Сегеда Т. П. - Ультраструктура венозної стінки до та після лікування склерозуючим препаратом, Ходос В. А., Заріцька В. І. (2012)
Яковцова А. Ф. - Патологічна анатомія плоду від матерів з ускладненою вагітністю, Марковський В. Д., Сорокіна І. В., Губіна-Вакулик Г. І., Гаргін В. В., Омельченко О. А., Мирошниченко М. С., Галата Д. І., Потапов С. М., Шапкін А. С. (2012)
Поспішіль Ю. О. - Співвідношення еозинофільної інфільтрації в пухлині з рівнем інвазії пухлини та метастазами в регіональні лімфатичні вузли при раку прямої кишки, Фещур Х. Р. (2012)
Волошин Н. А. - Постнатальное развитие крыс после применения тиоцетама во время беременности, Мазур И. А., Григорьева Е. А., Беленичев И. Ф., Кучеренко Л. И. (2012)
Довгаль Г. В. - Особенности формирования костной и нервной системы у плодов после введения ноотропного препарата, Григорьева Е. А., Вовченко М. Б. (2012)
Пішковці М. Я. - Морфологічні зміни тканин зубів з незавершеним формуванням кореня, Бісярін Ю. В. (2012)
Ганжий І. Ю. - Імуногістохімічні особливості структур яєчників при синдромі полікістозних яєчників залежно від вікових аспектів (2012)
Туманский В. А. - Перисинусоидально-центролобулярный фиброз печени: особенности морфогенеза и параметры прогрессии, Шебеко Ю. А. (2012)
Машко О. П. - Динаміка показників прооксидантно-антиоксидантної системи у хворих на хронічний гепатит C зі змішаною кріоглобулінемією на фоні різних схем патогенетичного лікування, Рябоконь О. В. (2012)
Сиволап В. В. - Рівень цистатину С та NT-pro-BNP у хворих на хронічну серцеву недостатність залежно від внутрішньоміокардіального напруження лівого шлуночка, Туманська Н. В., Попович А. О., Поліщук Л. М. (2012)
Супрун Е. В. - Мітопротективний ефект рецепторного антагоніста інтерлейкіну-1 при експериментальному церебральному інсульті, Громов Л. О., Бєленічев І. Ф., Іщенко О. М., Супрун О. С. (2012)
Борисенко Т. В. - Особливості варіабельності серцевого ритму у дітей з кардитами на фоні цитомегаловірусної інфекції (2012)
Дельва М. Ю. - Особливості транзиторної гіперглікемії при ішемічних гемісферальних інсультах у осіб з ожирінням, Литвиненко Н. В. (2012)
Гуртовий В. А. - Експресія пан-В-клітинних маркерів клітинами пухлини при різних варіантах класичної лімфоми Ходжкіна (2012)
Тертишний С. І. - Патоморфологічні та імуногісто-хімічні зміни в головному мозку при мозкових інсультах в умовах порушення проникности гематоенцефалічного бар’єра, Гуленко В. Є. (2012)
Дядык Е. А. - Роль в танатогенезе генерализованного отека мозга при ишемическом церебральном инфаркте (компьютерно-морфометрическое исследование), Полковников Ю. Ф. (2012)
Шулятникова Т. В. - Морфометрические показатели острого набухания и уплотнения нейронов в критической зоне ишемического инфаркта мозга, Шаврин В. А. (2012)
Волошина И. Н. - Оценка прогностического потенциала гипер-симпатикотонии у больных гипертонической болезнью ІІІ стадии и последствиями инфаркта мозга (2012)
Бідованець Б. Ю. - Морфологія сечового міхура жінок менопаузального періоду, Головата Т. К., Боднар Я. Я. (2012)
Блінова О. М. - Патоморфологічні зміни в м’язах кінцівок у хворих на дитячий церебральний параліч, Гошко В. Ю. (2012)
Блінова О. М. - Іннервація головки стегнової кістки при асептичному некрозі (2012)
Бондарєва В. О. - Дослідження "подвійної" транслокації у лімфомах Беркітта з атиповою морфологією, Шпонька І. С., Короленко Г. С., Корнілов Б. Ю. (2012)
Боднар Я. Я. - Морфологічна характеристика циклофосфанової кардіоміопатії, Ваврух П. О. (2012)
Вернигородський С. В. - Втрата експресії транскрипційного фактора CDX2 у ділянках кишкової метаплазії як предиктор малігнізації слизової оболонки шлунка (2012)
Вовк В. В. - Морфологічна характеристика посліду при природжених вадах розвитку плодів у термін гестації 20-28 тижнів, Томашова С. А. (2012)
Волянська А. Г. - Патоморфологічні особливості впливу сульфату барію на формування спайкового процесу, Олійник Н. М., Сивоконюк О. В. (2012)
Гаврилюк О. М. - Патогенез процесів загоєння та репарації при стеатогепатиті та вірусному гепатиті С (2012)
Гаврилюк А. О. - Морфологічні особливості раку печінки на фоні цирозу вірусного ґенезу (2012)
Галунко Г. М. - Морфологічні зміни в тонкій кишці при експериментальній опіковій хворобі та її корекції колоїдно-гіперосмолярними розчинами, Гаврилюк А. О. (2012)
Грицина І. В. - Можливості імуногістохімії в діагностиці плеоморфної ліпосаркоми, Данилишин І. Є. (2012)
Дегтярьова Л. В. - Передумови неопластичних трансформацій у слизовій оболонці шлунка при гелікобактеріозі, Вернигородський С. В. (2012)
Іванова О. М. - Особливості кістоутворення при хронічному поліпозному риносинуїті, Науменко О. М. (2012)
Коваленко И. С. - Иммуногистохимическая характеристика фиброза поджелудочной железы при хроническом панкреатите (2012)
Кузик П. В. - Особливості патоморфології ВІЛ-асоційованого туберкульозу (2012)
Лавриненко В. Є. - Морфологічна верифікація впливу нанорозмірних об’єктів на живі організми, Зінабадінова С. С. (2012)
Литвиненко М. В. - Актиномикотическое поражение половых органов у ВИЧ-инфицированных женщин (2012)
Мазепа Ю. С. - Роль патоморфологічних досліджень в убезпеченні та підвищенні ефективності ентеросорбентів, Піщиков В. А. (2012)
Нарбутова Т. Є. - Ультраструктурні зміни компонентів звивистих сім’яних канальців мишей під тривалим впливом ацетату свинцю (2012)
Непомнящий В. М. - Експресія гладком’язового актину альфа при гломерулонефриті з нефротичним синдромом, Кобзар О. А., Самусєва Є. С. (2012)
Пославська О. В. - Прогнозування перебігу плоскоклітинних раків ротоглотки: імуноморфологічні аспекти, Легеза О. А., Мальцев І. О., Алєксєєнко О. А. (2012)
Сегеда Т. П. - Патологія ендотелію у формуванні недостатності запальної відповіді, Терещенко В. П., Сушко В. О. (2012)
Ситнікова В. О. - Морфологічні зміни в плаценті при легеневому туберкульозі, Задорожний О. А. (2012)
Сорокина И. В. - Патологическая анатомия органов эндокринной системы мертворожденных и детей раннего возраста от ВИЧ-инфицированных матерей, Шерстюк С. А., Плитень О. Н. (2012)
Терещенко В. П. - Ураження ендотелію як пато-(морфо-)генетична складова тяжкого перебігу грипу, Діброва Ю. В. (2012)
Терещенко В. П. - Використання "чорнобильського" досвіду у практичній роботі патолога, Піщиков В. А., Гичка С. Г. (2012)
Ткаченко П. І. - Морфологічні особливості ретенційних кіст під’язикових слинних залоз у дитячому віці, Старченко І. І., Білоконь С. О., Прилуцький О. К. (2012)
Трушкевич А. А. - Особенности экспрессии эстрогена и прогестерона в молочной железе женщин репродуктивного возраста с гиперпролактинемией различного ґенеза, Филоненко Т. Г., Голубинская Е. П., Платонова И. Н. (2012)
Файчак Х. Т. - Морфологічні особливості раку легень у жінок (за даними автопсій), Даньчук О. В. (2012)
Федченко Н. П. - Фильтрационные аспекты патогенеза основных стромальных заболеваний человека, Федченко Н. Н. (2012)
Федченко М. М. - Можливість застосування маркерів біологічної властивості тканин для виявлення оболонки з фібробластоподібних клітин в щитовидній залозі людини, Федченко М. П., Лимар Л. І., Чекан С. М. (2012)
Филоненко Т. Г. - Роль сурфактант-ассоциированного белка SP-A в системе местной защиты легких (2012)
Александрова К. В. - Модуляція нітроксидергічної системи у дослідах in vitro різними концентраціями 3-арил (аралкіл)-8-гідроксиметилксантинідів, Бєленічев І. Ф., Дячков М. В., Бухтіярова Н. В., Шкода О. С., Носач С. Г., Білоконь Л. Є. (2012)
Александрова К. В. - Похідні ксантину - перспективні нейропротектори з антиоксидантним механізмом дії, Левіч С. В., Шкода О. С., Крісанова Н. В., Рудько Н. П. (2012)
Александрова К. В. - Поетапний скринінг сполук нейропротективної активності серед ксантиніл-7-ацетатних кислот та їх функціональних похідних, Юрченко Д. М., Бєленічев І. Ф., Бухтіярова Н. В., Носач С. Г., Макоїд О. Б., Біленький С. А. (2012)
Беленичев И. Ф. - Нейропротективные и эндотелиотропные свойства нового препарата лизиний в условиях ишемического повреждения головного мозга, Кучеренко Л. И., Абрамов А. В., Егоров А. А., Павлов С. В. (2012)
Беленичев И. Ф. - Нитрозирующий стресс в головном мозге пренатально алкоголизированных крыс: эффекты тиоцетама, Кучеренко Л. И., Егоров А. Н., Мазур И. А., Бухтиярова Н. В., Соколик Е. П. (2012)
Березин А. Е. - Элевация циркулирующего C-реактивного протеина как предиктора повторных кардиоваскулярных событий у больных с артериальной гипертензией в течение первого года после мозгового ишемического инсульта, Лисовая О. А. (2012)
Буряк В. В. - Протективний ефект статинів у хворих на дисциркуляторну енцефалопатію, Вишнякова В. С. (2012)
Бут Н. А. - Влияние ронколейкина на эффекты системы оксида азота в головном мозге крыс с экспериментальным геморрагическим инсультом, Супрун Э. В., Громов Л. А., Пиминов А. Ф. (2012)
Візір В. А. - Стан цереброваскулярної реактивності у хворих на гіпертонічну хворобу з наслідками інфаркту мозку під впливом цитопротекторної терапії, Волошина І. М. (2012)
Туманский В. А. - Патоморфологические изменения головного мозга при диабетической энцефалопатии, Авраменко Ю. Н. (2012)
Чекман И. С. - NO-синтазная активность в головном мозге спонтанно гипертензированных крыс: модулирующее действие нового препарата "МТ", Беленичев И. Ф., Кучеренко Л. И., Бухтиярова Н. В., Пархоменко В. В., Мазур И. А., Горчакова Н. А., Парнюк Н. А. (2012)
Школьник В. М. - Патоморфогенез мікрогемоциркуляції при лакунарних інфарктах мозку, Погорєлов О. В., Бараненко О. М., Кальбус О. І., Погорєлова В. О. (2012)
Серветник М. І. - Перехідноклітинна карцинома передміхурової залози: особливості клініки, пато- та морфогенезу, Поспішіль Ю. О. (2012)
Озерова Н. Ю. - Случай наблюдения аденокарциномы аденогипофиза по данным аутопсии, Савина Т. В., Пигидин Н. И., Гребеник В. П., Ганжарин А. В., Яновский М. Б., Шатрова К. М., Голубинская Е. П. (2012)
Бойко О. І. - Імплантаційні кератин-гранульоми товстої кишки у новонародженої дівчинки з гастрошизисом, Дудаш П. Й. (2012)
Давыдова А. А. - Доброкачественная метастазирующая лейомиома, Щербаков Г. В., Голубинская Е. П., Биркун А. А., Нестеров Е. Н., Идрисова З. Н. (2012)
Березин А. Е. - Диагностическая и прогностическая ценность лептина как маркера кардиометаболического риска, Кремзер А. А. (2012)
Коровай С. В. - Роль ендотеліальної дисфункції в розвитку передчасних пологів (2012)
Милославська Ю. О. - Роль лептину та ендотеліну-1 у формуванні несприятливого кардіоваскулярного ремоделювання у хворих на гіпертонічну хворобу II стадії у поєднанні з метаболічним синдромом (2012)
Данилишина М. В. - Морфологические аспекты энергетического дефицита миокарда при хронической гиперхолестеринемии (2012)
Гаман Д. В. - Морфологічне вивчення впливу іноксарилу на серцевий м’яз при експериментальному адреналінгідрокортизоновому інфаркті міокарда, Кононенко Н. М., Рибалкін М. В. (2012)
Гаврилюк А. О. - Морфологічні та біохімічні показники некро-запальних і фібротичних змін у печінці та їх зв’язок з вірусним навантаженням у хворих на ХВГ (2012)
Туманский В. А. - Морфогенез перицеллюлярного фиброза печени у больных хроническим вирусным гепатитом С, ассоциированным со стеатозом печени, Шебеко Ю. А., Громенко Е. А., Фень С. В. (2012)
Вернигородський С. В. - Роль транскрипційного фактора Cdx2 у виникненні кишкової метаплазії шлунка, Дегтярьова Л. В. (2012)
Дядык Е. А. - Прогностическое значение маркера p16ink4a в диагностике дисплазии шейки матки, Поколодная Ю. И. (2012)
Губка В. А. - Повторные реконструкции у больных облитерирующим атеросклерозом с отдаленными осложнениями (2012)
Жураєв Р. К. - Синдром Марфана: особливості патоморфології розшаровуючих аневризм та розшарувань аорти, Кузик П. В. (2012)
Фомочкина И. И. - Патогенетическое значение протеиназ-ингибиторной системы в развитии локальной и системной патологии, Кубышкин А. В. (2012)
Лагода Н. М. - Морфологія порушень дозрівання ворсинчастого хоріона при ранніх формах ЕРН-гестозу, поєднаного з анемією вагітних (2012)
Анікін I. O. - Зміни системної та периферичної гемодинаміки після усунення шунтування крові через відкриту артеріальну протоку у недоношених з критичною вагою, Снісарь В. І. (2012)
Лискина И. В. - Современные представления о патогенезе и морфогенезе пульмонального Лангергансклеточного гистиоцитоза взрослых (2012)
Бісярін Ю. В. - Морфологічні зміни тканин ретенованих зубів, Пішковці М. Я. (2012)
Сердюк В. Н. - Возможность медикаментозной коррекции нейротропными препаратами нарушений в метаболическом цикле нейротоксического трансмиттера глутамата в сетчатке при экспериментальной глаукоме (2012)
Іркін І. В. - Морфологічні зміни в стінці вени при мікропінній склерохірургії варикозної хвороби, Ходос В. А., Заріцька В. І., Тітова Ю. П. (2012)
Козар В. В. - Рівень аутоантитіл до антигенів щитоподібної залози при метаболічному синдромі на тлі дефіциту естрогенів та гіпотиреозу (2012)
Соловйова Г. А. - Порушення мікроциркуляції слизової оболонки шлунка у пацієнтів з ерозіями шлунка при захворюваннях жовчовивідних шляхів, Курик О. Г. (2012)
Ермола Ю. А. - Изменение показателей перекисного окисления липидов и антиоксидантной системы при развитии экспериментального перитонита (2012)
Морар І. К. - Вплив внутрішньочеревної гіпертензії на патоморфологічні особливості перебігу гострого деструктивного панкреатиту в експерименті, Іващук О. І., Давиденко І. С., Рябий С. І., Вітковська С. В. (2012)
Воробьева О. А. - Терапевтические эффекты метаболитотропного кардиопротектора, содержащего L-аргинин и инозин, у больных пожилого и старческого возраста с ИБС (2012)
Новиков Н. Ю. - Метод определения объемной доли воздушных пространств в цифровых изображениях гистологических срезов легких (2012)
Берека В. - Закономірності формування особистісно-позитивного ставлення магістрантів до управлінської діяльності (2008)
Михайліченко М. - До проблеми характеристики компетентнісного підходу та його значення у підготовці майбутніх учителів (2008)
Обміняна Г. - Комунікативна активність студентів у вищому навчальному закладі як необхідна умова навчальної та професійної педагогічної діяльності (2008)
Ратовська С. - Значення курсу педагогічної майстерності при підготовці майбутнього вчителя початкових класів до організації групової навчальної діяльності учнів (2008)
Гуревич Р. - Інформаційно-телекомунікаційні технології в профільному навчанні сільських школярів, Кадемія М. (2008)
Кардаш І. - Використання поглядів О. Потебні в розвитку образного мовлення школярів (2008)
Кучай Т. - Динаміка змін у педагогічній освіті Великої Британії (2008)
Напрєєв Я. - Вивчення шкільного курсу інформатики з використанням вільного програмного забезпечення (2008)
Нетьосов С. - Тести та комп’ютерне тестування на уроках правознавства (2008)
Салата І. - Основні принципи і параметри тестових завдань з виміру рівня сформованості умінь з читання (2008)
Хоменко Л. - Використання сучасних комп’ютерних технологій при конструюванні,моделюванні швейних виробів в процесі вивчення обслуговуючих видів праці, Гвоздецька Ю. (2008)
Целих О. - Застосування навчальних програмних засобів у навчанні іншомовному спілкуванню (2008)
Шевельова О. - Нові програми і технології навчання музичного виховання дошкільників (2008)
Шуляк С. - Лінгвопоетика і проблеми організації текстових структур (2008)
Ятло Л. - Специфіка співацької артикуляції і дикції в роботі з дитячим хором (2008)
Жуков С. - Соціально-педагогічні та психологічні умови розвитку духовних потреб та інтересів у дітей (2008)
Павлюк О. - Розробка психологічних аспектів шкільної математичної освіти в освіті другої половини XX століття (2008)
Безлюдна В. - Батьківське ставлення і його вплив на формування особистості дитини (погляди американських фахівців) (2008)
Жеребецька Л. - Збереження традицій української сім’ї в умовах глобалізації (2008)
Кочубей Т. - Соціальне становлення особистості студента у навчально-виховному процесі педагогічного коледжу (2008)
Кузьменко Т. - Формування досвіду моральної поведінки в учнів як соціально-педагогічна проблема (2008)
Лаврентьєва О. - Моніторинг якості виховної роботи в діяльності класного керівника (2008)
Мачуський В. - Політична соціалізація в контексті поглядів російських науковців (2008)
Мелешко В. - Навчально-виховне середовище сільської малочисельної школи як об’єкт моделювання (2008)
Миколюк ю. - Софія Київська як животворне світло української культури (2008)
Пащенко д. - Найтиповіші суперечності, що перешкоджають здійсненню гуманістичного виховання учнів молодшого шкільного віку (2008)
Потапчук т. - Виховний потенціал українських родинно-побутових пісень (2008)
Скрипник с. - Удосконалення змісту форм і методів формування ціннісного ставлення до природи у старшокласників сільської школи (2008)
Вербовський О. - Педагогічні ідеї та погляди на виховання культури міжнаціональних стосунків в 20-30 рр. ХХ ст. в Україні (2008)
Іванюк г. - Теоретико-педагогічні дослідження діяльності сільської школи в Україні (ІІ пол. ХХ ст.) (2008)
Онопченко с. - Етапи розвитку інженерно-педагогічної освіти в Україні в другій половині ХХ століття (2008)
Пахомова Т. - Система управління перепідготовкою вчительських кадрів у 1920-1923 роках ХХ століття (2008)
Смагін І. - Становлення шкільного правознавства та проблеми підручникотворення з правових предметів у ХІХ столітті (2008)
Шоробура І. - Проблеми підручника з географії у кінці ХІХ – на початку ХХ століття (2008)
Чепка О. - Науково-педагогічний комплекс "педагогічний коледж – ВНЗ": постановка проблеми (2008)
Наші автори (2008)
Анотації (2008)
Annotation (2008)
Алексеєнко М. Д. - Банківська послуга та її економічна сутність, Ярова А. В. (2012)
Баріда Н. П. - Координація співпраці банків та оціночних компаній у процесі управління кредитним ризиком (2012)
Гапонюк М. А. - Ринок муніципальних облігацій у США, Телятников В. М. (2012)
Дегтярьова Н. В. - Оцінка ефективності інвестиційних фондів, Бороденко Т. М. (2012)
Диба М. І. - Корпоративне управління у банку: потенційні переваги та недоліки, Осадчий Є. С., Осадча Т. І. (2012)
Диба О. М. - Інноваційний проект: теорія та проблеми фінансового забезпечення, Гернега Ю. О. (2012)
Дробязко А. О. - Розвиток інфраструктури банківського сегменту фінансового ринку України (2012)
Ковриженко Л. О. - Конкуренція як економічна категорія та специфіка її прояву в банківській сфері (2012)
Козлов В. І. - Теоретичні засади оцінки надійності банківської системи (2012)
Конопатська Л. В. - Вплив процесу капіталізації на забезпечення стабільності банківської системи України (2012)
Кравченко А. Д. - Фінансова інфраструктура в контексті економічного зростання (2012)
Красножон С. В. - Особисті уподобання та досвід індивідуального інвестування (2012)
Моісеєнко Т. Є. - Ресурсопридатність результату інноваційної діяльності (2012)
Онікієнко С. В. - Асиметричність інформації, фінансова стабільність і потреба в регулюванні банківської діяльності (2012)
Осадець С. С. - Удосконалення страхової справи (2012)
Островська Н. Л. - Шляхи вдосконалення механізму моніторингу кредитних ризиків при інвестиційному кредитуванні (2012)
Поліщук Є. А. - Роль банків у фінансово-промислових групах (2012)
Примостка Л. О. - Макроекономічна рівновага та фінансова стійкість банків: теоретичний аспект (2012)
Славкова А. А. - Оптимізація податкового навантаження та пільгове оподаткування в контексті зміцнення фіскального значення податку на доходи фізичних осіб, Степура М. М. (2012)
Смагін В. Л. - Умови забезпечення збалансованості структури вітчизняного фінансового ринку (2012)
Стрижак А. П. - Тенденції формування власного капіталу в банківській системі України (2012)
Ушеренко С. В. - Особливості управління формуванням прибутку підприємства з урахуванням циклічності ринкової економіки (2012)
Чуб П. М. - Антикризове управління у банківській діяльності (2012)
Шевалдіна В. Г. - Роль ФГВФО в забезпеченні стабільності депозитної бази банків (2012)
Шморгун Ю. В. - Дюрація як індикатор відсоткового ризику (2012)
Амбарчян В. С. - Нормативне регулювання обліку інвестицій банку в асоційовані та дочірні компанії (2012)
Амбарчян М. С. - Прогнозування показників фінансової звітності банків на основі методів екстраполяції трендів (2012)
Гавриловський О. С. - Податок на прибуток і податок на додану вартість (2012)
Голуб Ю. Ю. - Сутнісна характеристика інновацій (2012)
Городянска Л. В. - Концепція обліково-аналітичного забезпечення управління відтворюваними економічними ресурсами (2012)
Дмитренко А. В. - Проблеми розвитку спільних підприємств з іноземними інвестиціями в Україні (2012)
Дорошенко О. О. - Методологічні засади обліку необоротних активів відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі (2012)
Кірданов М. Г. - Відображення в бухгалтерському обліку формування і використання фінансових ресурсів підприємства (2012)
Ковач С. І. - Річна звітність фізичної особи-підприємця з єдиного соціального внеску до Пенсійного фонду України, Безверхий К. В. (2012)
Коршикова Р. С. - Перехід на МСФЗ: формування облікової політики, Небильцова О. В. (2012)
Корягін М. В. - Оцінка як методологічна складова системи бухгалтерського обліку (2012)
Кузьмінський Ю. А. - Наукові дослідження в сфері бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту: стан, проблеми і орієнтири, Свірко С. В. (2012)
Лесняк В. О. - Амортизація основних засобів: вибір доцільного методу нарахування (2012)
Ловінська І. Г. - Сутність власного капіталу підприємства з позицій обліку (2012)
Ніколенко Л. А. - Впровадження інноваційних процесів у розвиток освіти по напрямку "Бухгалтерський облік" (2012)
Озеран А. В. - Обґрунтування фінансової звітності як джерела фінансової інформації (2012)
Олійник Я. В. - Облікова політика як інструмент вирішення методичних питань складання фінансової звітності підприємств (2012)
Свідерський Д. Є. - Методологічні особливості аудиту фінансової звітності (2012)
Сташенко Ю. В. - Законодавчо-нормативне забезпечення та методика обліку транспортно-експедиторських послуг (2012)
Супрович Г. О. - Особливості розкриття обліково-аналітичної інформації про похідні фінансові інструменти у фінансовій звітності (2012)
Ящук Є. А. - Внутрішній розподіл доходів і витрат між точками продаж і центрами відповідальності банківських установ (2012)
Вовк О. - Сучасна стратегія формування англомовної граматичної компетенції у студентів-філологів (2008)
Коберник Г. - Інтерактивні технології навчання як засіб формування основ життєвої компетентності молодшого школяра (2008)
Письменна Н. - Активізація мислення студента-піаніста як основна умова оптимізації підготовки майбутніх учителів (2008)
Райковська Г. - Інформаційно-комунікаційні засоби в графічній підготовці майбутніх фахівців-інженерів (2008)
Ткаченко І. - Використання інтерактивних технологій у вивченні астрономії (2008)
Ткаченко Н. - Умови оптимізації підготовки майбутніх учителів початкових класів до проектування позаурочної виховної діяльності (2008)
Тутова О. - Неперервність у формуванні ІКТ – компетентності майбутнього вчителя математики (2008)
Будій Н. - Формування лінгвокреативних здібностей в учнів початкової школи (2008)
Гарбич-Мошора О. - Методи розвитку творчих здібностей інженерів-аграрників (2008)
Долінська К. - Використання художніх творів у процесі навчання усного мовлення на уроках англійської мови (2008)
Логвинюк Н. - Інтерактивні методи вивчення розмовної англійської мови (2008)
Плахотнюк О. - Цілі сучасної педагогіки США (2008)
Гупан Н. - Формування критичного мислення учнів у процесі навчання прав людини, Пометун О. (2008)
Пушинська А. - Забезпечення інтерактивної основи колективної діяльності учнів на уроках іноземної мови (2008)
Шуляк С. - Інтерактивне навчання – активна взаємодія учнів та вчителя (2008)
Ятло Л. - Опанування техніки співацького дихання в дитячому хорі (2008)
Гензьора Т. - Роль тренінгів з формування здорового способу життя серед студентської молоді у підвищенні їх самосвідомості, Андрієнко О., Сорокіна С., Мамчур Т., Грабовська С. (2008)
Ковальчук н - Соціалізація молоді у традиційних польських дослідженнях (2008)
Кушнір в. - Взаємодія дошкільного закладу і сім’ї у формуванні емоційно-морального досвіду дошкільника (2008)
Плачинда Т. - Позааудиторна робота з фізичного виховання як засіб активізації фізкультурної діяльності студентської молоді (2008)
Радченко Ю. - Теоретичні проблеми прогнозування розумового виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів (2008)
Кривов’яз О. - Елементи інтерактивного навчання під час проведення лабораторних робіт з хімії у педагогічних поглядах О.І. Астахова (2008)
Лупанова В. - Формування фізіологічного напрямку в теорії піанізма ХІХ-ХХ ст. (2008)
Загородна О. - Використання інтерактивних технологій у формуванні іншомовної професійної компетентності студентів економічних спеціальностей (2008)
Ярошинська О. - Наукове стажування як одна із форм підвищення професійної майстерності викладача вищої школи (2008)
Наші автори (2008)
Content (2008)
Бєляк О. - Творче самовиявлення майбутніх учителів-філологів в умовах вищого педагогічного закладу (2009)
Лисак Г. - Методика підготовки викладачів до здійснення контрольно-оцінювальної діяльності (2009)
Сідун М. - Типологія педагогічних ситуацій у професійній діяльності вчителя іноземної мови початкової школи (2009)
Шкваріна Т. - Моделювання системи підготовки майбутніх учителів до навчання дошкільників іноземної мови (2009)
Глущук Т. - Дидактична адаптація як складова загальної адаптації студентів-першокурсників (2009)
Горбулінська С. - Методика формування екологічних знань школярів при профільному навчанні (2009)
Журба О. - Стан викладання етики у сучасній школі (2009)
Комашко Н. - Суть і структура творчої компетентності майбутнього художника-дизайнера (2009)
Опанасенко Н. - Використання інтерактивних технологій навчання у підготовці майбутніх учителів при викладанні курсу "Дидактика" (2009)
Пащенко Л. - Формування живописної майстерності майбутнього художника-дизайнера (2009)
Черненко Г. - Упровадження інтерактивних технологій при вивченні дисципліни "Людина і світ" з методикою викладання у початкових класах (2009)
Шуляк С. - Поетизм душа у художньому тексті Євгена Гуцала (2009)
Шумаєва С. - Використання нових інформаційних технологій у процесі вивчення іноземних мов (2009)
Алендарь Н. - Соціальна адаптація: теоретичний аспект (2009)
Безлюдна В. - Соціальна робота з неповними та конфліктними сім’ями у США (2009)
Гончарук В. - Християнська мораль та її виховний потенціал (2009)
Горбатюк А. - Формування естетичних смаків майбутніх вчителів музики на заняттях фортепіано в педагогічному коледжі (2009)
Козак Н. - Освітня діяльність педагога в галузі образотворчого мистецтва дошкільників (2009)
Юркова Т. - Психолого-педагогічні умови виховання в учнів підліткового віку ціннісного ставлення до природи в навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи (2009)
Яценко Т. - Особливості масових виховних заходів у роботі педагогічного коледжу (2009)
Бойко О. - Становлення та розвиток Ризинської ЗОШ І–ІІІ ступенів Звенигородського району Черкаської області (2009)
Бричок С. - Комплексна система навчання в початковій освіті України (1920–1932 рр.) (2009)
Іванюк Г. - Філософсько-світоглядні засади розвитку сільської школи в Україні 1958–2000 рр. (2009)
Коляда Н. - Дитяча періодика як засіб науково-педагогічної комунікації (на прикладі журналів "Вожатый" та "Дитячий рух") (2009)
Медвідь Л. - Передумови започаткування початкової та середньої економічної освіти на українських землях за царату у XIX столітті (2009)
Мінєнко Г. - Теоретико-педагогічні погляди Б.І. Коротяєва, орієнтовані на вільний педагогічний простір (2009)
Пахомова Т. - Перепідготовка вчителя в змісті освітньої політики наркомосу України (20-ті – початок 30-х рр. ХХ ст.) (2009)
Наші автори (2009)
Анотації (2009)
Annotation (2009)
Бабатіна С. І. - Аналіз наукових підходів дослідження категорії часу: філософсько-психологічний аспект (2013)
Волошина В. О. - Асоціативна інтерференція у контексті класичної теорії АВС (2013)
Головкова Н. О. - Психологічні аспекти дослідження пізнавальних почуттів особистості (2013)
Гусейнова Н. О. - Самотність як суб’єктивне переживання (2013)
Савченко О. В. - Метод суб’єктивного шкалування: визначення критеріїв оцінювання (2013)
Чхаідзе А. О. - Духовні цінності особистості як психологічні аспекти мотивації вступу у шлюб (2013)
Александрова О. Г. - Особливості організації роботи психологічної служби вищого навчального закладу, Ковальська Г. О., Діденко Г. О. (2013)
Афлятунова Н. А. - Сотрудничество как актуальная проблема психологии (2013)
Білоущенко В. В. - Психологічні особливості інтернет-залежності в підлітковому віці, Чарнецька Р. Т. (2013)
Карсканова С. В. - Психологічне супроводження інтелектуальної обдарованості як "маленького паросточка" (2013)
Кікінежді О. М. - Психологічні механізми становлення ґендерної ідентичності особистості у період дорослішання (2013)
Тавровецька Н. І. - Емпіричне дослідження дитячо-батьківських відносин в неповних родинах (2013)
Цілинко І. О. - Особливості моральної сфери в юнацькому віці (2013)
Блинова О. Є. - Трудова міграція з погляду студентів різних регіонів України (2013)
Даукша Л. М. - Межличностные отношения и удовлетворенность браком супругов в молодой семье (2013)
Крупенко О. В. - Соціально-психологічний тренінг розвитку професійно значимих якостей фермера: аналіз результативності (2013)
Крупник І. Р. - Емпіричне дослідження особливостей уявлень про майбутнє сімейне життя у дітей підліткового віку з родин трудових мігрантів (2013)
Перетятько В. А. - Волонтерская деятельность как проблема исследования социальной психологии (2013)
Самкова О. М. - Соціальні стереотипи і стереотипізація: аналіз сучасних теоретичних підходів (2013)
Штуца О. В. - Довіра як аспект соціально-психологічного благополуччя особистості (2013)
Казібекова В. Ф. - Психічне здоров’я людини як предмет комплексного міждисциплінарного дослідження (2013)
Одінцова В. М. - Професійна самооцінка як елемент структури професійної "Я-концепції", Діброва Л. В. (2013)
Танасійчук О. М. - Вплив сім’ї на професійне самовизначення старшокласників (гендерний аспект) (2013)
Шебанова В. І. - Границі тілесності як параметри психосоматичного функціонування, Шебанова С. Г. (2013)
Власенко С. Б. - Дослідження особистості в тифлопсихології як передумова вивчення образу фізичного я у сліпих (2013)
Гойко І. Ю. - Визначення окислювально-відновлювального потенціалу для характеристики антиоксидантної активності нетрадиційної рослинної сировини (2013)
Остроухова О. В. - Дослідження здатності дріжджів рас бордо і каберне-5 до утворення летких компонентів, Пєскова І. В., Скорікова Т. К., Пробийголова П. О., Травнікова О. Е. (2013)
Вербицький Б. І. - Мікропорова структура моркви, Луцик Ю. П., Левківська Т. М. (2013)
Бондарева В. Й. - Застосування ефірної олії троянди та грінделії в емульсіях прямого типу та вивчення їх консервуючих властивостей, Макаренко О. Г., Гоцуляк Я. Н., Попова А. В. (2013)
Благоєва Н. - Вплив деревини різноманітних видів дерев на органолептичні характеристики вина сорта мерло після витримки, Стоянов Н., Митєв П., Спасов Х., Мельник І. (2013)
Фалендиш Н. О. - Застосування плодово-ягідної сировини в технології хліба, Федорова Т. О., Казмірчук О. А. (2013)
Радзієвська І. Г. - Сумішеві олії для здорового харчування, Громова О. М. (2013)
Іщенко В. М. - Використання бентонітів у харчовій промисловості, Колотуша Т. П., Полумбрик О. М. (2013)
Величко А. Є. - Ефективність переробки молочної сировини при застосуванні метода бактофугування, Маслова І. В. (2013)
Філіпенко Т. А. - Особливості кінетики окиснення ріпакавої олії та антиоксидантної дії в ній фенолів, Грибова Н. Ю. (2013)
Одарченко Д. М. - Колориметрична оцінка водяних розчинів соків та плазм з дикорослих ягід, Кудряшов А. І., Штих С. В., Іштван Є. О., Сюсель О. О. (2013)
Чернюшок О. А. - Дія електричних розрядів на мікробіологічні показники сироватки молочної, Кочубей–Литвиненко О. В., Пухляк А. Г. (2013)
Грек О. В. - Визначення форм зв'язаної вологи в сироваткових напоях з харчовими волокнами, Красуля О. О. (2013)
Булій Ю. В. - Технологія ректифікації в режимі керованих циклів, Шиян П. Л., Дмитрук П. А., Малигін А. І. (2013)
Чепель Н. В. - Удосконалення автоматизованої установки вакуумного фракціонування з одержання вузьких фракцій ефірних олій, Фролова Н. Е., Усенко В. О., Науменко К. А, Усатюк О. М. (2013)
Савінський С. В. - До питання про з’єднання спирту з водою. Частина І. (2013)
Пешук Л. В. - Сучасні підходи щодо використання селери, топінамбура, гарбуза та капусти кольрабі у технології посічених м'ясо-рослинних напівфабрикатів, Гащук О. І., Аветян Е. Г. (2013)
Танащук Л. І. - Екологічні проблеми цукрової промисловості та шляхи їх вирішення, Степанець Л. Ф. (2013)
Світлик А. М. - Снарядний рух газорідинної суміші в капілярі, Прохоров О. М. (2013)
Ощипок І. М. - Оцінка технологічних параметрів м’ясних туш і відрубів з використанням фазоімпульсного пристрою (2013)
Гіджеліцький В. М. - Методи стабілізації продукції переробних виробництв, Гонта І. А., Піддубний В. А. (2013)
Мирончук В. Г. - Політермічна кристалізація сахарози, Самілик М. М., Єщенко О. Є. (2013)
Якимчук М. В. - Розробка методик вибору основних параметрів комбінованих захоплювальних пристроїв під час проектування обладнання для групової упаковки (2013)
Змієвський Ю. Г. - Аналіз конструктивних особливостей електродіалізаторів, Мирончук В. Г. (2013)
Васильківський К. В. - Дослідження динаміки приводів обладнання для розвантаження збільшених вантажних одиниць з нелінійною системою підвіски, Лензіон В. Й., Мавроді Д. В., Дідик І. М. (2013)
Дороніна К. М. - Дослідження впливу параметрів інфрачервоного нагрівання на процес виготовлення полімерної упаковки методом термоформування, Волчко А. І. (2013)
Беспалько А. П. - Дослідження подрібнення ПЕТ пляшок методом різання з одночасним відокремлення горловини та днища, Якимчук М. В., Валіулін Г. Р., Юхно М. І. (2013)
Гавва О. М. - Шляхи зменшення динамічної складової похибки дозування сипкої продукції, Деренівська А. В., Кривопляс-Володіна Л. О. (2013)
Глущенко М. С. - Дослідження фазових траєкторій при побудові оптимального керування утфельним вакуум-апаратом, Луцька Н. М. (2013)
Лобок О. П. - Вплив стохастичних збурень на результати аналітичного конструювання оптимального керування багатовимірними об’єктами, Гончаренко Б. М., Струнін І. В. (2013)
Левчій Д. В. - Використання під-алгоритмів для керування виробничими процесами у харчовій промисловості, Медвідь Н. В. (2013)
Данько О. В. - Негативний вплив неякісної електроенергії на собівартість продукції в харчовій промисловості, Шестеренко В. Є. (2013)
Балюта С. М. - Компенсація реактивної потужності асинхронних двигунів, Ізволенський І. Є., Шестеренко В. Є. (2013)
Чагайда А. О. - Енергонакопичувальні системи в харчових технологіях (2013)
Криворотько В. М. - Замкнені контури енергокористування в харчових технологіях, Соколенко А. І., Семенов О. М. (2013)
Жужукіна Н. І. - Трансформація підприємств в сучасних умовах господарювання (2013)
Басюк Т. П. - Екологічний аспект в аналізі інвестиційних проектів підприємств харчової промисловості (2013)
Богатчук С. С. - Підготовка кадрів залізничників в Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2009)
Гончарова Н. О. - Прояви студентського та учнівського руху в Україні у період революційного піднесення (1910 – 1914 рр.) (2009)
Донченко С. П. - ІІІ – ІV Державні думи та ліберали України (2009)
Драч О. О. - Вища жіноча освіта в Російській імперії в другій половині ХІХ ст.: мотивація, динаміка та соціально-демографічні характеристики курсисток (2009)
Федорченко О. В. - Кадрова політика в державних осілих поштових і поштово-телеграфних установах Півдня України у 1914-1917 рр. (2009)
Шевченко А. М. - Експорт промислової продукції з портів Півдня України наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2009)
Делібалтова Ю. В. - Історія створення органів міліції на Півдні України у 20-ті рр. ХХ ст. (2009)
Дем’янчук Т. Д. - Функціонування кримінально-виконавчої системи НКВС в умовах масових репресій проти населення західноукраїнських земель у 1939-1941 роках (2009)
Діденко Ю. В. - Державотворчі ініціативи депутатів Народного Руху України у сфері міжнародних відносин (2009)
Женгал К. В. - Розбудова профспілкового руху України в роки незалежності (2009)
Іващенко А. Г. - Перебіг початкового етапу української приватизації в 1991 – 1994 рр. (на прикладі Львівської області) (2009)
Кучерук М.С. - Участь Народного Руху України у парламентських виборах 2002 року (2009)
Муратова О. В. - Проблема мовного чинника у виникненні літературного шістдесятництва в Україні (2009)
Овсієнко С. Л. - Законотворчі ініціативи рухівців у 1999 - на початку 2002 р. (2009)
Осіпов В. М. - Голодомор 1932-1933 років у документах СБУ (2009)
Цинова М. В. - До історії створення Шкільної Ради при Українському Конгресовому Комітеті Америки (2009)
Барвінська П. І. - Історик та політика : з життя та діяльності Ганса Уберсбергера (2009)
Бачинська О. А. - Діяльність генерал-майора Івана Гангардта на чолі Дунайського козацького війська (2009)
Кривдіна І. Б. - Політична діяльність В'ячеслава Чорновола та її зв'язок з Народним Рухом України (1989 – 1999 рр.) (2009)
Гончарук Т. Г. - Південна Україна на сторінках журналу "Экономический указатель" 1857-1861 рр. (2009)
Івлєва Я. А. - Духоборська секта Таврійської губернії в першій половині ХІХ століття: історіографічний аспект (2009)
Марченко О. В. - До проблеми визначення історико-етнографічних районів : Степове Побужжя (2009)
Саманцов О. П. - Висвітлення забезпечення робітників кам'яновугільної промисловості Донецько-Придніпровського економічного регіону кінця ХІХ – початку ХХ ст. житлом в промисловій статистиці початку ХХ ст. (2009)
Струченков О.В. - Матеріали Національного Архівного фонду України як джерело вивчення історії інженерно-технічної інтелігенції Донбасу в 1928 – 1940 роках (2009)
Тропіна А. А. - Джерельна база досліджень політики коренізації в Криму на початку ХХ століття (2009)
Тхоржевська Т. В. - До питання про "картину світу" українських селян "Південно-Західного краю" (за матеріалами експедиційних досліджень Павла Чубинського) (2009)
Уварова О. О. - Створення та діяльність Одеської "Піклувальної комісії над Румелівськими переселенцями". 1830 – 1831 рр. (За матеріалами Державного архіву Одеської області) (2009)
Шановська О. А. - Словникові дефініції терміну "інтелігенція": ретроспективний аналіз (2009)
Ярмошик І. І. - Сторінки історії Кременецької гімназії у висвітленні професора Варшавського університету Теодора Вежбовського (2009)
Шановська О. А. - Цвілюк С. А. Духовний код нації: з історії української мови і писемності: історико-лінгвістичні етюди / Одеса: Друк, 2007. – 408 с. (2009)
Беспалова Т. М. - Особенности лингвистических и психологических характеристик речевой деятельности курсантов военного вуза (2013)
Бєлякова С. М. - Психологічний розвиток близнюків в умовах близнюкової ситуації (2013)
Бородулькіна Т. О. - Психосемантичний аналіз ставлення до служіння у майбутніх психологів (2013)
Василькевич Я. З. - Емпіричне дослідження особливостей розвитку вербальної та невербальної креативності дітей дошкільного віку (2013)
Галушко Л. Я. - Психодинамічна парадигма та її розвиток в Україні, Дметерко Н. В., Євтушенко І. В., Максименко О. Г., Педченко О. В., Поляничко О. М., Туз Л. Г., Усатенко О. М. (2013)
Герасіна С. В. - Ділова контактність як передумова розвитку здатності студентів до партнерської взаємодії (2013)
Заболотна Т. В. - Психологічні чинники використання особливостей мислення майбутніх учителів у процесі самостійної роботи над текстами у вивченні іноземної мови, Танана С. М. (2013)
Калмиков Г. В. - Професійно-мовленнєва діяльність суб’єкта в освітній комунікації (2013)
Карп’юк М. Д. - Комунікативна досконалість студентів ПТНЗ: діагностування й психокорекційні заходи розвитку професійної самосвідомості (2013)
Костюченко О. М. - Психологічна безпека у професійній діяльності сучасного журналіста (2013)
Лила М. В. - Комунікативна мотивація у навчанні усному іншомовному спілкуванню (2013)
Лозова О. М. - Специфіка ідентифікації псевдослів носіями близькоспоріднених мов, Нікода К. Є. (2013)
Мисан І. В. - Сприймання і розуміння учнями фразеологізмів у психолінгвістичній спадщині І.О. Синиці (2013)
Побірченко Н. А. - Психолінгвістична компетентність в наукових дослідженнях: прикладний аспект (2013)
Руденко С. А. - Медичні аспекти психолінгвістики (2013)
Семиченко В. А. - Рефлексирующий субъект в мире системогенеза (2013)
Ушакова О. С. - Розвиток мовної здатності в дошкільному дитинстві (2013)
Фомина Н. А. - Проявления индивидуальных особенностей личности в речевой продукции на предтекстовом уровне, Леева А. Н. (2013)
Харченко Н. В. - Проблема сприймання й розуміння дошкільниками усного мовлення в психологічній науці: теоретичний аналіз (2013)
Беценко Т. П. - Фігура семантико-синтаксичного паралелізму як мовно-естетичний засіб текстово-образної організації дум (2013)
Гарюнова Ю. О. - Вербалізація жанрових стереотипів у кінокритичному дискурсі (2013)
Елисеева М. Б. - Овладение ребенком раннего возраста словообразовательными моделями (на материале лонгитюдного исследования) (2013)
Ігнатьєва С. Є. - Мовленнєва агресія у сучасному щоденниковому дискурсі (2013)
Кадырова Е. С. - К вопросу о типологии детских письменных ошибок, Кузьмина Т. В. (2013)
Козак Л. В. - Психолінгвістичні особливості формування мовленнєвої культури студентів технічних спеціальностей вишів (2013)
Летючая Л. П. - Пресуппозиция и импликация как необходимые элементы парадоксального высказывания (2013)
Навальна М. І. - Нові дифузні процеси розмовної лексики в художньому стилі (2013)
Пузанова Ю. С. - Психолингвистические основы освоения детьми полярных характеристик параметрических прилагательных русского языка (2013)
Солощенко В. М. - Типологія лінгвістичних труднощів у вивченні німецької мови іноземними студентами в Німеччині та шляхи її подолання (2013)
Трифонов Р. А. - Хто і чому боїться слів: метамовні коментарі, що вербалізують емоцію страху (2013)
Яців С. О. - Стилістичні та прагматичні особливості формування англійського речення (2013)
Акімова Н. В. - Особливості мови сайтів новин: погляд психолінгвіста (2013)
Белькова С. В. - До питання про особливості вираження авторського "я” у різних видах нарисів (на матеріалі українських газетних видань початку XXI ст.) (2013)
Бочаріна Н. О. - Позитивна соціально-комунікативна активність як показник гуманістичної спрямованості соціального педагога (2013)
Галацька В. Л. - Особливості здійснення комунікативної стратегії в сучасній театральній журналістиці незалежної України (2013)
Мантуло Н. Б. - PR в системі соціальних комунікацій: зміна статусу? (2013)
Мороз В. Я. - Архетипна модель історичної комунікації (2013)
Охріменко Г. В. - Планування директ-маркетингу у реалізації освітніх послуг вищими навчальними закладами України (2013)
Савченко Л. В. - Імідж корпоративного видання: структура та засоби формування (2013)
Холод О. М. - Соціальні комунікації як поняття в науковій галузі "соціальні комунікації” (2013)
Титул, зміст (2011)
Борисюк П. Г. - Деякі аспекти ринку цукру (2011)
Роїк М. В. - Роль і місце фітоенергетики в павливно-енергетичному комплексі України, Курило В. Л., Гументик М. Я., Ганженко О. М. (2011)
Балан В. М. - Особливості вирощування насіння кормових буряків безвисадковим способом, Оголенко І. С., Сторожик Л. І., Гарбуз А. І., Хаджиматов В. А. (2011)
Саблук В. Т. - Підвищення продуктивності цукрових буряків, Грищенко О. М., Половинчук О. Ю., Нікітін М. М. (2011)
Лісневич Л. О. - Походження цукрових буряків в історичному аспекті (2011)
Мілієнко М. В. - Листкова поверхня та урожайність сухої речовини в рослин кормових буряків у різних ґрунтово-кліматичних зонах (2011)
Шушляков О. В. - Підвищення ефективності очищення аспіраційного повітря від цукрового пилу, Шушляков Д. О., Кириченко Л. В. (2011)
Москаленко В. Ф. - Досягнення та перспективи розвитку фтизіатрії, Петренко В. І., Радиш Г. В. (2013)
Нізова Н. М. - Аналіз індикаторів раннього попередження формування резистентності ВІЛ до антиретровірусних препаратів в Україні, Люльчук М. Г., Кобища Ю. В., Воронова К. В. (2013)
Хейло О. Е. - Дискусія на тему: "Висвітлення проблем туберкульозу в медичній освіті", Гришин М. М. (2013)
Варченко Ю. А. - Вплив індуктора інтерферону на динаміку закриття порожнин розпаду у хворих з інфільтративним вперше діагностованим туберкульозом легень (2013)
Кужко М. М. - Особливості синтезу і метаболізму оксиду азоту у хворих з рецидивом та вперше діагностованим туберкульозом легень під час інтенсивної фази лікування, Шевченко О. С., Бутов Д. О., Сенчева Т. В., Калмикова І. М. (2013)
Гриб О. Ю. - Відмінності в причинах виникнення бактеріонегативних та бактеріопозитивних рецидивів туберкульозу легень (2013)
Бойко М. Г. - Експериментальна модель ініційованого SiO2 гранулематозного запалення у легенях щурів, Бойко Д. М., Ніколенко Д. Є. (2013)
Криницька І. Я. - Особливості цитокінового профілю бронхоальвеолярного змиву щурів із модельованим гепатопульмональним синдромом (2013)
Корж О. В. - Гематологічні та біохімічні розлади у хворих на ко-інфекцію туберкульоз/ВІЛ з різним станом імунітету, Трунова О. А., Мозговий В. В., Павєнко О. В., Чурсіна Н. С., Узун І. П. (2013)
Бількевич Н. А. - Деякі маркери ендогенної інтоксикації при негоспітальній пнeвмонії: значення для клінічного застосування (2013)
Шимко Е. П. - Діагностика та лікування деструктивного туберкульозу легень, ускладненого ендобронхіальною патологією, Скрип В. В., Мойсюк В. В., Сарваш Й. Ф. (2013)
Корнага С. І. - Туберкульоз легень у поєднанні з вегетосудинною дистонією (2013)
Асмолов О. К. - Аналіз захворюваності на туберкульоз населення Одеської області за 2009—2011 рр., Шпота О. Є. (2013)
Голка Г. Г. - Експериментальне моделювання кістково-суглобового туберкульозу, Голка Т. Г., Кузнецова І. М., Синенко Т. А. (2013)
Мамедова Э. С. - Особенности вирусологического ответа у больных, коинфицированных гепатитом С и ВИЧ, в зависимости от стадии болезни (2013)
Петренко В. И. - Дифференциальная диагностика изменений органов средостения, Разнатовская Е. Н., Скороходова Н. О., Бендус М. В., Зубов Г. В. (2013)
Тодоріко Л. Д. - Хронічне обструктивне захворювання легень при ішемічній хворобі серця та артеріальній гіпертензії (2013)
Норейко Б. В. - Школа больного с впервые диагностированным туберкулезом легких как фрагмент комплексного лечения на госпитальном этапе, Мозговой В. В., Федоровская Г. Л., Забиров М. В., Носач В. Н. (2013)
Фомічова Н. І. - Класифікація критичних станів при туберкульозі органів дихання, Гріцова Н. А., Разнатовська О. М. (2013)
Пухлик Б. М. - Зельман Абрахам Ваксман — наш великий соотечественник (2013)
Титул, зміст (2011)
Ярчук М. М. - Буряки й цукор: нові завдання і пріоритети галузі, Роїк М. В. (2011)
Гізбуллін Н. Г. - Усе починається з насіння (2011)
Сінченко В. М. - Ефективність заходів підвищення потенціалу буряково-цукрової галузі (2011)
Саблук В. Т. - Прогноз фітосанітарного стану агроценозу цукрових буряків, Грищенко О. М., Половинчук О. Ю. (2011)
Чернелівська О. О. - Особливості забур'янення посівів буряків цукрових у Правобережному Лісостепу України (2011)
Власенко В. С. - Гербіцидні композиції та черговість їх застосування для захисту посівів буряків цукрових від бур'янів, Коновалова Н. В., Копчу К. М. (2011)
Сторожик Л. І. - Перспективи вирощування сорго цукрового, як альтернативного джерела енергії (2011)
Титул, зміст (2011)
Борисюк П. Г. - 2010: здобутки й втрати на плантаціях цукрових буряків України (2011)
Гізбуллін Н. Г. - Біоенергетика - новий напрям досліджень (2011)
Біоадаптивну технологію вирощування цукрових буряків - на поля! (Рекомендації з технології весняного обробітку фунту, сівби та догляду за посівами цукрових буряків в умовах 2011 року) (2011)
Мороз О. В. - Світчграс як нова фітоенергетична культура, Смірних В. М., Курило В. Л., Герасименко Ю. П., Мостьовна Н. А., Горобець А. М., Кулик М. І. (2011)
Недозім А. Ю. - Біологічні особливості та продуктивність насінників ЧС гібридів залежно від площі живлення компонентів схрещування і додаткового запилення (2011)
Саблук В. Т. - Оптимізація інсектицидного навантаження на бурякове поле, Грищенко О. М, Смірних В. М., Педос В. П., Суслик Л. О., Половинчук О. Ю. (2011)
Даньков В. Я. - Стійкість гібридів цукрових буряків різної селекції до хвороб коренеплодів, Мельник П. О., Соломійчук М. П. (2011)
Титул, зміст (2012)
Караманов О. В. - Музейна педагогіка в навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи (2012)
Бистрова Ю. О. - Комплексний супровід навчально-реабілітаційного процесу в освітніх закладах для дітей з порушеннями зору, Петруня А. М., Лупир С. А. (2012)
Єфименко М. М. - Методичні можливості психосоматики В. Райха при корекції рухових порушень у дітей (2012)
Побірченко Н. С. - Компетентнісний підхід у вищій школі: теоретичний аспект (2012)
Княжева І. А. - Методична культура як соціокультурний феномен (2012)
Сперанська-Скарга М. А. - Професійно-педагогічний імідж майбутніх учителів філологічних спеціальностей (проблеми формування когнітивного компонента) (2012)
Кінаш І. А. - Роль інформаційних технологій у професійній підготовці фахівців обліку й аудиту (2012)
Корнійчук О. Е. - Новітні методи і прийоми навчання математичного моделювання та дослідження організації виробництва (2012)
Бондар Т. С. - Соціально-педагогічні умови вдосконалення фізкультурно-освітньої, рекреаційно-оздоровчої та спортивної діяльності майбутніх педагогів, Золочевський В. В. (2012)
Сташевська І. О. - Провідні тенденції розвитку музично-педагогічної думки в сучасній Німеччині (2012)
Відомості про авторів (2012)
К 80-летию Бориса Викторовича Норейко (2013)
До 70-річчя Дмитра Георгійовича Крижановського (2013)
Фещенко Ю. І. - Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги "Туберкульоз": особливості його підготовки та чим відрізняється від попередніх клінічних протоколів, Черенько С. О., Барбова А. І. (2013)
Черенько С. О. - Частота та профіль медикаментозної резистентності МБТ у хворих на мультирезистентний туберкульоз і туберкульоз із розширеною резистентністю залежно від випадку захворювання, характеру та тривалості попереднього лікування, Литвиненко Н. А., Барбова А. І., Журило О. А., Погребна М. В., Сенько Ю. О., Кібізова Н. І., Давиденко В. В., Миронченко С. В. (2013)
Савула М. М. - Диференціальне діагностування деяких захворювань органів дихання з використанням дискримінантного аналізу даних первинного медичного обстеження, Матвійчук Я. М., Паучок В. К. (2013)
Асмолов О. К. - Аналіз впливу регіональної лімфотропної терапії з подальшим ультразвуковим озвученням на динаміку біохімічних маркерів патології печінки та розвиток гепатотоксичних реакцій у хворих на туберкульоз легень із супутньою патологією печінки, Полякова С. О., Герасимова Н. А. (2013)
Миронюк И. С. - Результаты внедрения моделей организации диагностики и лечения ИППП у представителей групп рискаинфицирования ВИЧ в Украине, Савенко О. Ю. (2013)
Бутенко В. М. - Профілактика аварійних станів під час надання медичної допомоги ВІЛ-інфікованим пацієнтам, Грабовий С. Л., Дьяченко А. Г., Панченко О. П., Псарьова О. В., Чіванова Г. О., Дьяченко П. А. (2013)
Абрагамович О. О. - Гепатопульмональний синдром: вентиляційно-перфузійна функція легень, патогенез її порушення, Абрагамович М. О., Толопко С. Я., Ферко М. Р. (2013)
Марченко Н. А. - Особливості перебігу вперше діагностованого туберкульозу у ВІЛ-інфікованих залежно від стану імунної системи (2013)
Авербух Л. Г. - Подвійна епідемія туберкульозу і ВІЛ-інфекції/СНІДу і діти, хворі на ко-інфекцію туберкульоз/ВІЛ, в Одеській області, Кулініч О. В., Корса Г. В., Недужко О. О., Рогач К. К. (2013)
Лепшина С. М. - Редкая побочная реакция на левофлоксацин у больной мультирезистентным туберкулезом, Сердюк О. В., Тищенко Е. В., Пивнев Б. А. (2013)
Панасюк О. В. - Рецензія на навчальний посібник "Прикладні питання фтизіатрії дитячого та підліткового віку" (За ред. І. Г. Ільницького, О. П. Костик, Л. І. Білозір.— Львів: Галицька видавнича спілка, 2013.— 731 с.) (2013)
Закон України від 16.10.2012 № 5451-VI "Про затвердження Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2012—2016 роки" (2013)
Пухлик Б. М. - Воспоминания об учителе. К 90-летию со дня рождения профессора Б. А. Березовского, Мостовой Ю. М., Зайков С. В. (2013)
Титул, зміст (2012)
Ужченко І. Ю. - ТОП-5 емоційно-поведінкових розладів дітей і підлітків, спричинених переглядом мультфільмів, Григор’єва І. О. (2012)
Грек А. Г. - Про обдарованість та її плоди (2012)
Кучерявий О. Г. - Гуманістичні функції педагогіки В. Ф. Шаталова: розкриття й реалізація природних резервів особистості учня (2012)
Лайєн Ф. І. - Міжнародні освітні проекти: культурний вимір (2012)
Вихватенко М. Т. - Зміст і форми неформальної освіти з огляду на завдання громадянського виховання, Догадайло Н. І. (2012)
Афтімічук О. Є. - Проблема дидактичного спілкування вчителя фізичної культури з огляду на основні положення театральної педагогіки (2012)
Шеремет М. К. - Міждисциплінарний синтез теоретичних досліджень у збагаченні методологічної бази логопедії, Махукова Т. В. (2012)
Сухомлинська О. В. - Педагогіка Михайла Драгоманова – обличчям до України (2012)
Березівська Л. Д. - Ідея організації та змісту шкільної освіти на засадах диференціації (друга половина 20-х років ХХ ст.) (2012)
Відомості про авторів (2012)
Титул, зміст (2011)
Балагура О. В. - Моніторинг: бурякове поле Тетіївщини (2011)
Ягольник О. О. - Цукор України: "золотий" чи дешевий (2011)
Чернелівська О. О. - Підживлення цукрових буряків комплексними добривами, Плотніков В. В., Деркач B. C., Фіщук В.П. (2011)
Циганкова В. А. - Збільшення синтезу малих регуляторних РНК з імуномодулюючими властивостями в клітинах рослин під впливом регуляторів росту, Галкін А. П., Галкіна Л. А., Саблук В. Т., Калатур К. А., Стефановська Т. Р., Пономаренко С. П. (2011)
Петриченко С. М. - Перспективи вирощування світчграсу як альтернативного джерела енергії в Україні, Герасименко О. В., Гончарук Г. С., Литвинюк В. В., Мандровська С. М. (2011)
Роїк М. В. - Генетично модифікований цукор: чи існує він в Україні?, Петюх Г. П. (2011)
Сичук Л. В. - Вплив основного обробітку ґрунту, сівби та догляду за посівами на продуктивність цукрових буряків, Кицюк В. В., Черевко Т. В. (2011)
Титул, зміст (2012)
Курило В. С. - Проблеми освіти в контексті сучасних компаративних досліджень (за матеріалами ХІV Всесвітнього конгресу з компаративної освіти), Ваховський Л. Ц. (2012)
Пинзеник О. М. - Краєзнавчо-туристська діяльність в дошкільному закладі (2012)
Хагерті Дж. - Міжнародне співробітництво у сфері вищої освіти: тенденції та інновації (2012)
Кільова Г. О. - Якість освіти як ключова категорія менеджменту освіти (2012)
Кобрій О. М. - Сучасні технології реалізації змісту педагогічних (2012)
Шинкарьов С. І. - Фізичне виховання студентів спеціальних медичних групп (2012)
Максимовська Н. О. - Наукові засади розвитку соціальної педагогіки дозвілля (2012)
Філімонова Т. В. - Політехнізація й освітні процеси в дитячих містечках України (20 – 30-і роки ХХ ст.) (2012)
Садова В. В. - Історико-педагогічна інформація: особливості сприйняття та осмислення (2012)
Відомості про авторів (2012)
К юбилею Надежды Ивановны Фомичёвой (2013)
К 75-­летию со дня рождения Веры Григорьевны Бондаренко (2013)
До 75­-річчя від дня народження Олександра Костянтиновича Германа (2013)
Александріна Т. А. - Кроки держави щодо формування та подальшої реалізації державної політики у сфері протидії ВІЛ-­інфекції/СНІДу (2013)
Черенько С. О. - Вплив антиретровірусної терапії на перебіг туберкульозу у хворих на ко-­інфекцію туберкульоз/ВІЛ залежно від стану імунітету та періоду призначення її відносно основного курсу хіміотерапії, Марченко Н. А., Манів Л. Я. (2013)
Дубров С. А. - Пролонгированная инфузия карбапенемов как альтернативный метод антибактериальной терапии нозокомиальной пневмонии, вызванной полирезистентной гоcпитальной флорой, Гавриленко О. А., Бугаева Е. И., Любицкая Т. А. (2013)
Бутов Д. О. - Динаміка імунологічних гострофазових показників крові у хворих з рецидивом туберкульозу легень у процесі лікування (2013)
Шевченко Р. Н. - Оценка кардио­ и гемодинамики по данным прямых методов исследования у клинически излеченных от туберкулеза легких больных (2013)
Бялик И. Б. - Результаты полихимиотерапии с использованием изониазида в повышенных дозах у больных мультирезистентным деструктивным туберкулезом легких с расширенной устойчивостью микобактерий туберкулеза (2013)
Дубров В. П. - Ефективність ранньої комплексної терапії ендогенного виснаження у хворих на деструктивний туберкульоз легень, Герасименко П. В., Зуб В. С. (2013)
Тодоріко Л. Д. - Тиреоїдна активність за специфічних і неспецифічних інфільтративних змін у легенях, Мигайлюк Л. Д. (2013)
Корж О. В. - Особливості клінічної картини туберкульозного менінгоенцефаліту у ВІЛ-­інфікованих, Тлустова Т. В. (2013)
Жадан В. М. - Стан глутатіонозалежної ферментної системи крові в умовах експериментального легеневого набряку, Коржов В. І. (2013)
Литвинюк О. П. - Захворюваність на туберкульоз медичних працівників Вінницької області у 2007—2012 роках, Зайков С. В., Тхоровський М. А., Гончар Н. М. (2013)
Бондаренко В. Г. - ВІЛ-­асоційований туберкульоз на Полтавщині, Вородюхіна А. К., Куліш М. В., Єщенко А. В., Бондаренко А. М., Безручко Д. В. (2013)
Фомічова Н. І. - Кровохаркання та легеневі кровотечі при туберкульозі органів дихання: патогенез, патоморфологія, клінічні вияви, діагностика та невідкладна допомога, Гріцова Н. А., Разнатовська О. М., Клепікова Т. Ю. (2013)
Петренко В. І. - Актуальні питання діагностики та лікування позалегеневого туберкульозу, Тодоріко Л. Д., Бойко А. В. (2013)
Норейко Б. В. - Иммунная система легких. Лекция 1. Физиологический аспект, Норейко С. Б., Гришун Ю. А. (2013)
Миронюк І. С. - Місце та перспективи впровадження синдромного підходу до лікування інфекцій, що передаються статевим шляхом, в Україні як дієвого механізму протидії епідемії ВІЛ­інфекції/СНІДу, Перегінець І. Б. (2013)
Савула М. М. - Туберкульоз легень у хворої, що перебуває на програмному гемодіалізі, Лопушанська Н. М., Бабурнич Х. М. (2013)
Грищук Л. А. - Лімфангіолейоміоматоз: сучасний погляд на хворобу та радіологічна презентація клінічного випадку, Дереш Н. В., Беський В. О., Цибуляк В. Є. (2013)
Дем’яненко С. Д. - Деякі особливості імпліцитних знань дошкільників (2013)
Лила М. В. - Самостійна навчальна діяльність студентів в оволодінні іноземною мовою (2013)
Мисан І. В. - Психолінгвістичний та соціально-комунікативний аспекти фразеології (2013)
Pąchalska M. - Alexander Romanovich Luria (1902-1977) and the microgenetic approach to the diagnosis and rehabilitation of tbi patients (2013)
Харченко Н. В. - Динаміка наукових підходів щодо вивчення проблеми розуміння (2013)
Чернякова О. І. - Особистісно-орієнтований підхід у навчанні школярів англійсьї мови (2013)
Ігнатьєва С. Є. - Семантична парадигма слухових сенсоризмів у комункативному просторі щоденникового дискурсу (2013)
Миронова Т. Ю. - Міра семантичного наповнення авторських параметрів в одному із британських текстів і роль мовних форм в такому змісті (Досвід лінгво-семантичного дослідження англомовного оповідання Дж.Оруела "The Hotel Kitchens/Кухня в готелі", здійсненого за когнітивним напрямком) (2013)
Швець Т. А. - Семантика ахроматичних кольоропозначень у художньому тексті (на матеріалі казок братів Грімм), Швець О. В. (2013)
Брадов В. В. - Трансформація медіасистеми як фактор зародження ринкових відносин (2013)
Землякова Е. А. - Использование паралингвистических средств в корпоративной интернет-коммуникации (на примере постов англоязычных постов англоязычных блогов), Полоусова Н. В. (2013)
Карп’юк М. Д. - Комунікативна компетентність і ділова контактність як умова професійної самореалізації майбутніх кваліфікованих робітників (2013)
Коваленко А. В. - Виртуализация высшего образования: организация и оптимизация учебного процесса в Web (2013)
Мороз В. Я. - Етнокультурні архетипи як базові моделі історичної комунікації (2013)
Синеокий О. В. - Колекціонування, філофонія, меломанія, аудіофілія: психокомунікаційна cкладова "радянської моделі" магнітофонної субкультури та сучасні проблеми (2013)
Титул, зміст (2011)
Роїк М. В. - Формування стратегії розвитку бурякоцукрового виробництва, Пиркін В. І., Сінченко В. М., Гореленко В. І., Гізбулліна Л. Н., Москаленко В. П. (2011)
Курило В. Л. - Використання побічної продукції рисівництва як біоенергетичного ресурсу, Гордієнко І. В. (2011)
Сорока В. І. - Стан кваліфікаційної експертизи сортів буряків цукрових на придатність до поширення та аналіз сортових ресурсів, Рудник-Іващенко О. І. (2011)
Ганженко О. М. - Вплив сортових особливостей та мінерального живлення на урожайність і вуглеводний склад цукрового сорго, Григоренко Н. О., Хіврич О. Б., Марчук О. О., Герасименко Л. А. (2011)
Борисюк В. О. - Визначення водорозчинних вуглеводів та інуліну в коренеплодах цикорію коренеплідного, Маковецький К. А., Бойко І. І. (2011)
Невмержицька О. М. - Вплив ізоляту гриба Trichoderma hamatum ZH-6 на розвиток коренеїду сходів цукрових буряків, Нурмухаммедов А. К. (2011)
Роїк М. В. - Через терни - до наукової істини (до 100 – річчя від дня народження М.О. Неговського), Корнєєва М. О. (2011)
Адамкович-Петті А. Г. - Фактори, що обумовлюють актуалізацію ранніх спогадів (2013)
Білик Т. М. - Функції мовленнєвого іміджу (2013)
Гусейнова Н. О. - Психологічний контекст феномену самотності (2013)
Кузікова С. Б. - Концептуалізація можливості та інструментальне забезпечення верифікації саморозвитку особистості (2013)
Одінцова А. М. - Типологія життєвих ролей відносно концепції життєвого шляху особистості (2013)
Ревенко С. П. - Загальнотеоретичні підходи до вивчення психологічного здоров’я особистості (2013)
Савченко О. В. - Суб’єктивні уявлення про успішність чоловіків та жінок, Макієнко М. Ю. (2013)
Стрілецька І. І. - Самоактуалізація як інтегративна риса особистості (2013)
Тавровецька Н. І. - Естетичні почуття у структурі Я-образу особистості (2013)
Танасійчук О. М. - Психологічний зміст гендерної специфіки архетипів (2013)
Цілинко І. О. - Діагностика морально-ціннісної сфери особистості (2013)
Чхаідзе А. О. - Зв’язок особистісної зрілості з духовними цінностями особистості та їх вплив на мотивацію створення шлюбу (2013)
Шебанова В. І. - Розлади харчової поведінки в дзеркалі механізмів психологічного захисту, Шебанова С. Г. (2013)
Альшевська В. В. - Психологічні особливості образу Я подружніх партнерів, Щербак Т. І. (2013)
Александрова О. Г. - Вплив сприймання образів батьків на рівень тривожності у молодшому шкільному віці, Жолніна А. О. (2013)
Моргунова Н. С. - Вплив ургентної адикції на успішність організації самостійної роботи студентів (2013)
Носко Л. А. - Розвиток саморегуляції старших дошкільників у взаємодії з однолітками і дорослими, Базика Є. Л. (2013)
Сіткар В. І. - Cубкультурний аспект впливу казки на становлення особистості дитини (2013)
Чарнецька Р. Т. - Психологічні особливості емансипації підлітків (2013)
Блинова О. Є. - Стереотипізація як механізм становлення професійної свідомості майбутніх вчителів (2013)
Завацька Н. Є. - Діагностика рівня соціальної підтримки при порушеннях процесу соціально-психологічної адаптації (2013)
Казачкова О. М. - Комунікативні здібності як важливий чинник успішної професійної діяльності психолога (2013)
Ярощук Н. П. - Методи арт-терапії в роботі з жінками, які постраждали від сімейного насильства (2013)
Казибекова В. Ф. - Национальный характер: философско-психологический анализ проблемы (2013)
Мельникова С. В. - Работа Международной научно-практической конференции "Психология отношения человека к жизнедеятельности: проблемы и перспективы", посвященной 120-летию со дня рождения В. Н. Мясищева (2013)
Титул, Зміст (2011)
Голобородько О. П. - Оценка риска послеоперационного рецидива и метастазирования по предоперационным показателям системы гемостаза при раке верхних дыхательных путей, Кизим А. И., Клысь Ю. Г., Зайцева Н. В., Веревка С. В. (2011)
Дєєв В. А. - Співставлення біохімічних та морфологічних характеристик хронічного гепатиту С, Янченко В. І., Гомоляко І. В., Швадчин І. О., Клочкова Н. Є. (2011)
Девина Е. А. - Сравнительная оценка антиоксидантного действия ресвератрола и эпигаллокатехин галлата при окислительном стрессе, индуцированном сигаретным дымом в альвеолярных макрофагах, Таганович А. Д. (2011)
Матолич У. Д. - Особливості змін показників гуморального імунітету при ранніх та пізніх ускладненнях переломів нижньої щелепи, Лаповець Л. Є. (2011)
Покас О. В. - Моніторинг етіологічної структури та антибіотикорезистентності основних збудників інфекцій області хірургічного втручання (2011)
Мироненко Л. Г. - Спектр аеробної та факультативно-анаеробної мікрофлори, вилученої із вмісту трофічних виразок хворих на цукровий діабет, Перетятко О. Г., Холодна Т. В. (2011)
Флаксемберг А. С. - Моніторинг виділених грампозитивних та грамнегативних організмів та їх антибіотикоризестентність у Хмельницькій обласній лікарні за 2009 рік, Підмурняк О. О., Шевчишина Л. С., Мота Т. В., Голдаківська Л. О. (2011)
Люльчук М. Г. - Встановлення частоти вірусологічної неефективності антиретровірусної терапії ВІЛ-інфікованих пацієнтів з різною її тривалістю, Доан С. І., Бабій Н. О., Щербінська А. М. (2011)
Іванська Н. В. - Значення антигенної мімікрії при виявленні антитіл до вірусу імунодефіциту людини у сироватках крові хворих на туберкульоз (2011)
Нестерова Н. В. - Лабораторно-экспериментальные испытания иммунносенсорной тест-системы для выявления антител к аденовирусам человека, Рыбалко С. Л., Носач Л. Н., Повница О. Ю., Загородняя С. Д., Баранова Г. В., Головань А. В. (2011)
Александрова Л. М. - Креатинин. Методы определения и возможные ошибки, Беленец С. И., Габур Т. А., Аристова Е. Ю., Гаврилюк Л. С., Дробина А. Л., Бузыревский В. О. (2011)
Павлов С. Б. - Актуальные вопросы преаналитического этапа лабораторных исследований, Бабенко Н. М., Кумечко М. В. (2011)
Белозоров А. П. - Т-хелперы-17 — новая субпопуляция эффекторных хелперных CD4+ лимфоцитов (2011)
Москалец А. И. - Опухолевые маркеры в лабораторной диагностике, Щербина О. В. (2011)
Титул, Зміст (2011)
Нікуліна Г. Г. - Ферменти лізосом у сечі дітей з вродженими вадами розвитку верхніх сечових шляхів, Мигаль Л. Я., Сербіна І. Є., Сеймівський Д. А., Петербургський В. Ф., Каліщук О. А. (2011)
Домашенко О. М. - Фосфотазна активність нейтрофілів крові у хворих на псевдотуберкульоз, Мантула А. О. (2011)
Герасимов И. Г. - Субпопуляции нейтрофилов периферической крови и возможности НСТ-теста в диагностике заболеваний новорожденных (2011)
Макух Г. В. - Алгоритм молекулярно-генетичного аналізу мутацій гена ТРБМ для практичної діагностики муковісцидозу (2011)
Клись Ю. Г. - Скринінг показників гемостатичної системи як можливих первинних маркерів онкогенезу, Кизим О. Й., Голобородько О. П., Зайцева Н. В., Кікоть Ю. В., Савченко Т. Д., Верьовка С. В. (2011)
Настояща Н. І. - Імуностимулююча активність пробіотичних препаратів з вмістом штамів лактобактерій, Сахнюк О. М., Кривошлик М. О., Сурмашева О. В., Кірсанова О. С., Путієнко Р. В. (2011)
Вельков В. В. - Цистатин С — новые возможности и новые задачи для лабораторной диагностики (2011)
Арушанова А. Г. - Коммуникация в дошкольном возрасте: обучение и самонаучение (2013)
Борисова В. Г. - Мотивація досягнення як чинник становлення студента – майбутнього суб'єкта професійної комунікації (2013)
Бутакова Л. О. - Психолингвистическое исследование восприятия современного русскоязычного документа методами семантического дифференциала и "встречного текста”, Гуц Е. Н. (2013)
Василюк О. П. - Пропозиціональна модель представлення знань як основа травматичної пам’яті (2013)
Волошина Н. В. - Мережеве мовлення юнаків і дівчат, Полєжаєв Ю. Г. (2013)
Калмиков Г. В. - Професійно-мовленнєва діяльність психолога як аспект діяльності соціально орієнтованого спілкування (2013)
Кючуков Х. С. - Когнитивное развитие и теория сознания детей, говорящих на двух языках (2013)
Магдисюк Л. І. - Професійний дискурс психологічної готовності осіб до виходу на пенсію (2013)
Орап М. О. - Мовленнєва здатність та мовленнєва компетенція як елементи внутрішньої підструктури мовленнєвого досвіду особистості (2013)
Турчак О. М. - Психологічний зміст поняття "мовленнєва тривожність” (2013)
Федько С. Л. - Универсальное и локальное в дискурсе мультикультурного консультирования (2013)
Фомина Н. А. - Лингвистические и психологические характеристики продуктов речевой деятельности студентов с преобладанием первой сигнальной системы, Мирчетич М. А. (2013)
Четверик-Бурчак А. Г. - Емоційний інтелект як чинник успішності вирішення головних життєвих завдань (2013)
Калмикова Л. О. - Проблеми мислення, мовлення і внутрішнього діалогізму особистості (2013)
Дячук Н. В. - Порівняльний аналіз складових операціонального блоку реалізації творчого потенціалу перекладачів художніх текстів та майбутніх перекладачів (2013)
Єршова І. М. - Похвала як субжанр уроку в педагогічному дискурсі (2013)
Кобзєва О. О. - Засоби реалізації мовленнєвого впливу в американському судовому дискурсі (2013)
Маховиков Д. В. - Динамика содержания образа "Сталин” в языковом сознании русских, Степанова А. А. (2013)
Навальна М. І. - Нові дифузні процеси кримінального та молодіжного жаргону в мові Інтернет-видання "Українська правда” (2013)
Нечаева В. С. - Управление конфликтами в электронной коммуникации (на материале электронных деловых писем) (2013)
Федорченко Г. М. - Маркери аргументації в науковому дискурсі (2013)
Карп’юк М. Д. - Світоглядна компетентність випускників ПТНЗ як основа для нейтралізації соціально-психологічних механізмів маніпуляції їх свідомістю (2013)
Костик Є. В. - Особливості вивчення іноземної мови на немовних факультетах у педагогічному університеті (2013)
Мороз В. Я. - Релігійна комунікація: моделі, види, функції (2013)
Холод О. М. - Телебачення як соціальнокомунікаційна метареальність (2013)
До 75-­річчя Анатолія Григоровича Ярешка (2013)
Низова Н. Н. - Роль первичного звена медико-­санитарной помощи населению в системе противодействия распространению ВИЧ-­инфекции половым путем в Украине, Талалаев К. А., Миронюк И. С. (2013)
Ковальова Г. Г. - Актуальні питання та практичні підходи до підвищення ефективності Загальнодержавної програми протидії захворюванню на туберкульоз в Україні (2013)
Черенько С. О. - Застосування моксифлоксацину для лікування хворих з новими випадками ко­інфекції туберкульоз/ВІЛ, Роєнко Г. М., Погребна М. В., Сенько Ю. О., Марченко Н. А. (2013)
Тодоріко Л. Д. - Аналіз хіміорезистентності в Чернівецькій області та дослідження впливу похідних імідазолу на мікобактерії туберкульозу, Єременчук І. В. (2013)
Кібізова Н. І. - Ефективність і безпечність лінезоліду в комплексному лікуванні хворих на мультирезистентний туберкульоз і туберкульоз із розширеною резистентністю, Черенько С. О., Литвиненко Н. А., Погребна М. В., Сенько Ю. О., Рева О. А., Давиденко В. В., Чоботар О. П. (2013)
Литвиненко Н. А. - Раціональний вибір індивідуалізованих режимів хіміотерапії для хворих на мультирезистентний туберкульоз та туберкульоз із розширеною резистентністю МБТ до протитуберкульозних препаратів, Черенько С. О., Погребна М. В., Сенько Ю. О., Давиденко В. В., Рева О. А., Барбова Г. І., Роєнко Г. М., Василенко С. П. (2013)
Ярешко А. Г. - Основні чинники ризику виникнення рецидивів туберкульозу в Полтавській області, Бойко М. Г., Куліш М. В., Бондаренко В. Г., Вородюхіна А. К. (2013)
Бутвін І. М. - Аналіз ефективності етіотропної терапії хворих на негоспітальну пневмонію нетяжкого перебігу в терапевтичному відділенні міської лікарні (2013)
Масік Н. П. - Порушення метаболізму кісткової тканини у жінок менопаузального періоду, хворих на хронічне обструктивне захворювання легень (2013)
Вівчар І. С. - Захворюваність дітей та підлітків із осередків туберкульозної інфекції у Львівській області та її зв’язок із епідемічною ситуацією (2013)
Норейко Б. В. - Иммунная система легких. Лекция 2. Иммунологический аспект, Норейко С. Б. (2013)
Дьяченко А. Г. - ВИЧ-­инфекция и мукозный иммунитет, Грабовый С. Л., Дьяченко П. А. (2013)
Асмолов О. К. - Характеристика M. tuberculosis родини Beijing, Чеснокова М. М., Бабуріна О. А., Лобанов О. К. (2013)
Білогорцева О. І. - Динаміка та особливості епідеміологічних показників щодо ВІЛ-­асоційованого туберкульозу у дітей в Україні за період від 2006 до 2011 р., Доценко Я. І., Стополянський О. В., Сиваченко О. Є., Садловська М. А., Шехтер І. Є. (2013)
Недужко О. О. - Рекомендації щодо консультування і тестування на ВІЛ-­інфекцію хворих на туберкульоз, Авербух Л. Г., Постнов О. В., Кірьязова Т. Х., Єсипенко С. В. (2013)
Разнатовская Е. Н. - Ложноопухолевая форма инфильтративного туберкулеза легких, Михайлова А. А., Фоменко В. В., Зубов Г. В. (2013)
Рымаренко Н. В. - Особенности течения врожденной ко-­инфекции ВИЧ/ТБ у новорожденных и детей грудного возраста (2013)
Титул, Зміст (2011)
Кондратюк А. С. - Визначення активності тканинного активатора плазміногену в плазмі крові, Юсова О. І., Гриненко Т. В. (2011)
Якимова Т. П. - Сравнительная характеристика иммунного гомеостаза при гарднереллезе и неспецифических воспалительных заболеваниях гениталий, Кузьменко А. Н. (2011)
Овчаренко М. О. - Лабораторний моніторинг комбінованого лікування хворих на опіоїдну залежність, поєднану із хронічним гепатитом С, Сосін І. К., Казакова С. Є., Пінський Л. Л. (2011)
Доан С. И. - Характеристика Corynebacterium dipthteriae, циркулировавших на территории Украины во время последней эпидемии, Савчук А. И., Мироненко Л. Г., Гладкая Е. А., Мотыка Е. И., Гайдей В. Р. (2011)
Мальцев Д. В. - Модифікована методика порівняльних серологічних досліджень для діагностики персистуючої герпесвірусної нейроінфекції, Казмірчук В. Є. (2011)
Трохимчук Т. Ю. - Порівняльний аналіз тест-систем різних генерацій для діагностики ВІЛ-інфекції, Ганова Л. О., Міхалап С. В., Іванська Н. В. (2011)
Туганова Т. Н. - Ядрышковые организаторы в эпителии шейки матки с признаками слабой и умеренной дисплазии (2011)
Брич О. І. - Лабораторна діагностика клостридіозів (2011)
Ільїнська І. Ф. - Механізми імуносупресії при туберкульозі (аналітичний огляд), Зубрійчук О. М., Ясир С. Г. (2011)
Куценко Л. А. - Место церулоплазмина среди белков острой фазы как маркера системного воспаления, Кайдашев И. П. (2011)
Информация о научно-практическом семинаре "Цитологические исследования в современной комплексной диагностике злокачественных опухолей (к 90-летию со дня рождения А.Н. Мельника)” (2011)
К 90-летию с дня рождения известного гистолога и цитолога Украины профессора А.Н. Мельника (2011)
Бородулькіна Т. О. - Представленість емоційних станів людини в зовнішній рекламі, Межинська Г. В. (2014)
Гавриш Н. В. - Психолінгводидакичні основи використання інтерактивних методів у викладанні курсу "Дошкільна лінгводидактика” (2014)
Елгина С. В. - Интеллектуальные особенности личности подростков, проявляющиеся в когнитивном компоненте их речевых действий (2014)
Засєкіна Л. В. - Нейропсихолінгвістичні засоби реорганізації емоційної пам’яті особистості (2014)
Ленів З. П. - Арт-терапія в процесі діагностування усного мовлення старших дошкільників (2014)
Lyla M. V. - Experimental investigation of teen-agers’ attention as a factor of successful English language mastering (2014)
Нікода К. Є. - Специфіка міжмодального переносу в перцепції носіїв близькоспоріднених мов, Лозова О. М. (2014)
Новикова Г. П. - Культурно-диалогическое развитие дошкольников в условиях билингвизма как научная проблема (2014)
Потапчук Є. М. - Мовленнєва поведінка подружжя в ситуаціях адюльтеру як психологічна проблема (2014)
Роменкова В. А. - Формирование представлений "хороший" – "плохой" в дошкольном возрасте при использовании народной сказки (2014)
Танана С. М. - Психологічні та методичні аспекти використання багатокомпонентності мовленнєвої діяльності читання тексту іноземною мовою (2014)
Ушакова О. С. - Роль коммуникативной структуры высказывания в формировании содержательной стороны речи младших дошкольников, Лаврентьева А. И. (2014)
Харченко Н. В. - Розуміння як психологічний феномен (2014)
Чернякова О. І. - Ігрові методи як основа здійснення навчального процесу вивчення іноземної мови (2014)
Ігнатьєва С. Є. - "Я” модель українського щоденникового наративу (2014)
Крутій К. Л. - Розвиток почуття мови у дітей засобами штучних текстів (на матеріалі лінгвістичної казки Л.С.Петрушевської) (2014)
Кольцова Е. А. - Номинации самооценки в актах автокоммуникации: гендерный аспект (на материале англоязычных художественных произведений) (2014)
Молчко О. О. - Категорія порівняння крізь призму психолінгвістичної теорії актуального членування: проекція на дискурсивну практику перекладача (2014)
Пікалова А. О. - Знакові концепти-образи для репрезентації концепту ЛЮДИНА в поетичних текстах М.Стельмаха у трактуванні українських науковців (2014)
Куйбіда В. В. - Наукова і народна термінологія: порівняльний аналіз (2014)
Мачикова М. К. - Медіавірус: базові ознаки й технології розповсюдження (2014)
Мороз В. Я. - Енергетичний потенціал релігійної комунікації (2014)
Нагорняк М. В. - Мовленнєва культура майбутнього радіожурналіста: реальність і шляхи вдосконалення (2014)
Порфімович О. Л. - Кримінальна журналістика: теоретичні засади експериментальних підходів з визначення впливу медіа насильства на аудиторію ЗМІ. Частина перша. (2014)
Титул, Зміст (2011)
Кондратюк А. С. - Зміни рівня компонентів фібринолізу при розвитку спайок черевної порожнини, Гриненко Т. В., Дєєв В. А., Лисак Л. І., Калашніков О. О., Куповська С. І. (2011)
Красівська В. В. - Алгоритм діагностики порушень у коагуляційному гемостазі на основі тесту активованого парціального (часткового) тромбопластинового часу (2011)
Дармостук М. С. - Характеристика фибринолитического потенциала плазмы крови при системной красной волчанке, Савчук А. Н., Бурлова-Васильева Н. К., Вовк Т. Б., Остапченко Л. И. (2011)
Король Л. В. - Вплив стану коморбідності на компоненти оксидантно-антиоксидантної системи у хворих на хронічну хворобу нирок V стадії, Мигаль Л. Я., Дудар І. О., Гончар Ю. І. (2011)
Третяк Б. І. - Аналіз поліморфного локусу Apa-1 гена інсуліноподібного фактору росту-ІІ (IGF-ІІ) як можливого маркера порушень ембріонального розвитку та м’язової слабкості у людини, Макух Г. В., Заставна Д. В. (2011)
Матолич У. Д. - Динаміка активності кісткового ізоферменту лужної фосфатази в різні терміни ускладнених переломів нижньої щелепи, Лаповець Л. Є. (2011)
Хохла М. Р. - Вплив препарату, отриманого з екстракту галеги лікарської (Galega officinalis L.) на гематологічні показники периферичної крові щурів за умов експериментального цукрового діабету, Клевета Г. Я., Чайка Я. П., Скибіцька М. І., Сибірна Н. О. (2011)
Похил С. І. - Розробка методу гніздової двораундової полімеразної ланцюгової реакції для детекції збудників анаплазмозної та ерліхіозної інфекції, Тимченко О. М., Килипко Л. В., Семеренська Є. І., Шагун С. В., Каптелов Л. С. (2011)
Захарія К. А. - Попередження помилок при дослідженні спинномозкової рідини, Педько Н. П., Западнюк Б. В. (2011)
Вельков В. В. - Революция в кардиологии — высокочувствительное измерение кардиальных тропонинов: "тропонин-отрицательных” больше нет (2011)
Кубашко А. В. - Антиоксидантні ензими в механізмах радіоіндукованого окисного стресу (ранній та віддалений періоди після опромінення), Овсяннікова Л. М., Чумак А. А., Носач О. В., Альохіна С. М., Ільчук О. С. (2011)
Глузман Д. Ф. - Классическое наследие ученого-гематолога (к 110-летию со дня рождения профессора Д.Н. Яновского) (2011)
Титул, зміст (2012)
Сергеєва Т. А. - Ефективність обстеження на серологічні маркери інфікування HCV здорових осіб та хворих за різних патологічних станів, Беньковська O. K., Шагінян В. Р., Джоган М. Ю. (2012)
Максим’юк Г. В. - Методика визначення концентрації вільних і зв’язаних Са2+, К+, Na+ у фракціях водних екстрактів проб біологічного матеріалу, Лаповець Л. Є. (2012)
Бондаренко В. І. - Популяційний імунітет до поліомієліту у різних вікових групах населення, Фесенко А. Ю., Світа В. М., Миколенко Н. І., Бабій С. В. (2012)
Міроненко А. П. - Штамова характеристика складу популяції вірусів грипу, виділених в Україні в 2008–2011 рр., Онищенко О. В., Голубка О. С., Степанський Д. О. (2012)
В’ялих Ж. Е. - Культуральний метод визначення плазміди вірулентності pYV у штамів Yersinia enterocoliticа, як фактору патогенності, Воловенко Є. О., Килипко Л. В., Костюк Л. П., Кулініч Л. А., Руденко Л. М. (2012)
Покас О. В. - Поширення β-лактамаз розширеного спектру дії серед множиннорезистентних до антибіотиків ентеробактерій, Лоскутова М. М., Барцицька І. Ф. (2012)
Жаркова Л. Д. - Антивірусна активність препарату лективір, Рибалко С. Л., Дядюн C. Т., Коваленко Е. О., Гетьман К. І., Підгорський В. С. (2012)
Макух Г. В. - Молекулярно-генетична діагностика спадкових чинників тромбофілії: мутацій G1691A гена FV та G20210A гена FII, алельного поліморфізму 675 4G/5G гена PAI-1, Чорна Л. Б., Гнатейко О. З., Заставна Д. В. (2012)
Іваненко Т. В. - Проблеми підготовки кадрів з діагностики туберкульозу для клініко-діагностичних лабораторій загальної лікувальної мережі та можливі шляхи поліпшення, Сенчева Т. В., Новохатська М. Ф., Ковальова Г. О. (2012)
Вельков В. В. - NGAL (Липокалин 2) — "ренальный тропонин”, ранний маркер острого повреждения почек: значение для нефрологии и кардиохирургии (Часть 1) (2012)
Морозова В. Т. - Стволовые клетки в гематологии (2012)
Москалец А. И. - Маркеры костного метаболизма и их роль в клинической практике, Бондарук О. С., Щербина О. В. (2012)
Титул, зміст (2011)
Ягольник О. О. - Перша міжнародна науково-практична конференція з біоенергетики у Києві (2011)
Цвей Я. П. - Продуктивність цукрових буряків у зернопросапній сівозміні, Воронюк Н. М., Дубовий Ю. П., Петрова О. Т. (2011)
Леньшин О. Г. - Кількісно-ваговий склад бур'янів у посівах буряків цукрових залежно від ланки сівозміни (2011)
Мельник Я. А. - Тестери для рекурентної селекції запилювачів цукрових буряків на покращення технологічної якості коренеплодів (2011)
Кравченко Ю. А. - Залежність об'ємної маси насіння цукрових буряків від його питомої маси (2011)
Балков І. Я. - Як було створено перший у світі однонасінний сорт цукрових буряків (2011)
Баб'яж А. І. - Генеративна здатність цукрових буряків у зимовий період за відсутності додаткового освітлення в тепличних комплексах (2011)
Сипко А. О. - Вапнування грунту як фактор зменшення ураженості коренеїдом сучасних гібридів цукрових буряків і підвищення їх продуктивності, Гончарук Г. С. (2011)
Саблук В. Т - Зої Олексіївні Пожар -100!, Шендрик Р. Я. (2011)
Покажчик статей, що надруковані в журналі "Цукрові буряки" за 2011 рік (2011)
Титул, Зміст (2012)
Мигаль Л. Я. - Ступінь активності пієлонефритичного процесу та вікові особливості змін сечової активності лізосомних гідролаз у дітей, Багдасарова І. В., Король Л. В., Лавренчук О. В., Фоміна С. П. (2012)
Рубленко А. М. - Стан системи зсідання крові при ендопротезуванні кульшового суглоба, Фіщенко В. О., Колеснікова І. М., Литвинова Л. М., Костюченко О. П., Чернишенко Т. М., Платонова Т. М., Луговськой Е. В. (2012)
Чорнобривий П. М. - Роль специфічних імуноглобулінів при діагностиці IgE алергічних станів, Маковей Н. Ф., Шевчишина Л. С. (2012)
Мироненко Г. А. - Експресія еритроцитарних протеїнів-регуляторів активації системи комплементу у хворих на аутоімунну гемолітичну анемію (2012)
Мироненко Л. Г. - Детекція генів патогенності у Enterococcus faecalis за допомогою мультиплексної полімеразної ланцюгової реакції (2012)
Григор’єва С. М. - Підтвердження родової належності біфідобактерій методом полімеразної ланцюгової реакції, Мурашко О. В. (2012)
Ковалюк О. В. - Нові аспекти лабораторної діагностики папіломавірусної інфекції, Дзюблик І. В., Костенко І. Г., Олійник О. А., Жеребко Н. М., Артемчук Г. П. (2012)
Загородня Ю. О. - Безпека плазми крові: вміст парвовірусу B19 у мініпулах плазми крові донорів, Тимченко А. С., Скринник М. М., Куркіна О. В., Сергутіна С. Ю. (2012)
Мельник О. А. - Мікрофлора верхніх дихальних шляхів як чинник інфекційно-запальних ускладнень у хворих на лейкемію мієлоїдного походження (2012)
Гомоляка І. В. - Морфологічні та вірусологічні характеристики експериментальної вірусної інфекції, викликаної вірусом простого герпесу 1 типу, Старосила Д. Б., Жаркова Л. Д., Рибалко С. Л., Клочкова Н. Є. (2012)
Вельков В. В. - NGAL — "ренальный тропонин”: ранний маркер острого повреждения почек (Часть 2) (2012)
Бурлака Ю. Б. - Клинико-диагностическое значение пептидной контаминации клеточных мембран, Веревка С. В. (2012)
Немировська Л. М. - Мікрофлора біотопів людини у системі гомеостазу (2012)
Шмойлов Д. К. - Патогенетическая роль эндогенной интоксикации, Каримов И. З., Одинец Т. Н. (2012)
Гайдукова С. Н. - Рецензия на книгу "Диагностическая онкогематология” Д.Ф. Глузмана, Л.М. Скляренко, В.А. Надгорной (2012)
Титул, Зміст (2012)
Королёв В. А. - Сравнительный анализ методов определения гликированного гемоглобина (2012)
Мигаль Л. Я. - Діагностична інформативність ензимологічних показників лізосомного походження у сечі дітей з вродженою обструкцією верхніх сечових шляхів, Нікуліна Г. Г., Сербіна І. Є., Сеймівський Д. А., Петербургський В. Ф. (2012)
Ільїнська І. Ф. - Вплив інтоксикації на апоптоз фагоцитуючих клітин при туберкульозі, Зубрійчук О. М. (2012)
Пасічна Е. П. - Функціональний стан мітохондрій за умов експериментального алергічного енцефаломієліту та його корекція вітамінами, Донченко Г. В., Бурлака А. П., Делеменчук Н. В. (2012)
Руденко А. В. - Інформативність результатів мікробіологічних досліджень для удосконалення етіологічної діагностики гострого пієлонефриту, Пасєчніков С. П., Корніліна О. М., Кругліков В. Т., Мітченко М. В., Старосила Д. Б., Бутанова В. М., Константинов К. К. (2012)
Рибалко С. Л. - Дослідження анти-ВІЛ дії препаратів виробництва ЗАТ "ФФ "Дарниця” (Україна), "Glaxo Wellcome" (Великобританія), "Boehringer Ingelheim” (Німеччина), Носач Л. М., Повниця О. Ю., Дядюн С. Т., Максименок О. В. (2012)
Глузман Д. Ф. - Международный семинар по диагностике лимфоидных новообразований, Крячок И. А., Завелевич М. П., Коваль С. В. (2012)
Петрух А. - Щодо проведення перевірки точності результатів вимірювань в атестованих клініко-діагностичних лабораторіях, що виконують вимірювання клітинного складу крові, Сидорко І., Гаврилишин Г. (2012)
Зяблицев С. В. - Оценка эффективности использования ЛИС "Уран" при устранении ошибок на различных этапах производства клинических лабораторных исследований, Новосельская В. В., Чернобривцев П. А, Деев В. А. (2012)
Скачкова Н. К. - Современное представление о фагоцитозе (2012)
Вельков В. В. - Пресепсин — новый высокоэффективный биомаркер сепсиса (2012)
Пам’яті Катерини Андріївни Захарії (2012)
Титул, Зміст (2012)
Дєєв В. А. - Визначення рівня цитокінів при спайковій хворобі черевної порожнини, Лисак Л. І., Калашніков О. О., Осипенко К. П. (2012)
Дєєв В. А. - Дослідження стану ліпідного обміну в експерименті на щурах та хірургічних хворих на спайкову хворобу черевної порожнини, Осипенко К. П., Лисак Л.І., Роздобудько Н.І. (2012)
Боброва І. А. - Вміст прозапальних цитокінів у хворих на гепатит С з розвитком цитокініндукованих тиреопатій (2012)
Остапенко А. О. - Показники кислотно-лужного стану кардіохірургічних хворих, Якушев В. С. (2012)
Похил С. І. - Використання білих нелінійних мишей із штучно сформованим імунокомпрометованим станом для біологічного методу виявлення збудників трансмісивних бактеріальних інфекцій (анаплазмозу, бартонельозу, ерліхіозу), Тимченко О. М., Чигиринська Н. А., Торяник І. І., Килипко Л. В., Семеренська Є. І. (2012)
Трохимчук Т. Ю. - Визначення чутливості тест-системи для діагностики ВІЛ за міжнародними стандартами і в культурах клітин, заражених ВІЛ, Ганова Л. О., Іванська Н. В., Максименок О. В., Рибалко С. Л. (2012)
Ільїнська І. Ф. - Методи оцінки системи гамма інтерферону при туберкульозі, Задворний Т. В. (2012)
Гавриленко Т. І. - Шляхи впровадження сучасних досягнень медичної науки в практику охорони здоров’я, Сичов О. С., Мамчина Н. І., Чеботарьова Л. Л., Підгайна О. А., Овсяннікова Л. М., Мамчин Г. Й., Засядко І. А. (2012)
Глузман Д. Ф. - Эволюция лейкемических стволовых клеток при хроническом миелолейкозе, Скляренко Л. М., Ивановская Т. С., Коваль С. В., Полудненко Л. Ю., Украинская Н. И. (2012)
Вельков В. В. - Диабетическая нефропатия в трех измерениях: гиперфильтрация, альбумин, креатинин (2012)
Титул, зміст (2014)
Спірін О. М. - Досвід підготовки наукових кадрів з інформаційно-комунікаційних технологій в освіті, Яцишин А. В. (2014)
Григорьев С. Г. - "Умная аудитория" на пути интеграции средств обучения и воспитания, Гриншкун В. В., Реморенко И. М. (2014)
Пасічник О. В. - Дистанційне (змішане) навчання інформатики у 5 класі (2014)
Чепорнюк Н. Б. - Формування мотивації навчальної діяльності учнів на уроках інформатики (2014)
Про вибір мови навчання у школі (2014)
Колос К. Р. - Методологічні підходи до розвитку комп’ютерно орієнтованого навчального середовища закладу післядипломної педагогічної освіти (2014)
Сокол І. М. - Квест: метод чи технологія? (2014)
Горбачевська О. П. - Визначення ІТ-готовності майбутніх фахівців у процесі навчання в класичному університеті з урахуванням фахового напрямку (2014)
Білоусова Л. І. - Висвітлення етичних аспектів Е-листування у процесі навчання інформатики, Колесник О. О. (2014)
Кириченко О. М. - Ефективна організація надсилання файлів в локальній мережі комп’ютерного класу (2014)
Пушкарьова Т. О. - Електронний навчальний посібник з математики для 1 класу, Рибалко О. О. (2014)
Мирошніченко Ю. Б. - Необхідність створення й основні вимоги до шкільної науково-дослідної інформаційно-комунікаційної лабораторії (2014)
Глюз Н. В. - Навчальна програма факультативу курсу "Сліпий метод друку" для учнів 5–6 класів загальноосвітніх навчальних закладів (2014)
Знов’як Ю. В. - Олімпіада з інформатики у місті Києві у 2012–2013 навчальному році, Мисак Д. П., Рибак О. Б., Рудик О. Б. (2014)
Титул, зміст (2014)
Воробієнко П. П. - Інформатизація загальноосвітніх закладів України, Гуржій А. М., Коляденко В. А. (2014)
Семакин И. Г. - Современное состояние школьного предмета "Информатика" в России, Хеннер Е. К. (2014)
Лапінський В. В. - Проблема вибору першої мови програмування — сьогоднішнє бачення (2014)
Білоусова Л. І. - Краса простих задач або до питання про використання мов програмування у навчанні школярів інформатики (2014)
Жуковський С. С. - Про перспективу введення мови програмування С++ в навчальний процес загальноосвітніх навчальних закладів, Коротун О. В. (2014)
Базурін В. М. - Практичні завдання на тему "Текстовий редактор Word 2013" (2014)
Ольховський Є. О. - Мобільний додаток для підтримки вивчення англійської мови, Сальніков С. С. (2014)
Сороко Н. В. - Використання веб-технологій у професійній діяльності вчителів філологічної спеціальності (2014)
Литвинова С. Г. - Хмарні технології — нова парадигма у розвитку логічного мислення та пам’яті учнів середньої школи, Тебенко О. В. (2014)
Шевченко В. Л. - Оцінка ефективності впровадження хмарних технологій в середній школі (2014)
Петрова О. М. - Використання можливостей ресурсу Learningapps.org під час створення віртуального класу (2014)
Програма курсу за вибором "Операційні системи: теорія й практика" (для організації профільного навчання у старших класах загальноосвітніх навчальних закладів) (2014)
Знов’як Ю. В. - Олімпіада з інформатики у місті Києві у 2012–2013 навчальному році, Мисак Д. П., Рибак О. В., Рудик О. Б. (2014)
Титул, зміст (2013)
Мокія-Сербіна С. О. - Стан імунітету у практично здорових мешканців промислового регіону, Сітало С. Г., Єльчанінова Т. І. (2013)
Девина Е. А. - Состояние свободнорадикального метаболизма и транскрипционный фактор — kB в альвеолярных макрофагах в условиях воздействия сигаретного дыма, Таганович А. Д. (2013)
Фоміна С. П. - Ензимологічні критерії у прогнозуванні ефективності лікування дітей, хворих на гломерулонефрит з нефротичним синдромом, Багдасарова І. В., Мигаль Л. Я., Король Л. В. (2013)
Бурлака Ю. Б. - Показники ендогенної інтоксикації та запальної відповіді в плазмі крові хворих на хронічний тонзиліт, Голобородько О. П., Шукліна Ю. В., Верьовка С. В. (2013)
Ільїнська І. Ф. - Особливості імунологічної реактивності у хворих на вперше діагностований туберкульоз легень з високим ризиком рецидиву хвороби, Матвієнко Ю. О., Копосова І. В., Зубрійчук О. М., Гульчук Н. М., Старкова О. М. (2013)
Рыжкова Н. А. - Кислородный метаболизм нейтрофильных гранулоцитов у больных с различными проявлениями ишемической болезни сердца (2013)
Якушко Л. В. - Уровень секреторной активности нейтрофильных гранулоцитов у больных ишемической болезнью сердца (2013)
Тодуров І. М. - Характеристика показників згортаючої та фібринолітичної систем у хворих спайковою хворобою, Дєєв В. А., Калашніков О. О., Кондратюк А. С., Куповська С. І., Лисак Л. І., Пагута Ю. М., Швадчин І. О. (2013)
Мироненко Л. Г. - Видовий склад та антибіотикорезистентність ентерококів, ізольованих від хворих на нейрохірургічну патологію, Ткачик І. П., Перетятко О. Г. (2013)
Конопельнюк В. В. - Вміст амінокислот у сироватці крові щурів при хронічній алкогольній інтоксикації, Войтенко В. В., Савчук О. М., Остапченко Л. І. (2013)
Павлов С. Б. - Особенности использования контрольных материалов в системе управления качеством лабораторных исследований, Бабенко Н. М., Кумечко М. В., Черных Л. В. (2013)
Болгова Л. С. - Цитоморфологические признаки злокачественной фиброзной гистиоцитомы, Туганова Т. Н., Алексеенко О. И., Ярощук Т. М., Магась Т. А., Рудая О. И., Логинова Е. А., Мариненко С. В. (2013)
Немова С. В. - Технология STED — возможность проникновения в суть биологии старения (2013)
Вельков В. В. - Третье универсальное определение инфаркта миокарда: решающее значение высокочувствительных тропонинов (2013)
Статут Українського товариства клінічної лабораторної діагностики (2013)
Титул, зміст (2011)
Інформатизація освіти - провідний напрям підвищення результативності навчального процесу (2011)
Петухова Л. Є. - Актуальні питання формування інформатичних компетентностей майбутніх учителів початкових класів, Співаковський О. В. (2011)
Давиденко А. А. - Роль інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні і розвитку підростаючого покоління (2011)
Спірін О. М. - Основні напрями і тематика дисертаційних досліджень з інформаційно-комунікаційних технологій в освіті (2011)
Кузнецова І. В. - Розвиток пізнавального інтересу і творчої активності учнів (2011)
Гром І. Ю. - Досвід організації уроків інформатики в умовах запровадження профільного навчання (2011)
Кухарська Н. П. - Сканери, Кухарський В. М. (2011)
Руденко В. Д. - Методика створення й використання звітів у середовищі Access 2007 (2011)
Галкіна М. В. - Сучасні технології створення веб-сайтів (2011)
Клокар Н. І. - Організаційно-педагогічні засади створення електронних навчально-методичних комплексів для учнів (2011)
Варгас В. М. - Використання інформаційних технологій у навчально-виховному процесі (2011)
Федоренко Ю. А. - Можливості дистанційного навчання географії й організація дистанційної форми віртуального уроку (2011)
Бондаренко В. В. - Завдання ХХІІ Міжнародної олімпіади з інформатики та рекомендації щодо їх розв'язання (2011)
Національний проект "Відкритий світ": наднові системи навчання та комунікації (2011)
Городчук Н. - Клуб веселих інформатиків (2011)
Витяг із переліку електронних засобів навчального призначення, допоміжних засобів навчання та шкільного обладнання, рекомендованих Міністерством для використання в дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладах у 2010/2011 навчальному році (2011)
Експеримент з електронного пристрою для читання "PocketBook" (2011)
Титул, Зміст (2013)
Луговськой Е. В. - Визначення вмісту розчинного фібрину та D-димеру для прогнозування тромботичних ускладнень за ендопротезування кульшового суглоба, Комісаренко С. В., Платонова Т. М., Рубленко А. М., Фіщенко В. О., Колеснікова І. М., Литвинова Л. М., Костюченко О. П., Горницька О. В., Чернишенко Т. М. (2013)
Ільїнська І. Ф. - Особливості функціонального стану циркулюючих гранулоцитів і моноцитів в залежності від експресії ними рецепторів до g-інтерферону у хворих на мультирезистентний туберкульоз легень, Матвієнко Ю. О., Петішкіна В. М., Фірсова А. С., Задворний Т. В. (2013)
Гринь Н. В. - Оцінка діагностичної цінності визначення вільних амінокислот в крові хворих на запальні та онкологічні захворювання верхніх дихальних шляхів, Бурлака Ю. Б., Шукліна Ю. В., Верьовка С. В. (2013)
Сергеєва Т. А. - До питання доцільності визначення антитільних маркерів інфікування hbv (анти-НВс, анти-HBs) при обстеженні донорів крові (огляд літератури та матеріалів власних досліджень), Шагінян В. Р., Гураль А. Л., Максименок О. В., Рубан О. М., Ємельянова Л. Г. (2013)
Кравченко Н. К. - Дослідження спорідненості IgG щурів з хронічною алкогольною інтоксикацією до антигенів сироватки крові, Степанець І. О., Савчук О. М., Остапченко Л. І. (2013)
Прилуцкий А. С. - Опыт разработки ИФА тест-систем для определения специфического IgE к различным аллергенам, Кузнецова Л. В., Лесниченко Д. А., Назаренко А. П., Борзенко Б. Г., Фролов А. К. (2013)
Руденко A. B. - Удосконалення методу виявлення мікроміцетів з різного біологічного матеріалу та води, Саприкіна М. М., Гончарук B. B. (2013)
Проценко В. Н. - Внедрение стандартных операционных процедур — базового компонента системы менеджмента качества — в работу клинико-диагностических лабораторий, Рогожин Б. А., Бабаева О. И. (2013)
Болгова Л. С. - Опухоли яичника: цитологическая диагностика выпота брюшной полости при цистаденофиброме, Мариненко С. В., Туганова Т. Н., Ярощук Т. М. (2013)
Андреева С. В. - Цитогенетическая характеристика аномалий хромосом при хроническом миелоидном лейкозе в динамике терапии ингибитором BCR-ABL-тирозинкиназы у детей и подростков (2013)
Дрель В. Р. - Транспортери глюкози: передумови виникнення діабетичних ускладнень (2013)
Вельков В. В. - Новые международные критерии инфаркта миокарда и высокочувствительные тропонины: новые возможности и новые проблемы (2013)
Пам’яті Анатолія Леонтійовича Гураля (2013)
Титул, зміст (2011)
Вищі навчальні заклади мають враховувати державні стандарти загальноосвітніх навчальних закладів (2011)
Шолом Г. І. - Прийоми розвитку критичного мислення старшокласників на уроках інформатики (2011)
Алескович В. Ю. - Використання тестової програми Tester для перевірки знань (2011)
Кухаренко В. М. - Використання вебінару в навчальному процесі (2011)
Ласкова Н. О. - Проблеми створення й функціонування шкільного веб-сайту (2011)
Гейко Ю. В. - Використання педагогічної платформи DOCEBO в аудиторних, дистанційних і змішаних курсах (2011)
Рибалко О. О. - Створення завдань з використанням текстових полів у програмі Adobe Flash CS3 Professional (2011)
Богачков Ю. М. - Дистанційне навчання школярів - можливості і проблеми, Ухань П. С., Новіков Ю. Л. (2011)
Житня Д. П. - Навчання без вчителів. Ілюзії чи перспективи (2011)
Пасіхов Ю. Я. - Ресурс організації дистанційного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах (2011)
Кузьмінська О. Г. - Дистанційні технології навчання в системі неперевної освіти, Михайлова Н. В. (2011)
Волинський В. П. - Конструювання і змістове наповнення електронних підручників пізнавальним і операційно-діяльнісним матеріалом, Красовський О. С., Чорноус О. В., Якушина Т. В. (2011)
Манжула А. М. - Огляд мультимедійних проектів членів МАН, Распопов В. Б. (2011)
"Відкритий світ". Публічна презентація національного проекту (2011)
Жугастров О. О. - Хмарні обчислення: сутність, недоліки, переваги (2011)
Абухін Р. Д. - Соціокультурний контекст буття вченого-правознавця (на прикладі біографії С. В. Пахмана) (2014)
Богма А. В. - Історичний аспект становлення та розвитку безкоштовної юридичної допомоги в Україні, Лисенко О. М. (2014)
Гіда Є. О. - Деонтологічні засади діяльності поліції та їх закріплення у міжнародно-правових документах (2014)
Карпічков В. О. - Правова реальність: категоріальний аналіз (2014)
Кобан О. Г. - Онтологічний плюралізм права Є. Ерліха (2014)
Кулішенко О. Ю. - Джерела правового регулювання земельних відносин в Гетьманщині у період другої половини VXII-першої половини VXIIІ ст. (2014)
Переш І. Є. - Юридична конфліктологія: суспільна необхідність та перспективи розвитку навчальної дисципліни, Зан М. І. (2014)
Бєлов Д. М. - Український конституціоналізм: історичні засади, Якимович Я. В. (2014)
Карелова Д. А. - Захист прав і свобод людини конституційним судом України (2014)
Кулакова Є. В. - Щодо поняття та сутності територіальних громад, Брєчко А. С. (2014)
Мелех Б. В. - Ефективність форм впливу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини на шляху європейської інтеграції (2014)
Різник С. В. - Теоретичні проблеми відновлення чинності нормативно-правових актів в результаті рішень Конституційного Суду України (2014)
Булеца С. Б. - Персональні дані пацієнта (2014)
Давид Л. Л. - Особливості виникнення суб’єктивних цивільних прав на патент на промисловий зразок (2014)
Лежух Т. І. - Особливості доказування при розгляді справ, що виникають при захисті честі, гідності та ділової репутації (2014)
Чижмар К. І. - Поняття історіографії дослідження інституту нотаріату в системі захисту прав і свобод людини і громадянина (2014)
Згама А. О. - Правові аспекти функціонування похідних фінансових інструментів (2014)
Карякіна О. Ю. - Принцип добросовісності під час укладення та виконання договорів франчайзингу: господарсько-правовий підхід (2014)
Коротич Є. О. - Державне регулювання цін на вироби медичного призначення (2014)
Байло О. В. - Форми захисту працівником своєї гідності (2014)
Брус Ю. П. - Трудовий договір як форма закріплення основних прав між сторонами трудових відносин, Бахновська І. П. (2014)
Голобородько В. О. - Відсторонення працівника від роботи як запобіжний захід у трудовому праві (2014)
Гураш В. М. - Правова доктрина та її значення для формування трудового права України (2014)
Закерничний П. І. - Поняття та форми зайнятості (2014)
Кисельова О. І. - Правове регулювання надомної праці, Андрійченко Н. С. (2014)
Рошканюк В. М. - Процедурні та процесуальні правовідносини у праві соціального забезпечення (2014)
Білик І. А. - Розмежування екологічних та інших правопорушень за об’єктно-предметним критерієм (2014)
Лісова Т. В. - Проблема забезпечення вимог екологічної безпеки при використанні земель промисловості (2014)
Лозицька К. О. - Юридична природа інвестиційних договорів в сфері інвестування в навколишнє природне середовище (2014)
Мак Л. Б. - Доктринальні підходи до визначення земельного права як галузі права України (2014)
Нечипорук Л. Д. - Дика фауна як об’єкт екологічного законодавства (2014)
Адабаш О. В. - Адміністративна відповідальність за порушення режиму державної таємниці (2014)
Білицька М. А. - Адміністративна відповідальність як вид юридичної відповідальності за правопорушення в сфері надрокористування (2014)
Дем’янчук Ю. В. - Концепція інструменту державної політики в регулюванні суспільних відносин (2014)
Іванцов В. О. - Право платників податків на захист: проблеми реалізації в адміністративному порядку щодо протидії протиправним рішенням податкових органів, Масленникова С. А. (2014)
Капустіна К. О. - Кримінально-виконавча інспекція як суб’єкт провадження у справах про адміністративні правопорушення (2014)
Климентьєв О. П. - Інформаційна взаємодія як прояв інформаційної функції (2014)
Комісарук Н. О. - "Зелені інвестиції" як форма бюджетного фінансування природоохоронних заходів (2014)
Корнута Л. М. - Характеристика видів дисциплінарних стягнень, що застосовуються до державних службовців в Україні, та визначення напрямків їх удосконалення (2014)
Коруля І. В. - Державний контроль та нагляд як ефективні засоби діяльності міліції у сфері протидії корупції (2014)
Мазур Т. В. - Особливості методу публічно-правового регулювання та його прояви у фінансовому праві (2014)
Крамарьов С. О. - Епштейна-Барр вірусна інфекція у дітей: імунний статус, підходи до лікування, Виговська О. В. (2014)
Сливич І. І. - Формування і зміст сучасної моделі адміністративного процесу в Україні (2014)
Рябіченко В. В. - Клініко-епідеміологічні особливості хронічного гепатиту С, Чемич М. Д. (2014)
Айдинян А. В. - Фактична помилка та необережність: співвідношення за кримінально-правовим змістом (2014)
Попович О. О. - Комбінована противірусна терапія хронічного гепатиту С з щоденним режимом введення лаферобіону (2014)
Бобонич Є. Ф. - Правочин, договір, злочин: співвідношення понять (2014)
Федчишин Н. Є. - Епідеміологічні предиктори інфікування вірусами гепатитів В і С співробітників та студентів ТДМУ імені І.Я. Горбачевського, Романюк Л. М., Завіднюк Н. Г., Теренда Н. О. (2014)
Шапченко С. Д. - Особливості кримінально-правового змісту ст. 263-1 Кримінального кодексу України, Вербановський В. В. (2014)
Андрейчин М. А. - Цитокіновий профіль у хворих на гострі респіраторні вірусні інфекції, Васильєва Н. А., Йосик Я. І. (2014)
Гаргат-Українчук О. М. - Кримінологічна характеристика жіночої злочинності (2014)
Баланюк І. В. - Корекція дисбіозу товстої кишки хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД (2014)
Гусак А. П. - Основні принципи ювенальної юстиції (2014)
Климнюк С. І. - Формування мікробіоценозу ротоглотки та кишечнику у новонароджених дітей з перинатальною патологією, Романюк Л. Б., Заріцька М. Д., Кучмак О. Б., Стрельбицька І. В., Борак В. П. (2014)
Гусак Т. П. - Кримінологічна характеристика злочинів, скоєних футбольними уболівальниками, та їх попередження (2014)
Гафарова М. Т. - Особливості захворюваності на марсельську гарячку серед професійних груп ризику, Вербенець О. А. (2014)
Жаровська Г. П. - Взаємодія транснаціонального сегмента української організованої злочинності і транснаціональних кримінальних ринків в умовах глобалізації (2014)
Ліпковська І. В. - Імунологічні особливості токсоплазмозу, асоційованого з цитомегаловірусною, герпетичною та Епштейна-Барр-вірусною інфекцією, у вагітних, Копча В. С. (2014)
Колесник М. О. - Поняття "система" і "механізм" щодо протидії злочинності неповнолітніх: проблеми співвідношення (2014)
Грижак І. Г. - Лабораторна діагностика церебрального токсоплазмозу (2014)
Крисюк Ю. П. - Соціальна адаптація особистості як важлива передумова ресоціалізації колишніх засуджених (2014)
Алексанян Т. І. - Токсоплазмоз головного мозку в імунокомпетентних осіб, Задорожний А. М., Зінчук О. М., Зубач О. О., Орфін А. Я., Чудіна Ю. А. (2014)
Курбатова І. С. - Застосування психічного впливу як метод злочинних посягань щодо літніх людей (2014)
Усачова О. В. - Сучасні особливості патогенетичної терапії сальмонельозу у дітей, Пахольчук Т. М., Сіліна Є. А., Матвеєва Т. Б., Печугіна В. В., Чаяло А. В., Шульга О. В. (2014)
Макаров В. О. - Проблеми практики застосування санкцій за злочини проти моральності (2014)
Чумаченко Т. О. - Циркуляція Neisseria meningitidis у східних областях України, Подаваленко А. П., Тонкошкур Т. І., Шевченко Л. В., Качур Н. В. (2014)
Орловський Р. С. - Кримінально-правове значення форм співучасті (2014)
Бутов Д. О. - Вплив фагоцитарної активності крові у хворих на мультирезистентний рецидив туберкульозу легень при стандартній хіміотерапії (2014)
Писар С. - Антинаркотичне законодавство в кримінальному праві Словаччини (2014)
Борисова Л. І. - Аналіз епідеміологічної ситуації з туберкульозу в зонах радіоекологічного контролю Вінницької області в період 1986-2010 роки, Зайков С. В. (2014)
Ступник Я. В. - Антинаркотичне законодавство в світлі трансформації політики протидії наркозлочинності (2014)
Міронов О. М. - Феномен антитілозалежного посилення інфекції у вакцинованих і перехворілих (частина II), Супотніцький М. В., Лебединська О. В. (2014)
Батюк О. В. - Використання спеціальних знань при проведенні обшуку в процесі розслідування злочинів, вчинених в пенітенціарних установах (2014)
Волоха А. П. - Хвороба Лайма (кліщовий бореліоз) у дітей (2014)
Вапнярчук В. В. - Сутність активної та ініціативної діяльності суду в кримінальному провадженні (2014)
Бідованець О. Ю. - Особливості перебігу TORCH-інфекцій у жінок репродуктивного віку (2014)
Гетьман Г. М. - Моделювання особи невідомого злочинця під час судово-психологічних досліджень (2014)
Шевчук Т. І. - Личинкові зоонозні гельмінтози як біологічна, медична і соціальна проблема (2014)
Гриндей Л. М. - Структурні елементи механізму судово-медичної експертної діяльності (2014)
Рябоконь Ю. Ю. - Фіброзуючий альвеоліт як позапечінковий прояв в умовах системності уражень при хронічній HCV-інфекції, Іпатова Д. П. (2014)
Журба А. І. - Мета кримінального судочинства України: теоретичні проблеми змісту (2014)
Ходак Л. А. - Особливості ураження нервової системи при ентеровірусній інфекції у дітей, Браілко В. І. (2014)
Заблоцька О. Ю. - Деякі аспекти оперативно-розшукової характеристики легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом (2014)
Лось-Яценко Н. Г. - Випадок помилки при диференційній діагностиці туляремії та онкопатології, Карімов І. З., Козловський О. А., Пеньковська Н. О., Одинець О. А. (2014)
Кравченко Н. С. - Діяльність суду, прокурора та слідчого щодо доказування цивільного позову у кримінальному провадженні (2014)
До ювілею видатного інфекціоніста, професора Бориса Абрамовича Герасуна (2014)
Ляшук О. М. - Етапи історичного розвитку процедури міжнародного розшуку осіб (2014)
Вимоги до публікації статей у журналі "Інфекційні хвороби" (2014)
Мельник О. В. - Конституційний принцип забезпечення права на захист та окремі спірні питання правового статусу захисника, Троп О. В. (2014)
Трофименко В. - Актуальні питання системи кримінального процесу України (2014)
Шило О. Г. - Особливості обґрунтування обрання запобіжних заходів у кримінальному провадженні (2014)
Заборовський В. В. - Проблемні питання визначення поняття "Адвокатська таємниця", Гечка К. В. (2014)
Луцький А. І. - Сутнісно-функціональна характеристика правової ідеології (2014)
Титул, зміст (2011)
Використання комп'ютера в навчальному процесі має бути педагогічно виваженим і доцільним (2011)
Співаковський О. В. - Основні питання сучасної дидактики вищої школи, Петухова Л. Є. (2011)
Денисенко С. М. - Психолого-педагогічні засади подання текстового матеріалу в електронних освітніх ресурсах (2011)
Муковіз О. П. - Викладання "Інформаційних технологій навчання" у системі дистанційної освіти Moodle (2011)
Овчарук О. В. - Моніторінг впровадження концепції "1 учень-1 комп'ютер", Іванюк І. В. (2011)
Лелетін В. Д. - Навчальне середовище "1 учень-1 комп'ютер" — досвід використання, Мацьоха О. М., Сєдова О. А. (2011)
Носенко Т. І. - Соціальні мережеві сервіси в освітній діяльності (2011)
Білий О. В. - Інсталяція Linux (2011)
Бондаренко В. В. - Задачі XXIV Всеукраїнської олімпіади з інформатики та рекомендації щодо їх розв'язування, Коротков А. С., Нейтер Д. Ю., Ягїяєв Ш. І. (2011)
XXIV Всеукраїнська олімпіада з інформатики (2011)
Національний проект "Відкритий світ" (2011)
Міжнародна науково-практична конференція "Інноваційна освітня діяльність: регіональні аспекти" (2011)
Науково-практична конференція "Інформаційне суспільство: сучасні методи та технології навчання" (2011)
Державна підсумкова атестація з інформатики (2011)
Наказ МОН України від 01.04.2011 р. №302 "Про заходи щодо впровадження електронного навчального контенту" (2011)
Стартував інноваційний проект "Альфанетшкола" (2011)
Алпеєв М. Чим Windows 7 може привабити користувачів Windows XP? (2011)
Титул, Зміст (2013)
Платонова Т. Н. - Определение активности протеина С и его роль в клинической лабораторной диагностике, Горницкая О. В., Чернышенко Т. М., Королева Д. С., Грищук В. И., Чернышенко В. А., Луговской Э. В. (2013)
Прилуцкий А. С. - Нормы специфических IgE у детей различного возраста, Лесниченко Д. А., Деев В. А., Борзенко Б. Г., Фролов А. К. (2013)
Воронцова Л. Л. - Стан симпато-адреналової системи у хворих на ішемічну хворобу серця після хірургічного та інтервенційного лікування, Безрук В. А., Кривохацька Ю. О. (2013)
Климова Е. М. - Диагностические критерии осложненного течения миастении у больных после тимэктомии, Дроздова Л. А., Нечитайло П. Е., Лавинская Е. В., Калашникова Ю. В. (2013)
Угрин О. М. - Вплив рослинних середників на імунний статус за умов аутоімунного тиреоїдиту, Акімова В. М., Никитюк Г. П. (2013)
Руденко А. В. - Водний шлях надходження патогенних мікроміцетів до споживача, Савлук О. С., Саприкіна М. М., Гончарук В. В. (2013)
Гомоляко І. В. - Герпесвірусні інфекції і стан системи нейтрофільних гранулоцитів крові, Тумасова К. П., Донцова Л. С., Самсонова Г. В., Швадчин І. О. (2013)
Трохимчук Т. Ю. - Діагностична характеристика високочутливої тест-системи для одночасного виявлення антигену р24 та антитіл до ВІЛ-1 та ВІЛ-2, Ганова Л. О., Шевчук В. О., Сердюк В. Г., Міхалап С. В., Горлов Ю. І., Співак М. Я. (2013)
Мокія-Сербіна С. О. - Морфологічні маркери екологічного ризику формування захворювань, обумовлених алергенними чинниками атмосферного повітря, Сітало С. Г., Єльчанінова Т. І., Пономарьова Л. І. (2013)
Болгова Л. С. - Некоторые итоги работы научно-исследовательской лаборатории клинической цитологии — к 40-летию со дня основания (2013)
Глузман Д. Ф. - Лейкемические стволовые клетки, Скляренко Л. М., Коваль С. В., Иванивская Т. С., Украинская Н. И., Полудненко Л. Ю. (2013)
Луцик Б. Д. - Лабораторная диагностика некоторых паразитарных заболеваний человека (2013)
Луньова Г. Г. - Роль Тh17-клітин та ІЛ-17 в патогенезі аутоімунних і запальних захворюваннях, Кривенко Є. О. (2013)
Старосила Д. Б. - Роль представників сімейства олігоаденілат-синтетаз, протеїнкінази Р та РНКази l в антивірусній активності інтерферону (2013)
Пам’яті Миколи Михайловича Петруня (2013)
Аллазова Ульвия Камран гызы - Истинная суть дела в романе Грэма Грина "Суть дела" (2013)
Василенко Г. В. - Концепти громадянської лірики Василя Симоненка в англомовній інтерпретації (2013)
Гранкіна О. В. - Використання онімних одиниць в історичній драмі Спиридона Черкасенка "Северин Наливайко" (2013)
Дудінова Н. О. - Жанрова специфіка прози для дітей В. Близнеця (2013)
Литвин Л. М. - Українська література XVIII ст. ("Діалог енея з турнусом" анонімного автора,"Розмова великоросії з малоросією" С. Дівовича, "Енеїда" І. Котляревського) в інтертекстуальних зв'язках з "Енеїдою" вергілія (2013)
Ніколова О. О. - "Жерміналь" Е. Золя:Міфопоетичний аспект (2013)
Петренко Н. А. - Типология женских образов в произведениях П. Д. Боборыкина (2013)
Стадніченко О. О. - Художня інтерпретація подій історії України 1940-х років у романі Ю. Винничука "Танго смерті", Шпак К. О. (2013)
Ткаченко Т. І. - Показ творчої лабораторії письменника в малій прозі межі XIX-XXст. (2013)
Усманова О. В. - Часопросторовий континуум прози Р. Федоріва (2013)
Шалацька Т. П. - Світ живої природи в малій прозі Івана Чендея (2013)
Юферева Е. В. - Поэтические импульсы путевой прозы К. Случевского ("Поездки по северу России в 1885-1886гг.") (2013)
Агабейли В. Э. - Лингвистические факторы формирования американского варианта английского языка (2013)
Агаева Р. Р. - Лингвокультурологические основы фразеологических единиц (2013)
Бондаренко О. М. - Структурні особливості термінології коксохімічної галузі в англійській мові (2013)
Брутман А. Б. - Семантика бинарных именных терминов туризма (на материале современного английского языка) (2013)
Васік Ю. А. - Просодична гармонізація англомовного політичного дискурсу (2013)
Велиева Фатима Маис кызы - О роли этнографического фактора в возникновении фразеологических сращений с орнитонимическим компонентом (на материале азербайджанского и английского языков) (2013)
Голтвяниця Н. Ю. Серга Н. В. - Conditionnel de probabilite у франзуцьких науково-технічних текстах та способи його перекладу (2013)
Горлачова В. В. - "Желтый" в современной рекламе:хроматический признак и его цветообозначения (2013)
Жукова Н. М. - Збереження британських арготизмів і утворення інновацій на їхній основі в англійській мові Австралії (2013)
Исрафилова Г. Ф. - Виды синтаксических повторов (на материале английского и азербайджанского языков) (2013)
Клименко О. Л. - Інтерпретація кольору в авторській картині світу (2013)
Кондратьева Г. Н. - Принцип гармонизации в переводоведении (2013)
Кузнєцова І. В. - Метафора та метонімія як механізми творення та розвитку англійської військової термінології, Стаєнний Т. Т. (2013)
Куцак Г. М. - Найуживаніші ономасіологічні структури українських агентивів (2013)
Лужаница Е. И. - Социолингвистическая периодизация истории английских диалектов (на материале тайнсайдского английского) (2013)
Люшинська Г. В. - Становлення канадського національного варіанта англійської мови як гетерогенного утворення з багатокомпонентною лексичною системою (2013)
Mammadzade A. F. - Lexical features of english military discourse (2013)
Павлюк О. О. - Лексико-фразеологічне вираження етичного концепту flatterie "облесливість" у французькій мовній картині світу (2013)
Пинчук Л. Н. - Интернациональная лексика как источник формирования потенциального словаря старшеклассников при изучении французкого языка как второго иностранного, Крупий О. А. (2013)
Польщикова О. М. - Українська термінологія телекомунікаційної галузі з погляду походження (2013)
Чуча п. о. - Метафорична модель українських парламентських виборів на сторінках французьких ЗМІ (2013)
Шевченко А. М. - Зооніми в гендерному аспекті (2013)
Білоусенко П. І. - Мовна свідомість і мовна особистість григорія сковороди на тлі доби. Рецензія на книгу Гнатюк Л. П. "Мовний феномен Григорія Сковороди в контексті староукраїнської книжної традиції", Сабліна С. В. (2013)
Вимоги до оформлення статей у "Вісник запорізького національного університету" за фахом "Філологічні науки" (2013)
Русин В. І. - Лікування венозних трофічних виразок шляхом ехосклерооблітерації пронизних вен, Корсак В. В., Болдіжар П. О., Борсенко М. І., Митровка Б. А. (2014)
Ханенова В. А. - Операція Сеннінга як метод лікування транспозиції магістральних судин, Руденко Н. М. (2014)
Быцай А. Н. - Профилактика тромботических осложнений у больных после реконструктивных операций на магистральных артериях нижних конечностей по поводу облитерирующего атеросклероза при критической ишемии тканей (2014)
Чурпій І. К. - Зміни гуморальної ланки імунітету у хворих, оперованих з приводу перитоніту (2014)
Четвериков С. Г. - Уменьшение частоты рецидивов и послеоперационных осложнений при хирургическом лечении эхинококкоза печени, Ахмад Закария Мохаммад (2014)
Арипова Н. У. - Санация билиарной системы с применением антисептика Декасана в комплексе лечения холангита, Магзумов И. Х. (2014)
Загрійчук М. С. - Прогнозування ефективності симультанних лапароскопічних операцій за шкалою оцінки ризику та методика встановлення показань і протипоказань, Булик І. І., Масюк Ю. І., Гомон А. В., Кондратюк В. А., Присяжнюк В. В. (2014)
Горобейко М. Б. - Визначення площі виразок при синдромі діабетичної стопи з використанням розробленого програмного забезпечення, Настенко Д. В. (2014)
Паламарчук В. А. - Аутопластика возвратного гортанного нерва в хирургии щитовидной железы (2014)
Опанасенко М. С. - Заключна плевропульмонектомія у хворих на туберкульоз легень, Конік Б. М., Кшановський О. Е., Терешкович О. В., Обремська О. К., Леванда Л. І., Климець Є. В. (2014)
Притуло Л. Ф. - Динамика воспалительных медиаторов и показателей антиэндотоксинового иммунитета у детей при гнойно-деструктивной пневмонии, Бисюк Ю. А. (2014)
Бойко В. В. - Применение статистических моделей для прогнозирования исхода у пострадавших при тяжелой травме, Замятин П. Н., Дубровина Н. А., Замятин Д. П. (2014)
Стойко И. В. - Исследование механических свойств материалов для функциональной стабилизации при переломе пилона, Бэц Г. В., Бэц И. Г., Карпинский М. Ю. (2014)
Коваленко О. М. - Вивчення динаміки цитокінів у потерпілих за тяжких опіків для оцінки тяжкості стану і прогнозу, Мальцев Д. В., Казмірчук В. Є., Коваленко А. О. (2014)
Зубов А. Д. - Новые подходы к лечению лигатурных свищей, Губанов М. Д., Вилсон Д. И. (2014)
Насибова Э. М. - Применение внутривенной тотальной анестезии при "малых" хирургических вмешательствах у детей (2014)
Сухін І. А. - Створення моделі запального процесу в черевній порожнині в екперименті (2014)
Дубинина В. Г. - Влияние цитокинов и стромальных клеток жировой ткани на интеграцию в биологических тканях двухкомпонентного композитного сетчатого имплантата, Четвериков С. Г., Лукьянчук О. В., Роша Л. Г., Сажиенко В. В., Лысенко М. А., Михайлов А. С., Четвериков М. С. (2014)
Криворучко І. А. - Псевдокісти підшлункової залози: діагностика й лікування, Гончарова Н. М., Адреєщев С. А. (2014)
Переста Ю. Ю. - Мініінвазивні втручання з приводу жовчнокам’яної хвороби, ускладненої гострим холангітом та механічною жовтяницею, Вайда В. В., Джупіна С. М. (2014)
Булик І. І. - Внутрішньокістозне розташування жовчного міхура у хворого при гострому калькульозному флегмонозному холециститі, Загрійчук М. С., Масюк Ю. І., Гомoн А. В., Присяжнюк В. В., Колесник А. В., Сухачов С. В., Єгорова О. М. (2014)
Индже В. - Синдром задней обратимой энцефалопатии после пересадки печени от живого донора, Отан Е., Каракаш С., Мамедов Р., Айдын Д., Йылмаз С. (2014)
Титул, Зміст (2013)
Черній В. І. - Кліренс вільної води як критерій оцінки нормализації функціонального стану нирок при гострій нирковій недостатності у стадії відновлення діурезу та періоді реабілітації (рос. мов.), Момот Н. В., Колеснікова Т. І., Кузнєцова І. В. (2013)
Лемко І. С. - Дослідження метаболічної інтоксикації та особливості її клініко-біохімічної маніфестації при хронічній патології органів травлення, Яковенко Н. А., Голубка О. П., Гайсак М. О., Фабрі З. Й., Малиновська В. Г. (2013)
Клімова О. М. - Інфекційні фактори ризику у розвитку імунного дизбалансу і коагулопатій у хворих з тромбозом вен і тромбоемболією легеневої артерії (англ. мов.), Калашникова Ю. В., Дроздова Л. А. (2013)
Артамонова Г. Б. - Модулюючий вплив полісахариду з гриба L. еdodes на протипухлинну дію гліпептидної вакцини, Яніш Ю. В., Шляховенко В. О. (2013)
Білецька Г. В. - Лабораторна діагностика гранулоцитарного анаплазмозу людини, Бень І. І. (2013)
Руденко А. В. - Етіологічна діагностика та клінічний статус жінок, хворих на гострий пієлонефрит, Пасєчніков С. П., Мітченко М. В., Корніліна О. М. (2013)
Мокія-Сербіна С. О. - Використання основних засад доказової медицини у підготовці фахівців з клінічної лабораторної діагностики (рос. мов.), Єльчанінова Т. І., Сітало С. Г. (2013)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського