Левицька Н. - Становлення та розвиток вищої гуманітарної освіти Наддніпрянської України: історіографія проблеми (ІІ пол. ХІХ – поч. ХХ ст.) (2012)
Демуз І. - Фізичні наукові товариства України кінця ХІХ – початку ХХ ст.: досвід студіювання проблеми (2012)
Коцур Г. - Соловецький в’язень Петро Калнишевський у науковій спадщині радянського вченого-історика Г.Г. Фруменкова (2012)
Іванченко Л. - Давньоруське оборонне будівництво у працях М.П. Кучери, Моця О. (2012)
Ткаченко В. - Джерельна база дослідження писанкарства (2012)
Хомич І. - Основні тенденції сучасної архівної науки та освіти в Україні у дослідженнях вітчизняних науковців (2012)
Кір’янова О. - Науково-педагогічна і вчительська інтелігенція Радянської України в культурно-освітніх зрушеннях 20–30-х рр. ХХ ст.: сучасний стан і напрямки історіографічних досліджень (2012)
Мельнічук Л. - Проблеми функціонування органів місцевого управління райхскомісаріату "Україна" у сучасній вітчизняній історіографії (2012)
Білан С. - Перепис населення 1937 р. як джерело вивчення історії українського селянства у передвоєнну добу (2012)
Старченко М. - Надзвичайні органи, цензура в радянській Україні 1920-1930-х рр.: сучасна історіографія (2012)
Довбня Л. - Постать О. О. Потебні в історії українського та російського мовознавства (2012)
Кривопішин О. - Військово-політичні та фінансово-економічні причини об’єднання Києво-Брестської, Бресто-Граєвської і Одеської залізниць в одне акціонерне товариство (2012)
Лазоренко Ю. - Симиренки – видатні українські вчені помологи-садознавці, промисловці, меценати (2012)
Шпиталь М. - Демографічні проблеми сьогочасної України у світлі людиноцентричних ідей академіка М.В. Птухи(1884-1961) (2012)
Давиденко М. - Внесок академіка А.М. Гродзинського в історію науки (2012)
Галах В. - Міжнародна наукова співпраця професора О. Г. Черняхівського (1869–1939) (2012)
Гуменюк Т. - Розвиток української філології у західних областях УРСР в другій половині 1940-х – першій половині 1980-х рр. ХХ століття: стан і перспективи дослідження (2012)
Потапенко Я. - Дослідження тілесних аспектів соціокультурного буття через призму вивчення сексуальних практик і уявлень в історичній науці ХХ – початку ХХІ ст., Ластовський В. (2012)
Удре В. - Внесок переяславчан у науки про землю (в контексті наукових досліджень українських землезнавців другої пол. ХХ – поч. ХХІ ст.) (2012)
Чернов Б. - Еволюція шкільної географічної освіти і методів навчання у Франції (2012)
Вітковський С. - Наукові надбання та історична доля вчених УАН-ВУАН-АН УРСР в галузі соціальної медицини (1917-1930-і рр.) (2012)
Бондарчук С. - Медичний факультет Київського університету св. Володимира в другій половині ХІХ ст.: структуризація гігієнічного напряму, людиновимірність наукових здобутків (2012)
Водяний О. - Формування М.А. Кудрицького як ученого-гігієніста (перша чверть ХХ ст.) (2012)
Брехунець Н. - Етапи формування історичних знань про функціонування вищої освіти в Україні 50-80 рр. ХХ ст. (2012)
Андреева И. В. - Роль каротидной ангиографии в визуализации ветвей наружной сонной артерии, Воликов В. В., Провизион Ю. А. (2013)
Безатян М. А. - Антропометрические индексы современных подростков, Виноградов А. А. (2013)
Кошарный В. В. - Изменения в конечностях крыс и сосудах гемомикроциркуляторного русла при повреждении спинномозговых нервов, Абдул-Оглы Л. В., Демьяненко И. А., Царёв А. А. (2013)
Кошарный В. В. - Трансформирование и комбинация методов образования, приводящих к повышению мотивационных аспектов на морфологических кафедрах в медицинских вузах, Абдул-Оглы Л. В., Демьяненко И. А. (2013)
Криворучко М. Е. - Физическое развитие и состояние осанки у детей периода второго детства (2013)
Савенкова О. О. - Експериментальне дослідження ембріотоксичності ацетату свинцю окремо та в комбінації з наносріблом (2013)
Шиян Д. Н. - Морфологические особенности структурной организации ядер мозжечка человека (2013)
Виноградов А. А. - Особенности фиксации лабораторных животных при экспериментальных исследованиях, Стрюков Д. А. (2013)
Кащенко С. А. - Изменения органометрических показателей тимуса и селезенки белых крыс половозрелого возраста после введения высокой дозы циклофосфана, Золотаревская М. В., Захаров А. А., Чурилин О. А., Бородина М. А. (2013)
Андреева И. В. - Возможности исследования височно-нижнечелюстного сустава при ортопантомографии, Седых О. М., Чертов С. Н. (2013)
Яремчук А. Г. - Дифференциальная диагностика кист челюстей, Андреева И. В. (2013)
Виноградов О. О. - Морфофункціональні зміни в головному мозку при розвитку гострої стадії набряку-набухання після черепно-мозкової травми, Виноградов О. А. (2013)
Pilkevitch N. B. - The Occurrence of Oculomotor Apparatus Among Children (2013)
Станишевская Н. В. - Содержание воды в миокарде желудочков сердца при моделировании некоронарогенного некроза после введения алкилселенонафтиридина (2013)
Калина Н. В. - Магнитнорезонансная томография в исследовании артерий головы и шеи, Андреева И. В. (2013)
Громченко Ю. А. - Клинико-лабораторные особенности негоспитальной пневмонии в настоящее время (2013)
Пількевич Н. Б. - Вплив гіпоксичних станів на зміни в показниках гомеостазу новонароджених, Ніжельський В. Є., Пількевич О. А., Решетняк А. О., Стеріоні І. В. (2013)
Бабкіна О. П. - До питання встановлення давності виникнення механічної травми за змінами гістологічних показників підшлункової залози, Шевченко Л. А., Шевченко В. В. (2013)
Лысенко А. С. - Изменение белоксинтетической функции печени крыс в условиях токсического гепатита, Виноградов А. А. (2013)
Пантелеева В. Г. - Поражение глаз у детей, больных хроническими гепатитами, Шейко В. И. (2013)
Смирнов С. Н. - Структурно-функциональные изменения в печени крыс, перенесших воздействие общей хронической гипертермии средней степени тяжести, Мочалова И. С., Смирнова М. П., Бадин М. М. (2013)
Гаврілов В. О. - Спосіб підготовки зуба до ендодонтичного лікування у вагітних жінок, Хашм Хамад Ель Аммурі, Шейко В. І., Тарасова Д. А., Шубладзе Г. К., Косенко Ю. В. (2013)
Казимирко Н. К. - Иммунный и метаболический статус спортсменов с хроническим периодонтитом, Флегонтова В. В., Шейко В. И., Изотова О. А., Яремчук А. И. Яремчук А. И., Лактин Д. И., Боярчук Е. Д. (2013)
Бойко Л. Т. - Взаємозв’язок рівнів високочутливого С-реактивного білка і простатспецифічного антигену при початкових стадіях раку простати, Ткач Ю. І., Нессонова Т. Д. (2013)
Виноградов О. А. - История измерения артериального давления (литературный обзор) (2013)
Відомості про авторів (2013)
Титул, зміст (2008)
Chochół D. - United States – China trade-economic relations (2008)
Лифиц И. - Характеристика критериев конкурентоспособности товаров и услуг (2008)
Рудавська Г. - Інновації у виробництві та асортименті екструдованих продуктів, Аннєнкова Н. (2008)
Бондаренко Є. - Споживчі переваги харчових продуктів для спортсменів (2008)
Беднарчук М. - Проблеми формування асортименту спортивного одягу та взуття, Семак Б. (2008)
Наконечна А. - Стан і перспективи розвитку ринку паперових шпалер в Україні (2008)
П’ятницька Г. - Удосконалення якості та організації харчування студентів (2008)
Шевченко О. - Мерчандайзинг у ресторанному господарстві (2008)
Пересічний М. - Сухі суміші функціонального призначення для бісквітних напівфабрикатів, Федорова Д., Марцин Т. (2008)
Григоренко О. - Оптимізація мінерального складу солодких страв, збагачених розторопшею (2008)
Собко А. - Використання свіжого шпинату в технології желе функціонального призначення (2008)
Дорохович В. - Доцільність застосування цукрозамінників нового покоління в технології кондитерських виробів (2008)
Мусійчук О. - Перспективи використання продуктів переробки молочної сироватки (2008)
Белінська С. - Моделювання рецептур багатокомпонентних овочевих напівфабрикатів, Орлова Н., Краснощок В. (2008)
Пересічна С. - Поживна цінність борошняних кондитерських виробів з лецитином соєвим (2008)
Богомолова В. - Дослідження властивостей карагенанів для застосування при виробництві рибних продуктів (2008)
Дроба Н. - Теплофізичні параметри пісочного печива при випіканні, Романенко О., Романенко Р. (2008)
Шкабара Т. - Особливості формування якості ресторанного продукту (2008)
Пиріков О. - Вплив рідкого каучуку на споживчі властивості епоксидних клейових композицій, Лойко Д. (2008)
Глушкова Т. - Сучасні вимоги до якості виробів із паперу, Барабаш С. (2008)
Steinka I. - The quality of fermented dairy products available in the Polish market in conditions of implemented HACCP system (2008)
Артюх Т. - Проблеми безпечності та якості ювелірних виробів, Григоренко І. (2008)
Андрієвська Л. - Дослідження показників безпеки матеріалів для дитячого взуття (2008)
Михайлов С. - Оцінка екологічної безпеки мийних засобів, Михайлов В. (2008)
Ткачук В. - Токсиколого-гігієнічні дослідження біодизельного палива (2008)
Колтунов В. - Біоенергетична та економічна ефективність вирощування і зберігання моркви, Довгаль М., Рябченко А. (2008)
Гарбуз О. - Вплив способів і режимів зберігання на якість капусти червоноголової, Маслій О. (2008)
Осокіна Н. - Застосування речовин антимікробної дії для підвищення терміну зберігання ягід чорної смородини, Герасимчук О. (2008)
Василишина О. - Вплив антимікробних речовин на якість плодів вишні при зберіганні (2008)
Відомості про авторів (2008)
Резюме (2008)
Титул, зміст (2008)
Інформація про 16-й симпозіум IGWT (2008)
Марцин В. - Грошово-кредитна політика України на шляху до макроекономічної стабілізації (2008)
Джумасейтова А. - Интеграция республики Казахстан в мировые товарные рынки (2008)
Артюх Т. - Сучасні напрями розвитку ринку культивованих перлів, Індутна Т. (2008)
Притульська Н. - Вибір упаковки для морозива за принципами мерчандайзингу, Бондаренко Є., Мотузка Ю. (2008)
Кюрчева Л. - Економічна ефективність заморожування і зберігання столового винограду (2008)
Пересічний М. - Оцінка якості харчування студентів у вищих навчальних закладах України, Завадинська О., Зубар Н. (2008)
Голуб Б. - Біфідогенні властивості цикорію (Cichorium intybus), Даниленко С., Рудавська Г. (2008)
Битютська О. - Удосконалення технології виробництва біологічно активної добавки з чорноморської мідії (2008)
Корзун В. - Медико-біологічна оцінка борошняних кондитерських виробів із ламінарією та селеном, Собко А. (2008)
Коваль О. - Кінетична теорія моделювання якості й прогнозування терміну придатності харчових продуктів, Гуць В. (2008)
Белінська С. - Особливості кристалоутворення під час заморожування суниць, Орлова Н., Китаєв О. (2008)
Заморська І. - Підвищення вітамінної цінності замороженого пюре з вишні (2008)
Камєнєва Н. - Оцінка якості заморожених томатів у власному соку (2008)
Василишина О. - Проектування вишневих джемів, збагачених пектиновмісним плодовим пюре, Осокіна Н. (2008)
Токар А. - Біологічно активні речовини некріплених плодово-ягідних виноматеріалів, Мазур В. (2008)
Рябченко Н. - Асортимент і якість м’яких розсільних сирів на ринку України (2008)
Лебська Т. - Порівняльний аналіз харчової та біологічної цінності мідій різних морів, Курбатова І. (2008)
Медведєва А. - Використання субтропічної сировини в технологіях самбуків, Дзюндзя О. (2008)
Григоренко О. - Оцінка раціонів харчування учнів у професійно-технічних навчальних закладах України (2008)
Яценко Ю. - Удосконалення практичної класифікації тканин (2008)
Глушкова Т. - Поліпшення властивостей паперу для зошитів при використанні композицій волокнистих напівфабрикатів, Барабаш С. (2008)
Мельник А. - Вплив багаторазового прання на фізико-механічні властивості вибілених лляних столових тканин, Зіміна Н. (2008)
Ucherek M. - Present-day solutions with regard to packaging of food product (2008)
Сидоренко О. - Наукове обґрунтування режиму стерилізації риборослинних консервів (2008)
Відомості про авторів (2008)
Резюме (2008)
Коцур В. - Актуальні напрями та організаційні засади сучасних досліджень середньовічної нумізматики в Україні (2013)
Реєнт О. - Краєзнавство – міцний фундамент історичної пам’яті: нумізматика в системі історичного краєзнавства (2013)
Надвірняк О. - Про деякі особливості обігу римської монети і проблематику виникнення та формування черняхівської культури в межиріччі Середнього Подністер’я і Південного Побужжя, Погорілець О., Надвірняк О. (2013)
Бєлая О. - Архівні джерела про монетні скарби Києва (2013)
Кулешов С. - Наслідування європейським денаріям VIII–XI століть як об’єкт нумізматичного дослідження (2013)
Хромов К. - Медные восточные монеты второй половины ХI – первой трети ХIII вв. на территории Киевского княжества в контексте проблемы "безмонетного периода” на Руси (2013)
Орлик В. - Монеты государства Тевтонского ордена в Пруссии в составе денежных и денежно-вещевых кладов, найденных на территории Украины (2013)
Дубіцька В. - До питання класифікації давньоруських гривень київського типу в нумізматичній збірці НМІУ (2013)
Прядко О. - Давньоруське городище поблизу міста Золотоноша.Нові археологічні та нумізматичні знахідки (2013)
Козубовський Г. - Про один платіж кінця XIV ст. (2013)
Саввов Р. - Проблеми атрибуції київського півгроша (2013)
Шостопал А. - Басейн р. Тясмин: на перетині двох монетних систем (2013)
Бойко-Гагарін А. - Види браків монетного виробництва доби Середньовіччя (2013)
Зайончковский Ю. - Джучидские серебряные монеты, отчеканенные от имени хана Саид Ахмада (2013)
Зразюк З. - Монетні cкарби другої половини XVI ст. на території Павобережної України (Київське, Волинське, Подільське, Брацлавське воєводства Речі Посполитої) (2013)
Ластовський В. - З приводу фальшування литовських півгрошей Остафієм Дашковичем (2013)
Юргенсон В. - Динамика изменений в денежном обращении Гродненщины в первой трети XVII столетия (на основе анализа кладовых комплексов Гродненского государственного историко-археологического музея) (2013)
Dutkowski J. - Polityka rady miasta Gdańska wobec Władysława IV Wazy świetle medali gdańskich (2013)
Старовєров Д. - Пуансонний аналіз монет на прикладі діяльності магістратського і державного монетних дворів у Ризі в XVII ст. (2013)
Бакалець О. - Волковинський скарб європейських монет XVII – початку XVIII ст., Курок О. (2013)
Середа А. - Зміна атрибутів влади у двоголового орла на червонцях Росії (1701–1796 рр.) (2013)
Демешко Ю. - Нагородні медалі новоросійських купців на межі XVIII–ХІХ ст. (2013)
Filipow K. - Natalia Kicka (1801–1888) – patriotka i kolekcjonerka "Pamiątek Narodowych” (2013)
Юрченко О. - Дукач із с. Лецьки на Переяславщині (2013)
Цыганенко Л. - Вопросы нумизматики на страницах журнала "Записки Одесского общества истории и древностей” (2013)
Пасічник Н. - Еволюція оцінки колекційної вартості монет (друга половина ХІХ – кінець ХХ століття), Ріжняк Р. (2013)
Латушкова Ю. - К вопросу о котировке валют в Минске в период немецкой оккупации (21 февраля – 10 декабря .) (2013)
Озолиня А. - Исследование монетных кладов Латвии:традиции, результаты и проблемы (2013)
Гринберга Л. - Об орденах Латвийской Республики и о лицах награжденных ими (2013)
Parchimowicz J. - Komercyjne podejście do monety jako produktu handlowego, w kontekście rozwoju numizmatyki (2013)
Голиш Г. - Нумізматичні дослідження в сучасній українській історіографії: здобутки, проблеми, перспективи (2013)
Балух О. - Джерела з історії Буковини (40-і роки XIV – перша третина XVI ст.) (2013)
Воронін В. - Проекти першого секретаря ЦК КП України П.Ю.Шелеста по розширенню нагородної системи УРСР (2013)
Шевченко Н. - "Слово о полку Ігоревім" та культура Київської Русі у наукових студіях М.О. Максимовича (2013)
Ластовська О. - Сучасна історіографія православних монастирів східної та південної України (2013)
Радченко Л. - Аграрний сектор за умов ринкової економіки (на основі розробок наукової школи академіка І.І. Лукінова) (2013)
Верговська М. - Поліське житло в дослідженнях українських вчених ХІХ – початку ХХІ століття (2013)
Орлик С. - Вплив фінансових реформ на курс рубля у 60-х роках XIX століття в Російській імперії (2013)
Бондаренко О. - Радянська історіографія взаємин міського самоврядування з органами державної влади у Російській імперії в 1775–1870 рр. (2013)
Демуз І. - Громадсько-санітарна та науково-популяризаторська діяльність медичних товариств України у 1903 р.(за матеріалами річних звітів) (2013)
Палієнко О. - Пріоритетні наукові напрями академіка В.В. Фролькіса в галузі вітчизняної та світової геронтології (2013)
Мироненко Н. - Вплив науково-технічного прогресу на зміст та навчально-матеріальне забезпечення трудового навчання у 70-80-х рр. ХХ ст. (2013)
Лисенко А. - Монетарна політика різних політичних режимів на українських землях у 1918-1919 рр. (2013)
Потапенко Я. - Історико-політичні та соціокультурні наслідки впровадження псевдорелігійної концепції "Русского міра" в сучасній Україні (2013)
Сіропол В. - Медичне забезпечення Червоної Армії в роки Великої Вітчизняної війни на сторінках "Военно-медицинского журнала": 1991 – 2012 рр. (2013)
Шпак В. - Формування нової генерації фахівців видавничої справи. історичний аспект (2013)
Відомості про авторів (2013)
Karachevtseva L. A. - Influence of electron-phonon interaction on Wannier-Stark effect in macroporous silicon structures with SiO2 nanocoatings, Goltviansky Yu. V., Sapelnikova O. Yu., Lytvynenko O. O., Stronska O. I. (2014)
Terebinska M. I. - Frequencies of normal vibrations of oxygen complexes on silicon (111) face, Lobanov V. V., Grebenyuk A. G. (2014)
Кравченко А. А. - Квантовохімічне моделювання протолітичної рівноваги поверхні кремнезему, Дем’яненко Є. М., Гребенюк А. Г., Лобанoв В. В. (2014)
Махно С. М. - Електрофізичні властивості системи поліхлортрифторетилен–оксид міді (2014)
Кізюн О. В. - Фізико-хімічні властивості поверхні VPO-каталізаторів, модифікованих йонами перехідних металів, Зажигалов В. О. (2014)
Сонцев В. М. - Конверсия смеси пропиленгликоль-ацетон в 2,2,4-триметил-1,3-диоксолан на кислотных катализаторах Dowex DR-2030 и ZrO2-SiO2, Брей В. В. (2014)
Редькина А. В. - Синтез ванадийсодержащих Ti-MCM-41 силикатов и их каталитические свойства в процессах дегидрирования пропана, Коновалова Н. Д., Хоменко К. Н. (2014)
Ракитская Т. Л. - Адсорбционные свойства природных сорбентов относительно диоксида серы и паров воды, Киосе Т. А., Каменева Е. В. (2014)
Водолазкая Н. А. - Кислотно-основные и таутомерные равновесия флуоресцеина в смешанных мицеллах цвиттерионного сульфобетоинового ПАВ с катионным, анионным и неионным ПАВ (2014)
Петрик І. С. - Синтез та стабілізація наночастинок Cu у водних розчинах та їх бактерицидна активність, Єременко Г. М., Смірнова Н. П., Корчак Г. І., Міхієнкова А. І. (2014)
Фреїк Д. М. - Явища переносу у парофазних конденсатах PbTe-Bi2Te3 на поверхні слюди, Дзундза Б. С., Яворський Я. С., Люба Т. С., Матківський О. М. (2014)
Косенок Я. А. - Исследование морфологии наночастиц SiO2 в полирующих суспензиях методами АСМ и СЭМ, Гайшун В. Е., Тюленкова О. И., Денисман В. Г., Герасименя Т. А., Матюшонок О. А. (2014)
Больбух Ю. М. - Хітозанові плівки з вуглецевими нанотрубками, декорованими частинками магнетиту, Гунько Г. С., Приходько Г. П., Тьортих В. А. (2014)
Косілов В. В. - Нанокомпозит LiFePO4/C як катодний матеріал для літій-іонних акумуляторів високої потужності, Чернухін С. І., Романова І. В., Кириллов С. О. (2014)
Герцик О. М. - Вплив термообробки та змінного магнітного поля на елементний склад та електрохімічну поведінку поверхні аморфних сплавів на основі заліза, Переверзєва Т. Г., Ковбуз М. О., Бойчишин Л. М. (2014)
Содержание (2013)
Михайлов В. А. - Систематический список жужелиц (Сoleoptera: Carabidae) Таджикистана (с элементами распространения по региону и зоогеографии) (2013)
Назаренко В. Ю. - Находка редкого жука-долгоносика Neoglocianus albovittatus Germar, 1824 (Coleoptera: Curculionidae: Ceutorhynchinae) в Одесской области (Украина), Некрасова О. Д. (2013)
Korb S. K. - Additional data to the Noctuoidea (Insecta: Lepidoptera) fauna of South-East Kazakhstan (2013)
Проценко Ю. В. - Роющие осы рода Ectemnius подрода Tyreocerus (Hymenoptrera: Crabronidae) фауны Украины, Горобчишин В. А. (2013)
Олигер А. И. - К вопросу о распределении стрекоз (Insecta: Odonata) по экологическим нишам (2013)
Андрусевич Е. В. - Трансформация почвенной мезофауны в условиях агроценоза с применением технологий органического земледелия (2013)
Штирц А. Д. - Пространственная организация сообщества панцирных клещей (Acari: Oribatida) в почве сельскохозяйственного поля в условиях степной зоны Украины, Задорожная Г. А., Кунах О. Н., Жуков А. В. (2013)
Омери И. Д. - Доминирующий вид Euseius finlandicus Oudemans, 1915 (Parasitiformes: Phytoseiidae) акарокомплексов семейства Phytoseiidae в садово-парковых фитоценозах Лесостепи Украины (2013)
Форощук П. В. - К изучению населения пауков (Arachnida: Aranei) на землях, прилежащих к терриконам угольных шахт в Луганской области (Украина), Полчанинова Н. Ю. (2013)
Правила для авторов (2013)
Колибенко О. - Переяславські козаки на Переяславській раді 1654 р., Колибенко О. (2014)
Лоха В. - Етносоціальна структура міщан переяслава за "Ревізькою книгою Переяславського полку 1726 р.", "Генеральним (Румянцевським) описом Малоросії 1765 – 1769 рр." та іншими джерелами (2014)
Лоха В. - Переяславські єпископи: їх функції та роль у становленні і генезі єпархії та ієрархія церковного управління, Лоха А. (2014)
Ткаченко Т. - Формування мережі дитячих притулків відомства імператриці Марії в Україні в ХІХ ст., Ткаченко Г. (2014)
Торубара А. - Організація навчального процесу в Ніжинському юридичному ліцеї князя Безбородька (2014)
Лада О. - Основні етапи розвитку наукових товариств України першої половини ХІХ – початоку ХХ ст.: історіографія (2014)
Куценко Ю. - Заснування та розвиток Переяславської чоловічої гімназії (1906-1919) (2014)
Дудар В. - Українська греко-католицька церква в Східній Галичині у 20-30-х роках ХХ століття (2014)
Ткаченко В. - Великодня обрядовість та писанкарство на Волині в архівній спадщині Никанора Дмитрука (2014)
Піскун О. - Ідентифікаційні процеси на Слобожанщині: джерельна база дослідження (2014)
Мічуда В. - Діяльність сільських закладів культури в 1945 – середині 1950-х рр. (2014)
Черкасов О. - С. М. Бібіков та первісна археологія Криму (2014)
Бардашевська Ю. - Побутове обслуговування населення Української РСР в роки перебудови (1985 – 1991): програмні завдання і реалії (2014)
Кикоть С. - Причини і передумови виникнення громадських об’єднань молоді в Україні в другій половині 80-х – на початку 90-х рр. ХХ ст. (2014)
Потапенко Я. - Посттоталітарний і постколоніальний характер сучасної України: чи відбулися зміни після Євромайдану? (2014)
Левченко І. - Наукова діяльність природничих наукових товариств на теренах України в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2014)
Башли М. - Участь дворянства в діяльності "Товариства сільського господарства Південної Росії" (2014)
Кикоть М. - Становлення та розвиток економічної географії в Україні у другій половині ХІХ – на початку ХХ століть (2014)
Варивода К. - Пріоритетні наукові напрями академіка В.Ю. Чаговця в галузі електрофізіології (кінець ХІХ – середина ХХ століття) (2014)
Дрок П. - Науковий внесок Архипа Люльки в розробку турбореактивних двигунів (2014)
Гайдаєнко І. - Альтернативна енергетика в Україні: стан та перспективи розвитку (2014)
Войтович Л. - Походження династії Рюриковичів: нові штрихи до старих суперечок (2013)
Паршин І. - Галицькі війська у битві при Дюрнкруті 1278 року: факти і здогади (2013)
Папа І. - Джерела до генеалогії княжого роду Санґушків у краківських архівних зібраннях (2013)
Вовчко М. - Конверсії євреїв у Львові (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) (2013)
Качараба С. - "Бразилійський гаразд” Андрія Чайковського: історична реальність чи художній вимисел? (2013)
Васьків Н. - Ставлення москвофілів до єврейської спільноти Галичини на зламі ХІХ–ХХ століть (за матеріалами москвофільської преси) (2013)
Юрейко П. - Структура навчально-наукових підрозділів медієвістичного спрямування на філософському (гуманітарному) факультеті Львівського університету міжвоєнного періоду (1918–1939) (2013)
Мартиненко Т. - Українська Допоміжна Поліція в окрузі Львів-місто: штрихи до соціального портрета (2013)
Кріль М. - Британські військові місії в Югославії (штаб Драже Михайловича) у 1941–1944 роках, Яремко М. (2013)
Сіромський Р. - "Не може бути жодних судових переслідувань з метою позбавлення членів Дивізії "Галичина” громадянства чи їхньої депортації”: документи та коментарі до історії діяльності "Комісії з виявлення військових злочинців” у Канаді (1985–1987) (2013)
Сипко Б. - Проблема інституціоналізації "французького ісламу” у 1990–2003 роках (2013)
Кондратюк К. - Радянська Україна 20–30-х років ХХ ст.: сучасний історіографічний дискурс (2013)
Киридон П. - Партійно-державна номенклатура Української РСР у 1945–1964 роках: огляд історіографії радянської доби (2013)
Щодра О. - Історична географія: еволюція поглядів на предмет і завдання студій (2013)
Глушко М. - Підгір’я – окрема етнографічна одиниця України? (2013)
Сілецький Р. - Народні будівельні звичаї та обряди мешканців південної Волині (за матеріалами Кременецького району Тернопільської області) (2013)
Галайчук В. - Традиційні уявлення про домовика на історико-етнографічній Волині (2013)
Радович Р. - Відкрите вогнище в системі опалення стаціонарного житла поліщуків (2013)
Тарнавський Р. - Ян Фальковський: життєвий шлях та науково-педагогічна діяльність (2013)
Вінниченко О. - "Ґвалт поневольний”: дві скарги про сексуальне насильство над селянками-підданками 1637 і 1648 років (2013)
Дух О. - Подільський канцелярист у Руському воєводстві. Декілька документів до біографії Кам’янецького і Жидачівського ґродського реґента Михайла Маскевича (2013)
Лазорак Б. - "Я, убога недостойна грішниця…”: тестамент львівської міщанки Анни Красовської 1714 року (2013)
Чума Б. - "Невинна жертва” Кримської війни: (1853–1856): Історія іспанського консула Ф. Бакера-і-Рібаса (2013)
Дудяк О. - Львівські підприємці за даними перепису 1931 року: чисельність, етноконфесійна структура, галузь зайнятості (2013)
Рожик М. - Piotrowski W. Od "Siczy” do "Sianu”. Zarys ukraiсskiego ruchu sportowego w latach 1868–1944 na terenie ziemi Przemyskiej. Przemyśl: |s.n.|, 2010. – 633 s. (2013)
Троян С. - Проблеми методології цивілізаційного аналізу історичного процесу: монографія. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2011. – 310 с., Космина В. Г. (2013)
Зашкільняк Л. - Козицький А. Геноцид та політика масового винищення цивільного населення у ХХ столітті (причини, особливості, наслідки). Навчальний посібник. Львів: Літопис, 2012. – 608 с. (2013)
Сухий О. - Macierzyński W. L. Public Relations w opinii polaków. Perspektywa czasu niepewności. – Radom: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji PIB, 2008. – 212 s. (2013)
Сухий О. - Інформація про захист кандидатських дисертацій у спеціалізованій вченій раді К 35.051.12 історичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка за період з січня 2012 р. до травня 2013 р (2013)
Letum non omnia finit (Світлої пам’яті Михайла Миколайовича Швагуляка) (2013)
Бортняк В. А. - Провадження у справі про банкрутство як процедура правового супроводження погашення податкової заборгованості (2009)
Валінкевич Н. В. - Деякі аспекти та перспективи розвитку інноваційного процесу в промисловості Житомирської області (2009)
Вишневська Н. М. - Механізм формування попиту населення України на продовольчому ринку (2009)
Вікарчук О. І. - Стратегічні цілі бютжетної політики і фінансові аспекти інвестування інноваційної сфери (2009)
Данилишин Б. М. - Соціальні пріорітети економічного розвитку (2009)
Захарчук С. С. - Деякі регіональні аспекти розвитку харчової промисловості Житомирської області (2009)
Каяліна С. В. - Кваліметрична оцінка рівнів пізнавальної самостійності студентів (2009)
Кільніцька О. С. - Інвестиційна привабливість та діяльність Житомирської області, Соколова А. О. (2009)
Корінчевська І. А. - Фактори впливу на демографію регіональних територій України (2009)
Куценко В. І. - Модернізація післядипломної освіти у контексті розбудови європейського відкритого інтелектуального простору (2009)
Кушніренко О. М. - Організаційно-економічний механізм управління інноваційним оновленням матеріально-технічної бази виробництва (2009)
Момонт Т. В. - Основні засади функціонування ринку туристичних послуг (2009)
Нікітчина О. В. - Пенсійне страхування та його роль у забезпеченні соціального захисту населення (2009)
Уразов А. У. - Укаїна на шляху до Світової органцзації торгівлі (2009)
Харчишина О. В. - Дискусійні питання організаційно-культурного підходу в системі управління підприємствами (2009)
Царук І. М. - Теорретичні підходи щодо визначення соціальної сфери як складової економіки та її функцій (2009)
Янковська О. І. - Економічна сутність інновацій (2009)
Титул, зміст (2014)
Колонка шеф-редактора журналу академіка А. М. Сердюка (2014)
Лурин И. А. - Владимир Николаевич Шамов — выдающийся врач и ученый нашего времени, Виленский Ю. Г., Тарабан И. А. (2014)
Иcаак Михайлович Трахтенберг – 90! (2014)
Микола Дмитрович Тронько – 70! (2014)
Лапутіна Ю. А. - Світовий досвід організації та правового забезпечення протидії біологічному тероризму (2014)
Трахтенберг И. М. - Актуальные аспекты проблемы антидотной терапии в Украине, Шейман Б. С., Проданчук Н. Г. (2014)
Левченко О. Є. - Хімічна безпека як елемент національної безпеки (2014)
Заруцький Я. Л. - Травматизм у системі загроз національній безпеці України, Косевцов В. О., Ткаченко А. Є. (2014)
Андронатій В. Б. - Українська військово-медична академія — центр підготовки високо­кваліфікованих військово-медичних фахівців для Міністерства оборони України та інших органів виконавчої влади, Савицький В. Л. (2014)
Вороненко Ю. В. - Створення системи паліативної та хоспісної допомоги в умовах реформування охорони здоров’я в Україні: медичні та соціальні аспекти, Губський Ю. І., Царенко А. В. (2014)
Сошинський С. О. - Система громадського контролю у галузі охорони здоров’я: ризики та вигоди для професійної спільноти і пацієнтів, Герус О. М. (2014)
Гайко Г. В. - Аналіз причин і факторів, що зумовлюють смертність постраждалих із травмами опорно-рухового апарату, отриманими під час ДТП, Деркач Р. В. (2014)
Педаченко Е. Г. - Радиохирургическое лечение метастазов головного мозга больших размеров, Грязов А. Б. (2014)
Черняк В. А. - Фізико-математичне моделювання пружно-регуляторних і гідравлічних характеристик екстравазальної компресії хребтових артерій,  Струтинський С. В., Дибкалюк С. В.,  Зоргач В. Ю.,  Яковлєв Б. Ф. (2014)
Копчак В. М. - Хірургічне лікування пухлин загальної жовчної протоки, Дувалко О. В.,  Хомяк І. В.,  Копчак К. В.,  Зубков О. О. (2014)
Васильев О. В. - Онковаскулярная хирургия в лечении опухолей органов брюшной полости и забрюшинного пространства,  Белый В. Я.,  Шудрак А. А., Зелинский А. И.,  Палица Р. Я., Дорожинский В. И. (2014)
Коваленко В. М. - Роль емоційного стресу у виникненні артеріальної гіпертензії: факти і невирішені питання, Сіренко Ю. М.,  Радченко Г. Д. (2014)
Глумчер Ф. С. - Полирезистентная инфекция: актуальность, определение, механизмы, наи­более распространенные патогены, лечение, профилактика, Дубров С. А., Кучин Ю. Л. (2014)
Верба А. В. - Роботоасистована мініінвазивна хірургія: перспективи надання високоспеціалізованої лікарської допомоги в Україні, Гуменюк К. В. (2014)
Курик О. Г. - Морфологічне дослідження тканини передміхурової залози з аденоматозною гіперплазією після комбінованого лікування методом вапоризації лазером Dornier Medilas D UroBeam і трансурет­ральної резекції, Пасєчніков С. П., Дячук М. Д.,  Журавчак А. З. (2014)
Тарабан І. А. - Дайджест статей з актуальних проблем медицини (2014)
Бакуліна О. С. - Методи оцінки мотивації персоналу сільськогосподарських підприємств (2009)
Бойко О. С. - Організаційно-економічні умови активізації інноваційної діяльності (2009)
Бубенко І. В. - Оцінка впливу залучення позикових коштів на ефективність діяльності підприємства, Разінкова В. П. (2009)
Вдовиченко А. М. - Поєднання держави і бізнесу – головна умова підвищення конкурентоспроможності України в період глобалізації та фінансово-економічної кризи, Нагайник В. А. (2009)
Великий Ю. В. - Інноваційно-технологічний потенціал підприємств миколаївської області (2009)
Вишневська Н. М. - Якість товару як головний чинник підвищення конкурентоспроможності продовольчої продукції (2009)
Вікарчук О. І. - Інвестиційний фактор у формуванні ресурсного потенціалу (2009)
Гаврилюк І. В. - Розвиток персоналу як фактор конкурентоспроможності працівників та організації (2009)
Герасимчук Н. А. - Конкурентоздатність малого агротуристичного підприємства в умовах кризи (2009)
Гольцман І. О. - Теоретичні засади формування системи мотивації в кадровому менеджменті як важливий чинник забезпечення конкурентоспроможності (2009)
Гринин В. Г. - Деякі уроки світової кризи: не всі убожіють (2009)
Дейнеко Л. В. - Інноваційний шлях виходу агропродовольчого сектора з кризи, Троян В. Л., Шелудько Е. І. (2009)
Захарчук С. С. - Деякі проблеми державного регулювання економіки в аспекті підвищення конкурентоспроможності продовольчого сектора України (2009)
Іскренко Л. П. - Фінансове забезпечення молочної галузі України після вступу до Світової організації торгівлі: загрози та перспективи (2009)
Калініченко О. О. - Кризові явища вітчизняних підприємств (2009)
Карпюк О. А. - Проблеми оцінки конкурентоспроможності освітніх послуг (2009)
Кішка О. С. - Удосконалення електронного обліку та звітності господарської діяльності (2009)
Колесник О. О. - Оцінка стану конкурентоспроможності туристичних підприємств України (2009)
Кончин В. І. - Реформування системи економічної освіти у вищій школі: відхід від канонічної освітньої політики МОН України та необхідність посилення механізмів лібералізації (2009)
Купчак П. М. - Інноваційний розвиток харчової промисловості як чинник галузевої і національної конкурентоспроможності (2009)
Куценко В. І. - Аграрний й екологічний туризм в якості локомотива розвитку сільської економіки (2009)
Левківська Л. М. - Перспективи розвитку маркетингової інфраструктури аграрного ринку (2009)
Мациборська Г .К. - Аналіз конкурентоспроможності регіонів України в умовах глобалізації світової економіки, Пугачевська О. В. (2009)
Момонт Т. В. - Особливості формування ринку конкурентоздатних туристичних послуг (2009)
Нестеренко Л. О. - Планування комплексу мерчандайзингу (2009)
Нікітчина О. В. - Роль та значення страхового ринку в умовах ринкової трансформації (2009)
Патарідзе-Вишинська М. В. - Управлінський аспект визначення фінансового результату (2009)
Пацалюк К. О. - Теоретичні підходи щодо оцінки персоналу (2009)
Польова О. Л. - Оцінка ефективності виробництва за рівнем енергоощадності реконструкції тваринницьких будівель (2009)
Пунько Б. М. - Глобалізація кризи як наслідковий процес глобалізації економіки: регуляторні індикатори стабілізації і спокою економічних процесів (2009)
Савіна Н. Б. - Особливості управління логістичною системою на етапі повернення інвестиційних ресурсів (2009)
Самійленко Г. М. - Сучасний погляд на формування промислового комплексу регіону (2009)
Саух І. В. - Методологічні підходи до формування кластерної моделі регіонального розвитку (2009)
Сорока С. П. - Валютний курс і його фактори в умовах фінансової нестабільності (2009)
Стожок О. З. - Методичні аспекти формування системи показників оцінки ефективності виробництва товарів та послуг, Бурбела Т. Н. (2009)
Тищенко С. В. - Конкурентоспроможність трудових ресурсів села, Якобчук В. П. (2009)
Харчишина О. В. - Порівняльний аналіз сучасних підходів до типології організаційних культур (2009)
Шабардіна Ю. В. - Аспекти конкурентоспроможності рекреаційної сфери (на прикладі Чернігівської області) (2009)
Шиманська В. В. - Економічна безпека як фактор підвищення конкурентоспроможності держави, Саух І. В. (2009)
Юзик Л. О. - Конкурентоспроможність підприємства на засадах соціально-орієнтованого маркетингу (2009)
Яковенко Н. М. - Проблеми розвитку малого бізнесу України в умовах глобалізації економіки (2009)
Янковська О.І. - Еволюція моделей інноваційного процесу (2009)
Клименко Г. В. - Йодний дефіцит та патологічні стани, що з ними пов’язані, Вітріщак С. В., Татаренко Д. П. (2013)
Горохивец Н. А. - Разнообразие типов окрасок семянок подсолнечника Helianthus annuus L., Ведмедева Е. В., Лях В. А. (2013)
Дубова О. В. - Анатомо-морфологічні та фізіологічні особливості деяких диких видів соняшника, Міщук А. О., Шевчук О. В, Лях В. О. (2013)
Руденко К. В. - Пошкоджуваність листогризучими шкідниками дубових насаджень острова Хортиця, Горбань В. В. (2013)
Дударєв Д. В. - Порівняння темпів росту піленгаса за отолітами у нативному та інтродукованому регіоні, Петриченко В. В. (2013)
Дударєва Г. Ф. - Моніторинг хлорорганічних пестицдів в грунтах Запорізької області, Cезоненко О. О., Мозолюк І. І., Карабута Л. П., Куріцина Л. О. (2013)
Новосад Н. В. - Активність мієлопероксидази та рівень катіонних білків у нейтрофілах крові озерної жаби (Pelophylax ridinundus) в залежності від умов існування, Подимай А. Ю. (2013)
Синяєва Н. П. - Розробка експрес-методів визначення карбонуі нітрогену в карбіді титану і карбонітриді титану, Дем’янова Л. Г. (2013)
Яненко О. А. - Фiзико-хiмiчнi показники якості води Запорізького залізорудного комбінату, Панасенко Т. В. (2013)
Мірчева С. С. - Фізико-хімічні властивості (хінолін-4-ілтіо)карбонових кислот, Кучай І. М., Бражко О. А. (2013)
Чернієнко В. О. - Транзитологія в контексті теорії соціокультурних трансформацій (2014)
Артеменко А. П. - Концепт "об'єктність": філософська інтерпретація поняття соціальної теорії, Артеменко Я. І. (2014)
Залужна А. Є. - Трансформаційні процеси культури постмодерну: морально-естетичний аспект (2014)
Філіппов В. Л. - Про деякі аспекти взаємодії культури й картини світу (2014)
Количева Т. В. - Вплив психоаналізу на гештальт-теорію (2014)
Компаниец Л. В. - Метаизмерение идеи реинкарнации в текстах Я. Бёме и Э. Сведенборга (2014)
Прилуцька А. Є. - Соціодинамічні детермінанти формування художньо-культурного ландшафту сучасного міста (2014)
Домнич С. П. - Коммуникация в социокультурном пространстве: философско-антропологические интерпретации (2014)
Лебедев В. А. - Массовая культура и власть (2014)
Дмитренко М. Й. - Людський вимір корпоративної культури: тенденції та перспективи розвитку (2014)
Бевзюк Н. П. - Религиозное сознание и социальная структура (2014)
Кодьєва О. П. - Актуальні естетичні категорії в гуманітарній освіті (2014)
Ірдинєнко К. О. - Теоретична спадщина Жіля Дельоза: естетико-мистецтвознавчий аспект (2014)
Юхимик Ю. В. - Міметична проблематика в естетичній думці грецької класики (2014)
Вимоги до оформлення статей (2014)
Відомості про авторів (2014)
Сидоренко В. - Обращение к неведению (Вместо предисловия) (2012)
Аккаш Е. - Человек в кальсонах: Искушение прошлым и очарование будущим (2012)
Босенко А. - Оправдание времени как искусство забывать: Виктор Сидоренко и его/наше время (2012)
Бурлака В. - Виктор Сидоренко: ММХII (2012)
Горшков А. - Язык современного искусства в аспекте социального конструкционизма (2012)
Корсунь Д. - Полеты во времени Виктора Сидоренко (2012)
Мусієнко Н. - Художні кроки до пізнання епохи (2012)
Пучков А. - Майстерність інтервалу, або Generalized Other Віктора Сидоренка (2012)
Сидоренко А. - Отражения в неизвестном (2012)
Шкепу М. - Три удара Виктора Сидоренко (2012)
Авраменко О. - "…З’їжте полотно…" (Лесь Подерев’янський) (2012)
Баканурский А. - Коммуникативная ситуация "драматург — режиссёр" (2012)
Босенко А. - К музыке: Немузыкальное приношение (2012)
Ковальчук О. - Молоде покоління українських сценографів: Питання навчання. Пошуки. Експерименти (2012)
Кондратьєва М. - Інше кіно: Життя довжиною в 16 кварталів (2012)
Кондратьєва М. - Турист, кохання без кохання та зірковий статус (2012)
Кондратьєва М. - Шкіра, в якій не хочеться бути (2012)
Кондратьєва М. - "Банзай" Такесі Кітано (2012)
Липківська А. - До проблеми комунікації у театральному мистецтві (2012)
Петрова О. - Звільняючий ефект українського образотворчого радикалізму (2012)
Протас М. - Теория стиля в зеркале пленэров (2012)
Протас М. - Саnicula вакантных скульпторов (2012)
Протас М. - Лики памяти Юрика Степаняна (2012)
Ременяка О. - Саша Прахова: "Femina. Lex fati" (2012)
Ременяка О. - Тінь слова в імпульсі штриха: Графіка Гражини Міхаляк-Базилевич і Здіслава Базидевича (2012)
Савчук І. - Нові тенденції в українському фортепіанному виконавстві зламу ХХ–ХХІ століть у дзеркалі сучасної композиторської творчості (2012)
Сидор-Гібелинда О. - Наступні 25: Доповнення до "Термінології сучасного мистецтва" (2012)
Сидор-Гібелинда О. - Доповнення до словника термінів сучасного мистецтва (2012)
Сидоренко В. - До проблеми розробки і використання новітніх мистецьких технологій у сучасній художній практиці (2012)
Сьомка С. - Феномен пропорціювання в архітектурному формотворенні (2012)
Тартаковский А. - Неоимпрессионистический детектив в стиле эгоцентрического арт-энерго (2012)
Чепелик О. - Феномен мультидисциплінарних фестивалів (2012)
Чепелик О. - Імерсивні середовища в інсталяціях бієнале сучасного мистецтва Аrsenale ’2012 (2012)
Автори (2012)
Аккаш Е. - Конформизм и протест как формы существования современного искусства (2013)
Бурлака В. - Василий Цаголов: Отрицание отрицания (2013)
Веселовська Г. - Тотальний театр у сучасній пластичній версії (2013)
Габрель Т. - Рефлексія в дизайні: Особливості та роль (2013)
Гончаренко Д. - Антитрадиціоналізм у візуальному мистецтві доби авангарду (2013)
Клековкін О. - Фізіологія театру в Україні ХІХ ст. (2013)
Котова О. - Мистецький нонконформізм Одеси 1960–1980-х (2013)
Липківська А. - До історії російських театрів в Україні ХХ — початку ХХІ століття (2013)
Мазніченко О. - Благодійний фонд розвитку архітектури імені Н. Б. Чмутіної: Від особистості митця до архітектурної школи (2013)
Миронова Т. - Досвід створення музейної інституції в Україні (2013)
Оленєв О. - Мистецтво нових медіа та масові комунікації: Спільне й відмінне (2013)
Пінчевська Б. - Матвій Вайсберг: Милосердні тумани індустріального краєвиду (2013)
Петрова О. - Шокуюче як мистецтво — від бунту до ринку (2013)
Петрова О. - Критичний реалізм "Жлобарту" (2013)
Протас М. - Космологическая константа Вячеслава Гутыри (2013)
Роготченко О. - Ювелірне мистецтво України ХХ сторіччя: Особливості розвитку (2013)
Скляренко Г. - "Ігри з історією" в сучасному українському мистецтві (2013)
Сидор-Гібелинда О. - Доповнення до словника термінів сучасного мистецтва (2013)
Чепелик О. - Мистецтво, що досліджує конфлікти: Британська премія Artraker (2013)
Скляренко Г. - Гіперреалізм в контексті українського мистецтва другої половини ХХ століття (2013)
Юр М. - Міжвидова транзитивність як прийом формування сучасного просторово-пластичного зображення (2013)
Титул, зміст (2009)
Ружевичюс Ю. - Системи і засоби соціально відповідального та стійко розвиваючого підприємництва: національний та міжнародний контекст (2009)
Павлова О. - Проблеми функціонування виноробних підприємств в умовах інноваційного розвитку (2009)
Козлова С. - Ринок морепродуктів України: аналіз і тенденції (2009)
Ткаченко Т. - Рейтингова оцінка регіонального рівня розвитку виставкової діяльності в Україні, Дупляк Т. (2009)
Галик І. - Роль товарознавства у формуванні та стандартизації еколого-гігієнічних вимог до товарів легкої промисловості України, Семак Б. (2009)
Пушкар Г. - Проблеми формування сегмента ринку інтер’єрного текстилю в Україні, Семак Б. (2009)
Пивоваров Є. - Кінетика процесу структурування харчових модельних систем на основі іонотропного полісахариду натрію альгінату (2009)
Дмитрик І. - Особливості використання харчових текстур у молекулярній технології (2009)
Дзюндзя О. - Перспективи використання хурми у виробництві продуктів харчування функціонального призначення (2009)
Мусійчук О. - Нові види функціональних бутербродних паст на основі продуктів переробки молочної сироватки (2009)
Антоненко А. - Наукове обґрунтування і розроблення фруктових систем як основи для солодких соусів, Кравченко М. (2009)
Пересічний М. - Технологія молочних і овочевих напоїв радіозахисної дії, Неіленко С. (2009)
Корзун В. - Радіозахисні властивості салатів із бурими морськими водоростями, Антонюк І., Буряченко Л. (2009)
Тарабріна І. - Конкурентоспроможність сортів столового винограду (2009)
Колтунов В. - Товарознавча оцінка сортів гарбуза, районованих у Поліській зоні України, Вовк М. (2009)
Бєлінська Є. - Зміни хімічного складу редису залежно від виду упаковки (2009)
Сєногонова Л. - Сенсорні властивості цукерок для спортсменів (2009)
Голуб Б. - Вплив пропіоновокислих бактерій на динаміку біфідофлори під час ферментації молока, Даниленко С., Рудавська Г. (2009)
Рябченко Н. - Структурно-механічні властивості як складова якості м’яких розсільних сирів, Гуць В., Губеня О. (2009)
Сидоренко О. - Реологічні властивості стабілізаційних систем для заливних рибних продуктів, Москалюк Р., Дроба Н. (2009)
Хлібійчук В. - Якість раціонів шкільного харчування (2009)
Хлєбнікова Н. - Проблеми понятійно-терміно-логічного апаратув нормативних документах хутряної галузі, Омельченко Н. (2009)
Калашник О. - Обґрунтований вибір номенклатури показників споживчих властивостей – основа оцінювання конкурентоспроможності хутряних напівфабрикатів (2009)
Григоренко І. - Аналіз дефектів ювелірних виробів, що виникають під час лиття (2009)
Белінська С. - Управління біологічною безпечністю швидкозамороженої плодоовочевої продукції (2009)
Орлова Н. - Безпечність заморожених напівфабрикатів із томатних овочів, Камєнєва Н. (2009)
Відомості про авторів (2009)
Резюме (2009)
Михайлов Б. В. - Эмоциональные нарушения у больных с паническими расстройствами и их психотерапевтическая коррекция, Кудинова Е. И. (2014)
Заседа Ю. И. - Современные представления о психотерапевтическом процессе с позиций персонализированной медицины (2014)
Товажнянская Е. Л. - Цереброваскулярная недостаточность и диабетическая энцефалопатия у больных сахарным диабетом 2-го типа, Безуглова И. О. (2014)
Ярошевский А. А. - Динамика эмоциональных и вегетативных показателей у пациентов с миофасциальными болевыми синдромами шейно-плечевой локализации под влиянием немедикаментозной терапии (2014)
Мартынович Т. В. - Анализ генетических факторов у больных хронической сердечной недостаточностью, Акимова Н. С., Федотов Э. А., Шварц Ю. Г. (2014)
Сафаргалина-Корнилова Н. А. - История и клиническое значение электрокардиографии: от истоков до современности, Иванченко С. В., Герасимчук Н. Н. (2014)
Болокадзе Е. А. - Этиология, патогенез и диагностика хронического обструктивного заболевания легких на современном этапе (2014)
Химич Т. Ю. - Роль иммунокорригирующей терапии в лечении пациентов с внебольничной пневмонией, Бильченко О. С., Авдеева Е. В., Клапоух В. А., Сирота В. В. (2014)
Щербина Н. А. - Профилактика перинатальных осложнений у беременных после применения вспомогательных репродуктивных технологий, Лазуренко В. В., Пасиешвили Н. М., Антонян М. И. (2014)
Кузьмина И. Ю. - Современные аспекты комплексной терапии рецидивирующей папилломавирусной инфекции, Калиновская О. И., Кузьмина О. А., Федорченко В. А. (2014)
Тимофеева С. В. - Медикаментозно-физиотерапевтическое лечение при патологии шейки матки воспалительного генеза у женщин репродуктивного возраста (2014)
Щукин Д. В. - Контроль почечной артерии при удалении опухолевых тромбов из просвета нижней полой вены: варианты хирургической стратегии (2014)
Пасичный Д. А. - Совершенствование предварительной ишемической подготовки тканей к пластике сложносоставными лоскутами на конечностях (2014)
Скворцов В. В. - Основные подходы к этиотропной терапии вирусных гепатитов, Тумаренко А. В. (2014)
Малый В. П. - Клинические особенности течения вирусного гепатита А в зависимости от генотипа HAV и типа иммунного ответа организма, Бойко В. В., Лядова Т. И., Гололобова О. В. (2014)
Духанин А. С. - Оригинальные и воспроизведенные лекарственные препараты: мифы и реальность, Шимановский Н. Л. (2014)
Винник Ю. А. - Возможности компьютерной томографии и ультразвуковой диагностики в дооперационной оценке внутристеночной инвазии при раке желудка, Абдуллаев Р. Я., Крыжановская И. В. (2014)
Сысун Л. А. - Гемодинамические паттерны полушарного ишемического инсульта в остром периоде по данным транскраниального триплексного сканирования (2014)
Коллектив Харьковской медицинской академии последипломного образования - Профессор Николай Иванович Хвисюк (к 80-летию со дня рождения) (2014)
Коллектив Харьковской медицинской академии последипломного образования - Профессор Эли Иосифович Генденштейн (к 90-летию со дня рождения) (2014)
Адаменко О. - Аналіз семантичного спектра назв публікацій і дисертацій з проблем дидактики другої половини ХХ століття (2010)
Кравченко Т. - Радянська педагогіка другої половини ХХ століття про статеве виховання школярів (2010)
Хміль Н. - Періодизація розвитку засобів наукової комунікації в педагогічній науці в Україні в другій половині ХХ століття (2010)
Бєлан Г. - Особливості розгляду педагогічної персоналії у радянському дискурсі (2010)
Бричок С. - Інноваційні підходи до вивчення спадщини В. Сухомлинського та О. Захаренка в курсі "Історія педагогіки" (2010)
Ковальчук Г. - Г. Кершенштейнер про роль продуктивної праці у вихованні особистості школяра (2010)
Кочубей Т. - Григорій Сковорода: радянська доба і сучасність (2010)
Майструк О. - Науково-просвітницькі ідеї В. Н. Каразіна та їх оцінка з боку радянських дослідників (2010)
Бондаренко Т. - Розвиток краєзнавства за радянської доби (2010)
Войтова Л. - Історіографія дослідження розвитку шкільного краєзнавства у загальноосвітніх навчальних закладах України (20−30-ті роки ХХ століття) (2010)
Бондаренко Г. - Зародження реальної освіти в контексті розвитку шкільництва у першій половині ХІХ століття (2010)
Зайченко І. - Дещо про дослідження проблем дошкільної освіти в сучасній українській педагогічній науці (2010)
Кірдан О. - Роль попечителя Київського учбового округу в управлінні університетом Св. Володимира (1832–1839 рр.) (2010)
Куліш Т. - Українізація шкільної освіти в період національного відродження 20-х років ХХ ст.: причини, проблеми, шляхи реалізації (2010)
Литньова Т. - Періодизація історії розвитку змісту загальної середньої освіти (30-ті рр. ХХ ст. – початок ХХІ ст.) (2010)
Мушка О. - Дискусія між Наркомосом УСРР і Наркомосом РСФРР щодо розвитку шкільної освіти: історіографія дослідження (1920 р. – поч. 30-х рр. ХХ ст.) (2010)
Інформація (2010)
Титул, зміст (2010)
Пугачевський Г. - Діалектичні трансформації властивостей товарів (2010)
Кочубей Д. - Розробка логістичних стратегій торговельних підприємств (2010)
Тарасюк М. - Структурні зрушення у розвитку торгівлі України на сучасному етапі (2010)
Лісовська Н. - Розвиток ринку лізингових послуг в Україні (2010)
Терещенко С. - Митна вартість імпортних товарів як інструмент захисту національного ринку, Галько С. (2010)
Андрієвська Л. - Основні тенденції розвитку вітчизняного та світового ринку паперових виробів санітарно-гігієнічного призначення (2010)
Шлапак О. - Стан ринку панчішно-шкарпеткових виробів в Україні (2010)
Пивоваров Є. - Наукове прогнозування закономірностей структуроутворення системи "натрію альгінат – кальцію сульфат – вода", Пивоварова О., Гринченко О. (2010)
Дзюндзя О. - Фруктові соуси на основі продуктів переробки хурми (2010)
Лебська Т. - Особливості хімічного складу та перспективи використання біологічно активної добавки "Сквамарин", Григор’єва Л., Карповець П. (2010)
Голуб Б. - Аналізування мікробіологічних небезпечних чинників виробництва синбіотичних молочних напоїв при розробці системи НАССР (2010)
Малюк Л. - Оптимізація рецептур овочево-сиркових паст, Дубініна С. (2010)
Булах Ю. - Проблеми оцінки автентичності культурних цінностей із золота скіфського періоду (2010)
Григоренко О. - Нові підходи до визначення конкурентоспроможності продукції у закладах ресторанного господарства, П’ятницька Г. (2010)
Булах М. - Генетично детерміновані господарсько-товарознавчі ознаки сортів гарбуза залежно від стадії їхнього онтогенезу в умовах Полісся (2010)
Жук В. - Вплив вологотермічної обробки на біологічну цінність зернової квасолі, Баля Л. (2010)
Орлова Н. - Показники-індикатори змін якості швидкозамороженої плодоовочевої продукції, Белінська С. (2010)
Мандрика В. - Оцінка якості фруктових мультивітамінних соків і нектарів, Самойленко А. (2010)
Горячова О. - Дослідження аромату сортових яблучних соків, Науменко К. (2010)
Кундіус Д. - Біологічна цінність фіточаїв із плодами шипшини, Гончарова І. (2010)
Тищенко Є. - Якість майонезу як фактор його конкурентоспроможності, Лук’янчук Т. (2010)
Холодова О. - Формування властивостей ковбасного фаршу з використанням нуту (2010)
Сидоренко О. - Біологічна цінність білків заливної рибної продукції, Москалюк Р., Павлюченко Ю. (2010)
Ващенко В. - Оцінка конкурентоспроможності хліба нового асортименту на ринку України (2010)
Пересічний М. - Аналіз харчового раціону дітей шкільного віку в умовах санаторно-курортного закладу, Собко А. (2010)
Артюх Т. - Дослідження стійкості до старіння взуттєвих синтетичних шкір, Шегінський О. (2010)
Колтунов В. - Теоретичне обґрунтування та практичне застосування тривалого зберігання редису в поліетиленовій тарі, Бєлінська Є. (2010)
Антоненко А. - Оцінка безпечності соусної продукції, Кравченко М. (2010)
Черняк Л. - Екологічна безпечність полімерних матеріалів на основі полістиролу, Мережко Н., Караваєв Т. (2010)
Відомості про авторів (2010)
Резюме (2010)
Титул, зміст (2010)
Інформація про 17-й симпозіум IGWT (2010)
До 100-річчя С. Майстренка (2010)
Мазаракі А. - Зовнішньоторговельна політика: від меркантилізму до неотехнологізму, Мельник Т. (2010)
Золотарьова О. - Тенденції розвитку ринку лакофарбових матеріалів (2010)
Чернікова Г. - Еволюція теорії торговельних центрів (2010)
Szweykowska-Muradin M. - Greenhouse gas emission allowances as a commodity to trade, Foltynowicz Z. (2010)
Семак Б. - Екологізація ринку текстилю: інформаційна складова (2010)
Пересічний М. - Технологія смузі радіозахисної дії, Неіленко С. (2010)
Голуб Б. - Формування реологічних властивостей синбіотичних молочних напоїв, Даниленко С., Рудавська Г. (2010)
До ювілею професора В. Колтунова (2010)
Колтунов В. - Обґрунтування ефективності збереженості редису методом Харрінгтона, Бєлінська Є. (2010)
Білецький Е. - Моделювання реологічних властивостей в’язкопластичних матеріалів у харчових технологіях, Толчинський Ю. (2010)
Дубініна А. - Оптимізація умов охолодження огірків, Селютіна Г., Білоус В. (2010)
Романовська Т. - Оцінка якості рослинних соків за фізичними параметрами, Побережець І., Дроба Н. (2010)
Попова Н. - Зміни енергозабезпечуючих речовин шампіньйонів при зберіганні в модифікованому газовому середовищі, Медведкова І. (2010)
Орлова Н. - Експертиза маркування фіточаїв із шипшиною, Кундіус Д. (2010)
Кричковська Л. - Функціональні компоненти в купажованих рослинних оліях із каротином, Белінська А., Жулінська О. (2010)
Гуць В. - Зміна структурно-механічних властивостей замороженої заливної риби при зберіганні, Сидоренко О., Дончевська Р. (2010)
Лебська Т. - Дослідження структурно-механічних властивостей рибного фаршу з кальмаром, Коваль О., Козлова С. (2010)
Григоренко О. - До питання моніторингу стану харчування населення України (2010)
Пересічна С. - Організація харчування студентів, Кравченко І. (2010)
Собко А. - Аналіз харчового раціону дітей у дошкільних закладах (2010)
Глушкова Т. - Оцінка структурно-фізичних властивостей паперу для друку, Коптюх Л. (2010)
Беднарчук М. - Дефекти молодіжного взуття у межах гарантійного строку експлуатації (2010)
Коломієць Т. - Оцінка якості засобів для миття посуду (2010)
Гетьманчук Ю. - Застосування полімерів для виготовлення пакувальних матеріалів, Пасальський Б. (2010)
Караваєв Т. - Порівняльна оцінка властивостей карбонатних наповнювачів водно-дисперсійних фарб, Свідерський В. (2010)
Булах Ю. - Визначення ознак фальсифікації ювелірного антикваріату (2010)
Захарчук В. - Експлуатаційні властивості біопалива із ріпакової олії, Ткачук В. (2010)
Михайлов С. - Оцінка безпечності синтетичних мийних засобів для дитячого одягу, Михайлов В. (2010)
Відомості про авторів (2010)
Резюме (2010)
Червяцова О. Я. - Ниткоподібні мікрокристали кальциту і їх роль у формуванні спелеотем в різних гіпергенних умовах ( на прикладі печери Шульган-Таш, Південний Урал), Пахунов А. С. (2013)
Климчук О. Б. - Прояви гіпогенного карсту у глинистих відкладах південно-західній частини Передгірного Криму, Тимохіна Є. І., Амелічев Г. М. (2013)
Тимохіна Є. І. - "Діряві" гроти Внутрішньої гряди Гірського Криму, Климчук О. Б. (2013)
Andreychouk V. N. - Fractal dimensions of gypsum cave-mazes of Western Ukraine, Błachowicz Т., Domino К. (2013)
Пронiн К. К. - Морфологiчна рiзноманiтнiсть морськiх гротiв Болгарії, Добрев Д. Т., Вержбицкий П. С., Ощепков О. С. (2013)
Титул, зміст (2011)
Інформація про Міжнародну науково-практичну конференцію "Товарознавство і торговельне підприємництво: дослідження інновації освіта" (2011)
Лігоненко Л. - Інноваційний вектор розвитку торгівлі в Україні, Красневич Г. (2011)
Голошубова Н. - Розвиток торговельних мереж в Україні (2011)
Филюк Г. - Тенденції розвитку споживчого ринку України, Шевчук О. (2011)
Григоренко Т. - Класифікація франчайзингових мереж (2011)
Терещенко С. - Управління ризиками під час митного контролю товарів, Галько С. (2011)
П’ятницька Г. - Просування товарів і торговельних послуг засобами інтернет-реклами (2011)
Зубко О. - Методичні підходи до визначення рівнів технологічної місткості українського експорту (2011)
Лазебна І. - Ринок кондитерських виробів України (2011)
Черняк Л. - Тенденції розвитку ринку взуття в Україні, Пірковіч К. (2011)
Наконечна А. - Виробництво та реалізація меблів в Україні (2011)
Глушкова Т. - Класифікація паперу для друку (2011)
Караваєв Т. - Удосконалення класифікації лакофарбових матеріалів і покриттів, Свідерський В. (2011)
Сім’ячко О. - Класифікація товарів для облаштування та декорування присадибної території, Марчук Н. (2011)
Андрієвська Л. - Класифікаційні ознаки паперових виробів санітарно-гігієнічного призначення (2011)
Кравченко М. - Технологія кулінарних виробів із прісного тіста підвищеної харчової цінності, Криворучко М., Антоненко А. (2011)
Голуб Б. - Динаміка фізико-хімічних показників синбіотичних ферментованих молочних напоїв при зберіганні, Даниленко С., Рудавська Г. (2011)
Дорохович В. - Оцінка якості цукру та цукрозамінників, Соловйова О. (2011)
Дубініна А. - Порівняльна оцінка якості господарсько-ботанічних сортів гарбуза, Летута Т., Томашевська Р. (2011)
Єгоров Б. - Стан харчування населення України, Мардар М. (2011)
Корзун В. - Нормування фізіологічних потреб дітей дошкільного віку в макронутрієнтах, Собко А. (2011)
Осика В. - Удосконалення паперових пакувальних матеріалів для харчових продуктів, Мостика К. (2011)
Пасальський Б. - Використання присадок на базі іонізованих рослинних олій в мастилах і паливі, Родж’єрс М., Жмудь Б. (2011)
Щербініна І. - Номенклатура показників якості корсетних виробів (2011)
Белінська С. - Концептуальні засади гарантій безпечності харчових продуктів, Орлова Н., Мотузка Ю. (2011)
Лихолат О. - Контроль залишкових гормональних препаратів у харчових продуктах, Вишнікіна О. (2011)
Відомості про авторів (2011)
Резюме (2011)
Шигаль Д. А. - Синхронне порівняння в дослідженні історії державно-правових явищ (на прикладі інституту мирових суддів, створеного в Російській імперії 1864 р.) (2013)
Пушняк О. В. - Питання дії права в часі при подоланні прогалин у законодавстві (2013)
Сидоренко О. О. - Процесуальні норми права в різних правових сім’ях (на прикладі континентальної та англосаксонської правових сімей) (2013)
Саннікова М. В. - Теоретико-правові аспекти взаємодії національної та наднаціональних правових систем в умовах глобалізації: до постановки проблеми (2013)
Мандрікова К. О. - Розумність у системі принципів застосування норм права (2013)
Коробцова Н. В. - Цивільно-правові способи захисту особистих прав (2013)
Сурженко О. А. - Засоби фіксації переходу права власності за договором (2013)
Піддубна В. Ф. - Щодо підстав набуття майна релігійними організаціями (2013)
Лещенко Л. В. - Право на вклад у складі спадщини (2013)
Печений О. П. - Деякі проблеми державної реєстрації у сфері спадкових правовідносин (2013)
Іванов А. М. - Історично-правовий аналіз підстав припинення права власності в Україні (2013)
Андрійцьо В. Д. - Доказування обставин цивільної справи: право чи обов’язок? (2013)
Янишен В. П. - До питання розмежування договорів підряду та договорів про надання послуг (2013)
Пушай В. І. - Переведення боргу: проблеми теорії та судової практики (2013)
Довбиш О. О. - Поняття майна і порядок його формування при створенні господарського товариства (2013)
Бровченко Т. І. - Правова природа договорів про створення господарських товариств (2013)
Масляєва К. В. - "Інвестиційний інструмент" як засіб господарсько-правового регулювання інвестиційної діяльності (2013)
Глібко С. В. - Особливості визначення банківських послуг у законодавстві України (2013)
Скиданов К. В. - Дійсна воля осіб у фіктивних та удаваних правочинах (2013)
Заварза Т. В. - Правове значення ризику для цивільно-правової відповідальності лікарняних закладів за неналежне лікування (2013)
Черкасов О. В. - До питання про розмежування заходів захисту суб’єктивних прав і відповідальності у трудовому праві (2013)
Уразова Г. О. - Юридична природа категорії "відмова" (2013)
Спасибо В. В. - Деякі аспекти вдосконалення обов’язкового страхування відповідальності експлуатантів аеропортів та суб’єктів наземного обслуговування (2013)
Подрез-Ряполова І. В. - Деякі питання господарсько-правового забезпечення надійності та безпеки постачання природного газу за законодавством України (2013)
Дума О. О. - Складний юридичний факт як підстава розірвання трудового договору у зв’язку з поновленням на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу (2013)
Санніков Д. В. - Цільове й раціональне використання земель як аспекти правомірної поведінки суб’єктів земельного права (2013)
Соколова А. К. - Проблеми законодавчого забезпечення права водокористування (2013)
Бурцев О. В. - Становлення та розвиток законодавчого забезпечення вирішення межових земельних спорів: історико-правовий аспект (2013)
Савчук О. О. - Структура процедурних правовідносин у лісовому законодавстві України (2013)
Бейкун А. Л. - Чинна проблематика правового значення категорії "державне регулювання" з позиції необхідності забезпечення екологічно сприятливого режиму господарювання в аграрній сфері національної економіки (2013)
Ігнатенко І. В. - Співвідношення зонування земель з іншими земельно-правовими категоріями (2013)
Костенко В. О. - Сутність та ознаки економіко-правового забезпечення використання та охорони земель (2013)
Костюченко М. С. - Особливості правового регулювання оренди водних об’єктів у сучасних умовах (2013)
Костур О. Д. - Поняття організаційно-правової форми ведення товарного сільськогосподарського виробництва (2013)
Мельник Н. О. - Правові аспекти відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва (2013)
Сидоренко В. В. - Відмежування самовільного зайняття земельної ділянки від інших порушень земельного законодавства (2013)
Єлькін С. В. - Законодавче забезпечення ландшафтного використання та охорони земель в Україні (2013)
Хомінець С. В. - Становлення та розвиток законодавства України, що регулює відносини у сфері підвищення родючості ґрунтів (2013)
Сердюк О. В. - Водоносний горизонт як підземний водний об’єкт (2013)
Савельєва О. М. - Сучасні системоутворюючі категорії предмета аграрного права України (2013)
Шульга М. Г. - Митний режим транзиту (2013)
Шевченко Л. С. - Фінансування вищої освіти: диверсифікація джерел (2013)
Дмитрик О. О. - До питання визначення ознак джерел фінансового права (2013)
Глібко В. М. - Теоретичні та організаційні основи призначення і проведення судово-економічної експертизи (2013)
Біленська Д. О. - Визначення інформації в концепції антропоцентричного підходу (2013)
Головкін Б. М. - Кримінологічний аналіз злочинів проти власності (2013)
Дудніков А. Л. - Місце способу злочину у сфері економічної діяльності в системі криміналістичної характеристики (2013)
Радутний О. Е. - Врівноважений підхід як вагомий чинник процесу криміналізації та декриміналізації (2013)
Крайник Г. С. - Вина як ознака суб’єктивної сторони порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою (2013)
Романов М. В. - Звільнення від відбування покарання за хворобою: теоретичні та практичні питання (2013)
Пивоваров В. В. - Корпоративні злочинці в ракурсі проблеми визначення феномена особи злочинця, Барабаш Т. Ю. (2013)
Латиш К. В. - Дискусійні питання щодо визначення способів учинення вандалізму (2013)
Автухов К. А. - Проблеми законодавчого закріплення впровадження пробації в Україні (2013)
Базелюк В. В. - Історія становлення і розвитку законодавства України у сфері охорони об’єктів археологічної та культурної спадщини (2013)
Рубащенко М. А. - Видовий об’єкт посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (2013)
Маршуба М. О. - До питання змісту та обсягу поняття особи неповнолітнього корисливо-насильницького злочинця (2013)
Бугаєць А. В. - Шляхи підвищення ефективності діяльності суб’єктів з попередження корисливої насильницької злочинності на залізничному транспорті (2013)
Шилова Д. В. - Відшкодування (компенсація) шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю, як правовий наслідок закриття кримінального провадження за реабілітуючими підставами (2013)
Гетьман Г. М. - Використання методу моделювання під час встановлення особи невідомого злочинця (2013)
Борисенко І. В. - Застосування криміналістичних методів у судовій діяльності (2013)
Синчук О. В. - Використання систем типових версій при розслідуванні привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (розкрадання) (2013)
Дудніков А. Л. - Місце способу злочину у сфері економічної діяльності в системі криміналістичної характеристики (2013)
Алєксєйчук В. І. - Методико-криміналістичне забезпечення судового розгляду кримінальних справ: сучасний стан та перспективи розвитку (2013)
Булулуков О. Ю. - Принятие тактических решений в ситуации противодействия расследованию преступлений (2013)
Семеногов В. В. - Джерела версій при розслідуванні вбивств (2013)
Баранчук В. В. - Етапи формування психологічного контакту при допиті (2013)
Белецкая А. А. - Некоторые вопросы этики и деонтологии в практике судебно-медицинскогоэксперта (2013)
Панасюк О. А. - Розгляд судом першої інстанції клопотань учасників судового провадження на стадії судового розгляду: окремі проблеми теорії та практики (2013)
Овчаренко О. М. - Порушення етичних норм як підстава відповідальності судді (2013)
Шандула О. О. - Проблеми підвищення ефективності захисту трудових прав громадян засобами прокурорської діяльності (2013)
Чевичалова Ж. В. - Уніфікація колізійних норм у праві Європейського Союзу (2013)
Богачова Л. Л. - Принцип правової визначеності в європейському і національному праві (змістовна характеристика) (2013)
Колодяжний М. Г. - Загальні підходи до запобігання злочинності в Італії (2013)
Хаустова М. Г. - Тенденція універсалізації та уніфікації права як один із напрямів впливу глобалізації на національну правову систему (2013)
Забара І. М. - Міжнародна інформаційна безпека: сучасні концепції в міжнародному праві (2013)
Казак Р. А. - Задачи правового регулирования охраны биоразнообразия в первой экологической программе Европейского Сообщества (2013)
Финник С. Г. - Международный валютный фонд в системе международных экономических организаций (2013)
Толстенко Ю. О. - Зародження та становлення міжнародного співробітництва в пенітенціарній сфері (2013)
Глинянська О. В. - Свобода як ціннісна основа правової держави (2013)
Козаченко Ю. А. - Компаративний аналіз джерел міжнародно-правового регулювання прав пацієнта (2013)
Титул, зміст (2011)
Мережко Н. - Ринок лакофарбових матеріалів в Україні, Домніченко Р. (2011)
Пірковіч К. - Тенденції ринку ювелірних товарів у Республіці Сербія (2011)
Караваєв Т. - Перспективи ринку карбонатних наповнювачів в Україні, Свідерський В. (2011)
Карпук А. - Розвиток зовнішньої торгівлі України деревинною продукцією (2011)
Коток М. - Аутсорсинг логістичних функцій торговельних підприємств (2011)
Пічкур Т. - Стан українського ринку м’яса і м’ясопродуктів, Бандуренко Г., Засєкін Д. (2011)
Маєвська Т. - Перспективи розвитку ринку рибних товарів в Україні (2011)
Нестеренко Н. - Виробництво і споживання культивованих грибів в Україні (2011)
Іванова В. - Безалкогольні напої на основі фітоекстрактів (2011)
Чепель Н. - Удосконалення технології бальзамів антиоксидантного та протимікробного спрямування (2011)
Черевко О. - Термічно оборотний процес розморожування напівфабрикатів, Одарченко А., Карбівнича Т. (2011)
Перцевий М. - Мінеральний склад продукту структурованого на основі сиру кисломолочного, Кузнецова Т., Савгіра Ю. (2011)
Шаповал С. - Визначення каламутності дисперсних систем лазерним випромінюванням, Романенко Р., Форостяна Н. (2011)
Індутна Т. - Дослідження рентгенофлуоресцентним методом природи перлів (2011)
Вітаємо ювілярів (2011)
Притульська Н. - До проблеми класифікації харчових продуктів для спортсменів, Хробатенко О., Бондаренко Є. (2011)
Голуб Б. - Динаміка біфідофлори в синбіотичних молочних напоях при зберіганні, Даниленко С. (2011)
Рудавська Г. - Споживні властивості сметанно-рослинних соусів, Жукевич О. (2011)
Колтунов В. - Різноякісність плодів гарбуза, Булах М. (2011)
Орлова Н. - Реологічні властивості заморожених напівфабрикатів із томатних овочів, Белінська С., Камєнєва Н. (2011)
Коваль О. - Прогнозування строку придатності ароматизаторів із ефіроолійної сировини, Фролова Н., Силка І. (2011)
Собко А. - Раціони харчування туристських груп школярів 11–14 років (2011)
Осика В. - Моделювання фізико-механічних показників паперових пакувальних матеріалів, Мостика К. (2011)
Щербініна І. - Проблеми класифікації корсетних виробів (2011)
Аннєнкова Н. - Удосконалення рецептури бальзамів-ополіскувачів для волосся (2011)
Шлапак О. - Зносостійкість панчішно-шкарпеткових виробів із луб’яних волокон, Хохлова І. (2011)
Михайлов С. - Оцінка вибілювальної здатності мийних засобів для дитячого одягу, Михайлов В. (2011)
Відомості про авторів (2011)
Титул, зміст (2012)
Голошубова Н. - Торгівля на ринках: напрями розвитку в Україні (2012)
Москвітіна Т. - Логістичні рішення на ринку швидкопсувних товарів (2012)
Черепов В. - Вибір постачальників товарів торговельним підприємством (2012)
Кузьменко І. - Тенденції розвитку ринку консервованої плодоовочевої продукції України (2012)
Жукевич О. - Виробництво та споживання соусів в Україні, Рудавська Г. (2012)
Михайлов В. - Напрями розвитку асортименту побутових пральних машин, Михайлов С. (2012)
Белінська С. - Ефективність управління виробництвом швидкозаморожених плодоовочевих продуктів, Мороз О. (2012)
Орлова Н. - Оптимізація якості швидкозаморожених напівфабрикатів із культивованих печериць, Нестеренко Н., Камєнєва Н. (2012)
Савченко Т. - Автоматизована система управління закладами ресторанного господарства, Тарасенко І. (2012)
Кравченко М. - Структурно-механічні властивості прісного тіста з борошна пророщеного зерна пшениці, Криворучко М., Антоненко А. (2012)
Корзун В. - Солодкі соуси для профілактики йоддефіцитних захворювань, Антонюк І. (2012)
Ракша-Слюсарева О. - Якість м’ясних посічених напівфабрикатів функціонального призначення, Круль В., Медведкова І. (2012)
Кордзая Н. - Якість цільнозернового пшеничного хліба з використанням коренеплідних овочів, Мардар М. (2012)
Гайдай І. - Фенольні сполуки продуктів переробки плодів дерену (2012)
Одарченко А. - Зміни анатомічної будови заморожених ягід залежно від попередньої обробки (2012)
Шаповалова Н. - Вплив дієтичної добавки "Ламідан" на черствіння пастильних виробів (2012)
Чепель Н. - Використання ароматизаторів у виробництві особливої горілки "Капітан" (2012)
Скорченко Т. - Якість згущеного вареного молока з глюкозно-фруктозними сиропами, Шпачук Л., Осьмак Т. (2012)
Сидоренко О. - Біологічна цінність вторинної рибної сировини, Туніцька А. (2012)
Пугачевський Г. - Властивості базальтових волокон, Швець О. (2012)
Осика В. - Конкурентоспроможність паперових пакувальних матеріалів, Мостика К. (2012)
Андрієвська Л. - Оцінка якості паперової продукції санітарно-гігієнічного призначення, Глушкова Т., Пилипенко С. (2012)
Семак Б. - Вплив способів оброблення текстильних матеріалів на тривалість їх життєвого циклу (2012)
Малигіна В. - Управління безпечністю охолодженого м’яса бройлерів на основі принципів ХАССП, Сусська М. (2012)
Відомості про авторів (2012)
Тевелєв Д. М. - Дефініція "ринок цінних паперів": сутність та визначення (2013)
Мірошниченко С. В. - Особливості державного управління та регулювання процесами відтворення трудоресурсного потенціалу (2013)
Сенча І. А. - Мета і задачі маркетингу соціальних проектів (2013)
Мельников О. Ф. - Інформаційна складова галузі соціальної сфери, Букіашвілі В. О. (2013)
Безверхнюк Т. М. - Ресурси соціального розвитку держави, Сопельникова Н. Л. (2013)
Лукашенко В. М. - Основні шляхи реформування житлово-коммунального господарства регіону (2013)
Бугаєв О. В. - Організація інститутів як інстумент державної економічної політики (2013)
Колосюк В. П. - Стратегія підвищення ефективності енергоменеджмету житлово коммунального сектора економіки регіону (2013)
Салій Т. І. - Управління сталим розвитком регіонів в Україні (у контексті російського та зарубіжного досвіду) (2013)
Косенко А. В. - Нормативно правовий механізм державного регулювання інвестиційних потоків в Україні (2013)
Адирхаєв С. Г. - Динаміка показників фізичного розвитку, фізичного здоров’я, фізичної роботоздатності і фізичної підготовленості студентів з наслідками ДЦП (2013)
Аксенова А. В. - Характеристика научных публикаций в "European journal of sport science" (2013)
Антонов О. В. - Інноваційні технології ігрової спрямованості із застосуванням засобів пішохідного туризму для розвитку психомоторних здібностей школярів старших класів (2013)
Арефьєв В. Г. - Фізичні можливості учнів загальноосвітньої школи різного рівня фізичного розвитку (2013)
Архипов О. А. - Вплив занять футболом на формування психофізіологічних показників молодших школярів, Кротов Г. В., Мішаровській Р. М. (2013)
Бабенко В. Г. - Індивідуальне управління в системі фізичного виховання і спорту органів внутрішніх справ України (2013)
Багінська О. В. - Значення біологічних детермінант у розвитку рухової функції школярів в процесі їх навчання фізичної культури (2013)
Баранцев С. А. - Закономерности формирования кинематической структуры циклических локомоций школьников 6–13 лет (2013)
Барков В. А. - Особенности развития двигательной манипуляционной способности у слепых детей (2013)
Бобровник В. И. - Актуальные проблемы современных научных исследований в легкой атлетике, Козлова Е. К. (2013)
Богдановська Н. В. - Особливості динаміки функціонального стану системи зовнішнього дихання спортсменів у процесі адаптації до фізичних навантажень, Караулова С. І., Кальонова І. В. (2013)
Бойчук Р. І. - Особливості прояву здібностей до оцінки просторово-часових і динамічних параметрів рухів у школярів в процесі навчання технічних елементів спортивних ігор, Бублик С. А. (2013)
Бурлака І. В. - Вплив розвитку координації на якість ігрової діяльності студентів у спортивних іграх, Смовженко А. М. (2013)
Вихляєв Ю. М. - Управління і коригування напрямку руху у сліпих та учнів зі збереженим зором (2013)
Воронов М. П. - Вплив занять туризмом на рівень фізичної підготовленості студентів, Шадріна В. В., Курячий С. В. (2013)
Высочина Н. Л. - Оптимизация системы целеполагания у спортсменов методом коучинга (2013)
Гавриленко І. В. - Організаційно-методичні аспекти фізкультурно-оздоровчої роботи зі студентами педагогічних спеціальностей (2013)
Галай М. Д. - Обґрунтування доцільності врахування особливостей тілобудови учнів на уроках фізичної культури в молодшій школі (2013)
Гацоева Л. С. - Дослідження показників сенсомоторної функції дітей молодшого шкільного віку зі зниженим слухом та її зміни під впливом експериментальної методики (2013)
Глоба Г. В. - Система фізичного виховання в школах КНР: аналіз державного регулювання та case study на прикладі нормативів для початкових класів (2013)
Головченко О. І. - Психологічні аспекти формування особистої фізичної культури учнів 11-15 років (2013)
Грибан Г. П. - Концепція методичної системи фізичного виховання студентів-аграріїв (2013)
Грибан Г.П. - Динаміка фізичної підготовленості студентів в історичному аспекті (2013)
Дичко О. А. - Рухові якості дітей з особливими потребами з урахуванням індивідуальних особливостей, Дичко В. В., Бобирєв В. Є., Курильченко І. Ю. (2013)
Дорошенко В. В. - Вплив комплексних відновних заходів на функціональний стан та функціональну підготовленість борців греко-римського стилю а етапі передзмагальної підготовки (2013)
Ермоленко А. В. - Современные педагогические технологии как условие обеспечения эффективности профессионально-прикладной физической подготовки студентов, Голубева М. В. (2013)
Єфременко А. М. - Визначення відповідності тестів для оцінки функціонального стану кваліфікованих спринтерів (2013)
Жамардій В. О. - Визначення критеріїв та показників рівня сформованості спеціальних умінь і навичок студентів вищих навчальних закладів у процесі занять з пауерліфтингу (2013)
Жаров А. І. - Формування фізичної культури у курсанта-правоохоронця – важливий елемент їх професійної готовності, Максименко Є. В., Кисличенко П. В., Ногіна К. О. (2013)
Жуков С. М. - Види популярних спортивних ігор у вищих навчальних закладах, Кузьмінова М. І. (2013)
Журавель О. В. - Необхідність використання фармакологічних засобів у навчально-тренувальному процесі з дисципліни "спеціальна фізична підготовка" у вищих навчальних закладах та практичних підрозділах органів внутрішніх справ України, Логвиненко Ю. В., Олексенко І. М. (2013)
Золочевський В. В. - Організація діяльності фізкультурно-спортивних об’єднань дітей і молоді у вітчизняній педагогіці (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2013)
Іванюта Н. В. - Основні рухи аеробіки, Толмачова С. Є. (2013)
Каковкіна О. А. - Перспективні напрями наукових досліджень особливостей психологічної підготовки баскетболістів з вадами слуху (2013)
Капилевич Л. В. - Биомеханические особенности координации движений спортсменов в безопорном положении (2013)
Колесник В. А. - Спортивное плавание в Украине: история и современность, Богомазов В. Э., Колесник И. А., Лашко В. П. (2013)
Колесниченко В. А. - Функциональные возможности опорно-двигательного аппарата у больных поясничным остеохондрозом в дооперационном периоде, Алзин Ходуд (2013)
Константинова Л. И. - Эффективность применения витаминизированного напитка "Валетек-СП Актив" в процессе подготовки спортсменов Якутии, Охлопкова Е. Д., Семёнова Е. И., Кривошапкина З. Н., Ефремова А. В., Миронова Г.Е. (2013)
Коробейников Г. В. - Автономная регуляция ритма сердца у спортсменов с различным уровнем сенсомоторного реагирования, Коробейникова Л. Г., Дудник А. К., Шацких В. М. (2013)
Костенко О. М. - Рухливі ігри і естафети як засоби розвитку професійно важливих психічних якостей студентів напряму підготовки "Початкова освіта" (2013)
Кравчук Т. М. - Вплив режиму рухової активності на рівень розвитку витривалості старшокласників, Санжарова Н. М., Голенкова Ю. В., Рядинська І. А. (2013)
Курилко Н. Ф. - Влияние эмоционально-психологической совместимости на комплектование футбольных команд (2013)
Лазаренко М. Г. - Теоретичний аналіз визначення факторів, що впливають на розвиток рухових умінь і навичок старшокласників у процесі лижної підготовки (2013)
Лисенко О. М. - Фізична працездатність та особливості реакції кардіореспіраторної системи при аеробних фізичних навантаженнях у спортсменів високого класу (2013)
Лукачіна А. В. - Зміст навчальної діяльності студентів у відділенні тенісу (2013)
Лукаш О. В. - Врахування фізіологічних аспектів навчання рухових дій у сучасній методиці фізичного виховання, Самоненко С. Б. (2013)
Малахова Ж. В. - Здоров'яформуючі технології в процесі фізичного виховання студентів спеціальних медичних груп, Начата О. С., Ярошенко В. В., Демченко П. С. (2013)
Маслов В. М. - Біомеханічний аналіз нападаючого удару майбутніх вчителів фізичної культури в процесі занять волейболом, Жула В. П. (2013)
Маслова О. В. - Особливості викладання баскетболу в системі фізичного виховання студентів непрофільних вузів, Марховський Д. О. (2013)
Медведєва І. М. - Направленість та структура процесу навчання фізичних вправ студентів ВНЗ у процесі занять оздоровчою гімнастикою, Павленко Т. В. (2013)
Мизин В. И. - Применение безалкогольного пищевого концентрата полифенолов винограда "Эноант" в составе пищевого рациона спортсменов (2013)
Михалюк Е. Л. - Проведение субмаксимального теста pwc170 у спортсменов с синусовой брадикардией (2013)
Михалюк Є. Л. - Впровадження сучасних моніторів пульсу в оздоровчі тренування студентів з первинною артеріальною гіпертензією, Малахова С. М., Левченко Л. І. (2013)
Мордик О. А. - Виховання координаційних здібностей молодших школярів засобами ритмічної гімнастики, Чеханюк Л. О. (2013)
Морфунцов В. В. - Методика проведення самостійних занять з фізичної підготовки, Долженко О. В. (2013)
Москалец Т. В. - Эффективность использования прикладной аэробики в учебно-тренировочном процессе юных баскетболистов, Зверева Е. Н., Коваль Т. В. (2013)
Мулик К. В. - Спортивний туризм, як засіб рекреації, Мулик В. В. (2013)
Мунтян В. С. - Психологические аспекты развития единоборств в высших учебных заведениях (2013)
Начатая Е. С. - Анализ эффективности организации занятий по физическому воспитанию студентов специальной медицинской группы, Ульянкина О. В., Калмыкова В. И., Аматуни Н. А. (2013)
Носко М. О. - Удосконалення навчально-виховного процесу з фізичної культури для учениць професійно-технічних навчальних закладів, Куртова Г. Ю., Козерук Ю. В. (2013)
Охлопкова Е. Д. - Коррекция перекисного окисления липидов продуктом кобыльего молока у спортсменов якутии, Олесова Л. Д., Константинова Л. И., Яковлева А. И., Ефремова А. В. (2013)
Пліско В. І. - Організація процесу фізичної підготовки в закладах професійно-технічної освіти, Козерук Ю. В., Буланов О. М. (2013)
Пода В. М. - Історичні й соціально-культурні чинники формування світогляду В. В. Зеньковського (2013)
Позюбанов Э. П. - Биомеханические особенности формирования подготовительных к отталкиванию шагов разбега прыгуньями в длину различной квалификации, Сотский Н. Б., Макась М. М., Костенко И. А. (2013)
Попичев М. И. - Функциональная роль обмена веществ в процессе метаболического ацидоза (2013)
Пронтенко К. В. - Сучасний стан та ефективність психологічної підготовки у гирьовому спорті (2013)
Пронтенко К. В. - Формування психологічної стійкості спортсменів-гирьовиків до змагальної діяльності, Пронтенко В. В., Михальчук Р. В., Безпалий С. М. (2013)
Романюк К. О. - Аналіз експериментальної роботи з виховання міжетнічної толерантності дітей старшого дошкільного віку (2013)
Руденик В. В. - Реализация системного подхода в процессе подготовки спортсменов (2013)
Самсонова А. В. - Методы оценки степени гипертрофии скелетных мышц человека (2013)
Скорина А. А. - Использование генетических маркеров, как критерия спортивного отбора в единоборствах (2013)
Скорина А. А. - Диагностика и развитие двигательных способностей в спортивных единоборствах на этапе начальной подготовки, Врублевский Е. П. (2013)
Скребець В. О. - Особливості соціально-психологічного та психофізіологічного розвитку учнів старшої школи, Браташ С. В. (2013)
Стадник В. В. - Ефективність використання авторської програми диференційованого підходу до позаакадемічних занять на рівень фізичної підготовленості студентів НУ "Львівська політехніка" (2013)
Станкевич Л. Г. - Влияние комплекса антиоксидантов на показатели физической работоспособности (2013)
Торубара О. М. - Оцінка координаційних здібностей дівчат біатлоністок середнього шкільного віку в процесі стрільби, Трояновська М. М. (2013)
Феуєрман В. В. - Безперервне фізичне виховання як інститут державної відповідальності (2013)
Фішев С. О. - Концептуальні засади фізичного виховання студентської молоді в Україні, Фішев Ю. О. (2013)
Филинков В. И. - Инновационные методы учебных занятий по профессионально-прикладной физической подготовке с учетом двигательных способностей студентов (2013)
Хлус Н. О. - Вплив комплексів степ-аеробіки на фізичну підготовленість студенток старших курсів Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка, Леонова В. А. (2013)
Христова Т. Є. - Моніторинг стану поВітряного середовища під час занять спортом (2013)
Чекмарьова Н. Г. - Комплексна оцінка визначення розвитку психомоторних здібностей дітей та підлітків для системи спортивного відбору, Хаджинов В. А. (2013)
Черненко Е. Е. - Влияние занятий по системе пилатеса на уровень физической подготовленности студенток (2013)
Шевяков О. В. - Психолого–педагогічне забезпечення фізичної реабілітації спортсменів (2013)
Шишацька В. І. - Формування спортивної культури особистості студентів на заняттях з фізичного виховання, Щеглов Є. М. (2013)
Шиян О. В. - Дослідження впливу асиметричних навантажень на стан опорно-рухового апарату спортсменів 12-13 років (2013)
Шуба Л. В. - Педагогічні умови організації навчально-тренувального процесу паралімпійців з ураженням опорно-рухового апарату (2013)
Шумейко С. М. - Виховання пізнавальної діяльності молодших підлітків у процесі занять фізичною культурою (2013)
Щелкунова М. О. - Показник найбільш значимих фізичних здібностей школярів різного контингенту у легкоатлетичних видах шкільної програми, Щелкунов А. О., Панченко П. К., Єрохіна Н. В. (2013)
Юнак А. П. - Дозування фізичних навантажень школярів під час уроку лижної підготовки (2013)
Яковенко Б. В. - Моделювання біомеханічних характеристик розвитку рухових здібностей школярів в процесі фізкультурних занять, Франчук О. П. (2013)
Якубович С. К. - Об особенностях инерционного компонента силовой нагрузки в соревновательном упражнении толкателей ядра (2013)
Ясько Г. В. - Влияние силовых тренировок различного уровня и частоты на систему простагландинов у спортсменов (2013)
Титул, зміст (2014)
Аграрна біржа виступила інформаційним партнером міжнародного форуму "Високомаржинальні культури" (2014)
Лапа В. - Держава повина думати про розвиток біржового ринку в країні (2014)
Галушко В. П. - Варіативна оцінка ефективності виробництва насіння соняшнику в умовах нестабільного ринку, Денисенко Л. С. (2014)
Савчук В. К. - Аналітичний моніторинг ринку (2014)
Дем'яненко С. - Цінова інтеграція при торгівлі сільськогосподарською продукцією, Немченко Г. (2014)
Стасіневич С. А. - Ринок цукру України: цінове регулювання (2014)
Результати торгів на Аграрній біржі (2014)
Новини Infoindustry (2014)
Рубан Ю. В. - Аналітичний огляд динаміки торгів акціями українських аграрних компаній, Шевченко Т. В. (2014)
Шиндирук І. П. - Аналітичний огляд фондового ринку за період з 27 січня до 28 лютого 2014 року (2014)
Тимків І. - Аналітичний огляд ринку зернових культур за березень 2014 року (2014)
Павлусенко М. - Аналітичний огляд ринку олійних культур за лютий-березень 2014 року (2014)
Микитенко Ю. - Аналітичний огляд ринку цукру за лютий-березень 2014 року (2014)
Немчинов І. Г. - "Андріївська легенда" у контексті російського історичного гранд-наративу (2013)
Ямчук П. М. - Володимир Короленко в українському універсумові доби радикального постпросвітництва (2013)
Бокал Г. В. - Сенс визначення "філософія сходу" у контексті протиставлення європейській історії філософії (2013)
Гречкосій Р. М. - Творчість як самореалізація особистості в філософії Ф. Ніцше та Е. Фромма (2013)
Ющенко Ю. П. - Ф. Ніцше і медицина (2013)
Гончаренко К. С. - Особливості розуміння феномену "сon-cept" в постмодерністській традиції Ж. Дельоза (2013)
Капустін О. О. - Тлумачення Ж. Марітеном інтуїції як засади творення мистецтва (2013)
Трохименко О. В. - Філософський смисл феномену сміху в творчості М. В. Гоголя (2013)
Свищо В. Ю. - Особливості позитивістської концепції філософії мови Д. Овсянико-Куликовського (2013)
Березінець І. В. - На перехресті світоглядів: полеміка Г. Челпанова з О. Гіляровим (2013)
Кравченко П. А. - Досвід і знання у антропокультурному бутті людини (2013)
Шаповал В. М. - Ідеї та ідеали: до питання про метамотивації людських дій (2013)
Вовк В. М. - Культурно-антропологічний підхід у викладанні курсу "Римське приватне право" (2013)
Чернишева Г. С. - Православні моральні цінності в наративній традиції Середньовічної Русі (2013)
Ємельянова М. Ю. - Модернізаційні процеси у сучасному християнстві (2013)
Длінна Т. І. - Феномен народної релігії в розвідках західних науковців (2013)
Загребельний І. В. - Концепція "Світу як вічної школи" Г.Костельника в оптиці богословської проблеми теодицеї (2013)
Кравченко А. А. - "Дискурсивна етика" як принцип організації відповідального вчительства (2013)
Ібрагімов М. М. - "Спортософія" в концепті новітньої філософсько-педагогічної парадигми: світоглядний дискурс (2013)
Свириденко Д. Б. - Академічна мобільність в дискурсі глобалізації вищої освіти (2013)
Кравченко А. П. - Етикет дружнього спілкування, Москаленко С. М. (2013)
Пивоварська К. С. - Чинники формування віртуальних соціальних мереж (2013)
Кравченко П. А. - Морфологія влади Української РСР у повоєнне 20-ти ліття (1945-1964 рр.). Рецензія на: Киридон П. В. Правляча оменклатура Української РСР (1945-1964 рр.): |Монографія|. — Полтава: ТОВ "АСМІ", 2012. — 576 с., Вільховий Ю. В. (2013)
Поперечна Г. А. - Релігійно-антропологічна спрямованість критики матеріалізму в філософії мислителів київської духовно-академічної традиції (2013)
Кравченко П. А. - Аксіологічне осмислення автентичності людського буття С.К’єркегором (2013)
Матюшко Б. К. - Історія філософії науки Є. В. де Роберті: біля витоків еволюційної епістемології (2013)
Куценко В. В. - Традиція екзистенційної темпоральності: С. К’єркеґор і М. Гайдеґґер (2013)
Гречкосій Р. М. - Екзистенційно-особистісний зміст філософії Еріха Фромма (2013)
Шушкевич Є. М. - Людвіг Вітгенштайн: роздуми про щастя і сенс життя (2013)
Блоха Я. Є. - Реінтерпретація В. Г. Короленком ціннісних орієнтацій Сократа та Платона (2013)
Литвин Т. С. - Проблема плюралізму культур і цінностей у рефлексіях постліберальних теоретиків (2013)
Пивоварська К. С. - Діалектика віртуальності (2013)
Ямчук П. М. - Філософія саду в світовій та українській світоглядних традиціях (2013)
Кравченко А. А. - Відповідальність як самовдосконалення: контекст свободи (2013)
Шендрик А. П. - Проблема українського месіанізму у філософській доктрині В. Липинського та її потрактування І. Мірчуком (2013)
Количева Т. В. - Божевілля в масовій культурі як презентація порушення функції self, Лебедєв В. О. (2013)
Козакова О. М. - Семіосфера як антропокультурний феномен (2013)
Курна О. С. - Зміна ролі музею при переході від індустріального суспільства до суспільства споживання (2013)
Усанов А. І. - Освоєння тимчасової вічності: від символу до симулякру (2013)
Загребельний І. В. - Секуляризм, десекуляризація, постсекулярність: до проблеми релігійної характеристики сьогодення (2013)
Шенгерій Л. М. - Методологічні засади створення сучасного підручника з логіки для студентів вищих навчальних закладів (2013)
Кравченко А. П. - Правовідносини в сучасній Україні в аспекті антропологічного виміру права (2013)
Чи скоро завершиться в Україні пошук своєї ідентичності? Рецензія кафедри української філософії та культури на монографію В. Д. Литвинова "Україна в пошуках своєї ідентичності. XVI – початок XVII століття. Історико-філософський нарис". – К.: Наукова думка, 2008. – 440 с. (2013)
Дмитриев С. В. - Ментально-двигательные таксисы спортсмена в антропологии и биомеханике спорта (часть 1) (2013)
Дмитриев С. В. - Ментально-двигательные таксисы спортсмена в антропологии и биомеханике спорта (часть 2) (2013)
Екимов В. Ю. - Оценка погрешности измерений в прикладных биомеханических исследованиях спортивных движений, Волков Ю. О., Пономаренко В. К. (2013)
Столяр М. Б. - Удосконалення викладання курсу "біомеханіка фізичного виховання та спорту", Куртова Г. Ю., Бесплахотна О. С., Щербач В. М. (2013)
Афтимичук О. Е. - Модель коммуникативно-дидактической деятельности преподавателя физического воспитания (2013)
Бабич Н. Л. - Досвід використання інтерактивних технологій у професійній підготовці майбутніх фахівців з фізичної реабілітації (2013)
Баклицька О. П. - Я-концепція в структурі особистості студента ВНЗ фізкультурно-спортивного профілю (2013)
Барановська Л. В. - Особливості реалізації методики професійно-прикладної фізичної підготовки майбутніх бакалаврів з авіації та космонавтики, Фотинюк В. Г. (2013)
Белых С. И. - Физкультурная деятельность преподавателя как условие осуществления им личностно ориентированного физического воспитания (2013)
Бєлікова Н. О. - Сучасні тенденції професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту (2013)
Вдовенко І. С. - Психолого-педагогічні передумови підготовки майбутніх учителів у процесі інноваційної діяльності (2013)
Глазирін І. Д. - Адаптація студентів до навчальної діяльності на факультеті фізичної культури (2013)
Горошко Ю. В. - Деякі аспекти навчання інформатики студентів факультету фізичного виховання (2013)
Гринченко І. Б. - Підготовка фахівців фізичної культури і спорту до професійної діяльності в умовах інформатизаціїї суспільства (2013)
Димуцька А. І. - Професіограма вчителя інформатики, орієнтована на фізичне виховання з професійною спрямованістю (2013)
Драпов О. А. - Совершенствование специальных качеств военных специалистов на уроках физической культуры (2013)
Дроздов Д. В. - Створення професійних ситуацій як педагогічна умова формування професійних якостей тренерів у процесі фахової підготовки (2013)
Дудорова Л. Ю. - Використання проблемних туристських ситуацій при формуванні педагогічної творчості майбутніх учителів (2013)
Дышко Б. А. - Биомеханические средства тренировки кардиореспираторной выносливости квалифицированных спортсменов, Кочергин А. Б. (2013)
Дьоміна Ж. Г. - Профільне навчання старшокласників за спортивним напрямом: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення, Тимошенко О. В. (2013)
Євсєєва О. В. - Вплив вікових критичних періодів та життєвих криз на онтогенез людини в контексті підготовки спеціаліста з фізичного виховання (2013)
Єрмаков С. С. - Проблеми та перспективи публікації статті в українському журналі, що входить до зарубіжної наукометричної бази (2013)
Жалій Р. В. - До питання про змістове наповнення навчальної програми з дисципліни "Теорія та методика викладання легкої атлетики" для підготовки фахівців напрямку підготовки "Здоров’я людини" (2013)
Жаров А. І. - Формування професійної компетентності фахівця з фізичної культури і спорту, Сухих В. А., Вальковський А. В., Курта Є. Г. (2013)
Жила С. О. - Сучасний погляд на підготовку майбутніх учителів початкових класів до занять з фізичної культури, Лукаш І. В. (2013)
Завальнюк О. В. - Зміст програми розвитку професійної компетентності фахівців з фізичного виховання та спорту в системі післядипломної освіти (2013)
Зайцева Ю. В. - Сучасний стан і проблеми підготовки вчителя до організації фізкультурно-спортивної роботи у загальноосвітніх навчальних закладах (2013)
Ібрагімов М. М. - "Філософія спорту" в системі освітянської фізкультурно-спортивної підготовки фахівців, Бабик Р. С. (2013)
Іванченко Л. П. - Структура соціально-педагогічної моделі формування в учнів мотивації до систематичних занять фізичною культурою і спортом, Іванченко С. Г. (2013)
Кара С. І. - Мотиваційний компонент у структурі професійного інтересу майбутніх учителів фізичного виховання (2013)
Кладкова Т. А. - Контроль і оцінювання у процесі формування іншомовної комунікативної компетентності студентів немовних спеціальностей (2013)
Колісник-Гуменюк Ю. І. - Формування професійної культури майбутніх вчителів фізичного виховання (2013)
Коновальська Л. О. - Зміст професійно орієнтованих дисциплін які сприяють формуванню методичної компетентності майбутніх учителів фізичної культури (2013)
Корх-Черба О. В. - Основні складові змісту науково-дослідних студентських робіт з фізичного виховання (2013)
Красота В. М. - Взаємозалежність професійної та фізичної готовності майбутніх офіцерів військово-морських сил (2013)
Кушнірук С. Г. - Біомеханічні параметри стійкості тіла студентів факультету фізичного виховання в процесі вивчення кидкових рухів в баскетболі, Гришко Л. Г., Чуста А. Ю. (2013)
Лисенко Л. Л. - Удосконалення дидактичного забезпечення підготовки майбутніх учителів фізичної культури в аспекті розвитку здатності до креативно-інноваційної діяльності (2013)
Литвиненко О. М. - Формування гуманістичних цінностей у майбутніх учителів фізичного виховання (2013)
Лушневский А. К. - Развитие специфических координационных способностей в процессе физической подготовки военнослужащих (2013)
Лянной Ю. О. - Визначення видів реабілітації у професійній підготовці майбутніх магістрів з фізичної реабілітації (2013)
Малинский И. Й. - Развитие физической культуры и спорта в системе воспитания личности-студента: культурологический аспект (2013)
Матвійчук Т. Ф. - Критерії та рівні сформованості педагогічної позиції у майбутнього вчителя фізичної культури (2013)
Мусхаріна Ю. Ю. - Особливості підготовки майбутнього вчителя фізичної культури до оздоровлення дітей підліткового віку, Бабак В. В., Мусенко Є. Я. (2013)
Новопашен С. С. - Актуальність впровадження сучасних фітнес-технологій в навчальний процес студентів-єдиноборців, Ляпін В. П. (2013)
Огнистий А. В. - Місце і напрямки діяльності вчителя-предметника у фізичному вихованні учнів (2013)
Одеров А. М. - Методики перевірки та оцінювання фізичної підготовленості військовослужбовців – як складова їх професійної підготовки, Логінов Д. О. (2013)
Ольховий О. М. - Концепція професійно спрямованої системи фізичної підготовки курсантів (2013)
Остапова О. О. - Професійно-прикладна фізична підготовка студентів ВНЗ України ІІІ – ІV рівнів акредитації: поняття, види, зміст (2013)
Пітин М. П. - Моделі систем знань у теоретичній підготовці спортсменів (2013)
Пеньковець Д. В. - Формування змісту психолого-педагогічної підготовки у майбутніх учителів фізичної культури (2013)
Печко О. М. - Формування у студентів умінь системного аналізу методом педагогічної ситуації (2013)
Подригало Л. В. - Использование квалиметрических методик при оценке рейтинга студентов спортивно-физкультурной направленности подготовки, Ермаков С. С., Кривенцова И. В., Пашкевич С. А. (2013)
Пристинський В. М. - Соціально-педагогічний тренінгу підготовці вчителя фізичної культури, Пристинська Т. М., Іванченко С. Г. (2013)
Путятіна Г. М. - Організаційно-управлінська модель маркетингової діяльності ДЮСШ, Середа Н. В. (2013)
Редько Т. М. - Розвиток здатності майбутнього фахівця фізичного виховання до інноваційної діяльності (2013)
Руденко Р. Є. - Дисципліна "масаж" у процесі формування майбутнього фахівця з фізичного виховання та спорту (2013)
Руденик В. В. - Методическое обеспечение этапов процесса обучения военнослужащих технике двигательных действий (2013)
Рябов В. В. - Виховання та удосконалення витривалості як ключової фізичної якості людини (2013)
Самсутіна Н. М. - Впровадження спецкурсу як педагогічна умова формування професійних функціональних компетентностей майбутніх учителів фізичної культури (2013)
Синіговець І. В. - Оцінка ефективності технології підготовки майбутніх учителів фізичної культури до професійної діяльності в сучасних умовах, Бишевець Н. Г. Пильтяй С. В. (2013)
Стрілець С. І. - Дистанційна форма навчання: реальний стан та перспективи втілення у систему вищої освіти (2013)
Солонець Ю. Ю. - Використання біомеханічних методів дослідження в тренувальному процесі студентів спеціалізації хореографія (2013)
Степанченко Н. І. - Ефективність дидактичного забезпечення на основі контекстного підходу в формуванні професійно-педагогічної мотивації у майбутніх спортивних педагогів (2013)
Стеценко А. І. - Ставлення студентів-випускників зі спеціальності 6.010201 "бакалавр фізичного виховання" до професійно-орієнтованих дисциплін, Кондратенко П. Б. (2013)
Твелина А. О. - Теоретический анализ профессиональной готовности будущих учителей физической культуры к использованию оздоровительных фитнес технологий (2013)
Терещенко О. В. - Проблема функціонування системи фізичного виховання студентської молоді України, Волков В. Л. (2013)
Третяк О. С. - Педагогічна діагностика як аудит знань, умінь та навичок студентів педагогічних вузів (2013)
Філіпов В. В. - Оперативний педагогічний контроль біодинамічної структури технічних елементів барєрного бігу студентів факультету фізичного виховання, Сероштан В. М. (2013)
Хассай Д. В. - Рівень розвитку педагогічної майстерності учителя фізичної культури – основа ефективної роботи з учнями, Мілаєв О. І., Голованов М. В., Бойко О. О. (2013)
Черненко А. Є. - Дослідження фізичної підготовленності студентів 18-19 років, Сердюк Д. Г. (2013)
Черняев В. В. - Статическая выносливость как компонент профессионально–прикладной физической культуры будущего учителя, Дрепин В. В. (2013)
Шаповаленко В. І. - Інтеграція інноваційних елементів та інтерактивних технологій в освітній процес фізичного виховання, Гаркуша С. В. (2013)
Ювченко С. В. - Навчання основ національних видів боротьби студенток педагогічних спеціальностей в процесі фізичного виховання (2013)
Мінцер О. П. - Інформаційні комунікатори в медицині, Романов В. О., Зозуля І. С., Галелюка І. Б. (2014)
Денисенко С. В. - Прогнозування станів і ефекту при допоміжних репродуктивних технологіях на основі багаторівневих онтологій (2014)
Рубан А. М. - Система підтримки прийняття рішень при проведенні вітректомії у хворих на діабетичну проліферативну ретинопатію (2014)
Бабінцева Л. Ю. - Експертне оцінювання у визначенні ефективності лікарських засобів (2014)
Марценюк В. П. - Про клінічну експертну систему, що грунтується на правилах, на основі технології data mining, Стаханська О. О. (2014)
Семенець А. В. - Про досвід міграції даних пацієнтів при впровадженні вільно-розповсюджуваного програмного забезпечення МІС ЕМК з відкритим кодом (2014)
Бегош Н. Б. - Особливості функціонування зорової системи у користувачів комп’ютерів, Чорномидз І. Б., Зятковська О. Я. (2014)
Кефелі-Яновська О. І. - Критерії оптимізації при трансформації знань у дисциплінах морфологічного напрямку (2014)
Дутчак М. С. - Представлення знань в адаптивних системах дистанційного навчання (2014)
Пікуляк М. В. - Онтологічний підхід до побудови предметної області на основі квантово-фреймової моделі (2014)
Бойко В. В. - Онтологічні уявлення знань для вдосконалення діагностики та лікування атопічного дерматиту у дітей, Яременко Н. В. (2014)
Петрик С. М. - Дистанційне навчання у мережі Web 3.0 (2014)
Горовенко Н. Г. - Автоматизоване робоче місце лікаря для лікування пацієнтів із хворобою Гоше, Стецюк В. З., Савицький А. Й., Іванова Т. П., Oстапова А. О. (2014)
Горовенко Н. Г. - Інформаційна система для реєстру пацієнтів із метаболічними захворюваннями, Стецюк В. З., Ольхович Н. В., Савицький А. Й., Малєй А. В. (2014)
Цимбалюк В. І. - Інформаційна система для відділень нейрохірургічної реабілітації, Стецюк В. З., Савицький А. Й., Луговський Ю. О., Пічкур О. Л. (2014)
Колупаєва А. А. - Інклюзивна освіта як трансформаційна стратегія сучасної освітньої політики (2010)
Байрамов В. Д. - Социальная интеграция через образование лиц с ограниченными возможностями здоровья (2010)
Старобина Е. М. - Теоретические подходы к комплексному сопровождению интегрированного профессионального образования учащихся с ограниченными возможностями здоровья (2010)
Роганова М. В. - Становлення духовної культури студентів з обмеженими фізичними можливостями в умовах центру духовно-інтелектуального розвитку та реабілітації (2010)
Ингрида Баранаускене - Условия успешной подготовки лиц с ограниченными возможностями к учебе в вузе, Люда Радзевичене (2010)
Ореховская Н. А. - Потребность лиц с ограниченными возможностями здоровья в высшем образовании (2010)
Чайковський М. Є. - Готовність освітнього простору ВНЗ до соціальної адаптації студентів з особливими потребами, Польовик О. В. (2010)
Богінська Ю. В. - Соціально-педагогічна підтримка і супровід студентів з обмеженими можливостями в Автономній Республіці Крим: аналіз стану та перспективи (2010)
Егоров П. Р. - Реализация модели организационно-педагогического сопровождения учебного процесса людей с особыми образовательными потребностями на основе использования адаптивных компьютерных технологий в республике Саха (Якутия) (2010)
Максимчук В. С. - Якісні зміни в галузі професійної освіти ФРН (1960–2002) (2010)
Ingrida Baranauskienë - Students in special education studies: peculiarities of professional motivation Студенти в спеціальних освітніх дослідженнях: особливості професіональної мотивації, Liuda Radzevicienë Інгріда Баранаускене, Люда Радзевічене (2010)
Sharon A. Raver-Lampman - Identified significant stressors of caregivers of individuals with disabilities Визначення значимих факторів стресів піклувальників інвалідів, Равер-Лампман Ш. (2010)
Барно О. М. - Використання корекційних та оздоровчих елементів у реабілітаційній діяльності ВНЗ (2010)
Мусаєв К. Ф. - Підходи до побудови логічної структури навчального матеріалу (2010)
Петько Л. В. - Дослідницька діяльність студентів коледжу як одна з умов неперервної освіти (2010)
Добровіцька О. О - Інтегрована освіта як один із чинників формування толерантності в молоді (2010)
Хижун Я. В. - Дискусія як ключовий елемент інтерактивного навчання студентів на практичних заняттях з англійської мови (2010)
Сандовенко І. В. - Вирішення проблем інклюзії людей з особливими потребами при підготовці фахівців сфери туризму у вищих навчальних закладах Канади (2010)
Кучіна В. С. - Принципи інтерактивного навчання іноземних мов та їх відповідність вимогам кредитно-модульної системи освіти у ВНЗ України (2010)
Дишлева С. М. - Організація тестового контролю рівня сформованості навички читання текстів зі спеціальності при вивченні іноземної мови (2010)
Кормакова Т. Л. - Індивідуальна робота як складова у формуванні творчої особистості студентів з особливими потребами (2010)
Бондарєва Л. І. - Підприємницька підготовка дорослих як нагальна вимога ринкових відносин в Україні (2010)
Васильєв В. В. - Специфіка формування кваліфікаційних вимог до державних службовців системи соціального захисту (2010)
Березовська Л. І. - Зарубіжний і вітчизняний досвід соціального захисту людей з особливими потребами (2010)
Терюханова І. М. - Удосконалення діяльності служби зайнятості щодо професійного навчання інвалідів в сучасних умовах, Стульпінас Н. К. (2010)
Будяк Л. В. - Нормативно-правове забезпечення інклюзивної освіти: аналіз міжнародних документів і законодавства України (2010)
Кольченко К.О. - Організація навчальних місць студентів з інвалідністю як чинник їхньої інклюзії у професійне середовище, Нікуліна Г.Ф. (2010)
Таранченко О.М. - Інклюзивна освіта для дітей із порушеннями слуху: революційна тенденція чи еволюційний процес? (2010)
Єжова Т. Є. - Наукові підходи до навчання комп’ютерної грамоти (2010)
Скрипник Т. В. - Дослідження продуктивності взаємодії батьків з аутичною дитиною (2010)
Щербина С. М. - Педагогічна позиція та її роль у взаємодії вчителя і учнів на уроці, Щербина І. Ю. (2010)
Трикоз С. В. - Зміст і завдання сенсорного виховання дітей з інтелектуальною недостатністю (2010)
Висоцька А. М. - Основні напрями діяльності вихователя спеціального навчального закладу для розумово відсталих дітей (2010)
Шорохова В. В. - Працездатність як важливий чинник успішного навчання розумово відсталих учнів (2010)
Кравець Н. П. - Ілюстративний матеріал читанок і проблема формування читача (2010)
Ибрагимова А. Р. - Наглядность как средство повышения познавательной активности умственно отсталых школьников на уроках трудового обучения (2010)
Чеботарьова О. В. - Організація проектно-технологічної діяльності учнів з інтелектуальними порушеннями на уроках квітникарства (2010)
Вдовиченко І. В. - Основні напрями корекційно-виховної та соціально-реабілітаційної діяльності педагога-дефектолога в спеціалізованих дятячих будинках (2010)
Зоренко І. С. - Щербина І. Ю. Використання проектного методу під час вивчення учнями англійської мови (2010)
Бобренко І. В. - До проблеми просторового орієнтування глухих молодших школярів із обмеженням інтелектуального розвитку (2010)
Шмаргун В. М. - Когнітивні механізми психомоторних дій (2010)
Тюптя О. В. - Технологія формування усвідомленого батьківства в груповій взаємодії, Лук’яненко Н. М. (2010)
Хозраткулова І. А. - Особливості розвитку соціального інтересу в студентів-інвалідів в умовах навчання на психолого-педагогічному факультеті (2010)
Виноградова В. Є. - Розвиток особистості студента як суб’єкта спілкування (2010)
Кучменко О. Б. - Значення викладання біологічних дисциплін у підготовці практичних психологів (2010)
Лісіцин В. Д. - Детермінанти стресових станів як науково-психологічна проблема (2010)
Руденко О. О. - Психологічні особливості міжособистісних конфліктів студентів (2010)
Мітлош А. В. - Діагностика соціальних та емоційних коренів розвитку лідерства (2010)
Вольнова Л. М. - Соціальна складова професійної компетентності студентів — майбутніх фахівців системи діяльності "людина — людина" (2010)
Бажанюк В. С. - Дослідження лідерської обдарованості у школярів підліткового віку (2010)
Шаповалов Б. Б. - Відбір талановитої молоді до спортивних секцій кікбоксингу як перша стадія розвитку спортивної обдарованості (2010)
Чиханцова О. А. - Детермінанти психологічної готовності учнів до оволодіння іноземними мовами (2010)
Костенко Т. М. - Науково-методичні підходи до організації і змісту роботи практичного психолога у дошкільному закладі для дітей із вадами зору (2010)
Деркач М. В. - Психологічні аспекти підготовки студентів з обмеженими функціональними можливостями до майбутньої професійної діяльності (2010)
Міляєва В. Р. - Психологічні аспекти професійної підготовки державних службовців в інтегрованому освітньому середовищі (2010)
Макарчук Н. О. - Психологічна специфіка проявів психічних станів у підлітків з розумовою відсталістю (2010)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського