Кропочева Н. В. - Еріка Гартманн – дослідник діяльності В. О. Сухомлинського в Німеччині: ідеї педагогіки добра в діяльності дослідниці 2003–2010 рр (2018)
Кузьмінський А. В. - Фундаменталізація вищої професійної освіти майбутніх соціальних працівників, Біда О. А. (2018)
Кучай Т. П. - Теоретичні засади професійної культури майбутніх фахівців, Кучай О. В. (2018)
Кушнір Н. В. - Самоосвіта як педагогічна умова формування професійної культури майбутніх фахівців економічних спеціальностей (2018)
Мельник Н. В. - Емоційний розвиток особистості як основа формування емоційного інтелекту дітей дошкільного віку (2018)
Мхитарян О. Д. - Особливості використання технології веб-квесту на уроках української літератури, Олійник О. В. (2018)
Павелків К. В. - Факторний аналіз педагогічних умов іншомовної підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери в умовах університету (2018)
Паршук С. М. - Формування загальнокультурної грамотності учнів початкових класів засобами трудового навчання та образотворчого мистецтва (2018)
Плужнік А. В. - Виховання іншомовної комунікативної культури студентів гуманітарних спеціальностей (2018)
Прохорова О. В. - Комп’ютерні технології як компонент викладання східних мову педагогічному вузі (2018)
Пустовойченко Д. В. - Формування міжкультурної комунікативної компетентності майбутніх психологів засобами іноземної мови як один з пріоритетних напрямків професійної підготовки (2018)
Рогальська-Яблонська І. П. - Соціалізація вихованців закладу інтернатного типу в аспекті їхньої готовності до сімейного життя, Рогальська Н. В. (2018)
Рогачко-Островська М. С. - Модель підготовки майбутніх вихователів здо до розвитку креативного мовлення дітей передшкільного віку (2018)
Романчук Н. О. - Компетентнісний підхід в освіті: концепції, суть, зміст, Романчук Н. І. (2018)
Романчук Н. О. - Концептуальні засади формування математичних компетентностей студентів вищих технічних закладів освіти, Майборода О. В. (2018)
Русалкіна Л. Г. - Критеріальний підхід до англомовної професійної підготовки майбутніх лікарів (2018)
Саблук О. О. - Модель формування професійної компетентності майбутніх агентів комерційної діяльності в агроекономічних коледжах (2018)
Ситченко А. Л. - Ідеї В. О. Сухомлинського у контексті продуктивного навчання літератури (2018)
Скиба Ю. А. - Державні вимоги до професійних компетентностей асистентів (випускників) закладів вищої освіти Австралії (2018)
Смірнова О. І. - Доцільність використання сучасних інформаційних технологій у процесі навчання іноземній мові (2018)
Сніца Т. Є. - Особливості підготовки перекладачів у вищих військових навчальних закладах (2018)
Староста В. І. - Деякі аспекти освітньої міграції в Україні (2018)
Степаненко О. О. - Передумови становлення тьюторства в університетах Великої Британії (2018)
Тіхоміров А. І. - Сучасні наукові проблеми здоров’я і фізичного розвитку студентів, Тупєєв Ю. В., Семерджян М. Г. (2018)
Тупєєв Ю. В. - Аналіз кінематичних характеристик спеціальної підготовки веслувальників на байдарках і каное в тренувальному макроциклі при використанні тренажера Concept-2, Тіхоміров А. І., Козубенко О. С., Усатюк Г. Ф. (2018)
Туртаєв Ю. В. - Роль куратора навчальної групи з питань патріотичного виховання молоді в освітньо-виховному просторі університету, Глущенко В. С. (2018)
Чумак М. Є. - Вплив християноцентризму на розвиток Вітчизняної вищої освіти ХVІІІ ст. (2018)
Шаров С. В. - Компетентнісний підхід: переваги, структура та особливості (2018)
Щетина Т. П. - Єврейські початкові школи як приклад навчальних закладів багатонаціональної Херсонської губернії (2018)
Кузьменко В. В. - Складові оцінювання компетентностей моряків: зміна парадигми на межі XX–XXI століть, Рябуха І. М. (2018)
Вихідні відомості (2018)
Ванєєва О. О. - Класифікація ліївських редукцій узагальнених рівнянь Кавахари зі змінними коефіцієнтами, Жалій О. Ю., Магда О. В. (2022)
Дороговцев А. А. - Ізонормальний процес, асоційований з броунівським рухом, Ніщенко І. І. (2022)
Сергієнко І. В. - Зважені псевдообернені матриці з індефінітними виродженими вагами, Хіміч О. М., Варенюк Н. А. (2022)
Бистров В. М. - Приповерхнева втрата стійкості у шаруватому композитному матеріалі при недосконалому контакті між шарами, Декрет В. А., Зеленський В. С. (2022)
Григоренко О. Я. - Чисельний аналіз частот вільних коливань п’ятикутних пластин, Борисенко М. Ю., Сперкач С. О., Безугла А. Д., Міхрін Е. О. (2022)
Milyaev A. O. - Learning the singledominant modal system on resonant sloshing in a rectangular tank, Timokha A. N. (2022)
Білявина Н. М. - Твердофазна взаємодія TiC з ZrC або ZrN в умовах механохімічного синтезу та HPHT спікання, Туркевич В. З., Курилюк А. М., Стратійчук Д. А., Наконечна О. І., Авраменко Т. Г., Когутюк П. П. (2022)
Дульнева Т. Ю. - Знефторення води модифікованими мембранами з природних матеріалів, Деремешко Л. А., Троянський А. О., Гончарук В. В. (2022)
Іжик В. В. - Синтез N-метил 3-алкіл-ізотіазолідин-1,1-діоксо-3 метилкарбоксилатів за внутрішньомолекулярною реакцією Міхаеля, Добриднєв О. В., Попова М. В., Воловенко Ю. М. (2022)
Радченко М. М. - Особливості культивування штаму-продуцента рибофлавіну Bacillus subtilis IFBG MK-1A у біореакторі з підживленням, Тігунова О. О., Андріяш Г. С., Шульга С. М., Блюм Я. Б. (2022)
Швартау В. В. - Резистентні до гербіцидів біотипи бур’янів в Україні, Михальська Л. М. (2022)
Систематичний покажчик за 2022 рік (2022)
Iнформацiя для авторiв журналу "Доповiдi Нацiональної академiї наук України” (2022)
Дем’яненко Н. М. - Автономія університету як умова інтернаціоналізації вищої освіти: українські історичні практики і виклики сьогодення (2020)
Мокляк В. М. - Організаційна й академічна автономія Харківського імператорського університету (1804–1835 рр.) (2020)
Павелко В. В. - Становлення й розвиток вітчизняної професійної освіти майбутніх учителів початкової школи (2020)
Семеновська Л. А. - Концептульно-методологічні засади періодизації історико-педагогічного явища (2020)
Галан О. М. - Студентоцентризм як системоутворювальний принцип підготовки майбутніх соціальних працівників у контексті сучасних освітніх викликів (2020)
Цісарук І. В. - Моделювання процесу професійного розвитку майбутнього вчителя трудового навчання та технологій у процесі самостійної роботи (2020)
Силадій І. М. - Гуманізація і гуманітаризація освіти в контексті її демократизації (2020)
Бабій Н. В. - Формування міжпредметних зв’язків засобами інформаційно-комунікативних технологій в процесі підготовки майбутніх педагогів професійного навчання, Саланда І. П., Цісарук В. Ю., Гарматюк Р. Т. (2020)
Бойко А. М. - Упровадження педагогічної теорії у масову шкільну практику (2020)
Горопаха Н. М. - Формування екологічної компетенції учнів із порушеннями мовлення на уроках математики, Павлюк Т. О. (2020)
Онищенко Н. П. - Зарубіжний досвід професійної підготовки майбутніх учителів, Лиховид О. Р. (2020)
Ступак К. Є. - Реалізація рефлексивної моделі практики освіти у сучасній фінській школі (2020)
Гололобова О. О. - Визначення причин порушень у роботі автоматичної локомотивної сигналізації, Буряк С. Ю., Гаврилюк В. І., Маркуль Р. В., Афанасов А. М., Білухін Д. С. (2021)
Honcharov K. V. - Multi-Valued Automatic Cab Signalling System Based on the CDMA Technology, Rybalka R. V. (2021)
Разумова К. М. - Дослідження впливу тривалості вантажно-розвантажувальних робіт на ефективність використання технологічного автотранспорту на залізорудних кар’єрах, Темченко О. А., Максимов С. В., Максимова О. С. (2021)
Плаксін С. В. - Метод оперативного контролю та управління електрохімічним накопичувачем енергії у складі систем електрозабезпечення транспортних засобів, Муха А. М., Устименко Д. В., Житник М. Я., Левченко Р. Ю., Чуприна Є. М., Голота О. О. (2021)
Курган М. Б. - Зниження інтенсивності розладів залізничної колії за рахунок удосконалення параметрів плану лінії під час паспортизації кривих, Курган Д. М., Байдак С. Ю., Хмелевська Н. П., Новік Р. Б. (2021)
Горбова О. В. - Дослідження наслідків використання патернів і загальноприйнятих підходів у побудові архітектури кросплатформних додатків, Сирота О. А. (2021)
Mykchailova Т. F. - The Problem of Minimax Estimation of Functionals for Non-Stationary Diffusion Processes, Maksymenkova Y. A. (2021)
Афанасов А. М. - Використання глибокого послаблення збудження для тягових двигунів магістральних електровозів, Арпуль С. В., Білухін Д. С., Шемет А. Я., Васильєв В. Є., Гололобова О. О., Маркуль Р. В. (2021)
Ульянов В. Ю. - Результати морфологічного оцінювання деяких особливостей алювіальніх пісків міста Дніпро (2021)
Тематичний покажчик журналу "Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна" за 2021 рік (2021)
Зарінова М. - Морфологічні варіанти іншомовної лексики в українській мові кінця ХІХ – початку ХХ ст. (2019)
Товстенко В. - Історія та шляхи формування української економічної терміносистеми (2019)
Дроздовський Д. - Реактуалізація міфологічного світосприйняття в романі "Хмарний атлас" Д. Мітчелла (2019)
Бикова Т. - Джерела виникнення і способи трактування архетипу "донжуанства" у світовій літературі (2019)
Кобелецька О. - Образ України у ліриці Олександра Олеся (середина 90-х років ХІХ ст. – перше десятиліття ХХ ст.), Гребенюкова В. (2019)
Блєдних Т. - Дискурс добра та зла у романі "На полі смиренному" Валерія Шевчука (2019)
Дубас Л. - Мотиви самотності, відчуженості та пошуку свободи у прозі Франсуази Саґан (2019)
Погребенник В. - Від контроверсійності до інтегративності: парадигма "релігійне - нерелігійне" у художньому світі Івана Франка (2019)
Радченко К. - Роман "Хмари" Івана Нечуя-Левицького як київський текст (2019)
Урись Т. - Художня рецепція постаті Івана Франка в Українській поезії (2019)
Ярощук В. - Онтологічні виміри творчості Павла Вольвача (2019)
Галак І. - Мовні штампи як засіб творення образу загарбника (на матеріалі повісті Федора Одрача "На непевному ґрунті”) (2019)
Риженко К. - Специфіка автобіографізму роману "Владимирия" Пантелеймона Куліша (2019)
Шептицька Т. - Розстріляне відродження: архівно-кримінальна справа Юрія Вухналя (2019)
Григоренко І. - Творчість Остапа Вишні під тиском тоталітаризму: зміна мистецької концепції від "Чукрену" до "Самостійної дірки" (2019)
Дерев'янко А. - Національна самобутність пісенної лірики українських поетів-романтиків перших десятиліть ХІХ століття (2019)
Висоцький А. - Формально-синтаксичні позиції означальних прислівників в українській мові (2019)
Наші автори (2019)
Havran M. I. - The development of Ukrainian and Polish private higher education in the process of democratization (from 1990 to 2010), Busko M. I. (2021)
Федурко-Попик Ю. С. - Підготовка вчителів іноземних мов для гімназій Східної Галичини (1867 – 1914 роки) (2021)
Bahlai O. I. - The application of interactive methods of esp teaching in a higher educational establishment (2021)
Благодир Л. А. - Попередження помилок учнів під час вивчення теми "цілі вирази" (2021)
Кушнір І. М. - Особливості застосування кейс-методу під час мовної підготовки іноземних студентів-медиків до клінічної практики (2021)
Рускуліс Л. В. - Методичні засади роботи з науковим текстом у ЗВО: теоретико-практичний аспект, Ковалик М. О. (2021)
Статівка О. О. - Методи дистанційного навчання іноземних мов студентів ЗВО міністерства внутрішніх справ України (2021)
Трифонова О. М. - 3d-ручка як засіб формування stem-компетентності учнів основної школи під час навчання фізики (2021)
Цуруль О. А. - Зміст та структура дистанційного курсу "Методика формування в учнів мотивації до вивчення біології" (2021)
Черненко В. П. - Дослідження методики підвищення пізнавальної активності учнів за допомогою проведення бінарних уроків інформатики та економіки, Грицюк О. С., Ляшенко В. П., Киба І. І. (2021)
Яремчук С. М. - Використання інтерактивних технологій на заняттях із російської мови як іноземної (на материалі термінології будівництва) (2021)
Боряк О. В. - Робота з батьками немовленнєвих дітей, Чобанян А. В. (2021)
Раєвська І. М. - Формування умінь розв’язувати сюжетні задачі в учнів початкових класів із дислексією, Кабельнікова Н. В. (2021)
Балануца О. О. - Підготовка майбутнього дипломата: соціокультурні аспекти (2021)
Білецька М. В. - Формування художньо-творчої компетентності майбутнього вчителя музичного мистецтва у процесі професійної підготовки, Сопіна Я. В., Підварко Т. О. (2021)
Білик Л. В. - Роль і місце біологічної хімії у системі підготовки фахівців з медичної реабілітації, Снісар О. А., Ліфер К. О. (2021)
Біляковська О. О. - Якісна професійна підготовка майбутніх учителів у контексті аксіологічної парадигми педагогічної освіти (2021)
Боровик М. О. - Удосконалення засобами фізичної підготовки стресостійкості поліцейських у службово-бойових завданнях у зоні проведення ООС (2021)
Гордієнко Т. В. - Особливості організації інклюзивного навчання у початковій школі, Дубровська Л. О., Дубровський В. Л. (2021)
Долинний Ю. О. - Експериментальна перевірка ефективності сформованості діяльнісного компонента готовності майбутніх фахівців із фізичного виховання i спорту до спортивно-масової та фізкультурно-оздоровчої роботи, Черненко С. О., Олійник О. М. (2021)
Іванчук А. В. - Модель готовності студентів до особистої безпеки від шкідливої звички (2021)
Мариківська Г. А. - Спеціфіка підготовки до ділового спілкування майбутніх правоохоронців на заняттях з української мови професійного спрямування (2021)
Солона Ю. О. - Підготовка майбутніх учителів біології з мозаїчним типом мислення до дослідницької діяльності у закладах загальної середньої освіти, Сидорович М. М. (2021)
Швецова І. В. - Сутність і специфіка іншомовної компетентності майбутніх фахівців із навігації й управління морськими суднами (2021)
Шевченко О. В. - Інноваційні технології формування професійної культури майбутніх учителів спортивно-хореографічних дисциплін (2021)
Шугайло Я. В. - Підготовка магістрів спеціальності "професійна освіта" до розробки засобів педагогічного контролю, Паращак Т. І., Желізна К. О. (2021)
Liashevych A. M. - Psycho-emotional burnout of a teacher of a higher educational institution in the educational process, Lupaina I. S. (2021)
Мосякова І. Ю. - Робота із педагогами багатопрофільних закладів позашкільної освіти щодо створення інновацій: запобігання ризиків в освітньому менеджменті (2021)
Бєлова О. Б. - Проблематика мотиваційної готовності до навчання в школі дітей старшого дошкільного віку (2021)
Тробюк Н. Ю. - Структура та зміст формування толерантності майбутніх офіцерів національної гвардії україни у військових закладах вищої освіти, Зінченко В. П. (2021)
Трофімчук Н. В. - Формування екологічної культури студентів економіко-гуманітарних та інженерних коледжів засобами інтегративного підходу (2021)
Курчатова А. В. - Вплив морально-етичного вибору на розвиток особистості дитини старшого дошкільного віку (2021)
Vasylchenko O. I. - Ways to raise university students gender awareness at the foregn language lessons (2021)
Гарбуза Т. В. - Інноваційний розвиток вищої освіти в умовах трансформаційних змін українського суспільства, Тесленко Н. О. (2021)
Дідківська Ю. А. - Коучинговий підхід як ефективний інструмент розвитку іншомовної компетентності здобувачів освіти вищих навчальних закладів (2021)
Лу С. - Методичне забезпечення формування інтерпретаторської культури у майбутніх вчителів музики (2021)
Ма Ц. - Теоретичні засади дослідження тембродинамічного слуху у майбутніх учителів музичного мистецтва в сучасному науковому дискурсі, Демидова М. Г. (2021)
Самохвалова І. Ю. - Акмеологічні складники розвитку рухових якостей здобувачів вищої освіти, Харченко С. М. (2021)
Severina T. M. - Pair and group work activities for reducing English speaking anxiety (2021)
Уварова Т. Ю. - Інтеграція очної та дистанційної форм навчання української мови як іноземної (2021)
Babenko O. V. - Mechanisms of teacher autonomy realization: multimedia & information and communication technology in teaching English (2021)
Гаврилова О. В. - Роль інформаційно-компʼютерних технологій у дистанційній освіті, Максименко Ю. С. (2021)
Тітова О. О. - Створення електронних додатків до занять у закладах вищої освіти з використанням онлайн-сервісів (2021)
Havran M. І. - Peculiarities of training international relations specialists in Canada, Kaviak L. M. (2021)
Титул, зміст (2021)
Черниш В. В. - Від педагогічної практики до педагогічної майстерності: співпраця Київського національного лінгвістичного університету із закладами загальної середньої освіти, Посадська Т. Л., Калько В. О. (2021)
Дмітренко Н. Є. - Формування навичок і вмінь автономного навчання професійно орієнтованого англомовного спілкування студентів ЗВО (2021)
Фабрична Я. Є. - Сучасний стан проблеми контролю та оцінювання в навчанні письмового перекладу (2021)
Подосиннікова Г. І. - Формування англомовної лексичної компетентності з використанням текстів казок в учнів молодшої школи, Попова В. В., Панченко Ю. О. (2021)
Волошина О. С. - Особливості формування іншомовної комунікативної компетентності в педагогічних закладах фахової передвищої освіти (2021)
Orosz M. - A case study: novice English teachers’ problems in Transcarpathia, Huszti I., Hladonik G. (2021)
Доброштан Т. В. - Виртуальная учебная экскурсия в методике преподавания русского языка как иностранного (2021)
Slobozhenko R. - The English lesson plan on the theme "The continuous fight between the human race and viruses: are we losing it?” (2021)
Koteliukh M. Yu. - Features of content of energy and adipokine metaboliс indicators in patients with ST-segment elevation myocardial infarction and comorbidities after primary stenting of coronary arteries, Kravchun P. G., Kozhyn M. I. (2022)
Панкова О. А. - Релаксин-2 - перспективний біомаркер кардіометаболічних захворювань (2022)
Корж О. М. - Клінічна ефективність застосування 'Ессель' при неалкогольній жировій хворобі печінки, Краснокутський С. В., Филенко Я. М. (2022)
Усенко О. Ю. - Торакоскопічна хірургія великих та інвазивних пухлин середостіння, Сидюк А. В., Сидюк О. Є., Клімас А. С., Савенко Г. Ю., Тесля О. Т. (2022)
Клімова О. М. - Визначення динаміки показників адаптивного імунітету при лікуванні тяжкообпечених, Кравцов О. В., Дроздова Л. А., Курбанов Т. А., Гопко А. О. (2022)
Лазуренко В. В. - Перебіг вагітності та пологів у жінок із цукровим діабетом та плацентарною дисфункцією, Тертишник Д. Ю., Борзенко І. Б., Остапенко В. Р., Тіщенко О. М. (2022)
Залюбовська О. І. - Стан системи згортання крові вагітних жінок на фоні тромбофілії та обтяженого акушерського анамнезу, Грищенко В. В. (2022)
Семененко І. В. - Лікування психоемоційних розладів методом нейрофідбеку у жінок із безпліддям та пренатальним стресом в анамнезі (2022)
Бодня О. І. - Черезкістковий остеосинтез переломів нижньої третини діафізу плечової кістки, Дубовик С. Л. (2022)
Зінченко О. К. - Менеджмент реабілітаційних заходів пацієнтів із хребетно-спинномозковою травмою (клініко-діагностичне обстеження та огляд) (частина IІ), Петухова І. С., Кас І. В., Устименко Т. П., Зайцев М. В., Кабаненко І. В., Юткін В. М., Чугаєв А. Ю., Мірошнікова Ж. В. (2022)
Слободянюк О. В. - Оцінка факторів ризику у хворих геронтологічного профілю з місцевопоширеним раком стравоходу в умовах поліморбідності, Старікова А. Б., Королевська А. Ю., Жидецький В. В., Слободянюк І. В. (2022)
Войтюк А. О. - Клінічні особливості епілепсії у чоловіків молодого віку (2022)
Соболєва І. А. - Оцінка змін функціонального стану сітківки у хворих на діабетичну ретинопатію після застосування антиоксидантної терапії (2022)
Дроздов В. О. - Діабетичний макулярний набряк: зорові викликані потенціали в оцінці активності підкоркових структур і первинних зорових зон пацієнтів (2022)
Почуєва Т. В. - Патогенетична значущість гіперглікемії у формуванні особливостей перебігу гострого середнього отиту та його ускладнень, Філатова Г. А., Філатова І. В., Ієвлева В. І. (2022)
Боброва О. В. - До проблеми профілактики поширення коронавірусної хвороби COVID-19 серед дітей і підлітків шкільного віку, Міхановська Н. Г., Кривонос К. А., Воробйов С. М. (2022)
Лядова Т. І. - Ефективність рибонуклеїнової кислоти у комплексній терапії хворих на інфекційний мононуклеоз, спричинений вірусом Епштейна - Барр, Павлікова К. В., Нартов П. В., Касьян Н. В., Козлов О. П. (2022)
Tkachenko R. - Peter Lombard on God's Knowledge and Its Capacities: Sententiae, Book I, Distinctions 38-39 (2018)
Якубович М. - Онтологія людини в ранньомодерному кримському суфізмі: школа Ібрагіма аль-Кирим (2018)
Співак В. - Філософський аспект лексеми "фортуна" в текстах Антонія Радивиловського (2018)
Піч Р. - Уявна зустріч при вході до храму Аполлона в Дельфах: самопізнання і само-любність у Йогана Ґеорґа Гамана і Григорія Сковороди. Порівняльний аналіз (2018)
Чернишов В. - Еволюція філософських поглядів Григорія Сковороди у зв'язку з його духов-ною біографією (2018)
Sannikov S. - Menno Simons' and Martin Luther's Interpretative Approaches in the Protestant Hermeneutical Horizon (2018)
Кебуладзе В. - "Ранкова зоря" Фридриха Ніцше. Воля до перекладу (2018)
Yosypenko S. - National Philosophy as a Subject of Comparative Research, Rudenko S. (2018)
Mróz T. - Reply to the Paper "National Philosophy as a Subject of Comparative Research" (2018)
Сепетий Д. - Співвідношення понять субстанційного союзу і взаємодії душі й тіла у філософії Декарта (2018)
Менжулін В. - Довідково-енциклопедична біографістика як жанр сучасних історико-філософських досліджень: англо-американський та український досвід (Ткачук, М. Л., & Брюховецький, В. С. (Ред.). (2015-2017). Київ-ська духовна академія в іменах: 1819–1924: енциклопедія: в 2 т. К.: Вид. дім Києво-Могилянська академія) (2018)
Столяр М. - Філософія сміху та гумору в сучасному історико-філософскому дискурсі. Огляд книги: Amir, L. (2014). Humor and the good life in modern philosophy: Shaftesbury, Hamann, Kierkegaard. Albany : State University of New York Press (2018)
Скопов Є. - Філологічна культура і гуманітаристика. Роздуми над книгою: Звонська, Л. Л. та ін. (Ред.). (2017). Енциклопедичний словник класичних мов. Київ: Київський університет (2018)
Стратій Я. - Українська філософія на зламі епох. (Розмова зі Ксенією Зборовською, Геннадієм Зінченком і Софією Дмитренко) (2018)
Секундант С. - "Учиться философствовать": роль истории философии и теории аргументации в реформе философского образования (2018)
Турбар Т. В. - Напрями та форми організації природоохоронної роботи учнівської молоді (друга половина ХХ – початок ХХІ століття) (2021)
Шкуропат А. В. - Структура навчальної мотивації учнів старших класів, Головченко І. В., Рудишин С. Д. (2021)
Давиденко О. Б. - Особливості використання інноваційних технологій для навчання англійської лексики, Задорожна Т. П. (2021)
Козловський Ю. М. - Використання методу аналогії як засобу інтеграції міждисциплінарних знань, Козловська І. М., Білик О. С. (2021)
Локарєва Г. В. - Методичне забезпечення розвитку педагогічної майстерності викладачів спеціальних дисциплін, Садовенко С. Г. (2021)
Алєксєєв О. О. - Загальний теоретико-методологічний аналіз педагогічних принципів формування валеологічного світогляду майбутніх учителів фізичної культури (2021)
Жигірь В. І. - Розроблення індивідуальних освітніх траєкторій для підготовки майбутніх кваліфікованих робітників у закладах професійної (професійно-технічної) освіти (2021)
Зотова-Садило О. Ю. - Соціально-педагогічні аспекти підготовки майбутніх фахівців правничої сфери до професійного спілкування іноземною мовою (2021)
Іваницький О. І. - Модернізація магістерської підготовки майбутніх педагогів закладів вищої освіти в умовах цифровізації освітнього простору, Панічук М. А., Сичева С. В. (2021)
Liu Ya. - Training of future undergraduate translators in Chinese universities under pedagogical conditions (2021)
Поліщук Г. В. - Концептуальна модель формування конфліктологічної компетентності майбутніх учителів іноземних мов у процесі професійної підготовки (2021)
Greve R. - Interactive advantage, cementing of positions, and social pedagogical recognition: a narratively inspired analysis of professional actors’ oral representations of health promotion, prevention, and remediation efforts, Andersson C., Basic G. (2021)
Псарьова М. Д. - Визначення основних понять проблеми освіти дітей із психічними розладами у США (2021)
Шпиг Н. О. - Аналіз історичних передумов та сучасних перспектив забезпечення права дитини на виховання в сім’ї в Україні (2021)
Тимофєєва І. Б. - Основні напрями діяльності керівника щодо забезпечення самостійної діяльності у закладі освіти, Морозова О. В. (2021)
Бабич А. А. - Розвиток творчості через систему оцінювання успішності навчальної діяльності студентів методом кафетерію, Яндола К. О. (2021)
Бобкова І. А. - Педагогічні умови використання інтерактивних технологій навчання під час підготовки студентів-фармацевтів, Бур’янова В. В., Умінська К. А., Хранівська В. О. (2021)
Бортнюк Т. Ю. - Фінансова грамотність здобувачів освіти: теоретичні аспекти, Голя Г. М. (2021)
Гарасюк Д. М. - Теоретичні основи педагогічної комунікації як професійної діяльності викладача в інклюзивному освітньому середовищі, Савчук Н. А., Хомік О. М. (2021)
Зонов Б. С. - Коучинг як процес підтримки та розвитку нових моделей поведінки в освітньому середовищі (2021)
Іваненко І. В. - Формування загальних компетентностей у здобувачів медичної освіти, Гордійчук С. В. (2021)
Козич І. В. - Платформа Zoom як засіб формування інформаційної компетентності викладача закладу вищої освіти, Телятник В. В. (2021)
Кузьменко А. О. - Історія становлення академічної доброчесності у закладах вищої освіти України (2021)
Ходаківська В. П. - Аналіз стану сформованості соціокультурної компетентності під час підготовки майбутніх фармацевтів, Сеньків Н. М., Степанчук Л. С., Приступко О. М., Завадська Н. П. (2021)
Юник І. Д. - Запам’ятовування цільовою аудиторією атрибутів бренду науково-педагогічного працівника вишу (2021)
Holoshchuk S. L. - Developing students’ reading skills in an online classroom (2021)
Касьяненко К. М. - Освітні послуги закладу вищої освіти на інтернет-платформах соціальних мереж, Новікова К. В. (2021)
Куриш Н. К. - Впровадження біхронного режиму онлайн-навчання в закладах післядипломної педагогічної освіти (2021)
Шаповал А. - Газетні публікації натураліста Миколи Щербака (до 95-річчя від дня народження) (2022)
Батанова Т. - Документи з історії єврейського представництва й діяльності єврейських партій в Українській Центральній Раді: мемуари та літературні твори політичних і громадських діячів (2022)
Петрушко Л. - Джерелознавчі спостереження над особовим фондом П. Г. Тичини із зібрання Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, Прудивус С. (2022)
Кашеварова Н. - Зовнішньополітичне відомство НСДАП (1933-1942) у розробці стратегії "нового європейського порядку" (2022)
Гребенюк А. - Державна уніфікована система документації у сфері юриспруденції: її місце і роль серед систем документації (2022)
Загорецька О. - Новий національний стандарт України на оформлення організаційно-розпорядчої документації: історія розроблення, аналіз основних змін і питання впровадження стандарту (2022)
Остапчук В. - Використання електронних документів під час формування фондів особового походження: історіографічний аспект (2022)
Половинчак Ю. - Візуальна аналітика та інфографічна продукція у науково-інформаційній діяльності бібліотек, Матвійчук Л. (2022)
Бондаренко В. - "Мобільна" історико-культурна спадщина: інноваційний сервіс для вітчизняних бібліотек (2022)
Пестрецова О. - Бібліотечні ресурси правової історико-культурної спадщини: представленість у фондах юридичних бібліотек Британії та США, Булахова Г. (2022)
Дем'яненко Л. - Інститут президентства та бібліотечна справа: особливості функціонування та взаємодії (2022)
Спіріна С. - Цифровий архів та методи дистанційної роботи зарубіжних бібліотек (2022)
Кабаренкова Є. - Бібліотека у забезпеченні можливостей для старшого покоління (2022)
Злигостєв С. - Вплив процесу цифровізації на роботу бібліотек закладів вищої освіти (2022)
Калініна-Симончук Ю. - Відкритий доступ до досліджень і збереження авторського права: BOAI20 (2022)
Zakirov M. - The right to the truth in the politics of post–conflict settlement: international documents and world experience, Zakirova S. (2022)
Кушнарьова М. - Акції солідарності світової громадськості з українським народом під час російсько-української війни: класифікація та особливості (2022)
Рудь І. - Великий Чорноморський регіон у контексті війни в Україні: сучасні реалії та перспективи (2022)
Вихідні відомості (2022)
Дослідниця високого стилю (2021)
Верменич Я. - Ідеї Михайла Драгоманова у вітчизняній інтелектуальній думці на рубежі ХІХ–ХХ століть (2021)
Боса Л. - Ландшафт як дзеркало спогадів: сучасні меморіальні практики наддніпрянців у контексті постколоніальних студій (за польовими матеріалами) (2021)
Дзюба О. - Традиції родинної взаємопідтримки в козацько-старшинському соціумі (ХVІІІ століття) (2021)
Słowiński P. - Oflag II C Woldenberg. Największy niemiecki obóz jeniecki dla polskich oficerów 1940–1945. Stan polskich badań (2021)
Коваль-Фучило І. - Основні цінності в оповідях про переселення із зон затоплення (2021)
Сушко В. - Прикладні аспекти сучасних етнокультурних студій (2021)
Ламонова О. - Графіка Людмили Бруєвич 2000–201-х років (2021)
Меленчук О. - Традиційна культура як основа творчого феномену Івана Миколайчука (2021)
Олійник М. - Студії української орнаментики Ольги Косач: наукові та міжкультурні зрізи джерельної бази (2021)
Айдачич Д. - Міжнародна наукова конференція "Питання термінології в сучасній славістичній фольклористиці", Вахніна Л., Карацуба М. (2021)
Головко О. - Важлива подія на ниві зарубіжної україністики (2021)
Глушко М. - |Рецензія| Мушкетик Л. Сучасна угорська етнологія: осередки, напрями досліджень, персоналії. Київ : ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України, 2017. 399 с. (2021)
Чегусова З. - |Рецензія| Ложкіна А. Перманентна революція. Мистецтво України ХХ – початку ХХ І століття. Київ : ArtHuss, 2019. 542 с. 411 іл. (2021)
Михайло Паньків (2021)
Зміст журналу "Народна творчість та етнологія" за 2021 рік (2021)
До 60-річчя з дня народження Віктора Косаківського (2022)
Бондаренко Г. - Нові аспекти релігійного життя в Україні в умовах соціальних викликів XXI століття (2022)
Кузик В. - Шляхи модифікації жанру масової пісні в умовах тоталітарної системи (2022)
Скляренко Г. - Особливості інтерпретації імпресіоністичних тенденцій в українському мистецтві (2022)
Ламонова О. - Графіка Андрія Левицького (2022)
Gal A. - Dictation as a feature of the Reformed funerals in Transcarpathia (2022)
Айдачич Д. - О називима бајки у 19. веку код Срба, Пољака и Руса (2022)
Карацуба М. - Сучасне баладознавство на південнослов’янських наукових теренах (2022)
Боса Л. - Спільні українсько-молдовські місця пам’яті в культурному ландшафті Орхейських Кодр Республіки Молдова, Головко О. (2022)
Тронь А. - Державна підтримка культурної діяльності української діаспори як напрям діаспоральної політики України (2022)
Пономаренко О. - Нові штрихи до "Автопортрета зі свічкою" Тараса Шевченка – автора "Кавказу" та "Заповіту" (2022)
Іван Дзюба (2022)
Софія Грица (2022)
Дудко Я. В. - Умови управління естетичним вихованням у закладах вищої педагогічної освіти України (1958 – 1990 рр.) (2021)
Христенко О. М. - Експертна оцінка виховання студентів у системі вищої школи в Україні (70 – 80-ті роки ХХ століття) (2021)
Біденко Л. В. - Система вправ на заняттях з української мови як іноземної у процесі вивчення дієслова (з досвіду роботи), Кулішенко Л. А. (2021)
Гарбар І. В. - Формування мовленнєво-комунікативної компетентності студентів на заняттях з української мови (за професійним спрямуванням), Гарбар А. І. (2021)
Гриб’юк О. О. - Імерсивні технології у процесі навчання предметів математичного циклу: становлення нової освітньої парадигми (2021)
Луцик О. М. - Розвиток математичної компетентності учнів основної школи в контексті дидактико-методичних вимог (2021)
Му В. - Особливості викладання музичних навчальних дисциплін онлайн у закладах вищої освіти Китайської Народної Республіки (2021)
Оленюк О. В. - Застосування персоналізованого підходу до змішаного навчання у викладанні іноземних мов, Івасів Н. С., Рубель Н. В. (2021)
Пантелєєва О. Я. - Вплив вивчення першої іноземної мови (англійської) на вивчення другої іноземної мови (французької) у середовищі рідної мови, Кобринець О. С. (2021)
Петрович Л. І. - Роль художнього тексту в навчанні української мови як іноземної (2021)
Хлистік М. А. - Поєднання класичних та інноваційних методів навчання у викладанні правничих дисциплін (2021)
Чорна-Климовець І. Ю. - Теоретичні основи формування в майбутніх маркетологів англомовної лексичної компетентності в діловому письмі засобом кейс-технології (2021)
Антіпова Н. П. - Нормативне забезпечення реалізації соціального виміру професійної освіти (2021)
Балануца О. О. - Структурно-функціональна модель майбутнього дипломата в системі професійної підготовки (2021)
Бхіндер Н. В. - Теоретичні аспекти формування термінологічної компетентності майбутніх офіцерів ракетно-артилерійського озброєння, Іваніцька І. В. (2021)
Волошко Т. В. - Науково-теоретичні основи формування інклюзивної компетентності майбутніх педагогів закладів дошкільної освіти у процесі професійної підготовки, Гура Т. Є. (2021)
Гуменюк В. В. - Структурно-функціональна модель системи підготовки майбутніх магістрів медицини до педагогічної діяльності у вищих медичних закладах освіти (2021)
Євдоченко О. С. - Структура та зміст професійної компетентності майбутніх хіміків (2021)
Зубцова Ю. Є. - Підготовка майбутніх учителів початкових класів до професійної діяльності в умовах дистанційного навчання, Томченко М. А., Черкас М. Ш. (2021)
Ібрагімова Л. А. - Аналіз змісту професійної підготовки майбутніх інженерів- програмістів з формування алгоритмічної компетентності (2021)
Крашеніннік І. В. - Організаційно-педагогічні умови формування фахових компетентностей майбутніх інженерів-програмістів за скороченим циклом навчання в університетах (2021)
Кучинська Л. Ф. - Методичний інструментарій збереження професійного здоров’я фахівців закладів дошкільної освіти (2021)
Локарєва Г. В. - Естетичний розвиток майбутніх акторів у процесі професійної підготовки, Рак М. С. (2021)
Михайлюк Н. В. - Організаційна культура як складова професійної культури майбутніх бакалаврів банківської справи, Баласанян О. Д., Гутнікова Т. Ю. (2021)
Невзоров Р. В. - Діагностика фахової готовності до бойових польотів майбутніх льотчиків тактичної авіації (2021)
Симонян В. В. - Еволюція поняття "етнокультурна компетентність" майбутнього викладача (2021)
Tang Zh. - information and activity component of formation of emotional stability in musical and performance activities of children’s music school students (2021)
Терещенко С. В. - Організаційно-педагогічні умови формування іншомовної компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва в умовах дистанційного навчання (2021)
Шаравара В. В. - Професійна підготовка майбутніх фахівців з інформаційних технологій в умовах освітнього середовища: аналіз результатів наукових досліджень (2021)
Шевченко Л. С. - Методологічні засади підготовки майбутніх вихователів до інклюзивного навчання в закладах дошкільної освіти, Сорочан М. П. (2021)
Заєць Р. Г. - Формування громадянської свідомості студентів закладів вищої освіти США та України: теоретичний аспект (2021)
Лю М. - Педагогічні умови формування духовної культури майбутніх учителів музики в закладах вищої освіти Китайської Народної Республіки (2021)
Нечерда В. Б. - Педагогічний потенціал технології "case-study" у формуванні соціально успішної особистості учня (2021)
Самсонова О. О. - Словесні ігри як ефективний метод корекції мовленнєвих порушень у дітей дошкільного віку засобами казкотерапії, Слонська Д. І. (2021)
Baidiuk L. M. - Future primary school teachers training for using interactive methods in English lessons (2021)
Vasetska L. I. - New realities and conditions of organization of the educational process in higher education institutions in Ukraine, Solovyova O. V. (2021)
Закаулова Ю. В. - Організація он-лайн навчання у вищій школі: актуальні виклики для України (2021)
Іванова Л. С. - Ціннісно-мотиваційні детермінанти особистісно-професійного росту викладача вищої школи (2021)
Красницька О. В. - Запитання в ораторській діяльності викладача вищої школи (2021)
Курок Р. О. - Принципи розвитку правової компетентності педагогічних працівників економічних коледжів (2021)
Лозенко А. П. - Педагогічні умови розвитку у студентів спеціальності "початкова освіта" здатності формувати в молодших школярів уміння співпрацювати в команді (2021)
Свірчевська Л. М. - Самовдосконалення викладача як фактор самореалізації студента, Римарчук К. М., Мельничук Л. В. (2021)
Bolilyj V. O. - Open web resource "Modern operating systems", Sukhovirska L. P., Lunhol O. M. (2021)
Круглик В. С. - Аналіз можливостей використання інтелектуальних агентів в адаптивній системі електронного навчання, Прокоф’єв Є. Г., Маринов А. В. (2021)
Павленко Л. В. - Використання дистанційних технологій навчання в сучасних умовах, Павленко М. П. (2021)
Подоляка І. М. - Використання платформи Microsoft Teams під час дистанційного навчання в закладі вищої освіти, Келюх О. Ю., Міщенко К. О. (2021)
Четверикова Т. Г. - Цифрові інструменти групової комунікації як ефективний засіб формування професійних компетентностей майбутніх учителів початкової школи (2021)
Шишенко І. В. - Використання сервісів хмаро орієнтованого освітнього середовища в професійній підготовці майбутніх бакалаврів освіти (2021)
Кучер Н. В. - Європейський і вітчизняний досвід підготовки майбутніх соціальних педагогів в умовах вищої освіти (2021)
Лун Ф. - Концепт національного менталітету в політичній культурі університетів України, Російської Федерації і Китайської Народної Республіки (2021)
Cавенко О. О. - Організація професійної орієнтації учнів у Франції, Кайтановська О. М., Шнюкова І. В. (2021)
Голованюк В. М. - Готовність національної економіки до майбутнього виробництва в контексті наукоємності ВВП (2022)
Булкін І. О. - Визначення фактичних пріоритетів фінансування науково-технічної діяльності в Міністерстві освіти і науки України (2022)
Рижко Л. В. - Соціотехнічні перформативи і оцін ка наукових знань (2022)
Прокопенко С. Є. - Українська проблематика в англомовній періодиці Канади та США (2014—2019), Іріоглу Ю. О. (2022)
Войтюк О. С. - З історії створення надійних деталей бойових гусеничних машин методом електро шлакового переплавлення в Інституті електрозварювання ім. Є. О. Патона АН УРСР (початок 70-х рр. ХХ ст.) (2022)
Кабачек В. В. - Історико-науковий аналіз відоб раження процесів українського національного від родження у матеріалах місцевих представниць ких органів УСРР у 1920-х рр (2022)
"Ми ставимо перед собою завдання робити "цеглини”, які стають базисом нашої української держави (інтерв’ю з генеральним директором видавництва "Наукова думка" НАН України І. Р. Алєксєєнком з нагоди сторічного ювілею) (2022)
Академік АН УРСР Йосип Захарович Штокало — математик і фундатор історії науки і техніки в Україні (до 125-річчя від дня народження) (2022)
Мінералогія в Україні: від зародження до сьогодення (рецензія на видання: Пав-лишин В., Матковський О., Довгий С. Історія мінералогії в Україні. Від глибокої давнини до 90-хроків ХХ ст. Київ, 2019. 462 с.; Історія мінералогіїв Україні. Від 90-х років ХХ ст. донині. Київ, 2022.608 с.) (2022)
The evolution of energy policies in the context of the war in Ukraine: a review of the discussions of an online scientifi c seminar (2022)
Міжнародний симпозіум "Наука України в умовах сучасних викликів і загроз: проблеми і пріоритети розвитку", м. Київ, 29 листопада 2022 р. (2022)
Правила для авторів (2022)
Drozd D. - The participation of the Ukrainian Armed Forces in the peacekeeping operations (2019)
Королевська А. - Аналітичний інструментарій оцінки інтеграції мігрантів у приймаюче суспільство (2019)
Копець Р. - Російська космічна програма зайшла в глухий кут: інцидент космічної морської розвідки, Скробінська С. (2019)
Бондаренко О. - Когнітивне моделювання розвитку загроз приватності особистості та безпеці країни (2019)
Ніколаєнко Н. - Інформаційні виклики для України в умовах російсько-української гібридної війни, Василевич Ю., Комарчук О. (2019)
Павлюх М. - Трансформаційний етап соціально-комунікативної системи польських медіа (на прикладі преси "Солідарності") (2019)
Нофенко А. - Гібридна війна Росії проти України: інформаційний наступ та механізми протидії (2019)
Богородецька О. - Особливості промоції вищої освіти Республіки Польща (2019)
Киричук В. - Сучасний вектор розвитку Північної Кореї (2019)
Ніколаєв С. - Огляд конфліктів між Іраном та Іраком, Юськів Х., Величко О. (2019)
Зіскін О. - Вплив глобалізації на інститут соціальної держави: руйнація чи модернізація? (2019)
Лютко Н. - Деякі міркування щодо використання символів в політичній рекламі (2019)
Максимець В. - Трансформація політичних виборчих кампаній в еру Big Data технологій, Свірідова Т. (2019)
Лебедева Е. И. - Роль сигнального пути Notch в фиброгенезе печени (2020)
Бур’янов О. А. - Cтадійність морфологічних змін при псоріатичному артриті, Мороз М. Ф., Кваша В. П., Ковальчук Д. Ю., Дралов Я. С., Чекушин Д. А. (2020)
Зіненко Д. Ю. - Ультраструктурна характеристика гемомікро-циркуляторного русла та паренхіматозно-стромальних елементів підшлункової залози та печінки в моделі гострого панкреатиту з використанням різних доз таурохолату натріюу, Твердохліб І. В. (2020)
Кулєш Д. В. - Гістологічне дослідження та оцінка біосумісності 3-d друкованих імплантатів в експери-менті, Галатенко Н. А., Рожнова Р. А., Гриценко В. П., Богдан А. М., Волков В. Б. (2020)
Міщенко О. М. - Клітинна відповідь (остеобласти та фібробласти) в залежності від типу поверхні дентальних імплантатів, Солодовник О. В., Дейнека В. М., Олешко О. М. (2020)
Шевченко Б. Ф. - Функціональна морфологія печінки при поза-печінковому холестазі непухлинного генезу, Зеленюк О. В., Бабій О. М. (2020)
Панасовський М. Л. - Морфологічні особливості тестикулярних та епідидимальних сперматозоїдів чоловіків з азооспермією (2020)
Петріас К. - Медичне цитування: путівник NLM для авто-рів, редакторів і видавців (2020)
First Aid for the USMLE® Step 1 2020 Thirtieth edition Authors: Tao Le, Vikas Bhushan (2020)
USMLE Step 1 Lecture Notes 2020: 7-Book Set (Kaplan Test Prep) Author: Kaplan Medical (2020)
Третя Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю "Теорія та практика сучасної морфології" (2020)
Волошина Н. О. - Екологічне та економічне просвітництво: методологічний контент соціоекологічних викликів, Лазебна О. М., Сливка Я. В. (2022)
Григорків М. В. - Моделювання двосекторної екологічної економіки з урахуванням специфіки поведінкових функцій у виробництві та споживанні, Григорків В. С. (2022)
Артеменко В. Б. - Механізм оцінювання ефективності економічної політики України в контексті якості життя, Артеменко О. В. (2022)
Колодійчук А. В - Інфраструктура ризик-інвестування в Україні, Решко Е. Ю., Бегун Е. І. (2022)
Мельник В. І. - Цифровізація як інноваційний підхід до реалізації функцій управління соціально-економічними системами, Мазур В. Г. Мазур Ю. С. (2022)
Петрецький І. І. - Потенціал розвитку сільських територій в умовах децентралізації (2022)
Булеца Н. В. - Сучасні тенденції розвитку туризму в Україні в розрізі регіонів, Данило Я. І. (2022)
Гапак Н. М. - Культурна молодіжна політика у програмних документах: регіональний зріз, Бойко Я. М. (2022)
Kolach S. - Analysis of the efficiency of agricultural enterprises in the conditions of economic transformations (2022)
Мулеса Е. В. - Соціальна відповідальність органів місцевого самоврядування в умовах децентралізації влади (2022)
Вольперт М. В. - Аналіз та напрями вдосконалення фірмового стилю ресторану "Наша дача", Шмадченко П. В., Жихор О. Б. (2022)
Вонберг Т. В. - Формування соціально-психологічного клімату в умовах пандемії, Головко А. А. (2022)
Ніколаєнко Н. А. - Вплив готельно-ресторанного бізнесу на туристичну галузь України за 2019-2020 роки, Гужва І. О., Жихор О. Б. (2022)
Нагара М .Б. - Сутність та фактори екологічної стійкості підприємства (2022)
Варцаба В. І. - Проблеми та напрями підвищення якості кредитних портфелів українських банків у реаліях часу (2022)
Заславська О. І. - Проблеми та перспективи оцінки вартості банківського бізнесу в Україні (2022)
Кесарчук Г. С. - Консалтинговий бізнес в Україні: особливості становлення, проблеми та перспективи розвитку, Йолтуховська О. Ю., Сабов Н. М. (2022)
Annotation (2022)
Аннотация (2022)
Алєксєєва С. В. - Сучасні аспекти індивідуалізації навчання у закладах загальної середньої освіти в умовах інформатизації (2022)
Назаренко О. В. - Репресовані вчені Київського інституту народної освіти та їхня роль у розвитку української педагогічної науки (2022)
Артеменко А. І. - Презентація як ефективний інтерактивний метод навчання іноземних мов в університетах (2022)
Білецька Л. С. - Ефективність використання методу доцільно дібраних задач у процесі вивчення математики у початковій школі, Ковальчук В. Ю., Силюга Л. П., Стасів Н. І. (2022)
Bondarenko H. M. - Problems of formation the moral and professional competence of students during the study of the course "Practice of English Oral and Written Speech", Kurhannikova O. О., Nosach O. O. (2022)
Кисельова Т. В. - Алгоритм створення дистанційного освітнього курсу у закладах вищої освіти, Фатєєва В. Г. (2022)
Логвіненко Н. М. - Використання інноваційних технологій у процесі вивчення фахової (військової) термінології (2022)
Майковська В. І. - Наскрізний характер проблеми підготовки української молоді до підприємництва в освітньому процесі фахового коледжу (на прикладі дисципліни "хімія"), Чорна Т. О. (2022)
Овсянко Г. В. - Підвищення мотивації у процесі вивчення іноземної мови фахового спрямування (2022)
Смуглякова М. К. - Діагностичне оцінювання у викладанні іноземних мов в умовах дистанційного навчання (2022)
Тимченко О. В. - Особливості реалізації вебквесту в процесі вивчення природничих дисциплін (2022)
Kharkavtsiv I. R. - Role of communicative method in foreign language skills development of future specialists (2022)
Позняк О. С. - Аналіз практик та перешкод під час упровадження інклюзивного освітнього середовища у закладах загальної середньої освіти (2022)
Алексєєва О. Б. - Педагогічні принципи формування іншомовних компетенцій майбутніх учителів початкової школи (2022)
Беньковська Н. Б. - Ретроспективний аналіз поняття "професійна компетентність військовослужбовців Збройних сил України" (2022)
Borysova N. V. - Forming the strategic competence of foreign language teachers, Shemuda M. H. (2022)
Гринь Л. О. - Методика формування вокального голосу в процесі професійної підготовки майбутнього актора, Ткаленко К. О. (2022)
Грінченко Т. Д. - Усвідомлення типологічних особливостей музичних і літературно-художніх текстів як необхідний складник фахових компетентностей учителя музичного мистецтва, Верещагіна-Білявська О. Є. (2022)
Давидова С. В. - Етнодизайн у фаховій підготовці майбутніх дизайнерів одягу, Дерев’янко Н. В. (2022)
Дудко С. Г. - Професійні компетентності педагогічних працівників у формуванні здоров’язбережувальної та здоров’ярозвивальної компетентностей учнів (2022)
Заболотний І. П. - Формування фахових компетентностей майбутнього учителя музичного мистецтва засобами хорових творів (2022)
Мороз О. Л. - Організаційно-методичні умови підготовки фахівців морської галузі до іншомовного професійно орієнтованого спілкування (2022)
Мулик К. О. - Особистісно-діяльнісний підхід до інтегрованого навчання професійно спрямованої англійської мови майбутніх соціальних працівників у процесі фахової підготовки (2022)
Palaguta I. V. - Foreign language future teacher’s pedagogical support in Ukraine (2022)
Співачук В. О. - Принципи професійної підготовки економістів у закладах вищої освіти, Іконнікова М. В. (2022)
Сторож В. В. - Реджіо-підхід до навчання дітей дошкільного віку (2022)
Швець Т. А. - Розвиток критичного мислення майбутніх учителів іноземних мов у процесі реалізації фахових досліджень, Швець Н. В. (2022)
Потапова Н. В. - Критерії оцінювання внутрішньої системи забезпечення якості освіти в школі, Корсікова К. Г. (2022)
Агалець І. О. - Значимість виховання духовно-моральної особистості у наукових практиках українських учених (2022)
Калінін В. О. - "Жива бібліотека" як форма профорієнтаційної роботи у старших класах закладів середньої освіти, Калініна Л. В. (2022)
Коваль Т. В. - Національне виховання молодших школярів засобами музично-театралізованої діяльності, Граб О. Д. (2022)
Кочубей Т. Д. - Формування соціокультурного освітнього середовища закладу дошкільної освіти в процесі здійснення превентивної педагогічної роботи, Мельникова О. М. (2022)
Стрілець О. В. - Формування духовно-моральних цінностей майбутніх учителів образотворчого мистецтва (2022)
Федорович А. В. - Модель ефективного спілкування педагога з вихованцями, Береза С. Б. (2022)
Фурман О. Ф. - Формування загальнолюдських цінностей життя засобами літературного читання (2022)
Апрєлєва І. В. - Соціальне партнерство в дошкільній освіті: правові аспекти, Сирова Ю. В. (2022)
Воробель М. М. - Особливості емоційно-естетичного розвитку дошкільників у системі німецької дошкільної освіти (2022)
Бермудес Д. В. - Особливості використання засобів фітнесу у фізичній підготовці студентів-футболістів, Балашов Д. І., Кисельов В. О. (2022)
Галацин К. О. - Педагогічний аналіз у роботі викладача англійської мови, Фещук А. М., Ярошенко О. Л. (2022)
Єгорова О. В. - Формування професійної мобільності здобувачів вищої педагогічної освіти у процесі навчання іноземної мови (2022)
Павлова Н. С. - Проєктно-дослідницька діяльність студентів як технологія професійного становлення у закладах вищої освіти (2022)
Пінчук Л. М. - Самостійна робота студентів як складник процесу формування професійних компетентностей (2022)
Попова О. В. - Екстеріоризація лідерського потенціалу здобувачів вищої освіти у процесі формування у них активної соціальної позиції, Цапко А. М. (2022)
Резунова О. С. - Формування граматичної компетентності здобувачів на заняттях з іноземної мови за професійним спрямуванням у немовних закладах вищої освіти, Резунова В. В. (2022)
Snizhko N. V. - Features of teaching higher mathematics to students who are doing the course in a foreign language, Rudnieva V. M. (2022)
Stavytska I. V. - Principles of andragogy and new effective strategies for teaching master’s students, Kutsenok N. M., Yamshynska N. V., Kriukova Ye. S. (2022)
Ванівська О. М. - Вивчення іноземних мов: основні формати навчальних інтернет-технологій та шляхи їх реалізації, Малиновська О. Л., Масон С. Р., Преснер Р. Б. (2022)
Тітова О. О. - Застосування комп’ютерних технологій під час виконання творчих завдань з історії науки та техніки (2022)
Черниш О. А. - Електронні багатомовні термінологічні словники у процесі вивчення іноземної мови (2022)
Мулеса О. Ю. - Метод експертних оцінок прогнозування очікуваного рівня безробіття для планування функціонування медичної галузі, Миронюк І. С., Ференс Д. Я., Сігеті Е. М. (2022)
Mura L. - Economic measures to recover the area of entrepreneurship: a comparative analysis Slovakia – Hungary, Barcziová А., Bálintová М., Jenei S., Molnár S., Módosné Szalai S. (2022)
Газуда Л. М. - Напрями розвитку сільських територій України в сучасних умовах, Готра В. В. (2022)
Горбачук О. І. - Економічна дипломатія як технологія реалізації експортного потенціалу електроенергетичної галузі України (2022)
Кушнір Ю. Б. - Проблеми переходу української пенсійної системи до трирівневої, Молнар О. С., Булеца Н. В., Палійчук Є. С. (2022)
Лисюк В. С. - Формування якісно нового інституційного середовища в Україні (2022)
Петрецький І. І. - Інфраструктурне забезпечення інноваційно-інвестиційних процесів розвитку сільських територій: зарубіжний досвід і напрями його імплементації (2022)
Чумаченко О. Г. - Вплив 4-го енергопакету ЄС на розвиток відновлювальних джерел енергії в Україні (2022)
Готра В. В. - Особливості стратегічного управління регіональною економікою в сучасних умовах (2022)
Лепа В. В. - Аналіз підходів до оцінки потенціалу територіальних громад, Сахарнацька Л. І. (2022)
Погріщук Б. В. - Інноваційний потенціал регіонального розвитку в концепції циркулярної економіки, Щербич В. В. (2022)
Сембер С. В. - Активізація міжсекторного партнерства: вектор розвитку та роль органів місцевого самоврядування, Бойко Я. М., Гапак Н. М. (2022)
Слава С. С. - Багатовимірне просторове кластерування економічної діяльності у регіоні, Мікловда В. П., Гоблик В. В. (2022)
Славік Р. В. - Особливості розвитку туризму та рекреації в умовах кризових процесів, Фекета І. Ю., Чиняк В. В. (2022)
Андрусь О. І. - Фактори та система формування прибутковості підприємства, Пятаченко С. Ю. (2022)
Kuchmieiev O. O. - The role and place of information systems i technology in enterprise management (2022)
Цікало Є. І. - Уніфіковані управлінські елементи в інтегрованій системі управління підприємством (2022)
Сержанов В. В. - Відмінність між DLT (Distributed Ledger Technology) та блокчейном, як способами зберігання інформації про економічні транзакції, Кочан Я. Л. (2022)
Шуплат О. М. - Аспекти поліпшення інвестиційного клімату України в умовах євроінтеграції (2022)
Макарович В. К. - Консерватизм облікових стандартів в частині досліджень та розробок підприємств (2022)
Annotation (2022)
Content (2022)
Сухий К. М. - Шановні автори та читачі збірника наукових праць "Економічний вісник Державного вищого навчального закладу "Український державний хіміко-технологічний університет"! (2022)
Yefimenko A. - Regulatory and legal provision of banking sector capitalization in conditions of macroeconomic instability (2022)
Kravchenko E. - Problems of accounting for work payment calculations during the period of martial status and ways of improvements, Kobets T. (2022)
Levchenko N. M. - Modification of estimate standards for pricing in construction (2022)
Levchenko S. A. - Toolkit for providing economic and safe future of energy enterprises (2022)
Nechayeva I. A. - Determination of incentives for the socio-economic recovery of the economic complex of the Zaporizhzhia region in the conditions of martial law, Ben V. V. (2022)
Pysarkova V. R. - The system of indicators of the financial stability of the local budget as a component of the assessment of the competitive immunity of the region, Strelchenko I. I. (2022)
Pozhuieva T. O. - The role of economic security in forecasting probable threats, Bugrim O. Yu. (2022)
Tiutiunyk I. V. - Environmental taxes shadowing: theoretical aspect, Tenytska I. A., Vostrykov P. M. (2022)
Khudaverdiyeva V. - State of tourism development and directions of state regulation of tourism policy in Ukraine (2022)
Vasilyev A. - Modern approaches to the formation of ways to motivate work, Litvinova V. (2022)
Illiashenko S. - Management of the innovative development potential of industrial enterprises in the digital economy, Shypulina Yu., Illiashenko N., Raiko D. (2022)
Kruglikova V. V. - Inclusive local development of communities within the framework of European trends, Kruglikov Ye. V. (2022)
Kuchkova O. V. - Management of the business system of the enterprise, Arkhireiska N. V., Malik O. Yu. (2022)
Tkachenko A. M. - Model of adaptive behavior of enterprises in the context of transformational changes associated with the aggravation of the climate crisis, Hryhorieva O. V. (2022)
Harmider L. - Advertising campaign performance evaluation indicators: essential analysis, Kutsynskyi A., Kutsynska M. (2022)
Naumenko O. P. - Marketing component of resource-saving environmental technologies of fallen leaves utilization, Kulinich M. A., Plakhotin K. O., Naumenko O. О. (2022)
Karpenko A. V. - Development trends of the cluster movement in the economy of Ukraine, Sevast'yanov R. V. (2022)
Мамчур Т. В. - Історична гербарна колекція В. М. Черняєва в гербарії Уманського національного університету садівництва (UM) (2022)
Фокшей С. І. - Видове різноманіття роду Cortinarius (Pers.) Gray (Cortinariaceae) в НПП "Гуцульщина" (2022)
Штогрин М. О. - Синантропізація рослинності національного природного парку "Кременецькі гори", Довганюк І. Я., Штогун А. О. (2022)
Довганюк І. Я. - Порівняльна характеристика фауни комах ряду Твердокрилі на лучно-степових ділянках Національного природного парку "Кременецькі гори" (2022)
Бабич Ю. В. - Вплив Zn2+ водного середовища на добову циклічність дихання аловидів Planorbarius corneus s. l. (Mollusca, Gastropoda, Planorbidae) (2022)
Нужина Н. В. - Посухостійкі види дерев та кущів – важлива ланка для зменшення негативних ефектів "міських островів тепла", Іванова І. Ю., Грицак Л. Р., Дробик Н. М. (2022)
Рудик-Леуська Н. Я. - Структурнi показники популяції карася сріблястого (Carassius gibelio B.) Кременчуцького водосховища, Бузевич І. Ю., Леуський М. В., Котовська Г. О., Христенко Д. С. (2022)
Дзендзель А. Ю. - Вміст мінеральних елементів у плодах Lycopersicon esculentum Mill. за впливу рекультиванту композиційного Trevitan® (2022)
Козючко А. Г. - Продуктивність сої сорту Аннушка залежно від впливу передпосівної обробки насіння метаболічно активними речовинами, Гавій В. М. (2022)
Шевчик Л. О. - Кременецький період творчості відомого вченого та педагога – Костянтина Адріановича Татаринов, Кравець Н. Я., Голіней Г. М., Крижановська М. А., Парубок М. І. (2022)
Сігарьов Є. М. - Розподіл металевих крапель між газовою та шлаковою фазами при продуванні ковшової ванни, Єськов Д. В., Похвалітий А. А., Манукян Т. А. (2022)
Голуб Т. С. - Дослідження фізичних характеристик струменів,що витікають із сопел когерентного типу, Молчанов Л. С., Семикін С. І., Вакульчук В. В. (2022)
Пушкаренко М. В. - Термодинамічний аналіз технологічної операції рафінування чавуну сумішшю оксидних компонентів системи CaO-FeO-Na2CO3, Кисляков В. Г., Молчанов Л. С., Чубін К. І., Похвалітий А. А. (2022)
Нікулін О. - Графічна факторизація впливу технологічних чинників при безперервному прокатуванні, Максименко О., Самохвал В., Григориця О. (2022)
Максименко О. П. - Вдосконалення методики розрахунку деформаційних параметрів при калібруванні валків для дротяного стану, Нікулін О. В., Приймак А. Б., Мілютін І. О. (2022)
Бельмас І. - Вплив шару металу, наплавленого із локальним внесенням зміцнювача, на напружено-деформований стан пластини, Перемітько В., Танцюра Г., Білоус О., Коломоєць І. (2022)
Єрьоміна К. А. - Вплив високомодульного вуглецевого волокна на структуру поліефірефіркетону, Томіна А. В. (2022)
Самохвал В. М. - Аналіз механічних властивостей валків станів довгомірного прокату, Басак Р. О. (2022)
Часов Д. П. - Дослідження параметрів подрібнювача комбінованого із шнековим транспортером, Бейгул В. О., Молчанов В. Ф., Коляда Б. І., Бобров В. В., Тарасюк О. С. (2022)
Клюєв О. В. - Спостерігач швидкості і потокозчеплення в системі векторного керування асинхронним електроприводом, Садовой О. В., Сохіна Ю. В. (2022)
Нізімов В. - Застосування рекуперативного динамічного гальмування для підвищення продуктивності підйомної скіпової установки, Чугунов Д., Дехтяр К. (2022)
Качан Ю. Г. - Визначення інтервалів щодо можливих значень параметрів шихти при одержанні феросплавів, Міщенко В. Ю. (2022)
Дерець О. Л. - Дослідження динамічних режимів релейно-модальної системи керування електроприводом з пружним зв'язком, Садовой О. В., Нарушевич Є. Ю., Галькевич М. А. Куманьов Р. К. (2022)
Загребаєв М. С. - Дослідження мікроконтролерного зарядного пристрою для літієвих акумуляторів, Звонецький М. С., Марченко C. В., С’янов О. М. (2022)
Клімов Р. О. - Оптимізація роботи теплових насосів в сушарках, Пододня А. П., Морозовська А. С. (2022)
Денисюк К. В. - Вплив індолілмасляної кислоти на регенерацію гібридів кукурудзи в культурі IN VITRO, Сатарова Т. М. (2022)
Омелич І. Ю. - Оцінка рівня екологічної безпеки земель сільськогосподарського призначення на прикладі петриківської громади дніпропетровської області, Непошивайленко Н. О. (2022)
Бодачівська Л. Ю. - Біорозщеплювані поверхнево-активні речовини з побічних продуктів виробництва рослинних олій у технічних системах (2022)
Bolibrukh L. D. - The study of the interaction of 2-chloro- and 2,3-dichloro-5(8)-RO-1,4-naphtoquinones with CH-acids, Hubytska I. I., Karkhut A. I., Konechna R. T., Polovkovych S. V., Novikov V. P. (2022)
Gurbanov H. R. - Research of the impact of new compositions on the decomposition of stable water-oil emulsions of heavy oils, Gasimzade A. V. (2022)
Danilov F. I. - Electrocatalytic activity of nickel-based coatings deposited in DES-assisted plating baths containing cerium(III) ions, Bobrova L. S., Pavlenko L. M., Korniy S. A., Protsenko V. S. (2022)
Кордиш О. М. - Моделювання рівноваг у підкисленому розчині натрій ортовольфрамату за присутності iонів барію(ІІ), Дуванова Е. С., Книжник І. А., Радіо С. В., Розанцев Г. М. (2022)
Кузьменко М. Я. - Синтез і властивості олігодиуретанoвмісних карбофункціональних спиртів на основі поліізоціанату, Кузьменко О. М., Філінська Т. Г., Бугрим В. В. (2022)
Лихолат Я. І. - Вплив тонини помелу склобою на структуру і властивості пористих склокристалічних матеріалів (2022)
Panteleimonov R. A. - Structural and electrochemical properties of N-doped graphene–graphite composites, Boichuk О. V., Pershina K. D., Ogenko V. M. (2022)
Sverdlikovska O. S. - Polymeric ionic liquids and ionic liquids of ionen type, Chervakov O. V., Chervakov D. O., Burkevich B. V., Levchenko Ye. P. (2022)
Семенюк І. В. - Температурні і фізико-механічні властивості термопластичних матеріалів на основі полігідроксибутирату, Кочубей В. В., Скорохода В. Й., Мельник Ю. Я., Семенюк Н. Б., Корецька Н. І., Покиньброда Т. Я. (2022)
Subtelnyy R. O. - Synthesis of petroleum resins in the presence of aliphatic aminoperoxides, Kichura D. B., Dzinyak B. O. (2022)
Хоменко О. С. - Визначення підходів щодо розроблення складів керамічних мас для виробництва лицьової цегли, Даценко Б. М., Фоменко Г. В. (2022)
Шафорост Ю. А. - Основи безвідходного перероблення шламових відходів ВАТ "Черкаське хімволокно", Галаган Р. Л., Король Я. Д., Лут О. А. (2022)
Shtemenko N. - Comparative investigation of interaction of the dirhenium(III) cluster compound with different nucleotide content DNAs, Holichenko O., Shtemenko O. (2022)
Kopczyk R. Kopczyk R. - Legal nature of the World anti-doping agency (WADA), Honcharova Yu. Honcharova Yu. (2022)
Романадзе Л. - Доступ до правосуддя: роль медіації у воєнні та повоєнні часи (2022)
Можайкіна О. - Правове регулювання професійної підготовки медіаторів в Україні та Словаччині (2022)
Риженко Н. - Немайнові права в період воєнного стану: євроінтеграційний контекст (2022)
Щербак Г. - Інтеграційна модель АСЕАН (2022)
Колдов Є. - Принцип res judicata та преюдиціальність при розгляді справ у міжнародному комерційному арбітражі (2022)
Гуржій Т. - Удосконалення законодавства про відповідальність за адміністративні проступки, Гуржій А. (2022)
Сударенко О. - Державні гарантії на портфельній основі: правові засади, Шевченко О. (2022)
Бондаренко Н. - Громадянське суспільство у процесі євроінтеграції в умовах війни (2022)
Barkovska O. - Research into speech-to-text tranfromation module in the proposed model of a speaker’s automatic speech annotation (2022)
Semenov S. - Generalized model of the ads-b unmanned aerial vehicle data transmission process in a steganographic system, Minjian Z. Z., Yenhalychev S., Smidovych L. (2022)
Федоренко Г. - Аналіз методів і розроблення концепції гарантованого виявлення та розпізнавання вибухонебезпечних предметів, Фесенко Г., Харченко В. (2022)
Воробйов К. - Конкурентний аналіз світового ринку кави, Гуржій Н. (2022)
Perepelytsia O. - Сomparison of the method of electrometric determination of root canal parameters and the method of threshold segmentation of radiographs, Avrunin O. (2022)
Matviienko O. - Мethod for calculation of dispersions of dependent variables of a stochastic model of quasi-stationary operating modes of the main water pipeline, Manchynska N. (2022)
Алфавітний покажчик (2022)
Вихідні відомості (2022)
Pavlov K. - Financial security of Ukrainian enterprises: current status, main problems and ways to solve them, Pavlova O., Kryzhanivsky S., Savchuk A. (2022)
Антюшко Д. - Сертифікація як складова забезпечення ефективної діяльності органічних виробництв (2022)
Владимир О. - Замки та інші об’єкти культурної спадщини у час війни: виклики та загрози (2022)
Шерстюк Р. - Організаційна культура управління: адхократія, компетентність і лідерство, Стойко І., Паляниця В. (2022)
Деділова Т. - Стратегічна концепція відбудови туристичного потенціалу України у поствоєнні часи, Носирєв О., Осипова С. (2022)
Носирєв О. - Розвиток туризму та індустрії гостинності в стратегії постконфліктного відновлення економіки України, Деділова Т., Токар І. (2022)
Дячун О. - Функції управління збутом на підприємстві, Левицький В. (2022)
Андрушків Б. - Заохочення наукових розробок основоположних засад побудови новітніх, економних оборонних протиракетних систем в противагу витратним вогнепальним – артилерійським та іншим засобам, як напрям в сучасних воєнних умовах України (інформаційно-пізнавальні та науково-заохочувальні аспекти удосконалення оборонної доктрини України в умовах російської агресії), Мельник Л., Ратинський В., Висоцький В. (2022)
Андрушків Б. - Відгук на науково-публіцистичні есеї книг Богдана Павловича Будзана: "Чародійна сила слова" та "Люди в пам’яті серця" (2022)
Сивик О. С. - Аналіз та вдосконалення сценаріїв розгортання NTN мереж, Топчій В. М., Шеховцов В. С., Лазебний С. Г., Березнюк А. В., Кондратенко В. А. (2021)
Шуклін Г. В. - Визначення закону розподілу ймовірності успішного несанкціонованого доступу до конфіденційної інформації в системі захисту інформації при наявності параметричної невизначеності, Пепа Ю. В., Науменко А. В., Лазебний В. А. (2021)
Гніденко М. П. - Дослідження можливості побудови програмно-визначеної глобальної мережі SD-WAN на основі обладнання Aruba, Катков Ю. І., Прокопов С. В. (2021)
Кожухівський А. Д. - Моделювання волатильності фінансових процесів, Кожухівська О. А. (2021)
Марінеско П. О. - Оптимізація робочого процесу в компанії Odoo за допомогою модулю CRM-системи, Христевич О. С., Мастаков О. С. (2021)
Стецюк П. А. - Методична платформа формування та реалізації інвестиційної стратегії телекомунікаційних підприємств (2021)
Шикула О. М. - Розробка WEB-сайту магазину товарів, Білоусова С. В., Коваленко Д. М. (2021)
Бесклінська О. П. - Досвід проведення моніторингу освітньої діяльності студентів, Гордієнко Т. Б. (2021)
Третяк А. М. - Землевпорядно-правові та економічні проблеми обігу земельних ділянок власників земельних часток (паїв) в Україні, Третяк В. М., Третяк Н. А. (2022)
Почтовюк А. Б. - Функціонування логістичних інформаційних систем в умовах діджиталізації, Хоменко В. В., Семеніхіна В. В., Заїка К. О. (2022)
Одотюк І. В. - Вітчизняні інновації у короткостроковій воєнній перспективі: суперечності розвитку, виклики, можливості відновлення (2022)
Ємельянов О. Ю. - Методичні засади оцінювання рівня економічного розвитку підприємств (2022)
Юдіна О. І. - Концептуальні основи формування стратегії управління сталим економічним розвитком підприємств готельно-ресторанної сфери (2022)
Maslуhan O. - Concept of organizational regulation and routing of development of tourist and hotel-restaurant clusters, Todierishko E., Tserklevych V., Buhaiova M. (2022)
Меліхова Т. О. - Удосконалення фінансового обліку та внутрішнього контролю розрахунків з підзвітними особами для підвищення ефективності організації бухгалтерського процесу на підприємстві, Бережна Т. І. (2022)
Правдюк Н. Л. - Імплементація інноваційних технологій в систему бухгалтерського обліку: світовий досвід та перспективи України, Обнявко М. В., Василина А. В. (2022)
Ільчук П. Г. - Причини зміни державного боргу: порівняння даних України та вибраних країн світу, Коць О. О., Процяк Т. Ю. (2022)
Шевцова О. Й. - Управління борговим портфелем держави, Коротя О. Ю. (2022)
Гордійчук А. В. - Формування системи управління ризиками підприємства у період післявоєнної відбудови, Тарасюк М. В. (2022)
Мельник Л. Ю. - Рахунки бухгалтерського обліку як інструмент інформаційної взаємодії в сучасній обліковій системі, Аніщенко Г. Ю. (2022)
Дергалюк Б. В. - Ефективна маркетингова політика підприємства як фактор його конкурентоспроможності, Малюта Д. О. (2022)
Кільніцька О. С. - Вплив цін сільськогосподарської продукції на її рентабельність у сільськогосподарських підприємствах України, Ткачук В. І., Єжова Л. В. (2022)
Задоя В. О. - Цифровий потенціал маркетингового управління розвитком залізничного транспорту (2022)
Самойленко В. В. - Удосконалення управління проектною діяльністю на підприємстві (2022)
Масюк Ю. В. - Теоретичні аспекти формування і функціонування фінансових систем зарубіжних країн (2022)
Харабара В. М. - Механізм забезпечення фінансової стабільності банківської системи України, Грешко Р. І., Третякова О. В., Гладчук О. В. (2022)
Vasylchenko K. - Behavioral context of corruption practices and its influence on the investor’s decision (2022)
Чубаєвський В. І. - Методичний підхід до оцінки економічної ефективності системи захисту корпоративної інформації (2022)
Коблик І. І. - Боргова політика територіальних громад: діалектика теоретичних засад та оцінка сутності (2022)
Додон О. Д. - Моделі інформаційних систем управління персоналом, Коваленко О. О. (2022)
Пухальський В. В. - Податковий контроль в умовах цифрової економіки (2022)
Кахович Ю. О. - Безперервний інноваційний розвиток як основний напрям забезпечення зростання національної економіки України в умовах глобалізації, Кахович О. О. (2022)
Titenko Z. - Prerequisites for ensuring the financial security of agricultural enterprises (2022)
Равлінко З. П. - Інтелектуально-кадрова складова економічної безпеки торговельного підприємства (2022)
Лебеденко С. О. - Комунікаційний вплив доповненої реальності на сприйняття бренду: модеруюча роль самовизначеної мотивації, Черненко О. В. (2022)
Савченко Ю. Т. - Стан і тенденції розвитку ринку поліграфічних послуг України (2022)
Карнаушенко А. С. - Ефективність впровадження технології блокчейн в сферу страхування (2022)
Danylkiv Kh. - Economic and mathematical modeling of intensification of oil production by pulse-wave technology, Hembarska N., Basarab O. (2022)
Голобородько А. Ю. - Тенденції розвитку управління ризиками телекомунікаційних підприємств, Захаржевська А. А. (2022)
Гурман О. М. - Хмарний менеджмент в туризмі, Сойма С. Ю., Білей Н. М. (2022)
Кулініч Т. В. - Аналіз фінансового стану виробничого підприємства засобами Mode Lab, Стернюк О. Б. (2022)
Жук О. П. - Формування управлінських компетентностей менеджерів і молодих фахівців в умовах освітніх викликів та розвитку бізнесу, Дроздовська Л. О. (2022)
Летуновська Н. Є. - Торгівля фармацевтичною продукцією в європейському регіоні: зміни тенденцій під впливом пандеміЇ COVID-19, Каща М. О. (2022)
Левкович О. В. - Управління фінансовими ресурсами банку, Калашнікова Ю. М. (2022)
Чернобай Л. І. - Організаційна культура підприємства: сутнісна характеристика та структурні елементи, Широн Ю. О. (2022)
Чичуліна К. В. - Кластерна модель управління відходами на основі європейської концепції "циркуляційної економіки", Скриль В. В., Чорновол Н. С., Горбунова М. Р., Ткаченко А. О. (2022)
Адонін С. В. - Управління фінансовими ресурсами підприємства в сучасних умовах, Касімова Т. О. (2022)
Титаренко Л. М. - Соціально відповідальні глобальні фірми в умовах воєнного стану, Левченко І. В., Кисельова Ю. А., Кудряшова Д. О. (2022)
Біляк Ю. В. - Важливість ролі України для фінансового стану аграрного сектору світу, Максимкин В. А. (2022)
Євтушенко В. А. - Критерії готовності підприємства до впровадження інтернет-технологій маркетингу в умовах інформаційного ринку, Куценко Т. М., Олентьєва А. Р. (2022)
Поліщук С. В. - Теоретичні аспекти аналізу компаній відеоігрової індустрії на прикладі CD Projekt, Захаров Н. В., Фалько М. О. (2022)
Тропіна О. М. - Адаптація українського соціокультурного менеджменту до вимог воєнного часу, Мунтян В. А. (2022)
Глєбова А. О. - Теоретичні та практичні аспекти використання моніторингу в процесі управління сучасними соціально-економічними системами в умовах середовища VUCA, Ольховик О. В. (2022)
Соляник Л. Г. - Економіко-математичне моделювання оптимізації управління оборотними активами промислового підприємства, Цуркан І. М., Галіба С. В. (2022)
Маказан Є. В. - Деякі аспекти організаційної культури підприємств в період нестабільної ситуації у світі, Петрук В. В. (2022)
Вільгуцька Р. Б. - Перспективи розвитку стартап проєктів Канади на прикладі штучного інтелекту, Конотопська А. Ю. (2022)
Воржакова Ю. П. - Оптимальний період проведення стратегічного планування для підприємств, Зоріна Є. Д. (2022)
Фаринович І. В. - Особливості розвитку криптовалют в Україні, Мутка С. В. (2022)
Акіліна О. В. - Концептуальні підходи до побудови моделі післявоєнного розвитку регіонів, Яковенко І. В., Гузун О. В. (2022)
Шульга Л. В. - Маркетингові чинники формування конкурентоспроможності підприємства, Терещенко І. О., Тесля В. С., Комар В. П. , Христенко К. І. (2022)
Волкова Н. І. - Вибір методів оцінювання фінансової безпеки банків та прогнозування індикаторів, Панченко А. В. (2022)
Стасюк О. М. - Оцінка повного впливу від прийняття регуляторних актів на економіку, Чмирьова Л. Ю., Федяй Н. О. (2022)
Титок В. В. - Розвиток будівельної сфери у воєнний час, Ємельянова О. М., Лаврухіна К. О. (2022)
Нагорна І. І. - Особливості формування організаційно-економічного механізму забезпечення економічної безпеки поліграфічного підприємства, Фурманець В. В. (2022)
Подмешальська Ю. В. - Удосконалення обліку давальницької сировини на підприємстві, Стрижко О. С. (2022)
Михальчинець Г. Т. - Планування та ресурсне забезпечення підприємств легкої промисловості регіону, Братюк В. П. (2022)
Гордійчук А. Ю. - Моделювання неперервних інфляційних процесів, Фартушний І. Д. (2022)
Коць Д. В. - Фінансова безпека підприємства: теоретичні аспекти забезпечення (2022)
Фесенко Г. О. - Проблеми та перспективи розвитку туризму в стратегії післявоєнного відновлення Херсонського регіону (2022)
Лі Г. - Оцінка стейкхолдерами проєктів сталого розвитку підприємства за показником внесків методом нечітких множин (2022)
Гуменюк А. М. - Інноваційні підходи до системи управління кадрами в сфері гостинності (2022)
Стасевич С. П. - Напрями розвитку економіки України у післяпандемічний та післявоєнний період, Стасевич М. С. (2022)
Ятченко В. - Метафізичні грані російської суспільної свідомості в російській філософії й публіцистиці початку ХХ ст. (2022)
Крисаченко В. - Кримські татари: автохтонність корінного народу України. Історичні витоки (2022)
Клименко О. - Вплив повномасштабної агресії Росії проти України на сучасний етнокультурний і національно-патріотичний розвиток українського студентства: соціологічний вимір, Ятченко В., Семенова О., Фігурний Ю., Шакурова О. (2022)
Трачук О. - Картографування поселень слов’янських племен зарубинецької культури ІІІ ст. до н. е. — ІІ ст. н. е. (2022)
Казакевич Г. - "Кельтоскіфи": етнічні процеси та міжкультурні контакти у Балтійсько-Чорноморському регіоні (ІІІ ст. до н.е. — І ст. н.е.) (2022)
Довбищенко М. - Кримінальні справи як джерело з історії повсякдення парафіяльного духовенства Волині початку XVII ст. (2022)
Гулюк І. - "Намовлєный и подарками пєрєнятый": судовий процес над шляхетським підданим Яном Пелиґримовським у 1623 р. (2022)
Фігурний Ю. - Участь підданих Габсбурзької імперії у борошномельній промисловості Правобережної України (ХІХ — поч. ХХ ст.), Жам О., Висовень О. (2022)
Іванець А. - "Людина пристрасно віддана українській ідеї": до питання про біографію голови Чорноморської Української Громади в Севастополі В’ячеслава Лащенка (1875—1953) (2022)
Губський С. - Діяльність підпілля ОУН і боївок УПА на території Криму в роки Другої світової війни (1941—1944) в українській історіографії (2022)
Рахно К. - Весняна календарна обрядовість середньовічних українців у порівняльному контексті (2022)
Бех К. - Весілля в умовах війни як складова сучасної етнокультури українців (2022)
Соболєва О. - Особливості масової міграції українців до країн Західної Європи після 24 лютого 2022 року (2022)
Отрошко Л. - Закордонне українство країн Європи та Північної Америки у протистоянні збройній агресії Російської Федерації cупроти України (2022)
Фігурний Ю. - Всеукраїнська науково-практична конференція "Українознавство в системі національної освіти, науки, гуманітарної політики держави", Шакурова О. (2022)
Фігурний Ю. - Всеукраїнський круглий стіл "Воля дужча за всяку неволю" (До 300-річчя з дня народження Григорія Сковороди) (2022)
Виставка "Голодомор-геноцид 1932—1933 рр. в УРСР" (2022)
Сніжко Н. В. - Концепції новітніх тлумачних словників української мови та проблеми металексикографії (2022)
Коць Т. А. - Мовна експресія в сучасному інформаційному просторі України (2022)
Семеренко Г. В. - Синтетично-аналітичний спосіб вираження демінутивності в українській мові ХІ–ХVІІІ століть (2022)
Фоміна Л. Ф. - Назви нешлюбної дитини в сучасній українській мові, Сеник Г. В. (2022)
Сташків С. І. - Валентно зумовлена та валентно незумовлена сполучуваність дієслів виконувати / виконати в музичних текстах (2022)
Вербич С. О. - Життя віддане ономастиці: штрихи до наукового портрета Ірини Михайлівни Желєзняк (2022)
Дем’янюк М. П. - Історико-лінгістична проблематика в науковому доробку Миколи Грунського (2022)
Степаненко М. І. - Рецензія на книгу: Плющ, М. Я. Відмінок у семантико-синтаксичній структурі речення. Видання 2-ге, доповнене. Київ: Видавництво Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, 2022. 235 с. ISBN 978-966-931-260-0 (2022)
Масенко Л. Т. - Рецензія на книгу: Марусик, Т. 30 років Незалежності: мовні акти, які змінюють Україну. Друге видання. Київ: Видавництво "Кліо", 2022. 464 c. ISBN 978-617-7755-50-9 (2022)
Карпіловська Є. А. - Свято польської лінгвістики (2022)
Кісс Н. С. - Дослідження мовних проблем в Україні під час війни (2022)
Contents (2022)
Koziarskyi I. P. - Mechanisms of Current Generation in Graphene/p-CdTe Schottky Diodes, Ilashchuk M. I., Orletskyi I. G., Myroniuk L. A., Myroniuk D. V., Maistruk E. V., Koziarskyi D. P., Strelchuk V. V. (2022)
Abd I. K. - MWCNT Thin Films by CVD Method and Some Applications, Shano A. M., Khodair Z. T. (2022)
Dewan R. - Rheological Analysis of TiO2 Based Nano Drilling Fluid, Mathur A., Pandey U. B., Singh R., Brajpuriya R. K. (2022)
Saidi A. - Design and Conception of Platform that Allows to Connect Different Solar Panels and Loads through a DC-DC Buck Converter, Azoui B., Ghenai C., Lekmine F. (2022)
Lekmine F. - Deposition Rate and Electrochemical Corrosion Behavior of Nickel-Based Composite Coatings, Zidani I., Chala A., Temam H. B. (2022)
Avula V. R. - Consistent Rheological Behavior of Formate Based Fluid for Drilling and Workover Operations, Prince M. J. A., Reddy G. S., Devarapu S. R. (2022)
Anand G. - Lead-Free Piezoelectric Materials for Medical Diligence (2022)
Siddharth S. - Effect of Heat Sink on Mechanical, Metallurgical and Microstructural Characteristics of Friction Stir Spot Welded Dissimilar Al6061 and Al5052 Joints, Pradeep A., Hemanthkumar V., Rajaparthiban J. (2022)
Dora T. K. - Effects of Nanoparticles in Polymer-Based Enhanced Oil Recovery Technique, Kumar G., Chaudhary V., Govindarajan S. K., Devarapu S. R. (2022)
Agarwal R. - Squeezing MHD Flow along with Heat Transfer between Parallel plates by Using the Differential Transform Method (2022)
Bouali H. - Calibration of a Microscopic Measurement System by Projection Technique of Coded Periodic Patterns, Belkacemi Y., Bouaziz M., Mansouri K. (2022)
Osokin V. O. - Features of Impurity Segregation and Microstructure of Si Ingots obtained by Electron-Beam Purification of Metallurgical Grade Silicon, Stel’makh Ya. A., Kurapov Yu. A., Shpak P. O. (2022)
Yassini El A. - Compact and Miniaturized Dual Band Tag Antenna Based on Metamaterial for IoT, RFID Technology, and Hospital Services Applications, Jallal M. A., Ibnyaich S., Zeroual A. (2022)
Selvi K. K. - Implementation of a Linearly Graded Binary Metal Gate Work Function VTFET with Air Pocket, Dhanalakshmi K. S. (2022)
Brik F. - Parametric Analysis by Simulation of Bragg Gratings and Their Application as a Sensor, Benmeddour F., Khaldouna Z. (2022)
Saoudi A. - Numerical Modeling of Thin-Film Growth by Random Deposition with Particle Evaporation, Boulahrouz S., Fares S., Chitour M., Mansouri K., Aissani L., Abboudi A. (2022)
Lakshmi R. Ch. - Structural and Optical Properties of Copper Indium Oxide Nanocrystalline Powders Prepared by Solid-State Reaction Method, Madhusudhana R. N. (2022)
Berka M. - New Design Approach for the Dual-Band Bandpass Microwave Filter (DBBPF) Inspired by Square Symmetrical Metamaterial Resonators (SSRRs) for X- and Ku-Band Applications, Mahdjoub Z., Bendaoudi A., Benkhallouk K., Rouabhi A. Y. (2022)
Pathak P. - Photo-luminescence and Thermoluminescence Studies of Dysprosium (Dy3+) Doped Zinc Aluminate Nanophosphor (Zn0.97Al2O4:0.03Dy), Singh M., Mishra P. K., Brajpuriya R. (2022)
Kondratenko P. O. - Relaxation of the Electronic Excitation of the Molecule in the Path Spiropyran <-> Merocyanine, Lopatkin Yu. M., Sakun T. M. (2022)
Berka M. - Enhanced 4-Port MIMO Antenna Based on Electromagnetic Mutual Coupling Reduction Using CSRRs Metamaterials for Sub-6 GHz 5G Applications, Bendaoudi A., Benkhallouk K., Mahdjoub Z., Rouabhi A. Y. (2022)
Lekmine F. - Study of the Influence of the Optimal Composition of the Bath on Nucleation and Growth of Ni-Fe Alloy Thin Films, Zidani I., Chala A., Gana A. (2022)
Medjaldi M. - Film Thickness Effect on Properties of Co-ZnO Thin Films Prepared by Sol-Gel Method, Dadda N., Khantoul A. R., Ameur I., Kassaa A., Boumaiza A., Boudine B., Sebais M. (2022)
Anand G. - Abrasion, Wear, and Viscosity Analysis of Nano Fe3O4 Based Pongamia Bio-Oil, Saha Y. (2022)
Tarenkov V. - Point-Contact Spectroscopy of Mo/Si Superlattices, Shapovalov A., Lyakhno V., Shamaev V., Zhitlukhina E. (2022)
Gaurav G. K. - Sensor Methods for the Detection of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) in Industrial Wastewater, Kumar A., Thakur A. K., Kumar R. (2022)
Nag N. - Recent Advancements in Electrochemical Conversion of Carbon Dioxide, Kumar A., Sharma S., Kumar S., Thakur A. K. (2022)
Chitra V. - Behavior of CAD 110 Copper (Heat Sink Material) as a Fractal Structured RFID Antenna in High Temperature Operation, Arulselvi S., Karthik B. (2022)
Onanko A. P. - Mechanical Spectroscopy and Internal Friction in SiO2/Si, Kuryliuk V. V., Onanko Y. A., Kuryliuk A. M., Charnyi D. V., Dmytrenko O. P., Kulish M. P., Pinchuk-Rugal T. M., Kuzmych A. A. (2022)
Solianyk L. O. - The Influence of Nanosized Active Particles of the Melt and the Electrode Surface on Charge Transfer Processes at the Electrode/Melt Interface (2022)
Protsenko I. Yu. - Concentration Dependence of Thermodynamic and Dynamic Parameters of High-Entropy Alloys, Odnodvorets L. V., Shumakova N. I., Klochok V. S., Shabelnyk Yu. M., Khyzhnya Ya. V. (2022)
Rabehi A. - Modeling the Abnormal Behavior of the 6H-SiC Schottky Diode Using Lambert W Function, Rabehi A., Douara A., Helal H., Baitiche O., Akkal B., Amrani M., Tizi S., Benamara Z. (2022)
Ghalmi L. - Simulation Study of CZTS/CZTSe Tandem Solar Cell by Using SCAPS-1D Software, Bensmaine S., Elbar M., Chala S., Merzouk H. (2022)
Zolotariov D. - About One Improvement of Approximating Functions Method for the Problems with Nonlinear Media (2022)
Вихідні дані (2022)
Bulko M. P. - Professor Pivtorak Volodymyr Izyaslavovich (to the 70-th anniversary of birth), Burkov M. V., Holubovskyy I. A., Dusyk A. V., Sydorenko B. V., Shevchuk Yu. H. (2022)
Aliiev R. B. - Current concepts on leptin-mediated regulation of metabolism (2022)
Badziukh S. V. - The role of the plasminogen/plasmin system in wound healing (2022)
Gekova M. V. - Features of using the evoqued potential method in children with epilepsy (2022)
Gurzhiy O. V. - Injury of temporary and permanent teeth in children: theraputic approach, Kolomiiets S. V., Kulay O. O. (2022)
Delva I. I. - Migraine and cerebrovascular diseases (2022)
Zhdan V. M. - Axial spondyloarthritis. clinical definition and diagnostic approaches, Volchenko H. V., Babanina M. Yu., Tkachenko M. V., Kyrian O. A. (2022)
Zhdan V. М. - Medical rehabilitation of patients with arterial hypertension in general medical practice, Kitura Ye. M., Babanina М. Yu., Kitura О. Ye., Tkachenko M. V., Kyrian O.A., Ivanytskyi I. V. (2022)
Karamyshev D. V. - Institutional principles of civil-military cooperation regarding medical support of the Armed Forces of Ukraine, Zhdan V. M., Dvornyk V. M., Hordiienko L. P., Kundii Zh. P. (2022)
Lutsenko R. V. - On the question of adenosine system participation in the pathogenesis of neuroses (2022)
Ostrovskaya S. S. - Influence of ionizing radiation and heavy metals on organisms with the impact of modeling effects and radiation hormesis, Krizhanovsky D. G., Trushenko O. S., Shevchenko I. F., Gerasimchuk P. G., Konovalova O. S. (2022)
Fomina L. V. - Perfect biopsy methods for the diagnosis of malignant melanocytic skin neoplasms (a literature review), Aslanyan S. A., Gumeniuk K. V., Fomin O. O., Trutyak I. R. (2022)
Shevchenko M. V. - The influence of the concept of community tragedy on the Ukrainian healthcare system in the conditions of war, Khomenko V. V. (2022)
Maksуmyuk Н. V. - Features of imbalance of organic and inorganic substances of uterus-vaginal mucus in inflammatory processes, Maksуmyuk V. M., Sedilo H. M., Stadnytska O. I., Pershyn O. I., Vorobets Z. D. (2022)
Tymchuk K. M. - Experimental study of copper succinate on embryolethality of cadmium chloride in white rats, Kryzhanovskyi D. G., Trushenko O. S., Shevchenko I. F., Zherzhova T. A., Davydenko I. V., Konovalova O. S. (2022)
Aleieva N. М. - Analysis of the effectiveness of myopia correction with contact lenses in children (2022)
Borodin S. V. - Indicators of the oxidant-antioxidant system in the synovial fluid of patients with osteoarthritis after SARS-CoV2 infection, Ostapchenko D. I., Korotkyi O. Н., Dvorshchenko K. O. (2022)
Derbak M. A. - Cytokine imbalance and collagen iv level in chronic hepatitis C patients with different zinc contents, Sitkar A. D. (2022)
Dziuryi I. V. - Experience of performing bidirectional cavapulmonary anastomosis in the surgical treatment of a single ventricle of the heart: tactics and optimal execution time, Truba Ia. P., Imanov E., Plyska O. I., Lazoryshynets V. V. (2022)
Kaminskyi V. V. - Main aspects of diagnostics and prevention obstetrical and perinatal pathology in pregnant women with coronavirus disease COVID-19, Vorobei L. I., Gervazyuk О. І., Tkachuk R. R., Fastovets О. Р. (2022)
Karachentsev Y. I. - Long-term results of surgical treatment of patients with primary hyperparathyroidism, Dubovyk V. M., Gopkalova I. V., Khaziev V. V., Sazonov M. E., Gerasimenko L. V. (2022)
Kyrian O. A. - Risk factors for neoplasia in patiens with ulcerative colitis (2022)
Kubrak M. A. - Problems of preoperative diagnostics of patients with complicated forms of colorectal cancer in general surgical hospitals, Zavgorodnii S. M., Danilyk M. B., Rylov A. I. (2022)
Melnyk O. V. - Features of spermogram indicators in idiopathic infertility in men, Vorobets M. Z., Fafula R. V., Onufrovych O. K., Vorobets Z. D. (2022)
Piontkovskyi V. K. - Endoscopic operative treatment of lumbar disc extrusions, Zlativ V. P., Myronyk B. M., Dushnyi M. M. (2022)
Podolska L. V. - Quality of life of foreign students of higher medical education with adjustment disorders, Shusterman T. Y., Yuryeva L. M. (2022)
Sanin V. V. - Study of the effect of neuroprotective therapy on the functional state of eyes in patients with low-pressure glaucoma (2022)
Stroev M. Yu. - Analysis of the stress-strain state of the tibial model in case of its fracture in the middle third with various types of osteosynthesis under conditions of increasing bending load, Berezka M. I., Grigoruk V. V., Karpinsky M. Yu., Yaresko A. V., Subbota I. A. (2022)
Tarianyk K. A. - The correction of non-motor symptoms in different forms of Parkinson’s disease by optimization therapy with levodopa (2022)
Shatorna V. F. - Dynamics of accumulation of cadmium, zinc and copper in the kidneys and blood of rats with isolated administration of cadmium and combined with zinc and copper succinate, Krasnov O. O. (2022)
Bilash V. P. - Use of health-preserving features of learning in the context of optimization and improvement of pedagogical management in higher medical education, Svintsytska N. L., Bilash S. M., Pronina O. M., Bilanov O. S., Oliinichenko Ya. O., Tkachenko O. T. (2022)
Ivanytska T. A. - Evaluation and self-assessment of media literacy level of medical university students with an undergraduate degree and those who are high school graduates: there is still work to be done, Petrov Ye. Ye., Burmak Yu. G., Kuzmenko N. V., Sakevych V. D. (2022)
Isakov R. I. - Methodological approaches to the definition of pathology, disorders and disease in psychiatry (2022)
Kolupayev S. M. - Implementation of the principle of participation in choosing a treatment method for patients with urolithiasis, Lisova M. A., Cherniak M. Ye., Bielievtsova I. S. (2022)
Solovey Y. M. - The use of vector - parametric fluorescence polarization microscopy of histological sections of spleen of rats with abdominal sepsis in experiment, Polevoy V. P., Solovey M. M. (2022)
Boіagina O. D. - Comparative analysis of the pons morphometric parameters according to the data of MRI images, Popadynets O. H., Kolomiichenko Yu. A. (2022)
Hnatjuk M. S. - Changes in the mineral composition of the patella in diabetic knee arthropathy, Vadzyuk N. S., Tatarchuk L. V., Monastyrska N. Ja., Konovalenko S. O., Yasinovskyi O. B. (2022)
Donchenko S. V. - Structural organization of rats adrenal glands in normal state, Bilash S. M. (2022)
Kobeniak M. M. - Morphofunctional characteristics of the crypts structural components of the cecum perivulnar area by using desmosin surgical thread, Pronina O. M. (2022)
Oleksienko V. V. - Morphological and morphometric changes in capillaries of the hemomicrocirculatory channel of the gingival mucosa during long-term exposure to a complex of food additives, Bilash S. M. (2022)
Onashko Yu. M. - Craniometric characteristics of the openings position of the facial skull division depending on the gender of a mature person (2022)
Sodomora O. O. - The effect of monosodium glutamate consumption on carotid sinus morphology: an electron microscopy experimental study (2022)
Dychko D. - The cell reactivity of the body of children with scoliosis, Dychko O., Nekhanevych O., Sheiko V., Klymenko Yu., Yakovenko V., Dychko V. (2022)
Pastukhova V. A. - Correction of the diet of hockey players to eliminate a premorbid condition, Pastukhova A. I., Tarnavskyi V. O., Cherkas T. V. (2022)
Avetikov D. S. - Features of the influence of ubistesin on the state of pulp microcirculation and the quality of the anesthetic effect during mandibular anesthesia in adolescent children, Lokes K. P., Bilash S. M., Pronina O. M., Steblovskyi D. V. (2022)
Sheshukova O. V. - The level of IL-1Β, IL-10 and IKBA expression in children with chronic gingivitis suffering from chronic gastroduodenitis, Bauman S. S., Trufanova V. P., Kazakova K. S., Polishchuk T. V., Mosiienko A. S. (2022)
Lukashevich N. M. - Forensic medical and forensic psychological assessment of the consequences of injuries and post-traumatic stress caused by an aggressive form of behavior, Leontiev P. O., Balanovskyi V. V. (2022)
Lukyantseva H. V. - Changes in the work of the heart and central hemodynamics in the period of early recovery after static physical exercise, Bakunovsky O. M., Malyuga S. S., Oliinyk T. M. (2022)
Вініченко І. І. - Діджиталізація маркетингової стратегії підприємства, Теслюк Ю. В. (2022)
Жигулін А. О. - Бренд-менеджмент у сфері інклюзивно орієнтованого агробізнесу, Седікова І. О., Савенко І. І. (2022)
Трусова Н. В. - Формування витрат та доходів мисливського господарства як складової біосистеми України, Свиноус І. В., Присяжнюк Н.М., Федорук Ю. В., Федорук Н. М. (2022)
Іщенко Н. Ф. - Застосування сучасних технологій в контексті еколого-економічного обгрунтування землекористування аграрного сектору України, Комарова Н. В., Скрипник Л. Р. (2022)
Федуняк І. О. - Вплив соціально-економічних чинників на мотивацію персоналу аграрних підприємств, Гурська І. С., Габор В. С. (2022)
Попова О. П. - Мобілізація ресурсного потенціалу українського інституту експертизи сортів рослин в умовах сучасних трансформаційних процесів, Коцюбинська Л. М., Скубій О. А., Стефківська Ю. Л. (2022)
Ковтуник І. І. - Структура природно-заповідного фонду Національного природного парку "Подільські товтри" як передумова для розвитку екологічного туризму (2022)
Таран-Лала О. М. - Екологізація підприємництва в Україні: реалії та перспективи, Решетник І. В. (2022)
Maksуmenko I. - Features of accounting for travel costs in the enterprise management system, Mishchenko Yu. (2022)
Ревкова А. В. - Вплив розвитку земельних відносин на діяльність фермерських господарств (2022)
Фесенко Г. О. - Популяризація перспективних видів туризму як вектор відродження туристичної сфери на Херсонщині (2022)
Вербицька О. О. - Аграрні компанії США на глобальному продовольчому ринку (2022)
Матвієнко О. О. - Сутність і структура світового аграрного сектору (2022)
Ємельянов О. Ю. - Оцінювання потенціалу позикового фінансування господарської діяльності підприємств агропромислового комплексу (2022)
Жигулін О. А. - Модель агрологістики бізнес-процесів під час збройного конфлікту "Україна-Росія", Седікова І. О., Савенко І. І. (2022)
Бублик М. І. - Удосконалення управлінських компетентностей задля підтримки молодих фахівців у час змін, Стрільчук Р. М. (2022)
Макаренко А. П. - Удосконалення обліку, оподаткування та аналізу основних засобів, Артемчук Є. В. (2022)
Биба В. А. - Стратегічне планування як основа управління розвитком молочного скотарства в контексті продовольчого забезпечення країни, Утеченко Д. М., Шупик С. М., Свиноус Н. І. (2022)
Круковська О. В. - Методологічні засади здійснення системного менеджменту туристичної діяльності (2022)
Колоша В. П. - Інтенсифікація виробництва продукції скотарства — методичний підхід (2022)
Скоромна О. Ю. - Сучасні проблеми експорту зерна з України, Морозова Г. С., Адамян В. Я. (2022)
Ланченко Є. В. - Еволюційний розвиток поняття "інновація" (2022)
Title (2022)
Content (2022)
Avramov K. A. - Dynamic Instability of a Three-Layer Conical Shell with Honeycomb Structure Made by Additive Technologies, Uspenskyi B. V., Biblik I. V. (2022)
Bovsunovskyi A. P. - Contemporary Approaches to the Vibration Diagnostics of Rotating Shafts, Nosal O. Yu. (2022)
Chernousenko O. Yu. - Assessment of Individual Resource of High-Pressure Rotors of Nuclear Power Plants Steam Turbines (2022)
Shevchenko S. S. - General Approach to Modeling of Non-Contact Seals and Their Effect on the Dynamics of a Centrifugal Machine Rotor (2022)
Maksymenko-Sheiko K. V. - Mathematical and Computer Modeling of Convective Heat Transfer in Fuel Cartridges of Fuel Elements with Different Shapes and Packing of Rods, Sheiko T. I., Lisin D. O., Dudinov T. B. (2022)
Title (2022)
Content (2022)
Vorobieva H. S. - Modification of the Redlich-Kwong-Aungier Equation of State to Determine the Main Thermodynamic Parameters in the Pure Liquid CO2 Region (2022)
Hontarovskyi P. P. - Computational Studies of the Thermal Stress State of Multilayer Glazing with Electric Heating, Smetankina N. V., Ugrimov S. v., Garmash N. H., Melezhyk I. I. (2022)
Miroshnikov v. Yu. - Analysis of the Stress State of a Layer with Two Cylindrical Elastic Inclusions and Mixed Boundary Conditions, Savin O. B., Hrebennikov M. M., Pohrebniak O. A. (2022)
Martsynkovskii V. S. - Sliding Thrust Bearings with Self-Generated Fluid Pivots, Liubchenko K. Yu., Prokopenko A. O., Lazarenko A. D. (2022)
Pal V. K. - Effect of Varying Heat Treatment Regimes on Microstructure and Mechanical Properties of P92 Steel Welds, Singh L. P. (2022)
Title (2022)
Content (2022)
Budzyński A. - Forecasting fuel consumption in means of transport with the use of machine learning, Sładkowski A. (2022)
Kotenko V. - Application of algorithmic models of machine learning to the freight transportation process (2022)
Zhuk M. - Application of bayesian networks to estimate the probability of a transfer at a public transport stop, Pivtorak H., Gits I., Kozak M. (2022)
Nykonchuk V. - Research of the specificity of the development of international sea container transportation, Samoilyk I., Pashkevych S. (2022)
Afonin M. - Patterns of changes in the acoustic characteristics on public transport linear segments, Postranskyy M. (2022)
Mateichyk V. - Evaluation of transport system configuration by efficiency indicators, Śmieszek M., Kostian N. (2022)
Postranskyy T. - The influence of the traffic light`s permissive signal share on the duration of traffic delays, Khoreva K. (2022)
Kindratskyy B. - The influence of friction between elements of dual-mass flywheel on oscillatory phenomena in a car transmission, Litvin R. (2022)
Karoń G. - Selected issues of systems engineering methodology in the design of transport systems, Janecki R., Mikulski J. (2022)
Authors (2022)
Жигун Т. - Аналіз стану доставляння обов'язкових примірників видань України у 2021 році, Устіннікова Т. (2022)
Татарінова Л. - Фіксована ціна на книги: переваги й недоліки в мінливому ринковому середовищі (2022)
Шілінг А. - Застосування технології машинного навчання та великих даних для аналізу особистих медичних даних пацієнтів в онлайн-спільнотах (2022)
Сенченко М. - Цивілізаційний проєкт "Папська імперія Риму": папи та кардинали Ватикану (2022)
Арсеєнко А. - Кризові тренди в сучасному світі та перспективи економічного планування (2022)
Василенко В. - Платформи дистанційного навчання: основні характеристикита можливості використання (2022)
Сенченко Н. - Проблеми оцифровування культурної спадщини: досвід країн Балтії (2022)
Дояр Л. - Самотність і жебрацтво як суспільні вироки моралізуючому таланту (2022)
Title (2022)
Content (2022)
Vukstich V. S. - Electron-impact ionization of tyrosine and threonine amino acid molecules, Bohachov H. G., Vasiliev O. V., Remeta E. Yu. (2022)
Maireche A. - Deformed Dirac and Shrödinger equations with improved mie-type potential for diatomic molecules and fermionic particles in the framework of extended quantum mechanics symmetries (2022)
Bouchikhi A. - Study of the neon dielectric barrier discharge on a capacitively coupled radio frequency at a low pressure with metastable atom density: Effect of the pressure (2022)
Stoliaryk O. D. - Influence of atmospheric carbon dioxide on the acid-base balance in aqueous sodium chloride solutions, Khorolskyi O. V. (2022)
Bulavin V. I. - Compensation of isotope effects at the near solvation of singly charged ions in light and heavy waters, Vyunnik I. N. (2022)
Brezvin R. S. - Dilatometric Study of LiNH4SO4 Crystals with Manganese Impurity, Kostetskyi O. Ya., Stadnyk V. Yo., Shchepanskyi P. A., Horina O. M., Rudysh M. Ya., Shapravskyi A. O. (2022)
Bondar N. V. - Steady-state spectroscopy and sub-nanosecond resonance transfer of exciton excitation energy in the Aqueous solutions and films of ZnSe nanocrystals, Brodyn M. S., Piryatinski Yu. P., Matveevskaya N. A. (2022)
Title (2022)
Contents (2022)
Kharchenko V. F. - On the analytical solving of the Ter-Martirosian-Skornyakov equation for three particles at negative energies (2022)
Khidirov I. - Dependences of the interatomic quasielastic force coefficient and the root-mean-square amplitude of thermal vibrations of atoms on the configuration of valence electrons, Rakhmanov S. Dzh., Parpiev A. S., Makhmudov Sh. A. (2022)
Paramanik S. - Generalized uncertainty principle and delta-function potential, Nag A., Sahoo S. (2022)
Weiland J. - Effects of nonlinearities in physics and demography, Rafiq T. (2022)
Yukhnovskii I. R. - The method of collective variables in the theory of nonlinear fluctuations with account for kinetic processes, Tokarchuk M. V., Hlushak P. A. (2022)
Bulavin L. A. - Model for evaporation of droplets of ideal alcohol solutions in diffusive and transient regimes, Verbinska G. M., Brytan A. V., Stepowyi Ya. O. (2022)
Jumabaev A. - Interaction of valine with water molecules: Raman and DFT study, Holikulov U., Hushvaktov H., Absanov A., Bulavin L. (2022)
Melnichuk O. - Elucidation of conditions for excitation of surface polaritons in Mg0.2Zn0.8O ceramics using the disturbed total internal reflection method, Korsunska N., Melnichuk L., Khomenkova L., Venger Ye. (2022)
Loburets A. T. - Surface diffusion and phase transitions in adsorbed copper films on (112) tungsten face, Zayika S. O. (2022)
Срібняк І. - "Школа дає знання. Знання дає силу. Сила дає владу...": з історії діяльності Товариства "Просвіта" ім. Бориса Грінченка у таборі полонених українців Зальцведель, Німеччина (1916-1917 рр.) (2022)
Гуревич Р. - Цифровізація освіти сучасного суспільства: проблеми, досвід, перспективи, Коношевський Л., Опушко Н. (2022)
Кондратець І. - Психолого-педагогічний супровід майбутніх вихователів з розвитку мовлення дітей раннього віку, Науменко М. (2022)
Нуралієва Л. - Самореалізація в процесі становлення особистості. Мотивація успіху та відбиток невдач, Сиволоцька Л., Наливайко О. (2022)
Паламар С. - Реалізація принципів академічної доброчесності як дієвий інструмент забезпечення якості вищої освіти, Науменко М. (2022)
Lu Baowen - The concept of student ethnocultural competence (2022)
Теряєва Л. - Активізація творчої діяльності студентів на заняттях з хорового диригування (2022)
Мачинська Н. - Лідерство в освіті як провідний напрям освітньої політики (2022)
Головатенко Т. - Тенденції практичної підготовки майбутніх вчителів початкових класів у закладах вищої освіти Фландрії (Бельгія) (2022)
Осадча К. - Досвід Німеччини у запровадженні стратегій змішаного навчання (2022)
Title (2022)
Contents (2022)
Srinivas M. G. - A systematic study of proton decay in superheavy elements, Manjunatha H. C., Sridhar K. N., Raj A. C., Damodara Gupta P. S. (2022)
Kucherenko V. S. - Statistical multifragmentation model within the extended morphological thermodynamics approach, Bugaev K. A., Sagun V., Ivanytskyi O. (2022)
Nesterov V. A. - Elastic scattering cross-sections obtained on the basis of the potential of the modified Thomas–Fermi method and taking the core into account, Davydovska O. I., Denisov V. Yu. (2022)
Yunus M. - Review on C60S spectra, Nizam R. (2022)
Zabashta Y. F. - Electrocapillary properties of hydrogels, Kovalchuk V. I., Svechnikova O. S., Bulavin L. A. (2022)
Uvarov V. N. - Electronic structure and stability of magnesium dihydride phases, Uvarov N. V., Melnik M. P., Nemoshkalenko M. V. (2022)
Drapak S. I. - Characterization of nanostructured In6Se7 inclusions in layered α-In2Se3 crystals using analytical X-ray diffractometry methods, Gavrylyuk S. V., Khalavka Y. B., Fotiy V. D., Fochuk P. M., Fediv O. I. (2022)
Pop M. M. - Materials for optical sensors of X-ray irradiation based on (GaxIn1 – x)2Se3 films, Bilanych V. S., Komanicky V., Nebola I. I., Solomon A. M., Kopčanský P., Studenyak I. P. (2022)
Obaid I. A. - Ferrimagnetic characteristics and spin compensation temperatures of a mixed spin-3 and spin-5/2 Blume–Capel model, Mohamad H. K., Al-Saeedi Sh. D. (2022)
Вукстич В. С. - Іонізація молекул амінокислот тирозину та треоніну електронним ударом, Богачьов Г. Г., Васильєв О. В., Ремета Є. Ю. (2022)
Maireche A. - Deformed Dirac and Shrödinger equations with improved mie-type potential for diatomic molecules and fermionic particles in the framework of extended quantum mechanics symmetries (2022)
Bouchikhi A. - Study of the neon dielectric barrier discharge on a capacitively coupled radio frequency at a low pressure with metastable atom density: Effect of the pressure (2022)
Столярик О. Д. - Вплив атмосферного вуглекислого газу на показник кислотно-лужного ба-лансу водних розчинів хлориду натрію, Хорольський О. В. (2022)
Булавін В. І. - Компенсація ізотопних ефек-тів при ближній сольватації однозарядних іонів у легкій та важкій воді, В’юник І. М. (2022)
Брезвін Р. С. - Дилатометричні дослідження кристалів LiNH4SO4 з домішкою марганцю, Костецький О. Я., Стадник В. Й., Щепанський П. А., Горіна О. М., Рудиш М. Я., Шаправський А. О. (2022)
Бондар М. В. - Стаціонарна спектроскопія та субнаносекундний резонансний перенос енергії екситонного збудження водних розчинів та плівок нанокристалів ZnSe, Бродин М. С., Пирятинський Ю. П., Матвєєвська Н. А. (2022)
Orlyk V. - The Hoard of Copper Coins of the Pontic State of Mithridates VI Eupator from Romny District of Sumy Region, Mekh N. (2022)
Stetsyk Yu. - Protection of Childhood in the "Ruska Pravda": Historical and Legal Aspects, Syzonenk A. (2022)
Kazakov O. - The Last Arpad on the Hungarian Throne. The Reign of Andrew III under Conditions of Falling Prestige of Royal Power, Kazakova L. (2022)
Mykhailenko G. - Image of Foreign Colonizers in a Town Environment in the South of Ukraine in Travellers’ Narratives at the End of the 18th – the First Half of the 19th Century, Cheremisin O. (2022)
Yermilov V. - Formation and Development of Naval Medicine in Southern Ukraine (the end of the ХVІІІth – beginning of the XXth century), Orlyk S. (2022)
Skrypnyk A. - "What Belongs to Soldiers, Passes by Them": Attempts to Overcome Corruption in the Russian Army in the early 19th century, Marchyshyna A. (2022)
Voitovych L. - Evolution of European Fortification in 1850–1914, Kryvyziuk L. (2022)
Borodai I. - Contribution of Scientists of Saint Volodymyr University in the Development of Physiological Science in the Second Half of the 19th – the Beginning of the 20th Century, Kovalenko N. (2022)
Batiuk T. - Formation of Myron Korduba as an intellectual: student years, Markova S. (2022)
Fareniy I. - The Ukrainian Cooperator Mykola Levytsky and the International Cooperative Movement (the end of the 19th – the first third of the 20th century) (2022)
Starka V. - Everyday Life of the Rural Population of Eastern Galicia in July – September of 1914 (According to the Materials of the Ukrainian-Language Press), Kopylov S. (2022)
Bahan A. - The role of Roman Dashkevych in the formation of the artillery of the Sich Riflemen during the Ukrainian Revolution of 1917 – 1921, Stetsiv Ya. (2022)
Kravchuk O. - Internal and External Factors of the Czechoslovak Policy Formation Concerning the Autonomy of Subcarpathian Rus in 1919 – 1921, Murashova Murashova, O. O. (2022)
Moskaliuk M. - Structure and Staff of the Administrative Economic Financial Department and Internal Prison of the NKGB-MDB in Ternopil Region, in 1944 – 1946, Pyrozhyshyn R. (2022)
Baran V. - Ideological Control of the Stalinist Regime over the Intelligentsia in the Ukrainian SSR: 1945 – 1953 (2022)
Kindrachuk N. - The Ukrainians’ Resistance to the Anti-Religious Policy of the Soviet Totalitarian State on the Way of Preserving Their National and Spiritual Values: the 1960s – the 1970s, Vasylchuk V. (2022)
Paska B. - Measures of the KGB under the Council of Ministers of the Ukrainian SSR against the Editorial Board of the Revived Samizdat Magazine "Ukrainian Herald" (Mid – Second Half of the 1970s) (2022)
Verhunov V. - Agricultural Experimental Work as a Component of Modern Natural Science and Culture of the Nation: History of Formation and Evolution of Concepts (2022)
Lipkan V. - The Concept of "Denazification" in the Context of the Information Component of the Modern Russian-Ukrainian War, Artymyshyn P. (2022)
Soliar I. - Early Modern Ukraine from the point of view of global history (review of the monograph: D. Vyrsky. The Beginning of Modernity: the Second Wave of Globalization, the End of the Old Order and Ukraine (the 15th – mid-19th centuries). 2nd ed., supplement. Kyiv: National Academy of Sciences of Ukraine, Institute of history of Ukraine, 2022. 217 p.), Aliyeva Babali G. (2022)
Kotovyc V. - "And the idea is: a woman is a woman only" (review of the monograph: Natalia Zalietok. Women in the Military Service in Great Britain and the USSR during World War II. Kyiv: PF "PP "Foliant", 2022. 432 p.), Fedurko M. (2022)
Kharchenko V. F. - On the analytical solving of the Ter-Martirosian-Skornyakov equation for three particles at negative energies (2022)
Khidirov I. - Dependences of the interatomic quasielastic force coefficient and the root-mean-square amplitude of thermal vibrations of atoms on the configuration of valence electrons, Rakhmanov S. Dzh., Parpiev A. S., Makhmudov Sh. A. (2022)
Paramanik S. - Generalized uncertainty principle and delta-function potential, Nag A., Sahoo S. (2022)
Weiland J. - Effects of nonlinearities in physics and demography, Rafiq T. (2022)
Юхновський І. Р. - Метод колективних змінних в теорії нелінійних флуктуацій з урахуванням кінетичних процесів, Токарчук М. В., Глушак П. А. (2022)
Булавін Л. А. - Модель випаровування крапель ідеальних бінарних спиртових розчинів у дифузійному та перехід-ному режимах, Вербінська Г. М., Британ А. В., Степовий Я. О. (2022)
Жумабаєв A. - Взаємодія валіну з молекулами води: дослідження методами DFT та раманівської спектро-скопії, Холікулов У., Хушвактов Х., Абсанов А., Булавін Л. (2022)
Мельничук О. В. - З’ясування умов збуд-ження поверхневих поляритонів у кераміці Mg0,2Zn0,8O методом порушеного повного внутрішнього відби-вання, Корсунська Н. О., Мельничук Л. Ю., Хоменкова Л. Ю., Венгер Є. Ф. (2022)
Лобурець А. Т. - Поверхнева дифузія і фазові переходи в адсорбованих плівках міді на грані (112) вольфраму, Заїка С. О. (2022)
Красносельський М. В. - Роль іпсилатеральної медіастинальної лімфодисекції у лікуванні хворих на недрібноклітинний рак легені, Старіков В. І., Ходак А. С., Мужичук О. В. (2022)
Немальцова К. В. - Використання 3D-планування HDR-брахітерапії у хворих на рак шийки матки, Сухіна О. М., Грановська А. І., Свинаренко А. В., Свинаренко А. А., Сухін В. С. (2022)
Мітряєва Н. А. - Вміст VEGF, ЦОГ-2 та ПГЕ-2 у сироватці крові хворих на недрібноклітинний рак легені при різних схемах конформної променевої терапії у динаміці лікування, Гребіник Л. В., Білозор Н. В., Старенький В. П. (2022)
Артамонова Н. О. - Сучасний стан технологій брахітерапії раку шийки матки: наукометричний аналіз, Сухіна О. М., Павліченко Ю. В. (2022)
Кузьменко О. В. - Гематологічні та імунні порушення у хворих на колоректальний рак з метастазами у печінку після проведення радіочастотної абляції, Сорочан П. П., Балака С. М. (2022)
Радзішевська Є. Б. - Стратегія лікування та клінічні характеристики раку шийки матки як прогностичні параметри виживаності, Сухіна О. М., Васильєв Л. Я., Сухін В. С., Немальцова К. В., Кулініч Г. В., Солодовнікова О. О. (2022)
Підченко Н. С. - Рак щитоподібної залози та інсулінорезистентність: сучасний погляд на проблему (2022)
Srinivas M. G. - A systematic study of proton decay in superheavy elements, Manjunatha H. C., Sridhar K. N., Raj A. C., Damodara Gupta P. S. (2022)
Kucherenko V. S. - Statistical multifragmentation model within the extended morphological thermodynamics approach, Bugaev K. A., Sagun V., Ivanytskyi O. (2022)
Нестеров В. О. - Перерізи пружного розсіяння, одержані на основі потенціалу модифікованого методу Томаса–Фермі з урахуванням кора, Давидовська О. І., Денисов В. Ю. (2022)
Yunus M. - Review on C60S spectra, Nizam R. (2022)
Забашта Ю. Ф. - Електрокапілярні властивості гідрогелів, Ковальчук В. І., Свечнікова О. С., Булавін Л. А. (2022)
Уваров В. Н. - Електронна будова і стабільність фаз дигідриду магнію, Уваров Н. В., Мельник М. П., Немошкаленко М. В. (2022)
Драпак С. І. - Характеристика нанострукту-рованих включень In6Se7 у шаруватих кристалах α-In2Se3 аналітичними методами рентгенівської дифрактометрії, Гаврилюк С. В., Халавка Ю. Б., Фотій В. Д., Фочук П. М., Федів О. І. (2022)
Pop M. M. - Materials for optical sensors of X-ray irradiation based on (GaxIn1 – x)2Se3 films, Bilanych V. S., Komanicky V., Nebola I. I., Solomon A. M., Kopčanský P., Studenyak I. P. (2022)
Obaid I. A. - Ferrimagnetic characteristics and spin compensation temperatures of a mixed spin-3 and spin-5/2 Blume–Capel model, Mohamad H. K., Al-Saeedi Sh. D. (2022)
Гоголь А. М. - Прогнозування вертикальної ретенції третіх нижніх молярів за даними ортопантомографії нижньої щелепи, Панькевич А. І., Колісник І. А., Мачуленко Д. С., Гоголь Я. А. (2021)
Личман В. О. - Вплив кріоконсервованої плаценти на динаміку клінічних показників при лікуванні пацієнтів із флегмонами щелепно-лицевої локалізації з урахуванням циркадного ритму, Локес К. П., Аветіков Д. С., Горлач Н. В., Гончаренко О. О., Шарай Ю. Р. (2021)
Швець А. І. - Малоінвазивний хірургічний метод лікування перфоративного гаймориту, Горбаченко О. Б., Новіков В. М., Маор C. (2021)
Силенко Б. Ю. - Стан тканин протезного ложа в пацієнтів із протезними стоматитами в процесі ортопедичного лікування протезами, модифікованими наноматеріалами, Дворник В. М., Силенко Ю. І. (2021)
Drachevska I. Yu. - Determination of normative ceph alometric parameters according to the Steiner method for ukrainian young men and young women with different face types, Dmitriev М. О., Popova O. I., Chugu T. V., Gunas I. V. (2021)
Vakhovskyi V. V. - Teleradiographic indicators in young men and young women with orthognathic occlusion determined according to the Bjork method, Shinkaruk-Dykovytska М. М., Dmitriev М. О., Isakova N. M., Perlova A. V. (2021)
Фліс П. С. - Поширеність аномалій прикусу в дітей 6-13 років із Києва й Київської області, Іванова К. В., Дахно Л. О. (2021)
Куроєдова В. Д. - Застосування в ортодонтичному лікуванні методу видалення окремих здорових зубів, Нелюбіна А. Л., Кравчук Г. А., Досковська А. В., Поморцева К. Л., Гутовська І. О. (2021)
Мельник В. С. - Аналіз поширеності зубощелепних аномалій у дітей шкільного віку м.Ужгорода, Горзов Л. Ф., Рівіс О. Ю., Ізай М. Е. (2021)
Kaskova L. F. - Influence of the treatment and preventive measures on the physical indicators of oral liquid in children with chronic catarrhic gingivitis and diabetes mellitus, Honcharenko V. A. (2021)
Попело Ю. В. - Залежність змін гігієнічного стану порожнини рота й пародонта в дітей зі злоякісними пухлинами від тривалості поліхіміотерапії й кількості цитостатичних препаратів (2021)
Каськова Л. Ф. - Динаміка показників карієсу тимчасових зубів у дітей 3-5 років, Садовські М. О. (2021)
Турчененко С. О. - Дослідження підходів до поліпшення стоматологічного здоров’я жителів Донецької області на підставі селективного аналізу захворювань порожнини рота, Ярова С. П., Рева О. П., Яров Ю. Ю., Комлев А. А. (2021)
Мережко Н. - Митна політика України під час збройної агресії рф, Караваєв Т., Калуга Н. (2022)
Мельник Т. - ІТ-сектор України на світовому ринку: 2022, Завгородня Є. (2022)
Корж М. - Маркетингова стратегія виходу українських ІТ-компаній на світовий ринок, Сова В., Фоміченко І. (2022)
Фоміна О. - Державне регулювання операцій з імпорту в умовах воєнного стану, Ромашко О., Шаповалова А. (2022)
Чубаєвський В. - Світова практика управління подіями інформаційної безпеки корпорацій (2022)
Крехівський О. - Повоєнна модернізація промисловості: внутрішні та зовнішні ресурси, Саліхова О. (2022)
Босовська М. - Міжнародні програми страхування у сфері гостинності, Бойко М., Бовш Л. (2022)
Aldankova H. Aldankova H. - Generation of professional competencies of advertisers, Bozhko T. Bozhko T. (2022)
Bilobrovets O. - The Polish press as a source of research on the history of Poles in Ukraine in the first decades of the twentieth century, Kukharyonok S. (2022)
Панчук М. С. - Актуальність ліберальної ідеї в Україні: досвід перших політичних партій (2022)
Комарніцький О. Б. - Навчальна діяльність студентів Житомирського педагогічного ЗВО у 20-30-ті рр. ХХ ст.: практики та підсумкова атестація, Комарніцька Л. М. (2022)
Данильчук В. Р. - Нормативно-правові основи функціонування системи відбування покарань у виправно-трудових таборах ГУЛАГу, Михальчук Р. Ю. (2022)
Михальчук Р. Ю. - Створення та функціонування рівненського гетто (2022)
Стельникович С. В. - Нацистська політика масового переміщення трудових ресурсів на південь Райхскомісаріату "Україна" у 1942 р., Максимов О. В. (2022)
Kotliuk G. - Gender on stage: drag queens and performative femininity (2022)
Мякінченко І. О. - Діяльність церковно-релігійних організацій України з протидії поширенню соціально небезпечних хвороб (перше десятиліття ХХІ ст.) (2022)
Магалецький А. М. - Пам'яттєві студії та історична пам'ять про війни і воєнні конфлікти ХХ ст.: історіографія питання (2022)
Manakin V. - The factors of semantic commonalities in different languages (2022)
Veselý L. - Otázka analogie mezi reciproky a pluralii tantum v češtině, Veselý V. (2022)
Кобченко Н. - Формальні параметри сучасного українського вокатива: процеси уніфікації іменникової парадигми (2022)
Ґрещук В. - Особистість українського вченого-мовознавця, Кононенко В. (2022)
Іваницька Н. - Номіналізація в науковому дискурсі: перекладознавчий аспект (2022)
Lototska N. - Metaphorical Models of the Concept of Anger in R. Ivanychuk’s Idiolect (2022)
Ishchuk N. - English economic terminological collocations and their translation into Ukrainain, Hrachova I. (2022)
Мацюк Г. - Фрагменти з соціальної історії української мови:суспільні функції на етнічно змішаних землях генеральної губернії в роки Другої світової війни (1939–1945) (2022)
Барановська Л. - Значення іншомовних запозичень у викладанні польської мови як іноземної (2022)
Загнітко А. - Внутрішньотекстові інтенції словотвірних одиниць (2022)
Головко Т. О. - Морфофункціональні особливості серця в підлітків з ювенільним ідіопатичним артритом на тлі тривалого лікування, Шевченко Н. С., Богмат Л. Ф., Ніконова В. В., Штрах К. В.,  Євдокимова Т. В. (2022)
Kharchenko Yu. P. - Clinical and paraclinical manifestation COVID-19 in different age children, Zaretska A. V., Prokopova T. M., Il’ina-Stohnienko V. Yu. (2022)
Богмат Л. Ф. - Емоційна складова якості життя пацієнтів з ювенільним ідіопатичним артритом, Фадєєва А. О. (2022)
Волошин О. М. - Комплексний аналіз сироваткової концентрації матриксної металопротеїнази 1 та тканинного інгібітора металопротеїнази 1 у дітей дошкільного віку з рекурентними респіраторними інфекціями, Марушко Ю. В. (2022)
Dobryk D. S. - Fecal calprotectin, lactoferrin and morbidity associated with immature digestive tract in preterm infants, Dobryanskyy D. O. (2022)
Страшок Л. А. - Ліпідні маркери прогнозування неалкогольної жирової хвороби печінки в юнаків із гіпоандрогенією, Турчина С. І., Косовцова Г. В., Бузницька О. В., Завеля Е. М.,  Ісакова М. Ю., Єщенко А. В., Хоменко М. А. (2022)
Kozakevіch E. B. - Prediction of recurrent course of respiratory infections in premature infants, Kozakevіch V. K., Ziuzina L.S., Fesenko M. E., Melashchenko E. I. (2022)
Мозирська О. В. - Аналіз ефективності дворічного курсу алерген-специфічної імунотерапії в дітей з атопічним дерматитом та сенсибілізацією до кліщів домашнього пилу (2022)
Свєкатун В. М. - Прогнозування перебігу первинного обструктивного мегауретера в дітей з використанням маркерів оксидативного стресу, Дмитряков В. О. (2022)
Шарікадзе О. В. - Огляд та експертна оцінка матеріалів європейського мітингу з питань гіперчутливості до ліків (DHM 2022) (2022)
Дудник В. М. - Хвороба Кларксона в дітей (огляд літератури), Король Т. Г., Морозова І. В., Хромих К. В., Шаламай М. О. (2022)
Рингач Н. О. - Смертність немовлят в Україні на тлі пандемії COVID-19: не втрачати пильності, Моісеєнко Р. О., Гойда Н. Г. (2022)
Мальська А. А. - Інфекційний ендокардит у дітей із вродженими вадами серця: важливість стану ротової порожнини, Куриляк О. Б., Солонько Г. М. (2022)
Дорош О. І. - Важливість молекулярно-генетичних досліджень при гіпохромній мікроцитарній анемії, рефрактерній до феротерапії, у діагностиці еритропоетичної протопорфірії, Бодак Х. І., Макух Г. В., Цимбалюк-Волошин І. П., Мих А. М., Середич Л. П. (2022)
Березенко В. С. - Дефіцит орнітин-транскарбамілази - мало відоме орфанне захворювання в дитячій гепатології (клінічний випадок), Михайлюк Х. З., Кречко Я. В., Ткалик О. М., Диба М. Б., Безпала А. В. (2022)
Крамарьов С. О. - Результати застосування бактерій роду Bacillus spp. у вигляді спрея в лікуванні гострого вірусного тонзилофарингіту в дітей, Серякова І. Ю., Євтушенко В. В. (2022)
Марушко Ю. В. - Клінічна оцінка використання інгаляцій 6% N-ацетилцистеїну у 3% розчині NaCL (ФЛУ-АЦИЛ бронхо) в лікуванні дітей з гострим бронхітом, Гищак Т. В., Іовіца Т. В., Єсипова С. І., Хомич О. В. (2022)
Селюк М. М. - Застосування комплексу на основі магнію та калію (Панцикор) на перебіг артеріальної гіпертензії І-ІІ стадії 1-2-го ступеня з гіпокаліємією, Козачок М. М., Льовкін І. М., Селюк О. В., Яворська І. С., Пилипенко М. А. (2022)
Лісецька І. С. - Роль самостійної роботи студентів у підготовці майбутніх висококваліфікованих спеціалістів, Дмитренко І. А. (2022)
Правила подачі та оформлення статей (2022)
Титул, зміст (2022)
Домбровська С. О. - Сучасні методи формування фінансової грамотності населення України (2022)
Агафонова М. В. - Розвиток людського капіталу в рамках візії Національної економічної стратегії на період до 2030 року (2022)
Лєснікова М. В. - Ґендерно чутливе освітнє середовище в закладах професійної (професійно-технічної) освіти: досвід розвинутих країн та можливості для України (2022)
Сватюк О. Р. - Динаміка галузевої структури закладів професійної (професійно-технічної) освіти Львівської області, Ситник Й. С., Миронов Ю. Б. (2022)
Гапон В. В. - Профільне навчання як чинник надання якісної повної загальної середньої освіти, Шараєвська М. І., Дерепа Т. С. (2022)
Чимбай Л. Л. - Проблеми матеріально-технічної бази закладів загальної середньої освіти в умовах воєнного стану в Україні, Попкова Л. В. (2022)
Шкіренко О. В. - Аксіологічний аспект розвитку духовності педагогічних працівників (2022)
Anisimova O. - Financing education sector during the martial law: best practices (2022)
Дараган Т. П. - Роль європейського досвіду реалізації молодіжної політики у формуванні молодої політичної еліти в Україні, Власюк О. А. (2022)
Попов В. О. - Метод реконструкції балочних мостів без зупинки їх експлуатації улаштуванням нової збірно-монолітної пролітної будови, Маєвська І. В., Попова А. В., Жиловський М. Я. (2021)
Дорошенко В. C. - Застосування методу армування піно полістирольних моделей до 3d-друку стін з полістиролбетону та приклади металевих литих деталей будівельної опалубки, Янченко О. Б. (2021)
Моргун А. С. - Робота пірамідальних паль в залежності від кута конусності, Меть І. М., Шевченко І. І. (2021)
Моргун А. С. - Вплив степені дискретизації технічного об’єкту на результати прогнозу за МГЕ, Меть І. М., Шевченко І. І. (2021)
Бабій І. М. - Визначення факторів, що впливають на терміни утеплення фасадів багатоповерхових будівель, Борисов О. О., Кучеренко Л. В., Олійник Н. В. (2021)
Лемешев М. С. - Сучасні підходи комплексної переробки промислових техногенних відходів, Сівак К. К., Стаднійчук М. Ю., Сівак Р. В. (2021)
Менейлюк О. І. - Багатовимірна модель організації підприємства за допомогою концепції "управління будівництвом", Нікіфоров О. Л., Лукашенко Л. Е. (2021)
Ковальський В. П. - Принципи якісної ревіталізації громадських просторів, Абрамович В. С. (2021)
Швець В. В. - Дослідження забезпеченості міста Вінниця закладами шкільної освіти відповідно до тенденцій його забудови, Максименко М. А., Риндюк С. В. (2021)
Субін-Кожевнікова А. С. - Основні принципи та прийоми реновації промислової забудови на прикладі м. Вінниці, Хороша О. І., Голосенко А. С. (2021)
Хороша О. І. - Аналіз основних факторів впливу та вимог при формуванні рекреаційних просторів на рекультивованих територіях, Субін-Кожевнікова А. С., Куленко О. В. (2021)
Ратушняк Г. С. - Оцінювання енергоефективності світлопрозорих огороджувальних конструкцій будівель, Панкевич В. В., Панкевич О. Д. (2021)
Ратушняк Г. С. - Шляхи підвищення енергоефективності термокаталітичнх реакторів, Анохіна К. В. (2021)
Друкованому Михайлу Федоровичу – 90! (2021)
Петренко C. - Духовна природа слова як засобу комунікації та творення у взаємопов’язаності з категорією правди (з перекладом англійською) (2022)
Oltarzhevskyi D. - The War in Ukraine: Rethinking Values in Communications (2022)
Shevchenko V. - Trend of personalization of journalism: personal brand, Tsykhovska E. (2022)
Villalobos-López José Antonio - Theoretical framework media and political economy of communication (2022)
Demutska A. - Role of media information in managing mass emotions in social communications of modern Ukraine (a brief overview as a statement of the question) (2022)
Rizun V. - Making up Real Media Reports’ Sample on COVID-19 for Use in Experimental Studies, Havrylets Yu., Petrenko-Lysak A., Tukaiev S., Ivaskevych D., Yachnik Yu., Popov A. (2022)
Бессараб A. - Коробко В. І. Телевізійна документалістика як екранне видовище. Рецензія на дисертацію (2022)
Панченко C. - Від паломництва до релігійного туризму: історія і сучасність (2022)
Бойко А. - Відгук на матеріал Світлани Панченко "Від паломництва до релігійного туризму: історія і сучасність" (2022)
Филипович Л. - Відгук на матеріал Світлани Панченко "Від паломництва до релігійного туризму: історія і сучасність" (2022)
Badji Y. - The effectiveness of journalistic associations and syndicates in Algeria: A survey study on Algerian journalists, Bourahli W. (2022)
Rizun V. - Research articles. Media trust among university students during the COVID-19 pandemic in Ukraine, Tukaiev S., Havrylets Yu., Vasheka T., Enzminger A., Grimm J., Palamar B., Dolgova O., Pravda O., Makarchuk M. (2022)
Shumarova N. - Headlines of media texts: hidden contradictions, Marynenko I., Mykhailenko V. (2022)
Титул, зміст (2022)
Londar S. - Priority directions of Ukraine’s integration into the European educational and innovative space in the context of the russian-ukrainian war, Pron N. (2022)
Литвинчук А. О. - Інформаційно-аналітична підтримка управління інклюзивною освітою в умовах воєнного стану з урахуванням досвіду ЄС, Кир’янов А. В., Іриневич Ю. В., Гайдук І. С. (2022)
Чимбай Л. Л. - Роль інтернаціоналізації системи вищої освіти України на шляху до Європейського Союзу, Попкова Л. В., Ханюк Т. О. (2022)
Лєснікова М. В. - Популяризація професійної (професійно-технічної) освіти серед молоді: європейський досвід та кроки з її підвищення в Україні (2022)
Гапон В. В. - Статистичне оцінювання діяльності вітчизняних закладів загальної середньої освіти із застосуванням досвіду європейських держав, Шараєвська М. І., Дерепа Т. С. (2022)
Денисюк О. Я. - Реформа НУШ як складова інтеграції української освіти в європейський освітній простір, Дронь Т. О., Титаренко Н. В., Ткаченко В. В. (2022)
Гапон В. В. - Вплив євроінтеграційних процесів на перспективи реформування фінансової системи у сфері загальної середньої освіти України, Барабаш О. А., Читаєва К. Г. (2022)
Іщук Я. В. - Статистика освіти України в контексті євроінтеграції, Горна М. О. (2022)
Hrytseva N. - Development of specific primers for 16S rRNA gene analysis in the detection of Ralstonia solanacearum species complex, Skivka L. (2022)
Bohdanovych Т. А. - Peculiarities of the growth of Artemisia tilesii Ledeb. "hairy” roots with different foreign genes, Morgun B. V., Lakhneko O. R., Shakhovsky A. M., Matvieieva N. A. (2022)
Tsap P. Yu. - Influence of fibrin D and DD fragments on fibrinogen and fibrinogen fragment X polymerization initiated by thrombin or ancistron, Gogolinskaia G. K., Platonova T. M., Marunych R. Yu., Udovenko A. V., Makogonenko Ye. M. (2022)
Marunych R. Yu. - Chelidonium majus water extract initiates platelet aggregation and inhibits fibrin polymerization in blood plasma, Chernyshenko V. O., Chernyshenko T. M., Kalashnyk S. O., Menshova V. O., Makogonenko Ye. M., Gudzenko A. V. (2022)
Andriiash G. S. - Chemical mutagenesis of the lysine-producing strain Brevibacterium sp. IMV B-7447, Beiko N. E., Tigunova O. O., Shulga S. M. (2022)
Toptikov V. A. - The influence of acid protein precipitants on the specificity of the reaction of ninhydrin with amino acids, Romanovska I. I. (2022)
Korolova D. S. - Optimization of the evaluation method of the performance of therapy using indirect action anticoagulants, Hornytska O. V., Deyev V. A., Hryshuk V. I., Chernyshenko T. M., Platonova T. N., Chernyshenko V. O. (2022)
Желтоножський В. О. - Визначення вмісту 59Ni та 55Fe в конструкційних елементах АЕС, Мизніков Д. Є., Саврасов А. М., Слісенко В. І. (2022)
Gorkavenko V. M. - Induced Vacuum energy density of quantum charged scalar matter in the background of an impenetrable magnetic tube with the Neumann boundary condition, Gorkavenko T. V., Sitenko Yu. A. , Tsarenkova M. S. (2022)
Lissanu T. - Theoretical investigation of the superconducting and thermodynamic properties of two-band model high-temperature iron-based superconductor Ba1–xNaxFe2As2, Kahsay G., Negussie T. (2022)
Chalyi A. V. - Feynman’s classification of natural phenomena and physical aspects of 2014 Nobel prize in physiology or medicine, Chalyy K. A., Zaitseva E. V., Kryshtopa A. A. (2022)
Fayyadh H. A. - First-principles investigation of concentration effects on the electronic and vibrational properties of a boron aluminum phosphide alloy with wurtzoid nanostructure (2022)
Dwech M. H. - Fabrication and evaluation of optical characteristics of (PVA-MnO2–ZrO2) nanocomposites for nanodevices in optics and photonics, Habeeb M. A., Mohammed A. H. (2022)
Солдатенко В. - М. Грушевський і концепція української соборності (1917—1918 рр.) (2022)
Брехаря С. - Криза проникнення: український контекст (2022)
Малиновська О. - Міграційна політика у великих містах: доцільність розроблення, зміст та пріоритети (2022)
Бортніков В. - Розвиток політичного процесу у Волинській області (1991—2021) (2022)
Корнієвський О. - Громадянська освіта як фактор подолання абсентеїзму в Україні, Перегуда Є., Гаврилюк Д. (2022)
Подольський А. - Збереження пам'яті про жертви Бабиного Яру: меморіальні контексти та політичні виклики сучасності (2022)
Кондратенко О. - Криза східного вектора зовнішньої політики України (2022)
Васюков О. - Дискутована етнічність: законодавчий статус і реалізація мовних прав кашубів у Польщі (2022)
Gun’ko V. M. - Morphologic and textural effects of gelation and mechanochemical activation on dry or wetted simple and complex nanooxides (2022)
Pokutnyi S. I. - On the theory of the binding energy of exciton quasimolecules in germanium/silicon double quantum dots, Shkoda N. G., Jędrzej Usik (2022)
Demianenko E. M. - A theoretical study on the effect of heteroatoms (N, B, Si) on the interaction of aluminum clusters with a carbon graphene-like plane, Terets M. I., Ushakova L. M., Zhuravskyi S. V., Sementsov Yu. I., Lobanov V. V., Filonenko O. V., Kuts V. S., Grebenyuk A. G., Kartel M. T. (2022)
Turov V. V. - Water in a hydrophobic environment and the effect of some organic substances on it, Krupska T. V. (2022)
Zolotarenko Ol. D. - Electrically conductive composites based on TiO2 and carbon nanostructures manufactured using 3D printing of CJP technology, Rudakova E. P., Akhanova N. Y., Zolotarenko An. D., Shchur D. V., Gabdullin M. T., Ualkhanova M. N., Gavrylyuk N. A., Chymbai M. V., Myronenko T. V. (2022)
Kusyak A. P. - Synthesis, properties and application possibilities of X-ray luminescent nanocrystalline lanthanum phosphate, Petranovska A. L., Turanska S. P., Oranska O. I., Shuba Ya. M., Kravchuk D. I., Kravchuk L. I., Nazarenko V. G., Kravchuk R. M., Chornyi V. S., Bur'yanov O. A., Sobolevs'kyy Yu. L., Dubok V. A., Gorbyk P. P. (2022)
Kasumov A. M. - Influence of f-d exchange interaction on the properties of nanoscale structures based on Fe, Co, Ni metals and REM oxides. A Review, Dmitriev A. I., Korotkov K. A., Karavaeva V. M., Vyshnevska K. O., Ievtushenko A. I. (2022)
Suchikova Y. O. - Formation of β-SiC on por-Si/mono-Si surface according to Stranski - Krastanow mechanism, Kovachov S. S., Bardus I. O., Lazarenko A. S., Bohdanov I. T. (2022)
Tkachenko T. V. - Structural and morphological features of microcrystalline сellulose from soybean straw by organosolvent treatment, Kamenskyh D. S., Sheludko Y. V., Yevdokymenko V. O. (2022)
Karandas Ya. V. - Dielectric function and the absorption cross-section of the metal-graphene nanocylinders of the finite length, Korotun A. V. (2022)
Smirnova N. A. - An influence of the adsorbed molecules layer on the localized surface plasmons in the spherical metallic nanoparticles, Korotun A. V., Titov I. M. (2022)
Tsitsishvili V. G. - Bactericidal metal-containing zeolites, Dolaberidze N. M., Mirdzveli N. A., Nijaradze M. O., Amiridze Z. S., Khutsishvili B. T. (2022)
Eprikashvili L. G. - Effect of acid modification of natural zeolites on the adsorption of some pharmacopollutants, Tsintskaladze G. P., Kordzakhia T. N., Zautashvili M. G., Pirtskhalava N., Dzagania M. A., Sharashenidze T. M. (2022)
Tsintskaladze G. P. - Study on the structure of phosphorus-containing zeolite anionic nanoporous materials, Sharashenidze T. M., Eprikashvili L. G., Zautashvili M. G., Kordzakhia T. N., Dzagania M. A. (2022)
Майборода О. - Політичний порядок у кризовому дискурсі (на прикладі транзитних суспільств) (2022)
Бучинська А. - Категорія "політична участь" у західному політологічному дискурсі: еволюція та сучасний стан (2022)
Литвин В. - Особливості міжінституційних відносин у напівпрезидентських країнах Європи (2022)
Гнатюк В. - Загальна теорія міграції крізь призму міждисциплінарних досліджень (2022)
Войналович В. - Роль релігійного комплексу України у процесах соціальних змін: динаміка суспільних уявлень (2022)
Траверсе Т. - Соціально-психологічний зміст та структура консолідації політичних груп (емпірична модель), Кравченко С. (2022)
Пашков В. - Ядерне роззброєння як каталізатор українсько-американських відносин (2022)
Волянюк О. - Загрози демократії в Європі: угорський прецедент (2022)
Мазука Л. - Модифікація державної політики збереження національної ідентичності закордонних українців (2022)
Дегтеренко А. - Динаміка поселенської та соціально-професійної структури України: взаємодія національно-громадянського й етнічного (2022)
Bortyanuy I. O. - Plant growth-promoting traits of Antarctic endophytic bacteria, Prekrasna Ie. P., Iungin O. S. (2022)
Dovhyi R. - Circadian variation in functional polarization of murine peritoneal macrophages, Pasichnichenko M., Marynchenko A., Oliynyk Zh., Nefodova A., Rudyk M., Skivka L. (2022)
Fedosova N. I. - The effect of B. Subtilis ІМV B-7724 lectin on functional activity of the main effectors of antitumor immunity of intact mice, Symchych T. V., Chumak A. V., Shcherbina V. M., Cheremshenko N. L., Karaman O. M. (2022)
Kolobova I. G. - Effects of progenitor cell conditioned media on the amount of brain cortex neurons in a rat model of traumatic brain injury, Liubich L. D., Staino L. P., Egorova D. M. (2022)
Nefodova A. - Functional and phenotypic characteristics of circulating phagocytes in rats with different models of Alzheimer’s disease, Rudyk M., Svyatetska V., Pasichnichenko M. (2022)
Nesterenko Y. O. - Electrolytic aggregation in solutions with quantum dots and gold nanoparticles modified with oligonucleotides, Rachkov O. E., Kozoriz K. O., Borkovska L. V. (2022)
Ostapchenko D. I. - Cytokinin fraction of the Hericium coralloides increases oxidative metabolism of murine peritoneal macrophages, Vedenicheva N. P., Garmanchuk L. V. (2022)
Rebenko K. - Іmmunoglobulin isotypes and blood monocyte subpopulations in COVID-19 female patients with different disease severity, Donskoy B., Stamboli L. (2022)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського