Долгов К. М. - Освіта і свобода (2013)
Дроботенко М. О. - Теоретичні засади дослідження релігійних смислів у стратегіях сучасного виховання (2013)
Друганова О. М. - Філософські основи розвитку приватної доброчинної діяльності в освіті України (кінець XVIII – початок ХІХ століття) (2013)
Сагуйченко В. В. - Освітні інституції у комунікативному просторі сучасної культури (2013)
Чорноморденко І. В. - Трансформація освіти в Україні: традиції і новаторство, Куцурук В. М. (2013)
Дмитруха А. В. - Дошкільна освіта у теоретичних конструктах вальдорфської педагогіки (2013)
Шевченко Л. І. - Символ в ідіостилістиці тексту: Лаканівський контекст (2010)
Дем’янюк А. А. - Фразеологія як національно-культурний компонент українознавства (2010)
Стасюк Т. В. - Новітні мовні технології сугестії та переконання (2010)
Дергач Д. В. - До питання про типологію онімних конструкцій у сучасній мас-медійній сфері (2010)
Джонг Й. Д. - Проблема словників-додатків у підручниках з української мови для іноземців (2010)
Ніка О. І. - Літературна історія української мови крізь призму перспективності ідей П. Г. Житецького (2010)
Наєнко Г. М. - Різновиди прецедентних субтекстів у природничому трактаті XVII ст. (2010)
Капась-Романюк М. М. - Принципи аналізу стійких дієслівних сполук як історико-лінгвістичного явища (2010)
Діденко Н. М. - Дієслівні форми у староукраїнських пам’ятках першої половини XVII ст. (2010)
Кравчук А. Є. - Словозмінні особливості прикметникових форм у ділових пам’ятках староукраїнської мов (2010)
Калєтнік А. А. - Зі спостережень над деякими мовними особливостями М. Драй-Хмари-перекладача: "Демон" М. Ю. Лермонтова (2010)
Домилівська Л. В. - Проблема реконструкції естетичної свідомості Ю. Яновського крізь призму лінгвістичних домінант ідіостилю (2010)
Лутава С. М. - Лексико-семантичне структурування локусів на позначення державних утворень у сучасній українській мові (2010)
Сизонов Д. Ю. - Детермінологізація медичної лексики в медійному дискурсі (2010)
Сворак Н. Я. - Атрибуція понять як засіб маніпуляції читацькою думкою (на матеріалі сучасної української преси) (2010)
Хорошева О. О. - Стилістичні фігури в системі архітектоніки есе Юрія Андруховича (2010)
Первий Г. Л. - Англомовна історіографія національного питання в СРСР (2013)
Швидько Г. К. - Із історії взаємовідносин родин Косачів та Комарових (2013)
Найденова Л. И. - Социальный капитал высшего учебного заведения: содержание, структура и факторы развития (2013)
Свідерська О. М. - Головні напрями інтенсифікація землеробства на Поділлі та південно-східній Волині у добу НЕПу (1921-1929 рр.) (2013)
Яшин В. О. - Підприємницька діяльність єврейства південноукраїнських земель в середині та другій половині ХІХ ст. (2013)
Айтов С. Ш. - Філософія історії Фернана Броделя: історично-антропологічний аспект (2013)
Кривчик Г. Г. - Сучасне державотворення в Україні з огляду на європейські стандарти (2013)
Матвєєв А. Ю. - Депортація розкуркулених селян другої категорії з України у 1930-1936 рр.: чисельність, характер, географія поселення, Рибак І. В. (2013)
Перетокін А. Г. - Заходи уряду щодо розвитку промисловості Донецько-Придніпровського регіону наприкінці ХІХ ст. (у висвітленні галузевої преси) (2013)
Агієнко І. В. - Нарис історії вищої школи Дніпропетровщини (1945–1991 рр.), Британ В. Т., Висоцький О. Ю., Клімашевський Л. М., Михайлюк О. В., Підлісна Л. С., Решетілова О. М., Савич А. В. (2013)
Алексаха А. Г. - Происхождение славян. Прогрессологическая реконструкция (продовження) (2013)
Луняк Є. М. - Козацька тематика в наукових працях Даніеля Бовуа (історіографічний огляд) (2013)
Пилипчук Я. В. - Житла кипчаків (2013)
Петрова І. В. - Теоретичні та методичні засади генерального межування в Російській імперії (2013)
Тимів І. М. - Битва князя Костянтина Острозького з татарами під Сокалем 1519 р. (2013)
Медовкіна Л. Ю. - Історія церкви в Україні (кінець ХІХ – перша третина ХХ ст.): персональний вимір (2013)
Відомості про авторів (2013)
Мікловда В. П. - Кластер як стратегічний ресурс формування інноваційного потенціалу агропромислового комплексу України, Кубіній Н. Ю., Кубіній В. В. (2014)
Приходько В. П. - Машинобудування України: національний протекціонізм чи синергія з європейським співтовариством? (на прикладі автомобільної промисловості) (2014)
Карачина Н. П. - Функціонування галузі сільськогосподарського машинобудування України та потенціал її розвитку, Вітюк А. В., Гребеньок І. В. (2014)
Ярема В. І. - Аналіз альтернативних стратегій поведінки підприємств лісопильної галузі на ринку сировини та ринку продукції, Шулла Р. С., Повідайчик М. М. (2014)
Черленяк І. І. - Інноваційні технології як детермінанти формування конкурентоспроможності бізнесу, Дюгованець О. М. (2014)
Подольчак Н. Ю. - Оцінювання впливу управлінських витрат на індикатори діяльності підприємств газової сфери на засадах використання кореляційних та дистрибутивно-лагових моделей, Чепіль Б. А. (2014)
Скриль В. В. - Фактори впливу на інвестиційний потенціал промислових підприємств (на прикладі ПАТ "Полтавакондитер"), Дяченко О. М. (2014)
Євтушенко Н. О. - Аутсорсинг в діяльності підприємств України: переваги та недоліки використання (2014)
Газуда Л. М. - Активізація інноваційної діяльності у сфері аграрного виробництва, Готра В. В. (2014)
Назаренко І. М. - Наукові концепції розвитку стратегічного менеджменту: сутність, призначення та перспективи (2014)
Повідайчик М. М. - Особливості стратегічного планування виробничої програми підприємства легкої промисловості в умовах невизначеності (2014)
Родіонов П. Ю. - Особливості розробки стратегії авіакомпанії в умовах інформаційної економіки (2014)
Тендюк А. О. - Стратегічні напрямки антикризового управління персоналом підприємства, Гераськіна О. А. (2014)
Слава С. С. - Контентний порівняльний аналіз мереж співпраці університетів та підприємств: вітчизняний та зарубіжний досвід, Слава С. О., Турок Л. В., Бабич Д. О. (2014)
Король М. М. - Аналіз провідних видів науково-кадрового потенціалу в процесі трансформації освітньої системи України (2014)
Мошак О. В. - Стан і тенденції функціонування підприємств аграрної сфери (2014)
Кальницький А. Є. - Стимулювання збуту: заходи та засоби, які допомагають при формуванні маркетингової діяльності підприємства, Копусяк Я. Ф. (2014)
Готра В. В. - Аналіз використання ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств Закарпатської області, Рущак М. Ю. (2014)
Левчак І. Я. - Вартість підприємства як критерій ефективності управління (2014)
Слава С. С. - Диверсифікація як ефективний механізм забезпечення розвитку підприємства, Галагурич В. В. (2014)
Даньків Й. Я. - Інновації: становлення, політика та сучасні стратегічні тенденції розвиткуї 112-119, Остап’юк М. Я., Даньків В. Й., Яцишин Н. З. (2014)
Копилюк О. І. - Цільові орієнтири регіональної політики банківської системи та інструментарій забезпечення її розвитку (2014)
Музичка О. М. - Організаційно-економічні засади формування процентної політики банку (2014)
Глуха Г. Я. - Політика коригування доходів та її вплив на економічне зростання держави (2014)
Розмислов О. М. - Регулювання міжбюджетних відносин в умовах дії концепції державної регіональної політики України (2014)
Бачо Р. Й. - Стан формування доходної частини бюджету України в сучасних кризових умовах, Иллар Е. Й., Бачо Є. Й. (2014)
Огородник В. О. - Категорія "фінанси": загроза десемантизації та можливість застосування метонімії (2014)
Квасницька Р. С. - Теоретичні основи поняття "потенціал інституту фінансового ринку" (2014)
Фітас Н. Ю. - Аутсорсинг у банківській сфері (2014)
Бабидорич Л. І. - Інституційне середовище функціонування кредитних спілок: передумови формування, сутність та функції (2014)
Гече С. Ф. - Модель прогнозування фінансового стану підприємств на основі фінансових показників (2014)
Козьма І. І. - Сучасний стан розвитку ринку страхування життя в Україні (2014)
Тимчак М. В. - Сучасні підходи в регулюванні розвитку страхового підприємництва регіону (2014)
Краківський Ю. С. - Формування критерію ефективності системи страхових послуг для суб’єктів господарювання (2014)
Легеза Н. Е. - Перспективні напрямки вдосконалення функціонування системи недержавного пенсійного страхування в Україні (2014)
Польовська В. В. - Фінансова складова розвитку гірських територій регіону (2014)
Гапак Н. М. - Особливості визначення фінансової стійкості підприємства, Капштан С. А. (2014)
Шпирко О. М. - Електронні гроші як об’єкт бухгалтерського обліку підприємства (2014)
Кесарчук Г. С. - Бухгалтерський аутсорсинг: поняття, види, переваги та недоліки (2014)
Яцко М. В. - Облік в бюджетних установах в частині надання адміністративних послуг в умовах реформування системи взаємодії органів державної влади та суспільства, Яцко Л. Б., Дагулич О. (2014)
Югас Е. Ф. - Контроль і ревізія безготівкових розрахунків підприємств, Попович М. С. (2014)
Слюсаренко В. Є. - Особливості оподаткування податком на додану вартість та його економічна доцільність, Філіп К. О. (2014)
Кесарчук Г. С. - Облік МШП: актуальні проблеми та шляхи вдосконалення, Машика М. В. (2014)
Жолобчук І. М. - Сталий розвиток економіки України: визначення місця екологічного аудиту в даній концепції (2014)
Радченко М. А. - Облік створення інтернет-магазину (2014)
Василюк М. М. - Теорія якості в сучасній аудиторській практиці (2014)
Химинець В. В. - Місце та роль курортно-рекреаційного кластеру в сталому розвитку Карпатського регіону (2014)
Ковач В. І. - Особливості українсько-словацького євро-регіонального транскордонного співробітництва (2014)
Молнар О. С. - Роль та місце туризму в забезпеченні соціально-економічного розвитку регіону, Важинський Ф. А., Романович І. С. (2014)
Кулич І. Б. - Передумови та підходи до розвитку туристичної діяльності на Закарпатті (2014)
Газуда М. В. - Особливості надання послуг у туристичній сфері регіону, Ерфан В. Й., Газуда С. М. (2014)
Жулканич В. О. - Природно-заповідні території в системі охорони навколишнього середовища прикордонного регіону (2014)
Волков В. П. - Малі економічні цикли: теорія та вітчизняна практика, Горошкова Л. А. (2014)
Понедільчук Т. В. - Аналіз динаміки капітальних інвестицій в економіці України (2014)
Ковтун М. В. - Становлення та розвиток ринку житла України в умовах ринкових перетворень (2014)
Ревко А. М. - Купівельна спроможність заробітної плати як базис розвитку людського потенціалу (2014)
Смочко В. Ю. - Ринкова інфраструктура як фактор формування орієнтованої на ефективність конкурентоспроможної національної економіки (2014)
Гудаков О. К. - Аналіз інноваційно-технологічного стану економіки України в умовах глобалізації (2014)
Бойко Я. М. - Освіта та інноваційні технології (2014)
Summary (2014)
До уваги авторів статтей (2014)
Aissani А. - Light tailed asymptotics in an unreliable M/G/l retrial queue (2011)
Bock W. - A white noise approach to phase space Feynman path integrals, Grothaus M. (2011)
Веретенников А. Ю. - Расширенное уравнение Пуассона для слабо эргодических процессов Маркова, Кулик A. M. (2011)
Война О. А. - Непараметричне оцінювання для складного пуасонівського процесу, що керується ланцюгом Маркова (2011)
Городня Д. М. - Про існування та єдиність розв'язків задач Коші для хвильових рівнянь із загальними стохастичними мірами (2011)
Гусак Д. В. - Спрощення формули Спітцера для напівненерервних та майже напівнеперервних процесів (2011)
Зеракидзе 3. К. - О подчиненных статистических структурах, Сохадзе Г. А. (2011)
Королюк В. С. - Динамічні випадкові еволюції на зростаючих інтервалах часу (2011)
Пилипенко А. Ю. - Про граничну поведінку симетричних випадкових блукань з мембранами, Приходько Ю. Є. (2011)
Самойленко І.В. - Великі відхилення для випадкових еволюцій з незалежними приростами в схемі пуасонової апроксимації (2011)
Silvestrov D. S. - Convergence of option rewards for multivariate price processes, Lundgren R. (2011)
Федоткин M. А. - Построение и анализ вероятностных моделей эволюционных систем с управлением (2011)
Hagedorn D. - Stochastic Analysis with the Gamma measure - Moving a dense set (2011)
Шевченко Г. - Локальні властивості мультидробового стійкого поля (2011)
Шкляр С. В. - Логістична регресія з гомоскедастичною похибкою — модель Берксона (2011)
Ямненко Р. Є. - Про оцінки розподілу деяких функціоналів від процесів з фі-субгаус совими приростами (2011)
Акбаш К. С. - Асимптотична стійкість максимуму незалежних випадкових елементів у функційній банаховій гратці, Мацак І. К. (2012)
Боднарчук С. В. - Стохастичне керування перетвореннями заміни часу для процесів з шумом Леві, Кулик О. М. (2012)
Булдигін В. В. - Субгауссівська норма бінарної випадкової величини, Москвичова К. К. (2012)
Дубовецька І. І. - Фільтрація лінійних функціоналів від періодично корельованих послідовностей, Моклячук М. П. (2012)
Жерновий К. Ю. - Дослідження системи М (2012)
Іванов О. В. - Граничні теореми для екстремальних залишків у лінійній та нелінійній моделях регресії, Мацак І. К. (2012)
Карташов М. В. - Максимальне склеювання та стійкість дискретних ланцюгів Маркова. І, Голомозий В. В. (2012)
Козаченко Ю. В. - Простори Банаха випадкових величин F_psi(Omega), Млавець Ю. Ю. (2012)
Косенкова Т. І. - Сильна марковська апроксимація процесів Леві та їх узагальнень в схемі серій (2012)
Leonenko N. - Parameter estimation for reciprocal gamma Ornstein-Uhlenbeck type processes, Sakhno L., Suvak N. (2012)
Мішура Ю. С. - Задача оптимальної зупинки випадкових блукань з поліноміальними функціями виплат, Томашик В. В. (2012)
Нікіфоров Р. О. - Фрактальні властивості випадкових величин з незалежними Q∞ - символами, Торбін Г. М. (2012)
Пономаренко О. І. - Дискретні зображення випадкових функцій другого порядку І (2012)
Савченко А. В. - Виправлення Т(q)-вірогідної оцінки в показниковій структурній моделі з похибками вимірювання (2012)
Щербіна А. - Оцінювання параметрів біноміального розподілу у моделі суміші (2012)
Ніка О. І. - Дискурсивні категорії і модус (2010)
Тріщук О. В. - Категорії науково-інформаційного дискурсу (2010)
Присяжнюк О. М. - Опис лексичного угруповання у системно-структурному аспекті (2010)
Бондарєва Н. О. - Комунікативно-структурні особливості висловлювань-порад (2010)
Воскобойник Г. М. - До проблеми розуміння номенклатури в українському мовознавстві (2010)
Джонг Й. Д. - Один погляд на словник-мінімум: чи є обов’язковим обмеження кількості реєстрових слів у словнику іноземної мови для студентів-початківців (2010)
Пилипів Г. М. - До проблеми уточнення лінгвістичних визначень дискурсу (2010)
Седнев В. В. - Систематизация моделей в криминалистике (2013)
Наєнко Г. М. - Наукова мова Ісайї Копинського (2010)
Бахин В. П. - Необходимость развития и совершенствования экспертной деятельности в борьбе с преступностью, Карпов Н. С. (2013)
Левко О. В. - Концепт to. fw/j в епідейктичних промовах Василя Великого, Григорія Богослова та Іоанна Златоуста (2010)
Лукашевич В. Г. - До питання щодо необхідності розвитку та напрямів співпраці криміналістів, Калюга К. В. (2013)
Сарікова І. М. - Називний відмінок однини і множини членних прикметників у актовій мові Середньої Наддніпрянщини XVII-XVIII ст. (2010)
Садченко О. О. - Методи вивчення потреб експертної практики, Шевченко О. В. (2013)
Шевченко Л. І. - Семантика "волі" в лінгвоестетиці З. Тулуб (2010)
Кравчук О. В. - Порядок призначення судових експертиз у сфері інтелектуальної власності за новим Кримінальним процесуальним кодексом України, Циганюк Ю. В. (2013)
Фіголь Н. М. - Мовностилістичні засоби в заголовному комплексі сучасної періодики (2010)
Пиріг І. В. - Актуальні питання практичної діяльності експертних підрозділів ОВС в умовах змагальної системи судочинства, Чепурко В. М. (2013)
Дергач Д. В. - Функціональний ресурс пропріальних метонімічних конструкцій у мас-медійному дискурсі (2010)
Герасімов В. М. - Деякі питання обігу контрольованих речовин в Україні, Короленко Р. С. (2013)
Домилівська Л. В. - Ідіостиль Ю. Яновського та західна модерна проза: вербалізація мовносимвольних універсумів (2010)
Книженко С. О. - Криміналістична характеристика злочинів, які вчиняють службові або інші особи шляхом невиконання рішень органів правосуддя (2013)
Черненко О. А. - Просторова організація української думи. Етюд з лінгвістичної поетики (2010)
Смерницький Д. В. - Забезпечення прав на об’єкти промислової власності, створеної у процесі науково-технічної діяльності в системі МВС України (2013)
Шевченко Л. І. - Мовна картина світу в інтерпретації професора Л.А. Лисиченко (2010)
Куницкий А. Г. - К вопросу о термине "газовое оружие" (2013)
Шевченко Л. І. - Окресленість лінгвістичної парадигми як принцип сучасного наукового аналізу, Дергач Д. В. (2010)
Панько Н. А. - Складність експертизи як показник її достовірності під час оцінки (2013)
Бідняк Г. С. - Нормативне забезпечення діяльності судових експертів ОВС в умовах змагальної системи судочинства (2013)
Меленевська З. М. - Спеціальні знання і професійні якості експерта-почеркознавця — необхідна умова оціночної діяльності (2013)
Кирдун А. А. - Об идентификационной значимости лингвистических признаков устной речи фигурантов криминалистической экспертизы звукозаписей Республики Беларусь, Андреева А. В. (2013)
Кофанов А. В. - Деякі аспекти проблематики підготовки судових експертів, їх взаємодії з керівництвом та оцінки проведених ними досліджень (2013)
Анохіна Л. С. - Загальні вимоги до мови експертних документів (2013)
Борідько О. А. - Перспективи розвитку нетрадиційних методів у криміналістиці, Оржинська Е. І. (2013)
Афонін Д. С. - Особливості тактики проведення слідчого експерименту та роль спеціаліста під час розслідування злочинів, пов’язаних з порушенням правил безпеки руху та експлуатації залізничного транспорту (2013)
Сидоренко Л. О. - Оцінка деяких криміналістично значущих характеристик кольорових електрофотографічних апаратів при діагностичних та ідентифікаційних дослідженнях зображень з використанням кодових міток (2013)
Пархомчук М. А. - Особливості огляду місця вчинення дорожньо-транспортної пригоди, Данілін С. С. (2013)
Данець С. В. - Особливості проведення транспортно-трасологічних експертиз у випадку, коли транспортні засоби, що досліджуються, знаходяться у різних місцях (2013)
Ковальова О. В. - Використання поліграфа для збирання вербальної інформації під час проведення слідчих (розшукових) дій (2013)
Герасименко А. И. - Способ прижизненного определения давности кровоподтеков, Антонов А. Г., Комиссаров Н. А. (2013)
Чмиленко Ф. О. - Токсикологічна експертиза біологічних і медичних зразків на вміст важких металів, Саєвич О. В., Чмиленко Т. С., Бохан Ю. В., Нужна Я. В. (2013)
Куприянова А. А. - Психофизиологический механизм влияния эмоций на письмо, Манилкин Н. В., Седова Е. Л. (2013)
Старовойтов В. И. - Нужно ли совершенствовать чутье собак-детекторов? (2013)
Стариков Е. Л. - Синтез расчетного и экспериментального методов экспертного исследования маневра автомобиля, Сараев А. В. (2013)
Брон А. Н. - Капсаицин: свойства и методы исследования, Завьялова Н. Е. (2013)
Старіков Є. Л. - Вдосконалення методів дослідження маневру транспортного засобу (2013)
Костюк В. Л. - Міжнародна практика використання поліцією геоінформаційних систем у запобіганні правопорушенням (2013)
Пугаченко О. Ю. - Крапельний метод виявлення алюмінію у вибухових речовинах, піротехнічних сумішах і продуктах їх згоряння, Загризла Н. О. (2013)
Бірюков С. М. - Дослідження сильнодіючих лікарських засобів, що містять метандієнон і нандролон деканоат в об’єктах криміналістичної експертизи, Вартузов В. В., Мінін О. В. (2013)
Бочарова О. С. - Методы проведения экспертизы графических изображений товарных знаков по установлению их тождественности или сходства до степени смешения с использованием математического аппарата корреляционной функции, Завгороднев С. М., Сиверский Ф. А., Ревинский В. В. (2013)
Ярмыш А. Н. - Новое слово в истории криминалистики (2013)
Чисников В. Н. - В. И. Лебедев — известный криминалист-практик, видный деятель уголовного сыска Российской империи (к 145-летию со дня рождения) (2013)
Юсупов В. В. - Криміналістичні музеї: поняття та генеза розвитку (2013)
Мамонтова Е. - Теоретико-методологічні засади дослідження іміджу органу публічної влади: соціальний аспект (2013)
Надолішній П. - Регулювання етнонаціональних процесів: зміна парадигми як умова збереження міжнаціонального миру і злагоди в суспільстві (2013)
Петрук О. - Основні проблеми державного регулювання земельних відносин в дослідженнях українських науковців (2013)
Сивак Т. - Інституційні альтернативи визнання регіональних інтересів публічними (2013)
Соколік Л. - Лобіювання в процесі взаємодії публічної влади та бізнесу: теоретичний аспект (2013)
Балабаєва З. - Вплив внутрішнього та зовнішнього середовища на реформування системи регіонального управління (2013)
Вараниця А. - Світовий досвід іпотечного кредитування в українському вимірі (2013)
Голинська О. - Програмно-цільовий метод як процесне середовище ресурсного забезпечення регіонального розвитку (2013)
Джигар В. - Екологічна безпека на територіях, що зазнали радіаційного впливу у результаті чорнобильської катастрофи у контексті національної безпеки держави (2013)
Коваль З. - Проблематика протидії інформаційно-психологічним загрозам Україні засобами державного управління (2013)
Колісніченко Н. - Теорія та практика ділового спілкування у сфері політико-управлінської діяльності (2013)
Кравченко С. - Технологічні аспекти впровадження суспільних реформ (2013)
Латинін М. - Нормативно-правове забезпечення етапів стратегічного планування у сфері державного управління регіональним розвитком в Україні, Гнатенко А. (2013)
Миколайчук М. - Чинники формування позитивного туристичного іміджу регіону, Гавриш-Мусафір А. (2013)
Попов С. - Інноватизація системи державного управління: напрями удосконалення (2013)
Решетніков Ю. - Порівняльний аналіз українського та російського законодавства з питань державно-конфесійних відносин у сфері освіти: напрямки подальшого розвитку (2013)
Шпак О. - Становлення вітчизняної моделі державного управління модернізаційними процесами (2013)
Яцкевич І. - Державне регулювання сфери зв’язку та інформатизації: проблеми та перспективи (2013)
Жиденко Н. - Досвід зарубіжних країн у сфері професійного розвитку персоналу державної служби (2013)
Зелінський С. - До питання оцінювання ефективності державної служби 284-300 (2013)
Токарчук О. - Взаємодія органів виконавчої влади та місцевого самоврядування – основа демократичного врядування (2013)
Шевченко Л. І. - Наукова біографія академіка НАН України В. М. Русанівського в контексті дослідницьких ідей другої половини ХХ – початку ХХІ ст. (2011)
Шевченко Л. І. - Слов’янський контекст ідеї Івана Франка про націотворчий статус української літературної мови (2011)
Ніка О. І. - Концепція історії української літературної мови В. М. Русанівського (2011)
Дергач Д. В. - Мас-медійний онім у сучасній теорії розвитку літературної мови (2011)
Домилівська Л. В. - Символ дороги в ідіостилістиці Ю. Яновського та І. Франка: мовноестетична кореляція (2011)
Лисиченко Т. Ю. - Інтелектуальна метафора в поетичному дискурсі М. Рильського (2011)
Тома Н. М. - Лексичні польські запозичення в мовотворчості Петра Могили (2011)
Тріщук О. В. - Стандартність та авторська індивідуальність у науково-інформаційному тексті (2011)
Наєнко Г. М. - Наукова метамова "Синопсису": комунікативно-прагматичні аспекти (2011)
Фіголь Н. М. - Сучасні правописні дискусії (2011)
Яковенко Л. І. - Способи фразеологічної концепції реалізації ідеї зникнення в українській мові (2011)
Джонг Йонгджу - Флора в загальному українсько-іноземному двомовному словнику (2011)
Капась-Романюк М. М. - Стійкі дієслівні сполуки як явище історії української літературної мови (2011)
Капанайко І. Я. - Феномен мови крізь призму публікацій Івана Франка в польській періодиці (2011)
Галас В. Б. - "Грамматика руського языка" І. Гарайди і проблема етнічного самоствердження закарпатських українців (2011)
Наші автори (2011)
Булдигін В. В. - Асимптотичні властивості абсолютно неперервних функцій та ПЗВЧ для процесів відновлення, Клесов О. І., Штайнебах Й.Г. (2012)
Веретенников А. Ю. - Диффузионная аппроксимация систем со слабо зргодическими марковскими возмущениями І, Кулик О. М. (2012)
Giuliano R. - On the asymptotic behavior of a sequence of random variables of interest in the classical occupancy problem, Macci C. (2012)
Дорошенко В. - Відстань дробового броунівського руху до підпростору мартингалів з "подібними” ядрами, Мішура Ю., Банна О. (2012)
Панич О. - Філософія вчинку Бахтіна в контексті антиметафізичних проектів пізньомодерної європейської філософії (2012)
Жерновий К. Ю. - Період зайнятості та стаціонарний розподіл для системи М (2012)
Юдин О. - "Перша" філософія і естетика Михайла Бахтіна: спроба подолання трансцендентального підходу в філософській думці. Стаття перша (2012)
Карташов М. В. - Максимальне склеювання та стійкість дискретних ланцюгів Маркова. ІІ, Голомозий В. В. (2012)
Шевцов К. - Память монад в системе "предустановленной гармонии" (2012)
Крикун І. Г. - Функціональний закон типу повторного логарифма для косого броунівського руху (2012)
Баумейстер А. - Джерела і приховані мотиви фундаментальної онтології (2012)
Лебідь М. В. - Сингулярність та тонкі фрактальні властивості одного класу нескінченних згорток Бернуллі з суттєвими перекриттями, Торбін Г. М. (2012)
Seyed Mohammad Hossein Mir-Mohammadi - What We May Say to Hare in The Light of Kantian Ethics? (2012)
Луз М. М. - Інтерполяція функціоналів від стохастичних послідовностей зі стаціонарними приростами, Моклячук М. П. (2012)
Дахній А. - Aвтентичність перед обличчям смерті: танатологічна проблематика у мисленні Мартина Гайдеґера і Льва Толстого (2012)
Масол В. І. - Оцінки ймовірності існування розв’язків системи випадкових рівнянь у заданій множині векторів над полем GF(3), Ромашова Л. О. (2012)
Деревянко К. - Лосевская интерпретация эстетики Шеллинга (2012)
Мельник С. А. - Динамика средней массы решения стохастического уравнения пористой среды (2012)
Ратникова Е. - Пирс vs Декарт: опыт и метафизика (2012)
Мороз А. Г. - Властивості області оптимальної зупинки в моделі Леві (2012)
Кузнецов В. - Соловьевцы: А. Блок – рыцарь Незнакомки. Статья 1. Сотворение Прекрасной Дамы, Нерушева Л. (2012)
Пономаренко О. І. - Дискретні зображення випадкових функцій другого порядку ІІ (2012)
Симчич М. - Перекладачі-першопрохідці: києво-могилянські філософські курси в перекладах 1960-70-х років (2012)
Radchenko V. - Riemann integral of a random function and the parabolic equation with a general stochastic measure (2012)
Титаренко С. - Проблема смысла жизни в философии Николая Бердяева, Кислая Е., Чекер Н. (2012)
Шевченко Г. М. - Наближення випадкових величин функціоналами від приростів дробового броунівського руху, Шалайко Т.О. (2012)
Понс А. - Геній (2012)
Фішан М. - Перцепція, аперцепція, сприйняття (2012)
Бютґен Ф. - "Wahrnehmung": лексичні ігри Геґеля (2012)
Хома О. - Apercevoir, perceptio і perception: Декарт перед проблемою самоперекладу (2012)
Циба В. - Глибина різкості, або перипетії феноменологічної саморефлексії (2012)
Огородник І. - Серія "Антологія української думки" (2012)
Реферати (2012)
Рефераты (2012)
Веретенников А. Ю. - Диффузионная аппроксимация систем со слабо зргодическими марковскими возмущениями ІІ, Кулик О. М. (2013)
Вижва 3. О. - Статистичне моделювання ЗD випадкового поля за розкладом Котельникова-Шеннона, Федорєнко К. В. (2013)
Голомозий В. В. - Оцінка стійкості для неоднорідних ланцюгів Маркова за класичної умови міноризації (2013)
Гусак Д. В. - Про розподіл функціоналів субординатора (2013)
Дубовецька І. І. - Екстраполяція періодично корельованих процесів, які спостерігаються з шумом, Моклячук М. П. (2013)
Dhaene J. - The multivariate Blak & Scholes market: conditions for completeness and no-arbitrage, Kukush A., Linders D. (2013)
Іванов О. В. - Граничні теореми для екстремальних залишків у моделі регресії з важкими хвостами похибок спостережень, Мацак І. К. (2013)
Карташов М. В. - Асимптотика проріджених марковських моментів на неоднорідних за часом дискретних ланцюгах Маркова (2013)
Козаченко Ю. В. - Апроксимація процесів з простору Орліча в метриці простору С, Каменщикова О. Є. (2013)
Мішура Ю. С. - Збіжність моментів виходу дифузійних процесів зі смуги, Томашик В. В. (2013)
Самойленко І. В. - Великі відхилення для імпульсних процесів в схемі апроксимації Леві (2013)
Семєйко М. Г. - Моментні міри змішаних емпіричних випадкових точкових процесів і маркованих точкових процесів в компактних метричних просторах. І (2013)
Сенько І. 0. - Асимптотична нормальність покращених оцінок найменших квадратів для множинної векторної регресії з похибками в змінних (2013)
Синявська О. О. - Бакстерівська оцінка невідомого параметра коваріаційної функції у негауссовому випадку (2013)
Шкляр С.В. - Єдність оцінки Quasi-Likelihood в пуассонівській моделі з похибкою в регресорі (2013)
Алєксєєва Т. А. - Магнітна силова мікроскопія атеросклеротичних бляшок, Горобець С. В., Горобець О. Ю., Дем’яненко І. В., Лазаренко О. М. (2014)
Демченко О. М. - Психо-емоційний статус щурів за умов дисфункції щитовидної залози (2014)
Родинський О. Г. - Моносинаптичні відповіді вентральних корінців спинного мозку в умовах експериментального цукрового діабету, Зінов’єва О. Г., Романенко Л. А. (2014)
Перцева Т. О. - Особливості резистентності основних збудників інфекцій дихальних шляхів у Дніпропетровському регіоні, Кіреєва Т. В., Братусь О. В., Штепа О. О., Ювко О. В. (2014)
Кушнір Ю. С. - Гемодинаміка, функціональний стан ендотелію судин, нирок та тромбоцитів залежно від індексу маси тіла при хронічній серцевій недостатності зі збереженою систолічною функцією (2014)
Костюкевич О. М. - Оцінка значення показників периферичної крові для диференційної діагностики та прогнозування тромботичних ускладнень справжньої поліцитемії і вторинних еритроцитозів, Міщенюк О. Ю., Клименко С. В. (2014)
Перцева Т. О. - Пневмонія у хворих на фоні онкологічних захворювань крові, Борисова І. С. (2014)
Лоскутов А. Е. - Ошибки и осложнения при эндопротезировании тазобедренного сустава с использованием цементных технологий, Васильченко Е. В. (2014)
Турлюн Т. С. - Изменение функционального состояния эндотелия под влиянием проводимой антигипертензивной терапии у пациентов с артериальной гипертензией и высоким кардиоваскулярным риском (2014)
Огоренко В. В. - Клинические особенности депрессивных расстройств у больных с онкопатологией головного мозга (2014)
Аль Насір Ейяд - Стан катехоламінергічних систем мозку при формуванні сиднокарбового психозу, Харапонова О. Б., Ал Нукарі Абдулкарім, Демченко О. М., Дроздов О. Л. (2014)
Бугрім Т. В. - Сучасні підходи до діагностики остеопорозу та ішемічної хвороби серця в жінок у післяменопаузальному періоді в умовах первинної медико-санітарної допомоги (2014)
Козачковський О. Є. - Прогностичне значення пієлоектазій у дітей раннього віку з сечовим синдромом, Височина І. Л. (2014)
Филиппов Ю. А. - Рак желудка с переходом на пищевод. Диагностика, лечение и предупреждение специальными методами, Тютюнник В. М. (2014)
Гударьян А. А. - Сравнительная эффективность использования резорбируемых мембран из полимолочной кислоты и коллагена при регенерации костных дефектов у больных периимплантитом, Идашкина Н. Г., Ширинкин С. В. (2014)
Колесник К. А. - Биофизические параметры ротовой жидкости и клеток буккального эпителия у детей с заболеваниями щитовидной железы в процессе ортодонтического лечения зубочелюстных аномалий, Деньга Э. М. (2014)
Лоскутова Т. О. - Ефективність прогнозування прееклампсії у вагітних (2014)
Грищенко С. В. - Анализ состояния окружающей среды техногенного региона и ее опасности для здоровья населения, Грищенко И. И., Охотникова М. В., Мустафина А. А., Кудимов П. В., Мустафин Т. А. (2014)
Пельо І. М. - Наукове обґрунтування гранично допустимої концентрації флуопіколіду у воді, Благая А. В. (2014)
Гребняк М. П. - Ідентифікація чинників ризику інформаційно-комп’ютерних технологій навчання, Щудро С. А., Якимова К. О. (2014)
Коваленко Т. Ю. - Аналіз досвіду правового регулювання у сфері державного управління санаторно-курортним забезпеченням дітей у Російській Федерації (2014)
Кириченко А. Г. - Визначення якості життя в осіб з обмеженими можливостями (2014)
Люлька Ю. П. - Про необхідність організіції диспансерного нагляду осіб молодого віку, які мають малі аномалії розвитку серця, Дукельський О. О., Максименко О. П., Кузнецова М. А. (2014)
Доктор медичних наук Євгенія Михайлівна Дитятковська (до ювілею від дня народження) (2014)
Шматков Г. Г. - Рецензія на підручник "Основи екології": підручник для студентів вищих навчальних закладів / (В. Г. Бардов, В. І. Федоренко, Е. М. Білецька та ін.); за ред. В. Г. Бардова, В. І. Федоренко. – Вінниця: Нова Книга, 2013. – 424 с. (2014)
Ботнаренко Н. М. - В. Стефаник та дискурс "народництва-модернізму" в країнському літературному процесі часу fin de siècle (2011)
Ващенко Ю. А. - Феномен французского "регионального" романа: генезис, жанровое содержание и поэтика (2011)
Вірменко Т. І. - Родова специфіка художнього конфлікту: теоретичний аспект (2011)
Волосевич Л. В. - Образы материальной среды дома в романе Б. Л. Пастернака "Доктор Живаго" (2011)
Гусева Е. А. - Развитие жанра очерка в русской литературе первой трети ХХ века (2011)
Дмитрів І. І. - Символіка Пресвятої Трійці у "Великій гармонії" Б.-І. Антонича (2011)
Донцова О. В. - Психологизм в образе и деталях в произведениях В. Набокова (2011)
Доценко В. И. - Музыка в творческом мире И. С. Тургенева (2011)
Іщенко Є. О. - Еволюція поета-екзистенціаліста В. Стуса в контексті 60-80-років ХХ ст. й української дійсності (2011)
Козлов Р. А. - Хронотопіка змістовних рівнів драматичного твору (2011)
Корнильева Л. Н. - Жизнь и смерть в творчестве Р. Саути (2011)
Криворучко С. К. - Настрій: існування як буття у романі Сімони де Бовуар "Мандарини" (2011)
Мельник С. С. - Роль описаний в романе "Анна Каренина" Л. Н. Толстого и их стилистические функции (2011)
Подгурская И. А. - Повесть Б. Пильняка "Красное дерево" в зеркале советской критики (2011)
Совєтна А. В. - Аналіз лінгво-стилістичного аспекту романів А. Кастілло (2011)
Солошенко-Заднепровская Н. К. - Осмысление особенностей пушкинского стиха в исследовании Д. Самойлова (2011)
Статкевич Л. П. - Культурно-освітній контекст формування поетики Т. С. Еліота (2011)
Тагільцева Я. М. - Система пейзажних образів у збірці "Сестра моя – жизнь" Б. Пастернака (2011)
Ульянченко О. М. - Своеобразие типа автора как героя в автобиографической повести М. Зощенко "Перед восходом солнца" (2011)
Филянина Н. Н. - Лакшин как литературный критик на страницах мемуаров Солженицына "Бодался теленок с дубом" (2011)
Шелемова А. О. - Феномен Максима Богдановича (2011)
Щекина Т. Н. - Традиции пушкинского романтизма в поэзии Е. П. Ростопчиной (2011)
Якушина Г. К. - Обреченный подвиг капитана Скэта (2011)
Звернення головного редактора Ю. П. Зозулі до читачів (2000)
Зозуля Ю. А. - Молекулярные механизмы онкогенеза глиом головного мозга, Сенько Л. Н. (2000)
Борисова И. А. - Глиомы зрительных нервов, хиазмы и гипоталамической области (обзор литературы) (2000)
Копаница В. В. - Диагностика и дифференциальная диагностика гидросирингомиелии (обзор литературы) (2000)
Альгирдас Какарьека - Травматическое субарахноидальное кровоизлияние (обзор литературы) (2000)
Цымбалюк В. И. - Лечение глазодвигательных нарушений в послеоперационный период у больных нейрохирургического профиля (обзор литературы), Жданова В. Н. (2000)
Макеєв С. С. - Застосування однофотонної емісійної комп’ютерної томографії з використанням двох радіофармпрепаратів для диференціальної діагностики пухлин головного мозку, Розуменко В. Д., Чернікова С. В. (2000)
Усатов С. А. - Особенности клиники глиальных опухолей головного мозга различной степени злокачественности в зависимости от выраженности перифокальной зоны (2000)
Сон А. С. - Клинические и компьютерно-томографические особенности разрывов артериальных аневризм передних отделов артериального круга большого мозга (2000)
Цимейко О. А. - Анализ корреляций показателей гомеостаза и церебрального кровотока у больных с ишемическим поражением мозга, Глоба М. В., Яхненко Г. М., Гужовская Н. В. (2000)
Нечипорук О. О. - Лікування дисциркуляторних явищ у вертебробазилярному басейні в початкові періоди остеохондрозу шийного відділу хребта (2000)
Слынько Е. И. - Хирургическое лечение сосудистых опухолей позвоночника и спинного мозга (2000)
Зорин Н. А. - Пункционная лазерная вапоризация секвестрированных грыж межпозвонковых дисков, Кирпа Ю. И., Сабодаш В. А. (2000)
Сайєд Мухсен - Мієлопатія при сколіозі (2000)
Потапов О. О. - Особливості процесу гемокоагуляції у хворих з черепно-мозковою травмою (2000)
Полищук Н. Е. - Унификация объема диагностики и медицинской помощи больным с черепно-мозговой травмой, Рассказов С. Ю. (2000)
Лапоногов О. О. - Психічні розлади у хворих на епілепсію та способи їх корекції у відділенні функціональної нейрохірургії, Костюк К. Р. (2000)
Степаненко І. В. - Значення реоенцефалографічного і офтальмологічного обстеження в оцінці характеру ураження головного мозку у потерпілих внаслідок аварії на ЧАЕС, Задоянний Л. В., Міхаль Г. В., Акіменко О. В. (2000)
Базик А. Н. - Особенности анестезиологического обеспечения операций, проводимых у больных пожилого и старческого возраста с травматическими повреждениями периферических нервов, Ивахненко Д. С., Третяк И. Б., Сапон Н. А. (2000)
Зозуля Ю. П. - Післядипломна підготовка нейрохірургів, Поліщук М. Є., Дунаєвський О. Є., Короткоручко А. О., Макеєва Т. І., Муравський А. В., Оришака М. І., Ромоданов С. А. (2000)
Пилипенко М. І., Розенфельд Л. Г. Радіологічна термінологія (видання друге, виправлене та доповнене). — Харків: ХНДІМР, 1999. — 436 с. (2000)
Педаченко Є. Г. - Другий конгрес нейрохірургів причорноморських країн (9—12 червня 1999 р., м. Салоніки, Греція) (2000)
Світлої пам’яті Олександра Євменовича Дунаєвського (2000)
Орлов Ю. А. - Эпидемиология и результаты лечения опухолей головного мозга у детей (обзор литературы) (2000)
Болюх А. С. - Посттравматический церебральный вазоспазм (обзор литературы) (2000)
Потапов О. О. - Особливості згортаючої та протизгортаючої систем крові у хворих з черепно-мозковими ушкодженнями (огляд літератури) (2000)
Зозуля Ю. П. - Особливості обміну негемового заліза в організмі хворих з гліомами головного мозку, Михайлик О. М., Розуменко В. Д., Черченко А. П., Дудченко Н. А., Лебєдєв Є. О., Шурунов Б. С. (2000)
Робак О. П. - Iнтраскопiчна дiагностика новоутворень орбiти та кранiоорбітальної дiлянки методами КТ та МРТ, Чувашова О. Ю., Сухачов С. В. (2000)
Грязов А. Б. - Магнитно-резонансная томография в диагностике медуллобластом задней черепной ямки (2000)
Розуменко В. Д. - Механизмы воздействия высокоэнергетического лазерного излучения ближнего ИК-диапазона на биоткань при интерстициальной термотерапии, Хоменко А. В. (2000)
Махмудов У. Б. - Гистотопографическая характеристика опухолей задней черепной ямки у лиц пожилого и старческого возраста, Дюшеев Б. Д. (2000)
Усатов С. А. - Предоперационная подготовка и лечебная тактика у больных с глиобластомами головного мозга, находящихся в фазе клинической декомпенсации (2000)
Чувашова О. Ю. - Выявление местных вазогенных реакций при глиомах полушарий головного мозга методом МРТ (2000)
Трош Р. М. - Оценка эффективности хирургического лечения у больных с эпидермоидными опухолями задней черепной ямки, Лисяный А. Н., Гудков В. В., Онищенко П. М. (2000)
Данчин А. Г. - Особенности функционального восстановления больных с массивными внутримозговыми гематомами в зависимости от метода хирургического лечения (2000)
Цимейко О. А. - Уточнение оптимальных прогностических показателей для контроля эффективности интенсивной терапии при артериальных аневризмах головного мозга, Романенко Л. И., Яхненко Г. М., Пономарева О. Ф., БондарьТ. С. Гужовская Н. В. (2000)
Яковенко Л. М. - Роль реконструктивних операцій на магістральних сегментах хребтових артерій при порушеннях мозкового кровообігу в вертебро-базилярному басейні (2000)
Шамаев М. И. - Микрохирургическая эндоскопическая анатомия желудочковой системы головного мозга, Малышева Т. А. (2000)
Кардаш А. М. - Использование слабых магнитных полей для интенсивной терапии отека и набухания головного мозга в острый период тяжелой черепно-мозговой травмы, Дроботько В. Ф. (2000)
Зозуля Ю. А. - Спинальные эпидуральные сосудистые мальформации, Слынько Е. И. (2000)
Миразимов Д. Б. - Современная диагностика рецидивов грыж поясничных межпозвонковых дисков (2000)
Поліщук М. Є. - Сучасний погляд на лікування остеохондрозу поперекового відділу хребта, Слинько Є. І., Муравський А. В., Короткоручко А. О., Косінов А. Е., Пастушин А. І., Цимбал М. О. (2000)
Чепкий Л. П. - Прогнозирование кровотечений при хирургическом лечении опухолей спинного мозга, Ермольев А. И., Слинько Е. И, Пасько С. А. (2000)
Костюк К. Р. - Вплив гетеротопічної трансплантації тканини гіпокампа на динаміку функціонально-морфологічної інтеграції з мозком реципієнта (2000)
Цымбалюк В. И. - Влияние нейротрансплантации на рефлекторную активность мышц и пассивные движения у больных со спастическими формами детского церебрального паралича, Пичкур Л. Д., Пичкур Н. А. (2000)
Цымбалюк В. И. - Динамика электронейромиографических показателей после операции сшивания периферических нервов у больных пожилого и старческого возраста, Чеботарёва Л. Л., Сапон Н. А., Ивахненко Д. С. (2000)
Дяків В. В. - Особливості імунних порушень у віддалений період легкої закритої черепно-мозкової травми на фоні впливу хронічного іонізуючого опромінення в експерименті (2000)
Леонарду Петровичу Чепкому — 75 років (2000)
Медведев В. В. - Критерії фізичної деградації ґрунтів, Словінська-Юркевіч А., Брик М., Бігун О. М. (2013)
Биндич Т. Ю. - Використання ГІС-технологій для аналізу неоднорідності локальних структур ґрунтового покриву у степовій зоні (2013)
Низовцев В. В. - Эпистемологические проблемы почвоведения, Шеин Е. В. (2013)
Новикова А. В. - Особенности геохимических ландшафтов и плодородия почв в разных природных зонах Украины (2013)
Світовий В. М. - Дослідження хімічних та фізико-хімічних змін органо-мінеральних дисперсних систем чорнозему опідзоленого за тривалого впливу внесених добрив, Геркіял О. М., Жиляк І. Д., Рависанкар Р., Даниленко О. М. (2013)
Котвицький Б. Б. - "Екстра-азот" і калій у дерново-підзолистих ґрунтах Західного Полісся України (2013)
Кочик Г. М. - Зміни показників родючості дерново-підзолистого супіщаного ґрунту під впливом тривалого застосування різних способів основного обробітку і систем удобрення, Лазаренко О. В. (2013)
Лопушняк В. І. - Вплив різних систем удобрення на азотний фонд темно-сірого опідзоленого ґрунту Західного Лісостепу України (2013)
Якименко Г. М. - Вплив агрохімічних показників дерново-підзолистих грунтів на міграцію радіонуклідів ланкою "ґрунт-рослина" (2013)
Корнієнко С. І. - Споживання елементів живлення буряком столовим залежно від способів удобрення і зрошення, Куц О. В. (2013)
Кутова А. М. - Вміст мікроелементів у ґрунті і рослинах кукурудзи залежно від застосування макро- і мікродобрив (2013)
Найдьонова О. Є. - Вплив тривалого застосування органічної системи землеробства на стан мікробних угруповань чорнозему опідзоленого в зерно-кормових сівозмінах, Цигічко Г. О., Шедєй Л. О., Акімова Р. В., Гвоздік В. Б. (2013)
Куценко М. В. - Калібрування моделі оцінки ерозійної небезпеки земель, Тімченко Д. О., Круглов О. В., Назарок П. Г., Воскобойніков П. В. (2013)
Самохвалова В. Л. - Спосіб ремедіації ґрунту техногенно забрудненого важкими металлами, Фатєєв А. І., Зуза С. Г., Зуза В. О. (2013)
Белолипский В. А. - Параметры противоэрозионной устойчивости чернозема обыкновенного в полевом cевообороте (2013)
Семенов Д. О. - Вплив співвідношення гумусових кислот в органічній речовині ґрунтів України на вміст рухомих форм мікроелементів (2013)
Корчашкіна Л. А. - Ферментативна активність і трансформація азотовмісних органічних речовин в осушеному лучно-болотному ґрунті (2013)
Зубковська В. В. - Винос рухомих форм фосфатів промивними водами із ґрунтової маси орного шару дерново-підзолистих супіщаних ґрунтів (2013)
Думіх І. В. - Особливості гумусового стану ґрунтів заплави р. Прут (2013)
Десятник К. О. - Вплив кальцієвмісних меліорантів на поведінку рухомих форм важких металів та фізико-хімічні показники ясно-сірого лісового ґрунту (2013)
Сябрук О. П. - Оцінка втрат вуглецю з чорнозему типового за різних способів обробітку та систем удобрення (2013)
Нешта А. П. - Динаміка вмісту рухомих сполук фосфору в орних ґрунтах Харківської області (2013)
Medvedev V.V. - Unsolved problems of soil tillage in Ukraine (2014)
Медведев В. В. - Проявления физической деградации в пахотных почвах, Плиско И. В. (2014)
Жуков А. В. - Пространственная изменчивость твердости педоземов, Задорожная Г. А., Демидов А. А. (2014)
Трофименко П. І. - Інтенсивність дихання та емісія СО2 із дернового глибокого глеюватого ґрунту залежно від продуктивності cидеральних культур, Білан Д. А. (2014)
Канівець В. І. - Особливості чорноземів, які залягають уздовж південно-східної межі розповсюдження чорноземів вилужених на Лівобережжі України, Канівець С. В., Матухно Ю. Д., Кулик Н. А. (2014)
Чорний С. Г. - Потенційні втрати грунту від дефляції за no-till-технології, Волошенюк А. В. (2014)
Самохвалова В. Л. - Спосіб екологічної ремедіації ґрунту, техногенно забрудненого переважно кадмієм, свинцем, цинком та хромом, Фатєєв А. І., Зуза С. Г., Зуза В. О., Горякіна В. М. (2014)
Гладун Г. Б. - Адаптивно-ландшафтні принципи застосування полезахисного лісорозведення в Одеській області, Гладун Ю. Г., Єтеревська Л. В. (2014)
Єгорова Т. М. - Фоновий вміст важких металів та його екологічна інформативність у грунтах ландшафтів зони українського Полісся (2014)
Чабан В. І. - Оцінка вмісту мікроелементів у рослинах кукурудзи у Степовій зоні України, Клявзо С. П., Подобед О. Ю. (2014)
Вергунов В. А. - В.В. Докучаев и становление отечественного сельскохозяйственного опытного дела как отрасли знаний и организации (2014)
Тихоненко Д. Г. - В. В. Докучаєвській кафедрі грунтознавства 120 років, Дегтярьов Дегтярьов (2014)
Носко Б. С. - Агрогенная эволюция агрохимических показателей черноземов типичных, Гладких Е. Ю., Бабынин В. И. (2014)
Камінський В. Ф. - Стабілізація землекористування як основа розвитку адаптивного землеробствау світлі вчення В.В. Докучаєва (2014)
Вільний Р. П. - Вплив мінімізації обробітку ґрунту на структуру мікробних угруповань азотного циклу чорнозему типового (2014)
Панасенко О. С. - Участь детриту у формуванні водостійких агрегатів чорнозему типового у різних екосистемах (2014)
Думіх І. В. - Щільність будови алювіальних грунтів долини р. Прут (2014)
Капустіна Г. А. - Динаміка вмісту мікроелементів у грунті і листях соняшника за тривалого удобрення (2014)
Цимбалюк В. І. - Актуальні проблеми сучасних нозокоміальних інфекцій, Ткачик І. П. (2000)
Чепкий Л. П. - Прогнозирование и профилактика послеоперационных гнойно-воспалительных осложнений при опухолях спинного мозга, Ермольев А. И. (2000)
Черний В. И. - Лечение бронхопневмоний у больных с тяжелой черепно-мозговой травмой, Кардаш А. М., Городник Г. А., Поповский Д. Л., Стойчев А. К. (2000)
Орлов Ю. А. - Прогнозирование и профилактика гнойно-воспалительных осложнений при ликворошунтирующих операциях у детей, Вишневская Л. А., Проценко И. П., Шаверский А. В., Марущенко Л. Л., Зентани С. (2000)
Яроцький Р. Ю. - Прогнозування запально-інфекційних ускладнень за різних форм нейрохірургічної патології, Гавриш Р. В., Цімейко О. А., Гук О. М. (2000)
Лисяный Н. И. - Нарушение иммунитета и иммунокоррекция при инфекционно-воспалительных осложнениях у больных нейрохирургического профиля, Маркова О. В., Руденко В. А., Гнедкова И. А., Унич П. П., Скитяк С. А., Барабанчик В. Г., Гавриш Р. В. (2000)
Кардаш А. М. - Некоторые особенности лечения нейроинфекции у больных с тяжелой черепно-мозговой травмой, Черний В. И., Городник Г. А., Добророднова О. И., Чепига Е. Л. (2000)
Бублик Л. А. - Влияние инфекции мочевыводящих путей как осложнения травмы шейного отдела на состояние иммунитета позвоночника в остром и раннем периодах травматической болезни, Донченко Л. И, Шевченко В. Т., Степура А. В., Пернакова В. Г., Энглези А. П., Карих Р. И. (2000)
Трош Р. М. - Асептический менингит при эпидермоидных опухолях задней черепной ямки: профилактика и лечение, Лисяный А. Н., Гудков В. В., Онищенко П. М., Федирко В. О. (2000)
Цимбалюк В. І. - Особливості перебігу та антибактеріальної терапії краніоцеребральних запальних ускладнень у хворих нейроонкологічного профілю, Ткачик І. П. (2000)
Скобский Е. И. - Опыт профилактики послеоперационных инфекционно-воспалительных осложнений в детском нейрохирургическом отделении, Орлов Ю. А., Скобская О. Е. (2000)
Зозуля Ю. П. - Проблемні питання патогенезу вогнищевої епілепсії, Черченко А. П. (2000)
Зозуля Ю. А. - Применение метода функциональной магниторезонансной томографии для выявления эпилептогенных зон головного мозга, Рогожин В. А., Рожкова З. З. (2000)
Макеєв С. С. - Можливості однофотонної емісійної комп’ютерної томографії в діагностиці вогнищевої епілепсії (2000)
Лапоногов О. А. - Обоснование комбинированных методов лечения эпилепсии, Костюк К. Р., Медведев Ю. М., Лебедь В. В., Канайкин А. М., Федосенко Т. Н. Гнедкова И. А. (2000)
Цимбалюк В. І. - Консервативне лікування епілепсії (2000)
Цимейко О. А. - Артерио-венозные мальформации (АВМ): эпилептиформный тип течения и хирургическое лечение, Луговский А. Г., Кириченко В. М., Лебедь В. В. (2000)
Семисалов С. Я. - Эпилепсия как причинный фактор вторичной черепно-мозговой травмы (2000)
Вакуленко И. П. - Компьютерно-томографическая семиотика эпилепсии посттравматического генеза, Губенко О. В., Гюлямерьянц А. В. (2000)
Шевага В. М. - Вобензим в комплексному лікуванні післятравматичної епілепсії, Паєнок А. В., Нестеренко Б. В. (2000)
Клаупик Л. Э. - Cнижение вероятности травматической эпилепсии при интраоперационной перфузии фармако-метаболитной композиции, Хомицкая Т. В. (2000)
Яковенко Л. М. - Оцінка ефективності колатерального кровообігу при стенотично-оклюзивних ураженнях хребтових артерій (2000)
Кардаш А. М. - Катамнестическое обследование пострадавших, перенесших в детском возрасте черепно-мозговую травму с наличием травматических внутричерепных гематом, Козинский А. В. (2000)
Смоланка В. І. - Патологія екстракраніального відділу внутрішньої сонної артерії, що спричиняє ішемічні порушення мозкового кровообігу (2000)
Профессору Татьяне Петровне Верхоглядовой — 75 (2000)
Світлої пам’яті Миколи Миколайовича Сулія (2000)
Пацко Я. В. - Вшанування пам’яті академіка Олександра Івановича Арутюнова (2000)
Aйдачич Д. - Колекція цінностей Свобода, Рівність, Братерство та її вербалізація в слов’янських мовах (2013)
Алексеева Т. А. - Стратегия порицания в межличностной коммуникации: бинарная оппозиция "родитель : ребенок" (2013)
Ангерчік Є. - Відтворення українського просторіччя в англійському перекладі (на матеріалі художніх творів) (2013)
Альошина К. О. - Способи перекладу "промовистих" імен у художній літературі (на матеріалі англійського та українського перекладів науково-фантастичних творів І. Єфремова) (2013)
Альшева А. - Переклад німецької Вікіпедії як шлях до розширення Uanet (2013)
Андрієвська Е. М. - Електронний лексикографічний ресурс Tresor de la Langue Française та його використання в роботі перекладача (2013)
Андрійченко Ю. В. - Відображення ґендерних стереотипів в назвах професій і посад у іспанській мові (2013)
Андрощук О. С. - Принципи укладання електронного словника українсько-англійських фразеологізмів на означення людини (2013)
Андрухович А. - Реалізація категорії ґендер в офіційних інтернет-ресурсах спецслужб Росії (2013)
Антоненко З. В. - Відтворення іспанських евфемізмів українською мовою у перекладі текстів економічної тематики (2013)
Антоненко Н. П. - Психологические ассоциативы восточных славян в свете теории сакрального (2013)
Антонов О. В. - Чоловічий та жіночий комунікативні стилі персонажного мовлення (на матеріалі сучасної американської драми) (2013)
Атаманенко Н. П. - Особливості вживання дієслівних часів у розмовній французькій мові Алжиру (2013)
Бабире О. В. - Концепт "апокаліпсис" у текстах на екотематику (2013)
Бадзюнь О. Є. - Жанрові особливості метеопрогнозів (на прикладі англомовних синоптичних повідомлень телеканалу BBC) (2013)
Белоусова Т. П. - Биоэтика как объект когнитивной ономасиологии (2013)
Білан М. Б. - Смислова одиниця французького військового статутного документа (2013)
Білецька Т. О. - Роль дейктичних елементів у реалізації стратегій впливу на адресата (на матеріалі англомовних текстів-описів товару комерційних інтернет-сайтів) (2013)
Білюк І. - Метафорична номінація як складник урбаністичного брендингу (2013)
Біляк І. В. - Ігровий заголовок як засіб впливу в англомовному новинному медіатексті (2013)
Бондар В. - Порівняльний аналіз первинних вокативних однозвукових вигуків (на матеріалі китайської та української мов) (2013)
Булкіна А. В. - Аргументативно-ритуальний діалогічний дискурс: мовленнєвий жанр "пропозиція руки та серця" (2013)
Василюк О. В. - Вербальний та візуальний складники брендингу мегаполісів (2013)
Виклюк І. В. - Специфіка функціонування абревіатуру сучасній турецькій пресі (2013)
Гаврецька Х. М. - Юридична лексика сучасної мові гінді та її функціонування (2013)
Гаженко І. В. - Особливості жіночого та чоловічого мовлення в японській лінгвокультурі (2013)
Галайчук А. Ю. - Художні евфемізми та проблеми їх відтворення у перекладі (2013)
Гапченко О. А. - Індивідуальний лексикон особистості як особливе ментальне утворення (2013)
Гач Н. О. - Культурна конотація словосполучень в американському поетичному дискурсі XIX ст. (2013)
Гетьман З. О. - Функціональне призначення перерваних і усічених синтаксичних конструкцій (на матеріалі сучасної іспанської мови) (2013)
Гейко Т. М. - Зближення мов у соціокультурному просторі сучасності (2013)
Гоз Д. - Семантика тире у поезіях Ліни Костенко (2013)
Головань В. О. - Модальні дієслова як морфологічний засіб модерації категоричності в парламентському дискурсі (на матеріалі засідань Європейського парламенту) (2013)
Голов’янник Д. С. - Елементи турецького сленгу в сучасній німецькій мові (на матеріалі блогів) (2013)
Гончарова О. О. - Нідерландська мова у сучасному світі: становлення мови на території Нідерландів (2013)
Гордон К. О. - Фразеологізми гуанюн’юй у розмовному стилі китайської мови: узуальний аспект (2013)
Горобець І. С. - Класифікаційний вимір лексики народної медицини античних часів лексика народної античної медицини у класифікаційному вимірі (на матеріалі текстів "De agri cultura" Марка Порція Катона, "De medicina" Авла Корнелія Цельса, "Historia Naturalis" Гая Плінія Старшого) (2013)
Григораш A. С. - Евфемізми як засіб маніпуляції свідомістю (на матеріалі англомовних мас-медійних текстів (2013)
Гриценко М. В. - Перекладач у ситуації перекладацької дії (2013)
Губа Л. В. - Конструювання простору в текстах малих епічних жанрів Германа Гессе (2013)
Гуменюк О. - Можливості браузерів у галузі комп’ютерного перекладу (2013)
Гумінілович М. В. - Проблема перекладу заголовків з німецької мови у пресі (2013)
Гусейнов А. - Особливості перекладу художньої метафори з німецької мови на українську (на матеріалі роману П. Зюскінда "Das Parfüm" та його перекладу) (2013)
Давидюк Н. О. - Відображення національного світобачення у лексиці французької мови Алжиру (2013)
Дарчук Н. П. - Напрямки формалізації семантики (2013)
Данилевська О. В. - Топоніми-концепти України та Франції у ЗМІ (контекстуально-частотний аналіз) (2013)
Дегтяренко М. О. - Комунікативні тактики і стратегії в англомовних інтерв'ю з бізнесменами (2013)
Дем’яненко Н. Б. - Використання Інтернету у процесі вивчення польської фразеології (2013)
Денисенко Н. В. - Особливості відтворення емфатичного курсиву в перекладах з англійської мови (2013)
Довбищенко Ф. - Особливості давньогрецьких фразеологізмів із семантичними сегментами "мореплавство" і "міфологія" (структурно-семантичний аналіз) (2013)
Довганчина Р. - Текстуальні та підтекстуальні значення кольору в перекладі (на прикладі оповідань Е. Хемінгуея) (2013)
Домилівська Л. В. - Мовні символи ідіостилю Ю. Яновського з семантикою "гендерна ознака" (2013)
Дорошенко О. - Лексика на позначення особливостей помешкання німецького бюргера (der deutsche Bürger) у першій половині ХІХ ст. (2013)
Дригіна А. - Електронний словник рим Ліни Костенко (2013)
Дубенко О. Ю. - Гендерна ідентифікація ключових концептів поетичної картини світу в англо-американській та українській традиціях (2013)
Дурманенко А. - Каламбур як проблема перекладу (на матеріалі роману Любка Дереша "Культ" та його перекладу французькою мовою) (2013)
Душка-Іванов А. - Латинськомовні фразеологізми із соматичним компонентом: природа, сутність, підходи до аналізу (2013)
Д’яконова О. В. - Концепт щастя у віртуальному дискурсі: потенційність чи реалізованість? (2013)
Дяченко Ю. В. - Відтворення ідіолекту підлітка у романі Дж. Д. Селінджера "The Catcher in the Rye" (на матеріалі перекладів російською та українською мовами) (2013)
Єременко А. С. - Відтворення власних назв арабського походження у французьких медійних текстах у процесі перекладу українською мовою (2013)
Єфімова А. - Прагматика verba dicendi в латинській мові (2013)
Жидкова Д. В. - Функціонування політичної метафори у мас-медійних текстах під час передвиборчих перегонів (2013)
Завадська О. В. - Інтердискурсивність як системоутворювальний параметр офіційних веб-сайтів інститутів сектору безпеки (2013)
Загоруйко А. - Зоонім "собака" та особливості його функціонування у лінгвокультурному просторі різних народів (2013)
Звонська Л. Л. - Поезія Солона у лінгвопрагматичному вимірі (2013)
Шевченко Л. Л. - Концептуалізація поняття "благодать" у тексті Нового Завіту (2011)
Шевченко Л. І. - Колористика М. Рильського як культурний прецедент словесного простору ХХ століття, Дергач Д. В. (2011)
Шулінова Л. В. - Назви кольорів як знаки відображення: ідіостилістичний аспект (2011)
Фіголь Н. М. - Функціонування неологізмів у сучасному медіа-тексті, Кібальник Р. В. (2011)
Багратіон-Мухранська К. В. - До питання про антиномію "історія-вигадка" та фольклорно-міфологічну опозицію "свій" - "чужий" у шотландській та українській народній творчості (на матеріалі народних та літературних історико-героїчних творів) (2011)
Хорошева О. О. - Лінгвостилістинчі особливості есеїстичного тексту К. Москальця "Людина на крижині" (2011)
Ніка О. І. - Епістемічні дискурсивні трансформації: лінгвістична мотивація терміна (2011)
Грицина С. В. - Аспектологія термінопонять "індивід", "індивідуальність", "особистість" в історичній лінгвістиці (2011)
Наєнко Г. М. - Жанр порадника в аспекті моделювання смислової структури (2011)
Файчук Т. Г. - Складнопідрядні речення у господарських порадниках XVIII ст. (2011)
Капась-Романюк М .М. - Стійкі дієслівні сполуки з компонентами "давати / дати" та похідними від них в українській діловій мові кінця XVI-XVIІ століття (2011)
Заневич О. Є. - Типи генітивних моделей при запереченні в українській мові XVI-І половини XVII ст. (2011)
Краснопьорова М.С. - Функції фразеологізмів на позначення мовленнєвої діяльності в казаннях А. Радивиловського (2011)
Пачева В. М. - Особливості словозміни числівників в українських запорізько-надазовських говірках (2011)
Сопачова О. В. - Діалектизм у системі мовно-виражальних засобів буковинських письменників (на матеріалі Юрія Федьковича та Марії Матіос) (2011)
Калєтнік А. А. - Принципи аналізу конотативно забарвленої лексики в університетському курсі наукової мови (2011)
Дем'янюк А. А. - Труднощі вивчення китайськими студентами української мови (2011)
Шевченко Л. І. - Творчість поета у креативному прочитанні: стаття-рецензія на монографію К. Ю. Голобородька "Ідіостиль Олександра Олеся: лінгвокогнітивна інтерпретація". - Харків, 2010. - 527 с. (2011)
Павленко В. Н. - Высокие технологии в машиностроении, Муравлев В. В., Кравченко С. И. (2013)
Мовшович А. Я. - Выбор способа восстановления направляющих колонок переналаживаемых штампов, Черная Ю. А., Дерябкина Е. С. (2013)
Кухарь В. В. - Учет силы инерции при проектировании захватных органов грейферных перекладчиков для автоматизированной штамповки на прессах, Суглобов Р. В. (2013)
Долматов А. И. - Основные тенденции повышения надежности работы машин, Мовшович А. Я., Жолткевич Н. Д. (2013)
Здор В. А. - Универсально-сборные переналаживаемые приспособления для изготовления трубопроводов сложной конфигурации, Фролов Е. А., Бондарь О. В. (2013)
Фролов Е. А. - Методы повышения эффективности технологии штамповки особо тонких деталей из неметаллических материалов при разделительных операциях, Носенко О. Г., Вовк В., Григоренко С. А. (2013)
Аргат Р. Г. - Анализ конструкций инструмента для вытяжки цилиндрических деталей с целью усовершенствования их конструкций для интенсификации процесса (2013)
Гайкова Т.В. - Прогнозирование складкообразования при вытяжке низких коробчатых деталей, Пузырь Р. Г. (2013)
Пузырь Р. Г. - Усовершенствование методики определения крутящего момента при профилировании ободьев колес (2013)
Калашникова І. А. - Підвищення довговічності роботи багатоступінчастих свердловинних відцентрових насосів технологічними методами обробітку поверхні, Калашников А. В. (2013)
Дерябкина Е. С. - Особенности формирования и структуры напыленных покрытий после механической обработки (2013)
Новосад І. Я. - Вплив режимів різання на якість оброблення гвинтових секцій гнучких конвеєрів (2013)
Кухарь В. В. - Моделирование формоизменения относительно высоких заготовок при осадке выпуклыми плитами с эксцентриситетом нагрузки, Николенко Р. С. (2013)
Бородий Ю. П. - Экспериментальные исследования особенностей формирования поверхностного износостойкого слоя рабочих элементов разделительных штампов, Маковей В. А. (2013)
Симонова А. А. - Управление процессом резания субмикрокристаллических низкоуглеродистых сталей, Филиппи Э., Дюкобю Ф., Верезуб Н. В., Корытко Ю. Н. (2013)
Ляшук О. Л. - Дослідження резонансних коливань гнучких трубчастих скребкових конвеєрів двовимірних елементів (2013)
Мороз Н. Н. - Учет эффекта баушингера при моделировании процесса сложной вытяжки, Драгобецкий В. В., Черныш А. А. (2013)
Коваленко И. В. - Модель нагрева детали при экспоненциальном изменении тепловыделения в материале (2013)
Явтушенко А. В. - Надежность клиноременных передач механических прессов, Рей Р. И. (2013)
Плеснецов Ю. А. - Анализ современного состояния производства и применения профильных труб, Забара А. С. (2013)
Калюжний В. Л. - Визначення оптимального кута вхідного конуса двоконусної матриці для комбінованого витягування вісесиметричних виробів, Запорожченко А. С. (2013)
Калюжний О. В. - Холодне штампування виробу з двома фланцями із листової заготовки шляхом використання операцій витягування, роздачі і осаджування (2013)
Жигуц Ю. Ю. - Технологія синтезу хромомарганцевонікелевої термітної сталі Х14Г14Н3Т (2013)
Ясуник С. Н. - Повышение эффективности обработки сложнопрофильных деталей псевдоожиженным слоем абразива, Левинская И. М., Зуев А. С. (2013)
Федорович В. О. - Забезпечення сталості процесу алмазного шліфування полікристалічних надтвердих матеріалів, Пижов І. М., Бабенко Є. О., Клименко В. Г. (2013)
Попов С. В. - Дослідження епіциклоїдального профілю цівкової передачі для заданого руху робочого органа, Васильєв А. В. (2013)
Зінов’єв Г. С. - Автоматизація процесу вивчення інструментів геометричного моделювання, Хоменко І. В. (2013)
Шлык С. В. - Исследование течения материала при гибке листовых заготовок с локализованным очагом деформации (2013)
Пімонов І. Г. - Обґрунтування енергозбережного температурного режиму гідрофікованих будівельних машин, Пімонов Г. Г. (2013)
Дзюра В. О. - Визначення величини піднімання на зуб протяжки для оброблення напівкруглих канавок за умови рівномірного навантаження зубів (2013)
Геворкян Э. С. - Моделирование процесса горячего прессования порошка ZRO2, Мельник О. М. (2013)
Боцман І. Ю. - Підвищення ефективності комбінованого процесу алмазного шліфування полікристалічними надтвердими матеріалами, Калашников А. В. (2013)
Гайдар В. А. - Расчет оптимальных режимов фрезерования на станках с чпу концевыми и торцевыми фрезами с постоянным во времени количеством снимаемого материала, Ясько С. Г. (2013)
Шпилька А. Н. - Тенденции развития технологий алмазного шлифования инструментальных материалов, Шпилька Н. Н. (2013)
Ясько С. Г. - Чисельне моделювання напружено-деформованого стану при пенетрації та статичному зондуванні розширеним наконечником ґрунтоцементних елементів (2013)
Захаров Т. Г. - Новое в проектировании технологического оборудования для отделочно-зачистной виброобработки сложнопрофильных деталей, Мицык В. Я. (2013)
Кащевский А. В. - Опыт разработки технологии изготовления изделий, Силаев М. Ю., Ремшев Е. Ю., Титов А. В., Ясько С.Г. (2013)
Волков И. В. - Аналитика применения метода поверхностного пластического деформирования на операциях упрочнения деталей общемашиностроительных производств (2013)
Сороковий О. І. - Застосування комп’ютерної системи artcam pro для проектування і технологічної підготовки виробництва герба полтнту, Ясько С. Г., Здихальський Д. М. (2013)
Шевченко Л. І. - Медійний кларизм і масова мовна свідомість: когніція зумовленостей (2012)
Ніка О. І. - Олександр Савич Мельничук і когнітивно-комунікативна парадигма в лінгвістиці (2012)
Шевченко Л. Л. - Формування концепту "гріх" текстовими засобами Нового Завіту (2012)
Калєтнік А. А. - Культурні асоціації в неокласичному тексті Максима Рильського (2012)
Дергач Д. В. - Німецькомовна картина світу в кольорі та функції (2012)
Стасюк Т. В. - Соціокогнітивний підхід до вивчення терміна: аналіз визначень лінгвістів-когнітологів (2012)
Наєнко Г. М. - "Катехизис" 1600 р. як навчальний текст (2012)
Русакова О. В. - Особливості вираження таксисних значень у поліпредикативних конструкціях (2012)
Мельничук О. П. - Аксіологічність у "Протестації" Мелетія Смотрицького (2012)
Дядищева-Росовецька Ю. Б. - Українські народні епітети в поетичній інтерпретації Тараса Шевченка (2012)
Калєтнік А. А. - Естетико-художня цілісність тексту в неокласичній аргументації: М. Драй-Хмара (2012)
Багратіон-Мухранська К. В. - До питання про символ троянди у загальноєвропейській, шотландській та українській міфосвідомості (на матеріалі народної та літературної творчості) (2012)
Фіголь Н. М. - Засоби мовної експресії в циклі статей Євгена Гуцала "Ментальність орди", Медвідь В. В. (2012)
Булах М. Б. - Алюзії та ремінісценції в сучасних українських мас-медійних текстах (2012)
Якименко М. Р. - Невербальні засоби впливу в публічному виступі Ліни Костенко (2012)
Луньо Л. Є. - Іменник соціогрупи "баба-повитуха" (на матеріалі метричних книг І половини ХХ ст. ) (2012)
Трумко О. М. - Сімейне спілкування: мовленнєві акти експресивного типу (на матеріалі творів І. Франка) (2012)
Чучвара А. П. - Порівняльна характеристика прізвиська сільського та міського школяра (2012)
Дем'янюк А. А. - Теоретичні основи національних лінгвометодичних традицій (2012)
Боть Л. П. - Тенденції та напрямки вивчення дитячого мовлення (2012)
Сизонов Д. Ю. - Принципи лексикографічного представлення медичної термінології в українських ЗМІ (2012)
Шевченко Л. І. - Лінгвістична творчість, співмірна з ритмами часу (стаття-рецензія на книгу: Радзієвська Т. В. Нариси з концептуального аналізу та лінгвістики тексту. Текст – соціум – культура – мовна особистість. – К., 2010. – 491 с.) (2012)
Шевченко Л. І. - Сакральне слово Кобзаря в лінгвістичній інтерпретації (стаття – рецензія на монографію: Слухай Наталія. Світ сакрального слова Тараса Шевченка. – К., 2011. – 227 с. ) (2012)
Шевченко Л. І. - Дослідження Михайла Максимовича в контексті проблеми "наукова школа / школи" (2012)
Ніка О. І. - З історії Київського університету: Левченко Григорій Андріанович (2012)
Шевченко Л. Л. - Формування концептуального простору поняття "жертва" у тексті Нового Завіту (2012)
Дергач Д. В. - Мовознавство в Київському університеті Святого Володимира: наукова творчість Михайла Максимовича (2012)
Домилівська Л. В. - Фольклорна символіка у філологічній концепції М. Максимовича (2012)
Тарасова К. О. - Комунікативні стереотипи та їх інтерпретація у сучасній лінгвістиці (2012)
Шулінова Л. В. - Символіка чорного кольору в мовотворчості Лесі Українки (2012)
Фіголь Н. М. - Трансформація як особливий спосіб творення фразеологічних висловів на сторінках періодичних видань, Мельничук О. П. (2012)
Багратіон-Мухранська К. В. - До питання про вплив творчості Т.Г. Шевченка, Р. Бернса, В. Скотта, шотландського фольклору на формування сучасного українського та російського медіа-дискурсу (2012)
Сизонов Д. Ю. - Медійна лексикографія в аспекті актуальних тенденцій розвитку українського мовознавства (2012)
Макарець Ю. С. - Лексико-семантична група прикметників, які характеризують очі людини, у новелах Григора Тютюнника (2012)
Хорошева О. О. - Засоби інтертекстуальності в українському есеїстичному тексті кінця ХХ – початку ХХІ століття (2012)
Звонко Г. О. - Семантика перетворення та особливості її об’єктивації в українській мові (2012)
Полиця Т. Д. - Асоціативні поля субстантивних репрезентантів концепту "думка" (2012)
Сопачова О. В. - Синтаксичні засоби вербалізації світосприйняття в новелі Миколи Хвильового "Редактор Карк": лінгвосинергетичний аспект (2012)
Булах М. Б. - Перифраз як засіб інтертекстуальності у мас-медіа (2012)
Стасюк Т. В. - Проблематика й перспективи соціокогнітивного термінознавства (2012)
Воскобойник-Шпинта Г. М. - Проблема синкретизму семантичних класифікацій біологічних номенів (2012)
Снісаренко Я. С. - Методи дослідженя суспільно-політичної лексики української та англійської мов (2012)
Тараненко К. В. - Прагматичний аспект структури значення антонімів української мови (2012)
Файчук Т. Г. - Суфікси для творення іменників з новим значенням та з новим відтінком у значенні (на матеріалі Словника української мови П. Білецького-Носенка) (2012)
Грицина С. В. - Принципи лінгвістичного аналізу барокових панегіриків кінця ХVІ – першої половини ХVІІ ст. (2012)
Падар Ю. А. - Аксіологічність в українській мемуаристиці початку ХХ століття (2012)
Олешко Ю. Л. - Функціональна перспектива евіденційних маркерів у проповідницькому дискурсі І. Галятовського (2012)
Шевченко Л. І. - "На перехресних стежках життя зустрічалося багато прекрасних людей…" (стаття-рецензія на книгу: Лисиченко Л.А. І на тім рушникові… / Лідія Лисиченко : Спогади; Вст. ст. О. Маленко. – Х. : Вид-во "НТМТ" , 2012. – 274 с.) (2012)
Титул, зміст (2012)
Березовский О. А. - О задаче минимизации квадратичной функции на многогранном конусе, Бардадым Т. А., Лиховид Е. А. (2012)
Чикрий Г. Ц. - О растяжении времени в дифференциальных играх с интегральными ограничениями (2012)
Раппопорт И. С. - Одно обобщение теоремы об обратном образе (2012)
Білецький В. І. - Комбінаторне розпізнавання. Задачі та їх розв’язання, Донець Г. П., Ненахов Е. І. (2012)
Белоусов А. А. - Дифференциальные игры с интегральными ограничениями общего вида (2012)
Біла Г. Д. - Конзистентність оцінки невідомих параметрів у моделях із сильно залежним шумом (2012)
Шулинок Г. А. - О поиске кратчайших путей в числовых графах (2012)
Кузьменко В. Н. - Использование PNK–метода для решения невыпуклых задач оптимизации, Бойко В. В. (2012)
Михалевич В. М. - Оптимальность, сочетающая принципы гарантированного и наилучшего результата, в задачах принятия решений (2012)
Донец А. Г. - Решение задачи построения образов для линейной двухцветной мозаїки, Шулинок И. Э. (2012)
Рудык В. А. - Анализ эффективности алгоритмов ОМК для решения задачи о сворачивании протеинов (2012)
Лаптин Ю. П. - Некоторые вопросы определения коэффициентов негладких штрафных функций (2012)
Дериева Е. Н. - О некоторых свойствах оценки параметра сноса стохастического дифференциального уравнения на плоскости, Шпига С. П., Кнопов А. П. (2012)
Павленко В. Б. - Раскрашивание плоских триангуляций (2012)
Пасенченко Ю. А. - Пошук оптимальної траєкторії структурних зрушень для економіки України, Шеверда М. Ю. (2012)
Колечкина Л. Н. - Модифицированный подход к решению многокритериальных экстремальных задач на комбинаторных конфигурациях, Дверная Е. А. (2012)
Карпец Э. П. - Моделирование теневой экономики на основе методов таблиц "затраты-выпуск”, Кикоть А. Ф., Панасенко С. В. (2012)
Журбенко Н. Г. - Программное управление коэффициентами растяжения r-алгоритма, Чумаков Б. М. (2012)
Горбачук В. М. - Причинно-следственная связь по Грейнджеру, Шулинок Г. А. (2012)
Горин В. В. - Имплементация и оптимизация алгоритма Рида-Соломона для создания кодов восстановления потерь в даннях, Лютенко В. М. (2012)
Левчій Д. В. - Моделювання процесів опалення житлового будинку, Заславський В. А., Ненахов Е. І. (2012)
Лазебная Т. А. - Задачи динамики иммунного процесса при вторичном введении ангигена (2012)
Стецюк П. И. - Ускорение субградиентного метода Поляка (2012)
Аветіков Д. С. - Особливості заміщення посттравма-тичних дефектів зовнішнього носа, Ставицький С. О., Кравченко С. Б., Локес К. П. (2013)
Безручко М. В. - Роль інтервенційної сонографії в лікуванні гострого холециститу з гнійними паравезикальними ускладненнями у пацієнтів з високим операційно-анестезіологічним ризиком, Малик C. В., Ситнік Д. А. (2013)
Bezyazychna N. V. - Evaluation of prosthetic bed mucosal membrane inflammation degree under the treatment of partial adentia with soft base liners application (2013)
Бублий Т. Д. - Распространенность и течение герпетической инфекции среди студентов IV и V курсов стоматологического факультета, Сидаш Ю. В., Соловьёв В. М. (2013)
Бурка С. А. - Стан кисневого забезпечення у дітей з асфіксією при народженні, що потребують інтенсивної терапії, Шумейко О. Г. (2013)
Бойченко О. М. - Cтруктура та захворюваність хвороб пародонта у пацієнтів із ішемічною хворобою серця, Гасюк Н. В., Палій О. В. (2013)
Головко Н. В. - Морфологічна характеристика оклюзії у пацієнтів з глибоким прикусом та ретрузією передніх зубів, Хейдарі Мехді Хоссейн (2013)
Дельва М. Ю. - Рівні адипокнів та показники інсулінорезистентності при лакунарних інсультах у осіб з абдомінальним ожирінням (2013)
Доброскок В. О. - Перебіг ранового процесу та клітинний склад ексудату при гострому одонтогенному остеомієліті нижньої щелепи у дітей (2013)
Дроговоз К. В. - Комбінований крем для лікування неспецифічних бактеріально-грибкових вагінітів, Бусигін О. С., Зайченко Г. В. (2013)
Дудченко М. А. - Тактика ведения и лечения больных холецистопанкреатитом (2013)
Дудченко М. О. - Терапевтична ефективність віпромака у хворих виразковим стоматитом поєднанним з виразкою дванадцятипалої кишки, Скрипнiкова Т. П., Дудченко М., Шапошник О. А. (2013)
Кривченя Д. Ю. - Патогенетичне обґрунтування протишокової терапії при травмі селезінки у дітей, Ксьонз І. В. (2013)
Новиков В. М. - Зміни параметрів електроміограм жувальних м’язів хворих на склерозуючий артроз з дисфункціональними порушеннями СНЩС та детермінованими порушеннями оклюзії (2013)
Петрушанко Т. О. - Якісний склад мікробіоценозу порожнини рота осіб молодого віку з різною інтенсивністю карієсу, Череда В. В., Лобань Г. А. (2013)
Тесленко Ю. В. - Клініко-лабораторні паралелі при стабільній стенокардії, поєднаній з остеоартрозом у осіб з надмірною масою тіла або ожирінням (2013)
Ткаченко П. І. - Стоматологічний статус та клініко-морфологічна характеристика хронічного гіперпластичного піднижньощелепного лімфаденіту і ясеневого краю у дітей, Лобач Ю. Б., Шатрова К. М. (2013)
Удальцова К. А. - Расчет целесообразности создания дополнительного наклона стенок кариозной полости для усиления адгезии материала (2013)
Філатова О. В. - Застосування стандартної та індивідуальної терапії при хіміорезистентному туберкульозі, Бойко М. Г. (2013)
Шкурупій Д. А. - Клінічний перебіг синдрому поліорганної недостатності у новонароджених залежно від характеру патологічного стану (2013)
Шоріков Є. І. - Предиктори ризику гострих порушень мозкового кровообігу у хворих на артеріальну гіпертензію та цукровий діабет 2 типу: результати тривалого спостереження (2013)
Юшковська О. Г. - Оцінка рівня моторних порушень та ефективності реабілітаційних заходів у хворих на спастичні форми дитячого церебрального паралічу, Страшко Є. Ю. (2013)
Avetikov D. S. - Morphological and functional substantiation of prevention of the postoperative keloidal scars of the face and neck, Yeroshenko H. A., Skrypnyk V. M. (2013)
Аветіков Д. С. - Диференційна діагностика нормотрофічних та патологічних рубців голови та шиї, Ставицький С. О., Локес К. П., Яценко І. В. (2013)
Антушева Т. І. - Вплив низькочастотних ультразвукових коливань на адгезивні властивості патогенних коринебактерій (2013)
Білаш С. М. - Лектинохімічна характеристика вуглеводних детермінант шлунку при введенні кріоконсервованої плаценти на тлі гострого експериментального запалення, Єрошенко Г. А., Покотило В. Ю. (2013)
Бобрышева И. В. - Особенности структурно-функцио-нальных изменений ацидофильных эндокриноцитов аденогипофиза крыс после применения имунофана (2013)
Бойчук Т. М. - Поляризаційні властивості тканин щитоподібної залози та надниркових залоз інтактних щурів, Ходоровська А. А., Чала К. М., Чернікова Г. М., Петришен О. І., Єрмоленко С. Б. (2013)
Вернигородський С. В. - Муциновий профіль при передракових змінах та раку шлунка (2013)
Гаврилюк-Скиба Г. О. - Субмікроскопічні зміни структурних компонентів селезінки в ранні терміни після опікової травми в експерименті, Волков К. С. (2013)
Горіла М. В. - Визначення впливу кластерних сполук ренію на білки крові за допомогою методів турбідиметрії, Кленіна І. А., Мархонь Н. О., Штеменко Н. І. (2013)
Грицуляк Б. В. - Гісто-та ультраструктура яєчка чоловіків репродуктивного віку при варикоцеле, Грицуляк В. Б., Готюр О. І., Долинко Н. П., Поливкан М. І. (2013)
Єрошенко Г. А. - Зміни тинкторіальних властивостей цитоплазми епітеліоцитів слинних залоз після введення адреналіну і ацетилхоліну (2013)
Кацай В. В. - Характеристика структурних елементів селезінки при гострому асептичному запаленні черевної порожнини, Шепітько В. І. (2013)
Король Д. М. - Результати гістологічних досліджень периімплантатних тканин після вживлення оксидованого титану в експерименті, Єфименко А. С., Білий С. М., Козак Р., Калашніков Д. В. (2013)
Костиленко Ю. П. - Структурные изменения дентина и эмали постоянных зубов при патологической истираемости, Аноприева Н. М. (2013)
Максимюк Г. В. - Вміст i співвідношення макроелементів в органах і тканинах статевої системи самців, Воробець З. Д. (2013)
Пшиченко В. В. - Морфофункціональний стан шишкоподібної залози щурів при гострому іммобілізаційному стресі (2013)
Романенко Е. Г. - Методика определения сиаловой кислоты в слюне, Руденко А. И. (2013)
Яковлєва Л. В. - Експериментальне дослідження потенційної імунотоксичної дії комбінованого гелю "Aльгозан", Дев’яткін О. Є., Сахарова Т. С. (2013)
Яценко Е. В. - Гисто - эмбриогенетические и информационные аспекты понятия дефинитивного компонента эритрона в оценке особенностей деформабильности эритроцитов, Яценко В. П., Чайковский Ю. Б. (2013)
Гасюк Ю. А. - Сучасні погляди на етіопатогенез і патоморфологія поліпозного риносинуситу (2013)
Жабо Т. М. - Історія розвитку медико-санітарної експертизи в україні та на Полтавщині, Голованова І. А., Філатова В. Л. (2013)
Пікуль К. В. - Менінгіти у дітей, Гасюк Н. І., Ільченко В., Войтенко Л., Прилуцький К. (2013)
Павленко-Баришева В. С. - Сучасний стан та перспективи таксономічних досліджень роду Hieracium l. S.l. в Україні (2013)
Ємченко Я. О. - Деякі спільні аспекти патогенезу псоріазу та метаболічного синдрому, Іщейкін К. Є. (2013)
Вородюхіна А. К. - Поєднання вітчизняних та світових стандартів діагностики і лікування туберкульозу - це невід’ємна складова сучасної фтизіатрії, як в практичній медицині так і в навчальному процесі, Бойко М. Г., Ярешко А. Г., Куліш М. В., Бондаренко В. Г., Безручко Д. В. (2013)
Гольденберг Ю. М. - Адаптація іноземних студентів до навчання у вузах як соціальна проблема, Казаков Ю. М., Петров Є. Є. (2013)
Губка П. І. - Психофізична підготовка як складова частина здоров’я та виховання студентів, Бойко Д. М., Ємець А. В. (2013)
Каськова Л. Ф. - Показники кальцію, неорганічного фосфору та антиоксидантного статусу ротової рідини у дітей із хронічним катаральним гінгівітом у період змінного прикусу, Новіков Є. М. (2013)
Ляховський В. І. - Видалення частини кінцівки – резекція чи ампутація?, Дем’янюк Д. Г., Боркунов А. Л., Кравців М. І., Сапун Л. В. (2013)
Черно В. С. - Рельєф внутрішньої поверхні поперечних пазух твердої оболони головного мозку (2013)
Шарапова О. М. - Встановлення кореляційних зв’язків між імунними та внутрішніми статевими органами щурів після впливу електромагнітного поля та введення настоянки ехінацеї пурпурової (2013)
Skikevich M. G. - Toxic osteomyelitis of the jaw ones against the backgrounds of chronic intoxication, Avetikov D. S. (2013)
Шевченко Л. І. - Медіалінгвістика в сучасній Україні: аналіз ситуації (2013)
Ажнюк Л. В. - Мовні права особи: спроба когнітивного моделювання (2013)
Шулінова Л. В. - Стаття в системі жанрів сучасної української літературної мови (2013)
Калєтнік А. А. - Лінгвістичний аналіз української митної термінології в аспекті конфігуративності (2013)
Дергач Д. В. - Мас-медійний жанр ток-шоу: природа, функції, аспектологія дослідницького пошуку (2013)
Сизонов Д. Ю. - Сучасна медіалексикографія: лінгвопрагматичний потенціал (2013)
Ніка О. І. - Історія української літературної мови в системі нового знання (2013)
Наєнко Г. М. - Діалог у системі засобів адресації наукових текстів середньоукраїнського періоду (2013)
Калєтнік А. А. - Фахова мова та мова спеціального призначення: до історії формування понять (2013)
Багратіон-Мухранська К. В. - Теорія кельтського походження Русі: семантика ініціаційних трансформацій у шотландському баладному циклі про Тема Ліна та в українському фольклорі (2013)
Дем'янюк А. А. - Традиції навчально-педагогічного спілкування як компонент структури національних лінгвометодичних традицій (2013)
Пономаренко В. Д. - Оказіональні суфіксальні субстантиви як особливість ідіостилю Т. Мельничука (структурно-семантичний аспект), Дюкар К. В. (2013)
Боть Л. П. - Особливості вияву ввічливості в мовленні молодших школярів (2013)
Красовська О. М. - Експресивний та аксіолоігчний характер дієслівних фразеологізмів (на матеріалі епістолярію Лесі Українки) (2013)
Нестеренко А. К. - Валентнісні особливості афіксів безвідносного ступенювання прикметників (2013)
Булаховський К. А. - Передавання номенів у процесі українізації програмного забезпечення (2013)
Олешко Ю. Л. - Текстотвірна роль евіденційності у проповідницькому й полемічному дискурсі (на матеріалі творів І. Галятовського) (2013)
Бойко О. В. - Сповідь у системі стилів української літературної мови (2013)
Булах М. Б. - Лінгвістична аспектологія дослідження стилю масової інформації в слов'янському мовознавстві (2013)
Плясун О. М. - Мовосимвол "ріка” в кіноповісті О. Довженка "Зачарована Десна” (2013)
Шевченко Л. І. - Університетська лінгводидактика в актуальних дослідницьких парадигмах (рецензія на посібник Н. В. Слухай "Суггестия и коммуникация: лингвистическое программировние поведения человека”. - К.: "Киевский университет", 2012. - 319 с.) (2013)
Шевченко Л. І. - Смисли Тараса Шевченка й мас-медіа: передювілейна ситуація (2013)
Ажнюк Л. В. - Конфліктний медійний текст як об'єкт лінгвістичної експертизи (2013)
Дергач Д. В. - Диференційні критерії категорії жанр у лінгвістичному аналізі (2013)
Сизонов Д. Ю. - Поняття "лексема-ярлик" в сучасній медіалінгвістиці: функціональний аспект (2013)
Булах М. Б. - Категорія оцінки в семантиці медійних перифразів (2013)
Бойко О. В. - Журналістське розслідування в системі жанрів стилю масової інформації (2013)
Росовецький С. К. - Проблема українського бароко і Тарас Шевченко: деякі стилістичні та мовно-поетикальні аспекти (2013)
Дель Гаудіо Сальваторе - Некоторые аспекты влияния латинского языка на старославянский перевод Евангелия от Марка (2013)
Калєтнік А. А. - Мови спеціального призначення в аспекті горизонтального й вертикального членування (2013)
Бондаренко О. О. - Проект створення українського словника туристичних термінів (на прикладі назв вузлів), Росовецький С. С. (2013)
Шулінова Л. В. - Ідіостилістичні особливості поетичного мовлення Василя Симоненка: синестетичність світосприйняття (2013)
Дядищева-Росовецька Ю. Б. - До характеристики типів повторів в українській ліричній пісенності (на матеріалі збірника Зоріана Доленги Ходаковського) (2013)
Лавренчук Ю. П. - Лінгвостилістика концепту "душа" в епістолярній спадщині Ольги Кобилянської (2013)
Плясун О. М. - Поняття авторської мовної свідомості в лінгвістичній аргументації (2013)
Курілов Ю. Ю. - Феномен поезії Джима Моррісона (2013)
Інформація про авторів (2013)
Волошин О. І. - Ліки рослинного походження в клініці внутрішніх хвороб − один із важливих шляхів вирішення проблеми коморбідності (Огляд літератури та власні дослідження), Гарник Т. П., Волошина Л. О., Васюк В. Л. (2013)
Гарник Т. П. - Синдром оксидативного стресу у хворих на хронічний вірусний гепатит С низького ступеня активності, сполучений із холестирозом жовчного міхура та його корекція урсолізином і фітозасобом Гепар-ПОС, Тєрьошин В. О., Соцька Я. А., Круглова О. В., Гарник К. В. (2013)
Компанієць К. М. - Патогенетичне обґрунтування застосування сучасного комплексного рослинного препарату "Хеліскан" у хворих на хронічний некалькульозний холецистит у сполученні з ішемічною хворобою серця, Іванова Л. М. (2013)
Тєрьошина І. Ф. - Вплив комбінації аміксину та фітозасобу інтелану на показники клітинної ланки імунітету у хворих на рекурентний депресивний розлад помірної та важкої ваги без психотичних симптомів при лікуванні в амбулаторних умовах (2013)
Макаревич В. А. - Ефективність імупрету в імунореабілітації хворих на герпетичний стоматит (2013)
Кисличенко В. С. - Гриби як перспективна сировина для застосування в медицині, Гарник Т. П., Журавель І. О., Бурда Н. Є., Муртіщев О. М., Чехута О. О. (2013)
Купраш Л. П. - Применение спирулины в медицинской практике, Горчакова Н. А., Матюха Л. Ф., Юрженко Н. Н., Пантелеймонова Т. Н., Шарабура Л. Б., Гударенко С. А. (2013)
Зозуля В. В. - Проблеми поліморбідності в геріатричній клініці (2013)
Середа П. І. - Експериментальне дослідження безпечності та проти- діабетичної дії біологічно-активної харчової добавки "Колоцинт-Антидіабет", Ламазян Г. Р., Асланян С. А., Алексанян С. Ю., Хачатурян Х. В. (2013)
Закрутько Л. І. - Моніторинг інноваційної діяльності за напрямом "Народна і нетрадиційна медицина у сфері охорони здоров’я України 2001-2011 рр." (2013)
Гарник Т. П. - Звіт про проведення науково-практичної конференції "Інтеграція народної і нетрадиційної медицини в первинну медико-санітарну допомогу", Князевич В. М., Герцюк Т. І., Коваленко О. Є. (2013)
Цуркан О. О. - Суховершки звичайні Prunella vulgaris L. − цінна лікарська рослина (Огляд літератури), Голембіовська О. І., Колядич О. П. (2013)
Колісник Ю. С. - Полісахариди та органічні кислоти трави грициків звичайних, Кисличенко В. С., Кузнєцова В. Ю. (2013)
Гергель Є. М. - Дослідження макро- і мікроелементного складу рослин родини маслинкові (Elaeagnaceae juss.) (2013)
Попова Н. В. - Аналіз вмісту йоду в морській траві Zostera marina, Литвиненко В. І., Дихтярьов С. І., Кисіль О. П., Гляпа К. Л. (2013)
Маційчук О. П. - Дослідження фенольного складу коренів подорожника великого і подорожника ланцетолистого, Середа П. І., Максютіна М. П. (2013)
Лушпа В. І. - Полин однорічний (Artemisia annual L.) − унікальна лікарська рослина світової медицини, Медведєв А. А., Медведєва Т. М. (2013)
Боднар Л. М. - Динаміка урожайності Vaccinium myrtillus L. D в Закарпатській області (2013)
Палій І. М. - Регуляція продуктивності та фармакологічних властивостей Agastache foeniculum pursh. іneрeta cataria var. citriodora beck. елементами мінерального живлення в умовах південного берега Криму (2013)
Геращенко І. І. - Дієтичні добавки: доцільність вивчення питань щодо їх аналізу та контролю якості на додипломному етапі підготовки провізорів, Коновалова О. Ю., Шураєва Т. К., Шевчук О. Ю. (2013)
Шеремет’єва А. В. - Хронічні обструктивні захворювання легенів у рамках концепції алопатичної медицини та дослідження гомеопатичного препарату з сурфактантом, Тихонова С. О. (2013)
Гарник Т. П. - Рецензія на 4-х томне видання "Лікарські рослини Туркменістану", д.мед.н., проф. Гурбангули Бердимухамедова Туркменської державної видавничої служби, Ашхабад, 2012, Князевич В. М., Туманов В. А. (2013)
Інформація для авторів (2013)
Баумейстер А. - Теорія субстанції у Аристотеля (2010)
Дахній А. - Два джерела екзистенціального мислення Мартина Гайдеґера (2010)
Панич О. - Джон Стюарт Міл і Джордж Барклі: недосліджена лінія розвитку британского емпіризму (2010)
Секундант С. - Лейбниц и Каббала, Меламед Р. (2010)
Домбровский Б. - Философия стены (2010)
Бартусяк П. - Дельоз як дослідник філософії Ляйбніца: матерія та її складування (2010)
Кузнецов В. - "Пол – всегда центр..." Философия любви В. В. Розанова, Нерушева Л. (2010)
Понс А. - Ingenium (2010)
Браґ Р. - Інтуїція, "h.ads" (2010)
Хома О. - Ingenium і "дедуктивний метод" Декарта (2010)
Хома О. - Esprit de geometrie в Паскаля (2010)
Брюжер Ф. - "Wit та/або Humor" (2010)
Баладьє Ш. - "Witz" у Фройда і в його перекладачів (2010)
Циба В. - Метатеорія досвіду як дзеркало філософії (2010)
Реферати (2010)
Рефераты (2010)
Сбітнєва Л. М. - Розвиток музично-естетичного виховання на початку ХХ століття (2012)
Азарова Л. Г. - Методичні принципи формування співучого голосу видатного педагога Ф. Ламперті (2012)
Аристова Л. С. - Іноваційні технології викладання інетегрованих курсів освітньої галузі "Мистецтво" (2012)
Бавіна Н. С. - Проблеми технічного вдосконалення студентів, які навчаються диригування (2012)
Бай Шаожун. - Из истории развития вокального искусства (2012)
Бистрова Ю. О. - Модель забезпечення наступності в процесі професійно-трудової соціалізації учнів з порушеннями зору (з досвіду роботи рубіжанського навчально-реабілітаційного центру "Кришталик") (2012)
Вольська О. В. - Значення творчості імпресіоністів у світовому мистецтві (2012)
Вольська О. В. - Організація самостійної діяльності студентів та керівництво навчальним процесом у навчанні скульптури (2012)
Глоба О. П. - Інноваційні підходи щодо організації процессу фізичного виховання студентів спеціальних медичних групп (2012)
Горбачевська О. О. - Формування вокальної культури естрадних співаків (2012)
Даценко А. С. - Формування культури співака у процесі навчання співу (2012)
Дрєпіна О. Б. - Експериментальне діагностування рівнів естетичного самовиховання студентів педагогічного університету (2012)
Закусіло Ю. С. - Розвиток морально-естетичної культури учнівської молоді засобами дитячого хорового мистецства в Україні (кінець ХХ – початок ХХІ століття) (2012)
Золкин В. К. - Гортань як головний аспект у звукоутворенні та інтонуванні (2012)
Краснова Н. М. - Специфіка навчання образотворчої діяльності у спеціалізованих школах художнього профілю (2012)
Кондратюк І. І. - Почуття совісті в системі етичного виховання учнів молодшого шкільного віку (2012)
Командышко Е. Ф. - Педагогика искусства XXI века: новые тенденции развития гуманитарного знания (2012)
Кулдиркаєва О. В. - Специфіка технологїї проектування в художньо-творчому розвитку майбутніх учителів музики (2012)
Кулдиркаєва О. В. - Формування професійної вокальної майстерності (на основі вокальної школи О. М. Благовидової, Лебедева М. В. (2012)
Лаврентьєв А. О. - Формування музичної культури студентів у процесі роботи вокального ансамблю (2012)
Лебедева М. В. - Виконання романсів (практичні рекомендації), Кулдиркаєва О. В. (2012)
Лисицина Ю. С. - Систематика педагогічних підходів до виховання толерантності школярів (2012)
Манасян Л. А. - Раскрытие художественного образа. Воспитание артистизма (2012)
Марухно В. С. - Фахова підготовка студентів-валторністів (2012)
Матузова І. Г. - Результати впровадження організаційно-педагогічних умов підвищення екологічної вихованості старшокласників у процесі профільного навчання (2012)
Мей Фендзюань. - Теоретичні основи формування творчого мислення молодших школярів у процесі навчання (2012)
Мельничук С. Г. - Розвиток пам’яті у контексті професійного становлення майбутнього вчителя музики, Паньків Л. І. (2012)
Мольдерф Т. М. - Некоторые вопросы в работе над интерпретацией в классе сольного пения (2012)
Островська Т. В. - Підготовка майбутнього вчителя музики до диригентсько-хорової виконавської діяльності (2012)
Павлова О. І. - Індивідуалізація самостійної роботи студентів-філологів на основі рівня їх інформаційної культури (2012)
Пан На. - Сутність та зміст виконавської інтерпретації у підготовці майбутнього вчителя музики (2012)
Путішина Л. О. - Використання жанру мініатюри в інстру-ментально-виконавській підготовці майбутніх учителів музики (2012)
Самохіна Н. М. - Творчість як показник індивідуальності та професіоналізму майбутнього педагога-музиканта (2012)
Сбітнєва О. Ф. - Формування музично-естетичної культури молодших школярів (2012)
Сергієнко А. В. - Теоретичні засади формування художньо-пізнавальної діяльності старшокласників засобами синтезу мистецтв (2012)
Сіренко Т. М. - Щодо питання емоційного настрою у підготовці співаків-початківців (2012)
Скріпнікова Л. В. - Педагогічний підхід до управління якістю підготовки майбутніх учителів музики у вищих навчальних закладах (2012)
Старовойтова О. Є. - Умови, необхідні для творчої роботи зі студентами-вокалістами з професійного становлення голосу (2012)
Сташевська І. О. - Традиції й іновації в системі музичного виховання дошкільників у ФНР (2012)
Федоріщева С. П. - Вплив естетичних основ педагогічної майстерності на естетичну педагогічну діяльність вчителя музики (2012)
Чеча А. А. - Особенности формирования джазового вокала (2012)
Чжен Цзе. - Уміння художньо-педагогічного аналізу як складова інструментально-виконавської підготовки вчителя музики (2012)
Чурікова-Кушнір О. Д. - Початковий етап становлення професії "Хормейстер" (2012)
Юнда В. В. - Форми та методи розвитку самостійної пізнавальної діяльності студентів на уроці диригування (2012)
Відомості про авторів (2012)
Баумейстер А. - Осягнення реаль-ного буття: дискусійні питання томістичної епістемології в світлі сучасних досягнень (2011)
Секундант С. - Субъект и достоверность. Нормативно-критические основания понятия субъекта у Лейбница (2011)
Потер М. - Народження аналітичної філософії (2011)
Бартусяк П. - Дельоз як дослідник філософії Ляйбніца: душа у складках (2011)
Христокін Г. - Постмодерний неопатристичний містичний емпіризм Йоана Манузакіса (2011)
Кузнецов В. - Роман с вечной женственностью. Эротический мистицизм Владимира Соловьева, Нерушева Л. (2011)
Фіхте Й. Ґ. - "Учення про науку. Друга доповідь 1804 р." (2011)
Іващенко І. - Значення другого циклу доповідей "Учення про науку" 1804 року для теоретичної філософії Й. Ґ. Фіхте (2011)
Реферати (2011)
Рефераты (2011)
Баумейстер А. - Світло інтелекту й світло слави:метафізика пізнання у св. Томи Аквінського (2010)
Шевцов С. - Два отрывка Лейбница о свободе (2010)
Панич О. - Джон Стюарт Міл проти Вільяма Гемілтона: боротьба за філософську спадщину британського емпіризму (2010)
Дахній А. - Започаткування розгляду екзистенційно-темпоральної проблематики у філософії Мартина Гайдеґера: марбурзька лекція "поняття часу" (1924) (2010)
Домбровский Б. - Вавилонская башня как пример реизма (2010)
Кузнєцов В. - Соловьевцы: Виртуальная любовь по Андрею Белому, Нерушева Л. (2010)
Депра Н. - Animal (2010)
Чухрай Е. - Θυμός/ψυχή та animus/аnima : від архаїки до класики (2010)
Хома О. - Animus/anima, animus/mens: накопичення неперекладності (2010)
Войтила К. - Особова структура самовизначення (2010)
Савинська І. - Досвід вчинку особи в теорії Кароля Войтили (2010)
Альчук М. - Філософсько-правові проблеми у дисертації Богдана Кістяківського "Gesellschaft und Einzelwesen…" (2010)
Реферати (2010)
Рефераты (2010)
Приймак В. І. - Економіко-математичні методи та моделі в управлінні ринком праці, Скорупка Д. (2013)
Лисюк В. М. - Методологія дослідження ринку електроенергії у контексті обгрунтування концепції і стратегії його реформування і розвитку (2013)
Черкасова С. О. - Формування організаційно-економічного механізму управління процесом зміцнення економічної безпеки промислових підприємств (2013)
Чучук Ю. В. - Шляхи мінімізації витрат на компримування газу електропровідними газоперекачувальними агрегатами (2013)
Filyppova S. V. - Commercialization and technology transfer: the maintenance processes and their correlation in the innovation of industrial enterprises, Kovtunenko Y. V. (2013)
Митяй О. В. - Концепція організаційно-економічного механізму підвищення ефективності діяльності аграрного підприємства (2013)
Гришова І. Ю. - Вплив інституціональної структури на розвиток інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств, Непочатенко В. О. (2013)
Шацкова Л. П. - Сучасний стан та оцінка інноваційного розвитку підприємств машинобудування України (2013)
Гурченков О. П. - Формування системи управління персоналом та оцінка її ефективності, Гусаріна Н. В. (2013)
Антипов Д. В. - Модель управління стійкістю функціонування промислового підприємства (2013)
Костін Д. Ю. - Матеріальне стимулювання трудової діяльності: аналіз теоретико-методологічних підходів (2013)
Кривов’язюк І. В. - Реінжиніринг логістичних бізнес-процесів і систем як основа їх самовдосконалення та розвитку, Кулик Ю. М. (2013)
Oklander T. O. - Marketing systems of pushing and pulling up types (2013)
Шпак Н. О. - Роль маркетингової діяльності у функціонуванні вітчизняних промислових підприємств, Кирилич Т. Ю. (2013)
Яшкіна О. І. - Класифікація маркетингових досліджень інновацій машинобудівних підприємств (2013)
Міхляєв М. О. - Основні проблеми використання виробничого персоналу та шляхи їх вирішення засобами мотивації (2013)
Balan O. S. - Investment projects at industrial enterprises: accounting and implementation control, Berber O. V. (2013)
Кірсанова Ю. В. - Механізм фінансово-економічного забезпечення діяльності обслуговуючих кооперативів з водопостачання та водовідведення з кодом неприбутковості 0011 (2013)
Крюкова І. О. - Напрями здійснення фінансових інновацій на підприємствах (2013)
Перевозова І. В. - Номінативне поле концепту "економічна експертиза" в сучасних умовах його застосування в процесі здійснення фінансового контролю (2013)
Smokvina A. A. - Application of statistical methods for evaluating the innovative companies’ investments effectiveness (2013)
Філіппова С. В. - Класифікація умов надання підприємствам венчурного капіталу для інноваційної діяльності підприємств, Сааджан В. А. (2013)
Лайко О. І. - Вдосконалення інституціонального забезпечення стратегічного інвестування в значущих видах економічної діяльності (2013)
Саталкіна Л. О. - Джерела фінансування інвестиційного портфелю підприємства (2013)
Ковальова О. М. - Державно-приватне партнерство у сфері інфраструктурних проектів: проблеми та перспективи розвитку (2013)
Циналєвська І. А. - Передумови активізації зовнішньоекономічних зв’язків регіонів України (2013)
Гришова І. Ю. - Державна підтримка регіональних програм інноваційного розвитку, Замлинський В. А., Кужель В. В. (2013)
Sokolovskaya Z. M. - The use of simulation modeling approaches in the practice of research of economic systems, Makovey I. V. (2013)
Валуєв Б. І. - Методичні основи експертної оцінки конкурентоспроможності цукру і цукрових підприємств, Юффа В. С. (2013)
Скибінський О. С. - Передумови та перспективи розвитку фрілансу в Україні, Солярчук Н. Ю. (2013)
Бельтюков Є. А. - Основні шляхи вдосконалення системи інформаційного забезпечення конкурентоспроможності промислового підприємства, Задорожко Г. І. (2013)
Філиппова С. В. - Оцінювання економічних показників діяльності організації на засадах врахування поглядів груп економічного впливу (2013)
Никитенко О. К. - Елементи та структура українського фінансового ринку (2013)
Технічна сторінка (2013)
Зозуля Ю. П. - Інституту нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова АМН України — 50 років, Цимбалюк В. І., Пацко Я. В. (2000)
Орлов Ю. А. - Отдел нейрохирургии детского возраста, Бродский Ю. С. (2000)
Зозуля Ю. А. - Отдел нейроонкологии Института нейрохирургии: созидание, прогресс и перспективы XXI века, Розуменко В. Д., Высоцкий Н. С., Трош Р. М., Пацко Я. В., Гук А. Н. (2000)
Цимбалюк В. І. - Історія відділу відновної нейрохірургії, Сулій М. М., Сапон М. А. (2000)
Лапоногов О. А. - Этапы развития функциональной нейрохирургии в Украине (2000)
Цімейко О. А. - Етапи розвитку клініки хірургічного лікування патології судин головного мозку, Гончаров О. І., Кириченко В. М. (2000)
Поліщук М. Є. - Історія розвитку клініки спінальної патології Інституту нейрохірургії, Слинько Є. І., Косінов А. Е, Пастушин А. І., Цимбал М. О. (2000)
Педаченко Е. Г. - II спинальная клиника (этапы становления и развития), Хижняк М. В. (2000)
Педаченко Г. А. - Отделение черепно-мозговой травмы, Педаченко Е. Г., Белошицкий В. В. (2000)
Степаненко І. В. - Відділення післяопераційної реабілітації, Попова І. Ю., Лихачова Т. А., Бондар Т. С. (2000)
Верхоглядова Т. П. - История лаборатории культивирования тканей, Семенова В. М. (2000)
Робак О. П. - Нарис історії відділу нейрорадіології Інституту нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова АМН України (2000)
Лисяный Н. И. - История отдела нейроиммунологии и использования иммунологических исследований в нейрохирургии (2000)
Чеботарьова Л. Л. - Відділ функціональної діагностики, Яркіна Т. Г., Земскова І. П. (2000)
Мостовая Т. С. - История развития отоневрологического подразделения, Киселева И. Г., Зубкова Е. В., Скобская О. Е., Бублий Л. В. (2000)
Шамаев М. И. - К истории отдела нейропатоморфологии, Верхоглядова Т. П., Малышева Т. А. (2000)
Зозуля Ю. А. - А. И. Арутюнов — создатель и первый научный руководитель Института нейрохирургии в Украине, Пацко Я. В. (2000)
Педаченко Г. П. - Кафедрі нейрохірургії Київської медичної академії післядипломної освіти — 55 років, Поліщук М. Є. (2000)
Орлов Ю. А. - Принципы оказания ургентной помощи в детской нейрохирургии (2000)
Кардаш А. М. - Магнитная стимуляция и регенерация периферических нервов: основные понятия, Дроботько В. Ф. (2000)
Полищук Н. Е. - Эффективность применения транспедикулярной системы стабилизации позвоночника, Слынько Е. И., Муравский А. В. (2000)
Пичкур Л. Д. - Динамика показателей клеточного иммунитета и нейроаутоиммунных реакций у больных со спастическими формами ДЦП на этапах восстановительного лечения с использованием эмбриональной нервной ткани, Руденко В. А. (2000)
Дюшеев Б. Д. - Особенности дебюта опухолей задней черепной ямки у лиц пожилого и старческого возраста (2000)
Зозуля Ю. А. - Применение метода краткосрочного культивирования опухолевых клеток для определения индивидуальной чувствительности глиом головного мозга к химиопрепаратам, Васильева И. Г., Розуменко В. Д., Олексенко Н. П., Главацкий А. Я., Чувашова О. Ю. (2000)
Кариев Г. М. - Клинико-эпидемиологическая характеристика острой черепно-мозговой травмы у жителей Сурхандарьинской области Узбекистана, Маманазаров К. М., Ахмедиев М. М. (2000)
Яковенко Л. М. - Внутрішньосудинна дилатація (транслюмінальна ангіопластика) стенозів хребтових артерій при порушеннях мозкового кровообігу в вертебро-базилярному басейні, Костюк М. Р., Луговський А. Г. (2000)
Сайед Ахтар Сохейль Ризви - Хирургическое лечение первичных и вторичных опухолей позвоночника (2000)
Юрію Степановичу Бродському — 75 (2000)
Олегу Олександровичу Лапоногову — 70 (2000)
Александру Павловичу Королю — 70 (2000)
Олегу Петровичу Робаку — 50 (2000)
Сапон М. А. - Науково-практичний семінар-нарада нейрохірургів України (Івано-Франківськ, Яремча, 20-21 вересня 2000 р. ) (2000)
Щербак Н. П. - Геохронологические рубежи формирования зеленокаменных ассоциаций пород Среднеприднепровского, Карельского, Артеменко Г. В., Пономаренко А. Н. (2009)
Артеменко Г. В. - Геохимические отличия перидотитовых и пироксенитовых коматиитов зеленокаменных поясов Приазовского и Среднеприднепровского, Самборская И. А. (2009)
Пономаренко А. Н. - Физические модели, методы исследования и свойства метамиктных цирконов, Брик А. Б., Гречановский А. Е., Лариков А. Л., Калиниченко А. М. (2009)
Квасница В. Н. - Минеральные сростки с микроалмазами и включения в микроалмазах из трубок Архангельской кимберлитовой, Вирт Р., Вишневский А. А., Махин А. И. (2009)
Кульчицька Г. О. - Закономірності зміни вмісту та розподілу летких компонентів у мінералах, Возняк Д. К., Остапенко С. С. (2009)
Радчук В. В. - Особливості процесів масопереносу і розпаду радіаційних центрів в емалі зубів та вплив цих процесів на результати ретроспективної дозиметрії (2009)
Митрохин А. В. - Петрология Малинского массива рапакиви (Коростенский плутон), Богданова С. В., Билан Е. В. (2009)
Шумлянський Л. В. - Ізотопний (U-Pb за цирконами) вік та геологічне положення Кишинського масиву і порід його облямування, Мазур М. Д., Зінченко О. В., Кривдік С. Г. (2009)
Кулиш Е. А. - Поведение золота и других рудообразующих элементов в условиях метаморфизма пород черносланцевых комплексов, Парада С. Г. (2009)
Світ пам’яті Костянтина Юхимовича Єсипчука (2009)
Наші автори (2009)
Баумейстер А. - Фундаментальне прагнення блага: шлях Ансельма (2011)
Богачов А. - Раціоналістична герменевтика Нового часу (2011)
Шевцов К. - Зеркало для Cogito: проблема памяти в философии Декарта (2011)
Шевцов С. - Теория естественного состо-яния: Гоббс, Локк, Руссо (2011)
Домбровский Б. - Франц Брентано как предтеча аналитической философии (2011)
Йосипенко С. - Історія філософії України як галузь наукового дослідження і академічна дисципліна в 1950–2000 роках, Вдовина О., Симчич М. (2011)
Кебуладзе В. - Критика емпіризму в творах Едмунда Гусерля "Логічні дослідження", "Філософія як строга наука" і "Перша філософія" (2011)
Лактіонова А. - Найменування, значення, об’єкти світу у "Філософських дослідженнях" Людвіґа Вітґенштайна (2011)
Бевзюк Н. - Диалектика теологического и умозрительного (2011)
Черенков М. - Перспективы теолого-философского диалога в постсоветском протестантизме (2011)
Іваник С. - Іван Мірчук і Слов’янський філософський з’їзд у Варшаві (1927) (2011)
Мірчук І. - Про слов’янську філософію. Спроба характеристики. (2011)
Голубицкая А. - Генезис философской рефлексии Георгия Флоровского (по материалам рецензий "одесского периода") (2011)
Секундант С. - К вопросу об употреблении и переводе терминов "species" и "idea у св. Фомы Аквинского (2011)
Реферати (2011)
Рефераты (2011)
Вакуленко В. М. - Акмеологічний аспект проблеми компетентності та її видів, Савельєва В. С. (2012)
Добрянський І. А. - Європейський простір вищої освіти: виклики і перспективи (2012)
Жидких Т. М. - Структурно-функціональні компоненти в управлінні навчальним комплексом "коледж-академія" (2012)
Зінченко В. О. - Моніторинг якості організації навчального процесу ВНЗ (2012)
Золотарьова О. О. - Інтегративний підхід у викладанні предметів освітньої галузі "Мистецтво" (2012)
Кубанов Р. А. - Тенденції постмодернізму в освіті: використання технологій НЛП у професійній підготовці майбутніх маркетологів (2012)
Родіонова Н. М. - Стратегічне управління розвитком системи професійно-технічної освіти (2012)
Селіванова О. П. - Діалог культур як засіб формування культури міжнаціональних відносин (2012)
Вергунова В. С. - Методичні засади формування досвіду ціннісного ставлення до музичного мистецтва у майбутніх учителів музики початкової школи (2012)
Воробйова Т. В. - Мотиваційно-ціннісне ставлення майбутніх медиків до формування професійно значущих якостей засобами проектних технологій (2012)
Грицьких О. В. - Дослідницька науково-методична робота як засіб фахової підготовки майбутніх учителів фізики (2012)
Єфремова О. І. - Освітні переваги використання рольової гри у вищій професійній школі (2012)
Каралкіна К. В. - Формування професійно-етичних якостей майбутніх медиків у вищому навчальному закладі (2012)
Неловкіна Берналь О. А. - Формування комунікативної компетентності іноземних студентів-медиків на заняттях з мови спеціальності (2012)
Полковнікова І. В. - Методичні аспекти викладання дисципліни "Системи бронювання в туристичної галузі" для майбутніх менеджерів туризму (2012)
Пономарьова О. М. - Проектна діяльність у системі професійної підготовки фахівців мистецьких спеціальностей (2012)
Сердюкова О. Я. - Метод проектів як засіб інтеграції техніко-технологічної та психолого-педагогічної підготовки інженерів-педагогів харчового профілю (2012)
Сікора Г. І. - Формування національної самосвідомості у майбутніх учителів музики засобами українського фортепіанного мистецтва (2012)
Соколовський В. В. - Роль емоційно-вольової культури в професійній діяльності офіцера внутрішніх військ (2012)
Стецюк К. В. - Методологічні основи освіти у процесі формування екологічної культури майбутнього агронома (2012)
Сура Н. А. - Текстова діяльність як основа професійної іншомовної підготовки майбутніх фахівців з інформаційно-комунікаційних технологій у технічних університетах (2012)
Тітаренко І. С. - Домашнє читання як засіб навчання іноземної мови студентів немовних спеціальностей (2012)
Черноусова Е. А. - Моделювання як педагогічний феномен (2012)
Шама І. П. - Фактори ефективного застосування кейс-технології у процесі фахової підготовки майбутніх учителів (2012)
Шевченко О. П. - Міжпредметні зв’язки як основа змісту навчання іноземній мові за професійним спрямуванням студентів технічних ВНЗ (2012)
Щука Г. П. - Аналіз та оцінка досвіду підготовки кадрів спортивного туризму в Республіці Білорусь (2012)
Синельник В. Ю. - Виявлення рівня професійної підготовки вчителів англійської мови в Японії (2012)
Бикова В. О. - Відстеження кар’єри випускників вищих навчальних закладів як один з напрямів роботи центру розвитку кар’єри та взаємодії з випускниками (2012)
Іноземцева С. В. - Діти з особливими потребами у вітчизняних і зарубіжних дослідженнях (2012)
Ткачова Ю. Г. - Материнство в системі життєвих орієнтацій сучасної молоді (2012)
Ху Жунсі. - Сутнісні характеристики соціальної адаптації студентів до культурно-освітнього середовища вищого навчального закладу як психолого-педагогічна проблема (2012)
Гавриленко Т. Л. - Розвиток початкової освіти в Україні у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст. як історико-педагогічна проблема (2012)
Грибинюк М. Б. - Можливості використання педагогічних ідей Ж.-Ж. Руссо у початковій школі на прикладі роману "Еміль, або Про виховання" (2012)
Григорова Л. С. - Особливості соціально-педагогічної діяльності з обдарованими дітьми в Україні в 1937 – першій половині 50-х рр. ХХ ст. (2012)
Спіцин В. В. - Становлення системи фізичного виховання підростаючого покоління в Україні (2012)
Сєваст’янова О. А. - Особливості виховної роботи в сучасних соціокультурних умовах (2012)
Відомості про авторів (2012)
Ждан В. М. - Інтернаціоналізація вищої медичної освіти – пріоритетний напрямок освітньої діяльності, Скрипніков А. М., Іщейкін К. Є., Потяженко М. М., Новіков В. М., Богиня Л. В. (2013)
Аветіков Д. С. - Суб' єктивні і об'єктивні чинники адаптації студентів-іноземців на стоматологічних факультетах вищих медичних навчальних закладів України, Яценко І. В. , Ставицький С. О. (2013)
Баринов Э. Ф. - Технология модульного обучения как инструмент повышения эффективности преподавания гистологии, Сулаева О. Н., Степура А. В., Гатина Е. И., Прилуцкая И. А. (2013)
Бєляєва О. М. - Про деякі соціальні, психологічні та педагогічні аспекти навчання іноземних студентів у вищих медичних навчальних закладах України (2013)
Бобирьов В. М. - Особливості підготовки іноземних студентів на курсі клінічної фармакології з імунологією та алергологією, Петрова Т. А., Островська Г. Ю., Муляр Л. А., Капустянська А. А. (2013)
Богиня Л. В. - Самостоятельная работа как один из важнейших факторов подготовки иностранных студентов подготовительного отделенияк обучению в ВУЗе, Савицкая Т. В., Трусова Л. В. (2013)
Бондаренко Н. Н. - Оптимизация преподавания гистологии эпителиальных тканей, Баринов Э. Ф., Чайковский Ю. Б., Терещук Б. П., Баринова М. Э. (2013)
Бондарчук Г. О. - Перспективи та проблеми викладання предмету "судова медицина" для англомовних студентів, Легін Г. О., Фоміна Л., Гаврилюк А., Верлан О. О. (2013)
Безкоровайна І. М. - Удосконалення навчання студентів-іноземців шляхом активізації самостійної роботи та покращення їх мовної підготовки на офтальмології, Максимук О., Воскресенська Л., Ряднова В. (2013)
Важничая Е. М. - Интернационализация высшего образования: общие концепции и некоторые заблуждения с ними связанные, Девяткина Т. А., Девяткин А. Е., Луценко Р. В. , Луговая Л. А. (2013)
Весніна Л. Е. - Значення мультимедійних лекцій у викладанні фізіології іноземним студентам (2013)
Владимирова В. И. - Некоторые подходы к формированию навыков письменной речи у иностранных студентов-нефилологов, Богиня Л. В. (2013)
Волошина Л. І. - Освітня парадигма підготовки іноземних студентів у вищих медичних навчальних закладах (2013)
Ганчо О. В. - Організація навчального процесу з англомовними студентами за умов впровадження кредитно-модульної системи на кафедрі мікробіології, вірусології та імунології (2013)
Гасюк А. П. - Методичні засади викладання патоморфології в умовах інтернаціоналізації вищої медичної освіти, Ройко Н. В., Новосельцева Т. В., Филенко Б. М., Проскурня С. А. (2013)
Гришко Ю. М. - Використання інноваційних технологій при викладанні патофізіології іноземним студентам (2013)
Громова А. М. - Отработка практических навыков по акушерству и гинекологии при подготовке иностранных студентов, Мартыненко В. Б., Нестеренко Л. А., Тарасенко К. В., Крутикова Э. И. (2013)
Громова А. М. - Проблеми втілення в навчальний процес іноземних студентів інноваційних технологій в проведенні пологів, Мітюніна Н. І., Мартиненко В. Б., Талаш В. В. (2013)
Дзяк Г. - Сучасні проблеми підготовки іноземних громадян у дз "дніпропетровська медична академія міністерства охорони здоров’я України", Науменко Л., Больбот Ю., Ковтуненко О. В., Нефьодов О. (2013)
Добровольский А. В. - Анализ методики преподавания стоматологической имплантологии в системе додипломного образования (2013)
Дубінін С. І. - Деякі сучасні проблеми навчання студентів-іноземців у мультикультурному просторі, Пілюгін В. О., Ваценко А. В., Улановська-Циба Н. А., Рябушко О. Б., Передерій Н. О., Овчаренко О. В. (2013)
Дубинська Г. М. - Розвиток комунікативних компетенцій у студентів-іноземців шляхом їх залучення до волонтерського руху, Коваль Т. І., Ізюмська О. М., Полторапавлов В. А., Лимаренко Н. П., Баштан Н. З., Боднар В. А., Котелевська Т. М., Прийменко Н. О., Сизова Л. М. (2013)
Дудченко М. А. - Возможности успешного обучения иностранных студентов на клинических кафедрах академии, Потяженко М. М., Дудченко М. А., Третяк Н. Г., Малик Л. В. (2013)
Думанский Ю. В. - Система программно-целевого управления качеством подготовки специалиста-стоматолога, Удод А. А., Косарева Л. И. (2013)
Ждан В. М. - Особливості викладання наркології (аддиктології) іноземним студентам в Україні, Скрипніков А. М., Бобирьов В. М., Денеко М. О., Кидонь П. В. (2013)
Ждан В. М. - Особливості соціально-біологічної та психологічної дезадаптації іноземних студентів до умов навчання в Полтавському регіоні, Скрипніков А. М., Денеко В. В., Шиндер М. О., Небесний Г. Л. (2013)
Закордонець О. О. - Організація навчання іноземних громадян у ВНМЗ України, Лехніцька С. І., Савичук О. В. (2013)
Запорожець Т. М. - Особливості навчання іноземних студентів англійською мовою на кафедрі фізіології Української медичної стоматологічної академії, Міщенко І. В., Павленко Г. П., Ткаченко О. В., Федотенкова Н. М. (2013)
Іщейкін К. Є. - Етнопсихологічні особливості роботи з іноземним студентами та проблема їх адаптації в українському культурному просторі, Салій А. В. (2013)
Іщейкіна Ю. О. - Роль новітніх інформаційно-комунікаційних технологій, як удосконалення навчально-виховного процесу студентів та лікарів-інтернів ВДНЗ "Українська медична стоматологічна академія", Іщейкін К. Е., Тронь Н. В. (2013)
Кайдашев І. П. - Досвід та особливості викладання основ геронтології для студентів стомато-логічного факультету в умовах впровадження кредитно-модульної системи, Борзих О. А., Расин М. С., Савченко Л. Г., Дігтяр Н. І., Селіхова Л. Г., Герасименко Н. Д. (2013)
Казаков Ю. М. - Шляхи оптимізації підготовки іноземних студентів в клініці загальної практики-сімейної медицини, Трибрат Т. А., Шуть С. В., Чекаліна Н. І. (2013)
Каськова Л. Ф. - Особливості підготовки іноземних студентів до державної атестації з дитячої терапевтичної стоматології, Амосова Л. І., Карпенко О. О., Новікова С. Ч., Андріянова О. Ю., Чуприна Л. Ф. (2013)
Каськова Л. Ф. - Позааудиторна самостійна робота студентів на кафедрі дитячої терапевтичної стоматології, Новікова С. Ч., Карпенко О. О., Амосова Л. І., Андріянова О. Ю., Ващенко І. Ю. (2013)
Капустянський Д. В. - Досвід впровадження інноваційних інформаційних технологій в навчанні іноземних студентів на базі кафедри хірургії №3 ВДНЗУ "УМСА", Малик С. В., Челішвілі А. Л., Лавренко Д. О. (2013)
Ковальов Є. В. - Інноваційні методи викладання пропедевтики терапевтичної стоматології англомовним студентам, Марченко І., Ляшенко Л., Лобач Л., Браїлко Н. М. (2013)
Ковальов Є. В. - Особливості клінічного одонтопатології, Марченко І. Я., Шундрик М. А., Назаренко З. Ю., Ляшенко Л. І. (2013)
Ковтуненко О. В. - Досвід навчально-методичної роботи кафедри мовної підготовки на підготовчому відділенні для іноземних студентів Дніпропетровської медичної академії, Філат Т. В., Слюсар Н. О., Запорожець О. С., Сидора М. Ю. (2013)
Колечкина И. В. - Комплексный подход к преподаванию предметов общеобразовательного цикла на начальном этапе обучения иностранных студентов в медицинских вузах, Криворучко Т. Д., Кушпиль Н. А. (2013)
Колот Е. Г. - Сучасні методичні підходи викладання фармакології іноземним студентам, Чечотіна С. Ю., Власова О. В., Хміль О. В. (2013)
Коробко О. А. - Суб’єктивні та об’єктивні аспекти оцінювання знань іноземних студентів на кафедрі внутрішньої медицини (2013)
Кулішов С. К. - Застосування англійської мови як передумова підвищення якості навчання внутрішній медицині, Кудря І. П., Третяк Н. Г. (2013)
Кульбашна Я. А. - Формування компетентного фахівця – пріорітет розвитку медичної освіти іноземних студентів – стоматологів (2013)
Куроєдова В. Д. - Досвід роботи з клінічними ординаторами іноземних країн на кафедрі післядипломної освіти лікарів-ортодонтів, Галич Б., Головко Н. В., Сірик В. А., Куроєдова К. (2013)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського