Москвич Ю. В. - Перспективи новітнього підходу до вивчення ділової документації у вищих навчальних закладах України (2013)
Мишечкін Г. В. - Туристсько-рекреаційний потенціал Донбасу: місце у загальноукраїнському масштабі, проблеми і перспективи, Аносова О. С. (2013)
Разумный В. В. - Влияние внешних факторов на развитие религиозного туризма в Украине (2013)
Тарасенок А. И. - Маркетинг туристских дестинаций в контексте диалога культур (2013)
Відомості про авторів (2013)
Шутак І. Д. - Доктринальні основи юридичної техніки (2013)
Огаренко Т. О. - Інституційні та ціннісно-нормативні засади регуляції соціально-правових відносин (2013)
Попов Д. І. - Філософсько-правові засади застосування природного права при здійсненні судового угляду у випадку прогалин у законодавстві (2013)
Фігель Ю. О. - Поняття правової культури особи: її сутність та зміст (2013)
Котенко Н. В. - Толкование норм права как особый вид юридической деятельности (2013)
Коритко Л. Я. - Розвиток гірничих відносин у східній галичині (др. пол. ХІХ – поч. ХХ ст.) (2013)
Мельник Р. А. - Доктринальні дослідження та правова регламентація правових актів (2013)
Пшонка А. В. - Мета та завдання кадрової роботи в органах прокуратури (2013)
Рибалка Н. О. - організаційні форми управління в органах прокуратури (2013)
Джафарова О. В. - Процедури сертифікації як один із напрямків дозвільної діяльності у сфері забезпечення економічної безпеки (2013)
Миськів Л. І. - Адміністративно-правове забезпечення зародження та розвитку вищої освіти на території сучасної України (2013)
Тюрін С. Є. - Деякі особливості адміністративно-правового статусу міністерства юстиції україни (2013)
Братковський А. В. - Зарубіжний досвід професійної підготовки працівників правоохоронних органів: організаційно-правовий аспект (2013)
Іванов Д. В. - Суспільне мовлення: поняття та призначення для людини, суспільства, демократії (2013)
Котович І. О. - Касаційне провадження як додаткова гарантія судового захисту прав особи (2013)
Череучук А. А. - Принципи адміністративно-правового регулювання земельних відносин в Україні (2013)
Череучук Х. В. - Види та функції фінансового контролю за діяльністю овс України (2013)
Кузьмін Р. Р. - Недопустимість незаконного впливу на суд та слідство (2013)
Ігнятюк О. В. - Судовий розгляд у першій інстанції в кримінальному провадженні: проблемні питання та шляхи їх вирішення (2013)
Семикіна Л. О. - Суб’єктивна сторона вимагання (2013)
Алієва-Барановська В. М. - Аналіз теоретичних засад господарсько-правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання (2013)
Басай О. В. - Принцип судового захисту цивільних прав та інтересів (2013)
Ломакина Е. А. - Содержание туристических правоотношений (2013)
Сикал м.м. - Теоретико-правові підходи щодо дефініції поняття "неустойка", Трофименко О. О. (2013)
Крисань Т. Є. - Поняття системи юридичних гарантій цивільних прав (2013)
Марусенко Р. І. - Перехід до нової процедури реєстрації прав на земельні ділянки: "спростити не можна ускладнити” (2013)
Стринатко Ю. Д. - Особливості виконання запитів іноземних компетентних органів про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні під час досудового розслідування (2013)
Чехович Т. В. - Статус індивіда у міжнародному публічному праві (питання правосуб’єктності) (2013)
Фарзалыев Джейхун Фарзалы оглы - Правила решения экономических споров в рамках всемирной торговой организации (2013)
Бем М. В. - Голокост та голодомор у контексті міжнародно-правових поглядів Р. Лемкіна щодо концепції злочину геноциду (2013)
Грищук О. В. - Протидія легалізації злочинних доходів у Франції, Добош З. А. (2013)
Бандурка О. О. - Грошово-кредитна політика України (2013)
Нестеренко А. С. - Ринок фінансових послуг як складова сфера фінансової системи (2013)
Ковальчук Н. П. - Способи оцінки системних ризиків в окремих сегментах національної економіки (2013)
Руденко Н. Г. - Перспектива впровадження та ефективного функціонування електронного уряду в Україні (2013)
Синявська О. О. - Управління бюджетним дефіцитом у рамках антикризового державного регулювання економіки (2013)
Титул, зміст (2012)
Герасименко Г. - Соціально відповідальні державні закупівлі в Україні (2012)
Шульга О. - Формування ринку землі сільськогосподарського призначення в Україні (2012)
Мельниченко С. - Методика дослідження якості обслуговування на туристичних підприємствах (2012)
Пожарська Л. - Економічна сутність та класифікація нематеріальних активів підприємств телебачення (2012)
Шульга Н. - Організаційне забезпечення ризик-менеджменту в банках України, Мельничук М. (2012)
Аванесова І. - Постулати захисту прав споживачів фінансових послуг (2012)
Ткаченко Н. - Аутсорсинг продажу страхових продуктів через брокерів (2012)
Пильтяй О. - Фінансовий інструментарій державної підтримки публічно-приватного партнерства (2012)
Янчева Л. - Реалізація проектів формування інформаційно-аналітичних ресурсів у АСУ, Бочуля Т. (2012)
Василевська А. - Управління проектами підприємства із використанням інформаційних технологій (2012)
Вітлінський В. - Застосування інструментарію нечіткої логіки при формуванні кредитного портфеля, Середюк В. (2012)
Сингаєвський Є. - Задачі та моделі автоматизованого управління корпоративними фінансами, Демідов П. (2012)
Слінько Т. М. - Вплив конституційних принципів політичної та ідеологічної багатоманітності на реалізацію громадянами України свободи слова та інформації, Кушніренко О. Г. (2013)
Ясінська М. І. - Концепція Сергія Шелухіна про народ, політичну еліту у розбудові української державності (2013)
Бутенко Л. А. - Заходи адміністративного припинення в діяльності державної інспекції України з питань захисту прав споживачів: питання сьогодення (2013)
Подоляка С. А. - Адміністративні процедури в прокурорській діяльності щодо розгляду звернень громадян (2013)
Качинська М. О. - Кодифікація законодавства про органи охорони правопорядку на території України у період з X ст. до XVII ст. (2013)
Андрєєва О. Б. - Організаційно-правова діяльність виконкому селищної ради по виконанню місцевого бюджету (2013)
Меркулова К. О. - Взаємодія громадських організацій та держави (адміністративно-правовий аспект) (2013)
Панова М. С. - Шляхи вдосконалення адміністративно-правового статусу прокурора як основного суб’єкта нагляду за дотриманням адміністративного законодавства (2013)
Сімонян Н. А. - Шляхи розвитку видів цивільного контролю за діяльністю органів прокуратури (2013)
Фатхутдінов В. Г. - Поняття та зміст громадської безпеки як складової національної безпеки (2013)
Драп’ятий Б. Є. - Використання принципу правової визначеності як достатня та необхідна умова для вдосконалення предмету злочину, передбаченого статтею 359 кримінального кодексу України (2013)
Власова Г. П. - Практика застосування спрощеного кримінального судочинства в окремих країнах СНД (2013)
Задоя К. П. - Основні положення вчення Ґустава Радбруха про юридичні конструкції як про ідеальні типи (2013)
Перепічка О. І. - Оцінка висновку експерта: інформаційно-змістовий аспект (2013)
Пилипенко Г. М. - Судова експертиза як тактичний засіб отримання доказів (2013)
Птащенко Д. С. - Уявна оборона в кримінальному праві зарубіжних держав: особливості регламентації загальними положеннями кримінального права та загальними нормами про помилку (2013)
Соловйов Е. П. - Ще раз про поняття та структуру об’єкта злочину (2013)
Максимова Л. О. - Відродження суду присяжних (2013)
Триньова Я. О. - Біоетичні засади кримінально-правового реагування на позбавлення життя іншої людини на прохання (2013)
Бандурка І. О. - Кримінально-правова характристика насильства в сім’ї (2013)
Веприцький Р. С. - Державна регуляторна політика у сфері господарської діяльності як форма протидії економічній злочинності (2013)
Щокін Р. Г. - Ретроспектива розвитку світового законодавства й юридичної думки з інтелектуальної власності (2013)
Курко М. Н. - Правове забезпечення пізнавальних процесів у галузі ядерної безпеки, Біленчук П. Д. (2013)
Бельдєй М. В. - Регіональні системи житлово-комунального господарства як складова народногосподарського комплексу України (2013)
Шуба Б. В. - Корпоративні права і їх захист альтернативними способами, Юлдашев С. О. (2013)
Алахвердієва Е. Ш. - Право на евтаназію як складова права на життя (2013)
Матвєєв П. С. - Господарсько-правове забезпечення укладання інноваційних договорів (2013)
Потоцький М. Ю. - Оперативно-господарські санкції у сфері інтелектуальної власності (2013)
Синєгубов О. В. - Право дитини на свободу пересування та право на місце проживання як невід’ємні права, що забезпечують її соціальне буття (2013)
Пандурська А. О. - Про деякі актуальні проблеми цивільно-правової відповідальністі осіб за кредитним договором (2013)
Павловська Н. В. - До питання регулювання інституту юридичних осіб у міжнародному приватному праві (2013)
Сабодаш Р. Б. - Рівність учасників цивільних правовідносин: окремі аспекти (2013)
Шашкова-Журавель І. О. - Характеристика міжнародно-правової системи викорінення примусової праці, Журавель М. І. (2013)
Кулеба Д. І. - Як це було: визнання правосуб’єктності міжнародних організацій (2013)
Симов’ян В. С. - Дадміністративно-правове регулювання діяльності акціонерно-комерційного банку (2013)
Соколов М. В. - Вплив світової фінансової кризи на європейські ринки IPO (2013)
Золота фортуна (2013)
Титул, зміст (2012)
Мазаракі А. - Детермінанти розвитку зовнішньої торгівлі України інноваційною продукцією, Мельник Т. (2012)
Романенко В. - Конкурентоспроможність національної економіки: системний підхід (2012)
Лозова О. - Теоретичне осмислення сутності грошей і грошового обігу українськими вченими ХІХ – початку ХХ ст. (2012)
Коваленко Ю. - Теоретичні аспекти сутності послуги та її види (2012)
Єсіпова К. - Методика оцінки ефективності бізнес-процесів туристичних підприємств (2012)
Запатріна І. - Формування фінансової політики держави: євроінтеграційний вимір (2012)
Шевчук О. - Теоретичні засади розвитку податкового контролю (2012)
Височан О. - Обліково-інформаційна сутність фінансових санкцій у діяльності туристичних підприємств (2012)
Сивченко Г. - Концептуальні засади реформування депозитарної системи України (2012)
Запорожець О. - Система адміністрування митних платежів в Україні (2012)
Чаговець В. - Модульний принцип побудови інженерної інформаційної підсистеми менеджменту (2012)
Орленко В. - Розвиток торгівлі на Русі у період феодальної роздробленості (ХІІ – ХІV ст.), Орленко Л. (2012)
Бадах Ю. - До питання щодо походження Києва (2012)
Титул, зміст (2012)
Лігоненко Л. - Оцінка інноваційності економіки України в міждержавних рейтингах (2012)
Герасименко А. - Монополія та економічна влада: історико-економічний аналіз (2012)
Міняйло В. - Організація електронних державних закупівель (2012)
Максюта А. - Бюджетна складова суспільного розвитку, Чугунов І. (2012)
Baghdasaryan A. - Problems of pension system reforms in the countries with transition economy (2012)
Пильтяй О. - Фінансові механізми публічно-приватного партнерства (2012)
Полчанов А. - Фінансова стратегія страховика на світовому ринку (2012)
Сльозко Т. - Розвиток бухгалтерського обліку в інституційному середовищі (2012)
Корольчук В. - Діагностика впливу психотравмуючих факторів на особистість (2012)
Самойлов О. - Антиномічне протистояння категоріальної та операційної складових мислення (2012)
Старик В. - Особливості прояву деформаційних змін фахівців-рятувальників (2012)
Лагутіна Т. - Організаційна культура у проблемному інституційному середовищі (2012)
Оніщенко Н. - Особливості встановлення психологічного контакту "психолог-клієнт", Ціцей Р. (2012)
Титаренко А. - Зміни типової поведінки фахівців-рятувальників на різних етапах професіогенезу (2012)
Швайка М. А. - До питання про створення ефективної кредитно-грошової системи України (2013)
Морозова Н. И. - Россия и ВТО: поиск стратегии равноправного партнерства (2013)
Синявська О. О. - Моделювання обсягів резервного капіталу банку при формуванні інвестиційних проектів (2013)
Бухун Ю. В. - Розробка ефективної інвестиційної політики підприємств космічної галузі в умовах модернізації економіки (2013)
Курдидик Н. І. - Аналіз діяльності банків на фондовому ринку України (2013)
Шморгун О. В. - Транснаціоналізаційні фактори лідерства країн Скандинавії на глобальних ринках (2013)
Вовк О. Й. - Літописні джерела українського права XV-XVI століть (2013)
Дубов Г. О. - Періодизація досліджень юридичної методології протягом радянського та сучасного етапів розвитку вітчизняної юридичної науки (2013)
Сквірський І. О. - Стан, проблеми та перспективи розвитку загальних форм громадського контролю в Україні (2013)
Хорт І. В. - Правовий статус органів внутрішніх справ у сфер правоохоронної діяльності (2013)
Павлова Л. В. - Юрисдикція адміністративних судів, зокрема спорів, що виникають з приводу дії адміністративних договорів: питання сьогодення (2013)
Тропіна Г. Н. - Правовая природа административной ответственности в сфере строительства (2013)
Зозуля І. В. - Судовий розгляд адміністративної справи в порядку письмового провадження: ознаки та сутність, Роженко Д. В. (2013)
Джамалов Илькин Джалил оглы - Проблемы осуществления судебного контроля в досудебном уголовном производстве Азербайджанской Республики (2013)
Ковальов Є. В. - Засада безпосередності дослідження доказів у кримінальному провадженні (2013)
Подолінська І. С. - Засада змагальності та її реалізація у діяльності сторони захисту у кримінальному провадженні (2013)
Веприцький Р. С. - Поняття та зміст феноменології злочинності як складової феноменології суспільства (2013)
Потоцький М. Ю. - Досудовий порядок захисту прав інтелектуальної власності суб’єктів господарювання (2013)
Матвєєв П. С. - Програмне регулювання як складова державного впливу на інноваційний розвиток (структурно-правовий аналіз) (2013)
Басай О. В. - Свобода незабороненої законом підприємницької діяльності як загальна засада цивільного законодавства (2013)
Скороход І. В. - Становлення юридичної думки з фінансового та податкового контролів у теорії фінансового права (2013)
Симонян А. В. - Особливості господарсько-правових договірних відносин у сфері охорони здоров’я (2013)
Захарченко А. М. - Правові питання планування діяльності суб’єктів господарювання державного сектору економіки (2013)
Шуба Б. В. - Капітал господарського товариства (економіко-правовий аналіз) (2013)
Бедь В. В. - Концептуальні засади механізму реалізації конституційного права на свободу совісті (2013)
Бєлов Д. М. - Трансформація конституціоналізму в контексті внесення змін до конституції України (2013)
Віхляєв М. Ю. - Характеристика повноважень радянських громадських організацій у сфері державного управління (2013)
Придачук О. А. - Судова влада в системі розподілу влад (2013)
Задорожній О. В. - Невійськові аспекти міжнародної безпеки в українській доктрині міжнародного права, Білоцький С. Д. (2013)
Ніжинська І. С. - Роль світового банку та інших міжнародних організацій у боротьбі з корупцією (2013)
Іванець І. П. - Виконання рішень та застосування практики європейського суду з прав людини в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення (2013)
Тарас М. В. - Криміналізація передачі віл-інфекції та права людей, які живуть з віл/снідом (2013)
Черновський О. К. - Визначення професійної придатності до суддівської діяльності (2013)
Луцький А. І. - Формування наукової думки про правову ідеологію: етапи розвитку (2013)
Баланюк Л. Л. - Реформування організації податкового контролю в Україні через використання механізмів електронно-банкнотної платіжної системи (2013)
Левченко О. П. Левченко О. П. - Кольороназва голубий: лінгвокультурологічний аспект (2013)
Мізін К. І. Мізін К. І. - Усталені порівняння англійської, німецької, української та російської мов крізь призму часового коду культури: зіставно-лінгвокультурологічний аспект (2013)
Неживий О. І. Неживий О. І. - Переспів Миколи Петренка Лохвицької ратушної книги (2013)
Пампура С. Ю. Пампура С. Ю. - Р. Раск і проблеми етимології індоєвропейських мов (2013)
Петрушенко О. О. Петрушенко О. О. - Метафоризація темпоральної номінації день у мові української поезії ІІ половини ХХ століття (2013)
Піскунов О. В. Піскунов О. В. - Фонетичний закон і аналогія в концепції вчених Казанської лінгвістичної школи (2013)
Роман В. В. Роман В. В. - З історії вивчення процесу адаптації лексичних запозичень крізь призму соціолінгвістичного підходу (перша половина XX ст.) (2013)
Фаріон І. Д. Фаріон І. Д. - Місце руської (української) мови в біблійній концепції мовно-комунікаційного простору (Х – ХVII ст.) (2013)
Шевченко М. Ю. Шевченко М. Ю. - Причини виникнення мовної компресії в англійській мові (2013)
Архіпова О. В. Архіпова О. В. - Епітети-вербалізатори концепту "чоловік” у сучасній українській прозі (2013)
Грицьких Л. Б. Грицьких Л. Б. - Функціонування полікомпонентних одиниць у сучасній українській літературній мові (2013)
Макарова М. В. Макарова М. В. - Порівняння як засіб вербалізації концепту КОХАННЯ в сучасній українській фемінній поезії (2013)
Пустовалова В. І. Пустовалова В. І. - Назви дитячих ігор, що моделюють соціальні взаємини, як складники лінгвокультурного коду (2013)
Рудакова Т. М.  Рудакова Т. М.  - Тематична та понятійна організація української спеціальної агрономічної лексики (2013)
Барвіна Н. О. Барвіна Н. О. - Концепт жінка в українській фразеології: культурні стереотипии (2013)
Глуховцева І. Я. Глуховцева І. Я. - Категорія добра в стійких сполученнях слів українських східнослобожанських говірок (2013)
Луценко В. В. Луценко В. В. - Фразеологічні одиниці турецької мови та деякі особливості їхнього перекладу українською (2013)
Должикова Т. І. Должикова Т. І. - Своєрідність художнього мовомислення Сергія Жадана (2013)
Задорожна А. С. Задорожна А. С. - Лінгвокультуреми в "Книзі споминів” Михайлини Коцюбинської: функціонально-стилістичні аспекти (2013)
Колесникова Л. Л. Колесникова Л. Л. - Лексико-семантичне значення символу-колорономена "червоний” (на матеріалі українських поетичних текстів кінця ХХ століття) (2013)
Тищенко Л. М. Тищенко Л. М. - "Позасловникова” лексика роману Сави Божка "В степах”, Полякова Т. В. Полякова Т. В. (2013)
Трифонов Р. А. Трифонов Р. А. - Нормативна оцінка і категоризація знань про країни в українській публіцистиці (про цивілізовані та інші країни),  Колоколова А. О.  Колоколова А. О. (2013)
Чугаєва В. В. Чугаєва В. В. - Референти номінації Бог у біблійному дискурсі (2013)
Божко Ю. О. Божко Ю. О. - Особливості дієприкметника в сучасній українській мові (2013)
Лукаш Г. П. - Семіотика конотонімів: знак і символ (2013)
Пристай Г. В. - Подільність / неподільність основ непохідних ад’єктивів в аспекті морфонології (2013)
Чернобров Ю. А. Чернобров Ю. А. - Тенденції розвитку української синтаксичної термінології від початку до 20-х рр. ХХ ст. (2013)
Шевцова В. О. - Власні назви в українських пам’ятках другої половини ХVII – XVIII ст. (2013)
Глуховцева К. Д. - Рецензія. С. П. Бибик "Усна літературна мова в українській культурі повсякдення” (К., 2013. – 589 с.) (2013)
Відомості про авторів (2013)
Гаврилов Н. И. - Трансформационные реалии постсоветской государственности Украины, Белоруссии и России (2010)
Галкина Л. И. - Международное профсоюзное движение в обществах Второго модерна, Чугунов Е. В. (2010)
Гурковський В. І. - Застосування зарубіжного досвіду "електронного урядування" на сучасному етапі формування інформаційного суспільства в Україні (2010)
Ємець І. О. - Сучасне українське індустріальне місто: управління та самоврядування (на прикладі м. Макіївка) (2010)
Єнін М. Н. - Комунітаризм в ідеологічній перспективі суспільства Другого модерну (2010)
Ryabtsovsky G. V. - Geopolitical Dimension of the Union State Information Space of the Russian Federation and the Republic of Belarus: Political and Legal Aspects (2010)
Певная В. В. - Этнополитические процессы в Крыму (2010)
Шумилов А. В. - Социальные сети и информационные технологии в электоральных процессах при переходе ко Второму модерну (2010)
Вихров М. Н. - К вопросу о кризисе общественной солидарности в условиях общества риска (2010)
Власов А. В. - Ипотечное кредитование в Украине, России и Чешской республики в условиях глобального экономического кризиса (2010)
Даниленко Г. В. - Гендерний аспект розподілу ролей у студентській родині (2010)
Рознатовский И. В. - Насилие в контексте современного терроризма (2010)
Румянцев В. В. - Нормативно-правовое регулирование противостояния мировой террористической угрозе в Украине, Беларуси и России (2010)
Савка В. Є. - Державні та громадські соціальні служби: до питання про суспільне призначення (2010)
Сагайдак О. В. - Інформаційна безпека України в умовах глобалізаційних викликів (2010)
Швирков О. І. - Інформаційна ера та мережеві структури: нові можливості для жінки (2010)
Ахтырский Е. В. - Экономика знаний в обществе Второго модерна (реалии Украины) (2010)
Бабосова Е. С. - Мотивация к научной деятельности аспирантов учреждений НАН Беларуси (2010)
Дробаха Н. А. - Трудовые ценности студентов университетов г. Луганска (2010)
Калініна К. М. - Університет другого модерну: аспект соціальної дистанції між українськими та іноземними студентами (на прикладі Луганського національного університету імені Тараса Шевченка), Мотунова І. Г. (2010)
Мысливец Н. Л. - Современный региональный университет: содержание деятельности, особенности управления и перспективы развития (2010)
Подгайская Л. И. - Ценностные ориентации белорусских студентов (2010)
Щудло С. А. - Освітні дилеми сучасного українського суспільства в контексті викликів глобалізації (2010)
Кувычка С. А. - Специфика религиозности в современных Украине и России (2010)
Полулях Ю. Ю. - Модерн, Постмодерн, Другий Модерн: варіації семіосфери життєсвіту (2010)
Рева Л. Г. - Бібліотека в умовах глобалізації (2010)
Солнышкина А. А. - Кинематограф в обществе Второго модерна: теоретико-методологические аспекты семиотического анализа (2010)
Відомості про авторів (2010)
Бандурка О. М. - Стандарти надання послуг особам, які постраждали від торгівлі людьми: соціально-правовий аналіз, Левченко К. Б. (2013)
Жаровська І. М. - Трансформація правової природи державної влади в аспекті процесу денаціоналізації держав (2013)
Гурняк О. Г. - Конституційно-правові основи репресій військовослужбовців у другій половині 30-х років ХХ століття на території України (2013)
Котович І. О. - Касаційне провадження як додаткова гарантія судового захисту прав особи (2013)
Ліпак Г. М. - Вплив литовських статутів на шлюбно-сімейне законодавство російської імперії (2013)
Черніков О. О. - Технологія кандидатів-"двійників" як форма зловживання пасивним виборчим правом (2013)
Подоляка А. М. - Вплив профілактики адміністративних правопорушень на виникнення конфліктних проваджень (2013)
Кагановська Т. Є. - Неперервна професійна освіта кадрів як один з етапів проходження державної служби в Україні (2013)
Сидорчук Л. А. - Сучасні форми та методи залучення країнами європейського союзу місцевих формувань до охорони громадського порядку (2013)
Миськів Л. І. - Принципи, завдання та функції інклюзивної освіти як світової моделі соціалізації осіб з обмеженими можливостями (2013)
Фролов Ю. М. - Адміністративно-правові принципи регулювання відносин у сфері вищої освіти (2013)
Апаров А. М. - Поняття і особливості адміністративної юрисдикції (2013)
Воронін Я. Г. - Адміністративно-процесуальна правосуб’єктність національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики як суб’єкта надання дозвільних послуг у нафтогазовому комплексі (2013)
Назимко Є. С. - Відповідність християнським цінностям регламентації інституту покарання за кримінальним кодексом України (2013)
Бабунич В. М. - Особливості підготовки захисника до перехресного допиту при розгляді кримінальних справ у суді (2013)
Басай Н. М. - Зарубіжний досвід визнання доказів недопустимими у кримінальному процесі (2013)
Брящєй Р. І. - Розмежування звільнення від покарання та звільнення від кримінальної відповідальності (2013)
Мельник П. В. - Склад злочину, передбачений ст. 239-1 КК України (незаконне заволодіння ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) земель): понятійний апарат (2013)
Наконечна Л. А. - Караність злочинів, ознакою складів яких є насильство (2013)
Прокопенко А. В. - Захист прав неповнолітніх у кримінальному провадженні (2013)
Пилипенко Г. М. - Ситуації досудового розслідування, що потребують залучення експертів (обізнаних осіб) (2013)
Єжель О. Л. - Правова природа державного контракту у сфері державного замовлення (2013)
Ніколенко Л. М. - Визначення судового прецеденту в системі міжнародного права (2013)
Олійник К. М. - Трудовий договір - організаційна форма та юридична підстава для виникнення трудових правовідносин (2013)
Потоцький М. Ю. - Особливості господарсько-правових способів захисту прав інтелектуальної власності (2013)
Симов’ян В. С. - Сутність, ознаки, види фінансових правовідносин (2013)
Хандусенко Д. І. - Профілактика податкових правопорушень (2013)
Філоненко Г. Г. - Міжнародне співробітництво при розслідуванні ухилення від сплати податку на прибуток (2013)
Триньова Я. О. - Відгук на статтю е. Алахвердієвої "право на евтаназію як складова права на життя" (2013)
Мусаелян И. К. - Роль и место функционального управления в теории управления (2013)
Чорнобривець М. М. - Дебіторська заборгованість: сутність та причини виникнення (2013)
Домбровський Ю. М. - Чинники довгострокового соціально-економічного розвитку регіону (на прикладі закарпатської області) (2013)
Рак Г. В. - Напрями вдосконалення контролю за фінансовими ресурсами бюджетних установ (2013)
Ситник К. М. - Ботаніка в роки модернізації академічного сектора української науки (2005)
Мосякін С. Л. - Яка "Флора України" нам потрібна?, Федорончук М. М. (2005)
Мартин Г. І. - Структура клітин зародків окремих видів насіння, що характеризується глибоким фізіологічним спокоєм, Мусатенко Л. І., Ситник К. М. (2005)
Демків О. Т. - Вплив гравітації на фотоморфогенез протонеми Pottia intermedia (Turn.) Furnr., Pottiales, Хоркавців Я. Д., Кияк Н. Я., Кіт Н. А. (2005)
Страшнюк Н. М. - Види роду Gentiana L. флори України у природі та культурі in vitro, Грицак Л. Р., Леськова О. М., Мельник В. М. (2005)
Мельник Т. І. - Вплив урбанізації на стан популяції модельних видів рудеральних рослин (м. Суми) (2005)
Чорноус О. П. - Флористичні знахідки на території Шосткинського геоботанічного району (Сумська область) (2005)
Коба В. П. - Анатомо-морфологічні дослідження вегетативних органів Pinus kochiana Klotzsch у зв'язку з динамікою умов зростання (2005)
Ільїнська А. П. - Нові дані про поширення та систематику деяких хрестоцвітих (Brassicaceae) флори України (2005)
Кобів Ю. - Ligularia sibirica (L.) Cass. (Asteraceae) у Чорногорі (Українські Карпати): популяційно-онтогенетичні показники, морфологія, таксономія й охорона (2005)
Бойко М. Ф. - Про нову знахідку Betula borysthenica Klok. у пониззі Південного Бугу, Бойко П. М., Лічинкіна Н. А., Мельник Р. П., Мойсієнко І. І., Ходосовцев О.Є. (2005)
Кучеревський В. В. - Новий для науки вид астрагалу з Правобережного Причорномор'я (2005)
Тертишний А. П. - Систематична структура флори Північного Лівобережжя геоботанічного округу (2005)
Голубцова Ю. І. - Гриби "Болото Олине" (Новгород-Сіверське Полісся), Карпенко К. К. (2005)
Щербак В. І. - Фітомікроепіфітон різнотипних ділянок річки Тетерів: структура та пігментний комплекс, Сіренко Л. Я., Корнійчук Н. М. (2005)
Вірченко В. М. - Нові та рідкісні мохоподібні для Українського Полісся, Орлов О. О. (2005)
Ситник К. М. - Надія Василівна Кондратьєва (до 80-річчя від дня народження), Вассер С. П., Виноградова О. М., Царенко П. М., Коваленко О. В. (2005)
Стойко С. М. - До 70-річчя словацького геоботаніка та енвайронменталіста професора Івана Волощука (2005)
Губар Л. - IV Міжнародна конференція з флори та рослинності малих поселень (2005)
Кононов І. Ф. - Україна: шлях на периферію світової капіталістичної системи (соціологічний аналіз) (2012)
Лебідь Л. І. - Економічна нерівність в Україні: фактории відтворення та формування (2012)
Хобта С. В. - Кордон України як соціологічна проблема: суб’єкти, інтереси, інституціоналізація (2012)
Адуло Т. И. - Формирование рыночных экономических отношений и проблемы политического согласия в Беларуси на рубеже ХХ – ХХІ веков (2012)
Молодцов Б. И. - Об обратном обнаружении исторической перспективы для реалий капиталистической практики (2012)
Злотников А. Г. - Социально-экономическая обусловленность современных демографических процессов (2012)
Маслихин А. В. - Идеи мира и пацифизма на постсоветском пространстве (2012)
Галкина Л. И. - Возможности научно-технического роста Украины (на примере космической отрасли), Чугунов Е. В. (2012)
Згинник Г. Л. - Перерождение советской номенклатуры и ее роль в демонтаже социалистического режима в СССР (2012)
Пашковський П. І. - Параметри інтеграційної політики Росії на пострадянському просторі (2012)
Кириенко В. В. - Менталитет белорусов как фактор национальной специфики государственности (2012)
Єнін М. Н. - Ідеологія державотворення елітних групп в Україні (2012)
Мижевич О. М. - Модернизация образования в республике Беларусь в постсоветский период: опыт, проблемы и перспективы (2012)
Живілова М. С. - Архітектура і містобудування в умовах сучасного капіталізму (2012)
Гаврилов М. І. - Самовизначення майбутніх фахівців в умовах суспільства перехідного типу, Фаріна Я. О. (2012)
Саппа Г.-М. М. - Професійне самовизначення учнівської молоді в контексті системи профорієнтації (2012)
Тягнибедина О. С. - Логика закрытых и открытых вопросов в социологическом исследовании (2012)
Пам’яті професора Володимира Лобаса (2012)
Лобас В. Х. - Між "дикимкапіталізмом" і "розвинутим соціалізмом" (2012)
Відомості про авторів (2012)
Головач Т. М. - Гетерогенні елементи в контексті міжкультурної комунікації (2012)
Монахова Т. В. - Сучасна типологізація текстів у лінгвістиці (2012)
Саєвич І. Г. - Теорія картини світу: ключові поняття (2012)
Филатова Е. В. - Метаструктура или реальная единица? (2012)
Шипицына Г. М. - Взаимодействие языковых и общекультурных факторов в процессе обновления словарного состава (2012)
Дзюба М. М. - Складні найменування з компонентами-епонімами в українській науковій термінології (2012)
Єгорова О. І. - Системно-функційне буття базових вербалізаторів невизначеної кількості в англійській мові (2012)
Абрамян Ю. В. - Співвідношення динаміки й статики в рослинницькій лексиці (на матеріалі українських східнослобожанських говірок) (2012)
Загнітко Н. Г. - Східностепові назви крупів і страв з них (2012)
Іваночко К. М. - Акцентуація фауноономатопоетичних дієслівних дериватів у південно-західних говорах української мови (2012)
Ковтун В. В. - Семантичне наповнення прикметника сірий у діалектному тексті (на матеріалі українських східнослобожанських говірок) (2012)
Колесников А. О. - Українські південнобеcсарабські говірки з різнотипною діалектною основою (морфологічна система) (2012)
Кушмет М. С. - Назви виконавців сільськогосподарських робіт у говірках Донеччини (2012)
Лєснова В. В. - Структурно-семантичні особливості оцінних висловлень, співвідносних зі складним реченням, у діалектному тексті (2012)
Поістогова М. В. - Географічні назви як джерело творення назв рослин у східнополіських говірках (2012)
Холодьон О. М. - До характеристики вербалізації особливостей ходи у східнополіських говірках (2012)
Юсікова О. В. - Із спостережень над семантичною структурою назв кошиків і похідних з коренем -кош- в українських говірках (2012)
Космеда Т. А. - Фразеологічні одиниці в тексті щоденника Т. Шевченка (до 155-річчя від часу написання "Журналу”), Осіпова Т. Ф. (2012)
Школяренко В. І. - Розвиток внутрішньої форми фразеологізмів німецької мови протягом VIII – XVII століть (2012)
Білоусова М. В. - Специфіка мови творів для дітей (2012)
Бобух Н. М. - Контрастиви в поетичних творах Дмитра Павличка (2012)
Гарюнова Ю. О. - Лінгвокультурне протиставлення образів "Свого”, "Іншого” та "Чужого” в кінокритичному дискурсі: аксіологічний аспект (2012)
Габидуллина А. Р. - "Предмет речи” в парадоксальном коммуникативном акте (на примере произведений М. Жванецкого), Колесниченко Е. Л. (2012)
Ігнатьєва С. Є. - Стратегії позитивної ввічливості в українському щоденниковому дискурсі (2012)
Міджин Р. С. - Наголошування форм множини іменників у поетичному мовленні кінця ХІХ та ХХ століття (2012)
Мітніцька Г. В. - Ідіостильові риси творчості Володимира Сосюри в сучасному історико-культурному контексті (2012)
Мялковська Л. М. - Лексика творів І. Нечуя-Левицького в загальномовних словниках (на матеріалі дієслів-синонімів ‘говорити’) (2012)
Найрулін А. О. - Тропеїчні лінгвокультуреми як засіб увиразнення естетичних і культурних пріоритетів у письменницькому епістолярію М. Коцюбинського та Лесі Українки (2012)
Стеценко Н. М. - Особенности компрессии содержательной информации в новостных газетных заголовках (2012)
Трифонов Р. А. - "Тут нікуди не дінешся”: особливості введення й маркування банального в самопрезентаційному письменницькому дискурсі (2012)
Гапонова Т. М. - Лінійне актуальне членування поліпредикативних складносурядних речень (2012)
Кушлик О. П. - Відприкметникові інхоативні дієслова на позначення фізичного стану суб’єкта як джерело творення нових слів (2012)
Русакова О. В. - Нерівнорядний таксис у сучасній українській мові (2012)
Сазонова Є. О. - Віртуальний нікнейм як прецедентний (2012)
Відомості про авторів (2012)
Алексеєнко М. Д. - Проблеми споживчого кредитування населення банками (2013)
Арсеенко А. Г. - Социальные издержки деиндустриализации экономики США (2013)
Бобилева М. В. - Динаміка розвитку світового економічного співробітництва у стратегічному вимірі (2013)
Шутаєва О. О. - Концептуальні засади та напрями формування єдиної соціальної політики Європейського Союзу на сучасному етапі (2013)
Мельніков С. А. - Фінанси та мораль: теоретико- практичні аспекти (2013)
Сибірянська Ю. В. - Щодо проблем подвійного оподаткування в Україні, Колесніченко Г. О. (2013)
Жибер Т. В. - Особливості планування видатків на обслуговування житлового фонду у м. Києві (2013)
Тищенко О. П. - Державне управління регіональним розвитком в умовах регіоналізації (2013)
Котіна Г. - Ризик-менеджмент суспільного сектору: вітчизняні реалії та світова практика, Степура М. (2013)
Пасенченко Ю. А. - Кількісні оцінки ризиків кредитного портфеля (2013)
Гава Ю. В. - Освітні послуги в Україні (2013)
Котуха О. С. - До питання про евтаназію (2013)
Кичма О. Ю. - Медико-правове значення медичної таємниці (2013)
Ударцов Ю. В. - Поняття кадрової політики в органах прокуратури (2013)
Ліпський Д. В. - Касаційне оскарження в адміністративному судочинстві України: аналіз сучасних наукових досліджень (2013)
Топчий Н. В. - Прокурорський нагляд у механізмі забезпечення прав людини (2013)
Фуглевич К. А. - Теоретико-методологічні підходи щодо визначення поняття "адміністративна послуга" (2013)
Курко М. Н. - Сучасне наукове забезпечення кримінального провадження, Біленчук П. Д. (2013)
Конопельський В. Я. - Роль диференціації та індивідуалізації виконання покарання у виді позбавлення волі у протидії рецидивній злочинності в Україні (2013)
Монартович О. І. - Проблеми кваліфікації деяких злочинів, об’єктивна сторона яких характеризується знищенням або пошкодженням майна (2013)
Піцур М. В. - Державний службовець як суб’єкт корупційних правопорушень (2013)
Масол Д. І. - Кримінально-правове значення мотиву злочину (2013)
Грищенко О. В. - Проблеми кваліфікації та відмежування побоїв та мордування від суміжних злочинів (2013)
Притула В. В. - Оптимізація покарання за погрозу або насильство щодо державного чи громадського діяча (2013)
Литвиненко В. І. - Сучасні підходи до формування теорії економічної безпеки суб`єктів господарської діяльності (2013)
Потоцький М. Ю. - Виконання обов’язку в натурі як спосіб захисту прав інтелектуальної власності суб’єктів господарювання (2013)
Пригунов П. Я. - Особливості використання сучасних концепцій управління в системі забезпечення економічної безпеки підприємств (2013)
Карпова К. В. - Функціональні складові економічної безпеки вищого навчального закладу: критерії та індикатори (2013)
Воєводін Б. В. - Цивільно-правові аспекти тарґетованої (цільової) реклами, персоналізації та приватності у рекламі (2013)
Бажанов В. О. - Загальна характеристика ліцензійного договору (2013)
Васьковець Д. С. - Комунально-приватне партнерство як правова форма організації господарської діяльності у комунальному секторі економіки (2013)
Ніколенко О. В. - Механізми протидії корупційній злочинності в правоохоронних органах: кримінологічні засади (2013)
Потудінська О. В. - Комерційне посередництво (агентська діяльність) у підприємницькый діяльності України (2013)
Черновський О. К. - Вплив внутрішньо-психологічних чинників на прийняття суддею рішень по кримінальній справі (2013)
Несправа М. В. - Вплив релігійного фактора на інтеграційні процеси в країнах Європи (2013)
Мирсайев Х. С. - Проблемы правового регулирования установления происхождения ребенка в международно-правовых отношениях (2013)
Рожнова Т. С. - Адаптація нормативно-правової системи України до загальноєвропейських стандартів та напрями подальшого розвитку стратегічних відносин Україна – ЄС (2013)
Глоба Н. С. - Щодо ефективності заходів НБУ у сфері стимулювапння безготівкових розрахунків (2013)
Ярмак І. М. - Поняття принципів фінансового контролю (2013)
Петрушевська О. - Оскарження в адміністративному судочинстві дій чи бездіяльності посадових осіб контролюючих органів з урахуванням європейських вимог (2013)
Іксарова Н. О. - Європейський досвід економічного відновлення після світової фінансової кризи (2013)
Коваленко І. В. - Сучасні методи конкурентної боротьби у стратегії розвитку фірм (2013)
Брік І. Є. - Передумови та перспективи діяльності малих інноваційних компаній в економіці України (2013)
Будинська О. Ю. - Фінансова спроможність підприємства до самофінансування інтегральних іммобілізованих матеріальних витрат (2013)
Фурман В. М. - Основні напрямки формування банками ефективної корпоративної стратегії (2013)
Алексеєнко М. Д. - Кредитні установи як провідні інституції фінансового посередництва (2013)
Парасій-Вергуненко І. М. - Організаційно-методичні аспекти міжбанківського конкурентного аналізу (2013)
Бондар Є. - Теоретичні погляди на економічну сутність позикового капіталу у відтворювальному процесі (2013)
Єщенко П. С. - Як Україні вирватися з пастки інерційної моделі розвитку (2013)
Гнилицька Л. В. - Удосконалення теоретичних основ бухгалтерського обліку в контексті забезпечення потреб економічної безпеки підприємства (2013)
Малишкін О. І. - Аудиторська діагностика внутрішнього контролю платника податків (2013)
Гладченко Л. П. - Фінансові інструменти впливу уряду на сталий розвиток суспільства (2013)
Радзієвська В. М. - Відсоткові ставки фінансового ринку: теоретичні аспекти (2013)
Сивульська Н. М. - Вплив реформування бюджетної системи на доходи місцевих бюджетів України (2013)
Златіна Н. Е. - Правовий статус Національного банку України та Голови Національного банку України за основним законом України (2013)
Данилов В. Я. - Прогнозування розвитку туристичної галузі України, Жиров О. Л., Жирова А. О. (2013)
Пасенченко Ю. А. - Методологія вибору бізнес партнерів у ланцюгу створення вартості товарів комбінацією методів Topsis і ahp.methods, Назаренко О. І. (2013)
Балакірєв К. О. - Культурно орієнтоване спілкування в Інтернет-просторі як віддзеркалення процесів інтенсифікації взаємодії національних культур (2012)
Жихарєва О. Л. - Наукова полеміка навколо глотогонічної теорії О. О. Шахматова (2012)
Кикоть В. М. - Ідіолектна символіка, підтекст та переклад (2012)
Скиба І. Г. - Словники Є. Желехівського, С. Недільського та за редакцією Б. Грінченка як важливе джерело дослідження назв спорідненості (2012)
Барилова Г. К. - Текст народної гри як об’єкт дослідження (2012)
Волошинова М. О. - Номінація обрядової та святкової їжі в мовленні слобожан (2012)
Глуховцева К. Д. - Багатозначність і семантична дифузія слова усного мовлення (2012)
Гревцова Т. Е. - Хлеб как элемент предметного кода в свадебной обрядности бывшего Донецкого округа Области Войска Донского (на материале юртов Луганской и Митякинской станиц) (2012)
Левенець О. Ю. - Лексико-семантичні групи темпоральних прислівників у діалектних текстах (на матеріалі українських східнослобожанських говірок) (2012)
Литвинова Н. Б. - Синтаксис діалектного висловлення в контексті взаємовпливу народного та літературного мовлення (2012)
Романина І. Р. - Текст як джерело діалектного словника (2012)
Скорофатова А. О. - Широкозначність та множинність інтерпретацій у діалектному дискурсі (2012)
Хібеба Н. В. - Номінація обрядодій дня шлюбу в бойківських говірках (2012)
Арефьева Н. Г. - Концепт "кровь” в славянской фразеологии (2012)
Балабан О. О. - Лінгвокультурний аналіз фразеологічних одиниць з ономастичним компонентом в англійській та українській мовах (2012)
Глуховцева І. Я. - Трансформація традиційних прислів’їв у сучасних засобах масової інформації (2012)
Лєснова В. В. - Засоби вираження лінгвістичної категорії оцінки в українських прислів’ях (2012)
Ляшчынская В. А. - Месца і роля эмоцыі смутку ў фразеалагічнай карціне свету беларусаў (2012)
Мізін К. І. - Особливості об’єктивації концептів-соматизмів англ. LEG / FOOT, нім. BEIN / FUß, укр. НОГА та рос. НОГА: зіставно-лінгвокультурологічний аспект (на матеріалі усталених порівнянь) (2012)
Мілєва І. В. - Евфемістичні фразеологізми сфери подружнього життя (фрагмент діалектного словника) (2012)
Шестаков А. О. - Семантика та функціонування фразеологізмів з флористичним компонентом в українській та англійській мовах (2012)
Шипицына Г. М. Шипицына Г. М. - Языковые механизмы образования новых фразеологизмов в русском языке, Коржевицкая  К. Ю. Коржевицкая  К. Ю. (2012)
Клименко О. С. - Французький амодальний Subjonctif як механічна помилка щодо норми (2012)
Фомічова В. О. - Аморфізація в іменниковій системі сучасної української мови (2012)
Відомості про авторів (2012)
Шутак І. Д. - Теоретичний аналіз можливостей формування механізму правового регулювання парламентського лобізму в Україні (2013)
Малига В. А. - Правове забезпечення збалансованості державної регуляторної політики (2013)
Дорошева О. М. - Соціокультурні основи поняття прав людини в конституції Угорщини 2011 року (2013)
Бандурка О. О. - Проблеми земельної реформи в Україні, Попова С. М. (2013)
Валитов С. С. - Определение доминирующего положения субъектов хозяйствования в конкурентных делах (2013)
Адабаш О. В. - Поняття, сутність та ознаки адміністративно-правових режимів (2013)
Борсук Н. Я. - Деякі правові аспекти узгоджених дій суб’єктів господарювання (2013)
Куцевич М. П. - Проблеми застосування звільнення від кримінальної відповідальності за ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) та страхових внесків, пов’язані з дією нового КПК України (2013)
Малярова В. О. - Криміналістична класифікація злочинів проти моральності у сфері статевих стосунків (2013)
Пиріг Н. М. - Особливості провадження по кримінальним справам в європейському суді з прав людини та проблеми виконання їх рішень на території України (2013)
Романченко А. О. - Термінологічно-правові проблеми визначення поняття "хворий" як потерпілий від злочину, передбаченого статтею 139 КК України (2013)
Суворова Р. В. - Правові основи контролю за вчиненням злочину та забезпечення дотримання прав людини при його проведенні (2013)
Сімонян Н. А. - Удосконалення форм, методів та організаційних засад здійснення цивільного контролю за діяльністю органів прокуратури (2013)
Потоцький М. Ю. - Припинення дій, що порушують право або створюють загрозу його порушення як спосіб захисту прав інтелектуальної власності суб’єктів господарювання (2013)
Білоусов Є. М. - Юридична природа економічної безпеки як категорії господарського права (2013)
Біла Ю. З. - Правові засади ліцензування комерційних банків в Україні (2013)
Поліщук О. Г. - Окремі проблеми правового регулювання проведення земельних торгів (2013)
Прокопченко С. В. - Проблеми відповідальності суб’єктів архітектурної діяльності: явні та приховані (2013)
Куцевич О. П. - Зарубіжний досвід правового забезпечення консолідації земель: можливість використання в Україні (2013)
Бандурка С. С. - Поняття термінології кредитної системи України (2013)
Попова Л. М. - Місцеві податки та збори як основа ефективної діяльності органів місцевого самоврядування (2013)
Бухтіяров О. С. - Зарубіжний досвід фінансування соціального забезпечення (на прикладі Німеччини) (2013)
Князьков В. В. - Деякі аспекти фінансово-правового регулювання господарської діяльності (2013)
Мельник О. М. - Характеристика транзиту як виду митного режиму (2013)
Рядінський Є. О. - Методи фінансово-правового регулювання виробництва та обігу алкогольної продукції (2013)
Ярмак І. М. - Класифікація принципів фінансового контролю на принципи організації і здійснення у наукових доробках вітчизняних і зарубіжних авторів (2013)
Черновський О. К. - Міжнародна практика нормативно-правового забезпечення кримінального судочинства (2013)
Ніколенко Л. М. - Визначення судового прецеденту в системі міжнародного права (2013)
Карман В. - Правове врегулювання україно-російських відносин стосовно чорноморського флоту (2013)
Іванова Л. Г. - Українське питання в польському повстанні 1863 р. (2013)
Терованесов М. Р. - Внутрішні та зовнішні протиріччя розвитку системи вищої освіти (2013)
Гурняк О. Г. - Деякі аспекти міжнародно-правової оцінки діяльності комуністичного тоталітарного режиму та відновлення історичної пам’яті в Україні на державному рівні (2013)
Парута О. - Суб’єкт правової ідентичності : загальнотеоретичні аспекти (2013)
Павлов Е. А. - Конституционно-правовая охрана и защита имущественных прав и интересов предпринимателя в Российской Федерации (2013)
Олійник В. М. - Щодо проблеми забезпечення громадської безпеки (2013)
Олійник Р. В. - Адміністративно-правовий статус прокуратури України (2013)
Лушер В. В. - Поняття та зміст інформації в органах прокуратури України (2013)
Курко М. Н. - Сучасний стан і шляхи пріоритетного розвитку інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності органів прокуратури України, Біленчук П. Д., Воронова А. О. (2013)
Горзов А. П. - Організація роботи з кадрами в органах прокуратури (2013)
Шейбут В. В. - Сучасне розуміння міграції та міграційних процесів в Україні (2013)
Луценко Ю. В. - Застосування конструкції усіченого складу до злочинів проти державної безпеки України, Клименко С. В. (2013)
Куслій В. О. - Відповідальність за порушення фінансового законодавства в системі юридичної відповідальності (2013)
Нестеренко Є. В. - Особливості судового розгляду справ про адміністративні правопорушення у сфері встановленого порядку управління на підготовчому етапі (2013)
Король В. В. - Зміст процесу доказування в адміністративному судочинстві України (2013)
Жидков Д. В. - Організація підготовки посадових осіб Державтоінспекції для здійснення повноважень у справах про адміністративні правопорушення (2013)
Фуглевич К. А. - Правовий статус суб’єктів звернення та надання адміністративної послуги (2013)
Триньова Я. О. - Етико-правові проблеми використання стовбурових клітин людини та їх клонування (2013)
Чухраєв Д. А. - Методи пізнання на початкових етапах кримінального провадження (2013)
Маланчук А. Г. - Сприйняття роз’яснень експерта у режимі відеоконференції (2013)
Пєчук І. С. - Підстави криміналізації порушень у сфері безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту (2013)
Притула В. В. - Відмежування погрози або насильства щодо державного чи громадського діяча (ст . 346 КК України) від інших суміжних з ним злочинів за кримінальним законодавством України (2013)
Євтиф’єв В. О. - Розвиток підходів до поняття злочину у кримінальному праві України та зарубіжних країн (2013)
Суворова Р. В. - Проведення контролю за вчиненням злочину при розслідуванні злочинів в економічній сфері (2013)
Лагнюк О. М. - Особливості кваліфікації незаконних дій щодо майна, на яке накладено арешт, заставленого майна або майна, яке описане чи підлягає конфіскації (2013)
Кирсанов А. Ю. - Понятие и виды профессиональных юридических сообществ, оказывающих квалифицированную юридическую помощь в Российской Федерации (2013)
Шокотько М. А. - Экономические и правовые аспекты системы управления высшими учебными заведениями в России (2013)
Гавриш О. О. - Проблеми принципу свободи договору в інституті публічного договору (2013)
Квітченко Я. О. - Напрямки вирішення проблем цивільно-правової відповідальності (2013)
Федотова Т. О. - Підстави відмови страховиком від страхового відшкодування (2013)
Костюченко М. Є. - Актуальні питання процесу одержання ліцензій на здійснення певного виду господарської діяльності (2013)
Ахмедов Назим Гидаят оглы - Направления развития торгово-экономических связей Азербайджана и Украины (2013)
Коміренко В. І. - Моніторинг економічної парадигми епохи потрясінь, Коміренко Д. В. (2013)
Рожкова Т. С. - Адаптація нормативно-правової системи України до загальноєвропейських стандартів та напрями подальшого розвитку стратегічних відносин Україна – ЄС (частина 2) (2013)
Марченко К. В. - Регулювання розвитку ТНК: посткризові імперативи і стратегії (2013)
Пальчик І. М. - Менеджмент ефективності внутрішньогосподарської переробки продукції тваринництва (2013)
Contents (2010)
Даниленко А. І. - Грошово-кредитний ринок України: кризові уроки та короткострокові перспективи, Шелудько Н. М. (2010)
Федулова Л. І. - Технологічна політика в системі стратегії економічного розвитку (2010)
Бобух І. М. - Економічна оцінка основного капіталу: міжнародна практика та українські реалії (2010)
Короткевич О. В. - Формування системи оподаткування нерухомого майна фізичних осіб, Багрій О. О. (2010)
Антонов С. М. - Визначення ринкової вартості цінних паперів: основні проблеми та шляхи їх вирішення, Шишков С. Є. (2010)
Черевиков Є. Л. - Передумови розвитку публічно-приватного партнерства у сфері житлово-комунального господарства України (2010)
Балакирева О. Н. - Соціально-трудовий статус та розшарування за доходами як детермінанти соціального самопочуття та економічної поведінки населення України, Ноур А. М. (2010)
Киризюк С. В. - Нові виклики для аграрного сектора у світлі формування зони вільної торгівлі Україна – ЄС (2010)
Ганначенко С. Л. - Світовий ринок агропродовольства на сучасному етапі розвитку: перспективи для України (2010)
Аннотации (рос. мовою) (2010)
Summaries (англ. мовою) (2010)
До відома авторів (2010)
Contents (2010)
Єщенко П. С. - Преодоление рыночного романтизма и фундаментализма – экономический императив современности, Арсеєнко А. Г. (2010)
Шумська С. С. - Інструментарій моніторингу та оцінки загроз стабільності економічного розвитку України, Скрипниченко М. І. (2010)
Шинкоренко Т. П. - Макроекономічні шоки: теоретичні та емпіричні аспекти (2010)
Волощенко Л. Ю. - Зовнішній сектор економіки України: уроки для посткризового періоду (2010)
Ніколайчук С. А. - Дефіцит поточного рахунку платіжного балансу: оцінка прийнятного рівня для України, Шаповаленко Н. В. (2010)
Лондар С. Л. - Облігації з індексованою доходністю як фінансовий інструмент нівелювання наслідків високих інфляційних очікувань, Башко В. Й. (2010)
Бородіна О. С. - Соціоекономічний підхід до моделювання розвитку аграрного сектора України (2010)
Венгер В. В. - Особливості взаємодії держави та бізнесу у сфері гірничо-металургійного комплексу України:від підтримки до партнерства, Точилін В. О. (2010)
Подолець Р. З. - Ринкові чинники енергозабезпечення економіки (2010)
Індутна К. І. - Проблеми розвитку книговидавничої справи в Україні (2010)
Посібник для поглибленого вивчення макроекономіки (рецензія на навчальний посібник Радіонової І. Ф., Бурлай Т. В., Алімпієва Є. В. "Макроекономіка-2") (2010)
Аннотации (2010)
Summaries (2010)
До відома авторів (2010)
Крахмалова О. О. - Оцінка впливу комбінованої терапії карведілолом та лізиноприлом на функціональний стан лівого шлуночка у хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки в поєднанні із кардіоваскулярною патологією, Козлов О. П. (2013)
Волков В. И. - Особенности липидного обмена у женщин в периоде перименопаузы с низким и средним сердечно­сосудистым риском, Исаева А. С., Ченчик Т. А., Бондарь Т. Н., Вовченко М. Н., Белодед О. А., Струк Т. А. (2013)
Купновицька І. Г. - Профілактика аміодароніндукованої дисфункції щитоподібної залози у хворих із фібриляцією передсердь шляхом корекції оксидантного стресу та ендогенної інтоксикації, Данилюк О. І. (2013)
Коваль С. М. - Комбінована терапія хворих на гіпертонічну хворобу в поєднанні із цукровим діабетом 2 типу, Першина К. С., Старченко Т. Г. (2013)
Криницька І. Я. - Показники електролітів у щурів з модельованим гепатопульмональним синдромом (2013)
Железнякова Н. М. - Роль генетических факторов в оценке кардиоваскулярного риска у пациентов с сочетанным течением хронического обструктивного заболевания легких и хронического панкреатита, Кишеня М. С. (2013)
Трифонова Н. С. - Інтерлейкін-­6 і фактор некрозу пухлин­a-L у хворих на нестабільну стенокардію залежно від наявності чи відсутності цукрового діабету 2 типу (2013)
Питецька Н. І. - Антропометричні предиктори структурно­функціональних змін лівого шлуночка у хворих на артеріальну гіпертензію (2013)
Ханюков А. А. - Влияние комбинированного (хирургического и медикаментозного) лечения на качество жизни больных с мультифокальным атеросклерозом (2013)
Валуєва С. В. - Український реєстр "STIMUL": гендерно­вікові особливості прихильності до лікування та шестимісячний прогноз хворих, які перенесли гострий Q-­інфаркт міокарда (2013)
Мухиддинова Н. Х. - Состояние правого желудочка сердца в динамике воздействия различных видов терапии у больных хронической обструктивной болезнью легких (2013)
Бабак О. Я. - Гормональні зміни в жировій тканині хворих на гіпертонічну хворобу й ожиріння, Андрєєва А. О. (2013)
Чернышов В. А. - Синдром отмены статинов: существует ли он?, Богун Л. В. (2013)
Березин А. Е. - Прогностическое значение компонентов системы натрийуретических пептидов как маркеров миокардиальной дисфункции, ассоциированной с сепсисом и септическим шоком (2013)
Рудык Ю. С. - Прикладное значение фармакогенетики в лечении больных с сердечной недостаточностью, Пивовар С. Н. (2013)
Губергріц Н. Б. - Оптимізація лікування ерозивно-­виразкових уражень гастродуоденальної зони в поєднанні з неалкогольним стеатогепатитом на тлі атеросклерозу черевної аорти та мезентеріальних артерій, Фоменко П. Г., Голубова О. О., Лукашевич Г. М. (2013)
Фадєєнко Г. Д. - Коморбідність і високий кардіоваскулярний ризик — ключові питання сучасної медицини, Гріднєв О. Є., Несен А. О., Чернишов В. А., Грунченко М. М., Шкапо В. Л. (2013)
Копица Н. П. - Механические осложнения острого инфаркта міокарда, Аболмасов А. Н., Литвин Е. И., Сакал В. В. (2013)
Звіт про роботу Проблемної комісії "Терапія" МОЗ та НАМН України за друге півріччя 2012 року (2013)
X науково-практична конференція за участю провідних спеціалістів Європи та держав СНД "Щорічні терапевтичні читання: лікувально-діагностичні технології сучасної терапії" (25—26 квітня 2013 р.) (2013)
Науково-практична конференція за участю міжнародних спеціалістів, присвячена Дню науки "Внесок молодих спеціалістів у розвиток медичної науки і практики" (16 травня 2013 р.) (2013)
IV Міжнародний медичний форум (16—19 квітня 2013 р.) (2013)
Contents (2010)
Шелудько Н. М. - Фінансові ринки України і Росії: уроки кризи та перспективи розвитку (2010)
Ануфрієва К. В. - Транспарентність у системі критеріїв залучення банками України зовнішніх фінансових ресурсів (2010)
Хаустов В. К. - Україна і Росія у світовій системі охорони промислової власності (рос. мовою) (2010)
Місяць Т. В. - Торгівля України та ЄС під час і після світової кризи (2010)
Федулова Л. І. - Методологічні засади формування технологічних кластерів (2010)
Прокопа І. В. - Диференціація господарств населення за характером виробництва: наслідки ринкової трансформації, Беркута Т. В., Бетлій М. Г. (2010)
Шубравська О. В. - Інноваційні трансформації агропродовольчого сектора економіки: світові тенденції та вітчизняні реалії (2010)
Крисанов Д. Ф. - Якість і безпечність харчової продукції (2010)
Балакірєва О. М. - Вимір людського капіталу через показник залучення до навчання впродовж життя, Левін Р. Я. (2010)
Сухотеплий В. Т. - Оптимізація рівня концентрації галузі з граничними значеннями індексу Херфіндала–Хіршмана (2010)
Аннотации (рос. мовою) (2010)
Summaries (англ. мовою) (2010)
До відома авторів (2010)
Сухомлинська О. - Рефлексії про генезу духовності в контексті виховання: на шляху до синтезу парадигм (2005)
Біда О. - Зародження природознавчої освіти, постановка її викладання у ХІІІ – ХІХ ст. на українських землях (2005)
Пархета Л. - Роль учителя у вивченні української літератури (2005)
Дічек Н. - Ідеї А. Макаренка і соціальна педагогіка зарубіжжя (70-90-ті роки ХХ ст.) (2005)
Завгородня Т. - Проблеми виховання особистості у творчій спадщині галицького педагога Ярослава Кузьміва (2005)
Побірченко Н. - Михайло Максимович і Пантелеймон Куліш: до історії взаємин (2005)
Кривошея І. - Уманська василіанська школа в період свого розквіту (1796-1830 рр.) (2005)
Сейко Н. - "Едукаційні фундуші” як форми доброчинності на Правобережній Україні у ХІХ ст. (2005)
Шумілова І. - Земські школи Північного Приазов’я (2005)
Малий Кобзар для дітей Т. Г. Шевченка (Публікація Наталі Побірченко) (2005)
Коляда Н. - Історико-педагогічна література з питань розвитку школи та освіти на Черкащині (2005)
Островська О. - Рекомендаційний бібліографічний список праць Я. А. Коменського (2005)
Скоропад І. - Бібліографія праць Володимира Науменка (2005)
Український педагогічний календар ювілейних та пам’ятних дат (2005)
Contents (2010)
До відома авторів (2010)
Матковський Р. Б. - Теоретичні засади розвитку мезоекономічних систем (2010)
Степаненко Б. В. - Концептуальні підходи до визначення поняття "зелений бізнес" (2010)
Шумська С. С. - Розвиток світової банківської індустрії та системна криза 2008–2010 років (2010)
Запатріна І. В. - Публічно-приватне партнерство в Україні: перспективи застосування для реалізації інфраструктурних проектів і надання публічних послуг (2010)
Корнівська В. О. - Фінансово-інституційні аспекти економічного співробітництва України й Росії (2010)
Степаненко А. І. - Незалежність центрального банку як головний чинник його діяльності (2010)
Попова О. Л. - Соціальні і екологічні параметри діяльності сільськогосподарських підприємств: диференціація за економічними класами, Панкратова Л. Л., Бетлій М. Г. (2010)
Алімпієв Є. В. - Моделювання фінансово-монетарної трансмісії в економіці України (2010)
Довбенко М. В. - Циклічні індикатори А.Бернса як один з інструментів економічного прогнозування (2010)
Аннотации (рос. мовою) (2010)
Summaries (англ. мовою) (2010)
Покажчик статей, опублікованих у журналі "Економіка і прогнозування" 2010 року (2010)
Указатель статей, опубликованных в журнале "Экономика и прогнозирование" в 2010 году (2010)
Index of the articles published in journal "Economy and forecasting" in 2010 (2010)
Березівська Л. - Реформа освіти у діяльності Державної думи: дискусії навколо національної школи (1906-1917) (2006)
Гуральник Н. - Історичні завоювання фортепіанної школи у контексті розвитку української музичної культури ХХ століття: аналіз періодизацій (2006)
Сейко Н. - Доброчинність як підґрунтя діяльності дитячих притулків в Україні у ХІХ – поч. ХХ ст. (2006)
Матвеєва Н. - Внутрішкільна науково-методична робота з учителями початкових загальноосвітніх шкіл України (1945-1990 роки) (2006)
Пацалюк О. - Математичні дисципліни у навчальних планах і програмах середніх загальноосвітніх закладів України початку XX ст. (2006)
Побірченко Н. - Запізнілий романтик Тадей Рильський (2006)
Галів М. - Виховання характеру як морально-вольової якості особистості у творчості В. Сухомлинського (2006)
Єршова Л. - Умови навчання у жіночих закладах Волині (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2006)
Музиченко О. - Виховуючий вплив навчання (Публікація Ольги Сухомлинської) (2006)
Науменко В. - Програма викладання російської мови (Публікація Ірини Скоропад) (2006)
Коляда Н. - Архівні джерела: недільні школи в Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2006)
Адаменко О. - Публікації й дисертації 50-х років ХХ століття з питань управління загальноосвітньою школою (2006)
Палащина Н. - Наукове інформаційно-бібліографічне забезпечення інноваційних напрямів освітянської галузі (2006)
Інформація (2006)
Березівська Л. - Реформування шкільної освіти в період гетьманату П. Скоропадського (29 квітня-13 грудня 1918) (2006)
Пироженко Л. - Педагогічна преса як джерело дослідження проблем реформування змісту загальноосвітньої школи в кінці 50-х рр. ХХ ст. (2006)
Сивачук Н. - Питання виховного потенціалу фольклору на сторінках журналу "Світло" (2006)
Дергач М. - Вплив соціокультурного життя України початку ХХ століття на формування особистості (на матеріалі театрального мистецтва) (2006)
Зайченко І. - Ідея української національної школи в пресі другої половини ХІХ – початку ХХ століття (2006)
Петренко О. - Відображення проблем гендерної освіти та виховання у радянській педагогічній пресі періоду НЕПу (1921-1929 рр.) (2006)
Федяєва В. - Актуальні питання сімейного виховання на сторінках вітчизняних періодичних видань другої половини ХІХ століття (2006)
Бондар Л. - Педагогічна діяльність Христини Алчевської в контексті руху за освіту дорослих (До 165-річчя від дня народження) (2006)
Побірченко Н. - Апостол кращої долі України – Микола Іванович Костомаров (2006)
Сейко Н. - Родина Безбродьків у системі доброчинності в сфері освіти України ХІХ століття (2006)
Радченко І. - Розвиток професійної освіти на Черкащині на рубежі ХІХ-ХХ ст. (2006)
Сараєва О. - Педагогічна преса про виховання у Павлиській школі: історіографічний аспект (2006)
Слюсаренко Н. - Соціалізація молоді в навчальних закладах Херсонської губернії кінця ХІХ – початку ХХ ст. (2006)
Рильський Т. - К изучению украинского народного мировоззрения (Частина І) (Публікація Наталії Побірченко) (2006)
Гущина С. - Бібліографія: приватні заклади освіти (ХХ – поч. ХХ століття) (2006)
Кочубей Т. - Бібліографічний огляд життєвого і творчого шляху І. Галятовського (2006)
Інформація (2006)
Дзейко Ж. О. - Стаття, глава, розділ закону як елементи його структури (2014)
Бокало Н. І. - До питання юридичної регламентації ідеї рівності у міжнародному праві та законодавстві України (2014)
Котенко Т. В. - Різновиди основ місцевого самоврядування як чинники його функціонування (2014)
Дякович О. В. - Правова глобалістика як міждисциплінарна юридична наука: дискусійні питання (2014)
Олійник В. М. - Співвідношення громадської безпеки з іншими сферами життєдіяльності (2014)
Олійник Р. В. - Система та структура прокуратури Україні (2014)
Дивак М. М. - Шляхи вдосконалення інституту проходження служби в органах внутрішніх справ України (2014)
Шейбут В. В. - Мігрант як один з найважливіших елементі в мі граційного процесу (2014)
Бабенко В. І. - Щодо визначення функцій діяльності органів публічної влади (2014)
Даніш С. П. - Шляхи вдосконалення адміністративно-правового забезпечення контролю у сфері захист у економічної конкуренції в Україні (2014)
Курко М. Н. - Аудіовізуальна діагностика людини у сфері судочинства: новітні засоби і грід-технології, Біленчук П. Д. (2014)
Берзін П. С. - Наукова діяльність С. І. Тихенка у галузі кримінального права впродовж 1946-1968 років (на основі аналіз у документі в із особистого архіву С. А. Тарарухіна) (2014)
Волошенко А. В. - Вплив корупції на бізнес-середовище (2014)
Лагнюк О. М. - Особливості кваліфікації незаконних дій щодо майна, на яке накладено арешт, заставленого майна або майна, яке описане чи підлягає конфіскації (2014)
Човган В. О. - Правообмеження засуджених, що обумовлені ізоляцією (частина 2) (2014)
Швець В. Д. - Поняття адміністративно-правового статусу суб’єктів землекористування (2014)
Синєгубов О. В. - Межі здійснення особистих немайнових прав дітей (2014)
Бандурка С. С. - Поняття промислового підприєства (2014)
Сідей О. В. - Аналіз поняття "договір" у цивільному праві України (2014)
Лотоцька О. Л. - Актуальні проблеми цивільно-правового статусу державних комерційних підприємств (2014)
Мельник І. С. - Окремі проблемні аспекти вчинення виконавчих написів щодо стягнення заборгованості з орендної плати за користування державним чи комунальним майном (2014)
Котляр А. О. - Участь України в системі міжнародної охорони виключних авторських прав на основі багатосторонніх міжнародних нормативно-правових актів (2014)
Суходольський А. Ю. - Способи забезпечення законності при реалізації адміністративних стягнень за правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху (2014)
Фомін А. Ю. - Особливості оскарження дій уповноважених осіб до суду під час виконавчого провадження (2014)
Шуба Б. В. - Хозяйственные общества и теория реальной правосубъектности юридического лица (2014)
Черновський О. К. - Психологічні особливості укладення угод про примирення між потерпілим та підозрюваним, обвинуваченим, Федіна А. В. (2014)
Зяка Агиль оглы Мирзаев - Слабые стороны механизма контроля Европейской Социальной Хартии (2014)
Лаб’як О. І. - Загальнотеоретична характеристика загальних принципів права: від позитивізм у доюснатуралізму (2014)
Сірош М. В. - Сутність принципу законності у контрольному процесі (2014)
Ярмоленко Ю. В. - Економі ко-правові умови появи та функціонування фінансових пірамід в Україні (2014)
Ярмак І. М. - Принципи об’єктивності і незалежності як основоположні принципи фінансового контролю (2014)
Пельо А. Б. - Інформаційно-комунікаційні технології як імператива модернізації світової валютно-фінансової системи (2014)
Марчук І. Ю. - Зміст та співвідношення понять "звід законів" і "звід законодавства" (2014)
Лекарь С. И. - Администрирование налогов в системе обеспечения экономической безопасности государства (2014)
Олійник В. М. - Принципи забезпечення громадської безпеки (2014)
Євчук Т. В. - Окремі напрями наглядової прокурорської діяльності в Україні та їх трансформація у світлі вимог європейського союзу (2014)
Петренко О. С. - Питання застосування спеціальних засобів та зброї працівниками державної автомобільної інспекції при здійсненні охорони громадського порядку та громадської безпеки (2014)
Максимов В. І. - Використання конфіденційного співробітника у кримінальному провадженні (2014)
Хараберюш О. І. - Виникнення і розвиток законодавства України щодо відповідальності за контрабанду: історичний аспект (2014)
Ігнатов О. М. - Рівень загальнокримінальної насильницької злочинності в Україні (2014)
Маханьков Д. Г. - Кримінально-правові заходи заохочення щодо припинення діяльності, передбаченої ст. 306 КК України (2014)
Онофрейчук А. Д. - Особливості правового регулювання оперативно-розшукової діяльності: проблеми та перспективи розвитку (2014)
Назаренко Д. О. - Кримінологічний аналіз показників насильства в сім’ї як фонового для злочинності явища (2014)
Батюкова В. Е. - Определение объекта преступного посягательства в квалифицированных составах хулиганства (2014)
Бесчасна В. В. - Проблемні питання кримінально-правової регламентації обставин, що виключають злочинність діяння (2014)
Чухраєв Д. А. - Про необхідність вдосконалення кримінальної процесуальної регламентації провадження на підставі угоди про визнання винуватості (2014)
Серкевич І. Р. - Сутність тероризму: кримінологічні виміри (2014)
Сидор В. Д. - Державний земельний банк: зарубіжний досвід та вітчизняні реалії (2014)
Вердиян Г. В. - Принцип добросовестности и правозащитная функция государства в гражданском праве Российской Федерации (2014)
Мухтасарова Т. Р. - Правовая природа правоотношений собственности в Российской Федерации (2014)
Бондарєва М. В. - Процесуальні особливості виконання аліментного обов’язку батьками (2014)
Кирєєва І. В. - Відносини припинення прав суб’єктів господарювання щодо використання природних об’єктів (2014)
Волинець Т. В. - Претензійно-позовна робота як один із важливіших напрямів правової роботи юридичної служби (2014)
Понікаров В. Д. - Контроль за використанням та охороною земельних ресурсів, Попова С. М. (2014)
Мягкоход Ю. В. - Визнання договорів (правочинів, угод) недійсними як спосіб захисту земельного права (2014)
Перекрестная О. О. - Штрафні санкції за зловживання процесуальними правами в господарському судочинстві (2014)
Білас А. - Р. І. - Сучасне українсько-турецьке співробітництво та перспективи розвитку (міжнародно-правовий аналіз) (2014)
Дорошева О. М. - Міжнародний досвід правової регламентації типів виборчих систем сучасності (2014)
Канцір В. С. - Тероризм як деструктивний, дисбалансний фактор міжнародних відносин (2014)
Черновський О. К. - Юридико-психологічна характеристика суб’єкта суддівської діяльності (2014)
Луцький А. І. - Методологія дослідження правової ідеології крізь призму аналізу фундаментальних принципів та теоретичних наукових методів (2014)
Сірант М. М. - Терор і тероризм як типи агресивної, злочинно-мотивованої поведінки у внутрішніх та міжнародних відносинах (2014)
Ярмоленко Ю. В. - Окремі питання попередження виникнення та діяльності фінансових пірамід в Україні (2014)
Рожкова Т. С. - Розвиток конкурентоспроможності держави на підґрунті інноваційної складової та технологічного прогресу в межах геоекономічного вектору (2014)
Прокоф’єва О. В. - Інтеграція українських страхових (перестрахових) компаній у світовий перестраховий ринок (2014)
Кліпкова О. І. - Дослідження мотиваційного процесу в аспектах формування креативного потенціалу працівників підприємства (2014)
Адаменко О. - Статті у науково-педагогічних часописах як джерело для визначення особливостей розвитку педагогічної науки в Україні в другій половині ХХ століття (2007)
Березівська Л. - Розробка Наркомосом УСРР системи шкільної освіти та її апробація в контексті соціально-економічних та суспільно-політичних детермінант (1920-1924) (2007)
Бондаренко Г. - Формування риторичної культури особистості у школах Давньої Греції і Давнього Риму (2007)
Лобода С. - Преса Закарпаття як складова педагогічної періодичної преси України 1900 – 1930-х рр. ХХ ст. (2007)
Філімонова Т. - Перші журнали з проблем дошкільного виховання в історії розвитку української педагогічної думки (2007)
Калюжна О. - Використання здоров’язберігаючої концепції В. О. Сухомлинського в умовах загальноосвітніх навчальних закладів (2007)
Кочубей Т. - Творчість І. Гізеля в оцінці українських істориків педагогіки (2007)
Побірченко Н. - Повернення Миколи Аркаса (1852-1909) (2007)
Скоропад І. - Вплив М. Максимовича на формування особистості В. Науменка (2007)
Гарбузова І. - Культурно-просвітницька діяльність Уманської кооперативної спілки (2007)
Коляда Н. - До історії діяльності недільних шкіл в Україні (60-ті роки ХІХ ст.) (2007)
Музиченко О. - Краєзнавство в комплексних програмах та його метода (Публікація Людмили Войтової) (2007)
Рильський Т. - К изучению украинского народного мировоззрения. Частина ІІ. Семейные отношения (Публікація Наталії Побірченко) Устав Коллегии Павла Галагана (Публікація Оксани Шевчук) (2007)
Кравченко О. - Бібліографія праць Пантелеймона Куліша (2007)
Інформація (2007)
Ляхоцький В. - У контексті сучасної науки (Генеза огієнкознавства, сучасний стан та перспективи) (2007)
Хриков Є. - Закони та закономірності розвитку педагогічної науки (2007)
Сейко Н. - Стипендіальні фонди як форма доброчинності в Україні у ХІХ – початку ХХ століття (2007)
Мисечко О. - Спеціальні лінгвістичні навчальні заклади як нова форма підготовки в Україні викладачів іноземних мов у 30-х рр. ХХ ст. (2007)
Кочубей Т. - Розвиток освіти на українських землях у ІІ пол. XVII – кін. XVIII ст. (2007)
Дічек Н. - Феофан Прокопович і слов’янське освітнє бароко (2007)
Алєйкіна В. - Педагогічна діяльність В. О. Біднова (1874-1935) (2007)
Дутко О. - М. І. Костомаров про історію розвитку освіти на українських землях (2007)
Петренко О. - Новаторські ідеї К. Ф. Лебединцева щодо організації спільної освіти дітей обох статей (початок ХХ ст.) (2007)
Саяпіна С. - Погляди М. Корфа на систему підготовки й перепідготовки вчителів (ІІ пол. ХІХ ст.) (2007)
Левківський М. - Педагогічне краєзнавство Волині (2007)
Екало С. - Від парафіяльної до єдиної трудової школи на Черкащині на початку ХХ століття (2007)
Коляденко С. - Кадровий потенціал Кременецького ліцею у ХІХ ст. (2007)
Войтова Л. - До історії розвитку шкільних музеїв (2007)
Шевчук О. - Бібліографія: Колегія Павла Галагана (1871-1920 рр.) (2007)
Інформація (2007)
Киров С. О. - Социальный имидж организации (2014)
Швайка М. А. - Перемога народної революції вимагає реальних практичних дій влади, Наконечний В. М. (2014)
Прохорович А. А. - Развитие государственно-частного партнерства: зарубежный и отечественный опыт (2014)
Козьмук Н. І. - Оцінювання стану ліквідності банківської системи і чинників, які на неї впливають у період фінансової нестабільності та посткризовий період (2014)
Замрига А. В. - Інноваційна діяльність, як фактор конкурентоспроможності підприємств аграрного сектору (2014)
Іванов І. В. - Особливості розвитку освіченого абсолютизму в австрійській імперії, Олейников В. В. (2014)
Саленко Я. Ю. - Щодо питання обмеження права на свободу думки і слова з урахуванням суспільно необхідної інформації (2014)
Шармар О. М. - Організаційно-правові засади проведення органами державного політичного управління (ДПУ) політичних репресій проти селянства під час колективізації та голодомору в Україні у 1929–1934 рр. (2014)
Лотюк О. С. - Громадянське суспільство як філософсько-політична ідея (2014)
Саленко О. В. - Застосування в Україні європейських стандартів для забезпечення належного кваліфікаційного рівня судді (2014)
Синчук В. Л. - Ознаки контролю за діяльністю органів прокуратури (2014)
Сіверін Д. В. - Зарубіжний досвід діяльності органів, що здійснюють повноваження, пов’язані із виконанням судових рішень, та його адаптація до вітчизняної правової системи (2014)
Мельник О. М. - Сутність та особливості адміністративно-правового статусу працівників митної служби (2014)
Сидоренко В. В. - Класифікація заходів нетарифного регулювання зовнішньої торгівлі (2014)
Скорейко Н. І. - Суб’єкти державного контролю в галузі електроенергетики (2014)
Журавльов А. В. - Контроль діяльності управління державної охорони України (2014)
Ніколайчук А. І. - Законодавче визначення та закріплення понять "сім’ї" та "її членів" (2014)
Румянцева - Козовник А. В. - Форми та методи адміністративної діяльності ОВС з охорони прав дитини (2014)
Курко М. Н. - Правове і наукове забезпечення мистецтвознавчих досліджень в Україні: системний аналіз, Біленчук П. Д., Шульга О. О. (2014)
Кимлик Н. В. - Юридична особа як суб’єкт корупційного злочину (2014)
Веприцький Р. С. - Поняття та зміст заходів протидії злочинності (2014)
Падалка А. М. - Місце юридичної відповідальності в системі процесуального статусу учасників кримінального судочинства (2014)
Волинець Р. А. - Проблеми конкретизації ознак предмета злочину у складах злочинів у сфері господарської діяльності (2014)
Масол Д. І. - Відмежування злочинів, вчинених з мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості, від тих, що скоєні з хуліганських спонукань (2014)
Козаченко В. - Сутність та значення принципу законності у кримінальному процесі України (2014)
Корнієнко Є. В. - Кримінальне законодавство сполучених штатів Америки щодо зараження віл (2014)
Ященко А. М. - Типовий ступінь тяжкості вчиненого злочину як засіб індивідуалізації покарання (2014)
Швець В. Д. - Методи дослідження адміністративно-правового захисту суб’єктів землекористування (2014)
Андрєєва Н. С. - Поняття та ознаки фактичних шлюбних відносин (2014)
Пілігрім Г. С. - Проблеми та перспективи впровадження концесій у комунальний сектор економіки України (2014)
Москаленко К. В. - Неустойка як спосіб забезпечення виконання зобов’язань за продюсерським договором (2014)
Чубарева Ю. О. - Місце права господарського відання й оперативного управління у системі речових прав (2014)
Войналович Л. - Педагогічні курси для національних меншин як нова форма підготовки національних педагогічних кадрів: досвід 20-х рр. ХХ століття (2008)
Кулікова Л. - До історії питання про спеціальне вивчення греко-римської міфології (2008)
Кільова Г. - Укази імператора та циркуляри міністра народної освіти як джерело з історії Київського учбового округу в період 1833-1834 рр. (за матеріалами "Журнала министерства народного просвещения") (2008)
Максимовська Н. - Осмислення материнського призначення жінки в історії суспільно-педагогічної думки (2008)
Мисечко О. - Становлення професійної підготовки вчителя іноземної мови в Україні як системи (2008)
Сидорчук Н. - Історико-педагогічні передумови становлення освіти у найдавніші часи (2008)
Бондаренко В. - Виховні традиції православ’я у творчий спадщині Д. С. Туптала (Димитрія Ростовського) (2008)
Гіптерс З. - Реалізація педагогічних ідей Дениса Коренця в економічній освіті молоді (західноукраїнські землі кінця ХІХ – початку ХХ ст.) (2008)
Криловець Ю. - П. Г. Редкін – Учитель видатного педагога (2008)
Білецький О. - Методичне забезпечення навчального процесу у народних школах Катеринославської губернії (друга половина XIX – початок XX століття) (2008)
Дічек Н. - Виховне новаторство у діяльності Одеської школи-комуни №1 (початок 20-х років ХХ ст.) (2008)
Кушик М. - Роль медичних товариств і організацій у загальнокультурному розвитку України в другій половині ХІХ – початку ХХ ст. (2008)
Луканюк С. - Особливості організації навчального процесу в народних школах німців-колоністів Галичини кінця ХVІІІ ст. – першої половини ХІХ ст. (2008)
Куліш П. - Чтение о русской словесности (Публікація Оксани Кравченко) (2008)
Войтова Л. - Бібліографія праць з проблеми розвитку шкільного краєзнавства (20-30-ті роки ХХ століття) (2008)
Краснобока О. - Організаційні засади діяльності шкіл в німецьких поселеннях на українських землях (20-ті роки ХІХ століття – 30-ті роки ХХ століття): бібліографічний огляд (2008)
Інформація (2008)
Бабич Є. М. - Геотехнічні дослідження та їх значення в попередженні гідродинамічних аварій на Здолбунівському гідровідвалі, Романюк Л. С., Романюк Ю. С. (2012)
Богомолова О. А. - Моделирование процесса образования и развития областей пластических деформаций в основании двухщелевого фундамента, Иванов А. А., Прокопенко А. В., Богомолов А. Н. (2012)
Богомолов А. Н. - Об определении интенсивности нагрузки по величине осадки участка грунтового массива. I. случай произвольной треугольной нагрузки, Ушаков А. Н. (2012)
Богомолов А. Н. - Об определении интенсивности нагрузки по величине осадки участка грунтового массива. ІІ. случай произвольной трапециевидной нагрузки, Ушаков А. Н. (2012)
Бойко И. Л. - Грунты Нигерии как основания фундаментов, Алхассан М., Адеджумо Т. В. (2012)
Бойко І. П. - Дослідження влаштування паль у фундаменті різної довжини, Підлуцький В. Л. (2012)
Великодний Ю. Й. - Особливості геоморфологічної та геологічної будови Полтавської області, Біда С. В., Ягольник А. М., Пащенко О. Ю., Житник В. С. (2012)
Гранько О. В. - Чинники неоднорідності основ і фундаментів при реконструкції будівель, Семко О. В., Суходуб О. В. (2012)
Гришин А. В. - Расчет берегозащитного сооружения от волнового воздействия, Сипливец А. А. (2012)
Джура В. М. - Уточнення коефіцієнтів апроксимації діаграми стиснутого бетону у вигляді полінома 5-го степеня, Юрко П. А. (2012)
Домбровский Я. И. - Особенности работы свайных фундаментов в грунтах основания при действии горизонтальных нагрузок (2012)
Дяченко Ю. Т. - Опыт усиления основания установки обогащения Демуринского ГОКа, Седин В. Л., Бикус Е. М. (2012)
Єрмакова І. А. - Зведення земляного полотна з використанням відходів гірничозбагачувальної промисловості - "хвостів" (2012)
Иванова М. С. - Определение характеристик грунтов при строительстве на территориях с просадочными грунтами, Иванов А. П. (2012)
Клименко В. В. - Особливості схемних рішень заглиблених плодоовочесховищ, які використовують природний холод, Скрипник О. В. (2012)
Коваленко В. І. - Методика визначення механічних властивостей ущільнених укочуванням розкривних пісків, Лопан Р. М., Василенко В. А., Литвиненко Т. А., Омельченко П. М. (2012)
Корнієнко М. В. - Про особливості використання методу Остерберга при випробуванні паль великого діаметра, Дворнік С. О., Заварзіна І. Ю. (2012)
Корнієнко М. В. - Особливості проектування будівель каркасного типу на плитних фундаментах на ділянках щільної міської забудови в умовах підтоплення, Жук В. В., Чегодаєв І. С. (2012)
Маєвська І. В. - Урахування роботи ростверку у складі стрічкового пальового фундаменту та підсиленого палями стрічкового фундаменту мілкого закладання, Блащук Н. В. (2012)
Малишев О. В. - Осідання одиночних вдавлюваних паль (2012)
Маркова М. А. - Поедупреждение и устранение повреждений в зданиях на просадочных грунтах, Серая Ю. И. (2012)
Марченко М. В. - Оценка бокового давления в полевых условиях, Тугаенко Ю. Ф. (2012)
Маслов О. Г. - Аналітичні дослідження коливань вібраційної установки для формування бетонних виробів для дорожного будівництва у режимі холостого ходу, Нестеренко М. П., Скляренко Т. О. (2012)
Митинский В. М. - Использование существующего свайного поля при новом освоении площадки (2012)
Нестеренко М. П. - Числовий аналіз динамічних характеристик фундаментів для вібраційних площадок із просторовими коливаннями робочого органа, Бандуріна О. В. (2012)
Новицький О. П. - Вплив пластифікуючих добавок на міцність грунтоцементу, Солонін О. С. (2012)
Петраш О. В. - Забезпечення ефективної роботи підземних конструкцій інженерних споруд, які виготовлені з грунтоцементу (2012)
Петруняк М. В. - Методика виготовлення та дослідження грунтоцементу в лабораторних умовах (2012)
Савенко Р. Г. - Моделювання впливу відвалів гірничо-збагачувального виробництва на близькорозташовані споруди, Винников Ю. Л., Повзик Р. О. (2012)
Самородов А. В. - Ленточный фундамент с продольным вырезом по подошве, Лучковский И. Я., Кротов О. В. (2012)
Шаповал В. Г. - Прознозування осідань армованих основ зерносховищ у часі з урахуванням механічних і реологічних властивостей грунту, Шаповал А. В., Марченко В. І. (2012)
Седин В. Л. - Мониторинг изменения деформаций жилого дома и рекомендации по устранению предаварийного состояния, Крысан В. И., Бикус Е. М. (2012)
Сєдін В. Л. - Вплив асиметричного прикладанння динамічного навантаження на розвиток коливань у системі "основа - фундамент - машина", Левченко Г. М., Капленко Г. Г., Яхновець В. С. (2012)
Тимофєєва К. А. - Застосування грунтоцементу як протифільтраційного екрану амбарів-шламонакопичувачів для відходів буріння та експлуатації нафтогазових свердловин (2012)
Тимченко Р. А. - Мониторинг состояния высотных зданий и сооружений, Попов С. О., Кришко Д. А., Милько П. А. (2012)
Храпатова И. В. - Учет набухания и усадки грунтового основания на НДС системы "основание - фундамент - сооружение" в условиях плоской деформации (2012)
Харченко М. О. - Методика експериментальних граничних фібрових деформацій залізобетонних фундаментних балок таврового профілю при косому деформування (2012)
Харченко М. О. - Просторова задача моделювання напруженого-деформованого стану системи "стрічковий ростверк - набивні палі у пробитих свердловинах - основа", Винников Ю. Л., Мірошниченко І. В. (2012)
Хімченко Ю. Є. - Підсилення основ фундаментів будівель і споруд за бурозмішувальною технологією (2012)
Червинский А. Я. - Определение вертикальных дополнительных напряжений в основаниях зданий на свайных фундаментах, представленных системой круглых условных фундаментов внутри линейно-деформированного полупространства (2012)
Червинський Я. Й. - Аналіз стану нормативного та інструментального забезпечення дослідження динамічних властивостей грунтів в Україні, Дворник А. М. (2012)
Червинский Я. И. - Определение давления грунта на подземные части зданий и сооружений при строительстве на склонах, Шуминский В. Д., Шидловская О. В., Степанчук С. В. (2012)
Шаповал А. В. - Экспериментальные исследования напряженно-деформированного состояния рамной конструкции на грунтовом слое конечной толщины, Титякова Е. С., Шаповал В. Г. (2012)
Шокарев Е. А. - Опыт устранения неравномерных деформаций здания на лессовых просадочных грунтах, Шаповал А. В., Шаповал В. Г., Шокарев А. С. (2012)
Школа А. В. - Боковое давление анизотропных сыпучих сред на близкорасположенные крутые наклонные стенки. Решения осесимметричной и плоской задач, Анискин А. А., Солдо Божо (2012)
Ясько С. Г. - Контроль якості грунтоцементних елементів методом статичного зондування розширеним наконечником, Зоценко В. М. (2012)
Савинов А. В. - Вклад инженера-архитектора А. М. Салько из г. Полтавы в формирование исторического облика г. Саратова (2012)
Сенаторов В. Н. - Международные премии в области геотехники, Козелецкий П. М. (2012)
Глазкова С. В. - Дев'ята всеукраїнська науково-технічна конференція "Будівництво в сейсмічних районах" (2012)
Видатний дослідник сучасності (пам’яті В’ячеслава Миколайовича Соколова) (2014)
Антохова О. - Проблемність розвитку ринку праці Чернівецької області як детермінанти модернізаційних змін економіки регіону (2014)
Ваніна Д. - Класифікація фінансових ризиків страхових організацій (2014)
Ващенко Н. - Сутність інноваційного потенціалу торговельного підприємствa (2014)
Донець Л. - Формування кадрової стратегії в загальній системі управління персоналом підприємствa, Лиходєдова Т. (2014)
Ковальова О. - Проблеми розвитку концесійних відносин в Україні (2014)
Кулаков О. - Методичні засади оцінювання економічної ефективності інвестування у ресурсозберігаючі технології на підприємствах (2014)
Малигіна В. - Промислова політика в контексті макроекономічної стабілізації в Україні (2014)
Пашенцева А. - Конкретизация факторов, влияющих на развитие кластерных инициатив в туристической сфере региона (2014)
Poberezhna K. - Features of national human resources management trajectories in the context of globalization (2014)
Пруднікова Г. - Особливості класифікації видів диверсифікації діяльності торговельного підприємства із урахуванням сучасних умов господарювання (2014)
Ропотан І. - Фінансування економічної складової сталого розвитку регіонів України (2014)
Слатвінська М. - Критерії оцінювання ефективності функціонування альтернативних систем оподаткування (2014)
Богородецька О. - Проблеми та перспективи формування побратимських зв’язків міст України та Польщі (2014)
Докаш О. - Радянська електоральна політична практика як складова нової моделі політичної соціалізації населення Західної України (1939-1940 рр. (2014)
Літвін Л. - Національні інтереси: сутність та основні підходи до визначення (2014)
Музиченко Г. - Роль жінок в гармонізації політичного процесу: порівняльний аналіз країн ЄС-28 та пострадянського простору, Довиденко О. (2014)
Павлюк М. - Основні аспекти формування політики безпеки та оборони Європейського Собзу на початку ХХІ ст. (2014)
Пікула М. - Комунікація як атрибутивна характеристика політичної свідомості (2014)
Стрижова И. - Семья под ударами глобализацииї (2014)
Чорній Н. - Вплив енергетичного фактора на зовнішню політику Російської Федерації (2014)
Ложешник А. - Участь старшин іррегулярних формувань півдня України у вітчизняній війні 1812 року (2014)
Чернявська О. - Ставлення міської влади до заснування в Одесі першого комерційного училища в другій половині ХІХ століття (2014)
Наші автори (2014)
Пироженко Л. - Пошуки теоретичних засад реформування змісту загальної середньої освіти у 1964-1966 рр. (2008)
Лучкевич В. - До питання коменологічних студій в Україні (2008)
Кравчук Л. - Періодизація етапів іншомовної підготовки учнів загальноосвітніх шкіл України (1950-2006) (2008)
Грабовий А. - Розвиток ідей про учнівський хімічний експеримент у вітчизняній педагогіці (2008)
Плахотнюк О. - Формування гуманістичної парадигми в теорії і практиці педагогіки США (2008)
Попова Т. - Роль майстра виробничого навчання в організації виробничої практики учнів професійно-технічних училищ швейного профілю (друга половина ХХ ст.) (2008)
Богуславский М. - Динамика целеценностных смыслов воспитания в педагогической системе В. А. Сухомлинского (2008)
Ликов В. - Вивчення народнопедагогічної системи В. О. Сухомлинського: наукові підходи (2008)
Бондар Л. - Система інтенсивного навчання педагога-новатора В. Ф. Шаталова (2008)
Заболоцька Л. - Педагогічні погляди Олександра Івановича Павловича та сучасність (2008)
Коляда Н. - Микола Миколайович Миронов (1901-1998) – історик, ідеолог та популяризатор дитячого руху в Україні (2008)
Миловидов Л. - Краєзнавство в нових програмах трудшкіл І-го концентру (Публікація Людмили Войтової) (2008)
Устав Ольшанского школьного общества потребителей "Родная жизнь" (Публікація Інни Гарбузової) (2008)
Кравченко О. - "Бібліографія праць П. О. Куліша та писань про нього" Є. Кирилюка у контексті сучасних наукових досліджень (2008)
Інформація (2008)
Содержание (2013)
Козюк В. - Теоретические проблемы взаимосвязи между монетарной политикой и финансовой нестабильностью, Чирак И. (2013)
Кайт Г. - Влияние IT-аутсорсинга на объемы выпуска продукции, производительность и техническую эффективность: на основе данных индийских фирм (2013)
Нваубани Дж. С. - Рынок мобильной связи Африки: Нигерия, Капулас Н. (2013)
Анастасиос А. - Эффективность экспорта и внутриотраслевой торговли в экономиках стран Черноморского региона, Иоанис А. (2013)
Бессана А. - Реклама и нематериальные активы итальянского изобразительного искусства и пейзажной живописи (2013)
Кулишов В. - Тенденции и проблемы инновационной экономики (2013)
Осидач О. - Международное исследование понимания предприятиями инновационной способности (2013)
Козын Л. - Социально-ответственный маркетинг алкогольных предприятий: европейский опыт (2013)
Хе К. - Моральный риск контракта и нормирование кредитов на непрозрачных кредитных рынках (2013)
Наши авторы (2013)
Богуславский М. - Моделирование процесса развития отечественной педагогики ХХ века (2009)
Березівська Л. - Реформування шкільної освіти в Україні у ХХ ст.: історіографія питання (2009)
Філімонова Т. - Київське дитяче містечко "Ленінське" (1923–1931) (2009)
Ситняківська С. - Змістові та організаційні характеристики діяльності ремісничих навчальних закладів України в другій половині ХІХ – на початку ХХ століття (2009)
Гуцол А. - Нормативно-правове забезпечення позашкільної освіти у 1946–1979 рр. (2009)
Дічек Н. - Ідеї мануалізму у вітчизняній педагогіці: трудова школа П. Христиановича (1890 – близько 1912) (2009)
Су С. - Распространение и влияние педагогических идей В. А. Сухомлинского в Китае (2009)
Заліток Л. - Форми роботи з книжкою у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського (2009)
Бадья Л. - Хронологія проведення земствами України літніх вчительських курсів (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2009)
Потапюк Л. - Початки національного відродження на західноукраїнських землях у першій половині ХІХ ст. (2009)
Радьо Т. - Тенденції розвитку вітчизняного освітнього краєзнавства в ХІХ ст. (2009)
Фещенко Г. - Циркулярний лист № 1 Всеукраїнського центрального бюро з перепідготовки працівників освіти (2009)
Інформація (2009)
Бондаренко П. - Факторинг як фінансовий важель суб'єктів господарювання (2014)
Вітковська К. - Прооблемні питання оцінки рівня бідності населення (2014)
Гаркуша О. - Особливості управління розвитком виноробних підприємств на основі процесного підходу (2014)
Гончаренко О. - Фінансові важелі та моніторинг процесу управління інвестиційним проектом, Світлична О. (2014)
Грінченко Р. - Інвестування в інноваційну діяльність підприємствами АПК України (2014)
Картычак О. - Недооценка IPO как фактор привлечения новых инвесторов (2014)
Коневщинська Н. - Динаміка сукупного попиту та сукупної пропозиції в умовах трансформаційної економіки (2014)
Короленко О. - Вплив фінансової структури капіталу на результати діяльності компаній (2014)
Кубліков В. - IOP: сучасний стан та особливості розвитку в Україні, Іоргачова М. (2014)
Кудлай Є. - Тенденції розвитку міжнародних банків в економіці на початку ХХІ сторіччя (2014)
Літітанскас І. - Ситуаційний аналіз розвитку національного оператора поштового зв'язку на ринку фінансових послуг (2014)
Михайлюк О. - Механізм активізації внутрішнього потенціалу розвитку приморських регіонів України (2014)
Романенко Н. - Екологічна домінанта в координатах сталого розвитку (2014)
Тарасова О. - Основні методологічні підходи до оцінки вартості компаній в процесі злиття-поглинання (2014)
Шевченко-Перепьолкіна Р. - Розвиток та сучасний стан хлібопекарських підприємств міста Ізмаїл (2014)
Яцунська О. - Життєвий цикл об'єкта основних засобів - проблеми оцінки (2014)
Балута Т. - Глобализация общества и институт образования: проблемы адаптации (2014)
Матвієнко А. - Публічна сфера в пострадянських суспільствах: умови і чинники розвитку (2014)
Прохоров М. - Шляхи подолання негативних факторів розвитку засобів масової інформації щодо громадянського суспільства (2014)
Селина К. - Политическая коммуникация в условиях отсутствия диалога: манипулятивный потенциал украинского парламентского дискурса (2014)
Токарь И. - Особенности методики преподавания политологии в США (2014)
Наші автори (2014)
Адонина Л. В. Адонина Л. В. - Типовые модели севастопольской городской топонимии: структурно-семантический аналіз (2012)
Гаргаєва О. В. Гаргаєва О. В. - Лінгвокультурологічні особливості слів-реалій у газетно-публіцистичному стилі новогрецької мови (2012)
Кобиленко Н. К. - Метафора в міфологічному дискурсі (2012)
Ковтун Т. В. Ковтун Т. В. - Слова с культурным компонентом в современном русском языке (2012)
Осташ Л. Р. Осташ Л. Р. - Мовний світ поліської дитини (на матеріалі повісті Віталія Нечитайла "Хліб від зайця”), Осташ Р. І. Осташ Р. І. (2012)
Покровська І. Л. Покровська І. Л. - Еволюція значень суфійських лексем дервіш та текке в сучасній турецькій мові (2012)
Слободзяник О. З. Слободзяник О. З. - Географічні апелятиви – питомі й запозичені – в староукраїнській мові (2012)
Туленинова Л. В. Туленинова Л. В. - О гендерной составляющей концептов "здоровье” и "болезнь” (на материале английского и русского языков) (2012)
Форостюк О. Д. Форостюк О. Д. - До питання про походження найменувань "Лугань” і "Луганськ” (2012)
Шутова Л. І. Шутова Л. І. - Лексико-семантична структура фемінативів у "Словнику української мови” Б. Грінченка (2012)
Ярмолович О. И. Ярмолович О. И. - Лингвокультурная специфика архетипов в формировании концепта "красный” (2012)
Акімова Н. В. Акімова Н. В. - Про лінгвістичні механізми виникнення варіативності розуміння тексту (2012)
Бобух Н. М. Бобух Н. М. - Абстрактні контрастиви в поетичному дискурсі (2012)
Зимич Е. В. - Влияние гендерного фактора на речевую деятельность коммуникантов в маритальном диалогическом дискурсе (2012)
Иванова Н. П. - Оппозиция "свое – чужое” в ментальном пространстве Н. В. Гоголя (2012)
Ігнатьєва С. Є. Ігнатьєва С. Є. - Архетип як основна формотворча модель щоденникового дискурсу (2012)
Клименко О. О. Клименко О. О. - Зіставний аналіз риторичних засобів вираження осуду в українській та американській соціальній рекламі (2012)
Коротич К. В. Коротич К. В. - Жіночі психологічні типи "приз”, "хазяйка” і "муза”: особливості комунікативної взаємодії (за "valse mélancolique” О. Кобилянської) (2012)
Кравченко Н. К. Кравченко Н. К. - Нарративные структуры диалогической речи в ракурсе интертекстуальности и ролевого позиционирования говорящих (2012)
Лосєва І. В. Лосєва І. В. - Політична полеміка як жанр, наратив, дискурс (2012)
Найрулін А. О. Найрулін А. О. - Мовне питання в епістолярію М. Коцюбинського й Б. Грінченка як вияв історико-лінгвістичної компетенції (2012)
Ніколаєнко І. О. Ніколаєнко І. О. - Функціонування варіантів дієслівних форм у поезіях Івана Низового (2012)
Світлична Т. В. - Евфемічна лексика в мовотворчості Марини Гримич (на матеріалі роману "Фріда”) (2012)
Сподарик О. В. Сподарик О. В. - Комбінаторика вживання ілюстрації як елемента полікодового художнього тексту (2012)
Торговец М. А. Торговец М. А. - Снег в индивидуально-авторском осмыслении Ларисы Миллер (на материале лирических произведений) (2012)
Чаус К. Ю. Чаус К. Ю. - Звертання як засіб інтимізації у публічному мовленні (на матеріалах публічних виступів та звернень українських політичних лідерів) (2012)
Відомості про авторів (2012)
Калабська В. - До питання формування патріотизму в історико-педагогічній думці другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (2010)
Кочерга О. - Проблема формування соціальної відповідальності вчителя в спадщині педагогів-класиків другої половини ХІХ століття (2010)
Крутько О. - Часопис "Радянська школа" про програмоване навчання в Україні в 60-ті роки ХХ століття (2010)
Березівська Л. - Принцип індивідуального підходу до учнів у творчій спадщині В. О. Сухомлинського і О. А. Захаренка (2010)
Лаврова О. - Розвиток чуттєвої сфери дошкільників у творчій спадщині І. Сікорського (2010)
Левківський М. - Педагогічна система А. Макаренка: погляд із сьогодення (2010)
Коляда Н. - Едвін Гернле (1883–1952) – ідеолог, теоретик та організатор дитячого руху (2010)
Побірченко Н. - Загадкова сторінка родинного літопису Рильських (2010)
Стрельнікова Н. - К. Д. Ушинський про мистецтво виховання дітей батьками (2010)
Калініченко Н. - Шкільна політика щодо трудової підготовки учнів народних училищ у центральному регіоні України (ХІХ століття) (2010)
Ваховський Л. - Модернізм як методологічний проект радянської педагогіки (2010)
Котельнікова Н. - Періодизація історії розвитку післядипломної педагогічної освіти в КНР (2010)
Пермінова А. - Характеристика розвитку інженерно-педагогічної освіти з початку 1960-х рр. до теперішнього часу (2010)
Самаріна С. - Позашкільний нагляд за учнями у контексті формування шкільної дисципліни (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) (2010)
Ситняківська С. - Реміснича освіта в Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ століття): історіографія питання (2010)
Скварок Н. - Класичні й новітні мови у навчальному процесі першої Української Львівської Академічної гімназії (2010)
Янкович О. - Освітні інновації вищої педагогічної школи України у ретроспективі: основні чинники занепаду (2010)
Інформація (2010)
Коцур В. - Наші ювіляри. Учений. Педагог. Товариш (до 70-річчя з дня народження доктора історичних наук, професора В. Й. Борисенка), Дем’яненко Б. (2012)
Тарапон О. - Світ давнини - цікавий і захоплюючий, Ставицька А. (2012)
Балух О. - Буковина у складі Молдавської держави у 1539-1563 рр. (2012)
Хмельницька Л. - Поняття держави та бездержавності в концепції громадівського соціалізму М. Драгоманова (2012)
Грукач В. - Зміна курсу політики влади на Правобережній Україні у другій чверті ХІХ cт. (2012)
Ткаченко Т. - Київський одноденний перепис 1874 р.:аналіз статистичних відомостей, Ткаченко Г. (2012)
Фартучна Г. - Національний та соціальний склад учасників студентського руху міста Києва на початку ХХ ст. (2012)
Чеберяко О. - Роль прибутково-майнового податку громадян у фінансуванні державного бюджету УСРР у 1920-ті рр. (2012)
Тарапон О. - Процеси урбанізації та їх вплив на повсякденне життя міського населення України 1920-1930-х рр. (2012)
Зленко В. - Соціально-економічні пріоритети у сфері діяльностісистеми ООН (досвід 90-х років ХХ ст.) (2012)
Бузян Г. - Нові знахідки ставрографічних старожитностей давньоруського часу на території центральної Переяславщини, Тетеря Д. (2012)
Моргунов Ю. - Еще раз о защитных акциях Владимира Святославича на Переяславском Левобережье (2012)
Колибенко О. - Переславський князь Андрій Добрий, Колибенко О. (2012)
Кабанець Є. - Мартирії святого Бориса на Переяславщині (2012)
Сергєєва М. - Робота С. Магури з косторізної справи у науковому архіві Інституту археології НАН України (2012)
Мареш Т. - Восстание Богдана Хмельницкого – одно событие в истории двух народов. Cравнительный анализ современных польских и украинских школьных учебников по истории (2012)
Левицька Н. - Соціальний склад та чисельність студентів-гуманітаріїв Наддніпрянської України (друга пол. ХІХ – поч. ХХ ст.) (2012)
Лисенко А. - Суспільно-політична ситуація на Переяславщині у 1919 р. (2012)
Кухарєва Н. - Православні сповідники в новітній історії Переяславського краю (за матеріалами архівно-слідчої справи № 540), Вишаровський В. (2012)
Дембіцький С. - Боротьба за незалежність України на Переяславщині у 1989-1991 роках (2012)
Литвин Н. - Особливості висвітлення новітнього періоду історії Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника (2012)
Тетеря С. - Трансформація традиційного українського народного розпису в сучасних роботах Григорія Сокола (2012)
Бондаренко М. - Колекція дівочих головних уборів у зібранні Національного історико-етнографічного заповідника "Переяслав" (2012)
Павлик Н. - Етнографічні лексеми в творчості Станіслава Вишенського як асоціативні сегменти текстових пластів (2012)
Демуз І. - Історичне товариство Нестора-літописця: історіографічні студії радянського періоду (2012)
Казанков Р. - Концептуалізація Чорноморського регіону в історичній думці 1920-х років (2012)
Кір’янова О. - Сучасна вітчизняна історіографія (2000 р. - 2011 р.) про професійну діяльність української науково-педагогічної інтелігенції в культурно-освітніх процесах Радянської України в 20-30-х рр. ХХ ст. (2012)
Михайлюк М. - Спогади як джерело дослідження проблеми взаємовідносин населення Кіровоградщини з нацистською окупаційною владою (2012)
Мельнічук Л. - Основні тенденції висвітлення проблем функціонування органів місцевого управління Райхскомісаріату "Україна" у радянській історіографії (2012)
Сіропол В. - Висвітлення проблем медичного забезпечення Червоної Армії 1941-1945 рр. у працях радянських учених у середині 1970-х рр.(на матеріалах "Военно-медицинского журнала") (2012)
Березанська І. - Інформатизація педагогічних вузів України І-ІІ рівнів акредитації в 2002-2011 рр.: історіографія (2012)
Кістер Л. - Інструменти дослідницької стратегії "ситуативного аналізу" (2012)
Кривопішин О. - Передумови виникнення залізниць на території Південно-Західного краю Російської імперії (2012)
Коцур Н. - Науково-організаційні засади становлення і розвитку гігієнічної науки в Київському університеті св. Володимира (друга половина ХІХ – початок ХХ століття): історіографія (2012)
Трускавецька І. - Розвиток біологічної науки в Україні у другій половині ХІХ – на початку ХХ  ст.: історіографічний огляд (2012)
Гончаренко О. - Науково-дослідні роботи з грунтово-агрохімічного дослідження бурякових машинно-тракторних станцій та їх колгоспів (1934-1937 рр. ХХ ст.), Пильтяй О. (2012)
Потапенко Я. - Особливості конструювання "нової тілесності" в маніпулятивно-пропагандистському дискурсі радянського тоталітарного режиму (2012)
Чернов Б. - Історіографічний огляд еволюції проблем дослідження в географічній науці (друга половина ХХ ст.) (2012)
Куйбіда В. - Етапи розвитку виробничої культури людства у зоологічному називництві (2012)
Васенко О. - Науково-просвітницька діяльність М.М. Щербака в галузі зоології (2012)
Мироненко Н. - Матеріально-технічне забезпечення освітніх закладів та його взаємозв’язок із технологічною підготовкою на уроках трудового навчання в Україні в 70-80 рр. ХХ ст. (2012)
Ріжняк Р. - Створення правового забезпечення організації вирішення глобальних функціональних задач інформатизації вищої освіти України (початокХХІ ст.) (2012)
Говоровська Н. - Парадигми вищої освіти у контексті розвитку євроінтеграційних процесів ХХІ ст. (2012)
Вітковський С. - Медична секція ВУАН у 1920-і рр.: науковий внесок професора В.В. Удовенка в розвиток профілактичної медицини (2012)
Білан С. - Роль партійного керівництва УРСР у процесі її постголодоморної відбудови (2012)
Хімей В. - До питання позиціювання України в умовах глобальних проблеми розвитку сучасної цивілізації (2012)
Відомості про авторів (2012)
Коцур В. - Вчений, педагог, наставник (до 80-річчя від дня народження В.П. Шевчука), Бобровнік Ю. (2012)
Білецький Б. - Сходження до вершин науки (2012)
Демуз І.О. - Слово про подвижника української історичної науки (до ювілею доктора історичних наук, професора А.П. Коцура) (2012)
Піскун О. - Основні чинники етноідентифікаційних процесів на Слобожанщині: регіональна специфіка (2012)
Сіренко С. - Верша: особливості будови та способи лову (2012)
Науменко Л. - Історико-культурні заповідники України – діалог сучасників з минулим мовою експонатів (2012)
Колибенко О. - Юрій–Георгій Володимирович (Долгорукий): історикоісторіографічний портрет переяславського князя, Колибенко О. (2012)
Янченко В. - Археологічне вивчення київського дитинця як джерело історичної реконструкції (2012)
Іваненко А. - Українське козацьке військо Гетьманщини у сфері впливу московського царизму в 50-х – 90-х роках XVІІ ст. (2012)
Черепанов А. - Соціально-економічне становище Київщини напередодні російсько-французької війни 1812 р. (2012)
Іщенко Ж. - Польський аспект у зовнішній політиці Російської імперії напередодні 1812 р. (2012)
Соловйова Т. - Організація господарств Правобережної України у дореформений період, Ткаченко О. (2012)
Дмишук О. - Діяльність першого ректора Київської Духовної академії Мойсея (Богданова–Платонова) в контексті соціокультурних процесів початку ХІХ ст. (2012)
Торубара А. - Студентська спільнота Ніжинського юридичного ліцею князя Безбородька (2012)
Хмельницька Л. - Роль та місце Марії Заньковецької у становленні та розвитку українського професійного театру (2012)
Грукач В. - Нормативно-правова база діяльності органів місцевої влади в Україні у ХІХ – на початку ХХ ст. (2012)
Фартучна Г. - Національний рух українського студентства в умовах "реакції" (1907–1914 рр.) (2012)
Сокур Л. - Особливості формування державної політики УСРР та організації діловодства в період становлення більшовицької влади (1918–1920-ті рр.) (2012)
Лисенко А. - Два арешти Пилипа Кузьмовича Миронова (2012)
Ставицька А. - Одеський археологічний інститут (1921–1923 рр.) (2012)
Лазур М. - Оцінка В.І. Леніним і його прибічниками політики непу (2012)
Тарапон О. - Демографічний, національний та соціальний склад населення УСРР–УРСР 1920–1930-х рр. у розрізі повсякденного життя (2012)
Лукашевич О. - Медичне обслуговування міського населення України у 1920–30-х рр., Тарапон О. (2012)
Гусак Р. - Культура українців у міжвоєнній Польщі (1921–1939 рр.) (2012)
Гончаренко І. - Підготовка фахівців із середньою спеціальною освітою у галузі сільського господарства на теренах Райхскомісаріату "Україна" (1941–1944 рр.) (2012)
Мелешко Н. - Перевірочно-фільтраційні пункти радянських органів внутрішніх справ на території України в період масової репатріації "переміщених осіб" (1944–1945 рр.): організаційно-структурний аспект (2012)
Гула Р. - Національний та інтернаціональний аспекти у патріотичному вихованні особового складу Робітничо-Селянської Червоної Армії у період визволення України (1942–1944 рр.) (2012)
Шевченко Р. - Отношение населения к советскому режиму в Молдове (1944-1947 гг.) (2012)
Дем’яненко Б. - Заходи республіканського компартійного керівництва щодо будівництва та переселення села Циблі Переяслав-Хмельницького району (1967–1972 рр.), Дем’яненко В. (2012)
Хоменко С. - Розвиток кустарного виробництва в українському селі 1960–80-х рр. (2012)
Висовень О. - Проблема взаємовідносин Євангельської християн баптистської церкви із радянським режимом (60-ті–80-ті рр. хх ст.) (2012)
Ріжняк Р. - Еволюція правового забезпечення процесу інформатизації вищої освіти України (кінець ХХ – початок ХХІ ст.) (2012)
Коцур В. - Вірмени в етнополітичному просторі України 1991–2012 рр.: правова, культурна, громадська та релігійна самобутність, Домбровська Л. (2012)
Орлик В. - До питання створення та діяльності інституту податних інспекторів в українських губерніях Російської імперії, Годунова Л. (2012)
Юрченко О. - Історіографія археологічних досліджень Переяславщини ХІХ ст. (2012)
Буряк Л. - Пам’ять про Михайла Грушевського у спогадах його сучасників: штрихи до просопографічного портрету людини, політика, вченого (2012)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського