Данилюк С. С. - Особливості використання інтернет-технології "Телеконференція” у процесі формування професійної компетентності майбутніх філологів. (2012)
Відомості про авторів (2012)
Мних О. Б. - Cистемний підхід до реструктуризації підприємства як соціально-економічного простору впровадження інноваційних рішень (2013)
Філиппова С. В. - Врахування груп економічного впливу як чинника якісного планування діяльності машинобудівного підприємства (2013)
Артамонова Н. С. - Впровадження сучасних методів управління витратами задля забезпечення конкурентних переваг, Доба Н. М. (2013)
Бельтюков Є. А. - Технічна політика – основа розвитку потенціалу підприємства, Кобальчинська Є. О., Кац О. П. (2013)
Кравченко О. А. - Забезпечення результативності і ефективності виробничої діяльності підприємства, Ільницький В. В., Ульяновський О. І. (2013)
Чукурна О. П. - Стратегічні напрямки розвитку машинобудування в контексті економічних реформ в Україні (2013)
Єфімова Г. В. - Планування безпечного розвитку підприємства на основі результатів діагностики рівня його економічної безпеки, Марущак С. М. (2013)
Zaetc M. A. - The key factors and directions of increase of international competitiveness of domestic industrial enterprises, Kovalenko O. M., Stanislavik E. V. (2013)
Козеренко І. А. - Оптимізація розподілення імпортованих контейнерів між складами логістичного центру (2013)
Oklander T. O. - Stages of becoming of motion in the protection of rights of consumers: experience of Ukraine, Konak K. I. (2013)
Панченко М. О. - Методика забезпечення якості продукції в маркетинговому середовищі, Бровкова О. Г., Городецька Т. Б. (2013)
Chernyshova L. I. - The problem of agricultural risk insurance in Ukraine, Reznyk H. M. (2013)
Непочатенко О. О. - Теоретичні основи фінансової стійкості банківської системи, Бечко П. К. (2013)
Давидюк Т. В. - Позиціонування обліково-аналітичного забезпечення економічної безпеки підприємства в навчальних планах фахівців напряму підготовки "Облік і аудит", Боримська К. П. (2013)
Калінкін Д. В. - Внутрішній аудит бюджетних установ (порівняльний аспект із державним фінансовим аудитом) (2013)
Перевозова І. В. - Економічна експертиза як специфічна галузь знань (2013)
Синюгіна Н. В. - Теоретичні узагальнення змісту принципів державного фінансового контролю в Україні (2013)
Скоробогатова В. В. - Методика економічного аналізу фінансових інвестицій (2013)
Скриль О. К. - Аналіз підходів до управління економічною стійкістю промислових підприємств (2013)
Анісімова Ю. А. - Дефініції економічної категорії "структурований фінансовий продукт" (2013)
Акулюшина М. О. - Визначення механізму передпланових досліджень інвестиційно-інноваційних проектів для промислових підприємств (2013)
Велика К. В. - Фінансове забезпечення розвитку інноваційно-орієнтованих підприємств машинобудування, Черкасова Т. І. (2013)
Zabarna E. M. - Integration of management of innovative activity in the development strategy of the enterprise by mechanical engineering and metalworking, Tanasenko M. O., Skripnik M. G. (2013)
Соколи І. І. - Інноваційна діяльність як економічна категорія, її значення в підвищенні ефективності діяльності промислових підприємств, Аль-Мула Алі К. (2013)
Стоянова-Коваль С. С. - Інвестиційні потоки як фактор нарощення інноваційного потенціалу підприємств, Шабатура Т. С., Непочатенко В. О. (2013)
Zlatova I. A. - Ukrainian automotive market forecast for 2014 (2013)
Лебедєва В. В. - Перспективи диверсифікації аграрних підприємств в напрямку євроінтеграції (2013)
Харічков С. К. - Формування раціональної функціонально-організаційної структури та механізму координації учасників технопарку, Уханова І. О. (2013)
Івченко І. Ю. - Особливості моделювання підприємства як складної економічної системи, Ноздрачова М. О. (2013)
Григорук П. М. - Теоретико-методологічні засади інтегрального оцінювання ефективності маркетингових рішень (2013)
Малаксіано М. О. - Моделювання обслуговування суден в порту за допомогою багатошарового персептрону (2013)
Медведєв В. С. - Порівняльний аналіз методів нормування (2013)
Авксєнтьєв М. Ю. - Сутність та загальна характеристика планування в економічній теорії (2013)
Гречан А. П. - Економічні та організаційні проблеми управління інноваційним розвитком промислових підприємств (2013)
Ананська М. О. - Концептуальна модель бюджетування в системі управління розвитком машинобудівного підприємства на засадах сценарного підходу (2013)
Єпіфанова І. М. - Інформаційні засади прогнозування та планування виробництва машинобудівного підприємства (2013)
Сухотеріна Л. І. - Українська економічна наукова школа професора І. П. Продіуса, Казнадзей О. І. (2013)
Технічна сторінка (2013)
Зозуля Ю. А. - Церебральный вазоспазм после субарахноидальной геморрагии. Молекулярные аспекты эндотелиальной дисфункции (обзор литературы), Сенько Л. Н. (2001)
Дзяк Л. А. - Мальформация Арнольда–Киари: классификация, этиопатогенез, клиника, диагностика (обзор литературы), Зорин Н. А., Егоров В. Ф., Чередниченко Ю. В. (2001)
Лісяний М. І. - Особливості імунного та цитокінового статусу у хворих з гліомами головного мозку (огляд літератури), Розуменко В. Д., Скітяк С. А. (2001)
Зозуля Ю. А. - Гистобиологические принципы классификации опухолей нервной системы и ее клиническое значение, Верхоглядова Т. П., Шамаев М. И., Малышева Т. А. (2001)
Розуменко В. Д. - Шляхи підвищення ефективності лазерної інтерстиціальної термотерапії пухлин мозку: нові розробки та їх реалізація, Сігал В. Л., Хоменко О. В. (2001)
Цымбалюк В. И. - Содержание нейромедиаторов в субарахноидальном ликворе больных детским церебральным параличом и влияние на него трансплантации ЭНТ, Васильева И. Г, Пичкур Л. Д., Чопик Н. Г, Цюбко О. И., Пичкур Н. А., Галанта Е. С. (2001)
Борисова И. А. - Двусторонние глиомы зрительных нервов и хиазмы у детей (2001)
Шаверский А. В. - Опыт применения нейросонографии при хирургическом лечении супраселлярной арахноидальной кисты у ребенка грудного возраста, Марущенко Л. Л. (2001)
Степаненко І. В. - Немедикаментозні методи в патогенетичному лікуванні хронічної радіаційної енцефалопатії у ліквідаторів аварії на ЧАЕС (2001)
Дейниченко Ю. К. - Эндоскопическое удаление внутримозговых гематом, обусловленных артериальной гипертензией, Бурлай В. З., Середа Д. А., Белиничев И. Ф., Черкашин Ю. П., Кулаков О. Р. (2001)
Бублик Л. А. - Нейротравматизм взрослого населения Донецка. Клинико-эпидемиологическое исследование черепно-мозговой травмы и осложненных повреждений позвоночника, Климовицкий В. Г. (2001)
Орлов Ю. А. - Липоменингоцеле у детей (современные возможности диагностики и лечения), Цимейко О. А., Орлов М. Ю. (2001)
Кардаш А. М. - Клинико-томографическая стандартизация лечебно-диагностических мероприятий при оказании помощи больным с острой черепно-мозговой травмой, Семисалов С. Я. (2001)
Цімейко О. А. - Застосування однофотонної емісійної томографії у діагностиці ішемічних уражень головного мозку, Спінул О. А., Макеєв С. С. (2001)
Кузьменко В. М. - Досвід мікрохвильової резонансної терапії деяких форм цереброваскулярної патології (2001)
Орлов Ю. А. - Оценка качества жизни пациентов с поражениями центральной нервной системы (2001)
Яковенко Л. Н. - Применение автоматизированной системы учета и анализа диагностической информации для оценки состояния больных при нарушениях кровообращения в вертебро-базилярном бассейне, Гужовская Н. В. (2001)
Трош Р. М. - Задньобоковий доступ у хірургії новоутворень передніх відділів великого потиличного отвору, Шамаєв М. І., Федірко В. О., Малишева Т. А. (2001)
Чепкий Л. П. - Прогнозування необоротних ушкоджень життєво важливих центрів головного мозку при хірургічному лікуванні супратенторіальних гліальних пухлин, Педаченко Є. Г., Главацький О. Я. (2001)
Цимбалюк В. І. - Вплив трансплантації фетальної нервової тканини на активність процесів перекисного окислення ліпідів та антиоксидантного захисту у віддалений період експериментальної тяжкої черепно-мозкової травми, Сутковий Д. А., Троян О. І. (2001)
Слынько Е. И. - Методы спинальной стабилизации при удалении сосудистых образований позвоночника (2001)
Сон А. С. - Результати хірургічного лікування в гострому періоді розривів артеріальних аневризм передніх відділів артеріального кола великого мозку у хворих з артеріальною гіпертензією, Хрущ О. В., Гуменюк В. Я., Петелкакі О. В. (2001)
Шамаєву Михайлу Івановичу — 75 (2001)
Больбот Ю. К. - Сучасні підходи до лікування гострих респіраторних вірусних інфекцій у дітей з бронхіальною астмою, Чабанюк О. В. (2010)
Визир В. А. - Провоспалительная активация и сосудистый ремоделинг у больных гипертонической болезнью в динамике терапии аторвастатином и кандесартаном, Полякова А. В., Демиденко А. В. (2010)
Грекова Т. А. - Влияние пренатальной гипергликемии на морфофункциональное состояние эндокринного аппарата поджелудочной железы самцов крыс в возрастной динамике (2010)
Дитятковський В. О. - Імунологічна ефективність алерген-специфічної імунотерапії у дітей, хворих на поліноз (2010)
Лятуринська О. В. - Хибні діафрагмальні грижі у дітей, Курочкін М. Ю., Макарова М. О., Григор'єв В. О., Довбиш О. В., Денисенко І. В. (2010)
Михалюк Е. Л. - Гендерные различия показателей вариабельности сердечного ритма, центральной гемодинамики, физической работоспособности и показателей крови тхеквондистов высокого класса, Ткалич И. В., Сыволап В. В. (2010)
Рижов О. А. - Інтелектуальна адаптивна система дистанційного навчання RATOS-AI®. (частина 2.) Концептуальна модель системи для навчання провізорів (2010)
Січкарук І. М. - Поширеність основних факторів ризику у хворих після інфаркту міокарда, Сидор Н. Д., Кияк Ю. Г., Духневич Л. П., Базилевич А. Я., Ягенський А. В. (2010)
Степанов Ю. М. - Новые направления в лечении гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, рефрактерной к антисекреторной терапии, Мохамед Арби (2010)
Степанов Ю. М. - Сравнительная оценка фекального кальпротектина и других маркеров воспаления у больных с хроническими воспалительными заболеваниями кишечника, Федорова Н. С. (2010)
Колесник А. П. - Рак легкого в XX и начале XXI века, Шевченко А. И., Сидоренко А. М., Колесник И. П., Мельничук М. П. (2010)
Панченко С. В. - Сучасні дані фітохімічних і фармакологічних досліджень роду Valeriana L., Корнієвська В. Г., Корнієвський Ю. І. (2010)
Баюрка С. В. - Розробка методів ідентифікації флувоксаміну придатних для хіміко-токсикологічного аналізу, Карпушина С. А., Степаненко В. І., Мороз В. П. (2010)
Бурлака Ю. В. - Спектрофотометричне визначення клотримазолу у лікарських формах, Тарханова О. О., Васюк C. O., Кейтлін І. М. (2010)
Вельчинська О. В. - Синтез і дослідження властивостей нових монопохідних урацилів з потенційною протипухлинною активністю (2010)
Гарна С. В. - Оптимізація технології екстракції ліпофільних комплексів з лікарської рослинної сировини. Повідомлення II. Вплив вологості сировини на вихід ліпофільних речовин і вибір оптимальних параметрів її сушіння, Ветров П. П., Русинов O. I., Георгіянц В. А., Вершкова І. B. (2010)
Дмитрієвський Д. І. - Фармакотехнологічні аспекти створення шипучих таблеток комбінованого складу для застосування у пульмонолопчній практиці, Басакіна І. І. (2010)
Євсюкова В. Ю. - Протимікробна активність похідних 2Н-пірано (2010)
Каплаушенко А. Г. - Взаємозв'язок між гострою токсичністю й дослідженими видами фармакологічної активності 4-моно- й 4,5-дизаміщених 1,2,4-тріазол-3-тіону та їх S-похідних (2010)
Парченко В. В. - Синтез, перетворення, фізико-хімічні властивості 4-алкіл-, арил-та 4-амінопохідних 1,2,4-тріазол-3-тіолів із залишками фрагментів фурану, Єрохін В. Є., Панасенко О. І., Книш Є. Г. (2010)
Попович В. П. - Фітохімічне вивчення біологічно активних речовин ліпофільних фракцій вишні й черешні, Упир Л. В., Кисличенко B. C. (2010)
Прийменко А. О. - Синтез, физико-химические свойства и масс-спектрометрическое изучение некоторых производных 8-меркапто-3-метил-3,7-дигидро-1Н-пуриндиона-2,6, Кандыбей К. И., Гнатов Н. И., Прийменко Б. А., Просяник А. В. (2010)
Ткач Т. О. - Дослідження гіпотензивної активності матричних таблеток індапаміду пролонгованої дії, Авідзба Ю. Н., Дмитрієвський Д. І. (2010)
Чернега Г. В. - Физико-химическая характеристика оксиэтилированных спиртов как стабилизаторов эмульсий первого рода, Похмелкина С. А. (2010)
Шматенко А. П. - Опытно-промышленная технология получения препаратов на основе монокарбоксицеллюлозы, Оридорога В. А. (2010)
Каджарян В. Г. - Диабетическая нейропатия: классификация и диагностика, Соловьюк А. О., Бидзиля П. П. (2010)
Білай І. М. - Про стан контролю навчального процесу на базах стажування провізорів-інтернів, Дарій В. І., Ризков О. А., Райкова Т. С., Бушуєва І. В., Демченко В. О., Зарічна Т. П., Білоус М. В., Кандибей Н. В., Пругло Є. С. (2010)
Кочін І. B. - Типологічний аналіз на основі багатомірної оцінки соціально-гігієнічної сфери способу життя (методологічні й методичні аспекти) (2010)
Тіщенко В. А. - Актуальні питання впровадження принципів доказової медицини на етапі післядипломної освіти, Бакай П. С., Казицька Н. М., Плеханова Т. М. (2010)
Барков A. B. - Устранение контрактур коленного сустава, возникших после лечения осложненных переломов бедренной кости, Барков А. А. (2010)
Капшитарь А. В. - Грыжа Литтре, Максимов В. Л., Кучер Е. В. (2010)
Шевченко A. І. - Рідкісний випадок міграції стравохідного стенту, Федорчук B. I., Колесник О. П., Колесникова І. Ф. (2010)
Анкін М. Л. - Відновлення гострих пошкоджень ахілового сухожилля з використанням перкутанного шва, Петрик Т. М., Голомовзий О. В. (2010)
Головаха М. Л. - Поражение суставного хряща при несостоятельности передней крестообразной связки, Шишка И. В., Банит О. В., Твердовский А. О., Бабич Ю. А., Забелин И. Н., Орлянский В. (2010)
Карпинский М. Ю. - Моделирование остеосинтеза берцовых костей при повреждениях межберцового синдесмоза, сохраняющего его физиологическую подвижность, Качур О. Ю., Тяжелов A. A., Гончарова Л. Д. (2010)
Лоскутов О. А. - К вопросу о диагностике повреждения дистального межберцового синдесмоза, Науменко Л. Ю. (2010)
Литовченко В. О. - Лікувальна тактика у хворих на ревматоїдний артрит, Гуліда М. О., Григорук В. В. (2010)
Поливода А. Н. - Реабилитация больных после эндопротезирования тазобедренного сустава в условиях специализированного санаторного отделения, Щербина И. Е. (2010)
Шимон В. М. - Лікування остеохондрозу поперекового відділу хребта у спортсменів, Шчкар І. И., Пантьо В. І., Василинець М. М. (2010)
Шимон В. М. - Медична реабілітація в комплексі лікування діафізарних переломів кісток гомілки, Шніцер Р. І., Шерегій A. A., Гелета М. М. (2010)
З нагоди ювілею (2010)
Дубинский А. Г. - Способы организации самостоятельной работы студентов при изучении информационных технологий, Стадниченко С. Н. (2012)
Дяченко С. В. - Електронний навчально-методичний комплекс "Емпіричні методи програмної інженерії” у професійній підготовці студентів-бакалаврів (2012)
Жукова В. М. - Спецкурс як один з етапів формування інформатичної компетентності майбутнього вчителя математики, Козуб Г. О. (2012)
Зеленська О. П. - Українська мова як важливий елемент національної культури та її значення для культурологічної підготовки курсантів ВНЗ МВС України (2012)
Кархут В. Я. - Самонавчаючий розв’язник задач з теоретичної механіки для студентів математичних спеціальностей педагогічних університетів, Кудін А. П. (2012)
Кравцова Л. В. - Разработка и использование мультимедийного программно-методического комплекса в Херсонской морской академии, Каминская Н. Г., Пуляева А. В. (2012)
Лєсовець Н. М. - Організація процесу формування професійної мовно-мовленнєвої компетенції у студентів спеціальності "Документознавство та інформаційна діяльність” (2012)
Любарець В. В. - Модель формування професійних компетентностей майбутніх агентів з організації туризму (2012)
Максимова О. П. - Загальнонаукові характеристики технології аналітичної діяльності фахівців економічного напряму (2012)
Малюк О. Ю. - Предметна галузь знань майбутнього фахівця служби ДЗУ (2012)
Миколаєнко А. Є. - Формування трудових дій в професійному навчанні як педагогічна проблема (2012)
Овчаров С. М. - Сучасні підходи до розвитку креативності вчителів інформатики (2012)
Секрет І. В. - Педагогічні умови формування іншомовної професійної компетентності у вищому технічному навчальному закладі в умовах дистанційної освіти (2012)
Сидоренко В. К. - Проектна діяльність як складова професійно-педагогічної культури, Лісіна Л. О. (2012)
Трегуб О. Д. - Підвищення ефективності навчання методами проблемних ситуацій у фаховій підготовці вчителів технологій (2012)
Фоменко А. В. - Проблеми підготовки фахівця в газузі програмної інженерії (2012)
Шехавцова С. О. - Теоретичне обґрунтування сутності понять "пізнавальна самостійність” та "суб’єктна активність” студентів в педагогічній терміносистемі (2012)
Карчевська Н. В. - Індивідуалізація підготовки майбутніх інженерів-педагогів (2012)
Коваленко О. E. - Інформаційно-комунікаційні технології педагогічної освіти інженерно-педагогічних кадрів, Брюханова Н. O., Корольова Н. В. (2012)
Крамаренко Т. А. - Аналіз результатів дослідно-експериментальної роботи з проблеми підготовки майбутніх інженерів-педагогів до використання комп’ютерних технологій у професійній діяльності (2012)
Онопченко С. В. - Організація навчального процесу у закладах інженерно-педагогічної освіти в 80-і – початок 90-х років ХХ ст. (2012)
Погребняк Н. М. - Основні моделі підготовки фахівців в зарубіжних університетах (2012)
Відомості про авторів (2012)
Мініінвазивна нейрохірургія (2001)
Нейрохірургія дитячого віку та хірургічне лікування вад розвитку (2001)
Хірургічне лікування больових синдромів (2001)
Короткі повідомлення (2001)
Главацький О. Я. - Клініко-статистичне обгрунтування повторних хірургічних втручань при гліальних пухлинах супратенторіальної локалізації (2001)
Усатов С. А. - МР-томографическая характеристика астроцитом полушарий большого мозга в зависимости от их локализации (2001)
Цімейку Оресту Андрійовичу — 60 (2001)
Сапону Миколі Анатолійовичу — 50 (2001)
Алфавітний показчик (2001)
Біляков А. М. - Зміна вмісту ефірів холестерину в тканині наднирників людини в ранній термін антемортального періоду (2013)
Бобрышева И. В. - Морфофункциональные особенности тимуса крыс различных возрастных периодов в норме и после экспериментальной иммуностимуляции (2013)
Гаврилюк О. М. - Особливості ангіогенезу при алкогольному, неалкогольному стеатогепатиті та вірусному гепатиті С за результатами імуногістохімічного дослідження (2013)
Дмитрієва Е. О. - Ефективність остеотропного матеріалу Easy-Graft за даними морфологічного аналізу в експерименті та за оцінкою якості життя у хворих на генералізований пародонтит I ступеня (2013)
Жилюк В. И. - Ультраструктурная характеристика неокортекса крыс с аллоксановой гипергликемией в условиях применения цитиколина, Мамчур В. И., Твердохлеб И. В., Петрук Н. С. (2013)
Козько В. Н. - Патоморфологические особенности поражения центральной нервной системы вирусом Эпштейн-Барра у больных ВИЧ/СПИД, Гаврилов А. В., Бондаренко А. В., Гаргин В. В., Зоц Я. В. (2013)
Корнієнко В. В. - Особливості морфогенезу опікової рани при застосуванні хітозанових мембран в різні вікові періоди, Калінкевич О. В., Погорєлов М. В., Олешко О. М. (2013)
Неханевич О. Б. - Особливості морфофункціонального стану школярів основної медичної групи з низьким рівнем фізичного здоров’я, Красножон С. В. (2013)
Овдий М. А. - Динамика морфофункциональных показателей женщин молодого возраста в процессе коррекции избыточной массы тела (2013)
Савка І. Г. - Обґрунтування впливу структурно-функціональних особливостей окремих відділів довгих трубчастих кісток нижньої кінцівки на формування морфологічних ознак переломів (2013)
Ульянова Н. А. - Возрастные особенности ультраструктуры склеры интактных крыс, Думброва Н. Е., Молчанюк Н. И. (2013)
Федорова О. А. - Особливості кристалографічних змін тканин трупа під час його гнильної трансформації (2013)
Цимбалюк Ю. В. - Морфологічні зміни периферичних нервів після нейрорафії та електростимуляції, Малишева Т. А., Руденко С. О., Васлович В. В. (2013)
Челпанова І. В. - Взаємозв'язок прооксидантно-антиоксидантного статусу та деструктивних змін у легенях в пізні періоди розвитку експериментальної пневмонії (2013)
Шпонька І. С. - Особливості імуногістохімічної діагностики меланоцитарних новоутворень, Пославська О. В., Гриценко П. О., Лимар Л. І., Шпонька В. І. (2013)
Дзяк Г. В. - Легитимность и конкурентоспособность электронных периодических научных изданий Украины, утвержденных для публикации результатов диссертаций, Потоцкая О. Ю. (2013)
Петріас К. (автор) - Медичне цитування: путівник NLM для авторів, редакторів і видавців, Вендлінг Д. (редактор) (2013)
До ювілею Філиппової Світлани Валеріївни (2013)
Akimenko N. V. - Маchine building branch in Ukraine: problems and prospects, Digich A. V. (2013)
Сердюк В. М. - Методичний підхід до аналізу витрат на освоєння нової продукції в машинобудуванні (2013)
Меджибовська Н. С. - Формування системи інформаційного забезпечення підвищення ефективності управління підприємством (2013)
Волкова Н. В. - Винагородження за працю як фактор реалізації людського капіталу (2013)
Перерва П. Г. - Оцінка еластичності мотиваційних заходів на промисловому підприємстві, Гуцан О. М. (2013)
Войнаренко М. П. - Сутність та принципи бізнес-адміністрування на підприємствах за умов мінливого конкурентного середовища, Костюк О. М. (2013)
Іванов Ю. Б. - Зниження маркетингових ризиків промислових підприємств на засадах управління поведінкою споживачів (2013)
Остап’юк Н. А. - Документальне забезпечення витрат на рекламу суб’єкта господарювання, Лисюк А. В. (2013)
Філиппова С. В. - Тенденції розвитку українського ринку світлопрозорих конструкцій, Окландер Т. О. (2013)
Соколи І. І. - Напрями використання маркетингових аспектів у стратегічному плануванні на підприємствах АПК України, Звягінцева О. Б. (2013)
Wytychak I. W. - The accounting policies of the enterprise: the concept and problems of formation, Varchyk O. A., Balan A. A. (2013)
Митяй О. В. - Вплив економічних ризиків на фінансову безпеку аграрних підприємств (2013)
Єдинак В. Ю. - Аналіз інвестиційної складової економічної безпеки України в умовах глобалізації та транснаціоналізації національної економіки (2013)
Зубкова Н. В. - Оцінка ризиків реалізації бюджетних проектів при будівництві нових об’єктів, призначених для кримінально-виправної системи, Пипко О. Г., Чумаков Л. Л. (2013)
Дискіна А. А. - Організаційно-економічні засади управління інвестиційним забезпеченням промислових підприємств (2013)
Мігус І. П. - Методологічний підхід до формування системи економічної безпеки емісійної діяльності акціонерних товариств (2013)
Дорошук Г. А. - Методичні підходи до розробки та впровадження організаційно-управлінських інновацій, Щьокіна Є. Ю. (2013)
Забарна Е. М. - Методический подход к формированию инновационной стратегии промышленного предприятия (2013)
Крюкова І. О. - Стратегія інноваційного розвитку пріоритетних галузей аграрного виробництва, Непочатенко В. О. (2013)
Тимощук М. П. - Використання та оцінювання поліпшуючих інновацій в інноваційному розвитку машинобудівного підприємства (2013)
Cherkasova Т. І. - The innovative activity of industrial enterprises as a factor of increasing their competitiveness, Boyko І. М., Beznos S. V. (2013)
Валькова Н. В. - Використання інформаційно-комунікаційних технологій та впровадження електронної логістики на промислових підприємствах (2013)
Вартанян Г. В. - Теоретико-методичні підходи до типізації поліфункціональних екосистем (2013)
Длугопольський О. В. - Досвід США, Канади та Японії у застосуванні механізму фіскальної консолідації (2013)
Harichkov S. K. - Ecological networks as a "green" growth factor of the region’s economy, Nezdoyminov S. G. (2013)
Корсак В. І. - Інтегрований системний аналіз, як ефективний метод дослідження та розвитку соціально-економічних систем (2013)
Смоквіна Г. А. - Досвід європейських країн у розвитку соціального партнерства України, Шерепера І. А. (2013)
Клепікова О. А. - Імітаційна модель страхової компанії як спосіб досягнення стратегічних фінансових цілей (2013)
Івченко І. Ю. - Побудова динамічної оптимізаційної моделі фінансових потоків підприємства, В’язовська К. М. (2013)
Кочетков В. В. - Прийняття рішення про вилучення продукту із виробництва за допомогою моделі ресурсного простору (2013)
Бондарчук В. В. - Бухгалтерський облік надходження об’єктів нерухомого майна в контексті теорії права власності (2013)
Філонов В. І. - Визначення та забезпечення ефективності маркетинг-орієнтованих промислових підприємств (2013)
Технічна сторінка (2013)
Криворучко О. М. - Вибір методів поліпшення бізнес-процесів підприємства, Сукач Ю. О. (2013)
Криворучко О. Н. - Оценка качества процессно-ориентированной системы управления предприятием (2013)
Маліков В. В. - Нормативно-правове регулювання складання фінансової звітності на підприємствах транспорту (2013)
Бочарова Н. А. - Основні типи лояльності персоналу підприємства, Федотова І. В. (2013)
Федорова В. А. - Формирование имиджа предприятия в сознании потребителя (2013)
Пипенко І. С. - Процес формування потенціалу підприємства (2013)
Мазнєв Г.Є. - Фінансування інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств (2013)
Шинкаренко В. Г. - Объект маркетинговой деятельности предприятия (2013)
Криворучко О. М. - Підхід до формування стратегій управління персоналом АТП, Водолажська Т. О. (2013)
Федотова І. В. - Формування моделі життєздатної системи управління АТП (2013)
Шинкаренко В. Г. - Аудит логістики на АТП, Ананко І. М. (2013)
Ачкасова Л.М. - Оцінка ефективності діяльності підприємства (2013)
Легкий С. А. - Обґрунтування напрямків маркетингових досліджень при встановленні тарифів на перевезення пасажирів автомобільним транспортом (2013)
Левченко О. П. - Применение скользящего планирования на автотранспортных предприятиях (АТП) (2013)
Догадайло Я. В. - Матриця Моблі як комплексний бюджетний документ підприємств дорожнього господарства (2013)
Бурмака М. М. - Поняття та напрями розвитку мережі автомобільних доріг загального користування, Бурмака Т. М. (2013)
Жевакіна Н. В. - Визначення сутності поняття безробіття в соціальному забезпеченні (2012)
Маркова Н. В. - Державні соціальні гарантії у сфері соціального захисту (2012)
Акіншева І. П. - Агенти політичної соціалізації (2012)
Дєдов Є. Г. - Самоменеджмент в соціальній роботі (2012)
Філіппов Ю. М. - Основні складові проблеми працевлаштування випускників навчальних закладів (2012)
Сєчка С. В. - Становлення руху студентських будівельних загонів на території України (60-ті рр. XX ст.) (2012)
Калуга Т. О. - Методологічні аспекти дослідження понятійно-термінологічної системи вітчизняної педагогіки.20-30 хроків ХХ століття (2012)
Івченко Т. В. - Створення нової системи підготовки робітничих кадрів в Україні у 40-х рр. ХХ століття (2012)
Камакіна Н. В. - Ретроспективний аналіз заходів з покращення навчання іноземних мов у школах України (60-80 роки ХХ століття) (2012)
Чертова К. М. - Розвиток соціального виховання школярів в Україні у другій половині ХХ століття (2012)
Гаміна Т. С. - Спілкування батьків з дітьми – основа сімейного виховання (2012)
Песоцька О. П. - Робота з батьками наркозалежної дитини (2012)
Мурашкевич О. А. - "Школа неформальних лідерів” як форма профілактики вживання психоактивних речовин підлітками (2012)
Лосєв В. П. - Захист прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в роботі служби у справах дітей Луганської обласної державної адміністрації (2012)
Островська Н. О. - Основні складові соціально-педагогічної діяльності щодо формування усвідомленого батьківства молоді (2012)
Степаненко В. І. - Сутність і зміст профілактики асоціального впливу релігійних культів на підлітків у соціально-педагогічному середовищі (2012)
Пігіда В. М. - Форми й методи соціально-педагогічної підтримки дітей трудових мігрантів у системі взаємодії соціальних служб та навчальних закладів (2012)
Ємцева Е. Г. - Система діяльності центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді з трудової соціалізації старшокласників (2012)
Валика К. С. - Діяльність державної служби зайнятості з професійної орієнтації учнівської молоді (2012)
Гужва Т. М. - Критерії сформованості професійних цінностей майбутніх соціальних працівників (2012)
Лєй В. О. - Ландшафтна педагогіка в структурі педагогічної підготовки студентів інженерно-екологічного профілю (2012)
Высоцкая Е. В. - Роль изучения предмета"гражданское воспитание” в воспитании толерантной личности учащейся молодежи в школах Канады (2012)
Хижняк О. В. - Основні напрями підготовки майбутніх вчителів в системі вищої освіти Великобританії (2012)
Некрутенко О. Б. - Філософсько-педагогічні основи спадщини О. С. Нілла (2012)
Мальцева Т. Є. - Удосконалення змісту соціальної роботи (2012)
Світлична С. Ю. - Зміст, форми та методи організації навчання у недільних школах Великої Британії, як центру просвітницької діяльності для найбідніших верств населення в історико-педагогічному аспекті (2012)
Відомості про авторів (2012)
Леонова Б. - Сладкий форум – для профессионалов! (2013)
Сухенко В. - Зносостійкість евтектичних покриттів, Сухенко Ю., Бойко Ю., Мануїлов В. (2013)
Федоркина И. - Тепловая обработка мясных полуфабрикатов в различных греющих средах (2013)
Мінорова А. - Білковий концентрат із казеїнової сироватки, Романчук І., Крушельницька Н. (2013)
Оболкіна В. - Вміст рослинних БАД у кондитерських виробах (2013)
Григоренко С. - Качество спирта пищевого и ликероводочной продукции после магнитной обработки, Попова В., Фефелов А., Боровикова Н. (2013)
Белінська С. - Якість швидкозамороженої плодоовочевої продукції, Дьяков О. (2013)
Каліновська Т. - Зберігання помадно-кремових цукерок з вмістом виноградної пасти, Кияниця С. (2013)
Мельник О. - Щільність м’якуша яблук з післязбиральною обробкою інгібітором етиленум, Дрозд О. (2013)
Красуля О. - Гідроліз лактози молочної сироватки з харчовими волокнами, Грек О. (2013)
Осокіна Н. - Стан плодових овочів під час зберігання, Костецька К. (2013)
Галич О. А. - Олесь Гончар і Петро Ребро:Документальний дискурс (2013)
Голеніщева Г. Г. - Особливості історичного часу в поезії Ліни Костенко (2013)
Гольник О. О. - Жанрові особливості роману Ю.Щербака "Час смертохристів" (2013)
Горостоватова Ю. О. - Місце зустрічі двох свідомостей-у "невизначеній відомості":місця невизначеності у романах В.Винниченка"Муженського"циклу (2013)
Даниленко Л. В. - Міфопоетична семантика образу жінки в історичних романах 50-60-х рр.ХХст., Кравченко В. О. (2013)
Дудніков М. О. - Специфіка відтворення історичної особистості за романом О.Форш "Одягнені в камінь" у контексті документалізму та вимислу (2013)
Єременко О. Р. - Екологічна проблематика малої прози Катерини Мотрич (за оповіданнями "Політ журавлів над нетолоченими травами","Звізда полин" (2013)
Іваннікова Л. В. - Оповідальна традиція Запорізької січі в середині XVIII ст.у фікцації луки Яценка-Зеленського (2013)
Ковпік С. І. - Запорозький густативний код російськомовної прози України і Росії першої половини ХІХ століття (2013)
Колеснікова А. Ю. - Реконструкція княжої доби в доробку Олеся Лупія (2013)
Коновалова О. І. - Художні особливості прози Анатолія Шияна раннього періоду (2013)
Литвинюк Л. О. - Транцформація історичної правди в художній спадщині І.Перепеляка (2013)
Мазнєва Н. В. - Іронія як стильовий компонент роману Василя Слапчука "Дикі квіти" (2013)
Максименко О. Л. - Придивляючись до людини:різноманіття людських характерів та доль у творах прозаїків-запоріжців О.Авраменка та І.Падалки, Сиротенко В. П. (2013)
Марченко Т. М. - Поэтонимы как средство романтической мифологизации образа Гетмана Хмельницкого в Русской литературе (2013)
Назарець В. М. - Форми суб'єктного вияву автора у творах адресованої лірики (2013)
Ніколаєнко В. М. - Роман "Імітація" Є.Кононенко як зразок детективного жанру (2013)
Обухова І. Є. - Провідні мотиви лірики Євгена Летюка (2013)
Проценко О. А. - Від факту до художнього моделювання (за романом П.Колесника "Поет під час облоги") (2013)
Слижук О. А. - Вивчення повісті Марії Пригари "Михайлик-Джура козацький" на уроці позакласного читання в 5 класі (2013)
Соломахіна Ю. Ф. - Художні трансформації образів слов'янських богів та демонічних істот у поезії О.Стефановича (2013)
Стадніченко О. О. - Щоденник "лінія життя" Л.Танюка:1960-1980-ті роки в особах і подіях "без табу" (2013)
Станчевская Т. С. - Жанровая специфика "очерков институтской жизни былого времени" Анны Энгельгардт (2013)
Стасик М. В. - Народознавчий континуум художнього світу Марії Матіос (2013)
Ткачук В. М. - Канонічні форми європейського сонета (2013)
Хом'як Т. В. - Рецепція козацтва в книзі О.Басанця "Обидва береги" (2013)
Цепа О. В. - Авторська інтерпретація доби козаччини (на матеріалі поезій Тараса Шевченка 1837-1847 років (2013)
Черняєва М. М. - Міфологічний інтертекст у ліриці Б.Олійника (2013)
Шапіро В. Й. - Аналіз видового різноманіття поезії про запорізький край в українській ліриці 20-х років ХХст. (2013)
Шарова Т. М. - Тема села як стильова константа художньої прози К.Гордієнка (2013)
Яровенко Т. С. - Запоріжжя та Запорожжя Яра Славутича в наукових дослідженнях сьогоднення (2013)
Яценко О. О. - Типи жінок-матерів козацької доби в українській літературі кінця ХІХ-ХХ ст. (2013)
Журавльова Н. М. - Національно маркований епітет козацький та його місце в мовній культурі українців (2013)
Зоріна Ю. В. - Лексико-семантична характеристика називного уявлення і називного теми (на прикладах сучасної української поезії та публіцистики (2013)
Ільченко І. І. - Козацькі літописи XVIII століття як джерело вивчення ономастики, Бабич Д. В. (2013)
Поповський А. М. - Фольклорні традиції в поезії Наталки Нікуліної (2013)
Томиліна Г. Я. - Із спостережень над перейменуваннями населених пунктів Дніпропетрвської та Запорізької областей, Бєломорець В. П. (2013)
Хейлик Т. А. - Особенности урбанонимного пространства г.Запорожья (2013)
Вимоги до оформлення статей у "Вісник запорізького національного університету" за фахом "Філологічні науки" (2013)
Розуменко В. Д. - Бор-нейтронзахватная терапия опухолей головного мозга (обзор литературы) (2001)
Молчанова С. Г. - Сдавление головного мозга при острых субдуральных гематомах (2001)
Кардаш А. М. - Экспериментальное изучение влияния направленного магнитного поля на регенерацию нервов и реиннервацию мышц (2001)
Орлов Ю. А. - Динамика нейроонкологической заболеваемости у детей Украины (анализ материала 1975—1999 г. ), Верхоглядова Т. П., Малышева Т. А., Гуслицер Л. Н., Плавский Н. В., Шаверский А. В. (2001)
Власенко А. Г. - Позитронная эмиссионная томография в нейроонкологии: клиническое применение и перспективные направления развития, Макеев С. С., Минтон М. А. (2001)
Цимбалюк В. І - Профілактика ушкоджень променевого нерва при хірургічному лікуванні переломів кісток передпліччя та плеча, Третяк І. Б., Білинський П. І., Сапон М. А. (2001)
Полищук Н. Е. - Особенности техники микродискэктомии нижнепоясничных дисков в зависимости от их топографо-анатомических вариантов, Слынько Е. И., Муравский А. В., Бринкач И. С. (2001)
Чепкий Л. П. - Клинико-анатомическое обоснование профилактики больших кровопотерь при хирургическом лечении супратенториальных менингиом, Пасько C. А., Лазун А. Н., Петренко Л. А. (2001)
Морозов А. Н. - Проблемные вопросы догоспитальной диагностики и первичной медицинской помощи при острой черепно-мозговой травме, Дмитриев К. Н., Гук А. Н., Гарус А. А., Михайличенко П. Д. (2001)
Потапов О. О. - Зміна концентрації D-димерів у плазмі крові при порушенні гемостазу у хворих з черепно-мозковою травмою (2001)
Чепкий Л. П. - Соотношение церулоплазмин–трансферрин и трансферрин–метгемоглобин в прогнозировании после-операционных осложнений у больных с внутричерепными внемозговыми краниобазальными опухолями, Сидорик Е. П., Долгова М. И., Мельников О. Р., Пятчанина Т. В., Момот В. Я., Трош Р. М., Васильева И. Г. (2001)
Трош Р. М. - Характеристика орбитоскулового нижневисочного доступа к краниобазальным опухолям передней и средней черепных ямок, Шамаев М. И., Кваша М. С., Кондратюк В. В., Малышева Т. А. (2001)
Розуменко В. Д. - Цитогенетичні особливості хромосом у лімфоцитах периферичної крові при гліомах головного мозку, Болтіна І. В., Кравчук О. П. (2001)
Зозуля Ю. А. - Исследование уровня экспрессии рецептора-2 фактора роста эндотелия сосудов в опухолях спинного мозга и позвоночника, Васильева И. Г., Слынько Е. И, Чопик Н. Г. (2001)
Педаченко Е. Г. - Телемедицинские системы в комплексе оптимизации оказания медицинской помощи больным с острой черепно-мозговой травмой, Семисалов С. Я., Лях Ю. Е., Дацун Н. Н. (2001)
Цимейко О. А. - Эффективность регионарного введения нитроглицерина для регресса церебрального вазоспазма на экспериментальной модели субарахноидального кровоизлияния, Сенько Л. Н., Мороз В. В., Скорохода И. И. (2001)
Чеботарьова Л. Л. - Роль інструментальних методів у діагностиці травматичних ушкоджень нервів нижніх кінцівок, Третяк І. Б. (2001)
Усатов С. А. - МРТ-характеристика глиобластом головного мозга с учетом выраженности перифокальной зоны (2001)
Гончаров А. И. - Лечение церебральных артериовенозных мальформаций сочетанными трансвазальными методами, Цимейко О. А., Луговский А. Г., Лебедь В. В., Скорохода И. И. (2001)
Цимбалюк В. І. - Удосконалення викладання нейрохірургії в медичних вузах України, Бойченко І. Н. (2001)
Макеєв С. С. - Лабораторія радіонуклідної діагностики Інституту нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова АМН України (2001)
Жданова В. М. - Історія відділення фізіотерапії Інституту нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова АМН України, Курдюкова Г. П., Грабарчук О. Ю. (2001)
Задоянный Л. В. - К истории нейроофтальмологической службы Института нейрохирургии им. акад. А. П. Ромоданова АМН Украины, Братусь Н. Н., Новикова Н. Н. (2001)
Педаченко Е. Г., Кущаев С. В. "Эндоскопическая спинальная нейрохирургия". — К. : А. Л. Д., Римани. — 2000. — 216 с. (2001)
Резолюция 3-го Международного конгресса нейрохирургов стран Причерноморья (2001)
Евгению Яковлевичу Шаламаю — 70 (2001)
Світлої пам’яті Георгія Панасовича Педаченка (2001)
Світлої пам’яті Юрія Івановича Канюки (2001)
Про журнал "Охорона здоров’я України” (2001)
Производство молока переживает спад (2013)
Маевская Т. - Реологические свойства рыбных гелей на основе промытых фаршей, Виннов А., Манк В. (2013)
Пешук Л. - Ферментування рибного фаршу з товстолобу білого (2013)
Погребняк В. - Харчові вироби, виготовлені у пароконвектоматах, Федоркіна І. (2013)
Грушецький Р. - Накопичення інуліну в коренях цикорію, Гриненко І., Хомічак Л. (2013)
Жукевич О. - Фітонцидна активність рослинної сировини (2013)
Савченко О. - Режими розрізання сирного згустка при виготовленні твердих сирів, Шевченко Л. (2013)
Пешук Л. - Синбіотики у технології ферментованого рибного фаршу (2013)
Редичкина О. - Море в кастрюле (2013)
Оболкіна В. - Поліпшення споживчих властивостей пряників, Кирпіченкова О. (2013)
Все (или почти все), что вы хотели знать о маслах (2013)
В Украине хотят запретить сахарозаменители (2013)
Какой шоколад полезнее: белый или черный? (2013)
Кофейная симфония (2013)
Ждан В. М. - Життєвий шлях професора Ігоря Олексійовича Жутаєва, Чайковський Ю. Б., Шепітько В. І., Єрошенко Г. А., Єрьоміна Н. Ф. (2013)
Чайковський Ю. Б. - Бібліометрика. Нові стандарти наукових публікацій, Сілкіна Ю. В., Потоцька О. Ю. (2013)
Білаш С. М. - Структурно-функціональні особливості елементів дифузної ендокринної системи шлунка при введенні кріоконсервованої плаценти на тлі запального процесу, Шепітько В. І., Єрошенко Г. А. (2013)
Білець М. В. - Мінеральна фаза кісткової тканини різних відділів скелету щурів за умов поєднаної дії оваріоектомії та емоційного стресу (2013)
Гаврилов А. Е. - Применение оптических методов исследования при оценке резистентности твердых тканей зубов, Гонтарь Е. А. (2013)
Гасюк А. П. - Адаптаційні зміни твердих тканин зуба під впливом пломбувальних фотополімерних матеріалів, Новосельцева Т. В., Розколупа О. О. (2013)
Грицуляк Б. В. - Гісто – та ультраструктура яєчка чоловіків репродуктивного віку при варикоцеле, Грицуляк В. Б., Готюр О. І., Долинко Н. П., Поливкан М. І. (2013)
Губина-Вакулик Г. И. - Морфологические особенности поднижнечелюстной слюнной железы крыс при экспериментальной гипокинезии их матерей, Слинько Ю. А., Соколова И., Колоусова Н. Г. (2013)
Евтушенко В. М. - Имунногистохимические особенности эндокринной функции предстательной железы человека в зрелом возрасте, Сирцов В. К. (2013)
Єрошенко Г. А. - Характеристика клітинного складу мазків беззубих щелеп, Гасюк Н. В., Герасименко С. Б. (2013)
Зубачик В. М. - Клінічно-морфологічні зміни слизової оболонки порожнини рота щурів при місцевому одноразовому застосуванні пластикостимуляторів на основі сполук природнього походження, Іськів М. О., Ган І. В., Ященко А. М. (2013)
Очеретнюк А. О. - Електронномікроскопічні зміни респіраторного відділу легень щурів після термічної травми шкіри в умовах застосування розчину NаCl, Небесна З. М., Гунас І. В., Яковлєва О. О., Паламарчук О. В. (2013)
Кіптенко Л. І. - Морфологічні зміни внутрішніх органів щурів в умовах клітинної дегідратації на тлі постравматичної регенерації великогомілкової кістки, Васько Л. В., Гортинська О. М. (2013)
Коломоец Т. А. - Формирование коллагеновых волокон четырех типов в дерме кожи эмбрионов человека первого триместра беременности, Мартынюк А. В., Шаповалова Е. Ю. (2013)
Криницька І. Я. - Рівень апоптично- та некротично змінених моноцитів та альвеолярних макрофагів за умови експериментального гепатопульмонального синдрому (2013)
Лисак В. П. - Використання результатів статистичних досліджень для формування медичного інформаційного простору, Бєлікова І. В., Голованова І. А. (2013)
Литвинова О. М. - Експериментальне дослідження анальгетичної активності нових похідних дикарбонових кислот (2013)
Луценко Р. В. - Дослідження ролі серотонінергічної системи в реалізації антидепресивної дії похідних 2-оксоіндолу, Сидоренко А. Г., Бобирьов В. М. (2013)
Майструк Н. И. - Вид имплантации влияет на экспрессию рецепторов лектина клещевины в закладках поджелудочной железы ранних зародышей человека (2013)
Михайлів Л. М. - Клініко-лабораторні та артросонографічні паралелі у хворих на подагру (2013)
Мороз Г. А. - Фармкоррекция морфофункциональных нарушений в органах эндокринной и иммунной систем, вызванных систематическим воздействием гравитационных перегрузок (2013)
Никифоров А. Г. - Особенности клеточного состава спинномозговых узлов человека в пожилом возрасте, Старченко И. И., Черняк В. В. (2013)
Пивоварова О. А. - Вариабельность морфофункциональных нарушений бронхиального эпителия у крыс при экспериментальном сахарном диабете (2013)
Пикалюк В. С. - Морфология аденогипофиза белых крыс в норме, Бессалова Е. Ю., Шаймарданова Л. Р., Яровая О. Я., Ткач В. В. (2013)
Пикалюк В. С. - Корригирующий эффект ксеногенной цереброспинальной жидкости при ее парентеральном введении белым крысам в условиях экспериментального гипокортицизма, Киселев В. В., Шаймарданова Л. Р. (2013)
Попадинець О. Г. - Структурно-метаболічні перетворення в організмі у відповідь на вплив холоду, Грищук М. І., Бойко О. В., Дубина Н. М., Перцович В. М. (2013)
Проскурня С. А. - Особливості метастатичного каскаду при центральному раку легень (2013)
Проценко Е. С. - Ультраструктура клеток печени плодов и новорождённых от матерей с преэклампсией, Невзоров В. П. (2013)
Ройко Н. В. - Гистологические и гистохимические особенности прекариозного процесса в пришеечной области, Новосельцева Т. В., Аль Мохаммад Мохаммад Али (2013)
Сирцов В. К. - Особливості змін показників маси великих слинних залоз щурів в ранньому післянатальному періоді після внутрiшньоутробної антигенної дії, Маслова І. М. (2013)
Старченко И. И. - Источники кровоснабжения тройничного узла человека во внутриутробном периоде развития, Витко Ю. Н. (2013)
Струс Х. І. - Глікокон'югати тканинних базофілів та їх кількісне співвідношення у шкірі потомства щурів в нормі та за умов експериментального гіпотирозу у віковому аспекті, Ященко А. М., Смолькова О. В. (2013)
Топка Е. Г. - Електронно-мікроскопічні характеристики яєчок та над’яєчок щурів після впливу електромагнітного випромінювання та наступною імуностимуляцією, Шарапова О. М. (2013)
Уманський Д. О. - Визначення можливості використання слідів пото-жирових виділень в якості об’єктів судово-медичного ідентифікаційного дослідження із використанням молекулярно-генетичних методів (2013)
Фролов О. А. - Гістоморфометричні зміни сімяників щурів після моделювання оперативних втручань з приводу гідроцеле (2013)
Черно В. С. - Особливості будови внутрішньої поверхні сигмоподібної пазухи твердої оболонки головного мозку (2013)
Дяговець К. І. - Особливості гістогенетичних перебудов міокардіальної манжетки та міокарда конуса в процесі міокардіалізації структурних компонентів конусно-стовбурового відділу ембріонального серця миші (2013)
Гамзаев М. А. - Частота и причины абортов и их воздействие на воспроизводство женского населения (2013)
Гевкалюк Н. О. - Прояви уражень слизової оболонки порожнини рота при гострих вірусних інфекціях респіраторного тракту у дітей, схильних до алергічних реакцій, Видойник О. Я. (2013)
Гончарова Ю. О. - Аналіз зв’язку I/D поліморфізму гена ангіотензин-перетворюючого ферменту з розвитком внутрішньошлуночкових крововиливів у передчасно народжених дітей (2013)
Готь Н. Р. - Задоволеність пацієнтів обласної лікарні отриманою медичною допомогою, Слабкий Г. О. (2013)
Дельва М. Ю. - Вплив аторвастатину на клініко-функціональні показники при ішемічних лакунарних інсультах у осіб з абдомінальним ожирінням (2013)
Дуда К. М. - Стан твердих тканин зубів у дітей дошкільного віку з різними рівнями тривожності (2013)
Животовська Л. В. - Клініко-біохімічні кореляції у хворих на алкогольну залежність, Скрипніков А. М., Сонник Г. Т., Борисенко В. В. (2013)
Заяць В. Є. - Досвід застосування лікувальної фізичної культури як засобу корекції зубо-щелепних аномалій при порушеннях постави у дітей (2013)
Іщейкін К. Є. - Застосування галотерапії у комплексному лікуванні хворих на хронічне обструктивне захворювання легень, Настрога Т. В., Потяженко М. М., Соколюк Н. Л., Люлька Н. О. (2013)
Ковальов Є. В. - Стан слиновиділення та процесів ремінералізації у хворих на клиноподібні дефекти, Браїлко Н. М., Марченко І. Я., Назаренко З. Ю., Ляшенко Л. І. (2013)
Ковальов Є. В. - Корекція порушень серцево-судинної системи у пацієнтів з цукровим діабетом 2 типу перед стоматологічним втручанням, Шундрик М. А., Назаренко З. Ю., Марченко І. Я., Браїлко Н. М. (2013)
Колчин Ю. М. - Удосконалення діагностики та патогенетичного лікування хворих з постінфарктним кардіосклерозом у поєднанні з ожирінням та артеріальною гіпертензією, Капранова Ю. С. (2013)
Лавренко Д. О. - Вибір методу герніопластики за умов моніторингу показників внутрішньочеревного тиску, Малик С. В., Подлєсний В. І., Капустянський Д. В., Парасоцький В. І. (2013)
Литвиненко О. В. - Якість життя у жінок з лейоміомою матки після емболізації маткових артерій, Громова А. М., Сакевич Р. П., Фадда Б. (2013)
Лоскутов О. А. - Динаміка показників оксидативного стресу у пацієнтів при кардіохірургічних операціях зі штучним кровообігом (2013)
Лугова Л. О. - Стан вегетосоматичних показників у хворих, що адаптуються до повних знімних зубних протезів на тлі застосування пірацетаму, Важнича О. М., Дев’яткіна Т. О., Колот Е. Г. (2013)
Марченко А. В. - Комбінована терапія кандидозу слизової оболонки порожнини рота, Іленко Н. М., Ніколішина Е. В. (2013)
Матвеев О. Б. - Эффективность комплексного использования гидропланшетной терапии и наружной озонотерапии в реабилитации больных сахарным диабетом, Мороз Г. А., Бобрик Ю. В. (2013)
Назарян Р. С. - Сравнительный анализ показателей распространённости и интенсивности кариеса зубов у детей в возрасте от 6 до 11 лет харьковского региона, Удовиченко Н. Н., Спиридонова К. Ю. (2013)
Питецька Н. І. - Статеві особливості активності системного запалення у хворих на артеріальну гіпертензію в залежності від порушень метаболічного статусу (2013)
Полянська В. П. - Мікробна колонізація ротової рідини у ретенційному періоді під час ортодонтичного лікування, Коваленко Н. П., Подпала В. В. (2013)
Попова І. Б. - Сучасні аспекти лікування мікроспорії (2013)
Світлик Г. В. - Систолічна дисфункція лівого шлуночка як несприятливий чинник перебігу гострого інфаркту міокарда у пацієнтів з професійно-шкідливою працею, Катеренчук І. П., Гарбар М. О. (2013)
Семененко Ю. І. - Стандартизація моторних точок при повторних електроміографічних дослідженнях жувальних м’язів (2013)
Сергєєв С. В. - Перспективи фармакотерапії уражень слизової ротової порожнини на тлі цитостатичного лікування (2013)
Смаглюк Л. В. - Особливості прикусу у дівчат із порушенням формування репродуктивної функції, Ляховська А. В. (2013)
Смаглюк Л. В. - Конституціональні особливості будови тіла людей в період постійного прикусу, Шешуков Д. В., Білоус А. М., Воронкова Г. В., Ельбураві А. Салах (2013)
Солєйко О. В. - Роль жовчнокам’яної хвороби в патогенезі ускладненого перебігу постінфарктного кардіосклерозу (2013)
Стeклянина Л. В. - Компонентный состав тела и антропометрические особенности юношей долихоморфной конституции разных этногеографических регионов, Тюренков А. А., Лузин В. И. (2013)
Ткаченко П. І. - Ефективність лізомукоїду в комплексному лікуванні загострення хронічного паренхіматозного паротиту у дітей, активний перебіг, Старченко І. І., Білоконь С. О., Гуржій О. В., Лохматова Н. М. (2013)
Удод О. А. - Клінічна оцінка відновлень зубів з клиноподібними дефектами, Мороз Г. Б. (2013)
Цапенко Ю. П. - Перебіг туберкульозу легенів при інфікуванні штамами m. Tuberculosis родини Beijing серед вперше виявлених хворих Полтавської області, Бойко М. Г., Алієва Н. М., Красношапка Ю. О., Буслик Т. В., Краєвська О. О., Тихомирова А. І. (2013)
Чекаліна Н. І. - Ультразвукова допплерографія у діагностиці аутоімунного тиреоїдиту, Казаков Ю. М., Петров Є. Є. (2013)
Шиндер В. В. - Роль циркадіанних ритмів у патогенезі сексуальної дисгармонії подружньої пари, в якій чоловік хворіє на епілепсію (2013)
Шорікова Д. В. - Вплив лерканідипіну та бісопрололу на показники кардіогемодинаміки у хворих на гіпертонічну хворобу зі стабільною стенокардією напруження (2013)
Байбаков В. М. - Принципи морфо-функціональної організації лімфатичного, артеріального, венозного русла та сім’явиносних шляхів яєчка, як його дренажних систем (2013)
Вахненко А. В. - Особливості етіологічних факторів та перебігу хронічного обструктивного захворювання легень у хворих, що належать до різних статевих груп, Моісєєва Н. В., Капустянська А. А. (2013)
Выженко Е. Е. - Эволюция понятий "кариесогенные факторы" и "кариесогенная ситуация", Зайцев А. В., Ваценко А. В., Рябушко Е. Б., Костыренко А. (2013)
Гасюк Н. В. - Сучасні уявлення про етіологію та патогенез хвороб пародонта, Єрошенко Г. А., Палій О. В. (2013)
Павліш І. В. - Клінічні та технологічні аспекти керованої хірургії в стоматологічній імплантології (2013)
Лебідь О. І. - Клінічні особливості ураження тканин пародонта у дітей з надмірною масою тіла (2013)
Ройко Н. В. - Патологія мітозів при пухлинах різної локалізації, Филенко Б. М., Ніколенко Д. Є., Мамай І. О. (2013)
Рижук С. М. - Унікальне багатство Житомирщини – ліс як резерв зростання її економіки, Сухораба В. П., Микитюк В. М, Лось Л. В. (2012)
Надточій П. П. - Перспективи вирощування міскантусу як енергетичної культури в агроекологічних умовах Полісся України, Мислива Т. М. (2012)
Марцинівський М. В. - Особливості вирощування екологічно безпечних урожаїв суниць садових (F. Ananasa) на дернових осушених грунтах Полісся України, Куян В. Г. (2012)
Логвиненко Л. В. - Радіобіологічна оцінка комбінованої дії на організм зовнішнього опромінення і опромінення від інкорпорованих ізотопів, Іванюк Д. П., Давиденко А. Д., Прошкіна С. В. (2012)
Ключевич М. М. - Ураження пшениці озимої і тритикале хворобами залежно від мінерального живлення та засобів захисту, Мельниченко В. А., Грицюк Н. В. (2012)
Білявський Ю. А. - Вміст свинцю та кадмію в лікарських рослинах Житомирського Полісся (2012)
Куян В. Г. - Регулювання росту і формоутворення в молодих насадженнях яблуні з площинно-веретеноподібною кроною в умовах Полісся України (2012)
Кравчук М. М. - Вплив елементів біологізації на структурно-агрегатний стан світло-сірого лісового грунту в умовах Полісся України, Кропивницький Р. Б., Кравчук Т. В. (2012)
Молдован В. Г. - Біологічні показники грунту під посівами пшениці озимої при застосуванні різних агротехнологій, Вовколуп Н. В. (2012)
Дереча О. А. - Застосування біологічних препаратів на смородині чорній проти комплексу попелиць, Бакалова А. В. (2012)
Храпійчук П. П. - Конюшина лучна в польовому травосіянні Полісся, Журавель С. В., Храпійчук І. П. (2012)
Гапріндашвілі Н. А. - Динаміка вмісту цукрів та органічних кислот в плодах груші під час тривалого зберігання (2012)
Малієнко А. М. - Агротехнічні заходи контролю бур’янового ценозу у посівах кукурудзи на зерно, Кирилюк В. П. (2012)
Молдован В. Г. - Зміна агрохімічних показників чорнозему опідзоленого під посівами ячменю ярого за застосування різних агротехнологій в Правобережному Лісостепу (2012)
Борисюк Б. В. - Залежність вмісту хлорофілу від рівня мінерального живлення рослин хмелю, Дем’янчук Л. С. (2012)
Василюк Т. П. - Особливості фотосинтезу рослин виду Eichhornia crassipes (mart.) solms в зоні Полісся України (2012)
Пелехатий М. С. - Деякі інтер’єрні показники та клінічні параметри корів новостворених українських молочних порід різних генотипів, Шуляр А. Л. (2012)
Дубін О. В. - Ампліфікація міжмікросателітних послідовностей як метод оцінювання поліморфізму популяції азовської севрюги (2012)
Савченко Ю. І. - Продуктивність, рубцевий метаболізм і показники крові у бугайців при згодовуванні різних силосів, Савчук І. М., Савченко М. Г., Карпюк Н. А. (2012)
Пелехатий М. С. - Ефективність використання кросів ліній в заводському стаді української чорно-рябої молочної породи, Кучер Д. М. (2012)
Фотіна Г. А. - Визначення лікувально-профілактичної ефективності нового препарату "Мікростимулін" за експериментального ешерихіозу курчат, Коваленко А. В. (2012)
Волошина Н. О. - Застосування полімеразної ланцюгової реакції у контролі паразитарної ситуації (2012)
Фотіна Т. І. - Безпечність та якість продуктів птахівництва згідно із системою НАССР, Коваленко І. В. (2012)
Мельник О. П. - Біоморфологія колінного суглобу деяких лелекоподібних, Нікітов В. П. (2012)
Водяницький Г. П. - Підвищення ефективності біотехсистем шляхом ресурсозбереження, Медведський О. В., Горкуша М. А. (2012)
Кухарець С. М. - Науково-технічні та економічні особливості виробництва і використання біопалив у агроекосистемах, Голуб Г. А., Нездвецька І. В., Коновалов О. В. (2012)
Розенфельд В. В. - Морфологічні та біохімічні властивості аутомікрофлори насіння сосни звичайної, Андреєва О. Ю. (2012)
Вірченко В. М. - Рідкісні мохоподібні Поліського природного заповідника (Житомирська область), Партика Л. Я., Орлов О. О. (2012)
Чорнозуб Т. В. - Характер кристалоутворення плазми сперми за різного рівня тестостерону в сироватці крові кнурів-плідників (2012)
Ковальова С. П. - Особливості вирощування качок при різних технологіях утримання в умовах радіоактивного забруднення Полісся Житомирщини (2012)
Борисенко О. І. - Визначення місць займання лісу за допомогою систем відеоспостереження за лісовими масивами (2012)
Бузіна І. М. - Дослідження стану грунтів в умовах установки техногенезу (2012)
Деркач К. М. - Визначення оптимальних параметрів установки для введення рідкої жиромісткої добавки в комбікорм (2012)
Марков Ф. Ф. - Парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва "Червонський" – об’єкт історичної культурної та архітектурної спадщини (2012)
Зворська Т. В. - Особливості викладки собак при виконанні рентгенівських знімків тазостегнових суглобів, Калиновський Г. М. (2012)
Крижанівська О. М. - Джерела господарсько-цінних ознак для створення гетерозисних гибридів F1 помідора в умовах скляних зимових теплиць (2012)
Лось Л. В. - Місце і роль графічних дисциплін у покращенні професійної підготовки спеціалістів в аграрних навчальних закладах, Осипчук О. Ю., Осипчук К. Т. (2012)
Бродський Ю. Б. - Аномальна електрична складова електромагнітного поля землі як передвісник виникнення землетрусу, Ганношин В. П., Пінкін А. А. (2012)
Тарасова В. В. - Фактори впливу довкілля на стан здоров’я населення, Ковалевська І. М. (2012)
Піціль О. С. - Віхи становлення та розвитку (до 90-ліття університету) (2012)
Анотації (2012)
Вимоги (2012)
Желько Э. - Реструктуризация рынка сахара — это вопрос времени (2013)
Баль-Прилипко Л. - Біотехнологія делікатесних м’ясних виробів (2013)
Слободянюк Н. - Зміна органолептичних показників м’яса африканського страуса під час зберігання, Ісраелян В. (2013)
Маевская Т. - Микроструктура гелей из сурими карпа, Виннов А. (2013)
Сонько Н. - Молочнобілкові добавки до м’ясних напівфабрикатів, Панасенко Р., Штонда О. (2013)
Лебская Т. - Влияние пиковолновой обработки на созревание пресервов из пресноводных рыб, Голембовская Н., Сахно В. (2013)
Маевская Т. - Вязкость рыбного фарша при промывании разными водными системами, Виннов А. (2013)
Кирпіченкова О. - Морквяний пектин подовжить зберігання здобного печива (2013)
Приліпко Т. - Контроль показників якості йогуртів різних молокопереробних підприємств, Овчарук О., Гав’юк Л. (2013)
Федоркіна І. - Борошняні вироби, виготовлені у пароконвектоматах (2013)
Чувашова О. Ю. - Функциональная магнитно-резонансная томография головного мозга и ее диагностическое значение (обзор литературы) (2001)
Квасніцький М. В. - Нейрофіброматоз-1 (огляд літератури) (2001)
Педаченко Е. Г. - Cовременные костные цементы для пункционной вертебропластки (обзор литературы), Кущаев С. В. (2001)
Куліков В. Д. - Мініінвазивні нейрохірургічні втручання при множинних грижах міжхребцевих дисків у попереково-крижовому відділі хребта (огляд літератури) (2001)
Цимбалюк В. І. - Етіологія, патогенез та нейрохірургічне лікування невралгії трійчастого нерва (огляд літератури), Дмитерко І. П., Сапон М. А., Федірко В. О. (2001)
Лапоногов О. О. - Хірургічне лікування хворих з синдромом деформуючої м’язової дистонії (огляд літератури), Медведєв Ю. М. (2001)
Зозуля Ю. А. - Прогнозирование необратимых повреждений мозга при хирургическом лечении внемозговых внутричерепных субтенториальных опухолей, Педаченко Е. Г., Чепкий Л. П., Трош Р. М., Онищенко П. М., Попадинец И. И. (2001)
Розуменко В. Д. - Фотодинамическая терапия опухолей головного мозга: эффект в культуре глиомы (штамм 101. 8), Семёнова В. М., Стайно Л. П., Герасенко К. М. (2001)
Трош Р. М. - Роль макроэргических фосфатов эритроцитов крови в диагностике нарушений жизненноважных функций у больных с внемозговыми краниобазальными опухолями, Долгова М. И., Онищенко П. М. (2001)
Макеев С. С. - Применение ОФЭКТ с использованием 99мТс-МИБИ для динамического обследования больных с глиомами головного мозга на этапах проводимого лечения, Розуменко В. Д., Хоменко А. В. (2001)
Кваша М. С. - Лучевая терапия рецидивов интракраниальных менингиом супратенториальной локализации, Доценко Н. П. (2001)
Зозуля Ю. П. - Хірургічна анатомія супраорбітального та супраорбітально-птеріонального доступів до дна передньої черепної ямки та селярно-хіазмальної ділянки, Трош Р. М., Шамаєв М. І., Паламар О. І., Самбор В. К., Рогожин В. О., Кулівник Ю. М., Терницька Ю. П. (2001)
Розуменко В. Д. - Характеристика перифокальных реакций в патогенезе клинических проявлений опухолей головного мозга, Усатов С. А. (2001)
Меликян А. Г. - Эндоскопическая фенестрация супраселлярных арахноидальных кист, Арутюнов Н. В., Мельников А. В., Кушель Ю. В., Колычева М. В. (2001)
Поліщук М. Є. - Структурно-морфологічні зміни при черепно-мозковій травмі з незначними клінічними проявами, Рижий В. А., Поліщук Л. Л., Скляр Р. В., Данацко В. В., Витриховська О. М., Гринів Ю. В., Литвиненко А. (2001)
Семисалов С. Я. - Математическое моделирование развития острого черепно-мозгового травматизма городского населения с помощью искусственного нейросетевого программирования (2001)
Полищук Н. Е. - Прогнозирование исходов огнестрельных ранений черепа, Бабаев Э., Мамедов Д. Д. (2001)
Цімейко О. А. - Допплерографічна оцінка церебрального кровотоку у хворих з білатеральним каротидним стенозом при плануванні хірургічного лікування, Глоба М. В. (2001)
Смоланка В. І. - Інтраопераційний моніторинг мозкового кровотоку при операціях на сонних артеріях (2001)
Кариев М. Х. - Роль компьютерной томографии в дианостике грыж межпозвонковых дисков и дегенеративного стеноза позвоночного канала у больных поясничным остеохондрозом, Норов А. У. (2001)
Слинько Є. І. - Діагностика та хірургічне лікування спінальних епідуральних венозних мальформацій, Ткач А. І., Шамаєв М. І., Цімейко О. А., Луговський А. Г. (2001)
Гудков В. В. - Глазодвигательные нарушения у больных с внемозговыми опухолями задней черепной ямки и их восстановительное лечение в послеоперационный период, Жданова В. Н. (2001)
Цимбалюк В. І. - Ультраструктурна характеристика ушкодженого периферичного нерва при трансплантації ембріональної нервової тканини, Носов А. Т., Баюн Ю. В., Лузан Б. М., Васлович В. В. (2001)
Юрию Александровичу Орлову — 60 (2001)
Миколі Арсентійовичу Василенку — 70 (2001)
Светлой памяти Тараса Михайловича Сергиенко (2001)
Семенова В. М. - Информация о работе Международного симпозиума "Биология клетки в культуре” (16—18 октября 2001 г., г. СПб, РФ), Лисяный Н. И., Гридина Н. Я. (2001)
Абрамова Л. П. - Методы функциональной оценки состояния слизистой оболочки полости рта при экспериментальной патологии, Кальчук Р. О., Киричек Л. Т. (2013)
Белозёров И. В. - Динамика изменений ультраструктур клеток слизистой оболочки толстой кишки крыс в области анастомоза в условиях моделированной венозной ишемии (2013)
Борис Р. М. - Електронномікроскопічний стан нирки при експериментальній політравмі та ішемії (2013)
Гаділія О. П. - Cкринінг синтезованих низькомолекулярних органічних сполук щодо їх ефективності в лікуванні виразок на лабораторних тваринах, Остапченко Л. І., Маркевич А. О., Фалалєєва Т. М., Кудрявцев К. В. (2013)
Жемела О. Д. - Реакція еритроцитів дорослих щурів на гіпоксію (2013)
Козицька Т. В. - Дослідження цитопротекторної дії антиоксидантних препаратів за умов інтоксикації наночастинками CdS та сіллю CdCl2, Савосько С. І., Пазюк Л. М. (2013)
Куница В. Н. - Морфологическое обоснование необходимости восстановления целостности стволов блуждающего нерва, Барсуков Н. П., Пикалюк В. С., Новосельская Н. А., Яровая О. Я. (2013)
Луценко Р. В. - Дослідження впливу похідних 2-оксоіндолін-3-гліоксилової кислоти на снодійні ефекти тіопенталу натрію (2013)
Пшиченко В. В. - Морфологічний стан екстраорганного кровоносного русла шишкоподібної залози щурів за умов гострого іммобілізаційного стресу та цілодобового освітлення, Волобуєв М. А. (2013)
Савенкова О. О. - Експериментальне дослідження ембріотоксичності ацетату свинцю в комбінації з наноаквахелатом золота (2013)
Савосько С. І. - Структурні зміни при експериментальному інсульті та їх комбінована фармакокорекція (2013)
Свидко К. М. - Морфологічні особливості репаративних процесів у рогівці кролів при введенні кріоконсервованих ядровмісних клітин кордової крові на тлі експериментальної лімбальної недостатності, Дьомін Ю. А. (2013)
Сидорчук С. Г. - Антимікробний та антифунгіцидний потенціал 3 % мазі композиційної суміші похідних ?-кротонолактону та ZN-карнозину, Огоновський Р. З., Пастернак Ю. Б. (2013)
Тихонова О. А. - Некоторые особенности строения кожи волосистого отдела головы мужчин при андрогенной алопеции (2013)
Черно В. С. - Особливості будови внутрішньої поверхні стінок та внутрішньопазушні утворення прямої пазухи твердої оболони головного мозку людини (2013)
Шерстюк О. А. - Трехмерная организация выводных протоков и артериального кровеносного русла интактной поджелудочной железы человека, Дубинин С. И., Тихонова О. А., Тарасенко Я. А., Дейнега Т. Ф., Свинцицкая Н. Л., Улановська-Губа Н. А., Каценко А. Л. (2013)
Шовкова Н. І. - Вплив комбінованої дії лазерного опромінення та електростимуляції на відновлення мімічних м’язів при нейропатії (2013)
Ященко А. М. - Експонування рецепторів лектинів у структурних компонентах шкіри потомства щурів в пренатальному та ранньому постнатальному періодах на тлі гіпотирозу материнського організму, Струс Х. І., Смолькова О. В. (2013)
Якушко О. С. - Поліхромний спосіб забарвлення гістологічних препаратів, Шепітько В. І., Єрошенко Г. А., Єрьоміна Н. Ф. (2013)
Міськів В. А. - Особливості будови гемомікроциркуляторного русла панкреатичних острівців у щурів різних вікових груп (2013)
Мосендз Т. М. - Морфо-функціональна характеристика нервово-м’язових закінчень при короткотривалій загальній дегідратації організму (2013)
Попель С. Л. - Морфологія нейроцитів рухового і чутливого сегментарних центрів спинного мозку після довготривалої гіпокінезії і фізичного навантаження (2013)
Алкишиев К. С. - Повышение эффективности комплексного лечении заболеваний пародонта у гематологических больных, Мамедов Ф. Ю., Сафаров А. М. (2013)
Ахмедова Р. М. - Состояние заболеваемости и эпидемическая ситуация по сифилису в Азербайджане (2013)
Бобирьова Л. Є. - Особливості розвитку і перебігу аутоімунного тиреоїдиту, що обумовленйи йододефіцитом в Полтавській області, Городинська О. Ю. (2013)
Валуєва С. В. - Український реєстр гострих коронарних синдромів з елевацією сегмента ST "STIMUL": розробка шкали прогнозування госпітальної летальності (2013)
Гайдабрус А. В. - Анамнез військовослужбовців, звільнених у запас, що мають залежність від алкоголю (2013)
Гармаш О. В. - Стоматологические аспекты синдрома задержки внутриутробного развития в анамнезе у детей дошкольного возраста, Назарян P. C., Будрейко Е. А. (2013)
Громова А. М. - Малоінвазивна хірургія в діагностиці та лікуванні патології ендометрія, Афанасьєва О. Є., Мартиненко В. Б., Громова О. Л. (2013)
Громова А. М. - Клініко-мікробіологічні паралелі при передчасних пологах, Мітюніна Н. І., Нестеренко Л. А., Тарасенко К. В., Талаш В. В. (2013)
Дудка Т. В. - Ефективність рофлуміласту, урсодезоксихолієвої кислоти та нуклеїнату у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень із супровідним хронічним некаменевим холециститом, Хухліна О. С., Дудка І. В. (2013)
Дудник В. М. - Диагностика гипербилирубинемии и ее коррекция у новорожденных, Ізюмець О. І., Лайко Л. І., Григурко Н. М., Чугу Т. В., Гончарук О. С. (2013)
Дудник В. М. - Раннее выявление нарушений слуха у новорожденных, Ізюмець О. І., Лобко К. А., Шевчук А. В., Моравська О., Гончарук О. С. (2013)
Захидова К. Х. - Aнемия при хронической сердечной недостаточности: нерешенные проблемы лечения, Кулиев Ф. А. (2013)
Карпушенко Ю. В. - Патогенетичні аспекти формування патології підшлункової залози у дітей в умовах сенсибілізації до харчових алергенів (2013)
Ксьонз І. В. - Алгоритм діагностики кіст селезінки у дітей (2013)
Левкович Н. М. - Зв’язок поліморфного варіанту С3435Т гена множинної лікарської стійкості 1-го типу (MDR1) з розвитком афективних розладів, Горовенко Н. Г., Шейко М. В. (2013)
Назарян Р. С. - Моніторінг клінічних показників ефективності диференційованого підходу до вибору тактики професійної гігієни, Кривенко Л. С. (2013)
Пономарёв В. И. - Исследование акцентуаций характера участников буллинга в контингенте подростков регионального социального заведения для несовершеннолетних (2013)
Сеидбекова Ф. О. - Врождённые пороки развития желудочно-кишечного тракта среди новорождённых города Баку (2013)
Скикевич М. Г. - Особенности лечения сочетанной травмы средней зоны лица и деформаций, Волошина Л. И. (2013)
Фіщук Л. Є. - Вплив поліморфного варіанта С-108Т гена PON1 на ризик розвитку гіпертонічної хвороби або раку грудної залози у жінок з України, Горовенко Н. Г. (2013)
Фуджу Халід Ісса Мохамед - Особливості ферментного складу сироватки крові щурів під час росту карциноми герена та використання плодово-ягідного екстракту фуджу (2013)
Шпак І. В. - Вплив грипозної інфекції у вагітних на стан матково-плацентарного та плодово-плацентарного кровотоку (2013)
Дєльцова О. І. - Стовбурові клітини ендокринних залоз, Геращенко С. Б., Чайковський Ю. Б. (2013)
Вадюк Р. Л. - Методичні підходи до послідовності викладання і використання гістологічної термінології будови очного яблука в процесі навчання студентів медичного факультету (2013)
Вакалюк І. І. - Організація проведення практичного заняття з внутрішньої медицини в іноземних громадян за методом кейсів в умовах кредитно-модульної системи освіти (2013)
Гольденберг Ю. М. - Адаптація іноземних студентів до навчання у вузах як соціальна проблема, Казаков Ю. М., Петров Є. Є. (2013)
Дудченко М. О. - Особливості навчання іноземних студентів у вищих навчальних закладах України, Артеменко А. Ф., Левченко Л. Ю., Васильєва К. В., Свиридюк В. Б. (2013)
Константинович Т. В. - Застосування методу "Саse" при викладанні теми практичного заняття "симптоми та синдроми при пневмоніях, плевритах, раку легенів" для іноземних студентів III курсу медичного факультету, Демчук Г. В. (2013)
Луцкая И. К. - Организация научной работы иностранных клинических ординаторов по терапевтической стоматологии, Ковецкая Е. Е., Элбакидзе З. Д. (2013)
Петрушанко Т. О. - Дискусія як один із методів стимулювання навчально-пізнавальної діяльності студентів-медиків в рамках роботи студентського наукового товариства, Гасюк Н. В., Мошель Т. М., Попович І. Ю., Бублій Т. Д. (2013)
Рикало Н. А. - Актуальні проблеми викладання патофізіології іноземним студентам та їх вирішення (2013)
Сапатий А. Л. - Основні принципи організації виробничої практики з клінічної фармації (2013)
Смирнов С. Н. - Проблемы медицинского образования иностранных граждан в медицинском университете, Победенная Г. П., Лавринчук И. А., Шупер В. А., Матюхин П. В. (2013)
Демчук Г. В. - Використання аудіозаписів основних аускультативних феноменів для вдосконалення практичних навичок студентів, Константинович Т. В. (2013)
Йолтухівський М. В. - Мовна проблема в іноземних студентів-медиків (з англомовною формою навчання) та шляхи її подолання, Омельченко О. Д., Гусакова І. В., Богомаз О. В., Кузмінський Я. В. (2013)
Йолтухівський М. В. - Проблеми викладання нормальної фізіології у іноземних студентів, Дацишин П. Т., Гусакова І. В., Шаповал О. М., Бєлік Н. В. (2013)
Ковальчук Л. П. - Інтенсифікація й оптимізація довузівської підготовки іноземних громадян, Семенова М. Ф. (2013)
Колісник П. Ф. - Впровадження інтерактивних технологій навчання у вищих навчальних медичних закладах при підготовці студентів – іноземних громадян, Колісник С. П. (2013)
Колісник П. Ф. - Особливості формування клінічного мислення у іноземних студентів при вивченні курсу внутрішніх хвороб, Лисенко Д. А., Кравець Р. А., Гуменюк І. П., Бондарчук С. В. (2013)
Куроедова Е. Л. - Ортодонтическое здоровье у студентов медицинского колледжа г. Полтавы, Макарова А. Н., Энферад Амир Алиреза (2013)
Куроєдова В. Д. - Методи оцінки рівня знань клінічних ординаторів-іноземців на кафедрі післядипломної освіти лікарів-ортодонтів, Галич Л. Б., Головко Н. В., Чикор Т. О., Куроєдова К. Л. (2013)
Луцкая И. К. - Особенности организации обучения иностранных клинических ординаторов на кафедре терапевтической стоматологи, Ковецкая Е. Е. (2013)
Мороз В. М. - Проблеми викладання нормальної фізіології іноземним студентам, що навчаються англійською мовою та шляхи їх вирішення, Йолтухівський М. В., Омельченко О. Д., Гусакова І. В., Богомаз О. В. (2013)
Опрышко В. И. - Роль Болонского процесса в оптимизации педагогического процесса иностранных студентов, Зленко Е. Т., Жилюк В. И., Носивец Д. С. (2013)
Семянникова Н. Л. - Повышение роли самостоятельной работы в обучении иностранных студентов, Лисачук Л. Н. (2013)
Потяженко Максим Макарович (2013)
Зозуля Ю. П. - Сучасний стан нейрохірургічної допомоги населенню України, Педаченко Є. Г., Орлов Ю. О., Сапон М. А., Никифорова А. М. (2002)
Трош Р. М. - Микрохирургическая анатомия транслабиринтного доступа, Шамаев М. И., Гудков В. В., Борисенко О. Н., Малышева Т. А. (2002)
Усатов С. А. - Сравнительная характеристика содержания α-интерферона в периферической крови и спинномозговой жидкости при глиомах головного мозга (2002)
Усенко Л. В. - Клиническая эффективность применения перфторана при тяжелой травме головного мозга, Клигуненко Е. Н. (2002)
Дзяк Л. А. - Возрастные особенности обмена биогенных аминов при тяжелой черепно-мозговой травме, Зозуля О. А. (2002)
Кариев М. Х. - Компьютерно-томографические и биохимические изменения при тяжелой черепно-мозговой травме после применения актовегина, Юлдашев Р. М., Мирзабаев М. Д., Тухтаев Н. Х. (2002)
Дзяк Л. А. - Принципи медикаментозної терапії хворих з субарахноїдальним крововиливом внаслідок розриву артеріальної аневризми головного мозку, Зорін М. О., Голик В. А. (2002)
Цимейко О. А. - Коррекция гемостазиологических синдромов при лечении артериальных аневризм головного мозга в периоперационный период, Романенко Л. И., Ивашина А. А., Альдарф А. И. (2002)
Цімейко О. А. - Виконання трансвазальних втручань з приводу великих та гігантських церебральних супратенторіальних артеріовенозних мальформацій, Гончаров О. І., Луговський А. Г., Лебедь В. В. (2002)
Смоланка В. І. - Віддалені результати хірургічного лікування стенозуючого та оклюзуючого ураження сонних артерій (2002)
Поліщук М. Є. - Інтрамедулярні пухлини спинного мозку: день сьогоднішній та перспективи на майбутнє, Муравський А. В. (2002)
Цимбалюк В. І. - Трансплантація ембріональної нервової тканини як метод відновлення функцій спинного мозку після травми в експерименті, Чеботарьова Л. Л., Ямінський Ю. Я. (2002)
Слынько Е. И. - Гемангиомы позвонков: методы и результаты лечения (2002)
Цимбалюк В. І. - Структурні зміни мозку при дитячому церебральному паралічу (за даними магніторезонансної томографії), Пічкур Л. Д., Пічкур Н. О., Чувашова О. Ю., Робак О. П., Майструк О. А., Вербовська С. А. (2002)
Кузьменко В. М. - Роль мікрохвильової резонансної терапії в лікуванні цефалгічного синдрому у хворих на церебральний атеросклероз, Сапон М. А. (2002)
Поліщук М. Є. - Застосування гіперосмолярного інфузійного препарату сорбілакт в клініці невідкладної нейрохірургії, Камінський О. А., Литвиненко А. Л., Демчук С. А., Смоланка В. І. (2002)
Кононов М. В. - Використання комп’ютерних технологій при плануванні лікування хвороб головного мозку, Новоселець М. К. (2002)
Спасиченко П. В. - История службы анестезиологии и интенсивной терапии Института нейрохирургии им. акад. А. П. Ромоданова АМН Украины, Яроцкий Р. Ю., Гаврыш Р. В. (2002)
Дёмин Ю. А. - Изучение влияния низкомолекулярной фракции (до 5 кДа) кордовой крови в составе глазного геля на регенерацию роговицы после механического повреждения, Гулевский А. К., Сейдалиева З. А., Волина В. В., Моисеева Н. Н. (2013)
Мерецький В. М. - Роль системи оксиду азоту в патогенезі черепно-мозкової травми, поєднаної з цукровим діабетом (2013)
Єрошенко Г. А. - Поширеність та структура захворювань язика у пацієнтів молодого віку, Семенова А. К., Гасюк Н. В. (2013)
Силкина Ю. В. - Некоторые аспекты сопряженного развития нервной и проводящей систем сердца (2013)
Шканд Т. В. - Морфологические характеристики сердца крыс в условиях экспериментального некроза миокарда, Чиж Н. А., Наумова О. В., Сандомирский Б. П. (2013)
Баля Г. М. - Вибір ортопедичного лікування патологічного стирання твердих тканин зубів в залежнсті від морфологічного стану тканин протезного ложа (2013)
Гасюк П. А. - Біомеханічні аспекти художньої реставрації центральних різців (2013)
Дельва М. Ю. - Вплив аторвастатину на системне запалення та адипокіновий профіль при лакунарних інсультах у пацієнтів з абдомінальним ожирінням (2013)
Ковтун М. И. - Информационная составляющая модели "больной катарактой-врач" в условиях реформирования здравоохранения (2013)
Кротевич М. С. - Виявлення мутації BRAF V600E під час проведення тапб вузлів щитоподібної залози, Гузь О. О., Хоперія В. Г. (2013)
Мороз Г. А. - Эффективность использования электромагнитного излучения квч в комплексном лечении юношей с кардиальной патологией в условиях санатория-профилактория (2013)
Опарин А. А. - Особенности эндотелиальной дисфункции и вегето-сосудистой дистонии при дуоденальной язве у студентов, Двояшкина Ю. И., Хоменко Л. А. (2013)
Ханіна О. І. - Епідеміологічна та клінічна характеристика гіперплазій ендометрія на тлі хронічного ендометриту в жінок пременопаузального віку (2013)
Шаповалова О. Е. - Коррекция моторно-секреторных растройств при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни с сопутствующей железодефицитной анемией у лиц молодого возраста (2013)
Шульженко О. Ю. - Цитокіновий профіль у осіб, що користуються частковими знімними протезами з різних базисних матеріалів, Силенко Ю. І., Мамонтова Т. В., Калашніков Д. В. (2013)
Яновская Е. А. - Структурно-функциональное состояние печени и поджелудочной железы у детей с реактивными артритами (2013)
Ярешко А. Г. - Особливості перебігу рецидивів туберкульозу в Полтавській області, Бойко М. Г., Куліш М. В., Вородюхіна А. К., Безручко Д. В. (2013)
Гасымзаде И. Т. - Клинические и гистологические параметры у женщин с разрывом шейки матки в родах (2013)
Лемберанская А. З. - Состояние офтальмологической обращаемости школьников и их родителей по поводу близорукости (2013)
Вахненко А. В. - Современные подходы лечения хронической обструктивной болезни легких с сопутствующей хронической сердечной недостаточностью (2013)
Єрошенко Г. А. - Поняття про мітохондріальні хвороби. Мітохондріальні регулятори апоптозу та виживання клітин, Шепітько В. І., Борута Н. В. (2013)
Кобиляк Н. М. - Патофізіологічна роль адипонектину в розвитку ожиріння та супутніх захворювань, Михальчишин Г. П., Савченюк О. А., Фалалєєва Т. М. (2013)
Куліш М. В. - Глюкокортикоїди як засіб патогенетичної терапії туберкульозу (2013)
Шепитько В. И. - Возрастные аспекты строения кожи лица человека, Ерошенко Г. А., Лисаченко О. Д. (2013)
Сиротинська І. Д. - Досвід викладанні дисципліни "медична хімія" для іноземних студентів спеціальності стоматологія (2013)
Цимбалюк В. І. - Застосування методу трансплантації ембріональної нервової тканини для активізації регенераторних процесів в спинному мозку після його травматичного пошкодження, Ямінський Ю. Я. (2002)
Квасніцький М. В. - Нейрофіброматоз 2 (2002)
Цімейко О. А. - Судинний спазм при субарахноїдальному крововиливу внаслідок розриву артеріальної аневризми: етіологія, патогенез, Мороз В. В. (2002)
Зозуля Ю. П. - Перимедулярні артеріовенозні мальформації: ангіоструктурні типи, хірургічне лікування, Слинько Є. І., Цімейко О. А., Луговський А. Г. (2002)
Поліщук М. Є. - Застосування модифікованого латерального доступу для видалення ретробульбарних пухлин, Сергієнко М. М., Петренко Н. Є. (2002)
Кариев М. Х. - Особенности посттравматических абсцессов головного мозга у детей, Ахмедиев М. М., Тухтаев Н. Х., Ахмедиева Ш. Р. (2002)
Муравський А. В. - Хірургічне лікування інтрамедулярної епендимоми спинного мозку (2002)
Поліщук М. Є. - Порушення кровообігу у вертебробазилярному басейні при аномалії Кімерлі, Рубленик М. І., Камінський А. О., Бойко І. Є., Смоланка В. І. (2002)
Гнедкова И. А. - Проблемы иммунотерапии глиом головного мозга (2002)
Цимбалюк В. І. - Аналіз результатів лікування тригеміналгії з використанням черезшкірних хірургічних втручань, Дмитерко І. П., Третяк І. Б. (2002)
Сапон Н. А. - Анализ причин неэффективности применения препаратов группы карбомазепина у больных с прозопалгией тригеминального генеза (2002)
Жилинская А. В. - Оценка ЭЭГ- и УЗДГ-показателей у больных с резистентными формами эпилепсии и эпилептических синдромов в динамике лечения с использованием транскраниальной магнитной стимуляции затылочной области, Чеботарева Л. Л. (2002)
Зозуля Ю. А. - Рецепторы стероидных гормонов, пролиферативная активность и клинико-морфологические особенности менингиом головного мозга, Кваша М. С. (2002)
Могила В. В. - Современные подходы к лечению больных с тяжелой черепно-мозговой травмой и синдромом острого легочного повреждения, Мельниченко П. В. (2002)
Скітяк С. А. - Характеристика показників клітинної ланки імунітету при різних пухлинах головного мозку (2002)
Николаю Александровичу Зорину — 50 (2002)
Главацький О. Я. - Використання резервуару Ommaya в нейрохірургії (огляд літератури), Хмельницький Г. В., Лисенко С. М. (2002)
Цимбалюк В. І. - Молекулярні та філогенетичні аспекти патогенезу захворювання Гентингтона (огляд літератури), Медведєв В. В. (2002)
Педаченко Е. Г. - Гемангиомы позвоночника (обзор литературы), Гармиш А. Р. (2002)
Чеботарьова Л. Л. - Інструментальні методи діагностики ураження лицевого нерва (огляд літератури), Третяк І. Б., Третьякова А. І. (2002)
Трош Р. М. - Інфратемпоральний доступ при пухлинах середньої черепної ямки (мікрохірургічне обґрунтування), Шамаєв М. І., Кондратюк В. В., Кваша М. С. (2002)
Цимбалюк В. І. - Структурно-біологічні особливості пухлин, що утворюються у хворих на нейрофіброматоз першого типу, Квасніцький М. В., Носов А. Т., Малишева Т. А. (2002)
Поліщук М. Є. - Порівняльна оцінка частоти виявлення черепно-мозкової травми у великих містах України, Марков О. В., Гайдаєв Ю. О., Комарницький С. В., Полторацький В. Г., Литвиненко А. Л., Скляр Р. А. (2002)
Семисалов С. Я. - Анализ многолетнего клинико-эпидемиологического изучения черепно-мозгового травматизма и прогноз его развития у взрослого населения г. Донецка (2002)
Мельниченко П. В. - Спонтанный пневмоторакс у больных с тяжелой черепно-мозговой травмой (2002)
Дзяк Л. А. - Прогноз исхода тяжелой черепно-мозговой травмы при различной cтепени повреждения головного мозга, Зозуля О. А. (2002)
Демчук С. А. - Диференційоване видалення внутрішньомозкової інсульт-гематоми, зумовленої артеріальною гіпертензією (2002)
Обливач А. А. - Рання діагностика нетравматичного крововиливу в задню черепну ямку (2002)
Цімейко О. А. - Прогнозування результатів хірургічного лікування порушення мозкового кровообігу, спричиненого оклюзійно-стенотичним ураженням магістральних артерій голови та шиї, Чепкий Л. П., Глоба М. В. (2002)
Цімейко О. А. - Прогноз хірургічного лікування хворих з стенотично-оклюзуючим ураженням судин басейну сонних артерій, Спінул О. А. (2002)
Дзяк Л. А - Выбор лечебной тактики у больных с гипертензивными внутримозговыми (полушарными) кровоизлияниями, Зорин Н. А., Плющев И. Е. (2002)
Полищук Н. Е. - Анализ результатов хирургического лечения больных в зависимости от локализации грыж поясничных межпозвонковых дисков, Слынько Е. И., Бринкач И. С. (2002)
Муравский А. В. - Результаты лечения интрамедуллярных опухолей спинного мозга с наличием гидросирингомиелитических кист (2002)
Маланчук В. А. - Особенности развития прозопалгии при компрессии ветвей тройничного нерва травматического генеза, Цимбалюк В. И., Сапон Н. А. (2002)
Исаенко А. Л. - Клинико-диагностические аспекты и хирургическое лечение миелорадикулопатий, обусловленных поясничным стенозом, Слынько Е. И. (2002)
Щорічна Конференція нейрохірургів України (Житомир, 17—19 вересня 2002 р. ) (2002)
Апаратна нарада МОЗ України "Звіт Головного позаштатного нейрохірурга МОЗ про діяльність нейрохірургічної служби в Україні” (2002)
Представляем новую книгу: Орлов Ю. А. Руководство по диагностике и лечению черепно-мозговой травмы у детей (2002)
Від редакційної колегії (2012)
От редакционной коллегии (2012)
Журавель В. А. - Проблеми адаптації криміналістичних методик розслідування злочинів (2012)
Комаров И. М. - Структура и функции частной теории криминалистических операций в досудебном производстве (2012)
Шевчук В. М. - Наукові підходи до розуміння тактичної операції (2012)
Веліканов С. В. - Інтерпретація терміна "факти та обставини" в контексті статті 84 Кримінального процесуального кодексу України (2012)
Курман О. В. - Про криміналістичну характеристику злочинів, пов’язаних із посяганням на відомості, що становлять комерційну або банківську таємницю (2012)
Одерій О. В. - Криміналістична характеристика злочинів проти довкілля: проблеми побудови та використання (2012)
Міронов С. В. - Розслідування перевищення влади або службових повноважень співробітниками правоохоронних органів: правові та організаційні проблеми (2012)
Мышков Я. Е. - Расследование взяточничества: планирование и организация (2012)
Капустіна М. В. - Особа пацієнта в механізмі ятрогенного злочину (2012)
Осипова Ю. А. - Правовые аспекты криминалистического исследования документов избирательных кампаний (2012)
Соловей Г. В. - Актуальні проблеми реформування досудового кримінального провадження, Теремецький В. І. (2012)
Булулуков О. Ю. - Можливості використання математичних методів при прийнятті тактичних рішень у криміналістиці (2012)
Мусієнко І. І. - Тактика використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності в кримінальному провадженні (2012)
Моїсєєв О. М. - Внутрішнє переконання в структурі експертних технологій (2012)
Щербаковський М. Г. - Процесуальна сутність об’єктів інформаційно-довідкових колекцій (2012)
Ткаченко Н. М. - Актуальні питання науково-методичного забезпечення судово-експертної діяльності в Україні (2012)
Репешко П. І. - Питання державного регулювання судово-експертної діяльності в країнах пострадянського простору та реформування системи правоохоронних органів в Україні (2012)
Седнев В. В. - Критерии определения сложности экспертного исследования, Черногор П. А., Кондрашова Э. В. (2012)
Ким Э. П. - Проблемы комплексной экспертизы, Цой В. А. (2012)
Иванова Е. В. - Понятие, классификация и критерии опасности веществ, используемых при совершении преступлений (2012)
Довженко О. В. - Особливості дослідження підписів художників при вирішенні питання про атрибуцію картин, Ковкіна Є. В., Дробишева О. С. (2012)
Гайдамакина Д. И. - Об изменении признаков почерка при письме на необычной поверхности, Максюк Е. В. (2012)
Ковкіна Є. В. - Закономірності змін загальних і окремих ознак почерку при виконанні рукописних записів масляною крейдою на тканині та шпалерах, Смоліна О. М., Гріненко Л. О. (2012)
Костів І. В. - Почеркознавчі дослідження рукописних записів і підписів, виконаних індоєвропейською групою мов, зокрема перською мовою (2012)
Подкатилина М. Л. - Особенности формулирования вопросов судебной лингвистической экспертизы по делам об экстремизме, Галяшина Е. И. (2012)
Кравченко О. М. - "Картина світу", її роль у формуванні інтелектуальних навичок особистості, що відображаються в писемному мовленні (2012)
Сидоренко Л. О. - Технічна експертиза кольорових електрофотографічних зображень шляхом вивчення кодових міток та її можливості в отриманні доказової інформації (2012)
Гаврильченко Ю. В. - Сучасні можливості виявлення слабковидимих зображень за допомогою комп’ютерних технологій (2012)
Козаченко І. М. - Застосування рентгенофлуоресцентного спектрального аналізу при визначенні виду та марки снарядів до пневматичної зброї (2012)
Коломийцев А. В. - Баллистические характеристики пневматической винтовки сricket калибра 5,5 мм (2012)
Галяшина Е. И. - Верификация результатов негласной видеозвукозаписи и обеспечение их достоверности как доказательства по уголовному делу, Шамаев Г. П. (2012)
Бобрицький С. М. - Дослідження мовленнєвого трафіку IP-мереж (2012)
Хлесткова О. О. - Вибір схеми експертного дослідження ґрунтово-мінеральних об’єктів (2012)
Косміна Н. М. - Алгоритми дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (2012)
Руднев В. А. - Установление идентифицирующих признаков бинарных смесей нефтепродуктов широкого фракционного состава, Климчук А. Ф., Нардид Л. В., Кривошеев В. И., Карножицкий П. В. (2012)
Петюнин Г. П. - Использование метода мицеллярной тонкослойной хроматографии для анализа наркотических и психотропных веществ, Чубенко А. В., Гузенко Н. В. (2012)
Труш А. М. - Експертне дослідження деяких харчових (ароматичних) добавок, Прокопенко О. О., Труш М. А. (2012)
Полякова С. В. - Исследование икры рыб в судебной экспертизе (2012)
Яковлев В. П. - Проблемные вопросы оценки действий участников дорожно-транспортного происшествия на нерегулируемых перекрестках (2012)
Ковкин В. Н. - Особенности экспертного исследования обстоятельств дорожно-транспортного происшествия на пересечениях с главной дорогой, Варлахов В. А. (2012)
Хоробрых П. Н. - Проблемы, возникающие при проведении автотехнических исследований мототранспортных средств иностранного производства, Казаров А. А., Хоробрых Е. Н. (2012)
Казаров А. А. - Установление механизма развития дорожно-транспортного происшествия с учетом результатов его воспроизведения, Хоробрых П. Н., Лабинцев В. А. (2012)
Лубенцов А. В. - Факторы, влияющие на видимость проезжей части дороги и пешеходов при техническом анализе действий водителя, Свидерский А. А. (2012)
Юр’єв І. В. - Оцінювання дій учасників дорожньо-транспортної пригоди при наїзді на пішохода на нерегульованому пішохідному переході, Ханянц А. А., Кріштоп А. Ю. (2012)
Криштоп А. Ю. - Об определении скорости транспортных средств по следам торможения, деформациям и показаниям устройств, зафиксировавших параметры движения, Куценко В. А., Степко В. А., Дьяченко А. Ф. (2012)
Сарафанов В. В. - О взаимосвязи технической возможности предотвратить дорожно-транспортное происшествие и водительского стажа, Марков С. А., Руденко Е. С. (2012)
Бражник В. Ю. - Експертне оцінювання дій водіїв під час руху в темний час доби, в умовах недостатньої видимості (туману), Войтенко В. І. (2012)
Кривченко Ю. О. - Теоретичний базис судової інженерно-технічної експертизи в галузі охорони праці та безпеки життєдіяльності, Бордюгов Л. Г., Марченко І. М. (2012)
Сабадаш В. В. - Дорожньо-транспортна пригода як результат порушення функцій взаємодії в системі "людина – техніка – середовище", Фокін Д. І. (2012)
Тарахно Е. В. - Применение расчетного метода исследования взрывов в помещениях при проведении судебной пожарно-технической экспертизы, Сырых В. Н., Тарахно Р. В. (2012)
Сариогло Д. П. - Тепловые режимы работы элементов тормозной системы и сцепления как причина возникновения пожара на автотранспортных средствах (2012)
Рябінін І. М. - Дефлаграційні вибухи як предмет пожежно-технічного дослідження (2012)
Бордюгов Л. Г. - История, современное состояние, тенденции и перспективы развития судебно-экологической экспертизы (2012)
Пугачова Л. Ф. - Вплив реконструкції та ущільнення житлової забудови на умови інсоляції, Міщенко І. П. (2012)
Харченко В. В. - Причини виникнення конденсату на склі віконних блоків, виготовлених з полівінілхлориду (2012)
Дудник Т. Г. - Проблеми визначення вартості грошової компенсації власнику земельної ділянки при проведенні на ній нового будівництва, Савельєв Д. Ю. (2012)
Хомутенко О. В. - Експертна економічна інформація як елемент інформаційної системи (2012)
Криволапов О. В. - Особливості проведення судово-економічних досліджень щодо визначення доходу підприємства у зв’язку з реформуванням податкового законодавства (2012)
Мамонтова Л. В. - Урахування змін у пенсійному забезпеченні інвалідів – ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській АЕС при проведенні судово-економічних експертиз (2012)
Савченко І. О. - Проведення економічних досліджень, пов’язаних з визначенням фінансової можливості підприємств і організацій погашати заборгованість із заробітної плати, Глущенко С. І. (2012)
Чумаченко Н. Л. - Межі компетенції судового експерта-економіста при визначенні шкоди, заподіяної державі внаслідок порушення природоохоронного законодавства (2012)
Хомутенко С. В. - Практика проведення судових експертиз із питань податкового обліку збитків минулих років і від’ємного значення податку на додану вартість (2012)
Буколова В. В. - Деякі особливості проведення експертного дослідження щодо нарахування заробітної плати при виконанні підрядних робіт (2012)
Сабадаш І. В. - Експертна практика проведення експертиз, пов’язаних з несвоєчасною виплатою заробітної плати (2012)
Ганенко І. С. - Вирішення окремих питань судово-економічних досліджень стосовно нарахування й виплати заробітної плати (2012)
Степанова О. В. - Особливості проведення судових експертиз щодо встановлення суми заборгованості кредитних спілок (2012)
Новоселецкий И. Н. - Анализ технического состояния кузовной составной до события происшествия при определении стоимости материального ущерба (2012)
Михальський О. О. - Визначення вартості аудіовізуальної продукції та програмного забезпечення, Заніна Т. А. (2012)
Донцова О. С. - Проблемні питання з оцінювання продуктів рослинництва при проведенні судово-товарознавчих експертиз, Мануленко О. В. (2012)
Ольховский В. А. - Судебно-медицинская оценка посттравматической сенсоневральной тугоухости с учетом поражений вестибулярного анализатора, Куприянова Л. С., Губин Н. В. (2012)
Егорова Т. М. - Особенности судебно-психологической экспертизы коммуникативной деятельности, зафиксированной в материалах видеозаписи процессуальных действий, Слипец Е. А. (2012)
Лозовий А. І. - Життєвий шлях і науково-педагогічна діяльність професора Лева Юхимовича Ароцкера, Сімакова-Єфремян Е. Б., Дереча Л. М. (2012)
Грузкова В. Г. - Талантливый ученый, судебный эксперт и криминалист, коллега и человек (памяти профессора Льва Ароцкера) (2012)
Капустник К. В. - Роль М. В. Салтевского в формировании экспертной школы Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз (2012)
Учредительная конференция международной общественной организации "Конгресс криминалистов" (М. В. Шепитько) (2012)
Міжнародна науково-практична конференція "Cучасні тенденції розвитку судової експертизи" (В. В. Хоша) (2012)
Засідання "круглого столу" за темою "Експертне дослідження пожеж та нещасних випадків. Сучасний стан і перспективи розвитку" (В. В. Сабадаш) (2012)
"Ароцкерівські читання", присвячені 85-річчю від дня народження видатного вченого-криміналіста Л. Ю. Ароцкера (В. В. Хоша) (2012)
Володимир Петрович Бахін (2012)
Памяти профессора Г. А. Густова (2012)
Пам’яті А. С. Ячиної (2012)
Борзенко О. П. - Основні категорії та поняття дистанційного навчання (2012)
Михайлова Л. М. - "Гармонія" як естетична цінність та педагогічний феномен (2012)
Самсонова О. О. - Зміст та характеристика моделі системи управління діяльністю студентського наукового товариства університету (2012)
Якібчук М. І. - Толерантність як орієнтир сучасної освітньої політики (2012)
Іонова О. М. - Всебічний розвиток молодших школярів засобами навчання мистецтва орігамі (2012)
Брода М. В. - Методичні шляхи розвитку мовленнєвих здібностей учнів (2012)
Верещенко Т. В. - Критерії сформованості природоцентричної екологічної позиції учнів старшого шкільного віку (2012)
Віцько С. М. - Структура педагогічної технології особистісно орієнтованого формування здоров’язбережувальних знань учнів основної школи в процесі занять фізичною культурою, Холодний О. І. (2012)
Ковалёв В. И. - О внеурочных мероприятиях коммуникативной тематики (2012)
Макаренко А. В. - Соціальна адаптованість вихованця школи-інтернату як показник сформованості його соціального здоров’я (2012)
Самолюк А. А. - Формування творчої активності особистості у психолого-педагогічнному дискурсі (2012)
Цибулько Л. Г. - Причини та прояви деприваціїї в дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського пілкування (2012)
Чернуха Н. М. - Сучасні методи формування життєвої компетентності учнів загальноосвітніх шкіл-інтернатів (2012)
Валєєв Р. Г. - Актуальність, теоретичні засади та педагогічні умови формування пізнавальної самостійності курсантів ВНЗ МВС (2012)
Грибан Г. П. - Методологічні аспекти розвитку духовності в фізичному вихованні студентів (2012)
Грицюк О. С. - Шляхи реалізації професійної спрямованості у процесі вивчення вищої математики студентами інженерних спеціальностей (2012)
Дубревський М. Ю. - Професійно-функціональна характеристика готовності майбутніх фахівців фізичного виховання і спорту до формування управлінської компетентності в умовах особистісно-орієнтованого навчання (2012)
Ємченко О. А. - Методи активізації навчально-пізнавальної діяльності при вивченні вищої математики (2012)
Капінус О. Л. - Методика проведення форуму-театру на заняттях з англійської мови у ВНЗ (2012)
Котлярова Г. С. - Коментування як лінгвометодичне явище (2012)
Михайлова А. Г. - Педагогічна взаємодія між викладачем та студентом як одна із категорій акмеологічної позиції (2012)
Почиваліна Г. В. - Інтерактивні технології в системі формування громадянськості студентської молоді (2012)
Приймак А. Ю. - Теоретико-методологические основы преемственности здорового образа жизни ученической и студенческой молодёжи (2012)
Райлянова В. Е. - Баланс лексичного і граматичного аспектів в структурно-комунікативному підході викладання іноземної мови у ВНЗ (граматичний аспект), Красильщик Г. К. (2012)
Рощупкина О. А. - Система вправ з навчання читання іноземних студентів у процесі самостійної роботи (2012)
Самарська К. Ю. - Особливості і специфіка музичного естрадного мистецтва (2012)
Сердюкова О. Я. - Напрямки розвитку педагогічної компетентності у магістрантів інженерно-педагогічних спеціальностей (2012)
Царьов О. Д. - Професійне самовизначення майбутніх правоохоронців у ВНЗ МВС України (2012)
Ципіна Д. С. - Педагогічна технологія формування у майбутніх менеджерів риторичної компетентності професійного спрямування (2012)
Яловик В. Т. - Використання проблемних ситуацій при формуванні педагогічної творчості майбутніх учителів фізичного виховання (2012)
Анад Али Шахейд. - Проблемы формирования ценностей народной культуры у будущих учителей изобразительного искусства (2012)
Єгорова О. В. - Вплив проблемних методів навчання на активізацію науково-дослідної роботи майбутніх учителів (2012)
Картава Ю. К. - Процес підвищення кваліфікації вчителів-філологів у системі післядипломної освіти України (2012)
Хама Саід Кардохі Дара - Професійна компетентність майбутнього вчителя як педагогічна категорія: аналіз поняття (2012)
Харченко О. О. - Результативність впровадження інноваційних педагогічних технологій у ході природничо-наукової підготовки майбутніх учителів (2012)
Дюлічева Ю. Ю. - Досвід використання соціальних мереж у коледжах та університетах США (2012)
Мачинська Н. І. - Педагогічна освіта магістрантів у Російській Федерації: теоретичний аналіз (2012)
Гавриленко Т. Л. - Ґенеза початкової освіти в Україні (1958 – 2001 роки): історіографія питання (2012)
Лобода С. М. - Розвиток комерційної освіти у США та Україні (кінець ХІХ – початок ХХст.): порівняльний аналіз (2012)
Михайлова Д. В. - Життєвий та професійний шлях Феоктиста Хартахая: історико-педагогічний аспект (2012)
Фурман І. В. - Просвітницький рух в Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2012)
Відомості про авторів (2012)
Архипова С. П. - Освіта як чинник соціального захисту дорослих, які перебувають у складних життєвих ситуаціях (2012)
Данко Д. В. - Теоретичні засади технологізації медико-соціальної роботи (2012)
Епштейн І. С. - Основні аспекти соціальної адаптації дітей молодшого шкільного віку з вадами слуху (2012)
Костючек М. Ф. - Сутність і зміст соціально-педагогічної реабілітації дітей, постраждалих від торгівлі людьми (2012)
Отрощенко Н. Л. - Формування й розвиток соціальної відповідальності у процесі профорієнтаційної роботи соціального педагога зі старшокласниками (2012)
Сьомкіна І. С. - Інформаційно-аналітичне забезпечення як організаційна складова роботи ЦСССДМ з неблагополучними сім’ями (2012)
Бєлецька І. В. - Діяльність клубних об’єднань за місцем проживання як специфічна умова дозвіллєвої соціалізації підлітків (2012)
Доннік М. С. - Погляд на дефініцію "соціалізація” з точки зору наук про людину (2012)
Заварова Н. В. - Організація діяльності закладів соціальної реабілітації системи освіти України (2012)
Лисенко Ю. О. - Соціально-педагогічні умови просоціального становлення молодіжної субкультури засобами сучасної естрадної музики (2012)
Суханова С. В. - Територіальна громада – середовище соціалізації молоді з обмеженими можливостями (2012)
Тесленко В. В. - Особливості розвитку громадянського суспільства в Україні. Профспілки, молодіжні та нові соціальні рухи (2012)
Шароватова О. П. - Сучасний соціокультурний аспект проблеми безпеки (2012)
Алдакимова О. В. - Проблема формирования представлений о материнстве у современных женщин России (2012)
Гришак С. М. - Проблеми становлення гендерної освіти в пострадянських суспільствах (2012)
Павлюк Н. В. - Рівень сексуальної вихованості розумово відсталих старшокласників як предмет соціально-педагогічного дослідження (2012)
Шабаєва Н. С. - Концептуальні основи удосконалення гендерної соціалізації студентів коледжу в позанавчальній діяльності (2012)
Бондаренко В. В. - Соціальне виховання дітей, позбавлених батьківського піклування, з 1990 р. до 2011 р (2012)
Волобуева Н. А. - К вопросу о повышении педагогической компетенции приемных родителей, воспитывающих ребенка-сироту (2012)
Кальченко Л. В. - Соціальне сирітство як суспільне явище: поняття і причини виникнення (2012)
Терновець О. М. - Соціальне сирітство як соціально-педагогічна категорія (2012)
Харченко Л. Г. - Сімейні форми виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування в діяльності Міжнародної благодійної організації "Благодійний фонд "СОС Дитяче Містечко", Тунтуєва С. В. (2012)
Шпак В. П. - Особливості соціального розвитку дітей-сиріт в умовах державних закладів опіки (2012)
Андрєєв Ю. С. - Теоретичні передумови прояву та попередження агресивної поведінки серед дітей та підлітків (2012)
Золотова Г. Д. - Сутність і зміст ігрової залежності дітей (2012)
Козубовський Р. В. - Підготовка майбутніх соціальних працівників до профілактичної роботи з неповнолітніми, схильними до девіантної поведінки (2012)
Дуванська К. О. - Реабілітація неповнолітніх, засуджених до покарань не пов’язаних з позбавленням волі, у діяльності кримінально-виконавчої інспекції: соціально-педагогічний аспект (2012)
Мотунова Н. В. - Кримінальна міліція у справах дітей як суб’єкт профілактики правопорушень серед неповнолітніх (2012)
Пастух Н. В. - Психолого-педагогічні та соціально-криміналістичні чинники злочинності неповнолітніх (2012)
Караман О. Л. - Професійний портрет соціального педагога пенітенціарного закладу для неповнолітніх (2012)
Третяк О. С. - Підвищення кваліфікації як засіб удосконалення фахової підготовки пенітенціарного персоналу до проведення соціальної роботи (2012)
Відомості про автора (2012)
Безбородих С. М. - Змістовні характеристики поняття ,,Конкурентоспроможна особистість” (2012)
Бережная А. М. - Формирование в сознании индивида многомерного образа мира (2012)
Докучаєва В. В. - Генезис і розвиток проектувальної компетентності педагога-професіонала (2012)
Дохоян А. М. - Проблемы коммуникативной компетентности в системе педагогического образования (2012)
Канюк О. Л. - До питання моделювання комунікативних ситуацій для формування вмінь іншомовного ділового спілкування (2012)
Краснова Н. П. - Проблеми етики ділового спілкування в історії філософської думки (2012)
Роман С. В. - Хімічна безпека як лейтмотив гуманізації сучасної хімічної освіти (2012)
Самарська К. Ю. - Проблема формування духовної особистості засобами естрадного мистецтва (2012)
Сперанська-Скарга М. А. - Особливості діагностування рівня сформованості мотиваційного компоненту професійно-педагогічного іміджу майбутніх учителів філологічних спеціальностей (2012)
Харченко Л. П. - Моральні норми ділового спілкування у робочій групі (2012)
Артюшенко А. О. - Мотиваційна складова готовності учнів до довільного управління руховою діяльністю, Артюшенко О. Ф. (2012)
Артюшенко О. Ф. - Типологічні особливості прояву вольових якостей в учнів старшого шкільного віку, Артюшенко А. О., Волков В. Л. (2012)
Будаг’янц Т. М. - Новий Державний стандарт початкової загальної освіти: зміст та шляхи впровадження (2012)
Демчак М. М. - Полікультурна освіта у змісті підготовки вчителя для початкових шкіл Закарпаття (2012)
Ковальчук І. А. - Соціальне виховання як цільова функція школи (2012)
Терехова И. М. - Из опыта работы учителя начальных классов по адаптации первоклассника: программа адаптационного курса "Первые дни ребенка в школе" (2012)
Бадер С. О. - Теоретична модель технології педагогічної підтримки соціалізації дітей-сиріт дошкільного віку в умовах дитячого будинку (2012)
Максимовська Н. О. - Розвиток соціальної компетентності дошкільнят засобами анімаційної діяльності, Онищенко К. В. (2012)
Ваколя З. М. - Регіональні особливості сімейного виховання: акценти в періодиці Закарпаття п. п. ХХ ст. (2012)
Єпіхіна М. А. - Ідеї народної педагогіки в педагогічній діяльності А. С. Макаренка (2012)
Кобрій О. М. - Технологічні особливості реалізації змісту педагогічних дисциплін протягом другої половини ХХ – початку ХХІ ст. (2012)
Мальцева О. І. - Соціальне виховання в Україні у часи Другої світової війни та повоєнні роки (2012)
Марфинець Н. В. - Використання елементів літературного краєзнавства в школах Закарпаття на початку XX століття (2012)
Плотников С. А. - Лосские, Ильин и другие, или Возвращение "философского парохода" (2012)
Архипова С. П. - Сучасні підходи до організації навчання у системі вищої юридичної освіти у США, Роскопіна Ю. О. (2012)
Бартош О. П. - До проблеми підготовки магістрів соціальної роботи у США (2012)
Сідун Л. Ю. - Полікультурна освіта в університетах США (2012)
Стойка О. Я. - Державна політика США у сфері вищої освіти (друга половина ХХ-го ст.) (2012)
Божко Є. А. - Формування вимог до інженерів-педагогів професійного навчання (2012)
Желанова В. В. - Рефлексивна складова професійної компетентності як результативно-цільова основа контекстного навчання майбутнього вчителя початкових класів у ВНЗ (2012)
Клочан Ю. В. - Соціально-педагогічна робота у вищих навчальних закладах (2012)
Коваленко C. О. - Сучасні підходи до особистості та діяльності інженера-педагога (2012)
Опачко М. В. - Методи і форми навчання студентів-майбутніх учителів фізики дидактичному менеджменту (2012)
Рудь М. В. - Підготовка майбутніх соціальних педагогів до роботи з дітьми-сиротами в умовах дитячих будинків (2012)
Юрків Я. І. - Підготовка соціальних педагогів до роботи з дітьми з обмеженими можливостями (2012)
Відомості про авторів (2012)
Афтимичук О. Е. - Содержание и оценка эстетического уровня дидактической деятельности учителя физической культуры (2013)
Бугаєнко Т. В. - Формування комунікативної культури майбутніх учителів фізичної культури як науково-педагогічна проблема (2013)
Бугеря Т. М. - Професійна підготовка майбутніх учителів основ здоров’я як педагогічна проблема (2013)
Власов Г. В. - Особливості мотивації ведення здорового способу життя студентами вищих медичних навчальних закладів (2013)
Заколодная Е. Е. - Культурологические аспекты подготовки будущего педагога в сфере спорта (2013)
Кліменко І. В. - Індивідуальний підбір оздоровчо-освітніх технологій у процесі формування культури здоров’я у студентів з інвалідністю (2013)
Ротерс Т. Т. - Науково-дослідна робота студентів в контексті професійної підготовки (2013)
Савко Э. И. - Воспитание физической культуры личности и здоровья в системе непрерывного образования (2013)
Усачов Ю. А. - Педагогические технологии формирования фитнес-культуры студентов в процессе физического воспитания (2013)
Чекунов М. В. - Інформатизація освіти: сутність та зміст інформаційної культури майбутнього вчителя фізичного виховання (2013)
Чорноштан А. Г. - Основи впровадження модульно-рейтингової технології професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання (2013)
Бондар Т. С. - Структура сучасного рухового дозвілля підлітків: стан та актуальні проблеми (2013)
Козарь С. С. - Умови вдосконалення позакласної фізкультурно-оздоровчої роботи в сучасній школі, Жадан А. Б., Журавльова І. М. (2013)
Макеева В. С. - Формирование общности интересов и физической культуры учащихся на основе дифференцированного похода (2013)
Отравенко О. В. - Створення моделі здорової успішної особистості в загальноосвітніх навчальних закладах шляхом упровадження інноваційних технологій (2013)
Соколенко О. І. - Значення й місце ритмічної гімнастики у процесі виховання дітей дошкільного віку з порушенням слуху (2013)
Борисова О. В. - Теоретико-методологічні засади розвитку професійного спорту (на матеріалі тенісу) (2013)
Мазін В. М. - Процесуально-методологічна схема дослідження проблеми організації виховного процесу у дитячо-юнацьких спортивних школах (2013)
Полевая-Секэряну А. Г. - Значимость формирования специализированных восприятий для технической подготовки дзюдоистов, Афтимичук О. Е. (2013)
Саєнко В. Г. - Відмінності суб’єктивного стану особистості студентів після відвідування навчальних занять фізичної культури та тренувальних занять у секціях карате, Жадан А. О. (2013)
Шинкарьов С. І. - Оптимізація річного циклу підготовки спортсменок, які спеціалізуються в спринтерському бігу (2013)
Очкалов А. Ф. - Анализ факторов влияющих на здоровье человека (2013)
Столяров В. И. - "ИНТЕР-СПАРТ": международная комплексная программа гуманистического воспитания, целостного развития личности и организации досуга молодежи, Метель А. И. (2013)
Шумакова Н. Ю. - Артпедагогика как условие творческой деятельности в физическом воспитании учащихся и студентов (2013)
Відомості про авторів (2013)
Надточій П. П. - Еталонні значення кислотно-основної буферності дерново-підзолистих ґрунтів (2013)
Куян В. Г. - Ефективність вирощування екологічно безпечних врожаїв суниць в умовах осушуваних дернових ґрунтів Полісся України, Марцинівський М. В. (2013)
Бахмат О. М. - Екологічні основи удобрення та інокуляції на урожайність насіння сої в умовах лісостепу західного (2013)
Дубовий В. І. - Регульовані умови середовища як парадигма фітотронно-тепличному комплексу, Ткалич В. В. (2013)
Ковальов В. Б. - Вплив противірусних препаратів на регенерацію рослин хмелю культури IN VITRO, Козлик Т. І. (2013)
Мислива Т. М. - Свинець і кадмій у грунтах природних і агроландшафтів Житомирського Полісся (2013)
Ковтун Т. І. - Особливості фауни совкоподібних (Noctuoidea) напівприродних біотипів приміської зони м. Житомир (2013)
Дідух М. І. - Оцінка енергетичного балансу та перспектив виробництва і використання біопалива з ріпаку в сільському господарстві Житомирщини (2013)
Куян В. Г. - Значення і підбір підщеп для інтенсивних садів, Пелехата Н. П. (2013)
Сторожук В. В. - Вплив агротехнічних прийомів вирощування на врожайність жита озимого у зоні Полісся (2013)
Дідора В. Г. - Продуктивність сої залежно від елементів технології вирощування в умовах Полісся України, Ступніцька О. С., Баранов А. І. (2013)
Сененко Н. Б. - Вплив антропогенного навантаження на стан ґрунту та ґрунтової води сільської місцевості Полтавського району, Степаненков Г. В. (2013)
Невмержицька О. М. - Оцінка стійкості гібридів цукрових буряків до фузаріозної гнилі (F.oxysporium (schl.) Snyd. Et hans) коренеплодів (2013)
Вернигора І. Ф. - Особливості взаємовідносин збудника мокрої бакт еріальної гнилі Pect. carotovorum subsp. carotovorum з патогенами грибного походження fusarium oxysporum та phytophthora infestans (2013)
Ігнатюк А. І. - Виявлення, локалізація і ліквідація вогнищ американського білого метелика в Житомирській області, Руденко Ю. Ф., Плотницька Н. М. (2013)
Цуман Н. В. - Оцінка cівозмін на осушених торфових ґрунтах Полісся (2013)
Ясинська В. Ф. - Видовий склад комарів (Diptera culicidae) м. Житомир, Корж З. В. (2013)
Ткачук О. П. - Екологічні сукцесії багаторічних люцерно-стоколосових агрофітоценозів (2013)
Коткова Т. М. - Забруднення води річки Жерев і її основних приток пестицидами та їх вплив на вміст кишкової палички (2013)
Мироничева О. С. - Вплив вологості на технологічні показники соломи при культивуванні їстівних грибів (2013)
Маслоїд А. П. - Вплив культуральної рідини бактеріальних препаратів поліміксобактерину і агрофілу на лабораторну схожість та енергію проростання насіння цукрових буряків (2013)
Napoleon Mungye - Groundwater bacteriological assessment in yaoundé, cameroon (2013)
Савченко Ю. І. - Ефективність згодовування бугайцям природного мінералу сапоніту при виробництві яловичини в умовах полісся України, Савчук І. М., Савченко М. Г. (2013)
Борщенко В. В. - Показники перетравності пасовищної трави в критичні періоди пасовищного сезону та їх використання для оцінки продуктивності великої рогатої худоби на випасі (2013)
Мамченко В. Ю. - М’ясна продуктивність бичків при використанні різних типів відгодівлі (2013)
Горальський Л. П. - Гістологічна характеристика найдовшого м′яза спини у кролів при згодовуванні комбікорму з різним вмістом хрому, Ібатулін І. І., Волківський І. А., Махно К. І. (2013)
Захарін В. В. - Застосування метрофету, сапоніту та сірки для корекції імуннологічних та гормональних показників крові корів-первісток (2013)
Гуральська С. В. - Патоморфологія легень у курей при інфекційному бронхіті (2013)
Горальська І. Ю. - Стан білкового обміну у собак за гострого перебігу бабезіозу (2013)
Панікар І. І. - Показники імунного захисту поросят перших годин життя (2013)
Кот Т. Ф. - Особливості морфологічної будови м’язової оболонки яйцепроводу гусок (2013)
Афанасієва Л. П. - Вплив сапоніту, сірки та фетоплацентату на бар'єрну функцію плаценти у корів (2013)
Лось Л. В. - Перспективна альтернативна енергетика, Терлецький М. Д. (2013)
Лімонт А. С. - Організаційно технологічні фактори і використання льонозбиральних комбайнових агрегатів (2013)
Орлов О. О. - Радіоактивне забруднення продукції побічного користування лісом у Житомирській області за даними радіологічного контролю 2011–2012 рр, Тарасевич О. В., Косинський В. П. (2013)
Левченко В. Б. - Вплив едафічних та фітопатогенних факторів на продуктивність лісів в умовах Житомирського Полісся, Черноусова І. М. (2013)
Зборовська О. В. - Інтенсивність росту соснових культур в умовах свіжих борів і суборів на моренних та водно-льодовикових відкладах Житомирського Полісся (2013)
Шпанарська І. І. - Гемопоез собак за бабезіозу, Горальська І. Ю. (2013)
Колеснік Н. Л. - Морфологія та морфометричні показники спинномозкових вузлів собак (2013)
Маркелова А. В. - Ефективність заготівлі силосованих хрестоцвітих кормів у суміші зі злаковими, Гуцол А. В. (2013)
Ціпоренко О. Л. - Перспективи інтродукції видів роду miscanthus в умовах Житомирського Полісся, Рахметов Д. Б. (2013)
Отрешко Л. М. - Забруднення 90sr зернових культур у регіонах, прилеглих до зони відчуження Чорнобильської АЕС, Левчук С. Е., Кашпаров В. О., Йощенко Л. В. (2013)
Чайка В. М. - Екологічне обгрунтування оптимальних заходів покращення екологічного стану агроландшафтів Тернопільської області, Черлінка Т. П. (2013)
Чала Н. В. - Вплив нафтогазовидобувного комплексу на стан довкілля (2013)
Мирний О. М. - Особливості гісто- та цитогенезу органів універсального кровотворення та імунного захисту в плодів свині свійської, Оліяр А. В. (2013)
Дубовий О. В. - Екологічна оцінка морозо- та зимостійкості рослин сортів озимої пшениці й одержання потомств морозостійких рослин (2013)
Панчишин В. З. - Продуктивність вико-вівсяної сумішки залежно від елементів технології вирощування в умовах Житомирського Полісся (2013)
Куян В. Г. - Удосконалення аграрної екологічної освіти – вимоги сьогодення, Євтушок І. М. (2013)
Славов В. П. - До методології аналізу сутності та причин глобальної екологічної кризи сьогодення, Патарідзе В. О. (2013)
Іванюк Д. П. - Природно-ресурсний потенціал і проблеми збереження лісових ресурсів Житомирської області (2013)
Ференець О. П. - Охорона навколишнього середовища в Україні часів Київської Русі (2013)
Славову Володимиру Петровичу – 75 (2013)
Анотації (2013)
Вимоги (2013)
Асташова Е. Н. - Основные аспекты подготовки студентов специальной медицинской группы на занятиях по физическому воспитанию (2013)
Бабешко А. П. - Физкультурная деятельность студентов как основа формирования физической культуры (2013)
Богданова Г. С. - Характеристика педагогічних умов підвищення рівня професійної компетентності вчителя фізичної культури (2013)
Гаврилов А. С. - Теоретико-методологічні засади формування позитивного ставлення до фізичної культури у студентів університетів, Воробйова М. В. (2013)
Гайдук Н. О. - Сучасний стан формування професійного іміджу майбутніх вчителів фізичної культури (2013)
Дроздов Д. В. - Організація взаємодії майбутніх тренерів із суб’єктами професійної соціалізації як педагогічна умова формування професійних якостей (2013)
Загной Т. В. - Професійна підготовка сучасного спеціаліста з фізичного виховання та спорту (2013)
Зайцев В. О. - Місце педагогічної практики у підготовці майбутніх учителів основ здоров’я до виховання здорових школярів у процесі позакласної роботи (2013)
Костенко О. М. - Аналіз логічного змісту понять "професійно-прикладна фізична підготовка" і "професійно-прикладна фізична культура" (2013)
Крайнюк О. П. - Формування рішучості студентів у процесі фізичного виховання (2013)
Леонтьева И. В. - Методы обучения плаванию студентов и его значение (2013)
Мартинова Н. П. - До питання про розвиток рухових якостей студенток вищих навчальних закладів (2013)
Терещук В. А. - Теоретичні основи формування готовності майбутніх учителів фізичної культури до професійно-особистісного саморозвитку (2013)
Толчєва Г. В. - Особливості виконання перевернутих поз на заняттях хатха-йоги зі студентами вищих навчальних закладів (2013)
Ху Лифей - Место и роль гимнастики как учебной дисциплины в образовательном процессе ВУЗов КНР (2013)
Бурлакова Т. Л. - Соціальні та педагогічні умови формування культури здоров'я молодших школярів у навчально-виховному середовищі (2013)
Горностаєва Ю. В. - Сутність навчання руховим діям учнів основної школи на уроках фізичної культури (2013)
Полтавський А. П. - Підвищення рівня фізичної підготовленості дітей молодшого шкільного віку, Брагунець А. В. (2013)
Савко Э. И. - Туризм, как воспитание физической культуры личности и здоровья, Гаптарь В. М. (2013)
Швиденко О. В. - Ігрові технології у процесі фізичного виховання учнівської молоді (2013)
Щурова Н. В. - Стан фізичного здоров’я сучасних школярів – проблема фізкультурно-оздоровчої діяльності загальноосвітніх навчальних закладів (2013)
Завадич В. Н. - Методические особенности обучения в спортивной гимнастике (2013)
Лахно С. В. - Методика розвитку швидкісно-силових здібностей у боксі, Шинкарьов С. І. (2013)
Ложечка М. В. - Теоретико-методичні підходи до визначення критеріїв оцінки техніко-тактичної підготовленості борців (2013)
Полулященко Т. Л. - Деякі проблеми побудови річного навчального плану ДЮСШ з велосипедного спорту в групах початкової підготовки, які спеціалізуються з крос – кантрі, Півоваров А. І. (2013)
Скляр М. С. - Планування процесу багаторічної підготовки юних каратистів (2013)
Гончаренко Н. О. - Лисичанський педагогічний коледж – освіти палац золотий (до ювілею з нагоди 75-річчя), Крошка С. А. (2013)
Лимонченко А. С. - Методика использования физических упражнений для снижения психологического напряжения (2013)
Хасан Файсал Али Хасан - Характеристика изменений психофизиологических показателей у студентов, перенесших заболевание церебральным параличом, в процессе многолетних занятий легкоатлетическими метаннями (2013)
Відомості про авторів (2013)
Бабкина Т. М. - Современные подходы к диагностике травм челюстно-лицевой области, Демидова Е. А. (2013)
Боднар А. Б. - Клінічна характеристика розвитку компенсатоно-присто-сувальних явищ при хронічному органічному запорі у дітей, Мітін С. В. (2013)
Вахненко А. В. - Застосування сучасного імуномодулятора при загостренні хронічного обструктивного захворювання легень, Моїсеева Н. В. (2013)
Гармаш О. В. - Гемодинамические нарушения - патогенетическая основа патологии тканей челюстно-лицевой области и церебральных нарушений в катамнезе у пациентов с синдромом задержки внутриутробного развития, Назарян Р. С., Назаренко Л. Г., Лихачева Н. В., Бабаджанян Е. Н. (2013)
Геранін С. І. - Оптимізаці вибору способів препарування та обтурації системи кореневих каналів (2013)
Дельва І. І. - Особливості неврологічної та нейропсихологічної семіотики у хворих з хронічною нирковою недостатністю, що отримують лікування програмним гемодіалізом (2013)
Delva M. І. - Post-stroke use of pioglitazone improves atherothrombotic hemispheric stroke outome in non-diabetic abdominally obese patients (2013)
Кириченко Ю. В. - Амплітудні показники електрокардіограми у спортсменок і дівчат, які не займаються спортом, юнацького віку (2013)
Кочина М. Л. - Динаміка контрастної чутливості підлітків при візуальному навантаженні, Яворський О. В. (2013)
Лапкина И. И. - Структура взаимосвязей показателей структурно-функционального состояния сетчатки при осложненной форме близорукости (2013)
Лобач Ю. Б. - Стоматологічний статус, клінічна характеристика гострого гнійного піднижньщелепного лімфаденіту у дітей, та імуногістохімічні зміни в структурі ясеневого краю (2013)
Петрушанко Т. А. - Щільність мікробної колонізації порожнини рота осіб молодого віку залежно від інтенсивності карієсу, Череда В. В., Лобань Г. А. (2013)
Потяженко М. М. - Структурно-функціональні показники лівого шлуночка у хворих на хронічні гепатити, Савченко М. О. (2013)
Редька І. В. - Гендерні особливості фонової електричної активності головного мозку при зорових дисфункціях (2013)
Рибалов О. В. - Критерії оцінки ступеня функціональної нестабільності суглобової голівки нижньої щелепи на основі клінічних характеристик та артрофонографії скронево-нижньощелепного суглобу, Иваницкая О. С., Яценко О. І. (2013)
Ткаченко Р. П. - Ризики хірургічного лікування вторинного гіперпаратиреозу у хворих з хронічною нирковою недостатністю, Губарь А. С. (2013)
Бахолдина Е. И. - Новый метод биотестирования проявления эндогенной интоксикации, Золотарева Т. А., Олешко А. Я. (2013)
Гасюк Н. В. - Цитофункціональна характеристика представництва мастоцтів у яснах хворих на генералізований пародонтит, Ерошенко Г. А., Иваницкий И. А., Герасименко С. Б. (2013)
Майструк Н. И. - Особливості біосинтезу маннозокон'югатів клітинами епітеліальних і мезенхимних закладок підшлункової залози у зародків людини при різних видах імплантації (2013)
Малова Н. Г. - Интрасклерально-супроцилиарная имплантация криоконсервированного амниона с нейро протекторной цельюпри экспериментальной адреналининдуцированной глаукоме, Демин Ю. А., Казмирук И. Л. (2013)
Мерецкий В. Н. - Взаємозв’язок між оксидативним стресом і інтенсивністю апоптозу нейтрофілів при черепно-мозковій травмі і цукровому діабеті, Корда М. М. (2013)
Романенко А. В. - Функціонування нервово-м’язового синапсу в умовах аліментарного дефіциту вітаміну в1, Шепелев С. Е. (2013)
Сорока Ю. В. - Сорбційна корекція змін імунологічної реактивності щурів за умов експериментального канцерогенезу та застосування хіміотерапевтичних чинників (2013)
Сорокин Б. В. - Вплив пектину та пектиновмісних продуктів на функціонально-метаболічні зміни кісткової тканини при відтворенні експериментального остеопорозу за умов хронічної інтоксикації нітратом натрію, Костенко В. А. (2013)
Умеров Э. Э. - Особенности морфологической структуры кожи при ишемических трофических язвах с учетом макрофагальной активности воспалительного инфильтрата (2013)
Чечотина С. Ю. - Вплив мазі альтанової на морфологічний стан тканин пародонта щурів після тривалої дії травмуючого фактору (2013)
Шарапова Е. Н. - Встановлення кореляційних зв’язків між імунними та внутрішніми статевими органами щурів після впливу електромагнітного поля та введення настоянки ехінацеї пурпурової (2013)
Шепитько В. И. - Анализ морфологических особенностей окончательной почки плодов крыс, развивашихся под влиянием нимесулида, Харченко С. В. (2013)
Васкес Абанто Х. Э. - Какую систему здравоохранения выберет Украина? (2013)
Капустянская А. А. - Рання діагностика подагричного артриту на етапі первинної медико-санітарної допомоги (2013)
Корытко З. И. - Нові погляди на механізми розвитку стадій загальноадапта-ційного синдрому за умов дії граничних фізичних навантажень (2013)
Сенчакович Ю. В. - Сучасні погляди на причини дисфункції слинних залоз, Казакова Е. С., Ерошенко Г. А. (2013)
Удод А. А. - Ультразвук в эндодонтии: возможности и перспективы, Фомина Т. В. (2013)
Пикуль Е. В. - Круп у дітей (2013)
Тронько М. Д. - Рецензія на підручник "Фармакологія" (2013)
Гришко Ю. М. - Формування у студентів ключових компетенцій у процесі науково-дослідної та проектної діяльності при вивченні патофізіології (2013)
Логаш М. В. - Деякі аспекти історії опіатів в контексті сучасних проблем наркозалежності, Покотило П. Б. (2013)
Прилуцкий А. К. - Загальна анатомія органів порожнини рота (2013)
Мельник Р. С. - Категорія "зібрання" та її належне тлумачення як одна з передумов реалізації права на участь у мирному зібранні (2014)
Мосьондз С. О. - Еволюція органів публічної адміністрації у сфері науки на теренах України (2014)
Дмитрик О. О. - Нормативність як ознака джерел фінансового права (2014)
Кириченко А. А. - Новая доктрина сущности и видового деления правонарушений и юридической ответственности (приглашение к дискуссии), Коросташова Т. А. (2014)
Сопілко І. М. - Роль доктрини інформаційної безпеки України в реалізації державної інформаційної політики України (2014)
Книженко С. О. - Особливості фіксації дистанційного досудового розслідування, Матюшкова Т. П. (2014)
Бондаренко Н. О. - Становлення світоглядного розуміння прав і свобод людини та громадянина (2014)
Ланцедова Ю. А. - Новая доктрина процедуры работы с личностными и вещественными источниками доказательств в антикриминальном судопроизводстве (приглашение к дискуссии) (2014)
Тунтула А. С. - Новая доктрина сущности и ступенчатого видового деления антикриминальных сведений и их личностных и вещественных источников (приглашение к дискуссии) (2014)
Козич І. В. - Політика в сфері протидії злочинності в системі державної політики (2014)
Желтобрюх І. Л. - Підстави використання розсуду при регулюванні податкових відносин та обмеження негативного розсуду (2014)
Закарян Б. Н. - Пеня в системі забезпечувальних засобів при регулюванні відносин оподаткування (2014)
Капустник В. В. - До питання різновидів періодів часу в податково-правовому регулюванні (2014)
Мірошниченко М. В. - Податкове декларування як засіб узгодження позицій платників та контролюючих органів щодо виконання податкового обов’язку (2014)
Роздайбіда А. А. - До питання щодо стадій вирішення податкових спорів (2014)
Чернишова М. Ю. - Визначення економічної підстави податку на прикладі судової практики США (2014)
Звєрєва Ю. Г. - Актуальні питання щодо вирішення проблем адміністративної процедури у сфері ліцензування суб’єктів господарювання (2014)
Чикрий Г. Ц. - Об одном обобщении контрольного примера Л.С. Понтрягина (2013)
Омельянчик Д. А. - Агентно-орієнтоване моделювання економіки: особливості, види, проблеми (2013)
Кривонос И. Ю. - Об одной игре преследования с дробной динамикой (2013)
Донец А. Г. - О гамильтоновости арифметических графов (2013)
Шулинок Г. А. - Поиск путей в числовых графах, Шулинок И. Э. (2013)
Норкин Б. В. - Оптимизация работы страховой компании с помощью параллельного имитационного моделирования на графических процессорах (2013)
Соболенко Л. А. - Комбинированная штрафная функция для построения различных методов решения нелинейных задач условной оптимизации, Ненахова С. Г., Шубенкова И. А. (2013)
Белоусов А. А. - Импульсные управления в дифференциальных играх с интегральными ограничениями (2013)
Біла Г. Д. - Про один клас періодограмних оцінок, Кнопов О. П. (2013)
Дзюбенко К. Г. - Вторая вариация функции и сходимость по норме (2013)
Павленко В. Б. - Программная реализация метода решения систем уравнений в классах вычетов по модулю 3 (2013)
Попов О. В. - Про ефективний метод розв'язування некоректних задач з розрідженими матрицями (2013)
Гололобов Д. А. - Состоятельность оценки неизвестного параметра однородного случайного поля с сильным перемешиванием (2013)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського