Пономарёва Е. В. - Литературные портреты в дневнике Ю. Нагибина (2013)
Погорелова Д. А. - Типы двойников в русской прозе В. Набокова (2013)
Посудиевская О. Р. - Творчество О. Уайльда в оценках современных литературоведов (2013)
Процик І. В. - Іманентна і суб’єктивна неоднозначність архетипу батьківщини в поезії І. Драча (2013)
Сидорчук Е. В. - Трансформация фельетона на примере сатирических циклов Д. Л. Быкова "гражданин поэт" и "господин хороший" (2013)
Шеин Н. В. - Роман Айрис Мердок "Тhe flight from the enchanter":опыт интерпретации (2013)
Шпак І. В. - Літературна пародія як форма творчого сприйняття книг Дж. К. Роулінг: проблема перекладу та рецепції (2013)
Якуба О. В. - Багатожанровість у прозі Юрія Ярмиша (2013)
Бездушна Ю. С. - Посилення фінансової безпеки сільськогосподарських підприємств: фінансово-майновий аспект (2014)
Жураковська І. В. - Відображення складових інтелектуального капіталу у звітності підприємств України (2014)
Камінська Т. Г. - Облікове забезпечення управління фінансовими ризиками, Колеснікова О. М. (2014)
Михасик О. Д. - Особливості відображення в обліку розрахунків з підзвітними особами в іноземній валюті (2014)
Пантюхова А. В. - Концептуальні підходи до тлумачення економічної сутності земельних ресурсів як об’єкта бухгалтерського обліку (2014)
Сорокина Е. С. - Прикладные аспекты учета материальных затрат и их влияние на производственную себестоимость эфиромасличной продукции (2014)
Столярчук Н. М. - Облік витрат і калькулювання собівартості науково-технічної продукції (2014)
Ходзицька В. В. - Стратегічний управлінський облік в системі комплексного менеджменту суб'єктів господарювання, Івченко Л. В. (2014)
Цюцяк А. Л. - Порівняльна оцінка способів облікового відображення виробничо-торговельної діяльності підприємств ресторанного господарства (2014)
Цюцяк І. Л. - Сучасний стан та удосконалення порядку облікового відображення капіталу в дооцінках (2014)
Sandeep Goel - Earnings Management Behaviour of Telecom India: A Review of MTNL and Bharti Airtel Ltd. (2014)
Вдовенко О. С. - Фінансова звітність у забезпеченні фінансової безпеки аграрних підприємств (2014)
Лещух І. В. - Податковий контроль великих платників податків: іноземний досвід та вітчизняна практика (2014)
Мальований М. І. - Стан та проблеми фінансового забезпечення системи пенсійного страхування України (2014)
Руденко В. В. - Зарубіжний досвід формування та реалізації інвестиційної політики держави (2014)
Трусова Н. В. - Механізм реалізації державної фінансової підтримки сільськогосподарських товаровиробників (2014)
Воляк Л. Р. - Моніторинг формування асиміляційного потенціалу агросфери регіону (2014)
Мазур В. П. - Удосконалення інформаційної бази аудиту фінансових результатів від сільськогосподарської діяльності (2014)
Огійчук М. Ф. - Економетричне моделювання ефективності використання оборотних засобів сільськогосподарських підприємств, Василішин С. І. (2014)
Гайдуцький І. П. - Концепція глобального антивуглецевого фонду для фінансування сталого низьковуглецевого розвитку (2014)
Гуцаленко О. О. - Ринок органічної продукції рослинництва як складова частина аграрного ринку України (2014)
Dyakonova M. V. - Development of Tourism as One of Solutions to Problem of Rural Youth Employment in Republic of Karelia, Stepanova S. V. (2014)
Мельничук Д. П. - Складові людського капіталу: традиційний та альтернативний підходи (2014)
Світлій пам'яті Г. Г. Кірейцева – Людини, Вченого, Вчителя (2014)
Відомості про авторів (2014)
Gurevich V. I. - RCD nuisance tripping: who’s guilty and what needs to be done? (2013)
Василевский В. В. - Оптимизация технологического процесса монтажа электрорадиоэлементов на основе вероятностных и технико-экономических моделей контрольных операций, Поляков М. А. (2013)
Мищенко М. В. - Метод синтеза допусковых отклонений на геометрические параметры микрополосковых устройств, Фарафонов А. Ю., Коваленко Д. А., Сицилицин Ю. А. (2013)
Пиза Д. М. - Метод адаптации автокомпенсатора при воздействии комбинированных помех, Сиренко А. С., Звягинцев Е. А. (2013)
Романенко С. Н. - Расчет шлейфных направленных ответвителей на МПЛ с учетом дисперсии и потерь в линиях, Дмитренко В. П., Воскобойник В. А. (2013)
Шама Є. О. - Мінімізація кількості інформативних ознак при побудові класифікатора рослинних об’єктів (2013)
Шило Г. М. - Дослідження масогабаритних і теплових характеристик герметичних блоків радіоелектронних апаратів, Сиротюк О. В., Савелло А. Є., Лопатка Ю. А., Арєшкін Є. К., Гапоненко М. П. (2013)
Артюхова М. А. - Метод учета влияния системы менеджмента надежности предприятия при расчетной оценке показателей безотказности электронных средств, Жаднов В. В., Полесский С. Н. (2013)
Дубровин В. И. - Исследование изменений энтропии и энергии на этапах декомпозиции сигнала, Твердохлеб Ю. В. (2013)
Колпакова Т. А. - Оптимизация распределения объема заказа между несколькими поставщиками в тендере (2013)
Левин В. И. - Устойчивость решения задач оптимального проектирования систем с интервальными параметрами (2013)
Нікуліщев Г. І. - Протокол сліпого електронного цифрового підпису на еліптичних кривих над скінченим векторним полем (2013)
Панасенко Є. В. - Розв’язок крайової задачі оптимального керування в критичному випадку (2013)
Trofymchuk O. M. - Еstimation of market risk in ukraine using var methodology, Kozhukhivska O. A., Bidyuk P. I., Kozhukhivskyi A. D. (2013)
Чопоров С. В. - Использование технологий параллельных вычислений в методе конечных элементов (2013)
Шевцов Д. В. - Определение ориентации элементарных составляющих моделей знаков, подлежащих автоматическому именованию на множестве атомарных элементов (2013)
Firsov S. N. - Fault tolerance of spacecraft orientation and stabilization system, Reznikova O. V. (2013)
Romanuke V. V. - An attempt for 2-layer perceptron high performance in classifying shifted monochrome 60-by-80-images via training with pixel-distorted shifted images on the pattern of 26 alphabet letters (2013)
Shafronenko A. - The evolving adaptive neural network for data processing with missing observations, Pliss I., Bodyanskiy Ye. (2013)
Dubrovin V. I. - R-peaks detection using wavelet technology, Tverdohleb J. V., Kharchenko V. V. (2013)
Евланов М. В. - Онтологическая модель архитектуры информационной системы на основе сервисного подхода (2013)
Pishchukhina O. A. - Analytical support of requirements development for intelligent E-learning systems (2013)
Сергиенко А. В. - Информационная технология определения номера на чугуновозном ковше, Каргин А. А. (2013)
Скрупский С. Ю. - Компрессия ULTRA HD-видеоинформации в распределенной компьютерной системе (2013)
Орловский И. А. - Управление лабораторным стендом манипулятора МП-9С с помощью математического пакета моделирования (2013)
Чепкунов Р. А. - Особенности регулирования электроприводов c косвенным измерением скорости, Левинзон Д. И. (2013)
Авєтіков Д. С. - Сучасний стан захворюваності на злоякісні новоутворення порожнини рота в Полтавській області за 2004-2010 роки, Баштан в. П., Іщенко В. В. (2013)
Аветіков Д. С. - Переваги і недоліки існуючих методик профілактики утворення патологічних рубців, Трапова Х. О. (2013)
Бойченко О. М. - Поширеність захворювання тканин пародонта у хворих на ІХС, Сідаш ю. В. (2013)
Гасюк Н. В. - Поширеність та аспекти діагностики акантолітичної пухирчатки в практиці лікаря-стоматолога, Іваницький І. О., Попович І. Ю. (2013)
Геранін С. І. - Оптимізація вибору антибактеріальних ендодонтичних іригантів на етапі антисептичної обробки системи кореневих каналів (2013)
Герелюк В. І. - Вплив стану імунної системи на перебіг генералізованого пародонтиту, Довганич О. В. (2013)
Григорьева Т. С. - Комплексный анализ ранних и отдаленных результатов хирургического лечения атером лица (2013)
Горай М. А. - Оцінка ефективності протирецидивного лікування та профілактики хронічних механічних травм слизової оболонки порожнини рота (2013)
Дмитренко М. І. - Порівняльний аналіз результатів лікування пацієнтів із зубощелепними аномаліями, ускладненими скупченістю зубів (2013)
Іленко Н. В. - Адсорбційна взаємодія мікрофлори та епітеліоцитів ясен віл-інфікованих осіб, Петрушанко Т. О. (2013)
Коробейнікова Ю. Л. - Порівняльна характеристика сучасних рентгенологічних методів діагностики в стоматології (2013)
Литвинець-Голутяк У. Є. - Дослідження макро- та мікроелементного статусу у хворих на одонтогенні кисти (2013)
Макарова О. М. - Оцінка симетрії прикусу авторським способом аналізу контрольно-діагностичних моделей щелеп, Куроєдова В. Д. (2013)
Матвійків Т. І. - оцінка показників імунітету ротової порожнини, про- та протизапальних цитокінів у хворих на хронічний генералізований пародонтит на тлі системної антибактеріальної терапії супутнього захворювання, Герелюк В. І. (2013)
Микитенко А. О. - Особливості метаболізму оксиду азоту при використанні мультипробіотика "симбітер омега" в лікуванні хронічного генералізованого пародонтиту (2013)
Островська Л. Й. - Порівняльна характеристика стоматологічного статусу вагітних, Бублій Т. Д., Петрушанко Т. О., Дубова Л. І. (2013)
Павелко Н. М. - патогенетичні механізми ураження судин та напрямки оптимізації терапії хворих на генералізований пародонтит (2013)
Саенко Т. С. - Состояние цитохимической активности сукцинатдегидрогеназы и лактатдегидрогеназы нейтрофилов периферической крови у больных после инъекционной остеопластической терапии генерализованного пародонтита (2013)
Череда В. В. - Оцінка ризику розвитку запальних захворювань пародонта в осіб молодого віку із різним стоматологічним статусом (2013)
Шиленко Д. Р. - Применение биомеханической концепции окклюзии с учетом анатомии вторых постоянных премоляров, Удальцова К. А. (2013)
Акулова Е. Ю. - Особенности ауторегуляции мозгового кровотока у больных бронхиальной астмой детей (2013)
Антоненко П. Б. - Зв'язок між фармакокінетикою рифампіцину і станом перекисного окислення ліпідів у хворих на туберкульоз (2013)
Боднар В. А. - Оптимізація диспансерного спостереження за особами, які перенесли інфекційний мононуклеоз у дорослому віці (2013)
Винник Н. І. - Оцінка якості життя та клінічна ефективність піоглітазону в комплексній терапії ішемічної хвороби серця в сполученні з метаболічним синдромом (2013)
Гавриш І. М. - Синдром ендогенної інтоксикації у хворих на цироз печінки у поєднанні з дисбіозом кишечника (2013)
Гарницька А. В. - Чутливість методу нейрометрії при виявленні ураження різних нервових волокон у хворих на цукровий діабет без клінічних ознак полінейропатії, Маньковський Б. М. (2013)
Гелетка А. А. - Использование поверхностной электромиографии для объективизации двигательных нарушений у больных, перенесших ишемический инсульт в каротидном бассейне в зависимости от степени тяжести (2013)
Гостищева Е. В. - Клинико-иммунологические особенности течения атопического дерматита у детей (2013)
Григола О. Г. - Клінічно-спірографічні особливості фенотипу бронхіальної астми фізичної напруги в дітей шкільного віку (2013)
Гринзовський А. М. - Періодизація та етапи становлення українського санітарного законодавства до початку xx століття (2013)
Еременко С. А. - Ротавирусные гастроэнтериты: особенности клинического течения в зависимости от наличия микст-инфекции (2013)
Жураковська Н. О. - Комплексне лікування хворих на інфекційний мононуклеоз (2013)
Іваницький І. В. - Ультразвукові ознаки змін поперекового відділу хребта у пацієнтів з синдромом доброякісної гіпермобільності суглобів (2013)
Каменщик А. В. Іванько О. Г. - Взаємозв'язки інтенсивності забруднення атмосферного повітря та розповсюдженості вроджених вад серця у дітей запорізької області (2013)
Капустянська А. А. - Диференційований підхід до призначення раннього лікування подагричного артриту (2013)
Кобец А. А. - Клинико- биохимическая характеристика детей с атопическим дерматитом с учетом уровня IG E в сыворотке крови (2013)
Кобец Ю. В. - Сравнительная оценка трансфораминальных и транссакральных блокад при стенозе поясничного отдела позвоночника (2013)
Ковтун І. І. - Динаміка маркерів ноцицептивної системи та больового синдрому в процесі лікування болю у нижній частині спини, обумовленого дискогенною радикулопатією, Литвиненко Н. В. (2013)
Колоскова О. К. - Аналіз п’ятирічної динаміки руху контингенту обласного спеціалізованого будинку дитини м. Чернівці (2008-2012 рр), Ортеменка Є. П., Філіпець Л. П. (2013)
Коханюк ю. В. - Спосіб корекції порушень оксидантно-протиоксидантного гомеостазу у хворих на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу у поєднанні з цукровим діабетом типу 2 (2013)
Крайдашенко О. В. - Вплив раміприлу на показники добового ритму артеріального тиску та ремоделювання лівого шлуночка у хворих на хронічний гломерулонефрит, Долінна М. О. (2013)
Курилів Г. М. - Вираженість ендотеліальної дисфункції у хворих на хронічну серцеву недостатність (2013)
Литвиненко Н. В. - Диференційні підходи до діагностики різних патогенетичних варіантів ішемічних інсультів у гострий період, Мелашенко Г. В., Гапонюк А. П. (2013)
Литвинець Є. А. - Вплив різних форм раку нирок та верхніх сечових шляхів на температурну реакцію організму, Білик І. В. (2013)
Ляховська Н. В. - Поліморфізм 896A/G гену TLR4, 2258G/A гену TLR2 та особливості клініки атопічної бронхіальної астми у дорослих (2013)
Маріш М. Ю. - Структура вегетативної нервової регуляції кардіоваскулярної системи у хворих на первинну артеріальну гіпертензію іі стадії в динаміці комбінованої антигіпертензивної фармакотерапії (2013)
Микуляк в. Р. - Комплексна оцінка функціонального стану ендотелію у хворих на гострий інфаркт міокарда (2013)
Місяченко М. М. - Взаємозв’язок порушень ліпідного спектру крові та наявності helicobacter pylori (2013)
Некрасова Н. О. - Нестабільність хребцево-рухових сегментів шийного відділу хребта та її вплив на вегетативне забезпечення організму (2013)
Никитчина Т. С - Особенности лабораторной диагностики герпетического кератита, Сакович В. Н. (2013)
Овська О. Г. - Стан cудинної кальцифікації у хворих на хронічну хворобу нирок v стадії, що отримують лікування програмним гемодіалізом, Садомов А. С. (2013)
Омельчук С. Т. - Гігієнічна оцінка безпечності об’єктів довкілля та урожаю сільськогосподарських культур при застосуванні фунгіцидів класу стробілуринів, Бардов В. Г., Вавріневич О. П. (2013)
Ортеменка Є. П. - Особливості характеру запальної відповіді дихальних шляхів у школярів, хворих на атопічну та неатопічну бронхіальну астму (2013)
Осокина О. И. - Прогнозирование двухлетнего клинико-функционального исхода у пациентов с первым психотическим эпизодом, Абрамов В. А, Пырков С. Г., Выговская Е. М., Голоденко О. Н. (2013)
Петровський Т. Р. - Вплив антиоксидантної терапії на постінфарктне ремоделювання лівого шлуночка (2013)
Попадинець І. Р. - Клініко-імунологічна ефективність застосування кверцетину у хворих на бронхіальну астму з супутньою гастроезофагеальною рефлюксною хворобою, Яцишин Р. І. (2013)
Прийменко Н. О. - Поширеність поліморфізму генів TLR-2, TLR-3, TLR-4 у хворих з ускладненим перебігом грипу та визначення його впливу на перебіг грип-асоційованої пневмонії (2013)
Резніченко Н. Ю. - Метаболічні зміни у мешканців великих індустріальних центрів (2013)
Сакевич В. Д. - Взаємозв’язок клініко-імунологічних показників у хворих на алергічний риніт з мутантними алелями толл-подібного рецептора 4 (TLR 4 ASP 299 GLY), Шликова О. А., Кайдашев І. П. (2013)
Садовой С. В. - Изучение уровней с-реактивного белка до и после коронарографии у пациентов с ишемической болезнью сердца, Садовой В. И. (2013)
Саргош О. Д. - Гігієнічна оцінка дозового навантаження іонізуючої радіації на працівників нафтогазовидобувних підприємств, Матвієнко Т. М. (2013)
Сенаторова Г. С. - Активність протеїназ вазоконстрикторної дії у дітей із бронхолегеневою дисплазією, Черненко Л. М., Без'язична Н. В. (2013)
Середюк Н. М. - Роль маркерів симтемної імунозапальної активації, лептину та адипонектину у перебігу есенціальної артеріальної гіпертензії в поєднанні з ішемічною хворобою серця, ожирінням та подагрою, Вацеба М. О. (2013)
Сквира И. М. - Микросоциальные факторы в генезе ранних рецидивов алкогольной болезни (2013)
Скибина К. П. - Влияние рекламы лекарственных средств на уровень самолечения в Украине, Ананько С. Я. (2013)
Соломенник А. О. - Прогностическое значение некоторых иммунологических показателей у больных острым гепатитом С (2013)
Ступницька Г. Я. - Стан ліпідного обміну та рівень цинку в крові у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень, поєднане із абдомінальним ожирінням, Федів О. І., Ігнатюк Т. В., Стратійчук Т. М. (2013)
Таряник К. А. - Корекція немоторних флуктуацій у хворих із хворобою паркінсона на фоні лікування препаратами леводопи, Литвиненко Н. В. (2013)
Тесленко Ю. В. - Зміни показників якості життя у пацієнтів з стабільною стенокардією напруження, поєднаною з остеоартрозом та надлишковою масою тіла чи ожирінням (2013)
Титул, зміст (2012)
Івасюк І. Д. - Впровадження інформаційних технологій у закладах освіти Вінницької області (2012)
Білик О. О. - IX Вінницький міжнародний конкурс з веб-дизайну і комп’ютерної графіки (2012)
Пасіхов Ю. Я. - Створення інформаційно-освітнього середовища для організації навчального процесу та підтримки життєдіяльності закладів освіти (2012)
Пойда С. А. - Підвищення кваліфікації педпрацівників засобами платформи ДН E-Front (2012)
Глущенко Г. М. - Стан і перспективи запровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес системи професійно-технічної освіти (2012)
Копняк Н. Б. - Реалізація міжпредметних зв’язків у системі формування інформатичної компетентності учнів загальноосвітньої школи (2012)
Петрушенко О. Ю. - Система вибору програмного забезпечення уроків математики з реалізацією принципу наступності, Петрушенко Ю. В. (2012)
Шевченко І. А. - Використання мультимедійних презентацій як сучасного засобу навчання в системі післядипломної освіти (2012)
Копняк В. Є. - Формування навичок роботи з інформаційними технологіями у гуртковій роботі (2012)
Марковська Т. В. - Стан і перспективи впровадження ІКТ в практику дошкільної освіти (2012)
Постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. №1392 (2012)
Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти (2012)
Каптур В. А. - Психолого-педагогічні аспекти нових рішень у навчально-виховному процесі, Василенко О. А. (2012)
Вашуленко О. П. - Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках геометрії за допомогою електронної наочності (2012)
Рудик О. Б. - Встановлення і перші кроки використання LaTEX (2012)
Анісімов Ю. Б. - Олімпіада з інформаційних технологій, Богомолова Н. І., Кохно Л. П., Обрізан К. М., Фокіна Т. М. (2012)
Старт Національного проекту "Відкритий світ" (2012)
Зустріч у Лондоні (2012)
Титул, зміст (2012)
Биков В. Ю. - Методологічні та методичні основи створення і використовування електронних засобів навчального призначення, Лапінський В. В. (2012)
Дайко О. А. - Організаційні засади реалізації Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій "Сто відсотків" (2012)
Вілкул О. Ю. - Соціальна значущість програми "Сто відсотків" для Дніпропетровщини (2012)
Лозовський Е. М. - "Один учень – один комп’ютер" — Луганська інформаційна освітня перспектива (2012)
Ходорковський О. А. - Майбутнє української освіти — це школа і вчитель он-лайн (2012)
Вєтров І. В. - Інформаційно-комунікаційні технології на сучасному етапі розвитку освіти Рівненщини, Віднічук М. А. (2012)
Чернікова Л. А. - Розподілена модель організації навчання вчителів Запорізької області в галузі ІКТ (2012)
Пушкарьова Т. О. - Учень і вчитель в сучасному інформаційному просторі (2012)
Ломаковська Г. В. - Науково-педагогічний проект "ІТ-освіта" як складова системи підготовки фахівців для забезпечення потреб ІТ-індустрії України, Проценко Г. О. (2012)
Пасіхов Ю. Я. - Всеукраїнські олімпіади школярів з інформатики з використанням можливостей Інтернету: десять років життя (2012)
Косик В. М. - Проблеми безпечної роботи дітей в Інтернеті. Фільтрація несумісного з навчально-виховним процесом контенту (2012)
Бородай М. О. - Розумний світ (2012)
Клокар Н. І. - Інформаційно-навчальне середовище як відкрита педагогічна система професійного розвитку освітян (2012)
Казанцева О. П. - Основні складники педагогічної майстерності вчителя інформатики (2012)
Мельник В. І. - Підготовка до олімпіад з інформатики (2012)
Шакотько В. В. - Методологічні основи застосування комп’ютера в початковій школі (2012)
Палюшок Л. В. - Інноваційні методики навчання інформатики вчителів Львівської області (2012)
Гущина Н. І. - Реалізація програми "Партнерство у навчанні" в Україні, Свириденко О. С. (2012)
Сизова О. Ф. - Оптимізація інфраструктури загальноосвітнього навчального закладу: ресурси Microsoft для керівника, учителя, учня (2012)
Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 27.01.2012 р. №1/9B61 "Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2011/2012 навчальному році" (2012)
Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 16.03.12 №1/9B196 "Щодо підготовки кадрів для ІТ-галузі" (2012)
Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 16.03.12 №1/9B197 "Щодо підготовки кадрів для ІТ-галузі" (2012)
Підсумки II Всеукраїнського конкурсу на кращий веб-сайт (2012)
Бичков М. А. - Аналіз результатів відеолапароскопічних антирефлюксних операцій у пацієнтів з гастроезофагеальною рефлюксною хворобою, Стасишин А. Р. (2013)
Вервега Б. М. - Сучасний погляд на етіопатогенетичне лікування гострого біліарного панкреатиту (2013)
Золотухин С. Е. - Особенности иммунологических нарушений при сочетанной черепно-мозговой травме и турникетной токсемии, Нечепорчук А. В., Шпаченко Н. Н., Крюк Ю. Я., Попов С. В. (2013)
Кокоркін О. Д. - Прогностичний алгоритм оцінки якості ранньої діагностики вроджених вад розвитку сечовивідної системи у дітей (2013)
Іфтодій А. Г. - Критерій ефективності лікування хворих на хронічні ускладнені анальні тріщини, Козловська І. М., Білик О. В. (2013)
Колеснік О. П. - Ефективність хірургічного лікування хворих з і-іі стадіями недрібноклітинного раку легені (2013)
Корытная А. Ю. - Анализ развития эндотоксикоза и возможности его коррекции у больных с острым деструктивным панкреатитом (2013)
Куфтеріна Н. С. - Клініко-діагностичні аспекти поєднаної черепно-мозкової та щелепно-лицевої травми, Григоров С. М. (2013)
Литвинець Є. А. - Вплив різних форм раку нирок та верхніх сечових шляхів на температурну реакцію організму, Білик І. В. (2013)
Литвинець Є. А. - Дослідження ефективності комбінованого лікування еректильної дисфункції у пацієнтів з артеріальною гіпертензією, Вінтонів О. Р. (2013)
Литвинець Є. А. - Оцінка ефективності лікування хворих на хронічний бактеріальний простатит та екскреторно-токсичне безпліддя, Сандурський О. П. (2013)
Литвинець Є. А. - Гестаційний пієлонефрит: ультразвукова доплерографія в дослідженні ниркової гемодинаміки, Гоцуляк Я. В. (2013)
Сакович В. М. - Клінічна оцінка ефективності застосування оксигенації в лікуванні травматичних кератитів, Острікова Т. О. (2013)
Стешенко А. А. - Оценка качества жизни с использованием опросников EORTC QLQ - C30, EORTC QLQ - PAN28 у больных хроническим панкреатитом после хирургического лечения (2013)
Умеров Э. Э. - Изменение маркеров эндотоксикоза у больных с трофическими язвами и гнойно-некротическими ранами различного генеза на фоне местной терапии (2013)
Аветіков Д. С. - Клініко-морфологічне та біомеханічне обгрунтування проведення розрізів у соскоподібній ділянці, Стебловський Д. В. (2013)
Аветіков Д. С. - Проведення верхньої та середньої рітідектомії з урахуванням топографоанатомічних особливостей різних ділянок голови, Гутник А. А. (2013)
Байбаков В. М. - Клініко-морфологічні зміни лімфатичного русла як ланки дренажних систем яєчка при порушенні облітерації вагінального паростка очеревини у дітей (2013)
Гайович В. В. - Порівняльний аналіз змін скелетних м’язів гомілки щура при травматичному ушкодженні сідничого нерва різної локалізації, Макаренко О. М., Савосько С. І. (2013)
Гордієнко Л. П. - Протеїназно-інгібіторний потенціал та вільно-радикальні процеси у тканинах слинних залоз щурів за умов глутамат-індукованого ожиріння (2013)
Гринишин О. Б. - Морфологічні зміни різних ділянок зуба при експериментальному середньому карієсі у щурів, Филенко Б. М. (2013)
Гринь В. В. - Влияние лекарственных средств с фотопротекторной активностью на уровень интерлейкина-12 и интерлейкина-13 в крови при локальном ультрафиолетовом облучении кожи морских свинок в постэритемный период, Звягинцева Т. В. (2013)
Довгий Р. С. - Імунобіологічна дія екстрактів та засобів, отриманих із вищих грибів Ganoderma Lucidum, Cordyceps Sinensis та Leucoagaricus Macrorhizus, Позур В. В., Святецька В. М., Сухомлин М. М., Лівінська О. П., Макаренко О. М. (2013)
Желнин Е. В. - посттравматическая регенерация альвеолярной кости и ее связь с метаболическими показателями крови при глюкокортикоидном остеопорозе у крыс (2013)
Vasylchyshyna A. V. - Specific characteristics of innervation of gluteal muscles in the human fetuses and newborns, Khmara T. V., Vasylchyshyn Ya. M. (2013)
Halychanska O. M - Correlative interrelations of the vagus nerves in human fetuses and newborns, Khmara T. V. (2013)
Золотухин С. Е. - Лечебная эффективность кверцитина при изолированной и сочетанной черепно-мозговой травме в эксперименте, Нечепорчук А. В., Шпаченко Н. Н., Крюк Ю. Я. (2013)
Іванчишин В. В. - Ультраструктурна організація центральних ямок зубів, Новосельцева Т. В. (2013)
Кашперук-Карпюк І. С. - Перинатальна гісто- та ангіоархітектоніка міхурово-сечівникового сегмента, Проняєв Д. В. (2013)
Коптев М. М. - Оцінка морфо-функціональних змін периферичних відділів легені після впливу гострого іммобілізаційного стресу (2013)
Кучерявченко М. А. - Вовлечение в процесс хронизации воспаления лимфоузлов, отдаленных от очага воспаления (2013)
Лупир М. В. - Структурная организация лицевого нерва в канале височной кости (2013)
Марієвський В. Ф. - Визначення чутливості сальмонел в біоплівках до дії хімічних дезінфектантів, Бубало В. О. (2013)
Мещишен І. Ф. - Вплив мелатоніну на окремі показники антиоксидантного захисту в печінці щурів з алоксановим діабетом за умов цілодобової темряви, Кушнір О. Ю., Яремій І. М., Мещишен І.-С. В. (2013)
Миронченко С. И. - Нарушения показателей межфазной тензиореометрии крови морских свинок при действии на кожу ультрафиолетового излучения и их фармакологическая коррекция, Звягинцева Т. В., Желнин Е. В., Кривошапка А. В. (2013)
Міськів В. А. - Особливості будови панкреатичних острівців у щурів 3-місячного віку та їх перебудова при експериментальному цукровому діабеті і-типу (2013)
Нефедов А. А. - Анальгетический эффект наносеребра при ноцицептивных раздражениях различного генеза (2013)
Онул Н. М. - Вплив важких металів на морфологічні особливості яєчників щурів (2013)
Попик П. М. - Морфометрична характеристика змін ланок гемомікроциркуляторного русла підшлункової залози під впливом налбуфіну (2013)
Прийма Н. В. - Патоморфологическая характеристика изменений в периапикальных тканях при хроническом периодонтите (2013)
Proniaiev D. V. - Variants of perinatal anatomy of the internal female genital organs (2013)
Савосько С. І. - Вплив фракцій церебралу на розвиток морфологічних порушень в клітинах нейробластоми людини IMR-32 при дії ефіра для наркозу, Макаренко О. М., Погоріла Н. Х., Васильєва І. Г. (2013)
Сидоренко А. Г. - Ефекти етилового ефіру 4- (2013)
Сорокін Б. В. - Роль No-синтаз у механізмах структурно-функціональних порушень кісток при відтворенні глюкокортикоїдного остеопорозу за умов хронічної інтоксикації нітратом натрію, Костенко В. О. (2013)
Стклянина Л. В. - Сравнительный анализ индексов физического развития у девушек различной этнотерриториальной принадлежности: пропорции тела у жительниц индии и африки (2013)
Сухомлин А. А. - Оксидативний стрес та його корекція меланіном в слинних залозах щурів за умов гіпергастринемії (2013)
Сухомлин Т. А. - Процеси перекисного окиснення ліпідів у легенях щурів за умов опікової хвороби та їх корекція препаратом "Ліпін" (2013)
Шаторна В. Ф. - Пошук нових біоантогоністів ацетату свинцю в експерименті, Гарець В. І., Майор В. В., Колосова І. І., Савенкова О. О. (2013)
Шаблий Д. Н. - Экспериментально-морфологическая оценка эффективности лечения травматического неврита нижнего альвеолярного нерва комбинированными нейропротекторными препаратами в отдаленные сроки, Морозова М. Н., Калиберденко В. Б. (2013)
Якушко О. С. - Структурний та морфометричний аналіз нервових волокон зорового нерва щурів при гострому експериментальному невриті (2013)
Марковский В. Д. - Расслаивающая аневризма аорты у пациента с синдромом марфана (наблюдение из практики врача-патологоанатома), Сорокина И. В. , Калужина О. В., Плитень О. Н., Маслов А. В. (2013)
Коваленко К. Г. - Продуктивні способи утворення нових слів у сучасній англійській мові (2013)
Амбросова Т. М. - Метаболічний синдром: адипокінова теорія патогенезу (2013)
Бойків Н. Д. - Роль ендотелію в патогенезі гострих розладів мозкового кровообігу (2013)
Вахненко А. В. - Перспектива визначення рівня оксиду азоту у видихуваному повітрі при захворюваннях легенів (2013)
Житова В. А. - Использование капилляроскопии для диагностики нарушений периферического кровообращения, Чернуха С. Н. (2013)
Казаков Ю. М. - Місце евелору (ресвератролу) у антиоксидантній терапії, Чекаліна Н. І., Петров Є. Є. (2013)
Новак А. С. - Сучасний стан вивченості патогенетичних аспектів черепно-мозкової травми (2013)
Рибалов О. В. - Сучасний погляд на діагностику токсичного некрозу щелепних кісток у наркозалежних пацієнтів, Аветіков Д. С., Іваницька О. С. (2013)
Черевко Ф. А. - Сучасний погляд на фіксацію часткових знімних пластинкових протезів, Король Д. М., Малюченко М. М., Малюченко О. М. (2013)
Мельникова С. В. - Работа XXII съезда физиологического общества имени И. П. Павлова (2013)
Аббасов И. Б. - Фирменный стиль кафе "АНГКОР БАР", Гривцов В. В., Моисеева Е. Д. (2013)
Абрамюк І. Г. - Тенденції формування композиційного центру м. Луцька в контексті його історичного розвитку (2013)
Баклыская Л. Е. - Рекреационные пространства в спальных районах на примере территории кинотеатра "Хабаровск", Гурьева Е. В. (2013)
Гнатюк Л. Р. - Особливості формування середовища навчально-розважального комплексу на базі планетарію, Гузь О.І., Гупаловська С.Б. (2013)
Гнатюк Л. Р. - Роль та місце trash-напряму у дизайні, Царик О. А. (2013)
Жураев Т. Х. - Дизайн-разработка концептуальной модели отвала с геометрически комбинированной поверхностью (2013)
Заргарян И. В. - Роль цвета в предметно-пространственном окружении человека (2013)
Романенко Н. Г. - Street-art та його розвиток на вулицях міста черкаси, Вискварка Я. М., Галицька О. В. (2013)
Ковальов Ю. М. - Стан і перспективи розвитку парків центральної частини Києва, Косаченко В. Ю., Шинкарчук І. В. (2013)
Ковальов Ю. М. - Концепція пристроїв психічного саморегулювання, Кфіа Д. В. (2013)
Кузнецова І. О. - Використання структури природних форм в об'єктах біодизайну, Захарчук В. Л. (2013)
Кучкарова Д. Ф. - Геометрическое моделирование рельефа для инженерных задач водоотведения, Хаитов Б. У. (2013)
Лагода О. М. - Візуальний мерчандайзинг (вітриністика) як форма художньої репрезентації костюма (2013)
Мироненко В. П. - Развитие идей адаптивности в современной городской среде, Демидюк Ю. (2013)
Назарук А. А. - Архитектурная модернизация школ-интернатов для детей с нарушенем зрения, Мироненко О. В. (2013)
Негай Г. А. - Информационная оценка гармоничности архитектурной формы (2013)
Привольнева С. А. - Аэропорт как визитная карточка региона, Сахно К. (2013)
Привольнева С. А. - Эко-дизайн. Соединение новых технологий и нетрадиционных художественных решений (2013)
Сазонова Ю. Ф. - Екодизайнерські принципи, прийоми та засоби організації житлового середовища (2013)
Скляренко Н. В. - Принцип взаємодії дизайн-системи і середовища у проектуванні об'єктів зовнішньої реклами (2013)
Ткаченко Н. В. - Особливості молодіжних хостелів-лофтів США (2013)
Цой М. П. - Дизайн як складна система (механізм, інструменти взаємодії) (2013)
Титул, зміст (2012)
Хіврич В. В. - Інформатизація освіти Запорізької області як фактор розвитку інформаційного суспільства регіону, Чернікова Л. А. (2012)
Васильченко С. В. - Ресурсно-мережева модель організації системи підвищення кваліфікації вчителів інформатики (2012)
Циммерман Г. А. - Особливості використання задачного підходу у процесі вивчення основ алгоритмізації і програмування, Циммерман О. В. (2012)
Музика О. Н. - Комп’ютер у сільській школі: реалії, проблеми, перспективи (2012)
Телятник К. В. - Організація методичної роботи з відповідальними за інформатизацію регіону в системі післядипломної освіти (2012)
Стадник О. В. - Створення учнями навчальних програм засобами візуального середовища програмування, Мартиненко Л. В. (2012)
Пєстрікова О. М. - Слайд-презентація — власний інформаційний ресурс шкільної бібліотеки у проведенні масових заходів (2012)
Гуменна О. В. - Інформаційне середовище як засіб проектування розвитку навчального закладу, Кононова Л. В. (2012)
Тимошенко Ф. М. - Розвиток і впровадження сучасних комп’ютерних технологій у систему управління навчальним закладом (2012)
Ласкова Н. О. - Шкільний сайт як вагома складова єдиного інформаційного освітнього простру навчального закладу (2012)
Маркова Є. С. - Використання мультимедійних презентацій у педагогічній діяльності вчителя початкової школи (2012)
Попкова О. П. - Використання інтернет-технологій соціальних мереж у початковій школі (2012)
Путій Т. М. - Шкільна мовна освіта в контексті розвитку електронних засобів навчання (2012)
Мокрогуз О. П. - До питання ергономічності мультимедійної презентації як фактору її ефективності (2012)
Відкритий світ: Результати Загальнонаціонального конкурсу (2012)
"Золота Фортуна" — успіх, об’єктивність, визнання! (2012)
X Всеукраїнський турнір юних інформатиків (2012)
Перша Всеукраїнська олімпіада з інформаційних технологій (2012)
Всеукраїнський конкурс на кращий веб-сайт дошкільного навчального закладу (2012)
Титул, зміст (2014)
Очільник мінагрополітики України Ігор Швайка підписав меморандум з виробниками цукру (2014)
Сінченко В. М. - Біоадаптивна технологія вирощування цукрових буряків: технологічні аспекти, Пиркін В. І., Гапоненко Г. Д., Гореленко В. І., Гізбулліна Л. Н., Москаленко В. П., Шамсутдінова А. В., Аскаров В. Р. (2014)
Кирилюк В. П. - Вплив тривалого застосування систем основного обробітку грунту на формування бур’янового компоненту агроценозу (2014)
Саблук В. Т. - Фітосанітарний стан бурякових агроценозів та основні заходи щодо його оптимізації у 2014 році, Грищенко О. М., Половинчук О. Ю. (2014)
Запольська Н. М. - Розвиток хвороб цукрових буряків у 2013 році та прогноз їх появи у 2014 р., Шендрик К. М. (2014)
Стефанюк В. Й. - Клональне мікророзмноження стевії, Жужалова Т. П. (2014)
Всеукраїнський аграрний форум не зміг вирішити питання аграріїв, але знайшов порозуміння з міністром (2014)
Іван БАЛКОВ: Буряківництво в Україні звільниться від "окупації" зарубіжних гібридів (2014)
Титул, зміст (2012)
Громко Г. Г. - Інформатика в овновній школі — очима вчителя (2012)
Чернікова Л. А. - Формальна логіка в школі? — Ми За!, Васильченко С. В. (2012)
Караванова Т. П. - Якою бути інформатиці в основній школі (2012)
Семеріков С. О. - Фундаменталізація шкільного курсу інформатики, Тепліцький І. О. (2012)
Пліш І. В. - Модель інформаційного навчального середовища управління якістю освіти загальноосвітнього навчального закладу (2012)
Бондаренко О. О. - Інформаційний супровід проектування та реалзації індивідуальної освітньої траєкторії учнів (2012)
Півнєв В. В. - Створення і практичне використання електронного навчалього контенту для здійснення профільного навчання і допрофільної підготовки (2012)
Крамаренко С. Г. - Вплив інформаційних технологій на розвиток творчих здібностей інноваційної особистості (2012)
Бондаренко В. В. - Задачі Всеукраїнської XXV олімпади з інформатики та рекомендації щодо їх розв’язування (2012)
Кузічев М. М. - Задачі І Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій (2012)
Мотурнак Є. В. - Задачі Х Всеукраїнського турніру юних інформатиків (2012)
Зеленяк О. П. - Моделювання динамічної геометричної конфігурації (2012)
Макарчук О. М. - Пошук розв’язків задач засобами табличного процесора Microsoft Excel (2012)
Рудик О. Б. - Встановлення і перші кроки використання LaTEX (2012)
Білий О. В. - Розгортання системи Linux у комп’ютерному класі (2012)
Результати XXV Всеукраїнської олімпіади з інформатики (2012)
Титул, зміст (2010)
Міністр Юрій Мельник – герой України (2010)
Аналітична записка щодо прогнозу та результатів виробництва цукру у 2009 році (2010)
Доронін В. А. - Якість заготовлюваного та каліброваного насіння різних біологічних форм цукрових буряків, Бусол М. В., Бойко I. I. (2010)
Войтюк П. - Основний обробіток ґрунту і врожайність цукрових буряків, Кремсал В. (2010)
Титул, зміст (2012)
Heдозiм A. Ю. - Miнливicть piзноякicнocтi нaciння цукpовиx буряків при вирощуванні його в piзниx aгpoeкoлогічниx умoвax (2010)
Руденко В. Д. - Індустрія пограмного забезпечення, ІТ-кадри й навчання інформатики (2012)
Яременко О. С. - Вплив передпосівної обробки на польову схожість насіння і врожайність цукрових буряків (2010)
Пасіхов Ю. Я. - Інформатика у базовій школі: програма, підручники (2012)
Шкарівська Л. І. - Родючість сірого лісового ґрунту за різних умов використання (2010)
Співаковський О. В. - Досвід впливу інформаційно-комунікаційної інфраструктури ХДУ на рівень підготовки майбутніх провідних фахівців у галузі ІТ, Алферова Л. М., Алферов Є. А. (2012)
Пиркін В. І. - Вдосконалити показник реалізації цукрових буряків у річних звітах (2010)
Пушкарьова Т. О. - Електронний навчальний посібник з математики для початкової школи, Рибалко О. О. (2012)
Чернелівська О. О. - Дводольні види бур'янів у посівах цукрових буряків (2010)
Програма курсу Інформатика, 5–9 класи загальноосвітніх навчальних закладів (2012)
Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №1/9-426 від 01.06.2012 "Щодо інструктивно-методичних рекомендацій із базових дисциплин". Інформатика (2012)
Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 12.07.2012 №812. Про впровадження пілотного проекту "LearnІn — SMART навчання" (2012)
Концепція пілотного Проекту "LearnІn — SMART навчання" (2012)
Склад Науково&методичної ради Проекту "LearnІn — SMART навчання" (2012)
Перелік загальноосвітніх навчальних закладів, учасників проекту "LearnІn — SMART навчання" (2012)
Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 02.08.2012 №876. Про проведення Всеукраїнського конкурсу рукописів підручників для учнів 5–9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (2012)
Бондаренко В. В. - Задачі Всеукраїнської XXV олімпіади з інформатики та рекомендації щодо їх розв’язування (2012)
IX Всеукраїнський конкурс "Вчитель – новатор" (2012)
Хмарні технології для освіти з Office 365 (2012)
Титул, зміст (2010)
Запольська Н. М. - Вибір гібриду – запорука успіху буряководів! (2010)
Роїк М. В. - Отримання тетраплоїдів кормових буряків методом поліплоїдизації у кулбтурі in vintro, Редько В. І., Бех Н. С., Недяк Т. М., Білоус Н. В., Войтюк Ю. В. (2010)
Борисов Д. В. - Новий гібрид цукрових буряків "Прометей", Лейбович А. С., Кулік О. Г. (2010)
Цвей Я. П. - Баланс водного режиму в короткоротаційних сівозмінах Лівобережного Лісостепу України, Ременюк Я. О., Мацевецька Н. М., Горобець А. М., Герасименко В. В., Мостьовна Н. А. (2010)
Заришняк А. С. - Вплив вапнування на продуктивність цукрових буряків різних форм, Герман Б. О. (2010)
Манько О. А. - Воскове покриття листкових пластинок – як маркерна ознака стійкості до церкоспозу (2010)
Довгань С. В. - Прогноз розмноження ґрунтових шкідливих видів комах в Україні (2010)
Жердецький І. М. - Позакореневе внесення макро- і мікродобрив та поглинання основних елементів живлення кореневою системою рослин цукрових буряків (2010)
Кирилюк В. П. - Вплив систем основного обробітку грунту та передпопердників на щільність грунту в посівах цукрових буряків (2010)
Сопілко І. М. - Методологічне значення категорії суб’єкт права та проблематика визначення предмета повітряного права, Гладка І. В. (2010)
Заболотній С. В. - Правове регулювання іноземних інвестицій в авіаційній галузі (економіко-правові аспекти) (2010)
Башук О. Г. - Витоки ідеї "правової держави" як верховенства закону в політико-правовому вченні Платона (2010)
Мамонтов І. О. - Боротьба українського націоналістичного руху у 1920-150-х р.р.: правова кваліфікація (2010)
Тимченко А. П. - Використання в сучасних умовах досвіду діяльності міліції України в роки воєнного лихоліття 1941-1945 р.р (2010)
Тоцький Б. А. - Реалізація принципу пропорційності через використання преамбули, Черненко З. С. (2010)
Хорт І. В. - Актуальні питання реалізації принципів правової держави в Україні (2010)
Череватюк В. Б. - Звичаєве право в дослідженнях Івана Лучицького (2010)
Скулиш Є. Д. - Захист прав і свобод людини в аспекті проблеми торгівлі людьми (2010)
Білоскурька О. В. - Загальнотеоретичні дослідження конституційних обов’язків людини і громадянина в Україні на сучасному етапі розвитку правової держави (2010)
Лісовська В. С. - Адміністративно-правове забезпечення реалізації прав фізичних осіб-платників податків в умовах формування правової держави в Україні (2010)
Магновський І. Й. - Міста Київ і Севастополь: особливості конституційно-правового статусу (2010)
Філик Н. В. - Окремі питання юридичної техніки в правозастосовній діяльності судових органів (2010)
Білько О. П. - Проблеми правового визначення кредиту (2010)
Білько Т. О. - Аналіз сучасного стану правового регулювання фінансового моніторингу (2010)
Боднарчук О. Г. - Нововведення щодо правового становища діяльності юридичної служб державних підприємств, установ, організацій (2010)
Дроботова Л. А. - Інтеграційні процеси в Україні: проблеми і перспективи (2010)
Козирєва В. П. - Ліквідаційна процедура у справах про неспроможність окремі питання категоріального апарату та підстави застосування, Вертузаєва І. М. (2010)
Цірат Г. В. - Способи захисту кредитора у випадку неспроможності боржника за Конвенцією про міжнародні обтяження пересувного обладнання (2010)
Дідик С. Є. - Протидія хабарництву суддів за кримінальним законодавством деяких зарубіжних країн (2010)
Кузнєцов В. В. - Розмежування хуліганства з груповим порушенням громадського порядку (2010)
Неживець О. М. - Соціально-демографічна характеристика жінок, засуджених до позбавлення волі (2010)
Озерський І. В. - Профілактично-виховна робота в органах прокуратури (психолого-правовий аспект) (2010)
Шуст Н. Б. - Компетенції – основа поступального розвитку освіти (2010)
Дзера Ю. М. - Щодо змісту правовідносин між державною (бюджетною) установою і державою як її засновником (2010)
Титул, зміст (2012)
Навчальна програма. Інформатика. 5–9 класи загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного циклу (2012)
Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №1/9-592 від 23.08.2012 р. Перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України для використання в основній і старшій школі у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням українською мовою у 2012/13 навчальному році. Інформатика (2012)
Хачіров Т. С. - Безпека серфінгу в Інтернеті (2012)
Глинський Я. М. - Сім способів програмування у середовищі VBA, Ряжська В. А. (2012)
Щербакова Н. О. - Інтегровані уроки інформатики: сутність, ефективність, методика (2012)
Алексеєва Г. М. - Інтерактивні комп’ютерні технології навчання (2012)
Усата О. Ю. - Вивчення MS Publisher з використанням особистісно орієнтованих технологій навчання, Сікора Я. Б. (2012)
Олефіренко Н. В. - Сучасні інструментальні засоби створення електронних ресурсів навчального призначення (2012)
Лапшина І. С. - Адаптивні підходи до моделювання освітніх процесів у системі дистанційного навчання (2012)
Висоцька О. Є. - Формування єдиного інформаційно-освітнього простору як чинник випереджаючої освіти для сталого розвитку, Ватковська М. Г. (2012)
Обрізан К. М. - Використання олімпіадних завдань на уроках інформатики (2012)
Кількість учасників учнівських команд IV етапу Всеукраїнської олімпіади з інформатики у 2012/2013 навчальному році (2012)
Кількість учасників учнівських команд IV етапу Всеукраїнської олімпіади з інформаційних технологій у 2012/2013 навчальному році (2012)
Безкоштовний Інтернет високої швидкостідля українських шкіл (2012)
Титул, зміст (2010)
Роїк М. В. - Приз – новий вітчизняний гібрид, стійкий до ризо манії, Яковець В. А., Литвинюк В. В., Кулік О. Г., Костенюк Н. М. (2010)
Корнєєва М. О. - Екологічно-генетична характеристика кращих ЧС гібридів озимого жита, Мазур З. О. (2010)
Хареба В. В. - Виробництво та використання цукровмісних продуктів, Кузнєцова І. В. (2010)
Суслик Л. О. - Захист сходів цукрових буряків в умовах зростання ризиків (2010)
Вакуленко П. І. - Створення простих стерильних гібридів як метод подолання інбредної депресії материнського компоненту ЧС гібридів цукрових буряків (2010)
Роїк М. В. - Стандартизація – шлях до підвищення ефективності виробництва цукрових буряків, Доронін В. А., Корнієнко А. С., Ягольник О. Г. (2010)
Хохлов О. М. - Оптимізація оцінок сортів пшениці на твердозерність інфрачервоною спектрометрією при різних типах розмелу (2010)
Цюк О. А. - Вологозабезпеченість буряків цукрових за різних систем землеробства (2010)
Титул, зміст (2012)
Дем’яненко В. М. - Методичні рекомендації щодо оцінювання якості електронних засобів та ресурсів у використанні їх в навчально-виховному процесі, Лаврентьева Г. П., Шишкіна М. П. (2012)
Литвинова С. Г. - Віртуальні предметні спільноти як засіб управління нормативно-методичним забезпеченням діяльності вчителя ЗНЗ (2012)
Гризун Л. Е. - Комп’ютерні динамічні моделі як інструмент підтримки дослідницького підходу в навчанні математики старшокласників (2012)
Корнійчук О. Е. - Взаємодія між дисциплинами фундаметальної та професійної підготовки в процесі вивчення компонент інтелектуальної системи, Тімченко Є. Ю. (2012)
Пушкар О. І. - Процес формування професійної компетенції в умовах самостійної роботи студента, Прибиткова Н. І. (2012)
Черкасова Л. В. - Використання інформаціно-комунікаційних технологій на уроках психології в старших класах (2012)
Покришень Д. А. - Розв’язування творчих експериментальних задач з фізики (2012)
Аксьонова О. П. - Комп’ютер на уроці фізичної культури (2012)
Програма курсу за вибором "Інформаційні технології в економіці" для старшої школи (2012)
Рудик О. Б. - Векторна графіка в LaTeX засобами TikZ (2012)
Кириченко О. М. - Бути піратом чи вільною людиною? (2012)
Гуржій А. М. - Завдання XXIV Міжнародної олімпіади з інформатики та рекомендації щодо їх розв’язання, Бондаренко В. В. (2012)
Про проведення фінального етапу XV Всеукраїнського турніру юних винахідників і раціоналізаторів (2012)
Успіхи в олімпіадах (2012)
"Золота Фортуна" — новий крок до міжнародного визнання (2012)
Лощихін О. М. - Функціональна теорія сучасної державності: концептуальні аспекти (2013)
Грищук О. В. - Генеза права людини на компенсацію моральної шкоди: філософсько-правовий вимір (2013)
Богачова О. В. - Проблеми та шляхи вдосконалення законопідготовчої діяльності в україни (2013)
Гайдулін О. О. - Історичні витоки аналогії як способу правової інтерпретації (2013)
Яцино К. С. - Соціологія права у правотворчому процесі (2013)
Мацькевич М. М. - Основні напрями наукового дослідження проблеми юридичного закріплення конституційних культурних прав громадян україни (2013)
Лекарь С. І. - Деякі питання розкриття та розслідування економічних злочинів (2013)
Пшонка А. В. - Методика оцінки ефективності кадрової роботи в органах прокуратури: поняття, зміст та мета застосування (2013)
Ударцов Ю. В. - Діяльність державних службовців органів прокуратури як об’єкт адміністративно-правового дослідження (2013)
Рибалка Н. О. - Особливості діяльності органів прокуратури в механізмі державного управління (2013)
Ворона Д. М. - Аналіз тенденцій формування міграційного законодавства україни (2013)
Бєлікова О. В. - Розвиток законодавства україни про адміністративну відповідальність юридичних осіб (2013)
Зінов П. І. - Поняття та особливості управління матеріальним забезпеченням органів внутрішніх справ (2013)
Корженівський Я. В. - Перспективні напрями розвитку національної системи фінансового моніторингу: адміністративно-правовий аспект (2013)
Мусієнко І. І. - Правова природа затримання правопорушника (загальнотеоретичний аналіз) (2013)
Алєксєєва-Процюк Д. О. - Угода про примирення в кримінальному провадженні україни (2013)
Джамалов Илькин Джалил оглы - Корреляция криминалистических и уголовно-процессуальных норм при организации и производстве допроса (по материалам азербайджанской республики) (2013)
Мостепанюк Л. О. - Смертна кара та довічне позбавлення волі: історичний аспект (2013)
Ященко А. М. - Звільнення від покарання та від його відбування: idem per idem, Брящей Р. І. (2013)
Скибіцький Б. А. - Поняття та основні форми протидії розслідуванню злочинів (2013)
Орєхов С. М. - Правове регулювання державної реєстрації та підстав припинення договору комерційної концесії (2013)
Ломакіна О. А. - Постанова суду апеляційної інстанції (2013)
Чайківська В. В. - Правове забезпечення кількісних обмежень у зовнішній торгівлі: досвід чотирирічного членства україни в сот (2013)
Юлдашев О. О. - Про поняття недержавної громадської організації (2013)
Москаленко В. М. - Правові основи майнових відносин в акціонерному товаристві (2013)
Бондаренко М. С. - Деякі питання залучення органів та осіб, яким надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб, у цивільний процес, Абросімов Є. О. (2013)
Захарченко А. М. - Щодо оптимізації складу об’єктів державної власності (господарсько-правовий аспект) (2013)
Штим Т. Б. - Договори із заінтересованістю в практиці акціонерних товариств (2013)
Кирилюк Д. В. - Деякі питання здійснення права власності на об’єкти незавершеного будівництва (2013)
Левченко К. Б. - Перспективи та тенденції вдосконалення українського законодавства у сфері міграції (2013)
Шашкова-Журавель І. О. - Реалізація україною вимог міжнародно-правових норм щодо захисту праці осіб з обмеженими можливостями (2013)
Мартиновський Д. П. - Міжнародні стандарти прав людини та конституційне забезпечення політичних прав і свобод громадян в україні (2013)
Соколов О. А. - Поняття та зміст бюджетної діяльності як об’єкту адміністративного проступку (2013)
Ніщимна С. О. - Управлінський аспект фінансового контролю як виду публічної фінансової діяльності (2013)
Деменко О. Є. - Поняття, значення та система адміністрування податків в україні (2013)
Омельчук О. М. - Філософсько-правове розуміння поведінки людини у творчості Фрідріха Гегеля (2013)
Троцюк Н. В. - Правова природа договору страхування в цивільній авіації (2010)
Атоян О. М. - Ідея інтуїтивного права в концепції Л. Петражицького (2010)
Пильгун Н. В. - Права людини в умовах сучасного державотворення (2010)
Осипенко Н. А. - Правова характеристика категорій честі і гідності в умовах розвитку адміністративного законодавства (2010)
Ейдельберг М. М. - Правові гарантії забезпечення законності адміністративно-правових відносин, які виникають з приводу земельної ділянки (2010)
Сопілко І. М. - Правові підстави та порядок отримання інформації органами державної влади: компаративістський підхід (2010)
Лукаш О. Л. - Порядок заміщення посади глави держави: проблеми теорії і практики (2010)
Свіжа О. О. - Історичні аспекти виникнення та становлення дитячого будинку сімейного типу на українських землях у XX ст (2010)
Великанова М. М. - Правова природа договору підряду на проведення проектних та пошукових робіт (2010)
Білько О. П. - Особливості комерційного кредиту (2010)
Серебрякова Ю. О. - Завдаток як вид забезпечення виконання зобов’язання (2010)
Якимчук Н. Я. - Проблеми комплексного правового регулювання правовідносин державної закупівлі (2010)
Корчак Н. М. - Конкурентне право в системі права України (2010)
Вінник О. М. - Деякі проблеми вдосконалення правового регулювання корпоративних відносин в акціонерних товариствах (2010)
Радзивілюк В. В. - Предмет інституту запобігання банкрутства (неспроможності) (2010)
Заболотній С. В. - Правове регулювання судових процедур банкрутства та порядок їх застосування (2010)
Білько Т. О. - Міжнародний досвід боротьби з легалізацією коштів, здобутих злочинним шляхом (2010)
Рудник В. І. - Місцевий принцип покарання ув’язнення та гуманне поводження із в’язнями (2010)
Семчук Н. О. - Класифікація злочинів проти моральності неповнолітніх (2010)
Неживець О. М. - Психологічні особливості жінок, засуджених до позбавлення волі (2010)
Кришевич О. В. - Шахрайство: порівняльний аналіз кримінального законодавства України та міжнародного кримінального законодавства (2010)
Худякова Н. Ю. - Кримінальна відповідальність за службову недбалість за зарубіжним законодавством (2010)
Тимкович І. І. - Співвідношення понять "діти вулиці", безпритульні, бездоглядні, соціальні сироти та діти, позбавлені батьківського піклування (2010)
Шуст Н. Б. - Наука в освітній діяльності: шлях до здобуття якісної освіти (2010)
Череватюк В. Б. - Методологічні засади організації студентської наукової діяльності в контексті професійної підготовки правників, Макеєва О. М. (2010)
Титул, зміст (2012)
Косик В. М. - Електронний освітній простір України (2012)
Проценко Л. Л. - Модель інформатизації овітнього простору навчального закладу (2012)
Олефіренко І. В. - Використання пакета Microsoft Office у роботі класного керівника, Ольховський Є. О. (2012)
Корнейчук О. Е. - Методи інтегрального числення і GRAN-застосування для розв’язування задач економічного змісту (2012)
Андрюшина М. Б. - Стань переможцем з "Інтершколою" (2012)
Киричков Я. В. - Особливості середовища навчання програмування Alice і можливості його використання у середній школі (2012)
Кочарян А. Б. - Використання безпечної електронної пошти в навчальному процесі (2012)
Сокол І. М. - Коли необхідно вчитись "безпечному" Інтернету (2012)
Гуржій А. М. - Завдання XXIV Міжнародної олімпіади з інформатики та рекомендації щодо їх розв’язання, Бондаренко В. В. (2012)
Рудик О. Б. - Векторна графіка в LaTeX засобами TikZ (2012)
Аджимян О. Р. - Пошук скарбів для учнів або Geocaching (2012)
Жугастрова О. В. - Структура вікон операційної системи Windows 7 (2012)
Ганашок А. І. - Створення автоматизованого робочого місця вчителя інформатики засобами офісних програм (2012)
Наказ Міністерства освіти і науки України, молоді та спорту України від 01.10.2012 р. №1060 "Про затвердження Положення про електронні освітні ресурси" (2012)
Рекомендації щодо проведення III-го етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій у 2012–2013 навчальному році (2012)
Титул, зміст (2010)
Бондар В. С. - Позитивні зрушення у розвитку вітчизняного буряківництва (2010)
Костогриз Л. А. - Успадковування забарвлення коренеплодів у гібридних рослин буряків (2010)
Радзіцька Г. В - Основний обробіток грунту як фактор впливу на забур’янення посівів цукрових буряків та їхню продуктивність (2010)
Запольcька Н. М. - Вплив попередників на розвиток коренеїду цукрових буряків, Шендрик К. М. (2010)
Тищенко М. В. - Забур’яненість у сівозмінах з різним насиченням цукровими буряками (2010)
Грищенко О. М. - Поширення та шкідливість бурякових довгоносиків (2010)
Жердецький І. М. - Технологічна якість коренеплодів цукрових буряків залежно від позакореневого застосування добрив (2010)
Гументик М. Я. - Перспективи вирощування багаторічних злакових культур для виробництва біопалива (2010)
Мельник Р. С. - Функціональна теорія сучасної державності: концептуальні аспекти (2013)
Мартовицька О. В. - Конституційне право людини та громадянина на юридичну допомогу (2013)
Ліпкан В. А. - Поняття держави в контексті діяльності УДО України, Ткаченко О. О. (2013)
Билінін Я. В. - Поняття та зміст права суб’єктів господарювання на економічну безпеку (2013)
Казанчук І. Д. - Теоретико-правові аспекти класифікації функцій управління в природоохоронній сфері на сучасному етапі розвитку нашої держави (2013)
Криворучко Л. С. - Окремі питання вдосконалення концепції забезпечення захисту прав людини в Україні (2013)
Юлдашев С. О. - Щодо розширення юрисдикції третейського суду (2013)
Марценишин Ю. І. - Місце та роль державної автомобільної інспекції МВС України у забезпеченні безпеки перевезення небезпечних вантажів (2013)
Єрмаков Д. І. - Підвищення ефективності роботи з кадрами в органах прокуратури як основа формування їх позитивного іміджу (2013)
Тулінова Т. С. - Форми та принципи взаємодії органів внутрішніх справ на залізничному транспорті з місцевими органами державної влади та громадськістю в сфері охорони громадського порядку (2013)
Юсифов Наиб - Развитие таможенной системы в Азербайджанской Республике (2013)
Дьомін Ю. М. - Щодо запровадження інституту кримінальних проступків (2013)
Вавренюк О. С. - Оцінка ефективності діяльності правоохоронних органів з протидії злочинності (2013)
Філоненко Т. М. - Щодо питання про засоби забезпечення результативності адміністративних засобів примусу, що застосовуються прокурором (2013)
Чикін О. О. - Взаємодія правоохоронних органів з громадськістю як напрям протидії злочинності (2013)
Назимко Є. С. - Аналіз положень проекту закону України "про пробацію": ювенальний вимір (2013)
Анохін А. М. - Предмет доказування у кримінальному провадженні (2013)
Білоконь М. А. - До питання про латентність злочинності неповнолітніх в країнах ЄС (2013)
Волинець Р. А. - Місце "бюджетних злочинів" в особливій частині кримінального кодексу України (2013)
Котович О. Л. - Кримінологічна характеристика злочинів, що порушують право на справедливий суд в Україні (2013)
Медведєва Т. В. - Особливості розшукової діяльності слідчого (2013)
Шувальська Л. Р. - Наукові дослідження юридико-психологічної природи явища "насильства проти життя та здоров’я" (2013)
Давидович В. В. - Психологічний контакт та засоби його встановлення з неповнолітнім під час допиту (2013)
Бєлоусов Р. О. - Роль прокурора у судовому розгляді справ про державно-приватне партнерство (2013)
Воронін Я. Г. - Правові засади регулювання дозвільних послуг у нафтогазовому комплексі: питання теорії та практики (2013)
Крисань Т. Є. - Механізм реалізації гарантій цивільних прав: правовий аналіз (2013)
Ніколенко Л. М. - Деякі аспекти діяльності верховного суду України у господарському судочинстві (2013)
Тіхонова М. А. - Поняття та місце договору аутсорсинга менеджменту інтелектуальної власності у цивільному праві України (2013)
Почтарьов С. О. - Предмет договору дарування (2013)
Маліновська І. М. - Зміст та реалізація майнових авторських прав на базу даних (2013)
Пилипюк Л. І. - Місце та роль кабінету міністрів України в системі державних органів влади, що забезпечують ліквідацію наслідків чорнобильської катастрофи (2013)
Тягло О. В. - Юридична логіка чи логіка для юристів? (2013)
Юськів Н. В. - Державна влада як філософсько-правовий феномен (2013)
Кіслов Д. В. - Геополітичні трансформації та загрози принципам міжнародного права, Малаш С. (2013)
Черников Д. Л. - Правові засади фінансування органів прокуратури в Україні: до питання законодавчого закріплення (2013)
Інформаційне повідомлення (2013)
Титул, зміст (2010)
Гізбуллін Н. Г. - Науковці радяться на дослідному полі, Присяжнюк О. І. (2010)
Костогриз Л. А. - Успадковування форми коренеплодів у гібридних рослин буряків (2010)
Цвей Я. П. - Формування мікробного ценозу залежно від сівозмін і системи удобрення, Гоголь Л. О. (2010)
Рудник-Іващенко О. І. - Залежність якості зерна проса посівного фону мінерального живлення (2010)
Ганженко О. М. - Пристрій для протруювання малих порцій насіння цукрових буряків, Зиков П. Ю., Саганов М. І. (2010)
Балан В. М. - Вирощування цукрового сорго як біоенергетичної культури, Сторожик Л. І. (2010)
Мороз О. В. - Сорго цукрове – як фітоенергетична культура, Смірих В. М., Шопша Г. М., Мостьовна Н. А., Горобець А. М., Курило В. Л. (2010)
Бондаренко І. В. - Огляд методів стимуляції насіння сільськогосподарських культур (2010)
Титул, зміст (2013)
Воронін В. М. - Початок створення чинної нагородної системи незалежної України (2013)
Вєдєнєєв Д. В. - Голод 1932–1933 рр. в Україні та офіційна історико-гуманітарна наука в Українській РСР (1980-ті – 1991 рр.), Будков Д. В. (2013)
Гула Р. В. - Патріотизм в Україні: уроки минулого, сучасний стан, погляд у майбутнє (2013)
Балишев М. А. - Про деякі питання організації роботи науково-методичної ради державного архіву (з досвіду роботи Центрального державного науково-технічного архіву України) (2013)
Водолажська Т. О. - Автоматизація процесу побудови мікрофільмів страхового фонду документації під час підготовки до мікрофільмування ком-системою "SMA 51”, Ільїн С. В., Попков Д. Ю. (2013)
Кийков О. Ю. - Роль регіональної дипломатії у створенні позитивного іміджу України: київський вектор (1950–1980 рр.) (2013)
Кулешов С. Г. - Основні результати дослідження уніфікації галузевої документації в Україні, Бойко В. Ф. (2013)
Гаранін О. Я. - Вплив інформаційних технологій на утворення нових форм архівних джерел (2013)
Купрунець Т. Я. - Тенденції та перспективи розвитку сайтобудування, їх вплив на архівне копіювання веб-сайтів (2013)
Білоус О. П. - До історії діяльності 1-го партизанського полку НКВС (2013)
Гамарник Н. А. - Викладацький склад Київської вищої об”єднаної школи командирів РСЧА ім. С. С. Каменєва у справі "Весна” (за матеріалами ГДА СБ України) (2013)
Дубовик С. О. - Школа Миколи Мурашка у документах ЦДАМЛМ України (2013)
Касян Л. Г. - Дискурс шістдесятництва в українському документальному кіно (за документами ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного) (2013)
Леонова Л. А. - Документи фонду Рівненського повітового суду як джерело з вивчення історії Волині кінця ХIII – 70-х років ХIХ ст. (2013)
Ніколаєва Т. О. - Дослідження творчого доробку І. Дряпаченка в працях А. Терещенка і Б. Литовченка (2013)
Мягкий І. М. - Визволення столиці України – міста Києва від німецьких окупантів (за документами ЦДАВО України) (2013)
Шепелюк В. М. - Особовий фонд режисера, актора В. С. Василька у ЦДАМЛМ України (2013)
Любарська Л. В. - Фотодобірка. До 100-річчя від дня народження М. М. Амосова (2013)
Кравченко М. В. - Питання архівного права на сторінках часопису "Архейон” 1927–1939 рр. (2013)
Кульчий О. В. - Щорічна конференція Міжнародної ради архівів (м. Брюссель, Бельгія) (2013)
Гаранін О. Я. - Міжнародна науково-практична конференція "Документація в інформаційному суспільстві”: ефективне управління електронними документами (2013)
Титул, зміст (2010)
Продумане інвестування (2010)
Реформа і розвиток аграрної освіти та науки в Україні (2010)
Орлов С. Д. - Особливості прояву господарсько-цінних ознак кормових буряків у різних еколого-кліматичних зонах України, Мілієнко М. В. (2010)
Корнєєва М. О. - Кореляційні зв'язки між елементами технологічної якості коренеплодів у вихідних форм для рекурентної селекції запилювачів цукрових буряків, Мельник Я. А. (2010)
Корженко А. М. - Визначення дихання цукрових буряків (2010)
Череднічок О. І. - Структура мінливості морфофізіологічних показників пилку рослин цукрових буряків у зв'язку із впливом стресових факторів на гаметогенез (2010)
Шам І. В. - Особливості забур'яненості посівів ярого ячменю короткоротаційних сівозмін (2010)
Зима буде найхолодніша за останні 1000 років? (2010)
Нові вимоги до оформлення фахових матеріалів, що подаються у журнал "Цукрові буряки" (2010)
Покажчик статей, що надруковані в журналі "Цукрові буряки" за 2010 рік (2010)
Титул, зміст (2012)
Мороз О. В. - Оптимальні строки збирання і вивезення цукрових буряків - резерв високого врожаю, Горобець А. М., Смірних В. М. (2012)
Гізбуллін Н. Г. - Стан наукових досліджень демонструє поле (2012)
Тараріко Ю. О. - Вдосконалення галузевої структури аграрного виробництва зернобурякової спеціалізації, Козаченко О. А., Цвей Я. П. (2012)
Курило В. Л. - Продуктивність сортів та гібридів сорго цукрового залежно від рівня удобрення, Ковальчук В. П., Григоренко Н. О., Марчук О. О. (2012)
Балагура О. В. - Інтенсивна технологія вирощування насіння ЧС гібридів цукрових буряків (2012)
Чемерис Л. М. - Потенціал продуктивності гібридів цукрових буряків (за результатами демонстраційного досліду на Білоцерківському ДСВ ІБКіЦБ), Змієвський В. М., Остапович Є. М. (2012)
Заришняк А. О - Передпосівна обробка насіння мікродобривами і продуктивність цукрових буряків, Стрілець О. П. (2012)
Лісневич Л. О. - Історичні пріоритети створення однонасінних форм цукрових буряків українськими та американськими вченими (2012)
Титул, зміст (2014)
Олійник О. Г. - "На вічному шляху до Тараса (1814–1861)” (2014)
Любарська Л. В. - Образ Т. Г. Шевченка на тлі доби у фотодокументах з колекції ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного (2014)
Легкоступ М. М. - Робота із зверненнями громадян у Центральному державному архіві громадських об’єднань України: досвід, стан, проблеми (2014)
Гаранін О. Я. - На межі епох: до 20-річчя прийняття Закону України про Національний архівний фонд (2014)
Гула Р. В. - Аналіз і критика поглядів М. С. Грушевського на сторінках видання "Киевлянин” у 1906–1907 рр. (2014)
Лєннікова Н. В. - Проблеми перероблення описів та переведення на єдині форми обліку фондів Компартії України, Дем’янов В. М. (2014)
Харук А. І. - Архівні фонди Російської Федерації як джерело для вивчення історії авіаційної промисловості України 20–40-х рр. ХХ ст. (2014)
Чайковский А. С. - История плена: трагедия и фарс (2014)
Балишев М. А. - Репрезентативніть фонду "Український науково-дослідний інститут металів” у Центральному державному науково-технічному архіві України для дослідження історії розвитку металургії в Україні, Алєксєєнко А. О. (2014)
Гула В. Д. - Робітники промисловості УРСР у 1941 р.: радянська історіографія (2014)
Ус О. М. - 23-й Міжнародний день архівів та 7-а осіння архівна школа Міжнародного інституту архівної справи міст Трієста та Марібору (2014)
Кузовова Н. М. - Заснування та перші роки діяльності партархіву Херсонського обкому КП(б) У (1945–1950 рр.) (2014)
Власенко С. І. - Документальні свідчення про С. В. Руднєва – видатного діяча партизанського руху в період Великої Вітчизняної війни (2014)
Грибовський В. В. - Протоколи допитів утікачів з ногайського полону в російському Азові у 1696 р. (за документами Державного архіву Воронізької області) (2014)
Доліновський В. І. - Орест Левицький – археограф і джерелознавець (2014)
Корольов Г. О. - Українська біографія Отто Ейхельмана: імперська лояльність та служіння "іншій” або "своїй” нації (2014)
Лобанова Н. М. - Проведення кінофікації на початку 30-х років XX ст. на Чернігівщині (2014)
Лопушинська І. В. - Генічеський морський порт у документах Державного архіву Херсонської області (2014)
Нестерчук Д. В. - Гілка Шевченківського роду (до 140-річчя від дня народження Фотія Степановича Красицького) (2014)
Павлова О. Ф. - "Завзятий хохломан”. Джерела до вивчення літературної діяльності Івана Нечуя-Левицького (2014)
Шепелюк В. М. - Голгофа Григорія Майфета (2014)
Касян Л. Г. - Архівіст – професія, покликання, доля (до 100-річчя Г. С. Пшеничного) (2014)
Макарова Т. О. - Фотодобірка. Виведення військ колишнього СРСР з Афганістану: 25 років потому (2014)
Сінкевич Є. Г. - Перше комплексне дослідження історії архівів, теорії і практики архівної справи Сполучених Штатів Америки в Україні (2014)
Загадка любові Ніни Топішко (2014)
Професор Далжит Сингх (Индия) (2014)
Daljit Singh M. S. - Fluid Channels of cornea and conjunctiva (2014)
Риков С. О. - Дослідження стану диска зорового нерва після двоетапного хірургічного лікування первинної відкритокутової глаукоми за результатами скануючих лазерних методів діагностики, Кондратенко Ю. М., Лаврик Н. С., Макаренко І. А., Видиборець С. В. (2014)
Веселовська Н. М. - Оцінка впливу характеру професійної діяльності на розвиток глаукоми, Веселовська З. Ф., Жеребко І. Б. (2014)
Жабоедов Г. Д. - Оценка состояния вспомогательного аппарата глаза при травматических повреждениях, Петренко О. В., Жабоедов Д. Г. (2014)
Павлюченко К. П. - Влияние препарата "Ланотан" на динамику глаукоматозного процесса у больных первичной открытоугольной глаукомой, Олейник Т. В., Мухина Е. В. (2014)
Завгородняя Н. Г. - Особенности изменений гемодинамики и зрительных функций при хронической ишемической нейропатии зрительного нерва, Безденежная О. А., Безденежный С. В. (2014)
Сухина Л. А. - Офтальмодирофиляриоз: особенности клиники и лечения, Смирнова А. Ф., Скородумова Н. Г., Голубов К. Э., Сухина И. В., Котлубей Г. В., Ларкина А. В. (2014)
Завгородняя Н. Г. - Применение анти-VEGF препаратов в лечении хориоидальной неоваскуляризации, Поплавская И. А., Саржевская Л. Э., Безуглый М. Б., Мартынов Д. В. (2014)
Новицький М. І. - Патогенетичне обгрунтування видалення трабекули ab interno (ендотрабекулоектомії) при відкритокутовій глаукомі (2014)
Панченко Н. В. - Корреляция толщины слоя перипапиллярных нервных волокон, их толщины в нижнем квадранте и в секторе 19/17 часов у больных с первичной открытоугольной глаукомой,после лечения L - аргинином и дипептид лизин - глутаминовой кислотой, Бездетко П. А., Гончарь Е. Н. (2014)
Петруня А. М. - Эффективность иммунокоррекции в комплексном лечении больных начальной непролиферативной диабетической ретинопатией, Спектор А. В., Степаненко Г. В. (2014)
Дёмин Ю. А. - Применение антиваскулярных эндотелиальных факторов роста при патологии переднего сегмента глаза, Белецкая П. В. (2014)
Риков С. О. - Застосування інтраартеріального тромболізісу при оклюзії центральної артерії сітківки: огляд літератури, Сук С. А., Саксонов С. Г., Топольницька О. В. (2014)
Сергиенко Н. М. - Аккомодирующие искусственные хрусталики (обзор литературы) (2014)
Петруня А. М. - Аллергические конъюнктивиты и современные методы их лечения (2014)
Бездетко П. А. - Современные аспекты клиники и лечения ишемической оптической нейропатии, Шилкина Д. И. (2014)
Павлюченко К. П. - Неврит зрительного нерва ассоциированный с мальформацией Арнольда-Киари, Зыков И. Г., Чижевская Н. И. (2014)
Сухина Л. А. - Особенности формирования профессионального и социального статуса врача-офтальмолога, Смирнова А. Ф., Голубов К. Э., Котлубей Г. В. (2014)
Новое в офтальмологии (2014)
Правила подання статей (2014)
Титул, зміст (2012)
Пиркін В. І. - Складові ефективності виробництва цукрових буряків, Гапоненко Г. Д., Гореленко В. І., Гізбулліна Л. Н., Москаленко В. П., Кирковська О. П. (2012)
Кирилюк В. П. - Як основний обробіток грунту та удобрення впливають на забур'яненість посівів буряків цукрових (2012)
Бойко І. І. - Залежність урожайності цукрових буряків від розміру насіння, Доронін В. А. (2012)
Чернелівська О. О. - Використання парозаймаючих культур як зеленого добрива при вирощуванні цукрових буряків, Деркач В. С., Дзюбенко І. М., Цвей Я. П., Опанасенко Г. П. (2012)
Квак В. М. - Вплив строків садіння та глибини загортання різомів міскантусу на його польову схожість (2012)
Іваніна В. В. - Енергетична ефективність агротехнологій за різних систем удобрення зернобурякової сівозміни (2012)
Кучеренко Є. П. - Гнилі коренеплодів цукрових буряків під час зберігання та розробка способів зниження їх шкідливості, Саблук В. Т., Баланюк Л. О. (2012)
Титул, зміст (2012)
Ягольник О. О. - Інституту-90! (2012)
Курило В. Л. - Збиранню цукрових буряків - високу якість, Сінченко В. М, Пиркін В. І., Гореленко В. І., Гізбулліна Л. Н., Москаленко В. П. (2012)
Балан В. М. - Безвисадковий спосіб вирощування насіння цукрових буряків: історія розвитку, стан та перспективи (2012)
Городецький О. С. - Ефективність інсектицидів для протруювання насіння цукрових буряків проти бурякових блішок (2012)
Сичук Л. В. - Виробництво біопалива: вплив мінеральних добрив та ширини міжрядь на продуктивність цукрового сорго (2012)
Середа В. І. - Селекція цукрового сорго - резерв фітоенергетики (2012)
Кузнєцова І. В. - Екстракція речовин флавоноїдного комплексу із стевії (2012)
Бойко І. І. - Технологічні якості цукрових буряків залежно від різноякісності насіння (2012)
Канюка Є. В. - Актуальність застосування засобів фізичної реабілітації у відновному лікуванні хворих та інвалідів з травмами верхніх кінцівок (огляд літератури), Абрамов В. В., Неханевич О. Б. (2014)
Огоновський Р. З. - Лікування запальних ускладнень після операції атипового видалення нижніх третіх молярів: огляд літератури (частина 1), Хомич Н. М., Кузняк Н. Б. (2014)
Петров Е. Е. - Некоторые особенности факторов риска ишемической болезни сердца у женщин. Часть 2, Казаков Ю. М., Чекалина Н. И. (2014)
Треумова С. І. - Роль вазоконстрикторної функції ендотелію в патогенезі серцево-судинної та бронхолегеневої патології (огляд літератури), Боряк В. П. (2014)
Яценко Л. Д. - Роль препаратов платины в лечении злокачественных опухолей (2014)
Яценко Л. Д. - Лекарственная устойчивость злокачественных новообразований (2014)
Микитюк О. Ю. - Скло і кристали в медицині, Олар О. І. (2014)
Долгополов А. М. - Педагогические аспекты обучения ортодонтии на додипломном уровне образования, Кобцева Е. А. (2014)
Кривенький Т. П. - Впровадження новітніх форм навчання студентів-стоматологів у двнз "івано-франківський національний медичний університет" (2014)
Костенко С. О. - Мікропопуляційні процеси в родинах різних порід sus scrofa за геном esr (2014)
Матвієнко Н. М. - Дослідження антивірусної активності препаратів у відношенні до рнк вмісних вірусів риб (2014)
Перепелиця О. О. - Оцінка поглинання флуоридів рослинами виду artemisia absinthium l. Лучних біотопів чернівецької області за дії абіотичних чинників (2014)
Бен Аммар Cауссен - Мозговой натрийуретический пептид: оценка взаимосвязи с выраженностью клинических симптомов и показателями качества жизни пациентов с хроническим обструктивным заболеванием лёгких (2014)
Воскресенская Л. К. - Эффективность применения ганцикловира в комплексной терапии вирусных конъюнктивитов, Безкоровайная B. Н., Ряднова В. В., Максимук О. Ю. (2014)
Галаченко О. О. - Галаченко Особливості клінічного статусу пацієнтів, госпіталізованих із приводу гострого інфаркту міокарда, Очередько О. М. (2014)
Гладчук В. Е. - Влияние гипербарической оксигенации на профилактику развития клинических проявлений микогенной сенсибилизации у шахтеров (2014)
Гришуніна Н. Ю. - Вплив комплексної реабілітації на стан рухових функцій у хворих із дитячим церебральним паралічем, Неханевич О. Б., Манін М. В., Бакурідзе-Маніна В. Б. (2014)
Довгаль Г. В. - Вплив ацетату свинцю на виживаність зародків щурів та можливість корекції (2014)
Евтушенко А. С. - Информативность цитологических показателей при исследовании функционального состояния человека в динамике умственного и физического труда (2014)
Зленко О. Т. - Дослідження нейротропної активності нового оригінального препарату – сульфоланового похідного норборнену, Коваленко О. Ю., Фандєєва О. О., Заровна І. С. (2014)
Зограб’ян Р. О. - Стан перекисного окиснення ліпідів та антиоксидантної системи у реципієнтів з хронічною дисфункцією ниркового алотрансплантата (2014)
Исмоилов С. Р. - Фармакоэпидемиология гепатопротекторов, использованных для лечения больных в стационарах города ургенча хорезмской области, Бекчанова Ю. Х., Рузмаматов Ш. С., Рузмаматов Б. С. (2014)
Капустник В. А. - Сравнительный анализ корреляций между показателями метаболизма у больных при сочетанном течении вибрационной и гипертонической болезни, Сухонос Н. К. (2014)
Карлова О. О. - Особливості змін показників неспецифічної резистентності у пацієнтів з мікросатурнізмом, Шейман Б. С., Яворовській О. П., Чайковський Ю. Б. (2014)
Кирилів М. В. - Спосіб корекції активності фосфоліпази а2 та процесів ліпопероксидації у білих щурів за умов комбінованого ураження солями кадмію та кобальту (2014)
Клітинська О. В. - Мікроелементний складу організму дітей, які проживають в гірському районі закарпаття та визначення шляхів його ендогенної корекції, Бутрій Н.В. (2014)
Люлька О. М. - Хірургічні аспекти оперативного лікування хворих з епітеліальними куприковими ходами (2014)
Матлай О. І. - Аналіз зв’язку с677т поліморфізму гена n5,n10-метілентетрагідрофолатредуктази (mthfr) з ішемічним атеротромботичним інсультом в осіб різної статі (2014)
Мішина М. М. - Визначення відносного об’єму основних клонів імунних клітин в запальному інфільтраті строми внутрішніх органів експериментальних тварин при гнійно-септичному процесі, спричиненому s.Aureus (2014)
Мусаев М. Р. - Дисбиотические процессы в системе неспецифической резистентности у беременных с экстрагенитальными заболеваниями, Бекметова Ш. К., Матмуратова С. О., Махмудова М. М. (2014)
Оспанова Т. С. - Клинико-патогенетические особенности респираторных нарушений у больных диабетической нефропатией и ожирением, Заозерская Н. В. (2014)
Пилипенко С. В. - Вплив мультипробіотика "апібакт" на моторну функцію товстої кишки у щурів в умовах тривалої гіпоацидності шлункового соку, Берегова Т. В., Кабанов О. В., Янковський Д. С. (2014)
Родинський О. Г. - Викликана активність еферентних волокон сідничного нерва за умов експериментального цукрового діабету, Зінов’єва О. Г., Мозгунов О. В., Трушенко О. С. (2014)
Рыбалко C. Ю. - Низкоинтенсивное электромагнитное излучение изменяет течение неспецифических адаптационных реакций, Ященко С. Г., Романенко И. Г., Пилунская О. А. (2014)
Серкова В. К. - Зв’язок показників ліпідного профілю крові та результатів інструментальних досліджень, що верифікують атеросклероз, у хворих на ішемічну хворобу серця, Вознюк Л. А., Романова В.О. (2014)
Сидоренко Д. В. - Вивчення впливу фторхінолонів на формування біоплівки s. Epidermidis, Сідашенко О. І., Воронкова О. С., Вінніков А. І. (2014)
Солошенко І. В. - Характеристика взаємовідношень центральної, легеневої та мозкової гемодинаміки при різних видах респіраторної терапії у недоношених новонароджених з респіраторним дистрес-синдромом (2014)
Ташпулатова Г. А. - Динаміка показників клітинного імунітету у експериментальних тварин при дії електромагнітного випромінювання радіочастотного діапазону, Хамідова Г. М., Ахмедова Х. Ю. (2014)
Ткаченко А. С. - Стан прооксидантно-антиоксидантної системи при хронічному експериментальному гастроентероколіті, Гопкалов В. Г. (2014)
Харченко О. В. - Діагностика диспластичних змін слизової оболонки шлунка за допомогою методу issr-pcr у хворих на хронічну виразку дванадцятипалої кишки (2014)
Циганенко І. В. - Ефективність застосування гіполіпідемічних засобів при серцево-судинній патології (2014)
Гавриляк В. В. - Дослідження біофізичних характеристик кератину волоса людини методом імпедансної спектроскопії, Яремкевич О. С. (2014)
Шкорботун Я. В. - Оцінка можливості візуалізації простору верхньощелепного синуса, як критерій вибору доступу при ендоскопічний гайморотомії (2014)
Абдул-Оглы Л. В. - Особенности развития пуповины в норме (2014)
Абдул-Оглы Л. В. - Вврождённые пороки развития клапанов сердца при нарушении формирования хориона, Снисар Е. С., Рутгайзер В. Г., Выхристенко К. Н., Эсаулов А. Г. (2014)
Волошина І. С. - Гістологічна будова внутрішніх органів репродуктивної системи статевозрілих щурів самців після тривалого впливу на організм епіхлоргідрину (2014)
Довгань Р. С. - Особливості впливу елгацину на ультраструктуру міокарда лівого шлуночка щурів з артеріальною гіпертензією (2014)
Демьяненко И. А. - Морфологические особенности становления сердца человека в пренатальном онтогенезе (2014)
Дубовик О. С. - Вплив світлодіодного випромінювання та протимікробних засобів на морфологічний стан тканин при локалізованому гнійно-запальному процесі, Наумова О. В., Коробов А. М., М’ясоєдов В. В., Мішина М. М. (2014)
Козловская А. А. - Морфофункциональные особенности строения и развития клапанов аорты и легочного ствола в онтогенезе (2014)
Кошарный В. В. - Особенности клинического течения и диагностики тяжелых черепно-мозговых травм у больных в бессознательном состоянии, Павлов А. И. (2014)
Львов А. С. - Развитие двигательных качеств студентов специальной медицинской группы и их зависимость от морфофункциональной типологии, Казимирко Н. К., Шейко В. И. (2014)
Морозова Е. Н. - Морфологические особенности пейеровых бляшек тонкой кишки интактных крыс (2014)
Стахурська І. О. - Морфометрична характеристика камер серця тварин різної статі, Пришляк А. М. (2014)
Челпанова І. В. - Мікроструктурна організація тканин серединного нерва білих щурів в нормі (2014)
Шарапова О. М. - Електронно-мікроскопічна картина сім’яників щурів після дії електромагнітного поля високої напруги в віддалені строки спостереження (2014)
Школьніков В. С. - Морфологія спинного мозку ембріона людини 6 – 7 тижня внутрішньоутробного періоду (гістологічне та імуно-гістохімічне дослідження) (2014)
Шкробот Л. В. - Ультраструктурні зміни у віддалених від обтурації ділянках тонкої кишки за умов експериментальної гострої тонкокишечної непрохідності (2014)
Шовкова Н. І. - Характеристика мімічних мязів в умовах експериментальної нейропатії лицевого нерва (2014)
Олейник А. Е. - Динамика морфологических изменений стенки тонкой кишки при моделировании острой кишечной непроходимости. Оценка протективного действия различных антибиотиков (2014)
Омельченко В. Ф. - Морфологическое исследование над­почечников у больных со злокачественными новообразованиями (2014)
Пеньков А. Ю. - Результати медико-соціологічного опитування батьків дітей дошкільного віку, Макєєва Н. І., Ріга О. О. (2014)
Магда И. Ю. - Клеточный ответ на физические нагрузки во время выполнения спортивных тренировок, Темченко В. А., Колий С. Н., Шкорбатов Ю. Г. (2014)
Неханевич О. Б. - Ознаки дезадаптації серцево-судинної системи до фізичних навантажень за даними варіабельності серцевого ритму (2014)
Чернозуб А. А. - Комплексна методика визначення та оцінки рівня фізичного навантаження в умовах різного м’язового напруження (2014)
Балега М. И. - Клинико-лабораторная оценка эффективности профилактики и лечения основных стоматологических заболеваний у женщин сельскохозяйственного региона закарпатья, Деньга Э. М. (2014)
Москаленко А. Н. - Микробная обсемененность поверхности реставраций зубов как вероятный фактор риска развития основных стоматологических заболеваний, Камина Т. В. (2014)
Пасько О. О. - Клінічна оцінка застосування кальційвмісних матеріалів при лікуванні хронічного періодонтиту, Подільчак Н. В., Пришляк В. Є., Свищ М. П., Свищ Р. М. (2014)
Пушкарь Л. Ю. - Клинико-лабораторная оценка эффективности применения гигиенического комплекса на основе триклозана и цетилпиридин- хлорида в профилактике катарального гингивита у подростков (2014)
Ткаченко І. М. - Морфологічний стан емалі зубів із фізіологічною та підвищеною стертістю (2014)
Ткаченко П. І. - Ефективність застосування поліоксидонія в комплексному лікуванні гострого одонтогенного остеомієліту тіла нижньої щелепи у дітей, Весніна Л. Е., Доброскок В. О., Микитюк М. В. (2014)
Васильєва О. В. - Оптимізація профілактики розвитку мультифакторіальної патології та поліпшення способу життя родини шляхом аналізу родоводів підлітків (2014)
Редька І. В. - Фонова електрична активність головного мозку підлітків з вродженими зоровими дисфункціями (2014)
Алексеєнко М. Д. - Особливості регулювання діяльності ощадних банків і банків довірчого управління в Україні, Ярова А. В. (2013)
Величко Є. О. - Множинність ризиків як передумова страхування майна промислових підприємств (2013)
Власенко Є. Ю - Валютні резерви як основна складова валютних інтервенцій, Брітченко І. Г. (2013)
Гернего Ю. О. - "Кредит" у контексті класичних теорій та економічної думки сучасності (2013)
Дякова Т. М. - Інноваційний розвиток підприємств в Україні та джерела їх фінансового забезпечення (2013)
Заворотній Р. І. - Основні засади організації системи стратегічного управління вартістю підприємства (2013)
Залєтов О. М. - Сутність і принципи корпоративного страхування (2013)
Іванова А. Б. - Пільгові іпотечні житлові кредити як спосіб зниження кредитного ризику банку (2013)
Кірєєва К. О. - Вплив норми обов’язкового резервування на інфляційні очікування учасників ринку (2013)
Конопатська Л. В. - Особливості використання інструментів грошово-кредитної політики центральних банків у кризові періоди, Шаповал Ю. І. (2013)
Кот О. В. - Сучасний стан і перспективи ринку банківського золота в Україні (2013)
Краснова І. В. - Основні підходи до оцінювання надійності банку, Мстоян К. В. (2013)
Майорова Т. В. - Інструменти бюджетної політики в активізації інвестиційної діяльності в Україні (2013)
Остапишин Т. П. - Економічні кризи: сутність, періодичність виникнення, тривалість і стадії їх перебігу, Коптюх О. Г. (2013)
Охрименко І. Б. - До питання проблемної кредитної заборгованості комерційних банків України (2013)
Паєнтко Т. В. - Трансакційні витрати фіскального регулювання фінансових потоків (2013)
Пислиця А. В. - Вплив контингенту платників на надходження акцизів до зведеного бюджету України (2013)
Савченко Т. Г. - Оцінка рівноваги платіжних балансів країн, які розвиваються (2013)
Третяк К. В. - Тенденції світового ринку перестрахування та їх вплив на розвиток вітчизняного ринку перестрахування (2013)
Шапран Н. С. - Реформування системи фінансового нагляду в ЄС (2013)
Шевалдіна В. Г. - Сучасний стан кредитування населення в Україні (2013)
Шевчук В. В. - Фінансова стабільність держави та її ознаки (2013)
Фурман В. М. - Комплексне банківське страхування (2013)
Юркевич О. М. - Тенденції розвитку діяльності інституційних інвесторів в Україні (2013)
Яцюта А. В. - Удосконалення фінансових відносин у підприємствах місцевого господарства, Яцюта В. П. (2013)
Славкова А. А. - Особистий прибутковий податок: зарубіжний досвід адміністрування (2013)
Безверхий К. В. - Облік та оцінка біологічних активів усільськогосподарських підприємствах, Ковач С. І. (2013)
Головко Т. В. - Проблемні питання визнання та обліку торговельної марки, Гавриловська Л. М. (2013)
Диба В. М. - Гармонізація обліку і оцінки нематеріальних активів з міжнародними стандартами (2013)
Івченко Л. В. - Інтерпретація дебіторської заборгованості за національними та міжнародними стандартами бухгалтерського обліку, Ходзицька В. В. (2013)
Кондратюк І. О. - Особливості формування окремих форм фінансової звітності бюджетних установ (2013)
Матюха М. М. - Модернізована система управлінської звітності в умовах використання інформаційних технологій (2013)
Одінцова Т. М. - Функціональні особливості контролінгу та проблеми його інституціоналізації (2013)
Свірко С. В. - Підготовка та перепідготовка облікових фахівців в умовах модернізації бухгалтерського обліку в секторі загального державного управління, Фаріон А. І. (2013)
Старченко Н. М. - Методичні положення проведення контролю виплат працівникам в бюджетних установах (2013)
Сташенко Ю. В. - Лізингові операції в бухгалтерському обліку (2013)
Титикало В. С. - Нові форми фінансової звітності бюджетних установ: звіт про власний капітал (2013)
Титул, зміст (2012)
Роїк М. В. - Від багатонасінних сортів - популяцій цукрових буряків до ЧС гібридів новітнього покоління, Корнєєва М. О. (2012)
Роїк М. В. - Перспективи розвитку біоенергетики в Україні, Курило В. Л., Ганженко О. М., Гументик М. Я. (2012)
Гізбуллін Н. Г. - Селекція та насінництво цукрових буряків - двоєдиний процес (2012)
Кінах В. А. - Етапи становлення інституту: люди, події, факти, Гапоненко Г. Д., Сташенко П. П., Саганов М. І. (2012)
Гізбуллін Н. Г. - Директори Інституту: 1922-2012 (2012)
Курило В. Л. - Від сапи - до технічних комплексів, Мазуренко A. M., Ганженко О. М., Гументик М. Я. (2012)
Цвей Я. П. - Землеробство в системі буряківництва - на науковий рівень, Гоголь Л. О., Кісілевська М. О., Бойчук О. В., Торліна О. М., Воронюк Н. М., Чередничок А. І. (2012)
Курило В. Л. - Шляхи механізації в насінництві і селекції цукрових буряків, Ганженко О. М., Зиков П. Ю. (2012)
Іваніна В. В. - Місце і роль агрохімічної науки в розвитку буряківництва (2012)
Макух Я. П. - Лабораторія гербології - від минулого до сьогодення (2012)
Саблук В. Т. - Прогноз розвитку та розмноження шкідливої ентомофауни, Грищенко О. М., Калатур К. А., Половинчук О. Ю. (2012)
Нурмухаммедов А. К. - Ефективність беккросів в селекції цукрових буряків на стійкість до ризо манії, Яковець В. А., Литвинюк В. В., Васильєва Н. О., Костенюк Н. М. (2012)
Ковальчук В. П. - Діє центр дослідження якісних показників ґрунту та продукції рослинництва, Костенко О. І. (2012)
Роїк М. В. - Творчо застосувати технологій сівби цукрових буряків, Курило В. Л., Пиркін В. І., Сінченко В. М. (2012)
Роїк М. В. - Особливості догляду за посівами цукрових буряків, Курило В. Л., Сінченко B. М., Пиркін В. І., Саблук В. Т. (2012)
Яланський О. В. - Суданська трава сінокісна в Білорусі (2012)
Ягольник О. О. - Пам'ятник однонасінному сорту цукрових буряків у Києві (2012)
Алексєєва Н. І. - Стратегічне планування як стрижневий елемент бюджетування на макрорівні: досвід Франції (2013)
Бец О. І. - Боргова проблематика в українській класичній школі державних фінансів (2013)
Васильчук І. П. - Проблеми впровадження вартісно-орієнтованого управління корпорацією: огляд емпіричних досліджень (2013)
Горбатюк Л. А. - Активізація процесів злиття та поглинання в банківському секторі України (2013)
Зубок М. І. - Глобалізаційні особливості сучасного економічного розвитку (2013)
Козлов В. І. - Вплив макроекономічних факторів на стабільність банківської системи (2013)
Конопатська Л. В. - Ліцензування банківської діяльності: світовий досвід та практика в Україні, Гойванюк М. П. (2013)
Корнилюк Р. В. - Іноземні банки в Україні: вихід європейських інвесторів, Сікорська Є. Е. (2013)
Краснова І. В. - Фактори впливу на розвиток ринку платіжних карток в Україні, Шевалдіна В. Г. (2013)
Лукашенко А. О. - Розвиток фінансування альтернативної енергетики в Україні та світі (2013)
Поліщук Є. А. - Об’єктивна необхідність участі небанківських фінансових установ в інвестиційному процесі (2013)
Примостка Л. О. - Державне фінансово-інформаційне агентство: досвід банку Франції, Харченко В. О. (2013)
Скалюк Р. В. - Управління прибутком підприємств: стратегічний підхід (2013)
Славкова А. А. - Критерії ідентифікації великих платників податків: зарубіжний досвід та українські реалії, Ватаманюк О. С. (2013)
Смірнова О. О. - Проектне фінансування в Україні: сучасний стан та можливості застосування іноземного досвіду (2013)
Сущенко О. М. - Гармонізація податкового законодавства в ЄС: сучасний стан та напрямки подальшого розвитку (2013)
Фурман В. М. - Розвиток корпоративно-інвестиційного бізнесу банків в Україні (2013)
Ушеренко С. В. - Аналіз сучасних тенденцій банкрутства українських підприємств та напрямів удосконалення фінансового менеджменту (2013)
Корнацька Р. М. - Пріоритетні напрями реформування системи охорони здоров’я: фінансовий аспект (2013)
Безверхий К. В. - Трансформація фінансової звітності вітчизняних підприємств: нагальні питання сьогодення (2013)
Гнилицька Л. В. - Концептуалізація управлінського обліку як інформаційної основи економічної безпеки підприємства (2013)
Головко Т. В. - Проблемні питання визнання та оцінки інвестиційної нерухомості, Ліхацька М. Р. (2013)
Івахів Ю. О. - Аналіз фінансового стану підприємства: питання ліквідності, Романів С. Р. (2013)
Ковач С. І. - Порядок створення, функціонування та припинення діяльності фермерських господарств в Україні, Безверхий К. В. (2013)
Самборська-Музичко Ю. О. - Суть стратегічного аналізу та його місце у банківській діяльності (2013)
Свірко С. В. - Теоретичні засади бухгалтерського обліку в секторі загального державного управління, Фаріон А. І. (2013)
Сопко В. В. - Організація оцінки і обліку доходів та витрат в системі економічної безпеки підприємства (2013)
Ходзицька В. В. - Методичні аспекти обліку операцій з виплатами, які здійснюються на основі акцій у відповідності з міжнародними стандартами, Івченко Л. В. (2013)
Ходакевич С. І. - Банківське кредитування інноваційного бізнесу в Україні (на прикладі технопарків) (2013)
Хвисюк О. М. - Ефективність роботи опорних кафедр харківської медичної академії післядипломної освіти як науково-методичних центрів упровадження передового досвіду викладання профільних дисциплін, Марченко В. Г., Ткач С. І. (2011)
Марченко В. Г. - Деякі аспекти підготовки кваліфікованих медичних кадрів для дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, Цодікова О. А., Єфіменко Т. П., Бринцова С. С. (2011)
Степанченко К. А. - Методи підвищення мотивації медичних сестербакалаврів на заняттях з використанням сучасних інформаційних технологій (2011)
Шищук В. Д. - Принципи надання медичної допомоги постраждалим у дорожньо-транспортних пригодах в умовах сільської місцевості на догоспітальному етапі (2011)
Целуйко В. Й. - Провідні чинники, які визначають розвиток і перебіг інфаркту міокарда у сільських мешканців, Яковлева Л. М., Строкова С. О. (2011)
Амбросова Т. М. - Профіль вуглеводів, ліпідів, адипокінів та ехокардіографічні параметри у хворих на артеріальну гіпертензію залежно від індексу маси тіла (2011)
Суханова Л. А. - Содержание микро- и микроэлементов у больных туберкулезом органов дыхания в зависимости от наличия дисплазии соединительной ткани (2011)
Бондаренко А. В. - Чинники ризику бартонельозної інфекції у віл-інфікованих осіб (2011)
Лісовий В. М. - Вміст прозапальних цитокінів у сечі хворих на гіперактивний сечовий міхур, Гарагатий І. А., Колупаєв С. М., Колупаєва Л. С. (2011)
Яковцов Е. П. - Отдаленные результаты хирургического лечения больших и гигантских послеоперационных грыж брюшной стенки, Рамалданов С. К. (2011)
Велигоцкий Н. Н. - Лечение обструктивных форм острого билиарного панкреатита с использованием эндоскопической билиарной декомпрессии, Шадрин О. В., Павличенко С. А., Велигоцкий А. Н. (2011)
Гризодуб Д. В. - Особенности проявления галитоза у стоматологических пациентов со съемными зубными протезами (2011)
Карташов С. М. - Особенности личностных эмоциональных реакций на заболевание в онкогинекологической клинике, Водолажская Л. П., Водолажская М. В. (2011)
Гончаров В. Е. - Медико-психологические особенности психических нарушений эндогенного и экзогенного происхождения (2011)
Павлов С. Б. - Морфофункциональные изменения соединительной ткани у крыс с экспериментальной патологией анкреатодуоденальной области, Гончарова А. В., Литвинова О. Б., Семко Н. Г., Блажко Т. А. (2011)
Попов О. І. - Психолого-гігієнічні засади навчання і виховання учнів у початковій вальдорфській школі (2011)
Сатвалдиева Э. А. - Опыт применения ингаляционной анестезии с низким газотоком у детей, Абдуллаев Х. Н., Мустакимов А. А., Расулева Н. Р. (2011)
Бухмин А. В. - Местная анестезия при консервативном лечении фимоза у детей (2011)
Вашакидзе З. С. - Холтеровское мониторирование ЭКГ у больных с пароксизмальной и персистирующей формой фибрилляции предсердий (2011)
Романенко О. А. - Ремоделирование сердца после протезирования клапанов и факторы, влияющие на его выраженность (2011)
Омельяненко Е. В. - Обоснование лечебного метода электростимуляции мышц голеней у больных с хроническими облитерирующими заболеваниями артерий нижних конечностей, которые принимали участие в ликвидации последствий аварии на чернобыльской атомной электростанции (2011)
Сотников Д. Д. - Динамика психоэмоциональных расстройств у больных мигренью под влиянием превентивного лечения (2011)
Хвисюк М. І. - Харківське медичне товариство — досвід історії, Рогожин Б. А. (2011)
Гаухман М. В. - Польський культурницький рух у російській національній політиці на Правобережній Україні (1905–1914 рр.) (2010)
Демідов А. В. - Використання методики "коефіцієнт успішності" при вивченні історії акціонерних пароплавних товариств другої половини XIX – початку XX ст. (на матеріалах звітів Російського товариства пароплавства і торгівлі) (2010)
Зінченко О. В. - "Академічна група" Державної ради Російської імперії (1906–1917 рр.) (2010)
Ковальчук С. В. - Тактика та програмні установки партії конституційних демократів в I Державній думі (2010)
Мельник О. В. - Модернізація жіночої освіти в Одесі (1879–1919 рр.) (2010)
Уварова О. О. - Грецькі волонтери "Легіону Імператора Миколи І" в Одесі (за матеріалами Державного архіву Одеської області) (2010)
Алексєєв С. В. - Прямі іноземні інвестиції в економіку України в перехідний до ринку період (1991–2004 рр.): історичний контекст (2010)
Гончарук А. Г. - Економічні аспекти взаємин інтелігенції та влади (2010)
Дацюк Т. К. - Самоврядування на селі, побут і духовний стан українського селянства у період НЕПу (1921–1929 рр.), Лехан Л. Б. (2010)
Женгал К. В. - Федерація профспілок Одеської області: стратегія і тактика в умовах незалежності (1990–2002) (2010)
Загарій А. І. - Українсько-російське торгово-економічне співробітництво під час президентства Л. Д. Кучми (2010)
Заєць М. А. - Матеріали до передісторії смт. Цебрикове (Гофнунгсталь), Кіосак Д. В. (2010)
Звездун О. М. - До питання про створення Одеської обласної організації НРУ за перебудову (2010)
Кіндрачук Н. М. - Роль НРУ в здобутті незалежності України (1989–1991 рр.): аналіз історіографії проблеми (2010)
Ковальчук В. П. - Історія створення та розвитку села Ісаєве Миколаївського району Одеської області (2010)
Кучерук М.С. - Спроби змінити Конституцію (2003–2005 рр.) і позиція Народного Руху України (2010)
Лопаков В. С. - Система пенсійного забезпечення: сьогодні і завтра (2010)
Осипов В. М. - Відомі західні історики про Голодомор 1932–1933 років в Україні (2010)
Слабчук Т. А. - Визначення статусу жінки в українській політиці наприкінці ХХ - початку XXI ст. (2010)
Футулуйчук Д. Д. - Військові дії армії УНР на завершальному етапі Національно-демократичної революції 1917–1921 рр. (2010)
Шановська О. А. - Соціальне обличчя української інтелігенції часів "розвинутого соціалізму (2010)
Шипотілова О. П. - Створення осередку Народного Руху України на Миколаївщині (1989–1996 рр.) (2010)
Іваніченко Л. М. - В.Н. Станко – видатний вчений і освітянський діяч (2010)
Кривдіна І. Б. - Внесок Л. Лук’яненка у формування ідеології Української республіканської партії (1990–1991 рр.) (2010)
Передерко В. П. - Неославізм В. Бобринського: апологія "русских" Холмщини (2010)
Ярмошик І. І. - Історико-краєзнавчі дослідження Якуба Гоффмана (1896–1964 рр.) та його педагогічно-організаційна діяльність у справі вивчення Bолині у 1930-х роках (2010)
Баклашова Т. М. - Українська еліта і творення нації: рецепція "шістдесятників" (2010)
Гончарук Г. І. - До ювілейного двадцятого збірника "Інтелігенція і влада", Садовська Н. Ю. (2010)
Мельничук О. А. - Радянська соціальна політика 1920–30-х рр. у сучасній українській історіографії (2010)
Тарасов В. В. - "Епоха” в лапках: термінологія перебудови 1985–1991 рр. як предмет історіографічного дослідження (2010)
Мельничук С. Д. - Біохімічні показники сироватки крові щурів за умов штучного гіпобіозу, Хижняк С. В., Морозова В. С., Бойко В. В., Бабич Л. В., Войціцький В. М. (2013)
Черниш О. А. - Вплив препарату"Йодіс концентрат" на фізіолого-біохімічні показники розвитку дубового шовкопряда, Максін В. І., Аретинська Т. Б., Трокоз В. О. (2013)
Хоміна В. Я. - Вплив регуляторів росту "Біолан"та "Івін" на продуктивність лікарських рослин, Циганкова В. А., Пономаренко С. П., Григорюк І. П. (2013)
Лисиця А. В. - Фармацевтична сумісність інгредієнтів у новому дезінфектанті "Епідез-бар'єр" (2013)
Колісник А. В. - Вплив різних форм азоту та біостимулятора "триман" на ріст та азотний обмін проростків пшениці, Мусієнко М. М. (2013)
Слободяник М. С. - Кристалічна будова подвійного тетраметафосфату Li2Mn(PO3)4, Нагорний П. Г., Заславський О. М., Петренко О. В., Бойко Р. С., Лаврик Р. В. (2013)
Копілевич В. А. - Термічні перетворення акваамінодифосфату цинку-кадмію, Савченко Д. А., Бойко Р. С., Слободяник М. С. (2013)
Антрапцева Н. М. - Склад і хімічна природа продуктів взаємодії в системі CoSO4-ZnSO4-K4P2O7-H2O, Солод Н. В., Гаврилюк О. В. (2013)
Прокопчук Н. М. - синтез і властивості твердих монометальних аквоаміномонодифосфатів нікелю(ІІ) і цинку (2013)
Пилипака С. Ф. - Конструювання сферичних кривих у функції натурального параметра, Захарова Т. М. (2013)
Кравченкo Т. В. - Методи дослідження крайових задач для диференціальних рівнянь з обмеженнями і параметрами (2013)
Світовий В. М. - Дослідження хімічних та фізико-хімічних змін органо-мінеральних дисперсних систем чорноземного ґрунту за тривалого впливу внесених добрив (2013)
Стригун В. М. - Селекційно-важливі кількісні ознаки, які забезпечують продуктивність у гороху овочевого (Pisum sativum L.) (2013)
Конуп А. І. - Вірусні хвороби винограду на Півдні України (2013)
Благініна А. А. - Оцінка сортів пшениці за впливом на накопичення інфекційних структур грибів роду Fusarium (2013)
Горган Т. М. - Вплив фітонцидних речовин цибулин сортів цибулі ріпчастої Allium cepa L. на ріст і розвиток культур грибів роду Penicillium (2013)
Безноско І. В. - Алелопатичні особливості сортів перцю солодкого за взаємодії з мікроміцетом Fusarium oxysporum f. lycopersici Sacc. (2013)
Гармаш О. І. - Взаємозв'язок між продуктивністю та відтворювальною здатністю у корів червоної молочної породи (2013)
Логвіненко В. І. - Взаємозв'язок молочної продуктивності корів та рівня їх відтворювальної здатності залежно від лінійної приналежності (2013)
Менькач С. О. - Напрями вдосконалення виробництва продукції свинарства (стан питання) (2013)
Василишин Р. Д. - Біотична та енергетична продуктивність природних букових насаджень українських Карпат (2013)
Зібцева О. В. - Результати дослідження впливу стимулятора росту "Івін" на показники якості сіянців сосни звичайної, Ящук І. В., Савич Н. В. (2013)
Білоус А. М. - Якісні показники надземної фітомаси верби попелястої (Salix cinerea L.) у природних фітоценозах Чернігівського Полісся, Голяка Д. М. (2013)
Ільчук М. М. - Прогнозування обсягів та економічної ефективності виробництва зерна кукурудзи в Україні, Коновал І. А. (2013)
Сичова О. Д. - Використання земельних ресурсів сільськогосподарськими підприємствами в Україні (2013)
Мельничук Т. Ф. - Екологічна культура як фактор підвищення загальнокультурного потенціалу суспільства (2013)
Юрженко В. В. - Фрактальний підхід до визначення змісту і структури навчання (на прикладі освітньої галузі "Технологія") (2013)
Дзогій Н. С. - Генеза поняття "дизайн" (2013)
Носовський А. В. - Журналу "Ядерна та радіаційна безпека" — 15 років (2013)
Громов Г. В. - О критериях и требованиях безопасности к новым энергоблокам АЭС в свете уроков аварии на АЭС "Фукусима-Даичи", Дыбач А. М., Зеленый О. В., Инюшев В. В., Носовский А. В., Шоломицкий С. Э., Гашев М. Х., Миколайчук Е. А. (2013)
Валігун Н. П. - Науково-технічна підтримка наглядової функції регулюючого органу, Воробей І. І., Дибач О. М., Лігоцький О. І. , Носовський А. В., Гашев М. Х., Кутузова Т. Я. (2013)
Воробьев Ю. Ю. - Моделирование температурного расслоения в главном циркуляционном трубопроводе при естественной циркуляции теплоносителя первого контура для оценки термошока корпуса реактора с помощью кода RELAP5/MOD3.2, Терещенко И. А. (2013)
Грищенко Б. Ю. - Применение вероятностных методов анализа безопасности АЭС при исследовании нарушения хрупкой прочности корпуса реактора, Полянский М. А., Севбо А. Е., Семенюк И. А. (2013)
Вышемирский М. П. - Анализ влияния начальных и граничных условий на формирование термоудара корпуса реактора, Мазурок А. С., Носовский А. В. (2013)
Домніков В. М. - Інтегральний аналіз підвищення безпеки об’єкта "Укриття" Чорнобильської АЕС: зменшення потенційних радіаційних впливів, Кадкін Є. П., Кіліна О. О., Кілочицька Т. П., Кондратьєв С. М., Скляренко В. Д., Сушко Т. В. (2013)
Богорад В. І. - Радіаційна безпека циклотронного виробництва ізотопів для діагностики методом позитрон-емісійної томографії. Аналіз національних та міжнародних вимог, Литвинська Т. В., Бєлов Я. Ю., Носовський А. В., Слепченко О. Ю., Чуприна С. В., Тріпайло Р. Ф. (2013)
Барбашев С. В. - Автоматизированные системы контроля радиационной обстановки: принципы построения и методы реализации, Пристер Б. С. (2013)
Клевцов А. Л. - Программа для расчета надежности информационных и управляющих систем АЭС (2013)
Валігун Н. П. - Результати наукової діяльності ДНТЦ ЯРБ, Воробей І. І., Громов Г. В., Дімітрієва Д. О., Маноха В. В., Носовський А. В. (2013)
Єсипенко Ю. В. - Механізм імплементації програм міжнародної технічної допомоги в аспекті керування проектним циклом, Єрмакова Л. К., Мурзіна Т. А., Петренко О. В., Яценко О. М. (2013)
Володимир Іванович Богорад (2013)
Григорій Володимирович Громов (2013)
Бойчук В. С. - План дій щодо впровадження на АЕС України заходів з підвищення безпеки за результатами стрес-тестів, Гашев М. Х., Миколайчук О. А., Громов Г. В., Дибач О. М., Жабін О. І., Воронцов Д. В., Рижов Д. І., Інюшев В. В., Носовський А. В. (2013)
Копчинский Г. А. - О совершенствовании нормативной базы по безопасности ядерной энергетики, Штейнберг Н. А. (2013)
Копчинский Г. А. - О новой версии основных требований по обеспечению безопасности атомных станций, Штейнберг Н. А. (2013)
Васильченко В. Н. - Защитные барьеры: некоторые теоретические представления, Жигалов Я. А., Сандул Г. А. (2013)
Ястребенецкий М. А. - К рассмотрению потоков событий при функционировании критических объектов, Клевцов А. Л., Бутова О. Н. (2013)
Наффаа Х. М. - Оценка эффективности системы пассивного отвода тепла от защитной оболочки РУ с ВВЭР в условиях длительного обесточивания, Герлига В. А., Шевелев Д. В., Балашевский А. С. (2013)
Халимончук В. А. - Об отравлении 135Хе активной зоны реактора на тепловых нейтронах с циркулирующим топливом, Овдиенко Ю. Н., Кучин А. В. (2013)
Пономаренко П. А. - О ядерном гидрировании оболочек твэлов из циркония и его сплавов в реакторе типа ВВЭР-1000, Таборовская Е. П., Тяпкина В. А., Фролова М. А. (2013)
Богорад В. И. - Обоснование размеров зоны наблюдения АЭС, Литвинская Т. В., Слепченко А. Ю., Носовский А. В. (2013)
Алєксєєва З. М. - Комплексна оцінка безпеки поводження з радіоактивними відходами на майданчику "Вектор", Кондратьєв С. М., Ніколаєв Є. О., Миколайчук О. А., Макаровська О. А., Рибалка Н. В. (2013)
Богорад В. І. - Розробка вимог і критеріїв з радіаційної безпеки циклотронного виробництва ізотопів та їх застосування в діагностиці методом позитрон-емісійної томографії, Литвинська Т. В., Бєлов Я. Ю., Носовський А. В., Слепченко О. Ю., Чуприна С. В., Тріпайло Р. Ф. (2013)
Билей Д. В. - Надзор как элемент системы управления и системы качества ISO:9001, Бержанский С. В. (2013)
Асламова Л. І. - Організація дистанційних практичних занять для медичних фізиків у вищих навчальних закладах, Меленевська Н. В., Грабовська Є. В., Мірошниченко Н. С. (2013)
Авдєєв В. В. - Роль електроенцефалографії у діагностиці печінкової енцефалопатії у хворих на цироз печінки, Петричко О. І., Івачевський М. М., Манкулич В. В. (2011)
Андреєва І. В. - Особливості розвитку гастроентероколонопатії при портальній гіпертензії, Ковальова І. С., Виноградов О. А. (2011)
Андрющенко В. П. - Гострий біліарний панкреатит: обґрунтування диференційованих тактичних підходів, Лисюк Ю. С., Бідюк Д. М., Кушнірук О. І., Попович Н. М. (2011)
Березницький Я. С. - Результати виконання радикального хірургічного лікування пацієнтів з пухлиною панкреатодуоденальної зони, Дука Р. В., Грішина Л. Н., Левченко Т. В. (2011)
Білий В. Я. - Комплексне ліуквання метастазів колоректального раку в печінку з використанням лапароскопічної кріодеструкції, Чернєв В. М., Зосим В. А. (2011)
Болдіжар П. О. - Порівняльна оцінка якості життя хворих із гострим варикотром-бофлебітом залежно від проведеного хірургічного лікування, Маді Ю. Ю. (2011)
Бондарєв В. І. - Вибір методу хірургічного лікування хворих на гострий гнійний холангіт, Бондарєв Р. В., Селіванов С. С., Абліцов С. С. (2011)
Василюк М. Д. - Функціональний стан печінки при гострій спайковій кишковій непрохідності, поєднаній з вентральною грижею, в умовах інтраабдомінальної гіпертензії, Шевчук А. Г., Гудивок В. І., Галюк В. І., Дмитрук О. М., Клим’юк В. М. (2011)
Василюк С. М. - Значення шкали Bisap для оцінки перебігу гострого біліарного панкреатиту, Іванина В. В. (2011)
Василюк С. М. - Особливості клінічно стертого перебігу гострого калькульозного холециститу у хворих похилого та старечого віку, Чурпій В. К. (2011)
Воробей А. В. - Особливості повторних операцій на підшлунковій залозі при хронічному панкреатиті, Шулейко А. Ч., Грішін И. Н., Лурье В. Н., Орловський Ю.Н., Віжиніс Ю. И., Бутра Ю. В., Лагодич Н. А. (2011)
Гончар М. Г. - Хірургічна тактика при гострому панкреатиті, Кучірка Я. М. (2011)
Грішин І. М. - Високі пошкодження і посттравматичні стріктури печінкових проток (2011)
Даценко Б. М. - Патоморфологія печінки і жовчних проток при прогресуючій механічній жовтяниці і гнійному холангіті, Борисенко В.Б. (2011)
Демидов В. М. - Застосування ендогенних пептидів в якості складового компоненту при комплексному лікуванні пацієнтів хворих на гострий панкреатит, Демидов С. М. (2011)
Дзідзава И. И. - Кліренс-тест з індоцианіном зеленим як метод кількісної оцінки функції печінки, Котів Б. Н., Слободяник А. В., Самуйленко А. В. (2011)
Дронов О. І. - Повторні та реконструктивні операції після резекцій підшлункової залози, Крючина Є. А., Добуш Р. Д. (2011)
Запорожченко Б. С. - Корекція білково-енергетичної недостатності в комплексному хірургічному лікуванні ускладненого гострого деструктивного панкреатиту, Муравйов П. Т., Горбунов А. А., Бородаєв І. Є., Коритна Г. Ю., Кірпічнікова К. П. (2011)
Каніковський О. Є. - Малоінвазивна хірургія асептичного та інфікованого гострого некротичного панкреатиту, Мосьондз В. В., Федорук Л. О., Харчук О. В. (2011)
Кімакович В. Й. - Гастроезофагальна рефлюксна хвороба – аспекти діагностики та досвід хірургічного лікування, Гавриш Я. І., Децик О. Б., Плахтін О. Д., Савицький Я. М. (2011)
Клімова О. М. - Особливості імунореактивності у хворих з осередковими ураженнями печінки, Гусак І. В., Дроздова Л. А., Калашникова Ю. В. (2011)
Коломійцев В. І. - Малоінвазійне лікування вагітних із гострою панкреатобіліарною патологією (2011)
Кондратенко П. Г. - Причини розвитку гнійних ускладнень у хворих з гострим небіліарним асептичним панкреонекрозом, Джансиз І. М. (2011)
Кондратенко П. Г. - Хiрургiчне лiкування флегмони заочеревинної клiтковини на грунтi гострого небiлiарного некротичного панкреатиту, Конькова П. Г., Ширшов I. В. (2011)
Конькова М. В. - Оцінка портальної гемодинаміки при проведенні мініінвазивних втручань у пацієнтів на гострий панкреатит, Смірнов М. Л., Юдін О. О., Котлубей О. В., Мельник О. М. (2011)
Копчак В. М. - Сучасні принципи діагностики та хірургічного лікування ускладнених псевдокіст підшлункової залози, Хомяк І. В., Копчак К. В., Дувалко А. В., Перерва Л. О., Мошківский Л. О., Кондратюк В. А., Сухачев С. В., Ільчук О. С. (2011)
Косинський А.В. - Технологія корекції порушень печінкового кровоплину після хірургічного лікування жовчнокам’яної хвороби та її ускладнень, Снісар А. В., Бузмаков Д. Л., Дзевицький Д. І., Дорогань Д. І. (2011)
Котів Б. М. - Комбіноване лікування метастазів колоректального раку в печінку, Дзідзава І. І., Алєнтьєв С. О., Кочаткова А. А., Слободяник А. В. (2011)
Котів Б.М. - Лікування первинного раку печінки на фоні хронічного вірусного ураження печінки, Дзідзава І. І., Алєнтьєв С. О., Кочаткова А. А., Слободяник А. В., Самуйленко А. В. (2011)
Котів Б. М. - Нові фактори довгострокового виживання пацієнтів на цироз печінки після порто-кавального шунтування, Дзідзава І. І., Кашкін Д. П., Смородський А. В., Самуйленко А. В. (2011)
Котів Б. М. - Результати ендоскопічного лікування і профілактики кровотеч із варикозно розширених вен стравоходу у пацієнтів на цироз печінки, Дзідзава І. І., Смородський А. В., Молочнікова О. В. (2011)
Криворучко І. А. - Термін хірургічного втручання у хворих на гострий некротичний панкреатит, ускладнений вторинною панкреатичною інфекцією, Сивозалізов А. В. (2011)
Криворучко І. А. - Бластоматозна жовтяниця: діагностика і лікування, Тищенко О. М., Саріан І. В., Красносельський М. В. (2011)
Леонов В. В. - Перший досвід застосування відеолапароскопічних втручань у лікуванні хворих на гострий панкреатит, Ситнік О. Л., Чанцев О. Л., Хачапурідзе Г. В., Солодовник О. В. (2011)
Лупальцов В. І. - Оптимізаця лікування ускладнень постнекротичних кіст підшлункової залози (2011)
Лігоненко О. В. - Використання ранньої біологічної ентеральної терапії у комплексному лікуванні хворих на гострий деструктивний панкреатит, Дігтяр І. І., Зубаха А. Б., Чорна І. О., Шумейко І. О., Стороженко І. О. (2011)
Маляр Н. М. - Предиктори розвитку резистентного асциту у пацієнтів з цирозом печінки, Івачевський М. М., Петричко М. М. (2011)
Матвійчук Б. О. - Ендоскопічні черезпапілярні втручання у лікуванні гепато-біліарних післяопераційних ускладнень, Кушнірук О. І., Рачкевич О. І., Сало В. М., Гірняк О. Т., Погорецький Р. М. (2011)
Міміношвіли О. І. - Використання торакоскопічної грудної симпатспланхектомії як методу переривання больового синдрому у пацієнтів з пухлинами підшлункової залози, Заблоцький В. В. (2011)
Міщенко В. В. - Тактика лікування псевдокіст підшлункової залози, Пустовойт П. І., Гарячий В. В., Величко В. В., Вододюк Р. Ю. (2011)
Павловський М. П. - Спонтанні біліодигестивні нориці в хворих на жовчнокам’яну хворобу: особливості діагностики і лікування, Коломійцев В. І., Дутка Я. Р. (2011)
Ратчик В. М. - Сучасні питання діагностики і тактики хірургічного лікування хворих з кістами підшлункової залози, Шевченко Б. Ф., Крилова О. О., Бабій О. М., Орловський Д. В. (2011)
Румянцев К. Є. - Найближчі та віддалені результати лікування кровотеч із варикозно розширених вен стравоходу у пацієнтів із а-класом цирозу печінки, Татаршаов М. Х-Б., Шаповал С. Д., Кополовець І. І., Русин В. І. (2011)
Русин В. І. - Роль малоінвазивних хірургічних методів у лікуванні ускладнень псевдокіст підшлункової залози, Болдіжар О. О., Мартяшов А. В. (2011)
Русин В. І. - Рентгенендоваскулярна хірургія в лікуванні метастатичних уражень печінки, Русин А. В., Чобей С. М., Буцко Є. С., Куценко А. Ю. (2011)
Семенюк Ю. С. - Мініінвазивні втручання в лікуванні обмежених рідинно-гнійних ускладнень гострого панкреатиту, Потійко Ю. С. (2011)
Сипливий В. О. - Використання показника інтоксикації в прогнозуванні перебігу важких форм гострого панкреатиту, Робак В. І., Конь К. В., Євтушенко О. В., Доценко В. В. (2011)
Сироїд О. М. - Ендокринні чинники патогенезу жовчнокам’яної хвороби (2011)
Смирнов М. Л. - L-орнітину-L-аспартат в лікуванні хворих з невідкладною хірургічною абдомінальною патологією (2011)
Спіженко Н. Ю. - Лікування хворих на рак підшлункової залози з використанням радіохірургічного комплексу "Cyberknife G4", Бобров О. Є., Лещенко Ю. М., Леонович А. Л., Шараєвський О. А., Лисак В. І., Дудка О. Ю. (2011)
Степанова Ю. А. - Променеві методи діагностики і лікування судинних ускладнень псевдокіст підшлункової залози, Коков Л. С., Кармазановский Г. Г., Козлов І. А. (2011)
Тамм Т.І. - Особливості лікування ускладнених кіст підшлункової залози, Непомнящий В. В., Бардюк О. Я., Захарчук О. П., Крамаренко К. О. (2011)
Футько Х. В. - Маркери гепаторенального синдрому у хворих на цироз печінки, Сірчак Є. С., Архій Е. Й., Русин В. І. (2011)
Хацко В. В. - Особливості діагностики і хірургічної тактики при синдромі міріззі, Межаков С. В., Войтюк В. М., Фомінов В. М., Комар Є. Л., Карапиш В. А. (2011)
Хворостов Є. Д. - Комплексна діагностика гострого гнійного перитоніту у хворих з атиповою клінічною картиною, Захарченко Ю. Б., Томін М. С., Морозов С. О. (2011)
Хворостов Є. Д. - Імуногістохімічний аналіз місцевих змін при різних методах резекції селезінки в експерименті, Сорокіна І. В., Душик Л. М., Мазняк В. П. (2011)
Чжао О. В. - Способи розділення паренхіми печінки при резекції, Коваленко Ю. О., Чугунов А. О. (2011)
Чуклін С. М. - Ектопічні варикозно розширені вени: сучасний погляд на проблему (2011)
Чуклін С. М. - Кінцеві продукти окиснення білків при гострому панкреатиті, Бігальський І. Ю., Гранат О. Б. (2011)
Чурпій І. К. - Функціональний стан печінки у хворих на перитоніт, Пиптюк О. В., Чурпій К. Л. (2011)
Шевчук І. М. - Профілактика гнійно-септичних ускладнень гострого некротичного панкреатиту у хворих похилого та старечого віку, Кузенко Р. Т., Шевчук М. Г., Кузенко І. І. (2011)
Шевчук І. М. - Хірургічне лікування інтрапанкреатичних кіст, Хруник А. Д., Дзвонковський Т. М., Шевчук М. Г. (2011)
Архій Е. Й. - Причини виникнення цирозу печінки в Закарпатській області, Русин В. І., Сірчак Є. С., Карапетян Р. А., Магей П. Ю., Духович Т. В., Сироваткіна Н. І. (2011)
Дербак М. А. - Використання антралю у комплексній терапії хворих на хронічний вірусний гепатит із супутнім стеатозом печінки, Архій Е. Й., Коваль В. Ю., Дербак Я. С. (2011)
Зигало Е. В. - Кореляційні паралелі в оптимізації діагностики фіброзу печінки, Майкова Т. В., Гравіровська Н. Г., Ковальова О. В. (2011)
Кішко О. - Функція печінки, біомаркер запалення та статини при метаболічному синдромі, Немет Ф., Кмец Я., Бабчак М., Дернярова Л. (2011)
Коваль В. Ю. - Аналіз антигелікобактерної терапії у хворих на хронічний панкреатит у поєднанні з ерозивними ушкодженнями шлунка, Архій Е. Й., Дербак С. Е., Пехньо Л. П. (2011)
Коцюбняк Л. А. - Можливості фітотерапії кишкової патології у хворих з гепатобіліарною патологією, Канчій В. М., Довбак А. Ю., Семаль М. М., Данюк Л. Д. (2011)
Мишанич Т. В. - Особливості змін лабораторних та імунологічних показників у хворих на поєднану патологію підшлункової залози, Москаль О. М., Маркуліна Т. В., Дербак М. А., Архій Е. Й. (2011)
Немет Ф. - Приблизна оцінка стану харчування осіб похилого віку в пряшівському регіоні (2011)
Русин В. І. - Дисфункція ендотелію у хворих на цироз печінки з ознаками печінкової енцефалопатії та шляхи її корекції, Сірчак Є. С., Івачевський М. М., Петричко О. І. (2011)
Банадига Н. В. - Вторинна панкреатична недостатність у дітей (2011)
Білак В. М. - Вплив коморбідних станів на рівень ендогенного оксиду азоту у дітей хворих на бронхіальну астму, лікованих спелео-валкіон терапією (2011)
Горленко О. М. - Біохімічні маркери первинної артеріальної гіпертензії у дітей. мінералокорекція, Дебрецені О. В., Дербак М. А. (2011)
Горленко О. М. - Гастроінтестинальна форма ротавірусної хвороби – мінеральний профіль, Стойка Н. М. (2011)
Кінаш М. І. - Жовчокам’яна хвороба у дітей: основні аспекти патогенезу та лікування, Лобода В. Ф., Кабакова А. Б., Добровольська Л. І., Шило О. Р. (2011)
Сульженко М. Ю. - Особливості ураження печінки та підшлункової залози у дітей з лімфопроліферативними захворюваннями, Головченко Н. М. (2011)
Полієвський С. О. - Особливості харчування спортсменів, Свистун Ю. Д., Трач В. М., Шавель Х. Є. (2011)
Трохимович А. А. - Вільнорадикальне окислення і антиоксидантна система в серцево-судинній патології, Кишко А. А., Сливка Я. І., Ганич О. Т. (2011)
Черкасов В. Г. - Сучасна організація педагогічного процесу на кафедрі анатомії людини, Головацький А. С., Дзевульська І. В., Ковальчук О. І., Шпаченко Н. О., Хоренженко К. О. (2011)
Стёганцев М. А. - Модель образования кургана и некоторые её применения (2013)
Санжаров С. Н. - Проблемы финала катакомбного культурогенеза и керамический комплекс поселения Бабино III (2013)
Степанов М. В. - Лисичанский идол: бог сиятельного неба или хтоническое чудовище? (Из опыта реконструкции религиозных верований древних обществ) (2013)
Худякова О. В. - Некрополь катакомбного времени и антропологический образ погребенных (По материалам раскопок кургана на р. Лугани у г. Зимогорье в 2011-2012 гг.), Красильников К. И., Пробейголова А. С. (2013)
Санжаров С. Н. - Позднекатакомбный курган с финальными признаками погребального обряда в урочище Высокий Лес на реке Айдар (2013)
Черных Е. А. - Исследование курганов у пос. Шкляр на Северском Донце, Санжаров С. Н., Рындыч А. С., Дубровский П. С. (2013)
Теліженко С.А. - Поселення доби середньої – пізньої бронзи Алуштинського регіону, Яніш Є.Ю. (2013)
Пробейголова А. С. - Некоторые итоги разведок поселений финала бронзового века в среднем течении Северского Донца, Красильников К. И. (2013)
Весельський А. П. - Грот Бестерча - нова пам’ятка епохи раннього заліза в Східному Криму, Теліженко С. А., Яніш Є. Ю. (2013)
Стадник О. В. - Красногоровский грунтовый могильник Салтово-Маяцкой культуры на р. Айдар, Стадник А. И. (2013)
Перелік умовних скорочень (2013)
Наші автори (2013)
Вороненко В. В. - Аналіз державної політики України щодо регулюваня фізичної ядерної та радіаційної безпеки, Скалецький Ю. М., Торбін В. Ф. (2011)
Коренев Н. М. - Динамика состояния здоровья детского населения Харьковской области за период 2005–2010 гг, Пересыпкина Т. В., Сидоренко Т. П., Меркулова Т. В., Нечепоренко Н. И. (2011)
Хвисюк О. М. - Упровадження дистанційних форм навчаня на етапі післядипломної освіти лікарів, Марченко В. Г., Жадан І. А. (2011)
Кратенко І. С. - Досвід Упровадження дистанційної форми навчаня в умовах переходу до Болонської системи підготовки лікарів-епідеміологів, Подаваленко А. П., Чумаченко Т. О. (2011)
Сидоров Д. Ю. - Упровадження елементів дистанційної освіти в роботу кафедр післядипломної освіти лікарів, Смирнова В. І., Шоп І. В. (2011)
Пушкарь С. Н. - Медицинская информационая система хирургического отделения онкологического центра, Выходцев Е. И., Петров К. Д., Домненко С. Н. (2011)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського