Шарун Ю. Ф. - Формування інтелектуальних умінь майбутніх фахівців (за науковими працями другої половини ХХ століття) (2013)
Яйленко В. Ф. - Оцінка формування готовності майбутніх вихователів дошкільних закладів до роботи з морального виховання дітей (2013)
Абрамович Г. М. - Формування толерантності в контексті розвитку особистості дошкільника, Софіян Л. Г. (2013)
Горбунова Н. В. - Допитливі чомусики та засоби формування дитячої картини світу (2013)
Кіндрат І. Р. - Проблеми менеджменту дошкільної освіти в сучасному освітньому просторі (2013)
Кострикіна Н. І. - Використання ігрових прийомів розвитку артикуляційної моторики у дошкільників з порушенням мовлення (2013)
Лісневська Н. В. - Здоров’язберігаючі технології у фізичному вихованні дітей дошкільного віку (2013)
Страшко С. В. - Концептуальні засади створення підручника "Основи здоров’я” для 1го класу, Жáра Г. І., Білик В. Г. (2013)
Чепіга Е. М. - Особливості використання проектного методу на початковому етапі навчання (2013)
Зеленська О. М. - Оволодіння навичками іншомовного спілкування як важливий елемент формування полікультурної компетентності курсантів ВВНЗ (2013)
Карчевська Н. В. - Індивідуалізація підготовки студентів магістратури інженерно-педагогічного фаху (2013)
Кубанов Р. А. - Класифікація і зміст професійно важливих якостей особистості майбутнього маркетолога (2013)
Нікітченко Ю. В. - Аналіз спектрально-динамічних характеристик психологічного стану студентів з використанням апарату КСД, Андрусенко Д. С. (2013)
Рассамахін С. Г. - Розробка комплексної інформаційно-аналітичної системи для діагностики духовного здоров’я студентів, Дегтярьова Є. А. (2013)
Редлих С. М. - Профессионально-педагогический кейс как результат самореализации студента педагогического СПУЗА и ВУЗА, Горбунова И. А., Козырева О. А. (2013)
Редлих С. М. - Специфика формирования культуры самостоятельной работы обучающихся и студентов в контексте идей гуманно-личностной педагогики, Кошелев А. А., Козырева О. А. (2013)
Сергєєв С. М. - Психолого-педагогічна компетентність як чинники професійного розвитку майбутніх інженерів-педагогів (2013)
Ткачов А. С. - Організація самоосвіти учнівської молоді в сучасному інформаційно-навчальному середовищі (2013)
Черноватий Л. М. - Принципи роботи Українського колежу імені В. О. Сухомлинського, Хайруліна В. М., Удовенко М. А. (2013)
Відімості про авторів (2013)
Байдала В. В. - Реалізація технології підготовки майбутніх вчителів до виховання гендерної культури учнів підліткового віку (2013)
Батурін С. С. - Реалізація компетентнісного підходу у вищій професійній освіті України (2013)
Борисова С. В. - Формування художньо-естетичної культури майбутніх учителів технологій (2013)
Брежнєва О. Г. - Формування готовності вихователів до створення предметно-просторового середовища як засобу стимулювання пізнавальної активності дітей (2013)
Гринько В. О. - Можливості використання інтернет-ресурсів у роботі вчителя початкових класів (2013)
Кондратець І. В. - Рефлексивна культура вихователя: шлях до становлення особистості дитини дошкільного віку (2013)
Макарова Л. М. - Формування технологічної готовності майбутніх учителів початкової школи (2013)
Малькова М. О. - Ретроспективний аналіз проблеми девіантної поведінки підлітків (2013)
Мариновська О. Я. - Мисленнєвий експеримент як метод уведення системних понять: теорія і практика (2013)
Машкіна Л. А. - Інноваційна діяльність педагога в сучасному дошкільному навчальному закладі (2013)
Мисик О. С. - Творча діяльність педагога – основа формування професійної компетентності майбутнього вихователя дошкільного навчального закладу (2013)
Наливайко О. О. - Визначення суті поняття "диференціація навчання” у вітчизняній педагогічній думці другої половини ХХ століття (2013)
Уварова Т. Ю. - Деякі аспекти забезпечення виховання учня як щасливої людини (2013)
Ніжевська Т. В. - Використання засобів артпедагогіки у процесі формування фізичної культури учнів (2013)
Нікуліна О. Д. - Формування економічного досвіду дітей у дитсадку (2013)
Перський Є. Е. - Вікові особливості формування мотивації до здоров’я у школярів, Бандуров І. М. (2013)
Сас О. О. - Окремі аспекти виявлення рівнів сформованості життєвої компетентності дітей 6 – 7-річного віку (2013)
Хілько Л. О. - Навчання письму як мета і засіб навчання іноземній мові в початкових классах, Томазенко Л. В. (2013)
Шоробура І. М. - Гендерне виховання дітей старшого дошкільного віку: вимоги сучасності, Савченко М. С. (2013)
Бабенко Н. О. - Аналіз стану керівних систем організму студентів на основі їх спектрально-динамічних характеристик з використанням апарату "КСД” у межах навчально-виховного процессу, Босенко О. О. (2013)
Данильченко С. В. - Загальні підходи до розроблення моделі підготовки студентів педагогічного ВНЗ І рівня акредитації до формування пізнавальних інтересів молодших школярів (2013)
Дем’яненко М. С. - Експериментальна робота з формування готовності майбутніх фахівців автомобільно-дорожньої галузі до партнерської взаємодії у професійній діяльності (2013)
Жмурко В. В. - Формування ЗСЖ студентів в позааудиторній фізкультурно-спортивній роботі, Бадьїн В. М. (2013)
Матвєєв А А. Альошин М. М. - Культура самостійної роботи як умова і результат формування майбутнього інженера-будівельника (2013)
Прошкін В. В. - Цільовий компонент педагогічної системи інтеграції університетської науки й освіти (2013)
Болотська О. А. - Проблеми розвитку академічної мобільності студентів та умови її реалізації у ВНЗ України (2013)
Лобода С. М. - Концепція сучасного навчально-методичного посібника для системи вищої педагогічної освіти (2013)
Шаповалова І. О. - Ділова гра як фактор формування економічних знань (2013)
Глоба О. П. - Наукові та організаційні засади управління регіональною моделлю комплексної реабілітації та соціалізації осіб з порушеннями опорно-рухового апарату (ПОРА) (2013)
Відімості про авторів (2013)
Вітріщак С. В. - Особливості реакції дитячого організму на дію несприятливих екологічних чинників, Клименко А. К., Савіна О. Л. (2013)
Волощук Н. І. - Статева детермінація синтезу вазоактивних молекул як предиктор гендерних відмінностей гастротоксичності диклофенаку у щурів (2013)
Єрмоленко Т. І. - Морфометрична оцінка нефропротекторних властивостей препарату "Фларосукцин” у щурів з нирковою недостатністю, Деєва Т. В., Шебеко С. К. (2013)
Журавель И. А. - Вивчення жирнокислотного складу насіння Phoenix Dactylifera L. (2013)
Зозуля К. М. - Особливлості хірургічної тактики усунення вертеброгенного стенозу хребтових артерій в сегменті V2 при лікування порушень мозкового кровообігу у вертебробазилярному басейні, Яковенко Л. М. (2013)
Левчин А. М. - Клінічна характеристика дітей 1-5 років із рекурентними респіраторними інфекціями (2013)
Линев А. Н. - Латеральная терапия психозов при шизоаффективных расстройствах, Василенко А. П., Линева Р. С., Романенко Д. И. (2013)
Поворознюк В. В. - Морфологические особенности регенерации транскортикального метадиафизарного дефекта при лечении животных альфакальцидолом, Климовицкий Ф. В., Дедух Н. В. (2013)
Бабінець Л. С. - Корекція остеодефіциту вітамінно-мінеральним препаратом в комплексній терапії хронічного панкреатиту, Семенова І. В., Криськів О. І. (2013)
Бойко А. І. - Умовності транспорту кальцію в єдиній "здоровій" нирці, яка залишилась після нефректомії з приводу різних захворювань, Гурженко А. Ю., Губар А. О. (2013)
Болотов В. В. - Розробка твердоконтактного електрода, селективного до кетотифену, Мирошниченко Ю. О., Клименко Л. Ю. (2013)
Бондар В. С. - Ідентифікація клопідогрелю та його метаболіту за допомогою методу тонкошарової хроматографії, Аносова Л. С., Шовкова З. В. (2013)
Бондар В. С. - Розробка умов визначення дифенілу методом газо-рідинної хроматографії, придатних для цілей хіміко-токсикологічного аналізу, Багуля О. В., Байдак О. В. (2013)
Герасимова Н. А. - Вплив різних методів введення протитуберкульозних препаратів на їх переносимість при лікуванні хворих на вперше діагностований деструктивний туберкульоз легень, Полякова С. О. (2013)
Малов А. Е. - Топографо-анатомические особенности сосочковых мышц предсердно-желудочковых клапанов обычно сформированного сердца плода человека, Васильев В. А., Жданов Е. В. (2013)
Пешенко О. М. - Інформативність змін центральної гемодинаміки при тілесних ушкодженнях шийного відділу та паравертебральної ділянки хребта: судово-медичний контекст (2013)
Стефанко С. Л. - Застосування інтерактивної моделі у навчанні лікарів інтернів (2013)
Дудник С. В. - Характеристика загальної смертності чоловіків працездатного віку Луганської області (2013)
Клименко Л. Ю. - Анализ подходов к определению специфичности/селективности при проведении валидации аналитических методик в судебно-токсикологическом анализе, Петюнин Г. П. (2013)
Біляков А. М. - Діагностичні критерії для встановлення тривалості перебігу смертельної механічної травми в ранній термін антемортального періоду за вмістом кортизолу в тканині наднирників людини (2013)
Гаїна Н. І. - Використання способу фіксації макропрепаратів внутрішніх органів (2013)
Козань Н. М. - Сучасний стан та перспективи розвитку молекулярно-генетичного ідентифікаційного аналізу, Волошинович В. М. (2013)
Ксьонз І. В. - Сучасні технології в лікуванні кіст селезінки у дітей, Притула В. П. (2013)
Малий В. В. - Кількісний вміст основних груп бар в сировині сніжноягідників білого та західного, Хворост О. П. (2013)
Погорєлов В. В. - Вплив прозапальних медіаторів на перебіг дегенеративно-дистрофічних процесів хребта у хворих з дискогенною радикулоішемією, Жуков В. І., Телегіна Н. Д. (2013)
Попик А. І. - Визначення якісного складу та кількісного вмісту цукрів у квітках бузку звичайного (2013)
Процак Т. В. - Ренгенанатомія верхньощелепних пазух у пренатальному періоді онтогенезу людини (2013)
Пустовий Ю. Г. - Аналіз розповсюдженості туберкульозу у ВІЛ-інфікованих осіб та ефективність їх лікування у Луганський області, Баранова В. В., Ронко Г. М., Скібіна І. Е. (2013)
Рублевська Н. І. - Гігієнічна оцінка питного водопостачання промислового міста, Кулагін О. О., Коваль В. В. (2013)
Савченко Л. П. - Обґрунтування підходів до стандартизації мазей аптечного виготовлення, Георгіянц В. А., Умінська К. А., Донченко Н. В. (2013)
Сидора Н. В. - Хромато-мас-спектрометричне дослідження летких сполук квіток Сrataegus cuneata S. et Z. та Crataegus Rotundifolia Moench (2013)
Хижниченко О. В. - Разработка алгоритма аналитической диагностики факта употребления или отравления декстропропоксифеном, Петюнин Г. П. (2013)
Хмара Т. В. - Особливості анатомічного препарування м’язів, фасціально-клітковинних просторів і судинно-нервових утворень сідничної ділянки у плодів людини, Васильчишина А. В., Лойтра А. О., Марчук Ф. Д. (2013)
Шагов Е. А. - Гендерные особенности течения и эффективности лечения очаговой алопеции (2013)
Шевчук М. М. - Викладання медичного права у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького (2013)
Яковлєва О. О. - Оцінка домену короткотривалої пам'яті при гіпертонічній хворобі за даними нейропсихологічного тестування методикою Лурія, Кириченко О. В. (2013)
Янко Н. В. - Гігієнічна оцінка акустичного навантаження на навколишнє природне середовище і умови проживання відпочиваючих на терріторії Шацького національного природного парку, Станкевич В. В., Коваль Н. М., Вітріщак С. В. (2013)
Сологуб В. А. - Морфолого-анатомічне дослідження видів роду звіробій, Грицик А. Р. (2013)
Бєляєва О. І. - Стан забезпечення муколітичними засобами хворих на позалікарняну пневмонію дітей, Трохимчук В. В. (2013)
Безсмертний Ю. О. - Структурно-функціональний стан кісткової тканини при порушеннях репаративного остеогенезу на фоні гіпергомоцистеїнемії (2013)
Давидчук А. В. - Основные принципы реабилитационно-профилактических программ для лиц детско-подрасткового возраста при их зависимости от психоактивных веществ, Грабарь И. В., Казакова С. Е. (2013)
Жуков В. И. - Влияние детергентов на состояние окислительной NO-синтазной системы в подостром эксперименте, Маракушин Д. И., Наконечна О. А., Вишницкая И.А. (2013)
Камоцький Б. В. - Аналіз випадків алкогольного отруєння за даними судово-медичної експертизи, Недоступ М. Ф. (2013)
Лебедь К. М. - Перекисне окислення ліпідів та стан системи антиоксидантного захисту у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень у поєднанні з неалкогольним стеатогепатитом (2013)
Ліцоєва Н. В. - Стан систем аденілових та циклічних нуклеотидів у спортсменів-дзюдоїстів, в залежності від рівня фізичних навантажень (2013)
Мороз Д. А. - Влияние хронического воздействия ионизирующего излучения и бензоата натрия на морфогенез подмышечных лимфатических узлов в эксперименте (2013)
Никанорова Ю. В. - Клинико-психопатологические и патопсихологические механизмы формирования суицидального поведения при тревожных расстройствах (2013)
Попова О. І. - Клінічна ефективність альтабору в комплексному лікуванні герпетичної інфекції порожнини рота (2013)
Порох Д. А. - Латинские крылатые фразы – мудрость веков, Молодых Д. А., Иванов А. С., Шалимов С. А. (2013)
Труфанов Е. А. - Характеристика почерка у больных болезнью Паркинсона и эссенциальным тремором (2013)
Шмаргальов А. О. - Морфометрична характеристика луски потиличної кістки у дорослих людей (2013)
Щеглов Д. В. - Оцінка післяопераційних результатів ендоваскулярної оклюзії мішкоподібних аневризм басейну передньої мозкової-передньої з’єднувальної мозкових артерії (2013)
Бабієнко В. В. - Особливості фізичного розвитку у дітей, що проживають в екологічно несприятливих умовах (2013)
Гайдаш И. С. - Антилизоцимная активность возбудителей хронического гранулирующего периодонтита, Лукьянов В. Г., Ильяно В. М., Абрамова Ю. В., Янчевский А. В., Гайдаш Е. И., Гайдаш Д. И. (2013)
Ніконов А. Ю. - Дослідження показників антиоксидантного захисту у стоматологічних пацієнтів при непереносності металевих ортопедичних конструкцій, Зайцева О. В., Ковальчук Ю. А., Ніконова О. В., Ковальчук Д. О., Бондаренко М. А. (2013)
Дунаєв О. В. - Актуальні питання судово-медичної генетики в Україні (2013)
Бойко A. A. - Характеристика семейной отягощенности ВИЧ-инфицированных инъекционных потребителей наркотиков и их супругов (2013)
Калейнікова О. М. - Скоротлива активність міометрію миші за умов зміни функціонального стану мітохондрій, Блашків Т. В., Янчій О. Р., Вознесенська Т. Ю. (2013)
Куц Л. В. - Значення порушень толерантності при псоріазі (2013)
Масік Н. П. - Структурно-функціональні порушення кісткової тканини у щурів на тлі експериментально створеного хронічного обструктивного захворювання легенів (2013)
Сердобинская-Канивец Э. Н. - Атеросклероз и его гендерные отличия, Исаева А. С., Волков В. И., Вовченко М. Н. (2013)
Янчевский А. В. - Влияние липополисахаридов бактерий рода Shigella на перекисное окисление липидов и систему антиоксидантной защиты в Т-лимфоцитах крови человека in vitro (2013)
Калашникова О. С. - Вушко правого передсердя – недооцінена частина серця при фібриляції передсердь (2013)
Алдакимова О. В. - Использования исторического наследия А. С. Макаренко в современном образовании (2013)
Берестенко О. Г. - Вплив позитивного досвіду теорії та практики А. С. Макаренка на культуру професійного спілкування сучасного вчителя (2013)
Вихватенко М. Т. - Проблеми дисципліни учнів у сучасній шкільній освіті (в контексті виховної педагогіки А. С. Макаренка) (2013)
Волкова К. С. - Використання спадщини А. С. Макаренка у формуванні професійної готовності вчителів початкових класів до роботи в умовах інклюзивної освіти (2013)
Гладка Г. В. - Перше робоче місце молодого спеціаліста в Україні: законодавче закріплення та проблеми реалізації, Бублик О. І. (2013)
Кондратенко Г. П. - Реалізація ідей А. С. Макаренка в діяльності органів студентського самоврядування (з досвіду роботи Інституту інформаційних технологій ЛНУ імені Тараса Шевченка) (2013)
Решетова І. А. - Організаційно-педагогічна діяльність колегіального органу управління ВНЗ в контексті наукової парадигми ХХ століття (2013)
Сперанська-Скарга М. А. - Професійні якості вчителя-філолога як складові професійно-педагогічного іміджу (2013)
Швырка В. Н. - Педагогическая проницательность А. С. Макаренко и ее значение в формировании профессиональных качеств будущего учителя, Бронникова С. Н. (2013)
Бондар О. В. - Роль комп’ютерної гри в житті дитини крізь призму ідей А. Макаренка, Крутько О. М. (2013)
Волобуева Н. А. - Использование исторического опыта решения проблемы детской беспризорности в Советском Союзе и возможность применения в современных условиях (2013)
Доннік М. С. - Соціалізація вихованців соціального гуртожитку крізь призму педагогічних ідей А. С. Макаренка (2013)
Другов М. С. - Соціальна робота в діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей і молоді (2013)
Золотова Г. Д. - Значення спадщини А. С. Макаренка для профілактики адиктивної поведінки дітей (2013)
Рень Л. В. - Виховна система безпритульних дітей у педагогічному доробку А. С. Макаренка (2013)
Карпенко І. М. - Катарсична сутність педагогічної системи А. С. Макаренка (2013)
Краснова Н. П. - Структура характеристик педагогічного коллективу (2013)
Курліщук І. І. - Пріоритетні ідеї соціального виховання особистості у педагогічній спадщині А. С. Макаренка (2013)
Сєваст’янова О. А. - Проблеми виховання в педагогічній спадщині А. С. Макаренка (2013)
Бадер С. О. - Управління розвитком учнівського колективу у педагогічній спадщині А. С. Макаренка (2013)
Бєлецька І. В. - Вчення А. Макаренка про колектив і сучасність (2013)
Мішина Л. М. - Ідеї А. С. Макаренка про колектив у сучасному процесі формування корпоративної культури університету (2013)
Рассказова О. І. - Колективізм як основа виховання учнів в умовах інклюзивної освіти (2013)
Савінова Н. В. - Методологія дослідження мовленнєвого розвитку дітей з тяжкими порушеннями мовлення у контексті теорії дитячого колективу А. С. Макаренка (2013)
Харченко Л. П. - Колектив як фактор виховання цінностей школярів (2013)
Бублик О. І. - Покарання неповнолітніх правопорушників: шляхи гуманізації через формування відновного правосуддя та ювенальної юстиції (2013)
Дуванська К. О. - Профілактика правопорушень як напрямок соціально-педагогічної роботи з неповнолітніми (2013)
Караман О. Л. - Імплементація педагогічного досвіду А. С. Макаренка в сучасну пенітенціарну систему України (2013)
Литвинова Н. А. - Сучасний стан і перспективи розвитку процесу ресоціалізації неповнолітніх правопорушників, Гринь О. В. (2013)
Мотунова Н. В. - Профілактика правопорушень серед неповнолітніх у педагогічній творчості А. С. Макаренка (2013)
Відомості про авторів (2013)
Хобин В. А. - Базовая система автоматического управления процессом экструдирования биополимеров, её особенности, задачи параметрического синтеза и анализа, Егоров В. Б. (2013)
Левинский В. М. - Пример создания динамического звена на языке SCL Step 7, Степанов М. Т. (2013)
Заволінковська В. В. - Побудова алгоритму регулювання холодопродуктивністю мультикомпресорної холодильної машини, Гончаренко О. О. (2013)
Зубренко К. С. - Автоматизація процесу сушки зерна. Доцільність та етапи впровадження (2013)
Сибирченко А. С. - Некоторые направления автоматизации хлебопечения (2013)
Селиванов А. П. - Проблемы создания абсорбционных холодильных аппаратов, работающих в условиях переменных температур воздуха окружающей среды, Титлов А. С. (2013)
Приян В. В. - Цифровая валюта Bitcoin (2013)
Соколова К. А. - Принцип роботи частотного перетворювача (2013)
Бугаєвська Г. В. - Проблеми функціональної грамотності особистості у контексті педагогічних ідей А. С. Макаренка (2013)
Бутенко Л. Л. - Антропологічні засади педагогічної теорії та практики А. С. Макаренка (2013)
Догадайло Н. І. - Макаренка у світовому освітньому просторі: історія та сьогодення, Ідеї А. С. (2013)
Ігнатович О. Г. - Ціннісно-смислове ставлення до педагогічної діяльності в теорії та практиці А. С. Макаренка (2013)
Луганська А. К. - Педагогічні здобутки Антона Макаренка у вітчизняній та світовій практиці (2013)
Полтавська О. М. - Проблеми культури спілкування у педагогічній спадщині А. С. Макаренка (2013)
Харченко С. Я. - Соціально-педагогічна антропологія А. С. Макаренка та сучасність (2013)
Чумак М. М. - Педагогічна спадщина А. С. Макаренка у контексті сучасних освітніх реалій (2013)
Шевченко Н. І. - Вітчизняні просвітителі в контексті соціально-педагогічного простору Лівобережної України (1863 р. – 90-і рр.) (2013)
Шумакова О. С. - Погляди А. С. Макаренка на процесс соціалізації і сучасність (2013)
Алєко О. А. - Вплив педагогічної спадщини А. С. Макаренка на соціалізацію і формування соціального досвіду дитини в родині (2013)
Бондаренко Н. Б. - Ціннісні орієнтири сімейного виховання дітей дошкільного і молодшого шкільного віку у педагогічній спадщині А. С. Макаренка, Крайнова Л. В. (2013)
Єпіхіна М. А. - А. С. Макаренко про проблеми виховання дітей у сім’ї (2013)
Ігнатенко К. В. - Проблеми сімейного виховання у спадщині А. С. Макаренка (2013)
Малькова М. О. - Родинне виховання у педагогічний спадщині А. С. Макаренко (2013)
Мальцева О. І. - Сім’я та школа як соціально-виховні інститути (в педагогічній спадщині Антона Макаренка (2013)
Тунтуєва С. В. - Жорстоке поводження з дітьми як порушення виховної функції сім’ї (2013)
Міма Н. О. - Взаємозв’язок трудового та патріотичного виховання в педагогічній спадщині А. Макаренка (2013)
Осипченко Н. І. - Вплив школи та сім’ї на розвиток трудового виховання молодших школярів (2013)
Отрощенко Н. Л. - Життєвість макаренківської системи трудового виховання підлітків у сучасних реаліях (2013)
Соловйова Т. Г. - Значення соціально-педагогічних ідей А. С. Макаренка у теорії та практиці трудового виховання молоді з особливими потребами (2013)
Котєнєва І. С. - А. С. Макаренко про естетико-екологічне виховання молоді (2013)
Кривенко О. В. - Педагогічне краєзнавство в контексті педагогічної спадщини А. С. Макаренка (2013)
Павленко І. Г. - Впровадження гуманістичних ідей А. С. Макаренка у сучасну практику формування екологічної культури учнівської молоді (2013)
Ярита І. І. - Деякі аспекти естетичного виховання в поглядах А. С. Макаренка, Ерьоміна Н. М. (2013)
Андрєєв Ю. С. - Фізкультурно-спортивна робота як засіб перевиховання підлітків у педагогічній спадщині А. С. Макаренка (2013)
Драгнєв Ю. В. - Процес упровадження педагогічної системи професійного розвитку майбутнього вчителя фізичної культури в умовах інформаційно-освітнього простору (2013)
Носаль А. Г. - Педагогічні аспекти фізичного виховання молоді в спадщині А. С. Макаренка (2013)
Андреєва М. О. - Роль куратора академічної групи у формуванні колективу студентів з різним рівнем здоров’я та можливостей розвитку (2013)
Літовка О. П. - А. С. Макаренко про позицію вчителя в процесі навчання і виховання дітей (2013)
Луганцева О. Г. - Керівництво і лідерство в творчості та діяльності А. С. Макаренка: соціально-педагогічний аспект (2013)
Скоромна О. П. - Соціально-педагогічна підтримка молодої сім’ї у працях А. С. Макаренка (2013)
Харченко Л. Г. - Гендерний підхід до виховання хлопчиків (2013)
Шкурін А. І. - А. С. Макаренко про батьківський авторитет (2013)
Юрків Я. І. - Проблема сучасного сімейного виховання у педагогічній спадщині А. С. Макаренка (2013)
Відомості про авторів (2013)
Качинський А. Б. - Структурний аналіз системи забезпечення екологічної та природно-техногенної безпеки України, Агаркова Н. В. (2013)
Дорофеев Ю. И. - Построение математических моделей управляемых сетей поставок с учетом запаздываний потоков, Никульченко А. А. (2013)
Петров Э. Г. - Условия устойчивого функционирования социально-экономических систем, Губаренко Е. В. (2013)
Дубовой В. М. - Задачі прийняття рішень щодо управління розгалужено-циклічними технологічними процесами, Пилипенко І. В., Циганенко О. М. (2013)
Атаманюк И. П. - Информационная технология полиномиального прогнозирующего контроля безотказной работы технических систем, Кондратенко Ю. П. (2013)
Твердохліб І. П. - Оптимізація управління економічним розвитком регіону, Парасюк І. В. (2013)
Зайченко Ю. П. - Сравнительный анализ методов прогнозирования макроэкономических показателей Украины, Гасанов А. С. (2013)
Михайлюк В. О. - Сублінійний оптимальний наближений алгоритм реоптимізації для задачі про мінімальне вершинне покриття графа (2013)
Iovane G. - On random attractor of semilinear stochastically perturbed wave equation without uniqueness, Kapustyan O. V., Paliichuk L. S., Pereguda O. V. (2013)
Лазаренко С. В. - Класифікація операторів однієї дискретної антисипаційної системи першого порядку, Макаренко О. С. (2013)
Кадомский К. К. - О задаче описания ситуации на основе прототипов, Каргин А. А. (2013)
Гадзаман І. В. - Побудова апроксимаційних поліномів та ізоліній дисперсії передбачених значень із використанням систем комп’ютерної математики, Баранецький В. І. (2013)
Байздренко Е. А. - Построение эквивалентных релейных управлений для нелинейных систем, Шушляпин Е. А. (2013)
Переверза К. В. - Методологія побудови сценаріїв розвитку складних соціальних систем із використанням морфологічного та SWOT-аналізу. Частина 2 (2013)
Кондрашова О. В. - Формування моделі взаємодії освіти, держави та бізнесу (2013)
Pavlenko O. - Implementation of the international standarts: conceptual approach (2013)
Панченко Л. Ф. - Імовірнісний складник інформаційно-освітнього середовища університету (2013)
Черевко С. В. - Формування здоров’язбережної компетенції у студентів ВНЗ: проблеми та перспективи (2013)
Альохина Г. В. - Розвиток культури міжконфесійного спілку-вання як крок до стабілізації міжконфесійних стосунків (2013)
Бондаренко Л. І. - Модель формування дослідницької компетентності майбутніх викладачів вищої школи (2013)
Будко А. В. - Сутність понять "контроль” та "оцінювання” навчально-пізнавальної діяльності (2013)
Ібрагімова А. Р. - Концептуальні підходи визначення ефективності використання наочних засобів навчання у психолого-педагогічній літературі (2013)
Кардашевська Г. Е. - Професійні ціннісні орієнтації майбутніх лікарів (2013)
Потуй Ю. П. - Проблема формування професійних цінностей у науковій літературі (2013)
Риб Г. Г. - Сутність поняття "професійна комунікація майбутніх медичних працівників середньої ланки” та її різновиди (2013)
Трякіна О. О. - Нові технології навчання дисциплін митного спрямування в процесі професійної підготовки магістрів за спеціальністю "Право” (2013)
Хохлова О. А. - Проблема формування економічної компетентності особистості у науковій літературі (2013)
Борзенко О. П. - Етапи організації дистанційного навчання в Канаді (2013)
Гладченко М. М. - Фінансова автономія університету як одна з передумов появи і розвитку стратегічного менеджменту вищої освіти країн Європейського Союзу (2013)
Бенера В. Є. - Самостійна наукова робота студентів в університетській освіті України (1864 – 1883 рр.) (2013)
Скавронська О. М. - Організація соціально-педагогічної діяльності з підлітками, які схильні до правопорушень, та неповнолітніми злочинцями в Україні (20-ті – перша половина 30-х рр. ХХ століття) (2013)
Храмцова К. В. - Естетичне виховання підлітків у позашкільних закладах України (історичний аспект) (2013)
Юшко О. В. - Фізичне виховання студентської молоді як науково-педагогічна проблема (2013)
Ковалёв В. И. - Дневник речевых наблюдений как средство развития коммуникативной компетентности в основной и старшей школе (2013)
Коган Ю. М. - До питання самостійної роботи з іноземної мови студентів заочного та дистанційного навчання, Леоненко О. С. (2013)
Лапінський В. В. - Мотивація навчальної діяльності шляхом застосування електронних засобів навчального призначення, Регейло І. Ю. (2013)
Цирікашвілі Г. З. - Розвиток англомовної компетенції учнів при навчанні граматики (2013)
Відомості про авторів (2013)
Павлов А. И. - Повышение адекватности имитационных моделей нелинейных диссипативных объектов (2014)
Скаковський Ю. М. - Використання технології "тонких клиєнтів" для створення інформаційної системи котельного відділення в ТЕЦ цукпозаводу, Бабков А. В. (2014)
Воинова С. А. - Проблематика управления экологической эффективностью предприятия пищевой промышленности (2014)
Khobin V. A. - The concept of extrudate process automatic control systems efficiency increase, Yegorov V. B. (2014)
Терлецький С. М. - Дослідження доцільності використання регулятора зі штучно - нейронно мережевим регулятором для управління процесом термісної обробки м’ясних виробів (2014)
Свитый И. Н. - Система поддержки принятия решений коммерческого директора зерноперегрузочного терминала при заключении договоров на перевалку зерна (2014)
Топораш Г. К. - Модельно – ориентированное проектирование программного обеспечения для встраиваемых систем в среде Matlab/Simulink , Мазур А. В., Ковальчук Д. А., Пушкин А. А. (2014)
Кравчук Р. К. - Автоматизация предприятий хлебопекарной промышленности Украины (2014)
Шпинковский А. А. - Способ синхронизации передаваемой информации с помощью псевдослучайных последовательностей, Шпинковская М. И., Шпинковский А. А. (2014)
Бабков А. В. - Розробка експериментального обладнання для дослідження управління процесом синтезу озона (2014)
Вашпанов Ю. А. - Multispectral images technology in polarized light в задачах автоматичної оцінки якості харчових продуктів (2014)
Левинский В. М. - Пример создания пользовательской веб-страницы для контроллера S7-1200 (2014)
Чубик Р. В. - Автоматизований вібропривод для тороїдальних вібромашин, Скварок Ю. Ю., Деньщиков О. Ю. (2014)
Дьякова А. A. - Многоканальная система сбора и обработки информации на базе контроллера ADuC7061, Мазур А. В., Ковальчук Д. А., Пушкин А. А. (2014)
Ковальчук Д. А. - Векторное управление синхронным электродвигателем, Мазур А. В. (2014)
Галимов Э. М. - В. И. Вернадский — ученый, мыслитель, гражданин (2013)
Чоха Ю. М. - Реалізація комплексного методу діагностування складних об’єктів у середовищі автоматизованої системи підтримки прийняття рішень (2013)
Діордієв В. Т. - Автоматизована система керування технологічними комплексами з дискретним режимом роботи виконавчих механізмів в умовах господарств АПК, Кашкарьов А. О. (2013)
Севастьянов А. К. - KAIRYO-KAIZEN- и PCM-DM–системы: сравнительный анализ. Часть I (2013)
Серая О. В. - Задача распределения ресурса при нечетко заданных исходных данных, Каткова Т. И. (2013)
Романенко В. Д. - Систематизация математических моделей с разнотемповой дискретизацией для динамических процессов финансовой инфраструктуры, Реутов А. А. (2013)
Богушевський В. С. - Система прийняття рішень у керуванні режимом дуття конвертерної плавки, Сухенко В. Ю. (2013)
Суздаль В. С. - Оптимизация управления выращиванием сцинтилляционных монокристаллов, Епифанов Ю. М. (2013)
Глушак В. В. - Cинтез структури системи захисту інформації з використанням позиційної гри захисника та зловмисника, Новіков О. М. (2013)
Демчишин М. В. - Співставлення чіткого та нечіткого підходів до розв’язку задач інформаційної безпеки, Левченко Є. Г. (2013)
Четырбок П. В. - Построение решающего правила для классификации образов на основе векторов ошибок (2013)
Мальцев А. Ю. - Канонический вид билинейной формы на паре пространств, находящихся в отношении двойственности (2013)
Дидук Н. Н. - Меры внутренней и внешней информации (на примере вероятностных ситуаций неопределенности). Часть III (2013)
Авдеенко Г. Ю. - Биопринтеры в медицине, Галкина А. В. (2013)
Безкаравайный Б. А. - Внедрение новых методов контроля знаний студентов на кафедре педиатрии с детскими инфекциями и детской хирургией (часть I), Волошин А. Н., Яковенко Н. А., Черепахина Л. П., Щербина А. С. (2013)
Булавенко О. В. - Железодефицитные состояния в различные периоды жизни женщины (2013)
Волобуєва Л. М. - Видовий склад та біологічні властивості стафілококів ендогенного походження що є збудниками піодермій, Русалов В. Л., Салманова О. М. (2013)
Волошина А. А. - Дослідження компонентного складу летких фракцій трави і квіток коров'яку звичайного, Кисличенко В. С., Журавель И. А., Бурда Н. Е. (2013)
Гонтова Т. М. - Вивчення амінокислотного складу густих екстрактів з трави та коренів живокосту лікарського (2013)
Дунаєв О. В. - Участь судово-медичиного експерта або лікаря при огляді трупа, Жадік С. В., Лосєв Ф. О., Тітенко С. В. (2013)
Дюбанов С. М. - Анализ реабилитационных мероприятий, поведенных Луганской специализированной фтизиопульмонологической МСЭК за 2010 – 2012 г.г., Клишина Л. С., Полякова В .Г., Стоянова Е. А., Баранова В. В. (2013)
Затильнікова О. О. - Елементний склад Iris Sibirica L. (2013)
Зєльоний І. І. - Оцінка ефективності комбінації сучасного кремнезьомного ентеросорбенту аеросіл ("біле вугілля") та імуноактивного препарату нуклеїнату в лікуванні хворих з синдромом діабетичної стопи, ускладненим гнійно–некротичним процесом, Тютюннік О. А., Ходирев В. М. (2013)
Ивченко А. В. - Хирургическое лечение переломов поясничного и грудного отделов позвоночника с использованием транспедикулярной конструкции ”КОНМЕТ", Швец А. И., Ивченко Д. В., Антонова Т. С. (2013)
Кирик Х. А. - Морфометричний аналіз гемокапілярної ланки судинної оболонки очного яблука в нормі та при цукровому діабеті (експериментальне дослідження) (2013)
Кривенцов М. А. - Структурная организация тимуса крыс раннего постнатального периода при парентеральном введении спинномозговой жидкости (2013)
Кутя С. А. - Особенности осморегулирующей функции почек при блокаде NO-синтаз (2013)
Лосев Ф. О. - Аналіз смертельних отруєнь етиловим алкоголем серед населення Луганської області за 2008-2012 p.p. (2013)
Лоскутова Т. О. - Перинатальні ускладнення при гіпертензивних розладах, асоційованих з тромбофілією (2013)
Луговськов О. Д. - Вплив космогеофізичних факторів на динаміку захворюваності вірусним гепатитом А (2013)
Лупырь С. А. - Результаты исследования гемодинамики зрительной системы у детей с амблиопией различного генеза, Пархомец Р. А, Погребняк А. Б. (2013)
Мороз Г. А. - Оценка и коррекция средствами лечебной физкультуры психоэмоционального статуса девушек первого года обучения в университете, страдающих ожирением (2013)
Онищенко С. И. - Ситуационный анализ ошибок на этапах изготовления несъмных протезов и их эксплуатации в течение гарантийного срока (2013)
Павлович Л. Б. - Застосування препарату "Гепадиф” у хворих на метаболічний синдром, Білоус І. І., Маслянко В. А., Васильєва Н. В. (2013)
Павлюченко А. К. - Физико-химические свойства крови при псориатическом артрите с офтальмопатиями, Лукашенко Л. В., Синяченко О. . (2013)
Пустовая О. А. - Свободнорадикальное окисление и его коррекция при ишемическом инсульте, Василенко В. Н., Рыбалка О. Ю., Пустовой А. Ю. (2013)
Резніченко Н. Ю. - Динаміка змін системи ПОЛ-АОС, осмотичної стійкості еритроцитариних мембран і ендотоксикозу у чоловіків різного віку (2013)
Романова С. В. - Дослідження фармакологічної активності сухого екстракту з трави сочевиці харчової, Ковальов В. М., Дученко М. А. (2013)
Світлична К. С. - Розробка системи документації в умовах впровадження інтегрованої системи менеджменту на фармацевтичних підприємствах (2013)
Соломенчук Т. М. - Коронарний атеросклероз і стан ліпідного обміну при хронічній хворобі нирок недіабетичного походження, Семеген-Бодак Х. В. (2013)
Тартинська Г. С. - Дослідження морфолого-анатомічної будови трави талабану польового (Thlaspi arvense L.) (2013)
Тащук В. К. - Хронобіологічна мотивація розвитку гострого інфаркта міокарда – зміни ліпідного обміну та функціонального стану міокарда, Бачинська І. В., Турубарова-Леунова Н. А., Поліщук О. Ю. (2013)
Благодаренко Є. А. - Активація МАПК під дією лей-енкефалинів в культурах клітин HL-1 та PC-12 (2013)
Барухович В. Я. - Ефективність застосування магнито-резонансної томографії як додаткового методу дослідження в оцінці аномалій розвитку сечових шляхів у плода, Кокоркін О. Д. (2013)
Борис Р. Я. - Гістологічне дослідження будови шкіри білого щура на пізніх етапах розвитку експериментального стрептозотоцинового цукрового діабету (2013)
Бука Г. Ю. - Изучение воздействия простациклина на состояние микроциркуляции в нижней конечности в комплексном хирургическом лечении облитерирующего атеросклероза у больных с сахарным диабетом, Долгополов В. В., Строило А. Б., Чайка О. О., Кононенко Д. А. (2013)
Бутов Д. О. - Вплив стандартної хіміотерапії на динаміку показників активності фагоцитозу крові у хворих на вперше діагностований туберкульоз легень (2013)
Баранішин А. О. - Організаційно-методологічні особливості анестезіологічного забезпечення в амбулаторній хірургії (2013)
Беликова М. В. - Изменение содержания катехоламинов в плазме крови у людей при старении и болезни Паркинсона, Лукьянцева Г. В., Пастухова В. А. (2013)
Ванчуляк О. Я. - Cтруктурні зміни міокарда людини за умов гострої ішемії використанням кореляційного фазового лазерного аналізу (2013)
Гудзенко О. П. - Дослідження асортименту гепатопротекторів, представлених на вітчизняному фармацевтичному ринку, Левченко І. О., Козицька К. І. (2013)
Дяговець К. І. - Септація конусно-стовбурового відділу ембріонального серця миші в нормі та за умов дегідратації материнського організму (2013)
Кричковська А. М. - Удосконалення методики визначення складності текстів навчальних видань (на прикладі дисциплін базового напряму "фармація" за спеціальністю "технології фармацевтичних препаратів"), Громовик Б. П., Горілик А. В., Паращин Ж. Д., Губицька І. І., Болібрух Л. Д., Швед О. В., Стасевич М. В., Новіков В. П. (2013)
Казаков В. Е. - Влияние мелатонина на психические функции в отдаленном периоде черепно-мозговой травмы, Лысенко Е. А. (2013)
Кушніренко І. В. - Місцевий імунітет та адгезивні властивості Сandida albicans у хворих з запальними та ерозивно-виразковими захворюваннями верхнього відділу шлунково-кишкового тракту, Кудрявцева В. Є., Татарчук О. М., Єгорова С. Ю., Гірева Л. Р. (2013)
Лобанов Г. В. - Сравнительная оценка исходов хирургического лечения больных с переломами вертлужной впадины, Прудников Ю. В. (2013)
Порох Д. О. - Сутність професійно-етичних якостей та комунікативних навичок у вдосконалені вивчення іноземних мов у майбутніх медиків, Федорова К. В. (2013)
Тіщенко О. Б. - Рівень інтерлейкінів сироватки крові у хворихна хронічний некалькульозний холецистит, коморбідний із цукровим діабетом 2 типу, Пінський Л. Л., Овчаренко М. О., Клодченко М. М. (2013)
Токарева О. А. - Юність, опалена війною, Ярутина Н. М., Шутов Є. Ю. (2013)
Торопчин В. И. - Показатели энергетического метаболизма у больных неалкогольным стеатогепатитом на фоне синдрома хронической усталости и их коррекция антигомотоксическими препаратами в ходе медицинской реабилитации (2013)
Файзуллін О. В. - Гістоморфологічна оцінка лікувальної дії густого екстракту з листя винограду культурного в умовах гострого токсичного ураження печінки у щурів, вікликаного тетрахлоретаном (2013)
Хромих А. Г. - Актуальні аспекти захисту інтегрованих фармацевтичних логістичних ланцюгів від потрапляння фальсифікованої фармацевтичної продукції (2013)
Черкасова О. В. - Комплексне лікування генералізованого пародонтиту у пацієнтів молодого віку з артеріальною гіпертензією (2013)
Ярутіна Н. М. - Підготування середнього медичного персоналу у Луганському медичному училищі, Шутов Є. Ю. (2013)
Бобрышева М. А. - Олеогранулема как дерматологическая проблема, Дзюба В. О., Попов Д. А., Тимошенко В. Ю., Решетняк А. А., Романенко И. М., Кутенец А. С. (2013)
Дунаева В. С. - Патологические процессы в крупных кожных складках, Кравчук А. Ю., Романенко И. М., Высоцкая А. Л., Белоконов И. Е., Боброва А. Г., Шварева Т. И. (2013)
Свербиненко Л. П. - Псориаз в сочетании с другими кожными заболеваниями, Волошина Н. В., Вальданова Н. А., Шварева Т. И. , Романенко И. М., Хайминов Е. М. (2013)
Симоненко Ю. В. - Лабораторная диагностика красной волчанки, Надич Т. В., Романенко И. М., Боровик А. А., Висоцька А. Л., Крістова К. Г., Провізіон Л. Н. (2013)
Степовая А. Ю. - Алкоголизм. Дерматовенерологические аспекты, Митрохин К. В., Радионов В. Г., Романенко И. М. (2013)
Вітріщак С. В. - Санітарно-гігієнічні вимоги до спортивно-оздоровчих комплексів, Погорелова І. О., Погорелов В. П., Гайдаш І. А. (2013)
Ковешніков В. Г. - Морфогенез загруднинної залози (огляд літератури), Лузін В. І., Волошин В. М., Кожем’яка І. Я. (2013)
Лук’янцева Г. В. - Ударно-хвильова терапія як один з засобів неінвазивного лікування у реабілітації хворих з порушеннями опорно-рухового апарату, Франк С. Ю., Пастухова В. А. (2013)
Івченко Т. В. - Зміст, форми та методи організації навчання в закладах професійно-технічної освіти України в 40-50-х роках ХХ століття (2014)
Марчук М. В. - Діяльність опікунсько-виховних закладів Буковини у контексті суспільної опіки дітей з особливими потребами (к. ХІХ – перша третина ХХ ст.) (2014)
Сербалюк Ю. В. - Пошук шляхів забезпечення адресності соціальної допомоги у кінці ХІХ – початку ХХ ст. (2014)
Жевакіна Н. В. - Особливості виникнення та перебігу конфліктів в соціальній роботі (2014)
Лях Т. Л. - Реформи з надання соціальних послуг в Україні (2014)
Махоткіна Л. Б. - Проблеми соціального батьківства в Україні (2014)
Абрамова К. А. - Технології соціально-педагогічної роботи з віл-інфікованими дітьми (2014)
Гевчук Н. С. - Технології соціальної роботи з дітьми трудових мігрантів (2014)
Ігнатенко К. В. - Аналіз змісту підготовки прийомних батьків по програмі "Компетентне прийомне батьківство” (2014)
Мурашкевич О. А. - Використання Інтернету в профілактиці вживання психоактивних речовин підлітками (2014)
Соляник М. Г. - Соціально-педагогічна підтримка сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах: технологічний аспект (2014)
Степаненко В. І. - Діагностика сугестивності підлітків, схильних до асоціального впливу релігійних культів (2014)
Главацька О. Л. - Статеворольові стереотипи як соціокультурна основа гендерної соціалізації молоді в сучасній сім’ї (2014)
Маркова Н. В. - Соціальна робота з жертвами насильства на ґрунті гендеру (2014)
Горішна Н. М. - Курс "Соціальне консультування” у фаховій підготовці майбутніх соціальних працівників (2014)
Профатилова К. С. - Професійна підготовка соціальних працівників у системі вищої освіти України (2014)
Сватенков О. В. - Дослідження впливу художньо-творчої діяльності на адаптацію студентів-першокурсників до умов навчання у вузі (2014)
Спіріна Т. П. - Формування етичних засад професійної діяльності майбутніх соціальних працівників (2014)
Тимошенко Н. Є. - Етапи професійного зростання соціальних працівників в системі неперервної професійної освіти (2014)
Акіншева І. П. - Загальноосвітній навчальний заклад як агент формування політичної соціалізації (2014)
Гаміна Т. С. - Професійний авторитет та самоствердження спеціаліста соціальної сфери (2014)
Дідик Н. М. - Соціально-психологічна реабілітація осіб похилого віку (2014)
Іваненко Л. В. - Милосердя як концепт (2014)
Песоцька О. П. - Готовність до материнства як умова формування усвідомленого батьківства (2014)
Рень Л. В. - Проблеми особистісного розвитку дітей та підлітків під дією засобів масової інформації (2014)
Сергієнко А. В. - Генезис розвитку музично-естетичних цінностей особистості (2014)
Солодюк Н. В. - Теоретичні засади формування дослідницької компетентності майбутніх лікарів (2014)
Тямало С. П. - Комплексна реабілітація вихованців як соціально-педагогічна проблема (2014)
Шеїна Л. О. - Тьюторство як комплексний соціальний психолого-педагогічний феномен (2014)
Кривко Я.П. - Аналіз особливостей висвітлення проблеми контролю навчальних досягнень школярів з математики у фахових періодичних виданнях (др. половина ХХ ст.) (2014)
Відомості про авторів (2014)
Севастьянов А. К. - KAIRYO-KAIZEN- И PCM-DM-системы: сравнительный анализ. Часть 2 (2013)
Matsuki V. - Theory, algorithm and condition for aggregating economic benefit and health damages of coal fuelcombustion, Bidyuk P. I. (2013)
Махорт А. П. - Про вплив на рівновагу в економічній системі нелінійної залежності структури споживання товарів від ціни (2013)
Tkanko O. V. - Using ontology for querying in relational database, Petrenko A. I. (2013)
Пустовойтов П. Е. - Оптимизация порядка передачи сообщений в узлах компьютерных сетей с учетом динамики трафика, Раскин Л. Г. (2013)
Зак Ю. А. - Критерии и методы сравнения нечётких множеств (2013)
Ліндер Я. М. - Оптимальні оцінки імпульсної дії в задачі практичної стійкості диференціальних включень з імпульсним впливом, Пічкур В. В. (2013)
Панкратова Н. Д. - К построению модели равновесия экономической макросистемы, Шелест А. В. (2013)
Чапля Є. Я. - Математичне моделювання процесів дифузії домішкової речовини у двофазному півпросторі з ерлангівським розподілом включень, Чернуха О. Ю., Білущак Ю. І. (2013)
Гарт Л. Л. - Проекционно-итерационная реализация метода условного градиента минимизации функционала в гильбертовом пространстве (2013)
Марценюк В. П. - Про умови асимптотичної стійкості в моделях росту патологічних утворень на основі динаміки Ріхарда, Багрий-Заяць О. А. (2013)
Стефанишин Д. В. - Логіко-імовірнісна оцінка ризику збитків від аварійного виливу води з басейну добового регулювання Зарамагської ГЕС-1, Романчик К. Г. (2013)
Бидюк П. И. - Анализ качества оценок прогнозов с использованием метода комплексирования, Гасанов А. С., Вавилов С. Е. (2013)
Козуля Т. В. - Основи методики комплексної оцінки екологічності систем навколишнього середовища, Шаронова Н. В., Ємельянова Д. І., Козуля М. М. (2013)
Тимофієва Н. К. - Про подібність задач комбінаторної оптимізації та універсальність алгоритмів (2013)
Кірік О. Є. - Розподіл ресурсів у розподільчих системах з оптимальним перерозподілом навантаження постачальників продукту (2013)
Лазаренко І. С. - Квазіоптимальне керування в задачах із мінімальною енергією для параболічних рівнянь із нелокальними крайовими умовами (2013)
Байбуз О. Г. - Інформаційна технологія кластеризації даних у часовому періоді спостережень, Сидорова М. Г. (2013)
Недашківська Н. І. - Метод узгоджених парних порівнянь при оцінюванні альтернатив рішень за якісним критерієм (2013)
Бондаренко В. В. - Прогноз временного ряда с помощью аппроксимации фрактальным броуновским движением (2013)
Ткаченко Р. О. - Нейронечітке моделювання параметрів біокомфорту в малоповерхових будинках, Машевська М. В. (2013)
Стефанишина-Гаврилюк Ю. Д. - Використання нечіткої міри для подолання невизначеності довгострокових прогнозів на основі екстраполяцій, Стефанишин Д. В. (2013)
Дворщенко О. С. - Рейтингове оцінювання індивідуальної наукової діяльності в наукових установах у галузі природничих наук, Куликов В. М., П’ятчаніна Т. В. (2013)
Гарасим О. Р. - Вибір пошукової системи визначення наукового індексу цитованості (2013)
Сусь Б. А. - Системне дослідження традиційних проблемних навчальних питань фізики, Сусь Б. Б. (2013)
Максимовська Н. О. - Історія студентського дозвілля: соціально-виховний аспект, Максимовський М. І. (2014)
Мальцева О. І. - Піонерські загони як фактор комуністичного виховання школярів в УРСР (20 – 30-ті роки ХХ століття) (2014)
Яковлева О. В. - Погляд на соціальну педагогіку як на синонім соціального виховання: аналіз генезису теорії й практики соціального виховання в Україні (2014)
Алаа Х. Малу - Психологические идеи аль-Фараби (2014)
Караман О. Л. - Філософські аспекти проблеми покарання (2014)
Краснова Н. П. - Типологія соціально-педагогічних технологій (2014)
Отрощенко Н. Л. - До питання соціально-професійної орієнтації в умовах сталого розвитку людської цивілізації (2014)
Архипова С. П. - Роль освіти в інтеграції й участі людей літнього віку в житті суспільства (2014)
КлочанЮ. В. - Соціально-педагогічна профілактика жорстокого ставлення до дітей у сім’ї (2014)
Ковальчук І. А. - Фактори статеворольової соціалізації дітей (2014)
Литвинова Н. А. - Антинаркотична робота соціального педагога з батьками підлітків групи ризику на етапі формувального експерименту (2014)
Малков Д.Ю. - Ефективність соціально-педагогічних умов формування якостей особистості підлітків (2014)
Новікова О.Ю. - Соціально-педагогічна програма адаптації людей похилого віку с стаціонарних закладах соціального обслуговування в умовах інформаційного суспільства (2014)
Тунтуєва С. В. - Методи групової соціально-педагогічної роботи з жінками, постраждалими від насильства в сім’ї (2014)
Харченко Л. П. - Морально-естетичні особливості проведення соціальним педагогом ділових нарад та публічних виступів (2014)
Юрків Я. І. - Соціально-педагогічна профілактика конфліктів в учнівському колективі підлітків (2014)
Андрєєв Ю. С. - Причини виникнення підліткової агресії в сучасному середовищі (2014)
Дуванська К. О. - Передумови виникнення делінквентної поведінки в середовищі неповнолітніх (2014)
Золотова Г. Д. - Системний підхід до профілактики адиктивної поведінки дітей (2014)
Черних О. О. - Напрями дослідження проблеми формування безпечної поведінки дітей в Інтернеті в науковій літературі (2014)
Бартош О. П. - До проблеми теоретичної підготовки бакалаврів соціальної роботи у Великій Британії (2014)
Голубченко Т. О. - Соціально-педагогічні аспекти готовності соціальних працівників до патронажної роботи з людьми похилого віку (2014)
Ларіонова Н. Б. - Проектний метод у формуванні професійної готовності майбутніх соціальних педагогів у процесі навчальних практик (2014)
Панченко М. В. - Методичне забезпечення викладання дисципліни "Галузеве законодавство в соціальній роботі" майбутнім фахівцям соціально-правового захисту населення (2014)
Савельчук І. Б. - Розвиток інноваційного потенціалу майбутніх соціальних працівників як орієнтир оновлення системи професійної підготовки (2014)
Тямало С. П. - Структура професійної готовності соціальних педагогів до роботи з підлітками девіантної поведінки в умовах реабілітаційного центру (2014)
Шабанов В. П. - Педагогічні умови громадської соціалізації студентів коледжу в поза навчальній діяльності (2014)
Шеплякова І. О. - Соціально-виховне середовище вищого навчального закладу як чинник формування деонтологічної культури майбутніх соціальних педагогів (2014)
Юрченко Є. О. - Методичне забезпечення викладання дисципліни "Право соціального забезпечення" майбутнім фахівцям соціально-правового захисту населення (2014)
Відомості про авторів (2014)
Павлишин В. І. - Шляхи розвитку та доля мінералогії в Україні (2009)
Мельников В. С. - Генетическое значение инверсионного перехода санидин/микроклин. 1. Флюидный фактор в трансформации двойниковой структуры щелочных (2009)
Grechanovsky А. E. - Influence of Structure, Character of Chemical Bonding and Elastic Properties on the Radiation Stability of Silicates, Phosphates, Brik A. B., Ponomarenko O. M. (2009)
Melnikov V. - Comparative Study of Bi-Te-Se-S Mineralizations in Slovak Republic and Transcarpathian Region of, Jeleň S., Bondarenko S., Balintová T., Ozdin D., Grinchenko A. (2009)
Шабалін Б. Г. - Синтез керамічних матриць на основі штучних сполук зі структурами цирконоліту, пірохлору і гранату, Тітов Ю. О. (2009)
Артеменко Г. В. - Геохимическая характеристика метабазитов коматиит-базальтовой ассоциации зеленокаменных структур Приазовского, Самборская И. А., Демедюк В. В. (2009)
Пономаренко О. М. - Розчинність деяких рідкіснометальних мінералів у різних геохімічних середовищах, Самчук А. І., Стадник В. О., Кураєва І. В. (2009)
Грехнев Н. И. - Геохимия техногенеза Дальнегорского горнопромышленного района южного Приморья России, Жовинский Э. Я. (2009)
Дерский Л. С. - Радиоспектроскопические характеристики стандарта циркона, Лариков А. Л. (2009)
Вишневский А. А. - Включение фазы SiО2 в хромшпинелиде из кимберлитов трубки "Интернациональная" (Якутия), Литвиненко Ю. А. (2009)
Кулиш Е. А. - Владимир Васильевич Аршинов и его Институт, Оноприенко В. И. (2009)
Мінералог Володимир Павлишин (до 70-річчя від дня народження) (2009)
10-й ювілей Центру менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю ІГН НАН України (2009)
Наші автори (2009)
Аблонська Т. В. - Проблеми адаптації студентів до ВНЗ у сучасному середовищі (2014)
Бойко О. О. - Різноманітність прийомів і методів розвитку творчого потенціалу учнів на заняттях з виробничої практики (2014)
Волчкова В. М. - Деякі аспекти адаптації студентів вищого навчального закладу в умовах формування згуртованого колективу у гуртожитку (2014)
Жигунова Г. В. - Технологія формування професійних умінь студентів зі спеціальності 5.03050801 "Фінанси і кредит" у ВНЗ І – ІІ рівнів акредитації (2014)
Журавльова Г. С. - Проблема національно-родинного виховання студентів (2014)
Казьонова О. Л. - Педагогічні умови формування практичних умінь та навичок у студентів зі спеціальності 5.02020702 "Перукарське мистецтво та декоративна косметика" (2014)
Китайчук Г. В. - Підготовка оглядової екскурсії на практичних заняттях з дисципліни "Організація екскурсійної діяльності" у коледжі (2014)
Кузнєцова О. П. - Способи формування дизайнерського світогляду у студентів спеціальності 5.02020702 "Перукарське мистецтво та декоративна косметика" (2014)
Тарасюк Н. М. - Розвиток креативності в професійній підготовці майбутніх модельєрів одягу (2014)
Трофимовська І. А. - Виховання у студентів естетики зовнішнього вигляду і поведінки (2014)
Шумакова О. С. - Форми та методи волонтерської діяльності студентів педагогічного коледжу (2014)
Бабич В. І. - Основи застосування авторського методичного прийому "Імпровізація та передбачення подій" в процесі підготовки майбутніх учителів у контексті виховання соціально здорових підлітків (2014)
Бадер С. О. - Критерії показники та рівні практичної готовності майбутніх вихователів до соціалізації старших дошкільників в умовах ДНЗ, Милокост Я. О. (2014)
Зінченко В. О. - Попередній моніторинг якості навчального процесу: результати дослідження (2014)
Карпінська Н. В. - Додаткова ноосферна освіта як складова технологій педагогічної взаємодії під час підготовки майбутніх учителів початкових класів (2014)
Кім В. Р. - Методична складова процесу формування морально-правової готовності майбутніх правоохоронців у ВНЗ системи МВС України (2014)
Солодюк Н. В. - Організація інтерактивного навчання на заняттях української мови (за професійним спрямуванням) студентів-медиків (2014)
Бойко Т. В. - Емоційно-поведінковий простір збереження здоров’я учнів загальноосвітньої школи (2014)
Букша С. Б. - Теоретичне обґрунтування педагогічних умов формування професійної відповідальності майбутніх учителів основ здоров’я (2014)
Жеребов С. А. - Фізична культура як засіб виховання особистості студента (2014)
Малишкін А. М. - Відношення учнів загальноосвітніх шкіл та їх батьків до основних аспектів уроку фізичної культури (2014)
Прийменко О. І. - Здоров’я педагога як один з головних факторів розвитку його професійної компетентності (2014)
Радченко А. В. - Сучасне уявлення про моніторинг здоров’я у професійній підготовці майбутніх вчителів основ здоров’я (2014)
Горобець Л. С. - Використання новітніх інформаційних технологій навчання в процесі практичної підготовки студентів за напрямом "Економіка та підприємництво" (на прикладі викладання дисципліни "Бухгалтерський облік в організації") (2014)
Давидова І. В. - Упровадження інноваційних технологій у виховний процес (2014)
Дмор С. М. - Ефективність застосування методики навчання школярів футболу на основі використання інформаційних технологій (2014)
Дородних В. В. - Історія та сучасність дослідження організації методичної роботи (2014)
Макєєва Н. В. - Мотивація навчально-виробничої діяльності студентів, Соболева В. П. (2014)
Рашидова Н. М. - Дослідницька діяльність як фактор професійного розвитку майбутнього фахівця (2014)
Сінченко Л. І. - Використання музейної педагогіки в навчально-виховному процесі, Антонова В. М. (2014)
Фісенко О. Ю. - Організація самостійної роботи як засіб формування пізнавальної діяльності студентів (2014)
Францен Ю. А. - Підвищення активізації до навчально-пізнавальної діяльності у студентів ВНЗ І – ІІ рівня акредитації як педагогічна проблема, Талалаєва Ю. І. (2014)
Чернишева Г. А. - Самостійна робота студентів як фактор підвищення ефективності навчального процесу (2014)
Шкуран О. В. - Формування культурологічних знань в індійській студентській аудиторії під час початкового засвоєння "вторинних" мовленнєвих умінь (2014)
Відомості про авторів (2014)
Титул, зміст (2014)
Бобирьов В. М. - Нові механізми дії ромашки й календули як основа їхнього застосування в сучасних лікарських засобах для стоматологічної практики, Дев’яткіна Н. М. (2014)
Kізуб І. В. - Участь протеїнкінази С у механізмах порушення судинного тонусу за умов цукрового діабету. Частина 1, Клименко К. І., Соловйов А. І. (2014)
Марієвський В. Ф. - Полігексаметиленгуанідину гідрохлорид: перспективний біоцидний засіб, Воронін Є. П., Чекман І. С., Гребельник А. І. (2014)
Бондарєв Є. В. - Експериментальне обґрунтування застосування глюкозаміну гідрохлориду як засобу ноотропної дії (2014)
Бобкова Л. С. - Моделювання аналгетичної активності похідних піридину шляхом визначення дескрипторів, комплементарних до нейромедіаторів, Бухтіарова Т. А. (2014)
Бутко Я. О. - Дослідження впливу глюкокортикостероїдів і керамідів на імунобіохімічні маркери запалення за алергічного дерматиту, Дроговоз С. М., Ляпунова А. М., Булига Л. О. (2014)
Валика В. В. - Доклиническое исследование гепатопротекторной эффективности нового комбинированного препарата Neamon-­hepa, Парий С. Б., Руснак Л. Г., Унгуряну А. И., Николай Е. С., Тодираш М. П. (2014)
Дорошенко А. М. - Дослідження гострої токсичності наночастинок заліза при внутрішньошлунковому та внутрішньовенному шляхах введення (2014)
Клименко К. И. - Влияние диизопропилфосфат-­олигоэтиленгликоля таурохолевой кислоты на выходящие калиевые токи в миоцитах аорты крыс с экспериментальным диабетом, Новохацкая Т. В., Поляков В. И., Жуковский О. И., Бондарь В. Н., Соловьев А. И. (2014)
Мохорт М. А. - Похідні імідазо (1,2-а) азепінію як модифікатори скоротливої активності міометрія, Геращенко І. В., Шкрабак О. А., Мазур Ю. Ю., Векліч Т. О. (2014)
Нагорна О. О. - Вплив сумісного застосування квінаприлу з ангіоліном на жирнокислотний склад ліпідів плазми крові щурів із артеріальною гіпертензією, Горчакова Н. О., Чекман І. С., Бєленічев І. Ф., Брюзгіна Т. С. (2014)
Novokhatska T. - Fact or fancy: Does the high level of PKC-­delta gene expression contribute to potassium channels malfunction at arterial hypertension and diabetes?, Klymenko K., Dosenko V., Soloviev A. (2014)
Прискока А. О. - Дослідження гострої токсичності наночастинок срібла за внутрішньоочеревинного введення (2014)
Пясковська О. М. - Корекція пухлино-­асоційованої анемії поліфенолами винограду, Горбик Г. В., Якшибаєва Ю. Р., Родіонова Н. К., Момот В. Я., Соляник Г. І. (2014)
Пакришень С. В. - Морфо-функціональний стан скоротливого апарату кардіоміоцитів щурів при доксорубіциновій кардіоміопатії та можливі шляхи її фармакологічної корекції, Килимник О. М. (2014)
За сторінками журналу "WHO Pharmaceuticals Newsletter" (2014)
До ювілею Світлани Мефодіївни Дроговоз (2014)
До 90-­річчя від дня народження Федора Петровича Трінуса (2014)
Правила для авторів (2014)
Правила для авторов (2014)
Содержание (2014)
Content (2014)
Алексєєв О. Г. - Систематизація та кодифікація галузевого законодавства - запорука ефективного функціонування фармацевтичної сфери України (2013)
Ащеулова Т. В. - Інтерлейкінемія у пацієнтів з артеріальною гіпертензією, що асоціюється з порушеннями вуглеводного метаболізму, Ковальова О. М., Сайєд Муджахід Аббас, Амбросова Т. М., Смирнова В. І. (2013)
Бебешко Н. П. - Динаміка морфологічних змін в селезінці щурів у через 1, 3 та 7 діб після опіку шкіри при введенні фізіологічного розчину NACL або "лактопротеїну з сорбітолом" (2013)
Бєлікова М. В. - Зміни вмісту дофаміну в стріатумі та антиоксидантної активності тварин при старінні та при експериментальній дофаміновій недостатності (2013)
Бибик В. В. - Вивчення стану клітинної ланки імунітету у жінок з цервікальною інтраепітеліальною неоплазією помірного ступеня тяжкості на першому рівні надання медико-санітарної допомоги (2013)
Бубало В. О. - Cучасний стан захворюваності на сальмонельози в України (2013)
Бурда Н. Є. - Визначення органічних кислот в грибах шиїтаке, рейши та кордіцепс (2013)
Василюк С. М. - Значення м’язово-апоневротичних змін тканин пахового каналу у розвитку пахових гриж у осіб похилого та старечого віку, Прудніков О. В. (2013)
Вишневский В. А. - Варианты управления учебным процессом в медицине груп (2013)
Волошин В. М. - Ефекти інгаляційного впливу епіхлоргідрина на органометричні показники тимуса білих щурів періоду виражених старечих змін (2013)
Волошин М. А. Бурега Ю. О. - Особливості розподілу глікопротеїнів в структурах пародонта та слизової ясен щурів в нормі та після внутрішньоутробної антигенної дії (2013)
Горяникова И. Н. - Влияние употребления малых доз этанола во время беременности на структурно-функциональное состояние селезенки потомства крыс (2013)
Грузинський О. В. - Роль "Helikobakter" в патогенезі холелітіазу (2013)
Гунас І. В. - Особливості комп’ютерно-томографічних розмірів середньої черепної ямки в здорових юнаків і дівчат різних краніотипів, Міщук Л. В., Ясько В. В. (2013)
Єрмоленко О. В. - Вплив комбінації сучасних препаратів урсолізину та езолонгу на показники метаболічної інтоксикації у хворих на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу на тлі хронічного обструктивного захворювання легень (2013)
Запорожан В. М. - Eпігенетична регуляція проліферації при доброякісних дисплазіях молочної залози, Ромак Р. П. (2013)
Комарицький І. Л. - Верифікація тесту "Розчинення" для таблеток верапамілу гідрохлориду, Бевз Н. Ю., Георгіянц В. А. (2013)
Корнієнко В. В. - Особливості цитологічної картини поверхні опікової рани при використанні хітозанових плівок, Калінкевич О. В., Дейнека В. М., Погорєлов М. В. (2013)
Костьєв І. К. - Вплив комбінації нуклеїнату та гептралу на показники ліпопероксидації у хворих на неалкогольний стеатогепатит, сполучений з цукровим діабетом 2-го типу (2013)
Кривуля І. Г. - Вплив комбінації атоксилу та Лінекс форте на концентрацію циркулюючих імунних комплексів та їхній молекулярний склад у сироватці крові хворих з синдромом подразненого кишечника, поєднаного з нейроциркуляторною дистонією (2013)
Левковська В. Ю. - Ефективність застосування НВЧ-опромінення для знезараження стічних вод (2013)
Левон М. М. - Особливості лікування хворих на остеоартроз із супутньою патологією гепато-біліарної системи (2013)
Ленчик Л. В. - Отримання та вивчення ліпофільних фракцій кори та плодоніжок вишні звичайної (2013)
Лінська Г. В. - Особливості оцінки ризику церебро-васкулярних подій у мешканців північного сходу України (2013)
Лукьянцева Г. В. - Динамика базальной и стимулированной секреторной активности тучных клеток под влиянием амилина, Копылова Г. Н., Умарова Б. А., Смирнова Е. А., Пастухова В. А. (2013)
Ляшенко Е. А. - Нарушения гуморального иммунитета у больных с аутоиммунными заболеваниями щитовидной железы и их коррекция полибиолоном (2013)
Маракушин Д. И. - Состояние энергетического обмена и антиоксидантной системы под влиянием детергентов на основе изононилфенолов в подостром опыте, Наконечная О. А., Вишницкая И. А. (2013)
Микитюк М. P. - Аналіз віддаленіх результати лікування сомато- і соматомамотропіном (2013)
Нестеренко З. В. - Особенности клинических проявлений туберкулеза у детей с дисплазией соединительной ткани, Хижняк Т. А., Бойченко П. К., Румянцева Т. В., Анцупова В. В., Дюкарева Ю. В. (2013)
Новицька Ю. Є. - Логістичні підходи до управління запасами на фармацевтичних підприємствах, Посилкіна О. В., Козирєва О. В., Хромих А. Г. (2013)
Пастухова В. А. - Особенности строения длинных трубчатых костей под влиянием импульсных электромагнитных полей в эксперименте, Мякоткина Г. В. (2013)
Рыкова А. И. - Особенности патоморфологической картины нейросифилиса (2013)
Азаб Хусейн Ахмед - Возможности тонкоигольной аспирационной пункционной биопсии под ультразвуковым контролем в диагностике рака молочной железы, Бабенко К. П., Стрекозов Р. А., Лех А. А. (2013)
Рябенко Е. Б. - Особливості педагогічного спілкування з іноземними студентами в українських вищих навчальних закладах, Рябенко Н. Б. (2013)
Савенко Л. Д. - Особенности электрокардиограммы взрослых кошек, Чурилин О. А. (2013)
Седых О. М. - Параметры конусно-лучевой компьютерной томографии височно-нижнечелюстного сустава при его дисфункции, Андреева И. В., Чертов С. Н. (2013)
Скоробогатов А. Н. - Прочностные характеристики плечевых костей у белых крыс различного возраста после длительного влияния паров толуола (2013)
Сологуб В. А. - Дослідження умов зростання та запасів видів роду Звіробій (2013)
Тєрьошина І. Ф. - Вплив імуномодулюючої терапії на показники макрофагальної фагоцитуючої системи у хворих на рекурентний депресивний розлад різного ступеню важкості при лікуванні в амбулаторних умовах (2013)
Торопчин В. И. - Влияние антигомотоксических препаратов на показатели цитокинового профиля крови больных неалкогольным стеатогепатитом на фоне синдрома хронической усталости при проведении медицинской реабилитации (2013)
Труняков М. В. - Вплив комбінації препарату Гепа-мерц та нуклеїнату на показники цитокінового профілю крові хворих на хронічний токсичний гепатит на тлі хронічного обструктивного захворювання легень (2013)
Урсуляк Ю. В. - Асоціації поліморфізму генів АСЕ (I/D) та eNOS (894G>T) із клінічно-демографічними показниками хворих на гострий інфаркт міокарда (2013)
Христуленко А. А. - Новая методика соединения тканей с помощью пружинистой клипсы, создающей дозированное усилие (2013)
Хубетова И. В. - К вопросам эпидемилогии болезни Паркинсона в Oдесском регионе (2013)
Чхетіані Р. Б. - Показники клітинної ланки імунітету у хворих на хронічний токсичний гепатит на тлі хронічних персистуючих TORCH-інфекцій (2013)
Шевчук Ю. Г. - Особливості комп’ютерно-томографічних параметрів ІІІ й IV шлуночків головного мозку у хворих на епілепсію юнаків і дівчат без урахування та з урахуванням краніотипу (2013)
Юган Я. Л. - Вплив сучасного імуноактивного препарату імунофану на цитокіновий профіль крові хворих на неалкогольний стеатогепатит, поєднаний із нейроциркуляторною дистонією, після перенесеного інфекційного мононуклеозу (2013)
Зайцева О. Е. - Патофизиологические и патоморфологические аспекты лекарственно-индуцированных повреждений печени (2013)
Глущенко А. В. - Аналітичний огляд сучасних антигістамінних препаратів (2013)
Лукьянцева Г. В. - Влияние занятий профессиональным спортом на показатели ЭКГ у атлетов, Зиневич Я. В., Левон М. М. (2013)
Титул, зміст (2013)
Леваничев В. В. - Управление температурой расплава в процессах соэкструзии (2013)
Бразалук Ю. В. - Расчет гидродинамического взаимодействия в сверхтекучей жидкости методами вычислительной теории потенциала (2013)
Цапко Ю. В. - Влияние поверхностной обработки древесины на огнестойкость деревянных конструкций (2013)
Киндрачук М. В. - Влияние высокотемпературного диффузионного отжига на износостойкость плазменного покрытия системы ТiC-Ni-Cr, Шевченко А. Л., Башта А. В., Ищук Н. В. (2013)
Кіндрачук М. В. - Технологічні аспекти створення дискретно-азотованих покриттів з використанням лазерної обробки, Іщук Н. В., Писаренко В. М. (2013)
Толмачев С. Т. - Классификация гетерогенных структур и условие их двоякопериодичности, Бондаревский С. Л. (2013)
Новосядлий С. П. - Фізико-технологічні аспекти багатозарядної імплантації арсенід галію в структурах приладів і схем, Мельник Л. В., Кіндрат Т. П. (2013)
Базалєєв М. І. - Установка активації металів циклічними напруженнями при термографічній дефектоскопії, Бандурян Б. Б., Брюховецький В. В., Клепіков В. Ф., Литвиненко В. В., Прохоренко Є. М. (2013)
Бондар В. М. - Застосування сучасних ядерно-фізичних технологій у медицині (2013)
Яловенко С. Н. - Черный предел. Часть 12: расширенное лоренцевое преобразование (2013)
Abstract and References (2013)
Давидова О. Є. - Цитратохелати цинку, марганцю та саліцилова кислота — перспективні складові нових композиційних мікродобрив для пшениці, Аксиленко М. Д., Мокринський В. М., Котенко С. І., Гаєвський А. П. (2014)
Кудрявицька А. М. - Вивчення екологічного фактора впливу мінеральних добрив на продуктивність пшениці озимої (2014)
Нарижный А. Г. - Использование антиоксидантов при воспроизводстве свиней, Джамалдинов А. Ч., Крейндлина Н. И., Анисимов А. Г., Грищенко С. Н. (2014)
Костюк С. С. - Уплив гамма-опроміненні на тлі дії вітаміну В6 на частоту дихальних рухів кролів, Бусенко О. Т. (2014)
Бабікова К. О. - Сутність поняття та перспективи агротуристичної діяльності – складова збалансованого розвитку сільських регіонів, Ніколаєв К. Д. (2014)
Лобова О. В. - Потенційна буферна здатність буроземних ґрунтів стосовно калію (2014)
Танчик С. П. - Продуктивність пшениці озимої залежно від строків сівби, Мокрієнко В. А., Моторний В. А. (2014)
Бісько Н. А. - Вплив технологій обробки на основні показники якості субстратів гливи звичайної, Мироничева О. С., Бандура І. І. (2014)
Томчук В. А. - Жирні кислоти фосфоліпідів цільної крові та її компонентів здорових і хворих новонароджених телят та після застосування ентеросорбентів, Грищенко В. А. (2014)
Яненко У. М. - Токсигенні властивості вакцинних штамів збудника cибірки, Сорокіна Н. Г., Гудзь Н. В., Яненко В. М., Терещенко С. М., Дорофеєва О. В. (2014)
Немашкало А. Ю. - Моніторинг епізоотичної ситуації щодо інфекційного бронхіту курей (2014)
Захарчук О. І. - Рід в’яз (Ulmus L.): поширення в лісовому фонді України, стан та проблеми його збереження (2014)
Ждан В. Н. - Моисей Борисович фабрикант. Из биографических данных, Рыбалов О. В. (2014)
Ждан В. М. - Основні етапи становлення та перспективи розвитку наукової діяльності кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії з пластичною та реконструктивною хірургією голови та шиї, Рибалов О. В., Аветіков Д. С., Яценко І. В., Ставицький С. О. (2014)
Рибалов О. В. - Основні етапи життя та діяльності завідувачів кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії з пластичною та реконструктивною хірургією голови та шиї вднзу "УМСА" полтавського періоду, Яценко І. В., Аветіков Д. С., Волошина Л. І., Скрипніков П. М., Богашова Л. Я., Мельник В. Л., Шевченко В. К. (2014)
Богашова Л. Я. - М. Ф. Даценко – ученый, педагог, врач (2014)
Яценко І. В. - Кафедра хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії з пластичною та реконструктивною хірургією голови та шиї ВДНЗ "УМСА" – 45 років Полтавського періоду в цифрах та фактах, Аветіков Д. С., Рибалов О. В., Богашова Л. Я. (2014)
Аветіков Д. С. - Зміни активності а-амілази в тканинах слинних залоз на фоні хронічної нітратної інтоксикації, Ахмеров В. Д., Бондаренко В. В., Данильченко С. І., Ву В’ет Куонг (2014)
Аветіков Д. С. - Біомеханічні особливості вдосконалення естетичних операцій на обличчі, Гутник А. А. (2014)
Аветіков Д. С. - Клініко-морфологічна характеристика ангіосомних клаптів з скроневої і тім'яної ділянок для заміщення дефектів і деформацій на голові і шиї, Каплун Д. В., Данильченко С. І. (2014)
Аветіков Д. С. - Зміни мінерального компоненту нижньощелепної кістки в динаміці репаративного остеогенезу за умов хронічної нітратної інтоксикації, Локес К. П., Іщенко В. В. (2014)
Аветіков Д. С. - Роль біомеханічних властивостей шкіри при проведенні нижньої рітідектомії та косметичної отопластики, Стебловський Д. В. (2014)
Аветіков Д. С. - Сучасні аспекти патогенезу та профілактики утворення патологічних рубців, Трапова Х. О. (2014)
Авсянкин А. В. - Исследование распространенности кариозного поражения контактных поверхностей боковых зубов у жителей донецкого региона (2014)
Алексеев С. Б. - Системный подход к оказанию хирургической помощи больным одонтогенными гайморитами, Боенко Д. С., Матрос-Таранец А. И., Алексеев Ю. С. (2014)
Алиев С. З. - Клинико-функциональные особенности консервативного лечения слюннокаменной болезни (2014)
Бабай О. Н. - Эффективность комплексного лечения хронического генерализованного пародонтита при сочетанном применении липосомального препарата и гирудотерапии, Гладкая Е. Н. (2014)
Бандрівський Ю. Л. - Особливості hla-антигенів та їх асоціативні зв’язки з прозапальними цитокінами у хворих на генералізований пародонтит, Бандрівська Н. Н., Віноградова О. М. (2014)
Бєліков О. Б. - Стан оксидантно-протиоксидантного гомеостазу та інтенсивність нітрозитивного стресу у хворих на кислотозалежні захворювання шлунково-кишкового тракту залежно від виду зубного протезування, Рощук О. І. (2014)
Бережна О. Е. - Вплив препаратів "Лімфоміозот" та "Траумель" на мікробіоценоз порожнини рота у дітей з хронічними тонзилітами (2014)
Волошина Л. И. - Опыт использования препарата серрата в комплексном лечении пациентов с травматическим остеомиелитом нижней челюсти, Рыбалов О. В., Скикевич М. Г., Соколова Н. А. (2014)
Ву Вьет Куонг - Современный взгляд на этиологию и патогенез одонтогенных абцессов и флегмон челюстно-лицевой области, Аветиков Д. С., Кравченко С. Б. (2014)
Гаджиєва І. М. - Клінічне дослідження крайового прилягання матеріалів у відновленнях бічних зубів (2014)
Гасымова З. В. - О распространенности ретенции моляров (2014)
Гасюк А. П. - Гістогенез пухлин слинних залоз, Дубровіна О. В., Насонов П. І., Филенко Б. М. (2014)
Гасюк А. П. - Морфологические и рентгенологические параллели в дифференциальной диагностике амелобластом, Ройко Н. В., Новосельцева Т. В. (2014)
Гладка О. М. - Вплив магнійвмісного комплексу на біофізичні показники ротової рідини у пацієнтів з низьким рівнем карієсрезистентності (2014)
Голік В. П. - Клініко – технологічні передумови удосконалення лікування із застосуванням тимчасових ортопедичних конструкцій, Ярова А. В., Янішен І. В. (2014)
Головко Н. В. - Обгрунтування вибору методу лікування ортодонтичних пацієнтів із вкороченням вуздечки язика І-ІІІ видів, Наджиб Іяд Н. А. (2014)
Голубков П. Э. - Влияние имплантации в больше­берцовую кость биогенного гидроксилапатита легированного медью в различных концентрациях на гистологическое строение дентина резца нижней челюсти крыс (2014)
Гринишин О. Б. - Морфологічні зміни тканин зуба при експериментальному глибокому карієсі у щурів, Филенко Б. М. (2014)
Губанова Д. В. - Контроль внутрикостного перемещения ретенированных зубов при помощи конусно-лучевой компьютерной томографии (2014)
Губанова О. И. - Особенности лечения растущих пациентов с аномалиями прикуса ІІ класса 2 подкласса при вертикальном типе роста челюстей (2014)
Гударьян А. А. - Роль аэробной и анаэробной микрофлоры в развитии дентального мукозита и дентального периимплантита (2014)
Дахно Л. О. - Особливості перебудови коміркових відростків щелеп та їх співвідношення з коренями постійних зубів у віковому аспекті, Криницький Р. П., Павлів Х. І, Масна З. З., Масна-Чала О. З. (2014)
Дурягіна Л. Х. - Стан системного та місцевого імунітету хворих із одночасним ураженням тканин пародонта і сопр при поєднанні з депресивними розладами, Седих В. П., Дорофєєва О. В. (2014)
Єлісєєва О. В. - Мікрофлора ротової порожнини хворих на хронічний генералізований пародонтит на тлі червоного плоского лишая, Соколова І. І. (2014)
Ідашкіна Н. Г. - Роль вільнорадикального окиснення у виникненні сповільненої консолідації переломів нижньої щелепи (2014)
Іленко Н. В. - Коефіцієнт сталості мікрофлори ясенної рідини віл-інфікованих осіб, Петрушанко Т. О., Іленко Н. М. (2014)
Исаков С. В. - Современный подход к лечению хронических форм периодонтитов, Исакова Т. И. (2014)
Каськова Л. Ф. - Початкові форми флюорозу зубів – лікувати чи ні?, Амосова Л. І., Бережна О. Е., Солошенко Ю. І., Моргун Н. А. (2014)
Кобцева О. А. - Ефективність стабілізації опорних зубів верхньої щелепи при ортодонтичному лікуванні з видаленням перших премолярів (2014)
Кобыляк С. С. - Особенности формирования фасеток патологического стирания зубов при удалении первых моляров, Ли Сяокунь (2014)
Козак Р. В. - Одонтометричні показники міжальвеолярної відстані на контрольних моделях до та після лікування у пацієнтів з патологічною стертістю зубів (2014)
Коломієць С. В. - Використання пов’язок RESO-PAC в пародонтальній пластичній слизово-ясеневій хірургії (2014)
Комский М. П. - Концентрация аугментина в сыворотке крови больных хроническим одонтогенным остеомиелитом нижней челюсти при различных путях введения (2014)
Коробов В. П. - Прогнозирование доминирования повреждений при сочетанной черепно-мозговой и челюстной травме, Золотухин С. Е., Шпаченко Н. Н., Берест Е. Л. (2014)
Король Д. М. - Визначення функціонального стану жувальних м’язів при виготовленні зубних протезів, Скубій І. В., Черевко Ф. А., Онипко Є. Л., Єфименко А. С. (2014)
Костиленко Ю. П. - Структура эмали и её конфигурационные отношения с дентином жевательных зубов человека, Саркисян Е. Г., Аветиков Д. С., Бойко И. В. (2014)
Кузенко В. - Зміни ДНК тканин пародонту при запаленні (2014)
Курицын А. В. - Конечно-элементное моделирование взаимодействия винтового имплантата с костными тканями челюстного сегмента, Куцевляк В. И., Кондратьев А. В. (2014)
Куроєдова В. Д. - Морфологічний симптомокомплекс у дітей 10-13 років із зубощелепними аномаліями ІІ класу за енглем з різним типом росту нижньої щелепи, Галич Л. В., Галич Л. Б. (2014)
Лесовая И. Г. - Профилактика осложнений на хирургическом этапе субпериостальной имплантации у пациентов с множественной и полной потерей зубов, Российский П. В. (2014)
Лузин В. И. - Сравнительное исследование прочности нижней челюсти и плечевой кости у белых крыс после двух­месячного введения натрия бензоата, Лукьянцева Г. В., Тютюник А. А. (2014)
Лучинський М. А. - Вплив негативних факторів довкілля на рівень стоматологічної захворюваності дитячого населення, Лучинська Ю. І., Остапко О. І., Лучинський В. М. (2014)
Любарець С. Ф. - Санітарно-просвітницька робота в ліцеї "Універсум" (м. Київ) (2014)
Макєєв В. Ф. - Ультрасонографія в діагностиці дегенеративних змін скронево-нижньощелепного суглобу, Кучер А. Р., Риберт Ю. О., Жизномирська О. О., Філіпський А. В. (2014)
Макєєв В. Ф. - Обгрунтування послідовності проведення клінічного функціонального аналізу стану зубощелепної системи у пацієнтів з підозрою на скронево-нижньощелепні розлади, Телішевська У. Д., Кулінченко Р. В., Телішевська О. Д. (2014)
Манащук Н. В. - Розповсюдженність та клінічний перебіг захворювань пародонта на тлі хронічних колітів (2014)
Мартиненко І. М. - Хронометричні дослідження клінічного етапу отримання функціонального відбитку при виготовлені повних знімних протезів (2014)
Матолич У. Д. - Концентрація циркулюючих імунних комплексів при флегмонах щелепно-лицевої ділянки (2014)
Мацко Н. В. - Особливості порушень неспецифічних та специфічних факторів імунітету у пацієнтів із патологією тканин пародонта та гастродуоденальних виразок, Бондаренко Ю. І. (2014)
Кубанов Р. А. - Європейські стандарти освіти: загальний аналіз (2014)
Акімова О. М. - Напрями та форми самоосвіти в процесі підготовки майбутніх вчителів початкової школи (2014)
Бочарникова Т. Ф. - Аналіз процесу формування професійно-педагогічної спрямованості майбутніх учителів іноземних мов у фаховій підготовці (2014)
Горащук О. С. - Інноваційна складова діяльності вчителя основ здоров’я щодо профілактики та корекції тютюнопаління серед підлітків, Чєхова В. Є. (2014)
Загребельный С. Л. - Компьютерное тестирование знаний студентов, как один из инструментов повышения качества образования в техническом вузе, Загребельная Е. А. (2014)
Ільченко А. М. - Формування інноваційного освітнього середовища – умова успішної корекційної роботи (2014)
Кашпур Т. О. - Особливості виховного процесу в професійно-технічних навчальних закладах (2014)
Максименко Л. О. - Використання риторичних прийомів для розвитку усного діалогічного мовлення менеджерів-економістів (2014)
Масленникова Т. А. - Результати та аналіз дослідження ефективності розробленої моделі формування економіко-правової компетентності майбутніх юристів (2014)
Пахомова Н. Г. - Характеристика теоретико-когнітивної основи інтеграції медико-психологічної і педагогічної складових професійної підготовки логопедів (2014)
Потуй Ю. П. - Формування професійних цінностей у студентів економічних спеціальностей: погляди науковців (2014)
Риб Г. Г. - Роль особистих якостей медичних працівників середньої ланки в становленні професійної комунікації (2014)
Сердюкова О. Я. - Науково-дослідна робота студентів інженерно-педагогічних спеціальностей як засіб формування професійної компетентності (2014)
Яриз Е. М. - Особенности подготовки конкурентоспособной личности в современных условиях развития общества (2014)
Плащовата М. С. - Особливості оцінювання знань учнів у Німеччині (2014)
Голубнича Л. О. - Методологічні підходи до досліджень з педагогічної історіографії (2014)
Карпенко І. М. - Катарсична педагогіка Василя Сухомлинського (2014)
Карпенко М. І. - Форми та методи виховання культури здоров’я молодших школярів у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського (2014)
Куліш С. М. - Тенденції новаторства у пошуках моделі якісної педагогічної освіти в кінці ХІХ – початку ХХ ст. (на прикладі Харківського Імператорського університету) (2014)
Пілавов П. А. - Фактори розвитку ідей формування здорового способу життя зростаючого покоління у педагогічній спадщині О. Бутовського (2014)
Поліщук С. В. - Методологічні аспекти формування і становлення вітчизняної дидактики в 20-х роках ХХ століття (2014)
Сура Н. А. - Система професійної іншомовної підготовки у немовних ВНЗ як науково-педагогічна проблема: ретроспективний аналіз психолого-педагогічної та науково-методичної літератури (2014)
Волкова Н. П. - Толерантність як професійно значуща якість особистості соціального педагога та її формування у виші (2014)
Дерев’янко І. В. - Творче використання педагогічних ідей та досвіду християнського виховання підлітків в умовах сьогодення (2014)
Максимова В. О. - Забезпечення наступності й перспективності між дошкільною та початковою ланками освіти (2014)
Сергієнко А. В. - Генезис розвитку музично-естетичних цінностей особистості (2014)
Чумак М. М. - Студентське самоврядування у вищих навчальних закладах України (90-ті роки ХХ ст.) (2014)
Кольбашенко Д. А. - Електронний цифровий підпис (2014)
Кольбашенко Д. А. - Мотивація персоналу як один з факторів підвищення продуктивності праці (2014)
Відомості про авторів (2014)
Титул, зміст (2013)
Петриченко В. - Сьогодні та в подальшому лише рівень розвитку науки визначатиме якість життя людства (2013)
Моргун В. - В Україні є всі об'єктивні передумови найближчими роками стати продовольчою столицею світу (2013)
Пархоменко І. - Аграрії столичної області при вирощуванні посівного матеріалу не визнають розслаблення (2013)
Бізікін С. - Слабожанщина підтримує організацію інституту добровільного декларування господарствами вимог щодо ефективного використання та охорони земель (2013)
Сарно А. - Для державних сільськогосподарських інспекторів Житомирської області неприйнятне бездумне адміністрування під час перевірок справності техніки (2013)
Загребельний Г. - У лабораторіях Держсільгоспінспекції Миколаївської області, якість зерна й продуктів його переробки визначають інфрачервоними експрес-аналізаторами "Інфратек" (2013)
Шпичак О. - Безумовно, аграрний експорт, передусім зернових, сьогодні виступає "золотою" жилою для нашої країни, Боднар О. (2013)
Рибалка О. - Болить душа за нинішню і майбутню долю вітчизняної селекційної науки. Болить і не перестає (2013)
Шувар І. - Як часто ми забуваємо, що родючість грунту відновлюється вкрай повільно, а виснажується - досить швидко (2013)
Лупенко Ю. - Проаналізуємо кластерні моделі організації агропродуктового виробництва, Кропивко М. (2013)
Власов В. - Після вступу Угорщини до Євросоюзу торгівля зерновими з Україною різко пішла на спад, а пшеницею - зовсім припинилася, Ткач Г. (2013)
Вожегова Р. - Практика показує, що обмаль вологи в зоні Південного Степу можна компенсувати розміщенням озимої пшениці по чорному пару, Заєць С., Коваленко А. (2013)
Прес-служба редакції - Практичні поради щодо удобрення посівів вівса (2013)
Сайдак Р. - Формуємо якість зерна озимої пщениці залежно від агрокліматичних умов (2013)
Григорчук Н. - Для основних і повторних посівів виведено новий ультраранній сорт Галі, Якубенко О. (2013)
Красиловець Ю. - З цього матеріалу можна дізнатися про найбільш ефективні протруйники для ярих колосових культур, Кузьменко Н. (2013)
Кочик Г. - Хімічний захист озимої пшениці післясходовими гербіцидами варто переносити з весни на осінь, Мельничук А. (2013)
Сидорчук О. - Строки збирання ранніх зернових можна змоделювати за допомогою спеціальної систем-програми (2013)
Рожкован В. - Ранній посів рижію та його швидке дозрівання дають змогу вирощувати на одному полі впродовж року дві культури, Комарова І. (2013)
Шевченко М. - Бар'єр проти бур'янів у зоні Степу має спиратися передусім на оптимальну структуру посівних площ, Шевченко О., Шевченко С., Швець Н. (2013)
Сторчоус І. - Олійні та зернобобові культури найкраще збирати через 10 днів після обробки їх десикантами (2013)
Ремесло О. - Плівкоутворюючі регулятори росту разом з протруйниками забезпечують доволі пристойну врожайність озимого ячменю (2013)
СнІсаренко Ю. - Аміачну воду доцільно вносити глибше від насіння або в міжряддя (2013)
Пташник О. - Без обробки насіння нуту біопрепаратами бульбочкових бактерій марно сподіватися на пристойну врожайність і високий вміст білка в бобах (2013)
Мокрієнко В. - Порівняємо продуктивність кукурудзи в зоні Лісостепу за різних технологій вирощування - альтернативної, інтенсивної і ресурсозберігаючої (2013)
Поляков О. - Повторимо добре знані й призабуті прийоми сортової агротехніки вирощування сої, НІкІтенко О. (2013)
Перегуда С. - Агротуризм, як форма диверсифікації діяльності аграрних формувань (2013)
Сичова О. - Інтенсивність землекористування сільськогосподарськими підприємствами України (2013)
Прес-служба редакції - Навіть досвідчені технологи навряд чи знають наведені в цьому дослідженні особливості аерації, фумігації та зневоднення зерна (2013)
Пурик В. - У Бразилії збіжжя зневоднюють у сушарках, які працюють на дровах (2013)
Анісімова Л. - Гідротермічна обробка зерна поліпшує якість ячмінного помелу (2013)
Прес-служба редакції - Конденсат на зернІ сприЧинЯЄ бурхливий розвиток бактерІй І плІснЯвІлих грибкІв (2013)
Марков І. - Далеко не всі аграрії знають про діагностичні ознаки хвороб сої та біологічні особливості їх збудників (2013)
Шаповалов І. - Ми йдемо до біологічного землеробства, але біопрепарати для екологічного захисту рослин, дерев і кущів затято ігноруємо (2013)
Кіраєв Р. - Привернемо ще раз увагу до економічних порогів шкодочинності на зернових попелиць, хлібних жуків і трипсів, Амірханов Д. (2013)
Скрипник В. - Личинки дротяників. які умови для них комфортні, а які ні? (2013)
Прес-служба редакції - М'ясо справжнього тунця "дружить" лише із сіллю (2013)
Прес-служба редакції - Остерігайтеся купувати оливкову олію, розлиту в тій країні, де оливкові дерева не ростуть (2013)
Прес-служба редакції - Натуральна червона й чорна ікра при роздавлюванні лопається в роті, а підроблена - прилипає до зубів як звичайний желатин (2013)
Прес-служба редакції - Часто продавці птиці на ринках надувають її грудину повітрям (2013)
Прес-служба редакції - Перелік анотацій до наукових статей, опублікованих у фаховому журналі "Зерно і хліб" № 4 за 2013 рік. (2013)
Волошин О. І. - Ginkgo biloba у профілактиці і лікуванні судинних захворювань (огляд літератури), Васюк В. Л., Бачук-Понич Н. В., Шубравський А. О. (2009)
Шупер С. В. - Застосування гінкго білоба в медичній реабілітації хворих на пептичну виразку дванадцятипалої кишки в сполученні з гіпертонічною хворобою, Іванова Л. М. (2009)
Туманов В. А. - Нові властивості женьшеню: гіпоглікемічний ефект, механізми дії, Чекман І. С., Горчакова Н. А., Тимченко А. Г. (2009)
Харченко В. В. - Основні механізми дії ліпосомального кверцетину в лікуванні хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки в поєднані із гіпертонічною хворобою (2009)
Заремба Є. Х. - Антигомотоксична терапія дисфункції щитоподібної залози у хворих на ішемічну хворобу серця, Макар О. Р. (2009)
Марушко Ю. В. - Застосування фітокомплексу № 2.1 при лікуванні дисфункцій жовчовивідних шляхів у дітей, Марушко Т. В., Гищак Т. В. (2009)
Харченко Н. В. - Особливості дієтотерапії хворих на неалкогольний стеатогепатит в поєднанні із остеопорозом, Гарник К. В. (2009)
Пілецький А. М. - Стан харчування хворих на бронхіальну астму поєднану із синдромом хронічної втоми (2009)
Харченко Н. В. - Соціальні, психоемоційні фактори та особливості харчування хворих на функціональні розлади шлунково-кишкового тракту, Кисла О. М. (2009)
Макаренко О. А. - Антиоксидантна ефективність паростків злакових (2009)
Яковлєва І. Ю. - Порівняльний вплив краталу і яктону на жиронокислотний склад ліпідів в органах щурів при навантаженні на фоні гіпертермії, Брюзгіна Т. С., Олійник С. А., Горчакова Н. О., Чекман І. С. (2009)
Гарник Т. П. - Застосування засобу рослинного походження алфагіну в лікуванні хворих на синдром психоемоційного вигорання та його вплив на стан системи антиоксидантного захисту, Фролов В. М., Пересадін М. О., Білоусова І. В., Петріщева В. О. (2009)
Косуба Р. Б. - Стан і перспективи використання буркуну лікарського в медицині та фармації (огляд літератури), Ткачук О. Ю. (2009)
Козярін І. П. - Ячмінь звичайний – фармакологічні і лікувальні властивості, Ліпкан Г. Н. (2009)
Тернинко І. І. - Дослідження елементного складу представників родини Apiaceae (2009)
Гудзенко А. В. - Дослідження жирнокислотного складу ехінацєї пурпурової, Цуркан О. О., Ковальчук Т. В., Курапова Т. М. (2009)
Іщенко М. В. - Вивчення технологічних параметрів сировини Тilia cordata L., Тilia platyphyllos scop. та процесу екстрагування БАР, Сятиня М. Л. (2009)
Хохленкова Н. В. - Аналіз сучасного ринку фітоекстрактів в Україні, Ярних Т. Г., Буряк М. В. (2009)
Князевич В. М. - Ефективність профілактики грипу в сучасних умовах з використанням засобів народної та нетрадиційної медицини (огляд літератури та матеріали власних досліджень), Гарник Т. П., Фролов В. М., Пересадін М. О., Поканевич В. В. (2009)
Антонюк Т. М. - Стероїдні глікозиди: біохімічні, фармакологічні властивості та фізіологічні функції малодослідженої групи рослинних стеролів (огляд літератури), Оканенко О. А., Таран Н. Ю. (2009)
Гарник Т. П. - Активність ферментів системи антиоксидантного захисту та показники фагоцитарної активності моноцитів у хворих з синдромом психоемоційного вигорання при лікуванні сучасним фітозасобом алфагіном, Пересадін М. О., Білоусова І. В. (2009)
Левицький А. П. - Гепатопротекторні властивості пасти з плодів чорниці при експериментальному токсичному гепатиті та кишковому дисбіозі, Осипенко С. Б., Цісельський Ю. В., Дем’яненко С. О., Макаренко О. А., Селіванська І. О. (2009)
Яковлєва Л. В. - Виявлення закономірностей залежності фармакологічної активності препарату капсули "Венотон" від спектру хімічних речовин обраних рослин за допомогою статистичних методів, Трутаєв І. В., Томашевська Ю. О., Горбань Є. М. (2009)
Левицький А. П. - Вплив фітоадаптогенів на стан печінки за умов експериментального гепатиту на тлі дисбіозу, Макаренко О. А., Дем’яненко С. О., Пустовойт П. І. (2009)
Доброва В. Є. - Дослідження противиразкової активності фармакологічного засобу з суцвіть липи у комплексі з електромагнітним випромінюванням міліметрового діапазону, Куценко Т. О., Степанова К. О., Позднякова А. Ю. (2009)
Левицький А. П. - Антивірусна та імуномоделююча активність препарату з паростків пшениці, Манік І. Г., Дем’яненко С. О., Гулавський В. Т., Лозицький В. П. (2009)
Лушпа В. І. - Дикорослі лікарські рослини Камчатки (повідомлення І) (2009)
Козярін І. П. - Амарант хвостатий цінна харчова і лікарська рослина, Ліпкан Г. М. (2009)
Коновалова О. Ю. - Дослідження вмісту полісахаридів і танінів у квітках різних видів і сортів хеномелесу Chaenomeles Linde., Шураєва Т. К., Джан Т. В., Клименко С. В. (2009)
Христич Т. М. - Електромагнітні поля, біоритми і адаптація в організмі людини, Горбачевький О. В. (2009)
Павлюк П. М. - "Зобофіт" у лікуванні і профілактиці захворювань щитовидної залози, Комісаренко В. П. (2009)
До 75- річчя Товстухи Євгена Степановича (2009)
Князевич В. М. - Лікування хворих на грипозну інфекцію з використанням засобів народної та нетрадиційної медицини (огляд літератури та матеріали власний досліджень), Гарник Т. П., Жданова М. П. Фролов В. М., Пересадін М. О., Поканевич В. В. (2009)
Гарник Т. П. - Ефективність комбінованого фітопрепарату інтеллану в лікуванні хворих на синдром вигорання, його вплив на стан ліпопероксидації та активність системи антиоксидантного захисту, Фролов В. М., Пересадін М. О., Білоусова І. В., Петріщева В. О. (2009)
Розумний Р. В. - Ефективність комбінованого фітозасобу алфагіну в корекції синдрому після інфекційної астенії у хворих після перенесеної негоспітальної пневмонії на тлі стеатозу печінки в періоді медичної реабілітації (2009)
Фролов В. М. - Оптимізація лікування неалкогольного стеатогепатиту, поєднаного з ожирінням та хронічним некалькульозним холециститом, на основі інтеграції засобів метаболічної терапії, фітопрепаратів та ентеросорбції, Гарник Т. П., Пересадін М. О., Бикадоров В. І., Білоусова І. В., Петріщева В. О. (2009)
Заремба Є. Х. - Визначення показників варіабельності ритму серця та вплив комбінованої терапії із застосуванням фітоседу при лікуванні хворих на нейроциркуляторну дистонію, Заремба-Федчишин О. В., Заремба О. В., Федчишин Н. Р., Остяк І. М. (2009)
Макаренко Д. М. - Антигіпоксична активність спільної дії пірацетаму та Гінкго білоба (2009)
Гуцол Л. П. - Словник гомеопатичних термінів як важлива складова викладання курсу "основи гомеопатії", Козименко Т. М. (2009)
Семенова С. В. - Гомеопатична феноменологія в клінічній практиці (2009)
Харченко Н. В. - Особливості дієтотерапії хворих на неалкогольний стеатогепатит, поєднаний із хронічним панкреатитом та цукровим діабетом 2-го типу, Анохіна Г. А., Михайліченко І. С. (2009)
Бурмака О. В. - Конюшина лучна – джерело ефективних БАР (огляд) (2009)
Козярин И. П. - Эвкалипт шариковый – лекарственное растение, Липкан Г. М. (2009)
Джан Т. В. - Дослідження амінокислотного складу листя, квіток і плодів хеномелесу Chaenomeles Lindl., Коновалова О. Ю., Шураєва Т. К., Клименко С. В. (2009)
Мала О. С. - Визначення показників стандартизації кори берези бородавчастої з різних регіонів заготівлі, Хворост О. П. (2009)
Лушпа В. І. - Дикорослі лікарські рослини Камчатки (2009)
Мацко Н. В. - Ароматерапія в профілактиці і лікуванні захворювань (2009)
Дудченко Л. Г. - Аромамасаж – приємний шлях до здоров’я, Гайдук В. В., Крамар Е. Д. (2009)
Борисенко М. І. - Ефективність інформаційно-хвильової терапії в комплексному лікуванні хронічного запального процесу в слизовій оболонці гастродуоденальної зони у дітей, Починок О. В. (2009)
Кияк Ю. Г. - Вплив апітерапії на лікування персистуючої форми миготливої аритмії, Єрченко Р. Я. (2009)
Криворучко І. А. - Прогностична значущість показників ендогенної інтоксикації та системи монооксигенази на етапах хірургічного лікування хворих з приводу абдомінального сепсису, Жуков В. І., Повеличенко М. С., Андреєщев С. А. (2014)
Чурпій І. К. - Зміни клітинної ланки імунітету у хворих, оперованих з приводу перитоніту, Пиптюк О. В., Якубовська І. О. (2014)
Ничитайло М. Е. - Оценка печеночного кровотока при циррозе печени, Ганжий В. В., Тугушев А. С., Андриенко С. А. (2014)
Илмаз С. - Осложнения после трансплантации фрагмента печени от живого донора: результаты хирургических вмешательств у 600 доноров, Озгор Д., Диричан A., Атеш M., Гонульташ Ф., Ара Ч., Kайаальп Ч., Илмаз M., Байрамов Н., Пашазаде В. (2014)
Шевчук І. М. - Ендоскопічні транспапілярні втручання при хронічному панкреатиті, Пилипчук В. І., Гедзик С. М. (2014)
Долимов К. С. - Инфильтрат желчного пузыря, Ильхамов Ф. А., Абдумажидов А. Ш., Тухтамурадов З. З. (2014)
Воровський О. О. - Результати хірургічного лікування пахвинної грижі у хворих різного віку (2014)
Горобейко М. Б. - Визначення ефективності повторного застосування Урокінази Медак при синдромі діабетичної стопи (2014)
Никоненко А. А. - Кардиоваскулярный риск у больных при аневризме брюшной части аорты (2014)
Дужий І. Д. - Можливості хірургічного лікування відносно поширеного мультизистентного туберкульозу легень, Кравець О. В., Гресько І. Я. (2014)
Магеррамбейли И. Ш. - Сравнительная оценка эффективности комбинированной иммунокоррекции у больных при тяжелой черепно–мозговой травме, Мирзоева В. С. (2014)
Паламарчук В. А. - Изменение объективных параметров голоса после реиннервации гортани, Войтенко В. В. (2014)
Григоренко В. Н. - Отдаленные результаты радикальной простатэктомии у больных по поводу локализованного и местно распространенного рака предстательной железы, Шамраев С. Н., Данилец Р. О., Бардин А. В., Гурженко А. Ю., Перета Л. В. (2014)
Остапчук Р. М. - Роль коригувальної остеотомії першої плеснової кістки в оперативному лікуванні hallux valgus (2014)
Алексеева Т. А. - Адаптация поверхности имплантатов к тканям реципиента, Береговой О. В., Боровик Д. В., Галич С. П., Гомоляко И. В., Лазаренко О. Н. (2014)
Сапегiн В. I. - Визначення безпечного для кишечнику рiвня внутрішньочеревного тиску з позицiй збереження регуляцiї локального кровообiгу, Сапегiн I. Д. (2014)
Десятерик В. І. - Профілактика печінкової недостатності у хворих на обтураційну жовтяницю, Мамчур Д. В. (2014)
Тутченко М. І. - Спостереження хірургічного лікування флегмони Фурньє, Клюзко І. В., Кравцов Д. І., Андрієць В. С., Марчук С. Ф., Смовженко В. І., Cіренко О. А., Хмеляр І. В. (2014)
Борис Макарович Даценко к 80–летию со дня рождения (2014)
Рыбаков С. И. - Игорь Васильевич Комиссаренко – страницы биографии (2014)
Малоїд-Глєбова М. О. - Деякі взаємозв'язки між різними типами спектрів мультиплікаційних модулів та спектральними просторами (2014)
Маслюченко В. К. - Розриви двосторонньо квазінеперервних перехідних функцій, Нестеренко В. В. (2014)
Stets Yu. V. - On logarithm of maximal term of a Dirichlet series converging in a half-plane: three-term power asymptotics, Sheremeta M. M. (2014)
Bandura A. I. - Boundedness of L-index in direction of functions of the form f() and existence theorems, Skaskiv O. B. (2014)
Sarkar A. - Some results on uniqueness of meromorphic functions sharing sets (2014)
Двірний О. І. - Стійкість розв'язків автономних імпульсних систем Важевського, Слинько В. І. (2014)
Martynyuk O. M. - Finite dimensional four spectra inverse problem, Pivovarchik V. N. (2014)
Bokalo M. M. - Unbounded, periodic and almost periodic solutions of anisotropic parabolic equations with variable exponents of nonlinearity (2014)
Protasov I. V. - Sparse and thin metric spaces (2014)
Zabavsky B. V. - Diagonal reduction of matrices over finite stable range rings (2014)
The International Conference Complex Analysis and Related Topics (2014)
The 9-th International Algebraic Conference in Ukraine (2014)
Чебикін А. - "Борітеся — поборете" (2013)
Федорук О. - Владислав Ягелло у мистецтві (2013)
Савицька Л. - Життя художника-поета (2013)
Лисенко Л. - Українська скульптура у пошуках нової образності (2013)
Смирна Л. - Віктор Сидоренко: Мистецтво ілюзій і трансформацій (2013)
Скоблікова М. - Багатогранна особистість скульптора Юлії Скоблікової (2013)
Білан І. - Юрій Магалевський: Авангардова критика і непоступливість художника (2013)
Сом-Сердюкова О. - Танок навколо смерті: До 150-річчя Едварда Мунка (2013)
Гончар К. - Традиції і новації в сучасному декоративно-прикладному мистецтві України (2013)
Юр М. - Кроскультурні тенденції у творчості Олександра Дубовика (2013)
Пінчевська Б. - Українське мистецтвознавство східної Галичини стосовно становлення європейського мистецтва 1920–1930-х років (2013)
Медведик Ю. - Лірницький "Богогласник" Порфирія Демуцького: До 110-ліття виходу у світ збірника "Ліра та її мотиви" (2013)
Гнатів Т. - Станіслав Людкевич. Штрихи до портрета (2013)
Ваврик О. - Кобзарство в житті Т. Шевченка: До 200-річчя від дня народження поета (2013)
Васюта О. - Хорова, камерно-вокальна та церковна музика в творчості сучасних композиторів Чернігівщини (2013)
Місько Г. - Різдвяні коляди на Тернопільщині. Генеза та сучасність (2013)
Кіндратюк Б. - Дзвонарське мистецтво в житті українців (2013)
Луньов А. - Вплив акустики приміщення на процес фортепіанного виконання (2013)
Савчук І. - Романси Бориса Лятошинського 1920-х рр.: Пошуки джерелознавчих реліквій (2013)
Безгін О. - Актуальні питання підготовки фахівців з мистецького менеджменту, Бернадська Г. (2013)
Баканурський А. - Стройовий статут для театральних критиків (2013)
Ковальчук О. - Данило Лідер. Початок малого мікрокосму (2013)
Солов’яненко А. - Українська оперна режисура в контексті одеських музично-театральних традицій (2013)
Кульчинська Л. - Особливості функціонування жанрових категорій. Випадок нуару (2013)
Галкін Л. - "Молох" Олександра Сокурова. До проблеми влади (2013)
Андрющенко М. - Невербальні чинники формування іміджу телеведучого (2013)
Яковлєв М. - Пріоритетні принципи графічної формалізації та моделювання в сучасному дизайн-процесі (2013)
Лампека М. - Модельники Київського експериментального кераміко-художнього заводу: художня культура виконання форм, специфіка авторської праці (2013)
Іванченко Ю. - Українська архітектура першої половини ХVІІ ст (2013)
Яремчук О. - Формотворчі засади дизайну візитівки (2013)
Школьна О. - Фаянсовий трактирний посуд і "танжери" в побуті українців ХІХ — першої половини ХХ століття (2013)
Шолуха О. - Вплив українського народного мистецтва на твори художньо-керамічного виробництва "Гельдвейн — Ваулін" (2013)
Кривушенко Я. - Питання атрибуції та оціночної вартості севрської порцеляни за українськими та американськими першоджерелами (2013)
Кузьма Б. - Сучасний стан та перспективи розвитку дизайну архітектурного середовища, Кузьма В. (2013)
Мельник У. - Проблематика художнього оновлення історичного міського середовища Прикарпаття на початку ХХІ ст. (2013)
Антонюк О. - Абетка Василя Чебаника (2013)
Смірнова Д. - Основні соціокультурні та пам’яткоохоронні принципи в аспекті реновації міської історичної забудови (2013)
Котляр Є. - Вплив палестинофільства і сіонізму на розвиток синагогальної декорації (2013)
Роготченко О. - Українське ковальство посттоталітарного періоду: Шляхи розвитку (2013)
Мусієнко Н. - Взаємовплив масових і елітарних тенденцій у мистецтві ренесансної доби (2013)
Балашова О. - Круглий стіл ТІМ до 95-річчя НАОМА: Персоналії, події, перспективи, Лисенко Л. (2013)
Степаненко М. - Берестечко в Парижі (2013)
Оленєв О. - Образ цифрової сучасності та його критика. Випадок соціальних мереж (2013)
Тузов В. - Культурологічний аналіз спадщини І. Франка у дослідженнях українських науковців другої половини ХХ століття (2013)
Козинкевич О. - Майстер-клас від Вікторії Маркової (2013)
Боніто Оліва А. - Рубач голів (2013)
Дорошенко Ю. - Мій Шевченко (2013)
Брей Н. - Ілля Рєпін: "Портрет дівчини на червоному тлі" (2013)
Овчиннікова А. - Синтез мистецької освіти і практики (2013)
Павко А. - Етнокультурознавство — новий напрям соціогуманітарних досліджень (2013)
Іванченко Ю. - Мистецтвознавець і майстер карикатури (2013)
Шпільчак В. - Художник, учений, педагог (2013)
Небесник І. - Шімон Голлоші та закарпатська художня школа (2013)
Пучков А. - Графічне слово у постгутенбергівській мовчанці (2013)
Собкович О. - Художня критика та літературно-мистецькі видання Києва початку ХХ ст. (2013)
Бітаєв В. - Проблема людини в умовах сучасної соціо-культурної кризи (2013)
Васянович Г. - Професійні якості майбутнього фахівця: науково-методологічні критерії визначення і класифікації, Онищенко В. (2013)
Кобилянський О. - Практичні аспекти формування професійної компетентності при вивченні дисциплін циклу безпеки життєдіяльності, Королевська С. (2013)
Литвин А. - Методологічні засади поняття "педагогічні умови”, Мацейко О. (2013)
Дегтярьова Г. - Педагогічна взаємодія у контексті якісної професійної підготовки фахівців у ПТНЗ (2013)
Пономарьов О. - Відповідальність у системі категорій педагогіки вищої школи, Чеботарьов М., Середа Н. (2013)
Голяк М. - Формування професійних якостей майбутніх фахівців туристичної галузі у процесі іншомовної підготовки у ПТНЗ (2013)
Ткаченко Т. - Модель дистанційного курсу для фахівців сфери екологічної безпеки (2013)
Донченко В. - Пріоритетні напрями міжнародної діяльності сучасного університету в умовах інтернаціоналізації освіти (2013)
Білецька Г. - Принципи відбору змісту природничо-наукової підготовки майбутніх екологів (2013)
Корчевський Д. - Компетентнісний підхід до професійної підготовки майбутніх фахівців комп’ютерного профілю (2013)
Кондрацька Г. - Теоретико-методичні основи формування професійно-мовленнєвої культури спілкування майбутніх учителів фізичної культури (2013)
Божко Н. - Розвиток методичної компетентності інженера-педагога процесі професійної діяльності (2013)
Микитюк О. - Шляхи формування самоосвітньої компетентності старшокласників на уроках технологій (2013)
Романенко Ю. - Формування уявлень учителів про тест як систему (2013)
Ординович Т. - Організація роботи вчителя з обдарованими дітьми в умовах навчально-виховного закладу (2013)
Оверко Н. - Розвиток фахової майстерності педагогів професійної школи у системі підвищення кваліфікації (2013)
Павлик Н. - Динаміка розвитку гармонійності характеру в учнів ПТНЗ (2013)
Цибуляк Н. - Психологічні особливості прояву спостережливості майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів (2013)
Перепелиця А. - Вплив здібностей на формування професійно важливих якостей майбутньої медичної сестри (2013)
Шиделко А. - Поняття цінностей і ціннісних орієнтацій у контексті професійних преференцій учнів ПТНЗ (2013)
Водяна О. - Організація соціального супроводу сім’ї, в якій перебуває дитина під опікою (2013)
Каплун А. - Програми навчання математики у загальноосвітніх школах і професійних навчальних закладах Європейських країн: порівняльний аналіз (2013)
Третько В. - Особливості організації навчання за магістерськими програмами з міжнародних відносин у Великій Британії (2013)
Дужа-Задорожна М. - Поняття "соціальна педагогіка” і "соціальна робота” у контексті професійної підготовки фахівців соціальної сфери в університетах Німеччини (2013)
Зданевич Л. - Особливості підготовки майбутніх фахівців галузі дошкільної освіти до професійної діяльності в країнах Західної Європи та Азіатсько-Тихоокеанського регіону (2013)
Антонюк Г. - Вчення про людину в курсах етики Києво-Могилянської академії кінця XVII – початку XVIII ст. (2013)
Руденко Л. - Співпраця науковців і педагогів-практиків щодо оптимізації навчально-виховного процесу в професійно-технічних навчальних закладах, Василина С. (2013)
Наші автори (2013)
Титул, зміст (2013)
Беспалова С. В. - Концептуальні підходи до нормування в системі екологічного біомоніторингу, Горецький О. С., Злотін О. З., Максимович В. О., Лялюк Н. М., Штірц А. Д., Сафонов А. І., Федотов О. В., Говта М. В., Маслодудова К. М. (2013)
Герасимюк Н. В. - Порівняльна характеристика весняної флори двох районів міста Одеси (2013)
Ковтун-Водяницька С. М. - Онтоморфогенетичний розвиток Nepeta mussinii Spreng. ex Henckel за інтродукції в Північному Лісостепу України (2013)
Колеснікова В. В. - Вдосконалення технологій підготовки схилів породних відвалів до озеленення (2013)
Лисенко Г. М. - Самоорганізація заповідних степових екосистем з позицій синергетики (2013)
Михайленко І. Л. - Використання математичних моделей при вивченні динаміки консорційної екосистеми, Сметана О. М. (2013)
Сафонов А. І. - Фітокваліметрія токсичного навантаження та ступеню трансформації екотопів у Донецькій області (2013)
Федоненко О. В. - Екологічний аналіз вищої водної та прибережно-водної рослинності природно-техногенних водойм Криворіжжя, Поздній Є. В. (2013)
Андрусевич К. В. - Екоморфічна характеристика ґрунтової мезофауни дерново-літогенних ґрунтів на червоно-бурих глинах ділянки рекультивації Нікопольського марганцево-рудного басейну (2013)
Бронскова М. А. - До фауни та просторової структури населення птахів Північного Приазов'я в післягніздовий період (2013)
Жуков О. В. - Фракціонування просторової варіації угруповань панцирних кліщів (Acarі: Orіbatіda) у ґрунті сільськогосподарського поля в умовах степової зони України, Штірц А. Д., Задорожна Г. О., Кунах О. М. (2013)
Кунах О. М. - Екоморфічна та просторова організація мезопедобіонтів лісопаркового насадження в межах м. Дніпропетровська, Жуков О. В., Балюк Ю. О. (2013)
Прокопенко О. В. - Павуки (Aranei) агроценозів Донецької області, Савченко К. Ю. (2013)
Рева М. В. - Фауна та біологія імаго мошок (Diptera, Simuliidae) роду Odagmia Enderlein, 1921 південного сходу України, Усова З. В., Семушин Р. Д. (2013)
Суханова О. Г. - Гніздові птахи відділення "Кам'яні Могили" Українського степового природного заповідника, Сіренко В. О., Сіренко Н. М. (2013)
Ярошенко М. М. - Панцирні кліщі (Acarіformes, Orіbateі) та інша мезофауна регіонального ландшафтного парку "Краматорський" (Донецька область) (2013)
Бойко С. М. - Залежність пектолітичної активності деяких базидіальних грибів від якісного складу живильного середовища, Малюга М. В. (2013)
Древаль К. Г. - Вплив температури культивування на амілолітичну активність культуральних фільтратів деяких штамів базидіоміцетів, Бойко В. В., Бойко М. І. (2013)
Древаль К. Г. - Нові штами базидіоміцетів для промислової конверсії лігноцелюлозних матеріалів, Бойко М. І. (2013)
Корольова О. В. - Локулоаскоміцети степових рослинних угруповань (2013)
Чайка О. В. - Ефективність біодеградації ксенобіотику Methyl Orange культурами ксилотрофів у залежності від концентрацій пептону та глюкози, Федотов О. В. (2013)
Доценко О. І. - Вивчення роботи антиоксидантної системи міокарду мишей в умовах вібраційного стресу (2013)
Максимович В. О. - Потрійна спіраль психіки, Говта М. В. (2013)
Шаталов В. М. - Локальний термічний вплив на живі організми в слабких електромагнітних полях (2013)
Станішевська Т. І. - Характер залежності параметрів збудливості скелетного м’яза білих щурів на різних ділянках шкали концентрації циркулюючого вільного трийодтироніну, Морозова І. М., Соболєв В. І. (2013)
Правила для авторів (2013)
Матвіїв-Лозинська Ю. О. - Форми та методи позааудиторної діяльності майбутніх фахівців з туристичної галузі (2013)
Петляк В. В. - Представления об эмоциональном интеллекте в современной психологии. Краткий обзор (2013)
Герасин М. Л. - Сравнительный анализ способов записи математических формул в системе дистанционного обучения Moodle (2013)
Фадєєва М. В. - Стуктура психологічної готовності вчителя до надання психологічної допомоги дитині – жертві кібербулінгу (2013)
Мазанюк О. Ф. - Характеристика моделі формування природоохоронної культури студентів коледжів АР Крим (2013)
Койчева Т. І. - Дослідження особливостей корпоративної культури викладачів педагогічного університету (2013)
Олейников Н. Н. - Роль преподавателя-тьютора в системе высшего образования Украины (2013)
Боднар С. В. - Організація автономного навчання іноземної мови студентів немовних спеціальностей (2013)
Рокотянская Л. О. - Психолого-педагогические особенности развития личности студентов с особыми образовательными потребностями в зависимости от нозологий инвалидности (2013)
Сапожников С. В. - Історичний аналіз становлення системи вищої освіти у Республіці Грузія (2013)
Бачинська Н. Я. - Система вправ з формування соціокультурної компетенції засобами англійського фольклору (2013)
Кумпан М. Б. - Аналіз стану впровадження театралізованої діяльності у процес навчання англійської мови у старших класах гімназій (2013)
Прокоф’єва М. Ю. - Критерії та рівні готовності майбутніх учителів початкових класів до реалізації диференційованого підходу в навчанні молодших школярів (2013)
Чвала М. С. - Проблема формирования конкурентоспособности у студентов (2013)
Шушара Т. В. - Предпосылки создания учебных округов Украины в начале ХІХ века (2013)
Мамедова Н. О. - Результати наукових розвідок з проблеми формування толерантності студентської молоді Криму (2013)
Хитра З. М. - Реалізація компетентнісного підходу у процесі підготовки майбутнього вчителя початкової школи до формування в учнів цілісної картини світу (2013)
Глухенька Л. М. - Особливості застосування інформаційно-комунікативних технологій навчання на уроках хімії (2013)
Фазан В. В. - Діяльність ученого гуртка в Києво-Печерській Лаврі в кінці ХVІІ – перша чв. ХVІІІ ст (2013)
Алексєєнко-Лемовська Л. В. - Слово як лінгвістична категорія (2013)
Бузінська Я. М. - Процес формування професійного досвіду майбутніх вчителів початкових класів (2013)
Большаков А. П. - Формирование мотивации изучения основ технического творчества у студентов технических специальностей, Мусаев К. Ф. (2013)
Герлянд Т. М. - Дидактичний аспект загальноосвітньої підготовки учнів ПТНЗ аграрного профілю (2013)
Комурджи Р. З. - Содержание и специфика работы дирижера (2013)
Романюк І. - Планування діяльності дошкільного навчального закладу в управлінcькому циклі – "Навчальний рік" (2013)
Путінцев А. В. - Сутність професоналізму та головні якості сучасного підприємця (2013)
Фазан Т. - Традиції духовно-морального виховання дітей при православних монастирях поч. ХІХ ст (2013)
Мося І. А. - Основні детермінанти формування самоосвітньої компетентності майбутніх кваліфікованих робітників (2013)
Моцовкина Е. В. - Роль центров социальных служб в развитии социальной работы в Украине (2013)
Желанова В. В. - Наукові підходи у дослідженні феномену контекстного навчання майбутнього вчителя початкових класів (2013)
Yenygen D. V. - Pedagogical construction of the educational system of the Netherlands (2013)
Кузьмина Р. И. - Продуктивное мышление как индикатор одаренности младшего школьника (2013)
Бекетова Е. С. - Проблема профессионализма с позиции начинающего психолога (2013)
Клименюк Ю. М. - Вивчення рівня готовності майбутнього вчителя початкової школи до розвитку інтелектуальної обдарованості учнів (2013)
Басенко Г. Н. - Психолого-педагогические предпосылки развития научно-методической культуры преподавателя ВУЗа (2013)
Погребняк Н. М. - Основні рівні готовності студентів до наукової діяльності в сучасних умовах реформування вищої педагогічної освіти (2013)
Деснова І. С. - Сім’я як осередок первинного виховання дітей раннього віку (2013)
Горбуліч І. О. - Використання інтерактивних методів навчання в процесі підготовки майбутніх фахівців з маркетингу до ділового спілкування (2013)
Абрамова И. В. - Современные требования к базовой компетентности студента при изучении фундаментальных дисциплин в медицинском ВУЗе, Калашник К. И. (2013)
Парасєй А. О. - Теоретичний аналіз проблеми духовного розвитку підлітків-сиріт (2013)
Турчина Л. А. - Формы и методы профориентационной работы (2013)
Харланова Т. М. - Розвиток кар’єрних орієнтацій студентської молоді у процесі професійної підготовки: обґрунтування теми дисертаційного дослідження (2013)
Цідило І. М. - Artificial intelligence: понятійно-категорійний аналіз (2013)
Особов І. П. - Діагностика креативності як початковий етап в її формуванні у студентів гуманітарних спеціальностей (2013)
Боднар О. С. - Тенденції управління аналітико-експертною діяльністю у сфері освіти регіону (2012)
Гриньова М. В. - Реалізація виховних ідей А. С. Макаренка у практиці виховних закладів, Гомля Л. М. (2012)
Задворна С. Г. - Структурування навчальної інформації: міждисциплінарний аспект (2012)
Зеленько О. А. - Піднесення рівня функціонування вищої школи України – її інтеграція у європейську освітню систем (2012)
Игумнова Г. В. - Проблема качества подготовки будущих специалистов в области психологии (2012)
Ковальчук О. М. - Управління інноваційною діяльністю – основа якісних змін в освіті (2012)
Рибінська Ю. А. - Індивідуально-творчий підхід як основа актуалізації креативної діяльності майбутніх учителів іноземних мов (2012)
Роман С. В. - Хемофобия как следствие нивелирования ценностей химических знаний (2012)
Романенко Ю. А. - Моніторинг якості вищої освіти (2012)
Чернишов О. І. - Інноваційний потенціал освіти Донеччини (2012)
Чорна О. О. - Антропологічні основи інноваційних педагогічних технологій (2012)
Андрєєв А. М. - Модель хвильової енергетичної установки та її використання у навчальному процесі з фізики (2012)
Грищенко С. М. - Рольова гра "ЕкоКривбас” (2012)
Губанова Н. Ф. - Художественный образ и возможности его постижения детьми 5 – 7 лет в процессе творческой деятельности (2012)
Дичківська І. М. - Принципи управління інноваційними процесами у дошкільних навчальних закладах (2012)
Дьяченко М. В. - Об интегративном обучении иностранному языку в школе (2012)
Панішева О. В. - Підтримання дисципліни timeout як складова позитивної педагогіки (2012)
Підборський Ю. Г. - Застосування діалогових технологій у навчально-виховному процесі (2012)
Прашко О. В. - Педагогічне проектування як складова інноваційного процесу становлення особистісно-орієнтованої школи (2012)
Ротерс Т. Т. - Профільне навчання фізичній культурі – інноваційна технологія спортивно-орієнтованого фізичного виховання учнів старшої школи (2012)
Рябовол Л. Т. - Наслідування в освітніх системах як основа розробки та впровадження інновацій (на прикладі системи навчання правознавства) (2012)
Артамонова Е. И. - Устойчивое развитие – стратегическая задача высшего профессионального образования в условиях мировой интеграции (2012)
Глуховцева К. Д. - Засади вивчення державної мови у вищих навчальних закладах (2012)
Турянська О. Ф. - Класифікація методів особистісно орієнтованого навчання як теоретико-методична засада творення навчальних підручників (2012)
Курило В. С. - Психолого-педагогические аспекты в профессиональной деятельности менеджера, Чиж О. Н. (2012)
Сєваст’янова О. А. - Основні підходи до організації виховного процесу в сучасному вищому навчальному закладі (2012)
Сигова В. И. - Микробиология и нанотехнологии ХХI века, Крот Г. В. (2012)
Хом’юк І. В. - Деякі аспекти використання компетентнісного підходу до викладання фундаментальних дисциплін у ВНЗ, Хом’юк В. В. (2012)
Вовк М. П. - Інноваційні тенденції організації фольклористичної практики у процесі професійної підготовки словесників в університетах України (2012)
Глазунова Л. О. - Науково-теоретичні аспекти формування естетичної компетентності майбутнього вчителя-філолога засобами народознавства (2012)
Желанова В. В. - Теоретичні аспекти технології контекстного навчання майбутнього вчителя початкових класів (2012)
Искакова М. О. - Инновации в педвузах – путь обеспечения качественной подготовки учителя (2012)
Ліннік О. О. - Критерії готовності майбутніх учителів початкових класів до організації суб’єкт-субєктної взаємодії з учнями (2012)
Непомняща Г. І. - Підготовка вчителя до використання дидактичних засобів у процесі формування математичних понять у молодших школярів (2012)
Поздеева Т. В. - Инновационные тенденции в системе подготовки работников учреждений дошкольного образования, Лысак Н. А. (2012)
Рамзані Е. В. - Варіативність форм та методів самостійної роботи студентів у процесі формування психологічної компетентності майбутніх учителів (2012)
Сергєєв С. М. - Психолого-педагогічна компетентність як складова професійної компетентності майбутніх інженерів-педагогів (2012)
Сущенко О. Г. - Розвиток професійної рефлексії майбутніх педагогів у процесі фахової підготовки (2012)
Ткаченко Л. В. - Підготовка майбутніх учителів до використання сугестивних технологій у практиці роботи школи (2012)
Толстоп’ятова О. В. - Умови розвитку управлінсько-комунікативних якостей у майбутніх викладачів природничих дисциплін у процесі навчально-виховної роботи класичного університету (2012)
Федоренко М. В. - Особливості професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи (2012)
Відомості про авторів (2012)
Бахов І. С. - Полікультурні засади освіти в сучасному українському освітньому просторі (2012)
Безрукавий Р. В. - Здоров’язберігаючі навчальні технології як технологічна основа здоров’язберігаючої педагогіки (2012)
Гребенюк М. Н. - Теоретические подходы к изучению идентичности в гуманитарном знании и моделирование российской идентичности средствами образования (2012)
Гришенко В. Д. - Методологические основы построения модели обучения межкультурной коммуникации (2012)
Купрікова С. В. - Міжкультурна ділова комунікація як фактор професійного самовизначення (2012)
Малихіна В. М. - Математичні та статистичні методи аналізу результату педагогічного дослідження (2012)
Мося І. А. - Зміст і структура самоосвітньої компетентності майбутніх кваліфікованих робітників (2012)
Петриченко Л. О. - Прогностичні тенденції розвитку порівняльної педагогіки як науки в Україні (2012)
Сущенко Л. О. - Сучасна наука крізь призму освітніх змін (2012)
Цвєткова Г. Г. - Професійне педагогічне самовдосконалення в науковому вимірі: методологічні засади (2012)
Чернуха Н. М. - Гуманітарна освіта: умови для формування толерантності особистості (2012)
Андрющенко Т. К. - Організаційно-методичні аспекти формування у дошкільників здоров’язбережувальної компетентності (2012)
Василенко Н. А. - Вплив комп’ютерних ігор на формування соціального здоров’я підростаючого покоління (2012)
Вєтрова О. Д. - Проблема обдарованості у дітей молодшого шкільного віку (2012)
Дронова О. О. - Використання "персоналії” Марії Приймаченко у педагогічній технології пробудження художньо-естетичної активності старших дошкільників (2012)
Кіндрат І. Р. - Інтеграційні засади побудови освітнього процесу в сучасному дошкільному навчальному закладі (2012)
Лещенко Ю. П. - Модель формирования обобщённых умений учебной деятельности старшеклассников в процессе изучения дисциплин художественно-эстетического цикла (2012)
Ливацький О. В. - Методика виховання фізичних якостей учнів основної школи в умовах допрофільної підготовки (2012)
Павлова О. В. - Роль интонации при обучении чтению на английском языке в условиях русской интерференции (2012)
Пісоцька Л. М. - Знання старших дошкільників про працю людей як відображення процесу ознайомлення з професіями в дошкільній освіті (2012)
Покатілова О. О. - Теоретико-методичні засади культурологічного аналізу перекладних творів на уроках світової літератури (2012)
Поніманська Т. І. - Гуманістичне спрямування інноваційних технологій виховання дітей старшого дошкільного віку (2012)
Тіхова Т. І. - Гра на дитячих музичних інструментах як один з засобів формування духовної культури особистості (2012)
Хачіров Т. С. - Термінальні технології в школі (2012)
Цубер Е. Н. - Дифференцированный подход в обучении и воспитании дошкольников (2012)
Щурова Н. В. - Усвідомлення потреби бути здоровими у старшокласників за спортивним профілем навчання (2012)
Василишина Н. М. - Застосування методів навчально-пізнавальної діяльності у процесі вивчення ділової іноземної мови як необхідна передумова формування комунікативних навичок у студентів (2012)
Ковтун Т. І. - Провідні детермінанти інтелектуального виховання студентів Агротехнічного коледжу (2012)
Кравчук О. М. - Дефініція "текст” у сучасному науковому апараті (2012)
Крупенко О. В. - Психолого-педагогічні інновації в навчально-виховному процесі ВНЗ (2012)
Кубіцька О. А. - Науково-теоретичні основи формування народознавчої компетентності студентів педагогічних коледжів (2012)
Лісневська А. Л. - Міждисциплінарні зв’язки у контексті інноваційних технологій фахової підготовки телевізійних репортерів (2012)
Манжара В. М. - Застосування віртуального експерименту в процесі виконання студентами лабораторних робіт з фахових дисциплін, Опанасенко В. П. (2012)
Масалова О. Ю. - Эмоционально-волевое развитие личности студента в образовательном процессе по физической культуре: технологический аспект, Виленский М. Я. (2012)
Мельник Н. І. - Інтерактивні методи формування мовної компетенції студентів дошкільних факультетів з додатковою спеціалізацією "англійська мова” в контексті інноваційних тенденцій в системі освіти (2012)
Несторенко С. М. - Інтеграція дистанційного навчання в аграрній освіті (2012)
Охлопкова А. Г. - Выбор учебника как ведущего средства обучения в неязыковом вузе в условиях обновления языкового образования (2012)
Палий Е. Н. - Инновационные тенденции в системе эстетического воспитания студентов технического вуза (на примере РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина) (2012)
Приходченко К. І. - Вищі навчальні заклади України в європейському освітньому просторі, Приходченко В. В., Приходченко О. В. (2012)
Соловей Л. С. - Інновації в туристичній освіті (2012)
Шмалєй С. В. - Інноваційні підходи в системі вищої професійної природничої освіти (2012)
Яланська С. П. - Аналіз особливостей організації самостійної роботи студентів у вищих навчальних закладах, Панасенко Т. В. (2012)
Ящук І. П. - Недиспаратність змісту освіти як ключова особливість інноваційних змін навчально-виховного процесу ВНЗ України (2012)
Відомості про авторів (2012)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського