охорони довкілля під час збройних конфліктів на прикладі України (2022)
Підгородинська Ю. І. - Становлення та еволюція органів міжнародного контролю за дотриманням міжнародних договорів про охорону навколишнього середовища (2022)
Садова Т. С. - Захист довкілля під час збройних конфліктів у перспективі ухвалення П’ятої Женевської конвенції (2022)
Станіславський В. П. - Проблеми реалізації державної аграрної політики у сфері сільськогосподарського землекористування (2022)
Title (2022)
The Table of contents (2022)
Instructions for authors (2022)
Pham H. H. - Common Heritage of Mankind Principles Applied to Marine Genetic Resources in Areas beyond National Jurisdiction, Van Vu T. (2022)
Rakaj A. - Integrated Border Management between Kosovo and Serbia: Protecting Sovereignty and the EU Agenda, Vuniqi D., Muçaj F. (2022)
Шрамко Я. В. - Аналiтична нормативна етика i тенденцiї її розвитку (2022)
Абдула А. І. - Проблема Сократа: класичнi стратегiї розв'язання та їх аналiтичнi iнтерпретацiї в дослiдженнях К. Поппера та Г. Властоса (2022)
Панафiдiна О. П. - Чим I. Кант завершує "критичну справу"? (До питання про змiст третьої "Критики") (2022)
Sepetyi D. P. - Mind-body interaction, physical causation, and the natures of substances in Descartes’s philosophy (2022)
Мiшалова О. В. - Аналiтична фiлософiя iсторiї А. Данто: парадокси iсторичного знання (2022)
Stampoulis C. - Rawls's theory of international justice: a brief reconstruction and critical commentary (2022)
Панафiдiна О. П. - Невiдомий Поппер: передмова до перекладу глави "Взаємодiя i свiдомiсть" (2022)
Поппер К. - Знання i психофiзична проблема. Глава 5. Взаємодiя i свiдомiсть (2022)
Тягло О. В. - Iнформацiйна вiйна: аналiз феномена (2022)
Leonov A. Yu. - Mind engineering, habit, and human nature (2022)
Хоменко І. В. - Емпiрикалiзацiя в сучаснiй теорiї аргументацiї: iсторичнi передумови та напрями дослiджень (2022)
Навроцький В. В. - Про деякi аргументацiйнi модифiкацiї в логiцi (2022)
Козаченко Н. П. - Толерантнiсть i критичнiсть: нетолерантнiсть до хиби (2022)
Олiфер О. Є. - Iдентичнiсть в аналiтичнiй фiлософiї, соцiологiї та психологiї: спiльне i вiдмiнне (2022)
Балута Г. А. - До проблеми формування теоретико-методологiчної платформи iнвайронментальної освiти (2022)
Волосатих О. Ю. - Фольклор у п'єсах Михайла Старицького як підґрунтя становлення українського музично-драматичного театру (2022)
Новикова Л. І. - Міжпоколінний діахронний зв’язок як комунікативний дискурс у фольклорній традиції Слобідської України (2022)
Маклюк Д. М. - Баритон в камерно-вокальній творчості М. Лисенка (2022)
Мамона А. Г. - "Східна мелодія" Л. Українки – М. Лисенка: специфіка відтворення орієнтальних образів (2022)
Романюк І. А. - "Спектри" В. Сильвестрова у контексті авангардних тенденцій української культури 1960 років, Щелканова С. О. (2022)
Рощенко О. Г. - Творча постать В. І. Сокальського як genius loci Харкова у res omnis aetatis З. Б. Юферової (2022)
Бевз М. В. - Корифеї харківської піаністичної школи: Марія Олександрівна Єщенко. Слово про вчителя (2022)
Маринчак Г. В. - Солоспіви К. Горського на польські тексти: аспекти жанрової стилістики (2022)
Мужчиль В. С. - "Злюби ближнього твого": про історію створення Духовного концерту для баса і мішаного хору на канонічні тексти і вислови Святих Отців Церкви (Есей) (2022)
Гнатюк М. С. - Морфометрична оцінка вивчення особливостей вікового ремоделювання артеріального русла яєчника, Нестерук С. О., Твердохліб В. В., Татарчук Л. В. (2022)
Друзюк Р. Б. - Зміни показників варіаційної кардіоінтервалометрії у щурів-самців, які зазнали кастрації та стресу при розвитку адреналінового пошкодження серця, Денефіль О. В. (2022)
Кліщ І. М. - Гістологічні зміни надниркових залоз за умов змодельованого іммобілізаційного стресу на тлі гіпотиреозу, Лихацький П. Г., Гаврилюк-Скиба Г. О., Андріїшин О. П. (2022)
Ковальчук Т. А. - Дефіцит вітаміну D у генезі синкопе внаслідок ортостатичної гіпотензії у дітей (2022)
Коршун М. М. - Гігієнічна оцінка транслокації нових пестицидів у системі "ґрунт – рослина", Мартіянова Ю. В., Коршун О. М. (2022)
Миндзів К. В. - Клінічні особливості перебігу лайм-кардиту в пацієнтів різного віку та статі, Ярема Н. І. (2022)
Наумова У. О. - Етичні погляди з часів античності та сьогодення, Наумова Л. В., Савченко І. П., Крицький Т. І., Бойко Ю. В. (2022)
Островський П. Ю. - Профілактика карієсу зубів шляхом герметизації фісур, Білик Я. О., Чорній С. В., Бойцанюк С. І. (2022)
Редько О. С. - Морфологічні зміни печінки щура при гострому респіраторному дистрес-синдромі у різні терміни експерименту, Довгалюк А. І. (2022)
Стравський Я. С. - Вплив герматранолу в ліпосомальній емульсії на процеси пероксидного окиснення ліпідів та стан антиоксидантної системи організму щурів, Федонюк Л. Я., Сачук Р. М., Ярема О. М. (2022)
Тихонович К. В. - Корекція нейротоксичності та патологічних змін у слинних залозах тварин за умов алкогольної нейропатії, Криворучко Т. Д., Непорада К. С., Береговий С. М. (2022)
Аксьонова С. Ю. - Компенсаційний приріст народжуваності в Україні: очікування, чинники, перепони (2022)
Шевчук П. Є. - Вплив COVID-19 на смертність і тривалість життя в Україні в 2020—2021 рр. (2022)
Menabdishvili L. E. - Globalization and the Georgian Family, Menabdishvili N. E., Gomelauri N. A. (2022)
Майданік І. П. - Проблеми та механізми урегулювання правового статусу іммігрантів в Україні (2022)
Головко Л. В. - Українські біженці в Італії: діяльність та допомога Карітасу і асоціації "MIST-IL PONTE", Королик-Бойко Л. Є. (2022)
Колот А. М. - До філософії моральної економіки: концептологія людиноцентричності (ІІ частина), Герасименко О. О. (2022)
Горемикіна Ю. В. - Роль недержавних організацій у соціальному інвестуванні (2022)
Петченко М. В. - Гендерна нерівність у системі соціально-трудових відносин: проблеми та перспективи подолання, Глазунова О. О., Гиренко В. О., Литовченко Т. А. (2022)
Правила для авторів (2022)

Венгер І. К. - Хірургічне лікування ранніх післяопераційних ускладнень ендоваскулярної реваскуляризації багатоповерхового стенотично-оклюзивного атеросклеротичного ураження стегно-дистального артеріального русла, Костів С. Я., Орлов М. П., Сельський Б. П., Цюприк Н. І. (2022)
Вітомська М. В. - Вплив ерготерапії та сенсорної інтеграції на рівень самообслуговування дітей з розладами аутистичного спектра (2022)
Грицик Н. Ю. - Вивчення гепатопротекторної активності екстрактів тирличу ваточниковидного на моделі гострого тетрахлорметанового гепатиту, Ерстенюк Г. М. (2022)
Грицик Р. А. - Доклінічні дослідження екстрактів видів роду полин, Струк О. А., Грицик Л. М., Дмитрів А. М. (2022)
Давидюк С. С. - Захворюваність на саркому матки в Івано-Франківській області, Крижанівська А. Є. (2022)
Дзюбановський І. Я. - Лапароскопічна слів-резекція та гастроплікація: вплив на основні показники гормонального гомеостазу при метаболічному синдромі, Гавриш Я. І., Продан А. М., Галей М. М. (2022)
Домище М. Ю. - Моніторингова оцінка впливу транскраніальної електростимуляції на психоемоційний стан при рановому процесі після оперативних втручань в порожнині рота, Крулько Д. В. (2022)
Дроняк М. М. - Критерії діагностики абдомінального сепсису в пацієнтів з післяопераційним перитонітом, спричиненим неспроможністю швів шлунково-кишкового тракту, Дроняк В. М. (2022)
Заяць Л. М. - Особливості цитокінового профілю крові щурів при стрептозотоцин-індукованому діабеті, Федорченко Ю. В. (2022)
Zelenchuk H. M. - Features of finger dermatoglyphics in men prone to sexual crimes, Kozan N. M. (2022)
Кошель І. В. - Вплив амінокапронової кислоти на регресію назальних поліпів та закладеності носа у пацієнтів із поліпозним риносинуситом, Максименко Я. Р. (2022)
Кошель І. В. - Вплив фармакотерапії на регресію клінічної симптоматики і покази до хірургічного лікування хронічного назофарингіту, асоційованого з вірусом Епштейна-Барр, Лета О. І. (2022)
Кулаєць Н. М. - Клініко-інструментальна характеристика серцевої недостатності у хворих із різними формами фібриляції передсердь (2022)
Лісецька І. С. - Ефективність лікування захворювань тканин пародонту за біофізичними показниками ротової рідини в осіб підліткового та юнацького віку, що палять, Рожко М. М. (2022)
Максименко Л. Р. - Рівень знань жінок про ризики, пов'язані з надлишковою масою тіла під час вагітності (2022)
Маслій Б. Я. - Залежність клінічних наслідків інвазивного лікування гострого коронарного синдрому від особливостей сегментарного ураження вінцевих артерій, Дзюбановський І. Я. (2022)
Melnyk O. V. - Cytokine profile in blood serum of infertile men with concomitant pathologies, Vorobets M. Z., Besedina A. S., Pokotylo P. B., Fafula R. V., Vorobets D. Z. (2022)
Ногас А. О. - Результати рентгенологічного дослідження та визначення індексу маси тіла у хворих на ревматоїдний артрит (2022)
Оріщак І. К. - Оцінка стану мікробіоти Репродуктивного тракту в пацієнток з гіперпластичними процесами ендометрію, Куса О. М., Геник Н. І., Макарчук О. М., Годлевська Н. А. (2022)
Павук Ф. М. - Визначення форми венозної гіпертензії у хворих на декомпенсовану хронічну венозну недостатність при варикозній хворобі та посттромботичному синдромі, Русин В. І., Федусяк В. Я. (2022)
Pelekhan B. L. - Changes in the bioelectric activity of musculus masseter in case of mandible edentulousness treatment, Rozhko M. M. (2022)
Підвальна У. Є. - Оцінка параметрів вічок вінцевих артерій у чоловіків: внутрішньосудинне ультразвукове дослідження (2022)
Попович В. І. - Cтан слухової функції та трубних мигдаликів у пацієнтів з секреторним середнім отитом на різних стадіях його розвитку, Оріщак О. Р. (2022)
Шурма А. І. - Експериментальне дослідження можливості визначення оптичної густини плазми венозної крові для контролю за перебігом інтраабдомінального запального процесу, Гринчук Ф. В. (2022)
Дмитрів А. М. - Хмарні технології та особливості їх використання в освітньому процесі підготовки магістрів фармації, Струк О. А. (2022)
Левандовська Х. В. - Удосконалення викладання вибіркової дисципліни "актуальні питання кардіології" на шостому курсі медичного факультету Івано-Франківського національного медичного університету (2022)
Бакалюк Т. Г. - Сучасні підходи до Войта-діагностики та Войта-терапії, Віцентович М. В., Стельмах Г. О., Макарчук Н. Р., Cотник І. Т. (2022)
Гончар М. Г. - Причини рецедиву пахвинних гриж при операції Ліхтенштейна, Кучірка Я. М., Мельник І. В., Чурпій І. К. (2022)
Неспрядько В. П. - Методи ретракції ясен в ортопедичній стоматології: сучасний стан проблеми, Терехов С. С. (2022)
Русанов А. П. - Роль технік мобілізації у фізичній терапії пацієнтів з адгезивним капсулітом плечового суглобу, Вітомський В. В., Вітомська М. В. (2022)
Дзюбановський І. Я. - Лапароскопічна колоректальна хірургія: аналіз перших операцій, Беденюк А. Д., Гриценко Й. М., Гриценко С. Й. (2022)
Привітання з нагоди 80-ти річчя доцента Недоступ Анни Теодорівни (2022)
Киричок П. - Шановні науковці! (2022)
Киричок Т. Ю. - Визначення засобів забезпечення якості форм інтагліодруку, Баглай В. А. (2022)
Havenko S. - Study of the Influence of Lamination on the Quality of Digital Imprints, Bernatsek V., Labetska M., Dovhanych A. (2022)
Ushenko O. H. - Computer Algorithms for Detecting Polarization Maps for Polymer Homogeneity Control in Printing Industry, Horsky M. P., Dubolazov O. V., Olar O. V., Oliinyk V. H., Liniuchev O. H. (2022)
Шепеленко І. В. - Технологія зміцнення робочої поверхні гільз циліндрів із забезпеченням їх антифрикційних властивостей, Немировський Я. Б., Посвятенко Е. К. (2022)
Ushenko O. H. - 3D Polarization Algorithms for Processing Digital Microscopic Images of Polygraphic Polymers, Horskyi M. P., Soltys I. V., Dubolazov O. V. (2022)
Dubolazov O. V. - Multilevel Digital Algorithms for Statistical Analysis of Microscopic Images for Differentiating Temperature Changes in Polygraphic Polymers, Soltys I. V., Horskyi M. P., Matymish M. M. (2022)
Баранова Д. І. - Критерії коректного відтворення елементів доповненої реальності у друкованій продукції (2022)
Тріщук О. В. - Способи лаконізації викладу в дитячій пізнавальній книзі, Штефан А. В. (2022)
Фіялка С. Б. - Класифікація актуальних Soft Skills сучасного редактора (2022)
Реферати (2022)
Киричок П. - Шановні науковці! (2022)
Киричок Т. Ю. - Розв'язання багатокритеріальної задачі вибору способу імітації зношення банкнот, Коротенко О. В., Сокол О. П. (2022)
Ushenko O. H. - Polygraphic Laser Tomography System and Algorithms for Computer Digital Reconstruction of the bulk Structure of Polymeric Materials, Soltys I. V., Dubolazov O. V., Matymish M. M., Liniuchev O. H. (2022)
Роїк Т. А. - Параметри наклепу поверхонь антифрикційних композитних деталей тертя друкарських машин при фінішному кубонітовому шліфуванні, Гавриш О. А., Віцюк Ю. Ю., Бровкин А. О. (2022)
Ushenko O. H. - 3D Computer Algorithms for Digital Reconstruction of the Polycrystalline Structure of Polygraphic Polymers, Dubolazov O. V., Horskyi M. P., Soltys I. V. (2022)
Ushenko O. H. - Digital Algorithms Polarization-Holographic 3D Layered Mapping of Microscopic Images of Polymere Films in Polygraphic Production, Soltys I. V., Dubolazov O. V., Olar O. V. (2022)
Тріщук О. В. - Короткий віршований текст для дітей: еволюція, перцепція, редагування, Мельник І. О. (2022)
Фіялка С. Б. - Онлайн-навчання редакторської майстерності: огляд українських і зарубіжних онлайн-курсів, Гончарук Т. Г. (2022)
Ткаченко В. П. - Використання технологій передискретизації для репродукування зображень з низькою роздільною здатністю, Гордєєв А. С. (2022)
Реферати (2022)
Шевченко О. Ю. - Так усе починалось…, Сімахіна Г. О., Маринін А. І. (2022)
Болгова Н. В. - Міжнародна комунікація в питаннях безпечності харчових продуктів (2022)
Михайлов В. М. - Розробка апарата для смаження м’ясних січених кулінарних виробів, Загорулько А. М., Загорулько О. Є., Ібаєв Е. Б. (2022)
Ткаченко С. В. - Визначення швидкості фільтрування суспензій у цукровій промисловості, Штангеєв К. О., Стичинський Є. В., Хомічак Л. М. (2022)
Самілик М. М. - Технологічне та апаратурне забезпечення осмотичної дегідратації ягід бузини (2022)
Мельник О. П. - Фальсифікація меду і методи її виявлення, Шевченко О. Ю., Маринін А. І., Літвинчук С. І. (2022)
Михалевич А. П. - Визначення оптимальних параметрів процесу визрівання сумішей нежирного кисломолочного морозива з β-глюканом вівса, Поліщук Г. Є., Осьмак Т. Г., Кузьмик У. Г. (2022)
Сукманов В. О. - Дослідження властивостей печива із суміші пшеничного та амарантового борошна з додаванням екстракту трави змієголовника молдавського, Николаєнко Д. А. (2022)
Сімахіна Г. О. - Кріоушкодження рослинних структур при заморожуванні і методи кріопротекції: теоретичні аспекти (2022)
Авдєєва Л. Ю. - Грибні порошки для виробництва м’ясопродуктів, Турчина Т. Я., Макаренко А. А., Декуша Г. В. (2022)
Цісарик О. Й. - Розроблення технології йогурту з геродієтичними властивостями, Мусій Л. Я., Коваль Г. М., Сливка І. М. (2022)
Успаленко О. В. - Оцінка якості безалкогольного вина, виготовленого шляхом дистиляції, Білько М. В., Кучеренко В. М. (2022)
Юкало В. Г. - Експрес-аналіз казеїнів коров’ячого молока, Крупа О. М., Сторож Л. А. (2022)
Слободянюк Н. М. - Перспективи технологій переробки прісноводних риб, Баль І. М., Лебський С. О. (2022)
Іжевська О. П. - Інновації в технології виготовлення збитих десертів, Маслійчук О. Б. (2022)
Висоцький О. О. - Вплив пірогенного кремнезему на стабільність сироватки молочної сухої під час зберігання, Кочубей-Литвиненко О. В. (2022)
До відома авторів (2022)
Семенів Д. - Лікарські засоби для підвищення фізичної працездатності, Сидоренко О., Нестеренко Н. (2022)
Яцюк Д. - Ринок цифрової реклами (2022)
Монтрін І. - Цифровий маркетинг: європейські тренди (2022)
Індутний В. - Аукціонна торгівля культурними цінностями, Мережко Н., Комаха В. (2022)
Honchar Yu. - The labour market in the restaurant sector: 2022, Diachuk L. (2022)
Motuzka Iu. - Front-of-pack labelling of food products: international practices and perspectives, Eugster E. (2022)
Михайлова Г. - Функціональні властивості подушок для сну, Слізков А., Осієвська В. (2022)
Kulyk M. - Behavioral mechanism of consumers of hotel and restaurant services during martial law, Kompanets K., Fedoryak R. (2022)
Медведєва А. - Безглютенові булочні вироби на основі лляного борошна з псиліумом, Антонюк І. (2022)
Sokolov Lev Nikolaevich (for 100th anniversary) (2022)
Aliieva L. І. - The development of triangular kinematic module to calculate the deformation pressure in the extrusion processes, Levchenko V. M., Aliiev I. S., Kartamyshev D. O. (2022)
Бейгельзимер Э. Е. - Простой способ оценки производной эмпирической функции по ее значениям в неравноотстоящих точках, Бейгельзимер Я. Е. (2022)
Грушко О. В. - Критерії деформовності з врахуванням властивостей матеріалу в параметрі напруженого стану, Кириця І. Ю. (2022)
Грудкіна Н. С. - Особливості проектування процесів точного об’ємного штампування видавлюванням на основі енергетичних моделей розрахунку, Левченко В. М., Абхарі П., Коцюбівська К. І., Малій Х. В. (2022)
Калюжний В. Л. - Вплив швидкості деформування на гаряче зворотне видавлювання осесиметричного порожнистого виробу, Левченко В. М., Ярмоленко О. С., Таган Л. В. (2022)
Тітов В. А. - Розробка методу розрахунку кривих деформування волокнистих композиційних матеріалів з металевою матрицею, Назарук Т. О. (2022)
Марков О. Є. - Дослідження нового способу кування великих злитків на основі осадження заготовок з уступами, Хващинський А. С., Мусорін А. В., Лисенко А. А., Молодецький В. В. (2022)
Гожій С. П. - Перспективний напрям локального формоутворення – суміщене штампування обкочуванням, Мироненко В. А. (2022)
Медведєв М. І. - Удосконалення технології кування трубних заготовок з титанових сплавів в умовах ТОВ "Дніпропрес Сталь", Бобух О. С., Кузьміна О. М., Самсоненко А. А. (2022)
Михалевич В. М. - Оцінка деформовності матеріалу заготовок при прямому видавлюванні методомш штампування обкочуванням, Матвійчук В. А., Колісник М. А. (2022)
Тараненко М. Є. - Керування параметрами ЕГ-навантаження для штампування листових деталей з мінімальним жолобленням, Нарижний О. Г. (2022)
Орлюк М. В. - Використання програмного комплексу DEFORM для оптимізації операцій листового формування, Піманов В. В. (2022)
Драгобецький В. В. - Резонансні явища в процесах вібраційного ущільнення порошкових заготовок, Савєлов Д. В., Молоштан Д. В. (2022)
Карнаух С. Г. - Підвищення якості заготовок, отриманих способом ломки згином при статико-динамічному навантаженні на прес-молоті (2022)
Кухар В. В. - Енергоспоживання та витрати емульсолу при холодній прокатці смуг з вуглецевої сталі на безперервному 4-х клітьовому стані 1680, Горностай В. М., Курпе О. Г. (2022)
Kulik T. A. - Investigation of the temperature factor on the formation of a strip surface micro-relief during warm rolling (2022)
Корева В. О. - Холодне прокатування алюмінієвого сплаву системи AL-MG (2022)
Алієв І. С. - Розробка та дослідження конструкцій штампів для розділення профілів складної конфігурації на мірні заготовки, Марков О. Є., Карнаух С. Г. (2022)
Гожій С. П. - Передумови створення енергоефективних технологій і обладнання орбітального штампування обкочуванням, Мироненко В. А. (2022)
Тарасов О. Ф. - Проектування системи керування експериментальною установкою для процесу кручення під високим тиском порожнистих заготовок, Касьянюк О. С., Грибков Е. П., Бабаш А. В., Коваленко А. К. (2022)
Карнаух С. Г. - Розробка допоміжних пристроїв до штампів для відрізки сортового прокату зсувом з диференційним затиском, Чоста Н. В. (2022)
Гринь О. Г. - Багатокритеріальний аналіз наплавочних матеріалів для відновлення і зміцнення деталей, Трембач І. О. (2022)
Сухов В. В. - Оцінка ресурсу деталей на стадії проектування та аналіз ефективності технологічних процесів заготівельно-штампувального виробництва, Кабанячий В. В. (2022)
Алтухов О. В. - Розробка програмних компонентів для моделювання інтенсивного пластичного деформування на основі параметричної моделі оснащення, Тарасов О. Ф. (2022)
Anniversary of the Department of Metal Forming DSEA (2022)
Вимоги до оформлення статей (2022)
Вихідні відомості (2022)
Title (2022)
Contents (2022)
Mansky O. A. - Technological properties of the protein-polysaccharide complex from the mushroom Pleurotus ostreatus, Sayko I. V., Sichkar A. A., Kryklyva I. O., Manska K. G. (2022)
Davydova I. O. - Pharmacological activity of amino acids and prospects for the creation of drugs based on them, Ruban O. A., Herbina N. A. (2022)
Кутасевич Я. Ф. - Системна антибактеріальна терапія мікробних ускладнень хронічних дерматозів, Джораєва С. К., Олійник І. О., Гончаренко В. В., Олійник О. І. (2022)
Антушева Т. І. - Моніторінг захворюванності на кір у Харківській області, Калініченко С. В., Мінухін В. В., Торяник І. І., Меленьєва Х. В., Моісенко Т. М. (2022)
Котов С. А. - Стандартизація дозованої форми комбінованого рослинного засобу антиалергічної дії, Гонтова Т. М. (2022)
Нестерук Т. М. - Обґрунтування ефективності антимікробних консервантів і мікробіологічний контроль медичного олівця в процесі зберігання, Стрілець О. П., Половко Н. П. (2022)
Мацюк О. Д. - Біологічні випробування стоматологічних фітозасобів, Калюжная О. С., Вишневська Л. І. (2022)
Калініченко С. В. - Стан специфічного протикорового імунітет у мешканців Харківської області, Торяник І. І., Мелентьєва Х. В., Антушева Т. І., Моісеєнко Т. М., Оветчин П. В. (2022)
Martynov A. V. - Synthesis, HPLC analysis and biological activity of dynamic polymyxin, Farber B. S., Sklyar N. I. (2022)
Title (2022)
Contents (2022)
Selvakumar A. - A critical review of carbon nanotube-based surface coatings, Sanjith U., Tamilarasan T. R., Muraliraja R., Sha W., Sudagar J. (2022)
Tarelnyk V. B. - Electric-spark alloying of metal surfaces with graphite, Gaponova O. P., Konoplianchenko Ye. V. (2022)
Danilchenko V. Yu. - Regularities of martensitic transformations of Fe-Ni alloys rapidly quenched from melt, Dzevin Ye. M., Delidon R. M. (2022)
Windajanti J. M. - Anisotropic phase transformation mechanism on coarse-grained and fine-grained pure titanium at low-temperature plasma nitriding, Rajapadni M. S., Santjojo D. J. D. H., Pamungkas M. A., Abdurrouf A., Aizawa T. (2022)
Akhmetova G. E. - State-of-the-art and analysis of characteristics, properties, significance, and application prospects of metallurgical slags, Ulyeva G. A., Denissova A. I., Tuyskhan K., Tulegenov A. B. (2022)
Title (2022)
Contents (2022)
Solomenko A. G. - Functionalization of quasi-two-dimensional materials: chemical and strain-induced modifications, Balabai R. M., Radchenko T. M., Tatarenko V. A. (2022)
Khomenko O. V. - Computer modelling of metal nanoparticles adsorbed on graphene, Biesiedina A. A., Khomenko K. P., Chernushchenko R. R. (2022)
Denissova A. I. - Prospects of application and global significance of graphene, Volokitin A. V., Volokitina I. E. (2022)
Danilchenko V. Yu. - Phase and structural transformations in the Fe-based alloys under the combined high-energy treatment, Dzevin Ye. M., Semyrga O. M. (2022)
Vasylyev M. O. - Microstructure of Co-Cr dental alloys manufactured by casting and 3D selective laser melting, Mordyuk B. M., Voloshko S. M., Gurin P. O. (2022)
Title (2022)
Contents (2022)
Bobyr S. V. - Shear transformation of austenite in steels considering stresses’ effects, Parusov E. V., Levchenko G. V., Borisenko A. Yu., Chuiko I. M. (2022)
Volokitin A. V. - Thermomechanical treatment of stainless steel piston rings, Volokitina I. E., Panin E. A. (2022)
Markovsky P. E. - Mechanical behaviour of Ti-15Mo alloy produced with electron-beam cold hearth melting depending on deformation rate and in comparison with other titanium alloys, Janiszewski J., Akhonin S. V., Bondarchuk V. I., Berezos V. O., Cieplak K., Karasevska O. P., Skoryk M. A. (2022)
Bahfie F. - Kinetic properties of nickel leaching by ANOVA method, Utari Murti D., Nuryaman A., Astuti W., Nurjaman F., Prasetyo E., Sudibyo S., Susanti D. (2022)
Babanli M. B. - Formation and growth of cracks in 7075-T6 aluminium matrix hybrid FML nanocomposite materials, Gurbanov N. A., Mehtiyev R. K. (2022)
Matysina Z. A. - Iron in endometallofullerenes, Zolotarenko Ol. D., Rudakova O. P., Akhanova N. Y., Pomytkin A. P., Zolotarenko An. D., Shchur D. V., Gabdullin M. T., Ualkhanova M., Gavrylyuk N. A., Zolotarenko O. D., Chymbai M. V., Zagorulko I. V. (2022)
Matysina Z. A. - Electric arc methods to synthesize carbon nanostructures, Zolotarenko Ol. D., Ualkhanova M., Rudakova O. P., Akhanova N. Y., Zolotarenko An. D., Shchur D. V., Gabdullin M. T., Gavrylyuk N. A., Zolotarenko O. D., Chymbai M. V., Zagorulko I. V. (2022)
To commemorate the 95th anniversary of birthday of professor Matysina Z. A. (2022)
Title (2022)
Contents (2022)
Chabak Yu. G. - Current functional materials for wear-resistant casting: from multicomponent cast irons to hybrid high-boron alloys, Zurnadzhy V. I., Golinskyi M. A., Efremenko V. G., Zaichuk N. P., Petryshynets I., Shymchuk S. P. (2022)
Pazukha I. M. - Crystal structure, phase state, and magnetoresistive properties of nanostructured thin-film systems based on permalloy and noble metals, Shkurdoda Yu. O. (2022)
Naizabekov A. B. - Current trends to obtain metals and alloys with ultrafine-grained structure, Kolesnikov A. S., Latypova M. A., Fedorova T. D., Mamitova A. D. (2022)
Latypova M. A. - Localization of deformation in the process of large plastic deformations, Kuzmin S. L., Fedorova T. D., Lawrinuk D. N. (2022)
Volokitina I. E. - Martensitic Transformations in Stainless Steels, Volokitin A. V., Panin E. A. (2022)
Bahfie F. - Heat treatment technology for stainless steel 316(L), Prawijaya K. I., Lana S. S., Nurjaman F., Astuti W., Susanti D. (2022)
Meshkov Yu. Ya. - Nature of the brittleness of metals, Zimina G. P., Stetsenko N. M. (2022)
Herlina U. - Porous magnesium and its application, Nurjaman F., Bahfie F., Handoko A. S., Sumardi S., Sukmana I., Prasetyo E., Susanti D. (2022)
Chekman I. S. - The Prospects of Medical Application of Metal-based Nanoparticles and Nanomaterials, Gorchakova N. O., Nebesna T. Yu., Gruzina T. G., Priskoka A. O., Doroshenko A. O., Simonov P. V. (2011)
Kolpakov I. Ye. - Functional state of the respiratory and immun system in children–residents of the radioactive contaminated territories, Parkhomenko V. N., Vdovenko V. Yu., Stepanova Ye. I., Bazyka D. A., Karmaus W. J., Svendsen E. R. (2011)
Sosnytska T. V. - Сlinical application of magnetic mapping (2011)
Галютіна О. Ю. - Зв’язок безбольової ішемії міокарда з перебігом ревматоїдного артриту та гіпергомоцистеїнемією, Бичак О. В. (2011)
Бойчак М. П. - Структурно-функціональний стан лівого та правого шлуночків серця і фактори, що впливають на параметри внутрішньосерцевої гемодинаміки у хворих з артеріальною гіпертензією та хронічною алкогольною інтоксикацією, Голод А. Г. (2011)
Бєляєва Н. М. - Оцінка функції кровообігу при хронічній ревматичній хворобі серця в практиці медико-соціальної експертизи, Куриленко І. В., Бойко В. В., Яворовенко О. Б., Алексеєнко Н. Я. (2011)
Гаджиева Н. А. - Структурно-функциональное состояние сердца у подростков, больных туберкулёзом лёгких (2011)
Сивак Л. А. - Сучасні принципи хіміотерапевтичного лікування метастатичного раку молочної залози, Майданевич Н. М., Лялькін С. А., Аскольський А. В., Алпатьєва С. Ю., Багірян М. А., Кліманов М. Ю., Касап Н. В. (2011)
Черемухіна О. М. - Математичне моделювання та прогнозування поширеності очних хвороб (2011)
Винник Н. И. - Клиническая характеристика эффективности пиоглитазона в комплексной терапии больных ишемической болезнью сердца на фоне метаболического синдрома, Кайдашев И. П. (2011)
Лавренко А. В. - Эффективность метформина как начальной сахароснижающей терапии больных ишемической болезнью сердца и сахарным диабетом типа 2, Куценко Л. А., Солохина И. Л., Расин М. С., Кайдашев И. П. (2011)
Ольхович Н. В. - Клініко-лабораторні показники ефективності ферментозамісної терапії хвороби Гоше в Україні, Грищенко О. М., Пічкур Н. О., Недобой А. М., Трофімова Н. С., Іванова Т. П., Горовенко Н. Г. (2011)
Сміян О. І. - Динаміка гуморального антиендотоксинового імунітету у дітей, хворих на негоспітальну пневмонію, на фоні лікування Біфі-формом® дитячим, Васильєва О. Г. (2011)
Амонова Д. С. - Клиническая и бактериологическая эффективность двух режимов дозирования цефтазидима и амикацина у больных с вентиляторассоциированной пневмонией, Ибадова Д. Н. (2011)
Крячок І. А. - Ефективність лікування ритуксимабом хворих з неходжкінською лімфомою, Філоненко К. С., Губарева Г. О., Титоренко І. Б., Новосад О. І., Каднікова Т. В., Алексік О. М., Мартинчик А. В., Кущевий Є. В., Пастушенко Я. В. (2011)
Сафронова Л. А. - Антиалкогольні властивості пробіотичного препарату субалін, Криштаб Т. П., Авдєєва Л. В., Стогній Н. А., Лебедєв Д. С. (2011)
Бубнов Р. В. - Проведення регіонарної анестезії нижніх кінцівок під контролем ультрасонографії та нейростимулятора: порівняльне дослідження, Строкань А. М., Абдуллаєв Р. Я. (2011)
Сергеева И. Е. - Диагностические показатели локального иммунного ответа у больных генерализованным пародонтитом (2011)
Павловский Л. Н. - Е. И. Смирнов – выдающийся деятель отечественного военного и гражданского здравоохранения (2011)
Пиріг Л. А. - Ціборовський О. М . На варті здоров’я: Історія становлення соціальноїмедицини і охорони громадського здоров’я в Україні. – К.: Факт, 2010.– 430 с.: (2011)
Бакало Л. О. - Конституційні права дитини: дефініція та значення для інституту прав дитини (2022)
Подковенко Т. О. - Концепція лібералізму Джона Локка (2022)
Сухоребра Т. І. - Юридична відповідальність за порушення природоохоронних норм на землях Українського козацтва (2022)
Глух М. В. - Державний фінансовий аудит як різновид фінансового контролю, Ковалко Н. М. (2022)
Дракохруст Т. В. - Права людини: зміна клімату та примусове переміщення (2022)
Москалюк Н. Б. - Міжнародно-правові стандарти в сфері захисту прав людини та їх вплив на законодавство України, Слома В. М. (2022)
Одинак О. О. - Захист прав споживачів фінансових послуг в умовах воєнного стану, Голота Н. П. (2022)
Шевчук О. Р. - Інвестиційна підтримка державної інформаційної безпеки України в умовах воєнного стану: аналіз актуальних законодавчих новацій, Ментух Н. Ф. (2022)
Зигрій О. В. - Інтерпретації та захист екологічних прав людини: міжнародні стандарти та українські реалії, Кійко К. В., Мацук С. М. (2022)
Олійничук О. І. - Протиправні дії у сфері банкрутства: концептуальні та порівняльно-правові аспекти, Ронська О. Г. (2022)
Паращук Л. Г. - Проблемні аспекти правового регулювання договору про сурогатне материнство в контексті гармонізації законодавства України до законодавства Європейського Союзу, Чапля І. В. (2022)
Банах С. В. - Переваги та недоліки впровадження системи електронного кримінального провадження в органах досудового слідства України, Грубінко А. В., Онищук І. О. (2022)
Декайло П. В. - Аналіз запобіжних заходів у кримінальному провадженні, Дейнека А. М. (2022)
Кравчук М. Ю. - Забезпечення ефективної протидії біологічним загрозам через призму конструкції біоризиків, Метельський І. Д. (2022)
Мельник І. М. - Підвищення рівня фізичної підготовки та навиків самозахисту майбутніх працівників правоохоронних органів України, Богайчук В. І. (2022)
Муравська Ю. В. - Парадигма розвитку військової розвідки в Україні (2022)
Олійничук Р. П. - Розслідування незаконної порубки або незаконного перевезення, зберігання, збуту лісу та його експертне забезпечення (2022)
Рогатинська Н. З. - Загальна характеристика злочинності у митній сфері (2022)
Фаріон-Мельник А. І. - Кримінальні вибухи: характеристика та типологічні особливості злочинця, Мельник І. М., Василевський Р. М. (2022)
Титул, Зміст (2022)
Гладун В. В. - Нескорена та незламна Миколаївщина:військове минуле та сьогодення (85-й річниці створення Миколаївської області присвячується) (2022)
Ніколаєв І. Є. - Ключові аспекти репресивної політики радянської влади проти освітян Миколаївщини в 1937 році (до 85-річчя утворення Миколаївської області) (2022)
Волос О. В. - "Степова людина" – аграрій, новатор, просвітник (2022)
Шуляр В. І. - Концепт "духовної цілісності особистості" Григорія Сковороди як цінність у системі літературної освіти школярів (2022)
Гич Г. М. - Види навчальної діяльності учнів на уроках за творчістю Григорія Сковороди (2022)
Мхитарян О. Д. - Формування читацької компетентності учнів у реаліях Нової української школи (2022)
Шуляр В. І. - Бібліотерапевтичний потенціал творів Григорія Сковороди (НУШ, модельні програми для 5 – 6 класів), Гладишев В. В. (2022)
Петренко О. М. - Синергія слова і музики у спадщині Григорія Сковороди: компетентнісний аспект інтегрованого навчання (2022)
Кузнєцова А. М. - Компетентнісні завдання як дієвий інструмент вивчення державної мови (на матеріалі творчості Григорія Сковороди) (2022)
Шапошнік В. В. - Диджиталізація шкільного курсу біології в умовах упровадження STEM-освіти, Мироненко І. В. (2022)
Вітковська О. Д. - Інтернет-етикет в освітньому середовищі, Хозраткулова І. А. (2022)
Корнєва С. Є. - Виховання особистості на основі життєвих настанов Г. С. Сковороди (на матеріалі "Байок харківських”) (2022)
Клименко Л. О. - Педагогічна відкрита студія "Наука і ми" як засіб удосконалення професійної компетентності вчителя-природничника, Ліскович О. В. (2022)
Степанюк Н. К. - Орнаментальна композиція в таврійському розписі (2022)
Безименний А. В. - Дослідження впливу гермінанту на проростання спор бактерій роду Bacillus, Тарасов О. А., Гудзь Н. В., Захарова О. М. (2022)
Дрожже Ж. М. - Моніторинг вакцинопрофілактики ньюкаслської хвороби в Україні, Полупан І. М., Рудой О. В., Гайдей О. С., Дедок Л. А. (2022)
Жовнір О. М. - Застосування мультиплексної ПЛР для виявлення токсин-продукуючих Clostridium perfringens, Мінцюк Є. П., Тарасов О. А. (2022)
Кривошия П. Ю. - Застосування культур клітин Sus domesticus для тестування властивостей композицій з полігексаметиленбігуанідином, Мандигра Ю. М., Катюха С. М., Лисиця А. В. (2022)
Криця Я. П. - Вплив ріботану та циклоферону на імунологічні показники крові лошат, Захарова О. М., Моложанова А. В., Сидоренко Т. В. (2022)
Меженський А. А. - Нормативно-правове і матеріально-технічне забезпечення лабораторної діагностики геморагічної хвороби кролів в Україні та відповідність його сучасним міжнародним вимогам, Меженська Н. А., Криця Я. П., Тарасов О. А., Меженський А. О., Ничик С. А. (2022)
Меженський А. О. - Антисептична ефективність препарату "Асепт-ВХ" при підготовці операційного поля у собак за хірургічних операцій, Меженська Н. А., Меженський А. А., Ничик С. А., Ткаченко С. М. (2022)
Моложанова А. В. - Дослідження різних видів домашніх та продуктивних тварин на наявність фрагментів геному вірусу SARS-CoV-2 методом ЗТ-ПЛР в реальному часі, Ничик С. А., Гудзь Н. В., Тарасов О. А. (2022)
Янголь Ю. А. - Вивчення видового складу токсин-продукуючих мікроскопічних грибів роду Fusarium в зерні та комбікормі з різних регіонів України, Захарова О. М., Тарасов О. А. (2022)
Koshevoy V. I. - Dynamics of peroxidation processes in male rabbits under experimental LPS-induced oxidative stress, Naumenko S. V. (2022)
Гірний О. О. - Пошуки музейної архітектури в сучасному контексті креативного міста (2022)
Буравченко С. Г. - Визначення та ієрархія об’єктів архітектури засновані на сценарних методах проєктування (2022)
Гребенюк І. В. - Скульптура у сучасному інтер'єрі (2022)
Денисенко Н. О. - Проблемні питання функціонування державних фінансів в період війни (2022)
Олійник О. П. - Методи адаптації промислової архітектури до сучасних містобудівних умов, Шкарапута М. В. (2022)
Косаревська Р. О. - Квантова семіотика та особливості її застосування до формування об’єктів дизайну, архітектури і мистецтва, Левченко О. В., Третяк Ю. В. (2022)
Лясковський О. Й. - Трансформація поняття естетики міського середовища в контексті європейських урбаністичних пріоритетів (2022)
Миколенко К. С. - Особливості дизайну безпечного інтер’єрного простору для проживання дитини, Емаміанфар Алі, Третяк Ю. В. (2022)
Парнета М. Б. - Ландшафтно-просторові чинники впливу на формування медійності архітектури та міських просторів Львова (2022)
Терлецька Х. М. - Генеза та передумови формування архітектурної спадщини Прикарпаття, Косьмій М. М. (2022)
Фенчук О. Т. - Формування та розвиток екологічних поглядів в сучасній архітектурі (2022)
Шереметьєва В. В. - Актуальність і тенденції формування науково-просвітницьких центрів (2022)
Яценко В. О. - Особливості вітчизняного та зарубіжного досвіду вирішення проблеми пам’яток архітектури, що знаходяться в стадії "руїна", Кравчук О. О. (2022)
Гончарик Р. П. - Архітектурно-планувальна організація формування розвитку житлової архітектури Івано-Франківська в період 1944-1989 років (2022)
Жирак Р. М. - Феномен життєстійкості як складова розвитку урбоекосистем (2022)
Приймак В. В. - Перспективні тенденції архітектурної трансформації житлово-громадських центрів великих міст (2022)
Стовбан В. О. - Особливості дослідження проблематики просторових конфліктів у містах(на прикладі Івано-Франківської ОТГ) (2022)
Яновицький Є. Л. - Застосування елементів монументального мистецтва, сучасної скульптури та малих архітектурних форм при формуванні садово-паркового ландшафту та благоустрою урбаністичного середовища, Галак К. Т. (2022)
Гамаля А. В. - Типологічні особливості "greenways" в структурі "зеленої" пішохідної мережі міст, Войко Н. Ю. (2022)
Вілінська Л. М. - Реконструкція житлового будинку з організацією зеленої покрівлі, Бурлак Г. М., Залогіна А. С. (2022)
Данчак І. О. - Закономірності формування сільської громадської забудови в сучасних умовах розвитку, Сільник О. І. (2022)
Новосад І. Г. - Прийоми реконструкції при відбудові типових житлових будинків в Україні (2022)
Радченко В. С. - Історичні попередники медичних закладів (2022)
Руденко А. О. - Відновлення порушених війною міських територій за допомогою "розумних" технологій, Ладигіна І. В. (2022)
Яновицький Є. Л. - Архітектурні рішення та прийоми при реконструкції громадьских будівель в Україні на прикладі готелю "Юність" в Одесі, Селиванов О. І. (2022)
Гомон П. С. - Моделювання роботи поперечних перерізів дерев’яних елементів за різних варіантів та відсотків армування (2022)
Собко Ю. Т. - Відбір факторів, що впливають на трудомісткість процесу монтажу структурних плит покриттів одноповерхових будівель, Новак Є. В. (2022)
Березовська Л. І. - Психологія феномену імпостора: емпіричний ракурс, Костюченко Є. А. (2021)
Данилюк І. В. - Особливості стратегії акультурації та соціокультурної адаптації студентів-переселенців зі Сходу України, Богучарова О. В. (2021)
Васютинський В. О. - Ціннісний контекст пошуку українцями винуватців тривання війни на Донбасі (2021)
Виноградов О. Г. - Зв’язки ціннісних пріоритетів з уявленнями українців про ідеальний час настання подій сімейного життя, Келлер В. В. (2021)
Клименко І. В. - Психологічні особливості схильності молодих виборців до абсентеїзму, Радкевич М. О. (2021)
Kovalenko A. B. - Perception of the future as a factor of Ukrainian youth’s migratory intentions during the War conflict, Hryshchuk E. Y., Baranauskienė I. (2021)
Остапенко І. В. - Розвиток громадянської компетентності молоді методами активного соціального навчання з використанням медіаконтенту, Соснюк О. П. (2021)
Паньковець В. Л. - Психологічні особливості користувачів фітнес-трекерів серед молоді, Солонський А. В. (2021)
Rohal N. І. - Language factors of civic identity formation, Synelnykov R. Yu., Seheda I. O. (2021)
Сухенко Я. В. - Освітні траєкторії вчителів, психологів, керівників шкіл: психосемантична диференціація (2021)
Шаповал В. В. - Рік випробувань, Ходосовцев О. Є., Гавриленко В. С. (2022)
Шоль Г. Н. - Eremogone Cephalotes (M. Bieb.) Fenzl у Північному причорномор'ї: хорологія, ценотична та біотопічна приуроченість, Красова О. О., Баранець М. О. (2022)
Новосад К. В. - Втрачені раритети національного рівня судинних рослин гігрофітону урбанофлори Київського мегаполіса, Щербакова О. Ф., Романенко О. В., Новосад В. В. (2022)
Куземко А. А. - "Гарячі" та "холодні" точки біорізноманіття трав'яних біотопів України (2022)
Драбинюк Г. В. - Доповнення та критичні нотатки до інвентарного переліку флори природного заповідника "Єланецький степ", Шиндер О. І., Коломійчук В. П., Булах П. Є., Конайкова В. О. (2022)
Ходосовцев О. Є. - Перші відомості про лишайники та ліхенофільні гриби Дніпровсько-орільського природного заповідника, Ходосовцева Ю. A. (2022)
Литвиненко Ю. І. - Копрофільні перитеціоїдні сумчасті гриби Гетьманьского національного природного парку (2022)
Онук Л. Л. - Фітосозологічна оцінка території урочища "Гора Лѝсиця", Петрук Ю. В. (2022)
Погрібний О. О. - До класифікації борових типів лісу в Українських Карпатах, Заячук В. Я., Погрібна Л. С., Мандзюк Р. І., Геник Я. В. (2022)
Говорун О. В. - Результати дослідження вогнівок (lepidoptera, pyraloidea) заповідника "Михайлівська цілина" (Сумська область) (2022)
Лисенко В. І. - Провідні механізми екологічних адаптацій і регуляції чисельності у гусеподібних птахів (2022)
Гавриленко В. С. - Сови біосферного заповідника "Асканія-Нова" (видове різноманіття, характер перебування та окремі аспекти екології), Поліщук І. К., Старовойтова Т. В. (2022)
Юзик А. В. - Особливості формування орнітофауни полігонів твердих побутових відходів в Путильській громаді (Чернівецька область), Юзик Д. І. (2022)
Гавриленко Н. О. - Насадження південно-західної частини дендрологічного парку "Асканія-Нова": актуальний стан та заходи з оптимізації (2022)
Белгородський Є. О. - Асортимент перспективних сортів азійських гібридних лілій у колекції дендрологічного парку загальнодержавного значення "Асканія-Нова" для озеленення (2022)
Гавриленко В. С. - Формування стійкої популяції сайгака (saiga tatarica Linnaeus, 1758) в біосферному заповіднику "Асканія-Нова" та особливості збереження і управління її чисельністю, Дудок А. Р., Мезінов О. С., Ясинецька Н. І. (2022)
Ясинецька Н. І. - Еколого-біологічні особливості кулана туркменського equus hemionus kulan Groves and Mazak, 1967, реінтродукованого на півдні України (біосферний заповідник "Асканія-Нова") (2022)
Звегінцова Н. С. - Гельмінтофауна кулана туркменського в зоопарку біосферного заповідника "Асканія-Нова" (2022)
Корінець Н. О. - Олень Давида elaphurus davidianus у зоопарку "Асканія-Нова" (2022)
Дудок А. Р. - Моніторинг остеологічної колекції представників родини оленячих cervidae музею "Природа Таврії" біосферного заповідника "Асканія-Нова" імені Ф. Е. Фальц-Фейна (2022)
Шаповал В. В. - Критичні коментарі до статті Н. І. Крецул, С. О. Кочнов "Рідкісні види судинних рослин біосферного заповідника "Асканія-Нова" імені Ф. Е. Фальц-Фейна" та редакція сучасного охоронного списку флори асканійського степу, Бойко М. Ф., Винокуров Д. С., Коломійчук В. П., Куземко А. А., Лисенко Г. М., Мойсієнко І. І., Ткаченко В. С. (2022)
До уваги авторів (2022)
Вихідні відомості (2022)
Братасюк В. М. - Відповідальність у праві: антропологічний та соціокультурний виміри (2014)
Андрушко П. П. - Деякі проблемні питання кримінально-правової кваліфікації постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного рішення (2014)
Кузьмишин В. М. - Шляхи забезпечення безумовного виконання судового рішення (2014)
Верещінська І. В. - Зміст предмета доказування щодо спадкування в справах з іноземним елементом (2014)
Барко В. І. - Теоретичні підходи до розробки ефективної системи психологічного забезпечення професійної діяльності суддів (2014)
Савін О. І. - Основні теоретичні підходи до проблеми внутрішньоособистісної конфліктності в закордонній психології (2014)
Національні стандарти суддівської освіти: професійна психологічна підготовка (2014)
Міжнародна науково-практична конференція "Національні стандарти суддівської освіти: професійна психологічна підготовка" 4 листопада 2014 р. Програма (2014)
Вітальні промови (2014)
Оніщук М. - Суддівська освіта в Україні: національні стандарти і рекомендації Ради Європи (2014)
Бахмайер Вінтер Л. - Ключові питання та виклики суддівської освіти в Україні: європейські стандарти (2014)
Максименко С. - Актуальність психологічного супроводження професійної діяльності (2014)
Ірхін Ю. - Концептуальні засади психологічної підготовки до суддівської діяльності (2014)
Ван Люійк Ф. - Оцінка та розвиток професійних та соціально-психологічних навичок у кандидатів на посаду судді (2014)
Марчак В. - Психологія суддівської діяльності: теоретичні та практичні аспекти (2014)
Медведєв В. - Методологічні засади професійно-психологічної підготовки суддів в Україні (2014)
Савченко Г. - Соціономічні особливості професійно-психологічної готовності до суддівської діяльності (2014)
Бєляєва С. - Професійне вигорання: шляхи запобігання (2014)
Семенова А. - Теоретико-методологічні засади розвитку професійної майстерності суддів (2014)
Черновський О. - Вдосконалення професійно-психологічного відбору та адаптації суддівських кадрів (2014)
Булка О. - Психологічні особливості професійної діяльності судді (2014)
Безусова-Попович Л. - Роль практикуючого психолога в процесі адаптації судді та профілактиці синдрому "професійного вигорання" (2014)
Курій Н. - Психологічна сумісність судді і помічника судді при виконанні професійних обов’язків (2014)
Д. Маккавлі Д. - Психологічні аспекти суддівської освіти в Канаді (2014)
Левенець О. - Професійно-психологічні уміння у діяльності судді (2014)
Пріоритети розвитку суддівської освіти (2014)
Програма круглого столу "Експертне обговорення національних стандартів суддівської освіти" 5 листопада 2014 р. (2014)
Концепція національних стандартів суддівської освіти (проект) (2014)
Концепція професійної психологічної підготовки у Національній школі суддів України (проект) (2014)
Наш журнал став фаховим! (2014)
Обговорення питань прав людини та демократії (2014)
Суддя, який хоче бути кваліфікованим, повинен мати таку можливість (2014)
Забезпечення дотримання стандартів суддівської діяльності та поведінки (2014)
Іспанський досвід як приклад шляхів удосконалення судової системи (2014)
Вивчення передового досвіду суддівської освіти в Канаді (2014)
Войтович І. - Рекреаційний туризм у процесі підготовки майбутніх фахівців галузі фізичної культури та здоров’я, Войтович В., Мацкевич Н. (2018)
Киселиця О. - Становлення соціальної зрілості старшокласників (у контексті діяльності вчителя фізичної культури), Мосейчук Ю., Мороз О. (2018)
Кострікова К. - Вплив олімпійської освіти на особистість школярів (2018)
Круцевич Т. - Гендерні відмінності ієрархічної структури ціннісних орієнтацій школярів різних вікових груп, Імас Є., Марченко О. (2018)
Мудрик С. - Українські народні ігри як свідчення давності язичницьких обрядових дійств, Кліш І., Навроцький Е., Гаврилюк А. (2018)
Головкіна В. - Вплив занять плаванням із застосуванням елементів аквафітнесу й інтервального гіпоксичного тренування на фізичну підготовленість дівчат 11–12 років (2018)
Заставна О. - Значення розвитку вестибулярного апарату для формування усного мовлення у дітей з порушенням слуху за верботональною методикою (2018)
Ображей О. - Особливості побудови процесу навчання плавання молодших школярів у літньому оздоровчому таборі (2018)
Власова С. - Особливості фізичної підготовленісті учнів 5–6 класів в контексті часних норм оцінювання (2018)
Галандзовський С. - Покращення показників фізичної підготовленості у студентів транспортного коледжу шляхом використання бігових навантажень, Сулима А., Корольчук А. (2018)
Жигульова Е. - Вплив систематичних фізичних навантажень на морфофункціональний розвиток школярів, Стасюк І. (2018)
Іваніцький Р. - Функціональний стан опорно-рухового апарату дітей середнього шкільного віку з вадами слуху, Альошина А. (2018)
Лемак О. - Фізична підготовленість та морфо-функціональний стан підлітків з різним рівнем аеробної продуктивності, Султанова І., Іванишин І., Арламовський Р. (2018)
Пантік В. - Структура та рівень рухової активності студентів закладів вищої освіти (2018)
Червоношапка М. - Силові показники ударів руками і ногами у курсантів закладів вищої освіти МВС України, Шутка Г., Чичкан О. (2018)
Голод Н. - Структура оперативних втручань при облітеруючому атеросклерозі нижніх кінцівок та аспекти реабілітації хворих з даною патологією (2018)
Горбата Р. - Оцінка якості життя хворих із хронічним обструктивним захворюванням легень із застосуванням опитувальника SF-36 (2018)
Лисенко Ю. - Моніторинг параметрів якості життя у хворих на розсіяний склероз з міофасціальним больовим синдромом при впровадженні програми фізичної реабілітації, Мицкан Б., Попель С. (2018)
Мазурчук О. - Ефективність діяльності тренера жіночої команди з міні-футболу, Олександр П., Герасимюк П., Гаврилюк А. (2018)
Інформація про І Міжнародний конгрес "Якість життя в інтердисциплінарному вимірі" (2018)
Інформація для авторів (2018)
Вихідні відомості (2018)
Шапошников К. - Напрями пiдвищення конкурентоспроможностi вищої освіти в сучасних умовах, Шапошникова І., Жаворонок А. (2022)
Лозиченко О. - Теоретичні положення реалізації державного регулювання заощаджень домогосподарств (2022)
Пілевич Д. - Державне регулювання розвитку підприємництва: системний підхід (2022)
Шинкар В. - Економічні трансформації України в умовах воєнної агресії Росії, Рошко С. (2022)
Lumpova T. - Using the experience of international statistics to create a repository of applied metadata for information systems in economic area (2022)
Amoako Felix Offei - Influence of ICT on effectiveness of inventory control in the public sector on the way to healthy green development in conditions of uncertainty, Letunovska N. (2022)
Євсюков Т. - Зміна тарифної ставки послуги захоронення відходів у контексті сучасного землекористування (на прикладі луцького кластера Волинської області), Петрович О. (2022)
Ryabukhа G. - Indicators of economic efficiency of growing DOMINANT GREENSHELL poultry, Kazak O., Tertychna O., Shevchenko L., Ponomarchuk A. (2022)
Холявко Н. - Сучасні інформаційні технології на ринку фінансових послуг України, Попело О., Дубина М., Тарасенко А. (2022)
Кальченко О. - Проблеми удосконалення процесів автоматизації фінансового планування на підприємствах, Шишкіна О., Данилович В. (2022)
Ганшин О. - Моделювання організації єдиного києво-канівського некрополя великого київського князя Всеволода Ольговича й гіпотеза щодо тотожності храму літописного монастиря Святого Симеона та споруди Кирилівської церкви Києва (2022)
Травкіна О. - Про іконографію керамічної ікони Богородиці із Успенського собору Єлецького монастиря м. Чернігова (2022)
Шуміло В. - Діяльність митрополита Фотія та проблема розділення Київської митрополії між Московською державою та Великим князівством Литовським, Чистяков В. (2022)
Гордієнко Д. - Постать Григорія Цамблака в осмисленні Михайла Грушевського (2022)
Петренко І. - Церковно-шкільне меценатство у лівобережних українських єпархіях Російської імперії наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2022)
Мицик Ю. - З нових документів до історії Сіверщини ХVІІ–ХVІІІ ст. (частина 23), Тарасенко І. (2022)
Мешковой М. - Невідомий лист гетьмана Івана Мазепи до белзького воєводи Адама Сенявського, Мицик Ю. (2022)
Пилипенко О. - Соціально-економічне становище викладачів університетів Наддніпрянської України у першій половині ХІХ ст. (2022)
Сорокіна К. - Матеріали до просопографічного портрету родини Сокальських в колекціях електронного репозитарію Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна (2022)
Шуміло С. - Духовний вірш "Плач Йосипа Прекрасного" та його сирійське літературне джерело (2022)
Чапля О. - Покаяння як передумова святості у творах перших українських проповідників (від Кирила Турівського до митрополита Іларіона) (2022)
Колошук Н. - Чи можливе каяття "червоної людини" у час second-hand? (2022)
Демченко Т. - "Невигадане": радянська буденність 1920–1930-х рр. у літературній творчості Анатолія Калиновського (Галана), Іваницька С. (2022)
Зубко О. - Подєбрадське повсякдення Євгена Чикаленка (1925–1929) (2022)
Голоць В. - Рецензія : Лозовий О.М. Із павутиння часу. Олександрія, 2021. 159 с. (2022)
Рижова О. - Рецензія : Адруг А.К. Декоративне мистецтво Чернігова другої половини ХVІІ – початку ХVІІІ ст. Чернігів: SCRIPTORIUM, 2022. 152 с.: іл. (2022)
Lannuzel G. - Critical comments on the article by Wang et al. "Lectotypification of the name Brachyscome neocaledonica - Pytinicarpa neocaledonica (Asteraceae: Astereae)" published in the Ukrainian Botanical Journal (2022, 79(2): 77–83), Pignal M., Gâteblé G. (2022)
Дідух Я. П. - Топологічна диференціація рослинного покриву Cандомирсько-Верхньодністровського геоботанічного округу, Кучер О. О., Розенбліт Ю. В., Чусова О. О. (2022)
Chusova O. O. - Protected species in grassland habitats of Ukraine, Shyriaieva D. V., Budzhak V. V., Chorney I. I., Dziuba T. P., Iemelianova S. M., Kucher O. O., Moysiyenko I. I., Tokariuk A. I., Vasheniak Iu. A., Vynokurov D. S., Boyko M. F., Khodosovtsev O. Ye. , Kuzemko A. A. (2022)
Акулов О. Ю. - Перша знахідка Naohidea sebacea (Naohideales, Basidiomycota) в Україні, Фоменко М. І., Худич А. С., Борисенко Т. О. (2022)
Дернов В. С. - Біопошкодження викопних рослин з відкладів білокалитвенської світи (верхня частина башкирського ярусу, карбон) Донецького басейну, Україна (2022)
Косаківська І. В. - Вплив екзогенної обробки водним розчином сигнальної молекули-медіатора бактеріального походження N-гексаноїл-L-гомосеринлактону (С6-ГГЛ) на проростання жолудів і ріст рослин Quercus robur і Q. rubra (Fagaceae), Васюк В. А., Войтенко Л. В., Щербатюк М. М., Бабенко Л. М., Романенко К. О. (2022)
The M. G. Kholodny Institute of Botany and the National Herbarium of Ukraine (KW), Kyiv: Damage due to the missile strikes on 10 October 2022 (2022)
Відданість справі охорони фіторізноманіття. Пам'яті Ірини Андріївни Коротченко (12.05.1973–06.09.2022) (2022)
Втрата української мікології. Світлій пам’яті Елеонори Захарівни Коваль (10.08.1930–29.06.2022) (2022)
Пам’яті Лариси Яківни Партики (1932–2022) (2022)
Моркун В. С. - Оперативне розпізнавання геолого-мінералогічних різновидів гірських порід на основі ультразвукових вимірювань, Моркун Н. В., Тронь В. В., Гапоненко А. А., Гапоненко І. А., Сердюк О. Ю. (2021)
Солодянкін О. В. - Комплексна оцінка впливу геомеханічних та технологічних факторів на інтенсифікацію деформаційних процесів в масиві порід навколо протяжних виробок, Шаповал В. Г., Гапєєв С. М., Кравченко К. В., Солодянкіна О. А. (2021)
Тимофєєв М. В. - Методика визначення мінімальної товщини теплоізолюючого шару в конструкції зовнішньої стіни, Шамріна Г. В. (2021)
Руднєв Є. С. - Сірка у викопному вугіллі як фактор прояву небезпечних властивостей шахтопластів, Гальченко В. А., Філатьєва Е. М., Антощенко М. І. (2021)
Воденнікова О. С. - Позадоменна десульфурація чавуну: теоретичні основи, сучасні технології та аналітично-розрахункова обробка показників десульфурації, Воденнікова Л. В., Бабошко Д. Ю., Головков П. В. (2021)
Яцун В. В. - Імітаційне моделювання роботи вібраційного грохота, що працює в резонансному режимі, Почужевський О. Д., Тищенко В. Ю. (2021)
Сінчук О. М. - Засадничі імперативи сутності аналізу енергоємності видобутку залізорудної сировини на підземних підприємствах Кривбасу, Берідзе Т. М., Сінчук І. О., Філіпп Ю. Б. (2021)
Єжов В. В. - Стан аварійності на підприємствах гірничодобувної галузі України, Рясний В. М., Євстратенко І. А., Маланчук З. Р., Чухарєв С. М. (2021)
Моркун В. С. - Формування інформаційної бази для управління процесом осадження часток твердої фази рудної пульпи у дешламаторі, Моркун Н. В., Тронь В. В., Сердюк О. Ю., Гапоненко А. А., Гапоненко І. А. (2021)
Воденнікова О. С. - Позадоменна десульфурація чавуну: вибір раціональної технології та аналітично-розрахункова обробка показників десульфурації, Воденнікова Л. В., Скідін І. Е., Саітгареєв Л. Н., Головков П. В. (2021)
Маринич І. А. - Модель системи автоматичного керування компресорною установкою з стабілізацією тиску у повітряній магістралі, Сердюк О. Ю. (2021)
Максимов І. І. - Особливості підготовки здобувачів спеціальності "Гірництво" через систему професійно-орієнтованих математичних задач, Ковальчук Т. М., Ковальчук В. А. (2021)
Суртаєв В. В. - Параметри роботи теплоутилізаційних установок, пристрою та системи утилізації теплоти парогазових викидів з тепловими (2021)
Турило А. А. - Сутність категорії "економічний розвиток", Ртищев С. А. (2021)
Хруцький А. О. - Дослідження шляхів реалізації віртуального лабораторного практикуму при підготовці фахівців з галузевого машинобудування, Горбачов Ю. Г., Громадський В. А., Громадський Вікт. А., Чумак Ю. І. (2021)
Жуков С. О. - Ресурсно-управлінський аспект декарбонізації енергетики як прогресуючий тренд світової економіки, Харін С. А., Папіж Ю. С., Юденко В. В., Коровіна О. В. (2021)
Pakhomov V. I. - Rational profile for career roads, Hirin I. V., Monastyrskyi Yu. A., Tyshchenko V. Yu. (2021)
Замицький О. В. - Дослідження сучасних методів охолодження стисненого повітря в турбокомпресорах, Ільченко О. В. (2021)
Karabut N. O. - Protection technology of data processed in distributed information systems, Rybalchenko O. H., Dotsenko I. O. (2021)
Сінчук О. М. - До розробки алгоритму енергоефективного керування електроенергетичним комплексом з розділеною генерацією електричної енергії в умовах залізорудних шахт, Купін А. І., Сінчук І. О., Барановська М. Л., Будніков К. І. (2021)
Замицький О. В. - Методика розрахунку конструктивних та технологічних параметрів установки для комбінованої сушки продуктів збагачення прямим впливом змінного електричного струму, Крадожон С. О. (2021)
Малих Д. Ю. - Енергетично-конструктивна аналітика адаптації мереж свердловинних зарядів до підривання масивів складної структури, Титов Д. А., Єременко Г. І. (2021)
Єфіменко Л. І. - Адаптивні системи керування швидкістю стрічкового конвеєра за критерієм зниження металоємності опорних конструкцій, Тиханський М. П., Тиханська А. М. (2021)
Чубенко В. А. - Дослідження внутрішньої структури металу в процесах прокатування металовиробів, Ярош Т. П., Хіноцька А. А. (2021)
Куліковська О. Є. - Геодезія, картографія та кадастр в Японії, Катушков В. О. (2021)
Ялова А. М. - Вплив шлакування та забруднення поверхонь нагріву на надійність роботи твердопаливних котлів на ТЕС, Бондар Н. В. (2021)
Турило А. М. - Інтелектуальний і людський капітал в умовах інформаційно-інноваційної економіки – ключовий чинник адаптації і економічної безпеки підприємства (2021)
Shvets D. V. - Iron ore grinding process at the concentrating plant under fuzzy and incomplete parameters (2021)
Баламуш М. А. - Звільнення особи з публічної служби як об’єкт адміністративно-правового регулювання, Ківало Л. В. (2022)
Миколенко О. І. - Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти як суб’єкт владних повноважень (парадокси національної правової системи), Лазарєва М. І. (2022)
Фігура В. О. - Необхідність впровадження системи API/PNR та поняття інтерв’ювання (2022)
Байло О. В. - Окремі аспекти застосування спрощеного режиму регулювання трудових відносин (2022)
Калітенко О. М. - Особливості укладання договорів про публічні закупівлі та можливі негативні наслідки у разі порушення певних умов та закону, Станкевич А. В. (2022)
Маріц Д. О. - Поновлення договору оренди земельної ділянки в умовах воєнного стану України, Кісіль А. В. (2022)
Токарчук Л. М. - Проблематика та особливості використання відеоконференцзв’язку в цивільному судочинстві України (2022)
Чернадчук Т. О. - Політика Європейського Союзу щодо боротьби з тероризмом: аналіз законодавства Європейського Союзу та деяких національних антитерористичних програм, Березовська В. О. (2022)
Оніщук М. В. - Судді мають перебувати під контролем суспільства (2015)
Катаєва Е. А. - Компетентнісний підхід – методологічний орієнтир модернізації суддівської освіти (2015)
Шевцова Я. О. - Мотивація до навчання в системі підвищення кваліфікації суддівського корпусу (2015)
Федіна А. В. - Передумови запровадження психологічного обстеження кандидатів на посаду судді (2015)
Малєєв А. Ю. - Судові послуги, операції, стандарти (2015)
Біла-Кисельова А. А. - Реалізація спеціального принципу міжнародного захисту прав дитини – якнайкращого забезпечення її інтересів у внутрішньому праві України (2015)
Братасюк В. М. - Правосуб’єктність як форма буття інвідуальної свободи (2015)
Іщенко О. П. - Концептуальні підходи до реформування адміністративно-територіального устрою України (2015)
Віхрова І. О. - Відшкодування збитків у господарській діяльності з ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС (2015)
Закревський А. В. - Особливості застосування судами України покарання за злочини проти правосуддя (2015)
Козлюк Л. Г. - Про важливість вивчення причин і умов корупційних екологічних злочинів (2015)
Крушинський С. А. - Проблеми подання доказів на стадії підготовчого провадження в суді першої інстанції (2015)
Смірнова В. В. - Підстави прийняття рішень у порядку судового контролю судом апеляційної інстанції (2015)
Хараджа Н. В. - Окремі аспекти застосування принципів сімейно-правового регулювання у практиці судів загальної юрисдикції (2015)
Самофал М. М. - Реалізація права на повагу до приватного та сімейного життя при медичному втручанні: практика Європейського суду з прав людини (2015)
Оніщук М. В. - Реформування суддівської освіти: стан та завдання (2015)
Нові освітні тенденції – у практику (2015)
Стартував каскад семінарів з практики ЄСПЛ (2015)
"Управління часом у суддівській діяльності" – курс для підвищення ефективності судочинства (2015)
Обізнаність для доброчесності (2015)
Триває робота над упровадженням первинного кваліфікаційного оцінювання суддів (2015)
Продовження запровадження тренінгової форми підготовки для суддів апеляційних судів (2015)
Взаємодія в ім’я спільних цілей (2015)
Ректор НШСУ Микола Оніщук увійшов до складу Конкурсної комісії з добору кандидатів для ВРЮ (2015)
Кваліфікаційне оцінювання суддів: стандарти та виклики (2015)
Круглий стіл на тему "Оцінка якості роботи судів при розгляді виборчих спорів" (2015)
Наукові пошуки у сфері захисту прав людини (2015)
Через дистанційне навчання до ефективної комунікації (2015)
Практика врегулювання та розгляду корпоративних конфліктів (2015)
Модернізація суддівської освіти: стан та завдання (2015)
Зворотний зв’язок зі слухачами та нові завдання (2015)
Кваліфікованість як ключовий критерій справедливого правосуддя (2015)
Адміністративна юстиція долучається до конституційного процесу (2015)
Рух у напрямі демократизації та верховенства права (2015)
Докази і доказування у кримінальному провадженні (2015)
Енциклопедія правосуддя (2015)
Ректор Національної школи суддів України Микола Оніщук увійшов до Науково-консультативної ради при Верховному Суді України (2015)
Гончар Р. О. - Обґрунтування комплексного підходу до захисту арсеналів, баз та складів Збройних Сил України від диверсійних загроз, Євсєєв В. О., Павленко А. М. (2020)
Олексійчук М. М. - Аналіз існуючих методик накопичення військово-навчених ресурсів, Андрусяк М. В., Гапонов О. В., Нетребко В. Ю., Наумко М. М. (2020)
Гишко Г. Б. - Пропозиції щодо використання балістичних засобів захисту органів зору в умовах впливу іонізуючого випромінювання, Колмогоров О. В., Ковалевський Є. П. (2020)
Євсєєв В. О. - Досвід іноземних держав у застосуванні військових формувань та правоохоронних органів при ліквідації наслідків окремих груп медико-біологічних надзвичайних ситуацій, Кулешов О. П., Пташка С. Д. (2020)
Магась Г. А. - Обґрунтування методики роботи керівника органу Державної прикордонної служби України щодо побудови системи контролю за оперативно-службовою діяльністю (2020)
Згуровець В. Г. - Перспективи миротворчої діяльності України та шляхи вдосконалення механізму правового регулювання участі Збройних Сил України у миротворчих операціях, Сафошкіна Л. В., Калачова В. В. (2020)
Корнієнко Д. М. - Обґрунтування синергетичного підходу у дослідженні адміністративно-правового забезпечення службово-бойової діяльності Національної гвардії України (2020)
Козар Д. К. - Зарубіжний досвід забезпечення патрульною поліцією безпеки дорожнього руху (2020)
Лиман А. А. - Психотренінгова програма формування психологічної готовності військовослужбовців Національної гвардії України до ризику у службово-бойовій діяльності (2020)
Байда М. С. - Концепція побудови автоматизованого робочого місця психолога Національної гвардії України, Горєлишев С. А., Колесніченко О. С., Приходько І. І., Чижевський С. О. (2020)
Пасічник В. І. - Психолого-педагогічні умови вдосконалення процесу професіоналізації слухачів магістратури Національної академії Національної гвардії України, Бєлай С. В., Керницький О. М. (2020)
Єрмошин М. О. - Рецензія на монографію "Основні напрямки розбудови системи управління військами Національної гвардії України в сучасних умовах”, яку підготував авторський колектив: Дробаха Г. А., Горєлишев С. А., Сербин В. В., Баулін Д. С., Побережний А. А., Васюта К. С. (2020)
Наукові досягнення Національної академії Національної гвардії України у 2019 році (2020)
Наші автори (2020)
Вихідні дані (2020)
Федів В. - Формування особистості в рамках компетентнісного підходу: історичні аспекти становлення, Бірюкова Т., Олар О. (2020)
Kosharna N. - Students` critical thinking skills development within pedagogical specialties of master`s educational level in the content of the discipline "professional communication in a foreign language" (2020)
Теряєва Л. - Оцінювання ефективності застосування методів, форм, видів та засобів навчання на заняттях з хорового диригування (2020)
Михалюк А. - Концептуальні положення формування виконавської культури майбутніх педагогів-музикантів засобами українського фортепіанного мистецтва (2020)
Ситченко А. - Літературна освіта школярів у викликах компетентнісного навчання (2020)
Купрій Т. - Анкета "викладач очима студентів" як інструмент реалізації підвищення якості освіти у ЗВО (2020)
Волинець Ю. - Формування професійних здібностей майбутніх педагогів дошкільної освіти в умовах євроінтеграції, Волинець К. (2020)
Руденко Н. - Особливості підготовки майбутніх учителів початкової школи до застосування ментальних карт на уроках математики (2020)
Паламар С. - Підготовка майбутніх вихователів дітей дошкільного віку в контексті сучасних освітніх парадигм, Науменко М. (2020)
Заскалєта С. - Застосування принципів міжпредметних зв᾿язків у вищій школі: зарубіжний досвід, Щербакова О. (2020)
Музика О. - Розвиток самоефективності студентів у процесі адаптаційного тренінгу (2020)
Горбань О. - Філософсько-освітні аспекти відеоігрової діяльності в умовах онлайн-навчання, Малецька М. (2020)
Головченко Г. - Медіаосвітня діяльність в Україні: аналіз нормативно-правового забезпечення (2020)
Кушнір І. - Дискурсний підхід у системі навчання української мови іноземних студентів медичних спеціальностей (2020)
Вербовий В. - Професійна адаптація студентів до навчання в закладах вищої освіти, Кушнірук М. (2020)
Батечко Н. - Силабуси навчальних дисциплін: сучасні підходи до формування змісту підготовки фахівців інженерних спеціальностей, Панталієнко Л. (2020)
Скиба Ю. - Swot-аналіз як інструмент виявлення науково-педагогічного потенціалу українських університетів (2020)
Кондратюк С. - Теоретичні основи використання ігор психологічного спрямування в роботі з дітьми дошкільного віку, Кушнір І. (2020)
Solomakha A. - Preparation of future teachers for using digital technologies in the process of early foreign language teaching, Kosharna N. (2020)
Линьова І. - Забезпечення прозорості та інформаційної відкритості закладів загальної середньої освіти міста Києва, Плешко Т. (2020)
Лопіна Н. - Створення електронних екзаменаційних білетів засобами платформи дистанційного навчання MOODLE (2020)
Євстрат’єв С. - Цифрові компетентності у підготовці молодших бакалаврів з агрономії (2020)
Окрепка Г. - Використання віртуальних тренажерів PhET–interactive simulation при викладанні загальної хімії фармацевтам у закладах вищої освіти (2020)
Новик І. - "Self-book" особистісно-професійного зростання майбутнього педагога (2020)
Мельник І. - Проблема вивчення психологічного складника здоров’язбережувальної компетентності майбутніх педагогів: системний підхід (2020)
Павленко О. - Професійна підготовка фахівців з електроніки в Україні та США: методологія порівняльного дослідження (2020)
Боснюк В. Ф. - Можливості розвитку суб’єктивного благополуччя у працівників ризиконебезпечних професій (2022)
Кердивар В. В. - На шляху до створення єдиної системи організації психологічної реабілітації учасників бойових дій в незалежній Україні (2022)
Назаров О. О. - Психологія діяльності рятувальника: зміст та проблеми для обговорення (2022)
Приходько І. І. - Показання та протипоказання до проведення психологічної реабілітації військовослужбовців після виконання завдань в екстремальних (бойових) умовах (2022)
Амурова Я. В. - Глибинно-психологічні чинники саморуйнівної поведінки суб’єкта (2022)
Момот М. І. - Концептуальні засади проведення психокорекційних груп: систематизація досліджень (2022)
Перелигіна Л. А. - Шляхи корекції психічної дезадаптації до навчальної діяльності у період воєнного часу, Швалб А. Ю., Дербеньова А. Л. (2022)
Чижевський С. О. - Психологічна складова у реінтеграційних заходах із звільненими з полону (2022)
Овсяннікова Я. - Особливості прояву психічних станів у населення великого міста під час бойових дій: перший етап (2022)
Цибулько І. - Організвція роботи медичного реабіліітаційного центру "Одеський" ДСНС України (2022)
Яценко Г. - Подолання бойового стресу за допомогою каністерапії в системі ДСНС (2022)
Kostruba N. - Preface (2022)
Аврамчук О. C. - Роль соціального відсторонення та відкинення у патогенезі соціального тривожного розладу: огляд закордонної літератури (2022)
Гошовська Д. Т. - Девіантна специфіка самосвідомості людини з харчовою адикцією: теоретичний ракурс проблеми, Гошовський Я. О. (2022)
Козігора М. А. - Впровадження експериментальної програми з профілактики моральної травми у майбутніх вчителів під час воєнного стану (2022)
Коструба Н. C. - Психологічне благополуччя студентів у період війни: емпіричний аналіз, Поліщук З. Б. (2022)
Koshyrets V. V. - Biosuggestive therapy as an effective method for correction and treatment of psychosomatic disorders, Shkarlatiuk K. I. (2022)
Кузіна Є. I. - Психологічні механізми інформаційного впливу на особистість дорослої людини (2022)
Лазорко О. В. - Дослідження психоемоційних станів підлітків з різним рівнем резильєнтності під час війни, Шевцова Т. Є. (2022)
Мушкевич В. О. - Психологічні особливості копінг-поведінки військовослужбовців та цивільного населення в умовах бойових дій, Пасічник Л. П. (2022)
Мушкевич М. І. - Моделі психологічного консультування та психотерапії сім’ї (2022)
Пастрик Т. В. - Емоційна експресивність у контексті моделі рис особистості: теоретико-емпіричне осмислення понять (2022)
Провальна Н. О. - Психологічна готовність фахівців інклюзивної освіти до роботи з дітьми з розладом аутистичного спектру (РАС) (2022)
Сватенкова Т. І. - Ґенеза поняття "психологічний потенціал підлітка" (2022)
Федотова Т. В. - Переживання морального дистресу особистістю: теоретичне осмислення проблеми (2022)
Гороховатський В. О. - Застосування систем ортогональних функцій для формування простору ознак у методах класифікації зображень, Творошенко І. С., Чмутов Ю. В. (2022)
Хаханова Г. В. - Векторний метод пошуку послідовностей у великих даних (2022)
Григоренко І. В. - Використання дисперсійного аналізу при побудові моделі факторного впливу на результат дистанційного теплового контролю біологічних об’єктів, Григоренко С. М., Жук О. В. (2022)
Raskin L. - Evaluation model of the recovery processes of non-markovian systems, considering the elements unreliability under arbitrary distribution laws, Ivanchikhin Yu., Sukhomlyn L., Svyatkin Ia., Korsun R. (2022)
Aleksandrov E. - Parametric synthesis of an electro-hydraulic executive device of a digital system of automatic control of a moving object, Aleksandrova T., Kostianyk I., Morgun Ya. (2022)
Yusubov E. - Development of an improved hierarchical control system using the metaheuristic PID tuner for DC microgrids, Bekirova L. (2022)
Iskandarov N. - Effect of ambient temperature on thermodynamic temperature measurements (2022)
Makogon H. - Development of the estimating methodology of a 5TDF engine motor resource consumption under different operating modes of the machine, Sirosh V., Guba S., Lavrut O., Zagrebelnuy S., Rudiy A. (2022)
Chalyi S. - Temporal-oriented model of causal relationship for constructing explanations for decision-making process, Leshchynskyi V. (2022)
Tomashevsky B. - Mechanisms for ensuring the security of channels of a prospective management system, Yevseiev S., Pohasii S., Milevskyi S. (2022)
Дубницький В. Ю. - Обчислення значень функцій комплексної змінної з інтервальним аргументом, визначеним в гіперболічній формі, Кобилін А. М., Кобилін О. А., Кушнерук Ю. І., Шевяков Ю. І. (2022)
Kolomiitsev O. - Experimental unit for determining body weight of astronauts and light-weight objects in zero-gravity conditions, Komarov V., Dmitriiev O., Pustovarov V., Oliinyk R. (2022)
Petrovska I. - Static allocation method in a cloud environment with a service model IAAS, Kuchuk H. (2022)
Алфавітний покажчик (2022)
Вихідні відомості (2022)
Barabash O. - Method of identification of tree species composition of forests on the basis of geographic information database, Bandurka O., Svynchuk O., Tverdenko H. (2022)
Drieieva H. - Computer simulation model of a computer network with fractal traffic for testing routing algorithms, Meleshko Ye., Drieiev O., Mikhav V. (2022)
Krasnobayev V. - Mathematical model of computer system reliability in residual classes, Koshman S., Nikolsky S., Kovalchuk D. (2022)
Порошенко А. І. - Математична модель проходження аудіосигналів у мережних системах аудіоаналітики (2022)
Гадецька С. В. - EXCEL-орієнтований калькулятор для діагностики стабільності фінансових потоків при пакетній обробці даних многочленами Чебишова, Дубницький В. Ю., Кушнерук Ю. І., Ходирєв О. І., Шкодіна І. В. (2022)
Bekirova L. - Methods of detection of temperature factors affecting traffic safety of railway transportation and risk analysis, Bayramov A. (2022)
Zuev A. - Diagnosis methods for mechanisms and machines based on empirical mode decomposition of a vibro signal and the Wilcoxon test, Ivashko A., Lunin D. (2022)
Raskin L. - Analysis of Marconian systems with a given set of selected states, Sukhomlyn L., Korsun R. (2022)
Gavrilenko O. - Application of association rules for formation of public (administrative) services portfolio, Khomenko O., Zhurakovska O., Kohan A., Piskun A., Khalus O. (2022)
Semenov S. - Comparative studies of methods for improving the cyber security of unmanned aerial vehicles with the built-in ADS-B system, Zhang M. J. (2022)
Nabadova L. - Detection of flight objects passing through the controlled area by surveillance cameras (2022)
Алфавітний покажчик (2022)
Аніщенко О. - Гуманістичний потенціал андрагогіки у вимірі педагогіки міграцій (2012)
Баніт О. - Актуальні проблеми психологічної адаптації дорослого населення в умовах іншого лінгвокультурного середовища (2012)
Вовк М. - Вітчизняна класична фольклористична підготовка фахівців у контексті сучасних освітніх трансформацій (2012)
Гриценок І. - Тайм-менеджмент у системі управління навчальним закладом професійної освіти (2012)
Денькович І. - Освітній моніторинг навчального процесу ВНЗ (2012)
Жижко О. - Концепція професійної освіти маргінальних груп населення у латиноамериканському регіоні (2012)
Лещенко І. - Пріоритетні тенденції та аналіз філософських аспектів неперервної освіти (2012)
Смоляна Н. - Поняття "виробнича праця" у контексті науково-термінологічного апарату професійної педагогіки (2012)
Усатенко Т. - Батьківство в суб'єктних системах "чоловік-жінка", "батьки-діти" (2012)
Андрусь О. - Забезпечення ефективності навчання економічних дисциплін у технічних університетах (2012)
Артеменко І. - Контроль за психолого-педагогічною підготовкою майбутнього викладача економіки засобами інформаційних технологій (2012)
Бугасова Н. - Роль інформаційно-комунікаційних технологій в освіті іммігрантів у Швеції (2012)
Дорошенко Н. - Комп'ютерні графічно-інформаційні технології у системі графічної підготовки робітничих кадрів (2012)
Євсюкова Л. - Формування вмінь самостійної діяльності майбутніх фахівців з безпеки життєдіяльності у ВНЗ (2012)
Зінченко С. - Соціально-психологічні аспекти освіти засуджених ув'язнених у кримінально-виконавчій системі України (2012)
Кадемія М. - Використання інформаційно-освітнього порталу для формування інформаційно-комунікаційної компетентності у ВНЗ, Петрович С. (2012)
Кравченко О. - Гуманізація навчально-виховного середовища медичного коледжу як основа формування професійної етики майбутніх медичних сестер (2012)
Лановенко А. - Розвиток інформаційної компетентності викладача інноваційного ВНЗ (2012)
Лимаренко Л. - Репетиція як форма навчально-виховного процесу у студентському театрі (2012)
Лутковська С. - Професійно-екологічна компетентність майбутніх молодших спеціалістів переробної харчової промисловості (2012)
Столярова Т. - Інформатизація професійної підготовки майбутніх фахівців з економіки, прикладної математики і комп'ютерних наук (2012)
Аксініна Н. - Розвиток креативного мислення майбутніх учителів музики (2012)
Аніщенко В. - Професійні цінності вчителя у контексті педагогіки безпеки, Падалка О. (2012)
Воскобойнікова Г. - Валеодіагностика та валеомоніторинг як складові оздоровчого освітнього середовища початкової школи (2012)
Козир А. - Інтеграційний аспект підготовки викладачів мистецьких дисциплін (2012)
Колодько Т. - Творчість у професійній діяльності педагога (2012)
Федоришин В. - Актуалізація основних принципів мистецького навчання у підготовці майбутнього вчителя музики (2012)
Борейко О. - Дисциплінованість особистості як проблема історії педагогіки (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) (2012)
Єленич Л. - Історико-педагогічні аспекти розвитку навчальної проектної технології (2012)
Лук'янова Л. - Підготовка організаторів навчання дорослих у Польщі (2012)
Нікітчина С. - Розвиток освіти дорослих: історико-педагогічний аспект (2012)
Сігаєва Л. - Розвиток освіти дорослих в Україні (20-30-ті роки ХХ ст.) (2012)
Теренко О. - Тенденції розвитку вищої жіночої освіти у США на початку ХХІ століття (2012)
Тринус О. - Творчі пошуки професійної підготовки вчителя в закладах післядипломної педагогічної освіти України кінця ХІХ – початку ХХ століття (2012)
Наші автори (2012)
Пам'ятка автору (2012)
Вихідні відомості (2012)
Вступне слово редактора (2022)
Фломін Ю. В. - Визначення етіології мозкового інсульту: від найчастіших до рідкісних причин, Гетьман Т. В., Гуляєва М. В., Гаврилів І. Р., Цуркаленко О. С. (2022)
Lauzier D. C. - Нейроінтервенційне лікування цереброваскулярної травми, Chatterjee A. R., Kansagra A. P. (2022)
Мороз В. В. - Хірургічна реваскуляризація (bypass surgery) у лікуванні складних церебральних аневризм, Гарматіна О. Ю., Скорохода І. І., Шахін Н. А., Ганем Р. Б., Маляр У. І. (2022)
Альтман І. В. - Вивчення змін рівня чинників індукції ангіогенезу після ендоваскулярного лікування артеріовенозних мальформацій залежно від виду емболізувального матеріалу та радикальності виключення мальформації з кровотока (2022)
Title (2022)
Contents (2022)
Besedin M. - Digital model and assembling of a lathe, Popowska M., Ivanov V., Trojanowska J. (2022)
Andrusyshyn V. - The efficiency of collaborative assembling cells, Luscinski S., Ivanov V., Pavlenko I. (2022)
Javanbakht T. - Investigation on the rheological properties of polydimethylsiloxane (2022)
Islam M. R. - Effect of loading frequency and temperature on the fatigue parameters of asphalt concrete, Wollega E. (2022)
Kulikov O. - Impact of the closed, semi-opened, and combined contra-rotating stages on volume loss characteristics, Ratushnyi O., Moloshnyi O., Ivchenko O., Pavlenko I. (2022)
Mandryka A. - Ways for improvement of reverse axial pumps, Majid A. P., Ratushnyi O., Kulikov O., Sukhostavets D. (2022)
Zahorulko A. - Computational analysis of sealing and stability of a deformable floating and fixed rings of an annular seal, Borsuk S., Peczkis G. (2022)
Nogueira E. - Thermodynamic performance of boehmite alumina nanoparticle shapes in the counterflow double pipe heat exchanger (2022)
Salahudeen N. - Adsorption of crystal violet on rice husk activated carbon, Alhassan A. (2022)
Yurchenko O. - Rational choice of a basket for the rotational vibropriller, Sklabinskyi V., Ochowiak M., Ostroha R., Gusak O. (2022)
Sharapov S. - Experimental stand for studying the working process in a liquid-vapor jet device with replaceable diffuser parts, Husiev D., Krmela J. (2022)
Anaemeje J. C. - Determination of a suitable retrofit of R-134A using refrigerant blends of R290 and R600 aided by an optimization technique, Owuama K. C., Okafor O. C., Madu K. E. (2022)
Ablieieva I. Yu. - Digestate potential to substitute mineral fertilizers: Engineering approaches, Geletukha G. G., Kucheruk P. P., Enrich-Prast A. E., Carraro G., Berezhna I. O., Berezhnyi D. M. (2022)
Chubur V. - Effect of phosphogypsum addition on methane yield in biogas and digestate properties during anaerobic digestion, Chernysh Y., Ferchau E., Zaffar N. (2022)
Javanbakht T. - Automated decision-making with TOPSIS for water analysis (2022)
Copyright Agreement (2022)
Dear Authors of the Journal of Engineering Sciences! (2022)
Вихідні відомості (2022)
Моркун В. С. - Попереднє оброблення пульпи ультразвуком для очищення рудних зерен та дезінтеграції флокулоутворень на основі ефектів кавітації, Моркун Н. В., Тронь В. В., Сердюк О. Ю., Гапоненко О. О., Гапоненко І. О. (2022)
Рабінович Е. Х. - Оцінка ухилу дороги методом точок однакових швидкостей, Грицук І. В., Буравцев М. Х., Зуєв В. О., Володарець М. В., Рижова В. Ю. (2022)
Турило А. М. - Удосконалення системи і класифікації фінансово-економічних показників, як чинник забезпечення ефективного менеджменту, обґрунтованої оцінки потенціалу та якісного розвитку підприємства, Турило А. А., Короленко Р. В. (2022)
Швагер Н. Ю. - Методи нейтралізації електричних зарядів гранульованих вибухових речовин при їх пневмотранспортуванні, Комісаренко Т. А., Пряжнікова К. К. (2022)
Толмачов С. Т. - Розрахунок та оптимізація імпульсних апаратів для розмагнічування пульп чорних металів, Ільченко О. В., Власенко В. А. (2022)
Замицький О. В. - Вибір конструкції змішувача контактної системи охолодження шахтного турбокомпресора, Громадський В. А., Ільченко О. В. (2022)
Бойко С. М. - Вплив на якість електричної енергії впровадження джерел розосередженої генерації, Касаткіна І. В., Данілін О. В. (2022)
Шишкіна О. О. - Бетони високої міцності для композитних матеріалів (2022)
Моркун В. С. - Використання нелінійних ультразвукових вимірювань для оцінки параметрів осадження твердої фазі пульпи у дешламаторі, Моркун Н. В., Тронь В. В., Сердюк О. Ю., Гапоненко О. О., Гапоненко І. О. (2022)
Куліковська О. Є. - Геодезія, картографія і кадастр у Сербській Республіці (2022)
Тімченко Р. О. - Класифікація геосинтетичних матеріалів, Крішко Д. А., Савенко В. О., Балецька К. В. (2022)
Долгіх О. В. - Вибір типу знімальної камери для маркшейдерського забезпечення гірничодобувних підприємств (2022)
Лапшин О. Є. - Безпека проведення висхідних виробок за допомогою бурильних машин, Лапшин О. О., Худик М. В. (2022)
Сахно С. І. - Аналіз напружено-деформованого стану конструкції п'ятиповерхової будівлі з CLT панелей методом скінчених елементів, Янова Л. А., Пищикова О. В., Манько А. Є., Пищикова К. С. (2022)
Тімченко Р. О. - Особливості рішень фундаментів з вирівнювальними властивостями, які зводяться на основах, що нерівномірно деформуються, Крішко Д. А., Савенко В. О., Болотніков А. В. (2022)
Горбачов Ю. Г. - Дослідження можливості створення конструкції легкого вібротранспортного модулю універсального призначення, Громадський А. С., Кривенко О. Ю., Чумак Ю. І. (2022)
Чубенко В. А. - Дослідження раціональних режимів обробки при прокатуванні прямокутної смуги, Дмітрієв І. (2022)
Астахова Н. В. - Дослідження деформативних властивостей цементного каменю з використанням активованих відходів ГЗК (2022)
Кіяновський М. В. - Обґрунтування параметрів інструментального забезпечення виробництва в умовах функціональногого аутстаффінгу або аутсорсингу, Цивінда Н. І., Рязанцев А. О. (2022)
Турило А. М. - Стратегія розвитку, корпоративне управління і людський капітал відносно економічної стратагеми, економічної девіації і фінансово-економічної безпеки в діяльності підприємства, Турило А. А., Короленко Р. В., Короленко С. М. (2022)
Тімченко Р. О. - Застосування енергопоглиначів у металевих каркасах будівель, Крішко Д. А., Савенко В. О., Коваль С. А. (2022)
Жуков С. О. - Прогнозування змін параметрів вантажопотоків ДПП конвейєрних підйомників в наступному періоді їх експлуатації, Костянський О. М. (2022)
Горбачов Ю. Г. - Розробка пристрою для безупинного завантаження потягу віброживильником під час очисного виймання руди, Громадський В. А., Ліфенцов О. С., Трішин Д. В. (2022)
Шепель О. Л. - Дослідження питання зниження гірничого тиску при випуску руди за різних умов, що впливають, Худик М. В., Косенко А. В. (2022)
Валовой О. І. - Визначення можливості використання відходів видобутку та збагачення залізних руд при будівництві автошляхів в кра’єрі та на відвалах, Єрьоменко О. Ю., Валовой М. О. (2022)
Данилейко О. К. - Розробка пристрою для визначення груп з’єднання обмоток трифазних трансформаторів, Коломіц Г. В. (2022)
Тімченко Р. О. - Використання сучасних ефективних утеплювачів для підвищення енергоефективності громадських будівель, Крішко Д. А., Савенко В. О., Яблонська В. М. (2022)
Rumiantseva O. P. - Influence of information technologies on the environment and support for green computing as a solution to ecological problems, Shvets D. V., Karabut N. O. (2022)
Шахно А. Ю. - Підвищення ролі цінності людини на інноваційний розвиток підприємства, Турило А. А. (2022)
Кравченко О. М. - Дослідження параметрів функцій приналежності тривимірного інтервального нечіткого контролера для ультразвукового очищення (2022)
Бровко Д. В. - Визначення відстані до сейсмічного явища в межах кар’єрного поля на основі звукометричних методів контролю, Романенко А. О., Сидоренко В. Д. (2022)
Куліковська О. Є. - Порівняльний аналіз програмних систем SinergyMap і ЗЕМПРО (Spliterw), Переметчик А. В., Катушков В. О., Ісаєв О. П. (2022)
Перович Л. М. - Універсальний підхід до оцінки територій, Перович І. Л., Сидоренко В. Д., Паламар А. Ю. (2022)
Title (2022)
Contents (2022)
Sakhno I. - Method for controlling the floor heave in mine roadways of underground coal mines, Liashok Ia., Sakhno S., Isaienkov O. (2022)
Sdvyzhkova O. - Probabilistic assessment of slope stability at ore mining with steep layers in deep open pits, Moldabayev S., Bascetin A., Babets D., Kuldeyev E., Sultanbekova Zh., Amankulov M., Issakov B. (2022)
Sinchuk O. - Mathematical model to assess energy consumption using water inflow-drainage system of iron-ore mines in terms of a stochastic process, Strzelecki R., Sinchuk I., Веridzе T., Fedotov V., Baranovskyi V., Budnikov K. (2022)
Sundari K. N. - Characterization of Buleleng clay and improvement of its ceramic properties, Subari Subari, Erlangga B. D. (2022)
Hassan M. M. A. - Evaluation of gold ore properties and their impact on grinding operations, Ali M. A. M., Farghaly M. G., Abdellah W. R., Kim J. G. (2022)
Miroshnichenko D. - Effect of the quality indices of coal on its grindability, Koval V., Bogoyavlenska O., Pyshyev S., Malyi E., Chemerinskiy M. (2022)
Maleki F. Sh. - Analytical and numerical study of one-dimensional and two-dimensional stress distribution within an elastic semi-infinite material under the action of an arbitrary rectangular uniform loading, Chakeri H., Chehreghani S., Soula H. A. (2022)
Serdaliyev Y. - Research into the influence of the thin ore body occurrence elements and stope parameters on loss and dilution values, Iskakov Y., Bakhramov B., Amanzholov D. (2022)
Boubazine L. - Slope failure characterization: A joint multi-geophysical and geotechnical analysis, case study of Babor Mountains range, NE Algeria, Boumazbeur A., Hadji R., Fares K. (2022)
Skrobala V. - Chemical pollution peculiarities of the Nadiya mine rock dumps in the Chervonohrad Mining District, Ukraine, Popovych V., Tyndyk O., Voloshchyshyn A. (2022)
Xu Y. - Experimental study of the radial multi-scale dynamic diffusion model for gas-bearing coal, Chen X., Yu J. (2022)
Khussan B. - Substantiation and development of innovative container technology for rock mass lifting from deep open pits, Abdiev A., Bitimbayev M., Kuzmin S., Issagulov S., Matayev A. (2022)
Babii K. - Features of using equipment for in-pit crushing and conveying technology on the open pit walls with complex structure, Chetveryk M., Perehudov V., Kovalov K., Kiriia R., Pshenychnyi V. (2022)
Malashkevych D. - Research into the coal quality with a new selective mining technology of the waste rock accumulation in the mined-out area, Petlovanyi M., Sai K., Zubko S. (2022)
Isabek T. - Geomechanical substantiation of the parameters for the mining system with ore shrinkage in the combined mining of steep-dipping ore bodies, Orynbek Y., Kozhogulov K., Sarkulova Zh., Abdiyeva L., Yefremova S. (2022)
Ishchenko O. - Physical and simulation modelling of solid media fracturing by means of explosive charges of different cross-sectional shapes, Konoval V., Ishchenko K. (2022)
Hyseni A. - Metal losses at the Trepça concentrator during the enrichment process, Muzaqi E., Durmishaj B., Hyseni S. (2022)
Shvets S. V. - Numerical model of cutting tool blade wear, Machado J. (2021)
Panchuk V. - Prediction of the accuracy of the tapered thread profile, Onysko O., Kotwica K., Barz C., Borushchak L. (2021)
Lasinska N. - Hybrid management methodology for transport projects related to rolling stock (2021)
Rudenko S. - Application of FMEA for assessment of the polymer composite materials quality, Berladir K., Trojanowska J., Varenyk S., Shvetsov D., Kravets V. (2021)
Kolawole M. Y. - Potentials of date-seed/snail shells as a carburizer for enhanced mechanical properties of mild-steel, Awoyemi E. A., Abiona O. M. (2021)
Olawore A. S. - Effects of cold extrusion on the mechanical properties of scrapped copper coil, Oladosu K. O., Sadiq T. O., Ahmed M., Adesope W. A. (2021)
Hovorun T. - Improvement the physical and mechanical properties of the cutting tool by applying wear-resistant coatings based on Ti, Al, Si, and N, Khaniukov K., Varakin V., Pererva V., Vorobiov S., Burlaka А., Khvostenko R. (2021)
Harikrishna V. - Mechanical behaviors of hybrid composites reinforced with epoxy resin, Kumar K. V. (2021)
Chernobrovchenko V. S. - Investigation of the blockchain structure for hydroxyapatite-based scaffolds, Dyadyura K. О., Panda A. (2021)
Chelabi M. A. - Analysis of the three-dimensional accelerating flow in a mixed turbine rotor, Basova Y., Hamidou M. K., Dobrotvorskiy S. (2021)
Verbovyi A. - Parameter identification of nonlinear bearing stiffness for turbopump units of liquid rocket engines considering initial gaps and axial preloading, Khomenko V., Neamtu C., Pavlenko V., Cherednyk M., Vashyst B., Pavlenko I. (2021)
Onysko O. - The stress state of compact mechatronic satellites of a cycloidal reducer, Karabegovic I., Dasic P, Penderetskyi M., Melnyk O. (2021)
Kanagasabai L. - Real power loss reduction by enhanced RBS algorithm (2021)
Kozii I. S. - Capturing aerosol particles in a device with a regular pulsating nozzle, Plyatsuk L. D., Hurets L. L., Volnenko A. A. (2021)
Kun T. - Dimet Laval nozzle expansion section analysis and optimization, Jie H. W., Markovych S., Wang Y. (2021)
Javanbakht T. - Comparative study of rheological properties of polyvinyl alcohol and polyethylene glycol (2021)
Ostroverkh A. S. - Challenges of fuel cell technologies for the needs of the energy transition to a zero-carbon technology, Solonin Yu. M., Bezdorozhev O. V., Ostroverkh Y. M, Shcherbatiuk O. M., Dubau M., Kovalenko L. L. (2021)
Onyeka V. O. - Estimation of global solar radiation using empirical models, Nwobi-Okoye C. C., Okafor O. C., Madu K. E., Mbah O. M. (2021)
Alekseevsky D. G. - Formalization of the task of creating a mathematical model of combined wastewater treatment processes, Chernysh Ye. Yu., Shtepa V. N. (2021)
Chernysh Y. - Application of technological solutions for bioremediation of soils contaminated with heavy metals, Plyatsuk L., Roubik H., Yakhnenko O., Skvortsova P., Bataltsev Y. (2021)
Мазаракі А. - Економічна безпека України в умовах російської агресії, Мельник Т. (2022)
Ясько Ю. - Механізм реалізації конкурентної політики держави (2022)
Гуляєва Н. - Торгівля у післякризовому відновленні національної економіки, Вавдійчик І. (2022)
П’ятницька Г. - Стартапи як драйвери розвитку торгівлі (2022)
Бовш Л. - Стратегії диджитал-маркетингу в ресторанному бізнесі, Босовська М., Расулова А. (2022)
Янковець Т. - Стратегічне управління цифровим маркетингом (2022)
Самчук В. - Подієвий маркетинг у стратегії просування бренду (2022)
Чугунов І. - Доходи Державного бюджету України в умовах воєнного стану, Пасічний М., Нікітішин А. (2022)
Шульга Н. - Ризик-апетит у банках, Белянко Л. (2022)
Bondarenko O. - Sponsorship marketing of European countries in the conditions of martial law in Ukraine, Knights M. (2022)
Hellyer M. - Groups of products with improved market access & improved exports, Piatnytska G., Piatnytskyi V. (2022)
Sytnyk H. - Controlling of operational activity of trade enterprises, Silakova H., Blazhenko S. (2022)
Kharsun L. - Supply chain risks of trade companies during a large-scale crisis, Kovalenko Yu. (2022)
Kurnosenko A. - The influence of social capital on network effects (2022)
Shulha N. - Digitalization of corporate business of Ukrainian banks, Fesiuk B. (2022)
Erkes O. - Capitalization of Ukrainian systemically important banks of military aggression of the rf, Kalyta O., Gordiienko T. (2022)
Herbych L. - Evaluation of the bank’s attractiveness for corporate clients, Netrebchuk L. (2022)
Umantsiv H. - Predictive information in integrated reporting, Kotsupal O. (2022)
Nazarova K. - Internal audit of enterprise costs, Kopotiienko T., Nehodenko V. (2022)
Передмова: Математичні методи прийняття рішень та принципи сталого розвитку (2022)
Гонта А. А. - Таксономія об’єктів сталого фінансування для моделювання системи управління ризиками, Григорак М. Ю., Воловик О. І. (2022)
Стовба В. О. - Статистичні та оптимізаційні методи в кредитному скорингу (2022)
Атоєв К. Л. - Оцінка екологічної, соціальної, управлінської та техногенної складових ризиків інвестування, Кнопов П. С. (2022)
Кирилюк В. С. - Про поліедральні когерентні міри ризику та задачі оптимізації портфеля (2022)
Стецюк П. І. - Математичні моделі М.В. Михалевича для прогнозування структурно-технологічних змін, Григорак М. Ю., Березовський О. А., Лиховид О. П. (2022)
Карпець Е. П. - Дослідження впливу ІТ-технологій на показники енергетичної галузі економіки, Кузьменко В. М. (2022)
Атоєв К. Л. - Оптимізаційні проблеми зеленої енергетики (2022)
Будник В. М. - Калібрування та градуювання мультисенсорного газоаналізатора, Мудренко М. І., Лукаш С. І., Будник М. М. (2022)
Стецюк П. І. - GNU Octave та Python реалізації r-алгоритму Шора з адаптивним регулюванням кроку, Пилиповський О. В., Хом’як О. М. (2022)
Mospan N. - Higher education and the labour market in Ukraine: trends and challenges (2022)
Каплун В. - Особливості фундаментальної підготовки інженерних кадрів у кризових умовах, Батечко Н., Панталієнко Л. (2022)
Кошарна Н. - Організація hyflex навчання іноземної мови: спеціальності 013 "Початкова освіта" та 012 "Дошкільна освіта", Петрик Л. (2022)
Durdas A. - Teaching foreign languages efficiently: the role of creative writing, Harbuza T., Radchenko Y., Starosta H. (2022)
Rudnik Y. - Professional communication in a foreign language: experience in designing the curriculum for 024 choreography specialty (2022)
Ващенко Л. - Погляди учасників освітнього процесу на самооцінювання учнями результатів навчальної діяльності (2022)
Акіліна О. - Управління якістю послуг закладу загальної середньої освіти, Панченко А., Литвиненко С. (2022)
Капралова І. - Мотивація професійного саморозвитку викладачів закладів вищої освіти, Шаповаленко Н., Бульвінська О. (2022)
Родіна Н. - Формування готовності практичних психологів до роботи в інклюзивному середовищі (2022)
Дроботько І. - Особливості особистісної психокорекції майбутніх психологів у процесі підготовки до роботи з тривожними підлітками (2022)
Сисоєв О. - Тенденції професійної підготовки фахівців із циркулярної економіки у Республіці Польща (2022)
Стойка О. - Цифрова трансформація вищої освіти в Угорщині (2022)
Khalilov T. - Formation and development of education in nakhchivan (end of the xix century – the early xx century) (2022)
Freeman M. H. - On the measures of English verse (2020)
Lunyova T. - Ad hoc categories in the ekphrastic space of John Berger’s essays about painting: A cognitive linguistic analysis (2020)
Prihodko G. - Eco-cognitive approach to the study of evaluation concept (2020)
Romanyshyn N. - Antiquity and englishness as literary aesthetic forms of national identity in John Keats' poetry (2020)
Valiukh Z. - Emergent semantics of the Ukrainian noun as a determinant of its derivational capacity (2020)
Andreichuk N. - A semiosis-based approach to discourse interpretation (2020)
Potapenko S. - Communicative strategies as a two-faceted phenomenon: A cross-linguistic study of inaugural addresses (2020)
Pozhar A. - Age-related conversations in Anglo-American literary discourse: a linguopragmatic aspect (2020)
Varetska O. - Verbal and paraverbal criticism: A discursive study of German and Ukrainian electoral speeches (2020)
Tabakowska E. - Tenderness: General commitments of literary translation (2020)
Seif F. Y. - De-sign in the Transmodern world: envisioning reality beyond absoluteness. Switzerland: Peter Lang AG, 399 p. (ISBN 978-3-0343-2866-1) (2019) (2020)
Korolyov I. - Review of the monograph Mariia Shutova. (2016). Ethnocultural stereotyped portraits of the English and Ukrainians (cognitive and onomasiological reconstruction of phraseological formulae) (2020)
Guidelines for authors (2020)
Калініченко М. О. - Особливості кровопостачання мозочка (огляд літератури) (2021)
Боднар П. Я. - Вплив флеботромбозу на стан м’язової тканини нижньої кінцівки на тлі онкопатології (2021)
Орлова Т. В. - Варіантна анатомія центральної артерії сітківки (огляд літератури) (2021)
Бунін Ю. В. - Математичне моделювання променевої діагностики сторонніх тіл легень вогнепального походження, Михайлусов Р. М., Негодуйко В. В., Нечуйвітер О. П., Першина Ю. І., Ясинський О. В. (2021)
Боршуляк А. А. - Фактори ризику виникнення порушення менструальної функції на тлі ожиріння, Андрієць О. А., Боднарюк О. І., Андрієць А. В. (2021)
Годованець О. І. - Молекулярно-генетичні детермінанти розвитку карієсу зубів, Котельбан А. В., Жирулик Ю. М. (2021)
Нестеренко В. Г. - Про порядок надання паліативної та хоспісної допомоги в Україні (2021)
Бережна А. В. - Документування процедури катетеризації судин в багатопрофільному стаціонарі як складова епідеміологічного нагляду за інфекціями, що пов’язані з внутрішньосудинними катетерами (2021)
Кожина Г. М. - Гендерний підхід до психотерапевтичної корекції у комплексному лікуванні депресивних розладів, Хаустов М. М., Кольцова Г. Г. (2021)
Невзорова С. І. - Особливості реактивної та особистісної тривожності у хворих на тиреотоксикоз (2021)
Тєрьошина І. Ф. - Показники метаболічного гомеостазу у хворих на рекурентні депресивні розлади на тлі цукрового діабету, Кондратенко А. П. (2021)
Адвокатова Н. - Агропарки повного циклу виробництва в контексті інноваційного розвитку південного регіону України, Танклевська Н. (2019)
Зайцева О. І. - Оцінювання операційної ефективності в контексті удосконалення управління бізнес-процесами, Жосан Г. В. (2019)
Захарова Н. Ю. - Фінансова звітність як основа інформаційного забезпечення фінансового менеджменту підприємств (2019)
Кочетков В. М. - Фактори впливу на платіжний баланс та фінансову стабільність України, Трусова Н. В., Демченко І. В. (2019)
Рижа Т. В. - Фінансове забезпечення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, Федорчук О. С. (2019)
Танклевська Н. С. - Управління інвестиційною привабливістю в умовах четвертої промислової революції, Зайцева О. І. (2019)
Трусова Н. В. - Регулювання сектора фінансових послуг іпотечного кредитування суб’єктів аграрного виробництва (2019)
Чернодубова Е. В. - Основні підходи до визначення ефективності дивідендної політики підприємств, Мартинов А. А. (2019)
Voronianska О. V. - Methodical approaches to defining marketing activity, Arestenkо Т. V., Yakyshik I. D. (2019)
Куліш Т. В. - Маркетингове дослідження поведінки споживачів на ринку плодово-ягідної продукції (2019)
Серських Н. С. - Контракт як формальна процедура в консалтинговій практиці (2019)
Трусова Н. В. - Функціональність механізму маркетингової діяльності та його інструментарій в системі інноваційного розвитку суб’єктів агробізнесу, Якушик І. Д. (2019)
Васильченко О. О. - Оцінка економічної активності населення України та країн ЄС, Баєва О. І. (2019)
Кальченко С. В. - Забезпечення експортоорієнтованої діяльності селянських господарств на засадах кооперації (2019)
Кальченко С. В. - Стратегічні напрямки розвитку туристичної галузі в Запорізькій області, Демко В. С. (2019)
Збарський В. К. - Концептуальні засади забезпечення розвитку сфери туризму у приморських регіонах степової зони України, Грибова Д. В. (2019)
Ковальова О. В. - Економічний аналіз забезпечення національної продовольчої безпеки в умовах структурних трансформацій (2019)
Ортіна Г. В. - Конструктивна взаємодія бізнесу та структур державної влади як основа функціонування реального сектору економіки (2019)
Попова Т. В. - Концептуальні засади забезпечення експортоорієнтованої діяльності селянських господарств (2019)
Почерніна Н. В. - Теоретико-методологічні засади оцінки ефективності експортоорієнтованої туристичної діяльності (2019)
Тиреуов К. М. - Опыт Казахского национального аграрного университета по трансформации в университет мирового уровня, Есполов Т. И., Керимова У. К., Алексеева М. А. (2019)
Агєєва І. В. - Роль самоменеджменту в досягненні цілей менеджера в організації (2019)
Зіновська С. І. - Методика прогнозування результативності управління ефективністю використання персоналу на підприємствах харчової промисловості на основі кореляційно-регресійного аналізу (2019)
Журавльова І. В. - Інтелектуальний капітал як чинник інвестиційної привабливості економічної системи (2019)
Козакевич А. С. - Оцінка ефективності інвестицій в людський капітал підприємства (2019)
Ходаківська М. Ю. - Методичний підхід до формування стратегій інвестування у розвиток діяльності менеджерів (2019)
Voronynska О. V. - Analysis of interaction between financial results of growing grain and technological costs (2019)
Левченко О. П. - Галузеві особливості облікової політики в організації обліку сільськогосподарських підприємств України (2019)
Sokil O. - The implantation prospects of integrated reporting for enterprises in Ukraine, Ortina G., Oleksenko R. (2019)
Греськів О. Б. - Роль організаційної культури у розвитку підприємств (2019)
Дюк А. А. - Теоретико-методичні характеристики ролі соціального підприємництва у розвитку сучасної економіки (2019)
Колокольчикова І. В. - Інтереси суб’єктів ринку плодово - ягідної продукції півдня України (2019)
Колос З. В. - Формування системи ефективного управління виробничим потенціалом сільськогосподарських підприємств (2019)
Коноваленко А. С. - Бренд-менеджмент виробників продукції дитячого харчування (2019)
Педченко Г. П. - Багатовимірний статистичний аналіз стану підприємництва в регіонах України, Власюк Ю. О. (2019)
Яворська Т. І. - Моделювання факторів підвищення прибутковості фермерських господарств як суб’єктів малого бізнесу, Прус Ю. О. (2019)
Яворська Т. І. - Формування галузевої структури сільськогосподарських підприємств України (2019)
Table of contents (2022)
Dokuchaieva V. V. - Design of innovative pedagogical systems as a transdisciplinary-oriented concept (2022)
Volkova N. P. - Technologically organized instructional process of higher education (2022)
Koval D. V. - Theoretical principles of modeling the process of forming realistic professional aim of the future psychologist in the conditions of master's training (2022)
Ignatenko O. P. - Exploratory analysis and models for strategic learning towards equilibrium (2022)
Ehimwenma K. E. - A symbolic-arithmetic for teaching double-black node removal in red-black trees, Wang J., Zheng Z., Zhou H. (2022)
Shapovalov Y. - Structurization of educational expedition studies in the form of taxonomies, Shapovalov V., Bilyk Z., Shapovalova I. (2022)
Velychko V. Ye. - Some aspects of the use of cloud computing in the training of physics teachers, Fedorenko E. G., Kaidan N. V., Kaidan V. P. (2022)
Kucheriavyi O. H. - Designing a didactic fairy tale as a key to advanced Physics and Mathematics training in primary schools (2022)
Nechypurenko P. P. - How can the principles of learning be used to select the best ICT tools for computer-based chemistry instruction in high school?, Semerikov S. O., Selivanova T. V., Shenayeva T. O. (2022)
Riezina O. V. - The experience of thesis writing in terms of the methodological students’ digital competence development, Puzikova A. V., Kotyak V. V. (2022)
Fedorenko O. H. - Features of using Moodle tools in the training of future social workers, Havrysh O. H., Velychko V. Ye. (2022)
Tkachuk V. V. - Distance learning during COVID-19 pandemic: mobile information and communications technology overview, Yechkalo Yu. V., Semerikov S. O., Khotskina S. M., Markova O. M., Taraduda A. S. (2022)
Громченко В. В. - Передмова (2019)
Рябцева І. М. - До проблеми трактування жанру хорової мініатюри у творчості лесі дичко (на прикладі хорових мініатюр на поетичні тексти: "зима”, "на човні”, "весна”), Саєнко О. В. (2019)
Тарасова Н. Ю. - Духовно-хорові твори І. Алексійчук: до проблеми індивідуального стилю, Свиридова І. В. (2019)
Грузін І. О. - До питання інтерпретації саксофонних творів В. Рунчака (виконавський аспект) (2019)
Медведнікова Т. О. - Проблематика автентичного виконання творів епохи бароко на органі, Фещенко Т. Л. (2019)
Щітова С. А. - Особливості хронотопу в моноопері, Юфимчук-Заворотна Г. О. (2019)
Гужва О. П. - Каденція у віолончельних концертах Й. Гайдна (історія, аналіз та принцип імпровізації), Скрипник А. Р. (2019)
Купіна Д. Д. - Жанр варіацій для фортепіано в контексті стильової множинності творчості Ф. Мендельсона-Бартольді (2019)
Самокіш М. В. - Жанрово-стильова специфіка творів для альта сучасних українських композиторів (на прикладі Вальсу для альта соло Івана Карабиця) (2019)
Башмакова Н. В. - Арії Г. Ф. Генделя в академічному репертуарі сучасного співака (виконавські аспекти), Окіпна Т. П. (2019)
Рябцева І. М. - Творчий тандем композитора та виконавця як вирішальний фактор народження музичної легенди (на прикладі кантати "П’єро мертвопетлює” О. Козаренка), Рябуха С. А. (2019)
Громченко В. В. - До проблеми самоактуалізації митця у світлі мистецького синтезу (творчо-виконавський аспект) (2019)
Рябцева І. М. - Осучаснення візуального ряду як один із засобів збереження актуальності оперної вистави, Супряга Р. В. (2019)
Купіна Д. Д. - Джазові Джем-Сесії (JEM SESSION) в аспекті слухацького сприйняття, Дидак М. В. (2019)
Guzhva A. - Interpretation of baroque vocal music at the contemporary stage, Mykolaichuk N. (2019)
Медведнікова Т. О. - Франсуа Куперен – вершина французької клавірної школи. особливості виконання, Калиновська К. О. (2019)
Громченко В. В. - Аrt Сello 2019 Дніпровський формат (2019)
Радзецький Ю. В. - Фестивалі ювілеїв у Дніпрі (класична гітара) (2019)
Бойко Н. - Інтелігенти- просвітники в прозі О. Кониського та Б. Грінченка: проблема реалізації (2022)
Gladun D. - Poetry based performance as a method of Lesia Ukrainka’s heritage actualization (2022)
Федик Т. - Травмування чорнобилем: залежність ментальна і фізична (художні моделі адикції в п'єсах Григорія Штоня і Павла Ар'є (2022)
Саєнко В. - "Осіння" проза Бориса Нечерди: роман "Квадро" (2022)
Zhuravska O. - Symbolic nature, cultural codes and media functionality of "the russian warship" meme. Part two (2022)
Стеблина Н. - Динаміка присутності ключових ньюзмейкерів у новинах українських онлайн ЗМІ до та під час повномасштабного вторгнення РФ (2022)
Тищенко О. - Звенигородські польові записи А. Кримського в архівній картотеці: структура заголовного елемента (2022)
Fushtey I. M. - Influence of rosuvastatin on vascular endothelium functional state and systemic inflammation in patients with ischemic heart disease and diabetes mellitus, Podsevahina S. L., Palamarchuk O. I., Tkachenko O. V., Kulinich O. I. (2022)
Vasyliuk S. M. - Level selection of non-traumatic lower extremity amputations in patients with critical ischemia, Osadets V. S., Prudnikov O. V., Makarchuk O. M., Krysa B. V., Ivanyna V. V. (2022)
Доценко М. Я. - Діагностика, лікування та ведення пацієнтів із артеріальною гіпертензією в Україні: опитування лікарів, Малиновська О. Я., Герасименко Л. В., Шехунова І. О., Боєв С. С., Молодан О. В. (2022)
Луценко Н. С. - Психоособистісна характеристика жінок з різним ступенем клімактеричних порушень, Мазур О. Д., Шаповал О. С., Зварич Л. І., Єфіменко Н. Ф. (2022)
Шаповал О. С. - Особливості стану імунної системи у пацієнток з функціональними кістами яєчників, Воронцова Л. Л. (2022)
Рязанова О. Д. - Ефективність застосування комплексної терапії в лікуванні неспецифічних вагінітів у жінок репродуктивного віку, Резніченко Г. І. (2022)
Шаповал Ю. С. - Ефективність гормонального лікування хворих з поєднаною патологією ендометрія та доброякісними новоутвореннями молочних залоз (2022)
Русин В. І. - Хірургічна тактика при притоковому варикотромбофлебіті, Попович Я. М. (2022)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського